Савченко І. В. - Сучасне нормативно-правове регулювання експертизи цінності документації в установах: формування, складові та напрямки розвитку (2015)
Бєлікова М. В. - Запровадження інноваційних технологій в музеях України (2015)
Дєдков М. В. - Леонід Георгійович Ісаков – директор двох вишів (2015)
Василенко В. М. - Костенко В.П. – видатний вітчизняний корабельній інженер, суднобудівник (2015)
Костенко А. І. - Роль В.Г. Гриневецького у становленні теоретичного машинобудування (2015)
Коробченко А. А. - Зміст та основні напрями діяльності товариства дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930 рр.) В контексті розвитку природознавства в Україні (2015)
Махобей К. М. - Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку (2015)
Мерко О. М. - Роль Кримської астрофізичної обсерваторії у розвитку космічних досліджень з вивчення Місяця, Щербіна А. Д. (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації класичних та економічних вишів України (друга половина XX – початок XXІ століття) (2015)
Стрелко О. Г. - Аналіз наукового доробку професора О.М. Фролова (1863–1939) в галузі експлуатації залізниць (2015)
Демченко Т. Ф. - М.А. Белелюбський (1845-1922) – основоположник будівництва металевих мостів, Демченко В. О. (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Арефьева Н. Г. - Концепт "душа" в славянской фразеологии (2014)
Барменкова О. П. - Сравнительные конструкции в произведениях И. Бабеля (2014)
Білоус Н. В. - Переклад термінологічних полісемантів у німецькомовних теологічних текстах українською мовою (2014)
Бражник Н. В. - Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз (2014)
Гливінська Л. К. - Перцептивний фрагмент мовно-поетичної картини світу (на матеріалі творчості українських шістедесятників) (2014)
Гончарова З. В. - Языковая игра в условиях билингвизма (2014)
Григораш А. М. - Фразеологизмы античного происхождения в современной русскоязычной прессе Украины (2014)
Дишлева Г. В. - Особливості семантики та функціонування дієслів стану в англійській мові (2014)
Дмитренко О. П. - Контамінація як шлях до інноваційного розвитку фразеологічного фонду сучасної німецької мови (2014)
Довгань О. В. - Нелінійність смислу абсурдного тексту як складник його стилю (2014)
Емельянова Д. В. - Грамматическая омонимия английского слова sharp (2014)
Іващенко П. А. - Комунікативно-функціональна перспектива речення у публікаціях фінансово-економічних новин (на матеріалах інтернет-ресурсів Reuters та Український тиждень) (2014)
Карпа І. Б. - Конативна, оцінна та експресивна функції електронних текстів довідкового сервісу Yahoo!Answers (2014)
Ковальчук И. М. - Лексико-семантические особенности образного компонента в сравнениях заговоров против воров (2014)
Колесникова І. А. - Екстралінгвістична зумовленість професійної номінації (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие лексические заимствования в русском языке XVII − XVIII вв. с сохранением их семантики в языке-источнике (2014)
Куранова С. І. - Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу (2014)
Куца О. В. - Латинські запозичення континентального періоду в давньоанглійській мові (2014)
Куцак Г. М. - Взаємозумовленість ономасіологічних структур у тексті (2014)
Кучера А. М. - Застосування методів структуралізму та складного цілого для аналізу архітектоніки англомовної авторської казки (2014)
Лешкова Н. В. - Прийменниково-відмінкова парадигма сучасної української мови (2014)
Лєпухова Н. І. - Відтворення категорії казковості у перекладі (на матеріалі україномовних перекладів німецьких романтичних казок В. Гауфа і Е. Т. А. Гофмана) (2014)
Нечипоренко М. Ю. - Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) (2014)
Новікова О. О. - Категорії обмеження як базова категорія людського мислення (2014)
Пастернак Т. А. - Реалізація принципу співробітництва у діловому дискурсі (на прикладі супровідних листів при прийомі на роботу) (2014)
Полякова Т. В. - Теоретичний аспект мовної картини світу як елемента національно-світоглядного самовираження українського народу (2014)
Полякова Т. М. - Культурно-бытовая традиция потомков украинского казачества (на материале русскоязычных произведений Г. Ф. Квитки-Основьяненко) (2014)
Родюк М. В. - Проблема частиномовного визначення дієприкметника у слов'янському і германському мовознавстві (2014)
Рудківський О. П. - Специфічні розрізнювальні ознаки фонем західногерманських мов (2014)
Садич Т. В. - Семантико-рольові характеристики заголовків англомовних та україномовних релігійно-політичних газетних інтернет-новин (2014)
Садовнікова Г. В. - Співвідношення понять "термін" та "мова професійної комунікації" (2014)
Семененко Г. М. - Кодифікація стандартного варіанту англійської мови в ранньоновоанглійський період: лексичний склад (2014)
Сергієнко К. П. - Ввічливість як етнокультурна категорія мовної свідомості англійців та українців (2014)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека в психолингвистических исследованиях (2014)
Слива Т. В. - Меронимы в составе ассоциативно-семантических групп (2014)
Титаренко М. В. - Личные местоимения второго лица как средство выражения социального статуса (на материале русского языка) (2014)
Тішечкіна К. В. - Сільськогосподарські терміни в україномовних та англомовних словниках (2014)
Ткаченко Ю. В. - Суфіксація як засіб вираження градуального значення дієслів на словотвірному рівні (2014)
Троян-Степанюк А. А. - Синергетика в методологической системе анализа художественного текста (2014)
Чепурная Т. С. - Билингвизм в аспекте проблемы языковой личности (2014)
Чикиль М. Ю. - Экспликация одоративной, вкусовой и осязательной оценки в текстах детской литературы ХХ-ХХІ века (2014)
Чугаєва В. В. - Символічна парадигма архетипу вода в біблійному дискурсі (2014)
Шевченко М. Ю. - Засоби вираження перформативності дієслів say, tell, declare в англійській мові (2014)
Шпильківська О. В. - Явище синонімії в термінології фінансового права сучасної української мови (2014)
Шум О. В. - Особливості трансляції ідіостилю та стилю перекладача (на прикладі романів В. Барки, О. Гончара та І. Багряного) (2014)
Яковлева К. О. - Займенники другої особи у письмових свідченнях 1560-1760 років: статевий, віковий та соціальний параметри (2014)
Humbatova A. A. - English composite verbs in dictionaries (2014)
Титул, зміст (2013)
Базима Н. В. - Особливості невербальної та вербальної комунікації у дітей з аутизмом, Мороз О. В. (2013)
Базима Н. В. - До проблеми корекції аутистичних порушень дошкільників, Семенова В. Д. (2013)
Гаврилова Н. С. - Постановка голосних звуків мовлення -О- , -У- у дітей (2013)
Городянкина В. П. - Проблемы и поиск современных форм коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии (2013)
Зарицька А. В. - Проблема орофарингіальної недостатності у хворих з мозковим інсультом (2013)
Кондукова С. В. - Особенности сенсорных способностей старших дошкольников с ОНР, Шеремет М. К. (2013)
Кондратенко В. О. - Особливості мовленнєвого розвиткудітей дошкільного віку з дизартрією, Волошина Ю. А. (2013)
Конопляста С. Ю. - Розвиток сенсомоторного рівня мовленнєво-рухової організації у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією, Галущенко В. І. (2013)
Літвінова О. В. - Ехолалія як феномен усного мовлення у дітей з аутизмом (2013)
Манько Н. В. - Вплив перинатальної енцефалопатії на домовленнєвий та ранній мовленнєвий розвиток дітей першого року життя (2013)
Марченко І. С. - Напрямки формування передумов мовленнєвого розвитку дітей першого року життя (2013)
Ховрина Ю. А. - Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя по формированию обобщающих понятий у детей с общим недоразвитием речи, Дроздова Н. В. (2013)
Чередніченко Н. В. - Діагностика лінгвістичних здібностей у молодших школярів із порушенням мовлення при опануванні ними фонетико-графічних умінь та навичок, Пелешенко О. С. (2013)
Шульженко Д. І. - Психолінгвістичні основи корекції мовлення дітей зі спектром аутистичних порушень, Шеремет М. К. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Миленька Г. Д. - "Dignus est intrare": специфіка акторського мистецтва у поглядах Бенуа-Констана Коклена (2017)
Сітенко Т. В. - "Польський чинник" у діяльності Київського оперного театру кінця ХІХ–початку ХХ ст. (2017)
Веселовська Г. Д. - Театр Миколи Садовського часів Директорії УНР (1919–1920 рр.) (2017)
Палій О. С. - Діяльність театру імені Марії Заньковецької під керівництвом Олександра Корольчука:мандрівна хроніка (1923–1924 рр.) (2017)
Чурпіта Т. М. - Трегубов: шлях до ГУЛАГу і табірна творчість (2017)
Фіалко В. О. - Проза Ф. Достоєвського на сцені українського театру: початок творчого пошуку (2017)
Юдов М. О. - Творчо-організаційні принципи діяльності Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", Вічна А. В. (2017)
Погоріла М. С. - Постмодернізм у балетному театрі (2017)
Захарченко А. І. - Внутрішньо-особистісний конфлікт персонажа у контексті основного конфлікту п’єси (2017)
Пасічник А. Ю. - Функціонування одеських кінофабрик (1922-1923) (2017)
Мусієнко О. С. - Фріц Ланг: символіка архітектури (2017)
Наумова Л. М. - Фільм М. Шпиковського "Хліб". Тенденції і впливи (2017)
Безручко О. В. - Маловідомі сторінки життя і творчої діяльності Ю. Солнцевої на Київській кінофабриці (2017)
Погребняк Г. П. - Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві (2017)
Вержбицький Б. В. - Живописний базис в екранних технологіях, Прядко О. М. (2017)
Деркач Т. П. - Анрі Ланглуа і Французька сінематека (2017)
Бабак О. А. - Українсько-американські відносини в галузі кіно: сучасний стан (2017)
Оніщенко О. І. - "Сміх Циклопа" як модель комічного Б. Вербера: потенціал теоретико-практичного паритету (2017)
Юдов М. О. - Театралізація публічної смертної кари епохи Середньовіччя, Юдова-Романова К.В. (2017)
Шлемко О. Д. - Драма Г. Хоткевича "Довбуш" у ракурсі сучасних досліджень (2017)
Фількевич Г. М. - Творчий портрет Володимира Скляренка у музично-театральному інтер’єрі (за рукописами митця) (2017)
Пацунов В. П. - Алгоритм народження метафори (2017)
Ковтун Т. І. - Про деякі аспекти педагогіки мистецтва та мистецтва педагогіки (2017)
Абрамович О. О. - Діалог із глядачем у контексті режисерської майстерності (2017)
Росляк Р. В. - ""Союзкіно" утворює таку організаційну структуру, яка в розумінні бюрократизації керівництва йде навіть далі, ніж це було до цього часу" (2017)
Новікова Л. Є. - Історія творчої особистості в контексті доби "Великого терору" (2017)
Погребняк Г. П. - Історія укр. кіно: Т 2.:1930–1945 (2017)
Коваленко Г. Ф. - Фіалко В. "Театр України ІІ половини ХХ століття:образна лексика" (2017)
Черков Г. А. - Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно (2017)
Відомості про авторів (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2015)
Базима Н. В. - Шеремет Марія Купріянівна: становлення, наукові досягнення та перспективи ( до ювілею ), Козинець О. В. (2015)
Ашиток Н. І. - Методологія корекційної педагогіки: системний підхід (2015)
Боряк О. В. - Психолінгвістичний підхід вивчення мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей (2015)
Козинець О. В. - Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням слуху у працях Р. Г. Краєвського (2015)
Корнєв С. І. - Активізація зорового сприймання у дітей з ЗНМ засобами тренінгу (2015)
Мартиненко І. В. - Психолого-педагогічні підходи до діагностики комунікативної діяльності дітей з системними порушеннями мовлення (2015)
Марченко І. С. - Напрямки логопедичної роботи з дітьми раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку (2015)
Огороднійчук З. В. - Використання проективних методик у скринінг-діагностиці дітей старшого дошкільного віку, Руденко Л. М., Малафій Н. Б. (2015)
Столярчук Т. Р. - Психолого-медико-педагогічна консультація як генератор інклюзивного руху в регіоні (2015)
Тенцер Л. В. - Психолінгвістичні механізми виникнення різних форм дисграфії у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Чередніченко Н. В. - Комплексна діагностика дисграфічних та дизорфографічник помилок у письмі молодших школярів із порушенням писемного мовлення, Горбачова Д. М. (2015)
Швалюк Т. М. - Формування навичок побудови простого поширеного речення у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Шеремет М. К. - Проблема мовленнєвої тривожності у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями, Базима Н. В., Мороз О. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Аніщук А. М. - Сучасні підходи до розвитку мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві (2015)
Безсонова О. К. - Молодий педагог – проблеми чи перспективи? (2015)
Бєлєнька Г. В. - Освітній простір університету як умова формування професійної компетентності випускника (2015)
Бобро Л. В. - Ціннісне ставлення до власного здоров’я як психолого-педагогічна проблема (2015)
Брежнєва О. Г. - Наукові підходи до забезпечення математичного розвитку дітей дошкільного віку: огляд досліджень (2015)
Гаращенко Л. В. - Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у системі дошкільної освіти України (2015)
Дубровська Л. О. - Батьківський всеобуч як умова оптимізації роботи з батьками дітей дошкільного віку, Дубровський В. Л. (2015)
Казанцева Л. І. - Методичні питання формування білінгвізму в дітей дошкільного віку в умовах полілінгвального середовища (2015)
Коваленко Є. І. - Інноваційна діяльність у закладах дошкільної освіти (2015)
Ковшар О. В. - Роль партнерської взаємодії дошкільної та початкової ланок освіти в організації передшкільної освіти (2015)
Козубцов І. М. - Синтез структурно-цілісної методики професійного розвитку аспірантів (2015)
Коломоєць Т. Г. - До проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах освіти України (2015)
Кононко О. Л. - Внутрішній світ дошкільника та умови його актуалізації (2015)
Ляпунова В. А. - Принципи формування толерантності у старшому дошкільному віці (2015)
Маковська О. А. - Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи модернізації освітнього процесу (2015)
Марєєва Т. В. - Результати діагностики стану сформованості операційно-діяльнісної готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу (2015)
Міненок А. О. - Обґрунтування критеріїв та рівнів сформованості якісних професійних ознак саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Новгородська Ю. Г. - Особливості управлінського спілкування керівника дошкільного навчального закладу (2015)
Сватенкова Т. І. - Значення первинної екзистенційної орієнтації у дошкільному віці (2015)
Султанова Л. Ю. - Університет як провідний тип сучасного вищого навчального закладу (2015)
Толочко С. В. - Структурно-логічна схема формування методичної компетентності викладачів спеціальних дисциплін аграрних вищих навчальних закладів (2015)
Шахрай Т. О. - Теоретико-методологічні засади культурологічної підготовки педагогів до виховної діяльності (2015)
Шелестова Л. В. - Сім’я як чинник впливу на картину світу дитини дошкільного віку (2015)
Білоусова Н. В. - Проектна діяльність на уроках природознавства в початковій школі (2015)
Городиська В. В. - Використання мультфільмів для реалізації морального виховання старших дошкільників (2015)
Зозуля А. В. - Театралізована діяльність як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників (2015)
Кравчук О. М. - Міждисциплінарна інтеграція в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту (2015)
Лісовець О. В. - Врахування особливостей кризи семи років у формуванні психологічної готовності дитини до школи (2015)
Норкіна О. В. - Метод електронного портфоліо як засіб віртуальної самопрезентації дослідницької діяльності вчителя математики (2015)
Омеляненко А. В. - Роль мовленнєвої дидактичної гри у процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми (2015)
Петько Л. В. - У пошуках формули кохання студентами у процесі формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2015)
Желан А. В. - Формування музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ під час навчання у ВНЗ (2015)
Журавель В. І. - Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільного навчального закладу до реалізації виховного аспекту у фізкультурно-оздоровчій діяльності (2015)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування гуманної поведінки дітей дошкільного віку (2015)
Мороз-Рекотова Л. В. - Формування культури мовлення майбутнього вихователя як важлива складова професійного становлення (2015)
Пастушенко Н. Б. - Розвиток рефлексивних умінь у студентів як складової готовності до педагогічної діяльності (2015)
Пащенко І. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки (2015)
Перхайло Н. А. - Підготовка студентів до професійної діяльності: соціально-педагогічний аспект (2015)
Притулик Н. В. - Підготовка майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з патріотичного виховання дошкільників у процесі опанування етнопедагогіки (2015)
Савченко Л. Л. - Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного виховання дошкільників крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського (2015)
Щербак П. И. - Пути формирования потребности в физическом совершенствовании у будущих учителей, Благинин В. М. (2015)
Щербакова К. Й. - Професійна підготовка вихователя до забезпечення валеологічної освіти дітей дошкільного віку, Макаренко Л. В. (2015)
Апрєлєва І. В. - "Сталінська естафета" за доступність суспільного дошкільного виховання в УРСР (на початку 30-х рр. ХХ століття) (2015)
Голуб Н. М. - Внесок С. П. Лукач у розвиток методичної думки (до 210-річчя Ніжинської вищої школи), Проценко Л. І. (2015)
Костюк О. О. - Шляхи оптимізації навчальної діяльності хлопців (на прикладі шкіл Канади) (2015)
Літіченко О. Д. - Педагогічна преса дошкільного спрямування 50–80-х років ХХ століття (2015)
Меленець Л. І. - Роль сільських жінок у розвитку суспільного дошкільного виховання України (ІІ пол. ХХ ст.) (2015)
Мельник Н. І. - Освітня політика у сфері професійної підготовки дошкільних педагогів в Ірландії (2015)
Міщенко О. В. - Науковий внесок професора Ю. І. Бондаренка в методику вивчення позасюжетних елементів художнього твору (2015)
Назарук Ю. Б. - Теорія і практика медіаосвіти дітей: вітчизняний і зарубіжний досвід (2015)
Садова Т. А. - Проблеми дошкільної лінгводидактики в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Тонконог І. В. - Підготовка вчителів на педагогічних курсах Полтавщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Улюкаєва І. Г. - Вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Халімон Н. М. - Лідія Деполович та її ідеї щодо комплексного підходу в організації навчально-виховного процесу (2015)
Шинкар Т. Ю. - Характеристика дошкільних закладів України 20-х років ХХ століття (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення статей до збірника "Наукові записки" (2015)
Брушневська І. М. - Закономірності розвитку фонематичних процесів у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Гудзь К. П. - Сучасна практика формування готовності майбутніх фахівців початкових класів до взаємодії молодших школярів з порушеннями психофізичного розвитку (2017)
Журавльова Л. С. - Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Аналіз сучасних досліджень патогенезу алалії (2017)
Кисличенко В.А. - Логопедичний супровід сім’ї дитини із затримкою психічного розвитку (2017)
Ковальчук Ж.М. - Становлення та розвиток спеціальної освіти в Україні: історичний огляд (2017)
Марченко І. С. - Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією, Засунько І. О. (2017)
Одинченко Л. К. - Основні напрямки організації правовиховної роботи у позакласний час у старших класах спеціальної школи (2017)
Олефір О. І. - Алгоритм формування лексичної складової мовлення у молодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами на уроках читання (2017)
Породько М. І. - Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку з аутизмом (2017)
Савицький А. М. - Особливості індивідуалізації начання дітей з синдромом дауна у гомогенних класах (2017)
Савінова Н. В. - Діагностика стану сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку, Корнієнко І. В., Куза І. М. (2017)
Снісаренко О. І. - Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі (2017)
Ферт О. Г. - Індивідуальний підхід до корекції поведінки дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги в інклюзивному освітньому процесі (2017)
Хворова Г. М. - Застосування методів та прийомів ерготерапії у компетентному батьківському вихованні дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП) (2017)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти для дітей з порушенням слуху в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Шеремет М. К. - Розвиток мовленнєвої та комунікативної діяльності дітей з аутистичними порушеннями, Базима Н. В. (2017)
Шульженко Д. І. - Методологія інклюзивної форми освіти (2017)
Ярич О. Я. - Розвиток вольової сфери в ранньому онтогенезі в корекційній педагогіці (2017)
Валявко С. М. - О проблеме речевого контакта и дифференциальной диагностике сходных состояний (2017)
Дем’яненко Б. Т. - Психологічні проблеми майбутніх психологів (спеціальних, медичних) та сучасні засоби їх подолання, Качур Л. Ю. (2017)
Дем`яненко Б. Т. - Теорії психотерапії та практика психокорекційної та психотерапевтичної допомоги (2017)
Дем’яненко Б. Т. - Порушення прихильності і механізми формування емоційних і поведінкових проблем в теорії та практиці психотерапевичної допомоги, Бойко Н. В., Качур Л. Ю. (2017)
Качмарик Х. В. - Оcoбливості організації психологічної корекції дітей з аутизмом у дошкільній установі (2017)
Матяш І. М. - Чуйність, як основна складова психоемоційного налаштування на заняттях арт-терапії для дітей з особливими освітніми потребами, Папета О. В. (2017)
Музичко Л. Т. - Особливості емоційно-вольової сфери молоді із різним рівнем посттравматичного порушення (2017)
Сак Т.В. - Психолого-педагогічна типологія затримки психічного розвитку та її реалізація в організації корекційного навчання (2017)
Супрун Д. М. - Навчальна практика студентів-психологів (історико-методологічні засади) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Аль-Убаїді А. А. Д. - Розвиток футболу в Іраку, Литвинець А. (2015)
Гончар Г. - Проблеми вдосконалення підготовки фахівців у галузі фізичної культури й спорту, Безверхня Г. (2015)
Dedeiluk N. - Reformation the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students, Kovalchuk N., Tomashchuk O., Ivanova A. (2015)
Кричфалушій М. - Самооцінка стану тривожності в студентів третього курсу заочної форми навчання в реальних умовах навчальної діяльності, Гнітецький Л., Швай О., Тарасюк В. (2015)
Ячнюк І. - Історичні етапи професійної підготовки вчителів фізичної культури на Буковині (2015)
Грицюк С. - Методологічні основи пізнання сутності та механізмів рухової навички (2015)
Завидівська Н. - Формування та оцінювання рухової навички в процесі вивчення бар’єрного бігу (2015)
Москаленко Н. - Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Мулик К. - Ефективність використання методики побудови занять із лижної підготовки юних туристів-лижників, Мулик В. (2015)
Насонова Ю. - До питання сутнісного наповнення поняття "культура рухів" (2015)
Червінко О. - Біомеханічні особливості побудови фізичних навантажень, Горго Ю. (2015)
Альошина А. - Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання, Колос М. (2015)
Бугайчук Н. - Способи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі (2015)
Випасняк І. - Оцінка стану фізичної підготовленості студентів – випускників педагогічних навчальних закладів, Остап’як З., Лісовський Б., Мицкан Т., Вінтоняк О. (2015)
Вінтоняк О. - Технологія розвитку психофізичних якостей у дошкільнят у процесі фізичного виховання, Випасняк І. (2015)
Голованова Н. - Формирование теоретических знаний по физической культуре учащихся швейного производства в процессе профессионально-прикладной физической подготовки (2015)
Горпинич О. - Роль засобів фізичного виховання в прояві негативних особистісних якостей курсантів військового вищого навчального закладу (2015)
Hrytsyliak S. - Comparative Characteristics of Physical Training Among Younger Adolescents in Secondary School (2015)
Дикий О. - Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку (2015)
Жень Цян Сан - Вплив занять пауерліфтингом на психофізіологічні показники студентів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015)
Kyrychenko V. - Characteristics of Psychological Sphere of Pupils of Secondary School Age (2015)
Кушнір Я. - Формуваня координаційних здібностей молодших школярів спеціальної медичної групи (2015)
Левандовська Л. - Вплив індивідуалізації процесу фізичного виховання на працездатність дітей шкільного віку (2015)
Петренко Г. - Закономірності розвитку дітей старшого дошкільного віку (2015)
Розтока А. - Функціональні показники кардіореспіраторної системи учнів 5–6 класів в умовах навчально-виховної діяльності основної школи (2015)
Романюк Ю. - Оцінка ефективності впливу аквааеробіки на функціональний стан студенток вищих навчальних закладів (метааналіз), Сологуб О. (2015)
Сабіров О. - Стан фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів вищих навчальних закладів, Хомич А., Самчук О. (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студенток, занимающихся баскетболом, при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Хохла А. - Рівень функціональної підготовленості студентів І–ІІ курсів, Базилевич О., Карпюк О. (2015)
Цюпак Ю. - Особливості фізичного розвитку юнаків старшого шкільного віку, Гайволя Р. (2015)
Шевчук А. - Вплив різних видів туризму на фізичний стан студентів (2015)
Ячнюк М. - Передумови впровадження засобів туризму в рекреаційну діяльністьстудентської молоді (2015)
Альошина А. - Теоретичні аспекти корекції рухових функцій молодших школярів із відхиленнями розумового розвитку в процесі фізичного виховання, Бичук О., Альошина А. (2015)
Бугаєвський К. - Практичне використання фізичної реабілітації після перенесеної трубної позаматкової вагітності (2015)
Валецька Р. - Остеохондроз, профілактика, застосування лікувальної фізичної культури, Петрик О. (2015)
Валецький Ю. - Профілактика плоскостопості в дітей дошкільного та шкільного віку (2015)
Вітомський В. - Показники біогеометричного профілю постави та якості життя в дітей із функціонально єдиним шлуночком серця, Лазарєва О. (2015)
Євстратова І. - Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації чоловіків і жінок, хворих на ішемічну хворобу серця з проявами інсулінорезистентності, Алшбул Муханнад (2015)
Жарова И. - Динамика показателей компонентного состава тела в процессе физической реабилитации подростков с первичным ожирением (2015)
Індика С. - Динаміка клініко-анамнестичних даних хворих після інфаркту міокарда під впливом застосування авторської програми фізичної реабілітації в домашніх умовах (2015)
Кашуба В. - Поширеність шкідливих звичок серед підлітків із вадами слуху як додатковий фактор ризику погіршення стану їхнього здоров’я, Маслова О. (2015)
Котелевський В. - Взаємозв’язок особливостей психоемоційного стану й м’язової системи студентської молоді (2015)
Люгайло С. - Эффективность реализации технологии интеграции специализированных программ по физической реабилитации в процесс подготовки юных спортсменов (2015)
Магнушевський Ю. - Визначення ефективності методу Кабата в комплексній програмі з реабілітації інсультних хворих, Калінкін К. (2015)
Рожкова Т. - Коррекция статического стереотипа у танцоров высокой квалификации средствами физической реабилитации, Кормильцев В., Марценюк И. (2015)
Тучак О. - Особливості взаємозв’язків координаційних здібностей із психічними процесами та властивостями в молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Романюк В., Коць М. (2015)
Захарина Е. - Предпосылки возникновения и противоречия в функционировании современного адаптивного спорта (2015)
Кокарев Б. - Порівняльний аналіз змісту змагальних навантажень у спортивній аеробіці в різних олімпійських циклах, Маліков М., Кокарева С., Напалкова Т. (2015)
Мочернюк В. - Моделі виконання "ривка" важкоатлетками високої кваліфікації (2015)
Ніколаєнко В. - Аналіз наукових досліджень із проблем удосконалення спортивної майстерності юних футболістів (2015)
Сватьєв А. - Сучасні підходи до вдосконалення технічної підготовки кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні (2015)
Федецький А. - Динаміка розвитку швидкості у футболістів 8–17 років (2015)
Черкашин Р. - Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа, Кузнецов В. (2015)
Шевченко А. - Розв’язання суперечностей між тренувальною та змагальною діяльністю в дитячому футболі, Ніколаєнко В. (2015)
Ярмоленко М. - Методологічна основа вдосконалення навчально-тренувального процесу футболістів Спеціальних Олімпіад (2015)
Передмова (2015)
Безкоровайна О. В. - Формування міжкультурної толерантності студентів-філологів у контексті аксіологічної парадигми (2015)
Сяська Н. В. - Особливості засвоєння англомовної лексики поетичного жанру майбутніми учителями-філологами (2015)
Тадеєва М. І. - Вплив реформаторських процесів у сфері мовної освіти старшокласників Польщі на удосконалення мовної освіти в Україні, Левицька В. А. (2015)
Тадеєва М. І. - Удосконалення змісту сучасної шкільної іншомовної освіти в Австрії, Купчик Л. Є. (2015)
Середюк Л. А. - Про підготовку студентів-філологів мовних спеціальностей в умовах запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання іноземної мови (2015)
Панов С. Ф. - Розвиток інформативної компетенції за допомогою інформаційних технологій у технічних перекладачів морської галузі (2015)
Журба К. О. - Виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи у психологічному дискурсі (2015)
Годунко Л. В. - Сучасні досягнення у формуванні змісту підготовки вчителя іноземних мов для початкової школи у європейських країнах (2015)
Павлович Ю. П. - Основні підходи до формування змісту навчання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки (2015)
Дєнічєва О. І. - Чинники модернізації змісту середньої гуманітарної освіти Австрії (2015)
Петренко С. В. - Навчальний потенціал мультимедійного програмного забезпечення у викладанні іноземної мови (2015)
Гронь Л. В. - Відбір текстового матеріалу для розвитку іншомовних експресивних умінь студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів (2015)
Гаєва Н. І. - Типологія вправ для навчання іноземних мов (2015)
Сойчук Р. Л. - Обґрунтування системи виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Бісовецька Л. А. - Комп’ютерні ігри як засіб підвищення мотивації у навчанні англійській мові дітей дошкільного віку (2015)
Ціпан Т. С. - Мовленнєві афоризми та їх використання у практиці англійської мови (2015)
Літвінчук А. Т. - Шляхи оптимізації іншомовної професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів (2015)
Павлюк Г. С. - Комунікативна культура як один із аспектів формування гуманістичної спрямованості молодших школярів (2015)
Олесюк Л. В. - Зміст формування іншомовної лексичної компетенції (2015)
Ільчук М. П. - Аудіювання як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів (2015)
Безкоровайна О. В. - Використання методу асоціативних символів у процесі навчання іноземної мови на початковому ступені, Ковальчук О. В. (2015)
Безкоровайна О. В. - Вивчення іноземної мови за допомогою сучасних інформаційних технологій (Інтернет-ресурсів) у навчально-виховній діяльності учнів старших класів, Багнюк К. Р. (2015)
Сенюк А. О. - Педагогічні тести як засіб перевірки англомовної граматичної компетентності в учнів основної школи (2015)
Ліщук Т. С. - Навчання учнів техніки читання англійською мовою у початковій школі (2015)
Третьякова К. В. - Організація самостійної роботи студентів із використанням Internet-ресурсів як засобів диференціації, оптимізації та індивідуалізації навчання (2015)
Голубєва І. В. - Ідентифікація та педагогічний супровід лінгвістично обдарованих учнів – представників різних мов і культур у Сполучених Штатах Америки (2015)
Лобанова С. І. - Оптимізація навчання іноземних мов у технічних вищих навчальних закладах шляхом впровадження методик правильного виправлення мовних помилок, Стернічук В. Б. (2015)
Перова С. В. - Перекладацька компетентність у сфері професійної комунікації майбутніх фахівців немовних спеціальностей (2015)
Мартинюк А. П. - Організація курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у технічному вищому навчальному закладі, Губіна А. М. (2015)
Маковська Г. Я. - До питання мотивації при вивченні іноземної мови, Пархоменко О. Т. (2015)
Антюхова Н. І. - Психолого-педагогічна технологія розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Нестеренко І. Б. - Модернізація змісту підготовки вчителя іноземних мов у Польщі за умов європейської інтеграції (2015)
Денисюк Л. В. - Навчання читанню й перекладу професійно-орієнтованого тексту на заняттях англійської мови у вищих навчальних закладах, Данілова Н. Р. (2015)
Триндюк В. А. - До питання іншомовної підготовки студентів технічних університетів (2015)
Мазурок О. М. - Смислова готовність майбутнього вчителя іноземної мови до професійної діяльності (2015)
Сухомлин Т. С. - Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Бобаль Н. Р. - Особливості застосування текстів засобів масової інформації у формуванні соціокультурної компетентності (2015)
Потенко Л. О. - Роль інноваційних технологій у навчанні іноземних мов у вищій школі (2015)
Фрідріх А. В. - Формування національних цінностей в студентів у навчально-виховному процесі (2015)
Горобець І. А. - Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника вищого навчального закладу як важлива складова його професійної культури (2015)
Горчак Т. Г. - Визначення структурних компонентів природничої обдарованості (2015)
Карпенчук С. Г. - Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті сучасного педагогічного інформаційного простору (2015)
Казанцева Л. І. - Теоретичні питання формування дитячого білінгвізму: психолінгвістичний і психолого-педагогічний аспекти (2015)
Галаманжук Л. Л. - Структурно-функціональна модель системи превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять з фізичної культури (2015)
Падалка О. І. - Формування педагогічних цінностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі професійно-педагогічної підготовки (2015)
Павлюк Т. О. - Інноваційні засоби навчання дітей старшого дошкільного віку математики (2015)
Козачук М. В. - Адаптація дітей з особливими потребами до умов інклюзивного дошкільного закладу (2015)
Лаба Н. Г. - Врахування синдромного аналізу дефекту розвитку при побудові освітньої траєкторії дитини в умовах інклюзивного дошкільного закладу (2015)
Лопачук Г. П. - Розвиток пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку загального розвитку та з особливими потребами у процесі рукотворчої праці (2015)
Косарєва О. І. - Феноменологічні ознаки нарцисизму (2015)
Бєлєнька Г. В. - Адаптація обдарованих дітей до умов навчання у початковій школі (2015)
Щербакова Н. М. - Інформаційно-комп`ютерні технології у формуванні в учнів початкової школи ціннісного ставлення до власного здоров`я (2015)
Суботюк В. І. - Теорія і практика екологічної освіти молодших школярів наприкінці ХХ століття: проблеми розвитку (2015)
Павленко А. С. - Сім’я – як головний елемент соціального становлення особистості (2015)
Янцур М. С. - Професійна активізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Грицюта О. Ф. - Вплив християнських цінностей на самовизначення особистості в підлітковому віці, Остапчук М. В. (2015)
Галатюк Ю. М. - Творча пізнавальна ситуація у контексті проектування та організації творчої навчальної діяльності, Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. (2015)
Сіпайло В. О. - Використання письмових інструкцій в процесі профільного навчання (на прикладі профілю "Швейна справа") (2015)
Савельєв М. Г. - Аналіз поняття "наступність" у контексті педагогічних категорій (2015)
Шутяк В. Г. - Про підготовку вчителя початкових класів до трудового виховання молодших школярів (огляд педагогічних досліджень з 1957 р. по 1990 р.) (2015)
Сорочинська Т. А. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини (1939-1964 рр.) (2015)
Тюска В. Б. - Розвиток творчого потенціалу студентів у професійно-інтелектуальних клубах (2015)
Федосова І. В. - Особливості розвитку вищої інженерно-технічної освіти в зарубіжних країнах у другій половині ХІХ ст. (2015)
Дупак Н. В. - Принципи інноваційної діяльності педагога в умовах модернізації системи професійної освіти (2015)
Лісова С. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів технологій до інноваційної діяльності (2015)
Герасименко О. А. - Методичні підходи в підготовці студентів до проектування меблів засобами графічної програми PRO 100, Фещук Ю. В. (2015)
Попова А. Б. - Особливості орфоепії та її роль у вихованні майбутнього артиста-вокаліста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бондар В. І. - Видатний український дефектолог Іван Панасович Соколянський (1889-1960рр.), Синьов В. М. (2017)
Дмітрієва О. І. - Комплексний підхід до процесу реабілітації дітей з особливими освітніми потребами у сучасному навчальному закладі (2017)
Ефименко Н. Н. - Некоторые теоретические аспекты коррекции спастических форм двигательных нарушений у детей раннего возраста, Мога Н. Д. (2017)
Журавльова Л. С. - Сучасний стан логопедичної практики корекційної роботи з молодшими школярами з дисграфією (2017)
Заплатинська А. Б. - Нейропсихологічні основи укладання програми комплексної абілітації для дітей раннього віку (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Альтернативне визначення моторної алалії: зарубіжний досвід (2017)
Куроєдова В. Д. - Комплексна психолого-педагогічна, стоматологічна та ортодонтична допомога дітям із вадами слуху, Сокологорська-Никіна Ю. К., Пахомова Н. Г., Бавикіна О. І. (2017)
Лопатинська Н. А. - Механізми дезорганізації системи парадигматичних та синтагматичних кодів у дітей із тяжкими та ускладненими порушеннями мовлення (2017)
Махоня В. І. - Порушення писемного мовлення: історія, реалії, перспективи (2017)
Орлянська А. В. - Проблема психолого-педагогічної корекції поведінки дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру (2017)
Панченко Т. Л. - Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення учнів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання (2017)
Пінчук Ю. В. - Зміст та методи розвитку продуктивних видів діяльності у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Рибченко Л. К. - Застосування корекційних технологій в роботі з дітьми із аутизмом (2017)
Смотрова О. О. - Стан методичної готовності майбутніх вихователів до роботи в інклюзивному дошкільному закладі (2017)
Станецька Г. М. - Розлади експресивного мовлення у дорослих при марганцевій енцефалопатії (2017)
Утьосова О. І. - Теоретичне обґрунтування методики формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2017)
Ферт О. Г. - Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей (2017)
Шевченко В. М. - Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в Україні та Польщі (2017)
Шеремет М. К. - Розуміння та виконання інструкцій дошкільниками з аутизмом, Базима Н. В. (2017)
Буйняк М. Г. - Структурно-логічний підхід у формуванні психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Демченко Н. Ю. - Особенности психологического консультирования при соматических заболеваниях (2017)
Михальська С. А. - Особливості роботи психолога з дошкільниками з мовленнєвими порушеннями (2017)
Музичко Л. Т. - Комплексна психологічна корекція посттравматичних порушень інтелектуальної та емоційно-вольової сфери (2017)
Островська К. О. - Особливості вольової сфери дітей дошкільного віку з різним рівнем аутизму (2017)
Позднякова О. Л. - Психологічна співпраця з батьками дітей з обмеженнями життєдіяльності як компонент становлення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу (2017)
Cайко Х. Я. - Готовність майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із аутизмом (2017)
Сербін О. М. - До питання комплексного супроводу дітей з порушенням слуху в процесі реабілітації (2017)
Супрун Д. М. - Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення (2017)
Шульженко Д. І. - Психолого-педагогічні проблеми емоційних станів батьків дітей раннього віку з порушеннями розвитку (2017)
Відомості про авторів (2017)
Коць Т. - Проза, пройнята сонцем і землею (2012)
Сологуб Н. - "Чуєш, всенародний батьку?.." (2012)
Бибик С. - Внутрішній діалогізм оповіді А. Дімарова (на матеріалі повісті "Три наречені для нашого тата") (2012)
Грицак Н. - Мовний образ учителя у повісті А. Дімарова "На коні й під конем" (2012)
Черемська О. - Мовний світ сільських і містечкових "історій" А. Дімарова, Масло О. (2012)
Шульга Т. - Мовна естетика сільського повсякдення у повісті А. Дімарова "Мажориха" (2012)
Єрмоленко С. - Про мову і мовну свідомість (2012)
Єрмоленко С. - Соціальна престижність літературної мови (2012)
Сюта Г. - "Мені потрібне слово, а не слава…" (2012)
Кравець Л. - Неокраяне крило української лінгвостилістики (2012)
Коць Т. - Граматична стилістика у науковій парадигмі С. Я. Єрмоленко (2012)
Бибик С. - "Новий словник епітетів української мови": до корпусу поетичної мови (2012)
Чемеркін С. - Про одну тезу в українській лінгвостилістиці (2012)
Пономаренко А. - Концепція "Мова як українознавство" у працях С. Я. Єрмоленко (2012)
Мех Н. - "Бо ж спочатку було Слово" (поняття мова в українознавчій концепції С. Я. Єрмоленко) (2012)
Гоцинець І. - Метафоризація термінів у мові чорнобильської поезії (2012)
Дядченко Д. - Слово-образ серце в українській поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2012)
Кальченко Т. - Прецедентні феномени біблійного походження в ліриці І. Римарука (2012)
Мех Н. - Слово — Творчість у мові поезії Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки (2012)
Міщук У. - Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського (2012)
Сюта Г. - Мова художньої літератури і літературна мова (2012)
Струганець Л. - Поняття "мовна особистість" в україністиці (2012)
Карпіловська Є. - Мода на слова і норма мови (2012)
Мельник Т. - Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича (2012)
Олійник О. - Норма в мовному ландшафті Києва (2012)
Баган М. - Заперечення у заголовках сучасних ЗМІ (2012)
Кислюк Л. - Активні словотвірні моделі в ідіолекті Василя Стуса (2012)
Матвіяс І. - Мова українських обрядових пісень (2012)
Гнатюк Л. - Кава: історія слова в історії народів (2012)
Вінницький В. - Наголошування префіксальних утворень від дієслова повісти (2012)
Сачко М. - Суфіксальне наголошування прикметників у поезії Лесі Українки (2012)
Вихованець І. - Адже — адже (2012)
Вихованець І. - Більше ста осіб чи понад сто осіб? (2012)
Городенська К. - Велика і мала літери в назвах вулиць (2012)
Вихованець І. - Витікає — випливає (2012)
Городенська К. - Данці, данійці чи датчани? (2012)
Городенська К. - Кличмо їх Лесю, Олесю, Орисю (2012)
Вихованець І. - Не ставмо зайвої коми (2012)
Городенська К. - Обидва ока й обоє очей (2012)
Вихованець І. - Разом з тим чи водночас? (2012)
Вихованець І. - Ревний — ревнивий (2012)
Городенська К. - Самолікування може зашкодити чи нашкодити здоров’ю? (2012)
Городенська К. - Три незабутні й три незабутніх зустрічі (2012)
Вихованець І. - Фено́мен — феноме́н (2012)
Вихованець І. - Хвилину назад чи хвилину тому? (2012)
Горголюк Н. - До овидів культуромовної вишуканості (Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. — К.: Пульсари, 2012. — 160 с.) (2012)
Вихідні дані (2012)
Таран М. М. - Високобаричний перехід іонів Fe2+ із високо- в низькоспіновий електронний стан у сидериті: оптико-спектроскопічне дослідження, Мюллер Я., Фрідріх А., Кох-Мюллер М. (2017)
Хоменко В. М. - Стеклокерамика как имитации драгоценных камней. II. Оптические спектры, люминесценция, природа опалесценции редкоземельных ситаллов, Таращан А. Н., Рипенко В. В., Вишневский А. А., Косоруков А. А. (2017)
Гречановська О. Є. - Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з "ортитової дайки" Анадольського рудопрояву, Ільченко К. О., Канунікова Л. І., Курило С. І., Герасимець І. М. (2017)
Гречановский А. Е. - Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса, Брик А. Б., Еремин Н. Н., Радчук В. В., Калиниченко А. М., Кануникова Л. И. (2017)
Павлишин В. І. - Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти (2017)
Слободян Б. І. - Самороднометалево-сульфідна мінералізація Пержанського рудного вузла (Український щит), Павлишин В. І., Бондаренко С. М., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Курило С. І. (2017)
Демченко О. С. - Склад відсіву дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну як вторинної залізорудної сировини, Євтєхов В. Д. (2017)
Наумко І. М. - Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми, Сливко Є. М., Бельський В. М. (2017)
Долін В. В. - Науковий онук академіка В. І. Вернадського (до 90-річчя від дня народження академіка Е. В. Соботовича) (2017)
Калінеску Т. В. - Рік 2017 минає… або… Дежавю (2017)
Дроздов И. А. - Инновационная система формирования стратегических целей (2017)
Ким Ю. Л. - Основные проблемы реализации плана развития нефтегазохимической отрасли (2017)
Калінеску Т. В. - Синергетичні аспекти взаємодії промислового, соціального і фінансового капіталу (2017)
Усманов И. А. - Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве, Буриев Х. Т. (2017)
Решетнікова І. Л. - Інтеграція процесів ланцюга поставок промислового підприємства із застосуванням мультиканального маркетингу (2017)
Ким С. Л. - Формирование целей и их значение в управлении предприятием (2017)
Костирко Р. О. - Перспективи розвитку системи контрольно-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом підприємств (2017)
Киевич А. В. - Концепция новой пенсионной системы в России (2017)
Ліхоносова Г. С. - Моделювання наслідків реалізації механізмів трансформації громади в умовах системного відторгнення (2017)
Заблодська І. В. - Фокус-групове дослідження проблем розвитку об`єднаних територіальних громад Сходу України, Рогозян Ю. С. (2017)
Зеленко О. О. - Стратегія територіального маркетингу на засадах логістики розвитку туризму Луганської області, Стеганець С. С., Бондарь Н. В. (2017)
Котлячков О. В. - Основные направления деятельности потребительской кооперации: региональный аспект, Павлов К. В. (2017)
Стыров М. М. - Аспекты финансирования предприятий в Республики Коми России (2017)
Булко О. С. - Инновации в сфере услуг Республики Беларусь (2017)
Васильченко А. О. - Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене (2017)
Міністр освіти і науки України підкреслила необхідність фінансової підтримки науковців (2017)
Рецензія на монографию: Павлов К. В. Этноменеджмент как составная часть этноэкономики. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 342 с. (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2017)
Гефтер С. Л. - Неявное линейное разностное уравнение в пространствах Фреше, Пивень А. Л. (2017)
Курдаченко Л. А. - Aлгебри Лейбніца, усі підалгебри яких є ідеалами, Семко М. М., Субботін І. Я. (2017)
Химич А. Н. - Взвешенные псевдообратные матрицы со знаконеопределенными весами, Галба Е. Ф. Варенюк Н. А. (2017)
Айрапетян Т. С. - Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень, Телима С. В., Олійник О. Я. (2017)
Поляков В. Л. - О математическом моделировании фильтрации жидкости в дренируемом трещиноватом напорном пласте (2017)
Аснис Е. А. - Регулирование структуры и фазового состава алюминидов титана, полученных зонной плавкой, Пискун Н. В., Статкевич И. И., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Богайчук И. Л., Филатов В. Э. (2017)
Большаков В. И. - Фрактальный подход при идентификации сложных систем, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Лялько В. І. - Оцінка посівних площ озимих культур за даними космічної зйомки з супутника Landsat на території Донецької області, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2017)
Усенко А. П. - Розподіл теплових характеристик в центральній частині південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини (2017)
Ігнатова Т. Д. - Фазовий поділ Ti-вмісних взаємопроникних полімерних сіток залежно від кінетики їх утворення, Цебрієнко Т. В., Воронцова Л. О., Алексєєва Т. Т. (2017)
Самченко Ю. М. - рН- та термочутливі нано(феро)гелі на основі N-ізопропілакриламіду та акрилової кислоти, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Маринін А. І. (2017)
Златогурская М. А. - Геномика и структура вирионных ДНК умеренных эрвиниофагов 49 и 59, Товкач Ф. И. (2017)
Пастер І. П. - Імунологічні реакції щурів на трансплан тацію альгінатних мікрокапсул, Баранова Л. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Соколова Л. К. - Активность аденозинмонофосфатактивированной протеинкиназы в лимфоцитах при действии сахароснижающих препаратов, Пушкарев В. М., Бельчина Ю. Б., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2017)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2015)
Маслійчук В. Л. - "Полтавські невдачі". Спроби створення світського навчального закладу в Полтаві (кін. XVIII ст. – 1806 р.) (2015)
Руднік Д. Г. - Письмові та матеріальні джерела з історії бояр Київської Русі ХІ–XIV ст. (2015)
Смерека Б. В. - Кількість населення Львівської землі Руського воєводства у XVI ст. (за матеріалами фіскальних джерел) (2015)
Сапожников І. В. - Місце двох боїв козаків з татарами поблизу Очакова (у 1690 та 1691 роках) (2015)
Безсмертна Ю. С. - "Служителі" й "работніки" в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології (2015)
Тарасова М. Б. - Участь іноземців у становленні соціально-економічного простору Південної України в кінці ХVІІІ ст. – 1870-х рр. (2015)
Авдєєва О. С. - Конфесійно змішані родини у Північному Приазов'ї (остання чверть XVIII – початок XX ст.) (2015)
Дідик С. С. - Запорожці і новослобожани – співучасники по гайдамацьких справах (2015)
Кононенко В. В. - Єврейські громади Поділля у ХV – першій половині XX століття (2015)
Прокоп Ю. В. - Іноземці в єврейському купецтві Херсонської губернії у другій половині XIX ст. (2015)
Фицик І. Д. - Економічні орієнтири Правобережної шляхти в умовах розвитку ринкових відносин (40–80-ті рр. XIX ст.) (2015)
Сергієнко Д. В. - Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Клепак А. С. - Деякі матеріали до історії приятелювання В. В. Тарновського-молодшого і Т. Г. Шевченка (2015)
Недря К. М. - Благодійна допомога глухонімим у Катеринославській губернії та князь М.П. Урусов (2015)
Бублик О. Г. - Гендерні ролі у справі розпорядження нерухомістю у другій половині XIX – початку XX ст. (на прикладі міст Катеринославщини) (2015)
Оболончик Н. Г. - "Волинські Афіни" у Кременці: історична спадщина та використання традицій (2015)
Юрченко О. С. - Створення і основні напрями діяльності Подільських земських органів на початку XX століття (2015)
Кліш А. Б. - Християнсько-суспільний союз та міжнаціональні взаємини в Галичині (2015)
Ткач С. А. - Лівий радикалізм у суспільно-політичному житті Подільської губернії на початку XX століття (2015)
Герасимов Т. Ю. - Водопостачання міст Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2015)
Маньківська Т. О. - Ставлення вчителів Харківської губернії до сторін військово-політичної боротьби за владу в Україні (1917–1921 рр.) (2015)
Саранча В. І. - Діяльність земств і громадських організації Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни (2015)
Мельничук К. С. - Військове питання у самостійницькому русі України за часів Центральної Ради (2015)
Шаравара Т. О. - М. О. Капустянський – генерал-хорунжий УНР і літератор у вирі національно- визвольних змагань 1918–1923 рр. (2015)
Ковальова Н. А. - Українське село без поміщика: реалізація "Аграрної революції" у 1919 р. (2015)
Жванко Л. М. - Головна Українська комісія у справах полонених та біженців: умови та нормативно-правові засади створення (1919 р.) (2015)
Глибищук Н. В. - Финансовая политика правительства А. Деникина (2015)
Яцюк М. В. - Українсько-польські змагання за східну Галичину на Паризький мирній конференції 1919 року (2015)
Молчанова О. В. - Репатріація полонених та інтернованих вояків-українців з Німеччини у 1919-1920 рр.: досягнення чи невдача дипломатії УНР? (2015)
Лукашів В. Я. - Ідейні передумови відновлення діяльності "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Вовк О. В. - Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства (1920-ті роки) (2015)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицька громада міста Запоріжжя в 20-30-х рр. XX ст. (2015)
Пшеничний Т. Ю. - Наукова спадщина Атанасія Пекара в контексті вивчення історії української греко-католицької церкви на Закарпатті у першій половині XX ст. (2015)
Новак-Голубєва Ю. В. - Ставлення синодальної (обновленської) церкви в Україні до сектантів упродовж 1920-х рр. (2015)
Покалюк В. В. - Сільськогосподарські виші України у першій половині 20-х рр. XX ст.: утворення та структуризація, формування професорсько-викладацького та студентського колективів (2015)
Даниленко Р. М. - Радянська репресивна політика в Україні у 1921 році (2015)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 1 (2015)
Жмака В. М. - Національний склад населення міст Лівобережної України в 20-ті роки XX ст. (2015)
Олійник М. В. - Український народний одяг в міському повсякденні 1920-1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) (2015)
Желєзко А. М. - Пам'яткоохоронна діяльність Київської крайової інспектури на Київщині у 1926–1930 рр. (2015)
Журавльова С. П. - Дипломатичні зв'язки України у 1921-1922 рр. (2015)
Тішин О. В. - Порівняльний аналіз нацистської і радянської аграрної політики (на матеріалах південно-східних областей України) (2015)
Гандрабура Н. Я. - Реалізація окупаційної фінансової політики на селі в генеральній окрузі "Дніпропетровськ" (1941–1944 рр.) (2015)
Івчик Н. С. - Голокост у генерал-комісаріаті "Волинь–Поділля" (2015)
Полуда В. А. - Нормативно-правові документи щодо використання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941-1944 рр.) (2015)
Стародубець Г. М. - Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 – першій пол. 1946 рр. (2015)
Василенко Д. П. - Кадрове забезпечення педагогічного складу в школах Полтавської області в другій половині 40-х років XX століття (2015)
Жбанова К. Ю. - Агітаційно-пропагандистська діяльність органів організованого набору та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – середині 1980-х рр. (2015)
Паска Б. В. - Луцький осередок Українського національного руху в середині 60-х років XX століття (2015)
Ларькіна Л. М. - Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про релігійні культи в 60-80-ті рр. XX ст. на території Рівненської та Волинської областей (2015)
Михайлов В. В. - Становлення та діяльність товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2015)
Кіндрачук Н. М. - Протистояння радянської та української національної ідентичності в період створення і впровадження нової радянської обрядовості (60–70-ті рр. XX ст.) (2015)
Матвійчук Н. В. - Степан Куропась: матеріали до біографії (2015)
Мельничук О. В. - Українсько-німецькі музичні зв'язки на сучасному етапі (2015)
Волков В. О. - Українські топоніми в Росії (2015)
Мільчев В. І. - Катеринославське дворянство пореформеного періоду (2015)
Дєдков М. В. - ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України" (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Баранник А. Ф. - Побудова точних розв’язків нелінійних рівнянь гіперболічного типу, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Вахненко В. О. - Простий полюс та полюс другого порядку в оберненій задачі розсіяння (2017)
Пипка О. О. - Про деякі типи пропереставних підгруп та їх узагальнень в скінченних групах, Стороженко Д. Ю. (2017)
Никитина Н. В. - Принцип симметрии в трехмерных системах (2017)
Селіванов М. Ф. - Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення, Чорноіван Ю. О. (2017)
Mchedlov-Petrosyan P. O. - Exact solutions for a nonstandard viscous Cahn—Hilliard system, Davydov L. N. (2017)
Осадчий В. І. - Вплив неоднорідності часових рядів температури повітря на оцінку регіональних кліматичних змін, Скриник О. А., Скриник О. Я. (2017)
Фомін Ю. О. - Мінералізатори в урановорудних альбітитах Українського щита, Верховцева В. Г., Деміхова Ю. М., Студзінська А. О. (2017)
Хижняк А. В. - Пошук покладів вуглеводнів на основі аналізу космічної і наземної інформації методами багатокритеріальної оптимізації та аналітичних мереж (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини), Архіпов О. І., Федоровський О. Д., Єфіменко Т. А. (2017)
Казакова О. О. - Квантово-хімічні властивості L-карнітину, Сирова Г. О., Чекман І. С., Загородний М. І., Чаленко Н. М. (2017)
Самченко Ю. М. - Гібридні пористі полімери на основі похідних полівінілового спирту та акрилових гідрогелів, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П. (2017)
Карпец Ю. В. - Индуцирование синтеза NO в корнях проростков пшеницы и развития их теплоустойчивости экзогенными L-аргинином и нитратом, Колупаев Ю. Е., Дмитриев А. П. (2017)
Щодрий В. Б. - Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонда, Качковський О. Д., Сломінський Ю. Л., Шайдюк Є. О., Ткачук З. Ю. (2017)
Гальченко С. Є. - Екстракти кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят як компонент відновної медицини, Сандомирський Б. П. (2017)
Kosakivska I. V. - Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias, Babenko L. M., Shchеrbatiuk M. M., Vedenicheva N. P., Sheyko O. A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Лось В. М. - Регулярність розв’язків загальних параболічних задач у просторах Хермандера, Михайлець В. А., Мурач О. О. (2017)
Мартынюк А. А. - Условия Hyers—Ulam—Rassias-устойчивости семейств уравнений (2017)
Семко М. М. - Про будову груп, усі підгрупи яких, що мають нескінченний спеціальний ранг, є транзитивно нормальними, Величко Т. В. (2017)
Яковлев С. В. - Теория выпуклых продолжений в задачах комбинаторной оптимизации (2017)
Олійник В. Н. - Дисперсія хвиль, у системі пружних стержнів, періодично підкріплених гнучкими елементами (2017)
Поляков В. Л. - О моделировании компактного распространения загустевающего реагента в плоскорадиальном фильтрационном потоке (2017)
Бошицька Н. В. - Порівняльна фізико-хімічна стабільність композиційних ситем гідроксиапатит/поліетиленгліколь 400 та 6000 у біологічних середовищах, Проценко Л. С., Будиліна О. М., Каплуненко Н. В., Уварова І. В. (2017)
Артеменко Г. В. - U-Pb возраст двуполевошпатовых гранитов Вишневецкого массива Славгородского блока (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Самборская И. А., Гоголев К. И., Высоцкий А. Б. (2017)
Логвинов И. М. - Меридиональные неоднородности (по данным магнитотеллуричес кихисследований) на территории Днепровско-Донецкой впадины, Тарасов В. Н. (2017)
Томченко О. В. - Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів’я Київського водосховища), Федоровський О. Д. (2017)
Картель Н. Т. - Оценка взаимодействия окисленного графена с мембранами эритроцитов и белками плазмы крови крыс методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Караченцев В. А., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Леонтьев В. С., Иванов А. Ю. (2017)
Опенда Й. О. - Сумісна дія металевих мікрочастинок Co, Mn та N-гідроксифталіміду в рідкофазовому окисненні кумолу, Гладишевський Р. Є., Гринда Ю. М., Старчевський В. Л., Кущ О. В., Компанець М. О., Гринчук Ю. М. (2017)
Чекман І. С. - Новий оригінальний метаболітотропний ендотеліопротектор "Ангіолін": квантово-хімічні параметри та особливості фармакологічної дії, Казакова О. О., Мазур І. А., Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Сирова Г. О., Довгань Р. С., Загородний М. І. (2017)
Клепко А. В. - Морфофункціональні особливості сперми чоловіків, які мешкають на радіоктивно забруднених територіях України, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Саковська Л. В., Андрейченко С. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів печінки коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Калетнік Г. М. - Теорія плоскопаралельного руху удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є. А., Булгаков В. М., Кувачов В. П. (2017)
Алієв Е. Б. - Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному потоці, Яропуд В. М. (2017)
Гунько І. В. - Розвиток та вдосконалення розкидачів мінеральних добрив, Гуцаленко О. В. (2017)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції дискових борін до операції технічного обслуговування і зберігання, Пономаренко Н. О., Ковальчук О. В., Юшко С. О. (2017)
Komacha V. P. - Investigation of stem plants deformation properties of the grain pile, Gutsalenko A. V., Kovalchuk A. S. (2017)
Пришляк В. М. - Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт, Грицун А. В., Бабин І. А. (2017)
Анісімов В. Ф. - Дослідження основних елементів конструкції гідромашини 310, Музичук В. І., Гунько І. В., Ковальчук О. В. (2017)
Гунько І. В. - Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2017)
Біліченко В. В. - Монтаж акселерометрів при віброакустичному діагностувані машин і механізмів, Романюк О. Н., Яцковський В. І., Борисюк Д. В. (2017)
Назаренко Ю. В. - Способи подовження термінів зберігання йогурту, Кітченко Л. М., Окуневська С. О., Цигура В. В. (2017)
Назаренко Ю. В. - Значення мембранних процесів у технології виробництва сирів, Кітченко Л. М. (2017)
Паламарчук І. П. - Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі, Полєвода Ю. А., Куций В. М. (2017)
Пасічний В. М. - Перспективи використання пакувальних матеріалів для термічної обробки м’яса та м’ясопродуктів, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2017)
Петрова Ж. О. - Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців, Пазюк В. М. (2017)
Semko T. - Starter cultures in raw milk manufacturing industry (2017)
Соломон А. М. - Обґрунтування напрямів розвитку функціональних молочних продуктів (2017)
Токар А. Ю. - Вплив способу оброблення баклажанів на якість закусочних консервів з них, Миронюк С. С. (2017)
Фіалковська Л. В. - Використання гліцерину в якості корму для тварин, Липовий І. Г. (2017)
Цуркан О. В. - Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки, Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. (2017)
Yanovich V. P. - Determination of rational operating parameters of vibration crusher in accordance with dispersion of material, Kupchuk I. M. (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Веселовський Я. П. (2017)
Дубчак В. М. - Визначення об’ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат, Новицька Л. І. (2017)
Турич В. В. - Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, Руткевич В. С. (2017)
Ярошенко Л. В. - Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин, Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2017)
Мазур В. А. - Засоби механізації процесу збирання та подрібнення біоенергетичних культур, Любін М. В., Токарчук О. А., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Джеджула О. М. - Особливості оцінювання якості сировини на етапі подрібнення у виробництві пелет (2017)
Пришляк В. М. - Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2017)
Rubanenko O. O. - Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling (2017)
Швець Л. В. - Машина для зрізування та подрібнення чагарників (2017)
Кувачов В. П. - Механіко-технологічні основи використання спеціалізованих ширококолійних агрозасобів (2017)
Стаднік М. І. - Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю (2017)
Білик Н. Ю. - Розробка завантажувача твердих компонентів в реактор біогазової установки (2017)
Квасневський О. А. - Розробка гідравлічного змішувача для реактора біогазової установки (2017)
Ливацький О. А. - Технологічна лінія для виготовлення паливних гранул, Шендорук С. В. (2017)
Кучеренко С. - Феномен "Школа” як структурно-інформаційна модель музичного мистецтва (2017)
Олач Ю. - Мистецька діяльність хорових колективів Самбірщини періоду незалежності України (2017)
Олійник А. - Музична освіта як компонент сучасної культурної політики (2017)
Мазепа Т. - Духовна тематика в концертах галицького музичного товариства у Львові в 1838–1914 роках (2017)
Новакович М. - Вплив "Віденської” культури на розвиток українського музичного театру в Галичині (2017)
Квецко О. - Історична спадкоємність у збереженні фольклорного танцю етнографічних груп Прикарпаття (2017)
Янь Чжихао. - Шляхи проникнення фортепіанного мистецтва у китайський культурний простір (2017)
Бондарчук В. - Діяльність Дмитра Гнатюка у національній музичній академії імені П.І. Чайковського: педагогічний досвід як результат і узагальнення виконавської та режисерської діяльності (2017)
Проців Л. - Соломія Крушельницька і жіночий мистецький рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Пістунова Т. - Гра на музичному інструменті у професійній діяльності актора (2017)
Місько Г. - Хорова капела "Галичина” центру народної творчості Тернопільщини – лауреат обласного конкурсу імені Соломії Крушельницької (2017)
Ланіна Т. - Розвиток вокального ансамблевого виконавства в умовах університетської освіти України (2017)
Кочержук Д. - Вплив естетики звукозапису на формування і становлення техніки співу естрадних виконавців (2017)
Левицька К. - Основні принципи камерного хорового виконавства на прикладі хорової капели "Орея” (2017)
Каплієнко-Ілюк Ю. - Мініатюра як принцип композиторського мислення Йосипа Ельгісера (2017)
Міщенко І. - Літургійні тексти празника преображення у контексті розвитку візантійського богослужіння (2017)
Водяний Б. - Використання традиційної інструментальної музики в українському аматорському театрі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Антонюк І. - Модерні та джазові стильові тенденції у творах сучасних українських композиторів з голосом (2017)
Чурпіта Т. - Балети Миколи Трегубова "Мідний вершник”, "Юність” 1951 року на сцені Львівського театру Опери та Балету (2017)
Прокоп’як В. - Театральне мистецтво у Галичині періоду німецької окупації (1941–1944 роки): джерела дослідження (2017)
Мельник М. - Сольний концерт – популярна форма сучасної естради (2017)
Пономаренко Ю. - Розвиток стендапу як новітньої форми розмовного жанру та його місце у вітчизняній естраді (2017)
Глібова Т. - Розвиток ігрової скульптури: на прикладах робіт Егона Мьоллєр-Нільсена, Руслана Сєргєєва, Тома Оттернесса (2017)
Мельник О. - Мехмед Фемі Ага: учень Георгія Нарбута зі світовим ім’ям (2017)
Метельницька Д. - Пейзажі Анатолія Петрицького 1920–1930-х років в контексті розвитку міських мотивів у вітчизняному живописі (2017)
Сем’яник О. - Художні особливості традиційної жіночої вишиванки Заліщицького Подністров’я (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Матоліч І. - Мистецтвознавчі періодичні та продовжувані видання Південної і Східної України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лосик Г. - Мистецька своєрідність архітектурного декору житлових споруд Опілля та Бойківського підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2017)
Білик О. - Керамічні полив’яні плитки в інтер’єрі галицьких церков ХІІ–ХІІІ століття (2017)
Станичнов О. - Портретний образ, як згусток емоційного та раціонального в пізнанні людини (2017)
Халайцан В. - Методологічний дискурс у сфері досліджень пам’яток паркобудування XVIII – початку ХХ століть: мистецтвознавчий аспект (2017)
Алієва С. - З історії психоаналізу жінок і його культурологічне значення (2017)
Ейвазова Е. - Культурологічна експертиза пам’яток історії та культури (2017)
Осадча О. - Особливості інтерпретації біблійної тематики у творчості митців Західної України 1960-х – 1980-х років (2017)
Автори номера (2017)
Еремеев В. Н. - Особенности колебаний уровня внутренних морей Атлантического океана, Андрианова О. Р., Скипа М. И. (2017)
Попова О. М. - Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації (2017)
Светличный А. А. - Оценка адекватности пространственного моделирования интенсивности смыва-аккумуляции почвы на основе физико-статистической модели, Пяткова А. В. (2017)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой: поверхность 850 гПа. ноябрь (2017)
Красєха Є. Н. - Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці (2017)
Коломієць К. В. - Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону, Яворська В. В., Сич В. А. (2017)
Король О. Д. - Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами (2017)
Сивий М. Я. - Ресурсна база нерудної сировини для металургії в Україні: сучасний стан, перспективи (2017)
Тодоров В. І. - Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем (2017)
Шулевський С. О. - Роль великих міст у регіоналізації України (2017)
Козлова Т. В. - Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря, Черкез Е. А., Ботнарь М. Г., Газєтов Є. І., Снігірьов С. М. (2017)
Мелконян Д. В. - Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный, Черкез Е. А., Смирнова Е. О. (2017)
Половка С. Г. - Шлях у морі та на суші (до 75-ої річниці з дня народження О. Ю. Митропольського), Довбиш С. М. (2017)
Правила для авторів (2017)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. IV. Анализ системной характеристики турбокомпрессорного агрегата типа ГПА-Ц-6,3А и возможность оптимизации режимов его работы на стадии проектирования, Тертышный И. Н., Прилипко С. А., Рябов А. А. (2017)
Герасименко В. П. - Перспективы развития газотурбинной техники на основе достижений в авиационном двигателестроении (к 100-летию со дня рождения В. Н. Ершова), Шелковский М. Ю. (2017)
Мацевитый Ю. М. - К решению нестационарных нелинейных граничных обратных задач теплопроводности, Костиков А. О., Сафонов Н. А., Ганчин В. В. (2017)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы вынужденных колебаний кусочно-линейных систем при супергармонических резонансах, Аврамов К. В., Никонов О. Я. (2017)
Калантарлы Н. М. - Равнопрочная форма отверстия для торможения роста трещины продольного сдвига (2017)
Ковалев Ю. Д. - Установившиеся колебания слоя, ослабленного двумя отверстиями, с торцами, покрытыми диафрагмой (симметричный случай), Стрельникова Е. А., Кушнир Д. В., Шрамко Ю. В. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Перша основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Мягкохлеб К. Б. - Анализ электромагнитного вихретокового датчика дефектоскопа с Ш-образным сердечником, Полищук О. Ф. (2017)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование теплообмена при течении жидкости для ТВЭЛа с полизональным оребрением оболочки, Литвинова Ю. С., Шейко Т. И., Хажмурадов М. А. (2017)
Недава О. А. - Аналіз факторів техногенного впливу на кліматичні зміни в Україні (2017)
Abstracts and References (2017)
Акименко І. М. - Соціальна природа наукових знань (2015)
Акимова Л. Н. - Архетип матери во внутреннем пространстве мужчины (2015)
Білоусова Н. М. - Активізація пізнавальної активності студентів ВНЗ на основі коучінг-технології (2015)
Бєрющева І. Л. - Особистісні детермінанти комунікативної залежності жінок-домогосподарок (2015)
Большакова А. М. - Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та психологічне майбутнє у юнацькому віці (2015)
Борець Ю. В. - Концептуальна модель громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю (2015)
Буковська О. О. - Психологічна допомога сім’ям військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій (2015)
Великодна М. С. - Мати і сексуальність: психоаналіз української народної казки про Івасика-Телесика (2015)
Власова-Чмерук О. М. - Особливості інноваційних якостей особистості програмістів, Латенко О. М. (2015)
Волеваха І. Б. - Відмінності екологічного світогляду української та американської молоді, Волеваха Д. С. (2015)
Volevakha S. V. - External environment factors of psychological empowerment in grassroots community organizations (2015)
Волченко Л. П. - Проблема соціальних уявлень старших школярів та деякі результати їхнього емпіричного вивчення, Гарькавець С. О. (2015)
Габа І. М. - Соціально-психологічні особливості проектування освітнього середовища ВНЗ у контексті розвивального потенціалу (2015)
Гапоненко Д. І. - Порівняльний аналіз вибору спеціальності абітурієнтами в ході вступних кампаній 2014 – 2015 рр., Голець В. В. (2015)
Гріньова О. М. - Методологічний аналіз метапроектування особистості у юнацькому віці (2015)
Григор’єва М. С. - Прояви нестабільності емоцій у підлітковому віці (2015)
Губко А. А. - Соціально-психологічні чинники булінгу в різних вікових групах школярів (2015)
Гуріна З. В. - Психологічний супровід адаптації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі (2015)
Данильченко Т. В. - Соціальне благополуччя: між сім’єю і суспільством, або tabula rasa української громади, Сила Т. І. (2015)
Дем’яненко Ю. О. - Дослідження впливу професійної взаємодії на емоційні стани соціального працівника, Мазур Т. В., Філіпович В. М. (2015)
Дерев'янко С. П. - Методичні засоби діагностики емоційного інтелекту (2015)
Дуля Т. П. - Особливості впливу гендерних стереотипів на розвиток особистості підлітка (2015)
Дьяконова А. О. - Ігротерапія при синдромі раннього дитячого аутизму (2015)
Заграй Л. Д. - Концептуалізація "Я" і психологічна травма (2015)
Завязкіна Н. В. - Вплив формування поняття "обмежена осудність" на розвиток судово-психологічної експертизи (2015)
Іващенко А. І. - Поняття "професійна рефлексія" та її значущість у практичній діяльності майбутнього психолога (2015)
Кальницька К. О. - Криза непорозуміння у відносинах батьків і дітей-підлітків (2015)
Каряка І. В. - Психологічний зміст музично-образного мислення в системі пізнавальної діяльності особистості (2015)
Кононенко О. І. - Специфічні особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості (2015)
Кононець М. О. - Психологія професійної моральності підприємця в системі наук (2015)
Краснякова А. О. - Дослідження впливу соціальних суб’єктів на становлення окремих ознак політичної суб’єктності молодої людини (2015)
Кузнєцова Л. М. - До проблеми самоактуалізації сучасної студентської молоді (2015)
Лазорко О. В. - Готовність до вікових змін фахівців стресогенних професій: адаптація, стагнація, акмереалізація (2015)
Лановенко І. І. - Суспільно-небезпечна девіантна поведінка та соціально-психологічні завдання її корекції у кримінальному покаранні (2015)
Лісневська А. О. - Відносини "Я" і держави в уявленнях студентської молоді з різними еміграційними настроями (2015)
Ляховець Л. О. - Особливості соціальних уявлень про образ тіла у дівчат різних вікових груп (2015)
Макогончук Є. С. - Психологічні особливості тренінгової роботи з підлітками-колоністами: ресоціалізаційний аспект (2015)
Маланьїна Т. М. - До проблеми психологічного здоров’я (2015)
Миронюк Є. В. - Виявлення рівня соціального інтелекту в майбутніх соціальних працівників, Симонок Д. С. (2015)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Взаємозв’язок екологічної свідомості та компетентності старшокласників з особливостями саморегуляції їх діяльності (2015)
Назарова О. І. - Способи конструювання біологічної статі як відображення системи владних відносин у суспільстві (2015)
Низовець-Кропта О. А. - Структурно-змістові характеристики образу комунікативно-компетентного психолога (2015)
Панченко Т. С. - Соціально-психологічна сфера правової свідомості (2015)
Педько К. В. - Соціально-психологічні особливості вимушених переселенців (2015)
Перегончук Н. В. - Психологічні особливості впливу перехідного періоду розвитку суспільства на професійну компетентність майбутніх психологів (2015)
Поліщук О. В. - Психологічний час як ресурс успішного функціонування особистості (2015)
Половець В. М. - Питирим Сорокін: концепція соціальної стратифікації (2015)
Полударова К. Ф. - Дослідження рівня шкільної тривожності серед учнів восьмого класу, Царькова О. В. (2015)
Прахова С. А. - Дослідження психологічних детермінантів виникнення фрустраційних станів учнів різних вікових груп (2015)
Примак Ю. В. - Зв’язок рефлексивності з креативними проявами особистості (2015)
Рось Л. М. - Особливості становлення я-концепції в період ранньої юності (2015)
Савченко О. В. - Внутрішня структура поведінкового компонента рефлексивної компетентності особистості (2015)
Скок А. Г. - Перфекціонізм як фактор задоволеності життям у жінок, Безугла С. В. (2015)
Скребець В. О. - Психосемантична трансформація мислеобразу здорового глузду у його переході від імпліцитної до експліцитної форми рефлексії (2015)
Товстокора Ю. В. - Диверсифікація соціальних норм: репрезентація "іншого як інакшого" (2015)
Толков О. С. - Психологічні особливості адаптації до трудової діяльності медичних працівників (2015)
Торба Н. Г. - Соціально-психологічний тренінг як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі (2015)
Фера С. В. - Професійно-особистісна підготовка викладачів ВНЗ для роботи з творчо обдарованими студентами (2015)
Царькова О. В. - Особливості діагностики та корекції почуття провини у батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами (2015)
Чепурна Г. Л. - Соціально-психологічний аспект дослідження перфекціоністської самопрезентації (2015)
Чхаідзе А. О. - Авторська анкета "мотиви створення шлюбу" для діагностики мотивації створення шлюбу (2015)
Швалб Ю. М. - Социально-психологические механизмы общинной социализации: позиционная модель (2015)
Шевченко С. В. - Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників (2015)
Шевченко Т. М. - Специфіка соціально-психологічного дослідження психічного складу українців (2015)
Шлімакова І. І. - Прояви чутливості до впливів життєвого середовища у проекціях екологічної свідомості молоді (2015)
Щербата В. Г. - Ієрархія територіальних ідентичностей сучасної молоді (2015)
Ющенко І. М. - Резилієнтність дитини в парадигмі ресурсного підходу (2015)
Яровий Д. О. - Конструювання громадянського протистояння як форми ескалації соціального конфлікту в Україні (2015)
Абрамян Н. Д. - Сучасний підхід у використанні методів психокорекції та консультування підлітків (2017)
Вальо Л. І. - Особливості соціальної реадаптації педагогів передпенсійного віку: емпіричний аспект дослідження (2017)
Горова О. О. - Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ (2017)
Дворник М. С. - Використання мобільних додатків як соціально-психологічної стратегії реабілітації (2017)
Кіраль А. Й. - Кримінальна злочинність неповнолітніх: шляхи запобігання (2017)
Кочубейник О. М. - Соціально-психологічні дослідження: методологічні симптоми неблагополуччя (2017)
Кулакевич Т. В. - Особистісна зрілість як результат психологічного зростання: умови й методи її формування (2017)
Кухарук О. Ю. - Соціально-психологічна модель конфліктної взаємодії ветеранів і цивільного населення в умовах гібридної війни (2017)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як наслідок гібридної війни: відчуження та засвоєння травматичного досвіду (2017)
Османова А. М. - Психологічні детермінанти адикції підлітків від психоактивних речовин, Єрємеєнко І. С. (2017)
Помиткіна Л. В. - Помиткін Е.О. Розвиток мотивації навчальної діяльності дітей із сімей мігрантів як фактор їх майбутнього життєвого самовизначення (2017)
Суший О. В. - Архетипна програма конфлікту як форма соціально-психологічного мислення: теоретична модель (2017)
Татенко В. О. - Процес націєтворення в суб'єктно-вчинковому вимірі: спроба концептуалізації (2017)
Титаренко Т. М. - Стратегії сприяння посттравматичному зростанню особистості (2017)
Чорна Л. Г. - Когнітивні та емоційні складники процесу регуляції рольової взаємодії (2017)
Шетеля Н. І. - Психологічний клімат як інтегральний показник міжособистісних стосунків у колективі (2017)
Haliarnyk D. М. - Benzoyl peroxide decomposition on the surface of carbon materials on the base of activated carbon KAU, Demianenko E. M., Bakalinska O. M., Kulyk Т. V., Palyanytsya B. B., Grebenyuk A. G., Kuts V. S., Kartel M. T. (2017)
Ihnatiuk D. V. - Nonporous platinum doped titania films: synthesis, optical and photocatalytic characteristics, Smirnova N. P., Linnik O. P. (2017)
Oranska O. I. - Low-temperature formation of apatite structure of neodymium silicate in silica matrix, Gornikov Yu. I., Brichka A. V., Makhno S. M. (2017)
Galysh V. V. - Sorption of strontium on the composite sorbent based on cellulose and hydrated antimony pentoxide, Kartel M. T., Janusz W., Skwarek E., Nikolaichuk A. A. (2017)
Lisova О. М. - Synthesis of the composites of graphene nanoplatelets/(Ni-Co) and their properties, Маkhno S. М., Gunya G. М., Gorbyk P. P. (2017)
Yanovska A. A. - Synthesis and characterization of copper-loaded hydroxyapatite-alginate microspheres, Bolshanina S. B., Stanislavov A. S., Kuznetsov V. N., Mospan A. B., Illiashenko V. Yu., Rogulsky Yu. V., Trofimenko Ya. V., Danilchenko S. N. (2017)
Kalinkevich O. V. - Formation of antibacterial coatings on chitosan matrices by magnetron sputtering, Karpenko O. Yu., Trofimenko Ya. V., Sklyar A. M., Illiashenko V. Yu., Kalinkevich A. N., Baturin V. A., Danilchenko S. N. (2017)
Мykhailenko О. V. - Double-layer silicene-based carcerands: molecular containers for unstable compounds, Prylutskyy Yu. I., Komarov І. V., Strungar А. V., Мykhailenko О. O. (2017)
Sydorchuk V. V. - Cation-containing active carbons as photocatalysts for dyes degradation, Khalameida S. V., Poddubnaya O. I., Tsyba M. M., Puziy A. M. (2017)
Prokopenko S. L. - Room-temperature gas sensor based on semiconductor nanoscale heterostructures ZnS/CdS, Gunya G. M., Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2017)
Soldatkina L. M. - Adsorption removal of anthocyanins from red cabbage extracts by bentonite: statistical analysis of main and interaction effects, Novotna V. O. (2017)
Malovanyy S. M. - Synthesis and properties of nanoparticles based on С/Fe3O4, С/Fe3-xCrxO4, С/Li0.5Fe1.5CrO4 – anode materials for lithium-ion batteries, Panov E. V., Genkina E. A., Galaguz V. A., Glushchak T. S. (2017)
Горобець Н. О. - Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України (2016)
Дудченко О. С. - Теоретична визначеність і змістовне наповнення поняття "механізм держави" (2016)
Думич Х. М. - Сторони в цивільному процесі за Австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р.: ознаки та правовий статус сторін (2016)
Іващенко В. А. - Правове регулювання податкових платежів та повинностей українського селянства (травень 1918 – 1919 рр.), Тараненко О. М. (2016)
Ковальова С. Г. - Правові символи у литовсько-руському праві другої половини XIV – першої половини XVII ст (2016)
Козинець О. Г. - Суд присяжних в Російській імперії в контексті європейського досвіду, Скрипка О. А. (2016)
Косцова І. П. - Функції системного тлумачення норм права (2016)
Кулабухова А. В. - Становлення інституту громадянства Європейського Союзу (2016)
Куракін О. М. - Співвідношення структури та цілей механізму правового регулювання (2016)
Куракін О. М. - Право на мирні зібрання: від авторитаризму до демократії, Романов М. Ю. (2016)
Наливайко Л. Р. - Вплив висновків Венеціанської комісії на розвиток виборчого процесу України: прагматичний підхід, Петренко А. О. (2016)
Носіков Д. М. - Сутність і зміст фіскальної функції держави (2016)
Рагуліна К. А. - Угода про асоціацію як правова основа адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Ригіна О. М. - Особливості правового регулювання відносин батька й дитини в концепції сера Вільяма Блекстона (2016)
Стрілець В. В. - Нормотворча й організаційна діяльність революційних комітетів Полтавської губернії в соціально-культурній сфері (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2016)
Фулей Т. І. - Ґендерні стереотипи як причина порушення принципу недискримінації (на прикладі сфери зайнятості) (2016)
Лазарєв В. В. - Юридична природа і ознаки громадянства України (2016)
Новіков В. В. - Свобода совісті і віросповідання – конституційне право людини (2016)
Осадча І. А. - Сучасні політично-правові тенденції в конституційному процесі: проблема ефективності участі громадськості (2016)
Шершун К. П. - Роль концепції "економічної конституції" у формуванні новітньої економіки України (2016)
Юркевич Х. І. - Ґенеза інституту представницького мандату в європейській моделі конституціоналізму (2016)
Абрикосов Д. С. - Застосування форм та способів цивільно-правового захисту прав та охоронюваних законом інтересів за договором повітряного перевезення пасажира (2016)
Бельо Л. Ю. - Актуальні питання щодо комерціалізації українських винаходів у контексті міжнародних відносин (2016)
Бобуйок І. А. - Деякі особливості відповідальності поручителя за договором поруки (2016)
Бориченко К. В. - Гарантії права сімей із дітьми на соціальний захист (2016)
Булат Є. А. - Філософсько-правові аспекти інтелектуальної власності (2016)
Гелецька І. О. - Правова природа володіння за цивільним правом України (2016)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правова характеристика створення корпоративних інвестиційних фондів (2016)
Дроздова О. В. - Диференціація способів і засобів захисту прав пацієнта (2016)
Зайцев А. Ю. - Деякі питання захисту права власності на житло шляхом його визнання (2016)
Зінич Л. В. - Засоби забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері права промислової власності (2016)
Качуровський В. В. - Здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності (2016)
Котвяковський Ю. О. - Особливості третейського розгляду цивільних та господарських справ (2016)
Мельник Я. Я. - Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві (2016)
Найдьон А. В. - Характеристика сторін та визначення поняття "особливий суб’єктний склад" у договорі зберігання цінностей у банку (2016)
Нечаєва К. О. - Проблеми універсального правонаступництва у відносинах з відумерлою спадщиною (2016)
Нечитайло Т. О. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх та малолітніх учасників у корпоративних правовідносинах, Луць В. В. (2016)
Павліш П. В. - Порядок укладення договору надання юридичної допомоги (2016)
Chadaś J. N. - Czy Prezedent wyśle nas na wojnę w Donbasie? Studium obietnic przedwyborczych i oczekiwań społecznych w Polsce (2015)
Гладченко І. А. - Локальні конфлікти у Придністров'ї та на Сході України: порівняльна характеристика (2015)
Сайко М. М. - Архів банкіра Юкунда в Помпеях (2015)
Гуменний В. Л. - Східна місія Германіка Цезаря (18-19 рр. н.е.) крізь призму офіційних актів сенату (2015)
Сєкерська О. П. - Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення Карталу: погляд крізь призму археозоології (2015)
Мілютін С. Ю. - Сьомий Вселенський собор у контексті боротьби з іконоборством: теологічна аргументація та роль імператриці Ірини (2015)
Чучко Д. К. - Реалізація візантійського принципу "симфонії" на території Молдавського князівства (2015)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні битви на європейській шахівниці доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.) і Віденський конгрес (1814–1815 рр.): інституціональний фінал (2015)
Бургаз Ю. В. - Участь студентів у революційному терорі в Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.) (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію у Фінляндії протягом 1899–1904 рр. (2015)
Давлєтов О. Р. - Конституція 1919 р. І місце рейхспрезидента у партійно-парламентській системі доби Веймарської Німеччини (2015)
Мальшина К. В. - Національно-політичне підґрунтя Конкордату Королівства СХС з Католицькою Церквою крізь призму словенської політики (1918-1929 рр.) (2015)
Десятничук І. О. - Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918-1919 рр.) (2015)
Руда О. В. - Національна політика Польської держави у 1926–1939 роках (2015)
Іванов В. О. - Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни в Європі (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2015)
Цимбалова Х. Ф. - Виникнення і розвиток культурної дипломатії та Британської Ради у Великій Британії: етапи інституціоналізації (початок XX – друге десятиліття XXІ ст.) (2015)
Коваленко Л. В. - Курс Великої Британії щодо "німецького питання" (1949-1961 рр.) (2015)
Грубінко А. В. - Вплив атлантизму на участь великої Британії у європейській політичній інтеграції (1940-1980-ті роки) (2015)
Субот О. А. - Перша хвиля масових репресій у Чехословаччині у 1948-1950 рр. (2015)
Марцинюк М. П. - Міграційна політика Португалії до і після вступу в Європейський Союз: еміграційні та імміграційні потоки (1974-2001 рр.) (2015)
Іваненко В. А. - Діяльність З. Бжезінського на посаді Радника президента США з національної безпеки (1977–1981 рр.) (2015)
Каковкіна О. М. - "Побічні ефекти" соціалістичної інтеграції у розвитку болгарської економіки у 1970–1980-х рр. (за матеріалами Міністерства металургії та мінеральних ресурсів) (2015)
Немич О. В. - Питання ліванського конфлікту 1982 року та Версальський саміт G7 (2015)
Білоножко С. В. - Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції (2015)
Шимкевич К. О. - Основні напрямки діяльності міжурядових та громадських організацій щодо подолання наслідків воєнних злочинів на теренах колишньої Югославії (1991–2008 рр.) (2015)
Солошенко В. В. - Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина) (2015)
Авдєєнко О. О. - Еволюція відносин великої Британії зі Співдружністю націй (1991-2013 рр.) (2015)
Бессонова М. М. - Основні напрямки співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі (2015)
Чубрикова О. О. - Принципи та ідеологія зовнішньої політики Ататюрка у контексті сучасної зовнішньої політики Туреччини (2015)
Загрєбаєв О. С. - Місце авторитарних режимів в розвитку національних футбольних асоціацій та світового футболу (2015)
Мельник О. В. - Наукова і педагогічна діяльність Миколи Ковальського у Дніпропетровському університеті (1967–1994 рр.) (2015)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров в умовах ідейно-організаційної перебудови радянської академічної науки (1930-ті рр.): дослідження з історії первісності, Андрєєва С. С. (2015)
Зелінський М. В. - Політична спадщина Романа Дмовського в українській історіографії (2015)
Скоков О. Д. - Богоявленська церква у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXі століття (2015)
Зеленяк О. М. - Огляд радянської та зарубіжної історіографії повстанського руху під проводом Нестора Махна у другій половині 50-х – початку 90-х років XX ст. (2015)
Стопчак М. В. - Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в інтерпретації української зарубіжної історіографії (2015)
Дмитрієва Я. А. - Проблема інтернованих вояків УНР: стан наукової розробки теми в сучасній українській історіографії (2015)
Романець Н. Р. - Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.) у висвітленні сучасної російської історіографії (2015)
Касаткіна К. А. - Основні напрямки досліджень політики США щодо Куби кінця 1950–1970-х рр. У радянській та пострадянській історіографії (2015)
Пилипенко В. В. - Особливості висвітлення радянською історіографією зовнішньої політики СРСР щодо Ірану протягом 1972–1991 рр. (2015)
Годлевська В. Ю. - Функціонування суспільних інститутів Іспанії в умовах консолідаціі демократії (1982-1996 pp.): історіографія проблеми (2015)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Конференції історичних груп в Українській вільній академії наук у Німеччині в 1946-1947 рр. (2015)
Терно С. О. - Критичне мислення: стратегії та процедури (2015)
Довганюк С. С. - Історія становлення та розвитку механіко-будівельного відділу Київського відділення Російського технічного товариства (кінець XIX – поч. XX століть) (2015)
Коробченко А. А. - Внесок товариства дослідників природи при Харківському університеті в дослідження природи різних регіонів України (2015)
Дефорж Г. В. - Ранній період життя та діяльності академіка-палеозоолога М.В. Павлової (1854-1938 рр.) (2015)
Мельник Т. В. - Роль историко-химических знаний в образовательном процессе Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (2015)
Михайленко Г. Г. - О.І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907-1922 рр.) (2015)
Пістоленко І. О. - Історія технічних розробок Ю. Кондратюка (за матеріалами Полтавського музею авіації і космонавтики) (2015)
Косовець Ю. В. - Досягнення вітчизняних вчених у сфері електричної тяги поїздів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз діяльності вітчизняних інженерів у галузі паровозобудування (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Погребняк С. В. - Деякі теоретико-правові аспекти регулювання лізингової діяльності українських банків (2016)
Притика Ю. Д. - Щодо поняття і складових арбітрабельності: теоретичний аналіз, Амборський А. В. (2016)
Притика Ю. Д. - Запровадження інституту медіації в Україні: передумови й перспективи правового регулювання, Голопапа Д. І. (2016)
Рибка І. Є. - Порядок визнання фізичної особи неплатоспроможною в цивільному праві України (2016)
Стасюк О. М. - Відмінності відносин спільної сумісної та спільної часткової власності у сфері цивільно-правового регулювання, Гумбатов А. А. (2016)
Ткачук О. С. - Процесуальна аналогія чи фактична процесуальна діяльність (2016)
Трофіменко І. В. - Акціонерні договори в Україні: поняття й можливість укладення (2016)
Фесенко Є. В. - Відмінність правового статусу спадкоємця й володільця авторських прав в Україні (2016)
Черевко С. П. - Деякі процесуальні особливості захисту прав потерплих у справах про відшкодування шкоди, завданої злочином (2016)
Явор О. А. - Вчинки як юридично значущі обставини в сімейно-правовій сфері суспільних відносин (2016)
Казак К. О. - Досвід Європейського Союзу в правовому регулюванні видавничої діяльності (2016)
Клепікова О. В. - Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій (2016)
Сошников А. О. - Світовий і вітчизняний досвід оподаткування нерухомого майна (2016)
Чірко Т. І. - Спірні питання визначення змісту корпоративних прав та їх відчуження (2016)
Шевчук О. Р. - Захист прав споживачів фінансових послуг: досвід України та Європейського Союзу, Ментух Н. Ф. (2016)
Валецкая О. В. - Психология ответственности личности в контексте включенности ее в трудовые отношения (2016)
Венедіктов B. C. - Свобода укладення трудового договору в нових умовах господарювання (2016)
Горбачова К. М. - Теоретичні підходи до визначення сучасного поняття трудового договору в умовах демократизації трудових правовідносин (2016)
Жигалкін І. П. - Критерії виокремлення трудового права як самостійної галузі права (2016)
Івчук Ю. Ю. - Інтереси як елемент правового механізму регулювання трудових відносин у сфері охорони праці (2016)
Могілевський Л. В. - Характеристика окремих джерел трудового права (2016)
Остапенко Л. О. - Правове регулювання зайнятості населення України (2016)
Подорожній Є. Ю. - Особливості позитивної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів (2016)
Трюхан О. А. - Реалізація права працівників на об’єднання в професійні спілки (2016)
Чанишева Г. І. - Обмін інформацією як форма здійснення соціального діалогу у сфері праці, Чанишев Р. І. (2016)
Коваленко Ю. В. - Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання (2016)
Кондратюк Т. М. - До питання визначення земель іншого природоохоронного призначення (2016)
Кошеленко К. В. - Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу: загальне поняття (2016)
Ліхтер М. П. - Санітарні правопорушення: поняття, особливості, види, санкції (2016)
Пастух А. В. - Правові проблеми створення в Україні енергетичних кооперативів, що здійснюють вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива (2016)
Барін О. Р. - Принцип зручності оподаткування в сучасній теорії і практиці оподаткування (2016)
Барладян О. С. - Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України (2016)
Василенко Н. В. - Структура процесуальної норми податкового права (2016)
Гончаров Є. С. - Особливості законності щодо забезпечення безпеки у прикордонній сфері (2016)
Горбач Д. О. - Компетенція національної гвардії України (2016)
Гулак О. В. - Окремі аспекти правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Дараганова Н. В. - Система управління охороною праці в Україні (2016)
Дрозд О. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз забезпечення права працівників поліції та працівників міліції на відпустки (2016)
Божок А. - Формування сучасної транспортно-логістичної інфраструктури перевезень (2015)
Виноградова О. В. - Транспортні проблеми розвитку сільського туризму в Україні, Дарчук В. Г. (2015)
Костюченко Л. - Управління міжнародними перевезеннями у нестабільних умовах, Самохін В. (2015)
Platonov O. - The economic security mechanism for organizations in multimodal transportation system (2015)
Россинська Л. - Сучасний логістичний підхід до управління підприємствами машинобудування (2015)
Александров О. - Деякі особливості правового регулювання робочого часу окремих категорій працівників (робітників) залізничного транспорту та водіїв колісних транспортних засобів (2015)
Белінська М. - Резервування платежів як важлива умова оптимального формування доходів ПАТ "Українська залізниця" від вантажних перевезень (2015)
Брайковська А. - Ефективність роботи станції як фактор конкурентоспроможності залізничного транспорту, Кундоба Т. (2015)
Брайковська А. - Організаційне забезпечення залізниці в умовах запровадження клієнт-орієнтованого підходу до надання транпортних послуг, Савицька С. (2015)
Двуліт З. - Інтеграція підприємств залізничного транспорту України в залізничну систему Європейського Союзу: екологічна складова (2015)
Зіць О. - Особливості застосування системи ключових показників ефективності на залізничному транспорті (2015)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційні ризики в системі страхового захисту підприємств залізничного транспорту, Панченко О. (2015)
Колесникова Н. - Сутність і зміст лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту, Садюк А. В. (2015)
Польова В. - Удосконалення системи оплати праці на підприємствах залізничного транспорту за рахунок впровадження грейдингу (2015)
Савіцька Г. - Впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Творонович В. - Структура обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, Гумен Є. (2015)
Харчук О. - Підвищення ефективності перевезення зернових вантажів залізничним транспортом, Берлюта І. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та шляхи розвитку транзитних залізничних перевезень, Сколота Е. (2015)
Ярмоліцька О. - Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2015)
Горбенко О. - Визначення факторів конкурентоспроможності портових підприємств (2015)
Ільїна О. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту (2015)
Бакалінський О. - Тотальне управління споживчою цінністю послуги: від ідеї до концепції (2015)
Балуєва О. - Соціально-економічні основи моделі циркулярної міграції, Чуприна О. (2015)
Білявський В. - Технологія імплементації операційної стратегії організації (2015)
Бондаренко О. - Реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2015)
Войченко Т. - Трудові ресурси та їхня роль у результативності діяльності підприємства (2015)
Галькевич М. - Формалізація підходів до управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства (2015)
Карпунь О. - Концептуальний підхід до організації взаємодії з постачальниками (2015)
Кендюхов О. - Ефективність управління споживчим капіталом підприємства (2015)
Кендюхов О. В. - Конкурентний потенціал промислового підприємства в розрізі інтеграції України до європейського економічного простору, Болгов В. Є. (2015)
Ковальчук В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (2015)
Колеснікова Н. - Цінові методи підвищення конкурентоспроможності нафтогазової компані, Яриновська А. (2015)
Крупка А. - Перспективи використання сучасних механізмів фінансування галузі культури і мистецтва опираючись на зарубіжний досвід (2015)
Литвишко Л. - Наукові аспекти функціонування системи менеджменту якості, Височило О. (2015)
Лубенченко О. - Економічна сутність іноземних інвестицій та їх відображення в бухгалтерському обліку, Разумова К., Петришина Н. (2015)
Мазур А. - Державні запозичення: суть і роль у здійсненні державної фінансової політики (2015)
Маказан Є. - Парадигма розвитку трудових ресурсів на підприємстві як основа людського капіталу (2015)
Pylypenko О. - Formation terms of innovative development of the enterprise in Ukraine: trends and issue (2015)
Підлісний П. - Вплив складових сукупних витрат на динаміку валового внутрішнього продукту України у порівнянні з країнами світу, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2015)
Попова О. - Основні напрями підвищення енергетичної ефективності поведінки вітчизняних промислових підприємств, Кузнєцов В. (2015)
Путенцейло П. - Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства, Гуменюк О. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв України, Кузичкіна С. (2015)
Харчук О. - Діагностування й оцінювання параметрів кризи підприємства, Соколенко В. (2015)
Харчук О. - Оцінка та контроль виконання стратегічного плану організації, Шевчук В. (2015)
Хоменко І. - Світовий досвід формування мережевих структур у реальному секторі економіки (2015)
Христофор О. - Удосконалення каналів просування товарного потоку в роздрібну мережу, Неділько Д. (2015)
Творонович В. - Сутність та система управління витратами підприємства в сучасних умовах, Машина В. (2015)
Кендюхов О. - Особливості управління персоналом на малому підприємстві, Романченко В. (2015)
Пилипенко О. - Методика аналізу та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства, Іванченко О. (2015)
Кучерук Г. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах, Поліщук І. (2015)
Богомолова Н. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Аладько Д. О. - Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із компонентом – часовим поняттям в англійській мові (2016)
Бабич В. І. - Стратегія інтимізації та тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу модернізму) (2016)
Бехта-Гаманчук М. П. - Експресивні мовленнєві акти як засіб реалізації комунікативних інтенцій наратора в сучасному британському художньому тексті (2016)
Блинова І. А. - Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2016)
Демихова О. Г. - Особливості образної мотивації сучасної англомовної економічної термінології, Карпенко І. Ю. (2016)
Zhyhorenko I. J. - Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse) (2016)
Іванченко М. Ю. - Історичні джерела утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові (2016)
Ізотова Н. П. - Оповідна фрагментарність в ігровій стилістиці Дж. М. Кутзее (на матеріалі роману "Boyhood") (2016)
Kovbasyuk L. A. - Farbnamen als primare und sekundare Nominationen in den Werken von Erich Maria Remarque (2016)
Кравченко Н. К. - Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель), Пастернак Т. А. (2016)
Макєдонова О. Д. - Графічні паравербальні засоби у сучасному англомовному рекламному дискурсі (2016)
Саламаха М. Я. - Англомовні терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі (2016)
Суховецька Л. В. - Типологія мовленнєвого акту вимоги за лексико-семантичним критерієм в англомовному політичному дискурсі (2016)
Фоменко Е. Г. - Проблемы синергии художественного текста (на материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса) (2016)
Чорній А. Л. - Комунікація як відображення стратегій медіації у художній літературі (на матеріалі англійської мови) (2016)
Шугаєв А. В. - Формування іміджу ООН: тактико-стратегічний аспект (на матеріалі англомовних інформаційних статей) (2016)
Бабяк Х. М. - Структура та семантика латинських риторичних термінів-композитів (2016)
Кірковська І. С. - Ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як компоненти категорії проспективності та засоби їх вираження в сучасних романських мовах (2016)
Станіслав О. В. - Модернізм і виникнення синтаксичної сепаратизації: причинно-наслідковий зв’язок (на матеріалі французької мови) (2016)
Suvorova S. A. - Some recommendations for the optimization of building of titles (2016)
Грабовенко И. С. - Прагматический потенциал имплицитности в современном медиадискурсе Украины и России, Скирда А. Е. (2016)
Коновалова О. С. - Нульсуфіксальні віддієслівні іменники зі значенням дії/процесу та стану в художніх текстах І. Франка (2016)
Коца Р. О. - Складні прикметники з числівниковою основою в давньоукраїнській мові (2016)
Маркова О. І. - Антропометафора як засіб вербалізації концепту "патріотизм" у мові газети "Дзеркало тижня" (2016)
Немировська О. Ф. - Хронотоп як складова частина онімного простору художнього тексту (2016)
Тараненко К. В. - Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови (2016)
Шепель Ю. А. - Открытая и закрытая структура как параметр словообразовательного ряда (2016)
Юган Н. Л. - Концептуальное представление понятий в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2016)
Михайлова Є. В. - Прикметники визначеної лексичної семантики в сучасній турецькій мові (2016)
Kshanovsky О. Ch. - Serialization as cognitive universal (Slavonic and Iranian data) (2016)
Петлюченко Н. В. - Контрастивная специфика президенсткого харизматического дискурса Германии и Украины (2016)
Баклан І. М. - Відтворення деонтичної модальності в перекладі німецькомовних нормативно-правових договорів (на матеріалі міжнародних німецько-українських угод) (2016)
Бардіна Н. В. - Вербальна трансмутація (міжкодовий переклад) витвору живопису (2016)
Наші автори (2016)
Лагутін В. - Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України (2017)
Tkachenko T. - Franchising in international hotel business, Sidletska I., Gladkey A. (2017)
Онищенко В. - Стимулювання національного експорту, Гужва І. (2017)
Duginets G. - The innovative aspect of Ukraine’s integration into international production networks (2017)
Бохан А. - Активізація екологічної дипломатії у форматі конвергенції держав (2017)
Нагорнюк О. - Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі (2017)
Балакіна Ю. - Оверсайт платіжних систем у контексті підтримки фінансової стабільності (2017)
Гербст О. - Економічна природа процентної ставки: генезис наукової думки (2017)
Pritulska N. - The system of higher education quality assurance: international experience, Antiushko D., Waller D. (2017)
Євдокіменко С. А. - Взаємодія військових прокуратур з іншими органами державної влади України (2016)
Єдаменко І. В. - Історичний розвиток суддівського самоврядування в Україні (2016)
Збінський Є. Ф. - Інститут податкової таємниці в Російській Федерації: компаративний аналіз (2016)
Коваленко Л. А. - Функції державних агентств України: правовий зміст поняття та підходи до класифікації (2016)
Коропатнік І. М. - Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами (2016)
Кравцова К. М. - Міністерство екології та природних ресурсів україни як суб’єкт щодо реалізації державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з адміністративно-правовим регулюванням обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Кузнецова М. Ю. - Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у сфері публічної інформації (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти оскарження результатів надання публічних послуг в судовому порядку (2016)
Литвин О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп, Мороз Д. О. (2016)
Мельник М. В. - Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу (2016)
Мельник О. М. - Митний режим транзиту в Україні (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства (2016)
Мозоль Т. О. - Форми роботи Громадської ради при МВС України (2016)
Негодченко В. О. - Інформація як об’єкт державної інформаційної політики в Україні (2016)
Плетньова А. Є. - Особливості адміністративної відповідальності пішоходів в Україні та Європі (2016)
Рамазанова У. В. - Головні напрями взаємодії громадських організацій з Національною поліцією України (2016)
Савіщенко В. М. - Адміністративно-правове забезпечення освіти дорослих (2016)
Сарана С. В. - Щодо питання процедур погашення податкового боргу (2016)
Семененко М. О. - Акти індивідуальної дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування як предмет оскарження в адміністративних судах (2016)
Сердюк А. М. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України (2016)
Сирота А. І. - Правове регулювання внутрішнього аудиту банків (2016)
Сімонова І. П. - Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування (2016)
Стефанчук М. О. - Зародження й розвиток учення про зловживання правом у публічних правовідносинах (2016)
Тичковська О. В. - Медичне страхування як гарантія конституційного права на життя (2016)
Туркова О. К. - Щодо визначення сутності процедур надання адміністративних послуг у законодавстві України (2016)
Філютович-Герасименко В. С. - Державна політика України у сфері протидії незаконному гральному бізнесу в період незалежності: історико-правовий аналіз (2016)
Фільштейн І. В. - Відокремлення завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та Національної поліції – один із напрямів реформування правоохоронної системи України (на досвіді міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії) (2016)
Фільштейн М. В. - Визначення місця Національної поліції України в системі органів внутрішніх справ (на досвіді країн Прибалтики та Грузії) (2016)
Шестак Л. В. - Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, Козинець І. Г. (2016)
Шруб І. В. - Будівельна поліція в Україні: перспективи створення, напрями діяльності та обсяг повноважень (2016)
Яковлєв Р. М. - Адміністративно-правові аспекти забезпечення якості кадрового складу органів досудового розслідування (2016)
Ямненко Т. М. - Поняття прав, правомірної та неправомірної поведінки суб’єктів фінансових правовідносин (2016)
Ярошенко В. І. - Питання оптимізації форми інстанційного судового контролю: касаційного перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади єдності та диференціації соціальної та виховної роботи із засудженими у виправних колоніях України (2016)
Данченко К. М. - Принцип соціально-правової справедливості в рамках кримінально-правової політики у сфері покарань (2016)
Дімітров М. М. - Особливості кваліфікації незаконного використання знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2016)
Карпенко М. І. - Кримінальна агресія особи – військовослужбовця при вчиненні військових злочинів (2016)
Коломієць Н. В. - Заохочення у кримінально-виконавчому праві країн пострадянського простору (2016)
Гайко Г. В. - Прояви кульшово-поперекового синдрому після ендопротезування кульшового суглоб , Галузинський О. А., Заєць В. Б., Козак Р. А., Нізалов Т. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського