Іваненко А. В. - Напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні (2012)
Калініченко Л. Л. - Трансформаційні процеси як контекст, який визначає соціально- економічну ефективність залізничної галузі (2012)
Каличева Н. Є. - Шляхи визначення економічного ефекту ремонту колії при підвищенні швидкостей руху на залізничному транспорті (2012)
Кирпиченко К. С. - Підвищення ефективності використання інфраструктури МТК №5 (2012)
Кондратюк М. В. - Визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України (2012)
Кравченко О. О. - Передумови використання сценарного підходу до фінансового планування і прогнозування на залізничному транспорті (2012)
Крысько С. Л. - Организация линейного грузопассажирского и круизного судоходства между портами Черного моря (2012)
Лимар Н. М. - Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту (2012)
Маркова І. В. - Економічна ефективність функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Лук’янова О. М. (2012)
Чередниченко О. Ю. - Реформування системи організації вантажних залізничних перевезень та використання вантажного рухомого складу "Укрзалізниці" в сучасних умовах (2012)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку системи залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації (2012)
Чупир О. М. - Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України (2012)
Широкова О. М. - Якість транспортного обслуговування в умовах структурних перетворень галузі (2012)
Бабина О. Є. - Аналіз конкурентного середовища транспортного підприємства: теоретико-методологічний підхід (2012)
Воловельськая И. В. - Механизм управления финансовыми рисками предприятий железнодорожного транспорта (2012)
Єрмоленко О. А. - Проблеми підготовки і проведення первинного публічного розміщення акцій українськими компаніями, Лисьонкова Н. М. (2012)
Єфименко Т. І. - Організація оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту, Пєтухова Т. О. (2012)
Журавель М. Ю. - Оцінка рівня силової безпеки підприємства: практичні аспекти, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2012)
Кануннікова В. М. - Сутність фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства, Полозова Т. В., Воскобойник О. М. (2012)
Коковіхіна О. О. - Фінансове моделювання як метод фінансового контролінгу на підприємствах залізничного транспорту, Семенюта А. В. (2012)
Корінь М. В. - Інноваційний шлях розвитку підприємств залізничного транспорту та промисловості України (2012)
Котов А. М. - Аналіз структурної динаміки прямих та непрямих витрат (2012)
Литвиненко А. О. - Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства (2012)
Міщенко С. П. - Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, Плотніков О. С. (2012)
Піддубна Л. І. - Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку, Шестакова О. А. (2012)
Посохов І. М. - Операційні ризики: управління та основні напрями зниження (2012)
Ткаченко Ю. В. - Шляхи швидкого розвитку інноваційних фірм, Алексєєв В. В. (2012)
Чебанова Н. В. - Стратегія розвитку соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного транспорту, Українська Л. О. (2012)
Єфремов О. С. - Управління розробкою стратегії інноваційної діяльності підприємства з використанням показників оперативної діяльності (2012)
Кірдіна О. Г. - Гуманітарна складова державної інноваційної політики (2012)
Мискіна О. О. - Концепція удосконалення податкового регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо (2012)
Черноіванова Г. С. - Показники ефективності інноваційних проектів (2012)
Антипцева О. Ю. - Формування працедавцем цінності вакансії на основі маркетингового підходу (2012)
Колосок В. М. - Особливості стратегічного управління розвитком персоналу промислових інтегрованих структур, Алістаєва А. В. (2012)
Рудов Б. А. - Управління персоналом підприємства за рахунок "лідерського підходу" (2012)
Городецкая Т. Э. - Доходы населения в системе экономических отношений (2012)
Гузь Л. А. - Проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційної освіти (2012)
Компанієць В. В. - Соціально-економічний розвиток України: фактори кризи (системні порушення та стратегічні помилки реформування) (2012)
Сухорукова Т. Г. - Особенности регулирования безработицы на современном этапе развития экономики Украины, Аркатова А. (2012)
Якименко Н. В. - Державні механізми управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на основі формування промислово-транспортної системи України (2012)
Копилов C. А. - Основні напрями огієнкознавчих студій істориків в Україні (1990-і рр.), Завальнюк О. М. (2017)
Прокопчук В. С. - Огієнкознавчі дослідження професора О. М. Завальнюка (2017)
Слюсаренко В. В. - Іван Огієнко як духовний лідер та освітній діяч (2017)
Моздір В. В. - Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2017)
Верстюк В. В. - Українсько-польські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова (2017)
Комарова О. О. - Особові документи представників родини Доманицьких у фонді 16 Державного архіву м. Києва (2017)
Чернов В. В. - Фонди Державного архіву Волинської області як джерело вивчення виборів до Державної думи Російської імперії (2017)
Лисенко О. Є. - Україна у двох світових війнах: проблеми воєнної антропології (2017)
Баглай В. В. - "Філософ історичної інформатики": штрихи до наукової біографії В.В. Підгаєцького (2017)
Яблонський В. В. - Дипломатичні відносини Стародавнього Єгипту за правління Тутмоса ІІІ з країнами Східного Середземномор’я та Близького Сходу (2017)
Омаров С. М. - Держава Чингізхана та Чингізидів в історії степових імперій середньовіччя: специфіка державної організації і дипломатична традиція монголів (2017)
Олійник С. В. - Зовнішньополітичні плани Російської імперії щодо польської інтелігенції Галичини: проблема реалізації (1914-1916) (2017)
Боровець І. І. - Між співпрацею та конфронтацією: чехословацька влада та словацькі автономісти у 1920-х рр. (2017)
Кравчук О. М. - Постать Т. Ґ. Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. (2017)
Головко О. Б. - Міжкнязівські війни в Південно-Західній Русі і поступове виникнення суверенних князівств-держав у Прикарпатті (80-ті роки ХІ – початок ХІІ ст.) (2017)
Балушок В. Г. - Ритуал вступу возного на посаду в ранньомодерній Україні (спроба інтерпретації) (2017)
Бородій А. І. - Земля та ментальні риси єврейського населення Правобережної України (2017)
Федьков О. М. - Організації РСДРП у північних повітах Чернігівщини та на Гомельщині в 1905-1907 рр.: від Поліського комітету до Спілки, Дубінський В. А. (2017)
Магась В. О. - Центри зародження всеросійського селянського союзу та періодизація його діяльності у Наддніпрянській Україні у 1905-1908 рр. (2017)
Циганюк М. А. - Позадумська діяльність депутатів І Державної Думи від українських губерній та відгуки про їхню роботу в краї (2017)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у другій Речі Посполитій (1918-1926 рр.) (2017)
Комарніцький О. Б. - Студентство педагогічних вишів Радянської України у 1920-1930-х рр.: соціальний склад (2017)
Олійник Ю. В. - Створення органів української адміністрації в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" в роки нацистської окупації (2017)
Вонсович Г. Б. - Концепт "держава" у політичній думці ОУН (2017)
Адамовський В. І. - Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база (2017)
Савчук П. О. - Доля священика Григорія Солов'я (2017)
Маркевич О. В. - Формування системи поліцейських органів влади Волинської губернії (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Хоптяр Ю. А. - Розвиток шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність церковнопарафіяльних попечительств Подільської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-історичний аспект (2017)
Стецюк В. Б. - Православні храми та духовенство військового відомства на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти (2017)
Лозовий В. С. - Діячі української соціал-демократичної спілки та хлібороби села Ольшаниця Васильківського повіту Київщини: до питання про вплив політичних партій населянство в епоху модернізації (2017)
Глушковецький А. Л. - Вибори до І Державної Думи у Кам’янці-Подільському (2017)
Кліщинський П. В. - Осередки політичних партій на Поділлі в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917) (2017)
Адамський В. Р. - Університетська тема на сторінках газети "Голос Подольской церкви" (2017)
Наші автори (2017)
Алькема В. Г. - Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Бурденко І. М. - Характеристика основних етапів становлення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів України (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності на економічну безпеку металургійної галузі (2012)
Кавун С. В. - Оцінка актуальності наукових досліджень та їх динаміки у сфері безпеки на світовому рівні, Зима О. Г., Воротинцев М. М. (2012)
Квак М. В. - Стратегічне планування відтворення національного багатства як резерву для реалізації цільових програм розвитку держави та забезпечення національної економічної безпеки (2012)
Клебанова Т. С. - Динамические модели индикаторов экономической безопасности государства, Сергиенко Е. А., Гурьянова Л. С. (2012)
Колодізєв О. М. - Дослідження сучасної проблематики розвитку та безпеки вітчизняного ринку пластикових карток, Григоренко В. М. (2012)
Корчевська Л. О. - Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Котковський В. С. - Чинники забезпечення фінансової складової безпеки банківської діяльності, Орлов В. В. (2012)
Лаврова Ю. В. - Формування системи показників оцінки фінансової безпеки автотранспортного підприємства, Грознов І. Б. (2012)
Лаврова Ю. В. - Маркетингова складова в системі управління економічною безпекою підприємства, Кізіма К. О. (2012)
Лазаришина І. Д. - Джерела інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, Оренчин О. В. (2012)
Лукін В. О. - Місце обліку, економічного контролю та аналізу в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Маляревський Ю. Д. (2012)
Магас Н. В. - Зовнішні фактори формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2012)
Малютін О. К. - Оптимальний вектор розвитку національної економіки в контексті інвестиційної безпеки України (2012)
Миколайчук А. Б. - Методичний підхід до прогнозування рівня фінансової безпеки держави в системі моніторингу (2012)
Мішин О. Ю. - Сутність поняття "економічна безпека підприємства", Мішина С. В. (2012)
Москаленко Н. О. - Методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства шляхом реструктуризації, Даниленко C. В. (2012)
Надьон Г. О. - Соціальне партнерство як складова фінансово-економічної безпеки підприємства, Ромахова О. О., Держак Н. О. (2012)
Овчаренко Є. І. - Вузькофункціональний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства (2012)
Онищенко В. О. - Концептуально-методичні засади оцінки рівня економічної безпеки держави, Онищенко С. В., Мирошниченко В. В. (2012)
Отенко І. П. - Управління економічною безпекою підприємства за критерієм його адаптивності, ійник Т. В. (2012)
Петряєва З. Ф. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Петряєв О. О. (2012)
Поплавська Ж. В. - Безпека як стратегічний вимір, Ліманський А. М. (2012)
Скребець І. В. - Роль стратегічної безпеки для сучасного ефективного підприємства (2012)
Філиппова С. В. - Управління ризиком вартості підприємства, як невід’ємна складова системи економічної безпеки в умовах невизначеності, Нізяєва С. А. (2012)
Цвігун Т. В. - Основні підходи до організації процесу управління ризиками на підприємстві (2012)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Аналіз стану економічної безпеки машинобудівних підприємств, Ярошенко О. Ф. (2012)
Чмутова І. М. - Обґрунтування складу збалансованої системи показників для оцінки діяльності банку, Безродна О. С. (2012)
Шостак Л. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства, Помазун О. О. (2012)
Шпанковська Н. Г. - Особливості методичного підходу до внутрішнього аналізу економічної безпеки підприємства, Костанецький В. В., отенко Н. О. (2012)
Корній С. А. - Квантово-хімічний аналіз механізму деградації бінарних нанокластерів платини сірковмісними сполуками, Похмурський В. І., Червінська Н. Р. (2017)
Хома М. С. - Вплив сульфідів на водневу перенапругу та наводнювання сталі У8 у хлоридно-сірководневих середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р., Василів Х. Б. (2017)
Чаусов М. Г. - Вплив динамічних незрівноважених процесів на механічні властивості та корозійну тривкість титанового сплаву, Марущак П. О., Пилипенко А. П., Хабурський Я. М. (2017)
Ожигов Л. С. - Коррозионные повреждения трубопроводов АЭС и проблемы их контроля, Митрофанов А. С., Добровольська И. Ю., Шрамченко С. В., Василенко Р. Л., Рыбальченко Н. Д., Крайнюк Є. А. (2017)
Левченко С. В. - Синергічні ефекти у сумішах поверхнево-активних речовин під час механічної обробки металів, Ледовських В. М. (2017)
Студент М. М. - Корозійна тривкість плазмо-електролітних шарів на сплавах та покривах системи Al–Cu–Mg за різної термообробки, Посувайло В. М., Веселівська Г. Г., Сірак Я. Я., Яцюк Р. А. (2017)
Погрелюк І. М. - Корозійна поведінка у фізіологічному розчині титанового сплаву ВТ6с після хіміко-термічної обробки, Федірко В. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В., Корольова Т. В. (2017)
Знак З. О. - Електрохімічні характеристики кислих розчинів відпрацьованих сольових хімічних джерел струму, Мерцало І. П., Буклів Р. Л. (2017)
Сиротюк А. М. - Експериментальне та аналітичне оцінювання наводнювання трубних сталей, Лещак Р. Л., Дорош М. І. (2017)
Каплун П. В. - Вплив водню на іонне азотування сталей (2017)
Стащук М. Г. - Вплив концентрації водню на напруження у суцільному металевому циліндрі (2017)
Хиль С. В. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої тріщини в головці рейки під експлуатаційними навантаженнями, Рудавський Д. В., Канюк Ю. І., Сас Н. Б. (2017)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої поверхневої корозійно-механічної тріщини в трубі нафтопроводу за турбулентного потоку нафти і гідроударів, Штойко І. П., Райтер О. К. (2017)
Іваницький Я. Л. - Вибір бази вимірювання переміщень для визначення деформацій методом оптико-цифрової кореляції зображень, Кунь П. С., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В., Штаюра С. Т. (2017)
Коваленко В. І. - Тривкість вакуумно-дугових нітридоніобієвих покривів за дії абразиву та кавітації, Мартиненко Л. І., Маринін В. Г. (2017)
Conrath E. - Properties of a HFC-reinforced nickel-based superalloy in creep and oxidation at 1100°С, Berthod P. (2017)
Похмурська Г. В. - Вплив складу шихти порошкових дротів на структуру та властивості електродугових покривів, Головчук М. Я., Дзьоба Ю. В. (2017)
Немчук О. О. - Особливості діагностування технічного стану сталей портового перевантажувального обладнання (2017)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2017 (2017)
Authors’ index (2017)
Голубчак К. Т. - Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів (2017)
Жданов А. А. - Напряженно-деформированное состояние цилиндрической металлической оболочки на кусочно-постоянном упругом основании при температурном климатическом воздействии (2017)
Заволока М. В. - Эффективная стержневая арматура для современного строительства, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2017)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных оболочек с произвольным закреплением на контуре (2017)
Ковальчук С. Б. - Природна криволінійна циліндрична система координат для стержнів із плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2017)
Козаченко Т. А. - Динамика вращений твердого тела, близких к псевдорегулярной прецессии (2017)
Пашинський В. А. - Можливості короткострокового прогнозування снігового навантаження, Юрченко О. І. (2017)
Семенюк С. Д. - Поверочный расчет изгибаемых железобетонных конструкций, усиленных набетонкой в сжатой зоне, при малоцикловом нагружении, Москалькова Ю. Г. (2017)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення кліматичних навантажень за метеоданими при перевірочних розрахунках несучих конструкцій, Пашинський М. В. (2017)
Гоц В. І. - Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу, Ластівка О. В., Руденко І. І., Волинська Є. В. (2017)
Кропивницька Т. П. - Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів, Іващишин Г. С., Семенів Р. М. (2017)
Мишутин А. В. - Факторы, влияющие на устойчивость асфальтобетонного покрытия к образованию колейности, Заволока М. В., Твердохлеб А. Л. (2017)
Мостовий С. М. - Дисперсноармований литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому, Барабаш І. В., Ксьоншкевич Л. М., Барабаш Т. І. (2017)
Пашинський В. А. - Оптимальні марки ніздрюватого бетону для стін цивільних будівель, Карпушин С. О. (2017)
Толмачов С. М. - Дослідження впливу повітроутягування на міцність дорожніх бетонів, Бєліченко О. А., Захаров Д. С. (2017)
Доронина М. А. - Функциональная модель технологического процесса лазерной резки, Яглицкий Ю. К. (2017)
Осадчий В. С. - Эколого-мелиоративный мониторинг орошаемых земель Нижне-Днестровской оросительной системы Беляевского района, Блажко А. П. (2017)
Возняк О. Т. - Термореновація системи кондиціювання повітря виробничих приміщень, Сухолова І. Є., Савченко О. О., Довбуш О. М. (2017)
Воинов А. П. - Анализ особенностей развития коммунальной теплоэнергетики Украины. Аспект энергосбережения, Димитрова Ж. В. (2017)
Грачёв И. А. - Неравномерность распределения воды сборно-распределительными системами (2017)
Гуляенко А. Б. - Дифференциальное распределение дисперсных масс в оборотных системах охлаждения с выпарными охладителями, Македон В. В., Шульга А. В. (2017)
Душкин С. С. - Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта, Шевченко Т. А., Душкин С. С. (2017)
Маковецкая Е. А. - Анализ подземных вод северных и центральных частей Одесской области и современные технологии их очистки, Дмитренко М. П. (2017)
Odud L. M. - Improvement of the clarifier with suspended sediment layer construction in water softening technological schemes (2017)
Петраш В. Д. - Влияние предварительного охлаждения отработанных газов на энергетическую эффективность термотрансформаторной системы теплоснабжения, Полунин Ю. Н., Ольшановский В. С. (2017)
Ткачук О. А. - Уточнені формули для розрахунків трубопроводів мереж водовідведення, Ярута Я. В. (2017)
Чмелев И. Ю. - Применение напорной флотации в водоподготовке, Исакиева О. Г., Сорокина В. Е. (2017)
Гладишев Д. Г. - Оцінювання деформованого стану будинків в межах ущільненої забудови у фіксованих інженерно-геологічних умовах, Гладишев Г. М., Гладишев Р. Д. (2017)
Дикань В. Л. - Інноваційний вектор забезпечення сталого розвитку економіки України (2012)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "фондова біржа" як основної ланки фондового ринку (2012)
Винников В. В. - Экономические предпосылки и региональные аспекты логистики в формировании логистических транспортно-распределительных систем, Кристиогло В. С. (2012)
Вовк А. А. - Сущность бухгалтерского и финансового учета, их общее и особенное, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2012)
Воловельськая И. В. - Проблемы риска в экономических и психологических науках (2012)
Гасім Салах - Україноафриканські відносини: після кризове відновлення та перспективи економічного партнерства (2012)
Гненний О. М. - Методичний підхід до оцінки майнових прав користування нерухомістю (2012)
Кірдіна О. Г. - Регіональний ринок транспортних послуг: проблеми функціонування та завдання регулювання (2012)
Кравченко О. О. - Методологічні аспекти формування інформаційної аналітичної бази при сценарному фінансовому плануванні і прогнозуванні (2012)
Мисько Н. В. - Еволюція становлення поняття "конкурентоспроможність промислової продукції" у вітчизняній економічній науці (2012)
Мінка В. Ф. - Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок, Малофіенко Е. В. (2012)
Пархоменко И. Н. - Закономерности формирования производственной структуры глобальной судоходной индустрии (2012)
Полтініна О. П. - Забезпечення ефективності фінансової діяльності на основі контролінгу в системі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2012)
Посохов І. М. - Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків (2012)
Фрасинюк Т. И. - Факторы и задачи морского администрирования в развитии украинского торгового флота (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз енергетичної складової у прямих виробничих витратах на роботу тягового рухомого складу, Калабухіна М. Ю. (2012)
Андрєєва О. В. - Чинники ефективного інвестування залізниць в умовах динамізації циклів економічного розвитку (2012)
Блиндюк Р. В. - Розвиток інтелектуальних технологій управління на залізничному транспорті (2012)
Бойко О. В. - Транспортно-дорожній комплекс (ТДК) в інтеграційних процесах, Сич Є. М., Пащенко Ю. Є. (2012)
Булгакова Ю. В. - Причини неефективної роботи технічної бази для ремонту ватажних вагонів (2012)
Гудкова В. П. - Понятійно-категоріальний апарат сучасної теорії пасажироперевезень (2012)
Єрьоміна М. О. - Питання розвитку системи фінансової безпеки залізничного транспорту України, Поколодна О. В. (2012)
Зоріна О. І. - Механізм забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Зубенко В. О. - Стратегічне управління транзитним потенціалом України (2012)
Калініченко Л. Л. - Удосконалення мотиваційної системи на залізничному транспорті (2012)
Каличева Н. Є. - Обґрунтування доцільності удосконалення організаційної структури системи управління колійним господарством при запровадженні швидкісного руху на території України (2012)
Легкий С. А. - Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2012)
Лисенко А. О. - Методичні засади формування та визначення витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (2012)
Маркова І. В. - Обґрунтування вибору складових організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Волохов В. А. (2012)
Мелентьев Д. Ю. - Единая система логистики городского пассажирского транспорта: основы построения (2012)
Назаренко І. Л. - Акціонування Укрзалізниці: доцільність врахування помилок ВАТ "РЖД" (2012)
Плугіна Ю. А. - Інвестування як основний інструмент управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного транспорту (2012)
Познякова О. В. - Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно- матричного методу (2012)
Примачева Н. Н. - Принципы формирования морской транспортной политики (2012)
Садловська І. П. - Особливості й інтегральна єдність поточного, перспективного та стратегічного розвитку транспортної інфраструктури національної економіки (2012)
Сенько Е. В. - Условия формирования кумулятивного эффекта торгового судоходства (2012)
Токмакова І. В. - Розвиток стратегічного партнерства на підприємствах залізничного транспорту в умовах впровадження швидкісного руху, Обруч Г. В. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Дослідження впливу загального терміну поїздки пасажира на доходи транспортних компаній (2012)
Чеховська М. М. - Фінансово-економічні показники ефективності розвитку залізничного транспорту (2012)
Чорний В. В. - Ключова роль ціноутворення в реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Якименко Н. В. - Системно-структурний підхід до формування інституційного середовища залізничного транспорту (2012)
Янченко Н. В. - Оптимізація чисельності робітників Укрзалізниці за допомогою втілення адаптивного управління (2012)
Безугла Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки ефективності фінансової реструктуризації підприємств залізничного транспортного машинобудування (2012)
Вовк А. А. - Сущность заемного основного капитала транспортных компаний и вопросы характеристики его размера, Вовк Ю. А. (2012)
Водолажська Т. О. - Сутність, зміст та співвідношення понять компетентністного підходу до оцінки працівників (2012)
Гладка О. І. - Обгрунтування факторів формування привабливості підприємства як роботодавця (2012)
Дем’яненко Т. І. - Адаптивне управління як процес формування конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ємельянова К. С. - Таймшер як нова форма організації круїзного бізнесу (2012)
Єременко А. О. - Зовнішні та внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства (2012)
Зайцева І. Ю. - Рейдерство в Україні та дослідження його впливу на фінансову безпеку підприємства (2012)
Колегаев И. М. - Эффективная конкурентоспособность операционной деятельности судоходных компаний (2012)
Компанієць В. В. - Вплив організаційної культури на розвиток підприємства, Польова В. В. (2012)
Корінь М. В. - Концепція створення логістично-інформаційно-інноваційно- маркетингового центру "ПРОМЗАЛІННОВАТИКА" (2012)
Литвиненко А. О. - Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства, Бусургіна М. А. (2012)
Міщенко С. П. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства (2012)
Наконечний Ю. В. - Засади адаптації систем розвитку персоналу портових підприємств до сучасних умов (2012)
Пересыпкина Н. А. - Комплексная оценка влияния факторов круизного туризма на ротацию транзитных портов (2012)
Піддубна Л. І. - Управлінські аспекти мобілізації інноваційного ресурсу конкурентоспроможності українських підприємств (2012)
Підопригора І. В. - Роль контролінгу в системі управління підприємствами залізничного транспорту (2012)
Полозова Т. В. - Особливості побудови системи фінансово-економічного моніторингу підприємства, Халіна В. М. (2012)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Сідоренко В. В. - Вплив показників трудового потенціалу на результати діяльності підприємства (2012)
Устенко М. О. - Методичні підходи до визначення процесу побудови логістичної системи промислових підприємств залізничного транспорту (2012)
Khaiminova Y. V. - External threats to economic security of enterprises of shipping business (2012)
Чупир О. М. - Розробка стратегії розвитку будівельного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2012)
Швець Л. В. - Резерви підвищення якості трудового потенціалу промислового підприємства (2012)
Широков М. А. - Інформаційне забезпечення управління витратами портового підприємства (2012)
Литовченко О. Ю. - Kонцептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством (2012)
Мілявський М. Ю. - Корпорації машинобудівельного комплексу як об’єкти корпоративного контролю (2012)
Примачев Н. Т. - Управление экономическими результатами морских транспортных предприятий (2012)
Озерська А. В. - Показники оцінки ефективності інноваційних проектів (2012)
Рогозянська А. М. - Фінансові інновації та зменшення невизначеності розвитку фінансових ринків (2012)
Королева Н. Н. - Понятие трудовых ресурсов как социально-экономической категории (2012)
Андрєєва Н. М. - Аналітичний інструментарій оцінки маркетингової політики у сфері ризик-менеджменту агропромислових підприємств України, Зіньковська Д. В. (2017)
Арафтеній А. М. - Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні (2017)
Береза І. В. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств транспортного будівництва в умовах трансформації галузі (2017)
Бондаренко С. А. - Маркетинговий аспект інноваційного розвитку виноробних підприємств (2017)
Булишева Д. В. - Інституційні аспекти трансформації відносин власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій України (2017)
Буркинский Б. В. - Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження), Степанов В. Н. (2017)
Волчков О. Є. - Напрями розвитку альтернативного фондового ринку у підвищенні ринкової капіталізації вітчизняних підприємств (2017)
Горячук В. Ф. - Людський капітал - головна конкурентна перевага України: проблеми на шляху її реалізації (2017)
Єрмакова О. А. - Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики (2017)
Ільченко С. В. - Визначення конкурентоспроможності з урахуванням особливостей портової діяльності, Глушко Г. М. (2017)
Грималюк А. В. - Інвестиційна модель розвитку національної економіки в умовах невизначеності, Квач І. Я., Бойко О. В. (2017)
Кириленко О. М. - Ефективність спрощених методів експлуатації малодіяльних ліній та основних засобів транспорту, Міщенко М. І. (2017)
Коваль В. В. - Інноваційні пріоритети інтенсифікації розвитку ринків переробної промисловості, Колеснікова К. С., Бурлаченко Д. М. (2017)
Котлубай О. М. - Економіко-правові засади діяльності транспортно-експедиторських підприємств як агентів вантажовласника, Липинська О. А. (2017)
Кукош М. С. - Інституційні основи формування інвестиційного потеціалу регіону (2017)
Купінець Л. Є. - Якість грунтів в системі забезпечення агрогосподарського природокористування, Тютюнник Г. О. (2017)
Кухарчик В. Г. - Регіональна асиметрія ринку праці транспортного комплексу України (2017)
Кухарчик O. Г. - Створення мультимодального кластеру (2017)
Лайко О. І. - Теоретичні засади дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства, Іванченков В. С., Струтинська І. В. (2017)
Лайко О. І. - Інституціональне забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату Українського Причорномор’я, Чехович З. В., Науменко Ж. Г. (2017)
Лисюк В. М. - Інтеграційні механізми в товарних ринках: концептуальна сутність та практична дія, Нікішина О. В, Зарудна О. П. (2017)
Мартинюк О. М. - Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку (2017)
Мартієнко А. І. - Інституалізація державного управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси, Хумарова Н. І. (2017)
Никола С. О. - Организационно-экономический механизм государственного стимулирования экологоориентированного бизнеса (2017)
Нічітайлова М. С. - Кадастри рекреаційно-туристичних ресурсів як інформаційна база удосконалення відносин власності на природні фактори виробництва (2017)
Нікішина О. В. - Концептуальний підхід до оцінки ефективності інтегрованого товарного ринку (2017)
Осипов В. М. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах зміни ринку, Паламарчук Н. С. (2017)
Осипов В. М. - Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаційного сектора України, Солдаткіна А. В. (2017)
Осипов В. Н. - Субрегіональні утворення як один з способів забезпечення міжмуніципального співробітництва у регіоні, Шевченко Д. І. (2017)
Познанська І. В. - Проблеми ефективного функціонування судноплавних компаній (2017)
Ремзіна Н. А. - Теоретичні основи функціонування постійних устроїв транспортних систем в Україні в умовах приватизації (2017)
Рябкова О. В. - Обгрунтування основних економічних показників результативності машинобудівних підприємств (2017)
Садченко Е. В. - Миграция как социально-экономический фактор устойчивого развития (2017)
Сараєва І. М. - Передумови розвитку технологічного підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2017)
Тихонова І. М. - Методичні підходи до управління розвитком промислового підприємства на основі імплементації МСФЗ (2017)
Черчик А. О. - Чинники впливу на еколого-економічну безпеку підприємства (2017)
Жалдак М. І. - Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця (2016)
Рамський Ю. С. - Основи нечіткої логіки – важливий компонент фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики, Твердохліб І. А. (2016)
Кузьміна Н. М. - Основні види аналізу задач оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2016)
Підгорна Т. В. - Про безпечне особистісне інформаційне середовище учня (2016)
Струтинська О. В. - Зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів інформатики (на прикладі Нідерландів) (2016)
Біляй Ю. П. - Хмарні технології: віртуальні середовища програмування (2016)
Франчук В. М. - Використання хмарних сервісів у навчальному процесі, Галицький О. В. (2016)
Ніколаєв К. Д. - Самостійна робота вчителів у системі післядипломної освіти із застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисципліни "Стратегія сталого розвитку" (2016)
Вакуленко І. В. - Управління самостійною роботою студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Білоусова Л. І. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми, Пономарьова Н. О. (2016)
Мазурок Т. Л. - Особливості формування когнітивної складової ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики, Черних В. В. (2016)
Журавель К. І. - Методична система навчання теорії нечітких множин та нечіткої логіки студентів комп’ютерних спеціальностей (2016)
Кашина Г. С. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як основа післядипломної освіти вчителя (2016)
Маркова О. М. - Моделі використання хмарних технологій у підготовці ІТ-фахівців (2016)
Рафальська М. В. - Професійна підготовка вчителів математики до застосування засобів ІКТ у навчальному процесі, Лященко Г. М. (2016)
Єфименко В. В. - Компетентнісний підхід у процесі навчання комп’ютерної математики у педагогічному університеті (2016)
Вишневецька В. П. - Формування і розвиток інформатичних компетентностей студентів фізкультурного профілю (2016)
Жалдак А. В. - Комп’ютеризований аналіз функцій і рівнянь з параметрами (2016)
Коноваленко С. М. - Формування системи інформатичних компетентностей у студентів технологічних коледжів під час вивчення дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" (2016)
Іщук А. А. - Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації (2016)
Сєйтвелієва С. Н. - Методичні аспекти навчання хмарних технологій майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Скриннік Н. В. - Можливості використання BOYD-технологій на уроках української літератури (2016)
Андрієвська В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів (2016)
Ромашевська М. А. - Проблеми формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних коледжів (2016)
Жалдак М. І. - Пам'яті Андрія Вікторовича Пенькова, Морзе Н. В., Рамський Ю. С., Горошко Ю. В., Цибко Г. Ю., Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О. (2016)
Кравченко В. І. - Виклики і загрози Україні, її економіці та фінансам у першій третині xxi століття (2016)
Іщенко О. А. - Національний досвід реалізації транскордонних проектів (2016)
Яблочніков С. Л. - Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні, Євась Т. В., Жукова О. А. (2016)
Марченко В. М. - Взаємозв’язок понять потенціал підприємства, економічний, ресурсний та виробничий потенціали підприємства, Навроцький Н. О. (2016)
Николаева Л. Л. - Фрахтование как особый вид экономической деятельности, Липинская А. А. (2016)
Пашкевич М. С. - Моделі розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, Лобата О. В. (2016)
Білоус Н. М. - Визначення корпоративних стратегій та доцільність використання факторингу у їх реалізації, Сазонець І. Л. (2016)
Круш П. В. - Реструктуризація як фактор підвищення ефективності діяльності пат "київхліб", Якименко Р. А. (2016)
Махначова Н. М. - Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади (2016)
Шашина М. В. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства, Володін В. В. (2016)
Тюлєнєва Ю. В. - Розробка моделі залежності чистого процентного доходу банку від розміру залученої ресурсної бази від фізичних осіб, Савченко М. М. (2016)
Савич О. П. - Сучасні тенденції і перспективи розвитку глобального автомобільного ринку (2016)
Фатюха Н. Г. - Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення запорізької області, Чеберко Д. С. (2016)
Petrenko I. P. - The question of economic essence of debt securities (2016)
Козак О. А. - Перспективи трансформації особистих селянських господарств  у сімейні фермерські господарства, Дудник О. С. (2016)
Гарбера О. Є. - Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації (2016)
Демчишак Н. Б. - Теоретична конструкція та стратегічні основи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Фесенко В. В. - Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання, Бабенко Л. В. (2016)
Коваль С. Л. - Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств (2016)
Колеватова А. В. - Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2016)
Власюк Т. М. - Стан і тенденції трансформації вищої освіти України (2016)
Ковбатюк М. В. - Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Гусаковська Т. О. - Модель управління методичним забезпеченням системи ризикостійкості підприємства, Рибалко-Рак Л. А., Поставна Л. П. (2016)
Бугай Н. О. - Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку (2016)
Стецюк Л. С. - Методичне забезпечення аналізу сільськогосподарських підприємств (2016)
Гаряга Л. О. - Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України (2016)
Карюк В. І. - Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства (2016)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях (2016)
Адамовська В. С. - Публічне управління та адміністрування в контексті державного та регіонального управління (2016)
Міщук Є. В. - Організація діяльності керівників публічних адміністрацій на сучасному етапі розвитку публічного управління в Україні (2016)
Панасюк В. М. - Вплив демографічного фактору на розвиток соціальної інфраструктури в Україні (2016)
Шолом А. С. - Формирование национальной институциональной базы внешней торговли в рамках присоединения и членства в вто, на примере Украины (2016)
Паламаренко Я. В. - Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення (2016)
Чернєв Є. В. - Державне регулювання як стимулюючий чинник розвитку венчурного інвестування (2016)
Диба В. А. - Вплив економічної кризи на страховий ринок України (2016)
Трофимчук О. А. - Витрати держави: міфи та об’єктивна необхідність (2016)
Неклеса А. І. - Сутнісна характеристика економічного зростання підприємства (2016)
Новіцька О. В. - Інтелектуалізація економіки як чинник інноваційного розвитку (2016)
Москаленко К. В. - Формування ефективної збутової політики підприємств олійно-жирової промисловості (2016)
Заяць Р. В. - Інформаційне забезпечення управління власністю в аграрних підприємствах (2016)
Рубейкін В. А. - Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур (2016)
Паньков О. Б. - Моделі економічного зростання як база дослідження інвестиційної діяльності підприємства (2016)
Алексєєнко О. А. - Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу (2016)
Діордієв В. О. - Засади створення фінансового інноваційного хабу в Україні (2016)
Жваненко С. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як інструмент розвитку економіки курортно-рекреаційних систем (2016)
Патраманська Л. Ю. - Удосконалення підходів до оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах електронної комерції (2016)
Голобородько Т. В. - Використання міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах (2016)
Редько М. В. - Перспективи створення кластерних об'єднань в Україні (2016)
Пастушенко А. І. - Управління якістю прибутку сільськогосподарських підприємств (2016)
Горай О. С. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій (2016)
Ху Ж. - Структурно-функціональна модель процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2017)
Сін Ч. - Педагогічні умови організації підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Кошіль О. - Структура готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект (2017)
Грищук Ю. - Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні (2017)
Козак Л. - Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції (2017)
Кристопчук Т. - Дослідження розвитку педагогічної освіти у Республіці Польща: концепція та науковий тезаурус (2017)
Закревська С. - Визнання неформальної освіти в Бельгії: теоретичні й практичні аспекти (2017)
Гордійчук С. - Забезпечення якості освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу (2017)
Батечко Н. - Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2017)
Лозова О. - Психосемантика лідерства у буденній свідомості студентів (2017)
Зуєва Л. - Організаційно-методичні засади тренінгу "Психолого-педагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів" (2017)
Синекоп О. - Особистісно-діяльнісний підхід у англомовному диференційованому навчанні майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Власюк О. - Навчально-виховний процес підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва: теоретичний аналіз (2017)
Кифенко А. - Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу (2017)
Пшенична Н. - Обгрунтування доцільності вивчення дисципліни "Хімія" майбутніми вчителями технологій (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Брушневська І. - Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Титаренко І. - Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти (2017)
Пищик О. - Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Редько С. - Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Чуйко С. - Фoрмування екологічної компетенції майбутніх фахівців автомобільного транспорту (2017)
Chernykh О. - Teenager’s safe online behavior and the levelof key competencies development (2017)
Фінгерман О. - Гра як засіб навчального процесу розумово відсталих дошкільників (2017)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Решение проблемы преждевременной эякуляции в практике уролога, Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. М. - Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю КЗОЗ "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала" "Урологія, андрологія, нефрологія – 2017" (2017)
Литвинець Є. А. - Динаміка рівня ендотеліну-1 і розвиток ускладнень у хворих на гострий епідидимоорхіт, Головко С. В., Валерко Д. О., Балабаник В. Р. (2017)
Кочарян Г. С. - Преодоление трудностей в достижении оргазма и психотерапия его расстройств (2017)
Горпинченко І. І. - Уденафіл для лікування еректильної дисфункції у чоловіків. Огляд літератури, Гурженко Ю. М. (2017)
Горпинченко І. І. - Корекція біохімічних показників еякуляту при застосуванні супозиторіїв Вітапрост Форте у чоловіків з хронічними запальними захворюваннями простатовезикулярного комплексу, ускладнених екскреторно%токсичною безплідністю, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2017)
Тучин Д. Ф. - Андрогенный дефицит у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа, Бистрица Р. А. (2017)
Гурженко А. Ю. - Вивчення глікемічних профілів крові у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування уретеролітіазу (2017)
Ухаль М. И. - Первый опыт применения нового антибактериального уросептика Урофосцин® (фосфомицин) для лечения больных острым циститом (2017)
Зайцев В. І. - Еректильна дисфункція при хронічному простатиті – проблема чи міф? (2017)
Кочарян Г. С. - Биологическая терапия расстройств оргазма (2017)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість спрея Строндекс у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2017)
Кочарян Г. С. - Формирование расстройств оргазма (2017)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Тестостам у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2017)
Сакало А. В. - Сексуальна дисфункція у хворих на герміногенні пухлини яєчка після лікування (2017)
Амдий Р. Э. - Опыт применения препарата Канефрон® Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин, Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Сорокин Н. В., Чаплицкий Е. А., Скворцов М. В., Алексеев А. С., Окунчаев А. Ш., Турбин А. А., Тимаева Г. Р. (2017)
Чабанов П. В. - Результати лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом з електроміографічним контролем (2017)
Бойко А. І. - Вибір методу та терміну дренування сечового міхура при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Шмуліченко О. В. (2017)
Мороз О. Л. - Доопераційні фактори ризику та післяопераційні ускладнення у хворих на єдину нирку після малоінвазивних оперативних втручань (2017)
Дехтяр Ю. М. - Застосування адаптивного біоуправління у діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Костєв Ф. І., Кузнєцов Д. О. (2017)
Головко С. В. - Сальважна екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія після неефективної дистальної контактної лазерної літотрипсії, Савицький О. Ф. (2017)
Stroi А. А. - MicroRNA-508-3p Level in the Blood of Kidney Cancer Patients (2017)
Мицик Ю. О. - Роль мікроРНК-15а у діагностиці нирково-клітинного раку, Досенко В. Є., Борис Ю. Б., Древицька Т. І. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз періопераційних клінічних даних та динаміки змін периферійної гемограми у хворих на локалізований рак передміхурової залози, що перенесли позадулонну та ендоскопічну радикальну простатектомію, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Лесовой В. Н. - Исследование эффективности многокомпонентного комплекса биологически активных веществ Андроферол в терапии мужского бесплодия, Аркатов А. В., Панасовский Н. Л. (2017)
Рецензия на книгу "Эрогенные стимулы и сексуальность" (2017)
Trubin A. A. - Scattering of Electromagnetic Waves on Different Dielectric Resonators of the Microwave Filters (2017)
Лю Чан - Ближнеполевой открытый коаксиальный сенсор. Оценка пространственной разрешающей способности измерительной апертуры, Зайченко О. Б., Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. (2017)
Почерняєв В. М. - Модель пристрою управління та контролю мобільних радіотехнічних систем, Повхліб В. С., Зайченко В. В. (2017)
AL-Rawi Muhanned - Performance Analysis of OFDMA and SC-FDMA (2017)
Noskov V. Ya. - Signals Features from Distributed Targets of Autodyne SRR with Simultaneous Pulse Amplitude and Linear Frequency Modulations, Ignatkov K. A., Chupahin A. P., Vasiliev A. S., Fateev A. V., Smolskiy S. M. (2017)
Кицун П. Г. - Використання оптимальної просторової фільтрації методом спільної просторової моделі для класифікації сигналів ЕЕГ відповідно до виду мозкової активності (2017)
Dvornikov О. V. - The Effect of Gamma Rays on the Main Static Characteristics of SiGe Transistors, Dziatlau V. L., Prokopenko N. N., Tchekhovski V. А. (2017)
Нелін Є. А. - Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi, Зінгер Я. Л., Попсуй В.І. (2017)
Ляшук А. Н. - Гомоморфная двухэтапная фильтрация последовательности изображений при наличии коррелированного спекл-шума, Вишневый С. В., Жук С. Я. (2017)
Бичковський В. О. - Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування, Реутська Ю. Ю. (2017)
Клименко Н. Ф. - Словотворення в українському науковому стилі початку XXI ст. (2017)
Ґрещук В.В. - Концепція порівняльного дослідження словотвору слов’янських мов проф. Івана Ковалика (2017)
Карпіловська Є. А. - Концепція словотвору І. І. Ковалика в контексті сучасної слов’янської дериватології (2017)
Колоїз Ж. В. - Афористичні утворення як результат інтертекстуальної деривації (2017)
Кушлик О. П. - Синкретизм дериваційних значень як вияв динамічних процесів у словотвірній парадигмі (2017)
Марко І. В. - Системний характер морфемно-словотвірних ознак спеціальної лексики, вживаної в західноукраїнських виданнях офіційно-правових документів кінця ХІХ – початку ХХ ст., Ткач Л. О. (2017)
Гуцуляк Т. Є. - Вплив образної мотивації на структурно-семантичні особливості відіменникових прикметників української мови (2017)
Демешко І. М. - Cловотвірна морфонологія у вченні І. І. Ковалика та перспективи дослідження девербативів (2017)
Кислюк Л. П. - Вияв специфіки українського словотвору в нових похідних іменниках (2017)
Кузьма І. Т. - Морфологічна форма слова як об’єкт дериватології (до питання про словотворчу спроможність морфологічних форм сучасної української мови) (2017)
Мазурик Д. В. - Оказіональна деривація як засіб сучасного українського новотворення (2017)
Черкез І. Б. - Морфемно-словотвірні особливості мовних одиниць, зафіксованих в епістолярних текстах української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Ястремська Т. О. - Словотвірне гніздо: проблема множинної мотивації (2017)
Барчук В. М. - Засади категоріології в працях І. Ковалика (2017)
Глібчук Н. М. - Синкретична природа похідних інтер’єктивів у площині міжчастиномовної омонімії (2017)
Добосевич У. Б. - До питання про частиномовний статус модальника (2017)
Кадочнікова О. П. - Модифікації семантики фазовості в реченнях з дієслівними предикатами (2017)
Кобченко Н. В. - Реченнєва позиція ад’єктива в синтаксичних трійках структурної моделі S1+VF+ADJ1,5 (2017)
Кутня Г. В. - До питання комплективних семантико-синтаксичних відношень у підрядних словосполученнях (2017)
Petrova M. A. - Passive voice in contemporary research articles (exemplified by wastewater treatment articles) (2017)
Труш О. М. - Довжина та глибина складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і багатокомбінованою підрядністю в науковому мовленні Івана Франка (2017)
Фарина Н. Г. - Асемантизовані засоби зв’язку в складних реченнях з підрядними об’єктної семантики (2017)
Онатій А. В. - Семантико-синтаксична організація займенниково-співвідносних речень несиметричної структури з корелятом ‘так’ (2017)
Мацьків П. В. - Фонетичні особливості апостольських імен в українських версіях Біблії (2017)
Асіїв Л. В. - Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові (2017)
Пілецький В. І. - Дискусійні питання української фонології в працях Івана Ковалика (2017)
Зюзькіна Г. М. - Словотвірна морфонологія іншомовних десубстантивів із суфіксом -н- та його похідними (2017)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та втрати у термінознавстві будівельної галузі (2017)
Терлак З. М. - Лексема "кальварія" в текстах Івана Франка (2017)
Данилюк Н. О. - Особливості фонологічної та морфологічної адаптації мусульманської лексики в українській мові (2017)
Крижко О. А. - Поняття мотивації у сучасній лінгвістичній науці (словотвірний, номінативний, лінгвокогнітивний аспекти) (2017)
Пітель В. М. - Метафора в семантемах непохідних назв тварин (2017)
Процик І. Р. - "Стрілив переможні ворота і здобув таким чином гет-трік" футбольна лексика в малій прозі Івана Смолія (2017)
Кочан І. М. - Термінознавчі дослідження професора Івана Ковалика (2017)
Нелюба А. М. - Термінологія мовного законодавства: між минулим і майбутнім (2017)
Симоненко Л. О. - Історична тяглість розвитку української наукової термінології (2017)
Яремко Я. П. - Природа терміна у комунікативному контексті (2017)
Барвіцька Г. К. - Гіперо-гіпонімічні відношення в українській терміносистемі обліку й аудиту (2017)
Білоусова Р. З. - Бібліотечні терміни з компонентом -бібліо (2017)
Лесюк М. П. - Мовні орієнтації Андрія Чайковського (2017)
Висоцька Т. Й. - Сполучник же в українській мові XVI–XVII с. (2017)
Дидик-Меуш Г. М. - Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVIIІ ст. спроба лексикографічного опису 2 (2017)
Заневич О. Є. - Відсуб’єктні зворотні дієслова деструктивної семантики в українській мові XVI –XVII ст. (2017)
Коца Р. О. - Складносуфіксальні прикметники з другим дієслівним компонентом у давньоукраїнській мов (2017)
Слободзяник О. З. - З історії староукраїнських географічних назв: об’єкти природного ландшафту за призначенням (2017)
Сокіл Б. М. - Мовна ситуація на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії в оцінці Анатоля Вахнянина (2017)
Царалунга І. Б. - Дієслівна варіативність у староукраїнській мові XIV – XV ст. (на матеріалі писемних пам’яток конфесійного стилю) (2017)
Шпить О. Б. - Зворотний займенник в українській мові XVI – XVII століть: семантика і граматика (2017)
Штанденко У. М. - Історія становлення дієслівного форманта -ова- > -ува- в українській мові (2017)
Сербенська О. А. - Лінгвістика в системі цінностей Івана Франка (2017)
Білоус М. П. - Олександр Панейко (2017)
Брус М. П. - Історія фемінітивного словотвору від перших граматичних праць до словотвірних студій І. І. Ковалика (2017)
Горда О. М. - Виокремлення словотвірної категорії в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст) (2017)
Загороднова В. Ф. - Проблема формування мовної особистості в іншомовному середовищі: історичний аспект (2017)
Мацюк З. О. - Дієслівна категорія часу української мови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії (2017)
Бондаренко В. М. - Робоча колекція пшениці м’якої ярої за стійкістю до шкідливих організмів, Падалка О. І., Бабушкіна Т. В. (2017)
Діденко С. Ю. - Створення ліній пшениці озимої м’якої з залученням генетичної плазми Thinopyrum intermedium, Реліна Л. І., Усова З. В, Вечерська Л. А., Богуславський Р. Л., Моцний І. І. (2017)
Гудзенко В. М. - Продуктивність та адаптивність зразків генофонду ячменю ярого в багаторічних випробуваннях у центральному лісостепу України, Васильківський С. П., Поліщук Т. П. (2017)
Компанець К. В. - Успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого, Козаченко М. Р. (2017)
Кучеренко Є. Ю. - Колекційні зразки сої як джерела високої продуктивності для селекції (2017)
Дубчак О. В. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків буряку (Beta vulgaris L.), Чепуренко О. В., Орлов С. Д. (2017)
Йотка О. Ю. - Ознакова колекція льону за стійкістю до фузаріозу та антракнозу – джерело вихідного матеріалу для селекції, Чучвага В. І., Кривошеєва Л. М. (2017)
Шахнович Н. Ф. - Оцінка господарсько-біологічних ознак колекційних зразків яблуні за початкового плодоношення в умовах Закарпаття, Мельничук О. А. (2017)
Барилко М. Г. - Формування ознакової колекції кострецю безостого за господарськими ознаками в умовах лівобережного лісостепу України, Марініч Л. Г. (2017)
В’ячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Харченко Ю. В. - Кір’ян Михайло Васильович (до 80-річчя від дня народження), Кір’ян В. М. (2017)
Демидов О. А. - Творець пшеничного колоса – Василь Миколайович Ремесло (до 110-річчя від дня народження), Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2017)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2017)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2017)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2017)
Правила для авторів (2017)
Осауленко О. Г. - Основні напрями стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, Пилипенко І. І., Карчев Я. Я. (2013)
Парфенцева Н. О. - Вплив соціально-економічного розвитку суспільства на основні методологічні засади статистичних класифікацій, Варнідіс А. В. (2013)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична оцінка динаміки результатів від реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Gerasymenko S. - The role of statistics in economic research, Chupryna O. (2013)
Герасименко С. С. - Статистичні оцінки бідності та соціальної нерівності в Україні, Чуприна О. О., Чуприн К. С. (2013)
Попова В. В. - Система кодування національних макросистем за типом економічного розвитку (2013)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України, Кулинич Р. О. (2013)
Гринько Т. В. - Формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистична оцінка розвитку сфери послуг за регіонами України, Ситало Є. І. (2013)
Мороз Ю. Ю. - Статистичний аналіз формування виробничої собівартості молока на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Пузанова Т. М. - Український ринок меду: стан та перспективи (2013)
Potapova M. Yu. - Statistical literacy: today's necessity (2013)
Голубова Г. В. - Стан та характеристика зовнішньої торгівлі України та окремих країн ЄС: економіко-статистичний аспект (2013)
Свистун-Золотаренко Л. О. - Статистичний аналіз ринку послуг вищої освіти в Україні, Плюшко Т. В. (2013)
Попов В. Ю. - Аномалії української економіки: баланс заощаджень та інвестицій (2013)
Лук’янець С. В. - Статистичний аналіз міжнародної трудової міграції (2013)
Єршова О. Л. - Аналіз тенденцій у статистичному вимірюванні побудови інформаційного суспільства в Україні та шляхи до стабілізації та зростання (2013)
Кобилинська Т. В. - Статистична оцінка викидів в атмосферу від пересувних джерел забруднення в сільськогосподарській галузі (2013)
Кремень О. І. - Моделювання поведінки загальновиробничих витрат в умовах кошторисного обліку підприємства нафтогазовидобувної промисловості, Зайцев М. М. (2013)
Задорожна Р. П. - Аналітична оцінка особливостей формування чистого кредитування / чистого запозичення України (2013)
Лазебник Ю. О. - Статистичний аналіз податкової складової доходів зведеного бюджету України (2013)
Пономарьова Т. В. - Актуальні питання реформування системи непрямого оподаткування в Україні (2013)
Саричев В. І. - Динаміка стану здоров’я нації та її вплив на управління людським розвитком в Україні (2013)
Бажан Л. І. - Методологічні аспекти оцінки ризиків формування фінансових ресурсів на потреби Збройних Сил України, Остапенко О. П. (2013)
Сіренко К. В. - Статистичний аналіз збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності (2013)
Шишкін В. С. - Статистичний аналіз житлових умов населення України у 2000-2012 рр. (2013)
Лумпова Т. І. - Адаптація GSBPM-моделі для потреб державної статистики України (2013)
Полтавець Л. Л. - Завдання статистики енергетичних ресурсів (2013)
Ганюкова А. Ю. - Напрямки вивчення середньої освіти в Україні (2013)
Єрчик Н. Д. - Статистичне оцінювання структурних зрушень валової доданої вартості в Україні (2013)
Коваленко М. А. - Проблеми зайнятості населення на малих підприємствах в Україні (2013)
Кисельов К. Ю. - Статистичне вивчення обсягу та структури споживання продукції та послуг населенням України (2013)
Yerina I. V. - Statistical systems and standards of international trade in services (2013)
Пономаренко К. О. - Деякі аспекти законодавчої бази роздрібної торгівлі України (2013)
Корепанов Г. С. - Індексний аналіз ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України (2013)
Єлісєєва Г. Ю. - Розвиток зеленої економіки як передумова конкурентоспроможності економіки України (2013)
Черненко Д. І. - Статистичне визначення факторів впливу на кон’юнктуру ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2013)
Бабірад-Лазунін В. О. - Розвиток митної статистики України: історичний аспект (2013)
Гапоненко С. О. - Дослідження інноваційного потенціалу підприємствами телекомунікаційної галузі України (2013)
Васьків С. Ф. - Статистичний аналіз структури економіки транскордонних територій України і Польщі (2013)
Кірсенко Ю. В. - Серцево-судинна захворюваність населення України: реалії та перспективи (2013)
Максимова А. О. - Статистичний аналіз безробіття в Україні (2013)
Сільченко І. С. - Статистичний аналіз торгівлі в Інтернет-магазинах (2013)
Сумін Д. Ю. - Статистичний аналіз народжуваності в Україні (2013)
Ейсман О. М. - Вивчення структури доходів домогосподарств України у 2006-2012 рр. (2013)
Мартинова Є. Г. - Конкурентні переваги підприємств як фактор підвищення ефективності виробництв (2013)
Кравченко М. О. - Статистичний аналіз смертності населення України у 2007-2012 рр. (2013)
Саповська А. М. - Статистична оцінка рівня життя населення в Україні (2013)
Пустовойтова С. С. - Впровадження нових інформаційних технологій на ринку нерухомості України (2013)
Безпалько Ю. І. - Статистичний аналіз ринку нерухомого майна (2013)
Мухіна Л. М. - Ринок транспортних послуг України: реалії та перспективи (2013)
Олійник А. В. - Статистичний аналіз ринку споживчих товарів та послуг в Україні (2013)
Щербій І. О. - Статистичний аналіз освітніх послуг (2013)
Єршов П. С. - Статистичне дослідження українського сектору мережі Інтернет: проблеми та сьогодення (2013)
Вихідні дані (2013)
Афанасьева О. К. - Перспективы развития морских торговых портов Украины в рамках государственно-частного партнерства, Борсук Е. В. (2014)
Наврозова Ю. О. - Практичні аспекти управління якістю в морських портах (2014)
Мінакова С. М. - Фактори та принципи організації системи внутрігосподарських відносин у портовому господарстві України (2014)
Вертель В. В. - Организация единого информационного пространства перевозчиков (2014)
Польова В. В. - Забезпечення якісної підготовки кадрів залізничного транспорту за рахунок створення корпоративного університету Укрзалізниці (2014)
Охрущак К. О. - Процесний підхід як інструмент підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери телекомунікацій (2014)
Яцкевич І. В. - Сфера зв’язку та інформатизації: стан розвитку, проблеми та перспективи, Шкурко К. І. (2014)
Станкевич І. В. - Типологізація систем ранжування вищих навчальних закладів: світовий досвід та міжнародні стандарти якості (2014)
Михайлюк І. І. - Нормативно-правова основа організації сільського туризму на базі особистого селянського господарства (2014)
Тростянецька Е. В. - Вплив організаційної культури на стратегічний розвиток підприємства (2014)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до моделювання економічної безпеки підприємства (2014)
Максимчук Я. С. - Інвестиції як умова стратегічного розвитку національної економіки (2014)
Гребенник Н. Г. - Напрямки розвитку морського туризму в Одеському регіоні в межах морського кластеру, Петіна Г. С. (2014)
Summary (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення науковіх статей (2014)
Зайцев І. А. - Возможные стратегии реализации программы ВОЗ по элиминации гепатита С в Украине к 2030 году, Потій В. В., Кірієнко В. Т. (2017)
Кондро М. М. - Вплив мультипробіотика на склад білків гепатоцитів за умов глутаматіндукованого ожиріння, Воєйкова Д. О., Степанова Л. І. (2017)
Матвісів М. В. - Вертикальна передача вірусів гепатиту В та С у вагітних жінок інфікованих ВІЛ (2017)
Чемич М. Д. - Зміни рівнів антимітохондріальних антитіл у хворих на хронічний вірусний гепатит С у процесі лікування та їх взаємозв’язок з клініко-лабораторними та епідеміологічними даними, Лішневська А. Г. (2017)
Хухліна О. С. - Клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії, Антонів А. А. (2017)
Ворожбит О. Б. - Поширеність та ступінь вираженості втоми у хворих на хронічний гепатит С та їх значення для вчасної діагностики (2017)
Зінчук О. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, Іванченко Н. О. (2017)
Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог (2017)
Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України (2017)
Бачинська О. В. - Греко-католики і їх храми (2017)
Бачинська Л. Г. - Функціонально-просторова інтеграція архітектури: об’єктно-середовищний підхід (2017)
Антощук Т. І. - Традиції українського національного романтизму в сучасному проектуванні (2017)
Бондарчук А. Є. - Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур (2017)
Васевич М. Л. - Архітектурно-художній синтез в роботах мисткинь радянського авангарду в контексті феміністичного дискурсу (2017)
Вергунова Н. С. - Историография вопроса трансдисциплинарных концепций симбиотической трансформации архитектуры и дизайна (2017)
Гавриленко І. В. - Образність в сучасній японській архітетурі (2017)
Долгова А. В. - Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу, Пекер А. Й. (2017)
Дячок О. М. - Сакральні памятки містобудування і архітектури у процесі формування простору міста Кременця (2017)
Ботвіновська С. І. - Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ (2017)
Авдєєва М. С. - Особливості формування архітектурних об’єктів на воді, Кравчук Г. В. (2017)
Велігоцька Ю. С. - Тенденції формування інтерактивних архітектурних об’єктів (2017)
Завгородня В. О. - Особливості дизайну інтер’єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно", Сафронова О. О. (2017)
Зенькович Н. Г. - Киевпроект. Время, пространство, архитектурa (2017)
Єременко Л. К. - Ланцюг прогресу: потреба — технологія — дизайн, Єременко А. О. (2017)
Касим Мохаммед Басим - Факторы, влияющие на рост авиаперевозок, Семка С. В. (2017)
Кисіль О. В. - Композиційний модуль аналітичного плагіну до ВІМ програм (2017)
Книш В. І. - Проектування та будівництво сучасних хмарочосів в контексті історичного розвитку галузі висотного будівництва, Кайтанюк А. А. (2017)
Лещенко Н. А. - Проблеми оновлення історичного міського середовища (2017)
Мещеряков В.М. - Основні вихідні дані, які послужили підставою для розробки проекту відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собора (2017)
Кравченко І. Л. - Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів, Васильченко Д. К. (2017)
Орленко М. І. - Причини, різновиди і характер аварійного стану склепінь та перекриттів та способи їх реставрації (2017)
Пилипчук О. Д. - Ємоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів (2017)
Полубок А. П. - Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв (2017)
Суліменко С. Ю. - Технологія комп’ютерного моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання, Сазонов К. О., Анпілогова В. О., Левіна Ж. Г. (2017)
Шкляр С. П. - Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів, Линник І. Е. (2017)
Ковальський Л. М. - Навчальне архітектурне проектування на реальній основі, Хараборська Ю. О., Булкін М. М. (2017)
Цюпа М. С. - Класифікація архітектурних об’єктів з геральдичним декором (2017)
Яблонська Г. Д. - Актуализация проблемы взаимоотношения "человек-пространство". Теоретическо-философские основы, Коновалюк А. В. (2017)
Арзили А. Ю. - Влияние мифа на формирование гуманистического поведения человека в городской среде (2017)
Банах А. В. - Фактори взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2017)
Биваліна М. В. - Шумозахисні архітектурно-планувальні рішення й забудова (2017)
Габрель М. М. - Вступ до загальної теорії урбаністики, Нагірний П. Ю. (2017)
Голубчак К. Т. - Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття, Слєпцов О. С. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області), Мирошнікова К. Б. (2017)
Ганець С. В. - Чинники формування нового функційного призначення постпромислових територій (2017)
Єгоров Ю. І. - Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу (2017)
Ізуїта Д. П. - Теоретико-практичні передумови відновлення і розвитку оборонних споруд стародавніх укріпленьмалих історичних міст Західної України, Дорошенко Ю. О. (2017)
Козакова О. М. - Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою, Кузьміна Г. В. (2017)
Колмаков Є. О. - Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України (2017)
Куцина І. А. - Структурно-методична схема дослідження пішохідного руху з врахуванням етапів містобудівної документації (2017)
Лукомська З. В. - Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів (2017)
Рубан Л. І. - Декоративні особливості феномену "води" для архітектурно-ландшафної практики сучасності: статика та динаміка рідини (2017)
Самойлович В. В. - Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури (2017)
Тригуб Р. М. - Проблеми та перспективи сучасного міста (на прикладі міст України) (2017)
Хараборська Ю. О. - Проблеми реновації на прикладі промислової зони "Теличка" в м. Київ, Явтушенко Г. С. (2017)
Шульга Г. М. - Імітаційні планувально-просторові моделі гірських рекреаційних територій (огляд) (2017)
Яценко В. О. - Класифікація територіальних громад за системністю функціонально-структурних елементів (2017)
Петруня О. М. - Автосервіс сучасності та майбутнього (2017)
Чернишев Д.О. - Iнформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи еколого-інженерного захисту територій будівництва (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості архітектурно-планувальної організації медіатек, Шаргородська В. В. (2017)
Веріга Х. М. - Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат), Хараборська Ю. О. (2017)
Завада В. Т. - Дерев’яні каплиці: між язичництвом та християнством (2017)
Дорохова Н. В. - Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів, Хлюпін О. А. (2017)
Каземи Лари Голамали - Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана (2017)
Карбан А. А. - Фактори впливу та етапи формування навчальних комплексів на складному рельєфі (2017)
Крамаренко М. О. - Архітектурно-планувальні прийоми оптимізації цілорічного функціонування курортних готелів (2017)
Рочняк Ю. А. - Архітектурні прототипи пасажирських споруд залізниць (2017)
Обрізків А. В. - Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад (2017)
Третяк Ю. В. - Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2017)
Мораді Пур Омід - Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості (2017)
Перегуда Є. В. - Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту, Гребенєва І. В. (2017)
Хохонь М. П. - Монастир оо. Бернардинів у м. Львові (2017)
Юрійчук Р. Д. - Порівняльний аналіз творчого доробку функціоналізму в м. Чернівці з європейським і світовим архітектурними досвідом (2017)
Bevz M. - Prospekt Swobody we Lwowie jako przykład założenia architektoniczno-urbanistycznego z xix wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta, Dudkiewicz M., Durlak W., Szmagara M. (2017)
2-а міжнародна науково-практичну конференція "Архітектура: естетика+економіка+екологія" (2017)
Всеукраїнська науково-технічна конференція "Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування" (2017)
Шановні науковці! (2017)
Хруслов Е. Я. - Нелинейная задача Робена в областях с мелкозернистой случайной границей, Хилькова Л. А. (2017)
Bilet V. V. - Asymptotic behavior of metric spaces at infinity, Dovgoshey O. A. (2017)
Kurdachenko L. A. - On Leibniz algebras, whose subideals are ideals, Subbotin I. Ya., Yashchuk V. S. (2017)
Ryazanov V. I. - Prime ends on the Riemann surfaces, Volkov S. V. (2017)
Яковлев С. В. - О комбинаторной структуре задач оптимального размещения геометрических объектов (2017)
Вовк І. В. - Особливості потоку рідини в циліндричному каналі зі стенозами, Троценко Я. П. (2017)
Кубенко В. Д. - Об определении волнового потенциала вибрирующей сферической частицы в полубесконечном цилиндре с жидкостью (2017)
Лила Д. М. - К методу возмущений в задаче об упругопластической неустойчивости вращающегося диска (2017)
Мейш В. Ф. - Чисельний розв’язок динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поперечним ребристим наповнювачем, Павлюк А. В. (2017)
Мисюра И. Н. - Влияние потерь энергии ионизирующего излучения на люминесценцию кварцевого стекла, Кононенко С. И., Калантарьян О. В., Журенко В. П., Азаренков Н. А. (2017)
Бойченко С. Г. - Современные пространственно-временные вариации индекса континентальности и амплитуды сезонного хода приземной температуры на территории Украины, Волощук В. М., Сердюченко Н. Н (2017)
Семененко В. П. - Ниткоподібні кристали в метеоритах, Горовенко Т. М. (2017)
Старостенко В. И. - Геодинамическая интерпретация геолого-геофизической неоднородности литосферы Днепровско-Донецкой впадины, Пашкевич И. К., Макаренко И. Б., Куприенко П. Я., Савченко А. С. (2017)
Казакова О. А. - Квантово-химическое исследование образования комплексов производных флавонола с катионами цинка и железа, Лагута И. В., Ставинская О. Н. (2017)
Бондарь Ю. В. - Новые композитные волокна с осажденным слоем бирнессита (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Мулик Т. О. - Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів, Гордієнко М. І. (2017)
Гуцаленко Л. В. - Дью ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері (2017)
Самборська О. Ю. - Сучасний стан безробіття в Україні та шляхи його подолання (2017)
Гудзенко Н. М. - Особливості організації обліку операцій з інвестиційною нерухомістю (2017)
Зінчук Т. О. - Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід, Данкевич В. Є., Куцмус Н. М., Ковальчук О. Д. (2017)
Сусіденко Ю. В. - Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК (2017)
Алексеєнко О. А. - Аналіз функціонування м’ясопродуктового підкомплексу Вінницької області (2017)
Коваль Л. В. - Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології (2017)
Коваль Н. І. - Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінські аспекти (2017)
Китайчук Т. Г. - Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду (2017)
Грищук Н. В. - Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України, Бабійчук В. Ф. (2017)
Мазур Ю. В. - Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан (2017)
Мельник О. В. - Виробничі ресурси аграрного спрямування: порівняльна характеристика дієвості на мікро- та макрорівнях на основі складових результативності (2017)
Кибик О. Н. - Морской транспорт Украины в интеграционных процессах (2013)
Широков М. А. - Розвиток системи стратегічного управління витратами в сфері портової діяльності (2013)
Наконечний Ю. В. - Розвиток мотиваційного поля портових підприємств (2013)
Мінакова С. М. - Сутність та зміст внутрішньогосподарських відносин у морських портах (2013)
Хаймінова Ю. В. - Класифікація фінансових відносин підприємств морегосподарського комплексу (2013)
Постоленко Ю. П. - Фінансові важелі стимулювання розвитку економічних суб’єктів сфери морського бізнесу (2013)
Котлубай В. О. - Удосконалення основних принципів побудови та стягнення льодового збору (2013)
Romanenko K. M. - The prolebms of carrying out contractual relations bewteen transport service entreprises and the enterprises of port activity (2013)
Redina I. V. - Improvement of economic and legal aspects of shipping control in Ukraine (2013)
Ємельянова К. С. - Механізм взаємовідносин між учасниками Українського сегмента ринку круїзних послуг (2013)
Москалюк Л. В. - Применение адаптивных методов для прогнозирования экономических показателей деятельности транспортных предприятий, Давыдова В. И. (2013)
Каличева Н. Є. - Переваги залізничного транспорту на ринку транспортних послуг (2013)
Дикань В. В. - Промислово-логістична система: сутність та доцільність формування (2013)
Тимощук М. П. - Оцінювання ефективності як складова інформаційного забезпечення моделі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (2013)
Кубіній В. В. - Стохастичне моделювання впливу інноваційної активності на економічний розвиток, Попович В. В., Максимчук Я. С., Повідайчик М. М. (2013)
Summary (2013)
Автори збірника (2013)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2013)
Калетнік Г. М. - Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави, Коваленко О. В., Брояка А. А. (2017)
Бурєннікова Н. В. - Парадимгма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу, Дмитренко Р. М. (2017)
Honcharuk T. V. - Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development (2017)
Мамалига С. В. - Реферальний маркетинг в процесі формування комунікаційних зв’язків з цільовими клієнтами (2017)
Гончарук І. В. - Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області (2017)
Кірєєва Е. А. - Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського Союзу, Костюченко Д. Л. (2017)
Хаєцька О. П. - Світовий ринок цукру та місце України в ньому (2017)
Легенчук С. Ф. - Шляхи розвитку бухгалтерського відображення господарської реальності в світлі удосконалення концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку (2017)
Правдюк М. В. - Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області (2017)
Царук Н. Г. - Відображення суборендованих земель у податковій звітності та бухгалтерському обліку платників єдиного податку IV групи (2017)
Іщенко Я. П. - Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві (2017)
Білокур А. Ю. - Розвиток лікарського рослинництва – збалансована система сировини різних галузей економіки (2017)
Щербанюк О. М. - Управління прибутком підприємств України в сучасних умовах (2017)
Білокінна І. Д. - Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері (2017)
Качуровський С. В. - Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області (2017)
Переднє слово (2015)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний український університет у літописі його сучасників (2015)
Атаманчук В. П. - Духовний ідеал у містерії Івана Огієнка "До щастя!" (2015)
Беценко Т. П. - Огієнкознавство як новий напрям наукових студій: мета, завдання, проблематика (2015)
Білецький П. М. - Участь іноземних підприємців у насіннєво-селекційних дослідах на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Біляцька В. П. - Іван Сірко як код національного героя (на матеріалі поеми І. Огієнка та історичних романів у віршах) (2015)
Видайчук Т. Л. - Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка (2015)
Вознюк В. А. - Живімо за заповітами Івана Огієнка (2015)
Вонсович Г. Б. - Концепт "держава" у політичній думці ОУН (2015)
Воропаєва Т. С. - Семантика назви "Україна" у контексті ідей Івана Огієнка (2015)
Галайбіда О. В. - Синтаксичні особливості праці Івана Огієнка "Українська церква", Задорожна О. М. (2015)
Головатюк Ю. С. - Лексика на позначення агентів млинарства у західноподільських говірках (2015)
Гринів О. І. - Київське християнство проти московського цареслав’я: обґрунтування Івана Огієнка в контексті вітчизняних і закордонних досліджень (2015)
Гудима Н. В. - Процес семантичної адаптації запозичених лексем у концепціях Івана Огієнка та сучасних українських мовознавців (2015)
Гурська Д. В. - Біблійні паремії у мовотворчості Мирослава Дочинця як когнітивний засіб осмислення мовної картини світу (2015)
Давидюк Р. П. - Участь Івана Огієнка у допомозі українського населення Західної Волині емігрантам УНР (2015)
Данильчук В. Р. - "Батьківщина – наше наймиліше…" (І. Огієнко) повсякдення українських примусових робітників в умовах третього рейху (на прикладі вивезених з території Рівненської області) (2015)
Дворницька Н. І. - Аналіз деяких запозичених лексем в світлі ідеї Івана Огієнка про самодостатність української мови (2015)
Діяконович І. М. - Декоративне мовне плетиво (2015)
Домилівська Л. В. - Парадигма мовознавчих пошуків Івана Огієнка (2015)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко і керівники української держави у 1917-1920 рр.: співпраця на ниві національного відродження (2015)
Іваночко К. М. - Адаптація німецькомовних вербативів на означення процесів переміщення в південно-західних говорах української мови (2015)
Калита О. М. - Синтаксичні структури з експресивним компонентом у науковому тексті Івана Огієнка (2015)
Коваленко Б. О. - Лексика подільського говору в "Словарі російсько-українському" М. Уманця і А. Спілки (2015)
Коваленко Н. Д. - Дієслово збирати в південно-західних говорах (2015)
Козак Р. В. - Експресивний синтаксис у тексті наукового дискурсу "Українська культура" Івана Огієнка (2015)
Колібаба Л. М. - Подвійні відмінкові форми іменників у лінгвістичній концепції Івана Огієнка (2015)
Корнійчук Т. В. - Ейдос дороги в "Енеїді" І. Котляревського (2015)
Крук А. А. - Концепт долі як філософсько-художня категорія (2015)
Кульбабська О. В. - Синтаксична спадщина Івана Огієнка крізь призму сучасних наукових парадигм (2015)
Ладиняк Н. Б. - Проблеми формування національної термінології в працях Івана Огієнка (2015)
Литвинюк О. М. - Авторська інтерпретація євангельського та легендарно-міфологічного матеріалу в романі В. Голдінґа "Шпиль" (2015)
Маркітантов Ю. О. - Поетичне мовлення в концепції Івана Огієнка та в інтерпретаціях сучасних дослідників (2015)
Марченко Н. В. - Відображення ролі Тараса Шевченка в історії України в поезіях-присвятах Івана Огієнка (2015)
Марчук Л. М. - Мовна особистість Івана Пулюя (на матеріалі епістолярію) (2015)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення зі значенням місця в поетичній збірці "Легенди світу" Івана Огієнка (2015)
Монастирська Р. І. - Із наукової спадщини Івана Огієнка: правнича гілка етимологічно-семантичного словника української мови (2015)
Оверчук О. Л. - Фольклористичний дискурс Івана Огієнка (2015)
Олексенко В. П. - Роль Івана Огієнка у становленні українського правопису (2015)
Поворознюк С. І. - Семантико-стилістичні особливості інтерпретації образу Богдана Хмельницького в історичному дискурсі Івана Огієнка (2015)
Поліщук В. Т. - Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) (2015)
Попович А. С. - Стилістичні аспекти у праці Івана Огієнка "Наша літературна мова" (2015)
Преловська І. М. - Документальні джерела про діяльність Івана Огієнка у Кам’янці-Подільському в 1918-1922 рр. (2015)
Прокопчук В. С. - Село Миньківці в дослідженнях Г. Д. Гавінчука (2015)
Роспопа Т. В. - Феномен Тараса Шевченка в літературно-критичній рецепції Івана Огієнка (2015)
Святненко В. Г. - Концепт національної ідеї Івана Огієнка, Святненко С. В. (2015)
Солецький О. М. - Дохристиянські емблематичні формули у інтерпретаціях Івана Огієнка (2015)
Степаненко М. І. - Конструкції "в Україні", "на Україні", "в Україну", "на Україну" на тлі питомих ознак української мови: власне лінгвістичний і соціолінгвістичний виміри (2015)
Трачук Т. А. - Утвердження образу Івана Огієнка, вивчення та поширення його наукової і творчої спадщини у м. Хмельницькому (2015)
Трембіцький А. М. - "Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура" (2015)
Третяк Н. В. - Публіцистичне мовлення як певний естетичний стереотип (2015)
Федькова І. А. - Назви танців українського походження в складі хореографічної лексики сучасної української мови (2015)
Чопик Я. М. - Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен, Поплавська Л. В. (2015)
Шевчук З. С. - Лінгвальні засоби вираження мовної особистості Івана Огієнка у публіцистичному дискурсі (2015)
Шеремета Н. П. - Українознавча синергетика наукового набутку Олександра Потебні й Івана Огієнка (2015)
Шуляк С. А. - Лексика українських народних замовлянь (на основі мовної спадщини Івана Огієнка) (2015)
Яценко Н. О. - Іван Огієнко як мовознавець і просвітитель (2015)
Авраменко В. І. - Навчальна роль терміна в культурно-освітній концепції Івана Огієнка (2015)
Білоусова Т. П. - Ораторська майстерність Івана Огієнка та риторична освіта в університеті (2015)
Вітюк В. В. - Підручники та посібники І. Огієнка з української мови для початкової школи (2015)
Ковальчук Г. П. - Іван Огієнко про духовний розвиток особистості школяра, Присакар В. В. (2015)
Кучинська І. О. - Духовна ідея виховної дії у педагогічній спадщині Івана Огієнка (2015)
Мартіна О. В. - Педагогічні умови формування мовної культури молодших школярів (2015)
Марушкевич А. А. - Організація наукової праці в житті і поглядах Івана Огієнка – Митрополита Іларіона (2015)
Михно Л. П. - Значення заповідей рідномовного обов’язку І. І. Огієнка для становлення мовнокультурної особистості вчителя-філолога (2015)
Пентилюк М. І. - Етнопедагогічний та мовленнєво-культурологічний аспекти наукових пошуків Івана Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2015)
Сукаленко Т. М. - Комунікативна компетентність фінансиста (2015)
Тимкова В. А. - Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка, Дущенко Т. І. (2015)
Франчук Т. Й. - Життєтворчість та науково-професійна діяльність Івана Огієнка у вимірах пріоритетів саморозвитку студента (2015)
Атаманчук В. П. - Лінгвістична праця Івана Огієнка у журналі "Slavia" (2015)
Галатир В. В. - Особова справа Івана Огієнка в Державному архіві Хмельницької області, Байдич В. Г. (2015)
Жадько В. О. - Між датою світлою і датою чорною (виступ на врученні премії імені Івана Огієнка 20 березня 2007 року в Житомирі) (2015)
Концевич Є. В. - Промова на врученні премії імені Івана Огієнка 1999 р. (2015)
Сташук В. Ф. - Ми – з побратимства Івана Огієнка (2015)
Тіменик З. І. - Інноваційне розуміння історико-культурного у філософорелігійних ідеях Митрополита Іларіона (Огієнка) (2015)
Марчук Л. М. - Дискусійні питання дослідження фразеологізованого речення (2015)
Марчук Л. М. - Семантичні та прагматичні аспекти дослідження іменників в німецькій та українській мові (2015)
Атаманчук В. П. - Присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за 2015 рік (2015)
Атаманчук В. П. - Створення Алеї на честь Івана Огієнка (2015)
Карась C. І. - Путівник по Брусилівському історичному музею імені Івана Огієнка (2015)
Мірошниченко Н. О. - Художник Валерій Радецький – лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка 2015 року (2015)
Хом’як Н. О. - Іван Огієнко в контексті навчального процесу Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка (2015)
Цимбалюк Г. М. - З невиголошеної промови на врученні Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка 22 квітня 2015 року, м. Брусилів (2015)
Красуцький М. І. - "Служити хочу я народу…" (2015)
Красуцький М. І. - Кам’янецька соната на тлі осіннього падолисту (2015)
Негода Б. М. - Скульптурне втілення образу Івана Огієнка (2015)
Радецький В. О. - Іван Огієнко (2015)
Радецький В. О. - Сни старого Кам’янця (2015)
Сташук В. Ф. - Триптих безсмертя (2015)
Наші автори (2015)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні аспекти бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах європейської інтеграції України, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2015)
Горбаль Н. І. - Тенденції та перспективи розвитку брендингу в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, Окань Л. Ю., Романишин С. Б. (2015)
Дорошкевич К. О. - Мотиваційні характеристики працівників підприємств в умовах інноваційної діяльності, Пшик-Ковальська О. О., Вороновська М. М. (2015)
Дідик А. М. - Принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств (2015)
Drabik I. - Logistics management in critical situations (2015)
Kuck J. - Performance budgeting-rationality, transparency, effectiveness – a new method of public finance management, Kaźmierczak D. (2015)
Коць І. І. - Концептуальні засади визначення сутності толінгових операцій (2015)
Мельник О. Г. - Удосконалення мотивування працівників вітчизняних підприємств на засадах впровадження системи грейдів, Денисюк О. В., Григор’єв О. Ю. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Теоретико-методичні засади туристичного брендингу міста (на прикладі м. Львова) (2015)
Мізюк Б. М. - Характерні аспекти ситуаційного управління в торговельних організаціях, Ярова І. М. (2015)
Михальчишин Н. Л. - Ділова репутація підприємств як засіб забезпечення прибутковості на товарних ринках (2015)
Партин Г. О. - Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією, Дідух О. В. (2015)
Рудковський О. В. - Координування вигоди стейкхолдерів з метою забезпечення безпеки діяльності (2015)
Рябкова О. В. - Концептуальна модель моніторингу економічних показників результативності підприємства (2015)
Чернова В. В. - Особливості використання інтегрованих показників у вартісно-орієнтованій моделі менеджменту для підприємств кабельної галузі (2015)
Ясінська Ю. Р. - Комплексна програма комунікацій підприємства із громадськістю як інструмент впливу на його ділову репутацію (2015)
Яремко І. Й. - Показники та критерії в системі вартісно-орієнтованої концепції менеджменту (2015)
Беспалюк Х. М. - Особливості формування та оцінювання "лійки конверсії” веб-сайта та блогу, Глянцева О. І. (2015)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Становлення мережевої економіки в умовах глобалізації (2015)
Довбенко В. І. - Проблеми формування ефективного конкурентного середовища у сфері інноваційної діяльності (2015)
Куцик П. О. - Базові засади формування потенціалу фінансово-економічної стійкості соціально-економічних систем, Герега О. В. (2015)
Мазур А. В. - Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства (2015)
Мамчин М. М. - Особливості роботи підприємств легкої промисловості з використанням давальницької сировини, Тицейко Г. І., Прокопенко І. В. (2015)
Максимів Ю. В. - Проблеми розкриття інформації у звітності суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку (2015)
Limański A. - The significance and taxonomy of hazards in homeland security management (2015)
Петрович Й. М. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу промислових підприємств (2015)
Полянська А. С. - Детермінанти конкурентного розвитку вітчизняних підприємств, Поплавська Ж. В. (2015)
Сухоняк С. О. - Розвиток аутсорсингу та його форм: український та зарубіжний аспекти (2015)
Терлецька В. О. - Методи оцінювання кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції (2015)
Яремко І. Й. - Суттєвість афірмації фінансової звітності для її визнання інструментарієм у новій архітектоніці фінансової системи і фондових ринків, Пилипенко Л. М. (2015)
Косар Н. С. - Інноваційні рішення у системі маркетингових комунікацій підприємства, Кузьо Н. Є., Притула С. В. (2015)
Пирог О. В. - Детермінація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку, Стельмах Х. П. (2015)
Скворцов Д. І. - Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств за допомогою методології виробничих функцій (2015)
Гуменюк Ю. П. - Маргіналізм в аспекті міжкультурного виміру міжнародної трудової міграції (2015)
Жежуха В. Й. - Перспективні "нетрадиційні” ринкові ніші ЄС для експорту вітчизняної продукції, Кухтяк К. В. (2015)
Іличок Б. І. - Розвиток України у контексті загальносвітових підходів до вирішення проблеми глобального потепління (2015)
Кондрат І. Ю. - Актуальні проблеми інтеграції фінансового ринку України у світовий ринок, Сокіл Ю. Р. (2015)
Нікішин Є. В. - Забезпечення продовольчої безпеки за допомогою створення центрів розвитку регіону (2015)
Поченчук Г. М. - Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України (2015)
Сенів Л. А. - Пріоритети державної політики регулювання доходів населення (2015)
Скорик Г. І. - Теорія і практика трансформаційних процесів економіки України в умовах сучасних викликів, Барінов В. В. (2015)
Бублик М. І. - Механізм державного управління "зеленою” національною економікою (2015)
Переднє слово (2016)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний український університет у спогадах його студентів (2016)
Атаманчук В. П. - Осмислення духовно-етичних проблем у містерії Івана Огієнка "Остання хвилина" (2016)
Бернадська Н. І. - Новітній український роман: жанрові модифікації і їх вивчення (2016)
Беценко Т. П. - Особливості синтаксичної організації ідіостилю Івана Огієнка (2016)
Білоусова Т. П. - Питання акцентуаційної норми у висвітленні Івана Огієнка (2016)
Боєва Е. В. - І. І. Огієнко про роль наголосу у фонетичному розвитку української мови, Горницька А. І. (2016)
Вільчинська Т. П. - Особливості мовної концептуалізації образу Богородиці в поемі Т. Шевченка "Марія" (з коментарями І. Огієнка) (2016)
Воропаєва Т. С. - Реконструкція Київського Пантеону на основі ідей Івана Огієнка (2016)
Гудима Н. В. - Типи запозичених лексем у концепціях Івана Огієнка та вітчизняних мовознавців (2016)
Гуменюк О. М. - Жанрово-стильові особливості фольклорної емігрантської лірики кримських татар (на прикладі пісні "Шу Вапурнынъ Думаны..." – "Цього пароплава дим…") (2016)
Дворницька Н. І. - Своєрідність використання мовно-стилістичних засобів в епопеї І. Огієнка "Недоспівана пісня" (2016)
Дзюбак Н. М. - Концепція становлення літературної мови у слов’ян в науковому доробку І. І. Огієнка (2016)
Завальнюк О. М. - Науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в університетах України: виклади, навчально-методична робота і наукові студії (1915-1920 рр.) (2016)
Каленюк С. О. - Іван Огієнко як духовний лідер українського народу, Леськова А. О. (2016)
Каленюк С. О. - Окреслення основних векторів дослідження Івана Огієнка у галузі мовознавства, Форошевська Ю. О. (2016)
Кметь І. Ф. - Шевченкознавчі дослідження Івана Огієнка (2016)
Коваленко Б. О. - Фіксація лексики "Люборацьких" А. Свидницького в "Українському стилістичному словнику" Івана Огієнка (2016)
Коваленко Н. Д. - Народна фраземіка в лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка (2016)
Лазаренко В. В. - Проблема соборності української мови у працях І. І. Огієнка (2016)
Марченко Н. В. - Етно- та соціолінгвістичний аспекти досліджень Іваном Огієнком мови Тараса Шевченка (2016)
Марчук Л. М. - Засоби вербалізації концепту "Страждання" у "Філософських містеріях" Івана Огієнка (2016)
Мацько Л. І. - Сакральний стиль Тараса Шевченка в інтерпретації Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) (2016)
Михно Л. П. - Мовостиль Івана Огієнка: експресія синтаксичних структур (2016)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення зі значенням напрямку руху в поемі "Марія Єгиптянка" Івана Огієнка (2016)
Набитович І. Й. - Літературознавчі концепції Дарії Віконської (2016)
Олексенко В. П. - Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки ХХ сторіччя (2016)
Панченко В. Є. - Панцир для Гамлета. Дороги і роздоріжжя Миколи Бажана (2016)
Пентилюк М. І. - Проблеми мовної культури в науковому доробку І. Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2016)
Поворознюк С. І. - Лексико-фразеологічні засоби переконання в академічному дискурсі Івана Огієнка (2016)
Погребенник В. Ф. - Корелят "Письменник і рідна мова" у "Науці про рідномовні обов’язки" Івана Огієнка (2016)
Попович А. С. - Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка (2016)
Починок Л. І. - У світлі "Книги Йови": біблійний ракурс роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (2016)
Святненко В. Г. - Брусилівськими стежинами Івана Огієнка, Святненко С. В. (2016)
Святненко В. Г. - До питання локалізації літописного Здвиженська – прадавнього міста малої батьківщини Івана Огієнка, Святненко С. В., Сташук В. Ф., Козар М. Д. (2016)
Солецький О. М. - Емблематична структура магічних обрядів (на матеріалі праці Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу") (2016)
Степаненко М. І. - Текст у тексті: Українська національна ідея в лінгвістичному світлі одного інформативного дискурсу (2016)
Тимкова В. А. - Евфонічність як невіддільна риса української мови крізь призму досліджень Івана Огієнка, Дущенко Т. І. (2016)
Тимощук Н. М. - Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розп’ятий Мазепа" (2016)
Трембіцький А. М. - "Мовні чистки" Івана Огієнка та його сподвижників-подолян (2016)
Третяк Н. В. - Мовні особливості газетно-публіцистичного стилю (2016)
Українець Л. Ф. - Світоглядно-аксіологічні домінанти українських приголосних у руслі лінгвістичних поглядів Івана Огієнка (2016)
Уманець А. В. - Correlation and Use of Non-Finite Forms of the Verb in Bilingual Context (2016)
Фоміна Г. В. - Die Prozesse der Bereicherung der Deutschen Lexik durch slawische Entlehnungen (2016)
Шуляк С. А. - Концепти мовної картини світу українців у текстах замовлянь (на основі лінгвістичних ідей І. Огієнка) 259-264 (2016)
Юносова В. О. - Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної 3 відміни (2016)
Яремчук Н. В. - Національні погляди Івана Огієнка: мовний аспект, Іскова М. А. (2016)
Яценко Н. О. - Українське стилістичне термінознавство XX – початку XXI століть (2016)
Каленюк С. О. - Іван Огієнко як освітній діяч, Степанян К. С. (2016)
Калинюк Т. В. - Kooperatives Schreiben im Wiki-Web (2016)
Кикилик А. М. - Роль Івана Огієнка у становленні і розвитку української мови як навчального предмета у народних школах України (2016)
Ковальчук Г. П. - Іван Огієнко про розвиток духовних цінностей дітей шкільного віку (2016)
Кучинська І. О. - Факультативні уроки з проблем формування духовних ціннісних орієнтирів для учнів випускних класів загальноосвітньої школи (2016)
Мартіна О. В. - Граматична правильність як основа формування мовної особистості молодших школярів (2016)
Марушкевич А. А. - Громадянська позиція сучасної молоді в контексті поглядів Івана Огієнка (2016)
Франчук Т. Й. - Діяльність Івана Огієнка через призму сучасної парадигми управління освітою (2016)
Тарасенко І. Ю. - З листів Митрополита Іларіона (Огієнка) (2016)
Тіменик З. І. - Взаємозв’язок філософсько-релігійних ідей в інтерпретації Митрополита Іларіона (Огієнка) і його сучасників: історико-культурний контекст (2016)
Кульбабська О. В. - Синергетичний потенціал текстової образної репрезентації (2016)
Атаманчук В. П. - Присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за 2016 рік (2016)
Атаманчук В. П. - Сайт науково-дослідного центру огієнкознавства (2016)
Атаманчук В. П. - Фільм про Івана Огієнка (2016)
Брездень М. С. - Іван Огієнко у сучасній інтерпретації (2016)
Колібик О. П. - "Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді?" (про Огієнківський випуск газети "СтудINFO") (2016)
Красуцький М. І. - "Творчість – це завжди праця і неспокій…" (інтерв’ю Вікторії Атаманчук з лауреатом Огієнківської премії Мар’яном Красуцьким) (2016)
Хом’як Н. О. - Філософські та релігійні студії Івана Огієнка крізь призму творчості лауреатів Огієнківської премії (2016)
Антонова К. С. - Портрет Івана Огієнка (2016)
Вишневська В. І. - Художнє осмислення містерії Івана Огієнка "До Щастя!", Бандуровська Ю. О. (2016)
Кириловська К. О. - Студентська Іваніада (2016)
Красуцький М. І. - Кам’янецька соната на тлі осіннього падолисту (2016)
Яремійчук У. В. - "Люди стають великими тільки тоді, коли народ прагне їх мати" (І. І. Огієнко): пам’ятники Іванові Огієнку (2016)
Поліщук В. Т. - Дещо про взаємини Сергія Єфремова і Павла Филиповича в контекстах їхньої доби (2016)
Цимбалюк Г. М. - Спасенні обереги (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2014)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Dy2O3 при температуре 1500 °С (2014)
Чудинович О. В. - Взаимодействие оксидов лантана и иттербия при температуре 1500 °С, Андриевская Е. Р., Богатырева Ж. Д., Спасенова Л. Н. (2014)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и европия при температуре 1500 °С, Богатырева Ж. Д., Корниенко О. А., Самелюк А. В., Субота И. С. (2014)
Глабай М. С. - Дослідження фазових рівноваг в системі ZrO2—NiO при низькому вмісті NiО для створення керамічних паливних комірок, Тищенко Я. С., Бродніковський Є. М., Бричевський М. М., Лакиза С. М. (2014)
Цукренко В. В. - Сучасні методи синтезу нанокристалічних порошків алюмокобальтової шпінелі (2014)
Лашнева В. В. - Разработка конструкций керамических имплантатов из композита на основе диоксида циркония. 1. Дентальные имплантаты, Михайлов О. В. (2014)
Лашнева В. В. - Разработка конструкций керамических имплантатов из композита на основе диоксида циркония. II. Керамическая головка эндопротеза тазобедренного сустава, Михайлов О. В. (2014)
Лашнева В. В. - Разработка конструкций керамических имплантатов из композита на основе диоксида циркония. III. Влияние отклонений посадочных размеров на напряжения в керамической головке эндопротеза тазобедренного сустава, Михайлов О. В. (2014)
Товстоног А. Б. - Исследование биогенного гидроксиапатита после микроволнового и традиционного спекания по данным ИК-спектроскопии, Сыч Е. Е., Томила Т. В., Колесниченко В. Г., Будилина О. Н., Скороход В. В. (2014)
Петухов О. С. - Аспекти сучасного розвитку досліджень процесів з використанням пульсуючого електричного струму для активації спікання (Огляд) (2014)
Петухов А. С. - Исследование влияния отжига в различных средах на свойства композиций TiN—TiB2 (2014)
Петухов А. С. - Влияние различных видов бора на процессы синтеза композиции TiN—TiB2 методом реакционного электроразрядного спекания, Рагуля А. В., Херманн М., Рател Я. (2014)
Баглюк Г. А. - Особенности структурообразования при спекании карбидосталей со связкой на основе шламовых отходов подшипниковых сталей, Уськова Н. А., Мамонова А. А., Бездорожев А. В. (2014)
Баглюк Г. А. - Разработка способа упрочнения износостойкого карбидотитанового покрытия, полученного на стали методом электрофореза, и обеспечение адгезионной связи покрытия с основой, Апининская Л. М., Уськова Н. А., Вергелес Н. М., Бездорожев А. В., Хоменко А. И. (2014)
Кудин В. Г. - Термическая устойчивость на воздухе некоторых порошкообразных карбидов (2014)
Гадзира М. П. - Зміцнення піноскла високодисперсним продуктом взаємодії нестехіометричного карбіду кремнію з оксидами, Давидчук Н. К., Тимошенко Я. Г., Теплюк О. В. (2014)
Зенков В. С. - Исследование кинетики окисления различных по размерам и удельной поверхности частиц металлического вольфрама парами воды в стадии получения водорода, Пасичный В. В. (2014)
Зенков В. С. - Кинетические и термодинамические аспекты процесса получения водорода металлопаровым методом с использованием вольфрама, Пасичный В. В. (2014)
Солнцев В. П. - Коллективные механизмы и влияние температур инициирования и внешней среды при СВС на термокинетическое поведение реакционной системы, Скороход В. В., Петраш К. Н. (2014)
Солнцев В. П. - Термокинетика окисления железа в области термодинамической неустойчивости оксида Fe2O3, Скороход В. В., Масликевич В. С., Шахновский А. М. (2014)
Касумов А. М. - Гальваномагнитные свойства наноструктур Сu—Fe3O4—Мe2O3—Fe3O4, Хриновский В. З., Караваева В. М. (2014)
Сидорчук О. М. - Оптимізація технологічного процесу при скороченні високо-температурних режимів термічної та термодеформаційної обробок швидкорізальної сталі, одержаної струменевим формуванням (2014)
Савельева О. С. - Особенности формирования интерметаллидного слоя при различных режимах сплавления титана и алюминия в атмосфере воздуха, Ворон М. М., Котляр С. Н., Берест Д. А., Шаленый Я. Н. (2014)
Боровик А. В. - Влияние предела текучести пограничных прослоек в материале с однонаправленной волокнистой структурой на КИН для трещины в волокне и энергию, поглощаемую при его разрушении (2014)
Зорин В. А. - Влияние прессования пучка волокон стали 12Х18Н10Т на их структуру и свойства, Луговской Ю. Ф., Назаренко В. А., Спиридонов С. А. (2014)
Радченко О. К. - Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу. 1. Хімічний склад, мікротвердість та пресованість порошків, Гетьман О. І., Радченко Л. О., Іценко А. І., Кривошея В. О. (2014)
Радченко О. К. - Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу. 2. Фактори форми та розмір частинок, Гетьман О. І., Радченко Л. О., Іценко А. І., Кривошея В. О. (2014)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga—Si—Ni(Mn), Шевченко М. А., Кудин В. Г., Кобылинская Н. Г. (2014)
Гречанюк В. Г. - Вплив концентрації вольфраму на корозійну стійкість композиційних матеріалів Cu—W, отриманих електронно-променевим випаровуванням-конденсацією, Чорновол В. О., Старостіна О. В. (2014)
До Дык Хуэн - Особенности получения наночастиц карбида кремния из стружки бамбука, Переселенцева Л. Н., Вишняков Л. Р. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2017)
Білак О. О. - Створення комплексної інформаційної 3D моделі Оноківської ГЕС, Третяк К. Р., Маліцький А. Ю., Шило Є. О. (2017)
Субота В. Й. - Пуск гідроагрегату №4 філії "дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго" в контексті стратегії розвитку енергосистеми України, Жук А. П., Галат В. В., Кирилович А. В. (2017)
Ніценко В. В. - Вплив ємнісної провідності ліній електропередачі надвисокої напруги на функціонування диференційно-фазного захисту шин в аварійних режимах, Кулагін Д. О., Махлін П. В. (2017)
Кучерявая И. Н. - Исследование электрического поля в полиэтиленовой изоляции силовых кабелей с типичными дефектами на основе двумерного компьютерного моделирования (2017)
Левицький А. С. - Волоконно-оптичні вимірювачі зусиль в стяжних призмах турбогенераторів на основі решіток Брегга, Кобзарь К. О., Зайцев Є. О. (2017)
Кенсицький О. Г. - Екрани зубцево-пазової конструкції в електричних машинах змінного струму, Хвалін Д. І., Виговський О. В. (2017)
Чумак В. В. - Оптимальне проектування однофазного конденсаторного асинхронного двигуна із використанням модифікованого методу множників Лагранжа, Тимощук О. Л., Курін І. М. (2017)
Милых В. И. - Исследование электромагнитных и силовых параметров и процессов в турбогенераторе при несимметричной нагрузке, Ревуженко С. А. (2017)
Москаленко М.М. - Підняття рівня Олександрівського водосховища — ризики та аргументи (2017)
Попович О. М. - Розробка засобів проектування системи діагностування пошкоджень обмотки статора, Гуторова М. С. (2017)
Шульга В. А. - Проектирование и внедрение автоматизированной системы контроля сооружений Усть-Каменогорской ГЭС, Кухтаров С. А., Павленко П. Г. (2017)
Шульга В. А. - Автоматизована система контролю гідротехнічних споруд (АСК ГТС) Дніпровської ГЕС — від задуму до втілення, Чугунніков В. С., Рассовський В. Л., Бісовецький Ю. А., Щучик Е. С., Кухтаров С. А., Рудик Б. А., Пудлик А. Н. (2017)
Гайденко Ю. А. - Моделювання теплового стану ротора турбогенератора потужністю 500 МВт в залежності від виду охолодження, Цивінський С. С. (2017)
Гребеников В. В. - Электрогенератор на постоянных магнитах с цилиндрическим магнитным редуктором для вітроустановки, Прыймак М. В. (2017)
Вербовий А. П. - Аналіз двопараметричних моделей вітрової турбіни для зарядки гідроакумулювальної електростанції, Пазич С. Т. (2017)
Чумак В. В. - Методи та засоби виявлення дефектів міжвиткової ізоляції елктричних машин з багатовитковими котушками, Вишневський О. А., Стулішенко А. С., Манжура Т. М. (2017)
Калетнік Г. М. - Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США, Пришляк Н. В. (2017)
Мазур В. А. - Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до сучасних вимог міжнародних стандартів, Яремчук Н. Ф., Дубовий Ю. В. (2017)
Гончарук І. В. - Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України), Іщенко Я. П., Стригун І. В. (2017)
Коляденко С. В. - Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель (2017)
Амонс С. Е. - Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин (2017)
Логоша Р. В. - Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в галузі овочівництва (2017)
Потапова Н. А. - Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК (2017)
Андрущенко Г. І. - Корпоративна культура, організаційна культура, довіра: діалектика взаємозв’язку феноменів (2017)
Бурдейна Л. І. - Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі (2017)
Россоха В. В. - Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин, Пронько Л. М. (2017)
Правдюк А. Л. - Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні (2017)
Скорук О. П. - Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області, Майданик І. С. (2017)
Бондар М. О. - Побудова системи портфельного управління інноваційно-інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств (2017)
Мельник О. С. - Організаційно-технологічні особливості біологічних перетворень у рибництві та їх вплив на побудову обліку (2017)
Калетнік Г. М. - Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків, Старосуд В. І., Амонс С. Е. (2017)
Сінченко В. М. - Інвестиційна привабливість проектів з вирощування біомаси, Ткаченко А. М. (2017)
Zaharov S. - Causes of intensity of labour market in Moldova (2017)
Darmohrai O. V. - Food system sustainability and food security: problems and perspectives (2017)
Гончарук І. В. - Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК і ЦБ НААН України), Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. (2017)
Головня О. М. - Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області (2017)
Левчук О. В. - Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора, Гусак Л. П. (2017)
Ставська Ю. В. - Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства (2017)
Broyaka A. A. - Alternative models of agricultural advisory program development (2017)
Янчук Г. В. - Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Китайчук Т. Г., Земляна І. Ф. (2017)
Левчук К. І. - Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки непу (1926-1928 роки) (2017)
Мудрик Ю. М. - Аналіз залучення капітальних інвестицій у Вінницькій області (2017)
Оніпко Т. А. - Британська наукова школа кластерного розвитку економіки (2017)
Шевчук Г. В. - Особливості функціонування підприємств плодоовочевої галузі Вінницької області (2017)
Гуцуляк Т. - Прогностичні погляди С. Смаль-Стоцького на україністику в контексті організації та завдань славістичної науки (2010)
Дорошка Л. - Гiстарычнае i мiфалагiчнае вымярэннi ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля” (2010)
Ворон І. - Асаблівасці рэцэпцыі польскага мадэрнізму ва украінскай і беларускай крытыцы пачатку ХХ стагоддзя (2010)
Рульова Н. - Давні слов’янські композитні та відкомпозитні імена в основах прізвищевих назв та сучасних прізвищ Західного Поділля (2010)
Філіпчук М. - Етноконцепти обрядового дискурсу як об’єкт дослідження (2010)
Ткач Л. - "Листи з чужини” Ярослава Окуневського як унікальний текст української культури та історико-лінгвістичні аспекти його дослідження (2010)
Перепелиця С. - Відображення українського вокалізму в молдавських грамотах XIV – сер. XVІ століть (2010)
Кацімон О. - Мовознавча термінологія у граматиках С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (2010)
Марко І. - "Вісник законів державних” і формування засобів офіційно-ділового стилю української мови за часів Австро-Угорщини (2010)
Герман К. - Складносурядні речення з розділовими сполучниками в українських говірках Буковини (2010)
Руснак Н. - Категорія заперечення у буковинському діалектному мовленні (2010)
Кардащук О. - Лінгвістична інтерпретація слова-символу "собор” у творі Олеся Гончара "Собор” (2010)
Навальна М. - Нові лексико-семантичні та стилістичні вияви конфесійної лексики в публіцистиці (2010)
Стрижаковська О. - Народні назви дитячих хвороб в українських говірках Буковини (2010)
Руснак Ю. - Назви головних уборів нареченої у буковинських говірках (2010)
Гуйванюк Н. - Особливості синтаксичної структури реплік у мові драматичних творів буковинських письменників, Струк І. (2010)
Кульбабська О. - Поняття "суб’єкт” у науковій лінгвістичній парадигмі (2010)
Шабат-Савка С. - Інтерактивна інтенція та синтаксичні засоби її реалізації в сучасній українській мові (2010)
Агафонова А. - Типологія морфолого-синтаксичних засобів репрезентації авторської оцінки в епістолярному тексті (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської) (2010)
Пацаранюк Ю. - Антифразисні відношення у структурі складнопідрядного речення (2010)
Вітрук Н. - Проблема сутності та типології односкладних речень в лінгвістиці (2010)
Тесліцька Г. - Ономасіологічні параметри прикметника в українській мові (2010)
Максим’юк Н. - Семантична структура висловлень прямої відмови в сучасній українській мові (2010)
Томусяк Л. - Експресивні синтаксичні конструкції у мові творів Юрія Федьковича (2010)
Даскалюк О. - Комунікативні ситуації адресованого волевиявлення як компоненти художнього твору (на матеріалі роману "Апостол черні” Ольги Кобилянської) (2010)
Шатілова Н. - Слова з національно-культурним компонентом як маркери ідіостилю Сидора Воробкевича (2010)
Морараш Г. - Творення образу автора художнього тексту лексичними засобами (на матеріалі сучасної "жіночої прози”) (2010)
Бунчук Б. - Леся Українка про віршову форму (2010)
Мельничук Б. - Чернівці в житті й творчості Василя Кожелянка, Аністратенко А. (2010)
Клічак Г. - Зображення страху в творах Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга (2010)
Івончак П. - Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 40-х років ХІХ ст. (2010)
Протасова С. - Версифікація Володимира Шашкевича (2010)
Васильченко-Каверіна Н. - Зв’язки Василя Стуса з українською діаспорою (2010)
Романиця О. - Міркування Осипа Маковея про поетику віршованого твору (2010)
Венгринюк Х. - Вплив змінного центру на сюжет твору: спроба типологічного зіставлення на прикладі новел Михайла Коцюбинського "Цвіт яблуні” та Габріеля Маркеса "Єва всередині своєї кішки” (2010)
Мельничук Я. - Поетична книга "Зазим’є” – розвеснення у творчій долі Михайла Ткача, Телешман С. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського