Кохан С. Т. - Комплексное использование настольных спортивных игр в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров’я, Патеюк А. В., Бочкарникова С. А. (2017)
Левандовська Л. Ю. - Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів (2017)
Магльований А. В. - Концептуальна основа подання здоров’я людини, як системи, Кунинець О. Б. (2017)
Микитин Т. М. - Використання рекреаційного потенціалу Національних природних парків України, Шелюк В. О. (2017)
Мицкан Б. М. - Ефективність засобів фізичної реабілітації при розсіяному склерозі, Лисенко Ю. (2017)
Нагорна О. Б. - Фізична реабілітація після спортивних травм, Зелінський В. М. (2017)
Ніколенко О. І. - Теоретико-методологічні аспекти оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації, Кудрявцев А. І. (2017)
Савченко В. М. - Состояние духовного здоровья у больных людей, жителей Крыма (2017)
Чаланова Р. І. - Прогнозування ефективності реабілітаційних заходів із застосуванням індексу стрес-реактивності (2017)
Dębski S. S. - Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych na przykładzie Nordic walking i metabolizmu żelaza, Skalski D., Lizakowski P., Grygus I., Stanula A. (2017)
Mahlovanyy A. V. - Innovative method of rehabilitation of patients suffering from masticatory muscles contractures: complex approach, Pankevych V. (2017)
Nagorna O. B. - Rehabilitation support of children with special educational needs in the process of preparation for teaching in the school, Brega L. B., Gorchak V. V. (2017)
Pęczak-Graczyk A. - Fobia startowa a poziom optymizmu u dzieci trenujących pływanie sportowe, Skalski D., Makar P., Waade B., Stanula A. (2017)
Skalski D. - Urazy podczas pływania sportowego a ich rehabilitacja, Lizakowski P., Nesterchuk N., Stanula A., Dębski S. S., Glanert D. (2017)
Кириленко Т. С. - Концепція інтелектуальної та чуттєвої інтуїції: основні поняття та проблеми, Лобанова А. О. (2017)
Козлова А. Г. - Місце судово-психологічної експертизи в кримінальному процесі та алгоритм проведення психодіагностичного дослідження неповнолітніх жертв насильства (2017)
Карпушина Н. Б. - Емоційно-ціннісна компонента інформаційної компетентності слідчого (2017)
Лазуренко О. О. - Динаміка змін у розвитку емоційної компетентності студентів-медиків як результат впровадження спецкурсу та застосування тренінгових психотехнологій (2017)
Маслюк А. М. - Вплив емоційних станів на розвиток особистості (2017)
Попович І. С. - Оцінка ефективності впровадження програми оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості (2017)
Шпак М. М. - Психологічні типи емоційного інтелекту молодших школярів (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного становлення студентів (2017)
Тимофієва М. П. - Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості, Любіна Л. А. (2017)
Богрова Х. Б. - Методика розвитку просодичного компоненту мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії (2017)
Волобуєва А. І. - Динаміка розвитку адаптаційного потенціалу студентів (2017)
Кагамлик С. Р. - Київська митрополія проти Печерської Лаври: спір за монополію на київське друкарство як деструктивний чинник консолідації української церковної еліти ранньомодерної доби (2017)
Заторський Н. - Іншомовні запозичення в "Посланні Мисаїла" (2017)
Вараниця А. О. - "Я – вчитель, і мої учні – це лише діти": життєва історія Віктора Баліцького на тлі польсько–українських відносин у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Вовк Л. Г. - Діяльність товариства "Учительська громада" у роки Першої світової війни та перші повоєнні роки (2017)
Левицький В. О. - Розвиток легкої промисловості Чернігівської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Осмоловська О. Ю. - "Від Dux до Rex": до питання про коронацію Данила Романовича, Івасіків В. В. (2017)
Михтуненко В. В. - Громадська діяльність професора І. Я. Гурлянда (2017)
Салата Г. В. - Науково–технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Іван Петрович Прокоф’єв (1877–1958 рр.) (2017)
Котляров П. М. - Теоретичні засади освіти у ранніх педагогічних та релігійних творах Філіпа Меланхтона (2017)
Кузнєцов П. В. - Життєвий шлях, організаційна і наукова діяльність академіка В. М. Іпатьєва (2017)
Федьков О. М. - Спроби відновлення впливу та занепад Української соціал–демократичної спілки у період революційного піднесення (1910–1912 рр.) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918–й (2017)
Варгатюк С. В. - Дипломатичні контакти Директорії УНР з представниками антантського штабу на півдні України (2017)
Литвин Н. М. - Підготовка фахівців торговельно–економічного профілю в умовах планової економіки 1930–х років (2017)
Слободян С. О. - Робота над концепцією вітчизняної історії у рамках написання шкільних підручників в СРСР у 1934–1935 роках (2017)
Плазова Т. І. - Висвітлення діяльності Українського Партизансько–Повстанського Штабу в міжвоєнний період (історіографічний аспект) (2017)
Максюта М. Є. - Конститутивність феміністичних ідей в українському національно–культурному бутті першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Д’яченко А. В. - Український Легіон Самооборони в боротьбі за українську справу в роки німецько–радянської війни (1941–1945 рр.) (2017)
Диптан Л. С. - Медико–санітарне становище в Україні у 1944–1946 рр. і міграції населення (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.10) (2017)
Булгакова О. В. - Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. (2017)
Чайка Ю. В. - Жанровий та тематичний розвиток українського кінематографу доби "відлиги" (2017)
Матвійчук Н. В. - Публіцистика М. Куропася: основні напрями (2017)
Borchuk S. M. - "Ukrainian general encyclopedia": from idea to its implementation (2017)
Казьмирчук М. Г. - Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях (2017)
Кобижча Н. І. - Фонди бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації (2017)
Куширець К. О. - Підготовка "Рухом капітанів" Революції гвоздик (2017)
Михалевич В. В. - Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі, Братусь І. В. (2017)
Олійник О. М. - Історична контекстуалізація гостинності в Україні і світі: аспектуалізація проблеми (2017)
Присяжнюк О. М. - Джерельна база дослідження історії формування системи охорони пам’яток культурної спадщини Одещини (2017)
Шемета Ю. М. - Українське націотворення в історичній думці України 1991–2001 рр. (2017)
Кір’яков О. - Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х. (2017)
Королевич В. В. - Возникновение учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (2017)
Власова А. Ю. - Аудіовізуальні документи як джерело дослідження жіночого руху у Франції (1945–1975 рр.) (2017)
Осмоловська О. Ю. - Промислове піднесення 70–х рр. ХІХ ст. в Азербайджані та початок проникнення іноземного капіталу в Бакинську нафтову промисловість, Лозян М. І. (2017)
Рзаев В. - Уставы Министерства Народного Просвещения России и Нахичеванское уездное училище: возникновение и этапы развития (2017)
Байрамлы Д. - Освещение движения Хуррамитов в российской историографии XIX века (2017)
Казымбейли И. - Передача Эривана армянам и процесс создания в этом регионе армянского государства (2017)
Бондарчук Б. Г. - Символізація мовленнєвої діяльності Ж. Лаканом як шлях подолання суб’єкт–об’єктної моделі мови (2017)
Гутовська О. В. - Метаморфози феномену любові в стадіальній концепції (2017)
Ханжи В. Б. - Платон: от проблемы добра и зла к проблеме теодицеи (2017)
Бесєдіна Г. О. - Внесок теорії Л. Тевено і Л. Болтанськи "соціологія градів" у критичне переосмислення практико-орієнтованих підходів до дослідження соціальних явищ (2017)
Орищенко Н. О. - Образ Беатріче в "Божественній комедії" (2017)
Добролюбська Г. І. - Маловідома спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта, Добролюбська Ю. А. (2017)
Дудченко А. В. - Помісність і автокефалія в євхаристійній еклезіології Олександра Шмемана (2017)
Зборовська К. Б. - Онтологічний проект Мейстера Екхарта як підґрунтя антропології Миколи Кузанського (2017)
Іщук Н. В. - Поняття койнонії у Йоанна Зізіуласа (2017)
Несправа М. В. - Теорія Е. Нортон щодо мусульманського фактору в Європі (2017)
Митрофорний протоієрей Гарат І. - Ісихастська традиція у спадщині Василя Суразькогом (2017)
Павловська О. В. - Ідея Бога та проблема визначення поняття "Бог": логіко–філософські пошуки (2017)
Бредун І. В. - Есхатологічні ідеї: Старий Заповіт (2017)
Русин И. И. - Христоцентричность современной протестантской теологии миссии (2017)
Самчук В. А. - Рефлексія ідей суспільних трансформацій у філософії прагматизму Джорджа Герберта Міда (2017)
Стрижачук Ф. В. - Апологетичний потенціал філософського теїзму Річарда Свінберна (2017)
Соколовський О. Л. - Христологічні концепції у вченні антигностичних Отців (2017)
Хром’як М. В. - Богословський метод Григорія Ніського у контексті його богословської антропології (2017)
Хром’як Н. Л. - Ключові богословські ідеї Карла Барта у запереченні природного богослов’я (2017)
Голодюк Н. В. - Особливості нормативно–правової регламентації релігійного туризму та паломництва в Україні (2017)
Ахундов П. - Реформаторские тенденции в мировых религиях (2017)
Подорожній Ю. А. - Українська протестантська політична теологія (2017)
Вашкевич В. М. - Світоглядно-філософські основи науки і проблема демаркації (2017)
Бенюк О. Б. - Технічні інновації та мистецький експеримент у ХХ ст. (2017)
Білецька А. В. - Стратегії формування ефективної моделі соціально–економічного розвитку як основа суспільної стабільності та національної безпеки (2017)
Богданова Н. Г. - Ціннісні пріоритети як координати соціального світу сучасної людини (2017)
Бойко А. С. - Мова як фундаментальний феномен "третього світу" (2017)
Ворожейкін Є. П. - Екран як засіб формування візуально–інформаційного досвіду (2017)
Кириченко М. О. - Напрями оптимізації ідеології інформаційного суспільства в умовах трансформації соціальних відносин в Україні (2017)
Климань С. В. - Еволюційні свідоцтва любові: гіпотези походження взаємної прихильності (2017)
Ковальчук Н. Д. - Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців, Якубовська В. (2017)
Лаврова Л. В. - Людська тілесність у сучасній масовій культурі (2017)
Малишена Ю. О. - Основні дослідницькі вектори соціальної епістемології (2017)
Мартинов Р. С. - Феномен шизофреногенної комунікації в філософії і психіатрії, Білоус М. А. (2017)
Маслікова І. І. - Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації (2017)
Окорокова В. В. - Трансформація суспільного ідеалу в інформаційному суспільстві як основа сучасної утопії (2017)
Паньків О. В. - Соціально–етичні складові Інтернет–комунікації (2017)
Петік Я. О. - Методи вирішення проблеми логічного всезнання (2017)
Погасій Л. П. - Світоглядні аспекти діалогу як мовного і соціокультурного явища (2017)
Скиртач В. М. - Концептуалізація суб’єкта та її антропологічні наслідки (2017)
Страшко І. В. - Багатоплановість блогу: єдність та розмаїття функціональних характеристик (2017)
Субботін В. М. - Основні тенденції і перспективи сучасних процесів глобальної інституалізації (2017)
Ткаченко К. О. - Етичний вимір професійної діяльності адвоката (2017)
Цвібель А. О. - Роль концепту "прагматичної віри" у сучасних комунікативних теоріях (2017)
Шевченко М. О. - Проблема контрольованої еволюції людини (2017)
Кийков О. Ю. - Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху глобалізації та інформаційної революції (2017)
Jafarova A. I. - Gender equality and its role in the development dynamics of education (2017)
Doroshenko V. S. - Peculiarities of the use of system theories and their principles in teaching process (2017)
Мерлянова О. А. - Проект як форма навчального процесу у мистецькому учбовому закладі (2017)
Ратушна А. М. - Розуміння виховного ідеалу в культурно–освітньому просторі України 1919–1940 рр. (2017)
Шабаєва Л. М. - Нова українська школа: філософські основи обґрунтування (2017)
Васильчук Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення незаконних воєнізованих і збройних формувань (2017)
Вонсович О. С. - Американська військова база на території України: міф чи реальність? (2017)
Іщейкін К. Є. - Співвідношення колективного та індивідуального у процедурах бюджету участі (2017)
Карпяк О. М. - Політична адаптація особистості (факторний аналіз процесу) (2017)
Кисленко Р. В. - Особливості гібридних політичних режимів посткомуністичного простору (2017)
Куницький М. П. - Психологічні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільних відносин (2017)
Ниязов Х. - Государственная информационная политика: классический подход и современные концепции (2017)
Петров П. Г. - До проблеми визначення змісту понять "імідж", "образ", "бренд" (2017)
Соловйова А. С. - Особливості політичного дискурсу сучасної України в умовах необхідності зміцнення національної безпеки (2017)
Філатов Б. - Партійні стратегії сучасних патріотичних політичних сил: відображення в інституційних трансформаціях (2017)
Доскіч Л. С. - Політична участь на локальному рівні: теоретико–методологічні засади визначення та практика функціонування в умовах реформування системи місцевого самоврядування України (2017)
Бідочко Л. Я. - Ліва політика в Україні (1990–ті рр.): економічні та позаекономічні фактори (2017)
Гoцуляк В. М. - Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності (2017)
Дем’янчук В. А. - Особливості виборчої кампанії Івана Геля до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади (1990 р.) (2017)
Зименкова В. В. - Афганська спадщина Барака Обами (2017)
Юрчак В. М. - Близькосхідні конфлікти як виклик франко–американському партнерству (2017)
Кан Ден Сик. - Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея (2017)
Мирбашир Э. - Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению Армяно–Азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта (2017)
Ramazanova S. - Socio–political activity of Mehriban Aliyeva as the proof of Azerbaijani woman’s working status (2017)
Чербан О. О. - Концепція розвитку засобів масової інформації в Чеській Республіці та їх вплив на прийняття політичних рішень (2017)
XIII Міжнародна науково-практична конференція на тему "Європейські інтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку", 16-17 листопада 2017 р. (2017)
Абсалямова Л. М. - Аналіз ефективності методів та стратегій психологічної допомоги при розладах харчової поведінки (2017)
Больман С. Ю. - Психологічні особливості профілю самоставлення особистості в залежності від рівня прояву почуття сорому (2017)
Блінов О. А. - Опитувальник бойового стресу Блінова О. А. (ОБСБ) (2017)
Дмитришин Б. Я. - Особливості психоневрологічних змін у дітей з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому, Яскевич О. І., Бовкун О. А., Єсипова С. І., Дмитришин О. А. (2017)
Зайцева Ю. М. - Компоненти громадянської ідентичності та особливості їх розвитку, Прокоф’єва О. О., Прокоф’єва О. А. (2017)
Камінська О. В. - Психологічний аналіз проблеми самопізнання особистості (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічні особливості мотивації волонтерської діяльності, Глиздова А. Ю., Узвенчук В. С. (2017)
Кузіна В. Д. - Емпіричні індикатори впливу перфекціонізму на професійну ідентичність офіцерів (2017)
Кузнецова М. М. - Связь перфекционизма и оптимизма у студентов с разным уровнем академической успеваемости (2017)
Островська К. О. - Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах "взаємодопомоги", Андрейко Б. В. (2017)
Преснякова Л. В. - Результати емпіричного дослідження компетентності дільничних інспекторів прикордонної служби у професійному спілкуванні (2017)
Радзевілова О. В. - Психосоціальні особливості жінок, які вчинили насильницькі злочини у стані алкогольного сп’яніння (2017)
Санніков О. І. - Суб’єктивна трансформація ситуації в системі прийняття рішень особистістю (2017)
Чухрій І. В. - Особливості розвитку образу тіла у осіб з порушенням функцій опорно-рухового апарату (2017)
Шульженко Д. І. - Особливості психологічної роботи з емоційними станами батьків дітей з психофізичними порушеннями раннього віку (2017)
Яцина О. Ф. - Іпсативна методика в дослідженні шлюбно-сімейних практик партнерства та батьківства (2017)
Батьо М. З. - Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку (2016)
Гатеж Н. В. - Теоретичні основи формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Гопка О. М. - Творчий потенціал особистості як наукова категорія (2016)
Лесіна Т. М. - Творча особистість майбутнього вихователя дошкільного закладу –чинник мобілізації ресурсів дошкільнят (2016)
Мартинець Л. А. - Особливості управління професійним розвитком учителів (2016)
Покроєва Л. Д. - Умови розвитку професійних компетентностей педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Ступак О. Ю. - Методологія формування управлінської культури майбутніх учителів (2016)
Вигранка Т. В. - Модальність мовленнєвої компетентності у процесі підготовки майбутніх філологів (2016)
Горбач В. В. - Формування самостійності як особистісно-професійної риси майбутніх економістів (2016)
Євтифієв А. С. - Шляхи вдосконалення особистісних якостей суддів з вільної боротьби у процесі їх професійної підготовки (2016)
Жукова О. А. - Ігрові технології: інноваційно-методичний аспект професійної підготовки (2016)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання шкільного курсу "Фізична культура" (2016)
Манжос Е. О. - Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі (2016)
Никифорова Л. А. - Експериментальна методика формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Окопна Я. В. - Проблеми формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх туризмознавців (німецька мова після англійської) (2016)
Погорєлова А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – складовий компонент навчання обслуговуючим видам праці при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій (2016)
Попадич О. О. - Зміст і структура дидактичного процесу формування комунікативної культури майбутніх педагогів вищої школи (2016)
Ремньова А. Г. - Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін (2016)
Федорова О. В. - Інноваційні підходи навчання технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів технологій (2016)
Чайка О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Букатова О. М. - Про дидактичні принципи трудового навчання школярів (2016)
Гавриш І. І. - Становлення соціальної активності молодших школярів під час включення у добродійну діяльність (2016)
Кохан Л. В. - Вплив абстрактної наочності на розвиток структурних компонентів творчого потенціалу старшокласників та їх домінуючих ознак під час вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Московчук Л. М. - Артистичні уміння молодших школярів як предмет психолого-педагогічних досліджень (2016)
Podolski A. - Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowca, Лук’янченко М. І., Герасименко С. Ю. (2017)
Арєшина Ю. Б. - Методи рухової активності при рецидивному бронхіті у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2017)
Афанасьєв С. М. - Якість життя пацієнтів хворих на коксартроз за даними опитування з використанням SF-36, Толстикова Т. М., Афанасьєва О. С. (2017)
Базильчук О. В. - Інновації в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, Путров С. Ю. (2017)
Балушка Л. - Спортивна підготовка, як елемент процесу фізичного виховання учнів ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою, Флуд О., Мороз Т., Гнип І. (2017)
Банах В. І. - Вплив швидкості на спортивний результат стрибках на лижах з трампліна, Довгань О. М., Кучер Т. В., Казмірук А. В. (2017)
Бас О. А. - Програма фізичної реабілітації жінок після мастектомії відповідно до періодів відновлення (2017)
Безкопильний О. О. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі, Безкопильна С. В., Атамась О. А. (2017)
Бейгул І. О. - Форми і засоби фізичної рекреації як основа формування здорового способу життя студентської молоді, Тонконог В. М. (2017)
Боднар І. - Вплив інтегративного фізичного виховання на фізичну підготовленість школярів з різними рівнями функціонально-резервних можливостей, Шевців У. (2017)
Борейко Н. Ю. - Внутрішня мотивація до навчання студентів спеціальності "фізична культура і спорт", Азаренкова Л. Л. (2017)
Бугайчук Н. - Організація здоров’язбережувального середовища у вищому навчальному закладі (2017)
Будинкевич С. Н. - Вплив мовленнєвої культури на психоемоційний стан студентів-волейболістів, Чепелюк А. В. (2017)
Бутенко Т. В. - Хореографічні здібності та їх розвиток у дітей дошкільного віку, Мамчур С. Л. (2017)
Василенко М. М. - Методологічні підходи до дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах, Денисова Л. В. (2017)
Василюк В. М. - Детермінанти соціальної інтенції на формування здорового способу життя, Ярмощук О. О., Михаць Л. В. (2017)
Веселовський А. П. - Сучасні напрямки професійної підготовки вчителя фізичного виховання у світлі вимог сьогодення, Редчиць В. О., Веселовська О. М. (2017)
Волошин О. Р. - Проблема реалізації здоров'язберігаючих ідей в освітньому процесі (2017)
Воронецький В. Б. - Особливості динаміки функціональних показників дівчат протягом першого року навчання у ВНЗ (2017)
Врублевский Е. П. - Дифференцированная технология оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста (2017)
Галаманжук Л. Л. - Формування умінь, навичок в основних рухах та спеціальних знань у дітей дошкільного віку на сучасному етапі, Єдинак Г. А. (2017)
Галандзовський С. - Можливості використання бігових навантажень різного спрямування з метою покращення практико-професійної підготовленості студентів транспортного коледжу (2017)
Герасименко С. Ю. - Мотивація старшокласників до занять фізкультурно-оздоровчою та рекреаційною діяльністю, Жигульова Е. О. (2017)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я дівчат молодшого шкільного віку, Лук’янченко М. І., Podolski A. (2017)
Гладощук О. Г. - Валеологічна освіта як складова в формуванні фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Грибок Н. М. - Аналіз результатів сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Рогаля Ю. Л., Зорик М. М. (2017)
Давидюк І. В. - Оцінка професійної спрямованості майбутнього вчителя, організатора оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами (2017)
Даниленко А. В. - Психологические особенности отношения студенческой молодежи к активному туризму и рекреации (2017)
Довганик М. - Зміни параметрів альфа-ритму і реакції "розплющити і заплющити очі" та концентрації кисню в крові у студентів, які займаються оздоровчим бігом, Чичкан О., Котов С., Кмицяк М. (2017)
Єдинак Г. А. - Стан розвитку функціональних можливостей і фізичних якостей у дітей дошкільного віку на сучасному етапі, Галаманжук Л. Л. (2017)
Єзерський В. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування у підлітків інтересу до занять фізичними вправами (2017)
Жигульова Е. О. - Соціально-гігієнічні аспекти способу життя та особливості статевого виховання сільських дівчат-підлітків, Герасименко С. Ю. (2017)
Іванишин Ю. І. - Особливості психологічних характеристик підлітків з різним рівнем рухової активності і різною спортивною спеціалізацією, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2017)
Іваніків Н. М. - Туристичне краєзнавство як один із засобів здорового способу життя, Кухтій А. (2017)
Калічак Ю. Л. - Підготовка майбутніх вихователів до процесу фізичного виховання і розвитку дітей в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Кашуба А. А. - Взаємозв’язок компонентів змагальної діяльності у спортивних іграх (2017)
Кіндзера А. Б. - Характеристика фізичної активності школярів 5 - 9 класів, Боднар І. Р. (2017)
Ковальчук Г. Я. - Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею, Лупак О. М. (2017)
Козій Т. П. - Функціональний стан серцево-судинної системи у легкоатлетів і борців із різним типом тілобудови (2017)
Кондрацька Г. Д. - Методологічні основи формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти (2017)
Копко І. Є. - Компетентнісний підхід у формуванні готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти, Стець В. І. (2017)
Кузан М. М. - Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам`яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, Магльований А. В., Закаляк Н. Р. (2017)
Кузнецов М. В. - Проблеми відбору кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (2017)
Курчаба Т. М. - Соціальні проблеми працевлаштування інвалідів в сучасних умовах ринку (на прикладі Рівненської області), Заєць В., Кізло Н. Б. (2017)
Лемешко О. С. - Вплив проблемних задач на розвиток рухових навичок юних спортсменів, Копач М. М., Попович С. І. (2017)
Логвиненко О. Б. - Здоровий спосіб життя як інтегративний компонент життєдіяльності студентів (2017)
Мандюк А. Б. - Фактори, які визначають рухову активність учнів загальноосвітніх шкіл віком 15 - 17 років, Пелещишин Р. М. (2017)
Матвійчук Т. Ф. - Принципи формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Соловйов В. Ф., Окопний А. М. (2017)
Мацола Н. П. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності школярів, Щур Л. (2017)
Мельник В. В. - Визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів в польових умовах, Данилюк М. М., Поцілуйко П. В. (2017)
Михалюк Є. Л. - Вплив рухового режиму спортсменок високого рівня на їх функціональний стан після закінчення спортивної кар’єри (2017)
Мір-Бабаєва Г. - Вплив авторської програми фізичної реабілітації на відновлення функціонального стану в хворих із закритими переломами плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу, Герасименко О. (2017)
Мусієнко О. В. - Вплив занять адаптивним фізичним вихованням на моторику дітей з розладами спектру аутизму (2017)
Надім’янова Т. - Ефективність процесу фізичного виховання у початковій школі (2017)
Насонова Ю. А. - Педагогічні можливості засобів художньої гімнастики у формуванні культури рухів дівчаток молодшого шкільного віку (2017)
Ніконець А. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури під час педагогічної практики, Михайловський О. Б. (2017)
Омельченко Т. Г. - Сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді в Україні та світі (2017)
Осипенко Е. В. - Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации, Логвиненко А. Б., Кушнир Р. Г. (2017)
Осіп Н. Б. - Спеціальні уміння і їх значимість у підготовці майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Павлів І. - Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до навчання школярів плавання, Федорищак Р. (2017)
Павляшик В. - Культурологічні аспекти формування здоров’я у студентів (2017)
Пасічник В. М. - Структура захворюваності дітей дошкільного віку (на прикладі м. Львова та Львівської області), Пітин М. П., Волошин О. О. (2017)
Переверзєва С. В. - Форми позааудиторної роботи у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку, Марчик В. І., Василенко В. В. (2017)
Петренко І. В. - Залучення населення до спортивної волонтенрської діяльності, Бондар А. С. (2017)
Петрук А. П. - Програма формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ в процесі фізичної підготовки (2017)
Подгорна В. В. - Обґрунтування рухової корекції психофізичного стану у школярів із порушеннями розвитку (2017)
Прокопенко Н. О. - Вікові особливості оздоровчої фізичної культури (2017)
Проць Р. - Українські єдиноборства в контексті вітчизняного спеціалізованого фізичного та військово-патріотичного виховання, Проць Л. (2017)
Римик Р. В. - Педагогічні умови формування рівня рекреаційної активності у студентів вищої школи, Маланюк Л. Б., Синиця А. В., Лещак О. М., Римик В. Р. (2017)
Ріпак І. - Структура виконання техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля, Карпа І. (2017)
Ріпак М. - Стан та проблеми залучення дорослих жінок до різних форм рухової активності (2017)
Романчук О. В. - Організаційні аспекти іншомовної професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Польщі (2017)
Романчук С. В. - Дослідження суб’єктивної думки учасників бойових дій щодо важливості фізичної підготовленості військовослужбовців, Одеров А. М., Федак С. С., Афонін В. М., Лесько О. М. (2017)
Самойлик С. В. - Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури, Максим’як В. М., Дудник Р. І. (2017)
Самокиш І. І. - Основні проблеми моніторингу функціональних можливостей студентів вишів під час навчально-виховного процесу фізичного виховання (2017)
Серман Л. В. - Система фізичного виховання студентів у ВНЗ (2017)
Сливка Є. - З досвіду впровадження шкільної освіти з питань здоров’я у США, Шиян О. (2017)
Слобожанінов П. А. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект, Сущенко Л. П. (2017)
Соловей А. В. - Порівняння рухової активності дітей 13 - 15 років України та Польщі, Римар О. В., Ярошик М. Я. (2017)
Сороколіт Н. - Впровадження варіативних модулів навчальної програми з урахуванням матеріальної бази навчального закладу та інтересів учнів 7-х класів, Турчик І. (2017)
Степанченко Н. І. - Структурні та функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичного виховання, Магльований А. В. (2017)
Степанюк С. І. - Роль оздоровчих заходів у формуванні основ здорового способу життя, Городинська І. В., Грабовський Ю. А., Зазуляк І. Б. (2017)
Степанюк С. І. - Медичні проблеми здоров’язбереження, Ломака Ж. М., Лукянченко М. І. Шатинська О. В. (2017)
Строган Д. О. - Фізична підготовка жінок засобами пружинячих черевиків "Kangoo Jumps", Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2017)
Ступницька С. А. - Реалізація здорового способу життя – сучасні практичні підходи до комплексного застосування засобів фізичної реабілітації та фізичного виховання у дітей з патологією опорно-рухової системи (2017)
Сухінська В. О. - Використання стандартизованого "beep-test" як засобу формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 9 класів, Шиян О. І. (2017)
Сцісловський С. В. - Динаміка показників фізичної підготовленості хлопців 15 – 16 років із різними соматотипами (2017)
Туваков А. М. - Тенденції і перспективи розвитку фітнесу в Україні, Ярема В. І. (2017)
Філь В. М. - Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту, Копко І. Є. (2017)
Хомич О. - Засоби української народної фізичної культури та їх педагогічна характеристика, Слімаковський О., Малетич Н. (2017)
Чеховська Л. - Фітнес-індустрія України: стан і перспективи розвитку (2017)
Чичкан О. - Система підготовки спортсменів юнацької збірної з веслування на байдарках та каное в Україні та Польщі, Костовський М., Музика Б., Гіль М. (2017)
Чопик Р. В. - Проблеми застосування міжпредметних зв’язків у фізичному вихованні школярів на сучасному етапі (2017)
Шутка Г. І. - Соціально-педагогічні передумови вирішення проблеми фізичної підготовки та рухової активності школярів у таборах оздоровлення та відпочинку, Червоношапка М. О., Котов С. М., Мотас С. І. (2017)
Щербанік Х. О. - Туризм як складова екологічного виховання студентів вищих навчальних закладів, Чепелюк А. В. (2017)
Васюк К. М. - Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту, Боженко В. Г. (2017)
Вовк В. О. - Психолого-педагогічні чинники розвитку суб’єктної позиції майбутнього фахівця (2017)
Гресько М. В. - Психологічні особливості сприйняття радіаційного ризику (2017)
Гура Т. В. - Психологічні особливості інженерної діяльності (2017)
Чугуєва І. Є. - Професійна успішність майбутніх психологів у суспільстві ризику, Кузнецова С. В. (2017)
Крупник І. Р. - Особливості сімейних уявлень дітей позбавлених батьківського піклування (2017)
Литвиненко І. С. - Реалізація активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх психологів шляхом розв’язання життєвих ситуацій (2017)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктна взаємодія як баланс свободи та структури (2017)
Паламарчук О. М. - Вплив навчально-виховного процесу на актуалізацію екологічного потенціалу майбутніх фахівців з соціальної роботи (2017)
Педоренко В. М. - Психологічні особливості розвитку компонентів суверенних моральних цінностей майбутніх психологів (2017)
Проскурняк О. П. - Переживання емоційного вигорання та депресії у студентському віці, Чаплак Я. В., Чуйко Г. В. (2017)
Пустовий О. М. - Дослідження показників і форм агресії учасників бойових дій на Сході України (2017)
Рибак О. С. - Особливості класифікації культурно-ціннісних орієнтацій (2017)
Шульга Г. Б. - Вплив професійної мотивації на виникнення внутрішньоособистісного конфлікту в студентів першого року навчання, Коломієць Л. І. (2017)
Kovalchuk L. V. - Influence of extreme sports on the level of development of coordination abilities, Tkachivka I. M., Lisovsky B. P. (2016)
Вільчковська А. Е. - Айседора Дункан – життя та хореографічна діяльність (2016)
Вільчковський Е. С. - Застосування тестів в оцінюванні фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді в США, Пасічник В. Р. (2016)
Власюк О. О. - До питання корекції фізичного стану студентів 17 - 19 років засобами тайського боксу у секційних заняттях, Чуйко О. О. (2016)
Галаманжук Л. Л. - Забезпечення старшим дошкільникам відтермінованого позитивного ефекту від занять фізичними вправами (2016)
Гнітецька Т. В. - Стріт-воркаут як засіб залучення різних верств населення до масової фізичної культури, Ковальчук Н. М. (2016)
Грецький О. - Формуваня мотивації до занять спортом, Мицкан Б. (2016)
Єдинак Г. А. - Використання нетрадиційних видів рухової активності у фізичному вихованні дітей із обмеженими можливостями (2016)
Комаринська Н. Б. - Про взаємозв’язок розвитку фізичних якостей гімнасток (2016)
Котелевський В. І. - Застосування комп’ютерної програми діагностики психосоматичного стану студентської молоді в системі превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології (2016)
Кузь Ю. С. - Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей (2016)
Ладика П. І. - Управління в системі масового спорту (2016)
Лопацький С. В. - Корекція порушень постави студентів у процесіфізичного виховання з урахуванням стану біогеометричного профілю, Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2016)
Мединський С. В. - Змістове наповнення професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в США (2016)
Миценко Є. В. - Здійсненя поточного контролю успішності на заняттях з фітнесу у вищих навчальних закладах, Мішин С. В. (2016)
Мицкан Б. М. - Стан буккальних епітеліоцитів та еритроцитів і система антиоксидантного захисту при довготривалій гіпокінезії, Попель С. Л. (2016)
Наумчук В. І. - Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження (2016)
Омельяненко І. О. - Про дефініцію нормативно-правових основ фізичного виховання школярів (2016)
Пікінер О. - Рівень фізичної та функціональної підготовленості баскетболістів з вадами слуху (2016)
Павлюк А. Р. - Рухова активність як фактор розвитку дітей старшого дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги, Мицкан Т. С. (2016)
Сапрун С. Т. - Удосконалення позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл засобами олімпійської освіти (2016)
Христова Т. Є. - Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату (2016)
Косенко П. Б. - Музична педагогіка як ремесло, наука та мистецтво (2015)
Кравчук О. Г. - Музична освіта балетмейстера (2015)
Павлюк Н. М. - Художня культура як спосіб вираження національної ідентичності особистості (2015)
Гармаш І. М. - Музично–інструментальне виконавство як художньо-педагогічна проблема, Ніколаєва Г. О. (2015)
Лабунець В. М. - Педагогічні умови інструментально-виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв і музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів (2015)
Гавран І. А. - Формування педагогічної емпатії студентів інститутів мистецтв як засіб оптимізації процесу навчання (2015)
Міщанчук В. М. - Формування мотиваційно-спрямованого компонента музично-виконавської підготовленості майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій (2015)
Мельник О. П. - Комунікативний аспект діяльності педагога-музиканта у контексті здійснення музичного просвітництва (2015)
Корчагіна Г. С. - Потенціал інструментально-виконавської підготовки для формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Кузнецова О. А. - Нетрадиційні форми роботи у концертмейстерському класі при підготовці вчителя музики (2015)
Лисенко М. Ю. - Сутність та особливості саморегуляції особистості: психолого-педагогічний аспект (2015)
Скопич А. В. - Експериментальна методика формування мотивації до вивчення сучасної фортепіанної музики в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя (2015)
Чинчева Л. В. - Творчий підхід у підготовці майбутніх учителів музики до роботи з хоровими колективами (2015)
Теряєва Л.А. - Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2015)
Болдирєва І. Д. - Сутність поняття "творча взаємодія" у процесі концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Карташова Ж. Ю. - Шляхи розв’язання педагогічних задач у процесі інтегрованої інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Чжан Няньхуа - Процесуально-рівневий аналіз художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Лі Сянчжень - Методика підготовки майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи з учнями (2015)
Лінь Є - Методичні основи формування підготовленості майбутніх учителів музики до роботи з навчальними вокально-хоровими колективами (2015)
Хе Сюефей - Музична підготовка – як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії (2015)
Сунь Гоцян - Діагностичний етап формування вокальної підготовленості студентів на основі інтеграції національних традицій (2015)
Тан Цземін - Специфіка діагностувальної роботи з визначення співацької підготовленості студентів інститутів мистецтв (2015)
Сунь Лінян - Методика самовдосконалення студентів інститутів мистецтв у процесі фахового навчання (2015)
Чень Бо - Сутнісна характеристика готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності у процесі музично-інструментального навчання (2015)
Смородський В. І. - Педагогічна діагностика сформованості виконавських навичок гри на фортепіано (2015)
Бобро Н. С. - Професіограма педагога-балетмейстера (2015)
Грицюк О. А. - Розвиток креативності дітей дошкільного віку на музичних заняттях (2015)
Лі Лань - Теоретичні аспекти розвитку самостійності учнів у процесі фортепіанного навчання (2015)
Машин І. А. - "Атестація" як система стимулювання танцюристів-початківців (2015)
Мережко Ю. В. - Педагогічна діяльність українських композиторів кінця XIX – початку XX століття в контексті розвитку теорії та методики музичної освіти школярів (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Фортепіанна техніка, як основа розвитку піаніста - фахівця (2015)
Кондрацька Л. A. - Ентелехія людини музикуючої: історичний дискурс (2015)
Сабодаш В. М. - Історична достовірність колективного образу казаків у хореографічному мистецтві (2015)
Петелько С. В. - Деякі історичні аспекти циркового мистецтва африканського континету (2015)
Чакава Т. О. - Система аналізу руху Рудольфа фон Лабана (2015)
Бондур С. О. - Методика викладання курсу "мистецтво балетмейстера-репетитора" (2015)
Наші автори (2015)
Без'язичний Б. І. - Методологічні підходи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2017)
Бублей Т. А. - Характеристика морфофункціонального стану учнів основної школи з відхиленнями у стані здоров'я, Дьоміна Ж. Г. (2017)
Крюкаєв М. М. - Зміст контролю та оцінки коспонентів фізичної підготовленості студентів технічного ВНЗ на початковому етапі навчання боротьбі самбо, Соболенко А. І. (2017)
Кротов Г. В. - Інновації у фізичному вихованні молодших школярів, Бриль П. П. (2017)
Kuznetsova O. T. - Innovative aspects of the implementation of university students' professionally applied physical preparation, Zubrytskyi B. D. (2017)
Кун Сянлинь - Сравнительная характеристика специальной работоспособности квалифицированых гребцов Китая и Украины (2017)
Мартынов Ю. О. - Методика двигательно-координационной подготовки юных самбистов на этапе начальной спортивной специализации, Соболенко А. И. (2017)
Мартинов Ю. О. - Гирьовий спорт як засіб фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Масляк І. П. - Вплив аеробіки силової спрямованості на стан кардіореспіраторної системи школярів старших класів (2017)
Мишин М. В. - Анализ техники владения баскетбольной коляской игроками разных функциональных классов соревновательной деятельности (2017)
Пакулін С. Л. - Інтерактивні методи впливу в підвищенні ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебийніс В. Б. (2017)
Панкратов Н. С. - Особливості змагальної діяльності в силових видах спорту та єдиноборствах (2017)
Петренко І. В. - Організаційні аспекти підготовки спортивних волонтерів (2017)
Соболенко А. І. - Фізіологічні основи побудови методики тренувального процесу на початковому етапі навчання студенток боротьбі самбо, Крюкаєв М. М. (2017)
Соболенко А. І. - Удосконалення техніко-тактичних дій студентів ВНЗ у боротьбі самбо, Мартинов Ю. О. (2017)
Согор О. - Відмінності структури та змісту регламентації змагальної діяльності у змішаних одноборствах, Пішин М. (2017)
Спесивих О. О. - Проблема надлишкової ваги серед учнів середнього шкільного віку, Назарук А. С. (2017)
Шпичка Т. А. - Особенности игры в футбол как физкультурно-оздоровительного вида деятельности (2017)
Яблонська А. О. - Аеробіка як засіб покращення психофізичного стану студенток (2017)
Козир А. В. - Типологічна класифікація керівників дитячих хорових колективів (2016)
Хань Юйцень - Самоорганізація вчителя музичного мистецтва: науково-теоретичний аналіз проблеми (2016)
Гао Іюань - Інноваційний потенціал особистості як наукова категорія (2016)
Кузнецова О. А. - Процесуально-функціональний аналіз моніторингової діагностики фахової підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Завіруха Л. А. - Пізнавальна активність майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема (2016)
Хомич І. М. - Основні принципи підготовки майбутніх учителів музики до педагогічної взаємодії з хоровим колективом (2016)
Ролінська О. Г. - Спонукання до рефлексивного осмислення результатів евристичної діяльності як одна з педагогічних умов забезпечення продуктивності евристичного навчання майбутніх учителів музики (2016)
Лаврентьєва Н. В. - Педагогічна діагностика рівнів сформованості творчого мислення майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Ярошевська Л. В. - Методичні принципи диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики на традиціях одеської хорової школи (2016)
Гао Жоцзюнь - Процесуально-функціональний аналіз самоконтролю майбутнього вчителя музики (2016)
Лю Цзін - Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків (2016)
Гу Цзін - Специфіка вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музики (2016)
У Сінмей - Творчо-спонукальна функція процесу підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва (2016)
Чжан Няньхуа - Педагогічні умови формування художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2016)
Ху Манлі - Специфіка підготовки майбутніх учителів музики до роботи з вокальними ансамблями (2016)
Чень Бо - Когнітивно-мотиваційний напрям підготовки майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної роботи зі школярами (2016)
Сюй Цзяюй - Творчо-компетентнісний підхід до етнокультурної підготовки майбутнього вчителя музики (2016)
Ма Чень - Педагогічні умови співацької підготовки майбутніх учителів музики до роботи з учнями у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Григор’єва О. - Формування художнього інтересу молодшого школяра як проблема хореографічного виховання (2016)
Степанова Л. П. - Специфіка розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Степанова Л. П. - Сутність пізнавального інтересу підлітків до сприйняття вокальної класичної музики у процесі навчання, Хан Сяосянь (2016)
Тітович В. І. - Аплікатура в клавірних творах Й. С. Баха (2016)
Лисіна Н. І. - Розквіт французької клавірної школи (2016)
Ролінська О. Г. - Поелементне введення евристичних дій у практику фортепіанної підготовки студентів (2016)
Козачук О. С. - Українська піаністка Олена Зайцева (золота медалістка з Полтави) (2016)
Папченко В. П. - Творчий колектив музичного проекту і його взаємодія з продюсером під час запису у студії (2016)
Наші автори (2016)
Бабушко С. Р. - Неперервність освіти і конкурентоспроможність фахівця (2016)
Гузій Н. В. - Професіоналізм діяльності методичних працівників у контексті структурно-функціонального підходу, Гориславець Є. О. (2016)
Гуменюк Н. Я. - Філософсько-психологічний зміст особистісної готовності викладача ВНЗ до професійної діяльності (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Управлінська деонтологія у сфері освіти: науково-педагогічний дискурс (2016)
Кайдановська О. О. - Теоретичні основи художнього пізнання у професійній підготовці архітекторів (2016)
Коваль П. М. - Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І. А. Зязюна (2016)
Луніна В. Ю. - Творчий потенціал учителя: компонентно-критеріальна характеристика (2016)
Марцева Л. А. - Компетентність як основа професійного успіху та самовдосконалення фахівців (2016)
Масич В. В. - Структурні компоненти продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога (2016)
Мосейчук А. Р. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект (2016)
Осипова Т. Ю. - Варіативність педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі (2016)
Радомська А. М. - Вища художньо-графічна освіта як шлях до успішної самореалізації особистості (2016)
Ткаченко О. М. - Етнопедагогічна компетентність як запорука професійної майстерності сучасного педагога (2016)
Хольченкова Н. М. - Особистісно орієнтований підхід у хореографічній діяльності як умова формування здоров’язбереження дітей та молоді (2016)
Альзубейді Альгейс - Історико-теоретичні основи музично-композиторської творчості: історіографія і реальність (2016)
Бахов І. С. - Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі (2016)
Башкір О. І. - Деприваційна модель підготовки вчительських кадрів у системі вищої педагогічної освіти України XІX – початку XX ст. (2016)
Гавран М. І. - Реалізація концепції навчання впродовж життя у процесі підготовки та перепідготовки фахівців (досвід Польщі), Пуга О. О. (2016)
Мільто Л. О. - Педагогічна майстерність в творчій спадщині П. Каптєрева (2016)
Саюк В. І. - Діяльність освітніх консультаційних організацій у розвитку освіти м.Києва, Зімбалевський О. В. (2016)
Стойчик Т. І. - Туринський процес як напрям підвищення якості професійної підготовки в Україні (2016)
Таможська І. В. - Діяльність вітчизняних університетів у дореволюційну добу: проблеми історико-педагогічної історіографії (2016)
Антонюк В. М. - Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів, Мандрик О. М., Свирида Б. В. (2016)
Васильєва Н. В. - Педагогічні умови виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних університетів (2016)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес ВНЗ педагогічної системи виховання фізичної культури студентів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Макаренко О. В. - Формування комунікації як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Попадич О. О. - Методика активізації дослідницької та проектної діяльності майбутніх педагогів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Свистунов О. Ю. - Фреймові технології в процесі викладання природничих дисциплін іноземним студентам, Шмоніна Т. А. (2016)
Тур О. М. - Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності (2016)
У Сінмей - Творчо-виконавська діяльність – основа успішної інструментально-виконавської підготовки магістрантів музичного мистецтва (2016)
Горбенко С. С. - Створення вчителем особистісно орієнтованого простору в процесі мистецького навчання і виховання учнів (2016)
Нагорна Н. В. - Основні вимоги до сучасного вчителя біології, Дану А. А. (2016)
Покроєва Л. Д. - Моніторинг розвитку професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл у процесі післядипломної освіти, Армейська Л. В. (2016)
Від організаторів (2014)
Гон М. М. - Політика пам’яті України й Польщі щодо жертв голокосту: особливості реалізації, Івчик Н. С. (2014)
Мосієнко О. В. - Символічний простір Бердичева (2014)
Долганов П. С. - Меморіальні таблиці у структурі символічного простору рівного (2014)
Мисан В. О. - Проблема етнічної ідентифікації у змісті шкільної історії (2014)
Чернюк С. Л. - Соціально-політична та літературна комунікації в епіцентрі: поезія Євромайдану (Майдану) (2014)
Szczęsny-Kostanecki D. - Ukraina w polskich planach politycznych doby Księstwa Warszawskiego (2014)
Фальковська Л. М. - Переживання несправедливості у зв’язку з ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської, української ментальності (2014)
Венгерська В. О. - Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український "проекти" (2014)
Рудницька Н. В. - Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині) (2014)
Максимов О. В. - Судова реформа на Правобережжі 1864 р.: фахова дискримінація поляків в умовах "кадрового голоду" (2014)
Панченко В. С. - Поляки Волині у мировому суді: аналіз судових практик (2014)
Вержанська Т. А. - Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. (2014)
Лехнюк Р. О. - Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українства (2014)
Білобровець О. М. - Польська преса в громадсько-політичному житті України в роки першої світової війни (2014)
Туровський Р. - Формування культурної ідентичності в світлі cинергійної антропології Сергія Хоружого: базові концепти та приклади їх застосування (2014)
Шліхта І. В. - Польська vs українська ідентичності: освітня політика у Другій Речі Посполитій і формування української нації (2014)
Погуляєв О. І. - Соціально-економічне життя поляків Правобережної України у добу української революції (1917-1921 рр.) (2014)
Гладишук С. О. - Спроба нормалізації польсько-українських відносин в Західній Волині у 1919–1921 рр. в контексті становлення тимчасової адміністрації (2014)
Тарковська Н. - Доктор Аполінарій Тарнавський – популяризатор Гуцульщини (2014)
Новіцька Ю. Й. - Національна політика Другої Речі Посполитої (2014)
Рафальська Т. Л. - Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період "великого терору" на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) (2014)
Пилипович Т. В. - Армія генерала Андерса: причини появи та участь українців (2014)
Стельникович С. В. - Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації (2014)
Будз К. М. - Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.) (2014)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях) (2014)
Кордон М. В. - Європейський союз – Україна: візова лібералізація (2014)
Партико З. В. - Чи перемогли Україна та Польща в Другій світовій війні? (2014)
Рудницький Ю. - Примирення. Від Волині – до Майдану (2014)
Теремко В. І. - Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності (2014)
Бондар Ю. В. - Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності (2014)
Недашківська Т. Є. - Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне, Денисевич О. В. (2014)
Давидова Л. М. - Проблеми регіональної газетної періодики в сучасному інформаційному просторі України та Польщі (2014)
Kowalczyk R. - Pogranicze w ogniu. Ukraina, Białoruś, Litwa w 1812 r. (2015)
Кримська O. - Трансформації польського землеволодіння у містах і містечках Подільської губернії в складі Російської імперії (2015)
Рудницька Н. - Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя) (2015)
Громакова Н. - Освітні практики як чинник формування польського національного проекту (2015)
Панченко В. - Національна складова імперської кадрової політики на Волині у 1871–1919 рр. (на прикладі Житомирського з’їзду мирових суддів) (2015)
Лехнюк Р. - Українсько-польські відносини в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть у висвітленні газети "Руслан" (2015)
Білобровець O. - Суспільно-політичні орієнтації поляків України в роки Першої світової війни (2015)
Мосієнко O. - Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел (2015)
Мартинюк B. - Балто-Чорноморський союз: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (2015)
Готра O. - Історична пам’ять як чинник формування ідентичності (2015)
Возна Л. - Історична пам’ять у контексті теорії довгих хвиль (2015)
Бабка B. - Політика пам’яті та пам’ять у політиці: Україна 2010-2013 рр. (2015)
Венгерська B. - Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі (2015)
Папакін A. - Довгий шлях до союзу: контакти між Варшавою та Києвом у 1918–1919 рр. (2015)
Дехтярук B. - Похід Червоної армії в Західну Україну у вересні 1919 рок (2015)
Лисенко B. - "Волинська програма" воєводи Генрика Юзевського як спроба вирішення українсько-польської міжетнічної конфронтації у Другій Речі Посполитій у 20-30-х роках ХХ століття (2015)
Гуцало Л. - Політика радянської влади щодо польського населення України у 30-х роках ХХ ст. (2015)
Крамар Ю. - Ідея польсько-українського порозуміння в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського (2015)
Загурська-Антонюк B. - Політичний внесок І. Я. Падеревського у становлення польської державності у першій половині XX століття (2015)
Рафальська T. - Реалізатори сталінської політики "великого терору" 1937-1938 рр. на Житомирщині (2015)
Киридон A. - Українсько-польський діалог в умовах революції гідності (2013–2014 рр.), Троян C. (2015)
Задорожня A. - Україна та східноєвропейські держави: на шляху до демократії (2015)
Рудницька O. - Правові засади співробітництва України та країн Балто-Чорноморського регіону (2015)
Iszczuk W. - Czas na Intermarum. Idea Józefa Piłsudskiego wciąż żyje. W obliczu agresji barbarzyńskiej Rosji państwa Europy ŚrodkowoWschodniej powinny zjednoczyć się w mocnym sojuszu geopolitycznym (2015)
Кордон M. - Європейський Союз: результати розвитку за 65 років (2015)
Ковальская-Стус A. - Единство культуры как признак политического успеха (Культурно-конфессиональные противоречия у истоков Украины) (2015)
Туровська O. - Поняття негативної свободи в філософії Ісайї Берліна (2015)
Кретов П. - Медійний дискурс влади та національна ідентичність: символічний вимір новітнього міфу України., Кретова O. (2015)
Пахоменко C. - Ідентичність у конфлікті на Донбасі (2015)
Близнюк A. - Гібридна війна ХХІ століття. Пропаганда як основна складова у політичних, соціальних та етнічних протистояннях (2015)
Від редакційної колегії (2016)
Касьянов Г. - Історична політика 1980–2000-х рр.: "Захід", "Східна Європа" (спроба порівняння)" (стенограма) (2016)
Сталя Ю. - Виховання патріотизму в контексті процесу європейської інтеграції (2016)
Венгерська В. - Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід (2016)
Киридон А. - Волинь, 1943: утвердження ситуативних кодів пам‟яті (2016)
Осевська Е. - Свідомість і історична пам‟ять в процесі патріотичного виховання (2016)
Гон М. - Колективна амнезія: механізми маргіналізації пам‟яті про "чужих" в Україні (2016)
Любарець А. - Радянські монументи в політиці пам‟яті в Україні 2005–2016 рр. (2016)
Філінюк А. - Демографічні, соціально-станові трансформації польської меншини у Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в контексті сучасної історіографії (2016)
Кундельський В. - Польський чинник у міжнаціональних взаєминах на теренах Правобережної України (1793–1850 рр.): осмислення сучасної літератури (2016)
Моздір В. - Польські навчальні заклади Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: сучасний історіографічний дискурс (2016)
Веремеев С. - Греко-католическая церковь в Беларуси в оценках православных церковных историков (2016)
Маркевич О. - "Nobless Oblige", або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Весельська Н. - Зображення адміністративно-територіальних меж українських земель польським істориком О. Яблоновським (2016)
Конарівська Ю. - Мемуари учасників Листопадового повстання 1830-1831 рр. як джерело вивчення польських визвольних змагань (2016)
Олійник С. - Польська інтелегенція Львова і російська окупаційна влада 1914–1915 років (2016)
Кучер Н. - Національна структура міст та містечок Правобережної України (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) (2016)
Гуцало Л. - Етнополітичні процеси в Донбасі: ретроспективний погляд у 1920–1930 рр. (2016)
Рудницька О. - Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2016)
Комарніцький О. - Громадсько-політична робота студентів польських педагогічних навчальних закладів радянської України (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Трубчанінов С. - Історично-географічні дослідження в університеті Яна Казиміра (1919–1939 рр.) (2016)
Рудницька Н. - Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944–1946 рр. (2016)
Комарова О. - Редакційно-видавнича діяльність Василя Доманицького у Закопаному (2016)
Клімчук Ю. - До питання про участь українців у польському русі опору (1941 –1944 рр.) (2016)
Oshovska А. - Wyzwania współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Ukraińcy w Polsce. Raport z badań empirycznych (2016)
Білобровець О. - Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд (2016)
Сичевський А. - Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст (2016)
Ковальчук І. - Громадська і наукова діяльність І. Фещенка-Чопівського у Польщі (2016)
Кордон М. - Європа знань (2016)
Прокопович Т. - Культурно-мистецький простір поліетнічного міста: Рівне між двома світовими війнами (2016)
Давидова Л. - Видавнича діяльність університетів на сучасному етапі: українсько-польський досвід (2016)
Duda К. - Tadeusz Wilczyński (1888–1981) – uczony i pasjonat (2016)
Пастушенко Н. С. - Экспериментальное исследование информативности амплитудного спектра голосового сигнала для аутентификации пользователя, Малонга Б. Д., Файзулаева О. Н. (2015)
Горбатий І. В. - Дослідження точності методів визначення спектрів сигналів при здійсненні багатопозиційної імпульсної модуляції (2015)
Пелешок Є. В. - Математична модель когерентної демодуляції взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією (2015)
Наритник Т. М. - Особливості формування сигнально-кодових конструкцій на основі технології Wi-Fi для побудови телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Осипчук С. О., Уривський Л. О. (2015)
Семко В. В. - Ситуаційне управління доступом в інформаційно-телекомунікаційній системі, Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Складанний П. М. (2015)
Старкова О. В. - Оцінка функціональної стійкості локальної комп ютерної мережі (2015)
Sokolov A. V. - Nyberg construction nonlinear transforms based on all isomorphic representations of the Galois field GF(512) (2015)
Абдуллаев Алтай Карам оглы - Влияние курения на организм спортсмена, Ребар И. В. (2017)
Авербах О. А. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток гуманітарної спрямованості засобами ігрових видів спорту, Сенкевич В. А. (2017)
Адамчук В. В. - Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні (2017)
Аксьонова О. П. - Критерії оцінювання інноваційного уроку фізичної культури (2017)
Анікеєнко Л. В. - Розвиток мотивації та самосвідомості як основа фізичного виховання (2017)
Антоневич Б. Р. - Застосування стретчінгу в фізичній реабілітації чоловіків 40 - 50 років з дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта у поперековому відділі на амбулаторному етапі, Алєксєєнко Є. Ю. (2017)
Арефьєв В. Г. - Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи (2017)
Арефьєва Л. П. - Гуманістичні пріоритети у процесі соціалізації майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту, Плющакова О. В. (2017)
Артюшенко А. О. - Особливості впливу занять різними видами одноборств на формування вольових та фізичних якостей дітей 12 - 13 років (2017)
Архипов О. А. - Оздоровчій біг як основа самостійних занять для осіб різного віку, Питомець О. П. (2017)
Базильчук О. В. - Характеристика когнітивного компоненту в структурі готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2017)
Башавець Н. А. - Постановка проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: суперечності та перспективи вирішення (2017)
Безкопильний О. О. - Про застосування акмеологічного підходу у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі (2017)
Бессарабова О. В. - Теоретичні основи застосування гри в корекції пізнавальної діяльності слабозорих дітей (2017)
Білан Я. О. - Сутність і зміст методики розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній робот (2017)
Білик В. Г. - Сучасні погляди на природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Бобровник С. І. - До питання щодо застосування фізичної реабілітації дітей старшого шкільного віку з вродженими вадами серця після операції на санаторному етапі, Мерзлікіна О. А. (2017)
Бойчук Р. І. - Методика фізичної підготовки студентів-волейболістів у річному тренувальному циклі, Захаркевич Т. М. (2017)
Бойчук Р. І. - Вплив показників рухової координації на ефективність ігрової діяльності школярів, які займаються футболом, Крижанівський В .Р. (2017)
Болотов О. О. - Педагогічний вплив на виховання міжособистісного спілкування студентів в умовах навчально-виховного процесу засобами фізичного виховання (2017)
Бондар Т. К. - Аквафітнес як засіб формування професійно важливих складнокоординаційних рухів майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання, Дьоміна Ж. Г. (2017)
Бондаренко С. В. - Особливості адаптації рухової функції дітей-першокласників до статичного компонента навчальних навантажень (2017)
Борисова Ю. Ю. - Оцінка фізичного стану дітей 15-16 років (2017)
Босенко А. І. - Фізична підготовленість і система її оцінки у допризовної молоді України, Судець С. В. (2017)
Бочкова Н. Л. - Корекція ступеня виявленості гіперхолестеринемії як чинника ризику серцево-судинних захворювань у фізкультурно-оздоровчих заняттях, Ярчук Н. П. (2017)
Бублей Т. А. - Характеристика моделі процесу навчання фізичних вправ школярів 5 - 9 класів з відхиленнями у стані здоров’я, Редько Т. М. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование морфологических и психологических показателей у волейболисток (2017)
Булейченко О. В. - Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп, Підвальна О. В. (2017)
В’яла О. М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності (2017)
Вихляев Ю. М. - Розробка методики оцінки фізичного стану студентів (2017)
Воловик Н. І. - Енергетична доступність та жіноча спортивна тріада, Путров О. Ю. (2017)
Voloshyn O. О - Formation of motor skills of students by means of belt wrestling alysh in physical education (review of literature sources), Pryimakova O. О. (2017)
Врублевский Е. П. - Мониторинг уровня физической кондиции женщин зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным шейпингом (2017)
Гаркава О. В. - Пошук шляхів підвищення рівня навчальних занять з фізичного виховання за допомогою іноваційних фітнес технологій (2017)
Гацоєва Л. С. - Фізична та розумова працездатність учнів з вадами слуху у спеціальних навчально-виховних закладах (2017)
Гладощук О. Г. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Грейда Н. Б. - Профілактика та лікування гіпертонії і ступеню засобами лікувальної фізичної культури, Кренделєва В. У. (2017)
Грибан Г. П. - Діяльність гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині в 20-ті роки ХХ століття (2017)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2017)
Данилевич М. В. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2017)
Денисенко Н. Г. - Роль ресурсного підходу у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Денисова Л. В. - Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту (2017)
Джуринський П. Б. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці магістрів з фізичної реабілітації (2017)
Дорофєєва О. Є. - Вплив мотивації до занять фізичним вихованням на рівень фізичного здоров‘я та фізичної підготовленості студентської молоді, Яримбаш К. С. (2017)
Дубогай О. Д. - Теоретико-прикладні основи формування здоров’язбережувальної освіти школярів в системі впровадження технології "Навчання у русі" (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування професійної культури у майбутніх фахівців з туризму (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Моніторинг упровадження профільного навчання фізичної культури старшокласників в Україні (2017)
Євтушок М. В. - Зміст особливостей організації пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять фізичними вправами (2017)
Єрмоленко О. В. - Науково-теоретичні аспекти застосування організаційно-управлінських інновацій в національній сфері фізичного виховання та спорту, Єрмоленко М. В. (2017)
Жамардій В. О. - Теоретичне обґрунтування програмно-методичного забезпечення дисциплін із фізичного виховання засобами фітнес-технологій (2017)
Завальнюк О. В. - Цінність фізичної культури та спорту як об’єкт філософського пізнання (2017)
Завидівська Н. Н. - Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’язбережувального навчання студентів (2017)
Задворний Б. Р. - Стретчинг як спосіб урізноманітнення уроків фізичного виховання в школі (2017)
Захаріна А. Г. - Закордонний досвід формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2017)
Захарова І. Ю. - Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молод (2017)
Игнатенко Н. В. - Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к подготовительной медицинской группе, Брайко Н. И. (2017)
Іванова Л. І. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи зі школярами, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи – нагальна потреба сучасності, Омельчук О. В. (2017)
Кальонова І. В. - Сучасні методи реабілітації больових синдромів поперекової локалізації в пауерліфтерів, Страколист Г. М. (2017)
Касьян А. В. - Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку (2017)
Коваленко Н. Л. - Аналіз соціалізації студентів у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю в процесі вивчення іноземних мов, Прищепа Т. В. (2017)
Коваленченко В. Ф. - Ефективність ЛФК та масажу в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу та інших захворювань легень, Степаненко Р. В. (2017)
Козицька А. П. - Вивчення та дослідження впливу занять танцювально-оздоровчої ритмічної гімнастики в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Пшенична Л. П. (2017)
Колумбет А. Н. - Структурное содержание координационного качества ритмичности и критерии ее оценивания (2017)
Корх-Черба О. В. - Теоретичні аспекти та організаційно-методичні особливості використання елементів черлідінгу у процесі фізичного виховання студентів, Севастьяненко Л. В. (2017)
Kravchenko Y. V. - The modern view of the formation of readiness of the future teachers of physical culture to pedagogical interaction in sports and recreational activities, Sushchenko L. P. (2017)
Кузенков Е. О. - Условия оптимизации нагрузки в тренировочном процессе баскетболистов (2017)
Кузенков О. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки (2017)
Кузнєцов О. В. - Виховні аспекти в методичних особливостях впровадження навчання гри в шахи в організацію рухливих ігор учнів молодшого шкільного віку, Матвієнко М. І. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Методологічні основи особистісно-орієнтованого виховання студентів у процесі їх залучення до цінностей фізичної культури (2017)
Кузьменко В. Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації як пріоритетний напрям вищої фізкультурної освіти, Іванова Г. Я. (2017)
Кузьменко Н. В. - Личная гигиена и её роль в формировании ЗОЖ студентов, Толмачева С. Е. (2017)
Латенко С. Б. - Методологія використання сучасних технологій фізіотерапії з метою відновлення фізичної працездатності спортсменів, Копочинська Ю. В. (2017)
Лахно Д. М. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації жінок 40 - 45 років з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки на санаторному етапі, Русин М. Ю. (2017)
Левицька Л. М. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації підлітків 12 - 14 років з вегето-судинною дистонією на санаторному етапі, Войцехівський Р. Е. (2017)
Лисецька О. Я. - Регулювання механізмів державного управління фізичною освітою і спортом, Фролова О. О. (2017)
Літус Р. І. - Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи (2017)
Луценко Р. В. - Психолого-педагогічні засоби та методи підготовки юних футболістів в період ігрової діяльності (2017)
Любіна Л. В. - Формування та особливості мотивації до навчальної діяльності студенток засобами фітнесу на заняттях фізичного виховання (2017)
Ляхова І. М. - Розвиток координаційно-рухової сфери дітей зі зниженим слухом віком 7 – 16 років у порівнянні з їхніми однолітками зі збереженою слуховою функцією (2017)
Маковецька Н. В. - Менеджмент професійного розвитку як основа формування компетентності фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2017)
Маленюк Т. В. - Застосування дистанційного навчання у процесі вивчення курсу "Теорія і методика викладання легкої атлетики" студентами факультету фізичного виховання (2017)
Маринчук В. В. - Стан та перспективи розвитку сфери фізичного виховання студенської молоді, Кривобок Т. П. (2017)
Марущак М. О. - Особливості вікової динаміки загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів основної школи в процесі вивчення футболу (2017)
Масенко Л. В. - Значення впровадження комбінованої секції "Оздоровча аеробіка - основи самозахисту" в контексті реформування системи освіти в Україні (2017)
Медведєва І. М. - Методика розвитку швидкісно-силових здібностей студентів ВНЗ у процесі занять волейболом, Дорохова О. В. (2017)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у легкоатлетів-спринтерів залежно від статі (2017)
Мішин М. В. - Аналіз застосування прийомів проштовхування баскетбольного візка гравцями різних функціональних класів у процесі змагальної діяльності (2017)
Мунтян В. С. - Основы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов (2017)
Назаркевич Л. І. - Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Недільська А. І. - Функції керування у процесі фізичного виховання, Касіч Н. П. (2017)
Нестеренко Т. М. - Здоровий спосіб життя студентів гуманітарних спеціальностей як сучасна домінанта вищої освіти (2017)
Ничипоренко І. В. - Шляхи активізації студентської молоді до фізкультурної діяльності (2017)
Огниста К. М. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до фізичного виховання учнів, Огнистий А. В. (2017)
Одайник В. В. - Баскетбол як основний засіб розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання (2017)
Оленєв Д. Г. - Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій (2017)
Омельяненко О. В. - Формування дисциплінованості в учнів-спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі (2017)
Опанасюк Ф. Г. - Роль рухової активності студентів у підвищенні ефективності навчального процесу в спеціальному навчальному відділенні, Краснов В. П. (2017)
Осипенко Г. А. - Молекулярні механізми регуляції процесів росту скелетних м’язів після фізичних тренувань, Вдовенко Н. В. (2017)
Осіп Н. - Спеціальні знання та їх значимість у фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2017)
П’ятничук Г. О. - Аналіз впливу засобів легкої атлетики на психологічні якості студентів (2017)
Панкратов Н. С. - Современные оздоровительные технологии в процессе физического воспитания студентов с нарушением опорно–двигательного аппарата (ОДА) (2017)
Парчевський Ю. М. - Підвищення мотивації спортивно-оздоровчої діяльності студентів (2017)
Петрук А. П. - Рівень методичної підготовленості офіцерів як складової фізичної підготовки підрозділу (2017)
Пилипенко В. М. - Спортивно-технічна підготовка юних футболістів на тренуваннях, Філоненко О. А. (2017)
Піонтковський Д. В. - Розвиток координаційних здібностей молодших школярів першого року занять велоспортом ВМХ (2017)
Пічурін В. В. - Особливості взаємозв’язку фізичної підготовленості і психофізичних характеристик у студентів (2017)
Попадюха Ю. А. - Комп’ютеризовані елісферичні системи IMOOVE для реабілітації опорно-рухового апарату в спорті (2017)
Потапова О. В. - Оцінка впливу рухливих ігор на функціональний стан дихальної системи хлопчиків молодшого шкільного віку (2017)
Приймаков А. А. - Взаимосвязи параметров физического развития, скоростно-силовой подготовленности и специальной работоспособности борцов высокой квалификации, Ейдер Е., Коленков А. В. (2017)
Прима А. В. - Термінологія формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання засобів активного відпочинку під час навчальної діяльності студентів (2017)
Приходько В. В. - Місія сучасних університетів у формуванні особи лідера, інтелігента та патріота своєї країни (2017)
Приходько Г. І. - Проблематика питань фізичного виховання учнівської молоді на з’їздах громадськості другої половини ХIХ століття (2017)
Putrov S. Y. - Valeological discourse on formation, strengthening and preservation of human health (2017)
Ребрина А. А. - Рухова активність і зміцнення здоров’я в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури учнівської і студентської молоді, Рудніченко М. М. (2017)
Ревуцька О. В. - Вплив низьковентиляційного способу життя за Ревуцькою О. В. на обмін речовин в організмі, Коваленченко В. Ф. (2017)
Редькіна М. А. - Методика фізичної підготовки студенток нефізкультурного профілю засобами танцювальної гімнастики, Чорній І. В. (2017)
Рибалко Л. М. - Формування фахових компетентностей в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичного виховання у ВНЗ (2017)
Рябченко В. Г. - Решение задач управления в учебно-тренировочном процессе, Власенко С. О. (2017)
Рябченко Р. В. - Умови ефективного керування здоров’ям школярів у процесі занять фізичними вправами (2017)
Савлюк С. П. - Аналіз програм з корекції просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору, Панчук А. П. (2017)
Саломаха О. Є. - Використання засобів фізичної реабілітації при порушенні постави (2017)
Самокиш І. І. - Розуміння сутності функціональних резервів організму людини фахівцями різних галузей науки, Приймаков О. О. (2017)
Сватьєв А. В. - Теоретичне підґрунтя підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2017)
Сергієнко В. М. - Особливості жіночого організму на заняттях легкою атлетикою, Корж С. О. (2017)
Сичов С. О. - Застосування педагогічних принципів в ерготерапії (2017)
Скрипченко І. Т. - Роль та місце спортивного орієнтування у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму (2017)
Slobozhaninov P. A. - The structure of professional competence of the future experts in fitness and recreation, which is formed with the use of information and communication technologies (2017)
Соснов А. Г. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації чоловіків 65 - 75 років з гіпертонічною хворобою ІІ ступеня на санаторному етапі, Філоненко О. О. (2017)
Сосновський В. В. - Оцінка ефективності гірського тренування спортсменів, що спеціалізуються в швидкісно-силових видах спорту, Пастухова В. А. (2017)
Стасенко О. А. - Технологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Терещенко О. В. - Мотивація та інтерес студенток педагогічних спеціальностей до занять фізичним вихованням на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Тимошенко О. В. - Управління навчально-виховним процесом на уроках фізичної культури (стан та перспективи) (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання підлітків у процесі занять гімнастикою, Шегімага В. Ф. (2017)
Толмачева С. Е. - Двигательная нагрузка – основной компонент оздоровления подрастающего поколения, Кузьменко Н. В. (2017)
Тонконог В. М. - Використання методів та засобів кругового тренування на заняттях з легкої атлетики студентів вищого навчального закладу, Подзерко Р. І. (2017)
Устіменко Г. О. - Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління (2017)
Філатова З .І. - Навчання плавання студентів спеціальних медичних груп у системі фізичного виховання ВНЗ на засадах принципів безпеки та запобігання непередбачених ситуацій (2017)
Філіппов М. М. - Порівняння інформативності різних методів визначення фізичної працездатності спортсменів, Сосновський В. В. (2017)
Філіппов М. М. - Фізіологічні умови поетапного забезпечення максимального споживання кисню у спортсменів (2017)
Хасанов М. Х. - Погляди на організацію фізичного виховання у вищих навчальних закладах через підготовку студентів до самостійних занять фізичними вправами, Матвієнко М. І. (2017)
Хіміч І. Ю. - Європейський досвід організації фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Хлус Н. О. - Використання степ-аеробіки під час занять з фізичного виховання з дітьми старшого дошкільного віку (2017)
Хмельницька Ю. К. - Взаємозв'язок гомологаційних характеристик лижних трас з характером реалізації функціональних можливостей організму кваліфікованих лижників-гонщиків, Єфанова В. В. (2017)
Холопова А. М. - Педагогічний контроль функціонального стану студентів спеціальної медичної групи, Холопова А. В. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Гендерні особливості змін функції сприйняття часу у юних спортсменів в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення перше), Хохлов А. В. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Визначення фізичної працездатності спортсменів за методом power-ергометрії (із багаторічного досвіду автора) (2017)
Христова Т. Є. - Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій (2017)
Цюпак Т. Є. - Вплив засобів фізичної реабілітації на показники частоти серцевих скорочень та системи дихання підлітків хворих на хронічний бронхіт, Філак Я. Ф. (2017)
Черновський С. М. - Результати впровадження методики професійно-прикладної фізичної підготовки у майбутніх дизайнерів (2017)
Чеховська Л. - Сучасний стан і проблеми розвитку інфраструктури масового спорту України (2017)
Чіжаєв П. І. - Вплив занять вільною боротьбою на фізіологічні показники дітей віком 10 - 13 років, Ніколаєв В. А. (2017)
Шевченко О. В. - Формування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури засобами проектної діяльності, Мельнік А. О. (2017)
Щепотіна Н. Ю. - Обґрунтування ефективності побудови тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань (2017)
Ювченко С. В. - Мотивація до занять фізичним вихованням засобами національних видів єдиноборств з елементами самооборони студенток вищих навчальних закладів (2017)
Юхно Ю. О. - Класифікація інформаційних технологій у сфері фізичної культури та спорту (2017)
Янченко І. М. - Формування інтересу до занять шейпінгом у студентів вищих навчальних закладів для вдосконалення своїх фізичних можливостей та самореалізації в подальшій професійній діяльності, Хапсаліс Г. Л. (2017)
Содержание (2017)
Маркес Санцио - Упрощение технологии реставрации задних боковых зубов с помощью Admira Fusion x-tra (2017)
Скібіцька О. О. - Аналіз якості ендодонтичної обробки зубів за даними рентгенологічного дослідження, Тринадцятко Т. І., Крупич М. О., Хеннаві Д. Ф. (2017)
Пашаев А. Ч. - Изменение местного иммунитета и уровня провоспалительных цитокинов у пациентов с хронической стоматогенной инфекцией на фоне сочетанного воздействия традиционной терапии и пиобактериофага, Карагезова К. Ч. (2017)
Сидорак Х. Т. - Гістологічне та СЕМ дослідження зубів з рентгенологічними ознаками апікального періодонтиту (2017)
Данко Е. М. - Вплив світлодіодного випромінювання на мікрофлору ротової порожнини хворих на хронічний генералізований пародонтит ІІ–ІІІ ступенів, Костенко С. Б., Костенко Є. Я., Добровольська М. К. (2017)
Малий Д. Ю. - Оцінка терапевтичної ефективності препаратів вітаміну D3 в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, асоційованого з поєднаною ендокринною патологією, за показниками стану імунної системи, Комісаренко Ю. І., Антоненко М. Ю., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Димитрова А. Г. - Динамика распространенности и особенности структуры заболеваемости пародонта у лиц молодого возраста, Дикова И. Г., Мялковский К. О. (2017)
Марков А. В. - Найближчі результати застосування убіхінону для лікування хворих на генералізований пародонтит (2017)
Самойленко А. В. - Безпосереднє протезування в комплексному лікуванні захворювань пародонту, Єрмаков О. А. (2017)
Якубова І. І. - Розробка схеми профілактики раннього дитячого карієсу та доведення її ефективності в дітей до двох років, Кузьміна В. А. (2017)
Ушко Н. А. - Функциональное состояние больших и малых слюнных желез у больных с амелобластомами челюстей в динамике хирургического лечения (2017)
Тимофеев А. А. - Микробная сенсибилизация к стафилококку у больных с амелобластомами, Ушко Н. А. (2017)
Барило О. С. - Ефективність використання часткових знімних протезів з антибактеріальним лаковим покриттям, Юр А. М., Фурман Р. Л. (2017)
Закалата Т. Р. - Ортодонтичне лікування пацієнтів із захворюваннями пародонту, Ісакова Н. М., Шінкарук-Диковицька М. М. (2017)
Международный ортодонтический симпозиум "IOS Kiev-2017" (2017)
Палійчук В. І. - Реакція литкового м’яза на вплив акрилових пластмас (2017)
Мазур І. П. - Вірусні ураження порожнини рота (2017)
Сідельнікова Л. Ф. - Метод активного навчання у викладанні дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології", Дікова І. Г., Дімітрова А. Г. (2017)
Печковський К. Є. - Невиправна втрата вітчизняної стоматології (присвячується профессору Антоніні Михайлівні Політун) (2017)
Абрамов С. А. - Зміст та структура тренувального процесу студентів волейболістів протягом підготовчого періоду в спортивній секції, Довгопол Е. П. (2017)
Агеєв П. М. - Дзюдо як засіб розвитку фізичних якостей студентів вищих навчальних закладів, Запольский Д. П. (2017)
Афанасьєв С. М. - Роль факторів ризику у прогресуванні остеохондрозу та формуванні клінічних синдромів, Толстикова Т. М. (2017)
Без’язичний Б. І. - Педагогічна етика в професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Коваль С. С., Худякова В. Б., Гіль Ю. Б. (2017)
Бистра І. І. - Відбір студентів до секційних груп занять з фітнесу та аеробіки за ознаками координаційних здібностей (2017)
Білий В. В. - Механізми зниження артеріального тиску в людей хворих на есенціальну гіпертензію засобами фізичної реабілітації, Рідковець Т. Г. (2017)
Бут К. В. - Стан професійно-прикладної фізичної підготовки у студентів технічних спеціальностей (2017)
Гавриленко О. О. - Оцінка фізичної підготовленості борців вільного стилю, які навчаються на початковому етапі багаторічного спортивного удосконалення (2017)
Гармаш А. Г. - Методи дослідження функціонального стану жінок першого зрілого віку (2017)
Грибан Г. П. - Педагогічне конструювання та проектування фізкультурно-оздоровчого процесу студентів в умовах модернізації системи фізичного виховання, Тимошенко О. В., Гошко А. М., Скорий О. С. (2017)
Грибан Г. П. - Дієвість використання експериментальної програми фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп ВНЗ, хворих на ожиріння, Гуртова Т. В., Куспиш О. В. (2017)
Джим В. Ю. - Опредиление уровня физического развития и физической подготовленности у пауэрлифтеров 12 - 14 лет, Павленко Д. Г. (2017)
Довгопол Е. П. - Розвиток фізичних якостей школярів, які займаються волейболом (2017)
Долженко Л. П - Фізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчання, Перегінець М. М. (2017)
Друзь В. А. - Собенности поэтапного отбора и прогнозирования успешности спортсменов в многолетнем процессе его подготовки, Абдул Вахид Дшад Нихад (2017)
Корюкаєв М. М. - Особливості організації занять з атлетизму для студентів вищих навчальних закладів у сучасному освітньому вимірі (2017)
Лаврентьєв О. М. - Рухова активність запорука здорового способу життя, Буток О. В., Сокіл О. А. (2017)
Миценко Є. В. - Мотивація до занять фітнесом у студентів вищого педагогічного навчального закладу (2017)
Мороз Є. О. - Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних плавців на початковому етапі базової підготовки (2017)
Мулик В. В. - Вплив занять бодібілдингом на показники спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок в різні фази специфічного біологічного циклу, Джим Є. С., Джим В. Ю. (2017)
Муллагильдина А. Я. - Анализ индивидуальных психологических особенностей и соревновательных результатов лучников высокой квалификации (2017)
Нікітченко А. М. - Розвиток силових якостей рухового складу спортивної дії в атлетизмі (2017)
Ніколаєнко В. В. - Освітня спрямованість змагань у дитячому футболі (2017)
Онищук М. В. - Фізичне виховання учнівської молоді у процесі спортивних ігор, Старинець Я. В. (2017)
Павлось Р. М. - Динаміка параметрів психофізичного стану у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю з використанням засобів легкої атлетики, Павлось О. О., Свищ Я. С., Череповська О. А. (2017)
Пономарьов C. В. - Фізична культура у повсякденному житті дорослого населення: стан і перспективи, Павлось А. В., Смірнова Л. М., Кубрак Я. Д. (2017)
Стасюк Р. М. - Психологічні основи тактичної діяльності в сфері спорту, Васильєв В. В., Куриленко О. В. (2017)
Стасюк Р. М. - Конверсія спортивної підготовки, як актуальний напрям вдосконалення фізичного виховання, Левковець О. Г., Песоцький С. М. (2017)
Степанюк С. І. - Факультет фізичного виховання та спорту ХДУ – історія і сучасність, Коваль В. Ю. (2017)
Стешиц А. В. - Засіб зміцнення здоров’я – здоровий спосіб життя, Сікальчук І. М. (2017)
Терещенко В. І. - Розвиток спеціальних рухових якостей гімнаста, Стешиц А. В. (2017)
Хом’юк А. В. - Формування у підлітків вольових якостей у процесі фізичного виховання (2017)
Хоменко О. С. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів аграрних спеціальностей (2017)
Чаплигін В. П. - Психолого-педагогічні аспекти побудови моделі здорової особистості, Терещенко В. І. (2017)
Чахвадзе Н. Ю. - Характеристика фізичного розвитку та фізичної підготовленості спортсменів–чоловіків та жінок, що спеціалізуються в дзюдо, Нікітченко А. М. (2017)
Чеховська А. Ю. - Ефективність впровадження новітніх фітнес-технологій в систему навчання студентів ВНЗ, Градусова Н. В. (2017)
Title (2016)
Content (2016)
Trandafilov V. V. - Mathematical model for the study and design of a rotary-vane gas refrigeration machine, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Y. (2016)
Zasiadko Y. - A study of water ice formation and melting processes on vertical cooled pipes, Pylypenko O., Forsiuk A., Gryshchenko R. (2016)
Doroshenko A. - Polymeric materials for solar energy utilization: a comparative experimental study and environmental aspects, Shestopalov K., Mladionov I., Goncharenko V., Koltun P. (2016)
Butovskyi I. - Anticipated economic return from application of the ejector heat exchanger for light fraction hydrocarbon condensation on the petroleum storage depot, Kogut V., Zhikhareva N., Khmelniuk M. (2016)
Khliyeva О. Ya. - Viscosity of ternary solutions composed of propylene glycol, ethanol and water, Nikulina А. S., Polyuganich M. P., Ryabikin S. S., Zhelezny V. P. (2016)
Geller V. Z. - Solubility and miscibility of refrigerants R407C and R410A with synthetic compressor oils, Lapardin N. I. (2016)
Kniazieva N. O. - Complex quality criterion of control of the intellectual services provision in NGN, Shestopalov S. V. (2016)
Olshevska O. V. - Computer program for calculation microchannel heat exchangers for air conditioning systems (2016)
Афанасьєв С. - Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональні можливості серцево-судинної системи хворих на коксартроз, Афанасьєва О. (2017)
Без’язичний Б. І. - Технологічний підхід до освітнього процесу у ВНЗ, Журід С. М., Худякова В. Б., Шаленко В. В., Гіль Ю. Б. (2017)
Бінецький Д. О. - Особливості виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі навчальної діяльності (2017)
Бондаренко В. В. - Специфіка первинної професійної підготовки інспекторів патрульної поліції (2017)
Бугайов Є. В. - Антропометричні особливості юних важкоатлетів 10 - 12 років та юнаків того ж віку, які не займаються спортом, Джим В. Ю. (2017)
Володченко А. В. - Особенности физического развития спортсменов кик-боксинга разного уровня подготовки (2017)
Гаєва С. О. - Необхідність розвитку гнучкості студентів спеціальної медичної групи на заняттях з фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Гаєвий В. Ю., Серветник А. В. (2017)
Джим Є. С. - Особливості тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом в спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду (2017)
Долженко Л. П. - Фізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчання, Перегінець М. М. (2017)
Желєзний О. Д. - Фізична реабілітація спортсменів з ігрових видів спорту при травмах нервової системи, Засік Г. Б., Мухін В. М., Остапенко О. Л. (2017)
Квасниця О. М. - Програма фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 (2017)
Кийко А. С. - Влияние различных режимов прерывистой гипоксии на функциональное состояние квалифицированных альпинистов, Мулик В. В. (2017)
Колот А. В. - Особливості темпо-ритмової структури бігу найсильніших спринтерів світу, Камперо Е., Соколов В. В. (2017)
Коростильова Ю. С. - Порівняльний аналіз змагальної діяльності стрільців з малокаліберної гвинтівки на VI Всесвітніх літніх іграх військовослужбовців, Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. (2017)
Корюкаєв М. М. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки студентів-дзюдоїстів (2017)
Косівська С. В. - Методика розвитку рухового інтелекту в дітей-сиріт 3-6 років засобами фізичного виховання (2017)
Максимова К. В. - Роль і місце фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять в системі діяльності вищих навчальних закладів м. Харкова (2017)
Павлова Т. В. - Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку в позаурочних заняттях, Діденко Т. В. (2017)
Павлось Р. М. - Позаакадемічні заняття фізичним вихованням студентів ВНЗ у ракурсі освітніх інновацій, Булатов О. М., Гребінка Г. Я., Осінчук В. В. (2017)
Парчевский Ю. Н. - Социально-педагогические основы воспитания личности студентов Государственного университета телекоммуникаций (2017)
Перегінець М. М - Рухова активність старшокласників прикарпаття які навчаються в загальноосвітніх закладах різного профілю, Долженко Л. П, Тронь Р. А. (2017)
Садат К. Н. - Клинико-физиологические основы физической реабилитации больных с шейным остеохондрозом (2017)
Соболенко А. І. - Особливості планування засобів швидкісно-силової підготовки в дзюдо, Туряниця І. С. (2017)
Стасюк Р. М. - Футзал як головний чинник соціальної адаптації студентів і курсу вищих навчальних закладів, Лисенко О. В., Васильєв В. В. (2017)
Степанюк С.І. - Характеристика фізичної підготовленості спортсменок з урахуванням ігрового амплуа гравців, Юськів К. В, Юськів С. М., Свирида В. С. (2017)
Терещенко О. В. - Здоров’я людини в системі інтердисциплінарних досліджень, Чаплигін В. П., Стешиц А. В. (2017)
Тимочко-Волошин Р. - Ефективність авторської програми фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп 5 – 9 класів сільських шкіл з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини, Трач В. (2017)
Тупиця Ю. І. - Форми і методи використання фізичних вправ в режимі навчального дня студентів (2017)
Туряниця І. С. - Засоби та методи швидкісно-силової підготовки юних дзюдоїстів, Соболенко А. І. (2017)
Туряниця І. С. - Дзюдо як засіб розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей студентів (2017)
Черепанова Н. В. - Роль рухової активності в формуванні здорового способу життя студентської молоді (2017)
Черепанова Н. В. - Особливості фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи у вищих навчальних закладах України (2017)
Ясько Л. В. - Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту, Білецька В. В. (2017)
Королев А. В. - Исследование динамики поршневого насоса в нормальном режиме работы и при срыве подачи, Чжоу ХуиЮй (2016)
Титлов А. С. - Разработка транспортных абсорбционных холодильных приборов, Очеретяный Ю. А. (2016)
Doroshenko A. - Evaporative water and air coolers for solar cooling systems. Analysis and perspectives, Shestopalov K., Mladionov I. (2016)
Колесниченко Н. А. - Аналитическое исследование теплового состояния тела при высокоинтенсивных процессах распространения теплоты, Волгушева Н. В., Бошкова И. Л. (2016)
Прусенков Н. А. - Предпосылки включения подвижного слоя в ограждающую конструкцию (2016)
Пупков Д. О. - Переносний параболоциліндричний сонячний нагрівач харчових продуктів. Частина 2 (2016)
Овсянник А. В. - Повышение энергоэффективности систем индивидуального теплоснабжения зданий путем снижения температурного графика после термореновации, Трошев Д. С. (2016)
Когут В. Е. - Создание компьютерной модели эксперимента по очистке дымовых газов, Бутовский Е. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2016)
Титул, содержание (2014)
Kaliuzhna M. O. - First Records and Comparative Notes of Twelve Aphidiid Species (Hymenoptera, Aphidiidae) from the Fauna of Ukraine (2014)
Khaganinia S. - A Review of the Genus Cheilosia (Diptera, Syrphidae) from Iran, Kazerani F. (2014)
Kovalchuk O. M. - New Extinct Carp Fisli Taxa (Teleostei, Cyprinidae) from die Late Neogene of Southeastern Europe (2014)
Koretsky I. - Rare Late Miocene Seal Taxa (Carnivora, Phocidae) from the North Sea Basin, Rahmat S., Peters N. (2014)
Kramarenko S. S. - Spatial Variation of the Land Snail Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Pulmonata, Enidae): a Fractal Approach, Dovgal I. V. (2014)
Grandova M. A. - Aquatic Heteroptera of Great Rivers of the Ukrainian Steppe Zone and Seasonal Changes of Abundance and Biomass (2014)
Chiary H. R. - Morphological Redescription and Molecular Characterization of Dactylogyrus labei (Monogenea, Dactylogyridae) from Catla catla: a New Host Record in India, Chaudhary A., Singh H. S. (2014)
Anistratenko V. V. - Conchological Variability of Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae)in the Black-Azov Sea Basin, Anistratenko O. Yu., Khaliman I. A. (2014)
Nebogatkin I. V. - Birds as the Feeders of Ticks (Acari, Ixodida) in Megalopolis of Kyiv (2014)
Negrobov 0. P. - A New Species of Dolichopus (Diptera Dolichopodidae) from Japan, Fursov V. N., Selivanova O. V. (2014)
Notes (2014)
Абдулвахид Длшад Нихад - Вопросы спортивного отбора и спортивной ориентации в литературном дискурсе (2016)
Адирхаєв С. Г. - Обгрунтування засобів фізичної культури, що забезпечують розвиток рухової активності молоді з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Балан Б. А. - Аналіз фізичної і технічної підготовленості футболістів 17 – 21-річного віку в період переходу до професійних команд (2016)
Бойко А. Л. - Методы психофизиологического тестирования спортсменк по художественной гимнастике (2016)
Булатов С. - Особливості вивчення мотивації до здорового способу життя у хлопців-підлітків, які знаходяться в школах соціальної реабілітації (2016)
Гринь А. Р. - Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток НТУУ "КПІ" (2016)
Дорофєєва О. Є. - Особливості імунного статусу як критерії оптімізації тренувального процесу у висококваліфікованих спортсменів (2016)
Єфіменко Н. П. - Формування рекреативної діяльності майбутніх педагогів фізичної культури, Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. (2016)
Зюзь В. Н. - Аспекты профессиональной подготовки туристов водников, Балухтина В. В. (2016)
Кажмір А. П. - Порушення біомеханіки рухового апарату після торакопластики та напрямки їх корекції засобами фізичної реабілітації, Мухін В. М. (2016)
Казаріна О. А. - Технічна підготовленість волейболісток різної кваліфікації (2016)
Левченко В. А. - Оцінка респіраторного забезпечення у дівчат юнацького віку з проявами фізичної дезадаптації в умовах форсованого дихання, Файчак Р. І., Оклієвич Л. І., Бублик С. А., Карабанович П. П. (2016)
Marchuk S. A. - Indices of psychophysical qualities of students (2016)
Нікітченко А. М. - Теоретичні і методичні аспекти формування рухових умінь і навичок у боротьбі на поясах Алиш, Коптев К. Г. (2016)
Пітин М. П. - Проблеми інтеграції навчальної та спортивної діяльності студенів, Передерій А. В., Мельник М. Г. (2016)
Путро Л. М. - Основные недостатки количественной и качественной полноценности пищевых рационов спортсменов высокого класса, Котко Д. Н., Гончарук Н. Л. (2016)
Саламаха О. Е. - До питання індивідуалізації підготовки спортсменів (2016)
Семенів Б. С. - Підвищення професійної працездатності студентів біолого–технологічного факультету в процесі фізичного виховання, Пристанський Т. Г., Стахів М. М. (2016)
Сердюк М. Г. - Форми та методи діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень та освіти України (2016)
Сосненко Є. П. - Вивчення умов психологічного супроводу творчого розвитку студентської молоді на заняттях в групі оздоровчого плавання, Лупало О. В. (2016)
Cушко Р. О. - Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості висококваліфікованих баскетболістів: огляд проблеми і шляхи вирішення (2016)
Тодорова В. Г. - Структура та зміст змагальної діяльності в видах спорту з високими вимогами до хореографічної підготовки (2016)
Футорний С. М. - Сучасний стан та актуальні проблеми фізичної реабілітації в Україні (2016)
Хачикян С. С. - Встречная атака в боксе (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції мислення у юних спортсменів 13 – 16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення четверте) (2016)
Хрипач А. - Корекція психофізичного стану студентів, хворих на сколіоз, з використанням занять плаванням, Король О., Гулей К., Оліярник В. (2016)
Цыганенко О. И. - Проблема применения питания для профилактики и лечения синдрома перетренированности у спортсменов. пути решения, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Черновський С. М. - Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студенток факультету дизайну, Колумбет О. М. (2016)
Чичкан Е. - Теоретико-методические аспекты тактической подготовки и соревновательной тактики в гребле академической, Яковенко Е., Яшная Е. (2016)
Шашлов М. І. - Зміни гормонального статусу і спеціальної працездатності спортсменок у спортивному фитнесе (2016)
Шерзад Афанди Рашид - Факторы совершенствования спортивной тренировки в условиях повышенных температур (2016)
Бованенко О. О. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "естетична" та "художня культура" у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2017)
Бутриновська У. П. - Групи самодопомоги як ефективна форма соціальної роботи (2017)
Вакуленко О. В. - Теоретичні стратегії і моделі профілактики негативних явищ та ФЗСЖ (2017)
Гедзур А. С. - Психолого-педагогічні аспекти соціалізації військовослужбовців строкової служби (2017)
Ду Лян - Самореалізація особистості студента у процесі позанавчальної музично-просвітницької діяльності (2017)
Дябел Л. І. - Особливості соціальної політики України щодо соціальної підтримки сімей, Литвинович Т. Ю. (2017)
Капська А. Й. - Соціально-педагогічне консультування як чинник попередження конфліктів старшокласників, Циганенко А. П. (2017)
Короткова Р. І. - Сформованість професійно-комунікативної компетентності як показника готовності до соціально-педагогічної діяльності, Кірмуц Є. О. (2017)
Костюшко Г. О. - Українські фізико-оздоровчі традиції у формуванні здорового способу життя підлітків: теорія та практика, Бакал І. В. (2017)
Лю Сінь - Позанавчальна діяльність як педагогічний фактор соціального виховання студентів (2017)
Мирошніченко Н. О. - Соціально-педагогічна профорієнтація молоді з інвалідністю в умовах реабілітаційного закладу (2017)
Міхеєва О. Ю. - Алгоритм соціально-педагогічної роботи з прийомними сім’ями (2017)
Неїжпапа Л. С. - Форми та методи формування патріотизму учнівської молоді, Коробка Ю. Ю. (2017)
Пидюрa І. П. - Критерії та показники ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2017)
Ремньова А. Г. - Педагогічні умови виховання толерантності майбутніх соціальних педагогів (2017)
Рудкевич Н. І. - Мова спілкування як ознака етнокультурної соціалізації, її етносоціальні функції (2017)
Сидорчук М. С. - Особливості використання інтерактивних методів у роботі з вихованцями закладів тимчасового перебування (2017)
Синякова В. Б. - Гендерна соціалізації дівчат-підлітків із неповних родин (2017)
Степанова О. А. - Превенція депресивних станів дівчат-підлітків у межах діяльності шкільної психологічної служби (2017)
Чжан Сяосін - Виховання етнічної толерантності студентів засобами клубної діяльності (2017)
Чжоу Цянь - Критерії та показники ефективності виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності (2017)
Ясточкіна І. А. - Особливості ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи, Заплатинська Г. С. (2017)
Артеменко І. Е. - Формування навичок тайм-менеджменту у майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу (2017)
Бибик Д. Д. - Особливості формування лідерського потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2017)
Годлевська А. І. - Комунікативність особистості як складова успішної професійної діяльності фахівців соціальної сфери (2017)
Голубенко Т. О. - Формальна та неформальна освіта майбутніх соціальних працівників (2017)
Житинська М. О. - Психолого-педагогічна характеристика людей похилого віку як об’єкта соціально-педагогічної підтримки (2017)
Ковальчук О. В. - Соціальна робота з дітьми, котрі залишились без батьківського піклування: технологічний аспект, Червенко О. О. (2017)
Лісовець О. В. - Теоретичний аналіз змісту соцільно-правового захисту у діяльності соціального працівника (2017)
Мельник І. П. - Внутрішньо переміщені особи як об’єкт соціальної роботи (2017)
Нежинська О. О. - Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту, Тименко В. М. (2017)
Савельчук І. Б. - Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії, Гапич Ю. В. (2017)
Тимошенко Н. Є. - Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника, Кирилюк О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Ostapenko O. - Power efficiency opportunities for industrial refrigeration system of food processing enterprise, Zimin O., Podmazko I., Khmelniuk M. (2016)
Bedrosov V. О. - Energy efficiency, energy saving potential and environmental impact research of LPG carrier refrigeration system, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Yu. (2016)
Галкин В. Н. - Равновесие жидкость–пар в смесях неона с криптоном либо ксеноном (2016)
Горин В. В. - Конденсация внутри глаких горизонтальных труб. Сравнение теоретических решений и экспериментальных данных (2016)
Титлов А. С. - Разработка и исследование генераторов транспортных абсорбционных холодильных приборов, Очеретяный Ю. А., Холодков А. О., Остапенко А. В. (2016)
Гарасим Д. І. - Залежність ексергетичного ККД системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат від температури і вологовмісту навколишнього середовища, Лабай В. Й. (2016)
Лужанськa Г. В. - Дослідження систем теплолокалізації повітряно-тепловими завісами, Денисова А. Є. (2016)
Ивченко Д. А. - Экспериментальное исследование теплоемкости растворов диметилового эфира в триэтиленгликоле, Железный В. П., Мотовой И. В., Шестопалов К. А. (2016)
Manoli T. - The influence of pre-treatment and low-esterified pectine substances оn quality of frozen fishery semifinished products, Gerasim A., Kushnirenko N., Nikitchina T. (2016)
Матухно В. А. - Теплова підсистема розподільчого трансформатора напруги, Байдак Ю. В., Томлейн П. (2016)
Николенко И. Н. - Электронный датчик для измерения деформаций деталей в широком интервале температур, Мазур В. А. (2016)
Жихарєва Н. В. - Математичне моделювання нестаціонарного теплового обміну приміщень, Хмельнюк М. Г. (2016)
Ананченко К. В. - Вдосконалення індивідуалізації підготовки борців вільного стилю на основі використання результативних змагальних комбінацій, Ручка Є. В. (2017)
Антонов С. В. - Системи відбору спортсменів до складу збірної команди України зі стрільби з лука при підготовці до ігор ХХХІ Олімпіади (Ріо-де-Жанейро), Власов А. П., Пітин М. П., Свістельник І. Р., Логінов Д. О. (2017)
Арканія Р. А. - Ефективні тренувальні засоби і особливості підготовки юних таеквондистів (2017)
Афанасьєв С. М. - Индикаторы риска прогрессирования коксартроза и гонартроза и их влияние на клиническую симптоматику, Майкова Т. В. (2017)
Бабич Т. М. - Прикладная физическая культура в патриотическом воспитании студенческой молодежи (2017)
Без'язичний Б. І. - Пізнавальна самостійність, як основа функціонквання індивідуалізованої системи навчання студентів, Худякова В. Б., Городиський М. І., Гіль Ю. Б. (2017)
Дзензелюк Д. О. - Шляхи удосконалення фізичного виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами боротьби самбо (2017)
Желєзний О. Д - Зміст педагогічних методів фізичної реабілітації спортсменів з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М., Склярова Н. О. (2017)
Задорожна О. Р. - Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014 - 2015 рр.), Семеряк З. С., Гошко А. Є. (2017)
Захарова И. Ю. - Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи (2017)
Зюзь В. Н. - Акватуризм и основы безопасности, Балухтина В .В. (2017)
Камперо Элиесер - Характеристика скоростно-силовой подготовки в спринте (2017)
Кобзюк О. М. - Проблема формування і характеристика компонентів фізичної культури особистості студента (2017)
Кобзюк О. М. - Формування фізичної культури особистості студента у процесі фізкультурної діяльності (2017)
Ковінько М. С. - Аксіологічний аналіз здоров'я як інтегративної цінності особистості, Латишев М. В., Сліпушко О. О., Драчук А. І. (2017)
Лапшина Г. Г. - Спеціальна фізична підготовка студентів ВНЗ, Гриб А. І. Дмитрів Р. Л. (2017)
Лебедєв С. І. - Динаміка змін психофізіологічних та фізичних показників футболістів 15-16 років протягом річного циклу, Коваль С. С. (2017)
Магльований А. В. - Динаміка фізичної підготовленості курсантів у процесі занять гирьовим спортом, Романів І. В., Бондаренко В. В., Безпалий С. М. (2017)
Михальчук Р. В. - Якісна підготовка гир як важливий чинник ефективності змагальної діяльності у гирьовому спорті, Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Безпалий С. М. (2017)
Пакулін С. Л. - Удосконалення тренувального процесу та техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебійніс В. Б. (2017)
Панкратов Н. С. - Роль адаптации студентов к двигательной активности (2017)
Ровний А. С. - Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пасько В. В. (2017)
Розпутній О. П. - Особливості комплектування студентських команд з міні-футболу на основі комплексного кандидатів (2017)
Сініцина О. - Дослідження мотиваційних чинників до занять з волейболу студентів НУВГП, Зубрицький Б., Петрук Л., Цицаркін О. (2017)
Cушко Р. О. - Особливості підготовки баскетболістів в умовах дії чинників глобалізації спорту вищих досягнень (2017)
Тищенко В. О. - Динаміка показників функціонального стану нервової системи гандболістів високої кваліфікації (2017)
Чупрун Н. Ф. - Інноваційні технології на заняттях з боді-балету в процесі фізичного виховання студенток (2017)
Шарапа В. Г. - Баскетбол як ефективний засіб фізичної підготовки студентів спеціальності "Оподаткування" (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання молодших школярів у процесі занять волейболом, Шкуратюк П. В. (2017)
Шпичка Т. А. - Опредиление личностных качеств успешного тренера в футболе (2017)
Ярмолюк О. В - Екологічна політика організаційного комітету ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, Бойко Д. М. (2017)
Афанасьєв С. М. - Стан вегетативного гомеостазу хворих на остеоартрит колінних суглобів при застосуванні засобів фізичної реабілітації, Афанасьєва О. С. (2017)
Бондаренко В. В. - Особливості фізичної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Глазунов С. І. - Аналіз взаємозв’язку між показниками психічного стану офіцерів та їх фізичної підготовленості за різних умов діяльності (2017)
Дерека Т. Г. - Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку, Ляшенко В. М., Туманова В. М. (2017)
Ільченко С. - Ефективність впливу самоконтролю фізичного стану студентів на показники їх фізичної підготовленості (2017)
Ільченко С. - Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на мотивацію до занять фізичним вихованням (2017)
Клімашевський О. В. - Порівняльний аналіз кінематичної та динамічної структури техніки метання спису спортсменів різної кваліфікації (2017)
Колот А.В. - Еволюція структури планування річного тренувального макроциклу у марафонському бігу, Беца Н. М. (2017)
Олійник М. О. - Визначення модельних характеристик висококваліфікованих волейболістів різного амплуа, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Палатний А. Л. - Розподіл нагород зі спортивних єдиноборств у програмах ігор олімпіад (гендерний аспект) (2017)
Ту Яньхао - Влияние тренировок в среднегорье и высокогорье на физическую подготовленность бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях, Шестерова Л. Е. (2017)
Футорний С. М. - Особливості функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі, Носова Н. Л., Коломієць Т. В. (2017)
Яковенко О. О. - Загальні тенденції комплектування екіпажів у веслуванні академічному, Іванчук А. В. (2017)
Яковенко Е. О. - Формирование устойчивой мотивации у спортсменов, занимающихся академической греблей, Иванчук А. В. (2017)
Олександренко К. В. - Аналіз стану розробленості проблеми іншомовної комунікативної компетентності у сучасній психології (2017)
Драганова Ю. В. - Феномен атракції в психологічній літературі (2017)
Бондаревська І. О. - Психологічний аналіз соціального капіталу в контексті новинних медіа, Михайленко В. О. (2017)
Мамедов Тариель Мамед оглы - Проблемы акмеологии в психологии (2017)
Сурякова М. В. - Дослідження особливостей рішення дорослими інтерпретаційної задачі (2017)
Kolisnyk L. O. - The issue of the correlation between emotional and social intelligence in psychology, Temruk O. V. (2017)
Бaлaбушкa Є. O. - Програма ранньої діагностики посттравматичного стресового розладу у комбатантів (2017)
Самойленко О. О. - Особливості психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до ведення бойових дій (2017)
Bondar S. I. - Psychological phenomena of personality in learning foreign language (2017)
Девіс Л. А. - Проблема розвитку спілкування та взаємодії дітей з дорослими і однолітками в умовах психічної депривації (2017)
Сухіна І. В. - Домашнє візитування як вид психологічної допомоги батькам дітей з розладами аутичного спектра раннього віку (2017)
Кравчук С. Л. - До проблеми особливостей зв’язку духовних цінностей, життєстійкості та якості життя особистості в юнацькому віці (2017)
Грузинська І. М. - Теоретичні аспекти проблеми емоційного інтелекту у юнацькому віці (2017)
Грузинська І. М. - Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку: теоретичний аналіз проблеми (2017)
Середюк Т. В. - Сучасні наукові підходи до виділення чинників психологічного ризику в освітньому процесі, що зумовлюють появу шкільних стресів у дітей (2017)
Олефір В. П. - Особливості прояву індивідуальних відмінностей молодших школярів (2017)
Кормишев М. В. - Психологічне забезпечення системи формування мотивації учіння вихованців закладів інтернатного типу (2017)
Бондар В. І. - Самостійність особистості студента як системотворчий чинник становлення його суб’єктності в процесі навчання професії вчителя (2017)
Ушакова К. Ю. - Соціальні та психологічні чинники розвитку професійної "Я-концепції" студентів медичних коледжів (2017)
Іваній О. М. - Детермінанти формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту, Іваній І. В. (2017)
Кривонос О. Б. - Професійно-творчі вміння та здібності майбутнього педагога як складова його професійної культури (2017)
Кушнірюк В. М. - Особливості формування професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування в процесі фахової підготовки магістрів, Одінцова О. О. (2017)
Баранюк І. Г. - Василь Сухомлинський про лінгводидактичну культуру вчителя початкової школи (2017)
Пухно С. В. - Формування психологічної культури майбутніх вчителів при вивченні дисципліни "Психологія" (2017)
Стадник Г. А. - Розвиток професійної культури майбутніх практичних психологів у процесі їх навчання в ВНЗ (2017)
Кучинова Н. М. - Психолого-педагогічне обгрунтування програми розвитку креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів (2017)
Лисянська Т. М. - Вміння розв`язувати педагогічні задачі як показник професійної культури, Уліцька Г. С. (2017)
Комар Т. В. - Інтегративно-цілісний підхід до формування професійної зрілості спеціаліста в системі "людина – людина" (2017)
Шахов В. В. - Особистість психолога як чинник успішної професійної соціалізації (2017)
Степаненко І. М. - Проблема визначення рівнів сором’язливості у студентів-психологів (2017)
Большаков В. І. - Методичні основи дослідження зернограничної структури у сталях з а, г і а + г фазовим станом, Сухомлин Г. Д., Дергач Т. О. (2017)
Большаков В. И. - Напряженно-деформированное состояние однородного массива грунта от нагрузки, передаваемой через ограниченную в плане площадь, приложенную внутри упругого однородного массива грунта, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2017)
Кірічек Ю. О. - Зонування території міста на базі ринкової вартості нерухомості як основа нормативної грошової оцінки земель, Ландо Є. О., Биков Д. К. (2017)
Кірічек Ю. О. - Територіальні геоінформаційні системи, Гряник В. О. (2017)
Егоров Е. А. - Исследование зависимости основных компонентов ндс в уторном узле рвс от характера взаимодействия днища с основанием, Дейнега А. С. (2017)
Мартин А. Г. - Оцінка земель на основі ринкових цін об’єктів нерухомості в україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Кошель А. О. (2017)
Драпиковский А. И. - Природа недвижимого имущества и его стоимости, Иванова И. Б. (2017)
Панченко С. П. - Биомеханическое обоснование формы резьбового элемента вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, Олейник А. Е., Ковбаса Е. А., Фролов Н. A. (2017)
Яковишина Т. Ф. - Застосування методів математичної статистики для характеристики поелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами (2017)
Євсєєва Г. П. - Державна політика територіального планування організації аграрно-будівельних кластерів: придніпровський регіон, Савицький М. В., Євсєєв Є. О. (2017)
Павленко Т. М. - Новая технология золошлаковых бетонов (2017)
Чернишев Д. О. - Розвиток методів оцінювання рівня організаційно-технологічної надійності будівель і споруд у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Єгоров Ю. І. - Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області, Шлапак В. П. (2017)
Лесик-Бондарук О. О. - Мистецько-архітектурний аналіз реконструкції екстер`єру будинку митрополита жидичинського монастиря (2017)
Лисенко Г. І. - Студентський погляд на заснування міста, Жовтопуп К. (2017)
Ковальський Л. М. - Досвід та проблеми формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів, Мерилова І. О., Кравцов Д. С. (2017)
Титул, зміст (2016)
Ключевич М. М. - Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України (2016)
Ретьман М. С. - Ефективність інсектицидних протруйників проти шкідників сходів ячменю ярого (2016)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів у посівах міскантусу, Ременюк С. О. (2016)
Колеснік Л. І. - Баштанна попелиця (Aphididae: Aphis gossypii Glov) в насіннєвих посівах огірка і заходи з обмеження її шкідливості (2016)
Агат Я. В. - Біологічний метод захисту рослин — використання трихограми, Семенець Н. О. (2016)
Фокін А. В. - Прогнозування фантомних ареалів карантинних фітофагів в умовах зміни клімату (2016)
Щетиніна Г. С. - Х-вірус хости — небезпечний рослинний патоген, Косенко Ю. А., Будзанівська І. Г. (2016)
Міжнародний симпозіум СПРС МОББ (2016)
Азарова Л. Є. - Фонетичний аналіз виявів "золотої" пропорції в юкстапозитах (2017)
Білоконенко Л. А. - Сутність комунікативного міжособистісного конфлікту за даними соціолінгвістичного опитування (2017)
Васильєва К. П. - Новий кореневий словник Олекси Різниківа (2017)
Гаўрыловіч В. Г. - Зааморфная метафара ў фразеалогіі беларускай і англійскай моў (2017)
Гамали О. И. - Семантика наименований пищевых продуктов в русских фразеологизмах (2017)
Голякевич Н. Д. - О вариативности перевода неличных глагольных форм с английского на русский язык в художественном тексте (2017)
Горбань А. Д. - Текст-рассуждение монотематического типа и его видовые модификации (2017)
Григорович Ю. М. - Основні підходи до витлумачення поняття "політичний афоризм" (2017)
Демиденко Г. Г. - Вираження танцювальної культури українців засобами фразеології (2017)
Денисюк В. В. - Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії) (2017)
Доўгаль А. В. - Эматыўны аспект мовы і маўлення (на матэрыяле сучаснай беларускай мовы) (2017)
Дубова О. А. - Вплив еволюційних процесів на структурно-типологічну кваліфікацію сучасної української мови (2017)
Іванов Є. Є. - Афористичне висловлення як мовна модель крилатих слів (2017)
Іншакова І. О. - Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови, Іншаков А. Є. (2017)
Іншакова І. О. - Тематичні групи лексем на позначення запахів давньоруськоукраїнського періоду, Іншакова І. Є. (2017)
Колоїз Ж. В. - Проект українського "Словника прецедентних феноменів" (2017)
Кулік Л. У. - Саматычныя фразеалагізмы як маркеры нацыянальна-культурных стэрэатыпаў (2017)
Ляшчынская В. А. - Туман як від вады-рэчыва ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў (2017)
Максимова В. О. - Перевод белорусских пословиц на английский язык (2017)
Мелкумова Т. В. - Погляди сучасних мовознавців на тлумачення поняття "виразність" (2017)
Мухамедов Р. Р. - Лексические и фонологические особенности современных балканских языков (2017)
Петрушэўская Ю. А. - Універсальны, інтэрнацыянальны і нацыянальны кампаненты парэміялагічнага фонду сучаснай беларускай літаратурнай мовы (на матэрыяле публіцыстычных тэкстаў) (2017)
Поповський А. М. - Русифікація – суржик – вульгаризація в комунікативному дискурсі українського полікультурного простору (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського