Ільченко О. - Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2017)
Цина В. - Розвиток громадянської зрілості майбутніх учителів на адаптивному етапі професійної підготовки (2017)
Лебедик Л. - Критерії готовності майбутнього викладача до проектування дидактичних систем (2017)
Корносенко О. - Експериментальна робота з формування професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів (2017)
Лопатюк О. - Феномен "професійна рефлексія" як предмет міждисциплінарного дослідження (2017)
Момот О. - Олімпійський приклад у вихованні особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Семеновська Л. - Засадничі аспекти дидактичного вчення М. Остроградського (2017)
Фазан В. - Діяльність Києво-Печерської лаври та Могилянської академії у підготовці вчителя (XVII – XVIII ст.) (2017)
Барабаш О. - Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти в Україні (2017)
Мокляк В. - Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю (2017)
Твердохліб А. - Київська братська школа як культурно-освітній осередок: роль Івана Борецького в її становленні (2017)
Шевчук М. - Г. Г. Ващенко і Полтавський педагогічний інститут: минуле і сьогодення (2017)
Танько Н. - Основні етапи розвитку інтерактивного навчання іноземних мов у вітчизняній вищій школі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Наші автори (2017)
Авдєєва М. С. - Підхід до архітектурно-планувальної організації тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб, Кириленко М. О. (2017)
Авдєєва М. С. - Особливості формування екологічних бізнес-ценетрів на територіях, наближених до аеропортів, Кравчук Г. В. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Принципи архітектурно-планувальної організації квартальної забудови з приватною прибудинковою територією, Біла А. М. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Основні етапи реконструкції міжнародних аеропортів, Ковтун Т. О. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Підхід до функціональної організації медіатек, Шаргородська В. В. (2017)
Агєєва Г. М. - Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів, Волкова А. В. (2017)
Голубчак К. Т. - Принципи формування мережі духовно-реколекційних центрів УГКЦ (на прикладі західної України) (2017)
Дорошенко Ю. О. - Реновація вуличного простору міст з архітектурно-історичною спадщиною: актуалізація проблеми дослідження, Тромса Є. В. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Особливості організації екопоселень на рекреаційних територіях, Тустановська Л. В. (2017)
Запорожченко О. Ю. - Екологічні особливості формування архітектури культурно-освітніх закладів, Боснюк Д. Е. (2017)
Краюшкіна К. В. - Сучасні технології дрібного ремонту асфальтобетонних покриттів, Химерик Т. Ю. (2017)
Лукомська Г. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації водно-оздоровчих закладів (2017)
Лукомська З. В. - Роль ландшафтної складової історичних барокових міст західної України у сучасному міському середовищі (2017)
Оверчук Г. В. - Особливості формування атріумних посторів громадських будівель, Дорошенко Ю. О., Пивоваров О. Г. (2017)
Поліщук Л. - До питання охорони, збереження і використання об’єктів фортифікаційної спадщини історичної Галицької землі Руського воєводства 1434–1772 рр., Федунків З. (2017)
Полутренко У. Б. - Методичні підходи до пам’яткоохоронного зонування території замкових комплексів (2017)
Пузирний В. І. - Кліматичні фактори у традиційному світовому народному житловому будівництві (2017)
Триколенко С. Т. - Стиль стімпанк в оформленні інтер’єрів (2017)
Трошкіна О. А. - Монумент в місті: естетика, доцільність та охорона міського середовища (2017)
Федунків З. - Динаміка розвитку замкових наріжників на західноукраїнських землях у ХIV-ХVIІ ст. (2017)
Фіонова М. О. - Функціональні потреби архітектурно-планувальної організації центрів підготовки пілотів, Авдєєва Н. Ю. (2017)
Шиндер В. К. - Аналіз напружено-деформованого стану існуючих елементів конструкцій, Лобзін М. В. (2017)
Любашенко О. В. - Лінгводидактична контрольно-оцінювальна стратегія у процесі навчання як спілкування, Сухенко О. А. (2017)
Задорожна І. П. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів із використанням технологій проблемного навчання (2017)
Квасова О. Г. - Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення (2017)
Осідак В. В. - Урахування мотивації у формуванні мовної автономії студентів (2017)
Сорокіна Н. В. - Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів, Смовженко Л. Г. (2017)
Kavitska T. I. - Textual competence in L2 translation: the problem of defining (2017)
Заярна І. С. - Особливості застосування методу Сократа у навчанні англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю (2017)
Ярова Г. Г. - Лінгвістичні задачі як засіб формування внутрішньої мотивації вторинної мовної особистості (2017)
Мельник Р. А. - Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ для навчання фахової лексики студентів немовних вишів (теоретичний аспект) (2017)
Лутковська Н. М. - Аудіовізуальна складова в циклі формування іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації (2017)
Зубаренко І. В. - Традиційний одяг мусульманської жінки як завада її інтеграції у Західний Світ (2011)
Курочкін О. В. - Одеська "Гуморина": плюси і мінуси (або – на межі кітчу і карнавалу) (2011)
Кушнір В. Г. - До питання про формування мережі українських поселень у степовій зоні Буго-Дністровського межиріччя (2011)
Петренко І. М. - Кровна і духовна спорідненість та свояцтво в системі шлюбно-сімейних відносин православного українського населення Російської імперії XVIII ст. (2011)
Стоянова Г. М. - Образ смерті в уявленнях та обрядовій практиці слов’ян (на матеріалах польових досліджень в Південній Бессарабії) (2011)
Чижов Г. П. - Деякі питання етнополітичної географії України (за матеріалами виборів Президента України в 1999 р. в сільських поселеннях Південно-Західних районів Одеської області) (2011)
Шевченко О. Б. - Жінка у сарматському суспільстві – історіографія питання (2011)
Балицький О. Ю. - Українці в містах Бессарабії наприкінці ХІХ cт. (2011)
Войтович А. Е. - Коаліція лівих соціалістичних партій на Півдні України у період становлення компартійної системи (1917-1925): сучасна українська історіографія (2011)
Кіндрачук Н. М. - Практична діяльність Народного Руху на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989-1991 рр.) (2011)
Кравець Т. В. - М. М. Аркас як провідний діяч українського національного Відродження (2011)
Передерій І. Г. - В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. (2011)
Чернявський В. В. - Статево-віковий та професійний склад населення, вивезеного на примусові роботи до Третього рейху в 1941-1944 роках. На матеріалах Миколаївської області (2011)
Чорна Л. М. - До історії становлення та розвитку Одеського сільсько-господарського інституту на початку ХХ ст. (2011)
Шишко О. Г. - До історії українського руху в Одесі: травень 1917 року (2011)
Швець В. Т. - 1933 – Український рахунок (2011)
Ботіка Т. С. - "Вестник Европы" про кооперативний рух у Великій Британії (2011)
Поспелов А. С. - Тероризм в умовах багатополярного світу (1991-2001 рр.) (2011)
Скрипніченко М. С. - Відставка Дж. Морлі під час урядової кризи 1914 р. (2011)
Усатенко І. А. - Класоутворення у капіталістичній світоекономіці у поглядах І. Валлерстайна (2011)
Демідов А. В. - Статути як історичне джерело для вивчення історії Російського товариства пароплавства і торгівлі (2011)
Желясков С. А. - Метричні книги Олександро-Невскої церкви Імператорського Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-демографічне дослідження, Левченко В. В. (2011)
Залєвський В. В. - Мемуари учасників Другої світової війни як джерело до вивчення Корсунь-Шевченківської операції (24.01-17.02.1944) (2011)
Стрижова І. А. - Статути Одеського товариства історії і старожитностей як джерело вивчення його пам'яткоохоронної діяльності (2011)
Тоцький П. М. - Термінологія законодавства Конституанти як відображення нового понятійного апарату права, соціальних змін в політиці та релігії Франції (2011)
Бондар Р. Д. - Пам'яті Анатолія Георгійовича Загінайла (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.) (2011)
Петрова Н. О. - Народний календар румунів і молдаван Буковини: аграрні звичаї та обряди у новому висвітленні: (Рец.:Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини/Мойсей А. А. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010.-304 с.: 36 іл.) (2011)
Прігарін О. А. - Соціальний потенціал джерел динамічної меншини: (Рец.: Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII століття: джерелознавчий аналіз.-Запоріжжя: АА Тандем, 2008.-369 с., іл.) (2011)
Любашенко О. В. - Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі, Попова О. В. (2018)
Morska L. I. - Teaching intercultural communicative competence: theoretical background (2018)
Хоменко О. В. - Полілінгвальна освіта у нелінгвістичних вищих навчальних закладах (2018)
Шовковий В. М. - Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів (2018)
Квасова О. Г. - Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту, Лямзіна Н. К. (2018)
Кавицька Т. І. - Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів, Осідак В. В. (2018)
Крисак Л. - Структурно-композиційні особливості англійськогопрофесійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх лікарів (2018)
Трикашна Ю. - Організація роботи з автентичним британським художнім фільмом з метою формування соціокультурної компетентності у майбутніх філологів (2018)
Білоус С. В. - Організація процесу навчання майбутніх філологів публічного виступу англійською мовою (2018)
Дружченко Т. П. - Особливості організації процесу навчання монологічного мовлення студентів спеціальності "право" на засадах диференційованого підходу (2018)
Сапожнікова О. В. - Змістове наповнення та методика викладання на підготовчому відділенні навчальної дисципліни "українська мова й література" для абітурієнтів математично-природничих, інженерних та гуманітарних спеціальностей (2018)
Бабичев А. П. - Распространение ударных волн в сплошной и слоистой среде металлических образцов при виброволновой обработке, Мотренко П. Д., Бирюков Д. Д., Бабичев И. А., Максимов Д. В., Твердуха А. О. (2016)
Бовсуновский А. П. - Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения, основанной на изменении собственных частот (2016)
Борисюк Д. В. - Стійкість руху керованих коліс тракторів, Яцковський В. І. (2016)
Горошко А. В. - Стійкість алгоритмів ідентифікації гнучких роторів (2016)
Кірієнко О. А. - Застосування непарно кратних чвертьхвильовому звукорезонансних режимів при безтраншейному прокладанні довгомірних труб способом вібропроколу (2016)
Ковбаса В. П. - Визначення модуля пружності та коефіцієнта в’язкості ґрунту шляхом дослідження його коливань, Алі Ахмед Кадем, Калініченко Д. Ю. (2016)
Ларін О. О. - Дослідження процесу формування теплового стану в елементах пневматичної шини під час її циклічного деформування, Петрова Ю. А. (2016)
Лисканич М. В. - Оцінка коефіцієнту динамічності колони насосних штанг та визначення умов недопущення її резонансу, Гриджук Я. С., Стеліга І. І. (2016)
Надутый В. П. - Результаты экспериментального исследования влияния вибраций на процесс обезвоживания сыпучего слоя, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2016)
Рудницький Б. О. - Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників апк та його профілактика, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2016)
Савченко О. В. - Моделювання нестаціонарних коливань балки з п'єзоелектричною накладкою при дії електричного навантаження, Деркач О. Л. (2016)
Шепеленко И. В. - Особенности выбора состава технологической среды для финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработки, Черкун В. В. (2016)
Джемелінський В. В. - Забезпечення якості поверхневого шару дрібнорозмірних деталей комбінованою оздоблювально-зміцнювальної обробкою, Лесик Д. А., Салій С. С., Данилейко О. О. (2016)
Надутый В. П. - Обработка результатов экспериментальных исследований вибрационного комплексного обезвоживания угольных шламов, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2016)
Надутый В. П. - Анализ ударного взаимодействия лепестковых дисков валкового вибрационного классификатора с большими кусками горной массы, Ягнюкова И. В., Титов А. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Некоторые вопросы формирования неравномерности хода главного привода силовой линии стана хпт, Вышинский В. Т., Морозова Л. А., Поворотний В. В., Прохоренко Д. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Динамика рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Любин Н.В. (2016)
Шатохин В. М. - Синтез параметров нелинейной упругой муфты как гасителя колебаний в двухвальных транспортных дизелях, Гранько Б. Ф., Соболь В. Н., Шатохина Н. В. (2016)
Дейниченко Г. В. - Синхронізація коливальних і обертальних рухів ротора у пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором, Самойчук К. О., Івженко А. О. (2016)
Друкований М. Ф. - Робота дизельних двигунів на біодизельному паливі рослинного походження, Алексевич І. М. (2016)
Друкований М. Ф. - Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів, Янович В. П., Дишкант Л. В., Ольшевський А. І. (2016)
Тіщенко Л. М. - Про рух по решету вібророзріжених зернових сумішей з внутрішнім в’язко-сухим тертям, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Цуркан О. В. - Особливості конструкції комбінованого змішувача для переробних і харчових виробництв, Полєвода Ю. А., Волинець Є. О., Походай М. В. (2016)
Вантюх Н. В. - Вплив імунореабілітаційного лікування із застосуванням природних та преформованих фізичних факторів на клітинний імунітет дітей, які часто хворіють, Лемко О. І., Лукащук С. В. (2016)
Горленко О. М. - Вітаміно-мінералокорекція та порівняльна характеристика порушень у дітей із різних біогеохімічних регіонів з артеріальною гіпертензією, Дебрецені О. В., Сочка Н. В., Радовецька Г. В., Туряниця І. А., Студеняк В. М. (2016)
Когутич А. І. - Гепатит А. Вікова структура та частота виявлення імуноглобулінів класу G до гепатиту А серед пацієнтів Обласної клінічної лікарні, Галамба А. А. (2016)
Корчинська О. О. - Гіпергомоцистеїнемія як основа різних патологічних станів (огляд літератури), Ростока Л. М., Лях О. І., Сіткар А. Д., Лях В. І., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2016)
Корчинська О. О. - Акушерські та перинатальні аспекти ендометріозу, Криванич Н. В., Костур К. П., Жила М. М., Мар’ян М. І., Андрашчикова Ш., Жултакова С., Рібарова Л. (2016)
Няньковський С. Л. - Особливості харчового статусу дітей із функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А. (2016)
Макян С. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей, Майданник В. Г., Гаргаун В. А. (2016)
Макян С. В. - Фоноспірографічна характеристика рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (Частина 1), Майданник В. Г., Макаренкова А. А. (2016)
Маляр В. В. - Антенатальний розвиток нирок та сечовидільна функція у плода при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді (2016)
Мочалов Ю. О. - Порівняльна характеристика рівня знань щодо гігієни порожнини рота у різних вікових груп у м. Ужгород: соціологічне дослідження, Розлуцька Г. М. (2016)
Онисько О. В. - Профілактика невиношування вагітності у жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності, Корчинська О. О. (2016)
Черняк М. М. - Особливості формування системи "мати-плацента-плід" при плацентарній дисфункції, Корчинська О. О. (2016)
Лоя Н. О. - Профілактика невиношування вагітності у жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій у анамнезі, Корчинська О. О. (2016)
Попович В. Б. - Таксономічний склад, популяційний рівень мікробіоти порожнини товстої кишки та адаптаційно-компенсаторна активність організму практично здорових людей Буковинського краю, Коваль Г. М., Куценко О. Ю., Сидорчук І. Й. (2016)
Пушкаш Л. Ю. - Види та клінічні прояви соматичних ефектів при захворюваннях щитоподібної залози у дітей ендемічної зони з йододефіциту (2016)
Троцький Г. М. - Клініко-лабораторні особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей раннього віку з перинатальним контактом із ВІЛ, Пакулова-Троцька Ю. В. (2016)
Федишин Т. В. - Перебіг раннього неонатального періоду у малюків, народжених матерями з ранніми втратами в анамнезі, асоційованими з дисбіозом піхви, Маляр В. А. (2016)
Фера О. В. - Особливості виникнення захворювань тканин пародонту у дітей віком від 6 до 14 років залежно від факторів ризику, Костенко Є. Я., Криванич В. М., Фера М. О., Кухарчук Л. В. (2016)
Шимон В. М. - Лікування хронічного остеомієліту у хворих із дефіцитом йоду з використанням лазера, Кубаш В. І., Шимон М. В. (2016)
Русин В. І. - Гемостазіограма хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2016)
Лукащук С. В. - Часті та рецидивуючі респіраторні інфекції у дітей: сучасний стан проблеми(огляд літератури), Лемко О. І. (2016)
Габор М. Л. - Немедикаментозне лікування як засіб корекції окислювального гомеостазу у дітей, які часто хворіють, та дітей із рецидивуючим бронхітом поза гострим періодом, Решетар Д. В. (2016)
Андрєєва Н. М. - Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику, Зіньковська Д. В. (2015)
Безпарточний М. Г. - Обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств (2015)
Ватченко О. Б. - Аналіз та систематизація функцій кластера, Борншайн О. О. (2015)
Гончаренко О. М. - Фінансова стратегія: теоретичні питання розробки та реалізації (2015)
Губерник А. О. - Технопарки як вид промислової кооперації (2015)
Дима О. О. - Посередницька діяльність: трансакційний підхід (2015)
Дорофєєва Х. М. - Аналіз показників діяльності транспортної системи України (2015)
Каминський П. Д. - Аналіз підходів до формування стратегії розвитку великих промислових комплексів (2015)
Луговська І. А. - Маркетингові дослідження локального ринку: значення та проблеми здійснення, Воробйов А. А. (2015)
Муренко Т. О. - Економічна безпека залізничних підприємств в сучасних умовах (2015)
Орлик О. В. - Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств (2015)
Руденко М. В. - Рівні зрілості систем управління підприємствами (2015)
Сабадирьова А. Л. - Моделювання потенціалу підприємства неоекономіки (2015)
Хмелевська А. Ю. - Методичні положення щодо діагностування та корекції соціально-психологічного клімату на підприємстві (2015)
Чернецька Ю. А. - Управління рентабельністю власного капіталу як передумова стійкого розвитку підприємства, Телешевська С. М. (2015)
Шкурупська І. О. - Розробка інтегрованих маркетингових комунікацій (2015)
Бондаренко С. А. - Сучасні принципи формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства (2015)
Коваленко С. І. - Ефективність інноваційних форм транскордонної промислової інтеграції (2015)
Побережна К. В. - Особливості оцінки творчого потенціалу персоналу інноваційно активних організацій (2015)
Савченко О. І. - Розвиток "підприємницького таланту" для забезпечення інноваційної активності в Україні, Нестеренко Р. О. (2015)
Солов’янчик А. В. - Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств (2015)
Степанова К. В. - Формування системно-параметричних моделей інвестиційних процесів, Степанов В. М. (2015)
Чернявська І. М. - Оцінка організаційної складової механізму формування конкурентоспроможності підприємства (2015)
Буряк А. А. - Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України (2015)
Вареник В. А. - Напрями розвитку банківського регулювання та нагляду в умовах євроінтеграції України (2015)
Зінченко М. А. - Проблематика бюджетного планування на мезорівні (2015)
Іваненко Ю. В. - Стан та динаміка розвитку некомерційного сектору в Україні (2015)
Кузіна Р. В. - Нормативно-правові засади впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2015)
Ломоносова О. Е. - Морська діяльність: сутність, особливості та види, Ломоносов Д. А., Надточій І. І. (2015)
Луцяк В. В. - Особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Петруня Ю. Є. - Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю (2015)
Романюк М. Д. - Соціальні аспекти розвитку регіону за умов економічної кризи (2015)
Сирчин О. Л. - Еволюція наукових поглядів на вирішення банківської дилеми "ліквідність-прибутковість" (2015)
Судук О. Ю. - Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку системи управління водогосподарським комплексом (2015)
Щербак А. В. - Високотехнологічне виробництво в Україні та Одеській області: стан та тенденції (2015)
Ярмош О. В. - Застосування інтегрального числення в моделюванні соціально-економічних процесів з урахуванням проблеми даних (2015)
Лопух К. В. - Тенденції розвитку монетарного посткейнсіанства на початку ХХІ століття (2015)
Автори статей (2015)
Андрієвський Т. Г. - Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір (2017)
Безрук О. О. - Політична участь як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект (2017)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: соціальний аспект, Горбань О. В. (2017)
Данько Ю. А. - Концепт "політичні технології" у вітчизняному науковому дискурсі (2017)
Денисенко І. Д. - Стратегія дослідження суспільних рухів у контексті розвитку концептуальних положень теорії конфлікту Р. Дарендорфа (2017)
Денисенко Ю. А. - Політико-економічна експлікація поняття "людський капітал" (2017)
Єсіна Н. О. - Поняття та сутність волонтерської діяльності в Україні (2017)
Застава І. В. - Інфомаційне суспільство та інститути демократії: особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах, Новікова Л. В., Харченко І. М. (2017)
Кольцов В. М. - Політична опозиція в автократичному політичному режимі: теоретико-методологічні особливості виокремлення та позиціонування (2017)
Куц Г. М. - Архетип серця в українському політико-ментальному просторі (2017)
Майко Т. С. - Механізми взаємодії органів місцевої влади і громади (2017)
Михальська В. В. - Політика управління посктонфліктною територією на прикладі Руанди (2017)
Поліщук І. О. - Дефініція та структура поняття "національна ментальність" (2017)
Русова О. С. - Сучасна безпекова політика Польщі в Європі: ключові напрямки та завдання (2017)
Савельєва Т. П. - Суспільні рухи в контексті теорії соціальних змін (2017)
Стрельнікова О. О. - Взаємозвязок доброчинної діяльності та політики в Україні: акторно-мережевий аналіз (2017)
Cодержание (2017)
Маньківська О. П. - Структури мозку щурів, які забезпечують вегетативні рефлекси, пов’язані з реалізацією мотивованих оперантних рухів, Власенко О. В., Маєвський О. Є., Верещака І. В., Бузика Т. В., Майський В. О., Мазниченко А. В. (2017)
Андронати С. А. - Ноотропные и антигипоксические свойства новых производных 1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-она, Карасева Т. Л., Кривенко Я. Р., Павловский В. И., Онуфриенко О. В., Шандра А. А. (2017)
Ghazaryan N. A. - Neuroprotective Effects of Macrovipera Lebetina Snake Venom in the Model of Alzheimer’s Disease, Simonyan K. V., Danielyan M. H., Zakaryan N. A., Ghulikyan L. A., Kirakosyan G. R., Chavushyan V. A., Ayvazyan N. M. (2017)
Гарматина О. Ю. - Функциональное состояние митохондрий тканей головного мозга крыс в условиях хронической окклюзии общей сонной артерии: роль лизилоксидазы, Носарь В. И., Колесникова Е. Э., Лапикова-Брыгинская Т. Ю., Братусь Л. В., Портниченко А. Г. (2017)
Xin D. K. P. - EEG Differences between Eyes-Closed and Eyes-Open Conditions at the Resting Stage for Euthymic Participants, Foong L. P., Kar Ph. Ch., Croarkin P. (2017)
Manan H. A. - Effects of Aging and Background Babble Noise on Speech Perception Processing: an fMRI Study, Yusoff A. N., Franz E. A., Mukari S. Z.-M. S. (2017)
Тищенко Ю. М. - Впливи мемантину на поведінкові показники щурів у тесті "відкрите поле", Лук’янець О. О. (2017)
Дорновський М. - Гендерні та вікові особливості показників H-рефлексометрії у спортсменів, Колосова О. В., Горковенко А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Авторский указатель (2017)
Содержание к т. 49 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology” за 2017 г. (2017)
Правила для авторов (2017)
Павлюченков Ігор Олександрович (2013)
Авраменко В. І. - Моделювання нелінійних послідовностей з заданими параметрами регресій (2013)
Нечипорук О. П. - Недоліки сучасних технологій діагностування складних систем і завдання їх усунення (2013)
Шеремет О. І. - Метод опорних векторів (SVM), Садовой О. В. (2013)
Муниб М. Б. - Использование нейронной сети обратного распространения ошибки для построения нейроконтроллеров (2013)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование охлаждения твердых тел радиацией (2013)
Завгородний М. С. - Алгоритмы модернизированного управления доменным процессом. Публикация V. Автоматический контроль выноса колошниковой пыли из доменных печей, Сегеда А. А., Смоляк В. А. (2013)
Бомба А. Я. - Один підхід до ідентифікації фільтраційно-ємкісних параметрів нафтогазових пластів, Сінчук А. М., Ярощак С. В. (2013)
Козикова Т. П. - Адаптивный способ решения обратной задачи гравиразведки для двухкомпонентной среды, Смолянский П. С. (2013)
Яшина К. В. - Разработка программного обеспечения процесса выплавки стали в дуговых печах (2013)
Малков П. С. - Использование методов конечных разностей для исследования нагрева металла в методических печах, Рахуба В. О. (2013)
Недопекин Ф. В. - Математическая модель гидродинамических и тепломассообменных процессов для электронного учебника, Белоусов В. В., Бондаренко В. И. (2013)
Мещанинов С. К. - Человеческий фактор, как информативный параметр комплексной системы биометрического контроля и управления надежностью функционирования сложной технической системы (2013)
Казак О. В. - О возможности управления электровихревыми течениями в металлургической печи постоянного тока с охлажденным подовым электродом (2013)
Пиптюк В. П. - Численное исследование растворения порошкообразного графита при вдувании в ковшовую ванну, Самохвалов С. Е., Поляков В. А., Кабаков Д. Ю., Греков С. В. (2013)
Попов С. Н. - Математическое моделирование критериев работоспособности при изнашивании рабочих органов дорожных фрез (2013)
Довгалюк Б. П. - Вплив втрат тепла з охолоджувальною водою і колошниковим газом на тепловий режим плавки, Волошин Р. В. (2013)
Климов Р. А. - Возникновение нестабильностей при закипании эмульсионных сред (2013)
Гоцуленко В. В. - Динамическое демпфирование автоколебаний (помпажа) активным демпфером при безкавитационной работе лопастного насоса, Гоцуленко В. Н. (2013)
Луценко О. П. - Про доцільність використання нейромережевих методів детирміністичного прогнозування в галузі аналізу валютних котирувань на ринку Forex, Байбуз О. Г. (2013)
Нечипорук В. В. - Особливості імітаційного моделювання реалізацій процесу (2013)
Олійник Л. О. - Ітерактивний експертно-тренувальний навчальний засіб "boolfunctions", Крушельницький О. В. (2013)
Гресс А. В. - Численные исследования гидродинамики металла в литейных ковшах, оборудованных фильтрующей перегородкой, Стороженко С. А. (2013)
Короткая Л. И. - Проблемные аспекты решения задач прогнозирования долговечности корродирующих конструкций при неполной информации (2013)
Кошевой Н. Д. - Применение муравьиных алгоритмов для оптимизации факторных планов эксперимента, Чуйко А. С. (2013)
Яловий М. І. - Математичне моделювання початкової стадії теплової роботи багатовантажних дугових сталеплавильних печей, Ялова К. М. (2013)
Бирюков А. Б. - Идентификация граничных условий теплообмена в зоне вторичного охлаждения для математической модели формирования непрерывнолитой заготовки (2013)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования торцевого распределителя аксиально-поршневой гидравлической машины (2013)
Северін Е. Н. - Математичне моделювання оптимізованого комплекту стандартних зразків для фотоелектричного спектрального аналізу складних металів і сплавів (2013)
Никитенко Николай Иванович (2013)
Назаренко О. М. - Моделювання слабо формалізованих систем в n-вимірному фазовому просторі, Костюкевич Д. Л. (2013)
Лигун А. О. - Метод точного проектування кулачкових механізмів з важелем, що качається, Шумейко О. О., Тимченко С. В., Досій Д. С. (2013)
Астионенко И. А. - Метод варьирования неузловых параметров финитных функций, Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2013)
Полисский Ю. Д. - О некоторых направлениях повышения быстродействия алгоритма сравнения чисел в системе остаточных классов (2013)
Нечипорук Е. П. - Причины возникновения и классификация отказов в технических системах, Марченко Н. Б. (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации для оптимального проектирования конструкций (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Выбор рационального состава доменного шлака на основе оптимизации его физико-химических свойств, Белькова А. И., Лихачев Ю. М., Циватая Н. А., Скачко А. С. (2013)
Мочалов А. А. - Особенности математического моделирования динамических процессов в твердых телах с микроструктурой, Евфимко К. Д., Шаповал Н. А. (2013)
Гоцуленко В. В. - Математическое моделирование снижения амплитуды автоколебаний (помпажа) с помощью присоединения проточных акустических демпферов к напорной магистрали пневмосистемы, Гоцуленко В. Н. (2013)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента с использованием генетических алгоритмов, Сухобрус Е. А. (2013)
Тимошенко Н. С. - Моделирование течения в плоском воздуховоде при помощи пакета прикладных программ Comsol (2013)
Камель Г. І. - Математична модель промислового транспорту завантаження деревинною тріскою варильного котла фірми Камюр, Івченко П. С., Серегин А. С., Ершов А. В. (2013)
Мещанинов С. К. - Оценка эффективности электронной аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Северін Е. Н. - Визначення статистичних параметрів комплекту стандартних зразків складу для спектрального аналізу з застосуванням методу нормування (2013)
Сокол А. Н. - Математическая модель гидродинамических и массопереносных процессов в металлургическом конвертере с учетом наличия лома (2013)
Бойко В. І. - Дослідження використання алгоритму нечіткого виводу в системі управління комплексом поперечно-клинової прокатки, Багрій В. В., Красніков О. С. (2013)
Бойло И. В. - Модель неоднородного потенциального барьера в джозефсоновском переходе: взаимосвязь джозефсоновского тока и разности фаз в берегах контакта (2013)
Бирюков А. Б. - Моделирование процессов тепловой обработки заготовок в печах при произвольном характере изменения расхода топлива во времени (2013)
Жульковская И. И. - Алгоритм формирования машинного представления числовых данных в формате с плавающей запятой, Жульковский О. А. (2013)
Завгородний М. С. - Алгоритмы модернизированного управления доменным процессом. Публикация VIII. Логико-математическое моделирование технологических перспектив применения пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном процессе, Сегеда А. А., Смоляк В. А. (2013)
Ивщенко Л. И. - Контактная задача механики разрушения трибосопряжений при сложном термомеханическом нагружении, Цыганов В. В. (2013)
Яшина К. В. - Розробка сучасної інформаційно-пошукової системи, Ялова К. М., Завгородній В. В. (2013)
Зворыкин В. Б. - Моделирование процесса регулирования скорости в двухмассовой системе с упругими связями, Михалев А. И., Станчиц Г. Ю., Губинский М. В. (2013)
Тучин В. Т. - Метод диаграмм связи при моделировании гидродинамики выпуска металла из конвертера. Особенности построения топологических структур связи и актуальность применения их в металлургии (сообщение 1), Кулик А. Д., Огурцов А. П., Долгополов И. С., Похвалитый А. А. (2013)
Красніков К. С. - Розробка комп’ютерної програми, що реалізує математичну модель тривимірного руху сталевого дроту при введенні під рівень розплаву на установці ківш-піч, Самохвалов С. Є., Піптюк В. П. (2013)
Полисский Ю. Д. - О взаимосвязи немодульных операций в системе остаточных классов (2014)
Олійник Л. О. - Про дискретність спектру диференціального оператора, породженого граничною задачею в прямокутній області зі спектральним параметром в граничних умовах (2014)
Горбунов А. Д. - Аналитический расчет температур и термических напряжений при граничных условиях І рода, Уклеина С. В. (2014)
Мещанинов С. К. - Дослідження систем реконструкції томографічного зображення, Вакуленко Є. В., Андрєєв Є. А. (2014)
Косолап А. И. - Оптимизационные модели с булевыми переменными, Довгополая А. А. (2014)
Клімов Р. О. - Тепломасообмін в водомазутних паливах (2014)
Мочалов А. А. - Исследование особенностей теплопроводности структурной единицы твердого тела, Евфимко К. Д., Шаповал Н. А. (2014)
Котляров И. Д. - Оценка привлекательности франчайзинговой сети для Франчайзи (2014)
Яковлєва І. Г. - Дослідження характеру руху масла в обмотках силового трансформатора з радіальними каналами шириною 1 мм, Ільїн С. В. (2014)
Мещанов С. К. - Исследование параметров надежности аппарата "искусственная почка", Курило Б. Р. (2014)
Сычанова М. В. - Численное моделирование трансформации спектра экситоноподобных электромагнитных возбуждений в исидеальной решетке резонаторов, Румянцев В. В., Петренко А. Г., Федоров С. А. (2014)
Орлова Ю. О. - Використання моделі Хопфілда в задачі розпізнання тексту, Надрыгайло Т. Ж. (2014)
Довгалюк Б. П. - Моделювання ефективності використання пиловугільного палива в доменій плавці, Волошин Р. В. (2014)
Красніков К. С. - Математична модель несиметричного плавлення легкоплавкої домішки, Самохвалов С. Є., Пиптюк В. П., Андрієвський Г. А. (2014)
До 80-річчя з дня народження Огурцова Анатолія Павловича (2014)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование нагрева твердых тел радиацией. Сообщение 1, Трикило А. И. (2014)
Полисский Ю. Д. - Об одном направлении повышения быстродействия некоторых немодульных операций в системе остаточных классов (2014)
Мещанинов С. К. - Математическая модель надежности функционирования электронной аппаратуры для биомедицинских исследований, Макаренко Ю. Ю., Бильчук А. В. (2014)
Переварюха А. Ю. - Два вида апериодических колебаний в модели динамики численности популяций анадромных рыб (2014)
Мамаев Л. М. - Анализ напряженного состояния кабелей управления с учетом контактной нагрузки (2014)
Колосов Д. Л. - Дослідження НДС стрічок на барабанах потужних конвеєрів металургійного комплексу, Білоус О. І. (2014)
Бейгул О. О. - Математичне моделювання збуреного руху зчленованого спецавтотранспортного засоба з U-подібною вантажною рамою, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Молчанов В. Ф. - Постановка нестационарной задачи фильтрации жидкостей в пористой среде (2014)
Гоцуленко В. В. - Об условиях самовозбуждения автоколебаний при переменном запаздывании сгорания топлива, Гоцуленко В. Н. (2014)
Камель Г. І. - Моделювання складу порошкового дроту для наплавлення ріжучих кромок живильника з оптимальною ударною в’язкістю, Лавриченко П. М., Лях А. В., Суслова В. С. (2014)
Завгородній В. В. - Рефакторинг програмного забезпечення інформаційних систем при використанні породжувальних паттернів проектування, Ялова К. М. (2014)
Довгалюк Б. П. - Математична модель теплового стану доменої плавки без інформації про склад колошникового газу, Волошин Р. В. (2014)
Тогобицкая Д. Н. - Оптимизация химического состава колесных марок сталей на основе параметров межатомного взаимодействия, Бабаченко А. И., Козачёк А. С., Кононенко А. А., Головко Л. А. (2014)
Белькова А. И. - Компьютерная система поддержки принятия решений в задачах выбора оптимального состава доменной шихты в современных сырьевых условиях Украины, Бойко Л. Т., Сафина-Валуева Л. А., Лихачев Ю. М. (2014)
Циватая Н. А. - Расчетно-аналитическая оценка сорбционной способности доменного шлака по отношению к щелочам, Степаненко Д. А., Скачко А. С., Ходотова Н. Е. (2014)
Кулик Д. І. - Моделювання поведінки електронів під впливом імпульсного електричного поля у присутності шуму, Оселедчик Ю. С., Павлик С. І. (2014)
Лысенко А. Б. - Динамика охлаждения при литье легко стеклующихся расплавов в металлическую изложницу, Косинская О. Л., Губарев С. В., Соловков Д. В. (2014)
Сокол А. М. - Математична модель процесу кристалізації маломірної мідної заготовки з урахуванням повітряного зазору, Брухно Л. С. (2014)
Погребняк А. В. - Резко сходящееся течение раствора полимера, Иванюта Ю. Ф. (2014)
Аксьонов В. С. - Покращення евристичного алгоритму А* згладжуванням кривої маршруту з використанням точного методу Дейкcтри на локальних проміжках, Надригайло Т. Ж. (2014)
Рыжов А. Ф. - Математическая модель тепло- и массопереноса при нагреве "массивного" плоского слоя жидкости, Милашенко Н. С. (2014)
Кабаков А. М. - Математическое моделирование гашения вибраций грузоподъемных машин, Лихенко В. В. (2014)
Довгопола Т. О. - Розробка імітаційної моделі процесу виробництва змійовиків, Черномурова Л. О. (2014)
Козакова Н. Л. - Контактна взаємодія важкої смуги з багатошаровою основою, Ламзюк В. Д. (2014)
Содержание (2017)
Туркевич О. М. - Особливості респіраторної терапії при внутрішньочеревній гіпертензії, Підгірний Я. М., Закотянський О. П. (2017)
Курсов С. В. - Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2017)
Царев А. В. - Целевой температурный менеджмент в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2017)
Галушко О. А. - Аналіз ускладнень перебігу гострого інсульту у хворих на цукровий діабет (2017)
Целуйко В. Й. - Стан систолічної функції та діастолічного наповнення міокарда у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні Q-інфаркту міокарда лівого шлуночка протягом 6 місяців спостереження, Лозова Т. А. (2017)
Волкова Ю. В. - Епідуральна інфільтрація глюкокортикоїдів та місцевих анестетиків при лікуванні неспецифічного болю в спині, Чаплинський Р. П., Бабалян Ю. О., Калашніков М. С., Селюкова А. В. (2017)
Строенко Е. С. - Морфолиний 3-метил-1,2,4-триазолин-5 тиоацетат в комплексной коррекции когнитивных нарушений у больных острым инфарктом миокарда, Хижняк А. А., Никонов В. В. (2017)
Хартанович М. В. - Состояние кислородного бюджета у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде, Тодуров Б. М., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Голдовський Б. М. - Удосконалення діагностики та інтенсивної терапії церебральної дисфункції у хворих з ішемічним інсультом, Серіков К. В., Поталов С. О., Сідь Є. В., Філімонова І. В. (2017)
Сединкин В. А. - Мультидисциплинарный подход в интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери: клинический случай, Докунина А. М., Дроздова В. О., Максимова Е. В., Палега М. Н., Кизуб Э. А. (2017)
Асанова А. Т. - Об одном подходе к решению нелокальной задачи для систем гиперболических уравнений с интегральными условиями (2017)
Баранник Т. А. - Некласичнi симетрiї системи нелiнiйних рiвнянь реакцiї-дифузiї (2017)
Бельский Д. В. - Асимптотические границы решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2017)
Бондар І. А. - Бiфуркацiя розв’язкiв крайової задачi для систем iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром, Овчар Р. Ф. (2017)
Gao Q. - Synchronization analysis for a class of genetic oscillator networks, Du J., Liu X. (2017)
Журавлев В. Ф. - Слабовозмущенные краевые задачи для интегральных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах, Фомин Н. П. (2017)
Капустян О. В. - Про експоненцiальну стiйкiсть тривiального тора одного класу нелiнiйних iмпульсних систем, Асроров Ф. А., Перестюк Ю. М. (2017)
Клевцовський А. В. - Асимптотичне розвинення розв’язку лiнiйної параболiчної крайової задачi в тонкому зiркоподiбному з’єднаннi (2017)
Комлева Т. А. - Одна схема усреднения для интегро-дифференциальных включений, Плотников А. В. (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Теореми про нерухому точку та рiзницевi рiвняння з непорожньою множиною обмежених розв’язкiв (2017)
Чепок О. О. - Асимптотичнi зображення розв’язкiв диференцiальних рiвнянь другого порядку з швидко та правильно змiнними нелiнiйностями (2017)
Чуйко С. М. - Матричная дифференциально-алгебраическая краевая задача с импульсным воздействием, Дзюба М. В. (2017)
Алфавiтний покажчик 20-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2017)
Павелків Р. В. - Вікові особливості морального розвитку молодшого школяра (2017)
Абсалямова Л. М. - Якість життя та харчова поведінка невротично хворих людей (2017)
Артемова О. І. - Психологічні фактори розвитку креативності особистості майбутнього психолога, Хупавцева Н. О. (2017)
Безлюдна В. І. - Використання дітьми непрямої агресії, Корчакова Н. В., Осьмак Л. П. (2017)
Борейчук І. О. - Функції фотографії як психологічного тригера, Назаревич В. В., Шарак Д. (2017)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості становлення етнічної ідентичності особистості пізнього юнацького віку (2017)
Джеджера О. В. - Емоційні переживання як чинник ефективності навчальної діяльності студентів (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми (2017)
Клочек Л. В. - Ціннісне самоставлення вчителя як конструкт емоційно-ціннісної складової соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2017)
Корчакова Н. В. - Розвиток просоціальної особистості та рівні її функціонування (2017)
Кочергіна І. А. - Спрямованість саморегуляції жінок при психологічному насильстві з боку родини (2017)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості формування моральних цінностей у молодшому шкільному віці в умовах навчальної діяльності, Кулаков Р. С. (2017)
Лісова Л. І. - Характеристика навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач (2017)
Лохвицька Л. В. - Особистісно-деонтологічний підхід у моральному вихованні дошкільників: сучасні виміри психологічної науки (2017)
Павелків О. М. - Формування у старшокласників інтересу до професій економіки та бізнесу під час вивчення математики (2017)
Петренко О. Б. - Проблеми педагогічної психології і педагогіки у творчій спадщині В. М. Бєхтєрєва (2017)
Сивик Г. Є. - Особливості психологічної допомоги при моторній афазії (2017)
Сидорович О. І. - Модель професійної самосвідомості майбутнього дефектолога (2017)
Ставицька О. Г. - Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери сучасних студентів-психологів, Ставицький Д. О. (2017)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей самовизначення підлітків, Гіль Т. А. (2017)
Ставицький О. О - Емпірико-діагностичний аналіз психологічної готовності студентів до створення сім’ї, Сигін І. М. (2017)
Созонюк О. С. - Теоретичний аналіз проблеми особистісних деформацій молоді в умовах економічної кризи (2017)
Хомич І. С. - Мотиваційний компонент психологічної готовності до навчання у школі (2017)
Відомості про авторів (2017)
Łukasik B. - Reflection as a value in educational practice of a teacher (2016)
Ковальчук Л. - Формування етичної культури особистості як умова морального становлення майбутнього педагога в системі професійної підготовки (2016)
Равчина Т. - Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів (2016)
Кашуба Л. - Економічна соціалізація молодших дітей в умовах євроінтеграції, Чабан Н., Черешнюк О. (2016)
Михайлишин Р. - Метод проектів у початковій школі як педагогічна технологія (2016)
Кашуба Л. - Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР, Сухоцька І. (2016)
Ферт О. - Організаційно-педагогічні засади комплексної допомоги дітям з розладами поведінки (2016)
Писаревська С. - Особливості формування безпечної поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання, Яремко З., Соханьчак Г. (2016)
Цюра С. - Характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів (2016)
Мищишин І. - Соціально-педагогічні та правові аспекти вітчизняного і закордонного усиновлення в Україні (2016)
Мачинська Н. - Міждисциплінарний контекст підготовки вихователя дошкільного закладу та вчителя початкової школи в умовах наступності (2016)
Крохмальна Г. - Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2016)
Яремчук Н. - Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей (2016)
Тур О. - Комунікативна компетенція майбутніх документознавців як структурний компонент їхньої комунікативної компетентності (2016)
Киянка В. - Формування іншомовних професійно - орієнтованих комунікативних умінь у студентів економічних спеціальностей засобами індивідуальних проектів (2016)
Сніговська О. - Навчання майбутніх міжнародників, перекладачів новогрецької мови використанню кінесичних засобів невербального спілкування у міжкультурній комунікації (2016)
Гуменюк В. - Обґрунтування напрямів удосконалення процесу здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (2016)
Храбан Т. - Використання асоціативного експерименту як одного з основних методів психолінгвістики в дослідженні інтернет-комунікації (2016)
Łapot M. - The history of Marek Bernstein Jewish vocational school in Lviv (1864–1939) (2016)
Лещак Т. - До питання про створення й функціонування кафедри педагогіки у Львівському університеті у 1930-х роках (2016)
Павко А. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в інтелектуальних вимірах історії та сучасності, Курило Л. (2016)
Чорняк А. - Розвиток творчих здібностей студентів університетів у процесі вивчення іноземних мов (друга половина ХХ ст.) (2016)
Заячківська Н. - Формування науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре, Турчин І. (2016)
Курляк І. - Ресоціалізаційна педагогіка як сучасна педагогічна субдисципліна в Польщі (2016)
Mirowska M. - Diagnosis of the disabled homeless people in Czestochowa (2016)
Товканець Г. - Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді в США (2016)
Титул, зміст (2017)
Лейбо В. - Шляхи підвищення ефективності техніко-тактичної підготовленості футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Лісенчук Г. (2017)
Гасанова С. - Особливості прояву спеціальної працездатності жінок-боксерів високої кваліфікації (2017)
Добряк О. - Рухові завдання для розвитку спеціальної витривалості кваліфікованих гімнасток у групових вправах гімнастики художньої, Салямін Ю. (2017)
Сюй Ж. - Основні напрями вдосконалення тренувального процесу й підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у веслувальному слаломі, Русанова О. (2017)
Іваненко Г. - Проблеми реалізації олімпійської освіти у вищих навчальних закладах України та шляхи їх подолання (2017)
Коваленко Я. - Сенсомоторна координація спортсменів, які займаються художньою гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки, Болобан В., Жирнов О. (2017)
Козлов К. - Вплив високих досягнень у юнацькому спорті на результативність змагальної діяльності на Іграх Олімпіад і чемпіонатах світу (на матеріалі легкої атлетики) (2017)
Серебряков О. - Застосування індивідуальних техніко-тактичних дій у змагальній діяльності гравцем-захисником у хокеї на льоду (2017)
Аліна У. - Статистичний аналіз прояву мануальної асиметрії серед провідних фехтувальників світу та України (2017)
Андрєєва О. - Структура та зміст технології формування рекреаційної культури студентської молоді, Садовський О. (2017)
Василенко Є. - Вплив програми фізичної реабілітації на неврологічний статус недоношених дітей із руховими порушеннями різного генезу (за результатами нейросонографії) (2017)
Зінченко В. - Особливості застосування фізичних вправ у хворих на остеопороз, Лазарєва О., Катюкова Л., Кравчук Л. (2017)
Кенсицька І. - Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання (2017)
Мандюк А. - Рухова активність в інформаційному середовищі учнів старшого шкільного віку (2017)
Підгайна В. - Аналіз мотиваційних пріоритетів до оздоровчо-рекреаційної рухової активності юнаків 16–17 років (2017)
Нікітенко О. - Тестування спритності та координаційних здібностей у єдиноборствах і бойових мистецтвах (2017)
Сутула В. - Про сутність взаємозв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (2017)
Шинкарук О. - Психофізіологічні особливості гімнасток, які спеціалізуються в групових вправах художньої гімнастики, Топол А. (2017)
Гаращенко Я. М. - Візуальна оцінка можливості раціональної орієнтації виробу при пошаровій побудові на установках адитивних технологій (2017)
Гермашев А. И. - Определение оптимальной скорости резания при фрезерованиисложно-профильных тонкостенных элементов деталей, Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А., Кондратюк Э. В. (2017)
Калафатова Л. П. - Визначення закономірностей формування похибки профілю при шліфуванні виробів-оболонок із крихких неметалевих матеріалів, Олійник С. Ю. (2017)
Колодій М. А. - Стенди для випробування на міцність матеріалів зварних труб при дії корозійного середовища, Скиба Г. В. (2017)
Кузей А. М. - Влияние микроструктуры алмазосодержащего композиционного материала на режущую способность инструмента при шлифовании монокристалла алмаза, Бабич В. Е. (2017)
Кустов В. В. - Дослідження зносостійкості наплавлених зубків шарошкових доліт методом планування експерименту, Присяжнюк П. М., Богаченко О. М. (2017)
Ляшук О. Л. - Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів, Клендій В. М., Гурик О. Я., Слободян Л. М. (2017)
Ляшук О. Л. - Підвищення експлуатаційної надійності і довговічності гвинтових секційних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Навроцька Т. Д., Радик М. Д., Пік А. І., Котик Р. М. (2017)
Мельник О. Л. - Параметрична оптимізація конструкції круглих компенсаційних отворів дискової фрези в середовищі Solidworks Simulation, Балицька Н. О., Сєров В. В., Соловйов А. В. (2017)
Неведомский В. А. - Нанотехнология получения каменного материала из огненно-жидких техногенных отходов для получения изделий, Чернишов А. В., Чернишов А. А. (2017)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес кругами из кубического нитрида бора, Полонский Л. Г., Головня В. Д., Яновский В. А., Козяр Я. А. (2017)
Сало В. А. - Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні, Горбунов А. П., Нечипоренко В. М. (2017)
Скідін І. Е. - Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС, Жбанова О. М., Саітгареєва Л. Н., Ткач В. В., Калінін В. Т. (2017)
Сошко В. А. - Влияние плазменного эффекта на диффузионное насыщение контактирующих поверхностей в зоне стружкообразования, Подольский М. И., Федорчук Д. Д. (2017)
Степанов М. С. - Математична модель теплообміну у резервуарі МОР шліфувального верстату, Літовченко П. І., Іванова Л. П. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Спосіб дослідження нерівномірності температурного імпедансу металевої пластини (2017)
Хейфец М. Л. - Технологический комплекс послойного синтеза изделийиз неметаллических композитов, Пынькин А. М., Семененко Д. В., Грецкий Н. Л., Антончик К. А. (2017)
Добряков В. Л. - Вплив нелінійних властивостей середовища на процес імпульсно-стимульованого вимушеного комбінаційного розсіювання в умовах фемтосекундного накачування, Москвін П. П., Романько В. А. (2017)
Ivanichenko E. V. - Digital signals processing using non-linear orthogonal transformation in frequency domain (2017)
Омельчук І. А. - Використання статистичних методів для прогнозування часу збереження метрологічної справності та оцінення міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ (2017)
Фриз П. В. - Удосконалений математичний апарат для визначення спостережуваної площі заданого району Землі у завданнях космічного моніторингу (2017)
Єфремов М. Ф. - Проблеми і вимоги до АСУ автотранспортного підприємства, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2017)
Метешкін К. О. - Формалізація процесів у земельних відносинах України, Кухар М. А. (2017)
Dolia К. - Influence of the seasonal factor on the long-distance passenger correspondence (2017)
Косіюк М. М. - Удосконалення конструкції та технології виготовлення кульової опори підвіски автомобіля, Костюк С. А. (2017)
Локтікова Т. М. - Моделі послідовно-паралельного упорядкування транспортних операцій, Морозов А. В., Скачков В. О. (2017)
Кравець В. Г. - Оцінка ефективності руйнування негабаритів природного каменю гідромолотом, Шуріков А., Вахрушев К. Ю., Панасюк А. В., Барановський А. Ю. (2017)
Levytskyi V. G. - Research of environmentally-friendly utilization methods of the crushed stone waste on granite quarries, Tolkach O. M. (2017)
Samedov A. M. - Stressed-deformed state of mountain rocks in elastic stage and between elasticity, Vapnichna A. M., Shlapak V. O., Sidorov O. M. (2017)
Сдвижкова Е. А. - Вероятностно-стохастическая модель распределенияфизико-механических свойств мягких горных пород, Ковров А. С., Мнишенко Т. В. (2017)
Стовпник С. М. - Формування тріщини відриву при видобутку блокового каменю, Ковтун А. І., Качинська Н. Ф., Прит О. С. (2017)
Фролов О. О. - Встановлення ефективних режимів сповільненого підривання при руйнуванні скельних порід на кар’єрах, Куляпіна А. В. (2017)
Хлевнюк Д. В. - Норми сейсмічної безпеки при проведенні вибухових робіт на кар’єрах, Бойко В. В., Кузьменко А. О. (2017)
Хорольський А. О. - Системні принципи та оціночний критерій надійності при оптимізації технологічних схем вугільних родовищ, Гріньов В. Г. (2017)
Shamrai V. I. - Management of waste of stone processing in the framework of Euro integration of Ukraine, Korobiіchuk V. V., Sobolevskyi R. V. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін температурних показників нирок в залежності від давності травми та часу смерті, Коробко І. С., Матюхін Д. О. (2018)
Бардер Е. Г. - Динаміка гематологічних показників у щурів під впливом цитотоксичного препарату оксаліплатин та цитопротектора "Ліолів" (2018)
Білецький Д. П. - Морфологічні перебудови привушної слинної залози щурів при експериментальному зневодненні організму та застосуванні вітаміну Е, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Максимова О. С., Муравський Д. В. (2018)
Варуха К. В. Михайличенко Б. В. - Вміст арахідонової кислоти в крові менструального походження жінок, які мають запальні захворювання статевих органів (2018)
Германчук С. М. - Зміни в альвеолярному відростку при хронічній фазі модельованого цукрового діабету (терміном 2 місяці) (2018)
Григор’єва Л. В. - Вивчення залежності гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури в ряду 8-амінозаміщених 7-(3-п-метоксифенокси-)пропіл-3-метилксантину, Самура І. Б., Романенко М. І., Литвин О. І., Тихоновський О. В. (2018)
Іліка В. В. - Кількісні характеристики обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах кровоносних судин плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних (2018)
Козар В. В. - Зміна концентрації лептину в оваріектомованих щурів із метаболічним синдромом за умов введення сполук з імуномодулюючою активністю, Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Горбенко Н. І., Кудря М. Я., Яременко Ф. Г. (2018)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів зі строком гестації 37-42 тижні від матерів, перебіг вагітності у яких ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів, Міненко О. В., Ковальчук М. В., Брильов А. О., Біла А. А. (2018)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів зі строком гестації 21-36 тижнів від матерів, перебіг вагітності у яких ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів, Яценко Д. Ю., Кураса Г. О., Петренко О. В, Абрамов К. В. (2018)
Лазарук О. В. - Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за результатами деяких імуногістохімічних досліджень (2018)
Песоцкая Л. А. - Газоразрядное свечение сыворотки крови больных железодефицитной анемией с различными препаратами железа, Писаревская О. В., Лакиза Т. В., Никоненко В. А., Опрятная Т. О. (2018)
Півоварова О. А. - Ультраструктурна характеристика мукоциліарного бар’єру при експериментальній гіперглікемії (2018)
Хвісюк О. М. - Динаміка лабораторних показників крові у щурів після підшкірної імплантації композиту на основі полілактиду, гидроксиапатиту і трикальційфосфату, Павлов О. Д., Пастух В. В. (2018)
Хмара Т. В. - Фетальна мікроскопічна анатомія сім’яних пухирців, Ризничук М. О., Сикирицька Т. Б., Мойсюк В. Д., Стефак Я. П., Федірчик П. О. (2018)
Аксьонов Є. В. - Віддалені клініко-ангіографічні результати реканалізації коронарних артерій малого діаметру у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Гуменюк Б. М., Головенко В. Б. (2018)
Бойко В. В. - Особенности течения деструктивного панкреатита у пациентов с высоким индексом массы тела, Лыхман В. Н., Ханько Е. В., Москаленко А. В. (2018)
Борисова І. С. - Показники клінічних та лабораторних досліджень хворих з порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології, що визначають несприятливий перебіг та летальний наслідок пневмонії (2018)
Вакалюк І. І. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан тромбоцитарного гемостазу та ендотеліальної функції у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, Вірстюк Н. Г. (2018)
Вовк В. А. - Хірургічне лікування при синдромі Міріззі (2018)
Гук Н. А. - Диференційна діагностика артеріальних аневризм головного мозку з гормонально неактивними аденомами гіпофіза та іншими патологічними процесами селярної ділянки при плануванні хірургічного лікування, Литвак С. О., Мумлєв А. О., Никифорак З. М. (2018)
Долженко М. О. - Ефективність застосування комбінації інфулгана з ревмоксикамом для післяопераційного знеболювання геронтологічних хворих з політравмою, Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2018)
Івченко Д. В. - Оптимізація кісткової регенерації у пацієнтів з остеопоротичними компресійними переломами тіл грудних і поперекових хребців, Мірошніков В. В. (2018)
Кадикова О. І. - Гендерні особливості розподілу поліморфізмів генів ренін-агіотензин-альдостеронової системи у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2018)
Кальбус О. І. - Клініко-імунологічні співставлення у хворих на міастенію (2018)
Ковальова О. С. - Вплив табакокуріння на функціональний стан дихальної системи у хворих на псоріаз, Федотов В. П. (2018)
Корнацький В. М. - Вплив факторів ризику на розвиток та перебіг розладів психосоматичного здоров’я населення на рівні первинної медичної допомоги, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Латогуз С. И. - Клинические и метаболические эффекты комбинированной противоаритмической терапии экстрасистолии у больных хронической ишемической болезнью с финоптином + альфа-токоферолом, Латогуз Ю. И. (2018)
Літус О. І. - C-159T поліморфізм гену CD14 та цитокіновий профіль при атопічному дерматиту у дорослих, Деркач Н. В., Літус В. І. (2018)
Мороз М. М. - Особливості деформації стінок лівого шлуночка при тромбозі аневризми, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Урсуленко В. І., Трембовецька О. М., Ювчик О. В (2018)
Онищенко А. И. - Исследование мембран эритроцитов при хроническом полипозном риносинусите методом флуоресцентных зондов, Наконечная О. А., Ткаченко А. С., Корниенко Е. М., Горбач Т. В., Бондаренко В. А., Посохов Е. А., Дорошенко А. О. (2018)
Павловський С. А. - Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів молодого віку на тлі цукрового діабету типу 2 (2018)
Петюніна О. В. - Частота алелей та генотипів поліморфних варіантів генів ATIIR1 та CYP11B2 у хворих на STEMI з наявністю тривожно-депресивних станів (2018)
Риженко Ю. В. - Оптимізація методики лікування та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки, Козуб М. І. (2018)
Ріга О. О. - Фізичний розвиток дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Коновалова Н. М. (2018)
Циганенко І. В - Особливості клінічної картини мікроваскулярної стенокардії, стенокардії при патологічно звитих судинах та стенокардії Принцметала, Овчаренко Л. К. (2018)
Шкорботун Я. В. - Рентгенологічні особливості мукоперіосту альвеолярної бухти верхньощелепного синусу, як фактор ризику розвитку інтраопераційних ускладнень при субантральній аугментації кістки (2018)
Shushliapina O. V. - Features of C-Reactive Protein Production Dependence on the Presence of Thyreopathy in Children with Obesity, Budreiko O. A., Shliakhova N. V. (2018)
Шаповалова Г. А. - Характеристика стану імунітету дітей у ремісії онкологічних захворювань після базисного антиканцерогенного лікування, Бабова І. К., Бабов К. Д. (2018)
Артемов А. В. - Старение: различие между смертью клеток и смертью организма с позиции математической модели, Бурячковский Э. С. (2018)
Науменко К. Є. - Анкетування військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону щодо рівня надання стоматологічної допомоги, Бєліков О. Б. (2018)
Удод А. А. - Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детского населения города Краматорска, Воронина А. С., Яковлева Н. Н., Рубайло В. В., Савинкова О. А. (2018)
Полянська О. С. - Ризик раптової смерті у спортсменів: електрокардіографічні критерії (2018)
Октисюк Ю. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей – запорука збереження стоматологічного здоров’я населення (2018)
Єхалов В. В. - Клінічне та "кліпове" мислення у лікарів-інтернів, Самойленко А. В., Романюта І. А., Бараннік С. І. (2018)
Хламанова Л. І. - Структурно-функціональна характеристика різних гістогематичних бар’єрів організму в нормі та при прояві патологічних змін, їх медичне значення та роль у формуванні клінічного мислення студентів молодших курсів, Ткаченко Ю. В., Северилова М. Д. (2018)
Дубовик О. С. - Комбінована дія оптичного випромінювання синього й червоного спектрів та антисептичних препаратів на здатність до формування біоплівок ізолятами Proteus mirabilis, Мішина М. М., Коробов А. М. (2018)
Земляний О. А. - Вплив свинцю на деякі показники екскрецій лабораторних шурів в умовах експерименту (2018)
Пилипенко Н. О. - Особливости порушень природженого імунітету при професійних бронхолегеневих процесах, Вовк К. В., Ніколенко Є. Я. (2018)
Туркевич В. З. - Досягнення наукової школи академіка М. В. Новікова "Техніка високих тисків і механіка формування конструкційних і функціональних матеріалів" (1977 – 2017 рр.), Полонський Л. Г. (2017)
Волочко А. Т. - Академик Астапчик С. А. – личность, ученый, руководитель, Гордиенко А. И., Поко О. А., Ласковнев А. П. (2017)
Антонюк В. С. - Влияние условий резания на напряжения в опасной зоне режущего инструмента, Петрусенко Л. А. (2017)
Бабошко Д. Ю. - Исследование механизма твердофазного восстановления титаномагнетитового концентрата Крапивенского месторождения, Зима С. Н., Губин Г. В., Саитгареев Л. Н., Воденникова О. С. (2017)
Бурлаков В. И. - Выбор алмазного порошка для вибро-абразивной обработки режущих пластин из композитов на основе кубического нитрида бора (2017)
Бурыкин В. В. - Финишные технологии обработки деталей с покрытиями, Харламов Ю. А., Ночвай В. М. (2017)
Витязь П. А. - Производство наноструктурных инструментальных материаловна основе кубического нитрида бора, Сенють В. Т., Хейфец М. Л., Москаленко А. Н., Закоржевский В. В. (2017)
Гевко Б. М. - Технологічне спорядження для виготовлення мітчиків, Марчук Н. М., Левкович М. Г., Казмірчук П. В. (2017)
Дубиняк Т. С. - Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових елементів різного профілю, Навроцька Т. Д., Котик Р. М., Клендій М. І. (2017)
Клименко С. А. - Повышение производительности финишной обработкидеталей лезвийным инструментом (2017)
Kovalevskyi S. V. - Engineering consulting technology in production engineering intelligent mobile machines, Kovalevska O. S. (2017)
Кузей А. М. - Исследование износа рабочих поверхностей алмазного инструментапри ликвидации чрезвычайных ситуацийв зонах разрушения строительных конструкций, Бабич В. Е. (2017)
Лавріненко В. І. - Дослідження зносостійкості алмазного шліфувального інструменту, робочий шар якого містить різнодисперсні абразивні порошки з композиційних матеріалів, Полторацький В. Г., Скрябін В. В., Солод В. Ю. (2017)
Лебедев В. Я. - Влияние касательного перемещения режущего лезвия на производительность механической обработки (2017)
Лещенко А. И. - Управление точностью обработки на этапе наладки станков сЧПУ на программную операцию (2017)
Луців І. В. - Оцінка впливу параметрів обробки на похибку форми при точінні деталей, затиснутих у токарному патроні з адаптивними затискними елементами, Волошин В. Н., Бица Р. О., Стахурський О. О. (2017)
Ляшук О. Л. - Технологічний процес формоутворення сферичних поверхонь шарнірного гвинтового робочого органу, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2017)
Мановицкий А. С. - Топография и площадь изношенной задней поверхности резцас радиусом при вершине из ПКНБ при чистовом точениизакаленной стали ШХ-15, Клименко С. А., Копейкина М. Ю. (2017)
Молчанов В. Ф. - Теоретические исследования вероятности заклиниваниятвердых частиц при шлифовании (2017)
Панасюк Т. С. - Комп’ютерне моделювання температурних полів у шестипуансонному апараті високого тиску при зміні складу композитного нагрівача, Лєщук О. О., Присяжнюк П. М. (2017)
Петраков Ю. В. - Методи управління процесами різання (2017)
Пригоровська Т. О. - Дослідження напруженого стану литої заготовки лопатевого долота, Роп'як Л. Я., Когут І. С., Панчук В. Г., Борущак Л. О., Шуляр І. О. (2017)
Семеновський О. Є. - Підвищення технологічності виготовлення складнопрофільних деталей (2017)
Симонова А. А. - Алгоритм перерахунку програмного нуля горизонтально-розточного центру DOOSAN DBC 110, Соколенко В. О. (2017)
Сімінченко І. П. - Багатофакторне статистичне моделювання при дослідженні процесів у технічній обробці металів, Малигін О. В. (2017)
Сошко О. І. - О влиянии смазочно-охлаждающих средств на процесс резания (2017)
Сошко В. А. - Механоплазменная обработка – пример использованиянаноматериала на практике, Бергер Е. Э. (2017)
Танович Л. - Исследования в области развития нового поколенияметаллообрабатывающих станков (2017)
Шаповал Ю. В. - Підвищення ефективності оброблення деталей шляхом керування динамікою процесу точіння з високими частотами обертання шпинделя, Залога В. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Четверик М. С. - Швидкість розвитку деформацій у підробленому гірському масиві при підземному вийманні корисних копалин на основі маркшейдерських спостережень, Бубнова О. А., Бабій К. В., Батур М. О. (2016)
Кучин А. С. - Совместный анализ процесса сдвижения земной поверхности и массива слабометаморфизованных горных пород (2016)
Минеев С. П. - Моделирование фильтрационного процесса в угольном пласте, вмещающем зону нарушенности, насыщенную сорбированным и свободным метаном, Прусова А. А., Сапегин В. Н., Янжула А. С., Кишкань М. А. (2016)
Баранов В. А. - Закономерности формирования структуры песчаников на примере карбоновых отложений Красноармейского района Донбасса, Орлова Т. В. (2016)
Маметова Л. Ф. - Катагенез і деформації мінералів – провідні фактори впливу на геомеханічні властивості гірських порід (2016)
Пащенко П. С. - Определение зон скопления метана в окрестности выработок Шахтоупраления "Покровское", Янжула А. С. (2016)
Антипович Я. В. - Установление объемов газовых включений в кварце песчаников Донбасса (2016)
Притула Д. А. - Методология расчета параметров поверхностной дегазационной газотранспортной системы для условий ПАО "Шахта им. А.Ф. Засядько", Дудля Е. Е., Бокий Б. В. (2016)
Зберовский В. В. - Разработка метода расчета параметров устройства гидроимпульсного воздействия на выбросоопасные угольные пласты, Васильев Л. М., Жулай Ю. А., Поляков Ю. Е., Наривский Р. Н., Пазынич А. В. (2016)
Мальцева В. Е. - Способ и техническое средство предотвращения выбросов угля и газа при проведении добычных выработок в газоносных угольных пластах, Антончик В. Е., Уколова Т. М., Трохимец Н. Я., Минеев С. П. (2016)
Семененко Е. В. - Исследование динамической седиментационной устойчивости структурированных суспензий под действием турбулентных пульсаций, Демченко Т. Д., Рыжова С. А. (2016)
Поляков Ю. Е. - Деформационная модель разгрузки увлажненного угольного массива (2016)
Bubnova Ye. A. - Technology of technogenic deposits development improving, Babiy Ye. V. , Levchenko Ye. S. (2016)
Молдабаев С. К. - Моделирование проектирования реконструкции горнотранспортной системы при вытянутых карьерных полях, Бабий Е. В., Акилбаев Т. И. (2016)
Слободянюк Р. В. - Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів, Пижик М. М. (2016)
Луценко С. А. - Разработка метода определения максимальной, по горным возможностям, производительности карьера по руде (2016)
Семененко Е. В. - Математическая модель процесса приготовления структурированной суспензии с реологическими характеристиками, обеспечивающими рациональное гидротранспортирование, Рубан В. Д., Подоляк К. К., Никифорова Н. А. (2016)
Привалов В. Н. - Теоретические и экспериментальные исследования батарейных зарядных комплексов, Усатенко В. В., Дзякович Д. А. (2016)
Антончик В. Е. - Соударение тел и расчет их параметров для горных машин ударного действия, Пазынич А. В., Демченко С. В., Минеев А. С. (2016)
Пигида Е. Ю. - Влияние тепловых параметров реакционной камеры на эффективность процесса термических превращений углеродсодержащих сред, Холявченко Л. Т., Демченко С. В., Давыдов С. Л. (2016)
Валяев А. М. - Оценка содержания тяжелых металлов на поверхности хранилища урановой руды "База С" и хвостохранилища "Сухачевское", Коровин В. Ю. (2016)
Дякун И. Л. - Интенсификация процесса очистки дымовых газов от диоксида серы при наложении пульсаций на их поток, Кирсанов М. В. (2016)
Сорока Ю. Н. - О необходимости учета опасности действия ионизирующего излучения при работе на предприятиях горной и металлургической отраслей, Рец Ю. Н., Руденко С. А., Подрезов А. А. (2016)
Бунько Т. В. - Исследование особенностей функционирования системы "вентиляторы главного проветривания – шахтная вентиляционная сеть" на угольных шахтах, Жалилов А. Ш., Кокоулин И. Е. (2016)
Павличенко А. В. - Ліквідація нерентабельних вугледобувних підприємств: шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, Плахотній С. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бондар В. П. - Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України (2017)
Вигівська І. М. - Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні, Скрипник М. І., Григоревська О. О. (2017)
Кафка С. М. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2017)
Корінько М. Д. - Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань, Кушнір Є. О. (2017)
Левицька І. О. - База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції (2017)
Поляк К. Ю. - Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства (2017)
Самчук К. І. - Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу (2017)
Свірко С. В. - Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків, Дикий А. П., Самчик М. Ю. (2017)
Жалінська І. В. - Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління (2017)
Заєць Н. М. - Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель (2017)
Корнійчук А. А. - Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві (2017)
Осовський О. А. - Стратегія управління підприємством, Осовська Г. В. (2017)
Солонінко К. С. - Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту, Щехорський А. Й. (2017)
Фещенко О. М. - Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні, Самокіна Г. В. (2017)
Tsymbalista N. A. - Legal regulation and certification of organic production in Ukraine (2017)
Мошенський С. З. - Формування ринку високоприбуткових облігацій (junk bonds) у США в 1970 – 1980-ті роки (2017)
Полчанов А. Ю. - Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни (2017)
Шиманська К. В. - Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій (2017)
Бадида М. П. - Податковий менеджмент у закріпленні фінансової самостійності місцевого самоврядування (2017)
Виговська Н. Г. - Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, Виговський В. Г. (2017)
Кравчук Г. В. - Особливості фінансово-економічного забезпечення кримінально-виконавчої системи України, Гончаренко О. Г. (2017)
Мартинова Л. Б. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України (2017)
Stepashko V. S. - Methodological foundations of analysis and forecasting of gas consumption in the system of energy balance of Ukraine by using the group method of data handling, Trachuk A. R. (2017)
Шандова Н. В. - Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Боцян Т. В. - Оценка эффективности КСО с использованием теории игр (2017)
Вигівська І. М. - Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти, Макарович В. К. (2017)
Кузнецова С. О. - Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення, Солдатенкова Т. В. (2017)
Письменна М. С. - Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель (2017)
Плахтій Т. Ф. - Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва (2017)
Свірко С. В. - Предметна сфера та об’єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (2017)
Yuhimenko-Nazaruk I. A. - Theoretical aspects of specific assets accounting: institutional approach (2017)
Бурачек І. В. - Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України, Кравчук К. М. (2017)
Павлова С. І. - Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області (2017)
Бояринова К. О. - Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку (2017)
Бужимська К. О. - Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва, Оверчук А. В. (2017)
Голівер В. П. - Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду (2017)
Нусінов В. Я. - Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів, Шура Н. О. (2017)
Свінцицька О. М. - Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища (2017)
Павлушенко Т. О. - Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів (2017)
Вихідні дані (2017)
Безручук С. Л. - Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера (2017)
Вигівська І. М. - Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти, Макарович В. К., Демчук Ю. В. (2017)
Горай О. С. - Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій (2017)
Дзюбенко О. М. - Підходи до дефініції поняття "фінансовий потенціал" як об’єкту економічного аналізу (2017)
Камінська Т. Г. - Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності, Краєвський В. М. (2017)
Костенко О. М. - Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (2017)
Крутова А. С. - Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О. (2017)
Ляхович Г. І. - Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку (2017)
Петрук О. М. - Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення, Новак О. С. (2017)
Травін В. В. - Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат у системі бухгалтерського обліку, Камінська Т. (2017)
Чік М. Ю. - Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства (2017)
Швець В. Є. - Фінансова звітність "Дніпросоюзу" в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) (2017)
Галямар В. О. - Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання (2017)
Бондарук Ю. В. - Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Завалій Т. О. - Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні (2017)
Саух І. В. - Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств (2017)
Урманов Ф. Ш. - Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці, Касімова А. А. (2017)
Поліщук О. Т. - Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду, Поліщук О. А. (2017)
Виговська Н. Г. - Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням позабалансових ризиків, Виговський В. Г. (2017)
Воронков О. О. - Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств, Дяченко К. С. (2017)
Полчанов А. Ю. - Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу держави (2017)
Sydorchuk А. А. - Redistributive financial resources in the system of social insurance of Ukraine (2017)
Федченко К. А. - Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності (2017)
Вихідні дані (2017)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (І), Яновський Я. (2017)
Кожолянко О. - Музична культура Стародавнього Єгипту (2017)
Сайко М. - Аргентарії-коактори в античному Римі (II ст. до н.е. – II ст. до н.е.) (2017)
Яновський Я. - Витоки й причини конфлікту Аттіли з равенським двором у другій половині 40-х pp. V ст. (II) (2017)
Боднарюк Б. - Бенедиктинська орденська "константа" в західноєвропейському ранньосередньовічному соціумі: проблема витоків та формування (2017)
Воротняк І. - Образ Вінланда як уособлення "земного раю” в середньовічній ісландській літературній традиції (І) (2017)
Debenko V. - Features of the church organization and its functional prerogative in Novhorod republic in XII-XIV century (2017)
Погребенник А. - Писемні джерела XII-XIV ст. з історії релігійно- єретичних рухів та сект в Окситанії: класифікація й аналіз (2017)
Ціватий В. - Політико-дипломатична діяльність та поетична творчість Джеффрі Чосера (1340-1400): у інституціональних витоків англійської моделі дипломатії (2017)
Чучко Д. - Молдавські воєводи і бояри як жертводавці православної церкви в XV – середині XIX ст (2017)
Чучко М. - Історико-етнографічні та пам’яткознавчі дослідження буковинського священика Дімітріє Дана (1856-1927) (2017)
Лиман С. - Історія середніх віків у навчальних курсах і творчості професора Харківського університету Антона Антоновича Дегурова (1765-1849) (2017)
Сандуляк І. - Єпархіальний музей в Чернівцях: виникнення, організація, експозиційний профіль та діяльність наприкінці XIX – у першій половині XX ст (2017)
Автори (2017)
Скирда І. Ю. - Епідеміологічні особливості хвороб органів травлення в дітей та підлітків в Україні, Петішко О. П., Завгородня Н. Ю. (2017)
Михеев Ю. А. - Структурная трансформация протоковой системы поджелудочной жалезы у боьных хроническим панкреатитом, Евсеев А. В., Канаки А. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Дисбаланс калікреїн-кінінової системи при хронічному панкреатиті у поєднанні з ожирінням і результати його комплексної корекції, Кицай К. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Клініко-сонографічні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Особливості діагностики енцефалопатії у хворих з синдромом портальної гіпертензії, Чалий М. В., Меланіч С. Л. (2017)
Stepanov Yu. M. - Development of a non-invasive model to improve the accuracy of determining liver fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease, Nedzvetskaya N. V., Yagmur V. B., Klenina I. A., Oshmyanskaya N. Yu. (2017)
Березницький Я. С. - Вміст кальцію та вітаміну D3 у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання, Дука Р. В. (2017)
Шевченко Б. Ф. - Минуле, сучасне та майбутнє хірургічного лікування виразкової хвороби, Ратчик В. М., Бабій О. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. О. (2017)
Чабан М. П. - Родина Саксів: батько — лікар, син — художник, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Барановська Т. В. - Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку, Дикий А. П., Баришнікова О. М. (2017)
Вільчинська Н. Л. - Вплив заборгованості на фінансові потоки молокопереробних підприємств (2017)
Ievdokymov V. V. - Multivariate accounting in international financial reporting standards, Legenchyk S. F. (2017)
Іванков В. М. - Діагностичні та інтерактивні системи стратегічних ризик-показників управлінського обліку інноваційної діяльності (2017)
Кирилюк Б. Л. - Организационные положения учета запасов как составляющей информационно-коммуникативной системы предприятия (2017)
Куришко Л. А. - Нормативне регулювання організації спільної діяльності в умовах ризику, Нонік В. В. (2017)
Лисенок О. В. - Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника (2017)
Олійник О. В. - Розвиток бухгалтерської звітності як основи інформаційного забезпечення управління транспортними послугами, Клименко І. В. (2017)
Полчанов А. Ю. - Вплив Першої світової війни на економічний розвиток провідних країн світу (2017)
Поляк К. Ю. - Аналітична оцінка сучасного стану страхування як складової системи управління наслідками надзвичайних ситуацій (2017)
Правдюк Н. Л. - Цінова політика щодо товарної продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект (2017)
Прокопенко Ж. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату управління небанківських фінансових установ (2017)
Самчук К. І. - Облікове забезпечення управління витратами на охорону праці правове поле та напрямки удосконалення (2017)
Саух І. В. - Організаційний механізм реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства (2017)
Свірко С. В. - Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст., Самчик М. Ю. (2017)
Сокіл О. Г. - Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку (2017)
Тарасова Т. О. - Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Аналіз шляхів удосконалення креативного обліку (2017)
Дахно І. І. - До історії правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Александров Ю. В. - Щодо внормування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб (2015)
Гладьо Ю. О. - Правова природа іпотеки майнових прав на об’єкти нерухомого майна (2015)
Лисенко С. О. - Організаційні засади та прийоми моделювання і реконструкції при розслідуванні правопорушень щодо інформаційної безпеки підприємств, установ та організацій (2015)
Муравйов К. В. - Юридичні особливості міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій (2015)
Стасюк С. В. - Специфічні особливості змісту інформаційно-правових відносин у сфері оподаткування в Україні (2015)
Заросило В. В. - Дистанційний вплив на підготовку і проведення культурно-видовищних заходів (2015)
Поліщук М. Г. - Особливості судового розгляду справ про порушення правил дорожнього руху (2015)
Баядян А. А. - Характерные особенности стратегии государственного долга Республики Армения, Арутюнян В. Л. (2015)
Авакян Г. С. - О некоторых экологических проблемах мира и Армении, Бабаян Э. А., Таранян И. А. (2015)
Бостанджян В. Б. - Постсоветские страны перед выбором пути развития (2015)
Буряк Р. І. - Оцінка рівня якості діяльності молокопереробного підприємства (2015)
Манасерян Т. Н. - Интеллектуальная безопасность и экономическое развитие (2015)
Романова Л. В. - Аграрний маркетинг як важливий інструмент розвитку аграрного виробництва та сільських територій (2015)
Токар В. В. - Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті сучасних загроз економічній безпеці України (2015)
Stolyarova T. - Computer monitoring macro modern social and economic processes under uncertainty, Odinets V. (2015)
Акопян И. Г. - Финансовые проблемы малого предпринимательства в Армении (2015)
Бовш Л. А. - Застосування методів аналітичного маркетингу в процесі реінжинірингу підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Власенко О. О. - Перспективи виведення нового товару на ринок України в умовах кризового стану в економіці (2015)
Готун А. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні бізнесом у нових економічних реаліях (міжнародний аспект) (2015)
Затикян А. Т. - Проблемы развития внешнеэкономических связей малых и средних предприятий Армении, Даниелян А. А. (2015)
Коваленко О. В. - Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2015)
Меликян С. С. - Некоторые понятия о государственном долге страны (2015)
Оганесян Л. М. - Некоторые проблемы стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции и финансирования сельского хозяйства (2015)
Пєвтієва С. С. - Сутнісно-змістовна ідентифікація категорії "антикризове управління”, Антоненко В. М. (2015)
Рябоконь М. В. - Теоретические аспекты формирования маркетинговой политики предприятия (2015)
Чукурна О. П. - Концепція ланцюгів створення вартості в маркетинговому ціноутворенні в умовах глобальної економіки (2015)
Григор’єва М. І. - Зарубіжний досвід управління персоналом та можливості його застосування в Україні (2015)
Грузинова Л. А. - Совершенствование методов мотивации персонала как основное условие повышения продуктивности предприятия в нестабильной среде, Сычев Г. С. (2015)
Кулик П. Л. - Оцінка фіскального потенціалу ПДВ (2015)
Лопатенко Д. Б. - Теоретичні аспекти становлення людського капіталу як чинника економічного зростання (2015)
Лопатенко Л. О. - Тенденції розвитку ринку автосервісу України в умовах кризи (2015)
Петько С. М. - Традиційні організаційні форми та інституційне забезпечення функціонування корпорацій на фінансових ринках (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Боцян Т. В. - Трансформація бухгалтерського обліку для цілей соціально-відповідального управління: етичний вимір (2017)
Бужимська К. О. - Дослідження та аналіз процесів модернізації на підприємствах харчової промисловості України, Станкевич Н. А. (2017)
Вигівська І. М. - Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід, Макарович В. К. (2017)
Волковська Я. В. - Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Вольська К. О. - Бухгалтерський облік у "хмарі": порядок переходу та адаптації інформаційної системи підприємства, Дикий А. П. (2017)
Грабчук І. Л. - Податкове планування: особливості організації на підприємстві, Лайчук С. М. (2017)
Замула І. В. - Інформаційне забезпечення управління екологічною якістю продукції на мікроекономічному рівні в умовах стійкого розвитку, Травін В. В., Примак Т. С. (2017)
Корбут К. Є. - Аналіз підходів щодо методів оцінювання трудового потенціалу підприємства (2017)
Legenchuk S. F. - Organizational and methodical approaches to disclosure of income distribution in integrated reporting, Polishchuk I. R. (2017)
Ляхович Г. І. - Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об’єкт обліку (2017)
Мошенський С. З. - Глобальний ринок акцій у 1990-і роки (2017)
Остапчук Т. П. - Основи облікового забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання земельних ресурсів в Україні (2017)
Плахтій Т. Ф. - Розвиток системи менеджменту якості обліку (2017)
Полчанов А. Ю. - Елементи фінансового потенціалу держави (2017)
Романенко С. В. - Управлінська звітність за операціями з акредитивами: організаційний аспект (2017)
Рудейчук С. В. - Тенденції розвитку соціально-відповідального інвестування в Україні: облікові засади (2017)
Усатенко О. В. - Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів (2017)
Ущаповський Ю. В. - До витоків поняття "інституційна структура економіки" у біологічній і дуалістичній соціології ХІХ століття (2017)
Хоменко Г. Ю. - Звітність щодо венчурного фінансування як інформаційне джерело прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційних підприємствах (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Методичні аспекти обліку мережевих активів (2017)
Вихідні дані (2017)
Григор’єв В. І. - Технології сучасної інформаційно-психологічної війни (2015)
Дереко В. Н. - Теоретико-методологічні засади класифікації загроз об’єктам інформаційної безпеки (2015)
Іванченко Є. В. - Оцінка показників якості системи управління захистом інформаційних ресурсів, Козюра В. Д., Хорошко В. О. (2015)
Нечаєв О. О. - Виявлення та аналіз злочинних мереж, побудованих на основі статистичних даних телефонних контактів (2015)
Савченко Д. С. - Теоретичні основи формування моделей систем автоматизованої обробки неструктурованих текстів (2015)
Архипов О. Є. - Ризиковий підхід до визначення граничного обсягу інвестицій у захист інформації, Архипова Є. О. (2015)
Головін А. Ю. - Ідентифікація прихованої передачі інформації у TCP/IP трафіку на основі використання методу наївного баєсівського класифікатора (2015)
Ковальчук С. П. - Метод зворотного рішення задачі багатокритеріального аналізу щодо упорядкування сукупності багатоознакових об’єктів як підхід до підвищення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави (2015)
Коркач І. В. - Можливості програмних засобів автоматизованого збору даних про особу з відкритих джерел (на прикладі власної розробки), Алєксєєнко А. С. (2015)
Луценко В. М. - Біт-квантові комунікації в телекомунікаційних системах (2015)
Хатян О. А. - Алгоритм побудови "тем дня" Інтернет ЗМІ (2015)
Яковлев С. В. - Атаки збоїв на шифр ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (2015)
Андрієвська В. В. - Лінгвокогнітивні механізми вираження проблем національної освіти в сучасному французькому сламі (2017)
Biskub I. P. - Language in Applied Linguistics: a Historical Perspective (2017)
Бондар Т. Г. - Особливості вербалізації концепту REFUGEE у політичному дискурсі, Галицька О. Б. (2017)
Волошинович Н. В. - Особливості перекладу термінів сфери дизайну одягу та моди (2017)
Vorobiova T. V. - Interplay of Translation Freedom, Creativity and Fidelity in Translating Process as a Step Up to the Accuracy of Translation Product (2017)
Гончар К. Т. - Невербальні засоби на позначення заздрості в сучасному англомовному дискурсі, Панченко В. В. (2017)
Danylchuk A. L. - E-participation in Ukraine as a New Model of Citizen–Government Communication (2017)
Данилюк Н. О. - Есперанто – успішний проект міжнародної планової мови: 130 років функціонування (Міжнародному року творця есперанто Людвіга Заменгофа присвячено) (2017)
Каліщук Д. М. - Використання інформаційних технологій для лінгвістичного аналізу дискурсу (2017)
Ковальова К. В. - Структура комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Коляда Е. К. - Курс ESP як складник професійної підготовки майбутніх філологів, Ботвінко-Ботюк О. М. (2017)
Кондрук А. Ю. - Теоретичні засади дослідження актуалізації лицемірства в англомовному художньому дискурсі (2017)
Krapivnyk H. O. - The Image of the Enemy in D. Trump’s Public Speeches (2017)
Кучик Г. Б. - Тексти установчих документів міжнародних організацій у системі класифікації текстів (2017)
Лавриненко О. Л. - "Квазімова" та повноцінна мова людини як механізми вираження різних рівнів відображення дійсності, Лавриненко Г. Я. (2017)
Лещенко Г. В. - Тематична структура наративу: когнітивний вимір (2017)
Линник Ю. М. - Структурні та функціональні особливості онлайн-ресурсу для вивчення англійської мови BBC Learning English (2017)
Макарук Л. Л. - Типологія англомовних мультимодальних текстів та їх диференційні ознаки (2017)
Мамосюк О. С. - Форма та зміст лінгвокогнітивного сценарію наративу КОЛО в новороманістських прозових творах А. Роб-Грійє (2017)
Навроцька І. М. - Розробка програми курсу "Основи перекладу та методика його викладання" (2017)
П’єцух О. І. - Категорія інтертекстуальності в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2017)
Радкевич В. В. - Особливості діалогів у міжгендерному спілкуванні персонажів (на матеріалі англомовної прози авторів-чоловіків та авторів-жінок) (2017)
Саранюк Є. В. - Роль слотів ТУТ і ЗАРАЗ концепту GLAMOUR у комунікативних стратегіяхангломовного мас-медійного дискурсу (2017)
Смольницька О. О. - Відтворення особливостей нестандартного фемінінного персонажав українських перекладах вибраних сатиричних поезій Джонатана Cвіфта (2017)
Станіслав О. В. - Когнітивна площина дослідження сепаратизації та когезії (на матеріалі синтаксису французької мови) (2017)
Тригуб Г. В. - Комп’ютерне тестування як важливий засіб оцінювання знань з іноземної мови студентів неспеціалізованих факультетів, Хникіна О. О. (2017)
Троцюк А. М. - Невербальні засоби вираження значення байдужості в англомовному художньому дискурсі (2017)
Ущина В. А. - Поняття суб’єкта дискурсивної діяльності в контексті теорії ідентичності (2017)
Фрумкина А. Л. - Ингерентная характеристика гласных и степень их влияния на реализацию глоттального приступа (2017)
Чорній А. Л. - Лінгвістичне маніпулювання у процесі примирення сторін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вигівська І. М. - Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку, Хоменко Г. Ю., Шумило К. В. (2017)
Височан О. О. - Особливості організації і методології індикативного контролю у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Вольська К. О. - Реалізація самоконтролю інформаційної системи підприємства через процес бухгалтерського документування (2017)
Горай О. С. - Ідентифікація наслідків бойових дій та окупації державних територій в бухгалтерському обліку (2017)
Грабчук І. Л. - Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу, Ляхович Г. І. (2017)
Данкевич А. Є. - Аналіз інвестиційного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2017)
Дзюбенко О. М. - Властивості фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу (2017)
Євдокимов В. В. - Стан та нормативно-правове регулювання міграції біженців та шукачів притулку у ЄС як інституційний базис управління міжнародними міграціями, Шиманська К. В. (2017)
Жиглей І. В. - Розвиток облікової оцінки специфічних активів, Юхименко-Назарук І. А. (2017)
Корягін М. В. - Lean облік – як облікова система майбутнього, Чік М. Ю. (2017)
Лисичко А. М. - Аналітична оцінка сучасного стану лісогосподарської діяльності підприємств Житомирської області (2017)
Медвідь Л. Г. - Управлінський облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства, Левкович А. В. (2017)
Муми А. - Анализ изменения банковских услуг в процессе глобализациифинансового бизнеса (2017)
Оверчук А. В. - Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування (2017)
Олійник О. В. - Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу як стратегія діяльності підприємств України: європейський досвід, Ксендзук В. В. (2017)
Павлушенко Т. О. - Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів (2017)
Скоп Х. І. - Бухгалтерський облік засобів індивідуалізації сучасного підприємства: проблематика і напрямки вдосконалення (2017)
Фоміна О. В. - Моделювання функціональних систем управлінського обліку (2017)
Tsegel'nik N. I. - Managerial accounting in the system of payments with enterprise buyers (2017)
Вихідні дані (2017)
Господаренко Г. М. - Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць, Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Свиридова Л. А. - Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями, Рожков А. О. (2017)
Самойлік М. С. - Аналіз фітотоксичного ефекту фільтрату, ґрунту та питної води біля полтавського полігону ТПВ, Молчанова А. В. (2017)
Хареба В. В. - Урожайність, середня маса і кількість плодів бамії залежно від сорту за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Унучко О. О. (2017)
Рожков А. О. - Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень, Гутянський Р. А. (2017)
Горб О. О. - Використання сидеральних культур як відновлюваного джерела енергії в органічному землеробстві, Чайка Т. О., Яснолоб І. О. (2017)
Маренич М. М. - Передпосівна обробка насіння як елемент управління продуктивним потенціалом пшениці озимої (2017)
Ласло О. О. - Використання технологій точного землеробства та рослинництва під час визначення екологічно стабільних територій для органічного виробництва, Диченко О. Ю. (2017)
Кулик М. І. - Вплив погодних умов веґетаційного періоду на елементи продуктивності та урожайність проса прутоподібного, Рожко І. І. (2017)
М’ялковський Р. О. - Вплив добрив на продуктивність бульб картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Войтенко С. Л. - Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства (2017)
Борщ О. О. - Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання, Рубан С. Ю. (2017)
Колісник О. І. - Технологічні особливості утримання м'ясної худоби абердин-ангуської породи в зимовий період на відкритих майданчиках, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2017)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка товарних триліток галицького коропа, Гурбик В. В. (2017)
Гавриленко О. С. - Відповідність м'ясних та м'ясорослинних консервів вимогам національних стандартів України, Хоміцька О. А., Липовець О. В. (2017)
Гавриленко О. С. - Мікробіологічний контроль м'ясних та м'ясорослинних консервів, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2017)
Галоян Л. Л. - Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада струмкової форелі (Salmotruttam. Fariol.), вирощеної в умовах індустріального господарства "Ішхан", Кучерук А. І., Мрук А. І. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Гістологічні зміни у кістковому мозку за експериментального ушкодження кісткової тканини, Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Савчук Т. Л. (2017)
Кравченко С. О. - Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період, Канівець Н. С., Романенко Є. В. (2017)
Мельничук В. В. - Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей засобу "Аноліт КРИСТАЛ" (2017)
Ковпак В. В. - Вплив трансплантації культур клітин на стан острівкового апарату підшлункової залози та рівень глюкози у крові за експериментального цукрового діабету у тварин, Ковпак О. С. (2017)
Ляшенко С. В. - Вдосконалення машин для виготовлення паливного матеріалу необхідної фракції для побутового використання, Пошивайло Ю. О. (2017)
Томілін О. О. - Особливості формування міжгалузевих зв'язків та їх вплив на структурну політику в АПВ (2017)
Маркіна І. А. - Розвиток організаційних структур та програм співучасті в системі аграрного землекористування (2017)
Пальонка О. Ю. - Позиціювання українських підприємств на зовнішніх ринках зерн (2017)
Григоришин Є. В. - Вплив способів обробки насіння на динаміку морфометричних характеристик листка ехінацеї блідої в онтогенезі (2017)
Столярчук Т. А. - Порівняльна характеристика морфологічних особливостей сортів льону олійного в умовах Правобережного Лісостепу України, Кисильчук А. М. (2017)
Войтенко А. М. - Продуктивність корів і телиць айрширської породи в умовах Полтавщини (2017)
Єресько В. І. - Капіляріоз у складі мікстінвазій травного каналу гусей, Коваленко В. О. (2017)
До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (2017)
Опара М. М. - Великий пропагандист виробництва сої на Полтавщині (до 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Наріжняка), Ковган М. І. (2017)
Аннотации (2017)
Аnnotations (2017)
Павлюк Є. - До проблеми формування педагогічного мислення у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в процесі фахової підготовки, Павлюк А. (2017)
Васюк О. - Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі (2017)
Ашиток Н. - Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога (2017)
Спірін О. - Використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів (2017)
Мачинська Н. - Інтегрований підхід у навчанні школярів початкової школи: теоретична основа та практичний аспект (2017)
Ванівська О. - Стратегічна іншомовна компетентість як предмет лінгвометодичних досліджень: метакогнітивний, диференційований та інтегрований підходи, Дубровська Д. (2017)
Фриз П. - Формування особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва (2017)
Айзенбарт М. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників (2017)
Балендр А. - Характеристика профілів компетентностей галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Ватаманюк Г. - Розвивальний аспект міжпредметних зв’язків у підготовці руки до письма дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2017)
Владимирова А. - Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячої української опери (2017)
Бородієнко О. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: експериментальна перевірка результативності (2017)
Волошко Л. - Основні компоненти та характеристики професійної взаємодії фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Гевко І. - Технологія формування основ і розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Кугай Н. - Оцінювання ефективності реалізації функціонально-структурної моделі формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики (2017)
Муромець В. - Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм у контексті дослідження формування загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2017)
Колток Л. - Провідні напрями реформування нової освітньої політики у початковій ланці освіти (2017)
Опалюк Т. - Інформаційні технології у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2017)
Скалич Л. - Роль педагога у становленні особистості дитини за методикою Марії Монтессорі (2017)
Ревть А. - Технології соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями (2017)
Сливка Л. - Реалізація здоров’язбережувальної освіти у початкових школах Республіки Польща (2017)
Сокол М. - Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці (2017)
Ілляш С. - Формування готовності сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності (2017)
Лебідь О. - Сутність і специфіка стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Луців С. - Теоретичні аспекти формування читацьких інтересів дітей у практиці сучасної початкової школи (2017)
Волотко Л. - Розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2017)
Марущак М. - Модель організації та здійснення оцінювання успішності учнів основної школи в процесі навчання футболу (2017)
Можаровська О. - Модель формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (2017)
Ярмольчук Т. - Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу в вищій школі (2017)
Турянська М. - Добір методів навчання для проведення спортивно-масової роботи з учнями загальноосвітніх шкіл України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Марціхів Х. - Принципи реалізації змістового компоненту професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики у вищій школі США (2017)
Леснянська-Дощак А. - Розвиток полікультурної освіти у Франції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Жданюк А. - Конфліктологічна готовність як основа формування конфліктологічної компетентності юриста (2017)
Єщенко М. - Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України (2017)
Герасимова Е. М. - Траєкторія соціально-економічних трансформацій у сучасній концепції суспільних перетворень (2017)
Дротянко Л. Г. - Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу (2017)
Конотоп Л. Г. - Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження (2017)
Мозгова Н. Г. - Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. (2017)
Оноприенко В. И. - Университет как корпорация: проблема ответственности (2017)
Ороховська Л. А. - Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби (2017)
Харченко Ю. В. - Ключевые характеристики феномена взаимодействия в социальных процессах (2017)
Yahodzinskyi S. - The mathematization of science: methodological aspect (2017)
Абисова М. А. - Медиадискурс: лексико-семантический аспект языкового воздействия (2017)
Антіпова О. П. - Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору (2017)
Василенко Ю. В. - Проявлення краси божественного світу через красу людської творчості, або можливість "онтологічних перемовин" (св. Григорій Палама та П. Флоренський) (2017)
Клешня Г. М. - Соціальне проектування як спосіб майбутньотворення в інформаційному суспільстві (2017)
Кошетар У. П. - Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів (2017)
Матюхина А. А. - Проблема свободы личности в современном обществе (2017)
Онопрієнко М. В. - Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки (2017)
Орденов С. С. - Право як благо в системі суспільних відносин: соціально-філософське дослідження (2017)
Скиба О. П. - Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философские воззрения М. Планка, Скиба И. П. (2017)
Харченко С. П. - Особенности влияния морального императива на правовые институты: социально-философский аспект (2017)
Шоріна Т. Г. - Ідейно-смислова реальність медіа та її критичний огляд в контексті інформаційного висвітлення міграційної кризи (2017)
Павловський А. С. - Проблема особистості в парадигмі модерну (2017)
Ардашова Я. І. - Психологічна культура і психокультура: точки дотику та відмінності (2017)
Вихованець З. С. - Семіотичний простір економічної культури (2017)
Клюєнко Е. О. - Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси (2017)
Мерщій Т. В. - Інформаційне споживання як засіб інтеракції в умовах інформатизації суспільства (2017)
Мокляк Л. І. - Мистецтво як духовне підґрунтя самовизначення нації у глобалізованому світі, Покотило Г.М. (2017)
Пода Т. А. - Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства (2017)
Сідоркіна О. М. - Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві (2017)
Сухова Н. М. - Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ – ХХІ століття (2017)
Фабрика А.А. - Масова культура як фактор ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї (2017)
Ченбай Н. А. - Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті (2017)
Шавріна І. В. - Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку (2017)
Шостак О. Г. - Опозиція "свій – чужий" у сприйнятті національної ідентичності корінних жителів Північної Америки (2017)
Горохолинская А. Н. - Семантика изображения животных на иконах как источник исследования культурно-ментальных коннотаций (2017)
Ашиток Н. - Підготовка педагогів до фахової комунікативної діяльності (2017)
Жигірь В. - Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей (2017)
Taymasov Y. - Reforming of the structure of readiness of future specialists of the civil protection service to the health-saving activity (2017)
Stavkova S. - Some aspects of continuing professional education of social workers in Canada (2017)
Муляр Н. - Методика формування знань про українську державу в європейському контексті в учнів початкової школи на уроках "Я у світі”, Костюк Л. (2017)
Шаран О. - Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів, Шаран В. (2017)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія, Лужецька Л. (2017)
Білан Т. - Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи (2017)
Возна Ю. - Проблеми професійної підготовки фахівців соціальної сфери у контексті досвіду світових освітніх систем (2017)
Дмитрів І. - Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення (2017)
Дацюк С. - Видатний діяч українського музичного мистецтва, диригент Юрій Оранський (до 100-річчя від дня народження) (2017)
Кутняк О. - Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики у початковій школі (2017)
Салань Н. - Особливості організації групової форми навчання на уроках інформатики у початковій школі (2017)
Галів М. - Релігійно-філософські погляди в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Даниляк Р. - Знання вікових особливостей молодших школярів як основи професійних компетентностей вчителя початкових класів (до проблеми морального виховання) (2017)
Кравченко-Дзондза О. - Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Лукашеня З. - Средства формирования механизмов непрерывного образования будущих педагогов (2017)
Осова О. - Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2017)
Сас О. - Формування духовної культури у майбутніх вихователів (2017)
Смеречак Л. - Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству (2017)
Товканець О. - Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії (2017)
Толмачова І. - Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання” у педагогічному ВНЗ (2017)
Хрипун Р. - Твори великої форми композиторів української діаспори та їх рецепція в сучасній педагогічній практиці, Німилович О. (2017)
Дружченко Т. - Лінгвальні та екстралінгвальні особливості усного монологічного мовлення майбутніх правознавців (2017)
Кожбахтєєва Н. - Виховання національної культури студентів у класі бандури, Волкова Н. (2017)
Шубак Г. - Процес навчання в малокомплектних школах – важлива прикмета системи освіти України (2017)
Петрик О. - Основи забезпечення наступності й перспективності розвитку діалогічного мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів (2017)
Богоніс О. - Структурні компоненти економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу (2017)
Гурська М. - Хорватське музичне мистецтво та його розвиток (2017)
Панченко В. - Умови ефективної організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Школьна М. - Особливості виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (2017)
Факультету економіки та управління - 70 (2015)
Vlasenko O. S. - The impact of personnel marketing on the image of cruise company, Iunusova E. F. (2015)
Щербина В. В. - Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-логістичних компаній (2015)
Коробкова О. М. - Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності (2015)
Наврозова Ю. О. - Порівняльна характеристика міжнародних стандартів якості ІСО 9000-2008 і ІСО 9000-2015 (2015)
Белоус Е. В. - Анализ конкурентной среды в рамках стратегического планирования транспортно-логистической компании, Тишинская Ю. В. (2015)
Гуцул А. В. - Метод экономического обоснования создания портового терминала на основе теории запасов, Постан М. Я. (2015)
Сырбу Н. В. - Анализ структуры контейнерных грузопотоков Украины и использования пропускных способностей терминалов, Столяров Г. П. (2015)
Summary (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Лойко В. В. - Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу (2015)
Лісун Я. В. - Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти (2015)
Хоменко О. - Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг (2015)
Геселева Н. В. - Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки, Мельник Н. В. (2015)
Амбарчян В. - Фінансова звітність ВНЗ України, Великобританії та США: порівняння стандартів подання звітної інформації, Амбарчян М. (2015)
Цимбаленко Н. В. - Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації (2015)
Лойко Д. М. - Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС (2015)
Квіта Г. М. - Інтелектуальний аналіз бізнес–процесів, Шіковець К. О., Теніщева Д. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Механізм інноваційного функціонування та розвитку вищої освіти України (2015)
Бунда О. М. - Процедури прийняття рішень у навчальному процесі, Миненко М. В. (2015)
Геселева Н. В. - Формування маркетингової системи інформаційного забезпечення на промислових підприємствах, Євсейцева О. C., Ларькіна М. І. (2015)
Хоменко О. І. - Ринок роздрібної торгівлі в Україні, Геселева Н. В., Сокуренко Н. В. (2015)
Зимбалевська Ю. В. - Значення цінності бренду, Геселева Н. В., Ормонов М. О. (2015)
Новікова І. Е. - Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору (2015)
Ізовіт Т. Л. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у галузі легкої промисловості (2015)
Bochin M. - Political system and the infrastructure equilibrium of its functioning (2015)
Колесник Т. В. - Добове моніторування артеріального тиску і структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку, Косова Г. А. (2017)
Крапивко С. А. - Коррекция гипергликемии - предиктора эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью, Кравчун П. Г., Олефир А. И. (2017)
Борисова І. С. - Предиктори прогнозу летальних наслідків пневмоній у пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові, Крячкова Л. В. (2017)
Бабак О. Я. - Участь поліморфізму А1166С-гена рецептора ангіотензину II першого типу в метаболічних порушеннях у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Зайцева М. М. (2017)
Бойко В. В. - Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2017)
Бойко В. В. - Cовременные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода, Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Ткач С. В., Гуляева Д. Ю. (2017)
Педаченко Ю. Е. - Значение нейровизуализирующих методов в оптимизации выбора хирургической тактики у пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника, Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Грищенко М. Г. - Оцінка ефективності екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної гормональної терапії, Луцький А. С., Паращук В. Ю. (2017)
Лупояд В. С. - Практические вопросы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия, Пасиешвили Н. М., Мошко Ю. А., Ильченко В. А. (2017)
Поповская Т. Н. - Нутритивная недостаточность у пациентов со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, Перепадя С. В. (2017)
Яковенко К. В. - Эпидемиология опухолевых образований женской половой сферы (обзор литературы) (2017)
Гарюк Г. І. - Статистичний аналіз діагностики та лікування серозного середнього отиту у дітей, Кулікова О. О., Лозова Ю. В., Чумакова А. В., Давиденко В. Л. (2017)
Филатова И. В. - Возможности элиминационной терапии в лечении острых и хронических риносинуситов, Куликова Е. А., Головко Н. А. (2017)
Тодуров Б. М. - Прогностическое значение маркеров повреждения миокарда в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Хартанович М. В., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Хижняк А. А. - Біохімічні маркери стресу у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму, Волкова Ю. В., Ієвлєва В. І., Шарлай К. Ю. (2017)
Сысун Л. А. - Состояние венозной гемодинамики при остром полушарном ишемическом инсульте, Лысенко Т. П., Пономаренко С. А. (2017)
Яковенко С. М. - Ультрасонографічна діагностика патології кістково-м'язових та хрящових структур у ділянці плечового суглоба, Котульський І. В. (2017)
Огнєв В. А. - Різні аспекти формування ожиріння та надмірної маси тіла у дітей та підлітків, Помогайбо К. Г. (2017)
Візер С. О. - Особистісний фактор у державних процесах Галицько–Волинського князівства у другій половині ХІІІ століття, Рожкова М. Ю. (2017)
Приходько Ю. О. - Криза системи економічних відносин Речі Посполитої як одна з передумов визвольної війни українського народу (2017)
Заторський Н. - Українські переклади "Послання Мисаїла" (2017)
Богатчук С. С. - Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. (2017)
Феденко О. О. - Італійці Одеси у формуванні і підтримці римо–католицької громади у ХІХ ст. (2017)
Янюк І. - Українська кредитна кооперація і парцеляційні процеси у Східній Галичині на початку ХХ ст. (2017)
Левицький В. О. - Система забезпечення сировиною легкої промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Лехнюк Р. О. - Криза русофільського консерватизму напередодні Першої світової війни: політичне товариство "Галицько–руська рада" (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток системи державного пенсійного страхування в Україні у 20–х рр. ХХ ст., Мурашова О. П. (2017)
Гай–Нижник П. П. - Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859 – 1924) (2017)
Лаврут О. О. - Якість навчальної діяльності учнів шкіл УРСР у другій половині 1950–х років (2017)
Варгатюк С. В. - Зміна концепції нейтральності закордонної політики України останньої доби визвольних змагань (1918 – 1920 рр.) (2017)
Бобіна О. В. - Традиція революції в Україні: початки (2017)
Кліш А. Б. - Християнські суспільники VS. москвофіли: до історії протистояння (2017)
Григорук Н. А. - Микола Чубатий і наукове товариство ім. Шевченка (2017)
Салата Г. В. - Наукова школа професора Проскурякова: нотатки до реконструкції історії науки і техніки (2017)
Кондратьєва Д. А. - Історичні уроки на прикладі роботи П. Куліша "Мальована Гайдаммачина" (2017)
Кравчук Л. В. - Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. (2017)
Рафальська Г. В. - Художник і війна: повсякдення окупованого Києва (1941 – 1943) на акварельних малюнках художника–етнографа Юрія Павловича (2017)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.2) (2017)
Скрипчук Г. В. - Розвиток державної культурної політики в умовах подолання соціально–економічної кризи (2017)
Гнатюк В. М. - Національна честь і гідність як імператив у внутрішній та зовнішній політиці України (2017)
Ралко Р. С. - Студентські будівельні загони вищих навчальних закладів м. Києва: географія та напрямки діяльності (1960 – 1991–ті рр.) (до 55–ти річчя з часу відправлення першого студентського будівельного загону з м. Києва) (2017)
Редзюк В. В. - Основні етапи розвитку та вектори діяльності молодіжних організацій і рухів демократичного і євроінтеграційного спрямування в Україні (2004 – 2014 рр.) (2017)
Бей Н. О. - Періоди розвитку виробництва автомобілів в Україні: історіографія проблеми (2017)
Біловус Л. І. - Українські періодичні видання США щодо діяльності окремих музейних установ діаспори у напрямі збереження національної ідентичності (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно–радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Гулима О. П. - До питання про передачу Криму Українській Радянській Соціалістичній Республіці (2017)
Мамедов Э. В. - Срубные погребения древнего Самуниса–Мингечевира (2017)
Михайленко М. Ю. - Зовнішня політика перших урядів Королівства Італія (1861 – 1876 рр.) (2017)
Мінасян Р. А. - Історія створення та розширення Митного союзу у 1995 – 2015 рр. (2017)
Мокиенко М. М. - Развитие Евро–Азиатской аккредитационной ассоциации в первое десятилетие XXI столетия (2017)
Садикова В. В. - Основні тенденції британсько–радянських військово–політичних відносин у другій половині 80–х рр. ХХ століття (2017)
Карбалаева А. Э. - Движение джалаиридов в эпосе "Короглу" (2017)
Алиев Ш. Г. - Взаимоотношения Шеки–Кахетинского царства с соседними государствами в период правления великого Квирике (2017)
Абиди Г. А. - Создание АзГНИИ и подготовка научных кадров (2017)
Балицький О. Ю. - Зародження музейництва в Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Криницька Т. О. - Позиції Російської Федерації щодо реформування ООН (2017)
Мартинов В. Л. - Майбутнє без оптимізму: міжнародні протиріччя на теренах Центральної та Південно–Східної Європи на сторінках російських часописів (1910 – 1911 рр.) (2017)
Данканіч Р. І. - "Vorurteil" як виток розуміння в філософській герменевтиці Г. Гадамера (2017)
Дубініна В. О. - Проект універсальної герменевтики Ф. Аста (2017)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Фрідріха Шеллінґа (2017)
Мелещук А. А. - Особливості органіцизму в філософії історії К. Леонтьева і М. Данилевського (2017)
Бредун І. В. - Концептуалізація Долі: філософські інтерпретації, Компанієць Л. В. (2017)
Співак В. В. - Рецепція сімейного щастя у спадщині Антонія Радивиловського (2017)
Чорноморець Є. М. - Максим Сповідник про естетичне споглядання символічної дійсності (2017)
Салій А. - Самотність та відчуження у філософській картині світу Федора Достоєвського (2017)
Соболєвський Я. А. - Основні філософські ідеї Американського Просвітництва (2017)
Кротенко Л. Б. - Етнолінгвістичні студії – філософія традицій та сучасності (на матеріалі авторського посібника Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала) (2017)
Юрченко Е. А. - Мікроцивілізаційні процеси у вимірі монадологічного підходу (2017)
Ухов А. С. - Экзистенциальные идеи в неопатристическом синтезе (2017)
Шніцер М. М. - Метафора у філософії і філософія в метафорі (2017)
Возняк С. В. - Приреченість філософії на метафізику (2017)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2017)
Концурак О. - Ключові питання екологічної стратегії України (2017)
Кравченко Т. О. - Концепція стійкого розвитку суспільства в контексті конвергенції сучасних надтехнологій (філософський аналіз) (2017)
Кубко В. П. - Роль комунікативної стратегії в діяльності рекламного агентства, Баранюк А. В. (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як світоглядний орієнтир суспільної свідомості (2017)
Луканова В. В. - Пандемія у контексті сучасних глобальних процесів: цивілізаційне підґрунтя – бінарна опозиція "людство/довкілля" (2017)
Мельник В. В. - Культура як головний чинник удосконалення особистості в умовах глобального соціального простору: антропологічні, oнтологічні та аксіологічні засади (2017)
Алієв Е. М. - Історичний аспект в українському кінематографі (2017)
Бороздих Н. В. - Популяризація науки: роль науково–технічних музеїв (2017)
Гапченко О. В. - Архетип свободи в українській традиції (2017)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура у дискурсі тілесності (2017)
Добродум О. В. - Мифология современного Интернета (2017)
Паласюк Г. Б. - До питання впливу неоплатонічної філософії на формування вітчизняної філософської думки XVI – XVII ст., Паласюк М. І. (2017)
Шпачинський І. Л. - Щодо деяких особливостей релігійної складової крос–культурних комунікацій в сучасному українському соціумі (2017)
Гавеля О. Р. - Духовні і естетичні цінності як віддзеркалення релігійної свідомості сучасної людини: конфесійний вимір (2017)
Гринько О. А. - Релігія та сучасне українське суспільство (2017)
Несправа М. В. - Терористична організація "Ісламська держава": релігієзнавчий аспект (2017)
Филоненко А. С. - Богословие и университет: украинский контекст (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського