Колоденко О. В. - Клінічна ефективність у віддалений період відновлювального лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації хворих (2017)
Татарчук Л. В. - Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки (2017)
Шамсієв А. М. - Ультразвуковая диагностика аппендикулярных перитонитов у детей, Юсупов Ш. А., Давранов Б. Л. (2017)
Левицький А. Ф. - Phace синдром у дітей: поєднання сегментарних гемангіом обличчя і розщеплення груднини, Бензар І. М. (2017)
Вергун А. Р. - Ingrown nail, optimal clinical and morphological classifications: author’s views (own modification) and discussion (2017)
Дзюбановський І. Я. - Оптимізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки, Бенедикт В. В. (2017)
Фіра Д. Б. - Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок (2017)
Смецков Д. О. - Післяопераційний рефлюксгастрит у хворих, оперованих із приводу перфоративної виразки, Гончарова Н. М., Явор­ська Т. П. (2017)
Лун Цзян - Клинические особенности применения высокочастотной электросварочной технологии и холодно-плазменной коагуляции при удалении внутричерепных кистозных менингиом, Кваша М. С., Мосійчук С. С. (2017)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією, Пилипчук В. І. (2017)
Терлецький І. Р. - Вплив цилостазолу на перебіг репаративних процесів у пацієнтів із діабетичними трофічними виразками нижніх кінцівок (2017)
Стець М. М. - Диференційований індивідуальний підхід до лікування ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримують програмний гемодіаліз, порівнянo з постійним амбулаторним перитонеальним діалізом при хронічній хворобі нирок 5 стадії, Скиба В. В., Собко А. О., Козлов В. В., Осадча О. І., Молнар І. М., Шинкарик Т. М. (2017)
Захараш М. П. - Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2017)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт – практичні аспекти діагностики і лікування (короткий огляд літератури), Когут Л. М., Романчак Д. Л., Войтович О. В. (2017)
Троніна О. Ю. - Сучасні підходи до лікування гострої емпієми плеври (огляд літератури) (2017)
Дейкало І. М. - Спостереження апендикулярного параколярного абсцесу при інтраабдомінальній локалізації апендикса, Никитюк М. М., Привроцький В. М., Ліпський В. М. (2017)
Білянський Л. С. - Хірургічне лікування гігантської первинної ліпосаркоми великого сальника з розповсюдженим перитонеальним обсіменінням, Мірошниченко Є. Ю., Кальченко А. Д., Бутенко Д. І. (2017)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок остеоїд-остеоми, Дзюбановська Н. М. (2017)
Байбаков В. М. - Лапароскопічна корекція двосторонніх пахвинних гриж у дітей (2017)
Супрунець О. Л. - Клінічний випадок лейоміоми тонкої кишки, Супрунець Б. О., Буката В. В., Гуменний Р. І. (2017)
Змiст (2014)
Аноп А. В. - Еліптичні крайові задачі для систем диференціальних рівнянь у просторах узагальненої гладкості (2014)
Брук В. М. - Обобщенные резольвенты линейных отношений, порожденных интегральными уравнениями с операторными мерами (2014)
Городецький В. В. - Про розв'язність двоточкової за часом задачі для еволюційного рівняння з оператором диференціювання Гельфонда-Леонтьєва в просторах типу S', Мартинюк О. В. (2014)
Грушка Я. І. - Еволюційні розширення та аналоги операції об'єднання для базових мінливих множин (2014)
Зинченко Т. Н. - Эллиптические системы в расширенной соболевской шкале на замкнутом многообразии (2014)
Івасишен С. Д. - Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами групи молодших членів, Пасічник Г. С. (2014)
Ільків В. С. - Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння в уточненій соболєвській шкалі, Страп Н. І. (2014)
Кириченко А. А. - Структура систем ортопроекторів, пов'язаних зі зліченними деревами, Самойленко Ю. С., Тимошкевич Л. М. (2014)
Кодлюк Т. И. - Матрицы Грина одномерных краевых задач с параметром в пространствах Соболева (2014)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами для рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом, Пташник Б. Й. (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз зіркового графа з нескінченними променями (2014)
Літовченко В. А. - Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Колмогорова у вагових просторах Лебега, Васько О. Б. (2014)
Лось В. М. - Неоднорідні параболічні мішані задачі і простори узагальненої гладкості, Мурач О. О. (2014)
Михайлец В. А. - Некоторые классы фредгольмовых краевых задач на отрезке, Чеханова Г. А. (2014)
Молибога В. Н. - Об ограниченности решений уравнения Хилла с потенциалом-распределением (2014)
Чепурухіна І. С. - Про деякі класи еліптичних крайових задач у просторах узагальненої гладкості (2014)
Шкапа В. В. - Оцінки найкращих M-членних та ортогональних тригонометричних наближень функцій із класів LΨ(β,ρ) у рівномірній метриці (2014)
Нямцу А. - Аксиология традиционных структур в литературе (2014)
Кузнєцова О. - Аксіологія трансформації образу Марії Магдалини в українській літературі ХХ ст. (2014)
Лабай К. - Біблія у фаустівському контексті (2014)
Бойчук А. - Провідні інтертекстуальні параметри дитячої прози (трилогія М. Носова про Незнайка) (2014)
Івончак П. - Ямбічні форми у поезії Петра Гулака-Артемовського, Мальцев В. (2014)
Меленчук О. - Творчі взаємини М. Коцюбинського та С. Єфремова (на матеріалі листування) (2014)
Стеф’юк І. - Погляди Марка Черемшини на українське національне питання (2014)
Гуцуляк М. - Українська анонімна поезія середина ХVІІ ст. і російська силабіка цього періоду (2014)
Блохин Д. - Духовний світ Ольги Кобилянської та вплив німецької культури та літератури на її творчість (До 150-річчя від дня народження) (2014)
Попович О. - Ярослава Погребенник – дослідниця німецькомовної творчості Ольги Кобилянської (2014)
Ткачук М. - Наративний дискурс новел Ольги Кобилянської (2014)
Мельничук Я. - Ольга Кобилянська і сфера сакрального (2014)
Мандрицька Н. - Природа й цивілізація: варіанти Ольги Кобилянської (2014)
Гладун Д. - Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть. Галерея мініатюр Ольги Кобилянської (2014)
Маркуляк Л. - Портрет як засіб психологічного зображення в новелі Ольги Кобилянської "Битва” (2014)
Чепурняк Т. - Осмислення природи в поезіях у прозі О. Кобилянської (2014)
Романиця О. - Ритмічні особливості прозової лірики О. Кобилянської "Акорди” (2014)
Вардеванян С. - Дихотомія "я / інший” у повісті О. Кобилянської "Земля” (2014)
Клімачова В. - Філософські рефлексії у трактуванні природи у творчості Ольги Кобилянської та Клима Поліщука (2014)
Біляцька В. - Психобіографізм як засіб пізнання життєпису Ольги Кобилянської в романі В. Врублевської "Шарітка з Рунгу”, Разгільдєєва А. (2014)
Кульбабська О. - Дослідження мовного світу Ольги Кобилянської в Чернівецькому університеті (50–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція і теорія мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний формат (2014)
Супрун Л. - Вісниківська рецепція польської мовної ментальності (2014)
Кантур К. - Сравнительно-исторический метод в русском языкознании 20-х–60-х гг. ХІХ в. (операциональный компонент) (2014)
Новікова Т. - Переклад абревіатур та інших скорочень: теоретичні аспекти (2014)
Корпало О. - Суб’єктні і безсуб’єктні безособові речення у польській та українській мовах (2014)
Казимирова І. - Мовна особистість Івана Огієнка – кодифікатора української лінгвістичної термінології (2014)
Скаб М. - Біблійні алюзії у збірці Богдана Мельничука "На ріках олешківських” (2014)
Кузь Г. - Кількісні та якісні аспекти укладання фразеологічного мінімуму (2014)
Артеменко Г. - Особливості концептуально-метафоричного моделювання алогічних фразеологізмів (2014)
Сивокозова В. - Лексикографування дієприкметника в словнику української мови у 20-ти томах (2014)
Воробець О. - Позиційна інтерпретація поширювачів у семантичній структурі речення (2014)
Романюк Т. - Об’єктивномодальні реалізації простого речення в мові творів О. Кобилянської (2014)
Томусяк Л. - Асоціативний світ Ольги Кобилянської (на матеріалі творів "Царівна” і "Людина”) (2014)
Рабанюк Л. - Односкладні дієслівні речення в поетичному тексті (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2014)
Личук М. - Природа синтаксичної фразеологізації і синтаксичної ідіоматизації та формування фразеосинтаксичного значення (2014)
Остапчук Я. - Семантичний потенціал номіналізації (2014)
Магас Н. - Семантична структура перформативних висловлювань з ментальними предикатами (2014)
Кучурян Л. - Транспозиційні кореляції прикметникових синтаксем у предикативних (вторинних) позиціях (2014)
Щербій Н. - Рефлексивні результативи в польській та українській мовах (2014)
Туранська В. - Засоби вираження категорії оцінки в мові історичного роману Ю. Мушкетика "На брата брат” (2014)
Руснак Н. - Мала проза О. Кобилянської як об’єкт лінгвістичного дослідження, Антофійчук І. (2014)
Кардащук О. - Семантичний простір лексеми "ліс” у творах Ольги Кобилянської (2014)
Заїць В. - Мовний образ лісу у творчості Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича (2014)
Цуркан М. - Соціально-культурні параметри функціонально-обмеженої розмовної лексики в прозі письменників Буковини початку ХХІ століття (2014)
Руснак Н. - Весільна обрядова лексика у творах О. Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”), Руснак Ю. (2014)
Шатілова Н. - Фольклоризми як маркери розмовності в мовостилі Ольги Кобилянської (на матеріалі повісті "В неділю рано зілля копала...”) (2014)
Чибор І. - Міфологічний код культури серед інших етнокультурних кодів (2014)
Борис Л. - Народна кулінарна номенклатура в повістях Ольги Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”) (2014)
Червінська О. - Крок до переконливого оновлення сучасної української поетики (Рец. на монографію Світлани Маценки: Партитура роману (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.)) (2014)
Скаб М. - Нові виміри дослідження словосполучень (Рец. на монографію М. В. Балко: "Актуальні проблеми теорії словосполучення сучасної української мови” (Дніпропетровськ: Вид-во "Свідлер”, 2014. – 349 с.)) (2014)
Редьква Я. - Історична та сучасна українська ономастика (Рец. на збірник статей: Ганна Бучко, Дмитро Бучко. Історична та сучасна українська ономастика: Вибрані праці (Чернівці: "Букрек”, 2013. – 456 с.)), Колесник Н. (2014)
Скаб М. - Дмитро Бучко – зразок українця, вченого, учителя та сім’янина (Спогади учня) (2014)
Змiст (2014)
Боденчук В. В. - Оцiнки знизу колмогоровських поперечникiв класiв згорток з ядром Неймана (2014)
Вакарчук С. Б. - О наилучшем приближении "углом" в среднем на плоскости R2 c весом Чебышева–Эрмита, Швачко А. В. (2014)
Гаврилюк Н. М. - Апроксиманти Паде рядiв, пов’язаних з дробово–лiнiйними перетвореннями, Голуб А. П. (2014)
Гаєвський М. В. - Оцiнки групи вiдхилень ψ-диференцiйовних функцiй (2014)
Голуб А. П. - Двовимiрнi апроксиманти типу Паде для деяких аналiтичних функцiй двох змiнних, Веселовська Г. М. (2014)
Голуб А. П. - Побудова апроксимант Паде для деяких гiпергеометричних рядiв Лаурiчелли за допомогою методу узагальнених моментних зображень, Чернецька Л. О. (2014)
Грабова У. З. - Розв’язок задачi Колмогорова–Нiкольського для тригармонiйних iнтегралiв Пуассона на класах Cψ(β,∞), Кальчук I. В. (2014)
Дерев’янко Н. В. - Оцiнки лiнiйних поперечникiв класiв HΩp перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторi Lq (2014)
Конограй А. Ф. - Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв BΩ(p,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Федуник–Яремчук О. В. (2014)
Лебiдь В. О. - Спектральний аналiз двозiркового графа з нескiнченними променями (2014)
Маслюченко В. К. - Про рiвномiрне вiдхилення вiд простору неперервних функцiй, Мельник В. С. (2014)
Меремеля I. Ю. - Мажоранти залишкiв рядiв Тейлора обмежених голоморфних функцiй, Савчук В. В. (2014)
Радзиевская Е. И. - Теорема о среднем (2014)
Романюк А. С. - Оценки энтропийных чисел и ε-энтропии классов Никольского–Бесова периодических функций многих переменных (2014)
Савчук В. В. - Многочлени Фабера зi спiльни коренем (2014)
Стасюк С. А. - Наближення схiдчасто-гiперболiчними сумами Фур’є класiв MBω(1,θ)(ד) (2014)
Степанюк Т. А. - Оцiнки найкращих наближень та наближень сумами Фур’є класiв згорток перiодичних функцiй невеликої гладкостi в iнтегральних метриках (2014)
Чайченко С. О. - Теореми вкладення для множин LψLM i наближення сумами Фур’є (2014)
Шидлiч А. Л. - Порядковi оцiнки функцiоналiв, у термiнах яких виражаються найкращi n-членнi наближення класiв Fψ(q,r) (2014)
Шкапа В. В. - Найкращi ортогональнi тригонометричнi наближення функцiй з класiв Lψ(β,1) (2014)
Янченко С. Я. - Порядковi оцiнки апроксимативних характеристик функцiй з узагальнених класiв мiшаної гладкостi типу Нiкольського–Бєсова (2014)
Змiст (2015)
Ашурова Е. Н. - Юрiй Макарович Березанський (до 90-рiччя з дня народження), Островський В. Л. (2015)
Ашурова Е. Н. - Про зображення "all but two” алгебр, Островський В. Л. (2015)
Бондаренко В. М. - Линейные идемпотентные операторы в конечномерных векторных пространствах, Тертичная Е. Н. (2015)
Вдовенко Т. I. - Сингулярнi рангу один несиметричнi збурення самоспряженого оператора, Дудкiн М. Є. (2015)
Грушка Я. I. - Кiнематичнi мiнливi множини iз заданим унiверсальним перетворенням координат (2015)
Зембик В. В. - Зображувальний тип нодальних алгебр типу E (2015)
Лисенко С. В. - Централiзатори елементiв в алгебрах Лi диференцiювань полiв, Петравчук A. П., Степух В. В. (2015)
Островський В. Л. - Про iснування та побудову ортоскалярних наборiв пiдпросторiв, Якименко Д. Ю. (2015)
Попова Н. Д. - Про системи пiдпросторiв гiльбертового простору, що пов’язанi з унiциклiчним графом, Стрiлець О. В. (2015)
Рабанович В. I. - Про зв’язок мiж нормою суми ортопроекторiв на пiдпростори i нормою добутку ортопроекторiв на вiдповiднi ортогональнi доповнення (2015)
Змiст (2014)
Балабанов И. В. - Разработка упругого подвеса заданной жесткости, Балабанова Т. В. (2014)
Балабанов И. В. - Метод конечно-элементной аппроксимации для исследования дивергенции крыла самолета, Балабанова Т. В., Бондарь Ю. И. (2014)
Зiнчук М. О. - Синхронiзацiя дискретних динамiчних систем за кроком дискретизацiї, Новицький В. В. (2014)
Коломiйчук О. П. - Особливостi побудови спостережника зниженого порядку для маЙже консервативних динамiчних систем (2014)
Константинов А. В. - Вынужденные нелинейные колебания жидкости в резервуаре параболической формы, Лимарченко О. С., Семенова И. Ю. (2014)
Мариношенко О. П. - Використання безпiлотного лiтального апарату для монiторингу джерел викиду шкiдливих речовин, Прохорчук О. В. (2014)
Новицкая А. Н. - Интегральные представления для гипергеометрической функции F8(4) (2014)
Пелюх Г. П. - Про лiнеарiзацiю одного класу систем нелiнiйних рiзнецевих рiвнянь в околi особливої точки, Акбергенов А. А. (2014)
Плахотник М. В. - Топологiчна спряженiсть кусково-лiнiйних унiмодальних вiдображень, Федоренко В. В. (2014)
Полiщук О. Б. - Пiдхiд до розв’язання сингулярних iнтегральних рiвнянь з вiд’ємним iндексом (2014)
Прохорчук О. В. - Особливостi створення локальної позицiйної системи для визначення мiсцеположення лiтального апарату, Мариношенко О. П, Студзiнська I. С. (2014)
Самойленко В. Г. - Унiмодальнi цикли неперервних вiдображень iнтервалу, Тищук Т. В., Федоренко В. В. (2014)
Самойленко Ю. I. - Асимптотичнi двофазовi солiтоноподiбнi розв’язки рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами та малим параметром непарного степеня при старшiй похiднiй (2014)
Святовець I. Ф. - Модальний пiдхiд до задачi керування (2014)
Семенова I. Ю. - Дослiдження коливань рiдини з вiльною поверхнею в гiперболiчному резервуарi (2014)
Сосницький С. П. - Про стiйкiсть руху за Лагранжем в обмеженiй задачi трьох тiл (2014)
Тетерятник О. В. - Аналiтичний вираз оптимального керування для системи двох зв’язаних керованих майже консервативних осциляторiв (2014)
Яременко М. I. - Iснування розв’язкiв квазiлiнiйних систем диференцiальних рiвнянь елiптичного типу з вимiрними коефiцiєнтами (2014)
Shvets A. Yu. - Mathematical simulation of the influence of delay factors on the oscillations of non-ideal pendulum systems, Makaseyev А. М. (2014)
Іншин М. І. - Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід (2017)
Костюк В. Л. - Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2017)
Кучма О. Л. - Юридична відповідальність у теорії та конституції України (2017)
Міщук М. О. - Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудовомуправі України (2017)
Сахарук І. С. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" (2017)
Shcherbyna V. - Social ideology of labour law of Ukraine, Kuzmenko G. (2017)
Yatskevich I. - Tackling employment discrimination in ukraine: european standards and ukrainian law (2017)
Венедіктов С. В. - Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки (2017)
Гетьманцева Н. Д. - Трудова правосуб’єктність як складна юридична конструкція (2017)
Гришина Ю. М. - Проблеми правового статусу професійних спілок в сучасних умовах (2017)
Занфірова Т. А. - Свобода праці засуджених до обмеження чи позбавлення волі та осіб, які відбули покарання (2017)
Коваленко Р. І. - Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника (2017)
Мельничук Н. О. - Зміст та правові наслідки випробування при прийнятті на роботу (2017)
Черноус С. М. - Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті трудового кодексу України (2017)
Андріїв В. М. - Ефективність правових пільг (2017)
Малюга Л. Ю. - Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту (2017)
Мельник В. П. - Державний соціальний захист осіб з інвалідністю: науково-теоретичний контекст (2017)
Сіньова Л. М. - Всеукраїнська благодійна організація "турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти (2017)
Тищенко О. В. - Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції (2017)
Шумило М. М. - Функції пенсійної системи України (2017)
Бонтлаб В. А. - Право на справедливий суд в Україні: міжнародний та національний досвід (2017)
Вавженчук С. Я. - Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками (2017)
Артюх Ю. І. - Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців: порівняльний аспект (2017)
Вареник О. С. - Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору (2017)
Денисевич А. Ю. - Відмежування атестації працівників від суміжних категорій (2017)
Дибань М. П. - Oсобливості реалізації принципу "in favorem" у трудових Правовідносинах (2017)
Мельник М. Б. - Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна (2017)
Тиха А. П. - Проблеми визначення і зміни змісту трудового договору (2017)
Змiст (2015)
Березанський Ю. М. - Леонід Павлович Нижник, Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кочубей А. Н., Кужель С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я. (2015)
Березанський Ю. М. - Список наукових праць Мирослава Львовича Горбачука, Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кочубей А. Н., Кужель С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я. (2015)
Аноп А. В. Мурач О. О. - До теорії еліптичних крайових задач у просторах Хермандера (2015)
Балюнов О. О. - Про коливність розв'язків лінійних динамічних рівнянь на часових шкалах (2015)
Волянська І. І. - Умови розв'язності триточкової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірному циліндрі, Ільків В. С. (2015)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв'язків некласичних багатоточкових крайових задач на просторах Соболєва, Кодлюк Т. І. (2015)
Горбачук В. М. - Про розв'язки диференціальних рівнянь у банаховому просторі на всій числовій осі (2015)
Горюнов А. С. - О многоинтервальных краевых задачах для дифференциальных уравнений с коэффициентами-распределениями (2015)
Грушка Я. І. - Еволюційні розширення кінематичних множин та універсальних кінематик (2015)
Івасишен C. Д. - Інтегральне зображення розв'язків одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів, Пасічник Г. С. (2015)
Літовченко В. А. - Граничні значення гладких розв'язків вироджених параболічних систем типу Колмогорова, Васько О. Б. (2015)
Лопушанський А. О. - Розв'язок задачі Коші зі значеннями в уточнених просторах беселевих потенціалів, Лопушанська Г. П. (2015)
Лось В. М. - Класичні розв'язки параболічної мішаної задачі і $2b$-анізотропні простори Хермандера (2015)
Молибога В. М. - Сингулярні збурення дробово-диференціальних операторів на колі (2015)
Нижник И. Л. - Инвариантные меры при отображении отрезка на себя, Нижник Л. П. (2015)
Пелехата O. Б. - Неперервність за параметром матриць Гріна багатоточкових крайових задач (2015)
Солдатов В. О. - Багатоточкові крайові задачі для систем диференціальних рівнянь вищих порядків (2015)
Чепурухіна І. С. - Еліптичні крайові задачі за Б. Лавруком у розширеній соболєвській шкалі (2015)
Змiст (2017)
Голуб А. П. - Узагальненi моментнi зображення та апроксимацiї типу Паде деяких багатовимiрних аналогiв рядiв Гумберта, Лисенко Л. О. (2017)
Кiфоренко Б. М. - Оптимальнi елiптичнi маневри космiчного апарату з сонячною електрореактивною рушiйною системою, Ткаченко Я. В., Васильєв I. Ю. (2017)
Коломiйчук О. П. - Адаптивна iдентифiкацiя керованої системи зi збуреною кососиметричною матрицею коефiцiєнтiв, Новицький В. В. (2017)
Кононов Ю. Н. - Влияние перегрузки на осесимметричные колебания круговой мембраны, расположенной на свободной поверхности жидкости в цилиндрическом резервуаре, Джуха Ю. А. (2017)
Константiнов О. В. - Модальне керування механiчною системою "резервуар – рiдина з вiльною поверхнею”, Новицький В. В. (2017)
Лимарченко О. С. - Поведiнка конструкцiй з рiдиною на маятниковому пiдвiсi при сейсмiчному збуреннi руху, Нефьодов О. О. (2017)
Лимарченко В. О. - Динамiка трубопроводу з рiдиною при повздовжньому обертаннi, Лимарченко О. С., Сапон М. М. (2017)
Луковський I. О. - Просторовий рух пружного резервуара, цiлком заповненого iдеальною нестисливою рiдиною (2017)
Мазко О. Г. - Динамiчнi регулятори у дискретних системах з керованими i спостережуваними виходами, Кусiй С. М. (2017)
Працьовитий М. В. - Розподiл значень однiєї сингулярної немонотонної функцiї канторiвського типу, Свинчук О. В. (2017)
Сатур О. Р. - Граничнi стани дискретних динамiчних систем з притягальною взаємодiєю (2017)
Солодун А. В. - Обобщённая нелинейная модальная модель третьего порядка малости колебаний жидкости в соосных конических резервуарах (2017)
Сосницький C. П. - Про деякi якiснi аспекти руху в елiптичнiй обмеженiй задачi трьох тiл (2017)
Троценко Ю. В. - Свободные колебания цилиндрической оболочки переменной толщины (2017)
Тугай Г. В. - Матрицi Якобi, асоцiйованi iз сингулярними несиметричними збуреннями (2017)
Raynovskyy I. A. - Damped resonant steady-state sloshing in an upright circular tank, Timokha A. N. (2017)
Timokha A. N. - Coupling of a swirl-type resonant sloshing and a mean rotational flow (2017)
Змiст (2017)
Аноп А. В. - Про локальні аж до межі області властивості гармонічних функцій, Мурач О. О. (2017)
Бокало М. М. - Мішана задача для інтегро-диференціальних еліптично-параболічних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності, Скіра І. В. (2017)
Бугрій О. М. - Нелокальна задача для нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності (2017)
Власик Г. М. - Колмогоровські поперечники класів LΨ (β,ρ) періодичних функцій у просторі Lq (2017)
Гембарський М. В. - Про наближення класів W1∞ сумами Пуассона, Грабова У. З., Кальчук І. В. (2017)
Горюнов А. С. - Оператори Штурма-Ліувілля з комплексними сингулярними коефіцієнтами (2017)
Зінченко Т. М. - Розширена cоболєвська шкала над векторними розшаруваннями (2017)
Искендеров Н. Ш. - Прямая и обратная задачи рассеяния для гиперболической системы шести уравнений первого порядка на полуоси, Джафарова Л. Н. (2017)
Касіренко Т. М. - Еліптичні за Лавруком задачі з крайовими операторами вищих порядків в уточненій соболєвській шкалі, Чепурухіна І. С. (2017)
Ковальчук І. Р. - Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій поліномами Рогозинського (2017)
Конограй А. Ф. - Оцінки ентропійних чисел класів BΩ (ρ,θ) періодичних функцій багатьох змінних, Мусієнко А. П. (2017)
Лопушанський А. О. - Визначення правої частини рівняння дифузії з дробовими похідними, Лопушанська Г. П. (2017)
Маслюк Г. О. - Апроксимативні властивості багатоточкових крайових задач, тотальних щодо просторів C(n), Солдатов В. О. (2017)
Михайлець В. А. - Про апроксимацію функцій класу NBV|a,b|, Пелехата О. Б. (2017)
Нижник І. Л. - Аномальна дифузія в динамічних системах з відбиттям (2017)
Пожарська К. В. - Оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів Lψ (β,ρ) періодичних функцій багатьох змінних малої гладкості у просторі Lq (2017)
Солдатов В. О. - Критерій неперервності за параметром розв'язків багатоточкових крайових задач (2017)
Соліч К. В. - Білінійні наближення класів S(Ω (ρ,θ))B періодичних функцій багатьох змінних, Федуник-Яремчук О. В. (2017)
Товкач Р. В. - Оцінка відхилення функцій від їх сум Фур'є (2017)
Кліщук Б. A. - Зелінський Юрій Борисович: до 70-річчя від дня народження, Осіпчук Т. М., Ткачук М. В., Грищук С. В., Бахтін О. К. (2017)
Бахтин А. К. - Оценки внутренних радиусов для взаимно непересекающихся областей (2017)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости с фиксированными полюсами, Бахтина Г. П., Денега И. В. (2017)
Билет В. В. - Оценки площади образа круга для классов Соболева, Клищук Б. А., Салимов Р. Р. (2017)
Bondarenko V. M. - Coefficients of transitiveness of P-critical posets, Styopochkina M. V. (2017)
Веремій М. А. - Швидкість збіжності групи φ-відхилень на класі аналітичних функцій Hψ∞, Гаєвський М. В. (2017)
Веселовська Г. М. - Раціональні апроксиманти типу Паде одного класу подвійних степеневих рядів, Голуб А. П. (2017)
Vyhivska L. V. - Some inequalities for inner radii of partially overlapping domains (2017)
Войтович В. А. - Наближення класів цілих функцій поліномами найкращого середньоквадратичного наближення (2017)
Волошин Г. А. - Умова Гаара і тригонометричні поліноми, Косован В. М., Маслюченко В. К. (2017)
Gerasimenko V. I. - On the description of quantum correlations by means of a one-particle density operator (2017)
Грищук С. В. - Одновимірність ядра системи інтегральних рівнянь Фредгольма для однорідної бігармонічної задачі (2017)
Дакхіл Х. К. - Про гладкі відображення постійної кратності (2017)
Denega I. V. - Separating transformation in a problem on extremal decomposition of the complex plane, Targonskii A. L. (2017)
Заболотний Я. В. - Оцінки максимума добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей на C (2017)
Зелінський Ю. Б. - Варіації до задачі про "тінь" (2017)
Константiнов О. В. - Задача про параметричний резонанс у системі резервуар - рідина з вільною поверхнею, Лимарченко О. С. (2017)
Магда О. В. - Тривимірні алгебри Лі одного класу хвильових рівнянь (2017)
Plaksa S. A. - On differentiable and monogenic functions in a harmonic algebra (2017)
Сафонов В. М. - Про функції першого класу Бера з властивістю Дарбу (2017)
Сафонова О. В. - Про зліченнократні B-вимірні відображення (2017)
Сердюк А. С. - Апроксимація класів згорток періодичних функцій лінійними методами, побудованими на основі коефіцієнтів Фур'є-Лагранжа, Соколенко І. В. (2017)
Стефанчук М. В. - Узагальнено опуклі множини та їх застосування (2017)
Шпаковский В. С. - Гиперкомплексные функции и точные решения одного уравнения гидродинамики (2017)
Щехорський А. Й. - Контурно-тілесні властивості голоморфних функцій в опуклих областях багатовимірного комплексного простору, Герус О. Ф. (2017)
Змiст (2013)
Барняк М. Я. - Побудова розв’язкiв рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери (2013)
Барняк М. Я. - Визначення динамiчних характеристик капiлярної рiдини в рухомому цилiндрi при великих числах Бонда, Луковський I. О. (2013)
Барняк О. М. - Статика i динамiка капiлярноі рiдини в конiчнiй порожнинi непротiкання на сегментi сфери (2013)
Зiнчук М. О. - Перетворення неперервних та дискретних моделей лiнiйних динамiчних систем, Новицький В. В. (2013)
Коломiйчук О. П. - Спостережники зниженого порядку для майже консервативних динамiчних систем (2013)
Луковський I. О. - Тензорне формулювання нелiнiйної крайової задачi про коливання iдеальної рiдини в нахилених цилiндричних резервуарах (2013)
Луковский И. А. - Вариационный метод исследования спектральной задачи о собственных колебаниях жидкости в соосных конических резервуарах, Солодун А. В. (2013)
Мазко О. Г. - Новi критерiї стiйкостi i локалiзацiї спектра лiнiйних систем (2013)
Мазко О. Г. - Стабiлiзацiя механiчних систем з невизначеними параметрами, Богданович Л. В. (2013)
Макаров В. Л. - Експериментально-аналiтичне дослiдження властивостей складових FD-методу при його застосуваннi до задач Штурма-Лiувiлля, Романюк Н. М., Лазурчак I. I. (2013)
Полiщук О. Б. - Iтерацiйний метод розв’язування задачi з обмеженнями для сингулярних iнтегральних рiвнянь (2013)
Сосницький С. П. - Про деякi особливостi симетричних рухiв у задачi трьох тiл (2013)
Тетерятник О. В. - Дослiдження двох зв’язаних керованих осциляторiв (2013)
Троценко Ю. В. - О колебаниях стержня с подвесным резервуаром при гармоническом возбуждении основания стержня (2013)
Троценко Ю. В. - К вариационному методу решения задачи сопряжения о свободных колебаниях цилиндрической оболочки (2013)
Троценко В. А. - Определение свободных колебаний жидкости в резервуарах сложной геометрии, Троценко Ю. В. (2013)
Шлепаков Л. М. - Селективне перехоплення динамiчних iнформативних повiдомлень у багатоканальнiй системi зв’язку (2013)
Chernova M. O. - Vibroequilibria of acoustically-levitating drops, Timokha A. N. (2013)
Chernova M. O. - Sloshing in a two-dimensional circular tank. Weakly-nonlinear modal equations, Timokha A. N. (2013)
Ovchynnykov D. V. - A complete weakly-nonlinear multimodal system for modeling the liquid sloshing dynamics in an upright annular cylindrical tank, Timokha A. N. (2013)
Самойленко А. М. - До 100-рiччя з дня народження академiка О .Ю. Iшлiнського, Луковський I. О., Стороженко В. О. (2013)
Афанасьева Е. C. - Асимптотическое поведение решений уравнения Бельтрами, Салимов Р. Р. (2015)
Бахтин A. К. - Разделяющее преобразование в задачах об экстремальном разбиении комплексной плоскости, Бахтина Г. П., Денега И. В. (2015)
Бахтiна Г. П. - Оцінки добутків внутрішніх радіусів областей в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини, В'юн B. Є., Дворак І. Я. (2015)
Бахтина Г. П. - Задачи об экстремальном разбиении для частично налегающих областей, Вьюн В. Е., Денега И. В. (2015)
Бахтин A. К. - Неравенства для внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей, Вьюн В. Е., Таргонский А. Л. (2015)
Bondarenko V. М. - On point-local deformations of minimal extensions of non-serial Dynkin diagrams, Chervyakov I. V., Pereguda Yu. M. (2015)
Бондаренко В. М. - Σ-функція числа параметрів для системи матричних зображень: початкові поняття та приклади, Зубарук О. В. (2015)
Власик Г. М. - Оцінки ортопроекційних поперечників класів Lβ, p Ψ періодичних функцій у просторі Lq (2015)
Волошин Г. А. - Про беровість простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. К., Маслюченко O. В. (2015)
Герус О. Ф. - Оцінка модуля неперервності межових значень кватерніонного інтеграла типу Коші (2015)
Golberg A. - Local behaviour of mappings defined by their distributional derivatives, Salimov R. (2015)
Gryshchuk S. V. - Effective conductivity of 2D ellipse-elliptical ring composite material (2015)
Засадко Т. - Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою (2015)
Заціха Я. В. - Про число піднапівгруп напівгруп малого порядку (2015)
Зелинский Ю. Б. - О многозначных нульмерных отображениях, Выговская И. Ю., Сафонова О. В. (2015)
Зелинский Ю. Б. - Инволюции и двукратные отображения, Доля Д. С. (2015)
Krushkal S. L. - On shape of Hilbertian embedding of universal Teichm"uller space (2015)
Кузьменко Т. C. - Степеневі ряди та ряди Лорана в алгебрі комплексних кватерніонів (2015)
Лісикевич В. А. - Про реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса найменших несерійних ч. в. множин (2015)
Магда О. В. - Симетрійні властивості одного класу рівнянь гіперболічного типу (2015)
Назаренко М. О. - Несиметрична фрактальна апроксимація функцій у просторі Lpα,β(I), Брязкало Т. А. (2015)
Плакса О. С. - Про стiйкiсть сингулярного iнтеграла Кошi вiдносно збурення кривої iнтегрування, Плакса В. С., Плакса С. А. (2015)
Пухтаєвич Р. П. - Iнтеграл типу Кошi по прямiй в тривимiрнiй гармонiчнiй алгебрi зодновимiрним радикалом, Плакса С. А. (2015)
Сафонов В. М. - Про нескінченні рівні неперервної функції (2015)
Стефанчук М. В. - Лінійно опуклі та спряжені функції в гіперкомплексному просторі, Ткачук М. В. (2015)
Таргонський А. Л. - Одна екстремальна задача для функціоналу другого типу у випадку частинно-неперетинних областей, Таргонська І. І. (2015)
Ткачук М. В. - Задача о тени для эллипсоида вращения, Осипчук Т. М. (2015)
Shpakivskyi V. S. - Monogenic functions in finite-dimensional commutative associative algebras (2015)
Dydak J. - Coverings and fundamental groups: a new approach (2013)
Golasinski M. - Cyclic and cocyclic maps and generalized Whitehead products, de Melo T. (2013)
Balcerzak B. - Derivatives of skew-symmetric and symmetric vector-valued tensors, Pierzchalski A. (2013)
Pavesic P. - Formal aspects of topological complexity (2013)
Goncalves D. L. - Fixed points on trivial surface bundles, Libardi A. K. M., Penteado D., Vieira J. P. (2013)
Blaszczyk Z. - Free A4-actions on products of spheres (2013)
Kubarski J. - Koszul complexes and Chevalley's theorems for Lie algebroids (2013)
Kiszkiel J. M. - The Lefschetz Theorem for multivalued maps (2013)
Buijs U. - Rational homotopy type of free and pointed mapping spaces between spheres, Murillo A. (2013)
Kuperberg K. - Periodicity generated by adding machines (2013)
Golasinski M. - Spheres over finite rings and their polynomial maps, Ruiz F. G. (2013)
Bauval A. - The Borsuk-Ulam Theorem for Double Coverings of Seifert Manifolds, Goncalves D. L., Hayat C., Zvengrowski P. (2013)
Ruszkowski S. - Time scale version of the Wazewski retract method (2013)
Biasi C. - Weak local Nash equilibrium - part II, Monis T. F. M. (2013)
Sharko V. - Semi-free R1 action and Bott map, Golcov D. (2013)
Змiст (2014)
Барняк М. Я. - Побудова математичної моделi руху в’язкої капiлярної рiдини в посудинi (2014)
Барняк М. Я. - Власнi симетричнi коливання в’язкої рiдини в посудинi, що має форму тiла обертання, Барняк О. М. (2014)
Барняк М. Я. - Визначення меж застосовностi рiзних фiзичних гiпотез динамiки iдеальної рiдини в рухомому цилiндричному резервуарi, Луковський I. О. (2014)
Боднар Д. I. - Багатовимiрне узагальнення овальної теореми для перiодичного гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду, Бубняк М. М. (2014)
Гаврилюк Н. М. - Сумiснi апроксимаії Паде деяких базисних гiпергеометричних рядiв, Голуб А. П. (2014)
Голуб А. П. - Двовимiрнi апроксиманти типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних, Веселовська Г. М. (2014)
Грушковская В. В. - Приближенное решение краевой задачи для управляемых систем, удовлетворяющих ранговому условию, Зуев А. Л. (2014)
Жук П. Ф. - Область диференцiйовностi асимптотичної швидкостi збiжностi методу найшвидшого спуску (2014)
Зуев А. Л. - Стабилизация движения вращающегося тела с упругой пластиной, Новикова Ю. В. (2014)
Лила Д. М. - О неустойчивости вращающегося упругопластического ступенчатого кольцевого диска (2014)
Мазко О. Г. - Системи стабiлiзацiї з невизначеними коефiцiєнтами та динамiчним зворотним зв’язком, Купрiянчик Л. В. (2014)
Макаров В. Л. - Швидкодiючий алгоритм для моделювання динамiки розповсюдження викидiв в атмосферу вiд зосереджених джерел, Василик В. Б., Ситник Д. О. (2014)
Макаров В. Л. - Умови збiжностi та алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування задачi Кошi для нелiнiйного рiвняння Клейна-Гордона, Драгунов Д. В., Сембер Д. А. (2014)
Макаров В. Л. - FD-метод для задачi на власнi значення з кратними власними значеннями базової задачi, Романюк Н. М., Лазурчак I. I. (2014)
Ситник Д. О. - Ефективне використання попередньо обчислених даних у схемi iтеративної Sinc–апроксимацiї (2014)
Солодун А. В. - Нелинейные модальные модели третьего порядка малости, описывающие колебание жидкости в усеченных конических резервуарах (2014)
Стасюк С. А. - Приближение классов MBΩ(p,θ) в равномерной метрике суммами Валле Пуссена (2014)
Ткаченко Я. В. - Оптимизация перелетов космических аппаратов с электроракетными двигателями (2014)
Троценко Ю. В. - Об определении собственных колебаний тонкостенных незамкнутых в меридиональном направлении оболочек вращения (2014)
Троценко В. А - Применение метода Ритца в сочетании с методом декомпозиции области для решения задачи о свободных колебаниях оболочек вращения, Троценко Ю. В. (2014)
Федуник-Яремчук О. В. - Наближення класiв BΩ(1,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторi L∞ (2014)
Швец А. Ю. - Единство и разнообразие сценариев перехода к хаосу при колебаниях жидкости в цилиндрических баках, Сиренко В. А. (2014)
Шидлiч А. Л. - Апроксимаційні характеристики дiагональних операторiв в просторах lp , Чайченко О. C. (2014)
Шкапа В. В. - Найкращi наближення аналогiв ядер Бернуллi та класiв (ψ,β)-диференцiйовних перiодичних функцiй (2014)
Шлепаков Л. М. - Напiвмарковськi моделi стратегiй пошуку з розпiзнаванням шуканих iнформативних повiдомлень (2014)
Lukovsky I. A. - Background of the multimodal method in the sloshing problem, Timokha A. N. (2014)
Timokha A. N. - The vortex-induced damping in the moonpool problem (2014)
Timokha A. N. - The sea-based gravity monotower: coupling external hydrodynamics, sloshing, soil, and structural vibrations. The multimodal modeling (2014)
Vasylyk V.B. - Exponentially convergent method for the final value problem for the first order differential equation in Banach space (2014)
Змiст (2014)
Білоколос Є. Д. - Дмитро Якович Петрина (до 80-річчя від для напродження), Герасименко В. І., Горбачук М. Л., Загородній А. Г., Нікітін А. Г., Ребенко О. Л., Самойленк А. М. (2014)
Barletti L. - Semi-classical hydrodynamics of a quantum Kane model for semiconductors, Borgioli G., Frosali G. (2014)
Belokolos E. D. - Mathematical problems of the almost-periodic solids (2014)
Gerasimenko V. I. - Mean field asymptotic behavior of quantum particles with correlations (2014)
Gorev V. N. - Investigation of nonequilibrium processes in the vicinity of hydrodynamic states, Sokolovsky A. I. (2014)
Gryschuk S. V. - Power series and conformal mappings in one boundary value problem for monogenic functions of the biharmonic variable (2014)
Kostrobij P. P. - Generalized kinetic equations for dense gases and liquids far from equilibrium in Renyi statistics, Viznozych O., Markiv B. B., Tokarchuk M. V. (2014)
Zagrebnov V. A. - The Bogoliubov c-number approximation for random boson systems (2014)
Бахтін О. К. - Про деякі нерівності в теорії неперетинних областей, Бахтіна Г. П., В’юн В. Є. (2014)
Болух В. А. - Розклад Бріджеса Федербуша для систем з посиленою надстійкою взаємодією (2014)
Гап’як І. В. - Кінетичні рівняння для систем пружних куль з початковими кореляціями (2014)
Гордевський В. Д. - Бімодальний розподіл з гвинтовими модами моделі для Бріана Піддіка, Гукалов О. О. (2014)
Грушка Я. І. - Тахонні відображення Лоренца та їх деякі властивості (2014)
Засадко Т. - Групова класифікація рівнянь Шродінгера зі змінною масою, Нікітін А. Г. (2014)
Коваленко В. М. - Скінчені та нескінчені арифметичні суми множин комплексних чисел (2014)
Ребенко О. Л. - Нескінченовимірний аналіз і статистична механіка, Болух В. А. (2014)
Самойленко Ю. І. - Існування в природі швидко спадних функцій та властивості розв’язків рівняння із частинними похідними першого порядку з квадратичною нелінійністю (2014)
Таргонський А. Л. - Одна екстремальна задача на (2n, 2m)-променевій системі точок (2014)
Федчун Ю. Ю. - Скейлінґові властивості нерівноважних станів активної м’якої речовини (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Tarariko O. H. - Long-term prediction of climate change impact on the productivity of grain crops in Ukraine using satellite data, Ilienko T. V., Kuchma T. L., Velychko V. A. (2017)
Fedoruk R. S. - Growth and development of the organism and immunophysiological indices of blood of male F2 rats, affected by different doses of nanogermanium citrate, Tesarivska U. І., Khrabko M. І., Tsap M. M. (2017)
Mergia Abera - Farmers’ preference for improved grasses and legume forage species in six mixed farming system districts of southern region of Ethiopia, Tekleyohannes Berhanu (2017)
Patyka V. P. - Physiological effect of citrate chelate nanoparticles on plants of wheat, Huliaieva H. B., Tokovenko I. P., Maksin V. I., Kaplunenko V. G. (2017)
Balashova H. S. - Methods of intensifying the tuberization process of potato seeds in vitro culture, Lavrynenko Yu. O., Vozhehova R. A., Kotov B. S. (2017)
Lymanska O. Yu. - PCR-screening of clinical blood samples the presence of BLV-, BIV-, BFV-infected animals in the farms of the eastern region of Ukraine, Kulyk I. O., Zlenko O. B., Rudova N. H., Horbatenko S. K., Gerilovych A. P. (2017)
Pankova S. M. - Efficiency of using the new domestic meat-egg hybrid for the production of food eggs in household farms, Katerinich O. O. (2017)
Minorova A. V. - Protein composition and technological properties of milk whey concentrates, Romanchuk I. O., Zhukova Ya. F., Krushelnytska N. L., Vezhlivtseva S. P. (2017)
Roik M. V. - Complex processing of Stevia rebaudiana bertroni, Kuznetsova I. V. (2017)
Adamchuk V. V. - Mathematical modelling of the movements of tractor working tools in controlled traffic farming, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Kuvachov V. P. (2017)
Змiст (2015)
Луковський I. О. - Вiддiлу динамiки та стiйкостi багатовимiрних систем Iнституту математики НАН України — 50 рокiв, Мазко О. Г. (2015)
Барняк М. Я. - Координатнi функцiії для реалiзацiї проекцiйних методiв в задачах гiдродинамiки (2015)
Василик В. Б. - Експоненцiально збiжний метод для диференцiального рiвняння першого порядку в банаховому просторi з необмеженим оператором у нелокальнiй умовi, Макаров В. Л., Ситник Д. О. (2015)
Голуб А. П. - Про збiжнiсть апроксимант Паде q–аналога експоненти, Гаврилюк Н. М. (2015)
Iванов I. Л. - Пiдхiд до дослiдження стiйкостi iмпульсних систем з запiзненням (2015)
Кiфоренко Б. М. - Метод побудови оптимальних траєкторiй перельотiв в сильному центральному гравiтацiйному полi, Ткаченко Я. В. (2015)
Кононов Ю. М. - О колебании физического маятника с многослойной идеальной жидкостью (2015)
Мазко О. Г. - Задачi стабiлiзацiї i гасiння зовнiшнiх збурень у системах керування, Кусiй С. М. (2015)
Макаров В. Л. - Суперекспоненцiальна збiжнiсть FD-методу для спектральної задачi в банаховому просторi, Романюк Н. М. (2015)
Пагiря М. М. - Оберненi похiднi 2–го типу многочлена та рацiональної функцiї (2015)
Ситник Д. О. - Метод iтеративної апроксимацiї функцiй з використанням iнтерполянтiв у банахових просторах (2015)
Солодун А. В. - Анализ резонансных колебаний жидкости в срезанных конических баках (2015)
Сосницький С. П. - Про деякi особливостi руху в обмеженiй задачi трьох тiл (2015)
Ткаченко Я. В. - Оптимальнi перельоти мiж близькими круговими орбiтами з врахуванням тiнi (2015)
Троценко Ю. В. - Применение метода Ритца к расчету колебаний упругих оболочек вращения, частично заполненных жидкостью (2015)
Шлепаков Л. М. - Виявлення рухомого об’єкту, що перебуває у зонi пошуку протягом випадкових промiжкiв часу (2015)
Timokha A. N. - The Narimanov–Moiseev modal equations for sloshing in an annular tank (2015)
Timokha A. N. - The Bateman–Luke variational formalism for sloshing of an ideal incompressible liquid with rotational flows (2015)
Timokha A. N. - Natural sloshing frequencies and modes in an upright circular container with poles (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Havrylenko V. S. - The role of the biosphere reserve "Askania-Nova" in preserving the rare fauna of national and international importance, Dumenko V. P., Polishchuk I. K. (2017)
Lobchenko V. O. - Cytological features of pig oocytes in the process of spontaneous maturation (2017)
Kovalchuk N. S. - Miscanthus: genetic diversity and a method of ploidy variability identification using fluorescent cytophotometry, Roik M. V. (2017)
Iskra R. Ya. - Biological efficiency of citrates of microelements in animal breeding, Vlislo V. V., Fedoruk R. S. (2017)
Vishnevskaya O. V. - Alternative sources of vegetative mass for biofuels in Polissia zone (2017)
Miroshnychenko M. M. - Dynamics of CO2 emission from chernozems under agricultural use, Siabruk O. P. (2017)
Demydenko O. V. - Agrogenesis of regraded chernozem and the performance of grain crops under organic system of fertilization, Prybluda V. V., Zapasna Yu. M., Velychko V. A. (2017)
Zhukorsky O. M. - Ecological specificities of the interaction between animal breeding and climate changes, caused by greenhouse gas emissions, Nykyforuk O. V., Boltyk N. P. (2017)
Varchenko O. M. - Innovations of agro-food chains in Ukraine, Krysanov D. F., Shust O. A. (2017)
Змiст (2015)
Антонова Т. М. - Необхiднi умови збiжностi для одного класу двовимiрних неперервних дробiв з комплексними елементами, Сусь О. М. (2015)
Бахтин А. К. - Точные оценки произведений внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей в комплексной плоскости, Дворак И. Я., Денега И. В. (2015)
Бодра В. I. - Наближення класiв ψ–диференцiйовних функцiй сумами Фур'є, Задерей П. В. (2015)
Бубняк М. М. - Ознаки збiжностi перiодичних гiллястих ланцюгових дробiв спецiльного вигляду (2015)
Вакарчук С. Б. - О наилучшем приближении "углом" аналитических в единичном бикруге функций, Вакарчук М. Б. (2015)
Веремiй М. А. - Про нерiвностi Лебега для сум Валле Пуссена на класах CψC, Задерей П. В. (2015)
Веселовська Г. М. - Апроксиманти типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних, Голуб А. П. (2015)
Власик Г. М. - Ортопроекцiйнi поперечники класiв Lψβ, p перiодичних функцiй у просторi Lq (2015)
Войтович В. А. - Нерiвностi типу Лебега для iнтерполяцiйних аналогiв сум Валле Пуссена на множинах нескiнченно диференцiйовних функцiй, Мусiєнко В. А. (2015)
В’юн В. Є. - Екстремальне розбиття комплексної площини i нерiвностi для добуткiв внутрiшнiх радiусiв областей, Денега I. В., Таргонский А. Л. (2015)
Гаврилюк Н. М. - Апроксиманти Паде q–аналогiв експоненти та їх узагальнень, Голуб А. П. (2015)
Гаєвський М. В. - Оцiнки групи φ-вiдшилень аналiтичних функцiй, Задерей П. В. (2015)
Дерев’янко Н. В. - Лiнiйнi поперечники класiв SΩp,θB перiодичних функцiй багатьох змiнних, Черемшинська О. I. (2015)
Дзюбенко Г. А. - Обмеження порядку q-монотонного наближення перiодичних функцiй (2015)
Зелiнський Ю. Б. - Задача о тени для семейства множеств (2015)
Конограй А. Ф. - Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв BΩ∞,θ перiодичних функцiй багатьох змiнних iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Федуник О. В. (2015)
Меремеля I. Ю. - Екстемальна задача Поппея–Ландау–Саса для обмежених голоморфних функцiй в бiкрузi (2015)
Пагиря М. М. - Двi властивостi обернених похiдних Тiле (2015)
Романюк А. С. - Ентропiйнi числа i Колмогорiвськi поперечники класiв Нiкольського-Бєсова перiодичних функцiй двох змiнних у просторi L∞ (2015)
Романюк В. С. - Нелинейная апроксимация в пространствах кратных последовательностей (2015)
Савчук В. В. - Доповнення до теореми Ф. Вiнера про решето, Чайченко С. О. (2015)
Салiмов Р. Р. - Асимптотическое поведение классов Орлича-Соболева на бесконечности (2015)
Стефанчук М. В. - Множина мiри нуль, яка мiстить сфери довiльних радiусiв, Ткачук М. В. (2015)
Шевченко И. А. - О наилучших несиметричных L1-приближениях некоторых класов сверток обобщеными сплайнами (2015)
Шкапа В. В. - Грiдi–алгоритми на класах (ψ, β)-диференцiйовних перiодичних функцiй (2015)
Shpakivski V. S. - Integral theorems for monogenic functions in commutative algebras (2015)
Белей Л. - Cуржик: cоціолінгвістична перспектива (2017)
Вегеш А. - Особливості творення літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Маруся" (2017)
Виноградов А. - Категория каузативности в контрастивных исследованиях: глаголы перемещения (2017)
Галас А. - Фраземи та паремії з компонентами бог, божий у закарпатських говірках (2017)
Галас Б. - Словниковий доробок В. Лазаревського: стан і перспективи дальшого вивчення (2017)
Ґоца Е. - Назви обрядової їжі в українських карпатських говорах (2017)
Миголинець О. - Зі спостережень над лексикою весільного обряду: назви молодих в українських Закарпатських говірках (2017)
Пискач О. - Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно- західного наріччя (2017)
Русинко-Бомбик Л. - Празький період мовознавчої творчості Василя Сімовича (2017)
Сабадош І. - Микола Мельник і формування української наукової ботанічної термінології (2017)
Сугоняк В. - Двотижневик "Літературна неділя" (1941–1944) на хвилі дискусій про мовні пріоритети закарпатської інтелігенції (2017)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір іменників жіночого роду в українських говорах Закарпаття (2017)
Чаварга А. - Екстралінгвальні чинники розвитку української літературної мови на теренах історичного закарпаття у 20–40-х рр. ХХ ст. (2017)
Юсип-Якимович Ю. - Августин Волошин: становлення національно-мовної особистості (2017)
Балла Е. - Психологічний автопортрет ліричної героїні в поезії Ірини Жиленко (2017)
Кузьма О. - Ідея свободи в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки "На руїнах" (2017)
Ференц Н. - Поезія Закарпаття періоду угорської окупації (1939–1944 рр.) (2017)
Вовченко Г. - Неорусинство як інструмент сепаратизму: Белей Любомир. "Русинський" сепаратизм: націєтворення in vitro. – К.: Темпора, 2017. – 390 с. (2017)
Лісун Т. - Не бійся знати (2017)
Філак І. - Рецензія на видання: Янош Пустаї. Буденний месія: поезії. – Ужгород, 2017. – 75 с. (2017)
Венжинович Н. - Професору Михайлові Сюську – 80 (2017)
Ференц Н. - Живе світла пам’ять (2017)
Шарко В. В. - Про топологічну еквівалентність псевдо-гармонічних функцій загального положення на площині, Полулях Є. О., Сорока Ю. Ю. (2015)
Власенко И. Ю. - О классах топологической сопряженности квадратичных однородных внутренних полиномиальных отображений, Гольцов Д. А. (2015)
Власенко И. Ю. - Примеры внутренних отображений цилиндра с нейтрально неблуждающими точками, не являющимися нейтрально рекуррентными, Рыбалкина Т. В. (2015)
Eftekharinasab K. - Transversality and Lipschitz-Fredholm maps (2015)
Кадубовський О. А. - Перерахування топологічно нееквівалентних гладких мінімальних функцій на замкнених поверхнях (2015)
Максименко С. І. - Топологічна стійкість функцій відносно усереднень за мірами з кусково постійними щільностями, Марункевич О. В. (2015)
Пришляк О. О. - Топологія потоків Морса з нерухомими точками на межі повного кренделя, Скочко Д. М. (2015)
Хмельницкий Н. А. - О цепной эквивалентности проективных скрещенных цепных комплексов (2015)
Фещенко Б. Г. - Деформації гладких функцій на 2-торі, у яких граф Кронрода-Ріба є деревом (2015)
Клименко О. М. - Програма для зведення матриці до нормальної форми Арнольда відносно гладких перетворень подібності, Блажко I. О., Кублицький Д. О., Скидан Д. О., Ящук С. М. (2015)
Нібур К. В. - Давні єврейські неканонічні тексти у пізній античності (2017)
Пастушук Г. О. - Загадка "фараонового серця”: біблійні роздуми про свободу людського вибору (2017)
Василишин І. В. - Особливості літургійного календаря у Типику отця Ісидора Дольницького (2017)
Рудейко В. П. - Вечірня з Літургією: нотатка до двох пастирських проблем (2017)
Гаврилик І. А. - Свята Макрина Молодша – учителька та наставниця великих каппадокійців (2017)
Петринко О. П. - Чи був Йоан Дамаскин cаваїтом? (2017)
МакҐакін Дж. А. - Традиції ненасильства і миру в ранньому та східному християнстві (2017)
Кіндій О. Ю. - Східнохристиянський внесок у богослов’я примирення: патристична і сучасна українська перспективи (2017)
Хортик О. З. - Сани і відзнаки в східному кодексі та УГКЦ (2017)
Димид М. Д. - Еклезіологічно-канонічний погляд на поняття "благодатности” та "канонічности” Церков (2017)
Завідняк Б. Т. - Бог релігійних мислителів – поетів (2017)
Гірник О. В. - "Перло многоцінноє" Кирила Транквіліона: богослов’я як феноменологія поетичного образу (2017)
Гірник О. В. - Рец. на: Михаил Эпштейн, Религия после атеизма. Новые возможности теологии (Идеи для мира). Москва: АСТ-пресс книга 2013, 415 с. (2017)
Димид М. Д. - Рец. на: О. Юрій Кміт. Добрий посів: Проповіді на свята цілого року. Київ: Родовід – Fine Art Hura Gallery 2015, 440 c. (2017)
Олійник А. Р. - Рец. на: Review of: David Rylaarsdam. John Chrysostom on Divine Pedagogy. The Coherence of His Theology and Preaching. Oxford: Oxford University Press 2014, 317 с. (2017)
Бойко Н. О. - Обгрунтування ефективного впливу енергозберігаючих технологій на економічну безпеку підприємств, Коротчин В. Ф. (2012)
Вербовська Л. С. - Кластерна стратегія як транскордонна ініціатива розвитку карпатського єврорегіону (2012)
Гаркин В. В. - О модели качества информационной системы и программного обеспечения (2012)
Губарєва І. О. - Прогнозування сталого економічного розвитку країни з використанням когнітивного моделювання, Огородня Є. М. (2012)
Гумбатова Сугра Ингилаб гызы - Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и анализ состояния внутреннего рынка (2012)
Дзеніс В. О. - Безпека банківської діяльності на основі оцінювання ризиків (2012)
Довбня С. Б. - Комплексний підхід до діагностики фінансово-економічної безпеки підприємства (2012)
Заднєпровська Г. І. - Регіональні аспекти фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2012)
Зайцева О. І. - Оцінка складових економічної безпеки підприємства як стимуляторів та дестимуляторів самоорганізації (2012)
Клебанова Т. С. - Нерівномірність регіонального розвитку як загроза економічній безпеці регіонів, Чаговець Л. О. (2012)
Кокорєва О. В. - Визначення інтегрального показника економічної безпеки туристичних підприємств (2012)
Корчагина Г. А. - Влияние культуры предприятия на экономическую безопасность (2012)
Корчевська Л. О. - Місце соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки підприємства, Жосан Г. В. (2012)
Кузенко Т. Б. - Використання інструментарію контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Полтініна О. П. (2012)
Лабунська С .В. - Підхід щодо формування показника інноваційної спроможності в загальній системі економічної безпеки підприємства (2012)
Літвінов О. С. - До питання визначення факторів енергетичної безпеки (2012)
Лотарєв А. Г. - Сучасний стан системи економічної безпеки м’ясопереробних підприємств (2012)
Мозгова Л. О. - Забезпечення економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємства, Гронь О. В. (2012)
Осика А. С. - Формування інформаційно-аналітичних потоків в процесі оцінки економічної безпеки підприємства (2012)
Остапчук Д. О. - Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Отенко В. І. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в аспекті його корпоративної культури, Мозгова О. О. (2012)
Пилипенко А. А. - Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань, Пилипенко С. М. (2012)
Сабліна Н. В. - Сутність капіталу: еволюція теоретичних підходів, Лимар Д. О. (2012)
Стадник М. Є. - Екологічна безпека та основні її характеристики (2012)
Тимошенко А. В. - Роль та місце митних органів України в забезпеченні економічної безпеки держави (2012)
Хмеленко Г. Г. - Економічна безпека: діагностика фінансово-економічного стану в умовах змін на підприємстві, Хмеленко О. В. (2012)
Холодная Ю. Е. - Структурно-функциональное моделирование процесса привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, Рац О. М. (2012)
Хомин О. Й. - Вплив торгівлі наркотиками та психотропними засобами на стан демографічної безпеки (2012)
Штаєр О. М. - Обгрунтування пріоритетності загроз економічної безпеки банку (2012)
Змiст (2016)
Березанський Ю. М. - Самуїл Давидович Ейдельман, Горбачук М. Л., Івасишен С. Д., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Мурач О. О., Нижник Л. П. (2016)
Березанський Ю. М. - Список наукових праць Самуїла Давидовича Ейдельмана, Горбачук М. Л., Івасишен С. Д., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Мурач О. О., Нижник Л. П. (2016)
Eidelman Y. - Two-point boundary value problems for differential-operator equations, Yakubov Ya. (2016)
Гнип Є. В. - Фредгольмові крайові задачі з параметром на просторах Слободецького, Михайлець В. А. (2016)
Горбачук В. М. - Умови існування обмежених розв'язків диференціального рівняння у банаховому просторі на всій числовій осі (2016)
Горюнов А. С. - Про збіжність та апроксимацію розв'язків крайових задач для квазідиференціальних рівнянь (2016)
Івасишен С. Д. - Класичні фундаментальні розв'язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мединський І. П. (2016)
Кузь А. М. - Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для лінійних еволюційних рівнянь та систем рівнянь. Метричний підхід до проблеми малих знаменників, Пташник Б. Й. (2016)
Літовченко В. А. - Граничні значення гладких розв'язків для параболічних систем типу Шилова, Довжицька І. М. (2016)
Лопушанська Г. П. - Обернена задача Коші для рівняння дробової дифузії з узагальненими функціями у правих частинах, Рапіта В. Р. (2016)
Лось В. М. - Про достатні умови класичності узагальнених розв'язків деяких мішаних параболічних задач (2016)
Молибога В. М. - Про кореневі функції дробового оператора Шредінгера з сингулярним потенціалом (2016)
Мурач О. О. - Критерій неперервності за параметром розв'язків крайових задач для систем диференціальних рівнянь вищих порядків, Солдатов В. О. (2016)
Нижник І. Л. - Періодичні розв'язки диференціальних рівнянь із розривною нелінійністю (2016)
Сердюк А. С. - Наближення класів (Ψ, β)-диференційовних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами, Соколенко І. В. (2016)
Швай К. В. - Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень узагальнених багатовимірних аналогів ядер Бернуллі та класів L Ψ β, 1 у просторі Lq (2016)
Змiст (2016)
Gerasimenko V. I. - On non-perturbative solution of quantum BBGKY hierarchy, Krechko V. V. (2016)
Аноп А. В. - Деякі напіводнорідні еліптичні крайові задачі у повній розширеній соболєвській шкалі, Мурач О. О. (2016)
Василенко Я. П. - Про використання ітераційного процесу Ньютона-Канторовича в апроксимаційно-ітеративному методі (2016)
Власик Г. М. - Оцінки норм узагальнених похідних ядер типу Діріхле з довільним вибором гармонік (2016)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв'язків некласичних багатоточкових крайових задач у просторах Слободецького (2016)
Гнип Є. В. - Про критерій неперервної залежності за параметром розв'язків тотальних крайових задач щодо просторів Соболєва, Михайлець В. А., Мурач О. О. (2016)
Грушка Я. І. - Про часозворотність тахіонових кінематик (2016)
Лось В. М. - Умови класичності розв'язків другої крайової задачі для параболічних рівнянь (2016)
Маслюк Г. О. - Багатоточкові крайові задачі з параметром для диференціальних рівнянь високого порядку на просторах Гельдера (2016)
Михайлець В. А. - Принципи локалізації для одновимірного оператора Шрьодінгера з потенціалом-розподілом, Новіков В. В. (2016)
Найко Д. А. - Про деякі апроксимаційні властивості q-параметричних многочленів Бернштейна (2016)
Нижник І. Л. - Біжучі обвальні хвилі в дифузійно-кінетичних ланцюгах (2016)
Пелехата О. Б. - Про збіжність розв'язків багатоточкових крайових задач (2016)
Рибак О. В. - Числа Ляпунова у напівгрупових системах (2016)
Солдатов В. О. - Багатоточкові крайові задачі для систем диференціальних рівнянь першого порядку у просторах Гельдера (2016)
Чепурухіна І. С. - Теореми типу Ліонса-Мадженеса для еліптичних за Лавруком крайових задач (2016)
Змiст (2016)
Луковський I. О. - Володимир Леонiдович Макаров (до 75-рiччя вiд днянародження), Гаврилюк I. О., Василик В. Б., Ситник Д. О. (2016)
Бiленко В. I. - Наближення полiномами розв’язкiв алгебраїчно–нелiнiйних рiвнянь математичної фiзики, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Стеля О. Б. (2016)
Василик В. Б. - Паралельний чисельний алгоритм для абстрактного диференцiального рiвняння з умовою у кiнцевий момент часу, який базується на нелокальнiй регуляризацiї, Макаров В. Л., Ситник Д. О. (2016)
Веселовська Г. М. - Апроксимацiї типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних (2016)
Грушковская В. В. - Оценка скорости убывания решений нелинейной системы с совпадающими частотами (2016)
Дзюбенко Г. А. - Кубiчний сплайн три-монотонного наближення (2016)
Дiденко Ю. Ф. - Основнi спiввiдношення для розрахунку пружного поля в середовищi зi сферичними включеннями, Денисенко В. I. (2016)
Елишевич М. А. - Задачи вариационного исчисления с подвижными концами и производными высших порядков (2016)
Константинов А. В. - Динамика резервуара в форме тела вращения, частично заполненного жидкостью, присложном импульсном нагружении, Лимарченко О. С., Кинебас К. В., Паранькина О. Ю. (2016)
Мазко О. Г. - Робастна стабiлiзацiя та гасiння зовнiшнiх збурень у системах з керованими i спостережуваними виходами, Кусiй С. М. (2016)
Працьовитий М. В. - Про одне узагальнення системи функцiй Радемахера та Уолша, Маслова Ю. П. (2016)
Працьовитий М. В. - Найпростiшi функцiї, пов’язанi з оператором лiвостороннього зсуву елементiв ланцюгового зображення чисел, Чуйков А. С. (2016)
Новицький В. В. - Оптимальне керування лiнiйними майже консервативними системами, Зiнчук М. О., Коломiйчук О. П., Тетерятник О. В. (2016)
Осауленко Р. Ю. - Група неперервних перетворень вiдрiзка |0;1|, якi зберiгають частоти цифр Q s–зображення числа (2016)
Слинько В. I. - Про стiйкiсть лiнiйних iмпульсних систем з перемиканнями, Кравчук С. В. (2016)
Солодун А. В. - О внутренних резонансах колебаний жидкости в подвижных соосных резервуарах конической формы (2016)
Ситник Д. О. - Нерiвномiрна Sinc—апроксимацiя (2016)
Сосницький С. П. - Про орбiтальну нестiйкiсть трикутних лагранжевих рухiв у задачi трьох тiл (2016)
Сосницький С. П. - Про осцилюючi симетричнi рухи у задачi трьох тiл (2016)
Чернецька Л. О. - Узагальненi моментнi зображення та апроксиманти типу Паде функцiй багатьох змiнних (2016)
Timokha A. N. - Resonant sloshing in a square-base tank due to an angular-and-horizontal periodic forcing (2016)
Shlepakov L. N. - Optimalsearch strategy of moving object in multichannel system (2016)
Shidlich A. L. - Nonlinear approximation of the classes F q,rof functionsof several variables in the integral metrics (2016)
Луковський I. О. - Про дослiдження з теорiї iнерцiальної навiгацiї iсумiжних питань в Iнститутi математики НАН України, Стороженко В. О. (2016)
Луковський I. О. - Формування нових iдей в галузi небесної механiки в Iнститутi математики НАН України (1920–1939), Пустовойтов М. О. (2016)
Мацук З. А. - Економічна природа та сутність торгівлі фінансовими активами (2017)
Васильченко З. М. - Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах, Демчишина Е. В. (2017)
Шолойко А. С. - Інфраструктура ринку перестрахування в Україні (2017)
Степанова А. А. - Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства, Рогоза Я. І. (2017)
Виноходова С. Г. - Маркетинг фінансових послуг: сучасні виклики і тренди (2017)
Кукурудз О. М. - Літературний product placement як метод впливу на цільову аудиторію страховика, Попова М. А., Тринчук В. В. (2017)
Балицька М. В. - Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії (2017)
Стрекаль О. О. - Інформаційне забезпечення ефективності державного фінансового контролю (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Stakhiv P. - 125-th Anniversary of Electrical Engineering Education and Science in Lviv Polytechnic (1891–2016), Rendzinyak S., Hoholyuk O. (2017)
Binkevych T. - Means of Lightning Protection of Overhead Power Transmission Lines with Isolated Neutral (2017)
Dyvak M. - Estimation Method for a Set of Solutions to Interval System of Linear Algebraic Equations with Optimized "Saturated Block” Selection Procedure, Oliynyk I. (2017)
Hoholyuk O. - Macromodelling as an Approach to Short-Term Load Forecasting of Electric Power System Objects, Kozak Y., Nakonechnyy T., Stakhiv P. (2017)
Karlashevych I. - Use of Cluster Analysis Method to Increase the EȀciency and Accuracy of Radar Data Processing, Pravda V. (2017)
Lezhniuk P. - Assessment of Balance Reliability in Local Elecrtic System with Alternative Renewable Sources of Energy, Komar V., Kravchuk S. (2017)
Malyar A. - Study of the Hamming Network EȀciency for the Sucker-Rod Oil Pumping Unit Status Identìcation, Andreishyn A., Kaluzhnyi B., Holovachk I. (2017)
Mandziy B. - Application of the Frequency Symbolic Method for the Analysis of a Quadrature Demodulator of a Telecommunication System, Сhaban K., Shapovalov Y., Bachyk D. (2017)
Mukha M. - Comparative Analysis of Technical and Economic Characteristics of Generator Sets on the Basis of Synchronous and Asynchronous Generators (2017)
Tkachuk V. - Switched Reluctance Motor for a Surface Lift Drive, Bilyakovskyy I., Kasha L. (2017)
Vasetsky Y. - Features of Distribution of Three-Dimensional Quasi-Stationary Electromagnetic Field in a System with Planar Interface Between Media, Mazurenko I., Dziuba K. (2017)
Preparation of Papers for CPEE IV (2017)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2017)
VII Call for papers SmartGridComm-2017 (2017)
Call for papers menacomm-2018 (2017)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2017)
Свідоцтво про реєстрацію (2017)
Филюк Г. М. - Держава – бізнес - суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України, Табахарнюк М. О. (2017)
Варналій З. С. - Фінансова безпека як основна передумова ефективного функціонування держави, Савілова О. В. (2017)
Демиденко Л. М. - Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи, Демиденко В. І. (2017)
Альрашді А. - Фінансовий механізм залучення інвестицій: досвід ОАЕ (2017)
Тeрес Ю. С. - Аналіз макроекономічного стану України в контексті зростання рівня боргового навантаження (2017)
Софієнко А. П. - Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України (2017)
Дикань В. Л . - Роль государства в создании условий возрождения промышленного потенциала Украины (2012)
Дикань В. В. - Реанімація економічного потенціалу підприємств машинобудування як ключовий чинник забезпечення економічного зростання України (2012)
Домбровський О. Г. - Креативний аспект постекономіки в просторово-часових вимірах сучасності (2012)
Дорошенко Г. О. - Можливості і обмеження застосування теорій конкуренції у визначенні конкурентоспроможності регіону (2012)
Дружиніна Ю. О. - Шляхи стратегічного розвитку інтегрованих структур бізнесу (2012)
Зверук Л. А. - Вплив кризових явищ на розвиток банківського сектору економіки України (2012)
Кірдіна О. Г. - Ефективне промислове виробництво як основа розвитку економіки України (2012)
Кузічкіна Н. І. - Особливості формування підсистеми індикаторів споживання (2012)
Лісовенко С. А. - Метод оцінки конкурентоспроможності промислових галузей (2012)
Пономарьова Т. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку сучасного ринку аудиторських послуг в Росії (2012)
Рогозянська А. М. - Методологія дослідження фінансизації економічного життя (2012)
Сухорукова Т. Г. - Теоретичні основи пулінга й перспективи його використання в Україні (2012)
Устенко М. О. - Організаційно-економічний механізм функціонування регіонального транспортно-логістичного центру (2012)
Фурсова В. А. - Проблемные активы: сущность и классификация, Зоря Ю. А. (2012)
Чала О. В. - Сутнісні аспекти інформаційної економіки (2012)
Широкова О. М. - Мультиплікативний ефект від діяльності залізничного транспорту, Челядінова Н. Г. (2012)
Бараш Ю. С. - Аналіз наукових підходів щодо обґрунтування економічної доцільності будівництва в Україні високошвидкісних магістралей, Момот А. В. (2012)
Галуненко Н. А. - Особливості розробки технологічних процесів роботи вантажних фронтів на основі проектування схем механізації вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті в сучасних умовах (2012)
Гриценко Н. В. - Комплексний огляд реформування залізничного транспорту України (2012)
Гудкова В. П. - Збалансування соціально-економічних зв’язків в системі транспортного обслуговування населення (2012)
Гулай О. С. - Особливості формування державного та місцевих бюджетів за рахунок доходів залізниць (2012)
Каличева Н. Є. - Шляхи оптимізації розподілу наявного парку колійної техніки вітчизняного колійного комплексу (2012)
Кондратюк М. В. - Шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями (2012)
Нескуба Т. В. - Удосконалення механізму реалізації стратегії реструктуризації структурних підрозділів залізничного транспорту в умовах його реформування (2012)
Приймук О. Р. - Роль ціноутворення для ефективного функціонування метрополітену (2012)
Токмакова І. В. - Принципи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень за рахунок кільцювання поїздів та підвищення швидкості руху (2012)
Чередниченко О. Ю. - Економічна доцільність відомчої системи охорони вантажів, громадського порядку на об’єкт транспортної інфраструктури України в сучасний період (2012)
Абрамова І. М. - Короткострокове прогнозування при бюджетуванні основних фінансових планів підприємства (2012)
Боровик Ю. Т. - Надійність систем управління виробництвом як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств (2012)
Геращенко І. О. - Інноваційні методи управління фінансовою стійкістю підприємства, Войтенко А. Ю. (2012)
Дем’яненко Т. І. - Механізм адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту (2012)
Дергоусова А. О. - Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності залізничного туру (2012)
Диколенко О. Г. - Методичний підхід до аналізу фінансового стану залізниць з позицій управління ризиком (2012)
Єфіменко Т. І. - Соціалізаційні ознаки фінансової звітності підприємств залізничного комплексу, Петухова Т. О. (2012)
Зубенко В. О. - Зміна парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України (2012)
Кірдіна О. Г. - Якість послуг як фактор конкурентоспроможності залізничної компанії (2012)
Ковтун Т. В. - Сутність економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності економічного середовища (2012)
Кравченко О. А. - Финансовое прогнозирование как ключевой элемент изучения будущего железнодорожного транспорта (2012)
Куделя В. І. - Конкурентоспроможність транспортної продукції в умовах ринкової економіки (2012)
Маковоз О. В. - Основні аспекти фінансового оздоровлення підприємств транспортної галузі, Глазкова А. С. (2012)
Олійник О. М. - Класифікація інтелектуального капіталу підприємств залізничного транспорту (2012)
Плугіна Ю. А. - Механізм капіталізації інтелектуального капіталу підприємств (2012)
Прохорова В. В. - Визначення резервів розвитку організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту, Фоменко А. В. (2012)
Салига С. Я. - Принципи побудови показників ефективності системи фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Меліхова Т. О. (2012)
Сластьяникова А. І. - Ресурсний потенціал промислового підприємства:теоретичний аспект (2012)
Українська Л. О. - Організаційна підтримка активізації інноваційної складової кадрового потенціалу, Чебанова Н. В. (2012)
Халіна В. М. - Фінансово-економічний моніторинг діяльності підприємства:теоретичні аспекти, Полозова Т. В., Пригунов П. Я. (2012)
Чорна М. В. - Концептуальна модель оцінки економічної безпеки будівельного підприємства, Пірятінська І. В. (2012)
Чурилов С. В. - Конкурентоспроможність потенціалу як необхідна умова розвитку підприємства (2012)
Юрченко Ю. М. - Керування матеріальними витратами на вагоноремонтних підприємствах на основі логістичного підходу (2012)
Блиндюк Р. В. - Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту (2012)
Божанова О. В. - Моніторинг фінансової стійкості як складова ефективного управління промисловим підприємством (2012)
Воскобойник О. М. - Сутність контролінгу на підприємствах (2012)
Двірко Ю. В. - Проведення бенчмаркінгу торговельних підприємств споживчої кооперації (2012)
Литовченко О. Ю. - Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт (2012)
Мирошниченко Ю. В. - Управління комунікаціями на підприємствах сфери послуг, Висоцька Ю. О. (2012)
Солнцева Н. В. - Особливості системи управління персоналом на торговельних підприємствах, Надворний О. С. (2012)
Чебанова Н. В. - Формування стратегії управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту, Корольова Н. М. (2012)
Шумська Г. М. - Теоретичні основи управління формуванням та розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2012)
Якименко Н. В. - Управління корпоративною безпекою залізничного транспорту України (2012)
Волохов В. А. - Управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту, Маркова І. В., Євтушенко М В. (2012)
Дорошенко Н. О. - Високоприбуткові інвестиції в мережі Інтернет (2012)
Зінченко О. А. - Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід, Чайка О. В. (2012)
Кобєлєв В. М. - Інвестиційна привабливість промисловості України в стратегічному аспекті, Захарченко Ю. В. (2012)
Мушников О. О. - Вплив інвестиційної діяльності на розвиток підприємства (2012)
Назаренко І. Л. - Розвиток раціоналізаторської діяльності як складової інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2012)
Озерська А. В. - Інноваційна адаптація підприємств України (2012)
Якименко Н. В. - Управління інноваційною сприйнятливістю як складова адаптивного управління інноваційним розвитком підприємств залізничного транспорту (2012)
Яковенко В. Г. - Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України (2012)
Вертель В. В. - Соціально-психологічний клімат колективу, Комашня А. О., Федорчук І. В. (2012)
Пакуліна А. А. - Соціальна сфера і соціальній комплекс в забезпеченні ефективної соціальної політики регіону (2012)
Фінагіна О. В. - Особливості процесу розробки та впровадження соціальних технологій у менеджменті освіти, Гузь Л. А. (2012)
Толстова А. В. - Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Zhuk L. - Basic Principles of Scientific Research in Higher Education Institutions: Management and Financing (2017)
Zagorodniy A. - Concept of Tax Planning at the Enterprise, Olikhovskyi V. (2017)
Stets O. - Еffectiveness of Innovative Value-Oriented Marketing Solutions on Dairy Market, Krykavskyy Ye. (2017)
Kosar N. - Increasing the Level of Customers Service at Service Centres as a Factor of Mobile Operators Competitive Position Strengthening, Kuzo N. (2017)
Kuzmin O. - Application of Cluster Approach to the Development of Industrial Potential: Innovative Policy and Management Support, Stanasyuk N., Olikhovska M. (2017)
Voytsekhovska V. - The Impact of Immigration Processes on Country’s Development, Case Study of the United Kingdom, Symak A. (2017)
Lytvynenko N. - Basic Objects of Control Organization (2017)
Kuzmin O. - Model of Economic Evaluation of Intellectual Capital of Machine-Building Enterprises and Potential of their Development, Prokopenko I. (2017)
Nakonechna T. - Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate, Hryniv N. (2017)
Yaremko I. - Assessment of Governmental Bodies Officials Activity Results Based on Factor Model Development, Karkovska V. (2017)
Kuzmin O. - University Policy as an Object of Harmonious Development and State Regulation, Tsisar N., Yastrubskyy M. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bandyrskii B. - Optimal algorithms for computing multiple integrals, Hoshko L., Lazurchak I., Melnyk M. (2017)
Bomba A. - On a numerical quasiconformal mapping method for the medium parameters identiȀcation using applied quasipotential tomography, Boichura M. (2017)
Hachkevych O. - The formulation and development of methods of solving thermomechanics problems for irradiated layered solids, Terlets’kyi R., Turii O. (2017)
Ilnytskyi H. - Simple epidemiology model for a non-immune disease with ordinary and resistant carriers, Ilnytskyi J. (2017)
Kovalets S. - Determination of normal frequencies and modes of liquid sloshing in reservoir with variable bottom, Limarchenko O. (2017)
Manziy O. - The algorithms of constructing the continued fractions for any rations of the hypergeometric Gaussian functions, Hladun V., Ventyk L. (2017)
Mazuriak N. - Numerical analysis of the advection-dìusion problems in thin curvilinear channel based on multiscale Ȁnite element method, Savula Ya. (2017)
Musij R. - Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic actions, Drohomyretska Kh., Oryshchyn O. (2017)
Prytula N. - Optimal scheduling of operating modes of the gas transmission system, Frolov V., Prytula M. (2017)
Pyanylo Ya. - Solving of dìerential equations systems in the presence of fractional derivatives using the orthogonal polynomials, Bratash O., Pyanylo G. (2017)
Ryzha I. - Carbon monoxide oxidation on the Pt-catalyst: modelling and stability, Matseliukh M. (2017)
Vavrukh M. - The inЀuence of the axial rotation on the degenerate dwarfs characteristics, Smerechynskyi S., Dzikovskyi D. (2017)
Кравчук В. М. - Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів на українських землях у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) (2016)
Кучук А. М. - Принципи пізнання правових явищ як елемент методології (2016)
Агафонова Н. В. - Президент України як суб’єкт конституційної реформи і гарант додержання Конституції України (2016)
Бисага Ю. М. - Міждисциплінарність як умова розв’язання комплексної проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій, Дешко Л. М. (2016)
Григорчук М. В. - Поняття захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Бочарникова А. С. - Функції соціальних відпусток (2016)
Грушкевич Т. В. - До питання про виникнення трудових правовідносин з керівником загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Колосов І. В. - Відновлення втраченого судового провадження у справах про трудові спори: проблематика, сучасний стан та напрями реформування (2016)
Коротких А. Ю. - Державні службовці – суб’єкти трудового права (2016)
Кучма О. Л. - Соціальна політика держави у сфері соціального страхування (2016)
Мустеца І. В. - Сутність трудоправового статусу посадових осіб підприємства (2016)
Сорочишин М. В. - Щодо питання законодавчого обмеження виплати пенсій військовослужбовцям у 2016 році (2016)
Анпілогов О. В. - Генезис наукової розвідки проблеми адміністративно-правового регулювання управління регіональним розвитком (2016)
Гладченко Т. Б. - Принципи діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Іскізаров О. М. - Зміст адміністративних відносин у сфері банківської діяльності (2016)
Кандуєв Д. В. - Аналітично-правовий аналіз правопорушень, вчинених військовослужбовцями Збройних сил України (на прикладі військових частин ОК "Схід") (2016)
Карабін Т. О. - Оптимізація розподілу повноважень місцевих органів публічної адміністрації в контексті здійснення адміністративної реформи (2016)
Лиськов М. О. - Ґенезис становлення та розвитку лотерейної сфери (2016)
Ляшук Р. М. - Поняття предмета адміністративного права України (2016)
Пирожкова Ю. В. - Регулятивна функція адміністративного права в контексті якісно оновленого розуміння галузевого предмета (2016)
Рунова Н. О. - Застосування програмного правового регулювання у сфері державної служби як першочерговий захід подолання наявних проблем (2016)
Танчинець М. М. - Запит на інформацію як один зі способів реалізації права на доступ до інформації про діяльність органів публічної влади (2016)
Фесенко О. А. - Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (2016)
Шостаковський М. Л. - Передумови й основні етапи розвитку фінансів і фінансової діяльності в Україні (2016)
Бондарєва К. В. - Методологічний інструментарій дослідження злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2016)
Карпенко Р. В. - Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми (2016)
Кархут Р. В. - Загальна характеристика покарань за втручання в діяльність судових органів: досвід Республіки Польща (2016)
Краснобрижий А. М. - Сучасні тенденції протидії корупції в Україні (2016)
Омаров А. А. - Види підслідності: проблеми доктринального визначення та прикладного правозастосування (2016)
Тертишник В. М. - Контроль за вчиненням злочину: зміст, форма та юридична визначеність, Уваров В. Г., Сачко О. В. (2016)
Чумак О. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання окремих питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів (2016)
Овсяннікова О. О. - Громадська думка як соціальний феномен: сутність та структура (2016)
Герасимчук Н. В. - Компетенція міжнародних інституцій: динаміка змін в умовах сучасності (2016)
Содержание (2012)
Future Health Biobank празднует десятилетие лидерства в отрасли сохранения стволовых клеток (2012)
Рекламу лекарств ограничили (2012)
Наказ МОЗ "Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах" (2012)
Писарєва С. П. - Попередні результати наукового дослідження найбільш суттєвих факторів ускладненого перебігу вагітності в сучасних умовах (у межах виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки"), Жабченко І. А., Шамаєва О. В. (2012)
Киев: опыт пилотного региона (2012)
Чтения по маммологии, посвященные дню борьбы с раком молочной железы (2012)
Дуда О. К. - Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: особливості лікування, Бойко В. О., Жигарєв Ю. О. (2012)
Куліш А. М. - Окремі питання правового регулювання штучного переривання вагітності, Бойко В. І. (2012)
Грищенко О. В. - Выбор метода профилактики уриногенных осложнений беременности, Лахно И. В. (2012)
Борис О. М. - Сучасний підхід в лікуванні мікст-інфекції у жінок репродуктивного віку з фоновими процесами шийки матки, Суменко В. В., Онищик Л. М., Гак І. О., Малишева І. В., Бондарук О. Я., Сербенюк А. В. (2012)
Танько О. П. - Мажорная и минорная составляющие в терапии эндометриоза, Самойлова М. В., Гайворонская С. И., Выговская Л. А. (2012)
Корнацька А. Г. - Кардіоваскулярні захворювання та особливості формування факторів серцево-судинного ризику у жінок із синдромом полікістозу яєчників, Мітченко О. І., Сопко О. В. (2012)
Запорожан В. П. - Наукові дослідження з акушерства та перинатології, проведені у 2005–2009 роках (за матеріалами дисертаційних робіт, затверджених Проблемною комісією "Акушерство та гінекологія" МОЗ України), Подольський В. В., Туманова Л. Є. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Современный взгляд на плацентарную дисфункцию у пациенток, страдающих преждевременным прерыванием беременности, Веропотвелян П. Н., Воленко Н. В., Погуляй Ю. С. (2012)
Голяновский О. В. - Сульфат магния в акушерстве: старая проблема – новые подходы (Обзор литературы), Чернов А. В. (2012)
Литвиненко А. А. - Роль иммунокоррекции в комплексном лечении рака молочной железы (2012)
Гопчук Е. Н. - Опыт применения препарата Флузамед при хроническом рецидивирующем вульвовагинальном кандидозе (2012)
Торопцова Н. В. - Что мы знаем об эффективности ризедроната при остеопорозе (2012)
Гопчук Е. Н. - Фитотерапия воспалительных заболеваний в гинекологии. Трибестан – препарат с широким спектром терапевтических эффектов (2012)
Голяновський О. В. - Атипові форми пізнього гестозу: HELLP-синдром і гостра жирова дистрофія печінки, Кононець О. П. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Преждевременное излитие околоплодных вод при недоношенной беременности – что делать?, Веропотвелян Н. П., Панасенко А. Н., Горук П. С. (2012)
Шуршалина А. В. - Воспалительные заболевания органов малого таза: современная тактика терапии (2012)
Ким Ен Дин - Рациональная инфузионная терапия при лечении тяжелых форм раннего токсикоза беременных (2012)
Макаренко М. В. - Применение озонотерапии в акушерской практике при фетоплацентарной недостаточности (опыт Киевского городского родильного дома № 5), Говсеев Д. А., Станишевская М. Л., Журова С. Н., Сивак В. В. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Клинические аспекты сочетанной патологии матки в постменопаузальный период, Шамрай В. А. (2012)
Эйныш Е. А. - Применение препарата Полижинакс Вирго в лечении неспецифических бактериальных вульвовагинитов, Осипова Н. В. (2012)
Писарева С. П. - Дифференцированный подход к применению препаратов гестагенного действия при невынашивании беременности (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности гемодинамики малого таза при варикозной болезни у беременных, Манжула Л.В. (2012)
Вовк І. Б. - Клініко-морфологічні особливості плідного яйця, хоріона та ендометрія у жінок залежно від виду ранніх репродуктивних втрат, Задорожна Т. Д., Кондратюк В. К., Чубей Г. В., Арчакова Т. М., Парницька О. І. (2012)
Мокрик О. М. - Роль висхідної інфекції у вагітних з екстрагенітальною патологією, Давидова Ю. В., Апресова К. Г., Огородник А. О. (2012)
Грищенко О. В. - Вагинальный дисбиоз и системный воспалительный ответ организма: энигма преэклампсии, Лахно И. В., Ивченко А. Л., Дудко В. Л. (2012)
Заболотний Д. І. - Вивчення впливу порушень гомеостазу статевих стероїдів на формування риніту вагітних, Татарчук Н. Ф., Яремчук С. Е., Захаренко Н. Ф., Макаренко Г. І. (2012)
Сеидбекова Ф. О. - Микрометрическая характеристика ворсинкового дерева плацент у родильниц, которые родили детей с врожденными пороками развития (2012)
Назаренко Л. Г. - Недиференційована сполучнотканинна дисплазія – незалежний і значущий фактор ризику розвитку тяжких форм пізнього гестозу, Савон О.Л. (2012)
Резніченко Г. І. - Ефективність Дістрептази у профілактиці післяопераційних ускладнень у жінок при екcтирпації матки, Резніченко Н. Ю., Макієнко Т. С., Петелько І. В., Нечіпай Я. В. (2012)
Макаренко М. В. - Лапароскопические методы диагностики и лечения острой гинекологической патологии, Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Тян О. В. (2012)
Герасимова Т. В. - Применение декскетопрофена при гинекологических операциях, Гопчук Е. Н. (2012)
Лубяная С. С. - Способ профилактики тазовых перитонеальных спаек в оперативной гинекологии, Макагонова В. В., Удовика Н. А. (2012)
Гопчук Е. Н. - Комплексный гомеопатический препарат Ременс – многолетний опыт эффективного применения, Слинчук Н. В. (2012)
Захаренко Н. Ф. - Зв’язок між факторами росту в загальному та локальному кровообігу та гіперпроліферативними захворюваннями матки, Хомінська З. Б., Косей Н. В., Ковбасій В. П., Джупін В. А. (2012)
Меликкасумова Н. А. - Сравнительная динамика клинических показателей на фоне низкочастотной ультразвуковой и лазерной терапии у женщин с эктопией шейки матки (2012)
Ищенко Т. Н. - Преимущество применения препаратов, содержащих Agnus castus, в практике врача-гинеколога женской консультации при нарушениях менструального цикла, Клапишевская И. С., Кубасова Е. В. (2012)
Дубчак А. Е. - Натуральный прогестерон или синтетические прогестины? Применение у женщин репродуктивного возраста, Милевский А. В. (2012)
Старущенко Т. Е. - Диеногест в терапии неатипичных форм гиперплазии эндометрия, Бурлаченко В. П., Матюшина Н. М. (2012)
Чумак З. В. - Метаболічні показники у жінок, що перенесли гістеректомію, Шаповал М. В. (2012)
Мусаева М. С. - Состояние цитокиновой системы у женщин с талассемией (2012)
Гецко Н. В. - Перинатальні аспекти розродження у вагітних – носіїв вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу (2012)
Сулейманова Г. Т. - Состояние цитокиновой системы беременных с герпесвирусной инфекцией (2012)
Захаренко О. С. - Зміни стрес-асоційованих гормонів у жінок з безпліддям, пов’язаним із генітальним ендометріозом, на тлі проведеного лапароскопічного втручання (2012)
Корнацька А. Г. - Відновлення репродуктивної функції після комбінованого лікування із застосуванням дифереліну у хворих з лейоміомою матки, Іванюта І. С. (2012)
Яворський П. В. - Алгоритми діагностики лейоміоми матки у поліморбідних пацієнтів (2012)
Торянік Е. Л. - Стан антиоксидантної та прооксидантної системи в організмі вагітних SHR-самиць щурів (2012)
Акушерские щипцы: история меркантильности и альтруизма (2012)
Дикань В. Л. - Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади (2013)
Гончаренко Н. І. - Інтеграція українського ринку фінансових послуг у світову систему (2013)
Дикань В. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Домбровський О. Г. - Трансформації Homo oeconomicus у часопросторі креативного суспільства (2013)
Дорошенко Г. О. - Теоретичні аспекти управління банком індивідуальним кредитним ризиком (2013)
Журавльов О. В. - Платіжні баланси в Україні і Білорусі: регулювання та шляхи вирівнювання (2013)
Калініченко Л. Л. - Тенденції роздрібних банківських послуг в України, Брунько О. О. (2013)
Куценко Т. М. - Теоретичні основи прогнозування інноваційного розвитку регіону (2013)
Малахова Л. В. - Влияние политики международных финансово-экономических организаций на глобальную продовольственную проблему (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Криза зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою (2013)
Молодченко О. М. - Шляхи подолання проблемних питань двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Чеською республікою (2013)
Науменко М. О. - Управління підвищенням якості послуг, Гриценко А. І. (2013)
Фещенко Л. В. - Вдосконалення організації планування і прогнозування доходів місцевих бюджетів, Рибалка І. М. (2013)
Ханова Е. В. - Определение конкурентоспособности приграничных регионов Украины и России: пути ее повышения (2013)
Черноіванова Г. С. - Визначення поняття "витрати" згідно ПСБО, МСБО та працях сучасних вчених (2013)
Щербань О. Д. - Напрями удосконалення формування доходів місцевих бюджетів (2013)
Акимова О. В. - Стратификация транспортного процесса при организации интермодальных перевозок, Жижа Б. А. (2013)
Блиндюк Р. В. - Особливості організації ефективної логістичної системи на залізничному транспорті України (2013)
Булгакова Ю. В. - Механізм управління ремонтом вантажних вагонів (2013)
Васильєв О. Л. - Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту, Лук’янова О. М. (2013)
Волохов В. А. - Використання логістичного підходу для оптимізації вантажних залізничних тарифів, Васильєв О. Л. (2013)
Гриценко Н. В. - Стратегія планування як частина реформування залізничного транспорту України (2013)
Зоріна О. І. - Методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок, Калабухіна М. Ю. (2013)
Кірдіна О. Г. - Оновлення рухомого складу залізничного транспорту: вектор на вітчизняного виробника (2013)
Кондратюк М. В. - Шляхи оновлення вантажного рухомого складу залізничного транспорту України (2013)
Ломинога И. В. - Управление затратами на безопасность в железнодорожной отрасли (2013)
Новіцька І. В. - Європейський досвід у розвитку залізничного транспорту і туристичної галузі України (2013)
Озерська А. В. - Інвестиційно-інноваційна політика розвитку залізничного транспорту (2013)
Полякова О. М. - Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів на залізничному транспорті України, Бабенко К. А. (2013)
Семеняк М. М. - Кадрове забезпечення Укрзалізниці в умовах реформування залізничного транспорту (2013)
Токмакова І. В. - Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті (2013)
Українська Л. О. - Формування конкурентоспроможності залізничних перевезень в умовах глобалізованого ринкового середовища (2013)
Чередниченко О. Ю. - Щодо необхідності впровадження системи комплексного захисту інформаційних ресурсів підприємств та установ залізничного транспорту (2013)
Шевченко А. В. - Застосування логістичного підходу при плануванні роботи залізничного транспорту (2013)
Божанова О. В. - Контролінг в системі управління промисловим підприємством: теоретико-методологічний аспект (2013)
Буднікова Ю. В. - Управління ентропією з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Гончаренко М. Л. - Особенности построения и функционирования системы оценки персонала предприятий, Тимошенко С. В. (2013)
Гончаренко М. Л. - Проблеми формування інвестиційних ресурсів підприємства, Щетина М. І. (2013)
Yemelyanova K. S. - Methods of a cruise tourism services quality evaluation (2013)
Єфіменко Т. І. - Вдосконалення методики обліку формування та розподілу загальновиробничих витрат залізничних підприємств (2013)
Журавель М. Ю. - Практичні аспекти оцінки рівня правової безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2013)
Кондусова Л. Ф. - Розробка стратегічного плану управління фінансовими ресурсами підприємства, Гуріна Д. Ю. (2013)
Костюк Ж. С. - Сутність поняття "економічна безпека підприємств залізничного транспорту" (2013)
Луценко О. А. - Аналіз фінансових джерел відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Маковоз О. В. - Визначення поняття економічної безпеки підприємства, Авагімов А. А. (2013)
Маковоз Е. В. - Управление рисками сельскохозяйственных предприятий, Россочинская О. П. (2013)
Михайлова Ю. В. - Методичні основи оцінки привабливості портів на прикладі Середземноморсько-чорноморського регіону (2013)
Науменко М. О. - Удоконалення управління трудовими ресурсами підприємства, Кулешов В. О. (2013)
Нескородєва І. І. - Дослідження сутності класифікаційних аспектів банкрутства підприємства, Грачова О. О. (2013)
Нескородєва І. І. - Дослідження сутності економічної категорії "фінансова діяльність підприємства", Коцегуб Ю. О. (2013)
Онищенко С. П. - Обзор современных схем финасирования флота, Шихеева Е. Д. (2013)
Пантелєєв М. С. - Формування механізму стратегічного управління потенціалом підприємства, Шматько Н. М. (2013)
Поливана Л. А. - ERP- системи для автоматизації обліку фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Українська Л. О. - Інноваційне спрямування розвитку корпоративної культури (2013)
Уткіна Ю. М. - Трудовий потенціал підприємства: сутність, структура, підходи до її формування, Соломников І. В. (2013)
Чебанова Н. В. - Концепція бюджетного контролю в управлінні витратами підприємств (2013)
Чобіток В. І. - Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект, Пятилокотова К. С. (2013)
Шульгіна Л. М. - Методика оцінування ефективності стратегічного управління інноваційними розвитком підприємств, Юхименко В. В. (2013)
Коковіхіної О. О. - Системний підхід до управління витратами підприємства промислового залізничного транспорту, Іванової І. І. (2013)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління підприємства, Бляшенко М. І. (2013)
Прохорова В. В. - Економічні регулятори управління оборотним капіталом підприємства, Тютюнник Ю. Д. (2013)
Якименко Н. В. - Управление лояльностью персонала с целью обеспечения эффективности деятельности предприятия, Сальченкова Е. В. (2013)
Ярмош О. В. - Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю ВНЗ, Крецул Р. М. (2013)
Куделя В. І. - Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2013)
Пакуліна А. А. - Інновації в управлінні соціальним комплексом (2013)
Шкуліпа Л. В. - Вплив макроекономічних чинників на заробітну плату працівників залізничного транспорту: стохастичний зв'язок (2013)
Гаврильченко О. В. - Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні (2013)
Єрмакова Г. С. - Роль Папства та його нормотворчість у процесі інтеграції ЄС (2016)
Паробок Д. О. - Протистояння економічній агресії Радянської Росії проти України (1917–1921 рр.): історико-правовий аспект (2016)
Кошіль Н. М. - Кодифікація в статутах актів місцевих рад із питання участі населення в здійсненні місцевого самоврядування (2016)
Кравець М. О. - Порядок реалізації Конституції В Україні (2016)
Паніна Ю. С. - Проблеми відмежування договору франчайзингу від дистриб’юторського договору та договору про передачу ноу-хау (2016)
Наньєва М. І. - Право роботодавця на добір працівників за законодавством України та окремих зарубіжних країн (2016)
Селезень С. В. - Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників (2016)
Соловей А. А. - Філософсько-правове розуміння поняття "справедливість" (2016)
Арутюнян Д. А. - Історико-правові аспекти розвитку державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні (2016)
Бурдін М. Ю. - Українська юридична термінологія земельної власності: цивілізаційний вимір (2016)
Борсук Н. Я. - Адміністративні та соціально-психологічні методи управління об’єктами комунальної власності (2016)
Глуховеря В. А. - Міністерство Внутрішніх Справ України в умовах реалізації державної політики в правоохоронній сфері (2016)
Губанов О. О. - Кримінальна відповідальність публічних службовців в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження (2016)
Денисова А. В. - Синергетика як сучасний методологічний підхід до дослідження адміністративного нагляду органів виконавчої влади (2016)
Дрозд О. Ю. - Роль підзаконних нормативно-правових актів у правовому регулюванні проходження державної служби (2016)
Корнута Л. М. - Принцип політичної неупередженості в системі принципів державної служби (2016)
Михальський Ю. А. - До питання про джерела права грошового обігу (2016)
Пирожкова Ю. В. - Економічна функція адміністративного права крізь призму векторів сучасної економічної політики України (2016)
Сербин Р. А. - Благодійна діяльність як спосіб реалізації благодійництва (2016)
Шоптенко С. С. - Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів (2016)
Арсені О. І. - Участь прокурора на етапі повідомлення про підозру за фактом викрадення людини (2016)
Жмихов Є. С. - Кримінально-правовий аналіз злочинних діянь суддів в Україні та США (2016)
Забарний М. М. - Аналогія закону та аналогія права як способи усунення прогалин у кримінальному процесуальному праві (2016)
Коломієць Н. В. - Щодо співвідношення термінів "виправлення", "ресоціалізація" та "заохочення" (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі історичні аспекти становлення та розвитку прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам (2016)
Пазинич Т. А. - Особливості розслідування вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Патрелюк Д. А. - Форми протидії кримінальному переслідуванню (2016)
Пилипенко Є. В. - Об’єктивна сторона перешкоджання законній діяльності (2016)
Чичерська М. І. - Проблеми правового регулювання адміністративної складової частини діяльності місцевого суду (2016)
Драган О. В. - Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень (2016)
Задніпряний А. О. - Розмежування юрисдикції в спорах з антимонопольним комітетом України (2016)
Корнякова Т. В. - Кримінологічна стратегія нової антикорупційної політики України (2016)
Максіменцева Н. О. - Адміністративно-правова природа та зміст державного управління в галузі використання, відтворення й охорони надр (2016)
Науменко Ю. О. - Еволюція кримінально-правових норм, що регулюють питання кримінальної відповідальності у сфері службової діяльності (2016)
Пушкіна О. В. - Гарантії захисту прав і свобод біженців, Чебикіна Т. С. (2016)
Степанов І. Л. - Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій" (2016)
Хорошун О. В. - Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Європейському Союзі та запобігання їй, Кулікова Д. Ю. (2016)
Чукаєва В. О. - Особливості розвитку інститутів місцевого самоврядування у східних слов’ян X – XII ст. (2016)
Щербина Є. М. - Модернізація господарського законодавства, Топчій Н. Ю. (2016)
Юзікова Н. С. - Виховання правосвідомості та правової культури неповнолітніх (результати авторського кримінологічного дослідження) (2016)
Содержание (2013)
Алимов В. И. - Наследственная склонность к газовой коррозии при термообработке заготовки для проволоки высокой прочности, Пушкина О. В. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості синтезу термітної сталі 35Л та її властивості (2013)
Лютий Р. В. - Визначення оптимального складу стрижневих сумішей з новими зв’язувальними компонентами, які утворюються при взаємодії ортофосфорної кислоти з неорганічними солями алюмінію, Гурія І. М., Кеуш Д. В., Анісімова О. А. (2013)
Проц Л. А. - Застосування методів рентгенівської дифракції для оцінювання якості обробленої поверхні монокристалів тетраборату літію (2013)
Фесенко М. А. - Технологии получения чугунных отливок с дифференцированной структурой и свойствами, Могилатенко В. Г., Косячков В. А., Фесенко Е. В. (2013)
Штихно А. П. - Вплив параметрів охолодження на властивості молольних куль із сталі 65Г для кульових млинів, Алімов В. І., Передерій І. О., Єрмаков В. П. (2013)
Алиева Л. И. - Компьютерное моделирование силового режима при комбинированном выдавливании стержневых деталей, Клименко Г. П., Мартынов С. В., Гончарук К. В. (2013)
Заблоцкий В. К. - Протяжка заготовок с неоднородным температурным полем, Жбанков Я. Г., Швец А. А., Панов В. В. (2013)
Загорянский В. Г. - Моделирование толщин слоев после прокатки симметричных биметаллических пакетов на основе энергетического подхода, Загорянский О. В. (2013)
Марков О. Е. - Деформированное состояние при протяжке укороченных слитков бойками со скосами (2013)
Маркова М. О. - Дослідження технологічного процесу кування крупних опорних валів без осадження, Семенов В. М., Таган Л. В. (2013)
Попивненко Л. В. - Перспективные способы получения многослойных подшипников скольжения и фильтров путем прессования порошковых материалов в закрытых пресс-формах, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А., Мироненко Е. В. (2013)
Розов Ю. Г. - Динамическое взаимодействие пули и внутренней поверхности пульного входа ствола с прямоугольными нарезами, Стеблюк В. И., Сидоренко Ю. М., Шкарлута Д. Б. (2013)
Роянов В. А. - Совершенствование состава шихты порошковой проволоки для нанесения покрытий электродуговой металлизацией с использованием пульсирующей воздушно – распыляющей струи, Бобиков В. И., Захарова И. В., Бобиков А. И., Семенов В. П. (2013)
Ковалевский С. В. - Методика классификации комбинированных методов обработки деталей машин, Стародубцев И. Н. (2013)
Медведев В. С - Автономный привод для станочных приспособлений-спутников, Чепель А. Л. (2013)
Мелентьев Р. Ю. - Определение теплопроводности полимерных композиционных материалов (2013)
Нечволода Л. В. - Использование информационных технологий при автоматизации управления техническим переоснащением машиностроительного предприятия (2013)
Олейник С. Ю. - Исследование влияния режимов шлифования на колебания элементов технологической системы алмазно-абразивной обработки тонкостенных оболочек вращения из ситалла (2013)
Онищук С. Г. - Направленное формирование свойств деталей тяжелого машиностроения (2013)
Пинахин И. А. - Повышение стойкости твердосплавных режущих инструментов методом объемного импульсного лазерного упрочнения, Ковалевский С. В., Черниговский В. А. (2013)
Полищук В. А. - Определение параметров пружинных элементов с эффектом памяти формы в процессе термомеханических воздействий, Николаев А. Л. (2013)
Рамазанов С. К. - Передаточная функция гидравлического привода с объемным регулированием, Соколова Я. В., Азаренко Н. Г., Грешной Д. С. (2013)
Самошкина С. П. - Пути решения актуальных задач по совершенствованию обслуживания рабочих мест станочников механических цехов ремонтных и металлургических предприятий (2013)
Tkachenko E. V. - Functional approach for structuring of the machining process, Gladysheva O. V., Mishura L. V. (2013)
Федотьєва Л. П. - Дослідження роботи приводів хонінгувального верстата при оздоблювальній обробці гільз мультиплікаторів гідрорізного обладнання (2013)
Белевцов Л. В. - Автоматизированная система управления процессом вентиляции цеха химического предприятия, Гудкова Е. Ю., Лымаренко В. В. (2013)
Варнавский А. Н. - Использование нейронной сети для повышения эффективности коррекции функционального состояния оператора (2013)
Дорохов Н. Ю. - Исследование состояния полиспастной системы при подъеме груза во время обрыва каната, Швачунов А. С. (2013)
Федоров М. М. - Баланс мощностей в цепях с индуктивно-связанными катушками, Кутковой И. П. (2013)
Шелехова О. Г. - Скольжение асинхронного двигателя при различных параметрах несимметрии питающего напряжения (2013)
Гетьман И. А. - Разработка системы автоматизации рабочего места бухгалтера, Бережная Е. С. (2013)
Дорофеева А. А. - Анализ видов организационного поведения персонала на предприятиях, Игошина М. Е. (2013)
Крикуненко Е. Ю. - Объектное моделирование процессов автоматизации учета бухгалтерских операций, казарцева Е. А. (2013)
Мирошниченко О. В. - Оцінка результативності складових системи якості діяльності підприємств ринку освітніх послуг (2013)
Михайличенко Н. М. - Бюджетування як інструмент випереджаючого контролю (2013)
Самуйлов В. О. - Управление ресурсами в инновационном предпринимательстве (2013)
Ткач І. М. - Формування сучасної моделі державного регулювання еконміки, Слободяник С. П. (2013)
Турлакова С. С. - Стадное поведение как следствие проявления иррациональности в процессе принятия решений агентами в экономических системах (2013)
Фоміченко І. П. - Корпоративна система маркетингу в інтегрованих структурах, Пічаджи Я. К. (2013)
Шевченко Н. Ю. - Формирование оптимальной сбытовой стратегии предприятия в условиях неопределенности, Останкова Л. А. (2013)
Аннотации (2013)
Анотації (2013)
Abstracts (2013)
Аветисян А. І. - Культурфілософські акценти візуальної теорії Томаса Мітчела (2017)
Несправа М. В. - Вплив релігії на процеси економічного зростання та європейської інтеграції: аналіз наукових досліджень у парадигмі соціального конструктивізму (2017)
Борноволоков О. В. - Життя і служіння англійського богослова Дональда Джи в Україні напередодні Другої світової війни (2017)
Грабовська І. М. - Деякі аспекти використання постколоніальної проблематики у гібридній війні Росії проти України, Талько Т. М. (2017)
Марасюк С. С. - Провінціалізм в соціокультурному аспекті (2017)
Скляр А. В. - Любов як можливість подолання зла в християнському реалізмі С. Л. Франка (2017)
Бредун І. В. - Індивідуальна есхатологія єгиптян (2017)
Палагута В. И. - Историческая память как фактор формирования коллективных идентичностей в современном обществе (2017)
Бродецкая Ю. Ю. - От власти цельного знания к перспективе целостного бытия человека (2017)
Шаталович А. М. - Семья в философско-гносеологическом измерении: проблема научной познаваемости (2017)
Пронякин В. И. - Прагматическая концепция опыта в составе представления о человеке как действующем существе (2017)
Ганаба С. О. - Революція у навчанні: поворот до особистіснокультурної моделі освіти (2017)
Павленко И. В. - Истина в языке и языки истины (2017)
Кириченко М. О. - Реалізація буттєвості людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму (2017)
Маслікова І. І. - Етика прав в обґрунтуванні негативних обов’язків не завдання шкоди (2017)
Кайс З. В. - Як вироджується графіті (Трансформації культури аерозольного балону) (2017)
Стежко З. В. - Україна на цивілізаційному зламі (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна культура як фактор підвищення ефективності ідеології інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2017)
Данканич А. С. - Пауль Тиллих и немецкая классическая философия (2017)
Григоришин С. В. - Своеобразие китайской культуры в толковании Владимира Соловьёва, Шутов С. (2017)
Назаров М. - Стратегия интернационализации как фактор повышения конкурентоспособности высшей школы (2017)
Царенок А. В. - Аскетико-естетична інтерпретація літургійної аудіосфери (2017)
Шепетяк О. Т. - Христологічні суперечки V століття та їхня роль у формуванні не-ортодоксального богослов’я (2017)
Райхерт К. В. - Хьюберт Л. Дрейфус против Дэниэла К. Деннетта в кинофильме Robocop (2014) (2017)
Пацан В. О. (Євлогій - Філософський дискурс сучасності в пошуках справжності суб’єктного: епістемологічні передумови нововідкриття метафізики особистості, архієпископ Новомосковський) (2017)
Осетрова О. О. - Насильство та тероризм: практика соціальної роботи й філософська рефлексія (2017)
Павленко В. И. - Лектон стоиков как философская и логико-семантическая проблема (2017)
Подорожній Ю. А. - Застосування герменевтики в українській протестантській політичній теології (2017)
Стрижачук Ф. В. - Аналітична філософія релігії в XX-му столітті: етапи розвитку (2017)
Співак В. В. - Благословенне життя як складова щастя в творчості українських мислителів епохи бароко (2017)
Коваленко О. В. - Концептуальні підходи до аналізу міграційних процесів в умовах транзитивності глобалізованого суспільства (2017)
Несправа М. В. - Християнство як ціннісна основа оновленої моделі Європейського Союзу (2017)
Вихідні дані (2017)
Маложон О. І. - Юриспруденція в Давньому Римі (2016)
Марков К. А. - Развитие социального государства В ФРГ во второй половине ХХ – начале ХХI вв. (2016)
Мисюк Ю. І. - Право на здобуття вищої освіти осіб з особливими потребами (2016)
Артеменко Л. В. - Законодавче регулювання реалізації права споживачів сільгосппродукції на безпечні продукти харчування (2016)
Гуйван П. Д. - Зміст та часові чинники охоронних вимог про незаконність правочинів (2016)
Теличко О. А. - Проблеми укладення господарських договорів, Іванюк Н. В. (2016)
Колєснік Т. В. - Місце дисциплінарної відповідальності у забезпеченні дисципліни праці (2016)
Смолярчук Р. Ф. - Розвиток правового режиму лісів земельних громад та колгоспних лісів на території України в радянський період (2016)
Ананьєва Є. А. - Актуальні питання визначення правової природи податкового агента (2016)
Артеменко І. А. - Види адміністративно-процесуальних відносин за участю органів місцевого самоврядування (2016)
Бересток Б. П. - Деякі аспекти кадрового забезпечення Національної гвардії України (2016)
Бодак Н. В. - Теоретические аспекты соотношений государства и местного самоуправления (2016)
Волох О. К. - Інформаційна система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (2016)
Галунько В. М. - Проблеми нормативного регламентування щодо визначення місця органів досудового розслідування в структурі поліції (2016)
Головін Д. В. - Податкова ставка як основний обов’язковий елемент правового механізму податку, Мазалов А. М. (2016)
Добровінський А. В. - Бюджет як фінансово-правова основа місцевого самоврядування в Україні (2016)
Дрозд О. Ю. - Характеристика окремих етапів проходження державної служби, що регулюються нормами адміністративного права (2016)
Журавльов А. В. - Суть та значення судових рішень в адміністративному процесі (2016)
Журба М. А. - Принцип доступності фізичної культури і спорту: правовий аспект реалізації (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського