Заплітний Я. Д. - Кластерний аналіз інбредних ліній кукурудзи альтернативних геноплазм за основними селекційними ознаками, Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В. (2017)
Люта Ю. О. - Структура кореляційних зв'язків ознак продуктивності томата, Кобиліна Н. О. (2017)
Боровик В. О. - Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками, Кузьмич В. І., Клубук В. В., Рубцов Д. К., Головаш Л. М. (2017)
Люта Ю. О. - Урожайність і якість насіння буряка столового за різних способів насінництва на півдні України, Косенко Н. П. (2017)
Коковіхін С. В. - Фотосинтетична діяльність та насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України, Коваленко А. М., Нікішов О. О. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Енергетична ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від строку сівби та норми висіву в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Прищепо М. М., Желтова А. Г., Шапарь Л. В. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Урожайні властивості та посівні якості насіння сортів рису залежно від фракційного складу, Коковіхін С. В., Довбуш О. С. (2017)
Петкевич З. З. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків рису, Бондаренко К. В. (2017)
Лавриненку Юрію Олександровичу - 65 (2017)
Анотація (2017)
Аннотация (2017)
Summary (2017)
Іменний покажчик (2017)
Бабіна Ю. І. - Декоративної композиції як підґрунтя професійної підготовки студентів у галузі текстильного мистецтва (на прикладі художнього гобелена) (2017)
Біла О. О. - Методичні засади проектування майбутніми фахівцями соціономічної сфери благодійних туристичних об’єднань (2017)
Берладин О. Б. - Трансформація конструктивного історико-педагогічного досвіду в умовах реформування сучасних початкових шкіл сільської місцевості (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Комплексна соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців – учасників збройних конфліктів (2017)
Бріцкан Т. Г. - Особливості підготовки майбутнього вчителя початкових класів до інноваційної діяльності (2017)
Букун М. И. - Состояние и пути развития иклюзивного образования в Республике Молдова, Терещук Р. К. (2017)
Бухнієва О. А. - Методичні аспекти підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, Банкул Л. Д. (2017)
Галущак І. Є. - Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2017)
Гевко І. В. - Підвищення якості педагогічної освіти при підготовці майбутніх учителів технологій (2017)
Горобець І. А. - Формування здорового способу життя молодших школярів як історико-педагогічна проблема (50-90 рр. ХХ ст.) (2017)
Граматик Н. В. - Готовність майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до формування першооснов екологічної відповідальності вихованців (2017)
Данильчук Л. О. - Профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій як соціально-педагогічна проблема (2017)
Демченко О. М. - Діагностика стану сформованості умінь професійного спілкування іноземною мовою у майбутніх фахівців морського флоту (2017)
Дущенко О. С. - Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій: результати експериментального дослідження (2017)
Житомирська Т. М. - Педагогічно-краєзнавча технологія формування полікультурної компетентності майбутніх вихователів (2017)
Звєкова В. К. - Методика організації виховної роботи з дітьми в оздоровчо-виховних закладах (2017)
Зуєва Л. Є. - Вплив соціального контексту на тлумачення поняття "суддівська доброчесність" (2017)
Калаур С. М. - Теоретичні та практичні аспекти соціально-педагогічного супроводу дітей з порушенням слуху (2017)
Каплієнко А. І. - Феноменологія професійної готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзії (2017)
Каричковський В. Д. - Теоретичні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України (2017)
Карпенко Ю. П. - Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти (2017)
Кічук Н. В. - Методичні основи формування іміджу педагога в параметрах результативно-цільової домінанти компетентнісного підходу (2017)
Кічук Я. В. - Специфіка підготовки майбутнього педагога як суб’єкта освітніх правовідносин у вищій школі (2017)
Князян М. О. - Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців (2017)
Козацька І. В. - Особливості організації процесу підготовки майбутнього учителя математики за допомогою комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (2017)
Кононенко А. Г. - Модель формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів (2017)
Корнієнко С. М. - Малі форми активного відпочинку школярів (2017)
Коцур С. Г. - Environmental Education of Students in English Lessons in European countries (Austria) (2017)
Лебедь Г. М. - Освітня складова змісту фахової підготовки майбутніх програмістів (2017)
Лесіна Т. М. - Здатність до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників у фокусі професійної підготовки педагога (2017)
Маніта В. О. - Своєрідність стратегій діяльності суб’єктів педагогічної взаємодії у стимулюванні позаурочної роботи молодших школярів (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Практичні аспекти реалізації системи формування культури здоров’я студентів факультетів фізичного виховання (2017)
Мусоріна М. О. - Педагогічний досвід формування базових компетентностей із судноводіння в процесі профільного навчання (2017)
Пахомова Н. Г. - Актуалізація інтегративних медико-психологічних і педагогічних знань при підготовці фахівця до роботи в умовах інклюзії (2017)
Пейков В. М. - Педагогічні можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі спортивно-оздоровчих дисциплін у вищій школі (2017)
Перегняк І. В. - Формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом державної прикордонної служби України (2017)
Попова О. В. - Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2017)
Пріма Р. М. - Правова освіченість майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу на етапі магістерської підготовки, Пріма Д. А. (2017)
Прокоф’єва Л. О. - Вияви агресивної поведінки особистості залежно від типу виховання (2017)
Радкіна В. Ф. - Характеристика лінгвокультурологічного поля в методиці навчання іноземної мови в середній школі (2017)
Радул В. В. - Критерії соціальної зрілості особистості (2017)
Радул О. С. - Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи (2017)
Рєка П. В. - Своєрідність впливу педагогічного краєзнавства на формування соціальної компетентності студентської молоді (2017)
Смирнова І. М. - Формування професійних якостей сучасного учителя технологій в умовах інформатизації суспільства (2017)
Соляр Л. В. - Авторська методика формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Сорока О. В. - Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу (2017)
Трунова В. А. - Формування каліграфічної компетентності учнів початкової школи (2017)
Чапюк Ю. С. - Ігри-вправи як засіб розвитку креативного мислення молодших школярів на уроках англійської мови (2017)
Шевчук Т. С. - Народна педагогіка населення Буджака як соціокультурне явище (за матеріалами графічних малюнків В. Афанасьєва) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Горішній П. М. - Морфологічний аналіз рельєфу Бережанського Опілля (2017)
Карабінюк М. М. - Морфометричні особливості рельєфу ландшафтів Чорногора і Свидовець в межах Закарпатської області, Калинич І. В., Пересоляк В. Ю. (2017)
Таранова Н. Б. - Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся, які повязані з господарською діяльністю населення, Гулик С. В. (2017)
Машіка Г. В. - Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу (2017)
Бойко З. В. - Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничого транспорту до 2014 року (2017)
Качайло М. М. - Чинники і напрямки трансформації системи розселення регіону у сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області), Влах М. Р. (2017)
Грушка В. В. - Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012 - 2016 рр.), Горожанкіна Н. А. (2017)
Костащук І. І. - Конфесійний простір Тернопільської області:суспільно-географічні аспекти (2017)
Бєліков В. О. - Типізація північних районів Луганської області за стійкістю до викликів соціально-демографічних трансформацій (2017)
Мариняк Я. О. - Концептуальні підходи до організації управління туристичним бізнесом в Україні (2017)
Грицку В. С. - Географічна сутність туристичної діяльності та особливості її територіальної організації на регіональному транскордонному рівні (2017)
Пандяк І. Г. - Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії (2017)
Стецько Н. П. - Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області (2017)
Остапчук В. В. - Сучасні особливості спортивних туристських походів в Україні (2017)
Царик П. Л. - Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кармелюкове Поділля" (2017)
Чир Н. В. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області, Качаровський Р. Є. (2017)
Рудакевич І. Р. - Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міст Нижньої Сілезії (2017)
Медвідь Л. І. - Територіальна організація гірськолижного туризму регіону, Кампов Н. С., Махлинець С. С. (2017)
Анісімов С. В. - Аналіз історії розвитку дефініцій "рекреація" та "туризм" (2017)
Козовий В. А. - Сентиментальний туризм як соціальне явище та один з найперспективніших видів туризму в межах українсько-польського прикордоння (2017)
Царик Л. П. - Екологічна небезпека зарегульованих водойм (на матеріалах Тернопільського ставу), Позняк І. Б., Царик В. Л. (2017)
Yankovska L. - The potential of atmospheric air and water stability under anthropogenic pressure in the Ternopil region, Barna I. (2017)
Stetsko N. - Landscape-ecological investigations of the Seret river within Terebovlia area (2017)
Грицак Л. Р. - Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля, Барна І. М., Кодлюк І. М., Сельська І. І., Сплавінська Ю. Т., Сукар Х. В., Барна С. С. (2017)
Лісова Н. О. - Вплив військових дій в Україні на екологічний стан території (2017)
Новицька С. Р. - Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах села Романівка Тернопільського району Тернопільської області) (2017)
Маліновська Г. О. - Селитебне навантаження на ландшафти каньйонної долини Дністра (2017)
Питуляк М. Р. - Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області, Питуляк М. В. (2017)
Чеболда І. Ю. - Українсько-німецький проект "Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній Україні", Каплун І. Г., Кузик І. Р. (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
На спомин професора Ольги Заставецької (2017)
Пам’яті колеги (2017)
Пам’яті професора Степана Іщука (2017)
Відомості про авторів (2017)
Топузов О. М. - Вступне слово головного редактора (2018)
Тарасенко Г. С. - Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті наукових ідей Семена Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського педагога) (2018)
Дічек Н. П. - Внесок психологів України в індивідуалізацію навчального процесу в середній школі (друга половина ХХ ст.) (2018)
Ярова О. Б. - Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні (2018)
Хриков Є. М. - Галузева спеціалізація педагогічної науки (2018)
Онищук Л. А. - Нова українська школа: реалії та перспективи (2018)
Матяш Н. Ю. - Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня (2018)
Надтока О. Ф. - Методичне значення географії у процесі формування наукової картини світу здобувачів загальної середньої освіти (2018)
Удовиченко І. В. - Особливості використання тестових моделей на уроках географії в старшій школі (2018)
Бобало Ю. Я. - Моделювання роботи зі студентською молоддю в навчально-виховному процесі національного університету "Львівська політехніка", Козловський Ю. М. (2018)
Полонська Т. К. - Стратегії навчання іншомовного читання учнів молодшого шкільного віку (2018)
Пасічник О. С. - Компонентний склад змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти – сучасна інтерпретація (2018)
Редько В. Г. - Освітньо-методичні ресурси для профільного навчання іноземних мов у новій українській школі, Козлова А. І. (2018)
Гайдамака О. В. - Реформування початкової загальної освіти: навчальні посібники для 1 класу (за результатами дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти") (2018)
Алексеенко С. В. - Численное исследование влияния шероховатости поверхности льда на аэродинамические характеристики профиля крыла при обледенении (2017)
Ахундов В. М. - Нелинейное деформирование кусочно-однородного цилиндра под воздействием вращения при жесткой посадке, Кострова М. М. (2017)
Власов О. И. - Напряженно-деформированое состояние конструктивно неоднородных многослойных ортотропных оболочек при вынужденных колебаниях, Каиров А. С., Каиров В. А. (2017)
Джуха Ю. О. - Статичний прогин пружних основ жорсткого кільцевого циліндричного резервуара з рідиною (2017)
Колодяжний А. П. - Напряжения в тонкой цилиндрической оболочке с круговым отверстием при кручении, Медникова М. А. (2017)
Кузьменко В. І. - Зв’язані контактні задачі теорії пружності за поступально-обертального руху штампа, Плашенко С. О. (2017)
Курпа Л. В. - Геометрически нелинейный изгиб функционально-градиентных пластин на упругом основании, Любицкая Е. И., Морачковская И. О. (2017)
Литвин О. В. - Напружений стан у пружному тілі з v-подібним жорстким включенням при гармонічних коливаннях поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2017)
Мішарін А. С. - Концентрація напружень біля тонкого жорсткого включення з тріщинами на продовженні при дії плоских хвиль, Попов В. Г. (2017)
Науменко Л. Ю. - Анализ динамики восстановления подвижности биомеханической системы в условиях применения реабилитационных мероприятий, Бондарук Д. А., Погребной О. В. (2017)
Ободан Н. И. - Идентификация зоны с односторонними связями в области контакта двух слоев методом обратных задач, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2017)
Onopriienko O. D. - Antiplane problem for an interface crack in a piezoelectromagnetic bimaterial, Lapusta Y. N., Loboda V. V. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка, підкріплених кільцевими ребрами жорсткості, циліндричних оболонок у тривимірному пружному середовищі, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Прокопало E. Ф. - Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек с круговыми отверстиями при комбинированном нагружении, Дзюба А. П., Прокопало Д. А. (2017)
Швайко М. Ю. - До теорії стійкості прямолінійної форми рівноваги та процесу деформування стиснутого призматичного стрижня (2017)
Вихідні дані (2017)
Мозговий Д. К. - Супутниковий моніторинг повеней за даними радарної зйомки С-діапазону (2018)
Шаталов Н. Н. - Оползень на жилом массиве "Тополь" в г. Днепр, причины явления по результатам геологических и космических исследований (2018)
Лялько В. І. - Оцінка соціально економічного розвитку областей України за роки незалежності на підставі даних супутника DMSP/OLS про нічне освітлення, Апостолов О. А., Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я. (2018)
Попов М. А. - О возможности дистанционного поиска залежей углеводородов с использованием компьютерного ассистента геолога, Станкевич С. А., Архипов А. И., Титаренко О. В. (2018)
Єсипович С. М. - Куполи Середньопридніпровського тектоноконцентру Українського щита (2018)
Правила та рекомендації для авторів (2018)
Правила и рекомендации для авторов (2018)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.9-2.10 (2018)
Бачишина Л. Д. - Трансформація структури зерновиробництва України в контексті змін клімату (2017)
Гупалюк В. М. - Особливості експертної оцінки втрат економіки Донбасу, Іванченко А. М., Собуцький В. О. (2017)
Позняковська Н. М. - Виникнення та розвиток державного фінансового контролю в Україні (2017)
Стахів О. А. - Економічна стійкість як фактор ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Адамчук Т. Л. (2017)
Скаковська С. С. - Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення, Пугайко У. О. (2017)
Семещук Т. В. - Регіональні особливості розвитку водогосподарського комплексу в Україні (2017)
Скаковська С. С. - Діагностика фінансового стану підприємства, Прокопчук О. М. (2017)
Самолюк Н. М. - Дослідження ефективності впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках, Бондарець Д. В. (2017)
Скаковська С. С. - Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення, Заблюк Ю. В. (2017)
Скрипчук П. М. - Аналіз світового досвіду підвищення ефективності глобального екологічного управління, Судук О.Ю. (2017)
Скаковська С. С. - Моделювання та обґрунтування ефективності природоохоронних заходів підприємствами сільськогосподарського комплексу, Пасічна Т. В. (2017)
Чиж І. В. - Складові потенціалу підприємства та фактори, що впливають на ефективність його використання, Василенко Ж. А. (2017)
Содержание (2018)
Уважаемые читатели! (2018)
Цимбалюк В. І. - Відновлення функції сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті, Петрів Т. І., Васильєв Р. Г., Медведєв В. В., Молотковець В. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г. (2018)
Козявкін В. І. - Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури, Качмар О. О., Гасюк М. Б., Матюшенко О. А., Кушнір А. Д. (2018)
Негрич Н. О. - Клінічна характеристика нового сироваткового біомаркера як потенційного продукту розпаду білка ендогенного ретровірусу людини у хворих на розсіяний склероз, Негрич Т. І., Паєнок А. В., Волошина Н. П., Мироновський С. Л., Кіт Ю. Я., Стойка Р. С. (2018)
Мищенко Т. С. - Комбинированная терапия препаратами Корвитин и Аксотилин в лечении больных с ишемическим инсультом, Дмитриева Е. В. (2018)
Гриб В. А. - Ефективність, безпека та переносимість комбінації електролітів і цитиколіну (Нейроцитин®) у комплексному лікуванні пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Тітов І. І. (2018)
Романенко В. И. - Применение В-витаминных комплексов в терапии неспецифической боли в спине (2018)
Боль, тревога, нарушения сна — три мишени для прегабалина при нейропатических болях в спине (2018)
Карабань И. Н. - Применение амантадина при болезни Паркинсона, паркинсонизме и осложнениях терапии леводопой (2018)
Опрышко В. И. - Системный обзор международных исследований по применению Алфлутопа в комплексной фармакотерапии болевого синдрома в области спины, Носивец Д. С. (2018)
Мартиненко Я. А. - Ураження нервової системи у передчасно народжених дітей з екстремально низькою масою тіла (клінічні і магнітно-резонансно-томографічні зіставлення) (2018)
Пічкур Н. О. - Диференціальна діагностика фенілкетонурії і порушень обміну птеринів у хворих із гіперфенілаланінемією (2018)
Міненко М. А. - Німецький досвід побудови інституційної вертикалі фахових галузевих громадських об'єднань (2013)
Бурова Т. А. - Шляхи удосконалення бухгалтерського і податкового обліку необоротних активів (2013)
Вініченко І. І. - Формування системи управління логістичними процесами підприємств на засадах маркетингу (2013)
Пономаренко І. В. - Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій (2013)
Кузьменко О. В. - Теоретичні підходи та практичні рекомендації до оцінки та прогнозування місткості ринку перестрахування (2013)
Могилевская О. Ю. - Деловая этика — ключевой фактор успеха современного бизнеса (2013)
Короленко Н. В. - Формування логістичних стратегій на туристичних підприємствах (2013)
Калінчик М. В. - Методичні підходи до стратегії управління молочним скотарством, Алексєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Сатир Л. М. - Земельно-іпотечне кредитування як джерело фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Лагута С. М. - Роль експортних кредитних агентств у фінансуванні інвестиційних проектів агрохолдингів (2013)
Дідур К. М. - Сутність "норми керованості" як основного показника нормування управлінської праці (2013)
Пердейчук В. М. - Формування інформаційних інститутів на фінансовому ринку України (2013)
Яремченко Л. М. - Удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва для ефективного функціонування механізму фінансово-кредитного забезпечення (2013)
Кміть В. М. - Податки на споживання та оцінка їх впливу на стабілізацію державних фінансів в Україні, Строгуш В. М. (2013)
Перхун Л. П. - Оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння нової інформації, Кляп Т. П. (2013)
Скоробогатова Н. Є. - Модель вибору оптимального джерела фінансування проектів підприємств машинобудівної галузі України, Чулюкова М. С. (2013)
Фараджев Н. И. - Казначейство в Азербайджане: проблемы учета и контроля (2013)
Линник С. О. - Державний контроль за якістю медичної допомоги на регіональному рівні як напрям реалізації в Україні положень стратегії ВООЗ "Здоров'я-21" (2013)
Кондратюк Т. В. - Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики, Павленко Ю. О. (2013)
Корчміт О. Ю. - Механізми забезпечення енергоефективності у сфері комунальних послуг в Україні (2013)
Рибачук В. Л. - Побудова системи суспільного контролю ефективності реформування житлово-комунального господарства і забезпечення соціального захисту населення (2013)
Федорів Т. В. - "Маркетинг взаємин" як інструмент репутаційного менеджменту в органах публічної влади (2013)
Антонов А. В. - Методологічні основи оцінки рівня соціальної інфраструктури сільських територій (2013)
Євтушенко О. Н. - Регіоналізація та глобалізація в процесі формування геополітичного і геоекономічного простору, Андріяш В. І. (2013)
Мєзєнцева Н. Б. - Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій (2013)
Машков А. О. - Роль державного управління в процесі розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах активізації інтеграційних процесів (2013)
Тихончук Л. Х. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в сільськогосподарському комплексі (2013)
Кузьмінський П. Й. - Основи медичного права в системі професійної освіти молодших спеціалістів (2013)
Віленський А. Б. - Стратегічне планування досягнення найвищого рівня здоров'я як інструмент державного регулювання медичного забезпечення дітей в Україні (2013)
Колобов Ю. В. - Специфіка і визначальні параметри функціонування виконавчої гілки влади (2013)
Луцький О. Ю. - Особливості іміджу державної служби (2013)
Скіць С. В. - Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності інституту президентства в Україні (2013)
Кулеба О. В. - Періодизація процесу формування та становлення іміджу України (2013)
Ренькас Т. І. - Стан іноваційних змін у регіональній політиці України (2013)
Рибалка В. В. - Методологічні засади теоретичної та практичної психології: особистість, психологічна діяльність, духовність (2018)
Омельченко І. М. - Комунікативна діяльність у структурі свідомості і самосвідомості: феноменологія і ноуменологія (2018)
Тітов І. Г. - Психологічні передумови становлення світогляду особистості в юнацькому віці (2018)
Мельничук М. М. - Становлення індивідувльності особистості в контексті міфів та символів культури (2018)
Жданюк Л. О. - Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності (2018)
Зайцева О. О. - Особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метаконгвінтивної включеності в діяльність (2018)
Зозуль Т. В. - Особливості емоційно-особистісної сфери дітей із сімей вимушених переселенців (2018)
Милашенко К. О. - Дослідження ціннісних орієнтацій як ресурсу самоактуалізації особистості дорослого віку (2018)
Рева М. М. - Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання (2018)
Тесленко М. М. - Психологічні особливості саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів, Юдіна Н. О. (2018)
Лохвицька Л. В. - Аргументація принципу ціннісно-регуляційної інтеракції в концептуальній моделі морального виховання дошкільників (2018)
Гончарова Н. О. - Мотиваційна готовність майбутніх учителів до кар'єрного зростання (2018)
Мирошник О. Г. - Патерни рефлексивних процесів у професійній діяльності вчителя (2018)
Тітова Т. Є. - Психологічний супровід адаптації першокурсників до навчання у виші, Крикля К. П. (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Фільц О. О. - Основне питання психіатрії до філософії (2018)
Тализіна Ніна Федорівна - психолог, яка навчала весь світ (2018)
Супрун М. - Інтегративна парадигма як методологічний орієнтир психолого-педагогічного супроводу (2018)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбенко С. Ю. - Науково-філософські ідеї І. А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти, Москаленко Ю. М. (2018)
Цюняк О. П. - Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи, Копчук-Кашецька М. С. (2018)
Колосова Л. М. - Оптимізація взаємодії регіональних методичних служб в умовах децентралізації (2018)
Тонне О. Ш. - Теоретичний базис і перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Ликтей Л. М. - Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра (2018)
Сиско Н. М. - Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Павлюк Р. О. - Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) (2018)
Магрламова К. Г. - Упровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів Великої Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти України (2018)
Добіжа Н. В. - Іншомовна комунікативна компетентність як невід’ємна складова образу сучасного педагога, Оніщук І. І. (2018)
Орищин І. С. - Розвиток навичок аудіювання під час вивчення ділової англійської мови (2018)
Korol T. G. - Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training (2018)
Петрушова Н. В. - Принципи організації домашнього читання іноземною мовою студентами непрофільних спеціальностей, Люлька В. М. (2018)
Сикирицька Т. Б. - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України, Куліш Н. М., Стефанчук В. І. (2018)
Кашинська О. Є. - Форми візуалізації навчальної інформації в навчально-наочному посібнику для підготовки фахівців готельно-ресторанної справи (2018)
Назимок Є. В. - Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема, Іванушко Я. Г., Пасько Т. В. (2018)
Северин Ю. М. - Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника (2018)
Дзюба О. А. - Педагогічні аспекти вокальної технології сучасного популярного виконавства (2018)
Дорофєєва В. Ю. - Твори сучасних українських композиторів для дітей: концептуальний підхід (2018)
Білик Н. І. - Інформація про тренінг-курси "Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Крашенінін C. В. - Обгрунтування тактики організації ремонту обладнання ТРС при подовженні терміну його експлуатації, Одєгов М. М. (2017)
Продащук C. М. - Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій, Шаповал Г. В., Богомазова Г. Є., Продащук М. В. (2017)
Забелін C. А. - Сучасний підхід до дослідження біогенної корозії каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І. (2017)
Яцько C. І. - Розвиток обладнання розподільних пристроїв тягового електропостачання. Частина І, Карпенко Н. П., Ващенко Я. В., Панченко В. В. (2017)
Фалендиш А. П. - Прогнозування параметрів твердопаливних котлів для опалення приміщення дизельної лабораторії, Клецька О. В., Катеренюк Т. С., Кривонос О. О. (2017)
Берестов І. В. - Підвищення ефективності транспортної системи прикордонного вузла в умовах функціонування інформаційно-куруючих систем залізниць України, Кулешов В. В. , Берестова Т. Т. (2017)
Семко П. О. - Числове моделювання трубобетоних колон із рознімними стиками методом скінченних елементів (2017)
Передмова (2017)
Хвесик М. - Дослідження проблем економіки природокористування і сталого розвитку: міжнародний аспект, Коваленко А. (2017)
Бистряков І. - Системна економіка природокористування: ключові аспекти прояву в сучасному суспільстві, Клиновий Д. (2017)
Куценко В. - Соціальний розвиток у контексті попередження техногенних й екологічних небезпек, Гаращук О., Євтушенко Г. (2017)
Маковецька Ю. - Концептуальні засади поводження з відходами в контексті четвертої промислової революції, Омельяненко Т. (2017)
Гавриляка Г. - Участь міжнародного бізнесу в реалізації засад сталого розвитку, Нечипорук С., Еатон Г. (2017)
Мірзодаєва Т. - Особливості експорту готової продукції підприємствами харчової промисловості України, Сєрова Л., Нечипорук С. (2017)
Шубалий О. - Перспективи імплементації європейського досвіду трансформації системи управління лісовим сектором (2017)
Алимов О. - Етапи формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні, Микитенко В. (2017)
Степаненко А. - Інноваційний концепт розробки програми охорони атмосферного повітря у містах України, Омельченко А. (2017)
Сакаль О. - Сутність і особливості інституціональних трансформацій у природно-ресурсній сфері (2017)
Шевченко І. - Методи й підходи до екосистемного оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища (2017)
Колмакова В. - Особливості екосистемного оцінювання збитків від залпових та інших аварійних забруднень (на прикладі водних ресурсів) (2017)
Кобзар О. - Особливості оцінювання збитків з позицій екосистемного підходу на прикладі забруднення твердими відходами (2017)
Ігнатенко О. - Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів використання біомаси за бюджетної підтримки, Мороз В. (2017)
Бойко В. - Методика прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах (2017)
Одношевна О. - Концепт управління процесом обліку основних засобів (2017)
Іртищева І. - Економіко-екологічна оцінка сучасного рівня агровиробництва в контексті реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної моделі, Бойко Є. (2017)
Третяк Н. - Зарубіжний досвід використання осушених земель для України, Третяк Р., Шашула Л. (2017)
Рижова К. - Інвестиційне забезпечення розвитку меліорованих земель в Україні, Голубков А. (2017)
Боцула О. - Значення земель лісогосподарського призначення в Україні: аналіз проблем використання (2017)
Чередніченко Ю. - Стале управління системами водопідготовки та водовідведення в Україні (2017)
Лицур І. - Стан відтворення лісів в Україні як економічний аспект лісової політики, Ткачів С. (2017)
Патока І. - Потенціал формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Шпильова Ю. - Сільська територія як складна соціально-екологічна система, Ільїна М. (2017)
Махінько Р. - Формування нової політики підвищення інвестиційної привабливості об’єктів природно-заповідного фонду України (2017)
Колтунович О. - Особливості формування фіскальної політики у водогосподарському комплексі в умовах децентралізації (2017)
Титул, зміст (2017)
Кузьмін Є. А. - Підтримка інновацій у системі пріоритетів економічної політики ЄС (2017)
Громоздова Л. В. - Інвестиційна діяльність в регіонах та її вплив на соціально-економічний розвиток, Бойченко О. В., Громоздов В. В. (2017)
Seniuk Y. - Multi-level digital interactive education-training platform for transborder innovation-oriented co-development (2017)
Дубас А. О. - Іноземні інвестиції як носій інновацій у вітчизняній економіці другої половини хіх - початку хх ст., Фурман С. С. (2017)
Харчук М. П. - Управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в умовах децентралізації (2017)
Бодрецкий М. В. - Стратегія монетарного таргетування: досвід зарубіжних країн, Громоздова Л. В., Громоздов В. В. (2017)
Мартинишин Я. М. - Гаранти стратегічного розвитку галузі культури, Грушина А. І. (2017)
Мидляр А. К. - Роль особистості керівника в корпоративній культурі (2017)
Кондукоцова Н. В. - Стан і тенденції розвитку промисловості в Україні (2017)
Мосіюк С. І. - Підприємницька діяльність на селі: зелений туризм, Мосіюк І. П. (2017)
Шморгун Л. Г. - Соціально-економічні наслідки розвитку сільських територій в контексті проведених аграрної та земельної реформ, Сакада М. О. (2017)
Gromozdova L. - Key features of agrarian risks insurance, Pysarenko N. (2017)
Рибак Л. Х. - Програми ікс-один із видів цільових програм регіонального розвитку (2017)
Воробйова Н. П. - Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність, Музиченко Р. О. (2017)
Від редакції - Український маркетинг: заснування Одеської школи (2018)
Sabaitytė J. - The analysis of Internet marketing research directions, Davidavičienė V. (2018)
Крикавський Є. В. - Компліментарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту, Якимишин Л. Я. (2018)
Семенова К. Д. - Особливості застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємоз’вязків у кабінетних маркетингових дослідженнях (2018)
Ковальчук С. В. - Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств, Ковінько О. М., Лісовський І. В. (2018)
Fomin O. - Marketing processes modeling using integrated dynamic models (2018)
Ілляшенко C. М. - Комунікативна ефективність групи у Facebook як інструменту просування випускової кафедри на ринку науково-освітніх послуг, Шипуліна Ю. С, Ілляшенко Н. С. (2018)
Larina Y. - Formation of organizational economic mechanism of marketing based partnership between enterprises, Lutsii K. (2018)
Ярослав Гадзало: аграрній науці є що запропонувати сільськогосподарському виробництву (2018)
Лучечко Ю. - Чому доцільно зменшувати податковий тиск на спиртову галузь (2018)
Голян В. - Земельная децентрализация: институциональные и рентные предпосылки (2018)
Бардась В. - Инвесторы делают ставки: что происходит с украинским ритейлом (2018)
Парламентські слухання: "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку". Проект рекомендацій (2018)
Олег Лущак: трохи ще попрацюю в Україні (2018)
Новаковська І. - Оптимізація системи землекористування (2018)
Олексієвець О. - Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів (2018)
Морозов О. - Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства (2018)
Зарицька Н. - На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України Круглий стіл "Біоенергетика: перспективи розвитку в Україні" (2018)
У Нацбанку України – новий голова (2018)
Солтис Я. - Дбати про стабільні гроші (2018)
Росошенко М. - Асоціативна політекономія березня (2018)
Блайда И. А. - Влияние ультразвука на процессы биовыщелачивания металлов и десульфуризации углей, Васильева Т. В., Семенов К. И. (2017)
Naumenko K. S. - Analysis of new polyfluorothioacylated amino acids derivatives by In silico and In vitro methods, Golovan A. V., Baranova G. V., Shermolovych Yu. G., Pikun N. V., Zagorodnya S. D. (2017)
Крутило Д. В. - RFLP-аналіз бульбочкових бактерій виду Bradyrhizobium japonicum, поширених в агроценозах України (2017)
Кирик Д. Л. - Антибіотикорезистентність та біоплівкоутворювальні властивості штамів Klebsiella pneumoniae, що виділені у дітей з вродженими вадами серця, Філоненко Г. В., Коваленко Н. О., Талалаєв О. С., Скороход І. М. (2017)
Златогурская М. А. - Структура вирионных днк умеренных эрвиниофагов 49 и 59, Товкач Ф. И. (2017)
Горшкова О. Г. - Антагоністична і деструктивна активність морських бактерій (2017)
Гармашева І. Л. - Продукція езкополісахаридів штамами молочнокислих бактерій, ізольованих з ферментованих продуктів, Коваленко Н. К., Василюк О. М., Олещенк Л. Т. (2017)
Бойко А. А. - Характерные особенности кеy-подобных бактериофагов erwinia amylovora, Жуминская Г. І., Кушкина А. И., Иваныця В. А., Товкач Ф. И. (2017)
Іваниця В. О. - Факультативно-анаеробні спороутворювальні бактерії глибоководних відкладень чорного моря, Штеніков М. Д., Остапчук А. М. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Негрич О. М. - Теоретичні основи розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні (2017)
Миколаєць А. П. - Еволюція наукових теорій розвитку взаємовідносин держави та громадянського суспільства (2017)
Миколаєць І. В. - Методи державного регулювання надання медичних послуг та управління якістю (2017)
Базарко І. М. - Державне управління майном і земельними ресурсами в сучасних умовах децентралізації влади в Україні, Медвецька Т. В. (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання якісного забезпечення ефективності фінансової безпеки економіки (2017)
Братко Б. Е. - Фактори впливу на механізми державного регулювання ціни на ринку житлової нерухомості (2017)
Бурик З. М. - Принципи забезпечення сталого розвитку держави (2017)
Datsii O. I. - Business forecasting as a financial mechanism of budgeting (2017)
Дубовик А. В. - Сутність ринку нерухомості як об’єкта державного регулювання та підходи до аналізу його розвитку (2017)
Євсюков О. П. - Концептуальні засади формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки України (2017)
Кропівницька М. Е. - Природа раннього втручання в контексті державного управління сферою прав дитини крізь призму теорії та законодавства (2017)
Левченко Н. М. - Механізм відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою "Доступні ліки”, Плеханов Д. О. (2017)
Набока С. І. - Нові підходи до поліпшення організації доступу до електронних інформаційних ресурсів через сайти органів державної влади (2017)
Нонік В. В. - Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно-управлінський аспект (2017)
Парубчак І. О. - Актуальні проблеми державного регулювання соціалізації студентської молоді: соціально-політичний аспект, Ярошович В. І. (2017)
Розум Г. М. - Формування механізмів державного управління інноваційним розвитком регіону: світовий досвід (2017)
Сіренко Р. Р. - Державна політика ефективного управління системою фізичної культури та масового спорту в Україні (2017)
Федорчак В. В. - Удосконалення державної політики у сфері захисту населення і територій від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (2017)
Черкаска В. В. - Вплив методів державного регулювання на ефективність ринкових механізмів розвитку аграрного сектора економіки країни (2017)
Ботвінов Р. Г. - Статусні характеристики посадових осіб публічної служби особливого призначення (2017)
Дєгтяр О. А. - Сутність і структура кадрового потенціалу системи державної служби, Непомнящий О. М. (2017)
Лесников О. О. - Реформа публічної адміністрації: електронна демократія (2017)
Марценюк О. О. - Інваріантна структура компетентності державного службовця як суб’єкта професійної діяльності (2017)
Гаврилюк А. М. - Кролевецьке переборне ткацтво – елемент нематеріальної культурної спадщини: синергетична взаємодія владних структур в умовах децентралізації (2017)
Datsii N. V. - Forming a complex system for supporting of development of territorial communities (2017)
Зінченко Г. К. - Організація публічного управління на регіональному рівні: європейський досвід для України (2017)
Качний О. С. - Зарубіжний досвід формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2017)
Адамчук О. В. - Державна прикордонна служба України як суб’єкт забезпечення внутрішньої безпеки держави, Петров В. М., Дмитренко О. М. (2017)
Бутова О. Ю. - Інститут уповноваженого митного оператора як механізм спрощення умов зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Квеліашвілі І. М. - Передумови трансформації національної митної справи (2017)
Кийда Л. І. - Удосконалення системи митного контролю товарів і особистих речей під час перетину громадянами митного кордону (2017)
Ковальов В. Г. - Система забезпечення транспортної безпеки: теоретична інтерпретація (2017)
Андрушко А. П. - Імплементація іноземного досвіду здійснення митного пост аудиту в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Аршиннікова А. В. - Підходи до оцінювання рівня корупції (2017)
Якименко С. В. - Інновації в державному управлінні: категоріально-методологічний аспект (2017)
Бойчук О. А. - Анатолiй Михайлович Самойленко (до 80-рiччя вiд дня народження), Кулик В. Л., Парасюк I. О., Перестюк М. О., Петришин Р. І., Пелюх Г. П., Ронто М. Й., Станжицький О. М., Теплiнський Ю. В., Ткаченко В. І. (2018)
Бутузов В. Ф. - Об одной сингулярно возмущенной системе обыкновенных дифференциальных уравнений с кратным корнем вырожденного уравнения (2018)
Городній М. Ф. - Iснування розв’язку задачi Дiрiхле для рiвняння теплопровiдностi iз загальною стохастичною мiрою (2018)
Karandzhulov L. I. - Asymptotic behavior of solutions for differential equations with double singularity in conditionally stable case (2018)
Луковський І. О. - Про силову взаємодiю в задачах динамiки пружних резервуарiв, частково заповнених рiдиною (2018)
Макаров В. Л. - Точнi i наближенi розв’язки спектральних задач для диференцiального оператора Шрьодiнгера з полiномiальним потенцiалом у Rk, k≥2 (2018)
Парасюк I. О. - Квазiперiодичнi вимушенi коливання твердого тiла в полi квадратичного потенцiалу (2018)
Працьовитий М. В. - Розсiювання значень однiєї фрактальної неперервної немонотонної функцiї канторiвського типу, Свинчук О. В. (2018)
Timokha A. N. - Nonlinear boundary-layer problems and laminar vortical stream generated by resonant sloshing in a circular-base tank (2018)
Денисюк В. І. - Гуманітарний чинник у роботі органів луцького міського управління в 1914 –1918 рр. (2017)
Кухаренко А. А. - Землеустроительная деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 – 1914 гг.) (2017)
Магась В. О. - Діяльність зі створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної освіти в роки Першої російської революції (2017)
Михайлюк О. В. - Демографічний чинник революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. (2017)
Опря Б. О. - Церковна земля та проблема її використання православним парафіяльним духовенством Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка на Черкащині у добу реакції (2017)
Герасименко О. В. - Спроба створення "селянських республік" на Слобожанщині в роки першої революції 1905 – 1907 рр. (2017)
Калитвянська В. Л. - Концепція селянської революції В. Данилова в контексті революційних потрясінь 1917–1921 рр. (2017)
Ковальова Н. А. - Вплив Першої світової війни на формування причин другого етапу "аграрної революції" у Наддніпрянській Україні (1914–1917 рр.) (2017)
Ковальська Г. Б. - Всеросійський земський союз у перші місяці після Лютневої революції 1917 р. (2017)
Корновенко С. В. - Селянська революція в Україні початку ХХ ст.: хронологія і внутрішня періодизація (2017)
Крамар Ю. В. - Настрої населення Західної Волині в період Української революції 1917–1921 рр. (2017)
Кирилюк Є. М. - Суспільно-політична активність селянства постімперської Росії (березень–жовтень 1917 р.), Пасічна Ю. Г. (2017)
Фареній І. А. - Концепція "селянської революції" у науковій спадщині Михайла Покровського (2017)
Шандра І. О. - Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України: спроба взаємодії з урядом гетьмана П. П. Скоропадського (2017)
Абразумова О. М. - Громадська ініціатива учасників Української революції в період непу, Морозов А. Г. (2017)
Zemzyulina N. I. - International women’s cooperative movement in the first third of the XX century (regional specifics) (2017)
Капустян Г. Т. - Більшовицький варіант політики "римських цезарів",або: комнезами як вияв люмпенської психології (2017)
Компанієць О. В. - "Куркульський бандитизм" vs "соціальний бандитизм": контури нової дослідницької парадигми у світлі теорії Еріка Гобсбаума (2017)
Сливенко В. А. - Роль органів ДПУ в репресивному механізмі хлібозаготівельних кампаній в УСРР у 1927–1929 рр. (за матеріалами Півдня України) (2017)
Устенко А. А. - "Стара" українська технічна інтелігенція та радянська влада: проблеми взаємин на початку 1920-х рр. (2017)
Вихідні дані (2017)
Ходаков В. Е. - Влияние природно-климатических условий и социально-экономических факторов на развития экономики, Абрамов Г. С., Абрамова Г. В., Соколов А. Е. (2017)
Соколов А. Е. - Об информационном пространстве, Бражник А. М., Бражник Д. А. (2017)
Васюхин М. И. - Средства построения крупномасштабных электронных карт для геоинформационных систем различного назначения, Касим А. М., Долинный В. В., Касим М. М. (2017)
Розов Ю. Г. - Методика использования конечно-элементного анализа в расчётах на прочность технологической оснастки в процессах обработки металлов давлением (2017)
Рябенький В. М. - Розробка архітектури програмного комплексу для моделювання полів тонкостінних конструкцій в тривимірному просторі, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2017)
Веселовська Г. В. - Моделі предметної галузі комп`ютерних систем графічних і мультимедійних технічних засобів навчання (2017)
Ковальов С. М. - Керування формою дискретно представлених поверхонь за рахунок варіювання параметрів зовнішнього формоутворюючого навантаження, Ботвіновська С. І. (2017)
Зайцева Е. Є. - Використання системного аналізу для оптимізації управління транспортною системою, Меркулова К. В. (2017)
Стенин О. А. - Предметно-ориентированный поиск информации в Интернет-ресурсах на основе метода взвешенных дескрипторов, Пасько В. П., Лемешко В. А. (2017)
Захарченко Л. М. - Дослідження методів контролю навчальних досягнень в освітньому процесі з використанням інформаційних технологій, Захарченко Р. М., Кірюшатова Т. Г., Кірюшатова К. В. (2017)
Соколов А. Е. - О формализации процессов информационного пространства (2017)
Селіванова А. В. - Аналіз засобів інформаційного забезпечення туризму та принципи їх реалізації, Вінник Г. С., Мітрофанова Н. Ф. (2017)
Соловей С. С. - Оптимальные системы управления грузовыми операциями с крупногабаритными грузами на судах, Бень А. П., Рожков С. А. (2017)
Волянская Я. Б. - Особенности синтеза системы электродвижения автономного плавательного аппарата (2017)
Веселовська Г. В. - Аналіз особливостей понятійно-термінологічної бази та класифікація засобів апаратної підтримки інформаційних технологій комп`ютерного навчання, Соколов А. Є. (2017)
Ходаков В. Е. - Интерфейс как неотъемлемый компонент компьютерной системы, Боскин О. О. (2017)
Марасанов В. В. - Евристичні підходи до аналізу динамічних об’єктів по вихідним сигналам, Димова Г. О. (2017)
Мокін В. Б. - Метод просторово-часового оцінювання параметрів стаціонарних у просторі об’єктів по їх сумарному впливу в одній точці, Вуж Т. Є. (2017)
Суліменко С. Ю. - Аналіз та синтез процесу комп’ютерного моделювання поверхонь обертання за їх лініями обрису (2017)
Голуб’як І. В. - Методи розпізнавання облич, Косаревич Р. Я. (2017)
Анотації (2017)
Бурик З. - Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне управління, державне регулювання, державне регулювання сталого розвитку (2017)
Карпенко О. - Цифрова технологія "блокчейн" в державному управлінні: сутність, переваги та ризики застосування, Осьмак А. (2017)
Ростіянов Б. - Вивчення історичного досвіду стратегічного управління (Кримська війна 1853-1856 років) (2017)
Фольгіна Т. - Державне регулювання забезпечення енергоефективності в Україні: досвід ЄС та шляхи його використання в Україні (2017)
Бричук К. - Стереотипізація масової свідомості під впливом державної інформаційної політики України (2017)
Дуліна О. - Внутрішній контроль в органах публічної влади: сутність поняття та змістовне наповнення (2017)
Kolisnichenko N. - From traditional to contemporary in English language teaching: the methods of communication, Yatsun Y. (2017)
Левченко О. - Інституційні засади моніторингу й оцінювання електронної участі громадян в Україні (2017)
Lemets M. - Insitutional mechanism for the implementation of the human right to a fair trial in Poland: conclusions for Ukraine (2017)
Савченко Н. - Інструментарій реалізації європейських цифрових стратегій: досвід Великої Британії (2017)
Рогульський О. - Становлення та розвиток системи підготовки публічних службовців в Україні: історико-правовий аспект (2017)
Реєнт О. П. - Національно-державний вимір українського народу у 1917-1920 рр. (2017)
Верховцева І. Г. - Самоврядування селян у Російській імперії як чинник Селянської революції початку ХХ ст. (2017)
Голиш Г. М. - Нагородотворча діяльність національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.: проекти та реалії, Лисиця Л. Г. (2017)
Корновенко С. В. - Селянські республіки початку ХХ століття як вияв селянської революційності в Україні (2017)
Котиченко А. А. - Wielka akcja ratownicza "Wieś dla dzieci" (2017)
Рутар В. Є. - Взаємодія селянства Галичини з державними і військовими інституціями в ході польсько-української війни (2017)
Фареній І. А. - Селянська революція як концепція аграрно-капіталістичних перетворень та "політтехнологічний секрет" Леніна (2017)
Гоцуляк В. В. - Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії (2017)
Іржавська А. П. - Всеукраїнські симпозіуми з аграрної історії: новітня сторінка вітчизняної історіографії (2017)
Ковальова Н. А. - Селянська/аграрна революція в Україні: дискусії в історіографії 1920-х рр. (2017)
Полтавець Н. В. - Огляд сучасної української історіографії дослідження сільської молоді УСРР (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як державного діяча в публікаціях "Українського історичного журналу" (1957-1991 рр.) (2017)
Берестовий А. І. - Трансформація функцій податкових органів Російської імперії в другій половині ХІХ ст., Василенко М. П. (2017)
Коваленко Н. П. - Особливості аграрного виробництва на українських землях у ХІХ столітті (2017)
Орлик С. В. - Економічне становище та податна здатність селян Галичини і Буковини в період російської окупації часу Першої світової війни (2017)
Орлов В. М. - Інославні християнські об’єднання в українському селі у ХІХ – першій третині ХХ ст.: історіографічний аспект (2017)
Священко З. В. - Переселенська політика російського царизму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Тацієнко В. С. - Землекористування православного парафіяльного духовенства у ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах Київської єпархії) (2017)
Федьков О. М. - "…І тут є життя": тюремні будні ув’язнених спілчан (2017)
Чабан А. Ю. - Страви як символ (З історії становлення системи харчування Середньої Наддніпрянщини) (2017)
Гальченко С. І. - Особливості забезпечення міського населення хлібом у повоєнній Україні (1943 – 1945 рр.) (2017)
Захарченко М. В. - Побут і дозвілля в українському селі в 20-х роках ХХ ст., Морозов А. Г. (2017)
Каюк А. О. - Критика аграрної політики сталінського керівництва кінця 1920-х – початку 1930-х років на сторінках журналу "Огонек" (2017)
Лазуренко В. М. - Зростання соціально-економічної активності селянських господарств фермерського типу доби непу – реальний виклик тоталітаризму (2017)
Нікілєв О. Ф. - Дошкільно-виховна сфера українського села середини 1950-х-середини 1960-х рр.: реалії повсякдення (2017)
Орехівський В. Д. - Еволюція впровадження системи органічного землеробства в ПП "Агроекологія" у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2017)
Ситник О. М. - Світоглядний спротив більшовизму з боку українців Наддніпрянщини протягом 1920-х – початку 1930-х років як прояв незавершеності Української національної революції (2017)
Скрипник О. М. - Виробництво азотних добрив на промислових підприємствах України у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. (2017)
Земзюліна Н. І. - Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ""Великий перелом" на селі Фінал Селянської революції в Україні (1929 – 1933 рр.)" (2017)
Терещенко Т. В. - Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина XX ст.) : монографія / П.С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с. (2017)
Вихідні дані (2017)
Топільницький В. Г. - Модель опису технологічного середовища оброблювальних систем вібраційного типу, Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2018)
Франчук В. П. - Сравнение самобалансного и инерционо-эксцентрикового приводов, Анциферов А. В. (2018)
Яропуд В. М. - Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна (2018)
Кірієнко О. А. - Порівняльний аналіз способів вібропроколу та вібропродавлювання довгомірних труб у звукорезонансних режимах (2018)
Kobets А. - The centrifugal type mineral fertilizers spreader, Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання осцилятора з м’якою характеристикою пружності, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В. (2018)
Шатохин В. М. - О выборе параметров привода к распределительному валу топливного насоса транспортного дизеля (2018)
Алієв Е. Б. - Фізико-математична модель процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючої поверхні (2018)
Ольшанський В. П. - Про динаміку зерносуміші змінної пористості в циліндричному віброрешеті, Харченко С. О. (2018)
Стаднік М. І. - Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції, Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. (2018)
Самойчук К. О. - Вібраційні гомогенізатори молока, Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О., Янович В. П. (2018)
Михальова Ю. О. - Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас (2018)
Карпунцов В. - Теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміністративно-процесуальної компетенції прокуратури України (2018)
Юрчишин В. - Повноваження прокурора та слідчого судді щодо обмеження конституційних прав громадян у районі проведення антитерористичної операції (2018)
Бортун М. - Координаційна діяльність прокурора відповідно до положень статті 25 Закону України "Про прокуратуру" (2018)
Безкровний Є. - Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури, Неворотіна С. (2018)
Севрук О. - Використання земель для ведення фермерського господарства: проблеми законності (2018)
Столітній А. - Реалізація прокурором повноважень з виявлення кримінальних правопорушень проти довкілля, Місюра Л. (2018)
Чайковська Н. - Особливості здійснення права власності Українського народу на ліси (2018)
Книженко О. - Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання (2018)
Криворучко І. - Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичної спрямованості (2018)
Подільчак О. - Генетичні дослідження особи злочинця: сучасність і перспективи (2018)
Харитонов С. - Визначення окремих ознак військових злочинів (2018)
Єні О. - Процесуальні та тактичні особливості допиту обвинуваченого (2018)
Неділько В. - Юридична оцінка невиконання засудженим процесуальних угод шляхом ухилення від відбування покарання, Арманов М. (2018)
Лотюк Д. - Сфера застосування статті 8 Європейської Конвенції з прав людини: основні позиції ЄСПЛ (2018)
Лук’янченко Є. - Використання емблеми Червоного Хреста за законодавством України та Норвегії, Дяченко В. (2018)
Михальченко Н. - "Згода особи" у законодавчій конструкції статті 134 Кримінального кодексу України (2018)
Перешивко О. - Діяння як ознака об’єктивної сторони підкупу особи, яка надає публічні послуги (2018)
Авраменко А. А. - Влияние длительности проведения комплексного обследования больных хроническим неатрофическим гастритом на достоверность хелик-теста (2018)
Бедзай А. О. - Фактори ризику нестабільної стенокардії у жінок-курців (2018)
Bilous I. I. - Features of the peripheral nervous system affection in patients with primary hypothyroidism (2018)
Бойчук Т. М. - Визначення активностей антимікробних препаратів та імунологічних реакцій, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Заморський І. І. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Особливості асимптомної гіперурикемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу за поєднання з есенціальною артеріальною гіпертензією, Іквука А. О. (2018)
Гаєвська М. Ю. - Ефективність застосування пробіотика у комплексному лікуванні псоріазу, Новлюк О. Г., Ткачук О. І. (2018)
Gaievska M. Yu. - Features of syphilitic infection in Сhernivtsi region residents, Vasylevych Yu. Ya., Pankiv K. H., Sofroni Yu. V. (2018)
Гордієнко В. В. - Антитоксична та нефропротекторна дія фітокомпозиції "Поліфітол-1" за кадмієвої інтоксикації у молодих статевонезрілих щурів, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2018)
Дутко Х. О. - Мікробіологічна характеристика біоценозів, ізольованих з ротової порожнини хворих із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2018)
Іванов В. П. - Зв'язок показників структурно-функціонального стану серцево-судинної системи з плазмовим рівнем альдостерону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Кімак Г. Б. - Вплив комплексного лікування на показники вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит осіб молодого віку, Мельничук Г. М. (2018)
Комлевой О. М. - Визначення особливостей змін біофізичних показників конденсату вологи видихнутого повітря у хворих на туберкульоз легенів (2018)
Кнут Р. П. - Топографо-анатомічні аспекти вибору алотрансплантата в пахвинній герніопластиці (2018)
Левандовський Р. А. - Віддалені результати протезування покривними протезами на балках, фіксованих на дентальних імплантатах на беззубій нижній щелепі, Бєліков О. Б., Бєлікова Н. І. (2018)
Мельник О. Б. - Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості еритроцитів у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів (2018)
Мислицький В. Ф. - Формування системи імунітету в дітей першого року життя, інфікованих внутрішньоутробно, Ткачук С. С., Масікевич Ю. Г., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д., Слободян К. В. (2018)
Перепелиця О. О. - Вивчення гострої токсичності та потенційної гіпоглікемічної активності нового похідного тіазолідону (етилового естеру 4((2-етокси-2-оксоетиліден-4-оксо-1-(4-дифлуор-метоксі-феніл-тіазолідин-2-іліден|гідразоно)-1-метилпіразол-3-карбонової кислоти), Косуба Р. Б., Яремій І. М., Братенко М. К., Купчанко К. П. (2018)
Плеш І. А. - Функціональний стан органів-мішеней у хворих на есенціальну гіпертензію ІІ ст. залежно від циркадіанної структури артеріального тиску, Гайдич Л. І., Понич В. М. (2018)
Савка С. Д. - Взаємозв’язок між непсихотичними психічними розладами та особливостями клінічної картини ревматоїдного артриту (2018)
Світлик Г. В. - Ремоделювання лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: участь техногенних ксенобіотиків, Кияк Ю. Г., Гарбар М. О., Галькевич М. П., Барнетт О. Ю., Кияк Г. Ю., Світлик Ю. О. (2018)
Щепанський Б. Ф. - Стан ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2018)
Яхницька М. М. - Рівень електролітів слини в пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою до та після лікування (2018)
Бендас В. В. - Вплив психосоматичних розладів на розвиток психологічного безпліддя (огляд літератури), Міхєєв А. О. (2018)
Остафійчук Д. І. - Лазерна нефелометрія біотканин, Горкуненко А. Б., Плаксива Т. О., Скринська Н. А. (2018)
Пишак В. П. - Этот вездесущий мелатонин, Пишак О. В. (2018)
Авраменко А. А. - Случай выявления поддельного препарата "Де-нол" при проведении антихеликобактерной терапии (2018)
Савка І. Г. - Стажування – як важливий етап підготовки викладача вищої медичної школи в умовах сьогодення, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я. (2018)
Вацик М. З. - Про кадрову ситуацію в системі охорони здоров’я Чернівецької області за період 2000-2016 років, Ясинська Е. Ц. (2018)
Пам’ятні дати (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVIII.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, Л.Л. Дейнеки (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Клочко С. О. - Поступ еколінгвістики в Україні: аналітичний огляд (2017)
Кравцова Ю. В. - Лингвометафорология как новое интегративное направление лингвистики (2017)
Приходько І. Г. - Київська школа медіалінгвістики: основні напрямки дослідження українського масмедійного простору (2017)
Бойко Н. А. - Пространственные параметры в славянских дегидронимных ойконимах (2017)
Нечитайло І. М. - Феномен праслов`янського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі (2017)
Прискока О. В. - З історії назв в’язниці в давній київській писемності та східнослов’янських мовах (2017)
Сніжко Н. В. - Український мовосвіт ХVІІІ–ХХІ століття: проблеми інтегрального лексикографічного моделювання (2017)
Стась Т. В. - Названия угодий, расчищенных под пашню или сенокос, связанные с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) (2017)
Дубова О. А. - Відмінкова словозміна іменників: синтетизм vs аналітизм (2017)
Ахмад И. М. - Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток (2017)
Буракова М. У. - Шматфункцыянальны комплексны тэрміналагічны слоўнік радыеэлектронікі і інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі (2017)
Вардзелашвили Ж. А. - Семиотическая двойственность слова-символа в лингвокультуре (2017)
Ляшчынская В. А. - Фразалагізмы з кампанентам "лед" у фразеалагічнай карціне свету Беларусаў (2017)
Пясецка A. - Oтражение концептa "голова" в русской языковой картине мира (на материале фразеологии) (2017)
Сяо Ваньнин - Квантитативно-системный подход к изучению русской узуальной метафорики (2017)
Циганок Г. М. - Етапи формування української лінгвістичної термінології ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Шведава З. У. - Той і гэты свет у фразеалогіі беларускай мовы (2017)
Басилая Н. А. - Семантика прецедентных заглавий в поэтическом и массмедийном дискурсах (2017)
Бондаренко Л. И. - Синтаксическая специфика и конструктивные признаки текстов жанра "Совет", оформленных как интерпретированное высказывание (2017)
Вильчинская А. Г. - Метафорическая репрезентация образа В. В. Маяковского в поэзии и прозе М. И. Цветаевой (2017)
Зайцева O. М. - Морфонологічні явища в системі словотворення українського іменника (на матеріалі мовлення сучасного телебачення) (2017)
Омельянчук М. В. - Концепт "Герой" в русской лингвокультуре и особенности его репрезентации во фрейме современной компьютерной игры (2017)
Савчук Н. М. - Мотиваційно зв’язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі Українки) (2017)
Синица И. А. - Прагматические антонимы как результат современных массмедийных практик (2017)
Хараман Н. О. - Специфіка структури та стилістичні особливості жанру щоденника (2017)
Иванова Л. П. - Феномен русской эмиграции в лингвоимагологическом аспекте (2017)
Кувшинова Н. М. - Ассимиляция иноязычной лексики в языке-реципиенте (2017)
Яроцкая Г. С. - Лингвоаксиология соседства в русской и украинской лингвокультурах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кириленко Л. В. - Застосування методів ідентифікації фінансового стану для підприємств машинобудівної галузі, Шмиголь Н. М. (2018)
Лазарєва О. В. - Питання кадрового забезпечення в системі управління земельними ресурсами (2018)
Shavkun I. H. - Managing cultural diversity as challenge of organizational culture in multinational business environment, Dybchinska Ya. S (2018)
Антонюк Д. А. - Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу, Антонюк К. І. (2018)
Богданов С. М. - Перспективи інновації в логістичній діяльності підприємств (2018)
Козюк О. В. - Необхідність впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, Титарчук Д. І. (2018)
Онищенко О. А. - Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва сучасних українських підприємств, Петрик В. А. (2018)
Сучков А. В. - Рοль менеджменту в οрганізації та управлінні підприємницькою діяльністю, Кулачок Н. П. (2018)
Титарчук Д. І. - Зарубіжний досвід ефективного менеджменту енергозбереження промислових підприємств (2018)
Гуржій Н. М. - Маркетингова логістика в системі управління промисловим підприємством, Шишкін В. О., Кравченко А. І. (2018)
Ніколаєвська А. О. - Методи оперативного та стратегічного логістичного контролю та їх роль у прийнятті управлінських рішень, Богданов С. М. (2018)
Титул, content (2018)
Grynchenko N. - Development of technology for the production of semi-finished products with an emulsion structure based on the decalcified dairy raw materials, Tyutyukova D., Pyvovarov P., Nagornyi O. (2018)
Cherevko O. - Improvement of a rotor film device for the production of high-quality multicomponent natural pastes, Mykhaylov V., Zagorulko О., Zahorulko A. (2018)
Kyshenia A. - Effect of plasticizers on the qualitative indicators of film-forming coatings for the protection of chilled meat, Vinnikova L., Kotliar Y., Volovik T., Garbazhiy K. (2018)
Kostenko E. - Determining the microelement composition of poppy seeds using solid-phase spectrophotometry method, Butenko E., Golubeva М., Arseneva L. (2018)
Neklesa О. - A study of the effect of thermotropic polysaccharides on the properties of the alginate-calcium shell of an encapsulated fatty semifinished food product, Yarantseva Y., Kotlyar O., Grinchenko O., Pyvovarov Р. (2018)
Osokina N. - Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain, Liubych V., Novak L., Pushkariova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Нrуhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018)
Pavlyuk R. - The study of bas complex in chlorophyll-containing vegetables and development of health-improving nanoproducts by a deep processing method, Pogarskaya V., Mykhaylov V., Bessarab O., Radchenko L., Pogarskiy A., Telenkov O., Radchenko А. (2018)
Simakovа O. - Examining a possibility of using purple amaranth in the technology for products made of yeast dough, Korenets Yu., Yudina T., Nazarenko I., Goriainova Iu. (2018)
Odarchenko D. - Cryoscopic and microbiological study of the semi-finished product for making a smoothie drink, Odarchenko А., Sokolova Ye., Mikhailik V. (2018)
Tsykhanovska I. - Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye-and-wheat flour and the nanoparticles of the Magnetofооd food additive in order to improve moisture-retaining capacity of dough, Evlash V., Alexandrov O., Lazareva T., Svidlo K., Gontar T., Yurchenko L., Pavlotska L. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, content (2018)
Skіba М. - Plasmochemical preparation of silver nanoparticles: thermodynamics and kinetics analysis of the process, Pivovarov О., Makarova A., Vorobyova V. (2018)
Hryhoriev S. - Determining the physical-chemical characteristics of the carbon-thermal reduction of scale of tungsten high-speed steels, Petryshchev A., Belokon’ K., Krupey K., Yamshinskij M., Fedorov G., Stepanov D., Semenchuk A., Matukhno E., Savvin A. (2018)
Kovalenko V. - Comparative investigation of electrochemically synthesized (a+β) layered nickel hydroxide with mixture of α-Ni(OH)2 and β-Ni(OH)2, Kotok V. (2018)
Melnyk L. - Aspects of making of a composite material when using red mud, Svidersky V., Chernyak L., Dorogan N. (2018)
Shishkina A. - Research into effect of complex nanomodifiers on the strength of fine-grained concrete, Shishkin A. (2018)
Marushchak U. - Development of nanomodified rapid hardening fiber-reinforced concretes for special-purpose facilities, Sanytsky M., Korolko S., Shabatura Yu., Sydor N. (2018)
Kovalenko V. - Development of the electrochemical synthesis method of ultrafine cobalt powder for a superalloy production, Kotok V., Vlasov S. (2018)
Pancheva H. - Chemical deposition of CdS films from ammoniac-thiourea solutions, Khrystych О., Mykhailova E., Ivashchenko M., Pilipenko A. (2018)
Nykulyshyn I. - Research into epoxidation process of the с9 fraction hydrocarbons and unsaturated co-oligomers by peroxyethanoic acid, Chaikivskyi T., Pikh Z. (2018)
Abstract and References (2018)
Алексеев А. Ф. - Влияние специальной выносливости на технико-тактическое мастерство дзюдоистов (2017)
Ананченко К. В. - Модель підвищення спортивної майстерності студентів-єдиноборців, Надєїн О. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Спортивный отбор на начальном этапе подготовки в борьбе (2017)
Горобей М. П. - Єдиноборства як фактор саморозвитку особистості студента, Кузьменко М. Г., Харченко А. М. (2017)
Докучаева Л. Ю. - Значение развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях для повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой, Кудрявцев М. Д. (2017)
Єзан В. Г. - Проблеми підготовки спортсменів у вільній боротьбі (2017)
Кіндзер Б. М. - ЧСС кваліфікованих каратистів при значному навантаженні максимально наближеному до змагального, Бережанський В. О., Вишневецький С. М. (2017)
Кривенцова І. В. - Вдосконалення швидкісних якостей фехтувальників, Клименченко В. Г., Іванов О. В., Горбань І. Ю. (2017)
Круковский Г. И. - Организационно-педагогические условия повышения массовости занимающихся борьбой самбо в ВУЗах (2017)
Мунтян В. С. - Про необхідність впровадження курсу "Самозахист" у програму фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Пашков І. М. - Особливості прояву координаційних здібностей в тхеквондо, Доморніков С. О. (2017)
Пашков І. М. - Методичні особливості застосування засобів в тренувальному процесі тхеквондистів (2017)
Романенко В. В. - Повышение эффективности профессиональной деятельности студентов и преподавателей специализированных ВУЗов с помощью специальных компьютерных программ разработанных для мобильных устройств (2017)
Санжарова Н. М. - Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Огарь Г. О., Кравчук Т. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2017)
Тропин Ю. Н. - Планирование и управление тренировочным процессом борцов в годичном макроцикле, Ермаков С. С., Павлив А. Н. (2017)
Черненко В. А. - Самозащита как предмет изучения в ВУЗах Украины, Бойченко Н. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Порівняльна характеристика різних платформ дистанційного навчання для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації "Фізичне виховання та спорт", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2017)
Бугайов Е. В. - Особенности психологической подготовки тяжелоатлетов 10 - 12 лет, Джим В. Ю. (2017)
Габелкова О. Е. - Субъективная оценка выраженности физического компонента здоровья у студенческой молодежи, Билоус Е. И. (2017)
Арканія Р. А. - Вдосконалення навичок маневрування з урахуванням різноманітних прийомів єдиноборства, Ручка Є. В. (2017)
Білецький С. В. - Теоретико-методологічні напрямки перекваліфікації спортсменів борцівських стилів на рукопашний бій, Пономарьов В. О. (2017)
Бойченко Н. В. - Модель техніко-тактичної підготовки каратистів "силової" та "темпової" манер ведення поєдинку (2017)
Голоха В. Л. - Методы определения функциональной подготовленности спортсменов в восточных единоборствах (2017)
Драгунов Д. М. - Реабилитация боксера после травм, Самойленко В. П. (2017)
Знак В. Е. - Оценивание успеваемости студентов, занимающихся боксом (2017)
Камаев О. И. - Тактика спортивной борьбы, Тропин Ю. Н., Костюков Я. Э. (2017)
Kuśnierz С. - Обучение восточным единоборствам студентов в польских и украинских университетах, Saienko V. (2017)
Литвиненко А. М. - Застосування засобів спортивного тренування кікбоксингу у фізичному вихованні студентів (2017)
Пакулін С. Л. - Використання інтерактивних технологій у підготовці єдиноборців-ветеранів, Перебійніс В. Б. (2017)
Пашков І. М. - Особливості розвитку витривалості у тхеквондо, Палій О. В. (2017)
Пашков І. М. - Методичні особливості психологічної підготовки тхеквондистів (2017)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку спортивних єдиноборств у підрадянській Україні в 1920-ті роки (2017)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступлений украинских борцов греко-римского стиля в лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры 2016 года, Панов П. П., Фазилов Р. К. (2017)
Федотенко Г. В. - Тысячелетняя практика взаимосвязи философии и спорта в странах востока на примере Китая (2017)
Бойченко Н. В. - Особливості дистанційного навчання студентів (2017)
Джим Є. С. - Особливості жіночого організму при занятті бодібілдингом (2017)
Латенко С. Б. - Технологии использования криотерапии в спортивной травматологии, Пеценко В. О. (2017)
Майстренко Е. А. - Отношение студентов к занятиям по физическому воспитанию в современном украинском ВУЗе, Шурда Р. Е. (2017)
Гранчак Т. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями (2018)
Добко Т. - Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення (2018)
Соколов В. - Використання електронних експозицій у роботі музеїв історії бібліотек (2018)
Антонюк Т. - Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції (2018)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр., Дубровіна Л. (2018)
Академіку Олексію Семеновичу Онищенку – 85 (2018)
Від Редакційної колегії (2017)
Буряк Л. І. - Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький (2017)
Гирич І. Б. - Творчість націолога Ольгерда Бочковського та справа видання його спадщини (2017)
Генералюк Л. С. - Витоки трагедій 1917 – 1922 років: погляд Максиміліана Волошина (2017)
Петрикова В. Т. - Методологія історії української бібліографії М. І. Ясинського (2017)
Міщук С. М. - Студії Петра Абрамовича (1881 – 1944) з історії Української революції 1917 – 1921 рр. на Волині, Мацелюх К. C. (2017)
Стамбол І. І. - Вплив Української революції 1917 – 1921 рр. на долі її натхненників (на прикладі учасників "Братерства Тарасівців") (2017)
Левченко В. В. - Українська революція 1917 – 1921 років — історичний рубіж у долях вчених-істориків Одеси (2017)
Музичко О. Є. - Актуалізація біографій героїв української минувшини за доби Української революції 1917 – 1921 рр. на півдні України (2017)
Іваницька С. Г. - Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах "Книгаря" (1917 – 1920 рр.): історико-біографічні аспекти (2017)
Марченко А. М. - Микола Садовський та його театр у період революційних подій 1917 – 1919 років у Києві (2017)
Коник О. О. - Депутат Конгресу трудового народу Микола Жерліцин та слідство в його справі. 1921 – 1922 рр. (2017)
Демуз І. О. - Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Кудлай О. Б. - Сторінки біографії військового міністра доби Української Центральної Ради Олександра Жуковського (2017)
Дзира О. І. - Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір (2017)
Любовець Н. І. - Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри (2017)
Вернік Ю. В. - Наукові осередки України початку ХХ ст. як передумова віртуальних наукових спільнот (2017)
Демченко Т. П. - Уродженці Чернігівщини — діячі Української революції доби Центральної Ради у сучасній біографіці, Каганова І. Я. (2017)
Левичев И. В. - Мемориальная библиотека Максимилиана Волошина — национальная гордость Украины (2017)
Буряк Л. І. - Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень) (2017)
Смілянець С. І. - Інформаційні ресурси Національної історичної бібліотеки України – джерельна база біографічних досліджень про діячів Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Котлярова Т. В. - Українська революція (1917 – 1921 роки): історико-біографічний вимір. Тринадцяті Біографічні читання (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
До уваги авторів (2017)
Ананченко К. В. - Вдосконалення координаційних здібностей юних дзюдоїстів, Бойченко Н. В., Панов П. П. (2017)
Ананченко К. В. - Застосування ігрових завдань в навчально-тренувальному процесі в групах початкової підготовки, Алексєєв А. Ф., Чуєв А. Ю. (2017)
Близневский А. А. - Управление спортивной мотивацией у юных дзюдоистов на предсоревновательном этапе підготовки, Кудрявцев М. Д. (2017)
Бойченко Н. В. - Показники змагальної діяльності борців, Бєлянінов Р. І. (2017)
Гатилов К. В. - Проблемы и перспективы развития единоборств в системе физического воспитания студентов, Кудрявцев М. Д., Галимов Г. Я. (2017)
Голоха В. Л. - Методика навчання техніці захватів в дзюдо на етапі початкової підготовки (2017)
Ермаков С. С. - Ловкость как основа формирования техники борьбы, Тропин Ю. Н, Павлив А. Н. (2017)
Камаев О. И. - Специальная выносливость как неотъемлемая часть подготовки борцов, Тропин Ю. Н., Костюков Я. Э. (2017)
Кудрявцев М. Д. - Особенности организации и осуществления спортивно ориентированного физического воспитания в высших учебных заведениях на основе единоборств, Михалева Е. А., Галимов Г. Я. (2017)
Кузьмин В. А. - Особенности выявления спортивной одарённости и проведения отбора в современной системе спортивной подготовки боксёров, Кудрявцев М. Д., Стрельников В. А., Гаськов А. В. (2017)
Мирошниченко Є. С. - Характеристика часових інтервалів техніко-тактичних з`єднаннях таеквондистів-юніорів, Романенко В. В. (2017)
Пашков И. Н. - Основы построения модельных характеристик в тхеквондо (2017)
Пашков І. М. - Психоемоційна підготовка тхеквондистів (2017)
Романенко В. В. - Характеристика индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений таэквондистов-юниоров при выполнений специальных тренировочных нагрузок (2017)
Романенко В. В. - Взаимосвязь показателей сенсомоторных реакций и специфических восприятий с уровнем освоения техники у таэквондистов-юниоров (2017)
Тропин Ю. Н. - Технико-тактическое мастерство борца, Бойченко Н. В. (2017)
Тропін Ю. М. - Фізична підготовка борців, Панов П. П., Бєлобаба С. Б. (2017)
Шацких В. В. - Соревновательная деятельность в борьбе, Тропин Ю. Н., Фазилов Р. К. (2017)
Алексєєв А. Ф. - Особливості розвитку силових можливостей єдиноборців в групах базової підготовки, Кулик Р. Л., Красильников В. В. (2017)
Ананченко К. В. - Характеристики дзюдоистов высокого класса прошлых лет, Алексеев А. Ф., Трынев Н. А., Каланіна Е. М. (2017)
Ананченко К. В. - Оптимізація управління федерацією у боксі, Марчук С. О., Бойченко Н. В. (2017)
Белобаба С. Б. - Моделирование технико-тактического мастерства в спортивной борьбе, Тропин Ю. Н., Панов П. П. (2017)
Бойченко Н. В. - Оздоровчий вплив засобів східних єдиноборств на організм студенток ВНЗ (2017)
Гаськов А. В. - Организационно-управленческие аспекты планирования тренировки боксёров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Гаськов А. В. - Основы педагогической технологии тренировочно-соревновательной деятельности боксеров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Голоха В. Л. - Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів (2017)
Пашков І. М. - Структура техніко-тактичних дій в східних одноборствах (2017)
Рибалко А. C. - Навчання елементам базової техніки юних каратистів із використанням комплексу спеціальних вправ, Романенко В. В. (2017)
Романенко В. В - Оценка уровня специальной выносливости и функциональных возможностей квалифицированных тхэквондистов, Голоха В. Л. (2017)
Романенко В. В. - Биомеханический анализ техники в єдиноборствах, Веретельникова Н. А. (2017)
Тропин Ю. Н. - Содержание различных сторон подготовки борцов, Бойченко Н. В. (2017)
Шацких В. В. - Спортивная подготовка борцов на различных этапах эволюции правил соревнований, Тропин Ю. Н. (2017)
Васильчак С. В. - Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Коваль О. В. - Моделювання обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2017)
Лебеда Т. Б. - Реформування охорони здоров’я як ендогенний фактор економічного розвитку України (2017)
Попович О. В. - Аналіз фінансового стану діяльності ТОВ "Українські вертольоти" за період з 2014 по 2016 рік, Носовський А. А. (2017)
Предборський В. А. - Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку (2017)
Чубукова О. Ю. - Методологічні основи розбудови ринку інформаційних технологій (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційні форми господарювання в контексті забезпечення інноваційного розвитку: оцінка тенденцій в Україні (2017)
Островська О. А. - Управління оборотними активами в умовах кризи, Ву Зієу Ніган (2017)
Левченко Ю. Г. - Управління фінансовим потенціалом підприємства, Гриценко А. О. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства, Галахов Є. М. (2017)
Гаврилко П. П. - Методика оцінки конкурентоспроможності суб’єктів готельного підприємництва, Колодійчук А. В. (2017)
Кубіцький Ю. С. - До проблеми розвитку соціального капіталу (2017)
Кудрицька Н. В. - Основні засади стратегії фінансування транспортної інфраструктури України (2017)
Мариніна С. В. - Вплив ефективності функціонування транспортної системи України та її транзитного потенціалу на економічний розвиток країни (2017)
Крижановський В. І. - Методологічно-прикладний інструментарій сполучення аналітичних інструментів TAQM з системою "управління за відхиленнями" будівельних проектів, Заліско С. А. (2017)
Марчук Т. С. - Сучасні операційні технології діагностування економічної рівноваги будівельних підприємств (2017)
Мельников О. В. - Функціональна модель виготовлення та поширення інформаційної продукції (2017)
Рижаков Д. А. - Модернізація розрахунково-аналітичного підґрунтя функціонально-економічної діагностики діяльності будівельних підприємств (2017)
Шевченко А. В. - Маркетинг територій – інструмент формування іміджу регіону, Рубан І. В. (2017)
Алексеев А. Ф. - Эффективные пути подготовки дзюдоистов высокой квалификации, Чертов И. И. (2016)
Ананченко К. В. - Проблеми, що стоять перед тренером дзюдоїстів-ветеранів при вдосконаленні та індивідуалізації їх спеціальної фізичної підготовленості, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Бойченко Н. В. - Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо, Голубничій Р. В. (2016)
Галимский В. А. - Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности юных каратистов, Ровный А. С. (2016)
Драгунов Д. Н. - Совершенствование спортивного мастерства боксеров (2016)
Кіндзер Б. М. - Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з "куміте", Бережанський В. О. (2016)
Клименченко В. Г. - Фехтмікс на заняттях з фізичного виховання у студентів педагогічних спеціальностей, Кривенцова І. В. (2016)
Кузьмин В. А. - Формирование положительной мотивации к спортивной деятельности и физкультурно-педагогической ориентированности у студентов занимающихся дзюдо, Кудрявцев М. Д., Близневский А. А. (2016)
Латенко С. Б. - Основные направления реабилитации и профилактики вывиха плеча у спортсменов-дзюдоистов, Пеценко Н. И. (2016)
Мунтян В. С. - Особенности специальной физической подготовки в единоборствах (2016)
Осипов А. Ю. - Oб уровне готовности молодых дзюдоистов Красноярского края к борьбе по новым правилам соревнований (2016)
Пашков І. М. - Особливості адаптації організму тхеквондистів до фізичних навантажень (2016)
Ровный А. С. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации, Романенко В. В. (2016)
Цеслицка М. - Правила соревнований, как определяющий фактор в методике подготовки борцов, Камаев О. И., Тропин Ю. Н. (2016)
Черненко В. А. - Контроль успеваемости студентов на занятиях по самозащите (2016)
Kasprzyszyn P. - Proporcje treningowych ćwiczeń przygotowania sportowców wysokiej klasy na międzynarodowych mistrzostwach Karate Kyokushin, Saienko V., Canlı M. (2016)
Галашко М. І. - Поліпшення результатів юних важкоатлетів у ривку штанги, Тагіров С. А., Тупахін Д. І. (2016)
Іванчикова С. М. - Профілактика аліментарного ожиріння студентської молоді засобами сучасних технологій фітнесу, Волкова І. В., Дудкіна Г. В. (2016)
Півень О. Б. - Особливості тренувального процесу важкоатлетів на етапі попередньо-базової підготовки з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2016)
Сасин М. П. - Новые подходы к формированию программы олимпийских игр и структуры тренерского корпуса (2016)
Арзютов Г. М. - Розвиток стійкості борців засобами "Вольової пластики", Гаврилюк В. О., Чертов І. І. (2016)
Білецький С. В. - Контроль ефективності тренувань єдиноборствами на підставі зміни значень пульсометрії, Пономарьов В. О. (2016)
Горбенко В. В. - Совершенствование специальной выносливости борцов вольного стиля (2016)
Горобей Н. П. - Единоборства как фактор самосохранительного поведения студентов, Кузьменко Н. Г., Харченко А. Н. (2016)
Ермаков С. С. - Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов, Тропин Ю. Н., Бойченко Н. В. (2016)
Ильницкая А. С. - Развитие координации для решения технико-тактических задач в фехтовании с использованием медитативных техник у студентов гуманитарных специальностей, Горбань И. Ю., Ильницкая Л. В., Клименченко В. Г. (2016)
Кирпенко В. Н. - Прикладной (армейский) рукопашный бой в Вооруженных Силах Украины, Безверхий А. В., Попов Ф. И., Авситидийский М. М. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Причинностные основы для занятий единоборствами студенческой молодѐжью, Кузьмин В. А., Толстопятов И. А. (2016)
Кузьмин В. А. - Проблемы и перспективы развития спортивных смешанных боевых единоборств в высших учебных заведениях, Гатилов К. В., Кудрявцев М. Д. (2016)
Майстренко Е. А. - Силовая подготовка студентов, занимающихся таеквон-до ИТФ при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Лендьел М. И. (2016)
Маляренко А. Т. - Эффективность использования в схватках комбинационных технико-тактических действий квалифицированными дзюдоистами, Белянинов Р. И., Грицаев Р. А., Дригайло Д. Л., Воробьѐв А. В., Рыженкова Т. Д. (2016)
Пашков І. М. - Методичні особливості побудови тренувального процесу у юних спортсменів в кікбоксинг, Пєлєвіна О. С. (2016)
Петрюк О. В - Теоретичні основи викладання фехтування студентам першого року навчання, Іванов О. В., Махонін І. М. (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовки юних борців вільного стилю: проблеми і перспективи (2016)
Ступець І. О. - Підвищення показників швидкісно-силових якостей у юних спортсменів виду "шинкіокушин" карате (2016)
Толчєва Г. В. - Фізична реабілітація єдиноборців засобами хатха-йоги (2016)
Montoya D. - Korzystanie z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania w procesie treningu z fighterami sztuk walki, Boakye L., Saienko V. (2016)
Бойченко Н. В. - Розробка дистанційного курсу "Спортивна метрологія" для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації "Фізичне виховання та спорт", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016)
Єзан В. Г. - Мотивація в спортивній діяльності (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств общей и специальной подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Мартын В. Д., Лысенко В. Н., Олешко В. Г. (2016)
Тихорський О. А. - Особливості планування тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі, Дорофєєва Т. І. (2016)
Доценко В. О. - Стосунки Бунду та сіоністських партій в 1917 – на початку 1920-х рр. (2018)
Каганов Ю. О. - "Різномислення" студентів Харківського університету в 1967–1969 рр. (2018)
Кожухаренко Л. В. - Проблеми та перспективи молодіжного волонтерського руху в Україні на сучасному етапі (2018)
Костюк Д. С. - Вплив "Помаранчевої революції" на розвиток громадянського суспільства в Україні (2004–2013 рр.) (2018)
Куліков В. О. - Процеси соціальної конвергенції і фрагментації населення заводських і шахтарських поселень Донбасу протягом останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст. (2018)
Стеценко В. І. - Цензура в українських губерніях Російської імперії в період "столипінської модернізації" (2018)
Токаленко П. О. - Дух свободи. Вплив революційних подій 1905-1907 років на формування внутрішньої атмосфери страху в суспільстві на півдні України (2018)
Трубчанінов С. В. - Початок наукового дослідження історичної географії півдня України (2-га третина XIX століття) (2018)
Ганський В. О. - Туристичні формальності міжвоєнного періоду (на прикладі Польщі 1920-1930-х років) (2018)
Данилюк І. В. - Проблема дипломатичної співпраці у вченні Папи Бенедикта XVI (2018)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики й моделей французької, італійської та іспанської дипломатії (середземноморської дипломатії) доби раннього Нового часу (ХVІ–ХVІІІ століття): проблеми інституціонального розвитку (2018)
Федоренко Є. В. - Рівень освіти української міграційної групи в Чеській Республіці у 2001–2016 роках (2018)
Коркач С. О. - Переяславська шевченкіана: аспекти наукової розробки (2018)
Кригіна О. В. - Інформаційний потенціал метричних книг як історичних джерел (2018)
Кухарєва Н. М. - Матеріали та документи родини Козачковських із фондового зібрання національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2018)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. С. Грушевського в Києві (1907–1914) на сторінках газети "Діло" (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивізм у сприйнятті простору й часу в історіографії (2018)
Коцур Р. В. - Педагогічна діяльність професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Интервью с директором ПАО "Харьковский Машиностроительный Завод "Свет Шахтера" А. Н. Ковальчуком (2018)
Квасницкий В. В. - Напряженное состояние сварных и паяных узлов из однородных материалов с мягкой прослойкой при осевой нагрузке, Квасницкий В. Ф., Dong Chunlin, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. (2018)
Аношин В. А. - Влияние основных примесей на образование трещин при сварке медно-никелевых сплавов и наплавке монель-металла на сталь, Илюшенко В. М., Лукьянченко Е. П. (2018)
Кавуниченко А. В. - Особенности контактной стыковой сварки железнодорожных крестовин с рельсовыми окончаниями, Швец В. И., Антипин Е. В. (2018)
Вакуленко І. О. - Визначення параметрів режиму зварювання тертям з перемішуванням сплаву на основі алюмінію, Плітченко С. О. (2018)
Чепрасов Д. П. - Автоматическая сварка под флюсом пролетных строений мостов из высококачественных сталей 10ХСНДА и 15ХСНДА в монтажных условиях, Кузнецов Ю. А., Ледников Е. А. (2018)
Махлин Н. М. - Выбор технологии сварки при изготовлении и восстановительном ремонте спиралей подогревателей высокого давления энергоблоков АЭС, Водолазский В. Е., Попов В. Е., Коротынский А. Е., Лавров С. И. (2018)
Ворончук А. П. - Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на химический состав и твердость наплавленного металла, Жудра А. П., Петров А. В., Федосенко В. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Использование нетоковедущих расходуемых заготовок при электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Жданов В. А. (2018)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2018)
Конкурс работ Малой академии наук Украины в области сварочного производства (2018)
Посещение ИЭС специалистами Ланьчжоуского технологического университета (КНР) (2018)
Методика оценки состояния металла сварного корпуса реактора ВВЭР-1000 (2018)
Сварка циркония и его сплавов (2018)
Разработано в ИЭС (2018)
Календарь апреля (2018)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка цибулі-сіянки в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2018)
Заблодський М. М. - Інтенсифікація виробництва біогазу впливом електромагнітного поля та ультразвуку, Клендій П. Б., Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2018)
Кутырёв А. И. - Разработка системы адаптации магнитных индукторов автоматизированного агрегата МИО, Хорт Д. О., Филиппов Р. А. (2018)
Лисенко В. П. - Інформаційне забезпечення оптимального керування вирощуванням ентомофагів, Чернова І. С. (2018)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння гороху в магнітному полі на посівні якості, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2018)
Коринчук Д. Н. - Неизотермический анализ компонентов композиционных топлив на основе торфа и биомассы (2018)
Драганов Б. Х. - Математическое моделирование нестационарной тепломассопередачи через вентилируемые наружные ограждения (2018)
Фиалко Н. М. - Эффективность комбинированных теплоутилизационных системкотельных установок (часть 1), Степанова А. И., Навродская Р. А. (2018)
Nesvidomin A. - Model of motion of a particle in a vertical plane in the function of its position parameter (2018)
Лобов В. Й. - Підвищення енергоефективності виготовлення залізорудних котунів на фабриках огрудкування, Лобова К. В. (2018)
Чміль А. І. - Оптимізація процесу анаеробного зброджування тваринницьких відходів (2018)
Радько І. П. - Методика та обладнання для проведення енергетичного аудиту, Наливайко В. А., Окушко О. В., Міщенко А. В., Антипов Є. О. (2018)
Рамш В. Ю. - Вибір критерію оптимізації подрібнювачів-змішувачів біогазових установок, Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. (2018)
Драганов Б. Х. - Моделирование фазовых процессов в сорбционных термотрансформаторах, Козырский В. В. (2018)
Голодний І. М. - Експериментальні дослідження роботи осьового насоса в різних режимах (2018)
Василенков В. Є. - Методика вимірювання параметрів тиску та розрідження, Грабарчук А. Б. (2018)
Черненко І. І. - Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми, Чухно І. А. (2017)
Мельник Л. П. - Особливості саркоїдозу в Тернопільській області, Рудик В. Д., Романів Т. В., Мадич С. В., Грінченко Л. А., Пелехат Н. Б. (2017)
Ткачук І. М. - Хвороби системи кровообігу у військовослужбовців Збройних сил України: вплив на придатність до військової служби на сучасному етапі (2017)
Максів Х. Я. - Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби, Пірус І. В., Осінчук Р. Р., Габор Г. Г., Криницька І. Я., Марущак М. І. (2017)
Хміль М. С. - Прегравідарна підготовка пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах екстракорпорального запліднення (2017)
Возіанов С. О. - Оцінка показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих із підвищеним тонусом нервово-м’язових структур сечового міхура та дистальних відділів товстої кишки за гіперкінетичним типом, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обґрунтування організації медико-соціологічного моніторингу ожиріння у дітей в багатопрофільному закладі охорони здоров’я, Заболотна І. Е. (2017)
Гандзюк В. А. - Стан нормативно-правового регулювання управління профілактикою неінфекційних захворювань (2017)
Слабий О. І. - Вартість медичної послуги при проведенні одноетапної та білатеральної черезшкірної нефролітотрипсії у відділенні урології, Боржієвський А. Ц., Гутор Т. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Актуальність підготовки менеджерів для впровадження державно-приватного партнерства в охороні здоров’я (2017)
Петренко Н. В. - Можливості використання симуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології, Марущак М. І., Криницька І. Я. (2017)
Саксонов С. Г. - Вивчення рівня знань і практичних навичок фахівців офтальмологічного профілю та їх освітні потреби (2017)
Ленчук Т. Л. - Психологічні особливості формування позитивного психологічного клімату в колективі студентів-медиків (2017)
Криницька І. Я. - Особливості професійної підготовки медичних сестер на сучасному етапі, Марущак М. І., Кліщ І. М. (2017)
Січкоріз О. Є. - Аналітичне дослідження міжнародного досвіду організації медичної післядипломної освіти (2017)
Хміль С. В. - Лейоміома матки і безпліддя (огляд літератури), Корда І. В., Дроздовська Ю. Б., Хміль М. С., Чудійович Н. Я. (2017)
Хміль С. В. - Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу, Кулик І. І., Хміль А. С. (2017)
Хміль С. В. - Вік пацієнток як один із факторів ризику невдалих спроб у циклах екстракорпорального запліднення (аналітичний огляд літератури), Корда І. В., Микула Р. П., Хміль М. С. (2017)
Унковська В. В. - Дослідження властивостей карбамідоформальдегідного теплоізоляціоного матеріалу з використанням мінеральних наповнювачів, Римар Т. Е. (2018)
Терешкевич Л. Б. - Внутрішнє симетрування однофазних електроприймачів та вирівнювання їх групового графіка навантажень, Хоменко О. О., Бандура І. О. (2018)
Титар С. С. - Локальний теплообмін щільного шару сипкого матеріалу з циліндром за відсутності та наявності вібрації, Шраменко О. М. (2018)
Карвацький А. Я. - Вплив вмісту вологи в теплоізоляційному матеріалі на тепловий стан печі Кастнера, Лелека С. В., Педченко А. Ю., Лазарєв Т. В. (2018)
Черкашина В. В. - Розвиток повітряних ліній електропередачі з застосуванням волоконно-оптичних кабелів (2018)
Авраменко В. М. - Дослідження коливної статичної стійкості у перетині ОЕС України, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М., Кришталь А. О. (2018)
Антонов А. В. - Підвищення технічного ресурсу пар тертя струмознімання (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз несиметричних режимів роботи в трифазних мережах з використанням обмінної потужності, Горенко Д. С., Соколовський П. В. (2018)
Бахор З. М. - Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ, Козовий А. Б., Лисяк Г. М., Яцейкo А. Я. (2018)
Журахівський А. В. - Підвищення надійності та ефективності грозозахисту повітряних ліній електропересилання шляхом зниження опорів заземлювальних пристроїв, Бінкевич Т. В. (2018)
Земський Д. Р. - Експериментальне дослідження якості електроенергії у споживачів, що живляться від лінії ДПР 27,5 кВ залізниць змінного струму (2018)
Кулик В. В. - Оцінювання балансової надійності відновлюваних джерел електроенергії у розподільних мережах з урахуванням типових графіків генерування та споживання, Кириченко В. Ф. (2018)
Пересада С. М. - Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі, Зайченко Ю. М. (2018)
Розен В. П. - Режими, параметри та ефективність функціонування систем електропостачання підземних рудників, Пархоменко Р. О., Казембе К. Д. (2018)
Сівецький В. І. - Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Халімовський О. М., Сокольський О. Л., Куриленко В. М., Богута О. С. (2018)
Грищук Т. В. - Підвищення шумостійкості автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2018)
Романюк О. Н. - Використання модифікованої МІР-піраміди для підвищення продуктивності Parallax Mapping, Дудник О. О. (2018)
Азаров О. Д. - Спеціалізовані двотактні підсилювачі струму для перетворювачів аналогових сигналів, Обертюх М. Р. (2018)
Мокін В. Б. - Метод просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними одного посту європейської системи аеробіологічного моніторингу, Вуж Т. Є. (2018)
Білинський Й. Й. - Пасивні радіочастотні транспондери з моноімітансними логічними схемами, Стахов В. П. (2018)
Булкат М. С. - До питання про історичний поступ судочинства на теренах України (періоди Гетьманщини; входження українських земель до складу Російської імперії; радянський) (2018)
Мішегліна В. М. - Функції правових та державних символів (2018)
Демиденко В. О. - Функціональна характеристика територіальних громад: проблеми теорії і практики, Шевченко А. О. (2018)
Іляшко О. О. - Поняття і класифікація територій за їх правовим режимом (2018)
Швець Ю. Ю. - Основні елементи механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я (2018)
Братковський О. В. - Технічно складний побутовий товар як об’єкт цивільних правовідносин (2018)
Гуйван П. Д. - Своєчасний розгляд справи як елемент права на справедливий суд (2018)
Романюк В. А. - Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи (2018)
Семенкова Н. І. - Захист прав та економічних інтересів суб’єктів у процесі реалізації усних правочинів, Смєсова В. Л. (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості реалізації податкової функції в діяльності органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством (2018)
Дяковський О. С. - Процесуальні особливості обігу інформації, що містить персональні дані (2018)
Мандзюк О. А. - Кваліфікаційні вимоги до компетенцій інформаційних аналітиків-правників (2018)
Настенко М. О. - Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання (2018)
Панова О. О. - Матеріально-фінансове забезпечення публічної безпеки в Україні (2018)
Бугера О. І. - Картографування кримінологічної інформації в мережі Інтернет (2018)
Михайленко В. В. - Реалізація верховенства права при провадженні слідчих (розшукових) дій (2018)
Бровко Н. І. - Категорія правосвідомості в поглядах філософів Античності: філософсько-правовий аналіз (2018)
Івченко Ю. В. - Приклад конституційного патріотизму в США та його перспективи в умовах українських державотворчих процесів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Головач Ю. - Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу, Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. (2017)
Гнатенко Х. П. - Багаточастинкова система у сферично-симетричному просторі з канонічною некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2017)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції й асиметрія поляризаційних характеристик дейтрона (2017)
Михайлик В. - Сцинтиляційні властивості і спектри рентґенолюмінесценції телуриду цинку за кріогенних температур, Галкін С., Рудко М., Гамерник Р., Грицак А., Капустяник В., Краус Г., Панасюк М., Рудик В. (2017)
Sharma A. K. - Acoustic studies of copper soap--urea complexes derived from groundnut and sesame oils, Saxena M., Sharma R. (2017)
Lysenkov E. A. - Influence of modification of carbon nanotubes on the microstructure and percolation behavior of the systems based on polyethylene glycol, Klepko V. V., Lysenkova I. P. (2017)
Сулименко О. Р. - Взаємна фазова синхронізація спінтронних магнітних наноосциляторів з урахуванням технологічного розкиду їх власних параметрів, Прокопенко О. В. (2017)
Таньшина А. - До 85-рiччя фундацiї кафедри теоретичної ядерної фiзики та вищої математики iменi О. І. Ахiєзера та 55-рiчницi фiзико-технiчного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна (2017)
До 60-рiччя Василя Михайловича Мигаля (2017)
Авторський покажчик тому 21 (2017)
Варакута В. П. - Обґрунтування залежності результату загальновійськового бою від рівня якості змістовності управлінської інформації, Левицький М. В., Дяченко Д. В., Стародубцев С. О., Забула О. Є. (2018)
Телюков С. М. - Математичний апарат визначення можливості проведення контратаки противника своїми військами, Зливка Г. А., Сальник О. В. (2018)
Трембовецький О. Г. - Аналіз та ознаки воєнно-політичних ризиків, викликів та загроз на державному кордоні, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Момот Р. М. - Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі, Терещенко А. М., Андрієнко А. М. (2018)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. (2018)
Череватий Т. В. - Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах (2018)
Денісевич К. В. - Сучасні бортові радіолокаційні прицільні системи з використанням технології електронного сканування простору, Рибалко Е. М., Дімітров П. К., Мукусій Є. М., Фуфаєв М. І. (2018)
Зарубін А. М. - Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою, Новиков О. О. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Методика забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату на окремих режимах польоту (2018)
Акулінін Г. В. - Вирішення окремих питань електромагнітної сумісності та завадозахисту радіотехнічних засобів підрозділу ППО СВ, Рзаєв Т. М., Бойко С. В., Воїнов В. В. (2018)
Климченко В. Й. - Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння, Арасланов М. Р., Тютюнник В. О., Саваткова А. А. (2018)
Сидоренко Р. Г. - Основні напрямки створення систем силової радіоелектронної боротьби для ураження різнотипних радіоелектронних засобів, Грідін В. І., Мегельбей Г. В., Резніченко А. І. (2018)
Бовда Е. М. - Метод ідентифікації стану телекомунікаційної мережі (2018)
Дружинін С. В. - Модель оцінки мобільності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення, Климович О. К., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Козлов Ю. В. - Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень, Новикова О. О. (2018)
Мазур В. Ю. - Аналіз систем висвітлення надводної обстановки морських держав, Алієв Р. В. (2018)
Творошенко І. С. - Розробка просторової моделі геоінформаційної підтримки людей з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних колясках, у місті Харків, Табашник В. А. (2018)
Трошін О. М. - Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології, Стадніченко М. Г., Приходько В. О., Замковий Р. А. (2018)
Трофименко І. В. - Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів (2018)
Chubukin O. - The calculation of wound tubular manometric springs sensitivity of average thickness by the shells theory method (2018)
Халмурадов Б. Д. - Експериментальне дослідження процесу вентиляції резервуарів із залишками нафтопродуктів при різних методах подачі повітря, Гарбуз С. В., Дармофал Е. А. (2018)
Кобзєв В. В. - Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1, Васильєв В. А., Доска О. М., Фоменко Д. В., Долина М. П. (2018)
Петрова Л. О. - Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовки, Петров І. В. (2018)
Поморцева Е. Е. - Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач, Мауссе Ф. С., Конь Д. А. (2018)
Ребрій І. М. - Сучасні методи навчання англійської мови для військових потреб (2018)
Sydorenko I. - Using small-scale turbulence for forming a solid fluid jet, Tolkachev A. (2018)
Минько О. В. - Вплив рівня інформованості органів управління на процес планування службово-бойових дій на сучасному етапі реформування Національної гвардії України, Шаповал О. М., Адамчук М. М. (2018)
Інформація (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Недбайло О. М. - Використання в будівництві теплоефективної порожнотілої кераміки та пористих бетонів, Чернишин О. Г. (2018)
Андреєв І. А. - Аналіз плину цементно-піщаного розчину при віброекструзійному способі виготовлення фібробетонних виробів, Смірнова К. О. (2018)
Михальчук О. Д. - Властивості керамічних стаканів при захороненні ядерних відходів (2018)
Дворников Н. А. - Технологические основы сушки в псевдосжиженном слое и ее применение для сухого обогащения каолина (2018)
Лобок О. П. - Визначення D-області стійкості дробових лінійних динамічних систем, Гончаренко Б. М., Савицька Н. М., Віхрова Л. Г. (2018)
Boyko R. - Information technologies of integration of management methods by organizational and technical (technological) systems, Vlasenko L., Gladka M. (2018)
Берегова Х. А. - Порівняльна характеристика поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniі ІМВ В-7405 і препарату Фітолавін як засобів від бактеріозів, Сидор І. В., Никитюк Л. В., Пирог Т. П. (2018)
Скроцький С. О. - Органовмісні відходи виробництва як субстрати для біосинтезу бутанолу бактеріями роду Clostridium (2018)
Труш Ю. Л. - Якість сировини на підприємствах хлібопекарської галузі: теоретичний і практичний аспект, Заїнчковський А. О. (2018)
Коняга А. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства, Дунда С. П. (2018)
Головань О. О. - Реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів, Олійник О. М., Маркова С. В., Олійник М. О. (2018)
Strashynska L. - Consideration of consumer priorities at expenditure of domestic enterprises on external food markets, Strashynsky V. (2018)
Пенчук Г. С. - Оцінка результативності діяльності підприємств молочної галузі України (2018)
Микитенко Н. В. - Дослідження бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів якісного аналізу, Дубініна В. В. (2018)
Міненко М. А. - Механізм адміністрування діяльності суб’єкта господарювання (2018)
Українець А. І. - Аюрведичні та європейські канони здоров’я, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2018)
Гудович О. Д. - Забезпечення підготовки студентів у системі вищої освіти України з дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", Заєць В. А. (2018)
Cоколенко А. І. - Динамічні параметри процесів анаеробного бродіння, Шевченко О. Ю., Максименко І., Степанець О. І. (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Наближена оцінка термінів зберігання заморожених харчових продуктів, Масліков М. М. (2018)
Нескуба О. О. - Визначення параметрів теплового оброблення ковбаси вареної "Лікарська" в універсальній термокамері, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2018)
Рачок В. В. - Формування структури пшеничного тіста в процесі замішування, Гудзенко В. С., Теличкун Ю. С., Теличкун В. І. (2018)
Галдінов М. В. - CFD-моделювання процесу піролізного високотемпературного розкладання сировини рослинного походження у побутових твердопаливних котлах, Пешко В. А., Риндюк Д. В., Черноусенко О. Ю., Лементар С. Ю. (2018)
Медвідь І. М. - Дослідження впливу амілолітичних ферментів на мікробіологічні процеси в тісті та якість рисового хліба, Шидловська О. Б., Доценко В. Ф. (2018)
Shevchenko A. - Biochemical processes in the dough for diabetic bakery products, enriched with proteins and food fibers (2018)
Заморська І. Л. - Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки (2018)
Гніцевич В. А. - Дослідження процесу ферментолізу м’якоті гарбуза, Гончар Ю. М. (2018)
Устименко І. М. - Аналіз мікробіологічних показників харчових емульсій, Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. (2018)
Мудрак Т. О. - Cелекція та скринінг рас спиртових дріжджів при зброджуванні високонцентрованого сусла з крохмалевмісної сировини, Куц А. М., Ковальчук С. С., Боярчук Я. А. (2018)
Москалюк О. Є. - Дослідження термінів зберігання м’ясних паштетів функціонального призначення (2018)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного печива з пектином, Михайлик В. С., Ярошенко Н. Ю. (2018)
Олійник С. І. - Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв, Прибильський В. Л., Самченко І. О., Тарасюк Л. А. (2018)
Долінський А. А. - Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної і технологічної води, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Гусятинська Н. А. (2018)
До відома авторів (2018)
Гришко В. І. - Рецепція системи покарань стародавнього риму в українське законодавство, Окерешко М. В., Романюк І. І. (2017)
Іванов О. Ю. - Зміна правового статусу Кримської області у 1954 р.: історико-правовий аналіз (2017)
Крупнова Л. В. - Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження у період X — початку XX століття (2017)
Туренко О. С. - Сутність і відправні ознаки держави в доктрині Хосе Ортегі-і-Гасета (2017)
Данилевська Ю. О. - Особливості правового регулювання професійної діяльності та правового статусу наукових працівників (2017)
Клемпарський М. М. - Норми сучасного міжнародного трудового права про безпеку праці та гігієну праці, Назимко О. В. (2017)
Шульженко І. В. - Юридичні гарантії для внутрішньо переміщених осіб у галузі соціально-трудових правовідносин: проблеми реалізації та ефективності (2017)
Суюсанов Л. І. - Соціальна відповідальність та безпека праці (2017)
Вітвіцький С. С. - Публічна інформація в контексті контролю громадян за діяльністю держави (2017)
Поляков О. П. - Удосконалення адміністративної діяльності в аспекті справляння туристичного збору в Україні (2017)
Тернов С. О. - Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі моделювання візуального простору дорожньо-транспортної ситуації, Бескровний О. І. (2017)
Чишко К. О. - Особливості кваліфікації публічних деліктів, об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека (2017)
Бесчастний В. М. - Кримінологічні теорії: загальне поняття та характеристика окремих напрямів, Назимко Є. С., Лосич С. В. (2017)
Джужа А. О. - Історичні передумови становлення та розвитку віктимології як науки про жертву злочину (2017)
Кондратов Д. Ю. - Інститут кримінальної відповідальності за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний правовий досвід держав далекого сходу, Дегтярьов С. Є. (2017)
Лень В. В. - Злочини, предметом яких є державні нагороди: питання кваліфікації (2017)
Рибчинський М. М. - Фактори зростання злочинності в середовищі біженців і нелегальних мігрантів (2017)
Пилат С. - Ответственность за вандализм в зарубежном и уголовном законодательстве Республики Молдова: сравнительный анализ (2017)
Войтюк Р. В. - Кримінальна процесуальна функція запобігання кримінальним правопорушенням у діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України (2017)
Марущак О. А. - До проблеми розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у зоні проведення антитерористичної операції, Сало О. П. (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності" (2017)
Вихідні дані (2017)
Романюк Л. В. - Методологічні засади та емпіричне вивчення цінностей особистості раннього дорослого віку в кроскультурному контексті (2018)
Аксенченко К. Б. - Аналіз категорій професійного самовизначення та професійних криз особистості у науковому просторі, Журба А. М., Бочелюк В. Й. (2018)
Андрушко Я. С. - Емпіричне вивчення харизматичності керівника та її впливу на ефективність управління персоналом (2018)
Басманова Н. И. - Склонность к паническим атакам у руководителей и исполнителей, Яцук А. О. (2018)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні засади самовизначення особистості в професіях соціономічного типу, Завацька Н. Є., Карамушка Л. М., Каширіна Є. В. (2018)
Ващенко І. В. - Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи, Зелінська О. (2018)
Візнюк Ю. М. - Емпіричне вивчення самоприйняття і соціальної ідентичності в депривованих підлітків: факторний профіль (2018)
Волков Д. С. - Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності, Ноздрін С. В. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості подолання конфліктних ситуацій в середовищі старшокласників – досвід шкільної медіації (2018)
Гарькавець С. О. - Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики (2018)
Дмитрієва С. - Підліткова агресивність та шляхи її корекції, Мачушник О. (2018)
Журавлева Л. П. - Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения, Дончев Ф. А. (2018)
Заверуха О. Я. - Психологічні причини адиктивної поведінки підлітків батьків трудових мігрантів (2018)
Ковальчук А. А. - Роль суб’єктивного благополуччя іноземних студентів у розвитку їх адаптивності (2018)
Коломієць Т. В. - Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії, Литвинчук А. І., Можаровська Т.В. (2018)
Кудінова М. С. - Структурно-компонентний аналіз феномена стресостійкості особистості (2018)
Кузіна В. Д. - Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Лапа В. М. - Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції (2018)
Liberska H. - The life-span approach to human development in polish psychology in the second half of the twentieth century (2018)
Літвінова О. В. - Психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій особистості (2018)
Лосієвська О. Г. - Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку комуникативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю, Москович І. М., Новосад А. С. (2018)
Мілорадова Н. Е. - Динаміка ціннісних орієнтацій слідчих органів досудового розслідування на стадії професійного навчання (2018)
Міщенко Н. В. - Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму, Ковальова О. В., Іванов О. Г. (2018)
Морозова О. В. - Проблема неконструктивних життєвих стратегій подружжя у соціально-психологічному вимірі, Обозна О. В. (2018)
Пелешенко О. В. - Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей конфліктів в сучасній молодій сім’ї, Меріуц Т. Ю. (2018)
Петрученко М. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту (2018)
Потоцька І. С. - Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів, Рисинець Т. П., Лойко Л. С., Демяненко А. А. (2018)
Пустовий С. А. - Психологічний малюнок як діагностичний засіб вимірювання свідомості майбутніх філологів (2018)
Семенюк Н. С. - Позитивні риси та життєві орієнтації особистості (на прикладі медиків офтальмологічного профілю) (2018)
Черних Л. А. - Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору (2018)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні особливості формування комунікативної компетентності студентів соціономічного профілю підготовки в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму, Смирнова О. О., Шеремет І. М. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості: інтернальний та екстернальний виміри, Добровольська Н. А. (2018)
Бойчук О. Г. - Вплив психологічних чинників на психоемоційний статус жінок з непліддям (2018)
Вихідні дані (2018)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2018)
Грахов В. П. - Перспективы развития девелопмента, Мохначев С. А., Тарануха Н. Л. (2018)
Калінеску Т. В. - Виявлення й усунення проблем монополізації капіталу (2018)
Позднякова И. А. - Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых (2018)
Строганова И. А. - Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и пути развития (2018)
Павлов К. В. - Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития (2018)
Бословяк С. В. - Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования предприятия (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Меліхова Т. О. - Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства (2018)
Kievich A. - The world's central bank in the trap of QE, Kivachuk V., Chetyrbok N. (2018)
Рабыко И. Н. - Методика оценки управления стратегическим риском банка (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в инновационно-образовательной сфере (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику (2018)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне відторгнення: виміри депривації та ізоляції (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона (2018)
Солодилова Н. З. - Процессы генерирования зон институциональных аттракторов в региональной деловой среде, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2018)
Измайлович С. В. - Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора республики Беларусь (2018)
Нурланова Н. К. - Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных экономик, Расулев А. Ф. (2018)
Перспективи фінансування науки у вищих навчальних закладах (2018)
Рецензія на монографию Павлова К. В. Приграничные регионы: теория и практика. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 161 с. (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Онищук Г. І. - Економічна ефективність науково-технічних розробок реконструкції та теплової модернизації житлових будинків (2010)
Режеп В. Е. - Пентхаус по-кишиневски (2010)
Марков Д. И. - Городской карманный парк - выбор общества (2010)
Режеп В. Е. - О необходимости комплексных исследований в области экологических характеристик местности проживания (2010)
Ушканов А. П. - Особенности реконструкции жилых кварталов, расположенных в историческои ареале г.Одессы, Федорова Т. Н. (2010)
Кадомська М. А. - Житловий будинок по вул.Інститутській, 15/5, м.Київ, 1934 - 1937 рр. (2010)
Мокроусова О. Г. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1920 - 1930-х років (2010)
Решетилов О. М. - Дослідження технічного стану Тріумфальної Арки в смт.Диканька, Мізін В. М., Есліковська С. О. (2010)
Бульда М. В. - Дослідження технічного стану башти-бельведера, Меренков Л. М., Стаковський Г. Д., Одінцова Л. М. (2010)
Рекута О. С. - Покращення умов функціонування та експлуатації Вінницького областного музично-драматичного театру, Сокольвак Г. Ф. (2010)
Кривелёв Л. И. - Конструктивные решения повышения антисейсмических качеств при реконструкции (2010)
Агеева Г. Н. - В поисках утраченного кованого декора здания, Кривелёв О. С. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського