Новіцька Ю. Й. - Національна політика Другої Речі Посполитої (2014)
Рафальська Т. Л. - Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період "великого терору" на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) (2014)
Пилипович Т. В. - Армія генерала Андерса: причини появи та участь українців (2014)
Стельникович С. В. - Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації (2014)
Будз К. М. - Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.) (2014)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях) (2014)
Кордон М. В. - Європейський союз – Україна: візова лібералізація (2014)
Партико З. В. - Чи перемогли Україна та Польща в Другій світовій війні? (2014)
Рудницький Ю. - Примирення. Від Волині – до Майдану (2014)
Теремко В. І. - Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності (2014)
Бондар Ю. В. - Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності (2014)
Недашківська Т. Є. - Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне, Денисевич О. В. (2014)
Давидова Л. М. - Проблеми регіональної газетної періодики в сучасному інформаційному просторі України та Польщі (2014)
Kowalczyk R. - Pogranicze w ogniu. Ukraina, Białoruś, Litwa w 1812 r. (2015)
Кримська O. - Трансформації польського землеволодіння у містах і містечках Подільської губернії в складі Російської імперії (2015)
Рудницька Н. - Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя) (2015)
Громакова Н. - Освітні практики як чинник формування польського національного проекту (2015)
Панченко В. - Національна складова імперської кадрової політики на Волині у 1871–1919 рр. (на прикладі Житомирського з’їзду мирових суддів) (2015)
Лехнюк Р. - Українсько-польські відносини в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть у висвітленні газети "Руслан" (2015)
Білобровець O. - Суспільно-політичні орієнтації поляків України в роки Першої світової війни (2015)
Мосієнко O. - Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел (2015)
Мартинюк B. - Балто-Чорноморський союз: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (2015)
Готра O. - Історична пам’ять як чинник формування ідентичності (2015)
Возна Л. - Історична пам’ять у контексті теорії довгих хвиль (2015)
Бабка B. - Політика пам’яті та пам’ять у політиці: Україна 2010-2013 рр. (2015)
Венгерська B. - Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі (2015)
Папакін A. - Довгий шлях до союзу: контакти між Варшавою та Києвом у 1918–1919 рр. (2015)
Дехтярук B. - Похід Червоної армії в Західну Україну у вересні 1919 рок (2015)
Лисенко B. - "Волинська програма" воєводи Генрика Юзевського як спроба вирішення українсько-польської міжетнічної конфронтації у Другій Речі Посполитій у 20-30-х роках ХХ століття (2015)
Гуцало Л. - Політика радянської влади щодо польського населення України у 30-х роках ХХ ст. (2015)
Крамар Ю. - Ідея польсько-українського порозуміння в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського (2015)
Загурська-Антонюк B. - Політичний внесок І. Я. Падеревського у становлення польської державності у першій половині XX століття (2015)
Рафальська T. - Реалізатори сталінської політики "великого терору" 1937-1938 рр. на Житомирщині (2015)
Киридон A. - Українсько-польський діалог в умовах революції гідності (2013–2014 рр.), Троян C. (2015)
Задорожня A. - Україна та східноєвропейські держави: на шляху до демократії (2015)
Рудницька O. - Правові засади співробітництва України та країн Балто-Чорноморського регіону (2015)
Iszczuk W. - Czas na Intermarum. Idea Józefa Piłsudskiego wciąż żyje. W obliczu agresji barbarzyńskiej Rosji państwa Europy ŚrodkowoWschodniej powinny zjednoczyć się w mocnym sojuszu geopolitycznym (2015)
Кордон M. - Європейський Союз: результати розвитку за 65 років (2015)
Ковальская-Стус A. - Единство культуры как признак политического успеха (Культурно-конфессиональные противоречия у истоков Украины) (2015)
Туровська O. - Поняття негативної свободи в філософії Ісайї Берліна (2015)
Кретов П. - Медійний дискурс влади та національна ідентичність: символічний вимір новітнього міфу України., Кретова O. (2015)
Пахоменко C. - Ідентичність у конфлікті на Донбасі (2015)
Близнюк A. - Гібридна війна ХХІ століття. Пропаганда як основна складова у політичних, соціальних та етнічних протистояннях (2015)
Від редакційної колегії (2016)
Касьянов Г. - Історична політика 1980–2000-х рр.: "Захід", "Східна Європа" (спроба порівняння)" (стенограма) (2016)
Сталя Ю. - Виховання патріотизму в контексті процесу європейської інтеграції (2016)
Венгерська В. - Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід (2016)
Киридон А. - Волинь, 1943: утвердження ситуативних кодів пам‟яті (2016)
Осевська Е. - Свідомість і історична пам‟ять в процесі патріотичного виховання (2016)
Гон М. - Колективна амнезія: механізми маргіналізації пам‟яті про "чужих" в Україні (2016)
Любарець А. - Радянські монументи в політиці пам‟яті в Україні 2005–2016 рр. (2016)
Філінюк А. - Демографічні, соціально-станові трансформації польської меншини у Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в контексті сучасної історіографії (2016)
Кундельський В. - Польський чинник у міжнаціональних взаєминах на теренах Правобережної України (1793–1850 рр.): осмислення сучасної літератури (2016)
Моздір В. - Польські навчальні заклади Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: сучасний історіографічний дискурс (2016)
Веремеев С. - Греко-католическая церковь в Беларуси в оценках православных церковных историков (2016)
Маркевич О. - "Nobless Oblige", або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Весельська Н. - Зображення адміністративно-територіальних меж українських земель польським істориком О. Яблоновським (2016)
Конарівська Ю. - Мемуари учасників Листопадового повстання 1830-1831 рр. як джерело вивчення польських визвольних змагань (2016)
Олійник С. - Польська інтелегенція Львова і російська окупаційна влада 1914–1915 років (2016)
Кучер Н. - Національна структура міст та містечок Правобережної України (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) (2016)
Гуцало Л. - Етнополітичні процеси в Донбасі: ретроспективний погляд у 1920–1930 рр. (2016)
Рудницька О. - Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2016)
Комарніцький О. - Громадсько-політична робота студентів польських педагогічних навчальних закладів радянської України (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Трубчанінов С. - Історично-географічні дослідження в університеті Яна Казиміра (1919–1939 рр.) (2016)
Рудницька Н. - Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944–1946 рр. (2016)
Комарова О. - Редакційно-видавнича діяльність Василя Доманицького у Закопаному (2016)
Клімчук Ю. - До питання про участь українців у польському русі опору (1941 –1944 рр.) (2016)
Oshovska А. - Wyzwania współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Ukraińcy w Polsce. Raport z badań empirycznych (2016)
Білобровець О. - Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд (2016)
Сичевський А. - Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст (2016)
Ковальчук І. - Громадська і наукова діяльність І. Фещенка-Чопівського у Польщі (2016)
Кордон М. - Європа знань (2016)
Прокопович Т. - Культурно-мистецький простір поліетнічного міста: Рівне між двома світовими війнами (2016)
Давидова Л. - Видавнича діяльність університетів на сучасному етапі: українсько-польський досвід (2016)
Duda К. - Tadeusz Wilczyński (1888–1981) – uczony i pasjonat (2016)
Пастушенко Н. С. - Экспериментальное исследование информативности амплитудного спектра голосового сигнала для аутентификации пользователя, Малонга Б. Д., Файзулаева О. Н. (2015)
Горбатий І. В. - Дослідження точності методів визначення спектрів сигналів при здійсненні багатопозиційної імпульсної модуляції (2015)
Пелешок Є. В. - Математична модель когерентної демодуляції взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією (2015)
Наритник Т. М. - Особливості формування сигнально-кодових конструкцій на основі технології Wi-Fi для побудови телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Осипчук С. О., Уривський Л. О. (2015)
Семко В. В. - Ситуаційне управління доступом в інформаційно-телекомунікаційній системі, Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Складанний П. М. (2015)
Старкова О. В. - Оцінка функціональної стійкості локальної комп ютерної мережі (2015)
Sokolov A. V. - Nyberg construction nonlinear transforms based on all isomorphic representations of the Galois field GF(512) (2015)
Абдуллаев Алтай Карам оглы - Влияние курения на организм спортсмена, Ребар И. В. (2017)
Авербах О. А. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток гуманітарної спрямованості засобами ігрових видів спорту, Сенкевич В. А. (2017)
Адамчук В. В. - Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні (2017)
Аксьонова О. П. - Критерії оцінювання інноваційного уроку фізичної культури (2017)
Анікеєнко Л. В. - Розвиток мотивації та самосвідомості як основа фізичного виховання (2017)
Антоневич Б. Р. - Застосування стретчінгу в фізичній реабілітації чоловіків 40 - 50 років з дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта у поперековому відділі на амбулаторному етапі, Алєксєєнко Є. Ю. (2017)
Арефьєв В. Г. - Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи (2017)
Арефьєва Л. П. - Гуманістичні пріоритети у процесі соціалізації майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту, Плющакова О. В. (2017)
Артюшенко А. О. - Особливості впливу занять різними видами одноборств на формування вольових та фізичних якостей дітей 12 - 13 років (2017)
Архипов О. А. - Оздоровчій біг як основа самостійних занять для осіб різного віку, Питомець О. П. (2017)
Базильчук О. В. - Характеристика когнітивного компоненту в структурі готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2017)
Башавець Н. А. - Постановка проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: суперечності та перспективи вирішення (2017)
Безкопильний О. О. - Про застосування акмеологічного підходу у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі (2017)
Бессарабова О. В. - Теоретичні основи застосування гри в корекції пізнавальної діяльності слабозорих дітей (2017)
Білан Я. О. - Сутність і зміст методики розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній робот (2017)
Білик В. Г. - Сучасні погляди на природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Бобровник С. І. - До питання щодо застосування фізичної реабілітації дітей старшого шкільного віку з вродженими вадами серця після операції на санаторному етапі, Мерзлікіна О. А. (2017)
Бойчук Р. І. - Методика фізичної підготовки студентів-волейболістів у річному тренувальному циклі, Захаркевич Т. М. (2017)
Бойчук Р. І. - Вплив показників рухової координації на ефективність ігрової діяльності школярів, які займаються футболом, Крижанівський В .Р. (2017)
Болотов О. О. - Педагогічний вплив на виховання міжособистісного спілкування студентів в умовах навчально-виховного процесу засобами фізичного виховання (2017)
Бондар Т. К. - Аквафітнес як засіб формування професійно важливих складнокоординаційних рухів майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання, Дьоміна Ж. Г. (2017)
Бондаренко С. В. - Особливості адаптації рухової функції дітей-першокласників до статичного компонента навчальних навантажень (2017)
Борисова Ю. Ю. - Оцінка фізичного стану дітей 15-16 років (2017)
Босенко А. І. - Фізична підготовленість і система її оцінки у допризовної молоді України, Судець С. В. (2017)
Бочкова Н. Л. - Корекція ступеня виявленості гіперхолестеринемії як чинника ризику серцево-судинних захворювань у фізкультурно-оздоровчих заняттях, Ярчук Н. П. (2017)
Бублей Т. А. - Характеристика моделі процесу навчання фізичних вправ школярів 5 - 9 класів з відхиленнями у стані здоров’я, Редько Т. М. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование морфологических и психологических показателей у волейболисток (2017)
Булейченко О. В. - Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп, Підвальна О. В. (2017)
В’яла О. М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності (2017)
Вихляев Ю. М. - Розробка методики оцінки фізичного стану студентів (2017)
Воловик Н. І. - Енергетична доступність та жіноча спортивна тріада, Путров О. Ю. (2017)
Voloshyn O. О - Formation of motor skills of students by means of belt wrestling alysh in physical education (review of literature sources), Pryimakova O. О. (2017)
Врублевский Е. П. - Мониторинг уровня физической кондиции женщин зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным шейпингом (2017)
Гаркава О. В. - Пошук шляхів підвищення рівня навчальних занять з фізичного виховання за допомогою іноваційних фітнес технологій (2017)
Гацоєва Л. С. - Фізична та розумова працездатність учнів з вадами слуху у спеціальних навчально-виховних закладах (2017)
Гладощук О. Г. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Грейда Н. Б. - Профілактика та лікування гіпертонії і ступеню засобами лікувальної фізичної культури, Кренделєва В. У. (2017)
Грибан Г. П. - Діяльність гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині в 20-ті роки ХХ століття (2017)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2017)
Данилевич М. В. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2017)
Денисенко Н. Г. - Роль ресурсного підходу у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Денисова Л. В. - Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту (2017)
Джуринський П. Б. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці магістрів з фізичної реабілітації (2017)
Дорофєєва О. Є. - Вплив мотивації до занять фізичним вихованням на рівень фізичного здоров‘я та фізичної підготовленості студентської молоді, Яримбаш К. С. (2017)
Дубогай О. Д. - Теоретико-прикладні основи формування здоров’язбережувальної освіти школярів в системі впровадження технології "Навчання у русі" (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування професійної культури у майбутніх фахівців з туризму (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Моніторинг упровадження профільного навчання фізичної культури старшокласників в Україні (2017)
Євтушок М. В. - Зміст особливостей організації пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять фізичними вправами (2017)
Єрмоленко О. В. - Науково-теоретичні аспекти застосування організаційно-управлінських інновацій в національній сфері фізичного виховання та спорту, Єрмоленко М. В. (2017)
Жамардій В. О. - Теоретичне обґрунтування програмно-методичного забезпечення дисциплін із фізичного виховання засобами фітнес-технологій (2017)
Завальнюк О. В. - Цінність фізичної культури та спорту як об’єкт філософського пізнання (2017)
Завидівська Н. Н. - Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’язбережувального навчання студентів (2017)
Задворний Б. Р. - Стретчинг як спосіб урізноманітнення уроків фізичного виховання в школі (2017)
Захаріна А. Г. - Закордонний досвід формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2017)
Захарова І. Ю. - Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молод (2017)
Игнатенко Н. В. - Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к подготовительной медицинской группе, Брайко Н. И. (2017)
Іванова Л. І. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи зі школярами, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи – нагальна потреба сучасності, Омельчук О. В. (2017)
Кальонова І. В. - Сучасні методи реабілітації больових синдромів поперекової локалізації в пауерліфтерів, Страколист Г. М. (2017)
Касьян А. В. - Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку (2017)
Коваленко Н. Л. - Аналіз соціалізації студентів у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю в процесі вивчення іноземних мов, Прищепа Т. В. (2017)
Коваленченко В. Ф. - Ефективність ЛФК та масажу в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу та інших захворювань легень, Степаненко Р. В. (2017)
Козицька А. П. - Вивчення та дослідження впливу занять танцювально-оздоровчої ритмічної гімнастики в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Пшенична Л. П. (2017)
Колумбет А. Н. - Структурное содержание координационного качества ритмичности и критерии ее оценивания (2017)
Корх-Черба О. В. - Теоретичні аспекти та організаційно-методичні особливості використання елементів черлідінгу у процесі фізичного виховання студентів, Севастьяненко Л. В. (2017)
Kravchenko Y. V. - The modern view of the formation of readiness of the future teachers of physical culture to pedagogical interaction in sports and recreational activities, Sushchenko L. P. (2017)
Кузенков Е. О. - Условия оптимизации нагрузки в тренировочном процессе баскетболистов (2017)
Кузенков О. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки (2017)
Кузнєцов О. В. - Виховні аспекти в методичних особливостях впровадження навчання гри в шахи в організацію рухливих ігор учнів молодшого шкільного віку, Матвієнко М. І. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Методологічні основи особистісно-орієнтованого виховання студентів у процесі їх залучення до цінностей фізичної культури (2017)
Кузьменко В. Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації як пріоритетний напрям вищої фізкультурної освіти, Іванова Г. Я. (2017)
Кузьменко Н. В. - Личная гигиена и её роль в формировании ЗОЖ студентов, Толмачева С. Е. (2017)
Латенко С. Б. - Методологія використання сучасних технологій фізіотерапії з метою відновлення фізичної працездатності спортсменів, Копочинська Ю. В. (2017)
Лахно Д. М. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації жінок 40 - 45 років з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки на санаторному етапі, Русин М. Ю. (2017)
Левицька Л. М. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації підлітків 12 - 14 років з вегето-судинною дистонією на санаторному етапі, Войцехівський Р. Е. (2017)
Лисецька О. Я. - Регулювання механізмів державного управління фізичною освітою і спортом, Фролова О. О. (2017)
Літус Р. І. - Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи (2017)
Луценко Р. В. - Психолого-педагогічні засоби та методи підготовки юних футболістів в період ігрової діяльності (2017)
Любіна Л. В. - Формування та особливості мотивації до навчальної діяльності студенток засобами фітнесу на заняттях фізичного виховання (2017)
Ляхова І. М. - Розвиток координаційно-рухової сфери дітей зі зниженим слухом віком 7 – 16 років у порівнянні з їхніми однолітками зі збереженою слуховою функцією (2017)
Маковецька Н. В. - Менеджмент професійного розвитку як основа формування компетентності фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2017)
Маленюк Т. В. - Застосування дистанційного навчання у процесі вивчення курсу "Теорія і методика викладання легкої атлетики" студентами факультету фізичного виховання (2017)
Маринчук В. В. - Стан та перспективи розвитку сфери фізичного виховання студенської молоді, Кривобок Т. П. (2017)
Марущак М. О. - Особливості вікової динаміки загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів основної школи в процесі вивчення футболу (2017)
Масенко Л. В. - Значення впровадження комбінованої секції "Оздоровча аеробіка - основи самозахисту" в контексті реформування системи освіти в Україні (2017)
Медведєва І. М. - Методика розвитку швидкісно-силових здібностей студентів ВНЗ у процесі занять волейболом, Дорохова О. В. (2017)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у легкоатлетів-спринтерів залежно від статі (2017)
Мішин М. В. - Аналіз застосування прийомів проштовхування баскетбольного візка гравцями різних функціональних класів у процесі змагальної діяльності (2017)
Мунтян В. С. - Основы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов (2017)
Назаркевич Л. І. - Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Недільська А. І. - Функції керування у процесі фізичного виховання, Касіч Н. П. (2017)
Нестеренко Т. М. - Здоровий спосіб життя студентів гуманітарних спеціальностей як сучасна домінанта вищої освіти (2017)
Ничипоренко І. В. - Шляхи активізації студентської молоді до фізкультурної діяльності (2017)
Огниста К. М. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до фізичного виховання учнів, Огнистий А. В. (2017)
Одайник В. В. - Баскетбол як основний засіб розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання (2017)
Оленєв Д. Г. - Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій (2017)
Омельяненко О. В. - Формування дисциплінованості в учнів-спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі (2017)
Опанасюк Ф. Г. - Роль рухової активності студентів у підвищенні ефективності навчального процесу в спеціальному навчальному відділенні, Краснов В. П. (2017)
Осипенко Г. А. - Молекулярні механізми регуляції процесів росту скелетних м’язів після фізичних тренувань, Вдовенко Н. В. (2017)
Осіп Н. - Спеціальні знання та їх значимість у фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2017)
П’ятничук Г. О. - Аналіз впливу засобів легкої атлетики на психологічні якості студентів (2017)
Панкратов Н. С. - Современные оздоровительные технологии в процессе физического воспитания студентов с нарушением опорно–двигательного аппарата (ОДА) (2017)
Парчевський Ю. М. - Підвищення мотивації спортивно-оздоровчої діяльності студентів (2017)
Петрук А. П. - Рівень методичної підготовленості офіцерів як складової фізичної підготовки підрозділу (2017)
Пилипенко В. М. - Спортивно-технічна підготовка юних футболістів на тренуваннях, Філоненко О. А. (2017)
Піонтковський Д. В. - Розвиток координаційних здібностей молодших школярів першого року занять велоспортом ВМХ (2017)
Пічурін В. В. - Особливості взаємозв’язку фізичної підготовленості і психофізичних характеристик у студентів (2017)
Попадюха Ю. А. - Комп’ютеризовані елісферичні системи IMOOVE для реабілітації опорно-рухового апарату в спорті (2017)
Потапова О. В. - Оцінка впливу рухливих ігор на функціональний стан дихальної системи хлопчиків молодшого шкільного віку (2017)
Приймаков А. А. - Взаимосвязи параметров физического развития, скоростно-силовой подготовленности и специальной работоспособности борцов высокой квалификации, Ейдер Е., Коленков А. В. (2017)
Прима А. В. - Термінологія формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання засобів активного відпочинку під час навчальної діяльності студентів (2017)
Приходько В. В. - Місія сучасних університетів у формуванні особи лідера, інтелігента та патріота своєї країни (2017)
Приходько Г. І. - Проблематика питань фізичного виховання учнівської молоді на з’їздах громадськості другої половини ХIХ століття (2017)
Putrov S. Y. - Valeological discourse on formation, strengthening and preservation of human health (2017)
Ребрина А. А. - Рухова активність і зміцнення здоров’я в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури учнівської і студентської молоді, Рудніченко М. М. (2017)
Ревуцька О. В. - Вплив низьковентиляційного способу життя за Ревуцькою О. В. на обмін речовин в організмі, Коваленченко В. Ф. (2017)
Редькіна М. А. - Методика фізичної підготовки студенток нефізкультурного профілю засобами танцювальної гімнастики, Чорній І. В. (2017)
Рибалко Л. М. - Формування фахових компетентностей в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичного виховання у ВНЗ (2017)
Рябченко В. Г. - Решение задач управления в учебно-тренировочном процессе, Власенко С. О. (2017)
Рябченко Р. В. - Умови ефективного керування здоров’ям школярів у процесі занять фізичними вправами (2017)
Савлюк С. П. - Аналіз програм з корекції просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору, Панчук А. П. (2017)
Саломаха О. Є. - Використання засобів фізичної реабілітації при порушенні постави (2017)
Самокиш І. І. - Розуміння сутності функціональних резервів організму людини фахівцями різних галузей науки, Приймаков О. О. (2017)
Сватьєв А. В. - Теоретичне підґрунтя підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2017)
Сергієнко В. М. - Особливості жіночого організму на заняттях легкою атлетикою, Корж С. О. (2017)
Сичов С. О. - Застосування педагогічних принципів в ерготерапії (2017)
Скрипченко І. Т. - Роль та місце спортивного орієнтування у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму (2017)
Slobozhaninov P. A. - The structure of professional competence of the future experts in fitness and recreation, which is formed with the use of information and communication technologies (2017)
Соснов А. Г. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації чоловіків 65 - 75 років з гіпертонічною хворобою ІІ ступеня на санаторному етапі, Філоненко О. О. (2017)
Сосновський В. В. - Оцінка ефективності гірського тренування спортсменів, що спеціалізуються в швидкісно-силових видах спорту, Пастухова В. А. (2017)
Стасенко О. А. - Технологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Терещенко О. В. - Мотивація та інтерес студенток педагогічних спеціальностей до занять фізичним вихованням на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Тимошенко О. В. - Управління навчально-виховним процесом на уроках фізичної культури (стан та перспективи) (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання підлітків у процесі занять гімнастикою, Шегімага В. Ф. (2017)
Толмачева С. Е. - Двигательная нагрузка – основной компонент оздоровления подрастающего поколения, Кузьменко Н. В. (2017)
Тонконог В. М. - Використання методів та засобів кругового тренування на заняттях з легкої атлетики студентів вищого навчального закладу, Подзерко Р. І. (2017)
Устіменко Г. О. - Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління (2017)
Філатова З .І. - Навчання плавання студентів спеціальних медичних груп у системі фізичного виховання ВНЗ на засадах принципів безпеки та запобігання непередбачених ситуацій (2017)
Філіппов М. М. - Порівняння інформативності різних методів визначення фізичної працездатності спортсменів, Сосновський В. В. (2017)
Філіппов М. М. - Фізіологічні умови поетапного забезпечення максимального споживання кисню у спортсменів (2017)
Хасанов М. Х. - Погляди на організацію фізичного виховання у вищих навчальних закладах через підготовку студентів до самостійних занять фізичними вправами, Матвієнко М. І. (2017)
Хіміч І. Ю. - Європейський досвід організації фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Хлус Н. О. - Використання степ-аеробіки під час занять з фізичного виховання з дітьми старшого дошкільного віку (2017)
Хмельницька Ю. К. - Взаємозв'язок гомологаційних характеристик лижних трас з характером реалізації функціональних можливостей організму кваліфікованих лижників-гонщиків, Єфанова В. В. (2017)
Холопова А. М. - Педагогічний контроль функціонального стану студентів спеціальної медичної групи, Холопова А. В. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Гендерні особливості змін функції сприйняття часу у юних спортсменів в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення перше), Хохлов А. В. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Визначення фізичної працездатності спортсменів за методом power-ергометрії (із багаторічного досвіду автора) (2017)
Христова Т. Є. - Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій (2017)
Цюпак Т. Є. - Вплив засобів фізичної реабілітації на показники частоти серцевих скорочень та системи дихання підлітків хворих на хронічний бронхіт, Філак Я. Ф. (2017)
Черновський С. М. - Результати впровадження методики професійно-прикладної фізичної підготовки у майбутніх дизайнерів (2017)
Чеховська Л. - Сучасний стан і проблеми розвитку інфраструктури масового спорту України (2017)
Чіжаєв П. І. - Вплив занять вільною боротьбою на фізіологічні показники дітей віком 10 - 13 років, Ніколаєв В. А. (2017)
Шевченко О. В. - Формування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури засобами проектної діяльності, Мельнік А. О. (2017)
Щепотіна Н. Ю. - Обґрунтування ефективності побудови тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі модельних тренувальних завдань (2017)
Ювченко С. В. - Мотивація до занять фізичним вихованням засобами національних видів єдиноборств з елементами самооборони студенток вищих навчальних закладів (2017)
Юхно Ю. О. - Класифікація інформаційних технологій у сфері фізичної культури та спорту (2017)
Янченко І. М. - Формування інтересу до занять шейпінгом у студентів вищих навчальних закладів для вдосконалення своїх фізичних можливостей та самореалізації в подальшій професійній діяльності, Хапсаліс Г. Л. (2017)
Содержание (2017)
Маркес Санцио - Упрощение технологии реставрации задних боковых зубов с помощью Admira Fusion x-tra (2017)
Скібіцька О. О. - Аналіз якості ендодонтичної обробки зубів за даними рентгенологічного дослідження, Тринадцятко Т. І., Крупич М. О., Хеннаві Д. Ф. (2017)
Пашаев А. Ч. - Изменение местного иммунитета и уровня провоспалительных цитокинов у пациентов с хронической стоматогенной инфекцией на фоне сочетанного воздействия традиционной терапии и пиобактериофага, Карагезова К. Ч. (2017)
Сидорак Х. Т. - Гістологічне та СЕМ дослідження зубів з рентгенологічними ознаками апікального періодонтиту (2017)
Данко Е. М. - Вплив світлодіодного випромінювання на мікрофлору ротової порожнини хворих на хронічний генералізований пародонтит ІІ–ІІІ ступенів, Костенко С. Б., Костенко Є. Я., Добровольська М. К. (2017)
Малий Д. Ю. - Оцінка терапевтичної ефективності препаратів вітаміну D3 в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, асоційованого з поєднаною ендокринною патологією, за показниками стану імунної системи, Комісаренко Ю. І., Антоненко М. Ю., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Димитрова А. Г. - Динамика распространенности и особенности структуры заболеваемости пародонта у лиц молодого возраста, Дикова И. Г., Мялковский К. О. (2017)
Марков А. В. - Найближчі результати застосування убіхінону для лікування хворих на генералізований пародонтит (2017)
Самойленко А. В. - Безпосереднє протезування в комплексному лікуванні захворювань пародонту, Єрмаков О. А. (2017)
Якубова І. І. - Розробка схеми профілактики раннього дитячого карієсу та доведення її ефективності в дітей до двох років, Кузьміна В. А. (2017)
Ушко Н. А. - Функциональное состояние больших и малых слюнных желез у больных с амелобластомами челюстей в динамике хирургического лечения (2017)
Тимофеев А. А. - Микробная сенсибилизация к стафилококку у больных с амелобластомами, Ушко Н. А. (2017)
Барило О. С. - Ефективність використання часткових знімних протезів з антибактеріальним лаковим покриттям, Юр А. М., Фурман Р. Л. (2017)
Закалата Т. Р. - Ортодонтичне лікування пацієнтів із захворюваннями пародонту, Ісакова Н. М., Шінкарук-Диковицька М. М. (2017)
Международный ортодонтический симпозиум "IOS Kiev-2017" (2017)
Палійчук В. І. - Реакція литкового м’яза на вплив акрилових пластмас (2017)
Мазур І. П. - Вірусні ураження порожнини рота (2017)
Сідельнікова Л. Ф. - Метод активного навчання у викладанні дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології", Дікова І. Г., Дімітрова А. Г. (2017)
Печковський К. Є. - Невиправна втрата вітчизняної стоматології (присвячується профессору Антоніні Михайлівні Політун) (2017)
Абрамов С. А. - Зміст та структура тренувального процесу студентів волейболістів протягом підготовчого періоду в спортивній секції, Довгопол Е. П. (2017)
Агеєв П. М. - Дзюдо як засіб розвитку фізичних якостей студентів вищих навчальних закладів, Запольский Д. П. (2017)
Афанасьєв С. М. - Роль факторів ризику у прогресуванні остеохондрозу та формуванні клінічних синдромів, Толстикова Т. М. (2017)
Без’язичний Б. І. - Педагогічна етика в професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Коваль С. С., Худякова В. Б., Гіль Ю. Б. (2017)
Бистра І. І. - Відбір студентів до секційних груп занять з фітнесу та аеробіки за ознаками координаційних здібностей (2017)
Білий В. В. - Механізми зниження артеріального тиску в людей хворих на есенціальну гіпертензію засобами фізичної реабілітації, Рідковець Т. Г. (2017)
Бут К. В. - Стан професійно-прикладної фізичної підготовки у студентів технічних спеціальностей (2017)
Гавриленко О. О. - Оцінка фізичної підготовленості борців вільного стилю, які навчаються на початковому етапі багаторічного спортивного удосконалення (2017)
Гармаш А. Г. - Методи дослідження функціонального стану жінок першого зрілого віку (2017)
Грибан Г. П. - Педагогічне конструювання та проектування фізкультурно-оздоровчого процесу студентів в умовах модернізації системи фізичного виховання, Тимошенко О. В., Гошко А. М., Скорий О. С. (2017)
Грибан Г. П. - Дієвість використання експериментальної програми фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп ВНЗ, хворих на ожиріння, Гуртова Т. В., Куспиш О. В. (2017)
Джим В. Ю. - Опредиление уровня физического развития и физической подготовленности у пауэрлифтеров 12 - 14 лет, Павленко Д. Г. (2017)
Довгопол Е. П. - Розвиток фізичних якостей школярів, які займаються волейболом (2017)
Долженко Л. П - Фізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчання, Перегінець М. М. (2017)
Друзь В. А. - Собенности поэтапного отбора и прогнозирования успешности спортсменов в многолетнем процессе его подготовки, Абдул Вахид Дшад Нихад (2017)
Корюкаєв М. М. - Особливості організації занять з атлетизму для студентів вищих навчальних закладів у сучасному освітньому вимірі (2017)
Лаврентьєв О. М. - Рухова активність запорука здорового способу життя, Буток О. В., Сокіл О. А. (2017)
Миценко Є. В. - Мотивація до занять фітнесом у студентів вищого педагогічного навчального закладу (2017)
Мороз Є. О. - Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних плавців на початковому етапі базової підготовки (2017)
Мулик В. В. - Вплив занять бодібілдингом на показники спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок в різні фази специфічного біологічного циклу, Джим Є. С., Джим В. Ю. (2017)
Муллагильдина А. Я. - Анализ индивидуальных психологических особенностей и соревновательных результатов лучников высокой квалификации (2017)
Нікітченко А. М. - Розвиток силових якостей рухового складу спортивної дії в атлетизмі (2017)
Ніколаєнко В. В. - Освітня спрямованість змагань у дитячому футболі (2017)
Онищук М. В. - Фізичне виховання учнівської молоді у процесі спортивних ігор, Старинець Я. В. (2017)
Павлось Р. М. - Динаміка параметрів психофізичного стану у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю з використанням засобів легкої атлетики, Павлось О. О., Свищ Я. С., Череповська О. А. (2017)
Пономарьов C. В. - Фізична культура у повсякденному житті дорослого населення: стан і перспективи, Павлось А. В., Смірнова Л. М., Кубрак Я. Д. (2017)
Стасюк Р. М. - Психологічні основи тактичної діяльності в сфері спорту, Васильєв В. В., Куриленко О. В. (2017)
Стасюк Р. М. - Конверсія спортивної підготовки, як актуальний напрям вдосконалення фізичного виховання, Левковець О. Г., Песоцький С. М. (2017)
Степанюк С. І. - Факультет фізичного виховання та спорту ХДУ – історія і сучасність, Коваль В. Ю. (2017)
Стешиц А. В. - Засіб зміцнення здоров’я – здоровий спосіб життя, Сікальчук І. М. (2017)
Терещенко В. І. - Розвиток спеціальних рухових якостей гімнаста, Стешиц А. В. (2017)
Хом’юк А. В. - Формування у підлітків вольових якостей у процесі фізичного виховання (2017)
Хоменко О. С. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів аграрних спеціальностей (2017)
Чаплигін В. П. - Психолого-педагогічні аспекти побудови моделі здорової особистості, Терещенко В. І. (2017)
Чахвадзе Н. Ю. - Характеристика фізичного розвитку та фізичної підготовленості спортсменів–чоловіків та жінок, що спеціалізуються в дзюдо, Нікітченко А. М. (2017)
Чеховська А. Ю. - Ефективність впровадження новітніх фітнес-технологій в систему навчання студентів ВНЗ, Градусова Н. В. (2017)
Title (2016)
Content (2016)
Trandafilov V. V. - Mathematical model for the study and design of a rotary-vane gas refrigeration machine, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Y. (2016)
Zasiadko Y. - A study of water ice formation and melting processes on vertical cooled pipes, Pylypenko O., Forsiuk A., Gryshchenko R. (2016)
Doroshenko A. - Polymeric materials for solar energy utilization: a comparative experimental study and environmental aspects, Shestopalov K., Mladionov I., Goncharenko V., Koltun P. (2016)
Butovskyi I. - Anticipated economic return from application of the ejector heat exchanger for light fraction hydrocarbon condensation on the petroleum storage depot, Kogut V., Zhikhareva N., Khmelniuk M. (2016)
Khliyeva О. Ya. - Viscosity of ternary solutions composed of propylene glycol, ethanol and water, Nikulina А. S., Polyuganich M. P., Ryabikin S. S., Zhelezny V. P. (2016)
Geller V. Z. - Solubility and miscibility of refrigerants R407C and R410A with synthetic compressor oils, Lapardin N. I. (2016)
Kniazieva N. O. - Complex quality criterion of control of the intellectual services provision in NGN, Shestopalov S. V. (2016)
Olshevska O. V. - Computer program for calculation microchannel heat exchangers for air conditioning systems (2016)
Афанасьєв С. - Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональні можливості серцево-судинної системи хворих на коксартроз, Афанасьєва О. (2017)
Без’язичний Б. І. - Технологічний підхід до освітнього процесу у ВНЗ, Журід С. М., Худякова В. Б., Шаленко В. В., Гіль Ю. Б. (2017)
Бінецький Д. О. - Особливості виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі навчальної діяльності (2017)
Бондаренко В. В. - Специфіка первинної професійної підготовки інспекторів патрульної поліції (2017)
Бугайов Є. В. - Антропометричні особливості юних важкоатлетів 10 - 12 років та юнаків того ж віку, які не займаються спортом, Джим В. Ю. (2017)
Володченко А. В. - Особенности физического развития спортсменов кик-боксинга разного уровня подготовки (2017)
Гаєва С. О. - Необхідність розвитку гнучкості студентів спеціальної медичної групи на заняттях з фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Гаєвий В. Ю., Серветник А. В. (2017)
Джим Є. С. - Особливості тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом в спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду (2017)
Долженко Л. П. - Фізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчання, Перегінець М. М. (2017)
Желєзний О. Д. - Фізична реабілітація спортсменів з ігрових видів спорту при травмах нервової системи, Засік Г. Б., Мухін В. М., Остапенко О. Л. (2017)
Квасниця О. М. - Програма фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 (2017)
Кийко А. С. - Влияние различных режимов прерывистой гипоксии на функциональное состояние квалифицированных альпинистов, Мулик В. В. (2017)
Колот А. В. - Особливості темпо-ритмової структури бігу найсильніших спринтерів світу, Камперо Е., Соколов В. В. (2017)
Коростильова Ю. С. - Порівняльний аналіз змагальної діяльності стрільців з малокаліберної гвинтівки на VI Всесвітніх літніх іграх військовослужбовців, Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. (2017)
Корюкаєв М. М. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки студентів-дзюдоїстів (2017)
Косівська С. В. - Методика розвитку рухового інтелекту в дітей-сиріт 3-6 років засобами фізичного виховання (2017)
Максимова К. В. - Роль і місце фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять в системі діяльності вищих навчальних закладів м. Харкова (2017)
Павлова Т. В. - Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку в позаурочних заняттях, Діденко Т. В. (2017)
Павлось Р. М. - Позаакадемічні заняття фізичним вихованням студентів ВНЗ у ракурсі освітніх інновацій, Булатов О. М., Гребінка Г. Я., Осінчук В. В. (2017)
Парчевский Ю. Н. - Социально-педагогические основы воспитания личности студентов Государственного университета телекоммуникаций (2017)
Перегінець М. М - Рухова активність старшокласників прикарпаття які навчаються в загальноосвітніх закладах різного профілю, Долженко Л. П, Тронь Р. А. (2017)
Садат К. Н. - Клинико-физиологические основы физической реабилитации больных с шейным остеохондрозом (2017)
Соболенко А. І. - Особливості планування засобів швидкісно-силової підготовки в дзюдо, Туряниця І. С. (2017)
Стасюк Р. М. - Футзал як головний чинник соціальної адаптації студентів і курсу вищих навчальних закладів, Лисенко О. В., Васильєв В. В. (2017)
Степанюк С.І. - Характеристика фізичної підготовленості спортсменок з урахуванням ігрового амплуа гравців, Юськів К. В, Юськів С. М., Свирида В. С. (2017)
Терещенко О. В. - Здоров’я людини в системі інтердисциплінарних досліджень, Чаплигін В. П., Стешиц А. В. (2017)
Тимочко-Волошин Р. - Ефективність авторської програми фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп 5 – 9 класів сільських шкіл з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини, Трач В. (2017)
Тупиця Ю. І. - Форми і методи використання фізичних вправ в режимі навчального дня студентів (2017)
Туряниця І. С. - Засоби та методи швидкісно-силової підготовки юних дзюдоїстів, Соболенко А. І. (2017)
Туряниця І. С. - Дзюдо як засіб розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей студентів (2017)
Черепанова Н. В. - Роль рухової активності в формуванні здорового способу життя студентської молоді (2017)
Черепанова Н. В. - Особливості фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи у вищих навчальних закладах України (2017)
Ясько Л. В. - Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту, Білецька В. В. (2017)
Королев А. В. - Исследование динамики поршневого насоса в нормальном режиме работы и при срыве подачи, Чжоу ХуиЮй (2016)
Титлов А. С. - Разработка транспортных абсорбционных холодильных приборов, Очеретяный Ю. А. (2016)
Doroshenko A. - Evaporative water and air coolers for solar cooling systems. Analysis and perspectives, Shestopalov K., Mladionov I. (2016)
Колесниченко Н. А. - Аналитическое исследование теплового состояния тела при высокоинтенсивных процессах распространения теплоты, Волгушева Н. В., Бошкова И. Л. (2016)
Прусенков Н. А. - Предпосылки включения подвижного слоя в ограждающую конструкцию (2016)
Пупков Д. О. - Переносний параболоциліндричний сонячний нагрівач харчових продуктів. Частина 2 (2016)
Овсянник А. В. - Повышение энергоэффективности систем индивидуального теплоснабжения зданий путем снижения температурного графика после термореновации, Трошев Д. С. (2016)
Когут В. Е. - Создание компьютерной модели эксперимента по очистке дымовых газов, Бутовский Е. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2016)
Титул, содержание (2014)
Kaliuzhna M. O. - First Records and Comparative Notes of Twelve Aphidiid Species (Hymenoptera, Aphidiidae) from the Fauna of Ukraine (2014)
Khaganinia S. - A Review of the Genus Cheilosia (Diptera, Syrphidae) from Iran, Kazerani F. (2014)
Kovalchuk O. M. - New Extinct Carp Fisli Taxa (Teleostei, Cyprinidae) from die Late Neogene of Southeastern Europe (2014)
Koretsky I. - Rare Late Miocene Seal Taxa (Carnivora, Phocidae) from the North Sea Basin, Rahmat S., Peters N. (2014)
Kramarenko S. S. - Spatial Variation of the Land Snail Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Pulmonata, Enidae): a Fractal Approach, Dovgal I. V. (2014)
Grandova M. A. - Aquatic Heteroptera of Great Rivers of the Ukrainian Steppe Zone and Seasonal Changes of Abundance and Biomass (2014)
Chiary H. R. - Morphological Redescription and Molecular Characterization of Dactylogyrus labei (Monogenea, Dactylogyridae) from Catla catla: a New Host Record in India, Chaudhary A., Singh H. S. (2014)
Anistratenko V. V. - Conchological Variability of Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae)in the Black-Azov Sea Basin, Anistratenko O. Yu., Khaliman I. A. (2014)
Nebogatkin I. V. - Birds as the Feeders of Ticks (Acari, Ixodida) in Megalopolis of Kyiv (2014)
Negrobov 0. P. - A New Species of Dolichopus (Diptera Dolichopodidae) from Japan, Fursov V. N., Selivanova O. V. (2014)
Notes (2014)
Абдулвахид Длшад Нихад - Вопросы спортивного отбора и спортивной ориентации в литературном дискурсе (2016)
Адирхаєв С. Г. - Обгрунтування засобів фізичної культури, що забезпечують розвиток рухової активності молоді з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Балан Б. А. - Аналіз фізичної і технічної підготовленості футболістів 17 – 21-річного віку в період переходу до професійних команд (2016)
Бойко А. Л. - Методы психофизиологического тестирования спортсменк по художественной гимнастике (2016)
Булатов С. - Особливості вивчення мотивації до здорового способу життя у хлопців-підлітків, які знаходяться в школах соціальної реабілітації (2016)
Гринь А. Р. - Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток НТУУ "КПІ" (2016)
Дорофєєва О. Є. - Особливості імунного статусу як критерії оптімізації тренувального процесу у висококваліфікованих спортсменів (2016)
Єфіменко Н. П. - Формування рекреативної діяльності майбутніх педагогів фізичної культури, Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. (2016)
Зюзь В. Н. - Аспекты профессиональной подготовки туристов водников, Балухтина В. В. (2016)
Кажмір А. П. - Порушення біомеханіки рухового апарату після торакопластики та напрямки їх корекції засобами фізичної реабілітації, Мухін В. М. (2016)
Казаріна О. А. - Технічна підготовленість волейболісток різної кваліфікації (2016)
Левченко В. А. - Оцінка респіраторного забезпечення у дівчат юнацького віку з проявами фізичної дезадаптації в умовах форсованого дихання, Файчак Р. І., Оклієвич Л. І., Бублик С. А., Карабанович П. П. (2016)
Marchuk S. A. - Indices of psychophysical qualities of students (2016)
Нікітченко А. М. - Теоретичні і методичні аспекти формування рухових умінь і навичок у боротьбі на поясах Алиш, Коптев К. Г. (2016)
Пітин М. П. - Проблеми інтеграції навчальної та спортивної діяльності студенів, Передерій А. В., Мельник М. Г. (2016)
Путро Л. М. - Основные недостатки количественной и качественной полноценности пищевых рационов спортсменов высокого класса, Котко Д. Н., Гончарук Н. Л. (2016)
Саламаха О. Е. - До питання індивідуалізації підготовки спортсменів (2016)
Семенів Б. С. - Підвищення професійної працездатності студентів біолого–технологічного факультету в процесі фізичного виховання, Пристанський Т. Г., Стахів М. М. (2016)
Сердюк М. Г. - Форми та методи діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень та освіти України (2016)
Сосненко Є. П. - Вивчення умов психологічного супроводу творчого розвитку студентської молоді на заняттях в групі оздоровчого плавання, Лупало О. В. (2016)
Cушко Р. О. - Сучасні підходи до вдосконалення підготовленості висококваліфікованих баскетболістів: огляд проблеми і шляхи вирішення (2016)
Тодорова В. Г. - Структура та зміст змагальної діяльності в видах спорту з високими вимогами до хореографічної підготовки (2016)
Футорний С. М. - Сучасний стан та актуальні проблеми фізичної реабілітації в Україні (2016)
Хачикян С. С. - Встречная атака в боксе (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції мислення у юних спортсменів 13 – 16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення четверте) (2016)
Хрипач А. - Корекція психофізичного стану студентів, хворих на сколіоз, з використанням занять плаванням, Король О., Гулей К., Оліярник В. (2016)
Цыганенко О. И. - Проблема применения питания для профилактики и лечения синдрома перетренированности у спортсменов. пути решения, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Черновський С. М. - Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студенток факультету дизайну, Колумбет О. М. (2016)
Чичкан Е. - Теоретико-методические аспекты тактической подготовки и соревновательной тактики в гребле академической, Яковенко Е., Яшная Е. (2016)
Шашлов М. І. - Зміни гормонального статусу і спеціальної працездатності спортсменок у спортивному фитнесе (2016)
Шерзад Афанди Рашид - Факторы совершенствования спортивной тренировки в условиях повышенных температур (2016)
Бованенко О. О. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "естетична" та "художня культура" у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2017)
Бутриновська У. П. - Групи самодопомоги як ефективна форма соціальної роботи (2017)
Вакуленко О. В. - Теоретичні стратегії і моделі профілактики негативних явищ та ФЗСЖ (2017)
Гедзур А. С. - Психолого-педагогічні аспекти соціалізації військовослужбовців строкової служби (2017)
Ду Лян - Самореалізація особистості студента у процесі позанавчальної музично-просвітницької діяльності (2017)
Дябел Л. І. - Особливості соціальної політики України щодо соціальної підтримки сімей, Литвинович Т. Ю. (2017)
Капська А. Й. - Соціально-педагогічне консультування як чинник попередження конфліктів старшокласників, Циганенко А. П. (2017)
Короткова Р. І. - Сформованість професійно-комунікативної компетентності як показника готовності до соціально-педагогічної діяльності, Кірмуц Є. О. (2017)
Костюшко Г. О. - Українські фізико-оздоровчі традиції у формуванні здорового способу життя підлітків: теорія та практика, Бакал І. В. (2017)
Лю Сінь - Позанавчальна діяльність як педагогічний фактор соціального виховання студентів (2017)
Мирошніченко Н. О. - Соціально-педагогічна профорієнтація молоді з інвалідністю в умовах реабілітаційного закладу (2017)
Міхеєва О. Ю. - Алгоритм соціально-педагогічної роботи з прийомними сім’ями (2017)
Неїжпапа Л. С. - Форми та методи формування патріотизму учнівської молоді, Коробка Ю. Ю. (2017)
Пидюрa І. П. - Критерії та показники ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2017)
Ремньова А. Г. - Педагогічні умови виховання толерантності майбутніх соціальних педагогів (2017)
Рудкевич Н. І. - Мова спілкування як ознака етнокультурної соціалізації, її етносоціальні функції (2017)
Сидорчук М. С. - Особливості використання інтерактивних методів у роботі з вихованцями закладів тимчасового перебування (2017)
Синякова В. Б. - Гендерна соціалізації дівчат-підлітків із неповних родин (2017)
Степанова О. А. - Превенція депресивних станів дівчат-підлітків у межах діяльності шкільної психологічної служби (2017)
Чжан Сяосін - Виховання етнічної толерантності студентів засобами клубної діяльності (2017)
Чжоу Цянь - Критерії та показники ефективності виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності (2017)
Ясточкіна І. А. - Особливості ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи, Заплатинська Г. С. (2017)
Артеменко І. Е. - Формування навичок тайм-менеджменту у майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу (2017)
Бибик Д. Д. - Особливості формування лідерського потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2017)
Годлевська А. І. - Комунікативність особистості як складова успішної професійної діяльності фахівців соціальної сфери (2017)
Голубенко Т. О. - Формальна та неформальна освіта майбутніх соціальних працівників (2017)
Житинська М. О. - Психолого-педагогічна характеристика людей похилого віку як об’єкта соціально-педагогічної підтримки (2017)
Ковальчук О. В. - Соціальна робота з дітьми, котрі залишились без батьківського піклування: технологічний аспект, Червенко О. О. (2017)
Лісовець О. В. - Теоретичний аналіз змісту соцільно-правового захисту у діяльності соціального працівника (2017)
Мельник І. П. - Внутрішньо переміщені особи як об’єкт соціальної роботи (2017)
Нежинська О. О. - Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту, Тименко В. М. (2017)
Савельчук І. Б. - Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії, Гапич Ю. В. (2017)
Тимошенко Н. Є. - Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника, Кирилюк О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Ostapenko O. - Power efficiency opportunities for industrial refrigeration system of food processing enterprise, Zimin O., Podmazko I., Khmelniuk M. (2016)
Bedrosov V. О. - Energy efficiency, energy saving potential and environmental impact research of LPG carrier refrigeration system, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Yu. (2016)
Галкин В. Н. - Равновесие жидкость–пар в смесях неона с криптоном либо ксеноном (2016)
Горин В. В. - Конденсация внутри глаких горизонтальных труб. Сравнение теоретических решений и экспериментальных данных (2016)
Титлов А. С. - Разработка и исследование генераторов транспортных абсорбционных холодильных приборов, Очеретяный Ю. А., Холодков А. О., Остапенко А. В. (2016)
Гарасим Д. І. - Залежність ексергетичного ККД системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат від температури і вологовмісту навколишнього середовища, Лабай В. Й. (2016)
Лужанськa Г. В. - Дослідження систем теплолокалізації повітряно-тепловими завісами, Денисова А. Є. (2016)
Ивченко Д. А. - Экспериментальное исследование теплоемкости растворов диметилового эфира в триэтиленгликоле, Железный В. П., Мотовой И. В., Шестопалов К. А. (2016)
Manoli T. - The influence of pre-treatment and low-esterified pectine substances оn quality of frozen fishery semifinished products, Gerasim A., Kushnirenko N., Nikitchina T. (2016)
Матухно В. А. - Теплова підсистема розподільчого трансформатора напруги, Байдак Ю. В., Томлейн П. (2016)
Николенко И. Н. - Электронный датчик для измерения деформаций деталей в широком интервале температур, Мазур В. А. (2016)
Жихарєва Н. В. - Математичне моделювання нестаціонарного теплового обміну приміщень, Хмельнюк М. Г. (2016)
Ананченко К. В. - Вдосконалення індивідуалізації підготовки борців вільного стилю на основі використання результативних змагальних комбінацій, Ручка Є. В. (2017)
Антонов С. В. - Системи відбору спортсменів до складу збірної команди України зі стрільби з лука при підготовці до ігор ХХХІ Олімпіади (Ріо-де-Жанейро), Власов А. П., Пітин М. П., Свістельник І. Р., Логінов Д. О. (2017)
Арканія Р. А. - Ефективні тренувальні засоби і особливості підготовки юних таеквондистів (2017)
Афанасьєв С. М. - Индикаторы риска прогрессирования коксартроза и гонартроза и их влияние на клиническую симптоматику, Майкова Т. В. (2017)
Бабич Т. М. - Прикладная физическая культура в патриотическом воспитании студенческой молодежи (2017)
Без'язичний Б. І. - Пізнавальна самостійність, як основа функціонквання індивідуалізованої системи навчання студентів, Худякова В. Б., Городиський М. І., Гіль Ю. Б. (2017)
Дзензелюк Д. О. - Шляхи удосконалення фізичного виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами боротьби самбо (2017)
Желєзний О. Д - Зміст педагогічних методів фізичної реабілітації спортсменів з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М., Склярова Н. О. (2017)
Задорожна О. Р. - Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014 - 2015 рр.), Семеряк З. С., Гошко А. Є. (2017)
Захарова И. Ю. - Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи (2017)
Зюзь В. Н. - Акватуризм и основы безопасности, Балухтина В .В. (2017)
Камперо Элиесер - Характеристика скоростно-силовой подготовки в спринте (2017)
Кобзюк О. М. - Проблема формування і характеристика компонентів фізичної культури особистості студента (2017)
Кобзюк О. М. - Формування фізичної культури особистості студента у процесі фізкультурної діяльності (2017)
Ковінько М. С. - Аксіологічний аналіз здоров'я як інтегративної цінності особистості, Латишев М. В., Сліпушко О. О., Драчук А. І. (2017)
Лапшина Г. Г. - Спеціальна фізична підготовка студентів ВНЗ, Гриб А. І. Дмитрів Р. Л. (2017)
Лебедєв С. І. - Динаміка змін психофізіологічних та фізичних показників футболістів 15-16 років протягом річного циклу, Коваль С. С. (2017)
Магльований А. В. - Динаміка фізичної підготовленості курсантів у процесі занять гирьовим спортом, Романів І. В., Бондаренко В. В., Безпалий С. М. (2017)
Михальчук Р. В. - Якісна підготовка гир як важливий чинник ефективності змагальної діяльності у гирьовому спорті, Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Безпалий С. М. (2017)
Пакулін С. Л. - Удосконалення тренувального процесу та техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебійніс В. Б. (2017)
Панкратов Н. С. - Роль адаптации студентов к двигательной активности (2017)
Ровний А. С. - Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пасько В. В. (2017)
Розпутній О. П. - Особливості комплектування студентських команд з міні-футболу на основі комплексного кандидатів (2017)
Сініцина О. - Дослідження мотиваційних чинників до занять з волейболу студентів НУВГП, Зубрицький Б., Петрук Л., Цицаркін О. (2017)
Cушко Р. О. - Особливості підготовки баскетболістів в умовах дії чинників глобалізації спорту вищих досягнень (2017)
Тищенко В. О. - Динаміка показників функціонального стану нервової системи гандболістів високої кваліфікації (2017)
Чупрун Н. Ф. - Інноваційні технології на заняттях з боді-балету в процесі фізичного виховання студенток (2017)
Шарапа В. Г. - Баскетбол як ефективний засіб фізичної підготовки студентів спеціальності "Оподаткування" (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання молодших школярів у процесі занять волейболом, Шкуратюк П. В. (2017)
Шпичка Т. А. - Опредиление личностных качеств успешного тренера в футболе (2017)
Ярмолюк О. В - Екологічна політика організаційного комітету ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, Бойко Д. М. (2017)
Афанасьєв С. М. - Стан вегетативного гомеостазу хворих на остеоартрит колінних суглобів при застосуванні засобів фізичної реабілітації, Афанасьєва О. С. (2017)
Бондаренко В. В. - Особливості фізичної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Глазунов С. І. - Аналіз взаємозв’язку між показниками психічного стану офіцерів та їх фізичної підготовленості за різних умов діяльності (2017)
Дерека Т. Г. - Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку, Ляшенко В. М., Туманова В. М. (2017)
Ільченко С. - Ефективність впливу самоконтролю фізичного стану студентів на показники їх фізичної підготовленості (2017)
Ільченко С. - Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на мотивацію до занять фізичним вихованням (2017)
Клімашевський О. В. - Порівняльний аналіз кінематичної та динамічної структури техніки метання спису спортсменів різної кваліфікації (2017)
Колот А.В. - Еволюція структури планування річного тренувального макроциклу у марафонському бігу, Беца Н. М. (2017)
Олійник М. О. - Визначення модельних характеристик висококваліфікованих волейболістів різного амплуа, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Палатний А. Л. - Розподіл нагород зі спортивних єдиноборств у програмах ігор олімпіад (гендерний аспект) (2017)
Ту Яньхао - Влияние тренировок в среднегорье и высокогорье на физическую подготовленность бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях, Шестерова Л. Е. (2017)
Футорний С. М. - Особливості функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі, Носова Н. Л., Коломієць Т. В. (2017)
Яковенко О. О. - Загальні тенденції комплектування екіпажів у веслуванні академічному, Іванчук А. В. (2017)
Яковенко Е. О. - Формирование устойчивой мотивации у спортсменов, занимающихся академической греблей, Иванчук А. В. (2017)
Олександренко К. В. - Аналіз стану розробленості проблеми іншомовної комунікативної компетентності у сучасній психології (2017)
Драганова Ю. В. - Феномен атракції в психологічній літературі (2017)
Бондаревська І. О. - Психологічний аналіз соціального капіталу в контексті новинних медіа, Михайленко В. О. (2017)
Мамедов Тариель Мамед оглы - Проблемы акмеологии в психологии (2017)
Сурякова М. В. - Дослідження особливостей рішення дорослими інтерпретаційної задачі (2017)
Kolisnyk L. O. - The issue of the correlation between emotional and social intelligence in psychology, Temruk O. V. (2017)
Бaлaбушкa Є. O. - Програма ранньої діагностики посттравматичного стресового розладу у комбатантів (2017)
Самойленко О. О. - Особливості психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до ведення бойових дій (2017)
Bondar S. I. - Psychological phenomena of personality in learning foreign language (2017)
Девіс Л. А. - Проблема розвитку спілкування та взаємодії дітей з дорослими і однолітками в умовах психічної депривації (2017)
Сухіна І. В. - Домашнє візитування як вид психологічної допомоги батькам дітей з розладами аутичного спектра раннього віку (2017)
Кравчук С. Л. - До проблеми особливостей зв’язку духовних цінностей, життєстійкості та якості життя особистості в юнацькому віці (2017)
Грузинська І. М. - Теоретичні аспекти проблеми емоційного інтелекту у юнацькому віці (2017)
Грузинська І. М. - Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку: теоретичний аналіз проблеми (2017)
Середюк Т. В. - Сучасні наукові підходи до виділення чинників психологічного ризику в освітньому процесі, що зумовлюють появу шкільних стресів у дітей (2017)
Олефір В. П. - Особливості прояву індивідуальних відмінностей молодших школярів (2017)
Кормишев М. В. - Психологічне забезпечення системи формування мотивації учіння вихованців закладів інтернатного типу (2017)
Бондар В. І. - Самостійність особистості студента як системотворчий чинник становлення його суб’єктності в процесі навчання професії вчителя (2017)
Ушакова К. Ю. - Соціальні та психологічні чинники розвитку професійної "Я-концепції" студентів медичних коледжів (2017)
Іваній О. М. - Детермінанти формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту, Іваній І. В. (2017)
Кривонос О. Б. - Професійно-творчі вміння та здібності майбутнього педагога як складова його професійної культури (2017)
Кушнірюк В. М. - Особливості формування професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування в процесі фахової підготовки магістрів, Одінцова О. О. (2017)
Баранюк І. Г. - Василь Сухомлинський про лінгводидактичну культуру вчителя початкової школи (2017)
Пухно С. В. - Формування психологічної культури майбутніх вчителів при вивченні дисципліни "Психологія" (2017)
Стадник Г. А. - Розвиток професійної культури майбутніх практичних психологів у процесі їх навчання в ВНЗ (2017)
Кучинова Н. М. - Психолого-педагогічне обгрунтування програми розвитку креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів (2017)
Лисянська Т. М. - Вміння розв`язувати педагогічні задачі як показник професійної культури, Уліцька Г. С. (2017)
Комар Т. В. - Інтегративно-цілісний підхід до формування професійної зрілості спеціаліста в системі "людина – людина" (2017)
Шахов В. В. - Особистість психолога як чинник успішної професійної соціалізації (2017)
Степаненко І. М. - Проблема визначення рівнів сором’язливості у студентів-психологів (2017)
Большаков В. І. - Методичні основи дослідження зернограничної структури у сталях з а, г і а + г фазовим станом, Сухомлин Г. Д., Дергач Т. О. (2017)
Большаков В. И. - Напряженно-деформированное состояние однородного массива грунта от нагрузки, передаваемой через ограниченную в плане площадь, приложенную внутри упругого однородного массива грунта, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2017)
Кірічек Ю. О. - Зонування території міста на базі ринкової вартості нерухомості як основа нормативної грошової оцінки земель, Ландо Є. О., Биков Д. К. (2017)
Кірічек Ю. О. - Територіальні геоінформаційні системи, Гряник В. О. (2017)
Егоров Е. А. - Исследование зависимости основных компонентов ндс в уторном узле рвс от характера взаимодействия днища с основанием, Дейнега А. С. (2017)
Мартин А. Г. - Оцінка земель на основі ринкових цін об’єктів нерухомості в україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Кошель А. О. (2017)
Драпиковский А. И. - Природа недвижимого имущества и его стоимости, Иванова И. Б. (2017)
Панченко С. П. - Биомеханическое обоснование формы резьбового элемента вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, Олейник А. Е., Ковбаса Е. А., Фролов Н. A. (2017)
Яковишина Т. Ф. - Застосування методів математичної статистики для характеристики поелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами (2017)
Євсєєва Г. П. - Державна політика територіального планування організації аграрно-будівельних кластерів: придніпровський регіон, Савицький М. В., Євсєєв Є. О. (2017)
Павленко Т. М. - Новая технология золошлаковых бетонов (2017)
Чернишев Д. О. - Розвиток методів оцінювання рівня організаційно-технологічної надійності будівель і споруд у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Єгоров Ю. І. - Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області, Шлапак В. П. (2017)
Лесик-Бондарук О. О. - Мистецько-архітектурний аналіз реконструкції екстер`єру будинку митрополита жидичинського монастиря (2017)
Лисенко Г. І. - Студентський погляд на заснування міста, Жовтопуп К. (2017)
Ковальський Л. М. - Досвід та проблеми формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів, Мерилова І. О., Кравцов Д. С. (2017)
Титул, зміст (2016)
Ключевич М. М. - Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України (2016)
Ретьман М. С. - Ефективність інсектицидних протруйників проти шкідників сходів ячменю ярого (2016)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів у посівах міскантусу, Ременюк С. О. (2016)
Колеснік Л. І. - Баштанна попелиця (Aphididae: Aphis gossypii Glov) в насіннєвих посівах огірка і заходи з обмеження її шкідливості (2016)
Агат Я. В. - Біологічний метод захисту рослин — використання трихограми, Семенець Н. О. (2016)
Фокін А. В. - Прогнозування фантомних ареалів карантинних фітофагів в умовах зміни клімату (2016)
Щетиніна Г. С. - Х-вірус хости — небезпечний рослинний патоген, Косенко Ю. А., Будзанівська І. Г. (2016)
Міжнародний симпозіум СПРС МОББ (2016)
Азарова Л. Є. - Фонетичний аналіз виявів "золотої" пропорції в юкстапозитах (2017)
Білоконенко Л. А. - Сутність комунікативного міжособистісного конфлікту за даними соціолінгвістичного опитування (2017)
Васильєва К. П. - Новий кореневий словник Олекси Різниківа (2017)
Гаўрыловіч В. Г. - Зааморфная метафара ў фразеалогіі беларускай і англійскай моў (2017)
Гамали О. И. - Семантика наименований пищевых продуктов в русских фразеологизмах (2017)
Голякевич Н. Д. - О вариативности перевода неличных глагольных форм с английского на русский язык в художественном тексте (2017)
Горбань А. Д. - Текст-рассуждение монотематического типа и его видовые модификации (2017)
Григорович Ю. М. - Основні підходи до витлумачення поняття "політичний афоризм" (2017)
Демиденко Г. Г. - Вираження танцювальної культури українців засобами фразеології (2017)
Денисюк В. В. - Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії) (2017)
Доўгаль А. В. - Эматыўны аспект мовы і маўлення (на матэрыяле сучаснай беларускай мовы) (2017)
Дубова О. А. - Вплив еволюційних процесів на структурно-типологічну кваліфікацію сучасної української мови (2017)
Іванов Є. Є. - Афористичне висловлення як мовна модель крилатих слів (2017)
Іншакова І. О. - Кольорономени на позначення географічних та топографічних найменувань у пам’ятках середньоукраїнської та новоукраїнської мови, Іншаков А. Є. (2017)
Іншакова І. О. - Тематичні групи лексем на позначення запахів давньоруськоукраїнського періоду, Іншакова І. Є. (2017)
Колоїз Ж. В. - Проект українського "Словника прецедентних феноменів" (2017)
Кулік Л. У. - Саматычныя фразеалагізмы як маркеры нацыянальна-культурных стэрэатыпаў (2017)
Ляшчынская В. А. - Туман як від вады-рэчыва ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў (2017)
Максимова В. О. - Перевод белорусских пословиц на английский язык (2017)
Мелкумова Т. В. - Погляди сучасних мовознавців на тлумачення поняття "виразність" (2017)
Мухамедов Р. Р. - Лексические и фонологические особенности современных балканских языков (2017)
Петрушэўская Ю. А. - Універсальны, інтэрнацыянальны і нацыянальны кампаненты парэміялагічнага фонду сучаснай беларускай літаратурнай мовы (на матэрыяле публіцыстычных тэкстаў) (2017)
Поповський А. М. - Русифікація – суржик – вульгаризація в комунікативному дискурсі українського полікультурного простору (2017)
Приходько І. М. - Логіко-семантичні та функціональні особливості соматизмів у лексичній парадигмі української мови (2017)
Рибак К. Б. - Структура та семантика податкових найменувань у давньоруськоукраїнській мові (ХІ–ХІІІ ст.) (2017)
Сегін Л. В. - Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми дієслів із значенням "переміщення вниз" в українській і польській мовах (2017)
Чорноус О. В. - Лексико-семантична типологія українських прізвищ, мотивованих лексемами на позначення фізичних вад людини (2017)
Шведава З. У. - Вобраз неба ў беларускай фразеалогіі (2017)
Шестернёва А. Н. - Сравнительная типология фразеологических единиц белорусского, русского, английского и французского языков (2017)
Арешенкова О. Ю. - Бажальні речення як активатор комунікативно-прагматичної настанови рекламного повідомлення (2017)
Березовська-Савчук Н. А. - Синтаксичні засоби вираження емоції "смуток" (на матеріалі лірики Ліни Костенко) (2017)
Берестова А. А. - Типологія прецедентних релігійних феноменів, репрезентованих у художній прозі Василя Шкляра (2017)
Вавринюк Т. І. - Маркери невербальної поведінки в художніх текстах (2017)
Василенко Е. Н. - Приемы языковой игры в американском юмористическом дискурсе (на материале ситкома "Scrubs"), Книга Ю. А. (2017)
Гаманюк В. А. - Міжкультурні особливості художніх текстів сучасної німецької літератури (2017)
Глуханько Л. В. - Афористические единицы в сонетах Уильяма Шекспира (2017)
Городецька В. А. - Концепт "Степ" у романі Юрія Яновського "Вершники" (2017)
Єловська Ю. В. - Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини (2017)
Житар І. В. - Функціонування номінативних вставлених речень у текстах наукового і публіцистичного стилів української мови, Давиденко Т. А. (2017)
Ігнатьєва С. Є. - Метафоричні моделі пам’яті в українському щоденниковому дискурсі (2017)
Ковпік С. І. - Поетика густативів у повісті Марії Матіос "Кулінарні фіґлі" (2017)
Кондратенко Н. В. - Вербалізація концепту ворог в українському політичному дискурсі (2017)
Максимчук В. В. - Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі (2017)
Мельник Н. Г. - Концепти людина / історія в романі Григорія Гусейнова "Тіні забутого парку" (2017)
Мішеніна Т. М. - Лінгвокогнітивні дескриптори художньої творчості митця в романі П. Загребельного "Диво", Качайло К. А. (2017)
Остроушко О. А. - Структурні типи назв страв у "Практичній кухні" Ольги Франко (2017)
Приходько І. В. - Роль порівняння у створенні образу держави в англомовній канадській поезії (2017)
Рингевич В. В. - Литературный дискурс и кинодискурс в системе арт-дискурса (2017)
Семененко Л. М. - Амбівалентність дискурсу любові в ліриці Миколи Вороного (2017)
Сизоненко Н. М. - Сократівський діалог у повісті Василя Шевчука "Навчитель істини": комунікативно-прагматична організація мовленнєвого жанру (2017)
Щербак О. В. - Лексичні актуалізатори впливовості ідеологічних кодів у слоганах комерційної телереклами: лінгвосеміотичний підхід (2017)
Бузько С. А. - Формування мовленнєвої культури студентів під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Дирда І. А. - Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2017)
Костюк С. С. - Навчання студентів-іноземців української мови на компетентнісній основі (2017)
Муравська С. М. - Дискусія як один із інтерактивних методів навчання англійського мовлення майбутніх авіафахівців (2017)
Прохорова О. В. - Етапи інтенсивного навчання усного монологічного мовлення майбутніх хореографів (2017)
Чабан Н. І. - Досвід організації практичної роботи з української мови для іноземних студентів (2017)
Ренгевич О. В. - Розробка імітаційної моделі й оцінка практичної реалізованості САУ процесом грудкування шихтових матеріалів у барабанних грудкувачах, Овчиннікова І. А., Шумикін С. О. (2017)
Іванов В. Г. - Вплив сірки на морфологію графіту в чавунах, Пірожкова В. П., Луньов В. В. (2017)
Харченко А. В. - Применение метода химических потенциалов Гиббса в черной металлургии, Синяков Р. В., Личконенко Н. В. (2017)
Синяков Р. В. - Исследование особенностей дефосфорации стали в кислородном конверторе с использованием системы проектирования плавки "DesigningMelt", Харченко А. В. (2017)
Лупінос С. М. - Сучасні тенденції розвитку гранульної металургії, Прутцьков Д. В., Листопад Д. О., Панова В. О., Безпалов Р. І., Воляр Р. М. (2017)
Колобов Г. А. - Извлечение редкоземельных металлов из вторичного и техногенного сырья, Павлов В. В., Мосейко Ю. В., Панова В. О., Печерица А. К. (2017)
Колобов Г. А. - Технологии использования оборотных литейных отходов в производствах титанового фасонного литья и слитков, Воденников С. А., Печерица К. А., Личконенко Н. В., Бубинец А. В. (2017)
Габ А. И. - Термодинамическая оценка возможности взаимодействия металлов VI-A группы, их карбидов и карбонатов с вольфраматно-карбонатными расплавами, Малышев В. В., Рыженко О. А., Нестеренко Т. Н., Кругляк І. В., Карпенко А. В. (2017)
Габ А. І. - Прогнозування та практична реалізація кислотно-основних взаємодій для електроосадження металів та їх сполук у вольфраматних розплавах, Малишев В. В., Риженко О. О., Бережна О. Р., Кругляк Д. О., Дзядок Д. Ю. (2017)
Малишев В. В. - Експериментальні способи управління структурою покриття у вольфраматно-молібдатних розплавах, Шахнін Д. Б., Косенко В. М., Воденникова О. С., Карпенко Г. В., Голєв Є. О. (2017)
Скачков В. А. - Теоретические аспекты процессов разложения диборана и осаждения бора на поверхности углеродных волокон, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Кириченко А. Г. (2017)
Прищіп М. Г. - Дослідження ефективності та вибір технологічного мастила для холодної прокатки низьколегованих сталей, Васильєв О. Г., Бондаренко Ю. В., Васильєв С. О. (2017)
Савельев С. Г. - Развитие представлений о тепловых показателях агломерационного процесса (2017)
Іванов В. І. - Метод інженерного розрахунку режимів випалення й охолодження вогнетривів у високотемпературних тунельних печах, Нестеренко Т. М., Зінченко В. Ю., Чепрасов О. І. (2017)
Башлій С. В. - Розробка методики обчислення параметрів імпульсного опалювання нагрівальних печей, Лютий О. П., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Карюк А. Ю. (2017)
Яковлєва І. Г. - Розробка структури нової теплової ізоляції на основі металевих перфорованих пластин, Чейлитко А. О., Бєлоконь Ю. О., Носов М. А. (2017)
Пазюк М. Ю. - Моделювання роботи бункерів при завантаженні їх розподільним пристроєм у циклічному режимі, Міняйло Н. О., Завадна Ю. М. (2017)
Довгаль В. В. - Аналітична оцінка надійності програмного забезпечення контролерів АСУ ТП (2017)
Компанейщиков И. С. - Система устранения зависаний сыпучего материала в приемных бункерах, Коверник С. П., Ганзуленко С. М., Злобин В. В. (2017)
Васильченко Т. О. - Аналіз процесу руйнування крихких матеріалів ударом, Шевченко І. А., Кобрін Ю. Г. (2017)
Шевченко І. А. - Дослідження зносостійкості матеріалу молотків дробарок в абразивному середовищі, Кобрін Ю. Г., Осипова Л. Ю. (2017)
Гречаний О. М. - Обґрунтування вибору технічних параметрів гільйотинних ножиць прокатного стану (2017)
Качан Ю. Г. - Щодо змінювання питомого електричного опору шихти під час виплавки високо вуглецевого феромарганцю, Міщенко В. Ю. (2017)
Усенко Ю. І. - Дослідження можливості застосування шламів метизного виробництва для одержання будівельного гіпсу, Куріс Ю. В., Тарасов В. К., Кутузова І. О., Поддубцев С. В. (2017)
Авторський покажчик (2017)
Друкарська помилка (2017)
Від редактора (2017)
Гудзь А. С. - Вплив поліморфізмів rs2010963 і rs699947 гена VEGFА на клінічні та лабораторні показники при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Зябліцев С. В., Захаревич Г. Є. (2017)
Саволюк С. І. - Лікування та профілактика печінкової дисфункції при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Томашевський Я. В., Мельник Т. О. (2017)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет и атеросклероз. Роль процессов воспаления в патогенезе (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2017)
Ляшук Р. П. - Метаболічний синдром як міждисциплінарна проблема (огляд літератури), Ляшук П. М. (2017)
Horodynska O. Yu. - Syndrome of hypothyroidism as a factor of cardiovascular pathology development (literature review) (2017)
Михайличенко Т. Е. - Морфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии (2017)
Даньярова Л. Б. - Оценка распространенности и анализ основных факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Актобе и Актюбинской области (Республика Казахстан), Беркинбаев С. Ф., Джунусбекова Г. А., Ташманова А. Б., Шыман Ж. Ж., Карабекова Е. В., Жолдин Б. К. (2017)
Титул, зміст (2017)
Колонка редактора (2017)
Мечев Д. С. - Стан та перспективи розвитку радіонуклідної терапії в Україні, Солодянникова В. І., Щербіна О. В. (2017)
Мечев Д. С. - Множинні метастази в скелет: сучасні підходи до лікування та контроль ефективності радіонуклідно-медикаментозної терапії, Щербіна О. В., Авраменко О. І., Макеєв С. С. (2017)
Ремінник О. І. - Демонстраційні зміни до матеріалів майстер-класу "Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї", Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Василькевич О. П. (2017)
Коваленко Ю. М. - Можливості підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги населенню в умовах переходу до сімейної медицини за рахунок використання цифрових технологій у рентгенодіагностиці (2017)
Балашов С. В. - Аудит рентгенологічної служби міста — необхідна умова оптимізації витрат, Коваленко Ю. М. (2017)
Ващенко Ю. И. - Некоторые интересные факты истории использования радиоактивности. Часть 1 (2017)
Петриченко А.Н. - Роль компьютерной томографии в диагностике острого аутоиммунного гепатита, Петриченко Л.А (2017)
Петриченко А. Н. - Варфарин-ассоциированная забрюшинная гематома, Петриченко Л. А. (2017)
Памяти Лихтарёва Ильи Ароновича (2017)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Івановича Мірошниченка! (2017)
Вітаємо з ювілеєм Володимира Михайловича Кметюка! (2017)
Дынник О. Б. - Алгоритм проведения мультипараметрической ультразвуковой диагностики диффузных заболеваний печени, Федусенко А. А., Кобыляк Н. Н. (2017)
Захарко В. П. - Еластографія як метод оцінки структурно-функціонального стану яєчка після хірургічного лікування ахвинних гриж у хлопчиків, Габрієль М. В. (2017)
Коноплева Ю. Л. - Эхокардиографическая оценка опыта применения чрескожной баллонной вальвулопластики у больных митральным стенозом v стадии, Паничкин Ю. В., Бешляга В. М., Кравец Т. П., Мазур А. А. (2017)
Криворук О. М. - Ендоскопічна ультрасонографія в діагностиці та стадіюванні дуктальної аденокарциноми підшлункової залози (2017)
Мазур О. А. - Роль ЕхоКГ при ендоваскулярному закритті атипового дефекту міжшлуночкової перетинки, Бешляга В. М., Конопльова Ю. Л., Черпак Б. В., Дитковський І. О., Ящук Н. С. (2017)
Михайлів Л. М. - Кореляція ультразвукових показників гемодинаміки з функцією щитоподібної залози у хворих з автоімунним тиреоїдитом, Мороз З. П., Голінка К. Р. (2017)
Практичні рекомендації з дуплексного сканування магістральних судин шиї та голови (проект) (2017)
Arsenidze T. O. - Сortical index of femur in infants: manual and automatic detection (2017)
Bortnuy N. A. - Сomparative aspects of hemodynamics and myocardial function in patients with ischemic heart disease depending on presence or absence of calcification of heart valves according to radiological study methods, Sharmazanova E. P., Shapovalova V. V. (2017)
Cealan А. - Utility of intravaginal ultrasound gel for mri evaluation of cervical cancer (2017)
Crivcheanschii М. - Optimization of clinical breast mr imaging on 1.5-t system: adjusting scanning sequences to suspected pathology for shortening imaging time, Punga J., Codreanu I. (2017)
Frumusachi O. - Evaluation of spinal instability using eos x-ray imaging system: one of the latest technology advancements (2017)
Guvir D. - Imaging of breast implants: abnormal findings revealed by breast ultrasound and contrast enhanced breast mri (2017)
Hural O. - Differential diagnostic criteria of diffuse parenchymal lung diseases based on case studies, Mylyan Y., Rak L. (2017)
Mishina A. - Mayer-rokitansky-kuster-hauser syndrome: role of pelvic mri for initial diagnosis and preoperative evaluation, Rotaru N., Cutitari I. (2017)
Sharmazanova O. P. - Clinical and radiological differences between tuberculous and pyogenic spondylitis, Deresh N. V. (2017)
Tertisnii L. - Forensic evaluation of bone trauma: imaging modalities For different types of injuries (2017)
Абельская И. С. - Контрастная магнитно-резонансная маммография в диагностике рака молочной железы, Никитина Л. И., Линская Г. И. (2017)
Абельская И. С. - Использование нового метода в маммологии — контрастной спектральной маммографии, Никитина Л. И., Янышевская Г. К. (2017)
Ашихмін А. В. - Використання 18-ФДГ ПЕТ/КТ для стадіювання та контролю ефективності лікування недрібноклітинного раку легені, Кметюк Я. В, Мусаєва К. О. (2017)
Бабкіна Т. М. - Значення ПЕТ-КТ З ФДГ у стадіюванні інвазивних злоякісних пухлин молочної залози, Новіков М.Є. (2017)
Барановська Л. М. - Застосування новітніх технологій променевої терапії в онкогінекології, Іванкова В. С., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Приказюк Г. А. (2017)
Баштан В. П. - Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ульразвукової діагностики в оцінці хіміопроменевого лікування раку прямої кишки, Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Жукова Т. О. (2017)
Белоус І. В. - Можливості комп'ютерної томографії в діагностиці післяопераційних ускладнень після септопластики (2017)
Божок А. А. - Комбіновані променеві підходи щодо визначення товщини епікардіального жиру у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Шармазанова О. П. (2017)
Болгова І. М. - Ендометріоз: позаорганні прояви, особливості діагностики, Гурандо А. В., Козаренко Т. М., Карачарова І. Ю. (2017)
Бондарчук Т. І. - МСКТ-контроль перкутанної пункційної вертебропластики при гемангіомах хребта, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Пєдаченко Ю. . (2017)
Бурик В. - Стереотаксическая радиохирургия шванном предверно-улиткового нерва: нейрорадиологический контроль роста опухоли и оценка качества жизни пациентов, Межецкис М., Саукума Д., Скроманис М. (2017)
Бурик В. - Стереотаксическая абляционная радиотерапия в лечении олигометастазов: особенности диагностики и оценка результатов лечения, Межецкис М., Саукума Д., Скроманис М. (2017)
Васько Л. М. - Застосування системи BI-RADS в оцінці даних цифрової мамографії, Баштан В. П., Муковоз В. П. (2017)
Вороньжев И. А. - Лучевая диагностика синдрома Вильсона–Микити у недоношенных новорожденных, Коломийченко Ю. А., Шаповалова В. В., Сорочан А. П., Пальчик С. М. (2017)
Вороньжев И. А. - Диагностика кровоизлияний в легкие у детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС по данным лучевых методов исследования, Чурилин Р. Ю., Лысенко Н. С., Мамиконова Н. А., Алтухов А. Л. (2017)
Ганіч О. В. - Магнітно-резонансна томографія органів малого таза з дифузнозваженими зображеннями в оцінці ефективності лікування раку прямої кишки, Звірич В. В., Несторак М. В. (2017)
Гарматіна О. Ю. - Діагностика гіпоперфузії в пацієнтів із хронічною ішемією головного мозку та оцінка результативності реваскуляризуючих втручань за показниками перфузійної комп'ютерної томографії, Робак О. П. (2017)
Головко Т. С. - Можливості мрт у діагностиці раку шийки матки, Коровіна А. С, Смакова М. С. (2017)
Гороть І. В. - Аплікаційний метод брахітерапії при лікуванні немеланомного раку шкіри, Козак О. В., Ткаченко М. М., Ременник О. І. (2017)
Гураль О. А. - Саркоїдоз легень: труднощі диференційної діагностики, Милян Ю. П., Рак Л. М. (2017)
Даниленко В. В. - Різні РФП у радіонуклідній терапії метастатичного ураження кісток, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. (2017)
Духовська М. О. - Диференційна діагностика інтракраніальних пухлин у дітей з використанням МРТ та нейросонографії, Духовський К. О., Федорович Б. О., Васильєв О. О. (2017)
Дынник О. Б. - Мультипараметрический ультразвук как тренд развития отрасли, Федусенко А. А., Чирков Ю. Э., Медведев В. Е., Кобыляк Н. Н., Линская А. В. (2017)
Євтух В. П. - Досвід застосування комп`ютерної томографії в діагностиці вроджених вад серця у немовлят, Пастернак О. В., Коник М. В. (2017)
Єршов Д. В. - Діагностика передчасного закриття наросткової зони довгих кісток у дітей, Хмизов С. О., Рокутов В. С. (2017)
Жайворонок М. М. - Індивідуально-типологічні форми товстої кишки при трансабдомінальній гідроколоносонографії, Динник О. Б., Федусенко О. А. (2017)
Заможська Е. В. - Променева діагностика раку грудної залози у жінок з різною мамографічною щільністю, Шаповалова В. В. (2017)
Зелінський Р. М. - Введення в клінічну практику трьох варіантів реалізації методу SFRT та їх порівняння, Ладика М. В. (2017)
Земскова О. В. - Клінічне спостереження: хоріоїдальна меланома з метастазуванням у головний мозок — складності діагностики, Чувашова О. Ю., Гетьман О. М., Бондаренко А. А., Пальоха О. М. (2017)
Земскова О. В. - значення мрт в оцінці відповіді гліобластоми на комплексне лікування, Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Главацький О. Я., Бабкіна Т. М., Робак К. О., Гетьман О. М., Андрійченко О. Г., Денисенко М. М., Спасиченко І. П. (2017)
Іванкова В. С. - Новітні технології в променевій терапії. Із минулого в майбутнє (2017)
Іванкова В. С. - Ранні променеві реакції при радіотерапії хворих з пухлинами орофаренгіальної зони, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Пильнов В. А. (2017)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування метастатичного раку вагіни, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Матвієвська Л. В. (2017)
Ильин И. А. - Рентгенодиагностика несостоятельности анастомоза и некроза трансплантата после радикальных операций по поводу карцином пищевода и пищеводно-желудочного перехода (2017)
Кметюк Я. В. - Роль ПЕТ/КТ у діагностиці та стадіюванні лімфоми ходжкіна, Крячок І. А., Ашихмін А. В., Карпова О. О. (2017)
Коваленко Ю. М. - Забезпечення ефективності та безпеки рентгенодіагностики в умовах переходу до сімейної медицини (2017)
Коваль С. С. - Оцінка можливостей інтеграції даних офект з туморотропними, перфузійними РФП та СКТ у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Новікова Т. Г. (2017)
Козаренко Т. М. - Ультразвукова абляція (HIFU) – неінвазивна альтернатива в лікуванні міом тіла матки, Карачарова І. Ю., Гурандо А. В., Говоруха Т. М., Клюсов О. М. (2017)
Коломийченко Ю. А. - Променева діагностика органів грудної клітки при міастенії, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Єгоркіна О. В. (2017)
Кориченский А. Н. - Сдвиговолновая эластография в контроле термоабляции, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2017)
Крахмальова А. С. - Об’єктивізація комплексу методів променевої діагностики захворювань грудних залоз при виборі хірургічного втручання, Мотузюк І. М., Головко Т. С., Крахмальова Л. П. (2017)
Куликова Ф. И. - Контроль радиационной безопасности в учреждениях здравоохранения, Уманов В. И. (2017)
Кульпина Е. А. - Характеристика гастроинтестинальных стромальных опухолей с помощью мдкт-энтерографии, Мангов А. В., Завгородняя В. А., Инюточкина И. А., Курилов Д. И., Куркчи В. С. (2017)
Кураєва Л. Г. - КТ-дiагностика лiмфоми. Атиповi форми (2017)
Кураєва Л. Г. - КТ-діагностика лімфоми. Стадiювання (2017)
Кушнеров А. И. - Современные методы, методики, техника и рекомендации при проведении ультразвукового исследования желудочно-кишечного тракта, Жайворонок М. Н., Руденко С. И. (2017)
Лаврик Г. В. - Критерії RECIST в оцінці – відповіді на лікування метастазів колоректального раку в печінку, Головко Т. С., Лукашенко А. В., Шевчук Л. А., Бакай О. О., Халілєєв О. О., Руда Л. В., Несторак М. В. (2017)
Мазур А. Г. - Визначення прогнозу перебігу гострої лімфобластної лейкемії за динамікою рівнів тимідинкінази і b2-мікроглобуліну, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2017)
Маховський С. В. - МСКТ у діагностиці та динамічному супроводі краніостенозів, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Гетьман А. М. (2017)
Миронова О. В. - Можливості динамічної сцинтиграфії у виявленні рефлюксної хвороби, Ткаченко М. М., Мазур А. Г. (2017)
Михальченко О. М. - Кількісний аналіз ступеня пошкодження ротаторної манжети плеча при плануванні оперативного втручання по результатам магнітно-резонансної томографії, Євсєєнко В. Г. (2017)
Михалюк В. С. - Нейровізуалізуюча діагностика пара- та інтравентрикулярних лікворних кіст головного мозку в дітей, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є. (2017)
Мягков А. П. - Эффективность тромболитической терапии на основании учета поражения артериального русла легких при тэла с помощью КТАПГ, Рудик Н. В. (2017)
Мякиньков В. Б. - Комплексная лучевая диагностика рака грудной железы (2017)
Нестеренко Т. М. - Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на поширені форми раку шийки матки за допомогою проточної цитофлуорометрії, Іванкова В. С., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Магдич І. П. (2017)
Нестуля К. І. - КЛТ-діагностика переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду, Шармазанова О. П. (2017)
Новерко І. В. - Особливості оцінки функціонального стану нирок в залежності від локалізації пухлин, Кундіна В. В. (2017)
Новерко І. В. - Можливості технологій ОФЕКТ та ОФЕКТ/КТ в топічній діагностиці аденом паращитоподібних залоз, Кундін В. Ю., Сатир М. В. (2017)
Новікова Т. Г. - Розрахунок абсолютного значення об’ємного мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних досліджень з 99mTC-HMPAO, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С. (2017)
Носов А. А. - Применение низкодозовой КТ (CT low-dose) для ранней диагностики туберкулеза у детей, Томасишин Е. Ю. (2017)
Одарченко С. П. - Використання МРТ у діагностиці та стадіюванні раку та метастатичного ураження органів грудної клітки, Горошенко О. В., Сподін А. В. (2017)
Орищин Н. Д. - Оцінка геометричного ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією (2017)
Палій М. І. - Використання променевої терапії в комбінованому лікуванні передміхурової залози (клінічний випадок), Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Галяс О. В. (2017)
Пальчик С. М. - Визначення ступеня тяжкості бронхообструктивного синдрому у дітей з дисплазією сполучної тканини за допомогою променевих методів дослідження, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Лисенко Н. С., Сергеєв Д. В. (2017)
Робак К. О. - Вплив гліом різного ступеня анаплазії на стан основних провідних шляхів головного мозку, Чувашова О. Ю. (2017)
Робак О. П. - Оцінка результативності реваскуляризуючих операцій при судинній патології головного мозку за даними МСКТ-ангіографії та МСКТ-перфузії, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Яковенко І. Л., Зябченко В. І. (2017)
Робак О. П. - МСКТ-цистернографія в діагностиці назальної ліквореї, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є., Маховський С. В. (2017)
Свинаренко А. В. - Учет дозы облучения при диагностике и топометрической подготовке к дистанционной лучевой терапии, Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2017)
Скоморохова Т. В. - Ефективність дистанційної променевої терапії хворих із злоякіснми пухлинами верхніх дихальних шляхів, Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Палій М. І., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2017)
Соколовська М. В. - Планування радіотерапії раку гортані в залежності від локалізації первинної пухлини, Мечев Д. С., Івчук В. П., Синюшкіна Л. М., Вінцевич Л. В. (2017)
Солодянникова О. І. - Радіойодрефрактерний рак щитоподібної залози (2017)
Спузяк Р. М. - Комплексна рентген-ендоскопічна діагностика бронхопульмонального карциноїду, Панов О. В., Шаповалова В. В., Спузяк А. Р. (2017)
Сорочан О. П. - Можливості діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених за даними ультразвукових методів дослідження, Закревський А. М., Вороньжев І. О., Шаповалова В. В., Закревська А. А. (2017)
Стадник Л. Л. - Використання непрямого методу дозиметрії пацієнтів при встановленні діагностичних рекомендованих рівнів, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2017)
Сторожчук Ю. О. - Особливості променевої діагностики аномалій співвідношення зубних дуг і положення зубів у дорослих, Бабкіна Т. М. (2017)
Сукач Г. Г. - Детекция сторожевых лимфатических узлов при лечении меланомы кожи, Солодянникова О. И., Трацевский В. В. (2017)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Променева діагностика вірусних пневмоній, Морозова Н. Л., Танасічук В. С., Черкасова Л. А. (2017)
Танасічук-Гажиєва Н. В. - Диференційна променева діагностика вогнищевих уражень печінки, Шпак С. О. (2017)
Танасічук В. С. - Променева діагностика постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих після реваскуляризаційних втручань, Федьків С. В., Бабкіна Т. М., Танасічук-Гажиєва Н. В., Шпак С. А. (2017)
Тещук В. Й. - Діагностичний нейровізуалізаційний алгоритм в умовах військово-медичного клінічного центру південного регіону, Тещук Н. В. (2017)
Тещук В. Й. - Діагностична цінність потовщення комплексу інтима-медія, Тещук В. В., Дунай О. А. (2017)
Тещук Н. В. - Нейровізуалізація гострого порушення мозкового кровообігу в умовах військово-медичного клінічного центру, Тещук В. Й. (2017)
Ткаченко М. М. - Діагностика параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні хворих з ураженнями кульшових та колінних суглобів різного генезу на основі параметрів остеосцинтиграфії, Король П. О. (2017)
Ткаченко М. М. - Сучасні аспекти викладання променевої терапії на додипломному етапі, Романенко Г. О., Гороть І. В., Ременник О. І. (2017)
Удатова Т. В. - Оцінка дозового покриття та гомогенності розподілу дози при опроміненні раку передміхурової залози із застосуванням високотехнологічної дистанційної променевої терапії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Підлубна Т. Г. (2017)
Урина Л. К. - Случай хронического мультифокального небактериального остеомиелита, Урина М. А. (2017)
Урина Л. К. - Диагностика патологии коленных суставов у детей нетравматического генеза на этапе первичной диагностики (2017)
Урина М. А. - Роль 4D-КТ в диагностике эктопически расположенных аденом паращитовидных желез у больных с первичным гиперпаратиреозом (2017)
Федусенко А. А. - Клинические протоколы EASL ведения доброкачественных опухолей печени, Дынник О. Б., Жайворонок М. Н., Федусенко А. А. (младший) (2017)
Севергин В. Е. - Интервенционные методы в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем, Шипулин П. П., Целиков М. Ю., Тронина Е. Ю. (2017)
Чередниченко Ю. В. - Ценность динамического контроля изменений гемоперфузии головного мозга с использованием компьютерно-томографической перфузиографии в эндоваскулярном лечении больных с множественными окклюзионно-стенотическими поражениями магистральных артерий головы, Чередниченко Н. А., Мирошниченко A. Ю., Зорин Н. А., Дзяк Л. А., Куликова Ф. Й. (2017)
Чувашова О. Ю. - Особливості нейровізуалізації, радіохірургічного лікування та моніторингу хворих на трігемінальну невралгію (2017)
Чувашова О. Ю. - Диагностические и радиохирургические аспекты лечения аденом гипофиза (2017)
Чурилін Р. Ю. - Променева діагностика і оцінка ступеня тяжкості перебігу гострих абсцесів легень у дітей, Вороньжев І. О., Пальчик С. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Променева діагностика остеопорозу: можливості методів, Бортний М. О., Арсенідзе Т. О., Волковська О. В. (2017)
Шармазанова О. П. - Клініко-радіологічні відмінності туберкульозного та піогенного спондилітів, Дереш Н. В. (2017)
Шевчук Л. А. - Состояние диастолической функции миокарда левого желудочка сердца у пациентов с лимфомами, Солодянникова О. И., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Бакай О. О. (2017)
Шпак С. О. - Передопераційне планування та контроль якості ендопротезування колінного суглоба за даними МДКТ, Танасічук В. С., Телуха В. С. (2017)
Шпак С. О. - Особливості рентгенологічної Візуалізації пневмоній різних епідсезонів, Бабкіна Т. М., Танасічук В. С., Русин А. Г. (2017)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика на 2017 рік (2017)
План основних заходів Асоціації радіологів України на 2017 рік (2017)
Нові книги (2017)
Литвин В. С. - Концептуализация и теоретическая дистинкция понятий "форма государственного правления" и "система государственного правления" в политической науке, Романюк А. С. (2016)
Горло Н. В. - Підходи до визначення сутності іредентизму:методологічний аспект (2016)
Маруховская-Картунова О. О. - Научный дискурс о недостатках и преимуществах консоциативного/консенсусного этнополитического режима (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Формирования и типы правительств меньшинства в парламентских демократиях: теоретико-методологический ракурс (2016)
Співак Д. - Семіотика як методологія дослідження політичної урбаністики (2016)
Зеленько Г. - Вплив імплементації "Мінських домовленостей" на суспільно-політичну ситуацію у Центрально-Східній Європі (2016)
Самер Абд Ельмонеїм Резек Абуржейла - Кемп-девідські угоди як зразок політичного компромісу (2016)
Горбатенко В. П. - Эволюция политических партий от кадровых и массовых до картельных и новейших (2016)
Левінска З. С. - Історична ретроспектива становлення жіночого руху в україні (2016)
Одарченко К. Ю. - Горизонтальні партійні зв’язки та демократичність політичної системи (2016)
Дмитренко С. П. - Трансформация политики КНР как результат эволюционного процесса СМИ, Гринчук М. С. (2016)
Климков І. - Прояви та інтенції електронної демократії в сучасному світі (2016)
Кокарча Ю. А. - Тролінг як засіб політичної маніпуляції в інтернет-просторі (2016)
Цимбал І. В. - Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні, Плугова О. Б., Шугалій О. О. (2016)
Береза В. О. - Ціннісно-нормативний вимір політичної соціалізації??особистості в умовах трансформаційного суспільства (2016)
Докаш О. Ю. - Ідеологічна амбівалентність в структурі масової політичної свідомості населення Західної України, Північної Буковини та Підкарпатської Русі наприкінці 30-х – початку 40-х років хх ст. : компаративний аналіз (2016)
Матієк О. М. - Цивілізаційно-інтеграційний вибір як національна ідея для сучасної України (2016)
Наші автори (2016)
Евсеева О. Ю. - Особенности тензорного неортогонального моделирования телекоммуникационных сетей в условиях постоянных метрик. Часть 2. Тензорное моделирование ТКС с использованием базисов узловых пар и разрезов (2013)
Агеев Д. В. - Представление модели в виде многослойного графа для решения задач планирования инфокоммуникационной системы с учетом структурированной кабельной системы, Вехбе Ф. (2013)
Безрук В. М. - Методы многокритериальной оптимизации при выборе речевых кодеков с учетом совокупности показателей качества, Скорик Ю. В., Чеботарёва Д. В. (2013)
Карпухин А. В. - Моделирование хаотических явлений в инфокоммуникационных сетях: синергетический подход, Ткаченко А. А. (2013)
Kramarenko M. B. - Synthesis of optimal one-step t-diagnosable graphs for a deterministic asymmetrical system-level diagnosis model (2013)
Carlsson A. - Analysis of realization and method of detecting low-intensity HTTP-attacks, Duravkin E. V., Loktionova A. S. (2013)
Гайворонська Г. С. - Класифікація країн за рівнем розвитку телекомунікаційних технологій, Яцук П. П., Ганницький І. В., Казак Ю. С. (2013)
Ушань В. Н. - Метод логического вывода в системе поддержки принятия решений для управления телекоммуникационной сетью (2013)
Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU за 2012 рік за імпакт-фактором РІНЦ (2013)
Інформаційне повідомлення щодо проведення п’ятого відкритого наукового семінару "Проблеми математичного моделювання телекомунікаційних систем" (2013)
Manko D. Yu. - Problems of long-term data storage, Beliak Ie. V., Morozov Ye. M. (2017)
Калиновский Я. А. - Система гиперкомплексных операций в Maple, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С., Хицко Я. В. (2017)
Кузьмичов А. І. - Оптимізаційні моделі реконфігурації мережевих структур, Додонов Є. О. (2017)
Путятин В. Г. - Об одной задаче высокоточных траекторных измерений оптическими средствами, Додонов В. А. (2017)
Косяк І. В. - Про досвід відтворення звукової інформації з раритетних носіїв і введення її до наукового обігу, Єгупова Л. І. (2017)
Присяжнюк М. М. - Особливості забезпечення кібербезпеки, Цифра Є. І. (2017)
Каденко С. В. - Визначення відносної компетентності експертів під час агрегації парних порівнянь, Циганок В. В. (2017)
Реферати (2017)
Галстян А. Г. - Селективне окиснення метилбензенів озоном у рідкій фазі (2017)
Золотарьова О. В. - Виготовлення високодисперсного карбонату кальцію із дистилерної рідини содового виробництва (2017)
Созонтов В. И. - Термодинамические расчеты реакций, протекающих при получении растворов N2O3 – N2O4, Суворин А. В., Казаков В. В., Кошовец Н. В., Ожередова М. А. (2017)
Шапкін В. П. - Синтез лінійного хінакридону із аценафтену коксової смоли, його фізико-хімічні і колористичні властивості, Мороз О. В. (2017)
Karmanov N. I. - Analysis of modern monitoring methods of equipment at petrochemical plants in the process of operation, Baturin A.I., Ivanov V.G. (2017)
Архипов О. Г. - Підвищення ефективності роботи анодних заземлювачів шляхом подолання електрохімічних бар’єрів, Усов Д. І., Карпюк Л. В., Галабурда Н. І. (2017)
Биковський А. І. - Розробка сучасних матеріалів з високим рівнем захисту від електромагнітного випромінювання, Романченко Ю. А., Шведчикова І. О. (2017)
Бродский А. Л. - Проблема конечного и бесконечного в преподавании математики (2017)
Дьомін Ю. В. - Комп’ютерні моделі динаміки руху вагонів-платформ на візках з центральним і буксовим ресорним підвішуванням, Черняк Г. Ю., Шевчук П. А. (2017)
Зинченко С. Г. - Транспортная система морского региона восточной Украины (2017)
Зубцов Є. І. - Парова конверсія газового вугілля в розплаві в стаціонарному та проточному режимі, Тарасов В. Ю., Бродський О. Л., Кравченко І. В. (2017)
Кара С. В. - Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення (2017)
Корчуганова О. М. - Методи та відходи процесів водопідготовки промислових підприємств, Чумак В. О., Пригородов П. В., Канарова К. І. (2017)
Костенко Т. В. - Оценка воздействия солнечной радиации на спасателей, действующих на открытой местности (2017)
Рибалка І. О. - До проблеми забезпечення екологічної безпеки зелених насадженьв умовах швидкої інвазії омели білої (viscum album l.) (2017)
Суворин А. В. - Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов, Ожередова М. А., Доценко А. Д. (2017)
Фомін О. В. - Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для первезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям, Прокопенко П. М., Горбунов М. І., Сапронова С. Ю. (2017)
Цибрій Ю. О. - Мехатронна система керування плавкою титану зі зворотним зв’язком по температурі та по рівню розплаву в кристалізаторі (2017)
Шпирка І. І. - Синтез VPO каталізаторів та їх використання для одержання акрилової кислоти з оцтової кислоти та формальдегіду, Небесний Р. В., Піх З. Г., Сидорчук В .В., Халамейда С. В. (2017)
Махненко О. В. - Методика розрахунку режимів зварювання тиском для отримання прецизійних нероз’ємних з’єднань, Великоіваненко О. А., Мілєнін О. С., Фальченко Ю. В., Новомлинець О. О. (2017)
Климаш М. М. - Підвищення якості обслуговування в конвергентних мобільних системах на основі платформи UMA-A, Бешлей М. І., Стрихалюк Б. М., Лаврів О. А., Холявка Г. В. (2014)
Гаркуша С. В. - Разработка потоковой модели маршрутизации в многоканальных многоинтерфейсных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11, представленных в виде графа Кенига (2014)
Коляденко Ю. Ю. - Алгоритм управления распределением ресурсов и доступом соединений в сетях LTE, Алали А. М. (2014)
Евсеева О. Ю. - Модель и метод иерархического управления запросами в гибридной сети доставки контента, Кадер М. Б. (2014)
Ткачева Е. Б. - Метод верификации комплексных Web-сервисов, Иссам С., Раед Я. А. (2014)
Польщиков К. А. - Математическая модель обслуживания запросов на резервирование пропускной способности каналов телекоммуникационной сети при передаче потоков реального времени, Кубракова Е. Н., Сокол Г. В. (2014)
Руккас К. М. - Сравнительный анализ методов прогнозирования трафика в ТКС, Соляник Ю. В., Овчинников К. А., Олоту О. Д. (2014)
Carlsson A. - Analysis of realization and method of detecting low-intensity HTTP-attacks. Part 2. Method of detecting Slow HTTP attacks, Duravkin Е. V., Loktionova A. S. (2014)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2014) (2014)
Гирка І. М. - Теоретичні та методологічні засади управління формуванням професійної компетентності в майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки (2016)
Калінська О. П. - Теоретичний аналіз педагогічної майстерності викладачів сучасних вищих технічних навчальних закладів (2016)
Кравченя А. О. - Система управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2016)
Мариновська О. Я. - Прогностична модель інноваційного розвитку школи: аспект технологічного проектування (2016)
Мінда Л. З. - Сутнісно-змістові характеристики професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Нагачевська З. І. - Становлення і розвиток системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації учителів у Східній Галичині (2016)
Павлиш Т. Г. - До питання професійно-педагогічної діяльності викладача коледжу (2016)
Султанова Л. Ю. - Правові засади функціонування інституту магістратури та аспірантури в незалежній Україні (2016)
Цюняк О. П. - Формування професійної мобільності майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (2016)
Dzhus О. V. - Professional education of Ukrainian youth in Sofia Rusova's artistic legacy and practical activity in emigration (2016)
Гнатюк М. В. - Хореографічні традиції Придністровської зони Покуття та особливості їх використання в сучасних школах (2016)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Рухова активність як основа всебічного розвитку дитини дошкільного віку (2016)
Кіліченко О. І. - Розвиток діагностичних умінь учителів початкової школи у процесі розв'язування навчально-професійних ситуацій (2016)
Лазарук Г. І. - Іншомовна підготовка інженерів засобами інтенсивної методики, Бойків Л. Я. (2016)
Морквян І. В. - Модель формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики при вивченні природничо-математичних дисциплін (2016)
Оксенюк О. В. - Соціально-виховне середовище освітнього закладу. (На прикладі управлінської діяльності директора Рівненської спеціалізованої школи "Центр надії" Н. Маринович) (2016)
Сулима Т. С. - Підготовка педагогів професійного навчання будівельного профілю до організації виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Сушенцев А. О. - Технології професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США (2016)
Сушенцева Л. Л. - Хімічний експеримент у політехнічній підготовці майбутніх інженерів хіміків-технологів, Косцова І. Г. (2016)
Харківська А. А. - Літня педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Шарата Н. Г. - Управління художньо-естетичним вихованням студентської молоді Миколаївського національного аграрного університету (2016)
Korniienko V. - International and regional mobility of scientists (2016)
Ziеba B. A. - Profilaktyka narkomanii mlodziezy szkolnej (2016)
Шостко И. С. - Метод увеличения времени жизни автономной беспроводной сенсорной сети за счёт применения энергоэффективных режимов работы передатчика, Куля Ю. Э. (2015)
Галкин П. В. - Модель определения координат узлов беспроводной сенсорной сети (2015)
Безрук В. М. - Анализ эффективности методов многокритериального выбора предпочтительного варианта средств телекоммуникаций, Пономаренко Н. Н., Скорик Ю. В. (2015)
Лемешко А. В. - Анализ сходимости координационной процедуры при реализации иерархической маршрутизации в телекоммуникационной сети, Невзорова Е. С., Арус К. М. (2015)
Yevsieieva O. Yu. - Method of hierarchical cross-layer routing in 802.16 mesh networks. Clustering algorithm, Al-Azzawi E. M. (2015)
Еременко А. С. - Потоковая модель многопутевой маршрутизации по непересекающимся путям в телекоммуникационной сети (2015)
Симоненко А. В. - Математическая модель управления очередями на маршрутизаторах телекоммуникационной сети на основе оптимального агрегирования потоков и распределения пакетов по очередям, Андрушко Д. В. (2015)
Вовк О. О. - Синтез стеганографічного методу, ефективного за критеріями надійності та захищеності, Астраханцев А. А. (2015)
Невлюдов И. Ш. - Способ оценки качества оптического волокна со сложной формой поперечного сечения при изготовлении волоконно-оптических кабелей, Пономарева А. В., Аллахверанов Р. Ю. (2015)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2015) (2015)
Дрозда В. Ф. - Бактеріальний опік плодових культур (2016)
Коломієць Ю. В. - Жирнокислотний склад ліпідів калюсів томатів за умов бактеріального стресу, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Антоненко О. Ф. - Ураженість сортів ячменю ярого твердою сажкою, Ал-Ясірі Хусам Моханад (2016)
Гізбуллін Н. Г. - Стресів у рослин культури від дії гербіцидів можна уникнути, Потапова В. П. (2016)
Пентелюк О. С. - Одержання асептичного матеріалу й індукція калюсогенезу стійкої проти каштанової мінуючої молі форми гіркокаштана звичайного, Григорюк І. П., Костенко С. М., Калита Т. В., Ліханов А. Ф. (2016)
Маслійов С. В. - Чорний пар, як ефективний спосіб захисту від бур’янів (2016)
Дружинець М. Л. - Відбиття особливостей української народної вимови у пам’ятках староукраїнської літературної мови (2017)
Коца Р. О. - Семантико-структурна характеристика власне складних прикметників давньоукраїнської мови (2017)
Новіцька О. І. - Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області, Шеремета Л. П. (2017)
Поліщук С. С. - Назви стебел і листя сільськогосподарських культур у говірках Середнього Надбужжя (2017)
Царалунга І. Б. - До проблеми подовження приголосних в українській мові: діахронний аспект (2017)
Чаган О. І. - Номінація житлових приміщень у бойківських говірках (2017)
Чорноус О. В. - Сучасні підходи до передавання літери ѓ засобами української мови (на матеріалі македонської антропонімії) (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Онімія ціннісної картини світу (на матеріалі української, російської, англійської та німецької фраземіки) (2017)
Парзулова М. - Имена на Българи от село Нова Ивановка, свързани с поважни събития от историята на Бесарабия (2017)
Яремко Я. П. - Конотативна семантика в сучасному політичному терміні (2017)
Андрішко О. М. - Назви астероїдів, утворені лексико-синтаксичним способом (2017)
Бабій Ю. Б. - Дериваційна специфіка українських прізвищ із посесивними формантами (2017)
Бербер Н. М. - Синтаксичні конструкції порівняльної модальності з поетонімним компонентом у постмодерному дискурсі Марії Матіос (2017)
Боєва Е. В. - Оніми світового культурного кола у поетичних творах М. Зерова (2017)
Крупеньова Т. І. - Особливості ономастикону творів Братів Капранових (2017)
Лєсна Г. М. - Українська термінологія міжнародних відносин як аспект у вивченні української мови як іноземної (2017)
Микитюк О. Р. - Антропонім Шевченко в тексті "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова (2017)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Екстралінгвістичні та лінгвістичні чинники виникнення й формування української термінології харчової промисловості (2017)
Петрина Х. В. - Метафоризація алюзійних власних назв: вторинні номінації (2017)
Порожнюк А. Л. - Семантична еквівалентність у термінології (на матеріалі лінгвістичних термінів) (2017)
Сеник Г. В. - Морфологічна природа прізвиськ (2017)
Загнітко А. П. - Синтагмальна модель відмінкової системи Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: давальний відмінок (ІІ) (2017)
Олексенко В. П. - Функціювання і словотвірний потенціал препозитивів квантитативно-оцінної семантики мікро-, макро- в українській мові (2017)
Вакалюк І. В. - Семантична структура фразеологічних одиниць на позначення інтенсивності дії (2017)
Глуховська М. С. - Механізм асоціативної мотивації словотвірних інновацій (2017)
Кобченко Н. В. - Взаємодія подвійного власне-предикативного синтаксичного зв’язку з іншими типами (2017)
Орленко О. В. - Що говорить граматика про когнітивні механізми? (на прикладі прийменників від – до) (2017)
Хаценко Л. І. - Зміни семантичного наповнення словотвірних типів віддієслівних іменників із суфіксами -иц(я) та -ин(и) (2017)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: префіксоїдні та префіксальні деривати (2017)
Бацевич Ф. С. - Модус, модальність і типологія одивнених художніх текстів (2017)
Беценко Т. П. - Аналіз художнього тексту: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Шабат-Савка С. Т. - Парцельовані комунікати як маркери вербалізації інтенцій мовця та експресивності художнього тексту (2017)
Яковлєва О. В. - До проблеми значення слова в лінгвістиці (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко) (2017)
Бадюл В. В. - Антропо-ментальний субкод культури в українській жіночій прозі початку ХХІ століття (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2017)
Євтушина Т. О. - Етнічна ідентифікація мовця у вигукових фразеологічних одиницях прози Марії Матіос (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Паралельний корпус текстів: теоретико-методологічний та лексикографічний аналіз, принципи застосування (2017)
Лужецька Н. Я. - Політична мова у лінгвополітологічній характеристиці Івана Франка (2017)
Любецкая Е. П. - Особенности формирования белорусского научного языка в начале ХХ в. (2017)
Мікрюкова К. О. - Прикметникові дистрибутивні моделі лексеми "місто" в художньому дискурсі українських постмодерністів (2017)
Немировська О. Ф. - Темпоральні лексичні маркери як засіб створення художнього часу в жанрі історичної прози (2017)
Процик І. Р. - "На ціле життя залишився гарячим прихильником копаного м’яча". Українська футбольна лексика в художніх творах 30 – 40-х рр. ХХ ст. (2017)
Романюк І. В. - Синонімія синтаксичних конструкцій у романі І. Багряного "Тигролови" (2017)
Савчук Н. М. - Теоретичні засади репрезентації художньої картини світу крізь призму текстової мотивації (2017)
Бердяєв М. - Філософська істина та інтелігентська правда (2017)
Фурман А. В. - Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування (2017)
Гусельцева М. - Методологічна оптика як інструмент пізнання (2017)
Хайрулін О. - Значеннєво-смисловий горизонт невизначеності як психологічної категорії (2017)
Гірняк А. - Різновиди міжсуб’єктної взаємодії та їх психологічний аналіз (2017)
Потапчук Н. - Надзвичайна ситуація як чинник появи чуток: штрихи до аномалій влади (2017)
Панок В. - Прикладна психологія у педагогічній практиці України (2017)
Яценко Т. - Феномен імпліцитного порядку в глибинному пізнанні психіки (2017)
Туревич О. - Взаємовідношення агресивного і неагресивного психосоціальних станів в осіб юнацького віку (2017)
Сеник О. - Щоб кинути курити, розвивайте часову орієнтацію на майбутнє, Різник Р., Горбаль І. (2017)
Гончарук Т. - Джерела духовної культури галичан, Чолач С. (2017)
Яковенко Ю. - Стан логіки та методології соціології в Україні:тупцювання на місці чи рух уперед? (2017)
Ревасевич І. - Теорія як об’єкт філософського методологування (2017)
Покажчик статей, надрукованих у журналі в 2017 році (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані іноземними мовами (2017)
Мурзіна О. - Безпівтонові структури в українському мелосі (2015)
Лукашенко Л. - Теорія архаїчних зон та мелогенетичні процеси (на прикладі традиційної вокально-обрядової культури Північного Підляшшя) (2015)
Агай Кухі Амін - Особливості класифікації кашкайської музичної традиції (2015)
Терещенко О. - Центральноукраїнський весільний мелотип V4452 на теренах пізнішого заселення (2015)
Коваль В. - Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси (2015)
Пшенічкіна Г. - Весільні тиради Правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування (2015)
Колодюк А. - Обряди та пісні купальсько-петрівського періоду (за матеріалами середнього межиріччя Горині та Случі) (2015)
Коломицева А. - Рефрен як одна з композиційних ознак жанру стройових солдатських пісень (2015)
Скаженик М. - Актуалізації польової роботи на Волинсько-Подільському пограниччі за календарною творчістю Південної Житомирщини (2015)
Данилейко І. - Пісенно-обрядовий репертуар Лівобережжя в період занепаду традиції (за матеріалами басейну Ворскли з другої половини ХХ ст. (2015)
Мазуренко А. - Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту (2015)
Коробов О. - Аудіовізуальна фіксація традиційної музики в сучасних польових умовах (практичні рекомендації) (2015)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокогнітивна природа концепту "дорога" як репрезентанта просторового коду в поетиці Тараса Федюка (2017)
Фаріон І. Д. - До джерел діахронної соціолінгвістики: світовий досвід та українська проблематика (2017)
Варинська А. М. - Лінгвокультурологічні параметри концепту "честь" (2017)
Данилевська О. М. - Мовна ситуація в загальноосвітніх навчальних закладах України (за результатами соціолінгвістичного дослідження) (2017)
Єщенко Н. О. - Змістовий потенціал концепту "любов" в українській мові (2017)
Костовська А. В. - П’ять різновидів дискримінації жінок у ЗМІ (2017)
Ли Цзихуа - О коммуникативной культуре педагога (2017)
Романенко В. О. - Мовна особистість української жінки (на матеріалі періодичного видання "Радянська жінка") (2017)
Стойкова Г. Г. - Про мову як духовну зумовленість та окремішність нації (2017)
Цар І. М. - Дериваційні процеси у спонтанному мовленні молоді (на матеріалі м. Києва) (2017)
Шелудько В. Л. - Відображення поняття "служба" у свідомості держслужбовців (2017)
Южакова О. І. - "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського як етап на шляху до національного відродження (2017)
Ясіновська О. В. - Невидиме у видимому: образи природи в репрезентації концептів смертних гріхів (на прикладі українського релігійного дискурсу) (2017)
Ковалевська Т. Ю. - Нейролінгвістична Мілтон-модель у системі методів дослідження комунікативної сугестії (2017)
Кондратенко Н. В. - Принципи текстотворення політичної програми як мовленнєвого жанру політичного дискурсу (2017)
Романова Т. В. - Современная языковая личность с точки зрения лингвоконфликтологии (2017)
Форманова С. В. - Сценарій 'сварка' в аспекті конфліктного дискурсу (2017)
Билінська О. С. - Лексичні засоби мовленнєвого впливу в синкретичних жанрах політичного агітаційного дискурсу (2017)
Білоконенко Л. А. - Лінгвокультурне поле конфлікту (2017)
Завальська Л. В. - Типологія конфліктних стратегій в інтерактивній взаємодії політиків (2017)
Кіщенко А. М. - Методологічні аспекти дослідження художнього дискурсу в комунікативно-прагматичному аспекті (2017)
Кутуза Н. В. - Сугестія і маніпуляція: спільні й відмінні ознаки різновидів комунікативного впливу (2017)
Лакомська І. В. - Адвербіальні фразеологізми в газетних заголовках: лексико-граматичний аспект (2017)
Романченко А. П. - Лінгвокреативність мовної особистості: фразеологічні одиниці (2017)
Сазонова Я. Ю. - Варіації комунікативного смислу "страх" у текстах про зомбі в англомовній та українській лінгвокультурах (2017)
Серебрич А. В. - Ключові слова як лексико-семантичні сугестогени українськомовних проповідей (2017)
Стрій Л. І. - Подяка як ритуальний мовленнєвий жанр політичного дискурсу (2017)
Щербак О. В. - Текстові коди комерційної телереклами у вимірі комунікативної ефективності (2017)
Kovalevska A. V. - Verbal influence in the information wars: identifying the suggestive patterns (2017)
Ковалевська Т. Ю. - Граматико-конструкційний простір синтаксичних фразеологізмів (Рецензія на наукове видання: Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія : |наук. і відп. ред. А. П. Загнітко| / Г. В. Ситар. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. – 458 с. (2017)
Іващенко О. О. - Реалії і перспективи систем захисту посівів від бур’янів (2016)
Копилов Є. П. - Грибний патогенний комплекс кореневої зони люпину білого, Надкернична О. В., Копилова О. Б. (2016)
Коломієць Ю. В. - Вплив саліцилової кислоти на компоненти антиоксидантної системи рослин томата за умов бактеріального стресу, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Мельник А. Т. - Інфрачервона спектроскопія — як експрес-метод визначення стійкості сортів картоплі проти альтернаріозу, Кирик М. М., Гунчак В. М., Зеля А. Г. (2016)
Зеля А. Г. - Виявлення картопляних нематод Globodera у Чернівецькій області (2016)
Рибалка І. О. - Увага: омела біла (2016)
Макух Я. П. - Особливості проективного покриття поверхні поля листками бур’янів у посадках верби енергетичної, Ременюк С. О. (2016)
Бажина Н. О. - Портулак городній — смачний бур’ян, Тищук О. П. (2016)
Басс Д. Я. - Основні загрози економічній безпеці України в сучасних умовах (2017)
Тєлькінєна Т. Е. - Про доцільність використання теорії лобіювання в українських історико-правових дослідженнях (2017)
Антонова О. Р. - Конституційні засади участі парламенту у формуванні та реалізації державної сімейної політики в Україні (2017)
Калиновський Б. В. - Функціонування місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Костецька Л. М. - Кодифікація виборчого законодавства України (2017)
Нестор Я. В. - Конституційні принципи здійснення судочинства у практиці судів загальної юрисдикції (2017)
Олькіна О. В. - Аксіогенез як напрямок парламентської діяльності в Україні (2017)
Турчинов К. О. - Проблеми та перспективи законодавчого забезпечення виборів за відкритими списками (2017)
Розгон О. В. - Проблема встановлення походження дітей при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Курилюк Ю. Б. - Кримінологічні засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів охорони державного кордону (2017)
Самбор М. А. - Соціологія адміністративно-деліктного права України (2017)
Gryshova I. Yu. - The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development of domestic enterprises, Shestakovska T. L., Glushko O. V. (2017)
Дубина М. В. - Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України, Шишкіна О. В. (2017)
Кравчук А. О. - Активізація інвестиційних процесів у контексті податкового навантаження національної економіки України, Ніколюк О. В. (2017)
Наумов О. Б. - Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку, Наумова Л. М. (2017)
Цемашко Ю. С. - Матричний підхід до оцінювання економічних результатів діяльності підприємства (2017)
Шомникова А. В. - Інфраструктура ринку медичних послуг в Україні: ключові напрями вдосконалення (2017)
Матвієнко Р. В. - Формування фінансово-кредитного механізму державного регулювання аграрного виробництва України (2017)
Родченко І. Ю. - Визначення сучасної парадигми самовпорядкування в системі державного управління України (2017)
Ткач Д. І. - Розбудова правової держави: угорський досвід (2017)
Курило В. І. - Рецензія на монографію Анпілогова О. В. "Структурне реформування територіального та галузевого управління регіональним комплексом: адміністративно-правовий аспект" (2017)
Слободін Т. М. - Клініко-неврологічні особливості перебігу та когнітивних порушень при ортостатичній гіпотензії у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Клименко О. В. (2017)
Дац-Опока М. І. - Аналіз особливостей клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей в різних вікових періодах (2017)
Калиниченко Д. О. - Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді (2017)
Каменщик А. В. - Визначення ролі біомаркерів сигнального шляху кальціневрину у розвитку ранніх змін в міокарді у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Лизогуб М. В. - Дослідження внутрішньоочного тиску при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2017)
Ляхоцька А. В. - Порівняльна характеристика змін тромбоцитарного гемостазу хворих на стабільні форми ішемічної хвороби серця в залежності від індивідуальної чутливості до антитромбоцитарного лікування (2017)
Целуйко В. Й. - Дослідження показників, що впливають на клінічний прогноз та ремоделювання серця у віддаленому періоді у хворих на інфаркт міокарду з елевацією сегменту ST, Міщук Н. Є., Матузок О. Е. (2017)
Медведовська Н. В. - Результати дослідження змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, Барінов Ю. В., Бухановська Т. М., Шевчик А. А. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського