Симоненко В. - Організація робіт з відпрацювання нерудних родовищ крутими виймальними шарами, Гриценко Л., Черняєв А. (2016)
Владико А. - Вибір способу розробки корисних копалин з техногенних родовищ за технологічним критерієм, Мальцев Д., Шаповалов Я. (2016)
Шевченко В. - Аналіз біомеханічних характеристик гірників при підземному видобутку вугілля (2016)
Савчук В. - Оценка качества углей участка "Успеновский №2" Западного Донбасса на основании статистического анализа его химико-технологических свойств, Рудаков Д., Приходченко Д. (2016)
Savchenko Iu. - Cutting-edge industrial technology of mining tool manufacturing, Gurenko A., Naumenko O. (2016)
Радкевич В. - Професійна освіта і навчання: європейський контекст розвитку (2017)
Грабовська І. - Проблеми якості професійної освіти в умовах глобалізації і трансформації суспільства (2017)
Єршова Л. - Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток професійної кар‘єри учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Петренко Л. - Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти (2017)
Горбан Є. - Сучасні проблеми розвитку професійної компетентності методистів професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації (2017)
Криштанович С. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект (2017)
Кошук О. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект (2017)
Бородієнко О. - Використання технології асесмент-центрів для діагностування рівнів розвиненості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв‘язку (2017)
Кулалаєва Н. - Діагностичний аналіз стану готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до проектного навчання (2017)
Короткова Л. - Зміст професійної освітти майбутніх фахівців сфери послуг (2017)
Козак А. - Сучасна структура професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2017)
Ткаченко М. - Новітні підходи до формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства (2017)
Малишева М. - Організаційні засади професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-туристичної галузі в Україні (2017)
Грибіш С. - Особливості етнографічно-рекреаційної діяльності майбутніх фахівців із туризму в карпатському туристичному макрорегіоні (2017)
Пілевич О. - Формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту в коледжах (2017)
Пуховська Л. - Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу (2017)
Радкевич О. - Професійний розвиток викладачів і тренерів закладів професійної освіти в країнах Європейського Союзу (2017)
Алєксєєва С. - Особливості підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар‘єри в Італії (2017)
Білоусова Н. - Вимоги до медичних представників та особливості їх підготовки в сучасній Німеччині (2017)
Volyk L. - Kulturen der Expat-Kinder und Berufsausbildung der Bildungsinlander: eine perspektivische padagogische Erweiterung (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Ашанін В. С. - Щодо формування логіки системного підходу при викладанні біомеханіки, Петренко Ю. І., Басенко О. В. (2017)
Бріжата І. А. - Програма модернізації біомеханічної підготовки фахівців фізичної культури і спорту (2017)
Екимов В. Ю. - Учет перспективы при биомеханическом анализе видеоинформации, Волков Ю. О., Шиндер М. В. (2017)
Адирхаєв С. Г. - Адаптивна фізична культура в процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з інвалідністю, Адирхаєва Л. В., Житовоз М. П. (2017)
Бабенко В. Г. - Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин, Бабенко Д. В., Євдокимова Л. Г. (2017)
Багінська О. В. - Обґрунтування системи цільового управління в процесі формування рухової функції школярів (на прикладі дітей шести років) (2017)
Белоус П. А. - Биомеханический анализ эффективности движений соревновательного упражнения спортсменов-лучников в квалификационном аспекте, Борщ М. К. (2017)
Босенко А. І. - Дискусійні аспекти оцінки адаптаційних можливостей школярів, за даними індексу функціональних змін, Пліско В. І., Топчій М. С., Сінько І. С. (2017)
Бугаевский К. А. - Связь значений трохантерного индекса с морфо-функциональными показателями студенток низкого роста, при занятиях физической культурой в ВУЗе (2017)
Буховець Б. О. - Особливості змін мозкового кровообігу дітей з церебральним паралічем за впливу бобат-терапії, Романчук О. П., Чернишова Г. О. (2017)
Вітченко А. М. - Пріоритетні напрямки вдосконалення процесу формування фізичної культури дітей молодшого шкільного віку, Корнєва А. О., Мельникова-Єгорченко Н. С. (2017)
Волошин О. О. - Удосконалення фізичної підготовленості студентів засобами боротьби на поясах алиш в процесі фізичного виховання (2017)
Галаманжук Л. Л. - Особенности развития познавательных процессов у дошкольниц с различной двигательной асимметрии рук, Єдинак Г. А. (2017)
Гамалий В. В. - Техника соревновательных действий фехтовальщиков разной квалификации как основа для программирования их технической подготовки, Шевчук Е. Н., Хабинец Т. А., Бакум А. В. (2017)
Головченко І. В. - Особливості змін ферментів амінотрансфераз в крові жінок 18-21 років в умовах використання різних видів фітнесу, Боднар А. І., Чабан І. О., Міненко О. В. (2017)
Грибан Г. П. - Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять із гирями під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання, Ткаченко П. П., Краснов В. П. (2017)
Гришко Ю. Ю. - Біомеханічні параметри статодинамічної стійкості тіла тенісистів (2017)
Erdmann W. S. - Geometry and inertia of the body as important factors in sport biomechanics (2017)
Єдинак Г. А. - Особливості вияву показників емоційних процесів у хлопців із різними соматотипами, Галаманжук Л. Л. (2017)
Жула В. П. - Біомеханічний контроль рівня сформованості координаційних здібностей волейболісток високої кваліфікації, Жула Г. В., Коленко О. В., Українець Ю. В. (2017)
Жула Л. В. - Моделювання біодинамічної структури передачі м’яча двома руками зверху волейболісток різної кваліфікації, Маслов В. М., Жула О. В., Кравчук К. В. (2017)
Іващенко О. В. - Моделювання як метод оптимізації процесу навчання фізичних вправ хлопчиків 7 років, Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. (2017)
Ковальчук В. В. - Неруйнівний експрес-аналіз рідини у біометричних вимірюваннях, Рябченко С. В., Долінська Л. В., Сморж М. В. (2017)
Козина Ж. Л. - Интеграция спорта, науки и искусства как реализация идей олимпизма (2017)
Коробейніков Г. В. - Прояв нейродинамічного реагування у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем стресостійкості, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Іващенко О. О., Міщенко В. С., Воронцов А. В. (2017)
Литвинець І. В. - Конкурси мистецтв у програмі ігор XI олімпіади в Берліні, Виноградський Б. А., Литвинець А. І. (2017)
Максимова К. В. - Соціокультурні передумови застосування засобів оздоровчого фітнесу в системі вищих навальних закладів України, Мулик К. В. (2017)
Марущак М. О. - Взаємозв’язок показників фізичного стану та спеціальної рухової підготовленості учнів основної школи в процесі навчання футболу (2017)
Носко М. О. - Роль та місце біомеханічних технологій в навчанні руховим діям, Архипов О. А., Половніков І. І. (2017)
Олійник О. М. - Підвищення психофізичного стану студентської молоді засобами спортивно-орієнтованого фізичного виховання (2017)
Павлова Ю. О. - Фактори низької якості життя осіб похилого віку (2017)
Приймак С. Г. - Функціональний стан киснево-транспортної системи у студентів, що спеціалізуються у боксі (2017)
Приймаков О. О. - Удосконалення фізичних якостей слухачів інституту управління державної охорони України, Кисленко Д. П., Юхно Ю. О. (2017)
Пронтенко К. В. - Концептуальний аналіз розвитку гирьового спорту у світі, Україні та збройних силах України (2017)
Сотский Н. Б. - О числовых показателях биомеханической эффективности технических средств развития физических качеств спортсмена (2017)
Ткаченко Т. М - Використання рухливих ігор для поліпшення фізичного стану і корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури, Приймаков О. О. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Субмаксимальний power-ергометричний тест pwc170: від теорії до практики, Приймаков О. О., Філіппов М. М., Присяжнюк С. І., Коваленченко В. Ф. (2017)
Хохолко А. А. - Факторная структура межмышечной координации при выполнении тестовых заданий со сложной двигательной структурой, Михута И. Ю. (2017)
Худолій О. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат 5-7 класів, Приходько В. В., Іващенко О. В. (2017)
Цюкало Л. Є. - Вплив здоров’язбережувальної технології степ-аеробіки на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку, Хлус Н. О. (2017)
Чернозуб А. А. - Адаптаційні зміни в організмі жінок середнього віку в умовах занять силовим фітнесом, Тітова Г. В., Дубачинський О. В., Славітяк О. С. (2017)
Чуста А. Ю. - Ефективність впливу методики формування рухових навичок студентів на біодинамічну структуру кидкових рухів у баскетболі, Носко Р. В., Дейнеко С. М. (2017)
Шепеленко Т. В. - Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості представників спортивної аеробіки чоловічої і жіночої статі (2017)
Корягін В. М. - Інноваційний вектор модернізації системи тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2017)
Печковский И. В. - Повышение объективности оценки сенсорно-моторных реакций курсантов высших учебных заведений МВД, Лавшук Д. А. (2017)
Позюбанов Э. П. - Технология формирования ударно-тормозных упражнений, Терлюкевич А. И., Жданович А. А., Макась М. М. (2017)
Сотский Н. Б. - Элементы внутренней биомеханической структуры двигательного действия как возможная основа классификации технических средств физической культуры (2017)
Афтимичук О. Е. - Психомоторные компетенции в структуре профессиональной деятельности специалиста физической культуры (2017)
Бермудес Д. В. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів в процесі професійної діяльності (2017)
Бондаренко В. В. - Вимоги до фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в національну поліцію України (2017)
Бондаренко І. Г. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя з фізичного виховання за результатами соціологічного дослідження, Бойченко О. В., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2017)
Гавроник В. И. - Исторические этапы развития военно-прикладной физической подготовки, Максимович В. А., Знатнова Е. В. (2017)
Гаркуша С. В. - Концепція формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій, Дейкун М. П., Гаркуша В. В. (2017)
Довжук Н. Ш. - Професійна адаптація майбутнього викладача медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах: аксіологічний вимір, Воскобойнікова Г. Л. (2017)
Зайцев В. О. - Дидактична складова підготовки майбутніх фахівців "здоров’я людини" до позакласної роботи з підлітками (2017)
Кузнєцова О. Т. - Діагностика когнітивного компоненту готовності студентів до використання оздоровчих технологій в процесі фізичного виховання та життєдіяльності (2017)
Куртова Г. Ю. - Визначення відношення майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в інклюзивному класі, Архипов О. А, Короп М. Ю., Гамов В. Г., Вертель О. В. (2017)
Лисенко Л. Л. - Методичні аспекти організації самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури з метою стимулювання їх творчої пошукової активності (2017)
Медведєва І. М. - Сучасні і традиційні засоби аеробної спрямованості в системі фізичного виховання студентів медичних ВНЗ, Радзієвський В. П. (2017)
Осіпцов А. В. - Виховний потенціал професійно-прикладної фізичної підготовки у формуванні ціннісних орієнтацій учнівської молоді, Школа О. М., Пристинський В. М., Житницький А. О. (2017)
Приходько В. В. - Фактор волонтерства у процесах реформування спорту в Україні, Дзюбенко М. І. (2017)
Рoзумейко Н. С. - Методика індивідуальної фізичної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади ДПТС України, Головач А. А. (2017)
Савонова О. В. - Методичні аспекти підготовчого етапу створення електронних навчальних курсів з дисциплін природничо-наукового циклу підготовки студентів факультету фізичного виховання, Жиденко А. О. (2017)
Синіговець Л. І. - Методичні особливості визначення критеріїв готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи засобами інформаційних технологій, Курілова В. І., Павленко В. Й. (2017)
Смолянко Ю. М. - Організаційні та психолого-педагогічні умови удосконалення процесу формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Строк А. Н. - Проблемы организации военно-прикладной физической подготовки учащихся кадетских училищ, Городилин С. К., Гавроник В. И. (2017)
Таможська І. В. - Організаційно-методична діяльність університету св. Володимира щодо відбору кандидатур на вакантні кафедри (1901-1917 рр.) (2017)
Ткаченко С. В. - Удосконалення навчальної програми з дисципліни "Боротьба та методика її викладання" на факультетах фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів, Кузьомко Л. М., Філіпов В. В., Синіговець І. В. (2017)
Філоненко О. А. - Педагогічний контроль фізичного розвитку курсантів (студентів) академії ДПТС, Лисюк С. М., Сорокопуд В. Б., Могильний Ф. В. (2017)
Федорець В. М. - Методологічні і методичні аспекти використання маєвтики для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Хлус Н. О. - Використання музичного супроводу для покращення психоемоційного стану студенток вишів під час занять степ-аеробікою, Кадикова Н. В. (2017)
Шитікова С. П. - Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні (2017)
Шуба Л. В - Особливості спеціальної фізичної підготовки інструкторів у військових частинах, Шуба В. В. (2017)
Рябченко Т. О. - Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, Малус А. І. (2017)
Рябченко Т. О. - Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування, Стеблянко А. В. (2017)
Семенов В. М. - Теоретичні основи державного управління системою соціального захисту в європейських країнах, Рагуліна Ю. М. (2017)
Стрільчук В. А. - Інклюзивність : муніципально-правовий вимір (2017)
Кисельова О. І. - Механізми державного регулювання зайнятості населення (2017)
Андрійченко Н. С. - Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України (2017)
Черей С. В. - Повноваження Національного банку України у сфері неплатоспроможності банків (2017)
Чернадчук О. В. - Фінансово-правові вчення в Україні у першій половині ХІХ сторіччя : історичний нарис (2017)
Чернадчук В. Д. - До питання визначення поняття викладацької діяльності в антикорупційному законодавстві в Україні, Яковлєва Я. С. (2017)
Горкава В. Ю. - Розвиток відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху (2017)
Гуржій А. В. - Публічні консультації актуальні проблеми та перспективи правового регулювання (2017)
Глущенко Н. В. - Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій (2017)
Косиця О. О. - Фінансово-правова відповідальність податкового агента (2017)
Миргород-Карпова В. В. - Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні (2017)
Риженко О. С. - Адміністративно-правове регулювання кіберзахисту в Україні (2017)
Шлапко Т. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід правового регулювання обігу електронних грошей, Миронов П. Ф. (2017)
Пахомов В. В. - Військова поліція, Каріх І. В., Дегтяр Р. О. (2017)
Гуц Н. Г. - Зміст права власності та інших речових прав профспілкових організацій України (2017)
Олондарь В. С. - Окремі питання організації і тактики документування правоохоронними органами України прийняття пропозиції, обіцянки або одержавння неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Голубятников Н. И. - Биологическая безопасность международного судоходства, Омаидзе Н. О., Бахмуцан О. Е., Борисенко О. И. (2015)
Колішецька М. А. - Значення циркулюючих імунних комплексів та комплементарної активності сироватки крові морських свинок для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми, Юревич В. Р. (2015)
Чака О. Г. - Особливості впливу мелатоніну на активність ферментів аеробного окислення в мітохондріях печінки щурів лінії SHR з різним рівнем енергетичного метаболізму, Заморська Т. М., Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2015)
Пасічник М. А. - Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Семенців Н. Г. - Зміна співвідношення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція (2015)
Гоженко О. А. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи та регуляція рівня артеріального тиску у практично здорових чоловіків, Повєткіна Т. М. (2015)
Русин В. І. - Непряма реваскуляризація як альтернатива ампутації при пізній реоклюзії стегново-гомілкового сегменту, Корсак В. В., Носенко О. А., Пекарь М. І., Машура В. В. (2015)
Шухтин В. В. - Сравнение эффективности монотерапии НПВС и комбинированной терапии с применением плазмы обогащенной тромбоцитами у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника, Лещинский М. В., Бадьин И. Ю. (2015)
Поляков А. Є. - Ефекти лозартану в складі комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу та артеріальної гіпертензії в залежності від варіанту інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетворюючого фермента, Понятовська Т. Ю. (2015)
Игнатьев А. М. - Эффективность применения ДЕНС- и кинезиотерапии в сочетании с стандартной схемой медикаментозного лечения у пациентов с остеопорозом, Ермоленко Т. А., Турчин Н. И., Прутиян Т. Л., Шаныгин А. В. (2015)
Савчук А. И. - Использование низкоинтенсивного лазерного излучения и иммуномодуляторов в комплексном лечении хронического тонзиллита, Гайдей В. Р., Мовлянова Н. В., Лаврюкова С. Я., Целух И. А., Похно С. М., Бошкова Л. К., Потемкина С. В. (2015)
Нечипуренко О. Н. - Возможности современной неинвазивной диагностики при бронхитах у детей (2015)
Мацегора Н. А. - Эффективность включения метаболической терапии при назначении противотуберкулезных препаратов больным с впервые диагностированным туберкулезом легких и положительной пробой на микроальбуминурию, Беседа Я. В., Леоненко-Бродецкая О. М. (2015)
Сухін Ю. В. - Лікування звичного вивиху плеча за допомогою обладнання на базі принципів доповненої реальності, Логай В. А., Павличко Ю. Ю. (2015)
Михайленко В. Л. - Особливості харчового статусу дітей півдня України, які мешкають у різних за рівнем екологічної безпеки умовах, Мельник К. С. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Порівняльна характеристика захворюваності дизентерією і сальмонельозами дитячого та дорослого населення Українського Придунав'я, Мокієнко А. В., Закусило В. М. (2015)
Сахарова І. В. - Стабільність та вплив азотовмісних детергентів на органолептичні властивості води, Данильченко Л. І., Болотнікова Л. В. (2015)
Позднякова Л. І. - Експериментальне вивчення впливу абіотичних чинників на виживаність та інактивацію Fransisella tularensis у воді, Сазонова О. Є. (2015)
Васюк В. Л. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние печени кріс с єкспериментальнім неалкогольнім стеатогепатитом, Левченко Е. М., Демьяненко С. А. (2015)
Гладчук І. З. - Сучасні діагностичні та лікувальні підходи при апоплексії яєчників. Частина 2, Волянська А. Г., Назаренко О. Я. (2015)
Інформація (2015)
Правила для авторів (2015)
Резнікова Н. В. - Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації, Панченко В. Г. (2017)
Лабурцева О. І. - Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері (2017)
Міщенко Д. А. - Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи, Міщенко Л. О., Холошня Д. О. (2017)
Єфремова Н. Ф. - Ринкові перетворення в Україні та їх соціально-економічні наслідки, Роєнко В. І. (2017)
Яровий В. Ф. - Стан та перспективи розвитку підприємств і дестинацій галузі туризму південного регіону (2017)
Головачова О. С. - Детермінанти регуляторної політики у сфері експорту агропродовольчої продукції, Пугачевська К. С. (2017)
Сніщенко Р. Г. - Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку (2017)
Отливанская Г. А. - Теоретические аспекты применения краудфандинга на предприятии (2017)
Машко А. І. - Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту (2017)
Рак Ю. А. - Розробка пропозицій щодо визначення напрямів розвитку конкуренції (2017)
Каленюк І. С. - Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні, Куклін О. В. (2017)
Зачосова Н. В. - Методологія наукових досліджень проблем забезпечення економічної безпеки держави, Коваленко А. О. (2017)
Макаренко Ю. П. - Стратегія підвищення прибутковості комерційного банку, Мороховець К. С. (2017)
Усик В. І. - Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності, Схулухія Ю. В. (2017)
Чупілко Т. А. - Моделювання ввп та факторів, що впливають на його зміну, Сіліна І. С., Колєснік Є. О. (2017)
Yereshko J. - The methodological foundations of the enterprise cash flow management, Kharchenko O. (2017)
Івченко Л. О. - Чортківський район у структурі комплексного туристичного продукту тернопільщини, Рябенька А. О. (2017)
Савич О. П. - Вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної галузі (2017)
Мосієнко О. В. - Гештальт як інструмент рефлексивного управління персоналом підприємств (2017)
Кошеваров О. Л. - Вплив світового ринку трансферів футболістів на конкурентоспроможність футбольних клубів європи (2017)
Омеляненко М. О. - Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня боргового навантаження та виходу економіки з боргової кризи (2017)
Лесик В. О. - Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків (2017)
Ковбаса В. А. - Перспективи формування нових регулюючих інститутів світової валютної системи (2017)
Пінчук Д. В. - Світовий досвід регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами (2017)
Cкаб М. - Дмитро Бучко – зразок українця, вченого, учителя та сім’янина (спогади учня) (2014)
Бабій І. - Індивідуально-авторська номінація осіб у неологічному словнику Володимира Винниченка (2014)
Бачинська Г. - Урбанонімна система міста Тернополя, Тишковець М. (2014)
Бачкур Н. - Замовчування у художньому тексті: особливості використання (на матеріалі української прози початку ХХІ століття) (2014)
Бияк Н. - Unofficial names of germany`s federal chancellors in media texts (2014)
Бігусяк М. - Покутсько-буковинське порубіжжя в контексті передкарпатських ареалів (2014)
Білінська Л. - Відтопонімні найменування мікрооб’єктів Покуття (2014)
Близнюк Б. - Гуцульські прізвищеві назви XVIII - поч. XIX ст., в основах яких відображені імена та прізвиська відапелятивного походження (2014)
Богдан С. - Вербалізація війни в епістолярних текстах Лесі Українки (2014)
Бубняк Р - Особливості Франкового дискурсу про "Землю" Золя, Бубняк Г. (2014)
Буда В. - Ономастичні перифрази в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Висоцька Н. - Проблема класифікації текстів у мовознавстві (2014)
Вишневська Г. - Концептуалізація образу русалки в драмах Олександра Олеся та Олександра Пушкіна (2014)
Вільчинська Т. - Лінгвоконцептологія як нова наукова дисципліна поліпарадигмального типу (2014)
Волянюк І. - Ойконімія Кременеччини: діахронічний аспект (2014)
Гавдида Н - Лінгвоцид як форма мовної політики, Назаревич Л. (2014)
Гаврилащук О. - Незреалізований комунікативний акт як вид внутрішнього мовлення у художньому тексті автора-чоловіка й автора-жінки (2014)
Гапон Л. - Лінгвістична характеристика реєстру "Етимологічного словника української мови" Я.-Б. Рудницького (2014)
Горбач О. - Семантико-синтаксичні особливості бібліонімів гумористично-сатиричних творів (на матеріалі збірок "Опудало" та "Веселий ярмарок") (2014)
Ґрещук В. - Гуцульський діалект у повістях Люби Параскевії Стринадюк "А кємуєш, єк то було!" та "У нас, гуцулів", Ґрещук В. (2014)
Іваночко К. - Особливості наголошування префіксально-суфіксальних вербативів із реляційною морфемою -ува- в наддністрянських говірках (2014)
Ковтун А. - Полісемія релігійних лексем: родо-видовий тип гіпонімійного зв’язку (2014)
Корпало О. - Категорія синтаксичної особи в інфінітивному реченні сучасної української мови (2014)
Котович В. - Принципи номінації ойконімів Тернопільщини (2014)
Криницька О. - Синтаксичні мовні засоби втілення комунікативного наміру (на матеріалі української модерної драми початку ХХ століття) (2014)
Кузь Г. - Українська суспільно-політична неологія: лексика та фразеологія (2014)
Кузьма І. - До питання про неологізацію словотворення: активна лексика сучасних засобів масової інформації в аспекті дериватології (2014)
Купчинська З. - Історія та перспектива загальнослов’янського ономастичного атласу (2014)
Лановик З. - Граматична інтерпретація мовної парадигми біблії: герменевтичний аспект (2014)
Лісняк С. - "Літопис підгорецького монастиря": лінгвістичний аспект (2014)
Макарець Ю. - Перифразові номінації в мовному просторі поетичних творів Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Мосур О. - Християнські імена на -ат як компоненти мікротопонімів Самбірського циркулу (2014)
Наливайко М. - Способи творення українських прізвиськ (лексико-семантичний спосіб) (2014)
Невідомська Л. - Імпліцитність неповноскладних і повноскладних речень української мови (на матеріалі художніх текстів Бориса Харчука) (2014)
Огринчук О. - Мовно-виражальні особливості категорії способу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча (2014)
Осіпова Т. - Невербальні параметри комунікації як мовно-культурний код нації і складова портрету мовної особистості (на матеріалі "Співомовок" С. Руданського) (2014)
Панчук Г. - Антропонімно-апелятивні назви (пасивна лексика) в основах прізвищ Опілля (2014)
Папідзе Н. - Типологія дієслів семантичного поля "рух" в сучасній українській мові (2014)
Петрашик Ю. - Creation of ergonyms in the field of health care in Poland and Ukraine (2014)
Прасол О. - Вплив польської лінгвокультури на формування мовної свідомості Івана Франка (2014)
Процик І. - "Хохол народився – жид заплакав": прізвиська футбольних команд та їхніх уболівальників у соціолекті українських футбольних фанатів (2014)
Редьква М. - Жіночі особові найменування у текстах українських народних казок (2014)
Романчук К. - Дискусійні проблеми відтворення російських імен та прізвищ на сторінках сучасної періодики (2014)
Свистун Н. - Статус подвійних імен (на матеріалі іменникá м. Тернополя ХІХ ст.) (2014)
Семашко Т. - Межі дихотомії "свій" – "чужий" в аспекті етнічної стереотипізації (2014)
Скаб М. - Термінологічні проблеми церковнослов’янської мови (2014)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня етнонімія малої прози Івана Франка (2014)
Сокіл Б. - Руська (українська) мова в цісарсько-королівському галицькому суді (2014)
Сокіл-Клепар Н. - Роль антропонімів у номінації мікротопооб’єктів (2014)
Соловій У. - Семантична наповнюваність загальнооцінних номінацій "хороший" ("гарний") / "поганий" у мовленнєвих актах художнього тексту (2014)
Струганець Л. - Рецензія. Літературна норма у мовній практиці сьогодення (2014)
Сукаленко Т. - Типаж "поміщик" на сторінках газети ХІХ ст. "Кіевлянинъ" (2014)
Торчинський М. - Онімна система і критерії її аналізу (2014)
Шаповал Г. - Особливості іменування персонажів у малій прозі Олеся Бабія (на матеріалі збірки "Гнів") (2014)
Шарапа М. - Середньополіські одиниці плану вираження теми шлюбу в обрядовому тексті весняно-літнього календарного циклу (2014)
Яроцька Г. - Лингвокультурный анализ "русской расточительности" (2014)
Яслик В. - Типологія вставних компонентів з евіденційною семантикою в українській літературній мові (2014)
Галів М. Д. - Педагогічні рефлексії в історико-педагогічному наративі (на прикладі наукових праць Миколи Лавровського) (2017)
Гіптерс З. В. - Теорія і практика економічної освіти та фінансової грамотності дітей і дорослих: історико-педагогічний аспект (2017)
Кухарчук О. С. - Розвиток бібліотекознавства в Україні: історико-педагогічний аспект, Курило О. Й., Прокопович Л. С. (2017)
Кухта М. І. - Трансформація традиційної моделі навчання в контексті освітньої реформи (2017)
Кобаль В. І. - Університетська освіта Угорщини після 1945 року (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Підвищення професійної музично-педагогічної компетентності педагога позашкільного навчального закладу шляхом організації самоосвітньої діяльності (2017)
Приходько Ю. І. - Підготовка військових фахівців: системний підхід (2017)
Розлуцька Г. М. - Науково-педагогічна діяльність духовенства в Закарпатті (1939 - 1944) рр. (2017)
Староста В. І. - Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект, Товканець Г.В. (2017)
Фізеші О. Й. - Соціально-економічні чинники становлення початкової школи Закарпаття: повоєнний період (2017)
Щербей У. В. - Проблеми початкової освіти в умовах сільської школи (2017)
Bodonyi Edit - Petriné Feyér Judit (2017)
Lalak N. Movchan K. - Printed and electonic books: historical aspect (2017)
Csoóri Zsófia - Pjotr Csajkovszkij Gyermekalbum – a lírai zongoraciklus létrejöttének áttekintése (2017)
Брижак Н. Ю. - Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього педагога (2017)
Герцовська Н. О. - Професійна компетентність викладача ВНЗ як основа формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів англійської мови, Тоба Е. А. (2017)
Дікун І. А. - Практична підготовка майбутнього вчителя музики у дискурсі його професійного та особистісного становлення (2017)
Ігнатишин М. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів на основі використання інноваційних методів навчання (2017)
Ксенофонтов С. С. - Компетентнісна підготовка майбутніх фахівців в умовах університету (2017)
Опанасенко В. П. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ як умова формування самоосвітньої компетентності, Вовк Б. І. (2017)
Полянка А. В. - Інформаційні технології як засіб мотивації професійної підготовки у вищій школі (2017)
Розман І. І. - Краєзнавча спрямованість діяльності бібліотеки в сучасних умовах, Курило О. Й., Луца М. В. (2017)
Сідун М. М. - Самостійна робота студентів з вивчення іноземної мови (2017)
Стеблюк С. В. - Квазіпрофесійні методи і завдання у процесі викладання економічних дисциплін в умовах коледжу (2017)
Товканець Г. В. - Наукові підходи до формування педагогічної культури майбутнього вчителя (2017)
Товтин Н. І. - Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи (2017)
Томашевська М. О. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема (2017)
Човрій М. Я. - Поліаспектність практичної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва (2017)
Tyahur Vasyl - Eszköztervezési (dizájn) készség kialakítása papírplasztika (formaalkotás papírból) által az általános iskola tanulói számára (2017)
Алмашій І. І. - Врахування кількісних характеристик системи "людина-природа" у формуванні екологічної культури молоді (2017)
Бокотей Л. Л. - Традиції декоративно-прикладного мистецтва як засіб художньо-естетичного виховання молоді (2017)
Гавришко С. Г. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості студентів педагогічного факультету МДУ (2017)
Добош С. Ю. - Особливості впливу музики на формування світогляду школярів (2017)
Ільтьо Г. Ф. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійної компетентності фахівця (2017)
Кончович К. Т. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови до педагогічного спілкування (2017)
Лавренова М. В. - Робота над словами за допомогою сучасних методичних підходів на уроках в початковій школі (2017)
Марценюк М. О. - До питання здійснення національно-патріотичного виховання в школі, Муравйова М. П. (2017)
Мочан Т. М. - Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця (2017)
Ничкало С. А. - Особливості формування мистецьких уподобань школярів у сфері образотворчого мистецтва і архітектури (2017)
Попович Н. Ф. - Особливості вивчення творів Лесі Українки у початкових класах (2017)
Примакова В. В. - Екологізація початкової шкільної освіти (2017)
Русин Н. М. - Форми спільної роботи дитячого садка і сім'ї з питань математичного розвитку дітей, Поллогі В. М. (2017)
Чекан О. І. - Формування інформаційної та комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку (2017)
Telychko N. V. - Motivating learners (2017)
Дядченко О. В. - Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на засадах комунікативно-когнітивного підходу (2017)
Мартин Н. В. - Зміст мотивів навчально - професійної діяльності майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Прокопович Л. С. - Педагогічна спрямованість творів І.Франка про дітей, Моргун А. В. (2017)
Фельцан І. М. - Особливості формування іншомовних компетенцій в освіті дорослих (2017)
Хома О. М. - Орфографічні вправи як метод формування правописних умінь (2017)
Хома Т. В. - Організація самостійної роботи студентів на заняттях з української мови в умовах коледжу (2017)
Черепаня Н. І. - Вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку (2017)
Мішак В. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів релігії в Австрії (2017)
Поліщук В. А. - Зарубіжний досвід діяльності Університетів третього віку , Пришляк О. Ю., Богуцька А. А. (2017)
Симоненко Н. О. - Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність (2017)
Тимків Н. М. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці (2017)
Товканець О. С. - Особливості професійної підготовки у вищій школі Словенії (2017)
Турок О. С. - Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру (2017)
Janicka-Panek T. - Edukacja patriotyczna i europejska zadaniem współczesnego pedagoga (2017)
Корнієнко І. О. - Компоненти психологічної готовності до створення сім’ї у період ранньої дорослості, Софілканич Н. О. (2017)
Марценюк М. О. - Система цінностей студентської молоді в умовах трансформації суспільства, Завітаєва О. К. (2017)
Юрков О. С. - Розвиток мотиваційної сфери підлітка, Кондрацька К. В. (2017)
Березовська Л. І. - Кар’єрні орієнтації у студентському віці, Гощар Б. І. (2017)
Щербан Т. Д. - Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів, Фельцан М. І. (2017)
Юрков О. С. - Синдром емоційного вигорання медичних працівників, Соломка І. О. (2017)
Городнов В. П. - Модель оцінки повноти та імовірності своєчасного постачання матеріальних засобів для виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В. (2016)
Ткаченко В. І. - Принцип системності в воєнному мистецтві. Ведення збройної боротьби у повітрі, Смірнов Є. Б. (2016)
Можаровський В. М. - Математична модель визначення величини можливих втрат бойового потенціалу своїх військ за добами операції тривалістю Т діб, Годзь С. В. (2016)
Катеринчук І. С. - Показники та критерії оцінки ефективності організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки, Гулеватий Д. Ю. (2016)
Корощенко М. М. - Обґрунтування раціонального складу угруповань (з’єднань, частин) Військово-Морських Сил Збройних Сил України в мирний час, Харитонов О. Л. (2016)
Петров В. М. - Проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України, Тіхонов І. М., Заболотний О. В. (2016)
Журавльов О. О. - Оцінка маневрених можливостей модельної головної частини, що управляється, після її відокремлювання в польоті від реактивного снаряда, Осіпов Ю. М., Орлов С. В. (2016)
Пеньков В. І. - Напрямок створення великокаліберних снайперських гвинтівок, Черніченко Ю. М., Забула О. Є., Афанасьєв В. В. (2016)
Пономаренко О. М. - Деякі рекомендації органам військового управління щодо оцінювання ефективності застосування угруповань ракетних військ і артилерії (2016)
Семененко О. М. - Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Семененко Л. М., Пташник В. М. (2016)
Трофименко П. Є. - Дивізійна артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Другої світової війни, Латін С. П., Матузко Б. П., Супрун О. Ф. (2016)
Стасєв Ю. В. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями, Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. Б. (2016)
Бескоровайный В. В. - Синтез логической схемы системного проектирования систем контроля крупномасштабных объектов, Имангулова З. А., Петров С. В., Кошель А. В., Москаленко А. С. (2016)
Бугера М. Г. - Метод морфологічного аналізу патентної інформації для побудови статистичної моделі прогнозу розвитку захисних пристроїв динамічного типу (2016)
Буданов П. Ф. - Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції, Бровко К. Ю. (2016)
Горєлишев С. А. - Структурно-функціональна модель синтезу інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України, Баулін Д. С., Побережний А. А., Пивоваров С. О. (2016)
Коваленко А. И. - Обобщение понятий по признакам: методы теории приблизительных множеств, Марьин С. А., Ситников Д. Э. (2016)
Коцюруба В. І. - Синтез структури пошукових пристроїв виявлення вибухонебезпечних предметів (2016)
Тристан А. В. - Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем, Курцева Т. М., Паталаха В. Г. (2016)
Шаров С. В. - Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем, Хрустальов С. О. (2016)
Звонко А. А. - Поперечно-кутові коливання напівпричепа із нелінійним корегуючим моментом, Сокіл М. Б., Дзюба А. О. (2016)
Кононов Б. Т. - Диференціальні рівняння перехідних процесів у високовольтній трифазній електричній мережі, Мушаров А. О., Нечаус А. О. (2016)
Lagutin G. I. - Modern problems of energy supply for the combat operations, Malysh A. N. (2016)
Олійник Ю. С. - Аналіз використання автоматизованих систем контролю та обліку електричної енергії на підприємствах (2016)
Пантєлєєва І. В. - Організаційні та технічні заходи з енергозбереження (2016)
Stadnichenko V. M. - Theory and practice in explaining the anomalously low friction and wear in tribology, Troshin O. M., Stadnichenko M. G. (2016)
Сердюк Т. Н. - Мониторинг и эксплуатационная диагностика двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением (2016)
Сильченко В. О. - Математичне дослідження нелінійних систем повороту і стабілізації головного світла транспортного засобу (2016)
Борисенко М. В. - Технічна діагностика парашутних систем фізико-механічними методами, Кушнір К. В., Татузян Е. Р. (2016)
Андронов В. А. - Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту, Дівізінюк М. М., Азаренко О. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В. (2016)
Бабич А. А. - Концептуальні підходи до формування механізму пошуку, евакуації, упізнання та обліку загиблих у війнах та збройних конфліктах, Бабич А. П., Литовченко Д. М. (2016)
Буданов О. П. - Етапи моделювання по прийняттю рішень у надзвичайних ситуаціях на військових потенційно небезпечних об'єктах (2016)
Євсєєв В. О. - Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду (2016)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій соціального характеру за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них (2016)
Кравців С. Я. - Аналіз інтегрального пожежного ризику на території районів Харківської області, Соболь О. М. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вихідні дані (2016)
Берестяная А. Н. - Роль теломер в процессе клеточного старения, Гродзинский Д. М. (2012)
Ходаніцький В. К. - Вплив осіннього внесення амонійного азоту на показники структури врожаю озимої пшениці, Швартау В. В. (2012)
Сандецкая Н. В. - Содержание SH-групп в корнях озимой пшеницы в зависимости от условий минерального питания и обработки фунгицидом, Карлова А. Б, Богдан М. М. (2012)
Чечуй О. Ф. - Регуляція активності ізоцитратліази в насінні Glycine max L. при проростанні та вплив іонів кобальту на активність ферменту (2012)
Івануса В. - Ідентифікація біохімічних речовин плодів генофонду черешні Словаччини за допомогою FTIR спектрофотометра, Савіна О., Мальцев І., Бриндза Я. (2012)
Рошко В. Г. - Загальні реакції хортобіонтних членистоногих (Arthropoda) на хронічний електромагнітний стрес, Мателешко О. Ю., Рошко В. В. (2012)
Кушинська М. Є. - Розподіл комах-запилювачів рослин роду Gentiana L. за висотним градієнтом у високогір'ї Українських Карпат (2012)
Волошина Н. О. - Моніторинг паразитарного забруднення довкілля з використанням полімеразної ланцюгової реакції (2012)
Воткальчук К. А. - Аналіз раритетного фітогенофонду Вулканічних Карпат (2012)
Потоцька С. О. - Порівняльний аналіз дендрофлори зелених насаджень міста Чернігова (2012)
Садовська Н. П. - Вирощування цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) в однорічній культурі в умовах передгірної зони Закарпаття, Попович Г. Б., Боднар А. В. (2012)
Кендзьора Н. З. - Деякі морфофізіологічні аспекти біологічної продуктивності лісових культур в умовах свіжої грабово-соснової судіброви Розточчя, Заїка В. К. , Тереля І. П. (2012)
Четверня С. О. - Продуктивність ромашки лікарської Matricaria recutita L. в залежності від технології вирощування та забур’яненості посівів, Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Грахов В. П. (2012)
Сабадош В. І. - Рід Viola L. У флорі Закарпаття (2012)
Демьяненко С. А. - Современное состояние фауны булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Луганской области Украины, Геряк Ю. Н. (2012)
Геряк Ю. М. - Нові та маловідомі види Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (2012)
Гоблик К. М. - Таксономічне різноманіття і просторова диференціація населення колембол дубових лісів Закарпатської низовини, Капрусь І. Я. (2012)
Куртяк Ф. Ф. - Демекологічні особливості Natix tessellata (Laurenti, 1768) на теренах південнозахідного макросхилу Українських Карпат, Білинець І. В., Мокрані А. В. (2012)
Межжерин С. В. - Видовой состав, особенности генетической структуры и морфологическая изменчивость популяций речных раков Astacus Fabricius, 1775 Юго-Востока Украины, Костюк В. С., Жалай Е. И. (2012)
Дудинська А. Т. - Деякі особливості фауністичного розподілу акаридієвих кліщів в умовах Закарпаття (2012)
Башта А. -Т. В. - Експансія бобра європейського Castor fiber L. в регіоні Українських Карпат, Потіш Л. А. (2012)
Кузьмак І. П. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки, Кліщ І. М., Яремчук О. З. (2012)
Мельник С. А. - Характеристика координаційного відношення м’язів в осіб, які проживають на радіоактивно забрудненій території (2012)
Кордон Т. І. - Харчова алергія: етіологічні фактори, проблеми діагностики та роль у формуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту (2012)
Клімова О. М. - Оцінка дії низькомолекулярних пептидних препаратів на моделі хронічної інтоксикації тварин in vivo та in vitro в сироватці та в культурі лімфоцитів периферичної крові, Звягінцева О. В., Лавінська О. В. (2012)
Ястребова О. В - Фізико-хімічні властивості протеолітичного комплексу Bacillus sрp., Коробкова К. С. (2012)
Карбованець О.І. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення мікробіології та ефективність її використання (2012)
Симочко Л. Ю. - Інформаційні технології в екологічній освіті студентів вищих навчальних закладів, Демчинська М. І., Симочко В. В. (2012)
Денчиля-Сакаль Г. М. - Особливості акумуляції важких металів в рослинах Trifolium pratense L., Ніколайчук В. І., Колесник А. В., Вакерич М. М., Ткач О. П. (2012)
Башта А. Т. - Hypsugo savii Bonaparte, 1856 (Chiroptera: Vespertilionidae) – новий вид фауни рукокрилих Карпатського регіону (Україна) (2012)
Турис Е. В. - До питання інтродукції сосни кримської (Pinus pallasiana D. Don.) в лісові насадження Закарпатської області, Котурбач І. І. (2012)
Мірутенко В. С. - Морфологічна мінливість Arnica montana L. в популяціях Закарпаття (2012)
Мателешко О. Ю. - Нова знахідка красотіла пахучого – Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Carabidae) на Закарпатті (2012)
Товбич В. В. - Архітектор – художник – сценограф – математик – системщик – флористик – колористик – науковець – педагог – поет, Чередниченко П. П., Сисойлов М. В. (2008)
Бачинська О. В. - Феномен арки в ліванській архітектурі ХІХ – першій половині ХХ століття (2008)
Єременко Л. К. - Дезурбанізація: головний напрям містобудування майбутнього (2008)
Булах І. В. - Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі (2008)
Ладан Т. М. - Мозаїка, як засіб втілення поставангардної ідеї в дизайні та архітектурі (2008)
Левченко О. В. - Застосування експертно-системного підходу до адміністративно-територіального розподілу України (2008)
Торкаман А. - Организация пространства по традиции Фен Шуй (на примере торговых центров) (2008)
Мержиевская Н. Ю. - Памятники архитектуры и градостроительства в системе развития городов и существующий опыт приспособления (2008)
Стецюк І. І. - Концепція театралізованого простору, як метод поліпшення соціально-культурних умов в м. Києві, Швець Є. В. (2008)
Ушаков Г. Н. - Посилення інтеграції елементів у сучасній архітектурній композиції (2008)
Косаревська Р. О. - Англійська теорія "пейзажної релігії" та її вплив на нові тенденції в садово-парковому мистецтві Європи кінця XVIII — початку ХІХ ст. (2008)
Колодрубська О. І. - "Історія архітектури та містобудування" у контексті болонської системи освіти у львівському національному аграрному університеті (2008)
Ясінський М. М. - Український Народний Дім ім. Т. Шевченка в м. Рогатин (2008)
Ященко О. Ф. - Реконструйовані та добудовані храми Чернігівщини синодального періоду (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2008)
Шевцова Г. В. - Специфіка формування японської пагоди у світлі традицій буддизму та синто (2008)
Івашко Ю. В. - Зовнішні впливи в школах модерну України (2008)
Шемтоуб С. - Энергоактивные здания (2008)
Ясінський М. М. - Архітектор Роман Грицай і Український Народний Дім в м. Рогатин (2008)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: третя стадія глобального руйнування (або – третій вершник Апокаліпсиса) (2008)
Герасимчук М. В. - Декоративно-прикладна характеристика квартального простору (2008)
Бачинська Л. Г. - Можливості сучасного використання зеленого центру Києва (2008)
Онищенко В. М. - Тенденції містобудівного розвитку приморських територій (2008)
Онищенко В. М. - Зарубіжний досвід планувального регулювання розвитку приморських територій та міст (2008)
Осєтрін М. М. - Проблеми міста, які пов’язані з розвитком мережі метрополітену (на прикладі Києва), Омельчук М. П. (2008)
Осиченко Г. А. - Системна організація вертикальних домінант міста, Нестеровський Д. (2008)
Пантюхіна О. Ю. - Методичні підходи до прогнозування туристичних потоків (на прикладі м. Одеси) (2008)
Устінова І. І. - Фізичні паралелі екологічно безпечного розвитку (2008)
Пестрикова А. Г. - Особенности формирования архитектурно-пространственной композиции города с учётом визуальных связей (2008)
Шешукова С. В. - Соціальна структура та типологія відпочиваючих в умовах рекреаційних територій (2008)
Яровой В. А. - Гуманизация архитектурной среды промышленных ареалов крупных городов (2008)
Щурова В. А. - Класичні і сучасні засоби формування естетичного середовища (2008)
Побединська А. М. - Огляд законодавчої та нормативної документації в будівництві, що забезпечує створення безбар`єрного середовища для маломобільних груп населення (2008)
Богомолов А. Е. - Основные рекомендации по формированию генеральных планов яхтенных комплексов для черноморского побережья Украины (2008)
Гнесь І. П. - Проблеми формування соціального житла в Україні (2008)
Аттавна Б. - Вопросы формирования торгово-развлекательных комплексов (2008)
Димова К. К. - Болгарские монастыри (2008)
Коротун І. В. - Архітектурні особливості православних храмів Буковини (2008)
Кузьміна Г. В. - Питання забезпечення пожежної безпеки висотних будівель (2008)
Бачинська Л. Г. - Формування об'ємно-просторової композиції багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) з врахуванням вимог відеоекології, Козлова Н. В. (2008)
Ковальська Г. Л. - Містобудівні умови формування нового навчального комплексу українського державного університету економіки і фінансів (2008)
Самойлович В. В. - Напрямки стандартизації в сфері архітектурного опорядження будівель (2008)
Соловій Л. С. - Житло для бездомних в зарубіжній проектно-будівничій практиці (2008)
Супрунович Ю. О. - Еко-хауз або еко-хаос? Художній образ будівлі в умовах екологізації архітектури (2008)
Тишкевич О. П. - Початкові малокомплектні школи (2008)
Чирва Т. Л. - Рациональные стеновые конструкции для быстромонтируемых зданий, Гетун Г. В., Криштоп Б. Г. (2008)
Яблонська Г. Д. - Парадигма загальноекономічної ефективності архітектури (2008)
Хараборська Ю. О. - Системна оцінка функціонально-планувальної структури цілісних житлових утворень (2008)
Товбич В. В. - Апартаментне житло в структурі багатофункціональних ділових центрів та комплексів, Євсєєва Є. Ю. (2008)
Трошкіна О. А. - Представницька архітектура і ландшафтне середовище (2008)
Урсатій Х. В. - Нетрадиційне об’ємно-планувальне вирішення квартир у курсових проектах багатоквартирного житла (2008)
Юрчишин О. М. - Принципи формування сучасних закладів дошкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі (2008)
До відома авторів! (2008)
Азімов О. Т. - Створення узагальненої технологічної схеми перетворення, дешифрування і тематичної інтерпретації даних дистанційних знімань при вирішенні геологічних завдань (2011)
Анацький О. М. - Яружно-балочні системи басейну Дніпра в м. Київ (2011)
Бондар Ю. О. - Геологічні пам’ятки природи та критерії їхньої оцінки (2011)
Бочевар Р. О. - Формаційна належність і стадії рудоутворення ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля (2011)
Братишко А. В. - Ихтиофауна ташлыкской свиты (зеландий) у с. Лузановка (Черкасская область), Удовиченко Н. И. (2011)
Бублясь М. В. - Геологічна дія порових розчинів в умовах діагенезу осадових порід (2011)
Бучацька Г. М. - Екологічний стан водоносного горизонту у відкладах верхньої крейди Червоноградського гірничопромислового району (2011)
Волконский А. Г. - О генезисе углекислых (содовых) минеральных вод подтипов Боржоми и Поляна Квасова Украинских Карпат, Кирпач Ю. В. (2011)
Захарчук Ю. В. - Вплив розвитку процесів підтоплення на активізацію небезпечних геологічних процесів у межах забудованих територій, Сляднєв В. О. (2011)
Клименко Ю. В. - Нові дані до палеонтологічної характеристики сеноманських відкладів Канівських дислокацій (2011)
Клюшина Г. В. - Палеоседиментаційні умови формування олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (2011)
Костенко О. М. - Діорит-тоналіт-плагіогранітова формація Волинського мегаблока Українського щита (2011)
Кошлякова Т. О. - Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва в процесі експлуатації (2011)
Кріль Т. В. - Зміни міцнісних та деформаційних показників ґрунтів при динамічних навантаженнях на забудованих територіях (2011)
Крохмаль О. І. - Роздільна здатність спорово-пилкового, малакологічного та мікротеріологічного методів при стратиграфічному розчленуванні плейстоценових відкладів (на прикладі розрізу Скала-Подільська) (2011)
Мар’яш І. М. - Систематичний склад сеноманського ориктоценозу північно-західної частини Волино-Поділля (на прикладі Милятинського кар’єру Рівненщини), Курепа Я. С. (2011)
Мельничук Г. В. - Геологічна будова та тектонічне районування домезозойських утворень верхів’я р. Прип’ять (аркуші М-34-VI, М-35-І) (2011)
Ognianik N. S. - Subsurface contamination with petroleum products is a threat to groundwater quality, Paramonova N. K., Shpak O. M. (2011)
Непша О. В. - Кімерійські відклади Білосарайської коси (Північне узбережжя Азовського моря) (2011)
Нікітіна А. О. - Стан вивчення та перспективи використання лікувальної грязі Чорного моря (2011)
Онанко Ю. А. - Ефекти анізотропії в складних напружено-деформаційних умовах порід-колекторів Волино-Подільської плити за результатами ультразвукових досліджень, Продайвода Г. Т., Вижва С. А., Онанко А. П., Шабатура О. В. (2011)
Поліщук А. М. - Геологічна будова північно-західної частини Волино-Подільської монокліналі за новими даними (2011)
Саприкін В. Ю. - Режим інфільтраційного живлення ґрунтових вод на ділянці чорнобильського "Рудого лісу", Бугай Д. О., Скальський О. С., Джепо С. П., Ван Меєр Н., Кубко Ю. І., Сімонуччі К. (2011)
Стадніченко С. М. - Літологічні особливості галогенної та теригенної червоноколірної формацій нижньої пермі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Сюмар Н. П. - Методика застосування геоінфораційних технологій для побудови та аналізу геологічних особливостей соленосних формацій галотектокінетичного типу (2011)
Фігура Л. А. - Типоморфні ознаки самородного золота з алювіальних відкладів південно-східної частини Українських Карпат (2011)
Шафранська Н. В. - Структурний рисунок Мічурінського родовища урану як індикатор кінематики Кіровоградської розломної зони Українського щита (2011)
Шевчук О. А. - Палеоекологічні та палеогеографічні умови на території Волино-Поділля в альбський час (за палінологічними даними) (2011)
Яценко О. В. - Геологічна будова фундаменту та докембрійського осадового чохла Подільського виступу (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Snihur V. - Tendencies of coal industry development in Ukraine, Malashkevych D., Vvedenska T. (2016)
Бузило В. - Применение бесконсольных крепей механизированных комплексов при отработке пологих пластов, Савельева Т., Сердюк В. (2016)
Malanchuk Z. - Mathematical modeling of hydraulic mining from placer deposits of minerals, Malanchuk Ye., Khrystiuk A. (2016)
Фомичев В. - Разработка и анализ вычислительной модели геомеханической системы "слоистый массив – крепь выработки", Почепов В., Лапко В., Фомичева Л. (2016)
Барабаш М. - Анализ состояния надработанного и подработанного междупластья смежных пластов при их совместной отработке в нисходящем порядке (2016)
Хоменко О. - Моделирование состояния вмещающего массива при камерной отработке запасов руд, Кононенко М., Данильченко М. (2016)
Петлеваный М. - Влияние конфигурации очистных камер на формирование напряжений в разномодульном массиве (2016)
Ковров А. - Влияние обводненности насыпного массива пород на геомеханическую устойчивость участка циклично-поточной технологии, Бабий Е., Ракишев Б., Куттыбаев А. (2016)
Миронова И. - Прогнозирование уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния железорудной шахты (2016)
Sdvyzhkova О. - Studying a crack initiation in terms of elastic oscillations in stress strain rock mass, Golovko Yu., Dubytska M., Klimenko D. (2016)
Шустов А. - Устройство перегрузочных пунктов комбинированных видов транспорта при разработке железорудных месторождений, Дриженко А. (2016)
Игнатов А. - Технологические характеристики устройства по очистке ствола скважины (2016)
Mineev S. - Application of shock blasting mode in mine roadway construction, Yanzhula O., Hulai O., Minieiev O., Zabolotnikova V. (2016)
Жикаляк М. - Удосконалення державного регулювання сталим розвитком паливно-енергетичних ресурсів України, Лукінов В. (2016)
Гамор Ф. Д. - Про шляхи розв’язання екологічних проблем в карпатському регіоні (у контексті рішень Конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20: майбутнє, якого ми хочемо") (2013)
Берестяна А. М. - Особливості природного та радіаційно-індукованого старіння монокарпічних рослин (2013)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту ДНК у селезінці за опромінення тварин (2013)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична оцінка рівня мутагенного забруднення грунту викидами Бурштинської ТЕС (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Корольов О. В. - Роль Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) у регуляції чисельності твердокрилих ентомонекрокомплексу природних і штучних лісових екосистем степового Придніпров’я, Шульман М. В. (2013)
Скрипник М. Я. - Оселища рідкісних видів сапроксильних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) у басейні ріки Уж (2013)
Дудинська А. Т. - Прикладні аспекти аналізу стану акарофауни та практичні рекомендації по запобіганню поширення і розмноження акаридієвих кліщів в синантропних умовах Закарпаття, Дудинський Т. Т. (2013)
Куртяк Ф. Ф. - Червоновуха прісноводна черепаха Trachemys scripta elegans (Wied 1839) (Reptilia; Testudines), як інвазивна загроза на Закарпатті, Куртяк М. Ф. (2013)
Шмелева А. А. - Веслоногие раки (Crustacea:Copepoda) низовья русла реки Черная и эстуарной зоны Севастопольской бухты, Щербань С. А., Щербатенко Л. С. (2013)
Гуштан Г. Г. - Таксономічна структура населення орібатид (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини, Капрусь І. Я., Рошко В. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Волинської області, Войтко П. Л. (2013)
Пригара О. В. - Екологічна структура флори Закарпатської рівнини (2013)
Межжерин С. В. - Генетическая структура поселения подберезовика обыкновенного Leccinum scabrum (Bull. Gray 1821) (Basidiomycota, Boletales) в условиях южного Полесья Украины, Межжерина Д. С., Межжерин И. С. (2013)
Sharga B.M. - Content of vitamins in Halobacterium halobium 353П ВКПМ В - 1739 and effect of its "purple membrane"- free lysate onto colony growth of bacteria, Nikolaychuk V.I., Maga I. M., Bandrovska I. K., Chekulaeva L. N. (2013)
Мутерко О. Ф. - Характеристика малопоширених видів гексаплоїдної та тетраплоїдної пшениці за нуль-алелями генів ZCCT-1, Балашова І. А., Сиволап Ю. М. (2013)
Демчинська М. І. - Розвиток когнітивної екологічної діяльності у студентів вищих навчальних закладів, Симочко Л. Ю. (2013)
Коваль Н. П. - Доповнення до поширення рідкісних і зникаючих видів комах в Ужанському НПП, Канарський Ю.В. (2013)
Мірутенко В. В. - Особливості статевої поведінки твердокрилих родини Malachiidae (Insecta, Coleoptera) (2013)
Тропіна В. Б. - Фінансові ресурси домогосподарств у структурі національного інвестиційного потенціалу (2016)
Георгіаді Н. Г. - Сучасний стан підприємницької активності в Україні (2016)
Ціхановська В. М. - Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації (2016)
Ясинська Н. А. - Інструменти дослідження ітерації фінансових криз, Івченкова О. Ю. (2016)
Дикань В. Л. - Методика экспресс-диагностики экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта, Воловельськая И. В. (2016)
Бутко М. П. - Управління операційними витратами в логістичній економічній системі підприємства, Величко Л. А. (2016)
Гончаренко В. В. - Використання кооперативних моделей єс на українському ринку, Шепетуха О. О. (2016)
Кукоба В. П. - Організація антикризового управління енергоефективністю підприємства (2016)
Лисица Н. М. - Коммуникативные стереотипы поведения как основа cоциального партнерства предприятия и потребителей (2016)
Кіндрацька Л. М. - Обліково-інформаційна база ухвалення управлінських рішень за кредитними операціями банків (2016)
Фесенко І. А. - Кредитне забезпечення відтворення основного капіталу підприємств малого та середнього бізнесу (2016)
Пашкевич М. С. - Сталий розвиток регіональних виробничих систем: моделювання та управління, Косолапов А. Ф. (2016)
Гончаренко О. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможного розвитку агропромислового виробництва (2016)
Башук Г. О. - Методи підвищення ефективності використання персоналу комерційних банків і їх відділів (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості проведення митного пост-аудиту в Україні, Кравець Ю. Т. (2016)
Довгаль О. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2016)
Грицуленко С. І. - Оцінка інноваційної діяльності як інструмент інноваційної політики господарської системи (2016)
Король Г. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств, Распопова Ю. О., Ізвєкова І. М. (2016)
Колосок С. І. - Вплив економічних шоків на циклічність економіки України в умовах євроінтеграції (2016)
Самойленко Л. Б. - Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську індустрію інформаційних технологій (2016)
Бондаренко О. С. - Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання в легкій промисловості України (2016)
Жосан Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття "фрактальний аналіз ринку", Уваров В. М. (2016)
Го Цзяфей - К вопросу становления и развития корпоративного управления (2016)
Павлюк В. І. - Cутність та принципи побудови системи оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством (2016)
Бутенко О. І. - Похідні фінансові інструменти: суть, роль нбу у їх використанні банківською системою (2016)
Мороз Л. А. - Дослідження українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2016)
Мельник О. І. - Інтеграційні процеси як складова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки (2016)
Вацлавський О. І. - Теоретичний підхід визначення змісту бюджетного контролю (2016)
Сас О. О. - Система контролінгу, як чинник удосконалення управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2016)
Ткаченко К. О. - Співробітництво роботодавців і підприємств з підготовки фахівців на основі їх рейтингової оцінки (2016)
Ковалів О. І. - Теоретико-методологічні засади реформування земельних відносин та розвитку сільських територій в Україні (2016)
Іваненко О. В. - Формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві (2016)
Бабіна Н. О. - Рейдерство як загроза економічній безпеці підприємства (2016)
Шелест Т. М. - Соціально-економічна ефективність взаємодії стейкхолдерів при підготовці моряків (2016)
Кириченко С. О. - Cтан та перешкоди на шляху розвитку соціальної інфраструктури, Парфенюк М. В. (2016)
Попова В. В. - Сучасна практика мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Судакова О. І., Швец А. О., Ульянова М. В. (2016)
Iarotska M. I. - Marketing of museum: the rules of success (2016)
Пушкарчук І. М. - Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін, Семчук Ж. В., Гарасим Л. С. (2016)
Помазун О. М. - Сучасні аспекти прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства (2016)
Сокол П. М. - Дослідження маркетингового комунікаційного ринку України для сільськогосподарських підприємств, Мартиросова К. В. (2016)
Кафтанова Н. М. - Кредитування інвестиційних проектів в Україні (2016)
Мачугіна М. В. - Аналіз валютної безпеки як складової фінансової безпеки України (2016)
Колесниченко В. Е. - Аналіз управління кредиторською заборгованістю (2016)
Уланенко О. І. - Порівняльна характеристика методів трансфертного ціноутворення (2016)
Мічинська О. Ю. - Кредитні ризики банків: проблеми управління (2016)
Григораш О. В. - Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів (2016)
Сокотенюк С. М. - Особливості прийняття та застосування електронного адміністрування пдв в Україні, Кугій А. А. (2016)
Чебакова Т. О. - Основні проблеми визначення сутності організаційної культури підприємства (2016)
Собкова Н. Д. - Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2016)
Кайнара Д. О. - Роль торговельних бар’єрів у міжнародній діяльності підприємств (2016)
Черняк Г. М. - Механізм вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (2016)
Моргулець О. Б. - Концептуальні засади управління внз як суб’єктом ринку освітніх послуг (2016)
Сєрєбряк К. І. - Система забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг (2016)
Яріш О. В. - Структурно-функціональне моделювання діагностики неплатоспроможності підприємств (2016)
Стахів О. А. - Ефективність використання потенціалу сільськогосподарських підприємств, Адамчук Т. Л. (2016)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оцінювання реального попиту на продукцію інноваційно-активних машинобудівних підприємств України (2016)
Заборовець К. Г. - Термінологія державного боргу як макроекономічна категорія , Жернов М. О. (2016)
Ащаулов В. В. - Інформаційні технології в системі моніторингу галузей національного господарства (2016)
Брановицький В. В. - Приватизація власності та зміна соціально-економічної структури суспільства (2016)
Павлова А. І. - Теоретичні засади формування початкового капіталу в малому бізнесі (2016)
Титул, содержание (2013)
Trach V. A. - On the Fauna of Gamasid Mites of the Genera Anystipalpus and Antennoseius (Mesostigmata, Ascidae) of the Eastern Ukraine (2013)
Матвеев А. С. - О находке нового для фауны Украины вида ящериц — Podarcis muralis (Sauria, Lacertidae), Соколов Л. В., Kукушкин О. В. (2013)
Kaliuzhna M. O. - Aphidiid Wasps (Hymenoptera, Aphidiidae) Parasitizing Aphids on Herbaceous Legumes (Fabaceae) in the Central Wood-and-Steppe Zone of Ukraine, Zubenko O. G. (2013)
Надольный А. А. - Первая находка Holocnemus pluchei (Aranei, Pholcidae) в Крыму (2013)
Gol’din P. E. - Miocene Toothed Whales (Cetacea, Odontoceti) from the Dniester Valley: The First Record of Miocene Sperm Whales (Physeteroidea) from the Eastern Europe, Marareskul V. A. (2013)
Zvychaynaya E. Y. - Mitochondrial DNA Polymorphism of the European Roe Deer, Capreolus capreolus (Artiodactyla, Cervidae), from the South-West of Ukraine, Volokh A. M., Kholodova M. V., Danilkin A. A. (2013)
Селифонова Ж. П. - Состояние таксоцена веслоногих раков (Copepoda) в Азовском море (2013)
Rusin M. - The Great Jerboa, Allactaga major (Rodentia, Dipodidae), in the Sandy Terraces of the Seversky Donets River in Ukraine (2013)
Dolinskaya I. V. - The Chorionic Sculpture in Eggs of Some Noctuidae (Lepidoptera), Ponomarenko M. G. (2013)
Протасов А. А. - О первых находках дрейссены Dreissena polymorpha (Bivalvia, Heterodonta) в системе Нарочанских озер (2013)
Yelnikov D. V. - Morphological Features of Cephalic Skeleton of the Adult Black Sea Turbot (Kalkan) Scophthalmus maximus var. maeotica (Pleuronectiformes, Scophthalmidae), Khanaychenko A. N. (2013)
Chiary H. R. - Molecular Characterization of Dactylogyroides tripathii (Monogenea, Dactylogyridae) Using Long Subunit rDNA from North East Region of India, Chaudhary A., Singh H. S. (2013)
Заметки (2013)
Shakarbaev U. A. - Changes in the Structure and Functions of Mollusc Organs under the Effect of Orientobilharzia turkestanica Larvae, Mingbaev A. S., Akramova F. D., Shakarboev E. B., Azimov D. A. (2013)
Kовальчук А. Н. - Видовой состав сравнительной ихтиологической коллекции отдела палеозоологии позвоночных ННПМ НАН Украины (2013)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Planorbis planorbis (Gastropoda, Pulmonata) (2013)
Fateryga A. V. - On the Nest Structure in Two Species of the Genus Leptochilus (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) (2013)
Tsyba A. O. - A Record of Perccottus glenii (Pisces, Odontobutidae) in Khmelnitsky Region, Pekarik L., Dykyy I. (2013)
Nekrasova O. D. - Changes in the Nothern Border of the Home Range of the Dice Snake, Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae), in the Dnipro Basin (Ukraine), Gavris G. G., Kuybida V. V. (2013)
Санісло Я. П. - Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область), Будніков Г. Б. (2013)
Вайда П. В. - Роль води у формуванні та функціонуванні надмолекулярних структур у живих клітинах, Вайда Н. В., Іщенко Г. С. (2013)
Рязанова М. Є. - Мідь як важливий елемент для росту і розвитку рослин (2013)
Дворак К. П. - Перспективи використання бактерій з антагоністичними властивостями для обмеження розвитку бактеріальних хвороб цукрових буряків, Саблук В. Т, Буценко Л. М. (2013)
Мороз О. М. - Сірковідновлювальні бактерії озера Яворівське: деякі морфологічні, культуральні і фізіологічні особливості, Перетятко Т. Б., Клим І. Р., Борсукевич Б. М., Яворська Г. В., Кулачковський О. Р. (2013)
Петросова В. І. - Монозональні антиентеротоксичні сироватки до стафілококових екзотоксинів, Петросов К. О., Білкей М. В., Волошин Я. А. (2013)
Козиненко И. И. - Імуногенетичний аналіз дощових червів Aporrectodea caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae), Заводникова Н. С., Жалай Е. И. (2013)
Андрийчук Т. В. - Половая структура и характер полового диморфизма двух видов лужанок Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) в пределах Украины, Межжерин С. В. (2013)
Антонюк К. В. - Історія розвитку екоморфологічного аналізу в ентомологі, Годунько Р. Й. (2013)
Мартынов В. В. - Нові знахідки рідкісних і маловідомих видів булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Rhopalocera) на території України, Плющ И. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Очеретна К. В. - Твердокрилі дубових в умовах передгір’їв Українських Карпат (2013)
Сухомлін К. Б. - Особливості симуліїдофауни заходу України, Зінченко О. П. (2013)
Халаїм Є. В. - Совкоподібні лускокрилі (Lepidoptera, Noctuoidea) Дунайського біосферного заповідника Одеської області (2013)
Домніч А. В. - Зміна показників ґрунту під впливом високої щільності копитних в районі північного узбережжя Азовського моря, В’язовська А. Г. (2013)
Чумак М. В. - Угруповання жуків - коваликів (Coleoptera, Elateridae) природних букових лісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Тeрeк Йозеф - Чи потрібен Біосферний резерват в умовах низовини?, Бирчак Ян (2013)
Фрич Н. І. - Оптимізація викладання медичної біології студентам, що навчаються англійською мовою (2013)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати), Гасинець Я.С., Пущак В. І. (2013)
Когут Ю. О. - Історія вивчення макрозообентосу урбанізованого середовища західного регіону України, Годунько Р. Й. (2013)
Штимак К. В. - Знахідки фітосеїдних кліщів (Parasitiformes, Phytoseiidae) в Закарпатській області (2013)
Дячук О. В. - Конотативні мовленнєві акти в англомовній соціальній рекламі (2015)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативна іманентність політичного флірту: вербальний і невербальний аспекти (2015)
Быкова И. А. - Эквивалентность в когнитивном пространстве перевода, Нотина Е. А. (2015)
Матузкова Е. П. - Конституенты дискурса английской коллективной идентичности (2015)
Савченко А. В. - Виртуальное пространство фантастического произведения (2015)
Самойлова С. П. - К вопросу о технике факторного анализа (2015)
Селиванова Е. А. - Текстово-дискурсивные категории кроссворда как жанра энигматики (2015)
Шалёв А. С. - Энергетические характеристики речи радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2015)
Abramova Ie. U. - The English compliment: communicative strategies and tactics (2015)
Derik I. M. - Discourse interpretation in contemporary linguistic paradigm (2015)
Дихтяр Н. Д. - Інноваційні суфіксальні субстантивні деривати на позначення людини в поетичному ідіомовленні Михайла Стрельбицького (2015)
Козак Т. В. - Міфологічні, етимологічні та семантичні основи бінарної опозиції кольоропозначень 'чорний' / 'білий', Тупікова Т. В. (2015)
Мойсеєнко Н. Г. - Семантична співвіднесеність і особливості функціонування лексем some і any в сучасній англійській мові (2015)
Сізова Л. В. - Показники категорії означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та їх відповідники у російській мові (2015)
Сорока Т. В. - Кількісна та якісна характеристика сем аксіономенів у сучасній англійській мові (2015)
Столяр М. Ю. - Лексична синонімія в українському молодіжному сленгу (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) (2015)
Стоянова А. О. - Особливості синтаксису в текстах українських народних загадок (2015)
Везпалова Е. В. - Семантико-синтаксические особенности структурных частей английской альтернативной проповеди (2015)
Гринько О. С. - Интегрированность вербализованных концептов-архетипов air и earth: этимологический аспект (2015)
Мурадян И. В. - Особенности антропонимного пространства романа В. В. Набокова "Защита Лужина" (2015)
Скоробогатова Е. А. - Грамматический маркер аллюзии (на материале циклов Ахматовой "Северные элегии" и Быкова "Новые баллады") (2015)
Сыздыкбаев Н. А. - О некоторых трудностях перевода романа Ч. Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)" на казахский и узбекский языки (2015)
Шумарина Т. Ф. - Эмоционально-экспрессивная лексика антропоцентрической направленности в русских говорах Одеcщины: социолингвистический аспект, Чулочникова А. С. (2015)
Авдонина М. Ю. - Преимущества информационных компьютерных технологий на занятиях по формированию социокультурной компетенции в курсе РКИ, Валеева Н. Г., Жабо Н. И., Никитин С. А. (2015)
Ковтун Т. В. - Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку как иностранному (падежный концентр): предложный падеж (2015)
Мэн Ся - Формирование синонимической компентенции при подготовке будущих переводчиков с китайского языка на русский (2015)
Рустемов О. Д. - Актуальные вопросы лингвокультурного анализа судебных книг Крымского Ханства XVII-XVIII в.в. (2015)
Степанов Е. Н. - Научные идеи и подвижническая деятельность В. И. Григоровича в развитии Одесской филологической школы (2015)
Цзя Юннин - Основные проблемы изучения русских глаголов движения в китайской аудитории (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2015)
Бойко В. Б. - Теоретичні дослідження процесу формування псевдозрідженого шару в гідро-пневматичному висівному апараті (2015)
Грицун А. В. - Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дудін В. Ю. - Обґрунтування параметрів малогабаритного подрібнювача коренеплодів (2015)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу взаємодії лопаті робочого органу аератора з гноє-компостною сумішшю (2015)
Твердохліб І. В. - Результати експериментальних досліджень витирання насіння дисково-терковим пристроєм, Спірін А. В. (2015)
Теслюк Г. В. - Дослідження можливості використання плуга-букера для обробітку грунту в системі органічного землеробства (2015)
Борисюк Д.В. - Вимушені коливання силового агрегата трактора (2015)
Анісімов В. Ф. - Методи безрозбірного діагностування двигунів, Гунько І .В., Борисюк Д. В., Зіменко Д. В. (2015)
Калганков Є. В. - Теорія і практика гідроабразивно-втомного зноса деталей об`ємного гідропривода трансмісії, Кириленко О. І., Герінг І. А. (2015)
Бандура В. М. - Розвиток інфрачервоної техніки для обробки зерна, Кірієнко О. О. (2015)
Бандура В. М. - Підвищення ефективності сушіння насіння ріпаку із застосуванням електромагнітного випромінювання, Наконешнюк В. М. (2015)
Крижак С. В. - Обгрунтування та розробка сучасних процесів виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування, Власенко В. В., Коляновська Л. М. (2015)
Семко Т. В. - Безпечність молока-сировини (2015)
Янович В. П. - Розробка вібраційного млина об`ємних коливань для виробництва високоактивних сумішей пероральних препаратів (2015)
Дерев’янко Д. А. - Вплив робочих елементів ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових культур, Мельник В. І., Дерев’янко О. Д. (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Результати експериментальних досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет автоматизація технологічних процесів (2015)
Лежнюк П. Д. - Вплив РДЕ на втрати активної потужності в ЛЕС, Гунько І. О., Рубаненко О. О. (2015)
Рябошапка В. Б. - Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі (2015)
Ловейкін В. С. - Ефективне управління робочими процесами вивантажувальних пристроїв збиральних машин, Шимко Л. С. (2015)
Studenyak I. P. - Optical properties of X-ray irradiated Cu6PS5I-based thin films deposited by magnetron sputtering, Bendak A. V., Vizenko M. O., Izai V. Yu., Solomon A. M., Kúš P. (2017)
Цигика М. В. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu, Когутич А. А., Стойка І. І., Грабар О. О. (2017)
Данилюк П. С. - Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію, Гомонай О. І., Красилинець В. М., Пуга П. П., Пуга Г. Д., Биров М. М., Чичура І. І., Різак В. М. (2017)
Кондрат О. Б. - Структурні перетворення наношарів AsxS100-x: рентгенфотоелектронні та електронномікроскопічні дослідження, Голомб Р. М., Чік А., Токач В., Вереш М., Цуд Н., Міца В. М. (2017)
Блецкан Д. І. - Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I, Студеняк І. П., Вакульчак В. В., Блецкан М. М. (2017)
Кришеник В. М. - Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S (2017)
Біланич В. В. - Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування, Бендак А. В., Ізай В. Ю., Скубенич К. В., Феделеш В. І., Lofaj F., Студеняк І. П., Біланич В. С., Різак В. М. (2017)
Рубіш В. М. - Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі, Гасинець С. М., Горіна О. В., Мар’ян В. М., Микайло О. А., Соломон А. М. (2017)
Шуста О. В. - Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І., Карбованець М. І. (2017)
Поп О. М. - Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування (2017)
Лазур В. Ю. - Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Шевера І. В. - Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді, Данило В. В., Гомокі З. Т., Миня О. Й., Шуаібов О. К., Чигінь В. І. (2017)
Малініна А. О. - Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону (2017)
Шафраньош І. І. - Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів, Свида Ю. Ю., Шафраньош М. І., Маргітич М. О., Суховія М. І., Чаварга М. М., Маргітич Б. М., Бокоч Ю. В. (2017)
Єпішев В. П. - Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об’єктів, Барна І. В., Кудак В. І., Періг В. М., Габдеєв М. М. (2017)
Кудак В. І. - Дослідження зміни періоду власного обертання супутника "Ajisai" на інтервалі 1986-2017 рр., Періг В. М., Найбауер І. Ф. (2017)
Єпішев В. П. - Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії, Кудак В. І., Павлюк М. М., Періг В. М. (2017)
Мельник В. С. - Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання, Шевера І. В., Звенигородський В. В., Яцків М. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Адруг А. - Зображення чудотворних чернігівських ікон у графіці Чернігова та Новгорода-Сіверського другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2015)
Ситий І. - Сигнет Олександра Македонського з музею ім. В. В. Тарновського (2015)
Лаєвський А. - Старшинський корпус Стародубського полку за доби гетьмана Івана Мазепи (2015)
Пиріг П. - Пилипа Орлика не покидала думка про вільну Україну (2015)
Бондар О. - Невідомий малюнок Любеча 1651 р., Волков М., Кондратьєв І. (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у кінці ХІХ ст. (2015)
Тимошик М. - Село Данина як центр благочинного округу (2015)
Руденок В. - Болдиногірські монастирі Чернігова, Новик Т. (2015)
Тригуб О. - Нові матеріали з історії Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря у другій половині XVIII ст. (2015)
Тарасенко О. - Джерела з історії Чернігівської єпархії (прибутково-видаткова книга Рихлівського Миколаївського монастиря) (2015)
Дятлов В. - Події Північної війни в Україні у донесеннях Георга Кайзерлінга (1708 – 1709 рр.) (2015)
Мицик Ю. - З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини XVII ст. (2015)
Москаленко В. - Про газету "Громада" (2015)
Москальов Д. - Особливості російської антикварної практики другої половини XVIII – середини XIX ст. (2015)
Ігнатова Л. - Передумови та заходи по впровадженню указу від 9 листопада 1906 р. у Чернігівській та Полтавській губерніях (на матеріалах періодичної преси) (2015)
Чуткий А. - Праця О. О. Русова в Київському комерційному інституті (2015)
Іваницька С. - Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 – 1919 років (2015)
Каганова І. - Краєзнавчо-видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка: сучасний стан та перспективи (2015)
Миронець Н. - Епістолярні джерела про становлення і початок діяльності видавництва "Дзвін" (1907–1916 роки) (2015)
Рамазанов Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Стешиц О. - Взаємини партійно-державної номенклатури і суспільних мас в Українській РСР у 1965 – 1985 рр. (2015)
Боровик А. - І. Ф. Ройфман – директор Чернігівського педагогічного інституту (1933 – 1935 рр.) (2015)
Студьонова Л. - Чарівник, віртуоз (2015)
Матющенко Б. - Пригода букви (2015)
Демченко Т. - Могилянський М. Честь. Вбивство: Вибране / Михайло Могилянський; вст. ст. Т. Синьоок. – К.: ВЦ "Академія", 2015. – 208 с. – (Серія "In crudo") (2015)
Половець В. - Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування. Вінниця: Нілан – ЛТД, 2014. – 256 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кривошея І. - Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII – перша чверть XVIII ст.) (2015)
Пилипенко В. - "Великий кордон" Ф. Дж. Тернера та Запоріжжя (2015)
Адруг А. - Зображення українських міст у графіці ХVІІІ ст. (2015)
Тимошик М. - Усталена версія та прихована правда про радянську колективізацію: на матеріалах сіл тодішніх Носівського та Лосинівського районів (2015)
Травкіна О. - До історії повсякденності чернігівських ієрархів та про подорожі у сер. XVIII cт. (2015)
Салтан О. - Аналіз факту партизанської фальсифікації причин Корюківської трагедії 1943 року (2015)
Бойко Н. - Нововиявлена автобіографія Ю. С. Виноградського (2015)
Тимів І. - Турецькі й татарські набіги XV–XVII ст. на українські землі у наукових дослідженнях учених Прикарпаття (2015)
Петреченко І. - Адміністративно-територіальні перетворення останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. на теренах Північного Лівобережжя (2015)
Шара Л. - Положення 1892 р.: вплив губернатора та Губернського із земських і міських справ присутствія на процес формування й діяльність міського громадського управління (2015)
Діптан І. - Чинники і початок "Хмельниччини": візія Михайла Грушевського (2015)
Рахно К. - Гончар і відьомство в білоруській та українській міфологічній прозі (2015)
Боровик А. - Чернігівський учительський інститут напередодні війни за керівництва Г. І. Носка (2015)
Боровик М. - Контроль за організацією навчальної діяльності Чернігівського державного педагогічного інституту (2015)
Зайченко В. - Рід Березовських на Чернігівщині (2015)
Гагін В. - Буринщина: вплив зручності географічного положення на заселення краю та основні заняття поселенців (2015)
Мицик Ю. - Мемуари емігранта (2015)
Дмитрієнко М. - Системні зміни в українському суспільстві першої половини ХХ століття: структура джерельної бази дослідження: монографія. (Упоряд. Надія Миронець, Валентина Піскун). Ін-т укр. археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: "МП Леся", 2015. – 263 с., відомості про авторів, – с. 247, список публікацій авторів (за темою дослідження) – с. 248-262, Іщенко Я. (2015)
Непомнящий А. - Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики / С. Ю. Зозуля; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Північно-Східне регіональне відділення. – К. : Видавець Олег Філюк. – 344 c. ; іл., Каліновський В. (2015)
Клепак А. - Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка (Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів): Монографія. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. – 488 с. (2015)
Павленко С. - Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. / Упорядники: Юрій Мицик, Інна Тарасенко. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2015. – 174 с. (2015)
Добровольський В. В. - Основні принципи теорії оцінки якості навколишнього середовища (2015)
Лазаревич Н. А. - Экология и биотехнология: на пути к социоприродной устойчивости (2015)
Хазан В. Б. - Академик В. И. Вернадский и парадигма устойчивого развития (2015)
Бутов В. М. - Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків при краплинному зрошенні, Коцюрубенко Н. І. (2015)
Гамаюнова В. В. - Водоспоживання та продуктивність сортів сої залежно від факторів вирощування в південному степу України без поливу, Назарчук А. А. (2015)
Гамаюнова В. В. - Вплив способу поливу, режимів зрошення та живлення на водоспоживання і врожайність цибулі ріпчастої, Задорожній Ю. В. (2015)
Грабак Н. Х. - Адаптованість технологій вирощування рослин до ґрунтових та інших умов (2015)
Дробітько А. В. - Вплив інокулянтів INTЕX і ОПТІМАЙЗ на врожайність та якість сортів сої в умовах північного степу, Дробітько О. М., Данілов І. В. (2015)
Дудник А. В. - Оцінка стану популяцій деяких видів комах-шкідників в умовах Миколаївської області (2015)
Дудник А. В. - Екологічні чинники та стан популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) на посівах ріпаку озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Динаміка популяцій п’явиці червоногрудої (Oulema melanopus L.) та контроль їх чисельності на посівах ячменю озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Видовий склад та екологічні особливості совок (Noctuidae) на посівах соняшнику в умовах Північного Степу України (2015)
Єремєєва С. П. - Урожайність картоплі залежно від системи удобрення при краплинному зрошенні, Савостяник О. С. (2015)
Качанова Т. В. - Удосконалена технологія вирощування вівса та її вплив на основні показники продуктивності культури (2015)
Коваленко O. А. - Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого матеріалу пшениці озимої, Ключник М. А., Чебаненко К. В. (2015)
Панфілова А. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту і мінеральних добрив на поживний режим ґрунту та формування врожаю ячменю ярого (2015)
Смірнова І. В. - Урожайність та якість сортів пшениці озимої залежно від мінерального живлення (2015)
Чабан В. О. - Енергозберігаюча технологія очистки стічних льяльних вод, Круглий Д. Г., Камаєв О. Ю. (2015)
Кісельов А. Ф. - Характеристика класів захворювань Чорнобильських контингентів у Миколаївській області в динаміці, Зюзін В. А., Руденко А. О., Пархоменко О. О. (2015)
Зюзін В. О. - Запальні захворювання суглобів як актуальна проблема сучасної реабілітації, Володка Н. А., Чижик Т. Г., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. А. - Озонотерапія в комплексній реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Яблонська Т. М., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. О. - Застосування сучасних медико-реабілітаційних заходів при серцево-судинних захворюваннях, Володка Н. А., Нечай О. О., Зюзін Д. В. (2015)
Яблонська Т. М. - Медико-біологічне обґрунтування застосування немедикаментозних методів відновлення морфо-функціонального стану шлунку при виразковій хворобі, Зюзін В. О., Авраменко А. О., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В., Маргорян А. А. (2015)
Мітрясова О. П. - Активні методи екологічного виховання молодших школярів за умов позашкільної освіти, Озерянська А. В. (2015)
Myronenko V. P. - Updating of the problem of use of colouring in design for people with disabilities and the main ergonomic principles in design of gyms, Volovnyk I. O. (2017)
Рыбальченко К. Т. - Принципы организации и сравнительный анализ отечественных и европейских велотреков, Смирнова О. В. (2017)
Фоменко О. О. - Формування архітектури сучасних кінноспортивних комплексів, Гонтар Д. С., Лисняк З. Ю. (2017)
Мироненко В. П. - Історичні передумови формування кінологічного спорту як аспекти соціального розвитку суспільства, Лисняк З. Ю. (2017)
Matvieiev V. - The influence of the landscape and vegetation on the psycho-physiological state of visually impaired people (2017)
Давидич Т. Ф. - Классика, классицизм и "неоклассицизмы". Периодичность и причины возрождений, Извеков А. Д. (2017)
Litovko V. S. - Use of interactive kinetic facades to generate energy and as a way of visual rehabilitation of the dipressive areas of the architectural environment (2017)
Чуб О. М. - Найбільш розповсюджені варіанти реконструкцій стадіонів з історичним надбанням (2017)
Мироненко В. П. - Формирование архитектурно-организационных моделей технопарка, Игнатенко М. Н. (2017)
Поломаний С.В. - Загальні методи дослідження ландшафтів перспективних житлових територій (2017)
Некрилова Г. С. - Процес рефункціоналізації як один із шляхів розвитку сучасного міста (2017)
Авербах М. Я. - Як приборкати рекламу в архітектурному просторі? Заочна полеміка з Адріаною Портеллою (2017)
Мироненко В. П. - Эргодизайнерские принципы формирования архитектурной среды дошкольного центра развития ребенка (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата), Нарожняя Е. Н. (2017)
Крейзер І. І. - Боротьба традиційного та авангардного напрямків архітектури соціалістичного житла 1920 - 1930-х років (2017)
Мироненко В. П. - Проблема безбарьерной среды во Франции, Савченко А. С. (2017)
Силантьева О. А. - Фрактальность городской среды, Мироненко В. П. (2017)
Шаталюк Ю. В. - Сучасна практика проектування адаптивних архітектурних об’єктів: аналіз прикладів та особливості (2017)
Мироненко В. П. - Сучасний стан туризму у Туркменістані, Яшузаков Р. Б., Лисняк З. Ю. (2017)
Мироненко В. П. - Класифікація, типологія і архітектурно-планувальні рішення готелів на території Центральної Азії, Яшузаков Р. Б., Лисняк З. Ю. (2017)
Смілка В. А. - Модель неоліберального розвитку населених пунктів (2017)
Перетятько Ю. Г. - Сравнительный анализ запасов устойчивости верхней части ступенчатой колонны стального каркаса в плоскости и из плоскости, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Бикметов А., Тораев М. (2017)
Перетятько Ю. Г. - Новые алгоритмы определения начальных жесткостей участков ступенчатой колонны стального каркаса, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б, Ляшенко И. Ю., Халметов А., Худайбергенов И. (2017)
Перетятько Ю. Г. - Расчет поперечной рамы стального каркаса по второму предельному состоянию, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Коюнджу А., Менлиев О. (2017)
Goncharenko D. F. - Technology of manufacturing the formwork for erecting vaulted covering of orthodox churches, Lykhohrai V. V., Varanenko V. O. (2017)
Яровой С. Н. - Долговечность и остаточный ресурс металлических дымовых труб с учетом температурного и коррозионного воздействия (2017)
Орешкин Д. А. - Экспериментальные исследования эффективности усиления железобетонных конструкций торкретированием бетоном, с композитным армированием, Бондаренко Ю. В., Спиранде К. В., Мольский М. М. (2017)
Гапонова Л. В. - Обследование и анализ архитектурно-конструктивных особенностей памятника архитектуры в городе Харькове, Гребенчук С. С., Константинов А. С. Чибаров Д. В. (2017)
Кислов А. Г. - К вопросу продления срока службы мостовых сооружений, Бильченко А. В., Лозицкий А. С., Игнатьев А. В. (2017)
Бойко Т. К. - Про закономірності формування тиску ґрунту на стінки шлюзу (2017)
Каржинерова Е. Г. - Влияние особенностей ревитализации на технико-экономические показатели строительно-монтажных работ (2017)
Алейникова А. И. - Особенности проведения восстановительных работ на подземных инженерных коммуникациях в Западной Европе, Сорокин Б. С. (2017)
Джалалов М. Н. - Ефективність теплоізоляційних матеріалів при виконанні ремонту та реконструкції будівель та споруд, Коломієць Ю. В., Компанієць А. О. (2017)
Борисов А. А. - Защита подземных частей конструкций опор из сборно-монолитных железобетонных элементов, Кирилюк С. В. (2017)
Михеев Ю. М. - Подвесная конструкция козырька над трибуной стадиона, не имеющая усилий изгиба, Дементьев В. В. (2017)
Болотских Н. С. - Безразмерные характеристики полиструйных насосов, применяемых в установках локального вакуумного водопонижения (2017)
Іванов А. М. - Удосконалення системи подачі поверхнево–активних речовин в трубні млини, Супруненко С. Ю. (2017)
Емельянова И. А. - Перспективы использования универсального шлангового бетононасоса с гидравлическим приводом при восстановлении и возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона, Чайка Д. О. (2017)
Грицына И. Н. - Исследование устройств для разрушения строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ, Виноградов С. А., Грицына Н. И. (2017)
Нестеренко М. П. - Дослідження впливу коливань вертикальних стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтальних коливаннях віброплощадки, Нестеренко Т. М., Педь Д. С., Скляренко Т. О. (2017)
Нестеренко М. М. - Методика розрахунку ударно-вібраційних установок для виготовлення виробів із легких бетонів для енергоефективної реконструкції будівель в Україні, Нестеренко Т. М., Магас Н. М. (2017)
Нестеренко М. М. - Визначення шумових характеристик ударно-вібраційної установки, Нестеренко Т. М., Орисенко О. В., Ярмошенко М. Е. (2017)
Усіченко Д. В. - Обґрунтування доцільності переведення лінійної ділянки газопроводу в режим самоочищення, Григор’єва О. С., Голубенко В. П., Ахмет Сабіт Шен (2017)
Болотских Н. Н. - Анализ методов расчета систем инфракрасного отопления помещений с использованием электрических панельных нагревателей (2017)
Ємельянова І. А. - Визначення продуктивності та об’ємного ККД розчинонасоса залежно від геометричних параметрів усмоктувальної камери та компенсаторів різних конструктивних рішень, Шаповал Н. В. (2017)
Тарадай А. М. - Исследования динамики потребления горячей воды населением, Поволочко В. Б., Фомич С. В. (2017)
Бугай В. С. - Техніко-економічний аналіз режимів відпуску теплової енергії для опалення від гібридного джерела теплоти "котел-тепловий насос", Ліберман С. Л. (2017)
Шепітчак В. Б. - Техніко-економічне обґрунтування системи теплозабезпечення з використанням інфрачервоних електричних поворотних нагрівачів, Редько А. О, Сподинюк Н. А. (2017)
Макаренко О. В. - Тепловий режим приміщень при провітрюванні, Мягкохліб Р. С., Федяй Б. М. (2017)
Назаренко О. М. - Бенчмаркінг джерел живильної води, Кузьменко А. А. (2017)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования работы аэротенков со взвешенным и прикрепленным биоценозом (2017)
Коваленко О. М. - Напрямки утилізації осадів каналізаційних очисних споруд, Коваленко А. В., Левашова Ю. С., Косенко Н. О. (2017)
Карагяур А. С. - Підвищення ефективності видалення розчинених органічних речовин при підготовці питної води, Сорокін О. М. (2017)
Эпоян С. М. - Особенности гидравлического моделирования перегородчатого смесителя коридорного типа по равенству скоростей, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2017)
Проскурнин О. А. - Расчет допустимых сбросов возвратных вод в водные объекты с использованием балльной системы нормирования качества поверхностных вод, Юрченко А. И., Березенко Е. С. (2017)
Сироватський О. А. - Визначення ймовірності зіткнення завислої частки з повітряною бульбашкою при очищені природніх вод флотаційними методами, Гайдучок О. Г. (2017)
Остапов К. М. - Особенности применения опытной установки АУТГОС-М, Сыровой В. В., Сенчихин Ю. Н. (2017)
Гольтерова Т. А. - Вплив інновацій на зміст організаційно-технологічного проектування в будівництві, Обухова Н. В. (2017)
Коваль А. О. - Шляхи вдосконалення методики проведення лабораторної роботи з радіаційної безпеки, Мінка С. В., Коваль О. А. (2017)
Хилько Ю. В. - Визначення параметрів вогнегасної ефективності викиду порошкових сумішей з контейнерів, Мелещенко Р. Г. (2017)
Amelina L. V. - Simulation of air pollution in workplaces using code "ACCAM-2" (2017)
Беляев Н. Н. - Уменьшение интенсивности пылевого загрязнения рабочих зон возле угольного штабеля, Карпо А. А. (2017)
Biliaiev M. M. - Dust from coal trains: reducing of environmental pollution in work places near railway, Kozachyna V. A., Oladipo Mutiu Olatoye (2017)
Зайцева В. Г. - Система управління відходами в Україні, Нестеренко Е. В., Онищенко Н. Г. (2017)
Герасименко В. В. - Забезпечення надійності виробничих інформаційних систем, Бородін Д. Ю., Семенова-Куліш В. В. (2017)
Гузик Д. В. - Енергоефективний сільськогосподарський комплекс, Федяй Б. М., Макаренко О. В. (2017)
Виноградов В. В. - К вопросу замены решетчатой конструкции эквивалентной стержневой моделью применительно к мачтовым системам (2017)
Мезим форте: нове вікно можливостей (2017)
Что такое категорийный менеджмент? (2017)
Чому біль програє у конкуренції з Нобі гелем? (2017)
Демецкая А. - Новые технологии: витаем в "облаках" (2017)
Новини (2017)
Примак Р. - Только научные факты! (2017)
Ткаченко Т. - Перепрофилирование лекарственных средств — модный тренд? (2017)
Біль у горлі: прості істини (2017)
Примак Р. - "Зірковий час" флавоноїдів (2017)
Гострі розлади травлення у дітей (2017)
Печінка потребує захисту. Лесфаль Віт його надає (2017)
Мама в 15, тато в 16… (2017)
Рекомендації пацієнтам з атеросклерозом щодо дієти та способу життя (2017)
Кривомаз Т. - Бактерия, которая покушается на самое дорогое (2017)
"Мефеноменальные впечатления". Фотоконкурс для всех, кто работает на фармрынке (2017)
Кривомаз Т. - Проблемы тестирования новых молекул (2017)
Незащищенный секс: в зоне риска — подростки (2017)
Львів’янин, фармацевт, музикант (2017)
Дедишина Л. - Біологічно активні речовини в косметології (2017)
Портреты пациентов: мигрень (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: левомицетиновые глазные капли, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Все по плану, или Как открыть новую аптеку? (2017)
Демецкая А. - Сигнал тревоги: судороги (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия подагры, Редькин Р. (2017)
Ребрендинг: аптека "Синиця" (2017)
Анкета (2017)
Кириленко М. - Совок: шкідливі стереотипи, згубні омани, світоглядні прогалини, безглузді упередження… (2017)
Новини (2017)
Фастум® гель: движение будет в радость! (2017)
Кривомаз Т. - Социофобия — болезнь негативных оценок (2017)
Демецкая А. - Климат планеты: что день грядущий нам готовит? (2017)
Гороскоп (2017)
Малюк, кольки та Еспумізан L. І хто тут зайвий? (2017)
Титул, зміст (2017)
Демченко Ф. Г. - Щодо сутності феноменів "потенціал", "творчий потенціал", "творчий потенціал викладача" (2017)
Карпова М. Є. - Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності (2017)
Корольова Л. В. - Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії (2017)
Короткова Л. І. - Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг (2017)
Lichman L. Yu. - Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis (2017)
Олексієнко Л. А. - Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2017)
Сапожников С. В. - Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгарія як галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу (2017)
Таможська І. В. - Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901 – 1917 рр.) (2017)
Чеховська М. В. - Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців (2017)
Балюк В. Є. - Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості (2017)
Батраченко І. Г. - Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам (2017)
Виселко А. Д. - Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів (2017)
Дніпрова О. А. - Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаєва Т. В. (2017)
Надточій С. М. - Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника (2017)
Олійник І. В. - Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі, Ноженко Ю. М. (2017)
Олійник М. М. - Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей (2017)
Пінська О. Л. - Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі (2017)
Черевко С. В. - Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження, Індиченко Л. С., Лопуга А. В., Плошинська А. А. (2017)
Шепеленко Т. Л. - Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів (2017)
Avsiukevich Y. S. - Approach to research-teaching nexus in undergraduate education (2017)
Берестень Е. Е. - Обучение фонетике на уроке немецкого языка (2017)
Бірюкова Т. В. - Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики, Федів В. І., Олар О. І., Микитюк О. Ю. (2017)
Верченко Л. С. - Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова (2017)
Волкова Н. П. - Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, Бикова В. О. (2017)
Гаркуша І. В. - Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці, Кайко В. І. (2017)
Жданюк А. В. - Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту (2017)
Зірка В. В. - Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів (2017)
Королецька Л. В. - Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Локарєва Г. В. - Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера (2017)
Мажец Б. В. - Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі (2017)
Масалов Д. М. - Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Мірошниченко В. М. - Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів (2017)
Pavlenko O. O. - Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2017)
Тарнопольський О. Б. - Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів, Черняк Н. А., Сторожук С. Д. (2017)
Феднова І. М. - Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі (2017)
Фрицюк В. А. - Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2017)
Яворська Н. В. - Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації (2017)
Liontas John I. - Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL (2017)
Єщенко М. Г. - Використання web-ресурсів при викладанні курсу "Трудове право України" у ВНЗ Донецької області (2017)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії (2017)
Осацька Ю. Є. - Ділова гра "Складання кошторису будівельного проекту" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Лебідь О. В. - Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2017)
Abstracts (2017)
Калетнік Г. М. - Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії, Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2017)
Ігнатьєв Є. І. - Обгрунтування можливостей нового комбінованого гичкозбирального агрегату (2017)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції просапних культиваторів і культиваторів-окучників до операцій періодичного та щозмінного технічного обслуговування, Пономаренко Н. О., Журенко Ю. І., Федоров П. М. (2017)
Котов Б. І. - Моделювання та ідентифікація процесу сепарації дрібного вороху вібраційно – повітряними очистками зернозбирального комбайну, Спірін А. В., Зозуляк О. В. (2017)
Кувачов В. П. - Дослідження технологічних властивостей спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Налобина О. О. - Концепція розвитку коноплярської галузі апк україни, Ковальчук Р. В., Васильчук Н. В. (2017)
Паламарчук І. П. - Піднімальний пристій до адаптора для мотоблоку "мотор січ", Бандура В. М., Кордонський В.А., Кордонський Т. В. (2017)
Петриченко Є. А. - Результати експериментальних досліджень нового комбінованого машинно-тракторного агрегату (2017)
Червінський Л. С. - Розробка математичної моделі каналізації оптичного випромінювання шерстинним покривом в організм тварини, Радько І. П. (2017)
Друкований М. Ф. - Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив, Янович В. П., Сосновська Л. В. (2017)
Деркач О. Д. - Пристосованість конструкцій трактора до операцій технічного обслуговування і зберігання, Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Волошин С. В. (2017)
Божко Н. В. - Оцінка функціонально-технологічних властивостей січених напівфабрикатів з м’ясом качки, Пасічний В. М., Шалда І. С. (2017)
Борисов О. О. - Геоекологічна оцінка ризику кислотно-сольового забруднення примагістральних ділянок педосфери (на прикладі міста Києва) (2017)
Головач І. В. - Травмування насіння при підсушуванні технічними засобами, Дерев’янко Д. А., Дерев’янко О. Д. (2017)
Друкований М. Ф. - Засоби алгоритмічного моделювання процесу розчинення частинки фосфату кальцію в рідкій біомасі, Янович В. П., Ольшевськаий А. І. (2017)
Заяць В. Ю. - Загальні положення та задачі сепарування зерна перед подальшою його переробкою, Кофлюк Т. М., Гавула Н. В., Солоний М. В. (2017)
Котов Б. І. - Тепло і масообмін при сушінні і охолодженні зернового матеріалу у щільному рухомому шарі, Калініченко Р. А., Курганський О. Д. (2017)
Котов Б. І. - Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів, Спірін А. В., Зозуляк І. А., Півнюк А. В. (2017)
Кондратюк Д. Г. - Теоретичне обґрунтування конструкції пружинного гвинтового робочого органу екструдера, Дмитренко В. П., Ляшук О. Л. (2017)
Паламарчук І. П. - Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій, Янович В. П., Михальова Ю. О. (2017)
Пасічний В. М. - Основні вимоги до багатошарових пакувальних матеріалів для м’ясопродуктів, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2017)
Романчук А. В. - Аналіз конструкцій сепарувальних машин з принципом віброфрикційної та віброударної дії на оброблюваний матеріал, Гончарова Н. Г., Кошулько В. С., Сова Н. А. (2017)
Сабадаш Н. І. - Розроблення рецептури емульсійного крему на натуральній основі з ланоліном, Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Рубніковіч А. Ю. (2017)
Святненко Р. С. - Вивчення впливу електрофізичних методів обробки на мікробіологічні показники харчових продуктів, Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В. (2017)
Стаднік М. І. - Використання електродвигунів змінного струму для дифузійного апарату цукрового заводу, Рубаненко О. О., Римар В .В. (2017)
Солоний М. В. - Визначення режимів обробки кормових сумішей з соєю в екструдерах (2017)
Тищенко В. І. - Функціонально-технологічні властивості м`ясо-рибних фаршів (2017)
Чурсінов Ю. О. - Аналіз перспектив використання відходів солодового та пивоварного виробництв, Ковальова О. С. (2017)
Янаков В. П. - Формирование характеристик тестоприготовления (2017)
Боднар Л. А. - Теплогенератор потужністю 100 кВт для спалювання соломи, Робак М. Г., Головко А. О. (2017)
Матвійчук В. А. - Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними, Рубаненко О. О., Явдик В. В. (2017)
Стаднік М. І. - Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів, Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. (2017)
Гевко Б. М. - Методика проектуваннягвинтових робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Клендій В. М., Навроцька Т. Д., Мельничук С. Л. (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження кінематики вантажу у середньошвидкісному гвинтовому конвеєрі-змішувачі із осьовим коливанням шнека, Чвартацький Р. І., Мельничук С. Л., Марунич О. П. (2017)
Пришляк В. М. - Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт, Грицун А. В., Бабин І. А. (2017)
Андрес А. - Сучасні технології формування методичної готовності командирів підрозділів до проведення форм фізичної підготовки, Романчук С., Афонін В., Лесько О., Дунець-Лесько А. (2017)
Головащенко Р. В. - Можливості позатренувального впливу на показники функціональної підготовленості бігунів на середні дистанції, Шарапа В. Г., Азаров О. В. (2017)
Дубачинский О. В. - Оптимизация параметров тренировочной нагрузки в силовом фитнесе на основе анализа биохимического контроля сыворотки крови спортсменов, Славитяк О. С., Миненко А. В., Довгань А. В., Сокур Ю. В. (2017)
Кліменко Ю. С. - Теоретичні основи формування технічної підготовки спортсменів за допомогою управління точнісними рухами (2017)
Коробейніков Г. В. - Психофізіологічний стан у боксерів із різним стилем ведення поєдинку, Аксютин В. В., Коробейнікова Л. Г., Чернозуб А. А., Вольский Д. С. (2017)
Коробейніков Г. В. - Індивідуально-типологічні властивості у юних танцюристів із різним рівнем успішності, Мишко В. В., Чернозуб А. А. (2017)
Корчагін М. В. - Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів, Курбакова С. М., Ольховий О. М. (2017)
Одинець Т. Є. - Засоби відновлення функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих баскетболісток, Бріскін Ю. А. (2017)
Романчук С. - Фізичні навантаження військовослужбовців у сучасному бою, Ролюк О., Воронцов О., Яворський А. (2017)
Титова А. В. - Критерии контроля оценки адекватности силовых нагрузок функциональным возможностям организма людей различного уровня физической подготовки в процессе занятий фитнесом, Боднар А. И., Кураса Г. А., Конопляник О. В., Абрамов К. В. (2017)
Чернозуб А. А. - Оптимизация тренировочного процесса в силовом фитнесе и особенности ее влияния на адаптационно-компенсаторные реакции в организме юношей 20 – 21 лет, Гребенюк О, Ю. Ю., Мальнева А. Ю., Петренко О. В., Твелина А. А. (2017)
Чернозуб А. А. - Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменок, які спеціалізуються в рукопашному бої, на основі використання індивідуальних психофізіологічних характеристик, Кочина М. Л., Чабан І. О., Адамович Р. Г., Штефюк И. К. (2017)
Богдановська Н. В. - Іпотерапія в системі корекції рухового стереотипу дітей з церебральним паралічем, Кальонова І. В., Позмогова Н. В. (2017)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом, Жарская Н. В. (2017)
Височіна Н. - Психологічні характеристики сприйняття у спортсменів, що спеціалізуються у водних видах спорту (2017)
Гуніна Л. М. - Принципи застосування фармакологічних ергогенних засобів в олімпійському спорті та вимоги антидопінгового законодавства, Шейко В. І., Милашиус К. (2017)
Конюшок С. А. - Внетренировочные механизмы стимуляции специальной работоспособности в силовых видах спорта (2017)
Коцеруба Л. І. - Зміни аеробної продуктивності за впливу позатренувальних засобів у представників бігових дисциплін легкої атлетики, Головащенко Р. В., Кузьменко М. В., Рябіна С. А. (2017)
Марюхніч Н. В. - Лікарський контроль при фізичному вихованні дівчат шкільного віку з ослабленим зором (2017)
Смирновський С. - Психофізіологічні характеристики кваліфікованих фехтувальників на шпагах (2017)
Таровик Н. О. - Психофізіологічний стан підлітків з різним рівнем рухової активності в динаміці навчального року, Коробейніков Г. В., Дудник О. К., Вржесневська Г. І. (2017)
Яримбаш К. С - Особливості морфофункціонального стану організму та рівня мотивації до здорового способу життя учнів з порушеннями зору, Дорофєєва О. Є. (2017)
Титул, зміст (2016)
Pogrebnjak A. D. - Arc-evaporated nanoscale multilayer nitride-based coatings for protection against wear, corrosion, and oxidation, Ivasishin O. M., Beresnev V. M. (2016)
Дурягіна З. А. - Аналіза конкурентоспроможних метод підвищення експлуатаційних властивостей функціональних шарів пласких нагрівальних елементів, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А. (2016)
Дубровский И. М. - Новая теория электронного газа в магнитном поле и задачи для теории и эксперимента (2016)
К 70-летию профессора А. М. Глезера (2016)
Титул, зміст (2016)
Lobodyuk V. A. - Reversibility of the martensitic transformations and shape-memory effects (2016)
Хріпта Н. І. - Закономірності формування структурно-фазових станів і функціональних властивостей цирконійових стопів за умов ультразвукового ударного оброблення (2016)
Васильєв М. О. - Особливості динаміки атомів у нанорозмірній поверхневій області стопів на основі феромагнетних 3d-металів (2016)
Ткаченко В. Г. - Физические основы длительной прочности твёрдых растворов с различной кинетикой подвижных дефектов (2016)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2016)
Титул, зміст (2016)
Vasylyev M. O. - Effect of low-energy inert-gas ion bombardment of the metal surface on the oxygen adsorption and oxidation, Sidorenko S. I., Voloshko S. M., Ishikawa T. (2016)
Korostil A. M. - Features of microwave magnetic dynamics in nanostructures with strong spin-orbit interaction, Krupa M. M. (2016)
Громов В. Е. - Деградация структуры и свойств металла рельсов при длительной эксплуатации, Иванов Ю. Ф., Перегудов О. А., Морозов К. В., Семин А. П. (2016)
Памяти Эдуарда Викторовича Козлова (29.09.1934 - 09.07.2016) (2016)
Титул, зміст (2016)
Громов В. Е. - Формирование структурно-фазовых состояний, дефектной субструктуры и свойств поверхности термомеханически упрочнённой низкоуглеродистой стали, Иванов Ю. Ф., Белов Е. Г., Костерев В. Б., Косинов Д. А. (2016)
Чиркина Л. А. - Структура и физико-механические свойства сплава Nb-Ti после разных видов механико-термических воздействий, Лазарева М. Б., Соколенко В. И., Оковит В. С., Калиновский В. В. (2016)
Куриляк В. В. - Обґрунтування застосування комплексно-кількісних метод задля оцінювання якостей матеріялів за умов високошвидкісного навантаження, Хімічева Г. І (2016)
До 70-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2016)
Петрівський Я. Б. - Слово про жінку, науковця, педагога (2013)
Петрук Л. П. - Фізичне виховання дітей та молоді у козацькій педагогіці (ХV-ХVІІІ ст.) (2013)
Крупка О. В. - Присяга у кримінальному праві та кримінальному процесі Київщини і Волині у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2013)
Дмитренко В. А. - Демографічні аспекти функціонування інституту сім’ї у культурі ранньомодерного українського суспільства середини XVIII століття (2013)
Cамчук Т. В. - Раціон та вартість харчування казеннокоштних студентів Університету Св. Володимира на початковому етапі функціонування навчального закладу (2013)
Шеретюк Р. М. - Запровадження православної богослужбової літератури в культово-обрядову практику Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р. (2013)
Прищепа О. П. - Формування культурного обличчя повітових міст Правобережної України за матеріалами діловодної документації губернських канцелярій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2013)
Пальчевський Р. С. - Січові товариства української молоді в умовах Другої Речі Посполитої (2013)
Білан С. О. - Духовні та національно-культурні зміни в житті українського селянства в 1929-1939 рр. (2013)
Виздрик В. С. - Діяльність українських політичних партій у відновленні сільськогосподарської кооперації в 20-30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історичний аналіз спортивного життя в Підрадянській Україні в 1930-ті роки (2013)
Пилипович Т. - Українці у радянських таборах для військовополонених після радянсько-польської війни 1939 року (2013)
Головата Л. - Український легальний видавничий рух у структурі досліджень Другої світової війни (2013)
Ленская В. В. - Народное образование Украины в контексте противостояния коммунистической и нацистской идеологий в годы Второй мировой войны (2013)
Шугаєва Л. М. - Особливості еволюції і трансформації антитринітаризму в Україні (2013)
Ворон О. П. - Реалізація принципу свободи совісті у контексті функціонування Римо-католицької церкви на теренах незалежної України, Ворон О. П. (2013)
Круглик К. - Порівняльна характеристика особливостей релігійності православного населення України за період незалежності (2013)
Локайчук С. М. - Керамічні вироби носіїв стжижовської культури, Сумленна І. О., Охріменко Г. В. (2013)
Климчук А. М. - Хрестики-енколпіони – мистецькі твори ювелірного ремесла (2013)
Прищепа Б. А. - Історична топографія середньовічного міста Дубно за археологічними джерелами (2013)
Курдина Ю. М. - Скляне виробництво на Галицько-Волинських землях в XI – XIII ст. (2013)
Баран Р. Р. - Літопис гончарного виробництва Стародавньої Коломиї, Олійник Н. Д. (2013)
Мазурик Ю. М. - Деревообробне ремесло в літописному Угровську, Остап’юк О. Д. (2013)
Юхимчук Ю. А. - Сокирки-амулети з Пересопниці в контесті їх призначення та застосування (2013)
Парфенюк Л. Ю. - Технологія виготовлення скляних браслетів на основі знахідок у Пересопниці (2013)
Баланович В. П. - Косторізне ремесло літописної Пересопниці в домонгольський період (2013)
Жарська О. В. - Хрести-енколпіони з фондів культурно-археологічного центру "Пересопниця": характеристика та технічна сторона їх виготовлення (2013)
Федоришин М. В. - Ремісництво у літописній Пересопниці (2013)
Герасименко О. А. - Роль історичних та соціокультурних процесів Волині ХVІ–ХVІІІ століть у національній само ідентичності (2013)
Мілясевич І. В. - Газета "Волынь" (1882–1918 рр.): історія, місце у суспільному житті Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Рибко О. С. - Політична культура міського населення Волинської губернії на початковому етапі Української революції (1917 р.) (2013)
Жилюк В. М. - Репресії проти населення Житомирщини у перші повоєнні роки (1944–1945 рр.) (2013)
Гордійчук С. О. - Вірники-протестанти Закарпаття під тоталітарним пресом (друга половина 1940-х – 1960-ті роки) (2013)
Виткалов С. В. - "Золоте кільце" Західної України: потенційні можливості місцевих музейних колекцій (2013)
Булига І. І. - Нові тенденції у формуванні релігійної ситуації сучасної Рівненщини: спроба релігієзнавчо-філософського аналізу (2013)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. Н. - Сегрегація жінок в ісламі (2013)
Сєвєрова О. В. - Формування сибірського заслання декабристів (2013)
Плюта Н. В. - Проблеми французького колоніалізму: джерельна база (2013)
Сушко В. А. - Радянське суспільство як культурна спільнота (2013)
Лустюк Ю. А. - Вплив цензури на друковані ЗМІ: історичні аспекти розвитку (2013)
Бундак О. А. - Ставлення Всеросійського Селянського Союзу до релігії і церкви на початку XX століття (за документами різних форумів Всеросійського Селянського Союзу) (2013)
Нагірний М. - Петровці як осередок культурного життя русинсько-української діаспори Хорватії (2013)
Кондратюк М. М. - Правове регулювання відносин церкви та школи в першій Чехословацькій республіці (1918–1939 рр.) (2013)
Коврига М. І. - Основні напрями діяльності репресивно-каральних органів в СРСР (1920–1930 рр.) (2013)
Слесаренко А. В. - Штрихи до портрета легенди чеського андеґраунду Івана Мартіна Їроуса (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Реформи Сукарно в період ранньої "Керованої демократії" (кінець 50-х рр. – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2013)
Постоловський Р. М. - Чехословацька реформа 1968 р.: внесок інтелектуалів у її теоретико-концептуальне обґрунтування (2013)
Філіпчук І. В. - Погляди О. Дубчека на розвиток Чехословаччини періоду "Празької весни" (2013)
Санжаревский О. И. - Реформирование (сокращение) армии Республики Беларусь в первой половине 90-х годов 20 века (2013)
Яроцький П. Л. - Дивергентні процеси в католицизмі: від "болісного понтифікату" до понтифікату "реформування Церкви" (2013)
Motyka Marek - Narkomania jako zjawisko społeczne w Polsce – rys historyczny (2013)
Грипич С. Н. - Книга як мистецтво та книги про мистецтво (2013)
Шатрова М. - Історія книги як складова дисциплін книгознавчого циклу (2013)
Грипич С. Н. - Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету: від минулого до сьогодення, Семенюк Г. П. (2013)
Баханова С. - "Празька весна" в шкільних підручниках з новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Пасічник Л. - Книгознавчий та бібліографічний аспекти вивчення нормативних документів із стандартизації: історіографія питання (2013)
Прилуцька І. О. - Акценти розвитку книжкової справи незалежної України (2013)
Захарчук І. - "Те, що люди думають…": історія у дзеркалі суспільних настроїв. Гриневич Владислав. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Київ – Дніпропетровськ: Центр "Ткума"; Видавництво "Ліра", 2012. – 508 с. (2013)
Луцький О. І. - Українське друковане слово під німецьким контролем. Головата Лариса. Український Легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939-1945. –Київ – Львів, 2014. – 582 с.) (2013)
Шеретюк В. М. - Органи влади на Волинських землях періоду пізнього середньовіччя та раннього нового часу. (Рец.: Бортнікова А. В. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець ХІV − середина ХVІІ) (Текст) : монографія / Алла Василівна Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. − 552 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського