Зінкевич Т. - Громадянська релігія у світлі порівняльного аналізу (2017)
Мурашкін М. - Бог в релігійному житті людини (2017)
Докаш В. - Релігія як комунікативний елемент в стратифікаційній системі суспільства (2017)
Горбань Р. - Свобода як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Горкуша О. - Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: спонуки, умови, мета, суб’єкти, рівні порозуміння (2017)
Бергер П. - 500 років протестантизму (2017)
Понятовський Ф. - Реставрація та радикальна Реформація (2017)
Шевченко В. - Протестантизм: до причин постання та поширення на ранньому етапі його розвитку (2017)
Яроцький П. - Різноаспектний характер Європейської Реформації та особливості її сприйняття в Україні (2017)
Павленко П. - Євразійська ідеологія в протестантизмі України (2017)
Мєрєнков Г. - Реформація в Чернівцях. Асоціативний потенціал протестантського урбаноніма в культурно-релігійному контексті міста (2017)
Підлужна О. - П’ятидесятницька хамартіологія та вчення про спасіння людини в теології християн віри євангельської (2017)
Борноволоков О. - Установчий з’їзд Церков християн віри євангельської 1929 року: історико–релігієзнавчий аналіз (2017)
Черенков М. - Йосип Сліпий у його споминах (2017)
Завалій О. - Ген аграрно-хліборобської цивілізації території сучасної України як маркер релігійних вірувань (2017)
Волік Н. - Никита Будка – перший єпископ Рутенської Греко-Католицької Церкви в Канаді: процес обрання (2017)
Несправа М. - Теоретичне підґрунтя радикального салафізму (2017)
Колодный А. - Письмо грузинским православным "Украина имеет право на свою Украинскую Поместную Православную Церковь" (2017)
Автори статей І матеріалів УР 83 (2017)
Колодний А. - Актуальні проблеми і перспективи релігієзнавчої науки України. Думки до 25-річчя українського академічного релігієзнавства (2016)
Десятитомник "Історія релігії в Україні". Інформація (2016)
Колодний А. - Релігійний Феномен у змінах його складових: релігієзнавче бачення (2016)
Филипович Л. - Чи потрібна релігієзнавча експертиза (2016)
Аристова А. - Украина: за границами религиозной свободы (2016)
Горкуша О. - Світоглядна функція релігії та церковна ідентичність: виклики в сучасних координатах української дійстності (2016)
Филипович Л. - Релігійні ідентичності в Україні: постановка проблеми (2016)
Горохолінська І. - Ціннісні виклики сучасності: роздуми про морально належне та релігійну віру (2016)
Титаренко В. - Опыт и перспективы религиозных организаций в Украине: призма независимости (2016)
Волік Н. - П’ять декретів, які вплинули на процес становлення Греко-Католицької Церкви в Канаді (1890-1902 рр.) (2016)
Филипович Г. - Українська протестантська діаспора в пошуках своєї ідентичності (2016)
Дмитро Блажейовський про історію українців (2016)
Санніков С. - Історія та практика біблійного коментування у слов'янському контексті (1) (2016)
Ангелова А. - Релігійна геронтологія: напрямки та перспективи в реаліях старіючого суспільства (2016)
Шелер. М. - Релігія і філософія (2016)
Горбань Р. - Персоналістична еклезіологія Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Ємельяненко Г. - Специфіка філософського підгрунтя екзистенціалізованої теології Дж. Ваттімо (2016)
Шепетяк О. - Монотеїстичні тенденції в Єгипетській релігії додинастійного і раннього династійного періодів (2016)
Завалій О. - Природні культи території Дніпрово-Дунайського басейну в світлі сучасних досліджень (2016)
Автори статей часопису УР № 80 (2016)
Гнатовский А. В. - Преобразование поверхностных волн связанных диэлектрических волноводов в объемные при помощи дифракционных решеток, Провалов С. А. (2017)
Горобец А. Н. - Обработка монохромного изображения поверхности Земли для обнаружения строений (2017)
Овсяников В. В. - Антенны с управляемыми диаграммами направленности (2017)
Апостолов C. C. - Нормальная и аномальная дисперсия слабонелинейных локализованных мод в пластине слоистого сверхпроводника, Кадыгроб Д. В., Майзелис З. A., Николаенко А. A., Шматько А. А., Ямпольский В. А. (2017)
Купченко Л. Ф. - Динамическая спектральная фильтрация сигналов в оптико-электронных системах обнаружения объектов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2017)
Чернишов Б. В. - Метод вимірювання концентрації нерівноважних носіїв заряду в напівпровіднику та їх часу життя за допомогою фотонного кристалу з дефектною модою, Головащенко Р. В., Деркач В. М., Тарапов С. І. (2017)
Лысенко А. В. - Влияние продольного магнитного поля на усиление волн в плазменно-пучковом супергетеродинном лазере на свободных электронах доплертронного типа, Алексеенко Г. А., Павлов А. В. (2017)
Ерёмка В. Д. - Терагерцевый клинооротрон с азимутальной гребенкой, Кураев А. А., Матвеенко В. В., Синицын А. К. (2017)
Nedukh S. V. - Identification of liquids in different containers using a microwave planar metamaterial, Polevoy S. Y., Tarapov S. I., Vakula A. S. (2017)
Вакула А. С. - Ферромагнитный резонанс в комплексе Fe3O4 наночастиц с органическими соединениями, Белоус А. Г., Калмыкова Т. В., Петрушенко С. И., Сухов В. Н., Тарапов С. И. (2017)
Брюзгинова Н. В. - Изменение электрокинетических показателей ядер клеток буккального эпителия под действием электромагнитных полей миллиметрового диапазона, Сиренко С. П., Фисун А. И., Белоус О. И. (2017)
Белоус Р. И. - Особенности перестройки волноводно-коаксиального резонатора на ТЕМ-колебаниях резонансным короткозамыкающим поршнем, Скуратовский И. Г., Хазов О. И., Шахова А. С. (2017)
Сергей Александрович Масалов (2017)
Александр Александрович Кураев (2017)
Авторський покажчик (2017)
Кошарская Л. В. - О проекте системы управления безопасностью судоходства в Украине, Махуренко Г. С., Постан М. Я., Крук Ю. Ю. (2017)
Щербина В. В. - Аналіз вантажообігу як основного фактору впливу на прибуток підприємств портової галузі, Бєю К. Ю. (2017)
Сочинський М. С. - Особливості оцінки майна у морських торговельних портах України, Швець І. С. (2017)
Гаврилова А. И. - Анализ влияния внешних условий на финансирование инвестиционных проектов, Махуренко Г. С., Чебанова Т. Е. (2017)
Постан М. Я. - Аналіз перспектив участі України у відродженні великого шовкового шляху, Федоркова М. А. (2017)
Яровая Н. В. - Конкурентоспособность предприятий туристической отрасли, Воркунова О. В., Степанова Н. С. (2017)
Гребенник Н. Г. - Сутність та особливості інвестування людських капітал крюїнгової компанії, Бабайцева О. К. (2017)
Наврозова Ю. О. - Сутність якості крюїнгової послуги, Свершок Л. О. (2017)
Матвієнко М. В. - Управління якістю послуг транспортно-логістичних компаній, Щербина В. В., Бондаренко В. І. (2017)
Вимоги до оформлення науковіх статей (2017)
Борейко Ю. - Структури повсякденності в конструюванні релігійної ідентичності (2015)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Індивідуальна релігійність віруючого у її предметному полі та об'єктивних виявах (2015)
Борисова О. - Від теологічної парадигми історичного процесу в космографії до створення основ соціальної антропології у філософії арабського середньовіччя: геніальний прорив і цивілізаційна зупинка (2015)
Шепетяк О. - Філософсько-світоглядні впливи на релігійні погляди Нового часу (2015)
Присухін С. - Проблеми християнської екологічної етики: аспекти їх дослідження в працях Івана Павла ІІ (2015)
Гудима І. - Пошуки основоположних принципів сучасної теології чуда католицьким кардиналом Вальтером Каспером (2015)
Шевченко С. - Специфіка інтерпретації Л. Шестовим екзистенціально-теологічних поглядів С.К'єркегора (2015)
Гаврилюк Т. - Протестантська антропологія: між секулярністю і постсекулярністю (2015)
Tulowiecki D. - Dialogue and the "culture of encounter" as the part to the peace in the modern world (in the light of Pope Francis course) (2015)
Яроцький П. - Ватикан і Європейський Союз: порозуміння на засаді утвердження людської гідності як трансцендентної цінності (2015)
Гусак П. - Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сіма, Хама і Яфета: Бут. 9:18-27) (2015)
Шевченко Т. - Сутність релігійної ідентичності, її складові і конструювання (2015)
Гераськів С. - Релігійно-філософська складова сучасних українських бойових мистецтв (на прикладі Бойового Спасу) (2015)
Пивоварова Н. - Релігія і релігійність в системі цінностей і життєвих пріоритетів українців (2015)
Мурашкін М. - Українське як арійське, слов'янське, руське (2015)
Ковальчук Н. - Феномен святості преподобного Феодосія Печерського в контексті житія святих (2015)
Ковальчук І. - Галицькі маляри кінця ХІХ – першої третини ХХ століття – творці новітньої сторінки українського сакрального мистецтва (2015)
Буравський О. - Становище Римо-католицької Церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст (2015)
Коваленко Ю. - Православно-богословське осмислення державно-церковних відносин в Україні в добу розвитку медіа та інформаційних технологій (2015)
Солдатов О. - Канонические структуры русской православной церкви заграницей в СССР в эпоху распада тоталитарной системы (1970–80-е гг.) (2015)
Колодний А. - Майдан як осереддя Української громадянської релігії (2015)
Широкорадюк С. - Боже, спаси Україну (2015)
Филипович Л. - "Майдан і Церква" – книга року, Горкуша О. (2015)
Панич О. - Вихід у світ книг "Майдан і Церква" і "Церква на Майдані" – значима подія в інтелектуальному світі (2015)
Филипович Л. - Книга Олексія Гордєєва "Церква на Майдані" – протестантський хронометраж Революції Гідності (2015)
Черенков М. - "Виникаюча теологія" для "виникаючої Церкви" (2015)
Видруки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 2013-п/п 2015 років (2015)
Наукові праці Відділення релігієзнавства ІФ НАН України (2015)
Список авторів часопису УР 74–75 (2015)
До відома авторів статей бюлетеня (2015)
Banas M. - Pressure control in the hydraulic pump inlet channel using an electronic control unit, Antoniak P. (2014)
Петраков Ю. В. - Программирование операций врезного круглого шлифования на станках с ЧПУ (2014)
Равська Н. С. - Відхилення профілю зуба арочного колеса від евольвентного при формоутворенні торцевими різцевими головками, Воробйов С. П. (2014)
Ямшинський М. М. - Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей і розрахунок параметричних діаграм, Федоров Г. Є., Платонов Є. О., Радченко К. С. (2014)
Антонюк В. С. - Формування функціональних наноструктур на діелектричних поверхнях термічним випаровуванням у вакуумі, Храпатий С. В., Білокінь С. О., Андрієнко В. О. (2014)
Бабенко А. Є. - Вплив статичного і динамічного дисбалансу на коливання валу центрифуги з врахуванням гіроскопічних ефектів, Лавренко Я. І., Куренков М. М. (2014)
Конюхов О. С. - Розрахункова методика приведення циліндрових секцій рідинних ракет-носіїв до гладкооболонкових аналогів (2014)
Узунов А. В. - Трансформация задачи испытаний в экспериментальный стенд для ее решения (2014)
Чемерис О. М. - Коливання еліптичної пластинки (2014)
Калюжний В. Л. - Розрахунково-експериментальний аналіз відкритої роздачі трубчастих заготовок, Олександренко Я. С., Куліков І. П. (2014)
Лисюк Д. С. - Про ударне збурення коливальних процесів у важких машинах, Талімонова О. Ю., Трубачев С. І. (2014)
Можаровская Т. Н. - Долговечность конструкционных материалов с учетом влияния третьего инварианта девиатора напряжения в условиях длительного статического нагружения, Можаровский В. Н. (2014)
Семінський О. О. - Дослідження кінетики фільтрування волокнистих суспензій з волокон первинної і вторинної переробки, Жаркой Р. В., Семінська Н. В. (2014)
Bednarczyk S. - CycloidaL planetary transmission (2014)
Каиров А. С. - Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред, Лимарь А. А., Анастасенко С. Н. (2014)
Дьомін Ю. В. - Комп’ютерне моделювання динаміки рейкових транспортних засобів, Заховайко О. П., Черняк Г. Ю., Шевчук П. А. (2014)
Луговський О. Ф. - Особливості процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі в камеру з надлишковим тиском, Ляшок А. В., Гришко І. А. (2014)
Калюжный А. В. - Анализ процесса формообразования отверстия коническим пуансоном в толстолистовых заготовках (2014)
Ткач П. М. - Виробна поверхня та верстатне зачеплення циліндричних прямозубих синусоїдальних передач (2014)
Бородій Ю. П. - Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту (2014)
Сиротюк А. М. - Оцінювання міцності та ризику руйнування трубопроводу за дії воденьвмісних середовищ, Дмитрах І. М. (2014)
Шидловський М. С. - Вплив ушкоджень малогомілкової кістки на деформації нижньої кінцівки при зовнішніх навантаженнях, Літун Ю. М., Шпак Д. Ю. (2014)
Верба І. І. - Розширення технологічних можливостей верстатів при обробці складнопрофільних деталей (2014)
Даниленко О. В. - Аналіз впливу методик розрахунків на одержуваний результат (2014)
Молтасов А. В. - Исследование чистого изгиба полосы при больших деформациях на основании энергетического критерия пластичности, Мотрунич С. И. (2014)
Скібінський О. І. - Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2014)
Коробко И. В. - Аналитическое описание уравновешивающей силы турбинного преобразователя расхода, Писарец А. В. (2014)
Ismailova N. P. - The automatic projecting of kvazivinyl surfaces with the use of kinematic parametric screw (2015)
Абрамов Д. В. - Предельные динамические показатели переднеприводных легковых автомобилей с учетом подъемной аэродинамической силы (2015)
Архіпов О. В. - Підготовка та апробація вдосконалених навчальних завдань з комп’ютерної графіки при роботі в пакеті Autodesk Inventor, Жиров Е. В. (2015)
Біліченко В. В. - Проект розвитку виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств в сучасних умовах господарювання, Романюк С. О. (2015)
Гречихін Л. І. - Ефективність роботи газотурбінних двигунів, Куць Н. Г. (2015)
Громко Л. С. - Математична модель "м’якої оптимізації” процесу вибору легкового автомобіля відповідно прийнятих критеріїв, Пустюльга С. І., Самчук В. П. (2015)
Гунько Ю. Л. - Підвищення ефективності роботи похилих дифузійних апаратів цукрового виробництва, Федорусь Ю. В., Парфенюк А. В. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Ефективність використання добавок водневмісного газу до повітряного заряду бензинових двигунів, Корпач А. О., Карев С. В., Філоненко О. Д., Шуба Є. В. (2015)
Дембіцький В. М. - Регулювання параметрів генератора під час рекуперативного гальмування (2015)
Єфімчук Г. В. - Вплив оброки шкурок кроля електроактивованою водою на пористу структуру дерми (2015)
Забродець І. П. - Дослідження пуску вібраційних машин з інерційним збудником з урахуванням пружної муфти, Силивонюк А. В., Ярошевич М. П. (2015)
Ковалев М. М. - Инновационные пути повышения эффективности работы делителей уборочных машин (2015)
Кожушко А. П. - Результати моделювання роботи колісного трактора з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями, що працюють по схемі "диференціал на вході" (2015)
Кужель В. П. - Теоретичні основи оптимізації функціонування автомобільних систем адаптивного освітлення, Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кукурудзяк Ю. Ю. (2015)
Павлова І. О. - Підвищення ефективності авторемонтного виробництва на основі застосування модульного принципу, Булік Ю. В. (2015)
Павлюк В. І. - Поперечні переміщення елементів задньої підвіски легкового автомобіля малого класу під час бокового крену (2015)
Переходько Ю. А. - Дослідження вакуумно-відсмоктуючого пристрою сушильно-ширильної лінії, Герасимчук О. П., Остапчук О. В., Ткачук О. Л. (2015)
Поляков В. М. - Аналіз розвитку конструкцій підвісок автомобіля, Мурований І. С., Разбойніков О. О. (2015)
Сай В. А. - Дослідження складу насіннєвого вороху льону олійного, Шпота Я. І. (2015)
Сахно В. П. - До визначення стійкості руху автопоїзда у гальмівному режимі із використанням комп’ютерної моделі, Прогній П. Б. (2015)
Сахно В. П. - Вплив навантаження на тягово-зчіпний пристрій на стійкість руху автопоїзда категорії М1 у перехідних режимах руху, Кузнєцов Р. М., Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Сахно В. П. - Вплив параметрів керуючого колісного модуля на показники стійкості руху автопоїзда категорії М1, Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Тараймович І. В. - Можливості розширення асортименту продуктів харчування за рахунок місцевої олійної сировини (2015)
Тараймович І. В. - Обґрунтування технології отримання однотипного короткого льняного волокна, Можар Р. В. (2015)
Брич В. - Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії, Федірко М., Франчук Л., Микитюк В. (2017)
Жуковська А. - Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні (2017)
Мельник В. - Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення, Погріщук О. (2017)
Кузнєцова А. - Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні, Левченко О. (2017)
Лошенюк О. - Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні (2017)
Омецінська І. - Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах, Починок Н. (2017)
Безверхий К. - Генезис інтегрованої звітності у світі (2017)
Крупка Я. - Про якісні характеристики фінансової звітності, Музика М. (2017)
Муравський В. - Автоматизація інвентаризації в комп’ютерно-комунікаційній формі обліку (2017)
Назарова І. - Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку (2017)
Задорожний З. М. - Особливості діяльності підприємств нафтогазової промисловості та їх вплив на облік необоротних матеріальних активів, Кафка С. (2017)
Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір (2017)
Критика і бібліографія (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Герасимчук О. П. - Метод математичного планування експерименту для дослідження трибологічних властивостей сталі 45, Мисковець С. В., Шимчук С. П. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу до повітряного заряду на показники двигуна з іскровим запалюванням, Говорун А. Г., Корпач А. О., Філоненко О. Д. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнення методики розрахунку робочого процесу бензинового двигуна за роботи в режимі малих навантажень з добавкою водневмісного газу, Шуба Є. В. (2015)
Дацюк Л. М. - Параметри брання стебел льону бральним апаратом з довгим та коротким пасом, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2015)
Дударєв І. М. - Визначення енергетичних параметрів спірального сепаратора (2015)
Захарчук В. І. - Адаптування біодизельного палива до використання в автотракторній техніці, Ткачук В. В., Захарчук О. В., Цикун Ю. О. (2015)
Клец Д. М. - Моделирование процесса заноса колесных машин в тормозном режиме движения (2015)
Кравченко O. П. - Фактори що впливають на формування номенклатури та кількість запасних частин на підприємствах автомобільного транспорту (2015)
Кузнєцов Р. М. - Результати експериментальних досліджень автопоїзда категорії М1, Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Маяк М. М. - Оптимізація вибору рухомого складу для пасажирських автомобільних перевезень по магістральних вулицях м. Житомира, Мельничук С. В., Рафальський О. І. (2015)
Мельничук С. В. - Дослідження стійкості автомобіля з підвіскою на основі чотириланкового важільного механізму в середовищі SolidWorks, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2015)
Новицкий А. В. - Оценка эффективности магниторельсовых систем шахтных локомотивов при использовании различных типов магнитных блоков, Литвин В. В. (2015)
Новікова О. О. - Обґрунтування вибору ефективного вантажного автомобіля для перевезень в міжнародному сполученні, Дерюгін О. В. (2015)
Павлюк В. І. - Використання клотоїд для апроксимації траєкторій руху автомобіля під час маневрування (2015)
Подригало М. А. - Оценка неопределенности измерения линейных ускорений, Артёмов Н. П., Клец Д. М. (2015)
Ройко О. Ю. - Алгоритм побудови BSP-дерева для невпорядкованої множини трикутників, Бурчак І. Н., Головачук І. П. (2015)
Самостян В. Р. - Сучасні програми геометричного моделювання об'єктів і керування їхньою формою при параметричному представленні (2015)
Сахно В. П. - До створення гібридних автопоїздів з покращеними енергетичними характеристиками, прохідністю, маневреністю і стійкістю руху, Поляков В. М., Тімков О. М., Шарай С. М., Лисенко О. С. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки вібраційної машини з бігармонічними збудниками в пакеті Simulink, середовища MatLab (2015)
Таран И. А. - Разработка универсальной модели определения себестоимости перевозочного процесса пассажиров в городских условиях, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Таран И. А. - Оптимизация параметров одноосных планетарных редукторов методами целочисленного программирования, Трубицин М. Н., Клименко И. Ю. (2015)
Фещук Ю. П. - Розкриття берегів тріщин ізотропної циліндричної оболонки, ослабленої чотирма рівновіддаленими тріщинами (2015)
Шраменко Н. Ю. - Автоматизація та інформаційні технології як основа ефективного функціонування вантажних термінальних комплексів (2015)
Gerasymenko G. V. - Gender-Responsive Adolescent Health аnd Well-being іn Ukraine (2017)
Слюсар Л. І. - Специфіка батьківства у сім’ях різних типів: проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації (2017)
Майданік І. П. - Оцінка потенціалу закордонних поїздок громадян України (на основі статистики діючих закордонних паспортів) (2017)
Заяць Т. А. - Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики (2017)
Yuryk Y. I. - The Possibilities оf Estimating Risk Events During Strategic Management оf Human Resources, Kuzmenko G. G. (2017)
Звонар В. П. - Smart-громада як соціально-економічний феномен (2017)
Карлін М. І. - Форми фінансового стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, територіальних громад і громадян (2017)
Горемикіна Ю. В. - Особливості організації моніторингу соціальних послуг на місцевому рівні, Терещенко Г. І. (2017)
Полякова С. В. - Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики (2017)
Заяць В. С. - Заощадження домогосподарств України: аспекти інституційного захисту (2017)
Швець П. А. - Регіональна диференціація споживання послуг соціальної інфраструктури в Україні (2017)
Краєвська Г. О. - Мотивація проживання в сільських поселеннях України (2017)
Грішнова О. А. - Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи), Рісний О. П. (2017)
Реут А. Г. - Еволюція житлових умов під впливом соціальних змін (2017)
Zagorodniev I. A. - Analysis оf Social Infrastructure Expenditure аnd its Effect оn Social Function оf the State (2017)
Книжковий огляд (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (eng.) (2017)
Апарцин А. С. - О поиске оптимальной стратегии развития электроэнергетической системы, Маркова Е. В., Сидлер И. В., Труфанов В. В. (2017)
Бейко І. В. - Методи оптимізації узагальнених динамічних моделей В. М. Глушкова, Щирба О. В. (2017)
Белецкий А. Я. - Уолша-подобные системы секвентных функций (2017)
Вакал Л. П. - Розв’язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції, Вакал Є. С. (2017)
Верлань А. Ф. - Підхід до вибору опорних перерізів в інтерполяційному методі редукції моделей об’єктів із розподіленими параметрами, Махович О. І. (2017)
Verlan A. - On the Choice of Numerical Methods for Solving Dynamic Equations for Control Systems with Embedded Calculating Tools, Fedorchuk V. (2017)
Ганзя Р. С. - Модифікований метод обчислення порядку еліптичних кривих (2017)
Гибкіна Н. В. - Економетричний аналіз показників інфляції в Україні за даними 2000–2015 років, Сидоров М. В., Стороженко О. В. (2017)
Горбачук В. М. - Моделі поведінки фірм ринку природного газу, Морозов О. О., Неботов П. Г. (2017)
Іванюк В. А. - Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями, Дячук О. А., Понеділок В. В. (2017)
Карпець Е. П. - Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей, Кузьменко В. М. (2017)
Касянчук М. М. - Метод розширення набору модулів модифікованої досконалої форми системи залишкових класів, Якименко І. З., Івасьєв С. В., Маслияк Б. О. (2017)
Качко О. Г. - Оптимізація NTRU подібного алгоритму для несиметричного шифрування з "незручними параметрами", Макутоніна Л. В., Акользіна О. С. (2017)
Корнієнко Б. Я. - Аналіз математичних моделей процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2017)
Котух Є. В. - Асимптотичні оцінки універсального хешування за алгебричними кривими (2017)
Круліковський Б. Б. - Оптимізація структурних рішень комбінаційних суматорів згідно критеріїв мінімальної часової, апаратної та структурної складності, Возна Н. Я., Грига В. М., Давлетова А. Я. (2017)
Кудин А. М. - Блокчейн и криптовалюты на основании "доказательства точности" (2017)
Кузнецов О. О. - Кодові криптосистеми для постквантового застосування, Пушкарьов А. І., Горбенко Ю. І. (2017)
Лисицький К. Є. - Оптимізація перспективних алгоритмів симетричного блочного перетворення по критеріям швидкодії і стійкості (2017)
Маслова Н. О. - Застосування задачі розподілу ресурсів в системах захисту інформації (2017)
Мельникова О. А. - Підстановки для підвищення ефективності програмної реалізації алгоритмів, які використовують знаково-цифрові представлення, Маслєннікова А. О. (2017)
Мосенцова Л. В. - Численно-аналитический алгоритм интерпретации в задаче восстановления сигнала (2017)
Николайчук Л. М. - Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта права, Вирховська А. Т. (2017)
Николайчук Я. М. - Методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера – Крестенсона, Волинський О. І., Гуменний П. В., Пастух Т. І. (2017)
Олексійчук А. М. - Системи лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами над скінченними кільцями, Ігнатенко С. М., Поремський М. В. (2017)
Олійник Г. В. - Модифікований ACO алгоритм побудови календарного плану виконання договорів, Грибков C. В. (2017)
Перекопський О. О. - Порівняльний аналіз доказу виконаної роботи та візантійської відмовостійкості (2017)
Першина Ю. І. - Метод відновлення 3D об’єкта з використанням поліноміальної інтерфлетації, Шилін О. В. (2017)
Пітух І. Р. - Система автоматизованого проектування інтерактивної взаємодії оператора комп’ютеризованого керування багатопараметричним об’єктом на основі образно-кластерної моделі, Процюк Г. Я., Процюк В. Р., Албанський І. Б. (2017)
Полуяненко Н. А. - Расчет числа образующих полиномов для регистров сдвига с нелинейной обратной связью с нелинейностью произвольного порядка (2017)
Пономар В. А. - Стан, методика та проміжні підсумки розробки проектів постквантових криптографічних примітивів (2017)
Потій О. В. - Аналіз вимог та моделей безпеки для постквантової криптографії, Ісірова К. В. (2017)
Ревенчук І. А. - Математична модель агрегації даних в соціальних медіа (2017)
Родінко М. Ю. - Малоресурсний симетричний блоковий шифр "Кипарис" — сутність та основні властивості (2017)
Сабадаш І. О. - Алгоритм опрацювання даних та компоненти спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань, Люра О. П. (2017)
Сегін А. І. - Визначення оцінки сумарного кореляційного взаємовпливу періодичних процесів з багатократним повторенням та представленням в полярній системі координат (2017)
Солодуша С. В. - К идентификации ядер Вольтерры в нестационарных интегральных моделях динамических систем (2017)
Sterten Jo - Regularized Methods of Noisy Signals Differentiation in Real Time, Furtat Yu.O. (2017)
Стеценко П. І. - Масштабні атаки на децентралізовані системи, що побудовані на однорангових пірингових мережах (2017)
Теліженко О. Б. - Структура групи точок кривої Едвардса, що не містить точок восьмого порядку (2017)
Трембач Р. Б. - Структура та системні характеристики спецпроцесорів визначення Хеммінгової віддалі реалізованих в різних теоретико-числових базисах, Трембач Б. Р., Сидор А. І., Возна Г. В. (2017)
Халімов Г. З. - Аналіз складності реалізацій криптосистем на групах (2017)
Шевчук Б. М. - Завадостійка передача захищених пакетів даних в інформаційно-ефективних радіомережах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Колодний А. - Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України (2016)
Борейко Ю. - Релігія в структурах та формах вияву повсякденності (2016)
Зінкевич Т. - Начала і сутність громадянської релігії (2016)
Присухін С. - Діалог релігії та науки: аспект дослідження в працях Івана Павла ІІ (2016)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Категорія любові як аксіологічний маркер індивідуальної релігійності православного віруючого (2016)
Релігієзнавець Ігор Козловський в лабетах промосковських сепаратистів (2016)
Колодний А. - Іван Франко про природу і функціональність релігії (2016)
Арістова А. - Міграційна карта в Європі: виклики для міжрелігійних відносин (2016)
Шкіль С. - Рецепція зустрічі патріарха Кирила та папи Франциска в інформаційному просторі РПЦ (2016)
Дерновий В. - Ситуація із відзначення в РФ тисячоліття так званої присутності "Русской Церкви" на Афоні, Яроцький П. (2016)
Панич О. - Інституалізація євангельського протестантизму в Україні (2016)
Мокієнко М. - Основні тенденції трансформації п’ятидесятницьких центрів у пострадянській Україні (2016)
Ємельяненко Г. - Екзистенціалістська складова протестантської теології П.Тілліха (2016)
Соловій Р. - Західний протестантизм в контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючих церков (2016)
Горкуша О. - Церква – активний учасник утвердження громадянського суспільства (Майдан 2013-2014 рр.), Филипович Л. (2016)
Колодний А. - Міжконфесійні відносини в реаліях сьогоднішньої України. Московсько-православні України – союзники агресора (2016)
Татарчук М. - Міжконфесійні відносини в реаліях сьогоденної України. Релігійні меншини на конфліктних територіяхкраїни (2016)
Центр Разумкова. Релігія і Церква в українському суспільстві (2016)
Шепетяк О. - Священне писання юдаїзму (2016)
Колодний А. - Вічне життя в релігієзнавчій пам’яті (2016)
Дацько І. - Вшануймо отця Івана Музичку! (2016)
Видруки Відділення релігієзнавства 2014-2015 років (2016)
Автори Бюлетеня № 77 (2016)
Бондаренко В. Д. - Кафедра культурології НПУ імені М. П. Драгоманова в історичному контексті України: постаті, події, факти (2015)
Басаурі Зюзіна А. М. - Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сюнізму в контексті розитку наукового атеїзму в УРСР (2015)
Богачевська І. В. - Методологічні аспекти лінгвістичного релігієзнавства (2015)
Владиченко Л. Д. - Нормотворчі ініціативи вищих органів державної влади України в контексті вдосконалення законодавства про свободу совісті та діяльність релігійних організацій (2015)
Гололобова К. О. - Давні арії та мораль в зороастризмі (2015)
Дудченко А. В. - Проблема співвідношення релігії і культури у сучасній православній теології на прикладі крнцепції Олександра Шмемана (2015)
Кожушко Т. В. - Соціальні ідеї миторполита Андрея Шептицького: спроба філософського аналізу (2015)
Левицька О. М. - Значення наукової спадщини М. І. Костомарова для розвитку української релігієзначої думки (2015)
Марчишак А. Р. - Суперечливість ролі Українських православних церков у суспільно-політичних трансформаціях 2013-2014 рр. (2015)
Ношин Я. І. - Контекст іудаїзму в філосовських поглядах Еманюеля Левінаса (2015)
Остащук І. Б. - Сучасне християнське мучеництво в парадигмі святості (2015)
Пальчик А. О. - Трансформація осмислення феномену чулда в католицькій апологетиці ХХ - поч. ХХІ ст. (2015)
Черенков М. Н. - "Революция достоинства" как предмет политической теологии (2015)
Шевченко С. Л. - Переоцінка Сьорена К'єркегора в екзистенціальній теології Говарда Слейта (2015)
Барна Н. В. - Комунікативна сфера дизайну в екологічному вимірі (2015)
Жолудєва Л. С. - Становлення культури важкої музики в Японії крізь призму акультураційних процесів (2015)
Здоровенко В. В. - Можливості сучасного мистецтва у з'ясуванні провідних мейнстримів "розколотго суспільства" (2015)
Пруденко Я. Д. - Ігрова сутність сучасного мистецтва. Апологія інтерактивності (2015)
Русаков С. С. - Інструменти цифрової культури: культорологічний погляд на іновації в освітній галузі, Пятковська Ю. В. (2015)
Усікова Л. С. - Естетичні транспозиції ісихазму в духовній православній музиці (2015)
Шевченко О. В. - Феномен інтертекстуальності письма як чинник формування естетичної свідомості суб'єкта (2015)
Яцик С. П. - Реїфікація суб'єктивності: феномен "власного Я" в межах технократичної цивілізації (2015)
Береза В. О. - Особистість: проблема об'єктивації духовних якостей у контексті соціалізації (2015)
Бондар С. С. - Діалектика творчості в соціально-філософських порглядах мислителів Києво-Могилянської академії в період барокової схоластики (2015)
Дідківський А. А. - Модернізація православної етики у творчості Петра Могили та Стефана Яворського (2015)
Карачевцева Л. М. - З'ясування поняття розщепленої суб'єктивності в контексті етичної філософії Еманюеля Левінаса (2015)
Кравченко П. А. - Філософії історії постнекласична методологія (2015)
Лимонченко В. В. - Мистическая религиозность как исток интуитивизма Н. Лосского (2015)
Немчинов И. Г. - Образ Александра Невского: от нарратива к мифу (2015)
Опанасюк Ю. І. - Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема самопізнання сучасного українця через призму філософії Сократа та Г. Сковороди, Кравченко К. Г. (2015)
Попова І. В. - Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Троїцька О. М. - Діалгічні універсалії в антрополого-освітній рефлексії "українського Сократа" (2015)
Колодний А. - Релігія в її сутності і структурі (2016)
Горкуша О. - Суспільні запити на трансформації віро повчального елементу релігійної свідомості (2016)
Бучма О. - Емоційно-почуттєва складова релігійного феномену (2016)
Шевченко В. - Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання (2016)
Павленко П. - Модернізація в політизації релігії як інструмент інституційного її розширення й інтеграції в секулярному світі (2016)
Татaрчук М. - Меншина як форма організації релігійного буття (2016)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу (2016)
Филипович Л. - Трансформації функціональності релігії в сучасну добу: причини та наслідки (2016)
Виговський Л. - Світоглядно-сенсотворча функція релігії як системно- формуючий елемент структури її функцій (2016)
Арістова А. - Сутність та специфіка комунікативно-транслюючої функції релігії (2016)
Саган О. - Релігійний чинник в українському націє- та державотворенні методологічні оціночні підходи (2016)
Дерновий В. - Релігійні інституції України в контексті національної безпеки (2016)
Недавня О. - Релігійно-церковний чинник в контексті патріотичного виховання (2016)
Базик Д. - Рецепція та інтерпретація освітньо-просвітницької функції релігії в сучасному релігієзнавстві (2016)
Яроцький П. - Нова "євангелізація церкви і світу" в секулярному контексті (2016)
Титаренко В. - Функціональне значення релігійної ситуації як складно організованої системи (2016)
Видруки Відділення релігієзнавства з теми книги (2016)
Автори підрозділів праці (2016)
Contents (2017)
Kniaziev S. I. - Development of smart industry as an efficient way to implement the policy of neoindustrialization in the world (2017)
Madykh A. A. - Analysis of the world experience of economic and mathematical modeling of smart enterprises, Okhten O. O., Dasiv A. F. (2017)
Kravchenko O. O. - Analysis of the financial risks of the Ukrainian railway transport (2017)
Cherevatskyi D. Yu. - Industrial integrated structures as Robinson Crusoe economies, Atabyekov O. I. (2017)
Vishnevsky V. P. - World monetary centres at the stage of global financial instability: risks, challenges and perspectives, Shelud'ko N. M. (2017)
Petyuh V. M. - The professional personnel development provision as a component of the decent work concept, Schetinina L. V., Zinchenko O. M. (2017)
Кушнір Р. М. - Термопружний стан шаруватих термочутливих тіл обертання за квадратичної залежності коефіцієнтів теплопровідності, Процюк Ю. Б. (2010)
Божидарнік В. В. - Визначення напруженого стану біля крайових тріщин у пластині з отвором складної форми, Максимович О. В. (2010)
Стадник М. М. - Пружна задача для простору з включенням довільної жорсткості в умовах зсуву (2010)
Журавчак Л. М. - Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент, Забродська Н. В. (2010)
Гачкевич О. Р. - Механічна поведінка охолоджуваних тіл з урахуванням випромінення теплової енергії, Терлецький Р. Ф., Сосновий Ю. Р., Брухаль М. Б. (2010)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі, Пастернак Я. М., Ротко С. В. (2010)
Марченко Г. П. - Вплив залишкових напружень на коефіцієнти інтенсивності напружень для поверхневої тріщини в головці рейки (2010)
Силованюк В. П. - Зміцнення бетону в результаті заповнення пор та порожнин, Маруха В. І., Юхим Р. Я., Онищак Н. В. (2010)
Mirzamohammadi S. - Study of wear resistance and nanostructure of tertiary Al2O3/Y2O3/CNT pulsed electrodeposited Ni-based nanocomposite, Aliov M. Kh., Sabur A. R., Hassanzadeh-Tabrizi A. (2010)
Похмурський В. І. - Трібокорозія нержавних сталей (Огляд), Довгуник В. М. (2010)
Маринін В. Г. - Кавітаційна тривкість модифікованих поверхневих шарів легованих сталей (2010)
Марущак П. О. - Вплив термоциклічного напрацювання на деградацію властивостей теплотривкої сталі, Гладьо В. Б., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. (2010)
Краля В. О. - Пошкодження фретинг-корозією стальних вузлів механізації крила літака, Моляр О. Г., Трофімов В. А., Хімко А. М. (2010)
Скальський В. Р. - Оцінка зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин, Лясота І. М. (2010)
Bajic N. - Effect of welding regime and filler content on structure of microalloyed Nb/Ti steel weldments, Sijacki-Zeravcic V., Rakin M., Kovacevic K. (2010)
Джафаров В. А. - Аминотиокарбамидсодержащие полиэлектролиты как ингибиторы кислотной коррозии стали, Агаев Н. М., Алиева С. С., Наджафова А. А. (2010)
Слободян З. В. - Вплив поліакрилової кислоти на захисні властивості інгібітора КОРСОЛ, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2010)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2010)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2010)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2010)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2010)
Aidazade K. R. - On Methods of Controlling Optimization Software Packages with the Application of Parallel Computing, Guliyev S. Z. (2017)
Аралова А. А. - Ідентифікація термічного опору при відомому зміщенні для термопружного деформування складеного циліндра (2017)
Барболіна Т. М. - Комбінаторна оптимізація на розміщеннях: огляд останніх результатів (2017)
Березовский О. А. - Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах (2017)
Беспалов О. Ю. - Узагальнення леми Гаусса про характери пар елементів простого скінченного поля (2017)
Білоус М. В. - Об’єктна модель скінченного елементу в розв’язувачі Nadra-3D (2017)
Гладкий А. В. - Про моделювання та формування акустичних полів на основі хвильового рівняння типу Шредінгера, Гладка Ю. А. (2017)
Горбенко І. Д. - Моделі та методи синтезу криптографічних сигналів та їх оптимізація за критерієм часової складності, Замула О. А. (2017)
Гупал А. М. - Симметрия в ДНК. Симметричный код, Гупал Н. А. (2017)
Денисов C. В. - Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств, Семёнов В. В. (2017)
Драгун В. В. - Метод знаходження розподілу повільності в шахтній сейсмічній томографії для випадку розривного пласта (2017)
Журбенко Н. Г. - Об одном семействе модификаций R-алгоритма (2017)
Ковальчук Л. В. - Оцінки практичної стійкості модифікацій нових стандартів блокового шифрування відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу, Кучинська Н. В. (2017)
Козин И. В. - Фрагментарная модель и эволюционный алгоритм 2D упаковки объектов, Батовский С. Е., Сардак В. И. (2017)
Коломис О. М. - Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності (2017)
Кудін Г. І. - Оптимізація лінійної класифікації сигналів засобами збурення псевдообернених матриць (2017)
Лаптин Ю. П. - Использование конической регуляризации в задачах квадратичной оптимизации (2017)
Литвин О. М. - Метод сплайн-інтерлінації функції 4-х змінних при знаходженні найбільшого (найменшого) її значення в |0,1|4, Ярмош О. В., Чорна Т. І. (2017)
Луц Л. В. - Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації, Задірака В .К. (2017)
Малачівський П. С. - Алгоритм рівномірного наближення функцій багатьох змінних, Монцібович Б. Р., Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. (2017)
Маринець В. В. - Про один підхід дослідження крайових задач для нелінійних рівнянь гіперболічного типу в області зі складною структурою краю, Питьовка О. Ю. (2017)
Михайлюк В. О. - Алгебраїчний підхід до реоптимізації задач комбінаторної оптимізації та суміжні питання оцінки складності обчислень (2017)
Нарєжній О. П. - Метод побудови алгоритму екстрактора на основі багатомодульного перетворення для перспективного квантового генератора випадкових чисел, Гріненко Т. О. (2017)
Недашковський М. О. - Розв'язування матричних поліноміальних рівнянь із векторними невідомими, Крошка Т. І. (2017)
Нечуйвітер О. П. - Оптимальне інтегрування двовимірних швидкоосцилюючих функцій загального вигляду, Кейта К. В. (2017)
Петренюк В. І. - Структура 28-ми 9-ти вершинних графів-обструкцій тора (2017)
Пичугина О. С. - Методы глобальной оптимизации на перестановочном многограннике в комбинаторных задачах на вершинно расположенных множествах, Яковлев С. В. (2017)
Попов О. В. - До розв’язування систем лінійних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, Рудич О. В. (2017)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм перевірки на коректність моделі сплайнової регресії (2017)
Сандраков Г. В. - Оптимізація параметрів масивів мікроголок (2017)
Semenova E. V. - Discrepancy Principle for Solving Periodic Integral Equations of the First Kind, Volynets E. A. (2017)
Семенова Н. В. - Оптимальність та коректність у векторних задачах дискретної оптимізації, Лебєдєва Т. Т., Сергієнко Т. І. (2017)
Семчишин Л. М. - Використання методу відсічених систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab (2017)
Сергієнко І. В. - Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень, Задірака В. К., Швідченко І. В. (2017)
Сидорук В. А. - Одновузловий гібридний алгоритм факторизації розріджених матриць (2017)
Скуратовський Р. В. - Факторизація цілого числа вигляду n = pq (2017)
Славік О. В. - Наближення функцій двох змінних за допомогою їх слідів на системі неперетинних смуг з криволінійними границями (2017)
Солодкий С. Г. - Про економічні стратегії розв’язування операторних рівнянь І роду, Милейко Г. Л. (2017)
Старков В. М. - Математичні моделі в задачі багатопучкової лазерної взаємодії, Базик І. Л. (2017)
Стецюк П. І. - Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі, Фесюк О. В. (2017)
Терешко Я. В. - Розміщення прямокутних об’єктів з критерієм рівноваги в обмежених кордонах з використанням фрагментарного та еволюційного алгоритмів (2017)
Тимофієва Н. К. - Про фрактальну структуру знакових комбінаторних просторів (2017)
Томанова І. С. - Про використання сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин жорстко защемленої круглої пластини (2017)
Хіміч О. М. - Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень, Ніколаєвська О. А., Чистякова Т. В. (2017)
Чистяков О. В. - Гібридний алгоритм методу ітерацій на підпросторі для розв’язання задач стійкості конструкцій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вітальні слова (2013)
Вступ (2013)
Саух П. - Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей (2013)
Яроцький П. - Церква і світ після Другого Ватиканського Собору (2013)
Скоморовський В. - Плоди Другого Ватиканського Собору в житті церкви у Радянському Союзі та після його розпаду (2013)
Кияк С. - Проблеми державно-конфесійних відносин, релігійної свободи та гідності людини в контексті Другого Ватиканського Собору (2013)
Павленко П. - Римо-Католицька Церква в контексті глобалізаційних процесів сучасності (енцикліка "Caritas in Veritate") (2013)
Бодак В. - Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського Собору, Филипович Л. (2013)
Арістова А. - Діалог Католицької Церкви з мусульманським світом: досягненняі проблеми (2013)
Бистрицька Е. - Еволюція унійної моделі католицько-православного діалогу в контексті Східної політики Святого престолу і Другий Ватиканський Собор (2013)
Бабій М. - Свобода релігії: принципи Другого Ватиканського Собору і сучасний їх вимір (2013)
Коберник Н. - Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції (2013)
Ковтун Н. - Воля і необхідність в інтерпретації Фоми Аквінського (2013)
Литвинов В. - Станіслав Оріховський (1513-1566): від unia universalis до repudium romae, Множинська Р. (2013)
Ковтун Ю. - Розуміння ролі Католицької Церкви у процесах державотворення у релігійному традиціоналізмі В. Липинського (2013)
Шкрібляк М. - "Золота доба" Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій половині XVII століття (2013)
Васіляускене А. - Монахи Василіяни в Литві: Історія крізь віки (2013)
Васіляускене А. - Анотація литовського тексту українською мовою (2013)
Шеретюк Р. - Інституціалізаційні трансформації Греко-Уніатської Церкви в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (1772-1795рр.) (2013)
Буравський О. - Римо-Католицька Церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан (2013)
Стоколос Н. - Етноконфесійні трансформації греко-католиків Закарпаття: проблеми адаптації й асиміляції (2013)
Булига І. - Римо-Католицька Церква в системі державно-конфесійних відносин на Волині (1944-1945 рр.) (2013)
Гура О. - Стан римо-католицьких громад в період форсованого антирелігійного наступу радянської держави (1950-ті – перша половина 1960-х рр.) (2013)
Савчук О. - Синтез соціального та національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького, Скринник Н. (2013)
Безпалько У. - Унійна діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті Східної політики Ватикану (1901-1917 рр.) (2013)
Колодний А. - Другий Ватиканський Собор – митрополит Йосиф Сліпий – Український патріархат (2013)
Скубко Л. - Иосиф Сліпий як будівничий Української Греко-Католицької Церкви в діаспорі (2013)
Пахолок Р. - Світський фактор в богословській освіті Галичини першої половини XX століття (2013)
Великочий В. - Документальна спадщина ЗУНР як засіб поглиблення відносин між Ватиканом та Україною (2013)
Марціновська Д. - Творчий внесок Івана Павла II в розвиток соборної парадигми аджорнаменто (2013)
Вишковський П. - Перший декрет Другого Ватиканського Собору про роль церковних ЗМІ та його нинішнє застосування в Римсько-Католицькій Церкві в Україні (2013)
Керц О. - Римо-католицька періодика в національному медіапросторі України (2013)
Недавня О. - Особливість інституалізаційних процесів в українському греко-католицизмі в сучасних умовах (2013)
Майороші М. - Рецепція Другого Ватиканського Собору в Мукачівській греко-католицькій єпархії (2013)
Пивоварський О. - Втілення в життя ідей Другого Ватиканського Собору Римо-Католицькою Церквою на прикладі Києво-Житомирської дієцезії (2013)
Мороз В. - Церква і народовладдя: підхід УГКЦ до визначення критеріїв демократії (2013)
Геник Л. - Феномен Другого Ватиканського Собору і його вплив на чернецтво (2013)
Данилюк О. - Латинські чернечі ордени та згромадження в Україні: реалії і проект нової стадії їх взаємин (2013)
Кришмарел В. - Релігійна освіта в середніх загальноосвітніх закладах України: місце і вплив католицької складової (2013)
Мельничук М. - Аджорнаменто сакрального мистецтва католицизму в контексті філософського аналізу (2013)
Карась Г. - Музикознавча діяльність Мирона Федоріва на полі реформування церковного співу в контексті декретів Другого Ватиканського Собору (2013)
Клімук І. - Протиріччя між традиціоналізмом та реформізмом в контексті формування релігійної ідентичності (2013)
Гаврилюк Т. - Католицький антропологізм в контексті соціокультурних реалій України (2013)
Шугаєва Л. - Проблеми глобалізації в сучасній католицькій думці (2013)
Чорноморець Ю. - Енцикліка Бенедикта XVI "Caritas іп Veritate" — нове слово в соціальному вченні католицизму (2013)
Ворон О. - Соціальне служіння Римо-Католицької Церкви в Україні як складова її місіонерської діяльності (2013)
Пришляк М. - Проблеми пізнання природи як Божого творіння у документах Другого Ватиканського Собору (2013)
Шеремета В. - Екологічне вчення Бенедикта XVI в контексті сучасних викликів епохи (2013)
Вітюк І. - Соборний стимул для розвитку релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу (2013)
Сухачов С. - Ставлення до праці як християнського феномену у документах Другого Ватиканського Собору (2013)
Присухін С. - Феномен людської смерті у світлі вчення Другого Ватиканського Собору (християно-богословське бачення проблеми) (2013)
Міщук М. - Екуменізм в поглядах ієрархів Української Греко-Католицької Церкви (2013)
Марчишак А. - Православне "аджорнаменто": проблеми і перспективи (2013)
Герасимчук А. - Проблема діалогу між православ'ям та католицизмом у сучасних умовах, Бойко Б. (2013)
Гур'янова І. - Екзистенціал свободи в католицизмі та баптизмі, Гур'янов О. (2013)
Анотації (2013)
Автура колективної праці (2013)
XX років Українській Асоціації релігієзнавців (2013)
Бабій М. - Українська Асоціація релігієзнавців: двадцять років буття – здобутки і проблеми, Филипович Л. (2013)
Українській Асоціації релігієзнавців двадцять. Інтерв'ю Президента УАР професора А.Колодного (2013)
Релігієзнавча наука України в її докторському вияві (2013)
Основні книжково-журнальні видання академічних релігієзнавців 1993-2013 рр (2013)
Релігієзнавчі видруки 2011-п/п 2013 років (окрема вибірка) (2013)
Планові теми Відділення релігієзнавства 1991-2013 рр (2013)
Звіт Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ про роботу в 2012 році (2013)
План роботи Української Асоціації релігієзнавців на 2013-2014 рр (2013)
Релігієзнавчі конференції ІІ-ІV кварталів 2013 року (2013)
Недавня О. - В Координаційній раді з релігієзнавчих дисертацій (2013)
Релігійна мережа України 1992-2012 років (2013)
Колодний А. - Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах (2013)
Саган О. - Державно-конфесійні відносини у їх практичному вияві в Україні (2013)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: теоретичний і практичний виміри (2013)
Колодний А. - Проблеми релігійного життя нинішньої України (2013)
Климов В. - Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" і зміни в характеристиці сучасного віруючого (2013)
Куліш Н. - Сучасний віруючий як об'єкт впливу міжконфесійних відносин в Україні (2013)
Климов В. - Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року: релігієзнавчі пропозиції до плану-проспекту (2013)
Колодний А. - Проблеми реституції і збереження історико-культурних цінностей (2013)
Колодний А. - Трансформації соціальних функцій релігії (2013)
Колодний А. - Міністр освіти І.Вакарчук нехтує релігієзнавство (2013)
Колодний А. - Релігієзнавчу науку в контекст релігієзнавчої освіти (2013)
Арістова А. - Внутріінституційні процеси в мусульманській уммі України, Колодний А., Шестопалець Д. (2013)
Колодний А. - Конфесійна природа караїмів і їх право на конфесійні будівлі, Саган О. (2013)
Колодний А. - Оцінка рукопису про "Епоху Майтреї" (2013)
Филипович Л. - Ювілейна конференція пам’яті Івана Огієнка – митрополита Іларіона (2013)
Рекомендації ювілейної Огієнківської конференції (2013)
Восьмі Річинські читання ухвалили (2013)
Наукова конференція до 1025-річчя Хрещення Київської Русі "Християнство в історичній долі українства". Проект (2013)
Колодний А. - Релігійна історія України в її датах, Недавня О., Яроцький П. (2013)
Ярмусь С. - Роль вісі духової орієнтації в християнізації українців (2013)
Саган О. - Київське християнство: церковна і просторово-часова ідентифікація (2013)
Колодний А. - Патріарх Кирило і Україна (2013)
Павленко П. - "Русский мир" патріарха Кирила: російсько-православний проект відродження "Святой Руси" (2013)
Здіорук С. - Міжцерковні відносини в Православ'ї України як експлікація українсько-російських етнополітичних колізій (2013)
Ісиченко І. - Про стан Українського Православ'я (2013)
Колодний А. - Хрещення Оскольдове і Володимирове – співставлення на канонічність (2013)
Джабаров Р. - Князь Володимир та іслам (2013)
Яроцький П. - "Болісний понтифікат" завершився. Яким же буде наступний? (2013)
Горкуша О. - Релігія, теологія і наука – коректність співвідношення і доречність взаємодоповнення (2013)
Филипович Л. - Релігійний фундаментаплізм в його християно-конфесійних виявах (2013)
Арістова А. - Природа мусульманського фундаменталізму (2013)
Титаренко В. - Філософсько-методологічні засади прогнозування релігійної ситуації (2013)
Згадаймо і вшануймо отця Івана Шевціва (2013)
Велика втрата українського релігієзнавства (2013)
Боднар С. - До Наталії Гаврілової Весна не прийшла (2013)
Пам'янемо своїх колег-релігієзнавців (2013)
Значимі історичні та життєві мислинки (2013)
Застереження редколегії до рукописів праць (2013)
Климов В. - Скептичне філософствування П.Гасенді як метод утвердження незалежності науки Нового часу (релігієзнавчий аспект) (2013)
Зеліско Л. - Філософсько-культурологічні виміри трансцендентного (2013)
Товбин К. - Постмодерн и Традиция (2013)
Сабодуха О. - Думки філософів і християнських авторів про Церкву як чинник формування почуття відповідальності за долю суспільства (2013)
Яркіна М. - Світоглядна складова трансформації символів (2013)
Гудима І. - Теологічна доктрина чуда та концепції вихідної номології світобудови (2013)
Пархоменко А. - Типології і значення релігійного містицизму (2013)
Маскевич О. - Значення християнських цінностей в утвердженні інституту сім'ї: православний контекст (2013)
Гаврилюк Т. - Проблема людини в протестантській теології ХХ століття (2013)
Мокієнко М. - Місійна еклезіологія у ранньому п'ятидесятництві (2013)
Шестопалець Д. - Репрезентація ісламу в публікаціях газети "Арраід" (2013)
Компанієць П. - Етимологічна реконструкція поняття "реінкарнація" (2013)
Мурашкін М. - Бог як стан божественної протоарійської (праукраїнської) цивілізації і сучасність (2013)
Коваль І. - Внесок Галицького єпископа Косми у становлення Вселенської Церкви в Україні у ХІІ столітті, Борисевич Л., Соловей А. (2013)
Новосад М. - Релігійна свідомість в контексті української народної традиції (2013)
Рудакевич О. - Релігійний чинник у ментально зорієнтованому українському освітньому просторі (2013)
Ямчук П. - Українська християнсько-консервативна традиція: відповіді вітчизняних мислителів минувшини на виклики ХХІ століття (2013)
Колодний А. - Українська Асоціація релігієзнавців як практично-діюча спільнота (2013)
Клемешин О. - Релігійна толерантність: філософсько-правовий аспект, Макушинська Г. (2013)
Карасьова С. - Религия и образование: к вопросу о курсах религиозной тематики в школе, Шкурова О. (2013)
Владиченко Л. - Актуальні питання державно-конфесійної сфери в контексті іудейських організацій України (2013)
Бабій М. - Міланський едикт – перше юридичне утвердження свободи релігії (до 1750 Міланського едикту) (2013)
Колодний А. - Міланському едикту 313 року нині 1700. Текст Міланського едикту в перекладі українською мовою (2013)
Портников В. - Вы же украинцы! (2013)
Поярков С. - Кесарю кесарево, а автослесарю автослесарево (2013)
Познер В. - Об оскорблении чувств верующих (2013)
Ткач М. - Сім "смертних" гріхів Владики Павла (2013)
Марусик Т. - Симптоми істинно православної недуги (2013)
Однороженко О. - Русь – Україна. Стара самоназва українського народу – Русь – по праву належить українцям (2013)
Інформативки і мислинки (2013)
Автори статей цього номеру (2013)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2013)
Вербовицький Ю. В. - Нові металогідридні матеріали на основі сплавів R2–xMgxNi4 для хімічних джерел струму, Завалій І. Ю. (2016)
Дацишин О. П. - Коефіцієнти інтенсивності напружень для довільно розташованої дугової тріщини в круговому диску під час його обертання, Марченко Г. П., Рудавська І. А. (2016)
Гудрамович В. С. - Моделирование поведения плоскодеформируемых упругих сред с протяженными эллипсообразными и прямоугольными включениями, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2016)
Сулим Г. Т. - Термопружність анізотропних біматеріальних тіл із контактним термоопором межі поділу складників та тонкими включеннями, Пастернак Я. М., Томашівський М. М. (2016)
Дівеєв Б. М. - Визначення розсіяння енергії в шаруватих балках за вібраційного навантаження, Когут І. С. , Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. (2016)
Дробенко Б. Д. - Розрахунок напружень у тонких пластинах, з’єднаних жорстко з циліндром, Калиняк Б. М., Кость Я. П., Мицик Б. Г. (2016)
Стащук М. Г. - Оцінювання розподілу водню біля тріщиноподібного дефекту (2016)
Ревенко В. П. - Визначення плоского напружено-деформованого стану пластин на основі тривимірної теорії пружності, Ревенко А. В. (2016)
Маланчук Н. І. - Фрикційне проковзування пружних тіл за наявності підповерхневого включення, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2016)
Харченко Є. В. - Вплив тривалої експлуатації газопроводу на циклічну тріщиностійкість сталі 17Г1С, Клиш С., Палюх В. М., Кунта О. Є., Ленковський Т. М. (2016)
Пашечко M. - Поверхневе зміцнення швидкорізальної сталі HS6-5-2 під час хіміко-термічної обробки, Юзвік Й., Дзєдзіц K., Каролюс M., Усидус I. (2016)
Погрелюк І. М. - Закономірності термодифузійного насичення азотом, суміщеного зі штатною термічною обробкою, титанового сплаву ВТ22, Федірко В. М., Лаврись С. М., Кравчишин Т. М. (2016)
Кирилів В. І. - Роботоздатність валкової сталі 60Х2М з поверхневою наноструктурою, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В., Сидор П. Я. (2016)
Бойчишин Л. М. - Корозійна тривкість стрічкових та об’ємних аморфних сплавів на основі заліза, Кулик Ю. О., Герцик О. М., Котур Б. Я., Руденко О. Ю., Нізамеєв М. С. (2016)
Zvirko O. I. - Corrosion degradation of long-term operated gas pipeline elbow with macrodefect, Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. (2016)
Мацько І. Й. - Інваріантний кореляційний аналіз вібрацій підшипника кочення з дефектами на зовнішньому та внутрішньому кільцях, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Шевчик В. Б. (2016)
Іваницький Я. Л. - Акустичні дослідження деформованого стану наводненої сталі 09Г2С, Мокрий О. М., Штаюра С. Т. (2016)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials” in 2016 (2016)
Authors’ index (2016)
Ігнатенко О. С. - Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового комплексу: теоретико-методичний аспект (2017)
Kucherenko S. Yu. - Assessment of ukraine’s regions competitiveness, Levaieva L. Yu. (2017)
Vereshchaka I. M. - The managementof joint-stock companies with the state share in Ukraine, Gorbatenko O. A. (2017)
Бойко О. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства (2017)
Демуз І. О. - Державний видавничий сектор України: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Козій Т. В. - Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні (2017)
Кучменко В. О. - Управління структурою оборотних активів на основі функціональної моделі оптимізації структури капіталу (2017)
Овсієнко А. М. - Місце державної підтримки у розвитку сільського господарства (2017)
Паламарчук О. М. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Різник В. В. - Базові процедури, методологія бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні діяльністю підприємства, Різник Н. А. (2017)
Сакаль О. В. - Екологічні обмеження і раціональні можливості сталого розвитку аграрного сектора України, Коваленко А. О. (2017)
Семененко О. Г. - Оцінка інноваційної діяльності промисловості україни (2017)
Sliusar S. T. - Current problems of the theory and practice of the organization of account and audit of compensation at the enterprise (2017)
Тринчук В. В. - Страховий плакат як різновид реклами (2017)
Lisetskyi A. S. - Analytical modeling of agricultural enterprises: external experience, Tirbakh L. V., Chaban G. V. (2017)
Yaremenko L. M. - Features management the debtor and creditor debt on enterprises of Ukraine, Makarchuk I. M. (2017)
Koval’ S. P. - Statistical overview of the labor market conjuncture in Ukrain (2017)
Жиленко К. М. - Основні аспекти трансформаційних перетворень сучасного міжнародного бізнесу (2017)
Захарченко В. І. - Пошук та впровадження нових форм і методів господарювання на основі розвитку внутрішнього підприємництва, Захарченко Н. В. (2017)
Kostyk Ye. P. - Regional trends of investment policy in the conditions of transformational processes and globalization changes in countries with market economies (2017)
Гріненко А. Ю. - Інститути соціально-політичної організації суспільства в умовах формування безпеки національної економіки (2017)
Шимченко Л. А. - Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін, Курок О. О. (2017)
Ватульов А. В. - Фінансова політика в системі державного регулювання економіки (2017)
Horodnichenko Yu. V. - Historical aspects of the development and formation of the Ukreinian stock market (2017)
Гребеник К. В. - Видатки бюджету як складова механізму соціально-економічної політики (2017)
Доброскок С. С. - Бюджетне забезпечення реалізації структурних реформ (2017)
Yevtushenko N. M. - Management of external debts of Ukraine with account of experience of different countries of the world, Malyshko V. V., Tsaruk A. Yu. (2017)
Железняк О. В. - Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування (2017)
Іванишина Г. С. - Аналіз світового ринку дорогоцінних металів (2017)
Калмиков О. В. - Оцінка місця податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів (2017)
Кучер Г. В. - Міжнародні фінансово-кредитні інституції у фінансуванні суспільного розвитку України (2017)
Лук’яненко І. Г. - Вплив дисбалансів фондового ринку україни з урахуванням тіньових схем на економічний розвиток країни, Марковська М. Ю. (2017)
Matvienko I. L. - General public pension insurance in Ukraine's pension provisional system (2017)
Нікітішин А. О. - Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства (2017)
Perchuk O. V. - Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy (2017)
Почтарьов С. О. - Обізнаність населення у сфері фінансового права (2017)
Сидорчук А. А. - Інвестиції як складова управління особистими фінансами (2017)
Тарасюк М. В. - Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам, Бабін Д. О. (2017)
Yermoshenko A. M. - Gender budgeting as an integral part of public finance management, Yermoshenko L. V. (2017)
Волошин В. - Сучасні дискусії навколо взаємозв'язку онтології та епістемології: контекст філософії релігії (2013)
Климов В. - Модернізований філософський скептицизм у ХVІІ ст. як засіб утвердження ідей віротерпимості та свободи думки, творення науки Нового часу (релігієзнавчий аспект) (2013)
Компанієць Л. - "Колообіги" ідеї реінкарнації у вимірах Платонівських умоспоглядань (2013)
Ющишин О. - Особливості модерного пізнання та його просвітницькі обґрунтування (2013)
Марченко Я. - Неогуманістичне бачення "Людини Віри" в межах довідкової біографіки (на прикладі Августина Гіппонського) (2013)
Ортинський І. - Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. (2013)
Соловій Р. - Переосмислення есхатологічної парадигми у постмодерному протестантському богослов'ї (Б.Макларен і Р.Белл) (2013)
Лещинський А. - Конфлікт між Російським теософським товариством та Міжнародним центром Реріхів довкола "неканонічних" книг циклу "Агні-Йога" та його значення для реріхівського руху (2013)
Канах А. - Джіхадійський салафізм як нове явище у міжнародній політиці (2013)
Музичка І. - Перша згадка про мирян у листі Климента до коринтян (2013)
Борисова І. - Місія "слов'янських апостолів" Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ "Slavoruv apostoli" (2013)
Козлов М. - Християнізація Києва: факти проти міфів (2013)
Яркіна М. - Символ свастики як концентрація цінностей: причини інверсії символу (2013)
Колодний А. - Іван Музичка в його служінні Церкві та Україні. (2013)
Руско Н. - Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Саган О. - Європейські підходи до розвитку державно-церковних відносин та їх вплив на реалії в Україні (друге десятиріччя ХХІ ст.) (2013)
Коваленко Ю. - Секуляризація як внутрішня проблема Церкви (2013)
Арістова А. - Сучасний дискурс дослідження релігійних конфліктів (2013)
Клімук І. - Міжконфесійні конфлікти та формування релігійної ідентичності: взаємозалежність та взаємовпливи (2013)
Владиченко Л. - Реституція колишньої релігійної власності в Україні: актуальний стан, проблеми та перспективи вирішення. (2013)
Пам'яті науковця-релігієзнавця, великого українця Арсена Гудими (2013)
Горкуша О. - Пам'яті знаного атеїстичного релігієзнавця Євграфа Дулумана (2013)
Іценко О. - Особливості церковно-державних відносин у богословсько-філософській концепції митрополита Алексія (Громадського) (2013)
Колодний А. - Володимир Олексюк – філософ-богослов з українською душею (до 100-річчя від дня народження і 20-річчя з року смерті) (2013)
Ковальчук І. - Досвід іконотворчості отця-доктора Дмитра Блажейовського (2013)
Ямчук П. - Слово на пошану світлої пам'яті Петра Мартьянова (2013)
Інформація про роботу Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ протягом 2013 року (2013)
Інформація Відділення релігієзнавства ІФ НАН України до звіту Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України за 2009-2013 роки (2013)
Інформаційний матеріал щодо Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ до додатку про проект Концепції розвитку НАН України на 2009-2013 роки (2013)
Діяльність Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (2013)
Значимі історичні та життєві мислинки (2013)
Автори статей цього числа часопису (2013)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2013)
Kyvliuk O. P. - Reflection og the phenomenon of information pedagogy in the cotext of educational discourse (2017)
Яшанов С. М. - Теоретичні та методичні проблеми застосування вільно розповсюджуваного програмного забезпечення в інформатичній підготовці майбутнього вчителя, Яшанов М. С. (2017)
Kotovska O. V. - Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse (2017)
Шевченко В. В. - Компетентності викладача, критерії ефективності як керівника: критерії ефективності (2017)
Федоренко І. В. - Особливості формування інформаційної компетентності у майбутніх спеціальних психологів, Федоренко М. І. (2017)
Луценко І. О. - Формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти дитиноцентрованої мотивації до професійної діяльності (2017)
Коржук О. С. - Осмислення феномену чуйного ставлення вихователя до дітей дошкільного віку у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Нападій Н. В. - Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до батьків у процесі співпраці закладу дошкільної освіти з родинами (2017)
Мордоус І. О. - Комплексний підхід у підготовці вихователя дітей дошкільного віку з правом навчання іноземної мови (2017)
Пироженко П. В. - Основні напрями реформування загальної середньої освіти в Україні та Китаї (2017)
Куцепал C. В. - Особливості соціалізації особистості в топосі інформаційного суспільства (2017)
Nikitenko V. - Educational discourse of tourism business in the context of information society (2017)
Черниш Т. М. - Формування універсалій освітньо-гуманітарного дискурсу інформаційного суспільства: теоретико-методологічні виміри (2017)
Добродум О. В. - Конфесійна онлайн-освіта (православний сегмент) (2017)
Нежива О. М. - Національна ідея та освітня політика (2017)
Воронкова В. Г. - Формування нової концепції інноваційної освіти в умовах глобалізації, Кивлюк О. П. (2017)
Яценко О. Д. - Античний принцип пайдеї перед викликами сучасної соціокультури (2017)
Титул, зміст (2017)
Баюл К. В. - Разработка критериев выбора рациональной калибровки бандажей валковых прессов, Худяков А. Ю., Ващенко С. В., Солодкая Н. А. (2017)
Грод І. М. - Прогнозування чисельності окремих популяцій в одній екологічній зоні (2017)
Zelentsov D. G. - Software for design systems of fuzzy control and conducting fuzzy-multiple calculations, Naumenko N. Yu., Gorbonos P. A. (2017)
Малявский Н. И. - Моделирование эффекта реологической аномалии в водных растворах аминосиликатов, Журавлева О. И. (2017)
Муравьева И. Г. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой, Тогобицкая Д. Н., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Белькова А. И., Белошапка Е. А. (2017)
Насонова С. С. - Вероятностные модели эксплуатационного состояния резервуарных конструкций, Куприна Л. А., Науменко Т. С. (2017)
Немчинов С. І. - Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану траверси гідравлічного преса (2017)
Олевский В. И. - Математическое моделирование сборки составной оболочки, Олевская Ю. Б., Шапка И. В. (2017)
Рахманов С. Р. - Моделирование колебаний стержня оправки стана холодной пильгерной прокатки труб (2017)
Стеблянко П. О. - Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень, Дьомічев К. Е. (2017)
Сухой К. М. - Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного аккумулятора тепловой энергии для системы децентрализованного отопления, Коломиец Е. В., Сухая И. В., Беляновская Е. А. (2017)
Терновая Е. В. - Влияние дисперсности материалов на амплитуду акустических сигналов рабочей зоны, Прядко Н. С. (2017)
Us S. A. - Location-allocation problems, Staninа O. D. (2017)
Холковський Ю. Р. - Дискретно-інтерполяційний метод моделювання багатопараметричних процесів, систем та середовищ (2017)
Швачич Г. Г. - Чисельно-аналітична концепція розв’язків прикладних задач на основі схем підвищеного порядку точності, Іващенко В. П., Іващенко О. В. (2017)
Шейкус А. Р. - Расчет характеристик парожидкостного питания при подвижном управлении процессами ректификации, Левчук И. Л., Тришкин В. Я. (2017)
Akbulut M. - Dynamic decreasing pricing method, Okuyan C. (2017)
Гусейнов Н. Э. - Проектирование и безопасность беспроводных локальных вычислительных сетей, Гашимов Р. Г. (2017)
Денисюк О. Р. - Применение генетических алгоритмов в задачах дискретной оптимизации корродирующих конструкций, Борзов С. А. (2017)
Дисковский А. А. - Моделирование свободных колебаний прямоугольной пластины c отверствием произвольной формы, Малая Ю. А. (2017)
Zelentsov D. G. - Decomposition method for solving systems of differential equations for the problems of modelling corrosion deformation processe, Liashenko O. A. (2017)
Іванова Є. О. - Інтелектуальна підсистема діагностування захворювань на основі аналізу крові, Коротка Л. І. (2017)
Косолап А. И. - Численная эффективность метода точной квадратичной регуляризации (2017)
Манукян А. А. - Исследование траектории распространения загрязнений от точечного источника в зависимости от характера ландшафта, Селивёрстова Т. В. (2017)
Мусаев В. Г. - Математическое моделирование динамических процессов в системах с распределенными параметрами (2017)
Петренко К. М. - Автоматизація процесу ідентифікації технологічних об’єктів управління, Манко Г. І. (2017)
Рахманов С. Р. - Анализ особенностей процесса винтовой прокатки труб с использованием информационных технологий, Гармашев Д. Ю., Степаненко А. Н., Донец Д. А. (2017)
Сухий К. М. - Алгоритм розрахунку об’єму адсорбційного теплового акумулятора для системи децентралізованого опалювання, Коломієць О. В., Прокопенко О. М., Гаврилко А. В., Бєляновська О. А. (2017)
Тітова О. В. - Параметрична ідентифікація моделей динаміки об’єктів регулювання, Мінакова Н. О., Шуть О. Ф., Гнатко О. М. (2017)
Ус С. А. - Алгоритм розв’язання однієї задачі оптимального розбиття множин з додатковими зв’язками, Станіна О. Д. (2017)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2016)
Баулін Ю. В. - Право і прогресивний поступ суспільства (2016)
Романюк Я. М. - Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України (2016)
Сиренко В. Ф. - Почему социальную справедливость могут обеспечить только левые (2016)
Скрипнюк О. В. - Конституційна законність як базова складова забезпечення принципу законності в Україні, Кміта О. В. (2016)
Оніщенко Н. М. - Сучасне право: вимоги громадянського суспільства, виклики часу, потреби людини (2016)
Пархоменко Н. М. - Деструктивні чинники у правовому регулюванні (2016)
Орлюк О. П. - Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу (2016)
Чижмарь к. І. - Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти (2016)
Мяловицька Н. А. - Європейський досвід конституційного правосуддя (2016)
Шевченко А. Є. - Ціннісні детермінанти пізнання права як складова правового прогресу, Старостюк А. В. (2016)
Фатхутдінова О. В. - Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості (2016)
Нижник Н. Р. - Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права, Кармаліта М. В. (2016)
Ладиченко В. В. - Сутність, функції та соціальне призначення державної влади (2016)
Романенко Є. О. - Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму вирішення правових проблем демократизації суспільства, Чаплай І. В. (2016)
Плавич В. П. - Архетипічні прафеномени права (2016)
Вишновецька С. В. - Оцінка ділових якостей працівника: правова характеристика та правові проблеми (2016)
Короєд С. О - Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації господарсько-процесуальної форми захисту прав (2016)
Топчій В. В. - Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування (2016)
Щербанюк О. В. - Самостійність і незалежність судової влади як умова конституційно-правового прогресу (2016)
Андрієвська О. В. - Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Антошкіна В. К. - Роль та значення мови права в процесі тлумачення (2016)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони: причини прийняття та роль у забезпеченні правового прогресу (2016)
Бистрик Г. М. - Шведська модель соціальної держави: конституційно-правові витоки (2016)
Богініч О. Л. - Політико-правові умови забезпечення правового прогресу на сучасному етапі розвитку України (2016)
Бондаренко Б. Д. - Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу (2016)
Бондарук Т. І. - Цивілізаційний підхід у дослідженнях середньовічної історико-правової реальності (2016)
Булкат М. С. - До питання про співвідношення розвитку інституту судочинства та наукової доктрини судової влади (2016)
Варданян Л. Г. - Євгеніка: деякі питання правового регулювання (2016)
Васецький В. Ю. - Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя (2016)
Вінницький О. О. - Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. (2016)
Гетьман-П’ятковська І. А. - Правовий прогрес: від ідеї "верховенства права" до її реалізації в юридичній практиці (2016)
Головчук В. М. - Інтерпретація норми права в аспекті основних типів праворозуміння (2016)
Данич О. Ф. - Форми та методи здійснення соціальної функції держави: загальнотеоретичний аспект (2016)
Дідич Т. О. - Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні підходи наукового аналізу (2016)
Євграфова Є. П. - Деякі питання розвитку праворозуміння у контексті правового прогресу (2016)
Ємельяненко К. О. - Історичні особливості формування системи місцевого управління Республіки Казахстан в ХІ–ХХ ст. (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми розуміння права на сучасному етапі трансформації суспільства (2016)
Іванченко О. П. - Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації (2016)
Йора Д. С. - Морально-правова складова категорії "громадянська вихованість" (2016)
Капишін С. М. - Ідеї верховенства права (правозаконності) в умовах сьогодення (2016)
Клещенко Н. О. - Особливості правового механізму уніфікації права (2016)
Костенко О. Б. - Неос (νέος) права у світлі евристики божественного (2016)
Котенко М. В. - Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз (2016)
Львова О. Л. - Як проєвропейські новели українських законів зазіхають на інститут сім’ї (2016)
Макаренко Л. О. - Культурна ідентичність у сучасному суспільстві (2016)
Макеєва О. М. - Правова комунікація як складова прогресивного розвитку суспільства (2016)
Меленко А. В. - Право на охорону здоров’я: поняття та особливості (2016)
Мельник А. А. - Правова якість закону як аспект правового прогресу (2016)
Міма І. В. - Генезис розуміння сутності релігійно-правових традицій з позицій філософсько-правової думки (2016)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Взаємозв’язок законності та державної дисципліни в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Музика І. В. - Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права (2016)
Наставна Г. В. - Межі правового впливу як складова правового прогресу (антрополого-комунікативний аспект) (2016)
Николина К. В. - Правовий прогрес як форма правового життя (2016)
Николюк Д. А. - Екологічна функція держави: правові форми реалізації (2016)
Опольська Н. М. - Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі (2016)
Пильгун Н. В. - Теоретико-правові аспекти співвідношення права на свободу пересування та право на вільний вибір місця проживання в Україні, Бузун О. О. (2016)
Свириденко Г. В. - Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки (2016)
Сунэгын С. О. - Мораль і моральність як складові державно-правового розвитку: вступ до проблеми (2016)
Тарахонич Т. І. - Правова політика як фактор впливу на процес правового регулювання (2016)
Теремцова Н. В. - Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки (2016)
Холоднюк С. З. - Cоціально-правова цінність людини в межах природно-правового типу праворозуміння (2016)
Худояр Л. В. - Акти державного управління козацької старшини в системі джерел права Гетьманщини ХVІІ–XVIII ст. (2016)
Червінська Н. В. - Правовий експеримент як важливий засіб підвищення ефективності законодавства (2016)
Антонов В. О. - Державна політика у сфері національної безпеки як гарантія забезпечення сталого розвитку української держави в сучасних умовах (2016)
Базов В. П. - Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні (2016)
Войтенко Т. В. - Проблемні питання зміни статі та одностатевого партнерства за сімейним законодавством України (2016)
Гамбаров Г. Д. - Функции норм актов мягкогоправа в международно-правовом механизме по борьбе с преступностью в финансовой сфере (2016)
Гончар Д. В. - Виконання нотаріусом своїх функцій як спосіб надання правової допомоги (2016)
Гринь О. Д. - До питання про змішану протиправність, що зумовлює кримінальну відповідальність, передбачену ст. 131 КК України (2016)
Грінь А. А. - Становлення інституту дискреційних повноважень органів виконавчої влади як індикатор розвитку правової системи (2016)
Данилюк А. І. - Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності та його значення для соціального прогресу українського суспільства (2016)
Донченко О. І. - Кримінально-правова охорона авторитету органів місцевого самоврядування в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Золотухіна О. М. - Вдосконалення функціонування нотаріату України в сучасних умовах правового розвитку (2016)
Костенко О. О. - Щодо відповідальності за поширення суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання) (2016)
Костецька Т. А. - Сучасні тенденції розвитку і функціонування ЗМІ як інституту громадянського суспільства: правові аспекти (2016)
Кот О. О. - Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав (2016)
Котенко Т. В. - Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства: функціональний рівень (2016)
Кохановський В. О. - Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму (2016)
Кравчук Т. О. - Залучення спеціаліста і допит судового експерта з метою оцінки й роз’яснення експертного висновку (2016)
Купіна Л. Ф. - Поняття, причини та класифікація трудових спорів, Крилова Ю. І. (2016)
Лоюк І. А. - Світові тенденції розвитку процедур ліцензування банків (2016)
Луцький Р. П. - Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді як прогресивний елемент забезпечення "якості правосуддя" в Україні (2016)
Любченко Я. П. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових спорів (2016)
Мироненко В. П. - Правові аспекти формування парламентської коаліції (2016)
Мурчін М. А. - Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права у внутрішньодержавне право (2016)
Нерсесян А. І. - Баланс інтересів суспільства та власника патенту при здійсненні прав інтелектуальної власності на живу матерію (2016)
Нерсесян А. С. - Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку (2016)
Омельченко Н. Л. - Формування інститутів парламентського права у світлі модернізації Конституції України (2016)
Рой О. В. - Окремі проблеми оскарження правових актів у судах адміністративної юрисдикції (2016)
Святненко А. П. - Право на свободу мирних зібрань у державах – членах Європейського Союзу (2016)
Святоцька В. О. - Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження (2016)
Севрюкова І. Ф. - Деякі проблемні аспекти здійснення права власності на житло в Україні (2016)
Селезень П. О. - Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в міжнародних податкових відносинах: основні виклики (2016)
Сердюк В. А. - Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (2016)
Сімутіна Я. В. - Сучасні виклики трудового права України в контексті євроінтеграції (2016)
Теремцова О. М. - Методологічні засади дослідження поняття злочину, скоєного медичним або фармацевтичним працівником при виконанні своїх обов’язків (2016)
Тернавська В. М. - Лобізм як метод формування правової політики держави (2016)
Тєлькінєна Т. Е. - Почесне громадянство міста як маркер нашої європейськості (Дніпро & Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін) (2016)
Хопта О. С. - Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу (2016)
Хорт І. В. - Конституційно-правове забезпечення діяльності поліції в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2016)
Чанишева А. Р. - Допоміжні майнові зобов’язання за цивільним правом України (2016)
Шуляк Д. О. - Досконалий правовий простір України як основа залучення іноземних інвестицій (2016)
Шумило М. М. - Процедурно-організаційні правовідносини щодо припинення пенсійних виплат (2016)
Юхта О. Г. - Сутнісні характеристики та застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (2016)
Tsaritelli O. M. - International standards in the field of personal rights and freedoms (2016)
Волинюк О. В. - Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи (2016)
Дяченко Н. Я. - Права людини як сутнісна характеристика демократичного розвитку держави (2016)
Звонков Є. Є. - Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання (2016)
Костенко А. О. - Право на доступ до інтернету: необхідність належного юридичного закріплення (2016)
Одинець О. О. - Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес (2016)
Павлюков І. І. - Правові засоби, правова система і правовий прогрес: взаємодія і взаємозалежність (2016)
Страшинський Б. Р. - Теоретико-методологічні аспекти аналізу функціонального призначення права (2016)
Вітання (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - Концепция микрозаводов для выпуска продукции премиум качества электрошлаковым переплавом, Стовпченко А. П., Костецкий Ю. В. (2017)
Протоковилов И. В. - Физическое моделирование капельного переноса электродного металла при ЭШП с наложением импульсных магнитных полей, Порохонько В. Б. (2017)
Биктагиров Ф. К. - Физические свойства плавленого и агломерированного флюсов АНФ-6-1, Мищенко Д. Д., Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Веретильник А. В. (2017)
Ахонин С. В. - Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки, Северин А. Ю., Белоус В. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2017)
Демченков С. А. - Влияние старения реакционных многослойных Al/Ni фольг на скорость распространения фронта реакции СВС, Шишкин А. Е. (2017)
Костин В. А. - Особенности формирования структуры 3D изделия из стали S460M в аддитивной металлургической технологии, Григоренко Г. М. (2017)
Балицький О. І. - Металургійні методи підвищення водневої тривкості та тріщиностійкості жароміцного нікелевого сплаву, Іваськевич Л. М. (2017)
Григоренко С. Г. - Интерметаллиды титана. Особенности, свойства, применение (Обзор), Григоренко Г. М., Задорожнюк О. М. (2017)
9 Международная конференция молодых ученых "Сварка и родственные технологии. WRTYS-2017" (2017)
Исследование закономерностей формирования способом электронно- лучевого осаждения слоистых материалов функционального назначения (2017)
Создание нового высокопрочного титанового сплава и разработка оптимальных способов сварки (2017)
Дослідження структурних перетворень у зварних з’єднаннях високоміцних сталей та розробка математичної моделі (2017)
Памяти А. К. Цыкуленко (2017)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - Моделирование непрерывной разливки комбинированным процессом МНЛЗ + ЭШП, Стовпченко А. П., Сибирь А. В., Волченков Е. А., Педченко Е. А., Полишко А. А., Лебедь В. А. (2017)
Яковчук К. Ю. - Структура и свойства конденсационных градиентных термобарьерных металлокерамических покрытий со связующим слоем NiAl, легированным Y, Hf, Dy, Рудой Ю. Э., Микитчик А. В., Оноприенко Е. В. (2017)
Клочихин В. В. - Структура и свойства слитков, полученных электронно-лучевым переплавом кондиционных возвратных отходов жаропрочного сплава ЖС26-ВИ, Гречанюк Н. И., Смашнюк Ю. А., Гречанюк И. Н., Наумик В. В. (2017)
Костецкий Ю. В. - Рафинирование железоуглеродистых расплавов от меди методом сульфидирования (2017)
Квасницкая Ю. Г. - Применение усовершенствованой технологии для получения ориентированной структуры в высокоточных отливках из жаропрочного сплава, содержащего рений и тантал, Наривский А. В., Максюта И. И., Михнян Е. В. (2017)
Гайдук С. В. - Многокритериальная оптимизация состава литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для получения лопаток методом направленной кристаллизации, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Международная конференция по лучевым технологиям (2017)
14 Международный симпозиум "Самораспространяющийся высокотемпературный синтез" (SHS-2017) (2017)
Мяльнице Георгию Филипповичу — 80 (2017)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2017)
Давиденко В. - Лінгвістичний аспект фразеологічних одиниць з компонентами-соматизмами в англійській та українській мовах, Мельник С. (2017)
Кінаш Г. - Порівняльна характеристика лексем на позначення складників ткацького верстата у верховинській говірці середньозакарпатського говору південно-західного наріччя та споріднених мовах (2017)
Михальчук В. - Фонологічний аналіз мови за допомогою засобів новітніх можливостей науки (2017)
Сокур И. - Лексико-стилистические средства образности в научном тексте П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия" (2017)
Александренко В. - Пейзаж і портрет як структурні компоненти малої прози Дмитра Марковича (2017)
Анненкова Е. - "Такой слабый мотылек в огромном чужом мире!": Галина Кузнецова на маргинесах женской и литературной судьбы (2017)
Бикова Т. - Художнє моделювання образів євреїв у малій прозі Володимира Леонтовича (2017)
Блєдних Т. - Екзистенційний дискурс поезії Василя Стуса (2017)
Бураго Д. - Пророческое возвещение на берегах Невы и Сены. Мережковский и Гиппиус в дневниково-мемуарной литературе (2017)
Галак І. - Рибальські мотиви у творчості Федора Одрача (2017)
Григоренко І. - Основні теоретичні підходи до жанрово-стильової атрибуції приватних письменницьких листів (2017)
Ільїнська Н. - Інтертекст Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша (2017)
Кобелецька О. - Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар "Молоко з кров'ю", Григор’єва С. (2017)
Ліпницька І. - Рецепція старовавилонського міфу в поемІ Івана Франка "Істар" (2017)
Мошноріз М. - Літературна урбаністика С. Черкасенка-лірика (міфопоетичний аспект) (2017)
Осьмак Н. - Міфологема вогню (жива ватра) в повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" (2017)
Погребенник В. - Кримськотатарські мотиви української літератури ХІХ – поч. ХХ ст.: особливості "олітературнення" іміджу народу-сусіда та міжнаціональних стосунків із ним (2017)
Сивець Т. - Когнітивні стратегії дослідження проповідницької літератури Київської Русі (на матеріалі "Слова в неделю по пасцѣ" Кирила Турівського) (2017)
Штейнбук Ф. - Конвергенція топосу ідентичності у сучасній світовій літературі (2017)
Янчицька К. - Експресіонізм як стильова домінанта у малій прозі М. Матієва-Мельника (2017)
Наші автори (2017)
Андрущенко В. П. - Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя (2017)
Глущенко В. А. - Встановлення причинових і системних зв’язків в українській і російській компаративістиці 20-х – 60-х рр. ХІХ ст., Тищенко К. А. (2017)
Дарчук Н. П. - Можливості семантичної розмітки корпусу української мови (КУМ) (2017)
Дарчук Н. П. - Паралельний корпус текстів ПарКУМ, Лангенбах М. О., Сорокін В. М., Ходаківська Я. В. (2017)
Деменчук О. В. - Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики (2017)
Денисова С. П. - Регіональний етап становлення професійного перекладу на тлі розвитку міжнародних мов (2017)
Євланова О. О. - Метафора як тип трансформованих висловів у політичному дискурсі Вацлава Гавела та Вацлава Клауса (2017)
Іваненко С. М. - Стратегія "заяложення" гострих питань часу в полемічних творах Мартіна Лютера (2017)
Іваницька Н. Б. - Лінгвоперекладознавчі аспекти вторинного тексту, Іваницька Н. Л. (2017)
Иванова Л. П. - Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей XIX века (2017)
Калинкин В. М. - Собственные имена в словарях типа "язык писателя" как проблема теоретической и практической лексикографии (2017)
Карлова В. О. - Діалектний склад давньоанглійської мови та її релікти в писемних пам’ятках і поетичних творах (2017)
Капранов Я. В. - Когнитивно-синергетические принципы конструирования словарной микроструктуры в этимологическом словаре (на материале A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language в 2 т.) (2017)
Корольова А. В. - Принципи розробки бази даних "лінгвоантропогенез": концепція, структура і зміст (2017)
Кравцова Ю. В. - Новые направления лингвистики ХХІ века: актуальные проблемы и перспективы развития (2017)
Леміш Н. Є. - Корпусна метарозмітка спеціальних текстів з лінгвоантропогенезу (2017)
Леута О. І. - Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення (2017)
Лихошерстова М. Ю. - Речення як важлива складова функціонально-семантичного поля темпоральності в українській і арабській мовах (2017)
Пахолок З. О. - Дебютне дослідження магічно-сакральних текстів М. В. Крушевського на східнослов’янському ґрунті (2017)
Позніхіренко Ю. І. - Критерії виявлення мотивації назв закладів харчування в українській та англійській мовах (2017)
Сєрякова І. І. - Семіотичний простір тілесності англомовного художнього дискурсу (2017)
Степанченко И. И. - О парадигматической связности текста с позиций функционализма (на материале стихотворения С. Есенина "Письмо матери") (2017)
Tyshchenko O. V. - Polish and english semantic derivation of handicraft terminology contrasted (a case study of interlingual translation equivalents of weaving terminology) (2017)
Толчеєва Т. С. - Прикладна методика творення артефактів фармацевтичного неймінгу (2017)
Shapa L. N. - Kernel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics", Kudinova T. I. (2017)
Швачко С. О. - Номінативні та комунікативні одиниці: процеси ущільнення і пролонгації (2017)
Шнуровська Л. В. - Інтонація модальності в англійському мовленні (2017)
Шутова М. О. - Етнокультурні стереотипні профілі портретного консерватизму англійців та збереження національної самобутності українців (2017)
Черхава О. О. - Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2017)
Віткін Л. М. - Трансформація української інфраструктури якості (2017)
Володарський Є. Т. - Інтегральний показник для кількісної оцінки результативності системи управління якістю на прикладі машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2017)
Кононовський О. О. - Особливості проведення оцінки ризиків під час вирощування овочів згідно з вимогами GLOBAL GAP версії 5, Слива Ю. В. (2017)
Микусь С. А. - Забезпечення функціональної стійкості телекомунікаційної системи на основі інтелектуалізованої технології підтримки прийняття рішень, Савченко В. А. (2017)
Кравченко О. С. - Системний підхід під час формування моделей в інформаційних системах і технологіях (2017)
Шульга В. А. - Контроль–моніторинг споруд. Термінологія та її недоліки (2017)
Зенкін М. А. - Дослідження метрологічного забезпечення альтернативних джерел енергії, Дзюба О. О. (2017)
Shlykov V. - Numerical model for heat transfer based on thermographic imaging of the heart, Danilova V., Maksymenko V. (2017)
Зенкін М. А. - Сучасні засоби вимірювання витрат природного газу, Коваленко А. Є. (2017)
Букрєєва о. С. - Проблеми технічного регулювання безпеки колісних транспортних засобів в Україні, Рибалко І. В. (2017)
Євтушенко Т. В. - Оцінення придатності підтверджувального методу визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування, Омельчун Ю. А., Сухенко В. Ю. (2017)
Чурсіна л. А. - Світовий ринок технічного текстилю, Горач О. О., Базик В. П. (2017)
Зенкін А. С. - Оцінення якості та безпечності кисломолочної продукції, Йосипенко А. М. (2017)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2017)
Сіренко В. Ф. - Криза в Україні – оцінки правих і лівих (2017)
Ющик О. І. - Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру (2017)
Оніщенко Н. М. - Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу (2017)
Іншин М. І. - Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України (2017)
Андрійко О. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян в Україні: теорія і практика (2017)
Кулинич П. Ф. - Громадянин і земля: право можливостей та можливості права (2017)
Пархоменко Н. М. - Людиноцетризм як сутність діяльності держави (2017)
Горбатенко В. П. - Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні (2017)
Бойко І. Й. - Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр (2017)
Андрусишин Б. І. - Про революційні та юридичні основи відновлення української державності (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.), Токарчук О. В. (2017)
Бобровник С. В. - Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав (2017)
Плавич В. П. - Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві (2017)
Білак М. В. - Формування Конституційним Судом України правових стандартів людиноцентричної спрямованості (2017)
Мяловицька Н. А. - Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи (2017)
Батанов О. В. - Людиноцентризм у муніципальному праві: теоретичні та прикладні аспекти (2017)
Шевченко А. Є. - Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні, Гапоненко Л. В. (2017)
Рябченко О. П. - Щодо новелізації предмета адміністративного права: питання наукової дискусії (2017)
Короєд С. О. - Вплив соціальної спрямованості діяльності держави на реформування цивільного судочинства в Україні (2017)
Шумило М. М. - Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939 84 (2017)
Андрущакевич Ю. В. - Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини (2017)
Антошкіна В. К. - Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм (2017)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони в системі законодавства України (2017)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії держави та громадянського суспільства (2017)
Білозьоров Є. В. - Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності (2017)
Бовкун Е. М. - Поняття "внутрішньо переміщена особа" в сучасному конституційному праві України (2017)
Богініч О. Л. - Дотримання природних прав людини як критерій суб’єктності правової держави: досвід України (2017)
Бойко О. В. - Наукова діяльність як конституційно-правова категорія (2017)
Бондаренко Б. Д. - Закономірності у праві як засіб відображення принципу верховенства прав людини: підходи до класифікації (2017)
Булкат М. С. - Принципи судової влади: характеристика поняття (2017)
Васецький В. Ю. - Права людини як сучасна тенденція розвитку демократичних держав (2017)
Ващенко А. М. - Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання (2017)
Гетьман-П’ятковська І. А. - Теоретико-прикладні аспекти проблеми гендерної нерівності в діяльності парламенту України (2017)
Дейнека К. О. - Поняття і сутність кодифікаційної техніки (2017)
Дідич Т. О. - Людина як суб’єкт правоутворення: комунікативно-інституційний підхід до аналізу (2017)
Кабанець О. С. - Ціннісно-правові аспекти демократії: актуальні питання сучасності (2017)
Капишін С. М. - До питання становлення правозаконності в Україні: історичний аспект (2017)
Карпічков В. О. - Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині (2017)
Кобан О. Г. - Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації (2017)
Козаченко В. М. - Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі (2017)
Корнієнко В. С. - Методологічні засади дослідження правової експертизи в нормопроектній діяльності (2017)
Кравченко А. В. - Поняття та види суб’єктів права у сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Кужелєв О. М. - Правові послуги як чинник гарантування прав особистості (2017)
Луцький Р. П. - Людиноцентризм у позитивному праві (2017)
Львова О. Л. - Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентристського реформування правової системи України (2017)
Макаренко Л. О. - "Піраміда" цінностей у правовій культурі (2017)
Макеєва О. М. - Антропологічні засади правової комунікації (2017)
Малишев О. О. - Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права: історія та сучасність (2017)
Мельник А. А. - Якість закону як передумова його досконалості (2017)
Міма І. В. - Об’єктивно-суб’єктивна необхідність втілення християнського-правових традицій у право (2017)
Музика І. В. - Людиноцентристський вимір правового світогляду представників українського ренесансного гуманізму (2017)
Наставна Г. В. - Роль антрополого-комінікативного підходу у пізнанні людиноцентризму в праві (2017)
Наставний Б. Е. - "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама (2017)
Нестор Я. В. - Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства (2017)
Николина К. В. - Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу організації державної влади (2017)
Новіцький В. В. - Судовий прецедент як джерело права в контексті захисту прав і свобод людини (2017)
Окунєв І. С. - Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект (2017)
Пащенко М. О. - Роль загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав людини (2017)
Подорожна Т. С. - Право людини на правопорядок (2017)
Пряміцин В. Ю. - Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні (2017)
Ромінський Є. В. - Пам’ятки права східнослов’янських протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. (2017)
Середюк В. В. - Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом (2017)
Сиротненко Р. О. - Принцип людиноцетризму в праві США: "право повинно бути вчасним" (2017)
Сігріянська В. О. - До питання про права людини: генезис тлумачень та уявлень (2017)
Сунєгін С. О. - Функції сучасної держави: питання аксіологічного осмислення (2017)
Старицька О. О. - Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права (2017)
Тарахонич Т. І. - Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення (2017)
Худояр Л. В. - Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського (2017)
Чепульченко Т. О. - Права людини як цінність у сучасній державі (2017)
Шеляженко Ю. В. - Автономне значення верховенства права (2017)
Басова І. С. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект (2017)
Войтенко Т. В. - Втручання у право власності в контексті дотримання принципу пропорційності (2017)
Гончар Д. В. - Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя (2017)
Гумега О. В. - Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності через призму людиноцентризму (2017)
Гусарєва О. С. - Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму (2017)
Гусєв О. Ю. - Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект (2017)
Кадєтова О. В. - Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності з європейськими стандартами (2017)
Кирилюк В. А. - Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань, Стеблинська О. С. (2017)
Костенко О. О. - Роль прав людини на інформацію у розвитку і функціонуванні інститутів громадянського суспільства (2017)
Коталейчук С. П. - Право на справедливий суд в Україні: міф чи реальність (2017)
Кравчук К. Г. - Правовий статус Конституційного Суду України та його місце в системі суб’єктів судової правотворчості (2017)
Кушнір І. М. - Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності в галузі будівництва (2017)
Любченко Я. П. - Арбітраж як елемент права на доступ до правосуддя (2017)
Мігалчан А.-Т. І. - Правове регулювання державного управління у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз (2017)
Нерсесян А. І. - Людський геном як об’єкт патентування у царині прав людини (2017)
Нерсесян А. С. - Процесуальні проблеми початку кримінального провадження (2017)
Пивовар І. В. - Баланс приватних і публічних інтересів у фінансових правовідносинах у сфері пенсійного страхування (2017)
Пономарьова Т. С. - Предмет договору оренди комерційної нерухомості: практичні аспекти (2017)
Пухтинський М. О. - Місцеве врядування: конституційно-правове визначення у системі публічної влади (2017)
Радченко О. М. - Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності (2017)
Святненко А. П. - Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві (2017)
Сенчук В. В. - Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи (2017)
Сімутіна Я. В. - Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин (2017)
Сокальська О. В. - Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо (2017)
Софінська І. Д. - Людиноцентризм у громадянстві (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) (2017)
Терзі О. О. - Правове регулювання предиктивної медицини (2017)
Топчій В. В. - Аналіз міжнародно-правового захисту прав людини в Україні (2017)
Хопта С. Ф. - Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень (2017)
Хожабеков П. К. - Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане (2017)
Шкарупа К. В. - Міжнародно-правовий аспект виникнення і функціонування пенітенціарної служби та вплив на розвиток суспільних відносин деяких країн світу (2017)
Нагнибедюк А. В. - Судова доктрина верховенства права: український досвід у європейському контексті (2017)
Павлюков І. І. - Правові засоби в системі захисту прав людини (2017)
Сахненко О. М. - Тлумачення права: сутнісні підходи та виміри (2017)
Вихідні дані (2017)
Заболотний Я. В. - Знаходження максимуму добутку внутрiшнiх радiусiв взаємно неперетинних областей (2016)
Курдаченко Л. А. - Про деякi зв’язки мiж факторами канонiчних центральних рядiв в алгебрах Лейбнiца, Отал Х., Пипка О. О. (2016)
Скрипник В. I. - Кулонiвська плоcка перiодична динамiка однакових зарядiв у полi притягальних центрiв та постiйному магнiтному полi (2016)
Ємець О. О. - Полiномiальнi алгоритми розв’язування деяких задач побудови розкладiв приладу для заявок з очiкуванням, Леонова М. В. (2016)
Серебрякова С. В. - Застосування циклiчних систем обслуговування (2016)
Багно А. М. - О квазилэмбовских волнах в системе слой идеальной жидкости — сжимаемый упругий слой с начальными напряжениями (2016)
Папиров И. И. - Влияние вида деформации на акустическую эмиссию сплава магния, Стоев П. И., Пикалов А. И., Емлянинова Т. Г. (2016)
Мельниченко Т. А. - Вплив геотектонiчної активностi на обсяги газових видiлень у пiвнiчнiй частинi Чорного моря, Воробйов А. I., Гейхман А. М. (2016)
Наумко I. М. - Гази вугiльних родовищ: нове вирiшення проблеми синтезу–генезису метану, Павлюк М. I., Сворень Й. М., Зубик М. I. (2016)
Белякова Л. А. - Влияние привитого β-циклодекстрина на сорбционную активность силикагеля по отношению к ионам токсичных металлов, Беляков В. Н., Василюк С. Л., Швец А. Н. (2016)
Лысенко Л. Л. - Электрокинетическая очистка тонкодисперсных глинистых почв, загрязненных хлорорганическими соединениями, Мищук Н. А., Шен А. Э., Рында Е. Ф. (2016)
Хiмач Н. Ю. - Активацiя каталiзатора синтезу метанолу шляхом механiчної дiї, Полункiн Є. В., Фiлоненко М. М., Мельникова С. Л. (2016)
Гулевский А. К. - Восстановление морфофункциональных свойств эритроцитов донорской крови человека после гипотермического хранения, Жаркова Е. Е. (2016)
Глушенков А. М. - Повна множина Н-зв’язаних гомоасоцiатiв 9-метилгуанiну за участю мутагенних таутомерiв: квантово-механiчне дослiдження, Говорун Д. М. (2016)
Спринчук Н. А. - Роль визначення мутацiї D112G в дiагностицi хворих на синдром бiологiчно неактивного гормону росту серед дiтей, що проживають на територiї України, Досенко В. Є. (2016)
Корнiлович Б. Ю. - Захист пiдземних вод вiд забруднення сполуками урану за допомогою проникних реакцiйних бар’єрiв, Кошик Ю.Й., Ковальчук I. А., Хлопась О. О., Бащак О. Є. (2016)
Горбачук В. М. - Структура розв’язкiв диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi на нескiнченному iнтервалi (2016)
Ефимушкин А. С. - О задаче Римана–Гильберта для аналитических функций в круговых областях, Рязанов В. И. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського