Рой И. В. - Трансфораминальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2017)
Фіщенко В. О. - Збагачена тромбоцитами плазма в комплексі післяопераційного лікування суглобового синдрому, Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2017)
Григоровський В. В. - Морфологічні зміни в оболонках силіконових стержнів-імплантатів, частота трапляння та клініко-морфологічні кореляції при тимчасовій пластиці сухожиль у хворих із наслідками травми кисті, Страфун С. С., Безуглий А. А., Григоровська А. В. (2017)
Гайко Г. В. - Хірургічне лікування хворих на гонартроз (огляд літератури, ІІ частина), Заєць В. Б., Галузинський О. А. (2017)
Герцен Г. І. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток (огляд літератури), Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. М., Лісовий О. В., Слабоспицький А. В. (2017)
Калашніков А. В. - Лікування навколосуглобових переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літератури), Малик В. Д., Калашніков О. В. (2017)
Nikolakov D. - Short reports and notes from practice. Development and implementation of a managing model for improvement and sustainable growth of the quality in the intensive care unit in university hospital "Santa Anna” based on the excellence model by the European foundation for quality management (2017)
Інформація. Визначні дати вчених київської школи ортопедів-травматологів (2017)
Дисертаційні роботи, прилюдно захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.607.01 ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України” у 2016 році (2017)
Заходи за спеціальністю "Ортопедія та травматологія”, внесені до проекту реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2017 р. (2017)
Kotlyar V. N. - 1,5-diaryl-3-benzimidazolyl-2-pyrazolines and pyrazoles – novel fluorescent dyes of pyrazoline family, Orlov V. D., Grygorovych O. V., Kolomoitsev O. O., Nikolaievskyi D. V., Doroshenko A. O. (2017)
Blazhynska M. M. - Molecular dynamics simulations of silver nanoparticles of cubic and bipyramidal shape, Kyrychenko A. V., Kalugin O. N. (2017)
Vodolazhenko M. A. - Two-stage one-pot interaction of acyclic β-ketoesters, DMFDMA and 2-cyanomethylbenzimidazole, Mykhailenko A. E., Gorobets N. Yu., Desenko S. M. (2017)
Reshetnyak E. A. - Influence of tetrabutylammonium bromide and sodium bromide on acid-base properties of thymol blue in water-ethanol medium, Rysukhina A. I., Kamneva N. N., Goloviznina K. V. (2017)
Земляна Н. І. - Синтез та аналіз якості субстанції 7,8-дигідро-3,7,7-триметил-4-стирил-2H-піразоло-I3,4-BI хінолін-5(4н,6н,9н)-ону – нової біологічно активної сполуки з комплексною антидіабетичною дією, Кравченко С. В., Нікішина Л. Є., Ліпсон В. В. (2017)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами XIII. Сополимеры акриламида и акриловой кислоты с 3-арил-1-фенил-5-(2-фурил)-2-пиразолинами, Иванова Ю. С. (2017)
Гога С. Т. - Растворимость бензоата калия и гомоассоциация бензойной кислоты в ацетоне, содержащем 5 мольных процентов ДМСО, Холин Ю. В., Ефимова Н. В., Исаенко Ю. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2017)
Ткаченко А. Б. - Нові електрохімічні сенсори для визначення дофаміну в лікарських препаратах, Верютіна Д. М., Кузьміна А. І., Чуйко Ю. І., Оніжук М. О., Ткаченко О. С., Сухов Р. В., Колосов М. О., Пантелеймонов А. В. (2017)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Хроника. Измайловские чтения (2017)
Коробов А. И. - К 100-летию со дня рождения профессора Отара Петровича Мчедлова-Петросяна (2017)
Памяти профессора В.Д. Орлова (14.08.1941 – 14.12.2017) (2017)
Інформація для авторів (2017)
Колупаев Ю. Е. - Механизмы адаптации растений к гипотермии: роль антиоксидантной системы, Горелова Е. И., Ястреб Т. О. (2018)
Ястреб Т. О. - Вплив донорів оксиду азоту на стан продихів рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним і саліцилатним сигналінгом, Кокорев О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дмитрієв О. П. (2018)
Бабенко Л. М. - Влияние стрессовых температур на активность липоксигеназ у Triticum spelta (2018)
Авксентьєва О. О. - Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду Fusarium на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениці в умовах in vivo та in vitro, Терентьєва Н. В. (2018)
Карпец Ю. В. - Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 1. Повышение устойчивости к инфекционному полеганию, Шкляревский М. А., Луговая А. А. (2018)
Карпец Ю. В. - Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 2. Повышение устойчивости к почвенной засухе, Шкляревский М. А., Луговая А. А. (2018)
Иванищев В. В. - Проблемные вопросы в биохимии фотосинтеза (2018)
Кур’ята В. Г. - Н. П. Веденичова, І. В. Косаківська. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. Київ: Наш формат, 2017, 200 с. (2018)
Ястреб Т. О. - В. Ю. Джамєєв. Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин: навчальний посібник. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016, 208 с. (2018)
Коць С. Я. - Творчий шлях та наукові здобутки академіка НАН України В. В. Моргуна (до 80-річчя від Дня народження) (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Rules for authors (2018)
Передмова (2017)
Атаманчук П. С. - Тотальний методичний супровід у фаховому становленні майбутнього вчителя фізики (2017)
Барканов А. Б. - Мотивація студентів агротехнічних коледжів до розв’язування задач з фізики (2017)
Закалюжний В. М. - Модель дидактичної системи навчання фізики в контексті запровадження компетентнісної освіти (2017)
Кузнецова С. В. - Компетентностный подход при мотивации познавательной деятельности на уроках физики в учебных заведениях технического профиля, Никорич В. З., Куликова О. В. (2017)
Кузьменко О. С. - Формування STEM-компетентностей студентів під час розв’язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах, Дембіцька С. В. (2017)
Ляшко В. П. - Навчальний проект як засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики (2017)
Панчук О. П. - Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін безпекового циклу (2017)
Садовий М. І. - Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищі, Трифонова О. М., Шаховська А. В. (2017)
Сусь Б. А. - Дифракція як тема фізики для розвитку критичного мислення студентів, Сусь Б. Б., Кравченко М. І. (2017)
Фоменко В. В. - Основні засади формування фізичного мислення в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2017)
Шевчук О. В. - Роль фахової компетентності у забезпеченні діяльнісної складової навчання фізики (2017)
Зикова К. М. - Швидкість світла як фундаментальна константа в теорії відносності шкільного курсу фізики, Шишкін Г. О. (2017)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the establishment of aviation and astronautics (2017)
Косогов І. Г. - Аналіз пізнавальної активності учнів старшої школи на уроках фізики, Шишкін Г. О. (2017)
Кремінський Б. Г. - Перспективи та можливі наслідки впровадження інтегрованого світоглядного навчального курсу "Людина і природа" (2017)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення організації навчання з математики і фізики в мережевому класі, Міненко О. М. (2017)
Мендерецький В. В. - Безпека праці при використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання, Недільська У. І. (2017)
Никорич В. З. - Использование компьютерного обучения на уроках физики, Юларжи Е. А., Губанова А. А. (2017)
Одарчук К. М. - Активізація пізнавальної діяльності та пізнавальної самостійності в процесі науково-дослідної роботи учнів з фізики (2017)
Орлянський О. Ю. - Розвиток критичного мислення учителя фізико-технологічного профілю на аналізі помилок у завданнях з фізики (2017)
Сморжевський Ю. Л. - Деякі питання методики використання системи фізичних задач в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу (2017)
Ткаченко І. А. - Методична система навчання астрономії майбутніх учителів астрономії (2017)
Швай Р. І. - Інноваційні підходи до створення сучасної моделі навчання, Горіна О. М. (2017)
Аврамчук О. Є. - Інноваційні підходи до проведення лабораторних робіт з фізики у вищій школі (2017)
Губанова А. О. - Використання теоретичних та експериментальних методів пізнання фізичних явищ у методиці викладання фізики студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ (2017)
Дембіцька С. В. - Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі, Кобилянський О. В. (2017)
Замора Я. П. - Технологія візуалізації процесу розрахунку з’єднань деталей машин засобами АРМ Joint (2017)
Кузьменков С. Г. - Сучасна астрономічна картина світу як складова природничо-наукового світогляду, Сунденко Г. І. (2017)
Лягушин С. Ф. - Опанування математичного апарату як орієнтир фізико-технологічної освіти, Соколовський О. Й. (2017)
Меняйло В. І. - Дослідницько-інноваційна підготовка майбутніх фахівців природничого профілю: передумови, стан, проблеми, перспективи (2017)
Поведа Т. П. - Окремі тенденції щодо вивчення дисциплін безпекового циклу в умовах автономії вищих навчальних закладів України (2017)
Семерня О. М. - Концептуальні основи формування методичної компетентності вчителя фізики в процесі практичних занять з МНФ (2017)
Соменко О. О. - Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю, Соменко Д. В. (2017)
Щирба В. С. - Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії, Фуртель О. В. (2017)
Андрєєв А. М. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Білик Р. М. - Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті, Ніколаєв О. М. (2017)
Величко С. П. - Основні аспекти створення концептуальної моделі діяльності викладача фізики у підготовці фахівців нефізичного профілю, Сірик Е. П. (2017)
Іваницький О. І. - Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів (2017)
Ільніцька К. С. - Необхідність і особливості формування технічної компетентності майбутніх учителів освітньої галузі "Природознавство" у процесі вивчення основ сучасної електроніки (2017)
Мартинюк О. С. - Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп’ютерно-орієнтованого фізичного експерименту (2017)
Мисліцька Н. А. - Методична система вивчення загального курсу фізики з використанням методичної пропедевтики (2017)
Мохун С. В. - Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача (2017)
Мястковська М. О. - LCMS Moodle як засіб формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності (2017)
Поведа Р. А. - Ентропія та синергетика в термодинаміці: сучасні погляди науковців, Поведа Т. П. (2017)
Сальник І. В. - Концептуальні орієнтири розвитку фізичної освіти в умовах переходу на нові стандарти навчання (2017)
Ткаченко А. В. - Інтегровані лабораторні роботи з фізики атома як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів, Кулик Л. О. (2017)
Чорна О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в інтегрованому курсі безпеки життєдіяльності та охорони праці для майбутніх учителів технологій (2017)
Ляшенко О. І. - Критичне мислення як технологія компетентнісного навчання фізики, Терещук С. І. (2017)
Кух А. М. - Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики, Кух О. М. (2017)
Пташнік Л. І. - Практичні аспекти професійного визначення в становленні вчителя трудового навчання (2017)
Сондак О. В. - Методичні особливості вивчення хімічної та теплової дії світла на основі індивідуалізації навчання (2017)
Форкун Н. В. - Методика навчання механіки в старшій школі на засадах компетентнісного підходу: результати педагогічного експерименту (2017)
Цехмійстер В. А. - Організація результативного навчання в фізиці під час формування предметних компетентностей (2017)
Дані про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Майковська В. І. - Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні (2017)
Бурбига В. А. - Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Ковальська В. С. - Професійна підготовка майбутніх інженерів в контексті ринкової орієнтації інженерної діяльності (2017)
Лунячек В. Е. - Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця у сфері управління інтелектуальною власністю, Рубан Н. П., Рубашка В. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С. (2017)
Харківська А. А. - Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ (2017)
Бардус І. О. - Структура та зміст професійної компетентності фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Єрьоменко О. А. - Конфліктологічні компетенції в системі "педагог-студент" (2017)
Крашеніннік І. В. - Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України, Осадчий В. В. (2017)
Куруч А. В. - Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект (2017)
Олійник Н. Ю. - Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні (2017)
Пермінова А. В. - Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри (2017)
Разумовська Н. Р. - Суть професійної спрямованості майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузію (2017)
Солошич І. О. - Науково-дослідницька компетентність майбутніх фахівців-екологів (2017)
Шапошник А. М. - Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології", Лазарєва Т. А. (2017)
Шкіца Л. Є. - Інформаційно-методичне забезпечення графічної підготовки майбутніх інженерів, Корнута О. В. (2017)
Грохова Г. П. - Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів (2017)
Мефанік М. С. - Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу (2017)
Предиткевич О. С. - Експериментальна модель формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Радченко К. А. - Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів з тактичних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі, Зміївський Г. А., Петрук О. В. (2017)
Армейський О. С. - Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті (2017)
Бакатанова В. Б. - Критерії та методика відбору учнівської молоді на інженерно-педагогічні спеціальності (2017)
Березенська С. М. - Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки (2017)
Благий О. С. - Метод формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Борисенко Д. В. - Аналіз методик навчання комп’ютерного проектування фахівців з дизайну (2017)
Борисенко К. Б. - Технологічні аспекти проведення навчальної практики майбутніх вчителів географії в класичному університеті (2017)
Британ Ю. А. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України (2017)
Брославська Г. М. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі професійної підготовки (2017)
Васильєва Н. Г. - Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти (2017)
Згурська М. П. - Оцінка залежності якісних змінних за результатами педагогічного експерименту, Ніжевська Т. В. (2017)
Литвинов А. Л. - Особливості навчального процесу з використанням Electronics Workbench у комп'ютерних дисциплінах (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів кібербезпеки, Лобода С. М. (2017)
Мостова Л. М. - Віртуальна екскурсія у заклад ресторанного господарства як сучасний метод активного навчання, Запаренко Г. В. (2017)
Олійник Ю. О. - Використання Web-квесту для практичної підготовки фахівців з гігієни і санітарії, Буйнова Н. О. (2017)
Ремізанцева К. О. - Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів, Зеленін Г. І. (2017)
Рудевіч Н. В. - Критерії та показники ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем та основі каузального навчання (2017)
Стонога А. О. - Формування кінетичного та вербального іміджу майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів за умов упровадження дидактико-методичних комплексів (2017)
Харківський В. С. - Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2017)
Чеботарьова І. О. - Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту (2017)
Ящун Т. В. - Педагогічні аспекти розроблення методичного забезпечення для дистанційного навчання мови програмування C#, Громов Є. В. (2017)
Романовська О. О. - Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема (2017)
Соколюк О. В. - Аналіз проблеми моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (2017)
Васильєва І. Г. - Особливості діяльності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти (2017)
Волкова Н. В. - Методи формування творчої особистості майбутніх інженерів-педагогів (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Solomentsev O. V. - Data Processing During Condition Based Maintenance of Radio Electronic Equipment, Zaliskyi M. Yu., Kozhokhina O. V., Herasymenko T. S. (2017)
Al-Ammouri A. - Estimation the Information Reservation Effectiveness of Unmanned Aerial Vehicle Information-Control Systems, Degtiarova A. О., Al-Ammori H. A., Klochan A. E., Tymchenko O. P. (2017)
Boriak B. R. - Method of Brown’s Exponential Filter Adaptation by using the Method of Least Squares, Silvestrov A. M., Lutsio V. V. (2017)
Glinska E. M. - Software Tools for Client of Catering Facilities Network Service, Oleshchenko L. M. (2017)
Kazak V. M. - Thermal Fields Diagnostic Method of Changing Aircraft Aerodynamic State in Flight, Kravchuk M. P., Shulevka V. V., Panchuk L. V. (2017)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination using Global Positioning System, Prokhorchuk O. V. (2017)
Klochan A. E. - Polarimetric Unmanned Aerial Vehicle Landing System, Al-Ammouri A., Subbotyna V. K., Hafed I. S. Abdulsalam (2017)
Farhadi R. M. - Unmanned Aerial Vehicle Dynamic Model Identification using Mixed Estimation before and after Modeling Method (2017)
Sushchenko O. A. - Computer-Aided Procedures Assigned for Design of Robust Inertially Stabilized Platforms (2017)
Sineglazov V. M. - Visual Navigation System Simulation, Ischenko V. S. (2017)
Sineglazov V. M. - Integrated System Simultaneus Localization and Mapping, Pisaryuga M. S. (2017)
Chumachenko O. I. - Structural-Parametric Synthesis of Hybrid Neural Networks Ensembles, Kot A. T. (2017)
Sineglazov V. M. - Intelligent System of Helicopter Pilots Simulator Training, Glukhov V. O. (2017)
Snytyuk V. Y. - Evolutionary Clustering as Technique of Economics Problems Solving, Suprun O. O. (2017)
Filonenko S. F. - Monitoring of Composite Machining Depth with using Acoustic Emission, Zaritskyi O. V. Stakhova A. P. (2017)
Goncharenko A. V. - An Optional Hybrid Functions Method of an Ideal Gas Adiabatic Process Equation Derivation (2017)
Nastenko E. A. - Modeling of Liquid Vorticity using Cellular Automaton, Radahuz A. V. (2017)
Mukhina M. P. - Structure of Aided Classification of Ground Objects by Video Observation, Barkulova I. V. (2017)
Silvestrov A. N. - Improvement of Quality of the Evaluation of Model Parameters by Integrated Method of Least Squares, Kryvoboka G. I. (2017)
Publisher's imprint (2017)
Титул, зміст (2018)
Панченко С. В. - Чисельні дослідження умов безпеки руху поїздів з використанням математичних моделей стану залізничної колії, Даренський О. М. (2018)
Єлізаренко А. О. - Особливості впровадження сучасних цифрових радіотехнологій на мережах зв’язку залізниць, Єлізаренко І. О. (2018)
Букін А. Ю. - Концептуальні підходи до організації транспортних мереж зв’язку Укрзалізниці, Піневич Т. О. (2018)
Ананьева О. М. - Приём информационных сигналов систем железнодорожной автоматики в условиях действия трёхкомпонентной помехи (2018)
Иванюк А. И. - Метод оценки эффективности сегментации текстурных областей изображений, Коваленко Т. В. (2018)
Чехунов Д. М. - Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та байєсових мереж (2018)
Федулова Л. - Вплив світових технологічних трендів на формування "розумного" рітейлу (2018)
П’ятницька Г. - Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку, Найдюк В. (2018)
Kasianova A. - Corporate reorganizations: international experience (2018)
Квач Я. - Економічні перспективи світової інвестиційної системи, Коваль В., Грималюк А. (2018)
Коваленко М. - Міжнародна фінансова підтримка підприємств агропромислового бізнесу, Онікієнко Н. (2018)
Ткачук Т. - Віртуальні франчайзингові туристичні мережі світу (2018)
Глушко В. - Просування туристичних послуг (2018)
Волосович С. - Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід (2018)
Barabash N. - Audit assessment of the competitiveness of trade enterprises, Ripa T. (2018)
Косова Т. - Вищий державний фінансовий контроль в умовах євроінтеграції України, Шевченко В. (2018)
Bala R. - The perception of life insurance by the population of Hyderabad, Srimannarayana G., Mehta T. (2018)
Orucov V. - Improving the financial reporting of budgetary organizations of Azerbaijan (2018)
Баранюк Ю. - Інституціоналізація державного фінансового контролю (2018)
Денисенко В. В. - Феціальне право у Стародавньому Римі (2017)
Довганич В. А. - Реалізація ліберального світогляду та ліберальної ідеології в правовій свідомості галичан на межі ХІХ – ХХ ст. (2017)
Дергунова О. І. - Психологічні аспекти правового регулювання (2017)
Алескерова Нигяр Габиль гызы - Центральные, местные органы власти и управления Карабахского ханства (2017)
Баєва Л. В. - Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз, Назаренко П. Г. (2017)
Дамірчиєв М. І. - Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів (2017)
Сарибаєва Г. М. - Сучасні підходи до систематизації адміністративного законодавства: досвід галузі конституційного права (2017)
Баранов С. О. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності осіб за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції (2017)
Кондратенко В. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю: шляхи перейняття зарубіжного досвіду (2017)
Мандзюк О. А. - Детермінація ускладнення аналітичної діяльності динамікою змін інформаційно-комунікативного простору (2017)
Кожура Л. О. - Особливості розвитку інституту охорони дитинства ХІХ – поч. ХХІ ст. (2017)
Саєнко А. І. - Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2017)
Хомишин І. Ю. - Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Кібернетичний простір vs інформаційний у контексті правничої герменевтики (2017)
Браславський Р. Г. - До питань змістовного наповнення та співвідношення таких категорій, як "податкова політика" та "принципи податкового права" (2017)
Дорошенко Д. П. - Обтяжуючі та стимулюючі заходи податково-правового примусу: до розмежування понять (2017)
Косяченко К. Е. - Фінансово-правова відповідальність бюджетних установ за порушення бюджетного законодавства (2017)
Салій C. Л. - Історичні аспекти становлення та розвитку відносин України з міжнародним валютним фондом (2017)
Сидорова Е. О. - Класифікація органів публічної влади з повноваженнями у сфері оподаткування (2017)
Шумейко І. П. - Забезпечення ефективного відновлення порушених корпоративних прав за допомогою реалізації повноважень суб’єктів публічного адміністрування (2017)
Гімон М. М. - Складові частини права на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини та вітчизняне нормативне врегулювання (2017)
Іванченко О. Ю. - Складові ефективності реалізації гарантій забезпечення законності з надання судових послуг в Україні (2017)
Конєва С. О. - Правове регулювання звільнення з публічної служби за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції (2017)
Цибульник Н. Ю. - Досвід країн ЄС щодо здійснення публічних закупівель (2017)
Шпуганич І. І. - Правове регулювання благодійних ендавментів в Україні (2017)
Мороз В. П. - Еволюція захисту прав артиста: від знаку для товарів та послуг до псевдоніму як самостійного засобу індивідуалізації (2017)
Кулинич А. П. - Загальна характеристика правового режиму земель міських територіальних громад (2017)
Вітів В. А. - Правовий механізм доступу до інформації про навколишнє природне середовище (2017)
Касапоглу С. О. - Роль норм-дефініцій у реалізації інших норм кримінального процесуального права (2017)
Серафимов О. М. - Технологія огляду місця події під час розслідування вбивств (2017)
Антощак Д. І. - Суть та значення загальних положень судового розгляду кримінального провадження (2017)
Гуйван П. Д. - Якість закону як елемент визначеності правової норми (2017)
Філінюк А. - Історичні дисципліни у стандартах вищої освіти в умовах сучасних державно-політичних і цивілізаційних викликів (2017)
Лисенко О. - Методологічні аспекти міждисциплінарних зв’язків у вивченні історії Другої світової війни, Хойнацька Л. М. (2017)
Лозовий В. - Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді (2017)
Ганаба С. - Методологічні орієнтири вивчення символічного простору міста на уроках історії (2017)
Мисан В. - Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема (2017)
Найчук А. - Трансформація української філософсько-педагогічної думки у традиційному суспільстві (2017)
Степанков В. - Українська революція ХVІІ ст. та її історичне значення: актуальні проблеми з’ясування її сутності (методичні поради викладачам, учителям і студентам) (2017)
Струкевич О. - Бій під Крутами (дидактичні матеріали на допомогу студентові та учителеві) (2017)
Комарніцький О. - Екскурсійна діяльність студентів педагогічних навчальних закладів радянської України (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Покалюк В. - Навчально-методична робота сільськогосподарських вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Пагор В. - Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Завальнюк О. - Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ століття (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії (2017)
Камбалова Я. - Функції навчально-методичного комплексу в процесі вивчення шкільних курсів історії (2017)
Омельчак Т. - Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії (2017)
Кравчук О. - Використання методу проектів у навчанні історії: з досвіду роботи (2017)
Гринюк Л. - Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії (2017)
Дубінський В. - Україна в умовах незалежності (1991 р. – до сьогодення): інформаційний компонент, Верстюк В. В. (2017)
Копилов С. - Український вимір чеської історії (рецензія на: Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Тов "Нілан-ЛТД", 2017. 464 с.), Боровець І. І. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Алєксєєва Г. М. - Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти, Кравченко Н. В., Антоненко О. В., Горбатюк Л. В. (2017)
Асманов А. Р. - Методична система формування у старшокласників патріотичних почуттів у процесі вивчення творів кримськотатарської літератури (2017)
Галів М. Д. - Педагогічні рефлексії Миколи Маккавейського в його історико- педагогічному наративі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Гармаш Т. А. - Модель формування і розвитку управлінських компетентностей у майбутніх фахівців із логістики (2017)
Евтухова Л. А. - Состояние дыхательной системы студентов гуманитарных специальностей вузов, Босенко А. И. (2017)
Княжева І. А. - Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2017)
Кожуріна І. Є. - Проблема підготовки майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах (2017)
Лю Цзянь - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищих закладах освіти (2017)
Малишева Л. С. - Модель та педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Нестеренко С. С. - Сутність феномена "учнівський колектив" (2017)
Селятенко О. В. - Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Соловей Ю. О. - Механізм забезпечення ефективного контролю як стратегії державного управління закладами дошкільної освіти в Україні (2017)
Цзінь Лулу - Детермінанти формування китайськомовної лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів в умовах сучасної середньої школи (2017)
Бузовська Ю. Ф. - Підготовленість майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування як педагогічна проблема (2017)
Московчук Н. М. - До проблеми професійної підготовки в науковій царині вищої Школи (2017)
Попова А. В. - Суть профессионально-педагогической подготовки будущих переводчиков китайского языка в высшем заведении образования Украины (2017)
Рогачко М. С. - До проблеми підготовленості майбутніх фахівців до професійної Діяльності (2017)
Тітова Г. В. - Стан підготовленості учителів та майбутніх учителів фізичної культури щодо формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Bevz О. V. - Obtaining of the pharmacopoeial reference sample of the mandelic acid isopropyl ester, Ukrainets I. V., Vashchenko О. V., Georgiyants V. А., Budianska L. V. (2018)
Baiva P. P. - Development of the methods for the quantitative determination of fusidic acid and panthenol in the composition of "Fuzipam-derma" dermatological gel, Kovalenko Sv. M., Baranova I. I., Mamedova S. O. (2018)
Fedorovska M. I. - Development of methods for identification and quantitative determination of active substances in the medicated cosmetic cream for use in trichology, Polovko N. P., Grudko V. O. (2018)
Rybachuk V. D. - The study of the kinetics of drying natural zeolite granules in a tray dryer, Ruban O. A. (2018)
Masliy Ju. S. - The study of biopharmaceutical and adhesive characteristics of a dental gel, Ruban O. A. (2018)
Kutsanian A. S. - The study of stability of suppositories with the glifazin herbal complex during storage, Shram N. A., Dmitrievskiy D. I. (2018)
Postoy V. V. - The мarketing research of the Ukrainian market of drugs for the treatment of arthritis, Vyshnevska L. І. (2018)
Nizhenkovska І. V. - The study of acute toxicity of 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative in intraperitoneal administration, Sedko К. V., Golovchenko O. V., Golovchenko О. I. (2018)
Kononenko N. М. - The effect of the Ginger dry extract on the indicators of the carbohydrate metabolism under conditions of the experimental metabolic syndrome in Syrian golden hamsters, Chikitkina V. V., Sorokyna M. V., Ostapets M. O. (2018)
Kononenko N. M. - The effect of the Brassica oleracea extract on the structural components of mucous cells of the stomach in its ulcerative damage, Mirzaliev M. T., Ostapets M. O. (2018)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації" за 2017 рік (2018)
Пєтков С. В. - Систематизація як основа вдосконалення чинних кодексів (2017)
Бурдін М. Ю. - Спроби правового регулювання земельних відносин у Гетьманщині часів Хмельниччини та Руїни (2017)
Наливайко Л. Р. - Засоби масової інформації як суб’єкти громадського контролю за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. Ф. (2017)
Богачова Л. Л. - Вимоги до підзаконного нормативно-правового акта як офіційного документа (2017)
Северінова О. Б. - Еволюційний розвиток поняття "інформаційне суспільство" (2017)
Іващенко В. А. - Формування російсько-імперської моделі патентного права у першій половині ХІХ ст. (2017)
Супруновський А. І. - Міграційне право – динамічна галузь українського права (2017)
Чемсак Ю. В. - Становлення та розвиток інституту голосування: історично-правовий аспект (2017)
Шаповал В. Д. - Механізм реалізації права громадян на професійну правничу допомогу в Україні (2017)
Пайда Ю. Ю. - Особливості правового регулювання релігійних відносин у Білорусі та Молдові (2017)
Швець Ю. Ю. - Колізії конституційного регулювання права особи на охорону здоров’я (2017)
Манжула А. А. - Взаємодія науково-дослідних установ на території України (2017)
Пихтін М. П. - Правова регламентація доказів в адміністративному судочинстві: теоретичні аспекти (2017)
Сарибаєва Г. М. - Аксіологічний вплив рішень Конституційного Суду України на законодавство про публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я (2017)
Юровська В. В. - Класифікація методів адміністративного права: критерії та види (2017)
Діордіца І. В. - Репрезентація термінології кібербезпекової політики в текстах нормативно-правових актів України (2017)
Пахомова А. О. - Специфіка державного управління аграрною наукою (2017)
Дараганова Н. В. - Основні елементи дозвільної системи як засоби забезпечення ефективності управління охороною праці в Україні (2017)
Панова Н. С. - Структурно-змістовий пошук визначення правового статусу публічного службовця (2017)
Кушнір І. М. - Вплив податкового права на будівельну діяльність: теоретичні аспекти (2017)
Брода А. Ю. - Юридична природа поняття "правова допомога в адміністративному процесі" (2017)
Ковальчук Ю. М. - Щодо поняття об’єднаної територіальної громади як елемента правового регулювання (2017)
Казміришин Е. О. - Державна політика у сфері європейської інтеграції України: зміст та реалізація (2017)
Бущан А. О. - Сучасні питання державного управління у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (2017)
Петришина М. Д. - Сутність юрисдикції адміністративного суду (2017)
Уханенко С. А. - Сучасне розуміння адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення (2017)
Поліщук Я. В. - Принципи податкового законодавства як підґрунтя встановлення ставки податку (2017)
Будурова Г. М. - Основні напрями реформування приватизаційного законодавства України (2017)
Возняковська К. А. - Про потреби гарантування прав суб’єктів господарювання на кошти з поточних рахунків за неплатоспроможності банків (2017)
Блажівська Н. Є. - Обмеження права власності відповідно до статті 1 Першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Суб’єкти, які надають суду консультаційну допомогу під час розгляду і вирішення справи: проблемні питання визначення та законодавчого закріплення (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові положення щодо інших осіб як учасників цивільних відносин (2017)
Іванюта Н. В. - Політична функція господарського процесуального права (2017)
Гордієнко А. В. - Особливості правовідносин інвестування в об’єкти нежитлового будівництва (2017)
Щербина Б. С. - Здійснення цивільних прав за законодавством України (2017)
Малойван В. В. - Організаційно-правові форми суб’єктів інноваційної інфраструктури (2017)
Тетерятник Б. С. - Тенденції діджиталізації та віртуалізації як вектор сучасного розвитку світового господарства (2017)
Кравцов С. В. - Поняття та система способів захисту права спільної власності (2017)
Білоусов С. М. - Проблеми організаційно-правового забезпечення процедури санації суб’єктів некомерційної господарської діяльності (2017)
Гуйван О. П. - До питання про правові засади відповідальності в інформаційній сфері (2017)
Кучма О. Л. - Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору (2017)
Сімутіна Я. В. - Момент виникнення правосуб’єктності профспілки в контексті принципу заборони зловживання правами (2017)
Костюченко О. Є. - Роль трудового права в забезпеченні соціальної безпеки в Україні (2017)
Адам В. М. - Теоретико-прикладні аспекти вирішення трудових спорів (2017)
Любчик О. А. - Місце і роль кодифікації трудового законодавства (2017)
Бородкін М. В. - Страховий стаж як підстава виникнення соціально-страхових правовідносин (2017)
Максіменцева Н. О. - Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління в галузі охорони надр (2017)
Дрьомін В. М. - Сучасні функції кримінології (2017)
Андрушко А. В. - Розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти особистої свободи людини (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2017)
Тильчик В. В. - Адміністративно-правове забезпечення формування "інвестиційного клімату" в Україні, Овдієнко М. Ю. (2017)
Плутицька К. М. - Підходи до розуміння булінгу як форми шкільного насильства (2017)
Боровик А. В. - Дослідження особи потерпілого при розслідуванні заподіяння шкоди здоров’ю особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі (2017)
Халавко В. І. - Норми права, що впливають на формування поведінки засуджених до позбавлення волі (2017)
Козаченко В. В. - Аналіз судових рішень щодо хуліганських діянь, вчинених дітьми (2017)
Рак С. В. - Форма та зміст суспільно небезпечного діяння при вчиненні службової недбалості (2017)
Зеленяк П. А. - Генезис кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на життя і здоров’я дітей (2017)
Сервецький І. В. - Роль соціальних гарантій у забезпеченні соціального захисту співробітників оперативних підрозділів Служби безпеки України, Назаренко О. Л. (2017)
Трагнюк Р. Р. - Національна поліція як основний об’єкт прокурорського нагляду на сучасному етапі (2017)
Касапоглу С. О. - Допустимість застосування норм кримінального процесуального права представниками громадянського суспільства (2017)
Мамка Г. М. - Генезис та сучасний стан доктрини засад (принципів) у загальній теорії права, теорії кримінального процесу та юридичній науці (2017)
Резнікова Г. І. - Інформаційна безпека адвокатської діяльності: криміналістичний погляд (2017)
Загородній І. В. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень (2017)
Безпала В. В. - Про причини та умови істотних порушень вимог кримінального процесуального закону (2017)
Шурашкевич В. М. - Типова особа злочинця та особливості обстановки вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Шевчук О. О. - Захист персональних даних у контексті розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в ЄС (2017)
Мурадова Вусала Хагани кызы - Актуальные проблемы механизма международно-правового обеспечения коллективной безопасности в условиях глобализации (2017)
Белошицкий М. Е. - Особенности диагностики и выбора тактики лечения у больных с кистозными новообразованиями надпочечников, Бритвин Т. А., Котова И. В. (2017)
Біловол О. М. - Дисбаланс адипокінів при гіпертонічній хворобі і супутньому цукровому діабеті 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1, Боброннікова Л. Р., Шалімова А. С. (2017)
Боровик К. М. - Особливості ліпідограми, рівнів тропоніну та аналіз показників якості життя у хворих на Q-позитивний інфаркт міокарда за наявності супутнього ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2017)
Гончарова О. А. - Динамика выраженности болевой чувствительности при гипотиреоидной дистальной полинейропатии на фоне курса объемного пневмопрессинга, Казакова Е. В. (2017)
Гуда Б. Б. - Експресія мРНК RET/PTC1/3 та BRAFWT/V600E у пухлинах щитоподібної залози людини, Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Тронько М. Д. (2017)
Радченко О. М. - Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та гіпотиреозу за кореляційним аналізом, Оленич Л. В. (2017)
Ткачук О. Ю. - Оцінка якості життя у жінок, хворих на цукровий діабет 1 типу з урогенітальною формою діабетичної автономної нейропатії (2017)
Чернявская И. В. - Подходы к лечению субклинических форм тиреоидной патологии, Романова И. П., Дорош Е. Г. (2017)
Кіприч Т. В. - Вплив селективного модулятора естрогенових рецепторів – сполуки ПЕ0607 – на функціональний стан мітохондрій серця оваріектомованих щурів із цукровим діабетом 2 типу (2017)
Соколова Л. К. - Механизмы патогенеза атеросклероза у больных диабетом. Роль NF-кB (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2017)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Шістнадцяті Данилевські читання) 2–3 березня 2017 року (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології" Шістнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2017 року (2017)
Звiт про науково-практичну конференцiю "Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (6–7 квiтня 2017 р., м. Харкiв) (2017)
Резолюцiя семiнару-наради головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", "Стан ендокринологiчної служби в регiонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (6–7 квiтня 2017 року, м. Харкiв) (2017)
Попова Світлана Стефанівна (2017)
Звiт видавництва ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї ім. В. Я. Данилевського НАМН України" (2017)
Шемаєв В. В. - Корпоратизація підприємств транспортно-інфраструктурного комплексу України: досвід та проблеми розвитку, Толок П. О. (2017)
Кібік О. М. - Засади розвитку участі митних та інших посередників у реалізації експортної стратегії України, Хаймінова Ю. В. (2017)
Ширяєва Л. В. - Роль іноземного капіталу в розвитку зернових перевантажувальних комплексів портової галузі України, Ліннікова І. В. (2017)
Крисюк Л. М. - До питання зернової логістики України, Москвіченко Ш. М., Булгару Д. І. (2017)
Постан М. Я. - Метод обоснования страхования рыночных рисков снабженческой фирмы при случайных колебаниях спроса (2017)
Лукашевич В. М. - Винагорода як суттєвий чинник змісту концепції управління персоналом, Хомич С. А. (2017)
Пуме Р. О. - Оптимизация взаимодействия предприятия сферы услуг и сотрудника как его основного актива (2017)
Лызина Т. А. - Обзор морского образования в Украине, Кошарская Л. В. (2017)
Linetskaya A. - Overview of training programs for midshipmen in the USA, Kosharskaya L., Makhurenko G. (2017)
Пригара Н. П. - Тенденції продуктивності праці та заробітної плати в Україні (2017)
Гребенник Н. Г. - Алгоритм реалізації кластерної концепції в Одеському регіоні, Наврозова Ю. О., Бондаренко В. С. (2017)
Заяць Х. - Поширення на південний захід платформних відкладів мезозою під покриви Українських Карпат (2017)
Савчак О. - Геохімічні аспекти процесів міграції та акумуляції вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України (2017)
Гафич І. - Методичні аспекти прогнозування складнозбудованих порід-колекторів (на прикладі Семиренківського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини), Лазарук Я., Щуров І. (2017)
Дригант Д. - Девон зони Тейссейре–Торнквіста на південно-західній окраїні Східноєвропейської Платформи (Україна) (2017)
Вовнюк С. - Геохімічні критерії зв’язку евапоритових і осадових формацій фанерозою та покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних басейнів Центральної і Східної Європи), Галамай А., Гринів С., Дудок І., Максимук С., Побережський А., Сидор Д., Яремчук Я. (2017)
Медвідь Г. - Геохімічні особливості водоносних комплексів Великомостівського газового родовища (Волино-Поділля), Кость М., Телегуз О., Паньків Р., Пальчикова О., Майкут О., Сахнюк І. (2017)
Матрофайло М. - Розподіл і походження вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Бучинська І., Побережський А. (2017)
Сворень Й. - Закономірність природних процесів синтезу досконалих кристалів діаманта (2017)
Павлюк М. - Міжнародна наукова конференція "Геологія і геохімія горючих копалин", присвячена 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка, Побережський А., Яковенко М. (2017)
Пам’яті визначного українського вченого – член-кореспондента НАН України Юрія Миколайовича Сеньковського (2017)
Тітул (2018)
Єрошенко О. В. - Творчо-організаційна складова вокальної підготовки студентів-акторів (на прикладі ХДАК) (2018)
Зимогляд Н. Ю. - Піаністичний тезаурус як основа інтерпретації (на прикладі виконавських версій сонати оп. № 3 О. Скрябіна (2018)
Іванніков Т. П. - Гітарна музика Ф. Кленьянса (2018)
Кочержук Д. В. - Особливості використання устаткування "Live Looping" у сучасному мистецтві естрадного співу (2018)
Карчова Ю. І. - Трансформації народнопісенного виконавства у творчості Каті Чілі (Катерини Кондратенко) (2018)
Кудрявцев В. Ю. - Метафорика музично-поетичного тексту вокального циклу Ж. Массне "поема кохання" (2018)
Лю Бінь - Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля "Горації" в однойменній опері А. Сальєрі (2018)
Рум’янцева А. Ю. - Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" (2018)
Бойко А. М. - Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості (2018)
Чень Менмен - Релігійно-філософська концепція пісні Хуан Цзи "Закони неба" (2018)
Степанова О. Ю. - "Теоретичний піанізм": у пошуках досконалого прийому (2018)
Цао Хе - Теорія китайської колоратури в науковій праці та вокальній творчості Шан Деї (2018)
Лі Шуай - Джаз у системі українського професійного музичного мистецтва (2018)
Драч Т. Л. - Танець-модерн у контексті мистецтвознавчого аналізу хореографічної культури України (2018)
Островська К. В. - Збереження та розвиток національних традицій у хореографічних колективах української діаспори (2018)
Прокоп’як В. Б. - Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.) (2018)
Сорока М. В. - Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина (2018)
Якобчук О. В. - Формування й динаміка танцювальних шоу-програм у Європі (2018)
Лі Дженьсін - Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей студентів на уроках "Мистецтва балетмейстера" (2018)
Кохан Л. Й. - Жанрові особливості (музичний аспект) вертепу, шкільної драми та інтермедії як чинники музично-драматичного спрямування українського театру ХІХ ст. (2018)
Бортник К. В. - Інтерпретації балету П. І. Чайковського "Лускунчик" французькими балетмейстерами останньої чверті ХХ–ХХІ ст. (2018)
Chastnyk O. S. - The Symbolism of the Circle in Traditional Art (Ukrainian-Irish Parallels) (2018)
Шейко В. М. - Наукова інтелігенція та українська революція (1917–1921 рр.) (2018)
Бойко Н. В. - Феномен концертмейстерського мистецтва в контексті наукової рефлексії (2018)
Іванова Ю. М. - Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність) (2018)
Сяньвей Є. - Європейські прообрази китайської музичної драми перетворень: вестернізація класичного національного сюжету (2018)
Фурдичко А. О. - Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин україни кінця XX — початку XXI ст. (2018)
Шемет Л. В. - Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України другої половини ХХ ст.: творчий аспект (2018)
Шейко В. М. - Рецензія на книгу Дяченка М. В. "Просто жити (філософські нариси, есе)" (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Хіміон Л. В. - Діагностика та лікування спондилоартропатій у практиці сімейного лікаря, Ященко О. Б., Ситюк Т. О., Данилюк С. В. (2017)
Tkachenko V. - The prevention of cardiovascular diseases in old patients – state of problem, Maksymets Y. (2017)
Дуда А. К. - Дифференциальная диагностика желтух у беременных и необходимая хирургическая тактика, Голеновский О. В., Мамчич В. И., Чайка М. А. (2017)
Чуприна Г. М. - Особливості дослідження відображеного болю у хворих на розсіяний склероз, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2017)
Галушко О. А. - Діагностика і лікування порушень дихання під час сну у хворих на гострий інсульт (2017)
Алиев Д. А. - Возможности противоопухолевого лечения больных раком грудной железы, инфицированных вирусом гепатита С, Мамедов М. К., Рагимзаде С. Э., Мамедова Т. H. (2017)
Бабінець Л. С. - Ефективність рефлексотерапії у комплексній реабілітації хворих на цукровий діабет, Редьква О. В., Сасик Г. М. (2017)
Борисова І. С. - Прогноз виникнення пневмонії у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічної патології (2017)
Дехтяренко Н. О. - Принципи імунокорекції у хворих з інфекційними ускладненнями остеосинтезу довгих кісток, Грицай М. П., Колов Г. Б. (2017)
Мирзоев Ульви Ахад оглы - Значение натрийуретических пептидов в неотложных кардиологических состояниях (2017)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти попередження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2017)
Spyridoula Maraka - Лечение гормонами щитовидной железы беременных женщин с субклиническим гипотиреозом: национальная оценка США, Raphael Mwangi, Rozalina G. McCoy, Xiaoxi Yao, Lindsey R. Sangaralingham, Naykky M. Singh Ospina, Derek T. O’Keeffe, Ana E. Espinosa De Ycaza, Rene Rodriguez-Gutierrez, Charles C. Coddington (2017)
Менеджмент болевого синдрома мочевого пузыря (2017)
Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности (2017)
Hughes R. G. - Профилактика неонатальных инфекций стрептококковой группы В с ранним началом, Brocklehurst P., Steer P. J., Heath P., Stenson B. M. (2017)
Hugh S. Taylor - Влияние пероральной и трансдермальной терапии эстрогенами на сексуальную функцию в период ранней постменопаузы, Aya Tal, Lubna Pal, Fangyong Li, Dennis M. Black, Eliot A. Brinton, Matthew J. Budoff, Marcelle I. Cedars, MD; Wei Du, Howard N. Hodis (2017)
Пічкур Л. Д. - Оптимізація моделюван-ня експериментального алергічного ен-цефаломієліту з хронічним рецидивуючим перебігом, Семенова В. М., Величко О. М., Вербовська С. А., Єгорова Д. М., Акінола С. Т., Васлович В. В. (2017)
Чернякова Г. М. - Порівняльне дослідження біохімічних показників мишей з опіковою Pseudomonas-інфекцією при лікуванні новими аплікаційними сорбентами, Мінухін В. В., Горбач Т. В. (2017)
Щерба В. В. - Зміни концентрації С-реактивного білка у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- і гіпотиреозу, Криницька І. Я., Мізь А. В., Корда М. М. (2017)
Більченко А. О. - Базальний рівень галектину-3, Р-селектину та фактора ростово-го диференціювання 15 в плазмі крові у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Лазиди Е. Л. - Роль уровня ионов натрия в сыворотке крови в про-гнозе риска смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С. (2017)
Коновалова Н. М. - Програма реабілітації та організація спостереження дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Ріга О. О. (2017)
Гончарь М. О. - Питання диференційної діагностики відкритого овального вікна та вродженої вади серця – вторинного дефекту міжпередсердної перегородки у новонароджених в ранній неонатальний період, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2017)
Юрко К. В. - Стан антиоксидантної системи у хворих на шигельоз (2017)
Худан-Цільо І. І. - Ультраструктурні зміни шкіри за умов корекції контактного нікелевого дерматиту наноінкапсульованими препаратами, Корда М. М., Шевчук О. О., Волков К. С. (2017)
Дубівська С. С. - Стан когнітивної функції на різних етапах після операції (2017)
Долженко М. О. - Ефективність і безпечність післяопераційної аналгезії у геронтологічних хворих з політравмою (2017)
Дериенко Т. А. - Параметры электрокардиостимуляции и степень артериальной гипертензии у пациентов на годовом этапе имплантации и медикаментозной терапии, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Karpenko Yu. I. - Risk of complications in the implantation of artificial pacemaker systems, Mohamed Hanafi. (2017)
Чернюк С. В. - Оцінка ефективності застосування глюкокортикостероїдів у пацієнтів з міокардитом (2017)
Киркилевский С. И. - Факторы персонификации программ хирургического лечения больных раком желудка, Дубинина В. Г., Лукьянчук О. В., Лурин А. Г., Машуков А. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Осадчий Д. Н., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Шилин И. В. (2017)
Возіанов С. O. - Обґрунтування оптимального вибору тактики лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дис-тального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Губін М. В. - Визначення ступеня тяжкості ушкоджень гортані при судово-медичній експертизі смертельної травми (2017)
Матвійчук-Юдіна О. - Аналіз зарубіжного досвіду формування робочих планів та освітніх програм підготовки фахівців інформаційних технологій спеціальності "Кібербезпека" (2017)
Балика О. - Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення", Поляничко А. (2017)
Бермудес Д. - Обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2017)
Budianska V. - Formation of Internet communication culture of students as a part of the culture of business communication (2017)
Васильєва Л. - Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання (2017)
Іваній І. - Моніторинг сформованості професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2017)
Кривонос О. - Організація соціально-педагогічної адаптації студентів (2017)
Kuzko M. - Future geologists’ professional training as a pedagogical problem (2017)
Marikivska G. - Formation of speech culture in the higher education institution (2017)
Приймак С. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що спеціалізуються в боксі, при виконанні різноспрямованих фізичних навантажень (2017)
Рассказова О. - Неформальна освіта дорослих у контексті показників людського розвитку (2017)
Рускуліс Л. - Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2017)
Супрун Д. - Операційно-діяльнісний компонент професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти (2017)
Бєсєдіна А. - Оптимізація розвитку силових якостей в учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом використання вправ з обтяженням, Гудим С., Гудим М. (2017)
Генкал С. - Дидактична модель проблематизації змісту біологічної профільної освіти (2017)
Колишкіна А. - Реалізація форм і методів взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи (2017)
Корж-Усенко Л. - Права та обов’язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи (2017)
Куліченко А. - Використання педагогічних ідей В. Г. Кілпатрика під час викладання іноземних мов у медичному університеті (2017)
Лобода С. - Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах, Велскоп В., Денисенко С. (2017)
Мільто Л. - Роль Головного педагогічного інституту в розвитку педагогічної майстерності вчителя (2017)
Таможська І. - Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів університетом Св. Володимира (1863 - 1883 рр.) (2017)
Єременко О. - Консолідаційний підхід: особливості реалізації в хореографічно-педагогічній освіті (2017)
Лобова О. - Педагогічні основи музично-хореографічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Ніколаї Г. - Теоретико-методологічні орієнтири танцювально-терапевтичних розвідок: європейський контекст, Медведєв О. (2017)
Пушкар Л. - Підготовка бакалаврів початкової освіти до організації музично-рухової діяльності молодших школярів (2017)
Солощенко В. - Нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині (2017)
Бистрова Б. - Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки (2017)
Єременко І. - Етапи розвитку європейського виміру забезпечення якості вищої освіти, Сбруєва А. (2017)
Лещенко П. - Зарубіжний досвід використання комп’ютерних відеоігор у навчанні старшокласників (2017)
Русіна Н. - Сучасні підходи до побудови навчальних програм підготовки фахівців напрямку землевпорядкування в університетах Республіки Польща (2017)
Попова А. - Зміст і форми організації підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами в університетах Швеції (2017)
Фурсенко Т. - Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади (2017)
Бермудес Д. - Запровадження спецкурсу "Основи хореографії" у процес фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Bilyk V. - Modernization of science preparation of the future psychologists in higher education institutions as a scientific-theoretical problem (2017)
Кравцова І. - Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи (2017)
Mykytyshyn A. - Role and functions of different pedagogical approaches in the process of professional foreign language communicative training of the future software engineers (2017)
Панченко С. - Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів (2017)
Томашевська М. - Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі (2017)
Улановська А. - Основні засади становлення національного студентського союзу як суб’єкта модернізації вітчизняної вищої освіти (2017)
Чернякова Ж. - Формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2017)
Чистякова І. - Теорії дистрибутивного лідерства в міжуніверситетських мережах (2017)
Балабан Я. - Використання smart-технологій в організації навчального середовища вивчення фізики, Іваній В., Мороз І. (2017)
Генкал С. - Структура біологічної компетентності учнів профільних класів (2017)
Гринько В. - Професійна компетентність учителя в сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Дука М. - Властивості методичного потенціалу автентичних відеоматеріалів для формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні, Пероганич М. (2017)
Ємельянова Т. - Темпоральні масштаби механізмів активізації когнітивного простору особистості, Климова І. (2017)
Лисенко Ю. - Соціально-педагогічна профілактика насильства стосовно людей похилого віку в інформаційному суспільстві (2017)
Мільто Л. - Наукові основи педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Озимовська А. - Європейська школа в музичній освіті України (2017)
Вітаємо Віля Савбановича Бакірова! (2016)
Вітаємо Ольгу Миколаївну Балакірєву! (2016)
Вітаємо Олександра Івановича Вишняка! (2016)
Кирилу Кириловичу Грищенку — 75 років! (2016)
Савельєв Ю. - Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності (2016)
Кутуєв П. - Від евроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш. Ейзенштадта, Якубін О., Макаренко Д., Герчанівський Д. (2016)
Бурлачук В. - Мережева влада і соціальний порядок (2016)
Прибиткова І. - Якість життя як оцінна категорія (2016)
Мусієздов О. - Міська ідентичність у (пост)сучасному місті (приклад Харкова та Львова) (2016)
Настояща К. - Полюси політичних ідеологій у транскрипції української ментальності: дискурс-аналіз соціокультурних маркерів (2016)
Булатевич М. - Причини та особливості виникнення модерного громадянського суспільства: версія Імануїла Валерстайна (2016)
Дембіцький С. - Соціологічні тести: сутність і валідизація (2016)
Kostenko N. - Toward Post-Qualitative Research: Social Theatre on Maidan, Tiahlo K. (2016)
Pylypenko V. - The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis, Privalov Yu. (2016)
Головаха Є. - Альтернативний соціологічний словник (2016)
Гацков М. - Політика і суспільство після Чорнобиля. (Східно-)Європейські перспективи (2016)
Кутуєв П. - Автономія культури в структурованому світі (2016)
Туленков М. - Матриця значень або символічний універсум? (2016)
Пам’яті колеги (2016)
Фаренюк Г. Г. - Світові тенденції підвищення енергоефективності будівель, Тишковець А. В. (2017)
Дорофєєв В. С. - Особливості визначення навантажень і впливів на об’єкти підвищеного класу відповідальності, Егупов К. В., Егупов В. К., Кендзера О. В., Немчинов Ю. І., Семенова Ю. В., Сорока М. М. (2017)
Гнідець Б. Г. - Збірні каркаси багатоповерхових будинків з нерегулярною сіткою колон і змінною висотою поверхів (2017)
Бабич Є. М. - Оцінювання міцнісних і деформаційних характеристик високоміцних бетонів при динамічних впливах, Дворкін Л. Й., Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2017)
Гарькава О. В. - Визначення міцності залізобетонних колон при косому стиску, Гасенко А. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Особливості визначення несучої здатності позацентрово стиснутих елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами з урахуванням впливів другого порядку, Алексієвець І. І. (2017)
Довженко О. О. - Зріз як форма руйнування бетону, Погрібний В. В., Юрко І. А. (2017)
Демчина Б. Г. - Дослідження фізико-механічних характеристик з'єднань дерев’яних елементів на металевих зубчатих пластинах, Сурмай М. І., Шидловський Я. М., Добушовська А. С. (2017)
Рогачко С. І. - Особливості роботи морських гідротехнічних споруд з бетону та залізобетону, Казмірук О. В. (2017)
Єременко Б. М. - Застосування експертних знань для формування бази знань системи оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, Теренчук С. А., Картавих С. М., Насіковський О. В. (2017)
Коваль Т. І. - Вплив багаторазово повторюваних навантажень на міцність базальтобетонних зразків балок, Римарчук П. П. (2017)
Шишкина А. А. - Использование комплексных нанокатализаторов в технологии строительной 3d-печати (2017)
Шейніч Л. О. - Неавтоклавний пінобетон на основі активованої цементної суспензії, Немчин О. Ф., Євдощук Д. В., Ігнатова І. В., Миколаєць М. Г., Мудрик М. С. (2017)
Міжнародна науково-технічна конференція "Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону" (2017)
Нуржинська А. - Деякі аспекти закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю (2017)
Теренко О. - Можливості базової освіти дорослих у подоланні неграмотності: канадський досвід (2017)
Бушнєв Ю. - Моделювання процесу формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності в умовах педагогічного коледжу (2017)
Дерека Т. - Особливості формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання у процесі науково-дослідної роботи (2017)
Зозуляк-Случик Р. - Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2017)
Зуєва Л. - Цільова програма професійно-педагогічного відбору суддів-викладачів – фактор результативності психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України (2017)
Коваленко Н. - Майстер-клас як форма презентації результатів студентського педагогічного дослідження (2017)
Коновалова Л. - Технологічний концепт організації навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Korneyeva I. - The stages of professionally-oriented monologue-presentation training of the future designers and сorresponding system of exercises (2017)
Ло Чао - Діагностика стану персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Приймак С. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що спеціалізуються в біатлоні в базальних умовах (2017)
Сіданіч І. - Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації "Християнська педагогіка у вищій школі" (2017)
Цуруль О. - Методика організації та проведення семінарів: особливості підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Золотарьова Т. - Методика стимулювання гіперкомпенсації порушень (2017)
Самойлова Ю. - Нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж України (2017)
Сидоренко О. - Громадська і приватна ініціатива як чинник розвитку вищої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Султанова Н. - Соціальні інститути державного утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні як засіб соціального виховання дітей (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Школьний О. - Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням (2017)
Содержание (2017)
Надрага О. Б. - Епштейн—Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей, Клименко Х. П. (2017)
Овчаренко Л. С. - Показатели активности регуляторных систем у детей младшего школьного возраста на фоне рекуррентных заболеваний респираторного тракта, Шелудько Д. Н. (2017)
Бережний В. В. - Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування (лекція), Тараненко Т. В. (2017)
Uranic N. - Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите, Barbic–Zagar B. (2017)
Гончарь М. О. - Сучасні принципи діагностики та лікування позалікарняної пневмонії (J 12–18) у дітей від 3 місяців до 17 років: Review Up To Date 2017, Логвінова О. Л., Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р. (2017)
Бенца Т. М. - Современные подходы к лечению кашля (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 3, Никулина А. А. (2017)
Беш Л. В. - Індивідуальний підбір програм харчування у дітей з різними формами алергії, Фус С. В., Мацюра О. І., Микитчин О. М. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями (2017)
Бєлоусова О. Ю. - Патологія стравоходу у дітей: основні причини формування і складність діагностики, Слободянюк О. Л. (2017)
Мельничук Л. В. - Особливості імунокорекції дітей, хворих на пієлонефрит, залежно від наявності ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2017)
Жернов О. А. - Хірургічне лікування дітей з післяопіковими деформаціями стегна з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин, Кітрі Мохаммед, Жернов А. О., Стаскевич С. В. (2017)
Дорош О. І. - Первинна В-клітинна лімфома стравоходу, некласифікована, з проміжними характеристиками між дифузною В-великоклітинною лімфомою і класичною лімфомою Годжкіна у пацієнта зі синдромом Дауна, Степанюк А. І., Цимбалюк-Волошин І. П., Кочеркевич Т. О., Мелько І. П., Селезньов О. О. (2017)
Мінченко Д. О. - Експресія генів DDX58, IFIH1, IFI16 та AIM2 у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням та резистентністю до інсуліну (2017)
Harris M. - British Thoracic Societ uidelines for the managemen of community acquired pneumonia in children: update 2011, Clark Ju., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. (2017)
Рецензія на національний підручник "Педіатрія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.12010005 "Стоматологія" (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Грушко В. - Сфера сенсів у динаміці розвитку суспільства в контексті змін семіотичної реальності культури (2017)
Спренне А. - Соціологічні теорії політичної поведінки в аналізі впливу релігії на політику (2017)
Калашнікова Л. - Суб’єктивний та об’єктивний складник оцінки загроз у системі комплексного соціологічного моніторингу безпеки життєдіяльності особистості (2017)
Сальнікова С. - Громадсько-політична активність населення європейських країн, Тимчук Т. (2017)
Сидоров М. - Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних (2017)
Конончук О. - Основні завдання ефективної соціальної політики в умовах глобалізації та демократичних трансформацій (2017)
Сопко Р. - Потреби людей похилого віку (на прикладі проекту "Домашня опіка" благодійного фонду "Карітас") (2017)
Аврамук Е. - Основні чинники соціального самопочуття містян (регресійна модель за дефіцитними сферами) (2017)
Вихідні дані (2017)
Бойченко К. С. - Краудсорсинг у процесі розвитку підприємства (2016)
Іванова М. І. - Класифікація логістичних систем (2016)
Кукоба В. П. - Упорядкувальний аспект організаційної культури підприємства: сутність, складові, основні атрибути (2016)
Чужиков В. І. - Мистецька парадигма в креативній моделі глобального економічного простору, Диндар А. С. (2016)
Смолін І. В. - Форми прояву та методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2016)
Швиданенко Г. О. - Ціннісно-орієнтована модель управління підприємством (2016)
Жуков С. А. - Підвищення ефективності промислової галузі України на основі інноваційнно-маркетингового інструментарію (2016)
Чередник А. О. - Теоретичні аспекти поняття "венчурний бізнес" (2016)
Чухраєва Н. М. - Трансфер технологій як генератор нових знань і компетенцій у розвитку сучасних підприємств (2016)
Бесараб С. О. - Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України (2016)
Васильєва О. О. - Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві (2016)
Ковінько О. М. - Практичні аспекти бізнес-діяльності аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації: оцінка привабливості міжнародних ринків (2016)
Плотнікова М. Ф. - Каталізатори інвестиційно-інноваційного розвитку на сільських територіях (2016)
Приходченко Т. А. - Антикризове управління регіональним розвитком України (2016)
Садовник О. В. - Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України (2016)
Чайка В. О. - Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного ґрунту (2016)
Гончарук С. В. - Особливості вибору джерел фінансування підприємства (2016)
Іванова А. С. - Концептуальні основи моделювання розвитку потенціалу наукомісткого виробництва, Голіонко Н. Г. (2016)
Денісова О. О. - Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків (2016)
Норік Л. О. - Кластеризація видів економічної діяльності (2016)
Коцюба О. С. - Перспективна діагностика фінансової стійкості підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних прогнозної фінансової звітності (2016)
Лабута А. В. - Проблеми визначення та підходи до розробки системи показників для сертифікації підприємств (2016)
Олійник Я. В. - Інституціональні аспекти формалізації діяльності облікової служби підприємства (2016)
Павленко О. В. - Політичний маркетинг: сутність і сучасні концепції (2016)
Шафалюк О. К. - Ефективність і ризики сучасних інформаційних систем маркетингу (2016)
Содержание (2016)
Краснопьорова О. Є. - Вплив експресії гена протеїнкінази KIN10 на фенотипові характеристики кореневої системи Arabidopsis thaliana за умов енергетичного стресу, Ісаєнков С. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Antonenko S. V. - Colocalization of USP1 and РН domain of Bcr­Abl oncoprotein in terms of cronic myeloid leukemia cell rearrangements, Gurianov D. S., Telegeev G. D. (2016)
Gholizadeh A. - Differential expression of a cysteine proteinase and cystatin pair as side­by­side fusion forms in Escherichia coli (2016)
Іващук Б. В. - Ідентифікація гомологів генів Sr33 і Sr35 у культурних злаків, споріднених з Aegilops tauschii та Triticum monococcum, Пірко Я. В., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2016)
Лабудзинський Д. О. - Імунорегуляторні ефекти вітаміну D3 за експериментального цукрового діабету 1­го типу, Манойлов К. Ю., Шиманський І. О., Великий М. М. (2016)
Ференц І. В. - Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Сибірна Н. О. (2016)
Грабова Г. Ю. - Поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. C6 – антагоніста фітопатогенних мікроорганізмів, Драговоз І. В., Зелена Л. Б., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2016)
Sujashvili R. - Regulation of leucogenesis by extracellular ubiquitin in rodents after chemically induced inhibition, Ioramashvili I., Aptsiauri K., Gvinadze N. (2016)
Pylyp L. Y. - A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes, Mykytenko D. O., Spinenko L. O., Lavrova K. V., Verhoglyad N. V., Zukin V. D. (2016)
Акопян Г. Р. - Баланс ДНК у хромосомах стовбурових клітин людини лінії 4BL, Кушнірук В. О., Микитенко Д. О., Гулеюк Н. Л., Кременська Ю., Лукаш Л. Л. (2016)
Тугай Ю. І. - Застосування передвключених активних опорів для подавлення резонансних перенапруг у несинусоїдальних режимах ліній електропередач, Кучанський В. В., Мельничук В. А. (2017)
Лиховид Ю. Г. - Моделювання режимів роботи компенсованих ліній електропередачі, Тугай І. Ю. (2017)
Кузнецов В. Г. - Моделювання несиметричних режимів роботи лінії електропередачі, Нікішин Д. А., Тугай Р. Ю. (2017)
Сабарно Л. Р. - Дослідження дугових перенапруг у випадку одно- і двофазних замикань на землю у розподільній мережі з ізольованою нейтраллю, Кошман В. І., Севастюк І. М. (2017)
Лисиченко Р. М. - Порівняльна оцінка методів і засобів розробки та впровадження інверторів напруги з найкращими показниками якості вихідної енергії (2017)
Лежнюк П. Д. - Аналіз метеопараметрів для погодинного прогнозування виробітку електроенергії фотовольтаїчними електростанціями на добу наперед, Комар В. О., Кравчук С. В., Дідіченко Є. С. (2017)
Гриб О. Г. - Кратність резервування елементів енергосистеми в умовах кібербезпеки, Швець С. В., Бортніков О. В. (2017)
Бурикін О. Б. - Метод визначення оптимальної встановленої потужності генерування електроенергії відновлювальним джерелами енергії в електричних мережах, Малогулко Ю. В., Томашевський Ю. В., Семенюк Ю. В. (2017)
Trunova I. - Securing allowable voltage losses and standard voltage characteristics (2017)
Доценко С. І. - Теоретичне обгрунтування ізоморфізму організаційної структури підприємства, Савенко В. І. (2017)
Дудніков С. М. - Методика побудови математичної моделі місцевих систем енергопостачання з відновлюваними джерелами (2017)
Кунденко Н. П. - Теоретические исследования о возбуждении ТМ01 волны в отрезке круглого волновода, Егорова О. Ю., Бровко К. Ю., Кунденко А. Н. (2017)
Кунденко М. П. - Екологічні фактори ресурсозабезпечення енергетичного сектора України, Бородай І. І., Шинкаренко І. М., Бархатов О. М. (2017)
Санін Ю. К. - Енергоощадні електротехнології та засоби боротьби з варроатозом бджіл (2017)
Кириченко О. С. - Моделювання стаціонарних теплових полів струмопровідних шин різного профілю, Костюченко В. І., Захаров Д. О. (2017)
Садовой А. С. - Усовершенствования электромагнитных систем однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами (2017)
Федюшко А. Ю. - Опыт длительного хранения яблок обработанных перед хранением электромагнитным излучением (2017)
Бородай И. И. - Экспериментальные исследования с яблоками обработанных перед хранением электромагнитным излучением (2017)
Гуцол Т. Д. - Обоснование метода расчёта и проектирования компенсатора внеполосных помех (2017)
Бовчалюк С. Я. - Концепція побудови автомата паралельної дії із нечіткою логікою для формування інтелектуального ядра SMART GRID, Тимчук С. О., Фурман І. О. (2017)
Krivoulya G. F. - Intellectual diagnostics of linearly distributed objects using wireless sensor networks, O. E. Chukwunonso, Vlasov V. A. (2017)
Тимчук С. О. - Нечітка математична модель потужності сонячної батареї для системи підтримки прийняття рішень при керуванні гібридною електромережею, Шендрик С. О. (2017)
Лисенко В. П - Досвід використання оптичних камер БПЛА для моніторингу стану азотного живлення зернових культур на прикладі кукурудзи, Пасічник Н. А., Комарчук Д. С., Опришко О. О., Юхименко А. С. (2017)
Кашкарьов А. О. - Визначення розподілених параметрів температури каркасних теплиць, Діордієв В. Т., Діордієв О. О. (2017)
Лисенко В. П. - Керування процесом вирощування томатів з урахуванням рівня сонячної радіації та стану рослини, Лендєл Т. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Кравец Е. А. - Внутри­- и межтканевые цитомиктические взаимодействия в микроспорогенезе одно- и двудольных растений, Сидорчук Ю. В., Горюнова И. И., Плоховская С. Г., Мурсалимов С. Р., Дейнеко Е. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Зіміна О. В. - Втрата гетерозиготності окремих локусів в регенерантах Arabidopsis thaliana, культивованих на середовищі з пара-фтор-фенілаланіном, Парій М. Ф., Алхімова О. Г. (2016)
Нужина Н. В. - Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri, Нітовська І. О., Голубенко А. В., Моргун Б. В., Кучук М. В. (2016)
Шевченко Г. В. - Особенности образования аэренхимы в корнях воздушно­водных растений Sium latifolium L. (Apiaceae), Брыков В. А., Иваненко Г. Ф. (2016)
Торгомян А. - Воздействие паратиреоидного гормона на дифференцирование прехондробластов, Адамян С., Гамбарян А., Асратян А., Худавердян Д., Арчер Ч. (2016)
Павлющик Е. А. - Ассоциация полиморфизма I/D гена ангиотензин-превращающего фермента с повреждениями ДНК у мужчин с артериальной гипертензией, Афонин В. Ю., Сорокина В. Н., Чак Т. А., Хапалюк А. В., Анисович М. В. (2016)
Pan Z. - Association of polymorphisms in intron 2 of FGFR2 and breast cancer risk in chinese women, Bao Y., Zheng X., Cao W., Cheng W., Xu X. (2016)
Плоховская С. Г. - Влияние холода на организацию актиновых филаментов в различных типах клеток корня Arabidopsis thaliana, Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Бобровницкий Ю. - Образование разветвленных корневых волосков у Аrabidopsis thaliana при прогрессирующей засухе (2016)
Кучеренко А. М. - Поліморфізм гена IFNL4 як предиктор ефективності лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів з України, Пампуха В. М., Романчук К. Ю., Чернушин С. Ю., Боброва І. А., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2016)
Фадеенко Г. Д. - Эффективность и безопасность адеметионина при коррекции функции печени у пациентов со стеатогепатитом. Результаты открытого сравнительного постмаркетингового исследования, Гриднев А. Е. (2018)
Скрипник І. М. - Взаємозв’язок порушень мікробіоценозу кишечника із сироватковим рівнем серотоніну у хворих на діабетичну ентеропатію, Маслова Г. С., Мандрика Я. А., Гопко О. Ф., Скрипник Р. І. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Поліморфізм гена лактази та перебіг хронічного панкреатиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, В’юн Т. І. (2018)
Палій І. Г. - Ураження шлунково­кишкового тракту у хворих із патологією серцево­судинної системи, які приймають ацетилсаліцилову кислоту: синдромальна діагностика та можливі шляхи корекції, Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2018)
Коляда О. К. - Зв’язок між індексом маси тіла та співвідношенням Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі кишечника дорослого населення України, Сизенко Г. К., Мосейко В. В., Будовська Л. О., Пучков К. С., Гавалко Ю. В., Вайсерман О. М., Романенко М. С. (2018)
Журавльова Л. В. - Медикаментозно­індуковані ураження печінки: тактика діагностики і лікування, Шеховцова Ю. О. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту, Колеснікова О. В., Соломенцева Т. А. (2018)
Анохіна Г. А. - Особливості впливу рослинних засобів на функціональний стан кишечника при лікуванні хворих із запором, Харченко В. В., Червак І. М. (2018)
Палій І. Г. - Проблемні питання сучасної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: роль і місце прокінетиків, Заїка С. В., Колісник С. П., Ткачук І. В. (2018)
Ткач С. М. - Практические подходы к оптимизации диагностики и лечения инфекции Helicobacter pylori в Украине (2018)
Дядык Е. А. - Глубокий кистозный гастрит: обзор литературы и клинико­морфологическое наблюдение, Губергриц Н. Б., Беляева Н. В. (2018)
Рудіченко В. М. - Випадок візуалізованого гіперпневматозу товстого кишечника, який супроводжується розгорнутою клінічною симптоматикою, спричиненою синдромом Хілаідіті та доліхосигмою, Лебідь Т. О. (2018)
Губська О. Ю. - Функціональна диспепсія та імунна дисфункція: сучасні уявлення про патогенетичні механізми розвитку, Альянова Т. С. (2018)
Науковий симпозіум з міжнародною участю. XX Національна школа гастроентерологів, гепатологів України "Шляхи підвищення якостІ профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення" (Київ, 29—30 березня 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Алексенко В. Л. - Влияние степени деформации на параметры сигналов акустической эмиссии стали СТ3СП, Шарко А. А., Юренін К. Ю., Сметанкін С. О., Степанчиков Д. М. (2017)
Амелін М. Ю. - Відновлення деталей транспорту полімерними композитами з мікродисперсними частками, що є відходами виробництва, Cапронов О. О., Ходаковський О. В., Букетова Н. М. (2017)
Андрущак І. Є. - Technological adjustments of the structural approach to programmingand his main concepts, Матвіїв Ю. Я. (2017)
Антоненко Я. С. - Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів (2017)
Барановський В. М. - Теоретичні основи викопування крихких коренеплодів цикорію, Скальський О. Ю. (2017)
Berezhenko E. B. - Technology of harvesting of root crops, Baranovsky V. M. (2017)
Бодак В. І. - Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів, Бодак М. В., Павлова І. О., Сомов Д. О. (2017)
Браїло М. В. - Застосування методу планування експерименту при формуванні полімерного композиту з поліпшеними експлуатаційними характеристиками для його використання у засобах транспорту, Букетов А. В., Якущенко С. В., Dulebova Ludmila (2017)
Букетов А. В. - Влияние модификатора C13H12Cl2N2 на адгезионные свойства эпоксидной матрицы, Кулініч В. Г., Сметанкін С. О., Андрійчук В. А., Алексенко В. Л. (2017)
Вдовиченко В. О. - Оцінка доцільності пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту з позицій стабілізації часу прибуття в транспортно-пересадочний термінал (2017)
Гадай А. В. - Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням, Грицюк Ю. В. (2017)
Грицюк І. В. - Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії, Грицюк Ю. В., Волинець В. І. (2017)
Дацко Б. М. - Вплив хлоридно-сульфідних середовищ на ємнісно омічні властивості епоксидних покрить, Чумало Г. В. (2017)
Дацюк Л. М. - Обґрунтування параметрів вирізного диска садильної машини, Вржещ М. В., Дацюк Т. Л. (2017)
Дзюра В. О. - Вплив розміщення деформувальних елементів на параметри регулярного мікрорельєфу (2017)
Дудніков А. А. - Зміцнення поверхневого шару деталей методом пластичного деформування, Дудніков І. А., Дудник В. В., Горбенко О. В., Келемеш А. О. (2017)
Єфімчук Г. В. - Інтенсифікація процесу обводнення прісносухої сировини (2017)
Засідко І. Б. - Рівняння Ленгмюра в дослідженнях адсорбції цеолітом йонів купруму та мангану, Полутренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Захарова Л. М. - Дослідження дисипативних структур під час необоротних деформацій масиву гірських порід (2017)
Калюжний В. Л. - Розрахунково-експериментальне дослідження холодного прямого видавлювання по схемі "заготовка за заготовкою" круглих стержнів із сталІ, Горностай В. М., Потятиник А. М. (2017)
Корнеєва І. Б. - Проектування та розрахунок сталефібробетонної багатопустотної плити перекриття (2017)
Ларін О. О. - Оцінка залишкової міцності криволінійної ділянки трубопроводу зі статистично заданим корозійним дефектом, що розвивається у часі, Потопальська К. Є. (2017)
Ліщенко Н. В. - Визначення режимів зубошліфування за температурним критерієм (2017)
Мазін С. П. - Пропозиції щодо вдосконалення конструкцій бронетранспортерів Національної гвардії України, Маренко Г. М., Скиба А. Г., Франков В. М. (2017)
Марчук В. І. - Забезпечення точності формоутворення в технологічних системах шліфування поверхонь обертання, Марчук І. В. (2017)
Марчук Н. М. - Обгрунтування параметрів оправок для нарізання різі мітчиками в отворах деталей машин (2017)
Навроцька Т. Д. - Технологічне оснащення для контролю якості деталей гвинтових механізмів (2017)
Недашківський Є. А. - Інноваційний підхід до прогнозування фінансових часових рядів з фрактальною структурою (2017)
Нєутов С. Ф. - Исследование ползучести сталефибробетона, Сидорчук М. М., Сур’янінов М. Г. (2017)
Пилипець М. І. - Методологія проведення експериментальних досліджень комбінованого гвинтового транспортера, Паньків В. Р. (2017)
Повстяна Ю. С. - Структурні особливості пористої кераміки на основі окалини сталі та сапоніту, Шенфельд В. Й., Янченко О. Б., Савюк І. В., Самчук Л. М. (2017)
Ратушний О. В. - Путь к новой парадигме развития: особенности перехода к vi технологическому укладу и постиндустриальному обществу, Дрофа А. О. (2017)
Савюк І. В. - Побудова матричної моделі для оптимізації шихтового складу екзотермічної шихти (2017)
Татарченко Г.О. - Корозія сталей в органічній кислоті у присутності озону, Білошицький М.В., Білошицька Н.І., Уваров П.Є. (2017)
Фесенко О. Д. - Вдосконалена методика побудови інтелектуальної системи автоматичного управління системою навігації БПЛА (2017)
Шинкарчук Н. В. - Контактна взаємодія ізотропної пластинки з круговим отвором і пружного диска (2017)
Содержание (2016)
Блюм Я. Б. - Чернобыль тридцать лет спустя: оценка последствий биологами и медиками, Гродзинский Д. М. (2016)
Дрозд В. М. - Опыт скрининговых исследований состояния щитовидной железы в постчернобыльский период, Лущик М. Л., Данилова Л. И., Окулевич Н. М., Шиманская И. Г., Митюкова Т. А., Шиглик Н., Бранован И. (2016)
Тронько Н. Д. - 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Молекулярно­генетические механизмы канцерогенеза в щитовидной железе, Пушкарев В. М. (2016)
Дрозд В. - Влияние нитратов питьевой воды на распространенность рака и других заболеваний щитовидной железы: обзор литературы и послечернобыльский опыт в Беларуси, Бранован И., Шиглик Н., Лущик М., Платонова Т., Пашкевич В., Кудельский А., Шиманская И., Данилова Л., Бико И., Райнерс К. (2016)
Бранован И. - Эффективность биполярной радиочастотной абляции узловых образований щитовидной железы: экспериментальное морфологическое исследование, Фридман М. В., Лущик М. Л., Дрозд В. М., Красько О. В., Недзьведь О. В., Шиглик Н. А., Данилова Л. И. (2016)
Бубряк И. - Долгосрочные последствия чернобыльских радионуклидных загрязнений на репарацию ДНК и устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, Акимкина Т., Полищук В., Дмитриев A., Маккреди К., Гродзинский Д. (2016)
Данченко М. М. - Системна біологія як ефективний інструмент дослідження впливу малих доз хронічного опромінення на рослини в Чорнобильській зоні, Клубіцова К., Кривохижа М. В., Бережна В. В., Сакада В. І., Хайдух М., Рашидов Н. М. (2016)
Емец А. И. - Адаптация голосеменных растений к условиям облучения в Чернобыльской зоне: от морфологических аномалий до молекулярно-генетических последствий, Блюм Р. Я., Сорочинский Б. В. (2016)
Долженко Ю. - Нові краніологічні матеріали давнього населення Нижнього Припсілля (2017)
Красножон А. - Два східних написи з Аккерману та Ізмаїлу (2017)
Щербак В. - Ліквідація української держави ранньонового часу (2017)
Берест І. - Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817 – 1848 рр. (2017)
Москалюк М. - Транспортне забезпечення торговельних відносин в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Левицький В. - Розвиток та продуктивність підприємств легкої промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Коцюмбас О. - Викладацький склад Академічної гімназії у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ганусин О. - Формування української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ.: соціальне походження та родинне виховання (2017)
Лехнюк Р. - Суспільно-політичні дилеми греко-католицького парафіяльного духовенства в Східній Галичині на початку ХХ ст. (2017)
Шишко О. - Історія політичного терору в Одесі (травень 1920 р.) (2017)
Олійник М. - Практика впровадження орендних відносин на Поділлі в роки НЕП (2017)
Вовк Л. - Товариство "Учительська громада": організаційний розвиток та діяльність в умовах польського владного режиму (1923 – 1929 рр.) (2017)
Чорній Г. - Жіноцтво у відбудові та розвитку промисловості західноукраїнського регіону всередині 1940-х – на початку 1950-х рр. (2017)
Оніщенко С. - Підготовка та професійна самореалізація працівників залізничної галузі Української РСР у 1960-х рр. (2017)
Островський В. - Феномен українського спротиву другої половини ХХ ст. (2017)
Григорук А. - Економічні погляди Володимира Навроцького (до 170-річчя від дня народження) (2017)
Кліш А. - Участь Олександра Барвінського у виборчих кампаніях до Галицького сейму 1901 і 1904 рр. (2017)
Зуляк І. - Педагогічна праця Антона Крушельницького, Зуляк М. (2017)
Тичка Г.-М. - Діяльність Михайла Тишкевича на чолі української дипломатичної місії у Парижі (1919 – 1921 рр.) (2017)
Дем’янчук В. - Іван Гель – громадсько-політичний діяч, депутат Львівської обласної ради (1990 р.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Grygoriv G. V. - Domino-reactions of 1,2-benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide, hetarenecarbaldehydes and active methylene nitriles in the construction of new 2-amino-4H-pyrans and the study of their antimicrobial properties, Lega D. A., Chernykh V. P., Osolodchenko T. P., Shemchuk L. A. (2018)
Данилюк І. Ю. - Протон-ініційована циклізація N-aлкіламідів стирилоцтових кислот. Синтез 5-арилпіролідин-2-онів, Васькевич Р. І., Васькевич А. І., Лук’янов О. О., Вовк М. В. (2018)
Павлюк А. В. - Синтез изоксазолосодержащих арилциклопентенил-сульфонов реакцией метатезиса с закрытием цикла, Безуглый Ю. В., Кашковский В. И. (2018)
Музичка Л. В. - Синтез трициклічної системи з ядром 7-деазааденіну, Яремчук І. О., Вервес Є. В., Смолій О. Б. (2018)
Сюмка Є. І. - Дослідження трикомпонентної взаємодії між ізатином, α-амінокислотами І N,N’-ди(3-карбоксипропеноїл)-1,2-етилендіаміном та встановлення будови одержаних сполук, Шемчук Л. А., Черних В. П., Редькін Р. Г. (2018)
Зінченко Г. М. - Вивчення взаємодії 4,6-дихлоропіримідин-5-карбальдегіду з естерами гліцину, Музичка Л. В., Білецький І. І., Смолій О. Б. (2018)
Свєчнікова О. М. - Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova, Колісник С. В., Винник О. Ф., Костіна Т. А., Жукова Т. В. (2018)
Пам’яті професора Б. С. Драча (26.02.1938 – 02.07.2009) (2018)
Правила для авторів (2018)
Тарасенко О. - Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира – В. Циха, О. Ставровського, В. Шульгина (2017)
Мельник В. - Участь Т. Окуневського у створенні та діяльності українського націонал-демократичного руху в Східній Галичині (кінець XIX – початок XX ст.), Мельник Р. (2017)
Кравчук Л. - Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2017)
Старка В. - Аграрні трансформації в умовах тоталітарних режимів 1930 − 1940-х рр. у документальній спадщині українського національно-визвольного руху Східної Галичини (2017)
Гулима О. - Колабораціонізм кримських татар у роки Другої світової війни: причини і наслідки (2017)
Кіцак В. - Проведення другого етапу депортації українців Закерзоння (1 січня – 31 серпня 1945 р.) (2017)
Понипаляк А. - Підпільна діяльність Василя Кука 1944 – 1954 рр. (2017)
Малярчук О. - Формування кадрів масових робітничих професій на прикладі соціалістичної індустріалізації Івано-Франківської області (2017)
Ореховський В. - Торгівля Стародавнього Єгипту (2017)
Кшановський Р. - Значення королівських лицарів для англійської монархії за правління трьох Едуардів (1272 – 1377 рр.) (2017)
Верховцева І. - Селянське самоврядування в планах епохи великих реформ: традиційне та "новаторське" (2017)
Григорук Н. - Парламентські вибори і діяльність української репрезентації у Відні в 1907 – 1911 рр. (2017)
Білобровець О. - Відозва Тимчасового уряду до поляків 1917 р. у польській суспільній думці в Україні (2017)
Войчун Ю. - Чеська громада Волині напередодні та в роки Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Дедурін Г. - Український напрямок зовнішньої політики БНР (1918 – 1921 рр.) (2017)
Римар І. - Проблема рецесії тактико-стратегічної моделі ІІІ Інтернаціоналу (серпень-листопад 1939 р.) (2017)
Подобєд О. - Настрій переміщених українців та їх адаптація до життя у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Ключук Ю. - Проблеми регіональної безпеки у польсько-українському президентському дискурсі (1991 – 1995 рр.) (2017)
Павлович Ю. - Соціально-економічна модель Білорусі в оцінці української суспільно-політичної думки (1991 – 2004 рр.) (2017)
Лахманюк Т. - Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Ісламською Республікою Пакистан (1991 – 2014 рр.) (2017)
Сободар О. - Гуманітарний чинник в українсько-нідерландських відносинах у 1991 – 2016 рр. (2017)
Rahimli R. - The role of caucasian house model in resolving regional conflicts (2017)
Orujov K. - The damage caused to the socio-economic life of the Garabagh region of the Republic of Azerbaijan by Armenia and its elimination (2017)
Відомості про авторів (2017)
Панарін О. - Сучасна українська історіографія старообрядництва (2017)
Панафідін І. - Концепт "Українське національне відродження" у дослідженнях вітчизняних істориків 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Криськов А. - Питання землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в історіографії радянського періоду (2017)
Орлов В. - Вітчизняні наукові центри дослідження історії релігійних об’єднань та західнохристиянських церков в Україні ХІХ – першої третини ХХ ст.: наукометричний та історіографічний аналіз (2017)
Волканова Н. - Благодійна діяльність дворян Бессарабії на сторінках місцевої преси (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ганський В. - Білоруська історіографія туристичної та екскурсійно-краєзнавчої діяльності у північно-східних воєводствах міжвоєнної Польщі (2017)
Бонь О. - Літературне об’єднання "Плуг" у спогадах Володимира Гжицького (2017)
Слободянюк М. - Історична психологія у наукових працях з історії руху опору в Україні (2017)
Зілінський В. - Документи нацистських силових структур Дистрикту "Галичина" як джерело до вивчення Голокосту (на матеріалах з українських архівосховищ) (2017)
Біловус Л. - Веб-сайти україномовних періодичних видань США як джерело дослідження діяльності української діаспори у збереженні національної ідентичності (2017)
Довбня О. - Політичні репресії проти Римо-Католицької Церкви в УРСР (1939 – 1953 рр.): новітня вітчизняна історіографія (2017)
Ралко Р. - Радянська історіографія руху студентських будівельних загонів (1962 – 1989 рр.) (2017)
Янюк І. - Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності кооперативу "Земля" (1907 – 1939 рр.) (2017)
Місько В. - Світова гібридна війна: український фронт: Монографія / За заг. ред. В. П. Горбуліна. – Харків: Фоліо, 2017. – 496 с. (2017)
Макаревич А. - Мусульманська традиція виникнення вакфу (2017)
Помазан Д. - Вплив католицької церкви на активізацію діяльності наукових таємних у Європі в XVII – XVIII ст. (2017)
Мукомела І. - Роль греко-католицького духовенства у зародженні українського кредитного кооперативного руху у Східній Галичині (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Тацієнко В. - Плата за треби як джерело прибутку православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Стоцький Я. - Релігійний чинник у діяльності лауреатів нобелівської премії миру (2017)
Волік Н. - Інституційний розвиток Української Католицької Церкви у Канаді (40 – 60-x рр. ХХ ст.) (2017)
Яцків О. - Чернечий одяг як символ богопосвяченого життя: особливості монашого габіту в жіночих францисканських згромадженнях у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Чайка Ю. - Документальне кіно доби "Відлиги": кількісний та якісний показник (2017)
Секо Я. - Поетичний феномен періоду "Відлиги"" у розвитку українського шістдесятництва (2017)
Більченко І. - Формування каталогу гражданського друку із книгозбірні Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ "Переяслав" (2017)
Ткач В. - Організація національно-культурного життя поляків Чортківщини у 1989 – 2017 рр. (2017)
Костюк Л. - Трансформація йорданської обрядовості східних галичан другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Гладченко С. - Проблеми впровадження гендерної політики в освітній галузі сучасної України (2017)
Муравська С. - Сучасне обличчя навчальних музеїв вищої школи (2017)
Криницька Т. - Основні аспекти співпраці Російської Федерації та ЮНЕСКО (2017)
Зуляк І. - 3-а Міжнародна науково-практична конференція "Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) ", Кліш А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рожок В. І. - Національна музична академія України імені П. І. Чайковського - науковий центр Європи (2017)
Мазепа Т. Л. - Історичні передумови виникнення консерваторії Галицького музичиного товариства у Львові (2017)
Саркисян С. К. - Музыкальный феномен в фильмах Сергея Параджанова (2017)
новакович М. О. - Традиції бідермаєру в галицькій музичній культурі ХІХ століття (2017)
Путятицька Л. В. - Фонемний та ладо-інтонаційний аналіз українських монодичних піснеспівів XVII-XVIII століть: словесно-поетичні та музичні закономірності (2017)
Якубов Т. А. - Доля манускриптів Сергія Борткевича: втрачене та віднайдене (2017)
Берегова О. М. - Трансформація сучасного музичного мислення крізь призму творчості Сергія Зажитька (2017)
Malone K. - "Her Stories Unsung": embedding feminist activism for social change within musical composition for concert hall programming (2017)
Єрьоменко А. Ю. - Риси театральності в концерті № 2 для баяна з камерним оркестром "Із предковічних часів..." Анатолія Гайденка (2017)
Чемерис Ю. А. - Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М. В. Лисенка (2017)
Харитонова Д. В. - Символічні елементи будови Сонати для скрипки та фортепіано ор.19 Віктора Косенка (2017)
Бацак К. Ю. - "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850-1851 років (2017)
Сокачик Р. М. - "Харакірі" та "Радамес" Петера Етвеша: європейське прочитання японських традицій в оперній драматургії ХХ століття (2017)
Кацалап О. В. - Концертна діяльність Зої Гайдай у 1930-х роках: вокально-виконавський та соціокультурний аспекти (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк на оперній сцені (1951-1952) (2017)
Нікітченко М. С. - Алгебри загальних недетермінованих предикатів, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2018)
Нікітченко М. С. - Семантичні властивості п’ятизначних логік, Шишацька О. В. (2018)
Ашур І. З. - Високопродуктивний пакетний добуток матриць афінних перетворень за допомогою Android NDK та JNI, Дорошенко А. Ю. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Автотюнінг паралельних програм з використанням системи аналізу даних IBM Watsons Analytics, Новак О. С., Іваненко П. А., Старушик А. М. (2018)
Sydorov N. A. - Software engineering ontologies categorization, Sydorova N. N., Mendzebrovsky I. B. (2018)
Слабоспицька О. О. - Уніфікований процес композиції адаптивного сервісу в семантичному Веб-середовищі (2018)
Захарова О. - Методика застосування апарата дескриптивних логік у процесі побудови композитного сервісу на функціональному рівні (2018)
Ильина Е. П. - Экспертно-аналитический процесс выбора управляющих организационных воздействий с использованием корпоративного знания. Часть 2. Методы и модели экспертной методологии (2018)
Соколенко О. С. - Обробка GPS координат з використанням калманівської фільтрації, Дорошенко А. Ю. (2018)
Яловець А. Л. - До постановки задачі розпізнавання невідомого оточуючого середовища, навігації та планування шляхів агентом в ньому (2018)
Шарипанов А. В. - Аналіз формальних моделей та стандартів опису структурованого електронного документа в корпоративній інформаційній системі, Щетинін І. Є., Іванов С. М. (2018)
Kapustnik V. A. - The use of telmisartan in the treatment of arterial hypertension with obesity, Shelest B. О., Kovalyova Yu. О., Shelest О. М., Brek V. V. (2018)
Kolesnik Ya. V. - Clinical and laboratory indicators for infectious mononucleosis in children on the background of the treatment with valavir (2018)
Грінцов Є. Ф. - Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю, Мороз В. А., Сахарова Т. С., Андрєєва О. О. (2018)
Федоровська М. І. - Методологія створення дерматокосметичних засобів для профілактики та лікування алопеції, Половко Н. П., Ярема І. О. (2018)
Місюрьова С. В. - Впровадження системи якості згідно з державним стандартом ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету: прикладні аспекти, Доброва В. Є., Свід Н. О., Отрішко І. А. (2018)
Строєнко К. С. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на рівень кортизолу у хворих із гострим інфарктом міокарда та когнітивними порушеннями (2018)
Богдан Н. С. - Мікробіологічне дослідження нового комбінованого препарату "Проплантмед" на основі фенольного гідрофобного препарату прополісу, Горошко О. М., Паламар А. О., Шпичак О. С. (2018)
Iermolenko T. I. - Dynamics of the cytokine blood profile under the effect of wound healing medicinal products with different mechanisms of action in the experiment, Kryvoshapka O. V., Pautina O. I. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Товчига О. В. - Ефекти настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на тлі токсичних доз алопуринолу в умовах надлишку похідних пурину та білків (2018)
Содержание (2018)
О награждении Гузя А. Н. "The 2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award" (2018)
Гузь А. Н. - К 100-летию Института механики им. С. П. Тимошенко Национальной академии наук Украины (НАНУ) (2018)
Каминский А. А. - Исследование кинетики роста трещины нормального отрыва в вязкоупругом полимерном материале с нановключениями, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю. А. (2018)
Беспалова Е. И. - Обобщенный метод конечных интегральных преобразований в задачах статики анизотропных призм (2018)
Погребняк А. Д. - К выбору модели предельного состояния жаропрочных материалов при одноосном асимметричном нагружении, Пелых В. Н., Касперская В. В. (2018)
Галишин А. З. - Оценка прочности слоистых цилиндрических оболочек при ползучести, Склепус С. Н. (2018)
Григоренко А. Я. - Численное определение частот и форм свободных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки, Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В., Пригода А. П. (2018)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные колебания и диссипативный разогрев гибких вязкоупругих прямоугольных шарнирно опертых пластин с актуаторами при учете деформаций поперечного сдвига, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2018)
Иванов И. Л. - Хаотическая синхронизация в моделях импульсных энергосистем с запаздыванием (2018)
Liu C. J. - Geometric nonlinear vibration analysis for pretensioned rectangular orthotropic membrane, Zheng Z. L., Yang X. Y., Guo J. J. (2018)
Григоренко Ярослав Михайлович (к 90-летию со дня рождения) (2018)
Cодержание (2017)
12–14 грудня 2017 року у м. Києві відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція з питань імунології у педіатрії (2017)
Маменко М. Є. - Причини та наслідки дефіциту йоду у харчуванні жінок і дітей, Швець О. В. (2017)
Кінаш М. І. - Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо первинних імунодефіцитів, Боярчук О. Р., Левандович-Ушинська О., Галіяш Н. Б., Сагаль І. Р. (2017)
Бережной В. В. - Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов (2017)
Семкович Я. В. - Сучасний спосіб судинного доступу при критичних станах у дітей, Семкович М. Я. (2017)
Боярська Л. М. - Прогнозування ефективності реабілітаційних програм для дітей, народжених передчасно з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла, Веліканова Т. В., Подліанова О. І., Сергєєва Л. Н. (2017)
Шадрін О. Г. - Консультування жінок щодо грудного вигодовування в пологовому стаціонарі, Марушко Т. Л., Марушко Р. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 4, Никулина А. А. (2017)
Ошлянська О. А. - Оцінка стану серцево судинної системи у хворих на ревматичні захворювання дітей за допомогою программно-апаратного комплексу "Кардіо-плюс П", Чайковський І. А., Арцимович А. Г., Дордієнко М. О. (2017)
Хапченкова Д. С. - Возрастные особенности клинических проявлений коарктации аорты у детей, Мокрик И. Ю. (2017)
Охотнікова О. М. - Можливості комбінованого муколітика — сиропу Пектолван Ц щодо збільшення ефективності антибіотикотерапії гострих респіраторних інфекцій у дітей, Поночевна О. В. (2017)
Гончарь М. О. - Сучасні принципи діагностики та лікування пневмонії, асоційованої з медичним доглядом, лікарняної і вентилятор-асоційованої пневмоній у дітей: Review Up To Date 2017, Логвінова О. Л., Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р. (2017)
Бережний В. В. - Пробіотичні комплекси TM GOODFOOD як ефективний підхід до корекції порушення харчування у дітей раннього віку, Козачук В. Г., Аносова Л. Г., Свістільник В. О. (2017)
Гончарь М. А. - Особенности течения пневмонии у ребенка c синдромом Корнелии де Ланге (клиническое наблюдение), Муратов Г. Р., Омельченко Е. В., Галдина И. М., Долгарева С. Б., Хомовская А. А., Коваленко С. А. (2017)
Мокия-Сербина С. А. - Атопический дерматит — тактика современной терапии (2017)
Кирилова Л. Г. - Порушення мітохондріального обміну у дітей з розладами аутистичного спектра: огляд літератури та власні дані, Мірошников О. О., Ткачук Л. І., Юзва О. О., Сілаєва Л. Ю., Михайлець Л. П., Ленчевська Л. К. (2017)
Цимбаліста О. Л. - Легеневий синдром при гранулематозі з поліангіїтом (гранулематозі Вегенера) (лекція) (2017)
Мокия–Сербина С. А. - Социальная ориентация подготовки педиатра на последипломном этапе, Чечель В. В., Заболотная Н. И. (2017)
Harris M. - Клінічний протокол Британського торакального товариства щодо тактики лікування позалікарняної пневмонії у дітей: оновлення 2011 року, Clark Ju., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. (2017)
Polova Zh. M. - Substantiation of the film-forming agent selection in the composition of spray with copper and silver citrate, Almakayeva L. H. (2018)
Larionov V. B. - Propoxazepam conformation and its orientation in the GABAA-receptor binding site, Golovenko M. Ya., Reder A. S. (2018)
Бондарєв Є. В. - Фригопротекторні та антиоксидантні властивості препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми (2018)
Шебеко С. К. - Вивчення специфічної дії Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії в експерименті, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження діуретичної активності різних екстрактів Підмаренника справжнього (Galium verum), Брюханова Т. О. (2018)
Ткачова О. В. - Аналіз споживання противірусних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України, які використовуються для фармакотерапії хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Сілаєв А. О., Шептак Т. І. (2018)
Криворучко О. В. - Фенольні сполуки дерену справжнього і дерену лікарського (2018)
Стремоухов О. О. - Порівняльне дослідження карбонових кислот надземної частини лохини звичайної, Кошовий О. М., Бородіна Н. В., Криворучко О. В. (2018)
Safonov A. A. - Synthesis of novel 5,5’-(R-diylbis(sulfanediyl))bis(3-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-4-amines) (2018)
Сініченко А. В. - Дослідження морфолого-анатомічної будови підземних органів культивованих видів роду Primula L., Марчишин С. М., Сіра Л. М., Луканюк М. І. (2018)
Маміна О. О. - Визначення хлоропіраміну у біологічному матеріалі методом похідної спектрофотометрії, Кабачний В. І., Ніколайчук С. Г., Ковтюх Ю. В. (2018)
Москаленко А. М. - Дослідження мінерального складу сировини безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2018)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
До ювілею наукового фахового журналу "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2018)
Крюкова А. І. - Питання введення до державної фармакопеї України монографії "Гарпагофітуму лежачого корені", Владимирова І. М., Губарь С. М., Котов А. Г., Котова Е. Е. (2018)
Шитєєва Т. О. - Дослідження in vitro проникності кеторолаку трометаміну крізь напівпроникну мембрану в процесі фармацевтичної розробки трансдермальної терапевтичної системи, Безчаснюк О. М., Губарь С. М., Русак І. В. (2018)
Гадяк І. В. - Дослідження змісту офіційно затвердженої інформації про медичне застосування торгових марок тамсулозину, Громовик Б. П. (2018)
Посилкіна О. В. - Аналіз регуляторної бази управління соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С. (2018)
Слободянюк М. М. - Теоретико-прикладні підходи до удосконалення галузевого регулювання процесу формування соціально-орієнтованого асортименту ліків на вітчизняному фармацевтичному ринку, Самборський О. С. (2018)
Бобрук В. П. - Динаміка розвитку забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення м. Вінниці, Благун О. Д., Дученко М. А., Балинська М. В. (2018)
Літвінова О. В. - Діагностування основних проблем у сфері управління інтелектуальними ресурсами в фармації, Посилкіна О. В. (2018)
Тулегенова А. Р. - Анализ результатов опроса фармацевтических работников по проблеме фальсификации лекарственных препаратов и их незаконного оборота на фармацевтическом рынке Республики Казахстан, Дильбарханова Ж. Р., Сокуренко И. А. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2018)
Титул, зміст (2017)
Тимів І. - Татарські набіги на українські землі в 30 - 40 рр. XVI cт (2017)
Ситий І. - Міські печатки Козацької України та коробораційні формули документа (2017)
Пиріг П. - З історії села Карпилівки на Козелеччині, Конопля Ю. (2017)
Морозова А. - З історії ставлення парафіяльного священика в середині XVIII ст. (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 6), Тарасенко І. (2017)
Блакитний М. - Документальні матеріали до історії Чернігівської чоловічої гімназії початку ХХ ст. (2017)
Щоденник відступу шведського короля до Бендер після Полтавського бою (переклав і підготував до друку О. Герасимчук) (2017)
Дедикація Лаврентія Крщоновича "Кіот срібнокований" (підготовка до друку, коментар та переклад із польської та латинської мов о. Юрія Мицика та Ольги Циганок) (2017)
Сердюк І. - Контрацепція в суспільстві Гетьманщини та її (не)застосування (2017)
Пархоменко В. - Кавказька війна в російській історіографії початку ХХІ століття, Ячменіхін К. (2017)
Лашук Н. - Масонство Російської імперії в англомовній історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2017)
Нікітін Ю. - Стан позашкільної жіночої освіти у другій половині ХІХ ст. (на прикладі земських недільних шкіл Сумського повіту Харківської губернії) (2017)
Кириченко В. - Чернігівське екскурсійне бюро (1919 – 1924 рр.) та початок шкільного туризму на Чернігівщині, Пилипенко В. (2017)
Сидорович О. - Місце і роль пайовика у споживчій кооперації УРСР у другій половині 1940-их – 80-их рр (2017)
Половнікова С. - "… Якби я знав, що тим здобуду її кохання, я б зараз поїхав круг світа": до взаємин Михайла Грушевського і Марії Вовк-Карачевської (2017)
Половець В. - Опанас Васильович Маркович. 1822 – 1867 рр. (До 195-річчя з дня народження) (2017)
Кужільний І. - Книжка про носіїв одного прізвища. Костирко В. В. Костирка-Костырко. Следы на страницах истории. Документальные очерки. Бийск. – Издательский дом "Бия".– 2016. – Том І – 602 с., том ІІ –415 с., т. 100 экз. (2017)
Павленко С. - Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - ХVIII століть. – Київ, Темпора, 2017. - 972 с. (2017)
Клепак А. - До 100-річчя початку Української революції 1917 – 1921 рр (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та Великий князь Чернігівський (2017)
Подлевський С. - Латинські графіті XVII ст. у Чернігові (2017)
Адруг А. - Гравюри І. Щирського другої половини ХVІІ ст., надруковані у Чернігівській друкарні (2017)
Невідома праця краєзнавця Тимофія Бридуна про Хорольський повіт (Зубанівська волость) (підготував до друку, прокоментував Ю. Мицик) (2017)
Блакитний М. - Документи до історії видання єпархіального часопису "Вера и жизнь" (2017)
Соболь Ю. - Півстоліття праці на ниві охорони культурної спадщини (2017)
Васюта О. - До питання про давньоруську аутентичність назви кургану Чорна Могила у Чернігові (2017)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Успенського собору XII - XVII ст. Єлецького монастиря у м. Чернігові (2017)
Травкіна О. - До історії чернігівських Єлецького, Троїцько-Іллінського та Любецького Антоніївського монастирів у кін. XVII – сер. XVIII ст. (2017)
Гаркуша А. - До питання про розміщення сюжетів стінопису (перша чверть ХІХ ст.) Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Руденок В. - До історії вивчення Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря у другій половині ХIХ – першій чверті ХХ ст., Новик Т. (2017)
Сергєєв С. - Перебудови та ремонти в спорудах чернігівського будинку губернського правління першої третини ХІХ ст. (2017)
Ванжула О. - Доля чернігівського Спасо-Преображенського собору за часів міжконфесійного протистояння у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Непотенко І. - Корекція просторової традиційності Чернігова у 1920-х рр. (2017)
Глухенький А. - Становлення та діяльність релігійної громади Української автокефальної православної церкви у Борисоглібському соборі м.Чернігова у 20-х роках ХХ століття (2017)
Миколайко Т. - Живопис першої половини XIX ст. у Троїцькому соборі (2017)
Нижник Л. - П’ятницька церква у 1943 - 1963 рр. згідно з документами Державного архіву Чернігівської області (2017)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові: новітня історія (2017)
Литовченко О. - Екранізація повісті М. Гоголя "Вій" на Чернігівщині (до 50-ї річниці виходу кінострічки на екрани) (2017)
Киричок Б. - Я – син "ворога народу" (2017)
Мицик Ю. - Уродженці Батуринської і Борзенської сотень – студенти Києво-Могилянської академії (2017)
Маслійчук В. - Освітня реформа в Чернігівській губернії: виникнення та функціонування нових навчальних закладів 1804 – 1819 рр. (держава – спільнота – освіта) (2017)
Сагач О. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективний аналіз та сучасний стан (2017)
Чуткий А. - Німецький вектор взаємин України у сфері освіти і науки: до історії співпраці на початку XX ст. (2017)
Пилипенко О. - Вітчизняна історіографія історії православної церкви в Україні у ХVІІ – ХІХ ст. (2017)
Тимошик М. - Районні газети як організатори сількорівського руху в умовах ствердження в Україні комуно-більшовицької системи (2017)
Забіяка І. - Прихована в архівах правда: з приводу виходу в світ двотомової праці М. Тимошика "Село" (2017)
Демченко Т. - Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c., Шара Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Мстислав III-Федір Глібович, великий князь Чернігівський (2017)
Пиріг П. - З історії землеволодіння села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 7), Тарасенко І. (2017)
Тимошик М. - Благочинний протоієрей Петро Скорина (1826 - 1908) із Данини: слава, журба, збезчещення, забуття (2017)
Кульбака О. - До історії перших українських звукозаписів (2017)
Рига Д. - Статистичні дані про етнічний, соціальний, кількісний склад учнів Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX столітті (2017)
Миколенко Д. - Урядова політика щодо розвитку інфраструктури Болгарії (1903 – 1908 рр.) (2017)
Діптан І. - Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції ("Хмельниччина": 1650 - 1657 роки) (2017)
Дорохіна Т. - Чернігівський націоналістичний клуб "Січ" та його директор Анатолій Михайлович Приходько (1941 – 1943) (2017)
Герасько М. - Батуринська подорож І. М. Гончара (2017)
Половець В. - Ісак Прохорович Мазепа (1884 – 1952) (2017)
Курочкін О. - Різдвяний вертеп: польсько-українські паралелі (2017)
Павленко С. - Портрети гетьманів І. Мазепи, І. Самойловича, Ю. Хмельницького у кужбушку 1749 р. (2017)
Мицик Ю. - "Мазепіана" "Малоросійських діл" РДАДА за найсучаснішим описом (2017)
Василенко В. - Архімандрит Никодим (Силко С. І.). Шляхами пращурів. Історико-краєзнавчі, духовно-просвітницькі нариси. Харків: ТОВ "Діса плюс", 2017, ілюстр. - 540 с. (2017)
Нестеренко П. - Володимир Сапон. Чубарейко небо оре: Щоденникова проза. – Чернігів: Десна Поліграф. 2016. - 224 с. (2017)
Демченко Т. - Хижняков В. Чернігівська старовина / підгот. до друку і вступ. ст.О. Б. Коваленка, А. Л. Курданова, О. Я. Рахна. – Чернігів: Десна По-ліграф, 2016. – 352 с., Шара Л. (2017)
Різник С. В. - Вайдотас Верба: "Україна змогла здивувати світ" (актуальне інтрев'ю) (2017)
Бориславська О. М. - Демократія в умовах загроз національній безпеці (2017)
Конституційний огляд (2017)
Жалімас Д. - Російське виправдання анексії Криму та нацистська пропаганда: велика схожість та незначні відмінності (2017)
Заверуха І. Б. - Terra incognita на мапі України, або про що замовчує термін "внутрішнє переміщення осіб" (2017)
Савчин М. В. - Забезпечення конституційного порядку та стан війни (2017)
Єзеров А. А. - Конституційна безпека як складник національної безпеки України (2017)
Дубас В. В. - Обмеження основоположних прав в умовах загроз національній безпеці (стандарти Ради Європи) (2017)
Гріненко А. Ю. - Інституціоналізація системи економічної безпеки національного господарства (2017)
Кім О. О. - Принцип Парето в розподілі доходів (2017)
Любачівська Р. З. - Інноваційна активність Київської області: досвід ЄС (2017)
Семчук Ж. В. - Інтерпретація профілю логістичних фірм: оцінка сфери логістичних послуг, Петрик І. В. (2017)
Стукало Н. В. - Детермінанти формування міжнародної конкурентоспроможності університетів України, Гроховська А. С. (2017)
Шевцов Є. Д. - Глобальні маркетингові комунікації в міжнародних компаніях як чинник формування іміджу держави (2017)
Дєліні М. М. - Досвід Індії в розвитку напрямів соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Золотых И. Б. - Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности аграрного сектора в условиях экономики знаний (2017)
Проскуріна М. О. - Структура музичної індустрії (2017)
Смерічевська С. В. - Механізм забезпечення ефективної партнерської взаємодії у кластерних організаційних структурах, Ковальов А. В. (2017)
Соколюк С. Ю. - Гармонізація інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору (2017)
Базалійська Н. П. - Управління трудовим потенціалом промислового підприємства та підвищення ефективності його використання, Мендограло Д. В. (2017)
Ваврик А. Б. - Актуальність інтернет-маркетингу та його особливості в сучасному суспільстві (2017)
Гакова М. В. - Моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Данкеєва О. М. - Спрямованість діяльності комплексу мерчандайзингу в системі маркетингового менеджменту (2017)
Жуковська В. М. - Соціоекологічна відповідальність підприємств ритейлу у скороченні харчових відходів та втрат (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Теоретичні засади розвитку підприємства (2017)
Красовська О. Ю. - Генезис поняття "корпоративна культура підприємства" (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості ресурсного забезпечення та планування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Куценко Є. К. - Концептуальні положення ціннісно-орієнтованого менеджменту підприємств (2017)
Лєзіна А. В. - Взаємозв’язок сталості та цінності проектів: теоретичний та практичний аспекти (2017)
Пушкарьов М. О. - Брендинг: стан і перспективи розвитку в Україні, Чабанова Є. І., Лободзинська Т. П. (2017)
Марков Б. М. - Напрями підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку України (2017)
Морщенок Т. С. - Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: сутність та шляхи підвищення, Новікова М. А. (2017)
Нестеренко Є. І. - Сутність економічних дефініцій "персонал" та "управління персоналом" (2017)
Павлішина Н. М. - Маркетингова стратегія: сутність та методика формування, Рясна Г. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Від редакційної колегії журналу (2018)
Данилишин Б. М. - Основні напрями монетарної політики України (2018)
Єфименко Т. І. - Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. (2018)
Соколовська А. М. - Зарубіжні моделі фінансування науки, Петраков Я. В. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агентство (2018)
Татомир І. Л. - Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній (2018)
Юшко С. В. - Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету в Україні (2018)
Бондар Н. А. - Особливості отримання юридичної (правничої) освіти в Україні (XVII – початок ХХ ст.) (2018)
Роговенко О. В. - Зіставлення понять нормотворчості та правотворчості органів місцевої влади (2018)
Швець Ю. Ю. - Особливості механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я за законодавством зарубіжних країн (2018)
Гуйван П. Д. - Розгляд справи впродовж розумного строку як визначальний елемент справедливого судочинства (2018)
Звягіна І. Н. - Питання публічного порядку під час визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2018)
Мальський М. М. - Правовий статус приватного виконавця як суб’єкта виконавчого та транснаціонального виконавчого процесу (2018)
Яроцька М. В. - Елементне наповнення юридичного складу як підстава виникнення майнових цивільних правовідносин: системно-структурний аналіз (2018)
Bodnarchuk O. H. - To the issue of jurisdiction over corporate disputes in Ukraine, Pochynok K. B. (2018)
Замрига А. В. - Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Побіянська Н. Б. - Особливості відшкодування матеріальної шкоди як наслідок визнання господарського зобов’язання недійсним (2018)
Величко Л. Ю. - Сфера дії та предмет трудового права: нові перспективи розвитку (2018)
Тарасенко В. С. - Щодо актуальних питань осучаснення (перерахунку) пенсій, Харитонова Л. І. (2018)
Silvia Treľová - Dependent work and obscuration of employment (2018)
Максіменцева Н. О. - Становлення системи державного управління в галузі надродобування в період Київської Русі, Козацької доби та на Українських землях у складі Російської імперії (2018)
Михайський О. Є. - Процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами як передумова забезпечення екологічно безпечного видобування сланцевого газу в Україні (2018)
Джафарова М. В. - Особливості суб’єктного складу адміністративних процесуальних правовідносин (2018)
Мандзюк О. А. - Нормативно-правове забезпечення реалізації основних аспектів аналітичної діяльності (2018)
Міщук І. В. - Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Німеччини, Швеції) (2018)
Семеній О. М. - До питання обсягу свободи та меж судового розсуду адміністративного суду (2018)
Юровська В. В. - До питання про критерії визначення методу правового регулювання для забезпечення охорони атмосферного повітря (2018)
Берднік І. В. - Кримінально-правова охорона водних ресурсів за законодавством окремих країн світу (2018)
Верещак О. І. - Сутність спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні (2018)
Волинець Р. А. - Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу України (2018)
Волошин О. В. - Сутність превентивного планування антитерористичного захисту об’єктів можливих терористичних посягань (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України (2018)
Меліхова Ю. О. - Деякі аспекти реформування системи захисту правових гарантій адвокатури (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського