Приходько І. М. - Логіко-семантичні та функціональні особливості соматизмів у лексичній парадигмі української мови (2017)
Рибак К. Б. - Структура та семантика податкових найменувань у давньоруськоукраїнській мові (ХІ–ХІІІ ст.) (2017)
Сегін Л. В. - Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми дієслів із значенням "переміщення вниз" в українській і польській мовах (2017)
Чорноус О. В. - Лексико-семантична типологія українських прізвищ, мотивованих лексемами на позначення фізичних вад людини (2017)
Шведава З. У. - Вобраз неба ў беларускай фразеалогіі (2017)
Шестернёва А. Н. - Сравнительная типология фразеологических единиц белорусского, русского, английского и французского языков (2017)
Арешенкова О. Ю. - Бажальні речення як активатор комунікативно-прагматичної настанови рекламного повідомлення (2017)
Березовська-Савчук Н. А. - Синтаксичні засоби вираження емоції "смуток" (на матеріалі лірики Ліни Костенко) (2017)
Берестова А. А. - Типологія прецедентних релігійних феноменів, репрезентованих у художній прозі Василя Шкляра (2017)
Вавринюк Т. І. - Маркери невербальної поведінки в художніх текстах (2017)
Василенко Е. Н. - Приемы языковой игры в американском юмористическом дискурсе (на материале ситкома "Scrubs"), Книга Ю. А. (2017)
Гаманюк В. А. - Міжкультурні особливості художніх текстів сучасної німецької літератури (2017)
Глуханько Л. В. - Афористические единицы в сонетах Уильяма Шекспира (2017)
Городецька В. А. - Концепт "Степ" у романі Юрія Яновського "Вершники" (2017)
Єловська Ю. В. - Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини (2017)
Житар І. В. - Функціонування номінативних вставлених речень у текстах наукового і публіцистичного стилів української мови, Давиденко Т. А. (2017)
Ігнатьєва С. Є. - Метафоричні моделі пам’яті в українському щоденниковому дискурсі (2017)
Ковпік С. І. - Поетика густативів у повісті Марії Матіос "Кулінарні фіґлі" (2017)
Кондратенко Н. В. - Вербалізація концепту ворог в українському політичному дискурсі (2017)
Максимчук В. В. - Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі (2017)
Мельник Н. Г. - Концепти людина / історія в романі Григорія Гусейнова "Тіні забутого парку" (2017)
Мішеніна Т. М. - Лінгвокогнітивні дескриптори художньої творчості митця в романі П. Загребельного "Диво", Качайло К. А. (2017)
Остроушко О. А. - Структурні типи назв страв у "Практичній кухні" Ольги Франко (2017)
Приходько І. В. - Роль порівняння у створенні образу держави в англомовній канадській поезії (2017)
Рингевич В. В. - Литературный дискурс и кинодискурс в системе арт-дискурса (2017)
Семененко Л. М. - Амбівалентність дискурсу любові в ліриці Миколи Вороного (2017)
Сизоненко Н. М. - Сократівський діалог у повісті Василя Шевчука "Навчитель істини": комунікативно-прагматична організація мовленнєвого жанру (2017)
Щербак О. В. - Лексичні актуалізатори впливовості ідеологічних кодів у слоганах комерційної телереклами: лінгвосеміотичний підхід (2017)
Бузько С. А. - Формування мовленнєвої культури студентів під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Дирда І. А. - Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2017)
Костюк С. С. - Навчання студентів-іноземців української мови на компетентнісній основі (2017)
Муравська С. М. - Дискусія як один із інтерактивних методів навчання англійського мовлення майбутніх авіафахівців (2017)
Прохорова О. В. - Етапи інтенсивного навчання усного монологічного мовлення майбутніх хореографів (2017)
Чабан Н. І. - Досвід організації практичної роботи з української мови для іноземних студентів (2017)
Ренгевич О. В. - Розробка імітаційної моделі й оцінка практичної реалізованості САУ процесом грудкування шихтових матеріалів у барабанних грудкувачах, Овчиннікова І. А., Шумикін С. О. (2017)
Іванов В. Г. - Вплив сірки на морфологію графіту в чавунах, Пірожкова В. П., Луньов В. В. (2017)
Харченко А. В. - Применение метода химических потенциалов Гиббса в черной металлургии, Синяков Р. В., Личконенко Н. В. (2017)
Синяков Р. В. - Исследование особенностей дефосфорации стали в кислородном конверторе с использованием системы проектирования плавки "DesigningMelt", Харченко А. В. (2017)
Лупінос С. М. - Сучасні тенденції розвитку гранульної металургії, Прутцьков Д. В., Листопад Д. О., Панова В. О., Безпалов Р. І., Воляр Р. М. (2017)
Колобов Г. А. - Извлечение редкоземельных металлов из вторичного и техногенного сырья, Павлов В. В., Мосейко Ю. В., Панова В. О., Печерица А. К. (2017)
Колобов Г. А. - Технологии использования оборотных литейных отходов в производствах титанового фасонного литья и слитков, Воденников С. А., Печерица К. А., Личконенко Н. В., Бубинец А. В. (2017)
Габ А. И. - Термодинамическая оценка возможности взаимодействия металлов VI-A группы, их карбидов и карбонатов с вольфраматно-карбонатными расплавами, Малышев В. В., Рыженко О. А., Нестеренко Т. Н., Кругляк І. В., Карпенко А. В. (2017)
Габ А. І. - Прогнозування та практична реалізація кислотно-основних взаємодій для електроосадження металів та їх сполук у вольфраматних розплавах, Малишев В. В., Риженко О. О., Бережна О. Р., Кругляк Д. О., Дзядок Д. Ю. (2017)
Малишев В. В. - Експериментальні способи управління структурою покриття у вольфраматно-молібдатних розплавах, Шахнін Д. Б., Косенко В. М., Воденникова О. С., Карпенко Г. В., Голєв Є. О. (2017)
Скачков В. А. - Теоретические аспекты процессов разложения диборана и осаждения бора на поверхности углеродных волокон, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Кириченко А. Г. (2017)
Прищіп М. Г. - Дослідження ефективності та вибір технологічного мастила для холодної прокатки низьколегованих сталей, Васильєв О. Г., Бондаренко Ю. В., Васильєв С. О. (2017)
Савельев С. Г. - Развитие представлений о тепловых показателях агломерационного процесса (2017)
Іванов В. І. - Метод інженерного розрахунку режимів випалення й охолодження вогнетривів у високотемпературних тунельних печах, Нестеренко Т. М., Зінченко В. Ю., Чепрасов О. І. (2017)
Башлій С. В. - Розробка методики обчислення параметрів імпульсного опалювання нагрівальних печей, Лютий О. П., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Карюк А. Ю. (2017)
Яковлєва І. Г. - Розробка структури нової теплової ізоляції на основі металевих перфорованих пластин, Чейлитко А. О., Бєлоконь Ю. О., Носов М. А. (2017)
Пазюк М. Ю. - Моделювання роботи бункерів при завантаженні їх розподільним пристроєм у циклічному режимі, Міняйло Н. О., Завадна Ю. М. (2017)
Довгаль В. В. - Аналітична оцінка надійності програмного забезпечення контролерів АСУ ТП (2017)
Компанейщиков И. С. - Система устранения зависаний сыпучего материала в приемных бункерах, Коверник С. П., Ганзуленко С. М., Злобин В. В. (2017)
Васильченко Т. О. - Аналіз процесу руйнування крихких матеріалів ударом, Шевченко І. А., Кобрін Ю. Г. (2017)
Шевченко І. А. - Дослідження зносостійкості матеріалу молотків дробарок в абразивному середовищі, Кобрін Ю. Г., Осипова Л. Ю. (2017)
Гречаний О. М. - Обґрунтування вибору технічних параметрів гільйотинних ножиць прокатного стану (2017)
Качан Ю. Г. - Щодо змінювання питомого електричного опору шихти під час виплавки високо вуглецевого феромарганцю, Міщенко В. Ю. (2017)
Усенко Ю. І. - Дослідження можливості застосування шламів метизного виробництва для одержання будівельного гіпсу, Куріс Ю. В., Тарасов В. К., Кутузова І. О., Поддубцев С. В. (2017)
Авторський покажчик (2017)
Друкарська помилка (2017)
Від редактора (2017)
Гудзь А. С. - Вплив поліморфізмів rs2010963 і rs699947 гена VEGFА на клінічні та лабораторні показники при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Зябліцев С. В., Захаревич Г. Є. (2017)
Саволюк С. І. - Лікування та профілактика печінкової дисфункції при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Томашевський Я. В., Мельник Т. О. (2017)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет и атеросклероз. Роль процессов воспаления в патогенезе (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2017)
Ляшук Р. П. - Метаболічний синдром як міждисциплінарна проблема (огляд літератури), Ляшук П. М. (2017)
Horodynska O. Yu. - Syndrome of hypothyroidism as a factor of cardiovascular pathology development (literature review) (2017)
Михайличенко Т. Е. - Морфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии (2017)
Даньярова Л. Б. - Оценка распространенности и анализ основных факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Актобе и Актюбинской области (Республика Казахстан), Беркинбаев С. Ф., Джунусбекова Г. А., Ташманова А. Б., Шыман Ж. Ж., Карабекова Е. В., Жолдин Б. К. (2017)
Титул, зміст (2017)
Колонка редактора (2017)
Мечев Д. С. - Стан та перспективи розвитку радіонуклідної терапії в Україні, Солодянникова В. І., Щербіна О. В. (2017)
Мечев Д. С. - Множинні метастази в скелет: сучасні підходи до лікування та контроль ефективності радіонуклідно-медикаментозної терапії, Щербіна О. В., Авраменко О. І., Макеєв С. С. (2017)
Ремінник О. І. - Демонстраційні зміни до матеріалів майстер-класу "Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї", Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Василькевич О. П. (2017)
Коваленко Ю. М. - Можливості підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги населенню в умовах переходу до сімейної медицини за рахунок використання цифрових технологій у рентгенодіагностиці (2017)
Балашов С. В. - Аудит рентгенологічної служби міста — необхідна умова оптимізації витрат, Коваленко Ю. М. (2017)
Ващенко Ю. И. - Некоторые интересные факты истории использования радиоактивности. Часть 1 (2017)
Петриченко А.Н. - Роль компьютерной томографии в диагностике острого аутоиммунного гепатита, Петриченко Л.А (2017)
Петриченко А. Н. - Варфарин-ассоциированная забрюшинная гематома, Петриченко Л. А. (2017)
Памяти Лихтарёва Ильи Ароновича (2017)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Івановича Мірошниченка! (2017)
Вітаємо з ювілеєм Володимира Михайловича Кметюка! (2017)
Дынник О. Б. - Алгоритм проведения мультипараметрической ультразвуковой диагностики диффузных заболеваний печени, Федусенко А. А., Кобыляк Н. Н. (2017)
Захарко В. П. - Еластографія як метод оцінки структурно-функціонального стану яєчка після хірургічного лікування ахвинних гриж у хлопчиків, Габрієль М. В. (2017)
Коноплева Ю. Л. - Эхокардиографическая оценка опыта применения чрескожной баллонной вальвулопластики у больных митральным стенозом v стадии, Паничкин Ю. В., Бешляга В. М., Кравец Т. П., Мазур А. А. (2017)
Криворук О. М. - Ендоскопічна ультрасонографія в діагностиці та стадіюванні дуктальної аденокарциноми підшлункової залози (2017)
Мазур О. А. - Роль ЕхоКГ при ендоваскулярному закритті атипового дефекту міжшлуночкової перетинки, Бешляга В. М., Конопльова Ю. Л., Черпак Б. В., Дитковський І. О., Ящук Н. С. (2017)
Михайлів Л. М. - Кореляція ультразвукових показників гемодинаміки з функцією щитоподібної залози у хворих з автоімунним тиреоїдитом, Мороз З. П., Голінка К. Р. (2017)
Практичні рекомендації з дуплексного сканування магістральних судин шиї та голови (проект) (2017)
Arsenidze T. O. - Сortical index of femur in infants: manual and automatic detection (2017)
Bortnuy N. A. - Сomparative aspects of hemodynamics and myocardial function in patients with ischemic heart disease depending on presence or absence of calcification of heart valves according to radiological study methods, Sharmazanova E. P., Shapovalova V. V. (2017)
Cealan А. - Utility of intravaginal ultrasound gel for mri evaluation of cervical cancer (2017)
Crivcheanschii М. - Optimization of clinical breast mr imaging on 1.5-t system: adjusting scanning sequences to suspected pathology for shortening imaging time, Punga J., Codreanu I. (2017)
Frumusachi O. - Evaluation of spinal instability using eos x-ray imaging system: one of the latest technology advancements (2017)
Guvir D. - Imaging of breast implants: abnormal findings revealed by breast ultrasound and contrast enhanced breast mri (2017)
Hural O. - Differential diagnostic criteria of diffuse parenchymal lung diseases based on case studies, Mylyan Y., Rak L. (2017)
Mishina A. - Mayer-rokitansky-kuster-hauser syndrome: role of pelvic mri for initial diagnosis and preoperative evaluation, Rotaru N., Cutitari I. (2017)
Sharmazanova O. P. - Clinical and radiological differences between tuberculous and pyogenic spondylitis, Deresh N. V. (2017)
Tertisnii L. - Forensic evaluation of bone trauma: imaging modalities For different types of injuries (2017)
Абельская И. С. - Контрастная магнитно-резонансная маммография в диагностике рака молочной железы, Никитина Л. И., Линская Г. И. (2017)
Абельская И. С. - Использование нового метода в маммологии — контрастной спектральной маммографии, Никитина Л. И., Янышевская Г. К. (2017)
Ашихмін А. В. - Використання 18-ФДГ ПЕТ/КТ для стадіювання та контролю ефективності лікування недрібноклітинного раку легені, Кметюк Я. В, Мусаєва К. О. (2017)
Бабкіна Т. М. - Значення ПЕТ-КТ З ФДГ у стадіюванні інвазивних злоякісних пухлин молочної залози, Новіков М.Є. (2017)
Барановська Л. М. - Застосування новітніх технологій променевої терапії в онкогінекології, Іванкова В. С., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Приказюк Г. А. (2017)
Баштан В. П. - Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ульразвукової діагностики в оцінці хіміопроменевого лікування раку прямої кишки, Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Жукова Т. О. (2017)
Белоус І. В. - Можливості комп'ютерної томографії в діагностиці післяопераційних ускладнень після септопластики (2017)
Божок А. А. - Комбіновані променеві підходи щодо визначення товщини епікардіального жиру у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Шармазанова О. П. (2017)
Болгова І. М. - Ендометріоз: позаорганні прояви, особливості діагностики, Гурандо А. В., Козаренко Т. М., Карачарова І. Ю. (2017)
Бондарчук Т. І. - МСКТ-контроль перкутанної пункційної вертебропластики при гемангіомах хребта, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Пєдаченко Ю. . (2017)
Бурик В. - Стереотаксическая радиохирургия шванном предверно-улиткового нерва: нейрорадиологический контроль роста опухоли и оценка качества жизни пациентов, Межецкис М., Саукума Д., Скроманис М. (2017)
Бурик В. - Стереотаксическая абляционная радиотерапия в лечении олигометастазов: особенности диагностики и оценка результатов лечения, Межецкис М., Саукума Д., Скроманис М. (2017)
Васько Л. М. - Застосування системи BI-RADS в оцінці даних цифрової мамографії, Баштан В. П., Муковоз В. П. (2017)
Вороньжев И. А. - Лучевая диагностика синдрома Вильсона–Микити у недоношенных новорожденных, Коломийченко Ю. А., Шаповалова В. В., Сорочан А. П., Пальчик С. М. (2017)
Вороньжев И. А. - Диагностика кровоизлияний в легкие у детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС по данным лучевых методов исследования, Чурилин Р. Ю., Лысенко Н. С., Мамиконова Н. А., Алтухов А. Л. (2017)
Ганіч О. В. - Магнітно-резонансна томографія органів малого таза з дифузнозваженими зображеннями в оцінці ефективності лікування раку прямої кишки, Звірич В. В., Несторак М. В. (2017)
Гарматіна О. Ю. - Діагностика гіпоперфузії в пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку та оцінка результативності реваскуляризуючих втручань за показниками перфузійної комп'ютерної томографії, Робак О. П. (2017)
Головко Т. С. - Можливості мрт у діагностиці раку шийки матки, Коровіна А. С, Смакова М. С. (2017)
Гороть І. В. - Аплікаційний метод брахітерапії при лікуванні немеланомного раку шкіри, Козак О. В., Ткаченко М. М., Ременник О. І. (2017)
Гураль О. А. - Саркоїдоз легень: труднощі диференційної діагностики, Милян Ю. П., Рак Л. М. (2017)
Даниленко В. В. - Різні РФП у радіонуклідній терапії метастатичного ураження кісток, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. (2017)
Духовська М. О. - Диференційна діагностика інтракраніальних пухлин у дітей з використанням МРТ та нейросонографії, Духовський К. О., Федорович Б. О., Васильєв О. О. (2017)
Дынник О. Б. - Мультипараметрический ультразвук как тренд развития отрасли, Федусенко А. А., Чирков Ю. Э., Медведев В. Е., Кобыляк Н. Н., Линская А. В. (2017)
Євтух В. П. - Досвід застосування комп`ютерної томографії в діагностиці вроджених вад серця у немовлят, Пастернак О. В., Коник М. В. (2017)
Єршов Д. В. - Діагностика передчасного закриття наросткової зони довгих кісток у дітей, Хмизов С. О., Рокутов В. С. (2017)
Жайворонок М. М. - Індивідуально-типологічні форми товстої кишки при трансабдомінальній гідроколоносонографії, Динник О. Б., Федусенко О. А. (2017)
Заможська Е. В. - Променева діагностика раку грудної залози у жінок з різною мамографічною щільністю, Шаповалова В. В. (2017)
Зелінський Р. М. - Введення в клінічну практику трьох варіантів реалізації методу SFRT та їх порівняння, Ладика М. В. (2017)
Земскова О. В. - Клінічне спостереження: хоріоїдальна меланома з метастазуванням у головний мозок — складності діагностики, Чувашова О. Ю., Гетьман О. М., Бондаренко А. А., Пальоха О. М. (2017)
Земскова О. В. - значення мрт в оцінці відповіді гліобластоми на комплексне лікування, Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Главацький О. Я., Бабкіна Т. М., Робак К. О., Гетьман О. М., Андрійченко О. Г., Денисенко М. М., Спасиченко І. П. (2017)
Іванкова В. С. - Новітні технології в променевій терапії. Із минулого в майбутнє (2017)
Іванкова В. С. - Ранні променеві реакції при радіотерапії хворих з пухлинами орофаренгіальної зони, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Пильнов В. А. (2017)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування метастатичного раку вагіни, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Матвієвська Л. В. (2017)
Ильин И. А. - Рентгенодиагностика несостоятельности анастомоза и некроза трансплантата после радикальных операций по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода (2017)
Кметюк Я. В. - Роль ПЕТ/КТ у діагностиці та стадіюванні лімфоми ходжкіна, Крячок І. А., Ашихмін А. В., Карпова О. О. (2017)
Коваленко Ю. М. - Забезпечення ефективності та безпеки рентгенодіагностики в умовах переходу до сімейної медицини (2017)
Коваль С. С. - Оцінка можливостей інтеграції даних офект з туморотропними, перфузійними РФП та СКТ у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Новікова Т. Г. (2017)
Козаренко Т. М. - Ультразвукова абляція (HIFU) – неінвазивна альтернатива в лікуванні міом тіла матки, Карачарова І. Ю., Гурандо А. В., Говоруха Т. М., Клюсов О. М. (2017)
Коломийченко Ю. А. - Променева діагностика органів грудної клітки при міастенії, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Єгоркіна О. В. (2017)
Кориченский А. Н. - Сдвиговолновая эластография в контроле термоабляции, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2017)
Крахмальова А. С. - Об’єктивізація комплексу методів променевої діагностики захворювань грудних залоз при виборі хірургічного втручання, Мотузюк І. М., Головко Т. С., Крахмальова Л. П. (2017)
Куликова Ф. И. - Контроль радиационной безопасности в учреждениях здравоохранения, Уманов В. И. (2017)
Кульпина Е. А. - Характеристика гастроинтестинальных стромальных опухолей с помощью мдкт-энтерографии, Мангов А. В., Завгородняя В. А., Инюточкина И. А., Курилов Д. И., Куркчи В. С. (2017)
Кураєва Л. Г. - КТ-дiагностика лiмфоми. Атиповi форми (2017)
Кураєва Л. Г. - КТ-діагностика лімфоми. Стадiювання (2017)
Кушнеров А. И. - Современные методы, методики, техника и рекомендации при проведении ультразвукового исследования желудочно-кишечного тракта, Жайворонок М. Н., Руденко С. И. (2017)
Лаврик Г. В. - Критерії RECIST в оцінці – відповіді на лікування метастазів колоректального раку в печінку, Головко Т. С., Лукашенко А. В., Шевчук Л. А., Бакай О. О., Халілєєв О. О., Руда Л. В., Несторак М. В. (2017)
Мазур А. Г. - Визначення прогнозу перебігу гострої лімфобластної лейкемії за динамікою рівнів тимідинкінази і b2-мікроглобуліну, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2017)
Маховський С. В. - МСКТ у діагностиці та динамічному супроводі краніостенозів, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Гетьман А. М. (2017)
Миронова О. В. - Можливості динамічної сцинтиграфії у виявленні рефлюксної хвороби, Ткаченко М. М., Мазур А. Г. (2017)
Михальченко О. М. - Кількісний аналіз ступеня пошкодження ротаторної манжети плеча при плануванні оперативного втручання по результатам магнітно-резонансної томографії, Євсєєнко В. Г. (2017)
Михалюк В. С. - Нейровізуалізуюча діагностика пара- та інтравентрикулярних лікворних кіст головного мозку в дітей, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є. (2017)
Мягков А. П. - Эффективность тромболитической терапии на основании учета поражения артериального русла легких при тэла с помощью КТАПГ, Рудик Н. В. (2017)
Мякиньков В. Б. - Комплексная лучевая диагностика рака грудной железы (2017)
Нестеренко Т. М. - Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на поширені форми раку шийки матки за допомогою проточної цитофлуорометрії, Іванкова В. С., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Магдич І. П. (2017)
Нестуля К. І. - КЛТ-діагностика переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду, Шармазанова О. П. (2017)
Новерко І. В. - Особливості оцінки функціонального стану нирок в залежності від локалізації пухлин, Кундіна В. В. (2017)
Новерко І. В. - Можливості технологій ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ в топічній діагностиці аденом паращитоподібних залоз, Кундін В. Ю., Сатир М. В. (2017)
Новікова Т. Г. - Розрахунок абсолютного значення об’ємного мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних досліджень з 99mTC-HMPAO, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С. (2017)
Носов А. А. - Применение низкодозовой КТ (CT low-dose) для ранней диагностики туберкулеза у детей, Томасишин Е. Ю. (2017)
Одарченко С. П. - Використання МРТ у діагностиці та стадіюванні раку та метастатичного ураження органів грудної клітки, Горошенко О. В., Сподін А. В. (2017)
Орищин Н. Д. - Оцінка геометричного ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією (2017)
Палій М. І. - Використання променевої терапії в комбінованому лікуванні передміхурової залози (клінічний випадок), Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Галяс О. В. (2017)
Пальчик С. М. - Визначення ступеня тяжкості бронхообструктивного синдрому у дітей з дисплазією сполучної тканини за допомогою променевих методів дослідження, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Лисенко Н. С., Сергеєв Д. В. (2017)
Робак К. О. - Вплив гліом різного ступеня анаплазії на стан основних провідних шляхів головного мозку, Чувашова О. Ю. (2017)
Робак О. П. - Оцінка результативності реваскуляризуючих операцій при судинній патології головного мозку за даними МСКТ-ангіографії та МСКТ-перфузії, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Яковенко І. Л., Зябченко В. І. (2017)
Робак О. П. - МСКТ-цистернографія в діагностиці назальної ліквореї, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є., Маховський С. В. (2017)
Свинаренко А. В. - Учет дозы облучения при диагностике и топометрической подготовке к дистанционной лучевой терапии, Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2017)
Скоморохова Т. В. - Ефективність дистанційної променевої терапії хворих із злоякіснми пухлинами верхніх дихальних шляхів, Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Палій М. І., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2017)
Соколовська М. В. - Планування радіотерапії раку гортані в залежності від локалізації первинної пухлини, Мечев Д. С., Івчук В. П., Синюшкіна Л. М., Вінцевич Л. В. (2017)
Солодянникова О. І. - Радіойодрефрактерний рак щитоподібної залози (2017)
Спузяк Р. М. - Комплексна рентген-ендоскопічна діагностика бронхопульмонального карциноїду, Панов О. В., Шаповалова В. В., Спузяк А. Р. (2017)
Сорочан О. П. - Можливості діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених за даними ультразвукових методів дослідження, Закревський А. М., Вороньжев І. О., Шаповалова В. В., Закревська А. А. (2017)
Стадник Л. Л. - Використання непрямого методу дозиметрії пацієнтів при встановленні діагностичних рекомендованих рівнів, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2017)
Сторожчук Ю. О. - Особливості променевої діагностики аномалій співвідношення зубних дуг і положення зубів у дорослих, Бабкіна Т. М. (2017)
Сукач Г. Г. - Детекция сторожевых лимфатических узлов при лечении меланомы кожи, Солодянникова О. И., Трацевский В. В. (2017)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Променева діагностика вірусних пневмоній, Морозова Н. Л., Танасічук В. С., Черкасова Л. А. (2017)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Диференційна променева діагностика вогнищевих уражень печінки, Шпак С. О. (2017)
Танасічук В. С. - Променева діагностика постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих після реваскуляризаційних втручань, Федьків С. В., Бабкіна Т. М., Танасічук-Гажиєва Н. В., Шпак С. А. (2017)
Тещук В. Й. - Діагностичний нейровізуалізаційний алгоритм в умовах військово-медичного клінічного центру південного регіону, Тещук Н. В. (2017)
Тещук В. Й. - Діагностична цінність потовщення комплексу інтима-медія, Тещук В. В., Дунай О. А. (2017)
Тещук Н. В. - Нейровізуалізація гострого порушення мозкового кровообігу в умовах військово-медичного клінічного центру, Тещук В. Й. (2017)
Ткаченко М. М. - Діагностика параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні хворих з ураженнями кульшових та колінних суглобів різного генезу на основі параметрів остеосцинтиграфії, Король П. О. (2017)
Ткаченко М. М. - Сучасні аспекти викладання променевої терапії на додипломному етапі, Романенко Г. О., Гороть І. В., Ременник О. І. (2017)
Удатова Т. В. - Оцінка дозового покриття та гомогенності розподілу дози при опроміненні раку передміхурової залози із застосуванням високотехнологічної дистанційної променевої терапії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Підлубна Т. Г. (2017)
Урина Л. К. - Случай хронического мультифокального небактериального остеомиелита, Урина М. А. (2017)
Урина Л. К. - Диагностика патологии коленных суставов у детей нетравматического генеза на этапе первичной диагностики (2017)
Урина М. А. - Роль 4D-КТ в диагностике эктопически расположенных аденом паращитовидных желез у больных с первичным гиперпаратиреозом (2017)
Федусенко А. А. - Клинические протоколы EASL ведения доброкачественных опухолей печени, Дынник О. Б., Жайворонок М. Н., Федусенко А. А. (младший) (2017)
Севергин В. Е. - Интервенционные методы в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем, Шипулин П. П., Целиков М. Ю., Тронина Е. Ю. (2017)
Чередниченко Ю. В. - Ценность динамического контроля изменений гемоперфузии головного мозга с использованием компьютерно-томографической перфузиографии в эндоваскулярном лечении больных с множественными окклюзионно-стенотическими поражениями магистральных артерий головы, Чередниченко Н. А., Мирошниченко A. Ю., Зорин Н. А., Дзяк Л. А., Куликова Ф. Й. (2017)
Чувашова О. Ю. - Особливості нейровізуалізації, радіохірургічного лікування та моніторингу хворих на трігемінальну невралгію (2017)
Чувашова О. Ю. - Диагностические и радиохирургические аспекты лечения аденом гипофиза (2017)
Чурилін Р. Ю. - Променева діагностика і оцінка ступеня тяжкості перебігу гострих абсцесів легень у дітей, Вороньжев І. О., Пальчик С. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Променева діагностика остеопорозу: можливості методів, Бортний М. О., Арсенідзе Т. О., Волковська О. В. (2017)
Шармазанова О. П. - Клініко-радіологічні відмінності туберкульозного та піогенного спондилітів, Дереш Н. В. (2017)
Шевчук Л. А. - Состояние диастолической функции миокарда левого желудочка сердца у пациентов с лимфомами, Солодянникова О. И., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Бакай О. О. (2017)
Шпак С. О. - Передопераційне планування та контроль якості ендопротезування колінного суглоба за даними МДКТ, Танасічук В. С., Телуха В. С. (2017)
Шпак С. О. - Особливості рентгенологічної Візуалізації пневмоній різних епідсезонів, Бабкіна Т. М., Танасічук В. С., Русин А. Г. (2017)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика на 2017 рік (2017)
План основних заходів Асоціації радіологів України на 2017 рік (2017)
Нові книги (2017)
Литвин В. С. - Концептуализация и теоретическая дистинкция понятий "форма государственного правления" и "система государственного правления" в политической науке, Романюк А. С. (2016)
Горло Н. В. - Підходи до визначення сутності іредентизму:методологічний аспект (2016)
Маруховская-Картунова О. О. - Научный дискурс о недостатках и преимуществах консоциативного/консенсусного этнополитического режима (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Формирования и типы правительств меньшинства в парламентских демократиях: теоретико-методологический ракурс (2016)
Співак Д. - Семіотика як методологія дослідження політичної урбаністики (2016)
Зеленько Г. - Вплив імплементації "Мінських домовленостей" на суспільно-політичну ситуацію у Центрально-Східній Європі (2016)
Самер Абд Ельмонеїм Резек Абуржейла - Кемп-девідські угоди як зразок політичного компромісу (2016)
Горбатенко В. П. - Эволюция политических партий от кадровых и массовых до картельных и новейших (2016)
Левінска З. С. - Історична ретроспектива становлення жіночого руху в україні (2016)
Одарченко К. Ю. - Горизонтальні партійні зв’язки та демократичність політичної системи (2016)
Дмитренко С. П. - Трансформация политики КНР как результат эволюционного процесса СМИ, Гринчук М. С. (2016)
Климков І. - Прояви та інтенції електронної демократії в сучасному світі (2016)
Кокарча Ю. А. - Тролінг як засіб політичної маніпуляції в інтернет-просторі (2016)
Цимбал І. В. - Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні, Плугова О. Б., Шугалій О. О. (2016)
Береза В. О. - Ціннісно-нормативний вимір політичної соціалізації??особистості в умовах трансформаційного суспільства (2016)
Докаш О. Ю. - Ідеологічна амбівалентність в структурі масової політичної свідомості населення Західної України, Північної Буковини та Підкарпатської Русі наприкінці 30-х – початку 40-х років хх ст. : компаративний аналіз (2016)
Матієк О. М. - Цивілізаційно-інтеграційний вибір як національна ідея для сучасної України (2016)
Наші автори (2016)
Евсеева О. Ю. - Особенности тензорного неортогонального моделирования телекоммуникационных сетей в условиях постоянных метрик. Часть 2. Тензорное моделирование ТКС с использованием базисов узловых пар и разрезов (2013)
Агеев Д. В. - Представление модели в виде многослойного графа для решения задач планирования инфокоммуникационной системы с учетом структурированной кабельной системы, Вехбе Ф. (2013)
Безрук В. М. - Методы многокритериальной оптимизации при выборе речевых кодеков с учетом совокупности показателей качества, Скорик Ю. В., Чеботарёва Д. В. (2013)
Карпухин А. В. - Моделирование хаотических явлений в инфокоммуникационных сетях: синергетический подход, Ткаченко А. А. (2013)
Kramarenko M. B. - Synthesis of optimal one-step t-diagnosable graphs for a deterministic asymmetrical system-level diagnosis model (2013)
Carlsson A. - Analysis of realization and method of detecting low-intensity HTTP-attacks, Duravkin E. V., Loktionova A. S. (2013)
Гайворонська Г. С. - Класифікація країн за рівнем розвитку телекомунікаційних технологій, Яцук П. П., Ганницький І. В., Казак Ю. С. (2013)
Ушань В. Н. - Метод логического вывода в системе поддержки принятия решений для управления телекоммуникационной сетью (2013)
Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU за 2012 рік за імпакт-фактором РІНЦ (2013)
Інформаційне повідомлення щодо проведення п’ятого відкритого наукового семінару "Проблеми математичного моделювання телекомунікаційних систем" (2013)
Manko D. Yu. - Problems of long-term data storage, Beliak Ie. V., Morozov Ye. M. (2017)
Калиновский Я. А. - Система гиперкомплексных операций в Maple, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С., Хицко Я. В. (2017)
Кузьмичов А. І. - Оптимізаційні моделі реконфігурації мережевих структур, Додонов Є. О. (2017)
Путятин В. Г. - Об одной задаче высокоточных траекторных измерений оптическими средствами, Додонов В. А. (2017)
Косяк І. В. - Про досвід відтворення звукової інформації з раритетних носіїв і введення її до наукового обігу, Єгупова Л. І. (2017)
Присяжнюк М. М. - Особливості забезпечення кібербезпеки, Цифра Є. І. (2017)
Каденко С. В. - Визначення відносної компетентності експертів під час агрегації парних порівнянь, Циганок В. В. (2017)
Реферати (2017)
Галстян А. Г. - Селективне окиснення метилбензенів озоном у рідкій фазі (2017)
Золотарьова О. В. - Виготовлення високодисперсного карбонату кальцію із дистилерної рідини содового виробництва (2017)
Созонтов В. И. - Термодинамические расчеты реакций, протекающих при получении растворов N2O3 – N2O4, Суворин А. В., Казаков В. В., Кошовец Н. В., Ожередова М. А. (2017)
Шапкін В. П. - Синтез лінійного хінакридону із аценафтену коксової смоли, його фізико-хімічні і колористичні властивості, Мороз О. В. (2017)
Karmanov N. I. - Analysis of modern monitoring methods of equipment at petrochemical plants in the process of operation, Baturin A.I., Ivanov V.G. (2017)
Архипов О. Г. - Підвищення ефективності роботи анодних заземлювачів шляхом подолання електрохімічних бар’єрів, Усов Д. І., Карпюк Л. В., Галабурда Н. І. (2017)
Биковський А. І. - Розробка сучасних матеріалів з високим рівнем захисту від електромагнітного випромінювання, Романченко Ю. А., Шведчикова І. О. (2017)
Бродский А. Л. - Проблема конечного и бесконечного в преподавании математики (2017)
Дьомін Ю. В. - Комп’ютерні моделі динаміки руху вагонів-платформ на візках з центральним і буксовим ресорним підвішуванням, Черняк Г. Ю., Шевчук П. А. (2017)
Зинченко С. Г. - Транспортная система морского региона восточной Украины (2017)
Зубцов Є. І. - Парова конверсія газового вугілля в розплаві в стаціонарному та проточному режимі, Тарасов В. Ю., Бродський О. Л., Кравченко І. В. (2017)
Кара С. В. - Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення (2017)
Корчуганова О. М. - Методи та відходи процесів водопідготовки промислових підприємств, Чумак В. О., Пригородов П. В., Канарова К. І. (2017)
Костенко Т. В. - Оценка воздействия солнечной радиации на спасателей, действующих на открытой местности (2017)
Рибалка І. О. - До проблеми забезпечення екологічної безпеки зелених насадженьв умовах швидкої інвазії омели білої (viscum album l.) (2017)
Суворин А. В. - Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов, Ожередова М. А., Доценко А. Д. (2017)
Фомін О. В. - Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для первезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям, Прокопенко П. М., Горбунов М. І., Сапронова С. Ю. (2017)
Цибрій Ю. О. - Мехатронна система керування плавкою титану зі зворотним зв’язком по температурі та по рівню розплаву в кристалізаторі (2017)
Шпирка І. І. - Синтез VPO каталізаторів та їх використання для одержання акрилової кислоти з оцтової кислоти та формальдегіду, Небесний Р. В., Піх З. Г., Сидорчук В .В., Халамейда С. В. (2017)
Махненко О. В. - Методика розрахунку режимів зварювання тиском для отримання прецизійних нероз’ємних з’єднань, Великоіваненко О. А., Мілєнін О. С., Фальченко Ю. В., Новомлинець О. О. (2017)
Климаш М. М. - Підвищення якості обслуговування в конвергентних мобільних системах на основі платформи UMA-A, Бешлей М. І., Стрихалюк Б. М., Лаврів О. А., Холявка Г. В. (2014)
Гаркуша С. В. - Разработка потоковой модели маршрутизации в многоканальных многоинтерфейсных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11, представленных в виде графа Кенига (2014)
Коляденко Ю. Ю. - Алгоритм управления распределением ресурсов и доступом соединений в сетях LTE, Алали А. М. (2014)
Евсеева О. Ю. - Модель и метод иерархического управления запросами в гибридной сети доставки контента, Кадер М. Б. (2014)
Ткачева Е. Б. - Метод верификации комплексных Web-сервисов, Иссам С., Раед Я. А. (2014)
Польщиков К. А. - Математическая модель обслуживания запросов на резервирование пропускной способности каналов телекоммуникационной сети при передаче потоков реального времени, Кубракова Е. Н., Сокол Г. В. (2014)
Руккас К. М. - Сравнительный анализ методов прогнозирования трафика в ТКС, Соляник Ю. В., Овчинников К. А., Олоту О. Д. (2014)
Carlsson A. - Analysis of realization and method of detecting low-intensity HTTP-attacks. Part 2. Method of detecting Slow HTTP attacks, Duravkin Е. V., Loktionova A. S. (2014)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2014) (2014)
Гирка І. М. - Теоретичні та методологічні засади управління формуванням професійної компетентності в майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки (2016)
Калінська О. П. - Теоретичний аналіз педагогічної майстерності викладачів сучасних вищих технічних навчальних закладів (2016)
Кравченя А. О. - Система управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2016)
Мариновська О. Я. - Прогностична модель інноваційного розвитку школи: аспект технологічного проектування (2016)
Мінда Л. З. - Сутнісно-змістові характеристики професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Нагачевська З. І. - Становлення і розвиток системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації учителів у Східній Галичині (2016)
Павлиш Т. Г. - До питання професійно-педагогічної діяльності викладача коледжу (2016)
Султанова Л. Ю. - Правові засади функціонування інституту магістратури та аспірантури в незалежній Україні (2016)
Цюняк О. П. - Формування професійної мобільності майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (2016)
Dzhus О. V. - Professional education of Ukrainian youth in Sofia Rusova's artistic legacy and practical activity in emigration (2016)
Гнатюк М. В. - Хореографічні традиції Придністровської зони Покуття та особливості їх використання в сучасних школах (2016)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Рухова активність як основа всебічного розвитку дитини дошкільного віку (2016)
Кіліченко О. І. - Розвиток діагностичних умінь учителів початкової школи у процесі розв'язування навчально-професійних ситуацій (2016)
Лазарук Г. І. - Іншомовна підготовка інженерів засобами інтенсивної методики, Бойків Л. Я. (2016)
Морквян І. В. - Модель формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики при вивченні природничо-математичних дисциплін (2016)
Оксенюк О. В. - Соціально-виховне середовище освітнього закладу. (На прикладі управлінської діяльності директора Рівненської спеціалізованої школи "Центр надії" Н. Маринович) (2016)
Сулима Т. С. - Підготовка педагогів професійного навчання будівельного профілю до організації виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Сушенцев А. О. - Технології професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США (2016)
Сушенцева Л. Л. - Хімічний експеримент у політехнічній підготовці майбутніх інженерів хіміків-технологів, Косцова І. Г. (2016)
Харківська А. А. - Літня педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Шарата Н. Г. - Управління художньо-естетичним вихованням студентської молоді Миколаївського національного аграрного університету (2016)
Korniienko V. - International and regional mobility of scientists (2016)
Ziеba B. A. - Profilaktyka narkomanii mlodziezy szkolnej (2016)
Шостко И. С. - Метод увеличения времени жизни автономной беспроводной сенсорной сети за счёт применения энергоэффективных режимов работы передатчика, Куля Ю. Э. (2015)
Галкин П. В. - Модель определения координат узлов беспроводной сенсорной сети (2015)
Безрук В. М. - Анализ эффективности методов многокритериального выбора предпочтительного варианта средств телекоммуникаций, Пономаренко Н. Н., Скорик Ю. В. (2015)
Лемешко А. В. - Анализ сходимости координационной процедуры при реализации иерархической маршрутизации в телекоммуникационной сети, Невзорова Е. С., Арус К. М. (2015)
Yevsieieva O. Yu. - Method of hierarchical cross-layer routing in 802.16 mesh networks. Clustering algorithm, Al-Azzawi E. M. (2015)
Еременко А. С. - Потоковая модель многопутевой маршрутизации по непересекающимся путям в телекоммуникационной сети (2015)
Симоненко А. В. - Математическая модель управления очередями на маршрутизаторах телекоммуникационной сети на основе оптимального агрегирования потоков и распределения пакетов по очередям, Андрушко Д. В. (2015)
Вовк О. О. - Синтез стеганографічного методу, ефективного за критеріями надійності та захищеності, Астраханцев А. А. (2015)
Невлюдов И. Ш. - Способ оценки качества оптического волокна со сложной формой поперечного сечения при изготовлении волоконно-оптических кабелей, Пономарева А. В., Аллахверанов Р. Ю. (2015)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2015) (2015)
Дрозда В. Ф. - Бактеріальний опік плодових культур (2016)
Коломієць Ю. В. - Жирнокислотний склад ліпідів калюсів томатів за умов бактеріального стресу, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Антоненко О. Ф. - Ураженість сортів ячменю ярого твердою сажкою, Ал-Ясірі Хусам Моханад (2016)
Гізбуллін Н. Г. - Стресів у рослин культури від дії гербіцидів можна уникнути, Потапова В. П. (2016)
Пентелюк О. С. - Одержання асептичного матеріалу й індукція калюсогенезу стійкої проти каштанової мінуючої молі форми гіркокаштана звичайного, Григорюк І. П., Костенко С. М., Калита Т. В., Ліханов А. Ф. (2016)
Маслійов С. В. - Чорний пар, як ефективний спосіб захисту від бур’янів (2016)
Дружинець М. Л. - Відбиття особливостей української народної вимови у пам’ятках староукраїнської літературної мови (2017)
Коца Р. О. - Семантико-структурна характеристика власне складних прикметників давньоукраїнської мови (2017)
Новіцька О. І. - Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області, Шеремета Л. П. (2017)
Поліщук С. С. - Назви стебел і листя сільськогосподарських культур у говірках Середнього Надбужжя (2017)
Царалунга І. Б. - До проблеми подовження приголосних в українській мові: діахронний аспект (2017)
Чаган О. І. - Номінація житлових приміщень у бойківських говірках (2017)
Чорноус О. В. - Сучасні підходи до передавання літери ѓ засобами української мови (на матеріалі македонської антропонімії) (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Онімія ціннісної картини світу (на матеріалі української, російської, англійської та німецької фраземіки) (2017)
Парзулова М. - Имена на Българи от село Нова Ивановка, свързани с поважни събития от историята на Бесарабия (2017)
Яремко Я. П. - Конотативна семантика в сучасному політичному терміні (2017)
Андрішко О. М. - Назви астероїдів, утворені лексико-синтаксичним способом (2017)
Бабій Ю. Б. - Дериваційна специфіка українських прізвищ із посесивними формантами (2017)
Бербер Н. М. - Синтаксичні конструкції порівняльної модальності з поетонімним компонентом у постмодерному дискурсі Марії Матіос (2017)
Боєва Е. В. - Оніми світового культурного кола у поетичних творах М. Зерова (2017)
Крупеньова Т. І. - Особливості ономастикону творів Братів Капранових (2017)
Лєсна Г. М. - Українська термінологія міжнародних відносин як аспект у вивченні української мови як іноземної (2017)
Микитюк О. Р. - Антропонім Шевченко в тексті "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова (2017)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Екстралінгвістичні та лінгвістичні чинники виникнення й формування української термінології харчової промисловості (2017)
Петрина Х. В. - Метафоризація алюзійних власних назв: вторинні номінації (2017)
Порожнюк А. Л. - Семантична еквівалентність у термінології (на матеріалі лінгвістичних термінів) (2017)
Сеник Г. В. - Морфологічна природа прізвиськ (2017)
Загнітко А. П. - Синтагмальна модель відмінкової системи Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: давальний відмінок (ІІ) (2017)
Олексенко В. П. - Функціювання і словотвірний потенціал препозитивів квантитативно-оцінної семантики мікро-, макро- в українській мові (2017)
Вакалюк І. В. - Семантична структура фразеологічних одиниць на позначення інтенсивності дії (2017)
Глуховська М. С. - Механізм асоціативної мотивації словотвірних інновацій (2017)
Кобченко Н. В. - Взаємодія подвійного власне-предикативного синтаксичного зв’язку з іншими типами (2017)
Орленко О. В. - Що говорить граматика про когнітивні механізми? (на прикладі прийменників від – до) (2017)
Хаценко Л. І. - Зміни семантичного наповнення словотвірних типів віддієслівних іменників із суфіксами -иц(я) та -ин(и) (2017)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: префіксоїдні та префіксальні деривати (2017)
Бацевич Ф. С. - Модус, модальність і типологія одивнених художніх текстів (2017)
Беценко Т. П. - Аналіз художнього тексту: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Шабат-Савка С. Т. - Парцельовані комунікати як маркери вербалізації інтенцій мовця та експресивності художнього тексту (2017)
Яковлєва О. В. - До проблеми значення слова в лінгвістиці (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко) (2017)
Бадюл В. В. - Антропо-ментальний субкод культури в українській жіночій прозі початку ХХІ століття (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2017)
Євтушина Т. О. - Етнічна ідентифікація мовця у вигукових фразеологічних одиницях прози Марії Матіос (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Паралельний корпус текстів: теоретико-методологічний та лексикографічний аналіз, принципи застосування (2017)
Лужецька Н. Я. - Політична мова у лінгвополітологічній характеристиці Івана Франка (2017)
Любецкая Е. П. - Особенности формирования белорусского научного языка в начале ХХ в. (2017)
Мікрюкова К. О. - Прикметникові дистрибутивні моделі лексеми "місто" в художньому дискурсі українських постмодерністів (2017)
Немировська О. Ф. - Темпоральні лексичні маркери як засіб створення художнього часу в жанрі історичної прози (2017)
Процик І. Р. - "На ціле життя залишився гарячим прихильником копаного м’яча". Українська футбольна лексика в художніх творах 30 – 40-х рр. ХХ ст. (2017)
Романюк І. В. - Синонімія синтаксичних конструкцій у романі І. Багряного "Тигролови" (2017)
Савчук Н. М. - Теоретичні засади репрезентації художньої картини світу крізь призму текстової мотивації (2017)
Бердяєв М. - Філософська істина та інтелігентська правда (2017)
Фурман А. В. - Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування (2017)
Гусельцева М. - Методологічна оптика як інструмент пізнання (2017)
Хайрулін О. - Значеннєво-смисловий горизонт невизначеності як психологічної категорії (2017)
Гірняк А. - Різновиди міжсуб’єктної взаємодії та їх психологічний аналіз (2017)
Потапчук Н. - Надзвичайна ситуація як чинник появи чуток: штрихи до аномалій влади (2017)
Панок В. - Прикладна психологія у педагогічній практиці України (2017)
Яценко Т. - Феномен імпліцитного порядку в глибинному пізнанні психіки (2017)
Туревич О. - Взаємовідношення агресивного і неагресивного психосоціальних станів в осіб юнацького віку (2017)
Сеник О. - Щоб кинути курити, розвивайте часову орієнтацію на майбутнє, Різник Р., Горбаль І. (2017)
Гончарук Т. - Джерела духовної культури галичан, Чолач С. (2017)
Яковенко Ю. - Стан логіки та методології соціології в Україні:тупцювання на місці чи рух уперед? (2017)
Ревасевич І. - Теорія як об’єкт філософського методологування (2017)
Покажчик статей, надрукованих у журналі в 2017 році (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані іноземними мовами (2017)
Мурзіна О. - Безпівтонові структури в українському мелосі (2015)
Лукашенко Л. - Теорія архаїчних зон та мелогенетичні процеси (на прикладі традиційної вокально-обрядової культури Північного Підляшшя) (2015)
Агай Кухі Амін - Особливості класифікації кашкайської музичної традиції (2015)
Терещенко О. - Центральноукраїнський весільний мелотип V4452 на теренах пізнішого заселення (2015)
Коваль В. - Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси (2015)
Пшенічкіна Г. - Весільні тиради Правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування (2015)
Колодюк А. - Обряди та пісні купальсько-петрівського періоду (за матеріалами середнього межиріччя Горині та Случі) (2015)
Коломицева А. - Рефрен як одна з композиційних ознак жанру стройових солдатських пісень (2015)
Скаженик М. - Актуалізації польової роботи на Волинсько-Подільському пограниччі за календарною творчістю Південної Житомирщини (2015)
Данилейко І. - Пісенно-обрядовий репертуар Лівобережжя в період занепаду традиції (за матеріалами басейну Ворскли з другої половини ХХ ст. (2015)
Мазуренко А. - Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту (2015)
Коробов О. - Аудіовізуальна фіксація традиційної музики в сучасних польових умовах (практичні рекомендації) (2015)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокогнітивна природа концепту "дорога" як репрезентанта просторового коду в поетиці Тараса Федюка (2017)
Фаріон І. Д. - До джерел діахронної соціолінгвістики: світовий досвід та українська проблематика (2017)
Варинська А. М. - Лінгвокультурологічні параметри концепту "честь" (2017)
Данилевська О. М. - Мовна ситуація в загальноосвітніх навчальних закладах України (за результатами соціолінгвістичного дослідження) (2017)
Єщенко Н. О. - Змістовий потенціал концепту "любов" в українській мові (2017)
Костовська А. В. - П’ять різновидів дискримінації жінок у ЗМІ (2017)
Ли Цзихуа - О коммуникативной культуре педагога (2017)
Романенко В. О. - Мовна особистість української жінки (на матеріалі періодичного видання "Радянська жінка") (2017)
Стойкова Г. Г. - Про мову як духовну зумовленість та окремішність нації (2017)
Цар І. М. - Дериваційні процеси у спонтанному мовленні молоді (на матеріалі м. Києва) (2017)
Шелудько В. Л. - Відображення поняття "служба" у свідомості держслужбовців (2017)
Южакова О. І. - "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського як етап на шляху до національного відродження (2017)
Ясіновська О. В. - Невидиме у видимому: образи природи в репрезентації концептів смертних гріхів (на прикладі українського релігійного дискурсу) (2017)
Ковалевська Т. Ю. - Нейролінгвістична Мілтон-модель у системі методів дослідження комунікативної сугестії (2017)
Кондратенко Н. В. - Принципи текстотворення політичної програми як мовленнєвого жанру політичного дискурсу (2017)
Романова Т. В. - Современная языковая личность с точки зрения лингвоконфликтологии (2017)
Форманова С. В. - Сценарій 'сварка' в аспекті конфліктного дискурсу (2017)
Билінська О. С. - Лексичні засоби мовленнєвого впливу в синкретичних жанрах політичного агітаційного дискурсу (2017)
Білоконенко Л. А. - Лінгвокультурне поле конфлікту (2017)
Завальська Л. В. - Типологія конфліктних стратегій в інтерактивній взаємодії політиків (2017)
Кіщенко А. М. - Методологічні аспекти дослідження художнього дискурсу в комунікативно-прагматичному аспекті (2017)
Кутуза Н. В. - Сугестія і маніпуляція: спільні й відмінні ознаки різновидів комунікативного впливу (2017)
Лакомська І. В. - Адвербіальні фразеологізми в газетних заголовках: лексико-граматичний аспект (2017)
Романченко А. П. - Лінгвокреативність мовної особистості: фразеологічні одиниці (2017)
Сазонова Я. Ю. - Варіації комунікативного смислу "страх" у текстах про зомбі в англомовній та українській лінгвокультурах (2017)
Серебрич А. В. - Ключові слова як лексико-семантичні сугестогени українськомовних проповідей (2017)
Стрій Л. І. - Подяка як ритуальний мовленнєвий жанр політичного дискурсу (2017)
Щербак О. В. - Текстові коди комерційної телереклами у вимірі комунікативної ефективності (2017)
Kovalevska A. V. - Verbal influence in the information wars: identifying the suggestive patterns (2017)
Ковалевська Т. Ю. - Граматико-конструкційний простір синтаксичних фразеологізмів (Рецензія на наукове видання: Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія : |наук. і відп. ред. А. П. Загнітко| / Г. В. Ситар. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. – 458 с. (2017)
Іващенко О. О. - Реалії і перспективи систем захисту посівів від бур’янів (2016)
Копилов Є. П. - Грибний патогенний комплекс кореневої зони люпину білого, Надкернична О. В., Копилова О. Б. (2016)
Коломієць Ю. В. - Вплив саліцилової кислоти на компоненти антиоксидантної системи рослин томата за умов бактеріального стресу, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Мельник А. Т. - Інфрачервона спектроскопія — як експрес-метод визначення стійкості сортів картоплі проти альтернаріозу, Кирик М. М., Гунчак В. М., Зеля А. Г. (2016)
Зеля А. Г. - Виявлення картопляних нематод Globodera у Чернівецькій області (2016)
Рибалка І. О. - Увага: омела біла (2016)
Макух Я. П. - Особливості проективного покриття поверхні поля листками бур’янів у посадках верби енергетичної, Ременюк С. О. (2016)
Бажина Н. О. - Портулак городній — смачний бур’ян, Тищук О. П. (2016)
Басс Д. Я. - Основні загрози економічній безпеці України в сучасних умовах (2017)
Тєлькінєна Т. Е. - Про доцільність використання теорії лобіювання в українських історико-правових дослідженнях (2017)
Антонова О. Р. - Конституційні засади участі парламенту у формуванні та реалізації державної сімейної політики в Україні (2017)
Калиновський Б. В. - Функціонування місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Костецька Л. М. - Кодифікація виборчого законодавства України (2017)
Нестор Я. В. - Конституційні принципи здійснення судочинства у практиці судів загальної юрисдикції (2017)
Олькіна О. В. - Аксіогенез як напрямок парламентської діяльності в Україні (2017)
Турчинов К. О. - Проблеми та перспективи законодавчого забезпечення виборів за відкритими списками (2017)
Розгон О. В. - Проблема встановлення походження дітей при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Курилюк Ю. Б. - Кримінологічні засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону (2017)
Самбор М. А. - Соціологія адміністративно-деліктного права України (2017)
Gryshova I. Yu. - The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development of domestic enterprises, Shestakovska T. L., Glushko O. V. (2017)
Дубина М. В. - Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України, Шишкіна О. В. (2017)
Кравчук А. О. - Активізація інвестиційних процесів у контексті податкового навантаження національної економіки України, Ніколюк О. В. (2017)
Наумов О. Б. - Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку, Наумова Л. М. (2017)
Цемашко Ю. С. - Матричний підхід до оцінювання економічних результатів діяльності підприємства (2017)
Шомникова А. В. - Інфраструктура ринку медичних послуг в Україні: ключові напрями вдосконалення (2017)
Матвієнко Р. В. - Формування фінансово-кредитного механізму державного регулювання аграрного виробництва України (2017)
Родченко І. Ю. - Визначення сучасної парадигми самовпорядкування в системі державного управління України (2017)
Ткач Д. І. - Розбудова правової держави: угорський досвід (2017)
Курило В. І. - Рецензія на монографію Анпілогова О. В. "Структурне реформування територіального та галузевого управління регіональним комплексом: адміністративно-правовий аспект" (2017)
Слободін Т. М. - Клініко-неврологічні особливості перебігу та когнітивних порушень при ортостатичній гіпотензії у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Клименко О. В. (2017)
Дац-Опока М. І. - Аналіз особливостей клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей в різних вікових періодах (2017)
Калиниченко Д. О. - Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді (2017)
Каменщик А. В. - Визначення ролі біомаркерів сигнального шляху кальціневрину у розвитку ранніх змін в міокарді у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Лизогуб М. В. - Дослідження внутрішньоочного тиску при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2017)
Ляхоцька А. В. - Порівняльна характеристика змін тромбоцитарного гемостазу хворих на стабільні форми ішемічної хвороби серця в залежності від індивідуальної чутливості до антитромбоцитарного лікування (2017)
Целуйко В. Й. - Дослідження показників, що впливають на клінічний прогноз та ремоделювання серця у віддаленому періоді у хворих на інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST, Міщук Н. Є., Матузок О. Е. (2017)
Медведовська Н. В. - Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. (2017)
Музь Н. М. - Функція щитовидної залози у доношених дітей з внутрішньоутробною затримкою росту на тлі терапії рекомбінантним гормоном росту, Большова О. В. (2017)
Mykhailovska N. - The influence of community-acquired pneumonia on the clinical course of coronary heart disease: the results of retrospective analysis, Kulynych Т. (2017)
Abstract and References (2017)
Лунячек В. Е. - Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави, Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Мокляк В. М. - Ретроспективний аналіз поглядів С. М. Трубецького на автономію університетів (2017)
Картель Т. М. - Формування комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ у процесі навчання іноземної мови, Сивокінь Г. В. (2017)
Шулик Т. В. - Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі (2017)
Кот Г. М. - Розвиток психологічної культури студентів у процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Kievisas I. - The pedagogy of freedom in the paradigmatic space of humanistic upbringing systems, Rastrygina A. (2017)
Оськіна Н. О. - Сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті (2017)
Беньковська А. В. - Аналіз поняття "здоров’я" в контексті виховання старших підлітків у загальноосвітніх закладах: структура, сутність (2017)
Юхимець О. І. - Інтегративний зміст комунікативної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Abstract and References (2017)
Кассіч В. Ю. - Дослідження впливу опромінення на ультраструктуру та мінливість мікобактерій, Левченко А. Г., Байдевлятов Ю. А., Ребенко Г. І., Головко В. О., Кассіч О. В., Ушкалов В. О., Волосянко О. В. (2017)
Зозуля А. В. - Аналіз специфіки використання інновацій у логістичних процесах тилового забезпечення підрозділів Національної гвардії України (2017)
Ігнатенко М. М. - Проблема продовольчої безпеки в контексті соціального розвитку українського села в умовах незалежності (1991–2008 рр.) (2017)
Баланюк В. М. - Запобігання займання газових сумішей н-гептану комбінованими системами ударних хвиль та об’ємних вогнегасних речовин, Ковалишин В. В., Козяр Н. М. (2017)
Бондар І. О. - Методика створення електронного ресурсу для сфери індустрії краси, Козлова А. В. (2017)
Пушкар О. І. - Розробка методики вибору систем інструментальної підтримки процесу проектування педагогічного дизайну, Браткевич В. В., Самойленко О. В. (2017)
Колесніченко С. В. - Загальні принципи оцінки ризику експлуатації сталевих конструкцій та визначення їх залишкового ресурсу, Селютін Ю. В., Черних І. Ю., Мнацаканян К. Б. (2017)
Серикова Е. Н. - Оценка адекватности предлагаемой математической модели прогноза на фактических данных мониторинга уровня грунтовых вод в центральной части г. Харькова, Стрельникова Е. А., Яковлев В. В., Анищенко Л. Я., Писня Л. А. (2017)
Нестеренко О. В. - Исследования по пылеподавлению на щебеночной автодороге, Комиссаренко Т. А., Домничев Н. В. (2017)
Ємельянова М. В. - Лексичні особливості художнього зображення визвольного руху 20-х років ХХ століття у творах Григорія Косинки (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2016)
Грицаєнко З. М. - Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Карпенко В. П., Мостов’як І. І., Підан Л. Ф. (2016)
Горновська С. В. - Видове різноманіття й екологічна структура фауни турунів (Coleoptera, Carabidae) в степовій зоні України (2016)
Прус Л. І. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сортів сої (2016)
Киричук І. В. - Шкідливий ентомокомплекс буряка столового на Поліссі України (2016)
Соломійчук М. П. - Динаміка заселення бічних корінців буряка цукрового переносником ризоманії — грибом Polymyxa betae K., Кирик М. М. (2016)
BASF разом з українськими аграріями вдосконалює майстерність вирощування врожаїв (2016)
Макух Я. П. - Особливості видового складу та специфіка появи сходів бур’янів у посадках верби енергетичної, Ременюк С. О. (2016)
Морозюк Л. И. - Энергетическая эффективность абсорбционно-резорбционной холодильной машины в системе тригенерации малой энергетики, Грудка Б. Г. (2016)
Вассерман А. А. - Вязкость и теплопроводность смеси хладагентов R125/R134а, Бойчук А. С. (2016)
Мных А. С. - Влияние условий формирования сыпучего слоя железорудных и бокситовых материалов на коэффициент теплоотдачи, Яковлева И. Г., Пазюк М. Ю. (2016)
Дорошенко А. В. - Испарительные охладители газов и жидкостей прямого и непрямого типов со сниженным пределом охлаждения, Кириллов В. Х., Антонова А. Р., Людницкий К. В., Мелехин В. В. (2016)
Бутовский Е. Д. - Устройство для подачи жидкого хладагента в эжекторный теплообменник, Когут В. Е., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2016)
Жихарєва Н. В. - Метод розрахунку річного споживання холоду систем кондиціювання повітря (2016)
Хмельнюк М. Г. - Алгоритмизация термодинамических расчетов в математическом пакете Maple c использованием технологии OpenMaple, Важинский Д. И. (2016)
Корнієнко Ю. К. - Використання дистанційних технологій як засіб підвищення якості навчання, Федченко Ю. С., Трішин Ф. А. (2016)
Маслійов С. В. - Захист посівів пшениці озимої від дескурайнії Софії на сході України (2016)
Прус Л. І. - Вплив агротехнічних заходів на біологічну активність ґрунту, стійкість проти хвороб та продук-тивність сої (2016)
Макаренко Н. В. - Вплив кремнієвмісної суміші на інтенсивність ураження листків троянд збудником Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosea Woron., Громова О. П., Шевченко Я. С. (2016)
Яновський Ю. П. - Увага, кров’яна попелиця! Кров’яна попелиця та заходи обмеження її чисельності в плодо-вих насадженнях України (2016)
Трибель С. О. - Як позбутись дротяників? (2016)
Сторчоус І. М. - Знайомі незнайомці (2016)
Содержание (2014)
Якименко С. А. - Применение временного кератопротеза для проведения витрэктомии у больных с бельмами роговицы и витреоретинальной патологией, Родин С. С., Левицкая Г. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Влияние инсталляций современных фторхинолонов и их цитотоксические эффекты на эпителий конъюнктивы у пациентов с синдромом "сухого глаза", Брижань А. А. (2014)
Мазур В. П. - Новый метод поверхностной электромиографии прямых мышц глаза у детей, Бойчук И. М. (2014)
Якименко С. А. - Определение уровня защитных компонентов слезной жидкости у больных с рубцовыми последствиями ожогов глаз, Амжад Альбин, Коломийчук С. Г. (2014)
Леус Н. Ф. - Влияние кверцетина на ферменты антиоксидантной защиты хрусталика и камерной влаги у больных возрастной катарактой, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Лікування травматичної оптичної нейропатії високими дозами кортикостероїдів (2014)
Коновалова Н. В. - Изучение состояния сенсорной части сетчатки и сосудистой оболочки глаза у больных увеитами по данным оптической когерентной томографии, Храменко Н. И., Шайби Абдерахман, Иваницкая Е. В., Нарицына Н. И. (2014)
Недзвецька О. В. - Вплив детоксикаційної терапії на стан очного дна при алкогольній токсичній нейроретинопатії, Петрусенко Д. О. (2014)
Жабоедов Д. Г. - Пространственная контрастная чувствительность у пациентов с артифакией после имплантации различных моделей интраокулярных линз (2014)
Іслам М. М. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду 1X37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення II. Противірусна активність 1X37, що інкапсульований у кремнієві наночастки, Гріффіт М., Мондал Д., Бузник О. I. (2014)
Гладуш Т. И. - Застосування метиленового синього в комбінації із низькоенергетичним лазером в лікуванні експериментального (змішана флора) бактеріального кератита, Чорнобай М. О. (2014)
Мальцев Е. В. - Патоморфологічні особливості рогівково-лімбальної зони у експериментальних тварин при моделюванні дегенеративно-проліферативного процесу, пов'язаного з наростанням кон'юнктиви на рогівку, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сетчатой оболочки, концентрация эритропоэтина в стекловидном теле и периферической крови экспериментальных животных со стрептозотоциновым диабетом (промежуточный результат), Науменко В. А., Вит В. В., Иваницкая Е. В., Пилькевич Т. С. (2014)
Мороз О. А. - Мембрано-протекторное воздействие кверцетина и липоата на сетчатку при стрептозотоциновом диабете (2014)
Пасечникова Н. В. - Особенности изменения зрительного нерва и конъюнктивы после воздействия электрическим током высокой частоты при энуклеации глазного яблока в эксперименте, Вит В. В., Пухлик Е. С., Науменко В. А., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П. (2014)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения зрительного нерва при контузии глазного яблока легкой степени у кроликов, Красновид Т. А., Вит В. В., Молчанюк Н. И., Грубник Н. П. (2014)
Henrich P. В. - Physical characteristics of the internal limiting membrane and their significance in ocular surgery and beyond, Mounier Ch. A., Loparic M. (2014)
Светлова O. В. - О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Сообщение 2, Рябцева A. A., Кошиц И. Н., Макаров Ф. Н., Гусева М. Г., Засеева М. В. (2014)
Дрожжина Г. И. - Случай успешного лечения двустороннего акантамебного кератита, Зборовская А. В., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Вансович Е. В., Курилюк А. Н. (2014)
Гаркуша С. В. - Разработка модели согласованного решения задач распределения неперекрывающихся частотных каналов и потоковой маршрутизации в многоканальных многоинтерфейсных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11 (2014)
Al-Zayadi H. A. - Mobility Affected on Channel Estimation Using Different Modulation in LTE, Klymash M. M., Lavriv O. A., Al-Shuraifi M. (2014)
Безрук В. М. - Планирование сетей мобильной связи на основе методов многокритериальной оптимизации, Чеботарёва Д. В. (2014)
Лемешко А. В. - Обеспечение качества обслуживания в условиях согласованного решения задач управления трафиком в телекоммуникационной сети, Гаркуша С. В. (2014)
Кузьминых Е. Д. - Анализ методов балансировки нагрузки в кластере SIP-серверов (2014)
Польщиков К. А. - Усовершенствованный метод нейро-нечеткого управления отбрасыванием пакетов в транзитных маршрутизаторах телекоммуникационной сети, Здоренко Ю. Н. (2014)
Лемешко А. В. - Модель и метод предотвращения перегрузки с активным управлением очередью на узлах телекоммуникационной сети, Семеняка М. В. (2014)
Руккас К. М. - Разработка модели управления ресурсами телекоммуникационной системы на основе многоагентного подхода, Мищенко М. В., Овчинников К. А. (2014)
Клечковський Ю. Е. - Можливості управління резистентністю шкідників продовольчих запасів до фосфіну, Нямцу Є. Ф. (2016)
Маслійов С. В. - Захист від чорнощиру нетреболистого посівів кукурудзи цукрової (2016)
Киричук І. В. - Контроль чисельності шкідників буряка столового за передпосівної обробки насіння протруйниками, Ткаленко А. М. (2016)
Зеля А. Г. - Проти раку картоплі. Ефективність дії препаратів різної природи на життєздатність зооспорангіїв збудника раку картоплі Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Гунчак В. М., Нікорюк М. Г., Макар Т. Й. (2016)
Іващенко О. О. - Гірчак повзучий на полях — проблема актуальна, Шевчук О. М. (2016)
Макух Я. П. - Динаміка процесів забур’янення у посадках верби енергетичної, Фучило Я. Д. (2016)
Трибель C. О. - Заходи захисту від хрущів, Стригун О. О., Гаманова О. М. (2016)
Сторчоус І. М. - Бур’яни-алергени — це стосується всіх! (2016)
Popovskiy V. V. - Methods of System Policy in Creation of Infocommunication Systems (2014)
Стерин В. Л. - Динамическая модель синтеза одноранговой виртуальной частной сети, Еременко А. С., Тарики Н. (2014)
Ільченко М. Ю. - Принципи побудови надширокосмугової системи радіозв'язку в суб-терагерцововму діапазоні частот, Наритник Т. М., Дідковський Р. М. (2014)
Гірник М. А. - Асимптотичні методи аналізу пропускної здатності МІМО каналів з завмираннями, Гірник А. В., Гірник Д. А. (2014)
Шостко И. С. - Применение методов экспертной оценки при проектировании беспроводных сенсорных сетей с низким энергопотреблением (2014)
Галюк С. Д. - Тривалість перехідних процесів при встановленні синхронізації хаотичних систем в телекомунікаціях, Політанський Л. Ф. (2014)
Гуляєв К. Д. - Імітаційне моделювання процесу інформаційного обміну на базі мережної технології із змінним розміром мережної адреси, Каптур В. А., Степаненко О. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Выбор топологии гибких коммутационных шлейфов для телекоммуникационных устройств на основе теоремы Байеса, Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В., Невлюдова В. В. (2014)
Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU за 2013 рік за імпакт-фактором РІНЦ (2014)
Коломієць Л. В. - Щодо деяких питань метрологічного законодавства, Горін В. В., Подостроєць К. О., Чистяков Є. С. (2017)
Сичов М. І. - Вивчення умов отримання сполук магнію особливої чистоти з його хлориду, Коломієць Л. В., Боряк К. Ф. (2017)
Макарова О. В. - Радіаційний контроль при оцінці якості і екологічній сертифікації будівельних матеріалів, Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. (2017)
Михалко А. О. - Застосування матричних моделей для прогнозування нормативного забезпечення туристичних послуг (2017)
Габер А. А. - Аналіз вимог до системи управління якістю за стандартом NSF/IPEC/ANSI 363-2016 з метою контролю якості лікарських допоміжних речовин, Грабовський Г. В., Іванов В. О. (2017)
Ярмолюк О. В. - Формування класифікації показників для оцінювання якості банківських послуг кваліметричним методом, Гоц Н. Є. (2017)
Velychko O. M. - Improved method and software-instrumental complex for group expert assessment, Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. (2017)
Ботвіна Н. О. - Менеджмент регулювання та якості конкурентоспроможності на підприємствах АПК, Згадова Н. С., Кравченко М. В. (2017)
Левинський О. С. - Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки, Голофєєва М. О., Шворінь В. О., Урсол С. М. (2017)
Кравчук В. С. - Об оценке циклической прочности поверхностно упрочненных деталей машин, Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. М. (2017)
Orobey V. F. - Еstimation of cone-shaped beams of special cranes on stability, Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M., Lobus R. S. (2017)
Величко О. М. - Деякі особливості калібрування багатофункціональних калібраторів змінного струму, Ісаєв В. В. (2017)
Банзак О. В. - Программно-технический комплекс радиационно-технологического контроля объектов АЭС на основе CdZnTe-детекторов, Банзак Г. В. (2017)
Подостроєць К. О. - Математична модель способу передачі одиниці фізичної величини метра від еталону до робочих засобів вимірювальної техніки в лабораторних умовах (2017)
Солоненко И. П. - Применение СВЧ излучателей для определения содержания влаги в образцах строительных материалов (2017)
Боряк К. Ф. - Підвищення точності вимірювання маси калібрувальним пристроєм ЗНКП-60, Цимбалюк А. Г., Лопатін О. О. (2017)
Волков С. Л. - Системна модель процесу життєвого циклу штучних систем, Вавілов Є. В., Коломієць С. В. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз проблем розробки розподіленої системи контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів, Бондаренко Г. С. (2017)
Братченко Г. Д. - Оцінка впливу дестабілізуючих факторів на точність вимірювання різниці фаз відповідних гармонік у двох сигналах, Григор’єв Д. В., Смаглюк Г. Г. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз умов створення розподілених систем контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів, Пенязенко В. І. (2017)
Мілованов В. І. - Основні напрямки підвищення якості та ефективності газотранспортної системи україни, Клебан О. Л. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Арістова І. В. - Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина перша) (2017)
Цимбалюк В. С. - Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права (2017)
Бєляков К. І. - Проблеми формування поняттєво-термінологічної системи інформаційного права: інформаційні правопорушення (2017)
Чернадчук Т. О. - До питання концепції інформаційних правовідносин в бюджетній сфері (2017)
Золотар О. О. - Інформаційні революції: соціально-правове значення (2017)
Стадник Р. І. - Норми інформаційного права: теоретико-правові засади (2017)
Кравчук В. М. - Право народу на громадську непокору та опір у забезпеченні сучасної демократії (2017)
Оксьом І. Г. - Адміністративно-правові основи державного контролю у соціальній сфері (2017)
Щавінський В. Р. - Компетенційні спори як складова предмету адміністративного судочинства у контексті захисту інтересів держави (2017)
Світлична Ю. О. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності (2017)
Банчук М. В. - Якість медичної допомоги як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Фалатюк О. С. - Адміністративно-організаційні умови здійснення вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні (2017)
Коломієць П. В. - Податкова та фіскальна політика: аналітичний огляд вітчизняної наукової думки (2017)
Харчук О. О. - Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі, Білий О. О. (2017)
Лісовий Г. О. - Податкова злочинність як загроза податковій безпеці України (2017)
Ліпський В. В. - Аудиторський контроль як складова фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових платежів (2017)
Пєтков С. В. - До питання про розмежування злочинів і проступків: зміна парадигм (2017)
Світличний О.О. - Обставини, що визначають суспільну небезпеку розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України) (2017)
Пономарьова М. С. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України (2017)
Наумова О. С. - Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ст. 149 КК України) (2017)
Ярмол Л. В. - Світові міжнародно-правові стандарти свободи вираження поглядів та гарантії її забезпечення (2017)
Сусла І. В. - Поняття екстериторіальних міжнародно-правових зобов’язань держав щодо захисту навколишнього середовища, Поліванова О. М. (2017)
Харчук О. О. - Особливості удосконалення міжнародно-правового механізму співробітництва держав в контексті запобігання зміни клімату, Озерова К. О. (2017)
Занфірова Т. А. - Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України (2017)
Горіславська І. В. - До питання відповідальності медичних працівників та страхування їх професійної відповідальності, Ткачук C. М. (2017)
Синявська О. Ю. - Використання методів математичного моделювання при прогнозуванні загального рівня злочинності в Україні (частина 2), Синявська О. О. (2017)
Копча В. В. - Поняття поліції (поліцейських функцій) у стандартах Ради Європи та ОБСЄ (2017)
Чернобай А. М. - Морально-етичні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора як елемент професійної етики та поведінки прокурора, Алексеєва В. О. (2017)
Шаблін Є. І. - Належне фінансування як гарантія незалежності прокуратури України: актуальні проблеми (2017)
Рум’янцев В. О. - Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної ради (2017)
Бадида А. Ю. - Позитивні зобов'язання держави в контексті розуміння прав людини, Лемак В. В. (2017)
Бернацький Г. Г. - Естественные права нации (2017)
Косович В. М. - Юридичні конструкції як засіб правозастосовної техніки (2017)
Кравчук М. В. - Особливості військового будівництва в період Директорії Української Народної Республіки: історико-правове дослідження (2017)
Рабінович М. П. - До питання про кримінальну відповідальність заподіювача шкоди потерпілому за його згодою (2017)
Холоднюк С. З. - Розуміння соціально-правової цінності людини у період Київської Русі (2017)
Рішко М. І. - Українські параюристи — нові можливості доступу до безоплатної правової допомоги (2017)
Олефір Л. І. - Проблеми ефективного застосування пробації, як форми соціального контролю за засудженими (2017)
Розпашнюк І. О. - Відповідність законодавства України законодавству ЄС в сфері захисту персональних даних (2017)
Армаш Н. О. - Реформування національного законодавства в світлі євроінтеграціїУкраїни (2017)
Шевченко А. Є. - Пам’яті Ніни Романівни Нижник (2017)
Кресін О. В. - Пам’яті Олександра Вікторовича Задорожнього (2017)
Петришин О. В. - Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного підходу (2017)
Рабінович П. М. - Універсальна теорія права як загальна концептуальна основа теорій національного і міжнародного права (до проблеми формування) (2017)
Оніщенко Н. М. - Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження (2017)
Ромашов Р. А. - Реальность права – праксеологический контекст современногоинтегративного правопонимания (2017)
Лемак В. В. - Загальна теорія права: між зміною парадигми і пошуком структури (2017)
Дудченко В. В. - Концептуальні засади основної норми в українському праві (2017)
Бернацький Г. Г. - Предметы познания юридической науки (2017)
Цимбалюк В. С. - Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права (2017)
Ганберов Д. - Основы конституционного права на объединение в Азербайджанской Республике (2017)
Арістова І. В. - Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина друга) (2017)
Світличний О. П. - Надання правової інформації суб’єктом владних повноважень (2017)
Подоляка С. А. - Сутність та особливості механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні (2017)
Якимчук Н. Я. - Правові проблеми визначення поняття відокремленого підрозділу юридичної особи в контексті визнання місцевого бюджету до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб (2017)
Kravchuk O. - Use of "civil law contract" concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology (2017)
Петруненко Я. В. - Окремі питання класифікації господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів (2017)
Лісовий Г. О. - Система загроз податковій безпеці: постановка проблеми (2017)
Столяр Т. В. - До питання удосконалення правового становища суб’єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони (2017)
Костя Л. М. - Колізійність міжнародного права та права ЄС щодо застосування принципів резидентства й територіальності в оподаткуванні (2017)
Моткова О. Д. - До питання застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Костюк В. Л. - Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект, Яцкевич І. І. (2017)
Мельник В. П. - Права осіб з інвалідністю за законодавством ЄС: питання правового регулювання (2017)
Копотун І. М. - Методи протидії сепаратизму, Місюра А. М. (2017)
Трофименко О. А. С. - Тактика застосування методу "Сценарне планування" під час побудови та перевірки криміналістичних версій з приводу умисного вбивства (2017)
Купіна Л. Ф. - Генезис поняття ефективності норм права (2017)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты понятия гражданской юрисдикции (2017)
Кравченко О. М. - Потреба України в законі "Про комерційну таємницю" (2017)
Шинкар М. Л. - Примусова ліквідація банківських установ: питання підсудності (2017)
Рабінович П. М. - До ювілею доктора юридичних наук, члена-кореспондента Російськоїакадемії наук Олени Андріївни Лукашової (2017)
Титул, зміст (2016)
Сорокіна С. І. - Сумісне застосування в посівах сої гербіцидів Хармоні та Пульсар з ад’ювантом Тренд 90, Родзевич О. П., Гуральчук Ж. З., Мордерер Є. Ю. (2016)
Жеребко В. М. - Зміни жирно-кислотного складу насіння сої залежно від догляду за її посівами (2016)
Ключевич М. М. - Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу (2016)
Торліна О. М. - Вплив ланок короткоротаційних сівозмін та системи удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових (2016)
Жеребко В. М. - Захист від бур’янів — основа інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2016)
Клечковський Ю. Е. - Йодистий метил — перспективи використання проти карантинних організмів на свіжих овочах і фруктах, Нямцу Є. Ф. (2016)
Фокін А. В. - Вплив хвиль тепла на поширення картопляної молі у Харківській області (2016)
Вимоги до наукових статей (2016)
Bezusyak O. V. - The effect of foam multiplication factor on density and strength of foamgypsum, Kovalyk I. V. (2017)
Безусяк О. В. - Вплив комплексної добавки на основі суперпластифікатору та метакаоліну на водопоглинання та параметри пористості цементного каменю, Лушнікова Н. В. (2017)
Бордюженко О. М. - Дослідження водопотреби фібробетонних сумішей з використанням суперпластифікаторів, Ковальчук Т. В., Штемпель М. В. (2017)
Гуйван Є. Ф. - Високоефективні матеріали в будівництві автомобільних доріг і аеродромів, Харипончук В. В., Зятюк Ю. Ю. (2017)
Дворкін Л. Й. - Врахування умов твердіння при проектуванні складів високоміцного бетону, Степасюк Ю. О., Сахарчук П. П., Савич Д. С. (2017)
Dvorkin L. J. - The rule of constant concrete mixtures water content and its using, Zhitkovsky V. V. (2017)
Іщук О. О. - Спосіб виготовлення гіпсового в`яжучого із фосфогіпсу, Сівук О. А. (2017)
Кравченко А. В. - Дослідження впливу складових органо-мінеральної вогнезахисної композції на коефіцієнт спучення, Цапко Ю. В., Гузій С. Г. (2017)
Марчук В. В. - Гранітний аспіраційний пил як компонент сухих будівельних сумішей для мурувальних розчинів, Гальчук Н. Ю. (2017)
Бабич Є. М. - Дослідження опору високоміцних бетонів та фібробетонів пробиванню, Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2017)
Бабич Є. М. - Розрахунок нормальних перерізів косозавантажених елементів з використанням діаграм їх стану, Ромашко В. М. (2017)
Битько М. М. - Экспериментально-статистические исследования секущего модуля деформаций песчаного бетона при длительном центральном сжатии нагрузкой различной интенсивности, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2017)
Валовой О. І. - Особливості роботи базальтової арматури у складі конструкцій що працюють на згин, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2017)
Гомон С. Ст. - Деформативність модифікованої силором клеєної деревини за роботи на стиск вздовж волокон, Гомон С. С., Зінчук А. В. (2017)
Гомон С. С. - Робота дощатоклеєних дерев’яних балок в умовах косого згину при дії одноразових та повторних навантаженнях, Павлюк А. П. (2017)
Дорофєєв В. С. - Дослідження характеру розподілу напруги та переміщень біля вершини тріщини в залізобетонних елементах, Зінченко Г. В., Романюк В. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Оцінка надійності залізобетонних позацентрово стиснутих колон за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами, Алексієвець І. І. (2017)
Мельник І. В. - Технологічні особливості улаштування монолітних плоских залізобетонних перекриттів з вставками, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Грушка Р. (2017)
Неутов С. П. - Аналіз несучої здатності та тріщиноутворення в згинальних елементах при дії циклічних навантажень, Кушнарьова Г. О. (2017)
Романюк В. В. - Деформаційний стан перфорованих елементів за косого згину, Супрунюк В.В. (2017)
Азізов Т. Н. - Уточненная расчетная схема подвесного здания (2017)
Андрійчук О. В. - "Гіперболічний параболоїд" зі сталефібробетону при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу ЛИРА-САПР, Григорчук А. Б., Ужегов С.О. (2017)
Gasii G. M. - Form-building units of the steel and concrete composite cable space frames (2017)
Кравченко С. А. - Несущая способность и деформативность фрагментов и моделей внутренних стеновых панелей из керамзитоперлитобетона, Постернак О. О. (2017)
Талах Л. О. - Досвід Франції та Польщі в організації та управлінні дорожньою системою (2017)
Ігнатов С. В. - Залежність характеристик міцності основ Білорусі від генезису (2017)
Супрунюк В. В. - Особливості проектування позацентрово навантажених пальових фундаментів при дії значних згинаючих моментів, Фурсович М. О., Жеребятьєв О. В. (2017)
Вегера П. І. - Розрахунок несучої здатності похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами, Хміль Р. Є., Вашкевич Р. В., Бліхарський З. Я. (2017)
Данилік С. М. - Застосування полімерних композицій для підсилення залізобетонних елементів, Кух С. П. (2017)
Кваша В. Г. - Оцінка технічного стану та завдання відновлення експлуатаційних показників гідроспоруд річкового водосховища, Салійчук Л. В. (2017)
Мельник С. В. - Безпека експлуатації згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами (2017)
Карагодіна О. - "Академізація" спеціальності як виклик для українських шкіл соціальної роботи (2017)
Demchenko I. - Gender-sensitive harm reduction interventions in Ukraine: clients' perspective, Varban M., Bulyga N., Holtsas L. (2017)
Лютий В. - Вплив програм соціальної допомоги на життєдіяльність сімей внутрішньо переміщених осіб (2017)
Єрошенко К. - Параюридична практика: чого може навчитися з міжнародного досвіду українська соціальна робота? (2017)
Gurzhiy N. - Сonsumer awareness on non-medical interventions for autistic children and adults in Ukraine (2017)
Дмитрук Н. - Між матеріалізмом і постматеріалізмом: ціннісні орієнтації сучасної української молоді (2017)
Коляда Н. - Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників, Кравченко О. (2017)
Пожидаєва О. - Як навчати соціальній роботі дорослих? (З досвіду ваучерної програми професійного навчання осіб старше 45 років), Семигіна Т. (2017)
Dvoriak S. - Social work and combating the global epidemic of HIV (2017)
Документ Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи щодо досліджень у соціальній роботі (2017)
Круглий стіл "Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи" (2017)
Оголошення про конкурс праць молодих науковців (2017)
Зименкова В. - США та "Талібан": від взаємодії до конфронтації (2017)
Cheikh Tidiane Samb - United States and Senegal Cooperation on Security and Counterterrorism (2017)
Coulibaly Z. - The Impact of Natural and Geographical Factors on the Environmental Security Formation in Maghreb Countries (2017)
Drabczuk M. - Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy (2017)
Коцан Н. - Військова модель охорони державного кордону Другої Речі Посполитої: досвід для сучасних держав, Франчко Ю. (2017)
Коцан Р. - Питання класифікації кордонів у наукових дослідженнях (2017)
Лесняк В. - Зарубіжний досвід забезпечення основних інституційних засад громадянського діалогу (на прикладі Республіки Польща) (2017)
Хома Н. - Еволюція партійної системи Японії (2017)
Козак Т. - Англійська мова в глобальному лінгвістичному просторі: полеміка в експертному співтоваристві (2017)
Кольцова І. - Практичний досвід Польщі в реалізації інформаційної глобалізації для Української держави (2017)
Митко А. - Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції (2017)
Мацишина І. - Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991–1994 рр.) (2017)
Ротар Н. - Структура дискурсу російської агресії в Криму та на Донбасі в інформаційному просторі країн Кавказького регіону (2017)
Федонюк С. - Реалізація політики ЄС у сфері відкритого співробітництва (2017)
Войцешак Л. - Проблема потенциального импорта Польшей энергии от Калининградской атомной электростанции (2017)
Гольцов А. - Стратегія Росії щодо Білорусі: основні сучасні напрями (2017)
Максимець Б. - Сучасні українсько-польські відносини в контексті Волинської трагедії (2017)
Смирнов І. - Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму) (2017)
Shimuleni M. - Regional Integration and Development: a Theoretical Review of the SADC Region, Vozniuk Eu. (2017)
Трофимов Е. - Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование (2017)
Wawryniuk A. - Akcja "Wisła" (1947 r.) jej podłoże, skutki i przebieg. Próba analizy problemu (2017)
Доскіч Л. - Політико-правові інструменти забезпечення політичної участі громадян у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні (2017)
Жуковська А. - Студентське самоврядування як фактор розвитку громадянської політичної культури (2017)
Захаров Д. - Утопія як метанаратив політичного міфу (2017)
Кулик С. - Професійно-політичний рівень міністрів Міністерства спорту України (2017)
Кушнарьов І. - Еволюція політичної корупції в політичному процесі: історична ретроспектива (2017)
Liutko N. - Voters and Political Parties as the Main Subjects of the Election Process (2017)
Петров П. - Чинники демократизації політичних інститутів у контексті модернізаційних процесів (2017)
Сіленко А. - Економічна політика України: політичні підсумки реформування (2017)
Наші автори (2017)
Opryshko V. - About the question of the essence of international economic procedural law (2017)
Бадида А. Ю. - "Права добробуту" в контексті практики верховного суду США, Лемак В. В. (2017)
Ющик Ющик - Методологічна парадигма наукового пізнання права, О. І. (2017)
Тимошенко В. І. - Політико-правова характеристика екстремізму (2017)
Берназюк Берназюк - Міжнародні організації та установи як учасники правотворчого процесу в Україні, Я. О. (2017)
Крусян А. Р. - Конституційне гуманітарне право: основи концептуальної парадигми (2017)
Прилуцький С. В. - Суд як фундаментальний соціально-правовий феномен (зародження, еволюція, сучасність) (2017)
Легеза Є. О. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо надання публічних послуг у вітчизняне законодавство України як один із напрямків реформування освіти, Манжула А. А. (2017)
Алєксєєва І. М. - Кваліфікація: правова категорія вищої освіти – порівняльний аналіз законодавчих джерел (2017)
Abstract and References (2017)
Давиденко Н. М. - Сутність та закономірності розвитку ринку нерухомості в Україні, Воронченко О. В. (2017)
Богуславський Є. І. - Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту, Бобро М. К. (2017)
Крисак А. О. - Сучасні проблеми розвитку малих підприємств в Україні (2017)
Гаджиев Рауф Акиф оглу - Анализ принципов инвестиционной деятельности банков (2017)
Швець Ю. О. - Особливості визначення ефективності стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств (2017)
Романишин В. О. - Нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні (2017)
Юркевич О. М. - Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні (2017)
Марков Б. М. - Аналіз методів державного регулювання структурних перебудов національних економік різних країн (2017)
Гаджиева Айнур Сабир кызы - Методы выявления искажений финансовой отчетности в контексте международных стандартов аудита (2017)
Васюк Є. А. - Стратегічне розміщення боргу в структурі трансфертної політики ТНК (2017)
Лошенюк О. В. - Зарубіжний досвід застосування інструментів стимулювання експорту послуг (2017)
Марова С. Ф. - Особливості державного управління організаційно-економічними проблемами оцінки впливу дестабілізуючих факторів на функціонування виробничо-економічної системи , Петренко О. В. (2017)
Дубич К. В. - Соціально-демографічний фактор тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні (2017)
Качний О. С. - Теоретико-методологічні засади державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Войтюк М. М. - Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні (2017)
Гбур З. В. - Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення (2017)
Полторак С. Т. - Сучасний стан та перспективні тенденції оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування збройних сил України (2017)
Yakovchuk R. - State fire security management as one of the priority tasks of the state, Samijlo A., Gaponchuk M., Kazybrid A. (2017)
Тихончук Л. Х. - Наднаціональне та інституційне регулювання сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій (2017)
Негрич О. М. - Засади реалізації механізмів розвитку адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування (2017)
Руденко Ю. М. - Громадський контроль у процесах реформування податкової системи в Україні в сучасних умовах (2017)
Сімоненко О. А. - Становлення і розвиток процесів децентралізації влади та управління в Україні (2017)
Галанюк Я. С. - Сучасна політика країн-членів європейського союзу щодо діяльності прикордонних служб у сфері охорони та захисту державного кордону (2017)
Курганевич В. І. - Правові засади державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки: досвід Естонії, Латвії, Литви (2017)
Валенков В. Є. - Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави (2017)
Титул, зміст (2018)
Анисимов А. В. - Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. II, Новокшонов А. К. (2018)
Рысцов И. К. - Аффинные автоматы и классические фракталы (2018)
Сергієнко І. В. - Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд), Литвин О. М. (2018)
Королюк В. С. - Модели систем управления запасами со скоропортящимися продуктами и сервером на "прогулке", Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Рустамов А. М. (2018)
Кнопов П. С. - Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании, Норкин В. И. (2018)
Шлезингер М. И. - Поиск заданного количества решений системы размытых ограничений, Флах Б., Водолазский Е. В. (2018)
Самохвалов Ю. Я. - Развитие метода прогнозного графа в усло¬виях неполноты и неточности экспертных оценок (2018)
Алексейчук А. Н. - Неасимптотические нижние границы информационной сложности статистических атак на симметричные криптосистемы (2018)
Архипов А. И. - Эвристический критерий распознавания класса по спектральным яркостям, Глазунов Н. М., Хижняк А. В. (2018)
Яковлев С. В. - Свойства задач комбинаторной оптимизации на полиэдрально-сферических множествах, Пичугина О. С. (2018)
Кулиев С. З. - Синтез зональных управлений для одной задачи нагрева с запаздыванием в неразделенных краевых условиях (2018)
Макаров В. Л. - Абстрактное интерполирование цепными дробями типа Тиле, Демкив И. И. (2018)
Майко Н. В. - Оценка с весом точности разностной схемы повышенного порядка аппроксимации для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевого условия Дирихле (2018)
Можаровський В. М. - Методичні аспекти обґрунтування бойового складу збройних сил держави з позицій теорії відверненого збитку, Годзь С. В. (2018)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству вещественных векторов. I (2018)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи аналізу комп’ютерних мереж керування електропостачанням залізниць, Гончарова Л. Л. (2018)
Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины (2018)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до вибору стратегії управління витратами на персонал для забезпечення ефективного менеджменту персоналу, Бабарицький О. В. (2017)
Марков Б. М. - Аналіз структурних змін у промисловості України (2017)
Субочев О. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном мена, Юркевич О. М., Киян Є. М. (2017)
Рощина Н. В. - Перспективи економіки спільної участі, Борданова Л. С. (2017)
Бровко Л. І. - Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств, Галаган Т. І., Бровко Є. І. (2017)
Диба О. М. - Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект (2017)
Кобеля З. І. - Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи, Кутаренко Н. Я., Рудько К. І., Бабчук А. М. (2017)
Костюнік О. В. - Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи авіаційних підприємств, Савчук Я. В. (2017)
Пінчук Д. В. - Аналіз методів регуляторного впливу на сферу торгівлі лікарськими засобами провідних країн світу (2017)
Музиченко М. В. - Сучасний ринок природного газу єс: структура та тенденції розвитку (2017)
Ковбаса В. А. - Сучасні тенденції та перспективні напрями реформування міжнародного валютного фонду (2017)
Стукан І. Ю. - Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України (2017)
Sadigov Agshin Shahin - Some aspects of the use of innovative business models of enterprise development: foreign experience (2017)
Гбур З. В. - Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України (2017)
Качний О. С. - Нормативно-правове забезпечення інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України (2017)
Бутник О. О. - Дослідження індексу щастя населення в контексті ефективного державного управління (2017)
Тихончук Л. Х. - Вплив процесів транснаціоналізації на державне управління в глобальній економіці (2017)
Шклярук М. Г. - Сучасний стан стратегічних комунікацій у системі державного управління України (2017)
Негрич О. М. - Підвищення результативності надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Адамов Д. В. - Шляхи удосконалення податкового механізму державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні (2017)
Юхненко М. А. - Сучасний ринок інноваційних технологій та інструментів державного управління (2017)
Гребень С. Є. - Види, форми та методи державного фінансового контролю: сутність та принципові відмінності (2017)
Федорук Є. І. - Особливості державного регулювання транспортно-логістичної сфери України (2017)
Auzinger W. - Stability analysis of companion matrices, Stolyarchuk R. (2016)
Kuryliak A. - Levy's phenomenon for analytic functions in D×C, Skaskiv O., Tsvihun V. (2016)
Sahoo P. - Meromorphic function that share a set of small functions with its derivative, Biswas G. (2016)
Kowalski A. - On the maximum points and deviations of meromorphic minimal surfaces, Marchenko I. I. (2016)
Riihentaus J. - Removability results for subharmonic functions, for harmonic functions and for holomorphic functions (2016)
Chyzhykov I. E. - On asymptotic behavior of the pth means of the Green potential for 0<р≤1, Voitovych M. A. (2016)
Talhaoui A. - The Cauchy-Riemann equations for a class of (0,1)-forms in l2 (2016)
Sheremeta M. M. - On the two-member asymptotic of Young conjugated functions, Dobushovskyy M. S. (2016)
Favorov S. Yu. - Some properties of measures with discrete support (2016)
Плахотник М. В. - Похiдна гомеоморфiзму спряження для пари тентоподiбних вiдображень iнтервалу в рацiональних точках (2016)
Maligranda L. - Review of the book by Roman Duda, ''Pearls from a lost city. The Lvov school of mathematics'' (2016)
International Conference "Complex Analysis and Related Topics" (2016)
Пташник Богдан Йосипович. 28 вересня 1937 – 22 лютого 2017 (2016)
Index, 2016 (2016)
Сирко А. Г. - Сочетание невралгии тройничного нерва и опухолей мостомозжечкового угла. Современные подходы к диагностике и лечению: обзор литературы, Романуха Д. Н. (2017)
Радченко В. О. - Вибухові переломи грудного та поперекового відділу хребта (частина перша): огляд літератури, Попсуйшапка К. О., Бабалян Ю. О., Тесленко С. О. (2017)
Печера Л. Ю. - Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури, Гук М. О., Мумлєв А. О. (2017)
Ткачик І. П. - Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії: огляд літератури (2017)
Сірко А. Г. - Прогностичні фактори виживання пацієнтів з гліобластомами півкуль великого мозку, Романуха Д. М. (2017)
Лисяный Н. И. - Содержание клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови больных с опухолями головного мозга различного гистогенеза, Гнедкова И. А., Кот Л. А., Васлович В. В., Шмелева А. А. (2017)
Панасюк О. Л. - Особливості діагностики ураження нервової системи грибами роду Candida spp., Cryptococcus spp. , Говорова Д. В., Матяш В. І., Борщов С. П., Токунова Т. Л., Трембачова Н. С. (2017)
Кобилецький О. Я. - Дослідження сироваткової концентрації білків UCH-L1 і S100B у діагностиці дифузного і вогнищевого ушкодження головного мозку за тяжкої черепно-мозкової травми, Бєльська Л. М., Шевага В. М., Білошицький В. В. (2017)
Сапіжак І. І. - Вплив ембріональних нейрональних клітин на структури внутрішнього вуха тварин при експериментальному ототоксикозі (морфологічна оцінка), Тімен Г. Е., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2017)
Цимбалюк В. І. - Ефективність пластики дефекту периферичного нерва з використанням тканинно-інженерних провідників різних типів за даними електронейроміографії: експериментальне дослідження, Петрів Т. І., Медведєв В. В., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Васильєв Р. Г. (2017)
Кулик О. В. - Усунення рецидивів постнекротичного дефекту шкіри над титановим імплантом в лівій лобово-скронево-тім’яній ділянці голови комбінованим методом тканинної експансії в ході нейрореабілітації пацієнтки з синдромом тривалого посткоматозного розладу свідомості, Ушаков В. Г., Підгаєцький Р. М., Борзих О. В., Крисько С. Ю., Мумлєв А. О. (2017)
Юрій Панасович Зозуля: до 90-річчя з дня народження (2017)
Світлої пам’яті Михайла Омеляновича Цимбала (2017)
Усенко О. Ю. - Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару, Войтів Я. Ю. (2017)
Євтушенко Д. О. - Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у пацієнтів за спайкової хвороби очеревини (2017)
Дужий І. Д. - Когортне дослідження. Зв’язок між захворюваністю на гострий апендицит і демографічним спадом, Дужий В. І., Бабич В. О., Гресько І. Я., Горбасьов В. В., Середа Н. І., Шимко В. В., Харченко С. В. (2017)
Петрушенко В. В. - Можливості антиоксидантної терапії щодо обмеження органних порушень у ранній фазі гострого некротичного панкреатиту, Столярчук О. В., Паньків К. М., Білик О. М. (2017)
Ярешко В. Г. - Хірургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту, Марусій А. І. (2017)
Суходоля А. І. - Вплив корекції внутрішньочеревної гіпертензії на показання до оперативного втручання при гострому панкреатиті, Моргун А. С., Суходоля С. А., Лобода І. В., Моргун Ю. В. (2017)
Коломійцев В. І. - Діагностика і лікувальні транспапілярні втручання у хворих з приводу портальної біліопатії (2017)
Кустрьо В. І. - Застосування рукавної колостомії в хірургічному лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Лангазо О. В. (2017)
Ємець Р. М. - Інфекційні респіраторні ускладнення та їх мікробіологічна характеристика у дітей кардіохірургічного профілю, Філоненко Г. В., Жовнір В. А., Кирик Д. Л. (2017)
Педаченко Е. Г. - Тактика хирургического лечения больных по поводу множественных грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника, Хижняк М. В., Педаченко Ю. Е., Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Моргун В. В. - Особливості хірургічного та комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей молодшого віку (2017)
Кришень В. П. - Динаміка змін гуморальної ланки імунітету при використанні сорбційно-трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Панікова Т. М., Чередніченко Є. І., Чабаненко Г. М. (2017)
Шаповал С. Д. - Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму, Трибушний О. В., Савон І. Л. (2017)
Сидорчук Р. І. - Морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи, Хомко О. Й., Рева В. Б., Полянський О. І., Сидорчук Л. П., Попович А. І. (2017)
Бойко В. В. - Використання зигзагоподібного доступу при мастектомії, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю. (2017)
Малик С. В. - Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран, Рибалка Я. В., Осіпов О. С., Верба А. В. (2017)
Цема Є. В. - Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених, Хоменко І. П., Беспаленко А. А., Бур'янов О. А., Мішалов В. Г., Кіх А. Ю. (2017)
Пантьо В. І. - Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестротрипсії, Сливка Р. М., Пантьо В. В. (2017)
Гуцуляк В. І. - Імітаційно-комп’ютерне моделювання біомеханічних систем для дослідження функціональних можливостей апаратів зовнішньої фіксації (2017)
Дзигал О. Ф. - Роль процесів пероксидації в механізмах патогенезу експериментального цирозу печінки, Новікова Ж. О., Кокоріна Ю. Є., Вастьянов Р. С. (2017)
Дзюбановський О. І. - Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів жовчоутворення і жовчовиділення після експериментального холестазу різної тривалості, Гудима А. А. (2017)
Приступа Є. Н. - Частота травми голови та обличчя залежно від виду спорту, механізм та профілактика, Магльований А. В., Аветіков Д. С., Панькевич В. В., Уштан С. В. (2017)
Загрійчук М. С. - Спостереження контраст-асоційованого гострого панкреатиту з гострою нирковою недостатністю, Литвин О. І., Романів Я. В., Винниченко О. В., Терзова Т. Б., Капуловська Т. О., Назаренко О. Ю., Березуцька С. В., Різник М. В., Скрипка Д. М. (2017)
Сакевич Р. П. - Ендоваскулярне лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнта молодого віку, Ханенко Є. Б., Рябушко Р. М., Мороз М. А., Ворошилова Т. А., Заєць В. В., Ляховський В. І. (2017)
Панасенко С. І. - Спостереження травматичного розриву серця, Левченко О. І., Кінаш П. М., Шейко В. Д., Чиркун О. Ю., Могильник А. І., Калюжка С. І., Шкурупій О. А. (2017)
Щолокова О. П. - Святоглядна спрямованість фахової підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2017)
Олексюк О. М. - Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті (2017)
Реброва О. Є. - Крос-навчальна інтеграція когнітивних процесів у виконавському досвіді майбутніх учителів хореографічних та музичних дисциплін (2017)
Рева В. П. - Интонационные стратегии погружения в восприятие музыки (2017)
Ростовська Ю. О. - Професійні переконання майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: методологічний аспект (2017)
Василенко Л. М. - Спів як соціокультурний феномен (2017)
Холоденко В. О. - Творчість як основа мистецької освіти (теоретичні аспекти) (2017)
Степанова Л. В. - Науково-методологічні підходи дослідження художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і хореографії (2017)
Щербініна О. М. - Еволюція науково-методичних підходів у системі фортепіанного навчання (2017)
Гусейнова Л. В. - Педагогічні умови формування виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Тушева В. В. - Культурологічні засади вищої митецької освіти (2017)
Косінська Н. - Зміст поняття "сценічно - образна культура" в контексті інтеграції мистецтв (2017)
Матвєєва О. О. - Педагогічна діагностика як засіб визначення результатів освітньої діяльності студентів факультетів мистецтв університетів (2017)
Мельник О. П. - Основні стадії та принципи підготовки музично-просвітницького заходу майбутнім учителем музики (2017)
Чень Цзяньїн - Генеза загальнонаукової сутності моделювання комунікаційного процесу (2017)
Цяо Цжи - Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену (2017)
Проворова Є. М. - Педагогічні умови організації методичної підготовки майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Дворник Ю. Ф. - Теоретичні аспекти формування творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Згурська Н. М. - Методи розвитку творчої уяви майбутніх учителів на індивідуальних заняттях з фортепіано, Василенко Н. А. (2017)
Лу Тао - Методичні аспекти формування виконавської майстерності піаністів (2017)
Ревенчук В. В. - Педагогічне керування як технологія забезпечення ефективності навчальної взаємодії у класі фортепіано (2017)
Соколова О. В. - Перспективне слухове мислення як основа виконавської діяльності музиканта-інструменталіста (2017)
Ма Чен - Рівні сформованості готовності майбутніх учителів музики до співацької роботи учнів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Сунь Сінь - Саморегуляція музично-виконавських дій як інтегративна властивість особистості майбутнього вчителя мзузики (2017)
Чжу Пен - Самопідготовка майбутніх учителів музики у контексті інноваційних методологічних підходів (2017)
Стеценко І. О. - Деякі питання розвитку співацьких навичок студентів у психолого-фізіологічному аспекті (2017)
Сюй Фейфей - Особливості формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Хуан Чанхао - Педагогічні принципи та умови вокального навчання майбутніх учителів музики на особистісно-орієнтованих засадах (2017)
Хуан Ханьцзе - Сутність готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Гризоглазова Т. І. - Впровадження сучасних педагогічних технологій у процес фортепіанного навчання (2017)
Джафарова О. С. - Реализация технологии активизации творческого самовыражения младших школьников во внеурочной художественной деятельности (2017)
Лю Цзін - Педагогічні умови розвитку вокального слуху підлітків у процесі навчання музики (2017)
Хоменко Л. В. - Педагогічні умови формування мотивації студентів педагогічних коледжів до музично-викладацької діяльності (2017)
Заря Л. О. - Розкриття художнього образу музичного твору на заняттях з фортепіано (2017)
Малашевська І. А. - Значення та роль саногенно-особистісної парадигми музичного навчання дошкільників і молодших школярів (2017)
Ян Яньчі - Теоретичне моделювання освітнього процесу в класі саксофону позашкільних спеціалізованих закладів (2017)
Закопець Л. М. - Ретроспективний аналіз Львівської гобойної школи в контексті мистецьких традицій Європи (2017)
Ляшенко Т. В. - До проблеми удосконалення технічної підготовки у класі фортепіано (2017)
Наші автори (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kovalyshyn Y. - Electrochemical Properties of the Composites Synthesized from Polyaniline and Modified MWCNT, Konovska M., Milanese C., Saldan I., Serkiz R., Pereviznyk O., Reshetnyak O., Kuntyi O. (2017)
Didenko K. - Preparation and Characterization of Phenol Sorbents Based on Konjac Glucomannan and Water-Soluble Blocked Isocyanates, Kozak N., Klepko V. (2017)
Dzhodzhyk O. - Modified Polyethersulfone Membranes with Photocatalytic Properties, Kolesnyk I., Konovalova V., Burban A. (2017)
Kupchyk O. - Stripping Voltamperometric Determination of Heavy Metals in Honey Samples (2017)
Vaziyeva A. - Investigation of Molybdate Ion Sorption on the Sorbent from Industrial Waste, Pavlenko O. (2017)
Kostiv I. - Kinetics of Schoenite Crystallization from the Suspension of Saturated Solution and Artificial Kainite, Basystyuk Y. (2017)
Devi T. - Vortex Depth Analysis in an Unbaffled Stirred Tank with Concave Blade Impeller, Kumar B. (2017)
Kosiv R. - Effect of High Gravity Wort Fermentation Parameters on Beer Flavor Profile, Kharandiuk T., Polyuzhyn L., Palianytsia L., Berezovska N. (2017)
Kurmakova I. - Quaternary Pyridinium Salts as Inhibitors of Mild Steel Biocorrosion, Bondar O., Polevichenko S., Demchenko N. (2017)
Horichok I. - Intrinsic Point Deffects of Samarium Monosulphide Crystals in Metal Phase, Shevchuk M., Parashchuk T., Galushchak M. (2017)
Jana S. - Tapered Bubble Column Using Pseudoplastic Non-Newtonian Liquids- Empirical Correlation for Pressure Drop, Das S. (2017)
Amantes B. - Chemical Treatment and Modification of Jute Fiber Surface, de Melo R., Neto R., Marques M. (2017)
Lukashov V. - Rate of Components Evaporation from Sulfuric Acid Solution During its Concentrating in Air Flow, Romanko S., Timofeev S., Protsenko A. (2017)
Gomes L. - Aphrons Obtained from Different Nonionic Surfactants: Properties and Filtration Loss Evaluation, Alves B., de Cassia Nunes R., Michel R., Ribeiro Y., da Silva F., Spinelli L. (2017)
Starchevskyy V. - The Effectiveness of Food Industry Wastewater Treatment by Means of Different Kinds of Cavitation Generators, Bernatska N., Typilo I., Khomyshyn I. (2017)
Bodachivskyi I. - Oleochemical Synthesis of Sulfanes, Their Structure and Properties, Pop G., Zheleznyi L., Zubenko S., Okhrimenko M. (2017)
Trokhymenko G. - Development of Low Waste Technology of Water Purification from Copper Ions, Gomelya M. (2017)
Khobotova E. - Elemental and Mineral Composition of Ash-Slag Wastes of Slovianska Thermal Power Plant, Ignatenko M., Larin V., Kalmykova Y., Turenko A. (2017)
Tertyshna O. - Forming of Crude Oil Mixtures with Increased Yield of Target Fractions, Martynenko V., Zamikula K., Topilnytskyy P., Holych Y. (2017)
Hrynyshyn O. - Change in Properties of M-10DM Mineral Motor Oil After its Using in the Diesel Engine, Korchak B., Chervinskyy T., Kochubei V. (2017)
Nyakuma B. - Biofuel Characterization and Pyrolysis Kinetics of Acacia Mangium, Oladokun O. (2017)
Горбулін В. П. - Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу Sea Launch, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2017)
Брежнєва Т. В. - Стійкість як ключовий елемент колективної оборони НАТО (2017)
Резнікова О. О. - Забезпечення стійкості держави і суспільства до терористичної загрози в Україні та світі (2017)
Малиновська О. А. - Безпека та небезпека подвійного громадянства (2017)
Бегма В. М. - Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети, Саганюк Ф. В., Лобко М. М. (2017)
Бобро Д. Г. - Урахування проектних загроз у розбудові державної системи захисту критичної інфраструктури (2017)
Бакальчук В. О. - Політика РФ щодо корінних народів на окупованій території АР Крим (2017)
Рябцев Г. Л. - Проблема неформальних впливів у діяльності національних регуляторів і шляхи її вирішення (2017)
Розумний О. М. - Російська політика пам'яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії (2017)
Ляшенко О. М. - Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні (2017)
Олійник Д. І. - Міжнародний досвід високотехнологічного економічного розвитку на основі побудови Smart Grid (2017)
Хоружий С. Г. - Економічні та соціальні перспективи інформаційно-технологічного розвитку суспільства (2017)
Vasyltsiv T. - Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine's Consumer Goods, Lupak R. (2017)
Павлюк А. П. - Секторальна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку (2017)
Гладких Д. М. - Вплив банків з капіталом російського державного походження на фінансову безпеку України (2017)
Коваль О. П. - Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки (2017)
Артеменко Л. П. - Розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України (2017)
Власюк Т. О. - Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України (2017)
Дзьобань О. П. - Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу (2017)
Прудникова О. В. - Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб'єктів віртуального простору (2017)
Степико М. Т. - Українська ідентичність як визначальна засада протидії російській агресії, Черненко Т. В. (2017)
Lytvynenko K. - Humanitarian Prerequisites of the Emergence of Separatist Movements in Independent Ukraine (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Лемешко А. В. - Динамическое представление тензорной модели многопутевой QoS-маршрутизации в нестационарном режиме работы сетевых интерфейсов, Еременко А. С. (2016)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель и метод комплексного управления ресурсами транспортной программно-конфигурируемой сети, Ильяшенко Е. Н., Ткачева Е. Б. (2016)
Ложковський А. Г. - Розрахунок середнього часу затримки пакетів в накопичувальному буфері системи із самоподібним трафіком (2016)
Радивилова Т. А. - Динамический метод оценки загрузки узлов распределенной системы, Иванисенко И. Н. (2016)
Лемешко А. В. - Математическая модель централизованного распределения ресурса нисходящего канала WiMAX на канальном и сетевом уровнях модели OSI, Аль-Джанаби Х. Д. К., Ходжаев О. М. (2016)
Аль-Дулайми А. М. Х. - Математическая модель и метод сбалансированного управления частотно-временным ресурсом в сети LTE, Евдокименко М. А. (2016)
Василенко С. В. - Системи радіозв’язку з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти (2016)
Земляной М. В. - Подходы к использованию UNetLab при создании экспериментальных стендов телекоммуникационных сетей, Старкова Е. В., Герасименко К. В., Трапезон К. А. (2016)
Даник Ю. Г. - Багатокритерійна математична модель формування надмірної структури системи моніторингу для ситуаційного управління її параметрами, Писарчук О. О., Соколов К. О., Тимчук С. В. (2016)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-технічної конференції "РадіоЕлектроніка та ІнфоКомунікації", УКРКОН’2016/ UKRCON’2016 (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Метод повышения скрытности сигналов управления в программно-конфигурируемой сети, Лукинов И. Г. (2017)
Безрук В. М. - Многокритериальный выбор предпочтительного протокола маршрутизации в ad-hoc сетях методом анализа иерархий , Скорик Ю. В., Гальченко К. Р. (2017)
Mohanad N. A. - Flow-based balancing solution of traffic policing, Ali S. A. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Обґрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Волков В. В. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону, Ільченко М. Ю., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Лутчак О. В. (2017)
Наритник Т. М. - Аналіз терагерцових технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок, Єрмаков А. В., Бондарчук С. О., Вальчук Д. С. (2017)
Ильченко М. Е. - Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот, Денбновецкий С. В., Нарытник Т. Н., Лутчак А. В., Май А. В. (2017)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 14-ї IEEE Міжнародної конференції "Перспективні тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній інженерії" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Бессараб Т. - Розвиток, особливості с2017 півпраці та значення членства Бразилії в Брікс, Цибух І. (2017)
Бучин М. - Суб’єкти номінації в Україні: правові аспекти, Ігнатюк Г. (2017)
Волинець О. - Екуменічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького (2017)
Дорош Л. - Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), Івасечкок О. (2017)
Луцишин Г. - Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах, Гончарук А. (2017)
Матлай Л. - Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті (2017)
Литвин В. - Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Теоретичні патерни й емпіричні показники стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2017)
Цебенко О. - Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах (2017)
Яворський М. - Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації (2017)
Петрушенко В. - Людина і знання: епістемологічна складова філософської антропології (2017)
Царенок А. - Проблема ісихії у Візантійській естетиці аскетизму (2017)
Карівець І. - Суть філософії, або чому ненавидять філософію (2017)
Карівець І. - Мультиверсум мови (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chibelis V. - Research on Transposition Efficiency of Screens of Three-Phase Cable Lines with Consideration of Mutual Phase Disposition, Lobodzinskyi V., Illina O. (2016)
Druzhynin A. - Physical Quantity Sensors of Extended Functionality Based on Silicon Whiskers, Kutrakov O., Khoverko Y., Yatsukhnenko S. (2016)
Kozlovskyi O. - Computer Simulation of Measuring Transducers Used for Diagnosis of Icing in Solidworks Software Package, Trushakov D., Rendzinyak S. (2016)
Kravchyshyn V. - Modification of Dynamic Programming Method in Determining Active Composition of Wind Power Stations, Medykovskyy M., Melnyk R. (2016)
Lozynskyy A. - Synthesis of Fuzzy Logic Controller of Nonlinear Dynamic System with Variable Parameters, Demkiv L. (2016)
Malyar V. - Generation of a Circular Magnetic Field in a Three-Phase Asynchronous Motor at Single-Phase Power Supply, Stakhiv P. (2016)
Meshchaninov S. - The Model of Radioelectronic System Reliability Control Effectiveness, Spivak V. (2016)
Shcherba M. - Effect of Water Trees "String of Pearls” Configuration on the Distribution of Electric Field, Current and Stressed Volume in Xlpe Insulation (2016)
Verlan A. - Method of Regularizing the Problem of Recovery of Input Signals of Dynamic Objects, Sterten J., Furtat Y. (2016)
Zhuravchak L. - Solving 3D Problems of Potential Theory in Piecewise Homogeneous Media by Using Indirect Boundary and Near-Boundary Element Methods, Kruk O. (2016)
Preparation of Papers for CPEE (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2016)
Call for Papers Elmar-2017 (2016)
18th International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering" Kutná Hora, September 11-13, 2017 (2016)
International Scientific Conference "The Origins and Formation of the Lviv ElectrotechnicalSchool”, May 25–26, 2017 (2016)
Call for Papers Mixdes-2017 (2016)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2016)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2016)
Малік М. Й. - Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення (2017)
Ніценко В. С. - Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери, Руденко С. В. (2017)
Гривківська О. В. - Формування стратегічного набору здатностей підприємств у забезпеченні економічної безпеки, Висоцький О. О. (2017)
Zaika S. О. - Analysis peculiarities of travel agencies activities, Shabinskyy O. V. (2017)
Калина Т. Є. - Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях, Константінова О. В., Арзуманян Т. Ю. (2017)
Матвиенко А. И. - Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения II (2017)
Корнієцький О. В. - Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу (2017)
Орел В. М. - Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції (2017)
Зайцев Ю. О. - Інноваційна маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу (2017)
Плотницька С. І. - Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Стефанишин О. В. - Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти (рецензія на монографію Васіної А. Ю.) (2017)
Содержание (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние рекомбинантного эритропоэтина на прогрессирование диабетической ретинопатии и диабетического отека макулы у больных сахарным диабетом с диабетической нефропатией, Науменко В. А., Пилькевич Т. С. (2014)
Кресюн Н. В. - Применение метода многомасштабного текстурного градиента в автоматизации диагностики диабетической ретинопатии по цифровым снимкам глазного дна, Татарчук Т. В., Шакун К. С., Годлевский Л. С. (2014)
Якименко С. А. - Исследование продуктов перекисного окисления липидов в слезной жидкости у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после ожогов глаз, Амжад Альбин, Пархоменко Т. В. (2014)
Чуднявцева Н. А. - Совершенствование хирургического лечения больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Ковальчук А. Г. (2014)
Леус Н. Ф. - Исследование оптических свойств хрусталика (по данным прибора "Manual Straylight Meters") и остроты зрения у пациентов с начальной возрастной катарактой, получающих препарат биофлавоноида — кверцетин, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Иванова Т. В. - Эффективность лечения дисбинокулярной амблиопии у детей новым способом попеременной фотостимуляции глаз и традиционным комплексным методом, Коктышев И. В., Гончаренко Е. В. (2014)
Рыков С. А. - Анатомо-топографические особенности фильтрационных подушек после операций неперфорирующего типа у больных глаукомой по данным оптической когерентной томографии, Косуба С. И., Сук С. А., Тутченко Л. П., Косуба И. С., Венедиктова О. А. (2014)
Сергієнко А. М. - Зміни оптичної щільності макулярного пігменту після двох курсів низькоенергетичної світлової терапії у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули, Дзюба Н. О., Пекарик О. С. (2014)
Ульянова Н. А. - Прогнозирование развития фовеошизиса на основе анализа ОКТ-сканов сетчатки области макулы. Часть I. Элементарный механизм накопления объемного механического напряжения в сетчатке, Шакун К. С. (2014)
Сафроненкова И. А. - Экспрессия дифференцировочных (CD16, CD19) и активационных маркеров (CD25, CD95) лимфоцитов периферической крови у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век без рецидива и с рецидивом опухоли в динамике наблюдения (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського