Чуль О. М. - Концепція розбудови міст в рамках розвитку креативної економіки: методологічний та практичний аспекти (2014)
Гайда Т. Ю. - Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств (2014)
Самофалова М. О. - Заробітна плата як один із чинників впливу на ризик плинності кадрів (2014)
Антощишина Н. І. - Сучасний погляд на систему управління персоналом в аспекті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Малюкіна Д. О. (2014)
Калат Я. Я. - Основні виклики єврорегіональному співробітництву в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів у транскордонному просторі (2014)
Саприкіна Т. А. - Структурно-інституціональний аналіз як метод дослідження ефективності функціонування ринку електроенергії (2014)
Гаращенко Н. М. - Ланцюг формування цінності інформаційного продукту (2014)
Кубах Т. Г. - Аналіз наукових підходів до розкриття сутності економічної безпеки держави (2014)
Талавіра Є. В. - Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації (2014)
Магута Р. М. - Структурні фінансові індикатори як основа оцінки тенденцій нестабільності (2014)
Заріцька В. М. - Інновації у освіті: процес організаційних перетворень (2014)
Кошовий Б-П. О. - Еволюція підходів до класифікації загроз економічній безпеці підприємств у контексті подолання загрози демотивації праці (2014)
Турко Д. О. - Підхід до визначення рівня високотехнологічності виробництва промислових підприємств та його впливу на фінансово-економічні показники діяльності (2014)
Михайлюк В. В. - Еволюція поняття фінансова безпека держави в глобальних умовах розвитку (2014)
Петухова В. О. - Особливості інтеграційних процесів між державами, що мають різні моделі економічного розвитку (на прикладі інтеграційного об’єднання нафта) (2014)
Савицька Н. Л. - Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера глобальної економіки, Полевич К. В. (2014)
Бережний Я. В. - Інституційні передумови інформаційної асиметрії на внутрішньому ринку України (2014)
Шаманська О. І. - Система управління якістю як невід’ємна складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Засанська С. В. - Тенденції виробництва продукції сільського господарства (2014)
Ліганенко І. В. - Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства за умови стратегічних змін (2014)
Пузирьова П. В. - Актуальні аспекти забезпечення технологічної конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2014)
Семененко В. В. - Управління біоенергетичним комплексом України в умовах необхідності забепечення енергетичної незалежності держави (2014)
Слатвінська Л. А. - Удосконалення функцій державного регулювання інвестування молокопродуктового підкомплексу (2014)
Башук Г. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності промислової продукції в Україні (2014)
Джинджоян В. В. - Системи управління підприємством на основі інформатизації управління, Сардак С. Е. (2014)
Кібальник Л. О. - Регіональні механізми адаптації до геоекономічних змін (2014)
Войт Д. С. - Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2014)
Чорна Л. О. - Сучасна парадигма побудови ефективних організаційних структур управління підприємством (2014)
Миронова Ю. Ю. - Застосування методу "АВ-костінг" у системі управління загальновиробничими витратами підприємств машинобудування (2014)
Козлова А. І. - Інноваційна діяльність - запорука успішного функціонування економіки та безпеки України (2014)
Любонько Т. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком екологічного туризму (2014)
Орлова А. А. - Організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України (2014)
Cодержание (2016)
Dryn D. O. - Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents, Gryshchenko A. V., Bolton T. B., Zhu M. X., Zholos A. V. (2016)
Єгорова О. В. - Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів, Фісюнов О. І., Максимюк О. П., Кришталь О. О. (2016)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанта фетальних нейрогенних клітин на проліферативну активність у культурі клітин гліоми С6, Семенова В. М., Малишева Т. А., Стайно Л. П., Васлович В. В. (2016)
Кравенська Є. В. - Вплив циклоспорину А на життєздатність культивованих клітин гіпокампа при моделюванні хвороби Альцгеймера, Ганжа В. В., Яворська О. М., Лук’янець О. О. (2016)
Панова Т. И. - Уровень кетонемии как фактор, определяющий аддиктивное поведение алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Калиновский В. Е. - Влияние системного введения наночастиц и растворов солей золота и серебра на размеры ядер нейронов гипоталамуса самцов крыс, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинский Н. Э. (2016)
Zhu Yanzhen - Effects of a Cardiotonic Medicine Danshen Pills, on Cognitive Ability and Expression of PSD-95 in a Vascular Dementia Rat Model, Zeng Yanjun, He Caigu, Jiang Shu, Zhou Linying, Huang Yumei, Qiang Changhui, Jiang Yiyan (2016)
Ishikura T. - Relationship Between the Reaction Time and EEG Parameters During Judgments on the Correspondence of Delayed or Simultaneously Presented Images of Two Models (2016)
Коцан І. Я. - Показники когерентності ЕЕГ-ритмів у перебігу когнітивної активності як маркери креативності мислення: гендерна специфіка, Козачук Н. О., Кузнєцов І. П., Поручинський А. І. (2016)
Kostyukov A. I. - Theoretical Analysis of the Force and Position Synergies in Two-Joint Movements (2016)
Томяк Т. - Управление мощностью циклических движений и их мышечным обеспечением при гребле (исследование на симуляторах гребли), Горковенко А. В., Мищенко В. С., Корол А., Булински П., Верещака И. В., Тальнов А. Н., Василенко Д. А. (2016)
Padurariu M. - Concept of Suicide: Neurophysiological/Genetic Theories and Possible Oxytocin Relevance, Prepelita R., Ciobica A., Dobrin R., Timofte D., Stefanescu C., Chirita R. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Корогод С. М. - Температурная деактивация деполяризующего TRP-тока как механизм торможения нейронной активности при гипотермии: модельное исследование, Демяненко Л. Э. (2016)
Лунько О. В. - Вплив тубокурарину на катіонні канали великої провідності у внутрішній ядерній мембрані нейронів Пуркін’є мозочка щурів, Грушковська І. В., Лунько О. О., Марченко С. М. (2016)
Павлова А. С. - Зависимость показателей метаболизма витамина В1 и состояния астроглии в мозгу крыс от поступления данного витамина в организм, Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Тихомиров А. А., Пархоменко Ю. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Влияние хронического нейрогенного стресса на поведение крыс и содержание сфинголипидов в мозгу и периферических тканях, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія судинного ендотеліального ростового фактора в корі мозку щурів при порушеннях кровопостачання та імунокорекції їх наслідків, Грабовий О. О., Грабовий О. М. (2016)
Nakhjiri E. - Prenatal Stress+Morphine and Postnatal Re-Exposure to Stress Alter Pentylentetrazol-Induced Epileptic Manifestations in Rats, Saboory E., Roshan-Milani Sh., Rasmi Y., Sayyadi H. (2016)
Kayacan Y. - Penicillin-Induced Epileptiform Ecog Activity in Gerbils: Effects of Physical Exercise and a Diospyros Kaki Extract, Bahadir A., Cetinkaya A., Orallar H., Cakir S., Beyazcicek E., Onal A. C., Yildirim A. (2016)
Khamnei S. - Gender Differences of the Mastication Patterns in Humans, Zamanlu M., Shakouri S. K., Oskoee S. S., Salarilak Sh., Houshyar Y., Salekzamani Y. (2016)
Грабовська С. В. - Тваринні моделі розладів аутистичного спектра та поведінкові методи їх дослідження, Салига Ю. Т. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Бабенко Н. А. - Нарушения баланса сфинголипидов в тканях и модификации поведения крыс под действием нейрогенного стресса: роль изменений активности сфингомиелиназ, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Литвинюк С. О. - Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2016)
Назарчук І. А. - Особливості спектрального складу ЕЕГ у пацієнтів із цервікокраніалгіями та дорсалгіями різного генезу, Сухоруков В. І., Забродіна Л. П., Федосєєв С. В. (2016)
Левада О. А. - Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии, Чередниченко Н. В., Горбачёв С. В. (2016)
Bahadir A. - Gender Specificity of Genistein Treatment in Penicillin-Induced Epileptiform Activity in Rats, Demir S., Orallar H., Beyazcicek E., Cetinkaya A., Ankarali S., Ankarali H. (2016)
Пархоменко Ю. М. - Механизмы, обусловливающие высокую чувствительность нервных клеток к дефициту витамина B1, Павлова А. С., Меженская О. А. (2016)
Магура И. С. - Концепции академика Д. С. Воронцова (к 130-летию со дня рождения): прошлое, настоящее и будущее нейронаук в Украине, Богданова Н. А. (2016)
Рефераты (2016)
Авторский указатель к т. 48 журна ла "Neurophysiology / Нейрофизиология” за 2016 г. (2016)
Содержание к т. 48 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2016 г. (2016)
Dranitsina А. - Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter, Savko U., Dvorchshenko К., Ostapchenko L. (2013)
Tsyryuk O. - The changes in functioning of mucus barrier of stomach in conditions of long-term hypoacidity and their correction, Neporada K., Beregova T. (2013)
Babii N. - The prevalence of HIV-1 strains resistant to antiretroviral drugs among children receiving inefficient highly active antiretroviral therapy, Shcherbinska A. (2013)
Baidaliuk A. - Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants, Budzanivska I. (2013)
Berezhna D. - Identification of Marek's disease in poultry farms of Ukraine and establishment the forms of disease, Ivashchenko I. (2013)
Boyalska O. - Retrospective analysis influenza-induced morbidity in population of Zhytomyr region during 1999-2011, Kyrychuk I., Shpyta O., Boyko А. (2013)
Dunich A. - Heavy metals content in virus infected purple coneflower plants, Mishchenko L. (2013)
Fesenko A. - Mantaining the status of Ukraine as a polio-free territory (2013)
Tóbiás I - Tomato spotted wilt virus on pepper (Capscuin annuum L.) plants in Hungary, Csilléry G., Almási A., Csömör Zs., Salánki K., Palkovics L. (2013)
Ivashchenko O. - Efficiency of serological kits of different manufacturers in defection of antibodies against PRRVS circulation in Ukraine, Budzanivs'ka I., Ivashchenko I., Polishchuk V. (2013)
Korotyeyeva G. - Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region (2013)
Leibenko L. - Phylogenetic analysis of B/Victoria-like influenza viruses isolated in 2008-2012 in Ukraine, Babii S., Radchenko L., Smutko O. (2013)
Mas O. - Systemic approach to studying viruses of bacteria from Antarctic soil biotopes, Andriychuk O., Polischuk V. (2013)
Skochko N. - Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter© acidophilus" concentrated, Сherpak M., Torgalo E., Jankowski D. (2013)
Mudrak T. - Detection of some virus pathogens of cactus in Ukrainian botanical gardens, Korotyeyeva G., Kompanets T. (2013)
Stepanov S. - Ethanol effect on bioproductivity, photosynthesis and respiration of microalga Сhlamydomonas reinhardtii (2013)
Gadіlіya O. - The influence of low molecular weight organic compounds on antioxidant defense system of gastric mucosa under ethanol-induced gastric lesions in rats, M. Timoshеnko., Dvorschenko K., Ostapchenko L. (2013)
Gorobets L. - Vertebrates from the metholithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine), Kovalchuk O., Rekovets L. (2013)
Peregudova A. - Detection of Arabis Mosaic and Tomato Aspermy Viruses infecting orchids of natural Ukrainian flora, Korotyeyeva G., Kompanets T., Polischuk V. (2013)
Postoenko О. - The influence of anthropogenic load and of the phytoviral infection on the synthesis of phenolic compounds, Kompanets Т. (2013)
Rud Yu. - Isolation of Infectious Pancreatic Necrosis Virus from wild-life rainbow trout Oncorhynchus mykiss in Western Ukraine, Maistrenko M., Buchatsky L. (2013)
Shamraіchuk V. - Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine, Shevchenko Т., Bysov A., AlDalayn Emad (2013)
Shchetynina G. - Phylogenetic analysis of Hosta virus X isolated in Ukraine, Pereboychuk O., Kharina A. (2013)
Shevchenko O. - Complementary results of luminescent and transmission electron microscopy provide striking evidence of heavy metal ions' effect on the formation of aggregates of Tobacco Mosaic Virus virions both in vitro and in vivo, Iutynska O. (2013)
Shydlovska О. - Bacteriophages from samples of Pulsatilla pratensis plants of natural flora of Ukraine, Kompanets T., Andriychuk О., Romashеv S. (2013)
Snihur H. - Diagnostics of seed-borne cereal viruses in agriecosystems of Ukraine, Shevchenko O. (2013)
Tsvygun V. - Occurrence of Cucumber Mosaic Virus in vegetable crops in Ukraine, Rudneva T., Tymchyshyn O. (2013)
Naumenko К. - Cytotoxicity and antiviral activity of novel fluoric compounds, Golovan А., Zagorognya S., Nesteroba N., Siryy S. Markitanov Yu., Tymoshenko. V., Shermolovytch Yu. (2013)
Zaika S. - Looking for killers: bacteriophages against phytopatogenic bacteria, Kharina A., Chaika D. (2013)
Zubyk Ju. - Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples, Shevchenko T. (2013)
Virchenko O. - Effect of the multiprobiotic therapy on the hypothalamic-pituitary-adrenal system and cytokine profile under conditions of stress, Falalyeyeva T., Beregova T. (2013)
Kharchenko O. - The effect of acetic zinc on serum level and interleukin 1ß and 6 level in rats exposed to alcohol for 21 days, Kompanets I., Bogun L., Grebinik D. (2013)
Pilipenko S. - Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact", Kabanov O. (2013)
Bondarenko V. - Bioinformatical search for transcription factors binding sites in Mbl1 promoters of Rattus norvegicus, Obolenska M. (2013)
Содержание (2014)
Пархоменко Ю. М. - Обмен тиамина в нервных клетках и их жизнеспособность при действии этанола и ацетальдегида, Донченко Г. В., Чорный С. А., Янчий О. Р., Строкина А. А., Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Пилипчук С. Ю., Погорелая Н. Х. (2014)
Борисюк А. Л. - Зависимая от активности потенциация асинхронного компонента ГАМК-эргических синаптических токов в культивируемых нейронах гиппокампа, Степанюк А. Р., Довгань А. В., Белан П. В. (2014)
Бибиков Н. Г. - Зависимость вариабельности ответов нейронов полукружного торуса лягушки от параметров акустических стимулов (2014)
Zhang X. C. - Analysis of long-term depression in the Purkinje cell circuit (a model study), Liu Sh. Q., Ren H., Zeng Y. I., Zhan G. X. (2014)
Коканова Н. А. - Морфофункциональные и ультраструктурные последствия аппликации бета-амилоида на маутнеровские нейроны золотой рыбки, Михайлова Г. З., Штанчаев Р. Ш., Безгина Е. Н., Тирас Н. Р., Мошков Д. А. (2014)
Aslanian H. R. - Movement detection properties and structure of stationary receptive fields of single neurons in the cat extrastriate area 21a, Khachvankian D. K., Harutiunian-Kozak B. A., Tokhmakhyan G. G., Khachatrian T. S., Kozak J. A. (2014)
Лабахуа Т. Ш. - Влияние стимуляции безымянной субстанции и хвостатого ядра на постсинаптические реакции нейронов соматосенсорной коры кошки, активируемых раздражением ноцицепторов, Джанашиа Т. К., Гедеванишвили Г. И. (2014)
Jiang Z. - Functional changes in motor endplates of the target muscle after amputation of the C7 nerve root, Zhu Y., Xu L., Xu J. G., Gu Y. D. (2014)
Shenoy Sh. - Effect of prior instructions on preprogrammed reactions of trunk muscles in individuals with and without chronic low back pain, Balachander H., Sandhu J. S. (2014)
Li H. - Modeling of diabetes mellitus-related depression, Zuo Y. M., Lei Y. H., Xu R. J., Wang Y. (2014)
Белалов В. В. - Нейрофизиологический анализ восприятия речи у детей возрастом 2.5–3.5 года, воспитывающихся в семье и детском доме, Дягилева Ю. О., Павленко В. Б., Кочухова О. М. (2014)
An C. - Association between sleep characteristics and mild cognitive impairment in elderly people, Yu L., Wang L., Jin G., Song M., Zhu Q., Jia H., Liu K., Wang M., Wang X. (2014)
Ю. П. Лиманський (1930–2013) (2014)
Рефераты (2014)
Кожем’якіна С. М. - Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві, Патика Н. І. (2014)
Макаренко Ю. П. - Використання міжнародної електронної мережі міжбанківських розрахунків SWIFT (2014)
Чирва О. Г. - Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств, як формування сприятливого інвестиційного клімату для капіталовкладень (2014)
Фадєєва І. Г. - Застосування зарубіжного досвіду планування витрат на видобування вуглеводнів для вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств (2014)
Пашкевич М. С. - Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики, Лисунець К. П. (2014)
Мороз О. В. - Опортуністична діяльність в аграрному секторі України як конфліктоутворюючий фактор, Cемцов В. М., Кукель Г. С. (2014)
Забарна Е. М. - Стратегія розвитку інноваційної сфери підприємств регіону, Дімітрашко К. І. (2014)
Kutsekon L. O. - Strategic development of sugar beet subcomplex (2014)
Чорна Л. О. - Дослідження факторів покращення прибутковості машинобудівного підприємства, Чорна Н. Ю., Білоус К. В. (2014)
Касич А. О. - Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності, Яковенко Я. Ю. (2014)
Кушнір Т. М. - Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники (2014)
Котлярова В. Г. - Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства (2014)
Сушко Н. М. - Формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Мурашко М. І. - Регіональні аспекти якості робочої сили (2014)
Забарна Ю. В. - Купівельна спроможність населення України як одна із запорук раціонального харчування (2014)
Богатирьов І. І. - Дивідендна компонента фінансової політики компанії (2014)
Пащенко О. В. - Ціноутворення на ринку молока і молочної продукції (2014)
Мельник А. М. - Еволюція економічної думки про оподаткування нерухомого майна (2014)
Ярова Ю. М. - Підприємницький потенціал сільських домогосподарств України, Прутська О. О. (2014)
Теницька Н. Б. - Теоретико-методологічні основи управління оборотним капіталом підприємств металургійного комплексу, Струць О. С. (2014)
Лисенко В. С. - Методичні засади розробки страхових продуктів з добровільного медичного страхування (2014)
Карпова І. В. - Феномен соціального капіталу: зміст та фактори нагромадження (2014)
Москвін Б. Ю. - Дослідження особливостей поведінки машинобудівних підприємств на вітчизняному ринку корпоративного контролю (2014)
Романчук С. В. - Фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів цукрового виробництва (2014)
Сомик А. В. - Правила та тенденції реалізації сучасної процентної політики центральних банків (2014)
Мулик Я. І. - Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Гогуля Л. В. - Розвиток організаційної культури в контексті життєвого циклу організації: поведінковий підхід (2014)
Синиця О. С. - Кластеризація в аграрній енергетиці як інструмент побудови самодостатніх та конкурентоспроможних агроформувань (2014)
Біляк Ю. В. - Корпоративний секретар – запорука уcпішної діяльності корпорації (2014)
Іваницька С. Б. - Регіональні проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення (2014)
Гарбар В. В. - Стратегічні напрями сталого розвитку фермерських господарств (2014)
Мартинчик О. А. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Лебедева Н. А. - Проблемы проведения маркетинговых исследований в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения (2014)
Піньковська Г. В. - Оцінка сучасного стану розвитку культурного середовища регіонів України (2014)
Письменна М. С. - Система державного фінансового контролю закупівель за державні кошти (2014)
Ходова Я. О. - Методичні питання оцінки ефективності управління фінансовим механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу (2014)
Салітра Г. Р. - Вдосконалення управління оборотним капіталом підприємств Причорноморського району України (2014)
Сорокін О. Г. - Ідентифікація характеру та типу соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості (2014)
Кулакова С. Ю. - Особливості антикризового управління підприємством у сучасних умовах розвиту економіки, Мірошниченко А. С. (2014)
Молдавська О. В. - Деякі аспекти використання структурного аналізу в комплексній оцінці якості кредитних портфелів банків України (2014)
Новікова К. І. - Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України, Новікова Л. Ф. (2014)
Канцуров О. О. - Методологічні засади бухгалтерського обліку трансакційних витрат (2014)
Бистрякова Ю. І. - Інтеграція положень конвенцій Ріо: контекст упорядкування на регіональному рівні (2014)
Міщенко І. А. - Значення категорії "управлінські кадри" та становлення наукового змісту їх діяльності (2014)
Швабу Ю. І. - Механізм справляння місцевих податків і зборів Чернівецької області (2014)
Березовик К. В. - Методологічні прийоми маркетинг-аудиту (2014)
Вовк О. М. - Розвиток інвестиційного потенціалу: концепції та ресурсна модель (2014)
Олексіч Д. В. - Сценарії взаємодії ключових економічних суб'єктів в умовах досягнення економічного зростання (2014)
Король І. В. - Роль держави у формуванні конкурентного статусу країни в контексті теорії національного брендингу (2014)
Шост І. М. - Напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств, Винятинська Л. В. (2014)
Герасименко Т. В. - Про переваги розвитку мінерально-сировинної бази вуглеводнів держави перед імпортованою продукцією (2014)
Пальчик І. М. - Логістичне управління підприємством – теоретико-методичний аспект (2014)
Алёшина Т. В. - Комплексный подход к оценке процессной зрелости организации (2014)
Дмитрук Б. П. - Особливості та проблеми комерціалізації обліку комунальних послуг як складова енергозабезпечення, Свєтлова Н. М. (2014)
Ткаченко С. А. - Практична реалізація відокремленого обліково-економічного забезпечення ефективності витрат, які пов’язані із покращенням якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів (2014)
Товт Т. Й. - Врахування чинника ризику при прийнятті інвестиційних рішень щодо фінансування проектів (2014)
Крижановська І. Ю. - Методичні підходи до оцінки розвитку ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Якушова К. В. - Нормативно-правове забезпечення екологобезпечного використання землі в Україні (2014)
Тунян А. Т. - Міжнародні організації в умовах формування інтеграційних процесів (2014)
Северина С. В. - Застосування "моделі мультиплікаторів" DEA аналізу на практиці (2014)
Антоненко К. В. - Сучасні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій, Бардась М. В. (2014)
Виниченко Е. Н. - Контроль как эффективный способ определения меры ответственности должностных лиц за нарушения в сфере налогообложения (2014)
Пінчук Т. А. - Організаційно-методичні проблеми обліку дебіторської заборгованості в системі управління підприємством, Шрам Т. В. (2014)
Набок І. І. - Реалізація маркетингової стратегії в діяльності українських підприємств та рекомендації щодо підвищення їх ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Хомутовська Д. П. (2014)
Фатюха Н. Г. - Аналіз наукової та науково-технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013 роки, Шевченко В. О. (2014)
Лігузова В. О. - Організаційне забезпечення бюджетування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Кораблінова І. А. - Соціальні технології у формуванні конкурентних переваг інфокомунікаційних компаній (2014)
Сисоєва І. М. - Особливості облікової політики для промислових підприємств різних масштабів, Балазюк О. Ю. (2014)
Чеканська Л. А. - Євроінтеграційні процеси України та їх вплив на інвестування в АПК (2014)
Кроніковський Д. О. - Тенденції кондитерської промисловості України (2014)
Чепець О. Г. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності (2014)
Загорна Т. О. - Оцінювання конкурентної поведінки торговельних підприємств з використанням фрактального аналізу (2014)
Ланговой В. О. - Диференціація принципів реалізації сталого розвитку в соціальних концепціях корпоративних кластерів України (2014)
Лукьянова Е. Ю. - Использование стратегий и инструментов повышения конкурентоспособности предприятий в условиях экономической нестабильности, Свояк Е. Е. (2014)
Бондаренко О. О. - Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти, Сухецький В. А. (2014)
Козлова А. І. - Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств (2014)
Максимчук О. С. - Диференціація підходів до оцінки факторів чутливості розвитку підприємств сфери послуг в Україні (2014)
Малашенко Ю. А. - Інституційні концепціі сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Конюхов Ю. М. - Сталий розвиток регіонального господарства (2014)
Шпильова В. О. - Пріоритети еколого-економічного розвитку регіону, Головченко С. І. (2014)
Кузьома В. В. - Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Волкова А. А. - Влияние рисков на инвестиционную привлекательность предприятий Причерноморского региона (2014)
Комісарова Л. О. - Економічна сутність та особливості запровадження технологічної культури в контексті системи виробничого навчання (2014)
Содержание (2014)
Кулагина И. Б. - Организация активности пирамидных нейронов гиппокампа в условиях коактивации дендритных рецепторов, чувствительных к глутамату и ГАМК: модельное исследование, Каспиржный А. В., Корогод С. М. (2014)
Guan Y. Zh. - Gradient Trigger Mechanisms Related to Bistability Regimes in a Leech Heartbeat Model, Liu Sh. Q., Zeng Y. J. (2014)
Гуменюк В. П. - Влияние леветирацетама на агрегацию и слияние мембран синаптических везикул в бесклеточной модели экзоцитоза, Трикаш И. О. (2014)
Rezapoor N. - Effects of the Agents Influencing the Serotonergic and Cannabinoid Systems on Memory in the Avoidance Test in Mice, Shahidi S., Komaki A. (2014)
Kiasalari Z. - Neuroprotective Effect of Vitamin E in a Kainate-Induced Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy, Khalili M., Roghani M. (2014)
Иванченко Е. З. - Предваряющие изменения H-рефлекса камбаловидной мышцы человека при движениях стопы контралатеральной нижней конечности в положении стоя (2014)
Попович І. Л. - Зв’язки між показниками варіабельності ритму серця і параметрами фонової ЕЕГ у пацієнтів із хронічним захворюванням нирок, Козявкіна O. В., Козявкіна Н. В., Королишин T. A., Лукович Ю. С., Бариляк Л. Г. (2014)
Редька І. В. - Спектральні характеристики фонової електроенцефалограми дітей із зоровою дисфункцією, Майоров О. Ю. (2014)
Демидова К. Ю. - ЕЕГ-активність при перегляді нейтральних та емоціогенних зображень у чоловіків і жінок з різним рівнем емпатії, Дубовик В. В., Кравченко В. І., Макарчук М. Ю. (2014)
Kim H. J. - Cognitive Ability and Cardiovascular Control in Intellectually and Developmentally Disabled People, Choi M. H., Lee I. H., Hong S. P., You N. R., Kim H. S., Lim D. W., Chung S. C. (2014)
Федоренко О. А. - Зміни рівня експресії гена інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів у нейронах моторної кори та мозочка щурів з експериментальним геміпаркінсонізмом, Мамонтов С. М., Котик О. А., Таланов С. А. (2014)
Макарчук В. А. - Перерозподіл білків клітинної адгезії в головному мозку та особливості поведінкових реакцій щурів при розвитку хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О. (2014)
Бабенко Н. А. - Вплив інгібітора сфінгомієліназ N-ацетилцистеїну на когнітивні функції у cтарих щурів, Шахова О. Г. (2014)
Hashemian M. - Autism Spectrum Disorders Diagnosing Based on EEG Analysis: a Survey, Pourghassem H. (2014)
Дмитрий Алексеевич Мошков (1940–2014) (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2014)
Корогод С. М. - Биофизический механизм парасимпатического возбуждения гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря: модельное исследование, Коченов А. В., Македонский И. А. (2014)
Ren H. - Spike Timing-Dependent Plasticity in Ca1 Pyramidal Neuron-Controlling Hippocampal Circuits: a Model Study, Liu S. Q., Zhang X., Zeng Ya. (2014)
Думанська Г. В. - Короткочасна пластичність глутамат- та ГАМК-ергічної синаптичної передачі між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2014)
Pakdel F. G. - Effects of Acute Intracerebroventricular Microinfusions of Bupropion on Background Spike Activity of Locus Coeruleus Neurons in Rats, Amirabadi S., Naderi S., Osalou M. A., Cankurt U., Jahanbani M., Shahabi P. (2014)
Адамян Н. Ю. - Активность различных популяций нейронов бульбарного дыхательного центра крыс в динамике гипобарической гипоксии, Карапетян М. А. (2014)
Cao H. - Effects of Atorvastatin on E-Selectin and Myeloperoxidase Expressions After Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury in Rats, Zhong W., Wu W., Tu Q., Tang X. (2014)
Han G. - Effects of Transduction of the bcl-2 Gene and of Nerve Growth Factor on Apoptosis of Cultured PC12 Cells, Wei W., Zhang X., Lai Zh., Chen Ch. (2014)
Basaranlar G. - Protective Actions of Ghrelin on Global Cerebral Ischemia-Induced Memory Deficits, Derin N., Tan R., Tanriover G., Demir N. (2014)
Альбертин С. В. - Влияние повреждения кортико- и рубро-спинальных путей на реализацию оперантных пищедобывательных рефлексов (2014)
Najafi-Koopaie M. - Wavelet Decomposition-Based Analysis of Mismatch Negativity Elicited by a Multi-Feature Paradigm, Sadjedi H., Mahmoudian S., Farahani E. D., Mohebbi M. (2014)
Матюшкіна М. В. - Вплив нових координаційних сполук германію, олова та магнію на гостру генералізовану судомну активність (2014)
Сопова И. Ю. - Связь между содержанием оксидативно модифицированных белков и активностью протеолиза в базальных ядрах мозга крыс после острой гипоксии (2014)
Грабовська С. В. - Залежність результатів тестів "відкрите поле" від форми арени, Салига Ю. Т. (2014)
Муратова Т. М. - Вплив електричного подразнення мозочка та леветирацетаму на агресивну поведінку щурів, підданих кіндлінгу, Годован В. В., Годлевський Л. С., Коболєв Є. В. (2014)
Луценко Д. Г. - Особенности микрогемоциркуляции в головном мозгу крыс при разных видах холодовой акклимации, Шило А. В., Слета И. В., Марченко В. С. (2014)
Карасьова Т. Л. - Нейротропні властивості нових алкіл тіопохідних 1,3,4-бензотриазепінів, Власюк С. В., Павловський В. І., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2014)
Рефераты (2014)
Содержание (2014)
Головенко Н. Я. - Фармакодинамический и нейрорецепторный анализ проницаемости гемато-энцефалического барьера для производных 1,4-бензодиазепина, Ларионов В. Б. (2014)
Бортникова А. К. - Особенности утилизации глюкозы тканями мозга алкогользависимых крыс, Панова Т. И. (2014)
Tal’nov A. N. - Firing Patterns of Human Biceps Brachii Motor Units During Isotorque Ramp-and-Hold Movements in the Elbow Joint, Tomiak T., Maznychenko A. V., Dovgalets G. V., Kostyukov A. I. (2014)
Brooks J. B. B. - Time Parameters of the Blink Reflex in Normal Subjects, Jardim M. R., Papais-Alvarenga R. M., Fragoso Y. D. (2014)
Владимиров А. А. - Нейрофизиологические маркеры стресса в период восстановления после острых осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы, Андрияшек Ю. И. (2014)
Родинский А. Г. - Cравнительный анализ реакций мышц задних конечностей крыс после односторонней компрессии седалищного нерва и системного введения гамма-гидроксибутирата, Демченко Т. В. (2014)
Qnais E. - Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of an Extract and Flavonoids from Artemisia Herba-Alba and Their Mechanisms of Action, Raad D., Bseiso Y. (2014)
Ghodrat M. - Effects of a Saffron Alcoholic Extract on Visual Short-Term Memory in Humans: a Psychophysical Study, Sahraei H., Razjouyan J., and Meftahi G. H. (2014)
Осокина О. И. - Взаимосвязи характеристик вызванных потенциалов головного мозга с возрастными и клинико-социальными особенностями пациентов с первым психотическим эпизодом, Ивнев Б. Б., Абрамов В. А. (2014)
Попова Л. Д. - Роль центральних моноамінергічних систем у формуванні різних типів агресивності у щурів, Васильєва І. М. (2014)
Федоренко О. А. - Властивості інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів в ядрах нейронів ЦНС щурів, Марченко С. М. (2014)
Сокуренко Л. М. - Протективный эффект милдроната при токсическом воздействии ртути хлорида на культуру клеток нейробластомы, Чайковский Ю. Б. (2014)
Бакуменко И. К. - Вестибулярные дисфункции и психовегетативные расстройства при ишемии мозга на фоне шейного остеохондроза и их патогенетически ориентированная коррекция, Сон А. С., Стоянов А. Н., Вастьянов Р. С. (2014)
Кресюн Н. В. - Изменения функционального состояния сетчатки крыс со стрептозотоцининдуцированным диабетом: возможности коррекции с применением дельта-сониндуцирующего пептида, Годлевский Л. С., Полясный В. А. (2014)
Копйова Н. В. - Роль фронтальної кори мозку та підкіркових утворень у механізмах розвитку пілокарпініндукованих судом у щурів (2014)
Денисенко О. В. - Ефекти введення ізопікамілону та пікамілону в умовах формування пікротоксиніндукованої судомної активності у щурів, Шандра О. А., Карпов Л. М., Сьомік Л. І. (2014)
VI Конгрес Українського товариства нейронаук (2014)
Володимир Ярославович Ганіткевіч (1959–2014) (2014)
Рефераты (2014)
Олійник В. В. - Відомий учений, педагог, організатор науки та освіти (2015)
Гуревич Р. С. - Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах, Дідух Л. І. (2015)
Кобися А. П. - Організація самостійної роботи студентів з використанням хмарних технологій (2015)
Шевченко Л. С. - Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності (2015)
Головін М. Б. - Формування знань з інформатики в процесі конструювання ієрархічних схем та статистичний аналіз цих навчальних дій (2015)
Кобися В. М. - Використання засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників (2015)
Каплун О.О. - Клієнт-серверна система дистанційного навчання "Smart-edu", Майзелев І. В. (2015)
Кириленко Н. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення ігрових методик навчання математичних дисциплін у педагогічному вузі (2015)
Світницька І. С. - Елементи лінійної алгебри в мережній системі комп‘ютерної математики Sage (2015)
Гулівата І. О. - Використання інформаційних технологій в процесі навчання математики (2015)
Величко С. П. - Синергетичні основи розвитку комп‘ютеризованого навчального експерименту з фізики (2015)
Соменко Д. В. - Науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розробки спецкурсів з фізики в педагогічних ВНЗ (2015)
Сальник І. В. - Ергономічні чинники розвитку системи фізичного експерименту старшої школи у віртуально-орієнтованому навчальному середовищі (2015)
Гордійчук Г. Б. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу (2015)
Грищенко С. М. - Екологічні геоінформаційні технології у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю (2015)
Гриб’юк О. О. - Зміст і засоби інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук, Середа Х. В. (2015)
Яцюк С. М. - Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів, Микитюк І. О., Музика Л. П. (2015)
Бухно Н. В. - Програмні засоби для вирівнювання результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів IRT, Лісова Т. В. (2015)
Благун Н. М. - Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства (2015)
Абрамчук В. С. - Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ, Бабюк Д. О. (2015)
Козяр М. М. - Інноваційні технології підготовки фахівців у навчальних закладах, Кадемія М. Ю. (2015)
Шахіна І. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології у вдосконаленні системи методичних компетентностей викладача (2015)
Нерода Т. В. - Інформаційні технології автоматизації типових процесів в інфраструктурі освітнього закладу (2015)
Литвинова С. Г. - Дослідження ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу за методом семантичного диференціала (2015)
Поповський О. І. - Побудова і досвід впровадження типового сайту наукової установи НАПН України (2015)
Тукало С. М. - Про один підхід до впровадження системи електронного документообігу в наукових установах на платформі SharePoint (2015)
Кузьмінська О. Г. - Трансформація системи освіти та роль ІКТ у процесі підготовки майбутніх освітніх лідерів (2015)
Мельник О. - Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі (2015)
Сігаєва Л. Є. - Інноваційні технології в навчанні дорослих (2015)
Овчарук О. В. - Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя, Сороко Н. В. (2015)
Коневщинська О. Е. - Шляхи та перспективи науково- інформаційної діяльності Iнституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2015)
Шишкіна М. П. - Актуальні напрями розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічних систем, Носенко Ю. Г. (2015)
Литвин А. В. - Вплив інформатизації закладів освіти на педагогічні інновації (2015)
Cодержание (2013)
Baluchnejadmojarad T. - Involvement of High-Conductance Calcium-Dependent Potassium Channels in Short-Term Presynaptic Plasticity in the Rat Dentate Gyrus, Roghani M. (2013)
Петрушенко Е. А. - Протонактивируемые ионные токи в нейронах спинальных ганглиев крыс и действие на них кетанова (2013)
Вятченко-Карпинский В. Ю. - Роль Р2Х3-пуринорецепторов ноцицептивных афферентных нейронов в формировании болевого синдрома при воспалении, Савченко А. А., Войтенко Н. В. (2013)
Sun Yi. - Effects of L-Arginine on Seizure Behavior and Expression of GFAP in Kainic Acid-Treated Rats, Yin Sh., Li Sh., Yu D., Gong D., Xu J., Lian Yo., Sun Ch. (2013)
Babri Sh. - Involvement of the GABA-Ergic System in Anxiolytic- and Antidepressive Effects of the Scrophularia striata Extract in Rats, Kosari-Nasab M., Fatehi-Gharehlar L., Doosti M. -H. (2013)
Shahidi S. - Antinociceptive Effects of an Extract of Securigera securidaca and their Mechanisms in Mice, Pahlevani P. (2013)
Rong Y. - Classification of Surface EMG Using Wavelet Packet Energy Analysis and a Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine, Hao D., Han X., Zhang Y., Zhang J., Zeng Y. (2013)
Гаркавенко В. В. - Стабилографические показатели у человека в позе стационарного полуприседания, Колосова Е. В., Мельничук А. П., Василенко Д. А. (2013)
Brown D. A. - The Other (Muscarinic) Acetylcholine Receptors in Sympathetic Ganglia: Actions and Mechanisms (2013)
Stemkowski P. L. - Understanding and Treating Neuropathic Pain, Biggs J. E., Chen Y., Bukhanova N., Kumar N., Smith P. A. (2013)
Власенко О. В. - Изменения Fos-иммунореактивности в моторной коре крыс, реализующих оперантные движения, после системного введения блокатора NO-синтазы, Маньковская Е. П., Мазниченко А. В., Пилявский А. И., Майский В. А. (2013)
Телька М. В. - Електрофізіологічні властивості нейронів трійчастого ганглія в первинній культурі, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2013)
Колесникова Е. Э. - Митохондриальная дисфункция и молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2014)
Bakouie F. - A Network Theory View on the Thalamo-Cortical Loop, Gharibzadeh S., Towhidkhah F. (2014)
Суханова К. Ю. - Конвергенция ионотропных и метаботропных сигнальных путей при активации P2X-рецепторов гладкомышечных клеток сосудов, Бурый В. А., Гордиенко Д. В. (2014)
Мазниченко А. В. - Экспрессия гена c-fos в спинальных нейронах крыс, реализующих стереотипные движения в условиях подавления активности NO-синтазы, Власенко О. В., Маньковская Е. П., Бузыка Т. В., Майский В. А. (2014)
Ibironke G. F. Ajonijebu C. O. - Sleep Deprivation-Induced Hyperalgesia in Rodents: Some Neurochemical Mechanisms (2014)
Эйсмонт Е. В. - Особенности паттерна ЭЭГ-активности у воспитанников школы-интерната, Притченко О. В., Павленко В. Б. (2014)
Ziółkowski A. - EEG Correlates of Attention Concentration in Successful Amateur Boxers, Gorkovenko A., Pasek M., Włodarczyk P., Zarańska B., Dornowski M., Graczyk M. (2014)
Seo S. H. - Neural Correlates Related to Anxiety in Attentional Inhibition Control: an Erp Study, Lee Ch. K., Yoo S. K. (2014)
Gong J. - Controversies in the Facial Inversion Effect: Face Specificity and Expertise, Zhang Y., Huang Y., Feng J., Zhang W. W. (2014)
Каспиржный A. В. - Зависимая от активности электрическая асимметрия дендритов как фактор, определяющий репертуар собственных разрядных паттернов нейронов, Кулагина И. Б., Корогод С. М. (2014)
Крученко Ж. О. - Вплив мемантину на рухові поведінкові феномени у щурів різного віку, Горбаченко В. А., Череда І. С., Лук’янець О. О. (2014)
Прищепа О. О. - Порушення їжодобувної активності у щурів в умовах тривалого пентилентетразолового кіндлінгу, Шандра О. А., Вастьянов Р. С. (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2013)
Шипшина М. С. - Властивості квантового вивільнення глутамату та гліцину в синапсах між первинними аферентними нейронами та нейронами дорсального рога в кокультурі, Веселовський М. С. (2013)
Кузнецов К. И. - Потенциалуправляемые кальциевые токи в ганглиозных клетках сетчатки глаза крысы, Маслов В. Ю., Федулова С. А., Веселовский Н. С. (2013)
Sun F. P. - Down-Regulation of TRPM5s During the Development of the Rat Neocortex and Hippocampus, Gao T. M. (2013)
Бабенко Н. А. - Возрастные изменения фосфолипаза D-зависимого сигнального пути инсулина в неокортексе крыс, Харченко В. С. (2013)
Бондаренко Л. А. - Гипофизарно-эпифизарные взаимоотношения: влияние кортикотропина на метаболизм серотонина и формирование ночного пика мелатонина (2013)
Maj J. - Hypercapnic Chemosensitivity in Patients with Heart Failure: Relation to Shifts in Type-1 Insulin-Like Growth Factor and Sex Hormone-Binding Globulin Levels, Rydlewska A., Ponikowska B., Banasiak W., Ponikowski P., Jankowska E. A. (2013)
Черкасова О. В. - Ультраструктурні зміни в нервах ясен у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та їх модифікації в умовах застосування фармакотерапії (2013)
Khajehpour L. - Вeta1-Adrenoreceptors of the CA1 Area Mediate Morphine Modified State-Dependent Memory in Rat, Fathinia K., Moazedi A.-A., Kesmati M. (2013)
Михейцева И. Н. - Структурные изменения в нервном аппарате глаз кроликов при экспериментальной глаукомной нейропатии, Король А. Р., Кустрин Т. Б., Невская А. А., Шаларь Т. И. (2013)
Родинский А. Г. - Электрические и силовые ответы мышц голени крысы после односторонней компрессии седалищного нерва и системного введения гамма-гидроксибутирата, Сердюченко И. Я., Демченко Т. В. (2013)
Сушко Б. С. - Взаимодействие антиноцицептивных эффектов превентивного микроволнового облучения точки акупунктуры и фармакологического блокирования NO-синтазы у мышей (2013)
Панова Т. И. - Роль подкрепляющей системы мозга и генных мутаций в развитии алкоголизма (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2013)
Akbulut K. G. - Melatonin Delays Brain Aging by Decreasing the Nitric Oxide Level, Guney S., Cetin F., Akgun H. N., Aktas S. H., Akbulut H. (2013)
Салига Ю. Т. - Роль оксидаційного стресу в загибелі клітин гіпокампа під дією хлорпірифосу в умовах in vitro (2013)
Сидорова Ю. В. - Нейрофизиологические и нейрохимические механизмы нарушений поведения у крыс с хроническим воспалением тканей спины, Образцова О. Г., Евдокимов Д. В., Абрамец И. И., Талалаенко А. Н. (2013)
Політун А. М. - Компресійно-токсична нейропатія периферичної гілки трійчастого нерва у людини, Значкова О. А., Костюк Т. М. (2013)
Войтенков В. Б. - Изменения электроэнцефалограммы при ветряночном энцефалите у детей, Скрипченко Н. В., Команцев В. Н., Климкин А. В. (2013)
Farahani E. D. - Concealed Information Test with Combination of ERP Recording and Autonomic Measurements, Moradi M. H. A. (2013)
Major Z. Z. - Glatiramer Acetate Treatment-Related Effects on Visual EPs and P300 Wave in Patients Suffering from Multiple Sclerosis, Văcăraş V., Buzoianu A. D., Mureşanu D. F. (2013)
Dushanova J. - Effect of the Orientation Difference on Components of Visual Event-Related Potentials, Mitov D. (2013)
Akbarfahimi M. - Emotional Face Perception in Patients with Schizophrenia: an Event-Related Potential Study, Tehrani-Doost M., Ghassemi F. (2013)
Конарева И. Н. - Локус субъективного контроля: особенности когерентности ЭЭГ-активности в состоянии покоя (2013)
Пурнынь Е. Э. - Строение сетчатки млекопитающих и ее кровоснабжение (2013)
30th International Congress of Clinical Neurophysiology (2013)
Рефераты (2013)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2013)
Cодержание (2014)
Чад М. - Впливи препарату мітохондрин-2 на динаміку дегенерації тканин мозку у старих особин дрозофіли зі зміненою функцією гена swiss cheese, Артимович Н., Макаренко О., Матійців Н. (2014)
Мазниченко А. В. - Зміни експресії c-fos у спинному мозку після пригнічення активності церебральних моноамінергічних систем мозку у щурів (2014)
Шеверева В. М. - Особенности поведения и эмоциональных реакций старых крыс в условиях самораздражения мозга и введения вита-мелатонина (2014)
Парпалей И. А. - Нарушения периферической иннервации и регуляции вегетативных функций, вызванные профессиональным воздействием виброшумового фактора, Сова С. Г., Сомова Т. Е. (2014)
Зима І. Г. - Вплив пасивного сприйняття запаху ізоамілацетату на ЕЕГ людини в стані спокою, Макарчук М. Ю., Крижановський С. А., Тукаєв С. В. (2014)
Ishitsuka S. - Optimal Testing Intervals in the Squatting Test to Determine Baroreflex Sensitivity, Kusuyama N., Tanaka M. (2014)
Bi Q. - Impact of Intracranial Artery Disease and Prior Cerebral Infarction on Central Nervous System Complications After Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting, Li J. -Yu, Li X. -Q., Li Q., Luo D., Qiao Q. -B. (2014)
Верещака І. В. - ЕМГ-активність м’язів верхньої кінцівки людини під час створення ізометричних "двосуглобових" зусиль (2014)
Мартинюк Н. Я. - Вплив блокатора нікотинових ацетилхолінових рецепторів на збуджувальні постсинаптичні струми в гангліозних клітинах сітківки щура, Пурнинь О. Е., Федулова С. А. (2014)
Левичева Н. А. - Электрическая активность мозга и особенности реакции самостимуляции у крыс пубертатного возраста, зависимых от ингаляции паров органического растворителя, Берченко О. Г. (2014)
Вастьянов Р. С. - Реорганізація кортикальних моторних зон передньої кінцівки в умовах хронічної епілептиформної активності, Шандра О. А. (2014)
Редька И. В. - Особенности когерентности компонентов ЭЭГ у детей со зрительными дисфункциями (2014)
Авторский указатель к т. 46 журнала "Neurophysiology/Нейрофизиология" за 2014 г. (2014)
Содержание к т. 46 журнала "Нейрофизиология/Neurophysiology" за 2014 г. (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2013)
Сидорова Ю. В. - Нейрохимическая природа когнитивных и эмоциональных нарушений при экспериментальном сахарном диабете, Образцова О. Г., Евдокимов Д. В., Абрамец И. И., Талалаенко А. Н. (2013)
Романько А. В. - Вплив агоніста β2-адренорецепторів на реакції пірамідних нейронів зони Са1 гіпокампа щурів, модульовані в результаті блокування ГАМКА-рецепторів, Розумна Н. М. (2013)
Mahmoodi M. - Morphological Effects of Combined Systemic Administration of Fluoxetine and Sildenafil in the Murine Hippocampus, Shahidi S., Hashemi-Firouzi N., Komaki A. (2013)
Torabi M. - Different Efficacy of Nanoparticle and Conventional ZnO in an Animal Model of Anxiety, Kesmati M., Harooni H. E., Varzi H. N. (2013)
Ayoobi F. - Tactile Learning Within the Early Phase of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice, Fatemi I., Roohbakhsh A., Shamsizadeh A. (2013)
Sadighi M. - Role of L- and T-Type Calcium Channels in Regulation of Absence Seizures in WAG/Rij Rats, Shahabi P., Gorji A., Ghaderi F., Ghamkhari Nejad G., Ghorbanzade A. (2013)
Sun Y. - Effects of Scorpion Venom Heat-Resistant Protein on Seizure Behavior and Expression of Proenkephalin in Rats with Kainate-Induced Epilepsy, Cui X., Yin Sh., Yu D., Li Sh., Zhang W., Zhao J. (2013)
Jiang B. - Vascular Cognitive Impairment with NO Dementia: Neuropsychology, Brain Imaging, and Event-Related Potentials, Yao G., Yao C., Zhang Yu., Ge J., Qiu E. (2013)
Tsagareli M. G. - Behavioral and Electrophysiological Study of Thermal and Mechanical Pain Modulation by TRP Channel Agonists, Nozadze I. R., Gurtskaia G. P., Carstens M. I., Tsiklauri N. J., Carstens E. E. (2013)
Ibironke G. F. - Forced Swimming Stress-Related Hypoalgesia: Nondependence on the Histaminergic Mechanisms, Rasak K. S. (2013)
Иванченко Е. З. - Механизм предваряющего облегчения H-рефлексов мышц голени человека при произвольных движениях в контралатеральном голеностопном суставе, Сливко Э. И. (2013)
Сметанин Б. Н. - Поддержание вертикальной позы человека при нарушении стабильности зрительно воспринимаемого окружения: влияние инструкции, направленной на контроль колебаний тела, Кожина Г. В., Попов А. К. (2013)
Лебедєва С. О. - Локальна сигналізація в дендритах та механізми короткострокової пам’яті, Степанюк А. Р., Білан П. В. (2013)
Рефераты (2013)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2013)
Кутін В. М. - Обробка результатів контролю теплового стану відкритих контактних з’єднань електрообладнання, Шпачук О. О. (2015)
Мирошниченко И. В. - Методика классификации статистических измерительных задач при проектировании систем обработки экспериментальных данных (2015)
Чайка О. Г. - Моніторинг відпрацьованих олив в Україні, їх шкідливий вплив на довкілля, Рудей І. А. (2015)
Бордюжа Н. П. - Удосконалення системи застосування добрив під пшеницю озиму з метою поліпшення якості зерна (2015)
Дмитренко О. В. - Результати агрохімічного моніторингу родючості сільськогосподарських земель Житомирської області, Макарчук О. В. (2015)
Домбровська О. А. - Екологічні напрями використання земельних ресурсів Лісостепу України (в умовах Харківської області) (2015)
Шпак Д. О. - Витоки опозиційного руху етнічних меншин на Півдні Української РСР (2015)
Щербина Н. Ф. - Національна злагода та примирення: теорія та історичний досвід, Махінла Ю. Б. (2015)
Яковлев А. В. - Антисемитизм в смеховой культуре СССР (1945-1953 гг.) (2015)
Баламут Г. С. - Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств (2015)
Бездушна Ю. М. - Удосконалення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2015)
Голуб Т. I. - Історичний досвід та аналіз тенденцій державної підтримки розвитку аграрного сектора України (2015)
Грущинська Н. М. - Передумови формування спеціалізації України в умовах первинного географічного поділу праці (2015)
Дудчик О. Ю. - Венчурне фінансування в Україні, Ковсюк А. В., Чуйко В. І. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Державне регулювання та підтримка аграрного сектору економіки України: зміна пріоритетів (2015)
Клименко В. І. - Створення саморегулівної організації кредитних спілок як передумова ефективного розвитку національної системи кредитної кооперації (2015)
Князь С. В. - Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства, Косовська В. В. (2015)
Козирєва О. В. - Розвиток співпраці України з СНД/ЄврАзЕС, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2015)
Крисюк Л. М. - Управління стійкістю розвитку малих і середніх підприємницьких структур портової діяльності, Корецька О. В. (2015)
Кутузов Р. В. - Питання періодизації історії української управлінської думки (2015)
Кущенко Д. І. - Модель впливу митних інновацій на економічну безпеку національної економіки (2015)
Lymar V. V. - Bio-economy in Europe: modern tendencies and challenges (2015)
Литвиненко Е. І. - Облік зносу нефінансових активів бюджетних установ (2015)
Лихограй Д. В. - Доларизація економіки України: причини і наслідки, Гадецька З. М. (2015)
Ліба Н. С. - Термінологічна сутність поняття "регіональна промислова політика" (2015)
Максименко Д. В. - Розвиток стратегічного управління на підприємствах аграрного сектору (2015)
Матюшенко О. Ю. - Методика аналізу виробничих запасів на прикладі підприємств будівельної галузі (2015)
Балінченко С. П. - Проекція осмислення шляхів подолання тотальності на сучасні інтеграційні процеси (2015)
Кононенко Т. В. - Императив любви в византийском богословии (2015)
Гурдуз К. О. - Жанрові маркери антивоєнного роману (2015)
Лисенко Н. В. - Письменники–модерністи МУРу (І. Костецький та В. Домонтович) у рецепціях літературознавців України і діаспори (2015)
Панова Н. Ю. - Моральное самоубийство "человека с характером" (по роману Т. Гарди "Мэр Кестербриджа") (2015)
Чигрин А. В. - Актуалізація семантико-синтаксичної структури речення у романах Василя Шкляра (2015)
Шандра Н. А. - Повтор як стилістична фігура та досвід його використання у промовах лідерів політичних партій Великобританії (2015)
Шерепитко А. С. - Когнитивное моделирование абстрактных имен: имя вечность (2015)
Шиць А. А. - Принципи класифікації нечленованих речень у сучасній українській літературній мові (2015)
Іщук Т. В. - Зміни білкового складу гомогенату стравоходу за розвитку експериментального опіку стравоходу щурів, Раєцька Я. Б., Савчук О. М. (2015)
Cодержание (2013)
Ye W. - Peculiarities of the Tail-Withdrawal Reflex Circuit in Aplysia: a Model Study, Liu S. Q., Zeng Y. J. (2013)
Радченко Н. В. - Особливості ГАМК-ергічного контролю функції кровообігу нейронами довгастого мозку щурів, Шаповал Л. М., Давидовська Т. Л., Степаненко Л. Г., Дмитренко О. В., Сагач В. Ф. (2013)
Букия Н. Г. - Влияние окситоцина на формирование пищевого рефлекса у крыс, Буцхрикидзе М. П., Сванидзе М. Д., Мачавариани Л. И., Mониава Э. С. (2013)
Bahrami F. - Stimulation of CB1 Cannabinoid and NMDA Receptors Increases Neuroprotective Effect Against Diazinon-Induced Neurotoxicity, Hashemi M., Khalili F., Hashemi J., Asgari A. (2013)
Багацкая Е.В. - Гипоалгезия, обусловленная предварительным микроволновым облучением точки акупунктуры, при соматической боли у мышей, Гура Е.В. (2013)
Shahidi S. - Antinociceptive Effects of Valeriana Extract in Mice: Involvement of the Dopaminergic and Serotonergic Systems, Bathaei A., Pahlevani P. (2013)
Рибачук O. A. - Перспективи використання мезенхімальних та нейромезенхімальних стовбурових клітин, Півнева Т. А. (2013)
Василенко Д. А. - Рецензия на книгу Н. В. Федирко (2013)
Авторский указатель (2013)
Содержание к т. 45 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2013 г. (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2013)
Корогод С. М. - Математическая модель кальцийзависимого хлорного тока в гладкомышечной клетке, Коченов А. В. (2013)
Акопова О. В. - Влияние индуцированного валиномицином входа калия на образование активных форм кислорода в митохондриях мозга крыс, Колчинская Л. И., Носарь В. И., Бурый В. А., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Lee C. C. Imaizumi K. - Functional Convergence of Thalamic and Intrinsic Projections to Cortical Layers 4 and 6 (2013)
Матвиенко М. Г. - Морфофункциональные изменения клеток преоптического ядра гипоталамуса крыс препубертатного возраста в условиях стимуляции и блокирования альфа-адренергической и кисспептинергической систем, Пустовалов А. С., Бузинская Н. А., Дзержинский Н. Э. (2013)
Павловский В. И. - Аналгетические свойства и возможные механизмы действия 3-замещенных производных 1,4-бензодиазепинов, Цимбалюк О. В., Мартынюк В. С., Кабанова Т. А., Семенишина Е. А., Халимова Е. И., Андронати С. А. (2013)
Panahpour H. - Antioxidant Activity-Mediated Neuroprotective Effects of an Antagonist of AT1 Receptors, Candesartan, Against Cerebral Ischemia and Edema in Rats, Bohlooli Sh., Motavallibashi S. E. (2013)
Horvath J. C. - Does Sight Predominate Sound? Electrophysiological Evidence for Multisensory Mismatch Negativity Correlation, Schilberg L., Thomson J. (2013)
Васильєва Н. О. - Когерентні зв’язки у фоновій електроенцефалограмі хлопчиків дошкільного віку з неврозоподібним заїканням, Шмалєй С. В. (2013)
Магура И. С. - Проблема динамики функционирования потенциалуправляемых ионных каналов плазматической мембраны дендритов, Богданова Н. А., Долгая Е. В. (2013)
Рефераты (2013)
Нагорна В. Ф. - Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2017)
Сафонова I. M. - Антенатальна ультразвукова діагностика затримки внутрішньоутробного росту плода і конституційно малої маси плода (огляд літератури) (2017)
Куса О. М. - Зміни місцевого імунітету під впливом інфекційного чинника в жінок на догестаційному етапі, Сніжко Т. Б., Дрогомирецька Н. В., Бендас М. П., Шовгенюк Р. Я. (2017)
Бойчук А. В. - Ефективність психотерапевтичного лікування жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Верещагіна Т. В. (2017)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: когда и что лечить (2017)
Скурятіна Н. Г. - Імунний та гормональний баланс при урогенітальній інфекції в жінок із порушенням репродуктивної функції (2017)
Геник Н. І. - Застосування комплексу негормональних препаратів у жінок із менопаузальними розладами, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Оріщак І. К. (2017)
Процюк О. В. - Поширеність хромосомних аномалій серед живо- та мертвонароджених в Україні, Линчак О. В., Поканєвич Т. М. (2017)
Гордієнко І. Ю. - Природжені вади ЦНС у плода як маркери хромосомної патології, Тарапурова О. М., Нікітчина Т. В., Ващенко О. О., Гребініченко Г. О., Шевченко О. А., Величко А. В. (2017)
Боршуляк А. А. - Аспекти розвитку порушень менструальної функції в дівчат із надмірною масою тіла, Боднарюк О. І., Андрієць О. А. (2017)
Левенець С. О. - Функція репродуктивної системи в матерів дівчат із гіпоменструальним синдромом, Начьотова Т. А., Верхошанова О. Г., Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2017)
Горбатюк О. М. - Апоплексія яєчника в дівчат у практиці ургентного дитячого хірурга (2017)
Удовикова Н. А. - Особенности терапии девочек-подростков с первичной олигоменореей (2017)
Obstetric haemorrhage: clinical guideline (2017) (2017)
Медичні події (2017)
Вітаємо з 80-річним ювілеєм Миколу Миколайовича Пушанка! (2014)
Штангеєва Н. І. - Фізико-хімічне обґрунтування агрегативної стійкості кристалів цукру в утфелі (2014)
Шурбований В. М. - Збільшення продуктивності сушильного відділення цукрового заводу в умовах обмеженого бюджету, Завірюха О. В., Осипенко Г. Б. (2014)
Штангеєв К. О. - Використання жому цукрових буряків з метою отримання альтернативного палива на цукровому заводі, Шутюк В. В., Василенко С. М. (2014)
Слива Ю. В. - Залежність електричних параметрів бурякової тканини від способу електрогідравлічного оброблення стружки в рідині, Попова І. В., Мазур Л. М. (2014)
Адамовская В. Г. - Анализ содержания белка, соотношения и содержания 7S и 11 S глобулинов в семенах сои гибридных линий F6-F8, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2016)
Балацький В. В. - а-Е-катенін потенційний регулятор канонічного WNT та HIPPO-сигналінгів у міокарді, Пальчевська О. Л., Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2016)
Дiденко Н. О. - Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А., Панчук І. І. (2016)
Замбpiбоpщ І. С. - Вплив гелеутворюючого компоненту живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L., Шестопал О. Л., Шпак Д. В., Доброва Г. О., Ігнатова С. О. (2016)
Киpпа-Несмiян Т. М. - Дослідження фізіолого-біохімічних характеристик рослин Nicotiana tabacum, що експресують гени desA або desC в умовах стресів різних температур, Кучук М. В., Шелудько Ю. В. (2016)
Куцоконь Н. К. - Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька), Рудас В. А., Шинкарук М. В., Лахнеко О. Р., Моргун Б. В., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. (2016)
Лялько І. І. - Аналіз цитогенетичної стабільності міжвидових гібридів F1F2 Triticum spelta х Triticum aestivum, Дубровна О. В., Січкар С. М. (2016)
Полякова Н. А. - Генетичний контроль забарвлення гіподерми в оплодні сім'янок соняшнику (2016)
Прядкіна Г. О. - Депонувальна здатність стебла сучасних сортів озимої пшениці за змінних умов довкілля як фізіологічний маркер їх продуктивності, 3борівська О. В., Рижикова П. Л. (2016)
Ревуцька А. З. - Вміст фенольних сполук у тканинах аїру звичайного (Acorus calamus L.) та живильному середовищі за умов вирощування in vitro, Белава В. Н., Голубенко А. В., Таран Н. Ю. (2016)
Русак О. О. - Молекулярна організація 5S рДНК двох українських популяцій явора (Acer pseudoplatanus), Петращук В. І., Панчук І. І., Волков Р. А. (2016)
Суліковська І. О. - Біомін – потенційний матрикс для створення імплантатів кісткової тканини нового покоління, Балацький В. В., Кочубей Т. О., Рубан Т. П., Ульянчич Н. В., Півень О. О. (2016)
Туровцева В. А. - Результаты селекционной работы с вишней и дюками на Мелитопольской опытной станции садоводства имени М. Ф. Сидоренко ИС НААН, Туровцева Н. Н., Шкиндер-Бармина А. Н. (2016)
Шевченко В. В. - Спектральный метод оценки термоустойчивости фотосинтетического аппарата растений, Бондаренко О. Ю. (2016)
Волкова Н. Е. - Роль кореневої системи в посухотолерантності кукурудзи: анатомічні, фізіологічні, молекулярно-генетичні аспекти, Сліщук Г. І. (2016)
Віталій Арнольдович Кордюм (до 85-річчя від дня народження) (2016)
В'ячеслав Григорович Михайлов (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Александр Владимирович Зеленин (10.03.1930-2.11.2015) (2016)
Дмитро Михайлович Гродзинський (5.08.1929-10.08.2016) (2016)
Вадим Иванович Евсиков (05.04.1935-16.10.2016) (2016)
Вячеслав Сергійович Коновалов (21.03.1937-7.11.2016) (2016)
Мосула М. З. - Сучасний стан генетики, селекції та біотехнології в Україні (За матеріалами XI Міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів", 12-16 вересня 2016 р., м. Одеса, Україна), Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (11 жовтня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (25 жовтня 2017 р.) (2017)
Устименко В. А. - Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 р.) (2017)
Малюкін Ю. В. - Новітні люмінесцентні матеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 р.) (2017)
Федоров О. П. - Про цільову програму наукових досліджень НАН України "Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту "Горизонт-2020" ERA-PLANET" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 р.) (2017)
Александров Б. Г. - Сучасні уявлення про контурну структуру водного середовища та нові підходи до моніторингу Чорного і Азовського морів (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 р.) (2017)
Романюк С. І. - Для чого потрібні циркадні ритми, або як змінити хід "біологічного годинника" (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2017 р.), Комісаренко С. В. (2017)
Великі перспективи слабкого сигналу. Нобелівська премія з фізики 2017 р. (2017)
Дроздовський Д. І. - Митець плинного світу. Нобелівська премія з літератури 2017 р. (2017)
Сергієнко І. В. - Сучасна інформатика: досягнення і перспективи розвитку. До 60-річчя заснування Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (2017)
Волошин О. І. - Шляхом ученого-гірника. До 70-річчя академіка НАН України А. Ф. Булата (2017)
Сіделковський О. Л. - Серце і розум, ніжність і сталь (2017)
90-річчя академіка НАН України Ю. П. Зозулі (2017)
75-річчя академіка НАН України А. А. Халатова (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. В. Гюллінга (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Н. К. Коваленко (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Ємельянова (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Харченка (2017)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Кордюка (2017)
Зміст журналу за 2017 р. (2017)
Покажчик авторів за 2017 р. (2017)
Мних М. В. - Бюджетна децентралізація та участь громадськості, а також депутатів місцевих рад в бюджетному процесі при формуванні місцевих бюджетів (2014)
Садловська І. П. - Капітальні інвестиції як складова рейтингової оцінки підприємств водного транспорту (2014)
Лоханова Н. О. - Поглиблення інтеграційних процесів як напрям розвитку облікової системи в управлінні економічною стійкістю підприємств (2014)
Касич А. О. - Роль внутрішнього аудиту в системі ризик-менеджменту підприємства (2014)
Бурєннікова Н. В. - Вимірювання ефективності функціонування технологічних парків, Мороз О. О., Романець І. В. (2014)
Чорний Г. М. - Трансформація спеціальних управлінських функцій в ресурсну політику міжнародних фірм, Файчук О. М., Міщенко І. А. (2014)
Сазонець І. Л. - Вдосконалення інституційного середовища водогосподарської діяльності підприємств України, Покуль О. В. (2014)
Лисяк Л. В. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти в Україні, Дубовська О. В. (2014)
Бурова Т. А. - Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: проблеми, напрями удосконалення, Волошина В. В. (2014)
Пашкевич М. С. - Удосконалення розподілу накладних витрат між об’єктами обліку, Макурін А. А. (2014)
Ковальчук В. А. - Систематизація та вдосконалення методичного інструментарію оцінювання продуктивності підприємства, Васильцов Є. В. (2014)
Іванов Ю. Б. - Особливості фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні, Бережна Ю. В. (2014)
Сомик А. В. - Перспективи удосконалення процентної політики національного банку України (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм формування функціональних стратегій елементів внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Євтушевська О. В. - Основні види споживання та його вплив на природно-ресурсний потенціал (2014)
Чуркіна І. Є. - Бюджетна система Україна: трансформація сутності та оцінка ступеня конвергенції в умовах глобалізації (2014)
Кунах В. А. - Кілька слів з нагоди трьох ювілеїв української генетичної науки (2017)
Бугас Н. В. - Маркетингова стратегія в виробництві і просування хлібобулочної продукції (на прикладі київського регіонального ринку), Антоненко О. Ю. (2014)
Вагина И. Н. - Антипролиферативный потенциал эмбриональных фибробластов мыши, секретирующих IFN-p или IL-21, при со-культивировании с клетками аденокарциномы легких Льюиса, Захарук Е. А., Строковская Л. И., Вагин Ю. В., Кашуба В. И. (2017)
Кармазіна Н. В. - Методологічні засади цілеорієнтованого регулювання та надійності функціонування промисловості в регіонах (2014)
Василенко А. А. - Оценка коллекционных образцов гороха посевного (Pisum sativum L.) на наличие носителей мутаций r и rb, Тымчук С. М., Поздняков В. В., Деребизова О. Ю., Безуглый И. Н. (2017)
Федуняк І. О. - Економічна ефективність виробництва валової продукції сільського господарства з врахуванням основних напрямів її переробки, Федуняк Т. В. (2014)
Голубенко А. В. - Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop (волошка) флори України, Діденко В. І., Зінченко А. В., Войцехівська О. В., Таран Н. Ю. (2017)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2014)
Данкевич Л. А. - REP-ПЛР аналіз окремих збудників бактеріальних хвороб огірків (2017)
Кулакова С. Ю. - Теоретичні аспекти побудови оптимальної організаційної структури управління підприємством, Журавель Є. І. (2014)
Деркач К. В. - Алельний стан SNP-маркерів, характерний для ліній кукурудзи плазми ланкастер, Сатарова Т. М., Борисова В. В., Черчель В. Ю. (2017)
Грищенко В. Ф. - Організаційно-економічне забезпечення виконання вимог еколого-економічної безпеки в управлінні використанням експортно-імпортного потенціалу на регіональному рівні, Грищенко І. В. (2014)
Іванович Я. І. - Алельний стан гена PavCNR12 у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції, Волков Р. А. (2017)
Железняк В. В. - Формування страхових фондів підприємств як матеріальна основа їх захисту від підприємницьких ризиків (2014)
Панчук І. І. - Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А. (2017)
Лозинська І. В. - Впровадження індустріальної моделі розвитку скотарства в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Похилько С. Ю. - Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м'якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від Triticum turgidum SSP. dicoccoides, Швартау В. В., Починок В. М., Михальська Л. М., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2017)
Вусятицька М. П. - Аналіз ефективності фінансових важелів держави в стимулюванні регіонального економічного розвитку (2014)
Шиліна Ю. В. - Роль саліцилатного та жасмонатного сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa IMB 9096, Гуща М. І., Моложава О. С., Літвінов С. В., Дмитрієв О. П. (2017)
Роговський С. О. - Застосування класичних матричних інструментів маркетингу для формування стратегії банку (2014)
Shchodryi V. - Molecular docking study of oligonucleotides with D-mannitol, Lozhko D., Tkachuk Z. (2017)
Мажула О. В. - Інституціоналізація митної безпеки як важливої складової економічної безпеки держави (2014)
Опалко А. І. - Феномен лисенківщини в геномну еру, Сержук О. П. (2017)
Братюк В. П. - Дослідження управління фінансовою надійністю страховика на прикладі страхових компаній України, Гудачок Я. Ю. (2014)
Кунах В. А. - Хронологія Українського товариства генетиків і селекціонерів у з'їздах. До 50-річчя від часу заснування (2017)
Вдовенко О. С. - Сучасний стан фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки (2014)
Мішкуров Ю. Н. - Професор Ю. П. Мірюта — педагог і вчений (закінчення), Парій Ф. М., Мірюта Н. Ю. (2017)
Золотых И. Б. - Экономика знаний: особенности и параметры развития (2014)
Вячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Мідляр А. К. - Правові основи реалізації конкурентної політики держави (2014)
Юрій Миколайович Мішкуров (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Шевченко С. О. - ПДВ: проблеми справляння та шляхи їх вирішення (2014)
Валентин Степанович Підгорський (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Мартинюк О. А. - Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах (2014)
Геннадій Дмитрович Бердишев (07.11.1930-14.02.2016) (2017)
Чуріканова О. Ю. - Місце регіональної економіки серед об’єктів когнітивної науки (2014)
Геннадій Харлампійович Мацука (05.09.1930-27.05.2017) (2017)
Вдовенко Л. О. - Механізм банківського кредитування аграріїв (2014)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання україни "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія", Барна Л. С, Дробик Н. М., Кунах В. А. (2017)
Ковальчук С. Я. - Функціонально-структурний розвиток органічної продукції на міжнародному ринку, Мельник Т. А. (2014)
10-ий з'їзд УТГіС ім. М. І. Вавилова, XII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2017)
Костюк Г. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості, Терещук А. Ю. (2014)
Правила для авторів (2017)
Хворост Т. В. - Розвиток світового та національного ринків молочної продукції (2014)
Максимова А. В. - Актуальні проблеми обліку, аналізу та контролю операцій з формування та розподілу прибутку банку (2014)
Скриль В. В. - Оцінка діяльності спільних підприємств у вітчизняній економіці (на прикладі СП "Полтавська газонафтова компанія") (2014)
Рябоволик Т. Ф. - Бифуркация занятости населения в инновационном секторе экономики Украины и стран мира (2014)
Іваницька С. Б. - Аналіз сучасного стану ґендерної нерівності на ринку праці в Україні, Беніна М. О. (2014)
Медвідь Л. Г. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі, Харинович-Яворська Д. О. (2014)
Панкова А. Ю. - Генезис поняття місто як первинного елементу регіональної економіки, Тесленко В. В. (2014)
Дубовая В. В. - Визнання елементів фінансових звітів за міжнародними стандартами (2014)
Герасименко Т. В. - Практичні дослідження, екологічні та економічні засади перевизначення площ територій чорнобильських зон відчуження (2014)
Бондаренко О. О. - Становлення та розвиток сучасних підходів до визначення поняття "економічна злочинність", Юрчик І. О. (2014)
Полякова Є. С. - Оцінка структури ресурсної бази українських банків (2014)
Сус Ю. Ю. - Обґрунтування резервів підвищення рентабельності виробництва агропідприємств (2014)
Черних В. В. - Перспективи розвитку українсько-російських економічних відносин: взаємодія в умовах тотальної невизначеності (2014)
Зубков Р. С. - Загальна характеристика та особливості розвитку основних етапів становлення інноваційної теорії (2014)
Березовчук О. С. - Концептуальна схема функціонування страхової компанії як об’єкта керування (2014)
Черняк Є. О. - Зростання внутрішньої міграції в Україні: переваги та недоліки для вітчизняних підприємств, вплив на конкурентоспроможність країни (2014)
Кравченко М. О. - Сучасні передумови антикризового системного менеджменту (2014)
Андрющенко І. Є. - Управління витратами за видами діяльності підприємства, Палько А. В. (2014)
Чичуліна К. В. - Теоретичні основи модернізації системи державного регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію на основі іноземного досвіду, Ковалець М. В., Кравченко К. І. (2014)
Романова Т. В. - Напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства, Кучер Я. В. (2014)
Корнієнко О. М. - Регіональні аспекти розвитку міжнародного туризму (2014)
Орел О. І. - Методика розрахунку ціни на екологічну послугу "поводження з відходами" для сільської місцевості (2014)
Канцуров О. О. - Оцінка рівня трансакційних витрат економіки за даними бухгалтерського обліку (2014)
Григор’єва О. В. - Формування ефективної системи оцінювання персоналу на підприємстві, Галайда Т. О., Іскрук А. В. (2014)
Фурса Т. П. - Оптимізація діяльності промислового підприємства з використанням інтегрованого підходу (2014)
Савчук Н. В. - Cоціальна ефективність бюджету в кейнсіанській моделі економічного розвитку (2014)
Чевганова В. Я. - Фінансування проектів з енергозбереження шляхом використання схем лізингових операцій: вітчизняний та закордонний досвід, Петрова А. О. (2014)
Баталова О. А. - Місце України на світовому ринку мінеральних добрив, Дружиніна О. С. (2014)
Загарій В. П. - Моделювання монетарних параметрів фінансової безпеки (2014)
Скосир Ю. М. - Формування податкової та бухгалтерської собівартості в картоплярстві (2014)
Меліхов А. А. - Реалізація стратегії аутсорсингу ремонтної діяльності на українських промислових підприємствах (2014)
Шпортько Г. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства, Козенкова Н. П., Козенкова В. Д. (2014)
Рамський А. Ю. - Формування організаційного забезпечення проведення рейтингових оцінок суб’єктів ринку інвестицій (2014)
Стукало А. В. - Розрахунок показника "продуктивність праці" у взаємозалежності від середньої заробітної плати у галузевих господарствах залізниць України (2014)
Покиньчереда В. В. - Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств (2014)
Угрин В. В. - Комплексна оцінка дисбалансів податкового боргу в Україні (2014)
Чень Цзюнь - Зовнішньоторговельна політика китаю в умовах глобалізації (2014)
Купчак П. М. - Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні (2014)
Дерун А. М. - Тенденції об'єднаннь підприємств та організацій України (2014)
Шафранська І. Б. - Статистика, фінанси та бюджет як предмет дослідження в економічній науці західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ століття (2014)
Грицюк І. В. - Грошово-кредитні інструменти та їх вплив на економічне зростання (2014)
Солодовнік О. О. - Інституційне середовище публічно-приватного партнерства (2014)
Сідляр О. І. - Складові сталого розвитку аграрного сектора економіки (2014)
Полюсевич Ю. Г. - Методологічні засади дослідження праць економістів українського зарубіжжя щодо еволюції господарства радянської України (2014)
Семенюк Л. В. - Основні тенденції розвитку ринку мереж закладів ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах України (2014)
Терен Г. М. - До питання факторного аналізу ліквідності підприємства (2014)
Шостак І. В. - Еволюція методів і прийомів стимулювання праці персоналу: від класичних концепцій до сучасного осмислення (2014)
Махнарилов Ю. В. - Компенсація валютного ризику, Едель С. Р., Олійник О. О. (2014)
Скриньковський Р. М. - Маркетингове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (на прикладі Львівської області) (2014)
Ковалюк Б. І. - Підвищення економічної ефективності механізмів державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості (2014)
Анісімова М. В. - Моделювання короткострокового, довгострокового і кінцевого циклів праці на підприємстві (2014)
Єдинак В. Ю. - Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств, Плєшкова Н. М., Ніжніченко С. П. (2014)
Грибова Д. В. - Розвиток бухгалтерського обліку як інструменту інформаційного забезпечення системи контролінгу (2014)
Чередніченко С. В. - Удосконалення механізмів фінансового забезпечення функціонування та розвитку металургійної галузі України (2014)
Ковальчук M. В. - Імперативи економічної безпеки держави: інституціональний підхід (2014)
Пальчик І. М. - Формування логістичної стратегії підприємства у сучасних умовах господарювання (2014)
Герасимів З. М. - Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Тимченко Н. М. - Удосконалення процедури оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах управління ризиками (2014)
Валявський С. М. - Тенденції світового ринку цукру та перспективи розширення експортних можливостей України, Прудка Є. А. (2014)
Міняйленко І. В. - Енергоефективність виробництва та її роль у створенні конкурентоспроможної економіки регіонів України, Позняк Ю. І. (2014)
Зеліско І. М. - Особливості формування і використання фінансових ресурсів аграрних холдингів (2014)
Дьяконова С. Ю. - Прогноз потреби інвестицій у розвиток польового кормовиробництва для скотарства сільськогосподарських підприємств України (2014)
Сазонець О. М. - Європейські пріоритети у реформуванні пенсійної системи на Україні (2014)
Лукьянова Е. Ю. - Преодоление сопротивления изменениям на предприятиях в условиях энтропии национальной экономики, Регрут Н. В. (2014)
Штанько О. Д. - Тенденції та перспективи інституційного регулювання фондових ринків в Україні в умовах становлення інформаційної економіки (2014)
Касянов Я. А. - Нові тенденції розвитку ринку і маркетингу інноваційних об'єднань фармацевтичних підприємств (2014)
Орлова А. А. - Державна інвестиційно - інноваційна політика розвитку промислових підприємств України (2014)
Бабич М. М. - Формування сталої фінансової системи як запоруки продовольчої безпеки країни (2014)
Пиріков О. В. - Сучасне управління. Екологічна орієнтація (2014)
Єрмак С. О. - Торгово-технологічні інновації в торгівлі на сучасному етапі розвитку України (2014)
Варава Л. М. - Удосконалення системи оплати праці управлінського персоналу підприємства в напрямі розробки та реалізації стратегічних управлінських рішень, Варава А. А. (2014)
Мельник В. А. - Впровадження в виробництво гідродинамічних підсилювачів циркуляції конструкції ТОВ НВП "Енерготехнологія" в вакуум-апаратах І-ї, ІІ-ї та ІІІ-ї кристалізації на ТОВ "Краєвид" (Згурівський цукровий завод) та ТОВ "Шугер К" (Капустянський цукровий завод), Харченко В. А., Суховій Т. А. (2014)
Пономаренко В. В. - Очисник сатураційного газу, Пушанко М. М., Лементар С. Ю., Люлька Д. М. (2014)
Данилишин М. С. - Тенденції розвитку ринку біопалива в світі та в Україні (2014)
Шутюк В. В. - Дослідження варіантів виробництва твердого палива з відходів цукрового виробництва та умов його спалювання, Штангеєв К. О., Василенко Т. П., Самійленко С. М. (2014)
Жукова Я. Ф. - Визначення фальсифікації цукру та етанолу методом аналізу стабільних ізотопів карбону, Деміхов Ю. М., Борисова Н. М., Хомічак Л. М., Петров П. І. (2014)
Ладанюк А. П. - Контроль і регулювання рН в технологічних процесах виробництва цукру, Коломієць С. М., Кравчук А. Ф. (2014)
Грабовська О. В. - Отримання пектиновмісних порошків з вторинної картопляної сировини, Пастух Г. С., Моісеєва В. О. (2014)
Qabas Jameel R. Al-Ghanimi - English Academic Reading: Demands for Philology Students Knowledge and Skills (2017)
Ваховський М. Л. - Діяльність Організації Обєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з підвищення якості вищої освіти (2017)
Вошколуп Г. Ю. - Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів (2017)
Гавриляк В. В. - Визначення сутності поняття "організаційна культура кафедри вищого навчального закладу" (2017)
Главацька О. Л. - Вплив системи цінностей сучасної молоді на професійний кар’єрний успіх (2017)
Гліченко О. О. - Творчість як чинник освоєння студентами професійної діяльності психолога-консультанта (2017)
Дудник О. М. - Логіка розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості (2017)
Дьоміна В. В. - Культурний саморозвиток майбутнього вчителя іноземної мови у контексті вивчення культурологічних дисциплін (2017)
Желанова В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ: контекстній підхід (2017)
Жученко Є. В. - Критерії, показники і рівні сформованості морально-естетичної культури студентів технічних коледжів (2017)
Зуєва Л. Е. - Доброчесність судді: система духовно-рефлексивного виміру (2017)
Іщенко В. С. - Аналітична довідка в системі цільових орієнтирів підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Кашинська О. Є. - Використання веб-квестів у процесі підготовки студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" (2017)
Коротяев Б. И. - Краткие заметки о главном в моих опубликованных работах (или о том, что скрыто в их подтексте) (2017)
Кравченко О. І. - Інструменти моделювання стратегічного розвитку університету (2017)
Мирян А. М. - Особливості формування професійних навиків студентів спеціальності "Фізична реабілітація" (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Система формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури як вимога часу (2017)
Муромець В. Г. - Етапи дослідження розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: управлінський аспект (2017)
Ножко І. О. - Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота курсантів як умова їхнього професійного становлення (2017)
Пилаєва Т. В. - Моделі організації дистанційного навчання в країнах Британської Співдружності (2017)
Плотнікова К. Р. - Формування рухової активності студентів ВНЗ засобами оздоровчого плавання як психолого-педагогічна проблема (2017)
Покришень Д. А. - Пріоритетні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти (2017)
Полякова I. В. - Деякі аспекти фасилітаційної функції викладача у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів при вивченні лінгводидактичних дисциплін (2017)
Роман С. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2017)
Сич Т. В. - Методологічний аспект спрямованості досліджень у галузі управління освітою на актуальні проблеми з позиції сучасної науки (2017)
Стонога А. О. - Професійне педагогічне спілкування у системі навчально-професійної взаємодії (2017)
Стрельцова В. Ю. - Освітні потреби у викладанні англійської мови професійного призначення (2017)
Фіголь Н. А. - Інтерактивні технології формування педагогічної майстерності під час лекційно-семінарських занять (2017)
Шинкарьов С. І. - Фізична культура студентської молоді як складова загальної культури особистості (2017)
Шульженко О. С. - Веб присутність педагога як залог успішної науково-педагогічної кар’єри (2017)
Щаблева А. М. - Понятійно-термінологічний аналіз проблеми забезпечення якості викладання іноземної мови у ВНЗ (2017)
Яковенко В. В. - Особистісно зорієнтований підхід у навчаннііноземних студентів як педагогічна проблема (2017)
ЄвтушенкоЮ. О. - Інтеграція змісту навчальних дисциплін фахової підготовки майбутніх лікарів як педагогічна умова ефективного формування їх деонтологічної культури (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Праксеологічний контекст принципів, покладених в основу розробки структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності (2017)
Ліщук І. І. - Науково-теоретичні підходи формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2017)
Ченцова В. А. - Формування мотивації до рухової активності в процесі фізичного виховання студентів вищих медичних навчальних закладів України (2017)
Шигонська Н. В. - Технологія формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Деякі моменти історії українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (з нагоди 50-річчя від часу заснування) (2017)
Воробьева М. М. - Различия в уровне внутривидовой генетической изменчивости в таксонах тлей, отличающихся характером эволюционной динамики, Воронова Н. В. (2017)
Кравец Е. А. - Влияние цитомиксиса на ход микроспорогенеза и образование нередуцированных пыльцевых зерен у однодольных, Плоховская С. Г., Горюнова И. И., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2017)
Лісовська Т. П. - Мейотичні мутанти томату, які виявляють фенотип десинапсису (2017)
Седельникова Т. С. - Изменчивость размера генома хвойных растений в экстремальных условиях произрастания (2017)
Андрєєв І. О. - Поліморфізм міжгенного спейсера генів 5S рРНК деяких видів роду Gentiana L., Мельник В. М., Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2017)
Антоненко С. В. - Білки-партнери PH домену протеїна BCR-ABL: створення генетичних конструкцій для виявлення молекулярних особливостей розвитку ХМЛ, Кравчук І. В., Гур’янов Д. С., Телегєєв Г. Д. (2017)
Афанасьєва К. С. - Зміни петельної організації хроматину на різних стадіях активації лімфоцитів, Лозовик О. В., Олефіренко В. В., Сиволоб А. В. (2017)
Деркач К. В. - Ідентифікація ліній кукурудзи плазми ланкастер серед інших типів зародкової плазми за результатами SNP-аналізу, Борисова В. В., Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М. (2017)
Карпова І. С. - Мутанти Bacillus subtilis з інсерцією Alu-повтору людини характеризуються підвищеною чутливістю до цитостатичної дії лектинів, Лило В. В., Білоліпецька О. С. (2017)
Краснопьорова О. Є. - Нові генетичні конструкції KIN10-His/KIN11-His як інструмент для встановлення функціональної гомології протеїнкіназ SnRK1 та BSRK, Ісаєнков С. В., Карпов П. А., Ємець А. І. (2017)
Наваліхіна А. Г. - Мінливість спектрів CDDP маркерів MYC та MYB у інтрогресивних ліній пшениці, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2017)
Нідоєва З. М. - Регуляція експресії гена MGMT естрогеном у клітинах людини in vitro, Яцишина А. П. (2017)
Пальчевська О. Л. - Гетерозиготна делеція гена β-катеніну у ранньому кардіогенезі спричиняє затримку росту серця і порушує кінетику канонічного Wnt сигналінгу, Хазєєва А. А., Балацький В. В., Рубан Т. П., Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Панчук І. І. - Вплив сахарози на експресію генів Apx за дії теплового стресу, Череватов О. В., Волков Р. А. (2017)
Пилипенко Л. А. - Поліморфізм мікросателітних локусів Globoderа pallida з популяцій різного походження, Блок В., Філліпс М. (2017)
Постовойтова А. С. - Поліморфізм довжин інтронів генів актину у різних сортів льону-довгунця української селекції, Йотка О. Ю., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2017)
Рабоконь А. М. - Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у Deschampsia antarctica Desv. з морської Антарктики, Демкович А. Є., Пірко Я. В., Андрєєв І. О., Парнікоза І. Ю., Козерецька І. А., Кунах В. А., Блюм Я. Б. (2017)
Ющук О. С. - Реконструкція філогенії кластерів генів біосинтезу глікопептидів, Осташ Б. О., Горбаль Л. О., Федоренко В. О. (2017)
Вожегова Р. А. - Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН, Боровик В. О., Тищенко О. Д., Базалій Г. Г., Кобиліна Н. О., Марченко Т. Ю., Кузьмич В. І., Клубук В. В., Усик Л. О., Куц Г. М., Рубцов Д. К. (2017)
Грицак Л. Р. - Оцінка здатності до накопичення фосфору та нітрогену рослинами Gentiana lutea L. залежно від хімічного складу ґрунтів високогір’я Українських Карпат, Грицак В. Ю., Крук М. М., Дробик Н. М. (2017)
Громико О. М. - Антагоністичні та рістстимулювальні властивості актиноміцетів, виділених з ризосфери Thymus roegneri K. Koch aggr., Тістечок С. І., Чорнобай В. І., Федоренко В. О. (2017)
Козуб Н. О. - Оцінка зразків Aegilops biuncialis Vis. за часом цвітіння, Созінов І. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Блюм Я. Б. (2017)
Мірошник Н. В. - Еволюційні аспекти змін рослинного покриву лісової екосистеми, Тертична О. В. (2017)
Молодченкова О. О. - Аналіз білкового комплексу та вмісту ізофлавонів насіння сої та нуту в зв’язку з селекцією продовольчого напряму, Січкар В. І., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Лаврова Г. Д. (2017)
Шиш С. Н. - Влияние 5-аминолевулиновой кислоты на ростовые процесы и гормональный баланс ювенильных растений Сalendula officinalis L., Шутова А. Г., Мазец Ж. Э. (2017)
Шутова А. Г. - Оптически активные изомеры представителей рода Pinus и их применение в хемосистематике, Коваленко Н. А., Супиченко Г. Н., Гаранович И. М., Спиридович Е. В. (2017)
Авксентьєва О. О. - Гени контролю темпів розвитку як компоненти системи регуляції стійкості Triticum aestivum L. до біотичного стресу за умов in vitro, Терентьєва Н. В. (2017)
Білинська О. В. - Вплив низькомолекулярних осмогенних речовин на індукцію ембріоїдогенезу у культурі пиляків in vitro ярого ячменю (2017)
Воронова С. С. - Визначення осмотолерантності рослин м’якої пшениці (Triticum aestivum L.), що містять дволанцюговий РНК-супресор гена проліндегідрогенази, Дубровна О. В. (2017)
Гончарук О. М. - Аналіз осмостійкості трансгенних рослин пшениці, що містять ген орнітинамінотрансферази, Дубровна О. В. (2017)
Жук В. В. - Фотоморфогенетична відповідь рослин гороху (Pisum sativum L.) на дію ультрафіолетової радіації, Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. (2017)
Жук В. П. - Жирно-кислотний склад калюсних культур з різних типів експлантів рослин амаранту, Сахно Л. О., Хархота М. А., Ісаєнков С. В. (2017)
Жук І. В. - Участь ферулової кислоти в індукуванні стійкості рослин озимої пшениці проти збудника септоріозу, Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2017)
Замбріборщ І. С. - Ефективність андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та їхніх гібридів пшениці м’якої озимої різних генерацій, Шестопал О. Л., Бойко М. С., Доброва Г. О., Агафонова С. В. (2017)
Кіщенко О. М. - Транзієнтна експресія GFP в культурі рослинних тканин in vitro за використання модульної системи вірусних векторів, Петерсон А. А., Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2017)
Ковтун С. І. - Біотехнологічні методи оцінки ефективності кріоконсервації сперми кнурів, Метлицька О. І., Щербак О. В., Гиря В. М., Копилова К. В. (2017)
Коломієць Ю. В. - Бактеріальні хвороби томатів (2017)
Комісаренко А. Г. - Рівень вільного проліну в Т3 трансгенних рослинах соняшника (Helianthus annuus L.) з дволанцюговим РНК супресором гена проліндегідрогенази, Михальська С. І. (2017)
Кравець Н. Б. - Особливості вкорінення in vitro рослин деяких видів роду Carlina L., Мосула М. З., Дробик Н. М., Тулайдан Н. В., Четербок М. Б. (2017)
Курило В. В. - Получение трансгенных линий сахарной свеклы, содержащих синтетический ген cry1C, Шиша Е. Н., Емец А. И. (2017)
Лёшина Л. Г. - Исследование влияния светодиодного освещения на рост и развитие ряда лекарственных растений в условиях in vitro, Булко О. В., Пушкарева Н. А., Петерсон А. А., Кучук Н. В. (2017)
Мацевич Л. Л. - Дослідження ефективності препаратів на основі клітин та їх похідних для лікування важких опікових ран, Папуга О. Є., Рубан Т. П., Лукаш Л. Л. (2017)
Нітовська І. О. - Селекція на гліфосаті трансгенних калюсних ліній кукурудзи генотипів, районованих в Україні, Комарницький І. К., Моргун Б. В. (2017)
Ніфантова С. М. - Отримання трансгенних рослин люцерни (Medicago sativa L.) та арахісу (Arachis hypogaea L.), стійких до гербіциду Pursuit, Комарницький І. К., Кучук М. В. (2017)
Пикало С. В. - Клітинна селекція тритикале озимого на стійкість до сольового стресу, Дубровна О. В., Демидов О. А. (2017)
Сергєєва Л. Є. - Порівняльні реакції рослин кукурудзи на дію штучного зневоднення, Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2017)
Щербак О. В. - Вивчення біологічної активності наноматеріалу в умовах культивування сперматозоїдів та ооцитів свиней in vitro, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С., Ковтун С. І., Галаган Н. П., Троцький П. А. (2017)
Юр’єва О. М. - β-глюкозидази ендофітних і сапротрофних штамів Penicillium funiculosum, Григанський А. П., Сирчін С. О., Наконечна Л. Т., Павличенко А. К., Курченко І. М. (2017)
Jafarov H. R. - Expression pattern of SLWRKY33 and SLERF5 in tomato plants under elevated salt concentration and water deficit, Gasimov K. G. (2017)
Sakhno L. O. - Antioxidant activity in Brassica napus L. plants expressing lox-dependent BAR gene, Lystvan K. V. (2017)
Дика Л. Д. - Тривалість життя в імаго Drosophila melanogaster Meig. за впливу мікрохвильового опромінювання, Страшнюк В. Ю. (2017)
Дромашко С. Е. - Воздействие свинца и кадмия на экспрессию металлотионеина у половозрелых особей Lymnaea stagnalis L., Шевцова С. Н., Бабенко А. С. (2017)
Кіндрат І. П. - Експресія генів метаболізму заліза як маркерів орган-специфічної токсичності, Ерстенюк Г. M. (2017)
Мірюта Н. Ю. - Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Ймовірнісні зв’язки трьох показників пристосовуваності між собою та з розміром геному, Парнікоза І. Ю., Пороннік О. О., Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2017)
Неумержицька Л. В. - Цитогенетичне дослідження в клітинах кісткового мозку щурів – нащадків першого покоління батьків, які зазнали впливу інкорпорованого 131І, Талько В. В., Прохорова Е. М., Атаманюк Н. П. (2017)
Парнікоза І. Ю. - Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Зв’язок розміру геному та двох показників пристосовуваності, Мірюта Н. Ю., Ройек М., Бетєхтін А. А., Пороннік О. О., Мирюта Г. Ю., Навроцька Д. О., Хастерок Р., Кунах В. А. (2017)
Пороннік О. О. - Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Довжина листків та вміст флавоноїдів у культурі in vitro та в природі, Парнікоза І. Ю., Мірюта Н. Ю., Мирюта Г. Ю., Грахов В. П., Навроцька Д. О., Кунах В. А. (2017)
Скоробагатько Д. А. - Особенности конъюгации политенных хромосом в потомстве Drosophila melanogaster Meig. после острого γ-облучения, Страшнюк В. Ю., Мазилов А. А. (2017)
Карпов П. А. - Високопропускний скринінг інгібіторів тубулінів паразитичних грибів, Демчук О. М., Ожерєдов С. П., Співак С. І., Раєвський О. В., Самофалова Д. О., Блюм Я. Б. (2017)
Новожилов Д. О. - Са2+- та Са2+-кальмодулін-залежні протеїнкінази – потенційні регулятори структури і функцій мікротрубочок у рослин, Карпов П. А., Раєвський А. В., Ожередов С. П., Блюм Я. Б. (2017)
Підпала О. В. - Рекомбінаційне походження ядерних інтронів, Лукаш Л. Л. (2017)
Полищук Л. В. - Организация crt-кластеров штаммов из Streptomyces griseus группы, Лукьянчук В. В. (2017)
Самофалова Д. А. - Реконструкція просторової структури комплексів рослинних протеїнфосфатаз типу 1, 2а, 4 з мікроцистином-LR, Карпов П. А., Раєвський О. В., Блюм Я. Б. (2017)
Співак С. І. - Створення бібліотеки моделей просторових структур молекул тубулінів патогенних червів, Демчук О. М., Карпов П. А., Ожерєдов С. П., Блюм Я. Б. (2017)
Shahmuradov I. A. - Novel tools for the prediction of promoters in plants and bacteria (2017)
Блюм Я. Б. - Николай Иванович Вавилов в медальерном искусстве и филателии. К 130-летию со дня рождення, Барштейн В. Ю. (2017)
Бородіна К. І. - Комплексне застосування інноваційних педагогічних технологій у формуванні еволюційних понять на уроках біології, Кмець А. М. (2017)
Вировець В. Г. - Ренесанс посівних конопель як результат успішної селекції, Лайко І. М., Кириченко Г. І., Міщенко С. В., Кмець І. Л. (2017)
Піскун Р. П. - Фактори та умови еволюції – історія і сучасність, Шкарупа В. М., Молчан І. М., Мусатова К. В., Гринчак Н. М. (2017)
Рожков А. О. - Формування якості зерна пшениці твердої ярої залежно від впливу позакореневих підживлень (2015)
Пузік Л. М. - Екологічна стабільність гібридів капусти броколі, Бондаренко В. А. (2015)
Босак В. Н. - Аминокислотный состав и биологическая ценность белка бобовых овощных культур (2015)
Сачивко Т. В. - Оценка различных видов базилика по основным хозяйственно ценным признакам (2015)
Соломонов Р. В. - Особенности формирования урожая у соротообразцов яровой мягкой пшеницы различных генетических пулов (2015)
Кирилюк В. П. - Продуктивність сої залежно від від способів застосування біофунгіциду АГАТ-25К (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування врожаю ріпака ярого залежно від норми висіву та доз мінеральних добрив в умовах Північно-східного Лісостепу України, Мльник А. В., Тютюник В. А. (2015)
Бухало В. Я. - Особливості формування програмованого врожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України, Сухова Г. І. (2015)
Солонечний П. М. - Оцінка взаємодії генотип х середовище сортів ячменю ярого за допомогою GGE BIPLOT аналізу, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Бондарева О. Б., Логвиненко Ю. В. (2015)
Гудим О. В. - Ефективність використання експериментального мутагенезу в селекції рослин, Васько В. О. (2015)
Несміян О. В. - Адаптивний потенціал зернового амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2015)
Shotik N. V. - Susceptibility alternaria solani (Ell. ET MART) neerg. ph infestans on tomatoes in kiev region (2015)
Поспєлов С. В. - Посівні якості насіння ехінацеї залежно від його травмування, Поспєлова Г. Д. (2015)
Дідух Н. О. - Вплив метеорологічних факторів на швидкість проростання насіння кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України, Кирюхін С. О. (2015)
Нестеренко Є. Л. - Екологічна мінливість господарсько цінних ознак буряка столового сортотипу ерфуртський (2015)
Носко В. Л. - Дослідження втрат під час зберігання коренеплодів буряка столового різних сортів вирощених за органічного виробництва (2015)
Дмитрик П. М. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність насіння Foeniculum vulgare (2015)
Муравйов В. О. - Урожайність картоплі залежно від агрометеорологічних умов вирощування, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2015)
Колеснік Л. І. - Бурякова листкова попелиця Aphis fabae Scop (Homoptera: Aphididae) в посівах буряка столового і заходи з обмеження її шкідливості (2015)
Заморська І. Л. - Вміст і склад летких компонентів суничних компотів (2015)
Романова Т. А. - Насіннєва продуктивність квасолі овочевої у процесі застосування добрив, Романов О. В. (2015)
Поташова Л. М. - Використання біопрепаратів при вирощуванні квасолі у Східному Лісостепу України (2015)
Для авторів (2015)
Алексієвець Л. - У нових європейських умовах – нова історія? (2017)
Юрій М. - Архетип і ментальність через призму історії, Алексієвець Л. (2017)
Секо Я. - Дискурс Центральної Європи в публіцистиці 1980-х – початку 1990-х років (2017)
Калакура Я. - Архаїзація українського суспільства як ментальне явище сьогодення, Юрій М. (2017)
Шама О. - Погляди на державу в епоху пізньої античності: від негації Плотіна до "двох градів" Августина (2017)
Ніколаєць Ю. - Етносоціальна структура населення Галичини під час Другої світової війни (2017)
Прийдун С. - Історико-геополітичні передумови та основні етапи формування зовнішньополітичної діяльності України (2017)
Денис І. - Українські традиції найменування дитини на Опіллі (2017)
Дацків І. - Актуальні питання щодо інтеграції України в європейське співтовариство (2017)
Алексієвець М. - Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення (2017)
Suchyj O. - Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski, Sydoruk T., Heliasz M. (2017)
Чорна Н. - Україна в зовнішній політиці Республіки Польща (1991 – 2015 рр.) (2017)
Григорук Н. - Cхідна політика об’єднаної Європи: історія українського вектору (1991 – 2005 рр.) (2017)
Василишин С. - Тенденції та проблеми співпраці України i Республіки Білорусь в економічній сфері у сучасних умовах (1994 – 2004 рр.) (2017)
Смільська І. - Співпраця України та ООН у миротворчій діяльності (1992 – 2014 рр.) (2017)
Мудрієвська І. - Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами (2017)
Лахманюк Т. - Українсько-японські відносини на сучасному етапі (1991 – 2016 рр.) (2017)
Гіщинський В. - "Український гордіїв вузол" сучасної геополітики (2017)
Буглай Н. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з ЄС (2017)
Мартинов А. - Відносини Євросоюзу і НАТО: історичні уроки (2017)
Боровець І. - Політичні критерії членства та "політика обумовлення" як дієвий механізм ЄС у євроінтеграційному діалозі з Республікою Хорватія (2017)
Валіон В. - Торговельно-економічне співробітництво Республіки Білорусь та країн Євросоюзу на сучасному етапі (2017)
Грубінко А. - Політика Великої Британії щодо України в контексті розвитку зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (2017)
Костюк Л. - Динаміка міграційної політики Австрії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Парнета О. - Деякі питання міжнародних відносин у ЦСЄ в міжвоєнний період (1919 – 1939) (2017)
Павленко О. - Еволюція політики НАТО щодо проблеми Косово і Криму (2017)
Кватира І. - Ключові аспекти інвестиційної політики у розвитку польської економіки міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр.) (2017)
Городня Н. - Причини міжнародної "української кризи" у західному науковому дискурсі (2017)
Юрій М. - Цивілізаційне розуміння історії та сутність менталітету (2017)
Стопчак М. - Другий зимовий похід армії УНР в інтерпретації радянської історіографії (2017)
Калакура О. - Українсько-польські відносини міжвоєнних років у сучасній українській історіографії (2017)
Конарівська Ю. - Проблематика польського визвольного руху середини ХІХ століття на правобережній Україні у роботах українських істориків початку ХХІ ст. (2017)
Волошенко А. - Корупція в оборонному секторі: чинники виникнення і прояву (2017)
Ключник Р. - Антиросійські протести в Україні та за кордоном (2017)
Матяш І. - Внесок білоруса Івана Красковського у формування української дипломатії (1918 – 1921 рр.) (2017)
Зуляк І. - Парламентська діяльність Олександра Барвінського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до 170-ї річниці від дня народження), Кліш А. (2017)
Рокіцький О. - Іван Пулюй у світовій науці і культурі, Рокіцька Н. (2017)
Весельська Н. - Участь Олександра Яблоновського у з’їздах істориків польського історичного товариства (2017)
Ковтуненко О. - Історія Речі Посполитої в дослідженнях Михайла Кояловича (1828 – 1891 рр.) (2017)
Кравець В. - Особливості ставлення до сексуальності та кохання у середньовічній Європі та Київській Русі: порівняльний аспект (2017)
Орлова Т. - "Україна в контексті світової історії" – нова навчальна дисципліна у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2017)
Калакура Я. - Ментальність як концепт гуманітаристики (2017)
Романишин Н. - Реалізація концепції історії княжої Русі-України М. Грушевського у сучасному шкільному підручнику, Свідерський Ю. (2017)
Литвин Л. - Зарубіжний досвід фінансування освіти: перспективи застосування в Україні (2017)
Ігнатенко Н. - Концептуальні засади розвитку шкільної освіти в контексті інтеграційних процесів країн Євросоюзу (2017)
Марусик Ю. - Міграційні настрої студентів крізь призму модернізації України (на прикладі НУ "Львівська Політехніка") (2017)
Мирний О. - Історична ретроспектива українсько-польських відносин у контексті їх подальшого розвитку (2017)
Герега Й. - Прадавні пам’ятки на території України та Тернопільщини (2017)
Пілюков Ю. - Сучасний стан міжнародного співробітництва при здійсненні судово-експертної діяльності у сфері захисту суспільної моралі, Петришин І. (2017)
Бевзюк Є. - Іваненко О. Університети України в міжнародних наукових зв’язках Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 375 с. (2017)
Закличний лист Генеральному cекретареві Ради Європи панові Турбйорну Ягланду (2017)
Костюк Л. - Міжнародна наукова конференція "Європа–Україна−Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека" (2017)
Алексієвець М. - Фотоджерела. "Європа–Україна−Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека" у ТНПУ ім. В. Гнатюка (2017)
Алексієвець Л. - Михайло Конончук: повернення (2017)
Із книги Андрія Ковальчука. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії. – К.: Знання, 2016. – 318 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
До уваги авторів! (2017)
Від редактора (2017)
Кравченко В. І. - Порушення макро- та мікроелементного забезпечення у хворих на вузлову патологію щитоподібної залози з регіонів, постраждалих після Чорнобильської аварії, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М., Голінько О. М., Голуб І. О. (2017)
Архипкіна Т. Л. - Стан вуглеводного обміну у хворих із синдромом полікістозних яєчників, Любимова Л. П., Місюра К. В., Караченцев Ю. І. (2017)
Цинтар Т. П. - Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості еритроцитів при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень, у хворих на ожиріння, Федів О. І., Ступницька Г. Я., Глуговська С. В. (2017)
Popruga A. O. - Mathematical model of diabetic encephalopathy in diagnosis of complicated forms of diabetes mellitus, Mykhaylychenko T. Ye., Samarchenko L. A., Bobyrova L. Ye. (2017)
Мельник О. Б. - Якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням виявлення поліморфізму RS9939609 гена FTO і RS324011 гена STAT6, Федів О. І. (2017)
Місюра К. В. - Деякі аспекти діагностики абдомінального ожиріння в міського населення України (2017)
Паньків В. І. - Фармакотерапевтична ефективність і переваги комбінованого лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Наримова Г. Дж. - Оценка эффективности хирургического лечения АКТГ-зависимого синдрома Кушинга в раннем и позднем послеоперационном периоде (2017)
Didushko O. M. - Influence of certain components of metabolic syndrome on renal function in hypothyroidism (literature review) (2017)
Щубелка Х. М. - Стан опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет, Олексик О. Т., Ганич Т. М. (2017)
Pankiv I. V. - Effect of vitamin D supplementation on insulin resistance in patients with hypothyroidism (2017)
Коритко О. О. - Лікування пацієнток з безплідністю, асоційованою з метаболічним синдромом (2017)
Бойчук Т. М. - Особливості порушень функціонального стану нирок у ранній період експериментального цукрового діабету, Оленович О. А., Грицюк М. І., Гоженко А. І. (2017)
Содержание (2017)
Назаренко Л. Г. - Купирование боли при некоторых видах акушерской патологии: место нестероидных противовоспалительных препаратов (Клиническая лекция) (2017)
Пост-релиз І Международного Конгресса "Репродуктивное здоровье: мультидисциплинарный подход в непрерывном профессиональном развитии врачей" (Часть 2) (2017)
Современные подходы к лечению тяжелых менструальных кровотечений у женщин репродуктивного возраста (2017)
Татарчук Т. Ф. - Роль гиперпролактинемии в генезе стрессиндуцированного бесплодия и возможности ее коррекции, Косей Н. В., Регеда С. И., Яроцкая Н. В., Горохова А. А. (2017)
Романенко Т. Г. - Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози, Чайка О. І. (2017)
Дубоссарская З. М. - Обсуждение нового подхода к менеджменту синдрома поликистозных яичников (2017)
Анчева І. А. - Сучасний погляд на психологічну готовність жінки до материнства (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Залізодефіцитні стани в акушерстві і гінекології, Гопчук О. М. (2017)
Дубоссарская З. М. - Современный взгляд на проблему воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, Дубоссарская Ю. А., Грек Л. П., Ушакова Т. Б. (2017)
Пирогова В. І. - Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями, Фейта Ю. Р. (2017)
Возіанов С. О. - Показники глікемічних профілей крові в осіб із цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу, Гурженко А. Ю. (2017)
Чабанов П. В. - Електроміографічний контроль ефективності комплексного лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром і гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки (2017)
Ромащенко О. В. - Подходы к лечению инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин репродуктивного возраста, Григоренко В. Н., Билоголовская В. В., Лебедь Л. А., Волков С. С. (2017)
Дзьомбак В. Б. - Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу, Макарчук О. М. (2017)
Зайцев И. А. - Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2017)
Жук С. І. - Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності, Ошовський В. І., Соловей О. Г. (2017)
Воробей Л. І. - Особливості моніторингу стану плода у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом (2017)
Местное лечение инфекционного вагинита: влияние комбинированных препаратов на рост лактобактерий (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії, Губар І. А., Кульчицький Д. В. (2017)
Лахно И. В. - Оптимизация лечения пациенток с фолликулярными кистами яичников, Ткачев А. Э., Сегал О. С., Жданюк С. А., Аблязова А. А., Несмиян Н. В. (2017)
Матвійків Н. І. - Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників, Макарчук О. М. (2017)
Lytvyn N. V. - Immunological interaction of organisms of the women with infertility included in the IVF program (2017)
Литвин Н. В. - Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, включених у програму IVF (2017)
Аксьонова А. В. - Атерогенні прогностичні маркери прееклампсії (Аналітичний огляд літератури та власні спостереження) (2017)
Задержка роста плода – диагностика и лечение (2017)
Jonathan L. Hecht - Патология эклампсии: серия вскрытий, Jaume Ordi, Carla Carrilho, Mamudo R. Ismail, Zsuzsanna K. Zsengeller, S. Ananth Karumanchi, Seymour Rosen (2017)
Трипольська Г. С. - Ефективність державної політики у сфері виробництва "зеленої" електроенергії (2012)
Халатов A. А. - Термодинамический цикл Майсоценко и перспективы его применения в Украине, Карп И. Н., Исаков Б. В. (2012)
Ткаленко Д. А. - Зависимость перенапряжения катодного выделения водорода на металлах от их свободной поверхностной энергии и ψ-фактора, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. (2012)
Гаевский А. Ю. - Определение параметров фотоэлектрических модулей на основе точного решения уравнения для ВАХ (2012)
Бекиров Э. А. - Моделирование солнечного коллектора с естественной циркуляцией в режиме реального времени, Каркач Д. В. (2012)
Кокошин С. С. - Методика визначення коефіцієнта ефективної теплопровідності композитного матеріалу тепловідвідної панелі, Коломієць Д. П., Кучинський В. П., Суржик О. М. (2012)
Буркова Е. В. - Экологическая рекультивация отработанных карьеров путем создания тепловых гелиостанций, Макаров В. В., Бурков Д. В. (2012)
Кудря С. А. - Оптимизация систем возбуждения электрических машин, Перминов Ю. Н., Буденный В. Ф., Марченко Н. В. (2012)
Мороз А. В. - Природоохоронні аспекти розвитку малої гідроенергетики в Карпатському регіоні України (2012)
Забарний Г. М. - Оцінка енергетичного потенціалу систем теплопостачання на основі теплових насосів, що використовують низькопотенційну енергію грунту, повітря та підземних вод приповерхневих водоносних горизонтів, Маслюкова З. В., Дідківська Г. Г., Примак А. І. (2012)
Швець М. Ю. - Теплопостачання бальнеологічного комплексу з використанням теплових насосів та термальної води, Олійніченко В. Г., Барило А. А. (2012)
Суржик Т. В. - Деякі принципи підвищення ефективності використання теплонасосних установок (2012)
Голуб Н. Б. - Вплив фізичних факторів на формування біоплівки на аноді паливного елемента, Андруховець В. М., Било О. М. (2012)
Лантух Г. В. - Получение обогащенного топливного этанола, Лукашевич К. Н., Новак А. Г., Цыганков С. П. (2012)
Abstracts (2012)
Содержание (2017)
Герасимова Т. В. - Апендикулярно-генітальний синдром у дитячій гінекології, Гопчук О. М. (2017)
Раціональне ведення пологів. Сучасні підходи до проведення передіндукції та індукції пологів (2017)
Національний консенсус щодо ведення пацієнток з цервікальними інтраепітеліальними неоплазіями, зумовленими папіломавірусною інфекцією (2017)
Гайдукова С. Н. - Современная тактика лечения железодефицитной анемии, Выдыборец С. В. (2017)
Каминский В. В. - Новые аспекты в лечении лейомиомы матки, ассоциированной с эндометриозом, Прокопович Е. В. (2017)
Возіанов С. О. - Тактика лікування кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. (2017)
Макаренко М. В. - Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Слободенюк А. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2017)
Козаренко Т. М. - Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія, Карачарова І. Ю., Гончаренко В. М., Клюсов О. М., Говоруха Т. М. (2017)
Коньков Д. Г. - Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського песарію при неспецифічному вагініті, Старовєр А. В., Булавенко О. В., Вознюк А. В. (2017)
Довгань А. А. - Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки (2017)
Яроцька І. В. - Перспективи безперервного професійного розвитку в умовах приватного медичного центру, Вдовиченко С. Ю. (2017)
Бойко В. І. - Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників, Сухоставець Н. П. (2017)
Чабанов П. В. - Лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром, гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки (2017)
Шелигін О. С. - Особливості професійної захворюваності жінок–медичних працівників (2017)
Литус А. И. - Особенности психоэмоциональных нарушений и качества жизни в зависимости от тяжести и формы акне у женщин с бесплодием, Заднипряная О. И. (2017)
Dziombak V. B. - Characteristic features of puberty in adolescent girls from the Precarpathian region and the main factors of reproductive potential decline, Makarchuk O. M. (2017)
Рыкова О. В. - Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный: Что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении? (2017)
Исламова Е. В. - Хронический гломерулонефрит и беременность (2017)
Гопчук О. М. - Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи (2017)
Бойко В. І. - Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки, Воліна-Стахорна Ю. С. (2017)
Костюк А. Л. - Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2017)
Мельников С. М. - Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія, Тацький О. Ф. (2017)
Люлько А. А. - Комплексная оценка диагностических критериев у женщин с цистоцеле и стрессовым недержанием мочи (2017)
Костіков В. В. - Особливості перебігу післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні лапаротомічним та лапароскопічним доступом гінекологічних захворювань у жінок з екстрагенітальною патологією (2017)
Булавенко О. В. - Корекція біоценозу піхви із застосуванням Лактагелю після проведення гінекологічних операцій, Рудь В. О., Босий С. А. (2017)
Авраменко Н. В. - Вплив гормональної контрацепції на слизову оболонку шийки матки у жінок з надмірною масою тіла, Грідіна І. Б. (2017)
Лигирда Н. Ф. - Важка дисплазія епітелію шийки матки та внутрішньоепітеліальна карцинома (ЦІН 3) з поширенням на склепіння та стінки піхви. Діагностика та лікування, Свінціцький В. С., Кротевич М. С. (2017)
Прудніков П. М. - Поєднання аденоміозу і гіперпластичних процесів матки: удосконалена тактика діагностики та лікування (2017)
Дола О. Л. - Стан системи імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки (2017)
James M. N. Duffy - Систематический обзор первичных исходов, их оценка в результатах рандомизированных исследований, изучающих лечение преэклампсии, Martin Hirsch, Chris Gale, Louise Pealing, Anusuya Kawsar, Marian Showell, Paula R. Williamson, Khalid S. Khan, Sue Ziebland, Richard J. McManus (2017)
Первичная профилактика рака шейки матки: ресурсно стратифицированное руководство Американского общества клинической онкологии (2017)
Резніченко Ю. М. - Вплив повертань на процес попереднього вапнування, Хомічак Л. М., Петриченко І. Б., Виговський В. Ю. (2013)
Прядко М. О. - Розвиток наукових досліджень кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ в галузі цукрових теплотехнологій, Василенко С. М., О.С. Бессараб О. С., Петренко В. П., Засядько Я. І. (2013)
Сидорченко О. І. - Дослідження морфологічної структури різних видів кукурудзяного крохмалю, Захарченко Т. М., Сакун М. М. (2013)
Грабовська О. В. - Вплив сортових особливостей на природні комплексні сполуки топінамбура, Літвяк В. В. (2013)
Слива Ю. В. - Ідентифікація та оцінка екологічних ризиків під час вирощування цукрових буряків, Безжон О. І. (2013)
Сичевський М. П. - Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва, Хомічак Л. М., Олійнічук С. Т., Ярчук М. М., Калініченко М. Ф. (2013)
Прозор С. М. - Схема подачі і очищення буряків на Линовицькому цукровому комбінаті, Пономаренко В. В., Люлька Д. М. (2013)
Вєрченко Л. М. - Додаткові реагенти для очищення дифузійного соку: минуле, сьогодення, перспективи, Ткаченко С. В., Хомічак Л. М., Сидоренко Н. В. (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Числа Архімеда цукрових утфелів, Форсюк А. В., Мокляк В. Ф. (2013)
Кравчук А. Ф. - Статистичні характеристики похибок в цифрових системах регулювання обертів асинхронних електродвигунів приводу дифузійних апаратів (2013)
Павелко В. І. - Тепловий і гідродинамічний розрахунок вакуум-апаратів (2013)
Ткаченко Л. В. - Оптимізація складу сусла для вирощування дріжджів при використанні напівпродуктів цукрового виробництва, Процан Н. В., Кирилюк М. С. (2013)
Hoffmann М. - Hydromorphological assessments at the irpin river-methodological hints and first findings, Saliuk A. F. (2016)
Михайлов Ю. О. - Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення, Шевченко А. М., Даниленко Ю. Ю., Лютницький С. М., Богаєнко В. О. (2016)
Шевчук С. А. - Визначення показників якості води за даними дистанційного зондування землі, Шевченко І. А. (2016)
Чарний Д. В. - Дослідження ефективності роботи контактного фільтра з пінополістирольним фільтруючим завантаженням при очищенні природних поверхневих вод, Мацелюк Є. М., Харченко М. Ю. (2016)
Вишневський В. І. - "Цвітіння” води на водозаборі Дніпровської водопровідної станції, Лопата Л. М. (2016)
Петроченко О. В. - Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням (2016)
Бандурович Ю. Ю. - Якість поверхневих вод басейну річок Тиса-Тур, Фандалюк А. В., Осійський Е. Й., Скоблей М. П. (2016)
Чарний Д. В. - Обґрунтування можливості очищення підземних вод із понаднормовим вмістом fe2+ і mn2+ за допомогою спрощеної аерації по безреагентній схемі (2016)
Усатий С. В. - Біологічне забруднення води в системах краплинного зрошення, Усата Л. Г. (2016)
Рокочинський А. М. - Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах. (2016)
Приведенюк Н. В. - Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах лівобережного Лісостепу України (2016)
Шалай С. В. - Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості, Фроленкова Н. А., Бондарчук Н. С., Рокочинський А. М. (2016)
Ромащенко М. І. - Автоматизація і оптимізація підбору добрив за балансовим методом, Матяш Т. В., Ковальчук В. П., Сорока Н. В., Богаєнко В. О. (2016)
Ромащенко М. І. - Система інформаційного забезпечення аграрного виробництва через мережу інтернет, Ковальчук В. П., Тараріко Ю. О., Сорока Ю. В., Крученюк А. В., Демчук О. С. (2016)
Чорна К. І. - Світовий досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення (2016)
Сидоренко О. О. - Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’ять, Цвєтова О. В., Тураєва О. В. (2016)
Сидоренко О. О. - Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах, Поліщук К. В., Нечай О. М. (2016)
Коваленко О. В. - Сучасні матеріали для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу (2016)
Петроченко В. І. - Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів (2016)
Хоружий П. Д. - Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду, Левицька В.Д. (2016)
Коваленко О. В. - Особливості відновлення та захисту бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплекс (2016)
Продуктове відділення "з нуля" за 4 місяці – це реально! (2014)
Хоменко М. Д. - Перспективна схема і обладнання мийного відділення цукрового заводу продуктивністю 6 000 тонн переробки буряків за добу (з використанням комбінованої бурякомийки коритного типу СКД-6, Сорокін А. І., Кухар В. М., Парахоня М. П., Ткачук В. М., Саповський В. Д. (2014)
Мокляк В. Ф. - Дослідження середнього об'ємного паровмісту динамічного двофазного шару в замкнутих термосифонах, Василенко С. М., Форсюк А. В. (2014)
Грушецький Р. І. - Дослідження впливу процесів подрібнення інулінвмісної сировини на одержання соку (2014)
Міщук Р. Ц. - Раціональні методи роботи та модернізація кристалізаційного відділення цукрового заводу, Савич А. Н. (2014)
Шутюк В. В. - Образование оксидов азота в сушильном агенте сушилок свекловичного жома, Бессараб А. С., Василенко С. М. (2014)
Писаренко П. В. - Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті сталого розвитку регіонів України, Самойлік М. С., Колєснікова Л.А. (2017)
Господаренко Г. М. - Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць, Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. (2017)
Зверковський В. М. - Метали в системі "технозем – Robinia pseudoacacia l." у рекультиваційних насадженнях Степу України, Ситник С. А. (2017)
Цилюрик О. І. - Вплив мульчувального обробітку ґрунту на поживний режим чорнозему в посівах ячменю ярого (2017)
Бойко М. В. - Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis та їх потенціал у біоконтролі комах (2017)
Бунчак О. М. - Особливості формування врожаю сої з умістом Cr+3 залежно від застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2017)
Сендецький В. М. - Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності рослин соняшнику (2017)
Жуков О. В. - Дерново-алювіальні ґрунти у заплаві р. Дніпро в межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський": морфологія та профільний розподіл фізичних властивостей, Задорожна Г. О., Коцун В. I., Мізін М. C. (2017)
Шкурко Т. П. - Оцінка молочної продуктивності первісток голштинської породи за геном капа-казеїн, Іванов О. І., Іванов І. А. (2017)
Васильєва О. О. - Аспекти розвитку козівництва як сучасного напряму екологічного виробництва в тваринницькій галузі, Бондаренко О. М. (2017)
Миронов А. С. - Оперативное определение теплофизических параметров почвы в течение дня, Золотовская Е. В. (2017)
Стремоухов О. Б. - Обґрунтування конструктивної схеми подачі природного газу для автотракторних газодизелів (2017)
Брижатий І. Ю. - Експериментальні дослідження роботи сферичного диска на пружному стояку (2017)
Зажарська Н. М. - Параметри субклінічного маститу в кіз, Неверковець Н. Ю., Данилюк В. О. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Мастит – актуальна проблема молочного стада, Грищук А. В., Грищук І. А. (2017)
Фотіна Г. А. - Ефективність комплексного застосування імуномодулятора Авесстимтм та вітаміну Євітсел в умовах господарства з розведення індиків, Фотіна Т. І., Вієвський Г. С., Фотін А.І. (2017)
Грибан В. Г. - Концентрація продуктів пероксидації та активність антиоксидантної системи в корів 5−6-річного віку за впливу Гуміліду та Селену, Милостива Д. Ф., Печений Є. А. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Проблеми використання методів клітинної регенеративної терапії у ветеринарній клінічній практиці, Малюк М. О., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О., Данілов В. Б. (2017)
Салівон В. О. - Аутореінфузія асцитичної рідини в лікуванні собак з ускладненою асцитом портальною гіпертензією, Сухонос В. П. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Активність трансаміназ в сироватці крові новонароджених телят різних біогеохімічних зон, Саулко В. В., Довга Л. В. (2017)
Данчук О. В. - Взаємозв’язки вмісту кортизолу в крові свиней із активністю системи антиоксидантного захисту за технологічного стресу, Карповський В. І., Постой Р. В., Приступа Т. І. (2017)
Ткаченко О. А. - Ознаки та властивості Mycobacterium bovis в аспекті штаммових відмінностей, Білан М. В., Шендрик І. М., Северина Ю. В . (2017)
Брошков М. М. - Підвищення природної резистентності та імунологічної реактивності цуценят шляхом додавання до основного раціону кормової добавки гумінової природи, Галузіна Л. І., Степченко Л. М., Трокоз В. О., Семенова А. А. (2017)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія (2017)
Стойко С. - In memoriam Володимира Івановича Чопика (4 червня 1929 р. – 3 грудня 2015 р.), Барна М. (2016)
Драницина А. - Експресія генів Cftr, Snn1b та Slc9a3 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика, Дворщенко К., Гребіник Д., Остапченко Л. (2016)
Соколенко В. - Особливості активності професійних фагоцитів у мешканців територій, забруднених радіонуклідами (2016)
Нужина Н. - Особливості анатомічної будови листків деяких видів роду Rosa у зв'язку з їх посухостійкістю, Ткачук О. (2016)
Бурлака Ю. - Дослідження агрегаційної здатності тромбоцитів у хворих на рак гортані, Гринь Н., Верьовка С. (2016)
Калиновський В. - Вплив наночастинок та йонів золота на морфо-функціональний стан сім'яників статевонезрілих щурів, Пустовалов А., Дзержинський М., Гродзюк Г., Андрюшина Н. (2016)
Горобець Л. - Птахи в живленні пугача (BUBO BUBO L.) Передкавказзя, Яненко В. (2016)
Kузнєцова M. - Дослідження гострої та підгострої токсичності екстракту лушпиння квасолі звичайної за умов його перорального введення, Галенова T., Савчук О. (2016)
Молчанюк Н. - Динаміка ультраструктурних змін хоріоретинального комплексу очей щурів, викликаних великою дозою метанолу (2016)
Харькова А. - Експресія генів IGF1R, IGFBP4 та IGFBP5 у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глютаміну, Мінченко О. (2016)
Будаш Г. - Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками, Білько Н. (2016)
Палагеча Р. - Представники родини Magnoliaceae juss., що зростають у різних кліматичних зонах, в колекціях ботанічних садів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Латвійського університету, Таран Н., Галениеце А., Томсоне С. (2016)
Гончаревський C. - Динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини у умовно здорових молодих людей, Мартинюк В. (2016)
Корольова О. - Гриби класу Dothideomycetes лісових рослинних угруповань степової зони України (2016)
Крохмаль І. - Концепція прогнозу успішності інтродукції трав'янистих багаторічників до степової зони України (2016)
Устянська О. - Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів, Вовчук І., Петров С., Будняк О. Гоженко С. (2016)
Шатинська О. - Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. (2016)
Джус О. - Вплив N-гідрокси-4-((((E)-2-фенілетенил)сульфоніл)аміно)бутанаміду на показники клітинного циклу та адгезивні характеристики трансформованих клітин, Гарманчук Л., Сторожук О., Орисик В., Зборовський Ю., Вовк М. (2016)
Мірошник Н. - Структура дендрофлори та інвазивна активність видів-інтродуцентів правобережжя середнього Придніпров'я (2016)
Жунько І. Д. - Віруси та вірусні хвороби винограду (Vitis sp.), Ліманська Н. В., Мілкус Б. Н., Іваниця В. О. (2015)
Chuienko А. І. - Мicromycetes – potential biodestructors of rubber technical materials wastes in the clamate of ukraine (2015)
Романовська І. І. - Мукоадгезивний гель з іммобілізованими лізоцимом і кверцетином, Левицький А. П., Декіна С. С., Овсепян А. М. (2015)
Тігунова О. О. - Використання мутантним штамом C. acetobutylicum лігноцелюлозної сировини як субстрата, Шульга С. М. (2015)
Висотіна І. Б. - Моніторинг грибів – контамінантів хлібобулочних виробів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського