Пипа Л. В. - Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку, Пілюйко Н. В., Філик А. В., Лисиця Ю. М., Пілюйко П. В., Томіч І. В., Колесник І. В., Тарнавський Ю. О. (2017)
Оніськова О. В. - Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку, Ющенко Л. О., Залевська І. В. (2017)
Лемко О. І. - Зміни активності запального процессу у дітей, що часто хворіють, та хворих на рецидивуючий бронхіт під впливом відновлювального лікування, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2017)
Крамарьов С. О. - Порушення моторики кишечника при гострих нейроінфекціях у дітей, Марков А. І. (2017)
Алі Самех Алі - Індивідуалізація показань до антигелікобактерної терапії та оцінка її ефективності у дітей з функціональною диспепсією (2017)
Шутова Е. В. - Возрастные и гендерные особенности липидного профиля у детей и подростков с желчнокаменной болезнью (2017)
Цимбаліста О. Л. - Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція) (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Беличенко Н. - "Fiori musicali" Фрескобальди — clavier-ubung III И.С.Баха: фугетта-ричеркар) (2017)
Казначеева Т. А. - Петр Сокальский — первый украинский профессиональный оперный композитор (2017)
Мирошниченко C. В. - Первый микроцикл — основа полифонического цикла В. Иванова (2017)
Мельник С. О. - Жанрово-стилістична драматургія вокального циклу Н. Бакрі"Три романтичних пісні кохання" (2017)
Фартушка О. - Типологічне та індивідуальне у хорових фугах П. Гіндеміта (2017)
Рудь П. В. - Стильова парадигма творчості О. Щетинського (на прикладі твору "Земля Франца Йозефа") (2017)
Николаевская Ю. - Коммуникативная стратегия как проблема интерпретологии (2017)
Иванников Т. П. - Феноменологический подход к анализу гитарной музыки XX века: "Ноктюрнал" Б. Бриттена (2017)
Сагалова А. В. - Исполнительская школа в фортепианном искусстве: проблема лидерства (на примере творчества Т.Б. Веркиной) (2017)
Григорьева О. Б. - Специфика композиторской трактовки и воплощения жанра баллады в вокальном цикле Д. Л. Клебанова "Шесть баллад на стихи А.С. Пушкина" (на примере баллады "Вурдалак") (2017)
Днепровская Н. Г. - Преломление духовной лирики в творчестве марка карминского для детского хора, Дитте Л. А. (2017)
Косенко Г. Г. - Темброва семантика альта як художня метасистема (2017)
Зотов Д. - Вплив особистісної мотивації на формування професійного образу виконавця-саксофоніста (2017)
Стецюк Б. - Фортепианный джаз Чик Кориа: стилистические синтезы и "конгломераты" (2017)
Сунь Тянь - Концертно-віртуозний стиль фортепіанних творів Хуан Ан Луна (2017)
Лю И. - Образ родного края в камерно-вокальном творчестве китайских композиторов (2017)
День Кай Юань - Особенности раскрытия внутреннего мира героя в китайской камерно-вокальной лирике 1980-х годов (2017)
Лю Нин - Д. Шостакович. Сюита на стихи Микеланджело буонарротти для баса и фортепиано ор. 145: семантический ключ к "полифонии смыслов" (2017)
Черная А. - Стиль деятельности Камерного хора им. А. Петросяна НТУ "ХПИ" (2017)
Шаповалова Л. В. - Интерпретология как интегративная наука (2017)
Зінків І. Я. - Подвійний концерт Юрія Олійника в контексті розвитку жанру (2017)
Симонова О. - Інтерпретація оригінального бандурного твору та педагогічний процес (2017)
Білоусова С. - Академічні жанри в домровій творчості В.Івка і Є.Мілки (2017)
Данилюк М. М. - Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини:ґенеза й особливості (2017)
Олексюк А. В. - Оригінальна творчість українських митців доби незалежності на перетині академічного та інародного існструменталізму (2017)
Пасічняк Л. М. - Традиційне ансамблеве народно-інструментальне мистецтво Прикарпаття в контексті сучасної культури (2017)
Прокопчук Т. Ю. - Містерія "Ранок Землі" Олега Трофимчука: інтертекстуальні паралелі (2017)
Хмель Н. - Особливості темброво-фактурної трансформації "Сонати для гобою та Basso continuo g-moll" Ґ. Ф. Телемана в перекладенні для бандури та фортепіано (у п’яти частинах) (2017)
Азарова І. Б. - Характерні особливості та класифікація девелоперських проектів (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2017)
Кадикова І. М. - Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами, Ларіна С. А., Хвостіченко В. В., Чумаченко І. В. (2017)
Крамський С. О. - Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин, Руднiченко М. Д. (2017)
Лукашенко В. М. - Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів, Лепський В. В. (2017)
Лукьянов Д. В. - Трансформация командной ролевой модели научной школы в цепь Маркова, Колесников А. Е. (2017)
Мельниченко О. І. - Застосування системного аналізу в управлінні проектами забезпечення якості транспортних послуг, Чечет А. М. (2017)
Криворучко О. В. - Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу, Дитинюк О. В. (2017)
Горда Е. В. - Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа "трещина” (2017)
Терентьєв О. О. - Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Саченко І. А. (2017)
Красовська Г. В. - Аналіз підхідів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курирування контентом МВОК (2017)
Федусенко О. В. - Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання, Федусенко А. О., Доманецька І. М. (2017)
Бондар О. А. - Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом, Якимчук І. М., Дружинін М. А., Кошельна В. М., Петренко Г. С. (2017)
Бондарчук Н. В. - Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу (2017)
Гергі Д. С. - Особливості атрибуції будівельних проектів у господарському портфелі девелоперської компанії (2017)
Гриценко О. С. - Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області, Запєчна Ю. С., Лисак І. В. (2017)
Дикий О. В. - Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації, Іщенко Т. М., Омеляненко О. П., Зінченко М. М., Некрутенко О. В., Локтіонова Я. Ф. (2017)
Крижановський В. І. - Оновлення бізнес-індикаторів моделей "управління за відхиленнями" будівельного проекту: обліково-аналітичні аспекти (2017)
Марчук Т. С. - Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту, Трач Р. В., Ручинська Ю. М. (2017)
Моголівець А. А. - Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством (2017)
Поколенко В. О. - Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств, Малихіна О. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Волошина Т. В. (2017)
Рижаков Д. А. - Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу (2017)
Рижакова Г. М. - Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики, Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. (2017)
Савчук Т. В. - Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва, Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Баличев О. Ю. (2017)
Сапіга П. А. - Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва (2017)
Стеценко С. П. - Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва, Бєлєнкова О. Ю., Литвиненко О. В. (2017)
Цифра Т. Ю. - Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах (2017)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Цюцюра М. І. - Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи (2017)
Баладцький М. В. - Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва, Скакун Є. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Методичні засади забезпечення надійності організаційно-технологічних рішень у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Білавич Г. В. - Анормативні інтерфереми в навчальній літературі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2017)
Будник О. Б. - Кохання у драмі життя Тараса Шевченка (2017)
Дудка Т. Ю. - Просвітницька діяльність українських представників вищої школи в умовах еміграції (перша половина ХХ століття) (2017)
Ільницька О. М. - Процес навчання як один із видів людської діяльності та його роль у професійному cтановленні студентів-медиків, Попович З. Б. (2017)
Казанцева Л. І. - Позитивна емоційна стимуляція як умова навчання української мови дошкільників з російськомовним типом спілкування (2017)
Кіндратюк Б. Д. - Музика в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Котик Т. - Композиція сучасного уроку за умов компетентнісного підходу до навчання у школі (2017)
Мариновська О. Я. - Компетентність особистості школяра: реалізація концептуальної ідеї практичної вмілості (2017)
Попова А. C. - Особливості законодавчого регулювання професійної підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції як соціально-педагогічна проблема (2017)
Сабат Н. І. - Зарубіжний досвід розвитку міграційної педагогіки (2017)
Сливка Л. В. - Категоріальний апарат проблеми здоров'язбережувального виховання: тлумачення дефініції "здоров'я" у польській науковій літературі (2017)
Тимків Н. - Формування корпоративної культури майбутніх інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі (2017)
Ткачук О. - Організація самостійної роботи студентів спеціальності "Початкова освіта" педагогічного факультету (2017)
Fomin K. V. - Common-didactic Basis of Dialogue Training in Primary School (2017)
Арест М. В. - Основи системного моделювання на прикладі обліку предметів (визначення чисельності множини), Кіщук Н. В. (2017)
Багрій М. А. - Формування рис фольклорно-етнографічних традицій на матеріалі "старобутніх повісток" Ігоря Костецького (2017)
Нестеренко С. В. - Формування етнокультурних компетентностей під час уроків літератури рідного краю (на матеріалі громадянської лірики Богдана Томенчука) (2017)
Петровська К. В. - Підвищення освітнього рівня суб'єктів пробації засобами інтерактивної співбесіди (2017)
Ушневич С. Е. - Формування національно свідомої мовної особистості засобами художніх творів про Майдан (на уроках позакласного читання) (2017)
Гузій І. С. - Особливості формування конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання в умовах соціального партгнерства (2017)
Захарченко Ю. В. - Сутність поняття "дослідницька компетентність майбутніх фахівців з маркетингу" (2017)
Калінська О. П. - Підвищення педагогічної майстерності викладача в системі методичної роботи кафедри (2017)
Корчинська Н. М. - Загальні особливості змісту професійної туристичної освіти в системі професійно-технічної освіти України (2017)
Криштанович С. В. - Основні поняття та їх значення у процесі визначення методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Павленко М. С. - Аналіз змісту підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін у міжкурсовий період (2017)
Павлиш Т. Г. - Структура професійної мобільності викладача інформатики (2017)
Шкуропацька Н. В. - Умови розвитку професійно-педагогічної компетентності керівників ПТНЗ (2017)
Котвіцька А. А. - Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку, Цубанова Н. А., Кононенко Н. М., Просяник Л. Ф. (2018)
Polova Zh. M. - The substantiation of the technology for preparing the cream with silver citrate, Kukhtenko H. P., Gladukh Ie. V. (2018)
Федяк І. О. - Порівняльна оцінка соціальних індикаторів епідемій ВІЛ-асоційованого та мультирезистентного туберкульозу в Україні, Федяк П. І. (2018)
Савченкова Л. В. - Фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ потребления антибактериальных препаратов в многопрофильном стационаре, Джабаров И. П. (2018)
Панфілова Г. Л. - Поводження з фармацевтичними відходами як важлива складова ефективної реалізації соціальної функції аптек за умов упровадження Належної аптечної практики, Гала Л. О. (2018)
Бородіна В. І. - Дослідження складу аптечок медичних автомобільних, якими укомплектовані автобуси та маршрутні таксі, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Немченко А. С. - Аналіз ринку антидіабетичних лікарських засобів на основі метформіну, Тораєв К. Н., Назаркіна В. М. (2018)
Федяк І. О. - Маркетинговий аналіз антибактерійних препаратів групи азитроміцину для використання у педіатрії, Білик І. П. (2018)
Толубко В. Б. - Оптимальний демодулятор для некогерентного прийому сигналів із фазорізницевою модуляцією другого порядку, Беркман Л. Н., Коршун Н. В., Хахлюк О. А. (2017)
Кільменінов О. А. - Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку, Романчук В. І. (2017)
Гаврилко Є. В. - Дослідження впливу обмеженості динамічного діапазону радіоприймальних пристроїв на показники якості бортових радіосистем, Шефер О. В. (2017)
Отрох C. І. - Методика підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування, Кравченко В. І., Голубенко О. І., Загряжська М. В., Скрипнік В. В. (2017)
Мельник Ю. В. - Модель управління телекомунікаційною мережею на основі нейронної мережі та оцінка ефективності її функціонування, Кільменінов О. А., Макаренко А. О. (2017)
Гайдур Г. І. - Дослідження екстремальних систем: методи пошуку екстремуму на прикладі однопараметричного об’єкта, Бондарчук А. П., Чумак О. І., Груєнко О. М. (2017)
Федорова Н. В. - Контроль использования трафика в мультисервисной макросети, Елиссави К. К. А. (2017)
Недашківський О. Л. - Методи побудови пасивних оптичних мереж за топологією "шина з розгалудженням” (2017)
Дакова Л. В. - Взаємодія мережі LTE з іншими не 3GPP мережами та забезпечення дискретної та безперервної мобільності, Даков С. Ю. (2017)
Джус М. Б. - Якість життя та віддалені наслідки у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в Україні (2017)
Куцик Д. Ю. - Рівень гідроґену сульфіду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії, Скляров Є. Я. (2017)
Могильницька Л. А. - Рівень ICAM-I, VCAM, Е-селектину при артерійній гіпертензії, що супроводжується цукровим діабетом, ожирінням (2017)
Іванов В. П. - Характер ураження коронарного русла у хворих із не Q-інфарктом міокарда в гендерно-віковому аспекті, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2017)
Лизак О. Л. - Зміни у патернах стосунків пацієнтів після короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії (2017)
Варес Я. Е. - Застосування проґрамного забезпечення DDS PRO для планування двобічної сагітальної остеотомії нижньої щелепи: опис клінічного випадку, Готь І. М., Філіпський А. В., Філіпська Т. А. (2017)
Загородній О. В. - Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих, Міхель Ю. М., Мота Ю. С., Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2017)
Бодак П. С. - Ендоваскулярна емболізація посттравматичних псевдоаневризм артерій гомілки у молодих осіб (клінічні спостереження), Петров В. Ф., Лєбєдєва С. А., Ройко Д. В. (2017)
Посівнич М. М. - Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом (клінічний випадок), Чукла Р. О., Лукавецький О. В. (2017)
Сафонова О. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2А типу (синдром Сіппла), Маркевич Ю. О., Сафонов А. С. (2017)
Федущак А. Л. - Медична освіта у Львові першої половини ХХ століття очима сучасників, Стернюк Ю. М., Січкоріз О. Є. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Смачило С. - Формування та реалізація соціальної функції держави в умовах глобалізації: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2017)
Смоквін М. - Історичний екскурс правовідносин щодо створення оптимальних умов стійкого розвитку українського села (2017)
Гбур З. - Економічна безпека України в умовах глобалізації (2017)
Гулєвич А. - Місце службового протоколу та етикету в структурі організаційної культури публічного управління (2017)
Децик О. - Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери публічної дипломатії в Україні (2017)
Yerko O. - Reforming the Ukrainian pension system in the context of the strategy for modernization and development of the pension fund of Ukraine for the period up to 2020 (2017)
Зелінська Н. - Механізм багаторівневого управління в Україні на рівні місцевих органів публічної влади в умовах децентралізації (2017)
Коваль З. - Концепт державної комплексної інформаційно-комунікативної політики як підґрунтя стратегії стійкості України в умовах інформаційно-психологічної війни (2017)
Мартиненко Н. - Сучасні практики державного управління розвитком пенсійних систем в країнах-членах Єврoпeйськoгo Сoюзу (2017)
Мукан Б. - Роль інституту урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав і свобод людини (2017)
Ovcharenko S. - Cultural policy of Ukraine: global dimensions (2017)
Підбережник Н. - Реалізація публічного етнополітичного менеджменту в Україні на сучасному етапі (2017)
Робочий В. - Товари першої необхідності, визначення та структура в сучасних ринкових умовах (2017)
Сазонець І. - Комерційна дипломатія в умовах торговельних війн ТНК та розвитку національних економік, Тихончук Л. (2017)
Сімоненко О. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження фінансової децентралізації в Україні (2017)
Коваль О. - Проблеми управління кар’єрою військовослужбовців збройних сил України в мирний час й особливий період та шляхи їх вирішення (2017)
Осипов Д. - Акмеологічний підхід у формуванні та оцінюванні професійних інтересів публічних службовців (2017)
Панасюк Р. - Вдосконалення управління процесами об’єднання територіальних громад (2017)
Усаченко О. - Аналіз стану розвитку системи базових механізмів державного управління за результатами опитування державних службовців (2017)
Асоціативна політекономія лютого 2018 (2018)
Коваль П. - Першими повинні прийти інвестиції, за ними прийдуть найсучасніші технології (2018)
Зарицька Н. - Новий погляд на інвестиції в агробізнес (2018)
Криворак А. - Был ли Джон Мейнард Кейнс Кейнсианцем (2018)
Редзюк Є. - Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? (2018)
Бардась В. - Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році (2018)
Крисак А. - Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації (2018)
Стешенко Л. - Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації (2018)
Содержание (2016)
Бабич Ю. И. - Модель поиска причинно-следственных сигналов на изображениях, Бабич Н. И., Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2016)
Голофеева М. А - Повышение точности измерения температуры с помощью приборов инфракрасной техники, Левинский А. С., Тонконогий В. М. (2016)
Гусарев В. С. - Технологические объекты в ГПС (2016)
Доброскок В. Л. - Прогнозирование остаточных деформаций изделий, изготавливаемых селективным лазерным спеканием, Погарский А. В. (2016)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при двосторонньому торцевому шліфуванні некруглих деталей орієнтованими кругами, Кальченко В. В., Слєднікова О. С. (2016)
Коновалов И. П. - Опыт компьютерного проектирования процесса получения заготовок из листового проката, Кремнев Г. П., Наддачин В. Б. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Елементні показники процесу точіння загартованої сталі пластинами із ПКНБ, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Оптимизация профильного зубошлифования на станке с ЧПУ и системой измерения припуска, Ларшин В. П., Нежебовский В. В. (2016)
Мицык А. В. - Возможности мультиэнергетической технологи отделочно-зачистной обработки и гибридного станка вибрационного и двойного центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження площі контакту різальної поверхні кругу з деталлю при плоскому торцевому шліфуванні з попереднім нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Рябенков И. А. - Обоснование технологических возможностей уменьшения шероховатости поверхности при обработке свободным и связанным абразивом (2016)
Ступницький В. В. - Методологія проектування об’єктно-орієнтованих та функціонально-орієнтованих технологічних процесів машинобудівного виробництва, Ступницька Н. В. (2016)
Тігарєв В. М. - Розробка програмного модулю для управління тривимірною моделлю рами спортивного автомобіля при автоматизованому проектуванні, Тонконогий В. М., Якімов О. О. (2016)
Тонконогий В. М. - Компьютерная модель проектирования помещений с акустическими свойствами, Якимов А. А., Синько И. С. (2016)
Шейкін С. Є. - Технологія відновлення карданних валів з застосуванням градієнтного деформаційного зміцнення, Студенець С. Ф., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В. (2016)
Шкурупий В. Г. - Условия съема материала и формообразования поверхностей при абразивном полировании (2016)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Міст ім. Є. О. Патона – нинішній стан та перспективи, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2018)
Стовпник С. Н. - Исследования флишевого породного массива в условиях строительства Бескидского тоннеля, Осипов А. С. (2018)
Стороженко Л. І. - Дослідження просторової роботи та напружено-деформованого стану нової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, Гасій Г. М. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Возведение торгово-развлекательного центра в условиях исторически сложившейся городской среды г. Харькова, Гудилин Р. И. (2018)
Лантух-Лященко А. І. - До нової редакції ДБН "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" (2018)
Алимадад Солтани-Али - Влияние зиккуратов на формирование и развитие торговых площадей на Ближнем и Среднем Востоке (2018)
Дагіль В. Г. - Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" (2018)
Данильченко Ю. М. - Закономірності зміни динамічних властивостей ескалаторів з проміжним розміщенням приводу залежно від конструктивно-експлуатаційних характеристик, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив конструкції привідної машини на зносостійкість абразивного інструмента, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2018)
Вітаємо із 80-річчям Абрашкевича Юрія Давидовича професора кафедри "Будівельні машини ім. Ю. О. Вєтрова" КНУБА, заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора, провідного фахівця в галузі механізації трудомістких ручних процесів у будівництві, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Вітаємо із 80-річчям Гуляєва Валерія Івановича завідувача кафедри вищої математики Національного транспортного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Умови друкування (2018)
Баранько Я. С. - Канонічне право: історія та методологія дослідження (2012)
Башук О. Г. - Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму (2012)
Білецька Б. Г. - Релігійний символ: сутність та особливості (2012)
Живоглядова І. В. - Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури (2012)
Машкін В. В. - Методологічне підґрунтя етики модерну (2012)
Омельченко В. Ю. - Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна (2012)
Предко О. І. - Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfahrung", 1871) (2012)
Река К. В. - Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю (2012)
Соболєвський Я. А. - Християнський персоналізм Е. Муньє (2012)
Терехова Л. В. - Західноєвропейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя (2012)
Якимець Н. Р. - Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини (2012)
Ярмоліцька Н. В. - Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства (2012)
Вілков В. Ю. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Петренко І. І. - Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності (2012)
Смолей В. В. - Політичний режим міжвоєнної Польщі як об'єкт політологічного дослідження (2012)
Ткач О. І. - Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів (2012)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання європейської інтеграції України (2012)
Шульга М. А. - Новий світовий порядок: європейський дискурс (2012)
Богачов А. Л. - Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера (2012)
Куценко В. В. - Час як філософська категорія: у пошуках екзистенційної темпоральності (2012)
Роздайбіда Л. Г. - Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності (2012)
Семикрас В. В. - Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського (2012)
Смольницька О. О. - Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень (2012)
Супрун Н. Т. - Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819–1920 рр.) (2012)
Суржик І. О. - Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Панухник Р. - Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз (2012)
Призіглей М. О. - Політична участь громадян в умовах демократизації суспільства (2012)
Рева Т. С. - Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) (2012)
Сенько В. В. - Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи (2012)
Акімова Д. С. - Проблема перетинання освіти й насильства, Сунгатуліна Є. К. (2012)
Гаєвська Н. З. - Код юродивого у російській культурі (2012)
Заболотських К. І. - Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго (2012)
Лисков А. С. - Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму (2012)
Малевич Т. В. - Поняття "природна релігія" у когнітивному релігієзнавстві (2012)
Мудраков В. В. - Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше (2012)
Орєхова А. А. - Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР (2012)
Рачитських Д. О. - Проблеми особистості у буддизмі (2012)
Сурікова А. С. - Поняття "потойбічного" у контексті религійної та секулярної свідомості кінця XVIII – середини XIX ст. (2012)
Шевченко К. В. - Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики (2012)
Баумейстер А. О. - Суб'єктивність і dasein: імпліцитна метафізика гайдеґерового мислення (2013)
Бокал Г. В. - Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського (2013)
Кляшторний О. М. - Інтегративні критерії якості вищої освіти (2013)
Колісник О. В. - Американський філософський дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект) (2013)
Кондратьєва І. В. - Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви (2013)
Руденко С. В. - Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як корелят громадянського суспільства (2013)
Коршук Р. М. - Ліберальна та етнічна демократія: порівняльний аналіз (2013)
Косенко Д. В. - Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса (2013)
Нагорняк Т. Л. - Міста як бренди за умов глобалізації (2013)
Петренко В. В. - Методи впливу політичної мови (2013)
Рендюк С. П. - Досвід А. С. Макаренка і сучасні освітянські реалії: до 130-річчя з дня народження великого педагога (2018)
Жозе да Коста Г. О. - Портрет творчого учня очима вчителя (2018)
Гриньова М. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності (2018)
Майнаєв Ф. Я. - Формування мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання (2018)
Слухенська Р. В. - Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки, Куліш Н. М., Решетілова Н. Б. (2018)
Мазуренко В. О. - Використання системи масового обслуговування з чергами в управлінні закладом освіти, Логвиненко Ю. В. (2018)
Харагірло В. Є. - Сутність і структура готовності до інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Коваль Л. Є. - Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання (2018)
Гук Л. І. - Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у канадських школах ХІХ ст., Барабаш О. В. (2018)
Магрламова К. Г. - Професійна підготовка майбутніїх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії (2018)
Твердохліб Г. В. - Практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища (2018)
Северин Ю. М. - Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова (2018)
Дзюба О. А. - Вокальна творчість Ф. Ліста у репертуарі студентів вокально-акторських спеціалізацій (педагогічні міркування) (2018)
Литовченко Г. В. - Викладання образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти УРСР у 70-ті роки ХХ століття (2018)
Корба В. М. - Let’s be healthy! (9th form lesson plan) (2018)
Фомін В. В. - Питання суспільної опіки дітей і молоді у творчому доробку І. І. Бецького (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кальмук І. П. - Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова (за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") (2013)
Кривда Н. Ю. - До історії ілюстрування "Енеїди" Івана Котляревського (2013)
Крикун В. Ю. - Проект "просвітницької діалектики" в філософській концепції Петра Рамуса (2013)
Михайлова И. И - Ідеї апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. (2013)
Прокопов Д. Є. - Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз (2013)
Руденко С. В. - Про один із перспективних напрямів розвитку історико-філософських ідей Д. І. Чижевського (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як базис конструювання компетентного громадянина (2013)
Щербина Е. Ю. - Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен (2013)
Мамчур Г. В. - Державна служба в Україні та Японії: порівняльний аналіз (2013)
Машаровська С. Ю. - Імперські маніпулятивні стратегії в геополітичній доктрині Ю. Липи (2013)
Печенюк Д. О. - Партисипаторна теорія демократії як напрям сучасної американської політичної науки: історія становлення і концептуальні засади (2013)
Капто О. С. - Инвайронментальная этика в контексте творческого наследия В. И. Вернадского (2013)
Козіков І. А. - В. И. Вернадский – создатель учения о ноосфере (2013)
Вілков В. Ю. - "Идея единства человечества" концепции ноосферогенеза В.И.Вернадского в контексте философского дискурса ХХ века, Погорілий А. О. (2013)
Кравчук А. А. - Биосфера – феномен геологической природы (2013)
Сидоренко Л. І. - Философия науки В. И. Вернадского (2013)
Шашкова Л. О. - В. И. Вернадский: философские и научные аспекты социальной эпистемологии (2013)
Ярмоліцька Н. В. - Научное мировоззрение и проблемы развития философской науки в философской концепции В. И. Вернадского (2013)
Богачов А. Л. - Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) (2013)
Владиченко Л. Д. - Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі (2013)
Горбенко Н. В. - Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду у творах Гусерля (2013)
Кожем'якіна О. М. - Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації (2013)
Mir-Mohammadi Seyed Mohammad H. - Why I am not a non-cognitivist (2013)
Ніколаєнко О. О. - Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам'яті (2013)
Приходько В. В. - Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики (2013)
Прокопов Д. Є. - Естетика Ф. Шилера і розвиток критицизму (до проблеми рецепції Кантової філософії (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Русін Р. М. - Деформація художнього образу в пластичному мистецтві модернізму (2013)
Сайтарли І. А. - Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність (2013)
Товбін К. М. - Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності (2013)
Чабанов В. Г. - Мова як чинник етнокультурного розвитку українців (2013)
Дем'яненко М. М. - Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття (2013)
Печенюк Д. О. Б. - Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії (2013)
Таран С. В. - Дослідження регіоналізму як фактору міжнародної політики (2013)
Ткач О. І. - Україна – Азербайджан: через довіру до партнерства (2013)
Щербина Ю. С. - Цінність як символ у політичній рекламі (2013)
Богачов А. Л. - Феномен техніки в соціальному аспекті (2013)
Владиченко Л. Д. - Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні (2013)
Ворона В. А. - Контрактуалізм і права тварин (2013)
Гаджиєв В. В. - Поняття гри у гуманітарному знанні (2013)
Кальмук І. П. - Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдеґера та в екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра і Мориса Мерло-Понті (2013)
Колесник А. С. - Античне коріння поняття свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності (2013)
Маслікова І. І. - У пошуках спільного блага: до постановки проблеми (2013)
Ніколаєнко О. О. - Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) (2013)
Омельченко В. Ю. - Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ–ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень (2013)
Поздняков В. М. - Cинергетичне осмислення українства як етносоціальної спільноти (2013)
Предко Д. Є. - Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал (2013)
Прокопов Д. Є. - "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії (2013)
Русін Р. М. - Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві (2013)
Стеценко Л. Л. - Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції (2013)
Тимченко В. М. - Обмін і дар як соціокультурні явища (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблема неформальної оцінки аргументації (2013)
Филипович Г. Д. - Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори (2013)
Батрименко О. В. - Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні (2013)
Калінін В. Ю. - Концепція утопістики у світ-системному підході (2013)
Карипов Б. Н. - Російський ідеологічний дискурс другої половини XIX – початку XX ст.: об'єкт дослідження вітчизняної і закордонної історіографії (2013)
Печенюк Д. О. - Типологія демократичних режимів за Б. Барбером (2013)
Ткач О. І. - Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України (2013)
Ювченко А. І. - Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження (2013)
Бугров В. А. - Програма розвитку: ідея Університету (2014)
Баумейстер А. О. - Прагматичний реалізм і питання про об'єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом (2014)
Бородіна Н. В. - Философские аспекты проявления жестокости в искусстве (2014)
Качан К. Є. - Причини появи неоязичництва у світі (2014)
Кордун В. О. - Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) (2014)
Крикун В. Ю. - Місце суперечки в суспільній діяльності людини (2014)
Лимар О. В. - Поняття просторовості екзистенції (2014)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права (2014)
Мельник О. Є. - Зміст освіти як міра залучення людини до культури (2014)
Ороховська Л. А. - Криза медіакультури інформаційного суспільства (2014)
Руденко С. В. - Гносеологічні засади концепції реконструктивної рефлексії Г. Патнема (2014)
Сарапін О. В. - Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького (2014)
Терешкун О. Ф. - Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі (2014)
Фелінська А. О. - Суб'єкт – суб'єктна модель PR – комунікації (етико-філософський аналіз) (2014)
Щербина О. Ю. - Логічне моделювання та юридична аргументація (2014)
Батрименко О. В. - Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя (2014)
Донська А. Г. - Політична обумовленість концепту Центральної Європи (2014)
Крицкалюк Н. І. - Інституціоналізація громадянського суспільства як основний критерій демократичного розвитку (2014)
Панасюк Л. В. - До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 – 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) (2014)
Парно Л. Д. - Ефективність уряду як проблема сучасної політики (2014)
Разіцький В. Й. - Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака, Петренко В. В. (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? (2014)
Пілецький Є. А. - Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли (2014)
Конверский А. Е. - Как возможна логика традиционная с точки зрения современной? (2014)
Баумейстер А. О. - Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Гаджиєв В. В. - Проблема соціального контракту в добу Просвітництва (2014)
Ляшенко І. В. - Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея (2014)
Руденко С. В. - Основні принципи історико-філософської концепції З. А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) (2014)
Русін Р. М. - Деструктивність і креативність як чинники формування художньо-образної системи сюрреалізму (2014)
Сорока М. В. - Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії (2014)
Філіппов В. Л. - Мовна картина світу як внутрішній аспект культури (2014)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Петренко В. В. - Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки, Разіцький В. Й. (2014)
Петренко І. І. - Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" (2014)
Печенюк Д. О. - Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії (2014)
Павлова О. Ю. - Візуальні практики в контексті трансформації культури Премодерну (2014)
Титул, зміст (2018)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Залознова Ю. С. - Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку (2018)
Мандибура В. О. - Основна суперечність відносин споживчого ринку та шляхи її подолання, Хижняк В. О. (2018)
Сухіна О. М. - Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Гоян І. М. - Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі (2014)
Добко Т. Д. - Щастя і відношення людської особи до добра (2014)
Еворовский В. Б. - Свет Просвещения на Беларуси (2014)
Ібрагімов М. М. - "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях (2014)
Ляшенко І. В. - Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду (2014)
Сорока М. В. - Методологічні засади дослідження історії української політичної філософії (2014)
Косенко Д. В. - Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності (2014)
Савойська С. В. - Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми (2014)
Печенюк Д. О. - Базові умови політики за Б. Барбером (2014)
Богачевский П. С. - Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Заїка Т. П. - Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) (2014)
Колотілова Н. А. - Особливості концепції риторики Б. Ламі (2014)
Мохнатюк І. О. - Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка (2014)
Павко А. І. - Методологічні засади Шевченконіани (2014)
Соболь Т. В. - Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства (2014)
Тормахова А. М. - Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик (2014)
Швед З. В. - Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях (2014)
Петренко І. І. - Основні види аналізу державної політики (2014)
Хоменко І. П. - Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Шкляревич П. О. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оцінка результатів застосування сучасних методик хірургічного лікування компресійно­трофічних виразок у постраждалих з наслідками хребетно­спинномозкової травми, Пліс І. Б. (2018)
Фелештинський Я. П. - Роль капсульної ендоскопії у визначенні лікувальної тактики при тонкокишкових кровотечах, Гречана У. І. (2018)
Криворучко І. А. - Сучасні методи діагностики і лікування абдомінального компартмент­синдрому, Лєсний В. В., Гончарова Н. М., Тесленко С. М., Сивожелізов А. В., Сикал М. О., Супліченко М. В., Дроздова А. Г., Лєсна А. С. (2018)
Мішалов В. Г. - Безпосередні результати ранньої лапароскопічної холецистектомії у хворих з калькульозним холециститом і супутньою ішемічною хворобою серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт применения флуоресцентной холангиографии для оценки проходимости внепеченочных желчных протоков, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н. (2018)
Гибало Р. В. - Експериментально­морфологічне обґрунтування ефективності формування сполучнотканинного каркаса передньої черевної стінки залежно від топографо­анатомічного розташування сітчастого імплантату, Цема Є. В., Батюк А. І., Коваль Б. М. (2018)
Попович Я. М. - Оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування (2018)
Жернов О. А. - Реконструкція судинного русла тканин для отримання об’єднаних розтягнутих клаптів на основі перфорантних судин в експерименті, Козинець Г. П., Кітрі М., Гузь О. О. (2018)
Мішалов В. Г. - Ротація ендопротезів молочних залоз через рік після первинної аугментаційної мамопластики, Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Храпач О. В., Захарцева О. І. (2018)
Коваленко О. М. - Діагностика та лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові у обпечених, Козинець Г. П., Циганков В. П., Коваленко А. О. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Секвестрація легень у дітей. Постнатальний перебіг, діагностика та хірургічне лікування, Руденко Є. О. (2018)
Карп С. Ю. - Порівняння консервативної терапії та активної хірургічної тактики в лікуванні хворих з оростомами і фарингостомами, Галай О. О., Лукавецький О. В. (2018)
Вандер К. А. - Очаговый некроз слепой кишки, Лупальцов В. И. (2018)
Васильківський В. В. - Випадок успішної діагностики та лікування лейоміоми стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Гріжимальський Є. В. - Сучасний підхід до післяопераційного знеболювання в акушерстві та гінекології, Гарга А. Й. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" присвячена 110-річчю науково-практичного товариства хірургів Києва та Київської області імені М. М. Волковича та 20-річчю кафедри хірургії № 4 НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 8—9 листопада 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2018)
Титул, зміст (2018)
Запрошення до проекту (2018)
Головне у 2017 (2018)
Возняк Т. - Як Путін перетворює материк Європа в архіпелаг ворожих один до одного островів. Возняк про корисних ідіотів (2018)
Щури в поліції, в судах… Всюди, разом з "тітушками" будуть переслідувати нас і в 2018 (2018)
Без коментарів (2018)
Програма діяльності Кабінету Міністрів України (2018)
Иноземцев В. - Непонятливая страна. Kраїна нетямущих. Іноземцев про народ РФ (2018)
Илларионов А. - Небывалый урожай. Ілларіонов про Путіна (2018)
Белковский С. - Путин и война… Бєлковський про Путіна і народ (2018)
Росошенко М. - Асоціативна політекономія. Росошенко – події січня (2018)
Title (2017)
Original papers (2017)
Kulish Yu. V. - Locality of Quantized Scalar Fields for Generations of Particles, Rybachuk E. V. (2017)
Terekhov А. V. - Anomalous Anisotropic Magnetoresistance and Magnetization in Mn3.69Bi95.69Fe0.62, Solovjov A. L., Prokhvatilov A. I., Meleshko V. V., Zolochevskii I. V., Cwik J., Los A., Shevchenko A. D., Ivasishin O. M., Kovalyuk Z. D. (2017)
Trusova V. - Spectral Behavior of Indicator Dyes in the Model Protein – Lipid Systems, Gorbenko G., Tarabara U., Vus K., Ryzhova O. (2017)
Kokorev A. E. - Thioflavin T Binding to the Model Fibrils of Lysozyme: the Effects of Fibril Twisting, Trusova V. M., Vus K. O., Tarabara U. K., Gorbenko G. P. (2017)
Гладких П. И. - Эффективность инжекции электронного пучка в генератор нестор, Каламайко А. А., Карнаухов И. М., Мыциков А. О., Зелинский А. Ю. (2017)
Иванский В. Б. - Исследование свойств материалов, применяемых для защиты от нейтронного излучения, с помощью спектрометра на сферах боннера с 3hE-счетчиком, Летучий А. Н., Оробинский А. Н., Островских В. Е., Сироко Г. В. (2017)
Рева С. М. - Метод экспресс-оценки параметров спектрометрического тракта, Турчин О. А., Ткач В. В., Ананьева В. А. (2017)
Ефремов А. А. - Краткий анализ методов компьютерной регистрации, передачи и обработки данных реального времени в ядерной физике, Рева С. Н. (2017)
Лисовский В. А. - Усиление тока в униполярном импульсном разряде в углекислом газе низкого давления, Дудин С. В., Вусык Н. Н., Волков В. А., Егоренков В. Д., Дахов А. Н., Оглоблина П. А. (2017)
Варава І. П. - Контент-аналіз змісту поняття "пізнавальна самостійність" (2017)
Гермак О. Л. - Комплексний підхід до визначення суті поняття "педагогічні умови використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів" (2017)
Гириловська І. В. - Наукові підходи до вивчення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2017)
Єгорова Л. Б. - Методологічне обґрунтування графічної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ (2017)
Кочубей А. В. - Принципи формування професійної спрямованості майбутніх фахівців електричної інженерії (2017)
Михальчук В.М. - Педагогічні умови формування безпечної поведінки у школярів під час навчального процесу, Бондарь С.О. (2017)
Обозний В. В. - Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Петренко Л. М. - Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення (2017)
Пищик О. В. - Аналіз дефініції поняття "управління професійно-технічним навчальним закладом" (2017)
Бєлікова Ю. А. - Результати реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2017)
Кучерак І. В. - Адаптаційний потенціал особистості майбутнього учителя початкової школи в умовах сучасних соціальних трансформацій (2017)
Сиско Н. М. - Кваліфікація викладачів професійно-технічних навчальних закладів як наукова проблема (2017)
Шевчук Л. І. - Основні напрями методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з підготовки педагогів до формування фахової компетентності майбутніх кухарів (2017)
Корякін О. О. - Подолання стосунків домінування в студентській академічній групі в процесі фахової підготовки (2017)
Мелько М. В. - Історичні аспекти розвитку професії "Кухар. Кондитер" (2017)
Пащенко П. А. - Залучення донорів до надання допомоги постраждалому від конфліктів населенню у професійному навчанні і подальшому працевлаштуванні (2017)
Фоломєєва Н. А. - Фахова підготовка студентів до сценічно-виконавської діяльності в класі естрадного співу (2017)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006–2013 рр.) і в період проведення АТО (2014–2016 рр.) (2017)
Живилова Я. С. - Состояние эмоциональной сферы и личностные особенности больных с органическими поражениями головного мозга в условиях больницы со строгим наблюдением (2017)
Корж А. В. - Особливості кольорової аутоідентифікації і самооцінки у хворих на параноїдну шизофренію при дослідженні прихильності до психофармакотерапії (2017)
Мосейко О. В. - Диференційно-прогностична модель аналізу клінічного варіанту простої форми шизофренії (2017)
Мудренко І. Г. - Сучасні погляди на соціально-психологічні, клініко-психопатологічні закономірності суїцидогенезу при деменціях та методи медико-соціальної допомоги (2017)
Простомолотов В. Ф. - Истерическое расстройство личности: история, особенности клиники и психотерапии (2017)
Простомолотов В. Ф. - Тема ревности в художественной литературе и философских трудах, Простомолотова А. И. (2017)
Стаханов К. О. - Досвід роботи спільнотних виїзних бригад з охорони психічного здоров’я у сфері надання допомоги пацієнтам з постшизофренічною депресією (2017)
Радченко Т. М. - Визначення інтенсивності патологічного потягу до опіоїдів у хворих на опіоїдну залежність жінок із різними клініко-типологічними особливостями (2017)
Іщук В. В. - Типологія клініко-психологічного аранжування психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Коломієць С. І. - Особливості самовідношення підлітків зі сколіозом (2017)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современные представления (2017)
Рахимкулова А. С. - Психодиагностика подростков с рисковым поведением (2017)
Хан Д. Ю. - Психогенний гіпервентиляційний синдром (2017)
Широка А. О. - Роль інформаційної бесіди у полегшенні болю у дітей під час медичних процедур, Корж Л. Б. (2017)
Yanovska S. - Diagnostic algorithm for cognitive dysfunction in patients with hypertension in medical and social expertise (2017)
Вовк О. І. - Психіатрія та неврологія у стінах харківського університету: сторінки історії (2017)
Содержание (2017)
Безуглая Л. Р. - Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода (2017)
Савчук Р. И. - Лингвокогнитивные нарративные стратегии французского художественного текстообразования XVIII–XXI веков (2017)
Chubaryan A. E. - Complexity of natural phenomena and linguistic coherence, Karapetyan R. R. (2017)
Gasparyan S. - Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of "loneliness” in K. Mansfield’s short stories, Sargsyan M., Madoyan G. (2017)
Kravchenko N. - Indirect speech acts via conversational implicatures and pragmatic presuppositions (2017)
Muradian G. H. - Fact and fiction in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (2017)
Strelchenko N. S. - Echo questions in English conversational discourse: structural-semantic, cognitive-communicative, and functional characteristics (2017)
Vakhovska O. V. - Metaphors of depressive emotions in psychopathological discourse: a cognitive linguistic analysis (2017)
Kowalski M. - Problem czasu w pracach Jan Baudouina de Courtenay (2016)
Korczyńska D. - Werbalność i niewierbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego (2016)
Лещак C. - Об экспликативны схемах изобразительных моделей (на примере когнитивного пространства "природа" в песнях Бориса Гребенщикова) (2016)
Stolarski L. - Lexical diversity in selected 18th century English novels (2016)
Niekra U. - Deutsch als Fremdssprasche - Fach pder Disziplin? (2016)
Мусий В. - Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Грина (2016)
Бригадир Я. - Український ретродетектив як приклад "естетики впливу" (2016)
Гаряча О. - Епітетна інтерпретація мотиву подорожі в "Мертвих душах" М. Гоголя та "Чарівному ліхтарі" Ю. Крашевського (2016)
Годунок З. - Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі романі М. Семенової про Вовкодава (2016)
Глотов О. - Література у морально-правовому аспекті (2016)
Миненко Ю. - Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького (2016)
Глотова В. - Комунікативний метод викладання англійської мова: перспективи розвитку (2016)
Плавуцька І. - Література та загальнокультурна рецепція архетипних просторових уявлень В. Теккерея, Денисюк Н., Федак С.К (2016)
Глотов О. - Конан Дойл з Острога (2016)
Богданова О. - Новые ракурсы пьесы Максима Горького "На дне" (2016)
Leszczak O. - Funkcjonalna i pragmatyczna perspektywa tekstu w analizie dyskursywbej (szkic metodologiczny (2016)
Лабащук О. - Здобутки та перспективи дослідженя автобіографічних оповідей у фольклористиці (2016)
Niekra U. - Deutsch-Polnische beyiehungen und ihr einfluss auf den status der Deutschen sprache in Polen (2016)
Sikora E. - Tendencje w nadawaniu imion na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Bieliny na początku XIX i XX w. (2016)
Król-Kumor M. - Model of lexeme identity (2016)
Зубков Е. - Упоминания о "воровском законе" и выражение ментальных моделей в романе "Золотой теленок" (2016)
Просяник О. - Реінтерпретація терміну langage як людської здатності (за "новим" Ф. де Соссюром) (2016)
Підодвірна М. - Феномен ненадійного наратора в романі Юрія Андруховича "Перверзія" (2016)
Дроздовський Д. - Стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в іспанській літературі 1960 - 1990 рр.: з перспективи пост-постмодернізму (2016)
Оляндэр Л. - Размышления над монографией О. В. Богдановой "Современный взгляд на русскую литературу ХІХ - начала ХХ вв. (классика в новом прочтении)" (2016)
Солецький О. - Емблематині "смислоконцентрації" ейдосів Григорія Сковороди (2016)
Яструбецька Г. - Роман "Поміж світів і сяяння світил" Василя Слапчука у вимірі феноменології експресіонізму (2016)
Янусь О. - Образ Майдану в новій соціальній поезії (2016)
Шума Л. - Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах (2016)
Моклиця М. - "Химерний" як жанровий дискурс роману Василя Слапчука "Та сама курява дороги" (2016)
Блашків О. - Спорідненість національного архетипу та універсалій світової культури у драматургії В.Б. Єйтса та О. Олеся (2016)
Зубков Е. - Терминологические проблемы при исследовании уголовного дискурса (2017)
Денисюк Н. - On Translation and Interpretation of the term "fiction" in Ukrainian literary criticism, Плавуцька І., Федак С. (2017)
Лещак О. - Концепт войны в современном российском и польском публичном дискурсе. I. Культурно-цивилизационная перспектива (2017)
Хорошун О. - Фреймове моделювання концепту "ісламський світ", Пасічник Н. (2017)
Просяник О. - Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра (2017)
Чорній Р. - Literary diversity of Bohdan Lepkyi (2017)
Чуй А. - "Розвіялися сни мої рожеві" (до проблеми модерністської парадигми любовної лірики Богдана Лепкого (2017)
Блашків О. - Стильові засоби, документ і вимисел трактування жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" (2017)
Конопліцька О. - Авторська генологічна свідомість Богдана Лепкого і жанрові традиції в європейській літературі (2017)
Мельничайко В. - Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин", Криськів М. (2017)
Грицак Н. - Методическике рекомендации компаративного изучения литературы в высшей школе: Б. Лепкий и А. Пушкин (2017)
Глотов О. - Останнє слово Богдана Лепкого (2017)
Василишин О. - Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука, Дубровський Р. (2017)
Кузьменко О. - Фольклорні ремінісценції воєнних поезій Б. Лепкого (2017)
Мартинець А. - Національний код: від фольклору до літературного твору (2017)
Яблонська О. - На роздоріжжі імперій: історіософічні спостереження Б. Лепкого (2017)
Кучма Н. - Постать Богдана Лепкогго в оцінках сучасників (2017)
Янковська Ж. - Концепт "храм" крізь призму оповідання Богдана Лепкого "Дзвони" (2017)
Грищенко І. - Народна герменевтика етнічних сем у народній прозі України (2017)
Лещак О. - Концепт войны в российской и польской этнической картине мира. II. Концептуальный анализ публичного дискурса (2017)
Сембе К. - Відносини влади та номадична суб’єктність у романі Маріо Варгаса Льйоси "Витівки кепсього дівчиська" (2017)
Ігнатів Н. - Автобіографічна повість Наталени Колоревої "Без коріння": дорогами пізнання та самоствердження головної героїні (2017)
Ліпісівіцький М. - Короткотривалість як визначальна особиливість поетики малих драматичних форм (2017)
Вісич О. - Метадрама Людмири Старицької-Черняхівської "Милость Божа": полілог театиральних традицій (2017)
Васильєв Є. - Жанри драми у сучасних загальних генологічних дослідженнях (2017)
Богданова О. - Идеи Пушкина и Толстого в рассказе И. Бунина "Чистый понедельник" (2017)
Лабащук О. - Міфологічні уявлення жінок про материство: від персонального досвіду до наративу (2017)
Наумовська О. - Мотивема анабасису в українській чарівній казці (2017)
Миненко Ю. - Йов Борецький - автор антиуніатського полемічного трактату "Пересторога" (2017)
Захарченко А. - Серіальна структура наративу інтернет-медіа (2017)
Доній Т. - Теорія архетипів у сучасному американському літературознавстві (2017)
Школа В. - Казкова складова п’єс Миколи Куліша (2017)
Нобис-Влязло К. - Количественные факторы концептуализации понятия войны (2017)
Лещак С. - Транссубстанциализация натурфактов при изображении природных реалий в идиостиле Бориса Гребенщикова (2017)
Тєлєжкіна О. - Інверсія як стилістично-синтаксичний засіб увиразнення поетичного тексту (2017)
Оляндер Л. - Homo sapiens і війна у драмі Тадеуша Ружевича "Kartoteka" та її варіанті "Kartoteka rozrzucona" (2017)
Кочерга С. - У пошуках жанрової переакцентуації (2017)
Лучук І. - Галицька полікультурність у дзеркалі та задзеркаллі літератур (2017)
Баранюк О. Ф. - Проблемно-орієнтоване навчання у програмній інженерії (2016)
Диваков Н. Н. - Настройка NAT-PT в GNS3, Воруев А. В. (2016)
Когут У. П. - Дидактичні особливості використання СКМ для навчання майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Прядун В. О. - Поняття професійної спрямованості майбутнього вчителя математики (2016)
Самофалов А. Л. - Обучающая анимация "Вектора. Операции над векторами", Мордухай И. И. (2016)
Семко Л. П. - Сучасні аспекти поглибленого навчання інформатики в основній школі (2016)
Хом’юк В. В. - Інтерактивні технології в процесі формування математичної компетентності (2016)
Чінчой А. О. - Математичне моделювання як засіб здійснення міжпредметних зв’язків курсу алгебри (2016)
Величко С. П. - Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті, Іваній В. С., Мороз І. О., Ткаченко Ю. А. (2016)
Вовкотруб В. П. - Олімпіадні експериментальні задачі з фізики на базі комплектів набірних полів (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічні умови реалізації моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики (2016)
Гуляєва Л. В. - Компетентністно-орієнтовані завдання з фізики в старшій школі: теоретичний аспект, Гуляєва Т. В. (2016)
Желонкина Т. П. - Методические основы составления проблемно-программированных заданий по физике, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2016)
Задорожна Ж. А. - Використання профільного компоненту при формуванні контрольно–вимірюваних матеріалів з фізики для студентів (2016)
Ільніцька К. С. - Застосування методу моделювання до розв’язання астрофізичних задач, Краснобокий Ю. М. (2016)
Купо А. Н. - Применение информационных технологий для обработки и верификации экспериментальных данных в физическом практикуме, Грищенко В. В. (2016)
Лебедь О. О. - Кейс-метод як ефективний інтерактивний метод вивчення фізики, Мислінчук В. О., Левчун І. В. (2016)
Наумчик П. І. - Лабораторна робота "Дослідження залежності вологості повітря від температури" (2016)
Подопригора Н. В. - Реалізація прикладної спрямованості навчання математичних методів фізики на основі інформаційно-комунікаційного підходу: задача про атом гідрогену (2016)
Салтикова А. І. - Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики, Завражна О. М. (2016)
Сальник І. В. - Використання міжпредметного експерименту в процесі вивчення фізики студентами коледжів зв’язку, Томашевська Г. П. (2016)
Сільвейстр А. М. - Використання цифрових фізичних лабораторій на заняттях з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Соколюк О. М. - Особливості формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2016)
Соменко Д. В. - Використання можливостей апаратно-обчислювальної платформи Arduino в лабораторному практикумі з фізики, Соменко О. О. (2016)
Сондак О. В. - Мотивації як засіб формування предметних компетентностей з фізики (2016)
Ткаченко А. В. - Інноватики у методичній складовій фахової підготовки майбутніх вчителів фізики в класичних університетах, Кулик Л. О. (2016)
Трифонова О. М. - Сучасна наукова картина світу через призму синергетики (2016)
Dyukov Y. S. - The advantages of using Linux in the server world, Kovalchuk V. B. (2016)
Древаль Ю. Д. - Формування превентивної культури охорони праці в закладах освіти, Сичікова Я. О. (2016)
Іванова К. Ю. - Педагогічні умови вдосконалення підготовки з геометрії майбутніх учителів початкових класів (2016)
Ковальчук М. Б. - Психолого-педагогічне обгрунтування реалізації алгоритмічного навчання у вищих технічних навчальних закладах, Михайленко Л. Ф. (2016)
Подалов М. А. - Разработка шагающего робота с обратной связью на базе платформы Arduino (2016)
Садовий М. І. - Методика використання мікроскопів у дослідженні властивостей сучасних конструкційних матеріалів (2016)
Царенко О. М. - До проблеми вивчення нанотехнологій студентами педагогічних спеціальностей (2016)
Чінчой О. О. - Розв’язування фізичних задач як засіб формування технічної компетентності студентів, Маринов О. В. (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Baran J. - Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2018)
Gnatenko Kh. P. - Length in a noncommuta-tive phase space, Tkachuk V. M. (2018)
Litovko I. V. - A new type of plasma accelerator with closed electron drift, Dobrovolsky A. N., Naiko L. V., Naiko I. V. (2018)
Bulavin L. A. - Fullerene clustering in C70/N-methyl-2-pyrrolidone/toluene liquid system, Nagorna T. V., Kyzyma O. A., Chudoba D., Ivankov O. I., Nagornyi A. V., Avdeev M. V. (2018)
Malomuzh M. P. - Dimerization degree of water molecules, their effective polarizability, and heat capacity of saturated water vapor, Makhlaichuk V. M. (2018)
Hetalo A. M. - Temperature dependence of the bulk elasticity modulus of aliphatic alcohols and their fluorinated analogs, Rudenko O. P., Khorolskyi O. V., Samoilenko S. O., Bulavin L. A. (2018)
Stula Yu. - Physical nature of relaxation time in aqueous alcoholic solutions (2018)
Khorolskyi O. V. - Effective radii of macromolecules in dilute polyvinyl alcohol solutions (2018)
Myhal V. M. - Wetting under electromagnetic resonance irradiation, Derzhko O. V. (2018)
Semikina T. V. - Fabrication of CdS/CdTe solar cells by quasiclosed space technology and research of their properties (2018)
Morozovska A. N. - Dependence of soft phonon spectra on flexoelectric coupling in ferroelectrics, Scherbakov C. M., Glinchuk M. D. (2018)
Dzyublik A. Ya. - Symmetric laue diffraction of spherical neutron waves in absorbing crystals, Slisenko V. I., Mykhaylovskyy V. V. (2018)
Gemechu N. - Structural characterization and thickness profile of pulsed laser-deposited KY3F10: Ho3+ thin films, Abebe T. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Модель системы управления конкурентоспособностью предприятия (2017)
Федотова І. В. - Оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства (2017)
Водолажська Т. О. - Визначення проблем трудового колективу підприємства (2017)
Бочарова Н. А. - Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП (2017)
Філіпковська Л. О. - Перспективні напрями розвитку транспорту України, Муратов В. В. (2017)
Криворучко О. Н. - Интегрированные процессы транспортно-логистического обслуживания потребителей (2017)
Ачкасова Л. М. - Оцінювання ефективності перевезень вантажів за допомогою збалансованої системи показників (2017)
Догадайло Я. В. - Оценка конкурентных преимуществ предприятий дорожного хозяйства (2017)
Криворучко О. Н. - Установление сущности и состава мотивационного потенциала предприятия, Величко Я. И. (2017)
Єрмоленко С. - Активний суб’єкт історії народу — мова (Микола Костомаров про українську мову) (2017)
Ковальський П. - Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень, Банасяк Я. (2017)
Данилевська О. - Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 — 1920 рр. (2017)
Коць Т. - Аксіологічний і часовий виміри мовної норми (2017)
Коца Р. - Складні прикметники з першою основою благо- в історії української мови (2017)
Голіченко М. - Функції вокативних конструкцій в українських драматичних творах XX сторіччя (2017)
Сивокозова Т. - Вербалізація поняття "шлях руху” в староукраїнській мові ХVІІ—ХVІІІ ст. (2017)
Колєснік Л. - Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках (2017)
Омельчук С. - Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом (2017)
Романюк Ю. - Аналогія в українському дієслівному словотворенні (2017)
Кислюк Л. - Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови (2017)
Черненко Т. - Географічні терміни на позначення лісу в говірках Житомирщини (2017)
Пономарів О. - Сучасне "обличчя” української словотвірної номінації. Лариса Кислюк. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: монографія. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 424 с. (2017)
Єрмоленко С. - Домінантні вияви ідіолекту Володимира Винниченка. Бойко Н. І. Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка: лексичні та фразеологічні складники / Н. І. Бойко, Л. І. Коткова. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. — 284 с., Бибик С. (2017)
Дорошенко С. - Про великого поета у два голоси. Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / |А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда|; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — 266 с. (2017)
Романюк Ю. - Міжнародна конференція "Довкола інформаційно-пошукових систем і словотворення” (Варшава, Польща) (2017)
Багнюк Н. - Міжнародна наукова конференція "Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія” (2017)
Колесников А. - Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (2017)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова” НАН України в 2017 році (2017)
Пуряєва Н. - Пам’яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (06.07.1933 — 26.11.2017) (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Kozak System чи "Kozak System”? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не пишіть текст під диктовку (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Супермаркет ікорний, ікряний чи ікрóвий? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не проговорюйте питань… (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Вантажівка чи вантажівка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Читабельний: а як сказати зрозуміліше? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Правильно вимовляймо абревіатури (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Наживо чи наживо? (2017)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка. Виокремлювати — це не відрізняти, відмежовувати (2017)
Фурса В. - Мовна мозаїка. Відвідати Дубай чи Дубаї? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Puzikova T. V. - The effectiveness of moodle in mastering English by students programmers, Kovalchuk V. B. (2016)
Гриб’юк О. О. - Проектно-дослідницька діяльність у процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики Geogebra, Юнчик В. Л. (2016)
Іванченко Є. А. - Результати пілотажного дослідження математичної компетентності у бакалаврів вищих навчальних закладів економічної освіти (2016)
Литвинова С. Г. - Використання корпоративної електронної соціальної мережі Yammer у роботі класного керівника (2016)
Рум’янцева К. Є. - Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами, Вільчинська О. М. (2016)
Хом’юк І. В. - Використання тестового контролю знань студентів у процесі вивчення вищої математики, Сачанюк-Кавецька Н. В. (2016)
Слободяник О. В. - Соціальні мережі як засіб організації самостійної діяльності учнів (2016)
Фесенко Г. А. - Залучення учнів до розв’язування математичних задач фінансового змісту та підготовка майбутніх учителів математики до їх використання в навчальному процесі (2016)
Шахіна І. Ю. - Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету (2016)
Величко С. П. - Вимоги до створення програмно-педагогічного забезпечення та їх реалізація на прикладі процесу створення навчального комплекту "Кулька-01", Ковальова О. С., Ковальов С. Г. (2016)
Volchanskyy O. V. - Problems and ways of promoting university research in natural sciences (American exerience) (2016)
Гичко А. О. - Запровадження комп’терно-орієнтованих засобів у дослідженні оптичного випромінювання у процесі навчання фізики, Величко С. П. (2016)
Головко М. В. - Розвиток критеріальної бази оцінювання підручника фізики для загальноосвітньої школи (2016)
Губанова А. О. - Методика проведення навчальних занять з фізики у формі тьюторіала (2016)
Лукашевич С. А. - Методические основы проблемного обучения в преподавании физики в средней школе, Желонкина Т. П., Никитюк Ю. В. (2016)
Желонкина Т. П. - Структура урока физики как целостная система, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2016)
Задорожна О. В. - Освітня робототехніка у навчанні фізики, Ковальов Ю. Г. (2016)
Здещиц В. М. - Магнітний прискорювач для проведення науково-дослідних робіт з фізиками-магістрами (2016)
Коробова І. В. - Експериментальна перевірка сформованості методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2016)
Куриленко Н. В. - Формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення фізики (2016)
Мельник Ю. С. - Особливості вивчення квантової оптики в старшій школі (2016)
Миколайко В. В. - Продуктивне навчання фізики в контексті сучасної педагогічної думки (2016)
Ніколаєв О. М. - Організація моделювання навчальної діяльності у системі формування предметних компетентностей (2016)
Осіпов В. В. - Формування понять про предметну компетентність учнів старшої школи (2016)
Рябко А. В. - Використання цифрових датчиків на уроках фізики, Кухарчук Р. П. (2016)
Семещук І. Л. - Інновації щодо реалізації міжпредметних звязків у розв’язуванні фізичних задач на екстремуми, Мойсієвич Я. Р., Тищук В. І. (2016)
Сірик Е. П. - Професійне спрямування змісту курсу фізики для студентів нефізичних спеціальностей вищого педагогічного навчального закладу (2016)
Соломенко А. О. - Деякі засоби розвитку критичного мислення студентів-фізиків (2016)
Точиліна Т. М. - Теоретичні та практичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів при вивченні фізики у вищому технічному навчальному закладі, Філіпенко І. І. (2016)
Школа О. В. - Формування наукового стилю мислення майбутніх учителів фізики у навчанні теоретичної фізики (2016)
Шульга С. В. - Активізація самостійної роботи студентів у фізичному практикумі з атомної фізики, Величко С. П. (2016)
Babenko A. V. - The internet and its impact on modern society, Kovalchuk V. B. (2016)
Атаманчук П. С. - Концепцептуальні основи професійного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю (2016)
Єфименко С. М. - Роль фізики у формуванні когнітивного компоненту професійної компетентності майбутніх техніків-технологів хімічної і машинобудівної промисловості (2016)
Кишинська О. О. - Активні методи навчання з використанням хмаро орієнтованих систем перекладу для майбутніх учителів (2016)
Костенко Л. Д. - Єдиний інформаційний простір у роботі навчального закладу засобами Google Apps for Education, Залевська А. А. (2016)
Пономарьова Н. О. - Теорія та практика професійної орієнтації як віддзеркалення особливостей суспільного розвитку (2016)
Шарко В. Д. - Методика реалізації інтегративного підходу до навчання майбутніх суднових механіків при вивченні основ гідромеханіки, Дендеренко О. О. (2016)
Шатковська Г. І. - Проблеми фундаменталізації технічної університетської освіти в сучасних умовах (2016)
Шмоніна Т. А. - Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України, Свистунов О. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2018)
Хвесик М. А. - Финансово-экономический механизм реконструктивного развития Украины на началах децентрализованного управления природными ресурсами, Быстряков И. К., Клиновой Д. В. (2018)
Липов В. В. - Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации (2018)
Тарасевич В. Н. - Инновационно-информаци-онная экономика: постиндустриальность, генерационность, открытость, Завгородняя Е. А. (2018)
Залознова Ю. С. - Украинская промышленность: современные вызовы и проблемы развития (2018)
Мандыбура В. Е. - Основное противоречие отношений потребительского рынка и пути его преодоления, Хижняк В. А. (2018)
Сухина Е. Н. - Методологический подход к определению размера дифференциальной горной ренты (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Болілий В. О. - Засоби контролю навчальної діяльності студентів у ВІКІ-КДПУ, Копотій В. В. (2017)
Вишенська О. В. - До питання про типи функціональних залежностей між змінними величинами, Мейш Ю. А. (2017)
Гринь Д. В. - Компетентний підхід при використанні пакету mathcad при підготовці майбутнього фахівця інженера-педагога з "Комп’ютерних технологій" (2017)
Пасічник Н. О. - Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань, Ріжняк Р. Я. (2017)
Подопригора Н. В. - Інтеграційний підход до навчання студентів природничих дисциплін, Клоц Є. О. (2017)
Ткаченко А. В. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті, Рудніцька Ю. В. (2017)
Трифонова О. М. - Синергетика як метод педагогічних досліджень (2017)
Яременко Л. І. - Гендерні дослідження рівнів навчальних досягнень першокурсників з вищої математики кількісними методами, Харитоненко О. В. (2017)
Білецький В. В. - Компетентнісний підхід у реалізації виховних функцій навчання фізики (2017)
Дробін А. А. - Узагальнення змісту поняття корпускулярно-хвильового дуалізму у шкільному курсі фізики (2017)
Дьоміна Н. А. - Моделювання кванторозмірних гетероструктур у лабораторному практикумі з курсу "Фізичні основи сучасних інформаційних технологій", Морозов М. В. (2017)
Колінько С. О. - Ознайомлення з методом трансмісійної електронної мікроскопії у лабораторному практикумі з фізики, Бутенко Т. І., Кулик Л. О. (2017)
Кузьменко О. С. - Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку stem-освіти в вищих технічних навчальних закладах (2017)
Мельник Ю. С. - Діагностика сформованості предметної компетентності старшокласників засобами фізичних задач (2017)
Миндрул Б. І. - Методичні особливості організації інтегрованих навчальних проектів з фізики у загальноосвітній школі, Ткаченко А. В. (2017)
Слюсаренко В. В. - Вивчення коливань зв’язаних маятників за допомогою новітнього обладнання "Phywe", Садовий М. І. (2017)
Стадніченко С. М. - Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики (2017)
Суховірська Л. П. - Методика навчання фізики на основі фреймового підходу, Лунгол О. М. (2017)
Царенко О. М. - Внесок українських учених у розвиток науки про напівпровідники, Садовий М. І. (2017)
Кравченя Э. М. - Из опыта подготовки студентов рабочим специальностям, Садовой Н. И. (2017)
Бєлкова Т. О. - Науково-методичні засади формування здорового способу життя у студентів вищих медичних закладів (2017)
Борисенко Д. В. - Симпліфікація творчої розробки дизайн-продукту (2017)
Гавриленко К. О. - Технологія дистанційного навчання у процесі організації самостійної роботи студентів спеціальності 015 професійна освіта. Компютерні технології (2017)
Зузяк Т. П. - Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії тернополя (кінець XVIII – кінця XІX ст.) (2017)
Кононенко С. О. - Вивчення елементів сучасної цифрової техніки студентами спеціальності "технологічна освіта", Богомаз-Назарова С. М. (2017)
Кулінка Ю. С. - Професійно-орієнтована проектна діяльність як складова формування дизайнерської культури майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Кух А. М. - Stem-освіта та технологія уточнення компетентностей, Кух О. М. (2017)
Куценко Т. В. - Використання новітніх технологій у виготовленні текстильних матеріалів із заданими властивостями (2017)
Медведовская О. Г. - Особенности использования программы Ms Sway в современной системе образования, Чепурных Г. К. (2017)
Мошуренко О. Ю. - З досвіду використання відеофрагментів при вивченні основ техніки і технології у професійній підготовці студентів спеціальності 014 середня освіта (трудове навчання та технології), Мошуренко Ю. М., Рябець С. І. (2017)
Нечіпор С. В. - Шляхи формування проектувальної предметної компетентності майбутніх кравців з технології виготовлення одягу (2017)
Попова Т. І. - Формування професійно-практичних вмінь у студентів під час курсової підготовки в українській інженерно-педагогічній академії з професії "Перукар" (2017)
Пуляк О. В. - Особливості навчання студентів з посттравматичним стресовим розладом, Сидорчук Т. М., Хріненко Ю. В. (2017)
Ткачук А. І. - Особливості вивчення теми "Загальнообов’язкове державне соціальне страхування" при викладанні нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" (2017)
Філімонова І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій (2017)
Царенко І. Л. - Формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Чубар В. В. - Вимоги інноваційного виробництва до профільного навчання старшокласників технологій (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2016)
Метельський А. - До питання про формування адміністративно-територіальних центрів Смоленської землі ХІІ - ХІІІ ст. на Посожжі (2016)
Келембет С. - Дмитро-Корибут Ольгердович – перший литовський князь південної Сіверщини (2016)
Тимів І. - Літописні джерела і хроніки про боротьбу з татарськими набігами у 1526–1530 рр (2016)
Коваленко О. - Садиба родини Хижнякових у селі Кезі за спогадами Марії Чорносвитово (2016)
Рига Д. - Чернігівський Борисоглібський собор у 20-30-ті роки XX століття (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст) (частина 4), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Листи гетьмана І.Мазепи до державних діячів Речі Посполитої (1703-1708 рр.) (переклад зі старопольської та латини Ю. Мицика та О. Циганок) (2016)
Колєватов О. - Організація Слобідсько-Українських військових поселень у 1817 р. (2016)
Ситий І. - З історії земських установ Чернігівщини (2016)
Пиріг П. - Про соціально-економічне становище Остерщини 1920-1921 рр, Конопля Ю. (2016)
Тимошик М. - Відгомін харківського процесу над СВУ в Чернігівській глибинці:сторінками судової справи 1938 року над учасниками "антирадянської української націоналістичної контрреволюційної повстанської організації" в селі Данина Лосинівського району (2016)
Міщанин В. - Листи із сорок першого (фронтові трикутники опішненського гончаря Івана Сердюка до своєї сім’ї (2016)
Касян Л. - Фотоальбом як скарбниця пам’яті та засіб презентації інформації (2016)
Половець В. - Федір Андрійович Лизогуб (1851 – 1928) (до 165-річчя з дня народження) (2016)
Боровик М. - Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському державному педагогічному інституті (1954-1998 рр.) (2016)
Студьонова Л. - Котельницкий Н. А. Иван Ильич Петрункевич: жизнь и деятельность на Черниговщине : историко-биографический очерк. – М., 2015. – 124 с. (2016)
Некролог. Гагін Віктор Іванович (2016)
Калмикова О. С. - Тероризм і боротьба з ним у контексті прав людини (2017)
Доценко В. О. - Правове регулювання становища етноменшин у добу центральної ради 1917-1918 рр., Сердюк В. О. (2017)
Шевченко А. Є. - Порівняльно-правовий аналіз захисту прав і свобод громадян за конституціями УРСР 1937 та 1978 рр., Січова О. О. (2017)
Вітюк Д. Л. - До питання юридичної природи виборчого права та традиціїї виборності влади в Україні, Маховка М.О. (2017)
Гапоненко Л. В. - Удосконалення законодавства як ефективна умова підвищення правової системи україни, Семененко Т. І. (2017)
Проскурняк О. Г. - Освітні та соціальні критерії достопу до сучасної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН (2017)
Завидняк І. О. - Адміністративно–правовий аналіз правового статусу благодійних організацій у сполучених штатах америки (2017)
Данілов С. О. - Напрями закріплення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2017)
Подойніцин В. М. - Поняття адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони, Яфонкін А. О. (2017)
Топчій В. В. - Кримінологічна характеристика та запобігання наркотизму в україні, Терпугова Т. В. (2017)
Топчій В. В. - Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочиннності, Цуман Т.В. (2017)
Дідківська Г. В. - Експлуатація дітей за кримінальним кодексом України позитивні риси та недоліки статті 150 КК України, Кросондович В. А. (2017)
Дідківська Г. В. - Особливості профілактики серійних злочинів, Тернова К. М. (2017)
Мамка Г. М. - Віктимологічна характеристика наркологічного обігу та аналіз предмета злочинного посягання, Дуць О. В. (2017)
Мудряк Т. О. - Спеціально–кримінологічні заходи запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, Омельчук А. А. (2017)
Мудряк Т. В. - Детермінанти втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, Шкільняк Я. С. (2017)
Супрон Т. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, яка вчиняє контрабанду наркотичних засобів, Градовий А. В. (2017)
Топчій В. В. - Захист інтелектуальної власності від контрафакту в Україні (2017)
Бондарева К. В. - Режим як засіб впливу на осіб, які відбувають покарання за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарання (2017)
Михайлик Д. О. - Місце інституту умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесу України (2017)
Іщенко А. В. - Розробка проблем методики розслідування злочинів ученими одеської наукової школи криміналістів, Ляшенко Д. А. (2017)
Никитченко Н. В. - Участь прокурора у кримінальному провадженні на стадіїї судового розгляду (2017)
Топчій В. В. - Дія презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини під час відкриття кримінального провадження, Любавіна В. П. (2017)
Цимбал П. В. - Перспективи використання технічних засобів виявлення неправдивої інформації при розслідуванні неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, Линник О. В., Бордачова Я. М. (2017)
Цимбал П. В. - Напрями вдосконалення електронного судочинства, Омельчук Л. В., Калініченко Л. Л. (2017)
Антонюк А. Б. - Правове регулювання судово- експертної діяльності в умах судової реформи, Місячна Л. І., Нестерук В. А. (2017)
Завидняк В. І. - Співвідношення понять "судовий прецедент" і "судова практика" (2017)
Калганова О. А. - Процесуальні особливості розшуку підозрюваного під час досудового розслідування, Недбайло В. В. (2017)
Калганова О. А. - Кримінально-процесуальний аспект забезпечення безпеки окремої категорії осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Таранюк Т. О. (2017)
Ляшук О. М. - Умови перейняття кримінального провадження від іноземної держави, Прокопенко О. В. (2017)
Мілевський О. П. - Погляд на првовий статус прокурора у кримінальному судочинстві в зарубіжних країнах, Варушечкіна В. В., Фрідман Д. А. (2017)
Фрідман-Козаченок М. М. - Реалізація засади змагальності на стадії досудового розслідування, Петрівська А. В. (2017)
Цимбал Т. Я. - Підходи до класифікації судових помилок у кримінальному провадженні, Безух І. Ю. (2017)
Яцик Т. П. - Проблеми та напрями вдосконалення застосування заходів забезпечення кримінального провадження в Україні, Болехівська С. Л. (2017)
Яцик Т. П. - Генезис становлення та розвитку правоохоронних органів, що здійснюють досудове розслідування злочинів у сфері оподаткування, Тесляр М. В. (2017)
Варшавець Я. Л. - Роль криміналістичної характеристики у розслідуванні злочинів вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою (2017)
Воротинцев Є. В. - Правова природа розумності строків досудового розслідування (2017)
В’язовченко О. В. - Форми міжнародного співробітництва під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру (2017)
Груздь О. І. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2017)
Єрьоменко І. В. - Взаємодія слідчого та прокурора при розслідуванні кримінальних правопорушень (2017)
Мілевський О. М. - Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом (2017)
Негрич Н. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2017)
Федорчук О. М. - Непроцесуальні форми взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з рейдерськими захопленнями (2017)
Фокін Я. Ф. - Судові експертизи при розслідуванні ухилень від проходження військової строкової служби та мобілізації (2017)
Tsymbal P. V. - Problems of internal belief expert in the expert study, Kyhta M. V. (2017)
Antoniuk A. B. - Principles and conditions of appointment and conduct of forensic examinations are during criminal proceecing, Loza T. V. (2017)
Яцик Т. П. - Основні проблеми діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їхнього подолання, Сніцар О. Ю. (2017)
Колос М. - Періодизація та хронологія палеоліту Наддністрянщини: трактування О. Черниша (2015)
Долженко Ю. - Краніологічні матеріали з давньоруського міста Дорогобужа, Прищепа Б. (2015)
Вамуш А. - Скроневі кільця в середньовічних старожитностях Буковини (2015)
Цуцман І. - Археологічні знахідки на Покутті: здобутки та перспективи використання (2015)
Курдина Ю. - Особливості локалізації гут на Прикарпатті, Волині та Закарпатті (остання третина XV – перша половина XIX ст.) (2015)
Панарін О. - Старообрядницька міграція на Стародубщину та Вєтку (2015)
Кривошея І. - Основні функції бунчукового товариства Гетьманщини (XVIII ст.) (2015)
Оліянчук А. - "Малоросійські" кінні козацькі полки у Кримській війні (2015)
Левицький В. - Розвиток суконної промисловості в Наддніпрянській Україні в ХІХ ст. (2015)
Седляр О. - Ідея хрестоматії руської літератури: еволюція планів Якова Головацького у 1849 – 1850 рр. (2015)
Шандра І. - Правове регулювання представницьких організацій підприємців українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Москалюк М. - Легка промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Лень А. - Розвиток технічного прогресу у тютюновій промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Папенко Є. - Структура та організаційна будова українських сокільських товариств у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кліш А. - Національне питання у діяльності християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Магась В. - Суспільно-політична діяльність юридичних союзів, товариств та гуртків в Україні в 1905 р. (2015)
Грузін В. - Діяльність селянського поземельного банку в губерніях Правобережної України (1906 – 1914 рр.) (2015)
Криськов А. - Зміни у землеволодінні і землекористуванні в губерніях Правобережної України у 1906 – 1914 рр. (2015)
Янюк І. - Основні напрямки діяльності парцеляційного товариства "Земля" у Львові напередодні Першої світової війни (1907 – 1914 рр.) (2015)
Потіцка К. - Діяльність сестер милосердя Російської імперії в роки Першої світової війни (2015)
Пасіцька О. - Історія тернопільської фабрики "Калина" (1910 – 1939 рр.) (2015)
Герасимов Т. - Прояви зворотного боку благодійності в містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914 – 1917 рр.), Романюк І. (2015)
Мараєв В. - Торгівельно-економічна місія всевеликого війська донського в Українській державі (1918 р.) (2015)
Королько А. - Освітнє життя національних меншин на покутті періоду ЗУНР (1918 – 1919 рр.) (2015)
Попов В. - Динаміка цін на міських ринках України у 1918 – 1920 рр. (2015)
Білорусцева Т. - Пенсійне забезпечення червоноармійців в добу "воєнного комунізму" (1918 – 1921 рр.) (2015)
Олійник М. - Цукрова промисловість Поділля в роки НЕП (1921 – 1928 рр.) (2015)
Бурда В. - Встановлення комуністичного єдиновладдя у місцевих радах УСРР на початку 1920-х рр. (2015)
Проценко В. - Освітянська профспілка в УСРР у 1920-ті рр.: на шляху соціалістичних змін (2015)
Молоткіна В. - Участь видавництв у становленні книжкового ринку Радянської України в умовах НЕП (1920-і рр.) (2015)
Тарасенко Л. - Формування заможного селянства на Донбасі в роки НЕП (2015)
Скакальська І. - Соціальне становище, пріоритети та цивілізаційний потенціал української еліти Західної Волині (1921 – 1939 рр.) (2015)
Лукашів В. - Видавнича діяльність "Товариства ім. М. Качковського" у міжвоєнний період (2015)
Temchenko А. - The mythology of the body in the healing magic of the Ukrainians (2015)
Ятищук О. - Звичаєве право та народна мораль українського народу (на прикладі творів класичної української літератури) (2015)
Прищепа Т. - Професійна підготовка болгар в Імператорському Новоросійському університеті (1878 – 1915 рр.) (2015)
Горішна Н. - Шляхи формування міської української ідентичності в 1920-х рр. (2015)
Майборода О. - Проблема збереження та використання культових споруд, знятих з реєстрації, у селах Волині в 1960 – 1980-х рр. (2015)
Спіркіна О. - Утвердження національної ідентичності крізь призму творчості музичних та пісенних колективів Черкаської обласної державної філармонії у 1991 – 2001 рр. (2015)
Костюк Л. - Дошлюбна обрядовість Львівщини другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Полянський О. - Українське питання в Російській імперії у інтерпретації московського історика (Миллер Алексей. Украинский вопрос в Российской империи. – К.: Laurus, 2013. – 416 с.) (2015)
Панахид Г. - Дослідження нових сторінок історії Бережанської гімназії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2017)
Луговий М. І. - Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів, Слюняєв В. М., Бродніковський М. П., Фірстов С. О. (2017)
Борисовская Е. М. - Компьютерное моделирование эстафетного механизма передачи пластического течения от зерна к зерну, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2017)
Григор’єв О. М. - Підвищення точності кількісних оцінок графічного методу Холла—Вільямсона за рахунок цифрової обробки XRD-дифрактограм, Картузов В. В., Роженко Н. М. (2017)
Котко А. В. - Особенности структуры ультрадисперсного алмаза, получаемого различными методами (2017)
Вдовиченко О. В. - Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію (2017)
Подрезов Ю. М. - Температурна залежність псевдопружної поведінки в циклі навантаження—розвантаження Mg та сплаву Mg—9Al—0,2Са—0,08Ti, Малка О. М., Романко П. М., Валуйська К. О. (2017)
Мильман Ю. В. - Исследование влияния легирования Sc и рядом переходных металлов и термической обработки на механические свойства сплавов типа 2618 (система Al—Cu—Mg) при температурах 20 и 300 °С, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Музика А. А., Шаровский А. О., Даниленко Н. И., Гончарук В. А. (2017)
Бродниковский Н. П. - Эвтектический сплав системы Nb—Ti—Al—Cr—Zr, Кулаков А. С., Рокицкая Е. А., Минаков Н. В., Самелюк А. В., Крапивка Н. А., Фирстов С. А. (2017)
Гринкевич К. Э. - Влияние лазерной обработки на структуру и триботехнические свойства высокопрочных чугунов, легированных хромом, Ткаченко И. В., Минаков В. Н., Блощаневич А. М., Пучкова В. Ю., Подрезов Ю. Н. (2017)
Бродниковский Н. П. - Отработка методики лазерной сварки многокомпонентного сплава Nb—16Cr—16Al —16Ti—16Zr, Шелягин В. Д., Бернадский А. В., Сиора А. В., Кулаков А. С., Зубец Ю. Е., Фирстов С. А. (2017)
Подрезов Ю. М. - Структура та механічні властивості трубних відводів, отриманих методом холодної деформації, Даниленко М. І., Мінаков М. В., Даниленко В. І., Шейкин С. Є., Студенець С. Ф. (2017)
Полішко І. О. - Вплив поруватості на міцність 3,5YSZ-керамічного остову анода паливної комірки, Бродніковський Є. М., Бродніковський Д. М., Подгурська В. Я., Василів Б. Д., Васильєв О. Д. (2017)
Силенко П. М. - Эволюция структурно-морфологических превращений порошковых частиц диоксида титана при химическом газофазном осаждении (CVD) в интервале Т = 350—900 °С, Андрущенко Д. И., Шлапак А. Н., Солонин Ю. М., Олейник Г. С., Котко А. В., Томила Т. И. (2017)
Исходные данные (2017)
Альбота С. М. - Підходи до типологізації символів (2017)
Антонюк О. В. - Мовна ситуація в мікросоціумі навчальних закладів Ширяївського району Одеської області, Кришталь У. В. (2017)
Афадєєва Я. М. - Сучасні прізвища мешканців Новоушицького району Хмельницької області з відапелятивними іменами чи прізвиськами в основі (2017)
Бехта-Гаманчук М. П. - Лінгвопрагматика засобів експресивного синтаксису в текстах неожанру misery lit (2017)
Беценко Т. П. - Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту в сучасному науково-освітньому філологічному вимірі (2017)
Вербиненко Ю. І. - Дискурсивні одиниці в наукових текстах (2017)
Веретннікова Н. В. - Лінгвістичний корпус української термінології в макросистемі наукових досліджень (2017)
Гавриш М. М. - Мовний ландшафт сучасного міста: досвід законодавчого врегулювання на місцевому рівні (2017)
Гадзало А. М. - Теоретичні засади дослідження порівнянь у сучасній українській лінгвістиці (2017)
Гонца І. С. - Ойконіми Черкащини на -івц-і, -инц-і, Розгон В. В. (2017)
Григорук Н. В. - Особливості функціонування власних назв спортивних команд в онімному просторі України (2017)
Грицева А. П. - Предикативна основа двоскладного речення як ядро семантичної структури (2017)
Добжанська-Найт Н. І. - Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (2017)
Добош О. С. - Релігійний vs президентський дискурс (на матеріалі аналізу прагматичних функцій промов Б. Обами), Альбота С. М. (2017)
Драган Ю. М. - Топоніми в художній системі історичних творів А. Кащенка (2017)
Дружбяк С. В. - Фреймова модель концепту ‘unternehmensführung‘ у сучасній німецькій термінології (2017)
Дуденко О. В. - Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції, Коломієць І. І. (2017)
Дужа-Задорожна М. П. - Особливості перекладу німецької академічної лексики, Задорожний В. В. (2017)
Дюндик О. А. - Низькочастотна лексика в художніх перекладах Анатоля Перепаді (2017)
Жуковська В. В. - Англійська абсолютна конструкція: досвід колострукційного аналізу (2017)
Зпболотна О. Р. - Мовно-художня актуалізація концепту ‘батько‘ в поезії Сільвії Плат (2017)
Завальська Л. В. - Специфіка кооперативної взаємодії комунікантів у політичних ток-шоу (2017)
Калимон Ю. О. - Співвідношення термінів на позначення системи мовних засобів письменника (2017)
Карамишева І. Д. - Фразеологізація часу в англійській та українській мовних картинах світу: контрактивний та лінгвокультурний аспекти, Гайдук М. С. (2017)
Карп М. А. - Взаємодія гетерогенних складників контамінованої когерентності в тексті англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда (2017)
Кісель Т. А. - Назвы дэкаратыўных куставых раслін у заходнепалескіх гаворках (2017)
Кісельова А. А. - Вплив мовної інтерференції на нормативність мовлення у суді (2017)
Кондратенко Н. В. - Лінгвістична експертиза текстів політичної тематики: загальні принципи та прийоми (2017)
Корж О. Ю. - Інтернаціональна лексика та її переклад у науково-технічних текстах (2017)
Король С. В. - Використання частин мови у німецькомовних рекламних текстах (2017)
Купріянов Є. В. - Лінгвістичний інструментарій віртуальної лексикографічної лабораторії тлумачного словника іспанської мови (2017)
Кутуза Н. В. - Амплітуда нейронної активності мозку при сприйнятті реклами (2017)
Леванцэвіч Л. В. - Семантычныя змены лексемы "дом" у беларускай мове (2017)
Левицька Н. В. - Шляхи розвитку перекладознавства як окремої науки в Німеччині (2017)
Лисак Г. О. - Система голосних звуків української та англійської мов крізь призму порівняльного вивчення мов (2017)
Лотоцька Н. Я. - Структурне роззначення речень у корпусі текстів Р. Іваничука (2017)
Мазур Ю. Я. - Генезис понять "компетенція" і "компетентність" майбутнього філолога у сучасній теорії освіти (2017)
Мамич М. В. - Лінгвокультура інформування друкованих текстів ЗМІ (2017)
Марчишин А. А. - Від берегині до трансгендера: фемінна гендерна ідентичність в англомовній постмодерністській прозі (2017)
Мачульська К. Я. - Прийоми впливу на споживача у рекламному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-магазинів) (2017)
Мілєва І. В. - Евфемістичний діалектний фразеологічний словник: концепція та структура (2017)
Назарчук Р. З. - Предикатно-арґументна структура речення у концепціях рольової граматики (2017)
Олійник Л. В. - Українська проповідницька проза першої половини XVII ст. у суспільно-культурному контексті (2017)
Орловська О. В. - Типологічна класифікація фразових дієслів у сучасній англійській мові (2017)
Осіпчук Г. В. - Засоби мовного вираження концепту "зовнішність людини" в сучасній українській прозі (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) (2017)
Пальчевська О. С. - До питання про особливості пошуку відповідника та перекладу народно-фольклорних лакун (2017)
Перхач Р.-Ю. Т. - Розвиток польської термінології в медичній галузі (2017)
Печенікова Л. М. - Об‘єктивація концепту ‘здоров‘я‘ в українських пареміях (2017)
Піддубна Н. В. - Сакральний компонент в епістолярній поведінці Т. Шевченка (2017)
Положин М. П. - Перспективи розвитку когнітивно-дискурсивної парадигми знання (2017)
Романишин Н. І. - Художній концепт: лінгвопоетика, лінгвокультурологія, літературознавство (2017)
Рудик І. М. - Функціонально-семантичні особливості вербалізації покірності в сучасній англійській мові (2017)
Сабан О. В. - Словотвірний потенціал епонімів у сучасній англійській мові, Матковська О. Й. (2017)
Сазонова Я. Ю. - Актуалізація комунікативного смислу "страх" в англомовних й україномовних текстах (на матеріалі оповідань про привидів) (2017)
Серебрянська І. М. - Освіта, освітологія чи едукологія: мовна реалізація міждисциплінарних тенденцій в українському науковому дискурсі (2017)
Старишко Ю. В. - Структура Віртуальної лексикографічної системи "Словотвір" (2017)
Стасів М. В. - Мікропрагматична організація мовних одиниць у структурі англійських з‘ясувальних мовленнєвих актів (2017)
Тєлєжкіна О. О. - Засади укладання словника сполучуваності іменників у поетичному мовленні Василя Мисика (на матеріалі збірки "Чорнотроп") (2017)
Тищенко О. В. - Фразеологічна концептуалізація традиційних ремесел у зіставно-типологічному і лінгвокультурному вимірі (на матеріалі англійської, польської, української та російської мов) (2017)
Торчинська Н. М. - Експліцитні засоби впливу в репрезентології (2017)
Торчинський М. М. - Особливості структурування українського ономастикону: термінологічний аспект (2017)
Фалафівка О. Я. - Стереотип українця у британській лінгвокультурі (на матеріалі статей суспільно-політичного тижневика "The Observer") (2017)
Царалунга І. Б. - Грамоти як репрезентанти староукраїнської мови XIV – XV ст. (2017)
Царьова Л. В. - Проблеми, пов‘язані з процесом сприйняття професійно-орієнтованого мовлення майбутніми авіаційними спеціалістами (2017)
Черниш Л. З. - Семантичні відмінності ідіом з анімалістичною компонентою в німецькій та українській мовах (2017)
Широков В. А. - Створення віртуальної ономастичної лабораторії "Ойконіми Дніпропетровщини" на базі платформи unilex, Надутенко М. В. (2017)
Шуневич Б. І. - Порівняльний аналіз ініціальних абревіатур і скорочень англомовних терміносистем (2017)
Янісів М. П. - Аргументація як основа формування дискусійної компетенції, Іщук М. М. (2017)
Ясногурська Л. М. - Семантичне профілювання концептосфери ‘зрада‘: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Załęczny J. - Biskup Władysław Bandurski – literat i poeta, budziciel ducha narodowego (2017)
Зайончковський Ю. - Комплекс джучидських дангів з новгородською полтиною з Сумської області, Осіпов О. (2017)
Долженко Ю. - Два черепи ХVІ – ХVІІ ст. з Пересопниці, Прищепа Б. (2017)
Зваричук Е. - Соціальна структура населення Західного Поділля У 30-ті рр. XV – першій половині XVII ст., Зваричук Д., Маланчук С. (2017)
Ярцун Ю. - Сімейне життя шляхти Київської губернії у ХІХ ст. (2017)
Бармак М. - Джерела формування прибутків муніципальних бюджетів міст Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Шкільнюк Н. (2017)
Москалюк М. - Будівельна промисловість України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Левицький В. - Економічна політика Російської держави щодо легкої промисловості в українських губерніях в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Кліш А. - Критика соціалістичних та радикальних ідей християнськими суспільниками Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Матулкін Б. - Зміна уявлень про фізичний розвиток людини серед українців Галичини в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (2017)
Григорук Н. - Парламентські вибори і діяльність української репрезентації у Відні в 1907 – 1911 рр. (2017)
Орлик С. - Тернопільське польове казначейство в системі казначейської служби російської окупаційної влади у містах Західної України в період Першої світової війни (2017)
Рубан В. - Регіональні особливості соціально-економічного розвитку Поділля на тлі реалізації "Соціалістичної реконструкції" УСРР у 1920 – 1930-х рр. (2017)
Олійник М. - Практика впровадження орендних відносин на Поділлі в роки НЕП (2017)
Мартинюк Я. - Доброчинна діяльність органів самоврядування на Волині (1921 – 1939 рр.) (2017)
Букрєєв Т. - Дитячий будинок як "історична необхідність" в період формування радянської тоталітарної системи (2017)
Старка В. - Соціально-економічне життя західноукраїнського селянства в умовах радянської тоталітарної системи у 1939 – 1941 рр. (2017)
Кравчук Л. - Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2017)
Бондаренко Д. - Одеська битва 1941 р.: стислий аналіз (2017)
Зуляк І. - Ставлення населення України до виборчої кампанії 1946 р. (2017)
Кузьменко В. - Відносини між селянстовм та колгоспним керівництвом у повсякденному житті в середині 40 – 60-роках ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської області) (2017)
Докашенко В. - Профспілки та організація санаторно-курортного лікування в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2017)
Штогрин І. - Сільське будівництво в Івано-Франківській області у 1944 – 1991 рр. (2017)
Малярчук О. - Хімічно-гірничий комплекс західного регіону Української РСР: історія становлення (2017)
Зуляк І. - Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про Радянську Україну (1920 – 1930-і рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с., Кліш А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Черняк В. А. - Інноваційні технології в хірургії судин, Гичка С. Г., Дибкалюк С. В., Музиченко П. Ф., Голінко В. М., Дубенко Д. Є., Удовиченко В. В., Карпенко К. К. (2018)
Охоцька О. І. - Рекомендації Американської асоціації серця та Американської колегії кардіологів із ведення пацієнтів із захворюванням периферичних артерій нижніх кінцівок 2016 року. Доповідь робочої групи щодо клінічних практичних настанов Частина IІ (2018)
Krivchenya D. Yu. - Pulmonary artery sling: diagnosis and surgical treatment, Rudenko E. O. (2018)
Кобза І. І. - Реконструктивні операції на артеріях стопи в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, Ярема Я. І., Жук Р. А., Федорів Д. Є. (2018)
Кополовець І. І. - Доцільність виконання каротидної ендартеректомії до 48 —72 годин після гострого порушення мозкового кровообігу у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії більше 50 %, Берек П., Русин В. В., Болдіжар П. О., Франковічова М. (2018)
Кобза І. І. - Актуальні методи діагностики пухлини каротидного вузла, Савченко А. А., Верхола М. Р., Терлецький І. Р. (2018)
Данілевич Т. Д. - Циркадна регуляція та порушення серцевого ритму в пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими рецидивами фібриляції передсердь (2018)
Попович Я. М. - Профілактика тромбоемболії легеневої артерії на тлі трансфасціального тромбозу (2018)
Бабляк О. Д. - Малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньолатеральної торакотомії, Дем’яненко В. М., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив дотримання рекомендацій з лікування в першу добу інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка із залученням правого шлуночка на клінічний перебіг захворювання, Лозова Т. А. (2018)
Венгер І. К. - Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень, Костів С. Я., Господарський А. Я., Колотило О. Б., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2018)
Тополов П. О. - Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові, Дьордяй І. С., Собанська Л. О., Куриленко Я. В., Белемець Н. І., Лазаренко О. М., Лазаренко Г. О., Алексєєва Т. А., Гур’янов В. Г. (2018)
Лебідь І. Г. - Комплексна оцінка ступеня тяжкості вади і клінічного функціонального статусу в дорослих із природженими аномаліями серця (2018)
Дужий І. Д. - Оцінка якості життя хворих із трофічними виразками венозного генезу, Попадинець В. М., Кравець О. В., Ніколаєнко А. С. (2018)
Зайцева О. Е. - Инфарктная маска аортоартериита, Карпович Л. Г., Нишкумай О. И. (2018)
Журавлёва Л. В. - Протективное влияние альфа­липоевой кислоты на сердечно­сосудистые заболевания, обусловленные оксидативным стрессом, Лопина Н. А. (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Димидюк Д. - Озброєння вірменського воїна наприкінці ІХ – всередині ХІ ст. (2017)
Мацьков О. - Чисельність армії Ю. Хмельницького у Чуднівській кампанії 1660 року: спроба з’ясування (2017)
Бойченко Г. - Робітнича революція у Фінляндії 1918 р. (2017)
Дацків І. - Німецький чинник у зовнішньоекономічній політиці УНР 1918 р. (2017)
Захожай З. - Між польським "молотом" і радянським "ковадлом" (Східна Галичина в 20 – 30 рр. ХХ ст.) (2017)
Уллах П. - Військова підтримка США Пакистану впродовж 1965 – 1971 рр. (2017)
Jahangirova Т. - Features of refugees problem in Azerbaijan (2017)
Секо Я. - Центральноєвропейський дискурс у контексті дисидентського руху 1980-х рр. (2017)
Павлович Ю. - Внутрішня політика Республіки Білорусь у візії українських істориків та політологів (1991 – 2004 рр.) (2017)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Ісламською Республікою Пакистан у політичному вимірі (1991 – 2013 рр.) (2017)
Гапеєва О. - Історико-ментальні складові конфліктності в інформаційній сфері між Росією та країнами Балтії (2017)
Слюсаренко А. - Становлення, організація та функції підрозділів інформаційно-психологічних операцій сил спецоперацій сухопутних військ США (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Ангелова А. - Старість у первісно-релігійному світогляді (2017)
Заплетнюк О. - Релігійна реформа фараона Аменхотепа IV як наслідок зміцнення позицій фіванського жрецтва культу Амона (2017)
Бистрицька Е. - Екуменічний рух 1940-х рр. і Російська Православна Церква: політичний аспект проблеми (2017)
Терещенко В. - Механізм реалізації політики державного атеїзму в середині 1940 – 1950-х рр. (2017)
Стоцький Я. - Наука і релігія крізь призму діяльності лауреатів нобелівської премії (за винятком нобеліянтів премії миру) (2017)
Котляров П. - Посилення religionis studium за шкільним статутом Херцберга і навчальним планом для Адріана Хелміцкого (2017)
Пасічник Н. - Викладання науки про фінанси у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2017)
Лучаківська І. - Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Слободян С. - Дискусія щодо шкільної історичної освіти в СРСР наприкінці 20-х рр. XX ст. (2017)
Кришталь С. - Підготовка слухачів робітфаків до вступу у виші (2017)
Берека В. - Новітні підходи в методології та методиці викладання історії в Україні (2017)
Біловус Л. - Матеріали періодичних видань української діаспори США як джерело інформації про кредитну кооперативу "Самопоміч" (2017)
Саранча Г. - Розселення та первинна адаптація українських трудових емігрантів у США (2017)
Грузін В. - Зародження українського націоналістичного руху у Чехословаччині (1920 – 1930-ті рр.), Криськов А. (2017)
Подобєд О. - Чутка як інструмент формування колективної пам’яті в середовищі переміщених українців повоєнної Західної Німеччини (2017)
Гнідик І. - Тенденції збереження та трансформації національно-культурної спадщини української еміграції через призму становлення ГКЦ у США (2017)
Нагірний М. - Переселенці під час локальних конфліктів: досвід хорватських українців наприкінці ХХ ст. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Великі князі Чернігівські: перші десятиліття монгольського панування (2017)
Бондар О. - Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості (2017)
Філіпова Г. - Київ та полонені шведи часів Північної війни: маловідомі факти (2017)
Сердюк І. - Не бивши кума, не пити пива: "кумівство", стратегії і практики вибору хрещених батьків у суспільстві Гетьманщини (2017)
Казімірова С. - Ремесла та промисли Менської сотні у другій половині XVII-XVIII ст, Тужик М. (2017)
Саєнко Н. - Соціальна топографія Батурина другої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Рум’янцевського опису (2017)
Козоріз В. - Іноземні поселенці на землях села Великий Хутір (2017)
Науменко А. - Єврейська землеробська громада у селі Бреч Сосницького повіту Чернігівської губернії (2017)
Подлевський С. - Графіті Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Корнієнко В. - Документи з історії дослідження Адріаном Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного заповідника "Софія Київська", Чигирик І., Четвєрікова І. (2017)
Миколайко Т. - Іван Мазепа – ктитор Троїцького собору в Чернігові (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 8), Тарасенко І. (2017)
Дятлов В. - Середньовіччя і реформація. Проблема континуїтету в історіографічному дискурсі (2017)
Маслійчук В. - Освітні ініціативи в Малоросійській губернії 1797 – 1802 рр (2017)
Котельницький Н. - Микола Андрійович Шліппенбах – нащадок І. І. Петрункевича (2017)
Половець М. - Павло Павлович Білецький-Носенко (1774 – 1856) (2017)
Хаценко О. - Внесок П. Я.Дорошенка у розвиток національної культури (2017)
Бойко Л. - Настоятелі Георгіївської церкви (2017)
Шекун В. - Неопублікований родовід С. Д. Носенка (2017)
Кузьменко В. - Добротворець. На пошану 80-річчя Михася Ткача (2017)
Студьонова Л. - Завжди в пошуку (2017)
Павленко С. - Зображення І. Мазепи та його близьких у композиції "Успіння" (книга "Новий Завіт" 1753 р.) (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського