Скворцов С. І. - Поняття адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2016)
Тригубенко М. В. - Правове регулювання бюджетного фінансування науки в Україні (2016)
Шапочка Т. І. - Контроль та нагляд у сфері дозвільної діяльності як різновид видів контролю та нагляду в державному управлінні (2016)
Кулик О. Г. - Територіальний розподіл злочинності в Україні: усталені закономірності та сучасні тенденції (2016)
Ткаченко В. В. - Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, Волощук Т.В. (2016)
Fedotova H. V. - Legal regulation of criminal delict – the way to legal space of the European Union (2016)
Горох О. П. - "Нове" Положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? (2016)
Бова А. А. - Исследование восприятия личной безопасности в странах мира методами типологической регрессии (2016)
Свірін М. О. - Запобігання вчиненню злочинів у діяльності Національної поліції (поняття та правова регламентація) (2016)
Чорна О. С. - Невиконання судового рішення: зміст предмета злочину (2016)
Артюхова В. В. - Особа злочинця-хулігана (за матеріалами узагальнення судової практики) (2016)
Родіонова Т. В. - Місце вчинення дистанційного злочину з матеріальним складом: просторово- юрисдикційний аспект (2016)
Дацюк В. Б. - Особливості розуміння змісту та сутності понять "криміногенні процеси" і "криміногенні прояви" в сучасних кримінологічних дослідженнях (2016)
Лубенець І. Г. - Насильство серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (булінг та його причини) (2016)
Рядінська В. О. - Правові основи сімейного оподаткування як пільгового режиму оподаткування (2016)
Филь С. П. - Особливості реалізації митного законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності (2016)
Паламарчук І. В. - Деякі види майна як різновид публічної власності (2016)
Мовчан А. В. - Міжнародно-правовий досвід протидії незаконному обігу вибухових речовин, Наскалов О. В. (2016)
Дрозд В. Г. - Підстави та порядок застосування неізоляційних запобіжних заходів, Климчук В. П. (2016)
Тернущак М. М. - Теоретико-правовий аналіз публічного захисту прав людини в кримінальному та адміністративно-деліктному провадженнях (2016)
Котляр Ю. В. - Особливості психокорекційної роботи з працівниками поліції – учасниками антитерористичної операції (2016)
Музика Л. А. - Цивільно-правова політика України в умовах російської агресії: що робити? (2016)
Стефанчук М. О. - Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та його наслідки: проблеми теорії та практики правові (2016)
Березовська К. І. - Скасування усиновлення та визнання усиновлення недійсним (2016)
Зілковська Л. М. - Припинення усиновлення: теорія і практика правозастосування (2016)
Проценко Т. О. - Щодо видів наукових видань за інформаційною ознакою: новели законодавства, Рядінська В. О. (2016)
Лабоженко Д. Б. - Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941 – 1945 рр.) (2016)
Агафонова Н. В. - Функції конституційної реформи (2016)
Кушнарьова О. В. - Юридична термінологія та законодавчі дефініції в нормативних правових актах (2016)
Наумова Н. М. - Зміст поняття "конституційно-правова гарантія прав, свобод людини та громадянина" (2016)
Паламарчук В. А. - Територія як невід’ємна ознака сучасної держави (2016)
Подоляк-Богачек Е. Б. - Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київській Русі (2016)
Коваленко В. І. - Службові зловживання (мздоімство) – гріх і злочин проти Бога, ближнього, держави і самого себе (погляд правознавця і священнослужителя), Августин (митрополит) (2016)
Музика А. А. - Кандидатська дисертація С. О. Муратової "Судимість в системі інститутів загальної частини кримінального права України": відгук офіційного опонента (2016)
Вихідні дані (2016)
Горянська А. М. - Психологічні особливості розвитку суб’єктних характеристик толерантності майбутніх вчителів (2015)
Кряж И. В. - Изменения ценностных ориентаций субьекта в условиях экономического кризиса (2015)
Lukashenko I. N. - Linguistic Abilities: Research Story (2015)
Невоєнна О. А. - Особливості зв’язку перфекціонізму із копінг-стратегіями у студентів, Денисенко Д. О. (2015)
Перевозна Т. О. - До питання дослідження особливостей системи значущих сфер життєдіяльності особистості, Харцій О. М. (2015)
Фальова О. Є. - Особливості взаємозв’язку рівня суб’єктивного контролю і актуального ємоційного стану жінок з кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей, Рисована Л. М. (2015)
Філоненко Г. С. - Соціальний інтелект як чинник психологічного благополуччя особистості, Яворовська Л. М. (2015)
Фролова Є. В. - Психолого-педагогічний супровід навчальної діяльності: вектори трансформації та евристичний потенціал (2015)
Фурманець Б. І. - Концептуальний підхід до визначення психологічного захисту особистості від терористичних проявів, Сегеда О. О. (2015)
Ianovska S. G. - Features of Ukrainian Cartoons As Means of Charity Installation Formation (on The Example of Animated Series "Kotyhoroshko"), Turenko R. L., Ianovska J. E., Manayenkova V. K. (2015)
Ярош Н. С. - Аналіз досліджень внутрішніх предикторів стрес-долаючої поведінки (2015)
Заика Е. В. - Феноменология памяти в произведениях С. А. Есенина (к 120-летию со дня рождения поэта) (2015)
Мельник И. М. - Влияние общения на создание общей "копилки" групповой памяти представителей различных социально-профессиональных групп (2015)
Архипенко Е. П. - Результаты эмпирического исследования коммуникативных характеристик зависимых от алкоголя женщин с расстройствами половой роли (2015)
Гончар Ю. О. - Особенности эмоционального состояния детей, страдающих детским церебральным параличом (2015)
Лисеная А. М. - Принципы и подходы в работе со сновидениями в психотерапии (2015)
Марута О. С. - Особливості сенсожиттєвих орієнтацій та сприйняття майбутнього часу у хворих на різні форми невротичної патології (2015)
Сукачёва О. Н. - Причинные факторы развития расстройств адаптации у военнослужащих, уволенных из армии (2015)
Терещенко Н. Н. - Особенности синдрома "эмоционального холода" в супружеских отношениях (на примерах из консультативной практики) (2015)
Штрыголь Д. В. - Особенности переживания травматических событий студентами из зоны проведения АТО, Шахова Е. Г., Борисенко Т. В., Николаевский М. В., Ямпилец М. С. (2015)
Оніщенко Н. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в оцінці підготовленості психолога до роботи в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Штученко І. Є. - Емоційний компонент кар’єрної спрямованості студентів технічних ВНЗ (2015)
Кириленко Г. О. - Психологічні механізми вибору політичних лідерів, Луценко О. Л. (2015)
Лучанінова Н. В. - Особливості соціалізації дівчат з різними типами психологічної готовності до материнства (2015)
Сила Т. І. - Психологічний сенс громади в системі соціально-психологічних категорій (2015)
Сорока А. В. - Системний підхід щодо ресоціалізації особистості після звільнення від відбування покарання (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Проценко Т. О. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Смерницький Д. В. - Адаптація системи управління якістю до діяльності органів виконавчої влади у сфері науково-технічних досліджень: правове забезпечення (2016)
Плугатар Т. А. - Організаційно-правові засади поліцейської діяльності щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини (2016)
Александров М. Є. - Адміністративно-правове забезпечення безпеки промислової продукції в Україні (2016)
Безпалько С. В. - Правові аспекти розгляду публічно-правових спорів, які виникають у процесі виконання судових рішень (2016)
Будзинський М. П. - Генеза правових основ кадрового забезпечення поліції (2016)
Буржинський В. А. - Використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у роботі Міністерства внутрішніх справ, Кіріленко Ф. О. (2016)
Вересенко Ю. В. - Місце і роль сучасної Експертної служби в оновленій системі МВС України (2016)
Квасневська Н. Д. - Теоретико-правові пропозиції щодо удосконалення реалізації реформи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів (2016)
Кірюхова Н. С. - Механізм адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності у сфері захисту прав громадян (2016)
Лелет С. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання проведення атестування та проходження служби в Національній поліції України (2016)
Танривердієв І. О. - Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2016)
Тернущак М. М. - Публічне адміністрування: поняття та значення (2016)
Тильчик О. В. - Огляд наукових досліджень визначення тіньової економіки (2016)
Тильчик В. В. - Перспективи запровадження обов’язкового порядку досудового вирішення публічно-правових спорів: зарубіжний досвід та перспективи для України (2016)
Шапочка Т. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення дозвільної системи як передумова оптимізації дозвільної діяльності (2016)
Федотова Г. В. - Місце кримінального проступку в системі кримінально-правового регулювання (2016)
Свірін М. О. - Міжнародний досвід у запобіганні злочинності та перспективи його використання в Україні, Давидова М. М. (2016)
Артюхова В. В. - Потерпілі від хуліганства (за матеріалами узагальнення судової практики) (2016)
Лащук Є. В. - Проблема спеціальної конфіскації в аспекті кримінально-правової політики України (2016)
Расюк А. О. - Судимість в Україні та зарубіжних державах: порівняльний аналіз законодавства (2016)
Криволапчук В. О. - Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності (закономірності виникнення, розвитку, оперативне управління та використання), Бараненко Б. І., Богучарова О. І. (2016)
Дрозд В. Г. - Напрями удосконалення застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування (2016)
Рядінська В. О. - Визначення поняття "сім’я" в контексті проблем оподаткування (2016)
Нефьодов С. В. - Державні гарантії виконання зобов’язань: особливості правового регулювання в Україні (2016)
Мамука О. В. - Окремі положення виробничого менеджменту в установах виконання покарань (2016)
Макух О. В. - Фінанси, фінансова діяльність, фінансові правовідносини: співвідношення наукових категорій (2016)
Остапович В. П. - Психологічні умови оптимізації управління персоналом підрозділів Національної поліції України, Барко В. В. (2016)
Кирієнко Л. А. - Витоки та розробка концептуальних основ професійного психологічного відбору в правоохоронних органах (2016)
Ярема Н. Ю. - Мотиваційна складова психологічної готовності працівників поліції до професійної діяльності (2016)
Бова А. А. - Задоволеність працівників системи МВС України службою: стан напередодні реформ (2016)
Буран В. В. - Місце науки поліцейського права в сучасній системі юридичних знань та правовій системі України (2016)
Басс Д. Я. - Суб’єкти забезпечення економічної безпеки (2016)
Нагиева Л. О. - Система средств обеспечения применения международно-правовых норм в деятельности гражданской авиации Азербайджанской Республики (2016)
Алиева С. О. - Запрещение дискриминации и защита прав людей с ограниченными возможностями в международном контексте прав человека: Азербайджанская Республика и международная практика (2016)
Музика А. А. - З приводу дослідження проблеми кримінально-правової герменевтики (2016)
Вихідні дані (2016)
Вербенський М. Г. - Запровадження інституту приватних виконавців в Україні: аналіз ризиків (2016)
Доля Л. М. - Проблеми стану реформування системи МВС України (2016)
Циганов О. Г. - Правоохоронні послуги: поняття та ознаки в контексті положень концепції публічних послуг в Україні та Європейському Союзі (2016)
Криволапчук В. О. - Питання підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному судочинстві (2016)
Проценко Т. О. - Державні органи влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Смерницький Д. В. - Поняття та риси системи управління якістю науково-технічної діяльності (2016)
Плугатар Т. А. - Організаційно-правове забезпечення здійснення правосуддя із захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених у публічно-правових відносинах (2016)
Шопіна І. М. - Розвиток правового регулювання взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України (2016)
Алиев Ш. И. - Место социальных прав в системе прав человека: проблемы международно-правового регулирования (2016)
Бурбій А. В. - Зворотний зв’язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2016)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості України (2016)
Вересенко Ю. В. - Сутність та структура адміністративно-правового статусу Експертної служби в оновленій системі МВС України (2016)
Кобець М. П. - Особливості забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Коропатнік І. М. - Правове регулювання функціонування Збройних Сил України (2016)
Кучинський Ю. Д. - Характеристика військового майна: адміністративно-правовий аспект (2016)
Лелет С. М. - Сутність та зміст адміністративно-правового статусу Національної поліції України (2016)
Мацько В. А. - Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення соціальних прав учасників антитерористичної операції в Україні (2016)
Наумова Н. М. - Сучасні науково-концептуальні підходи до проблеми забезпечення недоторканності житла в юриспруденції Іспанії та Португалії (2016)
Остапович С. В. - Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання запобігання та протидії корупційним правопорушенням (2016)
Плугатир М. В. - Розгляд клопотань у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2016)
Безпалько С. В. - Провадження в адміністративних справах про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених органом чи особою, які здійснюють примусове виконання рішень (2016)
Горох О. П. - Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) (2016)
Артюхова В. В. - Знаряддя вчинення хуліганства: кримінально-правовий аспект (2016)
Ахундов Р. А. - Особенности имплементации военных преступлений в уголовное законодательство Азербайджанской Республики (2016)
Вакулік О. А. - Проблемні питання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві, Тимошенко Ю. П. (2016)
Кулик О. Г. - Соціально-психологічні фактори злочинності (2016)
Наскалов О. В. - Поняття та зміст оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з виявлення та припинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв (2016)
Наумова І. В. - Ступінь віктимізації студентів м. Києва: результати моніторингового дослідження (2016)
Пономаренко А. В. - Актуальні питання застосування домашнього арешту в Україні, Скора Л. М. (2016)
Попович В. М. - Методологічні засади імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України (2016)
Свірін М. О. - Значення міжнародно-правових документів для забезпечення запобігання злочинності в Україні (2016)
Свиридюк Н. П. - Заходи загально-соціального та спеціально-кримінологічного запобігання злочинам у сфері службової діяльності в органах влади (2016)
Федотова Г. В. - Аналіз результатів опитування поліцейських щодо впровадження категорії "кримінальний проступок" у кримінальне законодавство України (2016)
Филь Р. С. - Кримінальна відповідальність за порушення прав на секретні винаходи та корисні моделі в Україні (2016)
Музика-Стефанчук О. А. - Питання аудиту діяльності банків у контексті євроінтеграційних процесів в Україні, Михальський Ю. А. (2016)
Борсук Н. Я. - Проблеми ефективного управління комунальною власністю в Україні (2016)
Рядінська В. О. - Визначення поняття "сім’я" в контексті проблем оподаткування (2016)
Тильчик О. В. - Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб’єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи (2016)
Филь С. П. - Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України в аспекті гармонізації митного законодавства до норм Європейського Союзу (2016)
Бабенко В. Г. - Психологічна готовність поліцейського до застосування зброї, Остапович В. П. (2016)
Бевзюк І. М. - Психологічні та організаційно-правові аспекти перевірки доброчесності прокурора (2016)
Бова А. А. - Визначення факторів задоволеності працівників системи МВС України службою за допомогою методів багатовимірного статистичного аналізу (2016)
Остапович В. П. - Роль керівника у справі збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України, Барко В. В. (2016)
Пампура І. І. - Причини та особливості соціальної дезадаптації неповнолітніх (2016)
Пристайко О. В. - НКВС УСРР: оформлення основних структурних підрозділів та розподіл функцій (1934 – 1936 рр.) (2016)
Скоркин К. В. - Этапы становления и развития системы мест заключения в Украинской ССР (1919 – 1925 гг.) (2016)
Музика А. А. - Дружнє вітання з елементами науковості: про кримінально-правову кваліфікацію (2016)
Леоненко Т. Є. - Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи впровадження. Рецензія на монографію Г. В. Федотової (2016)
Поздравляем доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, генерал-майора милиции в отставке Николая Петровича Водько с 80-летним юбилеем (2016)
Вихідні дані (2016)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Криволапчук В. О. - Поняття та сутність кадрового забезпечення Національної поліції України, Будзинський М. П. (2016)
Бойко І. В. - Основні критерії системи оцінки ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції (2016)
Бочек О. І. - Зарубіжний досвід застосування поліцейських заходів примусу (2016)
Клименко В. М. - Зарубіжний досвід організації підготовки поліцейських та його імплементація в Україні (2016)
Проценко Т. О. - Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Смерницький Д. В. - Науково-технічна експертиза у сфері науково-технічної діяльності: правове забезпечення (2016)
Бєлінська Я. Ю. - Сутність взаємодії господарських судів з державними органами (2016)
Ващук Н. Ф. - Генезис адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості України (2016)
Зверев А. І. - Нормативно-правове забезпечення олімпійського спорту (2016)
Костенко Ю. О. - Податкова реформа: деякі аспекти адміністрування податків та зборів (2016)
Плугатар Т. А. - Напрями вдосконалення правового регулювання юрисдикції адміністративних судів України, Катаєва Е. В. (2016)
Нефьодов С. В. - Державні гарантії: особливості правового регулювання (за законодавством України) (2016)
Рогач Л. І. - Питання співвідношення понять "адміністративно-правова охорона" та "захист" (2016)
Суховетрук І. І. - Особливості правового статусу правоохоронних органів України як суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності (2016)
Циганов О. Г. - Основні принципи діяльності органів публічної влади України щодо забезпечення розвитку сфери надання адміністративних послуг (2016)
Федотова Г. В. - Проблемні питання відповідальності за кримінальні проступки (2016)
Користін О. Є. - Оцінювання ризиків організованої злочинності, Свиридюк Н. П. (2016)
Кулик О. Г. - Проблема латентної злочинності та її кримінологічне значення (2016)
Попович В. М. - Термінологія з проблем тінізації та детінізації суспільних відносин: етимологічні, праксеологічні та методологічні основи її формування (2016)
Ткаченко В. В. - Кримінальна та адміністративно-правова відповідальність за порушення норм цензури в Російській імперії, Кирієнко О. Ю. (2016)
Близнюк І. Л. - Організація роботи підрозділів Департаменту захисту економіки Національної поліції України з виявлення злочинів та інших правопорушень, які вчиняються у процесі виробництва засобів захисту рослин, Заблоцька О. Ю. (2016)
Горох О. П. - Чи є законним звільнення від покарання з підстав, не передбачених Кримінальним кодексом України? (2016)
Довгаль М. В. - Основні напрями вдосконалення спеціально-кримінологічного запобігання насильницьким злочинам проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади (2016)
Наскалов О. В. - Деякі аспекти взаємодії підрозділів Національної поліції України під час розслідування злочинів, пов’язаних із вибухами (2016)
Наумова О. С. - Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків як кваліфікуючих ознак злочинів проти волі особи (2016)
Ониськів А. М. - Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: аналіз судової практики (2016)
Оцел В. В. - Результати вивчення вироків загальних судів України за злочини, вчинені організованими злочинними групами (2016)
Сахарова О. Б. - Проблема незаконного видобування бурштину в Україні: шляхи вирішення (кримінологічний аспект), Заблоцька О. Ю. (2016)
Свірін М. О. - Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сучасних умовах, Коцюбинська Ю. М. (2016)
Толочко Г. В. - Оцінка працівниками поліції динаміки злочинності та діяльність поліції по боротьбі з нею (2016)
Филь Р. С. - Загальна характеристика злочинів проти права на об’єкти промислової власності в Україні (2016)
Барко В. І. - Методи та технології реадаптації працівників Національної поліції України – учасників АТО, Кирієнко Л. А. (2016)
Бабенко В. Г. - Професійно-психологічна підготовка персоналу Національної поліції України: перспективи розвитку, Остапович В. П. (2016)
Pohorila N. B. - Impact of life strategies of school graduates, success at school and their parental resources on children’s aspirations in Ukraine and Georgia, Bova A. A. (2016)
Остапович В. П. - Правовий аналіз проектів законів України з питань проведення опитувань із використанням поліграфа (2016)
Стадник Р. І. - Джерела права: методологія дослідження (2016)
Маммедова Г. Ч. - Юридические основы азербайджанской модели экономического развития в Конституции Республики (2016)
Мамишов Г. Г. - Временные или условные санитарные и фитосанитарные меры, применяемые странами-членами ВТО (2016)
Алєксєєва О. В. - Правові аспекти материнства й батьківства в Україні (2016)
Вихідні дані (2016)
Babyshena M. I. - Pedagogical Сonditions for Сultivating Significant Professional Qualities of Future Ship Officers in the Process of Studying Human Sciences (2017)
Бацуровська І. В. - Дослідження стану використання студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації, Доценко Н. А. (2017)
Березіна О. О. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов освітньої діяльності дошкільного навчального закладу нового типу (2017)
Бондаренко З. В. - Прикладна спрямованість викладання вищої математики студентам економічного профілю ВНЗ, Кирилащук С. А. (2017)
Вакалюк Т. А. - Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Гавриловський С. О. - Науково-дослідна діяльність майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки: пошуки нових можливостей (2017)
Голубовська І. В. - Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Підгурська В. Ю. (2017)
Гонгало Н. В. - Аналіз зарубіжного досвіду вдосконалення умов фахової підготовки майбутніх геодезистів (2017)
Демченко І. В. - Міжкультурне спілкування як важливий складник навчально-виховного процесу іноземних студентів авіаційної галузі (2017)
Джус О. В. - Проблеми фахової підготовки і виховання дівчат у змісті діяльності перших на американському континенті українських жіночих організацій (2017)
Закірова Н. Ш. - Концептуальна модель іншомовної підготовки дорослих (2017)
Каричковський В. Д. - Інформаційні технології як необхідна передумова підготовки майбутнього фахівця у вищій школі (2017)
Климчук А. М. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування технології подкастингу у професійній діяльності (2017)
Кравчук О. С. - Вітчизняний та зарубіжний досвід професійної підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури (2017)
Лихошвед Н. В. - Розвиток навичок складання грантових заявок іноземною мовою як складова змісту підготовки студентів магістратури спеціальності "Екологія", Свисюк О. В. (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Ключові компетентності фахівців спеціальності "Кібербезпека" з предмету "Комп'ютерна графіка" згідно індустріальної моделі промисловості (2017)
Мелешко Л. В. - Концепції мовної гри як теоретичні засади організації навчально-ігрової діяльності (2017)
Новіцька І. В. - Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування професійно-педагогічних задач (2017)
Осадча К. П. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії (2017)
Поліщук Л. П. - Основні напрямки професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції (2017)
Пушкар Т. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій (2017)
Сидорчук Н. Г. - Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів (2017)
Спільник Т. М. - Можливості практичного використання смартфонів і планшетів на занятті з іноземної мови у вищому навчальному закладі, Мокрій Я. О. (2017)
Таможська І. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: сучасні історико-педагогічні дослідження (2017)
Фурт Д. В. - Психологічні чинники формування термінологічної компетентності студентів-іноземців (2017)
Чухно О. А. - Підсистема вправ для формування професійної фонетичної компетентності в англійській мові після німецької (2017)
Boyko E. - Value-headed corporate system of projects and programs management, Kutsenko M. (2015)
Chernyavsky V. - Structural Desigh Features of the Community Commercial Buildings in Comprehensive Development System (2015)
Бедрій Д. І. - Управління людськими ресурсами в наукових проектах (2015)
Веренич О. В. - Формалізована модель ментального простору проектного менеджера/команди проекту (2015)
Гайда А. Ю. - Классификация проектов на основе неполно-избыточных данных, Кошкин В. К. (2015)
Лазарева М. В. - Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації (2015)
Придатко О. В. - Освітні проекти та програми як об’єкт проектного менеджменту (2015)
Рибак А. І. - Ціннісно-орієнтоване управління інвестиційно-будівельними житловими проектами, Азарова І. Б. (2015)
Тесля Ю. M. - Матрична інформаційна технологія Nadproject як модель управління інформаційними системами 1С: "Підприємство" та MS Project, Латишева Т. В. (2015)
Чернега Ю. С. - Модель компетентности менеджера охраны труда в форме матрицы ответственности, Колесникова Е. В., Олех Т. М. (2015)
Юзевич В. М. - Метрологічні числа у системі управління проектами, Крап-Спісак Н. П. (2015)
Гогунський В. Д. - Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій, Лященко Т. О., Васильєва В. Ю. (2015)
Кучанський О. Ю. - Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування, Ніколенко В. В., Раченко А. В. (2015)
Кучеров Д. П. - Сучасні програмні засоби обробки зображень, Зброжек Л. В. (2015)
Маргасов Д. В. - Розробка структури інформаційної системи з енергоефективності на основі когнітивного моделювання (2015)
Бородавка Є. В. - Методи побудови об'єктів в комп'ютерній графіці, Квасневський В. М. (2015)
Казимиренко Ю. А. - Информационная поддержка оценки технического состояния конструкций судов и плавучих сооружений, Фарионова Т. А. (2015)
Ковальська Г. Л. - Розвиток системи навчальних закладів у різних містобудівних умовах (2015)
Смілка В. А. - Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру (2015)
Терентьєв О. О. - Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Рафальська О. О. - Алгоритми формування базової таксономії дисциплін (2015)
Цюцюра С. В. - Застосування хмарних технологій в ІТ-освіті, Резнік Р. С. (2015)
Воробьев В. Д. - Целевая оценка трещиноватости и блочности горного массива скальных пород при производстве взрывных работ в карьерах, Твердая О. Я., Азнаурян И. А. (2015)
Галинский А. М. - Экспериментально–теоретические исследования и разработка математической модели процесса устройства горизонтального экрана (2015)
Глива В. А. - Система віброакустичного діагностування тріщиноутворення та механізм зародження мікротріщин у металевих конструкціях (2015)
Дубінін Д. В. - Інноваційна адаптивна модель ресурсно-логістичного і організаційно-структурного забезпечення будівництва (2015)
Зайцев Є. О. - Основи побудови систем моніторингу металургійного обладнання на базі лазерних профілометрів, Криворучко О. В., Сидорчук В. Є., Цюцюра М. І. (2015)
Перельот Т. М. - Оцінювання та зниження електромагнітного та шумового навантаження на виробниче середовище (2015)
Проценко Т. О. - Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення культурних прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні, Пшенична А. В. (2017)
Білоус В. Т. - Правове регулювання інвестиційної безпеки – складова фінансової безпеки держави (2017)
Берлач Н. А. - Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні, Филь С. П. (2017)
Рядінська В. О. - Законодавча ініціатива стосовно звуження соціальних прав на пенсійне забезпечення колишніх працівників міліції, Коллер Ю. С. (2017)
Смерницький Д. В. - Деякі питання правового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2017)
Плугатар Т. А. - Особливості здійснення правоохоронними органами України проваджень за скаргами громадян: адміністративно-правові засади, Суховетрук І. І. (2017)
Бойков А. Г. - Обов’язки внутрішньо переміщених осіб як елемент їх правового статусу (2017)
Буличев А. О. - Напрями вдосконалення організаційно-правового забезпечення інформаційної взаємодії органів системи МВС України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Буличева Н. А. (2017)
Легенький М. І. - Проблеми адміністративно-правового регулювання у сфері освіти (2017)
Мойсей Л. О. - Децентралізація управлінських рішень як спосіб подолання корупції у сфері безпеки та оборони: адміністративно-правові аспекти (2017)
Тильчик О. В. - Інформаційне забезпечення діяльності контролюючих органів у протидії тінізації економіки (2017)
Циганов О. Г. - Державна політика України у сфері надання адміністративних послуг (2017)
Александров М. Є. - Адміністративно-правове забезпечення якості промислової продукції в Радянській Україні у 1922 – 1991 роках (2017)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правовий вплив на розвиток ринку продукції легкої промисловості (2017)
Кобець М. П. - Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Михальченко О. М. - Стан та особливості організаційно-правової інфраструктури запобігання корупції в Україні (2017)
Вербенський М. Г. - Протидія злочинності: проблеми та перспективи (2017)
Кулик О. Г. - Злочинність як соціальне явище: суттєві ознаки та визначення поняття (2017)
Баліна С. Н. - Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 роки (2017)
Бова А. А. - Методичні аспекти крос-національних соціологічних опитувань щодо віктимізації та безпеки (2017)
Буржинський В. А. - Аналіз статистичних даних про осіб, які вчинили злочини, за кримінологічними типами та видами, Кіріленко Ф. О. (2017)
Климчук В. П. - Шляхи вдосконалення протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні в сучасних умовах (кримінально-правовий аспект) (2017)
Наумова І. В. - Оцінка молоддю проблеми злочинності та діяльності органів поліції щодо боротьби з нею (2017)
Расюк А. О. - Криміналізація економіки: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття (2017)
Свірін М. О. - Злочинність та її негативні наслідки (2017)
Федотова Г. В. - Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку (2017)
Шульга О. О. - Науково-методичні основи забезпечення мистецтвознавчих досліджень (2017)
Лук’янчиков Б. Є. - Проблемні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів, Лук’янчикова В. Є. (2017)
Пономаренко А. В. - Деякі аспекти застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному процесі України, Осіпов О. О. (2017)
Алєксєєва О. В. - Шляхи реалізації майнових і немайнових прав дітей після розлучення батьків (на основі зарубіжного досвіду) (2017)
Барко В. І. - Структурна модель професійної управлінської компетентності керівника підрозділу Національної поліції України, Остапович В. П., Кирієнко Л. А. (2017)
Барко В. І. - Теоретичні засади вдосконалення професійного психологічного відбору кадрів для Національної поліції України, Бєлогурова С. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Котляр Ю. В. - Формування навичок командної взаємодії у підрозділах поліції (2017)
Адилов Н. А. - Специализированные учреждения ООН и защита прав ребенка (2017)
Бабаева А. Д. - Конституционные принципы регулирования прав частной собственности в Азербайджанской Республике (2017)
Биришик Ф. Ш. - Понятие страхования и договор страхования в законодательстве Турецкой Республики (2017)
Драйф А. Д. - Войны за Палестину и их международно-правовые последствия (2017)
Исаев Р. И. - Международно-правовое регулирование транзита энергоносителей: теория и практика (2017)
Мамедов Х. М. - Европейская Хартия языков и правовой статус языков национальных меньшинств в государствах Южного Кавказа (2017)
Доля Л. М. - Заходи Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, Циганов О. Г. (2017)
Бойко І. В. - Основні напрями діяльності системи МВС в сучасних умовах (2017)
Скоркин К. В. - Украинское советское правительство в эмиграции в 1919 году (2017)
Чисніков В. М. - Сискна поліція в Україні за часів Pосійської імперії (1880 – 1917 рр.): історіографічний аспект (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на монографію "Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України" (2017)
Вихідні дані (2017)
Anisimov V. Yu. - The use of the HPLC method for the quantitative determination of cetylpyridinium hexafluorosilicate in a dental gel, Gelmboldt V. O., Gubar S. M., Myhal A. V., Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2017)
Serdiukova Yu. Yu. - Development of a novel kinetic spectrophotometric method for the quantitative determination of Cefuroxime using Caro’s acid, Leonova S. G., Kolisnyk Yu. S. (2017)
Tomarovska L. Yu. - Development of the UV-spectrophotometric and extraction-spectrophotometric methods of the atomoxetine quantitative determination suitable for the chemical and toxicological analysis, Baiurka S. V., Karpushyna S. A. (2017)
Alferova D. O. - The synthesis of 3,5-dibromo-2-chlorobenzoic acid hydrazides as potential antituberculous drugs, Gritsenko I. S., Rebryk A. O., Kobzar N. P., Altukhov O. O., Shapovalova O. V., Kaliuzhnaia O. S., Suleiman M. M. (2017)
Shynkovenko I. L. - The phytochemical profile and antibacterial activity of fluid extracts of Galium verum L. herb, Ilyina T. V., Goryacha O. V., Kovalyova A. M., Osolodchenko T. P., Komisarenko A. M. (2017)
Lyapunova A. M. - The study of o/w emulsions using the rotating viscometer method and the method of spin probes, Bezugla O. P., Lyapunov O. M. (2017)
Strus O. Y. - Development of the composition and technology of a soap with sapropel, Polovko N. P., Filipska A. M., Rekhletska O. V. (2017)
Baranova I. I. - The general methodological approach to development of modern foam washing agents, Petrovska L. S., Bespalaya Yu. О., Zaika S. V. (2017)
Stadnichenko O. V. - The study of liophilization parameters in the liposomal irinotecan development, Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh Т. G. (2017)
Savchenkova L. V. - The DDD-monitoring of consumption of fluoroquinolones when treating community-acquired pneumonia in a multi-specialty hospital in the Republic of Tajikistan, Saidova M. N., Sanginova N. S. (2017)
Kononenko N. M. - The study of hypolipidemic properties of Ginger extract on the model of type 2 diabetes induced by dexamethasone, Chikitkina V. V., Sorokina M. V., Ostapets M. O. (2017)
Kononenko N. M. - The effect of the new combined cream on the protein synthetic activity of cells on the model of the thermal skin damage in rats, Sheikhali A. M., Ostapets M. O., Loboda V. S. (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Смерницький Д. В. - Державна політика у сфері науково-технічної діяльності (2017)
Бойко І. В. - Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні (2017)
Бочек О. І. - Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку (2017)
Криволапчук В. О. - Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України, Лелет С. М. (2017)
Музика-Стефанчук О. А. - Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики (2017)
Шопіна І. М. - Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування 3бройних Cил України, Коропатнік І. М. (2017)
Рядінська В. О. - Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно-правові та доктринальні підходи, Нефьодов С. В. (2017)
Свиридюк Н. П. - Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект (2017)
Коллер Ю. С. - Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України (2017)
Легенький М. І. - Юридична відповідальність суб’єктів реалізації державної політики у сфері освіти (2017)
Мойсей Л. О. - Військове майно як предмет корупції чи знаряддя забезпечення національної безпеки України: адміністративно-правові аспекти (2017)
Плугатар Т. А. - Характеристика стадій проваджень у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються органами Національної поліції України (2017)
Циганов О. Г. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України (2017)
Алєксєєва О. В. - Генеза інституту адміністративної відповідальності суб’єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні (2017)
Гущин О. О. - Інформаційна культура учасників міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки (2017)
Білошкап В. О. - Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини (2017)
Онищенко С. М. - Реалізація права на мирні зібрання за умов зміцнення в Україні інститутів громадянського суспільства (2017)
Осьмак С. Г. - Загальне поняття "державний примус" у теорії права (2017)
Кушнір М. В. - Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців (2017)
Кулик О. Г. - Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект (2017)
Попович В. М. - Праксеологічні основи формування понятійного апарату із проблем тінізації та детінізації суспільних відносин (2017)
Підюков П. П. - Імплементація міжнародно-правових норм у чинне вітчизняне законодавство має бути об’єктивною й виваженою, Устименко Т. П., Конюшенко Я. Ю. (2017)
Федотова Г. В. - Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку (2017)
Баліна С. Н. - Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування, Расюк А. О. (2017)
Бова А. А. - Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Доля Л. М. - Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності (2017)
Свірін М. О. - Суб’єкти запобігання злочинності в Україні (2017)
Михальченко О. М. - Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні (2017)
Климчук В. П. - Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства (2017)
Пономаренко А. В. - Сучасний стан захисту свідків в Україні (2017)
Барко В. І. - Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України, Остапович В. П. (2017)
Барко В. І. - Вивчення питання пpo ставлення до поліцейських менеджерів з використанням семантичного диференціалу, Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Ярема Н. Ю. - Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства, Пампура І. І. (2017)
Кирієнко Л. А. - Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою (2017)
Вихідні дані (2017)
Колодочка Л. О. - Найбільш цікаве завжди ще буде …До 80-річчя з дня народження видатного українського зоолога, акаролога, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Ігора Андрійовича Акімова, Ковтун М. Ф., Харченко В. О., Пучков О. В., Іванова В. А. (2017)
Martynova K. V. - Microsculpture of cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae): general overwiew with first attempt of classification (2017)
Черней Л. С. - Морфологические особенности преимагинальных стадий и биология видов рода Alphitobius Stephens 1829, подтверждающие новый таксономический состав трибы Alphitobiini Reitter, 1917 (Coleoptera,Tenebrionidae), Зелинская Т. С. (2017)
Пучков А. В. - Жужелицы рода Acupalpus Latr. (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2017)
Ярошко О. М. - Антибактеріальна активність екстрактів квітів щодо мікроорганізмів, виділених з личинок медоносних бджіл, уражених гнильцями, Шепелевич В. В., Степура Л. Г., Гриценко Л. М., Яворська Н. В., Святецька В. М., Єфіменко Т. М., Односум Г. В. (2017)
Круть М. В. - Д. В. Руднєв – відомий український вчений-ентомолог (2017)
Пам’яті Сікури Адальберта Йосиповича (2017)
Правила для авторів (2017)
Євдощук М. І. - Геодинамічні умови формування та класифікація природних нафтогазових резервуарів, Кришталь А. М., Бондар Г. М. (2017)
Bagriy I. D. - Regularities of hydrocarbon deposits placement in the crystalline basement and sedimentary cover within Yuliyivsko-Skvortsivsky polygon from the stadpoint of technology STAGR, Bozhezha D. M., Gordieieva Yu. K., Starodubets K. M. (2017)
Абєлєнцев В. М. - Нова методика інтерпретації результатів лабораторних досліджень гірських порід при моделюванні пластових умов, Лур’є А. Й., Повєрєнний С. Ф., Сусяк Т. Я. (2017)
Баран А. М. - Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) (2017)
Парамонова Н. К. - Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде. Статья 1. Проведение опыта с первоначальным подъемом уровня грунтовых вод после формирования слоя с мобильным легким нефтепродуктом, Голуб Г. И., Запольский И. Н., Логвиненко О. И. (2017)
Ситников А. Б. - Обоснование достоверности оценки испарения рапы Восточного бассейна Сакского озера, Чабан В. В. (2017)
Геворкьян В. Х. - Геологическая концепция мониторинга и охраны морской среды Азово-Черноморского бассейна (2017)
Карпенко А. М. - До питання про міоценові тераси в Дніпровсько-Донецькій западині (2017)
Присяжнюк В. А. - Моллюски рода Pupilla Turton, 1831 (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и сопредельных территорий (2017)
Шаталов Н. Н. - Профессор Никифор Дмитриевич Борисяк – творец идеи Большого Донбасса и основатель Харьковской школы геологов (К 200-летию со дня рождения) (2017)
Шаталов Н. Н. - Академик Алексей Алексеевич Борисяк – выдающийся геолог-съемщик, палеонтолог и тектонист (К 145-летию со дня рождения) (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Смерницький Д. В. - Державний вплив у сфері науково-технічної діяльності (2016)
Скоробагатько М. А. - Особливості функціонування та застосування сучасних технічних засобів установлення стану сп’яніння в позалабораторних умовах, Лук’янчиков Б. Є. (2016)
Святченко В. М. - Проблемні аспекти використання спеціальних технічних засобів у роботі оперативних підрозділів Національної поліції України (2016)
Ахмаметьєва Г. В. - Стеганоаналітичний алгоритм для цифрових контейнерів, збережених у форматах із втратами (2016)
Диких О. В. - Деякі аспекти проведення визначальних відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів, призначених для оснащення підрозділів Національної гвардії та Національної поліції України, Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2016)
Думанський М. В. - Актуальні питання захисту даних у мережах стільникового зв’язку, Заїчко К. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Мінімаксні властивості послідовної процедури Вальда в задачах перевірки двох складних прогнозів у інформаційних мережах держави, Опірський І. Р. (2016)
Мусієнко Д. І. - Порівняльний аналіз вимог стандартів ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 та MIL-STD-810 щодо стійкості апаратури суходільної рухомої служби до дії зовнішніх чинників (2016)
Рыбальский О. В. - Экспериментальная проверка эффекта изменения фрактального состава сигналов при монтаже фонограммы способом вырезания и перестановки фрагментов, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2016)
Ващук Н. Ф. - Міжнародний досвід використання силовими структурами тканин для виготовлення форменого обмундирування, Александров М. Є. (2016)
Грищук Р. В. - Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї (2016)
Лавренчук Л. М. - Дослідження процесу втомлюваності робітників швейного цеху та розроблення комплексу фізичних вправ для прискорення відновлення сил і працездатності, Клапцов Ю. В. (2016)
Марченко О. С. - Мультимедійні тренажерні технології – ефективний засіб підвищення рівня вогневої підготовки (2016)
Самохвалов Ю. Я. - Методический подход к предпроектному обследованию объектов автоматизации, Бурба О. И. (2016)
Филь Р. С. - Особливості будови штифтових циліндрових механізмів MUL-T-LOCK® (2016)
Хорошко В. А. - Распознавание видеоинформационных потоков, передаваемых беспилотными летательными аппаратами, Хохлачова Ю. Е. (2016)
Чайківська Ю. М. - Моделювання динаміки глюкози крові в процесі харчування, Тимошенко Л. М., Денисенко Я. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бодрецкий М. В. - Структурный анализ особенностей аграрного сектора Республики Казахстан (2017)
Палькевич Ю. С. - Державне регулювання кредитного забезпечення аграрних підприємств (2017)
Арсеенко А. Г. - Анатомия социально-экономического неравенства в мире капитала (на примере США) (2017)
Буткалюк В. А. - Отверженные XXI века: женщины и дети в неравном мире (2017)
Іващенко А. І. - Конкурентні переваги вітчизняного виробника енергоефективних приладів опалення на прикладі підприємства малого бізнесу ТОВ "Квантум Електрик", Садовський В. Д. (2017)
Красножон С. В. - Проблеми інвестування в підприємства малого бізнесу: український та міжнародний досвід, Піддубний В. А. (2017)
Кришталь Г. О. - Механізми та інструменти партнерства з боку держави у взаємодії з банківським сектором (2017)
Курило О. В. - Нові тенденції у фінансовій політиці України в умовах економічної та політичної нестабільності (2017)
Славкова А. А. - Вплив споживчого кредиту на фінансові ресурси домогосподарств, Гордейчук Т. О. (2017)
Стоянов Г. С. - Мотивація персоналу банку в умовах кризи, Чебанова Н. В. (2017)
Содержание (2016)
Морозенко О. П. - Дослідження зміни форми лінії перетину циліндра площиною при розгортанні, Вишневський І. В. (2016)
Хрестин Р. Н. - Дуговая сталеплавильная печь как объект управления (2016)
Shynkarenko V. I. - Reducing the number of expert judgments in analytic hierarchy process by sorting and survey management, Vasetska T. M., Boiko E. Y. (2016)
Балакин В. Ф. - Залечивание дефектов стальной катанки в процесе РКУП методом Conform, Байрымов А. А (2016)
Коломиец Р. В. - Горизонтальное продвижение материала в камере аэрофонтанной сушилки, Грушко В. А., Кириченко А. О., Кузьменко Н. П. (2016)
Петров А. Ф. - Прогнозирование физико-химических и теплофизических свойств борсодержаших ферросплавов, Кукса О. В., Головко Л. А., Греков С. В. (2016)
Тогобицкая Д. Н. - Исследование элементного влияния состава стали 30ХГСА на формирование механических свойств металлопродукции для условий ПАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ", Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Яковицкий А. В., Козачёк А. С., Кукса О. В. (2016)
Guda A. I. - Multi-model methods and parameters estimation approaches on non-linear dynamic system identification, Mikhalyov A. I. (2016)
Гнатушенко В. В. - Імітаційне моделювання багатоадресної передачі даних із застосуванням апарату нечіткої логіки, Владимирська Н. О. (2016)
Дубовик Т. Н. - Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 2, Алпатова И. А. (2016)
Мазуренко В. Б. - Эффективность применения информационно-измерительной технологии на основе дискретного фильтра Калмана в процессе дозирования баков качающейся ракеты (2016)
Островська К. Ю. - Розробка алгоритму асинхронної реплікації для побудови РБД з заданою топологією, Островський Є. В., Волков С. В. (2016)
Астахов Д. С. - Фильтрация сильно зашумленных сигналов при помощи вейвлет-преобразования (2016)
Василів С. С. - Компютерне моделювання при розробці стендового випробувального комплексу детонаційних ракетних двигунів (2016)
Кирия Р. В. - Математическая модель функционирования аккумулирующего бункера в режиме поддержания заданного объема груза в случае двухскоростного питателя, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2016)
Станіна О. Д. - Перспективи використання синтезу генетичного алгоритму та методу оптимального розбиття множин в задачах розміщення-розподілу (2016)
Вороненко Ю. В. - Логіка використання портфоліо в забезпеченні якості післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря. Аналітичний огляд, Мінцер О. П. (2017)
Мінцер О. П. - Інформатизація вищих навчальних закладів медичного напряму (2017)
Марценюк В. П. - Про порядок використання ліцензованого програмного забезпечення для розроблення моделей комп’ютерної графіки в медичній освіті, Андрущак І. Є. (2017)
Вакуленко Д. В. - Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Лесів В. В. (2017)
Шевцова О. М. - Перспективи використання бмаят- стратегії у розвитку післядипломної медичної освіти, Шевченко Я. О., Фещенко А. С., Дубініна Т. Ю., Мироненко Н. В., Сінєнко Н. О., Ганинецъ П. П., Сарканич О. В., Суханова О. О. (2017)
Вакуленко Д. В. - Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів PHYSIONET для проведення розрахунку показників варіабельності серцевого ритму за даними екг (часовий аналіз)у навчанні студентів медиків, Вадзюк С. Н., Семенець А. В., Сверстюк А. С., Кучвара О. М., Кравець Н. О., Климук Н. Я., Лесів В. В. (2017)
Петров В .В. - Проблеми зберігання медичної та біологічної інформації, Мінцер О. П., Крючин А. А., Крючина Є. А. (2017)
Пісоцъка Л. А. - Особливості газорозрядного світіння пальців рук людини при різних типах енергетичної активності, Глухова Н. В., Третяк Т. О., Пісаревсъка О. В., Гетман М.Г., Симонова Т. А. (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині: уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (частина 4), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Панухник О. - Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління (2015)
Богач Ю. - Удосконалення інформаційних основ логістичної діяльності туристичних організацій як напрям зміцнення потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації (2015)
Дук Н. - Індустріальна спадщина як ресурс розвитку молодіжного туризму в промислових регіонах, Суматохіна І. (2015)
Зеленко О. - Особливості впровадження регіонального маркетингу для реанімації туристичної галузі Луганської області (2015)
Калінеску Т. - Соціально-економічний феномен розвитку туризму (2015)
Кривокульська Н. - Удосконалення інституційних основ управління регіональним розвитком туризму та рекреації через здійснення управлінням ДСНС України в Тернопільській області функціональної діяльності щодо забезпечення безпеки екосистеми (2015)
Шафранський В. - Основні вимоги до фахівців сфери туризму та особливості туристської освіти у вищих навчальних закладах (2015)
Бурлуцька С. - Пружність регіональної соціально-економічної системи: мультидисциплінарний підхід (2015)
Крамар І. - Економічний потенціал тернопільщини та можливості його використання (2015)
Ліхоносова Г. - Трансформація національних пріоритетів: гносеологічні та аксіологічні аспекти (2015)
Пижик О. - Асоціація "Україна – ЄС" як нова парадигма міжнародних відносин у сфері технічного регулювання (2015)
Хрупович С. - Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів (2015)
Бойчук А. - Сутність інноваційних програм та їхня типологія (2015)
Болотіна Є. - Трансакційний підхід до аналізу ефективності в інституціональній теорії (2015)
Заваріка Г. - Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях (2015)
Чайковський Є. - Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2015)
Шашко В. - Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства (2015)
Ясінська Ю. - Методи та інструменти захисту репутації підприємства (2015)
Вівчар О. - Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів (2015)
Галушка Н. - Методичні засади обліку вексельних операцій (2015)
Глухов Ю. - Методика оцінки впливу якісних характеристик нерухомого майна на його вартість, Яцура А. (2015)
Мелих О. - Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні (2015)
Борисова Т. - Маркетинг благодійних і волонтерських організацій (2015)
Голда Н. - Методи визначення конкурентоспроможності (2015)
Оксентюк Б. - Інформація в системі маркетингового управління підприємством, Фроленко О. (2015)
Семенюк С. - Необхідність розроблення маркетингової стратегії для підприємств (2015)
Шпилик С. - Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються до опублікування у науковому журналі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Галицький економічний вісник” (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Boyko N. - Application of mathematical models for improvement of "cloud" data processes organization (2016)
Chekurin V. - Mathematical modeling of elastic disturbance propagation in a structure containing a porous layer saturated with gas and water, Pavlova A. (2016)
Gera B. - Longitudinal vibrations of viscoelastic longitudinally nonuniform rod under power load distributed along its length, Sitarz M., Bolzhelarskyi Ya. (2016)
Kostrobij P. - Modeling of carbon monoxide oxidation process on the two-dimensional catalyst surface, Ryzha I. (2016)
Kostrobij P. - Generalized electrodiffusion equation with fractality of space-time, Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. (2016)
Lukiyanets B. - Quantum mechanical effects in the Coulomb interaction of electronswhich are localized in opposite double electron layers, Matulka D. (2016)
Markovych B. - An effective interionic interaction in semi-infinite metal in thepresence of external electrostatic field with taking into account thelocal field approximation, Zadvorniak I. (2016)
Prytula N. - Optimization of unsteady operating modes of gas mains, Pyanylo Ya., Prytula M. (2016)
Prytula Z. - Amplitude equations for activator-inhibitor system with superdiffusion (2016)
Pyanylo Ya. - Pipeline pressure distribution finding methods, Sobko V. (2016)
Pyanylo Ya. - Calculation of the underground gas store functioning parameters in the water drive mode for maintenance of gas extraction process, Vavrychuk P. (2016)
Лєнков С. В. - Формалізована методика оптимізації параметрів стратегії технічного обслуговування за ресурсом складних виробів тривалої експлуатації, Лєнков Є. С. (2016)
Лопатін С. І. - Перспективні напрями розвитку систем відеоаналітики, Буран В. В. (2016)
Мовчан М. А. - Експериментальні методи визначення ефективності захисних матеріалів під час впливу засобів ураження, Осьмак С. Г. (2016)
Самчишин О. В. - Методика складання рейтингу електронних засобів масової комунікації при організації процесу їх контент-моніторингу, Орищук І. О. (2016)
Хорошко В. О. - Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї, Грищук Р. В. (2016)
Хорошко В. А. - Выбор элементной базы для беспилотного летательного аппарата, Хохлачева Ю. Е., Моржова Л. И. (2016)
Шевченко А. С. - Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України (2016)
Юрх Н. Г. - Оценка эффективности защиты речевой информации (2016)
Бакал В. П. - Історія розвитку розвантажувальних систем бойового спорядження військовослужбовців у ХХ ст., Александров М. Є., Дмитрук В. А. (2016)
Будзинський М. П. - Аспекти створення броньованого патрульного катера для спеціальних підрозділів Національної гвардії України, Диких О. В., Кисіль М. В., Приходько В. І. (2016)
Марченко О. С. - Пересувні блокпости модульної конструкції, Вяткіна Л. П. (2016)
Толок І. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування складних відновлюваних об’єктів авто- та бронетехніки за допомогою імітаційної статистичної моделі (2016)
Білогуров В. А. - Огляд систем виявлення та протидії безпілотним повітряним суднам в умовах міської забудови, Заїчко К. В. (2016)
Неня О. В. - Сучасні тепловізори для спеціального та повсякденного застосування (2016)
Филь Р. С. - Загальні положення про судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності, Филь С. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Акименко Н. В. - Дослідження ефективних організаційних форм спільної підприємницької діяльності для виходу на зовнішні ринки підприємствами виноробної галузі, Добровольска І. В. (2013)
Богашко О. Л. - Економічний зміст поняття "інновація" у науці, техніці, технологіях та організаціях (2013)
Бодрецький М. В. - Електронні гроші: перспективні напрямки розвитку (2013)
Бубенко П. Т. - Трансформація процесу управління комунальними підприємствами через розвиток державно-приватного партнерства, Покуца І. В., Ващенко В. А. (2013)
Верба В. А. - Організаційне проектування консалтингової діяльності на основі процесного підходу (2013)
Гаврикова А. О. - Організаційно-економічне моделювання добового розподілу енергоспоживання побутовим споживачем партнером-регулятором, Замула О. О. (2013)
Голуб Т. І. - Методологічні основи формування механізму державного протекціонізму в аграрному секторі економіки (2013)
Грудзевич І. Т. - Інвестиційний потенціал пенсійної реформи в Україні (2013)
Демешок О. О. - Моделювання масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку України (2013)
Демченко О. Г. - Кредитно-фінансові чинники регулювання підприємницької діяльності (2013)
Драчук Ю. З. - Логістичні підходи до формування інноваційної стратегії функціонування вугільних підприємств, Трушкіна Н. В. (2013)
Іртищева І. О. - Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації, Стройко Т. В. (2013)
Кірей О. С. - Передумови удосконалення обліку виробничого капіталу в малому бізнесі (2013)
Копитко М. І. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття та складових елементів системи економічної безпеки підприємств (2013)
Корзаченко О. В. - Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи (2013)
Власенко В. В. - Стан інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств як показник загального рівня професійної культури апарату управління, Корчагіна Г. А. (2013)
Красноштан О. М. - Деякі аспекти макркетингової стратегії швидкісних залізничних перевезень (2013)
Лихолат С. М. - Сучасні підходи до нефінансової матеріальної мотивації працівників, Чабаренко Ю. О. (2013)
Мазур О. Є. - Управління розвитком торгівлі: методологічний комплекс наукового дослідження (2013)
Мельник К. М. - Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності (2013)
Мельникович О. М. - Маркетингові дослідження в Україні: стан та проблеми розвитку, Ортинська В. В. (2013)
Никифорчин М. Д. - Суть та основні поняття операційної ефективноcті в діяльності підприємства (2013)
Пересадько Г. О. - Іінтегровані маркетингові комунікації: сутність та процес формування, Тамайо-Флорес В. А. (2013)
Сморжанюк Т. П. - Історія облікової науки (2013)
Соловйова Н. І. - Особливості прогнозної оцінки інвестиційних ризиків в аграрному секторі, Шимченко Н. О. (2013)
Станкевич Ю. Ю. - Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах (2013)
Сюркало Б. І. - Підходи визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів на основі порівняння досвіду України та Російської Федерації, Омардібірова П. Н. (2013)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2013)
Халіна О. В. - Вплив дестабілізуючих факторів на економічну безпеку автотранспортного підприємства (2013)
Хрущ Н. А. - Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами, Корпан О. С. (2013)
Шапошников К. С. - Інноваційна культура як провідний чинник розвитку інноваційних процесів у національній економіці (2013)
Андрєєв С. М. - Транспортно-навігаційна система моделювання руху маршрутного транспорту, Жилін В. А., Угарова А. С. (2017)
Shefer О. V. - Probe studies of localized plasma, as a method of increasing the interference of satellite radionavigational systems on the area of SC’s orbit injection (2017)
Головняк Д. В. - Інтеграція різнорідних джерел спостереження в системі контролю повітряного простору, Чалий В. В., Калімулін Т. М., Місюк Г. В. (2017)
Иванова В. И. - Особенности влияния гравитационного поля Солнца на эволюцию параметров солнечно-синхронной орбиты (2017)
Барышев И. В. - Экспериментальное исследование качества фильтрации спектральной структуры доплеровского сигнала модулированным фильтром, Щербина К. А., Вонсович М. А., Мсаллам Е. П. (2017)
Бороздин Н. К. - Электрические параметры одномачтового несимметричного излучателя, Дорогобид В. П., Таган О. О. (2017)
Волосюк В. К. - Квазіоптимальні алгоритми формування радіометричних зображень з високою роздільною здатністю в широкосмугових системах апертурного синтезу, Жила C. C., Павліков В. В. (2017)
Казаков Е. Л. - Экспериментальное исследование поляризационно-рассеивающих свойств радиолокационной цели цилиндрической формы с поглощающими материалами, Казаков А. Е., Решетник В. М. (2017)
Кононов В. Б. - Методи та засоби вимірювання параметрів амплітудно-модульованих сигналів, Науменко А. М., Михаленко В. С. (2017)
Кононова О. А. - Опис пристрою тестування інтегральних мікросхем на зразках озброєння та військової техніки, Рак В. С., Браславець С. П. (2017)
Лісогорський Б. А. - Оцінка потенційної точності траєкторних вимірювань в багатопозиційній системі радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Таран І. А., Худов Г. В. (2017)
Обод И. И. - Повышение качества информационного обеспечения запросными системами наблюдения, Заволодько А. Э., Монго Б. В. (2017)
Рассомахин С. Г. - Математический метод синтеза цифровых частотно-избирательных рекурсивных фильтров, Князев Е. И. (2017)
Хижняк І. А. - Інтегрування мурашиного та ройового методів сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження (2017)
Дмитриенко В. Д. - Способ обнаружения и защиты от боксования дизель-поезда на основе нечёткой логики, Носков В. И., Мезенцев Н. В., Гейко Г. В. (2017)
Жигилій С. М. - Система автоматичного керування рухомими дебалансами механічного відцентрового збуджувача коливань, Зима О. Є., Педько М. С. (2017)
Коржов И. М. - Реализация вычислительных процедур системного информационного преобразования нестационарных вибросигналов средствами LabView, Кропачек О. Ю. (2017)
Морозов О. О. - Визначення параметрів контролю операцій, що здійснюються складними системами (2017)
Невлюдов І. Ш. - Аналіз ефективності використання кремнієвих концентраторних сонячних фотоелементів, Письменецький В. О., Фролов А. В., Чала О. О., Ємельянов М. А. (2017)
Островерхов М. Я. - Ідентифікація динаміки процесу нанесення ізоляції у виробництві кабелів, Сільвестров А. М., Кривобока Г. І. (2017)
Гиль Н. И. - Аналитическое описание условий взаимного расположения эллипса и области, ограниченной параболой, Пацук В. Н. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Относительная погрешность оценки энтропии непрерывной случайной величины, заданной плотностью распределения, Филатова Л. Д., Ходырев А. И. (2017)
Ковтун А. В. - Удосконалення математичної моделі оцінки зміни технічного стану автомобільної техніки, Іванченко О. В., Іванченко А. О., Бойков І. В. (2017)
Нелюба Д. М. - Розроблення математичної моделі системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, як об'єкта керування, Гонтар М. М. (2017)
Podoshvelev Yu. G. - Model of cheese-Osipov-Lancaster and its generation, Ichanska N. V. (2017)
Саланда І. П. - Математична модель структури розгалуженої інформаційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів, Барабаш О. В., Мусієнко А. П., Лукова-Чуйко Н. В. (2017)
Собчук А. В. - Математична модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі, Коваль М. О., Кравченко Ю. В., Барабаш О. В. (2017)
Чугай А. М. - Оптимізація процесу 3D-друку для SLS технології адитивного виробництва, Панкратов О. В., Романова Т. Є., Стоян Ю. Є. (2017)
Khlud O. M. - Packing homothetic spheroids into a larger spheroid with the jump algorithm, Yaskov G. N. (2017)
Дуравкин Е. В. - Применение теории сетевого исчисления при моделировании программно-конфигурируемых сетей, Ткачева Е. Б., Мухи-Алдин Х. М. (2017)
Халіфе К. - Оцінка вразливості системного програмного забезпечення, Криховецький Г. Я., Кучук Г. А. (2017)
Лобанов Л. П. - Многоканальное устройство приоритетного обслуживания запросов для формирования информационных моделей дискретно-аналоговой формы представления данных, Ярцев В. П., Сабадаш В. А. (2017)
Мартовицкий В. А. - Модель мультиагентной системы сбора и хранения информации, Рубан И. В. (2017)
Поповский В. В. - Проактивные методы в решении задач электромагнитной совместимости в беспроводных телекоммуникационных системах, Сокол Г. В. (2017)
Скулиш М. А. - Система керування якістю обслуговування у складних гетерогенних телекомунікаційних системах, Вольвач Є. О., Глоба Л. С. (2017)
Тиртишніков О. І. - Особливості апаратної реалізації помножувача на основі модифікованого дерева Уоллеса, Мавріна М. О., Рудь П. О. (2017)
Басюк И. А. - Обобщённая структура информационной технологии процесса синтеза диэлектрических структур (2017)
Бичков О. С. - Методи інформаційних технологій для дослідження неперервно-дискретної динаміки літального апарату, Арделян В. В. (2017)
Кацал Д. І. - Підхід до побудови тривимірних комп'ютерних моделей реальних об'єктів по фотозображенням, Данова М. О., Потапова М. В., Мандрікова Л. В. (2017)
Коваленко А. В. - Масштабирование имитационной модели технологии тестирования безопасности (2017)
Kosenko V. V. - Information technology of managing parameters of information and communication network in the systems of critical infrastructure (2017)
Могілатенко А. С. - Аналіз методів формалізації процесу управління інформаційним потоком повідомлень про повітряні об’єкти в автоматизованій системі управління регіональних центрів управління повітряним рухом, Обідін Д. М., Кондратенко О. П., Берднік П. Г. (2017)
Morozova O. I. - Features of a formal representation of multiform processes in the systems of training, education and production (2017)
Рахими Я. - Знаниеориентированный подход к организации поддержки принятия решений по формированию полной логистической цепи поставок сухофруктов в Украину (2017)
Свид І. В. - Поєднання даних оглядових систем спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2017)
Темников В. А. - Метод повышения эффективности работы системы поддержки принятия решений по управлению информационной безопасностью авиатранспортных предприятий (2017)
Шостак И. В. - Разработка типового фрагмента мультиагентной системы поддержки принятия координирующих решений по организации производства на промышленном предприятии, Данова М. А., Капитан Р. Б. (2017)
Бабій Ю. О. - Формалізація процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони (2017)
Глива В. А. - Методологія дослідження низькочастотних електромагнітних полів в умовах сталого розвитку технологій, Ніколаєв К. Д., Колумбєт В. П., Левченко Л. О. (2017)
Запорожець О. І. - Оцінювання наслідків залізничних аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, Ковалець І. В., Кацман М. Д. (2017)
Триснюк В. М. - Алгоритм оброблення інформації про радіоактивне забруднення місцевості з використанням даних ДЗЗ та ГІС, Нікітін А. А., Шумейко В. О. (2017)
Тютюник В. В. - Оценка влияния энергетических эффектов в системе солнце–земля–луна на уровень сейсмической активности территории земного шара, Черногор Л. Ф., Калугин В. Д., Агазаде Т. Х. (2017)
Чуб І. А. - Метод мінімізація впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу, Новожилова М. В., Карпенко М. Ю. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація режимів роботи охолодження тягового двигуна електровоза, Любарський Б. Г. (2017)
Боряк Б. Р. - Аналіз ефективності застосування адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора в залежності від форми сигналу, Сільвестров А. М. (2017)
Шишацький А. В. - Методика синтезу раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням генетичного алгоритму, Кучук Н. Г., Прокопенко Є. М. (2017)
Лысенко И. В. - О математической подготовке студентов, обучающихся по специальности "Компьютерная инженерия" (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Рыбальский О. В. - Фрактальный подход к выявлению следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2017)
Хорошко В. О. - Алгоритм розпізнавання об’єктів у складних умовах, Хохлачова Ю. Є. (2017)
Евсеев C. П. - Оценка обеспечения непрерывности бизнес-процессов в организациях банковского сектора на основе синергетического подхода, Хохлачева Ю. Е., Король О. Г. (2017)
Жиров Г. Б. - Алгоритмічна модель процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю, Лєнков Є. С., Бондаренко Т. В. (2017)
Святченко В. М. - Застосування спеціальних технічних засобів як важливий чинник сприяння винесенню обвинувального вироку (2017)
Толок І. В. - Деякі аспекти визначення та поповнення ресурсу складних технічних об’єктів, що відновлюються (2017)
Харина Ю. А. - Методика оцінювання систем відеоаналітики на прикладі бібліотеки образів I-LIDS (2017)
Диких О. В. - Створення спецтранспорту для Національної поліції України на основі автомобілів з гібридними силовими установками, Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Марченко О. С. - Засоби індивідуального бронезахисту: види та класифікація (2017)
Мовчан М. А. - Аспекти класифікаційно-групового розмежування засобів балістичного захисту, Власов В. А., Осьмак С. Г. (2017)
Натарова В. В. - Високотехнологічні тканини для форменого одягу (2017)
Неня О. В. - Професійні алкотестери, аспекти їх використання та вибору, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Кобець М. В. - Детектори виявлення наркотичних речовин (2017)
Білогуров В. А. - Порівняння основних характеристик хімічних джерел струму різних електрохімічних систем (2017)
Самусь Є. В. - Компетентність органу з оцінки відповідності (випробувальної лабораторії) згідно з вимогами ДСТУ ISO/IES 17025:2006, Горецький О. В., Шапочка Т. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Зорило В. В. - Исследование влияния повышения резкости на математические параметры цифрового изображения для виявления фотомонтажа, Лебедева Е. Ю., Матвеева А. И., Ефименко А. А., Мокрицкий В. А. (2017)
Евсеев C. П. - Оценка обеспечения непрерывности бизнес-процессов в организациях банковского сектора на основе синергетического подхода, Хохлачева Ю. Е., Король О. Г. (2017)
Харина Ю. А. - Методика оцінювання систем відеоаналітики на прикладі бібліотеки образів I-LIDS (2017)
Горецький О. В. - Мета та порядок проведення міжлабораторних порівняльних випробувань випробувальними лабораторіями, акредитованими відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій", Романова Т. В., Шапочка Т. І. (2017)
Мусієнко Д. І. - Порівняльний аналіз вимог стандартів ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 та MIL-STD-810 щодо стійкості апаратури суходільної рухомої служби до дії зовнішніх чинників (2017)
Филь Р. С. - Охорона прав на об’єкти промислової власності в МВС України: сучасний стан та проблеми, Филь С. П. (2017)
Лук’янчиков Б. Є. - Сучасні технічні засоби примусової зупинки транспортних засобів, Грусевич В. О. (2017)
Марченко О. С. - Історія розвитку засобів індивідуального захисту (2017)
Диких О. В. - Створення спецтранспорту для Національної поліції України на основі автомобілів з гібридними силовими установками, Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Неня О. В. - Професійні алкотестери: аспекти їх використання та вибору, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Мовчан М. А. - Світові тенденції розвитку спеціальних засобів дистанційної дії, Осьмак С. Г. (2017)
Будзинський М. П. - Розроблення одностроїв вищого складу поліції з урахуванням українських національних традицій, Бакал В. П., Ващук Н. Ф., Александров М. Є. (2017)
Білогуров В. А. - Порівняння основних характеристик хімічних джерел струму різних електрохімічних систем (2017)
Думанський М. В. - Підміна навігаційних даних як метод протидії несанкціонованому використанню безпілотних повітряних суден. Спуфінг (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Кузнецов В. И. - Многокритериальный анализ и оптимизация технологических систем на базе методов количественного анализа решений, Евтушенко Г. Л., Вьюненко В. С., Ткаченко А. А. (2016)
Сарычев А. П. - Алгоритм поиска оптимального множества регрессоров в задаче векторной регрессии (2016)
Шинкаренко В. И. - Статистическая оценка устойчивости решения задачи ранжирования методом анализа иерархий, Васецкая Т. Н. (2016)
Timoshenko S. N. - Computer modelling bath geometry to improve energy efficiency of electric ARC furnace (2016)
Бабенко Ю. В. - Дослідження параметрів імітаційної моделі системи підземного конвеєрного транспорту з бункерами (2016)
Бразалук Ю. В. - Об одной задаче теории теплоизоляции, Губин А. И., Евдокимов Д. В., Коваленко О. А. (2016)
Дорош И. А. - Исследование методов расчета сил взаимодействия в магнитных системах подвеса на постоянных магнитах, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2016)
Миронов А. Н. - Современные проблемы производства проката на непрерывных мелкосортных станах, Потап О. Е., Тригуб И. Г., Рыбальченко М. А. (2016)
Астионенко И. А. - Когнитивно-графический анализ кривых Эрмита-Кунса 5-го порядка, Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2016)
Дмитрієва І. С. - Розрахунок параметрів зубчастого зачеплення та їх проектування, Сухойван Е. О. (2016)
Иващенко В. П. - Устройство контроля правильности функционирования асинхронных парафазных комбинационных логических блоков, Тимошкин А. И. (2016)
Іващенко В. П. - Особливості побудови режимів роботи комунікаційної мережі багатопроцесорної системи з розподіленою областю обчислень, Швачич Г. Г., Ткач М. О. (2016)
Ларионов Г. И. - Оптимизация параметров желоба ленты конвейера с трехроликовыми опорами, Ларионов Н. Г. (2016)
Баклан І. В. - Лінвістичне моделювання часових рядів різної природи з фрактальними властивостями (2016)
Жуковицький І. В. - Питання підвищення ефективності технологічних та експлуатаційних процесів залізничного транспорту засобами інтелектуальних систем, Скалозуб В. В. (2016)
Иванисенко И. Н. - Об одном методе распределения нагрузки с учетом фрактальных свойств трафика, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2016)
Зимогляд А. Ю. - Особливості використання HX771 для отримання даних з тензодатчика, Гуда А. І. (2016)
Левченко Д. О. - Виявленя залежності кута повороту сервоприводу від вхідного імпульсу, Гуда А. І. (2016)
Смерницький Д. В. - Ліцензування сфери розроблення спеціальних технічних засобів (2016)
Мусієнко Д. І. - Порівняльний аналіз вимог стандартів ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 та MIL-STD-810 щодо стійкості апаратури суходільної рухомої служби до дії зовнішніх чинників (2016)
Марченко О. С. - Навчально-тренувальний маркерний комплекс – дієвий шлях підвищення рівня професійної підготовки працівників спеціальних підрозділів системи МВС України, Згодько С. В. (2016)
Буран В. В. - Застосування сучасних електрошокових пристроїв підрозділами Національної поліції України (2016)
Грездов Г. Г. - Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на теории графов (2016)
Лук’янчиков Б. Є. - Деякі особливості технічного забезпечення діяльності працівників поліції щодо виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння або знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, Грусевич В. О. (2016)
Александров М. Є. - Використання елементів історичної уніформи в одностроях структурних підрозділів МВС, Ващук Н. Ф., Дмитрук В. А. (2016)
Филь Р. С. - Методи кримінального деблокування дверей, механічних замків, механізмів секретності та способи протидії їм (2016)
Вихідні дані (2016)
Cодержание (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Zhang X. - Dynamic Properties of Purkinje Cells Having Different Electrophysiological Parameters: A Model Study, Liu S. Q., Ren H. X., Wen Y., Zeng Y. J. (2015)
Кулик В. Б. - Опіоїдергічна регуляція активності Р2Х3-рецепторів у нейронах дорсальних спінальних гангліїв, Чижмаков І. В., Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2015)
Бабенко Н. А. - Влияния старения и экспериментально вызванных модификаций сигнальных путей на инсулининдуцированные сдвиги обмена глюкозы в коре головного мозга крыс, Харченко В. С. (2015)
Ye Y. - Nerve Growth Factor Homology in the Nerve Regeneration-Conditioned Fluid of Rabbits and Rats, Li Q. F., Li L. (2015)
Taherianfard M. - Effects of Bisphenol A and Learning on the Distribution of GABAAα1 Receptors in the Rat Hippocampus and Prefrontal Cortex, Taci A. A. (2015)
Li B. - Status Epilepticus-Related Hippocampal Injury in the Immature Rat Brain, Yang L., Zhou H., Sun R. (2015)
Gunduz O. - Effect of Activation of the Glt-1 Transporter by a Beta-Lactam Antibiotic on Serotonin-Induced Scratching Behavior in Mice, Topuz R. D., Todurga Z. G., Duvan K., Karadag C. H., Ulugol A. (2015)
Ibironke G. F. - Effects of the Extract of Calophyllum Inophyllum on Behavioral Indices in Rodents, Ugege O. G. (2015)
Vyšata O. - Linear and Nonlinear EEG Synchronization in Alzheimer’s Disease, Vališ M., Procházka A., Rusina R., Pazdera L. (2015)
Соболев В. И. - Частотная зависимость параметров М-ответа переднеберцовой мышцы крыс в норме и при экспериментальных гипертиреоидизме и гиперкортицизме, Труш В. В., Литвяк К. А., Морозова И. Н. (2015)
Горковенко А. В. - Гістерезисні властивості ЕМГ-активності м’язів плечового пояса і плеча при розвитку ізометричних зусиль різного напрямку рукою людини, Легедза О. В., Верещака І. В., Дорновський М., Костюков О. І. (2015)
Magura I. S. - Potassium Channels and Signal Transduction Pathways in Neurons, Bogdanova N. A., Dolgaya E. V. (2015)
Иванова С. Ю. - Подавление ГАМК-эргической синаптической передачи азидином как возможный механизм его побочного судорожного действия, Николаенко Л. М., Сторожук М. В. (2015)
Васильев Р. Г. - Влияние мультипотентных стволовых клеток – производных нервного гребня на регенерацию поврежденных периферических нервов у мышей, Родниченко А. Е., Шамало С. Н., Демидчук А. С., Лабунец И. Ф., Чайковский Ю. Б., Бутенко Г. М. (2015)
Шило А. В. - Динамика электрографических показателей у крыс и хомячков при выходе из искусственного и естественного гипометаболических состояний (2015)
Рефераты (2015)
Хоменко О. - Українознавство "воюючої України" в просторі інтелектуальних викликів сучасності (2017)
Фігурний Ю. - Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки (2017)
Краснодемська І. - Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014—2016 рр.) (2017)
Баран В. - Давній Галич — етнокультурний центр середньовічної України (2017)
Паламарчук Н. - Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби (2017)
Ворончук І. - Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект та актуальні проблеми (2017)
Янюк І. - Діяльність кооперативного банку "Земля" (1907—1939 рр.): джерельна база дослідження проблеми (2017)
Губський С. - Він вірив, що Україна буде вільною (До 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича) (2017)
Шакурова O. - Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки ХХ ст. — 1991 р.) (2017)
Газізова О. - Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991—2017 рр.) (2017)
Гула О. - Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект (2017)
Мацьків Т. - Мова та ідентичність: український вимір (2017)
Осадча Н. - Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу (2017)
Соболєва О. - Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня, Овсіюк О., Полек T. (2017)
Ціпко A. - Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики (2017)
Полек Т. - Вижити у звільненому місті, або Iсторія в деталях (2017)
Чирков О. - Відзначення 90-річчя Володимира Барана у Науково-дослідному інституті українознавства, Фігурний Ю., Толочко Д. (2017)
Тимошик М. - Америка українознавча (2017)
Десять років із пам’яттю про Анатолія Погрібного (2017)
Шинкарик Ю. - Свято друкованого слова (2017)
Губський С. - Вшанування героїв Базару (2017)
Cодержание (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Коченов А. В. - Характеристики возбудимости гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря как основа выбора параметров реабилитационной электростимуляции: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2015)
Єгорова О. В. - Вплив агоністів μ-опіоїдних рецепторів на кальцієві канали P-типу в нейронах Пуркін’є мозочка щурів, Фісюнов О. І., Кришталь О. О. (2015)
Yang J. Y. - Caffeine Suppresses GABA Receptor-Mediated Current in Rat Primary Sensory Neurons Via Inhibition of Intracellular Phosphodiesterase, Yang G., Ren J., Zhao J., Li Sh. (2015)
Тирас Н. Р. - Изменения моторной асимметрии золотых рыбок, связанные с адаптацией к вестибулярной стимуляции и аппликацией бета-амилоида на маутнеровские нейроны, Пенькова Н. А., Безгина Е. Н., Алилова Г. А., Мошков Д. А. (2015)
Baghbanzadeh A. - Involvement of Central β-Adrenergic Circuitry in Food and Water Intake in Chickens, Hamidiya Z., Geranmayeh M. H. (2015)
Nemati Z. - Effect of a Hydroalcoholic Extract of Rosa сanina Flowers on Anxiety in Rats, Komaki A., Shahidi S., Sarihi A. (2015)
Tomasevic-Todorovic S. - Auditory Event-Related P300 Potentials in Rheumatoid Arthritis Patients, Boskovic K., Filipovic D., Milekic B., Grajic M., Hanna F. (2015)
Davoodi R. - Dissociation Between Attention and Consciousness During a Novel Task: an ERP Study, Moradi M. H., Yoonessi A. (2015)
Kim S. M. - Prognostic Value of Electrophysiological Parameters for the Recovery of Motor Functions in Stroke Patients, Kim J. H., Kim B. R., Hyun Ch. W., Han E. Yo. (2015)
Xiang J. - Long-Term Video Electroencephalography and Electrocorticography in Temporal Lobe Epilepsy-Related Surgery, Jiang Yu. (2015)
Денисенко О. В. - Два типи епілептиформної активності, індукованої у щурів повторними введеннями пікротоксину в субконвульсивних дозах, Шандра О. А. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Пов’язані зі старінням особливості розподілу основного білка мієліну в структурах головного мозку піщанок, Жданкін А. Є., Ушакова Г. О. (2015)
Зяблицев С. В. - Влияние модификаций функционального состояния центральной холинергической системы на степень неврологического дефицита при черепно-мозговой травме, Худолей С. А., Судиловская Ю. Л., Стрельченко Ю. И. (2015)
Рефераты (2015)
Смерницький Д. В. - Науково-технічна діяльність: деякі питання інформаційного забезпечення (2016)
Циганов О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Филь Р. С. - Державне стимулювання винахідництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення, Филь С. П. (2016)
Євтушик О. В. - Вітчизняний прогресивний досвід та європейські стандарти у сфері професійної безпеки та здоров’я, Клапцов Ю. В. (2016)
Борисенко І. І. - Підвищення ефективності стеганографічного алгоритму на основі теорії графів (2016)
Журавель В. В. - Принципы, использованные при проектировании программного обеспечения проверки целостности информации в цифровых фонограммах (2016)
Харина Ю. А. - Порівняльний огляд сучасних стандартів цифрового транкінгового радіозв’язку (2016)
Гунченко Ю. О. - Дослідження і реорганізація структури цифрового об’єкта діагностування на основі граф-моделі, Лєнков Є. С., Чешун В. М., Прокопчук С. О. (2016)
Лєнков С. В. - Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи, Джулій В. М., Муляр І. В. (2016)
Огнєвий О. В. - Методи організації інформації в інформаційно-аналітичних системах, Огнева А. М., Зайцев Д. В., Банзак О. В. (2016)
Неня О. В. - Імітатори запаху наркотичних речовин та контейнери для них, Вересенко Ю. В. (2016)
Кобець М. В. - Технічні засоби пошуку в правоохоронній діяльності (2016)
Бакал В. П. - Проектування сигнального одягу для захисту поліцейських на дорогах, Александров М. Є. (2016)
Диких О. В. - Розроблення кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів на транспортних засобах МВС України, Приходько В. І., Александров М. Є. (2016)
Заїчко К. В. - Адаптація методів прийняття рішень при виборі матеріалів та компонентів різного функціонального призначення, Долгов М. А. (2016)
Евдокимова О. В. - Влияние количества связки из ВН65 на триботехнические свойства композита на основе SіC(WC), Данилов А. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Рибальський О. В. - Експериментальна перевірка придатності програмної системи прискореного пошуку фігурантів у голосовій базі даних великого обсягу, Соловйов В. І., Журавель В. В. (2015)
Буран В. В. - Сучасні тенденції програмного аналізу відеоданих (2015)
Заїчко К .В. - Аспекти безпечної роботи при користуванні нелінійним локатором (2015)
Смерницький Д. В. - Інноваційна діяльність: аспекти правового регулювання (2015)
Хімічева Г. І. - Аналіз передумов застосування стандартів ISO 9001:2015 та ISO/IEC 27000:2009 в органах державного управління інтелектуальної власності, Зенкін М. А., Филь С. П. (2015)
Мусієнко Д. І. - Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу (2015)
Скоробагатько М. А. - Особливості забезпечення підготовки службових собак кінологічних підрозділів ОВС України при постановці на запах вибухових речовин, Кучинський Ю. Д. (2015)
Филь Р. С. - Засади проектування механічної частини маніпуляторів мобільних роботів для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2015)
Наскалов О. В. - Новітні технічні засоби для спеціальних підрозділів поліції: трап штурмовий (2015)
Вихідні дані (2015)
Безверхий К. В. - Розвиток завдань інтегрованої звітності суб'єктів господарювання (2017)
Вакульчик О. М. - Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України), Пасічник К. С. (2017)
Воськало В. І. - Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства, Грицай О. І. (2017)
Касич А. О. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками, Циган Р. М. (2017)
Кузнецова С. О. - Формування обліково-аналітичного забезпечення калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту, Тиханська І. О. (2017)
Наберухін В. А. - Стан обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в аграрній сфері (2017)
Правдюк Н. Л. - Необхідність оцінки якості фінансової звітності, Плахтій Т. Ф. (2017)
Чік М. Ю. - Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів (2017)
Жураковська І. В. - Загальна система оподаткування фізичних осіб–підприємців: стан та перспективи, Чудовець В. В. (2017)
Іванова А. І. - Адаптація зарубіжного досвіду з формування ефективної системи державного фінансового контролю (2017)
Маринюк Л. В. - Методи та інструменти системи ціноутворення банків (2017)
Одінцов М. М. - Оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та його впливу на економічне зростання регіону, Одінцова Т. М. (2017)
Олійник-Данн О. О. - Розвиток фінансової системи та моделі фінансування сільськогосподарських підприємств: досвід США (2017)
Полчанов А. Ю. - Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України (2017)
Потійко С. В. - Розвиток аграрного страхування в умовах євроінтеграції (2017)
Содома Р. І. - Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства, Східницька Г. В. (2017)
Трусова Н. В. - Структура сукупного фінансового потенціалу сільського господарства: регіональний аспект (2017)
Халімон Т. М. - Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2017)
Шірінян Л. В. - Активність банківських установ на страховому ринку України, Багацька К. В., Климаш Н. І. (2017)
Бондар Ю. В. - Розвиток підходів до трактування сутності та ролі документування в аудиті (2017)
Дем'яненко Т. Є. - Внутрішній аудит в сільськогосподарських підприємствах: організаційно-управлінський аспект (2017)
Танасієва М. М. - Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів (2017)
Відомська З. О. - Методичні підходи до визначення ефективності виробництва пшениці (2017)
Жук В. М. - Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект (2017)
Терехов Є. В. - Оцінювання рішень щодо планування технологічних об'єктів відкритої гірничої розробки за критеріями землезбереження, Мормуль Т. М. (2017)
Smernitsky D. V. - The research developments of the state research institute of Ukraine as an element of the ensuring of quality of practical activities of the organs of internal affairs, Kuchinsky Y. D. (2015)
Бакал В. П. - Зарубіжний досвід речового забезпечення працівників правоохоронних органів, Барсукова О. В. (2015)
Журавель В. В. - Особенности формирования фонограмм, записанных с телефонных каналов (2015)
Филь С. П. - Гармонізація прав працівників на справедливі умови праці відповідно до законодавства країн-членів Європейського Союзу, Клапцов Ю. В. (2015)
Мусієнко Д. І. - Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу (2015)
Скоробагатько М. А. - Сучасні можливості вдосконалення технічного забезпечення проведення динамічних випробувань під час виконання судово-балістичних досліджень, Вересенко Ю. В. (2015)
Филь Р. С. - Методи кримінального деблокування дверей, механічних замків, механізмів секретності та способи протидії їм (2015)
Диких О. В. - Підсумки проведення визначально відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів, Приходько В. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Сидоренко О. О. - Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов формування сучасної правової системи (2017)
Терела Г. В. - Залучення профспілок до здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в Україні у 1917 – 1921 роках (2017)
Поклонська О. І. - Правові гарантії журналістської діяльності (2017)
Надьон В. В. - Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект) (2017)
Янишен В. П. - Закон України " Про споживче кредитування ": нові стандарти захисту прав позичальників (2017)
Філатова Н. Ю. - Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Ходико Ю. Є. - Поняття речі в контексті визначення об’єкта речового правовідношення (2017)
Петрофанова К. Р. - Порівняльна характеристика електронних, готівкових та безготівкових грошей (2017)
Ваштарева Є. А. - Кондикція і віндикація у римському праві (2017)
Ляшевська Л. І. - До питання співвідношення самоохорони і самозахисту права власності в Україні (2017)
Колосов Р. В. - Правова природа корпоративних відносин та їх місце в правовій системі України (2017)
Вакім В. Е. - Базові чинники законотворення в сфері формування спеціальних режимів інноваційної діяльності (2017)
Корнієнко Г. С. - Правове регулювання набуття права власності на земельні ділянки для ведення фермерського господарства в Україні (2017)
Панченко В. В. - Організаційно-правове забезпечення інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України (2017)
Шарапова С. В. - Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського призначення (2017)
Самсонова Я. О. - Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання виробництва органічної продукції (2017)
Гольонко Р. А. - Поняття та особливості правової охорони біосферних заповідників в Україні (2017)
Пономаренко О. О. - Природні заповідники як об’єкти еколого-правового заповідання (2017)
Клімова С. М. - Особливості діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері публічних фінансів (2017)
Pudelka J. - Offentlich-rechtliche vertrage als grundlage der entstehung, anderung und beendigung von rechtsverhaltnissen unter berucksichtigung des steuerrechts (2017)
Головкін Б. М. - Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях (2017)
Яремчук В. О. - Організація залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Сергєєва Л. М. - Складові механізму забезпечення прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, Сергєєв А. А. (2017)
Підкуркова І. В. - Використання соціологічних методів у дослідженні роботи суду (2017)
Лейба О. А. - Алогізми у кримінальному процесуальному законодавстві (2017)
Яковюк І. В. - Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері, Орловський Р. Р. (2017)
Чернявський А. Л. - Принципи та умови застосування контрзаходів у сучасному міжнародному праві (2017)
Nwocha M. E. - Tax evasion and the law in Nigeria (2017)
Вихідні дані (2017)
Бакланова Н. М. - Наукове осмислення образності слова під час вивчення культурології (2017)
Дубрівна А. П. - Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) (2017)
Куриленко І. А. - Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури (2017)
Дяченко М. В. - Тема людської долі в етичній філософії Сенеки (2017)
Панков Г. Д. - Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту (2017)
Попова П. О. - Ідеал святості в контексті молитовної культури православ’я (2017)
Савченко А. А. - Інформація та культура людини в соціокультурному просторі (2017)
Порхун Т. С. - Взаємозв’язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур (2017)
Складановська М. Г. - Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності (2017)
Шуляков І. М. - Міжкультурна взаємодія та її види (2017)
Шумлянська Н. В. - Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації (2017)
Гуріна А. В. - Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції (2017)
Тимофеєнко А. В. - Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості (2017)
Яріко М. О. - Філософія інклюзивного туризму (2017)
Bragina T. M. - The Application of Hermeneutical Method in C. Geertz’s Interpretive Anthropology, Bragin U. A. (2017)
Данник К. О. - Образотворче мистецтво вірмен в українському культурному просторі: персоналії та взаємозв’язки (2017)
Шемет Л. В. - Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. (2017)
Єрьомін В. Ю. - Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять (2017)
Божко Л. Д. - Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку (2017)
Денисюк Ж. З. - Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства (2017)
Новікова Г. Ю. - Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі (2017)
Фененко А. О. - Засоби віртуальної музеалізації в межах локальних комунікативних практик та просторі всесвітньої павутини (концепція web 1.0) (2017)
Шейко В. М. - Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин (2017)
Балабушка В. А. - Спадкоємність слов’яно-українських традицій сіверян в оригінальному письменстві середньовічної Русі (2017)
Березінська О. В. - Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку української культури: через історію до сучасності (2017)
Дульська О. В. - Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А. С. Макаренка (2017)
Наколонко І. М. - Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України (2017)
Щербань А. Л. - Орнаментознавчі ініціативи 1920 рр. щодо кераміки Лівобережної України (2017)
Гродська Е. Б. - Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості (2017)
Плюта О. П. - Українська кухня в сучасному суспільстві (2017)
Содержание (2016)
Костецкий Ю. В. - Исследование эффективности процесса флотации неметаллических включений твердыми частицами, Мач А. В. (2016)
Поливода В. В. - Задачі оптимізації управління виробництвом хлібопродуктів із заданими властивостями, Рудакова Г. В., Поливода О. В. (2016)
Сухомлин Р. А. - Определение гранулометрического состава материала в потоке воздуха с использованием диаграмм Пуанкаре, Михалев А. И., Гуда А. И., Прядко Н. С., Терновая Е. В. (2016)
Дегтярев Д. А. - Собственные частоты колебаний лопасти вертикально-осевых ветроустановок, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2016)
Журавлёв В. Н. - Влияние длительности окна анализа на точность оценки спектров зубчатых передач ГТД, Критская Т. В., Папчёнков А. В. (2016)
Забула Г. В. - Методы и средства повышения временной эффективности структур данных (2016)
Кириченко Л. О. - Использование вейвлет-характеристик временных рядов в экспертной системе, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2016)
Клименко С. В. - Математическое обоснование работоспособности новой методики тестирования темперамента, Огоренко В. В., Халипова В. Д. (2016)
Novitstky I. V. - Adaptive system of controlling the coarse crushing process, Us A. M. (2016)
Островська К. Ю. - Розробка системи інтеграції Інтернет-контенту для дослідження конкурентного середовища ринку праці, Стовпченко І. В., Андрєєв А. І. (2016)
Троценко Э. А. - Система управления БНТС в дистанционном режиме при помощи жестов, Миняйло Н. А., Икол С. А., Веропотвелян П. Н. (2016)
Балакин В. Ф. - Усовершенствование методики и разработка программного обеспечения расчета маршрутов и технологических карт производства труб оправочным волочением, Соловьева И. А., Николаенко Ю. Н., Байримов А. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Параметрическая идентификация виброактивности механизма удержания стержня оправки прошивного стана (2016)
Дорош Н. Л. - Надбудова MS Excel для дослідження часових рядів (2016)
Алексеев А. М. - Структурно - параметрическая идентификация нелинейных динамических процессов на основе алгоритмов глобальной и локальной оптимизации, Мацюк С. М. (2016)
Деревянко А. И. - Математическая модель процесса термического разрушения кусков агломерата (2016)
Содержание (2017)
Баюл К. В. - Разработка метода оценки влияния конфигурации формующих элементов валковых прессов на упругое последействие в брикетах, Худяков А. Ю., Ващенко С. В., Солодкая Н. А. (2017)
Бойченко Б. М. - Параметризация процесса выплавки стали в кислородном конверторе, Низяев К. Г., Стоянов А. Н., Молчанов Л. С., Синегин Е. В. (2017)
Поляков М. А. - Теоретико-множественные модели функциональных структур систем когнитивного управления (2017)
Velikonskaya N. M. - Physical and chemical study of leaching process of germanium from ASH waste, Nikolenko N. V., Khrutskaya Yu. D., Velichko V. V. (2017)
Клименко Л. П. - Усовершенствование технологии литья заготовок гильз цилиндров ДВС с повышенной износостойкостью, Гожий А. П., Андреев В. И., Прищепов О. Ф., Случак А. Ю., Шугай В. В. (2017)
Лю Джи Чанг - Эффективная технология при использовании новой кислородно - конвертерной фурмы, Лю Тяньи, Величко А. Г. (2017)
Федорович А. И. - Классификация многопараметрических объектов по экспериментальным данным (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационно-инвестиционные направления развития и совершенствования технологических схем производства рафинированных марганцевых ферросплавов, Лю Ли, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Замковой О. В., Харламов В. Ю. (2017)
Балакин В. Ф. - Развитие метода расчета величины площади контакта металла трубы с ручьем калибра в мгновенном очаге деформации станов ХПТ, Пилипенко С. В. (2017)
Гвоздева И. М. - Анализ температурных режимов судовых дизель-генераторных установок в длительной эксплуатации, Демиров В. В. (2017)
Кирия Р. В. - Определение показателей надежности става ленточного конвейера, Смирнов А. Н. (2017)
Михалев А. И. - Оценка возможности замены испытаний космического аппарата на стойкость к акустическим нагрузкам испытаниями широкополосной вибрацией, Алпатов А. П., Гуда А. И., Сухомлин Р. А. (2017)
Островська К. Ю. - Розробка фаззи-моделі для оцінки впливу факторів процесу на властивості самовідновлених окатишів (2017)
Соловей М. О. - Дослідження фізичних властивостей асинхронного двигуна засобами COMSOL Multiphysics, Селівьорстова Т. В. (2017)
Гнатушенко В. В. - Дослідження впливу виду структурного елементу на ефективність розпізнавання об’єктів забудови на аерокосмічних зображеннях, Кавац О. О., Кавац Ю. В. (2017)
Огнев’юк Г. З. - Семантичне значення терміна "правова визначеність" (2017)
Корнієнко П. С. - Конституційний контроль у системі конституційної правозахисної діяльності в Україні (2017)
Бринзанська О. В. - Правова оцінка визнання особою вини у кримінальному провадженні (2017)
Раєцька Л. В. - Детермінація трудової експлуатації дітей в Україні, Оропай О. О. (2017)
Провоторов О. П. - Правова природа заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за законодавством України (2017)
Макарчук Д. І. - Щодо поняття кримінального правопорушення у доктрині та законодавстві про кримінальну відповідальність ФРН (2017)
Беспаль О. Л. - Детермінанти насильства в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей на макрорівні (2017)
Брящей Р. І. - Кримінально-правова характеристика об’єкта терористичного акту, Чорний О. М. (2017)
Короєд С. О. - Врегулювання спору як самостійне завдання цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України: вплив інституту врегулювання спору за участю судді на ефективністьцивільного процесу (2017)
Ятченко Є. О. - Особливості підстадії звернення рішення до виконання (2017)
Бабаскін А. Ю. - Щодо фідуціарності та алеоторності кредитного договору за цивільним законодавством України (2017)
Фурса Є. Є. - Цивільний процес з іноземним елементом: науковий аналіз проекту Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Ткаченко М. О. - Зміни у позові, мирова угода та судове рішення: переваги і недоліки (2017)
Сказко І. Р. - Проблеми забезпечення екологічної безпеки при використанні земель оборони (2017)
Строкач І. І. - Виконавчий напис нотаріуса: законодавчі проблеми регламентації взаємодії нотаріуса і виконавця відповідно щодо процедури його вчинення та виконання даного виконавчого документа (2017)
Фелді О. В. - Деякі питання судової практики наслідків неучасті третіх осіб у цивільному процесі (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Приєднання Європейського Союзу до Конвенції з прав людини: правова позиція Суду (2017)
Янишин Б. - Східногалицьке шкільництво автономічної доби у вибраній польській історіографії (2017)
Драган В. - Соціально-економічне становище Дрогобицького повіту в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: за матеріалами сюжетної лінії художніх творів Стефана Коваліва (2017)
Тельвак В. - Школа чи театр? Культурна політика на Східногалицьких землях на початку ХХ століття в дискусіях української інтелігенції (2017)
Галик В. - Участь дрогобицьких юристів єврейського походження у розв’язанні особистих та юридичному врегулюванні родинних проблем Івана Франка (за матеріалами листів Сальо Ґайнсберґа, Ісаака Тіґермана та Ізидора Ляутербаха до українського вченого) (2017)
Федьков О. - Соціал-демократичний рух у північному Лівобережжі України та в суміжних регіонах Білорусі в 1905 – 1907 рр. (2017)
Галів М. - Етнорелігійний конфлікт у школах Борислава 1909 – 1910 рр.: витоки і наслідки, Хомич Л. (2017)
Білобровець О. - Польська суспільно-політична думка в Україні щодо політики галицьких партій у вирішенні польського питання (1914 – 1916 рр.) (2017)
Фуртій В. - Туристика Підкарпатської Русі 1918 – 1938 рр. (2017)
Лазорак Б. - Банківська справа Дрогобича у 1919 – 1939 рр. та особливості ринку капіталовкладень національних громад (2017)
Футала В. - Національна політика Польщі на західних землях України у 1920 – 1930-х рр.: сучасне українське бачення (2017)
Ільницький В. - Документи польської поліції про громадсько-політичні погляди українських і єврейських учителів Дрогобицького повіту (1925), Галів М. (2017)
Гриневич Т. - Націонал-демократичний рух та національне питання у ІІ Речі Посполитій (2017)
Медвідь О. - Посольські виступи Дмитра Палієва у парламенті Другої Речі Посполитої (2017)
Батюк Т. - "Не гасіть світла!": освітня політика Другої Речі Посполитої в публіцистиці Мирона Кордуби (2017)
Наконечний В. - Русинська спільнота міжвоєнної Польщі у висвітленні "Нашого Лемка" (2017)
Бистра М. - Образ радянського вчителя у періодичних виданнях України кінця 1930-х рр. на прикладі газети "Більшовицька правда" (2017)
Галів М. - Радянізація системи професійної освіти на Дрогобиччині (1939 – 1941), Дробчак Я. (2017)
Попп Р. - Населення Дрогобича у 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: етнодемографічна характеристика, Походжай О. (2017)
Касьнова Н. - Особливості адаптації організовано переміщеного населення в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) (2017)
Галів М. - Польські професійні школи на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944), Огар А. (2017)
Вурловська М. - Нацистський терор проти євреїв Дрогобича (історія родини Дрімерів) (2017)
Прокопов В. - Хвороби та їх лікування в житті українських повстанців Закерзоння (1944 – 1947 рр.) (2017)
Ільницький В. - Боротьба радянської адміністрації проти українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН засобами колективізації (1945 – 1952) (2017)
Пестрикова О. - Формування та еволюція образу Богдана Хмельницького у творчості Людвіка Кубалі (2017)
Священко З. - Початок боротьби за нафту в районі Перської затоки (2017)
Андрейко В. - Чеська і Словацька республіки в системі відносин країн Вишеградської четвірки "V4" (2017)
Годя І. - Міжнародний тероризм як фактор негативного впливу на туризм (2017)
Романуха О. - Становлення та розвиток української діаспори в Російській Федерації (1991 – 2017) (2017)
Галик В. - "Дрогобич – місто Івана Франка" – нове франкознавче видання у Дрогобичі (2017)
Содержание (2017)
Адоньєв Є. О. - Визначення та аналіз параболічної поверхні балюби (БПП), Верещага В. М. (2017)
Ахметшина Л. Г. - Сегментация слабоконтрастных изображений на основе преобразования нечеткой функции принадлежности, Егоров А. А., Ахметшин К. А. (2017)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання узагальненої крайової задачі Неймана теплообміну порожнього кусково-однорідного циліндра (2017)
Ivon A. I. - Software for determining linear resistance limiting the barrier current in varistor materials, Ivon Y. A., Lavrov R. I. (2017)
Ivon A. I. - Digitization of oscillograms by raster images for rising of accuracy at signal parameters determination, Istushkin V. F. (2017)
Ковальов Д. К. - Комп’ютерна система для зчитування друкованого тексту та його коригування, Вовк С. М. (2017)
Крохин В. В. - Исследование устойчивости методов выбора оптимальной модели множественной линейной регрессии в случае, когда независимые переменные являются квазиколлинеарными (2017)
Litvinov A. A. - On a frame-based language used for software modeling (2017)
Litvinov А. А. - On formalization of integrative computer-aided language learning system scenario (2017)
Матвєєва Н. О. - Розпізнавання візуальних образів сигналів за допомогою нейронної мережі, Лазоренко Ю. В. (2017)
Pashchenko V. O. - The theoretical basis of the informational technology of nonstationary electromagnetic testing for orthotropic dissipative composites (2017)
Пономарев И. В. - Особенности разработки сайта с помощью Asp. net MVC Framework, Чухало А. Р. (2017)
Прокопчук О. М. - Комп’ютерна система стереозору для візуального визначення відстаней до об’єктів, Вовк С. М. (2017)
Спірінцев В. В. - Фреймворк на базі мови програмування Scala для створення restful web-сервісів, Кушка А. А. (2017)
Спірінцев Д. В. - Методи геометричного моделювання та візуалізації цифрової моделі рельєфу, Найдиш А. В. (2017)
Spirintseva О. V. - Factor analysis for multispectral raster images processing (2017)
Стародубцев О. Л. - Дослідження нейронних мереж для ідентифікації сигналів вихорострумової дефектоскопії (2017)
Твердоступ Н. И. - Анализ F-метра с управляемой чувствительностью к приращению реактанса индуктивного датчика (2017)
Тонкошкур О. С. - Алгоритм обробки даних кінетики відгуку резистивного газового сенсору на основі моделі розтягнутої експоненціальної функції, Повзло Є. Л. (2017)
Хандецький В. С. - Оптимізація топології ядра комп’ютерної мережі OSPF на основі неявного балансування навантаження (2017)
Морозов О. С. - Автоматизована експериментальна установка для дослідження кінетики фотолюмінесценції при імпульсному збудженні, Коваленко О. В., Буланий М. Ф. (2017)
Karpenko N. V. - The features of programming teaching at the university, Martynovych L. Y. (2017)
Sivtsov D. P. - Using the negative impedance converter in device for quality testing of laser welding, Khandetsky V. S. (2017)
Данилов В. Я. - Застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання зображень вибірки CIFAR-10, Данілов В. Я., Краснощок І. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967-2017), Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В., Делятинський Р. І. (2017)
Боцюрко В. І. - Професор А. А. Гарагашян – вірменин за національністю, українець за духом (2017)
Власенко М. В. - Арфа комбі при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідеміями, Кривов’яз Ю. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Тактика ведення вузлових захворювань щитовидної залози в дорослих у клініці ендокринолога, Марусин О. В., Вацеба Т. С., Рибчак Л. В. (2017)
Вацеба Т. С. - Значення цитокінового дисбалансу у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз, Скрипник Н. В., Дідушко О. М. (2017)
Костіцька І. О. - Принципи корекції гіподинамії у хворих на метаболічний синдром, Шевчук М. В., Скрипник Н. В., Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Петровська І. Н. (2017)
Николишин Л. В. - Аналіз показників NO-синтазної системи міокарда та печинки щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією, Воронич-Семченко Н. М., Гуранич Т. В., Сторожук Н. С., Семченко В. А. (2017)
Оринчак М. А. - Несприятливі чинники перебігу хронічної хвороби нирок: ендокринопатії, Гаман І. О., Артеменко Н. Р., Човганюк О. С., Кочержат О. І., Кобринська О. Я. (2017)
Ромаш І. Р. - Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками, Винник М. І. (2017)
Якубовська І. О. - Нейроендокринні аспекти застосування аналогів гормону тимусу (2017)
Поясник I. М. - Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень, Гриб В. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Рудник В. Т. (2017)
Дідушко О. М. - Сучасні погляди на первинний гіпотиреоз в світлі концепції кардіоваскулярного ризику (огляд літератури), Cкрипник Н. В., Боцюрко В. І., Костіцька І. О., Чернявська І. В., Марусин О. В., Вацеба Т. С. (2017)
Чернявська І. В. - Цукровий діабет-епідемія ХХІ століття (огляд літератури), Скрипник Н. В., Боцюрко В. І., Дідушко О. М. (2017)
НЕКРОЛОГ (2017)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (2017)
Зварич І. Т. - Сучасні підходи до методології управління проектами сталого розвитку регіону у контексті безперервної освіти державних службовців, Зварич О. І. (2017)
Aroshidze P. - Export problems of nationally produced goods in the terms of deep and comprehensive free trade area with the EU: Georgia case study, Mamuladze G., Serzhanov V. (2017)
Баула О. В. - Стратегії управління маркетингом відносин як основа розвитку корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2017)
Дудко П. М. - Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації, Ніфатова О. М. (2017)
Кулак Н. В. - Методичні засади управління конкурентними перевагами підприємства, Гутак Р. А. (2017)
Нижник О. В. - Особливості формування та підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в контексті інтеграційних процесів функціонування (2017)
Тимченко О. П. - Оцінювання ефективності розвитку енергорозподільчих підприємств на основі методів лінійного програмування (2017)
Давуд А. Д. - Аналіз зарубіжного досвіду впливу економічних важелів на розвиток інноваційного середовища (2017)
Петренко Н. О. - Розвиток системи державного інвестування аграрного сектору за умов відкритої комунікативної економіки (2017)
Ренбілас Р. - Моделювання економіко-інвестиційного взаємовпливу в сучасних умовах розвитку (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вступне слово ректора (2015)
Куцик П. О. - Бізнес-модель компанії та її відображення у корпоративній звітності (2015)
Герасименко Т. О. - Розробка стратегії розвитку підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Міценко Н. Г. - Адаптація як стратегічний вектор управління підприємством в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Федишин М. І. (2015)
Височин І. В. - Логістика як фактор розвитку підприємств електронної торгівлі (2015)
Гончар О. І. - Клієнтоорієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства (2015)
Білявський В. М. - Розробка клієнтоорієнтованої стратегії обслуговування споживачів підприємства (2015)
Заярна Н. М. - Інноваційна стратегія модернізації матеріально-технічного потенціалу торговельного підприємства як складова антикризового управління його розвитком, Нечесанов М. Ю., Марчук А. Ю. (2015)
Олексин С. М. - Реінжиніринг у логістичних бізнес-процесах підприємств оптової торгівлі (2015)
Хомицький А. І. - Організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємств оптової торгівлі (2015)
Явтуховська І. В. - Аналіз та узагальнення факторів, що впливають на величину вартості підприємства (2015)
Барна М. Ю. - Теоретичні аспекти формування механізму державного регулювання готельно-ресторанного бізнесу, Микитин Х. З. (2015)
Артус М. М. - Необхідність оперативного регулювання цін на товари у роздрібній торгівлі та напрями його вдосконалення, Куцик В. І., Хижа Н. М. (2015)
Васильців Т. Г. - Теоретичні засади формування фінансово-економічного механізму розвитку аграрного сектору економіки, Антонюк Т. Я., Антонюк Г. Я. (2015)
Гальків Л. І. - До питання управління економічною безпекою соціальних систем, Крамченко Р. А. (2015)
Гринкевич С. С. - Структура факторів формування, розвитку і використання трудового потенціалу України та напрями підвищення ефективності її державного регулювання, Лупак Р. Л., Ціцяла А. С. (2015)
Куцик В. І. - Інноваційне партнерство в умовах децентралізації інноваційних систем, Кліпкова О. І. (2015)
Микитюк П. П. - Оцінка та аналіз фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства України, Саранюк А. Ю. (2015)
Шарко М. В. - Формализация параметров ценностно-ориентированного управления развитием промышленного производства (2015)
Гупало О. Г. - Формування системи соціального захисту населення в Україні та напрями її вдосконалення, Жук О. Б. (2015)
Лазутіна Л. О. - Роль державного регулювання та підтримки у розвитку фінансового забезпечення соціальної сфери сільських територій (2015)
Куклишин О. І. - Маркетингові підходи на сучасному роздрібному ринку лікарських засобів в Україні: перспективи та проблеми (2015)
Осінська О. Б. - Механізм державного регулювання у межах соціально-орієнтованої ринкової економіки (2015)
Пушкар Г. О. - Ринок інтер’єрного текстилю в Україні: проблеми формування та розвитку, Семак Б. Б., Семак Б. Д. (2015)
Головацька С. І. - Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України, Бурдейна Л. В. (2015)
Головацька С. І. - Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат пдприємства, Хаймьонова Н. С. (2015)
Левкович А. В. - Облік і контроль логістичних витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства (2015)
Муравський В. В. - Нейронні мережі в автоматизації обліку на підприємстві (2015)
Рибакова Л. П. - Засади управлінського обліку на підприємствах з виробництва цукру (2015)
Волотковская Ю. А. - Алгоритм оценки техногенного месторождения (2015)
Домбик О. М. - Облік спеціалізованих робочих активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу: організаційно-методичний аспект (2015)
Башнянин Г. І. - "Пастка бідності" та економічний орієнталізм, Шевчик Б. М. (2015)
Шевчик Б. М. - Ідея свободи та економічний орієнталізм (2015)
Копилюк О. І. - Роль банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки регіонів України, Музичка О. М., Баїк М. Я. (2015)
Білецька Н. В. - Теоретико-методологічний аспект фінансових інновацій на підприємстві, Лопатюк Р. І., Денисюк О. М., Даценко Г. В. (2015)
Черкасова С. В. - Наукові підходи до класифікації небанківських інституційних інвесторів (2015)
Костак З. Р. - Роль фінансово-економічної безпеки у стратегічному розвитку підприємницьких структур (2015)
Бучко І. Є. - Роль системи гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні банківської безпеки (2015)
Клепанчук О. Ю. - Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу (2015)
Мицак О. В. - Шляхи модернізації системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації в Україні, Осадчук Ю. В. (2015)
Іскра В. В. - Фактори формування оборотних коштів підприємств (2015)
Рубіш І. І. - Пріоритети державної політики регулювання інвестицій в перехідних економіках (2015)
Мізюк Б. М. - Побудова оперативної системи управління бізнес-процесами в торговельних підприємствах на базі ситуаційного підходу, Ярова І. М. (2015)
Олексин І. І. - Стратегічне управління біржовою діяльністю: організаційний аспект (2015)
Ясінська Ю. Р. - Корпоративна культура як основа формування іміджу та репутації підприємства (2015)
Рибчинська О. Р. - Використання енергоресурсів як чинник економічного розвитку (2015)
Содержание (2016)
Волковский О. С. - Анализ современных подходов к задаче автоматической генерации текста на естественном языке, Ковылин Е. Р. (2016)
Шулькевич Т. В. - Проблеми прогнозування негативних процесів різної природи, Селін Ю. М. (2016)
Данилов В. Я. - Вейвлет аналiз рядів валютних котирувань, Слюсар А. В., Гусєв О. А. (2016)
Худяков О. Ю. - Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності огрудкування агломераційних шихт, Бойко М. М., Полякова Н. В., Петренко В. І., Ващенко С. В., Баюл К. В. (2016)
Егоров А. П. - Моделирование многосвязных систем управления скоростным режимом прокатки на непрерывном мелкосортном стане, Зворыкин В. Б., Михалев А. И., Кузьменко М. Ю., Балакин В. Ф. (2016)
Strelkovskaya L. A. - Ship management internal combustion engines with regard to its technical state based theory of fuzzy sets (2016)
Кучеренко А. Е. - Аппроксимация момента инерции и поиск оптимальной формы Сечения стержня (2016)
Танцура Т. О. - Системні дослідження напружень в матеріалі шліфувального круга, Коробочка О. М., Білоус О. І. (2016)
Швачка А. И. - Приминение информационных технологий в теплоэнергетической модели домны и повышение ее энергоэффективности, Бородулин А. В., Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю., Довгополый Я. А. (2016)
Узлов К. І. - Обґрунтування вибору раціонального профілю прокату та ефективного матеріалу для виготовлення обв’язки вантажних вагонів, Мовчан О. В., Михайлова К. І. (2016)
Nechyporenko A. S. - Method of biomedical time series processing for pathology classification (2016)
Скалозуб В. В. - О построении обобщенных моделей планирования неоднородных транспортных потоков, Паник Л. А. (2016)
Тимошенко М. А. - Аналіз сучасних методів автоматизованого керування процесами збагачення залізної руди (2016)
Сіманенков А. Л. - Аналіз використання ПІДД2Д3-регуляторів в суднових енергетичних установках, Рожков С. О. (2016)
Бубликов Ю. А. - Анализ технологических особенностей и способов легирования стали азотом, Поляков Г. А., Подгорный С. Н., Селегей С. Н., Селегей А. Н. (2016)
Barsuk R. V. - Construction of the choice function of the preference solutions for the pellet burner, Ryadno O. A. (2016)
Селиверстова Т. В. - Компьютерное моделирование затвердевания блока цилиндрических заготовок из стали Р18Л в оболочковой форме, Селиверстов В. Ю. (2016)
Окороков В. Б. - Мифологика и деструкция научного и архаичного сознания (Нисхождение к истокам досократического мышления) (2016)
Сторожук С. В. - Вплив віртуальної реальності на самоактуалізацію тинейджерів: антропологічний вимір, Гоян І. М. (2016)
Скалацька О. В. - Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди (2016)
Тормахова А. М. - Становлення предметного поля сучасних візуальних досліджень (2016)
Khmil V. V. - Ambiguous janus of modern democracy (2016)
Danylova T. V. - The theory of civilizations through the lens of contemporary humanities (2016)
Кримець Л. В. - Мікрософія влади у контексті науково-освітнього простору (2016)
Халапсис А. В. - Чудеса и совершенство бытия: теологические корни научных концепций (2016)
Терешкун О. Ф. - Антична парадигма техніки (2016)
Генсіцький Ю. Д. - Формування медіаінфраструктури big data science в добу високої електроніки (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського