Глущенко В. - Джерела вивчення історії української мови у студіях Є. К. Тимченка, Рябініна І., Тищенко К. (2017)
Орел А. - Особливості підсистеми вокалізму в "давньоруський період" (2017)
Роман В. - Ознаки адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2017)
Найда А. - Фразеологізація стійких народних порівнянь (2017)
Маторін Б. - Виділення членів речення в лінгвістичній науці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2017)
Савченко Е. - Письмо и повседневная речь как объекты лингвистического исследования дискурсивных практик, Проскурин И. (2017)
Сорока Т. - Фразова семантика українських аксіономенів як конституентів сталих виразів (2017)
Ясногурська Л. - Об’єктивація подружньої зради у паремійних фондах англійської та української мов (2017)
Колодько Д. - Меронимы в их ассоциативно-семантических связях (2017)
Савченко Е. - О типах неологизмов в современном русском языке, Погорелова А. (2017)
Сушко О. - Мовна діяльність людини в умовах фразеологічної системи офіційно-ділового стилю, Довгоспинний Я. (2017)
Lednjak H. - Formen der vergangenheit in der modernen deutschen Sprache, Lednjak Ju. (2017)
Вінтонів М. - Функційні вияви експресивності в політичному дискурсі, Мала Ю. (2017)
Спічка А. - Особливості лексичного складу та його переклад у іншомовних фахових текстах (2017)
Синиця А. - Прецедентність у колі актуальних напрямів сучасного мовознавства (2017)
Sechka S. - The role and functions of the political correctness in modern English (2017)
Маторина Н. - Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 3 (2017)
Маторина Н. - Развитие интереса студентов к лингвистическим знаниям (на материале орфографических словарей), Стрилец М. (2017)
Нікітіна Н. - Культурознавча соціалізація мовної освіти: методичний аспект (2017)
Біличенко О. - Соціокультурні фактори розвитку художньої літератури ХХI століття (2017)
Бураго Д. - Русское "коллективное бессознательное" на рубеже ХІХ – ХХ веков и проблема писательского выбора (2017)
Жижченко Л. - Казковий характер повісті Ольги Кобилянської "За ситуаціями", Князєва Р. (2017)
Ткаченко К. - Типы художественного слова в прозе А. С. Пушкина (2017)
Варенікова О. - Тема "Шевченко і театр" у дослідженнях П. Руліна (2017)
Рубан А. - Водные мотивы в "Записках охотника" И. С. Тургенева, Писаренко В. (2017)
Бондаренко Г. - Образ рідного краю у поетичній творчості Михайла Петренка, Каширіна Ю. (2017)
Сиротенко В. - Війна в Донбасі в поетичному осмисленні Галини Онацької, Бурлака Р. (2017)
Гарна С. - Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури (2017)
Клець О. - Iнтеграція курсу "Зарубіжна література" та курсу "Біблійна історія та християнська етика" в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Титул, зміст (2018)
Будзяк О. С. - Планування екологобезпечного використання земельних угідь України в умовах змін клімату, Будзяк В. М. (2018)
Стадник В. В. - Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури апк: ретроспектива і перспектива для України , Іжевський П. Г. (2018)
Кустріч Л. О. - Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні (2018)
Семенчук І. М. - Особливості управління земельними ресурсами в Україні, Рощенко В. А., Шаповаленко Д. Р. (2018)
Приварникова І. Ю. - Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні, Лисиця Я. М. (2018)
Ковтуненко В. М. - Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України, П'ятецька Б. М. (2018)
Кобзиста І. Л. - Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах (2018)
Титул, зміст (2018)
Дідур К. М. - Проблеми та напрями відтворення трудового потенціалу в сільській місцевості (2018)
Михайлов М. Г. - Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств (2018)
Крамаренко І. С. - Дослідження економічних показників виробництва агропродовольчої продукції України, Бондаренко Л. А. (2018)
Мельник І. О. - Диверсифікація аграрних підприємств на основі запровадження переробки насіння соняшнику, Саакян А. (2018)
Сєвідова І. О. - Фактори впливу на функціонування оптових ринків овочевої продукції (2018)
Мельник Л. Ю. - Методика оцінювання та діагностика процесу формування економіки знань аграрної сфери України (2018)
Семенчук І. М. - Економічні збитки від підтоплення територій України, Бірюкова О. О., Бреславець В. В. (2018)
Макаренко А. П. - Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості, Ахмєдова Д. В. (2018)
Грицишен Д. О. - Розробка системи документування наслідків бойових дій та окупації державних територій, Горай О. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз у системі управління фінансової безпеки підприємства, Федоров І. О. (2018)
Гірман Ю. В. - Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку (2018)
Дзюбенко О. М. - Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств житомирської області (2018)
Щербань П. П. - Моделювання ризиків комерційних банків за основними напрямами діяльності (2018)
Богославський М. Ю. - Дослідження ступеню протидії банківським кібератакам на світовому та вітчизняному рівнях (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Лавров В. В. - Зміни консортивних зв’язків афілофороїдних грибів та Quercus robur L. у рекреаційно-оздоровчих лісах зеленої зони м. Умані, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2017)
Шугуров О. О. - Современный уровень β-радиоактивности в Запорожском водохранилище, Стрыгина Т. А. (2017)
Микітчак Т. І. - Трансформація екосистем льодовикових озер Українських Карпат (2017)
Маренков О. М. - Особливості гістологічної адаптації мармурових раків Procambarus fallax f. virginalis (Decapoda) до різних концентрацій кадмію в умовах модельного експерименту, Голобородько К. К., Воронкова Ю. С., Горбань В. А. (2017)
Мельничук С. С. - Особливості міграції та акумуляції важких металів у системі "ґрунт – рослина" на прикладі Національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2017)
Черлінка В. Р. - Варіації прогнозної ефективності ґрунтових карт залежно від способів побудови навчальних вибірок предикативних алгоритмів (2017)
Білова Н. А. - Боговін А. В., Пташнік М. М., Дудник С. В. Відновлення продуктивних, екологічно стійких трав’янистих біогеоценозів на антропотрансформованих едафотопах. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 356 с. (2017)
Севериновська О. В. - "Біологічна та біоорганічна хімія: підручник". У 2 т. Т. 1 "Молекулярна організація живого. Метаболізм та біоенергетика". Т. 2 "Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем" / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко. – К.: ВПЦ "Київський університет". Т. 1, 2014. – 1044 с.; Т. 2, 2015. – 918 с., Кириченко С. В. (2017)
Білова Н. А. - "Агрофітоценологія: аспекти теорії, методології та суміжних наук": монографія / В. І. Шанда, Е. О. Євтушенко, Н. В. Ворошилова, Я. В. Маленко; наук. редактор Ю. І. Грицан: ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет". – Кривий Ріг: видавець ФОП Чернявський Д. О., 2017. – 216 с., Чорна В. І. (2017)
До уваги авторів (2017)
Самодрин А. П. - Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін, Поркіна Л. А. (2017)
Кононец Н. В. - Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі (2017)
Момот Ю. В. - Теорія та практика застосування проектної технології при вивченні хімічних дисциплін (2017)
Момот Ю. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, Слухенська Р. В., Єрохова А. А. (2017)
Харченко О. В. - Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО (2017)
Сілаєва І. Є. - Науково-практичний Інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти, Кулішов В. С. (2017)
Фандєєва А. Є. - Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань (2017)
Kształcenie nauczycieli w Polsce - od przeszłości do teraźniejszości Grabowiec Anna (Польща) (2017)
Єщенко М. М. - Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості вчителя (2017)
Приходько В. М. - Особливості використання юридичних термінів у науковому та педагогічному спілкуванні (2017)
Андреєва М. О. - Концептуалізація поняття "інклюзивне середовище" у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні (2017)
Василенко О. М. - Теоретичні та практичні питання мовленнєвого розвитку дошкільників засобами театралізованої діяльності (2017)
Колодько Т. М. - Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної освіти (2017)
Каізер І. Ю. - Моральний максималізм мовчуна (за повістю В. Близнеця) (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вороненко Ю. В. - Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні, Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М. (2017)
Бекетова Г. В. - Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу, Горячева І. П., Солдатова О. В., Голоцван О. А., Алексєєнко Н. В., Нехаєнко М. І. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація освітнього процесу з використанням загального менеджменту якості, Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М. (2017)
Ветютнева Н. О. - Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів, Федорова Л. О., Тодорова В. І., Римар М. В., Радченко А. П., Убогов С. Г., Пилипенко Г. Г., Квітницька О. Ю. (2017)
Вороненко Ю. В. - Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров’я, Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Толстанов О. К., Кошова С. П. (2017)
Дзюблик І. В. - Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму, Ковалюк О. В., Соловйов С. О., Ковалишин Г. Г., Степанюк С. В. (2017)
Долженко М. Н. - Основные стили деятельности преподавателя, Боброва Е. В., Давыдова И. В., Конопляник Л. И., Лобач Л. Е., Мымренко С. Н., Кожухарева Н. А., Симагина Т. В., Грубяк Л. М., Нудченко О. О., Фарадж К. С. (2017)
Дученко М. А. - Якісне та кількісне визначення органічних кислот Gleditsia Triacanthos, Демешко О. В., Романова С. В. (2017)
Кирик Д. Л. - Використання maldi-tof мас-спектрометрії у клінічній мікробіологічній практиці (2017)
Коритнюк Р. С. - Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів, Давтян Л. Л., Вишневська Л. І., Гудзь Н. І., Загорій В. А. (2017)
Луньова Г. Г. - Роль симуляційного центру в реалізації нових освітніх стандартів на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, Завадецька О. П., Кривенко Є. О., Ліпкан Г. М., Олійник О. О., Федорова Т. Т. (2017)
Луньова Г. Г. - Референтні показники кількості лейкоцитів у клінічній лабораторній діагностиці, Ліпкан Г. М., Завадецька О. П., Олійник О. А., Кривенко Є.О. (2017)
Марушко Т. В. - Лікування анемії у дітей перших п’яти років життя у відповідності з рекомендаціями уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги "інтегроване ведення хвороб дитячого віку " (методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять), Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., Козачук В. Г., Герман О. Б. (2017)
Савченкова Л. В. - Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі Республіки Таджикистан з використанням ddd методології, Саідова М. Н., Джабаров І. П. (2017)
Харченко В. В. - Сучасні підходи до покращення підготовки лікарів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти (2017)
Шуба В. Й. - Роль хірургічного деканату в науковій діяльності факультету, Остапчук Р. М. (2017)
Шунько Є. Є. - Традиції та новації у викладанні неонатології лікарям-інтернам, Воробйова О. В., Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Костюк О. О., Бєлова О. О. (2017)
Волосовець Т. М. - Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит при хворобі Крона, Фелештинська О. Я. (2017)
Рубцов Р. В. - Хроническое обструктивное заболевание легких профессиональной этиологии у рабочих горнорудной промышленности: клинико- диагностические особенности. Достижения и нерешенные проблемы, Ковальчук Т. А. (2017)
Санін В. В. - Дослідження дотримання режиму лікування серед хворих з глаукомою (огляд літератури), Горак О. Б., Сковрон М. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В. (2017)
Сковрон М. В. - Зв’язок між проявами синдрому сухого ока та рівнем вітаміну D в крові (огляд літератури), Горак О. Б., Санін В. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В. (2017)
Шевчук В. І. - Соціальна реабілітація та її місце в комплексній реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції, Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б. (2017)
Шульга Л. І. - Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині — базис нових фармацевтичних розробок, Безкровна К.С., Пересадько І. Г. (2017)
Беляєва Н. М. - Інвалідність, зумовлена наслідками бойових травм в учасників антитерористичної операції в регіонах України, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Галютіна О. Ю., Кувікова І. П., Гуменюк О. В., Даниленко Ю. А. (2017)
Глєбова Є. Є. - Якість життя, пов’язана з хворобами шкіри, як медико-соціальна проблема, Горачук В. В. (2017)
Аксёнов Р. В. - Тактика хирургического лечения аденом гипофиза распространяющихся в клиновидную пазуху (2017)
Bandazhevsky Yu. I. - Assessment of folate metabolism functioning in terms of prevention of breast cancer in the population living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2017)
Безценна Т. С. - Ідентифікація стоматологічного збору (2017)
Возіанова С. В. - Прогнозування перебігу диcгідротичної екземи долоней та підошов з урахуванням генотипічних особливостей пацієнтів, Горовенко Н. Г., Бойко В. В., Россоха З. І. (2017)
Гудзенко А. В. - Аналіз компонентного складу летких сполук в рослинному зборі з Цнс-тонізуючою активністю за допомогою методу газової хроматографії з мас-детекцією, Анзіна К. М. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між периферичною діабетичною нейропатією та когнітивними порушеннями у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку, Маньковський Б. М. (2017)
Калиниченко Т. О. - Спрощений метод кріоконсервування гемопоетичної тканини пуповинної крові, Аношина М. Ю., Шороп Є. В., Мінченко Ж. М., Балан В. В. (2017)
Кочет К. О. - Патогістологічні та морфометричні особливості ураженої шкіри хворих на ліпоїдний некробіоз, Свистунов І. В. (2017)
Лизогуб В. Г. - Вплив комбінованої антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр мембран тромбоцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь, Шараєва М. Л., Меркулова І. О. (2017)
Лисянська О. Ю. - Виявлення функціональних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок 5 Д стадії на програмному гемодіалізу (2017)
Маслій Ю. С. - Маркетинговий аналіз ассортименту лікувальних жувальних гумок на сучасному фармацевтичному ринку, Рубан О. А., Ольховська А. Б. (2017)
Омелянович В. Ю. - Особистісні паттерни жінок з порушеннями психічної адаптації (2017)
Риков С. О. - Зв’язок поліморфізмів генів ARMS 2 (RS10490924), CFH (RS800292), VEGFA (RS2010963 та RS699947) з наявністю "Сухої" форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) у хворих української популяції, Шаргородська І. В., Фролова С. С. (2017)
Свистільник В. О. - Сучасна діагностика епілепсій у дитячому віці, Стеценко Т. І. (2017)
Сидоренко І. В. - Вплив коморбідної патології на виходжування дітей з дуже малою масою тіла, Шунько Є. Є., Бачинська В. І. (2017)
Сіренко О. І. - Фактори ризику народження пізніх недоношених дітей, Шунько Є. Є., Барановська О. В. (2017)
Толстанов О. К. - Результати соціологічного опитування пацієнтів комунальних та приватних консультативно- діагностичних центрів м. Києва, Михальчук В. М., Кравченко В. В. (2017)
Третяк І. Б. - Особливості хірургічного лікування при прегангліонарних ушкодженнях плечового сплетення (2017)
Фелештинський Я. П. - Модифікований спосіб лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при пахвинних грижах, Коханевич А. В., Ватаманюк В. Ф. (2017)
Шульга Л. І. - Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору, Журавель І. О., Губченко Т. Д., Пімінов О. Ф. (2017)
Апанасенко Г. Л. - Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: от факторов риска к управлению здоровьем, Волгина Л. Н., Куртян Т. В., Морозов Н. В., Олексенко И. Н., Редковец С. В. (2017)
Biletska E. M. - Special aspects of psychophysiological status of preschool children under the influence of lead of technogenic origin, Antonova O. V., Zemlyakova T. D. (2017)
Білецька Е. М. - Експериментальні дослідження ролі свинцю в етіопатогенезі розвитку фетоплацентарної недостатності, Онул Н. М. (2017)
Варивончик Д. В. - Профілактика професійного раку в Україні: сучасний стан та перспективи (2017)
Варивончик Д. В. - Нейрофункціональний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт, Благун І. В. (2017)
Головкова Т. А. - Важкі метали в оточенні людини та показники їх небезпеки (2017)
Зайцев В. В. - Вплив хлорорганічних сполук питної водопровідної води на стан здоров’я населення міста Нікополя (2017)
Зайцев В. В. - Основні завдання центрів громадського здоров’я МОЗ України при здійсненні соціально–гігієнічного моніторингу питної води, Рублевська Н. І. (2017)
Івахно О. П. - Ефективність критеріїв визначення медичних груп для занять фізичною культурою дітей шкільного віку, Козярін І. П., Лоза Л. В. (2017)
Копач К. Д. - Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби, Варивончик Д. В. (2017)
Орєхова О. В. - Професійний ризик розвитку захворювань при підземному добуванні залізної руди (2017)
Панчук О. Ю. - Закономірності змін показників тривожності та характеристик психічних станів студентів-стоматологів в умовах використання комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання та психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації, Сергета І. В. (2017)
Грушецька В. О. - Кінофільм "Алім" – Джерело вивчення традиційного костюму кримських татар і кримських караїмів середини XIX ст. (до 200-річчя від дня народження Аліма Азамат Оглу) (2016)
Демченко О. В. - Відносна хронологія ранньотрипільської пластики у світлі радіовуглецевого датування, Лобанова М. А. (2016)
Добровольська Т. С. - Етнографічні елементи в масових сценах у виставах Федора Стригуна, режисера Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької за творами української класики (2009-2015 р.) (2016)
Долгочуб В. А. - Конструювання образу української традиційної культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст., Петрова Н. О. (2016)
Кіосак Д. В. - Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 (2016)
Колесниченко А. М. - Проблеми та перспективи вивчення скляного посуду vi – i ст. до н.е. з Північного Причорномор?я: історіографічний аспект (2016)
Коломийчук О. Ю. - Свято Стрітення у календарно-обрядовій практиці бойків: християнська традиція і міфологічні уявлення (2016)
Литвин К. А. - Етнографічні матеріали духовенства Чернігівської єпархії на сторінках журналу "Вера и жизнь" (1912-1917) (2016)
Маховська С. Л. - До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди (2016)
Паўлава А. П. - Рэчыўны свет у вясельнай абраднасці (на матэрыялах экспедыцыйных даследаванняў 2016 г.) (2016)
Петрова Н. О. - Українці-переселенці на Одещині: 1944-1946 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області), Ковальчук С. В. (2016)
Сминтина О. В. - Теорія стресу як інструмент реконструкції історії населення Північно-Західного Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену (2016)
Чабан Н. А. - Особливості родинної обрядовості львів’ян в кін. ХХ – поч. ХХІ ст (2016)
Черленяк І. В. - Поховально-поминальні обряди українців Закарпаття к. ХІХ-п.п. ХХ ст. (2016)
Яцун Н. О. - Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова (2016)
Вінцковський Т. С. - Одеський вимір Українських Установчих зборів: у пошуках революційних альтернатив (2016)
Демедюк Ю. Г - Роль органів державної влади Миколаївської області у конфліктах між різними гілками православної церкви (1991-2010 рр.) (2016)
Кобельський Д. В. - Національні підрозділи у формуваннях Червоного козацтва: 1918-1921 рр (2016)
Корнієнко К. В. - Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст. (2016)
Музичко О. Є. - Популяризація історичних знань в історіографічному процесі на території Південної України (друга половина хіх – початок ХХ ст.) (2016)
Синявська О. О. - Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних видань Одеського університету (2016)
Івченко О. С. - Погляди Джона Спелмена на сутність королівської прерогативи (2016)
Enache G. - Saints and Heroes, War and Peace. A Romanian Orthodox Historical Perspective (2016)
Popa S. C. - The Hоuse of the People: Romania’s Architectural Masterpiece (2016)
Удовік В. В. - Періодизація та характеристика міжнародних відносин України з Японією (1991-2016 рр.) (2016)
Чепіженко В. В. - Річард II та зустріч в Конві : сакральний образ монарха та проблема зради короля (2016)
Делі О. П. - Діяльність Дмитра Максимовича Княжевича у "Товаристві сільського господарства Південної Росії" (2016)
Мілевич С. В. - Генеалогічні перетинання нащадків М. С. Воронцова у контексті соціально-політичної практики спадкування (2016)
Затовський Б. О. - Конфесійне життя в Сербії за матеріалами "Богословского вестника" та "Церковных ведомостей" 1906-1912 рр. (2016)
Мартинов В. Л. - Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною та анексія Кореї Японією у висвітленні російських часописів: порівняльний аналіз (2016)
Березін С. Є. - Нові матеріали до біографії професора Л. Ф. Воєводського (1846-1901) (2016)
Кушнір В. Г - Депортації Українців (2016)
Сминтина О. В. - Робота спеціалізованої Вченої Ради Д 41.051.08 (каденція 2013-2016 рр.). (2016)
Сминтина О. В. - Рецензія: Кепін Д. В., Тітова О. М. Охорона палеоприродної та археологічної спадщини. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і Утопік, 2015. – 152 с. (2016)
Паливода К. В. - Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні (2018)
Ванькович Д. В. - Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні, Демчишак Н. Б., Луковська Ю. М. (2018)
Камбур О. Л. - Розвиток підприємницьких здібностей майбутніх фахівців під час вирішення інвестиційних задач, Ракицька С. О., Тюлькіна К. О. (2018)
Іващенко А. І. - Тенденції розвитку інвестиційного клімату України, Юсупова Д. Ф. (2018)
Гадецька З. М. - Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами, Костяна Я. В., Попадик М. С. (2018)
Кустріч Л. О. - Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства (2018)
Чавичалов І. І. - Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства (2018)
Альрашді Абдулла - Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо створення сприятливого інвестиційного клімату (2018)
Омеляненко М. О. - Модернізація політики управління державним боргом України (2018)
Кочергіна О. Ю. - Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід'ємної категорії інтеграційного розвитку (2018)
Ткачова Н. М. - Розробка ефективних державних механізмів забезпечення національної економічної безпеки (2018)
Барило О. Г. - Аналіз визначень поняття "механізми державного управління" та його уточнення для сфери цивільного захисту (2018)
Чукут С. А. - Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України, Буряченко К. О. (2018)
Лощихін О. М. - Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України, Якубовський Д. Г., Янішевський А. В. (2018)
Казанська О. О. - Антикризова стратегія розвитку логістичної інфраструктури: державний аспект (2018)
Орел М. Г. - Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки (2018)
Гбур З. В. - Інструменти державного управління економічною безпекою держави (2018)
Тихончук Л. Х. - Особливості формування системи державного управління України в регулюванні міжнародних економічних конфліктів (2018)
Дяченко О. П. - Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні (2018)
Хребтій І. В. - Децентралізація як рушійна сила підвищення ефективності державного управління (2018)
Ткаченко Г. С. - Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2018)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правове регулювання демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2018)
Власенко І. М. - Теоретичні засади процесів державного управління ризиками у будівництві та експлуатації споруд (2018)
Касич А. О. - Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій, Анурова-Приходько І. О. (2018)
Кушнір С. О. - Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні, Вернидуб М. Ю. (2018)
Макаренко Ю. П. - Накопичувальне страхування життя як конкурентоздатна альтернатива пенсії, Яновський К. Є. (2018)
Макаренко А. П. - Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства, Кутова М. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства, Гавриленко Ф. О. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення обліку виробничих запасів та оцінка фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ", Козачок І. А., Ашифіна Т. Ю. (2018)
Денисов О. Є. - Методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі (2018)
Михайлов М. Г. - Економічна ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази підприємств (2018)
Гірман Ю. В. - Передумови створення оптимальної моделі забезпечення фінансової безпеки банку на базі світового досвіду (2018)
Міщук Є. В. - Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти, Сідорова І. І. (2018)
Сєвідова І. О. - Аспекти діяльності аграрних підприємств на оптовому ринку (2018)
Штех А. А. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, Харченко Н. В. (2018)
Горай О. С. - Бухгалтерський облік зобов'язань та активів, що втрачено або пошкоджено в результаті бойових дій та окупації державних територій (2018)
Покатаєв П. С. - Процеси декомунізації в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшої реалізації (2018)
Непомнящий О. М. - До питання управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в Україні, Митропан Т. К. (2018)
Іщенко М. І. - Міжнародний досвід організації діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у вирішенні проблеми безпритульних тварин (2018)
Тихончук Л. Х. - Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів СОТ (2018)
Гбур З. В. - Економічна безпека України в сучасних умовах (2018)
Закусило Р. В. - Технічні та правові аспекти інтелектуальної власності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Федорчак В. В. - Методологічні засади формування механізмів державного управління ризиками виникнення НС (2018)
Вичалківська Ю. С. - Зобов'язання України щодо встановлення демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами держави (2018)
Бурик З. М. - Удосконалення процесів державного регулювання сталого розвитку України (2018)
Нахкур Т. Ф. - Теоретико-методологічні аспекти державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві (2018)
Безвесільна О. М. - Науково-теоретичні дослідження системи стабілізації, Тимчик Г. С., Ткачук А. Г., Цірук В. Г. (2017)
Бурау Н. І. - Локалізація пошкодження складного просторового об’єкту класифікатором на основі ймовірнісної нейронної мережі, Рупіч С. С. (2017)
Вознюк А. І. - Аналіз параметрів системи непрямої стабілізації рухомих об’єктів під час руху пересіченою місцевістю (2017)
Khoroshaylo I. - Mathematical model of colorimetry, Shlyahov V., Yefymenko S., Sotnik S., Kagramanyan A. (2017)
Гураль Т. І. - Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п’єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла "Рельєф", Кирилюк М. Є., Овчар М. І., Настіч В. Н. (2017)
Дивнич В. М. - Підвищення глибини модуляції сигналу лазерного допплерівського анемометра узгодженням розсіяних хвиль за інтенсивністю (2017)
Шевченко К. Л. - Аналіз динаміки теплових процесів в непровідних матеріалах при впливі електромагнітного випромінення, Яненко О. П., Штефура Ю. В. (2017)
Saurova T. - Research of impulse properties of indum phosphide, Kuzmenko D. (2017)
Максимук М. В. - Проектування автомобільного передпускового джерела тепла з термоелектричним генератором (2017)
Дубінець В. І. - Дослідження резонансних частот та власних форм коливань чутливих елементів акселерометрів (2017)
Pisarets A. - Optimization of turbine type flow rate transducer with hydrodynamic balancing of sensitive element, Korobko I. (2017)
Скицюк В. І. - Визначення координати уявно-реальної поверхні межової панданної зони об’єкта. Частина 2. Методи визначення, Клочко Т. Р. (2017)
Гречук А. І. - Підвищення якості свердління отворів в волокнистих композиційних матеріалах, Глоба О. В., Девін Л. М. (2017)
Шевченко О. І. - Метод контролю ступеня сфероїдизації графіту у високоміцному чавуні (2017)
Рижов Є. В. - Метод обґрунтування мінімально припустимого значення ймовірності оцінки результату перевірки параметрів, Сакович Л. М. (2017)
Дубінець В. І. - Інформативність як метрологічна характеристика при проектуванні чутливого елементу мікроакселерометрів (2017)
Швидкий В. В. - Динаміка змін параметрів лазерного випромінювання в біологічних тканинах, Терещенко М. Ф. (2017)
Поляченко О. С. - Аналіз інформативності діагностичних параметрів реографії, Коваленко М. М., Куцяк О. А., Хруник Ю. П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Meskalo О. I. - Na+, K+-ATPase and Ca2+, Mg2+-ATPase activity in spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia, Fafula R. V., Lychkovskyj E. I., Vorobets Z. D. (2017)
Dovhyi R. S. - Age-related changes of arginase activity and nitric oxide level in phagocytes and their modulation by thymic mesenchymal stromal cells, Nikolsky I. S., Skivka L. M. (2017)
Дудок К. П. - Фізико-хімічні властивості лігандних форм гемоглобіну за експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету й за алкогольної інтоксикації, Бурда В. А., Люта М. Я., Федорович А. М., Білий О. І., Єфіменко Н. В., Канюка О. П., Сибірна Н. О. (2017)
Gnatyshyna L. L. - Multi-marker study of the response of bivalve mollusk Unio tumidus induced by the compounds of typical municipal effluents, Falfushynska H. I., Mykhalska V. V., Mischuk N. Y., Stoliar O. B. (2017)
Письменна Ю. Б. - Особливості мікробіоти гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях із різними умовами експлуатації, Чуєнко А. І., Наконечна Л. Т., Суббота А. Г., Курченко І. М. (2017)
Дяків С. В. - Сульфідогенна активність Desulfuromusa sp. СВ30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму, Гнатуш С. О., Бабенко В. В., Мороз О. М. (2017)
Blayda I. - Composition of aboriginal consortium of microorganisms from coal mines dumps, Vasyleva T., Baranov V., Slysarenko L., Shulyakova S., Brodiazhenko T. (2017)
Микітчак Т. І. - Попередній анотований список гіллястовусих ракоподібних (Crustacea: Cladocera) Українських Карпат (2017)
Щербатюк М. М. - Пігменти й ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку, Бабенко Л. М., Вашека О. В., Косаківська І. В. (2017)
Tokaryuk A. I. - Chorological, ecological and coenotic characteristics of symphyotrichum Ciliatum (Lindl.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpatian, Chorney I. I., Budzhak V. V., Protopopova V. V., Shevera M. V. (2017)
Начичко В. О. - Еколого-ценотичні особливості видів роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України, Гончаренко В. І. (2017)
Романь А. - Ретроспективний аналіз сучасного стану іхтіофауни басейнів річок Вільшанка і Тясмин, Куцоконь Ю., Подобайло А. (2017)
Царик Й. В. - Етологічні зв’язки в консорції (2017)
Царик Й. В. - Консорція як елементарна одиниця еволюції екосистем (2017)
Титул, содержание (2017)
Щипцов О. А. - Концепція проекту Державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій (2017)
Ємельянов В. О. - Океан і здоров’я людини. Стан проблеми (2017)
Коболев В. П. - Морские научные геофизические экспедиционные исследования в Украине: история, реальность и перспективы (2017)
Шнюков Е. Ф. - Проблемы углеводородного потенциала Черного моря и пути его освоения, Янко В. В. (2017)
Чепіжко О. В. - Забезпечення раціонального використання ресурсів моря шляхом впровадження керованої техно-геологічної системи шельфу, Янко В. В., Кадурін В. М., Кадурін С. В. (2017)
Гошовский С. В. - Газогидратные залежи: формирование, разведка и освоение, Зурьян А. В. (2017)
Маслаков М. О. - Тонке та дисперсне золоте зруденіння на північно-західному узбережжі Чорного моря, Іванченко В. В., Ільїна А. С. (2017)
Науменко А. Д. - Трансгрессия моряна на северо-западную часть Украинского щита в верхнемеловое время (2017)
Коморін В. М. - Екологічний моніторинг як базовий елемент морської стратегії України, Дикий Є. О. (2017)
Щипцов О. А. - Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку (2017)
Содержание журнала за 2017 год (2017)
Цильвік О. - Недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник (2016)
Лебедева О. - Украина резко ухудшила позиции в мировом рейтинге экспортеров молокопродуктов (2016)
Полумбрик М. - Оцінка антиоксидантної активності природних сполук, Полумбрик О., Пасічний В., Омельченко Х., Баль-Прилипко Л. (2016)
Веретинська І. - Фізико-хімічні показники модельних композицій котлет із використанням насіння льону, Слободянюк Н. (2016)
Баль-Прилипко Л. - Як подовжити термін зберігання м’яса курчат-бройлерів, Морозова М. (2016)
Фефелов А. - Влияние температуры воды и спирта на эффективность их применения в пищевой промышленности, Попова В., Боровикова Н. (2016)
Баль-Прилипко Л. - Ідентифікація та порівняльне дослідження властивостей розморожених зразків м’яса яловичини категорій NOR та DFD, Крижова Ю., Морозюк Р., Аль Равашдех А. (2016)
Коломієць Ю. - Формування мікробіоти ризосфери і підвищення продуктивності рослин томатів за дії біодобрив, Григорюк І., Буценко Л. (2016)
Бейко Л. - Консервування шкірок кавуна, Мельничук О., Лялик А. (2016)
Грушецький Р. - Біологічна продуктивність топінамбура при осінньому збиранні врожаю, Гриненко І. (2016)
Сафарова Ж. - Техника и технология сушки лекарственных трав, Ахмедов Ш., Жумаев Б., Дадаев Г., Нурмуродов Б. (2016)
Акуленко Л. - Прихована загроза: що може заблокувати український агроекспорт, Майструк С. (2017)
Менчинська А. - Як подолати кризу в рибній галузі України, Лебська Т. (2017)
Баль-Прилипко Л. - Використання ферментних препаратів при виробництві варених ковбас, Крижова Ю., Гармаш О. (2017)
Дорохович М. - Вимоги геродієтетики і їх реалізація у виробництві печива спеціального призначення, Петренко М., Романенко М., Синєок Л. (2017)
Дудко С. - Термообробка борошняних кондитерських виробів, Малиновський В., Оболкіна В. (2017)
Сухенко Ю. - Механизация процесса филетирования черноморского бычка, Муштрук М., Дудченко В. (2017)
Ніколаєнко В. - Базові засади процедур інтегрованих систем менеджменту якості, Баль-Прилипко Л. (2017)
Шарахматова Т. - Система НАССР у розв’язанні проблем виробництва молока-сировини, Дюдіна І., Ізбраш Є. (2017)
Баль-Прилипко Л. - Законодавчі основи біобезпеки у галузі бджільництва, Васильківська Т., Лесніцька О. (2017)
Баль-Прилипко Л. - Оцінка безпечності ікри Ampullaria glauca для використання в оздоровчому харчуванні, Дерев’янко Л., Андрощук О. (2017)
Чередніченко О. - Конкурентоспроможність виробництва кукурудзи на зерно, Шкурат І. (2017)
Кридова Ю. - М’ясна промисловість: від зародження до сьогодення (2017)
Сухенко Ю. - Підвищення опору спрацюванню подрібнювачів зерна, Муштрук М., Жеплінська М. (2017)
Костюк В. - Вимоги безпечності до пакувальних матеріалів для м’ясних виробів, Слива Ю. (2017)
Технология MAP-упаковки: какая она? (2017)
Косовець Г. - Інновації в забезпеченні екологічної безпеки якісної води, Ніколаєнко М. (2017)
Євтушенко Т. - Визначення активності лужної фосфатази при оцінці безпеки молока за якістю пастеризації, Кішик Т., Новожицька Ю., Сухенко В. (2017)
Мєлюхіна Г. - Щільність злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) у посівах пшениці озимої під дією органо-мінерального живлення (2017)
Голембовська Н. - Виготовлення дієтичних варених ковбас з додаванням біологічно-активної добавки насіння чіа, Леонова Б., Старкова Е., Очколяс О. (2017)
Крамаренко Д. - Харчова і біологічна цінність нового комбінованого фаршу з рибною сировиною та рослинними гідробіонтами, Гіренко Н. (2017)
Лісовська Т. - Екструдоване кукурудзяне борошно для дієтичного харчування, Деркач А., Стадник І., Сухенко Ю., Василів В. (2017)
Бєлай С. В. - Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння, Воробйов В. І. (2017)
Волков І. М. - Проблемне питання службово-бойового застосування підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання завдань у складі судової варти з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, Каплун Є. О. (2017)
Шинкарук О. М. - Модель прогнозу ефективності та визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності в контрольних пунктах в’їзду/виїзду, Ковальов Д. В. (2017)
Стрельбицький М. П. - Правові засади взаємодії підрозділів охорони кордону з підрозділами Національної гвардії в пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України, Вичавка В. І. (2017)
Голінко В. В. - Роль і місце громадських формувань в охороні громадського порядку і державного кордону: сучасні погляди, Андрушко О. В. (2017)
Чухлатий А. В. - Основи організації командно-штабного навчання у Національній академії Національної гвардії України з підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня, Надточий О. С. (2017)
Чередниченко О. Ю. - Актуальні питання забезпечення кадрової безпеки як важливої складової системи безпеки установи, закладу, підприємства, Товма М. І. (2017)
Хацаюк О. В. - Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями, Моргунов О. А., Ярещенко О. А. (2017)
Крутов В. В. - Методичні підходи до підготовки тактичних навчань з підрозділами швидкого реагування Державної прикордонної служби України, Качуровський І. А. (2017)
Василенко В. П. - Методичний підхід до оцінювання економічної ефективності запровадження заходів з електрозбереження у військовій частині, Кондрат В. В., Куруч І. О. (2017)
Цигикал П. О. - Методика формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони (2017)
Запара Д. М. - Потреби та вимоги щодо впровадження інформаційно-аналітичної системи для управління технічним забезпеченням військ (2017)
Мазур В. Ю. - Методика оцінювання ефективності функціонування елементів системи висвітлення надводної обстановки (2017)
Музичук В. А. - Застосування ХАДО-технології для відновлення стволів стрілецької зброї, Черніченко Ю. М., Сафошкіна Л. В. (2017)
Балан М. І. - Особливості адаптації військовослужбовців Національної гвардії України до екстремальних ситуацій, Колесніченко О. С., Юр’єва Н. В. (2017)
Наші автори (2017)
Зміст журналу "Честь і закон" за 2017 рік (2017)
Вихідні дані (2017)
Варналій З. С. - Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України, Красільник О. В. (2017)
Гудзовата О. О. - Розвиток кредитних відносин як передумова фінансової безпеки держави (2017)
Боднар І. Р. - Основні проблеми реалізації державної інформаційної політики (2017)
Лопатюк Р. І. - Механізм залучення інвестицій в економіку аграрного сектора України, Транченко Л. В., Білецька Н. В., Серветник-Царій В. В. (2017)
Боднар Р. Д. - Аналіз взаємозв'язків зовнішньоекономічної та банківської діяльності України (2017)
Домінська О. Я. - Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні, Батьковець Н. О. (2017)
Антонюк Т. Я. - Програмно-цільові заходи забезпечення фінансування розвитку аграрного сектору національної економіки на прикладі Львівської області (2017)
Перепьолкіна О. О. - Монетарна політика в кризовій економіці України (2017)
Токарський Т. Б. - Соціальні орієнтири України в євроінтеграційному процесі (2017)
Міценко Н. Г. - Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу: теоретико-методичний інструментарій, Різник Д. В. (2017)
Міценко Н. Г. - Соціальна відповідальність підприємств житлово-комунального господарства: аспекти тарифної політики (2017)
Лаговська О. А. - Внутрішньофірмове регламентування підготовки управлінської бухгалтерської звітності (2017)
Лаговська О. А. - Бухгалтерський облік формування фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління, Якименко М. В. (2017)
Коваль Л. І. - Проблемні питання обліку безнадійної кредиторської заборгованості (2017)
Должанський А. М. - Резерв сумнівних боргів: особливості обліку, Должанський Т. А. (2017)
Калайтан Т. В. - Концепція побудови інтегрованої інформаційної системи обліку та аналізу фінансових результатів у ресторанному господарстві, Шурпенкова Р. К. (2017)
Косович Б. І. - Облік основних засобів і витрат підприємств за міжнародними та національними стандартами, Півень Т. Д. (2017)
Плиса З. П. - Особливості бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам підприємства, Крецул М. М. (2017)
Башнянин Г. І. - Холотропна аксіологія когнітивних економічних систем ідеаційної культури, Шевчик Б. М. (2017)
Куцик В. І. - Кластерний аналіз у контексті інтелектуального капіталу в розвитку регіональних індустріальних систем в Україні, Кліпкова О. І. (2017)
Мисловська І. С. - Концептуальні засади дослідження "людини економічної" ("ноmo eonomicus") (2017)
Опанасюк В. В. - Трансформація виробничої сили в епоху науково-промислової революції 4.0 (2017)
Табачук А. Я. - Коротко про інструментарій дослідження сучасних економічних систем (2017)
Олексин І. І. - Засади розвитку системи взаємозв'язків і взаємодії бірж (2017)
Черкасова С. В. - Забезпечення ефективної депозитної діяльності банку, Шкурак О. В. (2017)
Меджибовська Н. С. - Вибір стратегії поведінки продавця в ході зворотного аукціону (2017)
Задоя О. А. - Функціональна структура заощаджень домогосподарств (2017)
Pawlas I. - The evaluation of Polish-Ukrainian trade relations between 2010 and 2015 (2017)
Сафонов Ю. М. - Аналіз зовнішньої торгівлі продукцією АПК та прогноз співпраці з країнами ЄС, Святовець Ю. А. (2017)
Боднар І. Р. - Передумови входження України до світового інформаційного простору (2017)
Колянко О. В. - Використання жорсткої "Waterfall" та гнучкої "Agile" моделей управління проектами, Озимок Г. В. (2017)
Алілуйко А. М. - Аналіз чинників впливу на ефективність управлінської діяльності в сфері соціального влаштування дітей-сиріт у Тернопільському регіоні, Миколюк С. М. (2017)
Галик І. С. - Основні напрямки розвитку текстильного товарознавства в ХХІ столітті, Семак Б. Д. (2017)
Пелик Л. В. - Інноваційні методи металізації текстильних фільтрувальних матеріалів, Пелех Ю. А. (2017)
Галик І. С. - Компетентнісний підхід – основа професійної підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах, Семак Б. Д. (2017)
Попович Н. І. - Вимоги до споживчих властивостей взуття для курортно-рекреаційних комплексів, Беднарчук М. С., Шумський О. В. (2017)
Попович Н. І. - Проблеми класифікації асортименту взуття для активного відпочинку і туризму (2017)
Раджабов И. С. - Удлинение тканей под действием различных сил, Ибрагимова Е. З. (2017)
Сапожник Д. І. - Формування колористичного оформлення тканин відомчого призначення, Карпюк О. М. (2017)
Терешкевич Н. А. - Основні напрями формування якості та безпечності текстильних матеріалів для форменого одягу, Ціко Я. Є. (2017)
Демидчук Л. Б. - Сучасні методи вивчення послуги як об’єкта товарознавства (2017)
Луців Н. В. - Товарознавча класифікація керамічної плитки, Тис М. С. (2017)
Сирохман І. В. - Напрями поліпшення якості, безпечності й збереженості вафель (2017)
Притульська Н. В. - Ресурсозберігаюча технологія сухих рибо-рослинних напівфабрикатів, Федорова Д. В. (2017)
Лозова Т. М. - Дослідження впливу інноваційних інгредієнтів на збереженість борошняних кондитерських виробів (2017)
Кравченко М. Ф. - Технологія концентрату з атерини чорноморської, Данилюк І. П. (2017)
Ощипок І. М. - Вплив транспортування забійних тварин на їх стан і якість м’яса (2017)
Решетило Л. І. - Дослідження змін якості, вітамінів і пігментів зеленого часнику під час зберігання (2017)
Донцова І. В. - Горіх волоський – перспективна високоцінна продовольча та промислова сировина, Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. (2017)
Мотузка Ю. М. - Управління безпечністю продуктів для спеціальних медичних цілей (2017)
Бліщ Р. О. - Шляхи та способи покращання якості пива, Петришин Н. З., Попович М. П. (2017)
Петришин Н. З. - Шляхи збереження β-каротину під час виробництва борошняних кулінарних виробів, Бліщ Р. О. (2017)
Гирка О. І. - Вплив різних чинників на збереженість цукерок (2017)
Ощипок І. М. - Моделювання та оптимізація процесу отримання колагенвмісної сировини з м’ясних відходів (2017)
Пахомова І. В. - Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини під час виробництва крем-меду натурального (2017)
Бойчук О. О. - Вплив автохтонних штамів винних дріжджів Saccharomyces cerevisiae на сенсорні характеристики вин Каберне Совіньйон (2017)
Ємченко І. В. - Практика незалежного тестування якості та безпечності товарів (2017)
Скоробогатий Я. П. - Роль екологічної компоненти у формуванні соціально відповідального бізнесу, Бужанська М. В. (2017)
Коваль М. Н. - Сучасні підходи до оцінювання м’якості текстильних матеріалів, Сапожник Д. І., Ніколайчук Л. Г. (2017)
Палько Н. С. - Проблеми раціонального харчування та продовольчої безпеки в Україні, Давидович О. Я., Турчиняк М. К. (2017)
Вдовичин І. Я. - Політико-правові ідеї Е. Берка і сьогодення (2017)
Граб С. О. - Погляди В. Липинського щодо впливу релігії на політико-правове становлення держави (2017)
Кельман М. С. - Методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави, Федак О. Р. (2017)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Чинники, що зумовлюють необхідність тлумачення правових норм у сучасній Україні (2017)
Передрієнко В. О. - Суб’єктивні права і юридичні обов’язки споживчого товариства, Санагурська Г. М. (2017)
Санагурська Г. М. - Правовий статус дитини в Австрійському цивільному кодексі 1811 р. (2017)
Федик Є. І. - До питання організаційного аспекту формування професійної правової культури (2017)
Федик С. Є. - Принцип ефективності у забезпеченні захисту прав людини євросудом (2017)
Фігель Ю. О. - Встановлення обмежень прав людини у законах та підзаконних нормативно-правових актах (2017)
Грищук А. Б. - Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців в Україні (2017)
Йосифович Д. І. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації: матеріальні та процесуальні основи (2017)
Волинець Т. В. - Межі здійснення права комунальної власності (2017)
Рабінович А. В. - Щодо проблематики розрізнення й співвідношення господарсько-правового та цивільно-правового регулювання (2017)
Jan Gola - Nadzór nad lotniczą działalnością gospodarczą w polsce ‒ wybrane aspekty (2017)
Klich G. - Obowiązki inwestora związane z przygotowaniem inwestycji jako element treści umowy o roboty budowlane (2017)
Гладун О. З. - Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Желік М. Б. - Об’єктивна сторона складів злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди (2017)
Загиней З. А. - Невизначеність національного антикорупційного законодавства: in dubio pro reo, Кваша О. О. (2017)
Мина В. В. - Санкція як засіб захисту прав та обов’язків людини і громадянина (2017)
Сосніна О. В. - Охорона недоторканності приватного життя за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини (2017)
Федоров М. П. - Формування державної політики протидії організованій злочинності в Україні (2017)
Шепітько М. В. - Проблеми виявлення ознак лжеприсяги (2017)
Басиста І. В. - Окремі проблеми набуття особою статусу підозрюваного у кримінальному процесі: вимоги чинного кпк та практика європейського суду з прав людини, Максимів Л. В. (2017)
Благута Р. І. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, Кунтій А. І. (2017)
Журавель В. А. - Форми викладення змісту окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2017)
Олашин М. М. - Обставини, що підлягають предмету доказування у справах про злочини неповнолітніх (2017)
Скибіцький Б. А. - Особливості протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів (2017)
Слупко В. М. - Роль уповноваженого Верховної Ради з прав людини у захисті прав особи в кримінальному провадженні (2017)
Cтецик Б. В. - Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконної лікувальної діяльності (2017)
Щур Б. В. - Принципи побудови окремої криміналістичної методики (2017)
Апопій І. В. - Окремі аспекти відповідальності батьків за порушення майнових прав малолітніх дітей (2017)
Бойчук Т. В. - Принципи права європейського суду в контексті національної судової практики щодо поверенння банківських вкладів (заощаджень) населення (2017)
Кучер В. О. - Непорушність права власності за цивільним законодавстом України, Котуха О. С. (2017)
Ратушна Б. П. - Виконавче провадження в Україні: на шляху реформ (2017)
Мацько М. А. - Проблеми законодавчого закріплення медіації як альтернативого способу вирішення трудових спорів (2017)
Содержание (2017)
Arlinskii Y. - On m-Sectorial Extensions of Sectorial Operators, Popov A. (2017)
Chen X. - Notes on Ricci Solitons in f-Cosymplectic Manifolds (2017)
Dushkin V. D. - Approximate Solving of the Third Boundary Value Problems for Helmholtz Equations in the Plane with Parallel Cuts (2017)
Khorunzhiy O. - On Eigenvalue Distribution of Random Matrices of Ihara Zeta Function of Large Random Graphs (2017)
Khruslov E. Ya. - Integral Conditions for Convergence of Solutions of Non-Linear Robin’s Problem in Strongly Perforated Domain, Khilkova L. O., Goncharenko M. V. (2017)
Содержание (2017)
Andreiev K. - On the Long-Time Asymptotics for the Korteweg–de Vries Equation with Steplike Initial Data Associated with Rarefaction Waves, Egorova I. (2017)
Kholkin A. M. - Comparison of Solutions of the Nonlinear Transfer Equation, Sanikidze T. A. (2017)
Pahan S. - On Compact Super Quasi-Einstein Warped Product with Nonpositive Scalar Curvature, Pal B., Bhattacharyya Ar. (2017)
Sodin S. - Fluctuations of Interlacing Sequences (2017)
Zakora D. - On Properties of Root Elements in the Problem on Small Motions of Viscous Relaxing Fluid (2017)
Поспелов Б. Б. - Модели качества обнаружения экологической опасности по реальным данным мониторинга, Андронов В. А. (2018)
Balaceanu C. M. - Assessment of the air pollution at the industrial stations in metropolitan area of Bucharest, Iordache G. (2018)
Зацерклянний М. М. - Утворення пилу на підприємствах галузі хлібопродуктів і зменшення пиловиділення (2018)
Богданов І. Т. - Забезпечення екологічної безпеки наноматеріалів через управління якістю наноструктур, Сичікова Я. О., Вамболь С. О., Вамболь В. В. (2018)
Kustov M. - Modification of pyrotechnic composition to effectively neutralize acidic and chemically hazardous atmospheric precipitation, Kalugin V. (2018)
Кудин О. М. - Розробка безпечного способу отримання кристалів Csi:Tl з радіонуклідами для використання в радіоекологичному моніторингу, Мунтян В. К., Олійник Т М., Кудин К. О. (2018)
Цибуля С. Д. - Удосконалення методів екологічного моніторингу та забезпечення техногенно-екологічної безпеки металоконструкцій, Старчак В. Г., Нешта А. В., Іваненко К. М., Буяльська Н. П., Костенко І. А. (2018)
Колосков В. Ю. - Визначення значущих показників критерію екологічного резерву територій, прилеглих до місць зберігання відходів (2018)
Tiniakov D. - Analysis of the aircraft noise impact on environment for determine the rational ways of its reduction, Zhengqiang Cheng, Jie Liu (2018)
Азаров С. І. - Щодо оцінки безпеки атомних станцій України, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Колесник В. Е. - Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та ефективності впровадження природоохоронних технологій, Павличенко А. В., Бучавий Ю. В. (2018)
Поспелов Б. Б. - Исследование неклассического подхода к наилучшей классификации экологической опасности объектов при неизвестных функциях потерь, Андронов В. А. (2018)
Kondratenko O. - Selection of criterial apparatus for complex assessment of ecological safety level of exploitation process of power plants (2018)
Демків А. М. - Лабораторні дослідження викидів токсичних сполук в процесі згоряння твердих побутових відходів, Сидоренко В. Л., Азаров С. І. (2018)
Тютюник В. В. - Розвиток методологічного підходу для техногенно-екологічної оцінки рівня небезпеки функціонування локальних територій України, Стрілець В. М., Калугін В. Д., Захарченко Ю. В. (2018)
Акімова О. В. - Педагогічні задачі як засіб формування творчого мислення майбутнього вчителя (2017)
Андрієвська В. М. - Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти, Білоусова Л. І. (2017)
Ачкан В. В. - Критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності (2017)
Бардус І. О. - Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп’ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх іт-фахівців до продуктивної діяльності (2017)
Гляненко К. А. - Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності (2017)
Карупу О. В. - Аналіз практики викладання звичайних диференціальних рівнянь англомовним студентам технічних спеціальностей в Національному авіаційному університеті, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2017)
Кізім С. С. - Інформаційно-освітнє середовище як засіб модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, Куцак Л. В., Люльчак С. Ю. (2017)
Крива В. І. - Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів (2017)
Кугай Н. В. - Застосування комп’ютерних математичних засобів для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики, Калініченко М. М., Прокопець Т. О. (2017)
Малярець Л. М. - Неперервна математична підготовка економістів: знання, навички, вміння, Лебедєва І. Л. (2017)
Мартиненко О. В. - Про різні методи знаходження скінченних сум, Чкана Я. О. (2017)
Наконечна С. М. - Дистанційне навчання як засіб формування системи інформатичних компетентностей студентів коледжів (2017)
Пономарьова Н. О. - Функції вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Райковська Г. О. - Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР, Соловйов А. В., Мельник О. Л. (2017)
Сверчевська І. А. - Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики (2017)
Семеніхіна О. В. - Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування), Кудріна О. Ю., Удовиченко О. М., Шамоня В. Г. (2017)
Смолякова І. А. - Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу, Кізь О. В. (2017)
Спичак Т. С. - Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів (2017)
Титова Н. М. - Актуальні проблеми науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання при вивченні дисципліни "Е-документообіг", Чумаченко Д. В. (2017)
Ткаченко Ю. А. - Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі (2017)
Уйсімбаєва Н. В. - Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів (2017)
Хміль Н. А. - Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності (2017)
Шаран О. В. - Особливості використання міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів математики та англійської мови, Бец Ю. С. (2017)
Швай О. Л. - Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики (2017)
Ястремська С. О. - Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2017)
Fatmaryanti S. D. - Interactive Demonstration With Multiple Representation In Learning Of Magnetic Field Concepts, Suparmi A., Sarwanto and Ashadi (2017)
Астаф’єва М. М. - Задача мінімізації функціонала в теорії керування (2017)
Балабан Я. Р. - Сутність мобільного навчання в освітньому процесі, Мороз І. О. (2017)
Burov О. - Monitoring Of Intellect Development Of Math High Schools’ Students (2017)
Васько О. О. - Когнітивні методи евристичного навчання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: сутність, реалізація (2017)
Дубовик В. В. - Електронні посібники як засіб навчання лінійної алгебри (2017)
Жиленко Т. І. - Інтегроване навчання математичної обробки даних, Кудрявцев А. М., Чемич О. М. (2017)
Іванчук М. А. - Формулювання клінічних висновків при вивченні біостатистики у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Каленик М. В. - Повторення раніше вивченого, перевірка й облік знань і умінь учнів з використанням хмарних технологій (2017)
Каменева Т. Н. - Интенсификация учебного процесса на базе применения электронных технологий (2017)
Книш І. В. - Еволюція кібернетики у сучасному науковому дискурсі, Кочубей Н. В. (2017)
Кнігніцька Т. В. - "Від практики до теорії" або як зацікавити студентів математикою (2017)
Ковтонюк Г. М. - Персональний сайт викладача як ефективний засіб організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2017)
Коростиянец Т. П. - Формирование приёмов учебно-методической деятельности у будущих учителей математики (2017)
Левченко C. В. - Використання опорно-логічних схем та конспектів на заняттях (2017)
Манейло О. Ю. - Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами (2017)
Мєльнікова О. Г. - Підсумовуюча формула Ейлера та її застосування (2017)
Мисліцька Н. А. - Використання сервісів інфографіки в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики, Заболотний В. Ф. (2017)
Мулеса О. Ю. - Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL, Гече Ф. Е., Розлуцька Г. М. (2017)
Ненастіна Т. О. - Моніторинг залишкових шкільних знань студентів, Школьнікова Т. В. (2017)
Олексюк В. П. - Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп’ютерних мережах (2017)
Омельяненко В. А. - Аналіз особливостей проектного управління інноваційним розвитком освіти в контексті сучасних безпекових викликів, Жолудь А. В. (2017)
Подліняєва О. О. - Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) (2017)
Постіл С. Д. - Проектна педагогічна технологія на основі міждисциплінарного інформаційного моделювання (2017)
Постіл С. Д. - Технології інтеграції інформаційних ресурсів кафедри, Шостак Ю. В., Марченко А. О. (2017)
Пушкарьова Т. О. - Засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи, Рибалко О. О. (2017)
Салтикова А. І. - Лабораторний практикум як складова методичної системи підготовки з фізики студентів аграрного профілю, Хурсенко С. М. (2017)
Семеног О. М. - Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства, Семеніхіна О. В. (2017)
Скороход Г. I. - Пошук методу розв’язання навчальної задачі на базі її типу (2017)
Слободяник О. В. - Мобільні додатки на уроках фізики (2017)
Стома В. М. - Комп'ютерна підтримка навчання фізики: ретроспективний аналіз (2017)
Тимейчук А. М. - Ключові професійні компетентності магістрів з туризмознавства (2017)
Харченко В. М. - До питання впливу системи задач на процес створення просторового образу в учнів 7-9 класів при вивченні планіметрії (2017)
Харченко Ю. В. - Особливості викладання курсу біохімії студентам-біологам СумДПУ імені А.С.Макаренка (2017)
Шахіна І. Ю. - Інтенсифікація освітнього процесу з використанням on-line засобів, Лазнюк Д. С. (2017)
Жук І. В. - Готовність педагогів Чернівецької області до PISA-2018 в контексті освітніх реформ, Шепенюк І. М., Юзькова В. Д. (2017)
Кравченко Н. В. - Підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами Web-технологій, Алєксєєва А. М., Горбатюк Л. В., Антоненко О. В. (2017)
Шатохіна С. В. - Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів, Головня В. В., Андрук В. М. (2017)
Їжакевич О. - Фотографічні спостереження Великих планет та їх супутників у ГАО НАН України у 1961 - 1990р., Андрук В., Пакуляк Л., Лук’янчук В. (2017)
Парновський С. - Визначення початкової функції світності галактик з активним зореутворенням (2017)
Клещонок В. - Web-орієнтований інтерфейс віддаленого доступу до Київського інтернет-телескопа, Лук’яник І. (2017)
Карбовський В. - Програми спостережень на МАК у 2001 - 2015 рр. та їх результати, Лазоренко П., Свачій Л., Буромський М., Кас’ян С. (2017)
Лозицький В. - Подвійний цикл хейла у змінах діаметрів сонячних плям. Попередні результати, Єфіменко В. (2017)
Криводубський B. - Альфа-ефект Бебкока-Лейтона у поверхневих шарах Сонця (2017)
Fedorova E. - Peculiar AGNs from the INTEGRAL and RXTE data, Vasylenko A., Zhdanov V. (2017)
Лозицький В. - Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах по спектральних лініях з різними факторами Ланде, Осіпов C. (2017)
Ковальчук М. - Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти, Вовчик Є., Стоділка М., Білінський А., Баран О., Гірняк М., Мартинюк-Лотоцький К. (2017)
Казанцев А. - Пошук можливих зв’язків гравітаційного впливу Сонця й Місяця із землетрусами, Казанцева Л. (2017)
Парновський С. - Великомасштабні рухи галактик: перевірка моделі Dipole Repeller за даними про RFGC галактики (2017)
Козак П. - Дотичні до земної атмосфери метеори (2017)
Лозицький В. - Магнітні поля в протонному сонячному спалаху БАЛУ Х17.2/4B за даними одночасних вимірювань в кількох спектральних лініях, Лозицька Н. (2017)
Єфiменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 р. (2017)
Казанцев А. - Пам’яті Лідії Матвіївни Шербаум (2017)
Кириленко С. О. - Трансформація норманської та антинорманської теорій походження Русі в історичній науці ХVІІ – початку ХХ ст. (2017)
Качмала В. І. - Соціально-економічна діяльність земських установ Лівобережної України (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Луговик Т. В. - "Именно благодаря его настойчивости и отзывчивости в Киеве многое было налажено для ... улучшения быта сотен несчастных сирот и полусирот военного времени..." (спогади Є. Ю. Спаської про знайомство з І. Г. Еренбургом) (2017)
Дьякова О. В. - Революція 1917 року і громадянська війна в топоніміці Харкова (2017)
Білобровець О. М. - Ідейне та інституційне розмежування польського суспільства під впливом революційних подій 1917 р.: суспільний погляд (2017)
Блохин Д. - Державотворча діяльність Михайла Грушевського на тлі української національно-визвольної боротьби (1917 – 1921) (2017)
Хоменко В. О. - Співпраця Михайла Грушевського та Української партії соціалістів-революціонерів у документах Комуністичної партії більшовиків України та органів влади УСРР (2017)
Михайленко Г. М. - О. Лотоцький у Празі: від політичних змагань до науково-викладацької роботи (2017)
Черемісін О. В. - Плани політичних партій на реформування міського самоврядування на початку ХХ ст. (2017)
Луняк Є. М. - Повстанська річкова війна на Дніпрі в 1919 – 1921 рр., Баров В. В. (2017)
Дудка Р. А. - Есть у революции начало… (2017)
Басараб В. І. - Революційні процеси 1917 – 1921 рр. в Україні крізь призму послань митрополита Андрея Шептицького (2017)
Грибенко О. М. - Державний устрій у законодавчих актах в період гетьманату П. П. Скоропадського: історичний аспект (2017)
Сачко Д. В. - Творча та громадська діяльність Є. К. Гуменної за нацистського режиму у Києві (1941 – 1943 рр.) (2017)
Нефьодов Д. В. - Розкриття взаємовідносин робітничого класу і селянства УРСР (1946 – 1965 рр.) в радянській науковій літературі другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Мицик Л. М. - Жіночі неурядові організації в країнах Європейського Союзу, Петренко О. Д. (2017)
Крупина В. О. - Партійно-радянська номенклатура СРСР: сучасні підходи та перспективні напрямки дослідження, Кузьменко Ю. В. (2017)
Mytsyk L. M. - The OSCE in the modern european security architecture system (2017)
Моціяка П. П. - Томаш Масарик про особливості виникнення Чехословацької Республіки (2017)
Кучменко Е. М. - Мультикультурне виховання – міжкультурна взаємодія людських цінностей (історіографічний огляд) (2017)
Самойленко Г. В. - Українська кінематографічна гоголіана (2017)
Тельвак В. В. - Міське самоврядування крізь призму регіонально-го розвитку (Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785 – 1917 рр. / О. В. Черемісін. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 582 с.) (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Содержание (2017)
Лосев В. Н. - Люминесцентное определение меди, серебра и золота с использованием унитиола, в том числе иммобилизованного на поверхности кремнезема, модифицированного полигексаметиленгуанидином, Метелица С. И., Трофимчук А. К., Сирык Е. О. (2017)
Чеботарёв А. Н. - Особенности комплексообразования пирокатехинового фиолетового с Mo(VI) и W(VI) в растворах. Спектрофотометрическое определение Mo(VI) в поливитаминах, Снигур Д. В., Дубовый В. П., Щербакова Т. М., Бевзюк Е. В., Невмержицкая Е. С. (2017)
Кельїна С. Ю. - Нові методи визначення хімічного cпоживання кисню, Цимбал Д. О., Дєдков Ю. М. (2017)
Матвейчук Ю. В. - Новые пленочные молибдат- и вольфрамат-селективные электроды на основе высших ЧАС c различной стерической доступностью обменного центра, Рахманько Е. М., Жилко В. В. (2017)
Blazheyevskiy M. Ye. - Application Derivatization by Means Perhydrolysis Reactions in Pharmaceutical Analysis (2017)
Вішнікін А. Б. - Пам’яті Володимира Івановича Ткача (1954 - 2017) (2017)
Содержание (2011)
Абрамова Л. Н. - Повышение работоспособности металлургического оборудования с гидроприводом (2011)
Жбанков Я. Г. - Ковка конических обечаек, Таган Л. В., Шкира А. В. (2011)
Роганов Л. Л. - Исследования в области ударных стендов, Роганов М. Л., Пыц В. Я., Грановский А. Е. (2011)
Кассов В. Д. - Санитарно-гигиеническая характеристика наплавки порошковой лентой деталей шахтного оборудования, Сатонин А. В., Бережная Е. В., Малыгина С. В., Иваник А. В. (2011)
Кассов В. Д. - Моделирование процесса восстановления деталей горнорудного оборудования порошковой проволокой, Сатонин А. В., Бережная Е. В., Чепель Ю. А. (2011)
Павленко В. Н. - Упрочнение лопаток авиационных двигателей виброполированием и высокоэнергетической электроимпульсной обработкой, Волков И. В., Ткаченко В. В. (2011)
Бобечко Ю. О. - Застосування згладжування даних нейронної мережі для використання в системах керування вентильним реактивним двигуном (2011)
Гитис В. Б. - Совершенствование процедуры подготовки обучающих множеств для нейроннных сетей, Гитис Т. П. (2011)
Данчук В. Д. - Мережевий метод оцінки поля забруднення на прилеглих до автомагістралей територіях, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2011)
Ковалевський С. В. - Дослідження впливу режимів електроімпульсного зміцнювального точіння на шорсткість поверхні деталей машин, Тулупов В. І., Янюшкін А. С., Лобанов Д. В. (2011)
Саункин В. Т. - Исследование погрешности обработки деталей при использовании средств активного контроля в динамических условиях их обработки, Онищук С. Г. (2011)
Медведев В. В. - Проектирование технологических процессов в гибком автоматизированном производстве на основе искусственного интеллекта (2011)
Мельников А. Ю. - Проектирование системы для работы с отраслевыми образовательными стандартами, Антонова Е. В. (2011)
Польщиков К. А. - Методика нейро-нечеткого прогнозирования потерь пакетов при перегрузке компьютерной сети, Здоренко Ю. Н., Сокол Г. В. (2011)
Попов С. В. - Гибридный нейроподобный элемент – новый тип строительного блока искусственных нейронных сетей, Шкуро К. А. (2011)
Щокін В. П. - Авторегресійні структури з регуляризацією, Щокіна О. В. (2011)
Васильева Л. В. - Математический анализ целевых функций для многокритериальной оптимизации процесса обработки на средних токарных станках, Хорошайло В. В. (2011)
Дячун А. Є. - Експериментальні дослідження процесу фрезерування приводної зірочки трубного конвеєра, Диня В. І., Білик С. Г., Дзюра В. О. (2011)
Ивченко Т. Г. - Использование метода геометрического программирования для расчета оптимальных режимов резания при точении (2011)
Кинденко Н. И. - Классификация методов магнитной обработки режущих инструментов (2011)
Клименко Г. П. - Підвищення ефективності експлуатації збірних різців важких верстатів, Васильченко Я. В., Андронов О. Ю. (2011)
Новиков О. А. - Спектральный анализ периодического сигнала, Ровенская О. Г., Обухов А. Н. (2011)
Панкратов А. И. - Оценка адаптивности автоматического контроля сопротивлений изоляции методом параметрической автомодуляции к вариациям емкости сети (2011)
Марилов Н. Г. - Определение прочности намагниченных ферромагнитных порошковых материалов, Шеремет А. И. (2011)
Никифоров А. П. - Совершенствование методики преподавания дисциплин, связанных с интеллектуальными системами защиты и автоматики энергосистем, Смирнова М. А. (2011)
Ткаченко А. А. - Разработка метода и алгоритма диагностирования обрывов и межвитковых замыканий в статорных обмотках асинхронных двигателей, Шульга А. А., Полупан И. И., Беш А. Н. (2011)
Федоров М. М. - Динамика электромеханических процессов электроприводов шахтных вагоноопрокидывателей, Грудачев А. Я., Ткаченко А. А. (2011)
Федоров М. М. - Особенности расчета и анализа разветвленных электрических цепей, включающих треугольник и звезду нелинейных резистивных элементов, Денник В. Ф., Ткаченко А. А. (2011)
Чередник Ю. Н. - Разработка и исследование автономного инвертора напряжения для управления асинхронным двигателем, Квашнин В. О., Буханцов Р. В., Махнюк Д. В. (2011)
Чубик Р. В. - Електромеханічна модель пристрою для адаптивної віброабразивної обробки деталей, Лужецький В. С. (2011)
Байдукова І. М. - Місце інвестиційної політики в системі критеріїв, що впливають на фінансовий стан підприємства (2011)
Варава Л. М. - Підвищення рівня організації праці менеджера металургійного підприємства, Ртищев С. А., Добровольский В. В. (2011)
Вінніков В. А. - Особливості діагностики економічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (2011)
Володченко В. В. - Информационные системы как инструмент повышения эффективности логистической системы, Черненко И. Н. (2011)
Годына Н. Ф. - Использование методов построения цепочки создания ценности и диаграммы потока работ для оптимизации деятельности предприятия, Момот А. И., Марадудина О. В. (2011)
Григоренко О. В. - Теоретические основы создания реконфигурируемых производственных систем, Ковалевский С. В. (2011)
Парфьонова І. М. - Проектування експертної системи мережевого планування роботи обладнання в сталеплавильному цеху машинобудівного підприємства (2011)
Решетняк Т. В. - Применение нейронных сетей для составления прогноза финансового состояния предприятия, Загребельный С. Л. (2011)
Доровских А. П. - Экономический прогресс: потребности общества и личности в услугах высшего образования (2011)
Єлісєєва О. К. - Оцінка розвитку економічних систем на основі індикативних та когнітивних методів (2011)
Іванова Є. В. - Інституційні основи механізму регіонального управління (2011)
Касьяненко В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу України (2011)
Кофонова А. І. - Дослідження джерел фінансування інвестицій машинобудівних підприємств (2011)
Піддубна Л. В. - Участь небанківських фінансових установ України в інвестиційних процесах (2011)
Радєва М. М. - Моделювання оцінювання рівня інституційного розвитку корпорацій (2011)
Савельева В. С. - О концептуальных подходах к управленческому труду (2011)
Самсонов М. І. - Розвиток банківського нагляду в системі регулювання діяльності банків в Україні (2011)
Титаренко А. К. - Комплексна модель рейтингування банків України за рівнем їх надійності, Оніщенко В. В. (2011)
Фоміченко І. П. - Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства, Баркова С. О. (2011)
Черненко И. Н. - Проблемы оптимизации материальных потоков в логистических системах (2011)
Шашко В. О. - Дослідження виробничої інфраструктури промислового підприємства методами функціонального підходу, Коваленко Г. О. (2011)
Шубна О. В. - Асиметрія регіональної структури розміщення трудових ресурсів України (2011)
Аннотации (2011)
Анотації (2011)
Abstracts (2011)
Берегова О. М. - Наукова комунікація в епоху глобалізації: перспективи українського музикознавства (2017)
Чекан Ю. І. - Історія музики - ХХІ: екстенсифікація чи інтенсифікація? (2017)
Ліва Н. В. - Інтонаційний простір європейської музики другої половини ХХ - початку ХХІ століть: вектори розвитку (2017)
Долгіх М. В. - Музичний компонент відеогри в сучасному навчальному процесі, Долгіх Я. В. (2017)
Слупський В. В. - Ансамбль мідних духових інструментів доби Відродження (2017)
Співак В. В. - Образ музики як складової концепту радості/задоволення у спадщині церковних мислителів другої половини XVII століття (2017)
Герасимова И. В. - Нотированные монодические песнопения двунадесятым богородичным праздникам в средневековых византийских и славянских рукописях, Захарьина Н. Б., Щепкина Н. А. (2017)
Путятицька Л. В. - Риторичний аспект в образно-смисловій взаємодії слова і музики в українських монодичних піснеспівах XVII - XVIII століть (2017)
Рожок О. В. - Міжнародні Пасхальні асамблеї як фактор розвитку хорового виконавства в Україні (2017)
Іванніков Т. П. - Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспеції (2017)
Вавшко І. В. - Брідж у композиції рок-балади (2017)
Коменда О. І. - Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму (2017)
Редя В. Я. - Ігровий світ музики Анатолія Лядова (2017)
Гуркова О. М. - Творчість Івана Карабиця у дзеркалі епохи (кінець 1960-х - 1990-ті роки) (2017)
Сіраш А. В. - Реформаторські тенденції у творчості Віктора Іконника (2017)
Мікловда В. П. - Зміст та імперативи інноваційної культури, Маргитич В. В., Фіалковький А. Р. (2017)
Кубіній В. В. - Сучасні концепти інноваційної культури (2017)
Мороз М. О. - Детермінанти інвестиційної безпеки України (2017)
Радіонов Ю. Д. - До питання формування та використання бюджетного потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку України (2017)
Свидрук І. І. - Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки (2017)
Гомольська В. В. - Маркетинг в системі управління: новий вимір (2017)
Ільєнко Н. О. - Подолання бідності – основне завдання соціальної політики в Україні, Спасенко Ю. О. (2017)
Кальницька М. А. - Політика соціального розвитку України: стратегічні виклики та системний підхід до їх вирішення (2017)
Колісник Г. М. - Формування ефективної системи регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприємництва, Диха М. В. (2017)
Кубиний Н. Ю. - Институализация инновационніх стратегий: ретроспективній бекграунд, Пулянович Е. В., Косовилка Т. И. (2017)
Новікова К. В. - Оцінка особливостей формування конкурентного середовища підприємств морського транспорту (2017)
Павлик А. В. - Еколого-економічні наслідки використання відновлювальних джерел енергії (2017)
Табанова А. І. - Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики (2017)
Черленяк І. І. - Інституційна та економічна динаміка національного бізнесу, Машіко К. С. (2017)
Бошота Н. В. - Туристична інфраструктура та її роль у розвитку туризму в регіоні, Папп В. В. (2017)
Гапак Н. М. - Економічна спроможність громад: кластерування на основі ділової активності, Бойко Я. М. (2017)
Hvizdová E. - Regional development through crafts towards the creative industries (2017)
Зварич О. І. - Економічні аспекти формування нової парадигми регіонального розвитку (2017)
Святогор В. В. - Оцінка та механізм стимулювання інноваційного розвитку Закарпатської області (2017)
Торб’як Б. М. - Механізми впливу екзогенних та ендогенних чинників на розвиток регіональних фармацевтичних ринків (2017)
Чурікова О. Ю. - Оцінка взаємозв’язку параметрів сталого розвитку регіонів України, Загорулько К. А. (2017)
Безус P. М. - Інвестиційна стратегія аграрних виробників органічної продукції в конвенрсійному та постконверсійному періодах, Лещенко О. Ю. (2017)
Bortnikova M. - Features of the formation of a comprehensive consulting project for machine-building enterprise (2017)
Брич В. Я. - Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку, Борисяк О. В. (2017)
Доброва Н. В. - Ефективність функціонування підприємств міського електротранспорту в контексті оновлення та модернізації технічної бази, Осипова М. М., Сментина Н. В. (2017)
Довгунь О. С. - Автоматизація логістики: сучасні рішення та перспективи, Стасюк К. З. (2017)
Івченко Є. А. - Каузальний характер трансформацій в системі економічної безпеки підприємства (2017)
Лозовська Г. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку маркетингових сервісів України (2017)
Mazur V. - Forming of international product stewardship (2017)
Пруненко Д. О. - Розробка методологічного підходу до оцінки формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств (2017)
Сагер Л. Ю. - Моделювання та оптимізація процесу управління внутрішніми комунікаціями підприємства: методичний підхід (2017)
Сухоняк С. О. - Оптимізування витрат ресурсів підприємств шляхом залучення до співпраці аутсорсингових компаній (2017)
Барановський О. І. - Чинники, сценарії та методологія дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (2017)
Благун І. І. - Аномалії на фінансових ринках як фактор ірраціональної поведінки інвесторів (2017)
Варцаба В. І. - Конструювання синергетичних ефектів в національній економіці України, Мостіпака О. В. (2017)
Галинська Ю. В. - Формування бюджетів територіальних громад за рахунок розподілу природо-ресурсної ренти паливодобувних підприємств (2017)
Заславська О. І - Фінансова децентралізація в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку, Огородник В. О. (2017)
Zianko V. - Model of financial support for innovative activities of small enterprises, Nikiforova L., Dong X. (2017)
Палійчук Т. В. - Моделі фіскальної децентралізації у реформуванні системи управління державними фінансами (2017)
Святаш С. В. - Податкове планування та оптимізація оподаткування в контексті максимізації вигод платників податків та держави (2017)
Стабіас С. М. - Економічний зміст регулювання ринку корпоративних цінних паперів (2017)
Бондар М. І. - Методичний підхід до формування ціни на інноваційний продукт на основі інформації стратегічного управлінського обліку, Єршова Н. Ю. (2017)
Брохун Н. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: теоретичне осмислення економічного змісту, Новіченко Л. С. (2017)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік та фінансова звітність компаній з управління активами: проблеми організації, Грабчук І. Л., Григоревська О. О. (2017)
Волковська Я. В. - Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу (2017)
Гончаренко О. О. - Завдання та функції бухгалтерського обліку: модифікація під впливом потреб управління небанківськими фінансово-кредитними установами, Дземішкевич І. О. (2017)
Соболєва-Терещенко О. А. - Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування программ лояльності, Жарнікова В. В. (2017)
Annotation (2017)
Чистяков А. - Современное состояние отечественного рыбного промысла Украины (2017)
Тітлов О. - Охолоджувальні комплекси зерна на основі екологічно безпечних робочих тіл, Петушенко С., Сухенко В., Василів В. (2017)
Басаргін В. - Вирішальні критерії вибору кормозбирального комбайна, Водяницький Г., Тимків В. (2017)
Палій А. - Промислове використання високопродуктивних корів на сучасних молочних комплексах, Луценко М. (2017)
Себа М. - Гормональні зміни в організмі телиць після застосування препарату "Кватронан-Se" та комплексів нанокарбоксилатів, Хоменко О. (2017)
Лазарєва Л. - Пилковий аналіз меду з різних регіонів України, Постоєнко В., Штангрет Л. (2017)
Шкурко Т. - Зимівля бджолинних сімей української степової породи на волі, Пачин Д. (2017)
Сметана О. - Мікропопуляція голштинської худоби за локусами GH і LEP та нові популяційно-статистичні параметри (2017)
Кононенко І. - Оцінка виживаності молоді стерляді, отриманої від кріоконсервованої сперми (2017)
Гулянич М. - Ефективність вакцини, інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту ВРХ, Недосєков В., Годовський О. (2017)
Гончаренко В. - Склад тканинних препаратів, виготовлених методом П. В. Філатова (2017)
Басаргін В. - Необхідність постійного моніторингу мікотоксинів у кормах для свиней, Логвиненко Н. (2017)
Титул, зміст (2017)
Водовозов Є. - Основи системної реструктуризації підприємств сфери громадського транспорту (2017)
Даниленко А. - Формування ринку землі в Україні - реалії і перспективи розвитку, Сокольська Т., Шуст О. (2017)
Dielini M. - Development of social responsibility of business in China: experience for Ukraine (2017)
Кужелєв М. - Механізм реалізації регіональних інвестиційних програм як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку, Нечипоренко А. (2017)
Терес Ю. - Основні засади формування та реалізації боргової політики України (2017)
Гапеєва О. - Забезпечення кібернетичної безпеки у країнах Балтії: історична ретроспектива (2017)
Заболотнюк В. - Українські дипломатичні інституції в Німеччині в 1918 - 1923 рр. (2017)
Левик Б. - Володимир Бужинський, науковець Львівської політехніки, у матеріалах НКДБ за січень-липень 1945 р. (2017)
Малець О. - Міжнародний соціалістичний рух напередодні Першої світової війни (2017)
Островик Д. - Образ воєнного Афганістану 1979 - 1989 рр.: погляд радянського бійця (2017)
Папазова А. - Нормативно-регламентаційні джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. (2017)
Вячеславова О. - Феноменологія образотворчої мови в естетиці Моріса Мерло-Понті (2017)
Гуржи В. - Релігійні мотиви смислового ядра радянської ідентичності (2017)
Завідняк Б. - Теодицея Бенедикта Спінози (2017)
Мокієнко М. - Основні концепції генези п'ятидесятницького руху: світовий та вітчизняний контекст (2017)
Rayhert K. - The philosophical issues of the idea of conscious machines (2017)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 42: Электроника: ретроспектива, успехи и перспективы ее развития (2018)
Беспрозванных А. В. - Диэлектрическая спектроскопия корпусной термореактивной композитной электроизоляционной системы асинхронных тяговых электрических машин, Рогинский А. В. (2018)
Болюх В. Ф. - Исследование линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя при различных схемах питания индуктора, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2018)
Власенко Р. В. - Обмеження струму трифазного силового активного фільтра в умовах перевантаження та короткого замикання, Бялобржеський О. В. (2018)
Zolotaryov V. M. - Comparative analysis of electrical and thermal control of the lining state of induction apparatus of copper wire manufacture, Shcherba M. A., Belyanin R. V., Mygushchenko R. P., Kropachek O. Yu. (2018)
Кузнецов Б. И. - Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, создаваемого в жилой зоне несколькими воздушными линиями электропередачи, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2018)
Баранов М. И. - Новая гипотеза и электрофизическая природа дополнительных механизмов возникновения, накопления и разделения электрических зарядов в атмосферных облаках Земли (2018)
Batygin Yu. V. - Analysis of electromagnetic processes in the system "cylindrical solenoid – massive conductor", Chaplygin E. A., Sabokar O. S., Strelnikova V. A. (2018)
Boyko N. I. - Powerful generators of high-voltage pulses with nanosecond fronts (2018)
Шумилов Ю. Н. - О необходимости повышения надежности линейных изоляторов для распределительных сетей 10-20 кВ, Сантоцкий В. Г., Шумилова Э. Д. (2018)
Коліушко Д. Г. - Експериментальне обґрунтування методики розрахунку нормованих параметрів заземлювального пристрою на основі тришарової моделі ґрунту, Руденко С. С. (2018)
Михайлов Валерий Михайлович. К 75-летию со дня рождения (2018)
Клименко Борис Володимирович. До 75-річчя з дня народження (2018)
До 100-річчя НАН України (2018)
Вакалюк Т. - Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу (2015)
Голодюк Л. - Наступно-перспективний чинник формування системи математичних знань засобами навчально-дослідницької діяльності учнів (2015)
Дворецька Л. - Зовнішнє незалежне оцінювання з математики в україні через призму світового досвіду (2015)
Крамаренко Т. - Розвиток у майбутніх вчителів математики уміння вчитися з використанням ІКТ (2015)
Ладиненко Л. - Використання інтерактивних технологій при викладанні аналітичної геометрії для студентів напряму підготовки Математика (2015)
Ліпінська А. - Вивчення табличного процесора Openoffice.org calc студентами спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (2015)
Олексюк В. - Досвід інтеграції системи управління навчанням Moodle з хмарними сервісами Google Apps (2015)
Пузирьов В. - Використання історичного матеріалу при викладанні вищої математики – один з чинників розвитку пізнавального інтересу студентів (2015)
Семеніхіна О. - Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення, Юрченко А. (2015)
Сікора Я. - Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010, Усата О. (2015)
Тінькова Д. - Місце ППЗ у розвитку математичної компетентності учнів професійно технічних навчальних закладів (2015)
Шаров С. - Використання рекурсії при вивченні мови логічного програмування Turbo Prolog, Лубко Д. (2015)
Шахіна І. - Використання ментальних карт у навчальному процесі, Медведєв Р. (2015)
Шульга Н. - Регресійний та кореляційний аналіз засобами Openoffice у навчанні стохастики майбутніх економістів (2015)
Бабич І. - Мультимедійні інтерактивні плакати в системі сучасних засобів навчання фізики, Заболотний В. (2015)
Величко С. - Створення освітніх нанокластерів для забезпечення вивчення нанотехнологій в школах та ВНЗ, Мороз І., Стадник О., Завражна О. (2015)
Грудинін Б. - Удосконалення програмного коду розрахунку характеристик зірок (2015)
Єфименко С. - Застосування графічного методу у процесі дослідження рівноприскореного прямолінійного руху (2015)
Желонкина Т. - Обобщающий урок физики, Лукашевич С., Шершнев Е. (2015)
Закалюжний В. - Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі вивчення елементів прикладної фізики (2015)
Лебедь О. - Використання аналогій в моделюванні атомних ядер на прикладі одночастинкових моделей, Мислінчук В., Дейнека О. (2015)
Маркова Л. - Інформаційні технології та цифрові лабораторії у фізичному лабораторному практикумі (2015)
Олевська Ю. - Аспекти методики використання елементів математичного аналізу при вивченні фізики у середній школі, Сидоренков Є. (2015)
Сальник І. - Організація та результати експериментальної перевірки нової моделі системи навчального фізичного експерименту старшої школи (2015)
Скворцова Н. - Формування предметної компетентності при виконанні лабораторних робіт з курсу "Молекулярної фізики" (2015)
Слободяник О. - Педагогічні основи організації самостійної роботи учнів в комп’ютерно орієнтованому середовищі (2015)
Сусь Б. - Нетрадиційні види хвильових процесів у природі, Мисліцька Н., Сусь Б. (2015)
Чепок О. - Особистісно зорієнтовані методи навчання у курсі загальної фізики для студентів напряму підготовки Фізика (2015)
Чорнобай К. - Експериментальні задачі в системі формування практичних компетентностей з фізики (2015)
Ткаченко В. - Використання експериментальної установки ємнісної спектроскопії напівпровідників у фізичному практикумі вищих навчальних закладів, Дудченко І., Іванов М. (2015)
Кобилянська І. - Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах, Кобилянський О. (2015)
Трунова О. - Модель життєвого циклу стохастичної компетенції (2015)
Чубар В. - Організаційно-технічні умови реалізації профільного навчання старшокласників технологій виробництва (2015)
Яровенко А. - Інформаційна модель об’єкту дослідження в навчально-тренувальних задачах (2015)
Вихідні дані (2015)
Бондаренко З. - Співвідношення між фундаментальною і професійною спрямованістю навчання вищої математики майбутніх інженерів, Кирилащук С. (2015)
Васаженко Н. - Формування інформаційної компетентності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах (2015)
Драганюк С. - Методи навчання у курсі лінійної алгебри для студентів напряму підготовки Математика (2015)
Кривонос О. - Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя, Коротун О. (2015)
Лиходєєва Г. - Про особливості фахової підготовки майбутніх учителів математики при вивченні математичної статистики (2015)
Нак М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування алгебраїчних задач (2015)
Постова С. - Підготовка учнів до участі в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій з використанням Інтернет-ресурсів (2015)
Рум’янцева К. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу "Математика для економістів” в умовах професійного навчання, Вільчинська О. (2015)
Семеніхіна О. - Формування готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань як педагогічна проблема (2015)
Соколюк О. - Особливості педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання (2015)
Тур Г. - Характеристика сучасних проблем методології та практики навчання математичних дисциплін майбутніх менеджерів (2015)
Шахіна І. - Створення інфографіки за допомогою сучасних Інтернет-сервісів, Ільїна О. (2015)
Шаховніна Н. - Особливості організації самостійної роботи з економетрики студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей (2015)
Яцишин А. - Актуальність підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для інформатизації загальної середньої освіти України (2015)
Velychko S. - Use of ict in the study of nuclear physics, Shulga S. (2015)
Андрєєв А. - Пріоритетні напрямки розвитку освіти у сфері енергозбереження при навчанні фізики (2015)
Величко С. - Можливості програмного забезпечення "Кулька-01-w" для реалізації навчального ексеприменту при вивченні розділу "Механіка" в курсі загальної фізики, Ковальов С., Ковальова О. (2015)
Желонкина Т. - Формирование и поддержание познавательного интереса у школьников на уроках физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2015)
Женжера Ю. - Метод проектів як засіб розвитку дослідницької компетентності у процесі вивчення фізики (2015)
Королев С. - Информационно-компьютерная модель процесса обучения (2015)
Лимарєва Ю. - Фізичний експеримент у всебічному розвитку особистості школяра (2015)
Моклюк М. - Вивчення явища радіоактивності за допомогою засобів комп’ютерного моделювання, Моклюк О., Лисий М. (2015)
Подалов М. - Разработка и использование приложения машинного зрения для платформы Android в физическом практикуме (2015)
Саркісян О. - Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту під час вивчення фізики, Мисліцька Н. (2015)
Сільвейстр А. - Роль фізичних методів дослідження у підготовці студентів хімічних і біологічних спеціальностей педагогічних університетів (2015)
Слободяник О. - Організація самостійної роботи учнів з фізики у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі (2015)
Триліс О. - Методичні та психологічні аспекти проведення демонстраційного експерименту (2015)
Чельцова Є. - Методичні заходи щодо впровадження в курс фізики технологічної складової (2015)
Шатковська Г. - Творчість у навчальній діяльності студентів як необхідний елемент виховання компетентності майбутніх фахівців (2015)
Школа О. - Професійна спрямованість курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті (2015)
Руденко Т. - Проблеми викладання "Основ здоров'я" у школі (2015)
Царенко О. - Удосконалення змістового наповнення курсу "Інформаційно-технічні засоби навчання" (2015)
Вихідні дані (2015)
Александрова С. - Індивідуальні освітні траєкторії як важливий чинник забезпечення якості навчання студентів (2015)
Бацуровська І. - Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2015)
Богданович В. - Применение компьютерного моделирования при расчетах электрических цепей однофазного синусоидального тока, Свиридова В. (2015)
Бугра А. - Концептуальні підходи до визначення змісту та технологій самостійної навчальної діяльності студентів, Коновал О., Туркот Т. (2015)
Вдовичин Т. - Проектування змісту "організаційної інформатики" із застосуванням технологій відкритої освіти, Козак Т. (2015)
Голодюк Л. - Формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках математики (2015)
Гриб’юк О. - Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу (2015)
Грищенко В. - Автоматизированная информационная система контроля учебной деятельности студентов, Купо А., Шершнев А. (2015)
Ключник І. - Застосування сучасних технологій при вивчені фізико – математичних дисциплін (2015)
Кобильник Т. - Первинне опрацювання статистичних даних з використанням системи maple (2015)
Литвинова С. - Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів (2015)
Москаленко О. - Змістове забезпечення компетентнісно зорієнтованого навчального середовища з математики: формування суб’єктності, Москаленко Ю., Коваленко О. (2015)
Ріжняк Р. - Моделювання розв’язування текстових математичних задач: інноваційний підхід (2015)
Самойленко О. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів математики до професійної діяльності (2015)
Сороко Н. - Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (досвід Латвії, Литви та Естонії) (2015)
Тимощук Г. - Апробація педагогічних умов формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2015)
Черкаська Л. - Основні напрямки здійснення корекції математичної підготовки учнів (2015)
Алешкевич Н. - Система оценки знаний учащихся по физике в контексте современной парадигмы образования, Федосенко Н., Цурганова И., Шолох В. (2015)
Бузько В. - Технологія проведення бінарних уроків з фізики і біології у загальноосвітній школі, Усачова А. (2015)
Величко С. - Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів, Задорожна О. (2015)
Галатюк Ю. - Розвиток творчого компонента навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроці фізики, Галатюк М. (2015)
Головко М. - Вивчення питань історії вітчизняної дидактики фізики у системі професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Грицьких О. - Формування дослідницької компоненти предметної компетентності учнів у лабораторному фізичному практикумі, Чорнобай К., Шарова А. (2015)
Єфименко С. - Прийоми формування фізичних знань на основі графічного способу розв’язування задач з фізики (2015)
Желонкина Т. - Применение графического метода в преподавании физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2015)
Засєкін Д. - Принципи добору змісту курсу фізики для профільного рівня (2015)
Каленик М. - Елементи проблемного підходу в організації навчальної діяльності учнів на уроках фізики (2015)
Ковальова О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій у вивченні курсу загальної фізики, Ковальов С., Ковальов Ю. (2015)
Коробова І. - Ділова гра як форма організації квазіметодичної діяльності майбутніх учителів фізики (2015)
Кулик Л. - Актуальні привнесення в сучасну технологію контролю знань та умінь студентів з фізики, Ткаченко А. (2015)
Левшенюк В. - Концептуальні засади впровадження засобів електроніки у шкільний навчальний експеримент з фізики (2015)
Лунгол О. - Результати експериментальної перевірки методики навчання електродинаміки на основі компетентнісно-діяльнісного підходу (2015)
Ментова Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики (2015)
Моклюк М. - Розв’язування фізичних задач з використанням засобів мультимедіа, Моклюк О., Лиса Г. (2015)
Плав'юк Т. - Практичні аспекти проектних технологій у навчанні фізики в загальноосвітніх закладах Швейцарії (2015)
Подалов М. - Методика разработки экспериментальной установки для изучения эффекта Бифельда-Брауна (2015)
Садовий М. - Інтеграція знань з астрономії та фізики щодо уявлень про приливи та відливи (2015)
Самофалов А. - Использование виртуального эксперимента при изучении механических колебаний, Михолап Е. (2015)
Сільвейстр А. - Практичні заняття з фізики як засіб поглиблення й закріплення знань майбутніх учителів з хімії і біології (2015)
Слободяник О. - Аналіз поняття "проект", "проектна технологія", "педагогічне проектування" у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців (2015)
Соколов Є. - Кінематика відрізка. методологічний аналіз (2015)
Соменко Д. - Дослідження ефективності методичної системи розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сондак О. - Забезпечення структури предметних компетентностей студентів засобами індивідуалізації навчання (2015)
Сусь Б. - Проблемний підхід як основа для створення творчої атмосфери у процесі навчання, Шатковська Г., Сусь Б. (2015)
Ткаченко І. - Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення астрономії (2015)
Фоменко В. - Структуризація змісту курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2015)
Гринь Д. - Творчий підхід, як шлях до самостійності, шляхом трудового навчання (2015)
Королев С. - Эволюта в задачах движения точки по параболе, гиперболе и синусоиде, Максимова Л., Распутный А. (2015)
Непорожня Л. - Трансформація природничої освіти старшокласників: сучасний стан та перспективи (2015)
Соколюк О. - Середовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у старшій школі (2015)
Вихідні дані (2015)
Дмитрук Б. П. - Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни, Чудаєва І. Б. (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання1 (2018)
Селіверстова Л. С. - Фінансова політика в умовах інституційної економіки, Адаменко І. П. (2018)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах, Рамазанова С. А. (2018)
Панченко В. Г. - Проблема підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті політики нового прагматизму: світовий досвід економічної модернізації (2018)
Вертелєва О. В. - Національна оборона як суспільне благо та особливості його відтворення в Україні (2018)
Кустріч Л. О. - Сучасний стан системи управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2018)
Іващенко А. І. - Фінансова стратегія підприємства: розробка та реалізація в умовах девелоперської компанії, Юсупова К. Ф. (2018)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліку витрат екологічної діяльності, Другакова А. С. (2018)
Музичка Є. О. - Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні, Петренко В. А. (2018)
Шендерівська Л. П. - Комплекс маркетингу сучасного видавництва, Ужвій М. В. (2018)
Безус П. І. - Розвиток управлінських навичок керівника з метою підвищення конкурентоспроможності організації, Білодід К. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства, Височина В. В. (2018)
Долженкова О. В. - Прогнозування збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Кисленко А. Г., Григоренко Г. С. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки (2018)
Проскуріна М. О. - Міжрегіональна конвергенція як фактор економічного розвитку (2018)
Кифяк В. І. - Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України, Бабчук А. М., Рудько К. І. (2018)
Хомутенко А. В. - Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України (2018)
Чавичалов І. І. - Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення (2018)
Шевчук Ю. В. - Державні програми як засіб фінансового стимулювання розвитку системи медичного страхування (2018)
Ализаде Ш. И. - Развитие инвестиционного потенциала строительных предприятий в современных условиях (2018)
Федькович І. В. - Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві (2018)
Іриневич Ю. В. - Визначення основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці (2018)
Кикош Ю. В. - Система статистичних показників інтенсивності економічної активності населення всіх рівнів освіти (2018)
Рябоконь М. В. - Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу (2018)
Цюкало Л. В. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби (2018)
Глущенко В. А. - О. О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов’янських мов, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2017)
Охріменко Т. В. - Сакральне значення золота та грошей у спільнослов’янських фольклорних формулах (на матеріалі творів О. О. Потебні) (2017)
Піскунов О. В. - Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., Тищенко К. А. (2017)
Сердега Р. Л. - Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні (2017)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків множини іменників чоловічого та середнього роду в українській літературній мові XVII ст.(на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2017)
Шведова М. О. - Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) (2017)
Бобро М. П. - Опозиції "верх – низ" та "рух угору – рух вниз" як аксіологічні маркери концепту "життя" (2017)
Заверющенко О. Л. - Концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі (2017)
Маслий Е. В. - Концепт "русское" в концептосфере Александра Башлачева (2017)
Педченко Л. В. - Перцептивная метафора как средство создания "образа человека" в русском диалектном языке (2017)
Смирнова Т. Н. - Заимствованные концепты в близкородственных языках (МАЙДАН) (2017)
Яроцкая Г. С. - Взаимопомощь и сотрудничество как ценности в истории русской лингвокультуры (2017)
Болотнікова А. П. - Увічливість як національно-культурна категорія (2017)
Гуменяк В. О. - Міжнародний договір як жанр офіційно-ділового стилю в історичній ретроспективі (на матеріалі договорів Української Центральної Ради) (2017)
Жовнір М. М. - Кореляція значень слова світський у словнику й дискурсі (2017)
Мальцева В. В. - Чужое слово чуждого мира: проблематизация власти дискурса в романе Виктора Пелевина "Т" (2017)
Мусиенко В. П. - Фактор автора в герменевтическом процессе (2017)
Сніховська І. Е. - Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри (2017)
Стрельченко К. С. - Прагматичний аспект вербалізованого сценарію "Приховування таємниці": стратегії й тактики (2017)
Шугаєв А. В. - Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН (2017)
Юмачікова О. М. - Предикатні стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному тексті (2017)
Гамали О. И. - Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа "Медея и её дети"), Каневская О. Б. (2017)
Литвин О. О. - Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко (2017)
Сметана І. І. - Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект (2017)
Тихоненко О. В. - Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2017)
Тищенко З. Р. - Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука (2017)
Черемська О. С. - Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. XX ст. (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) (2017)
Анютіна Г. А. - Аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні (2017)
Васильєва К. П. - "Складівниця української мови": словник складів від О. Різниківа (2017)
Кримець О. М. - Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях (2017)
Петрова Т. О. - Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) (2017)
Cинєгуб Я. В. - До питання про класифікацію української соціологічної термінології (2017)
Сухенко В. Г. - Нормативність і надмірність у сучасній українській мові (2017)
Астрахан Н. І. - Теоретична поетика О. О. Потебні як чинник сучасної теорії літературного твору (2017)
Борбунюк В. О. - Українська чеховіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські (2017)
Василюк Є. І. - Творчість Фленна О’Брайєна у наукових штудіях: основні напрями й етапи вивчення (2017)
Михайлин І. Л. - Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха) (2017)
Поборчая И. П. - Тютчев в поэтическом мире Александра Кушнера (2017)
Промська А. С. - Дискурс тоталітаризму в інтерпретації В. Винниченка та Дж. Орвелла (на матеріалі романів "Слово за тобою, Сталіне!" та "1984") (2017)
Сухоруков В. А. - Поэтика пьесы Л. Андреева "Реквием" (2017)
У Луцянь - Цветочная метафора в повести И. С. Тургенева "Вешние воды" (2017)
Ювілей Лідії Георгіївни Бикової (2017)
Вихідні дані (2017)
Варгата О. В. - Формування творчого потенціалу майбутнього психолога засобами інноваційних технологій у вищій школі, Завада І. А. (2017)
Єрошенко К. М. - Формування компетентностей парапрофесіоналів соціальної роботи (на прикладі навчання громадських радників) (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Вибір методологічних підходів дослідження формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2017)
Казанжи І. В. - Індивідуальна освітня траєкторія як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Калаур С. М. - Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців до розв’язання конфліктів (2017)
Константінова С. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови, Константінов С. А. (2017)
Михайліченко Ю. В. - Формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх журналістів з використанням електронних ЗМ (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Характеристика перспективних методів та форм формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Неклюєнко Т. В. - Теоретичні аспекти інноваційного процесу в підготовці економістів, Геделевич Є. В. (2017)
Савицька А. Ю. - Формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи із молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Сопотницька О. В. - Розробка та використання комплексу тренінгових вправ у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2017)
Черніченко Л. А. - Методологічні основи підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти (2017)
Якименко С. І. - Теоретичні аспекти професійної культури працівника сфери обслуговування, Іозіс І. В. (2017)
Бастричев В. С. - Проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції (2017)
Бастричев В. - Деякі аспекти соціального захисту: реформування пенсійного забезпечення та "осучаснення" пенсій, Островська Н. О. (2017)
Дуля А. В. - Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції, Веретенко Т. Г. (2017)
Кальченко Л. В. - Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства: нормативно-правове підґрунтя (2017)
Копочинська Ю.В. - Культура здоров’я як основа реабілітаційного процесу, Колядич О. І. (2017)
Левицький В. Е. - Окремі рекомендації щодо подолання та профілактики залежності підлітків від комп’ютерних ігор (2017)
Онипченко О. І. - Спільне навчання хлопців та дівчат як фактор статевого виховання дітей та підлітків (початок ХХ століття) (2017)
Тютимов О. О. - Перспективи розвитку та захищеність сучасної української молоді, Фрадинська А. П. (2017)
Чуфай Г. П. - Проблема адаптації до нових умов навчального закладу, Кондратюк С. М. (2017)
Аріщенко А. С. - Імплементація універсального дизайну для навчання в університетах США (2017)
Герасименко Л. Б. - Особливості виховних інновацій процесу дошлюбної підготовки студентської молоді в інклюзивному освітньому середовищі, Герасименко Т. В. (2017)
Григорчук Т. В. - Тестування як засіб забезпечення ефективності контролю знань у дистанційному навчанні осіб із особливими потребами (2017)
Давиденко В. В. - Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення (2017)
Давиденко Г. В. - Роль інклюзивної освіти у розвитку та становленні України як соціальної держави (2017)
Дика Л. Л. - Проблеми формування креативності в інклюзивному середовищі: історико-теоретичний аспект (2017)
Мазур В. М. - До питання соціалізації студентів із особливими освітніми потребами (2017)
Максименко Н. В. - До питання про сутність та місце основ безпеки життєдіяльності у системі освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку (2017)
Миронова С. П. - Розвиток інклюзивної освіти: від Саламанки до України (2017)
Мирян А. М. - Комплексний супровід осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії (на прикладі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна") (2017)
Наконечна Л. М. - Ретроспектива розвитку освіти осіб з особливими потребами в Канаді: перші етапи (2017)
Новікова О. А. - Соціально-психологічні умови розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2017)
Родименко І. М. - Інклюзивне навчання: проблеми та шляхи впровадження (2017)
Скільська М. І. - Співпраця навчального закладу з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування – запорука забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти дітям з особливими потребами (2017)
Цимбалюк О. М. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності студентів з особливими потребами у процесі вивчення фахової дисципліни "теорія і практика соціальної роботи (2017)
Чорноус Н. С. - Фактори розвитку лідерських якостей у осіб з інвалідністю у системі вищої освіти (2017)
Чаланова Р. І. - Новий методологічний підхід при вивченні здобувачами з вадами слуху теоретичних дисциплін спеціальності "фізична терапія, ерготерапія", Якобчук Л. М. (2017)
Юрчук Л. В. - Особливості еволюції інклюзії в освітньому просторі України (2017)
Якименко А. А. - Забезпечення та захист прав і свобод людей з інвалідністю: проблеми дотримання міжнародних стандартів (2017)
Бондар В. С. - Толерантність як професійна якість майбутнього психолога (2017)
Будкіна О.В. - Особливості психоемоційних станів онкологічних хворих, Волинець Н. В. (2017)
Варгата О. В. - Особливості психологічної корекції агресивності підлітків, Міхалець Ю. Ю. (2017)
Гаврилюк С. П. - Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі (2017)
Годлевська С. Р. - Теоретичне дослідження категорій компетентності та компетенції в сучасній науці, Левицька Л. В. (2017)
Гордієнко К. О. - Модель психотерапевтичного впливу в залежності від ментальних особливостей клієнта (2017)
Добровіцька О. О. - Деякі аспекти вивчення сутності дефініції "толерантна взаємодія" (2017)
Мажаєв К. Є. - Результати емпіричного дослідження віктимної поведінки дітей підліткового віку, Волинець Н. В. (2017)
Макар Б. П. - Особливості психологічної готовності старшокласників до шлюбно-сімейних стосунків, Волинець Н. В. (2017)
Марціновська І. П. - Співвідношення понять стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу у медичній та психолого-педагогічній теорії (2017)
Медвідь М. О. - Конфліктологічна компетентність як уміння конструктивного розв’язку конфліктів, Кондратюк С. М. (2017)
Мрочко І. О. - Теоретичний аналіз сучасних підходів у дослідженні механізмів психологічного захисту, Левицька Л. В. (2017)
Островський О. О. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій, Волинець Н. В. (2017)
Перебейнос Л. І. - Соціально-психологічні особливості професійної діяльності та прояву професійного та емоційного вигорання медичного персоналу, Волинець Н. В. (2017)
Пузир С. І. - Особливості організації часового простору життя особистості, Кондратюк С. М. (2017)
Ролдугіна І. В. - Особливості розвитку атракції у працівників соціономічних професій, Фрадинська А. П. (2017)
Собко А. А. - Результати опитування соціально-психологічних особливостей жінок, які постраждали від насильства в сім’ї, Волинець Н. В. (2017)
Анотації (2017)
Аннотации (2017)
Annotation (2017)
Відомості про авторів (2017)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Проблеми і стратегії розвитку сучасної художньої освіти в НАОМА у європейському контексті (2016)
Юр М. - Український авангард: шлях до формально-пластичної мови (2016)
Руденко О. - Львівська школа графіки як визначне явище в українському мистецтві (2016)
Пилипенко І. - Педагогічна система М. Бойчука в майстерні монументального живопису Української академії мистецтва (2016)
Нестеренко П. - Книжкова графіка в освітньому процесі мистецьких вишів (2016)
Сухенко В. - Навчальна програма з дисципліни "Рисунок" у початкових спеціалізованих навчальних закладах (ДХШ), Засипкін О. (2016)
Ревенок Н. - Методичні рекомендації для курсу навчальної дисципліни "Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки" (2016)
Мітченко В. - Абетка української мови: формотворчий аналіз (2016)
Храпачов О. - Історичний аспект живопису (2016)
Ваврух М. - Фактор національної самоідентифікації у живопису Львова другої половини 1960-х – початку 1970-х років (2016)
Mazur V. - The question of Lord’s Passions Rite in Ukrainian high iconostasis of the first half of the XVII century (dedicated to the 400th anniversary of the Dormitory Iconostasis of the Stauropegion Brotherhood in Lviv) (2016)
Осадча О. - Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") (2016)
Яковлєв М. - Комбінаторні операції з графічними образами в сучасному формотворчому процесі, Бердинських С. (2016)
Тихонюк О. - "Графічне аранжування об’єкта": методика викладання завдання для спеціалізації "Графічний дизайн" (2016)
Ярина А. - Проблеми організації спортивних парків у містобудівній структурі Києва, Яременко Л. (2016)
Slapac M. - Bastion architecture of historic Moldova (the end of the 17th century – the middle of the 19th century) (2016)
Nebesnyk I. - A brief history of collective practices in the visual arts of Transcarpathia (2016)
Луковська О. - Творчість Магдалени Абаканович: людина, простір, символ (2016)
Тичкова А. - Проблема повернення культурних цінностей до художніх музеїв України (2016)
Рожак-Литвиненко К. - Пейзажні та побутові мотиви у творчості художників – українських січових стрільців (2016)
Марковський А. - "Формула міста" у творчості Павла Федотовича Альошина (2016)
Повар М. - Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель Києва 1960 – 1980-х років (2016)
Попович К. - Жанрова структура та художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки 1980-х років (2016)
Маркарова К. - Особливості художньої мови Тетяни Голембієвської початку 2000-х років та сьогодення (2016)
Чуднівець А. - Самобутність петриківського розпису та іманентна творчість закордоном: порівняльний аналіз художньої стилістики (2016)
Ібо Чжан - Спілка скульпторів Сучжоу: симбіоз традицій та модерності (2016)
Гарькава О. - Цинська порцеляна з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (2016)
Dmytrenko N. - The reconstruction of a diadem from Sakhnivka village of Cherkasy region and the question about its attribution (2016)
Комаров М. - Урбаністичний аспект у творенні українського кінопростору (2016)
Грищенко О. - Групові виставки книги художника в Україні 2008 - 2016 років: концепції, досвід, проблематика (2016)
Комаров К. - Особливості функціонально-планувальної організації споруд для осіб з вадами зору (2016)
Сунь Ке - Влияние советского изобразительного искусства периода социалистического реализма на китайскую живопись второй половины ХХ века (2016)
Шалінський І. - Жлоб-арт: від кічу до революції (2016)
Амеліна Н. К. - До питання державного регулювання цін – втручання держави в механізм саморегулювання ринку чи об’єктивна необхідність, Ємельянцева Д. І. (2015)
Антоненко Н. В. - Cтворення центру сертифікованого навчання 1С в НТУ (2015)
Бабич Л. М. - Інноваційна складова як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі (2015)
Бабич Л. М. - Особливості фінансового планування на автотранспортних підприємствах (2015)
Бідняк М. Н. - Теорія і практика сучасного управління (2015)
Бойко В. В. - Систематизація факторів формування вартості автотранспортного підприємства, Любарська Н. В. (2015)
Бойко В. В. - Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства, Парфентьєва О. Г. (2015)
Бондар Н. М. - Управління розвитком транспортної інфраструктури в контексті сучасної парадигми "нового державного управління" (2015)
Бондаренко Є. В. - Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній, Яценко І. В. (2015)
Волинець Л. М. - Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення України (2015)
Волинець Л. М. - Управління матеріальними потоками на прикладі Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, Онищенко К. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського