Герасимчук З. В. - Особливості оцінки екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель населених пунктів для забезпечення сталого розвитку, Крисак А. І. (2016)
Гоманюк О. К. - Кластерні утворення як інструмент розвитку регіональних ринків банківських послуг (2016)
Гудзь П. В. - Визначення диспропорцій використання економічного потенціалу Запорізького регіону, Гудзь М. В. (2016)
Євтодюк Л. П. - Стимулювання транскордонного співробітництва в регіонах України в кризовий період (2016)
Захарченко В. І. - Інституційні засади підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. В. (2016)
Зборина І. М. - Регіональні інноваційні системи як основа національної конкурентоспроможності Республіки Білорусь (2016)
Іщенко О. А. - Транскордонне співробітництво у забезпеченні сталого територіального розвитку (2016)
Карлін М. І. - Необхідність, межі і проблеми фіскальної децентралізації в Україні (2016)
Ковальська Л. Л. - Логістична система роздрібної торговельної мережі регіону: сутність та структуризація, Речун О. Ю. (2016)
Кондіус І. С. - Еволюціянових теорій регіонального економічного розвитку (2016)
Коренюк П. I. - Формування системи управління інновaційною діяльністюпідприємств першої сфери АПК, Бурлай I. І. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Трансфер технологій України: сутність, значення, динамізм ринку, Кулик Ю. М. (2016)
Лорві І. Ф. - Маркетинговастратегія в управлінні містом, Драченко О. В. (2016)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні (2016)
Мишко О. А. - Інституціональніумови становлення і розвитку підприємництва, Пушкарчук І. М. (2016)
Оксенюк К. І. - Формуваннякластерної моделі регіонального розвитку, Кушнірук С. Р. (2016)
Орлов О. Г. - Концепція сталого розвитку як основа успішного функціонування економіки регіонув умовах глобалізаційних процесів (2016)
Павлюк Л. В. - Використання збалансованої системи показників BSC (Balanced Scorecards) для оцінки діяльності підприємств, Савош Л. В. (2016)
Писарева І. В. - Імідж і бренд як стратегічні складові нематеріальних активів території, Капустін Р. Р. (2016)
Прокопюк А. - Трансформація економічного простору регіону на інноваційних засадах (2016)
Пушкарчук І. М. - Роль підприємництва у будівництві для капіталізації економіки регіону, Мишко О. А. (2016)
Рудь Н. Т. - Інноваційні системи регіону: проблеми взаємодії (2016)
Середа О. В. - Концептуальні засади сталого розвитку міст у контексті реалізації політики енергозбереження (2016)
Стрижеус Л. В. - Напрями регіональної політики забезпечення соціальної орієнтації економіки, Тендюк А. О. (2016)
Тибінка І. Я. - Концепція регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2016)
Шубала І. В. - Особливості функціонування системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у регіоні (2016)
Шубалий О. М. - Перспективні форми активізації лісового підприємництва на регіональному рівні (2016)
Мойсієнко В. В. - Наукове обґрунтування шляхів підвищення продуктивності нуту (Cicer arientinum L.) в Україні (2017)
Веремеєнко С. І. - Продуктивність нових сортів ячменю озимого за мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах, Ткачук С. О., Трушева С. С. (2017)
Гамаюнова В. В. - Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на півдні України, Дворецький В. Ф., Сидякіна О. В., Глушко Т. В. (2017)
Гамаюнова В. В. - Складові структури та врожайність насіння рижію ярого на півдні Степу України, Москва І. С. (2017)
Бакалова А. В. - Ефективність позакореневого підживлення мікродобривом басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів, Дереча О. А., Грицюк Н. В., Шудренко І. В., Іващенко І. В. (2017)
В’юнцов С. М. - Економіко-енергетична ефективність застосування комплексного добрива кристалон оранжевий на посівах льону-довгунця (2017)
Ключевич М. М. - Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України (2017)
Кисельов Д. О. - Вплив позакореневого внесення антидепресанта "Вапор гард" на вміст сухих речовин та пектинів у плодах яблуні літнього строку достигання, Гриник І. В. (2017)
Молдован Ж. А. - Формування біометричних показників залежно від строків сівби та норм висіву сортами сої з різним вегетаційним періодом (2017)
Ракул І. О. - Створення крупноплідних карликових форм соняшнику кондитерського напряму використання, Рябовол Л. О. (2017)
Стоцька С. В. - Концентрація хлорофілу в листках рослин конюшини лучної залежно від впливу агротехнічних прийомів вирощування (2017)
Ткачук В. П. - Продуктивність і забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів, Котельницька Г. М., Саюк О. А., Тимощук Т. М. (2017)
Судак Г. В. - Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Скидан О. В., Швець Т. В. (2017)
Кравченко А. С. - Управління фінансовими ризиками (2017)
Пічура В. І. - Аналіз захворюваності населення та еколого-демографічні аспекти землекористування на території басейну Дніпра (2017)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів по технології підготовки стоків до використання без їх фракціювання з механізованою системою видалення, Осипенко Т. Л. (2017)
Риженко Н. О. - Фітотоксикологічна оцінка ризику небезпечності металів за їх біокумуляцією в природних екосистемах (2017)
Герасимчук Л. О. - Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області (2017)
Плис В. М. - Прогнозування розвитку інфекційно-інвазійного процесу при пастерельозно-аскаридіозному мікст захворюванні птиці (2017)
Кухарець С. М. - Використання реологічної моделі грунту, Кухарець М. М. (2017)
Любич В. В. - Вплив параметрів водотеплового оброблення зерна спельти на показники ефективності вироблення борошна, Новіков В. В. (2017)
Грудовий Р. С. - Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з рівнозбільшеним кроком витків (2017)
Єфремов М. Ф. - Модель навколишнього середовища для штучного розуму, Єфремов Ю. М. (2017)
Ємець Б. В. - Оптимізація параметрів системи "двигун-трансмісія ”переобладнаних автомобілів сільськогосподарського призначення (2017)
Павленко С. І. - Зміна хімічного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в натурних буртах (2017)
Мельник О. Л. - Температурний коефіцієнт опору композиційних систем "кераміка-вуглець” з нанорозмірними вуглецевими наповнювачами, Ярош Я. Д., Балицька Н. О., Соловйов А. В. (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Адаптація методів теорії динамічного хаосу для забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах (2017)
Самчук Ю. Ю. - Дослідження складу зернового вороху кукурудзи, вирощеної в умовах Лісостепу Житомирської області, Стельмах В. М. (2017)
Водяницький Г. П. - Екологічність – основна властивість технічного рівня кормороздавача-змішувачаі, Тимків В. В. (2017)
Резніченко Т. П. - Покращення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів з мережею живлення, Войцицький А. П., Нездвецька І. В. (2017)
Фарафонов С. Ж. - Вплив різної щільності постановки ремонтних телиць в приміщенні на етологічні чинники та біохімічні показники крові (2017)
Чебанова Ю. В. - Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області (2017)
Федонюк Т. П. - Біомоніторинг водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів (2017)
Вимоги (2017)
Содержание (2017)
Костюшин В. А. - Численность малого подорлика (Aquila pomarina) в Киевской области в гнездовый период, Домашевский С. В. (2017)
Фесенко Г. В. - Розгляд згадувань і реєстрацій тинівки сибірської (Prunella montanella (Pallas, 1776) в Україні, Пекло О. М., Полуда А. М., Шибанов С. Ю. (2017)
Цвелых А. Н. - Орнитофауна изолированных искусственных древесных насаждений в степной зоне Крымского полуострова и ее исторические изменения (2017)
Черничко И. И. - Птицы водно-болотного угодья Мелководная часть Утлюкского лимана (Северо-Западное Приазовье), Дядичева Е. А., Попенко В. М., Черничко Р. Н. (2017)
Винтер С. В. - О дуэтах серых журавлей в период размножения, Горлов П. И., Шевцов А. А. (2017)
van der Winden J. - Male and female Black terns choose different prey types for chick provisioning, Poot Martin (2017)
Горлов П. И. - Сезонные миграции птиц в междуречье Домузлы и Корсака (Приазовский р-н, Запорожская обл.) в свете расположенной здесь ветровой станции: новые технологии на службе у полевой орнитологии, Анненков А. Б., Сиохин В. Д., Сидоренко А. И. (2017)
Дядичева Е. А. - К вопросу о миграциях куликов на острове Джарылгач (2017)
Полуда А. М. - О миграционном статусе некоторых воробьинообразных птиц (Passeriformes) фауны Украины (2017)
Андрющенко Ю. А. - Современное состояние зимовок гусеобразных в Сивашском субрегионе, Попенко В. М., Черничко Р. Н., Андрющенко А. Ю. (2017)
Брезгунова О. О. - Розподіл та чисельність садової горлиці (Streptopelia decaocto) у гніздовий період на території м.Харькова, Літинський М. С., Літинська Ю. В., Сінна О. І. (2017)
Костюшин В. А. - Птицы водно-болотного комплекса прудов и малых водохранилищ Киевской области (2017)
Фесенко Г. В. - Зміни у таксономічному складі вітчизняної орнітофауни за останнє десятиріччя, Шидловський І. В. (2017)
Попенко В. М. - Гнездование розового фламинго (Phoenicopterus roseus) в Украине, Андрющенко Ю. А. (2017)
Харлашин П. С. - Оцінка ступеню впливу дезарсенації сталі 10Г2Б на її структуру та властивості, Гаврилова В. Г., Григор’єва М. О. (2017)
Чичкарев Е. А. - Моделирование процессов удаления неметаллических включений в промежуточном ковше слябовой МНЛЗ, Алексеева В. А. (2017)
Назюта Л. Ю. - Влияние режима внепечной обработки на степень усвоения бора при выплавке низколегированных конструкционных сталей, Федорова Е. В., Хавалиц Ю. В. (2017)
Назюта Л. Ю. - К вопросу о раскислительной способности бора и ее влияния на технологию микролегирования, Федорова Е. В., Хавалиц Ю. В. (2017)
Зурнаджи В. И. - Фазово-структурное состояние и механические свойства стали 60С2ХФА в состоянии Q-n-P-T обработки, Ефременко В. Г., Матвиенко В. Н., Брыков М. Н., Цветкова Е. В., Ксенита М. А. (2017)
Білик О. Г. - Структурні макроаномалії покриття, наплавленого порошковою стрічкою ПЛ АН-111, Єфременко Б. В. (2017)
Рябикина М. А. - Зависимости "состав-свойство" для низколегированной стали S355J2, Ставровская В. Е., Ксенита М. А. (2017)
Хаджинов Е. А. - Оптимизация технологии сушки и нагрева сталеразливочных ковшей на МК "Азовсталь", Хаджинов А. С., Христенко М. А., Пшеничный А. С. (2017)
Філіпщук О. М. - Визначення допустимого солевмісту водомазутних емульсій (2017)
Корнієнко В. С. - Вплив забруднення поверхонь нагрівання на інтенсивність теплопередачі в утилізаційних котлах при спалюванні водопаливних емульсій (2017)
Лещинский Л. К. - О влиянии энтальпии и вязкости расплава сварочной ванны на формирование зоны проплавления, Матвиенко В. Н.Юрченко И. В., Сухов Н. С., Сопов А. С., Руснак А. С., Медведь П. В. (2017)
Максимова С. В. - Влияние основного материала на структурообразование паяных швов алюминидов никеля и титана, Мясоед В. В. (2017)
Щетинин С. В. - Природа образования подрезов, Щетинина В. И., Никитенко П. В., Коваль А. В. (2017)
Самотугин С. С. - Оптимизация конструкции плазмотрона для поверхностной модификации стальных изделий, Гагарин В. А., Мазур В. А. (2017)
Коноваленко В. В. - К расчету горизонтальной жесткости винтовых цилиндрических пружин, Пополов Д. В., Зайцев Г. Л., Засельский И. В. (2017)
Мазур С. В. - Рух рідини по канавці у вигляді спіралі Архімеда обертового кільця торцевого ущільнення підвищеної герметичності, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Степанюк А. А. (2017)
Стрілець В. М. - Конструкція, принцип роботи і статичний розрахунок пружного вала карданної передачі, Стрілець О. Р., Бондарук А. А., Сенніков О. С. (2017)
Бурлаков В. И. - Анализ методов обработки деталей свободным абразивом (2017)
Карпенко Т. Н. - Энергетический метод некоторых динамических прочностных расчетов, Танасиенко П. С., Федорова С. Р. (2017)
Кривоносов В. Е. - Скоростная характеристика фронта напряжения как информационного параметра в системах диагностики и защиты рентгеновского компьютерного томографа, Злепко С. М., Павлов С. В. (2017)
Бурлака В. В. - Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с использованием низкочастотных магнитных полей, Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Скосырев В. Г. (2017)
Поднебенная С. К. - Источник питания машины контактной сварки с улучшенной электромагнитной совместимостью, Бурлака В. В., Гулаков С. В., Скосырев В. Г. (2017)
Даєв М. В. - Дослідження розповсюдження викривлення потужності електроенергії на ділянці електроспоживання зі зварювальною установкою, Дерев’ягін В. В., Бялобржеський О. В. (2017)
Яндульський О. С. - Координоване регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2017)
Зиновченко А. Н. - Измерение аргумента напряжения обратной последовательности в методе многофазного выпрямления, Гаркуша Г. Г. (2017)
Чаплыгин Е. А. - Особенности электромагнитных процессов при индукционном нагреве ферромагнетиков плоским круговым многовитковым соленоидом, Барбашова М. В., Сабокарь О.С., Рябуха И. С. (2017)
Дьяченко М. Д. - Обзор каналов передачи данных для системы мониторинга городской распределительной сети среднего и низкого напряжения (2017)
Кравченко В. П. - Мережа доменного газу металургійного комбінату як об’єкт керування (2017)
Рудик А. В. - Зв'язок точності оцінювання постійної складової похибки МЕМС акселерометрів з варіацією Алана (2017)
Хлєстова О. А. - Інтерактивне навчання питанням екології на основі веб-квесту, Левицька Т. А. (2017)
Левицька Т. А. - Модулювання прогнозування фондових ринків з використанням нейромереж, Романов К. Г. (2017)
Лобова К. В. - Моделювання впливу термічної обробки на масу котунів за технологічними зонами випалювальної машини (2017)
Парунакян В. Э. - Повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта в процессе материалодвижения металлургических предприятий, Маслак А. В. (2017)
Гнатов А. В. - Умные дороги, как основа ресурсосберегающих технологий в транспортной инфраструктуре, Аргун Щ. В., Киценко О. Р. (2017)
Бурлакова Г. Ю. - Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень, Данилова Т. Г. (2017)
Волошин В. С. - Оценка рисков безопасности труда на металлургическом предприятии, Елистратова Н. Ю., Бурко В. А. (2017)
Костенко Т. В. - Совершенствование индивидуальных противотепловых средств защиты спасателей, Костенко В. К., Александров С. Н. (2017)
Коцюба І. Г. - Дослідження обсягу накопичення та морфологічного складу твердих комунальних відходів міського звалища, Лико С. М., Лефтер Ю. О. (2017)
До уваги авторів (2017)
Бойка О. А. - Використання біологічних особливостей рослин у садово-паркових композиціях, Коротка К., Нестеренко Ю. (2018)
Войтович О. М. - Еколого-генетична характеристика спорофітних та гаметофітних популяцій Ambrosia artemisiifolia L., Вальчук Т. С. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Вплив посухи та засолення на характеристики проростання насіння й інтенсивність росту проростків Сalendula officinalis L. (2018)
Домбровський К. О. - Структурна організація зоопланктону ставків парку "Перемоги" м. Запоріжжя, Джос М. С. (2018)
Домбровський К. О. - Гідробіоценоз штучного волокнистого носія в технології очищення промислових стоків, Югріна А. М. (2018)
Рильський О. Ф. - Вплив католіту і аноліту на життєдіяльність мікроорганізмів, які знаходяться під впливом важких металів, Місірук М. О. (2018)
Бовт В. Д. - Особливості показників адаптаційних можливостей організму школярів та студентів, Мельникова Ю. Д. (2018)
Гавриленко Е. О. - Динаміка показників лейкоцитарної формули крові у хворих із закритим переломом кісток гомілки, Гавриленко М. М. (2018)
Новосад Н. В. - Біохімічні та імунологічні показники крові у працівників КП НВК "Іскра", Безпалько М. С. (2018)
Ткаченко М. А. - Порівняльна характеристика процесів старіння у чоловіків та жінок (2018)
Фролов О. К. - Гематологічно-морфометричні зміни показників у щурів на фоні вливу сольового екстракту Hirudo verbena, Амінов Р. Ф., Даниленко І. Ю. (2018)
Ткач В. В. - Теоретичний опис можливості використання ванадій (ІІІ) оксигідроксиду як модифікатора катоду для визначення нітриту, Сторощук Н. М., Кушнір М. В., Іванушко Я. Г., Олівейра С. С., Ягодинець П. І. (2018)
Козелков С. В. - Аналіз умов розповсюдження радіохвиль для забезпечення технологій 4G та 5G, Коршун Н. В. (2017)
Барабаш О. В. - Математична модель мережевої рівноваги для випадку конкурентної боротьби в умовах неповної інформованості, Гайдур Г. І., Дахно Н. Б., Шевченко Г. В. (2017)
Трембовецький М. П. - Особливості архітектурного і функціонально-структурного проектування систем та мереж зовнішнього зберігання і обробки даних, Заїка В. Ф. (2017)
Бондарчук А. П. - Модель взаємодії інформаційних систем в умовах конфлікту (2017)
Торошанко Я. І. - Аналіз і моделювання різнорідного самоподібного трафіку комп’ютерних мереж, Якимчук Н. М. (2017)
Мельник Ю. В. - Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління, Мельник В. Ю. (2017)
Зибін С. В. - Підсистеми і модулі системи підтримки прийняття рішень. Алгоритми функціонування (2017)
Отрох С.І. - Шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж майбутнього, Кравченко В.І., Голубенко О.І., Загряжська М.В., Скрипнік В.В. (2017)
Ткаченко О. М. - Синтез мультисервісних мереж з використанням методів теорії ігор, Дищук А. С., Білий О. А., Нагнибіда М. К. (2017)
Колченко Г. Ф. Поскрипко Д. Ю. - Практичні аспекти мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства (2017)
Швець І. П. - Компенсаційні методи захисту від завад у безпроводовій локальній мережі (2017)
Лосєв Є. О. - Розробка алгоритму оптимального прийому багатопозиційних сигналів при невідомих апріорних даних (2017)
Лосєв М. О. - Модель комбінованої інформаційної технології обробки даних в супутниковій системі (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Сурова В. М. - Комплексні спектральні дослідження бірюзи та її основних імітацій, Гелета О. Л., Рибнікова О. А. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика синтетичної шпінел, Ємельянов І. О. (2017)
Лисенко O. Ю. - Комп’ютерна програма "Визначник гірських порід", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А., Митрохин О. В. (2017)
Нікітенко I. C. - Результати петрографічного дослідження козацьких кам’яних хрестів з Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, Старік O. В. (2017)
Фінько С. В. - Унікальні палеонтологічні колекції едіакарського періоду (635-542 млн років) у школах, гімназіях та ліцеях України (2017)
Фінько С. В. - Світова природна спадщина едіакарського періоду: проекти захисту та захищені території (2017)
The Economist: світ налаштовується на алмазний бум (2017)
Навчальний посібник "Товарознавство та експертна оцінка декоративного каміння"" (2017)
Календар виставок (2017)
Інформація (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Таран М. М. - Турмаліни Параїба: спектроскопічні, кристалохімічні та гемологічні аспекти, Науменко Є. В., Андреєв О. В. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика діамантa жовтувато-зеленого кольору, Ємельянов І. О. (2017)
Гелета О. Л. - Ринок мінеральних продуктів України: мармур мікромелений (2017)
Татарiнцев В. I. - Статистичний аналіз світового ринку необроблених алмазів та місце на ньому України (2017)
Татарiнцев В. I. - Розробка методичного забезпечення оцінки алмазної сировини та ведення бази даних про алмази для комерційних і митних цілей, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О. (2017)
Пегловский В. В. - Защита основных технологических и органолептических показателей качества изделий из природных декоративных и полудрагоценных камней (2017)
Календар виставок (2017)
Vasetsky Yu. M. - Three-Dimensional Quasi-Stationary Electromagnetic Field Generated by Arbitrary Current Contour Near Conducting Body, Dziuba K. K. (2018)
Mikhailov V. M. - Approximation of Exact Massive Solenoid Profile for Generating Pulsed Magnetic Field, Petrenko M. P. (2018)
Кучерявая И. Н. - Дефекты полупроводящего слоя по жиле и их влияние на распределение электрического поля в полиэтиленовой изоляции (2018)
Shcherba M. A. - Electric Field During Transient Process of Configuration Changing of Water Micro-inclusions in Liquid Dielectrics (2018)
Plesnetsov S. Yu. - Simulation of Electromagnetic Conversion Process Under Torsion Waves Excitation. Part 2, Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P., Suchkov G. M. (2018)
Руденко Ю. В. - Усреднение модели двухтактного преобразователя постоянного напряжения (2018)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ адекватности проектних данных трехфазных асинхронных двигателей и метод их уточнения на этой основе (2018)
Петрушин В. С. - Исследование плавного пуска асинхронного двигателя, Якимец А. М., Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2018)
Кенсицький О. Г. - Електромагнітне поле у торцевій зоні турбогенератора при зміні реактивного навантаження, Хвалін Д. І. (2018)
Жаркін А. Ф. - Комплексне покращення якості електроенергії та забезпечення електробезпеки в локальних системах електропостачання при застосуванні гібридних фільтрокомпесуючих перетворювачів, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2018)
Журахівський А. В. - Дослідження аварійних режимів каскадних трансформаторів струму за розмикання їхніх вторинних кіл, Кенс Ю. А., Равлик О. М., Ференсович Р. Я. (2018)
Черненко П. О. - Багатофакторне моделювання та аналіз електричного навантаження енергосистеми за даними довготривалої передісторії, Мартинюк О. В., Заславський А. І., Мірошник В. О. (2018)
Городжа Л. В. - Відповідність списку літератури прийнятому формату − поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) (2018)
Пам’яті академіка НАН України Г.Г. Счастлівого (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що подаються до журналу "Технічна електродинаміка" (2018)
Пащенко Ю. Є. - Проблеми та перспективи розвитку національної економіки, Любезна І. І. (2017)
Сірик А. Є. - Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку ринку туристичних послуг України (2017)
Сушко М. Ю. - Аналіз впливу державної антикризової політики на промислову галузь України (на прикладі промислового комплексу Запорізького регіону) (2017)
Порохня В. М. - Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі, Радєва М. М., Кузнецов В. І. (2017)
Порохня В. М. - Методологістичний підхід до моделювання часових параметрів розвитку структури та властивостей малого підприємства, Шерстенников Ю. В. (2017)
Круглікова В. В. - Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг li-fi на світовому ринку (2017)
Погайдак О. Б. - Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах, Шерстюк Р. П., Вівчар О. І. (2017)
Антонюк А. А. - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Сьомченко А. А. (2017)
Вагілевич А. А. - Використання методології скринінгу в процесі обґрунтування податкових методів державного регулювання національної економіки (2017)
Дороніна О. А. - Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України, Якименко К. П. (2017)
Морщ Я. І. - Реалізація фіскальної та соціальної політики України: точки дотику з реальністю (2017)
Дугієнко Н. О. - Еколого-економічні проблеми використання земель у сільському господарстві України, Дьякова С. І. (2017)
Сьомченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в Україні, Патенко І. В. (2017)
Боубаа А. - Відношення досліджень та розробок (r&d) до появи нових продуктів, Буаіта С. Е. (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Беліченко O. П. - Узагальнення результатів комплексних гемологічних і мікроскопічних досліджень дорогоцінного каміння другого, третього порядку з колекції ДГЦУ, Деревська К. І., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика таафеїту, Ємельянов І. О., Беліченко O. П. (2017)
Лисенко O. Ю. - Пріоритети у розвитку нових інформаційних технологій в освіті, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А. (2017)
Куцевол М. - Мінералогічні методи під час діагностики імітації ейлатського каменю (2017)
Гелета О. Л. - Основні підходи щодо запровадження класифікації коштовного і декоративного каміння, гармонізованої відповідно до світового досвіду, Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Сурова В. М., Нестеровський В. А., Вижва С. А. (2017)
Гелета О. Л. - Експериментальна оцінка стійкості до вивітрювання лабрадоритів з родовищ Українського щита, Ільченко Т. А., Ляшок В. І., Сергієнко I. А., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2017)
Беліченко O. П. - Розроблення проекту національного cтандарту "Бурштин у сировині. Загальні технічні умови", Євдокимов Д. М., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2017)
Бєлєвцев О. Р. - "Лабораторна книга CIBJO" – базові засади компетентності гемологічних лабораторій, Андреєв О. О., Cергієнко І. А., Ємельянов І. О., Грущинська О. В. (2017)
Фінько С. В. - Лабораторія едіакарських організмів Національного Едіакарського Центру – волонтерська ініціатива в умовах корупційного олігархічного капіталізму (2017)
Календар виставок (2017)
Інформація (2017)
Березівська Л. Д. - До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України: здобутки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в науково-інформаційному забезпеченні освіти (2012–2016) (2017)
Білоус В. С. - Інтеграція науки у світовий інформаційний простір: роль та місце бібліотеки вищого навчального закладу (2017)
Волобуєва І. І. - Поняття патріотизму в українській педагогічній науці (2017)
Бондар Л. М. - Формування фонду шкільної бібліотеки літературою з питань національно-патріотичного виховання (2017)
Бондарчук О. Б. - Бібліотечний ресурс – складова частина інформаційного простору (2017)
Дунаєва Л. М. - Ретроспективна каталогізація періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: технологічний підхід (2017)
Зоріна Н. Є. - Авторитетні файли: місце і роль в умовах формування єдиного інформаційного простору, Коваленко С. Г. (2017)
Мацібора Н. Г. - Шкільна бібліотека: організація документного ресурсу (2017)
Помчалова О. Г. - Довідково-пошуковий аппарат наукової бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки: історія й сьогодення (2017)
Грудініна Н. Д. - Список використаних джерел як важлива складова частина наукової публікації (2017)
Гордієнко А. І. - Патріотичне виховання у бібліотеці для дітей: традиції, досвід та сучасний стан (2017)
Книш А. М. - Краєзнавча робота наукової бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка як складова патріотичного виховання студентської молоді (2017)
Скаченко О. О. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді: вимоги сучасності (2017)
Вараксіна Н. В. - Програмно-технологічні інструменти для репрезентації рідкісних книг: досвід використання (2017)
Васильєв О. В. - Порівняльний аналіз інформаційної цінності провідних інфомаційних систем (сегмент педагогічних наук), Чьочь В. В. (2017)
Держевецька М. А. - Системи управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства (2017)
Захарченко В. І. - Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні, Балахонова О. В., Аль-Шаргі Ф. М. (2017)
Кулько-Лабинцева І. В. - Аналіз основних засобів у системі управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування (2017)
Лівошко Т. В. - Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні (2017)
Потьомкін Д. М. - Формування напрямів інноваційного розвитку підприємств гостинно-ресторанного господарства (2017)
Шмиголь Н. М. - Алгоритм індикативного моделювання руху майбутніх грошових потоків інвестиційного проекту сонячної електростанції, Антонюк А. А., Згуровський С. Є. (2017)
Ахромкін Є. М. - Управління підприємством за цілями в умовах трансформації регіону на шляху до сталого розвитку (2017)
Зикіна В. О. - Аналіз використання трудового потенціалу як фактора впливу на продуктивність праці (2017)
Лищенко О. Г. - Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами, Самарська І. М. (2017)
Остапенко В. В. - Вплив використання понять "кадри" та "персонал" на результати економічної діяльності, організацію виробництва й наукові дослідження (2017)
Пожуєва Т. О. - Проблеми та перспективи розвитку експортного потенціалу суб’єкта господарювання (2017)
Соломіна В. Г. - Механізм формування фінансової безпеки підприємства (2017)
Ткаченко А. М. - Формування механізму управління персоналом промислових підприємств, Сепета В. В. (2017)
Чухраєва Н. М. - Сутність та структура експортного потенціалу промислових підприємств (2017)
Дятлова Ю. В. - Механізми глобального регулювання фінансової системи (2017)
Пивоваров М. Г. - Розширення інтеграції промисловості з інституцією малого і середнього підприємництва України, Хижняк О. С. (2017)
Сачовський І. М. - Щодо особливостей розвитку фермерських господарств на Івано-Франківщині (2017)
До уваги авторів (2017)
Vissani F. - Joint analysis of Borexino and SNO solar neutrino data and reconstruction of the survival probability (2017)
Waheed M. O. - Determination of the 108-112Pd isotopes identity using interacting boson model, Sharrad F. I. (2017)
Поворозник О. М. - Взаємодія α + (2Н, 3Н, 3Не) та незв’язані стани ядер з А = 5, Горпинич О. К. (2017)
Гулік В. І. - Моделювання розподілу палива у внутрішній швидкій зоні двозонного підкритичного ядерного реактора (2017)
Процак В. П. - Динаміка фізико-хімічних форм знаходження радіонуклідів у донних відкладеннях водойми-охолоджувача ЧАЕС після їхнього осушення: 1. Модельний експеримент, Одінцов О. О., Хомутінін Ю. В., Журба М. А., Прокопчук Н. М., Кашпаров В. О. (2017)
Талько В. В. - Віддалені радіобіологічні ефекти у щурів унаслідок опромінення радіоізотопами 131I in utero, Липська А. І., Дрозд І. П., Прохорова Є. М., Бойко О. А., Ватліцова О. С., Альохіна С. М., Плескач О. Я., Литвинець О. М. (2017)
Tukalenko Ye. V. - Neurobiological effects due to intrauterine exposure of rats with 131I, Prokhorova Ye. M., Atamanuk N. P., Dmitrieva I. R., Tubaltseva І. I., Drozd І. P., Lypska А. I., Talko V. V. (2017)
Хомутинин Ю. В. - Прогнозирование содержания 129I в луговом разнотравье пастбищ Коростенского и Народичевского районов, Кашпаров В. А., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В. (2017)
Abd El-Halim E. S. - Excessive lifetime cancer risk and natural radioactivity measurements of granite and sedimentary rock samples, Walley El-Dine N., El-Bahi S. M., El-Aassy I. E., El-Sheikh E. M., Al-Abrdi A. M. (2017)
Bugai D. - Groundwater monitoring and modelling of the "Vector" site for near-surface radioactive waste disposal in the Chornobyl exclusion zone, Skalskyy A., Haneke K., Thierfeldt S., Nitzsche O., Tretyak A., Kubko Yu. (2017)
Атті Д. - Характеризація черенковського кварцового детектора на спектрометрі LEETECH, Барсук С., Безшийко О., Бурмістров Л., Чаус А., Кола П., Федорчук О., Голінка-Безшийко Л., Каденко І., Крилов В., Кубицький В., Лопез Р., Монар Х., Родін В., Тітов М., Томассіні Д., Варіола А. (2017)
Барановський О. І. - Чинники функціонування та визначення масштабів і перспектив розвитку фінансового сектору, Барановська В. Г. (2017)
Левченко В. П. - Стратегічні напрями поліпшення інструментарію державного регулювання і нагляду за ринком небанківських фінансових послуг України (2017)
Малафєєв Т. Р. - Система гарантування вкладів фізичних осіб як чинник економічної безпеки банківської діяльності в Україні, Лихобабіна Л. О. (2017)
Зварич М. С. - Інструментарій аналізу впливу фінансової безпеки на добробут домогосподарств в Україні (2017)
Журавка Ф. О. - Науково-методичний підхід до визначення місця валютного регулювання в системі державної економічної політики України (2017)
Кліщук О. В. - Вплив валютної лібералізації на волатильність валютного курсу в Україні (2017)
Садовяк М. С. - Економічні методи державного регулювання інвестиційних процесів у житловому будівництві (2017)
Тяжкороб І. В. - Обґрунтування і вибір соціально-економічних пріоритетів розвитку регіону (2017)
Момот О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на транснаціоналізацію банківської діяльності (2017)
Рисін М. В. - Шляхи впровадження інноваційних банківських продуктів в умовах глобалізації, Федюк І. В. (2017)
Лісняк А. Є. - Чинники фінансової безпеки банків (2017)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу витрат, доходів i фінансових результатів, Мірошник О. Ю., Сулименко К. С. (2017)
Шубіна С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства, Піскунов Р. О., Любимова С. С. (2017)
Шубіна С. В. - Комплексний аналіз основних засобів промислового підприємства, Малахов В. А., Літвінцева Н. С. (2017)
Кійко Ю. Т. - Методичні прийоми і процедури проведення внутрішнього аудиту діяльності банку (2017)
Ноздріна Л. В. - Безпека проектів у контексті сталого розвитку (2017)
Григорська О. С. - Методичні підходи до оцінки фінансової ефективності державно-приватного партнерства (2017)
Хохлова О. А. - Особливості формування економічної компетентності у майбутніх фахівців хімічної промисловості України в ринкових умовах (2017)
Белькова С. В. - Масова культура: еволюція досліджень та форм (2017)
Бондаренко І. С. - Постнекласичні практики інтерпретації соціально-комунікаційної системи (2017)
Вовк Н. С. - Електронні інформаційні ресурси архівних порталів України та Польщі: порівняльний аналіз (2017)
Данча Л. І. - Правова відповідальність у системі соціальної відповідальності ЗМІ (2017)
Комова М. В. - Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії (2017)
Куля А. Е. - Глобальне стеження як синдром інформаційного суспільства (2017)
Рижко О. М. - Право на творчість і плагіат (2017)
Холод О. М. - Трансгресивна тенденція розвитку соціальних комунікацій у теорії валентини Ільганаєвої (2017)
Бондаренко Т. Г. - Вербальні технології формування медіааудиторії (2017)
Гиріна Т. С. - Україномовне радіо в інонаціональному культурному середовищі США (2017)
Гоян В. В. - Телебачення Deutsche Welle: 25 років від супутника до онлайн, Гоян О. Я. (2017)
Журавльова О. А. - Радянське іномовлення періоду "Перебудови" на прикладі "Радіо Київ" (2017)
Іщенко А. І. - Київська студія телебачення: від першої телевізійної трансляції до регулярного телемовлення (1939 – 1957 рр.) (2017)
Кліщ А. В. - Інтелектуальна публіцистика: до природи поняття (2017)
Макарчук О. Г. - Пошук джерел фінансування опозиційних партійних видань (на прикладі західноукраїнського радикального часопису "Народ" (1890 – 1892 рр.)) (2017)
Мірошниченко П. В. - Квоти в українському радіоефірі в контексті мовної політики держави (2017)
Нємцева О. О. - Інструментарій інформаційно-психологічного впливу телебачення (2017)
Прикидько О. М. - Соціально-демографічна характеристика аудиторії новинного інтернет-телебачення в україні (2017)
Холод Г. Я. - Специфіка театрально-критичних публікацій, розміщених у газеті "Кіно-тиждень" за 1927 рік (2017)
Блинова Н. М. - Специфіка редагування конвергентних ЗМІ (2017)
Поберезська Г. Г. - Роль редактора у виборі матеріалу для медичних фахових журналів, Щанкина О. Є. (2017)
Бузулук О. С. - Розвиток електронного урядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради (2017)
Бурлаков О. В. - Динаміка зміни громадської думки та її вплив на місцеве самоврядування (за матеріалами опитування мешканців м. Маріуполь), Нищик Г. В. (2017)
Киричок А. П. - Особливості дослідження кризових комунікацій у країнах СНД (2017)
Ольшанська А. Г. - Розробка комунікаційно-контентної стратегії бренду суб’єктів мистецтва (2017)
Петрушка А. І. - Ресурси Swot-аналізу в моделюванні масмедіа (2017)
Піменов В. Г. - Інноваційні PR-технології в туристичній галузі Харківщини (2017)
Рак О. Ю. - Медіакомунікаційна "німота" українських пізнавальних телепрограм на розвиток мислення соціуму (2017)
Яблоновська Н. В. - Доба Web 2.0. та художня література: нові формати існування та просування (2017)
Володимиру Володимировичу Різуну – 60! (2017)
Відомості про авторів (2017)
Архипкiна Т. Л. - Рiвнi фолiєвої кислоти та гомоцистеїну в кровi у жiнок, хворих на синдром полiкiстозних яєчникiв, та динамiка цих показникiв пiд впливом фолатної терапiї, Караченцев Ю. I., Бондаренко В. О., Любимова Л. П. (2016)
Gabisoniia T. N. - Adipocytokine changes in patients with stable angina and obesity, Kravchun P. P., Pashtiani R. V. (2016)
Ковалёва Ю. А. - Влияние ожирения на маркеры воспаления у больных стабильной стенокардией (2016)
Леженко Г. О. - Можливостi прогнозування розвитку артерiальної гiпертензiї у дiтей, хворих на ожирiння, Гладун К. В. (2016)
Лучицький В. Є - Тестостеронзамiсна терапiя у чоловiкiв, хворих на цукровий дiабет 2 типу iз синдромом недостатностi тестостерону, Лучицький Є. В., Тронько М. Д. (2016)
Ryndina N. G. - Iron metabolism, erythropoiesis and immune inflammation in anemic patients with chronic heart failure in the presence of diabetic nephropathy, Kravchun P. G. (2016)
Ткачук Е. Ю. - Клиническая диагностика нарушений акта мочеиспускания у больных сахарным диабетом, Кравчун Н. А. (2016)
Волкова Ю. В. - Активнiсть альдегiддегiдрогенази в тканинах внутрiшнiх органiв щурiв за умов змiни андрогенної насиченостi, Плехова О. I., Сухова Л. Л., Козлова О. С. (2016)
Загайко А. Л. - Вплив флавоноїдiв на змiни гормонального тла за експериментального метаболiчного синдрому, Брюханова Т. О., Шкапо А. I. (2016)
Кметь Т. I. - Рання та вiдстрочена реакцiя бiлка BCL-2+ в нервових i глiальних клiтинах кори лобової частки пiвкуль головного мозку щурiв з експериментальним цукровим дiабетом на гостре порушення кровообiгу в басейнi сонних артерiй (2016)
Кравчун Н. А. - Доказательная база клинического применения ситаглиптина. 10 лет на рынках мира (2016)
Кравчун Н. А. - Клинический случай липоатрофического диабета Лоренса, Чернявская И. В., Земляницына О. В., Романова И. П. (2016)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї" (П’ятнадцятi Данилевськi читання) 10–11 березня 2016 року (2016)
"Стан ендокринологiчної служби в регiонах: проблемнi питання та шляхи їх вирiшення". Семiнар-нарада головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", (7–8 квiтня 2016 року, м. Харкiв) (2016)
Панькiв Володимир Iванович (до 60-рiччя з дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Ніколенко Л. Т. - Освіта впродовж життя: вміння вчитися - ключова компетентність педагога (2017)
Білик Н. І. - Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя, Галич О. Г. (2017)
Бабко Т. М. - Технології самоменеджменту як важливий чинник підготовки керівника освітнього закладу (2017)
Чернігівська Я. В. - Управління розвитком потенціалу педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти на основі адаптивного управління, Кравченко Г. Ю. (2017)
Свєртнєв О. А. - Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти (2017)
Бєляєва О. М. - Педагогічні здібності: витоки і сучасний стан дослідження у психолого-педагогічній літературі (2017)
Винничук Р. В. - Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської освіти післядипломна освіта (2017)
Курінна А. Ф. - Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації, Присяжнюк Ю. С. (2017)
Приходько В. М. - Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами, Приходько М. І. (2017)
Гельжинська Т. Я. - Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Ястребова В. Я. - Впровадження курсу "Проектний менеджмент" у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду роботи) (2017)
Карапетян А. О. - Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання (2017)
Балацька О. Л. - Підвищення ефективності навчання cтудентів комп’ютерних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуванням: урахування стилю навчання особистості, Дмитренко О. В., Бабаш Л. В. (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця (2017)
Бондаренко І. С. - Теорія соціоінженерного розвитку в контексті аналізу комунікаційних технологій (2017)
Брадов В. В. - Конкуренція як регулятор медіаринку: теоретичний аспект (2017)
Данча Л. І. - Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент (2017)
Киричок А. П. - Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки ХХІ ст. (історичні та теоретичні аспекти) (2017)
Рижко О. М. - Способи вчинення плагіату (2017)
Стародуб С. А. - Конфлікт як складова масовокомунікаційних процесів у сучасному глобальному суспільстві (2017)
Холод О. М. - Концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій (історико-порівняльний аналіз) (2017)
Баранецька А. Д. - Масмедійна комунікація: соціокультурні чинники реалізації діалогу (2017)
Гиріна Т. С. - Технології презентації системи сучасного радіомовлення (2017)
Гоян В. В. - Управління радіостанцією як творчий процес, Гоян О. Я. (2017)
Кліщ А. В. - Когнітивний фрейм "Україна" в публіцистичному доробку Романа Рахманного (2017)
Макарчук О. Г. - Політичні оголошення та комерційна реклама в радикальних партійних ЗМІ Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2017)
Мельничук Ю. Г. - Висвітлення газетою "Буковина" (1885 – 1910) проблемних питань у Буковинській православній церкві, Гринівський Т. С. (2017)
Холод Г. Я. - Фейлетони газети "Кіно-тиждень" (1927): проблемно-тематичний і художній аспекти, класифікація (2017)
Поберезська Г. Г. - Антропоцентричність офіційно-ділового тексту (2017)
Пономаренко Л. Г. - Особливості підготовки навчальних видань для вищої школи, Сердюк Є. М. (2017)
Фіголь Н. М. - Синтаксис фахового електронного тексту (2017)
Балюн О. О. - Актуальні тренди в розвитку світового телевізійного ринку (2017)
Бондаренко Т. Г. - Регіональна практика організації передплатної кампанії в контексті формування аудиторії (2017)
Гусєв А. В. - Особливості PR-комунікації футбольних клубів у соціальних мережах (2017)
Досенко А. К. - Стримінг як соціальнокомунікаційний процес (2017)
Кашпур А. О. - Роль формування репутації компанії в подоланні кризових ситуацій (2017)
Костюк В. В. - Специфіка процесу аргументації в блогах українських аналітиків, Ненадов А. О. (2017)
Яненко Я. В. - Упаковка як складова рекламних комунікацій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кушнір Р. М. - Про розвиток досліджень термомеханічної поведінки термочутливих тіл, Попович В. С., Процюк Б. В. (2016)
Калиняк Б. М. - Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл, Токовий Ю. В., Ясінський А. В. (2016)
Нитребич З. М. - Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом, Маланчук О. М. (2016)
Ісарюк І. М. - Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженнями, Пукальський І. Д. (2016)
Прокіп В. М. - Структура матриць рангу один над областю головних ідеалів відносно перетворення подібності (2016)
Безкоровайна Л. Л. - Геометричні аспекти аналітичних функцій (2016)
Літинський С. В. - Про поєднання перетворення Лаґерра і методу граничних елементів для розв’язування інтегральних рівнянь з ядром із запізненням, Музичук Ю. А., Музичук А. О. (2016)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге - Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. II. Неявные методы (2016)
Немировский Ю. В. - Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. II. Прикладные задачи, Бабин А. И. (2016)
Чумак К. А. - Ефективний контактний термоопір регулярно текстурованих тіл за наявності міжконтактного теплопровідного середовища та явище термічної ректифікації, Мартиняк Р. М. (2016)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області, Івасько Н. М. (2016)
Hashemi M. - The influence of temperature on the cyclic properties of the transversely isotropic nanocomposite system under kinematic harmonic loading, Zhuk Y. A. (2016)
Шевченко В. П. - Нелінійні другі гармоніки локалізованих хвиль зсуву в анізотропному шарі між анізотропними півпросторами за умов неідеального контакту, Жоголева Н. В. (2016)
Андрейків О. Є. - Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища, Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. (2016)
Белла М. В. - Гіперпосилання як структурний елемент мережевої комунікації (2017)
Бондаренко І. С. - Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках (2017)
Данча Л. І. - Свобода та відповідальність масмедіа як чинники функціонування соціально-комунікаційних систем (2017)
Киричок А. П. - Історіографічний аналіз російсько-української інофрмаційної війни (2017)
Комова М. В. - Дефініційні межі терміна "факт" (2017)
Нетреба М. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження візуалізації інформації як засобу поширення ділової преси, Кащишин І. Я. (2017)
Рижко О. М. - Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект (2017)
Стародуб С. А. - Візуалізаційні елементи отримання інформації в умовах інформаційно-комунікаційних процесів (2017)
Холод О. М. - Ідентифікація процесів пізнання в моделях соціальних комунікацій (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу (2017)
Шевченко О. В. - Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України (2017)
Бондаренко Т. Г. - Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії (2017)
Гиріна Т. С. - Соціально-комунікаційні вектори трансформації радіомовлення в контексті мобільної журналістики (2017)
Гусєва О. О. - Журналістика – "Четверта влада" чи невільниця влади? (Сергій Довлатов і радянська журналістика) (2017)
Євтушенко О. М. - Специфіка репрезентації медіаобразу жінки (на матеріалах газети "День"), Сидорко С. В. (2017)
Кліщ А. В. - Особливості вираження авторського "Я" в публіцистичних творах Романа Рахманного (2017)
Коваль С. В. - Візуальний користувацький контент у регіональних медіа (2017)
Ковальчук О. О. - Використання паралінгвістичних способів для передачі оціночної інформації в медіатекстах журналу "Коммунарка Украины" (1920 р.) Та його українізованого варіанта – "Комунарка України" (1934 р.): порівняльний аналіз (2017)
Макарчук О. Г. - Контент-стратегія рубрики "Всячина" в першому україномовному виданні "Зоря Галицка" (1848 – 1850) (2017)
Пономаренко Л. Г. - Інфографіка на сайтах українських інформаційних агентств, Рибакова І. В., Самсика М. І. (2017)
Собокар І. І. - Жанрово-тематичний аспект сатиричного журналу "Перець" часів сталінізму (2017)
Усманова О. В. - Книжкові проекти газети "День" – лабораторія української історії (2017)
Холод Г. Я. - Фейлетони "Кіно-газети" (1928 – 1929): проблемно-тематичний і художній аспекти (2017)
Шмига Ю. І. - Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури, Шмига О. Д. (2017)
Голік О. В. - Сучасні форми основного рекламного тексту (2017)
Грицюта Н. М. - Компаративний аналіз зарубіжних концепцій етики PR, Геселева К. О. (2017)
Доценко К. О. - Специфіка побудови дитячих образів реклами в журналі "Мой малыш": тематика й жанри, Іванець Т. О. (2017)
Чекалюк В. В. - Роль медіафахівців у іміджуванні (2017)
Яненко Я. В. - Образи героя-новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Буряченко О. В. - Репутація політичної партії: сутність та чинники формування, Корнієнко В. О. (2017)
Бухтатий О. Є. - Стратегічні завдання формування державної інформаційної політики в умовах єропейської інтеграції (2017)
Вакулич В. М. - Вплив медіа на розвиток політичних процесів у суспільстві (на прикладі Української революції гідності 2013 – 2014 років) (2017)
Дем’яненко Б. Л. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (продовження) (2017)
Каландирець Ю. - Півострів Крим: об’єкт конфронтації в Російсько-Українських відносинах, Остапчук О. О. (2017)
Кузуб Г. Д. - Зміни до Конституції України щодо децентралізації як основа нормативно-правової бази реформи (2017)
Намонюк Ч. І. - Український досвід протидії Російській гібридній війні, Оганян М. М. (2017)
Чирков О. А. - Тенденції сучасного етноструктурного розвитку Українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської федерації проти України (2017)
Шевченко Р. О. - Еволюція політичної системи Молдови в 1990-2010 рр.: сучасне становище (2017)
Шевченко Р. О. - Політична система Молдови (парламент, уряд, місцеві органи влади) в 1965-1985 рр. (2017)
Яценко Б. Г. - Вплив Російської федерації на релігійну політику Української Православної Церкви Московського Патріархату (2017)
Висовень О. І. - Вплив етнополітичних процесів на становище Християнських конфесій (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) (на прикладі громад євангельських Християн-Баптистів) (2017)
Грудевич Т. В. - Проблема збереження етнічності у листуванні М. І. Сікорського: міжнародний вимір (2017)
Жам О. М. - Міжнародне млинологічне товариство (Tims) й українська млинологічна асоціація, їх роль в ідентифікації джерел з етнічності та популяризації України в сучасному Євроатлантичному просторі (2017)
Ковач Л. Л. - Українсько-Польські відносини в умовах сучасних викликів (2017)
Коцур В. В. - Україна в умовах етнополітичних впливів першої половини 199о-х років: проблеми, тенденції, пошук шляхів розв’язання (2017)
Коцур Л. М. - Тактика посилення Російського впливу на етнонаціональну сферу України у другій половині 1990-х рр. (2017)
Потапенко Р. М. - Науково-освітня інтелігенція України в умовах перебудови: пошук національно-освітньої парадигми (2017)
Тарапон О. А. - Ціннісні орієнтири в Радянській Україні 1920 – 1930-х рр.: політико-ідеологічні та соціокультурні виміри (2017)
Ткаченко В. М. - Писанка в контексті етнічної самоідентичності: історія та сучасність (2017)
Фігурний Ю. С. - Роль Української Національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних та етнокультурних процесах (2017)
Шкіра М. В. - Музей народної архітектури та побуту середньої Наддніпрянщини національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" – як дієвий елемент збереження української етнічності у постбіполярній міжнародній системі (за матеріалами книги відгуків та пропозицій), Шкіра Н. М. (2017)
Белла М. В. - До питання про комунікаційну природу віртуальних спільнот (2017)
Бондаренко І. С. - Перші методологічні моделі соціального інжинірингу та їх комунікаційні стратегії (2017)
Вербицька Х. І. - Світова глобалізація та медіа: синхронізація в національному вимірі (2017)
Ковпак В. А. - Когнітивне моделювання смислоформування ідеї нації післявоєнної української еміграції в загальній системі медіа-сфери: аналіз сценаріїв як націоідентифікаційна практика (2017)
Кремпова Л. О. - Явище універбації в межах соціальної словниково-комунікаційної системи (2017)
Михайлова Ю. В. - Етична проблема розміщення замовних матеріалів у регіональних медіа, Нетреба М. М. (2017)
Холод О. М. - Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії (2017)
Shmyha Y. - Scientific and theoretical principles of genres in modern advertology (2017)
Абрамова І. Г. - Репрезентація театрального дискурсу на сайті газети "Сегодня" (2017)
Баранецька А. Д. - Зміна лексичних пріоритетів концептосфери "Українська ментальність" на сторінках газети "Запорізька правда" 2013 – 2017 рр., Кондрико А. А., Романюк Н. М. (2017)
Бутиріна М. В. - Журналістика співучасті: міра відповідальності та правові засади, Чередник І. О. (2017)
Варех Н. В. - Концепт "Migration" у медіа-дискурсі якісної британської преси (2017)
Вербицький П. С. - Фрагментація контенту як чинник впливу на аудиторію (2017)
Гаркавенко Ю. С. - Гетеростереотипізація української культури в якісних друкованих ЗМІ великобританії та франції як ознака перехідності (за матеріалами публікацій на літературну тематику) (2017)
Гиріна Т. С. - Комплексний розвиток аудіовізуального контенту в умовах забезпечення інформаційної безпеки держави (2017)
Гоян В. В. - Мовна культура телерадіожурналіста, Гоян О. Я. (2017)
Іванюха Т. В. - Особливості репрезентації музичного дискурсу в українській масовій пресі (2017)
Кліщ А. В. - Метод семантичного диференціалу в дослідженні публіцистики національно-патріотичного спрямування (на прикладі авторського доробку Романа Рахманного) (2017)
Кобинець А. В. - Ідеологічні компоненти в контексті щоденної подачі інформації на шпальтах газет "Рада" (1906 – 1914) та "Нова рада" (1917 – 1919) (2017)
Ковальчук О. О. - Проблемно-тематичний і жанровий контент журналу "Жінка" (2017)
Костюк В. В. - Національно-культурний дискурс на шпальтах газети "День", Костюк Ю. В., Усманова О. В. (2017)
Любченко Ю. В. - Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики, Сіріньок-Долгарьова К. Г. (2017)
Мальована Ю. Г. - Функціональні та процесуальні аспекти медіакомунікативного простору сучасної україни, Руднєва А. О. (2017)
Мірошниченко П. В. - Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування (2017)
Немеш А. М. - Взаємодія Amnesty International із національними засобами масової інформації (2017)
Носко А. М. - Концепт "Безпека" в новинах регіональних ЗМК (2017)
Пирогова К. М. - Пара- та метатекстуальність в українських медіа-текстах (2017)
Плеханова Т. М. - Експресивні засоби мови політичного дискурсу регіональної преси (2017)
Полякова Г. О. - Концептуальний метафоричний аналіз теми впо на шпальтах запорізької преси (газета "Суббота плюс") (2017)
Полякова Г. О. - Типологія літературних дискурсів у медіа-текстах (сайт www.segodnya.ua) (2017)
Рогова Т. А. - Інноваційні технології під час викладання курсів з телевізійної журналістики: реалії впровадження (2017)
Самокиш І. О. - Мова ворожнечі та як їй протидіяти (2017)
Тяпкіна Н. І. - Реалізація псевдореального світу в текстах засобів масової інформації (2017)
Холод Г. Я. - Висвітлення в статтях газети "Кіно-тиждень" (1927) специфіки створення української кінопродукції: проблемно-тематичний аспект (2017)
Ципердюк І. М. - Новини українських редакцій закордонних радіостанцій: актуальність стандартів для медіа ХХІ ст. (2017)
Чернявська Л. В. - Форми медіа-критики у світовому контексті й перспективи її розвитку в Україні (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця (2017)
Bessarab А. - Formation of reading culture at Zaporozhye tv channels "Tv-5" and "Alex" (2017)
Березенко В. В. - Формування мотиваційного дискурсу особистості засобами соціальної реклами, Санакоєва Н. Д., Доценко К. О., Кудінов І. О., Іванець Т. О. (2017)
Грицяк Н. В. - Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади (2017)
Досенко А. К. - Digital-реклама як сучасний інтернет-жанр (2017)
Кашпур А. О. - Еволюція поняття "репутація": від традиційного до актуального (2017)
Усенко О. Ю. - Сучасні теоретичні підходи до вивчення поширення новин у соціальних мережах: міжнародний вимір (2017)
Чуранова О. М. - Формування образу корупції лідерами думки в мережі Facebook (2017)
Яненко Я. В. - Образ героя-конформіста в рекламі: соціалізаційний аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Остапенко В. В. - Економіка майбутнього – економіка інтелектуального капіталу, культури та любові (2017)
Захарченко В. І. - Основні аспекти сучасного процесу зіставлення кредитоспроможності регіонів, Топалова І. А. (2017)
Коротаєва Ю. В. - Формування та використання потенціалу будівельної галузі (2017)
Пожуєва Т. О. - Розвиток готельно-ресторанної галузі Запоріжжя та питання міграції як основоположні цього процесу (2017)
Потьомкін Д. М. - Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи (2017)
Ткаченко А. М. - Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві (2017)
Жилінська Л. О. - Методи та інструменти управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (2017)
Пожуєва Т. О. - Причини виникнення та шляхи подолання рейдерства в Україні (2017)
Силенко С. А. - Скоринг як метод антикризового менеджменту на металургійних підприємствах (2017)
Шмиголь Н. М. - Організаційно-економічні методи управління підприємством з використанням інформаційних систем, Цокур В. Ю. (2017)
Бікулов Д. Т. - Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад (2017)
Гнезділова О. М. - Бухгалтерські та податкові аспекти формування резерву відпусток на підприємстві (2017)
До уваги авторів (2017)
Зелюк В. В. - Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах (2017)
Даниленко Л. І. - Інституційна спроможність загальноосвітнього навчального закладу в умовах розвитку державно-громадського управління (2017)
Михасюк О. К. - Упровадження громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти в контексті законодавчих змін (2017)
Денисенко Є. В - Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління (2017)
Стрельніков В. Ю. - Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі (2017)
Лебедик Л. В. - Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2017)
Гельжинська Т. Я. - Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2017)
Момот О. О. - Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Палкин В. А. - Развитие виртуальной культуры в условиях Третьей промышленной (информационной) революции (2017)
Кравченко С. О. - Науково-педагогічний аналіз понять "компетенція" та "компетентність" (2017)
Бобак О. Б. - Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями, Смеречак Л. І. (2017)
Kunakova A. V. - Television in Modern Life (level - intermediate) (2017)
Ткаченко А. В. - Фізкультурно-спортивна підготовка молоді в Україні другої половини ХХ століття як об’єкт історико-педагогічного дослідження (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей, 2018 (2017)
Відомості про авторів (2017)
Liubchyk V. - Mathematical modelling of distance measuring multifrequency phase method, Klepikovskiy A. , Babiy Yu. , Lenkov E. , Kovalev V. (2017)
Бобок И. И. - Теоретическое развитие общего подхода к проблеме выявления нарушений целостности цифровых контентов, основанного на анализе полного набора их формальных параметров (2017)
Касянчук М. М. - Експериментальне дослідження програмної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем, Якименко І. З. , Івасьєв С. В. , Момотюк О. В. (2017)
Ахмаметьєва Г. В. - Удосконалення стеганоаналітичного методу виявлення вкладень додаткової інформації в цифрових зображеннях, заснованого на аналізі послідовних тріад колірних триплетів, Мурова В. В. (2017)
Хорошко В. О. - Прогнозування надійності процесу функціонування складних систем та ризик їх відмови, Хохлачова Ю. Є. (2017)
Козлова О. Ю. - Динамічні властивості процесів забезпечення кібербезпеки на прикладі аудиту кібербезпеки, Кононович В. Г. , Кононович І. В. , Романюков М. Г. , Тимошенко Л. М. (2017)
Вычужанин В. В. - Применение кластерного анализа данных для выделения меры схожести факторов влияния на работоспособность сложных технических систем, Шибаев Д. С. , Рудниченко Н. Д. (2017)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование цифрового управляющего устройства для нестационарного объекта, Пичугин Е. Д. , Дикий Н. Н. (2017)
Бойко В. Д. - Управление рисками потерь контроля над сложными техническими системами (2017)
Яджак М. С. - Паралельні алгоритми розв’язання просторової задачі цифрової фільтрації даних (2017)
Малахов В. Є. - Сервіс-орієнтований інформаційний ресурс кафедри внз в гібридній хмарній інфраструктурі, Волощук Л. А. (2017)
Технічна сторінка (2017)
Баранецький Я. О. - Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання, Каленюк П. І. (2016)
Прокіп В. М. - Про розв’язність системи матричних рівнянь AX = B , BY = A над асоціативними кільцями (2016)
Gutik O. V. - On semitopological bicyclic extensions of linearly ordered groups, Maksymyk K. M. (2016)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у задачах кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2016)
Острик В. І. - Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту (2016)
Чернобай В. С. - Антиплоский зсув пружного тіла з еліптичними включеннями за неідеального контакту на поверхнях поділу, Кущ В. І. (2016)
Гануліч Н. В. - Циліндрична оболонка скінченної довжини із низькою зсувною жорсткістю за дії локальних джерел тепла (2016)
Бернакевич І. Є. - Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення, Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. (2016)
Чернуха О. Ю. - Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розміщенням включень біля границь тіла, Чучвара А. Є. (2016)
Кондрат В. Ф. - Рівняння локально ґрадієнтної електромагнітотермомеханіки поляризовних неферомагнітних тіл за врахування квадрупольних електричних моментів, Грицина О. Р. (2016)
Stelmashchuk V. V. - Well-posedness of Lord - Shulman thermopiezoelectricity variational problem, Shynkarenko H. A. (2016)
Коляда Р. А. - Метод R -функций в математическом моделировании конвективного теплообмена в восьмигранной топливной кассете с 37-ю ТВЭЛами, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2016)
Шацький І. П. - Вплив гнучкого покриття на міцність пологої циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною, Маковійчук М. В., Щербій А. Б. (2016)
Демидюк М. В. - Параметрична оптимізація транспортних операцій дволанкового маніпулятора, Гошовська Н. В. (2016)
Василь Степанович Попович (01.08.1948–13.11.2016) (2016)
Алфавітний покажчик за 2016 рік (том 59) (2016)
Бездрабко В. В. - Історичне документознавство в Україні: сучасний стан і перспективи (2017)
Шевченко О. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження системи документаційного забезпечення торговельної галузі України (2017)
Збанацька О. М. - Документна евристика як наука (2017)
Стронська Н. Т. - Електронна бібліотека як структурна частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми (2017)
Тєвікова О. В. - Бібліотеки як соціальні інститути в українському суспільстві періоду 1953 – 1964 рр. (на матеріалах державного архіву Полтавської області), Дерев’янко Л. І. (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі (2017)
Прокопенко Л. С. - Ретроспективна національна бібліографія Швеції: ХVII-ХХІ ст. (2017)
Островська О.М. - Аналіз зарубіжного досвіду створення сайтів військових бібліотек (2017)
Комова М.В. - Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище (2017)
Яценко С. С. - Сучасна концепція ділової комунікації (2017)
Ісаєнко О. О. - Соціокомунікативна модель медіаспоживання (2017)
Сошинська В. Є. - Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017)
Зацерківна М. О. - Специфіка відносин вишів з основними контактними групами (2017)
Варцаба Н.В. - Стратегічні напрямки PR-діяльності в побудові іміджу центрів зарубіжних культур в Україні (2017)
Вєдєнєєв Д. - Партизанство, пам’ять, історична культура: новаторське історико-документальне дослідження меморіалізації партизанського руху в Україні (2017)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір студентів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Геник Я. В. - Трансформаційні процеси в лісопаркових і паркових насадженнях урбанізованих екосистем Заходу України, Дудин Р. Б., Дида А. П., Марутяк С. Б., Каспрук О. І. (2017)
Гриник Г. Г. - Моделі компонентів надземної фітомаси дерев бука лісового залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І. (2017)
Фучило Я. Д. - Перспективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України, Сбитна М. В., Дебринюк Ю. М., Гайда Ю. І., Белеля С. О. (2017)
Нейко І. С. - Характеристика процесу укорінення та росту сортів тополі у лісорослинних умовах Вінниччини із використанням накопичувача вологи "ТераВет-100"3, Колчанова О. В., Єлісавенко Ю. А., Юрків З. М. (2017)
Потіш Л. А. - Динаміка чисельності та стан популяцій ратичних Artiodactyla у Закарпатській області, Потіш А. Л. (2017)
Решетюк О. В. - Перспективи використання парків природно-заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття (2017)
Трикур В. В. - Сезонний розвиток видів роду Potentilla L. в лісах Закарпатського передгір'я (2017)
Стрямець Г. В. - Інтродуценти як результат антропогенної трансформації лісів в умовах заповідника "Розточчя", Погорілко В. В., Хомин І. Г. (2017)
Мозоль О. В. - Перспективи використання та розмноження представників роду Вейгела (Weigela), Гриник О. М. (2017)
Юрків Н. М. - Науково-методичні засади формування регіональної системи екологічного моніторингу експортної діяльності лісогосподарських підприємств (2017)
Ковалевський С. Б. - Масштаби та наслідки незаконного видобутку бурштину на землях Житомирського ОУЛМГ, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М. (2017)
Попович В. В. - Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто – сміттєзвалище", Придатко О. В., Сичевський М. І., Попович Н. П., Панасюк М. А. (2017)
Голяка Д. М. - Динаміка опаду та дощових вод у радіоактивно забруднених соснових деревостанах, Кашпаров В. О., Левчук С. Є., Процак В. П., Лазарєв М. М., Павлюченко В. В., Голяка М. А., Йощенко Л. В. (2017)
Коткова Т. М. - Екологічний моніторинг якості питної води водогонів і колодязів Лугинського району Житомирської області на вміст азоту амонійного та нітритів, Федючка М. І., Піціль А. О. (2017)
Лабай В. Й. - Кінетичні характеристики конвективного процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Сорока Л. Я. (2017)
Озарків І. М. - Вплив режимів сушіння деревини на потенціал вологопровідності, Петришак І. В., Соколовський І. А. (2017)
Чорній З. П. - Радіаційна чутливість іонних кристалів. одновимірна модель. І. Іонні кристали, леговані ізовалентними домішками, Салапак В. М., Пірко І. Б., Салапак Л. В., Кульчицький А. Д. (2017)
Грицак С. А. - Дослідження процесу приклеювання настилових матеріалів до жорстких деревинних основ клеєм на еластомерній і сільвентній основі, Дячок В. В., Яріш О. В. (2017)
Жартовський С. В. - Проблемні питання створення системи протипожежного захисту об'єкта критичної інфраструктури з пожежною навантагою із целюлозовмісних матеріалів (2017)
Максимчук Р. Т. - Анізотропія розбухання прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill. (2017)
Пиріг Т. Ю. - Технологія та етапи організації робіт під час безтраншейного прокладання трубопроводів способом мікротунелювання, Побережний Л. Я., Запухляк В. Б., Стойко Р. Т. (2017)
Seredyuk B. O. - Studies of the electrical, magnetic and structural properties of A3B6 type layered semiconductors intercalated by metals with regard to their military applications, Dveriy O. R., Ivashchyshyn F. O. (2017)
Турченюк В. О. - Покращення водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах (2017)
Пасічник В. В. - Актори та діаграми прецедентів системи консолідації соціокомунікаційних інформаційних ресурсів "розумних міст", Кунанець Н. Е., Дуда О. М., Липак Г. І., Мацюк О. В., Cеменюк В. В. (2017)
Грицюк Ю. І. - Візуалізація результатів експертного оцінювання якості програмного забезпечення з використанням полярних діаграм, Бучковська А. Ю. (2017)
Лиса Н. К. - Системологічний аналіз проблеми створення інформаційних технологій інтегрованого моніторингу техногенних систем (2017)
Назірова Т. О. - Огляд моделей розвитку ehealth та наявних медичних інформаційних систем. проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору, Костенко О. Б. (2017)
Ганиш О. Я. - Особливості використання систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації працівників підприємства, Колодій Р. С., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. (2017)
Коссак Г. М. - Системний, поетапний підхід до застосування виховних впливів на учнів у процесі вивчення біології, Кречківська Г. В., Гойванович Н. К. (2017)
Жаховський В. О. - Нормативно-правові засади реформування охорони здоров’я в Україні:та медичного забезпечення Збройних Сил України, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П. (2017)
Безрук В. В. - Методологічні підходи до визначення собівартості надання спеціалізованої нефрологічної допомоги відповідно до загальнодержавних стандартів, Шкробанець І. Д., Ященко Ю. Б., Безрук Т. О. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Огляд міжнародного і національного законодавства та політик у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Ратаніна О. М. (2017)
Дудіна О. О. - Репродуктивне здоров’я як чинник фертильності жінок і якості здоров’я народжуваних поколінь, Габорець Ю. Ю. (2017)
Дудник С. В. - Профілактика дитячого травматизму як один із пріоритетних напрямів охорони здоров’я: сучасні підходи до попередження дитячої смертності та інвалідності (2017)
Кравченко В. В. - Аналіз діяльності системи консультативно-діагностичних центрів у м. Києві та доцільність її переходу на принципи державно-приватного партнерства (2017)
Миронюк В. І. - Захворюваність населення Закарпатської області на інфекції, що передаються статевим шляхом (2017)
Миронюк І. С. - Результати соціологічного дослідження серед медичних працівників оцінки ефективності антиалкогольної роботи та шляхів її оптимізації, Кручаниця В. В., Слабкий Г. О. (2017)
Михальчук В. М. - Шкільний травматизм: особливості формування безпечної поведінки серед учнів як основи удосконалення принципів профілактики, Бондарь С. О. (2017)
Огнєв В. А. - Організація медичної допомоги дітям та підліткам з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2017)
Парій В. Д. - Крос-секційне дослідження задоволеності пацієнтів лікарем первинної медичної допомоги під час консультації (на прикладі міста Києва), Короткий О. В. (2017)
Скрип В. В. - Аналіз системи охорони здоров’я Закарпатської області (2017)
Федосюк Р. М. - Система інцидент-звітування і культура безпеки в медицині та перспективи їх запровадження в Україні за результатами соціологічного дослідження, Ковальова О. М. (2017)
Якимець В. В. - Задоволеність населення отриманою спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною отоларингологічною допомогою (2017)
Небрат В. В. - Політика УНР у галузі грошового обігу та фінансів (до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.) (2017)
Супрун Н. А. - Кавалерійська атака на капітал – секрет опанування радянською владою командних висот в економіці (2017)
Боднарчук Т. Л. - Участь України в міжнародній торгівлі на етапі суспільно-економічних трансформацій (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Дідківська Л. В. - Синергія просвітництва та кооперації в економічному розвитку вітчизняного сільського господарства в кінці XIX – на початку XX ст. (2017)
Логінов М. М. - Інституційне забезпечення функціонування воєнного господарства Німеччини у роки Першої світової війни, Лавриненко В. М. (2017)
Хромов І. О. - Транспортування українських товарів до Західної Європи в перші роки непу (2017)
Гордіца К. А. - Роль державного підприємництва у розвитку соціальної сфери: вітчизняний досвід 1920–1980-х років (2017)
Іванишина Г. С. - Ретроспектива розвитку системи пробірного нагляду в Україні (2017)
Буторіна В. Б. - Історичні джерела та умови формування підприємництва (2017)
Фещенко В. М. - Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Данилова К. І. - Спадщина Д. Рікардо у ХХІ столітті: теорія порівняльних переваг крізь призму історико-інституціонального аналізу (2017)
Горін Н. О. - Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України (2017)
Лопух К. В. - Methodenstreit: основні напрями критики К. Менгером методології німецької історичної школи (2017)
Курбет О. П. - Scientific schools matter. До питання про методологію ідентифікації Київської політекономічної школи (2017)
Цаповська М. В. - Морально-етичний вимір господарської діяльності у відображенні українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Голубка С. М. - Концепція фінансознавства Григорія П’ятаченка, Голубка Д. С. (2017)
Лагутін В. Д. - "Природа фірми" – 80 років з дня публікації праці лауреата Нобелівської премії з економіки Р. Коуза, Лебедєва Л. В. (2017)
Карлін М. І. - Причини, проблеми та шляхи регулювання діяльності офшорів у світовій фінансовій системі (2017)
Єлісєєва Л. В. - Сучасні тенденції розвитку інноваційних форм підприємництва у міжнародній практиці (2017)
Інституту економіки та прогнозування – 20 років (До 20-річчя від створення ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України") (2017)
Гаркавко В. К. - Діяльність провідної вітчизняної агроекономічної академічної інституції та її роль в дослідженні проблем сталого агроекономічного розвитку в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. (2017)
Бібліографія основних наукових праць ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (2012–2017 рр.) (2017)
Покажчик статей, опублікованих у збірнику наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України". Випуски 41–50 (2008–2017 рр.) (2017)
Покажчик авторефератів дисертацій з історико-економічної проблематики (2012–2017 рр.) (2017)
Довідка про збірник (2017)
Редакційна колегія збірника (2017)
Автори статей збірника (2017)
Аннотации (2017)
Summaries (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Сыволап В. В. - Зависимость толщины интима-медиа сонных артерий от массы тела больных гипертонической болезнью, Матсалаева В. А., Потапенко М. С., Лихасенко И. В. (2018)
Яновська С. Я. - Когнітивні функції та їхній вплив на обмеження життєдіяльності в навчанні та застосуванні знань у хворих на артеріальну гіпертензію (2018)
Kolesnyk M. Yu. - Reliability of two-dimensional speckle tracking echocardiography in assessment of left atrial function in postmenopausal hypertensive women, Sokolova M. V. (2018)
Nemtsova V. D. - The effect of statin therapy on oxidative stress indices in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus (2018)
Nykonenko O. S. - Prognostic value of homocysteine and vitamin D for patients with ischemic heart disease and multifocal atherosclerosis, Chmul K. O., Nykonenko A. O., Osaulenko V. V., Efimenko N. F. (2018)
Гузій О. В. - Зміни реактивності показників серцевого ритму на кероване дихання при тренуванні загальної витривалості (2018)
Shkrobot S. I. - Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase, Sokhor N. R., Milevska-Vovchuk L. S., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I., Shkrobot L. V., Yasnij O. R. (2018)
Kuznietsov А. A. - Possibilities of clinical neuroimaging assessment scales using for patient severity in the onset of cerebral hemorrhagic supratentorial stroke to predict the outcome of the disease acute period (2018)
Хухліна О. С. - Ефективність метаболічного впливу S-аденозилметіоніну та мельдонію на показники ліпідного спектра крові та інсулінорезистентності за коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічної хвороби нирок І–ІІ стадій, Антонів А. А., Воєвідка О. С., Кузьмінська О. Б. (2018)
Sagalevich А. І. - Rational choice of a minimally invasive method of treatment in uncomplicated nephrolithiasis with kidney calculi from 1.0 to 2.5 cm, Vozianov O. S., Sergiychuk R. V., Dzhuran B. V., Kogut V. V., Gaysenyuk F. Z., Ozhohin V. V., Korytskyi F. V. (2018)
Столярова О. Ю. - Осложнения лучевой терапии рака легких и профилактическая роль позитронно-эмиссионной томографии, Думанский Ю. В., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Ханюков А. А. (2018)
Попенко Н. В. - Клініко-лабораторні аспекти діагностики та лікування інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень у пенсіонерів Міністерства оборони України, Собкова Ж. В. (2018)
Лашкул О. С. - Качество жизни и сексуальная функция у женщин, оперированных на органах репродуктивной системы (2018)
Godovanets О. S. - Immunity peculiarities of neonates in case of perinatal pathology, Mihalchan A. B., Godovanets O. I., Bezruk V. V., Bezruk T. O. (2018)
Raznatovska O. M. - Levels of E, A, M, G immunoglobulins in children with newly diagnosed tuberculosis at the beginning of antimycobacterial therapy, Mironchuk Yu. V., Lytvynenko O. S. (2018)
Shumna Т. Ye. - Physical growth and development characteristics of low-birth-weight infants, Levchuk T. O. (2018)
Беляєв Е. В. - Показники клітинного циклу букального епітелію на тлі застосування різних видів часткових знімних пластинчатих протезів, Одуд М. П., Лисенко Д. А. (2018)
Білецька Е. М. - Комбінована дія низькодозових рівнів свинцю та цинку на кісткову тканину щурів, Онул Н. М., Калінічева В. В. (2018)
Rud A. M. - Synthesis, physical and chemical properties of 2-((5-(hydroxy(phenyl) methyl)-4R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetic acids and its salts, Kaplaushenko A. G., Yurchenko I. O. (2018)
Kucherenko L. I. - Theoretical study of the possibility of L-tryptophan with thiotriazoline complex formation, Mazur I. A., Borsuk S. A., Khromylova O. V., Shishkina S. V. (2018)
Khokhlova K. O. - Development of high-performance thin-layer chromatography method for herbals identification in extemporaneous oral solution, Zdoryk O. A. (2018)
Тимощук О. В. - Простагландини – універсальні біорегулятори в організмі людини (огляд літератури), Лембрик І. С., Кочерга З. Р. (2018)
Malakhova S. M. - Angiotensin-converting enzyme gene: application possibilities in medicine and sports cardiology (literature review) (2018)
Сыволап В. В. - Тромбоз синуса Вальсальвы (клиническое наблюдение), Новиков Е. В., Лысенко В. А., Богун А. А., Матсалаева В. А., Герасько М. П. (2018)
Романова Ю. Г. - Этиопатогенетическое обоснование применения лечебно-профилактического комплекса у пациентов с хронической герпетической инфекцией, нуждающихся в дентальной имплантации, Беда А. В. (2018)
Антропченко А. К - Порівняльна характеристика екологічних ризиків під час використання традиційних та альтернативних палив, Яковлєва А. В., Хрутьба В. О., Бойченко С. В. (2016)
Balawender K. - System sterowania generatora gazu wodorotlenowego (HHO), Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A. (2016)
Бойченко С. В. - Антидетонаційні властивості авіаційних бензинів і способи їх забезпечення, Кондакова О. Г. (2016)
Blacha J. - Charakterystyka systemu zarządzania ruchem kolejowm ERTMS (2016)
Бондар Н. М. - Мотивація персоналу на автотранспортному підприємстві, Текучова Н. М. (2016)
Ciecińska B. - Trwałość powłok lakierniczych na elementach konstrukcji narażonych na korozję (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження впливу добавки водневмісного газу на паливну економічність та екологічні показники двигуна з системою впорскування бензину та зворотнім зв'язком, Карев С. В., Шуба Є. В. (2016)
Cudak A. - System bezpieczeństwa EDS w transporcie bagażu na lotniskach (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка ефективності мащення олив при дослідженні коефіцієнту тертя за умов частих пусків та зупинок, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Міланенко А. О. (2016)
Gil M. - Analiza kosztów zaopatrzenia przedsiębiorstwa transportowego w części zamienne, Lubas J. (2016)
Zaporozhets O. - Safety risk as a tool for public safety zones assessment around the runways (2016)
Jakubowski M. - Projektowanie części w programie CATIA V5 z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (2016)
Зюзюн В. І. - Системна модель управління екологічними ризиками в проектах (2016)
Latała D. - Zastosowanie techniki malowania proszkowego w przemyśle (2016)
Левківський О. П. - Інформаційне забезпечення виробничих структур відновлення автомобільних деталей, Ковальов М. Ф., Сопоцько Ю. О. (2016)
Lejda K. - Problemy techniczno-eksploatacyjne dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym zasilanego benzyną i etanolem, Balawender K., Konieczny D. (2016)
Лук’янченко О. Ю. - Методичні аспекти використання теплових акумуляторів для теплової підготовки автомобільних двигунів, Лук’янченко Ю. О. (2016)
Lejda K. - Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne myjni samochodowych, Zielińska E. (2016)
Нікітченко Ю. С. - Еколого-економічна ефективність транспортної логістики, Вайганг Г. О., Хрутьба Ю. С., Грабовська Т. М. (2016)
Litwin F. - Relacje między transportem a gospodarkąw państwach Unii Europejskiej, Lis K., Lew K.. (2016)
Матейчик В. П. - Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками, Вайганг Г. О. Яновський В. В. (2016)
Mądziel M. - Charakterystyka wybranych procesów magazynowych (2016)
Парасочка А. П. - Особливості управління якістю в проектах під час експлуатації доріг, Вайганг Г. О., Хрутьба В. О. (2016)
Michalski J. - Niezawodność i bezpieczeństwo autobusów komunikacji miejskiej Wrocławia (2016)
Michalski J. - Charakterystyka eksploatacyjna transportu publicznego autobusowego integrującego miasto Rzeszów i okolice (2016)
Савостін-Косяк Д. О. - Сучасні форми організації підвищення кваліфікації працівників автосервісу (2016)
Siedlecka S. - Systemy transportowe w logistyce miejskiej (2016)
Сахно В. П. - До вибору раціональних значень параметрів поперечної жорсткості направляючого колісного модуля моделі візка на пневматичних шинах колісного транспортного засобу (аналог системи ALWEG), Єфименко А. М. (2016)
Тесленко І. О. - Шляхи вдосконалення робочих органів універсальних землерийних машин (2016)
Trzepiecinski T. - Development of advanced high-strength steels used for auto-body parts (2016)
Тріфонов Д. М. - Вплив підігріву повітря на впуску на паливну економічність та екологічні показники сучасного двигуна з іскровим запалюванням (2016)
Wojewoda P. - Technika termowizyjna w diagnostyce środków transportu, Woś P. (2016)
Філоненко О. Д. - Математичне моделювання впливу водневмісного газу на показники двигуна з іскровим запалюванням (2016)
Zielińska E. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (2016)
Шеремета А. Ю. - Вплив мінерального живлення на пігментний склад та оптичні характеристики рослин пшениці, Лук’янова В. В. (2016)
Złomańczuk E. - Wpływ obciążenia na własności statyczne łożyska ślizgowego w olejowej pompie zębatej (2016)
До уваги авторів (2017)
Коваленко С. М. - Концепт "освіта дорослих" у педагогічних поглядах Пітера Джарвіса (2017)
Ткачов А. С. - Про витоки ідей виявлення та розвитку обдарованої особистості в історії наукової думки (2017)
Фрига І. О. - Особливості становлення освіти дорослих в Україні (2017)
Артемов В. Ю. - Європейські підходи до формування компетентного фахівця під час його підготовки у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Серіков В. В. (2017)
Барліт О. О. - Патріотичне виховання підростаючого покоління: історіографія, проблеми, мета та реалізація в умовах полікультурного суспільства, Тищенко О. І. (2017)
Безкоровайна Л. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Бекирова А. Р. - Формирование профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (2017)
Вовчаста Н. Я. - Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільної безпеки як цілісна система (2017)
Волік А. О. - До проблеми формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки (2017)
Горобець Т. В. - Підготовка студентів педагогічних коледжів відділення "музичне виховання" до проведення свят у дошкільних навчальних закладах під час пробної практики, Шкоба В. А., Мазурок І. В. (2017)
Дерев’янко Н. В. - Етнодизайн як культурна настанова формування професійного мислення майбутніх дизайнерів (2017)
Євстігнеєва І. В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до практичної діяльності (2017)
Єрмак Г. В. - Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в центрах реабілітації, Юнусова Е. Р. (2017)
Закаблук М. В. - Роль і значення психолого-педагогічної підготовки в діяльності дільничного офіцера поліції (2017)
Ігнатюк О. А. - Проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Сизикова В. С. (2017)
Кемкіна В. І. - Оцінка та корекція розвитку пізнавальної сфери і фізичного стану глухих дітей, Сокирко О. С. (2017)
Коптєва О. М. - Аналіз критеріїв, показників і рівнів розвитку соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Корнещук В. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів за кордоном: європейський досвід, Ткаченко С. В. (2017)
Кузнецова І. Ю. - Дидактичні принципи в навчально-тренувальному процесі підготовки спортсменів із тхеквондо (2017)
Курінна Л. В. - Соціокультурна компетентність: дефінітивний аналіз поняття (2017)
Лещенко Г. А. - До питання професійної надійності майбутніх фахівців (2017)
Литовченко І. М. - Особливості організації навчального центру як структурного підрозділу для навчання працівників у американських компаніях (2017)
Фен Л. - Аналіз розробленості проблеми формування політичної культури у студентів китайських університетів (2017)
Ляшенко Р. О. - Зміст і структура категорії "професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога" (2017)
Макарчук І. П. - Педагогічні умови розвитку художнього смаку в студентів класу баяна/акордеона засобами естрадного мистецтва, Остасюк З. А. (2017)
Масич В. В. - Загальні підходи до розгляду поняття "професійна компетентність майбутнього інженера-педагога" у психолого-педагогічній літературі (2017)
Махновський С. С. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету (2017)
Меркулова Н. В. - Соціально-педагогічні умови формування толерантності в дітей, позбавлених батьківського піклування, Панасенко К. О. (2017)
Мозолев О. М. - Імплементація польського досвіду взаємодії органів управління з громадськими організаціями з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту (2017)
Підмурняк О. О. - Формування здорового способу життя молоді, Шоробура І. М. (2017)
Проскуркіна Я. І. - Переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні російської мови як іноземної (2017)
Путій Т. М. - Формування читацької компетентності учнів інформаційного суспільства (2017)
Рижкова М. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у формуванні педагогічної майстерності реабілітологів (2017)
Русинка І. І. - Проектування моделі конкурентоспроможного спеціаліста серед випускників вищого навчального закладу (2017)
Русіна Н. Г. - Форми та методи організації навчання майбутніх землевпорядників у педагогічному процесі вищої школи Республіки Польща (2017)
Самсонова О. О. - Концептуальні засади розвитку професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2017)
Стрюк К. М. - Компетентнісний підхід у контексті підготовки фахівців з комп’ютерної інженерії (2017)
Сущенко Л. О. - Психологічні особливості мотиваційної сфери викладача вищої школи як умова розвитку його інноваційної діяльності (2017)
Сущенко Р. В. - Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2017)
Сущенко Т. І. - Психолого-педагогічні механізми науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності освітян (2017)
Тарасова Г. В. - Організація підготовки майбутніх спеціалістів із фізичної реабілітації до співпраці з суб’єктами комплексного відновлення учасників бойових дій (2017)
Терьохіна О. Л. - Особливості атакуючої діяльності баскетболістів під час реалізації тактичної підготовки в командах високої кваліфікації, Дуднік Ю. І., Корнієнко Д. С., Бакуш В. М. (2017)
Хатунцева С. М. - Проблема самоорганізації в процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2017)
Хміль Н. А. - Навчальні тренінги в професійній підготовці майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Чередніченко Г. А. - Методика формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2017)
Шквир О. Л. - Перевірка ефективності впровадження моделі ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень (2017)
Волошина Т. А. - Освітній моніторинг як засіб розвитку інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Лапшина І. С., Лупінович С. М. (2017)
Захаріна Є. А. - Особливості проведення позакласної роботи з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, Віндюк А. В. (2017)
Ковінько А. В. - Суть поняття "творчий потенціал школяра" (2017)
Корсунова Л. Ф. - Сучасні підходи формування освітнього простору української загальноосвітньої школи, Дашевська І. М. (2017)
Маврін В. В. - Практичний досвід упровадження ідей педагогіки життєтворчості в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів (2017)
Shuba V. V. - The improvement of general and special physical preparedness development among 7–9 year-old judokas (2017)
Бенедюк В. В. - Методика підготовки студентів до педпрактики та її організація (2017)
Бойко Н. О. - Рефлексологія як навчальний предмет в одеському інституті народної освіти (2017)
Боровик М. О. - Методика розвитку фізичної витривалості курсантів ВНЗ МВС України (2017)
Гіренко С. П. - Формування комунікативної культури операторів поліції "102" на етапі післядипломної освіти, Червоний П. Д. (2017)
Каричковський В. Д. - Кількісні показники вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Коваленко В. О. - Концептуальна програма дидактологістики фахового розуму та розумових технологій у вищій школі (2017)
Малик Ю. І. - Психологічні особливості комунікативної культури викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі (2017)
Резнік С. М. - Організація педагогічного експерименту з розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах інформаційного суспільства (2017)
Cергата Н. С. - Характеристика навчальних програм з біомеханіки у вищих навчальних закладах (2017)
Черкашин С. В. - Роль дидактики вищої школи в забезпеченні високої якості викладання в умовах упровадження в систему вищої освіти Німеччини загальноєвропейських стандартів якості (2017)
Шоробура І. М. - Інноваційний менеджмент у вищих навчальних закладах (2017)
Вихідні дані (2017)
Безсмертна О. - Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття, Соломаха В., Кузьмішина І., Коцун Л., Войтюк В., Корх Ю., Дацюк В. (2012)
Березкіна В. - Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Білявський С. - Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква (2012)
Вашека О. - Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна видами флори України (2009–2011рр.), Безсмертна О. (2012)
Гайдаржи М. - Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин, Нікітіна В., Баглай К. (2012)
Гревцова Г. - Кизильники in situ Ужанського національного природного парку, Кваковська І., Кубінський М. (2012)
Єжель І. - Залежність біометричних показників Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) від кислотності ґрунтів на Правобережному Поліссі України (2012)
Коломієць Т. - Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Лавріненко В. - Морфологія та посівні якості насіння видів роду Lonicera L (2012)
Мазур Т. - Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів, Дідух М. (2012)
Меньшова В. - Рід Geranium L. - перспективні рослини для медицини, Рибак Л., Коновалова О. (2012)
Ольхович О. - Характеристика екологічного стану водних фітоценозів м. Києва, Грудіна Н. (2012)
Палагеча Р. - Інтродукція Північно-Американських видів листопадних магнолій у Ботанічному саду Київського університету та використання їх у ландшафтному мистецтві (2012)
Перегрим М. - Пропозиції щодо вдосконалення списку регіонально рідкісних рослин Луганської області (2012)
Рудік Г. - Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex situ, Мультян Т. (2012)
Сидоренко О. - Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори (2012)
Старовойтова М. - Поширення та еколого-ценотична характеристика видів Egeria densa Plachon та Elodea nutallii (Planch.) у водоймах басейну річки Сули (2012)
Ткачук О. - Колекція видів роду Rosa L. Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Чихман О. - Інтегральна оцінка успішності інтродукції видів роду Pelargonium L'Her.ex.ait (2012)
Белава В. - Вплив "Ризогуміну" на вміст білка та пектинову активність сої за різних умов азотного живлення, Конотоп Є., Панюта О., Таран Н. (2012)
Калашник С. - Мікрорельєф поверхні епідерми пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L (2012)
Кучеренко В. - Використання множинних молекулярних форм пероксидази для ідентифікації видів та внутрішньовидових таксонів інтродукованих рослин на прикладі родового комплексу Spiraea L, Бонюк З. (2012)
Ліханов А. - Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, Машковська С., Клюваденко А., Павленко Л. (2012)
Матвєєва Н. - Пероксидазна активність трансгенних рослин Cichorium intybus L. var foliosum Hegi з генами туберкульозного антигену ESAT6 або інтерферону- α2b людини, Кучеренко В., Кваско О. (2012)
Михайлова І. - Аналіз метаболічної активації фагоцитуючих клітин під впливом водно-сольових витяжок із листків кизильників серії Salisifoli та Bullati, Гревцова Г., Гаркава К. (2012)
Футорна О. - Анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina (2012)
Шевцова Т. - Вплив водно-сольових витяжок із пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) на поглинальну активність фагоцитів крові, Гаркава К. , Ковальчук Л. (2012)
Чумак П. - Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azalea U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Вигера С., Ковальчук В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Борисенко Л. - Лісовий масив "Ліщина" (Васильківський район, Київська область) – перспективна територія для заповідання, Перегрим М. (2013)
Вашека О. - Представники родини Оsmundaceae Вercht. & J. Рresl колекції папоротей у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Весельська Р. - Колекція рослин роду Weigela Thunb. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Дідківська С. - Інтродукція та дослідження видів роду Erica L. в культурі (2013)
Клименко М. - Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму, Мороз С., Клименко О. (2013)
Коваленко О. - Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область) (2013)
Коломієць Т. - Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Мазур Т - Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Nymphaeaсeae Salisb, Дідух М. (2013)
Меньшова В. - Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L.та їх адаптаційні можливості в умовах культури, Натуркач Ю. (2013)
Нікітіна В. - Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад.О.В. Фоміна (CITES, IUCN, Червоний список Південної Африки), Гайдаржи М., Баглай К. (2013)
Чихман О. - Особливості онтоморфогенезу рослин роду Pelargonium L'Herit ex Ait. в умовах захищеного ґрунту (2013)
Березкіна В. - Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нужина Н. (2013)
Бонюк З. - Інтродукція таволг Spiraea crenata L. i S. litwinowii Dobrocz.та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази, Кучеренко В., Белемець Н. (2013)
Голубенко А. - Вплив гібереліну та холодової стратифікації на проростання насіння рідкісних видів роду Gentiana L.: G. acaulis L. та G. dinarica C. Beck (2013)
Єжель І. - Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet (2013)
Зуєва О. - Раритетні види родини Vitaceae Juss.: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія (2013)
Каліта Т. - Зміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин, Оканенко О., Таран Н. (2013)
Кваско О. - Оптимізація умов укорінення цикорію Cichorium intybus L. в культурі in vitro, Матвєєва Н. (2013)
Маляренко В. - Причини виникнення фасціацій у представників сукулентних рослин, Мудрак Т. (2013)
Нужина Н. - Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus Pojark, C. russanovii Grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах, Гревцова Г., Кубінський М., Михайлова І. (2013)
Расевич І. - Вплив температурних стресів на білки різних органів проростківZea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку (2013)
Рудік Г. - Морфолого-анатомічна будова вегетативних органів видів роду Salvia L. ex situ, Мультян Т. (2013)
Сидоренко О. - Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин (2013)
Футорна О. - Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) (2013)
Ковальчук В. - Екологічні особливості Microsphaera azaleae U.Braun. (Erysiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна (2013)
Чумак П. - Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність (2013)
Вихідні дані (2013)
До уваги авторів (2017)
Бондаренко А. С. - Змістові й організаційні засади забезпечення педагогічної практики студентів харківського державного учительського інституту (40-х рр. ХХ ст.) (2017)
Сєводнєва К. О. - Концептуальні погляди запорізьких просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: розвиток освіти, персоналії (2017)
Твердохліб Т. С. - Зміст підготовки студентів Київської духовної академії до морально-релігійного виховання пастви у першій половині ХІХ ст. (2017)
Цебренко А. В. - Роль педагогічних курсів у стимулюванні професійного зростання вчителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Реформи у системі вищої освіти Німеччини у 70-ті рр. ХХ ст.: кінець епохи гуманізму й "Гумбольдтіанства" у німецьких університетах (2017)
Шаргун Т. О. - Становлення підготовки фахівців для залізничної галузі в першій половині ХІХ ст. у Західній Україні за часів Австро-Угорської доби (2017)
Аверіна К. С. - Методологічні орієнтири процесу oсвiтньoї iнтеграцiї дiтей з психoфiзичними пoрушеннями, Біла С. В., Севастьянова К. О. (2017)
Бабешко М. С. - Універсальна модель професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної індустрії (2017)
Березнева І. М. - Використання ігрових технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців військової галузі, Яковенко Н. В., Нігаметзянова К. Р. (2017)
Біницька К. М. - Аналіз нормативно-правової бази професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Україні та Чеській Республіці (2017)
Большакова И. В. - Продолжительность выступлений пловцов-женщин на уровне высших достижений (2017)
Булава В. В. - Ілюзії просторового положення пілота та їх вплив на працездатність авіафахівця та безпеку польоту (2017)
Волкова В. А. - Результати експериментального дослідження екологічного виховання дошкільників у процесі дослідницької діяльності, Алексюк І. Ю. (2017)
Гончаренко Т. Є. - Аналіз професійної діяльності інженера-програміста як соціального запиту до якості його фахової підготовки (2017)
Гуліна М. С. - Місце професійної етики в підготовці магістрів технічних спеціальностей (2017)
Дяченко М. Д. - Наукова інтерпретація поняття "мовна особистість" у контексті педагогічних досліджень (2017)
Желанова В. В. - Генеза полікультурної освіти у США (2017)
Закусилова Т. О. - Динаміка сформованості основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2017)
Захарина Е. А. - Анализ состояния здоровья лиц зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом, Апайчев А. В. (2017)
Канарова О. В. - Компетентністний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом як чинник формування толерантних стосунків у колективі (2017)
Князян М. О. - Система підготовки майбутніх учителів-філологів до науково-дослідної діяльності (2017)
Коллегаев М. Ю. - Влияние процессов евроинтеграции на развитие активных видов туризма в Украине (2017)
Маврін В. В. - Концептуалізація педагогіки життєтворчості особистості в українському освітологічному дискурсі (2017)
Мазін В. М. - Теоретичне обгрунтування концептуальних передумов створення системи внутрішнього забезпечення якості курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, Табінська С. О. (2017)
Масич В. В. - Дефініція "професійна компетентність" як педагогічна категорія (2017)
Мархева О. Є. - Стандартизація освіти в межах болонського процесу: ретроспективний погляд (2017)
Облєс І. І. - Роль педагога нового типу в успішній професійній соціалізації студентів-першокурсників (2017)
Попов Р. А. - Пізнавальна самостійність особистості як передумова розвитку автономності студента в освітній діяльності (2017)
Рагріна Ж. М. - Аналіз сформованості компонентів готовності до професійного спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків (2017)
Рижкова М. В. - Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Сватьєв А. В. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності (2017)
Cергата Н. С. - Відновлювальні заходи легкоатлетів 18–20 років на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Сергієнко В. В. (2017)
Серіков В. В. - Становлення та розвиток педагогіко-психологічних теорій у сучасному освітньому процесі (2017)
Сирцова О. М. - Система методичної роботи як самоорганізаційна структура неперервної освіти педагога (2017)
Скрипова О. О. - Концептуальна модель підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Сластіна О. О. - Оздоровчі можливості використання засобів йоги у фізичному вихованні студенток, Болтєнкова О. М., Понікарьова В. Г. (2017)
Стецюк О. В. - Деякі аспекти теоретичного підґрунтя підготовки майбутнього тренера-викладача з веслування академічного до професійної діяльності, Димова А. М., Скрипова О. О. (2017)
Сущенко Л. О. - Психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості (2017)
Сущенко Т. І. - Психологічні особливості реалізації особистісно орієнтованого педагогічного процесу (2017)
Ткач Ю. М. - Модель фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2017)
Трофімук К. В. - Наукові підходи до розуміння сутності культури професійного спілкування (2017)
Фісун О. В. - Явище фасилітації у методичній роботі викладачів навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації (2017)
Чеботарьов М. К. - Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління (2017)
Чередніченко Г. А. - Міжпредметна координація в системі професійної іншомовної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2017)
Чечура Ю. А. - Термінологічний базис дослідження готовності до фінансово-економічної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів (2017)
Чорна С. С. - Особливості молодіжного сленгу в німецькій мові (2017)
Шоробура І. М. - Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту (2017)
Голева Н. П. - Характерні особливості розвитку сприйняття часу глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання, Івахненко А. А., Мотуз С. О. (2017)
Євстігнеєва І. В. - Формування вмінь у майбутніх фахівців з фізичного виховання використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури (2017)
Костіна В. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Небитова І. А. - Ключові компетентності майбутнього вчителя початкових класів як запорука його професійного зростання (2017)
Пташенчук О. О. - Навчально-польова практика із зоології хребетних як засіб формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології (2017)
Радченя І. В. - Використання життєтвірного потенціалу гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Амеліна С. М. - Розвиток комунікативних умінь майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах (2017)
Безкоровайна Л. В. - Дослідження питань реалізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Гриценко І. С. - Особистість студента як суб’єкт самостійної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (2017)
Дяченко І. М. - Формування професійної культури діалогу майбутніх фахівців у педагогічному процесі вищих навчальних закладів (2017)
Каричковський В. Д. - Аналіз відносних показників вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Керницький О. М. - Діагностика сформованості видів взаємодії суб’єктів навчального процесу у вищому навчальному закладі інженерно-педагогічного профілю (2017)
Малихін О. В. - Принципи організації самостійної освітньої діяльності студентів (2017)
Масич С. Ю. - Педагогічна техніка викладача вищого навчального закладу (2017)
Стрілець Л. К. - Компетентнісний підхід як стратегія навчання іноземної мови курсантів військових ВНЗ, Яковенко Н. В., Березнева І. М. (2017)
Сущенко А. В. - Проблема організації особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу на заняттях з фізичного виховання для майбутніх фахівців гіподинамічних професій, Гришко Ю. А. (2017)
Хавіна І. В. - Вплив природничо-наукових дисциплін на фахову підготовку бакалаврів психології (2017)
Вихідні дані (2017)
До уваги авторів (2017)
Антибура Ю. П. - Педагогіка життєтворчості в періодичних виданнях україни: огляд вибраних роздумів (2017)
Єфімова О. В. - Історіографія проблеми підготовки майбутніх військовослужбовців у кадетських корпусах України (2-га пол. XІX – поч. XX ст.) (2017)
Клімчук В. А. - Стан розробки проблеми соціального виховання дітей у закладах позашкільної освіти в Україні у 20–50-ті рр. ХХ ст. (2017)
Онипченко О. І. - Аналіз західноєвропейської літератури стосовно статевого виховання дітей та підлітків на межі ХІХ–ХХ ст. (2017)
Сєводнєва К. О. - Історико-педагогічний досвід освітнього руху в Запорізькому краї в ХІХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Політичні, соціальні та культурні фактори успішності реформування системи вищої освіти німеччини в межах болонського процесу (2017)
Шаргун Т. О. - Порівняльний аналіз системи підготовки фахівців для залізничної галузі в хіх – на початку ХХ ст. у Наддніпрянській і Західній Україні (2017)
Бетюга В. А. - Організація самостійної роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя музики, Носова Л. А. (2017)
Боделан М. В. - Структурно-функціональна модель формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників щодо вуличної соціальної роботи (2017)
Бойко О. Г. - Основи стратегії безпеки та ризики під час проведення футбольних матчів, Бабенко В. Г. (2017)
Бочарникова Т. Ф. - Теоретичні засади формування професійної іншомовної компетентності майбутніх перекладачів у контексті очікувань роботодавця, Яріз Є. М. (2017)
Бурка О. М. - Показники готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Гордієнко С. М. - Результати соціально-педагогічної діагностики рівня розвитку соціальності дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ (2017)
Димова А. М. - Визначення та характеристика основних етапів підготовки майбутнього тренера-викладача з академічного веслування до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Долгарєв А. В. - Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей, Болдирєв К. В. (2017)
Єрьоміна Л. Є. - Релігійна зрілість у формуванні готовності особистості до сімейного життя на теренах Північного Приазов’я, Горбань Я. С. (2017)
Коняшина І. Б. - Вплив процесу формування професійних компетентностей фармацевтів на фахову спрямованість до майбутньої професії (2017)
Курінна Л. В. - До проблеми формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Лопатюк О. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у контексті формування рефлексивного підходу (2017)
Махиня Т. А. - Організація методичної роботи з керівниками закладів дошкільної освіти в міжкурсовий період. з досвіду роботи Святошинського району м. Київ, Бобир В. Г. (2017)
Меркулова Н. В. - Професійна підготовка тьюторів у вищих навчальних закладах (2017)
Осіпцов А. В. - Визначення засобів покращення рівня професійно-прикладної фізичної підготовки студентів економіко-правової спеціальності, Школа О. М., Гончаров М. С. (2017)
Остасюк З. А. - Сутність і структура інструментально-виконавської компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва, Коцюрба Б. Б. (2017)
Павленко Л. А. - Особливості впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес дітей з особливостями психофізичного розвитку (2017)
Поліщук О. В. - Процес інтеграції на заняттях фортепіано як важливий чинник формування цілісного світогляду особистості, Зиско В. В. (2017)
Рассказова О. Л. - Феномен неформальної освіти дорослих як педагогічної категорії (2017)
Русіна Н. Г. - Аналіз навчальних програм професійної підготовки майбутніх землевпорядників: польський досвід (2017)
Самохін М. К. - Трудотерапія як засіб соціальної реабілітації людини (2017)
Слухенська Р. В. - Духовно-творчий потенціал майбутнього лікаря та розвиток професійного клінічного мислення, Пасько Т. В. (2017)
Солошич І. О. - Компетентнісний підхід щодо формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Сущенко Т. І. - Педагогічний вплив на гуманізацію професійної підготовки залізничних кадрів: теоретичний аспект (2017)
Терьохіна О. Л. - Тактична підготовка в командах високої кваліфікації та особливості атакуючої діяльності баскетболістів, Сокол Л. Г., Ремешевський О. В., Губрієнко О. А. (2017)
Ткаченко В. В. - Підготовка майбутнього фахівця до використання інтерактивних технологій у дитячих оздоровчих таборах (2017)
Фунтікова О. О. - Історико-педагогічні та сучасні аспекти виховання: батьки, культура та суспільство (2017)
Хатунцева С. М. - Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення (2017)
Царенко К. В. - Проблема розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації, Верітов О. І., Симонік А. В. (2017)
Чорногор Н. О. - Конфліктологічна компетентність як педагогічна умова формування конфліктологічної культури майбутнього менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Яворська Н. В. - Інструменти експериментального дослідження: фокус-групи як інструментарій для збору даних (2017)
Волкова В. А. - Зміст і структура ціннісного ставлення до творів мистецтва в дітей дошкільного віку, Батарейна І. О. (2017)
Дехтяренко С. Г. - Шляхи формування екологічного мислення учнів, Савіч І. О. (2017)
Корицький В. Г. - Сьогочасні акценти військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2017)
Надутенко О. Л. - Особливості формування художньої культури учнів музичної школи (2017)
Толочко Л. М. - Теоретичні засади художньо-естетичного виховання сучасних школярів, Толочко Р. М. (2017)
Ушмарова В. В. - Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи в контексті концепції "Нова українська школа", Каданер О. В. (2017)
Чорна О. О. - Зміст навчання англійської мови в початковій школі, Ткач М. В. (2017)
Будянська В. А. - Створення педагогічних умов комфортної роботи студента та викладача в процесі електронного навчання (2017)
Верченко Л. С. - Компонентно-структурний аналіз феномена "Соціально-комунікативна компетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу" (2017)
Дяченко І. М. - Особливості підготовки майбутніх журналістів до медіа-діяльності в умовах професійної конкуренції (2017)
Дяченко М. Д. - Специфіка підготовки іноземних студентів до професійної іншомовної комунікації у ВНЗ України (2017)
Кучеренко Г. В. - Педагогічна діагностика рівнів готовності майбутніх фахівців до інноваційної професійної діяльності (2017)
Мариківська Г. А. - Створення педагогічних умов формування мовленнєвої культури іноземних студентів у ВНЗ (2017)
Мороз Г. М. - Упровадження інновацій у вищій школі для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на внутрішньому та світовому ринках праці (2017)
Осова О. О. - Організація професійно-педагогічної взаємодії суб’єктів навчання на заняттях іноземної мови: досвід роботи (2017)
Cергата Н. С. - Аналіз видів рухової активності на заняттях із фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Тимощук О. О. - Особливості професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів технічних ВНЗ (2017)
Фоменко О. В. - Практичні рекомендації щодо впровадження методики використання оздоровчих технологій у процесі позаудиторних занять із нетрадиційних видів гімнастики, Фоменко В. Х. (2017)
Черникова Н. В. - Особенности организации самостоятельной учебной деятельности студентов в конструктивной среде обучения, Молчанюк О. В., Пальчик О. А., Каденко И. В. (2017)
Школа О. М. - Визначення впливу спортивних ігор на організм студентів 1–2 курсів ВНЗ, Осіпцов А. В., Реп’ях А. С. (2017)
Shmelkova G. - Content analysis of professional preparation for managers of foreign economic profile in Ukraine and abroad, Khomyak L. (2017)
Вихідні дані (2017)
Варналій З. С. - Податкове стимулювання інноваційного розвитку України, Романюк М. В. (2017)
Олійник Д. І. - Інтелектуальна структура "розумних" спільнот як основа циркулярної економіки (2017)
Касперович Ю. В. - Фінансування гібридних війн РФ на території Молдови та Грузії: висновки для України (2017)
Колтунович О. С. - Пріоритетні напрями імплементації зарубіжного досвіду модернізації водогосподарського комплексу у вітчизняну практику (2017)
Іванюта С. П. - Пріоритети зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті захисту критичної інфраструктури (2017)
Жиляєв І. Б. - Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи, Семенченко А. І. (2017)
Корнєєва Ю. В. - Стратегічна участь міжнародних фінансових організацій у приватизації великих державних підприємств (2017)
Лондар Л. П. - Докапіталізація банків як чинник зростання державного боргу України (2017)
Гладких Д. М. - Приватні грошові перекази в Україну в умовах розвитку цифрової економіки: аспект фінансової безпеки держави (2017)
Ilyash O. - Directions to ensure the implementation of the state policy reforms in the social sphere (2017)
Коваль О. П. - Геріатричне страхування в Україні (2017)
Близнюк В. В. - Соціальна справедливість у сфері праці України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя, Яценко Л. Д. (2017)
Мартинюк В. П. - Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння, Длугопольська Т. І. (2017)
Дрьомов С. B. - Проблемні питання реалізації державної політики у сфері громадянства (2017)
Пунда Ю. В. - Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління, Антоненко С. І. (2017)
Лозовий В. С. - Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України (2017)
Гольцов А. Г. - Російська геостратегія щодо України: сценарії та варіанти (2017)
Кравченко В. В. - Пріоритети оборонної політики Канади та українсько-канадське військово-технічне співробітництво, Давимука О. О. (2017)
Замікула М. О. - Політика безпеки та оборони Турецької Республіки та її вплив на безпекову ситуацію на Близькосхідно-Чорноморському просторі (2017)
Покровська А. В. - Проблеми та досягнення політики протидії радикалізації у Європі (2017)
Kuzio Т. - Western political thought on the Russia-Ukraine crisis and Russian aggression against Ukraine (2017)
Черненко Т. В. - Міжнародні і правові аспекти впровадження нового Закону України "Про освіту" (в частині визначення мов навчання), Іщенко А. Ю., Литвиненко О. М. (2017)
Зубченко С. О. - Cучасний гуманітарний інструментарій протидії гібридній війні PФ проти України (2017)
Вовканич С. Й. - Україна і світ: синергетичні чинники боротьби із загрозами глобальної гібридизації (2017)
Мокій А. І. - Раціональний розвиток і використання метрополій України в умовах глобальної економічної інтеграції, Бабець І. Г. (2017)
Нові видання НІСД (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Захарченко В. І. - Систематика теорій розвитку економіки регіонів на основі течій економічної думки (2018)
Джаман М. О. - Сучасний стан і структура інноваційного потенціалу України та фактори впливу на його формування (2018)
Зибарева О. В. - Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку, Воронюк Т. А. (2018)
Помаз О. М. - Сільське господарство України: виклики і перспективи, Помаз Ю. В., Кургускіна Г. Л. (2018)
Zadorozhnіuk N. - Аnalysis of global trends in the development of the it field (2018)
Rodionova T. - Financial system of greece as a determinant of economic well-being of the country, Polishchuk K. (2018)
Вахович І. М. - Оптимізація економічної структури регіонів у системі забезпечення соціально-економічної безпеки, Купира М. І. (2018)
Вівчар О. Й. - Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи, Курило О. Б., Синютка Н. Г. (2018)
Забарна Е. М. - До питання формування правових та фінансових передумов самоуправління регіонів та територіальних громад, Чередниченко В. А. (2018)
Карлик Ю. Ю. - Обгрунтування доцільності створення агропромислового кластеру в Полтавській області, Дорожкіна Г. М., Лисич В. В. (2018)
Павлов К. В. - Фінансово-бюджетні механізми реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості України: регіональний контекст (2018)
Рудь Н. Т. - Механізм формування та реалізації інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів регіону (2018)
Савчук Д. М. - Тенденції та чинники економічного і соціального розвитку громад в умовах адміністративно-територіальної реформи (2018)
Тимошенко М. М. - Сільські території: генеза, сутність та значення для формування стратегії сільського розвитку України (2018)
Хижнякова Н. О. - Відображення екологічних аспектів у стратегії розвитку територіальної громади (2018)
Лазарєва О. В. - Пріоритети розвитку перспективного сільськогосподарського землекористування (2018)
Наумік-Гладка К. Г. - Розвиток національної туристичної адміністрації як форма дерегуляції туристичної галузі (2018)
Христенко Г. М. - Органічне агровиробництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2018)
Шубалий О. М. - Генезис наукових підходів до проведення ринково орієнтованих перетворень у лісових галузях України (2018)
Бугас В. В. - Дослідження механізму формування конкурентних переваг організації, Рупосов В. Г. (2018)
Гриценко О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення маркетингових витрат суб’єктів господарської діяльності (2018)
Gwoździewicz S. - Znaczenie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości w gospodarkach lokalnych, Prokopowicz D. (2018)
Jasińska J. - Model rozwoju przedsiebiorstwa w sytuacji kryzysu (2018)
Дячков Д. В. - Оптимізаційне управління витратами на персонал в умовах економічної нестабільності, Бурий Є. І., Вовковінський Ю. В. (2018)
Іванова В. В. - Асиметрія інформації як чинник активізації інноваційних бізнес-процесів на підприємствах туристичного бізнесу (2018)
Климчук М. М. - Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного енергокластеру, Шовківська В. В. (2018)
Ковальчук О. В. - Проблеми забезпечення синергії засобів інтернет-комунікацій при просуванні освітніх послуг, Войтович С. Я., Герасимяк Н. В. (2018)
Лопушинська О. В. - Підходи до визначення сутності та класифікації ресурсів підприємства (2018)
Маркіна І. А. - Теоретико-методологічні засади управління якістю продукції, Потапюк І. П., Мошенець Д. О. (2018)
Михайлова О. С. - Стратегічне планування розвитку підприємницької діяльності, Карпова І. Ю., Йосипенко О. О. (2018)
Осташова В. О. - Стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства, Бражник А. С., Сліпокінь Ю. А. (2018)
Полінкевич О. М. - Принципи соціально-компетентного управління підприємством (2018)
Потьомкіна О. В. - Дослідження становлення корпоративного управління у вітчизняній практиці господарювання (теоретичний аспект), Чиж Н. М. (2018)
Сазонова Т. О. - Стимулювання працівників як фактор підвищення результативності діяльності підприємства, Кононенко А. В., Кононенко І. В. (2018)
Сакун Л. М. - Теоретичні основи мотивації та напрями покращення стану мотиваційних механізмів на прикладі пат "АвтоКрАЗ", Карлик Ю. Ю., Павлова О. О. (2018)
Сакун Л. М. - Напрями підвищення ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств Полтавської області, Сухомлин Л. В., Лисич В. В. (2018)
Світлична А. В. - Економічні інструменти управління розвитком підприємств, Калініченко М. С. (2018)
Федірець О. В. - Механізм реалізації стратегічних рішень у аграрних підприємствах, Карюк О. М., Михалкова Н. В. (2018)
Шульженко І. В. - Етичні аспекти прийняття управлінських рішень, Кудря В. В., Хоменко В. В. (2018)
Шульженко І. В. - Інформаційна система управління конкурентоспроможністю підприємства, Бабич О. В., Рубайко В. В. (2018)
Яцюк О. С. - Основні напрями підвищення ефективності процедур банкрутства та санації підприємств (2018)
Головко М. Й. - Аналіз сучасного стану індикаторів розвитку, стійкості та ефективності функціонування податкової системи України (2018)
Дорош В. Ю. - Податкова політика держави щодо протидії тіньовій економіці, Русакова О. М. (2018)
Іщук Л. І. - Забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів в контексті сталого розвитку регіону, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2018)
Савчук О. А. - Фінанси місцевого самоврядування у II Республіці Польщі, Якубяк Марек (2018)
Чиж Н. М. - Управління інноваційною діяльністю банківських установ, Дзямулич М. І., Урбан О. А. (2018)
Шпортюк Н. Л. - Особливості фінансового менеджменту в банку, Коваль А. М. (2018)
Безтелесна Л. І. - Шляхи поліпшення якості формування людського капіталу на рівні громади (2018)
Вакуленко Ю. В. - Формування висококваліфікованого персоналу як засіб підвищення ефективності використання матеріально-технічного забезпечення, Безрук С. С., Мельніченко З. Д. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського