Стиров М. М. - Финансовые ресурсы предприятий в экономике Республики Коми России (2017)
Репкин С. Б. - Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте республики Беларусь (2017)
Усоский В. Н. - Денежно-кредитная политика Национального банка Беларуси в 2010-2016 гг. (2017)
Новини науки та практики (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Потоцкая О. Ю. - Контроль качества научных периодических изданий как способ повышения уровня научных исследований, Левых А. Э., Мамчур В. И. (2017)
Бідованець Б. Ю. - Гістологічний та морфометричний аналіз структурних змін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів, Боднар Я. Я., ТрачРосоловська С. В. (2017)
Дубина С. А. - Морфометрические показатели лицевого отдела черепа населения подонцовья VIII–ХIV веков, Бондаренко С. В., Ткаченко В. Л. (2017)
Кіндратів Е. О. - Оцінка експресії маркера клітинної адгезії при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії в залежності від виду безпліддя (2017)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности аорты и легочной артерии у новорожденных, перенесших острую постнатальную гипоксию в эксперименте, Зверева И. С. (2017)
Малков І. І. - Ультраструктурна й імуногістохімічна харак-теристика тканин передньої черевної стінки при експериментальній пластиці вентральних гриж (2017)
Марьенко Н. И. - Строение и индивидуальная анатомическая изменчивость двубрюшной дольки мозжечка человека, Степаненко А. Ю. (2017)
Перцева Н. О. - Ендотеліальна дисфункція та судинно-тромбоцитарний гемостаз у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією на тлі поганої компенсації глікемії (2017)
Шаврин В. А. - Сравнительная морфометрия церебральных микрососудов при атеросклеротической и диабетической энцефалопатиях, Авраменко Ю. Н. (2017)
Школьна І. І. - Особливості структури волосся жінок, які народили передчасно, та їх новонароджених дітей, Маркевич В. Е. (2017)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2017)
Твердохлеб И. В. - Первые 10 лет журнала "Морфологiя/ Morphologia": анализ деятельности, Потоцкая О. Ю. (2017)
Презентація: Кузнецов С. Л. Гистология, цитология и эмбриология : учебник / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. – 640 с. (2017)
Презентація: Гистология. Эмбриология. Цитология : учебник / Н. В. Бойчук |и др.| ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 927 с. (2017)
Титул, зміст (2017)
Мірясов Ю. О. - Економічна влада бізнесу та механізми її реалізації (2017)
Турський І. В. - Економіка знань: соціально-гуманітарні фактори розвитку та регіональні аспекти, Гайда Т. Ю. (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційні кластери у розробках скандинавської школи кластерної теорії (2017)
Панчишин С. М. - Про типізацію та еволюцію економічних систем, Грабинська І. В. (2017)
Івашина С. Ю. - Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки (2017)
Сілантьєв О. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз "багатство – потенціал – розвиток" (2017)
Крячко Є. М. - Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика, Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В. (2017)
Пирог О. В. - Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст, Максимчук Я. С. (2017)
Лелюк О. В. - Глобальні тенденції розвитку паливного сектора: виклики для України (2017)
Думікян А. К. - Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою (2017)
Музиченко М. В. - Концептуалізація енергетичної безпеки: міжнародний досвід (2017)
Ситник Н. І. - Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми (2017)
Рязанова Н. О. - Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку відновлюваної енергетики (2017)
Семенець Ю. О. - Шляхи вдосконалення ресурсного забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Коваленко С. О. - Фінансування видатків на освіту в умовах децентралізації, Коскіна Ю. О. (2017)
Гнатенко І. А. - Логіка впровадження інноваційних заходів на регіональний ринок праці в умовах його циклічного розвитку, Рубежанська В. О. (2017)
Грицаєнко М. І. - Місце соціального капіталу у формуванні та об’єднанні територіальних громад (2017)
Фещенко О. П. - Аналіз ліквідності та дебіторської заборгованості як складова управління фінансовим станом корпорацій (2017)
Єлісєєва О. К. - Оцінювання впливу відновлюваної енергетики на соціально-економічні показники, Хазан П. В. (2017)
Рудика В. І. - Ретроспективний аналіз розвитку національного нафтопереробного комплексу (2017)
Голян В. А. - Економічний механізм природокористування: рентна плата за користування надрами, Андрощук І. І. (2017)
Тимошенко О. В. - Міграційна криза в Україні: оцінка основних тенденцій та наслідків (2017)
Пчелянська Г. О. - Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки (2017)
Кожем’якіна С. М. - Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз, Мазуров С. А. (2017)
Рудніченко Є. М. - Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи, Гавловська Н. І. (2017)
Гуторов А. О. - Неоіндустріальні засади розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Панасенко І. В. - Статистична оцінка обсягів реалізації послуг: диференціація та фактори впливу (2017)
Пилипенко А. А. - Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств, Єремейчук Р. А. (2017)
Михайлюк М. О. - Функціональна сутність ресурсів розвитку підприємства (2017)
Боягина О. Д. - Иерархические уровни морфологической организации нервных волокон в мозолистом теле человека (2017)
Вахлакова В. В. - Оцінювання фінансової та ринкової складових економічної безпеки підприємства (2017)
Зябліцев С. В. - Вплив карбацетаму на процеси нейродеструкції в гіпокампі при експериментальній черепно-мозковій травмі, Стародубська О. О., Дядик О. О. (2017)
Танчак Я. А. - Сучасний стан і реалії банківської системи України (2017)
Єрошенко Г. А. - Морфологічні зміни тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, Федонюк Л. Я. (2017)
Канєва Т. В. - Податкове регулювання в контексті вдосконалення міжбюджетних відносин, Рубан М. О. (2017)
Погорєлов М. В. - Регіональні відмінності мінерального складу в стінці серця людини упродовж онтогенезу (2017)
Погорєлов В. С. - Податкова автономія місцевих органів влади в контексті фіскальних повноважень (2017)
Потоцкая О. Ю. - Особенности клеточного состава и микроархитектуры гемальных узлов человека, Лапсарь А. С. (2017)
Мельникова К. В. - Фінансова складова стратегії розвитку логістичних систем (2017)
Приходько О. О. - Мікроскопічні зміни загруднинної залози за умов ушкоджуючого впливу загальної дегідратації в експерименті (2017)
Лук’яшко П. О. - Потенціал використання фінансових інструментів накопичення фонду модернізації електроенергетики України (2017)
Старостіна О. А. - Морфологічні критерії перебігу судинних форм розацеа, Святенко Т. В., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2017)
Чумак О. В. - Аналіз фінансових показників розвитку державних підприємств (2017)
Степаненко А. Ю. - Асимметрия структуры поверхностного сосудистого русла мозжечка человека (2017)
Гладких Д. М. - Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні (2017)
Школьна І. І. - Особливості вмісту та балансу токсичних мікроелементів у волоссі матерів та їх дітей, які народились передчасно, Маркевич В. Е. (2017)
Пуліна Т. В. - Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління якістю в органах влади (2017)
Ключко С. С. - Сучасний освітній процес: курс на дистанційне навчання, Євтушенко В. М., Сирцов В. К. (2017)
Костін Д. Ю. - Науковий підхід до формування механізму матеріального стимулювання в системі мотивації на підприємствах електроенергетики (2017)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2017)
Уманців Ю. М. - Розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів України, Катран М. В. (2017)
Презентація: Билич Г. Л. Атлас анатомии человека : учеб. пособие. В 3-х томах. Том 1 / Г. Л. Билич, В. Н. Николенко. – Москва : Медицинское ин-формационное агентство, 2014. – 488 с. (2017)
Іваненко В. О. - Аутсорсинг як спосіб організації маркетингового аналізу, Королюк Н. М., Ляхович Г. І. (2017)
Презентація: 3D Атлас эмбриологии человека (2017)
Глушок В. С. - Оцінка стану проліферативної активності та експресії онкомаркеру p53 в зразках актиніч-ного кератозу, Святенко Т. В., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2017)
Ошурко А. П. - Морфогенетичні перетворення зачатка верхньої щелепи та структур щелепно-лицевої ділянки передплодів людини 10-12 тижнів розвитку, Олійник І. Ю. (2017)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическое исследование экспрессии MMP-2, TIMP-1 в гиперпластических полипах и аденокарциноме желудка кишеч-ного типа, Христенко Т. А. (2017)
Фень С. В. - Иммуногистохимическая характеристика депонирования коллагена І, ІІІ, IV типа в динамике прогрессирования основных типов фиброза печени у больных неалкогольным стеатогепатитом (2017)
Шпонька І. С. - Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку, Шинкаренко Т. В. (2017)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2017)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Части-на І: 1917-1962., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К. М. (2017)
Презентація: Островерхов Г. Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия : Учебник для студентов медицинских вузов. – 5-е изд., испр. / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. – 736 с. (2017)
Колб О. Г. - Про деякі методи наукового дослідження, що застосовуються у сфері виконання покарань України, Новосад Ю. О. (2017)
Половніков В. В. - Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності: пошук шляхів вирішення, Халимон С. І. (2017)
Чередніченко Д. К. - Судова експертиза в умовах впровадження інтегрованого управління кордонами, Ананьїн О. В. (2017)
Бичков А. С. - Проблемні питання дослідження підроблених пластикових документів на транспортні засоби, Кравчук О. В., Сич Є. В. (2017)
Логінова Н. М. - Правові та наукові підходи до визначення дискреційних повноважень у кримінальному процесі України (2017)
Царенко В. І. - Локальне регулювання відносин із визначення ефективності застосування технічних систем митного контролю, Яковенко О. В. (2017)
Дубовий Д. О. - Проблемні питання у впроваджені прогресивної системи виконання (відбування) покарань в Україні стосовно жінок, засуджених до довічного позбавлення волі (2017)
Ковчина І. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я в умовах університетської освіти (2017)
Атрощенко Т. О. - Соціально-педагогічна діяльність учителя в умовах поліетнічного регіону (2017)
Повідайчик О. С. - Розробка моделі підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької роботи (2017)
Войтовська А. І. - Гендерні аспекти соціалізації студентства (2017)
Боделан М. В. - Критеріальний апарат з діагностування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників щодо вуличної соціальної роботи (2017)
Булеза Б. Я. - Деякі аспекти медико-соціальної роботи з молоддю, яка вживає наркотики (2017)
Мешан І. В. - Самотність людей похилого віку як проблема соціальної роботи в громаді (2017)
Житинська М. О. - Практика застосування елементів ейдетики у процесі навчання людей похилого віку в умовах університету третього віку (2017)
Полівко Л. Ю. - Посередництво як форма соціальної роботи з національною меншиною ромів, Ярошенко А. О. (2017)
Sadowska E. - Social worker in the wind of change (2017)
Козубовська І. В. - Освітня і дозвіллєва діяльність людей похилого віку у Великій Британії, Шпеник С. З. (2017)
Шерман О. М. - Особливості соціальної політики в країнах Близького Сходу (2017)
Vongrej M. - Arrow as a symbol of (social) business model – introduction to the area of economics (2017)
Горбенко К. - Житлово-господарчий комплекс "цитаделі" городища Дикий Сад (2016)
Иванова С. - Костяные артефакты из погребений Буджакской культуры (2016)
Нагірний М. - Внесок білих хорватів у процес етногенезу українців (2016)
Агафонова Н. - Половецьке походження Мамаєвичів-Глинських: чому українці писали "мамайки" (2016)
Стецик Ю. - Професори та магістри Уманського василіанського колегіуму (1765-1767 рр.): життєвий шлях до педагогічної праці (2016)
Кізлова А. - Святині Флорівського монастиря у путівниках і довідниках ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Шелудякова Н. - Роль М. Грушевського у розбудові Музею НТШ (2016)
Чиркова О. - В. К. Липинський про взаємовідносини Церкви та держави (роль і місце релігії у суспільстві) (2016)
Рубан М. - Історичні передумови формування та розвиток Луганської єпархії Української Соборно-Єпископської Церкви (1925-1939 рр.) (2016)
Сіромський Р. - Питання імміграції переміщених осіб українського походження у суспільно-політичному дискурсі Канади (1945-1952 рр.) (2016)
Лісовська О. - Матеріально-культурний рівень сільських трудівників Української РСР (сер. 1960-х – 1980-ті рр.) (2016)
Тхоржевська Т. - Образи держави і влади в уявленнях українського селянства (2016)
Моісеєва Т. - Законодавчо-нормативне визначення завдань і контингенту прядильних, гамівних і робочих будинків: порівняльний аналіз (на матеріалах Повного зібрання законів Російської імперії) (2016)
Боєчко В. - Організаційне становлення лівого табору політичних сил Польщі кінця XIX – 20-х рр. XX ст. (2016)
Данилів Н. - Ухвалення поправки Джексона-Веніка як реакція заборони еміграції євреїв з СРСР (2016)
Павленко О. - Політика Російської Федерації щодо проблеми Косово (1991-2015 рр.) (2016)
Орлова Т. - Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі (2016)
Тиміш Л. - Дослідження життя та діяльності ієрархів Греко-католицької Церкви І. Потія, Й. Рутського, Й. Кунцевича львівськими вченими (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Калінічева Г. - Історіографічні оцінки євроінтеграції України (2016)
Новікова Г. - Церква, як елемент середовищного музею, у музеєфікованих пам’ятках садибного будівництва (на прикладі садиби Куликовських, село Ракітне) (2016)
Korolyuk V. - Editorial, Kozachenko Yu., Mishura Yu., Sakhno L. (2016)
Anh V. - Non-central limit theorems and convergence rates, Olenko A., Vaskovych V. (2016)
Avram F. - On fluctuation theory for spectrally negative Levy processes with Parisian reflection below, and applications, Zhou X. (2016)
Capitanelli R. - Asymptotics for time-changed diffusions, D'Ovidio M. (2016)
Bahamonde N. - Spectral estimation in the presence of missing data, Doukhan P. (2016)
Ginovyan M.S. - Robust estimation for continuous-time linear models with memory, Sahakyan A.A. (2016)
Ivanov A. V. - Large deviations of regression parameter estimate in the models with stationary sub-Gaussian noise (2016)
Liu G.-R. - Multi-scaling limits for time-fractional relativistic diffusion equations with random initial data, Shieh N.-R. (2016)
Silvestrov D. S. - Necessary and sufficient conditions for convergence of first-rare-event-time processes for perturbed semi-Markov processes (2016)
Terdik G. - Bispectrum and a nonlinear model for non-Gaussian homogenous and isotropic field in 3D, Nadai L. (2016)
Torres A. - Log-Gaussian Cox processes in infinite-dimensional spaces, Frias M. P., Ruiz-Medina M. D. (2016)
Veretennikov A. - On Poisson equations with a potential in the whole space for "ergodic" generators (2016)
Лазаренко В. - К дискуссии о происхождении архаического культа Ахилла в Северном Причерноморье (2016)
Моця К. - Антична спадщина у воєнному мистецтві кримської Таврики в епоху середньовіччя (2016)
Доценко В. - Єврейський аграризм в українських землях Російської імперії у ХІХ ст. (2016)
Тацієнко В. - Матеріальне забезпечення православного парафіяльного духовенства Уманського повіту у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Коваль Г. - Склад Балтської міської думи та розвиток промисловості і торгівлі у місті Балта (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Дудка Л. - Спілка безвірників у контексті антирелігійної пропаганди в Україні: питання хронології та періодизації (2016)
Кязимова Г. - "Загрозлива" релігійна ситуація та контрудари держави 1944-1960-х рр. (на матеріалах Одеської єпархії) (2016)
Божук Т. - Організація походів спортивного самодіяльного туризму у 1960-1990 рр. (з досвіду керівника туристських груп) (2016)
Хрящевська Л. - Соціальні наслідки міграцій сільського населення України у 1989-2001 роках (2016)
Колісніченко А. - Військовий фактор у світовій політиці (кін. ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Туряниця І. - Співпраця України з партнерами по НАТО в умовах сучасних викликів міжнародній стабільності та безпеці держави (2014-2016 рр.) (2016)
Шкварець В. - Життєпис великого земляка та його історіографія (2016)
Левченко Л. - Бізнес-архіви Стародавнього Сходу (2016)
Пархоменко В. - Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця (2016)
Погромский В. - Историки США о деятельности Американской администрации помощи (АРА) в Советской Украине, Усманов Н. (2016)
Іванова Т. - Єврейське населення півдня УРСР у міжвоєнний період: історіографічний огляд (2016)
Петрів Н. - Історіографія євангельсько-баптистського руху на західноукраїнських теренах у 20-30-х рр. ХХ ст. у світлі парадигмальних і геополітичних змін (2016)
Лиман І. - Рецензія на книгу: Левченко В. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В.В. Левченко, Г.С. Левченко. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 360 с. (2016)
Погромский В. - Рецензия на книгу: Усманов Н. В. Американская администрация помощи на Урале (1921-1923 гг.): монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 300 с. (2016)
Грищенко Ю. - Етапи й особливості процесу формування болгарської етнічної меншини України (2016)
Демуз І. - Меценатська діяльність "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898-1918 рр.) (2016)
Москалюк М. - Загальні тенденції розвитку обробної промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Гентош Л. - Становище Греко-католицької церкви у Польщі до підписання Конкордату 1925 р. (2016)
Магурчак А. - Українське еміграційне життя Відня у ракурсі листування Андрія Жука й Олександра Кандиби (Олесь) (2016)
Слесаренко О. - Структура та діяльність місцевих органів Центральної комісії національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК (середина 1920-х – перша половина 1930-х рр.) (2016)
Гордієнко В. - Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе, Гордієнко Г. (2016)
Гандрабура Н. - Експлуатація нацистською окупаційною владою трудових ресурсів села генеральної округи "Дніпропетровськ" (1941-1944 рр.) (2016)
Захарченко О. - Ковалівський плацдарм: героїзм, трагедія, пам’ять (2016)
Ящук О. - Міжнародна гуманітарна місія Червоного Хреста в Україні (1991-2015 рр.) (2016)
Гарбарук А. - Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя, діяльність, пам’ять (2016)
Тимчук І. - Організація чернечого життя на землях Великого Новгорода у давньоруський час (2016)
Хомутовська І. - Завдання програмних "перебудовних" документів ЦК КПРС (1985-1986 рр.) (2016)
Годлевська В. - Загальнонаціональні вибори 1986 р. в Іспанії – безперервність змін (2016)
Недбай В. - Історія, сучасний стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва України й Індонезії (2016)
Дацків І. - Український і зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Ролінська О. (2016)
Буглай Н. - Проблемні питання співробітництва Польщі та США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Матлай Л. - Прагматизм південнокорейської зовнішньої політики у ХХІ ст. (2016)
Дацків І. - Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід, Целюх А. (2016)
Sholohon L. - Ukrainian Public and Political Magazines of Galicia 1848-1914: Analysis of Sources (2016)
Оніпко Т. - Учений-емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації (2016)
Савіцький Р. - Нацистська окупація Галичини (1941-1944 рр.): огляд фондів архівів Польщі (2016)
Каут О. В. - Обґрунтування програми страхування обладнання як превентивного заходу мінімізації економічних наслідків технічних ризиків (2015)
Лоскутов С. В. - Модель контакта частицы газотермического покрытия с шероховатой поверхностью подложки, Ершов А. В., Зеленина О. А. (2015)
Zinchenko H. Y. - Inorganic materials for photocatalytic processes, Dontsova T. A. (2015)
Купчик О. Ю. - Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення атмосферного повітря міста Чернігова (2015)
Худоярова О. С. - Спосіб утилізації фосфоровмісних газів з одержанням сульфідів фосфору, Соколовська М. О., Сакалова Г. В. (2015)
Бучко О. М. - Імунологічні та гематологічні показники крові свиней за дії гумінової добавки і аскорбінової кислоти (2015)
Голубкова І. М. - Особливості анатомічної будови листка видів та сортів Persica Mill. в Правобережному Лісостепу України (2015)
Огородник А. М. - Модель радіоємності при оцінці негативного впливу на екосистему (2015)
Бондаренко А. І. - Синтез оптимальних законів керування гальмуванням колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2015)
Гадецька З. М. - Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг (2015)
Еременко Ю. И. - Пути повышения эффективности операторского управления на основе нейросетевых технологий, Халапян С. Ю., Ярмуратий Д. Ю. (2015)
Загорулько А. М. - Теоретичне обґрунтування використання плівкових електронагрівачів в сучасних ІЧ-сушарках (2015)
Калініченко Ю. П. - Аналіз теоретичних і практичних робіт направлених на підвищення надійності тягового органу стрічкового конвеєра, Терезюк П. С. (2015)
Комарова Г. Л. - Вплив технологічних параметрів на час термічної обробки виробів, Мостова Л. М., Мартиненко Л. Г. (2015)
Пищухина О. А. - Информационная технология поддержки оценивания ответов для систем электронного обучения (2015)
Шовкалюк М. М. - Аналіз енергетичної ефективності діяльності підприємства з виробництва пива, Голуб М. А. (2015)
Баркарь Є. В. - Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу, Шевченко Д. М. (2015)
Лавренко С. О. - Ефективність використання мінеральних добрив та поливної води посівами нуту залежно від технологічних прийомів його вирощування в умовах Південного Степу України, Лавренко Н. М. (2015)
Сторчоус В. Н. - Капельное орошение в Крыму (2015)
Халак В. І. - Особливості росту кнурців великої білої породи та породи ландрас зарубіжної селекції в період адаптації та їх інтер’єрний статус (2015)
Batyrov V. V. - Social structure of Kalmyk society in the XIX century: transformation of the legal status, Lidgieva I. V., Okonova L. V. (2015)
Клименко О. М. - "Пригадування" Жовтневої революції: організація та способи збирання спогадів (1920-ті роки) (2015)
Лихолат А. О. - Науково-технологічна сфера України на сучасному етапі розвитку та її тенденції (2015)
Ночовний О. В. - "Back to the USSR", або чим не хизувалися у країні Рад (2015)
Панасюк О. П. - Політичне становище Білоруської Народної Республіки в грудні 1918 – лютому 1920 років (2015)
Сердюк І. О. - Учасники "дитячої" поховальної церемонії в Гетьманщині (2015)
Шляхтич Р. П. - Повсякденне життя населення Кривого Рогу в роки німецької окупації (2015)
Блоха Я. Є. - Особливості тлумачення В. Г. Короленком окремих філософських та етичних категорій (2015)
Кобзар І. М. - Реалізація ціннісного потенціалу метафори в інформаційному суспільстві, Шапран Д. П. (2015)
Старикова Г. Г. - Неосознаваемые компоненты познавательного процесса, их структура и функции (2015)
Абабілова Н. М. - Особливості перекладу термінів ураїнською мовою, Білокамінська В. Л. (2015)
Андриевская Г. П. - Язык описания музыкального текста в контексте русской культурной традиции (2015)
Баркарь У. Я. - Лексико-граматичні особливості німецьких та українських наукових лінгвістичних текстів, Гоцюк Н. М. (2015)
Биба М. О. - Специфіка репрезентації фестивного компоненту концепту реконкіста в іспанській лінгвокультурі (2015)
Василишина Н. Д. - Релігія та натура в романі Г. Р. Хаггарда "Чудовисько" (2015)
Гладка В. А. - Морфологічні обмеження ФО французької мови як одна із ступеневих ознак їхньої усталеності (2015)
Глушкова В. Г. - Деловая культура и русский коммуникативный идеал (2015)
Голоцукова Ю. О. - Структура напівпериферійної зони функційно-семантичного поля результативності (2015)
Горожанов Ю. Ю. - Ергоніми міста Луцька: лексико-синтаксичний спосіб творення (2015)
Каменева Н. А. - Машинный перевод в Internet (2015)
Ковбасюк Л. А. - Власна назва у фразеологічних одиницях сучасної німецької мови: ґендерний аспект, Касаткін О. С. (2015)
Кучеренко Л. Э. - Документальная проза Карлоса Кастанеды как эзотерическое послание постмодерному обществу: фикция или истина (2015)
Марченкова І. Ю. - Іронія як культурна проблема перекладу. Особливості відтворення іронії на прикладі оповідання Курта Тухольського "Берлін! Берлін!", Маєрдон Ю. С. (2015)
Мокрицька Н. О. - Функціонально-стилістичний аспект використання українсько-російської інтерференції в художніх текстах (на матеріалі оповідань Б. Жолдака) (2015)
Нікішина Т. І. - Актуалізація концепту freedom у політичному дискурсі Великої Британії (тематична характеристика) (2015)
Павленко О. Г. - Осмислення наукової традиції перекладацької парадигми: сучасний філологічний коментар (2015)
Сазанович Л. В. - Інноваційні форми організації процесу викладання у системі підвищення кваліфікації викладачів-мовників (2015)
Сірук В. Г. - Специфіка постмодерної прози В. Медведя (2015)
Shevchenko M. Y. - Semantic peculiarities of English quantitative adjectives in the process of linguistic and cultural communication (2015)
Яловенко Г. Д. - Стилістичні прийоми контрасту і парадоксу в оповідній прозі Оскара Уайльда (2015)
Адоніна Л. В. - Теоретико-методологічні основи методики викладання літератури (2015)
Базилевич Н. О. - Історичні аспекти формування особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні школярів (2015)
Баркасі В. В. - Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних мов у ВНЗ, Баркасі С. Б. (2015)
Бебих В. В. - Інтегрування медіаосвітніх технологій у процес формування іншомовних комунікативних умінь (2015)
Будник О. Б. - Проблема формування демократичних цінностей майбутніх фахівців (2015)
Гаркович О. Л. - Конструювання освітнього середовища при викладанні хімії засобами інформаційних технологій (2015)
Горпініч Т. І. - Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури з фармації) (2015)
Григоренко В. Л. - Сприяння розвитку соціальності учнів з проблемами зору засобами мистецтва, Рассказова О. І. (2015)
Дідик Н. М. - Соціально-педагогічна профілактика ігрової залежності (2015)
Дубовик О. В. - Становлення системи професійної підготовки у США (2015)
Дяченко М. Д. - Розвиток культури діалогу майбутніх фахівців професій типу "людина-людина" як педагогічна проблема (2015)
Жалій Р. В. - Нормативно-правові засади організації навчального процесу з фізичного виховання в технічних ВНЗ України (2015)
Жалій Т. В. - Теоретико-методичні засади вивчення правознавчих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики (2015)
Житинська М. О. - Життєдіяльність людей похилого віку в Україні: реалії та перспективи (2015)
Кирильчук О. Б. - Синергетичний аспект мовленнєвого релятивізму в умовах формування риторичної культури особистості (2015)
Козьменко О. І. - Значущість професійної підготовки учителів у вихованні почуття національної ідентичності старшокласників у Канаді (2015)
Коростіянець Т. П. - Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті формування їх методичної компетентності (2015)
Криволап О. Ю. - Методи підготовки майбутніх вчителів до формування творчого потенціалу молодших школярів (2015)
Кубанов Р. А. - Концепції організаційної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти (2015)
Куленко О. А. - Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації загальноосвітньої школи (2015)
Макаревич О. О. - Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання (2015)
Матишак М. В. - Напрями співпраці педагога з батьками у процесі формування соціальної компетентності молодших школярів (2015)
Мунтян Т. В. - Підвищення мотивації студентів до самостійної навчальної діяльності як необхідна умова формування умінь самоорганізації (на прикладі англійської мови) (2015)
Муравський С. А. - Особливості формування предметної компетентності у процесі вивчення фізики (2015)
Повалій Л. В. - Формування у старшокласників відповідального батьківства як сімейної цінності (2015)
Позднякова Г. О. - Дослідження готовності до здоров’язбережувальної діяльності майбутніх вчителів основ здоров'я (2015)
Пузырев Е. В. - Система воспитания студентов в инженерном вузе (2015)
Рябуха А. Ю. - Формувальний етап експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій (2015)
Cаніна О. В. - Використання ІКТ на лекційних та практичних заняттях як засіб посилення мотивації здобувачів вищої освіти неюридичних вузів до вивчення правових дисциплін та підвищення якості знань (з досвіду роботи) (2015)
Сафонова Н. В. - Аспекти формування професійно-особистісних пріоритетів фахівця вищої школи (2015)
Сидоренко Ю. І. - Філософсько-етичний, соціально-правовий і психолого-педагогічний підхід до визначення поняття "гармонія" (2015)
Тимохина Т. В. - Профессиональная подготовка специалистов инклюзивной сферы (2015)
Федорчук В. В. - Особистість творчого педагога працях польських вчених (2015)
Чернецька Ю. І. - Ступінь наукової розробки проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Шевченко М. В. - Особливості навчання студентів технічних спеціальностей англомовного усного мовлення (2015)
Шибецька В. В. - Формування ігрової діяльності у розумово відсталих дошкільників, Кравець Н. П. (2015)
Шовкопляс О. М. - Методичні аспекти використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності вихователя (2015)
Унгурян Л. М. - Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу (2015)
Ладоненко М. І. - Монетний двір національного банку України: минуле, теперішнє, майбутнє (2015)
Авер’янова А. В. - Концептуальні підходи до проблеми професійного самовизначення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології (2015)
Галецька І. І. - Психологічне здоров’я та гендерні стереотипи у студентської молоді, Тимик К. І. (2015)
Гончарова Л. А. - Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку (2015)
Гринина Е. С. - Отношение младших школьников с интеллектуальным недоразвитием к представителям ближайшего социального окружения (2015)
Гудінова І. Л. - Віртуалізація реальності та її наслідки (2015)
Гуцол С. Ю. - Мифологические координаты личностно-ориентированного литературного дискурса (2015)
Донець О. І. - Особливості самосприйняття жінок після розлучення (2015)
Жидко М. Є. - Особливості батьківсько-дитячих відносин у онкологічно хворих дітей з різною ефективністю лікування, Тухтарова К. Р. (2015)
Ічанська О. М. - Мотиваційні детермінанти копінг-стратегій рятувальників ДСНС України (2015)
Козіна А. В. - Мотивація навчання дорослих у контексті теорії самодетермінації (2015)
Колкова С. М. - Самопринятие будущих психологов (2015)
Кондратюк С. М. - Сприйняття соціальної реклами різними віковими групами (2015)
Кононенко О. І. - Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму (2015)
Коськіна Д. О. - Рольові очікування подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії (2015)
Лазуренко О. О. - Психолого-педагогічний аспект формування емоційної компетентності майбутніх медичних психологів (2015)
Лукашевич О. М. - Психологічні критерії громадянського розвитку дорослої особистості (2015)
Максим О. В. - Деякі аспекти соціальної адаптації дітей з порушеннями розвитку саморегуляції (2015)
Мельник Ж. В. - Методичні рекомендації вихователям, батькам, психологу з питань розвитку самосвідомості старших дошкільників у процесі пізнання світу дорослих (2015)
Раєвська Я. М. - Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім’ї та школі (2015)
Сердюк Н. І. - Вплив психологічних умов формування атракції на міжособистісні стосунки підлітків (2015)
Стовбун О. А. - К проблеме ценностных ориентаций в формировании профессиональной ответственности будущих специалистов (2015)
Хомутиннікова Н. Н. - Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу (2015)
Червинська О. М. - Дослідження психологічних чинників психосоматичних розладів особистості (2015)
Шрагина Л. И. - Проблема применения системного подхода в психологии (2015)
Голиков А. С. - Идентичность в структуре знания о социальном: эвристические возможности и методологические ограничения (2015)
Гуцол К. В. - Методика оцінки мотивації діяльності працівників соціальної служби (2015)
Клёв М. В. - Глобализация, международная конкуренция и стратификация системы высшего образования (2015)
Скорик Т. В. - Cоціально-педагогічний ефект університету третього віку (2015)
Слюсаревський Н. М. - Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2015)
Шаповал І. Г. - Сім’я в умовах трансформації українського суспільства та її самовизначення (2015)
Аулина Е. В. - Нейтрализация современных мифологических комплексов с помощью архаичных мифов (2015)
Краснопольская Т. Н. - Гендерно сбалансированное участие в государственном управлении как фактор преодоления коррупции (2015)
Стойко О. М. - Еволюція зарубіжних підходів до дослідження процесу формування уряду (2015)
Грейда Н. Б. - Обгрунтування структури захворювань та рівня фізичної підготовленості учнів старших класів (2015)
Петренко І. Г. - Аналіз напрямів модернізації фізичного виховання студентів ВНЗ, Гончар В. І. (2015)
Петренко І. Г. - Теоретичні основи оптимізації процесу фізичного виховання студентів засобами футболу, Петровський В. Р. (2015)
Поліщук В. В. - Вплив занять туристсько-краєзнавчою діяльністю на рухову активність дітей старшого дошкільного віку (2015)
Троценко Т. Ю. - Вплив народних рухливих ігор на виховання патріотичних почуттів молодших школярів (2015)
Хавруняк І. В. - Особливості навчально-тренувального процесу підготовки волейболістів у вищих навчальних закладах (2015)
Цигикало О. В. - Особливості викладання анатомії людини студентам факультету фізичної культури та здоров’я людини (2015)
Чупрун Н. Ф. - Особливості оптимізації процесу формування координаційних здібностей молодших школярів засобами хореографії (2015)
Яворська Т. Є. - До питання організації науково-дослідної діяльності студентів факультету фізичного виховaння і спoрту (2015)
Бублій М. П. - Сучасний стан професійно-кваліфікаційного складу посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Величко Л. А. - Реформирование системы здравоохранения на Украине в 2010-2013 годов (2015)
Волобуєва А. Г. - Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в цьому процесі фондів розвитку громад, Шпак Д. О. (2015)
Лукіша Р. Т. - Організаційно-функціональні аспекти державного регіонального управління у сферах суспільного життя (2015)
Дяченко І. М. - Жіночий контекст сучасного інтернет-дискурсу (2015)
Карпиленко В. А. - Функціонування наративів і особливості управління ними в системі соціальних комунікацій (2015)
Ротару І. Ю. - Складні речення зі взаємозалежними частинами з опорним предикатом в присудковій частині в текстах ЗМІ (2015)
Санакоєва Н. Д. - Прихована реклама і Product placement в Україні: сучасні тенденції та зарубіжний досвід (2015)
Тищенко Н. І. - Нормативне забезпечення організації діловодства в закладах культури, Піроцький Б. Ю. (2015)
Ткаченко І. А. - Публіцистика як об’єкт видавничої практики: квалілогічний аспект (2015)
Александрук Н. В. - Стан скроневої кістки при порушенні мінерального обміну (2015)
Александрук О. Д. - Клінічні риси атопічного дерматиту та хронічної істинної екземи у дорослих (2015)
Бобрышева И. В. - Морфологические особенности белой пульпы селезенки крыс в условиях экспериментальной иммуносупрессии (2015)
Гайдич Л. І. - Сучасні фактори ризику розвитку ускладнень у хворих на есенційну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску (2015)
Гарас М. Н. - Показники запалення бронхів у дітей, хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму, Паладюк В. В. (2015)
Гопцій О. В. - Вплив інсуліну на активність адіпоцитокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, Рєзнік Л. А., Кліменко Т. І. (2015)
Гречко С. І. - Особливості тесту з фізичним навантаженням у залізничників із серцево-судинними захворюваннями при проведенні цільових медоглядів, Трефаненко І. В., Морозюк О. М. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Роль раннього ентерального харчування у зниженні частоти післяопераційних ускладнень, Касперович Т. А. (2015)
Заболотная И. И. - Химический состав пришеечной эмали зубов с клиновидным дефектом в зависимости от глубины микротрещин (2015)
Заднипряный И. В. - Влияние хронической гемической гипоксии на морфометрические параметры миокарда самцов белых крыс, Третьякова О. С., Сатаева Т. П. (2015)
Захаров А. А. - Особенности электронномикроскопического строения тимуса экспериментальных животных после иммуностимуляции, Кащенко С. А., Кувенева О. Н., Петизина О. Н. (2015)
Золотухіна О. Л. - Вивчення імунологічних процесів та показників місцевого імунітету слизової оболонки порожнини рота при рецидивуючому герпетичному стоматиті (2015)
Клітинська О. В. - Клінічна оцінка карієспрофілактичної дії основних засобів і методів профілактики серед школярів міста Ужгород, віком 6-7 років, Мухіна Я. О., Васько А. А. (2015)
Конопліцький Д. В. - Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей (2015)
Кувеньова О. М. - Морфологічні зміни тироцитів щитоподібної залози під дією різних доз іонізуючого випромінювання, Захаров О. О., Петізіна О. М. (2015)
Логаніхіна К. Ю. - Променеві методи дослідження у діагностиці критеріїв інтактних шийних лімфатичних вузлів, Кравченко Д. А. (2015)
Мельник Т. М. - Особенности некоторых показателей эндотелиальной дисфункции и системного воспаления у больных с диабетической энцефалопатией (2015)
Морозенко Д. В. - Дослідження клініко-гематологічного статусу пацієнтів після ендопротезування великих суглобів, Леонтьєва Ф. С., Кузнецова Н. В. (2015)
Москалюк І. І. - Дифузний токсичний зоб та синдром подразненого кишечника: генетичний поліморфізм (2015)
Москалюк О. П. - Експериментальне обґрунтування способу пахвинної алогерніопластики шляхом вивчення змін структур сім’яного канатика (2015)
Падалка А. І. - Резистентність емалі постійних зубів до карієсу та основні способи її діагностики (огляд) (2015)
Перебейнос О. П. - Роль бактерій при захворюваннях тканин пародонта, Островський П. Ю., Бойцанюк С. І. (2015)
Петизина О. Н. - Особенности морфологического строения лимфатических узлов крыс в эксперименте, Кащенко С. А., Кувенева О. Н. (2015)
Петрунів В. Б. - Вплив екологічних чинників та імунологічних змін на перебіг карієсу у дітей (2015)
Рожко В. І. - Патогенез захворювань тканин пародонта у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Riabyi S. I. - Contemporary views on the mechanisms of development of intestinal sutures insufficiency (2015)
Савчук Н. В. - Стан скоротливої здатності лівого шлуночка у хворих із Q, QS інфарктом міокарда в процесі відновного лікування (2015)
Sazhyn S. I. - The clinico-anamnestic efficacy of controller therapy of the persistent bronchial asthma in children with early and late onset of the disease, Sazhyna A. V. (2015)
Самохина Л. М. - Некоторые аспекты развития деструктивных процессов при патологии (2015)
Сидорчук А. С. - Клініко-епідеміологічні особливості спалаху сальмонельозної інфекції у Буковинському регіоні, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Грубляк Л. В. (2015)
Сюсюка В. Г. - Акушерські та перинатальні наслідки порушень психоемоційного стану під час вагітності (2015)
Тарнавська С. І. - Показники активності нейтрофільних та еозинофільних гранулоцитів крові у дітей за тяжкої бронхіальної астми залежно від типу ацетилювання (2015)
Токарчук Н. І. - Особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних показників гострого пієлонефриту у дітей раннього віку, Одарчук І. В. (2015)
Третьякова О. С. - Организация андрологической и сексологической помощи в Республике Крым, Сухарева И. А. (2015)
Трефаненко І. В. - Медикаментозна корекція змін вегетативного статусу у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некаменевого холециститу, Гречко С. І., Поліщук О. Ю. (2015)
Хлуновська Л. Ю. - Гендерно-вікові особливості роботи серця у дітей із синдромом вегето-судинної дисфункції (2015)
Швець Н. І. - Інформаційно-хвильова терапія у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією: можливості та перспективи застосування, Бенца Т. М., Пастухова О. А. (2015)
Ярова С. П. - Досвід використання ремінералізуючої терапії у хворих на генералізований пародонтит, що супроводжується гіперестезією твердих тканин зубів, Гензицька О. С. (2015)
Абакіна-Пілявська Л. М. - Кримінально-правовий вплив за причетність до злочину (2015)
Абрамова В. М. - Праксеологічний підхід до розуміння помилки в діяльності судового експерта (2015)
Боднарук Ю. В. - Загальні підстави припинення податкових зобов’язань: недоліки правового регулювання (2015)
Бурбело Б. А. - Використання спеціальних знань при вивченні особистості підозрюваного (2015)
Варес К. Л. - Побудова громадянського суспільства через інститут громадських об’єднань – шлях до подолання корупції (2015)
Вітвіцький С. С. - Міжнародний досвід розвитку інституту лобізму та проблема його легалізації в Україні, Южека Р. С. (2015)
Волощук О. Т. - Роль глави держави в механізмі реалізації зовнішньої політики держави (2015)
Гриненко І. М. - Протидія корупції як складова антитерористичної операції (2015)
Грібов М. Л. - Розслідування шахрайства: питання законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Давыдова И. В. - Ошибка и обман как условия недействительности сделки (2015)
Дідик С. Є. - Злочини проти правосуддя: проблеми визначення родового об’єкта (2015)
Zhdanova O. S. - Analysis of merits and demerits of secession recognition (2015)
Кармаза О. О. - Міжнародний нотаріальний процес: правова природа (2015)
Керноз Н. Є. - Проблемність законодавчого визначення та впровадження мов у національному судочинстві України (2015)
Кириченко А. А. - Новая доктрина классификации юридических наук и сущности их отдельных гипергрупп (2015)
Кириченко С. А. - Сущность и развитие новой доктрины видового деления правонарушений, Коросташова Т. А. (2015)
Клименко В. А. - Деякі питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та покарання неповнолітніх, Корнієнко Є. В. (2015)
Кобрин В. С. - Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України (2015)
Крушинський С. А. - Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції (2015)
Ланцедова Ю. А. - Развитие доктрины криминалистической и процедурной работы с объективными и субъективными источниками антиделиктных сведений (2015)
Литвин О. В. - Активність суду у доказуванні (стадія судового розгляду) (2015)
Матвієнко Є. П. - До проблеми підтвердження факту перебування на утриманні в судовому порядку (2015)
Ментух Н. Ф. - Фінансово-правові засади діяльності національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України, Шевчук О. Р. (2015)
Михайленко Д. Г. - Місце норми про незаконне збагачення у механізмі кримінально-правової протидії корупційним злочинам (2015)
Наливайко О. І. - Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції України та законів України Конституційним Судом України, Сеньків О. М. (2015)
Нашинец-Наумова А. Ю. - К вопросу о развитии системы обеспечения информационной безопасности корпораций в Украине (2015)
Некіт К. Г. - Поняття довірчої власності (трасту) у законодавстві європейських країн та модельних правилах європейського приватного права (2015)
Пирога С. С. - Податкові аспекти ціноутворення, Пирога І. С. (2015)
Подковенко Т. О. - Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект, Павелко Л. В. (2015)
Попельницька Н. С. - Особливості відмежування злочину, передбаченого ст. 140 КК України від лікарської помилки, нещасного випадку і виправданого медичного ризику (2015)
Рєзнік О. М. - Військовий збір: історія та сучасність, Ігнатенко Є. В. (2015)
Санакоєв Д. Б. - Забезпечення лікарської таємниці у кримінальному процесі України (2015)
Сарана С. В. - Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень (2015)
Севідов О. А. - Способи порушення авторського та суміжного прав (2015)
Сенченко Н. М. - Форма та зміст ухвали суду щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Скрябин А. Н. - Гарантии адвокатской деятельности в соответствии с законом Украины "Про адвокатуру и адвокатскую деятельность" (2015)
Тімофєєва Л. Ю. - Реалізація принципу гуманізму в кримінальному праві України: історико-теоретичний дискурс кримінально-правових вчень (2015)
Ткач Ю. Д. - Новая доктрина периодизации развития, структуры, понятия и системы криминалистики и ордистик (2015)
Тунтула А. С. - Развитие новой доктрины видового деления субъективных источников антиделиктных сведений (2015)
Ульянова Г. О. - Привласнення авторства і примусу до співавторства як порушення авторських прав (2015)
Ченцов С. Д. - Проблематика недействительности сделок по ст. 169 гражданского кодекса Российской Федерации на примере сделок по приобретению радаров-детекторов, Степанюк А. В. (2015)
Абрамова І. О. - Аналіз та оцінка стану кризовості регіонів України за економічними параметрами (2015)
Аванесова Н. Е. - Ефективність системи управління як ключ до фінансової безпеки підприємства, Чупрін Є. С. (2015)
Ангелко І. В. - Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку (2015)
Андрійченко Ж. О. - Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні, Шараметов О. С. (2015)
Аніщенко Л. О. - Дослідження сучасних механізмів оцінки ефективності використання людського капіталу промислових підприємств (2015)
Антонова О. В. - Новації податкової системи України, Климчук Ю. В. (2015)
Антохова О. Ю. - Механізм реалізації податкової політики в сучасній Україні (2015)
Ахновська І. О. - Антикризове управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища (2015)
Базилевич В. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародному рівні (2015)
Бас-Юрчишин М. А. - SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні (2015)
Безштанько Д. В. - Сутність державного боргу та основні проблеми управління державною заборгованістю в Україні, Стирська О. І. (2015)
Беленкова О. Ю. - Инвитализация как средство повышения эффективности реконструкции "поселков в городе", Шаоцин Гао (2015)
Белова І. М. - Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління (2015)
Білик О. Ю. - Дослідження сучасних методів та моделей рейтингового оцінювання комерційних банків (2015)
Блудова С. Н. - Оценка внешнеторгового сотрудничества России, Казахстана и Белоруссии (2015)
Бовсуновський В. В. - Особливості розвитку ринку продукції тваринництва в Україні (2015)
Богашко О. Л. - Регіональний підхід в інноваційній політиці держави (2015)
Бондар В. В. - Досвід диверсифікаційної діяльності сільського господарства в сферу сільського туризму за різними економічними моделями, Казімір Я. Л. (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України, Головко О. М. (2015)
Бочко О. Ю. - Розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах кризових явищ державності, Скриньковський Р. М. (2015)
Боярова О. А. - Особливості формування облікової політики бюджетними установами, Кузик Н. П. (2015)
Буднікевич І. М. - Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України, Баранник О. А. (2015)
Бурдонос Л. І. - Кризові явища у системі вищої освіти України (2015)
Бурмака М. М. - Обґрунтування системи збору плати за проїзд автомобільними дорогами України (2015)
Войнича Л. Й. - Особливості планування в особистих селянських господарствах (2015)
Вольська А. О. - Щодо суспільних аспектів земельних відносин, Годнюк І. В., Ніколашин А. О. (2015)
Ворона О. М. - Судова практика нікчемних правочин в Україні: маркетингові послуги у схемах ухилення від сплати податків (2015)
Гімпель В. В. - Впровадження моделі ТРМ в енергоощадному виробництві з огляду на розвиток ринкових відносин в Україні (2015)
Глєбова А. О. - Теоретичні та практичні аспекти процесу корпоративної реструктуризації вітчизняних підприємств на основі реінжинірингових технологій (2015)
Головня Ю. І. - Вигоди і ризики трудової міграції для суверенної економіки України, Покотилюк Л. П. (2015)
Горбач С. О. - Інституціональні особливості формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Городніченко Ю. В. - Важливість та необхідність інформації та інформаційні потоки в контролінгу (2015)
Гринюк Н. А. - Система управління власністю споживчої кооперації: сутність і особливості (2015)
Гриценко О. І. - Концептуальні засади впровадження інформації про витрати на якість в автоматизованому середовищі (2015)
Данилків Х. П. - Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття "інновація" (2015)
Дарміць Р. З. - Професійний ріст в системі кадрового забезпечення підприємства, Шквірко І. М., Горішна Г. П. (2015)
Денисова Е. С. - Особенности рынка государственных и муниципальных земель под жилищное строительство в Пензенской области, Вдовкина К. А. (2015)
Довбенко В. І. - Можливості розвитку підприємств за умов кризи (2015)
Дубина М. В. - Міждисциплінарний підхід до визначення змісту категорії "довіра" (2015)
Дубініна М. В. - Особливості методології облікових процесів щодо порядку закриття бухгалтерських рахунків в сільськогосподарських підприємствах, Скорозінська А. В. (2015)
Дубняк М. О. - Механізми взаємодії транснаціональних корпорацій з державою (2015)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону, Драчук Ю. З. (2015)
Емельянова О. Ю. - Особенности управления проблемными кредитами в коммерческом банке, Найденова Р. И. (2015)
Yershova N. Y. - Genesis of scientific views on the nature of strategic management accounting: comparative approach (2015)
Жученко В. Г. - Особливості розвитку подієвого туризму та його місце на туристичному ринку України (2015)
Задорожнюк Н. О. - Удосконалення моделі дії нейромаркетингу (2015)
Зелінська Г. О. - Екологічне знання як чинник сучасної екологічної культури (2015)
Іванова Н. В. - Інтегративні логістичні утворення у системі виробничої інфраструктури регіону (2015)
Ільїна М. В. - Основні концептуальні підходи до визначення поняття "сільський туризм" (2015)
Калмиков О. В. - Механізм державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Камінський С. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "фінансовий цикл" (2015)
Квасній З. В. - Регіональні особливості функціонування малого підприємництва в Україні (2015)
Кібкало Г. О. - Адаптація ринку ІСІ України до актуальних трансформацій інвестиційного бізнесу Європейського Союзу, Щербина В. С. (2015)
Кірейцева Г. В. - Обліково-екологічна інформація як інструмент забезпечення стійкого розвитку, Давидова І. В. (2015)
Клімова О. І. - Структура економічної системи: термінологічний аналіз (2015)
Ковальчук А. В. - Економіко-математичне моделювання як інструмент оцінки стану фінансової безпеки підприємства (2015)
Ковальчук В. А. - Сутність кластерного механізму фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів (2015)
Коверник Н. В. - Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства (2015)
Козаченко Р. П. - Інноваційні стратегії японських ТНК у розрізі міжнародного трансферу технологій (2015)
Колдовський А. В. - Оцінка грошових потоків акціонерного товариства на основі звіту про рух грошових коштів (2015)
Колодійчук В. А. - Еволюція трансакційних витрат у логістичній системі (2015)
Колосінський Є. Ю. - Методичні основи оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери країни, Колосінська М. І. (2015)
Корбутяк А. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції в господарській діяльності підприємств, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2015)
Коржилов Л. І. - Регіональні цільові програми в контексті державної підтримки розвитку туризму в Україні (2015)
Королюк Т. О. - Загрози банківській безпеці в Україні (2015)
Котикова О. І. - Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС, Тесляр В. О. (2015)
Кузьменко О. М. - Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності (2015)
Куць Т. В. - Аналіз поточної кон’юнктури ринку ріпаку в Україні (2015)
Кушнірук В. С. - Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області (2015)
Кушніренко О. М. - Організаційно-економічні важелі ефективного управління ресурсним потенціалом м’ясопереробної галузі в контексті євроінтеграції, Тіщенко А. О. (2015)
Левковська Л. В. - Водогосподарський комплекс України у контексті сталого розвитку, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2015)
Лігоненко Л. О. - Антикризове управління малим підприємством: актуальність та специфіка здійснення, Кривонос В. В. (2015)
Логвінова О. П. - Особливості застосування методики Mystery Shopping в Україні (2015)
Магомедова М. М. - Інтелектуальний потенціал як фактор економічного зростання підприємств (2015)
Мазур А. В. - Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва (2015)
Македон В. В. - Теоретико-методичні основи та інструменти формування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2015)
Маргіта М. В. - Удосконалення системи прогнозування обсягів збуту ПАТ Львівська кондитерська фабрика "Світоч" на основі трендового аналізу, Магас Н. В. (2015)
Маргіта Н. О. - Практичні аспекти управління транспортним ризиком в логістичній системі підприємства (2015)
Марченко В. А. - Основні напрями розвитку молочного скотарства в Україні (2015)
Маховка В. М. - Сучасні організаційно-правові аспекти організації підприємств сільського(зеленого) туризму в Україні (2015)
Мацейко Ю. В. - Інвестиційна привабливість промислових підприємств Харківської області, Іванчук А. П. (2015)
Мацейко Ю. В. - Складові інвестиційної привабливості промислового підприємства (2015)
Мельниченко О. А. - Економічна безпека як складова національної безпеки (2015)
Мєшкова В. С. - Управління інноваційним та стратегічним розвитком підприємств (2015)
Мілаш І. В. - Інтеграція інструментарію стратегічного управління витратами підприємств торгівлі, Красноусов А. В. (2015)
Мілаш І. В. - Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств торгівлі (2015)
Мініна О. В. - Транзитний потенціал регіону як фактор формування його конкурентних переваг (2015)
Муратов О. М. - Концептуальні положення теорії передбачення в системі державного регулювання економіки (2015)
Нагорна Л. В. - Досвід фінансування освіти як передумова розвитку людського капіталу в зарубіжних країнах (2015)
Найденова Р. И. - Сущность банкротства, его последствия и пути преодоления, Валькова А. В. (2015)
Наторіна А. О. - Інноваційна діяльність підприємств олійно-жирової промисловості України (2015)
Нездоймінов С. Г. - Прогнозування розвитку регіональної сфери туризму та гостинності на основі методів трендового аналізу, Батутіна С. М. (2015)
Нескуба Т. В. - Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації (2015)
Норкіна Т. П. - Теоретичні основи конкурентоспроможності великого міста (2015)
Огородник В. В. - Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності (2015)
Омельяненко В. А. - Аналіз особливостей управління технологічною cистемою космічної галузі (2015)
Онищенко В. П. - Практична доцільність визначення ліквідаційної вартості основних засобів в бухгалтерському обліку, Піралова О. Ю. (2015)
Охріменко О. В. - Стратегічні альянси компаній: проблематика суб’єктного складу та відокремлення від інших різновидів співпраці економічних суб’єктів (2015)
Пелехатий А. О. - Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи (2015)
Перевозова О. В. - Интеграция экономики и образования как условие формирования конкурентной устойчивости менеджеров на рынке труда (2015)
Пивоварова Т. Е. - Проблемы и перспективы ипотечного кредитования коммерческих банков, Найденова Р. И. (2015)
Підоричева І. Ю. - Деякі питання правового регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Піхняк Т. А. - Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва: проблеми та основні шляхи їх вирішення, Новаковська Н. М. (2015)
Поленкова М. В. - Система соціально-економічних принципів, як регулятор дій подолання депресивності сільських територій (2015)
Поліщук В. Г. - Перспективи детінізації економіки України в контексті боротьби з офшорним відтоком капіталу (2015)
Поліщук Н. О. - Удосконалення наукових засад діагностування соціальних процесів регіональних ринків праці (2015)
Польова Т. В. - Удосконалення методичних підходів до аналізу прибутковості та рентабельності підприємств торгівлі (2015)
Попадинець Н. М. - Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках (2015)
Попова М. П. - Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту міста, Будрик О. І., Комач Л. Д. (2015)
Прокопчук О. Т. - Страховий захист аграрних ризиків, Улянич К. Ф. (2015)
Прощаликіна А. М. - Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України, Вуяхевич Д. С. (2015)
Раєвнєва О. В. - Алгоритмічна модель прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою, Стрижиченко К. А., Чанкіна І. В., Гольтяєва Л. А. (2015)
Ратушна Т. М. - Соціально-економічні стандарти якості життя населення аграрної сфери регіону (2015)
Розкошна О. А. - Сучасні підходи до оцінки персоналу як кадрової складової економічної безпеки підприємства, Артеменко А. С., Гурина К. А. (2015)
Руліцька К. М. - Багатоаспектність форсайту в українському аграрному секторі (2015)
Садчиков В. С. - Економічна ефективність інноваційних проектів підприємств галузі рослинництва (2015)
Сало І. А. - Концептуальні основи розвитку ринку плодів в Україні (2015)
Саркисян А. Г. - Влияние агрессивной политики центрального банка на финансовое положение агентства по страхованию вкладов (2015)
Синицына В. А. - Оценка финансовой устойчивости. Сравнение основных методик (2015)
Сирцева С. В. - Інформаційно-консультаційне обслуговування як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки (2015)
Слепухіна І. Д. - Мотивація як головний чинник розвитку трудового потенціалу на підприємстві (2015)
Смачило В. В. - Дослідження факторів впливу на рівень народжуваності, Баляба В. О. (2015)
Смачило В. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства, Божидай І. І. (2015)
Смачило В. В. - Системний підхід до організації маркетингової діяльності будівельного підприємства, Халіна В. Ю. (2015)
Страпчук С. І. - Основні підходи щодо визначення поняття маркетингу та маркетингової діяльності (2015)
Стрельчук Н. А. - Характеристика и природа финансового риска в развитии организации (2015)
Сумець О. М. - Концептуальний підхід до формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу (2015)
Сушкова О. Є. - Податкова безпека регіону як компроміс економічних інтересів (2015)
Ткаченко Т. П. - Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Волинець Д. П. (2015)
Трифонова О. В. - Методичний підхід до прогнозування рівня стійкості функціонування вугледобувного підприємства (2015)
Трифонова О. В. - Категоріальний базис управління трудовим потенціалом підприємств видобувної галузі, Олійник С. П. (2015)
Трубей О. М. - Грейдування як сучасна форма матеріального стимулювання праці, Ступчик М. І. (2015)
Улянич Ю. В. - Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області, Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І. (2015)
Фаринович І. В. - Міжнародний досвід застосування факторингу в Україні (2015)
Федорова И. И. - Проблемы ценообразования нефтяного рынка России, Сажнева С. В. (2015)
Федотова Т. А. - Человеческий капитал и неравенство доходов, Прозор А. Е. (2015)
Часовникова Ю. С. - Особенности организации учета субъектов малого предпринимательства (2015)
Чебан Ю. Ю. - Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект, Лугова О. І., Боєва О. В. (2015)
Чухліб А. В. - Моделювання взаємозв'язку показників ефективності виробництва льонопродукції (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Пріоритети розвитку продовольчої сфери України (2015)
Шестаковська Т. Л. - Удосконалення фінансового механізму системи освіти як основа забезпечення її економічної безпеки (2015)
Шкурко Н. С. - Применение социокультурного подхода при формировании инвестиционного имиджа Якутии, Михайлова А. В. (2015)
Шматковська Т. О. - Автоматизація обліково-аналітичної роботи в системі інноваційних методів управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу (2015)
Щербан О. Я. - Фінансово-економічний стан малого підприємництва в регіонах України, Квасній Л. Г. (2015)
Юдіна Н. В. - Футурологія глобалізації дистанційних курсів (2015)
Яременко Л. М. - Організація обліку виробничих запасів на підприємствах України (2015)
Яцун Я. С. - Стійкий розвиток людських ресурсів (2015)
Содержание (1968)
Пшеничный Б. Н. - Структура дифференциальных игр (1968)
Трухаев Р. И. - Методы исследования неклассических вариационных задач, Хоменюк В. В. (1968)
Пшеничный Б. Н. - О дифференцируемости решений системы дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями по начальным значениям, Данилин Ю. М. (1968)
Гуленко В. П. - О некоторых задачах оптимального управления с уравнениями эллиптического типа, Ермольев Ю. М. (1968)
Трушко Т. Г. - Об однолинейной системе массового обслуживания, управляемой цепью Маркова и соответствующей ей системой управления запасами, Штатланд Э. С. (1968)
Горбач Г. И. - Решение задач распределительного типа методом обобщенного градиентного спуска, Шор Н. З. (1968)
Егоров А. И. - Операционно-системные основания оптимизации характеристик летательных аппаратов по критериям стоимости и эффективности (1968)
Ефименко А. А. - Модели печатных плат для непаяного монтажа электронных компонентов методом прокола фольги, Палюх Б. П. (2017)
Зіньковський Ю. Ф. - Моделювання структури чутливого елементу магніторезистивного перетворювача, Витяганець А. І. (2017)
Кожушко Ю. В. - Балансування напруги модульного накопичувача енергії джерела живлення для контактного мікрозварювання, Бондаренко О. Ф. (2017)
Николаенко Ю. Е. - Термическое сопротивление алюминиевой гравитационной тепловой трубы с резьбовой капиллярной структурой, Козак Д. В. (2017)
Зайков В. П. - Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности двухкаскадных ТЭУ с различной геометрией ветвей термоэлементов в различных режимах работы, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2017)
Гладковский В. В. - Исследование влияния кислорода на скорость и анизотропию глубинного травления кремния в плазмохимическом реакторе с управляемым магнитним полем, Федорович О. А. (2017)
Пироженко Л. А. - Пассивация поверхности высокочистых гранулированных металлов: цинка, кадмия, свинца, Пояркова С. С., Щербань А. П., Горбенко Ю. В., Рыбка А. В. (2017)
Мамыкин А. В. - Способ экспресс-оценки октанового числа бензина с использованием портативного спектроимпедансного измерителя и методов статистического анализа, Кукла А. Л., Майстренко А. С., Мацас Е. П., Матвиенко Л. М. (2017)
Ваків М. М. - НВП "Електрон-Карат" — 45 років успіху, Сиворотка І. М., Булат А. М. (2017)
Баланюк Н. Ю. - Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні в період реформ 2015–2017 років, Федоров І. О. (2017)
Берченко Г. В. - Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти (2017)
Беспаль О. Л. - Деякі особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили насильство в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей (2017)
Білоус З. В. - Удосконалення законодавства в частині оплаті праці працівників освітньої галузі (2017)
Бондар С. О. - Теоретичні аспекти адміністративних процедур у сфері забезпечення діяльності судової системи, Шапіро В. С. (2017)
Бук М. О. - Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями (2017)
Грекова М. М. - Зближення міжнародного та національного регулювання відносин у трудовій сфері: економічні передумови (2017)
Грудницька С. М. - Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних газосховищ, Руденко Л. Д. (2017)
Дахова І. І. - Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин, Чуб О. О. (2017)
Дем’янчук В. А. - Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (2017)
Дергунова О. І. - Джерела впливу психологічної теорії у сучасній юриспруденції (2017)
Зозуля І. В. - Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства (2017)
Кардаш А. В. - Інформація про особу та персональні дані: окремі аспекти співвідношення (2017)
Кащишин М. А. - Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Ковтун М. С. - Значення міжнародного співробітництва для вдосконалення правового регулювання антимонопольної діяльності в Україні (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу (2017)
Костенко М. В. - Використання знань психології в досудовому розслідуванні (2017)
Легка О. В. - Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами (2017)
Лісогорова К. М. - Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960–1980-х роках (2017)
Логвиненко Н. И. - Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил, Ткаченко А. Н. (2017)
Мамницький В. Ю. - Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства в контексті судово-правової реформи (2017)
Марченко М. В. - Конституційно-правова природа права вето глави держави (2017)
Мирославський С. В. - Звернення стягнення на предмет іпотеки: сучасні правові реалії в Україні, Ковтун О. О. (2017)
Михайлова Ю. О. - Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України (2017)
Олішевський О. В. - Поняття "суспільно небезпечна особа" (2017)
Орлов В. А. - Теоретико-правові засади взаємодії муніципальної поліції (варти) та патрульної поліції (2017)
Переверзєв І. О. - Щодо поняття медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів (2017)
Перепелиця С. І. - Окремі аспекти дотримання "розумних строків" в кримінальному провадженні, Дробчак Л. В. (2017)
Покальчук М. Ю. - Щодо визначення суб’єктів аграрного права (2017)
Попова Л. М. - Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні (2017)
Почанська О. С. - Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Проневич О. С. - Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку (2017)
Радзівідло А. Я. - Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників (2017)
Рак С. В. - Щодо визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України (2017)
Сіваш О. М. - Кодифікація Комісією міжнародного права норм міжнародно-правової відповідальності (2017)
Степанченко О. О. - Специфічні фактори етнорелігійного тероризму (2017)
Стеценко Н. С. - Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період (2017)
Сторчак Н. А. - Науково-теоретичні погляди на виправлення як мету покарання у виді позбавлення волі на певний строк (2017)
Тарнавська М. І. - Проблемні аспекти права на позов у справах про захист екологічних прав і довкілля (2017)
Теремецкий В. И. - Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине, Байрачная Т. А. (2017)
Ткаченко Ю. В. - Роль конституційних принципів процесі формування громадянського суспільства в Україні (2017)
Фельцан І. Ю. - Зміст концепції радянської адвокатури та її реалізація на Закарпатті в 1946–1950 роках (2017)
Христинченко Н. П. - Стратегічні напрями імплементації норм європейської системи вищої освіти в законодавство України (2017)
Чорнописький П. Б. - Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України (2017)
Шевчик О. С. - Щодо деяких особливостей оподаткування доходів неповнолітніх (2017)
Ященко А. М. - Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект (2017)
Омельченко Ю. - Активність NO-синтази мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю за умов введення оцтовокислого цинку, Сокур О., Остапченко Л. (2014)
Верещака В. - Роль гіпертонічної хвороби у розвитку морфологічних змін шкіри: гістохімічне дослідження (2014)
Гармаш Я. - Експресія мРНК G6PD, TALDO1, TKT, PGLS ТА RPIA у клітинах з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глюкози, Мінченко Д., Харькова А., Мінченко О. (2014)
Скочко Н. - Вікові зміни секреції гідрохлоридної кислоти та пепсину у шлунку щурів, Торгало Є., Берегова Т. (2014)
Бекмухамедова В. - Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "Кокарніт" на щурах, Вороніна О., Фалалеева Т. (2014)
Бояльська О. - Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області, Киричук І., Шпита О., Бойко А. (2014)
Добростан О. - Функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) студенток з різним індексом маси тіла в динаміці першого року навчання, Плиска О., Філімонова Н. (2014)
Франскевич Д. - Доксорубіцин – модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Са 2+у нормальних і лейкемічних клітинах, Гребіник Д., Матишевська О. (2014)
Єфіменко О. - Скоротлива активність гладеньких м'язів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю., Нуріщенко Н., Жолобак Н., Співак М. (2014)
Пилипенко С. - Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику шлунка у щурів за умов тривалого введення омепразолу, Шелюк О., Цейслер Ю., Нурищенко Н., Берегова Т. (2014)
Світін Р. - Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території НПП "Кармелюкові Поділля", Кілочицький П. (2014)
Корінчак Л. - Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року (2014)
Маркевич А. - Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальну шлункову секрецію у щурів, Фалалєєва Т., Богун Л., Харченко О. (2014)
Яненко В. - Особливості розподілу популяцій перепела (Сoturnix coturnix L.) в агроценозах України (2014)
Яценко О. - Особливості змін показника мінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу, Яценко В. (2014)
Андрійчук Т. - Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу (2014)
Матвієнко М. - Морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів при взаємодії α- адренергічної та кіспептинергічної систем, Кривошеєв Р., Акімов Ю., Пустовалов А., Дзержинський М. (2014)
Драницина А. - Експресія гена Par2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер, Савко У., Дворщенко К., Моргаєнко О., Верещака В. (2014)
Голишкін Д. - Вміст цитокінів у сироватці крові щурів за умов дії стресу та введення меланіну, Вірченко О., Фалалєєва Т., Галенова Т., Савчук О. (2014)
Пшиченко В. - Гистофизиологическое состояние эпифиза крыс в условиях хронического стресса (2014)
Kузнєцова M. - Пошук інгібіторів тирозинових протеїнкіназ серед похідних хінонів та хіноксалінів, Галенова T., Савчук О., Болібрух Х., Половкович С. (2014)
Цирюк О. - Пошук засобів корекції структурно-функціональних змін в шлунку за умов тривалої гіпоацидності, Берегова Т. (2014)
Мельник М. - Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком'язових клітин, Мартинюк В., Артеменко О. (2014)
Ноздренко Д. - Захисний ефект фуллерену С60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації (2014)
Гарманчук Л. - Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію β-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози (2014)
Папакін Г. В. - Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні (2016)
Калакура Я. С. - Українська археографічна традиція: історія і сучасність (2016)
Синяк І. Л. - Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал (2016)
Сидорчук Т. М. - Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій"(1970–1971) (2016)
Стариков Г. М. - Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2016)
Мальченко О. Є. - Змінні порохівниці казнозарядної артилерії XV–XVI століть у колекціях українських музеїв (2016)
Гречило А. Б. - Утвердження герба Української Народної Республіки в 1917–1918 роках (2016)
Скочиляс І. Б. - Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького Константина (Чеховича) (2016)
Александрович В. С. - В якому монастирі проживала мати короля Данила Романовича? Свідчення джерел проти пропонованих "широких" трактувань (2016)
Ящук О. - Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання (На прикладі "Хроніки Великого князівства Литовського") (2016)
Ткачук В. - Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис (2016)
Старченко Н. П. - "Джерела свідчать": кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині (2016)
Капраль М. М. - Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття (2016)
Маслійчук В. Л. - Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788–1798 роках (2016)
Старков В. А. - Українські дитячі ігри у праці Єгора Покровського 1887 року (2016)
Тельвак В. В. - "Історичні вправи" Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції (2016)
Ковальчук М. А. - Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 – на початку 1918 років (2016)
Пересунько Т. В. - Європейське турне Української республіканської капели як інструмент культурної дипломатії УНР (1919–1920 роки) (2016)
Ковальчук В. М. - Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з’єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 – початок 1944 років) (2016)
Потульницький В. А. - Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення (2016)
Заторський Н. - "Послання до новгородського архієпископа Макарія" – нова редакція "Послання Мисаїла" (2016)
Кравченко В. М. - До історії взаємин володимирського міщанства зі старостинською адміністрацією у 40-х роках XVII століття (2016)
Мицик Ю. А. - З історії Кодака та його околиць (2016)
Пришляк В. В. - Універсал гетьмана Данила Апостола на Веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року (2016)
Потапенко С. П. - До історії харківських архівів: повідомлення 1819 року про виявлений у дзвіниці Успенського собору "древній архивъ", Парамонов А. Ф. (2016)
Гаухман М. В. - Єврейський погром у Луганську в жовтні 1905 року: рапорт слов’яносербського повітового справника та історичний міф про луганський погром (2016)
Грабар Н. І. - Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко (2016)
Бурім Д. В. - Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період, Черченко Ю. А. (2016)
Гураль О. В. - Листи Людмили Старицької-Черняхівської до Олександра Черняхівського 1939 року (2016)
Заяць О. А. - Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – 752 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 4) (2016)
Волошин Ю. В. - Конфлікти на "планеті Волинь" у XVI–XVIІ століттях: (2016)
Алмазов О. С. - Відповідь на рецензію: (2016)
Буряк Л. І. - Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014 (2016)
Гірік С. І. - Конфессии на Гомельщине (20–30-е годы ХХ в.). Документы и материалы / Сост. М. Алейникова и др.; под ред. В. П. Пичукова. – Минск: НАРБ, 2013. – 388 с. (2016)
Євтух В. Б. - Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського (військово-дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 роках). – Харків: Акта, 2014. – 312 с. (2016)
Пономарьов В. М. - Ігор Гирич. Київ: люди і будинки. – К.: Либідь, 2016. – 432 с. (2016)
Гирич І. Б. - Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Одеса, 2015. – 352 с. (2016)
Александрович В. С. - "Молдовські трофеї" у церквах Володимирської єпархії наприкінці XVII століття (2016)
Маслійчук В. Л. - Два жіночі приватні листи кінця XVIII ст. (Ще про освіченість жінки) (2016)
Черченко Ю. А. - Маловідомий факт з біографії Олени Теліги (2016)
Федорук Я. О. - Загублена стаття Василя Дубровського "Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Яна Рипки)" (2016)
Білокінь С. І. - До історії книжки Петра Шелеста "Україно наша Радянська" (2016)
Єдлінська У. Я. - "На пам’ять про багато, багато років…": спогади про Ярослава Дашкевича (2016)
Лепявко С. А. - Володимир Володимирович Кривошея (1958–2015), Луняк Є. М. (2016)
Бернадська Н. І. - Віктор Іванович Дудко (1959-2015) (2016)
Арсенич П. І. - Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015), Королько А. З., Шологон Л. І. (2016)
Стариков Г. М. - Бібліографія "Українського археографічного щорічника. Нова серія" (вип. 1–20) (2016)
Вступне слово головного редактора журналу "ScienceRise: Juridical Science" (2017)
Солдатенко В. Ф. - Українська революція і проблема створення національного парламенту (2017)
Бойко І. Й. - Встановлення дати заснування української держави: історико-правові аспекти (2017)
Шутак І. Д. - Дослідження актуальних та пріоритетних напрямків у галузі юридичної техніки (2017)
Кучерявенко М. П. - Особливості розсуду в податково-правовому регулюванні (2017)
Микієвич М. М. - Правові форми та механізми захисту прав споживачів в рамках європейського союзу, Яворська І. М. (2017)
Abstract and References (2017)
Боднарчук І. М. - Хвильове рівняння зі стохастичною мірою (2016)
Гарко І. І. - Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів, Нікіфоров Р. О., Торбін Г. М. (2016)
Герич М. С. - Розподіли перестрибків для майже напівнеперервних процесів, заданих на ланцюгу Маркова (2016)
Голомозий В. - Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти (2016)
Довгай Б. В. - Про дубльовану систему з відновленням, Мацак І. К. (2016)
Meriem Bel Hadj Khlifa - Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion, Yuliya Mishura, Mounir Zili (2016)
Кобилич X. В. - Точкові процеси керовані складними процесами Пуассона, Сахно Л. М. (2016)
Кучук-Яценко C. В. - Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю, Мішура Ю. С., Мунчак Є. Ю. (2016)
Луз М. М. - Мінімаксна інтерполяція випадкових процесів зі стаціонарними приростами за спостереженнями з шумом, Моклячук М. П. (2016)
Махно С. Я. - Диффузионньїе процессьі в композитних средах (2016)
Радченко В. М. - Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір, Стефанська Я. О. (2016)
Трошкі Н. В. - Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі (2016)
Ямненко Р. Є. - Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу (2016)
Короткі відомості про авторів (2017)
Ситник Г. П. - Інституційно-цивілізаційної парадигма, як основа методології державного управління у сфері національної безпеки (2017)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення структур національної безпеки з використанням засобів космічної розвідки: світовий досвід (2017)
Сніцаренко П. М. - Аналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління у воєнній сфері, Саричев Ю. О. (2017)
Суходоля О. М. - Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки (2017)
Устименко О. В. - Реформування системи стратегічного керівництва силами оборони відповідно до стандартів НАТО (на основі досвіду Республіки Польща), Адріанова Н. М., Білик В. І. (2017)
Клименко Н. Г. - Державні колегіальні органи у системі державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2017)
Трестер Ю. О. - Забезпечення безпеки дитини як пріоритет державної політики з питань національної безпеки (2017)
Рингач Н. О. - Самогубства як актуальна державно-управлінська проблема у сфері національної безпеки в Україні (2017)
Новікова О. Ф. - Соціальні небезпеки та їх наслідки в умовах збройного конфлікту на Сході України, Сидорчук О. Г. (2017)
Титул, зміст (2011)
Віценя Л. (2011)
Бойко М. (2011)
Недовіс О. (2011)
Шовкошитний В. - Переклади з чеченської. Зелімхан Яндарбієв. "Письмена на краю життя” (2011)
Андієвська Е. - Казка про упиреня, що живилося людською волею (2011)
Казка про слимака (2011)
Казка про гуску, яку змушували нести прості яйця замість золотих (2011)
Казка про блискавку (2011)
Голобородько Т. - І один чоловік на двох. Невигадана історія (2011)
На роду написано. Бувальщина (2011)
А я хуху не хо! Публіцистичне (2011)
Домненко І. - Вірші (2011)
Панець К. - Вірші (2011)
Лупинос Ж. - Серце мами. Нефантастична повість (2011)
Стороженко П. - Творчі сухарі провінційної журналістики:низькі заробітки, владний нагляд, відтік здібних кадрів (2011)
Наєнко М. - Ще про "Чорного Ворона” і сіре вороння (2011)
Вишневська Г. - Свічка в контексті української духовної культури (2011)
Самойленко Н. - Полтавщина в українсько-індійських зв’язках (1991–2008) (2011)
Луньова Т. - Ювілейний бенкет муз Музею д’Орсе (2011)
Гальона Н. - Дарує світло свого розуму і серця людям.До ювілею Марії Яківни Плющ (2011)
Радько Г. - Дивосвіт Ольги Дмитрівни Бондаревської. Розмисли з нагоди ювілею, Ніколашина Т. (2011)
Дере’вянко Л. - Проблема лінгвістичного статусу прийменника в системі мови (2011)
Котух Н. - Лексика полтавських говорів в історико-географічному осмисленні (2011)
Гончаренко І. - Перцептивна та мисленнєво-мнемонічна діяльність в основних мовленнєвих уміннях: навчання аудіювання (2011)
Бондар Н. - Лінгвальне вираження концепту "сонце” в художній мові Григора Тютюнника (2011)
Мелешко В. - Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного (2011)
Ленська С. - Елементи експресіоністичного стилю в малій прозі Миколи Хвильового (2011)
Писаренко Н. - Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука (2011)
Орлова О. - Сприйняття як літературознавча проблема (2011)
Білик Г. - Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха (2011)
Неживий О. - Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність (2011)
Пащенко В. - Храм духовності й любові на Кобищанах. До історії садиби-музею Панаса Мирного (2011)
Шкурка М. - Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії” у творчості Юрія Татаренка (2011)
Брюховецька Л. - Боротьба за великий фільм. Пам’яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя (2011)
Орлова О. - Нескінчена прозора лінія Володимира Бернацького (2011)
Білик Г. - Митець у вимірі "двох свобод”: незалежності і залежності. Полтавське письменство в особі Олени Гаран (2011)
Віценя Л. - "Маємо відроджувати правду про себе”, Тимошик М.: (2011)
Шебеліст С. - Подвижницька праця полтавського енциклопедиста (2011)
Степаненко М. - Історія "Рідного краю” на сторінках енциклопедії "Полтавіка” (2011)
Діптан І. - Полтава в період НЕПу (1921–1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації (2011)
Танана Р. - Літописець Тарасової гори. До 175-річчя від дня народження В. С. Гнилосирова (2011)
Диба А. - "Моя Вкраїно, мій ти раю...”. Матеріали до біографії письменника-"плеядівця” Мусія Кононенка, Чернов А. (2011)
Плема С. - Таганрозькі роки Олексія Левитського (2011)
Селецький М. - Слово письменника про державного діяча: Олесь Гончар про Федора Моргуна (2011)
Степаненко Н. - "Честь і хвала … тим, хто положив свою працю на таку … поважну справу”("Рідний Край” про Святе Письмо в українському перекладі) (2011)
Степаненко М. - Неозначені займенники в лексико-граматичній системі української мови. Рецензія на монографію: Дудко І. В. Займенникове вираження категорії означеності – неозначеності в українській мові / І. В. Дудко. – К.: Довіра, 2011. – 232c. (2011)
Білик Г. - Постать на тлі історії та літератури. Рецензія на книгу: Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria/ Упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко; наук. ред. С. А. Гальченко. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження”, 2010. – 574 с (2011)
Шишліна О. - Своєрідність творчості Фрідріха Геббеля: міфопоетичний аспект. Рецензія на книгу:Кобзар О. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу: монографія / Олена Кобзар. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 324 с (2011)
Сарапин В. - "Дзеркало, в яке зазираєш, щоб зрозуміти себе у часі...”. Роздуми над телепрограмою (ОД ТРК "Лтава”, автор сценарію і режисер Людмила Нестуля) (2011)
Луньов С. - Концепт-календарі "Гармонія в кожен дім”, Луньова Т. (2011)
Гаврилова Л. - Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років (2011)
Шебеліст С. - "Собори душ своїх бережіть”: літературний конкурс відкриває нові таланти (2011)
Титул, зміст (2011)
Дробишева Л. (2011)
Залізняк С. М. (2011)
Кухаренко Е. (2011)
Пантелей О. (2011)
Коломієць С. - Свято Новоліття. Оповідання (2011)
Єщенко М. - Мій Ваня. Новела (2011)
Мій Стьопка Федорович. Новела (2011)
Село. Новела (2011)
Крамаренко Н. - "Розпрягайте, хлопці, коні…”. Комедія (2011)
Люба Є. - Вірші (2011)
Кишкань М. - Вірші (2011)
Черкаська А. - Вірші (2011)
Рябчук М. - "Сяк-так, абияк”: двадцять років посткомуністичної трансформації в Україні (2011)
Вишневська Г. - Вогонь як природне явище і багатоликий символ, Комендант С. (2011)
Луньова Т. - Філософія суничної галявини. Есей (2011)
Про швидкість і осіннє листя. Есей (2011)
Колоїз Ж. - Душа живе любов’ю й словом (до 75-річчя від дня народження Володимира Семеновича Калашника) (2011)
Демиденко Т. - Гармонія як життєвий вимір: Валентина Титаренко (2011)
Павлова І. - Символи в конфесійному дискурсі: лінгвокультурологічний та функціональний аспекти (на матеріалі православних проповідей) (2011)
Ігнатьєва С. - Оцінні стратегії в молитовному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) (2011)
Педченко С. - Синкретизм аспектів дослідження модальних часток (2011)
Баландіна Н. - Береза і калина в мовній свідомості школярів (за матеріалами вільного асоціативного експерименту) (2011)
Гончаренко І. - Навчання публічної промови: структурні, стилістичні та граматичні особливості дипломатичної промови та листування (теоретико-методологічний аспект) (2011)
Ніколенко О. - Риси байронічної поеми у творчості Тараса Шевченка ("Катерина”) (2011)
Вірченко Т. - "Усе, що засноване на духовності, завжди буде перспективним” (Конфліктологічні перегуки трагікомедії Михайла Наєнка "Отець Антоній” і оповідання Марка Вовчка "Отець Андрій”) (2011)
Чеботарьова А. - Вірші Осипа Мандельштама про словесність: мистецтво і митець (2011)
Пічугіна Т. - Постмодерністський "роман про митця”: "Сестра сну” Роберта Шнайдера (2011)
Литвин Л. - Міфологізація Полтави: зріле бароко (2011)
Мікула О. - Інтерпретація фольклорних елементів у поемах Олени Пчілки (2011)
Білик Г. - Сучасний літературний процес Полтавщини (2011)
Барабаш Ю. - "Свого язика не знає…”, або чому Гоголь писав російською? (2011)
Степаненко М. - Галактика людства в щоденниковій сповіді Олеся Гончара (2011)
Новікова М. - Полтавські сюжети Григорія Кочура (2011)
Листи Петра Ротача до Григорія Кисіля. Упорядник Микола Селецький (2011)
Ревегук В. - Перші українські юнацькі організації Полтавщини на початку ХХ століття (2011)
Степаненко Н. - Політична сторінка "Рідного Краю” (2011)
Танана Р. - Про що розповіли світлини (2011)
Подрига В. - Полтавщина в житті та прозі Володимира Леонтовича (До 145-річчя від дня народження письменника) (2011)
Пащенко В. - Нащадки великих. Онук Панаса Мирного Юрій Рудченко (2011)
Селецький М. - Україна – його молитва, його розпука вікова (2011)
Білик Г. - Дар писати портрети Всесвіту. Художник Юрій Самойленко – про "душу і мову” пензля (2011)
Шкурка М. - Село Михайлівка Лебединського району Сумської області у творчості видатних українських та російських художників (2011)
Вертій О. - Розбудив українське єство. Нотатки про концертну подорож Віктора Мішалова "Шляхами кобзарів” (2011)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка” про крайові літературні премії (2011)
Орєхова В. - Перлини книжкового фонду бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2011)
Степаненко М. - Новий погляд на прийменникову систему (роздуми над монографічним дослідженням Т. В. Левакіної "Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові”. – Херсон, 2011. – 237 с.) (2011)
Два погляди на одну книгу. Степаненко Ніна. Часопис "Рідний Край”: духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 с. (2011)
Костенко М. - Поетичні квіти історика. Мова про те, про що слід давно поговорити (2011)
Шебеліст С. - Олесь Ульяненко: портрет з натури і без цензури. Рецензія на книгу: Ульяненко О.Без цензури: інтерв’ю / Олесь Ульяненко. – К.: Махаон-Україна, 2011. – 376 с. (2011)
Пилипчук О. - Душа, як роса, роса – що мов камінь (2011)
Самойленко Р. - "Ця книжка писала мене…”. Рецензія на книгу: Петро Миколайович Щербань. Віхи життя (до 85-річчя від дня народження) / Ред.-упорядн.: А. М. Бойко, Є. І. Коваленко, Д. І. Пащенко, П. М. Щербань (мол.). – Умань.: ВЦ ПП Жовтий О. О., 2011. – 398 с., іл. (2011)
Шумська С. С. - Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів (2017)
Зубик С. П. - Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2017)
Шкляр А. І. - Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики (англ. мовою), Ануфрієва К. В. (2017)
Серебренніков Б. С. - Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України (2017)
Венгер В. В. - Внутрішній ринок як фактор розвитку металургійної галузі України, Осипов В. М. (2017)
Молдаван Л. В. - Економічні та соціогуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в Україні (2017)
Киризюк С. В. - Включеність малих агровиробників у систему державної підтримки (2017)
Мартишев П. А. - Вплив сучасних інструментів агропродовольчої політики на ціни в Україні (2017)
Бажал Ю. М. - Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України (2017)
Небрат В. В. - Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи (2017)
Бажал Ю. М. - Фінансовий капіталізм та соціальні стандарти (рецензія на книгу П.Тридіко "Нерівність у фінансовому капіталізмі") (2017)
З сумом та теплими спогадами про велику людину – академіка В. В. Юрчишина (2017)
Омельченко Ю. - Метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю, Сокур О., Харченко О., Остапченко Л. (2015)
Присяжнюк А. - Експресія та локалізація ДЗ-дофомінових рецепторів за умов експериментального виразкового коліту, Нестерук К., Червінська Т., Толстанова Г. (2015)
Авдєєва Л. - Скринінг бактерій роду Bacillus продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю, Хархота М., Хархота Г. (2015)
Raetska Ya. - Experimental modeling of an acid esophagus of 2 nd degree in immature rats, Ischuk T., Koval T., Dzhus O., Savchuk O. (2015)
Хошимов Н. - Исследование уровня внутриклеточного Сa2+ в синаптосомах мозга крыс в норме и при хронической алкогольной интоксикации, Насиров К. (2015)
Польшакова А. - Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій, Ящук М., Прибитько І., Кобиляк Н., Фалалєєва Т. (2015)
Хушматов Ш. - Двухфазный кардиотропный эффект алкалоида аяцина (2015)
Чернозуб А. - Особливості змін концентрації кортизолу в сироватці крові юнаків в умовах силового фітнесу (2015)
Салига Н. - Супероксиддисмутазна та каталазна активність у тканинах щурів за умов стресу та введення окремих амінокислот, Іскра Р. (2015)
Воєйкова Д. - Характеристика ліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів експериментальних тварин за умов утримання на висококалорійній дієті, Любас Г., Кондро М., Степанова Л., Остапченко Л. (2015)
Клись Ю. - Зміни протеолізного балансу плазми крові хворих на запальні захворювання та новоутворення верхніх дихальних шляхів, Верьовка С. (2015)
Струтинська Н. - Сірководень як сигнальна молекула в серцево-судинній системі (2015)
Ноздренко Д. - Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior, Корчинська Л., Мірошниченко М. (2015)
Стамбульська У. - Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азот фіксуючих бактерій на рослини гороху, Мосійчук Н. (2015)
Ларичева О. - Вільнорадикальні та антиоксидантні процеси в легенях за умов різних світлових режимів, Цебржинський О. (2015)
Кондратюк Т. - Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот (2015)
Лещенко І. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію, Скочко Н., Вірченко О., Гаділія О., Фалалєєва Т. (2015)
Довбинчук Т. - Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона, Базан А., Толстанова Г., Закордонець Л. (2015)
Купа Л. - Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту, Філімонова Н., Зима І. (2015)
Дворщенко К. - Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів, Берник О., Тіхова Є., Вовк А., Короткий О. (2015)
Зінабадінова С. - Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон, Чайковський Ю., Сегеда Т. (2015)
Титул,зміст (2015)
Соц С. М. - Системи технологій у вирішенні проблеми ефективного зберігання та переробки зерна (2015)
Кирпа Н. Я - Особенности обработки и качество подготовки семян кукурузы на заводах, Бондарь Л. Н. (2015)
Станкевич Г. М. - Вплив вологості на показники якості зерна кукурудзи при зберіганні в полімерних зернових рукавах, Желобкова М. В. (2015)
Мардар М. Р. - Встановлення причинно-наслідкових зв’язків при формуванні та збереженні якості зернових продуктів за допомогою діаграми Ісікави (2015)
Дмитрук Є. А. - Вихід крупи плющеної із зерна тритикале залежно від ступеня його лущіння та режиму водно-теплової обробки, Любич В. В., Новіков В. В. (2015)
Набоков Д. О. - Обґрунтування використання кріоподрібнених пюре з овочевої сировини в технології макаронних виробів з підвищеним вмістом каротиноїдів, Гревцева Н. В. (2015)
Веление времени: професиональные тренинги. Международная школа кормов (2015)
Егоров Б. В. - Перспективы переработки и использования яблочных выжимок, Цюндык А. Г., Орехова В. Г. (2015)
Макаринська А. В. - Визначення органічності преміксів (2015)
Сытько А. Н. - Порционная технология применения жидких ингредиентов комбикормов (2015)
Спілка випускників ОНАХТ (2015)
Калінін І. - Особливості функціонування антиоксидантної системи в тканинах щурів при отруєнні важкими металами, Цудзевич Б. (2016)
Кондратюк Т. - Особливості розвитку продуценту меланіну Pseudonadsoniella brunnea в умовах впливу нітрату свинцю, Собко В., Берегова Т., Остапченко Л. (2016)
Охрей А. - Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Вірич П. - Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м'язів шлунку залежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів, Шелюк О., Мартинюк В., Павловський В. (2016)
Голобородько Є. - Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням, Іщук Т., Синельник Т., Конопельнюк В. (2016)
Тіхова Є. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом, Берник О., Савчук О., Дворщенко К., Остапченко Л. (2016)
Лилик М. - Статеві особливості амінокислотного обміну у Drosopila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії, Ткачук О., Фукаляк А. (2016)
Храбко М. - Ріст і розвиток організму самців щурів F1 та його імунофізіологічна активність у період випоювання різних доз нанотехнологічного і хімічно синтезованого цитрату германію, Федорук Р. (2016)
Чорненька Н. - Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном, Раєцька Я., Савчук О., Остапченко Л. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/р43 людини в комплексі з тРНК, Ложко Д., Корнелюк О. (2016)
Kатрій Т. - Характеристика протромбінового пулу пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Савчук О., Шандюк В., Мельник В. (2016)
Царенко Т. - Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу, Гайда Л., Кравченко О. (2016)
Kізуб І. - Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4, Харченко О., Костюк О., Остапченко Л., Клименко К., Соловйов А. (2016)
Федорчук С. - Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів, Чікіна Л., Герасько Т., Зима І., Тукаєв С. (2016)
Ткаченко О. - Вікові особливості впливу метаболічного синдрому на ембріо-фетальний розвиток потомства самців щурів, Коваленко В. (2016)
Aleksandrov A. - Amino acidslevel in rats under progesterone long-term administration, Ishchuk T., Konopelnyuk V., Scopenko O. (2016)
Дворщенко К. - Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну, Драницина А., Торгало Є., Короткий О., Берегова Т. (2016)
Білюк А. - Активність цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в первинній культурі перещеплюваної карциноми легень Льюїс на різних етапах росту пухлини, Негеля А., Гарманчук Л., Скачкова О. (2016)
Гончаревський C. - Добова динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини, Мартинюк В. (2016)
Жаркова В. Б. - Рождение музыки из духа поэзии Стефана Малларме ("Три поэмы Малларме" Клода де Бюсси и Мориса Равеля (2015)
Стронько Б. Ю. - Демоверсія музичного твору як фактор інтерпретації (2015)
Шемякіна О. М. - О некоторых особенностях становления жанра музыкального клипа (2015)
Лозенко К.О. - Синтетическое слушание как инструмент восприятия сонорной музыки (2015)
Кондратенко І. А. - До проблеми європейської міжкультурної комунікації: гастрольні подорожі київського митрополичого хору під керівництвом М. С. Литвиненка (2015)
Бабкина Е. В. - Духовный концерт-реквием "Сон" И.В. Щербакова: драматургия и семантическая концепция (2015)
Сухленко И. Ю. - Музыкальное произведение в концепции исполнителя: механизмы актуализации (2015)
Фартушка А. Д. - Полифоническая концепция "Сиреневого" реквиема П. Хиндемита в аспекте новационного мышления (2015)
Сергеева О. В. - О феномене эпического в Восьмой симфонии Д. Шостаковича (2015)
Усова А. М. - Киномузыка Вадима Храпачева: вопросы композиторской технологии (2015)
Сємикін В. Г. - Одночастинна фортепіанна соната в українській музиці першої третини хх століття: до питання особливостей драматургії (2015)
Зінків І. Я. - Бандурна творчість Г. Хоткевича: між традицією і модернізмом (2015)
Шумилина О. А. - Партесная рукопись в системе коммуникации (к вопросу о творчестве Н. Дилецкого) (2015)
Поліщук А. В. - Естетичні засади організації музичного руху в фортепіанних творах імпресіоністичного напрямку сучасних українських композиторів (2015)
Куриляк І. І. - Еволюція драматургічних функцій хору в оперній спадщині Миколи Лисенка (2015)
Пеліна Г. О. - Весільні обрядові пісні та колядки Мараморощини: типологія етномузичних кордонів (2015)
Дяченко Ю. С. - Френк Марокко – майстер акордеонного джазу. Специфіка новацій (2015)
Дорохин В. Г. - О функции самоанализа в процессе исполнения музыкального произведения (2015)
Серебранская А. С. - Тембровое переинтонирование в композиторском творчестве В.Птушкина (2015)
Су Юйчен - О становлении китайского оркестра народных инструментов (2015)
Приходько О. В. - Провокація як засіб комунікації в кантаті "Перервана пісня" Л. Ноно (2015)
Титул,зміст (2015)
Международная школа кормов (2015)
Макаринська А. В. - Науково-практичний семінар на ТОВ "Вінницька птахофабрика", Відоменко І. О. (2015)
Фадеев Л. В. - Точна агротехнология будущего начинается сегодня (сильные семена) (2015)
Любич В. В. - Порівняльна характеристика технологічних властивостей зерна тритикале озимого та пшениці озимої, Новіков В. В. (2015)
Жигунов Д. А. - Исследование технологических и биохимических показателей качества муки из разных зерновых культур (2015)
Капрельянц Л. В. - Ферментированные пищевые волокна отрубей – стимулятор роста пробиотических культур, Журлова Е. Д. (2015)
Возіян В. В. - Ефективність переробки зерна спельти в крупу (2015)
Рудакова Т. В. - Розроблення складу молочних продуктів дитячого харчування із зерновим інгредієнтом (2015)
Макарова О. В. - Повышение качества хлеба на зерновой основе, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2015)
Левицкий А. П. - Кокосовое масло увеличивает привесы животных на безжировом рационе, Ходаков І. В., Шарабаєва К. М. (2015)
Різничук І. Ф. - Використання повнораціонних комбікормів у годівлі свиноматок при інтенсивній технології виробництва свинини, Карунський О. Й., Кишлали О. К. (2015)
Спілка випусників ОНАХТ. GMP+Academy (2015)
Астахова О. О. - Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України (2017)
Волкова Т. І. - Суб’єкт злочину - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (2017)
Гмирін А. А. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2017)
Зубець Ю. Г. - Суб’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2017)
Олейнік В. П. - Суб’єктивна сторона злочину забруднення моря (2017)
Попченкова І. М. - Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов’язків по догляду за дитиною (2017)
Рощина І. О. - Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України (2017)
Савенкова Т. Г. - Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту (2017)
Аракелян Р. Ф. - Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, Зміст (2012)
Кривицкий В. В. - Укргидропроекту — 85! (2012)
Директора "Укргидропроекта" (2012)
Кривицкий В. В. - О деятельности ПАО "Укргидропроект", Рябошапко В. К. (2012)
Ландау Ю. А. - Перспективные направления работы ПАО "Укргидропроект" (2012)
Галат Вік. В. - Сучасні вимоги з підвищення безпеки при проектуванні Дністровської ГАЕС, Сук С. П. (2012)
Осадчий С. Д. - Перспективы развития волновой енергетики, Савченко А.В. (2012)
Погосян С. Н. - Роль технического отдела в обеспечении качества проектной документации, Горелышев П.И (2012)
Погосян С. Н. - Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р. Тисы (2012)
Галат Вад. В. - Проектирование Каневской ГАЭС. Оптимизация проекта (2012)
Чугунников В. С. - Управление безопасностью Днестровской ГАЭС путем проведения постоянного мониторинга (2012)
Герасимович Н. М. - Развитие гидроэнергетики Республики Беларусь. Гродненская и Полоцкая ГЭС, Попенко А. Б. (2012)
Юрчук Ю. П. - Проектные решения, принятые при изменении способа проходки напорного туннеля Мтквари ГЭС (Грузия), Мартынова Л. Н., Ведяев В. А. (2012)
Вайнберг А. И. - Численные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости склона основных сооружений Днестровской ГАЭС (2012)
Филь В. Н. - Особенности геологической модели участка строительства Каневской ГАЭС, Сергейкин А. П. (2012)
Воскресенський В. О. - Архітектурні рішення ГЕС з сучасними горизонтальними агрегатами (2012)
Основные направления деятельности ПАО "Укргидропроект" (2012)
Черкаська Н. О. - З історії Чуднівського архіву Жевуських (2013)
Потапенко С. П. - Фамільний архів Красовських: спроба реконструкції за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2013)
Кавунник В. Л. - Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина (2013)
Преловська І. М. - Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921 – 1930) – Української православної церкви (1930 – 1939) (2013)
Сидорчук Т. М. - Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (2013)
Фелонюк А. В. - Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV – XVII століттях (2013)
Лю Макот - Польща заборолом культури (2013)
Федорук Я. О. - Нездійснений проект перевидання "Українських народних дум" Катерини Грушевської у "Гарвардській серії українознавства" (2013)
Пріцак О. Й. - Kateryna Hruševśka (1900 – ?) (2013)
Корнієнко В. В. - Топоніми у графіті Софії Київської ХІ – XVII століть (2013)
Ленченко В. О. - Полтава на рукописних планах 1730 року (2013)
Ящук О. - Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання: (На прикладі "Літописця великих князів литовських") (2013)
Тимошенко Л. В. - Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи. (До 450-річчя видання пам’ятки) (2013)
Федорук Я. О. - Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою (2013)
Ткачук В. - "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою": кадження у парафіях Київської митрополії XVII – XVIII століть (2013)
Дудко В. І. - Хронологія видання журналу "Основа" (2013)
Бурлака Г. М. - Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів (2013)
Старков В. А. - Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х – початок 1930-х років (2013)
Гірік С. І. - Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії (2013)
Ковальчук В. М. - Зміни в системі шифрування документів ОУН(б) у 1947 – 1948 роках (2013)
Білокінь С. І. - Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947 – 1949) (2013)
Черченко Ю. А. - Зиновій Книш – історіограф УВО та ОУН (2013)
Ясь О. В. - Людина модерна та людина історична, або Переддень "антропологічного повороту" у рецепції Бориса Крупницького (2013)
Заторський Н. - "Послання Мисаїла" за Смоленським списком (2013)
Кравченко В. М. - Інвентар Володимирського замку 1636 року (2013)
Мицик Ю. А. - Три документи з історії Волині XVII століття (2013)
Миронець Н. І. - Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908 – 1928) (2013)
Стародуб А. В. - Переговори між польським дипломатичним представництвом у Москві та патріархом Тихоном (Бєллавіним) у справі статусу та юрисдикції Православної церкви в Польщі (вересень 1921 – квітень 1922 років) (2013)
Бурім Д. В. - Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій у Німеччині та Вільному місті Данциґу у 20-х роках ХХ століття (2013)
Гирич І. Б. - "Опортунізм" чи "соціалізм": до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909 – 1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука, Кавунник В. Л. (2013)
Стариков Г. М. - Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею (2013)
Гордієнко Д. С. - Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909 – 1913) та його особова справа (1923) (2013)
Гордієнко Д. С. - Cпас на Берестові як писемна пам’ятка |Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVII ст.). – К., 2013. – 304 с.| (2013)
Капраль М. М. - Подільська шляхта XIV – XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського. Михайловський В. Еластична спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття. – К.: Темпора, 2012. – 450 с.; іл. (2013)
Потульницький В. А. - Українська антропологія як наука. Наулко В. Пошуки. Роздуми. Студії. – К.: Український письменник, 2013. – 392 с. (2013)
Кононенко В. П. - Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за "золоте яблуко" Європи. – К.: КЛІО, 2013. – 559 с.; іл. (2013)
Маслак В. І. - Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії (2013)
Мицик Ю. А. - Нова книга швейцарського професора з історії козацтва. Kappeler A. Die Kosaken. Geschichte und Legenden. – München, 2013. – 127 S. (2013)
Мицик Ю. А. - Нові дослідження японського славіста (2013)
Мицик Ю. А. - Листи Юхима Сіцінського до Михайла Грушевського: Забагато помилок для маленької книги, Тарасенко І. Ю. (2013)
Іваницька С. Г. - Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. – 640 с. – (Серія: "Епістолярні джерела грушевськознавства". – Т. 6) (2013)
Ластовський В. В. - Джерела з історії УАПЦ-УПЦ: нова інформація – нові погляди. Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921 – 1930) – Української Православної Церкви (1930 – 1939). – К., 2013. – 696 с. (2013)
Кот С. І. - Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917 – 1941: Джерелознавче дослідження – Том 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. (2013)
Ковальчук В. М. - Данилишин О. Повстанськими стежками Жидачівщини. Бої, бункери, криївки… – Дрогобич: Коло, 2012. – 514 с. (2013)
Макарчук С. А. - Цивілізаційний підхід до української історії. Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.; Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 2. – 696 с. (2013)
Мицик Ю. А. - Документ ХVІ століття до історії подільської шляхти (Волковинські), Тарасенко І. Ю. (2013)
Пришляк В. В. - Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (2013)
Александрович В. С. - Ухвала Кам’янецького міського уряду від 21 травня 1734 року в судовому процесі між братством церкви Святого Миколая та малярем Іваном Камінським про завершення комплексу ікон (2013)
Білокінь С. І. - Продукція цивільних друкарень XVIII століття як вияв "пропащого часу" в історії України (2013)
Старков В. А. - Ігри Холмщини та Підляшшя: хто вперше опублікував збірку Якова Сєнчика? (2013)
Пилипчук Р. - Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в "Літературно-науковому вістнику" у 1909 році (2013)
Панькова С. М. - Ще один крок до з’ясування обставин смерті Михайла Грушевського (2013)
Черченко Ю. А. - Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького (2013)
Федорук Я. О. - Ще про реабілітацію Сергія Шамрая (2013)
Рибалкін В. С. - Ярема Євгенович Полотнюк (1935 – 2012) (2013)
Ясь О. В. - Юрій Анатолійович Пінчук (1937 – 2012) (2013)
Себта Т. М. - Марія Іванівна Бутич (1930 – 2013) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського