Петруха С. В. - Гармонізація системи технічного регулювання для аграрного сектору України в контексті локалізації кризових викликів та забезпечення сталого сільського розвитку (2017)
Горячківська І. В. - Вдосконалення матеріальних стимулів покращення лояльності персоналу з позицій економічної безпеки вищих навчальних закладів (2017)
Токар В. В. - Ісламські інструменти кредитування сільськогосподарських підприємств у системі забезпечення продовольчої безпеки регіонів України (2017)
Ганжала І. В. - Використання інноваційного маркетингу як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства, Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Європейський досвід підтримки малого бізнесу з позиції гармонізації сучасних економічних інтересів (2017)
Журба І. Є. - Економічна оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів Хмельницької області в нових умовах господарювання, Матюх С. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Основні засади капіталізації сфери міжнародного туризму в країнах з різним рівнем економічного розвитку (2017)
Яковенко О. В. - Розробка механізму зміцнення продовольчої безпеки України шляхом фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Коломицева О. В. - Розробка інвестиційної стратегії в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Андрушкевич Н. В. (2017)
Ткаченко Ю. В. - Засади реалізації глобального партнерства в рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в Черкаській області (2017)
Хомик О. Д. - Водні ресурси у формуванні регіональних господарських комплексів (на прикладі Чернігівської області) (2017)
Бондаренко В. М. - Вдосконалення системи управління водними ресурсами (2017)
Шуткевич С. П. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку плодово-ягідного підкомплексу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авторський покажчик (2017)
Щукін Б. М. - Реальний сектор як лідер національної економіки, Кондукоцова Н. В., Сорочинець Т. Г. (2017)
Лір В. Е. - Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку, Письменна У. Є. (2017)
Сотніченко О. А. - Фінансовий інструментарій регулювання товарообороту країни (2017)
Сухомлин Л. Є. - Макроекономічне планування підготовки фахівців (2017)
Жихор О. Б. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Більська О. В., Юхно І. Є. (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності з урахуванням різних форм господарювання (2017)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів і комунікацій в управлінні товарним асортиментом (2017)
Сіднєва Ж. К. - Економічні аспекти розвитку молочної промисловості України, Гмиря А. О. (2017)
Захарченко О. В. - Державна підтримка розвитку галузі рослинництва на сучасному етапі (2017)
Кириченко О. М. - Удосконалення організацією імпортних операцій в міжнародній діяльності фірми (2017)
Корсун А. С. - Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні (2017)
Стрільчук Ю. І. - Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку (2017)
Чукаєва І. К. - Інституціональне середовище функціонування та розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2017)
Гаврилко П. П. - Основні форми та методи державного регулювання економіки регіону (2017)
Демидова М. М. - Методична оцінка ефективності мотивації праці та задоволеності потреб працівників агропідприємств (2017)
Дудззяк О. А. - Вплив нетрадиційних джерел енергії та енергозбереження на розвиток сільських територій (2017)
Бодюк А. В. - Фіскалювання надрокористування (2017)
Важинський Ф. А. - Становлення інноваційної моделі розвитку сільських територій України (2017)
Васильчак С. В. - Реформа митної політики в процесі євроінтеграції, Соловій C. Б., Гринів Ю. О. (2017)
Предборський В. А. - Корпократія як потужна глобальна ланка тінізації суспільства (2017)
Білошапка В. А. - Оцінка бізнес-моделі та управління зростанням в умовах глобальної конкуренції (2017)
Кичко І. І. - Мотиваційні чинники підвищення якості освіти в Україні, Холодницька А. В. (2017)
Максименко А. В. - Офшорні центри як інструмент міжнародного податкового планування (2017)
Гавриленко Т. В. - Особливості трансформаційних процесів економіки України (2017)
Мельников О. В. - Розроблення механізму державного стимулювання сталого розвитку інформаційної сфери України із застосуванням методології функціонального моделювання (2017)
Яковченко В. С. - Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України (2017)
Бужин О. А. - Визначення ціни на засоби цивільного захисту, Швиденко А. В., Гора В. А., Землянський О. М. (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості сучасного стратегічного управління підприємством, Єрмакова О. М. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло, Галахов Є. М. (2017)
Закревська Л. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємств молочної промисловості з урахуванням їх потенційної спроможності (2017)
Бодюк А. В. - Геолого-вартісний аспект досліджень корисних копалин (2017)
Гаврилко П. П. - Базові орієнтири забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу, Колодійчук А. В. (2017)
Стасіневич С. А. - Біржові інструменти як ефективні засоби управління ціновими ризиками на аграрному ринку, Цегельна О. М., Пильтяй А. В. (2017)
Грек А. В. - До проблеми відтворення ресурсно-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Тітенко З. М. - Тенденції розвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни, Степасюк Л. М. (2017)
Демидова М. М. - Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах (2017)
Галаченко О. О. - Сучасний стан та регіональні особливості розвитку сфери санаторно-курортних послуг (2017)
Лалакулич М. Ю. - Державні програми розвитку економічної системи регіону, Важинський Ф. А. (2017)
Захарченко В. І. - Імперативи і орендна модель земельної реформи (з позицій україноцентризму та сталого розвитку) (2017)
Krylova A. - Development of the national economy ecosystem in conditions of technological transformation (2017)
Афтанділянц М. В. - Передумови та чинники кластеризації економіки України (2017)
Коваль О. В. - Сутність та особливості індустрії програмної продукції як специфічного об’єкта оподаткування (2017)
Предборський В. А. - Генетична суспільна спадковість та особливість кризової тіньової модернізації в Україні (2017)
Синенко О. І. - Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки (2017)
Гриджук Д. М. - Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку (2017)
Сірко А. В. - Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві (2017)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - До питання теоретичної оцінки державного і недержавного регулювання ринкової економіки (2017)
Блудова Т. В. - Вплив інновацій на економічну безпеку держави у розрізі машинобудівної галузі, Островська М. С. (2017)
Мусієнко В. Д. - Управління економічною безпекою суб’єкта господарювання в умовах інноваційного розвитку, Дмитрів А. В. (2017)
Малихіна О. М. - Теоретико-методологічні аспекти позиціонування будівельних проектів у форматі інноваційного провайдингу, Трач Р. В. (2017)
Гуштан Т. В. - Основні положення формування інформаційних ресурсів і комунікацій в категорійному менеджменті (2017)
Волошина Т. В. - Обгрунтування превентивних аналітичних інструментів у форматі ефективної санації будівельних підприємств (2017)
Гергі Д. С. - Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств (2017)
Коробська А. О. - Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення (2017)
Носенко Н. С. - Побудова функції витрат – практичне застосування, Осадча Г. Г. (2017)
Чуприна Ю. А. - Цільові пріоритети та формалізовані індикатори ідентифікації стратегічного розвитку стейкхолдерів будівництва (2017)
Ярмоленко Ю. О. - Методологічні підходи до економічної оцінки сталого розвитку аграрного виробництва (2017)
Галаченко О. О. - Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку ринку послуг санаторіїв (2017)
Кошель А. О. - Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням результатів їх масової оцінки (2017)
Олієвська М. Г. - Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку, Кумков Д. Л., Петруха С. В. (2017)
Мельник Т. М. - Конкурентноспроможність національних інноваційних систем у глобальному середовищі (2017)
Головкова Л. С. - Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки, Гриньох Н. В., Дяченко Л. А. (2017)
Копитко В. І. - Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України, Саксон Ю. О. (2017)
Божок Н. О. - Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту, Копитко О. В., Гаркуша І. М. (2017)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект (2017)
П’ятигорець Г. С. - Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах, Копцюх О. С. (2017)
Аберніхіна І. Г. - Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2017)
Тесленко Т. В. - Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог, Марценюк М. В. (2017)
Бобиль В. В. - Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції, П’ятигорець Г. С., Зуєва Я. В. (2017)
Железняк В. В. - Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії, Харченко О. В., Сковрін І. А. (2017)
Рябоволенко Н. В. - Контролінг портових зборів у морських портах України (2017)
Шило Л. А. - Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства , Пікуліна Н. Ю., Кіржа Х. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Contents (2018)
Prykhodko V. V. - Modeling of stress-strain state of fractured rock mass nearby of conjugated workings, Ulanova N. P. (2018)
Kondrat R. M. - Pilot testing technology to clean gas pipelines in Khidnovytske gas field, Uhrynovskyi A. V., Sendeha O. S., Blizniakov V.  Ye., Potiatynnyk T.  V. (2018)
Tereshchuk R. M. - Substantiation of rational roof-bolting parameters, Khoziaikina N. V., Babets D. V. (2018)
Anisimov O. O. - Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits (2018)
Kozhevnykov A. O. - Drilling fluid circulation rate influence on the contact temperature during borehole drilling, Dreus A. Yu., Liu Baochang, Sudakov A. K. (2018)
Mekti Z. - Industrial application of blast furnace slag as a substitute for sand at the cement plant of Hadjar-Soud (Algeria), Bounouala M., Chettibi M., Boutemedjet A. (2018)
Zabolotnyi O. V. - Conditionality examination of the new testing algorithms for coal-water slurries moisture measurement, Zabolotnyi V. A., Koshevoi M. D. (2018)
Deineka K. Yu. - The tumbling mill rotation stability, Naumenko Yu. V. (2018)
Pukach P. Ya. - Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft, Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S. (2018)
Bondarchuk А. S. - Investigation of the influence of higher harmonic curves on the calculated loading of the network solar electric station with 30 kW power (2018)
Malinovskyi A. A. - Generalized approach to modes analysis of modern heat supply systems, Turkovskyi V. H., Muzychak A. Z., Sabat M. B. (2018)
Sobolev V. V. - The macrokinetics parameters of the hydrocarbons combustion in the numerical calculation of accidental explosions in mines, Ustimenko Ye. B., Nalisko M. M., Kovalenko I. L. (2018)
Tiutiunyk V. V. - System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations, Ivanets H. V., Tolkunov І. A., Stetsyuk E. I. (2018)
Diachenko G. G. - Сontrol laws of electric drives as a result of an in-depth kinematic analysis of the delta robot, Aziukovskyi O. O. (2018)
Udovyk I. M. - Electromechanics system modelling of hydrotransport at an enrichment plant, Simonenko A. I., Zhukova O. A., Prykhodchenko S. D. (2018)
Semegen М. М. - Way of determining the spatial distribution of stresses along the main pipeline section using ultrasonic method, Taras P. (2018)
Reshetilova T. B. - Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment, Kuvaieva T. V. (2018)
Liashenko I. - The management features of the university preparatory department, Rudenko S. (2018)
Lyeonov S. V. - Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle income economies, Vasylieva T. A., Lyulyov O. V. (2018)
Vagonova O. G. - Economic rationale for a strategy of further uranium production waste management, Arzhevichev D. V., Cherkashchenko O. М. (2018)
Olejarz T. - Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry, Nitsenko V., Chukurna O., Mykhailova M. (2018)
Turpak S. M. - Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production, Taran I. O., Fomin O. V., Tretiak O. O. (2018)
Безсонова А. С. - Сучасний досвід закордонних науковців у дослідженні літературної ономастики (2015)
Вінтонів Т. М. - Антропоетонім Мотря в епопеї Б. Лепкого "Мазепа": історичні і художні паралелі (2015)
Дьячок Н. В. - Некоторые особенности теории универбации в русском языке (2015)
Панченко В. А. - Название песни как проблема номинации (2015)
Панченко Е. И. - Название гостиницы как проблема номинации (2015)
Андрущенко В. О. - Рівнево-мовний вияв зв’язності в художньотекстовому утворенні (2015)
Вінтонів М. О. - Комунікативні вияви теми в структурі тексту (2015)
Дубовик Л. І. - Складнопідрядні конструкції невласне причинового значення в сучасній українській мові (2015)
Новиков Н. В. - Прецедентное имя "Путин" в дискурсе французских электронных СМИ. Стратегия демонизации (2015)
Оразгалиева Г. Ш. - Пространство и время в языковой картине мира казахов и русских (2015)
Петров А. В. - Префиксальные повторы страдательных причастий русского языка сквозь призму лексической сочетаемости (2015)
Радіонова Т. М. - Синтаксичний потенціал метафоричних конструкцій в поезії шістдесятників (2015)
Святобаченко І. С. - Типологія топіку безсполучникового складного речення (2015)
Скоплев А. А. - Чешское глагольное существительное как субстантивный "заместитель" глагола (2015)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в диалогическом единстве (2015)
Арискина О. Л. - Сравнительно-сопоставительный анализ языковой личности П. И. Соколова и А. С. Никольского (2015)
Гадомський О. К. - Сучасний стан польської, російської, сербської та української теолінгвістики (2015)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс и языковая аномалия: сходство и различие (2015)
Шлапаков О. С. - Обращение и представление как структурные элементы письменной формы речевого жанра (2015)
Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього ліхтарі (про Міжнародну інтернет-конференцію, присвячену пам’яті професора Є. С. Отіна) (2015)
Рецензия на монографию : Дьячок Н. В. Универбация в русском языке : принципы структурно-семантического и ономасиологического описания. – Горловка : Коллегия, 2014. – 332 с. (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць "Східнослов’янська філологія" (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Демкович А. Е. - Изменчивость микросателлитных локусов у видов рода ластовень (Vincetoxicum Wolf) юго-востока Украины, Глухов А. З., Привалихин С. Н., Остапко В. М., Макогон И. В., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Yasinskiy Y. - Mutagenesis testing using the LacZ reporter activity of the reparation gene mus209 in Drosophila melanogaster, Omelyanchuk L. V., Zhuk O. V., Kozeretska I. A. (2016)
Кулибаба Р. А. - Влияние артефактов пцр на эффективность генотипирования по микросателлитным локусам при использовании электрофореза в нативных полиакриламидных гелях, Ляшенко Ю. В. (2016)
Козуб Н. О. - Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів, Созінов І. О., Нінієва А. К., Твердохліб О. В., Блюм Я. Б., Богуславський Р. Л. (2016)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-590Т гена IL4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей, Виштак Н. В., Акопян Г. Р., Бергтравм В. І. (2016)
Kmyta V. V. - Bcl1 polymorhpism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity, Garbuzova V. Y., Prystupa E. N., Prystupa L. N. (2016)
Чернушин С. Ю. - Аналіз мутацій гена CYP21A2 у хворих на вроджену гіперплазію кори наднирників з України, Лівшиць Л. А. (2016)
Sabadashka M. - Reduction of radiation-induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine, Sybirna N. (2016)
Драницина А. С. - Экспрессия генов Tlr2, Defa, Muc2 в эпителиоцитах двенадцатиперстной кишки крыс при длительной гипоацидности желудка и ее мультипробиотической коррекции, Дворщенко Е. А., Моргаенко А. А., Остапченко Л. И. (2016)
Землянских Н. Г. - Влияние веществ, обладающих криопротекторными свойствами, на поверхностный маркер CD44 эритроцитов человека (2016)
Кожушко Р. Ю. - Аналіз системи вищої освіти в контексті міжнародної системи рейтингування, Вергун А. М. (2017)
Сохацька Г. В. - Формування інтегрованих освітніх структур для забезпечення конкурентоспроможності кадрів (2017)
Щербак В. Г. - Шляхи вдосконалення механізму управління процесом інноваційного забезпечення системи професійного навчання безробітних, Балашова Н. В. (2017)
Баула О. В. - Застосування кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2017)
Ganushchak-Yefimenko L. M. - Company CRM system strategy implementation, Shcherbak V. G., Gulina O. D. (2017)
Кравченко О. O. - Чинники забезпечення кадрової безпеки підприємств у сучасних умовах (2017)
Крахмальова Н. А. - Адаптація зарубіжного досвіду застосування івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств, Гончаренко І. М. (2017)
Левченко О. М. - Організація обліку та контролю основних засобів господарюючих суб’єктів, Гавілей М. А. (2017)
Птащенко О. В. - Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках (2017)
Хімічева Г. І. - Аналіз міжнародних принципів і підходів до оцінки відповідності готельних закладів критеріям якості та безпеки, Михалко А. О., Яременко Д. В. (2017)
Щербак О. В. - Забезпечення стійкості організаційних структур з урахуванням особливостей ієрархічних взаємовідносин в організаціях, що розвиваються (2017)
Яремко А. Д. - Теоретичні підходи до формування антикризового управління підприємством в умовах динамічного середовища (2017)
Ніфатова О. М. - Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного партнерства, Шкода М. С. (2017)
Пілецька С. Т. - Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища, Мягких І. М. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Національна академія наук України (до 100-річчя з часу заснування) (2018)
Панасюк В. В. - Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства: розвиток і досягнення (2018)
Назарчук З. Т. - Структурна та корозійна механіка руйнування як складові фізико-хімічної механіки матеріалів, Никифорчин Г. М. (2018)
Студент М. М. - Структура та зносотривкість покривів VC–FeCr та VC–FeCrCo, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням, Похмурська Г. В., Задорожна Х. Р. (2018)
Лук’яненко О. Г. - Поліпшення антифрикційних властивостей титанового сплаву ВТ6, Погрелюк І. М., Поболь І. Л., Труш В. С., Лаврись С. М. (2018)
Гвоздецький В. М. - Абразивна зносотривкість легованих електродугових покривів із порошкових дротів (2018)
Левицький В. Є. - Морфологія та властивості термопластичних композитів з модифікованими силікатними наповнювачами, Масюк А. С., Bialopiotrowicz Т., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2018)
Стечишин М. С. - Міцність і пластичність азотованих у тліючому розряді поверхневих шарів металів, Стечишина Н. М., Мартинюк А. В., Лук’янюк М. М. (2018)
Андрейків О. Є. - Вплив корозивно-наводнювальних середовищ на залишковий ресурс елементів конструкцій за їх маневрового режиму експлуатації, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Дзюбик А. Р. (2018)
Кіндрачук М. В. - Електродинаміка контактно-термічної фрикційної взаємодії в металополімерних парах тертя, Вольченко О. І., Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Чуфус В. М. (2018)
Вакуленко І. О. - Вплив ударної хвилі електричного розряду на характеристики втоми термічно зміцненої сталі, Болотова Д. М., Грищенко М. А. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсного электрического тока на тонкую структуру алюминиевого сплава АМг6 при электродинамической обработке, Пащин Н. А., Бердникова Е. Н., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сплавів системи W–Ni–Fe, Гуцалюк О. В., Андреєв І. В., Мельниченко В. В., Студенець С. Ф. (2018)
Литвиненко Я. В. - Застосування адитивної математичної моделі циклічного випадкового процесу і детермінованої функції тренду для аналізу руйнування газопроводу, Марущак П. О. (2018)
Chang Shu - Розрахунок ресурсу теплоенер¬ге¬тичного обладнання за тривалого статичного навантаження, високої температури та дії водню, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2018)
Weijie Wu - Modelling the slow crack growth due to internal hydrogen in metals, Yanfei Wang, Limin Shen, Jianming Gong (2018)
Посувайло В. М. - Дослідження спектрів випромінювання електролітної плазми під час синтезу оксидокерамічних покривів на сплавах Д16 та АД33 (2018)
Михаськів В. В. - Параметризація поширення пружних хвиль у середовищі з ансамблями дискових включень, Кунець Я. І., Матус В. В., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2018)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2018)
Куриляк Д. Б. - Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування (2018)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2018)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2018)
Франкевич Л. Ф. - Захист дисертацій (2018)
Коломоєць Т. О. - Якість вищої юридичної освіти в Україні: деякі проблемні питання нормативного визначення та практичного забезпечення (2017)
Рекотов П. В. - Зміст поняття "військова окупація" в міжнародному праві до середини XX ст. (2017)
Кучеренко Д. С. - Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки (2017)
Мельник М. В. - Деформації правосвідомості у вітчизняному суспільстві як одна з основних причин порушення прав людини в Україні (2017)
Borodii Ya. V. - Problems, which arise in concern to the implementation of the principle of the rule of law, Borodii I. V. (2017)
Стасюк О. Л. - Принципи та методи реалізації правоохоронної функції держави в умовах асоціації України та Європейського Союзу (2017)
Самойленко Г. В. - Щодо місця правовідносин із перевезення пасажира у предметі цивільно-правового регулювання (2017)
Болокан І. В. - Реалізація норм адміністративного права: системно-історичний підхід (2017)
Дмитрук І. М. - Спірні питання, пов’язані з укладанням адміністративного договору (2017)
Кукшинова О. О. - Соціальний захист моряків як об’єкт правового регулювання, Чербаджи Н. І. (2017)
Школик А. М - Значення та перелік принципів адміністративної процедури (2017)
Цвіркун Ю. І. - Проблемні питання щодо вирішення справ із відносин публічної служби, відповідачами у яких є колегіальні Суб’єкти публічної адміністрації (2017)
Сенюта Л. Б. - Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України (2017)
Затулко К. А. - Поняття та види господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту (2017)
Допілка В. О. - Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази, Нікольчева І. І (2017)
Андрушко О. В. - Юридичний та фактичний зміст "невиконання обов’язків" владними суб’єктами кримінального процесу (2017)
Бояров В. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карані прояви екстремізму (2017)
Архипкiна Т. Л. - Вплив терапiї L-аргiнiном на рiвень стабiльних метаболiтiв циклу оксиду азоту, маркери ендотелiальної дисфункцiї та показники яєчникової гемодинамiки у жiнок хворих на синдром полiкiстозних яєчникiв, Карпенко Н. О., Любимова Л. П., Тяжелова О. В., Бєлкiна I. О., Лiзогубова М. Г., Гавриш Т. С. (2017)
Єрмак О. С. - Вплив зофеноприлу та еналаприлу у складi стандартної терапiї на динамiку копептину, MRproADM, тропонiну I та показникiв кардiогемодинамiки i лiпiдного спектру у хворих на гострий iнфаркт мiокарда iз супутнiм ожирiнням, Дунаєва I. П., Риндiна Н. Г. (2017)
Табаченко О. С. - Вплив антигiпертензивної терапiї на кардiогемодинамiчнi, метаболiчнi параметри, рiвнi апелiну-12 i обестатину у хворих з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу, Крачун П Г., Риндiна Н. Г. (2017)
Чумак С. А. - Ультразвуковая диагностика липодистрофий у детей, больных сахарным диабетом (2017)
Кiприч Т. В. - Вплив екзогенних естрогенiв на бiохiмiчнi маркери ендотелiальної дисфункцiї у дiабетичних щурiв iз гiпоестрогенiєю, Горбенко Н. I., Борiков О.Ю., Iванова О. В., Таран К. В. (2017)
Малова Н. Г. - Функцiональна активнiсть щитоподiбної залози щурiв з експериментальним аутоiмунним тиреоїдитом на раннiх термiнах пiсля введення алогенних крiоконсервованих фетальних клiтин, Комарова I. В., Сиротенко Л. А., Аникєєва К. С. (2017)
Путiлiн Д. А. - Експресiя рецепторiв вродженого iмунiтету лiмфоцитами панкреатичних лiмфатичних вузлiв при експериментальному стрептозотоциновому дiабетi та пiсля введень метформiну, Камишний О. М., Сухомлiнова I. Є., Камишна В. А. (2017)
Сергiєнко Л. Ю. - Змiни в системi "плацента-плiд" при пасивному тютюнопалiннi та обмеженому харчуваннi вагiтних, Соколова С. С., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Черевко Г. М., Толмачова Л. М., Перець О. В., Волохов I. В. (2017)
Янко Р. В. - Реакцiя щитоподiбної залози спонтанно-гiпертензивних щурiв на дiю дозованої нормобаричної гiпоксiї в осiннiй перiод, Березовський В. Я., Лiтовка I. Г., Жернокльов У. О. (2017)
Белошицкий М. Е. - Современное состояние проблемы диагностики и хирургического лечения метастатических опухолей надпочечников: анализ двадцатилетнего опыта и данных литературы, Бритвин Т. А. (2017)
Сергиенко В. А. - Прогностическое значение изменений жесткости сосудистой стенки в развитии сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете (обзор литературы), Сергиенко А. А. (2017)
Звiт про проведення науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (24–25 листопада 2016 року) (2017)
Резолюцiя науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (24–25 листопада 2016 р.) (2017)
Кундiєв Юрiй Iллiч (некролог) (2017)
Звiт видавництва (2017)
До вiдома авторiв (2017)
Титул, зміст (2017)
До 85-річчя Сергія Дмитровича Крижицького (2017)
Залізняк Л. Л. - "Неолітична революція” в археології України початку ХХІ ст. (2017)
Рассамакін Ю. Я. - Могильники Ігрень (Огрінь) 8 та Олександрія доби енеоліту: проблеми датування та культурної приналежності (2017)
Скорий С. А. - Професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя від дня народження), Саєнко В. М. (2017)
Кучера М. П. - Городища уличів у Середньому Побужжі (2017)
Моця О. П. - Давньоруське оборонне будівництво у працях М. П. Кучери (2017)
Томашевський А. П. - Михайло Петрович Кучера та вітчизняна історико-археологічна наука, Борисов А. В. (2017)
Войцещук Н. В. - Дослідження пам’яток в басейні р. Вишня 2014—2015 р р., Павлів Д. Ю., Осаульчук О. М., Чопек С., Трибала-Завісляк К. (2017)
Голубєв А. М. - Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Нижній Бишкин на Сіверському Дінці (2017)
Осипенко М. С. - Саадачні трійники-розподільники золотоординського часу (2017)
Никоненко Д. Д. - Вітовтова вежа за даними сучасних фотограмметричних досліджень, Радченко С. Б., Волков А. В. (2017)
Тарасенко І. Г. - До історії рятівних досліджень на Кам’яній Могилі у 1950-х р р. (2017)
Симоненко О. В. - До ювілею Анатолія Михайловича Хазанова (2017)
Скорий С. А. - Міжнародна археологічна конференція "Видатний археолог XX ст. професор Олексій Іванович Тереножкін", Гречко Д. С., Каравайко Д. В. (2017)
Пам’яті Юрія Спиридоновича Гребенникова (2017)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія” за 2017 р. (2017)
Kosevich M. V. - Nanobiophysics: fundamental and applied aspects. New information about recent problems and progress achieved in this field (Information about 5th International conference "Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects” – NBP2017), Karachevtsev V. A. (2017)
Булавин Л. А. - Устойчивость изображений, получаемых в компьютерной томографии методом обратного проецирования, Забашта Ю. Ф., Мотолыга А. В., Сенчуров С. П. (2017)
Шкрыль В. М. - Основные принципы конфокальной микроскопии кальциевых сигналов (2017)
Sheykina N. V. - Primary physical mechanism of different magnetic fields action on roots of some plants, Bogatina N. I. (2017)
Фафула Р. В. - Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР уабаїнчутливою NA+, K+-АТР-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Мескало О. І., Личковський Е. І., Воробець З. Д. (2017)
Zhitnikova M. Yu. - Protein-DNA complexation: contact profiles in DNA grooves, Shestopalova A. V. (2017)
Камарчук Г. В. - Наноструктурные точечно-контактные сенсоры для диагностики канцерогенных штаммов бактерии Helicobacter pylori, Поспелов А. П., Гарбуз Д. А., Гудименко В. А., Камарчук Л. В., Заика А. С., Плетнев А. М., Кравченко А. В. (2017)
Черниш В. - Інформаційний вимір гібридної війни, Махадеван П. (2017)
Багінський А. В. - Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти (2017)
Бокоч В. М. - Релігія в гібридній війні на сході України (2017)
Васильченко О. М. - Когнітивний фреймінг як інструмент врегулювання міжнародних конфліктів (2017)
Горло Н. В. - Етнополітичні ризики у взаємодії національних меншин і споріднених їм держав (2017)
Кияниця Л. Л. - Конфліктогенність міждержавних відносин на Близькому Сході після "Арабської весни": сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Ключкович А. Ю. - Інститут президентства в контексті політичних рансформацій у Словацькій Республіці (2017)
Коппель О. А. - Альтернативні моделі міжнародного порядку, Пархомчук О. С. (2017)
Лепська Н. В. - Структура та типологія сучасного геополітичного простору (2017)
Павлятенко О. В. - Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект (2017)
Яворський М. С. - Феномен популізму крізь призму історії політичної думки (концептуалізація поняття) (2017)
Яковлєва Н. І. - Динаміка змін системи виборів народних депутатів України (2017)
Яновська О. В. - Інституалізація волонтерського руху в Україні: безпековий вимір (2017)
Берездецька Л. В. - Спроба аналізу військового конфлікту на сході України в площині травматичних теорій (2017)
Бєлоусова Н. В. - Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті "Україна" в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, Безносюк О. І. (2017)
Ващинська І. І. - Теоретична інтерпретація та моделювання поняття "групова лояльність" (2017)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність: соціологічні аспекти дослідження чинників успішної колективної професійної діяльності (2017)
Дембицкий С. С. - Независимая Украина в геополитическом дискурсе: вехи и акценты (2017)
Жовнір А. О. - Забезпечення інформаційної безпеки в умовах становлення та розвитку електронної освіти (2017)
Конончук О. Г. - Аналіз методологічних аспектів індексу "Freedom in the World" (2017)
Кравченко В. О. - Ґендерна нейтральність у шведському суспільстві, Королевська А. В. (2017)
Любчук В. В. - Нетрадиційні методи викладання соціології на несоціологічних спеціальностях (досвід застосування) (2017)
Орос О. Б. - Детермінація насильницької поведінки серед дітей підліткового віку (2017)
Пилипенко Я. С. - Демаркація понять "воєнний конфлікт", "збройний конфлікт" та "війна" (2017)
Прасюк О. В. - Позиціювання іміджів політичних партій під час виборчих кампаній в Україні (2017)
Усенков М. А. - Циркуляция политической элиты на примере 4-8 составов Верховной Рады Украины (2017)
Цихуляк І. М. - Ретроспектива духовно-соціальних аспектів душпастирства греко-католицького духівництва у другій половині XIX століття (2017)
Шелухін В. А. - Інтернет-піратство як раціональний вибір (з погляду моделі Ґ. Беккера та концепції мікро-макро переходів Дж. Колмена) (2017)
Бенедик В. І. - Щодо застосування обмежень спільної роботи близьких осіб до завідуючих структурними підрозділами закладів охорони здоров’я (2017)
Гуйван П. Д. - Окремі питання темпоральних координат справедливого судочинства (2017)
Джавадов Х. А. о. - Привлечение к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стадии подготовки гражданского дела к судебному рассмотрению (2017)
Єфімов М. М. - Підготовчий етап пред’явлення особи для впізнання під час розслідування злочинів проти моральності (2017)
Звоздецька І. В. - Правова культура суб’єктів парламентських процедур (2017)
Кравчук О. О. - Три види правового статусу фізичної особи (2017)
Кузьмич О. Я. - Гарантія як вид правовідносин за участю третіх осіб (2017)
Кузьмін Д. В. - Правові засади експлуатації вітро- та фотоелектричних перетворювачів енергії приватними домогосподарствами, Іващенко М. М. (2017)
Маковецька В. В. - Забезпечення права дитини на належне виховання в сім’ї трудових мігрантів (2017)
Морозов Д. А. - Використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, Бондар В. С. (2017)
Несправа М. В. - Права і свободи людини у християнській традиції (2017)
Нуруллаєв І. С. - Особливості універсально-правового механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з окремими видами злочинів (на прикладі корупції) (2017)
Пашинський В. Й. - Верховна Рада України в системі суб’єктів забезпечення оборони держави (2017)
Ткачук Т. Ю. - Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел (2017)
Шульга Є. В. - Правові заходи попередження адміністративної деліктності: критерії ефективності (2017)
Abstracts (2017)
Андрушко О. В. - Методологічні підходи до наукового дослідження юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі (2017)
Половніков В. В. - Проблемні питання правового регулювання діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України на рівні законодавчих актів України (2017)
Філіппов С. О. - Криміногенний потенціал діяльності місцевого населення у прикордонні (2017)
Кашперук С. Г. - Окремі проблеми залучення та участі перекладача під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Курилюк Ю. Б. - Особливості бланкетної диспозиції статтІ 250 Кримінального кодексу України (2017)
Кушнір І. П. - Доктринальні підходи до різноманітності інформаційних правовідносин (2017)
Музика М. П. - Ірраціоналістичні течії у філософії права (2017)
Петров І. П. - Судова реформа в Україні: перспективний погляд, Дерев’янко Т. М. (2017)
Вичавка В. І. - Сили Державної прикордонної служби України, які здійснюють протидію тероризму (2017)
Ботузова Ю. - Особливості використання stem-технологій в навчанні математики (2016)
Вдовенко В. - Формування дивергентного мислення молодших школярів на уроках математики (2016)
Вербівський Д. - Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики (2016)
Мукосєєнко О. - Художні образи як засіб розвитку творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики (2016)
Насадюк Т. - Використання практико-орієнтованих завдань для вирішення проблеми забезпечення наступності між початковою і основною школою під час навчання математики в 5 класі (2016)
Садовий М. - Методологія освітньої парадигми синергетики (2016)
Сосницька Н. - Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери, Іщенко О. (2016)
Фесенко Г. - Підготовка майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності школярів у контексті вимог освітнього стандарту нової украінської школи (2016)
Андрєєв А. - Запровадження навчальної дисципліни "Організація інноваційної діяльності учнів з фізики" у процес підготовки майбутніх учителів фізики (2016)
Гулай О. - Використання інтегровного курсу при формуванні дослідницької компетентності учнів в циклі природничих дисциплін, Вергун І., Трифонова О. (2016)
Донець І. - Підготовка вчителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів у пришкільному літньому фізико-математичному таборі (2016)
Зикова К. - Фізичні моделі та їх формування в системі профільного навчання, Шишкін Г. (2016)
Макаренко О. - Компетентнісний підхід до вивчення теми "Поляризація світла. вивчення роботи поляриметра" на занятті з медичної і біологічної фізики, Макаренко В., Макаренко К. (2016)
Мисліцька Н. - Формування методичної компетеності майбутнього учителя фізики на основі використання пропедевтичного підходу під час вивчення загальної фізики (2016)
Паніна О. - Проблеми "кліпового" мислення курсантів та використання креолізованих текстів у начанні їх фізики (2016)
Сіпій В. - Формування політехнічних умінь в процесі навчання фізики учнів основної школи з використанням смартфонів (2016)
Федоренко В. - Інтеграція змісту фізики з іншими навчальними дисциплінами в медичних коледжах (2016)
Войтович О. - Стан вищої екологічної освіти в Україні (2016)
Горонескуль М. - Комп’ютерне моделювання як інструмент розв’язання професійно-орієнтованих задач з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців цивільної безпеки (2016)
Кліндухова В. - Про формування статистичної культури студентів молодших курсів транспортних спеціальностей (2016)
Малежик П. - Особливості моделювання методичної системи технічної підготовки мабутніх фахівців з ІКТ, Малежик М. (2016)
Мироненко Н. - Особистісно орієнтоване навчання у процессі викладання дисципліни "Основи проектування та моделювання" (2016)
Опанасенко Н. - Формування предметної компетентності в майбутніх учителів початкової школи при викладанні педагогічних дисциплін (2016)
Рябець С. - Особливості навчального плану спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) освітнього рівня бакалавр (2016)
Савош В. - Генезо-семантична основа розгляду проблеми неперервної освіти в контексті сутнісного змісту поняття "освіта" (2016)
Серьогіна І. - Формування здатності до саморозвитку студентів внз при вивченні дисципліни "основи харчових технологій" (2016)
Титова Н. - Модернізація змісту психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання в університеті (2016)
Чернецький І. - Мультидисциплінарний підхід у формуванні stem орієнтованих навчальних завдань, Сліпухіна І., Поліхун Н. (2016)
Чумаченко Д. - Підвищення ефективності підготовки педагогів професійного навчання при вивченні дисципліни "Сучасне діловодство" (2016)
Шевченко О. - Науково-методичні засади впровадження інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Щирбул О. - Формування у майбутніх учителів трудового навчання знань з питань інтелектуальної власності при вивченні ними дисципліни технічна творчість (2016)
Юрченко А. - Закони зорового сприйняття та їх урахування в навчальному процесі, Семеніхіна О., Шамоня В., Удовиченко О. (2016)
Яворська Г. - Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес вищого навчального закладу юридичного спрямування (2016)
Вихідні дані (2016)
Кутасевич А. В. - "Серйозні варіації" для фортепіано Фелікса Мендельсона як зразок романтичної моделі жанру (погляд виконавця) (2017)
Лебедев Е. С. - Эволюция скрипичного концерта в творчестве Ф. Мендельсона (2017)
Кучеренко С. И. - Скрипичные опусы Ф. Мендельсона: синтез традиции и новаторства (2017)
Харакоз Г. - "Хоральна фуга Ф. Мендельсона "AustieferNothschrei’ichzudir" скрізь призму бахівських традицій" (2017)
Беліченко Н. М. - 21-й та 129-й псалми в прочитанні Ф. Мендельсона й А. Шенберґа: художньо-композиційні паралелі (2017)
Кузьмина А. А. - Романтическая традиция Hausmusik и её влияние на генезис детской оперы (2017)
Кучма Н. А. - "Звуковой образ фортепиано" Ф. Мендельсона (на примере этюдов ор. 104 b)" (2017)
Седюк И. О. - Принцип концертирования в фортепианных дуэтах Ф. Мендельсона (2017)
Зуев С. - Феликс Мендельсон в … Голливуде (музыка композитора в экранизации "Сна в летнюю ночь" М. Рейнхардта) (2017)
Ільяшенко Т. - Традиції Ф. Мендельсона в становленні жанру мініатюри у сучасній українській музиці (2017)
Стецюк Б. А. - Феномен импровизации в контексте музыки как "игры": Античность, Барокко, Современность (2017)
Сухленко И. - Произведение композитора в исполнительской практике: тождество/идентичность-открытость-целостность (2017)
Ніколаєвська Ю. В. - Аутентична виконавська стратегія та її сучасні трансформації (2017)
Пастухов О. В. - Фагот в епоху Бароко: органологічний і виконавський аспекти (2017)
Бернат Ф. - Виконавська специфіка гітарної транскрипції Й. Етвьоша "Гольдберг-варіацій" Й. С. Баха (2017)
Подпоринова Е. В. - Концерты для двух клавиров А. Солера в аспекте исполнительской интерпретации (2017)
Ковтонюк В. - Транскрипции Л. Стоковского и М. Плетнева Токкаты и фуги ре-минор BWV 565 И. С. Баха как отражение динамики развития романтических тенденций исполнительского искусства XX–XXI веков (2017)
Говорухіна Н. - Мистецтво контртенорів у сучасному культурному просторі (2017)
Касьяненко М. - Барокова вокальна стилістика як виконавська проблема (стратегії класу Є. С. Мірошниченко) (2017)
Бондарчук В. О. - Оперна студія НМАУ як площина втілення режисерського методу Д. Гнатюка на прикладі постановки опери Ш. Гуно "Фауст" (2017)
Волков Ю. - Генератриси як основний засіб перелічувальної комбінаторики, Войналович Н. (2016)
Вороний О. - Діофантові рівняння для юних математиків (2016)
Гавриленко О. - Активізація дослідницької роботи майбутніх учителів математики засобами хмарних технологій (2016)
Ізюмченко Л. - Невизначені системи лінійних рівнянь у текстових конкурсних задачах (2016)
Ключник І. - Аналітичні методи розв’язування показникових нерівностей з параметром (2016)
Новікова А. - Змістова лінія "Тотожні перетворення" в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу алгебри (2016)
Слободяник О. - Вплив електронних соціальних мереж на підлітків (2016)
Соколюк О. - Інформаційно-освітнє середовище навчання в умовах трансформації освіти (2016)
Турчин Є. - Кластерний аналіз результатів ЗНО з математики по дніпропетровській області, Сафонюк Б. (2016)
Харченко Д. - Розв’язування нелінійних рівнянь вищої та елементарної математики засобами ІКТ, Ізюмченко Л. (2016)
Величко С. - Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю, Сірик Е. (2016)
Вовкотруб В. - Експериментальні задачі з курсу фізики основної школи (2016)
Желонкина Т. - Методы исследования мостика Уитстона, Лукашевич С., Шершнёв Е. (2016)
Каленик М. - Формування в учнів умінь розв’язувати фізичні задачі (2016)
Купо А. - Методика использования динамических слайд-лекций при обучении физике в ВУЗе, Желонкина Т., Лукашевич С. (2016)
Лукашевич С. - Формирование научного мировоззрения учащихся в процессе изучения истории физики, Желонкина Т., Гузовец А. (2016)
Манько В. - Лабораторне вимірювання коефіцієнта тертя кочення (2016)
Петриця А. - Аналого-цифрова лабораторія Labquest2-Vernier для вивчення фізики в школі (2016)
Правда М. - Перевірка фізичних аксіом у лабораторному фізичному практикумі (2016)
Сальник І. - Експериментально-дослідницькі задачі з фізики як засіб розвитку творчої особистості учня, Мірошниченко О. (2016)
Сальник І. - Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення сучасних питань фізики, Томашевська Г. (2016)
Ткаченко В. - Використання стробоскопічної версії у навчальному експерименті при вивченні законів механіки, Черевань Є. (2016)
Шульга С. - Посилення ролі індивідуальної пошукової діяльності студентів у фізичному практикумі з атомної фізики, Величко С. (2016)
Іншакова Г. - Змістовно-структурна модель формування професійної компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання біостатистиці (2016)
Манойленко Н. - Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до визначення ергономічної оцінки навчального середовища (2016)
Подалов М. - Разработка лабораторного стенда для изучения робототехники (2016)
Руденко Т. - Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи (2016)
Стецик С. - Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки, Ільніцька К. (2016)
Царенко О. - Інноваційні засоби у вивченні курсу "Теорія та методика профорієнтаційної роботи" (2016)
Вихідні дані (2016)
Агапова А. І. - Криптовалюти: новий виклик для фінансової системи України, Сігайов А. О. (2017)
Галасюк В. В. - Україна: від занепаду до економічного ренесансу (2017)
Гриджук Д. М. - Дослідження інформаційних потоків центрів прибутку корпоративного та роздрібного бізнесу банку (2017)
Діброва О. В. - Інформаційна безпека наукоємного сектору як фактор розвитку національної економіки (2017)
Жилинська О. І. - Економічний зміст експортного контролю (2017)
Молнар О. С. - Роль держави в управлінні інфраструктурними проектами, Кирлик Н. Ю., Костьов’ят Г. І. (2017)
Раллє Н. В. - Державне управління економікою: практичний досвід та наукове знання (2017)
Шевченко О. О. - Енергомодернізація бюджетних освітніх установ на основі провадження механізму енергосервісних контрактів (2017)
Блудова Т. В. - Аналіз загроз економічній безпеці держави при здійсненні інноваційного розвитку, Островська М. С. (2017)
Гаврилко П. П. - Глобальні інформаційно-комунікаційні технології в банківській діяльності, Лалакулич М. Ю. (2017)
Мусієнко В. Д. - Інноваційний розвиток національної економіки як основа формування соціально-економічного напряму, Щербакова А. С. (2017)
Ігнатенко О. С. - Організація підготовки фахівців з фінансування та кредитування сільськогосподарських підприємств (2017)
Закревська Л. М. - Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства, Дячук К. В. (2017)
Васильчак С. В. - Механізми формування економічної безпеки підприємств готельного бізнесу на основі маркетингових інструментів, Фурсіна О. В., Вівчарук О. М. (2017)
Волот О. І. - Ґенеза наукової думки у становленні теоретичних засад інформаційного суспільства (2017)
Дрок П. В. - Використання технічних засобів у навчанні студентів документознавців (2017)
Ареф’єв С. О. - Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація, Поцелуйко В. А. (2017)
Магута О. В. - Роль вищої освіти в інноватизації економіки України (2017)
Ганжа В. В. - Реалізація експортного потенціалу будівельної галузі України (2017)
Дудко П. М. - Переваги та загрози від застосування методу QFD (структурування функції якості) на підприємстві (2017)
Заєць О. С. - Використання освітніх стимулюючих функцій людського капіталу будівельних підприємств (2017)
Зоріна О. А. - Аналіз фінансового потенціалу підприємства: теоретичний аспект (2017)
Зінченко М. М. - Інтелектуальний капітал підприємства: сутність та особливості формування в будівництві (2017)
Осадча Г. Г. - Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах, Козаченко В. О. (2017)
Куденко О. В. - Дослідження рівнів сегментування ринку мобільних пристроїв з функцією виходу в мережу Інтернет (2017)
Макатьора Д. А. - Методика діагностики технологічного рівня виробничих процесів на підприємстві (2017)
Марченко І. С. - Економічний механізм формування та використання грошових потоків, Труш Ю. Л. (2017)
Ніфатова О. М. - Формалізоване представлення інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління (2017)
Плюта І. Ю. - Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС (2017)
Попович О. В. - Аналіз витрат від основної діяльності ПАТ "Авіаційна Компанія "Дніпроавіа" за період з 2014 по 2016, Носовський А. А. (2017)
Слободян Н. Г. - Аналіз факторів впливу на поведінку витрат промислового підприємства, Носенко Н. C. (2017)
Смелянец Т. В. - Управління конкурентоспроможністю аграрних формувань в Україні (2017)
Шинкар С. М. - Теоретичний базис забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2017)
Габрель М. М. - Принципи й шляхи розвитку міських поселень регіону в умовах адміністративно-територіальних трансформацій, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2017)
Галаченко О. О. - Парадигма системно-рефлексивного маркетингу, як інструмент підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних послуг в умовах регіону (2017)
Ольшанська О. В. - Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання, Мельник А. О. (2017)
Кошель А. О. - Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів (2017)
Селіверстрва Л. С. - Тенденції розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання, Пархацька О. М. (2017)
Стрільчук Ю. І. - Факторний аналіз банківського кредитування населення (2017)
Куйбіда С. В. - Напрями забезпечення прискореної інноваційної реструктуризації промисловості України (2017)
Антонець А. - Математична компетентність, як важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю, Флегантов Л. (2016)
Ботузова Ю. - Використання онлайн-сервісів, математичного пакету Maple та програмування в процесі вивчення рядів Фур’є (2016)
Коломієць А. - Інтегративний підхід в процесі формування змісту ундаменатальної підготовки з математики майбутніх інженерів (2016)
Мурашковська В. - Особливості формування змісту математичної освіти майбутніх інженерів-механіків (2016)
Пасічник Н. - Розвиток апаратного забезпечення інформатизації педагогічних вишів україни (1991 – 2011 роки): економіко-статистичний аналіз, Ріжняк Р. (2016)
Флегантов Л. - Методичні особливості вивчення граничних теорем теорії ймовірностей в аграрних ВНЗ, Овсієнко Ю. (2016)
Бургун І. - Класифікація фізичних задач в контексті компетентнісної освіти (2016)
Вовкотруб В. - Реалізація принципу політехнізму через використання сучасних засобів в процесі навчання фізики (2016)
Гур’євська О. - Деякі аспекти підвищення ефективності проведення та організації лекційних занять з фізики в вищому навчальному технічному закладі (2016)
Донець Н. - Провідна роль задач при вивченні розділу "Електричні явища. Електричний струм" учнями основної школи, Донець І. (2016)
Єкименкова О. - Інформаційно-комунікаційні технології при формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики, Садовий М. (2016)
Каленик М. - Принцип єдності діяльності і процесу у навчанні (2016)
Кіктєва А. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом реалізації методу проектів (2016)
Краснобокий Ю. - Про навчання фізики і астрономії в гуманітарних класах старшої профільної школи (2016)
Кулик Л. - Методичні аспекти реалізації контрольно-оцінювальної компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів у лабораторному практикумі з "Механіки", Ткаченко А. (2016)
Макаренко О. - Деякі аспекти розвитку логічного мислення учнів загальноосвітньої школи, Макаренко К., Матяш Л. (2016)
Паніна О. - Методичні особливості надання навчального матеріалу з фізики курсантам морських внз з урахуванням специфіки когнітивного сприйняття і впливу інформаційно-комунікативних чинників (2016)
Садовий М. - Системний підхід у вивченні атомної і ядерної фізики у педагогічних коледжах, Руденко Є. (2016)
Сорокопуд М. - Дослідницькі компетентності бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики (2016)
Суховірська Л. - Експериментальне дослідження ефективності методики реалізації ресурсного підходу (2016)
Хомутенко М. - Полісуб’єктний підхід у навчанні атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі (2016)
Андрощук І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії (2016)
Болілий В. - Інформаційний освітній простір Кіровоградського державного педагогічного університету, Копотій В. (2016)
Бодненко Т. - Психoлoгo-педагoгiчнi технoлoгiї навчання майбутнiх фахівців комп’ютерних систем у процесі вивчення технiчних дисциплiн (2016)
Войтович І. - Моніторинг якості електронних освітніх ресурсів, Сергієнко В., Бондаренко С. (2016)
Дедерко Д. - Структура професійної компетентності вчителя трудового навчання загальноосвітньої школи (2016)
Мукосєєнко О. - Методика застосування моделей "стиснення" навчальної інформації на уроках сталого та стійкого розвитків (2016)
Одинцов В. - Исследование механических свойств наноматериалов додекаборидов редкоземельных металлов, Корень Е. (2016)
Пономарьова Н. - Відбір абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні: стан і проблеми (2016)
Растрігина А. - Педагогіка свободи у контексті інноваційних перетворень освітнього простору ВНЗ, Стратан-Артишкова Т. (2016)
Ткачук А. - Вивчення техногенних небезпек, що пов’язані з аваріями на радіаційно небезпечних об’єктах (2016)
Трифонова О. - Принципи добору матеріалів для матриці композиційних матеріалів (2016)
Тур О. - Загальнокультурна компетентність як складник комунікативної компетентності майбутніх документознавців: дослідження рівня сформованості (2016)
Чубар В. - Використання активних методів у процесі профільного навчання старшокласників технологій виробництва (2016)
Шарко В. - Модернізація системи навчання учнів STEM-дисциплін як методична проблема (2016)
Щирбул О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
Abstract reviews of journal articles (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрієвська В. - Інформаційно-комунікаційні технології – як засіб навчання математики у сучасній початковій школі, Олефіренко Н. (2016)
Білоус О. - Види практичної роботи при вивченні дистанційного математичного курсу (2016)
Зінченко Г. - Соціокультурний аспект професійної діяльності майбутніх учителів математики (2016)
Левченко Л. - Розвиток самостійності учнів через впровадження методу проектів на уроках математики (2016)
Плотнікова О. - Компетентнісно орієнтована методика навчання курсантів курсу математики старшої школи у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації (2016)
Стрілець Л. - Методика формування математичної компетентності в учнів основної школи (2016)
Хліста Р. - Методи автоматичної генерації графів зі зв’язаними вершинами (2016)
Барканов А. - Застосування методу проектів у професійно орієнтованому навчанні фізики в агротехнологічних коледжах (2016)
Вергун І. - Формування дослідницької компетентності під час навчання фізики з використанням ІКТ, Вергун Р., Трифонова О. (2016)
Герасімова Т. - Наступність у формуванні фізичної компетентності в початковій та основній школі, Каленик М. (2016)
Дендеренко О. - Компетентнісні задачі як засіб інтегративного навчання фізики курсантів вищих морських навчальних закладів (2016)
Дробін А. - Шкільний курс фізики: шляхи осучаснення (2016)
Ільніцька К. - До питання про формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі застосування засобів сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному фізичному експерименті (2016)
Кияновський О. - Роль та значення лекції в курсі загальної фізики (2016)
Клименко Л. - Питання розвитку інтересу учнів до природничих наук у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кузьменко О. - Трансляція як елемент симетрії у процесі навчання фізики в технічних вузах в умовах розвитку STEM-освіти, Дембіцька С. (2016)
Ліскович О. - Структура та сутність підприємницької компетентності учнів у контексті навчання фізики (2016)
Медведовская О. - Использование мостов постоянного тока в учебном процессе педагогических университетов, Чепурных Г. (2016)
Подопригора Н. - Таксономічний підхід до формування фахової компетентності майбутніх учителів і викладачів фізики в процесі навчання теоретичної фізики (2016)
Сокол І. - Використання електронної методичної системи під час вивчення навчальної дисципліни морехідна астрономія, Подобєда В. (2016)
Стадніченко С. - Про організацію навчальної співпраці при вивченні медичної біофізики (2016)
Філоненко Н. - Математичне моделювання в фізиці, Коченов А., Гнатюк І. (2016)
Андрощук І. - Зміст підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнівської молоді (2016)
Богомаз-Назарова С. - Основи безпеки в інфраструктурі харчових технологій, Пуляк О. (2016)
Богославець Л. - Основні аспекти викладання ділової української мови для студентів технічного спрямування, Житеньова Л. (2016)
Гринь Д. - Деякі аспекти дистанційного навчання майбутніх вчителів технологій з предмету обробка конструкційних матеріалів (2016)
Гриценко В. - Методологія впровадження інформаційно-аналітичних систем управління університетом (2016)
Гур’янова О. - Формування творчої уяви та художніх здібностей у майбутніх учителів технологій (2016)
Іщенко С. - Методика навчання технологічному обладнанню харчової галузі майбутніх педагогів професійного навчання у вищих навчальних закладах (2016)
Манойленко Н. - Формування методологічної основи зв’язків між елементами теорії пізнання в процесі підготовки вчителів технологій (2016)
Панченко Л. - Використання інфографіки в освіті, Разорьонова М. (2016)
Рєзіна О. - Навчання шифрування символьних даних у системі підготовки прикладного лінгвіста (2016)
Садовий М. - Проблеми навчання нерівноважних процесів (2016)
Стучинська Н. - Проектування сучасного освітнього середовища на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, Новікова І. (2016)
Циновнік Т. - Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання, Стец М., Авер’янова Т. (2016)
Шаховська А. - Освітні аспекти сталого розвитку України (2016)
Яковлєва В. - Новітні технології підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти до профільного навчання випускників загальноосвітніх інтернатних закладів (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
Abstract reviews of journal articles (2016)
Вихідні дані (2016)
Hulai O. - Innovative pedagogical technologies in degree education of natural-scientific disciplines, Shemet V. (2016)
Бахтіна Г. - Компетентністний підхід у викладанні вищої математики в технічному університеті (2016)
Величко С. - Формування компетентності сучасного вчителя до інноваційної діяльності (2016)
Войналович Н. - Про методи підрахунку комбінаторних об’єктів, Волков Ю. (2016)
Грушина І. - Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання (2016)
Иваний В. - Имидж выпускников педагогического университета в эпоху перехода к новому технологическому укладу, Мороз И., Петренко С., Стадник А. (2016)
Іванова К. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів у процесі вивчення просторових відношень та геометричних фігур (2016)
Ізюмченко Л. - Математична складова фахової компетентності вчителя в контексті всеукраїнського конкурсу "Учитель року–2016" (2016)
Кірман В. - Експериментальна апробація технологій моніторингу математичної грамотності, Швидун Л. (2016)
Олевська Ю. - Аспекти сучасної методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній школі, Сидоренков Є. (2016)
Олексюк В. - Системи комп’ютерного тестування знань учнів: аналіз програмних рішень, Олексюк О. (2016)
Підліснича Н. - Аналіз закордонного досвіду математичної підготовки майбутніх економістів (2016)
Сдвижкова О. - Про співвідношення математичного, методичного та психологічного в процесі викладання вищої математики, Горбатов М., Бугрим О., Тимченко С. (2016)
Шахіна І. - До питання про впровадження хмарних технологій у навчальний процес, Радомська Т. (2016)
Shulga S. - Virtual experiments in the study of quantum physics, Velychko S. (2016)
Андрєєв А. - Інноваційна діяльність у навчанні як важливий напрямок у сучасній фізичній освіті (2016)
Бузько В. - Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики, Єчкало Ю. (2016)
Вовкотруб В. - Посилення практичної спрямованості робіт фізичного практикуму (2016)
Лукашевич С. - Методические основы активизации познавательной деятельности учащихся по физике, Желонкина Т., Никитюк Ю. (2016)
Желонкина Т. - Демонстрационный эксперимент в процессе изучения теории механических колебаний и волн на уроке физики, Лукашевич С., Шершнев Е. (2016)
Збаравська Л. - Фізика в системі підготовки майбутніх агроінженерів, Слободян С., Торчук М., Задорожна Ж. (2016)
Каленик М. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2016)
Маринов О. - Міжпредметні зв’язки курсу загальної фізики та професійно-орієнтованих дисциплін як засіб формування технічної компетентності студентів, Чінчой О. (2016)
Подалов М. - Разработка лабораторной установки по беспроводной передаче электрической энергии (2016)
Правда М. - Експериментальна перевірка теореми Гюйгенса та фізичний зміст поняття "Приведена довжина" фізичного маятника (2016)
Расторгуєва О. - Деякі тенденції розвитку методики навчання фізики в середній школі (2016)
Сальник І. - Організація експериментально-дослідницької діяльності учнів з фізики через шкільне наукове товариство, Мірошниченко О. (2016)
Сірик Е. - Фундаментальність фізичної освіти – як основа фахової підготовки майбутніх вчителів технологій (2016)
Слободяник О. - Компоненти моделі методичної системи самостійної роботи з фізики учнів старшої школи в інформаційно-освітньому середовищі (2016)
Соколюк О. - Діяльність вчителя в інформаційно-освітньому середовищі навчання старшокласників з використанням мережних соціальних сервісів (2016)
Соменко О. - Розвиток пізнавальної активності студентів фізико-математичного факультету засобами інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічних ВНЗ, Соменко Д. (2016)
Ткаченко В. - Поєднання навчального експерименту і засобів інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні законів механіки, Дудченко І. (2016)
Токарев П. - Використання сучасних апаратних технологій у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі (2016)
Томашевська Г. - Запровадження експериментальних методів у процесі навчання спеціальної теорії відносності, Сальник І. (2016)
Shevchenko L. - Criteria and indicators of efficiency of multimedia application in the process of technological training (2016)
Руденко Т. - Сучасні підходи до формування культури здоров'я майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін (2016)
Царенко О. - Інтелект-карти в методології інформаційно-технічних засобів навчання (2016)
Вихідні дані (2016)
Гусак В. В. - Проблема социальной типизации личности в социологическом наследии Г. Зиммеля (2018)
Кислий О. Є. - Системологія та періодизація історії: спадщина історичного марксизму і новітні матеріали з історії первісного суспільства (2018)
Чікішев Н. Д. - Теоретичні основи дослідження нерівностей у концепціях Ф. Броделя, І. Валлерстайна та А. Г. Франка (2018)
Parkhomenko O. I. - Draft program on empirical sociological research of gender-specific manipulative technologies in the field of the family law proceedings (2018)
Бойко Н. Л. - Вплив неформальної соціально-політичної комунікаційної онлайн-активності на соціальну напруженість у суспільстві: регіональний вимір (2018)
Горпинич Г. І. - Інформаційні війни як об’єкт наукової рефлексії. Поліпарадигмальний підхід (2018)
Горпинич О. В. - Теоретичні засади дослідження процесу впливу ЗМІ на формування толерантності у суспільстві (2018)
Настояща К. В. - Соціетальні практики: варіації типології і вектори розгортання (2018)
Шедяков В. Е. - Общественная среда и социальная инженерия (2018)
Архипова А. А. - Поведенческие стратегии субъектов в сфере здоровья – социологическое измерение: к постановке проблемы (2018)
Бутиліна О. В. - Професійні деформації як предмет консалтингового проекту (2018)
Кухта М. П. - Характеристика соціального простору України з позиції можливостей актуалізації соціального потенціалу людей старшого віку (2018)
Мирзаева Сабина Гамид гызы - Социальные права семьи и ребенка в исламе (2018)
Ровенчак О. А. - Національна та регіональна ідентифікація українців у США, Володько В. В. (2018)
Салифов Турал Махмуд оглу - Динамика развития туризма в Азербайджане (2018)
Стригуль М. В. - Трансформація університету як форма прояву економізму та комерціалізації у системі вищої освіти (2018)
Тащенко А. Ю. - Прихована профанація цінностей у вираженні ціннісної прихильності, Яковенко А. К. (2018)
Усенков М. А. - Применение и соотношение понятий социальная мобильность и циркуляция элит при изучении политической элиты (2018)
Шевель І. П. - Соціальний конфлікт як феномен соціологічного пізнання (2018)
Яценко М. А. - Довіра як індикатор соціального капіталу сучасної України (2018)
Тимченко А. С. - Актуальні проблеми науково-технічної й інноваційної складових в гематології та трансфузіології України (2017)
Аношина М. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів як індикатори стану еритроцитів пуповинної крові на етапах процесу кріоконсервування: зв'язок з деякими індивідуальними характеристиками донора, Калиниченко Т. О. (2017)
Виговська О. Я. - Особливості перебігу імунних ускладнень к хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (2017)
Вороняк М. І. - Визначення мутації V617F гена JAK2 при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях, Кокоруз М. В., Юрчишак І. М., Міляшкевич С. П. (2017)
Гордієнко А. І. - Зміни показників імунітету при В-клітинній хронічній лімфоцитарній лейкемії, Третяк Н. М., Кубарова В. О., Стародуб Г. С., Бортнік Г. А. (2017)
Горяінова Н. В. - Сучасні напрями оптимізації лікування дорослих хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (2017)
Євстахевич Ю. Л. - Спленектомія в лікуванні хронічних лімфопроліферативних неоплазій, ускладнених автоімунною гемолітичною анемією, Євстахевич І. Й., Семерак М. М., Виговська О. Я., Логінський В. Є. (2017)
Зотова О. В. - Діагностичне та прогностичне значення сприятливих цитогенетичних маркерів у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Ванько І. С., Осідач С. В., Римар М. М., Кароль Ю. С., Логінський В. Є. (2017)
Красівська В. В. - Лабораторні критерії діагностичної придатності рутинних коагулогічних та тестів на виявлення вовчакового антикоагулянту у пацієнтів з підозрою на антифосфоліпідний синдром, Стасишин О. В. (2017)
Лановенко І. І. - Реактивність глутатіону еритроцитів і кисневотранспортної функції крові при немічній гіпоксії гіпопластичного ґенезу, Гащук Г. П. (2017)
Любич В. В. - Виробництво препаратів донорської крові в Україні та контроль їхньої якості (2017)
Любчак В. В. - Виявлення критичних ланок в забезпеченні якості компонентів крові при підготовці їх до гемо трансфузій, Тимченко А. С., Анциферова І. В. (2017)
Мадич С. Є. - Властивості та методи одержання в лабораторних умовах фактора зсідання крові VII, Даниш Т. В. (2017)
Миронова О. В. - Гастросцинтиграфічні ознаки моторно-евакуаторних порушень шлунку після хіміотерапії у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Мазур А. Г., Горяінова Н. В. (2017)
Немировська Л. М. - Дисбіотичні зміни мікробіоти шлунково-кишкового тракту у хворих на гостру лейкемію та шляхи її відновлення, Пономаренко Ю. С., Рибальська А. П., Мазур М. М. (2017)
Новак В. Л. - Результати імунотерапії та місцевого антисептичного лікування уражень шкіри при грибоподібному мікозі та синдромі Сезарі, Курган Д. М., Кокоруз М. В., Деркач Ю. В., Логінський В. Є., Примак С. В., Курган М. Г. (2017)
Осадча О. І. - Динаміка змін про- та протизапальних цитокінів у постраждалих з холодовою травмою, Хитрий Г. П. (2017)
Павлюк Р. П. - Якісне обстеження донорської крові – запорука безпечності трансфузійної терапії, Мироненко Г. А., Тимошенко У. В. (2017)
Перехрестенко П. М. - Аналіз діяльності закладів служби крові України у 2016 році, Самусь В. М., Аладьєва О. М. (2017)
Рибальська А. П. - Визначення розміру та площі біоплівки штамів мікроорганізмів у клінічній практиці, Немировська Л. М., Газя О. І., Мельник О. А., Скачкова Н. К. (2017)
Сергутіна С. Ю. - Визначення показників системи гемостазу у хворих на лімфопроліферативні новоутворення, Бурнаєва С. В., Сівкович С. О. (2017)
Сімонова М. І. - Прозапальні та проагіогенний цитокіни у хворих на справжню поліцитемію різного профілю ризику, Даниш О. Й., Сусіда Х. Р., Масляк З. В. (2017)
Старіков А. В. - Інфузійна терапія при критичних станах, Баронська Л. В. (2017)
Старіков А. В. - Фібрінолітична активність крові при інтенсивній цитостатичній терапії хворих на лейкемію, Баронська Л. В. (2017)
Стародуб Г. С. - Особливості експресії гемопоетичними клітинами кісткового мозку мембранних антигенів CD34, CD117, CD33, CD38 у хворих на мієлодиспластичний синдром рефрактерну анемію із надлишком бластів II в динаміці захворювання, Горяінова Н. В., Басова О. В., Перехрестенко Т. П., Кубарова В. О., Третяк Н. М., Гордієнко А. І. (2017)
Тимошенко У. В. - Функціональні властивості цитоплазматичної мембрани еритроцитів у пацієнтів з В-клітинними неходжкінськими лімфомами (2017)
Шалай О. О. - Експресія CD38 і вуглеводні детермінанти лейкемічних B-лімфоцитів при хронічній лімфоцитарній лейкемії, Лебедь Г. Б., Барілка В. А., Виговська Я. І., Томашевська Н. Я., Логінський В. Є. (2017)
Шороп Є. В. - Ефективність деяких морфологічних показників тромбоцитів для діагностики ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, Шороп С. М . (2017)
Шурко Н. О. - Новий метод отримання комплексу факторів VIII-фон Віллебранда (2017)
Мурзін В. Ю. - Ранньосарматські мечі з Музею історії зброї у м. Запоріжжі, Шлайфер В. Г. (2015)
Шугалева И. М. - Роль мирской инициативы в деятельности прихода Филипповской церкви г. Александровска (ХІХ- начало ХХ вв.) (2015)
Тішин О. В. - Радянська історіографія нацистського окупаційного режиму на території південно-східних областей України (2015)
Ігнатуша Г. О. - Олександр Воронин: формування особистості (2015)
Петков С. В. - "Приходите княжить и владеть нами": к вопросу о геополитических процессах в Восточной Европе и международных связях между европейскими народами во ІІ пол. ІХ в. (2015)
Андрєєв В. М. - Невідома сторінка інтелектуальної біографії Віктора Петрова: "По следам Щорсовского похода" (1935 р.) (2015)
Цибуленко Л. О. - Роль і місце громадської взаємодопомоги у компартійно-радянській системі 20-х рр. ХХ ст. (на прикладі Херсонщини), Твердовський А. Ю. (2015)
Цибуленко Г. В. - Нові елементи культурного простору селянства Херсонщини в умовах окупаційного режиму 1941 - 1944 рр. (2015)
Воловик В. И. - Феномен научной культуры (2015)
Лепский М. А. - Стратегирование в визии современного функционирования границы (2015)
Кривега Л. Д. - Особенности жизнедеятельности человека в 21 столетии, Сухарева Е. В. (2015)
Таран В. О. - "Мистецтво" тлумачення понять як прояв специфіки російської державної ідеології (2015)
Утюж І. Г. - Соціальні смисли розвитку сучасної освіти (2015)
Сайтарли І. А. - Структуралістський зворот у соціальних теоріях ХХ ст. (2015)
Глазунов В. В. - Гибридная война: олигархический дискурс (2015)
Скворець В. В. - Українське суспільство: до та після Євромайдану (2015)
Додонова В. І. - Комунікативна раціональність як дискурсивна складова соціальної раціональності постнекласичного типу (2015)
Краснокутський О. В. - Середньовічна державотворчо-ідеологічна матриця (2015)
Капріцин І. І. - Соціально-філософські засади формування буддійської релігійної культури (2015)
Дударева І. В. - Взаємодія суб’єктів соцієтального капіталу у досягненні цілей розвитку тисячоліття (2015)
Ель Гуессаб К. - Чи є сучасне ісламське суспільство громадянським? (2015)
Воронова Г. В. - Історіографія проблеми життя (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игровая теория Э. Берна (2015)
Ємельяненко Є. О. - Маргінальна свобода як сутність людської екзистенції (2015)
Криворучко А. Ю. - Форми прояву феномену незадоволеності життям (2015)
Білокопитова Н. І. - Сутність та зміст поняття "тюркська соціальність" (2015)
Налапша О. В. - Моделі мультикультуралізму: теорія і практика культурної політики в сучасному світі (2015)
Павленко Н. В. - Сутність феномену багатства (2015)
Білий Ю. С. - Сутність феномену соціального партнерства (2015)
Шубина Л. И. - Кафедра истории музыки Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского. Векторы научнойдеятельности (2017)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Випускники-музикознавці Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського у стінах Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2017)
Копоть І. Є. - Музей Бориса Лятошинського. Музикознавець у провінції:діяльність по закінченні консерваторії (2017)
Плужников В. Н. - Из истории становления харьковской школы оркестрового дирижирования (2017)
Савченко А. С. - Гармония и мера: оркестровый стиль В. Т. Борисова (на примере Первой и Второй симфоний) (2017)
Грицун Ю. Н. - Поздние вдохновения Мастера: "Лирическая музыка" для камерного оркестра и солирующей виолончели (по прочтении К. Паустовского) и "Sonatina piccolo" для струнного оркестра Игоря Ковача (2017)
Довжинець І. Г. - Хорові колективи ім. М. Леонтовича на Сумщині в контексті художніх настанов радянської доби (2017)
Тышко С. В. - О том, как композиторы-романтики открывали Восток:один кавказский эпизод из биографии М. И. Глинки (2017)
Лащенко С. К. - Ф. В. Булгарин и "Жизнь за царя" М. И. Глинки: частноемнение и общее предубеждение (2017)
Жданько А. Н. - Космизм Н. А. Римского-Корсакова в контексте античнойауры русской культуры XIX века (2017)
Подпоринова Е. В. - "Зимний вечер" А. С. Пушкина в композиторских реф-лексиях (2017)
Михайлова О. В. - Лирика П. Элюара в вокальной миниатюре Ф. Пуленка(на примере вокального цикла "Тот день, та ночь") (2017)
Коваленко Ю. Б. - Жанрові особливості кінонарису у контексті музичноївиразності (2017)
Анфилова С. Г. - "Орфей" Луиджи Росси в оперной антологии первой по-ловины XVII столетия (2017)
Сердюк О. В. - "Дідона і Еней" Г. Перселла в інсценуваннях "хореографічноготеатру" (2017)
Иванова И. Л. - Интонационно-тематический процесс в "Геновеве" Ро-берта Шумана (2017)
Мовчан В. О. - Драматургические особенности оперы Ж. Массне "Сафо" (2017)
Мизитова А. А. - "Турандот" Ф. Бузони – Дж. Пуччини: два прочтения сказки К. Гоцци (2017)
Кузьмина А. А. - Социокультурные предпосылки формирования детской оперы (2017)
Касьяненко М. А. - Експериментальний оперний майданчик в Україні:з історії нереалізованого проекту (2017)
Веркина Т. Б. - Проблемы интерпретации современной фортепианной му-зыки (на примере Пятой и Седьмой сонат В. Бибика) (2017)
Волик А. А. - Семантические модусы пианистических формул в жанровомполе Прелюдий op. 28 Ф. Шопена (2017)
Пупина О. А. - Композиционно-драматургические и пианистические сред-ства в образной палитре Второй баллады Ф. Листа (2017)
Бурель А. В. - О французских скрипичных концертах последней третиXIX столетия (2017)
Кучеренко С. И. - Специфика формирования украинской скрипичной шко-лы и ее влияние на творчество Р. Глиэра (на примере "Семи художественно-инструктивных пьес" op. 54 для скрипки и фортепиано) (2017)
Метлушко В. А. - Традиция и новаторство в пьесах для кларнета solo ком-позиторов ХХ века (2017)
Седюк И. О. - В. Лютославский – Н. Паганини: диалог в игровом простран-стве музыкальной культуры (2017)
Шадько М. А. - Пьесы-символы в драматургии "Макрокосмоса" Дж. Крама (2017)
Відомості про авторів (2017)
Мурзін В. Ю. - Про передумови номадизму у Степовій Україні (2016)
Бутченко Т. И. - Становление философии научного сознания в эпоху Средневековья (2016)
Кальцева С. И. - Трансформация идеи социальной справедливости в истории философской мысли (2016)
Лисоколенко Т. В. - Многогранность игры в работах Хосе Ортеги-И-Гассета (2016)
Стариковська О. О. - Розвиток уявлень про громадську думку (2016)
Черкун Я. С. - Ґенеза соціально-філософських уявлень про феномен темпоральності (2016)
Воловик В. І. - Соціальні функції наукової культури (2016)
Лепський М. А. - Теорія соціальної фрактальності: до постановки проблеми та визначення предметного поля (2016)
Додонов Р. А. - Две стратегии разрешения конфликта на Донбассе (2016)
Палагута В. И. - Проблема формирования коллективной идентичности в дискурсивных пространствах (2016)
Скворець В. О. - Моделі трансформації суспільства: Вашингтонський і Пекінський консенсус (2016)
Подмазин С. И. - Философско-педагогические основы становления личностного подхода в образовании (2016)
Кривега Л. Д. - Ближний Восток: факторы турбулентности, Сухарева Е. В. (2016)
Зубов В. О. - Новий світовий порядок: кроскультурний пастиш (2016)
Повзло А. Н. - Проблемы современности через философскую "призму" теории абсурда и бунта А. Камю (2016)
Сепетий Д. П. - Проблема нередуковності в межах і (можливо) за межами фізичної реальності (2016)
Будько М. В. - Гостинність церкви в контексті європейської міграційної кризи (2016)
Головко Л. В. - Сучасна етноконфесійна ситуація в Україні (2016)
Ель Гуессаб К. - Підходи до розуміння проблеми арабського світу в суспільствознавчій думці (2016)
Фадєєв В. Б. - Ідентичність групи: практичні категорії та етнополітичні конфлікти (2016)
Коляда В. И. - Философия искусства и эстетическая природа идеального в немецкой классической философии, Гребинь С. Н. (2016)
Бондаревич І. М. - Антропологічний принцип як підгрунтя модернізації освіти (2016)
Воронова Г. В. - До питання про поняття "життєдіяльність" (2016)
Носова Г. Ю. - Простір та час етнічності. Просторовий поворот в умовах глобалізації (2016)
Халіман М. А. - Проблеми дослідження типології світогляду (2016)
Насєдкіна О. О. - Семантичне поле концепту казка та особливості філософської рефлексії її світоглядних проекцій (2016)
Селезньова С. А. - Людина у філософії екзистенціалізму (2016)
Лук'янова О. І. - Гуманітаризація суспільства: шляхи активізації особистісного розвитку в освітньому середовищі (2016)
Лупенко Ю. О. - Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень (2018)
Козак О. А. - Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2018)
Буняк Н. М. - Ціноутворення на продукцію насінництва зернових колосових культур, Данилко І. М. (2018)
Спаський Г. В. - Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття (2018)
Patyka N. I. - Bank lending to agriculture in Ukraine (2018)
Чикуркова А. Д. - Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства (2018)
Тимошенко М. М. - Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції, Соколова А. О. (2018)
Усюк Т. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості, Фаріон Л. В. (2018)
Шубравська О. В. - Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання, Прокопенко К. О. (2018)
Захарчук О. В. - Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності (2018)
Пугачова К. М. - Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС, Шеремет О. О. (2018)
Ходаківська О. В. - Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці, Юрченко І. В. (2018)
Василенко Л. В. - Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин (2018)
Tkachenko A. M. - Formation of state support economic mechanism for solid biofuel producers (2018)
Сегеда С. А. - Праця як основа розвитку людського капіталу та виробництва (2018)
Борис Йосипович Пасхавер – ювіляр (2018)
Вимоги щодо подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Ківалов С. В. - Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення (2018)
Кормич Б. А. - Глобальне адміністративне право: ключові аспекти концептуалізації (2018)
Ishchenko V. - Protection of energy investments under the russia-ukraine bilateral investment treaty of 1998 (2018)
Аверочкіна Т. В. - Адміністративний примус у прибережних водах України (2018)
Парпан У. М. - Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції (2018)
Савельєва І. В. - Підготовка кадрів для національної поліції України як складова державної політики у сфері вищої освіти (2018)
Фальковський А. О. - Досвід створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу в Державі Ізраїль (2018)
Брачук А. О. - Міжнародні стандарти системи "єдине вікно" для зовнішньої торгівлі (2018)
Андрущенко С. В. - Режим морського порту: ґенеза міжнародно-правового забезпечення (2018)
Плачкова Т. М. - Інституціоналізація системи органів управління безпекою мореплавства в Україні (2018)
Шелудяков Р. С. - Обмеження відповідальності перевізника при змішаних перевезеннях: міжнародно-правовий аспект (2018)
Давидова І. В. - Вади волі в правочині як умова його недійсності: від римського права до сьогодення (2018)
Бобошко О. М. - Механізм діяльності правоохоронних, судових органів у досудовому розслідувані кримінальних корупційних правопорушень (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Завгородня О. О. - Економіко-генетичні засади інноваційної макродинаміки (2015)
Гусєва О. Ю. - Інформаційно-телекомунікаційна галузь України: економічні тренди та можливості розвитку, Верескун М. В. (2015)
Пилипенко Г. М. - Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем, Литвиненко Н. І. (2015)
Бодрова Д. В. - Інституціональні перетворення в процесі становлення національної інноваційної системи (2015)
Кузьмінов С. В. - Зрушення на ринку праці як фактор формування кількісних та якісних характеристик попиту на ринку освітніх послуг (2015)
Єнальєв М. М. - Рефлексія принципу коаліціонування та ефекту розщеплення подій в теорії корисності, Горлачук В. В. (2015)
Дучинська Н. І. - Теорія корисності: аналіз поведінки споживача в умовах ризику (2015)
Штефан Н. М. - Стан та перспективи євроінтеграційної спрямованості України (2015)
Губарь О. В. - Конкурентоспроможність харчової промисловості України в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Ісаєва Н. І. - Шляхи вдосконалення системи стратегічного планування України на сучасному етапі (2015)
Шинкарук Л. В. - Структурні особливості економіки Донбасу в умовах політичної та економічної нестабільності (2015)
Бондаренко Г. В. - Соціально-економічні аспекти збереження потенціалу вугільної промисловості Україн (2015)
Венгерська Н. С. - Сільський розвиток України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи (2015)
Ризун М. В. - Интеллектуальный капитал как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятия (2015)
Собко О. Н. - Розбудова мережі інтелектингових агенцій як каталізатор процесів креації вартості підприємств (2015)
Гненний О. М. - Оцінка функціонального зносу вантажних вагонів, Чернова Н. С. (2015)
Мушникова С. А. - Логістичний підхід в управлінні фінансовою діяльністю підприємств (2015)
Яцентюк С. В. - Створення ефективного підходу щодо формування та розвитку капіталу бренду за допомогою методу управління "GAP – розривом бренду" (2015)
Довбня С. Б. - Теоретичне обґрунтування та формування стратегічної цілі управління персоналом, Письменна О. О. (2015)
Kovalchuk K. F. - Using of fuzzy logic elements in system of financial control, Kozenkova N. P., Kozenkova V. D. (2015)
Мурзін В. Ю. - Скіфи і Кавказ (2016)
Бутченко Т. И. - Формирование философии научного сознания вo II пол. XVI - I пол. XIX веков (2016)
Воловик В. И. - Повышение уровня научной культуры как общий критерий поступательного развития научного сознания (2016)
Лепський М. А. - Фрактальність ідеї "поетики" та виклики сценарного прогнозування (2016)
Скворець В. О. - Технології соціального управління в сучасному українському суспільстві (2016)
Глазунов В. В. - Исходный вариант идеальной мысленной модели проекта "Независимая Украина" (2016)
Подмазін С. І. - Еволюція пріоритетів освіти зі зміною світоглядних епох (2016)
Таран В. О. - Модернізована уваровська концептуальна тріада як виразник імперської сутності сучасної російської державної ідеології (2016)
Утюж И. Г. - Актуальные проблемы философии медицины (2016)
Палагута В. И. - Самоидентификация как форма социализации современного субъекта (2016)
Повзло О. М. - Философский "ракурс" глобальных проблем современности (2016)
Чернова Л. Є. - Вплив концепту "батьківщина" на конструювання "життєвого світу" особистості на прикладі нацменшин України (2016)
Spytsia N. - Understanding of national identity through the prism of the aggression phenomenon (2016)
Кургузов А. О. - Проблеми подолання міжкультурних конфліктів: досвід соціально-філософського аналізу, Вязова Р. В. (2016)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті філософії нового часу (2016)
Panos Eliopoulos - Gender inequality and the personal hint: the problem of stereotypes as logical and ethical misconceptions (2016)
Носова Г. Ю. - Дещо про кризу національної та етнічної ідентичностей в умовах глобалізаційних трансформацій (2016)
Компанієць Л. Г. - Актуальні проблеми міжкультурної комунікації в межах соціокультурної парадигми (2016)
Лісіцин В. В. - Детермінанти історичної справедливості (2016)
Кірик Т. В. - Філософи заходу про неогуманізм для вищої школи і сталого розвитку людства (2016)
Стариковcька О. О. - Соціально-філософський аналіз поняття "громадська думка" (2016)
Хахалін О. О. - Сповідальний дискурс паломника (2016)
Насєдкіна О. О. - Чинники формування світоглядних настанов у казках та їх використання в сучасних соціальних практиках (2016)
Юрiй Iванович Петунiн (2017)
Номiровський Д. А. - Вiдносне поповнення банахових просторiв та узагальненi екстремальнi елементи (присвячується пам’ятi Ю. I. Петунiна) (2017)
Рубльов Б. В. - Побудова елiпсоїда мiнiмального об’єму (2017)
Семёнов В. В. - Модифицированный cубградиентный экстраградиентный метод (2017)
Клюшин Д. А. - Фрактальный анализ опухоль-ассоциированных изменений интерфазных ядер буккального эпителия, Шерварлы Д. Г., Ха Ву Чан, Голубева Е. Н., Бородай Н. В. (2017)
Анiкушин А. В. - Аналог методу Гальоркiна для одного iнтегро-диференцiального рiвняння четвертого порядку, Гранiшак Х. М. (2017)
Покутний О. О. - Бiфуркацiя та розгалуження розв’язкiв автономних крайових задач (2017)
Савкiна М. Ю. - Модифiкацiя алгоритму перевiрки на коректнiсть моделi двофазної нелiнiйної регресiї (2017)
Алдашев C. A. - Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в цилиндрической области для вырождающихся трехмерных гиперболических уравнений (2017)
Нiкiтiн А. В. - Подвiйне укрупнення фазового простору для диференцiальних рiвнянь зi стохастично малими добавками в умовах апроксимацiї Левi (2017)
Чабак Л. М. - Конечное число итераций в двухэтапных алгоритмах для решения вариационных неравенств, Ведель Я. И., Дударь В. В., Семёнов В. В. (2017)
Тупко Н. П. - Моделювання довiрчих iнтервалiв для дисперсiї з невiдомим математичним сподiванням на основi правила 3 сiгма, Васильєв О. Б., Тупко О. С. (2017)
Додонов Р. О. - Історичний досвід легітимації окупованих територій (2017)
Dorokhina О. - Islamic fundamentalism and its influence on youth in Georgia (2017)
Жадько В. А. - Ментальні підвалини українського народу: історія та сучасність, Бідзіля П. О. (2017)
Мурзін В. Ю. - Кам'яний жертовний ніж із зібрання Музею історії зброї в м. Запоріжжя, Шлайфер В. Г. (2017)
Шишляк Т. - Европейский опыт реформирования полиции в процессе завершения внутренних этнических конфликтов (2017)
Воловик В. И. - Научное познание и его особенности (2017)
Лепський М. А. - Зміни картографії миру: оператори центризму миру та війни (2017)
Бутченко Т. И. - Форма и содержание научного процесса (2017)
Скворець В. О. - Мудрість народу - передумова відновлення цілісності українського суспільства (2017)
Додонова В. І. - Феномен довіри у дзеркалі соціально-філософського дискурсу (2017)
Палагута В. И. - Условия конструирования коллективных идентичностей в дискурсивных практиках субъектов (2017)
Подмазін С. І. - Еволюція концепту "життєвий успіх" (2017)
Sajtarly I. - The psychoanalytic context of the postmodernist anthropology (2017)
Таран В. О. - Деолігархізація: мета і реальність (2017)
Утюж И. Г. - Контуры социальной сингулярности:существование в распадающемся состоянии (2017)
Гончаренко П. В. - Феноменологічна інтерпретація фаз музичної свідомості (2017)
Курбатов О. Г. - Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті сучасної України (2017)
Лисоколенко Т. В. - Театральность современного медиального дискурса (2017)
Повзло А. Н. - Социально-философский анализ "плюсов" и "минусов" глобализации (2017)
Спиця Н. В. - Проблеми викладання філософії у медичних внз: методологічний аспект пошуку консенсусу (2017)
Цапліна І. С. - Образ майбутнього: структурно-функціональний аналіз (2017)
Супрунчук О. П. - Комунікативна модель сучасного музею: український досвід та західна практика (2017)
Мунтяну О. - Взаимосвязи греков и варварского населения Пруто-Днестровских территорий в эпоху Латена (2017)
Musteata S. - Unele considera tii pe marginea habitatului uman din sudul basarabiei in secolele viii-ix (2017)
Дізанова А. - Татари й ногайці в Південній Бессарабії (2017)
Циганенко Л. - Українсько-молдовські зв’язки в ХVІ – ХVІІ ст.: військово-політичний контекст (2017)
Дроздов В. - Архівна спадщина Бессарабії: документи комунальної установи "Ізмаїльський архів" як джерельна база дослідження міської історії Південної Бессарабії ХІХ – початку ХХ ст (2017)
Волканова Н. - Благодійна діяльність молдовського дворянства Бессарабії в період військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст (2017)
Башли М. - Просопографічний портрет земських лікарів Бессарабії (кінець ХІХ – початок XX ст.) (2017)
Михайлов О. - Функціонування кредитно-банківської системи Бессарабської губернії як провідного напрямку діяльності нобілітету (2017)
Кушко А. - Южная Бессарабия в 1856-1914гг.:Румынское национальное строительство и российская имперская политика на окраине (2017)
Градинар Г. - Основні етапи діяльності Бессарабського товариства природодослідників та любителів природознавства (1904-1917 рр.) (2017)
Татаринов І. - Вихідці з Бессарабії – учасники Першої Світової війни (2017)
Şevciuc А. - Particularitatile istorice ale formarii etno-demografice a populatiei sudului basarabiei pe nationalitai in anii 1918-1940 (2017)
Думітру Д. - Образ Бессарабцев в глазах румынской гражданской и военной администрации (1941 г.) (2017)
Степаненко А. - Доля єврейського населення в губернаторстві Трансністрія (2017)
Ionescu N. - Foametea in judetul vaslui si in Moldova in anii 1946-1947 (2017)
Гончарова Н. - Проблематика українсько-молдовських взаємовідносин у сучасних дослідженнях (2017)
Церковна В. - Молдавське населення Одеської області на межі XX – XXI ст. (за матеріалами переписів населення 1989, 2001 рр.) (2017)
Чорна Л. - Актуальні питання збереження культурної спадщини в мультикультурному оточенні (на матеріалах України та Молдови) (2017)
Березовська В. - Зимові свята молдаван Бессарабії у ХІХ столітті (за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей") (2017)
Терентьєва Л. - Традиції й обряди албанців Бессарабії (2017)
Sevciuc M. - Patrimoniul arhitectural religios din sudul basarabiei in perioada interbelica (2017)
Соколова А. - Міфологічні релікти дохристиянських вірувань українців: сучасна рецепція (2017)
Шевчук Т. - Образ Буджака в естетичній рецепції бессарабських болгар України та Молдови (2017)
Шишман І. - Естетична парадигма творчого пошуку бессарабських художників-болгар (2017)
Будзар М. - Від козацької старшини до імперського дворянства: люди і речі в контексті соціокультурних трансформацій (на матеріалі "Ґалаґанівського архіву") (2017)
Скороход О. - Політика російського уряду щодо іноземних колоністів як один з факторів розвитку сільського господарства і промисловості Півдня України у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.: історіографія (2017)
Костенко О. - Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти у країнах Європи першої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Коцур Н. - Питання профілактичної медицини у діяльності Одеських медичних товариств (друга половина ХІХ століття) (2017)
Ганський В. - Розвиток туризму в Західній Білорусі у світлі туристичної політики Польської держави (1921-1939 рр.) (2017)
Товкун Л. - Внесок учених Київського інституту харчування у розвиток гігієни харчування в Україні у 30-х рр. ХХ ст (2017)
Дроздова Є. - Історичні етапи розвитку інфографіки як засобу графічного представлення інформації (2017)
Запорожченко О. - Україна в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Захарченко В. - Історія розвитку регіональних інноваційних кластерів, Метіль Т. (2017)
Кожухаренко Л. - Волонтери – громадянський капітал України (2017)
Метіль А. - Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні (2017)
Саввина Л. - История развития политического либерализма (постмодернистский подход), Саввина М. (2017)
Тодоров В. - Сучасні передумови розвитку історико-етнографічних досліджень в Україні (2017)
Долголенко І. - Філософія освіти: від теорії до сучасної практики (історичний аспект) (2017)
Захарова О. - Допомога дворян хворим та пораненим під час Першої Світової війни (на матеріалах Бессарабської губернії) (2017)
Федорова Н. - Формування професійної компетентності вчителя, Малиношевська А. (2017)
Міленіна М. - Біологічні аспекти формування обдарованості особистості (2017)
Русалкіна Л. - Іншомовна компетенція як складник професійної підготовки майбутніх лікарів (2017)
Шелестова Л. - Розвиток дослідних здібностей дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку у процесі навчання (2017)
Крутій К. - Використання технології "освітня подорож" як засіб реалізації STREAM-освіти дошкільників, Грицишина Т., Стеценко І. (2017)
Поліхун Н. - Змістові компоненти інструментарію психолого-педагогічної підтримки дослідної діяльності інтелектуально обдарованих учнів, Постова К. (2017)
Сергєєнкова О. - Аналіз кореляційних зв’язків показників мотиваційної сфери особистості, Подшивайлов Ф., Подшивайлова Л. (2017)
Єзерська Н. - Організація діяльності соціально-психологічного супровіду адаптації обдарованих учнів підліткового віку в умовах школи-інтернату (2017)
Хижняк А. - Вікові особливості прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-викладачів фізичного виховання (2017)
Андросович К. - Психолого-педагогічний інструментарій діагностики компонентів соціалізації обдарованих старшокласників (2017)
Мельник М. - Теоретико-методологічні засади розробки проблеми діагностики обдарованості: здобутки і перспективи (2017)
Тригуб Т. - Конструювання як метод розвитку практичного інтелекту в учнів молодшого віку (2017)
Семенюк Н. - Соціальні детермінанти життєвих орієнтацій медиків офтальмологічного профілю (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Барабаш О. В. - Двокроковий варіаційно-градієнтний метод в системах підтримки прийняття рішень для управління безпілотними літальними апаратами, Дахно Н. Б. (2017)
Гурман І. В. - Керування електронними пристроями за допомогою жестів, Муляр І. В., Осипа В. О., Козак С. В. (2017)
Жиров Г. Б. - Алгоритм моделювання процесів технічного обслуговування за ресурсом складних радіоелектронних об’єктів (2017)
Журавська І. М. - Мобільна система керування гетерогенною рухомою мережею безпілотних літальних апаратів, Мусієнко М. П. (2017)
Лисий М. І. - Аналіз засобів розпізнавання переміщення рухомого об'єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження, Бабій Ю. О. (2017)
Пампуха І. В. - Методологія визначення внутрішніх параметрів цифрової фотокамери шляхом її калібрування, Нікіфоров М. М., Стеля О. Б., Катричук Д. О. (2017)
Савков П. А. - Аналіз місцевості за допомогою безпілотних літальних апаратів та мобільних додатків, Охрамович М. М., Левінськова Н. В., Мельник Ю. В. (2017)
Толок І. В. - Аналітична модель управління ефективністю профілактико-відновлювальних заходів автобронетехніки (2017)
Хлапонін Ю. І. - Алгоритм моделювання планових ремонтів складних технічних об’єктів та систем, Боровік Б., Кольцов Р. Ю. (2017)
Banzak G. V. - Technique of optimization parameters of strategy regulated maintenance service, Tsytsarev V. M., Leschenko O. I., Bondarenko T. V. (2017)
Maslov O. V. - Analysis of the application of cdznte detectors for control of initial enrichment of fresh nuclear fuel for overloading, Mokritsky V. A., Sokolov A. V. (2017)
Mokritskij V. A. - The detector on basis of CdZnTe-gauge for systems radiating-technological control, Maslov O. V., Banzak O. V. (2017)
Гунченко Ю. О. - Методи аналізу та синтезу розробки web – додатків, Джулій В. М., Красильников С. Р., Солодєєва Л. В., Чешун Д. В. (2017)
Джулій В. М. - Методи та алгоритми виявлення атак в бездротових мережах передачі даних, Красильников С. Р., Божук С. О. (2017)
Дячук А. О. - Вплив використання засобів інформаційних технологій на прийняття управлінських рішень майбутніми фахівцями-екологами, Матеюк О. П., Ряба Л. О. (2017)
Колачов С. П. - Аналіз методів та алгоритмів відображення інформації зі зв'язку з використанням геоінформаційних технологій, Мазниченко Ю. А., Міщенко А. О., Вавасова О. С. (2017)
Лєнков С. В. - Особливості та загальні принципи інтелектуального управління телекомунікаційною мережею, Хмельницький Ю. В., Обертюк І. В. (2017)
Марченко О. О. - Багатомірна модель оцінювання семантичної забарвленості природномовних текстів, Марченко-Бабіч О. М. (2017)
Мясищев А. А. - Настройка PID регуляторов и GPS модуля для прошивки MegapirateNG полетного контроллера на базе Arduino mega2560, Ленков Е. С., Полозова В. М. (2017)
Огнєвий О. В. - Модель інформаційної взаємодії для опису процесів розмежування доступу до інформаційних сервісів, Краснік А. В., Байдюк М. М. (2017)
Пампуха І. В. - Діагностична модель бездротової сенсорної мережі на основі взаємних перевірок елементів мережі, Барабаш О. В., Мусієнко А. П., Коваль М. О. (2017)
Сєлюков О. В. - Забезпечення достовірності передачі інформації та сервісних послуг для високошвидкісних мереж при завадах, Хмельницький Ю. В., Яковлєв Д. П. (2017)
Скрипка А. О. - Аналіз існуючих геоінформаційних технологій, що використовуються в Збройних Силах України та арміях провідних країн світу, Ліманська О. Л., Ляшенко Г. Т., Шугалій О. О. (2017)
Хірх-Ялан В. І. - Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних, Жиров Г. Б., Литвиненко Н. І., Жиров Б. Г., Писаренко Р. В. (2017)
Шевченко Г. В. - Методика оцінки ефективності прийняття рішення щодо застосування інформаційної технології таргетингу в умовах конкуренції і неповної інформованості, Барабаш О. В. (2017)
Горячева К. С. - Аналіз тенденцій розвитку сучасної політичної і економічної системи України, долання кризових ситуацій (2017)
Махинько В. М. - Високобілковий хліб для військовослужбовців, Черниш Л. М., Прищепчук М. О. (2017)
Міщенко А. О. - Вплив психологічних факторів на виникнення бойового стресу у військовослужбовців під час проведення АТО, Пантась С. О., Шугалій О. О., Гетьман А. В. (2017)
Артемов В. Ю. - Новітні підходи до виховної роботи у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2017)
Даваасурэн Мунхжаргал - Фундаментальные принципы устойчивого развития в образовании с опорой на традиционное мышление монголов (2017)
Черних Ю. О. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Німеччини – аналітичний огляд, Черних О. Б. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні данні (2017)
Черниш Н. Й. - Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтепретацій (2010)
Зайцева-Чіпак Н. О. - Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві (2010)
Балановський Я. М. - Етномаргінальна субкультура – форма виявлення кризового стану суспільства (2010)
Шевченко С. Л. - Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів "Живого Журналу") (2010)
Лапан Т. Д. - Ґенеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського (2010)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2010)
Судин Д. Ю. - Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники (2010)
Васільєва Т. С. - Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу (2010)
Шедловська М. В. - Теоретичні основи екосоціологічної теорії (2010)
Ярема А. І. - Феномен успіху в соціологічному вимірі (2010)
Дікова-Фаворська О. М. - Чужий серед своїх (соціальна ексклюзія людей з функціональними обмеженнями здоров’я) (2010)
Коваліско Н. В. - Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності (2010)
Нікітіна Т. Є. - Перевірка надійності класової схеми Дж.Голдторпа для України (2010)
Ігнатоля Н. І. - Вплив соціального середовища на розвиток економічних практик самозабезпечення (неформальне підприємництво і трудова міграція) населення Закарпатського регіону, Рюль В. О. (2010)
Марценюк Т. О. - Умови праці та дискримінаційні практики в сучасній Україні (на прикладі вивчення працівників супермартетів "Фуршет") (2010)
Костюченко Т. С. - Мережі політичної еліти в період кризи: циркуляція чи відтворення?, Винницький М. І. (2010)
Яремчук С. С. - Шляхи завершення трансформації українського суспільства (2010)
Ненько О. Є. - Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору (2010)
Мусієздов О. О. - Місто як уявлена спільнота (2010)
Денисюк А. І. - Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору (2010)
Козлова І. В. - Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті (2010)
Демків О. Б. - Нормативна пермісивність: українські та загальноєвропейські закономірності і тенденції, Кондратик Л. М. (2010)
Гоч Р. М. - Міжнародний досвід дослідження довіри в економічних відносинах. (2010)
Хуткий Д. О. - Криза суспільства чи криза світової системи суспільств (2010)
Дікова-Фаворська Д. М. - Чоловік як об’єкт насильства в сучасній сім’ї (2010)
Узун С. В. - Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині (2010)
Козаченко О. О. - Сучасна українська багатопоколінна сім’я: занепад чи розквіт? (2010)
Вінчковська Г. Є. - Вплив соціальної кризи на стабільність соціального інституту сім`ї в сучасній Україні (2010)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем в кризовому суспільстві, Акімов Д. І. (2010)
Бацман О. С. - "Пільговики” у вищому навчальному закладі: постановка проблеми (2010)
Єрмакова Т. Г. - Основні напрямки регіональної освітньої політики (2010)
Кириленко О. М. - Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми виходу з кризи перехідного періоду (2010)
Куземська Л. Ю. - Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця (2010)
Козаченко О. О. - Стиль життя: основні підходи до визначення (2009)
Малес Л. В. - Соціокультурний аналіз ґендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання (2009)
Щур М. В. - Виміри факторного впливу мовної диференціації на соціокультурну ситуацію міста Львова (2009)
Вашрова Н. - Тенденції розвитку релігійного життя в сучасній Україні (2009)
Рущенко І. П. - Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) (2009)
Ващинська І. І. - Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та конструювання класифікатора (2009)
Ярема А. І. - Символічний капітал: підходи до інтерпретації поняття (2009)
Марченко А. М. - Соціальний престиж суб’єктів влади в українському суспільстві (2009)
Antonaccio O. - Morality, self-control and crime, Charles R. Tittle (2009)
Kennedy M. D. - A public sociology of emerging democracies: revolution, gender inequalities, and energy security (2009)
Ровенчак О. А. - Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків (2009)
Підлужна О. - Проведення соціальних та маркетингових досліджень у процесі створення нових продуктів (2009)
Staples W. G. - Technologies of the body, technologies of the self: house arrest as neo-liberal governance, Decker S. K. (2009)
Пйонтковський В. - Соціологія тіла як новий напрям соціології медицини, Мажак І. М. (2009)
Марікян С. В. - Ратифікація Болонської угоди в Україні: протиріччя сприйняття (2009)
Судин Д. Ю. - Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму (2009)
Борачок О. Р. - Чоловіча гомосексуальність крізь призму стереотипів та установок жителів міста Львова (2007 - 2008 рр.) (2009)
Зіятдінова Е. Б. - Компаративний аналіз соціальних уявлень про утворення сім’ї в чоловіків 20 - 25 р. кримсько-татарської та української етнічних груп (2009)
Сусак В. І. - Я змалку відчуваю час дуже добре. Я можу бути без годинника і знати, котра година, тому що в мене всередині цокає якийсь свій годинник (сторінки зі життєвої історії професора Наталії Йосипівни Черниш) (2008)
Сокурянська Л. Г. - Суб’єкт помер!? Хай живе суб’єкт! Соціологія у пошуках втраченого суб’єкта (2008)
Стегній О. Г. - Типи політичної культури регіональних спільнот України (2008)
Бабенко С. С. - Структурна трансформація й успішні практики повсякдення: глокалізація на сільський манер (за результатами досліджень у Криму) (2008)
Середа В. В. - Місто як lieu de memoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова (2008)
Мусієздов О. О. - Соціальні уявлення про культурну ідентичність Харькова (за матеріалами дослідження харківських першокурсників) (2008)
Демків О. Б. - Девіантогенні аспекти організації міського простору: концептуалізації та досвід дослідження (2008)
Зашкільняк Л. О. - Українсько-польські стосунки ХХ ст. у суспільній свідомості українців і поляків (2008)
Сорока Ю. Г. - Проблематика ідентичностей у сучасній європейській соціології (за матеріалами 8-ї конференції Європейської соціологічної асоціації) (2008)
Арбєніна В. Л. - Соціальний статус етнічних груп та його виміри (2008)
Ручка А. О. - Дім як приватний соціокультурний простір, Скокова Л. Г. (2008)
Володько В. В. - Моделі соціокультурної адаптації імміґрантів, Ровенчак О. А. (2008)
Khrychikov S. V. - Participation and inclusion in diverse societies: institutional approach (2008)
Бурейчак Т. С. - Рекламні стратегії конструювання нормативних ґендерних дискурсів (на прикладі сучасної української телереклами) (2008)
Клімчак-Зьолек Й. - Соціологічна рефлексія над репрезентаціями жіночої ідентичності в польських мас-медіа (2008)
Дзєнняк-Пуліна Д. - Показові ігри в стать (2008)
Коваліско Н. В. - Специфіка стратегій економічної поведінки на регіональному рівні, Кудринська А. І. (2008)
Кондратик Л. М. - Методологічні, теоретичні і методичні лакуни соціології моралі та емпіричне дослідження нормативних аспектів економічних взаємодій (2008)
Decker S. K. - Technologies of the body, technologies of the self: house arrest as neo-liberal governance, Staples W. G. (2008)
Вітковскі М. - Чи стануть міжкультурні дослідження майбутнім маркетингу та управління? (2008)
Іващенко О. В. - Зайнятість і професійна освіта: щодо проблеми взаємовідповідності (2008)
Маковецький А. М. - Ціннісні орієнтації української молоді та їхня трансформація: досвід соціологічного аналізу (2008)
Бень О. Т. - Молодіжні громадські організації: концептуалізація поняття, функції, класифікація (2008)
Артюх Г. О. - Концепції міста в працях вчених-урбаністів чиказької школи (2008)
Зіятдінова Е. Б. - Кримські татари – нація чи етнос? (2008)
Химович О. C. - Еміграційна активність жіночого населення в Україні (2008)
Вітання з виходом першого номера "Вісника Львівського університету. Серія соціологічна" (2007)
Черниш Н. Й. - Вступне слово редактора (2007)
Мусієздов О. О. - У пошуках регіональної ідентичності (на прикладі дослідження студентів-першокурсників харківських ВНЗ) (2007)
Кулас П. - Ідентичність у контексті наративу (2007)
Арутюнова Є. М. - Російська ідентичність очима московських студентів (2007)
Korzhov G. О. - Oligarchy as a model of social organization in conditions of post-socialist transformation (2007)
Сусак В. І. - Типологія патерналізму (2007)
Коваліско Н. В. - Трансформація соціальних ієрархій у сучасному українському суспільстві (2007)
Городняк І. В. - Соціально-економічне знання та соціальне самопочуття населення регіону (2007)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2007)
Мендєлєва О. В. - Актуалізація соціального прагматизму комунікативної компетентності в бізнес-комунікаціях (2007)
Коритнікова Н. В. - Електронний уряд як мережевий спосіб організації державного управління: інформаційно-комунікативний аспект (2007)
Демків О. Б. - Дослідження організаційної девіантності у контексті генези соціології девіантної поведінки (2007)
Ригіна Л. С. - Гендерні режими сучасних активістських рухів (2007)
Бурейчак Т. С. - Комодифіковане тіло: дискурси тілесності в українській рекламі (2007)
Лапан Т. Д. - Застосування усної історії як методу до дослідження проблеми цивільного населення з дистрикту галичина, вивезеного на примусові роботи до третього райху (2007)
Крижний С. Г. - Застосування методів усної історії в соціологічному дослідженні явища колабораціонізму в Харкові під час окупації 1941 - 1943 рр. (2007)
Гейко С. В. - Аналіз символіки грошових знаків як засіб вивчення державної ідеології (2007)
Сусак А. В. - Функції бібліотеки в сучасному інформаційному просторі (2007)
Володько В. В. - Андерсон Б. Виконання брудної роботи? Глобальна політикадомашньої праці. – Лондон, Нью-Йорк: Zed-Books, 2000. – 213 с.Anderson B. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. London and New York: Zed Books, 2000.VII + 213 p. (2007)
Вишневська Н. З. - Творчий вплив та епігонство як прояви поцесу спадкоємності в перській літературі (2017)
Заза Ю. Я. - Прагматичні елементи мовної гри в арабському віртуальному дискурсі (на матеріалі коментарів сирійських груп Instagram) (2017)
Луцан Л. В. - Семантика ітеративності арабського дієслова похідних порід у межах категорії кратності (2017)
Мазепова О. В. - Функціонування стереотипів-уявлень у перському лінгвоментальному просторі (2017)
Мартиняк І. Я. - Культура і побут давніх українців у арабських джерелах IX – XII століть (2017)
Мацкевич А. Р. - Модально-оцінна семантика в сучасному українському й арабському публіцистичному тексті (2017)
Рог Г. В. - Мультикультуральні проекти турецької романістики: до питань моделювання літературного канону (2017)
Стельмах М. Ю. - Еволюція категорії епістемічної можливості у перській мові (2017)
Субота І. О. - Значення творчості Мухаммада Абдельмаліка для розвитку прози в бахрейнській літературі (2017)
Хамрай О. О. - Феноменологічний аспект парадигматики арабської літературної мови (2017)
Щупаківська О. Б. - Прецедентний потенціал антропонімів арабської лінгвокультурної спільноти (за даними експериментального дослідження) (2017)
Юзвяк І. П. - Мусульманські терміни та їхня семантична функціональність у релігійній термінології гагаузької мови (2017)
Батюк І. Ю. - Місце діалектів Умпаку та Тохоку в детективному романі Мацумото Сейчьо "Піщаний посуд" (2017)
Витичак У. Я. - Функції ута-макура у поезії жанру Танка (2017)
Гара Масакі - Жіноча помста як утілення божої кари в оповіданні Акінарі Уеди "Казан у храмі Кібіцу" та в повісті Миколи Гоголя "Вій" (2017)
Горошкевич О. Г. - Історик мови Наканіші Сусуму та його природоцентричний підхід до етимології японської лексики (2017)
Забуранна О. В. - Варіативність реквестивних стратегій японської мови залежно від соціального статусу адресата (2017)
Капранов С. В. - Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) (2017)
Мостова О. Б. - Прагмалінгвістичні особливості мандрівних нотаток (на матеріалі японських тревел-блогів) (2017)
Yaremchuk I. - 利沃夫国立伊凡•弗兰科大学教学史 (2017)
Бубенок О. Б. - Участь черкесів у Чигиринській битві 1678 року (2017)
Гоголіна В. В. - "Слово о святѣм и блаженѣм Агапитѣ, безмѣздномъ врачи" в контексті конфесійних відносин Київської Русі та Вірменії (2017)
Тищенко К. М. - Елліністичний Єгипет у Галичині (2017)
Gorshkov I. - 明朝的农业:水稻与水稻种植中遇到的难题, Bolong X. (2017)
Димидюк Д. А. - Кількісний склад армії Багратидської Вірменії наприкінці IX – у середині XI століть (2017)
Козловський С. О. - Сохеї та монастирські війни у ранньосередньовічній історії Японії (періоди Хейян та Гемпей) (2017)
Лах Р. А. - Японія у житті та науково-публіцистичній спадщині Івана Світа (1897 – 1989) (2017)
Орлова Т. В. - Китайсько-в'єтнамський варіант модернізації (2017)
Ровенчак А. А. - Тубільні писемності в Африці від XIX століття до нашого часу (2017)
Федина-Дармохвал В. С. - Дидактичні особливості організації процесу навчання в мусульманських країнах (історичний аспект) (2017)
Рой І. В. - Кількісна оцінка ефективності постартроскопічних лікувально-реабілітаційних заходів при ушкодженнях менісків і передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Гайко О. Г., Перфілова Л. В. (2017)
Коструб О. О. - Раннє лікування комплексного реґіонарного больового синдрому першого типу при травмах гомілковостопного суглоба та стопи, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А., Блонський Р. І., Вадзюк Н. С. (2017)
Руденко Р. І. - Динаміка скіалогічних, функціональних і біомеханічних показників у пацієнтів після хірургічної корекції hallux valgus, Лазарев І. А., Максимішин О. М., Лябах А. П. (2017)
Гайко Г. В. - Навколосуглобові коригувальні остеотомії у поєднанні з артроскопією колінного суглоба при лікуванні хворих на гонартроз, Осадчук Т. І., Заєць В. Б., Підгаєцький В. М., Сулима О. М. (2017)
Литовченко В. О. - Артроскопічно контрольоване лікування внутрішньосуглобових переломів тибіального плато, Гарячий Є. В., Власенко Д. В., Власенко В. Г. (2017)
Луцишин В. Г. - Оцінка ефективності локальної аналгезії для контролю болю в ранньому післяопераційному періоді у хворих із початковими стадіями коксартрозу, Майко В. М., Титаренко Н. В., Майко О. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського