Фомичев В. - Разработка и анализ вычислительной модели геомеханической системы "слоистый массив – крепь выработки", Почепов В., Лапко В., Фомичева Л. (2016)
Барабаш М. - Анализ состояния надработанного и подработанного междупластья смежных пластов при их совместной отработке в нисходящем порядке (2016)
Хоменко О. - Моделирование состояния вмещающего массива при камерной отработке запасов руд, Кононенко М., Данильченко М. (2016)
Петлеваный М. - Влияние конфигурации очистных камер на формирование напряжений в разномодульном массиве (2016)
Ковров А. - Влияние обводненности насыпного массива пород на геомеханическую устойчивость участка циклично-поточной технологии, Бабий Е., Ракишев Б., Куттыбаев А. (2016)
Миронова И. - Прогнозирование уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния железорудной шахты (2016)
Sdvyzhkova О. - Studying a crack initiation in terms of elastic oscillations in stress strain rock mass, Golovko Yu., Dubytska M., Klimenko D. (2016)
Шустов А. - Устройство перегрузочных пунктов комбинированных видов транспорта при разработке железорудных месторождений, Дриженко А. (2016)
Игнатов А. - Технологические характеристики устройства по очистке ствола скважины (2016)
Mineev S. - Application of shock blasting mode in mine roadway construction, Yanzhula O., Hulai O., Minieiev O., Zabolotnikova V. (2016)
Жикаляк М. - Удосконалення державного регулювання сталим розвитком паливно-енергетичних ресурсів України, Лукінов В. (2016)
Гамор Ф. Д. - Про шляхи розв’язання екологічних проблем в карпатському регіоні (у контексті рішень Конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20: майбутнє, якого ми хочемо") (2013)
Берестяна А. М. - Особливості природного та радіаційно-індукованого старіння монокарпічних рослин (2013)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту ДНК у селезінці за опромінення тварин (2013)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична оцінка рівня мутагенного забруднення грунту викидами Бурштинської ТЕС (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Корольов О. В. - Роль Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) у регуляції чисельності твердокрилих ентомонекрокомплексу природних і штучних лісових екосистем степового Придніпров’я, Шульман М. В. (2013)
Скрипник М. Я. - Оселища рідкісних видів сапроксильних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) у басейні ріки Уж (2013)
Дудинська А. Т. - Прикладні аспекти аналізу стану акарофауни та практичні рекомендації по запобіганню поширення і розмноження акаридієвих кліщів в синантропних умовах Закарпаття, Дудинський Т. Т. (2013)
Куртяк Ф. Ф. - Червоновуха прісноводна черепаха Trachemys scripta elegans (Wied 1839) (Reptilia; Testudines), як інвазивна загроза на Закарпатті, Куртяк М. Ф. (2013)
Шмелева А. А. - Веслоногие раки (Crustacea:Copepoda) низовья русла реки Черная и эстуарной зоны Севастопольской бухты, Щербань С. А., Щербатенко Л. С. (2013)
Гуштан Г. Г. - Таксономічна структура населення орібатид (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини, Капрусь І. Я., Рошко В. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Волинської області, Войтко П. Л. (2013)
Пригара О. В. - Екологічна структура флори Закарпатської рівнини (2013)
Межжерин С. В. - Генетическая структура поселения подберезовика обыкновенного Leccinum scabrum (Bull. Gray 1821) (Basidiomycota, Boletales) в условиях южного Полесья Украины, Межжерина Д. С., Межжерин И. С. (2013)
Sharga B.M. - Content of vitamins in Halobacterium halobium 353П ВКПМ В - 1739 and effect of its "purple membrane"- free lysate onto colony growth of bacteria, Nikolaychuk V.I., Maga I. M., Bandrovska I. K., Chekulaeva L. N. (2013)
Мутерко О. Ф. - Характеристика малопоширених видів гексаплоїдної та тетраплоїдної пшениці за нуль-алелями генів ZCCT-1, Балашова І. А., Сиволап Ю. М. (2013)
Демчинська М. І. - Розвиток когнітивної екологічної діяльності у студентів вищих навчальних закладів, Симочко Л. Ю. (2013)
Коваль Н. П. - Доповнення до поширення рідкісних і зникаючих видів комах в Ужанському НПП, Канарський Ю.В. (2013)
Мірутенко В. В. - Особливості статевої поведінки твердокрилих родини Malachiidae (Insecta, Coleoptera) (2013)
Тропіна В. Б. - Фінансові ресурси домогосподарств у структурі національного інвестиційного потенціалу (2016)
Георгіаді Н. Г. - Сучасний стан підприємницької активності в Україні (2016)
Ціхановська В. М. - Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації (2016)
Ясинська Н. А. - Інструменти дослідження ітерації фінансових криз, Івченкова О. Ю. (2016)
Дикань В. Л. - Методика экспресс-диагностики экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта, Воловельськая И. В. (2016)
Бутко М. П. - Управління операційними витратами в логістичній економічній системі підприємства, Величко Л. А. (2016)
Гончаренко В. В. - Використання кооперативних моделей єс на українському ринку, Шепетуха О. О. (2016)
Кукоба В. П. - Організація антикризового управління енергоефективністю підприємства (2016)
Лисица Н. М. - Коммуникативные стереотипы поведения как основа cоциального партнерства предприятия и потребителей (2016)
Кіндрацька Л. М. - Обліково-інформаційна база ухвалення управлінських рішень за кредитними операціями банків (2016)
Фесенко І. А. - Кредитне забезпечення відтворення основного капіталу підприємств малого та середнього бізнесу (2016)
Пашкевич М. С. - Сталий розвиток регіональних виробничих систем: моделювання та управління, Косолапов А. Ф. (2016)
Гончаренко О. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможного розвитку агропромислового виробництва (2016)
Башук Г. О. - Методи підвищення ефективності використання персоналу комерційних банків і їх відділів (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості проведення митного пост-аудиту в Україні, Кравець Ю. Т. (2016)
Довгаль О. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2016)
Грицуленко С. І. - Оцінка інноваційної діяльності як інструмент інноваційної політики господарської системи (2016)
Король Г. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств, Распопова Ю. О., Ізвєкова І. М. (2016)
Колосок С. І. - Вплив економічних шоків на циклічність економіки України в умовах євроінтеграції (2016)
Самойленко Л. Б. - Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську індустрію інформаційних технологій (2016)
Бондаренко О. С. - Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання в легкій промисловості України (2016)
Жосан Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття "фрактальний аналіз ринку", Уваров В. М. (2016)
Го Цзяфей - К вопросу становления и развития корпоративного управления (2016)
Павлюк В. І. - Cутність та принципи побудови системи оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством (2016)
Бутенко О. І. - Похідні фінансові інструменти: суть, роль нбу у їх використанні банківською системою (2016)
Мороз Л. А. - Дослідження українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2016)
Мельник О. І. - Інтеграційні процеси як складова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки (2016)
Вацлавський О. І. - Теоретичний підхід визначення змісту бюджетного контролю (2016)
Сас О. О. - Система контролінгу, як чинник удосконалення управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2016)
Ткаченко К. О. - Співробітництво роботодавців і підприємств з підготовки фахівців на основі їх рейтингової оцінки (2016)
Ковалів О. І. - Теоретико-методологічні засади реформування земельних відносин та розвитку сільських територій в Україні (2016)
Іваненко О. В. - Формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві (2016)
Бабіна Н. О. - Рейдерство як загроза економічній безпеці підприємства (2016)
Шелест Т. М. - Соціально-економічна ефективність взаємодії стейкхолдерів при підготовці моряків (2016)
Кириченко С. О. - Cтан та перешкоди на шляху розвитку соціальної інфраструктури, Парфенюк М. В. (2016)
Попова В. В. - Сучасна практика мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Судакова О. І., Швец А. О., Ульянова М. В. (2016)
Iarotska M. I. - Marketing of museum: the rules of success (2016)
Пушкарчук І. М. - Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін, Семчук Ж. В., Гарасим Л. С. (2016)
Помазун О. М. - Сучасні аспекти прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства (2016)
Сокол П. М. - Дослідження маркетингового комунікаційного ринку України для сільськогосподарських підприємств, Мартиросова К. В. (2016)
Кафтанова Н. М. - Кредитування інвестиційних проектів в Україні (2016)
Мачугіна М. В. - Аналіз валютної безпеки як складової фінансової безпеки України (2016)
Колесниченко В. Е. - Аналіз управління кредиторською заборгованістю (2016)
Уланенко О. І. - Порівняльна характеристика методів трансфертного ціноутворення (2016)
Мічинська О. Ю. - Кредитні ризики банків: проблеми управління (2016)
Григораш О. В. - Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів (2016)
Сокотенюк С. М. - Особливості прийняття та застосування електронного адміністрування пдв в Україні, Кугій А. А. (2016)
Чебакова Т. О. - Основні проблеми визначення сутності організаційної культури підприємства (2016)
Собкова Н. Д. - Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2016)
Кайнара Д. О. - Роль торговельних бар’єрів у міжнародній діяльності підприємств (2016)
Черняк Г. М. - Механізм вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (2016)
Моргулець О. Б. - Концептуальні засади управління внз як суб’єктом ринку освітніх послуг (2016)
Сєрєбряк К. І. - Система забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг (2016)
Яріш О. В. - Структурно-функціональне моделювання діагностики неплатоспроможності підприємств (2016)
Стахів О. А. - Ефективність використання потенціалу сільськогосподарських підприємств, Адамчук Т. Л. (2016)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оцінювання реального попиту на продукцію інноваційно-активних машинобудівних підприємств України (2016)
Заборовець К. Г. - Термінологія державного боргу як макроекономічна категорія , Жернов М. О. (2016)
Ащаулов В. В. - Інформаційні технології в системі моніторингу галузей національного господарства (2016)
Брановицький В. В. - Приватизація власності та зміна соціально-економічної структури суспільства (2016)
Павлова А. І. - Теоретичні засади формування початкового капіталу в малому бізнесі (2016)
Титул, содержание (2013)
Trach V. A. - On the Fauna of Gamasid Mites of the Genera Anystipalpus and Antennoseius (Mesostigmata, Ascidae) of the Eastern Ukraine (2013)
Матвеев А. С. - О находке нового для фауны Украины вида ящериц — Podarcis muralis (Sauria, Lacertidae), Соколов Л. В., Kукушкин О. В. (2013)
Kaliuzhna M. O. - Aphidiid Wasps (Hymenoptera, Aphidiidae) Parasitizing Aphids on Herbaceous Legumes (Fabaceae) in the Central Wood-and-Steppe Zone of Ukraine, Zubenko O. G. (2013)
Надольный А. А. - Первая находка Holocnemus pluchei (Aranei, Pholcidae) в Крыму (2013)
Gol’din P. E. - Miocene Toothed Whales (Cetacea, Odontoceti) from the Dniester Valley: The First Record of Miocene Sperm Whales (Physeteroidea) from the Eastern Europe, Marareskul V. A. (2013)
Zvychaynaya E. Y. - Mitochondrial DNA Polymorphism of the European Roe Deer, Capreolus capreolus (Artiodactyla, Cervidae), from the South-West of Ukraine, Volokh A. M., Kholodova M. V., Danilkin A. A. (2013)
Селифонова Ж. П. - Состояние таксоцена веслоногих раков (Copepoda) в Азовском море (2013)
Rusin M. - The Great Jerboa, Allactaga major (Rodentia, Dipodidae), in the Sandy Terraces of the Seversky Donets River in Ukraine (2013)
Dolinskaya I. V. - The Chorionic Sculpture in Eggs of Some Noctuidae (Lepidoptera), Ponomarenko M. G. (2013)
Протасов А. А. - О первых находках дрейссены Dreissena polymorpha (Bivalvia, Heterodonta) в системе Нарочанских озер (2013)
Yelnikov D. V. - Morphological Features of Cephalic Skeleton of the Adult Black Sea Turbot (Kalkan) Scophthalmus maximus var. maeotica (Pleuronectiformes, Scophthalmidae), Khanaychenko A. N. (2013)
Chiary H. R. - Molecular Characterization of Dactylogyroides tripathii (Monogenea, Dactylogyridae) Using Long Subunit rDNA from North East Region of India, Chaudhary A., Singh H. S. (2013)
Заметки (2013)
Shakarbaev U. A. - Changes in the Structure and Functions of Mollusc Organs under the Effect of Orientobilharzia turkestanica Larvae, Mingbaev A. S., Akramova F. D., Shakarboev E. B., Azimov D. A. (2013)
Kовальчук А. Н. - Видовой состав сравнительной ихтиологической коллекции отдела палеозоологии позвоночных ННПМ НАН Украины (2013)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Planorbis planorbis (Gastropoda, Pulmonata) (2013)
Fateryga A. V. - On the Nest Structure in Two Species of the Genus Leptochilus (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) (2013)
Tsyba A. O. - A Record of Perccottus glenii (Pisces, Odontobutidae) in Khmelnitsky Region, Pekarik L., Dykyy I. (2013)
Nekrasova O. D. - Changes in the Nothern Border of the Home Range of the Dice Snake, Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae), in the Dnipro Basin (Ukraine), Gavris G. G., Kuybida V. V. (2013)
Санісло Я. П. - Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область), Будніков Г. Б. (2013)
Вайда П. В. - Роль води у формуванні та функціонуванні надмолекулярних структур у живих клітинах, Вайда Н. В., Іщенко Г. С. (2013)
Рязанова М. Є. - Мідь як важливий елемент для росту і розвитку рослин (2013)
Дворак К. П. - Перспективи використання бактерій з антагоністичними властивостями для обмеження розвитку бактеріальних хвороб цукрових буряків, Саблук В. Т, Буценко Л. М. (2013)
Мороз О. М. - Сірковідновлювальні бактерії озера Яворівське: деякі морфологічні, культуральні і фізіологічні особливості, Перетятко Т. Б., Клим І. Р., Борсукевич Б. М., Яворська Г. В., Кулачковський О. Р. (2013)
Петросова В. І. - Монозональні антиентеротоксичні сироватки до стафілококових екзотоксинів, Петросов К. О., Білкей М. В., Волошин Я. А. (2013)
Козиненко И. И. - Імуногенетичний аналіз дощових червів Aporrectodea caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae), Заводникова Н. С., Жалай Е. И. (2013)
Андрийчук Т. В. - Половая структура и характер полового диморфизма двух видов лужанок Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) в пределах Украины, Межжерин С. В. (2013)
Антонюк К. В. - Історія розвитку екоморфологічного аналізу в ентомологі, Годунько Р. Й. (2013)
Мартынов В. В. - Нові знахідки рідкісних і маловідомих видів булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Rhopalocera) на території України, Плющ И. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Очеретна К. В. - Твердокрилі дубових в умовах передгір’їв Українських Карпат (2013)
Сухомлін К. Б. - Особливості симуліїдофауни заходу України, Зінченко О. П. (2013)
Халаїм Є. В. - Совкоподібні лускокрилі (Lepidoptera, Noctuoidea) Дунайського біосферного заповідника Одеської області (2013)
Домніч А. В. - Зміна показників ґрунту під впливом високої щільності копитних в районі північного узбережжя Азовського моря, В’язовська А. Г. (2013)
Чумак М. В. - Угруповання жуків - коваликів (Coleoptera, Elateridae) природних букових лісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Тeрeк Йозеф - Чи потрібен Біосферний резерват в умовах низовини?, Бирчак Ян (2013)
Фрич Н. І. - Оптимізація викладання медичної біології студентам, що навчаються англійською мовою (2013)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати), Гасинець Я.С., Пущак В. І. (2013)
Когут Ю. О. - Історія вивчення макрозообентосу урбанізованого середовища західного регіону України, Годунько Р. Й. (2013)
Штимак К. В. - Знахідки фітосеїдних кліщів (Parasitiformes, Phytoseiidae) в Закарпатській області (2013)
Дячук О. В. - Конотативні мовленнєві акти в англомовній соціальній рекламі (2015)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативна іманентність політичного флірту: вербальний і невербальний аспекти (2015)
Быкова И. А. - Эквивалентность в когнитивном пространстве перевода, Нотина Е. А. (2015)
Матузкова Е. П. - Конституенты дискурса английской коллективной идентичности (2015)
Савченко А. В. - Виртуальное пространство фантастического произведения (2015)
Самойлова С. П. - К вопросу о технике факторного анализа (2015)
Селиванова Е. А. - Текстово-дискурсивные категории кроссворда как жанра энигматики (2015)
Шалёв А. С. - Энергетические характеристики речи радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2015)
Abramova Ie. U. - The English compliment: communicative strategies and tactics (2015)
Derik I. M. - Discourse interpretation in contemporary linguistic paradigm (2015)
Дихтяр Н. Д. - Інноваційні суфіксальні субстантивні деривати на позначення людини в поетичному ідіомовленні Михайла Стрельбицького (2015)
Козак Т. В. - Міфологічні, етимологічні та семантичні основи бінарної опозиції кольоропозначень 'чорний' / 'білий', Тупікова Т. В. (2015)
Мойсеєнко Н. Г. - Семантична співвіднесеність і особливості функціонування лексем some і any в сучасній англійській мові (2015)
Сізова Л. В. - Показники категорії означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та їх відповідники у російській мові (2015)
Сорока Т. В. - Кількісна та якісна характеристика сем аксіономенів у сучасній англійській мові (2015)
Столяр М. Ю. - Лексична синонімія в українському молодіжному сленгу (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) (2015)
Стоянова А. О. - Особливості синтаксису в текстах українських народних загадок (2015)
Везпалова Е. В. - Семантико-синтаксические особенности структурных частей английской альтернативной проповеди (2015)
Гринько О. С. - Интегрированность вербализованных концептов-архетипов air и earth: этимологический аспект (2015)
Мурадян И. В. - Особенности антропонимного пространства романа В. В. Набокова "Защита Лужина" (2015)
Скоробогатова Е. А. - Грамматический маркер аллюзии (на материале циклов Ахматовой "Северные элегии" и Быкова "Новые баллады") (2015)
Сыздыкбаев Н. А. - О некоторых трудностях перевода романа Ч. Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)" на казахский и узбекский языки (2015)
Шумарина Т. Ф. - Эмоционально-экспрессивная лексика антропоцентрической направленности в русских говорах Одеcщины: социолингвистический аспект, Чулочникова А. С. (2015)
Авдонина М. Ю. - Преимущества информационных компьютерных технологий на занятиях по формированию социокультурной компетенции в курсе РКИ, Валеева Н. Г., Жабо Н. И., Никитин С. А. (2015)
Ковтун Т. В. - Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку как иностранному (падежный концентр): предложный падеж (2015)
Мэн Ся - Формирование синонимической компентенции при подготовке будущих переводчиков с китайского языка на русский (2015)
Рустемов О. Д. - Актуальные вопросы лингвокультурного анализа судебных книг Крымского Ханства XVII-XVIII в.в. (2015)
Степанов Е. Н. - Научные идеи и подвижническая деятельность В. И. Григоровича в развитии Одесской филологической школы (2015)
Цзя Юннин - Основные проблемы изучения русских глаголов движения в китайской аудитории (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2015)
Бойко В. Б. - Теоретичні дослідження процесу формування псевдозрідженого шару в гідро-пневматичному висівному апараті (2015)
Грицун А. В. - Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дудін В. Ю. - Обґрунтування параметрів малогабаритного подрібнювача коренеплодів (2015)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу взаємодії лопаті робочого органу аератора з гноє-компостною сумішшю (2015)
Твердохліб І. В. - Результати експериментальних досліджень витирання насіння дисково-терковим пристроєм, Спірін А. В. (2015)
Теслюк Г. В. - Дослідження можливості використання плуга-букера для обробітку грунту в системі органічного землеробства (2015)
Борисюк Д.В. - Вимушені коливання силового агрегата трактора (2015)
Анісімов В. Ф. - Методи безрозбірного діагностування двигунів, Гунько І .В., Борисюк Д. В., Зіменко Д. В. (2015)
Калганков Є. В. - Теорія і практика гідроабразивно-втомного зноса деталей об`ємного гідропривода трансмісії, Кириленко О. І., Герінг І. А. (2015)
Бандура В. М. - Розвиток інфрачервоної техніки для обробки зерна, Кірієнко О. О. (2015)
Бандура В. М. - Підвищення ефективності сушіння насіння ріпаку із застосуванням електромагнітного випромінювання, Наконешнюк В. М. (2015)
Крижак С. В. - Обгрунтування та розробка сучасних процесів виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування, Власенко В. В., Коляновська Л. М. (2015)
Семко Т. В. - Безпечність молока-сировини (2015)
Янович В. П. - Розробка вібраційного млина об`ємних коливань для виробництва високоактивних сумішей пероральних препаратів (2015)
Дерев’янко Д. А. - Вплив робочих елементів ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових культур, Мельник В. І., Дерев’янко О. Д. (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Результати експериментальних досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет автоматизація технологічних процесів (2015)
Лежнюк П. Д. - Вплив РДЕ на втрати активної потужності в ЛЕС, Гунько І. О., Рубаненко О. О. (2015)
Рябошапка В. Б. - Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі (2015)
Ловейкін В. С. - Ефективне управління робочими процесами вивантажувальних пристроїв збиральних машин, Шимко Л. С. (2015)
Studenyak I. P. - Optical properties of X-ray irradiated Cu6PS5I-based thin films deposited by magnetron sputtering, Bendak A. V., Vizenko M. O., Izai V. Yu., Solomon A. M., Kúš P. (2017)
Цигика М. В. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu, Когутич А. А., Стойка І. І., Грабар О. О. (2017)
Данилюк П. С. - Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію, Гомонай О. І., Красилинець В. М., Пуга П. П., Пуга Г. Д., Биров М. М., Чичура І. І., Різак В. М. (2017)
Кондрат О. Б. - Структурні перетворення наношарів AsxS100-x: рентгенфотоелектронні та електронномікроскопічні дослідження, Голомб Р. М., Чік А., Токач В., Вереш М., Цуд Н., Міца В. М. (2017)
Блецкан Д. І. - Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I, Студеняк І. П., Вакульчак В. В., Блецкан М. М. (2017)
Кришеник В. М. - Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S (2017)
Біланич В. В. - Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування, Бендак А. В., Ізай В. Ю., Скубенич К. В., Феделеш В. І., Lofaj F., Студеняк І. П., Біланич В. С., Різак В. М. (2017)
Рубіш В. М. - Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі, Гасинець С. М., Горіна О. В., Мар’ян В. М., Микайло О. А., Соломон А. М. (2017)
Шуста О. В. - Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І., Карбованець М. І. (2017)
Поп О. М. - Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування (2017)
Лазур В. Ю. - Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Шевера І. В. - Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді, Данило В. В., Гомокі З. Т., Миня О. Й., Шуаібов О. К., Чигінь В. І. (2017)
Малініна А. О. - Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону (2017)
Шафраньош І. І. - Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів, Свида Ю. Ю., Шафраньош М. І., Маргітич М. О., Суховія М. І., Чаварга М. М., Маргітич Б. М., Бокоч Ю. В. (2017)
Єпішев В. П. - Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об’єктів, Барна І. В., Кудак В. І., Періг В. М., Габдеєв М. М. (2017)
Кудак В. І. - Дослідження зміни періоду власного обертання супутника "Ajisai" на інтервалі 1986-2017 рр., Періг В. М., Найбауер І. Ф. (2017)
Єпішев В. П. - Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії, Кудак В. І., Павлюк М. М., Періг В. М. (2017)
Мельник В. С. - Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання, Шевера І. В., Звенигородський В. В., Яцків М. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Адруг А. - Зображення чудотворних чернігівських ікон у графіці Чернігова та Новгорода-Сіверського другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2015)
Ситий І. - Сигнет Олександра Македонського з музею ім. В. В. Тарновського (2015)
Лаєвський А. - Старшинський корпус Стародубського полку за доби гетьмана Івана Мазепи (2015)
Пиріг П. - Пилипа Орлика не покидала думка про вільну Україну (2015)
Бондар О. - Невідомий малюнок Любеча 1651 р., Волков М., Кондратьєв І. (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у кінці ХІХ ст. (2015)
Тимошик М. - Село Данина як центр благочинного округу (2015)
Руденок В. - Болдиногірські монастирі Чернігова, Новик Т. (2015)
Тригуб О. - Нові матеріали з історії Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря у другій половині XVIII ст. (2015)
Тарасенко О. - Джерела з історії Чернігівської єпархії (прибутково-видаткова книга Рихлівського Миколаївського монастиря) (2015)
Дятлов В. - Події Північної війни в Україні у донесеннях Георга Кайзерлінга (1708 – 1709 рр.) (2015)
Мицик Ю. - З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини XVII ст. (2015)
Москаленко В. - Про газету "Громада" (2015)
Москальов Д. - Особливості російської антикварної практики другої половини XVIII – середини XIX ст. (2015)
Ігнатова Л. - Передумови та заходи по впровадженню указу від 9 листопада 1906 р. у Чернігівській та Полтавській губерніях (на матеріалах періодичної преси) (2015)
Чуткий А. - Праця О. О. Русова в Київському комерційному інституті (2015)
Іваницька С. - Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 – 1919 років (2015)
Каганова І. - Краєзнавчо-видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка: сучасний стан та перспективи (2015)
Миронець Н. - Епістолярні джерела про становлення і початок діяльності видавництва "Дзвін" (1907–1916 роки) (2015)
Рамазанов Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Стешиц О. - Взаємини партійно-державної номенклатури і суспільних мас в Українській РСР у 1965 – 1985 рр. (2015)
Боровик А. - І. Ф. Ройфман – директор Чернігівського педагогічного інституту (1933 – 1935 рр.) (2015)
Студьонова Л. - Чарівник, віртуоз (2015)
Матющенко Б. - Пригода букви (2015)
Демченко Т. - Могилянський М. Честь. Вбивство: Вибране / Михайло Могилянський; вст. ст. Т. Синьоок. – К.: ВЦ "Академія", 2015. – 208 с. – (Серія "In crudo") (2015)
Половець В. - Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування. Вінниця: Нілан – ЛТД, 2014. – 256 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кривошея І. - Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII – перша чверть XVIII ст.) (2015)
Пилипенко В. - "Великий кордон" Ф. Дж. Тернера та Запоріжжя (2015)
Адруг А. - Зображення українських міст у графіці ХVІІІ ст. (2015)
Тимошик М. - Усталена версія та прихована правда про радянську колективізацію: на матеріалах сіл тодішніх Носівського та Лосинівського районів (2015)
Травкіна О. - До історії повсякденності чернігівських ієрархів та про подорожі у сер. XVIII cт. (2015)
Салтан О. - Аналіз факту партизанської фальсифікації причин Корюківської трагедії 1943 року (2015)
Бойко Н. - Нововиявлена автобіографія Ю. С. Виноградського (2015)
Тимів І. - Турецькі й татарські набіги XV–XVII ст. на українські землі у наукових дослідженнях учених Прикарпаття (2015)
Петреченко І. - Адміністративно-територіальні перетворення останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. на теренах Північного Лівобережжя (2015)
Шара Л. - Положення 1892 р.: вплив губернатора та Губернського із земських і міських справ присутствія на процес формування й діяльність міського громадського управління (2015)
Діптан І. - Чинники і початок "Хмельниччини": візія Михайла Грушевського (2015)
Рахно К. - Гончар і відьомство в білоруській та українській міфологічній прозі (2015)
Боровик А. - Чернігівський учительський інститут напередодні війни за керівництва Г. І. Носка (2015)
Боровик М. - Контроль за організацією навчальної діяльності Чернігівського державного педагогічного інституту (2015)
Зайченко В. - Рід Березовських на Чернігівщині (2015)
Гагін В. - Буринщина: вплив зручності географічного положення на заселення краю та основні заняття поселенців (2015)
Мицик Ю. - Мемуари емігранта (2015)
Дмитрієнко М. - Системні зміни в українському суспільстві першої половини ХХ століття: структура джерельної бази дослідження: монографія. (Упоряд. Надія Миронець, Валентина Піскун). Ін-т укр. археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: "МП Леся", 2015. – 263 с., відомості про авторів, – с. 247, список публікацій авторів (за темою дослідження) – с. 248-262, Іщенко Я. (2015)
Непомнящий А. - Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики / С. Ю. Зозуля; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Північно-Східне регіональне відділення. – К. : Видавець Олег Філюк. – 344 c. ; іл., Каліновський В. (2015)
Клепак А. - Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка (Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів): Монографія. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. – 488 с. (2015)
Павленко С. - Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. / Упорядники: Юрій Мицик, Інна Тарасенко. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2015. – 174 с. (2015)
Добровольський В. В. - Основні принципи теорії оцінки якості навколишнього середовища (2015)
Лазаревич Н. А. - Экология и биотехнология: на пути к социоприродной устойчивости (2015)
Хазан В. Б. - Академик В. И. Вернадский и парадигма устойчивого развития (2015)
Бутов В. М. - Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків при краплинному зрошенні, Коцюрубенко Н. І. (2015)
Гамаюнова В. В. - Водоспоживання та продуктивність сортів сої залежно від факторів вирощування в південному степу України без поливу, Назарчук А. А. (2015)
Гамаюнова В. В. - Вплив способу поливу, режимів зрошення та живлення на водоспоживання і врожайність цибулі ріпчастої, Задорожній Ю. В. (2015)
Грабак Н. Х. - Адаптованість технологій вирощування рослин до ґрунтових та інших умов (2015)
Дробітько А. В. - Вплив інокулянтів INTЕX і ОПТІМАЙЗ на врожайність та якість сортів сої в умовах північного степу, Дробітько О. М., Данілов І. В. (2015)
Дудник А. В. - Оцінка стану популяцій деяких видів комах-шкідників в умовах Миколаївської області (2015)
Дудник А. В. - Екологічні чинники та стан популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) на посівах ріпаку озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Динаміка популяцій п’явиці червоногрудої (Oulema melanopus L.) та контроль їх чисельності на посівах ячменю озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Видовий склад та екологічні особливості совок (Noctuidae) на посівах соняшнику в умовах Північного Степу України (2015)
Єремєєва С. П. - Урожайність картоплі залежно від системи удобрення при краплинному зрошенні, Савостяник О. С. (2015)
Качанова Т. В. - Удосконалена технологія вирощування вівса та її вплив на основні показники продуктивності культури (2015)
Коваленко O. А. - Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого матеріалу пшениці озимої, Ключник М. А., Чебаненко К. В. (2015)
Панфілова А. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту і мінеральних добрив на поживний режим ґрунту та формування врожаю ячменю ярого (2015)
Смірнова І. В. - Урожайність та якість сортів пшениці озимої залежно від мінерального живлення (2015)
Чабан В. О. - Енергозберігаюча технологія очистки стічних льяльних вод, Круглий Д. Г., Камаєв О. Ю. (2015)
Кісельов А. Ф. - Характеристика класів захворювань Чорнобильських контингентів у Миколаївській області в динаміці, Зюзін В. А., Руденко А. О., Пархоменко О. О. (2015)
Зюзін В. О. - Запальні захворювання суглобів як актуальна проблема сучасної реабілітації, Володка Н. А., Чижик Т. Г., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. А. - Озонотерапія в комплексній реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Яблонська Т. М., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. О. - Застосування сучасних медико-реабілітаційних заходів при серцево-судинних захворюваннях, Володка Н. А., Нечай О. О., Зюзін Д. В. (2015)
Яблонська Т. М. - Медико-біологічне обґрунтування застосування немедикаментозних методів відновлення морфо-функціонального стану шлунку при виразковій хворобі, Зюзін В. О., Авраменко А. О., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В., Маргорян А. А. (2015)
Мітрясова О. П. - Активні методи екологічного виховання молодших школярів за умов позашкільної освіти, Озерянська А. В. (2015)
Myronenko V. P. - Updating of the problem of use of colouring in design for people with disabilities and the main ergonomic principles in design of gyms, Volovnyk I. O. (2017)
Рыбальченко К. Т. - Принципы организации и сравнительный анализ отечественных и европейских велотреков, Смирнова О. В. (2017)
Фоменко О. О. - Формування архітектури сучасних кінноспортивних комплексів, Гонтар Д. С., Лисняк З. Ю. (2017)
Мироненко В. П. - Історичні передумови формування кінологічного спорту як аспекти соціального розвитку суспільства, Лисняк З. Ю. (2017)
Matvieiev V. - The influence of the landscape and vegetation on the psycho-physiological state of visually impaired people (2017)
Давидич Т. Ф. - Классика, классицизм и "неоклассицизмы". Периодичность и причины возрождений, Извеков А. Д. (2017)
Litovko V. S. - Use of interactive kinetic facades to generate energy and as a way of visual rehabilitation of the dipressive areas of the architectural environment (2017)
Чуб О. М. - Найбільш розповсюджені варіанти реконструкцій стадіонів з історичним надбанням (2017)
Мироненко В. П. - Формирование архитектурно-организационных моделей технопарка, Игнатенко М. Н. (2017)
Поломаний С.В. - Загальні методи дослідження ландшафтів перспективних житлових територій (2017)
Некрилова Г. С. - Процес рефункціоналізації як один із шляхів розвитку сучасного міста (2017)
Авербах М. Я. - Як приборкати рекламу в архітектурному просторі? Заочна полеміка з Адріаною Портеллою (2017)
Мироненко В. П. - Эргодизайнерские принципы формирования архитектурной среды дошкольного центра развития ребенка (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата), Нарожняя Е. Н. (2017)
Крейзер І. І. - Боротьба традиційного та авангардного напрямків архітектури соціалістичного житла 1920 - 1930-х років (2017)
Мироненко В. П. - Проблема безбарьерной среды во Франции, Савченко А. С. (2017)
Силантьева О. А. - Фрактальность городской среды, Мироненко В. П. (2017)
Шаталюк Ю. В. - Сучасна практика проектування адаптивних архітектурних об’єктів: аналіз прикладів та особливості (2017)
Мироненко В. П. - Сучасний стан туризму у Туркменістані, Яшузаков Р. Б., Лисняк З. Ю. (2017)
Мироненко В. П. - Класифікація, типологія і архітектурно-планувальні рішення готелів на території Центральної Азії, Яшузаков Р. Б., Лисняк З. Ю. (2017)
Смілка В. А. - Модель неоліберального розвитку населених пунктів (2017)
Перетятько Ю. Г. - Сравнительный анализ запасов устойчивости верхней части ступенчатой колонны стального каркаса в плоскости и из плоскости, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Бикметов А., Тораев М. (2017)
Перетятько Ю. Г. - Новые алгоритмы определения начальных жесткостей участков ступенчатой колонны стального каркаса, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б, Ляшенко И. Ю., Халметов А., Худайбергенов И. (2017)
Перетятько Ю. Г. - Расчет поперечной рамы стального каркаса по второму предельному состоянию, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Коюнджу А., Менлиев О. (2017)
Goncharenko D. F. - Technology of manufacturing the formwork for erecting vaulted covering of orthodox churches, Lykhohrai V. V., Varanenko V. O. (2017)
Яровой С. Н. - Долговечность и остаточный ресурс металлических дымовых труб с учетом температурного и коррозионного воздействия (2017)
Орешкин Д. А. - Экспериментальные исследования эффективности усиления железобетонных конструкций торкретированием бетоном, с композитным армированием, Бондаренко Ю. В., Спиранде К. В., Мольский М. М. (2017)
Гапонова Л. В. - Обследование и анализ архитектурно-конструктивных особенностей памятника архитектуры в городе Харькове, Гребенчук С. С., Константинов А. С. Чибаров Д. В. (2017)
Кислов А. Г. - К вопросу продления срока службы мостовых сооружений, Бильченко А. В., Лозицкий А. С., Игнатьев А. В. (2017)
Бойко Т. К. - Про закономірності формування тиску ґрунту на стінки шлюзу (2017)
Каржинерова Е. Г. - Влияние особенностей ревитализации на технико-экономические показатели строительно-монтажных работ (2017)
Алейникова А. И. - Особенности проведения восстановительных работ на подземных инженерных коммуникациях в Западной Европе, Сорокин Б. С. (2017)
Джалалов М. Н. - Ефективність теплоізоляційних матеріалів при виконанні ремонту та реконструкції будівель та споруд, Коломієць Ю. В., Компанієць А. О. (2017)
Борисов А. А. - Защита подземных частей конструкций опор из сборно-монолитных железобетонных элементов, Кирилюк С. В. (2017)
Михеев Ю. М. - Подвесная конструкция козырька над трибуной стадиона, не имеющая усилий изгиба, Дементьев В. В. (2017)
Болотских Н. С. - Безразмерные характеристики полиструйных насосов, применяемых в установках локального вакуумного водопонижения (2017)
Іванов А. М. - Удосконалення системи подачі поверхнево–активних речовин в трубні млини, Супруненко С. Ю. (2017)
Емельянова И. А. - Перспективы использования универсального шлангового бетононасоса с гидравлическим приводом при восстановлении и возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона, Чайка Д. О. (2017)
Грицына И. Н. - Исследование устройств для разрушения строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ, Виноградов С. А., Грицына Н. И. (2017)
Нестеренко М. П. - Дослідження впливу коливань вертикальних стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтальних коливаннях віброплощадки, Нестеренко Т. М., Педь Д. С., Скляренко Т. О. (2017)
Нестеренко М. М. - Методика розрахунку ударно-вібраційних установок для виготовлення виробів із легких бетонів для енергоефективної реконструкції будівель в Україні, Нестеренко Т. М., Магас Н. М. (2017)
Нестеренко М. М. - Визначення шумових характеристик ударно-вібраційної установки, Нестеренко Т. М., Орисенко О. В., Ярмошенко М. Е. (2017)
Усіченко Д. В. - Обґрунтування доцільності переведення лінійної ділянки газопроводу в режим самоочищення, Григор’єва О. С., Голубенко В. П., Ахмет Сабіт Шен (2017)
Болотских Н. Н. - Анализ методов расчета систем инфракрасного отопления помещений с использованием электрических панельных нагревателей (2017)
Ємельянова І. А. - Визначення продуктивності та об’ємного ККД розчинонасоса залежно від геометричних параметрів усмоктувальної камери та компенсаторів різних конструктивних рішень, Шаповал Н. В. (2017)
Тарадай А. М. - Исследования динамики потребления горячей воды населением, Поволочко В. Б., Фомич С. В. (2017)
Бугай В. С. - Техніко-економічний аналіз режимів відпуску теплової енергії для опалення від гібридного джерела теплоти "котел-тепловий насос", Ліберман С. Л. (2017)
Шепітчак В. Б. - Техніко-економічне обґрунтування системи теплозабезпечення з використанням інфрачервоних електричних поворотних нагрівачів, Редько А. О, Сподинюк Н. А. (2017)
Макаренко О. В. - Тепловий режим приміщень при провітрюванні, Мягкохліб Р. С., Федяй Б. М. (2017)
Назаренко О. М. - Бенчмаркінг джерел живильної води, Кузьменко А. А. (2017)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования работы аэротенков со взвешенным и прикрепленным биоценозом (2017)
Коваленко О. М. - Напрямки утилізації осадів каналізаційних очисних споруд, Коваленко А. В., Левашова Ю. С., Косенко Н. О. (2017)
Карагяур А. С. - Підвищення ефективності видалення розчинених органічних речовин при підготовці питної води, Сорокін О. М. (2017)
Эпоян С. М. - Особенности гидравлического моделирования перегородчатого смесителя коридорного типа по равенству скоростей, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2017)
Проскурнин О. А. - Расчет допустимых сбросов возвратных вод в водные объекты с использованием балльной системы нормирования качества поверхностных вод, Юрченко А. И., Березенко Е. С. (2017)
Сироватський О. А. - Визначення ймовірності зіткнення завислої частки з повітряною бульбашкою при очищені природніх вод флотаційними методами, Гайдучок О. Г. (2017)
Остапов К. М. - Особенности применения опытной установки АУТГОС-М, Сыровой В. В., Сенчихин Ю. Н. (2017)
Гольтерова Т. А. - Вплив інновацій на зміст організаційно-технологічного проектування в будівництві, Обухова Н. В. (2017)
Коваль А. О. - Шляхи вдосконалення методики проведення лабораторної роботи з радіаційної безпеки, Мінка С. В., Коваль О. А. (2017)
Хилько Ю. В. - Визначення параметрів вогнегасної ефективності викиду порошкових сумішей з контейнерів, Мелещенко Р. Г. (2017)
Amelina L. V. - Simulation of air pollution in workplaces using code "ACCAM-2" (2017)
Беляев Н. Н. - Уменьшение интенсивности пылевого загрязнения рабочих зон возле угольного штабеля, Карпо А. А. (2017)
Biliaiev M. M. - Dust from coal trains: reducing of environmental pollution in work places near railway, Kozachyna V. A., Oladipo Mutiu Olatoye (2017)
Зайцева В. Г. - Система управління відходами в Україні, Нестеренко Е. В., Онищенко Н. Г. (2017)
Герасименко В. В. - Забезпечення надійності виробничих інформаційних систем, Бородін Д. Ю., Семенова-Куліш В. В. (2017)
Гузик Д. В. - Енергоефективний сільськогосподарський комплекс, Федяй Б. М., Макаренко О. В. (2017)
Виноградов В. В. - К вопросу замены решетчатой конструкции эквивалентной стержневой моделью применительно к мачтовым системам (2017)
Мезим форте: нове вікно можливостей (2017)
Что такое категорийный менеджмент? (2017)
Чому біль програє у конкуренції з Нобі гелем? (2017)
Демецкая А. - Новые технологии: витаем в "облаках" (2017)
Новини (2017)
Примак Р. - Только научные факты! (2017)
Ткаченко Т. - Перепрофилирование лекарственных средств — модный тренд? (2017)
Біль у горлі: прості істини (2017)
Примак Р. - "Зірковий час" флавоноїдів (2017)
Гострі розлади травлення у дітей (2017)
Печінка потребує захисту. Лесфаль Віт його надає (2017)
Мама в 15, тато в 16… (2017)
Рекомендації пацієнтам з атеросклерозом щодо дієти та способу життя (2017)
Кривомаз Т. - Бактерия, которая покушается на самое дорогое (2017)
"Мефеноменальные впечатления". Фотоконкурс для всех, кто работает на фармрынке (2017)
Кривомаз Т. - Проблемы тестирования новых молекул (2017)
Незащищенный секс: в зоне риска — подростки (2017)
Львів’янин, фармацевт, музикант (2017)
Дедишина Л. - Біологічно активні речовини в косметології (2017)
Портреты пациентов: мигрень (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: левомицетиновые глазные капли, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Все по плану, или Как открыть новую аптеку? (2017)
Демецкая А. - Сигнал тревоги: судороги (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия подагры, Редькин Р. (2017)
Ребрендинг: аптека "Синиця" (2017)
Анкета (2017)
Кириленко М. - Совок: шкідливі стереотипи, згубні омани, світоглядні прогалини, безглузді упередження… (2017)
Новини (2017)
Фастум® гель: движение будет в радость! (2017)
Кривомаз Т. - Социофобия — болезнь негативных оценок (2017)
Демецкая А. - Климат планеты: что день грядущий нам готовит? (2017)
Гороскоп (2017)
Малюк, кольки та Еспумізан L. І хто тут зайвий? (2017)
Титул, зміст (2017)
Демченко Ф. Г. - Щодо сутності феноменів "потенціал", "творчий потенціал", "творчий потенціал викладача" (2017)
Карпова М. Є. - Історичні витоки становлення професії педіатра як суб’єкта командної діяльності (2017)
Корольова Л. В. - Сучасні проблеми системи вищої освіти Румунії (2017)
Короткова Л. І. - Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг (2017)
Lichman L. Yu. - Linguistic / foreign linguistic competence concept scope: building genesis (2017)
Олексієнко Л. А. - Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2017)
Сапожников С. В. - Система вищої педагогічної освіти Республіки Болгарія як галузь системного дослідження та об’єкт порівняльного аналізу (2017)
Таможська І. В. - Приват-доценти Новоросійського університету: науково-педагогічна діяльність та професійний розвиток (1901 – 1917 рр.) (2017)
Чеховська М. В. - Історико-педагогічні особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців (2017)
Балюк В. Є. - Використання метафоричних асоціативних карт на уроках української літератури як засіб формування креативної інтелектуальної особистості (2017)
Батраченко І. Г. - Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам (2017)
Виселко А. Д. - Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів (2017)
Дніпрова О. А. - Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаєва Т. В. (2017)
Надточій С. М. - Формування соціокультурної компетентності вчителя-словесника (2017)
Олійник І. В. - Феномен психологічної готовності дітей до навчання у школі в психолого-педагогічній літературі, Ноженко Ю. М. (2017)
Олійник М. М. - Роль сім'ї у формуванні рухової активності дітей (2017)
Пінська О. Л. - Міжособистісні відносини як психологічний чинник педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу у вищій школі (2017)
Черевко С. В. - Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження, Індиченко Л. С., Лопуга А. В., Плошинська А. А. (2017)
Шепеленко Т. Л. - Теоретичні засади проблеми пізнавальної активності і самостійності студентів (2017)
Avsiukevich Y. S. - Approach to research-teaching nexus in undergraduate education (2017)
Берестень Е. Е. - Обучение фонетике на уроке немецкого языка (2017)
Бірюкова Т. В. - Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики, Федів В. І., Олар О. І., Микитюк О. Ю. (2017)
Верченко Л. С. - Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: змістово-процесуальна складова (2017)
Волкова Н. П. - Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, Бикова В. О. (2017)
Гаркуша І. В. - Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці, Кайко В. І. (2017)
Жданюк А. В. - Визначення рівня сформованості мотиваційного критерію готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності: констатувальний етап експерименту (2017)
Зірка В. В. - Підготовка студентів-перекладачів до моделювання смарт-текстів (2017)
Королецька Л. В. - Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Локарєва Г. В. - Формування художньо-естетичного сприйняття як професійної якості в майбутнього художника-дизайнера (2017)
Мажец Б. В. - Протидія дискримінації в дошкільних навчальних закладах Польщі (2017)
Масалов Д. М. - Структура і зміст самостійної творчої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Мірошниченко В. М. - Індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх філологів (2017)
Pavlenko O. O. - Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S., Pugach V. B. (2017)
Тарнопольський О. Б. - Викладання англійською мовою дисциплін гуманітарного циклу як вид англомовного занурення на молодших курсах немовних вишів, Черняк Н. А., Сторожук С. Д. (2017)
Феднова І. М. - Теоретичні аспекти готовності студентів-іноземців до навчання в українській вищій школі (2017)
Фрицюк В. А. - Компоненти готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2017)
Яворська Н. В. - Формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті стандартизації (2017)
Liontas John I. - Through the looking glass: a second look at understanding idiomaticity in CALL (2017)
Єщенко М. Г. - Використання web-ресурсів при викладанні курсу "Трудове право України" у ВНЗ Донецької області (2017)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії (2017)
Осацька Ю. Є. - Ділова гра "Складання кошторису будівельного проекту" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Лебідь О. В. - Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2017)
Abstracts (2017)
Калетнік Г. М. - Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії, Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2017)
Ігнатьєв Є. І. - Обгрунтування можливостей нового комбінованого гичкозбирального агрегату (2017)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції просапних культиваторів і культиваторів-окучників до операцій періодичного та щозмінного технічного обслуговування, Пономаренко Н. О., Журенко Ю. І., Федоров П. М. (2017)
Котов Б. І. - Моделювання та ідентифікація процесу сепарації дрібного вороху вібраційно – повітряними очистками зернозбирального комбайну, Спірін А. В., Зозуляк О. В. (2017)
Кувачов В. П. - Дослідження технологічних властивостей спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Налобина О. О. - Концепція розвитку коноплярської галузі апк україни, Ковальчук Р. В., Васильчук Н. В. (2017)
Паламарчук І. П. - Піднімальний пристій до адаптора для мотоблоку "мотор січ", Бандура В. М., Кордонський В.А., Кордонський Т. В. (2017)
Петриченко Є. А. - Результати експериментальних досліджень нового комбінованого машинно-тракторного агрегату (2017)
Червінський Л. С. - Розробка математичної моделі каналізації оптичного випромінювання шерстинним покривом в організм тварини, Радько І. П. (2017)
Друкований М. Ф. - Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних добавок органічних добрив, Янович В. П., Сосновська Л. В. (2017)
Деркач О. Д. - Пристосованість конструкцій трактора до операцій технічного обслуговування і зберігання, Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Волошин С. В. (2017)
Божко Н. В. - Оцінка функціонально-технологічних властивостей січених напівфабрикатів з м’ясом качки, Пасічний В. М., Шалда І. С. (2017)
Борисов О. О. - Геоекологічна оцінка ризику кислотно-сольового забруднення примагістральних ділянок педосфери (на прикладі міста Києва) (2017)
Головач І. В. - Травмування насіння при підсушуванні технічними засобами, Дерев’янко Д. А., Дерев’янко О. Д. (2017)
Друкований М. Ф. - Засоби алгоритмічного моделювання процесу розчинення частинки фосфату кальцію в рідкій біомасі, Янович В. П., Ольшевськаий А. І. (2017)
Заяць В. Ю. - Загальні положення та задачі сепарування зерна перед подальшою його переробкою, Кофлюк Т. М., Гавула Н. В., Солоний М. В. (2017)
Котов Б. І. - Тепло і масообмін при сушінні і охолодженні зернового матеріалу у щільному рухомому шарі, Калініченко Р. А., Курганський О. Д. (2017)
Котов Б. І. - Розрахунок кінетики сушіння неоднорідних рослинних матеріалів, Спірін А. В., Зозуляк І. А., Півнюк А. В. (2017)
Кондратюк Д. Г. - Теоретичне обґрунтування конструкції пружинного гвинтового робочого органу екструдера, Дмитренко В. П., Ляшук О. Л. (2017)
Паламарчук І. П. - Розробка вібровідцентрового змішувача для виробництва сипких субстанцій, Янович В. П., Михальова Ю. О. (2017)
Пасічний В. М. - Основні вимоги до багатошарових пакувальних матеріалів для м’ясопродуктів, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2017)
Романчук А. В. - Аналіз конструкцій сепарувальних машин з принципом віброфрикційної та віброударної дії на оброблюваний матеріал, Гончарова Н. Г., Кошулько В. С., Сова Н. А. (2017)
Сабадаш Н. І. - Розроблення рецептури емульсійного крему на натуральній основі з ланоліном, Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Рубніковіч А. Ю. (2017)
Святненко Р. С. - Вивчення впливу електрофізичних методів обробки на мікробіологічні показники харчових продуктів, Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В. (2017)
Стаднік М. І. - Використання електродвигунів змінного струму для дифузійного апарату цукрового заводу, Рубаненко О. О., Римар В .В. (2017)
Солоний М. В. - Визначення режимів обробки кормових сумішей з соєю в екструдерах (2017)
Тищенко В. І. - Функціонально-технологічні властивості м`ясо-рибних фаршів (2017)
Чурсінов Ю. О. - Аналіз перспектив використання відходів солодового та пивоварного виробництв, Ковальова О. С. (2017)
Янаков В. П. - Формирование характеристик тестоприготовления (2017)
Боднар Л. А. - Теплогенератор потужністю 100 кВт для спалювання соломи, Робак М. Г., Головко А. О. (2017)
Матвійчук В. А. - Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними, Рубаненко О. О., Явдик В. В. (2017)
Стаднік М. І. - Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів, Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. (2017)
Гевко Б. М. - Методика проектуваннягвинтових робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Клендій В. М., Навроцька Т. Д., Мельничук С. Л. (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження кінематики вантажу у середньошвидкісному гвинтовому конвеєрі-змішувачі із осьовим коливанням шнека, Чвартацький Р. І., Мельничук С. Л., Марунич О. П. (2017)
Пришляк В. М. - Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт, Грицун А. В., Бабин І. А. (2017)
Андрес А. - Сучасні технології формування методичної готовності командирів підрозділів до проведення форм фізичної підготовки, Романчук С., Афонін В., Лесько О., Дунець-Лесько А. (2017)
Головащенко Р. В. - Можливості позатренувального впливу на показники функціональної підготовленості бігунів на середні дистанції, Шарапа В. Г., Азаров О. В. (2017)
Дубачинский О. В. - Оптимизация параметров тренировочной нагрузки в силовом фитнесе на основе анализа биохимического контроля сыворотки крови спортсменов, Славитяк О. С., Миненко А. В., Довгань А. В., Сокур Ю. В. (2017)
Кліменко Ю. С. - Теоретичні основи формування технічної підготовки спортсменів за допомогою управління точнісними рухами (2017)
Коробейніков Г. В. - Психофізіологічний стан у боксерів із різним стилем ведення поєдинку, Аксютин В. В., Коробейнікова Л. Г., Чернозуб А. А., Вольский Д. С. (2017)
Коробейніков Г. В. - Індивідуально-типологічні властивості у юних танцюристів із різним рівнем успішності, Мишко В. В., Чернозуб А. А. (2017)
Корчагін М. В. - Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів, Курбакова С. М., Ольховий О. М. (2017)
Одинець Т. Є. - Засоби відновлення функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих баскетболісток, Бріскін Ю. А. (2017)
Романчук С. - Фізичні навантаження військовослужбовців у сучасному бою, Ролюк О., Воронцов О., Яворський А. (2017)
Титова А. В. - Критерии контроля оценки адекватности силовых нагрузок функциональным возможностям организма людей различного уровня физической подготовки в процессе занятий фитнесом, Боднар А. И., Кураса Г. А., Конопляник О. В., Абрамов К. В. (2017)
Чернозуб А. А. - Оптимизация тренировочного процесса в силовом фитнесе и особенности ее влияния на адаптационно-компенсаторные реакции в организме юношей 20 – 21 лет, Гребенюк О, Ю. Ю., Мальнева А. Ю., Петренко О. В., Твелина А. А. (2017)
Чернозуб А. А. - Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменок, які спеціалізуються в рукопашному бої, на основі використання індивідуальних психофізіологічних характеристик, Кочина М. Л., Чабан І. О., Адамович Р. Г., Штефюк И. К. (2017)
Богдановська Н. В. - Іпотерапія в системі корекції рухового стереотипу дітей з церебральним паралічем, Кальонова І. В., Позмогова Н. В. (2017)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей менструального цикла у спортсменок, занимающихся панкратионом, Жарская Н. В. (2017)
Височіна Н. - Психологічні характеристики сприйняття у спортсменів, що спеціалізуються у водних видах спорту (2017)
Гуніна Л. М. - Принципи застосування фармакологічних ергогенних засобів в олімпійському спорті та вимоги антидопінгового законодавства, Шейко В. І., Милашиус К. (2017)
Конюшок С. А. - Внетренировочные механизмы стимуляции специальной работоспособности в силовых видах спорта (2017)
Коцеруба Л. І. - Зміни аеробної продуктивності за впливу позатренувальних засобів у представників бігових дисциплін легкої атлетики, Головащенко Р. В., Кузьменко М. В., Рябіна С. А. (2017)
Марюхніч Н. В. - Лікарський контроль при фізичному вихованні дівчат шкільного віку з ослабленим зором (2017)
Смирновський С. - Психофізіологічні характеристики кваліфікованих фехтувальників на шпагах (2017)
Таровик Н. О. - Психофізіологічний стан підлітків з різним рівнем рухової активності в динаміці навчального року, Коробейніков Г. В., Дудник О. К., Вржесневська Г. І. (2017)
Яримбаш К. С - Особливості морфофункціонального стану організму та рівня мотивації до здорового способу життя учнів з порушеннями зору, Дорофєєва О. Є. (2017)
Титул, зміст (2016)
Pogrebnjak A. D. - Arc-evaporated nanoscale multilayer nitride-based coatings for protection against wear, corrosion, and oxidation, Ivasishin O. M., Beresnev V. M. (2016)
Дурягіна З. А. - Аналіза конкурентоспроможних метод підвищення експлуатаційних властивостей функціональних шарів пласких нагрівальних елементів, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А. (2016)
Дубровский И. М. - Новая теория электронного газа в магнитном поле и задачи для теории и эксперимента (2016)
К 70-летию профессора А. М. Глезера (2016)
Титул, зміст (2016)
Lobodyuk V. A. - Reversibility of the martensitic transformations and shape-memory effects (2016)
Хріпта Н. І. - Закономірності формування структурно-фазових станів і функціональних властивостей цирконійових стопів за умов ультразвукового ударного оброблення (2016)
Васильєв М. О. - Особливості динаміки атомів у нанорозмірній поверхневій області стопів на основі феромагнетних 3d-металів (2016)
Ткаченко В. Г. - Физические основы длительной прочности твёрдых растворов с различной кинетикой подвижных дефектов (2016)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2016)
Титул, зміст (2016)
Vasylyev M. O. - Effect of low-energy inert-gas ion bombardment of the metal surface on the oxygen adsorption and oxidation, Sidorenko S. I., Voloshko S. M., Ishikawa T. (2016)
Korostil A. M. - Features of microwave magnetic dynamics in nanostructures with strong spin-orbit interaction, Krupa M. M. (2016)
Громов В. Е. - Деградация структуры и свойств металла рельсов при длительной эксплуатации, Иванов Ю. Ф., Перегудов О. А., Морозов К. В., Семин А. П. (2016)
Памяти Эдуарда Викторовича Козлова (29.09.1934 - 09.07.2016) (2016)
Титул, зміст (2016)
Громов В. Е. - Формирование структурно-фазовых состояний, дефектной субструктуры и свойств поверхности термомеханически упрочнённой низкоуглеродистой стали, Иванов Ю. Ф., Белов Е. Г., Костерев В. Б., Косинов Д. А. (2016)
Чиркина Л. А. - Структура и физико-механические свойства сплава Nb-Ti после разных видов механико-термических воздействий, Лазарева М. Б., Соколенко В. И., Оковит В. С., Калиновский В. В. (2016)
Куриляк В. В. - Обґрунтування застосування комплексно-кількісних метод задля оцінювання якостей матеріялів за умов високошвидкісного навантаження, Хімічева Г. І (2016)
До 70-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2016)
Петрівський Я. Б. - Слово про жінку, науковця, педагога (2013)
Петрук Л. П. - Фізичне виховання дітей та молоді у козацькій педагогіці (ХV-ХVІІІ ст.) (2013)
Крупка О. В. - Присяга у кримінальному праві та кримінальному процесі Київщини і Волині у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2013)
Дмитренко В. А. - Демографічні аспекти функціонування інституту сім’ї у культурі ранньомодерного українського суспільства середини XVIII століття (2013)
Cамчук Т. В. - Раціон та вартість харчування казеннокоштних студентів Університету Св. Володимира на початковому етапі функціонування навчального закладу (2013)
Шеретюк Р. М. - Запровадження православної богослужбової літератури в культово-обрядову практику Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р. (2013)
Прищепа О. П. - Формування культурного обличчя повітових міст Правобережної України за матеріалами діловодної документації губернських канцелярій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2013)
Пальчевський Р. С. - Січові товариства української молоді в умовах Другої Речі Посполитої (2013)
Білан С. О. - Духовні та національно-культурні зміни в житті українського селянства в 1929-1939 рр. (2013)
Виздрик В. С. - Діяльність українських політичних партій у відновленні сільськогосподарської кооперації в 20-30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях (2013)
Тимошенко Ю. О. - Історичний аналіз спортивного життя в Підрадянській Україні в 1930-ті роки (2013)
Пилипович Т. - Українці у радянських таборах для військовополонених після радянсько-польської війни 1939 року (2013)
Головата Л. - Український легальний видавничий рух у структурі досліджень Другої світової війни (2013)
Ленская В. В. - Народное образование Украины в контексте противостояния коммунистической и нацистской идеологий в годы Второй мировой войны (2013)
Шугаєва Л. М. - Особливості еволюції і трансформації антитринітаризму в Україні (2013)
Ворон О. П. - Реалізація принципу свободи совісті у контексті функціонування Римо-католицької церкви на теренах незалежної України, Ворон О. П. (2013)
Круглик К. - Порівняльна характеристика особливостей релігійності православного населення України за період незалежності (2013)
Локайчук С. М. - Керамічні вироби носіїв стжижовської культури, Сумленна І. О., Охріменко Г. В. (2013)
Климчук А. М. - Хрестики-енколпіони – мистецькі твори ювелірного ремесла (2013)
Прищепа Б. А. - Історична топографія середньовічного міста Дубно за археологічними джерелами (2013)
Курдина Ю. М. - Скляне виробництво на Галицько-Волинських землях в XI – XIII ст. (2013)
Баран Р. Р. - Літопис гончарного виробництва Стародавньої Коломиї, Олійник Н. Д. (2013)
Мазурик Ю. М. - Деревообробне ремесло в літописному Угровську, Остап’юк О. Д. (2013)
Юхимчук Ю. А. - Сокирки-амулети з Пересопниці в контесті їх призначення та застосування (2013)
Парфенюк Л. Ю. - Технологія виготовлення скляних браслетів на основі знахідок у Пересопниці (2013)
Баланович В. П. - Косторізне ремесло літописної Пересопниці в домонгольський період (2013)
Жарська О. В. - Хрести-енколпіони з фондів культурно-археологічного центру "Пересопниця": характеристика та технічна сторона їх виготовлення (2013)
Федоришин М. В. - Ремісництво у літописній Пересопниці (2013)
Герасименко О. А. - Роль історичних та соціокультурних процесів Волині ХVІ–ХVІІІ століть у національній само ідентичності (2013)
Мілясевич І. В. - Газета "Волынь" (1882–1918 рр.): історія, місце у суспільному житті Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Рибко О. С. - Політична культура міського населення Волинської губернії на початковому етапі Української революції (1917 р.) (2013)
Жилюк В. М. - Репресії проти населення Житомирщини у перші повоєнні роки (1944–1945 рр.) (2013)
Гордійчук С. О. - Вірники-протестанти Закарпаття під тоталітарним пресом (друга половина 1940-х – 1960-ті роки) (2013)
Виткалов С. В. - "Золоте кільце" Західної України: потенційні можливості місцевих музейних колекцій (2013)
Булига І. І. - Нові тенденції у формуванні релігійної ситуації сучасної Рівненщини: спроба релігієзнавчо-філософського аналізу (2013)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. Н. - Сегрегація жінок в ісламі (2013)
Сєвєрова О. В. - Формування сибірського заслання декабристів (2013)
Плюта Н. В. - Проблеми французького колоніалізму: джерельна база (2013)
Сушко В. А. - Радянське суспільство як культурна спільнота (2013)
Лустюк Ю. А. - Вплив цензури на друковані ЗМІ: історичні аспекти розвитку (2013)
Бундак О. А. - Ставлення Всеросійського Селянського Союзу до релігії і церкви на початку XX століття (за документами різних форумів Всеросійського Селянського Союзу) (2013)
Нагірний М. - Петровці як осередок культурного життя русинсько-української діаспори Хорватії (2013)
Кондратюк М. М. - Правове регулювання відносин церкви та школи в першій Чехословацькій республіці (1918–1939 рр.) (2013)
Коврига М. І. - Основні напрями діяльності репресивно-каральних органів в СРСР (1920–1930 рр.) (2013)
Слесаренко А. В. - Штрихи до портрета легенди чеського андеґраунду Івана Мартіна Їроуса (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Реформи Сукарно в період ранньої "Керованої демократії" (кінець 50-х рр. – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2013)
Постоловський Р. М. - Чехословацька реформа 1968 р.: внесок інтелектуалів у її теоретико-концептуальне обґрунтування (2013)
Філіпчук І. В. - Погляди О. Дубчека на розвиток Чехословаччини періоду "Празької весни" (2013)
Санжаревский О. И. - Реформирование (сокращение) армии Республики Беларусь в первой половине 90-х годов 20 века (2013)
Яроцький П. Л. - Дивергентні процеси в католицизмі: від "болісного понтифікату" до понтифікату "реформування Церкви" (2013)
Motyka Marek - Narkomania jako zjawisko społeczne w Polsce – rys historyczny (2013)
Грипич С. Н. - Книга як мистецтво та книги про мистецтво (2013)
Шатрова М. - Історія книги як складова дисциплін книгознавчого циклу (2013)
Грипич С. Н. - Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету: від минулого до сьогодення, Семенюк Г. П. (2013)
Баханова С. - "Празька весна" в шкільних підручниках з новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Пасічник Л. - Книгознавчий та бібліографічний аспекти вивчення нормативних документів із стандартизації: історіографія питання (2013)
Прилуцька І. О. - Акценти розвитку книжкової справи незалежної України (2013)
Захарчук І. - "Те, що люди думають…": історія у дзеркалі суспільних настроїв. Гриневич Владислав. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Київ – Дніпропетровськ: Центр "Ткума"; Видавництво "Ліра", 2012. – 508 с. (2013)
Луцький О. І. - Українське друковане слово під німецьким контролем. Головата Лариса. Український Легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939-1945. –Київ – Львів, 2014. – 582 с.) (2013)
Шеретюк В. М. - Органи влади на Волинських землях періоду пізнього середньовіччя та раннього нового часу. (Рец.: Бортнікова А. В. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець ХІV − середина ХVІІ) (Текст) : монографія / Алла Василівна Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. − 552 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2017)
Пустовіт Ю. В. - FeSe: високотемпературна надпровідність, нематичність та електронна структура, Кордюк О. А. (2017)
Січкар С. М. - Теорія взаємодії фононів з електронами в металах (2017)
Горбик П. П. - Синтеза та властивості нанорозмірних однодоменних феритів-шпінелей, Абрамов М. В., Дубровін І. В., Махно С. М., Туранська С. П. (2017)
До 80-річчя професора М. О. Васильєва (2017)
Титул, зміст (2017)
Кормышев В. Е. - Структура и свойства износостойкой наплавки, модифицированной электронно-пучковой обработкой, Громов В. Е., Иванов Ю. Ф., Коновалов С. В. (2017)
Markin M. O. - Measurement of temperature of molten zone at the directional crystallization of blades of the gas-turbine engine, Markina O. M., Kushchovyi S. M. (2017)
Куриляк В. В. - Застосування кваліметричних метод для оцінювання якости ударно-навантажених матеріялів, Хімічева Г. І. (2017)
Молодкин В. Б. - Физическая природа и новые возможности использования эффектов асимметрии азимутальной зависимости полной интегральной интенсивности динамической дифракции для диагностики кристаллов с нарушенным поверхностным слоем и дефектами, Низкова А. И., Богданов Е. И., Олиховский С. И., Дмитриев С. В., Толмачев Н. Г., Лизунов В. В., Василик Я. В., Карпов А. Г., Войток О. Г. (2017)
Титул, зміст (2017)
Bezpalchuk V. M. - Simulation of the tracer diffusion, bulk ordering, and surface reordering in f.c.c. structures by kinetic mean-field method, Kozubski R., Gusak A. M. (2017)
Артемюк В. А. - Одержання та фізичні властивості моно- та багатошарових металевих наноструктур, Карбівська Л. І., Кузнецова О. Я., Карбівський В. Л., Клюєнко Л. П., Смоляк С. С. (2017)
Мильман Ю. В. - Влияние деформационного двойникования на механические свойства сплавов с ОЦК-решёткой, Гончарова И. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Харченко В. О. - Мультимасштабне моделювання самоорганізації нерівноважних точкових дефектів в опромінюваному альфа-цирконії, Лисенко І. О., Щокотова О. М., Баштова А. І., Харченко Д. О., Овчаренко Ю. М., Кохан С. В., Wu X., Wen B., Wu L., Zhang W. (2017)
Товбич В. В. - Онтологічні особливості архітектурно-містобудівної діяльності. Сучасний стан, проблеми та тенденції (2009)
Косаревська Р. О. - Семіотичний зміст архітектурної форми павільйону Ротонда Білоцерківського парку "Олександрія" (2009)
Карпова С. М. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку архітектурної освіти (2009)
Бродський М. О. - До питання "технізації" навчання студента-архітектора, Лісних Л. І. (2009)
Михайленко А. В. - Комп’ютерне тестування в підготовці фахівців-архітекторів (2009)
Лінда С. М. - Інтерпретація поняття "історизм" у соціальних дисциплінах та її значення для дослідження проблеми історизму в архітектурі, Іваночко У. І. (2009)
Лінда С. М. - Проблема розумного вибору – теоретична проблема історизму в сучасній Україні (2009)
Панченко О. О. - Поняття симетрії (2009)
Пестрикова А. Г. - Анализ аспектов восприятия архитектурно-пространственной композиции (2009)
Пушня О. С. - Актуальність використання колористики біопрототипів в колористиці архітектурного середовища (2009)
Левченко О. В. - Математичне моделювання в завданнях розміщення районного планування (2009)
Михайленко В. Є. - Предметна кваліметрія як зв’язуюча ланка між традиціями проектування народного та сучасного індивідуального житла, Куць О. С. (2009)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: четверта стадія глобального руйнування(або – четвертий вершник апокаліпсиса…) (2009)
Ясінський М. М. - Український Народний Дім в м. Стрий (історико-архітектурне дослідження) (2009)
Бачинська О. В. - Необхідність відродження Києва, як релігійного центру (2009)
Саллюм А. М. - Сучасні тенденції формування екологічної архітектури закордонний досвід (2009)
Харлан О. В. - Нові матеріали до історії та будівництва дерев’яного Троїцького собору в м.Новомосковськ (2009)
Шулдан Л. О. - Актуальні проблеми архітектурної кліматології у навчальному курсі "архітектурна фізика", Казаков Г. В., Лісних Л. І. (2009)
Шулдан Л. О. - Питання організації навчання енергозбереженню студентів архітектурних шкіл (2009)
Шевцова Г. В. - Порівняльні характеристики зрубів україни та Японії (2009)
Ященко О. Ф. - Особливості православного храмобудування Чернігівщини періоду еклектики та історизму (друга пол. ХІX - поч. ХХ ст.) (2009)
Сіверс М. В. - Містобудівні особливості організації сакральних площ за історичним розвитком (2009)
Авдєєва Н. Ю. - Принципи організації об’єктів зберігання індивідуальних транспортних засобів громадян в структурі житлової забудови на територіях, наближених до аеропортів (2009)
Стрітенко Ю. Г. - Місце селищ з високощільною малоповерховою забудовою в мережі населених пунктів України (2009)
Шешукова С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку курортно-рекреаційного обслуговування населення в Азово-Чорноморському регіоні (2009)
Чемакіна О. В. - Методичні положення архітектурно-ландшафтної реабілітації порушених територій і зон їх впливу (2009)
Гнєздилова О. В. - Регулярний ландшафт: історичний досвід (2009)
Герасимчук М.В. - Психологічні аспекти конструювання архітектурного простору житлового подвір’я (2009)
Бутик М.В. - Вплив антропологічного чинника на формування архітектурного середовища гімназій та ліцеїв (2009)
Бережний А. В. - Основні тенденції розвитку торгівельних центрів в Україні (2009)
Висоцький А. М. - Зародження цивільної авіації та романтичних надій містобудування (2009)
Вусатюк Н. А. - Архітектурно-планувальна організація всесезонних гірсько-рекреаційних комплексів. Стан проблеми (2009)
Ковальський Л. М. - Тенденції формування екологічно безпечних споруд, Чижмак Д. А. (2009)
Гнесь І. П. - Проблеми формування регіональної житлової політики (2009)
Лисюк І. О. - Функціонально-планувальна організація громадсько-транспортних вузлів на станціях метрополітену в декількох рівнях (2009)
Стащук Н. А. - Принципи архітектурно-планувальної організації будівель місцевих судів загальної юрисдикції України (2009)
Ковальська Г. Л. - Зародження осередків освіти в епоху Київської Русі (2009)
Козлова Н. В. - Пропозиції щодо вдосконалення зовнішнього вигляду житлової забудови м. Києва 1960-х, 1970-х, 1990-х років відносно вимог відеоекології (2009)
Колодрубська О. І. - Вплив сільського туризму на планування біфункціональної садиби1 (2009)
Ксенофонтова І. В. - Зв’язки архітектурних форм з характеристиками пластичної cтруктури ділянки (2009)
Мержієвська Н. Ю. - Розвиток готельного комплексу в умовах історичної забудови Одеси (2009)
Побединська А. М. - Нормативні аспекти проектування закладів санаторно-курортної реабілітації дітей-інвалідів в Україні (2009)
Рогожникова Е. Е. - Апартаменти – как новый тип временного жилья (2009)
Рябець Ю. С. - Основні принципи формування мобільних об’єктів експрес-обслуговування (2009)
Шолух Н. В. - Архитектура санаторного комплекса в Паймио с точки зрения эргономических удобств для физически ослабленного человека, Ходырева Я. И., Мироненко В. П. (2009)
Бачинська Л. Г. - Про вплив соціально-демографічної структури і купівельної спроможності міського населення України на номенклатуру і планування сучасного житла, Стогній А. (2009)
Палка Д. С. - Особливості кооперованого використання шкільних спортивних споруд (2009)
Чернявський В. Г. - Історичний розвиток формування інтер’єру з урахуванням синтезу мистецтв (2009)
Кащенко Т. О. - Структура наукового простору проблеми енергоефективного архітектурного середовища (2009)
Чередина И. С. - Сооружения московской окружной железной дороги - памятник промышленного зодчества конца 19 - начало 20 веков (2009)
Зуева П. П. - К истории строительства Рокфеллер центра в Нью-Йорке 1929-1930-е гг. (2009)
Тези доповідей науково-практичної конференції "Сучасна архітектурна освіта" (2009)
Кащенко О. В. - Інформаційний простір сучасної архітектурної освіти (2009)
Золотова Н. С. - Інтеграція у навчальну програму студентів-архітекторів навчальних курсів з прграмних продуктів на прикладі системи трьохмірного твердотільного моделювання "Компас-3D" (2009)
Івашко Ю. В. - Вивчення архітектурної спадщини модерну в курсах "Історія української архітектури" і "Сучасна світова архітектура" (2009)
Кащенко Т. О. - Концепція наскрізної освітньої програми проектування ресурсоефективного архітектурного середовища (2009)
Король В. П. - Формування курсу лекцій "Типологія житла для студентів з професійним спрямуванням "Архітектура" в умовах сучасної архітектурної практики" (2009)
Ладан Т. М. - Стильові концепції на заняттях з архітектурного проектування КНУБА (2009)
Покотило К. М. - Методологічно-філософська компетенція у підготовці фахівців архітектурних та мистецьких спеціальностей (2009)
Самойлович В. В. - Мета і задачі навчальної дисципліни "Архітектурне опорядження будівель і споруд" (2009)
Селиванов О. І. - Освітні можливості науково-дослідних центрів альтернативних джерел енергії (2009)
Бачинська Л. Г. - Негативні наслідки формалізації архітектурної освіти (2009)
Товбич В. В. - Інформативне забезпечення післядипломної архітектурної освіти (2009)
Ушаков Г. Н. - Впровадження прогресивних методик навчання в архітектурну освіту (2009)
Шевцова Г. В. - Натурна методика викладання історії архітектури (2009)
Шкуренко В. В. - Роль архітектурних бібліотек у підвищенні якості архітектурної освіти (2009)
Яблонська Г. Д. - Формування економічного мислення (2009)
До відома авторів! (2009)
Титул, зміст (2017)
Alexy J. - Precision and causality in economics, Ambrozy M., Milos V. Lokajicek (2017)
Yemelyanov A. - Privileges as a regulator of social and economic relations in European states in XIX century, Larina O. (2017)
Moroz S. - The current state and prospects of trade relations between Ukraine and the European Union: the Visegrad vector, Nagyova L., Bilan Yu., Horska E., Polakova Z. (2017)
Ivashchenko A. - Comparative analysis of some EU member states and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries, Оrlova N. (2017)
Hrynkevych O. - Cross-border factor of educational migration of Ukrainian youth to Poland: social-economic opportunities and threats (2017)
Ondrias J. - Underpinnings of China’s rise: concepts and soft power (2017)
Ziyadin S. - Economic rationale for the investment attractiveness of China at present, Suieubayeva S., Kabasheva N., Moldazhanov M. (2017)
Bychkova L. - Analysis of macroeconomic development of Latin American countries, Kuzmina V., Zhuravleva E. (2017)
Janubova B. - Urbanization of poverty: comparison of Brazil, Bolivia and Chile (2017)
Chekh M. - Shocks of the aggregate demand and balance of payment equilibrium in a dependent economy, Semiv G. (2017)
Wierzbicka E. - Long-term savings of the population: an opportunity for both the country’s economy and individual households (2017)
Zavorotin E. - Land relations: features of transformation in modern Russia, Gordopolova A., Tiurina N., Iurkova M. (2017)
Emelyanov S. - Analysis of basic bankruptcy proceedings (case study of Russia and developed countries), Minakova I. (2017)
Dmitrieva E. - Justification of approach to classification of innovations in public-private partnership, Guseva M. (2017)
Polozhentseva Yu. - KPI-monitoring for university’s performance improvement, Klevtsova M. (2017)
Natorina A. - Congruent marketing product strategies of the enterprises (2017)
Smoliy L. - Modelling of investment decisions on technical support of agricultural enterprises, Zagorodniuk O., Maliuga L. (2017)
Marchuk U. - Product quality as a condition for maximisation of profit: accounting and control aspects, Fabiianska V. (2017)
Bessonova E. - Methodology of the resource potential assessment under import substitution, Mereshchenko O. (2017)
Chmutova I. - Analytical tools to implement integrated bank financial management technologies, Vovk V., Bezrodna O. (2017)
10th Europe-Ukraine Forum (2017)
Бондаренко І. М. - Можливості імуногістохімічних досліджень у прогнозуванні відповіді на лікування та модифікації лікувальних заходів при люмінальних раках молочної залози (огляд літератури), Завізіон В. Ф., Артеменко М. В., Ходжуж М. І., Мальцева Л. О., Біленький І. В., Гуртовий В. А., Логвиненко В. В., Прохач А. В. (2017)
Білецька Е. М. - Вивчення модифікації цинкового статусу лабораторних тварин за умов низькодозової дії свинцю та цинку в різних формах, Штепа О. П., Калінічева В. В., Вальчук С. І. (2017)
Кузьміна А. П. - Артеріальна гіпертензія та подагра: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Лазаренко О. М. (2017)
Волосовець А. О. - Аналіз варіабельності артеріального тиску в пацієнтів з гострим мозковим інсультом залежно від часу виникнення (2017)
Перцева Н. О. - Глікозильований гемоглобін як фактор прогнозу прогресування діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Чуб Д. І. (2017)
Писаревська К. О. - Модель прогнозування тривалого утримання синусового ритму після електричної кардіоверсії в пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й. (2017)
Перцева Н. О. - Особливості впливу субклінічного гіпотиреозу на серцево-судинну систему, Еінер К. Н. (2017)
Царев А. В. - Сравнительная оценка управляемости и безопасности терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы, Усенко Л. В. (2017)
Грек Л. П. - Особливості системних порушень у пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з доброякісними захворюваннями геніталій та синдромом хронічного тазового болю (2017)
Кріштафор Д. А. - Динаміка маркерів шокового стану при травматичній крововтраті залежно від типу її поповнення, Клигуненко О. М. (2017)
Філіппова О. Ю. - Прогнозування перебігу і прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з ожирінням і патологією біліарного тракту за допомогою математичного моделювання, Губар І. О., Рудакова В. В. (2017)
Шевченко-Макаренко О. П. - Вивчення якості життя хворих на хронічний вірусний гепатит С, Шостакович-Корецька Л. Р., Чикаренко З. О., Ткаченко В. Д., Лісніча О. О. (2017)
Дука Р. В. - Характеристика ліпідного профілю у хворих з морбідним ожирінням до та після оперативного лікування залежно від виду оперативного втручання (2017)
Захаров С. В. - Діагностичні можливості нетрепонемних і трепонемних реакцій при ранніх формах сифілісу (2017)
Профессор Беляева Нина Васильевна (к 90-летию со дня рождения) (2017)
Лоскутов О. Є. - Дружба довжиною в 20 років (до ювілею Українсько-німецької асоціації ортопедів-травматологів), Олійник О. Є., Синєгубов Д. А. (2017)
Гнаткович О. Д. - Економіко-правові чинники неефективного формування екологічного страхування в Україні (2016)
Катан Л. І. - Фінансове управління формуванням прибутку сільськогосподарського підприємтсва, Камаєва В. В. (2016)
Брітченко І. Г. - Механізми управління інноваційними ризиками в апк, Крайчук О. В., Плисюк Т. Г. (2016)
Балацький Є. О. - Оцінювання рівня потенціалу банківського страхування в Україні, Кузьменко О. Г. (2016)
Гонтарева І. В. - Організаційний капітал у складі комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства (2016)
Мартиненко В. П. - Системний підхід як один із методів ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства, Сільченко А. Р. (2016)
Гаврилюк А. М. - Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму України, Плецан Х. В. (2016)
Ревтюк Є. А. - Дослідження особливостей системи управління людським капіталом на підприємствах нафтової та газової промисловості (2016)
Марчук В. Ю. - Кооперативні банки: перспективи створення в Україні (2016)
Дідух О. В. - Етапи здійснення аутсорсингової діяльності виробничими підприємствами, Мартиняк М. З. (2016)
Шарова С. В. - Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи, Мартищенко Д. О. (2016)
Тонюк М. О. - Іт-аутсорсинг в Україні: тенденції і прогнози розвитку (2016)
Мариненко Н. Ю. - Тенденції розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах (2016)
Тюха І. В. - Особливості управління маркетингом на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Мозоленко М. С. (2016)
Войтко С. В. - Знаходження інтегрального показника конкурентоспроможності країн в аспекті територіального брендінгу, Покрас О. С. (2016)
Кулакова С. Ю. - Впровадження європейської практики тайм-менеджменту на підприємствах України (2016)
Стрілок І. І. - Рейтингова система оцінювання морських торговельних портів (2016)
Дідух В. В. - Визначення передумов щодо можливості проведення реінжинірингу бізнес-процесів управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах (2016)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Принципи промислового співробітництва територіальних громад та їх добровільного об’єднання у контексті положень однойменних законів України, Пазак М. Р., Малець П. І. (2016)
Дзебих І. Б. - Інвестиційний компонент корпоративного бізнес – планування в умовах невизначеності (2016)
Шереметинська О. В. - Управління збутовою діяльністю підприємств-суб’єктів зед в сучасних умовах, Гаврилюк О. І. (2016)
Волчкова Г. К. - Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості: аналіз взаємозв’язку та механізм формування (2016)
Краус Н. М. - Парагенез інститутів розвитку та інституціональна компонента парадигми інноваційного зростання (2016)
Нартюк О. В. - Суб’єктивні аспекти зайнятості населення середнього віку у трудонадлишкових регіонах України (2016)
Хлістунова Н. В. - Формування системи комунікацій у навчально-виховному процесі внз (2016)
Короленко Н. В. - Теоретические аспекты международной конкурентоспособности региона: логистическое управление (2016)
Дунда С. П. - Програма лояльності споживачів тов "єврокар" як стратегічний напрям менеджменту підприємства, Бортніченко Н. В. (2016)
Рябко К. В. - Вибір оптимального методу трансфертного ціноутворення як інструмент підвищення ефективності діяльності банку (2016)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання стійкості промислового підприємства в умовах формування концепції стійкого розвитку та управління витратами, Заречна К. С. (2016)
Кондрашов О. А. - Контроль процесу прийняття управлінських рішень в телекомунікаційних підприємствах: оцінка стану та напрямки оптимізації (2016)
Паливода О. М. - Розвиток малих підприємств легкої промисловості на основі франчайзингових мереж, Бринза А. І. (2016)
Ярош С. В. - Солома як альтернативний ресурс української енергетики (2016)
Гречко А. В. - Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства, Гречухін А. С. (2016)
Івченко В. Є. - Наукові засади розвитку організаційно-правових форм аграрного господарювання (2016)
Красношапка В. В. - Класифікація стратегій розвитку виробничого підприємства, Кружилко В. О. (2016)
Гощинська Д. Я. - Принципи та моделі партнерства в умовах розвитку кластерної взаємодії іт-підприємств (2016)
Стельмах Н. Є. - Підготовка експертів-бухгалтерів: проблеми та перспективи (2016)
Масло А. І. - Економічна сутність, класифікація ризиків як об’єкту управління на біржовому товарному ринку (2016)
Минко Л. М. - Методи управління логістичними витратами, Коротуха К. М. (2016)
Куліченко В. О. - Управління інноваційними проектами та програмами: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2016)
Шматковська Т. О. - До проблематики забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств (2016)
Варламова С. І. - Екологізація промисловості в Україні: проблеми та перспективи, Варламова І. С. (2016)
Партин Г. О. - Формування фінансового потенціалу підприємства, Задерецька Р. І., Граціян О. В. (2016)
Кузьменко О. М. - Компетенції персоналу підприємства: теоретичний аспект (2016)
Дмитрова О. С. - Моніторинг корупційних загроз в системі економічної безпеки банківських установ (2016)
Воркунова О. В. - Возможности привлечения иностранных инвесторов на условиях концессии в портовую отрасль Украины, Ярова Н. В. (2016)
Валявська Н. О. - Економічне обґрунтування впровадження стратегії диверсифікації в річкових портах України (2016)
Іванюта В. Ф. - Агропромисловий сектор як основа розвитку економіки сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Плинокос Д. Д. - Рейтингове оцінювання як інструментарій стратегічного моніторингу галузей національного господарства (2016)
Шинкарук Л. В. - Соціальна складова механізму розподілу доходів між інституційними секторами в національній економіці, Чернишевич О. М. (2016)
Ахунзянов О. В. - Концептуальні засади та організаційно-методичне забезпечення розбудови ніс України на засадах розвитку малого підприємництва (2016)
Гвініашвілі Т. З. - Методичне забезпечення оцінки впливу факторів на готовність підприємства зв’язку до здійснення організаційних змін (2016)
Панченко В. Г. - Неопротекціонізм як інструмент усунення внутрішньої суперечності лібералізму, Резнікова Н. В. (2016)
Гладушняк А. К. - Вывод зависимости для определения размывной скорости потока воды в моечных машинах для корнеплодов, Всеволодов А. Н. (2017)
Дейниченко Г. В. - Визначення впливу подачі молока в пульсаційному гомогенізаторі, Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Левченко Л. В. (2017)
Джеджула О. М. - Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі, Островський А. Й. (2017)
Кондратюк Д. Г. - Вибір ширини загінки орного агрегата , Холодюк О. В., Григоришен В. М. (2017)
Науменко М. М. - Створення машини з підвищеною рівномірністю внесення мінеральних добрив, Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Яременко С. С. (2017)
Пришляк В. М. - Науково-практичне дослідження роботи зернозбирального комбайна РСМ-142 "АCROS" в умовах НДГ "агрономічне" ВНАУ, Журенко Ю. І., Ковальчук О. В (2017)
Ролдугін М. І. - Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів, Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Сидоренко Р.М. (2017)
Іванов М. І. - Апроксимація витратної характеристики золотникового розподільника ls-регуляторів, Руткевич В. С., Закревський В. П. (2017)
Ільченко В. Ю. - Дослідження першочерговості постановки тракторів на зберігання, Пономаренко Н. О., Яропуд В. М., Бондаренко А. С. (2017)
Яцковський В. І. - Використання нейронної мережі для діагностування дизельного двигуна, Яцковська Р. О. (2017)
Бандура В. М. - Сушіння насіння соняшнику в електромагнітному полі , Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. (2017)
Берник І. М. - Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації (2017)
Пасічний В. М. - Стабілізація ліпідів фаршів з високим вмістом жиру, Божко Н. В., Тищенко В. І., Валюх Н. М. (2017)
Бурдо О. Г. - Дослідження процесів концентрування соків, Бурдо А. К., Давар Р. П. (2017)
Дзісь В. Г. - До питання застосування теплових насосів стірлінга в сушильних установках , Дячинська О. М. (2017)
Коляновська Л. М. - Методика визначення коефіцієнта дифузії для системи "тверда олієвмісна структура – розчинник", Семко Т. В., Соломон А. М. (2017)
Котов Б. І. - Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі, Труханська О. О.Курганський О. Д. (2017)
Копылов С. В. - Гидравлический начальный участок в поле действия магнитных сил , Мамедов А. Н., Яхно О. М. (2017)
Терзієв С. Г. - Оптимізація поточних мікрохвильових екстракторів кави , Левтринська Ю. О., Зиков О. В. (2017)
Palamarchuk I. P. - Modeling of vibrocentrifugal elektric osmotical dehydrating of with high humidity food seeds gourds, Zozuliak O. V., Zozuliak I. A., Novgorodska N. V. (2017)
Фіалковська Л. В. - Кавітаційний спосіб утворення "тонкої" емульсії при виробництві маргарину (2017)
Веселовська Н. Р. - Аналіз принципових схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів, Яремчук О. А. (2017)
Шевчук О. Ф. - Спектральні характеристики плівок диметиланілінетиленкетонового барвника для виробництва фотоелектронних пристроїв (2017)
Ярошенко Л. В. - Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами, Дзісь В. Г., Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2017)
Гунько І. В. - Розробка енергоефективного твердопаливного котла з системою автоматизованого регулювання, Гуцаленко О. В., Кравець С. М. (2017)
Барановський В. М. - Математична модель продуктивності завантажувального транспортера транспортно-очисної системи, Потапенко М. В. (2017)
Квасневський О. А. - Результати досліджень відцентрового робочого органу машини для внесення мінеральних добрив, Сидорук Т. М., Яроцький В. В. (2017)
Огороднічук І. О. - Екстрагування рослинного матеріалу з використанням ультразвукової кавітації, Білоус Є. О. (2017)
Шахов М. І. - Біогазова установка для корівника на 100 голів врх (2017)
Гевко Б. М. - Дослідження лінійних коливань канатної системи під час завантаження, Мельничук С. Л., Білик С. Г., Диня В. І. (2016)
Колесник О. А. - Обґрунтування параметрів лебідки переносної з підвищеною навантажувальною здатностю, Мельничук С. Л. (2016)
Лінник М. К. - Аналіз конструкційно-технологічних характеристик косарок-подрібнювачів-навантажувачів, Говоров О. Ф. (2016)
Рудницький Б. О. - Ефективність заходів безпеки при експлуатації механізмів у тваринництві, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2016)
Спірін А. В. - Перспективна технологія збирання насінників трав, Твердохліб І. В. (2016)
Шуляк М. Л. - Область функціонування машино-тракторного агрегату, що апроксимована поверхнею другого порядку (2016)
Арсеньєв В. М. - Моделювання процесу релаксаційного пароутворення у прямоосних каналах, Прокопов М. Г., Чех О. Ю. (2016)
Гладушняк А. К. - Жидкостные струи – основа процесса мойки, Всеволодов А. Н., Петровский В. В. (2016)
Кондратюк Д. Г. - Математична модель динаміки: середовище – пружний шнек екструдера, Дмитренко В. П., Волошиненко В. М. (2016)
Котов Б. І. - Наближений метод розрахунку кінетики сушіння сільськогосподарських матеріалів у нерухомому шарі активним вентилюванням, Степаненко С. П., Швидя В. О. (2016)
Коц І. В. - Обгрунтування комплексу обладнання для регулювання технологічних параметрів автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором, Цуркан О. В., Гурич А. Ю., Герасимов О. О. (2016)
Миронюк С. С. - Вплив тривалості зберігання і способу оброблення на усмоктування олії баклажанами при їх обсмажуванні (2016)
Стадник М. І. - Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль (2016)
Паламарчук І. П. - Дослідження робочих параметрів вібраційного млина для механоактивації фармацевтичних компонентів, Янович В. П., Карплюк Б. С. (2016)
Гевко І. Б. - Результати експериментальних досліджень процесів виготовлення поличок на гвинтових повехнях, Гупка А. Б., Катрич О. В. (2016)
Чубик Р. В. - Пристрій для автоматизації технологічного процесу віброабразивної обробки деталей, Горбатюк Р. М., Борзов І. Г. (2016)
Котов Б. І. - Електротепловий спосіб акумуляції енергії для активного вентилювання сільськогосподарської продукції, Спірін А. В., Калініченко Р. А. (2016)
Солона О. В. - Перспективи застосування вібропланетарної обробки при подрібненні твердотільних матеріалів для виготовлення пелет, Білецький О. Ю. (2016)
Аверіна К. С. - Сучасна криза ідентичності: активність особистості чи шлях до сингулярності (2017)
Алєксєєва К. І. - Гносеологічний статус ціннісного a priori у філософській аксіології (2017)
Арсентьєва Г. О. - Філософи Нового часу щодо феномена спілкування (2017)
Багирли А. Х. - Проблема безработицы в Азербайджане (2017)
Баринова Я. Д. - Новые грани человеческого бытия в эпоху новых медиа: социально¬философский анализ (2017)
Бузаров А. И. - Глобализация, демократизация и арабское общество: соотношение явлений (2017)
Булига І. І. - Особливості секуляризації й атеїзації Волинського регіону в контексті радянського модерністського проекту (2017)
Бурий А. Р. - Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина ІІ (2017)
Горбань Р. А. - Персоналістична тринітологія Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гриб В. И. - Душа и дух в природе человека (2017)
Діденко Л. В. - Квадрорівневість екзистенції: термінокаркас перехідностей (2017)
Додонова В. І. - Політична дискурсологія й проблема відповідальності журналістів за якість інформації (2017)
Ель Гуессаб Карім - Специфіка соціально-філософського аналізу арабського світу в аспекті глобалізаційних практик (2017)
Ергеева Е. И. - Термин "автопоэзис": историко-философский экскурс (2017)
Іщук Н. В. - Проблема формування людської особистості в сучасній науковій і релігійній антропології (2017)
Кантока М. Г. - Правове регулювання інформаційної безпеки держави та громадянське суспільство (2017)
Кіцул М. О. - Середньовічна православна педагогіка (2017)
Колотило М. О. - Ментальність і менталітет: онтологічний статус та антропологічні виміри (2017)
Коляда В. И. - "Prolegomena" к пониманию предмета философии как науки (2017)
Компанієць Л. Г. - Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект, Убейволк О. О. (2017)
Кривега Л. Д. - Африка в современных координатах развития, Сухарева Е. В. (2017)
Лукашенко М. В. - Взаємозв’язок трансформацій соціальності й цінностей (2017)
Матюшко Б. К. - Михайло Драгоманов: позитивістська деконструкція ідейної спадщини Тараса Шевченка (2017)
Мовчан М. М. - Страх і релігія у філософсько-антропологічному дискурсі (2017)
Найдьонов О. Г. - Теоретико-методологічні особливості сучасного дискурсу мережевого суспільства: плюралізм і міждисциплінарність (2017)
Нерубасская А. А. - Бинарные аттракторы личности с бифуркационным сознанием (2017)
Никитченко О. Е. - Новітні тенденції релігійного життя (2017)
Олексенко Р. І. - Філософська рефлексія розвитку ринкового господарства в Україні у ХІХ – ХХ століттях у поглядах М. Бунге (2017)
Павлишин Л. Г. - Феномен життя: некласичний спосіб розуміння і тлумачення (2017)
Райхерт К. В. - "Тёмный город" Алекса Пройаса в свете философии Филипа Киндреда Дика (2017)
Райчинець А. В. - Відкритість мусульманської теології Фетхуллаха Гюлена (2017)
Романкова Л. М. - Виховання "людини культури" у просторі вищого навчального закладу (2017)
Слюсар В. М. - Провокація як інструмент "міфічного" насилля (2017)
Сосуновський В. С. - Територіальна громада: сутність та соціальне призначення (2017)
Спис О. А. - Роль церкви у процесі націєтворення: український варіант (2017)
Тетерятников К. В. - Протестантська трудова етика та український контекст (2017)
Троїцька Т. С. - Цілісність людини у трансдисциплінарному синтезі: спроба філософської кристалізації, Тараненко Г. Г. (2017)
Філяніна Н. М. - Комунікативні аспекти екоосвіти (2017)
Фесенко Г. Г. - Молодіжний простір у філософсько-урбаністичній традиції (2017)
Халиман М. А. - Мировоззренческое противостояние как основа современного геополитического переформатирования (2017)
Чжань Сінь - Філософія і релігія у науковій спадщині Ореста Новицького (2017)
Шаравара О. О. - Клаус Шваб "Четверта промислова революція": світоглядні ідеї (2017)
Шевель А. О. - Витоки українського гуманізму (2017)
Шедяков В. Е. - Ресурсный диапазон информационного взаимодействия: стратегические коммуникации общества сквозь призму дрейфа гуманизма (2017)
Наші автори (2017)
Шевченко І. А. - Підвищення ефективності малогабаритної тріпальної машини у складі ліній первинної обробки вовни, Алієв Е. Б., Полюсов В .В. (2017)
Балагура О. В. - Деякі результати досліджень внесення сухих консервантів при пресуванні вологих трав, Гунько І. В., Грицун А. В. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання процесу роботи блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора, Яропуд В. М. (2017)
Кувачов В. П. - Визначення перспективних напрямків вдосконалення робочих органів плоскорізів та їх класифікація, Сірий І. О. (2017)
Джеджула О. М. - Доїльний стакан із функцією масажної дії (2017)
Погорілий С. П. - Економічна ефективність використання МЕЗ-330 "автотрактор" в АПВ (2017)
Бандура В. М. - Машина для посадки технічної верби, Кордонський В. А. (2017)
Солона О. В. - Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві, Рудницький Б. О., Деревенько І. А., Омельянов О. М. (2017)
Ковальова К. В. - Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю (2017)
Котов Б. І. - До питання пневмогравітаційної сепарації зернових матеріалів, Спірін А. В., Твердохліб І. В., Степаненко С. П., Швидя В. О. (2017)
Кігель Н. Ф. - Дослідження фізико-хімічних показників кисломолочних продуктів зі вмістом лікарських рослин, Даниленко С. Г., Куцик Т. П. (2017)
Дубчак В. М. - Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини (2017)
Янович В. П. - Техніко-економічна оцінка вібраційних машин для механічної обробки сипкої сировини (2017)
Твердохліб І. В. - Дослідження процесу витирання насіннєвого вороху люцерни (2017)
Токарчук О. А. - Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах (2017)
Матвійчук В. А. - Оцінка деформованості матеріалу криволінійних заготовок при холодному вальцюванні, Бубновська І. А. (2017)
Іванов М. І. - Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів, Гунько І. В., Шаргородський С. А. (2017)
Турич В. В. - Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, Руткевич В. С. (2017)
Руткевич В. С. - Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму (2017)
Матвійчук В. А. - Ефективність використання біогазогенератора в АПК україни, Собчук Н. В., Слободянюк О. В., Рубаненко О. О. (2017)
Комаха В. П. - Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative, Янович В. П (2017)
Боднар Л. А. - Ефективність інтенсифікації теплообміну в теплогенераторіна щепі деревини (2017)
Труханська О. А. - Математичне моделювання процесу технологічної взаємодії коренеплодів з шнековою поверхнею, Швець Л. В. (2017)
Яремчук О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку гідроприводу (2017)
П’ясецький А. А. - Впровадження і застосування GPS технологій в сільському господарстві, Звонарьов Є. Г. (2017)
Калетнік Г. М. - Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення erdas imagine, Підлипна М. П., Янович В. П. (2016)
Калетнік Г. М. - Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів, Адамчук В. В., Булгаков В. М., Яременко В. В. (2016)
Артьомов М. П. - Дослідження динамічних параметрів та тягового опору мта, Шуляк М. Л., Кот О. В. (2016)
Шейченко В. О. - Інтенсифікація процесу збирання насіння багаторічних трав, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Барановський В. М. (2016)
Анісімов В. Ф. - Системи діагностування сільськогосподарських тракторів, Борисюк Д. В., Черкевич О. В. (2016)
Гунько І. В. - Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв, Кравець С. М., Ковальчук О. С. (2016)
Котов Б. І. - Тепло - і масообмін при сушінні сільськогосподарських рослинних матеріалів у щільному нерухомому шарі, Спірін А. В., Калініченко Р. А. (2016)
Краснікова В. О. - Формування якісних показників ферментованих молочних напоїв за різних видів закваски, Кулик В. К., Стороженко Т. А., Гребельник О. П. (2016)
Курганський О. Д. - Аналіз способів охолодження зернового матеріалу, Котов Б. І. (2016)
Пазюк В. М. - Теплонасосні сушильні установки в процесах сушіння зерна (2016)
Українець А. І. - Інновації в технології зберігання і пакування харчових продуктів, Пасічний В. М., Маринін А. І., Храпачов О. В. (2016)
Гевко Б. М. - Конструктивно-технологічна характеристика гвинтових деталей у машинобудуванні, Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Котик Р. М. (2016)
Дерібо О. В. - Аналіз впливу точності і продуктивності верстата на технологічну собівартість механічної обробки, Дусанюк Ж. П., Козинятко К. В. (2016)
Клендій В. М. - Нові прогресивні конструкції інструментів для виготовлення різьбових поверхонь в об’ємі, Марчук Н. М. (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання складних технічних форм із наперед заданими умовами на основі дискретно- інтерполяційного підходу (2016)
Shabelnikov A. - Secu-3i programmable engine management system (2016)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація секціонування в локальних електричних системах за критерієм втрат електричної потужності з урахуванням відмов, Гунько І. О., Рубаненко О. Є. (2016)
Рубаненко О. Є. - Прогнозування ресурсу трансформаторів напруги, Рубаненко О. О. (2016)
Стаднік М. І. - Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в вінницькій області, Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. (2016)
Клендій М. І. - Результати експериментальних досліджень пошкодження насіннєвого матеріалу при транспортуванні гвинтовими конвеєрами, Гевко Р. Б., Дмитренко В. П. (2016)
Стаднік М. І. - Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів (2016)
Title, contents (2017)
Ponomarenko V. - The system of causal connections between entrepreneurial activity and economic development, Gontareva I. (2017)
Shyian D. - The role of economic agents’ expectations in the formation of economic cycle: on the example of USA, Ulianchenko N. (2017)
Labunska S. - Asset and cost management for innovation activity, Petrova M., Prokopishyna O. (2017)
Lepeyko T. - Asian leadership model: a case of Mongolia, Batkhuu G. (2017)
Sandal J.-U. - How innovation maintains and develops democracy (2017)
Pasechko L. - Poverty in Russia: theoretical and methodological issues of research, Sapronov A. (2017)
Zhuravlyova I. - Detection of financial risks at macro-, mezo- and microlevels of economy, Berest M., Poltinina O., Lelyuk S. (2017)
Mahmood H. - Impact of devaluation on service sector exports in Saudi Arabia: non-linear ARDL approach, Alkhateeb T. T. Y., Ahmad N. (2017)
Gavkalova N. - nalysis of the efficiency of levers in the context of implementation of the state regulatory policy, Kolupaieva I., Barka Z. M. (2017)
Lipkova L. - Tax systems in the Czech Republic and the Slovak Republic: comparison with an emphasis on income tax, Gress M., Poncarova A. (2017)
Gerasymenko A. - The methodology of competition assessment, Borovyk Iu., Afendikova S. (2017)
Koniordos M. - Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system, Matvienko-Bilyaeva G., Strapchuk S. (2017)
Dikan L. - Public internal financial control reforming in Ukraine: conceptual foundations and practices, Deineko Ye., Kalinkin D. (2017)
Martynenko M. - Development of organisational knowledge system in the structure of vocational education, Menshykov O. (2017)
Wackowski K. - Modern Ukrainian and Polish business cultures: G. Hofstede’s classification, Blyznyuk T. (2017)
Pylypenko А. - Institutional and architectural design of organisational development of large-scale economic and industrial systems, Lytvynenko А. (2017)
Grуnko T. - Organisational and economic mechanism of business entities’ innovative development management, Gviniashvili T. (2017)
Aranchiy V. - Conceptual foundations of the organisation of innovative activities at agro-industrial enterprise based on outsourcing and The Business Process Model and Notation program, Makhmudov H., Yasnolob I., Radionova Ya. (2017)
Malyarets L. - Theory and practice of controlling at enterprises in international business, Draskovic M., Babenko V., Kochuyeva Z., Dorokhov O. (2017)
Nenkov N. - Role of chief information officer within the system of human resource development in service organizations (tourism), Sushchenko O., Dyachenko Yu. (2017)
Nardіеllo G. G. - Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism, Naumіk-Gladka K., Ptashchеnko O., Malіukіna A. (2017)
Grimov O. - The potential of network Internet technologies in the field of management (2017)
Pushkar O. - Innovative methods of managing consumer behaviour in the economy of impressions, or the experience economy, Kurbatova Yu., Druhova O. (2017)
Pilik M. - On-line shopping behaviour in the Czech Republic under the digital transformation of economy, Juřičková E., Kwarteng M. A. (2017)
Závadský J. - Public relations management in the Internet environment, Šatanová A., Hvizdová E. (2017)
Hoa D. T. P. - Vietnamese small and medium-sized enterprises: legal and economic issues of development at modern stage, Khoi N. V. (2017)
Šugrová M. - Impact of the product quality on consumer satisfaction and corporate brand, Šedík P., Kubelaková A., Svetlíková V. (2017)
Lysytsia N. - Vectors of promotion of economic educational services in Ukraine, Prytychenko T., Gron O. (2017)
Linh D. H. - Impact of stakeholders on the performance of green banking products and services: The case of Vietnamese banks, Anh T. V. (2017)
Pukała R. - Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk, Vnukova N., Achkasova S., Smoliak V. (2017)
Ковальова О. - Давньоруська храмова архітектура і символіка православного храму (2014)
Жарська О. - Лунниці з фондів культурно-археологічного центру "Пересопниця": характеристика та семантика їх походження (2014)
Кузьма Т. - Історичні традиції волонтерської та благодійницької діяльності в Україні (2014)
Петрик В. - Від города до міста – трансформація урбаністичної структури міст Галицько-Волинської держави (Королівства Русі) у ХІІІ-XIV ст. (2014)
Блануца А. - Українські князівсько-шляхетські роди у системі управління "українними" прикордонними містами/замками у ранній Новий час (2014)
Альмес І. - Рукописні книги у Крехівському монастирі в XVII–XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів) (2014)
Островська Ю. - Церковне будівництво під патронатом Івана Степановича Мазепи (2014)
Синяк І. - Прикордонні "люб’язності”. Етюди з історії запорозько-польських стосунків доби Нової Січі (1734–1775) (декілька документів з Головного архіву давніх актів у Варшаві) (2014)
Рудянин І. - Розвиток освіти у Східній Галичині, як один із напрямів діяльності греко-католицького духовенства (1772–1914 рр.) (2014)
Шеретюк Р. - Етнокультурна асиміляція населення Правобережної України як один із провідних напрямів внутрішньої політики Росії (1825–1839 рр.) (2014)
Самчук Т. - Викладання танців в Університеті Св. Володимира (1834–1859) (2014)
Парфенюк Л. - Тарас Шевченко як дослідник Пересопницького Євангелія (2014)
Стоколос Н. - Нищення культу Святого Йосафата на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (друга половина ХІХ ст.): чинники, основні віхи, наслідки (2014)
Марек М. - Лемківщина – пробудження, конфлікт, невідоме майбутнє (2014)
Березняк Я. - Діяльність кінських земських пунктів в Таврійській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Зюбровський А. - Хлібна лопата, коцюба, помело: їх технологічні особливості та обрядові функції в народній культурі повсякдення українців кінця ХІХ – середини ХХ ст. (2014)
Брязкало Т. - Підоплічко Іван Григорович (1905–1975): життя та наукова діяльність (до 110-річчя від дня народження) (2014)
Щавлинский Н. - Предусловия создания белорусских организаций в Одессе и их деятельность в конце 1917 – начале 1918 гг. (2014)
Левчук І. - Вектори громадсько-політичної діяльності на західноукраїнських землях у міжвоєнний період "Громадського об’єднання працюючих жінок" (2014)
Лебедюк Є. - Особливості становлення та еволюція церковного устрою організації ЄХСС (2014)
Безсмертний А. - Взаємовідносини Союзу Українських Купців із українською кооперацією у 1920-х-1930-х рр. XX ст. (2014)
Павлюк Я. - Політико-правовий статус українців після 1921 р. (2014)
Гуменюк О. - Еволюція законодавства СРСР про шлюб та сім’ю: українська складова (2014)
Білан С. - Репресії сталінського режиму проти представників української аграрної наукової школи (2014)
Каплюк О. - Закарпатські українці в чехословацьких військових формуваннях в СРСР в роки Другої світової війни (2014)
Карпухіна Т. - Агітаційна та антирелігійна діяльність радянської влади серед населення України на завершальному етапі Другої світової війни (2014)
Костишин Е. - Соціально-економічне становище західних областей УРСР напередодні перебудови (2014)
Галішевський В. - Громадсько-політична діяльність М. Брайчевського у 1991–2001 рр. (2014)
Дубей В. - Основні віхи формування системи державного регулювання міжнародних автомобільних перевезень (1991-2010 рр.) (2014)
Ліннік Ю. - Феномен політичного православ’я: спроба релігієзнавчого аналізу (2014)
Яроцький П. - Інституалізаційне становлення католицизму в незалежній Україні (2014)
Гайдай О. - За крок до "Ленінопаду": особливості ставлення населення центральноукраїнських областей до комуністичних пам’ятників в 2013 р. (2014)
Пержун В. - Соціально-історична пам’ять: фактори збереження, актуальність існування, сучасні соціокультурні переваги (2014)
Радецька А. - Proces rozwoju feminizmu w niepodległej Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem sfery aktywizmu obywatelskiego i środowiska akademickiego (2014)
Самотіс Я. - Атрибутивні елементи у весняній обрядовості українців: символічні функції та їх локальна специфіка (2014)
Урбан М. - Krytyka heroicznego obrazu Stepana Bandery we współczesnej publicystyce ukraińskiej (2014)
Мишков В. - Стан і перспективи розвитку Білокриницької ієрархії старообрядців в умовах незалежної України (2014)
Шугаєва Л. - Особливості процесу інституалізації антитринітаризму в сучасній Україні (2014)
Двойнінова О. - Діяльність громадських організацій українців Португалії з метою збереження національної ідентичності, Кушпетюк О. (2014)
Ворон О. - Проповідницька діяльність РКЦ в Україні: основні форми та методи "нової євангелізації" (2014)
Докаш В. - Релігія як соціокультурний феномен та інтегратор українського суспільства (2014)
Рудик О. - Сучасний стан та можливості використання укріплених районів України (2014)
Пословська А. - Археологічні джерела у вивченні духовної культури та мистецтва Волині давньоруського часу (2014)
Баланович В. - Свинцеві пломби дорогочинського типу з Пересопниці (2014)
Терський С. - Літописна Пересопниця у системі міст Східної Волині ординського періоду (середина XIII–XIV ст.) (2014)
Ващук Д. - До питання володіння замком Рівне родиною Острозьких у середині XVI ст. (2014)
Серебрякова О. - Мантичні дії з кілками в обрядовій практиці жителів Черкащини (2014)
Кривенко А. - Апотропеїчна семантика водохресної обрядовості у волинян (на основі польових матеріалів з Сокальщини) (2014)
Мельничук Д. - Особливості освітньої та видавничої справи у Волинській єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2014)
Казначеєва Л. - Діяльність волинських губернських предводителів дворянства (2014)
Трофімук-Кирилова Т. - Найм "добровольців” як спосіб ухилення єврейських громад від виконання рекрутської повинності (за матеріалами Волинської губернії) (2014)
Чибирак С. - Павло Чубинський і Волинь: до 175-річчя від дня народження (2014)
Абрамчук О. - Становлення Дубенського форту (2014)
Мосієвич Ю. - Історичні та сусіпльно-політичні умови розвитку культури Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Поніманська Т. - З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.), Доброчинська В. (2014)
Федорчук С. - Хмелярство на Західній Волині у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) (2014)
Переходько Н. - Аптечна мережа у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.): організаційна структура та діяльність (2014)
Іванов С. - Освіта на Волині в роки німецької окупації (1941–1944 рр.) (2014)
Зек Б. - Українська допоміжна адміністрація Луцька у роки нацистської окупації (2014)
Іценко О. - Трагічна загибель екзарха Автономної православної церкви Алексія (Громадського) (2014)
Савчук П. - Роль пропаганди у більшовизації мас у 1943–1945 рр. (2014)
Зиль В. - Соціально-демографічний вимір боротьби радянської влади з націоналістичним підпіллям на Волині (1944–1950-ті рр.) (2014)
Сорочинська Т. - Складові компоненти професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя педагогічних закладів Рівненщини повоєнного періоду (2014)
Гілевич І. - Основні господарські заняття поліщуків у наукових студіях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Ларькіна Л. - Нормативно-правове підґрунтя забезпечення адміністративного провадження комісіями сприяння за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60–80-ті рр. ХХ ст. (2014)
Чура О. - Релігійний ренесанс у Львові наприкінці 80-х початку 90-х рр. ХХ ст. у рецепції комуністичної влади міста (2014)
Чура В. - Фінансове становище Рівненського обласного комітету КПРС-КПУ в умовах розгортання національно-демократичного руху наприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Біляковський П. - Замочування хрестів у ритуальних практиках викликання дощу (за польовими матеріалами з Українських Карпат) (2014)
Горошко Л. - "Доки ще не розсипалася" (обрядодії з водою під час народин у черкаській традиції) (2014)
Нємєц В. - Деревце як предметно-символічний компонент весільного ритуалу: Волинсько-Покутські паралелі (на матеріалах з Радехівського і Богородчанського районів) (2014)
Булига І. - Форми православної релігійності сучасної Волині: спроба типологізації (2014)
Грипич С. - Історичне краєзнавство як основа сучасної історичної освіти (на прикладі історичного факультету Рівненського державного гуманітарного університету) (2014)
Патяка О. - Штандарти Стародавнього Риму: риси воєнно-сакрального феномену (2014)
Тимчук І. - Християнізація Великого Новгорода (2014)
Сосновая Л. - Аліенора Аквітанська – видатна чи типова королева Середньовіччя? (2014)
Лашта В. - Завоювання європейців у Латинській Америці (2014)
Лашта І. - Колонізація Південної і Центральної Америки в XV –XVII ст. (2014)
Петраускас Р. - Между Вильнюсом и Киевом: литовские вельможи во главе Киевского воеводства в XV– начале XVI вв. (2014)
Самчук І. - Духовно-суспільні передумови виникнення старообрядництва (2014)
Ціватий В. - Дипломатичні системи та інститути дипломатії доби раннього Нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): інституціональний аспект (2014)
Константинов В. - Отношения Молдавии и Речипосполиты во времена первого господарства Штефана Томшы II (1611–1616) (2014)
Малов А. - Невельское "сидение" 1613–1619 гг. (2014)
Плюта Н. - Розвиток колоніальної ідеї у Франції в Новий час (2014)
Зелена В. - Жіноча освіта в Російській імперії: ініціатива держави чи суспільства? (2014)
Герштун А. - Причини та передумови англо-бурської війни 1899–1902 рр. (2014)
Кондратюк М. - Т. Г. Масарик як виразник ідеології чеської влади щодо взаємовідносин держави, церкви та школи в Чехословаччині на початку ХХ ст. (2014)
Гнідик І. - Початки діяльності єпископа Сотера Ортинського у США (2014)
Вавуліч В. - Російсько-сербська військова співпраця на початковому етапі Першої світової війни (1914–1915 рр.) (2014)
Богалейша С. - Проекты создания Белорусско–Литовского государства во время Первой мировой войны (2014)
Кукса О. - Особливості національно-державного будівництва в Білорусії та в Україні в 1917–1920 рр. (2014)
Глібіщук М. - Відділ пропаганди при уряді А. Денікіна (2014)
Карповець Ю. - Проблема дитинства і материнства в блокадному Ленінграді (2014)
Ворон О. - Функціонування єврейських організацій у Чехословацькій республіці (2014)
Віруцька С. - Янош Кадар і Чехословацька криза 1968 року (2014)
Постоловський Р. - Особливості розвитку Чехословаччини періоду "Празької весни" у поглядах Честміра Цісаржа (2014)
Яковлєва Д. - Характер та особливості Ісламської революції в Ірані 1978–1979 рр. (2014)
Покляцька В. - Друга холодна війна: загострення радянсько-американського протистояння (1979–1985 рр.) (2014)
Пилипенко В. - Реалізація зовнішньої політики СРСР щодо Ірану в межах ініціатив ООН, 1979–1989 рр. (2014)
Янчук О. - Історичні переговори української громади в Польщі за "круглим столом”. До 25−річчя створення Об’єднання українців в Польщі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського