Олійник М. - Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Diedush O. - The periodization of ukrainian and russian national identities: a comparative analysis (2017)
Урочистості з нагоди ювілеїв (2017)
Співпраця із зарубіжними науковцями та громадськими діячами (2017)
Міжнародна наукова конференція (2017)
Захист докторських і кандидатських дисертацій на спецрадах ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (2017)
Праці молодих науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (2017)
Польові експедиційні дослідження (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Вахніна Л. - Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського |рец.: Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; |голов. ред. Г. Скрипник| ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с.| (2017)
Віталій Дончик (2017)
Василь Німчук (2017)
Віктор Чумаченко (2017)
Іван Матвіяс (2017)
Summaries (2017)
Інформація про авторів (2017)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2017 рік (2017)
Contents (2017)
Медведєв В. В. - Параметризація просторової неоднорідності ґрунтового покриву в межах малих ареалів (теоретичні і прикладні аспекти), Пліско І. В. (2017)
Тихоненко Д. Г. - Еволюція ландшафту і ґрунтового покриву Лісостепової зони України в четвертинний період, Гавва Д. В., Дегтярьов Ю. В. (2017)
Балюк С. А. - Трансформація властивостей ґрунтів Степу сухого у зв'язку з аридизацією клімату, Воротинцева Л. І., Захарова М. А., Носоненко О. А. (2017)
Недбаев В. Н. - Органическое вещество как показатель эволюции темно-серой оподзоленной почвы Центрального Черноземья России, Дегтярев В. В., Жерновая О. С., Трутаева Н. Н. (2017)
Балюк С. А. - Уміст рухомих форм важких металів у зрошуваних ґрунтах заплави Дніпра, Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Носоненко О. А. (2017)
Дегтярьов В. В. - Вплив систем удобрення на вміст власне гумусових речовин і детриту в лучно-чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України, Яцук І. П., Усата Р. Ю. (2017)
Скрильник Є. В. - Інфрачервона спектросопія гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його основі, Товстий Ю. М., Попірний М. А. (2017)
Гринченко Т. О. - Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення, Чередниченко І. В. (2017)
Голубченко В. Ф. - Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області, Куліджанов Е. В., Волянський О. М. (2017)
Тихоненко Д. Г. - Зміна структурного стану агрочорноземів за різних співвідношень активності іонів кальцію та амонію (за даними натурних спостережень), Дегтярьов Ю. В. (2017)
Тюнюнник Н. В. - Методичні засоби формування ґрунтозахисних агроландшафтів Донецької області, Качанова О. В. (2017)
Новосад К. Б. - Оцінка фітоактивності ґрунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами, Рєзнік С. В., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2017)
Гринченко Т. О. - П’ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області України (1966-2015 рр.), Десенко В. Г. (2017)
Тімченко Д. О. - До питання вивчення загальної природи функціонування вітрових та водних потоків, Коляда В. П., Куценко М. В. (2017)
Казюта О. М. - Ферментативна активність ґрунтів заплави р. Сіверський донець під лісовим ценозом (2017)
Фурманець О. А. - Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України, Олійник О. О., Безносова О. О. (2017)
Казюта А. О. - Динаміка ґрунтово-гідрологічних констант чорнозему типового різного використання (2017)
Масленніков Д. І. - Математична модель температурного режиму в навчальному містечку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Ткаченко Т. Г. (2017)
Дубина О. М. - Проблеми забезпечення, збереження та відновлення інформації стосовно раціонального використання ґрунтів України, Ткаченко В. П., Тімров О. О. (2017)
Сотников Ю. О. - Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного ґрунтознавства, Гавва Д. В., Новосад К. Б., Рєзнік С. В. (2017)
Цапко Ю. Л. - Нетрадиційні шляхи вирішення деяких проблем кислих ґрунтів різної генези, Огородня А. І., Мефреф Радван Бахаа, Холодна А. С. (2017)
Філон В. І. - Переваги і перспективи розвитку функціональної діагностики мінерального живлення рослин, Румянцева І. Є., Акопян А. А., Кирилюк А. М. (2017)
Бикін А. В. - Вплив рідких комплексних добрив на чисту продуктивність фотосинтезу рослин картоплі столової, Бордюжа І. П. (2017)
Залізовский В. С. - Вплив атмосферних опадів різних періодів на врожайність зерна ячменю та загальну ефективність органо-мінеральних добрив в умовах чорнозему типового (2017)
Улянич О. І. - Продуктивність рослин селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю, Діденко І. А. (2017)
Шевченко М. В. - Вплив способів обробітку ґрунту на проективне покриття поверхні та ґрунтозахисну ефективність, Дьомкін О. О. (2017)
Євтушенко Т. В. - Регулювання водних властивостей чорнозему типового в умовах ґрунтозахисного землеробства, Тонха О. Л., Козак В. М. (2017)
Колос О. М. - Вплив технологій обробітку ґрунту та систем удобрення на продуктивність зернової ланки сівозміни в Північному Степу України, Свиридов А. М. (2017)
Андрущенко О. П. - Історія створення полезахисних лісових смуг у навчальному господарстві "Докучаєвське", Євдокимова М. О. (2017)
Горін М. О. - Поширеність природних дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов Лівобережного Лісостепу, Діденко М. М. (2017)
Усцький І. М. - Омела біла (Viscum album L.) в м. Харкові: поширення та заходи щодо обмеження (2017)
Поташёв Ю. Н. - Насаждения, почвы и типы леса правого коренного берега р. Северский Донец в пределах Мохначанского лесничества (2017)
Булат А. Г. - Теоретичні та практичні аспекти створення колекції Rhododendron в умовах дендрологічного парку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Черкіс Т. М. (2017)
Трунов О. П. - Родючість ґрунтів садово-паркових об’єктів Луганської області (2017)
Мыслыва Т. Н. - Эффективность методов интерполяции на основе ГИС для оценки пространственного распределения рН в почве, Куцаева О. А., Белявский Ю. А. (2017)
Строкаль В. П. - Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Aгpоплюс-2006" (2017)
Чайка Н. И. - Формирование растительности на рекультивированых территориях в Западном Донбассе, Дегтярев В. В., Харитонов Н. Н. (2017)
Строкаль В. П. - Аналіз земельних ділянок селянського фермерського господарства "Нива" за показниками агрохімічної паспортизації земель (2017)
Даценко В. - Экологическая характеристика промышленных отходов, Хименко Н. (2017)
Ковпак А. В. - Механізм утилізації твердих побутових відходів на місцевому рівні як засіб збереження біологічних властивостей ґрунтів, Строкаль В. П. (2017)
Богуш Л. А. - Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища (2017)
Борзик О. Б. - Історико-педагогічний аналіз дефініції "толерантність" (2017)
Бортнікова О. В. - Методологічні підходи виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтва (2017)
Буцик І. М. - Сучасні проблеми у підготовці інженерів аграрного профілю до дослідницької професійної діяльності (2017)
Васильківський І. П. - Виховання емоційного інтелекту в системі середньої освіти: ретроспективний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду (2017)
Васюк О. В. - Організаційна діяльність тьютора у закладах вищої освіти (2017)
Вишнівська Н. В. - Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі (2017)
Власенко К. О. - Зарубіжний досвід виховання у студентів аграрних вищих закладів освіти ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці (2017)
Вороніна-Пригодій Д. А. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Гончарук М. В. - Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні (2017)
Гончарук О. М. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних вищих навчальних закладів (2017)
Діра Н. О. - Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі (2017)
Дьоміна В. В. - Білінгвальна культура майбутнього вчителя іноземної мови: компоненти, показники, рівні сформованості (2017)
Єресько О. В. - Педагогічні умови реалізації методики виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків на основі формування життєвих навичок (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в унівеситетах (2017)
Зорочкіна Т. С. - Розвиток вищої педагогічної освіти у Великій Британії на початку ХХІ ст. (2017)
Каленський А. А. - Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів (2017)
Кан О. Ю. - Дефінітивний аналіз організаційно-методичних засад підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України (2017)
Кільдеров Д. Е. - Педагогічна технологія в системі підготовки учителів технологій (2017)
Когут А. О. - Теоретичний аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження готовності майбутніх учителів до організації індивідуальної роботи учнів початкової школи (2017)
Козубенко К. В. - Особливості застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання (2017)
Кошук О. Б. - Теоретичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці інженерів-механіків (2017)
Крамаренко Т. В. - Особливості організації навчального діалогу опосерекованого засобами інформаційних технологій, Литвинова О. В., Резунова О. С. (2017)
Кривохижа І. В. - Особливості навчальних планів та навчальних програм університетів Польщі при підготовці фахівця музичного мистецтва (2017)
Кучай О. В. - Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі (2017)
Кучай Т. П. - Розвиток креативного мислення молодших школярів (2017)
Леоненко Н. В. - Творчий саморозвиток особистості студента аграрного коледжу, Слободян О. П. (2017)
Малик Ю. І. - Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки (2017)
Микитюк В. І. - Іван Франко в історії українського підручникотворення (2017)
Минзар С. А. - Робота з обдарованою учнівською молоддю: досвід Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України (2017)
Момот О. О. - Iндивідуальний здоров’язбережувальний підхід до осообистості майбутнього вчителя вищого навчального закладу (2017)
Навроцька М. М. - Критерії, показники та рівні розвитку професійного іміджу педагога у післядипломній освіті (2017)
Николаеску И. А. - Профессионально-педагогическая самореализация преподавателя системы последипломного образования средствами информационно-коммуникационных технологий: результаты констатирующего этапа исследования (2017)
Петрів Г. В. - Педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів (2017)
Піддубцева О. І. - Інноваційні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв (2017)
Предиткевич О. С. - Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації у командирів військових підрозділів (2017)
Прохорчук П. С. - Етичні аспекти фахової передвищої підготовки графічних дизайнерів: аналіз мистецько-педагогічної літератури (2017)
Ратинська І. О. - Застосування педагогічних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення під час підготовки в коледжах (2017)
Ржевський Г. М. - Багатовекторний вплив інтернет-середовища і соціальних мереж на студентів та викладачів університету (2017)
Рудик Я. М. - Тестові технології у процесі викладання дисципліни "бухгалтерський облік у бюджетних установах", Ярошинський В. М. (2017)
Смоляк П. О. - Лідери і послідовники діючих наукових шкіл кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017)
Сопівник Р. В. - Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишнє середовище (2017)
Сопівник І. В. - Виховання ціннісного ставлення до життя в учнів молодшого шкільного віку, Островська О. А. (2017)
Сотер М. В. - Діалогові технології у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2017)
Султанова Н. В. - Соціальне виховання молодого покоління в інтернатних закладах освіти в Україні (1956 - 1991 рр.) (2017)
Ткач Т. М. - Педагогічні умови розвитку професійної творчості майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Трутень А. В. - Сутність і структура поняття "ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів університетів наук про життя на навколишнє середовище" (2017)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія (2017)
Чередніченко Г. А. - Концепція іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості у ВНЗ (2017)
Чередніченко Н. Ю. - Тенденції та суперечності в професійній діяльності вчителя профільної школи країн Європи (2017)
Чичук А. П. - Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США (2017)
Юзик М. А. - Сутність та структура поняття "компетентнісний підхід" у контексті підготовки вчителя початкової школи (2017)
Юрченко Н. С. - Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток (2017)
Яворська Н. В. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови (2017)
Ястремська С. В. - Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання (2017)
Іванюта О. О. - Провідні характеристики моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах, Кубіцький С. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Лебідь І. Г. - Вплив тривоги та депресії на якість життя оперованих і неоперованих дорослих із вродженими вадами серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І., Ємець І. М. (2017)
Ляхоцька А. В. - Гіперхолестеринемія як фактор стратифікації ризику у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від поліморфізму гена ITGA2 (2017)
Батушкин В. В. - Тестостерон и кардиоваскулярный риск, Чичерова Т. С. (2017)
Катеренчук І. П. - Можливості і перспективи використання еноксапарину в пацієнтів із різними клінічними варіантами ішемічної хвороби серця (2017)
Чернышов В. А. - Ингибиторы PCSK9 – новое направление в лечении гиперхолестеринемии и атеросклероза, Богун Л. В., Ермакович И. И. (2017)
Батушкін В. В. - Способи зниження ризику кровотечі в пацієнтів на антитромбоцитарній терапії, при призначенні антикоагулянтів для профілактики венозних тромбоемболій унаслідок операційних втручань (2017)
Dasgupta A. - Pericardiocentesis in patients on thrombolytic drugs (2017)
Купновицька І. Г. - Особливості перебігу коарктації аорти у дорослих (клінічне спостереження), Клименко В. І., Фітковська І. П., Губіна Н. В. (2017)
Чернобривенко А. А. - Будем стентировать или пусть живет: проблемы лечения стабильной ишемической болезни сердца (2017)
Флюнт И. С. - Дезоксирибонуклеиновая кислота – хранитель наследственной информации органической клетки, устроенной по подобию Солнца и Земли (2017)
Авторам (2017)
Вихідні дані (2017)
Заремба Є. Х. - Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини – профілактика, Грицко Р. Ю., Кияк Ю. Г., Лемішко Б. Б., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Гуменюк А. Ф. - Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я, Линдюк О. Р. (2017)
Свінціцький А. С. - Особливості клінічної картини різних варіантів функціональної диспепсії, Бірюченко І. В., Корендович Н. М. (2017)
Катеренчук І. П. - Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну (2017)
Палагнюк Г. О. - Дерматогліфи як скринінговий метод діагностики носійства поліморфних варіантів генів, що кодують сучасні біомаркери, ендотелін-1 та мозковий натрійуретичний пептид, Пашкова Ю. П., Сурсаєва Л. М., Жебель В. М. (2017)
Скрипніков А. М. - Жінка та перинатальна втрата, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2017)
Заремба Є. Х. - Системний червоний вовчак (клінічний випадок), Вірна М. М., Ших Л. Б., Буковецька І. В., Кобзаренко О. А. (2017)
Алгоритм автономізації медичного закладу (2017)
Дземан М. І. - Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 1) (2017)
Скрипник Н. В. - Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967 - 2017), Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В., Делятинський Р. І. (2017)
Мойсеєнко В. О. - Книгозбірні — основа нашої національної духовності, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2017)
Медичні події (2017)
Гончарова Т. - Жанрові трансформації дискурсу футбольних фанатів: психолінгвістичний підхід (2017)
Еливанова М. - Звуко-цветовые соответствия алфавита и слов при синестезии, Семушина В. (2017)
Єфименко О. - Словосполуки з лексемою "війна" в мові української періодики (2017)
Ігнатьєва С. - Функціональні особливості емоційної пам’яті в структурі щоденникового дискурсу (2017)
Калужинська Ю. - Актуалізація лексики з негативною оцінкою на позначення суспільно-політичних процесів (2017)
Навальна М. - Пейоративи в мові української періодики (2017)
Прищепа Г. - "Мова ненависті" як лінгвістичний маркер "гібридної війни" (2017)
Холод А. - Психолингвистическая экспликация вербальной агрессии (2017)
Шемуда М. - Особливості репрезентації емоційності в казці Л. Керрола "Аліса в Країні чудес" (2017)
Романенко Т. Г. - Гормональна контрацепція (Клінічна лекція), Довбня Т. В. (2017)
Тезиков Ю. В. - Методология профилактики больших акушерских синдромов, Липатов И. С., Фролова Н. А., Кутузова О. А., Приходько А. В. (2017)
Медведь В. І. - Тяжка прееклампсія. CALM DOWN – алгоритм дій медичного персоналу, Жук С. І., Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Ткаченко Р. О., Кукуруза І. Л. (2017)
Жабченко І. А. - Ожиріння у жінки як причина репродуктивних проблем, Сюдмак О. Р., Коваленко Т. М. (2017)
Варченко Л. М. - Замісна терапія левотироксином у відновленні репродуктивного здоров’я і покращанні якості життя жінок репродуктивного віку з субклінічним гіпотиреозом (2017)
Кузнецова И. В. - Использование растительных дофаминомиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом, Успенская Ю. Б., Диль В. В., Гринева А. М. (2017)
Сіліна Н. К. - Мікробіологічні аспекти дисбіозу при безплідності і невиношуванні вагітності та їхня корекція, Коваль Г. М., Сіліна Т. М., Бережной В. В., Нестерова Ю. М. (2017)
Могильницька Л. А. - Вміст васкулоендотеліального фактора росту у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією (2017)
Мазур Ю. Ю. - Репаративна терапія при рецидивах ускладненої ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку, Пирогова В. І. (2017)
Галушко О. А. - Гострий інсульт у жінок: особливості діагностики порушень вуглеводного обміну (2017)
Возіанов С. О. - Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Геряк С. М. - Ефективність антибактеріальної терапії у прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування, Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Куценко В. В., Корда І. В., Багній Н. І., Стельмах О. Є. (2017)
Костіков В. В. - Роль ендокринно-метаболічних порушень у патогенезі доброякісних гіперпластичних захворювань матки (2017)
Гопчук О. М. - Терапевтична підтримка гепатобіліарної системи у практиці акушера-гінеколога (2017)
Макаренко М. В. - Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітності у жінок з порушеннями об’єму навколоплідних вод, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2017)
Мушак Н. І. - Клініко-статистичні особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною артеріальною гіпертензією (2017)
Шелигін О. С. - Тактика ведення вагітності у жінок – лікарів різних спеціальностей (2017)
Сінево: 10 років здоров’я у цифрах. Огляд конференції SynevoDay (2017)
Никифоровский Н. К. - Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе, Покусаева В. Н., Молчанова Т. В., Габор Н. В. (2017)
Авраменко Н. В. - Озонотерапія у лікуванні порушень менструальної функції, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є. (2017)
Садигов Ю. М. - Клінічні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія (2017)
Tatarchuk T. F. - Prognostication, prevention and treatment of disorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system, Butina L. I. (2017)
Іщак О. М. - Наукове обґрунтування реабілітаційної терапії після апоплексії яєчника (2017)
Шурпяк С. О. - Спорадичне та звичне невиношування – сучасні світові підходи до діагностики та лікування (Системний огляд), Пирогова В. І. (2017)
Гордеева Г. Д. - Фитоэстрогены и их влияние на здоровье женщины в период климактерия (Обзор литературы), Товстановская В. А., Тер-Тумасова А. Г. (2017)
Мельник О. В. - Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Rhoda H. Cobin - Заявление Американской ассоциации клинических эндокринологов и Американского колледжа эндокринологии об обновлении позиции по менопаузе (2017), Neil F. Goodman (2017)
Эндометриоз: диагностика и менеджмент. Руководство NICE. Опубликовано: 6 сентября 2017 г. (2017)
Косович В. - Техніко-технологічні правила застосування оціночних понять (2017)
Бойко І. - До питання про необхідність встановлення часу заснування української держави: історико-правовий аналіз (2017)
Гутів Б. - Латеранські угоди як правове підґрунтя для становлення міста-держави Ватикан (2017)
Ковальчук І. - Організація, структура та компетенція крайових судів у Галичині (1855–1918) (2017)
Сирко М. - Роль та значення цивільного кодексу Франції 1804 року у загальноєвропейському процесі кодифікації цивільного законодавства (2017)
Терлюк І. - Козацький конституціоналізм XVIII століття: проблема поділу влади між провідними суб’єктами політики (2017)
Тищик Б. - Конституція Сполучених Штатів Америки – перша діюча конституція світу (до 230-річчя основного закону США) (2017)
Юркевич М. - Коран – першоджерело законів та конституцій ісламського світу (2017)
Салій С. - Правова характеристика актів співпраці між Україною та міжнародним валютним фондом і групою світового банку (2017)
Шульга Є. - Становлення та розвиток правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні (2017)
Kuzma M. - Foreign experience of performing punishment in the form of deprivation minors’ liberty for a definite period (2017)
Marin O. - Legal construction "the same act" in criminal law of Ukraine, Sen I. (2017)
Панчак О. - Використання правил поділу обсягу понять для з’ясування смислу кримінального кодексу України (2017)
Андрейчук Л. - Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування (2017)
Тарасенко Л.. - Правовий режим веб-сторінки (2017)
Tarasenko Kh. - The copyright protection in the construction sphere (2017)
Семків В. - Cучасне дослідження форм імплементації міжнародних договорів, Шандра Р. (2017)
Тищик Б. - Володимир Іванович Калинович – правник, педагог, вчений, адміністратор (2017)
Будзуляк С. И. - Влияние СВЧ-облучения на спектры фотолюминесценции монокристаллов CdTe: Cl при Т = 2k, Вахняк Н. Д., Демчина Л. А., Корбутяк Д. В., Конакова Р. В., Лоцько А. П., Охрименко О. Б., Редько Р. А., Березовская Н. И., Быков Ю. В. (2016)
Чернышов Н. Н. - Проводимость электронного газа, квантованного электромагнитным полем при фотогальваническом эффекте, Слипченко Н. И., Писаренко В. М., Алкхавалдех М., Слюсаренко А. А., Левченко Е. В. (2016)
Алимов Н. Э. - Изучение деформационных эффектов в нанокристаллических фоточувствительных активированных тонких пленках p-CdTe, Ботиров К., Мовлонов П., Отажонов С. М., Халилов М. М., Эргашев О., Якубова Ш. (2016)
Іващишин Ф. О. - Модифікація властивостей клатрато/кавітандних комплексів InSe CS(NH2)2 та GaSe CS(NH2)2 при їх синтезі в магнітному полі, Балабан О. В., Григорчак І. І. (2016)
Столбовой В. А. - Методы пайки изделий в вакууме с помощью вакуумно-дугового разряда (2016)
Белоус В. А. - О распределении концентраций азота по глубине стали при комплексном методе упрочнения поверхности, Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. (2016)
Джабуа З. У. - Технология приготовления тонких плёнок TbSb2 и электрофизические свойства (2016)
Глушко П. И. - Влияние силицидных покрытий на прочностные и пластические свойства сплава 5ВМЦ, Журавлев А. Ю., Семенов Н. А., Хованский Н. А., Широков Б. М., Шиян А. В. (2016)
Джабуа З. У. - Оптические свойства тонких плёнок TbSb2 (2016)
Крохмаль С. А. - Применение технического продукта "Бархос" в CVD-методе получения карбидохромовых покрытий, Зуева Т. Н., Сущая А. А. (2016)
Оленич І. Б. - Електричні та фотоелектричні властивості гібридних структур на основі поруватого кремнію і оксиду цинку (2016)
Крохмаль С. А. - Структура и свойства многослойных карбидохромовых покрытий, получаемых методом MOCVD из технического продукта ХОЖ "Бархос", Зуева Т. Н., Сущая А. А. (2016)
Kapustianyk V. B. - Superhydrophobic/superhydrophilic switching on the surface of ZnO microstructures caused by UV irradiation and argon ion etching process, Turko B. I., Rudyk Y. V., Serkiz R. Y., Mostovyi U. R. (2016)
Константинов В. М. - Свойства двухслойных износостойких покрытий "Термодиффузионный слой –TiAlN" на сталях, Ковальчук А. В., Дашкевич В. Г. (2016)
Бахматюк Б. П. - Імпеданс специфічно адсорбованого йодом активованого вуглецевого матеріалу, Дупляк І. Я. (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Калиниченко А. И. - Влияние угла падения пучка ионов на внутренние напряжения в осаждаемом покрытии, Перепёлкин С. С., Стрельницкий В. Е. (2016)
Йулдашев Х. Т. - Исследование газоразрядного промежутка в камерах ионизационного типа зондовым методом, Касымов Ш. С. (2016)
Lisovskiy V. A. - Formation stages of pulsed discharge in oxygen and carbon tetrafluoride, Ogloblina P. A., Dudin S. V., Yegorenkov V. D., Dakhov A. N., Farenik V. I. (2016)
Аксёнов Д. С. - Программно-аппаратный комплекс для оптимизации транспортирующих свойств вакуумно-дуговых фильтров, Аксёнов И. И., Стрельницкий В. Е. (2016)
Капустяник В. Б. - Розроблення фільтрів ультрафіолету з використанням методу математичного моделювання, Турко Б. І., Рудик Ю. В., Рудик В. П., Васьків А. П., Топоровська Л. Р. (2016)
Мизерник В. Н. - Собственные волны одномерного гиротропного магнитофотонного кристалла(аналитический подход), Шматько А. А., Одаренко Е. Н., Галенко А. Ю. (2016)
Васильев В. В. - Рентгенографическое исследование структуры и напряженного состояния TiN покрытий, осажденных из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы в газовой смеси N2 и Ar, Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2016)
Бартак В. А. - Влияние плазменных вакуумно-дуговых покрытий CrN, CrAl и Al2O3 на процесс насыщения дейтерием сплава Zr + 1 % Nb, Толстолуцкая Г. Д. (2016)
Kazachkova N. - Three stages of the future physics researchers training at V. N. Karazin KhNU – SCPT laboratory (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при исследовании квазистатических задач для железобетонных балок и рам с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона (2017)
Резанова В. Г. - Математичне моделювання та комп’ютерна візуалізація процесу специфічного волокноутворення (2017)
Гапшенко В. С. - Прочность полос бетона и работа арматуры плосконапряженных железобетонных дисков с трещинами, Еньков Е. У., Корныло И. М. (2017)
Себко В. В. - Вимірювальний контроль температури плоских виробів на основі реалізації методу визначення компонентів різницевого сигналу багатопараметрового перетворювача, Здоренко В. Г. (2017)
Акуленко Л. Д. - Динамика волчка лагранжа под действием возмущающих моментов сил, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. А., Зинкевич Я. С. (2017)
Кобринец В. М. - Проблема устойчивости идеальных и реальных стержней, Бекирова М. М., Калинина Т. А. (2017)
Каплун В. В. - Математичне моделювання електроспоживання у будівлях вищих навчальних закладів. Повідомлення 1, Красницький С. М., Бобровник В. М., Жулай Г. С. (2017)
Плешко С. А. - Динаміка гальмування круглов’язальної машини з черв’ячним приводом, Ковальов Ю. А. (2017)
Гондарчук П. М. - Морфологічні та антропометричні дослідження стоп поранених з односторонньою ампутацією нижньої кінцівки, Первая Н. В., Власенко А. Ю. (2017)
Курганська М. М. - Прогнозування динамічних характеристик ізоляції комплектів одягу в умовах низьких температур, Василенко В. М., Курганський А. В., Саковець В. В., Малій А. О., Опанасенко К. В. (2017)
Проданчук І. В. - Аналіз дизайн-проектування жіночих жилетів з натурального хутра, Мороз О. С. (2017)
Башкина В. Н. - Исследование методик градирования деталей обуви и оценка соответствия размеров колодки и заготовки, Горбачик В. Е (2017)
Кущевський М. О. - Структуровані води як робоче середовище для формування головних уборів (2017)
Слізков А. М. - Розробка методу визначення зміни товщини утеплювальних прокладок при деформації стискання, Попов В. П., Гудзенко О. С. (2017)
Щуцька Г. В. - Основні аспекти розробки виробів медичного призначення із заданими вологотрансферними характеристиками (2017)
Супрун Н. П. - Основні аспекти розробки сучасного шпитального одягу (2017)
Нікуліна А. В. - Формування модельного ряду жіночих суконь на основі модульного проектування, Єгорова Т. Г. (2017)
Новак Д. С. - Дослідження термоеластопластів на основі сумішей поліпропілену з еластомером, Бейко Н. М., Сайтарли С. В. (2017)
Кучеренко Є. В. - Регулювання фізико-механічних властивостей нетканих матеріалів на основі волокнистих відходів, Будаш Ю. О., Плаван В. П., Литвинова О. І. (2017)
Резанова Н. М. - Закономірності течії та структуроутворення в компатибілізованих сумішах полімерів, Булах В. Ю., Савченко Б. М., Татаренко В. В. (2017)
Іщенко О. В. - Отримання нетканих матеріалів на основі полімерних біосумісних волокон, Плаван В. П., Ляшок І. О., Шмідт І. В., Кравець О. А. (2017)
Попова Т. І. - Формування напрямів дизайн-проектування жіночого ділового одягу на основі принципів трансформації, Лось М. В. (2017)
Надопта Т. А. - Принципи аналітичного моделювання абрисів прототипу взуття (2017)
Винничук М. С. - Стилістичні особливості при проектуванні ювелірних виробів, Колосніченко М. В. (2017)
Ісаєв О. А. - Прогнозування асортименту сучасних колекцій дитячого одягу, Богомазюк Т. М., Пашкевич К. Л., Герасименко О. Д., Ткачук О. Д. (2017)
Іващишин Ф. О. - Електрофізичні властивості супрамолекулярних ансамблів InSeCH4N2S, InSeFeSO4 та InSeCH4N2SFeSO4, Григорчак І. І., Матулка Д. В. (2017)
Йулдашев Х. Т. - Исследование инфракрасной фотографической системы на основе кремния, легированного платиной, Ахмедов Ш. С., Хайдаров З. (2017)
Конотопский Л. Е. - Рост, структура и оптические свойства многослойных рентгеновских зеркал W/Mg2Si, Копылец И. А., Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Мамон В. В., Кондратенко В. В. (2017)
Жураев Н. - Фоточувствительность и механизм протекания тока в гетероструктурах p-CdTe-SiO2-Si с глубокими примесными уровнями, Халилов М., Отажонов С., Алимов Н. (2017)
Сейдаметов С. В. - Влияние электрического потенциала на процесс деформирования алюминия в условиях испытаний кинетическим индентированием, Лоскутов С. В., Щетинина М. О. (2017)
Базалеев Н. И. - Ударно-защитные поверхности алюминиевых сплавов, модифицированных сильноточным релятивистским электронным пучком, Донец С. Е., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2017)
Тетелошвили М. Г. - Приготовление тонких пленок TmS и их электрофизические свойства, Джабуа З. У., Гигинеишвили А. В. (2017)
Йулдашев Х. Т. - Исследование фонового излучения и возможности его ограничения в полупроводниковой ионизационной системе, Ахмедов Ш. С., Рустамов У. С., Эргашев К. М. (2017)
Григорчак І. І. - Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення, Іващишин Ф. О., Кулик Ю. О., Григорчак О. І. (2017)
Зайцев Р. В. - Діелектричний теплопровідний контакт для теплообмінника фотоенергетичної установки (2017)
Правила оформлення рукописів (2017)
Короткі відомості про авторів (2017)
Ситник Г. П. - Дисфункції, дефекти і дисбаланси в державному управлінні, як загрози національній безпеці (2017)
Орел М. Г. - Ідентифікація і класифікація небезпек політичній безпеці та оціновання їх інтесивності: теоретичний аспект (2017)
Завгородня С. П. - Енергетична бідність як наукова категорія та першочергові завдання органів державної влади щодо її подолання (2017)
Сурков О. О. - Системний аналіз взаємозв’язку "спроможності”, "можливості” та "здатності” сил оборони, Білик В. І., Рубан Д. В., Устименко В. В. (2017)
Сніцаренко П. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління: воєнний аспект, Саричев Ю. О. (2017)
Зозуля О. С. - Моделі та методи оцінки ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення: теоретичний аспект (2017)
Лобко М. М. - Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони, Устименко О. В., Хлонь С. Е. (2017)
Алексієвський Д. Г. - Синтез моделей у змінних стану для багатоканальних вітроелектрогенеруючих систем (2017)
Березін Л. М. - До розрахунку ударного навантаження стержньових елементів в гольниці в'язального механізму панчішного автомату (2017)
Каплун В. В. - Перспективи застосування паралельних активних фільтрів з накопичувачами енергії для підвищення енергоефективності трифазних чотирипровідних систем електропостачання, Бобровник В. М., Артеменко М. Ю., Поліщук С. Й. (2017)
Ванько В. М. - Дослідження якості електроенергії у мережах на основі контролю струмів споживання різноманітного устаткування, Клепач Н. М. (2017)
Kuznetsova O. O. - Energy retrofits of school buildings (2017)
Каплун В. В. - Удосконалення процесів функціонування систем промислової електротехнологічної водоочистки на основі критерію енергоефективності, Штепа В. М., Кот Р. Є. (2017)
Дворжак В. М. - Аналітичне дослідження динаміки типових двокривошипних механізмів технологічних машин легкої промисловості (2017)
Панасюк І. В. - Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях, Залюбовський М. Г. (2017)
Мартинюк В. В. - Енергоефективна університетська сонячна електростанція, Бойко Ю. М. (2017)
Чабан В. В. - Зниження динамічних навантажень товароприйомного механізму, зумовлених гальмуванням круглов’язальної машини , Коробченко Є. О. (2017)
Чупринка В. І. - Удосконалення методов інтерактивного проектування та коригування раціональних схем щільного розміщення плоских геометричних об'єктів, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2017)
Денисюк С. П. - Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об'єктів техноценозу, Василенко В. І. (2017)
Шавьолкін О. О. - Однофазний інвертор комбінованої системи eлектроживлення з прямим підключенням фотоелектричної сонячної батареї, Жила О. В. (2017)
Плешко С. А. - Привід в’язальної машини з пружною запобіжною муфтою і регульованим моментом, Ковальов Ю. А. (2017)
Асаулюк Т. С. - Застосування електророзрядної обробки у процесі вибілювання грубої пігментованої вовни, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2017)
Bobrova S. - Criteria for evaluating the effective use of ultra-strong textiles in personal armor protection, Hаlаvska L., Bаhmаch D., Stupak I. (2017)
Горач О. О. - Одержання лляної целюлози з метою виготовлення виробів технічного призначення, Богданова О. Ф., Тернова Т. І. (2017)
Чертенко Л. П. - Розробка способу проектування колодок для комфортного взуття з використанням 3D сапр та прогресивного обладнання, Кернеш В. П., Гаркавенко С. С. (2017)
Романюк Є. О. - Розробка поліфункціональних плетених матеріалів нової конструкції, Курганський А. В. (2017)
Скрипченко А. Г. - Разработка комфортной одежды для пациентов с ограниченной двигательной возможностью (2017)
Солтик І. Т. - Розрахунок та автоматизоване проектування колодок для дітей віком 4,5 - 10 років з плоско-вальгусною деформацією стоп, Домбровський А. Б. (2017)
Бойко Г. А. - Виробництво екологічних, безпечних взуттєвих та текстильних товарів з конопляних волокон, Чурсина Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Федорченко О. В. - Удосконалення методики проектування тканин за рахунок корегування діаметрів ниток, Закора О. В., Тачджанов Ш. (2017)
Batrak O. - The ways to provide textile materials with antimicrobial properties analysis, Halavska L. (2017)
Романюк О. О. - Вплив електрохімічної активованої води на відмочування сировини та фізико-механічні властивості шкіряного матеріалу, Данилкович А. Г. (2017)
Березненко С. М. - Створення модифікованих ниток для виготовлення одягу профілактично-оздоровчого призначення, Березненко Н. М., Маліборський О. (2017)
Лисін В. І. - Фізико-хімічні властивості сольових та олігомерних електролітних композицій, Макєєва І. С., Коваленко І. В., Радчук Ю. В. (2017)
Ніколаєва Т. В. - Визначення прийомів та принципів параметричного дизайну в проектуванні колекцій молодіжного одягу, Ніколаєва Т. І., Дяченко Ю. В. (2017)
Кротевич О. В. - Культурологічні аспекти визначення особливостей трансформації мистецтва татуювання в первісному суспільстві (2017)
Гончарук О. О. - Паралакс і множинність смислів: до проблеми адаптації інноваційних технологій у сфері фотовідеодизайну, Довженко І. Б., Овчарек В. Є. (2017)
Андрушків Б. М. - Особливості підвищення професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу та соціальне страхування працюючих в умовах євроінтеграційних перетворень, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Співак С. М., Шерстюк Р. П. (2017)
Антонюк В. П. - Структурні зрушення в національній економіці як загроза для сталого розвитку України (2017)
Білопольський М. Г. - Напрями управління ефективністю при забезпеченні стратегічного розвитку підприємства, Чигарьов Д. В. (2017)
Борейко В. І. - Постіндустріальні перспективи економіки України (2017)
Гриценко С. І. - Забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці (2017)
Гуцалюк О. М. - Теоретико-методологічне забезпечення формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами (2017)
Єфременко В. В. - Управлінські аспекти підприємницької діяльності в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого розвитку (2017)
Жуков С. А. - Підвищення ефективності підготовки менеджерів в умовах інноваційної економіки за допомогою інтерактивних методів, Кобаль М. В. (2017)
Зайцев В. Є. - Митна політика України в контексті євроінтеграційних відносин (2017)
Іванов С. В. - Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України, Харазішвілі Ю. М. (2017)
Івченкова О. Ю. - Існуючі методи оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підприємств, Літвиненко Ю. Д. (2017)
Карпенко Ю. В. - Особливості розвитку відносин власності у сфері туризму в умовах модернізації економіки (2017)
Колтунович А. С. - Анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в условиях структурирования экономики (2017)
Куриляк М. Ю. - Трансформація євроінтеграційних намірів України в контексті брекзиту (2017)
Латишева О. В. - Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства, Титаренко О. Д. (2017)
Ляшенко В. І. - Важливість реформування локальних ринків житлово-комунального господарства в умовах економічної кризи в Україні (2017)
Островецький В. І. - Акцизне регулювання виробництва та обігу тютюну і тютюнових виробів в Україні (2017)
Петрик І. В. - Оптимізація продуктивності бізнес-процесів мережі поставок за допомогою доцільно вибраного аутсорсера (2017)
Точонов І. В. - Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області, Гордієнко В. В., Токарева Л. М. (2017)
Трушкіна Н. В. - Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні, Кочешкова І. М. (2017)
Шевцова Г. З. - Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України, Швець Н. В. (2017)
Белопольский Н. Г. - О системном кризисе в Украине и путях выхода из него, Волошин В. С., Кленин О. В. (2017)
Виногоров Г. Г. - Совершенствование классификации видов отчетности (2017)
Ляшенко В. І. - Інституційне забезпечення дерегуляції підприємницької діяльності в Україні у 2015-2017 рр, Толмачова Г. Ф., Колєснікова Г. В. (2017)
Усоский В. Н. - Тенденции развития экономики Беларуси и денежно-кредитная политика национального банка страны в 2010-2016 гг. (2017)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Феномен кардинала Гузара (2017)
Директору інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України Олександру Івановичу Амоші – 80! (2017)
До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона (2017)
Дротянко Л. Г. - Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій (2017)
Конотоп Л. Г. - Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства (2017)
Оноприенко В. И. - Nbics-технологии и риски общества знаний (2017)
Оноприенко Ю. И. - Системно-информационные механизмы психики и сознания (2017)
Ороховська Л. А. - Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Харченко Ю. В. - Близкодействие и дальнодействие как сущностные характеристики взаимодействия в плоскости международных отношений (2017)
Ягодзінський С. М. - Ідентичність у глобальному світі: міф чи реальність? (2017)
Абисова М. А. - Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій (2017)
Антіпова О. П. - Функціонально-жанрові трансформації сучасного філософування: інноваційний потенціал жанру сповіді (2017)
Броннікова Л. В. - Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти (2017)
Ільїна Г. В. - "Empirio" і "ratio" у візуальній парадигмі епохи Просвітництва (2017)
Литовченко І. В. - Віртуалізація як чинник трансформації соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз (2017)
Орденов С. С. - Медіалізація суспільної правосвідомості в інформаційну добу (2017)
Пода Т. А. - Вплив високих технологій на розвиток громадянського суспільства (2017)
Стадніченко Р. В. - Ідеологія тероризму як інструмент міжнародного політичного впливу (2017)
Харченко С. П. - Философско-правовая концепция М. Сперанского и ее влияние на перспективы развития современного международного политического сообщества (2017)
Шоріна Т. Г. - Технократизм як концепт соціальної теорії та тип мислення (2017)
Денисюк Ж. З. - Комунікативні Інтернет-практики у формуванні соціокультурних цінностей суспільства (2017)
Кошетар У. П. - Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки (2017)
Матюхіна О. А. - Зміна клімату як глобальна проблема сучасності: виклики та шляхи вирішення (філософський аспект), Павлюк Н. Ю. (2017)
Русул О. В. - Політика мультикультуралізму і держави-нації в епоху глобалізації (2017)
Сідоркіна О. М. - Метафізика заперечення та історизм культурної традиції (2017)
Скиба И. П. - Украина и протестантизм: этика, экономика, развитие (к 500-летию Реформации) (2017)
Скиба О. П. - Інформаційні технології: соціокультурний аспект (2017)
Sukhova N. - Adaptation of the Ukraine educational space to the conditions of the Information society, Kadnikova L. (2017)
Ченбай Н. А. - Особливості процесу формування інформаційної культури особистості в суспільстві (2017)
Антонова З. О. - Психологічні умови розвитку професійної креативності викладача вищого навчального закладу, Гонгалова О. В. (2017)
Булгакова О. Ю. - Взаємовідносини у вищій школі як детермінанта психологічної готовності студентів до соціальної взаємодії (2017)
Гаврилькевич В. К. - Особливості прояву гіперактивної поведінки в дітей молодшого шкільного віку, Папроцька М. І. (2017)
Галустян О. А. - Особливості мотивації професійної діяльності поліцейських з різними мотиваційними комплексами, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2017)
Гомонюк О. М. - Особливості формування професійного самовизначення старшокласників у процесі профорієнтації, Мазур А. В. (2017)
Гомонюк О. М. - Особливості психологічної готовності до материнства, Яськова Н. М. (2017)
Ковальчук З. Я. - До питання внутрішньоособистісного конфлікту майбутніх психологів (2017)
Коноваленко О. В. - Психологічне вивчення психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності в процесі їх навчання, Фурс О. Й. (2017)
Левицька Т. Л. - Психологічні особливості формування мотиваційної готовності дошкільника, Кащук Т. В. (2017)
Левицька Т. Л. - Психологічні особливості проявів тривожності у дітей молодшого шкільного віку, Рудницька М. П. (2017)
Макаревич О. П. - Технології розвитку та вдосконалення індивідуально-психологічних особливостей офіцерів МВС України (2017)
Махлай О. М. - Історико-філософські аспекти дослідження творчості (2017)
Руденок А. І. - Корекційно-розвивальна програма емоціного інтелекту у дітей дошкільного віку, Якимчак О. В. (2017)
Урусова О. Г. - Психологічні особливості професійної діяльності медіаторів у сфері управління персоналом (2017)
Хуртенко О. В. - Чинники сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу (2017)
Якимчук Ю. В. - Психологічні особливості роботи з відстаючими студентами у вищих навчальних закладах (2017)
Янцаловський О. Й. - Психологічні особливості тайм-менеджменту студентів, Леус О. С. (2017)
Ятчук М. С. - Тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України: третя – шоста сесія (2017)
Титул, зміст (2018)
Babenko V. - Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration, Chebanova N., Ryzhikova N., Rudenko S., Birchenko N. (2018)
Hushko S. - Modelling of management activity of the organization considering the impact of implicit factors in business processes, Temchenko О., Kryshtopa I., Temchenko H., Maksymova I., Huk О. (2018)
Lapkina I. - Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading, Malaksiano M. (2018)
Butko T. - Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic, Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. (2018)
Tykhonov I. - Analysis and algebraic-symbolic determination of conditions for safe motion of a vessel in a non-stationary environment, Baranov G., Doronin V., Nosovskyi A. (2018)
Fesenko T. - Modeling of customer-oriented construction project management using the gender logic systems, Shakhov A., Fesenko G., Bibik N., Tupchenko V. (2018)
Gorobchenko О. - Study of the influence of electric transmission parameters on the efficiency of freight rolling stock of direct current, Fomin O., Fomin V., Kovalenko V. (2018)
Khalipova N. - Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm, Pasichnyk A., Lesnikova I., Kuzmenko A., Kokina M., Kutirev V., Kushchenko Ye. (2018)
Kharkianen O. - Development of information technology for supporting the process of adjustment of the food enterprise assortment, Myakshylo O., Hrybkov S., Kostikov M. (2018)
Abstract and References (2018)
Копій Л. І. - Основні напрями формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів у борах Західного Полісся, Каганяк Ю. Й., Копій С. Л., Михайленко М. М., Копій О. І. (2015)
Олексійченко Н. О. - Алелопатична активність видів гарноквітучих кущів, представлених в озелененні міста Києва, Бреус Н. Ю. (2015)
Алексіюк І. Л. - Розроблення системи актуалізації таксаційних показників модальних соснових деревостанів природного походження Полісся України, Лакида П. І. (2015)
Гриник Г. Г. - Статистичне обґрунтування особливостей виокремлення експозиційно-орографічних груп ялицевих деревостанів Українських Карпат (2015)
Білоус А. М. - Структура депонованого вуглецю вільхових лісів Українського Полісся (2015)
Белеля С. О. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст сіянців модрини тонколускатої (2015)
Вишневський А. В. - Просторова структура підросту під наметом стиглих соснових деревостанів у борових умовах Рівненського Полісся (2015)
Власюк В. П. - Прогнозування чисельності козулі європейської (Capreolus capreolus L.) для різних природно-кліматичних районів Житомирщини (2015)
Домніч А. В. - Особливості живлення козулі європейської (Capreolus capreolus) у степовій і лісостеповій природних зонах України, Іващенко Т. В. (2015)
Запливана Ю. А. - Розмноження роду Heuchera L. в умовах in vitro (2015)
Копій Л. І. - Особливості поширення та продуктивність дубових лісів Закарпаття, Фізик І. В., Копій С. Л., Агій В. О., Копій М. Л. (2015)
Кульбанська І. М. - Інфекційна та неінфекційна патологія ясена звичайного (2015)
Лісовий М. М. - Особливості автовегетативного розмноження Metasequoia Glyptostroboides Hu & Cheng, Гузь М. М., Гречаник Р. М., Синявський Ю. Є. (2015)
Лустюк Т. В. - Вплив освітленості під наметом деревостанів на кількість і якість природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у вологих суборах Західного Полісся (2015)
Ситник С. А. - Аналіз стану насаджень за участю основних лісотвірних порід державного підприємства "Дніпропетровське лісове господарство", Ловинська В. М., Думинський Г. П. (2015)
Стрямець Г. В. - Давні букові ліси природного заповідника "Розточчя", Ференц Н. М., Стрямець Н. С. (2015)
Краснов В. П. - Сезонні зміни в акумуляції 137Cs лісовими рослинами - компонентами раціону козулі європейської (Capreolus capreolus L.) у лісах Житомирського Полісся, Гулик І. Т. (2015)
Геник Я. В. - Прояви трансформацій у лісових екосистемах Карпат внаслідок дії різних антропогенних чинників, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2015)
Гайова Ю. Ю. - Аналіз систематичної структури флори вищих судинних рослин Черкасько-Чигиринського геоботанічного району (2015)
Загвойська Л. Д. - Оцінювання еколого-економічної ефективності заходів з лісовідновлення, Шведюк Ю. В. (2015)
Лобченко Г. О. - Ценотична структура трав'яного ярусу фітоценозу полезахисних лісових смуг (2015)
Стокалюк О. В. - Проблеми знешкодження стоків, забруднених органічними розчинниками (2015)
Стрямець О. С. - Просторовий аналіз процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Люблінського воєводства, Стрямець С. П. (2015)
Кшивецький Б. Я. - Вплив вологості та температури на міцність термопластичних клейових з'єднань деревини листяних порід (2015)
Мандрик О. М. - Аналіз причин аварійних ситуацій та руйнувань магістральних газопроводів (2015)
Сопушинський І. М. - Особливості кваліметрії дров'яної деревини, Вінтонів І. С., Харитон І. І., Осташук Р. В. (2015)
Войтович В. В. - Зношування циліндричних напрямників стрічкопилкового верстата, Шостак В. В. (2015)
Дадак Ю. Р. - Шкідливість пилу деревини від деревооброблення, Ляшеник А. В., Климаш Р. Р. (2015)
Павлюк Р. В. - Розроблення конструкції перервних абразивних кругів для загострювання рамних пилок (2015)
Ромашко А. С. - "Парасольковий патент" та особливості розроблення його формули, Литвин О. В. (2015)
Стасевич С. П. - Аналіз методів створення штучної гіпертермії у біологічних тканинах, Фединяк І. Р. (2015)
Чумакевич В. О. - Енергозбереження у водонасосних установках унаслідок використання частотно-регульованого електропривода, Сокульський О. Є., Олійник С. М. (2015)
Шепітчак В. Б. - Дослідження температури поверхні опромінення поворотними інфрачервоними обігрівачами (2015)
Яремко І. Й. - Ключові індикатори діагностики і моніторингу ефективності функціонування торговельного підприємства (2015)
Маслак О. І. - Системні інноваційні трансформації малого і середнього підприємництва (2015)
Кульчицький Я. В. - Сучасний концептуальний підхід до трактування економічних систем в умовах становлення інформаційного "знаннєвого" суспільства (2015)
Пуліна Т. В. - Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції (2015)
Андел І. В. - Технологічне оновлення - чинник підвищення конкурентоздатності промислових підприємств регіону на міжнародних ринках (2015)
Васильців Т. Г. - Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства, Волянюк Х. М. (2015)
Грудзевич Я. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід управління ліквідністю банківської системи, Табачук Ю. П. (2015)
Гурняк І. Г. - Оцінювання та прогнозування показників еколого- економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств методами економетричного моделювання, Козловський С. О. (2015)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні засади реалізації міжнародного екологічного страхування, Василишин Х. Р. (2015)
Дутчак І. Б. - Державне регулювання цін на фармацевтичному ринку україни (2015)
Заблоцький М. Б. - Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід, Юзьв'як О. А. (2015)
Кобзар О. М. - Порівняльний аналіз економічних механізмів реалізації національних екологічних політик України та Румунії (2015)
Кулиняк І. Я. - Фінансова безпека підприємства: сутність та оцінювання її рівня, Глянцева О. І. (2015)
Маселко Т. Є. - Особливості формування логістичної стратегії на меблевих підприємствах, Геник О. В. (2015)
Маслик Р. О. - Аналіз фінансового механізму надання субвенцій соціального спрямування з державного місцевим бюджетам (2015)
Медвідь Л. Г. - Удосконалення внутрішнього контролю як складової управління торговельним підприємством, Харинович-Яворська Д. О. (2015)
Мезенцева О. М. - Концептуальні засади управління розвитком підприємств торгівлі (2015)
Павлюк Л. І. - Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону (2015)
Почтарук І. С. - Інституційне забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості України (2015)
Сажинець С. Й. - Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства, Ладнюк В. Я. (2015)
Попович Д. В. - Особливості застосування основних підходів до оцінювання бізнесу в період кризи (2015)
Петик Л. О. - Сучасний стан фондового ринку в Україні (2015)
Червінська О. С. - Проблема "податкових ям" при бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість в Україні та шляхи її вирішення, Альфавіцька І. Б. (2015)
Шніцер І. Р. - Тенденції медико-демографічних процесів і можливості підвищення доступності медичної допомоги населенню в Закарпатській області (2015)
Яремик Х. Я. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" (2015)
Пукач П. Я. - Коливання у деяких сильно нелінійних механічних системах із багатьма ступенями вільності (2015)
Головатий А. І. - Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування, Теслюк В. М., Зелінський А. Я. (2015)
Верхола І. І. - Динаміка одновимірних гнучких систем, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, із врахуванням дії зосереджених сил (2015)
Карашецький В. П. - Побудова графічного контенту застосунків з використанням JavaFX, Swing компонентів і даних, взятих з баз даних (2015)
Тригоб'юк С. С. - Модель оцінювання моменту прийняття стратегічних управлінських рішень на малих і середніх підприємствах (2015)
Шиманський В. М. - Апроксимація експериментальних даних повзучості деревини з використанням дробово-експоненціального оператора (2015)
Титул, зміст (2018)
Davydenko О. - Electrochemical regeneration of oxygen-containing compounds in the extracts of used oils, Ledovskykh V. (2018)
Melnyk Yu. - Research into transesterification of triglycerides by aliphatic alcohols C2–C4 in the presence of ionites, Melnyk S., Palyukh Z., Dzinyak B. (2018)
Bondarenko V. - Effect of mechanoactivated chemical additives on the process of gas hydrate formation, Svietkina O., Sai K. (2018)
Kovalenko V. - Definition of synthesis parameters of ultrafine nickel powder by direct electrolysis for application in superalloy production, Kotok V., Vlasov S. (2018)
Krivenko P. - A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete, Petropavlovskyi O., Kovalchuk O. (2018)
Nikolsky V. - Research and control of the purity of production hydrogen with a high degree of purification when applying the electrolysis method of production, Oliynyk O., Ved V., Gnatko O., Pugach А., Bartashevska Iu. (2018)
Smirnova O. - Study of anode processes during development of the new complex thiocarbamide-citrate copper plating electrolyte, Pilipenko A., Pancheva H., Zhelavskyi A., Rutkovska K. (2018)
Sukhyy K. - The study of properties of composite adsorptive materials "silica gel – crystalline hydrate” for heat storage devices, Belyanovskaya E., Kovalenko V., Kotok V., Sukhyy M., Kolomiyets O., Gubynskyi M., Yeromin O., Prokopenko O. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Velychko O. - Interlaboratory comparisons of the calibration results of time meters, Shevkun S., Gordiyenko T., Mescheriak O. (2018)
Zhukovyts’kyy I. - Development of a self-diagnostics subsystem of the information-measuring system using ANFIS controllers, Kliushnyk I. (2018)
Kostanovsky V. - Development of the algorithm of reliability-centered maintenance of phased array antennas, Kozachuk O., Rusniak I. (2018)
Khatsko N. - Development of the algorithm for aircraft control at inaccurate measurement of the state vector and variable accuracy parameter, Makogon H., Isakov О., Krepchenko S., Cherepnov I., Kiriyenko N., Zadorozhnya V., Polyansky A. (2018)
Mahmoud M. S. Al-Suod - Development of hardware and software for calculation and monitoring of the unbalance factor in three-phase voltage system (2018)
Minaychev A. - Development of the method of distribution of memory in nonstationary loaded information processing systems (2018)
Derhunov O. - Improvement of the ultrasonic testing method for materials with significant attenuaton, Kuts Yu., Monchenko O., Shenhur S., Oliinyk Y. (2018)
Semerenko V. - Iterative hard-decision decoding of combined cyclic codes (2018)
Uspenskyi V. - Development of method and algorithm of dynamic gyrocompassing for high-speed systems of navigation and control of movement, Bagmut І., Nekrasova M. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2014)
Гопчук Е.Н. - Трибестан в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин (2014)
Львівський Медичний форум! (2014)
Шурпяк С.А. - Роль прогестагенов в предупреждении гестационной гипертензии (2014)
Национальная стратегия профилактики рака репродуктивных органов: Всеукраинская телеконференция (2014)
Бактериальный вагиноз: от новых трендов науки к практическим решениям (2014)
Бенюк В. О. - Досягнення та перспективи розвитку акушерсько- гінекологічної науки в Україні, Майданник І. В. (2014)
Слабкий Г. О. - Доступність сучасних методів променевої діагностики для жінок (за даними соціологічного опитування), Качур О. Ю. (2014)
Семенова Е. - Роль меди и марганца в метаболизме железа, Кунина М., Стуклов Н. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Какой выбор правильный: агонисты или блокаторы гонадотропин-рилизинг-гормона для стимуляции яичников при искусственном оплодотворении? (Обзор литературы), Романюк М. Г. (2014)
Кульчавеня Е. В. - Частота возникновения цистита в зависимости от вида контрацепции, Брижатюк Е. В., Хомяков В. Т., Бреусов А. А. (2014)
Чайка В. А. - Современные подходы к комбинированной терапии хронической тазовой боли у женщин с аденомиозом, Носенко Е. Н., Оразов М. Р. (2014)
Лигирда Н. Ф. - Кольпоскопія у вагітних. Особливості норми (2014)
Макаренко М. В. - Применение лапароскопической ассистированной гистерэктомии у больных с пролапсом матки, Говсеев Д. А., Михальчук П. Ф., Тян О. В. (2014)
Донская Ю. В. - Стратегия лечения сочетанных гормонзависимых заболеваний у женщин репродуктивного возраста, Потапов В. А., Медведев М. В. (2014)
Чайка В. К. - Діагностичні та лікувальні можливості щодо запобігання передчасним пологам у жінок після вилікуваного безпліддя, Говоруха І. Т. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Значение аллоиммунных механизмов в возникновении ранних репродуктивных потерь у супружеских пар с привычным невынашиванием беременности (2014)
Лук’янова І. С. - Особливості матково-плацентарного і плодового кровотоку у вагітних, хворих на кардіоміопатії (за даними допплєрометричного дослідження), Янюта Г. С., Сопко Я. О., Янюта О. С. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Современный клинический подход к лечению угрожающих преждевременных родов, Белая В. В., Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т., Гужевская И.В. (2014)
Волосовський В. П. - Плацентарна дисфункція у жінок з позаматковою вагітністю в анамнезі (2014)
Ковалюк Т. В. - Особливості психоемоційної та нейровегетативної адаптації вагітних з аліментарною недостатністю маси тіла, Бенюк В. О. (2014)
Вакалюк Л. М. - Рубець на матці після кесарева розтину за клінічним та морфофункціональним аналізом (2014)
Голяновский О. В. - Нутритивная поддержка в комплексной терапии позднего гестоза, Рамазанов В. В., Пехньо Т. В., Сальников С. Н., Гербут В. В. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на лечение привычного невынашивания беременности в анамнезе методом фотодинамической терапии на фоне хронической смешанной вирусной инфекции, Веропотвелян Н. П., Жабицкая Л. А., Гужевская И. В. (2014)
Дорошенко І. В. - Особливості анемії вагітних у жінок з хронічною патологією печінки і травного тракту (2014)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на методы прерывания беременности в сроке 12–22 нед, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Смородская Е. П., Гужевская И. В. (2014)
Пашинян А. Г. - Современные местные поликомпонентные препараты в лечении вульвовагинитов смешанной этиологии, Саламова И. В., Хейдар С. А., Семенова В. Б., Арутюнян Г. Б. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Клиническое значение анамнестических особенностей при гиперпластических процессах эндометрия, Гаврюшов Д. Н. (2014)
Шадріна В. С. - Роль імуномодуляторів у лікуванні патології шийки матки (2014)
Корнацька А. Г. - Реабілітація репродуктивної функції жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Тактика допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з гіперандрогенією різного ґенезу, Турлінова З. О. (2014)
Пирогова В. І. - Сучасні тенденції в діагностичній і лікувальній тактиці при фонових захворюваннях шийки матки, Вереснюк Н. С., Голюк Н. Я. (2014)
Грек Л. П. - Некоторые аспекты применения нестероидных противовоспалительных препаратов при болевом синдроме в гинекологии, Жержова Т. А. (2014)
Подольський В. В. - Психоемоційний стан жінок фертильного віку з розладами репродуктивного здоров’я, які мешкають у сільській місцевості, Подольський Вл. В., Каграманян А. Л., Новиченко А. В. (2014)
Дубоссарська З. М. - Обгрунтування методу лікування пацієнток з "проліферативним синдромом" в гінекології, Грек Л. П. (2014)
Коблош Н. Д. - Стан мікроекології статевих шляхів у жінок з патологією шийки матки (2014)
Юзько А. М. - Лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в Украине, Руденко Н. Г. (2014)
Гінчицька Л. В. - Клінічна характеристика менопаузальних проявів у жінок у разі застосування негормональних препаратів (2014)
Гопчук Е. Н. - Гепатопротекторы в комплексной терапии урогенитального трихомониаза (2014)
Приймак С. Г. - Внутрішньоутробне інфікування цитомегаловірусною інфекцією в структурі перинатальних ускладнень, Андрієць О. А. (2014)
Федорич П. В. - Трихомониаз. Выявление Trichomonas tenax и Pentatrichomonas hominis в мочеполовой системе женщин репродуктивного возраста, больных инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, Зеленый С. Б. (2014)
Хурані І. Ф. - Терапевтичний патоморфоз раку грудної залози залежно від схеми поліхіміотерапії, Какарькін О. Я., Одарченко П. Я., Мацішевська І. В., Шнайдерман П. Ю., Шевня С. П., Корчистий В. І. (2014)
Северин Г. К. - Епідеміологія раку грудної залози серед жінок Донецької області (2014)
Мигрень: женская болезнь (2014)
Титул, зміст (2017)
Футорный С. М. - Специфика проявлений анемического синдрома у спортсменов высокого класса, Осадчая О. И., Шматова Е. А., Маслова Е. В., Глуховский П. В. (2017)
Тукаев С. В. - Типологические и личностные детерминанты стрессоустойчивости у спортсменов экстремальных видов спорта, Долгова Е. Н., Руженкова А. О., Лысенко Е. Н., Федорчук С. В., Гаврилец Ю. Д., Ризун В. В., Шинкарук О. А. (2017)
Lysenko О. - Features of manifestation the energy ­potential of qualified athletes and sensitivity of cardiorespiratory system to hypercapnia, Lopatenko G. (2017)
Цыганенко О. И. - Эколого-гигиеническая проблема развития гиперчувствительности дыхательных путей спортсменов к воздействию холодного атмосферного воздуха, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытна Л. Ф. (2017)
Путро Л. М. - К вопросу о необходимости применения иммуномодуляторов в практике спорта при напряженных физических нагрузках, Котко Д. Н., Гончарук Н. Л. (2017)
Виноградов В. Е. - Применение внетренировочных средств для повышения физической подготовленности в футболе, Лопатенко Г. О. (2017)
Гасанова С. Ф. - Особенности проявления специальной работоспособности у квалифицированных женщин-боксеров в анаэробных условиях выполнения нагрузок, Лысенко Е. Н. (2017)
Котко Д. - Порівняльна характеристика змін електрокардіограми у легкоатлетів різної кваліфікації, Гончарук Н., Путро Л. (2017)
Федорчук С. В. - Эффективность психической саморегуляции и адаптивность в связи с нейродинамическими свойствами спортсменов-велосипедистов, Лысенко Е. Н., Тукаев С. В. (2017)
Пастухова В. А. - Фізична рекреація і рухова реабілітація – складові фізичної культури: медико-біологічні аспекти (огляд спеціальної літератури), Ільїн В. М., Філіппов М. М., Краснова С. П. (2017)
Ковельська А. В. - Гематологічні показники крові у спортсменів та рівень фізичної працездатності, Лисенко О. М., Горенко З. А., Очеретько Б. Є. (2017)
Фіщенко Я. В. - Ефективність застосування тракції та кінезитерапії в лікуванні дегенеративних змін у поперековому відділі хребта, Катюкова Л. Д., Зінченко В. В., Баяндіна О. І., Лазарєва О. Б. (2017)
Григус І. М. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів помірного ступеня тяжкості, Майструк М. І. (2017)
Кущенко О. - Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу засобами ерготерапії та фізичної терапії (2017)
Титут (2015)
Содержание (2015)
Бабаченко А. И. - Результаты деятельности Института черной металлургии НАН Украины в 2010 - 2015 годах, Вергун А. С., Тубольцев Л. Т., Гармаш Л. И. (2015)
Тубольцев Л. Г. - Черная металлургия Украины как базовая отрасль экономики (2015 г.), Бабаченко А. И., Падун Н. И. (2015)
Нестеров А. С. - Современном состояние аглодоменного производства в Украине и пути его совершенствования, Гармаш Л. И., Захарченко В. Н. (2015)
Товаровский И. Г. - Особенности температурно-концентрационных полей в рабочем пространстве доменной печи при выплавке передельного и литейного чугуна, Меркулов А. Е. (2015)
Чайка А. Л. - Особенности тепло-газодинамической работы фурменной зоны доменной печи при вдувании в горн пылеугольного топлива и природного газа, Шостак В. Ю., Сохацкий А. А., Мирошниченко Д. Н., Диментьев В. И. (2015)
Чайка А. Л. - Влияние технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива на разгар футеровки и тепловую работу периферийной зоны доменной печи № 4 ОАО "Запорожсталь", Лебедь В. В., Жеребецкий А. А., Цюпа К. С., Гоман С. В., Фоменко А. П. (2015)
Белькова А. И. - Интегральный показатель учета температурно-дутьевого режима доменной печи в задачах прогнозирования состава продуктов плавки в конкретных сырьевых и технологических условиях, Степаненко Д. А., Скачко А. С. (2015)
Семенов Ю. С. - Исследование возможности использования электрических потенциалов в горне доменной печи для оценки теплового состояния, Муравьева И. Г., Поляков В. Ф., Семыкин С. И., Горупаха В. В., Наследов А. В., Прокопенко П. Г., Сапрыкин Н. М., Хайбулаев А. С. (2015)
Кузнецов А. М. - Основные положения задувок доменных печей после остановок различной продолжительности, Коваленко А. Г., Зубенко А. В., Горупаха В. В., Нестеров А. С., Можаренко Н. М., Семенов Ю. С. (2015)
Вергун А. С. - Основные положения технологии десульфурации и дегазации чугуна при обработке его диспергированным магнием, вводимым в расплав в струе газа-носителя, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Двоскин Б. В. (2015)
Шевченко А. Ф. - Сопоставление различных технологий ковшевой десульфурации чугуна магнием, Вергун А. С., Шевченко А. М., Маначин И. А., Двоскин Б. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - О повышении эффективности верхней продувки конвертерной ванны, Вакульчук В. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - Особенности перемешивания конвертерной ванны при верхней и комбинированной продувке, Юшкевич П. О. (2015)
Семыкин С. И. - Анализ электрических характеристик конвертерной ванны при плавке стали, Поляков В. Ф., Голуб Т. С., Полякова Я. А. (2015)
Семыкин С. И. - Исследование на физической модели конвертерного процесса особенностей влияния электрических потенциалов на характер разбрызгивания жидкости при продувке сверху, Голуб Т. С., Семыкина Е. В., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2015)
Тубольцев Л. Г. - Влияние вариантов технологии кислородно-конвертерной плавки на содержание кислорода в железоуглеродистом расплаве, Корченко В. П., Семыкин А. И., Падун Н. И. (2015)
Пиптюк В. П. - Опробование оборудования для моделирования тепловых процессов обработки расплава на установке ковш-печь, Прокопенко П. Г., Греков С. В, Костюк Ю. Б., Андриевский Г. А. (2015)
Горбанев А. А. - Определение предельных скоростей непрерывной высокоскоростной прокатки катанки различного диаметра при использовании редукционно-калибрующего блока, Токмаков П. В., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2015)
Полещук В. М. - Деформированное состояние непрерывного слитка с жидкой сердцевиной на криволинейных МНЛЗ, Бровкин В. Л. (2015)
Кузьмичёв В. М. - Анализ условий работы колесных центров для локомотивов, Перков О. Н. (2015)
Приходько И. Ю. - Конечно-элементный анализ параметров процесса несимметричной прокатки порошка титана, Дедик М. А., Гогаев К. А., Воропаев В. С., Иценко А. И. (2015)
Балакин В. Ф. - Совершенствование горячей пилигримовой прокатки труб за счет управления зазором между гильзой и дорном, Стасевский С. Л., Добряк В. Д., Угрюмов Ю. Д. (2015)
Бабаченко А. И. - Влияние температуры нагрева и содержания углерода на рост зёрен аустенита в углеродистых сталях для производства железнодорожных колёс, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А. (2015)
Бабаченко А. И. - Выбор температуры нагрева под упрочняющую термообработку микролегированной стали для железнодорожных колес, Кныш А. В., Кононенко А. А., Пушкаренко Н. В., Шпак Е. А. (2015)
Суховая Е. В. - Перспективы использования квазикристаллических сплавов-наполнителей Al–Сu–Fe–Si–В в составе макрогетерогенных композиционных материалов, Плюта В. Л., Устинова Е. В. (2015)
Луценко В. А. - Особенности влияния температуры аустенитизации на величину зерна хромомолибденованадиевой стали, Голубенко Т. Н., Луценко О. В. (2015)
Сидоренко О. Г. - Зависимость фазового превращения от соотношения удельных объемов участвующих в превращении фаз, Бабаченко А. И., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2015)
Плюта В. Л. - Особенности структурообразования листовых низколегированных сталей при комбинированной термической обработке, Нестеренко А. М., Левченко Г. В., Воробей С. А., Головко В. А. (2015)
Тогобицкая Д. Н. - Оптимизация химического состава стали 14Х17Н2 на основе концепции направленной химической связи, Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Козачок А. С., Кукса О. В., Лихачев Ю. М. (2015)
Бобырь С. В. - Моделирование и оптимизация процесса отпуска стали 17Х5МА для инструмента горячей деформации, Нефедьева Е. Е., Лошкарев Д. В. (2015)
Чуйко И. Н. - Современные требования к качеству катанки широкого марочного сортамента (2015)
Перчун Г. І. - Методи визначення балістичної стійкості пластин броні, Самофалова А. О., Кононенко Г. А. (2015)
Ващенко С. В. - Исследование условий и механизмов формирования прочностных связей в прессовках при брикетировании мелкофракционных шихтовых материалов, Маймур Б. Н., Петренко В. И., Баюл К. В., Худяков А. Ю., Солодкая Н. А., Прокудина Э. Б. (2015)
Муравьева И. Г. - 55 лет научно-технической деятельности А. М. Юнакова (2015)
Бабаченко А. И. - Памяти выдающихся ученых Института, Меркулов А. Е., Тубольцев Л. Г. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.) (2017)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (2017)
Зозуля С. - Особливості змістового наповнення курсу "Бібліографознавство" для студентів-бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017)
Іванова М. - "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек (2017)
Горбенко Н. - Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек (2017)
Ніколаєнко Н. - Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів (2017)
Корнійчу К. К. - Електронний документообіг як інформаційна основа модернізації діяльності транспортного підприємства (2017)
Берест І. - Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856 — 1867 роках (2017)
Черняк І. - Внесок О. Сокальського у розвиток бібліотечного фондознавства (2017)
Прокопенко Л. - Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення документного потоку шведських видань (2017)
Кравець В. - Проблеми сексуальної соціалізації школярів у вітчизняній педагогіці ХХ століття (2017)
Зузяк Т. - Особливості формування професійних умінь і навичок у Вінницькій учительській семінарії (2017)
Крівшенко Л. - Дослідження евристичного навчального діалогу в зарубіжній і вітчизняній педагогічній науці (2017)
Янкович О. - Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі (2017)
Писарчук О. - Моделювання освітньо-розвивального середовища в діяльності вчителя початкової школи: теоретичний і практичний аспекти (2017)
В’яла О. - Сутність формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності, Путров С. (2017)
Прима А. - Формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії: проблеми та перспективи (2017)
Кузнєцова О. - Педагогічні умови формування готовності студентів до використання оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання і життєдіяльності (2017)
Базильчук О. - Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2017)
Бардус І. - Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності (2017)
Цідило І. - Зміст і структура проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій щодо використання систем комп’ютерних онтологій, Козіброда С. (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах (2017)
Кошук О. - Методологічні засади дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільськогосподарського виробництва (2017)
Чайковська Г. - Проектні технології як ефективний засіб формування екологічної культури студентів (2017)
Гевко О. - Критерії, показники та рівні сформованості культури професійного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Бойко О. - Сутність поведінкових компетенцій військового лідера у професійних стандартах підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ (2017)
Удич З. - Середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школі (2017)
Ратушняк Н. - Врахування вікових особливостей учнів початкової школи з особливими потребами в умовах індивідуалізації навчання (2017)
Кузьменко О. - Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі (2017)
Безверха О. - Використання моделей змішаного навчання у процесі вивчення іноземних мов (2017)
Єрмак Н. - Формування текстотворчих умінь учнів 5-9 класів у процесі навчання морфології української мови (2017)
Синекоп О. - Відбір навчальних матеріалів для диференційованого навчання професійно зорієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2017)
Попович А. - Сучасні лінгводидактичні аспекти реалізації когнітивного підходу в навчанні стилістики української мови студентів (2017)
Пагута М. - Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти (2017)
Біницька К. - Соціально-економічні аспекти розвитку систем професійної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в країнах Східної Європи (2017)
Бекірова А. - Професійна суб’єктність учителів початкових класів: сутність та етапи формування (2017)
Омельяненко В. - Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2017)
Костенко Л. - Закономірності соціальних комунікацій (2017)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади (2017)
Ярошенко Р. - Поняття "клієнт" у формуванні стратегії розвитку сучасного видавничого бізнесу (2017)
Зелінська Н. - Золотий ювілей зниклої спеціальності (2017)
Ейсмонт Ю. - Робота редактора з науковим текстом: особливості редакторського читання (за матеріалами УРЖ "Джерело") (2017)
Сенченко М. - Сучасний простір бібліотек (2017)
Матвієнко О. - Проблеми професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2017)
Добко Т. - Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової (2017)
Стасенко В. - 100-річчя кафедри графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства (2017)
Прокопенко Л. - Візуалізація даних національної бібліографії Швеції як метод вивчення документного потоку шведських видань (2017)
Рева Л. - Постаті Великої Волині: Максим Рильський в історії української та світової культури (2017)
Калиненко Л. В. - Надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру, їх роль та місце серед надзвичайних ситуацій в Україні, Коробко А. Д. (2017)
Білошицький М. В. - Особливості розрахунку надлишкового тиску вибуху парів сумішей горючих рідин, Ніжник В. В., Кравченко Н. В., Тесленко О. М., Цимбалістий С. З. (2017)
Новак С. В. - Расчет огнестойкости строительных конструкций ограждающего контура нового безопасного конфайнмента уточненным методом, Круковский П. Г., Поклонский В. Г. (2017)
Борис О. П. - Навчання населення з питань пожежної безпеки: стан, проблеми та необхідність змін, Ковалишин Б. М., Коробкін В. Ф. (2017)
Коваленко Р. І. - Розробка способу визначення необхідної кількості багатофункціональних мобільних аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу для комплектування транспортних засобів аварійно-рятувальних формувань (2017)
Боровиков В. О. - Результати досліджень піноутворювачів як підґрунтя для удосконалення методів випробувань та нормативної бази щодо оцінювання показників якості піноутворювачів для гасіння пожеж, Слуцька О. М. (2017)
Борис О. П. - Розроблення порядку оцінювання дій підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час реагування на небезпечні події, Ніжник В. В., Жихарєв О. П., Крикун О. М. (2017)
Шеверєв Є. Ю. - Обґрунтування переваг технології Media Wiki для створення довідково-інформаційної бази обліку випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, Рогова С. А., Поворознюк Н. А. (2017)
Новак С. В. - Оцінювання збіжності результатів експериментального визначення тривалості вогневого впливу до досягнення критичної температури сталі, Добростан О. В., Долішній Ю. В., Ратушний О.В. (2017)
Хижняк В. В. - Теоретичні засади інноваційних рішень в управлінні безпекою польотів державної авіації, Шевченко В. Л. (2017)
Костенко Т. В. - Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника, Нуянзін О. М., Нестеренко А. А., Майборода А. О. (2017)
Семичаєвський С. В. - Експериментальне обґрунтування вихідних даних для моделювання горіння турбінної оливи марки ТП-22, Огурцов С. Ю. (2017)
Борисов А. В. - Аналіз патентування нових технічних рішень та винаходів у галузі цивільного захисту в Україні, Мукшинова Т. О., Чьоч Т. О., Васильєв А. В. (2017)
Литовченко А. О. - Концепція системи аерокосмічного моніторингу надзвичайних ситуацій (2017)
Тютюник В. В. - Оценка динамических и энергетических эффектов на планете Земля и влияния их на соотношения между уровнями сейсмической активности полушарий земного шара, Черногор Л. Ф., Калугин В. Д., Агазаде Т. Х. (2017)
Скаковський О. Й. - Аналіз результатів випробувань електричних освітлювальних гірлянд (2017)
Титул, зміст (2017)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2017)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2017 році (станом на 1 грудня) (2017)
Клюшніченко О. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2016 р.), Очеретяна Л. (2017)
Бухтатий О. - Аналітичні розрахунки та прогнозні показники успішної реформи комунальної преси в Україні (2017)
Погореловська І. - Питання міжнародної стандартизації та ідентифікації у сфері видавничої справи (2017)
Макарова М. - Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання (2017)
Лесюк О. - Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих навчальних закладів України, Дворецька А.-О. (2017)
Коржнева В. - Науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" (2017)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2017 рік (2017)
Содержание (2016)
Смолінська М. Я. - Методи спектрофотометричного визначення сульфаніламідів. Огляд, Коркуна О. Я., Коцюмбас І. Я., Врублевська Т. Я., Тесляр Г. Ю. (2016)
Милюкин М. В. - Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение полихлорированных бифенилов в природной воде, Горбань М. В., Скринник М. М. (2016)
Гусейнов А. В. - Планарные электроды, модифицированные золотом и углеродными наноматериалами, как чувствительные элементы вольтамперометрических сенсоров на H2O2, Корытко Д. М., Алексеев С. А., Тананайко О. Ю. (2016)
Бакун М. В. - Определение фталатов в лекарственных средствах, Захаркив И. Б., Зуй М. Ф. (2016)
Запорожець О. А. - Василю Васильовичу Сухану - 80 років (2016)
Шановні читачі (2017)
Белецька А. В. - Межі й безмежність масових емоцій у просторі соціальних комунікацій (2017)
Підлуцький О. Г. - Міфи російської інформаційної війни проти України (2017)
Приступенко Т. О. - Стан законодавчого регулювання вітчизняних ЗМІ в умовах новітньої історії України (2017)
Астапцева Х. А. - Становлення Харитини Кононенко як журналістки та редакторки жіночої преси (2017)
Поціпух О. - Тренди й трансформації видавничої галузі як форма адаптації до цільової аудиторії міленіалів (2017)
Риженко Л. М. - Жанрові моделі друкованих ЗМІ. Старі проблеми і нові підходи (2017)
Козиряцька С. А. - Релігійна журналістика в інформаційному полі сучасного суспільства (рецензія на підручник Бойко А. А. "Релігійна журналістика") (2017)
Мисловський І. - Типологічні особливості новин про тероризм на українському телебаченні (на прикладі "NewsOne" та "112 Україна") (2017)
Титут (2012)
Большаков В. И. - Институт черной металлургии. Итоги 2012 года и задачи развития, Бабаченко А. И., Тубольцев Л. Г., Гармаш Л. И. (2012)
Большаков В. И. - Особенности управления загрузкой шихты на современных доменных печах, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А. (2012)
Товаровский И. Г. - Анализ процессов и параметров новой технологии доменной плавки с вдуванием продуктов газификации углей, Меркулов А. Е. (2012)
Нестеров А. С. - Результаты спекания и свойства агломерата из шихт, подготовленных с использованием поверхностно-активных веществ, Якушев В. С., Болденко М. Г., Гармаш Л. И., Джигота А. Д., Агапова В. Т., Шишацкий А. Г., Пицык Ю. В. (2012)
Бородулин А. В. - Вопросы системной надежности доменного производства, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Швачка А. И. (2012)
Большаков В. И. - Анализ опыта создания экспертных систем и особенности разрабатываемой интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой, Муравьева И. Г., Тогобицкая Д. Н., Можаренко Н. М., Иванча Н. Г., Семенов Ю. С. (2012)
Цюпа К. С. - Исследование состояния футеровки шахты доменной печи с использованием информации о тепловой работе периферийной зоны, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Шостак В. Ю. (2012)
Тогобицкая Д. Н. - Оценка качества железорудных материалов с целью направленного формирования жидких продуктов доменной плавки, Белькова А. И., Гладков Н. А., Скачко А. С., Порубова Т. П. (2012)
Большаков В. И. - Технологическое обоснование эффективности загрузки многокомпонентных смешанных порций шихтовых материалов в доменную печь, Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. (2012)
Толстопят А. П. - Определение скорости частиц в двухфазном потоке применительно к магниепроводу двухсопловой фурмы, Давидсон В. В., Флеер Л. А., Елисеев В. И., Рузова Т. А., Маначин И. А., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2012)
Пиптюк В. П. - Особенности массопереноса в ванне ёмкостью 140т установки ковш-печь постоянного тока, Самохвалов С. Е., Поляков В. Ф., Крикент И. В., Греков С. В., Буршитин В. А. (2012)
Семыкин С. И. - Изучение особенности влияния низковольтного потенциала на формирование шлаковой фазы в условиях работы промышленного 60-т конвертера ПАО "Евраз ДМЗ им. Петровского", Кияшко Т. С. (2012)
Поляков В. Ф. - Анализ научно-технологических решений по уменьшению содержания газов в железоуглеродистых расплавах при выплавке в конвертере, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Семыкин С. И., Падун Н. И. (2012)
Лещенко А. И. - Нейтральный угол при прокатке в неприводных валках, Воробей С. А., Лохматов А. П. (2012)
Кузьмичев В. М. - Повышение эксплуатационной надёжности колесных центров, Перков О. Н. (2012)
Воробей С. А. - Задачи выбора систем калибров при переводе действующих непрерывных мелкосортных и проволочных станов на непрерывнолитую заготовку, Лохматов А. П., Паламарь Д. Г., Бадюк С. И., Киселев П. А. (2012)
Бабаченко А. И. - Влияние горячей пластической деформации и термической обработки на структуру и механические свойства сталей для железнодорожных колес, Кононенко А. А., Борисенко А. Ю., Литвиненко П. Л., Шпак Е. А., Тараненко А. А., Степанюк С. Н., Федорова И. П., Яценко А. И. (2012)
Голубенко Т. Н. - Особенности формирования структуры и свойств в горячекатаном прокате из стали, легированной хромом, молибденом и ванадием, Луценко В. А. (2012)
Тимофеев Г. В. - Структурная наследственность в прокате больших сечений из непрерывнолитых заготовок (2012)
Левченко Г. В. - Требования стандартов и пути улучшения макро – и микроструктуры железнодорожных осей, Нефедьева Е. Е. (2012)
Тогобицкая Д. Н. - Физико-химические модели для оценки влияния щелочей на вязкость конечных доменных шлаков, Степаненко Д. А., Циватая Н. А., Скачко А. С. (2012)
Евсюков М. Ф. - Фазовые превращения в низкоуглеродистой стали, легированной марганцем, Дементьева Ж. А., Грушко П. Д., Чехута Ж. З. (2012)
Козачёк А. С. - Выбор оптимального состава низкоуглеродистой катанки, Луценко О. В., Приходько Э. В., Головко Л. А. (2012)
Лучкин В. С. - Влияние кремния на структурообразование в жидких Fe-C сплавах, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Падун Н. И. (2012)
Баюл К. В. - Анализ контактных напряжений на рабочих поверхностях бандажей валкового пресса, Петренко В. И. (2012)
Большаков В. И. - Методические основы оценки нагрузок линии привода клетей широкополосного стана, Веренев В. В., Белодеденко С. В., Подобедов Н. И. (2012)
Большаков В. И. - Парниковый эффект и экологические проблемы черной металлургии, Тубольцев Л. Г., Горохова В. А. (2012)
Большаков В. И. - Б. Е. Патон и развитие ИЧМ как головного НИИ по черной металлургии Украины (2012)
Большаков В. И. - Творческий путь ученого – металлурга и материаловеда, Бабаченко А. И. (2012)
Abstracts (2012)
Вихідні дані (2012)
Бабич Н. - Образ матері в контексті особистої і письменницької долі Ольги Кобилянської (2011)
Мельничук Б. - Проблеми художньої інтерпретації постаті Ольги Кобилянської та інших класиків української літератури (2011)
Колошук Н. - "Щоденники” Ольги Кобилянської як еґо-текст епохи декадансу: нарцисизм жіночого "я” (2011)
Хмелюк М. - Щоденникові записи О. Кобилянської як авторисунок письменниці (2011)
Богдан С. - Невербальна комунікація в щоденнику та в листах Ольги Кобилянської: прощальне рукостискання (2011)
Левченко Г. - Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської (2011)
Барчишина І. - Рецепція німецької "Новожитньої філософії” у творчості Ольги Кобилянської (2011)
Ожоган Л. - "Казус Ніцше” у запитах філософських смислів прози Ольги Кобилянської (2011)
Починок Л. - Характеротипи жінки і чоловіка у творчості Ольги Кобилянської: до проблеми еволюції (2011)
Печарський А. - Психоаналітичні аспекти антивоєнної тематики у творчості Ольги Кобилянської: компаративний аналіз (2011)
Левчук Т. - Ідея-фікс в концепціях особистості та творчості Ольги Кобилянської (2011)
Лимаренко А. - Аудіодискурс малої прози Ольги Кобилянської (2011)
Михида С. - Психопоетика прози Ольги Кобилянської: конфлікт темпераментів (2011)
Жижченко Л. - Вплив національної культурної традиції та автобіографічних чинників на характер психологізму в повістях Ольги Кобилянської (2011)
Дроботун О. - Особливості семантики кольору в творах О. Кобилянської (на прикладі новели "Битва”) (2011)
Голомб Л. - Міфопоетика новели О. Кобилянської "Місяць” (2011)
Данилевич А. - Мортальний образ природи в новелі О. Кобилянської "Під голим небом” (2011)
Мацяк О. - Нарис-малюнок О. Кобилянської "Під голим небом” як графіка словом (2011)
Пастух Х. - Міфологема moara dracului в оповіданні Ольги Кобилянської "Некультурна” як елемент готичної поетики (2011)
Ступінська Г. - Художня трансформація баладної традиції у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала” (2011)
Жуковська Г. - Дуальність людської душі в повісті Ольги Кобилянської "За ситуаціями” (2011)
Кульбабська О. - Портрет і художня деталь як засоби характеротворення у повісті Ольги Кобилянської "Земля” (2011)
Федунь М. - Елементи сюжето- та характеротворення в мемуарах Ольги Кобилянської (2011)
Селезінка В. - Один з прообразів Захарія в романі Ольги Кобилянської "Апостол черні” (2011)
Гнатюк М. - Ольга Кобилянська в осмисленні Івана Франка (2011)
Моспан Л. - Осмислення людської психології в повісті Ольги Кобилянської "Земля” і романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (2011)
Ковалик М. - Ольга Кобилянська і Леся Українка: концепція модерної жінки (2011)
Лях Т. - Мотив зради в новелах О. Кобилянської "Юда” та Марка Черемшини "Зрадник” (2011)
Огуй О. - У паралельних світах: Ольга Кобилянська та Іван Бажанський – письменники однієї генерації та епохи (порівняльна студія) (2011)
Науменко Н. - Казкова поетика у творенні рослинного образу (на матеріалі малої прози О. Кобилянської та У. Кравченко) (2011)
Мафтин Н. - "Гендерна утопія” Ольги Кобилянської й "Код самості” в західноукраїнській прозі 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Сокол Г. - Типологія жіночих образів у творах Ольги Кобилянської та Галини Журби (2011)
Качак Т. - Творчість Ольги Кобилянської і Марії Матіос у контесті української жіночої літературної традиції (2011)
Яблонська О. - Творчість Ольги Кобилянської в дослідженнях Дмитра Козія (2011)
Вашків Л. - "Земля” Ольги Кобилянської як об’єкт літературознавчих студій Павла Филиповича, Вашків А. (2011)
Мельничук Я. - Володимир Вознюк – кобилянськонавець (2011)
Довгий В. - "Царівна” – український телеформат (Зі спогадів сценариста) (2011)
Марусяк І. - Михайло Бажанський та українське еміграційне письменство (2011)
Агафонова А. - Лексичні засоби вираження авторської модальності епістолярного тексту (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської), Луник І. (2011)
Данілова А. - Концепт "хрест" у творах Ольги Кобилянської (2011)
Барчук В. - Фазові дієслова в темпоральному континуумі тексту (на матеріалі оповідання Ольги Кобилянської "Valse melankolique”) (2011)
Гайдаєнко І. - Метафоричні моделі відображення мовної картини світу у творах Ольги Кобилянської (на матеріалі чуттєвої концептосистеми) (2011)
Кость І. - Номінативні засоби вербалізації емоції печалі (на матеріалі повісті Ольги Кобилянської "Царівна”) (2011)
Лісняк Н. - Складні слова в оповіданнях Ольги Кобилянської (2011)
Кардащук О. - Концепт "ліс” у художньому просторі новел Ольги Кобилянської, Дущак Л. (2011)
Панцьо С. - Мовні засоби вираження семантики квантитативності в оповіданнях О. Кобилянської, Вакарюк Л. (2011)
Гуцуляк Т. - Образні сполуки аналітичної номіналізації у мові творів Ольги Кобилянської, Михайлюк М. (2011)
Чолкан В. - Вигуки як засіб модально-експресивного ускладнення речення у мові творів О. Кобилянської (2011)
Кулєшова Л. - Засоби текстової когезії в оповіданнях О. Кобилянської (2011)
Марчук Л. - Парцельовані структури як градаційна ознака тексту Ольги Кобилянської (2011)
Томусяк Л. - Синтаксичні засоби створення портретної характеристики в ідіостилі Ольги Кобилянської (2011)
Ковальчук М. - Складні речення з недиференційованими типами зв’язку в повісті Ольги Кобилянської "Царівна” (2011)
Андрощук Н. - "Щоденниковий” текст Ольги Кобилянської крізь призму авторської пунктуації (2011)
Гуйванюк Н. - Ремарки-вставки у прозових творах Ольги Кобилянської, Струк І. (2011)
Мельничук О. - Особливості засобів вираження прохання в художніх творах Ольги Кобилянської, Сілевич Л. (2011)
Кульбабська О. - Стилістичні функції вторинних предикатних синтаксем адвербіального типу (на матеріалі мови творів письменників Буковини) (2011)
Русакова О. - Таксисні значення у простому реченні, ускладненому однорідними присудками (на матеріалі оповідань О. Кобилянської) (2011)
Шабат-Савка С. - Оптативна інтенція як смислова домінанта наративних структур у художньому тексті (на матеріалі повісті "Царівна” Ольги Кобилянської) (2011)
Романюк Т. - Особливості граматичних формозмін простого речення в мові творів О. Кобилянської (2011)
Шатілова Н. - Примовки як невід’ємний складник комунікації буковинців в ідіостилі Сидора Воробкевича (2011)
Титул, зміст (2017)
Ящишина В. І. - Соціалізація інноваційної політики ЄС (2017)
Грачев О. О. - Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій, Овчарова Л. П. (2017)
Shakhbazyan K. S. - Evolution of Innovation Cluster Policy in Ukraine, Dubinskyi H. P., Yegorov I. Yu. (2017)
Булкин И. А. - Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть II (2017)
Бублик С. Г. - Наукометричне дослідження законодавства (2017)
Луговий В. І. - Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору, Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. (2017)
Аллахвердян А. Г. - Реформа Российской академии наук: как она начиналась в 2013 г. (кадровый аспект) (2017)
Храмов Ю. О. - Соломон Ісакович Пекар і його наукова школа (до 100-річ чя від дня народження) (2017)
"Ученые АН УССР к войне не были подготовлены в надлежащей мере" (2017)
Хроніка наукового життя (2017)
Мир Ценностей Белорусской Науки (2017)
Мальцев В. - Силабічний вірш в українській поезії перших десятиріч ХІХ століття (2012)
Паладян К. - Ямбічні форми у румунській та українській силабо-тоніці 80-х – 90-х років ХІХ століття (2012)
Протасова С. - Версифікація Юрія Федьковича і Сидора Воробкевича 70-х років XIX століття (2012)
Івончак П. - Версифікація Рудольфа Моха (2012)
Руснак О. - Особливості форми поетичних творів Сильвестра Яричевського 1900-1909 рр. (метрика і ритміка) (2012)
Нікоряк Н. - Формування українського кіносценарного жанру за часів німого кіно (2012)
Басняк Т. - Пастіш як своєрідна жанрова модель постмодерністського роману (2012)
Антофійчук В. - Початки буковинської шевченкіани (2012)
Никоненко П. - Листування Сидора Воробкевича як першоджерело для його життєпису (60-і – початок 70-х рр. ХІХ ст.) (2012)
Івасюк О. - Діяльність Дмитра Антоновича на Буковині (2012)
Кирилюк С. - Людина межі: образ священика в прозі О. Кобилянської, О. Маковея та Є. Ярошинської (2012)
Зушман М. - Проблеми естетики та стилю у творчому дискурсі західно-українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Музичук В. - Історія як спосіб розв’язання національної проблеми у драматургії Гната Хоткевича (2012)
Ткаченко Т. - Невідомі мініатюри Сильвестра Яричевського (2012)
Меленчук О. - Культурно-ідеологічні взаємини Воробкевичів та Барвінських (на матеріалі листування та спогадів) (2012)
Михайлюк Ю. - Філософські мотиви у прозі Ірен Роздобудько (2012)
Макар І. - Античні мотиви у поезії Миколи Зерова (2012)
Тарангул І. - Антігона та Ісмена: мотив двійництва в міфологічному сюжеті (2012)
Шашко А. - Жанр різдвяної казки у творчості Сидора Воробкевича (2012)
Йолкіна Л. - Застосування методології В. Перетца при дослідженнях творчості Сидора Воробкевича (2012)
Клімачова В. - Елементи готики у прозі Клима Поліщука (2012)
Роман Л. - Старий Заповіт як сакральний хронотоп прози І. Франка (2012)
Штаєр І. - Горацій в перекладах І. Франка (версифікаційний аналіз) (2012)
Пилипчук С. - "Той скомплікований і високопоетичний акт…”: Іван Франко – дослідник українського весілля (2012)
Костик В. - Стан фольклористичних досліджень Південної Буковини (2012)
Фіжделюк М. - Олекса Довбуш та Лук’ян Кобилиця в усній народній творчості Буковини (2012)
Гуйванюк Н. - Синтаксичні дослідження І. І. Слинька у контексті сучасних лінгвістичних студій (19.06.1912 – 1.01.1994) (2012)
Городенська К. - Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм (2012)
Загнітко А. - Актуальні проблеми сучасного синтаксису: теоретико-кваліфікаційний аналіз (2012)
Марчук Л. - Функціонування складного речення із сурядним зв’язком у тексті (2012)
Попова І. - Синтаксичний зв’язок функційно не детермінованих компонентів мовленнєвого ланцюга (2012)
Перепелиця С. - Полонинський монастир (історико-лінгвістичний нарис) (2012)
Масицька Т. - Локативна семантична залежність в структурі елементарних реченнєвих конструкцій (2012)
Мельник І. - Транспозиція і валентний потенціал відприкметникових дієслівних синтаксичних транспозитів (2012)
Коваль Л. - Формально-граматичні вияви головного компонента односкладного речення узагальненого змісту в українській мові (2012)
Ланова Т. - Сприйняття та використання актуалізованих граматичних форм студентами-філологами ВНЗ України: соціолінгвістичне обстеження (2012)
Руснак Н. - Прагматичні виміри діалектного тексту (2012)
Кульбабська О. - Прагматика вставних конструкцій у комунікативно-інтенційних типах речень (2012)
Кардащук О. - Засоби вираження інтенсивності в творах Галини Тарасюк і Тамари Севернюк (2012)
Рульова Н. - Динаміка способів творення прізвищ Західного Поділля (2012)
Козак Р. - Імперативні конструкції у системі експресивних синтаксичних засобів відтворення основ християнської моралі у "Кодексі великої жінки” від Галини Тарасюк: когнітивно-дискурсивний опис (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 1 (ГА – ГЛЯ–ГЛЯ) (2012)
Кушлик О. - Словотвірні параметри есивних дієслів зі значенням фізичного стану суб’єкта в українській мові (2012)
Гураль М. - Особливості перекладознавчого аналізу прозового тексту з позиції текстологічного аспекту перекладу (2012)
Дащенко О. - Поетичний текст і можливості його перекладу (на матеріалі українських перекладів поезії О. Блока) (2012)
Гуйванюк Н. - Наукова хроніка: відомості про кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, захищені у спеціалізованій вченій раді К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2009–2010 рр., Кульбабська О. (2012)
Титут (2012)
Большаков В. И. - Металлургическое производство Украины на современном этапе, Тубольцев Л. Г. (2012)
Товаровский И. Г. - Анализ критериев оценки распределения шихтовых материалов и газов по радиусу доменной печи (2012)
Большаков В. И. - Эксергетический анализ доменной плавки при применении различных видов топлива, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Москалина А. А. (2012)
Большаков В. И. - Разработка математических моделей загрузки многокомпонентных порций шихтовых материалов в бункер бесконусного загрузочного устройства и выгрузки их из бункера, Иванча Н. Г., Вишняков В. И. (2012)
Швачка А. И. - Развитие информационной базы принятия управляющих решений по ведению доменной плавки, Чайка А. Л., Зайцев В. Г. (2012)
Большаков В. И. - Анализ комплексных показателей теплового режима и особенности их использования при регулировании теплового состояния доменной печи, Гладков Н. А., Муравьева И. Г., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Белошапка Е. А. (2012)
Большаков В. И. - Оценка окружного распределения шихты и газового потока в доменных печах, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А. (2012)
Чайка А. Л. - Исследование инжекционных процессов при подаче топливных добавок в горн доменной печи, Шостак В. Ю., Корнилов Б. В., Цюпа К. С., Арзамасцев А. Н. (2012)
Нестеров А. С. - Влияние различных носителей магнезии на производство офлюсованного железорудного агломерата, Пивненко А. В., Якушев В. С., Гармаш Л. И., Горупаха В. В. (2012)
Муравьева И. Г. - Обзор исследований образования в доменной печи электродвижущей силы, Семенов Ю. С., Семыкин С. И., Белошапка Е. А., Кияшко Т. С., Дудченко С. А. (2012)
Нестеров А. С. - Актуализация базы данных и моделей для прогнозирования свойств железорудных материалов, Хамхотько А. Ф., Белькова А. И., Скачко А. С. (2012)
Кукса О. В. - Влияние совместного науглероживания и обессеривания чугуна на его качество, Можаренко Н. М., Лытарь Э. И., Загоровская Н. М. (2012)
Шевченко А. Ф. - Интенсификация процессов ковшевого рафинирования жидкого чугуна вдуванием диспергированного магния, Маначин И. А., Толстопят А. П. (2012)
Вергун А. С. - Рациональная технология подготовки чугуна к выплавке низкосернистой кислородно-конвертерной стали, Руденко А. Л., Кисляков В. Г., Шевченко А. Ф., Маначин И. А., Шевченко С. А. (2012)
Приходько Э. В. - Прогнозирование поверхностного натяжения шлаков сталеплавильного производства, Пиптюк В. П., Мороз В. Ф., Петров А. Ф., Головко Л. А., Греков С. В., Аносова А. А. (2012)
Дудченко С. А. - Исследование с помощью физического моделирования распределения температурных полей газовой струи на выходе из сопла, Семыкин С. И., Поляков В. Ф., Вакульчук В. В., Кияшко Т. С. (2012)
Корченко В. П. - Газонасыщенность металла в условиях различных вариантов технологий кислородно-конвертерной плавки, Поляков В. Ф., Тубольцев Л. Г., Семыкин С. И., Лучкин В. С., Падун Н. И., Горохова В. А. (2012)
Коренной В. В. - Инженерное решение уменьшения динамических нагрузок в главных линиях черновых клетей кварто, Веренев В. В., Юнаков А. М. (2012)
Валетов М. С. - Распределение структурных зон исходного слитка в элементах катаных центров тепловозных колёс, Кузьмичёв В. М. (2012)
Узлов І. Г. - Аналіз розвитку вимог нормативної документації до колісної продукції рухомого складу залізниць, Узлов К. І., Суровцева Т. Є., Кутішенко О. В., Худецький М. В. (2012)
Суховая Е. В. - Особенности структурообразования в композиционных материалах с квазикристаллическим наполнителем, Плюта В. Л., Сыроватко Ю. В. (2012)
Бобырь С. В. - Особенности фазово-структурных превращений при отпуске низколегированных сталей для штампов горячего деформирования, Левченко Г. В., Дёмина Е. Г., Плюта В. Л., Лошкарёв Д. В. (2012)
Левченко Г. В. - Формирование структуры железнодорожных осей, изготовленных из непрерывнолитых заготовок различного сечения, Грицай Т. В. (2012)
Евсюков М. Ф. - О кинетике фазовых превращений в высокопрочных чугунах с учетом тепла рекалесценции, Демина Е. Г., Грушко П. Д. (2012)
Тогобицкая Д. Н. - Выбор критериев и разработка модели для прогнозирования вязкости марганецсодержащих шлаков, Пиптюк В. П., Петров А. Ф., Греков С. В., Аносова А. А. (2012)
Сидоренко О. Г. - Особенности развития полиморфных превращений на начальном и квазистационарном этапах процесса, Бабаченко А. И., Федорова И. П., Сухой А. П., Чехута Ж. З. (2012)
Лучкин В. С. - Влияние марганца на структурообразование жидких Fe-C сплавов при температурах металлургических перегревов, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Падун Н. И. (2012)
Подобедов Н. И. - Особенности динамики зубчатых колес с вертикальными осями (2012)
Баюл К. В. - Метод оценки износа бандажей валковых прессов на различных стадиях их эксплуатации, Петренко В. И. (2012)
Большаков В. І. - Екологія Кривбасу в умовах перспективного розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Тубольцев Л. Г., Горохова В. О. (2012)
Бабаченко А. И. - Творческий путь академика НАН Украины В. И. Большакова, Тубольцев Л. Г. (2012)
Большаков В. И. - К 75–летию научного сотрудника ОТОСУ, руководителя группы прокатного оборудования Александра Михайловича Юнакова (2012)
Abstracts (2012)
Вихідні дані (2012)
Романовський С. - Модернізація змісту навчальних програм як запорука якісних результатів освіти (2017)
Барецька О. - Роль науково-методичного супроводу в організації та проведенні всеукраїнських учнівських турнірів з навчальних предметів (2017)
Пионтковский-Выхватень Б. - Использование индивидуального подхода в развитии и диагностике интеллектуально одаренных старшеклассников (2017)
Трубiнa I. - Проблeмa дитячої обдaровaноcтi в середній освіті у cучacних умовaх (2017)
Поліхун Н. - STEM орієнтоване навчання як педагогічна проблема, Сліпухіна І., Чернецький І. (2017)
Пасенко І. - Основні засади застосування контекстного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх правознавців (2017)
Дятченко Д. - Формування практичних навичок фінансової грамотності учнівської молоді (2017)
Керечанин Д. - Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку (2017)
Грицишина Т. - Формування у старших дошкільників вмінь орієнтуватися на місцевості у процесі ознайомлення з рідним краєм (2017)
Козійчук О. - Організаційно-педагогічне проектування профільного навчання як профорієнтації (2017)
Русалкіна Л. - Комунікативно­діяльнісний підхід як невід’ємний складник іншомовної підготовки майбутніх лікарів (2017)
Олексюк Л. - Концептуальні засади нормативно-правового та організаційного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних (2017)
Єстаф’єва І. - Становлення економіки знань і підлітковий вік (2017)
Толюпа С. - Вплив кібернетичних атак на інформаційну систему, Толюпа Є., Агапова Є. (2017)
Дубініна О. - Розвиток інформаційної компетентності майбутніх проект-менеджерів у процесі вивчення дисципліни "Управління IT-проектами" (2017)
Зуєва Л. - Синергетичний підхід як методологічний концепт психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Пирогова В. І. - Синдром гіперпролактинемії в амбулаторній практиці акушера-гінеколога (Клінічна лекція), Вереснюк Н. С., Шурпяк С. О. (2017)
Баранова В. В. - Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді, Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Булавенко О. В. - Новий погляд на проблему діагностики післяпологових гнійно-запальних захворювань, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2017)
Дондюк Ю. В. - Критические случаи материнской смертности – тяжелое акушерское осложнение, отражающее качество оказанных медицинских услуг (2017)
Зайдлова-Вуттке Д. - Общие корни предменструального синдрома, предменструальной мастодинии, фиброзно-кистозной мастопатии и бесплодия: действие экстрактов витекса священного (Vitex agnus-castus) в виде раствора, Вуттке В. (2017)
Чайка К. В. - Деструктивно-хірургічні методи лікування патології шийки матки – плюси та мінуси, Шалько М. Н., Ковальчук І. В. (2017)
Сабадаш М. - Канефрон® Н при лечении рецидивирующего цистита у женщин детородного возраста: рандомизированное контролируемое исследование, Шуляк А. (2017)
Возіанов С. О. - Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Волошина Н. Н. - Пути снижения диагностической и лечебной агрессии у пациенток с ВПЧ-инфекцией в репродуктивном возрасте, Званцева Э. Д. (2017)
Корчинська О. О. - Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі, Бисага Н. Ю. (2017)
Алиева Л. И. - Особенности методов родоразрешения у рожениц с маловодием, Алиева Э. М., Исмайлова А. Д., Ахмедова Т. Н. (2017)
Дука Ю. М. - Характеристика маркерів метаболічного синдрому та особливості перебігу ранніх термінів гестації у жінок із загрозою невиношування вагітності залежно від їхньої маси тіла (2017)
Бенюк В. О. - Функціональний стан слизової оболонки піхви при бактеріальному вагінозі та його корекція, Щерба О. А., Ластовецька Л. Д. (2017)
Кравченко О. В. - Передменструальний синдром: раціональні підходи до негормональної терапії (2017)
Люлько А. А. - Оценка показателей ультразвуковых исследований женщин с пролапсом половых органов и недержанием мочи после проведенного лечения (2017)
Косилова С. Є. - Досвід лікування рецидивного неспецифічного вульвовагініту (2017)
Прудніков П. М. - Порівняльні аспекти впливу різних методів лікування генітального ендометріозу на якість життя (2017)
Бутіна Л. І. - Динаміка показників імунної системи після профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (2017)
Старовєр А. В. - Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків, Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Маркевич Б. О., Полторак Я. В. (2017)
Vygivska L. M. - The optimization ways of pregnancy and labor management tactics in women after application of assisted reproductive technologies, Nykoniuk T. R., Oleshko V. F. (2017)
Багатько О. В. - Ефективність лікування трубно-перитонеальної форми безплідності у програмах допоміжних репродуктивних технологій залежно від протоколу стимуляції суперовуляції, Данкович Н. О. (2017)
Бондаренко Н. П. - Аналіз показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у вагітних з парвовірусною інфекцією у різні періоди гестації (2017)
Hugh S. Taylor - Влияние пероральной и трансдермальной терапии эстрогенами на сексуальную функцию в период ранней постменопаузы, Aya Tal, Lubna Pal, Fangyong Li, Dennis M. Black, Eliot A. Brinton, Matthew J. Budoff, Marcelle I. Cedars, Wei Du, Howard N. Hodis (2017)
Глушко О. З. - Європейський вектор освітніх реформ в Україні (2017)
Клонцак О. І. - Організація академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США (2017)
Мезенцева О. І. - Міжнародні чинники розвитку загальної середньої освіти в Україні (2017)
Оніщук І. І. - Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України (2017)
Топузов О. М. - Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади, Калініна Л. М. (2017)
Смагін І. І. - Еволюція методичних підходів до роботи з хронологією в процесі навчання історії (2017)
Гораш К. В. - Комплексний підхід до прогнозування розвитку повної загальної середньої освіти (2017)
Малієнко Ю. Б. - Теорія і практика компетентнісного навчання всесвітної історії у 7 класі (2017)
Кришмарел В. Ю. - Релігійна культура як складник історії України: основні поняття (2017)
Кушнір Ю. В. - Теоретичні основи психоаналітичної педагогіки в умовах сучасного виховання, Більо Т. О. (2017)
Ситар І. В. - Розвиток наукового управління ЗНЗ та його структурні методологічні складники (2017)
Удовиченко І. В. - Особливості формування базових і предметних компетентностей учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі навчання географії (2017)
Надтока О. Ф. - Методичне значення географічної карти (2017)
Шуневич О. М. - Шляхи формування медіаграмотності в процесі навчання учнів української мови (2017)
Сіліванова І. М. - Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні (2017)
Ільчук І. Ю. - Розвиток умінь критичного мислення учнів 7–9-х класів на уроках англійської мови (2017)
Пузіков Д. О. - Теоретична модель прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2017)
Смагіна Т. М. - Діалогова платформа як засіб реалізації компетентнісного уроку (2017)
Завидівська Н. Н. - Сучасні тенденції у теорії та методиці формування культури здоров’я майбутніх менеджерів з управління персоналом, Завидівська О. І. (2017)
Шевчук Л. М. - Специфіка роботи з текстовою інформацією у контексті розвитку управлінсько-лідерських здібностей молодших школярів (2017)
Ковальчук Т. І. - Квест-екскурсія як форма активного пізнання світу учнями і студентами (2017)
Титут (2013)
Большаков В. И. - Разработка и реализация в промышленности новых металлургических технологий учеными Института черной металлургии НАН Украины, Тубольцев Л. Г., Бабаченко А. И., Вергун А. С. (2013)
Большаков В. И. - Исследование влияния гранулированных металлургических отходов в составе аглошихты на показатели аглопроцесса и качество агломерата, Нестеров А. С., Пивненко А. В., Коваленко А. Г., Зубенко А. В., Хайбулаев А. С., Васильев Л. Е., Кашкаров Е. А. (2013)
Большаков В. И. - Эффективная загрузка дополнительного кокса для регулирования теплового состояния горна доменной печи, Муравьева И. Г., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И. (2013)
Большаков В. И. - Анализ известных подходов к оценке хода печи, Муравьева И. Г., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Белошапка Е. А. (2013)
Большаков В. И. - Исследование и промышленное опробование загрузки многокомпонентных смешанных порций, состоящих из железорудных материалов и кокса, Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. (2013)
Большаков В. И. - К вопросу о развитии метода регистрации электрического потенциала на фурменных устройствах доменной печи , Семыкин С. И., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2013)
Муравьева И. Г. - Исследование процессов в доменной печи путем измерений возникающих в ее объеме электрических потенциалов, Семыкин С. И., Поляков В. Ф., Семенов Ю. С., Прокопенко П. Г., Дудченко С. А., Голуб Т. С., Наследов А. В., Белошапка Е. А., Вакульчук В. В., Костюк Ю. Б. (2013)
Шевченко А. Ф. - Создание комплекса внедоменной десульфурации чугуна магнием и скачивания шлака на стальзаводе №2 корпорации CSC (Тайвань), Двоскин Б. В., Маначин И. А., Остапенко А. В., Шевченко А. М., Шевченко С. А., Лю Д. Й., Шью Р. Л., Башмаков А. М., Троценко Э. А., Морозов Н. В. (2013)
Шевченко А. Ф. - Сопоставительный анализ технико-экономических показателей различных процессов внепечной десульфурации чугуна, Маначин И. А., Шевченко А. М., Двоскин Б. В., Вергун А. С., Шевченко С. А., Руденко А. Л., Башмаков А. М., Курилова Л. П. (2013)
Семыкин С. И. - Экспериментальные исследования в лабораторных условиях ИЧМ эффективности влияния электрических воздействий на расплав чугуна при его внепечном рафинировании гранулированным магнием, Поляков В. Ф., Дудченко С. А., Голуб Т. С., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2013)
Семикина А. А. - Определение коэффициентов влияния технологических параметров конвертерной плавки на ее тепловые и расходные показатели, Поляков В. Ф., Кияшко Т. С., Семыкин С. И., Тогобицкая Д. Н., Поляков А. В. (2013)
Поляков В. Ф. - Направления научно-технологических исследований по снижению газонасыщенности стали на металлургических предприятиях Украины, Семыкин С. И., Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Голуб Т. С., Семикина А. А. (2013)
Андриевский Г. А. - Исследование плавления на границе раздела фаз "шлак - металл" легкоплавких и тугоплавких кусковых добавок (2013)
Пиптюк В. П. - Экспериментальное изучение коэффициента упругости порошковой и сплошного сечения проволок для внепечной обработки стали, Малыш А. Д., Самохвалов С. Е., Павлов С. Н., Греков С. В., Буршитин В. А. (2013)
Воробей С. А. - Метод комплексной оценки эффективности производства полосового проката в различных литейно-прокатных агрегатах, Бадюк С. И. (2013)
Бадюк С. И. - Аналитические исследования влияния технологических и конструктивных параметров сортовых литейно-прокатных агрегатов на точность готового проката (2013)
Приходько И. Ю. - Расчет циклических термомеханических напряжений в рабочих валках в процессе горячей прокатки полос методом конечных элементов, Дедик М. А. (2013)
Приходько И. Ю. - Оценка фактической эффективности управления плоскостностью холоднокатаных полос при селективной подаче эмульсии (2013)
Паламарь Д. Г. - Влияние элементов ящичного калибра на интенсификацию деформации центральных зон сечения раската из непрерывнолитой заготовки (2013)
Парусов В. В. - Влияние термической обработки, микролегирования бором и старения на работу разрушения катанки при растяжении, Воробей С. А., Сагура Л. В., Парусов Э. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н. (2013)
Узлов И. Г. - Исследование контактно-усталостной прочности и механических свойств микролегированной ванадием бандажной стали с различным уровнем твёрдости, Хулин А. Н., Узлов К. И., Дементьева Ж. А. (2013)
Парусов В. В. - Развитие теоретических представлений о перлитном превращении в стали, Парусов Э. В., Парусов О. В., Сагура Л. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И. (2013)
Евсюков М. Ф. - О кинетике превращения аустенита в сталях в неравновесных условиях, Лошкарев Д. В., Грушко П. Д. (2013)
Левченко Г. В. - Исследование влияния деформационно-термической обработки на структурообразование сплавов переходного класса системы Fe-C-Mn-C, Плюта В. Л., Бобырь С. В., Сычков А. Б., Нестеренко А. М. (2013)
Бабаченко А. И. - Особенности макро- и микроструктуры ступицы железнодорожных колёс Ø 957 мм, изготовленных из непрерывнолитой заготовки, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Шпак Е. А. (2013)
Лучкин В. С. - Влияние фосфора на структуру жидких Fe-C сплавов, Тубольцев Л. Г., Падун Н. И., Корченко В. П. (2013)
Лучкин В. С. - Сера в структуре жидких Fe-C сплавов, Тубольцев Л. Г., Падун Н. И., Корченко В. П. (2013)
Сидоренко О. Г. - Зависимость кинетики эвтектического и эвтектоидного фазовых превращений от скорости охлаждения, Бабаченко А. И., Федорова И. П., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2013)
Баюл К. В. - Метод оценки влияния износа бандажей валковых прессов на технологические и энергосиловые параметры брикетирования, Петренко В. И. (2013)
Веренев В. В. - Оценка стабильности процесса прокатки полосы по крутящему моменту в линии привода валков, Подобедов Н. И., Даличук А. П., Коренной В. В. (2013)
Большаков В. И. - Творческий путь ученого–металловеда (К 75-летию Парусова Владимира Васильевича), Бабаченко А. И. (2013)
Abstracts "Fundamental and applied problems iron and steel industry" (2013, № 27) (2013)
Вихідні дані (2013)
Попова Г. Ю. - Концепція транспарентності як складова маркетингу будівельних підприємств Донбасу, Токарева Л. М. (2018)
Смирнова І. І. - Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти, Михайлюта Є. І. (2018)
Іванов С. В. - Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району (2018)
Ляшенко В. І. - Оцінка процесів дерегуляції підприємницької діяльності в Україні, Толмачова Г. Ф. (2018)
Микитенко В. В. - Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України, Микитенко Д. О. (2018)
Беззубко Л. В. - Розвиток стратегій старопромислових регіонів, Беззубко Б. І. (2018)
Добикіна О. К. - Дослідження зарубіжного досвіду формування концепції сталого розвитку, її реалізації та можливості адаптації до вітчизняних умов, Єршова Є. В. (2018)
Михайличенко Н. М. - Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2018)
Дьячкова Ю. М. - Удосконалення методів стабілізації банківської системи України в умовах ризикової економіки, Швецова І. В. (2018)
Латишева О. В. - Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави (2018)
Ляшенко А. Ю. - Упрощение процедур международной торговли как инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции в условиях глобализации (2018)
Трушкіна Н. В. - Комплексний підхід до організації процесів обслуговування споживачів вугільного підприємства (2018)
Івченкова О. Ю. - Аналіз концепцій управління портфелем замовлень ІТ-підприємства, Лях А. О. (2018)
Нечволода Л. В. - Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту, Пилипенко К. В. (2018)
Соколова Г. Б. - Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні (2018)
Новікова О. Ф. - Формування умов гідної праці при подоланні виробничих небезпек у промисловості України, Логачова Л. М. (2018)
Антонюк В. П. - Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення, Щетініна Л. В. (2018)
Ровенська В. В. - Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства, Кліндух Г. М., Ракитянська Н. А. (2018)
Богатырёва В. В. - Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности и экономического роста, Бословяк С. В. (2018)
Булко О. С. - Инновации в сфере услуг Республика Беларусь (2018)
Павлов К. В. - Норма и патология в социально-экономической сфере (2018)
Гречишкина Е. А. - Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма (2018)
Усманов И. А. - Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве, Буриев Х. Т. (2018)
Солодовников С. Ю. - Цивилизация, культура, экономическая система общества и институциональные матрицы: категориальная и реально-онтологическая иерархии (2018)
Колосов А. М. - Оцінка стану гостроти збройного протистояння в Донбасі з міркувань достатності умов для прийняття політичних рішень, Цибулько О. С. (2018)
Прогнімак О. Д. - Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи (2018)
Поздравляем с 60-летним юбилеем члена международного научного совета нашего журнала Константина Викторовича Павлова! (2018)
80–річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Савельєва Євгена Васильовича (2018)
Довжук І. В. - Архівіст Володимир Замлинський (2017)
Черкасов О. В. - Питання первісної історії Криму в науковій спадщині Д. О. Крайнова (2017)
Ільчишин С. О. - Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями (2017)
Січкаренко Г. Г. - Неопубліковані документи як ключове історичне джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.) (2017)
Шатковська А. Ю. - Тема голодомору 1932-1933 років у збірниках спогадів та документів (2017)
Теміров В. І. - Сучасні тенденції та історична відповідальність у переосмисленні минулого: руйнація Поміжмор’я (2017)
Барановська Н. П. - До питання про специфіку архівного забезпечення вивчення окремих аспектів новітньої історії України (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС) (2017)
Біловус Л. І. - Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності (2017)
Красножон Н. Г. - Особливості регулювання авторського права на програмне забезпечення в Україні на сучасному етапі розвитку (2017)
Аносова В. С. - До проблеми збереження замкових комплексів України як об’єктів культурної спадщини (2017)
Барабаш В. А. - Інформаційний ресурс бібліотеки університету як фактор формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців, Глєбова Л. В. (2017)
Юрійчук М. В. - Створення та експозиційна наповненість народознавчого музею "Берегиня" загальноосвітньої школи с. Новосілка, Ткаченко В. М. (2017)
Демуз І. О. - Протестанський рух і Україна (до 500-річчя реформації). Рецензія на книгу: Балух В. О., Балух О. В., Коцур В. П. Реформаційні ідеї на українських землях ХVІ – ХVІІ ст. (100 протестанських діячів): словник / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур; передмова М. В. Шкрібляка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 200 с.; іл., Довжук І. В., Молоткіна В. К. (2017)
Дмитренко М. Й. - Домодерні культурні форми самоорганізації світу праці: homo faber структуруєжиттєвий світ (2017)
Холодинська С. М. - Теоретичні засади культурологічного підходу: до постановки проблеми (2017)
Чаплигін О. К. - Моралізм, аморалізм, імморалізм… Що далі?, Сук О. Є. (2017)
Vasylieva L. A. - The etiquette rules in the sphere of public communications, Procenko O. P. (2017)
Жарких В. Ю. - Вызовы и перспективы в ситуации различия культурных идентичностей, Чистякова И. Н. (2017)
Братерська-Дронь М. Т. - Зоряний шлях людства (космічна тема на кіноекрані) (2017)
Селевко В. Б. - До питання взаємозумовленості культуро-побутових рецепцій із євроінтеграційними прагненнями українського суспільства (2017)
Колотова Л. В. - К вопросу об особенностях влияния интернет-коммуникаций на процессы социализации различных возрастных групп (2017)
Садиков Г. Н. - Экологическая эргономика – основа создания и развития экологических технологий (2017)
Білецька К. А. - Особливості функціонування концепту "колір" в англо- й україномовному рекламному інтернет-дискурсі, Ільченко М. Л. (2017)
Золотова Ю. В. - Культове народне зодчество України (2017)
Summary (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титут (2014)
Содержание (2014)
Большаков В. И. - Энергетические параметры технологий металлургического производства, Тубольцев Л. Г. (2014)
Большаков В. И. - Системная надежность доменного производства, опыт и перспективы освоения технологии доменной плавки с использованием пылеугольного топлива в Украине, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Шевелев А. Г. (2014)
Чайка А. Л. - Анализ энергоэффективности применения ПУТ в доменном производстве с использованием эксергетического метода исследования, Большаков В. И., Сохацкий А. А., Москалина А. А., Шостак В. Ю. (2014)
Большаков В. И. - Новый способ расчета окружного распределения шихты, Жеребецкий А. А., Лебедь В. В. (2014)
Большаков В. И. - Освоение энергосберегающей технологии загрузки доменной печи, оборудованной БЗУ в конъюнктурных топливно-сырьевых и технологических условиях, Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В., Наследов А. В., Кузнецов А. М., Зубенко А. В. (2014)
Тогобицкая Д. Н. - Интеллектуальная система принятия решений при выборе рационального состава доменной шихты, Белькова А. И., Степаненко Д. А., Гринько А. Ю., Циватая Н. А., Скачко А. С. (2014)
Большаков В. И. - Совершенствование процесса образования гарнисажа на ДП №4 ОАО "Северсталь", Нестеров А. С., Иванча Н. Г. , Виноградов Е. Н., Калько А. А., Гуркин М. А., Волков Е. А., Каримов М. М. (2014)
Нестеров А. С. - Оценка металлургических свойств кусковой руды ПАО "Евраз-Суха Балка", Гармаш Л. И., Болденко М. Г., Колдомасов С. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського