Карпунцов В. В. - Еволюція статусу органів прокуратури: зміст, тенденції, особливості процесуальної форми реалізації (2016)
Максіменцева Н. О. - Особливості правовідносин у сфері державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр (2016)
Малишко Д. В. - Напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання відносин на муніципальному транспорті в Україні (2016)
Пудрик Д. В. - Сервісне обслуговування платників податків: до питання формування змісту поняття (2016)
Решота В. В. - Функції джерел адміністративного права (2016)
Хатнюк Н. С. - Юридичний факт як пiдстава виникнення пoдаткoвих правoвiднoсин (2016)
Братівник О. П. - Кримінально-правове розуміння особливостей суб’єкта злочину, передбаченого ст. 160 Кримінальним кодексом України (2016)
Буряк К. М. - Диференціація причин та умов вчинення злочинів проти журналістів (2016)
Коваленко А. В. - Особливості допиту потерпілого від посягань на життя та здоров’я журналіста (2016)
Мохонько О. О. - Особливості застосування до неповнолітніх заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією (2016)
Муравйов К. В. - Концептуальні засади вдосконалення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2016)
Сачко О. В. - Забезпечення верховенства права під час застосування спрощених та інших особливих форм і режимів кримінального провадження (2016)
Сербін М. М. - Тактичні особливості затримання засуджених, які вчинили кримінальне правопорушення у місцях позбавлення волі (2016)
Липівська О. А. - Оцінювання якості, повноти та ефективності надання адвокатами правової допомоги в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Остафійчук Л. А. - Забезпечення права на доступ до правосуддя в українському законодавстві (2016)
Rudenko V. - Social-geographic approaches to application of economic-mathematical modeling in predicting the place of Ukrainian farming economies in food market commoditization, Hryhorkiv V., Zaiachuk M., Ishchenko S. (2017)
Yavorska V. - Features of the territorial planning of the sea coastal zone, Shashero A., Kolomiyets K., Nikolayeva O. (2017)
Tkachenko T. - E-tourism, as display of dominant criterion of modern tourism-operating: relevant provisions, tools, use, Kovalska L. (2017)
Барановський М. - Пострадянська трансформація сільського простору в Україні: від поляризації до децентралізації (2017)
Гусєва Н. - Особливості динаміки чисельності населення міст – регіональних центрів України в пострадянський період (2017)
Шуканов П. - Моніторинг геоекономічної трансформації світового ринку туристичних послуг, Горячов О., Карпенко В., Карпенко Н. (2017)
Іbrahim O.R. - Ecological knowledge and sustainable planning in Nigeria: a reflection on the yorubas of south-western Nigeria (2017)
Onoyko Yu. - Rural tourism: the content, features and types (2017)
Kuzyk S. - Specific features of using historical and cultural resources of the ukrainian-polish borderland for tourism purposes, Lytvyn D. (2017)
Сочувка А. - Общественно-географические особенности трансформации индустриальных регионов (на примере Катовицкой конурбации, Польша), Мазурова А. (2017)
Ковальчук А. - Відображення сільськогосподарського навантаження на басейнову систему річки Бистриця (Івано-Франківська область) на тематичних картах геоекологічного атласу, Ковальчук І. (2017)
Романів О. - Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів, Романів А., Онопрійчук А. (2017)
Семенюк Л. - Cуспільно-географічні аспекти розвитку релігійної сфери Кіровоградської області, Сільченко Ю. (2017)
Король О. - Вплив протяжності географічного простору на розподіл міжнародних туристичних потоків (2017)
Корнус О. - Методичні особливості викладання навчальної дисципліни "Основи технологій виробництва" (2017)
Beger M. - Architectural dominants in landscape of Tri-City (2017)
Кобилін П. - Аналіз забезпеченості населення Харківської області закладами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу (2017)
Світлична О. - Внутрішні протиріччя заповідної справи (2017)
Кравченко К. - Часові особливості розвитку міст Харківської області (2017)
Чуєв О. - Антропогенна інфраструктура як складова урбогеосистеми (2017)
Професору Костянтину Нємцю – сімдесят (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення та подання статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Донченко О. І. - Особливості поширення європейських ліберальних ідей в Україні у другій половині ХІХ століття (2016)
Коваль О. Я. - Співвідношення понять "легітимність", "легальність" та "легалізація" (2016)
Раданович Н. М. - Юридичні дозволи: деякі аспекти загальнотеоретичної характеристики у світлі загальнодозвільного правового регулювання в Україні (2016)
Морозюк С. М. - Зв’язок конституційно-правової норми та конституційних правовідносин у процесі реалізації основного закону (2016)
Портнов І. А. - До питання про регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрями реформ (2016)
Рустамзаде А. Х. - Конституційно-правові основи організації судової влади в Україні та Азербайджанській Республіці (2016)
Ганжерлі А. О. - Відмова від речових прав як розпорядча можливість суб’єкта (2016)
Дем’янова О. В. - Модельне провадження як альтернатива груповому позову у вирішенні проблеми судового захисту значної групи осіб у порядку цивільного судочинства (2016)
Юркевич Ю. М. - Загально-теоретична характеристика договорів як правової форми існування об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України (2016)
Білоусов В. Д. - Правові засади здійснення господарської діяльності гірничими підприємствами (2016)
Боєва О. С. - До питання усунення негативних наслідків неправильного визначення судової юрисдикції під час розгляду трудових спорів у порядку цивільного судочинства (2016)
Жидан О. С. - Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони та використання боліт в Україні (2016)
Ситнік Т. М. - Управління землями населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями (2016)
Барладян О. С. - Основні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем та захист їхніх прав правоохоронними органами України (2016)
Гаврилюк О. М. - Принципи адміністративно-правового регулювання поводження з побутовими відходами (2016)
Голоднова Т. С. - Особливості контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2016)
Іщенко Л. В. - Правоохоронна функція адміністративно-юрисдикційної діяльності (2016)
Кашка В. В. - Основні методологічні питання теорії інформаційних правовідносин (2016)
Ленівський Р. В. - Сутність адміністративно-правових засобів забезпечення законності і правопорядку в Україні та їх систематизація (2016)
Лиськов М. О. - Зародження та розвиток лотерейної сфери до ХІХ ст. (2016)
Микитенко Є. В. - Адміністративний захист прав громадян у діяльності державної міграційної служби України (2016)
Настенко М. О. - Державний фінансовий контроль як засіб правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання (2016)
Полтавський Е. М. - Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації (2016)
Ровенчак К. Н. - Загальні аспекти державних видатків для забезпечення і регулювання економічного піднесення в законодавстві України, Мікава М. С. (2016)
Уложенко В. М. - Тенденції законодавчого регулювання вищої освіти в Україні (2016)
Шевченко Т. В. - Щодо розуміння поняття "екстремальні умови" в діяльності національної поліції України (2016)
Василюк І. М. - Міжнародний контроль за дотриманням права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності (2016)
Вислоцька Т. Ю. - Класифікація таємниць, що охороняються нормами кримінального права (2016)
Дмитрієва Л. В. - Ситуаційний підхід у розслідуванні зґвалтувань, вчинених неповнолітніми (2016)
Розлуцький Н. О. - Викривачі корупції як спеціалісти у викритті та розслідуванні незаконного збагачення (2016)
Топчій В. В. - Уніфікація пенітенціарної системи України: історичний і міжнародний досвід (2016)
Чечин М. Ю. - Проблеми здобуття освіти засудженими до позбавлення волі (2016)
Кобак М. В. - Проблеми відповідальності суддів на сучасному етапі судової реформи (2016)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція в умовах неоавторитаризму держав центральної Азії (приклад Казахстану, Киргизстану та Таджикистану) (2017)
Manchulenko O. - The global impact of United States presidential elections: security aspect (2017)
Мироненко Т. О. - До питання ефективності політичних рішень в умовах демократичних трансформацій (2017)
Литвин В. С. - Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму: порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи (2017)
Карпяк О. М. - Політико-інституційні детермінанти формування легітимного виборчого процесу (2017)
Чоловська О. П. - Теоретико-методологічні особливості та компоненти порівняльного аналізу функціонування виборчих систем на місцевому рівні (2017)
Постовойтенко А. С. - Нормативно-правові підстави розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі (2017)
Намонюк Ч. І. - Втрата ядерного статусу як зовнішньополітичний прорахунок України, Пхіденко М. О. (2017)
Козачук О. О. - Ступінь наукової розробки проблеми кроснаціонального порівняння США та Канади (2017)
Свищо Ю. Ю. - Принцип федералізму в українській ліберальній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Петров А. М. - Європейський досвід щодо формування регіональної політики (2017)
Title (2012)
Table of contents (2012)
Sudnik N. P. - Smooth time variation spectra as a tool to study line profile variability in spectra of hot stars (2012)
Breus V. V. - Two-period variability of the intermediate polar FO Aqr, Andronov I. L., Hegedus T., Dubovsky P. A., Kudzej I. (2012)
Punanova A. F. - CCD VRI photometry of the old open cluster NGC 7142, Loktin A. V., Krushinsky V. V., Popov A. A. (2012)
Kuznetsov M. K. - Spectral investigations of CM Draconis - new results, Pavlenko Ya. V., Jones H. R. A., Pinfield D. J. (2012)
Polinovskyi G. - Ammonia molecule and its applications in astrophysics, Pavlenko Ya. V., Tennyson J., Yurchenko S. N., Barber R. J. (2012)
Malygin M. G. - Determination of atomic abundances of solar-type stars, Pavlenko Ya. V., Jenkins J. S., Jones H. R. A., Ivanyuk O. M., Pinfield D. J. (2012)
Chulkov D. A. - On statistical distributions of wide binary stars, Trushin D. I. (2012)
Isaeva A. A. - On the selection effects in catalogues of binary stars (2012)
Malov I. F. - On the structure of pulsar magnetospheres, Nikitina E. B. (2012)
Wszolek B. - Spectroscopic families among diffuse interstellar bands (2012)
Kuzmicz A. - Interstellar spectral features and telluric absorption lines, Wszolek B. (2012)
Debudej A. - Diffuse interstellar bands towards omicron Per and ksi Per, Kusiak S., Ozga J., Wszolek B. (2012)
Karnaushenko A. V. - Analytical solution of Kompaneets equation (2012)
Dobrycheva D. - Criteria for galaxy classification in SDSS, Melnyk O. (2012)
Kapanadze B. Z. - X-ray selected BL Lacertae objects: catalogue and statistical properties (2012)
Mykhailova M. S. - X-ray and radio emission of kiloparsec jets at large redshifts (2012)
Del Popolo A. - On the non universality of surface density of galaxies (2012)
Babyk Iu. - The distribution of dark matter and intracluster gas in galaxy clusters, Melnyk O., Elyiv A. (2012)
Kazimierczak T. A. - The shape and the size of the Universe according to the Poincaré dodecahedral space hypothesis (2012)
Lovyagin N. Yu. - Project of program package for exploring of cosmological fractals (2012)
Šmída R. - Results from the Pierre Auger Observatory (2012)
Sushchov O. B. - Centaurus A as a plausible source of ultra high energy cosmic rays registered by the Pierre Auger Observatory, Kobzar O. O., Hnatyk B. I., Marchenko V. V. (2012)
Boiko A. I. - Decametric radio bursts associated with the 13 July 2004 CME event at frequencies 10--30 MHz, Melnik V. N., Konovalenko A. A., Abranin E. P., Dorovskyy V. V., Rucker H. O. (2012)
Andrienko J. - Electronic catalogue of the cometary physical characteristics, Reshetnyk V. (2012)
Zotov L. V. - Application of multichannel singular spectrum analysis to geophysical fields and astronomical images (2012)
Prokhorenkov A. S. - Parametric modeling of global TEC fields, Choliy V. Ya. (2012)
Mikhailova O. S. - Pc1-pulsations: the parallel structure in the magnetosphere plasma with the admixture of the heavy ion, Klimushkin D. Yu., Mager P. N. (2012)
Chelpanov M. A. - Similarities and differences between heliosphere-geosphere couplings associated with the short and long lived subauroral ionospheric storms: November 2004, F2 region, North East Asia, Zolotukhina N. A. (2012)
Saliuk D. A. - Magnetized Rossby waves in mid-latitude ionosphere F-layer, Agapitov O., Milinevsky G. P. (2012)
Voshchepynets A. - Trapped fast MGD waves in dayside magnetosphere, Agapitov O. (2012)
Cheremnykh S. O. - MHD waves in the plasma system with dipole magnetic field configuration, Agapitov O. (2012)
Title (2012)
Table of Contents (2012)
Martín E. L. - Exoplanet plenitude (2012)
Milinevsky G. P. - Recent developments of atmospheric research in Ukraine, Danylevsky V. O., Grytsai A. V., Evtushevsky O. M., Kravchenko V. O., Bovchaliuk A. P., Bovchaliuk V. P., Sosonkin M. G., Goloub Ph., Savitska L. Y. (2012)
Boiko A. I. - Search of the radio emission from flare stars at decameter wavelengths, Konovalenko A. A., Koliadin V. L., Melnik V. N. (2012)
Malov I. F. - Distribution of areas of radiation generation at different frequencies in pulsar magnetospheres, Nikitina E. B. (2012)
Jableka D. - Period changes of the sample of eclipsing binaries with active chromospheres, Zola S., Zakrzewski B., Szymanski T., Kuzmicz A., de Villiers S. N., Zejda M., Koziel-Wierzbowska D. (2012)
Drozd K. - V407 Cygni - nova like outburst in symbiotic system, Swierczynski E., Ragan E. (2012)
Karczmarek P. - Binary evolution pulsating star - new evolutionary channel to produce RR Lyr-like pulsations (2012)
Tanti K. K. - Spectral energy distributions and age estimates of 40 massive young stellar objects, Roy J., Duorah K. (2012)
Zakhozhay O. - Circumsubstellar disk SED in dependence on system parameters (2012)
Frantseva K. - Simulation of polarimetric effects in planetary system HD 189733, Kostogryz N. M., Yakobchuk T. M. (2012)
Koshmak I. O. - The influence of stellar wind bubbles on the ionizing radiation field in HII regions, Melekh B. Ya. (2012)
Baran O. A. - Structure of convective flows on supergranular scales in the solar photosphere (2012)
Allawi H. - The energy sources of CME acceleration, Pohjolainen S. (2012)
Paraschiv A. R. - Coronal jet contribution to the slow Solar wind flux: preliminary results, Dragomirescu D., Stan L., Talpeanu D. C., Ivan C., Radu S., Lacatus D. A., Mierla M. (2012)
Glubokova S. K. - Small-scale solar wind density turbulence spectrum from interplanetary scintillation observations, Chashei I. V., Tyul'bashev S. A. (2012)
Breuillard H. - Effects of equatorial chorus wave normal azimuthal distribution on wave propagation, Mendzhul D. I., Agapitov O. V. (2012)
Shubina O. - Low-resolution spectrum of comet C/2004 Q2 (Machholz), Korsun P., Ivashchenko Yu. (2012)
Zaitsev S. V. - Polarimetric observations of the Galilean satellites near opposition in 2011, Kiselev N. N., Rosenbush V. K., Velichko F. P., Kolesnikov S. V., Antonyuk K. A., Psarev V. N. (2012)
Lacatus D. A. - Simulating peculiar X-shaped extragalactic radio sources, Paraschiv A. R., Tesileanu O. (2012)
Alexandrov A. N. - Gravitational lens equation: critical solutions and magnification near folds and cusps, Koval S. M., Zhdanov V. I. (2012)
Babyk Iu. - Chandra observations of ten galaxy clusters, Melnyk O., Elyiv A. (2012)
Savushkin A. A. - CCD photometry of some areas around the open cluster M45, Shlyapnikov A. A. (2012)
Fursiak Yu. A. - Digital version of the CrAO archive of spectral observations of the Sun, carried out with the KG-2 coronagraph (2012)
Fursiak Yu. A. - Catalogue-atlas of photographic observations along Comet Liller's path, Shlyapnikov A. A. (2012)
Pokhvala S. M. - High-speed multicolour photometry with CMOS cameras, Zhilyaev B. E., Reshetnyk V. M. (2012)
Rieznik K. - Astroclimate parameters of the Kyiv observatories, Reshetnyk V. M. (2012)
Title (2013)
Table of Contents (2013)
Drozd K. - V407 Cyg and RS Oph - comparison of two exotic variables, Swierczynski E., Ragan E., Buil C. (2013)
Shchurova A. V. - The two accretion states of the polar 1RXS J184542 in 2012, Pavlenko E. P., Malanushenko V. P. (2013)
Belan S. P. - Long-term photopolarimetric variability of DD Ser, Shakhovskoy D. N. (2013)
Fursiak Yu. A. - Fast-growing sunspot groups AR1618, AR1619, AR1620, AR1640 and their features (2013)
Baran O. A. - Power spectra of convective motions in the solar photosphere (2013)
Glubokova S. K. - Changes in the spectral index of the interplanetary plasma turbulence in the period of low solar activity from observations of strongly scintillating source 3C 298, Chashei I. V., Tyul'bashev S. A., Shishov V. I. (2013)
Saliuk D. A. - Application of the full reduction technique for solution of equations with vector form non-linearity (2013)
Bovchaliuk A. - The spatial variability of PM 2.5 over Europe using satellite POLDER-3/PARASOL data (2013)
Zaitsev S. V. - Database of satellite polarimetry, Rosenbush V. K., Kiselev N. N. (2013)
Pomazan A. V. - Optical observations of selected asteroids with measurable Yarkovsky effect, Maigurova N. V. (2013)
Tugay A. V. - Bright X-ray galaxies in SDSS filaments (2013)
Vasylenko A. A. - Observations of Sy2 galaxy NGC 3281 by XMM-Newton and INTEGRAL satellites, Fedorova E., Zhdanov V. I. (2013)
Sydorenko M. V. - Stochastic scattering in Cen A radio lobes, Marchenko V. V., Sushchov O. B., Kobzar O. O. (2013)
Kats A. V. - Explosive evolution of galaxies at high redshifts due to minor mergers, Kontorovich V. M. (2013)
Rogozin D. A. - Electromagnetic radiation of superconducting cosmic strings, Zadorozhna L. V. (2013)
Tkachuk V. V. - On the comparison of fundamental numerical ephemerides, Choliy V. Ya. (2013)
Pokhvala S. M. - Tests of commercial colour CMOS cameras for astronomical applications, Reshetnyk V. M., Zhilyaev B. E. (2013)
Title (2015)
Table of Contents (2015)
Khalack V. R. - Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars, LeBlanc F. (2015)
Milinevsky G. - Remote sensing of aerosol in the terrestrial atmosphere from space: new missions, Yatskiv Ya., Degtyaryov O., Syniavskyi I., Ivanov Yu., Bovchaliuk A., Mishchenko M., Danylevsky V., Sosonkin M., Bovchaliuk V. (2015)
Breus V. - Results of 5-year photometric monitoring of the intermediate polar V2306 Cygni: correction of the orbital period and evidence of 2-day periodicity, Petrík K., Zola S., Baransky A., Hegedus T. (2015)
Pokhvala S. M. - High-frequency variations of hydrogen spectral lines in the B3V star eta UMa (2015)
Karczmarek P. - Contamination of RR Lyrae stars from Binary Evolution Pulsators Abstract (2015)
Zaitsev S. V. - Polarimetry of Saturnian satellite Enceladus, Kiselev N. N., Rosenbush V. K., Kolesnikov S. V., Shakhovskoy D. N. (2015)
Zakhozhay O. V. - Geometry of highly inclined protoplanetary disks, del Burgo C., Zakhozhay V. A. (2015)
Vovk K. B. - Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS (2015)
Zadorozhna L. V. - Fast radio bursts as electromagnetic radiation from cusps on superconducting cosmic strings (2015)
Tsizh M. - Dynamics of dark energy in collapsing halo of dark matter, Novosyadlyj B. (2015)
Бєляєва І. П. - Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства, Саченко Т. Ю. (2017)
Береславська О. І. - Валютно-курсова політика в умовах інфляційного таргетування в Україні (2017)
Биховченко В. П. - Управління фінансовими ризиками на підприємстві, Шевченко І. С. (2017)
Бойчук М. М. - Роль внутрішніх контрольно-наглядових систем в діяльності з управління активами інституційних інвесторів (2017)
Брус С. І. - Муніципальні облігації в Україні у контексті перспективи використання (2017)
Бублик Є. О. - Трансформація кредитного ринку України: нові тенденції та виклики (2017)
Волкова В. В. - Чинники забезпечення фінансової безпеки страхової компанії (на прикладі ПАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА"), Волкова Н. І. (2017)
Гожуловський С. С. - Бюджетний дефіцит в Україні: причини виникнення та ймовірні шляхи подолання (2017)
Гуцалюк О. М. - Використання рейтингових систем для оцінювання фінансового потенціалу банку (2017)
Данькевич А. П. - Про ефективність на фондовому ринку, Першко Л. О. (2017)
Діденко Л. В. - Роль нерухомості від індивідуальності у формуваннях місцевих бюджетів (2017)
Житар М. О. - Методичні аспекти удосконалення механізму управління прибутком банку (2017)
Канцур І. Г. - Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу (2017)
Ковда Н. І. - Інфляційне таргетування та умови його реалізації в Україні (2017)
Коляда О. В. - Оцінка сучасного стану розвитку ринку цінних паперів України, Данілкович Л. В. (2017)
Корнєва І. В. - Нетрадиційні інструменти монетарного регулювання: класифікація та напрями використання (2017)
Леснік Т. М. - Оцінка стану валютної безпеки України (2017)
Ляшенко Ю. І. - Проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні та шляхи їх вирішення, Відливана С.П. (2017)
Мискін Ю. І. - Гносеологія та економічний суб’єктивізм у дослідженні проблем соціалізації податкової політики України (2017)
Новицький С. В. - Вимоги до уніфікованої форми податкової звітності з ПДФО і ЄСВ (2017)
Проказюк О. В. - Роль та місце бюджетної безпеки в системі фінансової безпеки держави (2017)
Сафонік Н. П. - Особливості побудови та розвитку фінансових систем зарубіжних країн: теоретичний аспект (2017)
Хлєбнікова І. І. - Механізми контролю за обігом тютюнових виробів в країнах ЄС (2017)
Шабельник Ю. С. - Сутність та значення бюджетного планування та необхідність подовження його часового горизонту в сучасних умовах (2017)
Щербіна В. В. - Науково-теоретичні засади модернізації макроекономічного прогнозування та планування доходів державного бюджету України (2017)
Щур Р. І. - Становлення місцевого самоврядування як організаційна основа фінансових відносин територіальних громад (2017)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2017)
Кузьмінський Ю. А. - Бухгалтерський (фінансовий) облік ризиків як фактів господарського життя з невизначеними наслідками, Воронова М. О. (2016)
Лучко М. Р. - Бухгалтерський облік: функціональний підхід (2016)
Pankov D. A. - Accounting of the value added formation at the micro level, Kuhto J. (2016)
Paientko T. V. - Forecasting medium term output financial flows of insurance companies in the republic of belarus, Veresubova T. A. (2016)
Проскура К. П. - Особливості оподаткування реорганізації підприємств, Салова Н. А. (2016)
Kuzminskyi B. Yu. - Automation of accounting and control of assets seized by customs (2016)
Pustovit A. V. - Accounting and allocation of manufacturing overhead costs (2016)
Chunytska I. I. - The role of exchange activity in infrastructural capacity financial market of ukraine implementation (2016)
Іванков В. М. - Концептуальні основи ризик-орієнтованої моделі управлінського обліку інноваційної діяльності (2016)
Сініцин О. О. - Емпіричні дослідження інтернальних детермінант структури капіталу транснаціональних корпорацій (2016)
Шевченко Ю. А. - Теоретичне осмислення міжнародного інвестування тнк у глобальному просторі (2016)
Бондаренко М. О. - Расчетно-экспериментальная верификация динамической модели макета корпуса бронетранспортера, Пелешко Є. В., Васильєв А. Ю., Грабовський А. В., Граборов Р. В., Веретельник Ю. В., Посохов В. В. (2017)
Волощенко С. М. - Применение высокопрочного бейнитного чугуна для производства сменных деталей грунтообрабатывающей сельхозтехники, Гогаев К. А., Аскеров М. Г., Мирапольский А. М. (2017)
Danylchenko D. - Study of the effect of atmospheric overvoltages on overhead lines of medium voltage classes (2017)
Ільїн Я. В. - Вплив тріщин на модулі пружності та життєвий цикл асфальтобетону (2017)
Карвацький А. Я. - Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на процес прямого графітування електродів у печах Кастнера, Панов Є. М., Педченко А. Ю., Лелека С. В., Лазарєв Т. В., Деркач В. В., Тютюнник О. В. (2017)
Литвиненко В. П. - О некоторых особенностях расчета потока энергии в неравновесном цикле дизеля (2017)
Мариненко Д. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів охолодження швидкоріжучої сталі на спадковість елементів структури, Кравцова Н. В. (2017)
Подкопаев С. В. - О колебаниях боковых пород при действии динамических нагрузок, Иорданов И. В., Чепига Д. А., Власенко Н. Н. (2017)
Голуб З. Д. - Формалізація прийомів інформаційно-психологічної маніпуляції (2017)
Лубко Д. В. - Методологія проектування Arduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика, Литвин Ю. О. (2017)
Переверзєва А. М. - Розробка математичної моделі статики технології насичення очищеного розсолу газами виробництва соди, Бобух А. О. (2017)
Перпери Л. М. - Многоуровневая модель управления процессом, Оборский Г. А., Голобородько А. М. (2017)
Щербина К. О. - Аналіз нотацій моделювання бізнес-процесів щодо створення інтерактивних регламентів (2017)
Бондар С. М. - Дієтичні властивості напоїв на основі сироватки, Чабанова О. Б., Трубнікова А. А. (2017)
Борисов О. О. - Комплексний аналіз геохімічного стану придорожніх територій великого міста, Кофанова О. В. (2017)
Дубовик Д. Д. - Экспериментальное определение донного рельефа на базе исследований нижнего участка р. Самара, Борохович Ю. И. (2017)
Кондратов С. А. - Технологический анализ стадии отгонки бензола в производстве нитробензола адиабатическим способом, Хлякина Т. Н. (2017)
Сімакова О. О. - Дослідження якості питної води у виробництві хліба, Назаренко І. А. (2017)
Шпирка І. І. - Одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом на V-Ti-PO4 каталізаторах, Небесний Р. В., Піх З. Г., Сидорчук В. В., Івасів В. В., Халамейда С. В., Завалій К. В. (2017)
Українцева Ю. С. - Термостатний спосіб виробництва – гарантія тривалого зберігання паст білкових дитячого харчування, Ткаченко Н. А., Авершина А. С., Павленко О. Т. (2017)
Кисляк М. И. - Методика количественной оценки акустических характеристик ступени вентилятора (2017)
Петров Д. В. - Дослідження спектральних властивостей скломатриці оптичного кольорового скла для інтерференційного фільтру, Брагіна Л. Л., Філоненко С. В. (2017)
Тонконогий В. М. - Условия применения магнитных датчиков виброперемещений, Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Голобородько А. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2015)
Table of Contents (2015)
Sushch I. - The Galactic sky through H.E.S.S. eyes (2015)
Agapitov O. V. - Wave-particle interactions in the outer radiation belts, Mozer F. S., Artemyev A. V., Mourenas D., Krasnoselskikh V. V. (2015)
Tvardovskyi D. E. - Cyclic Period Changes of beta Lyrae-type Eclipsing Variable Stars KR Cyg, V382 Cyg and BX And, Marsakova V. I. (2015)
Sadova V. A. - The luminosity - spectral index dependence of the X-ray bright Seyfert galaxies, Tugay A. V. (2015)
Torbaniuk O. - A quasar sample for the Lyman-alpha forest studies from the Data Release 10 of the Sloan Digital Sky Survey (2015)
Savchenko D. O. - Identification of the ~3.55 keV emission line candidate objects across the sky, Iakubovskyi D. A. (2015)
Prokhorenkov A. S. - Magnetosheath and solar wind turbulence processes features identification, Kozak L. V., Lui A. T. Y. (2015)
Prokhorenkov A. S. - Diffusion processes in the transition layer of the Earth's magnetosphere, Kozak L. V., Lui A. T. Y., Gala I. V. (2015)
Shastun V. V. - A reconstruction method of electron density distribution in the equatorial region of magnetosphere, Agapitov O. V. (2015)
Саух С. Е. - Математическая модель равновесного состояния нового конкурентного рынка электрической энергии Украины (2017)
Иванов И. Л. - Синхронизация хаоса в модели энергосистемы при импульсных возмущениях с помощью регулятора с запаздыванием, Мартынюк А. А. (2017)
Марковський О. П. - Використання алгебри полів Галуа для реалізації концепції "нульових знань" при ідентифікації та автентифікації віддалених користувачів, Захаріудакіс Лефтеріс, Максимук В. Р. (2017)
Чумаков А. Г. - Предварительная обработка зависимостей методом проекции на множество корректных измерений (2017)
Хаханов В. И. - Кубитный метод дедуктивного анализа неисправностей для логических схем, Емельянов И. В., Любарский М. М., Чумаченко С. В., Литвинова Е. И., Тамер Бани Амер (2017)
Фархадзаде Э. М. - Оценка взаимосвязи технико-экономических показателей объектов ЭЭС, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З., Рафиева Т. К., Абдуллаева С. А. (2017)
Артемчук В. А. - Специфика применения когнитивного анализа информации в задачах обеспечения экологической безопасности, Каменева И. П., Яцишин А. В. (2017)
Указатель статей, опубликованных в томе 39 (2017) (2017)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Iakubovskyi D. A. - Observation of the new emission line at ~3.5 keV in X-ray spectra of galaxies and galaxy clusters (2016)
Kushniruk I. O. - Surface gravity and effective temperature of the K5 subdwarf G 224-58 A and Arcturus from the fits to Ti and MgH lines, Pavlenko Ya. V., Gálvez-Ortiz M. C., Zhang Z. H. (2016)
Botygina O. O. - Estimation of the flux tube diameters outside sunspots using Hinode observations. Preliminary results, Gordovskyy M. Yu., Lozitsky V. G. (2016)
Volvach Ya. S. - Comparative analysis of decametre 'drift pair' bursts observed in 2002 and 2015, Stanislavsky A. A., Konovalenko A. A., Koval A. A., Dorovskyy V. V. (2016)
Tsizh M. - Evolution of density and velocity profiles of matter in large voids, Novosyadlyj B. (2016)
Torbaniuk O. - Influence of the continuum determination method on the mean transmission in the Lyman Alpha forest (2016)
Gnatyk R. B. - Search for the astrophysical sources of the Fly's Eye event with the highest to date cosmic ray energy E=3.2·1020 eV, Kudrya Yu. N., Zhdanov V. I. (2016)
Baru N. A. - Multipoint observations of Ionospheric Alfvén Resonance, Koloskov A. V., Yampolsky Y. M., Rakhmatulin R. A. (2016)
Pylypenko S. - Temperature changes over storms from measurements of spacecraft TIMED, Motsyk O., Kozak L. (2016)
Choliy V. Ya. - Formal estimation of the random component in global maps of total electron content (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Kudak V. - O-C diagrams of Algol-type binary stars, Parimucha S. (2016)
Kudak V. - Project DWARF - using eclipsing binaries for searching for exoplanets and brown dwarfs, Parimucha S. (2016)
Tkachenko M. G. - The structure of the test function for the phenomenological modelling of eclipsing binaries (2016)
Kravtsov I. P. - Search for transient signals in the data of Decameter Survey of the Northern Sky, Zakharenko V. V., Vasylieva I. Y., Mykhailova S. S., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Skoryk A. O., Zarka P., Konovalenko O. O. (2016)
Grytsai A. - Ozonometer M-124 calibration for the Ukrainian network: method and results, Milinevsky G., Evtushevsky O., Sosonkin M., Kravchenko V., Danylevsky V. (2016)
Vasiuta M. S. - On the usage of the Singular Spectrum Analysis for precision estimation and editing of total atmospheric delay time series, Choliy V. Ya. (2016)
Мещеряков В. М. - Конструктивні рішення дзвіниці відтвореного Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2017)
Плахотный Г. Н. - Модернизация памятника промышленной архитектуры на примере здания завода шампанских вин в г. Одессе, Варич А. С. (2017)
Бліхарський З. З. - Особливості напружено-деформованого стану залізобетонних балок, пошкоджених за дії навантаження, Вегера П. І., Шналь Т. М. (2017)
Вегера П. І. - Деформативність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених системою FRCM, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2017)
Демчина Б. Г. - Міцність та деформативність багатошарових скляних плит з різних типів скла, які працюють на згин, Осадчук Т. Ю., Демчина Х. Б. (2017)
Демчина Б. Г. - Визначення необхідної довжини анкерування сталевої та композитної арматури в дощатоклеєних конструкціях, Сурмай М. І., Пелех А. Б., Шидловський Я. М. (2017)
Клименко Е. В. - Инновационные технологии по устранению сверхнормативного крена жилого дома в г. Одесса, Шокарев В. С., Шокарев А. С., Шокарев Е. А., Шокарев А. В. (2017)
Коваль П. М. - Дослідження та оцінка стану конструкцій арочного кам’яного моста після тривалої експлуатації, Стоянович С. В., Оксень Є. І. (2017)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження з’єднання тонкостінних оцинкованих конструкцій, Сіробаба В. О., Загорулько Є. О. (2017)
Суханов В. Г. - Структурно-расчетные подходы при оценке технического состояния конструкций монолитных зданий, Выровой В. Н., Лысенко Е. В. (2017)
Гришко Г. М. - Суха будівельна суміш модифікована полімерними порошками (2017)
Карюк А. М. - Температурні обмеження руху великовагового транспорту на автомобільних дорогах України, Юрко І. А., Митрофанов П. Б. (2017)
Кучеренко А. А. - Теоретические основы дорожно-строительного бетоноведения: электромагнитная версия, Ващинская Е. А. (2017)
Лапченко А. С. - Прогнозування морозостійкості цементоґрунтів за показником їх пористості (2017)
Митинский В. М. - Состав грунтобетона для тампонирования пустот в известняке-ракушечнике, Кучеренко А. А., Сушицкая Т. А. (2017)
Мішутін А. В. - Підвищення довговічності керамзитобетонів для тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд за рахунок застосування модифікаторів, Кровяков С. О., Піщев О. В., Дудник Л. В., Стрельцов К. О., Ткаченко Г. Г. (2017)
Павлюк В. В. - Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах, Бондаренко О. П., Комлик В. І. (2017)
Пустовойтова О. М. - Міцнісні характеристики гідроізоляційного покриття на основі акрилових полімерів для малих штучних споруд залізниць, Камчатна С. М., Мануйленко В. Г., Скоробрещук Н. М., Москалюк А. С. (2017)
Грицина О. О. - Динаміка температурних режимів очищення стічної води в системі "відстійник-аеротенк-відстійник” каналізаційних очисних споруд м. Рівне (2017)
Колесников А. В. - Многомерный статистический анализ загрязнений природных поверхностных вод, Маковецкая Е. А. (2017)
Проценко С. Б. - Розрахунок проектного теплового навантаження систем опалення будівель за європейською та вітчизняною методиками, Новицька О. С., Ковальчук В. П. (2017)
Алтухова Д. В. - Математична модель розрахунку тривалості будівництва (2017)
Содержание (2011)
Бережная Е. В. - Моделирование нагрева оболочки порошковой ленты, Кассов В. Д., Турчанин М. А., Малыгина С. В., Мартыновская Е. В. (2011)
Янчук С. В. - Моделирование процесса ковки плит из прокатных слитков, Мартынов С. В., Таган Л. В., Комиренко А. Д. (2011)
Скрябин С. А. - Исследования уширения и структуры заготовок из алюминиевых сплавов при горячей вальцовке, Гунько И. В., Бубновская И. А. (2011)
Смолякова В. В. - Численное математическое моделирование точности геометрических характеристик сортовых профилей при горячей прокатке в чистовых рабочих клетях (2011)
Гринь А. Г. - Причины выхода из строя рабочих втулок при прессовании трубных заготовок на гидравлических прессах, Пресняков В. А., Бойко И. А., Волков С. М. (2011)
Жуков Н. Б. - Повышение эффективности гидромеханического удаления окалины на станах горячей прокатки, Сус С. П. (2011)
Макшанцев В. Г. - Аналіз причин утворення неспіввісності на автоматизованому кувальному комплексі, Чередніченко О. С. (2011)
Суботін О. В. - Система позиціювання рухомої поперечини гідравлічного кувального преса, Кулик Є. В. (2011)
Лубенец С. В. - Процессы трения и изнашивания в подъемно-транспортных машинах (2011)
Роганов Л. Л. - Методика расчета редкоударных механизмов для экскаваторов и горного оборудования, Роганов М. Л., Абрамова Л. Н. (2011)
Кривцов В. С. - Факторы, влияющие на зарождение усталостных трещин в лопатках авиационных двигателей, Павленко В. Н., Волков И. В. (2011)
Гитис В. Б. - Применение одномерных сетей Кохонена в оценке уровня профессионального развития станочников, Гитис Т. П. (2011)
Ковалевский С. В. - Применение коронного разряда в промышленности, Сокур С. В. (2011)
Кульбида О. О. - Моделирование процесса сборки в автоматическом сборочном роторе с использованием аффинных преобразований (2011)
Дзюра В. О. - Експериментальні дослідження процесу довбання внутрішніх гвинтових канавок, Дячун А. Є., Шевчук О. С. (2011)
Калафатова Л. П. - Влияние технологических сред на эффективность шлифования режущих пластин из минералокерамики, Павловская О. А. (2011)
Клименко Г. П. - Определение качества и надёжности многолезвийного инструмента (2011)
Ковалева Т. А. - Автоматизация обработки глобоидных червяков на токарных станках с ЧПУ (2011)
Майборода В. С. - Комплексний метод підвищення працездатності твердосплавного різального інструменту, Мініцька Н. В. (2011)
Охріменко О. А. - Особливості формоутворення задньої затилованої бічної поверхні зуба черв’ячних зуборізних фрез з прямими стружкороздільними канавками (2011)
Полупан И. И. - Усовершенствование конструкций сборных чашечных резцов при восстановлении профиля колесных пар (2011)
Равская Н. С. - Определение скорости результирующего движения резания при затыловании фасонных фрез и точении многогранных валов, Ковалева Л. И., Родин Р. П. (2011)
Фльонц О. В. - Аналіз процесу розрізання зубчастої гумово-кордової та гладкої конвеєрної стрічки блоками дискових інструментів, Сименів І. І., Олійник О. Ф. (2011)
Буленков Е. А. - Влияние вероятности межроторной передачи изделий на работоспособность многономенклатурной роторной линии, Михайлов А. Н. (2011)
Польщиков К. О. - Аналітична модель процесу доставки інформаційного повідомлення в мобільній радіомережі спеціального призначення (2011)
Марилов Н. Г. - Оптимизация конструкции магнитопровода электромагнита постоянного тока клапанного типа, Ребедак О. А. (2011)
Обухов А. Н. - Синтез фаззи-регулятора температурного режима плавки в электротермических печах на основе базы данных технологического процесса, Разживин А. В. (2011)
Панкратов А. И. - Защита трехфазных машин переменного тока от повреждений обмоток (2011)
Федоров М. М. - Использование свойств активных трехполюсников в целях расчета и анализа разветвленных электрических цепей, Ткаченко А. А., Кутковой И. П. (2011)
Цыганаш В. Е. - Постановка и обоснование задачи оптимального управления технологическим режимом теплоэлектроцентрали, Белоиваненко Ю. С., Зверев В. М. (2011)
Чередник Ю. М. - Визначення моменту трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Квашнін В. О. (2011)
Шишкин А. В. - Стенд для исследования динамики электропривода при модельно-ориентированном подходе проектирования (2011)
Акімова О. В. - Проблеми зовнішньоекономічної діяльності та напрямки оптимізації експортно-імпортних потоків України, Чепіга А. В. (2011)
Богма С. Д. - Проблеми та перспективи консолідації капіталу в банківській системі України (2011)
Гонтаренко Т. А. - Повышение эффективности системы мотивации труда на предприятиях дорожного строительства (2011)
Гудима А. А. - Інтелектуальна власність як основа інноваційної політики на підприємствах машинобудівній галузі, Єрьомкін Є. А. (2011)
Гутник Э. В. - Особенности объекта купли-продажи на рынке предприятий (2011)
Домнина Т. Н. - Проблемы и перспективы интеграции международных стандартов учета и финансовой отчетности в систему украинского бухгалтерского учета (2011)
Дубинська О. С. - Концептуальна схема забезпечення платоспроможності машинобудівних підприємств у межах організаційно-виробничого менеджменту (2011)
Дьячкова Ю. М. - Активізація діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг, Черненко І. М. (2011)
Заревчацька Т. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності малого підприємництва у межах формування механізму державного регулювання (2011)
Касьянова Н. В. - Інформаційне забезпечення системи управління розвитком підприємства (2011)
Колесов С. В. - Інноваційні аспекти конкурентоспроможності промислових підприємств України (2011)
Ласукова А. С. - Сутність поняття "корпоративна соціальна відповідальність" та його впровадження в банках України (2011)
Михайличенко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2011)
Плескач В. П. - Коммерциализация прав интеллектуальной собственности. Аудит объектов патентного права на предприятии, Дробитько И. А., Шевченко В. В. (2011)
Розумна Н. В. - Аналіз застосування методів оцінки інвестиційної привабливості підприємств в процесі інтеграції (2011)
Сердюк О. М. - Удосконалення системи обліку та ефективності використання основних засобів на підприємствах добувної галузі, Заревчацька Т. В. (2011)
Сидоренко І. В. - Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика, Сопільник А. О. (2011)
Сімаков К. І. - Ефективність функціонування банківської системи в період світової фінансової кризи, Нікіта А. Ю. (2011)
Симоненко Т. Г. - Управління ефективністю компенсаційних пакетів (2011)
Тельнова А. В. - Бюджетирование как элемент системы финансового менеджмента отечественного предприятия (2011)
Аннотации (2011)
Анотації (2011)
Abstracts (2011)
Евдощук Н. И. - Бирифтинг Придобруджинско-Днестровской зоны и перспективы нефтегазоносности Северочерноморского (Одесского) авлакогена, Рослый И. С., Скребец М. О. (2014)
Безручко К. А. - Роль тектонического фактора в формировании физических свойств горных пород Донбасса, Пимоненко Л. И. (2014)
Святенко Г. Е. - О наличии девонских осадков в юго-восточной части северного борта ДДВ, Петлица В. В., Спичакова Ю. М. (2014)
Пимоненко Л. И. - Реконструкция геохимического барьера в период осадконакопления по локализации малоамплитудного надвига пласта l3 (Донбасс), Балалаев А. К., Барановский В. И. (2014)
Іванова А. В. - Роль геодинаміки в торфонакопиченні та формуванні речовинно-петрографічного складу вугілля Західного Донбасу, Зайцева Л. Б. (2014)
Кришталь А. М. - Структурно-тектонічні фактори формування газоносності вуглепородних товщ Західного Донбасу (2014)
Vergelska N. - Geological prerequisites to evaluate gas-bearingness of the Krasnoarmiysk coalmine district, Donbas (2014)
Kitchka O. - New stage of hydrocarbon exploration in the Black sea basin: updating of its geological structure and prospects development, Gavrylyuk R. (2014)
Фігура Л. А. - Роль тектоніки у становленні та розвитку річкових долин Чорного і Білого Черемошу та їх золотоносності (2014)
Іванік М. М. - Модернізація стратиграфічних схем мезозойських відкладів України, П′яткова Д. М., Плотнікова Л. Ф., Жабіна Н. М., Шевчук О. А., Веклич О. Д., Анікеєва О. В. (2014)
Жабіна Н. М. - Верхньоюрська зона тинтинід Chitinoidella та її опорний розріз в Україні (2014)
Кравченко О. А. - Літостратиграфічна схема і палеогеографічні умови утворення Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд (2014)
Огієнко О. С. - Перевідкладення середньоміоценових діатомітів у верхньочетвертинні осадки південної частин моря Скота (Антарктика) (2014)
Ольштинська О. П. - Діатомові комплекси середнього сармату північної частини Чорноморського регіону, Мельник О. В. (2014)
Шелкопляс В. Н. - Геологические события в позднем неоплеистоцене Украины, Христофорова Т. Ф. (2014)
Сокур Т. М. - Днестровский перикратон и вычегодский прогиб: некоторые литогеохимические особенности верхневендских аргиллитов (2014)
Дикань К. В. - Методологія палеонтології – позитивізм, Саган О. Н. (2014)
Ковальчук М. С. - Підручник "Загальна геотектоніка з основами геодинаміки" для студентів геологічних спеціальностей (Шевчук В. В., Михайлов В. А. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки: Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2005. – 328 с.) (2014)
Шаталов М. М. - Неперевершений геолог-зйомщик Донбасу (2014)
Дрожжина Г. И. - Содержание интерферонов в слезной жидкости под влиянием индуктора интерферона у больных аденовирусным кератоконъюнктивитом, Гайдамака Т. Б., Величко Л. Н. (2013)
Величко Л. Н. - Уровень экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных увеальной меланомой с различной эффективностью органосохраняющего лечения (2013)
Бойчук И. M. - Морфометрические особенности амблиопичного и парного глаза у детей с амблиопией и гиперметропической рефракцией, Яхница Е. И. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень фактора некроза опухоли-а и фактора роста эндотелия сосудов у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной витреоретинопатии (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при дифузному та ускладненому діабетичному набряку макули різних видів у хворих на цукровий діабет II типу після проведення імунокорекції, Прейс Н. І. (2013)
Уманец Н. Н. - Применение анти VEGF препарата перед витрэктомией у больных пролиферативной диабетической ретинопатией (пилотное исследование), Розанова 3. А., Король А. Р., Заводная В. С. (2013)
Бездетко П. А. - Применение статинов и фибратов как стабилизаторов прогрессирования диабетической ретинопатии у больныгх сахарным диабетом II типа, Аджадж С. М., Ильина Е. Н. (2013)
Абдулхади Мохаммад - Эффективность интравитреального введения стероидного препарата перед витрэктомией у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Левицкая Г. В., Ковальчук А. Г. (2013)
Сафроненкова И. А. - Результаты лечения злокачественный эпитeлиaльныx опухолей кожи век (2013)
Стоцька Л. М. - Клінічні і нейрофункціональні критерії прогнозування розвитку первинної відкритокутової глаукоми (2013)
Николюк А. М. - Результати комплексного лікування набрякового екзофтальму із застосуванням ретробульбарних ін'єкцій кортикостероїдів пролонгованої дії (2013)
Гайдамака Т. Б. - Влияние бензалкония хлорида на активность окислительно- восстановительных ферментов в тканях переднего отдела глаза, Сенишин В. И. (2013)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения хориоретинального комплекса при моделировании контузии глаза у кроликов, Вит В. В., Красновид Т. А., Молчанюк Н. И., Грубник Н. П. (2013)
Барінов Е. Ф. - Патоморфоз структур судинної оболонки ока за умов контузійної травми очного яблука в експерименті, Голубов К. Е., Сулаева О. М. (2013)
Чаланова Р. И. - Содержание АТФ и глюкозо-6- фосфата роговицы при моделированном щелочном ожоге и возможность его корреции цитофлавином, Коломийчук С. Г., Байдан Е. И., Мбарки М. (2013)
Уманець М. М. - Визначення порогових параметрів електричного струму при високочастотному електрозварюванні сітківки в експерименті та на основі двомірного чисельного моделювання в залежності від внутрішньоочного вмісту (скловидне тіло, перфтордекалін, повітря), Пасєчнікова Н. В., Науменко В. О., Птащенко Ф. А. (2013)
Дрожжина Г. И. - Современные методы лечения синдрома сухого глаза (2013)
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання", присвяченої 80-річчю застосування тканинної терапії за методом В. П. Філатова, 23—24 травня 2013 року, м. Одеса (2013)
Академіку М. М. Амосову — 100 років (2013)
Вергельська Н. В. - Взаємозв’язок тектоно-магматичних подій та вугільно-вуглеводневих формацій (2015)
Куриленко В. С. - Взаимосвязь палеомагнитных данных и основных тектонических событий на Восточно-Европейской платформе в фанерозое, Олейник Е. П. (2015)
Kitchka O. A. - A model of tectonic structure and evolution of the Abu-Gharadig basin based on new hydrocarbon exploration results, Western desert province, Egypt, Arkhipova S. L., Bashkirov G. L., Bezkhyzhko O. M., Kuzmenko P. M., Makeev V. G., Shevchenko O. A., Tyshchenko A. P., Vakarchuk S. G. (2015)
Иванова А. В. - Роль геотектонического режима в засолонении углей карбона Львовского и Преддобруджинского палеозойских прогибов, Зайцева Л. Б. (2015)
Вакарчук С. Г. - Перспективи пошуків скупчень неконвенційної нафти в карбонатних відкладах палеозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Pryvalov V. - A new tectonic model for the late Paleozoic evolution of the Lorraine-Saar coal-bearing basin (France/Germany), Pironon J., Izart A., Michels R., Panova O. (2015)
Лівенцева Г. А. - Тектонічні передумови газоносності кам’яновугільних товщ Львівсько-Волинського басейну (2015)
Святенко Г. Є. - Про верхню вікову межу магматизму Східно-Українського нафтогазоносного басейну та суміжних територій (2015)
Дем`яненко І. І. - До проблеми пошуків покладів вуглеводнів на моноклінальних схилах прогинів, Дем`яненко І. І., Євдощук М. І., Медвєдєва А. П. (2015)
Bujok P. - New insights into unconventional gas potential of the Mikulov Jurassic marls in the Moravian part of the Vienna basin (Czech Republic), Pryvalov V., Skupien P., Pironon J., Pryvalov A., Panova O. (2015)
Самчук І. М. - Нижньопермські відклади Дніпровсько-Донецької западини, як вмістилище неструктурних пасток вуглеводнів (2015)
Жабіна Н. М. - Стратотипові розрізи оксфорду Українського Передкарпаття, Анікеєва О. В. (2015)
Кравченко О. А. - Літостратиграфічне розчленування відкладів новопетрівської світи на площі Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд (2015)
Шевкопляс В. Н. - Характер развития природы в среднем неоплейстоцене Украины, Христофорова Т. Ф. (2015)
Иванов Л. А. - Расчленение угленосного карбона Донбасса на пачки по принципу однозначности петрофизических зависимостей для геофизической оценки качества коллекторов метана (2015)
Скопиченко І. М. - Визначення зон накопичення газу в межах вугільних басейнів методом точкового електромагнітного зондування, Фінчук В. В. (2015)
Дубосарский В. Р. - Оптимальное размещение дегазационных скважин в пределах горного отвода угольных шахт по данным СТАГИ (2015)
Тимурзиев А. И. - Мантийные очаги генерации углеводородов: геолого-физические признаки и прогнозно-поисковые критерии картирования; закономерности нефтегазоносности недр как отражение разгрузки в земной коре мантийных УВ-систем (2015)
Шаталов Н. Н. - Идеи академика владимира гавриловича бондарчука в области планетарных разломов Земли (К 110-летию со дня рождения) (2015)
Содержание (2012)
Абрамова Л. Н. - Особенности изготовления силовых гидроцилиндров, трубопроводов, гидроприводов кузнечно-прессового и горнорудного оборудования с применением регулируемых щелевых втулок (2012)
Алиев И. С. - Направления совершенствования технологий ковки крупных поковок на основе управления течением металла, Жбанков Я. Г., Таган Л. В., Швец А. А. (2012)
Барановський І. В. - Застосування системи автоматизованого проектування "Компас 3d v13" у розрахунках металоконструкцій, Жартовський О. В., Худотеплов М. К. (2012)
Белевцов Л. В. - Проектирование системы поддержки принятия решений для диагностики технического состояния автомобиля, Гудкова Е. Ю., Суворов А. В. (2012)
Василенко Н. А. - Сопоставление фазового состава и структуры нитридных пленок, полученных разными методами реактивного распыления, Костенко И. Г. (2012)
Гетьман И. А. - Методика выбора параметров изображений дефектов и организация экспертной подсистемы информационно-измерительной системы контроля внешнего вида керамических изделий (2012)
Гитис В. Б. - Разработка учебно-методического комплекса поддержки решения изобретательских задач, Осташ А. С. (2012)
Добряк С. К. - Конечно-элементное моделирование совмещенного процесса прокатки между неприводными и приводными рабочими валками, Котушенко Е. С. (2012)
Залога В. А. - К вопросу о выборе методики для осуществления диагностики состояния режущего инструмента на основании данных о вибрации в технологической системе, Зинченко Р. Н., Гонщик А. В. (2012)
Івченко Т. Г. - Оптимізація параметрів процесу різання з обліком температурних обмежень (2012)
Костюнін М. В. - Моделювання взаємодії абразивних зерен із поверхнею оброблюваного твердого сплаву при гідроабразивному різанні (2012)
Кралин А. К. - Современные способы пластического формообразования внутренних резьбовых поверхностей на тонкостенных деталях, Водолажченко А. Г. (2012)
Куля В. И. - Комплексное компьютерное моделирование в процессе подготовки специалистов машиностроения, Титков В. А. (2012)
Назарова Е. С. - Применение структурного моделирования при разработке комплекса взаимосвязанных моделей электромеханических систем станов холодной прокатки (2012)
Нечволода Л. В. - Совершенствование методики проведения функционально-стоимостного анализа технологического оборудования на основе применения нечетких когнитивных карт, Крикуненко Е. Н., Сагайда П. И. (2012)
Панкратов А. И. - Экспериментальные исследования влияния колебаний гибких токопроводов на стабильность работы регуляторов перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи, Лютая А. В., Верешко В. П. (2012)
Поликарпов Ю. В. - Определение КПД полиспаста и натяжений канатов на основе принципа возможных перемещений, Жуков К. К. (2012)
Польщиков К. А. - Функциональная модель управления интенсивностью потоков данных в мобильной радиосети специального назначения (2012)
Разживин А. В. - Математическое моделирование и оценка величины тепловых потерь восстановительного периода плавки в дуговой сталеплавильной печи (2012)
Роганов М. Л. - Уточнение зависимостей для основных характеристик гидроупругого привода, Роганов Л. Л., Абрамова Л. Н., Грановский А. Е. (2012)
Роганов М. Л. - Математические модели гидроупругого механизма, Роганов Л. Л., Грановский А. Е. (2012)
Розов Ю. Г. - Конечно-элементная модель формообразования внутренней поверхности ствола полигонального профиля волочением на подвижной оправке в гладкой конической матрице (2012)
Рутковский М. А. - Разработка математической модели деформирования обечайки барабана шахтной подъемной машины (2012)
Скрябин С. А. - Исследование сопротивления деформации при вальцовке заготовок из сплавов АК6, АК8, АМГ, АМЦ, Гунько И. В., Чайка Д. С. (2012)
Ступницький В. В. - Імітаційне реологічне моделювання процесу стружкоутворення в зоні різання (2012)
Тарасов А. Ф. - Разработка стандарта подготовки магистров специальности "информационные технологии проектирования" на основе онтологического подхода, Сагайда П. И., Подлесный С. В., Красько З. А. (2012)
Таровик Н. Г. - Исследование влияния геометрических параметров кривошипно-рычажного механизма шагания на длину хода экскаваторов-драглайнов (2012)
Федін В. Ф. - Аналіз методів розподілення ресурсів в системах мобільного зв’язку, Сокол Г. В., Польщиков К. А., Балашова Я. А. (2012)
Чоста Н. В. - Методика метрического синтеза ножниц с катящимся резом для обрезки листового проката, Владимиров Э. А., Шоленинов В. Е. (2012)
Чубик Р. В. - Автоматизований дебалансний вібропривод, Мокрицький Р. Б., Деньщиков О. Ю. (2012)
Беззубко Л. В. - Проблеми проведення громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування, Гончарова Л. О. (2012)
Біловодська О. А. - Вплив факторів зовнішнього середовища на формування ефективної комунікаційної політики банку (2012)
Берсуцький А. Я. - Інформаційна підтримка функціонування стратегічних бюджетів людського капіталу, Каменська О. О. (2012)
Болотіна Є. В. - Інституціональна структура перехідної економіки України (2012)
Гончарова С. Ю. - Природний та фактичний рівень безробіття в регіонах України: динаміка та особливості розподілу, Сотникова Ю. В. (2012)
Гришина Ю. В. - Оценка дисбалансов в системе целеполагания промышленного предприятия, Прокопенко Р. В. (2012)
Дугинський Б. Л. - Моделювання облікових рішень (2012)
Іванов С. В. - Оптимізація асортименту послуг на основі прийнятих цінових рішень (2012)
Исикова Н. П. - Теоретический анализ основных понятий системы управления дилерской сетью промышленных предприятий (2012)
Коломієць В. М. - Вплив термінів корисного використання основних засобів на порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (2012)
Костровець Л. Б. - Формування механізмів стимулювання освітньої міграції (2012)
Котковський В. С. - Шляхи підвищення конкурентної позиції комерційних банків України, Косенкова К. В. (2012)
Лепа Р. Н. - Информационное обеспечение рефлексивного управления процессами освоения новых рынков сбыта промышленной продукции, Устинов Е. А. (2012)
Мальцев Д. С. - Аналитический обзор развития методологии больших информационных комплексов в экономике, Прокопенко Р. В. (2012)
Рекова Н. Ю. - Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності промислових підприємств, Андрущенко О. Ю. (2012)
Рибалко Н. В. - Еколого-економічні аспекти функціонування автосервісу (2012)
Сталинская Е. В. - Моделирование принятия решений в сфере стратегического управления металлургическими предприятиями на принципах устойчивого развития, Берсуцкий А. Я. (2012)
Сторожев С. В. - Нечеткая модель определения экономических потерь в коррумпированных структурах (2012)
Турлакова С. С. - Анализ научно-методических подходов к моделированию и разработке информационных систем прогнозирования развития города (2012)
Фомиченко И. П. - Концептуальные основы регионального маркетинга, Пичаджи Я. К. (2012)
Хаванова М. С. - Інструменти розробки фінансової стратегії (2012)
Чернявський І. Б. - Методи оцінки ефективності регіональних підрозділів банку з розгалуженою мережею філій: теоретичний аспект (2012)
Ольховська О. Л. - Концептуальні положення щодо побудови нейронечіткої економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності страхової компанії (2012)
Аннотации (2012)
Анотації (2012)
Abstracts (2012)
Сергієнко Р. О. - Топографія і динаміка розвитку деформуючого остеоартрозу плечового суглоба за результатами ультраструктурного дослідження, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2016)
Анкин Н. Л. - Результаты лечения переломов большеберцовой кости, осложнённых дефектами костной ткани, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Дударь С. Л. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність використання артроскопії при внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкодженнях кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2016)
Гук Ю. М. - Клініко-рентгенологічні особливості ортопедичної патології у хворих із наслідками відкритих форм спінальних дизрафій, Чеверда А. І., Нуменко Н. О., Секер Т. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Шкурко Ю. М. (2016)
Березка М. І. - Оптимізація обсягу остеосинтезу переломів кісток кінцівок у постраждалих із політравмою різного ступеня тяжкості, Лапшин Д. В., Гарячий Є. В. (2016)
Калашніков А. В. - Реабілітація хворих із черезвертлюговими переломами стегнової кістки після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Рой І. В., Баяндіна О. І., Малик В. Д., Калашніков О. В., Самойленко Н. І. (2016)
Кулева О. В. - Екскурсія ахіллового сухожилка при виконанні тесту Томпсона за даними ультразвукового дослідження, Осадча Л. Є., Лябах А. П. (2016)
Клапчук Ю. В. - Малоінвазивне лікування кіст підколінної ділянки, обумовлених внутрішньосуглобовою патологією, Бородай О. Л. (2016)
Каяфа А. М. - Аналіз функціональної активності хворих старшої вікової групи з переломами стегнової кістки у вертлюговій ділянці після хірургічного лікування (2016)
Коструб О. О. - Механізми розвитку, гендерні особливості та якість життя при синдромі гіпертрофії медіопателярної складки, Смірнов Д. О., Блонський Р. І., Фастовець Ж. М., Подік В. А., Кудінов О. В., Чорнобай С. П., Бондарєв Г. Г. (2016)
Марциняк С. М. - Особливості діагностики вітамін D-залежного рахіту у дітей, Кінча-Поліщук Т. А., Науменко Н. О. (2016)
Рой И. В. - Интерламинарные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2016)
Тяжелов О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки з вертлюговими переломами різних типів при їх лікуванні методом накісткового остеосинтезу, Кальченко А. В., Бабалян В. О., Карпінський М. Ю. (2016)
Коструб А. А. - Оценка ранней эффективности нового препарата гиалуроновой кислоты у больных с остеоартрозом коленного сустава, Зазирный И. М. (2016)
Інформація про науково-практичну сесію "Конференція молодих вчених – 2017”, 17 лютого 2017 р., м. Київ (2016)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2016 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія” (2016)
Международные мероприятия по ортопедии, травматологии и реконструктивной хирургии на 2017 г. (2016)
Володимир Акимович Філіпенко. До 60-річчя від дня народження (2016)
Дем`яненко І. І. - Структурно-тектонічні та літолого-стратиграфічні перспективи приростів вуглеводнів на об`єктах Східного нафтогазоносного регіону, Євдощук М. І., Кришталь А. М., Дем`яненко І. І. (2012)
Занкевич Б. А. - Закономерности латеральной диспозиции разломных зон Украинского щита: анализ картографических данных, Шафранская Н. В. (2012)
Іванова А. В. - Геологічні фактори газоносності кам’яновугільних відкладів Кальміус-Торецької улоговини, Зайцева Л. Б. (2012)
Вергельська Н. В. - Газоносність відпрацьованого простору діючих шахт Донбасу (2012)
Мокієць М. В. - Вплив успадкованих тектонічних структур на формування та літологію палеогенових відкладів Канівського Придніпров’я, Думенко В. Г. (2012)
Мачулина С. А. - Генерационный потенциал доманикоидных отложений фанерозоя и закономерности распределения общемировых запасов нефти и газа по стратиграфическим интервалам (2012)
Стрижак В. П. - Особливості будови та нафтогазоносності девонських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену. Стаття 1. Узагальнення геологорозвідуальних досліджень та аналіз вивченості міжсольових та підсольових відкладів девону північно-західної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену, Коржнев П. М. (2012)
Сухов О. А. - Порівняльна характеристика візейських водоростевих комплексів Донбасу та суміжних територій (2012)
Довжок Т. Є. - Геологічна будова тріасових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів (2012)
П′яткова Д. М. - Біостратиграфія кімериджських відкладів платформної України (верхня юра) (2012)
Веклич О. Д. - Мікропалеонтологічна характеристика нижньокампанських відкладів північної окраїни Донбасу за форамініферами (2012)
Іванік М. М. - Біостратиграфічна характеристика альб-туронських відкладів південно-західного схилу Українського щита та парастратотип русавської світи, Шевчук О. А., Клименко Ю. В. (2012)
Анистратенко О. Ю. - К биостратиграфии палеоген-неогеновых отложений Альминской впадины Крыма, Вернигорова Ю. В., Коваленко В. А., Люльева С. А., Османов Э. М., Рамский С. Я., Рябоконь Т. С. (2012)
Дикань Н.I. - Розчленування пліоцен-четвертинних відкладів Чорного моря (північний шельф) за остракодами (2012)
Шовкопляс В. М. - Геохронологія субаеральних відкладів розрізу Максимівка за даними радіотермолюмінесцентного аналізу, Прилипко С. К. (2012)
Тимченко Ю. А. - Нижне-среднеголоценовые комплексы диатомей тендровско-каркинитской части шельфа Черного моря и их стратиграфическое значение (2012)
Пашкевич Г. О. - Особливості суббореального періоду голоцену, Шовкопляс В. М. (2012)
Гуда О. В. - Класифікації селевих тіл, басейнів та потоків для складчастих Карпат (басейн р. Тиса) (2012)
Пам’яті академіка Івана Ілліча Чебаненка (2012)
Адвокатова Н. О. - Фактори впливу міграції робочої сили України в умовах європейської інтеграції (2017)
Андрєєва Н. М. - Методологічні аспекти впровадження форсайту в систему діагностики маркетингової політики на підприємствах України, Зіньковська Д. В. (2017)
Бондаренко С. А. - Інтегроване маркетингове управління як новітня холістична концепція інноваційного розвитку виноробних підприємств (2017)
Боярчук А. І. - Глобалізаційні процеси міжнародного бізнес-середовища в сучасних реаліях (2017)
Бреєва Є. М. - Новітні форми зайнятості в умовах сучасного ринку праці України (2017)
Булишева Д. В. - Розвиток організаційно-економічного механізму рекреаційного землекористування Одеського регіону (2017)
Бурова О.Б. - Оцінка стану та прогноз розвитку демографічного потенціалу сільських територій Херсонської області (2017)
Bazeli B. - Zarządzanie projektami unijnymi w Polsce apowiecie pilskim, Gudz P., Adamska M. (2017)
Василькова Ю. К. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок оптимізації виробничих витрат (2017)
Глушко Г. М. - Стратегії розвитку портової діяльності: принципи формування та реалізації (2017)
Гудзь П. В. - Управлінські практики планування розвитку промислових міст шляхом ревіталізації територій (2017)
Gudz M. - Czynniki kształtujące wzrost i rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2006-2015, Michałek P. (2017)
Дишкантюк О. В. - Суспільний розвиток в міжнародних рейтингах та його зв'язок з гостинністю (2017)
Дучинська Н .І. - Дослідження економічної поведінки домашніх господарств як інвесторів ринку, Фіногеєва О. В. (2017)
Дучинська Н. І. - Нагромадження капіталу в нестабільних ринкових умовах, Чайка Ю. М. (2017)
Жаксибаєва Г. Ш. - Університет підприємництва в контексті взаємодії "потрійної спіралі", Гельманова З. С., Смайлова А. Б. (2017)
Зінченко В. В. - Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій (2017)
Ільченко С. В. - Врахування асиметрії функціонування ринку вантажних перевезень (2017)
Карпенко О. О. - Пріоритети стратегічного розвитку туристичної діяльності в країнах Чорноморського регіону, Хумарова Н. І. (2017)
Картишев Д. В. - Трансформація інституційної бази світових вантажних перевезень (2017)
Квач Я. П. - Глобальний процес накопичення капіталу та перспективи регіонального розвитку Українського Причорномор’я, Коваль В. В., Грималюк А. В. (2017)
Кіріліна М. А. - Стан ринку праці як результат концепції розвитку системи освіти, Саламаха Ю. Ю. (2017)
Коваленко М. А. - Інтелектуалізація економіки підприємства і нові вимоги до компетентностей його фахівців, Швороб Г. М., Житченко Г. О. (2017)
Купінець Л. Є. - Напрямки переходу військово-промислового комплексу та збройних сил України до "зеленої" моделі розвитку, Обнявко Т. С. (2017)
Кухарчик О. Г. - Транспортна задача оптимізації витрат при мультимодальних перевезеннях (2017)
Коваленко С. І. - Перспективи розвитку транснаціональних кластерних систем в європейському економічному просторі (2017)
Лайко О. І. - Інституціональні фактори податкового забезпечення інвестиційного розвитку територіальних громад, Арафтеній А. М. (2017)
Лайко О. І. - Методичний аспект оцінки інноваційної сприйнятливості консервного підприємства, Іванченков В. С. (2017)
Ларіна Я. С. - Маркетингові стратегії в міжнародному бізнесі: роль, умови та методи вибору (2017)
Лисюк В. M. - Актуальність використання твердих побутових відходів як енергетичного ресурсу, Волчков О. Є. (2017)
Лисюк В. М. - Методичне забезпечення формування тарифної політики на ринках УБПТ, Серов О. О. (2017)
Макаренко С. М. - Удосконалення податкової політики як основи гармонізації взаємовідносин між державою та суб’єктами господарювання, Капліна Є. О., Олійник Н. М. (2017)
Мартієнко А. І. - Забезпечення прогнозного управління природними рекреаційно-туристичними ресурсами (2017)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства, Тарасюк А. В. (2017)
Моїсеєнко В. О. - Аналіз теоретико-методологічних засад світових міграційних процесів сьогодення (2017)
Наумов О. Б. - Стратегічні імперативи інституційного регулювання інноваційного розвитку промислового виробництва, Наумова Л. М. (2017)
Никола С. О. - Организационная структура государственного стимулирования экологоориентированного бизнеса (2017)
Носачов І. Ю. - Проблема оцінки природних рекреаційних ресурсів (2017)
Плющик І. А. - Дослідження впливу дистанційної структури CAGE на рівень залучення України до глобального ринку, Огородник Р. П. (2017)
Попович Н. Г. - Дослідницькі аспекти управління регіональним розвитком (2017)
Поленчук В. М. - Проблеми стратегічного розвитку діяльності аграрних підприємств в умовах інтеграційних процесів (2017)
Пустова Н. О. - Експортний потенціал агропромислового комплексу України в контексті сучасних інтеграційніх умов (2017)
Рассадникова С. І. - Особливості державного регулювання інвестицій в рекреаційно-туристичному природокористуванні (2017)
Рибчук А. В. - Глобальні інфраструктурні мегапроекти сучасності (2017)
Садченко Е. В. - Теоретические основы маркетинга морского природопользования (2017)
Симоненко В. К. - Проблемы проведения административно-территориальной реформы (2017)
Сментина Н. В. - Стратегічне планування на рівні добровільно об’єднаних територіальних громад (2017)
Степанова К. В. - Про принципи прецедентності та трансцендентності в адаптивному управлінні (соціо-еколого-економічний контекст), Степанов В. М. (2017)
Тютюнник Г. О. - Формування екологічно чистих сільськогосподарських земель як пріоритетний напрям екологізації економіки регіональної системи (2017)
Федорова Н. Є. - Інструментарій маркетингових комунікацій вітчизняних підприємств виноробної промисловості (2017)
Фомішина В. М. - SWOT-аналіз і аналіз проблем експортного потенціалу України на світовому ринку аграрної продукції, Прищепо В. С. (2017)
Хумарова Н. І. - Методологічні засади державного розпорядження рекреаційно-туристичними ресурсами в Україні (2017)
Циганов С. А. - Глобалізаційна трансформація інноваційної складової в системі пріоритетів економічного розвитку, Сизоненко В. О. (2017)
Якимчук Т. В. - Дослідження можливостей застосування трансформованого підходу - маркетингової логістики в Україні, Самкова В. С. (2017)
Содержание (2012)
Алтухов А. В. - Методика использования интерактивных элементов в системе управления сайтом (2012)
Бурлака В. В. - Модульный инверторный источник питания с активной коррекцией коэффициента мощности (2012)
Василенко С. В. - Управление ресурсом работы асинхронного двигателя в условиях несимметрии питающей сети, Кривоносов В. Е. (2012)
Головко А. Н. - Исследование энергосиловых параметров процесса прессования труб из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc, Андреев В. В., Третяк А. Ю. (2012)
Дементий Л. В. - Применение информационных технологий при обучении студентов машиностроительных специальностей по вопросам охраны труда, Юсина А. Л. (2012)
Деньщиков А. Ю. - Моделирование вибрационных процессов в барабанах грохотов при вибрационном старении (2012)
Єнікєєв О. Ф. - Інформаційна технологія підвищення ефективності процесу алмазного шліфування, Суботін О. В., Яровий Р. О. (2012)
Заболотный К. С. - Разработка метода расчета радиальной нагрузки при намотке и размотке канатов на барабан, Жупиев А. Л., Рутковский М. А. (2012)
Левинская И. М. - Интенсификация обработки деталей псевдоожиженным слоем абразива, Ясуник С. Н., Зуев А. С. (2012)
Мартынов А. П. - Компенсация погрешностей как метод повышения собираемости крупных машин, Чепель А. Л. (2012)
Марчук В. І. - Зміцнення поверхневим пластичним деформуванням як засіб підвищення корозійної стійкості, Ткачук А. А. (2012)
Паранчук Я. С. - Система регулювання довжин дуг дугової сталеплавильної печі на основі нейрорегулятора NN Predictive Controller, Мацигін А. Б. (2012)
Пенчук В. О. - Ефективна технологія поводження з твердими побутовими відходами в місцях їх створення, Даценко В. М., Жмихова Т. В. (2012)
Польщиков К. А. - Модели обслуживания запросов на передачу потоков реального времени в телекоммуникационной сети, Любченко Е. Н., Одарущенко О. Н. (2012)
Потап О. Е. - Моделирование автоматизированной системы регулирования натяжения проката на непрерывном сортовом стане, Егоров А. П., Кузьменко М. Ю. (2012)
Разживин А. В. - Математическое моделирование температуры шлака восстановительного периода плавки в дуговой сталеплавильной печи (2012)
Роганов М. Л. - Стенд с вертикальным передним фронтом, Роганов Л. Л., Грановский А. Е. (2012)
Розов Ю. Г. - Конечно-элементная модель формообразования внутренней поверхности ствола полигонального профиля волочением в гладкой конической матрице с ограничением течения металла по длине (2012)
Тарасов А. Ф. - Разработка содержания дисциплин специальности "Информационные технологии проектирования" на основе онтологического подхода, Сагайда П. И., Богдан М. П., Красько З. А. (2012)
Шавёлкин А. А. - Активный выпрямитель тока для преобразователей частоты на базе автономного инвертора тока (2012)
Швец С. В. - Компьютерное моделирование процесса резания при точении (2012)
Шуляр І. О. - Технологія і устаткування для отримання армованих виливків відцентровим литвом із змінним положенням осі обертання форми, Борущак Л. О., Панчук В. Г. (2012)
Бобров Є. А. - Координація інвестиційної діяльності у забезпеченні енергетичної безпеки держави (2012)
Бойко К. К. - Інноваційний розвиток підприємств промислового регіону, Падерін І. Д. (2012)
Булеев И. П. - Современные парадигмы промышленной политики и их реализация в Украине, Брюховецкая Н. Е. (2012)
Єлецьких С. Я. - Критерії ідентифікації етапів життєвого циклу підприємства в контексті антикризового управління (2012)
Заревчацька Т. В. - Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності малого підприємництва в Україні (2012)
Іванова Є. В. - Організаційне забезпечення механізму державного регулювання економічного розвитку промисловості регіону (2012)
Ісаншина Г. Ю. - Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку промислових підприємств України (2012)
Касьянова Н. В. - Оцінка вартості ділової репутації підприємства, Кунін І. Л. (2012)
Клець Л. Є. - Суб’єкти малого підприємництва у забезпеченні розвитку територіальних систем (2012)
Колесов С. В. - Дослідження сучасних підходів щодо оцінювання інноваційних проектів на підприємстві (2012)
Кофонова А. І. - Вдосконалення методів аналізу інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Мілявський М. Ю. - Застосування елементів організаційно-економічного механізму корпоративного контролю у практичній діяльності машинобудівних корпорацій (2012)
Михайличенко Н. М. - Державна підтримка малого бізнесу як необхідна умова забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки (2012)
Нікіта А. Ю. - Стабільність банківського сектору в Україні та механізм її забезпечення (2012)
Ольховська О. Л. - Налаштування нечіткої моделі оцінки фінансового стану страхової компанії (2012)
Панков В. А. - Розвиток дефініцій "управління фінансами підприємства" та "фінансовий менеджмент", Тельнова Г. В. (2012)
Петренко Я. В. - Совершенствование методологии расчёта дисконтированного периода окупаемости (2012)
Решетняк Т. В. - Модель прогнозування зміни стійкості фінансового стану машинобудівного підприємства (2012)
Савельєва В. С. - Психологічні вимоги сучасних організацій до управління (2012)
Сердюк О. М. - Проблеми удосконалення системи обліку звичайної діяльності промислових підприємств (2012)
Стрельников Р. Н. - Анализ системы внутрихозяйственного контроля капитальных инвестиций на предприятиях промышленной группы (2012)
Стрєльнікова М. С. - Значення аналізу зовнішньоекономічних операцій в прогнозуванні ефективності діяльності промислових підприємств (2012)
Фомиченко И. П. - Концептуальные основы стратегии инновационного маркетинга, Лобода Д. О. (2012)
Черненко И. Н. - Концепция контроллинга в логистических системах (2012)
Шубная Е. В. - Теоретические аспекты мотивации труда персонала, Сукова Н. В. (2012)
Аннотации (2012)
Анотації (2012)
Abstracts (2012)
Науменко У. З. - Епіплатформний рифтогенез, формування лептитової та андезито-базальтової формації Осницько-Мікашевицького вулкано-плутонічного поясу (2013)
Евдощук Н. И. - О роли горно-геологических условий и физико-химических факторов при формировании газонасыщенности углепородных массивов Донецко-Макеевского углепромышленного района, Вергельская Н. В., Кришталь А. Н. (2013)
Kitchka A. A. - Exploration opportunities of the tectonically induced Mississippian hydrothermal dolomite reservoirs in the Dnieper-Donets basin, Vakarchuk S. G., Dovzhok T. E., Gavrylyuk R. O. (2013)
Іванишин В. А. - Нафтогазоносність Юліївсько-Караванівської площі, Черниш П. А. (2013)
Бокий Б. В. - Миграция и накопление глубинного газа как один из факторов возникновения аварийных ситуаций, Гуня Д. П., Пимоненко Л. И., Балалаев А. К., Вергельская Н. В. (2013)
Usminska O. V. - The structure of Tovtry reef in the central part of Volhyno-Podillia region (2013)
Крошко Ю. В. - Роль тектоніки у становленні та розвитку нижньокрейдових річкових палеодолин та пов’язаних з ними корисних копалин у межах центральної частини Українського щита (2013)
Александрова А. В. - Принципы выделения и пространственно-временные границы кайнозойских буроугольных формаций в пределах юго-западной части Восточно-Европейской платформы (2013)
Дикань К. В. - Біостратиграфічні критерії реконструкції філогенезу, Дикань Н. І. (2013)
Сокур Т. М. - Реконструкция условий формирования аргиллитов верхнего венда и нижнего кембрия на юго-западной окраине Восточно-Европейской платформы петрохимическими методами (2013)
Стрижак В. П. - Перспективи нафтогазоносності девонських підсольових відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, Поліщук М. Б., Коржнев П. М. (2013)
Берченко О. И. - К вопросу о стратиграфическом расчленении верхнедевонских отложений Придобруджского палеозойского прогиба (2013)
Шевчук О. А. - Паліностратиграфія крейдових відкладів української частини акваторії Азовського моря (2013)
Шлапінський В. Є. - Уточнені дані щодо палеогенових відкладів Пєнінського покрову Українських Карпат в районі Перечина, Мачальський Д. В., Хом’як Л. М. (2013)
Kyrpach Yu. - The features of salt deposits geological structure and lithologic composition in the Central part of Boryslav-Pokutian zone (Ukrainian Carpathian foredeep) (2013)
Прилипко С. К. - Особливості дослідження антропогенових відкладів термолюмінесцентним методом, Шовкопляс В. М. (2013)
Шаталов Н. Н. - Академик Хаин Виктор Ефимович (К 100-летию со дня рождения) (2013)
Пам’яті Анатолія Яковича Радзівілла (2013)
Пам’яті Віктора Яковича Радзівіла (2013)
Ґаладза П. М. - Декларація Другого Ватиканського собору Nostra aetate і проблема антиюдейських висловів в літургійній гимнографії візантійських Церков (2016)
Рудейко В. П. - Кілька питань щодо Божественної Літургії Передшеосвячених Дарів (2016)
Жуковський В. В. - Апофатична віддаленість і катафатична всюдисущність Бога у богословській думці Юстина Мученика (2016)
Кащук О. Я. - Досягнення святості у вченні св. Максима Ісповідника (2016)
Гаврилик І. А. - Сирійська духовність та її синтез у вченні Йосифа Хаззаї, містика "золотої доби” (2016)
Фарруджа Е. - Майбутнє нової науки (2016)
Любащенко В. І. - "Послання до єпископів” Марка Антонія де Домініса і релігійна контроверсія у Київській митрополії (2016)
Татарин М. - Заклик до самозречення у богословському мисленні митрополита Андрея Шептицького (2016)
Мороз В. Р. - Проблема морального авторитету та поступу в житті народу у листі-посланні єпископа Г. Хомишина "Українська проблема": історичний контекст та філософські конотації (2016)
Ранця І. І. - Поняття Київської Церкви в історіографії та еклезіяльній свідомості (2016)
Марко Р. - Одна видима й божественно установлена Вселенська Церква і виклики єдности (2016)
Немет Т. М. - Розвиток структур УГКЦ в останньому десятилітті (2016)
Танасійчук А. Б. - Канонічна процедура посилання та відкликання східних священослужителів на території, де немає ієрархічних структур УГКЦ (2016)
Браун Ткач К. - "І слово стало тілом”: Воплочення Христа з перспективи генетики та ембріології (2016)
Ткаченко Р. Ю. - "Proslogion" та "unum argumentum" Ансельма Кентерберійського як історія та пояснення принципів богопізнання: дослідження класичного середньовічного тексту в діалозі з його сучасними інтерпретаторами (2016)
Полетко В. Р. - Чи може демократична конституційна держава уникнути релігійних основ легітимації? (2016)
Михалюк Х. В. - Недавні зміни в богослов’ї родини та сімейній етиці: від етики сім’ї до більш всеохопної етики для сім’ї (2016)
Гайдук Р. - Перед’євангелізація в сучасну епоху (2016)
Димид М. Д. - Рец. на кн.: Любомир Гузар, Андрей Шептицький, митрополит Галицький (1901-1944) – провісник екуменізму. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015, 496 с. (2016)
Гірник О. В. - Рец. на кн.: Анна Вероніка Вендланд, Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848-1915, Львів: Літопис, 2015, 688 с. (2016)
Завідняк Б. Т. - Рец. на кн.: Tommaso d’Aquino, Forza e debolezza del pensiero. Commento al De Trinitate di Boezio, Introduzione, traduzione, note e apparati di Guido Mazzotta, Soveria Mannelli-Messina: Rubbettino Editore 1996, 226 с. (2016)
Кривобочок О. Р. - Рец. на кн.: Józef Augustyn. Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: WAM 1999, 424 с. (2016)
Полетко В. Р. - Рец. на кн.: Robert Audi, Democratic Authority and the Separation of Church and State, Oxford: Oxford University Press, 2011, 180 p. (2016)
Михалюк Х. В. - Рец. на кн.: Sherwood Yvonne, Biblical Blaspheming: Trials of the Sacred for a Secular Age. New York: Cambridge University Press, 2012, 387 с. (2016)
Островський Р. Я. - Рец. на кн.: Ренцо Лаваторі, Луч’яно Соле, Зустріч з Христом у Євангелії від Луки: Євангельські постаті та їхня поведінка / переклад з італ. Р. Безпалько, Жовква: Місіонер 2015, 312 с. (2016)
Єфименко Т. І. - Монетарні інструменти економічної безпеки держави (2018)
Wright K. - Portfolio Change Management in the Public Sector (2018)
Kudriashov V. - Managing public finances using change management approaches, Balakin R. (2018)
Луніна І. О. - Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів, Булана О. О. (2018)
Ястремський О. І. - Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй (2018)
Юшко С. В. - Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування (2018)
Олійник Я. В. - Концептуальні засади запровадження недержавними пенсійними фондами звіту про управління (2018)
Стефанюк І. Б. - Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю (2018)
Терещенко О. О. - Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів, Іващенко А. І. (2018)
Білорус О. Г. - Внесок у теорію економічної дипломатії, Власов В. І. (2018)
Миронова С. П. - Реалії та перспективи забезпечення інклюзивної освіти фахівцями (2016)
Мигулева С. В. - Применение метода функционального анализа поведения для коррекции нежелательного поведения у ребенка с расстройством аутистического спектра (2016)
Нечипоренко В. В. - Система інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в умовах санаторної школи-інтернату (2016)
Омельченко М. С. - До проблеми попередження порушень поведінки учнів з вадами інтелекту (2016)
Омельянович І. М. - Розвиток просторового орієнтування в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти (2016)
Пахомова Н. Г. - Інтегративна підготовка фахівця до роботи в умовах інклюзії, Пахомова В. А. (2016)
Переборщикова В. Ю. - Педагогічні технології, спрямовані на соціалізацію особистості дітей 4 – 12 років, Чернова Т. В. (2016)
Перегінець Н. І. - Особливості ранньої комплексної допомоги сім’ям з дітьми з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2016)
Пінчук Ю. В. - Організаційне забезпечення логопедичної роботи в умовах дитячої поліклініки (2016)
Позднякова О. Л. - Становлення дитини з психофізичними порушеннями як суб’єкта життєтворчості в умовах виховної системи санаторної школи-інтернату (2016)
Полторацький О. В. - Досягнення та проблеми соціалізації учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються інклюзивно в загальноосвітніх закладах за місцем проживання, та вихованців спеціальних закладів інтернатного типу (у тому числі – навчально-реабілітаційних центрів) за матеріалами Дніпропетровської області (2016)
Породько М. І. - До питання психомоторного розвитку дошкільників з аутистисчним спектром порушень (2016)
Потапенко О. М. - Використання логопедичний масажу в системі корекційної роботи логопеда, Галета З. А. (2016)
Почкун Ю. О. - Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх технологій у роботі із аутичними дітьми (2016)
Рибченко Л. К. - Психологічні механізми створення педагогічних умов ефективної корекційної роботи з аутичними дітьми (2016)
Рібцун Ю. В. - До питання реалізації моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей (2016)
Ромась О. Ю. - Реабілітація голосової функції у хворих на рак гортані (2016)
Руденко Л. М. - Особливості дослідження слухової функції у дітей з РАС, Осадча Т. М., Хоменко О. М. (2016)
Савицький А. М. - Особливості розвитку мисленнєвих процесів у дітей восьмого року життя із синдромом Дауна при індивідуалізованому навчанні (2016)
Савінова Н. В. - Складові технологічного констукту системи диференційованої логокорекції (2016)
Свідерська М. М. - Розвиток імпресивного мовлення при нормальному онтогенезі та розладах спектру аутизму (2016)
Синьов В. М. - Інклюзивні проблеми дітей з аутистичним спектром порушень в загальноосвітній школі, Шульженко Д. І. (2016)
Сілявіна Ю. С. - Педагогічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями в системі інклюзивного навчання (2016)
Січкарчук Н. Д. - Загальна характеристика та особливості розвитку емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2016)
Скиба Т. Ю. - До проблеми формування знань географічного змісту у учнів з інтелектуальними порушеннями (2016)
Снісаренко О. І. - Психологічні та педагогічні особливості інтегрованих учнів із затримкою психічного розвитку (2016)
Тарасун В. В. - Напрями сучасних досліджень причин виникнення розладів аутичного спектра (2016)
Татьянчикова І. В. - Формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі соціалізації (2016)
Тищенко В. В. - Класифікації порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення (2016)
Товстоган В. С. - Вивчення мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи (2016)
Тороп К. С. - Освітньо-інтеграційні можливості розумово відсталих учнів: проблеми та перспективи, Рейда К. В. (2016)
Утьосова О. І. - До проблеми диференційної діагностики розумової відсталості та аутизму (2016)
Федоренко С. В. - Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору, Дашковська А. В. (2016)
Федорович Л. О. - Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами (2016)
Хандогина А. В. - Перспективы применения иппотерапии при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (2016)
Хворова Г. М. - Тренінг компетентного батьківства за методикою незавершених ситуацій у корекційних таборах та реабілітаційних закладах (2016)
Хоменко С. О. - Огляд діагностичних методик щодо з’ясування стану розвитку дітей раннього віку (2016)
Чеботарьова О. В. - Концептуальні засади змісту трудового навчання в спеціальній школі в сучасних умовах реформування освіти (2016)
Чепурна Л. Г. - Удосконалення змістового наповнення шкільних підручників для розумово відсталих учнів в Україні в період 1991-2005 р. (2016)
Чередніченко Н. В. - Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Швалюк Т. М. - Проблема формування зв’язних висловлювань типу міркування у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення (2016)
Шеремет М. К. - Нейропсихологічний аспект готовності до шкільного навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Коломієць Ю. В. (2016)
Шишменцев І. М. - Шляхи підвищення професійної компетентності педагогів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників (2016)
Яковенко А. О. - Стан сформованості семіотичної підсистеми як складової частини мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі (2016)
Яковлева С. Д. - Шляхи реалізації інклюзивного навчання дітей з ДЦП (2016)
Аршава І. Ф. - Особливості гармонізації "образу-я" підлітків з патологією опорно-рухового апарату, Корнієнко В. В. (2016)
Афузова Г. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвих функцій при розладах спектру аутизму, Логащук М. О. (2016)
Баташева Н. І. - Особливості емоційного розвитку соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Булах І. С. - Психотехнологія корекції афекту неадекватності та дезадаптованості у підлітків, Семенча Л. Г. (2016)
Войтко В. В. - Особистісний підхід науковців до характеристики затримки психічного розвитку (2016)
Чобанян А. В. - Діагностика підготовленості майбутніх спеціальних психологів до роботи з сім’єю (2016)
Шульженко Д. І. - Психологічна технологія підготовки майбутніх фахівців до проведення бінарних уроків в інклюзивному класі загальноосвітньої школи (2016)
Шульженко О. Є. - Показники емоційної стійкості студентів як компонента психологічної готовності до роботи з аутичними дітьми (2016)
Ярич О. Я. - Особливості вивчення вольових якостей в загальній психології та тифлопсихології (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ловінська Л. Г. - Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України (2017)
Сhange Management in Public Finance (2017)
Gasanov S. - Uncertainty in economics and the economy of uncertainty (2017)
Богдан І. В. - Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2017)
Паєнтко Т. В. - Концептуальні засади фінансового контролінгу, Федосов В. М. (2017)
Іванов С. М. - Актуальні аспекти використання фінансового інструментарію Світового банку в Україні, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Петраков Я. В. - Моделі фінансування вищої освіти в Європі та світі (2017)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2017 році (2017)
Мандрищук Л. А. - У пошуках нового гуманізму. Карл Ясперс і сучасність (2017)
Блоха Я. Є. - Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі поглядів Платона та Арістотеля) (2017)
Кравченко П. А. - Iдентичність та національна історична освіта (2017)
Усанова Л. А. - Проблема ідентичності: між масовізацією та індивідуалізацією (2017)
Ямчук П. М. - Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) (2017)
Усанов І. В. - Система і мережа: зміна технологій управління (2017)
Коршак Н. В. - Глобалізація та мультилінгвізм – сутнісні властивості сучасного освітнього поступу (2017)
Головіна Н. І. - Моральні проблеми сучасного суспільства і статус етики (2017)
Цебрій І. В. - Філософське підґрунтя роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та його втілення в кінематографі ХХ століття (2017)
Бєлова І. Й. - Мистецтво спілкування соліста й акомпаніатора у вітчизняному виконавстві (2017)
Ангелова А. О. - Страждання старості як стимул для самовдосконалення (геронтософські аспекти буддизму) (2017)
Гуржи В. С. - Мобілізаційний потенціал релігійно-мотивованої риторики проекту "Русскій мір" під час подій, які відбулися в Донбасі в 2014 році (2017)
Шенгерій Л. М. - Г. В. Ляйбніц: від доведення логічних правил і схем до символічного числення логіки, Бойко Г. М. (2017)
Кравченко П. А. - Книговидавнича серія "Studies of humanism jesuits" у соціокультурному мейнстримі гуманізації: соціально-філософська рецепція (2017)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Компрессорная установка высокого давления для термогазового воздействия на нефтяной пласт, Кирик Г. В., Жарков П. Е., Салюк А. А., Блюсс Б. А., Шевченко В. Г. (2015)
Булат А. Ф. - Об одном методе представлении результатов математического моделирования движения ленты с грузом по роликоопорам конвейера, Кирия Р. В., Ларионов Н. Г. (2015)
Волошин А. И. - Уравнение теплового баланса энергии при контроле герметичности по методу фиксированных объемов, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2015)
Николаев А. В. - Пути повышения эффективности воздухоподготовки на горнодобывающих предприятиях (2015)
Пащенко П. С. - Определение зон скопления мета на шахте им. М. И. Калинина (2015)
Круковский А. П. - Изменение геомеханических параметров газонасыщенного углепородного массива при газодинамических явлениях, Круковская В. В. (2015)
Свистун В. К. - Петрофизическая характеристика формаций и групп Криворожского железорудного района, Пигулевский П. И., Кирилюк А. С. (2015)
Дякун И. Л. - Интенсификация процессов в кипящем слое при термической переработки твердого топлива (2015)
Козіна І. В. - Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища (2015)
Курносов С. А. - Исследование влияния способов сооружения бетонных околоштрековых полос на их прочностные и деформационные параметры, Осенний В. Я., Задерий В. В., Цикра А. А., Аверкин Д. И. (2015)
Бунько Т. В. - Об измерении дебита в дегазационных скважинах анемометром АПР-2 в режиме турбинного расходомера, Дудник М. Н. (2015)
Medvedeva O. A. - Technologies of man-made placers development during and after finishing of wastes storages exploitation (2015)
Маметова Л. Ф. - Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ (2015)
Мец Ю. С. - Разработка методов управления энергией взрыва на карьерах на основе динамической теории упругости, Антонов А. Ю., Левицкий А. П. (2015)
Кондрат О. Р. - Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ (2015)
Ильин С. Р. - Спектральный и деформационный анализ систем "сосуд - армировка" вертикальных стволов, Дубинин М. В. (2015)
Паращієнко І. М. - Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів (2015)
Колесник І. О. - Забезпечення параметрів мікроклімату під час аварійних ситуацій в системах теплопостачання (2015)
Дичковський Р. О. - До питання керування гірським тиском при свердловинній підземній газифікації вугілля (2015)
Стадник Н. И. - Оптимизация работы очистного комбайна с частотно-регулируемым приводом резания, Ерёмин А. В., Тараш Е. В. (2015)
Голинько В. И. - Использование зарядки аэрозолей в поле коронного разряда для интенсификации процессов очистки от пыли аспирационных потоков, Пустовoй Д. С. (2015)
Слащев А. И. - Разработка фаззи-контроллера для анализа данных мониторинга состояния горных пород и выработок (2015)
Бунько Т. В. - Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в атмосферу під час функціювання шахтних вентиляційних і дегазаційних мереж, які реконфігуруються, Ященко І. О., Бокій О. Б., Жалілов О. Ш., Новіков Л. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Экспериментальные исследования характеристик сейсмозащитных опор, Дырда В. И., Лисица Н. И., Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Козуб Ю. Г., Лисица Н. Н. (2015)
Булат А. Ф. - Разработка и широкое промышленное внедрение вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добыче, Дырда В. И., Пухальский В. Н., Лисица Н. И., Черний А. А., Заболотная Е. Ю. (2015)
Кобець А. С. - Визначення показників роботи дизеля при використанні біопалива, Улексін В. О., Мельниченко В. І., Яцук В. М. (2015)
Шевченко Г. А. - Резонансы виброударных систем, Шевченко В. Г., Шляхова М. А., Лебедь Г. Б. (2015)
Круковский А. П. - Изменение поля напряжений вокруг выработки с различными видами крепи при ее сохранении после прохода лавы (2015)
Круковская В. В. - Моделирование связанных процессов, происходящих в углепородном массиве при ведении горных работ (2015)
Кобец А. С. - Обобщённые математические модели в методах расчёта виброизоляции машин, Дырда В. И., Кобец А. Н., Толстенко А. В. (2015)
Volovyk I. A. - Indicators of sustainable development for agriculture (2015)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы энергосбережения при разрушении минерального сырья в ударно-центробежных дробилках, Логинова А. А. (2015)
Козуб Ю. Г. - Нелинейное деформирование многослойных резинометаллических амортизаторов, Козуб Г. А. (2015)
Дырда В. И. - К расчёту массивных резинометаллических элементов при деформациях сжатия, Сокол С. П., Козуб Ю. Г., Твердохлеб Т. Е., Колбасин В. А. (2015)
Науменко М. О. - Бігова частина колісного рушія з аварійною опорою при статичному радіальному навантаженні системи "опора-шина-площина", Науменко О. П. (2015)
Курносов С. А. - Влияние жесткости околоштрековых полос на конвергенцию контура выемочного штрека и состояние вмещающего массива, Задерий В. В., Пилюгин В. И., Демиденко А. Г., Цикра А. А., Аверкин Д. И., Силищев А. Г. (2015)
Цикра А. А. - Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации, Аверкин Д. И., Опрышко Ю. С., Задерий В. В. (2015)
Сокол С. П. - Исследование наполненных резин при деформациях простого сдвига, Дырда В. И. (2015)
Гребенюк С. Н. - Напряжённо-деформированное состояние резинового виброизолятора с композитными вставками (2015)
Губенко Д. И. - Исследование зависимости надежности шахтной пневматической сети от утечек сжатого воздуха (2015)
Дирда В. І. - До розрахунку гумової футерівки з урахуванням особливостей поведінки матеріалу, Калганков Є. В., Цаніді І. М., Черній О. А., Кириленко О. І. (2015)
Дорохов М. А. - Экспериментальные исследования реологии резин, Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Черний А. А., Луценко С. Н. (2015)
Коровин В. Ю. - Исследование и практическое использование гидрометаллургических методов извлечения скандия при комплексной переработке рудного сырья, Шестак Ю. Г., Погорелов Ю. Н. (2015)
Юречко В. З. - Моделирование напряженно-деформированного состояния эластомерной футеровки, Бова А. А., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Новикова А. В. (2015)
Васько В. М. - Расчёт эластомерной манжеты в условиях нелинейного деформирования, Гребенюк С. Н., Решевская Е. С., Дорохов М. А., Агальцов Г. Н. (2015)
Мареніченко В. В. - Математична модель дискового плуга, Лепеть Є. І. (2015)
Ракша С. В. - Анализ влияния расположения опор на нагруженность несущего каната подвесной канатной дороги, Горячев Ю. К., Овчаренко Ю. Н., Куропятник А. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Лукін О. Ю. - Про нові генетичні типи порід літосфери – найважливіші фактори формування колекторів нафти і газу (2016)
Shatalov N. N. - Tectonics of the ore deposits and Sorokinskaya graben-syncline of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian Shield (2016)
Demyanenko I. I. - Polyfacticity of the problems non-productivity of Phanerozoic of the Dnieper-Donets depression, Bondar H. M., Demyanenko I. I. (2016)
Євдощук М. І. - Геологічні критерії прогнозування газоносності локальних техногенних об’єктів Львівсько-Волинського басейну, Лівенцева Г. А. (2016)
Иванова А. В. - Роль геотектонического режима в засолонении углей карбона Доно-Днепровского палеозойского прогиба (2016)
Зайцева Л. Б. - Петрографический состав углей как фактор генерации углеводородов (2016)
Vergelska N. V. - Gas-bearingness Middle Jurassic of coal-bearing arrays of Mountain Crimea (2016)
Полєтаєв В. І. - Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем карбону та пермі України (1993-2014 рр.), Бояріна Н. І., Вдовенко М. В., Єфіменко В. І., Немировська Т. І., Щоголєв О. К., Коваленко Г. Г. (2016)
Полетаев В. И. - О взаимоотношении геохронологических, хроностратиграфических и региональных подразделений и проблемы классификации последних, Рябоконь Т. С. (2016)
Жабіна Н. М. - Верхній титон тетичної провінції: зональність та кореляція за тинтинідами (2016)
Бардин А. А. - Стратиграфия и информационные технологии, Гончаров В. Е. (2016)
Тимурзиев А. И. - Современное состояние теории происхождения и практики поисков нефти: на пути к созданию научной теории прогнозирования и поисков глубинной нефти (2016)
Шаталов Н. Н. - Знаменитый геолог-нефтяник и тектонист академик Иван Михайлович Губкин (К 145-летию со дня рождения) (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геофизик и геолог-тектонист академик Серaфим Иванович Субботин (К 110-летию со дня рождения) (2016)
Правила підготовки оригіналу статті авторами (2016)
До відома авторів (2016)
Вдовічен А. А. - Диспропорції у зовнішньоторговельній діяльності України: тенденції та проблеми (2016)
Лошенюк О. В. - Сучасні тенденції міграційних потоків у світі (2016)
Janos Imre - Sme support & economic development in european cross border regions: possibility of application of european models in Ukraine (2016)
Катана А. В. - Комплексний підхід до формування платоспроможного попиту на продовольчому ринку регіону (2016)
Кифяк В. Ф. - Розвиток туризму у прикордонному регіоні та його сценарне прогнозування (2016)
Власова Т. Р. - Інформаційна нерівність у соціально-економічному розвитку (2016)
Колосінський Є. Ю. - Сучасні методи оцінки комерційної нерухомості в Україні, Колосінська М. І. (2016)
Люльов О. В. - Інвестиційно-інноваційні процеси підприємств як фактор управління стійкістю економіки України (2016)
Шевченко Г. М. - Концептуалізація рекреації в сучасних умовах розвитку національної економіки (2016)
Шупрудько Н. В. - Механізми державного регулювання у ресторанному господарстві (2016)
Яковенко В. С. - Соціальна інженерія в інтернет-просторі, Казеян Н. К. (2016)
Бозуленко О. Я. - Проблеми розміщення торговельних підприємств, Бозуленко О. Ю. (2016)
Грицюк Е. О. - Вплив рівня матеріально-технічної бази торговельного підприємства на його товарообіг (2016)
Кузьменко Н. В. - Особливості класифікації інвестицій в сільськогосподарські підприємства (2016)
Кифяк В. Ф. - Сучасні підходи та напрями удосконалення кадрової політики підприємства, Куцак О. (2016)
Пенюк В. О. - Проблеми та перспективи розвитку кадрового потенціалу на сучасних підприємствах (2016)
Романовська О. Л. - Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни, Данилюк І.П. (2016)
Струтинська Л. Т. - Cучасний стан розвитку ресторанного господарства чернівецької області (2016)
Чичун В. А. - Значення контролю як функції менеджменту в діяльності підприємств ресторанного господарства, Ревуцька Л. Я. (2016)
Вдовічена О. Г. - Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку (2016)
Каткова Т. І. - Критеріальна база вибору маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Білоскурський Р. Р. - Понятійно-термінологічна основа вивчення еколого-економічного розвитку (2016)
Сохацька О. М. - Економічний розвиток країн європи: екологічний аспект, Микитюк М. В. (2016)
Шкабара Т. Л. - Перспективи екологічно орієнтованого товарного виробництва в Україні (2016)
Багрій К. Л. - Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи (2016)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль надходжень до місцевих бюджетів (2016)
Ковалевич Д. А. - Управління місцевими фінансами та роль бюджету в їх функціонуванні (2016)
Слободянюк Н. О. - Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки, Чечета Є. О. (2016)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський облік в банках та бюджетних установах: характерні особливості (2016)
Попова В. Д. - Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень: взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур (2016)
Романчук А. Л. - Нефінансова (соціальна) звітність: сучасне розуміння та вітчизняна практика впровадження (2016)
Труфіна Ж. С. - Економічні аспекти оцінювання нерухомості (2016)
Адамова І. З. - Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень, Власова Т. Р. (2016)
Danilyan O. - Synergetic interpretation of society development: cyclicity and self-organization, Dzеban О. (2017)
Мануйлов Є. М. - Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави, Калиновський Ю. Ю. (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства (2017)
Прудникова О. В. - Антицінності віртуального простору: філософський аналіз (2017)
Мелякова Ю. В. - Віртуальна природа права крізь семантичний вимір належного і можливого (2017)
Мелякова Ю. В. - Деконструкція каліграми і правового поля (аналіз структурної динаміки) (2017)
Коваленко І. І. - Правосвідомість як джерело формування правових смислів (феноменологічний аспект), Лозова О. С. (2017)
Трофименко В. А. - Правовиховна діяльність як один з основних напрямів діяльності правоохоронної системи (2017)
Стасевська О. А. - "Mентальний простір" українського суспільства: філософсько-культурологічний дискурс (2017)
Качуров Е. В. - Онтологическая валентность философии права (2017)
Качурова С. В. - Логика современного религиозного сознания (2017)
Михайловський Р. А. - Aнтропологічний вимір феномену духовності: до проблеми концептуалізації (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Інформація для авторів (2017)
Малік М. Й. - Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств, Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. (2017)
Ступень М. Г. - Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання, Грещук Г. І. (2017)
Oliinyk O. V. - Cost management of oil products and services payment of the third organisations in wheat production, Makohon V. V., Horokh O. V., Skoromna O.Yu. (2017)
Чайка Т. О. - Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур, Яснолоб І. О. (2017)
Кононенко О. М. - Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона (2017)
Соколов М. О. - Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації, Михайлов А. М. (2017)
Збарська А. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств, Алєксєєва Ю. Ю. (2017)
Михайлов М. Г. - Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств (2017)
Забуранна Л. В. - Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні, Ярмоленко Ю. О. (2017)
Лисак М. А. - Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України, Шеремет О. О. (2017)
Хачатрян Л. Р. - Текущее состояние и перспективы развития аграрного сектора Республики Армения (2017)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Зміст журналу за 2017 рік (2017)
Титул, зміст (2017)
Danchenko Yu. - Research of the intramolecular interactions and structure in epoxyamine composites with dispersed oxides, Andronov V., Barabash E., Obigenko T., Rybka E., Meleshchenko R., Romin A. (2017)
Ishchenko A. - Tribotechnical research into friction surfaces based on polymeric composite materials, Radionenko A., Ischenko E. (2017)
Karakurkchi A. - Study into formation of cobalt-containing PEO-coatings on АK12М2МgN from a pyrophosphate electrolyte, Sakhnenko M., Ved M., Horokhivskyi A., Galak A. (2017)
Sukhenko Yu. - Analysis and choice of coatings for increasing the durability of parts of diffusion units of sugar plants, Miedviedieva N., Sukhenko V. (2017)
Hryhoriev S. - A study of environmentally safe obtaining of molybdenum-based alloying material by solid phase extraction, Petryshchev A., Krupey K., Andreev A., Katschan A., Stepanov D., Manidina Y., Ryzhkov V., Berenda N., Matiukhin A. (2017)
Morkun V. - High-energy ultrasound to improve the quality of purifying the particles of iron ore in the process of its enrichment, Gubin G., Oliіnyk T., Lotous V., Ravinskaia V., Tron V., Morkun N., Oliіnyk M. (2017)
Cheremysinova А. - Study of the anticorrosion effect of polymer phosphates on steel at elevated temperatures, Sknar I., Plyasovskaya K., Sverdlikovska O., Sigunov O., Demchyshyna О. (2017)
Chulieieva O. - Effect of fire retardant fillers on thermophysical properties of composite materials of ethylene-vinyl acetate copolymer (2017)
Abstract and References (2017)
Содержание (2011)
Науково-практичний семінар "Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я жінок в Україні". Сторінками доповідей (2011)
Актуальные вопросы практической гинекологии (2011)
Малоинвазивная хирургия в гинекологии: женщина имеет право остаться женщиной! (2011)
Інформаційне повідомлення з робочої наради президії Асоціації акушерів-гінекологів України (2011)
Dho G. - Микробиологическая характеристика Lactobacillus plantarum Р17630, содержащейся в пробиотическом препарате Гинолакт для интравагинального применения, Marchese F., Debbia E. A. (2011)
Повышение медицинской культуры пациенток – залог успешной работы врача (2011)
Образ жизни современной женщины как один из факторов, влияющих на репродуктивное здоровье (2011)
Подольский В. В. - Гиперактивный мочевой пузырь – проблема женского здоровья (пути коррекции в современных условиях), Подольский Вл. В. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Актуальные аспекты заболеваемости женщин – медицинских работников, Шелыгин А. С. (2011)
Загородня О. С. - Профілактика вагінального кандидозу після штучного переривання вагітності за допомогою препарату Ітракон®, Маркитанюк С. В. (2011)
Пирогова В. И. - Эффективность и безопасность нового орального контрацептива на основе эстрадиола (эстрадиола валерат / диеногест). Обзор клинических исследований, Семчишин Р. С. (2011)
Жабченко И. А. - Современные подходы к проблеме плацентарной недостаточности и задержке роста плода (Обзор литературных данных и результаты клинического исследования эффективности и переносимости препарата Глутаргин при плацентарной недостаточности у беременных, сопровождающейся синдромом внутриутробной задержки роста плода), Цыпкун А. Г., Жицкий А. М., Скрипченко Н. Я. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Беременность двойней – двойное требование к материнскому организму (обзор зарубежной литературы), Жук С. И., Мельник О. В. (2011)
Брюно де Линьер - Натуральный прогестерон и его особенности (2011)
Радзинский В. Е. - Предменструальный синдром и доброкачественные дисплазии грудных желез: реалии и перспективы, Ордиянц И. М. (2011)
Заключение Рабочей группы Российского общества акушеров-гинекологов по применению микронизированного прогестерона (Утрожестана) (2011)
Венцковская И. Б. - Онкопатология при беременности: опыт клинических наблюдений, Белая В. В., Витовский Я. М., Венцковский К. О. (2011)
Борис О. М. - Лікування бактеріального вагінозу та мікст-інфекцій у жінок з фоновими процесами в епітелії шийки матки, Суменко В. В., Камінський А. В., Гак І. О., Малишева І. В. (2011)
Ніколін Л. Б. - Ефективність і безпечність використання оригінального каберголіну у пацієнтів з високим ризиком розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у циклах ДРТ, Яцишин Н. Г., Кукурудз С. М., Волошкевич Ю. П. (2011)
Лісіцина Н. В. - Ефективність поєднання фітопрепаратів у лікуванні дисгормональних доброякісних гіперплазій грудних залоз та супутніх депресивних розладів (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Ципролет – препарат выбора в лечении женщин с острым циститом, Гопчук Е. Н. (2011)
Бойко В. І. - Тактика ведення лактації в разі інтраамніального інфікування, Бабар Т. В. (2011)
Борис О. М. - Корекція виникнення післяопераційного парезу кишечнику, Шалько М. Н., Малишева І. В., Сорокіна І. В. (2011)
Венцківський Б. М. - ГРВІ у вагітних: особливості діагностики та перебігу, Камінський А. В. (2011)
Ковригина Е. С. - Современные методы диагностики железодефицитной анемии у беременных и критерии оценки эффективности ферротерапии, Казанец Е. Г., Карамян Н. А., Айвазова Д. Х., Лукьянова Е. Г., Панфилова Е. Л. (2011)
Подольський В. В. - Стан репродуктивного здоров’я вагітних, яким проведено хірургічне лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії до вагітності, Дербак А. В. (2011)
Куземенская М. Л. - Влияние лейомиомы матки различной локализации на акушерские и перинатальные последствия родоразрешения (2011)
Бойко В. І. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом, Калашнік Н. В. (2011)
Гопчук Е. Н. - Эффективность лечебно-профилактического применения препарата Литон 1000 гель при хронической венозной недостаточности во время беременности (2011)
Грищенко О. В. - Преимущества антибактериальной терапии орнидазолом при оперативном родоразрешении пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод, Сторчак А. В., Шевченко О. И. (2011)
Игнатко И. В. - Опыт использования Актовегина при фетоплацентарной недостаточности у беременных группы высокого риска внутриутробного инфицирования плода, Октябрьская Е. А. (2011)
Могілевкіна І. О. - "Золотий стандарт": чи він дійсно золотий для оцінки величини післяпологової крововтрати під час вагінальних пологів, Качур О. Ю., Ілліна І. О., Шемякіна Н. М., Бабенко О. М. (2011)
Прищепа А. П. - Плацентарна дисфункція у вагітних з сифілітичною інфекцією (2011)
Борис О. М. - Сучасний підхід до лікування неускладнених інфекцій сечовивідної системи у вагітних, Суменко В. В., Онищик Л. М., Бондарук О. Я., Малишева І. В. (2011)
Яремко М. І. - Вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі (2011)
Шлапак И. М. - Перинатальные последствия повторного кесарева сечения (2011)
Садовий А. П. - Оптимізація прогнозування затримки розвитку плода при різних формах плацентарної дисфункції (2011)
Запорожан В. М. - Стан редокс-гомеостазу у хворих на зовнішній генітальний ендометріоз, Михайленко О. В. (2011)
Потапов В. А. - Клиническая оценка эффективности нестероидного противовоспалительного средства Ревмоксикам® в купировании болевого синдрома при первичной дисменорее (2011)
Подольський В. В. - Вплив тютюнопаління на репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку, Гульчій М. М. (2011)
Гопчук Е. Н. - Лечение и профилактика овуляторного синдрома у женщин на фоне терапии синдрома поликистозных яичников (2011)
Гасанова Н. Н. - Клинико-диагностические особенности постменопаузального остеопороза у женщин после оварио- и гистерэктомии, Алиева Э. М., Асадова Ш. Ш. (2011)
Сенчук А. Я. - Ефективність місцевого використання комбінованих препаратів для лікування вульвовагінітів у гінекологічній практиці, Доскоч І. О. (2011)
Ледин Д. С. - Влияние пероральной и вагинальной гормональной контрацепции на изменения микробиоценоза половых путей (2011)
Данькина И. А. - Использование монофазных оральных контрацептивов для купирования предменструального синдрома, Джеломанова С. А. (2011)
Потапов В. А. - Опыт использования гигиенического средства "Гинофит" в коррекции кислотности влагалища у женщин репродуктивного возраста с отрицательным посткоитальным тестом (2011)
Логутова Л. С. - Противорецидивный эффект различных антимикотических препаратов местного действия, Гаспарян Н. Д., Горенкова О. С., Кручинина Е. В., Алимова Н. Г. (2011)
Настрадіна Н. - Оптимізація лікування рецидивних фонових захворювань шийки матки (2011)
Cтраховецкий В. С. - Современные аспекты гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки (2011)
Бойко В. І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових груп, Терехова Н. І. (2011)
Борис О. М. - Оптимізація тактики лікування хронічного вагінального кандидозу у жінок репродуктивного віку, Суменко В. В., Малишева І. В., Бондарук О. Я., Шалько М. Н. (2011)
Носенко Е. Н. - Дисменорм в лечении предменструального синдрома (дисфорического расстройства поздней лютеиновой фазы), Рутинская А. В. (2011)
Вихляева Е. М. - Возможности клинического применения антипрогестинов в акушерстве и гинекологии, Савельева И. С., Городничева Ж. А. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности генитального эндометриоза у пациенток с тиреоидной дисфункцией, Лысенко Б. М. (2011)
Запорожан В. М. - Роль функціонального генетичного поліморфізму у виникненні синдрому гіперстимуляції яєчників при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з синдромом полікистозних яєчників, Дубініна В. Г., Борис О. М. (2011)
Рожковська Н. М. - Ефективність вторинної вакцинопрофілактики генітальної папіломавірусної інфекції: роль імунного статусу та перспективи вдосконалення методу, Стрельник О. І., Шевчук О. В. (2011)
Грищенко О. В. - Применение препарата Лавомакс для лечения папилломавирусной инфекции половых органов у женщин, Лахно И. В., Останина В. И., Овчаренко А. Т. (2011)
Тихомиров А. Л. - Комплексное лечение смешанных генитальных инфекций, Сарсания С. И. (2011)
Дубчак А. Е. - Цитомегаловирусная инфекция у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, Милевский А. В. (2011)
Рыбалка А. Н. - Особенности клинической картины при различных опухолевидных образованиях и опухолях яичников у девочек и подростков, Заболотнов В. А., Румянцева З. С., Егорова Я. А., Белялова Э. И., Казначеев Е. А., Хомуленко И. А. (2011)
Захарцева Л. М. - Гиперэкспрессия белка p16INK4a в эпителиальных клетках шейки матки и его значение в оценке риска формирования рака, Манжура Е. П., Вакуленко Г. В., Пекур Е. А., Пак Л. В. (2011)
Нікітін О. Д. - Етіопатогенетичні аспекти безплідного шлюбу, Жабицька Л. А. (2011)
Содержание (2013)
Зборовська О. В. - Мікробіологічна характеристика бактеріальних кератитів у пацієнтів Центральної поліклініки МВС України за 2010-2012 роки, Чорнобай М. О., Анікусько Г. Б. (2013)
Малиева Е. В. - Возрастные показатели диаметра роговицы у пациентов с разными видами миопии и у лиц с эмметропией и гиперметропией, Бушуева Н. Н. (2013)
Новицький І. Я. - Ефективність одномоментної операції ендотрабекулоектомії і факоемульсифікації катаракти, Новицький М. І. (2013)
Мирошник Д. М. - Возможности использования препаратов компании "World Medicine" в комлексном фармакологическом обеспечении катарактальной хирургии (2013)
Вит В. В. - Особенности экспрессии Р53, BCL-2, CD95 и ИПО-38 при злокачественных эпителиальных опухолях кожи век с агрессивным течением, Сафроненкова И. А. (2013)
Величко Л. Н. - Прогнозирование инвазии склеры увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов, Вит В. В., Малецкий А. П., Драгомирецкая Е. И. (2013)
Абдулхади Мохаммад - Особенности клинической характеристики глаз пациентов регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Левицкая Г. В., Путиенко А. А. (2013)
Пономарчук В. С. - Изучение влияния интравитреального введения ранибизумаба на гемодинамику глаза у пациентов с диабетическим кистозным отеком макулы, Храменко Н. И., Розанова 3. А., Махер Альзин (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при різних видах діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет II типу, Прейс Н. І. (2013)
Бездетко П. А. - Оценка корреляции между прогрессированием диабетической ретинопатии и уровнем гликозилированного гемоглобина при его декомпенсации у больных сахарным диабетом II типа, Ильина Е. Н., Аджадж С. М. (2013)
Барінов Е. Ф. - Вплив екзогенного фосфокреатину на перебіг експериментальної контузійної травми рогівки, Голубов К. Е., Сулаева О. М. (2013)
Павлюченко К. П. - Влияние антагониста транспорта таурина — β-аланина на биохимические показатели в сетчатой оболочке животных с экспериментальным диабетом, Сорокина Е. В. (2013)
Уманец Н. Н. - Ультраструктурные изменения сосудистой оболочки и сетчатки кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологических тканей, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Леус Н. Ф. - Биохимические механизмы антикатарактогенного действия препаратов с антиоксидантными свойствами, Коломийчук С. Г., Будайа Низар, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2013)
Чаланова Р. И. - Активность лактатдегидрогеназы и глюкоза —6-фосфатдегидрогеназы в крови при экспериментальном ожоге глаза в процессе применения внутривенных инфузий цитофлавина, Коломийчук С. Г., Мбарки Моез (2013)
Зборовська О. В. - Імунологічні особливості перебігу стафілококового ендофтальміту в експерименті з використанням антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім в комбінації з інтравітреальним введенням антибіотика, Курильців Н. Б. (2013)
Пасєчнікова Н. В. - Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули, Король А. Р., Задорожний О. С., Кустрин Т. Б., Насінник І. О. (2013)
Уманец Н. Н. - Случай интерфероногенной ретинопатии у больного вирусным гепатитом С, Лакиза А. В. (2013)
Терентьева Л. С. - Развитие отечественной лазерной микрохирургии в офтальмоонкологии (2013)
Отчет об участии во Международном медицинском конгрессе, Киев, 16-19 апреля 2013 (2013)
Пигулевский П. Г. - Неотектоника, геодинаміка и сейсмичность докембрийских щитов (на примеревосточной части Украинского щита) (2011)
Радзівіл В. Я. - Состояние изучености ранневендской базальтовой формации Волыни, основные направления ее палеовулканологических исследований (2011)
Радзівілл А. Я. - Обґрунтування різнопорядкової структурно-стратиграфічної та магматичної ритмічності вугленосних товщ великого Донбасу як прогнозно-пошукових (ознак) критеріїв комплексної оцінки вугільно-вуглеводневих покладів (2011)
Вергельська Н. В. - Можливі перспективи вивчення перетворення органічної речовини в напрямі торф – вугілля – антрацит (2011)
Константиненко Л. І. - Стратиграфія ордовику Придністров’я (2011)
Котляр О. Ю. - Стратиграфічна схема девонських відкладів Волино-Поділля. Крок до модернізації (2011)
Андрєєва-Григорович А. С. - Стратиграфія неогенових відкладів Українських Карпат та Передкарпаття, Ващенко В. О., Гнилко О. М., Трофимович Н. А. (2011)
Сябряй С. В. - Сравнительная характеристика углей из верхнеплиоценовых обложений Украины и Венгрии и условия их формирования, Іванова А. В., Зайцева Л. Б. (2011)
Шовкопляс В. М. - Голоценовий етап в геологічній історії України, Пашкевич Г. О., Христофорова Т. Ф. (2011)
Карпенко А. М. - Застосування системного-палеогеографічного підходу для уточнення стратиграфії верхньоміоцен-пліоценових континентальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики (2017)
Богданович В. В. - Науково-педагогічне визначення етапів підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів (2017)
Ван Яюєци - Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики (2017)
Вергунова В. С. - Теоретико-методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва (2017)
Грисюк О. М. - Сучасний урок музичного мистецтва: проблеми та перспективи (2017)
Гусейнова Л. В. - Теоретична концептуалізація процесу формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Морозова О. О. - Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2017)
Паньків Л. І. - Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти (2017)
Проворова Є. М. - Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Рахманова О. К. - Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв (2017)
Руденко О. Ф. - Розвиток загальної музичної освіти: наступність і спадкоємність (2017)
Спіліоті О. В. - Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення (2017)
Горбенко С. С. - Забезпечення вчителем особистісно орієнтованого мистецького навчання і виховання учнів (2017)
Горожанкіна О. Ю. - Формування асоціативного мислення майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки, Риженко Н. В. (2017)
Ван Чжун - Специфіка і зміст підготовки студентів до керівництва ансамблевим музикуванням школярів (2017)
Ван Чень - Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення (2017)
Марцинів В. В. - Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію (2017)
Мащенко А. І. - Аспекти зростання музично-естетичної компетентності учасників хорового колективу в школах мистецтв (2017)
Мішедченко В. В. - Теоретичне обґрунтування змісту та методики формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики (2017)
Пархоменко О. М. - Методичне забезпечення балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Ростовська Ю. О. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії (2017)
Хмелюк Я. В. - Музично-драматична діяльність як засіб формування творчої індивідуальності (2017)
Хоменко Л. В. - Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського