Макаров В. Л. - Узагальнення дробу Тiле, Демкiв I. I. (2016)
Галкiн О. А. - Афiнно-iнварiантнi глибиннi класифiкатори на основi методу k-найближчих сусiдiв (2016)
Ємець О. О. - Властивостi лiнiйних безумовних задач оптимiзацiї на розмiщеннях з iмовiрнiсною невизначенiстю, Барболiна Т. М. (2016)
Багно А. М. - О локализации квазилэмбовских волн в системе слой идеальной жидкости — упругий слой (2016)
Кубенко В. Д. - О взаимодействии сферического излучателя с вязкой сжимаемой жидкостью в цилиндрическом сосуде (2016)
Пойда А. В. - Особенности развития зернограничного проскальзывания в условиях проявления сверхпластичности в сплаве с бимодальной структурой, Завдовеев А. В., Пойда В. П., Брюховецкий В. В., Милая Д. Е. (2016)
Шевченко О. М. - Оптимiзацiя складу та термообробки литих бiосумiсних сплавiв Ti−18Nb−x Si, Кулак Л. Д., Дацкевич О. В., Кузьменко М. М., Хоменко Г. Є., Фiрстов С. О. (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон у крейдових вiдкладах Кримського континен-тального схилу (за матерiалами 37-го рейсу судна "Академiк Вернадський") (2016)
Присяжнюк В. А. - Моллюски подрода Planivallonia Schileyko, 1984 (Mollusca, Pulmonata) в неогеновых отложениях Украины, России и Казахстана (2016)
Божко Е. А. - Повышение несущей способности этанола как компонента альтернативного моторного топлива: эксперимент и молекулярное моделирование, Есилевский С. А., Чернявский Е. К., Шелудько Е. В., Пилявский В. С., Полункин Е. В., Богомолов Ю.И. (2016)
Стрижак О. В. - Пряме C-фосфорилювання 1-арил- та 1-гетарилiмiдазолiв хлорангiдридами фосфонових кислот, Комаров I. В., Корнiлов М. Ю., Хиля В. П. (2016)
Тiтов Ю.О. - Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськiтоподiбною структурою, Слободяник М. С., Чумак В. В. (2016)
Зинченко В. Д. - Индукция озоном адаптивного ответа эритроцитов барана на холодовой стресс, Головина К. Н., Горячая И. П., Воловельская Е. Л (2016)
Горюнова И. И. - Влияние никеля на организацию актиновых филаментов в клетках корня Arabidopsis thaliana, Красиленко Ю.А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Кузнєцов Е. А. - Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту (2016)
Турецкий О. А. - Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства (2016)
Масленніков Є. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства, Побережець О. В. (2016)
Осипов В. І. - Дослідження категорії "ефективність" в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Садченко Е. В. - Сущность и причины кризиса развития предприятия (2016)
Коваленко О. М. - Методичні підходи до створення підсистеми ризик-менеджменту в системі управління інтегрованою промисловою компанією, Станіславик О. В. (2016)
Плавич В. П. - Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) (2016)
Мазур Е. Е. - Кибернетико-синергетические императивы управления торговым предпринимательством (2016)
Дюков В. П. - Напрямки побудови ефективної системи управління знаннями в організаціях, Рибаков І. В., Штока Є. Т. (2016)
Shavalyuk O. I. - The effective process of transformation of Ukrainian economy, Popivniak R. B. (2016)
Андрейченко А. В. - Європейська політика сусідства: виклики для національної економіки України, Заєць М. А. (2016)
Грінченко Р. В. - Прояви циклічних коливань в економіці (2016)
Васильєв С. Г. - Віртуальна економіка: сутність, переваги, недоліки та напрями розвитку, Обнявко О. В., Онищенко О. А. (2016)
Слободянюк О. В. - Страхування як запорука відшкодування збитків при пошкодженні та втраті майна, Толкачева Г. В. (2016)
Курганська Е. І. - Казначейський менеджмент: теорія та практикa (2016)
Проценко Ю. М. - Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів (2016)
Правила для авторів (2016)
Кузнєцов Е. А. - Соціокультурні та історичні умови становлення системи професійного менеджменту (2016)
Сафонов Ю. М. - Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, Мельник Ю. М. (2016)
Масленніков Є. І. - Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств, Чуйко О. Ю. (2016)
Басюркіна Н. Й. - Проблеми ефективного використання персоналу на підприємства України, Мартолога Л. Н. (2016)
Побережець О. В. - Оцінка методів планування результатів діяльності промислового підприємства (2016)
Столбуненко Н. М. - Особливості та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні на сучасному етапі, Іваніщева А. В. (2016)
Рудінська О. В. - Сучасна структура та ефективність методів менеджменту, Ленська Н. І. (2016)
Борщ В. І. - Особливості формування кадрової стратегії у банківських установах на сучасному етапі, Фещенко О. О. (2016)
Орлова Н. В. - Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України, Алібутаєв Е. Р. (2016)
Жмай А. В. - Проблемы ответственности и социальной ответственности в рамках науки управления и самоменеджмента на современном этапе, Мединский Д. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Пшук Н. Г. - Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру, Белов О. О., Кирилюк Н. П. (2017)
Денисенко М. М. - Аналіз кореляційного простору "копінги - адиктивна поведінка" у хворих на невротичні розлади (2017)
Заседа Ю. И. - Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии (2017)
Ткаченко О. В. - Діабетична патоперсонологія: якості особистості та динаміка їх змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Коломієць С. І. - Організація комплексного медико-психологічного супроводу підлітків зі сколіозом (2017)
Яновська С. Я. - Патопсихологічні основи формування реагування на захворювання в осіб з ішемічним мозковим інсультом (2017)
Шелестова О. В. - Медико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців (2017)
Чугунов В. В. - Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, Дац В. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами, Камінська А. О. (2017)
Кукуруза Г. В. - Раннє втручання як система фасилітації розвитку дитини з психомоторними порушеннями, Кравцова А. М. (2017)
Казаков О. А. - Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію, Боднар Л. А. (2017)
Мудренко І. Г. - Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією (2017)
Корж А. В. - Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію (2017)
Стаханов К. О. - Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією (2017)
Животовська Л. В. - Особистісні особливості пацієнтів із запійними формами алкогольної залежності, Борисенко В. В., Скрипніков А. М. (2017)
Храмцова В. В. - Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта (2017)
Живілова Я. С. - Система поєднаної психотерапії та психофармакотерапії хворих з органічними ураженнями головного мозку в умовах лікарні із суворим наглядом (2017)
Петрюк А. П. - Профессор И. И. Кутько: персонифицированные нейронаучные приоритеты, Петрюк П. Т., Сосин И. К. (2017)
Крюкова І. О. - Обліково-аналітична підтримка ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур, Ніценко В. С. (2016)
Побережець О. В. - Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств (2016)
Масленніков Є. І. - Явище невизначеності в інноваційній діяльності суб’єктів туристичної діяльності, Бєлєнкова А. С. (2016)
Столбуненко Н. М. - Інноваційна економіка України на шляху виходу з кризи (2016)
Рудінська О. В. - Критерії й оцінка ефективної діяльності управлінської команди в сучасному багатопрофільному підприємстві, Белякова В. В. (2016)
Borshch V. I. - The most important persons in the management science: literature review, Huz V. V. (2016)
Іваніщева А. В. - Сучасні напрямки розвитку логістичних технологій (2016)
Рибаков І. В. - Аналіз управлінських технологій в супермаркетах (2016)
Жмай А. В. - Сравнительная характеристика тестов для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) согласно теориям Холла и Люсина, Сорокова Т. Е. (2016)
Захарова М. Г. - Місце цінової стратегії в системі стратегічного управління підприємством (2016)
Правила для авторів (2016)
Кузнєцов Е. А. - Науково-методологічні проблеми розвитку процесу професіоналізації менеджменту в Україні (2017)
Plavich V. P. - Legal interpretation of legal norms and law enforcement (2017)
Козак Ю. Г. - Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку країни, Уханова І. О. (2017)
Чернявська Т. П. - Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції (2017)
Грибинча А. - Инновации как составляющая национальной экономической безопасности (2017)
Захарченко В. І. - Формування стратегій диверсіфікації у розвитку промислового підприємства, Аль-Шаргі Ф. М. (2017)
Масленніков Є. І. - Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприємства (2017)
Побережець О. В. - Інструментальна підтримка системи управління результатами діяльності торгівельних підприємств (2017)
Меркулов М. М. - Напрями зміни конкурентних відносин у національній економіці після вступу України в ВТО, Сорока Л. М. (2017)
Мазур Е. Е. - Бифуркационный характер изменений в новейшей истории розничной торговли Украины (2017)
Столбуненко Н. Н. - Образование в Украине как залог развития национальной экономики (2017)
Орлова В. Н. - Особенности конкурентной структуры рынка масложировой промышленности, Олейникова Н. В. (2017)
Радченко О. П. - Конкурентоспроможність інновацій як сталий розвиток національної економіки України, Шавалюк О. І. (2017)
Кравченко О. М. - Розвиток регіонального маркетингу як засобу покращення якості життєдіяльності, Метіль Т. К. (2017)
Zakritov D. O. - Pharmacoeconomics as a tool to enhance efficiency of health services, Navneet Kaur (2017)
Жмай О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в країнах Азії (2017)
Інформація для авторів (2017)
Кузнєцов Е. А. - Впровадження механізму професіоналізації управлінської діяльності в Україні (2017)
Сафонов Ю. М. - Інструментальна підтримка побудови організаційної структури цільового науково-технологічного колективу, Мельник Ю. М. (2017)
Плавич В. П. - Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) (2017)
Масленніков Є. І. - Формування механізму управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства (2017)
Побережець О. В. - Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства (2017)
Мазур О. Є. - Методичний підхід до діагностики інституціональної складової торговельного підприємницького середовища (2017)
Nyenno I. M. - State marine policy regulation: risk management aspects (2017)
Заєць М. А. - Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки, Кирилова В. А. (2017)
Orlova N. V. - Correlation of competitive market structure and innovative activity of oil and fat companies (2017)
Горбаченко С. А. - Проблеми адаптації українських портів до сучасних експортних потреб олійної промисловості, Ізмайлова А. Р. (2017)
Радченко О. П. - Особливості трансформації економіки України, Шавалюк О. І. (2017)
Рудінська О. В. - Теоретичні та аналітичні підходи щодо порівняння ринку нерухомості України та Польщі (2017)
Borshch V. I. - Enterprise resource planning in healthcare system, Sukhvitri J. (2017)
Гоголь М. М. - Вплив витрат управлінського обліку на функціонування інтегрованого бізнесу (2017)
Столбуненко Н. М. - Особливості та перспективи розвитку зернової логістики в Україні, Церковна А. В. (2017)
Жмай А. В. - Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж предприятия (2017)
Інформація для авторів (2017)
Афанасьєв С. М. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації при гонартрозі, Майкова Т. В., Шумська Н. І. (2017)
Бала Т. М. - Рівень фізичної підготовленості школярів 10 – 11-х класів, Сванадзе А. С., Кузьменко І. О. (2017)
Без’язичний Б. І. - Комплексний педагогічний контроль у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ, Попова А. В., Худякова В. Б. (2017)
Бойченко С. - Специфічні критерії спритності футболістів різної кваліфікації, Залойло В., Гончарук А. (2017)
Бондаренко В. В. - Система професійного навчання працівників Національної поліції України (2017)
Гармаш А. Г. - Дослідження основних антропометричних та функціональних показників жінок першого зрілого віку, які займаються оздоровчим функціональним фітнесом на першому етапі експерименту (2017)
Гусаревич О. В. - Історична трансформація видів сучасного п’ятиборства на прикладі проведення олімпійських ігор 1992 – 2016 р.р. (2017)
Джим Е. С. - Особенности совершенствования тренировочного процесса квалифицированных спортсменок которые занимаются бодибилдингом в соревновательном периоде с учетом биологического цикла (2017)
Кашуба В. А. - Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения, Маслова Е. В., Рычок Т. Н., Лопацкий С. В. (2017)
Мединський С. В. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту в США (на основі статистичних даних) (2017)
Николаенко В. В. - Сравнительный анализ организации детско-юношеских соревнований по футболу в Украине и странах западной Европы, Шевченко А. Ю., Булавинец В. А. (2017)
Павленко Д. Г. - Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку , морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості пауерліфтерів на етапі початкової підготовки, Першин О. І., Джим В. Ю. (2017)
Павлюк І. - Програми міжнародних організацій та гольф-клубів з розвитку інфраструктури полів (2017)
Перцухов А. А. - Фізична підготовленість футболістів 18 - 19 років (2017)
Пивень О. Б. - Особенности опредиления уровня физического развития и физической подготовленности у тяжелоатлетов 15 - 17 лет, Дорофеева Т. И. (2017)
Приступа Є. - Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу, Музика Ф. (2017)
Присяжнюк С. І. - Система управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах України, Єретик А. А. (2017)
Степанюк В. В. - Особенности игровой деятельности вратаря в футболе (2017)
Юденок В. - Оцінювання та педагогічний контроль фізичного розвитку рухових навичок учнів основної школи (2017)
Аветісян Є. О. - Застосування операційного числення для розрахунку нескладних схем змінного струму, Дятлов Ю. В., Шепета О. М. (2017)
Солоденко А. П. - Методичні підходи до вивчення властивостей інфразвукових хвиль на уроках фізики у 9 класі (2017)
Благодаренко Л. Ю. - Астрономічна освіта як підґрунтя наукових уявлень про всесвіт та його еволюцію (2017)
Бойчук В. М. - Вивчення фізики через дослідження наукового середовища, Стинська В. В., Паращук Т. О. (2017)
Вернидуб Р. М. - Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики (2017)
Галатюк Ю. М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до творчої професійної діяльності (2017)
Головко М. В. - Історико-методичні особливості формування змісту курсу загальної фізики вищої школи в Україні (XVII – початок XX ст.) (2017)
Гриб’юк О. О. - Впровадження stem-освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі" (2017)
Грищенко О. С. - М. М. Боголюбов – творець фізики сучасності, Пудченко С. А. (2017)
Корець М. С. - Фізичний експеримент при вивченні властивостей магнітного поля у загальноосвітній школі, Ткаченко О. К., Свищ Б. В., Степанчиков Д. А. (2017)
Кривонос О. М. - Дослідження звукових коливань та визначення швидкості звуку за допомогою ПК, Новицький С. В., Зіновчук А. В. (2017)
Падалка О. С. - Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти у контексті європейської інтеграції (2017)
Петруньок Т. Б. - Спецкурси у навчанні фізики студентів вищих будівельних навчальних закладів (2017)
Пудченко С. А. - Деякі нотатки наукової і педагогічної діяльності професора В. П. Дущенка (2017)
Сальник І. В. - Навчальний процес з фізики у вимірах синергетичного підходу (2017)
Слободянюк І. Ю. - Підвищення пізнавальної мотивації до вивчення фізики в класах гуманітарного профілю (2017)
Точиліна Т. М. - Методологічні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів при вивченні фізики у вищій технічній школі, Філіпенко І. І. (2017)
Чернявський В. В. - Особливості проектування і проведення практичних занять з фізики у навчанні майбутніх фахівців річкового та морського транспорту (2017)
Шерстюк С. О. - Формування в учнів мотивації до засвоєння технічних знань у процесі вивчення фізики (2017)
Ясінський А. М. - Інтегроване заняття як ефективний засіб формування професійних компетентностей студентів ВНЗ в процесі викладання фундаментальних дисциплін на прикладі підготовки фахівців економічного профілю, Лотюк Ю. Г., Антоневич О. Й., Антоневич Ю. А. (2017)
Hristova R. P. - An example of using computer animation in astronomy lessons (in secondary school) (2017)
Авраменко О. В. - Тестування у теорії границь в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, Білецька Ю. Г. (2017)
Ачкан В. В. - Шляхи формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення методичних дисциплін (2017)
Грищук А. М. - Геометричне доведення перетворень Лоренца, Грищук В. В., Корнійчук П. П. (2017)
Караманова З. А. - Формування математичної компетентності студентів коледжів під час розв’язування задач (2017)
Мовчан С. М. - Технологічний підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи (2017)
Новікова А. О. - Система задач з теми "Нерівності" як засіб реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу алгебри, Швець В. О. (2017)
Павлова Н. Хр. - Социальные сети в обучении математике (2017)
Розуменко А. О. - Узагальнення знань студентів при вивченні теми "Статистична оцінка параметрів розподілу" (2017)
Терепа А. В. - Місце і роль логічних задач у системі математичної підготовки вчителя початкової школи (2017)
Трайчев Т. Л. - Обучение формированию знаний о методах решения задач и умений их применения – необходимость в обучении математике (2017)
Школьний О. В. - Розв’язування типових тестових завдань під час підготовки до ЗНО з математики, Захарійченко Ю. О. (2017)
Harizanov Kr. V. - Interactive approaches for education through web - based methodological platform (2017)
Наши авторы (2017)
Аникеенко Л. В. - Методологические основы оздоровительных систем (2017)
Байрачний О. - Аналіз детермінант успішної професійної кар’єри тренера високої кваліфікації (на прикладі футболу) (2017)
Билоконь В. П. - Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи соревновательно-игрового метода (2017)
Гагара В. - Вивчення ефективності дії нового комплексу методів фізичної реабілітації в лікуванні хворих на остеоартроз після ендопротезування колінного суглоба, Мирна А., Нікітенко А. (2017)
Галашко О. І. - Гирьовий спорт у фізичному вихованні студенів, Романів І. В., Демків А. С. (2017)
Ганчар А. - Мониторинг оценивания показателей формирования навыков плавания в результатах командного выступления сильнейших пловцов-студентов на XXIX Всемирной Универсиаде в Тайпэе-2017, Ганчар И. (2017)
Гуртова Т. В. - Верифікація параметрів функціонального стану студентів, хворих на ожиріння, під впливом занять аквафітнесом у спеціальних медичних групах ВНЗ, Цьовх Л. П., Куспиш О. В., Незгода С. П. (2017)
Дерека Т. Г. - Сучасний зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців фізичного виховання для України, Туманова В. М. (2017)
Зеніна І. В. - Розвиток рухових якостей і функціонального стану студенток засобами гімнастики, Гаврилова Н. М. (2017)
Іванюта Н. В. - Загальна характеристика функцій та ознак фізичної рекреації (2017)
Кашуба В. - Динаміка адаптаційних реакцій вегетативної нервової системи хворих на коксартроз при застосуванні засобів фізичної реабілітації, Афанасьєв С. (2017)
Кенсицька І. Л. - Характеристика показників фізичного стану студентської молоді (2017)
Кийко А. С. - Використання інтервального гіпоксичного тренування для розвитку витривалості на передзмагальному етапі підготовки альпіністів, Мулик В. В. (2017)
Людовик Т. В. - Cтруктурні компоненти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю, які спеціалізуються за напрямом мікро- та наноелектроніка, Безгребельна О. П., Пономарьов С. В., Коваль О. В. (2017)
Ляшенко В. М. - Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом, Портна І. Л., Гаврилова Н. Г. (2017)
Майструк М. І. - Вплив проведеної фізичної реабілітації на функціональний стан хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості (2017)
Мулик В. В. - Контроль процесу підготовки та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів класу "Б" в акробатичному рок-н-ролі, Луценко Ю. М. (2017)
Олійник М. О. - Параметри змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів різного амплуа (на матеріалах національного чемпіонату 2016 - 2017 рр.), Дорошенко Е. Ю. (2017)
Павленко І. О. - Застосування засобів оздоровчого фітнесу у фізичному вихованні старшокласників (2017)
Панкратов Н. С. - Методические принципы занятий оздоровительно-развивающей направленности (2017)
Пасічник В. М. - Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, Пасічник В. Р. (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання здоров՚язбережувальних технологій для зміцнення здоров՚я студентів ВНЗ ІТ-технологій, Канішевський С. М., Краснов В. П. (2017)
Пронтенко К. В. - Характеристика основних компонентів підготовленості курсантів у процесі навчання гирьовому спорту (2017)
Радзієвський В. П. - Оздоровчі види рухової діяльності студентів медичних вузів як складові навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (2017)
Рідковець Т. Г. - Оцінка ефективності програми реабілітації для фізично підготовлених осіб з есенціальною гіпертензією, Білий В. В. (2017)
Ріпак М. О. - Спосіб життя і стан здоров’я дорослих жінок (2017)
Розторгуй М. С. - Особливості підготовки спортсменів з інвалідністю у силових видах спорту (2017)
Сазанова І. О. - Огляд використання сучасних систем фітнесу в практиці фізичного виховання студенток медичних вищих навчальних закладів (2017)
Сутула В. О. - Взаємовідносини тренера і спортсмена як фактор підвищення ефективності тренувального процесу, Шутєєв В. В. (2017)
Толмачева С. Е. - Физические упражнения - основное средство физического воспитания, Кузьменко Н. В. (2017)
Храбра С. З. - Дерматогліфічні і психологічні особливості дітей з дитячим церебральним паралічем, Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Грушко В. С. (2017)
Хрипач А. Г. - Формування здоров'язберігаючих компетенцій у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Король О. С., Павлось Р. М., Осінчук В. В. (2017)
Чередниченко М. А. - Современные подходы в подготовке спортсменов в мотокроссе на мотоциклах с коляской (2017)
Чопилко Т. - Эффективность технологии индивидуализации специальной физической подготовки арбитров высокой квалификации в футболе, Березка С. (2017)
Драч К. Д. - О решении обратной задачи Дидоны в классе выпуклых поверхностей вращения (2016)
Стефанчук М. В. - Екстремальнi елементи в гiперкомплексному просторi (2016)
Чуйко С. М. - Линейные нетеровы краевые задачи для вырожденных дифференциально-алгебраических систем с импульсным воздействием, Чуйко Е. В. (2016)
Timokha A. N. - The Bateman–Luke variational formalism in a sloshing with rotational flows (2016)
Кривонос Ю.Г. - Моделирование распространения сигнала в реальных системах с конечным интервалом и поглощением, Селезов И.Т. (2016)
Багно А. М. - О влиянии вязкой жидкости на квазилэмбовские волны в упругом слое, взаимодействующем с жидким слоем (2016)
Долiнський А. А. - Дослiдження особливостей впливу методу дискретно-iмпульсного введення енергiї на процес утворення лiпiдних наноструктур, Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О., Чунiхiн О.Ю. (2016)
Закарян Д. А. - Модель квазигармонического приближения в теории псевдопотенциалов, Картузов В. В., Хачатрян А. В. (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростные разрезы верхней мантии океанических желобов, Гордиенко Л. Я. (2016)
Шевченко О. Л. - Методика оцiнки бар’єрної стiйкостi водозборiв по вiдношенню до забруднюючих речовин (2016)
Крупская Т. В. - Свойства композитной системы на основе высокодисперсного кремнезема и рифампицина (2016)
Опейда Л. I. - Про особливостi початкової стадiї окиснення N-гiдроксифталiмiду перманганатом калiю, Попов А. Ф. (2016)
Тiтов Ю.О. - Кристалiчна структура шаруватого нiобатоцирконату Sr6Nb4ZrO18, Бiлявина Н. М., Слободяник М. С., Полубiнський В. В., Чумак В. В. (2016)
Гулевский А. К. - Эффект холодовой акклимации на криопреципитацию белков Tenebrio molitor в присутствии дегидратирующего агента полиэтиленгликоля, Третьяк Д. В., Релина Л. И., Никольченко А.Ю. (2016)
Мiхєєв О. М. - Системнiсть механiзмiв радiогормезисних ефектiв у рослин, Овсяннiкова Л. Г., Войтенко Л. В., Жук В. В., Гродзинський Д. М. (2016)
Проценко О. В. - Оцiнка токсичностi та генотоксичностi квантових точок CdS, синтезованих за допомогою бiологiчних матриць, Дудка О. А., Козерецька I. А., Iномiстова М. В., Борова М. М., Пiрко Я. В., Толстанова Г. М., Остапченко Л. I., Ємець А. I. (2016)
Цибулiн О. С. - Захисний ефект монохроматичного червоного свiтла LED вiд оксидативної дiї надвисокочастотного електромагнiтного випромiнювання, Якименко I. Л., Сидорик Є. П. (2016)
Аникеенко Л. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки баскетболистов (2017)
Афанасьєв С. М. - Ефективність фізичної реабілітації при попереково-крижовому остеохондрозі, побудованої на підґрунті остеогенної концепції розвитку захворювання, Майкова Т. В. (2017)
Бала Т. М. - Дослідження рівня рухових здібностей дітей 5 – 6-ти років, Костюк А. В. (2017)
Березкіна О. О. - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів технічного вузу, Височина О. А. (2017)
Босько В. М. - Динаміка ефективності техніки плавання кролем на грудях та на спині дітей з наслідками ДЦП під впливом технології навчання плаванню (2017)
Випасняк І. П. - Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю, Шанковський А. З. (2017)
Гогоць В. Д. - Педагогічна діяльність як детермінанта професійного здоров’я педагога Вищої школи, Власенко Н. В. (2017)
Градусов В. О. - Дослідження міри витривалості та фізичної працездатності кваліфікованих баскетболістів в підготовчому періоді, Кузьминчук А. П. (2017)
Градусова Н. В. - Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання, Кузьменко Н. В. (2017)
Гриб А. І. - Ставлення студентів творчих спеціальностей до процесу фізичного виховання у Вищій школі, Коритко З. І. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму, Волошина О. В. (2017)
Иванюта Н. В. - Значение и задачи профессионально–прикладной физической подготовки (2017)
Кожанова О. С. - Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів, Чекмарьова В. В., Цикоза Є. В. (2017)
Корюкаєв М. М. - Характеристика функціональних можливостей спортсменів-дзюдоїстів, Масалкін М. Г. (2017)
Крилов А. Г. - Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14 - 15 років (2017)
Лупало О. В. - Фізична культура як учбова дисципліна: сучасний підхід до підвищення якості її реалізації, Сосненко Є. П. (2017)
Майструк М.І. - Покращення якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Мартинов Ю. О. - Вплив спеціальних знань з боротьби самбо на тренувально-змагальну діяльність студентів-спортсменів (2017)
Масалкін М. Г. - Особливості розвитку фізичних якостей у борців-дзюдоїстів на початковому етапі тренувальної діяльності, Корюкаєв М. М. (2017)
Остапова О. О. - Складові професійно-прикладної фізичної культури випускника технічного вузу як предмет теоретичного дослідження, Остапов А. В., Гордієнко О. В. (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання здоров՚язбережувальних технологій для зміцнення здоров՚я студентів ВНЗ ІТ-технологій, Канішевський С. М., Краснов В. П. (2017)
Приймаков А. А. - Активность и взаимосвязи мышц нижних конечностей при управлении циклическим движением в экстремальных условиях деятельности организма спортсменов, Ежи Ейдер, Мазурок Н. С., Коленков А. В. (2017)
Пруднікова М. С. - Аспекти культури здорового способу життя студентів (2017)
Радченко Л. О. - Культурно-освітня складова сучасного олімпійського руху: зміст та наповненість (2017)
Рідковець Т. Г. - Засоби фізичної реабілітації при есенціальній артеріальній гіпертензії, Білий В. В. (2017)
Ріпак М. О. - Ставлення дорослих жінок до занять фізичною культурою (2017)
Сапрун С. Т. - Методика формування технічної підготовленості дітей підліткового віку на секційних заняттях з волейболу, Корнієнко С. М. (2017)
Сиротинская Е. К. - Особенности использования физкультурно-оздоровительных технологий в процессе физического воспитания студентов вузов, Соболенко А. И. (2017)
Соболенко А. И. - Контроль и оценка основных элементов физической подготовленности студентов высших учебных заведений на начальном этапе обучения борьбе дзюдо, Сиротинская Е. К. (2017)
Стадник В. В. - Ефективність використання авторської програми у позаакадемічних формах занять фізичним вихованням студентів, Череповська О. А., Заліско О. К., Бражник О. Є. (2017)
Толмачева С. Є. - Вплив занять фітнесом на функціональне здоров’я студентів, Кузьменко Н. В. (2017)
Федоріщева А. В. - Аналіз стану здоров’я студенток 17 - 19 років (2017)
Храбра С. З. - Акцентуації характеру, основні потреби людини і їх значення в реабілітаційній роботі (гендерний аспект), Грушко В. С. (2017)
Юхно Ю. О. - Інформаційні технології у фізичній реабілітації, Хмельницька І. В. (2017)
Яковенко О. О. - Основи командоутворення у веслуванні академічному, Приходько П. М. (2017)
Білецька Б. Г. - Сакральний символізм у релігійному ритуалі (2015)
Богдановський І. В. - Зміна ціннісних орієнтацій: вплив глобалізації та опір традицій (2015)
Брилев Д. В. - Трансформация уммы в контексте майдана и военного конфликта на востоке Украины (2015)
Бублик К. М. - Концепт особистості в православній технології ХХІ століття (2015)
Горшков В. В. - Рух Бней Ноах як виклик християнству (2015)
Калениченко Т. А. - Контент-аналіз релігійного негативу майдану на прикладі прпоповідей О. Михайла Демида (2015)
Котлярова Т. О. - Основні напрями співпраці релігійних організацій з першими суспільними інститутами в сучасній Україні (2015)
Левченко Т. Г. - Аналіз концепту віри в українському релігієзнавстві: традиція та сучасність (2015)
Мороз Ю. А. - Національна традиція біблійних перекладів: релігієзнавча дифініція поняття (2015)
Муллокандова О. М. - Межрелігійні шлюби в контексті взаємодії етнічного та релігійного в іудейському сімейному праві (2015)
Пархоменко А. К. - Вчення майстра Екгарта про унівокацію як підстава дотримання принципової неможливості подолання двоприродності в ієрархічному типі містики (2015)
Чорноморець Ю. П. - Перспективи створення канонічної Помісної Церкви в Україні (2015)
Шкрібляк М. В. - Конфесіалізація церковно-релігійного життя українського народу в період раннього модерну та роль державного чинника в його толерантизації (2015)
Вячеславова О. А. - До питання про теоретичну модель фігуративних перетворень в образотворчому мистецтві: сететичний аналіз (2015)
Заяц Т. М. - Релігійно-історіософський мотив драматургії Лесі Українки (2015)
Спірідонова Н. В. - Неоуніверсалізм як модель реконструкції модерного філософування у ситуації постмодерну (2015)
Фоменко Л. К. - Феномен лікаря у філософії доби відродження: соціокультурний контекст (2015)
Янковський С. В. - Діалогічна модель соціокультурної реальності (на матеріалі трагедії Есхіла "Прометей прикутий") (2015)
Береза В. О. - Поняття демократії і демократизації суспільства в сучасному політичному дискурсі (2015)
Бойко С. М. - Філософськіоснови національної системи виховання в Україні (2015)
Будз В. П. - Анторпологічний, моральний та соціально-ідеологічний потенціал філософії у системі української освіти та науки, Гоян І. М. (2015)
Захаренко К. - Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки (2015)
Ібрагімов М. М. - Філософія спорту в контексті нових гуманітарно-наукових парадигм (2015)
Колотило В. В. - Специфіка співвідношення світогляду і картини світу в досвіді людини (2015)
Левченюк Є. В. - Соціальна значимість мас в епоху глобалізації (2015)
Назаренко М. С. - Вплив комунікації на формування соціальної взаємодії (2015)
Опанасюк Ю. І. - Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя (2015)
Панич О. О. - Роль і місце скептицизму в філософії Френсіса Герберта Бредлі: постановка питання (2015)
Романюк О. В. - Проблеми антропологізації філософської освіти у сучасній українській медичній вищій школі (2015)
Турчин М. Б. - Етико-екологічна проблематика у період постнеокласичної епохи становленняч наукового знання (2015)
Турчин М. Я. - Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля, Павлов Ю. В. (2015)
Алєксєєва Ю. А. - Взаємозв’язок віри і цінностей в просторі особистості (2017)
Бігун Н. І. - Феномен самодостатності особистості у класичній психології (2017)
Волошина В. В. - Специфіка розвитку ціннісних орієнтацій особистості підліткового віку, Бакка Ю. В. (2017)
Бігун Н. І. - Теоретичні засади дослідження почуття закоханості як психологічного феномена, Антонова А. А. (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Готовність керівної ланки органів і підрозділів МВС України до саморозвитку (2017)
Бондарчук О. Ю. - Специфіка становлення сором’язливості у дітей дошкільного віку (2017)
Булах І. С. - Витоки особистісного зростання людини (2017)
Бушуєва Т. В. - Зв’язок особистісних особливостей та копінг-стратегій жінок у період зрілості (2017)
Гладкевич М. І. - Основні наукові підходи вітчизняних психологів до вивчення феномена "життєві плани особистості" (2017)
Гріньова О. М. - Теоретичний аналіз проблеми механізмів проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку (2017)
Дереча А. А. - Емпіричне дослідження рівня розвитку та якісної своєрідності вербальної та образної креативності школярів (2017)
Durkalevych I. - Znaczenie poczucia własnej skuteczności w zawodzie nauczyciela (польською мовою) (2017)
Кашпур Ю. М. - Психологічні аспекти феномена вірності (2017)
Коваленко О. Г. - Психологічне благополуччя літніх людей різної статі (2017)
Лохвицька Л. В. - Методичний арсенал дослідження моральної вихованості у дошкільників: доробок зарубіжних психологів сучасності (2017)
Лупійко Л. В. - Вплив народних традицій на розвиток особистості дошкільника (2017)
Марченко Е. Е. - Динамика самооценки детей в условиях перехода из четвертого в пятый класс (російською мовою) (2017)
Ольшевська Я. О. - Особистісно-професійна позиція викладачів у контексті інтеграції до європейського простору (2017)
Попович Е. М. - Особливості впливу психологічних умов на моральний розвиток учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Усачова Л. В. - Специфіка розвивальних психотехнік у роботі психолога- консультанта з дітьми дошкільного віку (2017)
Чорна І. М. - Методи соціальної роботи з девіантними підлітками з формування позитивного досвіду поведінкових норм, Чорний М. М. (2017)
Воронюк І. В. - Дослідження латентних особистісних конструктів уподобань до літератури й інформації у старшокласників як цільових об’єктів при креативному виборі способу впливу вчителем (2017)
Клочек Л. В. - Ціннісно-діалогічна парадигма розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2017)
Кравчук С. Л. - До проблеми дослідження духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки молоді у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017)
Ляшенко О. А. - Розвиток рефлексивності як чинника становлення психологічної позиції рівності майбутніх викладачів (2017)
Співак Л. М. - Динаміка розвитку національної самосвідомості та національної самоідентичності студентської молоді після суспільно-політичних трансформацій, Піонтковська Д. В. (2017)
Улунова Г. Є. - Перцептивно-аналітичний аспект культури професійного спілкування державних службовців (2017)
Бойченко І. С. - Теоретико-методологічні основи професійної самоідентичності майбутніх психологів (2017)
Волошина В. В. - Аксіологічні аспекти вибору майбутнім психологом професійної спеціалізації в процесі підготовки у вищому навчальному закладі (2017)
Вольнова Л. М. - Проектні технології як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх психологів (2017)
Кононова М. М. - Формування професійного світогляду майбутніх психологів у процесі активного соціально-психологічного пізнання, Перетятько Л. Г. (2017)
Кузьменко В. У. - Діагностика індивідуально-психологічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб (2017)
Малихіна О. А. - Дослідження когнітивного компоненту в структурі самоповаги студентів (2017)
Санніков О. І. - Концепція прийняття рішень особистістю як теоретична модель діяльності професійного консультанта (2017)
Сватенкова Т. І. - Особливості роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тимчасової дитячої групи (2017)
Середюк В. В. - Психологічні аспекти інтегративної функції юридичної відповідальності у формуванні особистості (2017)
Чорна І. М. - Методи налагодження взаємин подружжя засобами сімейної психотерапії (2017)
Чорна І. М. - Теоретико-аналітичний огляд потенціалу застосування психотерапевтичного методу танцювальної терапії в роботі психолога (2017)
Титул, зміст (2017)
Семинар в ИЭС им. Е. О. Патона (по результатам участия в выставке "Schweissen & Schneiden 2017") (2017)
16-ый Международный промышленный форум - 2017 (2017)
Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "БІНЦЕЛЬ Україна ГмбХ" - 20 років тернистою дорогою до успіху! (2017)
Посещение опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона (2017)
Гайдук С. В. - Автоматизированное проектирование состава технологичного жаропрочного сплава на никелевой основе для изготовления цельнолитых сопловых аппаратов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Domanski T. - Study of properties of welded joint using dantec's ISTRA 40 systems, Piekarska W., Kubiak M. (2017)
Ковальчук Д. В. - Новые возможности аддитивного производства с технологией xBeam 30 Metal Printing (Обзор), Мельник В. И., Мельник И. В., Тугай Б. А. (2017)
Брызгалин А. Г. - Применение сварки взрывом для создания триметаллических переходников криомодулей линейного коллайдера, Пекарь Е. Д., Шленский П. С., Ширков Г. Д., Будагов Ю. А., Сабиров Б. М. (2017)
Кусков Ю. М. - Торцевая электрошлаковая наплавка электродом большого сечения в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Жданов В. А. (2017)
Борц Б. В. - Совершенствование технологии изготовления длинномерных композиционных переходников сталь 20 - сталь 08Х18Н10Т методом горячей винтовой прокатки в вакууме, Неклюдов И. М., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И., Воробьев И. А. (2017)
Моравецкий С. И. - Повышение ударной вязкости металла комбинированных сварных соединений легированных бейнитных сталей, Царюк А. К., Вавилов А. В., Кантор А. Г. (2017)
Шелягин В. Д. - Разработки в области техники и технологии лазерной сварки, выполненные в ИЭс им. Е. О. Патона (Обзор), Лукашенко А. Г., Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В., Лукашенко Д. А., Шуба И. В. (2017)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2017)
Диссертации на соискание ученой степени (2017)
Календарь декабря (2017)
Программы профессиональной подготовки на 2018 г. (2017)
Лі Лань - Принцип співвідношення емоційного та раціонально-логічного в художньому сприйнятті (2017)
Ван Лу - Феномен художньо-естетичного світосприйняття та його особливості на сучасному етапі соціокультурного розвитку суспільства (2017)
Лі Ює - Наукові підходи у дослідженні та формуванні художньо-смислових уявлень студентів-піаністів у педагогічних університетах (2017)
Цяо Цжи - Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену (2017)
Лісунова Л. В. - Естетико-ментальні аспекти традиційної символіки української народної орнаментики у формуванні естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2017)
Мозгальова Н. Г. - Теоретичне обгрунтування творчої самореалізації студентів, Барановська І. Г. (2017)
Мельниченко Д. В. - Аспекти розвитку творчої активності студентів піаністів (2017)
Остапенко Н. І. - Формування методичної компетенції майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки (2017)
Ростовська І. О. - Теоретико-методологічні основи формування мотивації учіння гри на фортепіано у майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Сидоренко Т. Д. - Підбір музичного супроводу для постановки хореографічного номеру на уроках музичного інструменту (2017)
Лисіна Н. І. - Методи розвитку музичних уявлень в процесі виконавської діяльності студентів-піаністів, Войтун А. І. (2017)
Капустінський К. В. - Проблема розвитку творчого потенціалу в педагогічній практиці майбутніх учителів хореографії (2017)
Фурдак Т. Д. - Музичний освітній процес у системі інклюзивної освіти (2017)
Шевченко А. С. - Структура вокально-джазової культури виконавців (2017)
Ярошенко О. М. - Використання психотехнічних прийомів у процесі вивчення дисципліни "сольфеджіо" (2017)
Пухальський Т. Д. - Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Грінченко А. М. - Педагогічні умови формування музично-виконавського самоконтролю студентів у процесі навчання гри на фортепіано (2017)
Ван Сює - Педагогічна діагностика сформованості звукообразних уявлень молодших школярів у процесі фортепіанного навчання (2017)
Ван Цізі - Ретроспективний аналіз розвитку духового інструментального виконавства в Україні (2017)
Ван Цізі - Методика вдосконалення виконавського артистизму іноземних магістрантів – майбутніх викладачів вокалу (2017)
Ван Яюєци - Мистецька ерудиція як чинник розвитку поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики (2017)
Лань Сіньцзюнь - Принципи забезпечення наступності фортепіанного навчання студентів з КНР в системі музично-педагогічної освіти України (2017)
Ло Чао - Методичне забезпечення процесу вокальної підготовки майбутніх вчителів музики на основі технології персоніфікації (2017)
Мен Сіан - Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема (2017)
Лі Цзяці - Характеристика основних підходів та принципів до формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Бабіченко Н. О. - Методичні засади формування вокально-хорових компетенцій підлітків у позашкільних начальних закладах (2017)
Могілей І. В. - Народна музика як засіб формування національної свідомості учнів середніх класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Лю Сянь - Компонентна модель методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2017)
Марцинів В. В. - Структурні компоненти творчих здібностей учнів шкіл мистецтв у навчальному процесі з використанням електронного музичного інструментарію (2017)
Шпіца Р. І. - Діагностика рівнів сформованості мистецьких знань учнів 7-8 класів (2017)
Гаврильчик Л. М. - Еміль Гілельс: музикант, людина, епоха. Біографічний нарис присвячується 100-річчю від дня народження Е.Гілельса (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк в просторі культурно-мистецької парадигми ХХ століття (становлення особистості) (2017)
Коваль О. В. - Педагогіка музичного мистецтва ХХІ століття: уроки М. Леонтовича (2017)
Козачук О. С. - Катерина Алоїзівна Зайцева: сторінки творчої біографії (2017)
Павленко О. М. - Джазова освіта у США: історико-педагогічний аспект (2017)
Лисіна Н. І. - Передумови становлення іспанської клавірної школи, Тітович В. І. (2017)
Наші автори (2017)
Коренева І. М. - Використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки в процесі підготовки майбутніх педагогів, Мельник О. С. (2017)
Загородня Л. П. - Використання європейського досвіду формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів як складника професійного іміджу (2017)
Бородієнко О. В. - Модель системи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємства сфери зв’язку (2017)
Маринченко Є. О. - Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів, Ігнатенко Г. В. (2017)
Павлов Я. В. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів військових формувань в Україні за міжнародними стандартами: погляд на проблему (2017)
Смолюк А. І. - Емпіричне дослідження ролі освітнього середовища педагогічного коледжу як чинника професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Непомняща Г. І. - Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів (2017)
Вєтрова О. Д. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку у вищих навчальних закладах (2017)
Гавриляк В. В. - Практика вирішення організаційних завдань кафедри як показник рівня її організаційної культури (2017)
Золотова С. Г. - Розвиток навичок іншомовної комунікації студентів та аспірантів, Міхно С. В. (2017)
Васенок Т. М. - Проектування як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів спецпредметів ПТНЗ, Шелудько І. В. (2017)
Максименко Л. О. - Проблема перекладацької стратегії в навчанні письмового двостороннього перекладу (2017)
Вишник О. О. - Шляхи оптимізації процесу формування навички усвідомленого читання в учнів початкових класів (2017)
Мозуль І. В. - Експериментальна методика підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в молодших школярів предметної природознавчої компетентності (2017)
Вишник О. О. - Соціокультурно спрямованe навчання української мови засобами рeгіонального краєзнавчого матeріалу (2017)
Данильченко І. Г. - Формування еколого-літературної компетентності в студентів у процесі вивчення дисципліни "Дитяча література" (2017)
Рожі І. Г. - Зміст та структура краєзнавчої компетентності майбутніх учителів географії (2017)
Лущевська Т. В. - Формування в учнів школи-інтернату готовності до професійного самовизначення в процесі виховної роботи, Зінченко В.П. (2017)
Мілютіна О. К. - Гендерні особливості в процесі міжкультурної комунікації, Кадикова Н. В., Падалка Н. О. (2017)
Гоголь Н. В. - Вивчення роману В. Нестайка "Тореадори з Васюківки" на уроках української літератури (2017)
Лозинська С. В. - Моральне виховання дошкільників засобом етичної бесіди за Василем Сухомлинським, Капусняк Л. В. (2017)
Тітаренко С. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку моторної сфери дітей раннього віку, Барсуковська М. В. (2017)
Курок О. І. - Підготовка майбутніх вихователів до організації і проведення піших переходів з дітьми дошкільного віку, Барсуковська Г. П. (2017)
Заїка О. Я. - Формування знань з музичного мистецтва як умова розвитку художньо-творчих здібностей у майбутніх педагогів (2017)
Шульга Л. М. - Педагогічні підходи до організації занять із малювання в ДНЗ: традиції та інновації (2017)
Таможська І. В. - Особливості відбору кандидатур на посади приват-доцентів у період 1863 - 1883 рр. в Університеті Св. Володимира (з досвіду історико-філологічного факультету) (2017)
Литовченко І. М. - Тенденції розвитку корпоративної освіти в сполучених штатах Америки (2017)
Лавриченко Н. М. - Феномен креативності: психолого-педагогічний погляд (2017)
Головко І. О. - Причини гальмування розвитку технічної освіти в Англії в ХІХ ст.: соціально-педагогічний аспект (2017)
Костецька М. В. - Основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європи та в Україні (кінець ХХ – початок ХХI ст.) (2017)
Сирова Ю. В. - Досвід організації методичної роботи в дошкільних навчальних закладах у 50-х роках ХХ століття (2017)
Юрковський Я. - Жертва, насильство, ритуал — "діонісійська поетика" в "Яскині філософів" Збігнева Герберта (2017)
Карпюк Н. Є. - Хронологічно-марковані лексеми у новелах Вальтера Скотта (2017)
Євченко В. В. - Американський варіант англійської мови в історичному і соціолінгвістичному контексті (2017)
Білошицька З. А. - Формування навичок перекладу у студентів аграрних вишів (2017)
Борисенко Н. Д. - Висловлення жалю та співчуття в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект (2017)
Вашист К. М. - Таксономія лексичних блендів (2017)
Вигівський В. Л. - Механізми створення та семантико-прагматичні особливості функціонування конотативних значень у англомовному військовому дискурсі, Маліновський Е. Ф. (2017)
Гайдук Н. А. - Національно-культурна специфіка мови в лінгвістиці (2017)
Гусейнов А. С. - Когнітивні аспекти дослідження концепту (2017)
Драганчук К. В. - "Деякі проблеми перекладу термінів страхового права у галузі пенсійного забезпечення" (2017)
Ковальова О. К. - Функціонально-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ (2017)
Колісниченко Т. В. - Типи "Settlement" номінацій (2017)
Коляда О. В. - Фонологічні особливості драматургії Cемюела Беккета (на прикладі п'єс "Звуки кроків" і "Кінець гри") (2017)
Кондратюк І. Б. - Актуалізація психологічного дисбалансу у комунікативній ситуації: теоретичний аспект (2017)
Микитенко А. В. - Символіка найменувань штучних виробів у фразеологічних системах української, німецької та англійської мов (2017)
Мошноріз М. М. - Міфологічна орнітологія в поезії С. Черкасенка (2017)
Палєй Т. А. - Лексико-граматичні особливості перекладу англомовних епітетів (2017)
Потапенко С. І. - Номінативний простір англомовного новинного дискурсу в епоху післяправди: аргументативні тенденції (2017)
Радкевич В. В. - Сучасні напрямки дослідження діалогічного персонажного мовлення в гендерному аспекті (2017)
Сєрадзка-Базюр Божена - Семантична структура "Поняттєвого словника старопольської мови он-лайн" (Slownika pojeciowego jezyka staropolskiego on-line) (2017)
Славова Л. Л. - Театральна метафора в американському та українському політичному дискурсі (2017)
Федоренко Л. О. - Розвиток жанру Lehrstuck в драматургії Хайнера Мюллера (2017)
Харламова Л. С. - Використання англомовних запозичень у німецькій термінології міжнародних авіаційних перевезень, Тимченко С. В. (2017)
Шостак О. О. - Риторичний аналіз художнього тексту (на перехресті античних і неориторичних теорій) (2017)
Горбунов О. В. - Етимологія та зміст поняття "бюджетний менеджмент" (2017)
Левченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур, Ткачук О. В. (2017)
Гамалій В. Ф. - Дослідження маркетингової діяльності Національного олімпійського комітету України, Ковальов В. О., Ковальов С. В. (2017)
Карпенко А. В. - Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні, Будицька Ю. О. (2017)
Кропівний В. М. - Розробка та реалізація комплексу регіональних та місцевих програмних заходів розвитку малого та середнього підприємництва, Будулатій В. В., Травкіна Н. М. (2017)
Левченко А. О. - Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні, Царенко І. О. (2017)
Попель С. А. - Інформаційні термінали як елемент інформаційної взаємодії митниць та громадян (2017)
Прус Л. Р. - Проблеми функціонування інформаційної системи портового співтовариства в морських портах України (2017)
Сторожук О. В. - Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону, Заярнюк О. В. (2017)
Туржанський В. А. - Застосування інструментів COMPACT-моделі для уповноваженого економічного оператора в контексті надання спрощень економічним операторам, Несторишен І. В. (2017)
Царенко В. І. - Характеристика системи управління технічними системами митного контролю, Яковенко О. В. (2017)
Корнійчук О. О. - Нормативно-правова база здійснення митного контролю пасажирських перевезень у пунктах пропуску для повітряного сполучення (2017)
Кармазіна Т. Р. - Специфіка управління персоналом у малому бізнесі, Захарова О. В. (2017)
Романюк М. Д. - Міграція наукових кадрів та заходи її зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу України, Смутчак З. В. (2017)
Іванько А. В. - Порівняльний аналіз стану та тенденцій заощаджень домогосподарств України, Македон Г. М. (2017)
Лисенко А. М. - Моделі справляння податку на додану вартість у сфері сільськогосподарського виробництва та їх впровадження на регіональному рівні (2017)
Магопець О. А. - Оптимізація податкового навантаження сільськогосподарських товаровиробників в умовах застосування спрощеної системи оподаткування (2017)
Сало А. В. - Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення вищої освіти в Україні (2017)
Андрощук І. І. - Структуризація процесу виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації (2017)
Головченко О. О. - Галузеві характеристики житлово-комунального господарства, що принципово впливають на побудову інформаційних систем обліку та контролю, Головченко Н. Ю. (2017)
Смірнова І. В. - Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій, Смірнова Н. В. (2017)
Клименко Я. В. - Сутність консолідованої фінансової звітності (2017)
Нестеренко Ю. О. - Організація обліку фермерських господарств (2017)
Роєва О. С. - Проблемні питання оцінки та контролю виробничих запасів (2017)
Акбаш К. С. - Визначення показників розподілу характерних ознак у ґендерних групах (на прикладі студентів факультету), Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2017)
Кернасюк Ю. В. - Прогноз розвитку аграрного сектору і економіки Кіровоградської області в умовах зміни клімату (2017)
Іщенко Н. А. - Діагностика ймовірності банкрутства підприємства та шляхи його стабілізації (2017)
Коцюрба О. Ю. - Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Сисоліна Н. П. - Мотиваційні механізми на сучасному підприємстві, Нісфоян С. С. (2017)
Фільштейн Л. М. - Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств, установ, організацій Кіровоградської області та їх проблеми, Будулатій А. Б., Будулатій В. В. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Дмитрук Ю. Г. - Сучасний стан чагарникових угруповань аридно-степової підзони північного-західного Причорномор’я (2017)
Ilyin V. N. - Training of the athletes with use of hypoxic conditions, Filippov M. M., Pastukhovа V. A., Sosnovskiy V. V. (2017)
Левадянська Ю. А. - Зміни напруження кисню в печінці та її жовчосекреторної функції, зумовлені попередником сірководню L-цистеїном, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Янчук П. І. (2017)
Ліманська Н. В. - Здатність Escherichia coli до прикріплення на поверхнях рослин і конкурентної адгезії з представником ендофітної мікробіоти Alcaligenes faecalis, Маринова І. І., Коротаєва Н. В., Кручанова А. В., Галкін М. Б. (2017)
Луценко О. І. - Функціональний стан серцево-судинної системи у жінок з різним рівнем вегетативного тонусу, Коваленко С. О. (2017)
Міщенко В. С. - Психофізіологічний стан висококваліфікованих спортсменів з різним рівнем нейродинамічних функцій, Коробейнікова Л. Г., Коробейніков Г. В. (2017)
Орлик Н. А. - Динаміка фізичної працездатності дівчат 17 - 22 років впродовж оваріально-менструального циклу, Босенко А. І., Филипцова К. А. (2017)
Yildirim A. K. - Тhe investigation of effects of endurance exercises on total oxidant and total antioxidant status parameters in the rat liver with experimental thyroid dysfunction, Palabiyik A. A. (2017)
Татаренко М. С. - Функціональне значення невізуальних рухів очей людини при виконанні вербальних завдань, Данилов С. А., Макарчук М. Ю. (2017)
Топчій М. С. - Факторна структура функціональних можливостей юнаків 17 - 21 років, Босенко А. І., Дишель Г. О. (2017)
Фареній І. А. - З історії українських назв птахів: сучасні болотяна, чорна та блакитна синиці в минулому (2017)
Шевчик В. Л. - Поширення та ценотичні особливості Allium ursinum l. на лівобережжі Черкаської області, Спрягайло О. В., Спрягайло О. А., Ширяєва Д. В. (2017)
Макаренко М. В. - 6-та Всеукраїнська науково-практична конференція "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність", 20 - 22 вересня, 2017 р., м. Черкаси, Коваленко С. О., Лизогуб В. С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Цема Є. В. - Світові тенденції в лікуванні пілонідальної хвороби (епітеліального куприкового ходу) (2017)
Король С. О. - Наукове обґрунтування оптимальної схеми евакуації поранених з тяжкою бойовою травмою кінцівок на основі патофізіологічних змін показників гомеостазу (2017)
Мішалов В. Г. - Тяжкість за TG13 та патогістологічні форми гострого калькульозного холециститу у хворих на ішемічну хворобу серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2017)
Дронов А. И. - Криофиксация резектабельной протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, Хоменко Д. И., Земсков С. В., Бакунец П. П., Козачук Е. С. (2017)
Крикун М. С. - Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні гострого панкреатиту у світлі класифікації Атланта 2012 (2017)
Kazimzade C. R. - Evaluation of clinical severity of patents with acute pancreatitis in the emergency department (2017)
Дронов О. І. - Перкутанне дренування рідинних скупчень під ультразвуковим контролем при гострому некротичному панкреатиті, Ковальська І. О., Задорожна К. О., А Горлач. І. (2017)
Мішалов В. Г. - Результати проведення оперативних втручань із застосуванням сітчастих алотрансплантатів у пацієнтів з паховими грижами, Гойда С. М., Лещишин І. М., Маркулан Л. Ю., Балабан О. В., Бурка А. О., Гонза Р. В., Вамуш С. М. (2017)
Бабій І. В. - Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату, Власов В. В. (2017)
Тутченко М. І. - Досвід лапароскопічної діагностики гострого болю в черевній порожнині, Слонецький Б. І., Атаєва М. М., Вербицький І. В. (2017)
Бурлука В. В. - Диференційна хірургічна тактика лікування постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі в гострий період травматичної хвороби, Анкін М. Л., Коваленко В. М., Дорош В. М., Максименко М. А. (2017)
Ратчик В. М. - Ендоскопічна балонна пілоро­ та дуоденопластика в лікуванні хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу, Шевченко Б. Ф., Тарабаров С. О., Бабій О. М., Пролом Н. В. (2017)
Жернов О. А. - Хірургічне лікування хворих із післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин, Кітрі М., Жернов А. О., Савчин В. С., Стаскевич С. В. (2017)
Грубник В. В. - Рукавная резекция желудка в лечении морбидного ожирения, Ильяшенко В. В., Ковальчук А. Л., Усенок С. А., Грубник Викт. В. (2017)
Якимчук Н. В. - Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці, М’ястківська І. В., Р Вододюк. Ю., Буднюк О. О., Пустовойт П. І. (2017)
Хоменко І. П. - Меланоз товстої кишки. Клінічні випадки, Слободяник В. П., Бурка А. О., Лисак А. В., Зосим В. А., Рагушин Д. А., Воєвода Ю. Ю., Куриленко А. П., Ткач К. Д. (2017)
Хоперія В. Г. - Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців — учасників бойових дій на сході України, Харченко О. І., Дудла Д. І., Цема Є. В., Сафонов В. Є., Гриценко О. М., Малиновська О. В. (2017)
Кобза Т. І. - Випадок реваскуляризації гомілки, виконаної через 12 годин після травматичного розриву підколінної артерії, Петров В. Ф. (2017)
Браславец В. М. - Острый бескаменный холецистит при интраперитонеальном (маятникообразном) расположении желчного пузыря, Павлов К. И., Бондаренко Т. В., Рязанцева К. С. (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Попович В. М. - Соціальне вчення православної церкви: історичне становлення думки (2017)
Мерщій Т. В. - Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства (2017)
Ємельяненко Г. Д. - Специфіка застосування екзистенціалістських постулатів та ірраціоналістичного досвіду в систематичній теології П.Тілліха (2017)
Брильов Д. В. - Суфізм в Криму під владою Россійськоїімперії (2017)
Мєднікова Г. С. - Концепт "культурні практики" та його роль в трансформації сучасної культури (2017)
Урбан О. В. - Взаємодія публічного та приватного просторів в українському місті (2017)
Кирилова О. О. - "Смерть Блока" як основа декадентського мортального кінокоду та деякі інші зрізи танатології кіно (2017)
Немчинов І. Г. - "Птиця-трійка": злет та падіння однієї метафори (2017)
Турчин М. Я. - Сором і совість: специфіка відмінностей (2017)
Бойко І. І. - Соціальна модернізація: теоретико-методологічні засади (2017)
Литвиненко Т. С. - Філософія виховання у трансформаційному освітньому просторі (2017)
Гурова І. В. - Естетичне облаштування оселі як втілення національного світовідношення українців (2017)
Павловський А. С. - Поняття "Сутність людини" та "природа людини" в контексті історико-філософського дискурсу (2017)
Поперечна Г. А. - Характеристика морального стану дитини і її здатності до реалізації моральної свободи в філософії представників Київської духовної академії (2017)
Колотило В. В. - Конструктивність ідеологічного дискурсу (2017)
Погасій Л. П. - Специфіка інформаційної картини світу, генерованої засобами масової комунікації (2017)
Свищо Ю. Ю. - Витоки лібералізму як політичного світогляду (2017)
Остапчук Г. О. - Теоретико-філософське осмислення української національної ідеї у суспільно-духовному житті України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття (2017)
Плахіна Т. С. - Ціннісно-антропологічний контекст розвитку дитинства (2017)
Облова Л. А. - Осмысление границ неприкаянности (идея мытарства Ф. М. Достоевского) (начало) (2017)
Чжан Сінь - Освіта як одна з основних комунікативних складових соціалізації особистості (2017)
Allahverdieva S. A. - The role of international transport corridors in ensuring sustainable development in Azerbaijan of the XXI century (2017)
İsmayılova Ü. T. - Şəki — Zagatalaiqtisadi rayonunda rekreasiya-turizm potensialindan istifadəninəhali məşqulluğuproblemlərinin həllinə təsiri istiqamətləri (2017)
Nabiyev A. A. - National geoinformation data bank of the Azerbaijan Republic, Gahramanova T. M., Gumbatova Sh. Yu., Jafarov N. J., Abasova N. A., Aktoprak I. F., Musayev R. A., Hasanaliyeva L. H. (2017)
Zeynalova M. Ə. - Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsinin ekocoğrafi istiqamətləri (2017)
Бабаханов А. Э. - Power Bi как инструмент для гис-анализа стихийных бедствий на территории Азербайджана (2017)
Зейналова М. А. - Вопросы охраны окружающей среды и экологии в условиях современного этапа, Тагиров Р. Т. (2017)
Нуриев Э. Б. - Роль маятниковой миграции населения в решении проблемы трудообеспечения города Баку в условиях развивающихся социально-экономических процессов, Умудова Р. И. (2017)
Tağıyeva T. M. - Gücü müəyyənləşdirən amillər (2017)
Tağıyeva T. M. - Abş tərəfindən Iraqin işğalinda lobbi qruplarinin rolu (2017)
Вергун А. Р. - Хірургічна оніхопатологія: нозологічні форми, деякі етіопатогенетичні аспекти особливостей комплексного лікування (2017)
Соколов К. О. - Питання синтезу структури та параметрів системи (підсистеми) інформаційної безпеки (2017)
Suwannarat K. - Problems and likelihoods of the application of e-learning for self-directed learning, Suwan-achariya Ch. (2017)
Данченко І. О. - Формування соціального інтелекту як складової особистісного компоненту соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Нестеренко О. Б. - Підвищення ефективності самостійної роботи студентів (2017)
Кобець О. С. - Оптимізація процесу приготування клітковинно-олійного напівфабрикату, Зінченко Т. В., Корецька І. Л., Доценко В. Ф. (2017)
Кутковий Б. Є. - Оптимізація API запитів до хмарних систем управління базами даних, Павич Н. Я. (2017)
Сохацький А. В. - Моделювання ланцюгових критичних ситуацій в щільному транспортному потоці, Романенко Є. М., Іванисенко І. С. (2017)
Стасевич С. П. - Огляд багатошарових теплових моделей тіла людини, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2017)
Abbasov A. M. - Syntactic- semantic comparison of common person sentence with non-personal and indefinite person sentences (2017)
Aliyev R. M. - Mother, school and textbook problems in abbas sahhat’s enlightener views (2017)
Семененко Л. Л. - Передкатегоризаційна основа політичної дійсності (2017)
Sakharna V. D. - Forecasting of directions and methods of providing financial and economic safety of new enterprise (2017)
Дендебера В. С. - Розвиток інтернет-трейдингу в Україні (2017)
Заболотний О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці підприємства (2017)
Кифяк О. В. - Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг, Урда В. Д. (2017)
Лучникова Т. П. - Валютні операції як основа валютного ринку, Безбожна А. О. (2017)
Русіна Ю. О. - Удосконалення системи управління інформаційною безпекою на підприємстві, Острякова В. Ю. (2017)
Русіна Ю. О. - Удосконалення управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Уланова К. О. (2017)
Колінько О. О. - Особливості господарського договору у сфері господарювання, Верезумська В. В. (2017)
Макевнин А. И. - Практические особенности доказывания в суде апелляционной инстанции по гражданским делам (2017)
Mikhieieva O. - Life long perspective in development of a project manager (2016)
Азарова И. Б. - Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эффективных инструментов (2016)
Ачкасов І. А. - Метод формування портфелю проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності (2016)
Бугров О. В. - Система контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів, Бугрова О. О. (2016)
Бурунсуз К. С. - Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля, Гончарова Н. О. (2016)
Бушуев Д. А. - Управление инновационными проектами и программами в условиях кризиса, Ярошенко Р. Ф. (2016)
Бушуєв С. Д. - Емоційний інтелект керівника проекту, Русан Н. І. (2016)
Водолазкіна К. О. - Аналіз сумісної професійної компетентності команди проекту (2016)
Єгорченкова Н. Ю. - Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства, Оберемок Н. В., Хлевна Ю. Л. (2016)
Кадыкова И. Н. - Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы, Ларина С. А., Чумаченко И. В. (2016)
Кошкін К. В. - Дослідження факторів ефективності проектів інтеграції у світовий освітній простір, Возний О. М., Нікітін П. В. (2016)
Крамскoй С. А. - Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики (2016)
Крап-Спісак Н. П. - Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні (2016)
Крицький Д. М. - Бізнес-моделі в startup-проектах, Погудіна О. К., Болкун Ю. О. (2016)
Лазарева М. В. - Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри (2016)
Молоканова В. М. - Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів (2016)
Гайда А. Ю. - Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями, Фарионова Т. А., Ворона М. В. (2016)
Егорченков А. В. - Интеграция информационных систем приборостроительного предприятия (2016)
Тесля Ю. М. - Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління, Тімінський Тімінський, О. Г. (2016)
Ковальов С. М. - Вплив параметрів зовнішніх зусиль на форму дискретного каркасу поверхні, Ботвіновська С. І. (2016)
Полтораченко Н. І. - Задача нечіткої прив’язки споживачів до мереж різних категорій (2016)
Смілка В. А. - Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу (2016)
Терентьєв О. О. - Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель, Шабала Є. Є., Баліна О. І., Доля О. В. (2016)
Лізунов П. П. - Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах, Білощицький А. О., Чала Л. Е., Білощицька С. В., Кучанський О. Ю., Удовенко С. Г. (2016)
Цюцюра М. І. - Методика проектування системи Менеджменту Якості Освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2016)
Варналій З. С. - Зміцнення економічної безпеки України в контексті інституціональних деформацій (2011)
Ніколаєв В. П. - Відтворення житлового фонду як економічний процес, Ніколаєва Т. В. (2011)
Юринець В. Є. - Соціально-економічні процеси на межі динамічного хаосу, Синицький О. М., Гавука І. С. (2011)
Гриненко А. М. - Соціальний капітал: підходи до визначення і сучасного виміру (2011)
Латер Ю. С. - Відповідність структури виробництва України сучасним технологічним укладам, Зелик Г. Г. (2011)
Галушка З. І. - Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів, Соболєв В. О. (2011)
Городецька М. О. - Україна в умовах глобалізації (2011)
Дзюбэк И. Т. - Угрозы для безопастности киберпространства (2011)
Злотников А. Г. - Тенденции развития современной экономической науки (2011)
Олійник Н. Ю. - Реалізація компонентів навчальної діяльності старшокласників економічного профілю (2011)
Палехова В. А. - Економічна теорія та національна економіка: загальне та особливе (2011)
Радченко Л. П. - Інтелектуальний капітал як пріоритетна складова інноваційного розвитку національної економіки (2011)
Ревак І. О. - Загрози науково-технологічній безпеці України - першопричина стримування інноваційного розвитку вітчизняної економіки (2011)
Решетник Н. І. - Тенденції розвитку постіндустріального суспільства (2011)
Олійник О. В. - Золоті правила економічного зростання: нобелівський аспект, Щербіна В. К., Куфлєй М. М. (2011)
Деменікова Ю. В. - Використання математичних моделей для оптимального розв’язування економічних задач, Брежнєва-Єрмоленко О. В. (2011)
Свідер О. П. - Теоретичні аспекти прямого іноземного інвестування (2011)
Білоус Т. І. - Ґенеза макроекономічної стабільності в економічній теорії та роль держави в її забезпеченні (2011)
Двойнос А. Л. - Політичні ризики в економіці (2011)
Костючик О. В. - Проблеми ідентифікації сучасного типу економіки і суспільства та його представлення у наукових концепціях другої половини ХХ століття (2011)
Кондрат О. Б. - Роль "філософії господарства" с.м. булгакова в курсі "історія економіки та економічної думки" (2011)
Чарановська О. М. - Єдність соціальної держави та соціально відповідального бізнесу - основа соціального ринкового господарства (2011)
Городецький О. О. - Еволюція влади як фактор економічного розвитку (2011)
Пастух Ю. А. - Науково-методичні засади організації інформаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва (2011)
Романовський О. О. - Розвиток підприємництва у ВНЗ (2011)
Пунько Б. М. - Теоретико-прикладна модель структурно-факторної організації господарської діяльності підприємства, Смолинець І. Б. (2011)
Шульський М. Г. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Львівщини (2011)
Крисанов Д. Ф. - Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості України (2011)
Каньоса М. І. - Проблеми підвищення конкурентності вищого навчального закладу України, Каньоса А. М. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості вимірювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства (2011)
Залізко В. Д. - Шляхи створення методологічного забезпечення стратегічного планування економічного розвитку сільських територій (2011)
Борщ А. Г. - Розвиток агрохолдингів та проблеми їх функціонування в аграрному секторі економіки України (2011)
Воєводзинська О. В. - Оцінка інноваційної чутливості цільового ринку підприємства: методологічний аспект (2011)
Гнатишин Л. Б. - Капітал у відтворенні виробничого потенціалу фермерських господарств (2011)
Дідківська Л. В. - Про роль Григорія Ґалаґана у формуванні вітчизняного підприємництва (2011)
Давіденко Н. М. - Удосконалення організаційної структури корпоративних підприємств АПК (2011)
Nowak D. - Causes of conflict in inter-organizational relations (2011)
Желєзняк А. М. - Економічні передумови розвитку ринку молока та молочної продукції Львівської області, Черевко В. Д., Хімка С. М. (2011)
Жнакіна Е. Г. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності України та шляхи її підвищення (2011)
Корженівська Н. Л. - Інтенсифікація виробництва зерна як напрямок підвищення економічної ефективності його виробництва (2011)
Коробка С. В. - Оптимізація кількості суб’єктів малого підприємництва в регіоні (2011)
Кухар Р. Б. - Управління якістю продукції та проблема ідентифікації тварин, Квачов В. П., Єлейко О. І. (2011)
Кудласевич О. М. - Вітчизняна традиція гуманістичного виміру підприємницької діяльності: ретроспективний аналіз (2011)
Левків Г. Я. - Проблеми соціально-економічного розвитку АПК України, Леськів Г. З., Барило В. М. (2011)
Мельник О. В. - Економічна сутність капіталу підприємства, Притуляк Н. М. (2011)
Пилипенко О. С. - Концепція розвитку системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств (2011)
Побоча К. П. - Проблеми формування позичкового капіталу вітчизняними підприємствами, Федорова І. О. (2011)
Сватюк О. Р. - Стратегія реалізації потенціалу підприємства, Ковальчук К., Козак О. Ю. (2011)
Скляр Є. В. - Вектори зовнішньоекономічної активності України в посткризовий період (2011)
Смоленюк П. С. - Взаємозв’язок фінансового стану підприємства та зовнішнього середовища (2011)
Солтис М. В. - Основні проблеми та перспективи розвитку малих підприємств в Україні (2011)
Стадник М. Є. - Еколого-економічні проблеми водокористування (2011)
Трішкіна Н. І. - Трансформаційні зміни в торговельному посередництві на ринку України (2011)
Ткачук В. В. - Розробка концепції розвитку процесу управління за рахунок впливу психологічних факторів (2011)
Франчук І. Б. - Функціонування підприємств апк на інноваційно-інвестиційній основі, Вовк М. В. (2011)
Фурса А. В. - Ринок цукробурякового виробництва АПК України (2011)
Шостак Л. В. - Зміна вартості підприємства під впливом корпоративного управління, Павлова С. В. (2011)
Бурковський А. П. - Методичні основи розробки програм підвищення конкурентоспроможності підприємств (2011)
Тітаренко О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу: стратегія розвитку на Україні (2011)
Олійник О. С. - Використання виробничих потужностей підприємств спиртової галузі (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційно-економічні форми активізації інноваційної праці персоналу промислових підприємств (2011)
Польовий І. В. - Початкові умови для малого підприємництва в Україні та Польщі на початку 90-х років xx століття (порівняльний аналіз) (2011)
Pietrzak K. - The concept of entrepreneurship in literature (2011)
Висоцька А. О. - Економічна оцінка та напрямки розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Луганської області (2011)
Гіджеліцька О. С. - Ресурсний потенціал підприємства, його сутність, класифікація та вимірюваність (2011)
Глібко О. П. - Роль логістичного менеджменту в системі економічної діяльності підприємства (2011)
Грош Ю. М. - Еволюційні аспекти формування та розвитку механізму корпоративного управління (2011)
Головня Ю. І. - Інноваційно-кластерна політика розвитку регіонального АПК (2011)
Гофман М. О. - Оцінка факторів впливу на попит молокопродуктів (2011)
Гудзь Ю. Ф. - Імпорт харчових продуктів як загроза розвитку малих підприємств харчової промисловості у Волинській області (2011)
Дронова А. Ю. - Основні ризики на ринку нафтопродуктів в умовах трансформації економіки (2011)
Костіна О. М. - Інноваційні стратегії в системі антикризового управління підприємством (2011)
Колєснік О. М. - Формування сутності інвестицій та інвестиційного потенціалу в галузі тваринництва (2011)
Магас Н. В. - Елементи бенчмаркінгу в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2011)
Мачтакова О. Г. - Основні напрями стратегічних змін на підприємствах олійно-жирової галузі України (2011)
Муртазіна Н. В. - Розвиток стратегічного управління в умовах трансформаційної економіки (2011)
Обертайло М. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток промислових підприємств Одеської області (2011)
Рарок О. В. - Роль малих підприємств у розвитку сільських територій (2011)
Шевчук Л. М. - Техніко-технологічне оновлення підприємств: необхідність та особливості його проведення (2011)
Янкоська Г. В. - Формування бренду оператор стільникового зв’язку (2011)
Бочуля С. В. - Ефективність використання робочого часу на підприємстві (2011)
Мних Є. В. - Актуальні питання розвитку методики аналізу державних фінансів, Пелешко Н. М. (2011)
Кондукова Е. В. - Податковий аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами, Лісовий А. В. (2011)
Алексєєва А. В. - Облік витрат діяльності підприємства за сегментами, Ігнатенко Т. В. (2011)
Амеліна О. В. - Критерії оцінки привабливості інвестиційних проектів (2011)
Андрейцева І. А. - Якість аудиторських послуг: теоретико-правовий аспект, Рибак О. П. (2011)
Веріга Г. В. - Вплив інфляції на оцінку основних засобів в обліку, Корабльова С. О. (2011)
Веренич О. Г. - Розкриття в управлінській звітності інформації про операційну діяльність мережі ресторанів, Коноваліхіна Т. О. (2011)
Винниченко Н. В. - Роль бюджетів розвитку в підвищенні інвестиційного забезпечення соціально-економічного зростання території (2011)
Височан О. С. - Основна та похідні суперечності обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, Грицак І. І. (2011)
Долженко І. І. - Бюджетний механізм регулювання розвитку сільського господарства (2011)
Драганова Т. П. - Порівняльний аналіз особливостей цінової динаміки у Хмельницькій області, Гавриш В. П., Гулько Л. Г. (2011)
Кондрашова Т. М. - Особливості обліку винагород працівникам: зарубіжний досвід (2011)
Мех Л. М. - Аналіз експортного потенціалу Чернігівської області, Шевченко О. С. (2011)
Огородник М. М. - Роль екологічного аудиту в умовах конкурентного середовища, Новак У. П. (2011)
Позднякова Л. О. - Впровадження зарубіжного досвіду виходу страхових ринків із кризи у вітчизняну практику (2011)
Семанюк В. З. - Концепція інтелектуальної системи обліку (2011)
Хомин І. П. - Фінансово-методологічні аспекти формування цін на аграрну продукцію, Кривий З. І. (2011)
Франчук В. І. - Вплив економічної безпеки банківських установ на економічну безпеку держави, Мельник С. І. (2011)
Шпачук В. В. - Управлінські причини сучасної кризи банківської системи України (2011)
Яременко Л. М. - Диверсифікація фінансових інвестицій як передумова формування оптимального інвестиційного портфеля (2011)
Шевчук О. А. - Державний фінансовий контроль в управлінні фінансами (2011)
Горностаєва В. М. - Підприємства роздрібної торгівлі: особливості ефективної організації внутрішньо господарського контролю, Алексеева Н. Ю. (2011)
Тарасова О. В. - Трансформація валютного та банківського регулювання як фактор стратегічних змін в економіці України (2011)
Перчук О. В. - Роль внутрішнього аудиту системи менеджменту якості (2011)
Гевелюк І. В. - Аналіз фінансового стану підприємства в контексті сучасних тенденцій розвитку економіки (2011)
Дитко Л. П. - Аналіз та оцінка стану і тенденцій заробітної плати в промисловості України (2011)
Єрмійчук Н. І. - Значення державного фінансового контролю в боротьбі з корупцією та фінансовим шахрайством (2011)
Корнєєва Т. І. - Економічна ефективність комплексної автоматизації управління витратами вугільних шахт (2011)
Костенко Г. П. - Вплив сезонності на фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів (2011)
Кузовенкова Н. М. - Модель управління кредитним ризиком на основі оптимального розподілу посівних площ сільськогосподарських культур (2011)
Мезіна О. Є. - Необхідність утворення та функціонування пулу перестрахування авіаційних ризиків в Україні (2011)
Параниця Н. В. - Роль фінансового сектору в сучасному соціально-економічному розвитку України (2011)
Пронь Н. О. - Поняття ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Полтавець Л. Л. - Інформаційне забезпечення статистичного спостереження енергетичних ресурсів (2011)
Стояновська О. А. - Механізм міжбюджетного перерозподілу (2011)
Сичова К. В. - Роль фінансових установ в системі недержавного пенсійного страхування України (2011)
Труфен А. О. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи (2011)
Шип В. Ю. - Проблемні питання визнання безнадійної дебіторської заборгованості (2011)
Чижишин О. І. - Проблеми приведення національної системи обліку інвестицій до М(С)БО (2011)
Шулюк Б. С. - Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг (2011)
Лісовий А. В. - Аналіз структури та динаміки доходів населення, Чуницька І. І. (2011)
Ящишина І. В. - Науковий потенціал Хмельниччини в умовах формування інноваційної економіки (2011)
Абакуменко О. В. - Оцінка результативності механізму забезпечення житлом молодих науковців, Коваленко Л. О., Лук'яшко П. О. (2011)
Гошко М. О. - Кадрова політика в аграрному секторі економіки, Голодняк Р. І., Панасюк С. О., Гошко Т. Д. (2011)
Калина А. В. - Мотивація праці та ii значення у формуванні соціально-трудових відносин (2011)
Ковтун О. В. - Людський капітал як фактор модернізації економіки України (2011)
Новальська Н. І. - Оцінка персоналу як складова мотивації трудової діяльності працівників закладів охорони здоров’я (2011)
Стрельбіцький П. А. - Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудових ресурсів, Михайлик А. Я. (2011)
Таірова Т. М. - Особливості смертельного травмування працівників в будівельній галузі (2011)
Хомин О. Й. - Вплив зайнятості населення на демографічну безпеку держави (2011)
Цвігун І. А. - Демографічні ризики та майбутнє України (2011)
Алексеєва К. А. - Проблеми становлення інтелектуального класу в умовах постіндустріального суспільства (2011)
Мозолюк Н. І. - Демографічна ситуація в україні як чинник впливу на соціальну безпеку (2011)
Рибчинський О. М. - Трудові правовідносини за проектом трудового кодексу України: загальні підстави припинення трудового договору, Субботіна О. О. (2011)
Олійник О. С. - Залучення трудових ресурсів до виробництва спирту, Ляховецька О. М. (2011)
Боднар О. А. - Залежність рівня життя сільського населення від соціально-економічного розвитку села в регіоні (2011)
Вишня Т. В. - Особливості формування трудових ресурсів в сільській місцевості (2011)
Горемикіна Ю. В. - Особливості законодавства у сфері надання соціальних послуг (2011)
Качан Г. М. - Розвиток неформальної зайнятості в Україні та її наслідки (2011)
Козак О. М. - Прогнозні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Лисак В. Ю. - Креативність як один з ключових активів людського капіталу (2011)
Лисюк Н. В. - Сучасні тенденції доходів сільського населення та їх вплив на формування і використання людського капіталу аграрної сфери (2011)
Музичук І. В. - Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор ефективності соціальної орієнтації економіки (2011)
Шпак Л. І. - Концептуальні підходи до визначення сутності людського потенціалу в системі управління персоналом (2011)
Стрельбіцька О. П. - Економічна сутність механізму мотивації персоналу (2011)
Ареф'єва О. В. - Оцінка ресурсів підприємствами рекреаційного комплексу, Мазур О. О. (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "кам’янець" як туристичне диво України: логістичний аспект (2011)
Белей С. І. - Природно-ресурсний потенціал як передумова розвитку сільських територій Буковини (2011)
Ковтуник І. І. - Вплив інвестицій на територіальну організацію (2011)
Костецький О. М. - Управління діяльністю агротуристичного підприємства з дотриманням умови екологічної рівноваги, Костецький О. О. (2011)
Кудла Н. Є. - Особливості формування туристичного продукту сільського туризму, Тофан І. М. (2011)
Шпарага Т. І. - Замкові комплекси України та їх використання в туризмі (2011)
Бортник Л. В. - Сучасний стан і проблеми розвитку готельного бізнесу м. Одеси (2011)
Годованюк А. В. - Канали збуту туристичних послуг (2011)
Вихідні дані (2011)
Антонюк В. П. - Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості) (2016)
Дейч М. Є. - Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери, Шастун А. Д. (2016)
Павлов К. В. - Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области), Степчук М. А., Пинкус Т. М. (2016)
Харазишвили Ю. М. - Стратегия "новой разумной индустриализации" городов промышленных регионов Украины, Якубовский Н. Н., Ляшенко В. И., Иванов С. В., Котов Е. В., Ляшенко А. Ю. (2016)
Хобта В. М. - Динаміка процесів економічного розвитку України, Кладченко І. С. (2016)
Берсуцька С. Я. - Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії, Каменська О. О. (2016)
Болотіна Є. В. - Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств, Волошина О. О., Шубна О. В. (2016)
Добыкина Е. К. - Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании (2016)
Єфременко В. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області, Гордієнко В. В. (2016)
Жуков С. А. - Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату (2016)
Кримова М. О. - Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці (2016)
Мельников А. Ю. - Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера, Соломко Ю. А. (2016)
Михайличенко Н. М. - Досягнення балансу ліквідності та рентабельності - головне завдання фінансового контролінгу, Полянська Д. А. (2016)
Островецький В. І. - Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження (2016)
Попова Г. Ю. - Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації (2016)
Венжега Р. В. - Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації (2016)
Ковчуга Л. І. - Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України (2016)
Латишева О. В. - Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі (2016)
Мельник Г. В. - Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу (2016)
Трушкіна Н. В. - Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств (2016)
Шевченко А. І. - Визначення рівня економічної безпеки України в галузі залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект (2016)
Анотації (2016)
Фролов В. С. - Стратегія переходу в умовах гібридної війни до нового формату стратегічного керівництва сектором безпеки і оборони України, Саганюк Ф. В. (2017)
Ткаченко А. Л. - Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України, Михайлов О. В., Педь М. О., Троцько Л. Г., Цимбал І. В. (2017)
Сурков О. О. - Формування інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування (2017)
Саганюк Ф.В. - Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України, Павліковський А.К. (2017)
Ворович Б. О. - Проблемні питання щодо удосконалення системи оборонного планування в силах оборони України, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2017)
Дєнєжкін М. М. - Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2017)
Жупінський П. О. - Узгодження процесу оборонного планування на основі спроможностей з процесом середньострокового бюджетного планування, Вавілова Н. В. (2017)
Крикун П. М. - Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО, Павленко В. І., Кравчук В. В., Полякова О. В. (2017)
Ткачук П. С. - Підходи до побудови концепції екологічного моніторингу операційних зон регіонального збройного конфлікту при ведені службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління, Ворона Т. О. (2017)
Рогов П. Д. - Удосконалення морально-психологічного забезпечення як невід’ємна складова захисту військ (сил) та протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, Ткаченко В. А., Голубцов С. М. (2017)
Сніцаренко П. М. - Методологічний підхід до створення підсистеми виявлення та оцінки негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як складової системи протидії такому впливу, Саричев Ю. О. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз поняття інтеграційної платформи та методів інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами, Андрощук О. В., Петрушен М. В. (2017)
Рибидайло А. А. - Особливості розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у воєнному відомстві, Турейчук А. М., Прокопенко А. С., Розумний О. Д. (2017)
Федорієнко В. А. - Особливості сучасної концептуальної архітектури ГІС платформи військового призначення, Головченко О. В., Васюхно С. І. (2017)
Загорка О. М. - Оцінка якості обґрунтування багато-критеріального рішення на операцію (бій) угруповання військ (сил), Корецький А. А., Павліковський А. К., Загорка І. О. (2017)
Горбенко А. Ю. - Аналіз досвіду створення та бойового застосування систем оперативного управління, Головченко О. В., Голобородько М. Ю. (2017)
Тимошенко Р. І. - Проблемні питання розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій в інтересах запобігання воєнним конфліктам, Федянович Д. Л., Шпура М. І., Андріянова Н. М. (2017)
Адаменко М. В. - Оцінювання оперативності функціонування системи артилерійської розвідки в інтересах вогневого ураження противника ракетними військами і артилерією, Ільяшов О. А. (2017)
Івашков Ю. Б. - Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період (2017)
Рибидайло А. А. - Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах, Турейчук А. М., Прокопенко О. С. (2017)
Корендович В. С. - Застосування багатокритеріального аналізу для пріоритетного вибору (2017)
Хомчак Р. Б. - Педагогічні аспекти психологічної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах, Бойко В. О. (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Шлапак В. П. - Використання представників роду Ulmus L. в озелененні та створенні ландшафтних композицій, Масловата С. А. (2017)
Іщук Г. П. - Природне поновлення дуба і граба під наметом насаджень та на зрубах на ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство" (2017)
Божок В. О. - Декоративність та використання видів карій в озелененні міст (2017)
Вітер Р. М. - Вплив гусеничних трелювальних тракторів на стан підросту в гірських лісах Українських Карпат (2017)
Горошко В. В. - Формування троп мисливською фауною біля підгодівельних майданчиків мисливських господарств Лівобережного Лісостепу України (2017)
Гребеняк Г. В. - Охорона видів грибів Червоної книги України в Українських Карпатах (2017)
Карпин Н.І. - Діелектричні показники лип серцелистої та широколистої в умовах міста Львова, Заїка В.К. (2017)
Кислюк В. О. - Вегетативне розмноження калини звичайної (Viburnum opulus L.), Кислюк В.В., Гриник О.М., Гриник Г.Г. (2017)
Копій М. Л. - Особливості росту та розвитку лісостанів на порушених землях відвалів Новороздільського сірчаного кар'єру, Вицега Р. Р., Копій С. Л., Заїка В. К., Копій Л. І. (2017)
Літвіненко С. Г. - Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці, Виклюк М. І., Бляхарська Л. О. (2017)
Матусяк М. В. - Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини (2017)
Миколайко І. І. - Оцінювання посухостійкості Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України (2017)
Мороз В. В. - Природно-кліматичні зміни та екологічна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І. (2017)
Новицький В. П. - Екологічні особливості існування фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) у сучасному Лісостепу України (2017)
Олійник О. О. - Непрямий морфогенез та регенераційна здатність тканин троянди ефіроолійної (2017)
Рибалка І. О. - Дослідження взаємозв'язку між чисельністю омели білої (Viscum album L.) та омелюха (Bombycilla garrula L.) у міському ландшафті, Вергелес Ю. І. (2017)
Ситник С. А. - Енергетичний потенціал робінієвих насаджень Північного Степу України (2017)
Скляренко А. В. - Таксаційні характеристики та життєвий стан деревних рослин санітарно-захисної зони ПАТ "Український графіт", Бессонова В. П. (2017)
Стратій Н. В. - Функціональне зонування НПП "Вижницький" та продуктивність лісів у розрізі зон (2017)
Харачко Т. І. - Сучасний стан міжвидової гібридизації роду Larix, Лісовий М. М. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Стан деревно-чагарникових насаджень територій обмеженого користування промислового району міста Кривий Ріг, Лещенюк О. М., Мазура М. Ю. (2017)
Шепелюк М. О. - Флуоресценція хлорофілу та її індукційні зміни в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища міста Луцька, Ковалевський С. Б., Китаєв О. І. (2017)
Заіменко Н. В. - Вплив кремнієвмісних сумішей на міграцію радіонуклідів у системі ґрунт – рослина, Слюсаренко О. М., Юношева О. П. (2017)
Новожилова М. В. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки об'єкта будівництва на стадії його проектування, Попов В. М. (2017)
Бєльська О. В. - Вплив лишайників на міграцію 137Сs в борових умовах Поліського природного заповідника, Матковська С. І. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Токсичний вплив газового конденсату на ґрунти, Сукач Ю. Г. (2017)
Гетьманчук А. І. - Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся, Кичилюк О. В., Войтюк В. П., Бородавка В. О. (2017)
Москальчук Н. М. - Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України, Приходько М. М. (2017)
Сабадаш В. В. - Сумісна сорбція катіонів купруму та хрому для очищення стічних вод, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Романюк Л. М. (2017)
Черкіс Т. М. - Скринінг ефективності фунгіцидів для можливості їх подальшого застосування для захисту сіянців сосни, Мостепанюк А. А. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив вологи на фанеру, облицьовану з обох боків деревними зрізами, Скляр Д. М., Головач І. В., Чаусов М. Г. (2017)
Грабар И. Г. - Особенности реологического поведения древесины при фрезеровании, Фришев С. Г., Кульман С. Н. (2017)
Побережний Л. Я. - Оцінка потенційних ризиків гідратоутворення на викидних лініях свердловин, Грицанчук А. В. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Напрями зменшення витрати деревини у виробництві клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Куцик А. С. (2017)
Лаврівський М. З. - Розвиток безпілотних літальних апаратів в Україні та світі для виконання завдань цивільного захисту, Гаврись А. П. (2017)
Лис С. С. - Аналіз експериментальних досліджень процесу газифікації низькосортних палив (2017)
Марченко Н. В. - Деякі експлуатаційні властивості низькоякісної деревини сосни звичайної, Новицький С. В., Іноземцев Г. Б., Несвідомін В. М. (2017)
Пилипчук М. І. - Підвищення стійкості проти спрацювання пилок шляхом загострення перервними абразивними кругами, Павлюк Р. В. (2017)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри профільної відцентрової запобіжної муфти з канатними елементами (2017)
Рокунь Р. О. - Основи технології пропарювання і сушіння дров (2017)
Сирко З. С. - Особенности износа направляющих подвижного стола форматно-раскроечных станков с цилиндрическими направляющими, Фришев С. Г., Сагаль С. З., Дьяконов В. К. (2017)
Станецький А. І. - Деформаційна поведінка трубних сталей у високомінералізованих ґрунтах (2017)
Федоровський В. В. - Пожежна небезпека процесів підготовки сировини підприємств олійно-жирового виробництва, Веселівський Р. Б. (2017)
Цапко Ю. В. - Дослідження процесу термодеструкції деревини за змінних значень кисню, Цапко О. Ю., Іноземцев Г. Б., Головач І. В. (2017)
Соколовський Я. І. - Розроблення автоматизованої системи моделювання та прогнозування фізичних процесів у камерах сушіння деревини, Сінкевич О. В., Криштапович В. І. (2017)
Цмоць І. Г. - Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами, Теслюк Т. В., Машевська М. В., Теслюк В. М. (2017)
Чуб І. А. - Зниження рівня забруднення повітря викидами пожежі шляхом оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів (2017)
Аль-Хазаали Хайдер Раад Надим - О динамических характеристиках и уплотнении почвы под воздействием кротователя, Ковбаса В. П. (2017)
Кравець О. Я. - Дослідження точності визначення площ на планах і картах (2017)
Порплиця Н. П. - Метод структурної ідентифікації моделей процесу бродіння у біогазових установках із застосуванням алгоритму бджолиної колонії, Гураль І. В., Дивак М. П. (2017)
Шуфнарович М. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів (2017)
Крупа С. М. - Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації, Шаховська Н. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вовк Л. І. - Реалізація фахової спрямованості дисципліни "Фізика” для студентів-товарознавців, Мироненко Л. М. (2016)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Борис Лисянський та Андрій Желеховський – автори перших українських підручників з курсу загальної фізики (2016)
Закалюжний В. М. - Прикладна фізика та компетентнісно-орієнтований підхід у шкільній фізичній освіті (2016)
Ніколаєв О. М. - Організація педагогічного експерименту з упровадження методичних засад формування предметних компетентностей у майбутніх учителів фізики (2016)
Семенишена Р. В. - Формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів у вивченні фізики (2016)
Семерня О. М. - Методична компетентність вчителя фізики: самоосвіта (2016)
Антонюк О. П. - Історична складова вивчення теми "Задачі на побудову” у вищій школі (2016)
Бишевець Н. Г. - Методика застосування електронного навчально-методичного комплексу на практичних заняттях з математичного програмування (2016)
Ванжа Н. В. - Методичне забезпечення самостійної роботи студентів під час навчання математичних дисциплін, Фомкіна О. Г. (2016)
Годованюк Т. Л. - Дистанційний курс навчання методики математики (2016)
Кліндухова В. М. - Класичні задачі умовної оптимізації та їх інтегративний характер у курсі вищої математики студентів економічних спеціальностей, Вяла Ю. Е. (2016)
Кугай Н. В. - Методологічні знання майбутнього вчителя математики з навчальної дисципліни "Диференціальні рівняння” (2016)
Парчук М. І. - Один з підходів до класифікації задач з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів фізичних спеціальностей (2016)
Сухойваненко Л. Ф. - Навчальна дисципліна "Елементарна математика”: історія і сучасність (2016)
Томащук О. П. - Використання методів проблемного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Репета В. К., Лещинський О. Л. (2016)
Наші автори (2016)
Головачко В. М. - Тенденції зростання заробітної плати, Максименко Д. В., Перевузник Т. М. (2017)
Солодка Н. В. - Концептуальний зміст обліку і внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій в корпоративному управлінні (2017)
Гацька Л. П. - "Зелені" перспективи фінансового розвитку (2017)
Захарін С. В. - Перспективи китайсько-українського співробітництва в контексті реалізації ініціативи "Один пояс — Один шлях", Левчук Н. І., Лі І. (2017)
Ігнатенко О. С. - Удосконалення механізму кредитування інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі (2017)
Коваленко Д. І. - Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності: теоретико-методичний аспект, Нехороших В. О. (2017)
Кириченко Д. І. - Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції на ринку ЄС: проблеми та перспективи, Чан-хі О. С. (2017)
Чан-хі О. С. - Формування механізму регулювання агропродовольчого ринку в сучасних умовах господарювання, Павловська К. О. (2017)
Бондарчук Л. В. - Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства, Булаєнко А. О. (2017)
Бочко О. Ю. - Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства, Русановська О. А. (2017)
Золковер А. О. - Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства, Міхонік О. С. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, Брижань К. О. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості принципу партнерства як складової соціально-економічного розвитку підприємства, Лашенкова О. І. (2017)
Камінський О. Є. - Мікроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень (2017)
Черепанич С. М. - Страхування експортних кредитів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Yakimtsov V. V. - Historical aspects and causes of the synergy beginning as a science (2015)
Bryk G. V. - Theoretical and practical aspects of managerial reporting (2015)
Davydenko N. M. - Genesis of enterprise financial security (2015)
Usheva M. - Creativity, creations and innovations in the management of small and medium-sized business (2015)
Yaneva D. E. - The role of off-line and online strategies for successful product positioning, Zlateva D. A. (2015)
Yevtushenko N. O. - Ways to rational management of accounts receivable at enterprises (2015)
Zakharova D. S. - The optimization model of organic production in agricultural enterprises (2015)
Ohdanskiy K. M. - Evaluation of the effect of sector capital assets use efficiency on capital productivity ratio in Ukraine (2015)
Gaiduchok O. V. - Problem of identification parameters of energy-dependent economics (2015)
Illyashenko K. V. - Rich people are less receptive to tax and price changes: searching the evidence of the hypothesis, Illyashenko T. O., Kolomiiets U. V. (2015)
Klymenko L. V. - Foreign experience of regulating international trade transactions, Zborovska Y. L. (2015)
Korchun V. S. - The problem of economic stability and the independence of Latin America in the context of the increase of military equipment, Bokalo D. R. (2015)
Omelyanenko V. A. - Space technologies international transfer as an economic growth driver (2015)
Pylypchuk N. Yu. - Features of investment between Ukraine and Germany (2015)
Vytvytska U. Y. - General principles of application of the real options valuation in investment analysis (2015)
Novak I. M. - Scientific basis of investing agrarian sphere (2015)
Khvostina I. M. - Identification of the causes of risks under the conditions of innovative development of oil and gas companies, Pisak K. V. (2015)
Artemenko L. P. - The main problems faced Ukraine in case of low-carbon economy, Kliukvina M. S. (2015)
Lelyuk Yu. V. - Methods of employee rating in cultural institutions in rural areas (2015)
Simkiv L. Ye. - Regional development policies in Ukraine: realities and prospects, Loziak Yu. D. (2015)
Kyurova V. V. - Analysis of the customer satisfaction of the hotel products in Bulgaria, Yaneva D. E. (2015)
Prokopenko O. V. - Categories of risk and damage in context of innovative ecological-economic activity’s theoretical analysis, Petrushenko M. M., Shevchenko H. M. (2015)
Davydova I. O. - Theoretical and methodological analysis of employment management based on system approach (2015)
Prokopenko O. V. - Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system, Shkola V. Yu., Domashenko M. D., Troian M. Yu. (2015)
Бондаренко Т. Ю. - Системний підхід до поняття "контроль", Волков Д. П. (2017)
Лесик В. О. - Визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2017)
Підхомний О. М. - Формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (на прикладі Львівської області), Журба О. Ю. (2017)
Чан-хі О. С. - B2C в електронній комерції: європейський вектор України, Озембловський В. О. (2017)
Єфімцева Л. О. - Техніко-технологічний сервіс сільськогосподарських виробників та його місце в системі надання виробничих послуг (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості управління ризиками в інноваційній діяльності для формування умов сталого розвитку, Швидка Ю. А. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості антикризового управління в умовах економічної нестабільності, Наголюк О. Є., Шульга Л. О. (2017)
Хомчук М. В. - Роль та місце логістичного аудиту в процесі формування логістичної стратегії підприємства оптової торгівлі (2017)
Гранат Л. В. - Брендинг підприємств інтернет-торгівлі: тенденції та передумови розвитку (2017)
Камінський О. Є. - Концептуальні підходи до побудови хмарних сервісів (2017)
Гарапко Е. В. - Розвиток малих міських поселень: нормативно-правовий аспект, Гоблик В. В. (2017)
Яценко І. В. - Петров О. М. – видатний ветеринарно-санітарний експерт, Дегтярьов М. О. (2017)
Свириденко Г. В. - Бібліографічний огляд підручника професора Харківського ветеринарного інституту О. М. Петрова "М’ясознавство з основами технології м’ясопродуктів" 1932 року видання (2017)
Бусол Л. В. - Науково-педагогічна діяльність відомого ветсанексперта Анатолія Михайловича Труша, Головко Н.П., Бондаревський М. М., Цивірко І. Л. (2017)
Цивірко І. Л. - Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Югай Ніни Опанасівни, Бусол Л. В., Головко Н. П. (2017)
Богатко Н. М. - Застосування методу мікроструктурного визначення бактерій у м’ясі забійних тварин та м’ясопродуктах, Щуревич Г. П., Сахнюк Н. І., Яценко І. В. (2017)
Богатко Н. М. - Критерії оцінки якості та безпечності м’ясних продуктів, Букалова Н. В., Богатко Л. М. (2017)
Богатко Н. М. - Загальні принципи щодо запровадження системи простежуваності у кормових та харчових ланцюгах (2017)
Бусол Л. В. - Вплив комплексу мікро- та макроелементів карбоксилатної форми нанотехнологічного виготовлення на ріст і відтворювальну здатність білих щурів (2017)
Бондаревський М. М. - Відповідність рисової крупи, що реалізується в роздрібній торгівлі, вимогам національного стандарту, Северин Р. В., Богатирьова А. М., Криворотько Р. О. (2017)
Букалова Н. В. - Аналізування показників безпеки та якості товарної ставкової риби за різного технологічного рівня вирощування, Богатко Н. М., Яценко І. В., Сердюков Я. К. (2017)
Гачак Ю. Р. - Ветеринарно-санітарна та технологічна оцінка сиркових мас із кріодобавкою "Гарбуз", Бінкевич В. Я., Гутий Б. В. (2017)
Гузеев Ю. В. - Качественные показатели Musculus longissimus, полученного от буйволов и крупного рогатого скота серой украинской породы, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2017)
Касяненко О. І. - Ретроспективний аналіз частоти виділення Сampylobacter spp. із продукції птахівництва, Гладченко С. М., Безрук Р. В., Гніденко Т. Ю. (2017)
Кириченко В. М. - Динаміка живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону комплексом наномікроелементів в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Яценко І. В., Бусол Л. В. (2017)
Лоцкін І. М. - Вивчення поширення антибіотикорезистентності Staphylococcus spp. в об'єктах молочних ферм Харківської області (2017)
Михайлютенко С. М. - Ветеринарно-санітарна експертиза бичків родини Gobiidae за еустронгілідозу (2017)
Півень О. Т. - Вплив ехінококозу ларвального на ступінь свіжості свинини, Хімич М. С., Щеглюк С. В. (2017)
Ткачук С. А. - Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів за хімічним складом після застосування препарату Даноксан-50, Палишнюк К. Ю. (2017)
Тютюн А. І. - Ветеринарно-санітарний контроль продуктів забою тварин на Житньому ринку м. Києва, Кос’янчук Н. І., Ромас О. І. (2017)
Фотіна Т. І. - Санітарно-мікробіологічні показники риби ураженої опісторхозом та режими її знезараження, Петров Р. В., Назаренко С. М., Фотін А. І. (2017)
Передера С. Б. - Визначення якості та безпеки яловичини при запаленні молочної залози, Передера Ж. О., Щербакова Н. С. (2017)
Яценко І. В. - Морфологія гепатопанкреасу равликів, як критеріїв оцінки якості і безпечності продукції, Данілова І. С., Жигалова О. Є., Бережна Н. В. (2017)
Яценко І. В. - Вітамінний і мінеральний склад м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою "Пробікс", Головко Н. П., Бусол Л. В., Цивірко І. Л. (2017)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни та деякі аспекти судововетеринарної діагностики отруєнння птахів діазиноном, Туманов В. В. (2017)
Яценко І. В. - Проблеми судової експертизи за утоплення тварин (огляд), Сердюков Я. К., Богатко Н. М. (2017)
Яценко І. В. - Експертний випадок дослідження фрагментів тіла лося європейського (Alces alcess l.) за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження щодо бракон’єрства, Головко Н. П., Кириченко В. М., Балинян Т. Є., Богатко Н. М., Букалова Н. В., Сердюков Я. К. (2017)
Яценко І. В. - Інформаційні технології для визначення віку і статі великої рогатої худоби за окремими кістками черепа у судововетеринарній експертизі, Абузнайд Карем Р. С., Головко Н. П., Кириченко В. М. (2017)
Довгій Ю. Ю. - Ефективнiсть введення в рацiон дiйних корiв концентрату Живина™ у комплексi зоогiгiєнiчних заходiв з годiвлi тварин, Фещенко Д. В., Маслак П. В., Іванов В. Ю., Кащук К. М. (2017)
Нечипоренко О. Л. - Ефективність застосування Шумерського срібла для передінкубаційної санації яєць, Фотіна Г. А., Коваленко І. В. (2017)
Кулак В. В. - Біохімічні показники крові та продуктивні якості кроленят при використанні пробіотика евіталія, Чорний М. В., Петренко А. М., Хмель М. М. (2017)
Гаркуша С. Є. - Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах поросят за колібактеріозу, Медведева М. В. (2017)
Гаркуша С. Є. - Макроскопічні зміни у деяких внутрішніх органах поросят за ротавірусної інфекції, Олійник І. С. (2017)
Забарна І. В. - Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету, Просяний С. Б. (2017)
Панікар І. І. - Патоморфологічні зміни в органах курей за експерементального зараження культурой E. coli, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2017)
Ляхович Л. М. - Целіакія свиней: патогенез, клінічна та патологоанатомічна типізація, Костюк І. О. (2017)
Забудський С. М. - Проблеми патоморфологічної діагностики отруєння канарок кольорових кантаксантином (огляд) (2017)
Щетинський І. М. - Про лактоелімінацію великої рогатої худоби, хворої на латентну вено-оклюзійну хворобу, Захар’єв А. В., Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є. (2017)
Бибен И. А. - Консервирование пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 контактно-сорбционным методом, Зажарский В. В., Сосницкая А. А. (2017)
Петров Р. В. - Вивчення стійкості Aeromonas hydrophila до дії фізичних та хімічних факторів, Петрова Н. О. (2017)
Плис В. М. - Диференційна діагностика пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці (2017)
Пономаренко Г. В. - Епізоотологічні особливості дерматофітозів дрібних домашніх тварин у місті Харкові (2017)
Потрясаєва О. О. - Епізоотологічний моніторинг інфекційної бурсальної хвороби в птахівничих господарствах південно-східного регіону України (2017)
Романишина Т. О. - Особливості епізоотології та патогенезу за африканської чуми свиней, Бегас В. Л., Лахман А. Р. (2017)
Холодний В. В. - Діагностика та лікування отитів змішаної етіології у собак (2017)
Курман О. В. - Сучасне викладання ветеринарних дисциплін в Липковатівському аграрному коледжі, Скороходова І. Є. (2017)
Бусол Л. В. - Аналіз конкретних ситуацій – альтернативний метод навчання, Головко Н. П., Цивірко І. Л., Бондаревський М. М. (2017)
Лакида П. І. - Оцінювання якісних показників компонентів фітомаси грабових деревостанів НПП "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2017)
Гревцова Г. Т. - Ґрунтопокривні рослини родів Cotoneaster Medik. i Spiraea L. колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, перспективні для культивування в Україні, Бонюк З. Г., Михайлова І. С. (2017)
Баюра О. М. - Біометричні показники плодів Fraxinus excelsior L. та його декоративних форм (2017)
Божок О. П. - Про перспективи вирощування горіха грецького на території України, Божок В. О. (2017)
Гавриленко Н. О. - Стан, особливості репродукції та методи культивування рослин "Червоної книги України" в дендропарку "Асканія-Нова" (2017)
Драган Н. В. - Структура і динаміка відпаду головних паркотвірних видів дерев у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Калашнікова Л. В. - Таксономічна структура созофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Клименко А. В. - Моніторинг стану благоустрою та озеленення міста Києва (2017)
Ковальська С. С. - Щільність деревини стовбурів сосни звичайної в умовах Південного Придніпровського Полісся (2017)
Мамчур В. В. - Система роду Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (2017)
Mukolaiko I. I. - Ontomorfohenesis Hippophae rhamnoides L. in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine (2017)
Мирончук К. В. - Методика оцінювання декоративних властивостей живоплотів (2017)
Рубцов А. Ф. - Сучасний стан колекції старого арборетуму дендропарку "Асканія-Нова", Михайлецька І. В. (2017)
Швець М. В. - Асоційовані з Enterobacter nimipressuralis бактерії у патології бактеріальної водянки Betula pendula Roth. (2017)
Шпак Н. П. - Особливості культивування насаджень дуба звичайного за участю береки лікарської в умовах Південного Поділля, Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. (2017)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу, Вітер Р. М. (2017)
Юхименко Ю. С. - Представники родини Oleaceae Hoffmans. et Link у зелених насадженнях міста Кривий Ріг, Лаптєва О. В., Данильчук Н. М., Данильчук О. В. (2017)
Мороз О. І. - Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів, Мальований М. С., Жук В. М., Слюсар В. Т., Середа А. С., Мараховська С. Б., Стокалюк О. В., Чорномаз Н. Ю. (2017)
Дячок В. В. - Рідинно-екстракційне очищення стічних вод виробництва харчових олій, Мараховська А. О., Мараховська С. Б. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Фітотоксичність ґрунтів, забруднених дизельним паливом, Сукач Ю. Г., Сукач Р. Ю. (2017)
Герецун Г. М. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки міського середовища, спричиненої техногенною трансформацією атмосферних опадів, Масікевич А. Ю. (2017)
Копій М. Л. - Порівняльна характеристика мікологічної структури техноземів сірчаних кар'єрів Львівщини, Оліферчук В. П., Копій Л. І (2017)
Ловинська В. М. - Вміст важких металів у хвої соснових культур на рекультивованих землях, Харитонов М. М., Зверковський В. М. (2017)
Паньків Н. Є. - Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності, Гунько В. М. (2017)
Піндер В. Ф. - Рекультивація породних відвалів ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну, Попович В. В. (2017)
Сабадаш В. В. - Статика адсорбції важких металів природним цеолітом, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Люта О. В. (2017)
Сорокіна С. І. - Біологічна активність виділень рослинної маси та ґрунту з-під виду гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.), Гнатюк Н. О. (2017)
Афтаназів І. С. - Резонансний електромагнітний віброкавітатор, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2017)
Абдулін М. З. - Структура течії у системі турбулізатор – нішова порожнина, Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Бутовський Л. С., Тимощенко О. Б., Юрчук В. Л., Іваненко Г. В., Кліщ А. В. (2017)
Ільків М. М. - Дослідження міцності клейових з'єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення, Солонинка В. Р., Гуменюк Ж. Я., Губер Ю. М. (2017)
Купчик Р. М. - Використання залишків деревообробних виробництв у дизайні просторово-предметного середовища, Максимів Т. В. (2017)
Лис С. С. - Термічне перероблення низькосортних палив у газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках (2017)
Луців Н. В. - Товарознавчі аспекти дослідження вітчизняного ринку керамічної плитки, Тис М. С. (2017)
Мельник Ю. Я. - Модифіковані клейові композиції на основі полівінілового спирту, Клим Ю. В., Шибанова А. М., Семенюк Н. Б., Скорохода Т. В. (2017)
Станецький А. І. - Вплив кислотності середовища на опір деформаціям тривало експлуатованих трубних сталей (2017)
Чудик І. І. - Перспективи застосування полімерних відходів для приготування полегшених тампонажних розчинів, Мельник О. Д., Кирчей О. І., Малишевська О. С. (2017)
Яремак І. І. - Розрахунок показників енергоефективності режимів роботи нафтоперекачувальної станції, обладнаної відцентровими насосами зі синхронним електроприводом, Костишин В. С., Костишин А. В. (2017)
Гудз Г. С. - Визначення закону статистичного розподілу дефектів автомобільних деталей класу "диски", Борис М. М., Коцюмбас О. Й. (2017)
Озарків І. М. - Методи розрахунку основних параметрів твердих дисперсних матеріалів (пилу, стружки), Сомар Г. В., Соколовський І. А., Кобринович М. С., Сомар Т. А., Данчівська О. Я. (2017)
Гусак О. М. - Інформаційна технологія підвищення інформативності цифрових зображень епіцентрів лісових пожеж (2017)
Криштапович В. І. - Реологічна модель обмеженої повзучості деревини, Соколовський Я. І. (2017)
Погребняк А. В. - Расчет параметров струеформирующей головки для водополимерной обработки материалов резанием (2017)
Цаволик Т. Г. - Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів, Яцків В. В. (2017)
Шлемкевич С. Л. - Пам'яті великого художника (2017)
Харачко Т. І. - Історичний екскурс та реалії сьогодення ботанічного саду Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Скольський І. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Карпусь О. - Змістові засади здоров’язбережувального виховання учнів у загальноосвітніх школах Фінляндії (2017)
Комочкова О. - Розвиток лінгвістики у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття у Великій Британії (2017)
Тарабан Ю. - Характеристика моделей релігійної освіти України та країн Європи (2017)
Biletska I. - Student multicultural education while mastering a foreign language (2017)
Гаврилюк О. - Психолого-педагогічні аспекти професійної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до художньої творчої діяльності (2017)
Дружченко Т. - Організація навчання англійського усного монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу в умовах експерименту (2017)
Загребельна О. - Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти (2017)
Kravchenko H. - Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education, Annienkova I., Pochuieva O. (2017)
Lola Yu. - Training teaching as an instrument for increasing quality of education in conditions of eurointegration (2017)
Mirowska M. - Case management (zarządzanie przypadkiem) jako technologia przyszłości w szkole wyższej (2017)
Poliakova H. - Marketing-monitoring and social-psychological research in management of development of the educational environment of the higher education institution (2017)
Приймак С. - Фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Семеног О. - Підготовка майбутніх учителів-словесників до позакласної діяльності з патріотичного виховання: лінгвоаксіологічний контекст (2017)
Сергієнко Т. - Підходи до навчання української мови як іноземної в медичних університетах (2017)
Дерев’янко О. - Принципи розвитку естетичного смаку у вихованні особистості дитини (2017)
Захарова В. - Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації (2017)
Kiełtyk- Zaborowska I. - The role of school trips in integrated education (2017)
Осьмук Н. - Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття (2017)
Стасевський Ю. - Діяльність творчих студентських колективів у 50–60-х рр. ХХ століття (2017)
Шаргун Т. - Підготовка фахівців залізничного транспорту в Західній Україні за часів австро-угорської доби (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського