Косовець О. П. - Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами (2011)
Шамич О. М. - Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання (2011)
Миколінська С. І. - Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів (2011)
Сердюк Л. 3. - Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності (2011)
Тюптя О. В. - Роль освітньо-рефлексивного середовища у вирішенні професійних проблем соціальних працівників, Запорожець Т. О. (2011)
Лазуренко С. I. - Психофізіологічні основи підвищення продуктивності навчання (2011)
Купрєєва О.І. - Соціально-психологічий тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників (2011)
Апанович О. О. - Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості (2011)
Чиханцова О. А. - Структура та компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах (2011)
Шаповалов Б. Б. - Розвиток обдарованості юного кікбоксера в ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки (2011)
Дробот О. В. - Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів (2011)
Карелін П. А. - Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами (2011)
Терещук А. Д. - Емоційні розлади як одна з причин виникнення афективних станів (2011)
Романенко О. В. - Особливості операціонального складу прогностичної діяльності у дітей з церебральним паралічем (2011)
Левчук Т. О. - Особливості функціональної асиметрії кори головного мозку у хворих з моторною афазією (2011)
Болдирєва В. Е. - Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондарєва Л. І. - Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті (2012)
Гамрецький І. С - Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв ціннісного і толерантного ставлення до людей, Столяренко О. В., Столяренко О. В. (2012)
Гітун Н. І. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини Університету "Україна", Закусило О. Ю. (2012)
Горбик О. Р. - Активізація навчального процесу при участі інтегрованих груп студентів у міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсах і виставках (2012)
Горкуша Є. Ю. - Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету: шляхи вирішення (2012)
Єжова Т. Є. - Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи (2012)
Камінська О. В. - Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ (2012)
Петько Л. В. - Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (2012)
Рокотянська Л. О. - Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми (2012)
Чайковський М. Є. - Критерії і показники ефективності соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації (2012)
Заліток Л. М. - В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами (2012)
Калініченко І. О. - Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини (2012)
Костіна Т. О. - Життєвий сценарій суб’єкта юнацького віку: модель усвідомлення (2012)
Лапін А. В. - Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання (2012)
Проскурняк О. І. - Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком (2012)
Прохоренко Л. І. - Проблема регулюючого компонента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності (2012)
Романенко О. В. - Передумови формування просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем (2012)
Чухрій І. В. - Чинники соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дитину-інваліда (2012)
Філімонов С. П. - Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного комплексу (2012)
Волинчук О. А. - Зміст і структура психологічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності (2012)
Кириленко В. Г. - Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах з агресивними школярами (2012)
Міляєва В. Р. - Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі, Бреус Ю. В. (2012)
Ставицький О. О. - Соціальна роль, нозологія інвалідності та прояв гандикапізму (2012)
Терещук А. Д. - Критерії діагностики афективних станів особистості (2012)
Сердюк Л. З. - Адаптація — процес чи результат процесу, Ільєнко М. М. (2012)
Автори фахового збірника (2012)
Алексенко С. Ф. - Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень (2013)
Вовчанська С. І. - Морфолого-синтаксичний аналіз функціонування фахової мови маркетингу (на прикладі німецьких популярних газет – рубрика "die Wirtschaft”) (2013)
Дегтярева Л. И. - Музыкальные гештальты концепта schtetl/shtetl (2013)
Кэюнь Доу - Виды варьирования юридической лексики в судебных речах (2013)
Литвинко О. А. - Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування (2013)
Лотоцька О. Л. - Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів, Собчук Л. В. (2013)
Новоставська О. І. - Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція (2013)
Рубан Л. М. - Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях (2013)
Служинська Л. Б. - Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові (2013)
Шабінський М. Є. - Принципи та механізми поповнення словникового запасу офіційної французької мови (2013)
Шевченко О. О. - Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові (2013)
Шуменко О. А. - Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов, Шипілова І. Ю. (2013)
Горболіс Л. М. - Пізнання української сутності в умовах чужини (за романом Лесі Степовички "Шлюб із кухлем пільзенського пива") (2013)
Лапінська О. М. - Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Троша Н. В. - Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму (2013)
Чемелюх М. А. - Мотиваційна сфера "смерті” в давньогрецькій і латинській епіграмах (2013)
Циховська Е. Д. - Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера (2013)
Содержание (2013)
Дорогие коллеги! (2013)
Баринов Э. Ф. - Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор), Евтушенко С. К., Максименко Т. Л., Баринова М. Э., Твердохлеб Т. А., Евтушенко И. С. (2013)
Орел А. М. - Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией (2013)
Оринчак Л. Б. - Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання (2013)
Міщенко Т. С. - Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку, Міщенко В. М., Здесенко І. В. (2013)
Бараненко Б. О. - Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на дегенеративні процеси в дофамінергічних системах головного мозку щурів, спричинені тяжкою черепно-мозковою травмою (2013)
Паєнок А. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін, Задорожна Б. В., Кухленко О. Я., Кухленко Р. В. (2013)
Петросян Т. Р. - Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс (2013)
Козьолкін О. А. - Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку, Яркова С. В. (2013)
Стаднік С. М. - Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь (2013)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2013)
Федорковская Б. О. - Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы) (2013)
Боженко Н. Л. - Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості їх корекції (2013)
Профилактика цереброваскулярных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией (2013)
Васильев Н. Л. - Что было, то было (2010)
Шевчук Т. С. - Антична драма в рецепції Г. Сковороди (2010)
Соляник В. Т. - Многокомпонентное сложное предложение как единица лингвистики текста (на материале поэзии М. Ю. Лермонтова и Н. П. Огарева) (2010)
Ведерникова Т. В. - Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" в критическом осмыслении Н. Н. Страхова (2010)
Велентий Н. С. - Рассказы Н. В. Успенского в оценках Достоевского (2010)
Юрасова Ю. О. - Авторское сознание и ритмическая организация текста: на материале первой главы романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (2010)
Бистрова О. О. - Портрет як стилістичний фактор в романі Ф. Достоєвського "Біси" (2010)
Бродська О. О. - Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків (2010)
Чимирис Ю. В. - Ф. М. Достоевский в восприятии А. С. Суворина (2010)
Крамаровская А. К. - Сон в новеллах Брюсова (2010)
Федоренко О. Б. - Прояви характерництва Наливайка в ставленні до жінок (за одноіменним романом Івана Ле) (2010)
Гончаренко Э. П. - Особенности перевода "политкорректных" сказок (Творчество американского сатирика Джеймса Финна Гарднера) (2010)
Стырник Н. С. - Творчество Д. Г. Лоуренса в рецепции западного литературоведения (2010)
Куцевол О. В. - Біографічний концепт у творчості Юрія Шовкопляса (2010)
Сардарян К. Г. - На перехресті двох культур (поетичне самовираження румейського поета А. А. Шапурми в умовах донецького Приазов’я) (2010)
Зимомря І. М. - Кодифікація образу жінки у малій прозі Маргіт Ган (2010)
Марченко Ю. Г. - Творчість Е. Олбі та література "театру абсурду" (2010)
Узунколєва А. В. - Урбаністичний простір антології українських поетів-"двотисячників" "Дві тонни", Куряєва Є. Ю. (2010)
Пименова И. К. - Об одной из граней современного женского детектива (2010)
Клюйко Г. С. - "t": полисемия названия (2010)
Титаренко И. Л. - От классики к постмодернизму: вопросы теории литературной рефлексии (2010)
Штанюк О. М. - Культуроглядні виміри ментального у досвіді Ч. Ачебе (2010)
Демчак І. М. - Демографічна ситуація та зайнятість сільського населення у Дніпропетровській області, Орлатий М. К. (2013)
Демчак І. М. - Методологічні підходи до розроблення класифікації сільських територій, Кучеров О. П., Савицька О. П. (2013)
Бойко М. Ф. - Якість та ефективність чинних економічних нормативних систем у галузях АПК України у 2012 р., Шапірко В. В., Марченко З. І. (2013)
Шкурін Г. Т. - Програмні аспекти економічного та інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні, Іщенко Т. Д., Коркішко О. Г., Пивовр В. С., Красноженюк І. А. (2013)
Гагрень Ф. О. - Організаційно-технологічний варіант виробництва, вибір, аналіз та економічне обґрунтування (2013)
Вакуліна Ю. В. - Теоретико-методичні засади системи вимірювання продуктивності підприємств АПК (2013)
Семянів Л. М. - Аналіз розвитку продуктивності тваринництва, Гук О. Г. (2013)
Соколова А. О. - Особисті селянські господарства як стабілізуюча ланка у виробництві продукції тваринництва Волинської області, Голій Н. П. (2013)
Цигенс О. П. - Фермерські господарства в організаційній системі сільськогосподарського виробництва Одеської області (2013)
Трофімова Г. В. - Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції (2013)
Віленчук О. М. - Ризикогенність та методи її нейтралізації в аграрній сфері (2013)
Борисенко В. О. - Автоматизоване визначення порівняльної економічної ефективності машинних агрегатів для аграрних підприємств галузі рослинництва (2013)
Червінська Л. П. - Ефективність альтернативних джерел енергії у тепличному господарстві, Іваненко В. Ф. (2013)
Денега А. Л. - Напрями реалізації системи реформування сільського господарства, Гордіюк Н. М. (2013)
Босаковська В. Г. - Проблеми ціноутворення в процесі реформування підприємств АПК (2013)
Черняк О. М. - Науково-методичні підходи до планування ремонтів устаткування цукрових заводів та зниження витрат на їх виконання, Комар Л. Г. (2013)
Солошонок А. Л. - Національні та світові тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів, Куліш К. М. (2013)
Щербак Е. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку олійно-жирового виробництва у Запорізькій області (2013)
Задоровська Р. Н. - Статистичне прогнозування розвитку хлібопекарської галузі в Чернівецькій області (2013)
Мягкий І. М. - Удосконалення управління операційними витратами аграрних підприємств у галузі свинарства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Передмова (2005)
Венедіктов В. С. - Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби, Іншин М. І. (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 1 (2005)
Дубко Ю. В. - Основні риси організації поліцейських сил в умовах тоталітарного і авторитарного режимів (2005)
Зозуля І. В. - Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави (2005)
Левченко К. Б. - Філософсько-правовий аналіз правового статусу народного депутата України (до питання недоторканності) (2005)
Марцеляк О. В. - Заходи конституційно-правової відповідальності учасників виборчого процесу в Україні (2005)
Пєтков В. П. - Основи переконання в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові аспекти) (2005)
Сезонова І. К. - Правова політика держави в боротьбі із злочинністю, Оробець К. М. (2005)
Снігерьов О. П. - Попередження умисних вбивств (2005)
Філіпенко Н. Є. - Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України (2005)
Борисов В. І. - Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (коментар до законодавства), Дорош Л. В. (2006)
Волобуєв А. Ф. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів (2006)
Гетманець О. П. - Принципи державного контролю в бюджетному процесі (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 2 (2006)
Іншин М. І. - Поняття та елементи статусу державного службовця органів внутрішніх справ (2006)
Левченко К. Б. - До проблеми формування національних механізмів попередження катувань в Україні (2006)
Мазур Д. В. - Особливості застосування президентом права "вето” щодо законів, прийнятих парламентом в республіках зі змішаною формою правління (2006)
Рябченко Е. П. - Проблемы реализации принудительного выдворения иностранцев из Украины (2006)
Теличкин А. А. - Полвека полицейского миротворчества: итоги и перспективы (2006)
Філіпенко Н. Є. - Організаційно-психологічні питання професійної підготовки оперативних працівників для застосування гласних та негласних методів й заходів ОРД (2006)
Авер’янов В. Б. - Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських принципів та стандартів належного урядування ("good governance”), Дерець В. А., Пухтецька А. А. (2006)
Андріїв В. М. - Удосконалення правових основ закріплення трудових прав в Україні (2006)
Арістова І. В. - Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України (2006)
Барабаш Ю. Г. - Питання правового статусу голови парламенту (за законодавством європейських країн) (2006)
Білова О. В. - Органи суддівського самоврядування та вища рада юстиції (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Проблема неправильного правового віддзеркалення правосвідомістю дійсності як біла пляма українського правознавства: теорія правової ідеології як збоченої правосвідомості (джерела, історія, реальність). Частина 3 (2006)
Зозуля І. В. - Нормативно-правові засади діяльності Секретаріату президента України, Зозуля О. І. (2006)
Іншин М. І. - Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів (2006)
Клюєв О. М. - Сутність та загальна характеристика профілактичної діяльності на місцевому рівні (2006)
Колпаков В. К. - Законність та дисципліна в умовах реформування органів внутрішніх справ (2006)
Кравцова Т. М. - Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління (2006)
Кузьменко О. В. - Гносеологічна природа реєстраційного провадження (2006)
Куліш А. М. - Проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури України (2006)
Музичук О. М. - Сутність та особливості проходження служби в ОВС України (2006)
Андріїв В. М. - Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки (2006)
Бідюкова М. С. - Житлове забезпечення як вид матеріального забезпечення працівників ОВС (2006)
Венедіктова В. М. - Забезпечення принципу ґендерної рівності при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах (2006)
Дзюба Ю. П. - Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 357 УК Украины (2006)
Дмитрієнко І. В. - Конституційні аспекти формування правової культури в України у постперехідний період (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Дослідники про І. О. Ільїна - правознавця (2006)
Зозуля І. В. - Структурна раціональність і організаційна функціональність центрального апарату МВС України в нормотворчій діяльності Міністерства як першооснова реформування системи МВС України (2006)
Іншин М. І. - Декілька зауважень до проекту Закону України "Про аудит з промислової безпеки і охорони праці" (2006)
Кабанець В. О. - Принципи інституту трудових спорів (2006)
Клюєв О. М. - Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2006)
Куліш А. М. - Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України (2006)
Литвинов О. М. - Методи впливу в системі механізму протидії злочинності (2006)
Мічурін Є. О. - До природи обмежень майнових прав фізичних осіб (2006)
Момот В. М. - Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України (2006)
Музичук О. М. - Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ (2006)
Павлюков Р. О. - Шляхи вирішення проблем зайнятості інвалідів в Україні (2006)
Попов С. В. - Види безробіття та критерії їх класифікації (2006)
Протченко С. М. - Гарантії і компенсації, що надаються працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням (2006)
Андріїв В. М. - Сутність і зміст правовідношення (2007)
Архіпов В. В. - Зміст предмету судово-товарознавчої експертизи, Архіпова А. В. (2007)
Безпалова О. І. - Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи (2007)
Беклеміщев О. В. - Історія виникнення інституту примусових заходів медичного характеру (2007)
Голован З. С. - Суб’єкти трудового права та суб’єкти трудових правовідносин: співвідношення понять та змісту (2007)
Горбань О. П. - Правовий та соціальний статус іноземця та особи без громадянства (2007)
Гуславський В. С. - Правові засади здійснення діяльності, пов’язаної із виробництвом, реалізацією та використанням піротехнічних засобів (2007)
Дащенко О. В. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років (2007)
Дей М. О. - Шляхи вдосконалення законодавства про зайнятість населення і перспективи його розвитку (2007)
Дідковська Т. О. - Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Якісне становлення віддзеркаленої української правової реальності (2007)
Журба А. І. - Деякі особливості виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню комп’ютерних злочинів (2007)
Замченко А. О. - Реалізація основних принципів права в діяльності органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю (2007)
Зозуля І. В. - Фінансування МВС України та пов’язані з цим проблеми реформування його як системи (2007)
Зубатенко О. М. - Проблеми захисту прав акціонерів під час створення акціонерних товариств шляхом реорганізації (2007)
Кабальський Р. О. - Роль і місце примусу у правовій нормативності (2007)
Клюєв О. М. - Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2007)
Колесніков В. В. - Способи вчинення злочинів, пов’язаних з пожежами, як елемент криміналістичної характеристики (2007)
Кузніченко С. О. - Феномен правового режиму в адміністративному праві (2007)
Левченко К. Б. - Перспективи та проблемні питання розвитку нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми в Україні, Євсюкова М. В. (2007)
Міщенко І. В. - Окремі законодавчо-правові аспекти обмеження права користування житлом (2007)
Музичук О. М. - Сутність професійної підготовки персоналу ОВС (2007)
Приколотина Ю. Л. - К вопросу о методологии криминологического исследования насилия (2007)
Ромашкін С. В. - Історичний і філософський напрямки у юриспруденції (2007)
Стефанчук Р. О. - Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав (2007)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті (1861-1920 роки) (2007)
Астаф’єв М. С. - Аналіз нормативного забезпечення діяльності і повноважень Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України та Федеральної інспекції праці Російської Федерації (2007)
Білозерська Т. О. - Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції (2007)
Венедіктов С. В. - Роль колективного договору в правовому регулюванні трудових відносин (2007)
Венедіктова І. В. - Цивільно-правовий захист та охорона авторського права, Розгон О. В. (2007)
Галунько В. В. - Адміністративно-правова культура у сфері охорони права власності: виклик сучасності (2007)
Гуменюк В. А. - Питання визначення правового становища понятого, як учасника адміністративно-процесуальних дій (2007)
Дідковська Т. О. - Класифікація робіт із шкідливими та важкими умовами праці (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Правова свідомість у механізмі правового регулювання суспільних відносин (2007)
Дядюра К. О. - Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід (2007)
Єгупенко В. В. - Проблеми криміналістичної підготовки працівників правоохоронних органів, Щербаковський С. М. (2007)
Зозуля І. В. - Експертна оцінка Радою Європи діяльності органів внутрішніх справ України: розумна достатність чи можливість розвитку?, Перцов С. Г. (2007)
Ізуїта П. О. - Поняття належних та безпечних умов праці (2007)
Книженко С. О. - Криміналістична профілактика екологічних злочинів (2007)
Копайгора І. І. - Історичні передумови виникнення поняття "соціальний конфлікт" (2007)
Кулинич С. А. - Класифікація учасників управлінських процедур в органах прокуратури (2007)
Лавріненко О. В. - Теоретико-правовий аналіз практики застосування спеціального трудового законодавства України про порядок та умови грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2007)
Лисенко В. В. - Вирішення проблемних ситуацій допиту головного бухгалтера (керівника підприємства) у справах про ухилення від сплати податків, Задорожний О. С. (2007)
Литвинов О. М. - Методи індивідуального кримінологічного впливу: новий погляд на систему (2007)
Лукаш С. С. - Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві (2007)
Малихіна Я. А. - Юридичних гарантії за трудовим законодавством України (2007)
Марков В. В. - Правові основи забезпечення дисципліни та законності в ОВС (2007)
Мацегора М. В. - Форма заповіту: становлення, розвиток, сучасні вимоги (2007)
Мічурін Є.О. - Підходи до формування поняття обмежень майнових прав фізичних осіб (2007)
Музичук О. М. - Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ (2007)
Пабат О. В. - Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян (2007)
Передерій О. С. - Компетенція як елемент правового статусу поліції держав континентальної правової сім’ї (теоретичний аспект) (2007)
Пожидаєв Г. П. - Функції управління та їх роль в удосконаленні боротьби з організованою транснаціональною злочинністю (2007)
Посметний В. В. - Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки (2007)
Сергеєв С. О. - Правовий статус суб’єктів фіскальних правовідносин (2007)
Сердюк О. В. - "Соціалізація права" як чинник трансформації соціологічного підходу в правознавстві (2007)
Синявська О. Ю. - Суб’єкти управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС: система та правовий статус (2007)
Солопова І. В. - Окремі аспекти правового регулювання медичного обслуговування населення України (2007)
Стрєльникова І. Ю. - Правове регулювання діяльності органів зовнішніх зносин УСРР у 1918-1922 роках (2007)
Тіхонова М. А. - Щодо актуальності визначення цивільно-правового статусу ФСТ "Динамо” (2007)
Уварова О. О. - Шляхи дослідження правозастосовної функції принципів права (2007)
Філіпенко Н. Є. - Окремі аспекти застосування оперативно-технічних засобів для попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним застосуванням зброї, бойових припасів або вибухових пристроїв (речовин), Діденко С. В. (2007)
Хилюта В. В. - Обман в имущественных отношениях: разграничение уголовно-правовой и гражданской ответственности (2007)
Чередніченко Н. А. - Пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ (2007)
Шевченко А. Є. - Державна політика радянського уряду щодо створення органів внутрішніх справ України на залізничному та водному транспорті у 20-х роках XX ст. (2007)
Інформація Голови Вищого адміністративного суду України "Про стан правосуддя в адміністративній судовій юрисдикції у 2011 році" на Пленумі Вищого адміністративного суду України (Київ, 16 березня 2012 р.) (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 р. № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні", зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 р. № 3 (2012)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті п’ятою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Смокович М. І. - Адміністративний договір: примус чи волевиявлення (2012)
Базов. В. П. - Окремі питання розгляду адміністративних справ за участю платників податків, які здійснюють виробництво та продаж ювелірних виробів (2012)
Кузьменко В. А. - До питання про підвідомчість адміністративним судам спорів про оскарження дій органів державної податкової служби з проведення перевірок платників податків, Нижний А. А. (2012)
Смерницький Д. В. - Захист інтелектуальної власності, створеної в системі МВС України: удосконалення галузевої правової бази (2012)
Вербов С. В. - Угоди зі злиття та поглинання у банківській сфері (2012)
Список скорочень (2012)
Темкіжев І. Х. - Шляхи становлення Вищого адміністративного суду України (до 10-річчя утворення) (2012)
Вітання з нагоди 10-річчя (2012)
Смокович М. І. - Правове врегулювання виборчих процесів: роль Конституційного Суду України (2012)
Трофімова Л. В. - Про непроцесуальні аспекти діяльності Верховного Суду України у забезпеченні однотипності судової практики (2012)
Чубар Т. М. - Деякі аспекти вирішення адміністративних справ щодо оскарження рішень за результатами перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (2012)
Леонов Б. Д. - Адміністративно-правове забезпечення боротьби з тероризмом в Україні: стан законодавства, проблеми, перспективи (2012)
Малютін І. А. - Розвиток принципу верховенства права в контексті доктрини природного права (2012)
Коструба А. В. - Процесуальні засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму" від 2 квітня 2007 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України" від 13 грудня 2010 р. № 2 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни”" від 19 грудня 2011 р. № 8 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України”" від 19 грудня 2011 р. № 9 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні”, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 року № 3" від 16 березня 2012 р. № 3 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 16 березня 2012 р. № 4 (2012)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 3 "Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби”" від 21 травня 2012 р. № 5 (2012)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2012)
Список скорочень (2012)
Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України "Про підсумки роботи адміністративних судів України у 2012 році" (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2012 році" від 25 лютого 2013 р. № 1 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України в новій редакції" від 25 лютого 2013 р. № 2 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про визначення персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 25 лютого 2013 р. № 3 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про заступника голови та вченого секретаря Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 25 лютого 2013 р. № 4 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 16 березня 2012 року № 4 "Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 25 лютого 2013 р. № 5 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року № 2 "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму" від 25 лютого 2013 р. № 6 (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судове рішення в адміністративній справі" від 20 травня 2013 р. № 7 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 р. № 8 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 20 травня 2013 р. № 9 (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Виступ Голови Вищого адміністративного суду України І. Х. Темкіжева на засіданні Пленуму вищого адміністративного суду України 30 вересня 2013 р. (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2013 року" від 30 вересня 2013 р. № 10 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року № 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства в Україні” від 30 вересня 2013 р. № 12, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 р. № 3 та від 16 березня 2012 р. № 3 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 "Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства”" від 30 вересня 2013 р. № 13, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 19 грудня 2011 р. № 9 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення зміни до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 3 "Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби”" від 30 вересня 2013 р. № 14, зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 21 травня 2012 р. № 5 та від 14 вересня 2012 р. № 10 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом" від 1 листопада 2013 р. № 15 (2013)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про внесення змін до персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" від 1 листопада 2013 р. № 16 (2013)
Додаток до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 р. № 3 "Склад Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України" (2013)
Рішення, прийняті першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті другою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті третьою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Рішення, прийняті четвертою судовою палатою Вищого адміністративного суду України (2013)
Список скорочень (2013)
Абасов Г. Г. - Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики (2008)
Аксютін О. Б. - Правові основи професійної підготовки персоналу ОВС (2008)
Аніщук Н. В. - Виникнення та сутність феномена гендерного насильства: історико-правовий екскурс (2008)
Анохіна Л. С. - Проблеми класифікації форм співучасті у злочині (2008)
Барабаш Б. А. - Деякі особливості конституційно-правового регулювання взаємовідносин федерації та суб’єктів у США (2008)
Беклеміщев О. В. - Порівняльний аналіз інституту примусових заходів медичного характеру України та деяких країн пострадянського простору (2008)
Болдижар С. М. - Нормативні засади проголошення військової диктатури у Словаччині та Підкарпатській Русі (2008)
Бугайчук К. Л. - Дотримання прав і свобод громадян при проходженні примусових медичних оглядів власниками автотранспортних засобів (2008)
Василенко В. М. - Окремі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері ветеринарно-санітарних вимог (2008)
Величко Д. М. - Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці (2008)
Веселов М. Ю. - Дослідження проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Донецькій області та удосконалення його профілактики (2008)
Волкова А. Е. - Використання інформаційно-довідкових обліків при проведенні слідчих дій (2008)
Воронюк О. О. - Юридична особа як нормативна конструкція (2008)
Галунько В. В. - Власність, як об’єкт адміністративно-правової охорони (2008)
Головкова О. М. - Генезис правової охорони інтелектуальної власності (2008)
Гончарук В. В. - Зміна істотних умов праці працівників міліції: теоретичний аспект (2008)
Гошовський В. С. - Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України (2008)
Дашутін І. В. - Шляхи вдосконалення судового захисту трудових прав громадян (2008)
Дика Ю. В. - Види адміністративно-правових обмежень прав громадян на екологічну інформацію (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Наукові розвідки: нові правові категорії "становлення української правової свідомості", "розвиток української правової свідомості" (2008)
Дундич Л. В. - Поняття і структура механізму злочину (2008)
Журба О. В. - Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції (2008)
Завальний В. М. - Проблеми застосування адміністративних стягнень у вигляді позбавлення спеціального права, наданому громадянинові, та виправних робіт (2008)
Завальний М. В. - Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі (2008)
Задерейчук І. П. - Організаційно-правова діяльність Йогана Йогановича Корніса (2008)
Затолокіна Н. В. - Правове регулювання безпеки господарського ризику в аграрному секторі економіки (2008)
Зимовець А. В. - До питання про особливості конституційно-правового закріплення принципу взаємної відповідальності держави і людини (2008)
Зозуля І. В. - Державна автоінспекція як об’єкт реформування в системі МВС України (2008)
Зозуля О. І. - Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України: нормативно-правові засади взаємодії (2008)
Ізбаш К. С. - Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства (2008)
Кагановська Т. Є. - Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів (2008)
Кіяшко В. І. - Поняття та роль керівника в діяльності сучасного підприємства (2008)
Книженко О. О. - Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Кожушко С. І. - Особливості предмета трудового права в сучасних умовах (2008)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Правова сутність пенсійного забезпечення в Україні (2008)
Крижанівський С. В. - Застосування загальних засад менеджменту в управлінській діяльності керівника органів внутрішніх справ України (2008)
Кузніченко С. О. - Надзвичайне законодавство України: теоретичні засади формування та розвитку (2008)
Кузьмінова В. Ю. - Значення та призначення кримінальних справ (2008)
Куліш А. М. - Основні напрямки реформування органів внутрішніх справ України (2008)
Лавріненко О. В. - Відшкодування моральної шкоди у випадку порушення трудових прав працівників ОВС, що мають спеціальні звання міліції України: теоретико-правовий аналіз загального трудового законодавства та практики застосування спеціального законодавства про службу (2008)
Левченко К. Б. - До методології проведення гендерної експертизи українського законодавства (2008)
Лукаш С. С. - Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації (2008)
Михайленко Д. Г. - Характеристика вини при вчиненні хабарництва (2008)
Морозов С. Н. - До питання щодо природи класифікації угод про регулювання усунення подвійного оподаткування (2008)
Музичук О. М. - Уточнення сутності категорії "правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу (2008)
Нікітін Ю. В. - Зародження козацтва та його вплив на становлення внутрішньої безпеки України (2008)
Нікіфоров В. Ю. - Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації (2008)
Орел О. В. - Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2008)
Подоляка А. М. - Повноваження, компетенція та принципи діяльності суб’єктів охорони громадського порядку (2008)
Покришка В. О. - Колективний договір як засіб досягнення соціального миру (2008)
Попов С. В. - Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем (2008)
Ростомян Л. С. - Особливості огляду місця події у справах про вандалізм (2008)
Рябченко Ю. Ю. - Види позовів у захист прав споживачів (2008)
Саленков А. В. - Правова природа акцизного збору (2008)
Сіроштан О. А. - Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві (2008)
Слинько Д. С. - Конценсуальне провадження у кримінальному процесі (2008)
Слюсарєв В. О. - Класифікація персоналу органів Державної прикордонної служби України (2008)
Сосновик О. О. - Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ (2008)
Сулацький Д. В. - Організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання кінцевого обладнання рухомого (мобільного) зв’язку в Україні (2008)
Тераз Р. І. - Окремі питання визначення боржника як сторони зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2008)
Уваров В. Г. - Теоретико-правові умови загальних положень кримінального процесу (2008)
Угровецький О. П. - Правовий режим в системі оподаткування і зборів: теоретичний аспект (2008)
Феннич В. П. - Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства (2008)
Хапланова Є. М. - До визначення поняття "соціальний захист осіб похилого віку” (2008)
Чернецький О. Л. - Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання (2008)
Шаповалова І. О. - Деякі питання розвитку інституту публічної відповідальності приватних юридичних осіб в контексті адміністративної реформи (2008)
Шахов С. В. - Правова природа податкової звітності (2008)
Шемелін Д. А. - Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання (2008)
Кононов І. Ф. Кононов І. Ф. - Концепція ідентифікації та ідентичності в психоаналізі: Зиґмунд Фройд та Ерік Еріксон (2013)
Романенко С. В. Романенко С. В. - Многомерность и множественность социальных идентичностей в контексте расширения пространства (2013)
Іванова Т. В. - Соціальна ідентичність та емоції (2013)
Петренко О. С. - Вплив інтернет-середовища на ідентичності користувачів (2013)
Ерёменко А. М. Ерёменко А. М. - Историческая событийность как фактор национальной идентичности (2013)
Хобта С. В. Хобта С. В. - Граница, национальная и региональная идентичности в восприятии жителей Донбасса (2013)
Бабін Б. В. Бабін Б. В. - Самоусвідомлення народів як критерій їх правосуб’єктності в умовах Другого модерну (2013)
Маслихин А. В. - Славянская идентичность в России (2013)
Воропаєва Т. С. Воропаєва Т. С. - Другий модерн і трансформація колективної ідентичності громадян України (1991 – 2012 рр.) (2013)
Жаде З. А. - Развитие концепта "идентичность" в научном сообществе Северного Кавказа (2013)
Бабосов Е. М. Бабосов Е. М. - Особенности формирования религиозной идентичности в современной Беларуси (2013)
Гераськов С. В. - Між Сходом і Заходом: трансформація японської ідентичності у вимірах глобалізації (2013)
Живілова М. С. Живілова М. С. - Міська ідентичність в структурі ідентичностей мешканців Луганська (2013)
Лебідь Л. І. Лебідь Л. І. - Соціально-статусна ідентифікація мешканців Луганська: соціологічний аналіз, Уколова А. А. Уколова А. А. (2013)
Кінашевський Д. О. - Геймерские идентичности в виртуальном пространстве (2013)
Крылов М. П. - Саморазвитие культурного ландшафта как эвристический принцип, Гриценко А. А. (2013)
Галкина Л. И. Галкина Л. И. - Концепция национальной идентичности С. Хантингтона, Чугунов Е. В. Чугунов Е. В. (2013)
Пашковський П. І. - Роль радянської політичної еліти в процесі дезінтеграції СРСР: інтерпретації в західній історіографії (2013)
Єнін М. Н. - Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів солідарності в сучасній Україні, Віхров М. М. (2013)
Толстокорова А. В. - Влияние трудовой миграции на семейные ролевые модели в украинском транснациональном родительстве (2013)
Мачуліна І. І. - Профорієнтаційна робота як соціальний механізм професійного самовизначення молоді (2013)
Тягнибедина О. С. - О некоторых трудностях понимания респондентами вопросно-ответного комплекса социологической анкеты (2013)
Кононов И. Ф. - Самоидентификация субъекта и топология дискурсивных пространств (2013)
Кононов И. Ф. - Человеческий лик регионов (2013)
Кононов І. Ф. Кононов І. Ф. - Мічені люди або вбивча ідентичність (2013)
Уколова А. А. - Інституціональний аналіз як поле взаємодії соціології та економічної науки (2013)
Зирак Абдулла Карим - Знание, индивид и общество (2013)
Харчук Ю. В. - Социология государственного управления как новая научная дисциплина (2013)
Нестеров П. Н. - Огляд німецької преси (2013)
Відомості про авторів (2013)
За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2014)
Концепція розвитку НАН України на 2014–2023 роки (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (13 листопада 2013 р.) (2014)
Міжнародна асоціація академій наук: двадцять років в ім’я науки (ювілейне засідання Ради МААН) (2014)
Майбутнє науки – майбутнє України (інформація щодо Ювілейної виставки наукових досягнень установ НАН України, міжнародної наукової конференції НАНСИС-2013 і технологічної зустрічі "Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і технологічної сфери") (2014)
Взірець гуманізму і високої моралі (Спільна ювілейна сесія Загальних зборів президій НАН України і НАМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М. М. Амосова) (2014)
Булат А. Ф. - Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 листопада 2013 р.) (2014)
Романюк С. І. - Як клітина транспортує синтезовані речовини, або чи справді не можна змінити місце і час зустрічі "внутрішньоклітинного вантажу", Комісаренко С. В. (2014)
Перепелиця С. М. - Динамічне впорядкування іонів металів навколо подвійної спіралі ДНК (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) (2014)
Костерін С. О. - Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині (Міжнародна наукова конференція), Данилова В. М. (2014)
Савельєв Ю. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку полімерної хімії (ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013), Толстов О. Л. (2014)
Діденко Ю. В. - Видання НАН України здобули нагороди на Міжнародному конкурсі "Научная книга" (VІІ сесія Ради з книговидання при МААН) (2014)
Туров В. В. - Заслужене визнання видатного внеску в науку (про присудження почесного звання доктора honoris causa проф. В. М. Гуньку), Лебода Р. (2014)
70-річчя академіка НАН України О. М. Ковальова (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. М. Томчука (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Драновського (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Євтушенка (2014)
Нобелівський лауреат оголосив бойкот провідним науковим журналам (2014)
Бессарабова О. В. - Аналіз кольорових оптичних ілюзій за допомогою іррадіаційного поля (2012)
Будяк В. В. - Протиставлення гламурного брутальному в сучасному дизайні одягу (2012)
Глібко О. А. - Дизайн-аспекти підготовки фахівців програмного спрямування, Максимова М. О. (2012)
Дерев'янко Н. В. - Принципи формування проектно-образного мислення майбутніх дизайнерів в процесі професійної підготовки (2012)
Шилов А.И. - Интеграция инженерного и художественного подходов в процессе проектирования, Думбур А. Е., Крикун А. А. (2012)
Кардаш О. В. - Дизайн інтер'єру як об'єкт теоретичних досліджень (2012)
Ковальов Ю. М. - Хвильова модель і теорія самоорганізації С-простору: застосування в галузі ергономіки і дизайну (2012)
Ковешнікова О. В. - Суспільно-культурна і художня специфіка архітектурної творчості Анатолія Добровольського (2012)
Кузнецова І. О. - Проблеми розвитку наукового базису спеціальності "Дизайн" (2012)
Кузнецова І. О. - Прийоми використання українського орнаменту в сучасному інтер’єрі, Лобода О. В. (2012)
Кучкарова Д. Ф. - Дизайн–разработка концептуального корпуса лемешно–отвального плуга на основе геометрического моделирования, Жураев Т. Х. (2012)
Лагода О. М. - З питань прогнозування в дизайні та моді (2012)
Миргородська Н. В. - Реклама модного костюму як специфічний канал комунікації (2012)
Мироненко В. В. - Виртуализации современного мышления как факторные основы дигитальной архитектуры, Мироненко О. В. (2012)
Мироненко В. П. - Особенности дизайн–проектирования лечебных комплексов, Бодня С. В. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Формотворчі елементи флотелів на основах біодизайну, Новік А. В. (2012)
Полищук Г. В. - Эволюция декоративного политипажа в контексте современных неалфавитных шрифтовых элементов, Сазонов С. Г. (2012)
Привольнева С. А. - Художественная традиция как фактор формирования современной крыскотатарской архитектуры и дизайна (2012)
Приступа О. В. - Композиційно–стильові та символічні особливості дерев’яного декору житлових будівель Луцька кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Причепій Є. М. - Структури і сакральні числа праміфу як основа традиційного орнаменту, Причепій О. Є. (2012)
Прищенко С. - "Дизайн реклами" як інтегрована навчальна дисципліна у системі вищої мистецької освіти україни, Антонович Є. (2012)
Свірко В. О. - Пріоритетні напрямки розвитку національного дизайну, Рубцов А. Л. (2012)
Сергеєва Н. В. - Індустріальний дизайн постіндустріальної доби (2012)
Скляренко Н. В. - Рекурсивні системи у мистецтві та дизайні: питання класифікації, Гегер А. Д. (2012)
Куценко Л. М. - Лінії з керованими кривинами, побудовані засобами математичного пакету maple, Челомбітько В. Ф. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Естетика української архітектури, Шишлакова Г. О. (2012)
Ядгаров Н. Д. - Дизайн создания компьютерных анимационных моделей по начертательной геометрии, Ядгаров Д. Д. (2012)
Аніщук Н. В. - Переслідування за статевою ознакою у контексті проблеми ґендерного насильства (2008)
Бандурка І. О. - Деякі питання вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наданням сексуальних послуг (2008)
Барабаш Ю. Г. - Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права (2008)
Баскакова Ю. В. - Переміщення державних службовців (2008)
Борисова Л. В. - Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів (2008)
Веприцький Р. С. - Соціально-економічні права: до визначення правової природи (2008)
Волкович О. Ю. - Проблеми розмежування понять "організаційно-господарське управління” та "державне управління” у діяльності господарських товариств (2008)
Волобуєв А. Ф. - Тактичні операції при розслідуванні злочинних порушень авторського і суміжних прав, Севідов О. А. (2008)
Гаврік Р. О. - Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі (2008)
Галкіна О. В. - Правове регулювання форм та строків виконання обов’язку зі сплати податків та зборів (2008)
Глущенко Ю. М. - Принципи правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2008)
Горденко О. О. - Щодо питання про вдосконалення законодавства про медичний огляд працівників (2008)
Гордін О. Я. - Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість (2008)
Гусєва В. О. - Особливості правового регулювання непрямих податків (2008)
Джепа Ю. А. - Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин (2008)
Дмитрієнко І. В. - Актуальні підходи до ідентифікації, вивчення та визначення сучасної української правової культури, її методології та поліфакторної взаємодії (2008)
Дмитрієнко Ю. М. - Джерела та підходи до проблеми загального, особливого та специфічного української правосвідомості (формування єдиної нормативно-правової та ідейно-світоглядної спадкоємності) (2008)
Ємельяненко В. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2008)
Задерейчук І. П. - Правове регулювання використання державної мови серед німців Півдня України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. (2008)
Звєрєва О. В. - До питання про права споживача при придбанні товару неналежної якості (2008)
Зозуля І. В. - Щодо відповідності концепцій реформування правоохоронної системи держави принципам національної безпеки України (2008)
Зозуля О. І. - Канцелярія Президента України: правові засади побудови апарату глави держави (2008)
Зозуля О. І. - Праця молоді у порівняльному аналізі коментарів до Кодексу законів про працю України (2008)
Золотарьова М. К. - Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій (2008)
Кагановська Т. Є. - До питання визначення сфери кадрового забезпечення державного управління (2008)
Капітанчук Л. Ю. - Спосіб вчинення злочину та його особливості при незаконному переправленні осіб через державний кордон України (2008)
Кармазіна М. О. - Співвідношення бюджетних доходів та надходжень від податків, зборів (обов’язкових платежів) (2008)
Книженко С. О. - Структурні елементи методики розслідування окремих видів злочинів (2008)
Коваленко К. В. - Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність (2008)
Ковальська В. В. - Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України (2008)
Козак О. С. - Поняття ефективності та його роль у моніторингу сучасного стану звільнення від кримінальної відповідальності в Україні (2008)
Копайгора І. І. - Соціальні конфлікти у перші роки Радянської влади: історико-правовий досвід, причини виникнення і форми прояву (2008)
Корнієнко В. В. - Загальне та особливе у природно-правовому мисленні (2008)
Костюченко О. Є. - Природне право та законні інтереси у трудових правовідносинах (2008)
Криводід О. І. - Основні закономірності процесу розслідування організованої злочинної діяльності (2008)
Куліш А. М. - Кадрові аспекти державної політики в сфері діяльності правоохоронної системи (2008)
Лавріненко О. В. - Сучасний механізм реалізації конституційних гарантій у сфері трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний аналіз проблемних питань (2008)
Левченко К. Б. - До методології здійснення гендерно-правової експертизи Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (2008)
Литвинов О. М. - Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину (2008)
Лозовой С. В. - Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів (2008)
Лукаш С. С. - Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці (2008)
Лушпаєв С. О. - Правові аспекти реалізації громадянами права на безпечне для життєдіяльності атмосферне повітря (2008)
Мамчур Д. В. - Сутність та значення дисципліни в державі (2008)
Маслова-Юрченко К. О. - Порівняльна характеристика договорів андеррайтингу та доручення (2008)
Мірошниченко А. М. - Розвиток ідеї нормативно-правового закріплення принципів вирішення юридичних колізій (2008)
Мірошниченко О. С. - Підвищення запобіжної ролі права в боротьбі зі злочинністю (2008)
Морозов С. М. - Уникнення подвійного оподаткування як засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання (2008)
Нікітін Ю. В. - Занепад козацтва і зародження поліції в Україні як органу державного контролю за внутрішньою безпекою суспільства (2008)
Огієнко І. В. - Особливості припинення службово-трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ за загальними підставами, визначеними Кодексом законів про працю України (2008)
Островерх А. М. - До питання щодо гарантійних виплат (2008)
Островерх С. В. - Види державної служби в органах ДПС України (2008)
Пазинич Т. А. - Про новітні ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення, Лапта С. П., Загорулько В. В. (2008)
Писарєва Е. А. - Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання (2008)
Плахотіна Н. А. - Юридична необхідність виділення самостійної галузі трудового процесуального права (2008)
Попов С. В. - Правове регулювання зайнятості на міжнародному та європейському рівні (2008)
Портнов А. В. - Акти конституційного судочинства як письмові форми процесуальної юрисдикції Конституційного Суду України (2008)
Савченко А. С. - Спадкування нерухомості іноземцями в Україні: надбання чи втрата (2008)
Синєокий О. В. - Індивідуальні умови професійної деформації особистості адвоката (2008)
Скуляк І. А. - Підвищення ефективності взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства України (2008)
Скуратович І. М. - Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення радянської влади (1918 р. - середина 1920-х рр.) (2008)
Слінько Д. С. - Реформування принципу змагальності та диспозитивності (2008)
Ткаченко О. Г. - Загальна характеристика та особливості адміністративної відповідальності за передачу заборонених предметів в установи виконання покарань (2008)
Федчишин С. А. - Дипломатичне представництво України за кордоном: адміністративно-правові аспекти організації та діяльності (2008)
Черняк О. Ю. - Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу (2008)
Шабанов Р. І. - Окремі питання наступництва у правовому регулюванні працевлаштування (2008)
Шахов С. В. - Податкова звітність як підсумкова стадія виконання податкового обов’язку (2008)
Швидкий І. І. - Принципи правового регулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС (2008)
Шевцов О. О. - Працівник прокуратури як суб’єкт трудового права (2008)
Шевчик О. С. - До деяких проблем правового статусу правоохоронних органів в системі валютного контролю (2008)
Шигаль Д. А. - Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії (2008)
Шипілов Л. М. - Установча функція народовладдя: питання теорії і практики (2008)
Шишка Р. Б. - Концепція та ознаки підприємницького договору за законодавством України (2008)
Щолкіна Г. В. - Постійне представництво як організаційно-правова форма суб’єкта податкових відносин (національний та міжнародний аспект) (2008)
Юсупов В. В. - Криміналістична характеристика наруги над могилою: аналіз елементів (2008)
Якуша Н. В. - Збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування (2008)
Микола К. - Той, що кличе до вічного (2011)
Александрович Т. - Система образів сучасників у прозі Г.Сковороди (2011)
Богатирьова К. - Оди у творчому доробку Григорія Сковороди (2011)
Гусленко Р. - До питання філософії серця у творах Г.С. Сковороди, П.Д. Юркевича та В.О. Підпалого (2011)
Козубенко Л. - Постать Григорія Сковороди в поезіях І.Драча, Б.Олійника та Л.Костенко (2011)
Корпанюк М. - Суголосність творчості Григорія Сковороди та Григорія Винського (2011)
Кремінь Т. - "Сковорода" Павла Тичини: ознаки жанру і наративна природа поеми-симфонії (2011)
Криса Б. - Григорій Сковорода і "пісні про світ" XVIIІ ст. (2011)
Мазоха Г. - Інтертекстуальні виміри епістолярію Григорія Сковороди та Василя Барки (2011)
Мартинюк В. - Г.Сковорода в рецепції П.Титичини (2011)
Мишанич Я. - І.В. Іваньо – сковородинознавець (2011)
Новик О. - Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивствау текстах українських романтиків (2011)
Нога Г. - Маски сміху в поезії Григорія Сковороди (2011)
Подрига В. - Образ Григорія Сковороди-мандрівника в національній літературі кінця XVIII – ХІХ століть (2011)
Різник Л. - Степан Нехорошев – дослідник життя і творчості Григорія Сковороди, Юлія Р. (2011)
Сидоренко М. - Особливості музичного стилю Сковородинівських кантів (2011)
Сироїд О. - Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ ст. (2011)
Смірнова Н. - Притчевість творів Г.Сковороди та літературних казок ХХ ст.: типологічний аспект (2011)
Соболь В. - Рецепція Сковороди в Польщі (2011)
Сулима В. - До Питання про традиції учительно-проповідницької літературиКиївської Русі у творчості Володимира Мономаха і Григорія Сковороди (2011)
Сулима М. - Трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)" (2011)
Токмань Г. - Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди:цінності та діалоги (2011)
Трофимук М. - Жанр байки у творчості Іринея Фальківського та Григорія Сковороди (2011)
Ушкалов Л. - Сковорода і святоотцівська традиція (2011)
Шевченко-Савчинська Л. - Україно-латинський білінгвізм та міра його вияву у латиномовних творах Г.Сковороди (2011)
Шевчук Т. - Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою (2011)
Богера Х. - Аксіологічний вимір свободи у творах Г.Сковороди (2011)
Вороновська Л. - Зв’язок між гносеологічною теорією Григорія Сковороди та його концепцією самопізнання у пошуках істини (2011)
Грибков Т. - Містична картина всесвіту у творах Г.Сковороди (2011)
Кашуба М. - Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври (2011)
Корж-Усенко Л. - Григорій Сковорода і Петро Прокопович: точки дотику духовних світів (2011)
Кравченко О. - Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди (2011)
Рик С. - Релігійно-міфілогічні джерела символізму Г. Сковороди (2011)
Савчук О. - Традиційний кобзарський світогляд у світлі філософської системи Григорія Сковороди (2011)
Тетерина-Блохин Д. - Дмитро Чижевський – дослідник філософії Г.Сковороди (2011)
Федоренко Я. - Вплив концепції "сродної" праці Г.С. Сковороди на формування особистості українських селян середини XX століття (2011)
Харченко Л. - Місце і роль античної культури у творчості Григорія Сковороди (2011)
Ходан В. - Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковородиіз засад парапсихології (2011)
Юхименко Н. - Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди (2011)
Юхименко Н. - Шлях самопізнання Івана Стогнія (2011)
Бурко О. - Навчальна спрямованість барокої поезії Григорія Сковороди (2011)
Гринь Т. - Означене спогадами, документами місце розташування батьківської садиби Г.Сковороди (2011)
Дудко Д. - А.П.Ковалівський – сковородинознавець з роду Ковалівських (2011)
Майструк О. - Проблема освіти у педагогічній спадщині Г.С.Сковороди і В.Н. Каразіна (2011)
Макаренко О. - Особливості аналізу світла і тіні в психології Григорія Сковороди, Женжера Т. (2011)
Мартиненко Д. - Григорій Сковорода та інститут мандрівного вчителя (2011)
Нікітіна В. - Г.С. Сковорода і переяславське духівництво, Палатна Т. (2011)
Павлова О. - Музей Слобідської України імені Г.С. Сковороди (січень 1920-1929) (2011)
Постовий В. - Родинне виховання в педагогічній філософії Г.Сковороди (2011)
Романенко С. - Концепція "спорідненої праці" Г. Сковороди: деякі особливості формування понятійного апарату (2011)
Корпанюк М. - Джерельну мудрість пивши... (2013)
Александрович Т. - Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди (2013)
Андрієвський Л. - Духозорець вічності (2013)
Бабота Л. - Чеський переклад творів Григорія Сковороди (2013)
Богатирьова К. - Тема ідеального правителя у тлумаченні Станіслава Оріховського-Роксолана та Григорія Сковороди (2013)
Борисенко К. - Ісихастичні традиції у спрямованих проти "Старого обряду" полемічних трактатах українських богословів (2013)
Гусленко Р. - Сковородинівські думи у поемі Володимира Підпалого "Повернення у Кавраї" (2013)
Казанжи О. - "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественних пѣсней" Григорія Сковороди (2013)
Корпанюк М. - "Я справді переконався, що правда є найкращим захистом дієписьма": поетика "Хронік" Станіслава Оріховського (2013)
Кремінь Т. - Християнський дискурс похвал Григорія Сковороди в контексті розвитку жанру в давньоукраїнському віршованому епосі (2013)
Лук'яненко Д. - Григорій Сковорода як втілення національної ідентичності (2013)
Максимчук О. - Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди (2013)
Малинка М. - Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі XVI ст. (2013)
Манженко В. - Присвята у творах Григорія Сковороди (2013)
Меркулов М. - Тема праці у віршах Климентія Зіновієва і байках Григорія Сковороди (2013)
Пилипенко В. - Станіслав Оріховський та антитурецька література Речі Посполитої (2013)
Сарапин В. - Творчість Григорія Сковороди в інтерпретації Івана Котляревського (2013)
Соболь В. - Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини (2013)
Сулима В. - До питання про жанр твору Григорія Сковороди "СVМФОНІА, нареченная Книга Асхань о Познанїи самаго себе" (2013)
Сулима М. - Полеміка навколо Григорія Сковороди. Рік 1861-й. (2013)
Токмань Г. - Ліричне вираження мотиву щастя у збірці Григорія Сковороди "Сад божественных пѣсней" (2013)
Трофимук М. - Еволюція світогляду Станіслава Оріховського (2013)
Турчин О. - Сатиричні мотиви Данила Братковського у віршах Григорія Сковороди (2013)
Ушкалов Л. - Кого з новочасних авторів читав Сковорода? (2013)
Шевченко-Савчинська Л. - Образ ідеального короля в латиномовній прозі України (2013)
Шупта Д. - Про Сковороду та "Садівника щастя" (2013)
Яцканин І. - Григорій Сковорода у словацькій свідомості (2013)
Вирський Д. - Станіслав Оріховський-Роксолан: звиви пам’яті (рецепція постаті гуманіста за ранньомодерної доби) (2013)
Волкова К. - Станіслав Оріховський. Утопічні погляди на монарха (2013)
Грибков Т. - Містичне вчення Йоганна Таулера і Григорій Сковорода (2013)
Грибкова Ю. - Іронія у творчості Григорія Сковороди (2013)
Кашуба М. - Про "атеїзм" Григорія Сковороди (2013)
Кравченко О. - Станіслав Оріховський і Григорія Сковорода: особливості світосприйняття (2013)
Литвинов В. - Множинська Р. До питання про естетичні погляди Станіслава Оріховського (2013)
Найдьонов О. - Космічне світорозуміння Григорія Сковороди (2013)
Рик М. - Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди (2013)
Рик С. - Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди (2013)
Рогожа М. - Проблеми суспільного життя у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана (етичний аспект) (2013)
Романенко С. - Концепція "спорідненої" праці – відображення глибинного зв’язку творчості Григорія Сковороди з Україною (2013)
Харченко Л. - Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди (2013)
Шевченко В. - Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби (2013)
Гавриленко А. - Мій Григорій Сковорода (2013)
Дига Н. - Мандрівка життям Григорія Сковороди (елементи біографічного методу на уроках української літератури) (2013)
Дудко Д. - Михайло Антоновський – перший видавець творів Григорія Сковороди (2013)
Плугатарьова Н. - А. М. Ніженець: вшанування сковородинівських місць на Харківщині (2013)
Рабчун О. - Твори Станіслава Оріховського із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Рибальченко Р. - Сковорода жив і у Деркачах (2013)
Стрілько В. - Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди як передумови формування засад українського національного виховання (2013)
Чернецька С. - Сковородіана: музеї та музейні колекції (2013)
Яковенко Г. - Григорій Сковорода та Бабаї, Шепель А. (2013)
Вдовина О. - Есхатологічна проблематика у "Слові в неділю про Лазаря і багача" Теофана Прокоповича (2013)
Данилевський Г. - Григорій Савович Сковорода (із 1722 до 1794 р.) (2013)
Єфименко О. - Філософ з-поміж народу (2013)
Терлецький О. - Григорій Савич Сковорода (2013)
Штернберг Я. - Григорій Сковорода в Угорщині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Запорожан В. Н. - Цивилизационное значение биоэтики в формировании мировоззрения и решении современных моральных и биомедицинских вызовов (2013)
Пустовит С. В. - Европейская биоэтика: теория и практика (2013)
Гардашук Т. В. - Нанотехнології та підвалини медицини (2013)
Гурылева М. Э. - Этичность принятия управленческих решений в медицине: борьба с коррупцией или рациональный подход к фармакотерапии? (2013)
Пішак В. П. - Антипроліферативні властивості мелатоніну, Кривчанська М. І., Громик О. О. (2013)
Галушко О. А. - Сучасні рекомендації з діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту (2013)
Костенко Є. Я. - Епідеміологічний аналіз наявності та достовірності стоматологічної документації (2013)
Аряєв М. Л. - Проблеми когнітивних порушень у дітей, які потерпіли від психоемоційного насильства, Сеньківська Л. І. (2013)
Лефтеров В. О. - Проблеми психологічного здоров'я та надання психологічних послуг населенню (2013)
Кокоріна Ю. Є. - Попередження та корекція екзистенційної кризи особистості (2013)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика (2013)
Кулачинський М. М. - "Клеггоманія" у передвиборчих перегонах до британського парламенту у травні 2010 р. (2013)
Пишак В. П. - Труд актуальный и уникальный, Ризничук М. А. (2013)
Глазко В. И. - Quo vadis, homo? (Вместо рецензии) (2013)
Побачив світ перший всеукраїнський підручник з анестезіології та інтенсивної терапії для системи післядипломної освіти (2013)
Тимченко А. Д. - Исторические аспекты развития гельминтологии (к 135-летию со дня рождения академика Константина Ивановича Скрябина), Васильев К. К., Шевеленкова А. В., Пашолок С. П. (2013)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2013)
Люльчак З. С. - Сутність та практичне застосування концепцій сталого розвитку та зеленої економіки у промисловості України стосовно ресурсо- та енергозбереження, Гречанюк Д. О. (2013)
Мардар О. В. - Розробка концепції механізму управління відкритими торгами (2013)
Смоктій К. В. - Моделювання системи моніторингу податкових накладних бюджетних організацій, Федчишина В. Д. (2013)
Акименко В. В. - Механізми управління фінансовою самодостатністю регіону (2013)
Склярець Д. В. - Напрями удосконалення інституційного середовища формування та функціонування регіональних ринків продовольства (2013)
Дєєва К. А. - Розробка стратегії розвитку підприємства (2013)
Мозговий Р. О. - Класифікація інституціональних агентів управління (2013)
Іванюк У. В. - Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства (2013)
Хабер І. Б. - Порівняльна характеристика наявних підходів до управління матеріальними потоками на промислових підприємствах (2013)
Бородач Ю. В. - Чинники, які визначають ефективність управління матеріальними потоками складального виробництва (2013)
Козаченко А. В. - Особенности стратегического управления в интегрированных системах (2013)
Білоусова А. Ю. - Моніторинг стану зовнішнього середовища для внесення змін у стратегію, що реалізується (2013)
Ладико Л. М. - Особливості організаційно-управлінського супроводу реалізації бюджетування на підприємстві (2013)
Гобир І. Б. - Оцінка впливу рівня організації і управління ремонтним обслуговуванням на фінансові результати роботи нафтогазовидобувних підприємств (2013)
Павлюк Т. Д. - Особливості ціноутворення туристичних послуг в ринкових умовах (2013)
Фокина Н. А. - Угрозы эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций (2013)
Ворожбит В. В. - Соціальний аспект корпоративної культури та його вплив на економічну безпеку підприємства (2013)
Степанова Ю. Л. - Результативність адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки (2013)
Россошанська О. В. - Інноваційна активність працівників як чинник економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Мартинюк В. П. - Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави (2013)
Рудніченко Є. М. - Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства (2013)
Ляшенко О. М. - Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація (2013)
Шульженко Л. Є. - Економічна безпека стратегічних альянсів: дослідження з позицій системного підходу (2013)
Козаченко Г. В. - Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до змісту, Кузьменко О. М. (2013)
Тюлєнєв Г. Д. - Основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних ВНЗ (2013)
Білоус Я. Ю. - Аналіз загроз економічній безпеці підприємства, що походять від його персоналу (2013)
Калюжний В. В. - Особливості загальноуніверситетської нормативної дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Шегда А. В. - Инновации и социально-экономическое неравенство, Онисенко Т. С. (2013)
Таран-Лала О. М. - Адаптивно-гомеостатичні показники нормального функціонування системи (2013)
Клунко Н. С. - Проблеми адаптації підприємств металургійного комплексу до умов сучасного ринкового середовища (2013)
Калюжний В. В. - Обґрунтування потреби суспільства у нових інноваційних продуктах (2013)
Вахлакова В. В. - Показники екологізації діяльності промислового підприємства (2013)
Ільчук П. Г. - Узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств (2013)
Козарезенко Л. В. - Використання суверенних фондів накопичення в підвищенні рівня розвитку людського потенціалу (2013)
Манн Р. В. - Інноваційні аспекти у формуванні нової моделі регіонального управління в Україні (2013)
Федорова В. Г. - Кластерний підхід до організації виробничої взаємодії та його можливі варіанти в межах регіону (2013)
Дяків О. Я. - Креативно-інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку підприємства (2013)
Коваленко Н. В. - Теоретичні аспекти корпоративної культури та її вплив на трудовий потенціал українських підприємств, Мова О. В. (2013)
Высочина М. В. - Развитие методического подхода к оценке качества процесса принятия управленческих решений (2013)
Федорова О. В. - Інструментарій розробки стратегії розвитку підприємства, Лейко К. А. (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця в розрізі життєвого циклу інновацій (2013)
Шеховцова К. В. - Інструменти дослідження реакції підприємства на лавиноподібні процеси (2013)
Труніна І. М. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: підходи до створення (2013)
Гавриленко В. А. - Облік екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства з урахуванням комплексного підходу до виробництва, Бичкова О. В. (2013)
Святохо Н. В. - Формалізація процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства (2013)
Бірюков О. В. - Інноваційні та інноваційно-активні підприємства: спільні та відмінні ознаки (2013)
Губарєв В. В. - Особливості, проблеми та перспективи формування системи управління нерухомістю в Україні (2013)
Гунченко О. М. - Визначення обмежень при виконанні теоретичних досліджень з оцінювання виробничого ризику, Вишневський Д. О., Бикова Ю. С. (2013)
Мартинюк В. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання (2013)
Скрипко Т. О. - Економічні ризики та загрози інвестиційно-інноваційній активності суб’єктів малого і середнього підприємництва, Васильців Т. Г. (2013)
Овчаренко Є. І. - Прагматика цілеспрямованості vs доцільності в управлінні у системі економічної безпеки підприємства (2013)
Єрмолаєв П. В. - Технологія планування економічної безпеки пивоварного підприємства (2013)
Христенко Л. М. - Проблемні питання в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Антонян О. А. - Неструктурована інформація в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи економічної безпеки бізнесу (2013)
Чорна О. Ю. - Забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості (2013)
Овчаренко Є. І. - Теоретичні основи системності у царині економічної безпеки підприємства, Ілляшенко О. В. (2013)
Бурда І. Я. - Забезпечення кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі: підхід з позиції формування кадрового потенціалу (2013)
Адаменко Т. М. - Система економічної безпеки підприємства: підхід до формування (2013)
Ляшенко О. М. - Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства, Криль Я. М. (2013)
Rozmainsky I. V. - Beyond Dualism Between Determinism and Voluntarism in Dynamic Economics, or Essay on the "Paradox of History-creating Decision” (2013)
Rudenko L. V. - Socio-Economic Inequality in Modern Society, Steshenko P. O. (2013)
Buzni A. M. - A New Approach to Human Society Development in Global World (2013)
Potyomkina N. O. - Current Approaches to Country Risk Analysis, Voshchyna E. S., Breiman M. M. (2013)
Kirnos I. O. - The Influence of EU Enlargement on EURO, Lukashenko T. M. (2013)
Zakotniuk O. L. - Development of Information Resources in Regional Aspect (Donetsk Region Case Study) (2013)
Lymar V. V. - The Integration Interests of Ukraine: the European Union or Customs Union (2013)
Kravchuk N. - Global Development Divergence and Contemporary Gravitational Processes in Geo-economic Space (2013)
Melnyk М. I. - Strategy of Development of Socially Oriented Business Environment of Lviv (2013)
Spornyak S. O. - Proportionality’s Analysis of Regional Development, Volvak Yu. S. (2013)
Shabalina L. V. - The Estimate of Ukraine’s Position on the International Tourist Market, Chumak A. E. (2013)
Kudrina O. Yu. - Stages of Industry Formation in the Eastern Regions of Ukraine (2013)
Oleynikov A. A. - Benefits and Risks of Ukraine’s Accession into the European Union: Macroeconomic Aspects, Kefer A. S. (2013)
Lyashenko V. I. - Expediency of Application of the Regional and Municipal (Communal) Wealth Indicators at the Generation of the Regional and Urban Development Strategies, Zhykhareva Yu. I., Vyshnevskyy O. S. (2013)
Khomenko Ya. V. - A Practical Approach for Quantifying Country Risk on the Ukrainian Stock Market, Molchanov O. I., Sheyka K. S. (2013)
Parfonova L. G. - Pension Funds: Investment Risk Management, Bikinina A. O. (2013)
Zukhba D. S. - Credit Market Liberalization Reform Outcomes, Shpynova K. V. (2013)
Malyshko A. V. - Main Financial Regulators: Comparative Analysis of Federal Reserve and Euro System, German K. A. (2013)
Zhamoida O. A. Zhamoida O. A. - The Impact of Tax Policy on Investment Climate in Ukraine, Arnoldova A. A. Arnoldova A. A. (2013)
Kostenok I. V. - Place of Ukraine on the World Steel Market, Vysotskyi A. Ye., Popovich G. S. (2013)
Pavlysh E. V. - Clusters and Cluster Policy in Ukraine, Poklonskyy S. K. (2013)
Curbatov O. Yu. - The "Knowledge Marketing”: a New Trend in a Management Science World (2013)
Kucheruk T. G. Kucheruk T. G. - Consumer Decision Making on the Web, Arkhypov M. V. Arkhypov M. V., Burlachenko G. O. Burlachenko G. O. (2013)
Dotsenko G. V. - Branding in Global Marketing Management, Tsysaruk S. S. (2013)
Pushak Ya. Ya. - Competitive Intelligence and Counter-intelligence: Adjacent Plane of Security of the Enterprise, Zhyvko Z. B. (2013)
Prischepa N. P. - Marketing Programs Improvement and Sales Stimulation at the Enterprise, Putintsev A. V. (2013)
Kovalyov A. V. - Theoretical Basis of Outsourcing (2013)
Rodina O. G. - Shadow Economy: State of the Art, Batula V. F. (2013)
Reznikova O. S. - International Management: Management Without Borders, Grodzynskyi I. E. (2013)
Bayura D. O. - The Corporate Governance Systems Transformation During the Financial Crisis, Romanyuk V. M. (2013)
Dyachenko V. S. - Factors of Formation of Economic Stability of Agricultural Enterprises (2013)
Firsova S. N. - Determining Controlling Functions in the Enterprise Management Activity (2013)
Drachuk Yu. Z. - Forming the Institutional Environment for Innovation-Based Development of Coal Enterprises, Trushkina N. V. (2013)
Okaryachenko A. P. - Energy Consumption in Ukraine (2013)
Nadraga V. I. - Social Risks of the Coal Industry Restructuring in Ukraine (2013)
Pozhu0va T. O. - Economical Safety Issue Research (2013)
Kostenko N. V. - Model of Country’s Geo-economic Position Identification in Terms of International Integration (2013)
Saienko O. O. - Upgrading the Institutional Structure Managing the Development of a Comprehensive Strategy for Socio-economic Development and its Implementation (2013)
Vakarchuk T. S. - "Human Potential” and "Human Capital”: Similarities and Differences (2013)
Klyaus D. P. - Model of Country’s Geo-economic Position Identification in Terms of International Integration (2013)
Buntovskaya L. L. - The Role of Social Partnership in the Regulation of Social and Labor Relations in Ukraine (2013)
Базылева М. Н. - Управление человеческим капиталом: уровни анализа (2013)
Диба Л. М. - Особливості інформаційної індустрії України в сучасних умовах (2013)
Князєва О. А. - Оцінка ефекту від впровадження інноваційних проектів підприємства зв’язку на мікро- та макроекономічному рівнях, Петрашевська А. Д., Дем'янчук М. А. (2013)
Козарезенко Л. В. - Людський потенціал як об’єкт економічних досліджень: еволюційний аспект (2013)
Олехнович Г. И. - Интеллектуальный потенциал как фактор экономического роста страны (2013)
Пилуй М. П. - Качественные характеристики трудового потенциала: межстрановые сравнения (2013)
Захарін С. В. - Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти, Левчук Н. І., Чаленко Н. В. (2013)
Бурдонос Л. І. - Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні (2013)
Чімишенко С. М. - Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України (2013)
Данильчук І. В. - Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі (2013)
Дерев’янко С. І. - Основні аспекти управління витратами на підприємствах України (2013)
Хамініч С. Ю. - Управління акціонерним капіталом у промисловості, Харланова Ю. О. (2013)
Мошек Г. Є. - Підходи до розробки проектів систем менеджменту торговельних підприємств в умовах організаційних змін, Поканевич Ю. В. (2013)
Перчук О. В. - Проблеми обліку та оцінки програмного забезпечення як нематеріального активу підприємства (2013)
Романова Е. С. - Современные тенденции развития систем оплаты труда в организациях Республики Беларусь (2013)
Волков В. П. - Проблеми енергозбереження в житловому фонді (2013)
Яременко Л. М. - Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві (2013)
Єременко А. В. - Вплив нематеріальних активів на вартість підприємства (бізнесу) (2013)
Зленко А. М. - Компетенції в системі оцінки персоналу (2013)
Глеба Т. И. - Эволюция системы функционирования капитала как основа перехода на постиндустриальную стадию развития (2013)
Кащеєва Г. М. - Сталий розвиток соціальної сфери в сучасних умовах (2013)
Паламарчук О. М. - Міжнародна конкурентоспроможність України: оцінка проблем та шляхи покращення конкурентних позицій (2013)
Різник В. В. - Одеське економічне диво від Армана Рішельє (2013)
Шефер М. - Особливості соціально-демографічного розвиту України: макроекономічний погляд на проблему, Гетьман О. (2013)
Шимченко Л. А. - Євроінтеграційні наміри України: частково порівняльний аналіз (2013)
Боголіб Т. М. - Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні (2013)
Девко С. Т. - Гармонізація податкової політики країн Європейського Союзу в умовах інтеграції (2013)
Євтушенко Н. М. - Розвиток іпотечного кредитування в посткризовий період в Україні (2013)
Ламський М. Д. - Проблеми розмежування бюджетних повноважень в Україні (2013)
Леваєва Л. Ю. - Методичні основи ціноутворення на ломбардні послуги (2013)
Малишко В. В. - Реформування бюджетної системи України (2013)
Микитюк І. С. - Теоретичні основи збалансованості бюджетної системи України (2013)
Рекрут С. В. - Теоретичне обгрунування фінансової політики у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2013)
Рудницька О. В. - Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни (2013)
Штангрет А. М. - Антикризове управління фінансовою безпекою підприємства: теоретичні аспекти, Караїм М. М. (2013)
Троцик Т. І. - Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки (2013)
Цимбалюк І. О. - Ефективність реформування вітчизняної системи екологічних платежів (2013)
Василега В. Г. - Методические основы анализа ценовой ситуации и ее влияния на экономику республики (2013)
Виноградня В. М. - Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою (2013)
Богдан Н. И. - Инновационная политика Беларуси: достижения и проблемы в контексте глобальной динамики (2013)
Головінов О. М. - Інноваційна політика держави: реалії і проблеми (2013)
Захарін С. В. - Аналітичне оцінювання організаційно-економічних та фінансових умов розвитку системи вищої освіти України (2013)
Карпенко Е. М. - Методика оценки знаний производственной системы как источников её потенциала, Карпенко В. М. (2013)
Левитская А. П. - Сущность и методы совершенствования организационно-управленческих инноваций на предприятиях республики Молдова, Дьякон Н. П. (2013)
Нехорошева Л. Н. - Государственно-частное партнерство как новая модель развития инновационной и венчурной деятельности (2013)
Федулова Л. І. - Напрями вдосконалення механізмів впровадження наукових розробок у промисловістьDirections of improving mechanisms for implementing scientific developments into industry (2013)
Шефер М. - Знания и инновации как основа экономического развития (2013)
Балджи М. Д. - Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі (2013)
Волков В. П. - Прогнозування розвитку складних техніко-економічних систем мезорівня, Горошкова Л. А. (2013)
Глинска-Невес А. - Польская культура бизнеса (2013)
Дейнеко Л. В. - Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України, Шелудько Е. І. (2013)
Джозефовіч Б. - Бренд как товарный знак фирмы (2013)
Егоров А. В. - Структурные реформы как предпосылка интеграции Беларуси в мировую экономику (2013)
Жаворонкова Г. В. - Технологічна безпека регіону як складова національних інтересів технологічної безпеки держави (2013)
Івашина О. Ф. - Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення (2013)
Камоцкая Н. И. - Ресурсное проклятие – ресурсный национализм: последствия для зарубежных рынков (2013)
Куліков Г. Т. - Створення високопродуктивних робочих місць як чинник економічного зростання (2013)
Мамонтова Н. А. - Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності (2013)
Попова И. Г. - Анализ организации заработной платы в бюджетном секторе в зарубежных странах и возможность использования опыта в республике Беларусь (2013)
Станайтис С. А. - Развитие экономики Литвы и тенденции посткризисного периода, Суботкевичене Р. Г. (2013)
Шкутько О. Н. - Экспортный потенциал республики Беларусь: направления совершенствования и оптимизации (2013)
Боголіб Т. М. - Світові кризи та їхній вплив на економічний розвиток (2013)
Воронов В. В. - Индикаторы потребительского поведения домохозяйств Латвии в контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ, Краско В. Д. (2013)
Коседовски В. - Некоторые особенности экономического развития стран Восточной Европы, Игнасяк-Шульц А. (2013)
Леоненко П. М. - Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії) (2013)
Мойсеєнко І. П. - Сталий економічний розвиток на основі стратегії економічної безпеки (2013)
Праневіч А. А. - Теоретические основы и мировой опыт институционального строительства конкурентных отношений (2013)
Фоміна М. В. - Сутність, форми і класифікація корупційних відносин, Кузьменко В. В. (2013)
Футало Т. В. - Стабілізація грошових відносин як фактор сталого економічного розвитку країни (2013)
Белінська Я. В. - Монетарні важелі підвищення конкурентоспроможності економіки та виходу на сталу траєкторію економічного зростання, Качур А. В. (2013)
Гудкова А. А. - Бюджетное финансирование научных исследований: критерии и показатели эффективности, Лебедев К. В. (2013)
Кондрашихин А. Б. - Местный бюджет как инструмент экономического и социального роста: пример города Севастополя (2013)
Сорокина Т. В. - Финансирование государственной поддержки отраслей реального сектора экономики республики Беларусь (2013)
Тарасенко І. О. - Фінансова діагностика в контексті антикризового управління, Батрак О. В. (2013)
Ханкевич В. К. - Концептуальные подходы к организации и проведению финансовой диагностики субъектов малого и среднего предпринимательства (2013)
Тарасюк М. В. - Функції фінансів домогосподарств у ринковій економіці посткризового періоду (2013)
Гарбузюк М. - Комедіо-опера "Сирена з Дністра": до генези сценічних персонажів українців у польському театрі першої половини ХІХ ст. (2013)
Овчієва Л. - Сценічне втілення "Украденого щастя" І. Я. Франка в Трупі під орудою П. К. Саксаганського і М. К. Садовського за участю І. К. Карпенка-Карого (1904 р.) та Київському театрі Миколи Садовського (2013)
Палій О. - Український драматичний театр у Ромнах (1918–1925 рр.) (2013)
Максименко С. - Театральне життя Львова 1941–1944 рр. (2013)
Фіалко В. - Проблеми і тенденції розвитку образної мови українського драматичного театру 70-х років ХХ століття (2013)
Воробйов Є. - Адаптація масового глядача до театральної культури (2013)
Росляк Р. - Вплив українізаційних процесів на кадрову політику в українському кінематографі (1920-ті – початок 1930-х рр.) (2013)
Наумова Л. - "Отак експресіонізується фільм": погляд на німецький експресіонізм очима українських теоретиків і практиків у 1926 р. (2013)
Пашкова О. - Стиль української кінопреси 1930-х років (2013)
Золоєва Д. - Естетика абсурду як частина екзистенціального кіносвіту Мікеланджело Антоніоні (2013)
Морєнова М. - Відображення катастроф у екранному мистецтві (2013)
Лєбєдєв О. - Пластичність кінематографічного зображення та її складові, Прядко О. (2013)
Оніщенко О. - Оскар Вайльд: зворотний бік естетизму (2013)
Станіславська К. - Митець і глядач: погляд на взаємини у модусах постмодерністської видовищної культури (2013)
Леоненко Р. - Олександр Загаров у Державному драматичному театрі (Київ, 1918–1919 рр.): організаційні аспекти (2013)
Веселовська Г. - У міжчассі історії: Олександр Загаров на чолі театру імені Т. Г. Шевченка (1919–1921 рр.) (2013)
Боньковська О. - Олександр Загаров в Українському народному театрі Товариства "Українська бесіда" (1921–1923 рр.): реалізм–психологізм–символізм (2013)
Андрійцьо В. - Олександр Загаров – директор і мистецький керівник Руського театру Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1923–1925 рр.) (2013)
Козак Б. - Олександр Загаров і Державний театр імені Марії Заньковецької (1926 р.) (2013)
Ботунова Г. - О. Загаров як мистецький керівник Харківського державного театру (1927–1928 рр.) (2013)
Марченко А. - Матеріали про О. Загарова у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (2013)
Безручко О. - Кіноекспериментальні майстерні (КЕМ) як одна з форм залучення молоді в кінематограф (2013)
Ужинський М. - Особливості мистецтва запису художнього мовлення в контексті створення звукового образу (2013)
Максименко С. - Кирчів. Р. Народний артист Іван Рубчак (2013)
Черков Г. - "Кіно" (1925–1933 рр.): систематичний покажчик змісту журналу "Радянське кіно" (1935–1938): систематичний покажчик змісту журналу (2013)
Владимирова Н. - Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу (2013)
Партола Я. - Український театр ХХ століття: Антологія вистав (2013)
Мусієнко О. - Г. Черков. Екранний світ – діалог реальностей (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Васильєва В. Г. - Здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій, Татаренко Н. М. (2012)
Дугінець Г. В. - Людський капітал в умовах циклічності розвитку світової економіки (2012)
Орловская Ю. В. - Экономические принципы и современные тенденции развития глобального трансфера знаний (2012)
Пилипенко Ю. І. - Технологічний розвиток світової економіки: закономірності та особливості державного регулювання в розвинутих країнах (2012)
Феофанова І. В. - Нові напрями розвитку співробітництва в АТЕС (2012)
Агій Я. Ю. - Розвиток інфраструктури в контексті циклічних економічних змін: теоретичний аспект, Соловій С. Б. (2012)
Алексєєв А. С. - Дослідження економічних диспропорцій у розвитку економіки Луганського регіону (2012)
Вознюк Т. К. - Модель споживчої оцінки якості продукції легкої промисловості (2012)
Гаврилюк В. Т. - Фактори впливу на розвиток сфери науково-технічного прогресу (2012)
Гончарова К. В. - Стратегічні орієнтири регіональної політики формування кластерів екологоузгодженого будівництва в Україні (2012)
Грабар М. В. - Iнституційні засади системного розвитку регіону (2012)
Ґудзь М. В. - Eкономічні аспекти впливу інфраструктури на інвестиційний потенціал регіонів (2012)
Євсєєва О. О. - Bдосконалення державного регулювання розвитку системи ЖКГ в регіоні (2012)
Карімов Г. І. - Групування територій для оптимізації інвестиційної діяльності в регіонах (2012)
Котуранова Т. В. - Стратегія інноваційного розвитку України (2012)
Нісфоян С. С. - Місце підприємств машинобудівної галузі в економіці країни (2012)
Пуліна Т. В. - Прогнозування показників функціонування підприємств кластеру харчової промисловості методом кусково-лінійної апроксимації (2012)
Роман Я. Ю. - Стан, проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Роман С.І. (2012)
Чумак О. В. - Структурні зміни у розвитку регіональних промислових комплексів як основа інноваційного розвитку економіки України, Федорченко О. К. (2012)
Григораш Т. Ф. - Стратегічні крос-секторні процеси злиття банківського та страхового ринків, Куліченко В. О., Ловакова М. С. (2012)
Наджафов И. Н. - Налог на прибыль и финансовая независимость местных органов власти Украины, Гребинник Т. А. (2012)
Прилепова М. А. - Неопределенность в оценке эффективности инвестиционных проектов (2012)
Бєлкіна І. А. - Oцінка ступеню використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства (2012)
Борох Ю. О. - Cтратегічне планування на підприємствах як функція управління (2012)
Бражникова Л. Н. - Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами на предприятиях теплоснабжения, Аллахвердян А. В. (2012)
Василик І. І. - Процес розподілу та управління інформаційними ресурсами на підприємствах нафтогазового комплексу (2012)
Гавкалова Н. Л. - Формування стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств (2012)
Геліч Н. В. - Брендинг як технологія завоювання цільового сегменту ринку (на прикладі компанії APPLE), Кучерук М. В. (2012)
Єпіфанова І. Ю. - Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств, Сьома О. О. (2012)
Кирдина Е. Г. - Комплексный подход к управлению человеческими ресурсами предприятий (2012)
Палка І. М. - Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та закордонний досвід (2012)
Пашкевич М. С. - Проблеми та перспективи управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві, Чернишева О. С. (2012)
Пирець Н. М. - Впровадження збалансованої системи показників на підприємствах будівельної галузі, Васютіна Н. Г. (2012)
Тертичко Т. В. - Економічний аспект процесу внутрішньої комунікації на промисловому підприємстві (2012)
Усатенко О. В. - Витрати на виробництво підприємств теплового господарства: визначення та класифікація для цілей бухгалтерського обліку, Нікітіна О. Б. (2012)
Цимбалюк О. В. - Застосування методів нечіткої логіки для вибору виконавця з ремонту й технічного обслуговування обладнання (2012)
Дунська А. Р. - Компаративний аналіз інноваційності експорту України та "Чотирьох азійських тигрів", Тенетко І. І. (2013)
Калинина С. П. - Основные тенденции развития рынка труда европейского союза (2013)
Ховрак І. В. - Міжнародна міграція висококваліфікованих та наукових кадрів: участь України, Приз М. Ю. (2013)
Чириченко Ю. В. - Світова організація торгівлі: окремі пріоритети вдосконалення діяльності (2013)
Башнянин Г. І. - Теоретичні аспекти соціалізації економічних систем: основні її інтерпретації, Гончарук Л. Я., Кульчицький Б. В., Тесля А. І. (2013)
Вишневська О. М. - Теоретичні і практичні аспекти формування продовольчої безпеки країни, Шличек І. В. (2013)
Глазко Н. Д. - Соціальний захист та соціальне забезпечення населення в Україні та механізм його регулювання (2013)
Долгошея Н. О. - Формування ефективного механізму державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектора (2013)
Дунаєв І. В. - Кластерно-мережевий підхід до стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств в місті Харкові, Мілаш Л. М. (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я в регіоні (2013)
Іванов А. М. - Особливості управління землями територіально-рекреаційного комплексу (2013)
Пакулін С. Л. - Стале функціонування житлово-комунального комплексу регіону, Топчій О. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання реструктуризації соціального комплексу (2013)
Бударіна Н. О. - Аналіз українського ринку проблемних активів і перспективи його розвитку, Айроян Р. Г. (2013)
Ватченко Б. С. - Концепція оцінки майнового потенціалу регіону у цілях оподаткування (2013)
Галущак В. В. - Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу (2013)
Коваль Н. І. - Особливості контролю за інформаційним забезпеченням фінансової діяльності (2013)
Лазур С. П. - Фіскальні інструменти антикризового регулювання економіки (2013)
Лебідь О. В. - Визначення сутності потенціалу банку, Новікова О. В. (2013)
Стеценко Т. В. - Ризик-менеджмент у системі управління державними фінансами (2013)
Труш Ю. Т. - Обліково-інформаційне забезпечення удосконаленої поточної оцінки результатів роботи кредитного відділу комерційного банку, Кравченко Т. В., Котенко Н. О. (2013)
Усатенко О. В. - Шляхи вдосконалення обліку і аудиту кредитних операцій із фізичними особами у комерційному банку, Терещенко М. К. (2013)
Божанова В. Ю. - Вплив фактору ризику на інвестиційну привабливість продукції будівельних підприємств, що спеціалізуються на житловому будівництві (2013)
Залунин В. Ф. - Нормативная база списания материалов на себестоимость строительно-монтажных работ и её развитие в условиях рыночной экономики, Галич Е. Г. (2013)
Левицька А. О. - Генезис наукових поглядів в системі формування конкурентоспроможності підприємства (2013)
Левчинский Д. Л. - Значение форм первичного учета в экономической деятельности строительного предприятия, Бычкова Т. П. (2013)
Нагорный В. В. - Оптимизация производственной мощности предприятия в условиях роста производственной программы, Фисуненко П. А., Чайка Н. А., Шостак А. В. (2013)
Сорокіна О. В. - Оцінка фінансово-економічного стану компанії в період кризи на підставі математичної теорії катастроф (2013)
Тисячна Ю. С. - Організаційне забезпечення підсистеми менеджменту персоналу промислового підприємства з урахуванням рівня його ефективності (2013)
Шандова Н. В. - Особливості та проблеми функціонування підприємств машинобудівної галузі (2013)
Малюк О. С. - Теоретичні аспекти екологозбалансованого розвитку промислового підприємства (2013)
Сахненко О. І. - Аналіз фінансово-економічних механізмів управління сферою освітніх послуг в ринкових умовах (2013)
Азимов З. Н. - Роль суда по установлению объективной истины в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики и Украины (2009)
Андріїв В. М. - Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права (2009)
Ануфрієнко О. А. - Сутність менеджменту в Україні початку ХХІ ст.: природно-правовий аспект (2009)
Баранник І. Г. - Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління в системі центральних органів виконавчої влади України (2009)
Батюк О. В. - Особливості використання криміналістичних моделей, прийомів та навичок при проведенні слідчих дій (2009)
Биля-Сабадаш І. О. - Мовностилістичні правила вираження змісту нормативних правових актів (2009)
Бойченко Г. М. - Сутність правового регулювання пільгового забезпечення працівників (2009)
Бойченко О. В. - Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України (2009)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства (2009)
Бондарь С. О. - Мета та принципи діяльності адміністративних судів (2009)
Бордюгов Л. Г. - Поняття і процесуальна природа судово-екологічної експертизи (2009)
Бречко А. В. - Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві (2009)
Ватрас В. А. - Поняття "сім’я" у сімейному праві України (2009)
Волинець В. В. - Засоби переконання та стимулювання (заохочення) у забезпеченні зобов’язань за трудовим договором (2009)
Гагай П. С. - Адміністративно-правова кваліфікація та її зв’язок з адміністративним процесом (2009)
Гетманець О. П. - Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі (2009)
Гоменюк Д. С. - Поняття державних посадових осіб (2009)
Гринько С. Д. - Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект (2009)
Давиденко М. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності, Новикова Л. В. (2009)
Дахова І. І. - Конституційні засади взаємовідносин уряду з главою держави в зарубіжних країнах (2009)
Денисюк Д. С. - Щодо визначення поняття дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Дмитрієнко І. В. - Природа первісної української правової культури (2009)
Дмитрієнко Ю. М. - Актуальні підходи до визначення поняття, структури та функцій української правової свідомості (2009)
Єфремова І. І. - Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення (2009)
Жилка І. П. - Поняття законності в діяльності митних органів України (2009)
Зезека Н. О. - Особливості правотворчої діяльності Державної служби зайнятості України (2009)
Зозуля І. В. - Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: мета, завдання та базові принципи в запропонованих проектах (2009)
Зозуля О. І. - Особливості сучасного формування Адміністрації Президента Російської Федерації (2009)
Іванський А. Й. - Місцеві ради у відносинах фінансово-правової відповідальності (2009)
Івенко О. І. - Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та попередження їх діяльності (2009)
Ігнатов О. М. - Недоліки кадрового відбору як фактор детермінації злочинів, що вчиняються працівниками ОВС та шляхи протидії (2009)
Ільницький М. С. - Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ України (2009)
Іншин М. І. - Особливості правового регулювання прийняття на роботу молоді (2009)
Кашкаров О. О. - Передумови реформування Кримінального кодексу України та створення законодавства про кримінальні проступки (2009)
Квіт Н. М. - Поняття та структура системи іпотечного кредитування (2009)
Кирилюк Л. В. - Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України (2009)
Коваленко А. А. - Контрольні повноваження Рахункової палати України у галузі місцевих фінансів (2009)
Кожушко С. І. - Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин (2009)
Кузніченко С. О. - Реформування інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні: постановка проблеми (2009)
Кузьменко О. А. - Значення оптимізації міжбюджетних відносин для держави та регіонів (організаційно-правовий аспект) (2009)
Кулик Д. О. - Конструкція розрахункового чека: історія формування та сучасний стан (2009)
Куліш А. М. - Удосконалення митного законодавства України як фактор підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи (2009)
Лавріненко О. В. - Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю (2009)
Лучковська С. І. - Поняття валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві (2009)
Лушпаєв С. О. - Деякі питання правової охорони атмосферного повітря при використанні космічної техніки (2009)
Ляшенко О. А. - Щодо проблем прийняття та застосування міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності (2009)
Макаренко М. М. - Характеристика вимог, які висуваються до управлінських рішень органів державної податкової служби України (2009)
Маханьков Д. Г. - Особистість злочинця як ключове поняття кримінології (2009)
Мірошниченко А. М. - Чи потрібен Закон України "Про нормативно-правові акти"?, Попов Ю. Ю. (2009)
Музичук О. М. - Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення (2009)
Нагаєць О. О. - Сутність та елементи організації санаторно-курортного забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2009)
Назаров В. В. - Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні (2009)
Ніколайченко Г. М. - Вплив глобалізації на національну політичну й правову культуру (2009)
Орел О. В. - Планування як елемент наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Пабат О. В. - Фактори, що детермінують вчинення злочинів у сфері службової діяльності (2009)
Панько Н. А. - Доказове значення висновку експерта (2009)
Папа Д. М. - Становлення наукових поглядів про суб’єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці (2009)
Пахомов В. В. - Внутрівідомчий контроль за правозастосовною діяльністю податкових органів (2009)
Перчиков В. Е. - Внутрішній контроль податкових органів: правове дослідження компетенції (2009)
Подоляка А. М. - Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури (2009)
Пономарьов О. В. - Деякі особливості дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб антимонопольних органів в Україні (2009)
Пономарьова Я. О. - Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Портнов А. В. - Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення (2009)
Пристінський І. О. - Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства (2009)
Прокопенко Н. О. - Поняття мікрослідів (2009)
Проневич О. С. - Муніципалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції) (2009)
Резанов С. А. - Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Судовий захист прав споживачів при придбанні продукції через Інтернет (постановка проблеми) (2009)
Селезень П. О. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на розвиток податкової системи України (2009)
Синеокий О. В. - Новые технологические решения специализации межгосударственных следственно-оперативных групп по расследованию многоэпизодных транснациональных преступлений, совершаемых на сексуальной почве (2009)
Синицький П. В. - Місце контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України в адміністративній діяльності міліції (2009)
Сікорський О. П. - Адміністративно-правовий статус державних органів США та країн-членів Європейського Союзу у сфері міграції та паспортизації (2009)
Слінько Д. С. - Захист у кримінальному процесі: проблеми теорії та практики (2009)
Тимошевський Д. В. - Правове регулювання податкового кредиту (2009)
Федоров С. Є. - Ревізія як метод фінансового контролю (2009)
Федотова О. С. - Визначення поняття "акваторія морського порту" за законодавством України та відмежування його від суміжних понять (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського