Ноздренко Д. - Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior, Корчинська Л., Мірошниченко М. (2015)
Стамбульська У. - Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азот фіксуючих бактерій на рослини гороху, Мосійчук Н. (2015)
Ларичева О. - Вільнорадикальні та антиоксидантні процеси в легенях за умов різних світлових режимів, Цебржинський О. (2015)
Кондратюк Т. - Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот (2015)
Лещенко І. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію, Скочко Н., Вірченко О., Гаділія О., Фалалєєва Т. (2015)
Довбинчук Т. - Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона, Базан А., Толстанова Г., Закордонець Л. (2015)
Купа Л. - Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту, Філімонова Н., Зима І. (2015)
Дворщенко К. - Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів, Берник О., Тіхова Є., Вовк А., Короткий О. (2015)
Зінабадінова С. - Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон, Чайковський Ю., Сегеда Т. (2015)
Титул,зміст (2015)
Соц С. М. - Системи технологій у вирішенні проблеми ефективного зберігання та переробки зерна (2015)
Кирпа Н. Я - Особенности обработки и качество подготовки семян кукурузы на заводах, Бондарь Л. Н. (2015)
Станкевич Г. М. - Вплив вологості на показники якості зерна кукурудзи при зберіганні в полімерних зернових рукавах, Желобкова М. В. (2015)
Мардар М. Р. - Встановлення причинно-наслідкових зв’язків при формуванні та збереженні якості зернових продуктів за допомогою діаграми Ісікави (2015)
Дмитрук Є. А. - Вихід крупи плющеної із зерна тритикале залежно від ступеня його лущіння та режиму водно-теплової обробки, Любич В. В., Новіков В. В. (2015)
Набоков Д. О. - Обґрунтування використання кріоподрібнених пюре з овочевої сировини в технології макаронних виробів з підвищеним вмістом каротиноїдів, Гревцева Н. В. (2015)
Веление времени: професиональные тренинги. Международная школа кормов (2015)
Егоров Б. В. - Перспективы переработки и использования яблочных выжимок, Цюндык А. Г., Орехова В. Г. (2015)
Макаринська А. В. - Визначення органічності преміксів (2015)
Сытько А. Н. - Порционная технология применения жидких ингредиентов комбикормов (2015)
Спілка випускників ОНАХТ (2015)
Калінін І. - Особливості функціонування антиоксидантної системи в тканинах щурів при отруєнні важкими металами, Цудзевич Б. (2016)
Кондратюк Т. - Особливості розвитку продуценту меланіну Pseudonadsoniella brunnea в умовах впливу нітрату свинцю, Собко В., Берегова Т., Остапченко Л. (2016)
Охрей А. - Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Вірич П. - Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м'язів шлунку залежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів, Шелюк О., Мартинюк В., Павловський В. (2016)
Голобородько Є. - Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням, Іщук Т., Синельник Т., Конопельнюк В. (2016)
Тіхова Є. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом, Берник О., Савчук О., Дворщенко К., Остапченко Л. (2016)
Лилик М. - Статеві особливості амінокислотного обміну у Drosopila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії, Ткачук О., Фукаляк А. (2016)
Храбко М. - Ріст і розвиток організму самців щурів F1 та його імунофізіологічна активність у період випоювання різних доз нанотехнологічного і хімічно синтезованого цитрату германію, Федорук Р. (2016)
Чорненька Н. - Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном, Раєцька Я., Савчук О., Остапченко Л. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/р43 людини в комплексі з тРНК, Ложко Д., Корнелюк О. (2016)
Kатрій Т. - Характеристика протромбінового пулу пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Савчук О., Шандюк В., Мельник В. (2016)
Царенко Т. - Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу, Гайда Л., Кравченко О. (2016)
Kізуб І. - Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4, Харченко О., Костюк О., Остапченко Л., Клименко К., Соловйов А. (2016)
Федорчук С. - Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів, Чікіна Л., Герасько Т., Зима І., Тукаєв С. (2016)
Ткаченко О. - Вікові особливості впливу метаболічного синдрому на ембріо-фетальний розвиток потомства самців щурів, Коваленко В. (2016)
Aleksandrov A. - Amino acidslevel in rats under progesterone long-term administration, Ishchuk T., Konopelnyuk V., Scopenko O. (2016)
Дворщенко К. - Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну, Драницина А., Торгало Є., Короткий О., Берегова Т. (2016)
Білюк А. - Активність цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в первинній культурі перещеплюваної карциноми легень Льюїс на різних етапах росту пухлини, Негеля А., Гарманчук Л., Скачкова О. (2016)
Гончаревський C. - Добова динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини, Мартинюк В. (2016)
Жаркова В. Б. - Рождение музыки из духа поэзии Стефана Малларме ("Три поэмы Малларме" Клода де Бюсси и Мориса Равеля (2015)
Стронько Б. Ю. - Демоверсія музичного твору як фактор інтерпретації (2015)
Шемякіна О. М. - О некоторых особенностях становления жанра музыкального клипа (2015)
Лозенко К.О. - Синтетическое слушание как инструмент восприятия сонорной музыки (2015)
Кондратенко І. А. - До проблеми європейської міжкультурної комунікації: гастрольні подорожі київського митрополичого хору під керівництвом М. С. Литвиненка (2015)
Бабкина Е. В. - Духовный концерт-реквием "Сон" И.В. Щербакова: драматургия и семантическая концепция (2015)
Сухленко И. Ю. - Музыкальное произведение в концепции исполнителя: механизмы актуализации (2015)
Фартушка А. Д. - Полифоническая концепция "Сиреневого" реквиема П. Хиндемита в аспекте новационного мышления (2015)
Сергеева О. В. - О феномене эпического в Восьмой симфонии Д. Шостаковича (2015)
Усова А. М. - Киномузыка Вадима Храпачева: вопросы композиторской технологии (2015)
Сємикін В. Г. - Одночастинна фортепіанна соната в українській музиці першої третини хх століття: до питання особливостей драматургії (2015)
Зінків І. Я. - Бандурна творчість Г. Хоткевича: між традицією і модернізмом (2015)
Шумилина О. А. - Партесная рукопись в системе коммуникации (к вопросу о творчестве Н. Дилецкого) (2015)
Поліщук А. В. - Естетичні засади організації музичного руху в фортепіанних творах імпресіоністичного напрямку сучасних українських композиторів (2015)
Куриляк І. І. - Еволюція драматургічних функцій хору в оперній спадщині Миколи Лисенка (2015)
Пеліна Г. О. - Весільні обрядові пісні та колядки Мараморощини: типологія етномузичних кордонів (2015)
Дяченко Ю. С. - Френк Марокко – майстер акордеонного джазу. Специфіка новацій (2015)
Дорохин В. Г. - О функции самоанализа в процессе исполнения музыкального произведения (2015)
Серебранская А. С. - Тембровое переинтонирование в композиторском творчестве В.Птушкина (2015)
Су Юйчен - О становлении китайского оркестра народных инструментов (2015)
Приходько О. В. - Провокація як засіб комунікації в кантаті "Перервана пісня" Л. Ноно (2015)
Титул,зміст (2015)
Международная школа кормов (2015)
Макаринська А. В. - Науково-практичний семінар на ТОВ "Вінницька птахофабрика", Відоменко І. О. (2015)
Фадеев Л. В. - Точна агротехнология будущего начинается сегодня (сильные семена) (2015)
Любич В. В. - Порівняльна характеристика технологічних властивостей зерна тритикале озимого та пшениці озимої, Новіков В. В. (2015)
Жигунов Д. А. - Исследование технологических и биохимических показателей качества муки из разных зерновых культур (2015)
Капрельянц Л. В. - Ферментированные пищевые волокна отрубей – стимулятор роста пробиотических культур, Журлова Е. Д. (2015)
Возіян В. В. - Ефективність переробки зерна спельти в крупу (2015)
Рудакова Т. В. - Розроблення складу молочних продуктів дитячого харчування із зерновим інгредієнтом (2015)
Макарова О. В. - Повышение качества хлеба на зерновой основе, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2015)
Левицкий А. П. - Кокосовое масло увеличивает привесы животных на безжировом рационе, Ходаков І. В., Шарабаєва К. М. (2015)
Різничук І. Ф. - Використання повнораціонних комбікормів у годівлі свиноматок при інтенсивній технології виробництва свинини, Карунський О. Й., Кишлали О. К. (2015)
Спілка випусників ОНАХТ. GMP+Academy (2015)
Астахова О. О. - Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України (2017)
Волкова Т. І. - Суб’єкт злочину - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (2017)
Гмирін А. А. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2017)
Зубець Ю. Г. - Суб’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2017)
Олейнік В. П. - Суб’єктивна сторона злочину забруднення моря (2017)
Попченкова І. М. - Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов’язків по догляду за дитиною (2017)
Рощина І. О. - Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України (2017)
Савенкова Т. Г. - Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту (2017)
Аракелян Р. Ф. - Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, Зміст (2012)
Кривицкий В. В. - Укргидропроекту — 85! (2012)
Директора "Укргидропроекта" (2012)
Кривицкий В. В. - О деятельности ПАО "Укргидропроект", Рябошапко В. К. (2012)
Ландау Ю. А. - Перспективные направления работы ПАО "Укргидропроект" (2012)
Галат Вік. В. - Сучасні вимоги з підвищення безпеки при проектуванні Дністровської ГАЕС, Сук С. П. (2012)
Осадчий С. Д. - Перспективы развития волновой енергетики, Савченко А.В. (2012)
Погосян С. Н. - Роль технического отдела в обеспечении качества проектной документации, Горелышев П.И (2012)
Погосян С. Н. - Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р. Тисы (2012)
Галат Вад. В. - Проектирование Каневской ГАЭС. Оптимизация проекта (2012)
Чугунников В. С. - Управление безопасностью Днестровской ГАЭС путем проведения постоянного мониторинга (2012)
Герасимович Н. М. - Развитие гидроэнергетики Республики Беларусь. Гродненская и Полоцкая ГЭС, Попенко А. Б. (2012)
Юрчук Ю. П. - Проектные решения, принятые при изменении способа проходки напорного туннеля Мтквари ГЭС (Грузия), Мартынова Л. Н., Ведяев В. А. (2012)
Вайнберг А. И. - Численные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости склона основных сооружений Днестровской ГАЭС (2012)
Филь В. Н. - Особенности геологической модели участка строительства Каневской ГАЭС, Сергейкин А. П. (2012)
Воскресенський В. О. - Архітектурні рішення ГЕС з сучасними горизонтальними агрегатами (2012)
Основные направления деятельности ПАО "Укргидропроект" (2012)
Черкаська Н. О. - З історії Чуднівського архіву Жевуських (2013)
Потапенко С. П. - Фамільний архів Красовських: спроба реконструкції за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2013)
Кавунник В. Л. - Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина (2013)
Преловська І. М. - Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921 – 1930) – Української православної церкви (1930 – 1939) (2013)
Сидорчук Т. М. - Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (2013)
Фелонюк А. В. - Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV – XVII століттях (2013)
Лю Макот - Польща заборолом культури (2013)
Федорук Я. О. - Нездійснений проект перевидання "Українських народних дум" Катерини Грушевської у "Гарвардській серії українознавства" (2013)
Пріцак О. Й. - Kateryna Hruševśka (1900 – ?) (2013)
Корнієнко В. В. - Топоніми у графіті Софії Київської ХІ – XVII століть (2013)
Ленченко В. О. - Полтава на рукописних планах 1730 року (2013)
Ящук О. - Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання: (На прикладі "Літописця великих князів литовських") (2013)
Тимошенко Л. В. - Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи. (До 450-річчя видання пам’ятки) (2013)
Федорук Я. О. - Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою (2013)
Ткачук В. - "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою": кадження у парафіях Київської митрополії XVII – XVIII століть (2013)
Дудко В. І. - Хронологія видання журналу "Основа" (2013)
Бурлака Г. М. - Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів (2013)
Старков В. А. - Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х – початок 1930-х років (2013)
Гірік С. І. - Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії (2013)
Ковальчук В. М. - Зміни в системі шифрування документів ОУН(б) у 1947 – 1948 роках (2013)
Білокінь С. І. - Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947 – 1949) (2013)
Черченко Ю. А. - Зиновій Книш – історіограф УВО та ОУН (2013)
Ясь О. В. - Людина модерна та людина історична, або Переддень "антропологічного повороту" у рецепції Бориса Крупницького (2013)
Заторський Н. - "Послання Мисаїла" за Смоленським списком (2013)
Кравченко В. М. - Інвентар Володимирського замку 1636 року (2013)
Мицик Ю. А. - Три документи з історії Волині XVII століття (2013)
Миронець Н. І. - Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908 – 1928) (2013)
Стародуб А. В. - Переговори між польським дипломатичним представництвом у Москві та патріархом Тихоном (Бєллавіним) у справі статусу та юрисдикції Православної церкви в Польщі (вересень 1921 – квітень 1922 років) (2013)
Бурім Д. В. - Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій у Німеччині та Вільному місті Данциґу у 20-х роках ХХ століття (2013)
Гирич І. Б. - "Опортунізм" чи "соціалізм": до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909 – 1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука, Кавунник В. Л. (2013)
Стариков Г. М. - Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею (2013)
Гордієнко Д. С. - Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909 – 1913) та його особова справа (1923) (2013)
Гордієнко Д. С. - Cпас на Берестові як писемна пам’ятка |Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVII ст.). – К., 2013. – 304 с.| (2013)
Капраль М. М. - Подільська шляхта XIV – XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського. Михайловський В. Еластична спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття. – К.: Темпора, 2012. – 450 с.; іл. (2013)
Потульницький В. А. - Українська антропологія як наука. Наулко В. Пошуки. Роздуми. Студії. – К.: Український письменник, 2013. – 392 с. (2013)
Кононенко В. П. - Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за "золоте яблуко" Європи. – К.: КЛІО, 2013. – 559 с.; іл. (2013)
Маслак В. І. - Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії (2013)
Мицик Ю. А. - Нова книга швейцарського професора з історії козацтва. Kappeler A. Die Kosaken. Geschichte und Legenden. – München, 2013. – 127 S. (2013)
Мицик Ю. А. - Нові дослідження японського славіста (2013)
Мицик Ю. А. - Листи Юхима Сіцінського до Михайла Грушевського: Забагато помилок для маленької книги, Тарасенко І. Ю. (2013)
Іваницька С. Г. - Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. – 640 с. – (Серія: "Епістолярні джерела грушевськознавства". – Т. 6) (2013)
Ластовський В. В. - Джерела з історії УАПЦ-УПЦ: нова інформація – нові погляди. Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921 – 1930) – Української Православної Церкви (1930 – 1939). – К., 2013. – 696 с. (2013)
Кот С. І. - Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917 – 1941: Джерелознавче дослідження – Том 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. (2013)
Ковальчук В. М. - Данилишин О. Повстанськими стежками Жидачівщини. Бої, бункери, криївки… – Дрогобич: Коло, 2012. – 514 с. (2013)
Макарчук С. А. - Цивілізаційний підхід до української історії. Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.; Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 2. – 696 с. (2013)
Мицик Ю. А. - Документ ХVІ століття до історії подільської шляхти (Волковинські), Тарасенко І. Ю. (2013)
Пришляк В. В. - Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (2013)
Александрович В. С. - Ухвала Кам’янецького міського уряду від 21 травня 1734 року в судовому процесі між братством церкви Святого Миколая та малярем Іваном Камінським про завершення комплексу ікон (2013)
Білокінь С. І. - Продукція цивільних друкарень XVIII століття як вияв "пропащого часу" в історії України (2013)
Старков В. А. - Ігри Холмщини та Підляшшя: хто вперше опублікував збірку Якова Сєнчика? (2013)
Пилипчук Р. - Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в "Літературно-науковому вістнику" у 1909 році (2013)
Панькова С. М. - Ще один крок до з’ясування обставин смерті Михайла Грушевського (2013)
Черченко Ю. А. - Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького (2013)
Федорук Я. О. - Ще про реабілітацію Сергія Шамрая (2013)
Рибалкін В. С. - Ярема Євгенович Полотнюк (1935 – 2012) (2013)
Ясь О. В. - Юрій Анатолійович Пінчук (1937 – 2012) (2013)
Себта Т. М. - Марія Іванівна Бутич (1930 – 2013) (2013)
Кулінченко Г. В. - Формування підходу до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного газу, Павлов А. В., Леонтьєв П. В. (2015)
Гапак О. М. - Період генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком за перенесенням (2015)
Безсонов Є. М. - Екологічна складова сталого розвитку: обґрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення, Андрєєв В. І. (2015)
Вітюк А. В. - Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування (2015)
Благодир Л. М. - Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти, Вигонюк Н. Г. (2015)
Мокін О. Б. - Обчислювальний метод для ідентифікації моделей оптимального руху від зупинки до зупинки за заданий час гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2015)
Красножон А. В. - Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання (2015)
Стогній Б. С. - Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об’єктів, Сопель М. Ф., Танкевич Є. М., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2015)
Бодунов В. М. - Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання (2015)
Буйний Р. О. - Зменшення втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330—750 кВ, Тимошенко З. О. (2015)
Галюга А. В. - Уточнення методик розрахунку витрат електричної енергії в проводах ЛЕП з урахуванням природно-кліматичних факторів, Приступа А. Л. (2015)
Лисяк Г. М. - Розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропередавання, Островка І. І., Сабадаш І. О. (2015)
Говоров П. П. - Особливості роботи вольтододавальних трансформаторів в якості активного елемента інтелектуальних систем на основі концепції Smart Grid, Говоров В. П., Король О. В. (2015)
Журахівський А. В. - Аналіз режиму роботи трансформатора струму з розімкненим вторинним колом методами аналітичних розрахунків, Кенс Ю. А., Ференсовичй Р. Я. (2015)
Сиченко В. Г. - Оптимізація керування режимом напруги в тяговій мережі постійного струму з пунктами підсилення, Босий Д. О., Косарєв Є. М. (2015)
Варецький Ю. О. - Перехідні процеси в мережі низької напруги, викликані збуреннями в системі зовнішнього електропостачання, Горбань В. М. (2015)
Волянський Р. С. - Конструювання функціоналів якості для систем керування лінійними об’єктами з невизначеними параметрами, Садовой О. В. (2015)
Теряєв В. І. - Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом (2015)
Красношапка Н. Д. - Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру, Титаренко А. С. (2015)
Демов О. Д. - Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній, Никитенко Ю. В., Коноплицький В. А. (2015)
Яндульський О. С. - Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі, Тимохін О. В., Труніна Г. О., Нестеренко А. Б. (2015)
Кирик В. В. - Сенсорний метод пошуку місця встановлення джерела розподіленого генерування, Губатюк О. С. (2015)
Федоров О. В. - Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів, Кунєцов Н. М. (2015)
Лужецький В. А. - Адаптивний метод ущільнення даних на основі відкидання послідовностей нулів та одиниць, Чеборака Т. М. (2015)
Кичак В. М. - Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона, Кичак В. В. (2015)
Чайка В. О. - Інноваційні технології в дистанційному навчанні (2015)
Dudar L. - Complete genome sequence of porcine circovirus type 2 ukrainian isolates, Polischuk V., Budzanivska I., Balka G., Csagola A. (2016)
Babii N. - Prevalence of drug resistant HIV strains in HIV-infected patients of reproductive age (2016)
Korotyeyeva G. - Сarlavirus in lily collection of Grishko National Botanical Garden, Petrova G., Kykot L. (2016)
Mishchenko L. - Detection of the pathogen of viral disease in SAMBUCUS NIGRA plants, Dunich A., Taran O., Glushchenko L. (2016)
Naumenko К. - Antiviral and immunostimulatory potential of fluorine containing triazoles, Golovan А., Baranova G., Zagorognya S., Shermolovytch Yu. (2016)
Pastyria A. - Genetic characterization of infectious bursal disease virus isolates in Ukraine, Polischuk V., Sobko I (2016)
Pavlova S. - Gistechnology for the minitoring of sharka disease in the Odessa region, Stakhurska O., Budzanivska I., Polischuk V. (2016)
Shevchenko O. - Spread of turnip mosaic virus in susceptible crops is strongly effected by different cultivation practices, Petrenko S., Iutynska O., Bysov A., Shevchenko T. (2016)
Solomakha V. - Floristic classification of the floodplain alder, willow and poplar forests in the basin of the lower Sula (Ukraine), Smoliar N., Smagliuk O. (2016)
Smutko O. - Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season, Radchenko L., Mironenko A. (2016)
Shevchenko T. - Potyviruses infecting vegetable crops in Ukraine, Tymchyshyn O., Kosenko I., Budzanivska I., Polischuk V (2016)
Koval T. - Characteristics of immune response under experimental models of acid burns of the esophagus, Ischuk T., Raetska Ya. (2016)
Burian Z. - Structural and faunistic organization of the Uday river's littoral zooplankton in the National Nature Park "Pyriatynskiy", Trokhymets V. (2016)
Kavulych Y. - Change in the content of xanthones and lignin in buckwheat and wheat plants under salicylic acid and cadmium ions, Kobyletska M., Terek O. (2016)
Markova A. - Differences in aggressive behavior of related species of flycatchers (Muscicapidae) family, Serebryakov V. (2016)
Boltovets P. - Interaction between phages and bacteria as a tool for the obtaining of images, Radutny R., Petlyovana V., Shevchenko T. (2016)
Kosyan А. - Test system based on root exudates for higt-yielding common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) form screening, Smirnov O., Taran N., Burdyga V. (2016)
Trokhymets V. - Spatial-temporal dynamics of littoral zooplankton community of the Alexandrovsk's reservoir, Lukashov D. (2016)
Shayakhmetova G. - Сomparative investigation of anti-tuberculosis drugs effects on testicular CYP2Е1 expression and male reproductive parameters under separate and combined administration in male rats (2016)
Yurchenko A. - The influence of kidney beans (Phaseolus vulgaris) pods extract on obesity development, Raksha N., Savchuk O. (2016)
Kharina А. - Isolation of bacteriophages, capable to lyse Serratia marcescens and evaluation of their activity on onion and geranium, Kornienko N., Stavniychuk A., Kot T., Liptuga M. (2016)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - A New Method of Unified Processing of the Information, Referred in the Form of the Three-Dimensional Associative-Logical Structure for Optimization of the Multirotor Unmaned Aviation System, Nakhaba А. (2017)
Kharchenko V. - Application of Imprecise Models in Analysis of Risk Management of Software Systems, Alexeiev O. Rudas S., Kozhokhina O. (2017)
Grekhov A. - RPAS ADS-B and Trajectory Control Data Transmission via Satellite, Kondratiuk V. (2017)
Grekhov A. - Influence of Transmitter Nonlinearities on Data Transmission from Remotely Piloted Air System, Kondratiuk V., Ermakov A., Chernyuk E. (2017)
Goncharenko A. - A Hybrid Approach to the Optimal Aeronautical Engineering Maintenance Periodicity Determination (2017)
Sushchenko O. - Design of Robust Navigation and Stabilization Loops of Precision Attitude and Heading Reference System (2017)
Tymoshenko M. - Urban Planning Aspects of Airport Reconstruction: Techniques of the Airport Cluster Concepts Efficiency Evaluation, Marintseva K. (2017)
Lyamzin A. - City Transport System Ecological State Forecasting with the Use of Neural Networks, Nikolaienko I. (2017)
Zheleznyi L. - Urea High Temperature Grease for Aircraft, Veligorska I., Venger I., Papeikin O. (2017)
Boychenko S. - Modern Tendencies of Climate, Water Resources and Ecosystems Changes in the Middle-Lower Part of Southern Bug River, Ukraine, Movchan Y., Tyshchenko O. (2017)
Gayev Y. - The Travelling Salesman Problem in the Engineering Education Programming Curriculum, Kalmikov V. (2017)
Slipukhina I. - Axiological Foundations of Physics and Technical Subjects Study of the Future Engineers, Mieniailov S., Bovtruk A. (2017)
Cherevatiuk V. - The Issue of Optimization of the Legal Regulation of Certification of General Aviation Aircraft: Domestic and International Experience, Zuieva V. (2017)
Lykhova S. - Compliance of Domestic Criminal Law with International Standards Regarding Liability for Hijacking and Seizing an Aircraft (2017)
Pyvovar Y. - European Court of Human Rights as the Guarantor of Legal Protection of a Human in the Field of Aviation Activities of Ukraine, Bazov O. (2017)
Bezzubov D. - Airline Companies Economic Safety Fundamental Principles within the System of National Safety (2017)
Kmetyk K. - Legal Status of Advisors in the Field of Intellectual Property Right in the United Kingdom (2017)
Holovko S. - Doctoral Studies in the Homeland Higher Education: Experience and Prospects of the European Dimension (2017)
Instructions for authors (2017)
Содержание (2016)
Naumov V. - Object-oriented approach to forwarding service process simulation, Kopytkov D. (2016)
Samchuk G. - Using sustainable development principles to assess the efficiency of transport interchanges functioning (2016)
Chernyshova O. - Multinominal logit model of bicyclist route choice (2016)
Mospan N. - Regularities of the flow of single freightages for the intercity freight transportation (2016)
Abramova L. - Method of dynamic traffic management at a railway crossing (2016)
Tsiuman M. P. - The peculiarities of heat losses simulation of automotive gasoline engine in operational conditions, Artemenko R. V. (2016)
Abramchuk F. - Method of improving energy, ecological and stength characteristics of the vehicle diesel engine, Makovyey R., Avramenko A. (2016)
Vrublevskyi O. - Methods of diagnosing vehicle diesel injectors, Lasynovych B. (2016)
Volkov V. - Formation of indicators the processes of preheating and heating after the vehicular engine start by using complex heating system with phase-transitional thermal accumulator, Grytsuk I. (2016)
Brovko Ya. - Method of pressure sensor dynamics determination using redundant measurements (2016)
Лєвтєров А. М. - Теоретичні дослідження робочого циклу біодизельного двигуна, Авраменко А. Н., Савицький В. Д. (2016)
Batygin Y. - Induction heating of non-magnetic sheet metals in the field of a flat circular multiturn solenoid, Gnatov A., Argun Sch., Sabokar O. (2016)
Sayenko N. - Some aspects of training socially responsible engineers abroad, Sozykina G. (2016)
Rogovyi A. - Comparative analysis of performance characteristics of jet vortex type superchages, Voronova Ye. (2016)
Хорошилов О. Н. - Обеспечение качества технологического процесса непрерывного литья полых бронзовых заготовок (2016)
Khvorost M. - Risk assessment of the highway equipped with protective engineering structures, Danova K., Malysheva V. (2016)
Filipkovskyi S. - Nonlinear dynamics of a rotor with cantilevered disk resting on angular contact ball bearings (2016)
Bogomolov V. - Viscoelastic structural model of asphalt concrete, Zhdanyuk V., Tsynka A. (2016)
Bugayevskiy S. - Use of wet concrete spraying in building technology of reinforced-concrete fiber slabs according to "Monofant" system (2016)
Musiienko I. - The program of non-rigid pavement computer-aided calculation УКРРДО 15 (2016)
Тymchenko О. - Substantiation of rules for setting of retaining protective buildings against landslide on highways in mountainous areas (2016)
Novikova Ye. - Future engineer training: motivating techniques (2016)
Dvadnenko V. - Hybrid vehicle control system (2016)
Титул, зміст (2017)
До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992—2017) (2017)
Історія розвитку та становлення Української Технологічної Академії (2017)
Жабін С. О. - Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування, Васильєв Г. С., Казьміна О. П., Соснов О. С., Білецький О. О. (2017)
Назаровець С. А. - Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014—2016 рр. (2017)
Стогній Б. С. - Створення засобів визначення параметрів аварійних ре жимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дністровської ГАЕС, Кириленко О. В., Павловський В. В., Стелюк А. О., Лук’яненко Л. М. (2017)
Дроздов О. В. - Апаратно-програмний комплекс для визначення параметрів міцності композиційних матеріалів і елементів конструкцій ракетно-космічної техніки (2017)
Чехун В. Ф. - Клінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 та -200b у хворих на рак молочної залози, Лук’янова Н. Ю., Борікун Т. В., Бездєнєжних Н. О., Шепеленко І. В., Базась В. М., Клюсов О. М. (2017)
Жарков І. П. - Розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І., Насєка В. М. (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Кізюн А. Г. - Ландшафтно-екологічна реконструкція сіл Поділля у розвитку регіонального туризму (2012)
Ємчук Т. В. - Обґрунтування основних напрямів збереження природної якості підземних вод басейну Прута у межах Чернівецької області (2012)
Березка І. С. - Особливості формування малюнку сучасної гідрографічної мережі річки Сірет (2012)
Паланичко О. В. - Основні закономірності руслоформування річок Передкарпаття (2012)
Настюк М. Г. - Аналіз сучасних гідрологічних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету (2012)
Приходько М. М. - Просторовий аналіз антропогенної перетвореності і денатуралізації навколишнього природного середовища в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій (2012)
Кравцова І. В. - Садово-паркові ландшафти як складна генетична група антропогенних ландшафтів (2012)
Николаєв А. М. - Зміни режиму температур повітря та атмосферних опадів в місті Чернівці під впливом глобального потепління (2012)
Николаєв А. М. - Тектонічні землетруси на території Чернівецької області, Кравченко В. В., Попович В. В. (2012)
Полянський С. В. - Аналіз впливу ерозійно-акумулятивних процесів на стан басейну р. Луга (2012)
Григорійчук В. В. - Можливість використання р. Сірет для водопостачання селища Глибока Чернівецької області (2012)
Григорійчук В. - Сучасний стан і потенціал розвитку водопостачання в Чернівецькій області, Назарова А. (2012)
Ховалко А. Б. - Принципи зонування печерно-рекреаційного регіону Поділля (2012)
Довганенко Д. О. - Сучасний стан та вивченість гідрографічної мережі річок степової зони України (на прикладі р. Самари), Довгаль Л. І. (2012)
Кирилюк О. В. - Багаторічні зміни структури річкових систем у басейнах річок Гуків, Дерелуй та Виженка (2012)
Кирилюк С. Н. - Ландшафтные комплексы малых лунных кратеров в разрезе геоморфов на примере Дэви Катены (2012)
Николаєв А. М. - Екологічний стан малих річок міста Чернівці, Опеченик В. М., Тураш Г. О. (2012)
Депутат М. - Особливості демогеографічної ситуації у гірських районах Івано-Франківської області (2012)
Пандяк І. Г. - Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України за підсумками проведеного Євро-2012 (2012)
Сухий П. О. - Особливості землекористування територій населених пунктів Тернопільського Придністер’я, Атаманюк М.-Т. М. (2012)
Білокриницький С. М. - З історії геодезичного забезпечення територій Чернівецької області (2012)
Грищук Р. М. - Ретроспективно-сучасна поселенська структура розселення людності Івано-Франківської області (2012)
Наконечний К. П. - Вартісна оцінка земельних ділянок міста Чернівці за результатами екологічного аудиту (2012)
Горожанкіна Н. А. - Освітня система у Катеринославській губернії – Дніпропетровської області за період 1897-1945 років (2012)
Ганич Н. М. - Географічні та національні особливості організації харчування туристів у закладах розміщення (2012)
Заячук О. - До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області (2012)
Костащук В. І. - Еколого-економічні аспекти використання мінерально-сировинних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) (2012)
Мальська М. П. - Розселення як об’єктивна основа формування просторових систем послуг (2012)
Мельник А. А. - Вплив лісу на режим стоку в басейні Дністра (2012)
Монастирський В. - Туристично-ресурсний потенціал селища Ясеня Закарпатської області (2012)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні риси становлення й розбудови Яремчансько-Ворохтинської територіальної рекреаційної системи наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття (2012)
Топорницька М. Я. - Перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області (2012)
Ячнюк М. О. - Система управління туристсько-рекреаційною діяльністю (2012)
Думітраш Д. - Туристичний потенціал Сучавського повіту Румунії, Думітраш Д., Роман М. (2012)
Данілова О. М. - Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області), Сівак В. К. (2012)
Данілова О. М. - Еко-маркетингові тенденції в розвитку готельного господарства, Погинайко І. В. (2012)
Ємчук Т. В. - Природно-заповідний фонд Чернівецької області як перспектива розвитку екологічного туризму, Заблотовська Н. В. (2012)
Заячук М. Д. - До питання становлення органічного землеробства в Чернівецькій області (2012)
Ясенчук В. І. - Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я, Явкін В. Г., Морар А. В. (2012)
До 80-річчя Корнелія Тащука – ученого-географа, талановитого педагога (2012)
Чміль А. І. - Оптимізація енергоспоживання системи кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях (2017)
Харченко В. В. - Расчёт влияния обледенения на эффективность отбора низкопотенциальной теплоты от водной среды, Сычёв А. О. (2017)
Савченко В. В. - Визначення енергетичної дози передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю., Панталієнко Л. А. (2017)
Горобец В. Г. - Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование теплообмена и гидродинамики в каналах компактных кожухотрубных теплообменников, Богдан Ю. О. (2017)
Лисенко В. П. - Особливості побудови нейро-нечіткої системи керування енерговитратами у теплицях, Дудник А. О., Якименко І. Ю. (2017)
Червінський Л. С. - Полікритеріальний метод оптимізації процесу освітлення при вирощуванні рослин в теплицях, Сторожук Л. О. (2017)
Pupena A. - Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service, Mirkevich R., Klymenko O., Polupan V. (2017)
Іноземцев Г. Б. - Поверхнева енергія захисно-живильних розчинів як фактор впливу на ефективність обробки об’єктів рослинного походження, Окушко О. В. (2017)
Антипов Е. А. - Анализ эффективности энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии, Мартынюк Л. В., Воронцов Я. С. (2017)
Lysenko V. - The estimation of the economic efficiency of remote monitoring with uav usage in agrarian sector, Pasichnyk N., Komarchuk D., Opryshko O. (2017)
Несвідомін А. В. - Рух частинки по огороджувальному кожуху у вигляді циліндра Архімеда (2017)
Синявський О. Ю. - Автоматичний контроль концентрації та кислотності живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Дослідження аналітичних залежностей для утворення ізотропних ліній та конструювання мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2017)
Червінський Л. С. - Обґрунтування застосування пристроїв плавного пуску в електроприводах занурювальних насосів, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2017)
Коробський В. В. - Розробка контактних матеріалів на основі міді та дослідження контактного опору електромагнітних пускачів, Бурла А. В. (2017)
Воронцов Я. С. - К вопросу создания и исследования эффективности работы автономных систем энергообеспечения на основе возобновляемых источников энергии, Антипов Е. А. (2017)
Ільїн П. П. - Експериментальне дослідження зворотних хвиль Лемба в пластині кристалу ніобата літію (2017)
Киктев Н. А. - Новые информационные решения в АСУ технологическим комплексом поверхности шахты, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю. (2017)
Заєць Н. А. - Експериментально-статистичне дослідження теплиці як об’єкта керування з метою підвищення ресурсоефективності виробництва, Дудник А. О., Якименко І. Ю. (2017)
Мрачковський А. М. - Аналіз, характеристика та розрахунок параметрів електродів в процесі розмикання контактів, Чембай М. Ю. (2017)
Шеліманова О. В. - Дослідження властивостей початкового і переброженого в біогазових установок рідинно-плинного гною ВРХ та його попереднє зневоднення методом центрифугування, Шпільберг Л. Ю., Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г., Коханенко М. С. (2017)
Батечко М. О. - Мохоподібні як індикатори рекреаційної дигресії фітоценозів (на прикладі парків міста Чернівці) (2013)
Березка І. С. - Підходи і принципи морфометричного аналізу (2013)
Буц Ю. В. - Наслідки впливу пірог енного чинника на властивості ґрунтового покриву борової тераси річки Уди (2013)
Вах І. - Природні умови і ресурси території як чинники розвитку комплексу народних художніх промислів Галицької Гуцульщини (2013)
Григорійчук В. В. - Регіональні особливості використання інфільтраційних водозаборів у Івано-Франківській області (2013)
Добинда І. П. - Пам’ятки архітектури та містобудування Волинської області та їхні територіальні характеристики (2013)
Кирилюк Л. - Особливості висотної диференціації антропогенних ландшафтів "молодого" акумулятивного висотно-ландшафтного рівня на території Поділля, Корінний В. (2013)
Кирилюк О. - Антропогенний вплив на однорідні ділянки річок басейнових систем Гукова, Дерелую та Вижени, Кирилюк С. (2013)
Мартинюк В. - Географічний аналіз басейнової системи озера Більське (Волинське Полісся) як реперного об’єкта лімнологічного моніторингу (2013)
Николаєв А. М. - Гідрохімічний режим річки Дерелуй (2013)
Новодран О. В. - Обґрунтування можливості створення на території національного природного парку "Вижницький" (Чернівецька область) лікувальних закладів, Нікіпелова О. М., Солодова Л. Б., Коєва О. М., Коєва Х. О., Захарченко Є. А. (2013)
Присакар В. Б. - Ландшафтно-геохімічний аналіз поселенських геосистем території Прут-Сіретського межиріччя (в межах Чернівецької області) (2013)
Приходько М. М. - Екологічна безпека геосистем – науковий напрям конструктивної географії (2013)
Сергєєва Т. М. - Віктор Конрад – нове ім’я в історії Чернівецького університету (2013)
Соловей Т. В. - Гідролого-гідрохімічна систематика боліт постгляціальних територій (2013)
Танасюк М. В. - Ландшафтно-геохімічні особливості екологічного стану сільських геосистем Північної Буковини (на прикладі ключової ділянки Мигове) (2013)
Тиханович Є. Є. - Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори (2013)
Ходан Г. - Ландшафтні комплекси долини Дністра на відрізку м. Хотин – до с. Ожево, Камінська Л. (2013)
Холопцев О. В. - Особливості часової мінливості співвідношень між концентраціями Rb та K у фракціях аерозолю на узбережжі Чорного моря (на прикладі м. Севастополь), Зуділова Л. А. (2013)
Шевчук Ю. Ф. - Сучасний стан і проблеми питного водопостачання населення України (2013)
Щегульна Я. О. - Особливості хімічного складу та якості води річок басейну Південного Бугу, Савицький В. М. (2013)
Бурка В. - Проблеми реконструкції та демонтажу старих об’єктів продукції будівельної індустрії (2013)
Геренчук М. В. - Географічні особливості забезпечення трудовими ресурсами в Хмельницькій області, Заячук М. Д. (2013)
Заблотовська А. Г. - Основні форми охорони історико-культурних туристичних ресурсів (2013)
Заячук О. - Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області, Дроняк Г. (2013)
Ільїв О. М. - Територіальна організація професійно-технічних навчальних закладів Волинської області (2013)
Кузишин А. - Аналіз електоральної активності населення в світлі показників індексу людського розвитку (2013)
Лопушняк Л. В. - Теоретико-методичні аспекти аналізу видів і класифікації безробіття (2013)
Симочко Г. В. - Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів (2013)
Яворська В. В. - Основні категорії та поняття геодемографічного процесу (2013)
Жукова В. - Інтеграція дисципліни "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи" в практичну діяльність бібліотек (2017)
Здановська В. - Прес-служба Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – інструмент конструктивної взаємодії між бібліотекою і ЗМІ (2017)
Поперечна Л. - Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій (2017)
Самохіна Ж. - Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів (2017)
Соколов В. - Діяльність бібліотечних об’єднань в Україні у 1920-х – на початку 1930-х рр. (2017)
Шемаєв С. - Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: розвиток наукових уявлень (2017)
Штолько М. - Інтеграційні процеси у діяльності бібліотек науково-дослідницьких інститутів Академії наук України (на прикладі бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) (2017)
Бондар Н. - Унікальні варіанти друку Євангелія учительного (Єв’є, 1616) (2017)
Жбанова К. - Примірники Універсалів Української Центральної Ради з колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Заболотна Н. - Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку (2017)
Курганова О. - Українська геральдична поезія у кириличних виданнях із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Недашківська О. - Дослідження ельзевірів – видань голландської фірми ХVІІ ст.: здобутки та перспективи (2017)
Рудакова Ю. - Видання без вихідних даних друкарні Львівського єзуїтського колегіуму XVIII ст. у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Супронюк О. - Питання українознавства, книгознавства, видавничої справи і бібліографії на сторінках журналу "Нова Україна" (Прага, 1922–1928) (2017)
Філіппова Н. - Класифікаційний аналіз документів медичної галузі України (2017)
Ціборовська-Римарович І. - Видання роману Ж. Ф. Мармонтеля "Інки або знищення держави Перу" з фальшивими вихідними даними: факти, гіпотези, аналіз друкарських особливостей примірників (2017)
Шевцова Ю. - Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями (2017)
Шорсткіна О. - Антирадянська агітаційно-пропагандистська діяльність УПА в 1943–1944 рр. (за матеріалами колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Байкєніч Д. - Інформаційний потенціал архівних документів з питань капітального будівництва в НАН України (1946–1960) (2017)
Воловник Л. - Особливості формування та інформаційна наповненість архівного фонду Інституту географії НАН України (2017)
Індиченко Г. - Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Кіржаєва І. - Академік ВУАН Й. Й. Косоногов у спогадах колег і учнів та на фотознімках (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Принь О. - Наукова співпраця вчених-механіків С. М. Кожевникова і Дж. П. Ден Гартога через призму епістолярної спадщини (До 110-річчя від дня народження С. М. Кожевникова), Принь М., Дегтярьов С. (2017)
Виноградова О. - Педагогічна діяльність М. С. Слободяника: пошук нового (2017)
Збанацька О. - Професор М. С. Слободяник (1949–2015) – засновник кафедри документних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2017)
Зворський С. - Наукова, інформаційна та комунікаційна функції "Української бібліотечної енциклопедії" – від задуму до втілення: рефлексії на тлі постаті М. С. Слободяника (2017)
Кононенко В. - Бібліографічний складник наукової діяльності М. С. Слободяника (2017)
Рубан А. - "Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу": Михайло Семенович Слободяник (2017)
Свиридова П.Б. - Структурні чинники композиційно-драматургічної єдності в циклі "15 концертних фуг" Алемдара Караманова (2017)
Єфіменко М. С. - Специфіка виконавського звукоутворення у "Sonata quazi una fantazia" О. Козаренка (на прикладі інтерпретації Л. Шутко та автора) (2017)
Дульдиер В. А. - О некоторых особенностях тембровой фактуры в квинтесе С. Прокофьева для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контарбаса (2017)
Кащенко Ю. Г. - Рациональная система барочных аффектов как основа архитектонической целостности клавирных сюит И. С. Баха (2017)
Оболенская М.М. - Драматургический принцип "От активности к созерцательности" в фортепианном творчестве Луи Вьерна: генетический аспект (2017)
Снітко Я. О. - Діалогічність як об"єднуючий композиційний принцип у сонаті C-dur для віолончелі та фортепіано Бенджаміна Бріттена (2017)
Иванников Т. П. - Современные гитарные циклы в аспекте преемственности жанровыфх традиций прошлого (2017)
Шурдак М. І. - Інтеграція технік як фактор композиційної єдності у сучасному творі (на прикладі "Сонати для альта SOLO" Д. Лігеті (2017)
Коломицева А. І. - Рефрени комунікативної функції в українській традиційній пісенності (2017)
Сінченко Б. Ю. - Поліфонічний цикл у творчості харківських композиторів 70-80-х років ХХ століття (на прикладі творів В. Бібіка, О. Гнатовської, І. Гайденка) (2017)
Шевченко Т. О. - Принципы исполнительской интерпретации фортепианной музыки Н. Метнера (2017)
Антропова А. С. - Драматургическое единство цикла Яна Фрейдлина "Лесные картины" (2017)
Олендарьов В. М. - Типи комунікації в масовій музичній культурі (2017)
Гололобова С. В. - Особенности композиторской интерпретацыии цикла "12 американских прелюдий" А.-Э. Хинастеры (2017)
Дмитренко К. І. - Взаємодія типового та нетипового в сучасній музичній композиції на прикладі сонати № 1 С. Шарріно (2017)
Дорохин В. Г. - Жанровая драматургия как фактор формообразования музыкального произведения на примере анализа концертной партиты № 2 В. Зубицкого (2017)
Кузьмина А. А. - Пушкинская золотая рыбка "в сетях" украинской детской оперы (2017)
Кучеренко С. И. - Инструктивный и художественный скрипичный этюды: к определению специфики (2017)
Савайтан О. Г. - Претворение традиций в трактовке фуги в фортепианном творчестве Макса Регера (на примере циклов опус 81, опус 86, опус 99, опус 131-а) (2017)
Подпоринова Е. В. - Преломление художественного диалога в сюите В. Птушкина "По страницам "Детского альбома" П. Чайковского (2017)
Сердюк Я. О. - Две грани музыкального виртуального в произведениях С. Райха на примере "Vermont counterpoint" и "Eight lines") (2017)
Су Юйчен - Китайские одночастные концерты с програмностью последовательно-сюжетного типа: инновационные черты строения (2017)
Сокачик Р. М. - Концерт для оркестру Б. Бартока: драматургія, концепція,специфіка трактування жанру (2017)
Гармель О. В. - Интерпретация как диалог. Творчество Джона Дауленда в альбоме Стинга "Songs from the labyrint" (2017)
Загладько А. А. - Композиционно-драматургическая специфика четвертого фортепианного концерта С. Рахманинова (2017)
Бендеров В. Д. - Феномен "Пиковой дамы" П. И. Чайковского в ауре интерпретаций (2017)
Гумінюк С. П. - "Нові музичні ресурси" Генрі Кауела в музично-теоретичній і творчій практиці композитора (2017)
Горда Л. В. - Еволюція Подільсько-Буковинської частини долини Дністра в пізньому кайнозої (за морфометричними даними), Рідуш Б. Т. (2013)
Горохівська І. - Особливості меж геосистем Західного Поділя в межах Львівської област (2013)
Григорійчук В. В. - Географічний аспект формування та розвитку системи водопостачання в м. Снятин Івано-Франківської області (2013)
Грицку В. С. - Дослідження основних джерел забруднення на зміну показника якості води р. Прут в місті Чернівці за останні 7 років та вплив їх на довкілля, Кіпреєва Н. Ю. (2013)
Гузак Л. І. - Гідрохімічний аналіз річки Стебник на території національного природного парку "Вижницький", Андрусяк Н. С. (2013)
Киналь О. - Вікові зміни температур повітря й кількості опадів у Східно-Карпатському регіоні, Білик М. (2013)
Кирилюк О. - Басейни річок Гукова, Дерелую та Вижени як мегаекосистеми, Кирилюк С. (2013)
Конякін С. М. - Ландшафтознавчо-фітоценологічні основи локальної екомережі Уманського району, Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є. (2013)
Лаврик О. - Річкові ландшафтно-технічні системи (2013)
Николаєв А. М. - Режим головних іонів малих річок урбанізованої території, Шевчук Ю. Ф. (2013)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічні особливості ландшафтів смт. Путила (2013)
Ходан Г. Д. - Медико-екологічні особливості території м. Герца та околиць (2013)
Холявчук Д. - Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра (2013)
Ющенко Ю. С. - Проблеми досліджень територіальних структур сучасних річково-долинних систем, Пасічник М. Д., Костенюк Л. В., Опеченик В. М., Ющенко О. Ю. (2013)
Ющенко Ю. С. - Структура сучасної річково-долинної системи Верхнього Пруту, Костенюк Л. В., Стародуб К. О. (2013)
Атаманюк М.-Т. М. - Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття (2013)
Грицку В. С. - Деякі проблеми оцінювання студентів під час роботи ДЕК (на географічному факультеті (напрямок географія)) (2013)
Данілова О. М. - Аналіз чинників розміщення екоготелів (на прикладі Чернівецької області), Погинайко І. В. (2013)
Ємчук Т. В. - Обґрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України (2013)
Заблотовська Н. В. - Територіальні відміни розселення населення у Чернівецькій області, Лейберюк О. М. (2013)
Заблотовська Н. В. - Сучасні особливості формування та розвитку Хмельницької міжрайонної системи розселення, Левіцька І. В. (2013)
Заставецька Л. - Принципи формування і механізми функціонування нових територіальних громад і систем розселення у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України (2013)
Заячук О. - Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області (2013)
Кілінська К. Й. - Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області) (2013)
Клапчук В. М. - Гірські притулки Галичини (2013)
Корнус А. - Деіндустріалізація регіонів України та її відображення у структурі зайнятості населення (2013)
Костащук В. І. - Географічні аспекти формування закордонних туристичних потоків Чернівецької області (2013)
Костащук І. І. - Релігійна активність населення регіонів України: територіальні відміни, тенденції розвитку (2013)
Круль В. П. - Формування поселенської мережі Дністровського каньйону (часово-просторовий аналіз), Добровольська С. Я., Гадельшин О. Р. (2013)
Левицький О. І. - Садиби сільського зеленого туризму як об’єкти зайнятості населення в Івано-Франківській області (2013)
Лопушняк Л. - Комерційний туризм – сучасний фактор зайнятості населення (на прикладі м. Чернівців) (2013)
Мариняк Я. - Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні (2013)
Нєвєнченко А. І. - Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області (2013)
Петрик Н. А. - Становлення та розвиток етнічного розвитку (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття), Чубрей О. С. (2013)
Смик О. С. - Основні тенденції розвитку дитячого оздоровлення в Чернівецькій області (2013)
Сулик Б. - Постмілітарні об’єкти Західного регіону України (2013)
Торушанко В. Р. - Роль територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку регіону (2013)
Худіковська В. А. - Передумови формування деревообробного кластера Чернівецької області (2013)
Яворська В. В. - Групування геодемографічних процесів у регіонах України за формалізованими ознаками (2013)
Aleksandrov A. - Peripheral serotonin and tryptophan levels in rats under progesterone long-term administration, Konopelnyuk V., Ostapchenko L. (2016)
Калиновський В. - Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім'яників щурів, Пустовалов А., Дзержинський М., Гродзюк Г., Андрюшина Н. (2016)
Вірич П. - Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м'язів в ізометричному режимі, Шелюк О., Мартинюк В., Чумаков С. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в нанокомпозитному комплексі з бета-циклодекстрином, Корнелюк О., Ложко Д. (2016)
Клись Ю. - Фактори ризику гемостатичного дисбалансу у хворих на запальні захворювання та новоутворення лор-органів, Верьовка С. Галенова Т., Вовк Т. (2016)
Katrii T. - Platelets aggregation under influence of immunoglobulin class G separated from the blood plasma of patients with ischemic stroke, Savchuk O. (2016)
Андрійчук О. - Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, Голубенко А., Коротєєва Г., Перегудова О., Поліщук В. (2016)
Voieikova D. - Phospholipid composition in the inner mitochondrial membrane of rat hepatocytes under the developing of different types of steatohepatosis, Kondro M., Stepanova L., Beregova T., Ostapchenko L. (2016)
Бурлака Ю. - Дослідження агрегаційної здатності еритроцитів у хворих на рак гортані, Гринь Н., Голобородько О., Верьовка С. (2016)
Гром М. - Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози, Яковенко Л., Сидорик Л., Корнелюк О., Григоренко В., Вікарчук М. (2016)
Харькова А. - Експресія генів подібних до інсуліну факторів росту та їх рецептора у клітинах гліоми з пригніченою функцією ензиму ERN 1 за умов дефіциту глюкози, Мінченко О. (2016)
Фіщенко Я. - Структурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при епідуральному введені суміші лонгідази та дипроспану, Заводовский Д., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мотузюк О. (2016)
Пажукова Є. - Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу, Царенко Т., Тимошенко М., Кравченко О. (2016)
Radchenko L. - Сomparative analysis of mutations in influenza viruses genes HA and NA, isolated during 2012-215 years, Fesenko A., Mironenko A., Smutko O. (2016)
Raksha N. - Detergent-stable proteases from the antarctic scallop Adamussium colbecki, Gladun D. (2016)
Свєженцева І. - Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі in vivo, Білько Д., Білько Н., Дягіль І. (2016)
Храновська Н. - Вплив анальгетиків омнопону та декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення моделі, Скачкова О., Сидор Р., Сківка Л. (2016)
Салига Н. - Вплив L-глутамінової кислоти на деякі біохімічні параметри крові щурів за дії нітриту натрію, Іскра Р. (2016)
Дудар Л. - Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу, Поліщук В. (2016)
Кожем'яко Н. - Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона, Крижановський С., Чернінський А., Зима І., Карасевич Н. (2016)
Ніколаєнко T. - Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1, Гарманчук Л., Орисик С., Пехньо В. (2016)
Аксіментьєва О. - Композити електропровідних поліаміноаренів у матрицях стиромалю, Дутка В., Горбенко Ю., Мартинюк Г., Рій У., Галечко Г. (2017)
Макогон В. - Природні мінерали – компоненти композитних матеріалів на основі поліаніліну, Яцишин М., Решетняк О. (2017)
Герцик О. - Поверхнева модифікація аморфних металевих електродів, Ковбуз М., Переверзєва Т., Шурко С., Котур Б. (2017)
Бабіжецький В. - Кристалічна структура нового борокарбіду Sm10B9C12, Левицький В., Котур Б. (2017)
Киця А. - Кінетичні закономірності формування наночастинок срібла у присутності центрів кристалізації, Базиляк Л. (2017)
Парасюк О. - Одержання кристалів TlGa(In)Se2 та вплив катіонного заміщення на їхні фізичні параметри, Піскач Л., Мирончук Г., Замуруєва О., Махновець Г., Цісар О., Бабіжецький В., Левицький В. (2017)
Цісар О. - Діаграма стану системи Tl2S–Ga2S3 та кристалічна структура сполуки Tl2Ga20S31, Піскач Л., Федорчук А., Парасюк О., Марушко Л., Котур Б. (2017)
Стецьків А. - Фазові рівноваги у потрійній системі Dy−Lі−Sі за температури 400 °C (2017)
Жак О. - Уточнення кристалічної структури сполуки ZrNi0,8P2-х (2017)
Лаврись А. - Механохімічний синтез композитів метилгідроксиетилцелюлоза/поліанілін, Верещагін О., Яцишин М. (2017)
Стеців Ю. - Сенсорні властивості плівок поліаніліну на поліетилентерефталатному субстраті (2017)
Pereverzieva T. - Magnetic properties of the Fe-based amorphous alloys, Hertsyk O., Pandiak N., Borysiuk A. (2017)
Компанец М. - Активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами, Камєнєва Т., Зосенко О., Крилов І., Шендрик О. (2017)
Опейда Л. - Закономірності окиснення N-гідроксифталіміду перманганатом калію у кислому середовищі (2017)
Даниляк М.-О. - Магнітні властивості аморфних металевих сплавів Fе–Nb–D–РЗМ, Ковбуз М., Бойчишин Л. (2017)
Дутка В. - Молекулярне моделювання реакцій за участю аліфатичних пероксикислот, Ткачук Р., Ковальський Я., Ощаповська Н. (2017)
Банах О. - Ю. І. Тарасевичу – 80 (2017)
До 70-річчя Ярослава Каличака (2017)
Семусьо Н. - Всеукраїнський конкурс юних дослідників "Кристали” імені Євгена Гладишевського "Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” (2017)
Банах О. - Професор Михайло Тимочко – першовідкривач феномену утворення ендогенного кисню (2017)
Вітаємо з ювілеєм (2017)
Бірюков О. В. - Взаємозв’язок між розрахунковими характеристиками максимального стоку весняної повені і будовою річкових систем на прикладі річок Подільської височини (2015)
Кирилюк С. - Тримірне моделювання великих кратерів Моря Дощів, Галюк М., Клим’юк А. (2015)
Кирилюк О. - Антропогенез деяких басейнових систем Верхнього Пруту та ризики, пов’язані з ним (2015)
Лук’янець О. І. - Закономірності та просторова синхронність багаторічних циклічних коливань водного стоку річок Українських Карпат, Камінська Т. П. (2015)
Москаленко С. О. - Просторова мінливість параметрів стокоутворення математичної моделі процесів формування дощових паводків в залужності від ландшафтних умов (2015)
Николаєв А. М. - Система раннього попередження про землетрус, доцільність її застосування для зменшення сейсмічної небезпеки Чернівців (2015)
Попельницька Н. О. - Внесок Шмідта О. О. у вивчення ґрунтового покриву південних територій України (2015)
Приходько М. М. - Особливості землекористування в умовах зміни клімату (2015)
Прохорова Л. А. - Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології, Гришко С. В. (2015)
Удовиченко В. - Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу) (2015)
Ходан Г. - Оцінка вмісту важких металів у ґрунтовому та рослинному покриві Чернівецької області (2015)
Ходан Г. - Використання топонімів у курсах шкільної географії, Верешко І. (2015)
Холявчук Д. - Динаміка характеристик вітрового поля над Буковинським Передкарпаттям протягом 2001-2013 рр., Росоха Ю., Гумніцька М. (2015)
Штойко П. - Засадничі проблеми становлення новітньої географії (2015)
Ющенко Ю. С. - Коефіцієнти шорсткості та особливості самоорганізації системи потік-русло, Настюк М. Г. (2015)
Ющенко О. Ю. - Особливості дослідження малих річок Українських Карпат на прикладі елементів крони басейну Верхнього Пруту (2015)
Аніпко Н. П. - Військово-історичний туризм середньовічних замках та фортецях України (2015)
Атаманюк Я. Д. - Формування брендингу території (на прикладі міста Івано-Франківська) (2015)
Бєліков В. О. - Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області, Мезенцев К. В., Мельник І. Г. (2015)
Білокриницький С. М. - Геодезичне забезпечення Вінницької області (2015)
Бурка В. Й. - Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонний туризм у контексті євроінтеграії України (2015)
Владійчук К. В. - Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах (2015)
Воловик В. М. - Вплив географічних чинників на формування етнокультурного регіону Поділля (2015)
Гищук Р. М. - Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах (2015)
Городиський Ю. Я. - Ретроспективний аналіз формування мережі християнських сакральних місць у Львівській області (2015)
Дудник І. - Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня, Борисюк О. (2015)
Заблотовська Н. В. - Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці, Бундзяк Ю. В. (2015)
Заячук М. Д. - Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні, Заячук О. Г. (2015)
Костащук І. - Суспільно-географічні аспекти формування якості знань учнів у Чернівецькій області, Білоус Ю. (2015)
Левицький О. І. - Роль туристичних фірм в зайнятості населення Івано-Франківської області (2015)
Лячинський С. С. - Грошовий обіг як відображення історико-географічних особливостей освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону "Лісостеп-Степ" Правобережної України, Ситник О. І. (2015)
Орлова М. Л. - Фахівці з вищою освітою у сфері туризму на ринку праці Одеського регіону, Ярьоменко С. Г., Стрікаленко Т. В. (2015)
Пащук Л. М. - Застосування ГІС-технологій при побудові геопросторових моделей підземних комунікацій, Король П. П. (2015)
Пугач С. - Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області, Сліпчук А. (2015)
Сухий П. - Сучасна структура використання земельного фонду долини річки Прут в межах адміністративних районів Чернівецької області, Березка І., Лупол М. (2015)
Табурець О. - Глутатіонова система в сироватці крові щурів у динаміці різаної рани та при дії фармакологічної композиції на основі меланіну, Дворщенко К., Тимошенко М., Верещака В., Берегова Т., Остапченко Л. (2017)
Дворщенко К. - Дія хондроїтин сульфату на рівень цитокінів та активність форм кисню у сироватці крові за умов карагінан-індукованого запалення, Ашпін М., Короткий О., Торгало Є., Фалалєєва Т. (2017)
Голота Ю. - Окисно-антиоксидантна рівновага в слизовій оболонці товстої кишки щурів у різні терміни після введення цефтриаксону, Базан А., Толстанова Г. (2017)
Бєлінська І. - Мегакаріоцитопоез щурів під впливом інгібітора протеїнкіназ похідного малеаміду з протипухлинною активністю (2017)
Драницина А. - Експресія гена AQP8 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів при діареї за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К., Гребіник Д., Остапченко Л. (2017)
Лилик М. - Вікові фізіолого-біохімічні зміни DROSOPHILA при утриманні на середовищі з альфа-кетоглутаратом, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2017)
Мотрук Н. - Вікові особливості активності компонентів системи протеолізу в новоутвореннях молочної залози (2017)
Коваль Т. - Зміни білкового складу сироватки крові та гомогенату стравоходу при розвитку кислотного опіку стравоходу статевонезрілих щурів, Іщук Т., Раєцька Я. (2017)
Prysiazhniuk А. - The role of central and peripheral D2R receptors in the mechanisms of colonic vascular permealibity during experimental colitis in rats, Dovbynchuk T., Kopiyak B., Tolstanova G. (2017)
Goloborodko Ie. - State of hyperglycemia animals in the consumption of high-calorie diet with the bionanocomposite addition, Konopelniuk V., Ostapchenko L. (2017)
Тіхова Є. - Стан глутатіонової системи у сироватці крові щурів при експериментальному артозі та при введенні хондроїтина сульфату, Тимошенко М., Ковельська Ю., Дворщенко К. (2017)
Храбко М. - Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію, Федорук Р., Кропивка С. (2017)
Chornenka N. - Correction of melanin proteolytic activity in the conditions of modeling alkali burns of the esophagus, Valetska K., Rayetska Ya., Ostapchenko L. (2017)
Katrii T. - The characterization of the soluble fibrin monomer complex in patients with acute and one year post acute ischemic stroke, Shabanova N., Ostapchuk S., Savchuk O. (2017)
Опейда Є. - Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6, Рудик М., Святецька В., Сківка Л., Федорчук О. (2017)
Аймедов К. В. - Дослідження значення гендерного фактору у хворих на кататонічну форму шизофренії (2016)
Аймедов К. В. - Порушення сімейного функціонування жінок після перенесеного психотичного епізоду, Баскіна В. В. (2016)
Живаго Х. С. - Особливості якості життя хворих на параноїдну шизофренію із симптомами депресії (2016)
Підкоритов В. С. - Нейропластичність і когнітивні порушення у пацієнтів з біполярною депресією, Сєрікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Бучок Ю. С., Кирилюк С. С. (2016)
Простомолотов В. Ф. - Эмоционально неустойчивое расстройство личности по МКБ-10 в сравнительном сопоставлении с возбудимой и неустойчивой психопатиями прежних систематик: диагностика, терапия, профилактика (2016)
Suvorova-Grigorovich A. A. - Peculiarities of mental disorders in patients suffering from tuberculosis, Antsupova V. V. (2016)
Шкода К. В. - Невротизація та патологічна тривога як прояви дезадаптації дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Маркозова Л. М. - Причини та закономірності кооперативно-конкурентної взаємодії станів залежності різного походження (2016)
Боднарь Е. В. - К вопросу о вариабельности акцентуаций характера у женщин с патологией беременности (2016)
Глаголич С. Ю. - Клініко-соціальні особливості дезадаптивних станів у волонтерів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням військових у зоні АТО (2016)
Кобросли А. Х. - Сопоставление психологических профилей отлично и посредственно успевающих студентов, Простомолотов В. Ф. (2016)
Козира П. В. - Механізми психологічного захисту в генезі психологічної дезадаптації у співробітників МВС України – учасників АТО (2016)
Коломієць С. І. - Сколіотична хвороба у дітей як одна з причин тривожності (2016)
Марков А. Р. - Клінічна варіативність дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни (2016)
Маркова А. С. - Професійна дезадаптація у структурі порушень психологічного здоров’я у членів родини, які займаються спільним бізнесом (2016)
Пономарёва В. В. - Патологический таннинг (2016)
Рябоконь Н. О. - Роль сім’ї в реабілітації дітей з тривожно-депресивними розладами (2016)
Михайлов Б. В. - Дифференцированное применение антидепрессантов в системе восстановительной терапиии психосоциальной реабилитации больных с депрессивными расстройствами, Живилова Я. С. (2016)
Стаханов К. О. - Роль психотерапії в лікуванні постшизофренічної депресії (2016)
Вовк О. І. - З історії розвитку світової психіатрії: хронологічна таблиця (2016)
Магамадов О. Р. - Обгрунтування підходу до розробки механізму забезпечення узгодженого управління взаємодіючими транспортними системами, Мурад'ян А. О. (2017)
Melnikov S. V. - Price competition between retailers under symmetrikcosts (2017)
Данченко О. О. - Сутність та особливості формування фінансових результатів роботи крюїнгової компанії (2017)
Версанова Г. А. - Выбор критериев экономической эффективности при экономическом обосновании судостроительных проектов (2017)
Тростянецька Е. В. - Перспективи та проблеми розвитку прибрежних перевезень в Дунайському регіоні, Урсуленко А. В. (2017)
Матвієнко М. В. - Альтернативна цінова стратегія в портовій сфері (2017)
Крисюк Л. М. - Аналіз роботи морських торговельних портів Нігерії, Кім Е. (2017)
Кушнир Л. В. - Анализ существующих методических подходов к оценке эффективности управления персоналом, Вербенко Е. Б. (2017)
Коваленко М. М. - Вибір альтернативної стратегії для Одеського морського торговельного порту, Карпова В. О. (2017)
Жихарєва В. В. - Сучасні проблеми професійної підготовки магістрів, Бундюк А. М., Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
НІССХ імені М. М. Амосова: можливості сучасної серцево-судинної хірургії повинні бути доступні для всіх категорій населення незалежно від місця проживання (2017)
Аксьонов Є. В. - Ішемічна хвороба серця Рентген-ангіологічні характеристики стану коронарного русла у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і вираженою систолічною дисфункцією, Берестовенко В. С., Головенко В. Б. (2017)
Никоненко А. С. - Прогностическое значение гомоцистеина и витамина Д у больных с ишемической болезнью сердца перед операцией аортокоронарного шунтирования, Чмуль K. О., Никоненко A. А., Oсауленко В. В., Ефименко Н. Ф. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати пластичної корекції мітральної недостатності з порушенням цілісності хордальнопапілярного континууму, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Леошко І. В., Попов В. В. (2017)
Витовский Р. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Горячев А. Г., Дядюн Д. Н., Яковенко И. Г. (2017)
Іванюк А. В. - Дослідження показників якості життя у хворих після хірургічної корекції вад аортального клапана з використанням мінімально інвазивного доступу, Руденко А. В., Понич Н. В., Сагура С. М., Тодуров Б. М. (2017)
Крикунов О. А. - Особливості мікробіологічного спектру збудників при нозокоміальних формах інфекційного ендокардиту, Колтунова Г. Б., Буряк Р. В., Списаренко С. П., Пустовалова А. О., Хмелевський А. М. (2017)
Ситар Л. Л. - Операция Бенталла после операции Росса, Жеков И. И., Осадовская И. А., Перепелюк А. И., Хижняк К. А., Зинченко Г. А., Вайда В. В. (2017)
Бородінова О. С. - Хірургічна корекція тетради Фалло: домінуюча загальна світова практика та сучасні тенденції (огляд літератури) (2017)
Кузьменко Ю. Л. - Усунення стенозів легеневої артерії після радикальної корекції тетради Фалло за допомогою ендоваскулярної методики, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Радченко М. П., Мотречко О. О., Руденко Н. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Комплексне оцінювання якості життя та адаптації до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції легеневого аутографта, Разінкіна А. О., Сидоренко А. Ю., Климишин Ю. І., Романюк О. М., Лєбєдь Є. І., Ханенова В. А., Руденко Н. М. (2017)
Писклова Ю. В. - Первичные опухоли сердца у новорожденных, Куликова Д. А., Бучнева О. В., Поливенок И. В. (2017)
Ханенова В. А. - Сучасні підходи до хірургічної корекції аномалії Ебштейна у дорослих пацієнтів, Лебідь І. Г., Дзюрман Д. О., Мешкова М. С., Кузьменко Ю. Л., Микичак Я. Б., Ємець І. М. (2017)
Лазоришинець В. В. - Проблема безпеки пацієнтів в кардіохірургії та стратегія зменшення ризику післяопераційних ускладнень, Крикунов О. А., Колтунова Г. Б., Буряк Р. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Бончковський О. С. - Баківці – новий розріз відкладів лесово-грунтової серії неоплейстоцену Горохівської височини (2014)
Галік О. І. - Часова структурв річних сум атмосферних опадів в межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини, Будз О. П., Косяк Д. С., Куцевич М. В. (2014)
Герасименко Н. П. - Рослинність та клімат Середнього Припруття у середньому пленігляціалі за палінологічними та літологічними даними із розрізу залу Трапезний печери Буковинка, Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Іванов Є. А. - Функціонування природно-господарських систем в межах ліквідованих ділянок підземної виплавки сірки, Ключник В. В., Тиханович Є. Є. (2014)
Коржик В. - Карстова гідро дистрофія на Буковині: історико-географічний аспект (2014)
Мкртчян О. С. - Аналіз зв’язків між річними нормами кількості опадів та морфометричними показниками рельєфу для метеостанцій заходу України, Шубер П. М. (2014)
Николаєв А. М. - Зміни елементів клімат Чернівців під впливом глобального потепління, Шевчук Ю. Ф. (2014)
Ситник О. І. - Прояви глобальних кліматичних змін на території Черкаської області, Вальчук-Оркуша О. М., Трохименко Т. Г. (2014)
Бірюков О. В. - Дослідження гідрографічної мережі річки Уда (2014)
Григорійчук В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку водозабору селища Путила (2014)
Грицку В. - Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області (2014)
Гуцуляк В. М. - До питання грошової оцінки земель на ландшафтній основі, Нєвєнченко А. І. (2014)
Калуш Ю. І. - Географічні аспекти у творчості Т. Г. Шевченка (на основі матеріалів з фонду наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича) (2014)
Кічук Н. С. - Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я (2014)
Нікіпелова О. М. - Щодо загрози небезпечних геологічних процесів (зсувів, абразії тощо) на прикладі природної місцевості "Совіньйон" (с. Чорноморка м. Одеса), Сторчак О. В., Мокієнко А. В. (2014)
Олійник В. С. - Антропогенні зміни висотної поясності Українських Карпат (2014)
Патрушева Л. І. - Структура атласу об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (2014)
Пирогівська А. М. - Об’єкти ПЗФ Хмельниччини як чинник розвитку екологічного туризму (2014)
Побігун О. В. - Шляхи збереження видового складу ландшафтних комплексів як один з напрямів сталого розвитку регіону (2014)
Прокоф’єв О. М. - Використання взаємного спектрального аналізу для оцінки взаємозв’язку вологовмісту та приземної температури антарктичного повітря (2014)
Ющенко О. Ю. - Елементи крони Верхнього Пруту (геогідроморфологічна та порядкова характеристика) (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Обґрунтування методики довгострокових прогнозів максимального стоку весняного водопілля при недостатній кількості або відсутності гідрометеорологічних спостережень (2014)
Андрусяк Н. С. - Рекреаційна діяльність молоді м. Чернівці (2014)
Атаманюк Я. Д. - Сучасні тенденції розвитку рекреаційної інфраструктури Івано-Франківської області (2014)
Білецький М. І. - Соціальна географія: методичні аспекти викладання, Котик Л. І., Ванда І. В. (2014)
Владійчук К. В. - Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі, Ющенко Ю. С., Бухтіярова Ф. О., Явкін В. Г. (2014)
Гищук Р. М. - Ретроспективний огляд становлення етнічних досліджень території Галичини (2014)
Дарчук К. В. - Структурно-функціональний аналіз використання земель водного фонду Івано-Франківської області (2014)
Dumitras D. - Demographic and ecological estimation of Ukraine and Romania boundaries (as an example Chernivtsi region and Sucheava country), Gutsuliak V. (2014)
Єремія Г. - Оцінка внеску румуномовних учених у розвиток української географічної науки (на матеріалах Чернівецького університету), Руденко С. (2014)
Заячук М. Д. - Територіальна концентрація виробництва окремих сільськогосподарських культур фермерськими господарствами України (2014)
Каланча С. В. - Водопостачання та водовідведення на території Чернівецької області: сучасні реалії (2014)
Кілінська К. Й. - Розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття, Костащук В. І. (2014)
Котик Л. І. - Суспільно-географічні аспекти функціонування новітніх форм поєднання підприємств на території Львівської області (2014)
Кравець Т. М. - Трансформація як категорія суспільно-географічної науки на прикладі аграрної сфери (2014)
Лопушняк Л. В. - Сучасні аспекти зайнятості населення Чернівецької області: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Мирош М. В. - Класифікація факторів політичної активності населення регіону (2014)
Поплавська І. - Готельні послуги в інфраструктурі областей Подільського регіону (2014)
Поручинська І. В. - Статево-вікова структура населення Північно-Західного економічного району (2014)
Руденко В. П. - Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України, Руденко С. В., Худіковська-Флікс В. А. (2014)
Сливка В. Р. - Картографування територіально-політичних конфліктів і зон геополітичної нестабільності у працях Філіпа Рекацевіча (2014)
Чубрей О. С. - Особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-х роках ХХ століття (2014)
Яворська В. В. - Рекреаційний комплекс Одеси: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Нефедова Н. Є. (2014)
З нагоди 85-річчя з дня народження Василя Петровича Риженка (2017)
Азиркіна І. М. - Визначення залишкових кількостей хінолонів у продукції птахівництва мікробіологічним методом (2017)
Гаврасьєва Н. В. - Адаптація до непермісивних культур клітин тварин вірусу діареї ВРХ штаму "BUG-04", Кузьмич Г. С., Ющенко А. Ю., Клестова З. С. (2017)
Гаврасьєва Н. В. - Зміни гістоморфологічної структури клоакальної сумки курчат після щеплення імунокомплексними живими вакцинами проти хвороби Гамборо, Кузьмич Г. С., Ющенко А. Ю., Костюк А. В. (2017)
Гаркавенко Т. О. - Вивчення антибіотикорезистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин та птиці до β-лактамів в Україні, Бергілевич О. М. (2017)
Голік М. О. - Оральна імунізація собак проти сказу, Полупан І. М., Ничик С. А., Шарай Я. М., Недосєков В. В. (2017)
Гуральська С. В. - Імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту (2017)
Іщенко Л. М. - Нодулярний дерматит великої рогатої худоби: епізоотологія, характеристика збудника, діагностика (оглядова стаття), Музикіна Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Гудзь Н. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2017)
Кривошия П. Ю. - Отримання культурального антигену для діагностики інфекційної анемії коней в РДП-тесті, Кот Л. Б., Рудь О. Г. (2017)
Кривошия П. Ю. - Культивування герпесвірусу коней І-типу на курячих ембріонах, Рудь О. Г. (2017)
Криленко С. Ю. - Вивчення молекулярно-генетичних властивостей вакцинних штамів збудника сибірки, Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А., Сапейко В. П., Тарасов О. А., Гудзь Н. В., Галка І. В. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Порівняння змін фенотипу у культурах клітин жирової тканини, кісткового мозку та підшлункової залози котів з пасажами, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2017)
Мандигра С. С. - Розробка тест-системи для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней методом ЗТ-ПЛР у режимі реального часу, Музикіна Л. М., Іщенко Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2017)
Мінцюк Є. П. - Спосіб поліпшення ростових якостей живильного середовища для анаеробів за застосування наночастинок міді, Ничик С. А., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М. (2017)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці на території України (2012–2016 рр.) (2017)
Радзиховський М. Л. - Показники еритроцитопоезу в собак за коронавірусного ентериту, Розумнюк А. В., Полупан І. М. (2017)
Руда М. Є. - Вивчення ефективності застосування різних доз сорбентів відносно культури грибів-продуцентів афлатоксину В1 та зеараленону in vitro (2017)
Янголь Ю. А. - Основні токсикологічні властивості фумонізинів (2017)
Ящук Т. С. - Удосконалення української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільської області у процесі консолідації стад та формування бажаного молочного типу корів, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Юхно О. О. - Актуальні проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів (2017)
Калєніченко Л. І. - Поняття та ознаки державно-правового примусу (2017)
Крючко Н. І. - Ознаки судової влади як соціальної системи (2017)
Абламський С. Є. - Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні (2017)
Андрєєв Д. В. - Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї (2017)
Бондаренко О. О. - Окремі питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (2017)
Лапта С. П. - Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах (2017)
Пеньков С. В. - Аналіз організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України, Шендрик В. В. (2017)
Степанюк Р. Л. - Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні, Абрамчук В. А. (2017)
Прібиткова Н. О. - Характеристика культурно-психологічних факторів поширення расизму та ксенофобії (2017)
Романюк В. В. - Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні (2017)
Терещук С. С. - Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження (2017)
Янович Ю. П. - Невід’ємні особисті процесуальні права підозрюваного в кримінальному провадженні: обсяг і цільове призначення (2017)
Ємець Л. О. - Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Крупнова Л. В. - Деякі аспекти адміністративної процесуальної дієздатності суб’єктів виконавчого провадження (2017)
Нагорний П. О. - Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду (2017)
Оксенюк С. Г. - Основні загрози економічній безпеці держави як чинник кластеризації економіки (2017)
Проневич О. С. - Реформа системи охорони здоров’я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект (2017)
Аврамова О. Є. - Витоки правового регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі (2017)
Євко В. Ю. - Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному праві (2017)
Красицька Л. В. - Визначення походження дитини від матері (2017)
Русецький А. А. - Окремі питання відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди, Карачевцев О. В. (2017)
Гончарук В. В. - Поняття трудоправової відповідальності в органах Національної поліції України (2017)
Греченко В. - Скубій І. Торгівля в Харкові в роки непу (1921–1929 рр.): економіка та повсякденність / Ірина Скубій ; відп. ред. В. В. Калініченко. – Харків : Раритети України, 2017. – 308 с. (2017)
На книжкову полицю (2017)
Новини наукового життя (2017)
Наші автори (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Біловус Л. І. - Збереження національної ідентичності українців США у діяльності Українського народного союзу (на матеріалах діаспорної періодики) (2017)
Бондаренко Д. Я. - Монархічна контрреволюція в Східній Європі у 1918–1919 роках: головні етапи (2017)
Бородай І. С. - Цілеспрямованість як критерій ідентифікації інтелектуальних систем (на прикладі діяльності наукових шкіл) (2017)
Братусь І. В. - Сучасні інструменти збереження культурно–історичних матеріалів (передумови становлення) (2017)
Варгатюк С. В. - Міжпартійні чвари українського політікума у царині міжнародних відносин доби Директорії УНР (2017)
Danylyan А. G. - On the question of the freedom of the peoples of Bessarabia, Parfyonova О. R., Zakharova О. V. (2017)
Ількович В. М. - Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945–1955 рр.) (2017)
Карпусь Д. О. - Період найвищої активності в діяльності наукової школи М. В. Довнар–Запольського (1911–1915) (2017)
Костів М. Б. - Проведення перших президентських виборів в історії незалежної України (1991 рік): історичний аспект (2017)
Леонтьєв Є. О. - Історіографічний аналіз становлення та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних Сил України (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (ч. 6) (2017)
Максюта М. Є. - Комплементарність рецепцій жіночого питання в українській філософії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Мінгазутдінова Г. І. - Зовнішня політика посткаримівського Узбекистану (2017)
Сидорова О. - Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888–1972) (2017)
Ховрич С. М. - Мовна політика в Україні: історичний аспект (2017)
Андрєєв О. В. - "Ти – Петро (скеля), і… я на цій скелі збудую мою Церкву". Мт 16: 18 в церковній писемності донікейського періоду (2017)
Андрусів Л. З. - Дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ–ХVІІ ст.: огляд історико–філософських праць (2017)
Блажевич Н. О. - Формування наукових напрямків і коло методичних підходів Г. М. Доброва (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія Платона (2017)
Брюховецький М. М. - Знання як соціально–економічний чинник розвитку інформаційного суспільства (2017)
Гайдич Н. М. - Сучасні теорії розуміння "інтелекту" (Г. Гарднер, Д. Глоуман, Д. Харперн) (2017)
Гамшеєва В. М. - "Формула "розвиток–прогрес" у філософії історії К. М. Леонтьєва (2017)
Гао В. - Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти (2017)
Гарбар Г. А. - Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку якості туристичних послуг в індустрії гостинності (2017)
Герасименко Д. Г. - Процес демократизації в умовах сучасності: категоричний імператив проти гіпотетичного (2017)
Гойман О. О. - Детермінанти соціальної міфотворчості (2017)
Гордієнко О. О. - "М’який" менеджмент у постмодерні: аналіз праць французьких мислителів (2017)
Гребенюк А. В. - Сучасний міф: проблема експлікації (2017)
Диденко Л. В. - Философские–и–экономические измерения инновации, Кондрашова–Диденко В. И. (2017)
Іванов Є. В. - Соціально–філософське осмислення некерованості: проблема розвитку української територіальної громади (2017)
Качмар О. В. - Дитяча та підліткова агресія як об’єкт освітнього впливу: спроба філософської концептуалізації (2017)
Білоус А. О. - Рівні формально–логічного аналізу інтернет–дискурсу (2017)
Кийков О. Ю. - Зародження міжнародної освіти в епоху середньовіччя (2017)
Кириченко М. О. - Формування цінностей мережево–онлайнової культури в дискурсивному просторі віртуальної реальності (2017)
Климко І. Г. - Туристичні індустрії сучасності як культурний феномен (2017)
Крисюк І. М. - Ідеї Києва як "Нового Єрусалима" та "Нового Сіона" в працях православних полемістів XVI–XVII століть (2017)
Lyadneva A. V. - The practice of charitable interventions of building an inclusive educational environment (2017)
Маслікова І. І. - Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага (2017)
Морозова Л. П. - Ціннісні орієнтації в системі оціночно–ціннисних відносин (2017)
Муляр В. І. - До питання про ідентичність людського індивіда (2017)
Нежива О. М. - Університет: етапи розвитку (2017)
Озьмінська І. - Напрями модернізації мовної політики України (2017)
Петриченко Н. С. - Аксіологічний підхід плюрилінгвальної освіти (2017)
Слівінська А. Ф. - Інституціоналізація британських клубів в контексті національно–регіональної специфіки культури Просвітництва (2017)
Чорноморець Є. М. - Естетичне споглядання в "Гоміліях на Шестидення" Василія Великого (2017)
Шарко О. В. - Неясність та некласичні значення істинності: багатозначні теорії неясності (2017)
Шипко О. М. - Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Белозьорова Р. О. - Трансформація феномену влади в епоху Модерна (2017)
Васильчук Є. О. - Політичні, інформаційно–психологічні та соціокультурні заходи щодо запобігання і протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні, Чернова Л. П. (2017)
Вонсович О. С. - Позитивні та негативні аспекти Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік (2017)
Гoцуляк В. М. - Діалог як вирішальний чинник у процесі державотворення (2017)
Ганбарова С. И. - Азербайджано–армянские отношения в 1918–1920–х годах (2017)
Головко І. К. - Процеси глобальної регіоналізації як компонент глобалізаційних процесів постбіполярної доби (2017)
Грабіна Г. В. - Субкультура влади "консолідованих" та "дефектних" демократій: порівняльний аналіз (2017)
Еделєва М. А. - Державна інформаційна політика в умовах модернізації політичної системи сучасної України (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі як інструменту партисипаторної демократії у Франції (2017)
Касьянова М. М. - Дискурс сучасних наукових досліджень східноєвропейського вектору міграції громадян України (2017)
Клименко Е. Ю. - Политика стран Центральной Азии касательно представителей русской диаспоры (2017)
Міфтахов Б. Г. - Прогнозування результатів виборів до Бундестагу у Федеративній Республіці Німеччина на основі місцевих виборів 2017 року (2017)
Розумний О. М. - Механізми ухвалення та впровадження державної політики пам’яті в Україні (2017)
Тарнавська А. В. - Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції, Купрій Т. Г. (2017)
Харитонюк О. Л. - Децентралізація 2016: перевірка виборами Волинської області (2017)
Хонін В. М. - Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координати перша та друга (2017)
Штепа О. О. - Правова ментальність українського етносу в класовому вимірі: державотворчий аспект (2017)
Явір В. А. - Роль інформаційної політики в реінтеграції України (2017)
Ластовський В. В. - Право народів у контексті міжнародних відносин і цивілізаційних процесів. Рецензія на книгу: Радзивілл О. А. Право народів від неоліту до Нового часу. Т.1. – К.: НАУ, 2017. – 460 с. (2017)
Калуга В. Ф. - Рецензія на монографію: Тарасюк Л. С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини: монографія / Л. С. Тарасюк. – Київ: АМУ, 2017. – 336 с. (2017)
Ратчик В. М. - Опыт хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопическим доступом, Пролом Н. В., Шевченко Б. Ф., Бабий А. М., Буренко А. Н. (2017)
Кононов И. Н. - Таурин и его секреты в экспериментальной гепатологии, Муслин В. Н., Птушкина Д. А. (2017)
Yu. M. Stepanov - Fibroscan and non-invasive indices for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease, N. V. Nedzvetskaya, V. B. Yagmur, D. V. Popok, L. M. Shendrik (2017)
Степанов Ю. М. - Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Недзвецька Н. В., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Ошмянська Н. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Морфологічні основи оцінки стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту, Філіппова О. Ю. (2017)
Дорофеев А. Э. - Место фосфатидилхолина в лечении воспалительного поражения кишечника, Руденко Н. Н., Швец Н. И., Дорофеева А. А. (2017)
Крючко Т. О. - Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати, Несіна І. М. (2017)
Дорофеев А. Э. - Функциональная диспепсия. Разные механизмы, комплексное лечение, Руденко Н. Н., Куглер Т.Е. (2017)
Лук’яненко О. Ю. - Дисфункція біліарного тракту в дітей: традиційні підходи й нові постулати, Пантелєєва Т. І. (2017)
Чабан М. П. - Катеринославські лікарі німецького походження, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Доценко В. - Взаємодія православного духовенства та світської влади у процесі звеличення князівської влади на Русі (2016)
Білущак Т. - Роль документів в інформаційній комунікації міської влади у питаннях розбудови та налагодження оборони міста Львова у першій половині XVII ст. (на прикладі архівних джерел ЦДІА України у м. Львів) (2016)
Маслійчук В. - До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст. – 1764 р.) (2016)
Стецик Ю. - Ченці-педагоги уманських василіанських шкіл (1769-1774 рр.): біографічний огляд (2016)
Тацієнко В. - Заходи церковної адміністрації щодо підвищення моральності православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Священко З. - Переселенський рух селян Київської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Дацків І. - Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради (2016)
Бабенко Л. - Мотиви зречення духовного сану православних священиків у контексті суспільно-політичних трансформацій 1920-х років (2016)
Хаяли Р. - Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) (2016)
Осипенко О. - Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах Півдня України 1941-1944 рр. (2016)
Михайлуца М. - "Десталінізація" та "декомунізація" в Одесі (1941-1943 рр.): мета, методи й акценти (2016)
Дзинглюк О. - Процвітання чи виживання? (Соціальне становище мешканців м. Одеси у зоні окупації "Трансністрія" 1941-1944 рр.) (2016)
Киридон П. - Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) (2016)
Волков В. - Аспекти соціально-економічної адаптації української діаспори у Росії (1989-2010 рр.) (2016)
Карпицкий Н. - Деятельность пятидесятников Славянска в военное время 2014-2015 гг. (2016)
Боєчко В. - Становище польських земель у складі держав імперій на початку ХХ ст. (2016)
Срібняк І. - Організаційна діяльність Союзу визволення України у таборах полонених царської армії в Австро-Угорщині (1914-1916 рр.) (2016)
Саган Г. - Співпраця українців Сербії з громадськістю зарубіжних країн у сфері культури (1980-1990-ті рр.) (2016)
Лєбєдєва Ю. - Європейський вектор української геополітики (2016)
Ющенко П. - Історіографічні нотатки про походження інституту князя та князівської влади у середньовічному руському суспільстві (2016)
Козубенко Ю. - Київський період наукової діяльності та організаційної роботи професора М.І. Котова (1938-1978 рр.) (2016)
Ріжняк Р. - Розвиток наукових пошуків з інформатики в одеській політехніці (ХХ – ХХІ століття) (2016)
Содержание (2017)
Прилуцька Л. А. - До 25-річчя створення Північно-східного Наукового Центру Транспортної академії України: історія та сучасність (2017)
Каслін М. Д. - Соціальна відповідальність діяльності фахівців з інженерії, Богатов О. І. (2017)
Холева О. Г. - Исследование потока заявок на транспортно-экспедиторские услуги на основании данных информационных логистических порталов (2017)
Мустафаєв Г. К. - Дослідження впливу параметрів транспортних потоків на рішучість водіїв у прийнятті рішень, Запорожцева О. В., Гецович Є. М. (2017)
Вишневецький О. Л. - Раціональні маршрути виявлення та оцінювання радіаційної обстановки (2017)
Горбачов П. Ф. - Імітаційна модель обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення, Мосьпан Н. В. (2017)
Мироненко С. В. - Моделювання транспортного руху на основі пропускної здатності вулично-дорожньої мережі, Венгер А. С., Атмажов С. В. (2017)
Хоботова Э. Б. - Сокращение уровня экологической опасности при утилизации шлака, Калмыкова Ю. С. (2017)
Букреева О. С. - Определение рациональных сроков ввода в действие экологических стандартов "евро" на предприятиях Украины (2017)
Кожушко В. П. - Определение изгибной жесткости главных балок балочных пролетных строений автодорожных мостов (2017)
Гнатов А. В. - Сучасні дороги та дороги майбутнього, їх види та перспективи використання, Аргун Щ. В., Киценко О. Р. (2017)
Богомолов В. О. - Критерій довговічності асфальтобетонних шарів дорожніх одягів, Жданюк В. К., Разніцин І. Л., Богомолов С. В., Цинка А. О. (2017)
Бильченко А. В. - Основные требования к некоторым позициям концепции улучшения состояния мостовых сооружений, Кислов А. Г., Танцур Д. А. (2017)
Табачников С. В. - К вопросу математического моделирования работы буровых свай на выдергивающие нагрузки, Самородов А. В. (2017)
Попова Е. Г. - Износостойкий чугун для шаров шаровых мельниц, Лалазарова Н. А. (2017)
Роговой А. С. - Энергетическая эффективность гидротранспортных установок (2017)
Степанов М. С. - Исследование влияния конструктивных параметров комбинированного осевого инструмента на величину начального смещения оси, Мироненко А. Л., Иванова М. С. (2017)
Малащенко В. О. - Розподілення питомого навантаження поверхонь тертя запобіжних фрикційних муфт підвищеної навантажувальної здатності, Іванус Н. В., Венцель Є. С., Щербак О. В. (2017)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на теплонавантаженість фрикціонів ГМП автонавантажувача, Глобчак М. В., Коляса А. О. (2017)
Мнушка О. В. - Аналіз використання хмарних технологій для формування компетенцій під час навчання в галузі інформаційних та комп’ютерних технологій (2017)
Грицина Н. І. - Створення бібліотеки типових елементів для автоматизації роботи над креслениками та схемами, Грицина І. М. (2017)
Вивчар С. М. - Особенности процессов внедрения винтовых рабочих органов на начальной стадии прокола грунта (2017)
Балесный С. П. - Особенности процессов статического прокола грунта (2017)
Кравець С. В. - Визначення сили та енергоємності комбінованого різання при розробці ґрунту на критичну глибину, Зоря Р. В., Стіньо О. В., Пімонов І. Г. (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Zelenkov A. A. - A Non-Parametrical Estimation of the Distribution Density Function, Molchanov A. V. (2015)
Prodeus A. M. - Assessment of Noise Reduction Algorithms Quality in Voice Control Channels (2015)
Sineglazov V. M. - Intellectual Two-Level System of Electronic Warfare with UAVs, Tkachenko O. Yu. (2015)
Ryzhkov L. M. - Geometric Attitude Determination using Vector Measurements (2015)
Klochan A. E. - Dual Channel Polarimetric Device for Fixed-Wing UAV Attitude Determination During Landing Approach, Romanenko V. G., Tronko V. D., Skrypets A. V. (2015)
Udartsev E. P. - Unsteady Aerodynamics of Vortex Active Wing of UAV at High and Supercritical Angles of Attack, Alieksieienko S. I., Zhdanov O. O. (2015)
Vasyliev V. M. - Accuracy Analysis of Inertial-Satellite Navigation System Integrated with using Corrective Circuits, Rogozhyn V. O., Dolintse B. I. (2015)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter Without Accounting of Imperfection its Blocks (2015)
Sineglazov V. M. - Aeroelastic Vibrations Calculation for Wind Power Plants Rotors (2015)
Kucherov D. P. - Neural Network Technologies for Recognition Characters, Ohirko I. V., Ogirko O. I., Golenkovskaya T. I. (2015)
Sineglazov V. M. - UAV Communication Link Design, Kuzmenko A. O. (2015)
Sineglazov V. M. - Rotor Parameter Optimization оf Wind Turbine (2015)
Chepizhenko V. I. - Maintenance Intervals Appointment on the Basis of Model of Aircraft Systems Function State Changing, Tryzna O. O. (2015)
Oleschenko L. M. - Technology оf Registration оf Passengers by the Driver of Bus in Intercity Connections, Shrol A. Y. (2015)
Filonenko S. F. - Simulation of Acoustic Radiation Energy at Composite Mechanical Destruction Surface Layer (2015)
Sushchenko O. A. - Mathematical Modelling of Inertially Stabilized Platforms Applied at Ground Vehicles, Korostelev O. P. (2015)
Onopchuk Yu. M. - Mathematic Models and Integral Estimation of Organism Systems Reliability in Extreme Conditions, Aralova N. I., Beloshitsky P. V., Klyuchko O. M. (2015)
Odarchenko R. S. - Method of Routing in UAV Wireless Network, Gnatyuk S. O., Tkalich O. P. (2015)
Kozlov A. P. - Device for Noncontact Analysis of Heterogeneity in the Soil, Yurchenko A. S. (2015)
Shmelova T. F. - Graph Theory Applaying for Quantitative Estimtion of UAV’s Group Flight Into Aerial Photography, Bondarev D. I. (2015)
Roman B. V. - Hardware-in-the-Loop Simulation Table Characteristics Determination (2015)
Ziganshin A. A. - Computational Method to Determine Optimal Pitch Angles of Blades for Darrieus H-Rotor (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Гнізділова О. А. - Діяльність української науково-педагогічної школи дошкільної лінгводидактики (2013)
Невмержицька О. В. - Практичні аспекти реалізації аксіологічних ідей у західноукраїнському шкільництві першої половини ХІХ ст. (2013)
Нестеренко В. В. - Передумови виникнення і розвитку заочної форми навчання (2013)
Бєлан Г. В. - До питання про джерела біографічних досліджень в історико-педагогічній науці (2013)
Гуріч З. В. - Становлення художньої освіти в навчальних закладах Півдня України сер. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Єсьман І. В. - Педагогічна освіта батьків у науковому доробку О. Захаренка (2013)
Клевака Л. П. - Організація підсумкового контролю навчальних досягнень учениць жіночих навчальних закладів полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кононенко А. М. - До проблеми функціонування ляльки як соціокультурного феномена в історичній ретроспектві (2013)
Кузьо І. В. - Навчальне кіно у вітчизняних педагогічних дослідженнях довоєнного періоду (2013)
Левашова В. М. - Реалізація політехнічної освіти в процесі навчання природничих дисциплін (50-80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Мартиненко І. І. - Роль театру у формуванні національної свідомості учнівської молоді Слобожанщини у ХІХ столітті (2013)
Мачнева О. М. - Гігієнічні норми навчання як об’єкт наукових досліджень провідних учених середини ХХ століття (2013)
Німич Г. М. - Історія діяльності позашкільних навчальних закладів на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл на початку 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Сараєва О. В. - Теорія дитячого колективу: історична реконструкція (2013)
Стеценко Н. М. - Дитяча ручна праця як засіб формування творчої особистості: історична ретроспектива (2013)
Федосова І. В. - Організація навчального процесу у вищій інженерно-технічній школі (1917–1920-х рр.) (2013)
Пентилюк М. І. - Психологічні засади компетентнісного підходу до вивчення синтаксису, Гнаткович Т. Д. (2013)
Божко О. П. - Сучасні підходи до формування текстотвірних умінь учнів під час вивчення синтаксису складного речення (2013)
Кучеренко І. А. - Реалізація сучасних загальнодидактичних принципів на уроці української мови (2013)
Лещенко Г. П. - Концептуальний аналіз тексту як засіб формування мовної особистості учнів середніх класів, Груба Т. Л. (2013)
Мельничук Ю. Ю. - Роль стилістичних умінь у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів (2013)
Нежива Л. Л. - Літературні напрями в змісті літературної освіти та шкільній практиці (2013)
Нищета В. А. - Риторичні аспекти тексту (2013)
Окуневич Т. Г. - Психолого-дидактичні засади формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках морфології (2013)
Сенько І. С. - Лінгвістичні основи формування словникового запасу учнів з урахуванням принципу наступності (2013)
Хоменко О. В. - Формування словотвірних умінь в учнів основної школи (2013)
Федяєва В. Л. - Провідні теоретичні підходи до вивчення сім’ї в контексті сімейної педагогіки (2013)
Богдан Є. В. - Особливості підготовки учнів музичних шкіл до концертних виступів (2013)
Буракова Н. О. - Педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів загальноосвітньої школи (2013)
Граматюк О. В. - Проблема розвитку творчої активності школярів у сучасній психолого-педагогічній науці (2013)
Ковнір О. І. - Формування політичної культури морських курсантів у сучасних умовах революційної трансформації українського суспільства (2013)
Кравченко Т. В. - До проблеми "складних питань" у педагогіці (методичний аспект) (2013)
Малик Л. Б. - Основні шляхи формування культури праці студентів технічних коледжів у сучасних умовах (2013)
Середня С. C. - Фактори формування вольових якостей особистості, яка займається фізичною культурою та спортом (2013)
Юркова Т. Ф. - Особливості організації естетичного виховання учнів засобами природи (2013)
Барбіна Є. С. - Педагогічна майстерність у сучасній парадигмі освіти (2013)
Дроздова І. П. - Типологія навчальних текстів для розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2013)
Яцула Т. В. - Підходи до вдосконалення підготовки майбутніх учителів до виховної взаємодії зі школярами (2013)
Бабишена М. І. - Професійно важливі якості – передумова і гарант успішної професійної діяльності майбутніх суднових офіцерів (2013)
Бардаков А. О. - Педагогічна практика майбутніх учителів технологій: діалог особистостей (2013)
Бойван О. С. - Проблема сутності гуманних особистісних якостей і необхідність їх формування у студентів навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Бойко К. Л. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх судноводіїв (2013)
Бурдун В. В. - Розвиток технічного мислення у майбутніх інженерів у процесі професійного навчання (2013)
Воробйова А. В. - Умови досягнення точності риторичного дискурсу (2013)
Голотюк О. В. - Особливості аудіювання у ВНЗ (2013)
Гуменюк Г. М. - Необхідність вивчення компетентного підходу при професійній підготовці фахівців з туризму, Польова Л. В. (2013)
Дружененко Р. С. - Прагматичий аспект викладання лінгвістичного аналізу тексту (2013)
Дягилева О. С. - Умови створення науково-дослідницького середовища у вищому морському навчальному закладі (2013)
Зацаринна В. В. - Методична компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2013)
Іванишин Г. Я. - Рівні сформованості професійно зорієнтованого діалогічного мовлення в іноземних студентів медичних ВНЗ у процесі вивчення української мови (2013)
Каліш В. А - Підготовка вчителя-словесника до роботи з текстом на когнітивно-комунікативній, Собко В. О. (2013)
Кісіль Л. М. - Особливості проблемно-діалогічного навчання іноземних студентів (2013)
Княжева І. А. - Проблема підготовки викладачів вищої школи до педагогічної діяльності в умовах магістратури в сучасних наукових дослідженнях (2013)
Койчева Т. І. - Дослідження параметрів корпоративної культури викладачів університету (2013)
Корольова І. І. - Особливості моніторингу освітнього процесу у вищій школі (2013)
Кузнецов С. В. - Розвиток науково-методичної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Кулалаєва Н. В. - Формування культури безпеки в сучасній професійній освіті (2013)
Ленюк Н. М. - Роль автономії у самостійній навчальній діяльності студентів немовних спеціальностей з іноземної мови (2013)
Нагрибельна І. А. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводидактичної підготовки (2013)
Нестеренко О. А. - Система інтерактивних вправ у навчанні іспанської мови як другої іноземної (2013)
Онищенко С. В. - Умови та перспективи розвитку професійної компетентності майбутніх учителів технологій (2013)
Панішева О. В. - Рівень готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю (2013)
Перегудова В. І. - Розвиток умінь самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій (2013)
Рощупкина О. А. - Навчальний посібник з домашнього читання як засіб формування вмінь самостійної роботи студентів-іноземців (2013)
Савчак І. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності (2013)
Сімоненко Л. Ю. - Тест як засіб контролю сформованості методичної компетентності студентів-філологів (2013)
Скрябіна Т. О. - Застосування комунікативної методики в процесі викладання мов як шлях подолання кліпового мислення сучасної молоді, Максименко Г. А. (2013)
Сьомкін В. С. - Формування пізнавальних компетенцій майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фізики, Ткаченко В. М. (2013)
Токарь Є. Б. - Тестовий контроль з англійської мови в управлінні якістю підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну (2013)
Файнман І. Б. - Роль англомовної комунікації у процесі професійної підготовки майбутнього авіадиспетчера (2013)
Фатєєва Е. М. - Управління центром довузівської підготовки як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чабан Н. І. - Формування побутового словникового запасу іноземних студентів у процесі адаптації до україномовного середовища (2013)
Черних І. О. - Особливості використання методів навчання в процесі мовленнєвого розвитку студентів-медиків (2013)
Яцишин Н. П. - Особливості навчання іноземної мови (англійської) як мови на спеціальності юридичного профілю в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Демченко І. І. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти (2013)
Корецька Л. О. - Соціальні інституції як детермінанти формування освітньо-виховного простору Півдня україни ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Логвиновська Т. А. - Генезис поняття "соціалізація" у зарубіжній та вітчизняній науковій думці (2013)
Тайхриб К. А. - Сутнісні характеристики соціалізації студентів вищого навчального закладу (2013)
Устинова Н. В. - Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі України (2013)
Барсук С. Л. - Сучасні підходи та принципи навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Благун Н. М. - Наукові підходи до розроблення соціально-управлінських рішень у загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Буянов П. Г. - Дистанційна освіта в системі неперервної професійної освіти (2013)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Навчальний потенціал інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі (2013)
Лихачова К. М. - Особливості використання мультимедійної презентації у процесі формування правильності мовлення студентів-економістів (2013)
Сугейко Л. Г. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови студентами ВНЗ (2013)
Содержание (2017)
Bondarenko V. - Teacher of higher vocational school as a basis of education quality, Kopytkov D. (2017)
Даценко В. В. - Формування професійної компетентності у студентів технічних ВНЗ у процесі навчання хімії (2017)
Хоботова Э. Б. - Организация активной учебной деятельности при изучении экологических дисциплин, Саенко Н. В. (2017)
Блажевич Н. О. - Науково-технічна революція та її вплив на розвиток науки (2017)
Бондаренко Л. М. - Соціокультурні аспекти навчання мови іноземних студентів (2017)
Михайленко А. Г. - Нові методи математичної освіти майбутніх інженерів (2017)
Єгорова Л. М. - Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у процес навчання хімії (2017)
Шамрай О. В. - Тенденції та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов (2017)
Кожушко В. П. - Работа пролетного строения широкого городского моста, Краснов С. Н. (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід подання елементів передач зачепленням у середовищі автоматизованого проектування, Мосенцев О. О., Дорогін О. А. (2017)
Єфименко О. В. - Вибір оптимальних параметрів машин для земляних робіт на основі статистичного аналізу, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Гнатов А. В. - Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина І, Аргун Щ. В. (2017)
Желновач Г. М. - Вплив автотранспортних підприємств на якість атмосферного повітря урбанізованих територій (2017)
Лопанов А. Н. - Аспекты экологии и техносферной опасности добычи сланцевого газа в Восточной Украине, Кравцов М. Н. (2017)
Лежнева О. І. - Екологічна оцінка транспортного шуму на вулично-дорожній мережі міста (2017)
Буц Ю. В. - Основні проблеми впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей у північно-східному регіоні України, Крайнюк О. В., Філенко В. В., Агапова О. Л. (2017)
Багров В. А. - Наплавні сталі для відновлення штампового інструменту, Власенко Є. В. (2017)
Багров В. А. - Діагностика пружнього стану наплавленого металу із застосуванням методу Т.Е.Р.С., Кірієнко І. В. (2017)
Барташ С. Н. - Сварные соединения из теплоустойчивых перлитных сталей в условиях ползучести, Ситников П. А. (2017)
Барташ С. Н. - Определение повреждаемости сварных соединений паропроводов из теплоустойчивых перлитных сталей, Есипов Е. А. (2017)
Glushkova D. - Features of laser borating of piston rings, Makovyey R., Ryzhkov Yu., Demchenko S. (2017)
Глушкова Д. Б. - Исследование структурного состояния и механических свойств поверхностного слоя лопатки из стали 15Х11МФ, упрочненной токами высокой частоты, Гринченко Е. Д. (2017)
Костина Л. Л. - Особенности непрерывного деформирования образцов древесины (2017)
Гладкий І. П. - Дослідження матеріалів для різальних ножів дорожньо-будівельних машин, Тарабанова В. П., Лалазарова Н. О. (2017)
Костіна Л. Л. - Визначення кінетичної твердості зварного з’єднання будівельної сталі (2017)
Лалазарова Н. О. - Вплив умов різання на ефективність дробоструминного зміцнення твердосплавного інструменту, Донченко Д. О., Хаєт Л. Г. (2017)
Бережная Е. В. - Влияние структуры металлопокрытия на сопротивление развитию трещин (2017)
Тарабанова В. П. - Исследование структуры и характера разрушения отливок турбин после длительного срока эксплуатации, Мищенко Л. Д. (2017)
Дощечкина И. В. - О влиянии поверхностной обработки на поведение при растяжении и свойства изделий, Татаркина И. С. (2017)
Дощечкіна І. В. - Ефективний метод виготовлення холодною об'ємною деформацією виробів із малопластичних сталей, Коблик В. А. (2017)
Сумец А. В. - Закономерности структурообразования зоны термического влияния при термической резке металлов, Кассов В. Д. (2017)
Ситников П. А. - Дослідження та вдосконалення технології приварювання шипів на труби технологічних трубопроводів (2017)
Лябук С. І. - Розроблення схеми подрібнення зерна сталі 09Г2С (2017)
Балабанова К. В. - Жизнеспособность лиц рискоопасных профессий в психологическом обеспечении их профессиональной деятельности (2017)
Грицина О. М. - Психологічна стійкість керівника органу охорони державного кордону як предмет досліджень (2017)
Каргіна Н. В. - Співвідношення параметрів психологічного благополуччя та ідентичності особистості (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Мотивація до реалізації интеллектуального потенціалу в завершальному періоді онтогенезу (2017)
Кузнєцова О. В. - Адаптивні механізми інноваційної особистості (2017)
Приходько І. І. - Експрес-опитувальник "дезадаптивність": розроблення, апробація, психометричні показники, Мацегора Я. В., Колесніченко О. С., Байда М. С. (2017)
Фурман А. А. - Засновки психологічного пізнання: від методології до методологування (2017)
Ятчук М. С. - Тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України: перша – друга сесія (2017)
Смишляк А. - Київський митрополичий хор (ХІХ – поч. ХХ ст.): соціокультурний портрет спільноти (2016)
Залужна А. - Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Цецик Я. (2016)
Нагірняк А. - М. Лозинський у державотворчому процесі Західної України першої чверті ХХ ст. (2016)
Магась-Демидас Ю. - Трансформація ставлення селянства Наддніпрянської України до влади (1905 – лютий 1917 рр.) (2016)
Магась В. - Діяльність націоналістичної молоді у культурницьких і суспільно-політичних організаціях Харкова у 1914-1917 рр. (2016)
Мищак І. - Театр як чинник відродження української культури під час Української революції 1917-1921 років (2016)
Пасічник І. - Кубань у державотворчих поглядах Павла Скоропадського (2016)
Магурчак А. - Андрій Жук і західноукраїнська еміграція: до історії питання про невідбутий з’їзд (2016)
Тєвікова О. - Нищення культових архітектурних пам’яток Полтавщини у період функціонування радянської влади (20-60-і рр. ХХ ст.) (2016)
Михайлов В. - Політичне протистояння Народного Руху України та Комуністичної партії на Херсонщині наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2016)
Шаповал Л. - Лемки на Зіньківщині (Полтавщина): до питання регіональної ідентичності етнографічної групи (2016)
Петрик Н. - Національний музей імені короля Яна ІІІ у Львові та збірка Болеслава Ожеховича: історія формування колекцій військово-історичних пам’яток (1908-1940 рр.) (2016)
Німенко Н. - Внесок Сумського краєзнавчого музею у справу охорони пам’яток старовини і мистецтва на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Помаз Ю. - Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо культових споруд в Українській РСР: теорія і практика (середина 1940-х – друга половина 1950-х рр.) (2016)
Клецька Т. - Діяльність Павла Емілійовича Ромера у Київському фізико-математичному товаристві (2016)
Сандурська О. - Історія маячної справи в Україні: короткий огляд (2016)
Габелко О. - Рецензия на монографию Николаева Николая Ильича "Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – І в. н.э." (2016)
Андрєєв В. - Рецензія на книгу: Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / упорядник: Ігор Лиман. – Київ, 2013. – Том 1. – 2013. – 382 с. (2016)
Гулима О. П. - Українсько–кримськотатарські взаємини від доби Хмельниччини до припинення існування Кримського ханства (2017)
Дзюбленко І. М. - Соціально–економічна діяльність земств України: історіографія, Токарєва О. В. (2017)
Богатчук С. С. - Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60 – 70–х рр. ХІХ ст. (2017)
Сініцький А. Ц. - Ліберально–демократична традиція і українська національна ідея (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2017)
Варгатюк С. - Українсько–російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського (листопад 1918 – січень 1919 рр.) (2017)
Вітенко З. Р. - Робітничі зарубіжні делегації в УСРР в 20–х рр. ХХ ст. (2017)
Гучко О. І. - Деякі аспекти розвитку системи охорони здоров’я у Північній Буковині (20 – 30–ті роки ХХ ст.) (2017)
Джура М. З. - Ян Токаржевський–Карашевич – лицар християнських орденів (2017)
Бедик Я. П. - Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження у 1932 –1 933 роках (2017)
Жолоб М. П. - Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930–х років (2017)
Ільчишин С. О. - Особливості проведення Шкільної акції 1933 року (2017)
Яворський А. А. - Допомогова діяльність українських професійних організацій науково–технічної інтелігенції у Чехословаччині в 20 – 30–х рр. ХХ ст. (2017)
Турмис Н. В. - Віденська україністика міжвоєнного періоду (2017)
Троханяк О. С. - Важкі часи в долі українців під час операції "Вісла" (до 70-річчя операції "Вісла") (2017)
Шульга В. П. - Евристичний потенціал методу періодизації в історично–біографічних студіях (на прикладі дослідження діяльності професора М. А. Кравченка) (2017)
Гавриш І. В. - Релігійно–політичні процеси на теренах Станиславівської єпархії УГКЦ напередодні та під час проведення Львівського собору (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.5) (2017)
Савчук А. А. - Селянська реформа 1861 р. в радянській історіографії 1950–х – 1960–х років (2017)
Шолота Х. В. - Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50 – 80–ті рр. ХХ ст.) (2017)
Левчук К. І. - Зміни в політико–правовому статусі об’єднань громадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985 – 1991 рр.) (2017)
Говоровський А. В. - Історичні, суспільні та культурологічні трансформації поштового зв’язку в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Вашкевич В. М. - "Реабілітовані історією" як джерелознавчий проект: історія, досвід, перспективи, Макарчук С. С., Бобіна О. В. (2017)
Мандрик–Мельничук М. В. - Історична реконструкція буковинського відгалуження родоводу Гузарів (2017)
Нечепуренко А. О. - Деякі питання проходження військової служби на сучасному етапі розбудови ЗС України: історико–правовий аналіз (2017)
Братусь І. В. - Історико–культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського