Дрюков О. - Періодизація історії формування та розвитку спортивного фехтування в Україні (2017)
Когут І. - Сутність підготовки тренера для роботи зі спортсменами з інвалідністю, Маринич В., Чебанова К. (2017)
Кропивницька Т. - Сучасні підходи до організації міжнародних комплексних змагань, Краснянський К., Брикульський О. (2017)
Олешко В. - Аспекти планування тренувальних навантажень кваліфікованих спортсменок у різних важкоатлетичних центрах України у річному макроциклі, Слободенюк О., Мухамедьяров Н. (2017)
Ткачук М. - Сучасні підходи в корекції статури чоловіків першого зрілого віку засобами силового фітнесу, Сергієнко К. (2017)
Шльонська О. - Структура змагальної діяльності у волейболі на сучасному етапі розвитку гри, Хамуді М. Ф. К. (2017)
Андрєєва О. - Оцінка рівня рекреаційної культури студентської молоді, Садовський О. (2017)
Баннікова Р. - Перспективи застосування методу функціонального тренування при гострих порушеннях мозкового кровообігу в пізньому відновному періоді, Керестей В., Калінкін К. (2017)
Єракова Л. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять пілатесом для жінок першого періоду зрілого віку, Томіліна Ю. (2017)
Марченко О. - Ожиріння жінок другого зрілого віку – багатофакторне захворювання: версії, теорії, дискусії, Івановська О. (2017)
Маслова О. - Обґрунтування необхідності розробки інноваційних технологій для оптимізації процесу фізичного виховання дітей з вадами слуху, Гопей М. (2017)
Оріховська А. - Передумови впровадження програми фізичної рекреації в дозвіллєву діяльність студентської молоді з вадами слуху в умовах вищих навчальних закладів (2017)
Пангелова Н. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільських загальноосвітніх шкіл, Рубан В. (2017)
Дутчак М. - Життєтворчість як основний теоретико-методологічний концепту фізичній культурі і спорті, Ібрагімов М. (2017)
Сутула В. - Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури (2017)
Ярмолюк О. - Концепція сталого розвитку й олімпійський рух, Бойко Д. (2017)
Улицкая Д. - "Суб-", "пре-", "пост-", "интер-", или как префиксальные формы "играют в театре" литературоведческого языка (2013)
Шляхова Н. - Філософсько-філологічна концепція тексту М. Бахтіна (2013)
Іванова О. - Мистецька взірцевість як категорія мислення і мовлення спеціалізованої літературно-мистецької преси (2013)
Раковская Н. - Стратегия чтения критического текста (некоторые аспекты проблемы) (2013)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья третья (2013)
Мостова Л. - Орнаментальний стиль у контексті літописної спадщини, Порожнюк А. (2013)
Морева Т. - Жанровое своеобразие раннего творчества В. Ф. Одоевского (2013)
Малиновский А. - Парабола как форма жанрового синтеза в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2013)
Добробабина О. - Повесть Л. Н. Толстого "Дьявол": мифологическая парадигма грехопадения (2013)
Подлісецька О. - Основні принципи новелістичної композиції у новелі Ольги Кобилянської "Природа" (2013)
Корнеева К. - Амбивалентность как форма выражения мистической целостностимироздания в лирике З. Гиппиус (2013)
Казанова О. - Новелізація повісті Івана Липи "Нові хрести" (2013)
Саєнко В. - Новелістика Юрія Липи: особливості поетики (2013)
Грицкевич М. - "…Мой читатель, друг и брат" (2013)
Бахтіарова Т. - Міфологема саду у творчості поетів-шістдесятників (2013)
Віват Г. - "Poesia doctus" Миколи Руденка (2013)
Чорна Т. - Психологізм роману П. Загребельного "Юлія, або Запрошення до самовбивства" (2013)
Білик Г. - Художні конструкти поетичного світу збірки "Мій хлопчик дощ" Віри Казидуб (2013)
Черкашина Т. - Історія оповідей про себе і своє життя: формування типологічних різновидів (2013)
Нечиталюк І. - Екзистенційна доктрина творчості Михайла Грушевського (2013)
Остапенко С. - Субьектно-речевая организация текстов литературнокритических портретов О. Мандельштама 1910-х гг.: фактор жанрообразования (2013)
Синявська Л. - Способи виявлення елементів "нової драми" Г. Ібсена в п’єсі Л. Старицької-Черняхівської "Крила" (2013)
Фокина С. - Коды русского авангарда в лирических циклах М. Цветаевой 1920-х годов (2013)
Горостоватова Ю. - Особливості авантюрно-пригодницького сюжету у детективних романах В. Винниченка "Лепрозорій", "Нова заповідь" (2013)
Лихачова О. - Типологічне зіставлення сюжету та концепції дійсності в структурі новелістичного етюду Гр. Тютюнника "Зав’язь" (2013)
Клеймьонова І. - Особливості літературних портретів Івана Савича (2013)
Малютіна Н. - Подорож у лабіринтах психології творчості письменника (Рец.: Михида С. Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника: (монографія) / Сергій Михида. - Кіровоград: Поліграф - Терція, 2012. - 352 с.) (2013)
Саєнко В. - Вибрані статті чи компендіум з історії новітньої і сучасної української літератури? Роздуми над новою книгою Нінель Заверталюк (Рец.: Заверталюк Н. І. "Неподільної краплі питома вага": Літературознавчі студії. Матеріали до лекцій з курсу "Українська література ХХ - поч. ХХІ століть": Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів та аспірантів / Нінель Заверталюк. - Дніпропетровськ: Пороги, 2011. - 235 с.) , П’ятковська Є. (2013)
Наші автори (2013)
Бєлаєва Я. В. - Колекція видів Begonia l. (Begoniaceae C. Agardh) у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка (2015)
Кривошея О. М. - Різноманіття діатомових водоростей р. Удай Національного природного парку "Пирятинський" (2015)
Нірода Т. М. - Вивчення грибів (макроміцетів) на стаціонарних пробних площадкав в Національному природному парку "Синевир" (2015)
Чернишова Т. М. - Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda: Pulmonata) (2015)
Дудинська А. Т. - Особливості розподілу деяких представників родини Glycyphagidae Berlese, 1887 в синантропних умовах Закарпаття, Дудинський Т. Т. (2015)
Смаголь В. М. - Перспективи відновлення української метапопуляції зубра Bison bonasus L. (mammalia, artiodactyla) (2015)
Чепурна Н. П. - Амфібії та плазуни Квасовецького лісництва Національного природного парку "Синевир", Пархоменко О. В. (2015)
Назаренко В. Ю. - До пізнання фауни довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) НПП "Синевир", Пархоменко О. В. (2015)
Іванова Т. С. - Гемаглютилювальна та фітотоксична активність Shizophyllum commune при глибинному культивуванні на сухарній крихті, Мегалінська Г. П. (2015)
Ніколаєва Н. В. - Жирнокислотний склад ліпідів пилку Corylus Avellana L. в умовах України та Словаччини, Гаркава К. Г., Брюзгіна Т. С. (2015)
Струтинська Н. А. - Нові потенційні активатори КАТФ каналів сарколемальних мембран (2015)
Ковтун М. Ф. - Природа і сутність людини (освіта і освіченість, науково-технічний прогрес, зростаюча залежність від техносфери, Степанюк Я. В. (2015)
Гетьман В. І. - Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення (2015)
Стець Г. В. - Перспективи використання виду Toxocara canis в якості біоіндикатора паразитарного забруднення грунту в урбоекосистемі, Волошина Н. О. (2015)
Коваленко І. М. - Структура популяцій вегетативно-рухомих рослин в лісових екосистемах (2015)
Дербак М. Ю. - Діяльність національного природного парку "Синевир" як природно-заповідної установи (2015)
Довгаль Г. П. - Екологічні особливості функціонування агроекосистем України за впливу кліматичних чинників, Волошина Н. О. (2015)
Дудка А. І. - Сучасний стан вивчення екосистем природно-заповідних територій України, Волошина Н. О. (2015)
Тюх Ю. Ю. - Смарагдові об’єкти Національного природного парку "Синевир", Ярема Ю. М., Нанинець М. В. (2015)
Бабічин Ю. Ю. - Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття Національного природного парку "Синевир" (2015)
Тюх Ю. Ю. - Особливості лісів та раритетних фітоценозів Національного природного парку "Синевир", Ярема Ю. М., Ярема М. Ю. (2015)
Ярема Ю. М. - Розширення території Національного природного парку "Синевир", Тюх Ю. Ю. (2015)
Падалко С. Ф. - Основоположники селекційної науки в галузі рослинництва в Україні, Бобик Л. В. (2015)
Зиман С. М. - Дендрологічна діяльність Є. М. Кондратюка (1914 – 1992), Івченко І. С., Рековець П. М. (2015)
Дух. О. І. - Науково-дослідницька діяльність Олександра Грановського (2015)
Кравець Н. Я. - Іван Григорович Верхратський – визначний природодослідник, педагог, громадський діяч (до 168-річчя від дня народження), Голіней Г. М. (2015)
Шевчик Л. О. - До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами, Кравець Н. Я. (2015)
Волошина Н. О. - Удосконалення фахової підготовки екологів в аспекті епідеміологічних проблем сучасності, Лазебна О. М., Калінін І. В. (2015)
Рижов О. А. - Методика структуризації та формалізації учбових медико-біологічних декларативних знань на основі когнітивних прототипів, Попов А. М., Васильчук Н. Г. (2015)
Мегалінська Г. П. - Алгоритм раціонального використання деяких ефірних олій у навчальному процесі, Вєдєнєєв В. Д., Шаулко В. В. (2015)
Наші автори (2015)
Шляхова Н. - Художній світ як естетична реальність (2014)
Іванова О. - Тілесність мистецтва слова в епоху тотальної інформаційності (2014)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья четвертая (2014)
Кондратенко Н. - Художній текст як ігрова реальність (2014)
Подлісецька О. - Предметна послідовність як головна ознака художнього світу (до питання пізнавальної функції твору) (2014)
Буркова Е. - Принципы литературной критики Л. Шестова (2014)
Бондарук О. - Театральне життя у нарисах Ч. Діккенса і В. Г. Бєлінського (2014)
Грицкевич М. - Автор и читатель — многообразие диалога (2014)
Остапенко С. - Композиционно-содержательная организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1910-х гг. (2014)
Шевчук О. - До питання про дефініцію поняття "традиційний історичний персонаж" (2014)
Стеблина Н. - Способи подачі новин про літературу журналістами інформаційних агенств (УНІАН та РІА Новости) (2014)
Соколянский М. - О поэтике комедии Бернарда Шоу "Первая пьеса Фанни" (2014)
Шупта-В’язовська О. - Екзистенційні виміри зради в циклі "В казематі" Тараса Шевченка (2014)
Морева Т. - О циклизации в "Пестрых сказках" В. Ф. Одоевского (2014)
Фокина С. - Авторская символика в стихотворении М. Цветаевой "Лютня" (2014)
Добробабина О. - "Крейцерова соната" Л. Н. Толстого: парабола и евангельский текст (2014)
Нечиталюк І. - Онтологічна інтерпретація мотиву смерті у малій прозі кінця ХІХ — початку ХХ століття (2014)
Костенко Г. - Елементи оперетково-мелодраматичного стилю в українських драматичних жартах кінця ХІХ — початку ХХ століття (2014)
Тан Вэй - Политические мотивы в стихотворениях Тараса Шевченко (2014)
Саєнко В. - Родо-жанрові особливості книги Ірини Жиленко "Homo feriens", Пащенко К. (2014)
Шевченко Т. - Жанрові особливості книги І. Лучука "Сумніви сорокалітнього" (2014)
Ісаєнко Л. - Жанрова різноманітність лірики Станіслава Конака (2014)
Змінчак Н. - Засоби гумору і сатири у романі Валентина Тарнавського "Порожній п’єдестал" (2014)
Мегеря Т. - "Зимова казка" Леоніда Кононовича: особливості екзистенційного наративу (2014)
Саворовская А. - Романтический мотив встречи с двойником из зазеркалья в произведениях В. Я. Брюсова и А. В. Чаянова (2014)
Широкова В. - Поэтика имени в романе М. Кузмина "Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам" (2014)
Штельмухова Ю. - Чеховська тема в есеях В. Вулф (2014)
Тимченко Р. - Плутовская родословная латиноамериканского диктатора (Алехо Карпентьер — Франсиско де Кеведо) (2014)
Мусий В. - К вопросу о содержании категории "художественный мир" (2014)
Данильчук О. - Жанр роману кар’єри в американській та європейській літературі (2014)
Науменко В. - До Відня — за емоціями (2014)
Малютина Н. - В плену элегического переживания (Рец.: Силантьева В. В изломе времени. Стихи филолога: в двух книгах / Валентина Силантьева. - Одесса: Астропринт, 2011. - Кн. 1. - 144 с.; Кн. 2. - 128 с.) (2014)
Пащенко М. - Погляд зблизька або самопрезентація (Рец.: Автор - Твір - Читач: збірник наукових праць / ред. кол.: Є. М. Черноіваненко, Н. М. Шляхова, М. В. Пащенко. - Одеса: Астропринт, 2012. - 240 с.) (2014)
Шляхова Н. - Круглий стіл — 2013. Обговорення проблеми "Художній світ твору" (2014)
Малютіна Н. - Одеса в міжкультурному слов’янському просторі, Поліщук Я. (2014)
Раковська Н. - Славістика у контексті сучасного гуманітарного знання (2014)
Степанов Е. - XVI Международная научная конференция "Русистика и современность" (2014)
Наші автори (2014)
Копачевская Н. С. - Механохимическая активация молибденсодержащих систем, Халамейда С. В., Зажигалов В. А. (2015)
Махно С. М. - Електрофізичні властивості композитної мембрани на основі бактерійної целюлози та протонної іонної рідини, Чернявська Т. В., Шелудько Є. В., Кухаренко О. Є., Петрусь Л. В., Тарасюк О. П., Козировська Н. О., Рогальський С. П. (2015)
Шаранда М. Є. - Конверсія сорбіту в пропіленгліколь на Cu-вмісних оксидах, Левицька С. І., Брей В. В. (2015)
Божко О. О. - Кінетичні закономірності обриву ланцюгів окиснення бензилового спирту біс(саліцилальдимінатами) міді, Жила Р. С., Шелудько Є. В., Полункін Є. В. (2015)
Grishchenko L. M. - Plasma bromination as pre-treatment of carbon fiber for acid-base catalyst preparation, Bezugla T. M., Trachevskiy V. V., Vakaliuk A. V., Byeda O. A., Diyuk V. Ye. (2015)
Grishchenko L. M. - Functionalization of carbon fibres with Br- and S-containing groups, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Radkevich V. Z., Byeda O. A., Diyuk V. E. (2015)
Grishchenko L. M. - Functionalization of carbon fibres with S-containing groups, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Radkevich V. Z., Byeda O. A., Diyuk V. E. (2015)
Бодачівський Ю. С. - Вплив активаторів на сульфурування естерів вищих жирних кислот олій, Поп Г. С., Рогальський С. П. (2015)
Шкарапута Л. М. - Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини, Степаненко В. І., Сасинович Л. М., Доля М. М., Пшеничук Р. Ф., Тищенко Л. О., Даниленко В. В., Цехмістер Я. В., Яковишин Л. Г., Шевченко Л. А. (2015)
Миронюк И. Е. - Моделирование редокс-процессов при адсорбции тиолсодержащих аминокислот и кислорода на поверхности золотого катода, Кругляк О. С., Нестюк Н. В., Шаповал Г. С. (2015)
Коваль Л. І. - Новий метод оцінювання активності антиоксидантів (спосіб і субстрат), Дзюба В. І., Пехньо В. І. (2015)
Zheleznyi L. V. - Influence of hydro-carbon composition of basic petroleum oils on the oxidation of high temperature greases (2015)
Сыч Н. В. - Получение сульфированных катализаторов на основе косточкового сырья для гидролиза полисахаридов, Стрелко В. В., Купчик Л. A., Цыба Н. Н., Федоришин А. С. (2015)
Шаранда М. Є. - Отримання 2-етил-4-метил-1,3-діоксолану на твердих кислотних каталізаторах (2015)
Zubenko S. O. - Influence of free fatty acids and water on alkaline transesterification of rapeseed oil by n-butanol, Patrylak L. K. (2015)
Каменських Д. С. - Вибуховий автогідроліз пентозановмісної сировини, Ткаченко Т. В., Євдокименко В. О., Кашковський В. І. (2015)
XXХ scientific conference on bioorganic chemistry and petrochemistry of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry NAS of Ukraine (Kyiv, March 26–27, 2015) Conference abstracts (2015)
Конюшенко В. П. - Нанохімія. Особливості перебігу газо-рідинних реакцій в тонких плівках високократної піни (2015)
Поп Григорій Степанович. До 70-річчя від дня народження (2015)
Патриляк К.І. (16.12.1938 – 03.04.2015) (2015)
Світлої пам’яті педагога, колеги, видатного каталітика (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2017)
Ткаченко В. І. - Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця у практиці лікаря загальної практики, Гайова О. А. (2017)
Корж О. М. - Зростання разом у різноманітності: Європейська конференція з сімейної медицини WONCA EUROPE 2017 (2017)
Ткаченко В. І. - Участь Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти у ХХІІ конференції Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA та програмі з обміну досвідом у Чехії (2017)
Дуда О. К. - Сучасні можливості запобігання антибіотикорезистентності: бактеріофаги як антимікробні агенти, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Голуб А. П. (2017)
Рощін Г. Г. - Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини катастроф, Хіміон Л. В., Ватага В. В., Матюха Л. Ф., Іванов В. І., Назаренко І. І. (2017)
Видиборець С. В. - Клініко-лабораторна характеристика синдрому масивного цитолізу пухлин, Гайдукова С. М., Ременнік О. І., Андріяка А. О., Гартовська І. Р., Борисенко Є. О. (2017)
Ульріке Науман - Атестація (експертне оцінювання) лікарів у Великобританії, Майкл Харріс (2017)
Малащенко С. Г. - Безперервний професійний розвиток викладачів сімейної медицини – пріоритетне завдання системи охорони здоров’я Європи (За матеріалами тренінгового курсу "Leonardo EURACT. Рівень 1" у м. Салоніки, Греція, 25–27 травня 2017 року), Климась І. В. (2017)
Tkachenko V. I. - Information about the Institute of Family Medicine in Ukraine, Shekera O. G. (2017)
Хухліна О. С. - Ефективність вазонату та ентропу у лікуванні печінкової енцефалопатії у комплексній терапії хворих на токсичний гепатит, Антонів А. А., Дрозд В. Ю. (2017)
Кравченко В. В. - Основні аспекти організації та перспективи розвитку комунальних консультативно) діагностичних центрів за результатами соціологічного опитування лікарів (2017)
Боброва О. В. - Ефективність препарату Метамакс у лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді, Кожухарьова Н. А., Конопляник Л. І., Давидова І. В., Макаревський А. І. (2017)
Коваленко О. Є. - Синдром гіпотонії)гіперкінезії. Хорея чи хореєподібний синдром?, Валько Р. А. (2017)
Ременнік О. І. - Сучасні підходи до оптимізації профілактики ризику виникнення синдрому масивного цитолізу пухлини, Андріяка А.О., Гартовська І. Р., Борисенко Є. О., Видиборець С. В., Гайдукова С. М. (2017)
Науменко Л. Ю. - Сучасні підходи до визначення порушень життєдіяльності у практиці сімейного лікаря, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Грицко Р. Ю. - Роль лікарів-інфекціоністів у наданні медичної допомоги інфекційним хворим у лікувальних закладах первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні, Мартинюк І. І. (2017)
Возіанов С. О. - Роль біологічних онкомаркерів у диференційній діагностиці складних кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І., Шмуліченко О. В. (2017)
Гурженко А. Ю. - Показники системи вільнорадикального окиснення у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Юнд Р. - Растительный препарат BNO 1016 – безопасное и эффективное средство для лечения острого вирусного риносинусита, Мондиглер М., Штаммер Х., Стиерна П., Бахерт К. (2017)
Березняков И. Г. - Эффективность эрдостеина для лечения кашля у больных внебольничными пневмониями: результаты исследования МУКАСТАТ, Лебединская М. Н., Березняков В. И., Ломино И. Д. (2017)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування Риногель-спрея ValeVita у дітей, хворих на гострий риносинусит (2017)
Філатова О. Л. - Порівняльна клінічна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А., Воронков Л. Г. (2017)
Чабанов П. В. - Діагностика та лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом (2017)
Палій І. Г. - Біль у животі: що необхідно знати сімейному лікарю, Заїка С. В. (2017)
Звягинцева Т. Д. - Билиарные дисфункции и методы современной терапии, Шаргород И. И. (2017)
Зінчук О. М. - Сучасні аспекти пероральної регідратації при гострих кишкових інфекціях, Зубач О. О., Адамович О. П. (2017)
Бабінець Л. С. - Протокольні та ад’ювантні можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Захарчук У. М. (2017)
Волошина О. Б. - Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань артерій нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) (2017)
Кучер О. В. - Практична підготовка лікарів у системі післядипломної освіти, Гайдукова С. М., Мороз Г. І., Видиборець С. В. (2017)
Шупта-В’язовська О. - Феномен художнього та проблема його повноти (2015)
Сподарец Н. - Проблема авторского литературного сознания в современной филологической аналитике (2015)
Ковальчук Г. - Н. Б. Кузякіна як дослідник літератури: тематичні зацікавлення й методологічні орієнтації (2015)
Раковская Н. - Парадокс в критической системе Л. Шестова (2015)
Нечиталюк І. - Художньо-публіцистичний образ Одеси кінця ХІХ — початку ХХ століття (2015)
Грицкевич М. - Формирование представлений о читателе-адресате художественного творчества и некоторые способы актуализации читательского восприятия (2015)
Гжись Хенрик - Между фольклором и художественной литературой: Сорочьии Русалочьи сказки А. Н. Толстого (2015)
Мостова Л. - Жанр псалма в структурі "Повчання" Володимира Мономаха (2015)
Подлісецька О. - Ніцшеанські ідеї у контексті прози Лесі Українки (оповідання "Над морем") (2015)
Казанова О. - Проблема жанрового визначення малої прози В. Стефаника (2015)
Добробабіна О. - Повісті Л. М. Толстого 80—90-х років ХІХ ст. До проблеми "автор та герой" (2015)
Хмелевая М. - Феномен "странничество" в романе А. Ф. Вельтмана "Странник" (2015)
Пазюк Р. - Фоніка ранньої поетичної творчості Богдана Лепкого (2015)
Демьянова С. - Жанрові тенденції динаміки сюжетів і героїв у польських драматичних малюнках (образках) ХІХ — початку ХХ століття (2015)
Мусий В. - Экзистенциальный смысл мифопоэтической символики в романе Сильви Жермен "Взгляд Медузы" (2015)
Фокина С. - Литературные аллюзии в цикле сказок С. Козлова "О Ежике и его друзьях" (2015)
Бабаніна О. - Експериментальний роман "Золоті лисенята" Юліана Шпола: колір як метафора тексту (2015)
Борисенко Н. - Жанрові особливості роману "Солодка Даруся" М. Матіос (2015)
Саворовская А. - Художественное пространство повести А. В. Чаянова "Юлия, или Встречи под Новодевичьим": своеобразие усвоения романтической концепции синтеза искусств (2015)
Єщенко М. - Типажі абсурдистських героїв у новелістиці Тані Малярчук (2015)
Змінчак Н. - Мала проза Валентина Тарнавського: між традицією і новаторством (2015)
Бєлоконь-Пожарицька Н. - Людина-артист як вияв вагнеріансько-ніцшеанського синдрому в оповіданні І. Чендея "Цимбаланя" (2015)
Дорогань И. - Мария Башкирцева: проблема автомифологизации (2015)
Голубь Д. - Конспирологический сюжетный мотив в романе Ю. Семенова "Семнадцать мгновений весны" (2015)
Стас Т. - Джерела асоціативно-образного мислення І. І. Білика (2015)
Томбулатова І. - Герої романістики Ґео Шкурупія: "Переможці" й "Переможені", що мріють про смерть (2015)
Кореновская Л. - М. Лермонтов и Т. Шевченко: диалог судеб и творчества (2015)
Морева Т. - Фантастические повести В. Ф. Одоевского и О. Стороженко (мифомышление как проявление национального сознания) (2015)
Козачук Н. - Антиколоніальні мотиви у п’єсах "Воєнна любов" Олеся Бабія та "Дві сили" Франца Коковського (2015)
Костенко Г. - П’єса "Шантрапа" О. Саксаганського у виставі Д. Богомазова "Що їм Гекуба?" (2015)
Малютіна Н. - Від аналітики дискурсу до феномена мислення як культурного буття (Рец.: Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія / Наталія Астрахан. - К.: Академвидав, 2014. - 432 с. - (Серія "Монограф")) (2015)
Пащенко М. - Ще раз про "вічну таїну слова…": Із досвіду наукової рецепції та інтерпретації (Рец.: Марко В. П. Аналіз художнього твору: (навч. посібник). - К.: Академвидав, 2013. - 280 с. - (Серія "Альма-мастер")) (2015)
Сарапин В. - "Відображення відображення". Жанр української літературної пародії (Рец.: Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії / Наталія Віннікова. - К.: Наукова думка, 2014. - 432 с.) (2015)
Мізінкіна О. - Така незбагненна художність (Круглий стіл — 2014) (2015)
Наші автори (2015)
Bodachivskyi Iu. S. - Designing and characterization of aqueous microemulsions for metalworking operations, Pop G. S. (2016)
Багрий Е. И. - Нефтехимические аспекты проблемы активации и мягкой селективной функционализации насыщенных углеводородов (обзор), Патриляк Л. К. (2016)
Шаранда М. Є. - Конверсія лужного розчину гліцерину в лактат натрію на Cu/MgO-ZrO2 каталізаторі в проточному режимі, Милін А. М., Левицька С. І., Брей В. В. (2016)
Білокопитов Ю. В. - Пошук оксидних каталітичних систем для дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану, Сергучов Ю. А., Чернобаєв І. І., Спаська О. А., Гаєвська Т. А. (2016)
Sachuk O. V. - Mechanochemical activation influence of the ZnO/CeO2 compositions on their structural characteristics and photocatalytic activity in safranin T degradation process, Zazhigalov V. A., Fedorovska O. P., Kuznetsova L. S., Shcherbakov S.M. (2016)
Небесний Р. В. - Дослідження каталітичних властивостей оксидів вольфраму та ванадію у процесі одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації, Піх З. Г., Шпирка І.І., Завалій К. В., Лук’янчук А.В., Шатан А.-Б.В. (2016)
Волкова Л. К. - Кинетика реакций циклоалканов и алканов в растворах ванадий(V) – серная кислота, Мерзликина М. А. (2016)
Божко Е. А. - Металлокомплексы оснований Шиффа в качестве катализаторов обрыва цепей окисления. Кинетическое и квантово-химическое исследование, Качковский А. Д., Шелудько Е. В., Полункин Е. В., Жила Р. С., Пильо С. Г., Кондратюк К. М. (2016)
Melnichuk A. V. - The thermogravimetric analysis of nanoporous carbon materials used as effective catalyst carrier, Krimets G. V., Molodyi D. V., Povazhniy V. А., Golovko L. V. (2016)
Поп Г. С. - Синтез і властивості алканоламідів вищих жирних кислот високоерукової ріпакової олії, Бодачівський Ю. С., Сафронов О. І. (2016)
Волошина Ю. Г. - Селективація закоксуванням in situ цеоліту H-MFI як каталізатора диспропорціонування толуолу, Пертко О. П., Яковенко А. В., Коновалов С. В., Патриляк Л. К. (2016)
Шкарапута Л. Н. - Двухслойные ленты для ремонта локальных повреждений защитных покрытий трубопроводов, Митрохина Л. Л., Морозова И. П. (2016)
Конюшенко В. П. - Синергічні суміші основ Манніха з їх солями – ефективні інгібітори корозії нафтогазового устаткування, Бортишевський В. А., Корж Р. В. (2016)
Манчук Н. М. - Виробництво метил-трет-амілового етеру на основі фракції легкого бензину каталітичного крекінгу, Посадська О. В. (2016)
Зубенко С. О. - Переестерифікація соняшникової олії бутанолом, Патриляк Л. К., Яковенко А. В., Коновалов С. В. (2016)
XXХІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. (Київ, 31 березня-1 квітня 2016 р.) Тези (2016)
До 60-річчя професора В. С. Броварця (2016)
До 75-річчя професора Л. М. Шкарапути (2016)
Світлої пам’яті професора Юрія Лукича Іщука (2016)
Правила для авторов (2016)
Лімонт А. С. - Технологічні параметри формування рулону і його товарні якості при використанні на збиранні льнотрести прес-підбирачів, Климчук В. М. (2017)
Сайчук А. В. - Оценка структурной неоднородности в отливках корпусных деталей из серого чугуна (2017)
Рыбалко И. Н. - Определение толщины защитных оксидных пленок, формируемых при трении, Полянский А. С., Марченко Ю. А., Коломиец В. В. (2017)
Тарасенко В. Е. - Совершенствование методики теплотехнических и аэродинамических испытаний радиаторов и жидкостно-масляных теплообменников на основе интерактивного взаимодействия с серверами погоды и картографической информации, Жешко А. А. (2017)
Лебедєв С. А. - Нормативне і методичне забезпечення випробувань сільськогосподарських машин. Стан і перспективи, Коробко А. І., Козлов Ю. Ю. (2017)
Подригало Н. М. - Выбор рационального распределения передаточных чисел зубчатых пар трансмиссии колесной машины (2017)
Полянський О. С. - Підвищення паливної економічності колісних машин відключенням частини циліндрів двигуна, Молодан А. О., Власенко О. В. (2017)
Толочко Н. К. - Пространственная неоднородность распределения активности кавитации и неравномерность очистки поверхностей в ультразвуковой ванне, Челединов А. Н. (2017)
Бурлака О. О. - Підвищення енегроефективності деревообробних підприємств шляхом улаштування теплоізоляції на основі відходів виробництва (2017)
Калюжный О. Б. - Исследование структуры пористого материала методом графического компьютерного моделирования, Платков В. Я. (2017)
Горяинов А. Н. - Вхождение специальности "Транспортные технологии" в образовательное интернет-пространство логистической направленности (2017)
Дьяконов О. В. - Дослідження процесу формування паливних брикетів із кори дуба та визначення їх характеристик (2017)
Галич І. В. - До аналізу впливу коливань елементів машинно-тракторного агрегату на динамічні та експлуатаційні показники, Антощенков Р. В. (2017)
Карпенко О. В. - Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології, Волошинець В. А., Карпенко І. В., Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В., Мідяна Г.Г. (2017)
Кравченко О. В. - Оцінка ефективності застосування завантажень при біотехнологічно інтенсифікованому процесі знезалізнення та демангації води на швидких фільтрах, Панченко О. С. (2017)
Наумчук Ю. А. - Оптимізація тестів життєздатності клітин для скринінгу гліопротекторних сполук у культурі первинних астроцитів головки зорового нерву щура, Максименко В. Б., Кая С. (2017)
Бардик Є. І. - Підвищення достовірності ідентифікації дефектів у силових трансформаторах електростанцій настроюванням параметрів нечіткої моделі, Костерєв М. В., Болотний М. П. (2017)
Ніколаєв С. С. - Залежність якості детектора облич на ознаках Хаара від варіативності навчальної вибірки, Тимошенко Ю. О., Матвіїв К. Ю. (2017)
Шлыков В. В. - Метод оценки скорости охлаждения и согревания сердца в условиях искусственного кровообращения, Данилова В. А. (2017)
Bondar B. M. - The study of 99mTc production using medical cyclotrons in Ukraine, Mikhnytsky I. B., Kmetyuk Ya. V. (2017)
Romanuke V. V. - Flexible solution of a 2-layer perceptron optimization by its size and training set smooth distortion ratio for classifying simple-structured objects (2017)
Ковальчук О. Г. - Отримання виливків із диференційованими властивостями поверхні, Ямшинський М. М., Федоров Г. Є. (2017)
Кочубей В. В. - Застосування зовнішніх електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні деталей з інструментальної сталі Р6М5, Рижов Р. М., Сидоренко П. Ю. (2017)
Сабокар О. С. - Вплив геометричних параметрів і магнітних властивостей тонкостінних металів на процеси індукційного нагріву (2017)
Колобродов В. Г. - Вплив геометричних параметрів полегшення на деформацію робочої поверхні осесиметричних дзеркал, Поздняков Д. В., Тягур В. М. (2017)
Тимчик Г. С. - Модель структури активної поверхні абстрактного біотехнічного об’єкта, Скицюк В. І., Клочко Т. Р. (2017)
Скиба М. І. - Метод отримання нанодисперсій срібла під дією плазмового розряду за наявності водорозчинного полімеру, Півоваров О. А., Макарова А. К., Воробйова В. І. (2017)
Хованець Г. І. - Термомеханічні і деформаційні властивості композитів на основі системи диметакрилат–тетраетоксисилан, Макідо О. Ю., Медведевських Ю. Г. (2017)
Автори номера (2017)
Содержание (2017)
Життєвий і творчий шлях В. П. Кухаря (1942 – 2017) (2017)
Бодачівський Ю. С. - Синтез органосульфанів – поліфункціональних додатків до мастильних матеріалів, Поп Г. С. (2017)
Патриляк Л. К. - Мікроімпульсна ізомеризація лінійного гексану на нікельвмісних пентасилах, Крилова М. М., Яковенко А. В. (2017)
Пертко О. П. - Дезактивація каталізаторів на основі цеоліту Х з активною і модифікованою гексафторсилікатом амонію поверхнею у метилуванні толуолу, Волошина Ю. Г., Коновалов С. В., Патриляк Л. К. (2017)
Zubenko S. O. - Peculiarities of potassium butilate preparation as a catalyst for the transesterification process, Konovalov S. V., Patrylak L. K., Okhrimenko M. V. (2017)
Бондаренко Є. А. - Синтез глюкозидів на сульфокатіоніті КУ-2.8, Шаранда М. Є., Брей В. В. (2017)
Левицька С. І. - Дослідження ізомеризації глюкози у фруктозу на MgO-ZrO2 каталізаторі в проточному режимі (2017)
Шкарапута Л. Н. - Амидирование триацилглицеринов подсолнечного масла, Митрохина Л. Л., Морозова И. П. (2017)
Шкарапута Л. М. - Технологія мазі Теобону-дитіомікоциду з Гентаміцину сульфатом, Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2017)
Березницький Я. О. - Скринінгова оцінка методом дериватографії вмісту нанорозмірних сферичних карбонових кластерів в продуктах високочастотного електророзрядного синтезу з газової сировини, Пилявський В. С., Полункін Є. В., Шелудько Є. В. (2017)
Кашковський В. І. - Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 1), Кисельов В. П., Безуглий Ю. В., Вихрестюк М. І., Трачевський В. В., Мельник А. К. (2017)
Кашковський В. І. - Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 2), Кисельов В. П., Безуглий Ю. В., Вихрестюк М. І., Трачевський В. В., Пінчук Т. І. (2017)
Сыч Н. В. - Получение и свойства сульфированных катализаторов на основе промышленного угля Aquacarb для гидролиза сахарозы, Котинская Л. И., Купчик Л. А., Викарчук В. М. (2017)
32 наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2017)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного (2017)
Одна любов – наука. Світлої пам’яті В.А. Бортишевського (2017)
Правила для авторів (2017)
Акулович Л. М. - Метод структурного синтеза при компьютерном проектировании технологических процессов изготовления деталей машин из металлопроката, Ермашкевич Д. Б. (2017)
Гончаренко А. А. - Особенности структурообразования при модифицировании восстановленного слоя наплавкой, Романюк С. П., Полянский А. С., Омельченко Л. В., Коломиец В. В. (2017)
Аулін В. В. - Методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання проблеми надійності функціонування транспортних систем, Голуб Д. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В. (2017)
Герасимов В. С. - Технологические уклады и оборачиваемость материальных ресурсов на этапах жизненного цикла сельскохозяйственной техники, Игнатов В. И., Буряков С. А., Миклуш В. П. (2017)
Степанов О. В. - Система курсової стійкості як фактор безпеки автотранспорту (2017)
Дунаев А. В. - Инновационные возможности в технической эксплуатации машинно-тракторного парка, Миклуш В. П. (2017)
Дубінін Є. О. - Метод оцінювання радіусів інерції колісних машин, Полянський О. С., Скорик М. О., Задорожня В. В. (2017)
Кухтов В. Г. - Прогнозування та оптимізація граничних та допустимих параметрів деталей варіаторів комбайнів, Лисенко С. В. (2017)
Тришевский О. И. - Определение минимально допустимых радиусов изгиба при профилировании, Митрофанов С. А. (2017)
Тарасов Ю. В. - Вдосконалення класифікації видів випробувань колісних машин (2017)
Мальцев Т. В. - Комплексная оценка остаточных напряжений в поршневых кольцах (2017)
Литовка С. В. - Обзор, классификация и применение фотосепараторов для очистки семян и зерна от примесей (2017)
Козенок А. С. - Особливості перевалки сільськогосподарських вантажів на складах агропромислових комплексів, Шмат В. П. (2017)
Шляхова Н. - Образність "безобразного" слова Шевченка в естетичній інтерпретації Михайлини Коцюбинської (2014)
Іванова О. - Маркетинг мистецтва. Виконує мистецька періодика (2014)
Кудрявцев М. - Драма ідей як художнє явище: національний та світовий контекст (2014)
Малиновский А. - Д. И. Чижевский о славянских литературах ХІХ века (2014)
Гуменна В. - Ерос і Танатос у контексті європейської літератури, Мельникова Р. (2014)
Панова Н. - Суїцидальні тенденції у громадянському, соціокультурному й літературному житті України кінця XIX початку XX ст. (2014)
Кучеренко Л. - Влив глобалізації на тематичний простір та стан сучасної документалістики (2014)
Крупеньова Т. - Функціонально-стилістичні особливості антропонімікону прозових творів сучасних українських письменників (2014)
Немировська О. - Образ природи у ранній поезії Т. Г. Шевченка (семантико-стилістичний аспект) (2014)
Казанова О. - Особливості сугестивної поетики у циклі "поезій в прозі" М. Коцюбинського "З глибин" (2014)
Ісаєнко Л. - Проблема інтертекстуальності в оповіданні Лесі Українки "Голосні струни" (2014)
Костенко Г. - Проблема авторського жанрового визначення п’єс Г. Квітки-Основ’яненка "Мертвець-шалун" та "Бой-жінка" (2014)
Морева Т. - Категория таинственного в творчестве В. Ф. Одоевского (2014)
Марко В. - Поема Павла Тичини "Похорон друга": продовження естетичної комунікації, Киян О. (2014)
Галич О. - Квазі-документальний роман А. Нотомб: специфіка жанру (2014)
Мусий В. - Рецепция русской классики в произведениях А. П. Потемкина (2014)
Томбулатова І. - Рецепція творчості Ґео Шкурупія сучасниками та літературознавцями нового часу (2014)
Подлісецька О. - "Сподівана несподіванка", або Неотрадиціоналістські виміри новелістики Василя Полтавчука (2014)
Остапенко С. - Композиционно-содержательная организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама "Заметки о Шенье" и "Борис Пастернак" (2014)
Галич А. - Портрети шістдесятників у мемуарному творі І. Жиленко "Homo feriens" (2014)
Фокина С. - Миф о Дидоне как смысловой центр концепта "горение" в одноименном лирическом послании И. Бродского (2014)
Бандура Т. - Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях В. Підмогильного "Добрий Бог", "Гайдамака" (2014)
Муту Г. - Концепт "творческая личность" в рассказе А. И. Куприна "Анафема" (2014)
Гурдуз К. - Традиції антивоєнного жанру в романі Сергія Пантюка "Війна і ми" (2014)
Димовська А. - Художні засоби вираження апокаліптичних мотивів у романі Леся Гоміна "Голгофа" (2014)
Широкова В. - Композиционный анализ романа М. Кузмина "Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам" (2014)
Хижняк І. - Символіка поетичної збірки Марії Матіос "Жіночий аркан у саду нетерпіння" (2014)
Авксентьєва Г. - Поетикальні виміри роману В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2014)
Олійниченко О. - Роль символів у художньому світі роману Ю. Мушкетика "На брата брат" (2014)
Поліщук О. - Альтернативне моделювання історії в романі В. Кожелянка "Дефіляда в Москві" (2014)
Смаглій І. - Герой — антигерой в поезії Світлани Йовенко: міфологічний дискурс (2014)
Корнеева К. - Образы человека и человечества в лирической системе Зинаиды Гиппиус (2014)
Бернадська Н. - Трансформація матриці любовного роману у Валер’яна Підмогильного і Дзюн’ітіро Танідзакі (2014)
Гуменний М. - Авторська свідомість А. Барбюса, Е. Ремарка та О. Гончара в моделюванні картини світу (2014)
Оренчак О. - Романи "Для домашнього огнища" Івана Франка та "Злочин і кара" Федора Достоєвського: типологічний дискурс (2014)
Мельникова К. - Філософія фаталізму в романах Т. Гарді "Тесс із роду д’Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія" (2014)
Колкутіна В. - Віталістична метафорика світла в поезіях Лесі Українки та Олени Теліги: компаративний аспект (2014)
Боєва Е. - Інтерпретація авторського ономастикону в літературному перекладі художнього тексту (на матеріалі фентезійних творів Дж. К. Ролінґ) (2014)
Горанська Т. - Шекспірівські мотиви у романі І. Франка "Основи суспільності" (2014)
Кулакевич Л. - Особливості інтерпретації мотиву драконоборства в п’єсі Є. Шварца "Дракон" і фільмі М. Захарова "Убити Дракона" (2014)
Лихачова О. - Імпресіоністичні візії в новелістиці Михайла Коцюбинського та Григорія Косинки (2014)
Адамович А. - Особливості відтворення історичних подій у романах М. Шолохова і М. Стельмаха (2014)
Пащенко М. - Проблематика художності в сучасних навчальних посібниках (Рецензія: 1. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 448 с.; 2. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - 448 с.; 3. Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. - К.: ВЦ "Академія", 2011. - 336 с. - (Серія "Альма-матер"); 4. Білоус П. В. Теорія літератури: навч. посіб. / П. В. Білоус. - К.: Академвидав, 2013. - 328 с. - (Серія "Альма-мастер"); 5. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. / (упоряд. тексту П. В. Іванишина). - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 256 с. - (Серія "Альма-матер")) (2014)
Мізінкіна О. - Художній світ Василя Полтавчука, або Повернення до "людських гнізд" (Рец.: Полтавчук В. Іванові зяті: оповідання / Василь Полтавчук. - Одеса: Астропринт, 2013. - 200 с. (2014)
Наші автори (2014)
Дідур В. А. - Технологія фрикційного латунювання переривчастої поверхні золотника гідророзподільника, Мушкевич О. І. (2015)
Леженкін О. М. - Методика визначення допустимих значень конструктивних параметрів причіпної збиральної машини (2015)
Михайлов Е. В. - Моделирование процессов функционирования технических средств послеуборочной обработки зерна (2015)
Михайлов Є. В. - Аеродінамічні властивості складових олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О. (2015)
Сало В. М. - Формалізація процесу глибокого рихлення ґрунту комбінованим чизельним знаряддям, Лещенко С. М. (2015)
Шацький В. В. - Зміни фізико-механічних властивостей зернових матеріалів в процесі теплової обробки, Дем'яненко Д. В., Чаплинський А. П. (2015)
Ломейко О. П. - Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва, Єфіменко Л. В. (2015)
Дереза О. О. - Вплив матеріалів вантажозахватних органів вантажопідйомних машин на їх динамічні характеристики, Дереза С. В. (2015)
Рубцов Н. А. - Исследование на наибольшее и наименьшее значение функций отклика качественных показателей работы экспериментальных решет при очистке очесанного вороха зерновых, Леженкин И. А. (2015)
Сорокіна С.В. - Дослідження впливу різних чинників на збереження декоративності зрізаних троянд, Акмен В.О., Летута Т.М., Стрикова Н.О. (2015)
Мілько Д. О. - Методика експериментальних досліджень барабанного дозатору із комірковою поверхнею (2015)
Чебанов А. Б. - Обгрунтування технологічних режимів пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм (2015)
Дьоміна Н. А. - Відбиваючі дифракційні гратки з гармонічним рельєфом, Морозов М. В. (2015)
Васильковська К. В. - Аналіз посівних властивостей насіння цукрових буряків після висіву пневмомеханічним висівним апаратом (2015)
Коломієць С. М. - Конструкційні пластмаси для зубчастих коліс (2015)
Богатирьов Д. В. - Аналітичне визначення енергоємності процесу роботи котка-подрібнювача рослинних решток (2015)
Антипов Є. О. - Обгрунтування нової конструкції акумулятора теплоти фазового переходу (2015)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання теплообмінного апарата з шаховим та компактним розташуванням труб в трубному пучку, Горобець В. Г. (2015)
Масалабов В. М. - Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи двомашинного агрегату (2015)
Кістечок О. Д. - Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці (2015)
Задосна Н. О. - Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна (2015)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском (2015)
Демьяненко В. Я. - Особенности конструкции реверсивного привода дозирующего поршня пневмокормораздатчика, Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В. (2015)
Головін С. В. - Оцінка економічної ефективності впровадження нової технології збирання рицини (2015)
Рубцов Н. А. - Теоретическое обоснование угла наклона сепарирующего рабочего органа для обработки очесанного вороха ерновых, Леженкин И. А. (2015)
Піскарьов О. М. - Визначення параметрів робочих органів систем обробки грунту (2015)
Піскарьов О. М. - Автоматизована система контролю та діагностики параметрів обробки грунту (2015)
Попова І. О. - Пристрій комбінованого захисту асинхронного електродвигуна від аварійних режимів, Нестерчук Д. М., Стьопін Ю. О. (2015)
Лобода О. І. - Синтез систем автоматичного керування з використанням методу імітаційного моделювання (2015)
Назаренко И. П. - Моделирование сквозных алгоритмов управления (2015)
Lysenko O. V. - Analysis of impact of wind turbine on electrical grid network, Nazarenko I. P. (2015)
Загуменная Е. В. - Модульное умножение чисел в непозиционной системе счисления класса вычетов в отрицательном числовом диапазоне (2015)
Вихідні дані (2015)
Ліхачова О. Є. - Особливості дослідження історичних джерел при вивченні інтелектуальної біографії О.І. Георгієвського (2016)
Сидорова О. М. - Шевченкознавчі студії Володимира Міяковського (2016)
Крот В. О. - Мемуари Євгена Чикаленка як джерело з історії українського суспільства часів Першої світової війни (2016)
Бежук О. М. - "Ти мені одинокий лишився": ґендерний епістолярій О. Левицької та Д. Басараба у період Великої війни (2016)
Романюк Н. Й. - Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.) (2016)
Яковенко Г. Г. - Просопографічний аналіз діловодних джерел з історії домашньої освіти (1839–1857) (на прикладі Одеського навчального округу) (2016)
Мусіяченко О. С. - Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Шкода Н. А. - Історія українського драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку XX ст.: джерелознавчий аналіз, Крилова А. М. (2016)
Панарін О. Є. - Старообрядницька міграція на сторінках єпархіальної періодичної преси (2016)
Орлов В. М. - Релігійний фактор в житті кримськотатарської мусульманської спільноти України XIX – першої половини XX століття: сучасна українська історіографія (2016)
Зеленяк О. М. - Міфологема "Гуляйполе – махновський край" в усних наративах мешканців Південної України (2016)
Гудзь В. В. - Початковий етап дослідження колективізації та "продовольчих труднощів" 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями (2016)
Матвійчук Н. В. - Вплив церкви на Українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася (2016)
Нефьодов Д. В. - Діаспорна історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): аналіз спогадів сучасників та політв'язнів (2016)
Рудюк А. В. - Теоретичні проблеми територіальної та муніципальної геральдики на сторінках віснику українського геральдичного товариства "Знак" (2016)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в радянській історіографії (2016)
Васильчук В. М. - Особливості відображення вербування цивільного населення на примусову працю до Німеччини під час Другої світової війни у споминах селян Півдня України, Павленко М. І. (2016)
Борщик Я. В. - Спогади про Волинську трагедію: спроба верифікації джерел усної історії (2016)
Шологон Л. І. - Громадсько-політична періодика русофільського спрямування (1861–1914 рр.): джерелознавчий аспект (2016)
Скоков О. Д. - Верхній замок у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXІ століття (2016)
Ріжняк Р. Я. - Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки) (2016)
Ярова А. В. - Традиційне житло Чернігово-Сіверщини наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Воробєй О. В. - Верхній одяг як елемент народного вбрання в першій половині XX ст. (на матеріалах Поділля) (2016)
Олійник М. В. - Український народний одяг в міському повсякденні 1920–1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) (2016)
Триняк Л. В. - Ксаверій Мрочко як видатний дослідник традиційної культури Покуття (2016)
Гуменний В. Л. - Храм Марса Месника (Templum Martis Ultoris) та офіційна пропаганда східної політики Риму в епоху Августа (2016)
Мілютін С. Ю. - Проблема впливу ісламу на візантійське іконоборство (2016)
Ціватий В. Г. - У витоків італійської дипломатії доби відродження: політико-дипломатичний портрет Данте Аліг'єрі (1265–1321) (2016)
Кушнарьова М. Б. - Мистецькі професії та цеховий устрій італійського міста доби раннього Ренесансу (2016)
Макаревич А. С. - Значення імаретів в системі вакфу Османської імперії в XIV-XVII століттях (2016)
Яцків О. Я. - Внутрішній устрій монастирів Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісійо (кінець XIX – початок XX ст.) (2016)
Дорофеев Д. В. - Ратификация конституции США в штате Виргиния: внешнеполитическая проблематика (2016)
Білоножко С. В. - Педді проти Джона Буля: стереотипи сприйняття ірландців в Великобританії XIX-XX ст., Ємельянова К. О. (2016)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля Російської імперії кінця XIX – початку XX ст.: оцінки радянської історіографії (друга половина 1930-х – 1980-ті рр.) (2016)
Савчук Г. В. - Томаш Масарик і конституційні процеси в Чехословаччині (2016)
Яковенко Ю. Л. - Сільськогосподарська концесія "Крупп-Манич" у СРСР (1920 – початку 1930-х років) (2016)
Орленко О. М. - Радянська податкова політика в роки непу в Ленінграді: висвітлення в писемних джерелах (2016)
Сергієнко Я. Ю. - Основні вектори зовнішньої політики Об'єднаної Німеччини за часів правління урядів Гельмута Коля та Герхарда Шредера: спроба порівняльного аналізу (2016)
Сулейманов Е. М. - Формування законодавчої бази "жорсткої моделі" міграційної політики Великобританії (друга половина XX століття) (2016)
Приймак В. П. - Прихід до влади в ФРН червоно-зеленої коаліції в 1998 році та перспективи вирішення соціальних проблем в східнонімецьких землях (2016)
Глазов Д. В. - Політика мультикультуралізму у ФРН: концепція "Leitkultur" (2016)
Марцинюк М. П. - Еміграційно-імміграційний баланс у формуванні нової імміграційної політики Португалії (історичні, законодавчі та інституційні зміни 1974-1986 років) (2016)
Мінасян Р. А. - ОДКБ: нова форма Організації Варшавського Договору у 1992–2015 рр.? (2016)
Добровольська А. Б. - Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги (2016)
Омельченко А. В. - Франція та терористична загроза в регіоні Сахелю на початку XXІ ст. (2016)
Потапова О. Б. - Досвід країн Південно-Східної Європи у транскордонному співробітництві (кінець XX – початок XXІ ст.), Самойленко Н. С. (2016)
Сободар О. О. - Проблема зростання впливу ультраправих партій в Нідерландах (кінець XX – початок XXІ ст.) (2016)
Кривоконь О. Г. - Історико-методологічні аспекти тракторобудування: постановка проблеми (2016)
Щебетюк Н. Б. - Організаційні і методичні аспекти планування науково-дослідної роботи ВУАСГН (1932) (2016)
Тверитникова О. Є. - Патентно-ліцензійна, раціоналізаторська та винахідницька діяльність інституту електродинаміки НАН України (1964–1991 рр.) (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Вплив академічного середовища КиївНДІТІ на становлення В.І. Тимофієнка як дослідника та енциклопедиста (1972–1984) (2016)
Пістоленко І. О. - Деякі аспекти створення та діяльності Полтавського музею авіації i космонавтики (2016)
Синягина Е. А. - Космологічні погляди Г.А. Гамова (2016)
Косенко Р. О. - Основні наукові здобутки і внесок А. Д. Гуменюка у розвиток селекції соняшнику в Україні (2016)
Стрелко О. Г. - Становлення та функціонування науково-дослідного центру шляхів сполучення Народного Комісаріату шляхів сполучення (1918–1920 рр.), Бердниченко Ю. А. (2016)
Апостол М. В. - Педагогічна діяльність академіка М. В. Зубця (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Бабич А. О. - Вплив інокуляції на урожайність сортів сої, Рудик О. В. (2015)
Корнійчук О. В. - Кукурудза в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України в умовах дефіциту вологи (2015)
Кондратенко М. І. - Формування адаптивності ознак зернової продуктивності колекційних зразків гороху посівного різних морфотипів в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Фостолович С. І. - Формування продуктивності сумішок однорічних кормових культур у проміжних посівах правобережного Лісостепу (2015)
Гетман Н. Я. - Продуктивність бобово-злакових сумішей однорічних культур залежно від погодних умов Лісостепу правобережного (2015)
Ковтун К. П. - Вплив бактеріальних препаратів на хімічний склад і якість корму одновидових посівів вівса, вики ярої, гороху кормового (пелюшки) та їх сумішок в умовах Лісостепу правобережного, Матіяш Н. О. (2015)
Ткачук О. П. - Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування (2015)
Чернецька С. Г. - Вплив норм висіву, способу сівби та доз мінеральних добрив на видовий склад суміші тритикале з горошком посівним (2015)
Демидась Г. І. - Формування листкової поверхні люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу та удобрення, Пророченко С. С. (2015)
Гетман Н. Я. - Вирощування тритикале озимого з горошком паннонським в проміжних посівах, Іскра О. В. (2015)
Чинчик О. С. - Вплив обробки насіння біопрепаратами на тривалість вегетаційного періоду та урожайність сортів гороху (2015)
Погоріла Л. Г. - Посівні якості насіння сої залежно від періоду його зберігання (2015)
Циганська О. І. - Вплив фону мінерального живлення та способів обробки мікродобривом на формування плодоелементів сортів сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Чорна В. М. - Особливості формування продуктивності сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Савченко В. О. - Ефективність бактеризації в посівах бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Колісник С. І. (2015)
Голодна А. В. - Особливості формування продуктивності люпином вузьколистим залежно від удобрення, Шляхтуров Д. С. (2015)
Кохан А. В. - Продуктивність чини посівної залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння в умовах лівобережного Лісостепу, Самойленко О. А., Лень О. І., Олепір Р. В., Єремко Л. М. (2015)
Любич В. В. - Енергетична оцінка зерна пшениці спельти залежно від сорту, Полянецька І. О., Возіян В. В. (2015)
Протопіш І. Г. - Польова схожість насіння та виживання рослин пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
Шевченко И. П. - Особенности агротехнологии возделывания пшеницы озимой в системе почвозащитного биологического земледелия Лесостепи, Коломиец Л. П., Повыдало В. Н. (2015)
Коновалов Д. В. - Вплив елементів агротехнологій на прискорене розмноження оригінального насіння нових високопродуктивних сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Гаврилюк М. М. (2015)
Панцирева Г. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на симбіотичну продуктивність люпину білого (2015)
Овсієнко І. А. - Формування зернової продуктивності сорго залежно від агротехнічних заходів (2015)
М'ялковський Р. О. - Біохімічні показники коренеплодів буряка столового за використання мікродобрив, Безвіконний П. В. (2015)
Задорожний В. С. - Способи контролювання бур’янів у посівах сої в правобережному Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В., Рудська Н. О., Лехман О. В. (2015)
Шикірява О. В. - Динаміка чисельності основних груп корисних ґрунтових мікроорганізмів в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України (2015)
Векленко Ю. А. - Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на формування бінарних люцерно-злакових травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Ковтун К. П., Безвугляк Л. І. (2015)
Заєць А. П. - Виведення цінних родин – важливий резерв підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Дмитришин В. П. (2015)
Новаковська В. Ю. - Морфологічні та біохімічні показники крові свиней при введенні до складу раціону целюлазоамілолітичної кормової добавки (2015)
Килимнюк О. І. - Доступність заліза, цинку, марганцю і міді з ячмінно-кукурудзяних раціонів свиней та мінеральної добавки розробленої на основі солей хелатів (2015)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування преміксів інтермікс на якість свинини, Дацюк І. В. (2015)
Овсієнко М. А. - Порівняльна оцінка кормових добавок для відлучених поросят за умов їх годівлі комбікормом – престартером (2015)
Блюсюк С. М. - Ефективність використання кормового концентрату "Живина" при вирощуванні курчат-бройлерів, Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М., Харкавлюк В. Є. (2015)
Микитин М. С. - Рижійова макуха в раціонах курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність і метаболічна дія часткової заміни м'ясних кормів іншими за походженням у раціонах червоних лисів (2015)
Задорожна І. С. - Дослідження портфелів інтелектуальної власності стосовно сортів та способів вирощування сої (2015)
Градов О. В. - Простое методическое приспособление для микроинъекторных манипуляций и измерений на электроморфологическом чипе при микроинтерферометрическом контроле интерфейсных и мембранных процессов на диапазоне толщин от 50 до 10000 ангстрем под разными углами, Насиров Ф. А., Скрынник А. А., Яблоков А. Г. (2017)
Avilova O. - Spleen morphometry under the impact of laproxides in experiment (2017)
Амбарова Н. О. - Селективне гістохімічне маркування структурних компонентів нирки щура в нормі та на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету з використанням лектину гриба молочника пергаментного (Lactarius Pergamenus Fr.), Луцик О. Д. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Аналіз ефективності використання вдосконаленого методу оцінки морфологічної стадії розвитку зуба за рентгенологічними ознаками (2017)
Ерохина В. В. - Ультрамикроскопические изменения паращитовидных желез крыс после иммуносупрессии, Авилова О. В. (2017)
Радченко В. А. - Критерии выбора оптимальных параметров экспериментального поясничного межпоперечного спондилодеза у кролей, Палкин А. В., Колесниченко В. А. (2017)
Савченко О. А. - Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності, Шпонька І. С., Пославська О. В., Савченко П. В. (2017)
Тодуров И. М. - Рукавная резекция желудка в лечении больных с ожирением, Плегуца А. И., Перехрестенко А. В., Калашников А. А., Косюхно С. В. (2017)
Туманский В. А. - Патоморфологический анализ неблагоприятных последствий неалкгольного и алкогольного стеатогепатита, Фень С. В., Туманская Л. М. (2017)
Потоцкая O. Ю. - Cравнение и сопоставление израильской системы школьного образования и украинского высшего медицинского образования, Шевченко Е. Н. (2017)
Хріпков І. С. - Методичні підходи до викладання розділу "периферичні ендокринні залози" в лекційному курсі та на практичних заняттях з гістології (2017)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1962-2000., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К. М., Твердохліб І. В. (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив нульового обробітку ґрунту на його поживний режим та рівень урожаю насіння сої в правобережному Лісостепу України, Колісник С. І. , Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Дорошкевич Н. Ф. (2014)
Малієнко А. М. - Нульовий обробіток ґрунту – перспективи і шляхи його запровадження в Україні в світлі загальних закономірностей розвитку аграрних технологій, Гаврилов С. О. (2014)
Задорожний В. С. - Особливості формування бур’янових ценозів у беззмінних посівах кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту, Колодій С. В. (2014)
Кравчук В. І. - Прогнозування зменшення об’ємів викидів парникових газів за системного застосування технології No-till, Павлишин М. М., Гусар В. Г. (2014)
Дудченко В. М. - Щільність ґрунту за нульової технології обробітку (No-till), Кротінов О. П., Косолап М. П., Іванюк М. Ф. (2014)
Чабан В. І. - Поживний режим ґрунту при вирощуванні зернових культур за системи no-till в зоні Степу України (2014)
Яворов В. М. - No-till як альтернатива традиційній технології вирощування сільськогосподарських культур на чорноземах південно-західного Лісостепу, Макалюк В. В., Вахняк В. С., Пустова З. В., Хомовий М. М. (2014)
Кучер А. В. - Економічна ефективність застосування технології no-till під час вирощування озимої пшениці, Кучер Л. Ю. (2014)
Шевченко М. В. - Ефективність мінімальних технологій обробітку ґрунту при вирощуванні зернових культур у лівобережному Лісостепу (2014)
Гапоненко О. І. - Головні аспекти вирощування сільськогосподарських культур у технологіях мінімального обробітку ґрунту (2014)
Демиденко О. В. - Ризики під час переходу до мінімального обробітку та віддалені наслідки беззмінного його виконання на чорноземах типових Лісостепу лівобережного України (2014)
Вільний Р. П. - Зміни структури мікробних ценозів та мікробіологічної активності чорнозему типового під впливом різних способів обробітку ґрунту, Маклюк О. І. (2014)
Волощук О. - Насіннєва продуктивність й посівна якість насіння сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах західного Лісостепу, Волощук І., Глива В. (2014)
Андрейко Л. Є. - Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття (2014)
Мащак Я. І. - Ефективність всівання багаторічних бобових трав у не розроблену дернину, Кобиренко Ю. О. (2014)
Василенко М. Г. - Сучасний стан земель Київської області та заходи до його поліпшення, Зосімов В. Д., Андрійченко Г. В., Костюченко М. В. (2014)
Бабій С. І. - Кореляційні зв’язки між елементами продуктивності та екологічні параметри сортозразків ріпаку ярого, Гончар Т. М., Руда І. В., Юрчук С. С. (2014)
Антонів С. Ф. - Ефективність застосування нових видів добрив із рістрегулюючими та антистресовими ефектами на посівні та врожайні властивості насіння люцерни посівної, Колісник С. І., Запрута О. А., Фостолович С. І., Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. (2014)
Маткевич В. Т. - Симбіотична продуктивність еспарцету за різних технологічних прийомів, Резніченко В. П. (2014)
Гетман Н. Я. - Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових агроценозів на півдні України, Василенко Р. М., Степанова І. М. (2014)
Горенський В. М. - Оцінка кормової продуктивності колекційних сортозразків люцерни посівної (2014)
Маренюк О. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз господарсько-цінних ознак сортозразків ячменю ярого (2014)
Самойленко О. А. - Вирощування ячменю озимого після гірчиці ярої та ячменю ярого в умовах Присивашшя (2014)
Кушнір М. В. - Формування симбіотичної продуктивності та урожайності сої в умовах Лісостепу правобережного (2014)
Коханюк Н. В. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності сої в F2 (2014)
Голодна А. В. - Показники елементів структури та врожайність люпину вузьколистого за вирощування з вівсом голозерним, Павленко В. Ю. (2014)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від сорту, удобрення, норми висівання та обробляння насіння в північній частині Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого – Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Задорожний В. С. - Ефективність біопрепаратів у захисті посівів сої від шкідливих організмів, Карасевич В. В., Рудська Н. О., Колодій С. В. (2014)
Богословська М. С. - Ураженість хворобами колекційних сортозразків тритикале озимого в умовах лісостепу правобережного України, Лілик Т. В. (2014)
Лавренко Н. М. - Ефективність використання води посівами нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження (2014)
Бахмат М. І. - Вплив сорту на тривалість міжфазних періодів та урожайність коренеплодів буряків кормових в умовах західного Лісостепу України, Овчарук О. В. (2014)
Ковтун К. П. - Низьковитратні технологічні прийоми поверхневого поліпшення старосіяних травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородська Г. О. (2014)
Савчук О. І. - Формування продуктивності багаторічних трав на осушуваних мінеральних ґрунтах, Гуреля В. В., Дідківський М. П. (2014)
Рудська Н. О. - Контроль чисельності люцернової квіткової галиці та люцернової товстоніжки у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах центрального Лісостепу України (2014)
Кулик М. Ф. - Метод визначення генетично модифікованої сої, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Виговська І. О. (2014)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим та цілим вологим консервованим за використання в годівлі корів, Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. (2014)
Чорнолата Л. П. - Зміна кормової цінності пшеничних та житніх висівок під дією ферментів, Новаковська В. Ю. (2014)
Заєць А. П. - Взаємозв’язок молочної продуктивності корів основного стада симентальської породи з надоєм корів-первісток в провідних племінних господарствах Вінницької області, Мандрик М. О., Бігас О. В., Білик В. Л. (2014)
Задорожна І. С. - Підвищення рівня інноваційного потенціалу наукових розробок з кормовиробництва (2014)
Титул, зміст (2017)
Могилова М. М. - Об'єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин (2017)
Прощаликіна А. М. - Зарубіжний досвід державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва та можливості його застосування в Україні, Дудник О. С. (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2017)
Грещук Г. І. - Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві (2017)
Смага І. С. - Формування нормативної диференціальної земельної рентита рентного доходу при вирощуванні зернових культур (2017)
Gadzalo A. - The modern state of the environmental protection as result of the state regulation of the ecological policy of Ukraine (2017)
Радько В. І. - Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі, Бідула П. П. (2017)
Тульчинська С. О. - Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Кириченко С. О., Бут А. В. (2017)
Горошко К. О. - Річковий транспорт як вирішення проблем "зернової логістики", Аляб'єва О. М. (2017)
Демчишак Н. Б. - Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України, Черепаня І. Р. (2017)
Сєвідова І. О. - Деpжaвне pегулювaння гaлузевoгo pинку oвoчевoї пpoдукцiї (2017)
Красовська О. Ю. - Класифікація маркетингових активів підприємства (2017)
Чавичалов І. І. - Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства (2017)
Куракіна Ю. О. - Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління (2017)
Загорський В. С. - Внесок Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у модернізацію державного управління (1995 – 2015 рр.) (2015)
Колодій А. Ф. - Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності "публічне управління й адміністрування” (2015)
Новаченко Т. В. - Методологія визначення соціально-психологічної складової компетентності демократичного керівника, Петровський П. М. (2015)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Правові аспекти розширення експортного потенціалу аграрного сектора України, Магац Т. М. (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Проблемний моніторинг реформування судової системи України, Гурська К. В. (2015)
Кіянка І. Б. - Вплив політичних партій на формування якісного державного управління та місцевого самоврядування після подій "Революції гідності” (2015)
Горбатюк С. Є. - Транскордонне співробітництво і соціогуманітарна безпека регіону: управлінський аспект (2015)
Криштанович М. Ф. - Роль та функції політичної реклами в системі державного управління (2015)
Оргієць О. М. - Формування інституційної пам’яті в органах державної влади Франції: досвід для України (2015)
Грабовський О. І. - Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції (2015)
Пак В. І. - Теоретичні основи міждержавного регіонального управління (2015)
Мідик О. М. - Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки талановитої молоді в Україні (2015)
Жук Ю. М. - Поняття послуг у системі державного управління (2015)
Верещак В. М. - Державне регулювання накопичувального елементу пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції, Німеччини) (2015)
Рогуля А. О. - Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки (2015)
Сталенна Л. С. - Проведення регіональних реформ в Італії та Франції як метод протидії сепаратистським проявам (2015)
Жадан Є. В. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальної безпеки міста (2015)
Колосовська І. І. - Формування ефективної моделі партнерства інститутів публічної влади та громадянського суспільства (2015)
Бухун Ю. В. - Роль держави у регулюванні інвестиційних процесів на підприємствах космічної галузі (2015)
Сташенко В. Ю. - Стратегічний аналіз використання земельних ресурсів регіону (2015)
Горблюк С. А. - Структурно-функціональна модель регіональної інноваційної системи (2015)
Бєлічкова Н. І. - Удосконалення механізмів державного сприяння розвитку конкурентоспроможності агропромислового комплексу в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Федорук Є. І. - Реформування залізничного транспорту як механізм державної дерегуляції (2015)
Ричкіна Л. В. - Модель розвитку територіальної громади із застосуванням інструментів проектного менеджменту (на прикладі конкретних територіальних громад) (2015)
Попський А. В. - Організаційно-правове регулювання діяльності малих і середніх підприємств (2015)
Селіверстов Р. Г. - Кластерний аналіз як інструмент оцінювання професійних компетенцій державних службовців (2015)
Бритько А. М. - Запровадження механізмів боротьби з бюрократизмом як складова вдосконалення системи управління державною службою (2015)
Грайнер Є. В. - Окремі аспекти реформування державної служби на сучасному етапі державотворення в Україні (2015)
Багрім О. А. - Законодавче забезпечення державної кадрової політики у сфері державної служби України у контексті концепції сталого розвитку (2015)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2015)
Войновський М. М. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у системі місцевого самоврядування (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Палєєва Ю. С. - Інститут подвійного громадянства: проблема на міжнародному рівні або допустимий інститут (2015)
Міщенко К. О. - Проблеми тлумачення терміна "національні меншини" за міжнародним правом (2015)
Словіковська М. О. - Щодо деяких правових аспектів Європейської інтеграції України: сьогодення (2015)
Шевченко Н. Т. - Принципи взаємодії права ЄС та національного права держав-члені (2015)
Шестакова Н. О. - Основні аспекти визначення поняття "біженець" в міжнародному праві (2015)
Заворотченко Т. М. - Деякі питання охорони виборчих прав громадян на виборах в Україні (2015)
Несинова С. В. - Нове покоління прав людини: сучасні проблеми класифікації, Князєва Ю. С. (2015)
Панькевич В. М. - Протидія розповсюдженню завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей суб’єктами виборчого процесу (2015)
Черненко А. П. - Окремі питання щодо принципу гласності в діяльності прокурату, Михайлов О. О. (2015)
Шкабаро В. М. - Територія як ключова ознака держави та її характеристики, Ященко В. М. (2015)
Грищенко І. М. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про захист честі, гідності та ділової репутації (2015)
Козаченко В. В. - Історія становлення інституту держави (2015)
Степаненко О. В. - Виборча система України: проблеми правового регулювання (2015)
Філіпенко А. В. - Конституційно-правові аспекти державного кордону України (2015)
Шаповал В. В. - Правовий аналіз положень Закону України "Про очищення влади" (2015)
Щербина Т. Г. - Історія становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (2015)
Пушкина Е. В. - Сравнительная характеристика возмещения морального вреда в Украине и зарубежных странах, Крикливець Ю. А. (2015)
Новосад А. С. - Способи захисту права власності громадян (2015)
Тодорошко Т. А. - Порядок обжалования действий или бездействия государственного исполнителя (2015)
Пилипчук Є. О. - Проблема дискримінації жінок у трудовій сфері (2015)
Рибак К. О. - Проблемні питання сурогатного материнства (2015)
Kyrychuk A. - Legal dimensions of international corporate social responsibility of multinational enterprises, Shevchuk O. (2015)
Богданова А. А. - Ефективність діяльності господарських судів України: поняття та критерії (2015)
Пономарьов В. Д. - Поняття недобросовісної конкуренції: питання визначення та характерні ознаки (2015)
Рудковська О. А. - Проблеми правового регулювання плану санації боржника (2015)
Солодовник Е. Е. - Виконання судових актів щодо забезпечення позову в господарському процесі (2015)
Туманова А. О. - Історія виникнення руху щодо захисту прав споживачів (2015)
Лучко С. В. - Соціальна робота із засудженими як напрям функціонування пенітенціарних систем зарубіжних краї (2015)
Самбор М. А. - Актуальні проблеми застосування адміністративної відповідальності до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за прийняття незаконних рішень чи вчинення незаконних дій (2015)
Іванова Т. М. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, Братусь А. В. (2015)
Abstracts (2015)
Печиборщ В. П. - Роль єдиного медичного простору в організації медичної допомоги під час проведення АТО та подолання наслідків надзвичайних ситуацій, Якимець В. М., Слабкий Г. О., Вороненко В. В., Якимець В. В. (2017)
Огнєв В. А. - Фактори ризику та їх роль у виникненні хронічного панкреатиту серед населення, Трегуб П. О. (2017)
Рогач І. М. - Динаміка показників захворюваності дітей 0–14 років на вроджені аномалії розвитку та обґрунтування доцільності регіоналізації перинатальної допомоги в Закарпатській області, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Міцьо Т. В. (2017)
Миронюк В. І. - Характеристика показників захворюваності дорослого населення Закарпатської області на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, аналіз показників поширеності вказаних хвороб (2017)
Глушко Л. В. - Вплив хронічного психоемоційного напруження на стан вазодилатаційного резерву у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Гринів О. І. (2017)
Дудіна О. О. - Медичні аспекти народжуваності (стан дітородної діяльності), Габорець Ю. Ю. (2017)
Дудник С. В. - Перспективні напрями досягнення ефективної державної політики у сфері охорони дитячого здоров’я та попередження дитячої смертності (2017)
Безрук В. В. - Ставлення керівників-організаторів охорони здоров’я щодо рівня та шляхів удосконалення організації надання нефрологічної допомоги на регіональному рівні, Шкробанець І. Д., Ященко Ю. Б., Безрук Т. О. (2017)
Огнєв В. А. - Оцінка якості життя дітей та підлітків з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Експертна оцінка організаційних аспектів діяльності комунальних і приватних консультативно-діагностичних центрів м. Києва (2017)
Кручаниця В. В. - Характеристика розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Закарпатській області (2017)
Федосюк Р. М. - Обґрунтування моделі імплементації стратегічного плану дій з безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України (2017)
Короткий О. В. - Вивчення поінформованості лікаря первинної ланки відносно якості надання медичної допомоги, дослідження його комунікацій з іншими об’єктами сфери охорони здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Лобас М. В. - Стратегічні підходи до реформування системи охорони здоров’я сільському населенню Черкаської області (2017)
Скрип В. В. - Готовність та спроможність системи охорони здоров’я регіонального рівня до автономізації закладів охорони здоров’я (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Артьомова Н. С. - Фактори ризику та прогнозування летальних випадків у передчасно народжених дітей з важкими внутрішньошлуночковими крововиливами, Ковальова О. М. (2017)
Гасюк Н. В. - Некоторые особенности процессов дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте, Клитинская О. В., Радчук В. Б., Цуканов Д. В., Бородач В. А. (2017)
Клітинська О. В. - Визначення рівня мікробного ценозу ротової рідини у дітей різних етнічних груп, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Бородач В.О., Цуканов Д. В., Васько А. А., Шетеля В. В. (2017)
Мисула І. Р. - Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом, Голяченко А. О., Мисула Ю. І., Голяченко О. А., Сидлярук Н. І. (2017)
Слабкий Г. О. - Характеристика впливу антиретровірусної терапії на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Закарпатській області та забезпечення населення консультуванням і тестуванням на ВІЛ, Миронюк І. С., Білак–Лук’янчук В. Й. (2017)
Пам’яті професора Ніни Олександрівни Галічевої (2017)
Фролов М. О. - На пошану професора Федора Григоровича Турченка (2016)
Ющенко П. А. - Інститут влади князя на Русі в ІХ-ХІ ст. (2016)
Єльников М. В. - Городище "Кінські Води" у писемних джерелах XVII – XX ст. (2016)
Паславська Н. О. - Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. (2016)
Мацьков О. М. - Контакти І. Виговського з Кримським ханством у 1659-1664 рр.: причини, зміст, наслідки (2016)
Дідик С. С. - Розвиток сільського господарства на території Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2016)
Маслійчук В. Л. - "Друга Малоросійська колегія" та освітні ініціативи 1765–1780 рр. (2016)
Сердюк І. О. - Статевий склад дитячого населення Гетьманщини за даними генерального опису 1765-1769 рр. (2016)
Черемісін О. В. - "Нова Україна": модернізаційні та урбаністичні процеси Півдня України в кінці XVIII – початку XX століть (2016)
Дегтярьов С. І. - Історія бюрократії Російської імперії ХVIII – першої половини XIX ст.: огляд сучасної російської історіографії (2016)
Мальченко О. Є. - Гармати Українського виробництва з альбому трофейної артилерії Ф. Я. Телотта початку XVIII ст. (2016)
Задунайський В. В. - Незвична військова служба кубанських козаків кінця XIX – початку XX ст. (на прикладі козака Захара Логвиновича Ніжинця) (2016)
Боярчук А. В. - Православне духовенство Волині: особливості формування (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.) (2016)
Кліш А. Б. - Ставлення християнських суспільників до еміграційних процесів у Галичині наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Винарчук Т. В. - Росіяни та імперське панування в уявленнях українських селян наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Швидкий С. М. - Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської України XIX – початку XX ст. (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правової науки у Новоросійському університеті (1865–1907 рр.) (2016)
Романченко В. В. - Соціальні деструктивні тренди у реаліях міського простору півдня України другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Ковальова Ю. В. - Передшлюбні експертизи на Півдні України в кінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Красько О. І. - Межі приватного та публічного життя в мемуарах та усних спогадах вихованців Харківського університету другої половини XIX – другої половини XX ст. (2016)
Сандурська О. В. - Одеські маяки: історія створення та перспективи розвитку (2016)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2016)
Магась В. О. - Діяльність Братства самостійників у підросійській Україні у 1914 – лютому 1917 рр. (2016)
Слободян С. О. - Діяльність А. В. Луначарського на посаді наркома просвіти у перші роки радянської влади (2016)
Сніда Є. О. - Катеринославська єпархія Російської православної церкви в 1917–1919 рр.: проблеми соборноправності та українізації церковного життя (2016)
Ігнатуша О. М. - Джерела історичних реконструкцій державно-церковних відносин в Україні 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Лізавенко Г. І. - Зародження кінематографу в Одесі (2016)
Сахно О. В. - "Міг би працювати сто літ, коли б не заважали": О. Довженко і радянський кінематограф (2016)
Петрів Н. Я. - Видавничо-освітня діяльність євангельсько-баптистських громад на теренах Західної України у 20–30-х рр. XX ст. як складова місійної діяльності (2016)
Оліцький В. О. - Позазаконні методи отримання показів свідків у справах проти духовенства Сумщини у 1936–1938 рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Проблемні аспекти взаємовідносин "Товариства ім. М. Качковського" з польською окупаційною владою (1919–1939 рр.) (2016)
Яворський А. А. - Політика керівництва Чехословаччини щодо Українських емігрантів та їх професійних об'єднань у 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Єпик Л. І. - Кадрове та матеріальне забезпечення курсів лікнепу на Сумщині у 20-і рр. XX ст. (2016)
Оніпко Т. В. - Взаємозв'язки Українських і закордонних кооператорів: досвід 1920-х років (2016)
Руда О. В. - Діяльність кураторії Львівського шкільного округу у 1921–1939 роках (2016)
Ігнатуша Г. О. - Громадсько-релігійна діяльність Олександра Воронина (1926–2013 рр.) як предмет історичного дослідження (2016)
Турчина Л. В. - Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження, Спудка І. М. (2016)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 3. (2016)
Шугальова І. М. - Запорізький будинок немовляти: конвеєр смерті в центрі індустріального міста (2016)
Мільчев В. І. - Між двох диктатур: першоджерела про витоки переселенської активності болгарського населення Таврії в роки Другої Світової Війни (2016)
Саламаха І. В. - Протестантські церкви України в роки Другої світової війни (2016)
Кравчук Л. В. - Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Кузовова Н. М. - Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1944–1950-х рр. та створення радянської міфології (2016)
Кицак Б. В. - Стан медичної галузі на території Райхскомісаріату "Україна" у 1941–1943 рр. (за матеріалами окупаційної преси) (2016)
Ільницький В. І. - Участь іноземців у визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (друга половина 1940-х рр.) (2016)
Стасюк О. Й. - Особливості підготовки радянських виборчих кампаній у Західноукраїнських областях у повоєнний період (1946-1947 рр.) (2016)
Кульчицька О. В. - Україна в ООН на шляху формування незалежності (2016)
Кропивко О. М. - Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю в першій половині 1950-х рр. (на прикладі голосіївських вузів м. Києва) (2016)
Богатирчук К. О. - Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. XX ст. (2016)
Кіндрачук Н. М. - Боротьба радянської влади з ідеологією "Українського буржуазного націоналізму" в історичній науці УРСР протягом 70-х рр. XX ст. (2016)
Кононенко В. В. - Демографічні процеси серед єврейського населення Поділля у другій половині XX століття (2016)
Сидорович О. С. - Вирішення продовольчої проблеми в 1960–1980-х рр.: місце і роль споживчої кооперації УРСР (2016)
Турченко Г. Ф. - Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України (2016)
Грушева Т. В. - Громадянська та національна ідентичність пізніх протестантів у сучасній Україні (2016)
Лановюк Л. П. - Тематичні села, як місця пам'яті та чинники політики пам'яті: еволюція зарубіжного і вітчизняного історичного досвіду (1990-2000-і роки) (2016)
Терно С. О. - Критичне мислення: динаміка та сфера застосування (2016)
Фролов М. О. - Українсько-чорногорські відносини: десятиріччя здобутків і подолання проблемних питань (2006-2016 рр.) (2016)
Мілютін С. Ю. - Армія в іконоборській політиці візантійських імператорів (2016)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2016)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітичний концепт і модель дипломатії Шарля Моріса де Талейрана-Перігора (1754-1838): історико-інституціональний контекст (2016)
Левчук І. С. - Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій (2016)
Мальшина К. В. - Роль словенської народної партії в укладенні Конкордату та Конкордатьска криза (1930-1937 pр.) (2016)
Козак О. В. - Етнічні меншини у трансформаційних процесах в центральній та Південно-Східній Європі (2016)
Руда В. В. - Історичний контекст інтеграційних процесів західноєвропейських країн в галузі зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Митрофаненко Ю. С. - (Рец.) Турченко Ф.Г. Україна - повернення історії: генеза сучасного підручника / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза, 2016. – 104 с. (2016)
Цвілюк С. А. - (Рец.) Савченко В.А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903–1929 рр.: історичний аспект та політична практика / В.А. Савченко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2017. – 410 с. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Пустовалов С. Ж. - Інтерпретація типів металевих ножів і їх розподіл за культурами епохи ранньої бронзи Степової України (2017)
Паславська Н. О. - Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.: особливості правового статусу (2017)
Бойчук Я. А. - Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина XIX – початок XX ст.) (2017)
Рошко К. М. - Зміни етнічного складу населення на території Південної України (кінець XIX ст. – 1920-ті роки) (2017)
Качан Ю. В. - Селянська сім'я і волосне судочинство Півдня України кінця XIX – початку XX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Мельничук І. А. - Історичний досвід "першої хвилі" Української сільськогосподарської кооперації середини XIX ст. В контексті сучасних проблем сільського виробника (2017)
Дорошок Н. А. - Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база (2017)
Кохан О. О. - Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII – середині XIX ст. (2017)
Левицький В. O. - Розвиток галузей легкої промисловості на Наддніпрянській Україні в другій половині XIX – на початку XX століття (2017)
Войчун Ю. І. - Відносини чехів-колоністів з представниками місцевого населення на території Волинської губернії (2017)
Мясникова А. С. - Діяльність муніципальної влади Харкова у період Першої світової війни (2017)
Куцик Р. Р. - Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. (2017)
Герасимов Т. Ю. - Благодійництво як індикатор суспільних настроїв у містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2017)
Світич К. С. - Особливості праці сестер милосердя Всеросійського земського союзу в період Першої світової війни (2017)
Мельник Р. П. - Громадсько-політична діяльність братів Окуневських у житті Східної Галичини (1914-1920 рр.), Мельник В. М. (2017)
Костишин Е. І. - Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри, Шеремета О. М. (2017)
Тарасенко Л. Б. - Селянські промисли як одне з джерел стороннього заробітку селянства Донбасу в 20-і рр. XX ст. (2017)
Гуменний С. Л. - Основні категорії нелегальних мігрантів на українському відрізку радянсько-польського кордону в 20–30-х рр. XX століття (2017)
Лапченко А. С. - Аналіз участі сільського жіноцтва в промислах на Харківщині в роки НЕПу (2017)
Грушева Т. В. - Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст., Рябчевська А. Р., Сєдєнкова А. С. (2017)
Висовень О. І. - Подвійні стандарти тоталітарних режимів у релігійній сфері (кін. 1930-х – 1940-і рр.) (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу під час голоду 1930 р. (2017)
Доценко В. О. - Репресії проти учасників єврейського аграрного руху другої половини 1930-х рр. В Україні (2017)
Кицак Б. В. - Система охорони здоров'я на території генерального округу "Дніпропетровськ" (1941–1943 рр.) (2017)
Скіра Ю. Р. - Взаємовідносини монахів Святоуспенської Лаври Студійського Уставу з євреями села Унева напередодні Голокосту (2017)
Лукіянчук В. Ю. - Сінті та роми в умовах тоталітарного нацистського режиму (2017)
Чорній Г. В. - Ліквідація неписьменності та малописьменності у середовищі жіноцтва на території Львівської області в 1945 р. (2017)
Янюк І. Ф. - Відновлення функціонування парцеляційного товариства "Земля" після Першої світової війни (2017)
Титаренко О. Ю. - Відновлення та розвиток радіомовлення на донбасі в період повоєнної відбудови (1943–1953 рр.) (2017)
Буренков В. М. - Формування соціально-політичних зв'язків Л. Брежнєва в Україні (1930–1950-ті рр.) (2017)
Штейнле О. Ф. - "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950–1980-ті рр.) (2017)
Сацький П. В. - Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950–1953 рр.) (2017)
Шуст Т. С. - Cтворення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Івано-Франківщини (Станіславщини) у 1945–1955 рр. (2017)
Стрільчук А. В. - Конструювання образу заходу у радянських жіночих журналах (1960–1980-ті рр.) (2017)
Жулканич Н. М. - Стан медичного обслуговування сільського населення Закарпаття (др. пол. 1940 – поч. 80-х рр.) (2017)
Михайлов В. В. - Політична діяльність крайових організацій НРУ на півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2017)
Сирцова О. М. - Допомога населення воїнам, членам їх сімей та постраждалим особам на Запоріжжі у 1914–1916 та 2014–2016 рр.: порівняльний аналіз (2017)
Смерека Б. В. - Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку (2017)
Петренко І. М. - Громадсько-просвітницька діяльність історика Віри Жук (1928–2008) (2017)
Білик Н. І. - Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам'яті (2017)
Бездрабко В. В. - Документознавчі погляди Андрія Введенського (2017)
Чучалін О. П. - Київська єпархія в умовах наступу держави на Православну Церкву в Україні 1920–1930-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Скороход О. В. - Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія (2017)
Носа Б. М. - Історія розвитку туризму на Закарпатті (кін. XIX – поч. XXІ ст.): короткий історіографічний огляд (2017)
Неклюдов Є. С. - Тіньова економіка в Україні у вітчизняній історіографії (2017)
Іваневич Л. А. - Народний стрій українців Буковинського Поділля: специфіка класифікації (2017)
Слободянюк М. В. - Періодизація процесу зародження та розвитку військової нарукавної емблематики (2017)
Сорока А. О. - Обставини і трактування смерті Мітрідата VI Евпатора: від джерел античної доби до "De Civitate Dei" Августина Блаженного (2017)
Козак О. В. - Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення, Самойленко Н. І. (2017)
Мілютін С. Ю. - Ікона як феномен християнської теорії пізнання і візантійської естетики у доіконоборський період (2017)
Погребенник А. І. - Інквізиційні гоніння й репресії у Лангедоці в ХІІІ-ХІV ст. (2017)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2017)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики і моделей французької, італійської та іспанської дипломатії доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): проблеми інституціонального розвитку (2017)
Ндуму Є. К. - Колоніальна політика Франції в Екваторіальній Африці (1839–1960 рр.): на прикладі Габону (2017)
Лагіш Р. С. - Особливості канонічно-правового статусу католицької церкви візантійсько-слов'янського обряду в східних воєводствах Польщі (1923–1937 рр.) (2017)
Марцинюк М. П. - Еволюція португальської імміграційної політики після вступу у Європейський Союз (1986–2006 роки) (2017)
Кавунник А. Л. - Принципи ініціативи європейського союзу "Східне партнерство" в контексті взаємодії з країнами-партнерами (2017)
Удовік В. В. - Українсько-японське співробітництво у сфері ядерної безпеки: основні напрямки та підсумки 30-річної співпраці (2017)
Грушицька І. Б. - Внесок одеських астрономів у реалізацію програми досліджень міжнародного геофізичного року (1957–1958) (2017)
Ляшуга І. Ю. - Становлення системи національної метрологічної служби України (2017)
Мініна І. С. - Київський період життя та наукової діяльності академіка С. М. Ямпольського (1965-1998 рр.) (2017)
Іваницька С. Г. - (Рец.) Василь Хижняков. Чернігівська старовина / підготов. до друку і вступ. ст. О.Б. Коваленка, А.Л. Курданова, О.Я. Рахна. – Чернігів: видавництво "Десна поліграф", 2016. – 352 с. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Houston M. - Partnership and collaboration in work-oriented learning in Higher Education, Krueger K., Osborne M. (2017)
Hruzd-Matuszczyk A. - Collaboration of parents and teachers – from theoretical assumptions to their practical implementation (the case of polish school abroad) (2017)
Sysoieva S. - Teacher educators: from "the hidden profession” to revealed profession, Sokolova I. (2017)
Holubek V. - The changing idea of Higher Education (2017)
Trotskо H. - Modernization of educational practices in pedagogical universities (2017)
Kulbashna Y. - Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching, Zakharova V. (2017)
Dereka T. - Professional training of physical education specialists: the historical aspect (end of the 19th – the beginning of the 20th century) (2017)
Hryshchuk Y. - Implementation of Educational Reforms during the 1990s in Poland: obstacles and conditions (2017)
Batechko N. - Higher education, quality of higher education, expert support and its assurance: the canonization of concepts (theoretical and methodological discourse) (2017)
Durdas A. - Contemporary development tendencies of Higher Education in France (2017)
Antony-Newman M. - Ukrainian university students in Canada: cultural capital and educational experiences (2017)
Nicas A. - Greek in Ukraine: results of work and prospects for the development of the Greek Philology and Translation Department at Mariupol State University, Macri E. (2017)
Bobrytska V. - Educational portal seen as a key component of informatization of contemporary tertiary education (2017)
Kosteva T. - The impact of modern pedagogical conditions on the information competence formation of social work graduate students, Faichuk E. (2017)
Proshkin V. - The modern trends in future foreign language teachers` training to ICT usage in their future career, Glushak O., Mazur N. (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Students training – future teachers of early school education for work in culturally diversified environment (2017)
Onishchuk I. - Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category (2017)
Zheyuan W. - Technology experimental implementation of intercultural education of students by music activities (2017)
Lukash B. - The role of father in child care in the rural family: provision of material needs (2017)
Содержание (2017)
Freiman Yu. A. - Isotopic and spin-nuclear effects in solid hydrogens, Crespo Ya. (2017)
Алиев В. М. - Флуктуационная проводимость в сверхпроводящем соединении Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3Oy, Рагимов Дж. А., Селим-заде Р. И., Дамирова С. З., Таиров Б. А. (2017)
Глущенко А. В. - Спектры коллективных возбуждений и низкочастотная асимптотика функций Грина вырожденных состояний в магнетиках со спином s = 1, Ковалевский М. Ю., Мацкевич В. Т. (2017)
Бушкова В. С. - Низкотемпературные магнитные свойства ферритов NiCrxFe2–xO4 (2017)
Алисултанов З. З. - Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях, Мусаев Г. М., Арсланбекова М. М. (2017)
Dolbin A. V. - Thermal expansion of organic superconductor κ-(D4-BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Br. Isotopic effect, Khlistuck M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Konstantinov V. A., Nakazawa Y. (2017)
Шкоп А. Д. - Индуцированная взаимодействием щель в спектре электронов и киральные эффекты в металлических углеродных нанотрубках, Кулинич С. И., Парафило А. В., Криве И. В. (2017)
Солодовник А. А. - Структура криосплавов N2–CH4, Мисько-Крутик Н. С., Багацкий М. И. (2017)
Kurnosov V. - Phonon excitations in the quasi-one-dimensional Haldane phase of SrNi2V2O8, Gnezdilov V., Lemmens P., Pashkevich Yu., Bera A. K., Islam A. T. M. N., Lake B. (2017)
Васкивский Е. - Спектроскопические исследования процесса кластеризации молекул метанола, изолированного в азотной матрице, Дорошенко И., Чернолевская Е., Погорелов В., Пицевич Г. (2017)
Исаев Н. В. - Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0,5 К, Григорова Т. В., Шумилин С. Э., Полищук С. С., Давиденко А. А. (2017)
Москаленко В. А. - Анизотропия предела текучести и структурных параметров нанокристаллического титана, полученного криодеформацией, Погрибная Ю. М., Смолянец Р. В., Брауде И. С. (2017)
Бондарь И. С. - Комби-криостат для рентгеновского дифрактометра, Пинегин В. И., Рябовол В. В., Сиренко В. А., Еременко В. В. (2017)
Покутний С. И. - Оптическое поглощение коллоидными квантовыми точками селенида кадмия в диэлектрической матрице (2017)
Руденко Э. М. - Взаимная конверсия синглетного и триплетного упорядочений в контактах синглетного сверхпроводника с ферромагнитным никелем, Краковный А. А., Короташ И. В., Белоголовский М. А. (2017)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Доценко В. О. - Цивілізаційно-державний вибір розвитку Північно-Східної Русі у другій половині ХІІІ ст. (2017)
Смерека Б. В. - Населення ліквідованих сіл на території Яворівського полігону (XVI – перша половина XX ст.) (2017)
Барсук Е. Е. - О православной историографической традиции на белорусских и украинских землях в XVII –XVIII вв. (2017)
Черкашина О. В. - Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-XIX ст.) (2017)
Малащук О. С. - Розвиток та становлення виноградарства на Півдні України в другій половині XІХ століття (2017)
Макарець С. В. - Стан розвитку тютюнової галузі Полтавської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Любич О. А. - Промислове виробництво та обробка шовку в козацьких та поміщицьких господарствах Чернігівської губернії в XIX ст. (2017)
Нікітенко А. І. - "Я розів'ю, я наведу її на розум!": шлюбні ідеали та стратегії у середовищі народолюбної інтелігенції наддніпрянської України другої половини XIX ст. (2017)
Щербак С. І. - Садибні художні колекції в дворянських родинах Харківщини у XIX – на початку XX ст. як вид інтелектуального дозвілля (2017)
Яковенко Г. Г. - Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва (2017)
Ложешник О. С. - Повернення задунайських козаків в межі Російської імперії на початку XIX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Колин А. И. - К истории отъезда Ивана Халиппы из Кишинева в Бердянск в 1910 г. Из переписки И. Халиппы с митрополитом Арсением (А. Стадницким), Стыкалин А. С. (2017)
Вільчинська Н. П. - Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств "Січ") (2017)
Білобровець О. М. - Суспільно-політичні впливи на орієнтацію польської суспільної думки в Україні у вирішенні національного питання (1914-1917 рр.) (2017)
Цепков Д. О. - Діяльність місцевих органів влади Харківської губернії у галузі українізації шкільної освіти (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2017)
Турченко Г. Ф. - Махновський рух і українська ідея (2017)
Попов В. Ж. - Між двох вогнів: міські обивателі в умовах бойових дій громадянської війни 1917-1920 рр. (2017)
Тютенко Р. В. - Офіцери і суспільно-політичні виклики на тлі революційних процесів в Україні в 1917 р. (2017)
Коцюк В. Д. - Політична діяльність "Просвіт" Правобережної України у 1917-1918 рр. (2017)
Білай Ю. В. - Державоохоронні органи білого руху та українські культурні організації на Півдні України (1918-1920 рр.) (2017)
Міронова І. С. - Службовці поштового зв'язку в українській революції 1917-1921 рр. (2017)
Шишко О. Г. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 р.: причини та наслідки (2017)
Матухно Ю. О. - Проблема класифікації радянських свят у перше пореволюційне десятиліття (2017)
Олійник М. П. - Реалізація соціальної політики більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (2017)
Штейнле О. Ф. - Економічна модель сталінізму та "тінізація" радянського суспільства (2017)
Ігнатуша Г. О. - Громадський компонент творчості Олександра Воронина: реконструкція за матеріали родинної бібліотеки (2017)
Стельникович С. В. - "Між двох вогнів": настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2017)
Тішин О. В. - Особливості адміністративно-територіального устрою півдня України під німецьким цивільним управлінням (1941–1944 рр.) (2017)
Кязимова Г. Х. - Румунська окупаційна влада та населення Одеси: трансформація соціально-психологічних відносин 1941–1944 рр., Дзинглюк О. С. (2017)
Касьянова Н. М. - Політика переселення щодо українського селянства (1940–1960-ті рр.) (2017)
Мочкін С. А. - Пам'ятки сакральної архітектури Ровенської області наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років (2017)
Шелемей Т. В. - Громадсько-політична діяльність Михайла Гориня в 1961–1965 рр. (2017)
Таранець С. В. - Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60–80-ті рр. XX ст.), Печорін О. М. (2017)
Тищенко Ю. А. - Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення (2017)
Грушева Т. В. - Протестантська модель життєвого успіху через призму Української духовної традиції (2017)
Войтович Н. М. - Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму, Гримак О. Я. (2017)
Швидкий С. М. - Народна медицина як складник етнокультурної спадщини українців (2017)
Зінченко А. Л. - Дегуманізація соціяльних відносин і "гуманітарна" політика правлячих груп Донецького краю (2017)
Іващенко М. М. - Молодіжна преса регіонів України наприкінці XX – на початку XXІ ст.: статистичні показники та якісне наповнення (2017)
Маслак В. І. - Уявлення українського козацтва про південні та східні кордони українського світу XVI – початку XVIII століття: еволюція історіографічного образу (2017)
Скороход О. В. - Історія вивчення державної політики щодо включення півдня України до внутрішнього ринку Російської імперії дореформеної доби (2017)
Левчук О. В. - Дозвілля у повсякденному житті киян початку XX ст. (за матеріалами місцевих газет) (2017)
Нефьодов Д. В. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми (1946–1964 рр.) (2017)
Гаврилюк О. Н. - Збереження української культурної спадщини у міжвоєнній Польщі: джерельна база (2017)
Рогожа М. М. - Щоденники Василя Симоненка як джерело дослідження витоків українського шістдесятництва (2017)
Слободянюк М. А. - Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивченні історії руху опору в Україні (2017)
Мілютін С. Ю. - Антична й ранньохристиянська філософська спадщина як складник ідейної аргументації іконоборців та захисників ікон (2017)
Димидюк Д. А. - Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст. (2017)
Ціватий В. Г. - Флорентійська школа дипломатії доби Середньовіччя: інституціональний і політико-гуманістичний портрет Джованні Боккаччо (1313–1375) (2017)
Чередніченко О. В. - Житлові умови в англійському місті XIV-XV ст. (2017)
Котляров П. М. - Філіп Меланхтон між гуманізмом і реформацією: проект реформи школи Нюрнберга та її пріоритети (2017)
Казакевич О. М. - Мовна асиміляція корінних народів Британських островів у XIX ст. (2017)
Потапова О. Б. - Роль концепції "чехословакізму" у формуванні чехословацької нації, Устименко А. С. (2017)
Михайлюк М. В. - Нацистський комплекс таборів "Треблінка": життя і смерть поруч (2017)
Гончаренко А. В. - Еволюція міжнародної політики США щодо В'єтнаму, 1961–1963 рр. (2017)
Буглай Н. М. - Польсько-російські відносини на початку XXІ століття (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Слабий О. Б. - Кількісна морфологія гіпертрофованого серця (2017)
Коломійцев В. І. - Аспекти сучасних методів діагностики холедохолітіазу, Лукавецький О. В., Терлецький O. M., Буфан M. M. (2017)
Хміль С. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури), Франчук У. Я. (2017)
Кибар О. Д. - Тиреоидный статус у детей с внебольничной пневмонией, Павлишин Г. А. (2017)
Волошин О. С. - Оцінка характеру психомоторної активності та фізичного розвитку організму в осіб юнацького віку, Гуменюк Г. Б. (2017)
Йолтухівський М. В. - Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у старшокласників-кіберадиктів, Лойко Л. С., Сасовець А. О., Тисевич Т. В., Рисинець Т. П., Карлащук Р. В. (2017)
Окусок О. М. - Використання біохімічних маркерів та комп’ютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень, Грищук Л. А., Жулкевич І. В., Табас П. С. (2017)
Сірант Г. О. - Визначення ефективності застосування реабілітаційних програм відновного лікування у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом (2017)
Соломенчук Т. М. - Порівняльна клініко-анамнестична характеристика факторів ризику гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок в пери- та постменопаузальний періоди, Процько В. В., Восух О. В. (2017)
Шаповалова Г. А. - Характеристика психо­соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань в процесі комплексної реабілітації із диференційованим призначенням мінеральної води "Марія” (2017)
Швайко С. Є. - Вплив факторів довкілля на показники варіабельності серцевого ритму в підлітків, Дмитроца О. Р., Журавльов О. А., Захарчук О. О. (2017)
Vergun A. R. - Destructive complicated onychomycosis with nail incarnation: case series, complex surgical treatment (2017)
Процайло М. Д. - Сімейний випадок стенозуючого лігаментиту (2017)
Шамсиев А. М. - Компьютерно-томографическая семиотика хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита, Зайниев С. С. (2017)
Горбань Н. Е. - Полип и гиперплазия эндометрия – этиопатогенетические аспекты рационального подхода к проблеме (2017)
Хміль С. В. - Ефективність застосування прегравідарної підготовки у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників в програмах допоміжних репродуктивних технологій при використанні протоколів контрольованої оваріальної стимуляції з антагоністами та тригером агоністом, Хміль М. С. (2017)
Возіанов С. О. - Роль тестування функцій спінальних центрів сечовипускання та дефекації у виборі методів лікування хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репрінцева А. С. (2017)
Марута Н. О. - Продромальний період психозу: клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування, критерії діагностики і принципи профілактики, Білоус В. С. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні, Литвин К. Ю., Волікова О. О., Білоконь О. О., Мішкой І. П., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Галущенко С. А. (2017)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-260Т гена CD14 у дітей із повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Гнатейко О. З., Макух Г. В., Лук’яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2017)
Павлишин Г. А. - Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей із низькою масою, Шульгай А.-М. А. (2017)
Савченко О. В. - Аналіз використання лазерного випромінювання в процесі ортодонтичного переміщення зубів та пропозиції щодо удосконалення технології (2017)
Гевкалюк Н. О. - Клінічна ефективність застосування фітопрепарату "Ресверазин” у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2017)
Нагірний Я. П. - Дослідження гуморальної ланки імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи різного психосоматичного типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Сидорак Х. Т. - Ефективність очищення системи кореневих каналів із різними протоколами іригації (2017)
Хабчук В. С. - Ефективність ранньої діагностики прихованих форм карієсу та моніторингу стоматологічного статусу дітей різних вікових груп, Рожко М. М., Олійник Р. П., Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2017)
Бухтіарова Т. А. - Порівняльна токсикометрія гетерометалічних комплексів германію (IV) та 3d-металів на основі лимонної та винної, Лук’янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Кравець Д. С., Марцинко О. Е., Літвиненко Д. Ф., Козир В. А. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту (2017)
Мельничук Ю. М. - Морфологічні особливості післяопераційних рубців шкіри при застосуванні комбінованої профілактики (експериментальне дослідження), Грицина І. В. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Топічне лікування контактного нікелевого дерматиту: потенціал наноінкапсульованої супероксиддисмутази, Шевчук О. О., Корда М. М. (2017)
Шульгай А. Г. - Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2017)
Федчишин М. П. - Токсична дія наночастинок оксиду марганцю за умов гострого експерименту, Корда М. М. (2017)
Яременко Л. М. - Експресії білка S-100 у корі великих півкуль при моделюванні ішемії за умов сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Гарбовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Маланчук Л. М. - Роль медичної сестри відділення реанімації та інтенсивної терапії в оцінці динаміки тяжкості стану хворих, прооперованих із приводу гострої і хронічної абдомінальної патології, Павляк І. С. (2017)
Азархов О. Ю. - Методи і засоби для комп’ютерного аналізу мікроскопічних зображень циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Тимчик С. В., Чернишова Т. А., Данилков С. О. (2017)
Бензар І. М. - Клінічні особливості та способи лікування судинних аномалій у новонароджених (2017)
Ткачук І. М. - Розробка та оцінка впровадження інформаційного посібника "Здоров’я та профілактика серцево-судинних захворювань у військовослужбовців” (2017)
Рецензія на монографію "Лептоспіроз” / Н. А. Васильєва, М. А. Андрейчин. – Тернопіль : ТДМУ, "Укрмедкнига”, 2016. – 276 с. (2017)
Андріюк Л. В. - Внутрішнє застосування мінеральних вод у лікарській практиці, Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Горчакова Н. О. - Головні властивості компонентів фітозбору для профілактики респіраторних захворювань (2017)
Хабарова А. В. - Динаміка клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі перенесенного інфекційного мононуклеозу при застосуванні сучасних імуномодуляторів у періоді медичної реабілітації, Соцька Я. А. (2017)
Андріюк Л. В. - Принципи харчування осіб похилого та старечого віку (огляд літератури), Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Саханда І. В. - Характеристика чинників, які визначають потребу у високоефективних лікарських препаратах рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань, Косяченко К. Л., Негода Т. С. (2017)
Шиморова Ю.Є. - Дослідження леткої фракції коренеплодів пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.), Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю., Сущук Н. А. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження фармакологічної дії ліофілізованого екстракту з трави осоту звичайного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), Мазулін О. В., Лукіна І. А., Мазулін Г. В. (2017)
Кисличенко О. А. - Дослідження жирних кислот у сланях паргелії перли нової, Процька В. В., Журавель І. О. (2017)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами проведення наукового конгресу з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я" (2017)
Волошин О. І. - Сучасні гепатопротекторно-жовчогінні фітопрепарати в комплексному лікуванні коморбідних уражень гепато-біліарної системи, Присяжнюк В. П. (2017)
Волошин О. І. - Особливості терапевтичної дії фітопрепарату "Гепанекс" при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів, Доголіч О. І., Сенюк Б. П. (2017)
Разумний Р. В. - Використання фітопрепарату "Імупрет" у медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки після перенесеної негоспітальної пневмонії (2017)
Меньшова В. О. - Інтродуковані лікарські рослини на присадибних ділянках, Березіна В. І. (2017)
Мацко Н. В. - Лікувальна дія ароматів, Грабоус О. В. (2017)
Потоцька С. В. - Lobelia inflata. Випадки практичного застосування (2017)
Чекаліна Н. І. - Протизапальний вплив ресвератролу у хворих на ІХС та ІХС у сполученні з аутоімунним тиреоїдитом, Казаков Ю. М., Бурмак Ю. Г., Петров Є. Є., Шуть С. В., Трибрат Т. А. (2017)
Мацко Н. В. - Лікування невропатії лицевого нерву методами рефлексотерапії і фізіотерапії (2017)
Компанієць О. Л. - Вплив краніосакральної терапії на вегетативну нервову систему у пацієнтів з ознаками синдрому хронічної втоми і хворих на хронічну хворобу нирок V ступеня, Федоров С. М. (2017)
Семенова Л. О. - Рефлексотерапія Су Джок, її розвиток в Україні (2017)
Парахін А. І. - Альтернативна медицина у США, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2017)
Мельник А. І. - Результати лабораторних досліджень впливу ефекту форми спіралі на біологічні об’єкти (2017)
Котляров Ю. Д. - Методы традиционной китайской медицины в практике современного врача (2017)
Валовень И. Е. - Гнев в традиционной китайской медицине и его влияние на организм (2017)
Глоба О. П. - Комплементарна реабілітологія: методи і форми професійного співробітництва різнопрофільних фахівців, Медков І. В., Залевський О. В., Вихованець Б. О. (2017)
Євтушенко Т. В. - Особливості викладання методів діагностики давньої та сучасної традиційної медицини студентами випускних курсів (2017)
Адегова Л. Я. - Керований стрес у рамках біологічної медицини (2017)
Черная Т. В. - Место альтернативной медицины и воспитания в современной детской психиатрии, Чуприков А. П., Семенова И. А. (2017)
Осипенко Е. Д. - Новые авторские методи ки диагностики и коррекции в астропсихологии для формирования позитивных жизненных ценностей человека (2017)
Соколенко А. Н. - Роль и место фунготерапии в оказании палеативной помощи пациентам (2017)
Семенова С. В. - Алгоритм здоров’я з позицій альтернативної медицини (2017)
Інформація про конференції (2017)
Валентон І. В. - Особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів (2017)
Вербин Н. Б. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки (2017)
Гомонюк О. М. - Етичні засади професійної діяльності педагога (2017)
Дем’янчук М. Р. - Організація виробничої практики у професійній підготовці майбутніх фельдшері (2017)
Дніпровська Т. В. - Педагогічні особливості використання інтерактивних методів навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Коваленко Л. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Кончович К. Т. - Структура готовності майбутніх учителів-філологів іноземної мови до педагогічного спілкування (2017)
Корольова Н. Ю. - Педагогічні аспекти моніторингу фізичного здоров’я студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Мельничук І. М. - Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у медичному ВНЗ (2017)
Мельничук С. Ю. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2017)
Москаленко О. І. - Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців транспортної галузі (2017)
Окопна Я. В. - Технології професійно орієнтованого навчання говоріння й письма другою іноземною мовою майбутніх туризмознавців (2017)
Ратинська І. О. - Формування професійної компетентності та професійної мобільності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в професійного коледжу на основі використання інформаційних технологій під час вивчення дисципліни "Економіка" (2017)
Ребуха Л. З. - Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи (2017)
Ринденко Н. М. - Досвід підготовки інструкторів у федеральному навчальному центрі правоохоронних органів США (2017)
Сердюк С. І. - Обґрунтування моделі формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Собко В. Г. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці шляхом використання ділових ігор (2017)
Солтик О. О. - Роль педагогічної практики у процесі формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2017)
Шеремет П. М. - Професійний імідж вчителів історії як чинник педагогічного впливу на формування історичної свідомості учнів (2017)
Шукатка О. В. - Системні основи міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2017)
Ястремська С. О. - Характеристика форм і засобів інформаційно-комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Панасюк В. В. - Оцінювання концентрації напружень біля тонких пружних та в’язкопружних включень, Силованюк В. П. (2017)
Саврук M. П. - Періодична система близько розташованих отворів у пружній площині за антиплоскої деформації, Кваснюк О. І., Чорненький А. Б. (2017)
Сулим Г. Т. - Нелінійне деформування тонкого міжфазного включення, Піскозуб Й. З. (2017)
Кравець В. С. - Напружений стан плоского клиноподібного зразка з крайовою тріщиною за одновісного розтягу (2017)
Скальський В. Р. - Розподіл механічних напружень у бандажі за його обтискання на колісному центрі електровоза, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Канюк Ю. І. (2017)
Ревенко В. П. - Розрахунок осесиметричного напружено-деформованого стану двошарового циліндра під дією локальних навантажень (2017)
Долінська І. Я. - Розрахунок залишкового ресурсу диска ротора парової турбіни з урахуванням кількості зупинок обладнання (2017)
Огородніков В. А. - Енергетичний критерій надійності елементів конструкції транспортних засобів, Гречанюк М. С., Губанов А. В. (2017)
Топчевска К. - Вплив потужності тертя на температурні напруження під час одноразового гальмування (2017)
Панченко О. В. - Визначення довговічності залізобетонних мостових балок, підсилених композитними стрічками, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Журавський О. Д. (2017)
Захарова Л. М. - Моделювання незворотного деформування ґрунтів і масивів гірських порід методами теорії пружності (2017)
Цирульник О. Т. - Метод лабораторної деградації конструкційних сталей, Крет Н. В., Волошин В. А., Звірко О. І. (2017)
Осташ О. П. - Вплив режимів термообробки на витривалість пружин зі сталі 65Г, Чепіль Р. В., Маркашова Л. І., Грибовська В. І., Кулик В. В., Берднікова О. М. (2017)
Федірко В. М. - Термодифузійне насичення поверхні титанового сплаву ВТ22 з контрольованого кисеньазотовмісного газового середовища на стадії старіння, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Лаврись С. М., Кіндрачук М. В., Духота О. І., Тісов О. В., Загребельний В. В. (2017)
Гвоздецький В. М. - Вплив розміру краплини та швидкості потоку на структуру і властивості електродугових покривів, Сірак Я. Я., Задорожна Х. Р., Дем’янчук Я. М. (2017)
Korzekwa J. - Influence of nanoparticle’s size on microstructure of oxide coatings, Gądek-Moszczak A., Zubko M. (2017)
Винар В. А. - Оцінювання за електродним потенціалом механізму трибокорозії сплаву Д16Т, Похмурський В. І., Зінь І. М., Василів Х. Б., Хлопик О. П. (2017)
Стечишин М. С. - Корозійні та електрохімічні характеристики у кислих модельних середовищах поверхонь металів, азотованих у тліючому розряді, Стечишина Н. М., Курской В. С. (2017)
Берсірова О. Л. - Електрохімічний синтез наноструктурних електрокаталітичних покривів Fe–W, Білик С. В., Кублановський В. С. (2017)
Bouti S. - The structure and mechanochemical properties of solid lubricant MoS2 using vibration wave treatment, Аntonova M. N., Hamouda K., Babichev A. P., Sayah T. (2017)
Никифорчин Г. М. - IV Літня школа з механіки руйнування Європейського товариства з цілісності конструкцій (2017)
Марущак П. О. - П’ята Міжнародна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (DMDP-2017) (2017)
Будьонний В. Ю. - Вплив способів основного обробітку на показник твердість ґрунту та урожайність квасолі (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність ячменю ярого (2017)
Кохан А. В. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від систем удобрення та основного обробітку ґрунту в умовах лівобережного лісостепу, Лень О. І., Тоцький В. М. (2017)
Криштоп Є. А. - Сучасні наукові напрями у вирощуванні культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius l.), Ведмедева К. В. (2017)
Кудря С. І. - Вплив попередника пшениці озимою на вміст поживних речовин у ґрунті, Кудря Н. А., Звонар А. М. (2017)
Москалець Т. З. - Агроекологічні аспекти вивчення фотосинтетичної діяльності рослин тритикале озимого залежно від генотипу та умов довкілля, Гриник І. В., Москалець В. В. (2017)
Петренкова В. П. - Обмеження розвитку плісеневих грибів на зерні пшениці та ячменю за використання озоно-повітряних сумішей, Сокол Т. В., Боровська І. Ю., Ниска І. М., Таран Г. В., Пугач С. Г., Замуриєв О. О., Опалєв П. О. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне контролювання бурянів у посівах пшениці озимої по стерньовому попереднику в степу, Цилюрик О. І., Пугач А. М., Козечко В. І. (2017)
Безуглий І. М. - Оцінка селекційного матеріалу гороху в конкурсному сортовипробуванні, Василенко А. О., Сокол Т. В., Шевченко Л. Н., Ільченко Н. К., Глянцев А. В. (2017)
Голік О. В. - Селекція пшениці полби звичайної ярої (Triticum dicoccum shrank.) макаронного напряму використання в інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Діденко С. Ю., Реліна Л. І., Вечерська Л. А. (2017)
Горбачова С. М. - Вихідний матеріал для створення низькоплівчастих сортів проса з високими господарськими та споживчими властивостями, Горлачова О. В. Садовой О. О. (2017)
Компанець К. В. - Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за продуктивністю та її структурними елементами, Козаченко М. Р. (2017)
Кравченко Н. В. - Вплив опромінення ботанічного насіння картоплі гамма-променями на продуктивність першого бульбового покоління, Подгаєцький А. А., Падалка Ю. М. (2017)
Кучеренко Є. Ю. - Метод визначення стійкості сої до фузаріозу в контрольованих умовах та виділення генотипів з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до біо- та абіотичних чинників, Петренкова В. П. (2017)
Харитоненко Н. С. - Прояв ефекту гетерозису вмісту токоферолів у гібридів F2 соняшнику, Кириченко В. В., Поздняков В. В., Анциферова О. В., Святченко С. І. (2017)
Шпак Т. М. - Новий ранньостиглий сорт рису Лазуріт (2017)
Гутянський Р. А. - Інокуляція, гербіцид, бур’яни та врожайність зернобобових культур (2017)
Вінюков О. О. - Сортові особливості накопичення важких металів зерновими колосовими культурами в промисловому регіоні, Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. (2017)
Семенцова К. О. - Проблеми виготовлення стандартних зразків складу ґрунту (2017)
Сорокотяга Г. В. - Сортова специфіка мінерального живлення рослин сої (2017)
Носенко Ю. М. - Інструменти інтернет-маркетингу в маркетинговій діяльності наукових установ, Сінельник Л. М. (2017)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки зон трансферу сої на рівні областей України, Святченко С. І., Бондаренко Є. С. (2017)
Чернобай Л. М. - Економічне обґрунтування впровадження в агропромислове виробництво нових гібридів кукурудзи, Єгорова Н. Ю. (2017)
До уваги авторів (2017)
Дикань В. Л. - Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України (2012)
Домбровський О. Г. - Модус "економічного простору" в архітектоніці геокону (2012)
Єрмоленко О. А. - Фінансовий моніторинг в Україні, Лисьонкова Н. М. (2012)
Зайцева І. Ю. - Проблеми і перспективи діяльності банків у сфері фінансового лізингу, Селюков І. Ю. (2012)
Зінченко О. А. - Проблеми та перспективи формування інформаційного забезпечення регіональних ринків, Цихмістро С. І. (2012)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз підходів щодо ідентифікації кластерів (2012)
Кірдіна О. Г. - Організація виробничих систем в умовах формування інноваційної моделі економіки України (2012)
Кузніченко В. М. - Метод Z-перетворень у моделі фінансової взаємодії співвиконавців інвестиційного проекту, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2012)
Меркулова Т. В. - Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка, Ковпак Э. А. (2012)
Мужилівський В. В. - Державно-приватне партнерство як засіб удосконалення обов’язкового страхування в Україні (2012)
Мягких І. М. - Проблеми формування інтегрованих бізнес-структур (ІБС) (2012)
Павловская И. Г. - Методологические подходы к развитию стратегического планирования в интегрированных корпоративных структурах (2012)
Толстова А. В. - Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни (2012)
Устенко М. О. - Сучасні тенденції розвитку світової логістичної системи (2012)
Фурсова В. А. - Аналіз фундаментальних підходів щодо визначення сутності сек'юритизації, Зінченко С. Г. (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз сучасного стану розвитку обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті в Україні, Кондратенко Д. В. (2012)
Божок А. Р. - Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту (2012)
Бойко Д. І. - Трансформація фінансових відносин на залізничному транспорті в умовах реструктуризації галузі, Шинкарьова Н. Ю. (2012)
Булгакова Ю. В. - Принципи реформування деповської вагоноремонтної бази Укрзалізниці (2012)
Гарбар В. А. - Скорочення працівників у процесі реформування залізничного транспорту (2012)
Гулай О. С. - Удосконалення класифікації категорій пільгового контингенту на залізничному транспорті України (2012)
Дергоусова А. О. - Реалізація комплексних комерційних послуг на засадах пріоритетно-партнерського підходу (2012)
Дикань О. В. - Управління функціонуванням структурного підрозділу залізниці, Йолкін Д. Г., Канівцова В. Ю. (2012)
Єлагін Ю. В. - Основні умови ефективного реформування залізничного транспорту, Лебецька В. С. (2012)
Зоріна О. І. - Модель стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського