Бабенко В. И. - К оценке критического давления замкнутой, строго выпуклой оболочки неканонической формы, Дунаевская М. Д. (2016)
Мартынюк А. А. - Динамический анализ множества траекторий на произведении выпуклых компактов, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2016)
Поляков В. Л. - О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта (2016)
Безродный В. И. - Исследование пассивной модуляции добротности ИАГ:Nd лазера с затворами на основе окрашенных полиуретановых матриц, Негрийко А. М., Косянчук Л. Ф. (2016)
Наумко І. М. - Флюїдно-лікваційна гіпотеза походження самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації Західної Волині, Федоришин Ю. І., Бацевич Н. В. (2016)
Кендзера О. В. - Реологічні моделі ґрунтової товщі для сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків, Рущицький Я. Я. (2016)
Осадчий В. И. - Моделирование бифуркаций статистических распределений концентраций азота аммонийного в Десне, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Скриник О. Я. (2016)
Сирова Г. О. - Квантово-хімічні властивості диклофенаку, Чекман І. С., Левашова О. Л., Козуб С. М. (2016)
Шевченко В. В. - Гидроксилсодержащие протонные ионные жидкости с двумя типами основных центров, Гуменная М. А., Стрюцкий А. В., Трачевский В. В., Клименко Н. С., Королович В. Ф., Ледин П. А., Цукрук В. В. (2016)
Shevchenko I. V. - Influence of Geoelectric Field on Chemical Reactions on Earth (2016)
Жадько С. И. - Ацетилирование гистонов и активность антиоксидантных ферментов в клетках каллусной культуры Arabidopsis thalianа (2016)
Манойлов К. Ю. - Охарактеризування очищеного рекомбінантного протеїну CRM197 як інструмента дослідження дифтерійного токсину, Горбатюк O. Б., Усенко М. О., Шатурський О. Я., Борисова T. O., Колибо Д. В. (2016)
Орел В. Е. - Магнітна тераностика карциноми легені Льюїс комплексом гадопентетату димеглуміну з доксорубіцином, Рихальський О. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В., Романов А. В., Орел І. В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Венгер Є. Ф. (2016)
Інформація для авторів журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2016)
Макаренко М. В. - Забезпечення конкурентоспроможного розвитку регіонів на основі кластерної політики (2014)
Усков И. В. - Особенности трансформации рынка местных займов в Украине (2014)
Процюк Т. Б. - Організаційно-правові засади державного регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в енергетиці (2014)
Рябенко А. Е. - Исследование экономической эффективности использования методики нахождения оптимальной структуры инвестирования денежных средств в банковские металлы (2014)
Морозова Г. С. - Лізинг як перспективне джерело фінансування необоротних активів підприємства (2014)
Лобов С. П. - Розробка ІТ-стратегії підприємства з використанням методології стратегічного аналізу (2014)
Вахнюк С. В. - Механізм стимулювання банківською системою України креативної активності суспільства (2014)
Іщенко М. І. - Шляхи вдосконалення оцінки результатів діяльності підприємств з урахуванням внутрішньої кредиторської заборгованості (2014)
Березянко Т. В. - Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія), Литвинець Л. Ф. (2014)
Запша Г. М. - Проблеми розвитку нерухомості виробничого призначення як об'єкту власності в сільському господарстві (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові основи визначення змісту і структурної будови аграрного ринку (2014)
Запара Л. А. - Ефективність переходу до процесної моделі управління аграрним підприємством, Самілик Т. М. (2014)
Юрченко Н. Б. - Глобалізація ринку праці в аграрній сфері (2014)
Шишова О. Б. - Кластеризація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Дергоусова А. О. - Формування позитивного іміджу залізничних пасажирських перевезень (2014)
Космідайло І. В. - Оцінка тенденцій розвитку та функціонування машинобудівних підприємств (2014)
Миронюк В. А. - Трансакционные издержки как экономическая составляющая теории собственности, Каплюк Д. О. (2014)
Бусарєва Т. Г. - Тіньова економіка України: причини та шляхи її мінімізації (2014)
Васильєв В. О. - Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Бібен О. І. - Економічна ефективність інноваційної діяльності: методичний контекст (2014)
Колісник Г. М. - Оцінка економічного стану на основі трансформації сільськогосподарських землекористувань у Полтавській області (2014)
Бєлік В. Д. - Управління людським капіталом на підприємствах енергетичної сфери (2014)
Сокотенюк С. М. - Роль держави в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних підприємств (2014)
Костюнік О. В. - Формування резерву сумнівної заборгованості, Павлюк К. П. (2014)
Петренко О. І. - Нові фінансові інструменти: особливості їх обігу на ринку України (2014)
Олійник Г. Ю. - Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку галузі залізничного транспорту по критерію стійкості (2014)
Ткаченко І. П. - Визначення основних аргументів та подолання дуалізму у процесі формування фінансово-економічного механізму розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Галкіна А. О., Самарський О. Ю. (2014)
Чевганова В. Я. - Методичні аспекти оцінювання інвестиційного клімату для забезпечення ефективного планування просторового розвитку регіонів України, Міняйленко І. В., Кривошей В. О. (2014)
Мезенцева Н. М. - Теоретичні аспекти управління соціально-економічного механізму при здійсненні контролю оплати праці, Моторіна Т. Г., Громова С. М. (2014)
Федоренко М. С. - Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (2014)
Сенічкіна О. Е. - Вплив ціннісних орієнтацій на обгрунтування підходів, щодо активізації інноваційної праці фахівців (2014)
Майданевич Ю. П. - Становлення і розвиток інтегрованих об'єднань в аграрній сфері України (2014)
Сімак С. В. - Інноваційні принципи реалізації державно-приватного партнерства на проектному рівні (2014)
Стоян О. Ю. - "Зелений тариф" — основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2014)
Трестер Ю. О. - До питання аналізу конвенції ООН про права дитини (2014)
Баранов Р. О. - Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом як складова державної політики національної безпеки (2014)
Gaidar I. V. - Modeling the coordination process in the enterprise project management system, Dubnitsky V. I. (2017)
Дубницький В. І. - Розподілена динамічна модель розвитку та виявлення проблемних ситуацій на підприємствах в рамках ситуаційного управління, Науменко Н. Ю., Овчаренко О. В. (2017)
Стрельченко І. І. - Використання нейронних мереж в задачах динамічної кластеризації економічних систем (2017)
Бегма П. О. - Підходи до оцінювання трудового потенціалу промислового підприємства (2017)
Дробот С. А. - Особливості та умови процесу забезпечення економічної безпеки регіону (2017)
Федулова С. О. - Фінансова децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів (2017)
Заруцька О. П. - Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків (2017)
Куцинська М. В. - Обліково-економічні особливості здійснення кіновиробництва українськими суб’єктами господарювання (2017)
Garmider L. D. - Key factors of quality management of economic growth, Honchar L. A. (2017)
Доценко Г. Є. - Управління конкурентоспроможністю підприємства з врахуванням інноваційної складової (2017)
М’ячин В. Г. - Аналіз базових факторів, що стримують інноваційну активність вітчизняних промислових підприємств, Прялін М. А., Прудніков В. Ф., Яворська О. Б. (2017)
Petryk І. V. - Visualization and quantification of business processes in supply network in the current conditions of it space development (2017)
Пожуєва Т. О. - Управління експортним потенціалом підприємств машинодубування (2017)
Потьомкін Д. М. - Ефективний ринок готельних послуг – важлива складова соціально-економічного розвитку України (2017)
Прялін М. А. - Виявлення раціональних напрямів оновлення основних виробничих фондів механообробного виробництва (2017)
Рябцева О. Є. - Особливості інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу (2017)
Ткаченко А. М. - Теоретичні аспекти управління технологічними процесами на підприємствах птахівництва (2017)
Чернишева О. М. - Моделювання показників оцінювання ефективності напрямів стратегічного розвитку промислових підприємств (2017)
Шевченко О. О. - Організаційно-правовий підмеханізм механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти (2017)
Akbulut M. - Dynamic decreasing pricing method with social media effectiveness, Okuyan M. C. (2017)
Груздева Е. В. - Оценка влияния различных инструментов проекта "Water Harmony Eurasia-II", Федулова С. А., Смотраев Р. В. (2017)
Дзюба С. В. - Маркетинг відносин як ефективний засіб забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти, Рябцева О. Є. (2017)
Колесніков В. П. - Застосування інформаційних технологій в маркетингових процесах, Нестеренко І. О., Худомака М. А. (2017)
Куваєва Т. В. - Дослідження особливостей транзакційної форми маркетингової діяльності промислового підприємства в умовах нестійкого попиту (2017)
Савченко І. О. - Практичні засади застосування інструментів маркетингу в ринкових умовах, Бондаренко О. В., Ковальова М. О. (2017)
Ткаченко А. М. - Ефективність управління логістичним процесом діяльності підприємства, Колесников Є. В. (2017)
Козирський В. В. - Обґрунтування параметрів магнітної системи дугостаторного індукторного вітроелектричного генератора з кільцевим ротором, Трегуб М. І., Петренко А. В., Василенко О. С. (2017)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння ячменю, Синявський О. Ю. (2017)
Федорейко В. С. - Дослідження теплових викидів біотеплогенератора зернової сушки, Загородній Р. І., Іскерський І.С. (2017)
Чміль А. І. - Застосування електромагнітних технологій обробки в сільському господарстві, Лазарюк К. О. (2017)
Филиппов Р. А. - Универсальный опрыскиватель для плодовых питомников, Хорт Д. О. (2017)
Штепа В. М. - Концепція вдосконалення нормативної бази проектування систем водоочистки шляхом урахування дії нештатних ситуацій (2017)
Власенко Л. О. - Дослідження стану та властивостей технологічних об’єктів з використанням методів сучасної теорії керування. Частина 1. Проведення статистичних діагностичних заходів, Ладанюк А. П. (2017)
Голодний І. М. - Дослідження електромагнітних процесів трифазного асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги, Синявський О. Ю., Санченко О. В. (2017)
Соколовська Н. І. - Створення системи обліку енергоресурсів в аспекті енергетичної безпеки держави і регіонів; деякі нормативно-правові аспекти (2017)
Дейнека С. М. - Використання методів математичного моделювання процесів роботи гідровисівного апарата (2017)
Корінчук Д. М. - Обґрунтування енерговитрат стадії подрібнення в технологіях виробництва біопалив (2017)
Маковецька С. В. - Функціональне моделювання організації та управління забезпечення сировиною цукрового заводу, Грибков С. В. (2017)
Червінський Л. С. - Обґрунтування ефективного світлодіодного освітлення у спорудах закритого ґрунту, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2017)
Святненко Р. С. - Дослідження обробки незбираного молока імпульсними електричними полями, Маринін А. І., Кочубей–Литвиненко О. В., Фурсік О. П. (2017)
Скрипник А. М. - Пропозиції щодо пошуку економічних місць розташування та величин потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах, які живляться від системного електропостачання, Кожан Д. П. (2017)
Антипов Є. О. - Дослідження параметрів структурно-фазових перетворень парафінів та їх сумішей з наночастинками металів оптичним методом, Насєка Ю. М. (2017)
Берлінець Ю. М. - Вплив силової дії електричного поля коронного розряду на показники сипкості насіння пшениці (2017)
Брагіда М. В. - Експериментальні дослідження режимів роботи зварювального трансформатора (2017)
Василенков В. Є. - Модернізація конструкції водонапірної башти з використанням нагрівальних кабелів (2017)
Момотюк В. В. - Дослідження енергоефективності функціонування електротехнологічного виробництва хлібобулочної продукції з використанням когенераційного обладнання (2017)
Мрачковський А. М. - Вплив окислів металів на ерозійну стійкість контактів електричних апаратів, Бурлака С. О. (2017)
Голодный И. М. - Исследование пуска электропривода насоса дождевальной установки с функцией ограничения потребляемой мощности, Торопов А. В. (2017)
Жильцов А. В. - Використання електротехнічного комплексу для отримання нано- і мікропорошків металів, Коробський В. В., Лапшин С. О., Олішевський В. В. (2017)
Квіцинський А. О. - Експериментальні дослідження процесу термічного ураження залізобетонних опор струмами однофазного замикання на землю, Шеліманова О. В., Сантоцький В. Г. (2017)
Nesvidomin A. V. - Maple-models of movement of parts on surface sphere (2017)
Пасічна О. О. - Оцінка здатності зелених нитчастих водоростей до очистки води від важких металів, Годлевська O. O. (2017)
Степахно И. В. - Статистический анализ для идентификации математической модели в прикладных задачах с целью экономии затрат, Гнучий Ю. Б., Дюженкова О. Ю. (2017)
Шостак С. В. - Эффективная диэлектрическая проницаемость дисперсных систем со случайно расположенными металлическими включениями, Шкода Н. Г. (2017)
Панталієнко Л. А. - Розрахунок областей зовнішньої та внутрішньої стійкості для параметричних систем (2017)
Криворот Т. Г. - Топологічна еквівалентність функцій двох змінних (2017)
Овчар Р. Ф. - Розв’язки слабозбурених крайових задач та умови їх виникнення (випадок k=-1) (2017)
Харченко В. В. - Теплоснабжение автономных объектов сельхозназначения в концепции распределенного энергоснабжения с использованием микросетей (2017)
Харченко В. В. - Система слежения за солнцем, Никитин Б. А., Тихонов П. В., Узаков Г. Н. (2017)
Бабаєв В. М. - Комплексна система управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Панов В. В., Хайло Я. М., Горох М. П. (2017)
Сухонос М. К. - Модель життєвого циклу проектів будівництва промислових об’єктів, Шеветовський В. В., Старостіна А. Ю. (2017)
Шпачук В. П. - Випробування об’єктів на вібраційну надійність на базі силових багатокоординатних систем з урахуванням ергономічних вимог, Дудко В. В. (2017)
Хворост М. В. - Удосконалення системи управління технічним станом рухомого складу метрополітену, Далека В. Х., Воронов Р. В. (2017)
Самчук Г. О. - Експериментальне обґрунтування раціональних значень часу обслуговування транспортних засобів у міських транспортно-пересадочних вузлах (2017)
Вдовиченко В. О. - Розподіл маршрутів між зупиночними пунктами транспортно-пересадочного терміналу міського громадського пасажирського транспорту (2017)
Кочина А. А. - Закономірності просторових характеристик маршрутного транспорту у внутрішньобласному сполученні (2017)
Гребінюк Д. Є. - Дослідження показників регулярності руху тролейбусів в місті Харкові, Кульбашна Н. І. (2017)
Доля К. В. - Застосування геоінформаційних систем в організації перевезень вантажів, Маківець Н. С. (2017)
Батракова А. Г. - Використання високоточного нівеліру при оцінюванні міцності дорожнього одягу (2017)
Ряпухін В. М. - Забезпечення потрібної точності вимірювання прецизійними нівелірами деформацій покриття (2017)
Дорожко Є. В. - Побудова цифрової моделі ситуації за результатами геодезичних вимірювань (2017)
Казаченко Л. М. - Моніторинг деградації ґрунтового покриву (2017)
Протасенко О. Ф. - Ергономічні аспекти екологічної безпеки, Івашура А. А. (2017)
Сарапіна М. В. - Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах (2017)
Сошинський О. І. - Вплив формо-компонувальних рішень знімної кришки на функціональні властивості теплового сповіщувача ИП-105 (2017)
Мамонов К. А. - Проблеми раціонального землекористування в сучасних умовах розвитку України, Радзінська Ю. Б., Кондратюк С. В., Дуднік Г. Р., Клєткін Є. С., Кравченко Д. О. (2017)
Нестеренко С. Г. - Сучасний землеустрій та кадастр України: проблеми, перспективи та основні напрями, Радзінська Ю. Б., Сєдихов Є. Є., Тімофеєв І. Є., Тумаш Д. О., Шалагін В. В. (2017)
Денцій М. М. - Оцінка щільності міської забудови, Іленко М. О., Адаменко С. О., Халілов Абасгулу Ельшан огли (2017)
Доля К. В. - Щодо застосування гравітаційного моделювання в мережевому аналізі, Бойко Ю. Ю. (2017)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення пошуку перспективних місць розташування нових об’єктів житлової забудови, Сенчук Т. С., Морозов С. О. (2017)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційний аналіз систем мобільного зв’язку, Сенчук Т. С., Кононенко А. В. (2017)
Головатенко С. В. - Оптимізація режимів функціонування системи опалення житлового будинку, Новожилова М. В. (2017)
Дмитрієва О. О. - Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об’єктах, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2017)
Бараннік В. О. - Тривалість елементарних подій в структурі шуму дорожнього руху великого міста, Данова К. В., Попова Л. С., Решетченко А. І. (2017)
Рибалка І. О. - Щодо вдосконалення методики дослідження впливу омели білої (VISCUM ALBUM L.) На міцність гілок дерев (на прикладі тополі канадської, POPULUS DELTOIDES MOENCH.), Стольберг Ф. В. (2017)
Волков В. М. - Використання полімерних оболонок дренажних систем швидких фільтрів для доочищення, Епоян С. М., Карагяур А. С., Бабенко С. П. (2017)
Капцова Н. І. - Методика визначення втрат газу на компресорних станціях і при продуванні газопроводів, Слатова О. М. (2017)
Слатова О. М. - Визначення енергетично оптимальних режимів роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях, Капцова Н. І. (2017)
Сідак В. С. - Дослідження впливу якості газу на стійкість роботи пілотних регуляторів тиску (2017)
Квартенко О. М. - Технологія та обладнання вузла стабілізаційної обробки агресивних підземних вод (2017)
Стольберг Ф. В. - Виявлення потреб у спорудах фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод у сільській місцевості України, Вергелес Ю. І., Герасименко Я. О., Задорожний К. М., Дмитренко Т. В., Хандогіна О. В. (2017)
Вергелес Ю. І. - Районування території України для впровадження фітотехнологій очищення стічних вод та захисту малих річок від забруднення, Герасименко Я. О., Задорожний К. М., Орлова Я. О., Хандогіна О. В. (2017)
Воскобійник Є. П. - Обстеження існуючих промислових об’єктів з метою їх реконструкції під торгівельно-офісні будівлі (2017)
Чупринін О. О. - Повзучість та довговічність залізобетонних циліндричних панелей, Середа Н. В. (2017)
Урдзік С. М. - Контроль геодезичних вимірювань при проведенні навчальної геодезичної практики (2017)
Мартинів О. О. - Принципи формоутворення будівель вищих навчальних закладів (2017)
Данилов С. М. - SMART архітектор – розширення ядра професії (2017)
Смілка В. А. - Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель (2017)
Вергунова Н. С. - Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні (2017)
Орленко М. І. - Обстеження, консервація і реставрація поверхні каменю в обличкуванні пам’яток архітектури (2017)
Кібальник Л. О. - Геоекономічні аспекти інвестиційної діяльності ТНК (2014)
Васильєва С. І. - Вибір раціональних варіантів прийняття рішень щодо виробництва інноваційної продукції (2014)
Бунтова Н. В. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості готельного бізнесу України в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2014)
Балдинюк А. Г. - Розробка ефективного платіжного календаря для контролю інвестиційних потоків підприємства (2014)
Чорна Н. Ю. - Доцільність інвестицій в систему управління персоналом (2014)
Соломянюк Н. М. - Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах (2014)
Семенчук А. О. - Стратегічні наміри забезпечення конкурентоспроможності підприємств України (2014)
Олійник Г. Ю. - Функціонально-галузевий методичний підхід до реструктуризації залізничного комплексу України (2014)
Самбурська Н. І. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на ремонт основних засобів підприємств водопостачання та водовідведення (2014)
Шаповалова И. М. - Зарубежный опыт реализации государственной регуляторной политики (2014)
Бирка М. І. - Врахування сучасних світових і регіональних тенденцій прямого іноземного інвестування в процесі залучення іноземного капіталу на підприємства України (2014)
Семененко Т. М. - Ймовірність неспроможності ТНК у глобальному середовищі (2014)
Копилюк О. І. - Аналіз і оцінка дохідності та прибутковості банків України, Ревич М. Я. (2014)
Кочетков В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи іноземного інвестування в промисловість України, Фук І. С. (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток експортного потенціалу країн ЄС у сфері високотехнологічних послуг в координатах індексів глобальної конкуренції, Щитов Д. М. (2014)
Алиева Р. О. - Основные направления совершенствования налоговой системы в Азербайджанской Республике (2014)
Майданевич Ю. П. - Використання аутсорсингу як способу підвищення ефективності управління інтегрованими структурами (2014)
Гашеєва А. О. - Роль когнітивно-імітаційного моделювання в підвищенні конкурентоспроможності зернових підприємств (2014)
Ковтуненко В. М. - Ідентифікація сутності понять "результативність" і "ефективність" діяльності підприємства та методологія їх оцінки (2014)
Кулікова Н. Т. - Класифікація рахунків з метою формування управлінської звітності в умовах комп'ютеризованого обліку (2014)
Радін В. В. - Сучасний стан розвитку ринку євродоларів (2014)
Волянський П. Б. - Індекс безпеки як механізм управління функціонуванням лікувальних закладів в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Плеханов Д. О. - Формування механізму державного регулювання сталого сільськогосподарського землекористування (2014)
Бондарчук Н. В. - Державне регулювання розвитку сільських територій: іноземний досвід, Пугач А. М. (2014)
Андрієнко М. В. - Стан дослідження проблематики державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (друга половина ХХ століття) (2014)
Олійник В. В. - Інноваційний підхід до кадрового забезпечення державного управління у сфері післядипломної освіти (2014)
Євдокимова В. В. - Проблеми екологічної небезпеки в Україні (2014)
Баранов С. О. - Науково-теоретичні аспекти сутності детінізації національної економіки (2014)
Трестер Ю. О. - Філософські аспекти безпеки дитини (2014)
Добрівський Т. Г. - Соціальний проект як інструмент реалізації інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста (на прикладі міста Боярки Київської області) (2014)
Кутьков В. П. - Вдосконалення державного управління інвестиційними процесами в регіоні: маркетинговий підхід (2014)
Нешик С. С. - Основні питання державної політики з питань охорони довкілля (2014)
Томашевська Т. В. - Особливості сучасного механізму формування політичної еліти в Україні (2014)
Лукин А. Е. - Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 4 (2017)
Вітаємо з ювілеєм Івана Івановича Дем’яненка (2017)
Дем’яненко І. І. - До проблеми структури й перспектив нафтогазоносності східної частини Дніпровсько-Донецької западини і західних околиць Донбасу (2017)
Лебідь В. П. - Про особливості пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2017)
Гошовський С. В. - Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 2, Сиротенко П. Т. (2017)
Лисенко О. А. - Розсипні родовища України. Стан освоєння та перспективи нарощування їхнього потенціалу (2017)
Богдасаров М. А. - Геолого-эволюционная концепция смологенеза, Рудько Г. И. (2017)
Зинчук Н. Н. - Литолого-минералогические особенности древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма (2017)
Висоцький О. Б. - Паромівське й Видибірське родовища апатит-ільменітових руд, деякі особливості їхньої будови та рудоносності (2017)
Рой М. М. - Методика оброблення початкових кривих припливу та відновлення тиску для газових свердловин, Акульшин О. О. (2017)
Лисенко О. А. - IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми й перспективи розвитку геології: наука і виробництво", присвячений 60-річчю УкрДГРІ ("Геофорум-2017") (2017)
Волков С. В. - К теории граничного поведения отображений класса Соболева на римановых поверхностях, Рязанов В. И. (2016)
Кашпур О. Ф. - До деяких питань полiномiальної iнтерполяцiї в евклiдових просторах, Хлобистов В. В. (2016)
Мурач О. О. - Неперервнiсть за параметром розв’язкiв лiнiйних крайових задач у просторах Гельдера—Зiгмунда, Солдатов В. О. (2016)
Салимов Р. Р. - Экстремальная задача для площади образа круга, Клищук Б. А. (2016)
Кургаев А. Ф. - Интерпретатор универсальной машины Тьюринга, Григорьев С. Н. (2016)
Борисюк А. О. - Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для не скінченної прямої труби (2016)
Глухов А. Ю. - Вісесиметричні хвилі в шаруватих композитних нестисливих матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів (2016)
Гічан О. І. - Динамічні нестійкості на зарядженій границі: вплив масопереносу (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон із келовейських відкладів району Канівських дислокацій (2016)
Осадчий В. И. - Стохастический процесс изменения концентраций азота аммонийного в Десне, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Скриник О. Я. (2016)
Кублановский В. С. - Классический, безбарьерный и безактивационный разряд иминодиацетатных комплексов палладия(II), Никитенко В. Н. (2016)
Москвіна В. С. - Препаративний метод синтезу піразолілфеніл-(фенокси)-оцтових кислот, Шилін С. В., Хиля В. П. (2016)
Вівчарик М. М. - Комплексоутворення РНК з манітолом, його спектральні характеристики та біологічна активність, Ільченко О. О., Левченко С. М., Ткачук З. Ю. (2016)
Ovrutska I. I. - Water deficit induces changes in H+-ATPase activity and its gene expres sion in Zea mays L. roots, Bluma D. A. (2016)
Василенко І. В. - Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система СoFe2O4@SiO2@Gd2O3 : Eu2O3 : синтез, характеризація, поглинання макрофагами, Яковенко А. В., Єфременко Д. С., Телегеєва П. Г., Дибков М. В., Телегеєв Г. Д. (2016)
Деремешко Л. А. - Знефторення бікарбонатних вод методами гальвано- й електрокоагуляції, Кучерук Д. Д., Балакіна М. М., Гончарук В. В. (2016)
Тітул (2017)
Івах Я. Є. - Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України, Веклин О. Р. (2017)
Карпець К. М. - Флювіальна мережа водозбірного басейну як ландшафтно-геохімічна арена забруднення та самоочищення (2017)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся), Зубкович І. В. (2017)
Медінець В. І. - Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані, Соловйов В. Г., Черкез Є. А., Фетісов Л. П., Медінець С. В., Світличний С. В., Ботнар М. Г. (2017)
Кравчук Г. О. - Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю), Кравчук О. П., Золоторьов Г. Г., Золоторьов М. Г. (2017)
Черкез Є. А. - Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами, Медінець В. І., Тюреміна В. Г., Праведний В. М. (2017)
Koval I. M. - Dendroclimotological research of scots pine in stand of the Left-bank Forest-steppe of Ukraine, Bräuning A., Melnik Е. E., Voronin V. O. (2017)
Кравченко Н. Б. - Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони, Зеленська Є. І., Лукієнко М. В. (2017)
Тітенко Г. В. - "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова, Юрченко Ю. Д. (2017)
Анісімов С. В. - Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку (2017)
Сафранов Т. А. - Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами, Шаніна Т. П., Приходько В. Ю., Філатова О. А. (2017)
Michaeli E. - Environmental differences of land creation in time interval for determination of industrial influence on landscape, Solar V., Ivanova M., Vilcek J., Lisnyak A. (2017)
Боярин М. В. - Екологічній стан поверхневих вод басейну річки Стохід, Нетробчук І. М. (2017)
Федорова Г. В. - Использование биоиндикационного метода флуктуирующей асимметрии листа клена остролистного (Acer Platanoides L.) для оценки качества среды населенных пунктов, Шалоумов Ю. М. (2017)
Полив’янчук А. П. - Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок, Каслін О. І., Смирний М. Ф., Строков О. П., Скурідіна О. О. (2017)
Polivyanchuk A. P. - Investigation of the influence of the disperse composition of diesel particulate matter on the efficiency of their rationing and neutralization by soot filters (2017)
Гетьман О. О. - Ефективна зайнятість як запорука безпеки ринку праці (2017)
Волкова Н. В. - Регулювання оплати праці як напрям забезпечення соціальної безпеки (2017)
Літовченко Б. В. - Людський вимір організації, Єдинак В. Ю. (2017)
Лисяк Л. В. - Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації, Сальникова Т. В. (2017)
Баранник Л. Б. - Рейтинги пенсійних систем, Алексєєва Л. О. (2017)
Крисоватий А. І. - Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил, Новосад І. В. (2017)
Заруцька О. П. - Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності, Згонік С. В., Косюга В. В. (2017)
Мещеряков А. А. - Теоретичні аспекти організації економіки банку (2017)
Стадник А. С. - Розвиток концепції мікропруденційного банківського регу-лювання в Україні на основі запровадження аналізу бізнес-моделей банків (2017)
Бабенко А. Г. - Державне регулювання в аграрному секторі України (2017)
Lopatynskyi Yu. M. - The imperatives of improving of the agrarian development regulating policy, Kindzerskyi V. V. (2017)
Меглей В. І. - Еколого-економічний розвиток аграрного сектора України: перспективи державного регулювання (2017)
Романченко Ю. О. - Облікова політика як елемент системи обліку та контролю в державному секторі (2017)
Жадько К. С. - Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства, Горященко Ю. Г. (2017)
Горб К. М. - Багаторівневий підхід до моделювання регіонального туристичного розвитку (2017)
Шаповал В. М. - Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області), Пашкевич М. С., Герасименко Т. В. (2017)
Романовська Н. І. - Механізми фінансування розвитку системи вищої освіти (2017)
Mianecka J. - Lehrerbildung in dem sich durch die reform verändernden schulsystem in Polen (2017)
Маршавін Ю. М. - Територіально-галузева структура зайнятості: таксономічний аналіз (2014)
Лоханова Н. О. - Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії (2014)
Покатаєва О. В. - Вплив податкової політики на соціально-економічний розвиток країни, Давидков С. О. (2014)
Жувагіна І. О. - Порівняльна характеристика методик оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства: теоретичні та прикладні аспекти, Обуховська Г. І. (2014)
Піддубна О. О. - Порівняльна характеристика методів рейтингового оцінювання фінансового стану торговельного підприємства, Іваннікова Н. А. (2014)
Князькова В. Я. - Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ (2014)
Марченко К. В. - Тенденції трансферу та злиття фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної економіки (2014)
Муляр Т. С. - Формування територіально-галузевого хмелярського кластера (2014)
Назаренко О. В. - Науково-практичні аспекти відображення капітальних витрат на поліпшення сільськогосподарської земельної ділянки в собівартості отриманої продукції (2014)
Олійник Г. Ю. - Критерії і принципи управління реструктуризацією галузі залізничного транспорту (2014)
Сєргєєва В. В. - Шляхи вирішення проблеми низької конкурентоспроможності депресивних регіонів України (2014)
Терехов Є. М. - Економічні наслідки визначення геополітичного курсу України в системі координат Захід — Схід (2014)
Ткачук І. І. - Аналіз класичних моделей корпоративного управління (2014)
Швиданенко Г. О. - Модель управління інфраструктурою машинобудівного підприємства, Рикуніч А. Ю. (2014)
Нетесаний Ю. В. - Сучасний стан ринку злиття та поглинання України, Косюк К. М. (2014)
Христофорова І. В. - Перевірка якості аудиторських послуг в Україні та Європі: внутрішній та зовнішній аспект, Маслова Ю. О. (2014)
Толуб'як В. С. - Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів, Козак Г. І. (2014)
Селютіна А. С. - Переваги і недоліки емісії привілейованих акцій та їх інвестиційна привабливість: досвід зарубіжних країн та вітчизняні реалії (2014)
Далєвська Т. А. - Зарубіжний досвід організації підприємницької діяльності в системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Фетько С. В. - Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в Україні як гальмуючий чинник економічного розвитку, Бошота Н. В. (2014)
Артюх Г. І. - Характеристика ризику країни та фактори, що на нього впливають (2014)
Плеханов Д. О. - Механізми фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників (2014)
Покатаєв П. С. - Організаційно-економічні аспекти сучасного стану місцевого самоврядування в Україні, Козаченко Ю. П. (2014)
Дракохруст Т. В. - Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні (2014)
Сіцінська М. В. - Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Контроль, координація й фінансування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Бєлоусов А. В. - Методологічні аспекти удосконалення системи державного управління ризиками надзвичайних ситуацій (2014)
Коваленко А. В. - Експертна оцінка ефективності контрольної діяльності органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів (2014)
Ігнатенко О. П. - Інвестиційне значення побутових відходів у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Якимчук А. Ю. - Роль громадських організацій у збереженні біорізноманіття України (2014)
Алексейчук В. О. - Необхідність державного регулювання виробництва хлібобулочних виробів в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Основні напрями державної підтримки суб'єктів малого бізнесу в сільському господарстві (2014)
Титул, зміст (2017)
Альошин Г. В. - Головні переваги сепарабельного програмування для багатовимірних задач (2017)
Аулін Д. О. - Розрахунковий комплекс оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій очищення систем дизеля та тепловоза, Каграманян А. О., Фалендиш А. П., Рудковський О. В. (2017)
Ананьева О. М. - Математическая модель смеси сигнала и многокомпонентной помехи на входе путевых устройств железнодорожной автоматики (2017)
Мазіашвілі А. Р. - Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж, Корольова Н. А. (2017)
Супрун О. Д. - Дослідження електромагнітних перехідних процесів у частотно-керованому електроприводі перемикальних пристроїв трансформаторів тягових підстанцій, Семененко О. І., Панченко В. В., Семененко Ю. О. (2017)
Баранник В. В. - Метод восстановления сегментов видеокадра на основе реконструкции двумерного структурного представления трансформант в условиях сохранения целостности информации, Тарасенко Д. А., Королева Н. А. (2017)
Курдаченко Л. А. - Про деякi "мiнiмальнi" алгебри Лейбнiца, Субботiн I. Я., Чупордя В. А. (2016)
Сердюк А. С. - Рівномірні наближення сумами Фур'є на класах згорток з узагальненими ядрами Пуассона, Степанюк Т. А. (2016)
Канарская И. С. - Оценки сложности алгоритмов реализации теоретико-множественных операций в табличных алгебрах (2016)
Литвин О. О. - Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідці (2016)
Сторожук Є. А. - Точнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву, Яцура А. В., Комарчук С. М., Пiголь О. В. (2016)
Хорошун Л. П. - Моделирование производственно-рыночных процессов в двухсекторной макроэкономике при расширенном воспроизводстве, Панкратова Н. Д., Яхин С. Л. (2016)
Загородній А. Г. - Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки, Христофоров Л. М. (2016)
Коболев В. П. - Плюм-тектонический сценарий рифтинга и эволюции мегавпадины Черного моря (2016)
Лялько В. І. - Зміна параметрів опалювального періоду на території України в результаті глобального потепління, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2016)
Бей И. Н. - pH- и термочувствительные свойства гибридных систем на основе желатина и органомодифицированного SiO2, полученных золь-гель методом, Толстов А. Л., Лебедев Е. В. (2016)
Руденчик Т. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та стиролу з пролонгованим вивільненням левамізолу, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. О. (2016)
Черевченко Т. М. - Скрининг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae Juss, Иванников Р. В., Лагута И. В., Буюн Л. И., Ставинская О. Н., Дзюба О. И. (2016)
Заіменко Н. В. - Вплив анальциму та екзометаболітів гриба Penicillium roseopurpureum на стійкість томатів до фузаріозу, мікробіологічні та алелопатичні властивості ґрунту, Елланська Н. Е., Дідик Н. П., Павлюченко Н. А., Юношева О. П., Іваницька Б. О., Закрасов О. В., Росіцька Н. В. (2016)
Міхєєв О. М. - Гормезисний вплив УФ-С опромінення на пігментний комплекс і антиоксидантні ферменти клітин листків Pisum sativum L, Жук В. В., Овсянникова Л. Г., Гродзинський Д. М. (2016)
Лановенко І. І. - Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом, Березюк О. М. (2016)
Семінська О. О. - Очищення міських стічних вод мембранними методами, Кучерук Д. Д., Балакіна М. М., Гончарук В. В. (2016)
Титул, зміст (2017)
Yevseiev S. - Assessment of functional efficiency of a corporate scientific-educational network based on the comprehensive indicators of quality of service, Ponomarenko V., Rayevnyeva O. (2017)
Biloshchytskyi A. - A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model, Myronov O., Reznik R., Kuchansky А., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. (2017)
Furman I. - Development and study of technological visual programming of logic control problems, Allashev A., Piskarev A., Bovchaliuk S. (2017)
Eremenko Y. - Applying a neural tuner of the PI-controller parameters to control gas heating furnaces, Glushchenko A., Fomin A. (2017)
Kovela I. - Parametric synthesis of combined automatic regulating systems with digital PID-controllers, Ivaniuk О., Vlakh-Vyhrynovska G., Stakhiv R. (2017)
Savchenko V. - Assessment of performance of a distributed information system based on time profile, Matsko O., Vorobiova V., Kizyak Y., Duhanets V. (2017)
Pelevin L. - Developing a mathematical substantiation for the physical modelling of the soil-ripping equipment work process, Gorbatyuk Ie., Zaichenko S., Shalenko V. (2017)
Dovhopolyi Ya. - Development of the program for self-tuning a proportal-integral-differential controller with an additional controlling action, Manko G., Trishkin V., Shvachka A. (2017)
Abstract and References (2017)
Миронова Л. Г. - Обгрунтування моделі рейтингового оцінювання пайових інвестиційних фондів, Ковтун О. А. (2014)
Каховська О. В. - Структурні елементи економічної бази забезпечення соціальності в процесі суспільно-економічної трансформації України (2014)
Іванов С. В. - Податкові надходження місцевих бюджетів як основа фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Брежнєва-Єрмоленко О. В., Канівець Я. В. (2014)
Осовська Г. В. - Управління трансформаційними процесами регулювання зайнятості населення, Волківська А. М. (2014)
Моташко Т. П. - Державне регулювання страхової діяльності: теоретичний аспект (2014)
Тінтулов Ю. В. - Поняття інвестицій, інвестиційних процесів й інвестиційного потенціалу у регіональній соціально-економічній системі (2014)
Коваль Л. М. - Джерела і напрями реалізації інвестиційної політики в сільському господарстві України (2014)
Левківська Л. М. - Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу, Кащук К. М. (2014)
Залізко В. Д. - Новітні технології у сільськогосподарському виробництві як фактор впливу на соціально-економічний стан сільських територій (2014)
Ткаченко В. С. - Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень, Ващук О. В. (2014)
Іщенко М. І. - Вдосконалення математичних залежностей результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням стадії циклу ділової активності (2014)
Скиба М. В. - Еволюція наукових поглядів зарубіжних вчених щодо сутності поняття "підприємець" (2014)
Кучумова І. Ю. - Реалізація системи контролінгу на підприємствах: теоретичний аспект (2014)
Ромащенко К. М. - Взаємозв'язок відносин власності та середнього класу в умовах трансформаційної економіки, Денисенко В. О. (2014)
Биба В. В. - Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи, Кулініч О. М. (2014)
Адаменко М. В. - Удосконалення управління фінансовими результатами комерційного банку із застосуванням системно-процесного підходу, Гобова О. О. (2014)
Коваленко Д. І. - Механізм фінансування енергоменеджменту на підприємстві та бюджетних установах, Андрющенко А. І. (2014)
Ярова А. Б. - Техніка адміністративної діяльності, Бурлаченко С. О. (2014)
Фурдичко Л. Є. - Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні, Юрків Х. В. (2014)
Пасічник Т. П. - Антимонопольне регулювання в Україні: аналіз та напрями вдосконалення (2014)
Соковець-Макатуха Т. В. - Особливості ринку орендного житла в країнах-членах ЄС: уроки для України (2014)
Буряк А. А. - Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії "прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні (2014)
Басенко К. О. - Державно-приватне партнерство як перспективний інструмент реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі (2014)
Севрук І. М. - Моделювання конфліктності взаємовідносин між постачальниками та торговельними мережами (2014)
Григораш О. М. - Франчайзинг як форма розвитку малого бізнесу в Україні (2014)
Букреєва Д. С. - Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію механізму контроллінгу (2014)
Магута О. В. - Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства (2014)
Несправа М. В. - Релігійний фактор та його вплив на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Олійник Г. Ю. - Державне регулювання інституціональними змінами галузі залізничного транспорту як складової національної економіки (2014)
Терент'єва А. В. - Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень у сфері цивільного захисту (2014)
Садковий В. П. - Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів (2014)
Олійник В. В. - Післядипломна освіта як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва: державноуправлінський аспект (2014)
Коваленко Н. В. - Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві (2014)
Барило О. Г. - Модель визначення необхідного складу сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації, Потеряйко С. П., Тищенко В. О., Биков О. С. (2014)
Вайсман В. Я. - Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва в Україні (2014)
Титул, зміст (2017)
Musaev M. - Laser optoacoustic method for investigation of some physical parameters of oil and oil products, Abbasov I., Abdullaeva G. (2017)
Doroshenko E. - Calculation of sound power level of tandem axial fan, Tereshchenko Yu., Lastivka I., Tereshchenko Yu. (2017)
Pistun Ye. - Synthesizing the schemes of multifunctional measuring transduсers of the fluid parameters, Matiko H., Krykh H., Matiko F. (2017)
Vambol S. - Research into effect of electrochemical etching conditions on the morphology of porous gallium arsenide, Bogdanov I., Vambol V., Suchikova Y., Lopatina H., Tsybuliak N. (2017)
Brunetkin O. - Development of the method of approximate solution to the nonstationary problem on heat transfer through a flat wall, Maksymov M., Maksymova O., Zosymchuk A. (2017)
Royanov V. - Development of properties of spray flow and nature of pressure distribution in electric arc metalization, Zakharova I., Lavrova E. (2017)
Morkun V. - Investigation of the effect of characteristics of gas-containing suspensions on the parameters of the process of ultrasonic wave propagation, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2017)
Popriadukhin V. - Analysis of the electromagnetic field of multilayered biological objects for their irradiation in a waveguide system, Popova I., Kosulina N., Cherenkov A., Chorna M. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Vasylkevych O. - Synergism of stable nitroxyl radicals and amines during the oxidation process of motor fuels and oils at increased temperatures, Kofanov O., Kofanova O., Tkachuk K. (2017)
Melnyk S. - Research into esterification of mixture of lower dicarboxylic acids by 2-ethylhexan-1-ol in the presence of p-toluensulfonic acid, Melnyk Yu., Nykulyshyn I., Shevchuk L. (2017)
Kostiv І. - Establishing optimal conditions for catalytic obtaining of allyl-1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate, Dzeryn O., Malynovskyi Yu. (2017)
Kontsur A. - Investigation of copper adsorption on natural and microwave-treated bentonite, Sysa L., Petrova M. (2017)
Popovich A. - Development of mathematical model of methane oxidation on fibrous catalyst, Soloviev H., Orlyk V., Suvorin A. (2017)
Demchyshyna О. - Research into effect of propionic and acrylic acids on the electrodeposition of nickel, Vargalyuk V., Polonskyy V., Sknar I., Plyasovskaya K., Cheremysinova А., Sigunov O. (2017)
Shuryberko M. - Study of the sorption and desorption processes of sulfites on the anion-exchange redoxites, Homelia M., Shabliy T., Tsveniuk V. (2017)
Luhovskoi A. - Obtaining synthesis-gas by the stone coal steam conversion using technology of aerosol nanocatalysis, Glikin M., Kudryavtsev S., Glikina I. (2017)
Skіba М. - Plasma-chemical formation of silver nanodispersion in water solutions, Pivovarov О., Makarova А., Pasenko A., Khlopytskyi A., Vorobyova V. (2017)
Abstract and References (2017)
Токар В. В. - НДДКР-діяльність ТНК Європейського Союзу та промислових підприємств України в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Приходько В. П. - Зовнішньоекономічні відносини між США та ЄС у контексті укладання угоди про трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (2014)
Іщенко М. І. - Методичні підходи до планування ресурсних чинників на основі цільової функції фінансових результатів, Нусінов В. Я. (2014)
Бурова Т. А. - Організація обліку і аудиту основних податкових платежів в Україні, Волковицька О. М. (2014)
Чернелевська О. Л. - Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності (2014)
Семенова Л. Ю. - Зайнятість молоді як найважливіша складова державної молодіжної політики в Україні (2014)
Сотниченко Л. Л. - Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури (2014)
Пластун О. Л. - Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів, Пластун В. Л. (2014)
Скрипко Т. О. - Напрями удосконалення інституційного-правового забезпечення інвестиційно-інноваційної активності бізнесу (2014)
Замлинський В. А. - Інститути спільного інвестування та їх роль в інноваційному розвитку агропродовольчої сфери України (2014)
Лебеденко О. В. - Сучасний стан та перспективи інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки України (2014)
Тінтулов Ю. В. - Інструментарій формування політики інвестиційної діяльності корпорацій харчової промисловості на основі ранжування проектів (2014)
Ортіна Г. В. - Формування збалансованої стратегії реального сектору економіки на основі інноваційної моделі розвитку (2014)
Князь С. В. - Оцінювання ефективності системи управління екоінноваційною діяльністю підприємств, Комарницька Н. М. (2014)
Лопатинський Ю. М. - Інституційний розподіл органічних операторів в Україні, Кутаренко Н. Я. (2014)
Бондаренко О. С. - Компаративний аналіз моделей фінансового планування: переваги та недоліки (2014)
Безбородова Т. В. - Методики визначення банкрутства підприємства (2014)
Макаренко Ю. П. - Розвиток управління картковими платіжними системами в межах регулювання НБУ, Чехута А. С. (2014)
Тимощик Л. П. - Проблеми управління власністю на сучасному етапі (2014)
Кравчук Н. О. - Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань (2014)
Пустоваров В. В. - Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці (2014)
Якушева О. В. - Теоретичні основи взаємозв'язку банківської конкуренції та фінансової стабільності (2014)
Кобернюк С. О. - Органічне свинарство в Україні: перешкоди і напрями розвитку (2014)
Коблик І. І. - Зарубіжний досвід здійснення державних запозичень та можливості його застосування в Україні (2014)
Грановський А. В. - Вплив мережі інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин (2014)
Бондаренко Д. С. - Аналіз інвестиційної привабливості авіаційної сфери України (2014)
Михайлов В. М. - Досвід Республіки Польща з організації проведення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (2014)
Сіцінська М. В. - Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Передумови удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Тимошенко О. В. - Закордонний досвід державного регулювання та підтримки малого та середнього підприємництва (2014)
Ткаченко Ю. В. - Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки в умовах глобалізації (2014)
Мельник І. М. - Генеза наукових уявлень про права громадян на власність: історико-порівняльна характеристика (2014)
Ретинська К. С. - Інтелектуальний і трудовий потенціали у контексті державного управління (2014)
Romashchenko M. I. - State and ways of enhancing the water supply of the southern region of Ukraine by using the water resources of the Danube river, Shevchenko A. M., Lyutnytskyi S. M. (2017)
Ромащенко М. І. - Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай, Шевченко А. М., Лютницький С. М. (2017)
Власова О. В. - Оцінювання запасів прісної води півдня України, Шевченко А. М., Боженко Р. П. (2017)
Бабій П. О. - Промивка водосховищ на р. Рось як засіб поліпшення якості води, Вишневський В. І. (2017)
Яцик А. В. - Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2017)
Шевчук С. А. - Сучасний стан озера Алмазне та заходи з його екологічного оздоровлення, Козицький О. М., Вишневський В. І. (2017)
Сизоненко Г. А. - Дослідження вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання з підземних джерел при зміні коефіцієнта зонування і дії багатозонних тарифів (2017)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація галузевої структури агроекосистем на меліорованих землях правобережного Полісся, Мельничук А. О., Лукашук В. П. (2017)
Чмель О. П. - Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації у сполученні із сидерацією на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся (2017)
Яцик М. В. - Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату, Воропай Г. В., Кіка С. М. (2017)
Коломієць С. С. - Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві, Пилипчук І. М. (2017)
Мозоль Н. В. - Регулювання водного режиму ґрунтів на масивах із локальним розвиненим мікрорельєфом (2017)
Дехтяр О. О. - Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії, Брюзгіна Н. Д. (2017)
Забуга А. О. - Особливості та проблеми регулювання водного режиму ґрунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання (2017)
Турченюк В. О. - Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності, Фроленкова Н. А., Тимейчук О. Ю., Рокочинський А. М. (2017)
Коваленко О. В. - Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону, Юзюк О. Ю. (2017)
Петроченко В. І. - Методика визначення оптимальних розрахункових величин забезпеченості паводків на стадії проектування протипаводкових систем (2017)
Коваленко О. В. - Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд (2017)
Петроченко О. В. - Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок (2017)
Павлюк М. - Академік Григорій Назарович Доленко − корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження), Назарчук З. (2017)
Азімов О. - Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп’ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок (2017)
Андрейчук М. - Уточнення геологічних моделей родовищ вуглеводнів шляхом детального розчленування продуктивних відкладів на прикладі Свидницького газового родовища, Дорохов М., Бодлак В., Токарська Г. (2017)
Бартошинська Є. - Оцінювання коксівних властивостей вугілля південно-західної частини Львівсько-Волинського басейну петрографічними методами, Шевчук О. (2017)
Бартащук О. - Геодинамічна еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту (2017)
Бацевич Н. - Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині, Наумко І., Федоришин Ю. (2017)
Бодлак В. - Покришки для покладів вуглеводнів у рифових фаціях верхньої юри Косівсько-Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2017)
Бодлак П. - Перспективи відкриттів значних за розмірами та запасами родовищ вуглеводнів у Західному регіоні України, Бодлак В. (2017)
Братусь М. - Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флюїдними включеннями у мінералах), Наумко І., Сворень Й. (2017)
Брик Д. - Геотехнологічний спосіб підземної газифікації вугілля для почергового отримання метану та синтез-газу, Гвоздевич О., Кульчицька-Жигайло Л., Подольський М. (2017)
Бучинська І. - Оцінка якісних показників вугілля пласта n8 Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну, Шевчук О., Круглова Р. (2017)
Бучинська І. - Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько­Волинського басейну, Шевчук О., Яринич О. (2017)
Василенко О. - Соляно-здвигові структури – потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині (2017)
Вергельська Н. - Роль тектонічного фактору у формуванні вугільно-вуглеводневих родовищ (2017)
Вислоцька О. - Нафтогазогеологічне районування Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2017)
Височанський І. - Науково-методичні аспекти пошуків пасток вуглеводнів несклепінного типу в Дніпровсько-Донецькій западині (2017)
Гаєвська Ю. - Акцесорні мінерали як індикатори умов утворення палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат, Гавришків Г. (2017)
Галамай А. - Вплив сульфат-редукції на фракціонування ізотопів сірки у придонних відкладах Верхньопечорського евапоритового басейну Передуралля, Менг Ф., Pei N., Шаніна С., Ігнатович О. (2017)
Галамай А. - Новий метод встановлення глибини давніх солеродних басейнів (за даними дослідження газово-рідких включень у галіті), Сидор Д., Любчак О., Менг Ф. (2017)
Гарасимчук В. - Гідрогеобаричні умови газоносності Львівського палеозойського прогину (2017)
Гафич І. - Літофаціальні особливості формування та структура порового простору покладів вуглеводнів Семиренківського газоконденсатного родовища (2017)
Герльовський Ю. - Визначення глибини утворення та умов формування вуглеводнів за співвідношенням ізомерів бутану Долинського нафтового родовища (2017)
Гнилко О. - Особливості будови Латорицько-Стрийської зсувної зони (Українські Карпати), Генералова Л., Дворжак О. (2017)
Гнилко С. - Форамініфери та особливості формування палеоцен-еоценових відкладів південного схилу Українських Карпат, Гнилко О. (2017)
Гнідець В. - Обстановки осадонагромадження базальних відкладів середнього девону Переддобрудзького прогину, Григорчук К., Кошіль Л., Яковенко М. (2017)
Григорчук К. - Динаміка катагенезу в контексті формування нафтогазових систем (2017)
Григорчук К. - Особливості літофізичної будови відкладів середнього майкопу Каркінітсько­Північнокримського прогину, Гнідець В., Кохан О. (2017)
Євдощук М. - Геодинаміка тектоногенних вторинних резервуарів, Кришталь А., Бондар Г. (2017)
Жикаляк М. - Оцінка вуглеводневого потенціалу Костянтинівсько-Торецької площі, Єрмоленко Г., Щербаков Р. (2017)
Жикаляк М. - Розвиток науково-практичних аспектів метану вугільних родовищ і шахт Донбасу, Лукінов В. (2017)
Зінчук І. - Методичні особливості визначення тисків мінералоутворення у системах складу Н2О-СО2-N2 за газовими включеннями гетерогенного походження (2017)
Ігнатишин В. - Геофізичний моніторинг Закарпатського Внутрішнього прогину, Ігнатишин М., Ігнатишин А. (2017)
Іщенко Л. - Умови формування бітумо-гідротермальних асоціацій в антиклінальних структурах Західно-Донецького грабену (2017)
Книш І. - Геохімічні аспекти порід вугленосної товщі та відвалів шахт Львівсько-Волинського басейну (2017)
Ковальчук Н. - Визначення критеріїв нафтогазоносності родовищ і структур Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з перспективністю пошуку нафтогазоносних об’єктів, Побігун І., Мойса Ю. (2017)
Колтун Ю. - Роль насувної тектоніки у формуванні Карпатської нафтогазової системи (2017)
Крупський Ю. - Нові уявлення про геологічну будову і перспективи нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону (2017)
Кулянда М. - Умови формування юрських відкладів в межах Мармароського масиву та Пенінської зони, Лемішко О. (2017)
Куровець І. - Петрофізична характеристика карбонатних відкладів силуру Волино-Подільської плити, Лисак Ю., Чепусенко П. (2017)
Куровець І. - Розвиток методів польової та морської геотермічних зйомок в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України, Приходько О., Грицик І. (2017)
Куровець І. - Теоретико-експериментальні засади діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів за петрофізичними критеріями, Приходько О., Грицик І., Чепіль П. (2017)
Кутас Р. - Деякі зауваження з приводу глибинної будови та еволюції Східних (Українських) Карпат (2017)
Лазар Г. - Особливості поширення стронцію у вугіллі пласта v6 Львівсько-Волинського басейну (2017)
Лазарук Я. - До питання про формування тріщинних порід­колекторів на великих глибинах (2017)
Лукінов В. - Механізм формування газових скупчень у низькопористих колекторах складчастих структур під дією тріщиноутворення, Безручко К. (2017)
Маєвський Б. - Створення моделей пластових резервуарів локальних об’єктів з метою підвищення ефективності освоєння їх нафтогазових ресурсів, Здерка Т., Куровець С., Ярема А., Лозинський О., Венгер А. (2017)
Максимук С. - Нафтогазоперспективність Лазещинської площі зони Кросно Українських Карпат за даними комплексних (геофізичних і геохімічних) досліджень, Бодлак П., Йосипенко Т. (2017)
Максимук С. - Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Солотвинської площі Закарпатського прогину (за даними геофізичних і геохімічних досліджень), Дучук С. (2017)
Манюк М. - Оцінка перспектив нафтогазоносності пошукових об’єктів Передкарпатського прогину за комплексним аналізом інформативності їх геологічних ознак (2017)
Марчак М. - Встановлення залежності пористості від розміру уламкових зерен на прикладі вивчення пісковиків підводних виносів рік Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну (2017)
Марченко Р. - До питання про стратифікацію відкладів Сухівської світи за форамініферами (потік Бистрий) (2017)
Матрофайло М. - Промислова вугленосність глибоких горизонтів та напрямки освоєння Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (2017)
Медвідь Г. - Палеогідродинамічні реконструкції осадових товщ на прикладі кембрійського водоносного комплексу Львівського прогину (2017)
Медвідь Г. - Геохімічна зональність силурійського водоносного комплексу, Паньків Р., Кость М., Гарасимчук В., Телегуз О. (2017)
Мельничук Г. - Перспективність Волинського палеозойського підняття на сланцевий газ (2017)
Михайлів І. - Застосування імітаційного статистичного моделювання при підрахунку запасів нафти і газу (2017)
Мороз М. - Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід Зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу, Яремчук Я. (2017)
Мукан Т. - Еколого-геохімічна оцінка стану навколишнього геологічного середовища внаслідок впливу роботи Добротвірської теплоелектростанції (2017)
Назаревич А. - Особливості геодинаміки, сейсмотектоніки і сейсмічності та перспективні енергоресурси Карпатського регіону України, Назаревич Л. (2017)
Назаревич Л. - Сейсмічність Бориславcької зони, Ніщименко І., Назаревич А. (2017)
Накапелюх М. - Будова та кайнозойська еволюція Кримського складчасто-насувного поясу на основі балансування розрізів та кінематичного моделювання, Бельський В. (2017)
Накапелюх М. - Кайнозойська термальна історія, структурна еволюція та денудація акреційної призми Українських Карпат, Бубняк І., Бубняк А., Джонхеєр Р., Ратшбахер Л. (2017)
Наумко І. - Внесок академіка Григорія Назаровича Доленка у розвиток термобарогеохімії–мінералофлюїдології в Інституті геології і геохімії горючих копалин (2017)
Наумко І. - Леткі компоненти у верхній мантії землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження), Бекеша С., Яценко І., Яценко Г., Сахно Б., Дручок Л. (2017)
Наумко І. - Андезити Вигорлат­Гутинського вулканічного пасма – можливі флюїдотриви пасток вуглеводнів, Бринський Т., Скакун Л. (2017)
Наумко І. - Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий" газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину, Куровець І., Зубик М., Сахно Б., Чепусенко П. (2017)
Наумко І. - Про передумови встановлення потенційної газоносності відпрацьованого вуглепородного масиву (за мінералогічними, літолого-петрографічними, петрофізичними і термобарогеохімічними показниками), Павлюк М., Побережський А., Куровець І. (2017)
Наумко І. - Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково­вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах північно­західної частини Кросненської зони Українських Карпат, Степанюк Л., Занкович Г., Висоцький О., Котвицька І. (2017)
Павлюк М. - Геотектонічна еволюція і нафтогазоносність території та акваторій України (2017)
Падляк В. - Особливості утворень мінералізації у Над'ямненському строкатоколірному горизонті (Скибовий покрив, Українські Карпати), Генералова Л., Степанов В. (2017)
Паньків Р. - Мікроструктурні особливості і генеза суцільної прихованокристалічної сірки Передкарпатських сірчаних родовищ (2017)
Петровський Д. - Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Самбірського покриву Українського Передкарпаття, Бодлак П., Дучук С. (2017)
Петруняк Г. - Розподіл органогенної речовини та вуглеводнів і метасоматичні перетворення в стратиграфічному розрізі Карпатської нафтогазоносної провінції (2017)
Побережський А. - Вивчення походження і розподіл вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І., Матрофайло М. (2017)
Попп І. - Літолого-фаціальні і літолого­геохімічні типи відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат, Шаповалов М. (2017)
Попп І. - Мінералогічний та геохімічний аспекти проблеми "сланцевого" газу, Шаповалов М., Мороз П. (2017)
Потапчук І. - Виявлення флюїдопровідних структур як джерел вуглеводнів методом геофізичної голографії потенціальних полів (на прикладі Овруцького геодинамічного вузла), Баньковський М., Гейхман А. (2017)
Радковець Н. - Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегменту Мезотетису (2017)
Ревер А. - Літологія та особливості осадонагромадження нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу Чорного моря (2017)
Різун Б. - Геодинамічні критерії нафтогазоносності Волино-Подільської нафтогазоносної області, Гривняк Г., Побігун І., Мойса Ю. (2017)
Різун Б. - Перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля, Гривняк Г., Сенів О. (2017)
Савчак О. - Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України (2017)
Савчук І. - Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Північноазовського прогину (2017)
Сворень Й. - Надра землі – природний фізико-хімічний реактор: природний вуглеводневий феномен (2017)
Семенюк М. - З історії страхування нафтової промисловості Прикарпаття, Козак М. (2017)
Сивий М. - Трансформація природних ландшафтних систем в нафтогазоносних регіонах, Іванов Є. (2017)
Сидор Д. - Особливості формування піротинової мінералізації в солях (за даними термобарогеохімічних досліджень) (2017)
Скакальська Л. - Методика виявлення водонафтогазоносних порід-колекторів у розрізах свердловин, Назаревич А. (2017)
Стародубець К. - Прогнозування родовищ вуглеводнів приповерхневим методом СТАГГД на території Юліївсько-Скворцівського полігону (2017)
Стебельська Г. - Закономірності розміщення покладів природних бітумів (2017)
Ступка О. - Геодинамічний аспект нафтоутворення (2017)
Суярко В. - Про вуглеводневі пастки неантиклінального типу у зонах глибинних геологічно закритих розломів (2017)
Суярко В. - Про структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів, Лисиченко Г., Загнітко В. (2017)
Темник І. - Ефективність виявлення газонафтоносних пластів і горизонтів Прикарпаття на основі методу термометричних досліджень свердловин (2017)
Харченко М. - Стан освоєння ресурсної бази вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України, Вакарчук С., Пономаренко Л. (2017)
Хоха Ю. - Застосування програмного пакету OpenFOAM для моделювання процесу масотеплообміну в забої свердловини, Яковенко М. (2017)
Черемісська О. - Літологічна характеристика відкладів бурдигал-лангійського часу карпатського сегменту Паратетису, Ціж Н., Петруняк М. (2017)
Черемісський Ю. - Тектонічна діяльність в межах Передкарпатського прогину та її вплив на розподіл покладів вуглеводнів (2017)
Шехунова С. - Особливості ізотопного складу сірки порід Нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини, Стадніченко С., Сюмар Н., Алексєєнкова М. (2017)
Шкапенко В. - Екологічно безпечний метод руйнування нафти і нафтопродуктів, Лисиченко Г., Кадошніков В. (2017)
Шлапінський В. - Перспективи нафтогазоносності ділянки Верховина–Яблуниця (2017)
Шлапінський В. - Пенінська тектонічна одиниця Українських Карпат – типова покривна структура, Медведєв А., Тернавський М. (2017)
Готтих Р. - Нефтеобразующие флюиды в системе геофлюидов литосферы. Источники вещества и их идентификация, Писоцкий Б. (2017)
Грибик Я. - Текущие задачи нефтяной геологии Беларуси (2017)
Ларичев В. - О флюидодинамической обстановке в глубокопогруженных горизонтах Прикавказских краевых прогибов, Попков В. (2017)
Левашов С. - Результаты применения мобильных геофизических методов для оценки нефтегазоносности Причерноморского регионаУкраины, Самсонов А., Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Левашов С. - Использование технологии частотно-резонансной обработки спутниковых снимков для поисков скоплений углеводородов в нетрадиционных коллекторах, Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Левашов С. - Обнаружение и локализация вертикальных каналов миграции глубинных флюидов при поисках углеводородов в различных регионах, Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Попков В. - Нефтегазоносность фундамента Скифско-Туранской платформы (2017)
Gavrilyk O. - Hydrogeochemical anomalies bromine as criteria of forecasting of hydrocarbon accumulations, Beketov O. M. (2017)
Ishchenko L. - Phytoremediation of cadmium by the terrestrial plants grown on kütahya Pb-Zn-Ag mining soils, Turkey, Potapenko A., Kusturova A., Suyarko V., Sasmaz A. (2017)
Kychka O. - Global petroleum potential of the basement reservoirs of sedimentary basins, Petrovskyy O., Fedchenko T., Shniukova K. (2017)
Sasmaz M. - Bioaccumulation of uranium and thorium by using lemna gibba and lemna minor in keban (elaziğ) Pb-Zn-Ag gallery water, Obek E., Akgul B., Sasmaz A. (2017)
Ачкасов І. А. - Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат (2017)
Бас Д. В. - Аналіз ризиків арт-проектів (2017)
Бугров О. В. - Управління проектами і ціноутворення у будівництві, Бугрова О. О. (2017)
Бушуєв Д. А. - Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекта, Русан Н. І. (2017)
Войтушенко А. А. - Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства, Бушуєв С. Д. (2017)
Гарбуз С. К. - Управління стейкхолдерами проектів підготовки інженерних фахівців для галузі суднобудування (2017)
Данченко О. Б. - Cучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами, Лепський В. В. (2017)
Єгорченков О. В. - Методи контролю процесів створення та надання інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - "Трансформенна" модель організації процесу управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Івко А. В. - Аналіз проекту створення логістичних центрів будівельних компаній на основі технології віртуального офісу (2017)
Крамський С. О. - Застосування комплексної оцiнки ризик-орiєнтованих засобiв в управлiннi інноваційними IT-проектами (2017)
Тесля Ю. М. - Структура знань в мета-методології управління проектами, Хлевна Ю. Л. (2017)
Фесенко Т. Г. - Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами: принципи моделювання (2017)
Кубявка М. Б. - Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням, Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2017)
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн - Роль використання інформаційних технологій в управлінні будівельними проектами, Новохацька Д. В. (2017)
Тімінський О. Г. - Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Гончаренко Т. А. - Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика (2017)
Ізмайлова О. В. - Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості, Мельник І. М., Пида С. В., Красовська К. К. (2017)
Смілка В. А. - Метод оцінки ефективності встановлення меж розроблення детальних планів території (2017)
Міхайленко В. М. - Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель, Терентьєв О. О., Шабала Є. Є. (2017)
Шабала Є. Є. - Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій, Полторак О. Б. (2017)
Андрашко Ю. В. - Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів, Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Білощицька С. В., Лященко Т. О. (2017)
Колесніков О. Є. - Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності (2017)
Лукьянов Д. В. - Концепция создания корпоративных учебных центров для повышения квалификации и переподготовки кадров (2017)
Цюцюра М. І. - Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту (2017)
Зельцер Р. Я. - Система формалізації процесів організації будівництва, Дубінін Д. В. (2017)
Осипов С. О. - Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури, Осипов О. Ф., Слись О. В. (2017)
Савйовський В. В. - Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням, Молодід О. С., Малець Н. О. (2017)
Скіданов В. М. - Підвищення надійності сервоприводів на базі синхронних двигунів з постійними магнітами, Іносов С. В., Самойленко М. І. (2017)
Пластун В. Л. - Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів, Пластун О. Л. (2014)
Федоренко В. Г. - Інвестування сфери охорони здоров'я України (2014)
Павлова Г. Є. - Удосконалення теоретичних засад технологічної модернізації аграрного сектору (2014)
Назаренко О. В. - Інвестиційне забезпечення агропромислового виробництва Сумського регіону, Гущин А. А. (2014)
Абакуменко О. В. - Private banking та wealth management: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Корнєєва М. В. (2014)
Вядрова І. М. - Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку, Волохата В. Є. (2014)
Семенча І. Є. - Система оцінки конкурентних переваг банку: аналіз нефінансових показників, Кузьменко І. О. (2014)
Шура Н. О. - Роль акціонерного капіталу в процесі управління корпорацією (2014)
Босовська М. В. - Передумови інтеграційної взаємодії туристичних підприємств (2014)
Малишенко К. А. - Інформаційна ефективність ринку та її зв'язок з типами ринкових структур (2014)
Єгоров Б. В. - Моделювання розвитку продовольчого ринку в системі продовольчої безпеки регіонів України, Козак К. Б. (2014)
Кавун О. А. - Зарубежный опыт развития многоканальной розничной торговли в современных условиях (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи розробки стратегії розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів, Нусінов В. Я. (2014)
Волобуєв М. І. - Гендерні особливості управління персоналом (2014)
Савченко Р. О. - Внутрішній та управлінський контроль: право на існування (2014)
Пустоваров В. В. - Вплив бюджету на процеси нагромадження в національній економіці (2014)
Мосін О. О. - Практичні аспекти дослідження конкурентоспроможності інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2014)
Тарасов Д. А. - Молочарські кооперативи як фактор підвищення ефективності дрібного товарного виробництва (2014)
Бєлік В. Д. - Підходи щодо формування інвестицій для розвитку трудового потенціалу на підприємствах харчової промисловості (2014)
Жидик О. І. - Стан банківського кредитування торговельної галузі Закарпатської області (2014)
Тодорюк С. І. - Екологічні перспективи в реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України (2014)
Васюк Н. О. - Нормативно-правове регулювання наукової діяльності в державному управлінні (2014)
Петриків А. В. - Напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень (2014)
Федчишина В. В. - Науково-судова експертиза у механізмі державотворення України: історичний досвід Української Народної Республіки часів Центральної ради (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні у період її становлення та розвитку (2014)
Олійник В. В. - Динамізм державного управління післядипломною освітою (2014)
Філіппова В. Д. - Державна політика якості педагогічної освіти (2014)
Шевчук І. В. - Організаційний механізм державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Смірнова О. М. - Аналіз організаційно-правового механізму державного регулювання психологічної складової цивільного захисту (2014)
Бричук К. Г. - Функції державної влади та моделі надання електронних державних послуг (2014)
Сіцінський Н. А. - Пріоритетні напрями щодо завершення договірно-правового оформлення сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону України (2014)
Гайдаш Д. С. - Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: стан наукових досліджень (2014)
Барна М. М. - Біологія цвітіння ранньої (Var. praecox Czern.) і пізньої (Var. tardiflora Czern.) форм дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Західного Поділля, Барна Л. С., Карплюк Н. А. (2017)
Бідолах Д. І. - Оцінка стану дендрофлори Більче-Золотецького парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва, Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Тригуба Б. М., Підховна С. М. (2017)
Клименко А. В. - Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам’яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2017)
Мордатенко І. Л. - Сучасний стан насаджень Східної балки дендропарку "Олександрія" НАН України (2017)
Онук Л. Л. - Перспективи використання Leptopus chinensis (Bunge) Pojark. (Phyllanthaceae) в озелененні садів і парків Західного регіону України, Ліснічук А. М. (2017)
Приплавко С. О. - Вплив гербіциду Антибур`ян на ріст і показники врожайності кукурудзи цукрової, Гавій В. М., Коваленко С. О. (2017)
Цицюра Н. І. - Поліваріантність представників роду Chamaecyparis Spach. у культурних фітоландшафтах Волино-Поділля (2017)
Штогрин М. О. - Система природоохоронних заходів щодо збереження рідкісних лісових видів рослин відповідно до менеджмент-плану НПП "Кременецькі гори", Штогун А. О. (2017)
Буздуга І. М. - Вплив температури вирощування та сахарози на активність аскорбат пероксидази у Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу, Волков Р. А., Панчук І. І. (2017)
Лукашів О. Я. - Корекція обміну речовин у щурів селенхромліпідним комплексом з Chlorella vulgaris Biej та сполуками хрому(III) і селену(IV) за експериментального цукрового діабету 2-го типу, Боднар О. І., Грубінко В. В. (2017)
Марценюк В. М. - Вміст тиреоїдних гормонів, кортизолу та глюкози у плазмі крові як показники видоспецифічної біохімічної відповіді риб на дію підвищеної мінералізації води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Причепа М. В., Водяніцький О. М. (2017)
Абрам’юк І. І. - Особливості плавальної здатності ранньої молоді коропових риб у зв'язку з формою їх тіла, Афанасьєв С. О., Прімачов М. Т. (2017)
Гандзюра В. П. - Адаптації риб і ракоподібних до токсичного водного середовища, Коваленко В. Ф., Злацькій І. А., Осмалений М. С., Пелішенко О. В. (2017)
Шевчик Л. О. - Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя, Грод І. М. (2017)
Калінін І. В. - Накопичення важких металів в тканинах щурів за експериментальної інтоксикації (2017)
Капелюх Я. І. - Денні лускокрилі природного заповідника "Медобори" (2017)
Лакуста О. М. - Вміст сполук карбону у колодязній воді Чернівецької області, Руденко С. С. (2017)
Губ’як В. Д. - Пилипчук Олег Ярославович – видатний учений України в галузі історії науки й техніки (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Барна М. М. - Борис Володимирович Заверуха — видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань (до 90-річчя від дня народження), Барна Л. С. (2017)
Пида С. В. - Монографія з історії біології, Курочка І. В., Козак В. О. (2017)
Барна М. М. - Пам’яті члена-кореспондента НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко, Барна Л. С. (2017)
Барна М. М. - Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника, Барна Л. С. (2017)
Bushuyev S. - Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial energy, Rusan N. (2017)
Piterska V. - Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management, Kramskiy S. (2017)
Азарова І. Б. - Методологічні підходи ініціації проектів (2017)
Ачкасов І. А. - Аналіз непродуктивних втрат в електричних мережах та вплив на них (2017)
Балдук Г. П. - Актуальність визначення потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Метод сітьового управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Ковтун Т. А. - Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологий управления проектов, Дмитриева Л. В. (2017)
Лисицін О. Б. - Моделі і методи реінжинірингу роботи Call-центру, Лисицін Б. О. (2017)
Лукьянов Д. В. - Формирование научных школ как команд в контексте проектного подхода, Колесникова Е. В. (2017)
Савіна О. Ю. - Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними (2017)
Тулупов М. А. - Стратегии создания офиса управления проектами на металлургических предприятиях Украины (2017)
Фесенко Т. Г. - Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування, Фесенко Г. Г. (2017)
Венгріна О. С. - Інформаційна система вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки, Старкова О. В. (2017)
Демідов П. Г. - Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством, Цюцюра М. І. (2017)
Доманецька І. М. - Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля, Серпінська О. І. (2017)
Кузоров Є. О. - Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності (2017)
Тімінський О. Г. - Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Безклубенко І. С. - Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекта інженерної мережі (2017)
Ботвіновська С. І. - Варіювання форми об’єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів (2017)
Горда Е. В. - Онтология цифрового изображения дефекта типа "трещина" на объектах строительства, Михайленко В. М. (2017)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин, Оберемок Н. В., Тишаєв І. В., Наливайко О. М. (2017)
Мудрий І. І. - Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів (2017)
Білощицький А. О. - Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи, Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В., Білощицька С. В., Кузка О. І. (2017)
Назимко В. В. - Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М. (2017)
Афанасьєв В. В. - Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах, Мальований І. В., Ярова Ю. О., Корнійчук Ю. О. (2017)
Романушко В. Є. - Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції (2017)
Смілка В. А. - Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж (2017)
Тугай О. А. - Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва, Осипова А. О. (2017)
Чернишев Д. О. - Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжиніринга проектів на принципах біосферосумісного будівництва (2017)
Бойко Л. М. - Державне регулювання рентних відносин як передумова зростання власних інвестиційних ресурсів товаровиробників у сільському господарстві (2017)
Дейч М. Є. - Розвиток соціальної відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави (2017)
Жам О. Ю. - Оподаткування прибутку комерційних банків України, Фесюн В. О. (2017)
Зелінська М. І. - Вплив громадськості на прийняття владних рішень, Панченко Н. В. (2017)
Кушнір М. О. - Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" (2017)
Мануілова К. В. - Роль національних традицій у формуванні засад децентралізації публічної влади України (2017)
Николаєва В. І. - Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства, Якименко Ю. (2017)
Вовк С. М. - Активізація іноваційного управління охороною здоров’я (2017)
Андрющенко О. Б. - Система управління даними державного механізму управління якістю життя населення: методичне забезпечення (2017)
Келембет О. С. - Сутність і особливості формування державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій (2017)
Сергієнко Л. В. - Взаємодія держави та бізнесу в забезпеченні реалізації державної політики циркулярної економіки (2017)
Федорова Г. В. - Соціальна реклама як фактор формування інформаційного забезпечення у сфері зайнятості (2017)
Лісютін А. І. - Інструменти державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності у легкій промисловості України (2017)
Голтвенко О. В. - Kонцептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем (2017)
Чечель А. О. - Мотивація трудових ресурсів як засіб утримання та збереження кадрового потенціалу підприємства, Чалов В. В. (2017)
Абесадзе Р. Б. - Проблемы государственной координации формирования национальной инновационной системы Грузии, Бурдули В. Ш. (2017)
Бурдули В. Ш. - Проблемы государственной координации привлечения финансовых ресурсов национального бизнесса на инвестиции в реальный сектор экономики (2017)
Пирог О. В. - Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства (2014)
Стаканов Р. Д. - Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст. (2014)
Рамський А. Ю. - Особливості системи захисту інвестицій домогосподарств в Україні (2014)
Речка К. М. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємств АПК (2014)
Однорог М. А. - Особливості розвитку інвестиційного забезпечення в сільському господарстві на сучасному етапі (2014)
Мочалина О. С. - Инвестиционная безопасность как условие эффективного развития региона (2014)
Коваленко Л. О. - Інвестиції як форма фінансового забезпечення розвитку депресивних регіонів, Міхеєнко Т. В. (2014)
Абакуменко О. В. - Стимулювання трудової активності населення як необхідна передумова активізації інвестиційної діяльності в Україні, Лавров К. Є. (2014)
Іщенко М. І. - Циклічність у розвитку суб'єктів господарювання (2014)
Єгоров Б. В. - Визначення ємності регіонального продовольчого ринку, Козак К. Б. (2014)
Малишенко К. А. - Особливості дивідендної політики підприємств України (2014)
Бердар М. М. - Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку (2014)
Рибачук Н. В. - Формування лояльності працівників підприємства як важливого чинника його функціонування, Журко Т. О. (2014)
Капаруліна І. М. - Моделювання підприємства: забезпечення цілісності репрезентації за допомогою фреймово-метафоричної моделі (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові засади взаємодії менеджменту агропідприємств із ринковим механізмом (2014)
Кужель В. В. - Реалізація функцій соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери, Танасійчук Ю. В. (2014)
Слюсаренко А. В. - Формування стратегічних орінтирів розвитку аграрного сектору України на основі світового досвіду (2014)
Коваль Н. В. - Government Relations як чинник ефективного ведення бізнесу (2014)
Бугаєнко С. А. - Формування механізмів маркетингової політики розподілу продовольчих товарів харчових підприємств України (2014)
Садыгов Шахин Мустафа оглы - Приоритетное развитие ненефтяного сектора в экономической политике Азербайджана (2014)
Мороз П. А. - Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку (2014)
Пустоваров В. В. - Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки (2014)
Москвічова О. С. - Концептуальні засади державного регулювання кредитних послуг України в умовах банківської кризи (2014)
Ясько Ю. І. - Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації (2014)
Проць Н. В. - Особливості концепцій бюджетування та їх класифікація (2014)
Олійник В. В. - Принципи побудови та функціонування системи державного управління післядипломною освітою (2014)
Козаков В. М. - Формування моделі етичної поведінки державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління, Чаплай І. В. (2014)
Нехайчук Д. В. - Забезпечення фінансової та монетарної стабільності у державі як основа збалансованого економічного зростання: ретроспективний аналіз та закордонний досвід (2014)
Красавцева Л. Ю. - Геопросторові структури туристичного ринку як результат територіальної диференціації туристичного процесу (2014)
Гармаш К. Є. - Ефективність методів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2014)
Бричук К. Г. - Особливості управління інформацією в системі надання електронних державних послуг (2014)
Гайдаш Д. С. - Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: сутність понять (2014)
Пирог О. В. - Економічний розвиток національних економік за різних типів суспільств (2014)
Павленко І. А. - Інноваційне підприємництво як наукова категорія, Петренко Л. А. (2014)
Жадан О. В. - Держава у системі управління інвестуванням у людський капітал (2014)
Андрієць В. С. - Економічна сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" (2014)
Качмар О. В. - Інвестиції в людський капітал аграрних підприємств (2014)
Ажаман І. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку житлового будівництва в сільській місцевості (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний аспект ресурсної інваріантності інвестиційних процесів (2014)
Корнєєв М. В. - Особливості перерозподілу інвестиційних ресурсів в умовах фінансіалізації економіки (2014)
Кіркова Н. П. - Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові детермінанти функціонування інтегрованих аграрно-промислових формувань України (2014)
Зайцева І. Ю. - Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства (2014)
Малишенко К. А. - Поведінкові фінанси та їх вплив на динаміку фондового ринку (2014)
Бєлялов Т. Е. - Фінансово-економічні аспекти національної безпеки України (2014)
Антохов А. А. - Передумови переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки (2014)
Візіренко С. В. - Удосконалення організації обліку на підприємствах (2014)
Короткевич О. В. - Заборгованість бюджету перед податкоплатниками: рівень та динаміка (2014)
Волобуєв М. І. - Тайм-менеджмент керівника виробничого підприємства (2014)
Лазарева М. Г. - Визначення ефекту синергії від централізації функцій у холдингових компаніях (2014)
Кармазіна Н. В. - Концепція макроекономічного регулювання розвитку промисловості на засадах формування каскадних форм просторової організації в регіонах України (2014)
Амбрик Л. П. - Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання, Задворна О. П. (2014)
Жебровська О. О. - Сутність та значення інтегрованих маркетингових комунікацій в сучасних умовах (2014)
Онисенко Т. С. - Оптимізація фінансування впровадження інновацій видавничими підприємствами (2014)
Пужай-Череда А. М. - Показники оцінки в управлінні елементами оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2014)
Ксьонова О. В. - Зовнішня соціальна ефективність виробництва продукції скотарства у Харківській області (2014)
Моісеєнко О. М. - Проблема формування сучасної інституційної системи економічної влади України (2014)
Решетова Г. В. - Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу (2014)
Чередніченко С. В. - Визначення особливостей металургійної галузі як об'єкту управління (2014)
Марченко И. С. - Селективное импортозамещение — условие устойчивого развития эмерджентных рыночных экономик (2014)
Міщенко Д. А. - Забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом удосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки (2014)
Олійник В. В. - Перспективи державного управління розвитком післядипломної освіти в Україні (2014)
Дробязко А. М. - Механізми врахування ризиків у процесі прийняття управлінських рішень в умовах сучасних викликів (2014)
Чаплай І. В. - Організаційно-правові аспекти адаптації механізму державного управління в Україні до європейських стандартів (2014)
Дубас Р. Г. - Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг (2017)
Дергачова В. В. - Енергетична безпека сталого розвитку для підвищення якості та безпеки життя людей, Колешня Я. О. (2017)
Болотіна Є. В. - Реформування моделі публічного адміністрування в умовах євроінтеграції України, Ханіна А. Е. (2017)
Бондаренко О. М. - Забезпечення мінімального рівня зарплати: основні правила й розрахунок доплати (2017)
Волошина С. В. - Обгрунтування вибору стратегії управління людським капіталом підприємства (2017)
Гайдаржийська О. М. - Формування оборотного капіталу підприємства, Щепіна Т. Г., Білковська Д. І. (2017)
Клапків Ю. М. - Принципи функціонування ринку страхових послуг (2017)
Кучер С. Ф. - Принципи комплексного розвитку економіки приморських міст (2017)
Лохман Н. В. - Дорожня карта отримання "зеленого тарифу" для прогресивних підприємств Енергопостачання, Бугаєнко О. В. (2017)
Морозов В. С. - Нетарифне та митно-тарифне регулювання імпорту у ФРН (2017)
Корженко К. А. - Проблеми психологічного впливу інформаційних війн (2017)
Соболєва-Терещенко О. А. - Теоретико-методологічні основи ефективних систем лояльності, Жарнікова В. В. (2017)
Чмут А. В. - Гармонізація інтересів акціонерів компанії та інших стейкхолдерів в умовах виходу на міжнародні ринки, Федорова Т. В. (2017)
Дятлов Є. В. - Система економічної інформації для розвитку зовнішньої торгівлі та економіки на глобальному і національному рівнях (2017)
Калініна А. Г. - Синергетичний підхід до управління складовими стратегічного потенціалу регіону (2017)
Тарасенко Д. Л. - Сутність розвитку соціально-економічної системи (2017)
Sysoieva S. - Interdisciplinary studies in education (2017)
Батечко Н. - Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Концептуальні основи деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти (2017)
Сопова Д. - Поняття академічної чесності: науковий дискурс (2017)
Мачинська Н. - Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки (2017)
Цехмістер Я. - Післядипломна освіта лікарів: клініко-фармацевтична підготовка, Лисенко О. (2017)
Мельниченко О. - Педагогіка підприємництва: вивчення досвіду та перспективи в Україні (2017)
Євдокимов В. - Технології еврестичного навчання у підготовці вчителів (2017)
Ясінський В. - Зміст професійної підготовки фахівців юридичного профілю: історико-педагогічний аспект (2017)
Іваній І. - Акме-культурологічний підхід до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей (2017)
Меняйло В. - Сутність дослідницько-інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2017)
Шакотько В. - Інформологія і методика навчання її основам у педагогічному університеті (2017)
Троцко Г. - Модернізація виховних практик в педагогічних університетах (2017)
Косенко Ю. - Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної творчості (2017)
Дерека Т. - Сучасні пріоритети формування професійної компетентності фахівців з фізичного виховання, Туманова В. (2017)
Ромашенко В. - Проблема формування соціокультурної та полікультурної компетентностей у студентів філологічного напряму (2017)
Короткова Ю. - Удосконалення іншомовної освіти майбутніх фахівців задля підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2017)
Кажан Ю. - Вдосконалення методичної компетентності майбутніх вчителів німецької мови: використання платформи MOODLE (2017)
Золотько Ю. - Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти (2017)
Закревська C. - Забезпечення якісного розвитку неформальної освіти дорослих (2017)
Кристопчук Т. - Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини (2017)
Козак Л. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід (2017)
Воєвутко Н. - Дистанційна форма професійної підготовки вчителів республіки Кіпр (2017)
Загородня А. - Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі: методологічний аспект (2017)
Євтушенко Н. - Дефінування системи підвищення кваліфікації вчителів у науковому просторі України і Республіки Польща (2017)
Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 - 28.09.2004). Присвята вчителю (2017)
Alodat T. - Weak convergence of weighted additive functionals of long-range dependent fields, Olenko A. (2017)
Верцімаха О. О. - М'який розв'язок параболічного рівняння, керованого σ-скінченною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2017)
Голомозий В. В. - Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їхнє застосування до послідовності відновлення, породженої неоднорідним ланцюгом Маркова (2017)
Дашков О. О. - Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних, Кукуш О. Г. (2017)
Закусило О. К. - Про екстремальні значення деяких регенеруючих процесів, Мацак І. К. (2017)
Іванов О. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні, Маляр О. В. (2017)
Козак П. С. - Оцінки функціоналів від стохастичних послідовностей із періодично стаціонарними приростами, Моклячук М. П. (2017)
Козаченко Ю. В. - Моделювання дробового броунівського руху у просторі Lp(|0,T|), Пашко А. О., Василик О. І. (2017)
Лебєдєв Є. О. - Багатоканальні мережі зі взаємозалежними вхідними потоками у перевантаженому режимі, Чечельницький О. А., Лівінська Г. В. (2017)
Leonenko N. N. - Increasing domain asymptotics for the first Minkowski functional of spherical random fields, Ruiz-Medina M. D. (2017)
Malyarenko A. - Spectral expansions of random sections of homogeneous vector bundles (2017)
Мішура Ю. С. - Стохастичне зображення та потраєкторні властивості дробового процесу Кокса - Інгерсолла - Росса, Пітербарг В. І. , Ральченко К. В., Юрченко-Титаренко А. Ю. (2017)
Silvestrov D. S. - Asymptotic expansions for power-exponential moments of hitting times for nonlinearly perturbed semi-Markov processes, Silvestrov S. D. (2017)
Трошкі Н. В. - Точність та надійність моделі Гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі С(Т) (2017)
Al-Sharadqah A. A. - A comparative study for two newly developed estimators for the slope in functional EIV linear model (2017)
Федоренко В. Г. - Шляхи економічного співробітництва в інвестиційній сфері (2014)
Двойних К. Є. - Немотивована інтелектуальна активність етносів як основа прогнозування ефективності інвестицій (2014)
Орєхова К. В. - Формування інвестиційної стратегії підприємства (2014)
Шаповал В. М. - Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці, Гетьман О. О. (2014)
Абакуменко О. В. - Фондовий ринок США: напередодні чергового буму чи колапсу? (2014)
Нетесаний Ю. В. - Фінансовий аналіз та первинне розміщення акцій — часовий аспект (2014)
Лоханова Н. О. - Облік виручки по договорах з клієнтами — нові підходи до визнання відповідно до МСФЗ 15 (2014)
Лебедева Н. А. - Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов (2014)
Нехайчук Д. В. - Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки (2014)
Савчук Н. В. - Роль держаних фінансів в економічному зростанні (2014)
Пильнов Д. О. - Планування, оцінка і контроль як складові системи управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту (2014)
Герасименко Т. В. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості геологорозвідувальних робіт для розширення мінерально-сировинної бази України (2014)
Левченко Н. М. - Удосконалення методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Кулик Ж. О. (2014)
Олійник Т. О. - Основні напрями підвищення ефективності управління активами, Мірошниченко О. В. (2014)
Карпова І. В. - Роль освітніх інвестицій в нагромадженні людського капіталу (2014)
Зарічук О. Є. - Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні (2014)
Соболев В. Г. - Рейтингова оцінка важливості складових технології менеджменту персоналу (2014)
Шаоцин Гао - Управління проектами комплексної реконструкції житлової забудови на прикладі м. Вейхай (2014)
Сорокін О. Г. - Діагностування рівня розвитку уранової промисловості на основі індикаторів соціального, екологічного та економічного розвитку (2014)
Майдуда Г. С. - Облікове забезпечення використання прибутку для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2014)
Павловський Д. В. - Стратегії виходу на нетипові ринки збуту у молокопереробній галузі (2014)
Кулинич О. А. - Особливості державного управління інноваційним розвитком в умовах перехідного періоду (2014)
Авраменко Т. П. - Удосконалення державної політики щодо протидії поширенню соціально небезпечних захворювань у період системних змін, Васюк Н. О. (2014)
Калина М. С. - Електронна демократія і реформування державного управління у сфері фізичної культури та спорту в Україні (2014)
Венжега Д. І. - Фактори впливу державної політики на економічні процеси, Демченко Т. А. (2014)
Шведун В. О. - Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні (2014)
Черемісіна Т. В. - Обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста (2014)
Юрченко М. Є. - Модель некомерційних фондів соціального страхування з експоненційним розподілом витрат, Марченко Н. А. (2014)
Котіна Г. М. - Бюджетне фінансування пріоритетних галузей економіки України: планування та оптимізація, Степура М. М., Табакова Т. В. (2014)
Яровой Т. С. - Сучасний парламентаризм в контексті співробітництва України з Європейським Союзом (2014)
Чернюк Д. С. - Системна проблематика функціонування вітчизняного ринку банківських послуг (2014)
Вавренюк С. А. - Структурно-функціональна модель системи державного управління розвитком фізичної культури і спорту в Україні (2014)
Петрик М. Д. - Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства (2014)
Олійник В. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Титул, содержание (2017)
Недосека А. Я. - Влияние характеристик АЭ датчика на регистрируемые спектры волн, Недосека С. А. (2017)
Миленин А. С. - Методика численного прогнозирования работоспособности трубопроводных элементов с коррозионно-эрозионными дефектами в условиях высокотемпературной эксплуатации, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2017)
Ориняк І. В. - Розробка методики для визначення допустимої товщини стінки трубопроводів АЕС при ерозійно-корозійному зношуванні матеріалу, Красовський А. Я., Бородій М. В., Агеєв С. М. (2017)
Алексенко В. Л. - Обнаружение акустико-эмиссионных эффектов при повторном нагружении образцов из стали СТ3сп, Шарко А. А., Сметанкин С. А., Степанчиков Д. М., Юренин К. Ю. (2017)
Троицкий В. А. - Сравнение различных систем намагничивающих устройств с постоянными магнитами для магнитопорошкового метода контроля, Горбик В. М., Бородай О. С. (2017)
Богачев И. В. - Улучшение основных параметров магнитострикционных сенсоров, Мелещенко Л. В. (2017)
Скальський В. Р. - Експрес-методика акустико-емісійного ранжування гальванопокриттів за якістю, Ярема Р. Я. (2017)
Порев В. А. - Контроль параметров нагретой проволоки в процессе волочения, Томашук А. С. (2017)
Глуховський В. Ю. - Особливості створення натурних зразків для підготовки фахівців всіх рівнів з теплового контролю, Онащенко Б. О. (2017)
Проценко Н. А. - Внедрение гармонизированных международных и европейских стандартов в Украине (2017)
Дисертація на здобуття вченого ступеня (2017)
16-ий Міжнародний промисловий форум (2017)
Нові книги з акустичної емісії (2017)
Бавико О. Є. - Використання психологічних інструментів в механізмах управління економічною діяльністю (2014)
Радіонов Ю. Д. - Інвестиційні проекти: проблеми відбору, оцінки, ефективності використання бюджетних коштів (2014)
Сойма С. Ю. - Напрями вкладання іноземних інвестицій в економіку Закарпатської області (2014)
Кобушко І. М. - Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту, Нємцева С. П. (2014)
Ареф'єва О. В. - Чинники впливу на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств, Попович А. В. (2014)
Костюнік О. В. - Управління оборотним капіталом телекомунікаційних підприємств (2014)
Балазюк О. Ю. - Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління, Сисоєва І. М. (2014)
Рябець Н. М. - Особливості соціалізації глобальної економіки, Тимків І. В., Дворник І. В. (2014)
Візіренко С. В. - Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав, Котельницька Ю. В. (2014)
Хворост Т. В. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств та їх продукції (2014)
Романова Т. В. - Інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства, Залізняк Ю. В. (2014)
Панкова А. Ю. - Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста, Радутна Л. І. (2014)
Молдавська О. В. - Рейтингова оцінка ринкової стратегії банків України (2014)
Сак Т. В. - Економічні інтереси малого підприємництва як об'єкт захисту (2014)
Могилевская О. Ю. - Теоретические подходы к процессу формирования организационной культуры в стратегии инновационного развития промышленных комплексов (2014)
Гусейнов И. А. - Экономическая интеграция Азербайджана в мировое хозяйство: формирование национальных конкурентных преимуществ (2014)
Палешко Я. С. - Вплив запозичень України на національну економіку (2014)
Савіна С. C. - Аналіз стану діяльності та потреб в інвестиціях підприємств легкої промисловості (2014)
Дяченко К. С. - Теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2014)
Котляревський О. В. - Синергетичний ефект розвитку підприємницької діяльності на мікро- і макрорівні (2014)
Шафранська І. Б. - Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ — першій третині ХХ століття (2014)
Терен Г. М. - До питання оцінки ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Каламбет К. М. - Призначення і функції фінансового планування на підприємстві (2014)
Коваль О. А. - Теоретичне трактування економічних категорій "фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм" (2014)
Васильцов Є. В. - Моделювання ресурсного забезпечення продуктивності металургійних підприємств України (2014)
Лігузова В. О. - Основні етапи впровадження бюджетування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Носенко О. С. - Теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку з метою його впливу на ефективність діяльності підприємств машинобудування (2014)
Андрієнко М. В. - Щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2014)
Бобрижна Г. В. - Модернізація митної політики як умова економічної безпеки держави, Драган І. О. (2014)
Шульга Н. Д. - Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозвязок (2014)
Сальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо військово-технічного співробітництва України у контексті розширення номенклатури експорту послуг та товарів військового призначення (2014)
Лисак П. П. - Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації прикордонної політики (2014)
Горбань Ю. С. - Особливості екологічного врядування в державах-членах ЄС в контексті сталого розвитку (2014)
Давидова Т. В. - Перекисне окиснення ліпідів і білків після введення ліпосомальних вакцин (2017)
Моїсеєнко Т. М. - Перспективи розробки протимікробних засобів на основі рослинної сировини для лікування вугрової хвороби (2017)
Сорокіна О. Г. - Дослідження цитокінового профілю у хворих на хронічну вірусну інфекцію Епштейна-Барр з різними генотипами інтерлейкіну-28, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Строна В. И. - Вплив кріоекстракту плаценти різних видів тварин на склад периферійної крові при гострій нирковій недостатності, Рєпін М. В., Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Васькович А. М. (2017)
Христян Г. Є. - Нанокомпозитні покриття на основі гідроксилапатиту та хітозану для медичних імплантів (2017)
Говардовська О. О. - Можливість оцінки ступеня небезпеки вогнища туберкульозної інфекції генотиповим методом, Шевченко О. С., Новохатська М. Ф. (2017)
Овчаренко І. А. - Динаміка рівнів тканинних факторів фіброзу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів з різною чутливістю мікобактерій туберкульозу, Шевченко О. С. (2017)
Погорєлов В. В. - Структурно-функціональні та судинні зміни при формуванні компресійно-ішемічної радикуломієлопатії, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2017)
Починская М. В. - Прогностически значимые гемодинамические показатели эффективности медикаментозной терапии в классах пульсового артериального давления у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами, Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2017)
Пугачова К. А. - Фактори ризику трансформації реактивних артритів в ювенільний ревматоїдний артрит: дані регресійного аналізу (2017)
Шушляпина Н. О. - Энергетические характеристики носового дыхания при нарушении обонятельной функции (2017)
Хартанович М. В. - Биохимические маркёры повреждения миокарда пациентов с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде, Хижняк А. А., Тодуров Б. М., Волкова Ю. В. (2017)
Шарлай К. Ю. - Тяжка черепно-мозкова травма: фактори ризику та прогноз виживання (2017)
Волосовець А. О. - Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику (2017)
Бойко В. В. - Билиарная декомпрессия у пациентов с доброкачественными заболеваниями гепатикохоледоха, осложненными механической желтухой, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л. (2017)
Пасичный Д. А. - Контракция раны как проявление тканевой эндо- и экзоэкспансии (2017)
Возіанов С. О. - Комплексна діагностика та лікування гіперактивного сечового міхура й гіперрефлексії дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Негодуйко В. В. - Изменения в мышечной ткани при взаимодействии магнита и ферромагнитного инородного тела (2017)
Коробчанський В. О. - Урівноваженість нервової системи – важливий фактор формування професійної придатності до робіт з підвищеною небезпекою, Григорян О. В. (2017)
Ольга Вікторівна Ніколаєва – взірець жіночності та професіоналізму (2017)
Pelc J. - Ocena bezpieczeństwa stateczności stosu załadowanych stalowych palet słupkowych (2017)
Harmata W. - Dezynfekcja powierzchni "wrażliwych", Markowska A., Pirszel J. (2017)
Grajewski S.M. - Wieloletnia zmienność pożarów lasów w wybranych 28 krajach Europy, Kanadzie i USA (2017)
Pavlovych O.B. - Przegląd danych statystycznych dotyczących pożarów na Ukrainie (2017)
Prońko J. - Doskonalenie działań zorganizowanych, Wojtasiak B. (2017)
Snopek M. - Teoria chaosu jako narzędzie badawcze w naukach o bezpieczeństwie (2017)
Majchrzak G. - Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie (2017)
Nowak Ł. - Weryfikacja możliwości bezpiecznej ewakuacji z tunelu drogowego w warunkach pożaru, Schmidt-Polończyk N. (2017)
Krzyżanowski K. - Przyrządowe techniki udrożniania dróg oddechowych – nowe uprawnienia ratowników medycznych straży pożarnych, Ślęzak d., Jastrzębski P., Żuratyński P., Buca P., Ślęczkowski B. (2017)
Sobkowicz k. - Zdzisław Filingier (2017)
Міщенко Д. А. - Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення, Міщенко Л. О. (2014)
Канцуров О. О. - Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку (2014)
Гончаренко О. В. - Концептуальні засади формування інституціональної політики інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Безус Р. М. - Моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку (2014)
Нагорний В. В. - Аналіз систем державної підтримки розвитку венчурної інноваційної діяльності та перспективи в Україні, Петрюк М. В. (2014)
Корнух О. В. - Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва, Маханько Л. В. (2014)
Андросова О. Ф. - Забезпечення фінансової стійкості банків в сучасних умовах, Горобинська Н. Є. (2014)
Олійник Т. О. - Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану, Шеремет Т. В. (2014)
Гюль Сечкин - Принципы и проблемы реализации кластерного развития (2014)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль у системі менеджменту (2014)
Шукалович В. Ф. - Інформаційне забезпечення внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції в агробізнесі (2014)
Карпенко С. П. - Бюджетне відшкодування ПДВ: чинна практика та проблеми (2014)
Волошина В. В. - Проблемні аспекти теорії обліку та контролю поточних активів підприємств (2014)
Букреєва Д. С. - Трансформація процесу бюджетування як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві з використанням оптимізаційних блоків (2014)
Радевич Т. В. - Нормативно-правове регулювання сутності капітальних інвестицій (2014)
Овчаренко Д. М. - Закордонний досвід організації ефективного менеджменту з енергозбереження промислових підприємств (2014)
Шарівська О. М. - Соціальна складова управління конкурентоспроможністю (2014)
Покиньчереда В. В. - Удосконалення фінансової звітності олійно-жирових підприємств у частині відображення інформації про трудові ресурси (2014)
Бабарика Я. В. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2014)
Дьячук І. В. - Особливості промоційної діяльності підприємств виноробної галузі (2014)
Бібен О. І. - Теоретико-організаційні основи управління інноваційним розвитком аграрного виробництва (2014)
Волчанська Л. В. - Економічна сутність інвестицій та інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2014)
Волянський П. Б. - Напрями удосконалення навчання фахівців сфери цивільного захисту (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання науково-судовою експертизою в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 20-х на початку 30-х років ХХ ст. (2014)
Лазаренко С. Ж. - Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні, Бабенко К. А. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом (2014)
Мироненко М. Ю. - Роль держави у формуванні програм соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації (2014)
Нехайчук Д. В. - Інвестиційно-фінансова інфраструктура та її місце в інфраструктурному забезпеченні розвитку регіонів (2014)
Юрковський Д. Ю. - Безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України (2014)
Лисак П. П. - Актуальні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Криворучко Т. В. - Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах-членах ЄС та Україні (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Формування громадської думки при управлінні розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Соколова О. М. - Санаторно-курортне лікування — важлива складова реабілітації українських військовослужбовців (2014)
Heidari E. - Relativistic laser-plasma interactions. Moving solitary waves in plasma channels and the kinetic dispersion relation of cherenkov radiation (2017)
Стахіра Й. М. - Структурні зміни у системі електронних станів шаруватого кристала, деформованого зсувом шарів, Стахіра Р. Й. (2017)
Гусак А. М. - Моделювання виробництва ентропії та самоорганізації металічного сплаву, що розпадається, під дією сильного електричного струму, Марченко С. В., Турло В. В., Богатирьов О. О. (2017)
Tursunov I. G. - Investigations of the deep-level parameters in semiconductors (2017)
Hadi A. - Development of a new humidity sensor based on (carboxymethyl cellulose–starch) blend with copper oxide nanoparticles, Hashim A. (2017)
Hashim A. - Synthesis and characterization of novel piezoelectric and energy storage nanocomposites: Biodegradable materials–magnesium oxide nanoparticles, Hadi A. (2017)
Таджибаев И. У. - Нелинейная космология системы шаровых скоплений вокруг галактик, Нуритдинов С. Н., Муминов А. А. (2017)
Авторський покажчик до 62 тому "Українського фізичного журналу" за 2017 рік (2017)
Тематичний покажчик до 62 тому "Українського фізичного журналу" за 2017 рік (2017)
Новини АПК (2017)
Аналітика (2017)
"AGROPORT WEST LVIV 2017" — V Міжнародна агропромислова виставка та форум з розвитку фермерства (2017)
Ковальчук Н. - "Укрполь-2005": запорука успіху – передові та інноваційні технології вирощування птиці (2017)
Прудиус Т. Я. - Кормова добавка "Активіо" в раціонах гусей, Кирилів Я. І. (2017)
Терещенко О. В. - Наші розробки – ваші прибутки, Катеринич О. О., Панькова С. М., Артеменко О. Б., Музика Н. М. (2017)
Бреславець В. О. - Використання біоцидних препаратів для дезінфекції інкубаційних яєць курей, Глебова К. В., Ярошенко М. О., Павличенко О. В., Стегній О. О. (2017)
Це цікаво (2017)
Яценко О. В. - Продуктивність курей-несучок промислового стада залежно від рівнів марганцю у комбікормах, Очеретний А. В. (2017)
Прудиус Т. - Обережно,мухи! (2017)
Тихончук Д. - "Енергонезалежність безцінна.Джерел енергії досить у кожному господарстві і не потрібно боятися їх розробляти" (2017)
Мarchyshyna Y. I. - Ergonomic stressors in workers of poultry industry, Melnyk V. V, Ostrovska G. V. (2017)
Баюра Д. О. - Контролінг у корпоративному управлінні (2014)
Фадєєва І. Г. - Аналіз взаємозв'язків окремих елементів витрат нафтогазовидобувних підприємств та прогнозування процесу їх формування (2014)
Зеліско І. М. - Генезис та еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" (2014)
Комірна В. В. - Проблеми та перспективи моделювання розповсюдження швидких процесів в середині систем фінансових інститутів, Стрельченко І. І. (2014)
Рамський А. Ю. - Формування системи забезпечення державних гарантій на інвестиційний продукт (2014)
Паршин Ю. І. - Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії (2014)
Любкіна О. В. - Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів (2014)
Андрієнко В. М. - Методологічний підхід до здійснення незалежної оцінки стану системи управління безпекою праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Фурса Т. П. - Специфічні особливості процесу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Крисак А. О. - Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості, Алєксєєнко О. А. (2014)
Грибова Д. В. - Удосконалення системи ціноутворення у сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах (2014)
Гончаренко О. В. - Інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Ананьєв М. Ю. - Організаційно-регулятивні фактори розвитку фондових ринків (2014)
Волохата В. Є. - Управління залученими ресурсами банку на основі цінового прогнозування з використанням мультиплікативних моделей Arima (2014)
Золотарьова О. В. - Уніфікація підходів до визначення змісту портфельного кредитного ризику банку, Федченко І. А. (2014)
Саєнко С. Г. - Оцінка системи оподаткування США: основні принципи, характерні риси та сутнісні аспекти для модернізації податкової системи України, Саєнко О. Р., Баранова М. О. (2014)
Волковицька О. М. - Методика камеральної перевірки експортних послуг, Початкова С. В. (2014)
Собкевич О. В. - Механізми розбудови внутрішнього ринку промислової продукції України на інноваційних засадах (2014)
Москаленко Б. А. - Проблеми оцінки інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Клевчік Л. Л. - Прагматичні аспекти сутності економічної інформації (2014)
Пахода С. С. - Можливості адаптації зарубіжного досвіду функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Шостак І. В. - Економіко-організаційні аспекти стимулювання і мотивації праці персоналу підприємств (2014)
Шимків С. А. - Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України (2014)
Радєва О. Г. - Аналіз сучасного стану основних засобів промислових підприємств України та шляхи їх ефективного використання і відтворення (2014)
Ройко І. М. - Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку акцій в Україні (2014)
Коренний Е. А. - Специфіка іпотечного кредитування у вітчизняних умовах (2014)
Голікова К. П. - Огляд та аналіз структури споживання продуктів харчування в Україні (2014)
Мельник О. І. - Роль кадрового потенціалу у розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (2014)
Лазаренко С. Ж. - Корупція як результат системної неефективності державного управління, Бабенко К. А. (2014)
Радиш Я. Ф. - Медична реабілітація українських військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій (до проблеми державного регулювання системи санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України), Соколова О. М. (2014)
Карамишев Д. В. - Публічне управління як специфічний вид управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій, Прасол В. П. (2014)
Дубич К. В. - Великобританська та американська моделі надання соціальних послуг: євроінтеграційні орієнтири трансформації системи соціальних послуг в Україні (2014)
Орлова Н. С. - Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку, Максимова Т. В. (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Геоінформаційна система забезпечення управління територією в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Венжега Д. І. - Основні тенденції державної політики у сфері промислового виробництва (2014)
Кулак Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку процесу електронізації держзакупівель в Україні (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Yabluchanskiy M. I. - Time for radical change of universal myocardial infarction definition has arrived yesterday, Yabluchanskiy A. M. (2017)
Kravchun P. G. - Development and progression of obesity in patients with coronary heart disease: emphasis on leptin gene polymorphism (Arg223Gln), Kadykova O. I., Zalyubovs'ka O. I., Shumova N. V. (2017)
Lyadova T. I. - Types of immune response for various esthtein-barr forms of viral infection (2017)
Petrenko O. V. - The effectiveness of chronotherapy in hypertensive patients with an insufficient degree of sleep-time systolic blood pressure decline, Yabluchansky M. I. (2017)
Petyunina O. V. - Allele status of aldosterone synthase (cyp11b2) gene polymor-phism and cardiac remodeling after st segment elevation myocardial infarction, Kopytsya M. P., Vyshnevska I. R. (2017)
Pochinska M. V. - Pulse pressure classes and dosage of the main groups of cardiac medications in patients at the annual follow-up period after pacing, Shevchuk M. I. (2017)
Tkachenko A. S. - Proteolytic degradation of poly (adp-ribose) polymerase in rats with carrageenan-induced gastroente-rocolitis, Nakonechna O. A., Zhukov V. I., Gorbach T. V., Tkachenko M. O. (2017)
Tymoshenko O. S. - Characteristic of parameters of heart rate variability in patients with difficult-to-control and controlled arterial hypertension, Yabluchansky M. I., Martynenko O. V. (2017)
Zolotarova T. V. - Types of radiofrequency ablation and clinical symptoms in patients with atrial fibrillation and flutter, Brynza M. S., Martynenko O. V., Volkov D. Y. (2017)
Bogun L. V. - Diagonal earlobe crease: frank's sign in ischemic heart disease, Lawal Wuraola F., Ivleva O. O., Okhryamkina O. O. (2017)
Bohun N. Yu. - The pickwickian synrome case, Klimenko T. I., Kleschevnykova L. L., Molodan D. V. (2017)
Ovda A. - Dermatopolymiositis or when clinical diagnosis must be on syndrome level, Nazarko I. V., Lysenko N. V., Lebedinets V. V. (2017)
Shmidt E. Y. - Сlinical case of patient with myocardial "bridge" or what can be hidden behind a typical clinic of angina pectoris, Prylutcka K. Y., Medvid E. P. (2017)
Рябека О. Г. - Проблеми становлення середнього класу в Україні (2014)
Вініченко О. М. - Узагальнення методів контролю діяльності підприємства (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського