Гальчук Л. - Павло Коржун, Парійська Л. (1997)
Білик Л. Л. - Адміністративні послуги — новий інститут адміністративного права (2016)
Бриль К. І. - Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно-правового забезпечення (2016)
Вдовічен В. А. - Органи доходів і зборів в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами (2016)
Дукова Н. М. - Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України як форма митного контролю (2016)
Іскізаров О. М. - Поняття суб’єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності (2016)
Кобзєва Т. А. - Структура фінансової системи України (2016)
Латковський П. П. - Система бюджетного контролю (2016)
Мaлaш С. М. - Актуальність взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди (2016)
Мінаєва О. М. - Правова природа податково-процедурних строків досудового вирішення податкових спорів (2016)
Негара Р. В. - Попередні рішення в законодавстві України (2016)
Cтрельников А. В. - Організаційно-правові засади адміністративної відповідальності у сфері захисту персональних даних (2016)
Чемодурова Н. О. - Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів (2016)
Шевченко П. Ю. - Значення походження товару для застосування преференційних ставок мита (2016)
Дашутін І. В. - Наукові інтерпретації законності у трудових відносинах (2016)
Денисова Л. Л. - Сутність трудоправового статусу працівника поліції (2016)
Дзюба Є. М. - Оптимізація правового регулювання працівників фінансових установ (2016)
Лєнко Б. М. - Ознаки підстав розірвання трудового договору (2016)
Сіньова Л. М. - Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект (2016)
Куцевич М. П. - Зародження інституту трудових прав працівника на теренах сучасної України та засобів їх кримінально-правового захисту (2016)
Муравйов К. В. - Розвиток державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні у XX - XXI столітті (2016)
Пакліна Т. О. - Особистісні детермінанти вчинення кримінальних правопорушень через необережність (2016)
Савченко В. О. - Суміжність складів злочинів у контексті ухилення від відбування покарання, не пов’язаного із позбавленням волі (2016)
Когутич І. І. - Історія розвитку методології криміналістики (2016)
Кохановський Д. О. - Гарантії захисту прав та законних інтересів підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: поняття та система (2016)
Фесенко О. М. - Особливості криміналістичної методики виявлення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2016)
Шикоряк М. М. - Правовий статус іноземця у кримінальному провадженні (за законодавством України) (2016)
Деяк Я. В. - Застосування принципу взаємності в інституті визнання та виконання іноземних судових рішень (2016)
Коротких А. Ю. - Досвід врегулювання відповідальності державних службовців в Азербайджанській Республіці (2016)
Підкова Ю. В. - Правове регулювання особистого закону юридичних осіб (2016)
Бурдін М. Ю. - Російська "поземельна община" та її роль в українському державотворенні ХХ ст. (2016)
Стрибко Т. І. - Перспективи розвитку нормативно-правового договору та договірного процесу в Україні (2016)
Білик Л. Л. - Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг (2016)
Глусенко А. С. - Субвенція на виконання інвестиційних проектів як вид міжбюджетних трансфертів (2016)
Діденко І. В. - Співвідношення корупції та конфлікту інтересів як правопорушення, пов’язаного з корупцією (2016)
Курило В. О. - Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Минаева О. М. - Налогово-процедурные нормы (2016)
Плачкова Т. М. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки мореплавства в Україні: генеза правового регулювання (2016)
Сербин Р. А. - Особливості адміністративно-правової взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва (2016)
Татарова Т. О. - Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю (2016)
Шутлів Д. С. - Зупинення операцій з бюджетними коштами: порядок та особливості застосування (2016)
Поцелуйко А. І. - Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин (2016)
Сірко Р. Б. - Деякі питання відповідальності перевізника за договором перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом за законодавством України в контексті євроінтеграції (2016)
Гоштинар С. Л. - Функціональне значення кримінальної відповідальності в механізмі захисту земельних прав (2016)
Попова А. О. - Правові форми охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні (2016)
Соцький А. М. - Загальнотеоретична характеристика неповної зайнятості працівників в Україні (2016)
Шуляк Ю. Л. - Проблемні питання застосування деяких норм законодавства про кримінальну відповідальність, вчинених на грунті дискримінації, Угленко Є. С. (2016)
Петрова І. А. - Стан злочинності, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Кричковська Л. В., Косміна Н. М., Петров С. О. (2016)
Яцкевич Д. В. - Історія розвитку дактилоскопії в Україні (2016)
Калиниченко О. В. - Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення (2016)
Перегінець К. - Бібліотека францисканського монастиря у Львові XIV–XVIII ст. (за матеріалами інвентарної книги) (2017)
Альмес І. - Коло читання ченців львівської єпархії другої половини XVIII ст. бібліотеки василіанських ієромонахів Юстина Ілляшевича та Йосафата Лозінського (2017)
Сажок О. - Діяльність Острозького Кирило-Мефодіївського братства щодо формування фонду бібліотеки жіночого училища імені графа Д. М. Блудова у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Деменко Л. - Періодичні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. особливості накопичення, впорядкування та зберігання, сучасний стан цих видань (2017)
Bangrowska A. - The use of tebuconazole as a fungicide to protect the library (2017)
Русинська-Ґєртих Г. - Інноваційні послуги у польських наукових бібліотеках (2017)
Чуканова С. - Актуальні тенденції процесу професійної підготовки бібліотечних фахівців у США (2017)
Пугач Л. - Поняття адвокації ("advocacy”) у діяльності сучасних бібліотек, Демчишин М. (2017)
Пинда Л. - Внесок вчених дублянського наукового осередку у розвиток європейської аграрної науки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) історико-бібліографічний аспект (2017)
Квєчень С. - Нарис проблематики книги, бібліотеки, преси в "Житті безкоштовному науково-популярному ілюстрованому недільному додатку” до "Голосу нації” (1928–1933) (2017)
Крохмальний Р. - Веб-сайт Львівського національного університету імені Івана Франка 2.0 (перший етап перспективні задуми і методологія інформаційного наповнення) (2017)
Цеп’юк Г. - Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія” в інформаційно-комунікаційному середовищі (2017)
Паславська Н. - Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV–XVIII століттях (2017)
Kamisińska D. - The design of 18th century Polish popular science magazines (2017)
Wrona G. - Nineteenth century discussions about the popularisation of science (2017)
Черчович І. - (Не)бажане материнство жінки у злочинах проти дітей у Східній Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами крайового суду Львова) (2017)
Цебенко А. - Репрезентативність джерел до історії села Мужиловичі на Яворівщині (2017)
Надрага М. - Медичні періодичні видання у фондах Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького ретроспективний погляд, Васільєва С. (2017)
Гринчишин Н. - Тема національного відродження у матеріалах львівського часопису "Визволення” 1921 р. (2017)
Вятер А. - Вплив екранізації книги на читацькі зацікавлення поляків (на прикладі фільму "П’ятдесят відтінків сірого”) (2017)
Васіляускєнє А. - Конференції, присвячені історії та культурно-освітній діяльності Чину Св. Василія Великого (2001–2011 рр.) комплексний огляд (2017)
Ільків-Свидницький М. - Inwentarz rękopisów do połowy XVI w. w zbiorach Biblioteki Narodowej oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller. – Warszawa, 2012. – 278 s. – (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3) (2017)
Месропян А. - Պողոսյան Ն. Բ. Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. Պրակ Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր) – Եր., ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատ., 2016. – 112 էջ |Поґосян Н. Б. Фрагменти історії вірменської лексикографії Частина І (XVII–XIX ст.) – Єреван Ґітутюн, НАН РА, 2016. – 112 с.| (2017)
Ільків-Свидницький М. - "A cε колко книг...” нотатки на полях видання "Кириличні стародруки у фондах Бібліотеки отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX ст.” (2017)
Ільків-Свидницький М. - "Książka dawna i jej właściciele / Early printed books and their owners” (2017)
Крохмальний Р. - Бібліотечна освіта і міжнародні інтернет-комунікації (2017)
Біловус Г. - Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті” (1941–1944)), Ковальська С. (2017)
Білоусова Р. - Популяризація книги та читання у бібліотеках для дітей (за матеріалами фахової періодики 2000–2015 рр.) (2017)
Пугач Л. - Питання розвитку сучасних концепцій соціальних комунікацій у висвітленні фахової періодики (2000–2015 рр.) матеріали до бібліографії, Андрусів П. (2017)
Войцеховський Я. - Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2017)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016–2017 рр. (2017)
Титул, зміст (2018)
Шнюков Е. Ф. - Грязевулканические залежи газогидрантов метана в Черном море, Коболев В. П. (2018)
Ломтев В. Л. - Оползни на подводных окраинах в эпоху пасаденской орогении (2018)
Стеценко А. І. - Літологія та напрямки використання континентальних і морських відкладів борисфенської і понтської трансгресії в східній частині Криворізької структури, Іванченко В. В., Стеценко В. В. (2018)
Климчук А. Б. - Развитие глубочайших карстовых систем и субмаринная разгрузка массива Арабика (Западный Кавказ): роль позднемиоценовой регрессии Восточного Паратетиса (2018)
Козленко Ю. В. - Проверка адекватности представления скоростными моделями структуры земной коры пролива Брансфилда, Козленко М. В. (2018)
Толкунов А. А. - Перспективи реалізації інвестиційних проектів з освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектору північно-західного шельфу Чорного моря, Гаврилюк Р. О. (2018)
Половка С. Г. - Видатний дослідник морів і океанів — Геворк'ян Володимир Христофорович. До 85-річчя з дня народження, Лаврик О. Д., Половка О. А., Довбиш С. М. (2018)
Содержание (2014)
Федоров О. П. - Космические научные проекты - приоритет украинской космонавтики (2014)
Соколовский М. И. - Нас связывали прекрасные человеческие отношения, Бондаренко С. А. (2014)
Кириченко А. С. - Опыт предприятия по отработке, установлению и продлению сроков эксплуатации маршевых ракетных двигателей на твердом топливе, Балицкий И. П., Рогулин В. В., Чепель Г. Н., Тутов Н. И. (2014)
Коваленко Н. Д. - Эксцентриситет вектора тяги регулируемого крупногабаритного РДТТ со вздувом камерного газа в сверхзуковую часть сопла, Кукушкин В. И., Кириченко А. С., Игнатьев А. Д. (2014)
Фоменко В. С. - Прогнозирование расхода продуктов сгорания РДТТ в рамках теории спектрального разложения стационарных случайных процессов, Лейко В. Г., Попов В. А., Яблонская Т. Л. (2014)
Шеховцов В. С. - Аналитическая оценка углов атаки блока при его движении в атмосфере, Шевцов А. И. (2014)
Колос А. М. - Математическая модель расчета толщины пластика на днищах при намотке корпуса типа "кокон", Лаврешов В. В., Крамаренко Е. Н. (2014)
Устименко Е. Б. - Утилизация в Украине снаряженных твердым топливом корпусов двигателей МБР РС-22 с истекшими сроками гарантийного хранения, Шиман Л. Н. (2014)
Линник А. К. - О проблеме создания ракет-носителей по критерию минимальной стоимости, Балдин А. А. (2014)
Лобанов Л. М. - Конструкции преобразуемого объекта космической техники, Волков В. С. (2014)
Гришин Н. В. - Ракета-носитель легкого класса с многоразовой первой ступенью на базе авиационных двигателей (2014)
Панченко А. А. - Результаты экспериментальных исследований испарения жидкости в высокотемпературных скоростных потоках, Катренко М. А., Пронь Л. В. (2014)
Макаров А. Л. - Использование спутниковых снимков для эффективного решения научно-прикладных и народнохозяйственных задач, Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Петренко Г. В., Бражник Д. П., Маслей Д. В. (2014)
Голубек А. В. - Методика предпускового анализа параметров расчетной траектории для принятия решения об отделении космических аппаратов в аварийной ситуации, Шептун А. Д., Филиппенко И. М. (2014)
Иванова Г. А. - Температурные деформации стержневых элементов констукции космических аппаратов (2014)
Борщева Г. А. - Подсистема формирования координационного плана работы полезной нагрузки космического аппарата "Мікросат", Малахова Н. Е., Ярмольчук Е. Д. (2014)
Меланченко А. Г. - Методические аспекты управления кластерами космических аппаратов наблюдения Земли (2014)
Иванов Я. Н. - Экспериментальное определение основных геометрических соотношений торцовых гидродинамических уплотнений, Ивченко Л. Ф., Дешевых С. А., Стрельченко А. Ю. (2014)
Ильин Г. И. - К вопросу проектирования заборных устройств тороидальных баков с желобом переменного сечения (2014)
Приходько А. А. - Математическое моделирование трансзвуковых течений с гомогенной конденсацией в соплах и решетках турбомашин (2014)
Матвиенко С. А. - Мониторинг чрезвычайных ситуаций, Небосенко Т. В., Андросов М. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Качан Є. - Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації, Коцур А. (2017)
Желюк Т. - Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти (2017)
Чорний Р. - Індустріальні парки як інструмент модернізації регіональної економіки, Румянцева Г. (2017)
Ткач Д. - Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень, Ілляш І. (2017)
Надвиничний С. - Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України, Файфура В. (2017)
Кошіль А. - Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості (2017)
Берницька Д. - Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу в Україні та Польщі (2017)
Babyak H. - Demographic composition of regional population repair: problems and prospects, Mesaksudi T. (2017)
Брик М. - Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону (2017)
Файфура В. - Водоресурсна складова сталого розвитку: проблеми розподілу і вододефіциту (2017)
Дяків О. - Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера, Хрустальова Ю. (2017)
Прохоровська С. - Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників (2017)
Цісецький О. - Формування системи управління конфліктами в організації, Островерхов В. (2017)
Марцінковська О. - Система регулярного менеджменту: проблеми та перспективи впровадження на вітчизняних підприємствах, Бутинська Т. (2017)
Пушкар З. - Цінності, їх класифікація та вплив на результати праці, Пушкар Б. (2017)
Прохоровська С. - Винагорода за працю в мотивації персоналу, Островерхов В., Запорожан Л. (2017)
Баб’як Г. - Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу (2017)
Бакуліна Н. - Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця (2017)
Кравчук Н. - Сучасні системи підбору та відбору кадрів як основа для формування людського капіталу підприємства (2017)
Хориняк В. - Мотивація як один з основних чинників забезпечення розвитку персоналу (2017)
Литвин Н. - Оцінка персоналу підприємства на основі побудови моделі компетенцій (2017)
Шушпанов Д. - Детермінанти здоров’я населення України: екологічний вимір (2017)
Слівінська Н. - Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні (2017)
Бабій П. - Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання (2017)
Повідомлення (2017)
Світлої пам’яті колег (2017)
Наші автори (2017)
Винничук С. Д. - Визначення потокорозподілу в мережах з переважаючою деревоподібною структурою графа на основі потенціалу в середній точці гілок-хорд (2018)
Zvaritch V. N. - White noise in some simulation problems of information signals, Myslovych M. V. (2018)
Абрамович Р. П. - Інтегрована технологія проектування комп’ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців для енергопідприємств, Бальва А. О., Самойлов В. Д. (2018)
Сапожников В. В. - Взвешенные коды с перестановками - новый класс кодов с суммированием для технической диагностики дискретных систем, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2018)
Махненко О. В. - Моделювання залишкових технологічних напружень в зоні зварних з’єднань обичайок корпусу реактора типу ВВЕР-1000, Саприкіна Г. Ю. (2018)
Подгуренко В. С. - Математическое моделирование работы ветрогенератора, оснащенного системой установки угла поворота лопастей, Терехов В. Е. (2018)
Попов В. А. - Особенности многокритериальной оценки альтернативных вариантов применения распределенной генерации в условиях неопределенности исходной информации, Ярмолюк Е. С., Ткаченко Ф. В., Яценко Д. В. (2018)
6 міжнародна науково-практична конференція "Досвід впровадження елегазового обладнання на енергетичних об'єктах України" (2018)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок Т. Ю. - Програмне забезпечення для фільтрації нерівностей профілю поверхні паперу, Клименко Т. Є. (2017)
Палюх О. О. - Експериментальне визначення міцності склеєних зразків паперу та картону для виготовлення книжково-журнальних обкладинок і палітурок різних конструкцій (2017)
Киричок Т. Ю. - Аналіз причин відбракування банкнотної продукції, Талімонова Н. Л. (2017)
Чепурна К. О. - Вплив характеристик шрифту на якісні показники поліграфічної продукції, виготовленої цифровим друком, Кабиш А. В. (2017)
Хмілярчук О. І. - Оцінка покривної здатності відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах (2017)
Щерба А. А. - Оцінка впливу лакування на кольоровідтворення рекламної аркушевої продукції, Зоренко О. В., Хохлова Р. А. (2017)
Гузенко Ю. М. - До питання визначення товщини змащувальних плівок при випробуваннях матеріалів зубчастих передач друкарської техніки (2017)
Тріщук О. В. - Наукові підходи до вивчення різних типів дискурсу (2017)
Литвин А. В. - Спічрайтинг як технологія політконсалтингу (2017)
Головко О. А. - Інтернет-ресурс навчального закладу як освітнє медіакомунікаційне середовище (2017)
Поберезська Г. Г. - Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Arendt L. - Occupational Shifts in Poland Till 2022 – Towards Labour Market Polarisation?, Gajdos A. (2018)
Zvarych R. - Determinants of Economic Growth in Developing Countries (2018)
Zhyvko M. - New Economy: Synergy of Informatization and Global Civil Society (2018)
Kozyuk V. - Macroprudential Regulation in Countries of Central and Eastern Europe: Experience of Financial Imbalances, Proactivity or Protective Reaction (2018)
Savelyev Ye. - Analysis of Ukraine’s Transition to Stimulating Tariffs, Kuryliak V., Lyzun M., Lishchynskyi I. (2018)
Sitash T. - Exchange Indices as Activity Indicators Steel Market (2018)
Sharov O. - Global Cryptocurrency as Prospects for World Monetary System (2018)
Pushkar O. - Formation of the Advancedmultimedia Product Perception Model Based on Convergence of Face-to-Face and Screen-to-Screen Approaches, Kurbatova Yu. (2018)
Our Authors (2018)
Чачко А. - Бібліотечна професіологія в системі багатоступеневої фахової освіти та її стандартизації (1997)
Кащук О. - Науково-дослідна робота студентів вузів культури (з досвіду роботи факультетів бібліотечного і документознавства та інформаційних систем КДІК), Якімрва Л. (1997)
Бегун В. - Підготовка бібліотечних професіоналів в Іспанії (1997)
Карнаушенко В. - Структура та основні характиристики тезауруса бази даних "Plasma" (1997)
Роберт Лісовський (1997)
Хіміч Я. - Психологічні складові бібліотечного обслуговування (1997)
Зворський С. - До проблеми вивчення історії бібліотечної справи в Україні (1997)
Арутюнова С. - Бібліографічна діяльність М. І. Ясинського у ВБУ (1997)
Бабенко Ж. - Для організаторів дитячого та юнацького читання (1997)
Березюк Н. - Пам'яті Костянтина Рубинського (1997)
Дубко Т. - Про визначних осіб (1997)
Апанович О. - "Щоденник" Якова Марковича (1997)
Прокопенко В. - До проблем українського книгодрукування (1997)
Маслов С. - Шляхи розвитку науки про книгу (1997)
Депенчук Л. - Про історію права як загальноосвітній процес (1997)
Слободяник М. - Вагомий внесок у вузівську підготовку бібліографів (1997)
Терно В. - Головний архітектор бібліотек (1997)
Художник Іван Литвин (1997)
Summary (1997)
Іван Гаврилович Шовкопляс (1997)
Виставка литовських книг в Україні (1997)
Свиток ХVІІ століття (1995)
Антоненко І. П. - Авторитетний контроль бібліографічних записів (1995)
Матвієнко О. В. - До питання про формат UNIMARC (критерій для вибору програмних засобів для ведення бібліографічних баз даних), Цивін М. Н. (1995)
Бодня О. Л. - Обробка документальних потоків (на основі розпізнавання бібліографічної інформації) (1995)
Дмитрієнко М. Ф. - Дослідження історії інтелігенції (Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції (20 - 50-ті роки ХХ ст.) - К.: Наук. думка, 1994. - 350 с.) (1995)
Короткий російсько-український словник бібліотечних термінів (1995)
Карпіловська Є. А. - Історична пам'ятка і знаряддя праці (Значення словника Б. Комарова та Р. Волянського) (1995)
Солонська Н. Г. - Служитель "академії академій" (1995)
Федоров М. - Обов'язок авторський і право музею-бібліотеки (1995)
Пономаренко Л. А. - Матеріали з міфології, язичництва та історії релігії (1995)
Сергійчук Л. В. - До історії садиби М. Максимовича (1995)
Іванова І. Ф. - Миколаївська обласна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова в роки війни, Бойчук С. В. (1995)
Кириченко Р. С. - Дар французького народу - ЦНБ (1995)
Михальчук М. О. - Художник і мініатюрна книга (1995)
Васильченко М. П. - Думки щодо "Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи, профтехучилища" (1995)
Галузинська В. С. - Вибір на користь Вітчизни (125 років від дня народження Євгена Патона) (1995)
Наші автори (1995)
Календар у книжкових виставках. Микола Реріх (1995)
Скупий платить двічі (2017)
Савич П. - Що таке маркетинг?, Курбан О. (2017)
НТА: українські реалії (2017)
Non nocere: антибіотикотерапія при циститі (2017)
Демецкая А. - История с демографией: "бомба замедленного действия" (2017)
Кривомаз Т. - Стресс как универсальная реакция адаптации (2017)
Біль у горлі — на вихід! Кашлю приготуватися (2017)
Примак Р. - Весьма эффективный инструмент (2017)
Фармакоекономіка — наука і дисципліна (2017)
Ткаченко Т. - Метаболомика: что нам дает анализ метаболитов? (2017)
Кривомаз Т. - Транквилизаторы и нормотимики: успокоительные с побочными эффектами (2017)
Дедишина Л. - Ендометріоз: захворювання теорій (2017)
Кривомаз Т. - Опасные флавивирусы (2017)
Тищенко О. - Агата Крісті: королева з червоним хрестом (2017)
Кеторол гель: надійний помічник при болю в суглобах і м’язах (2017)
Примак Р. - Конец загадки, просуществовавшей более века (2017)
Редькин Р. - Пять серьезных взаимодействий пищи и лекарств, Орловецкая Н., Данькевич О. (2017)
Рекомендації хворим на артеріальну гіпертензію щодо способу життя та харчування (2017)
Ти де? А я на морі! (2017)
Примак Р. - Бром: многоликий химический элемент (2017)
Клименюк Ю. - О лояльности, маркетинговой активности и о том, что думает потребитель... (2017)
Клименюк Ю. - Каким законам подчиняются, как изменяются и куда движутся "небесные тела" в системе фармацевтического канала?, Перепелица М. (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Бехтерева, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Костреба Н. - Професія — фармацевт (2017)
Кириленко М. - Шкільне цькування: поради батькам (2017)
Прянощі як ліки (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая А. - Без тату (2017)
В преддверии праздников: "философия" застолья (2017)
Чапля Є. Я. - Чинники процесу міграції радіонуклідів у ґрунті, Лянце Г. Т., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. (2017)
Даценко В. В. - Некоторые аспекты оценки экологической безопасности промышленных отходов, Хименко Н. Л. (2017)
Юрченко В. О. - Визначення середньорічної концентрації сірководню в каналізаційних трубопроводах та в газоподібних викидах з них в атмосферне повітря, Бригада О. В., Лебедєва О. С. (2017)
Нестер А. А. - Оцінка екологічної безпеки територій підприємств виробництва плат та гальваніки (2017)
Краскевич В. Є. - Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів, Селіванова А. В., Шварц В. П. (2017)
Азаров С. І. - Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2017)
Чернишев Д. О. - Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту (2017)
Лобойченко В. М. - Экспресс-идентификация природной воды со стабильным солевым составом (2017)
Стеценко А. І. - Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий Ріг), Кошарна С. К., Іванченко В. В. (2017)
Левкова Е. А. - Медико-экологический анализ репродуктивных потерь в Хабаровском крае РФ, Савин С. З. (2017)
Хижняк С. В. - Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу, Сисолятін С. В., Мідик С. В., Войціцький В. М. (2017)
Malkin E. S. - Еcologo end energy-saving technologies with the use of water treat in the magnetic fields, Zhuravskaya N. E. (2017)
Ходневич Я. В. - Імітаційне моделювання умов виникнення місцевих розмивів русел рік, Стефанишин Д. В., Корбутяк В. М. (2017)
Хижняк А. В. - Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації, Томченко О. В., Дьяченко Т. М., Федоровський О. Д. (2017)
Шевчук Р. М. - Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину (2017)
Стефанишин Д. В. - Обґрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних п’єзометричних спостережень, Дем’янюк А. В. (2017)
Калюх Ю. І. - Експериментально-аналітичні дослідження технічного стану залізничних протизсувних споруд під дією динамічних навантажень, Дунін В. А., Берчун Я. О., Самойленко С. М. (2017)
Реферати (2017)
Інформація про авторів (2017)
Буднік М. М. - Пошук напрямків стратегії підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті продукції тoргoвельнoгo підприємства (2017)
Бондаревська К. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці: вітчизняний та зарубіжний досвід, Кисельов В. Р. (2017)
Лазоренко Т. В. - Перспективи членства України в науковій організації EUREKA, Біловол А. О. (2017)
Маценко О. М. - Інновації на транспорті ЄС у руслі INDUSTRY 4.0, Гаврилова В. В., Гайтина М. В., Шиян А. С. (2017)
Мирошничeнко Ю. В. - Зарубіжний довід управління персоналом та перспективи його впровадження на вітчизняних підприємствах, Пишняк К. В. (2017)
Русул Л. В. - Механізм фінансово-кредитного страхування та його вплив на розвиток страхового ринку, Шевчук Я. Г. (2017)
Муромець Н. Є. - Місце залучення управлінського персоналу в системі ефективного управління, Саєнко А. О. (2017)
Сімонова Г. В. - Аналіз передумов надання та розподілу пільгових державних освітніх кредитів, Філіпішин І. В. (2017)
Кудрявцев В. М. - Просування послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах зі страховим ринком що розвивається, Каруан Т. (2017)
Кудрявцев В. М. - Механізм забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави в умовах глобалізації, Скрипнік Є. (2017)
Омаров Азад Енвер-огли - Соціально-екологічна відповідальність бізнесу та питання екологічної безпеки в сучасних умовах (2017)
Пахнін М. Л. - Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: міжнародний досвід (2017)
Склярук Н. І. - Концепція формування інтелектуального потенціалу міста, Серьогіна Д. О. (2017)
Воронков А. О. - Управління людським капіталом на промисловому підприємстві (2017)
Дахнова О. Є. - Місцеві бюджети як чинник розвитку фінансової системи України за умов бюджетної децентралізації, Матросова І. В. (2017)
Петращак О. О. - Діагностика соціально-економічного становища малого підприємництва Чернівецької області, Мельник В. В. (2017)
Русул Л. В. - Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні, Цвігун Т. В. (2017)
Кудрявцева О. В. - Аналіз впливу держави на підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності регіонів, Кітченко А., Хорова М., Нсенгімана Б. (2017)
Кудрявцева О. В. - Встановлення загроз економічної безпеки експортної діяльності підприємств України, Сідякіна Є. О., Пурдя К. В. (2017)
Прокопенко М. В. - Оцінка ролі організаційної звітності в управлінні репутаційним ризиком (2017)
Горовий Д. А. - Узагальнення методів економічної оцінки якості дорожньо-будівельних робіт в контексті європейської інтеграції України, Горова К. О., Сичова К. Є., Кадигроб Ю. Ю. (2017)
Кудрявцева О. В. - Теоретико-методичне обґрунтування визначення ринків з ресурсними обмеженнями нових товарів та послуг, Позняковський Д. С. (2017)
Sigaieva T. - Modern Concepts of Work Organization in Virtual Enterprises as a Direction of Development of Operational Strategy (2017)
Птащенко О. В. - Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції (2017)
Ковальчук С. В. - Управління витратами як складова механізму економічної безпеки підприємств машинобудування, Лісовський І. В. (2017)
Лантух І. В. - Реформування управління вітчизняної торгівлі на межі ХІХ – ХХ ст. (2017)
Скальський В. Р. - Застосування вейвлет-перетворення для аналізу сигналів акустичної емісії під час руйнування матеріалів (Огляд), Станкевич О. М., Кузь І. С. (2018)
Панасюк В. В. - Ефективні ін’єкційні матеріали та технології відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних споруд тривалої експлуатації, Маруха В. І., Силованюк В. П. (2018)
Новіков А. І. - Врахування кінетики непружних деформацій під час підсумовування втомних пошкоджень сталей, Цибаньов Г. В. (2018)
Коноваленко І. В. - Метод оброблення та аналізу зображень сітки тріщин термовтоми поверхні ролика машини безперервного лиття заготовок, Марущак П. О., Кузь О. Н. (2018)
Bilyy O. L. - Durability assessment of bone cement plates with elliptical shape defects: effect of configuration and position of the defect, Alonzo-Medina G. M., González-Sánchez J., Acuña Gonzalez N. A. (2018)
Козачок О. П. - Контакт двох пружних тіл із хвилястим рельєфом за наявності газу у просвітах, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2018)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування тонкого жорсткого включення, паралельного межі півпростору, за однобічного контакту зі середовищем, Валяшек В. Б., Яворська М. І. (2018)
Wen Guang Song - Оцінювання тріщиностійкості конструкційних матеріалів за мішаних макромеханізмів руйнування, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Чирва В. М. (2018)
Дзюбик А. Р. - Особливості втомного руйнування зварних з’єднань сталі 34ХН2МА, сформованих електродами різного фазового складу, Войтович А. А., Дзюбик Л. В., Бабій Л. О. (2018)
Федоренко Л. Л. - Лазерно-стимульовані фазові перетворення в тонких шарах SiOx та CNx–Ni, Прудніков А. М., Євтух А. А., Медвідь А. П., Стеблова О. В., Онуфрієв П. А., Корчовий А. А., Уваров В. С. (2018)
Балицький О. І. - Корозійна та воднева тривкість жароміцних лопаткових нікелькобальтових сплавів, Квасницька Ю. Г., Іваськевич Л. М., Мяльніца Г. П. (2018)
Тороп В. М. - Про причини руйнування арматурних канатів захисних оболонок енергоблоків АЕС, Рабкіна М. Д., Штофель О. О., Усов В. В., Шкатуляк Н. М., Савчук О. С. (2018)
Топчевска К. - Вплив тривалості збільшення контактного тиску під час гальмування на температуру трибосистеми накладка–диск (2018)
Саленко О. Ф. - Забезпечення механічних характеристик паяних тон¬ко¬стінних конструкцій із жаротривкого сплаву Ni–20Cr–6Al–1Ti–1Y2O3, Щетинін В. Т., Лашко Є. Є., Гусарова І. О., Солнцев В. П., Ситник О. О. (2018)
Івасишин О. М. - Взаємодія з воднем порошкових лігатур Ti–Al–V–Fe, Al–V–Fe та Ti–Al–Mo–Fe, Саввакін Д. Г., Дехтяренко В. А., Стасюк О. О. (2018)
Бліхарський З. Я. - Вплив механічних та корозійних пошкоджень на міцність термозміцненої арматури зі сталі 35ГС, Обух Ю. В. (2018)
Похмурський В. І. - Вплив потенціалу зовнішньої поляризації на трибокорозійну поведінку сталі 08Х18Н10Т, Хома М. С., Винар В. А., Василів Х. Б., Рацька Н. Б. (2018)
Мацько І. Й. - Статистичний векторно-тензорний аналіз вібрацій центрифуги з розвинутим дефектом обертового вузла, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Семенов П. О. (2018)
Правила для авторів (2018)
Агєєва Г. М. - Динаміка змін архітектурних рішень аеродромно-диспетчерських веж та їх вплив на містобудівну ситуацію (2018)
Башинський Я. В. - Вібраційний вплив метрополітену на напружено-деформований стан несучих конструкцій (2018)
Бжезовська Н. В. - Проблеми впливу авіаційного шуму на людину і навколишнє середовище та засоби їх вирішення, Наконечна А. О. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Методи 3D моделювання для різних проектних завдань, Кучер Б. А. (2018)
Кононов С. И. - Применение сетецентрических технологий при строительстве инфраструктуры аэропорта, Лаврик А. Г. (2018)
Kutsevych B. V. - A critique of the delivery of holistic sustainability (2018)
Lapenko O. - Statical work of steel reinforced concrete elements of structures at strengthening, Shevchenko O., Masud N. (2018)
Мартиненко І. О. - Дослідження та чисельні розрахунки конструкцій цеху склотари після аварії, Першаков В. М. (2018)
Ольховская Е. В. - Формирование ландшафтного дизайна в международной практике ХХ-ХХІ ст. (на примере малых садов), Бенаисса Валид (2018)
Ремінна К. Р. - Особливості формування образного рішення споруд арт-центрів з використанням сучасних будівельних матеріалів, Авдєєва М. С. (2018)
Смирний Д. В. - Технічні засоби в музейному середовищі (2018)
Срібняк Н. М. - Вплив сумісної роботи плит в ячейці перекриття на статичну роботу системи (2018)
Триколенко С. Т. - Архітектурні споруди в ювелірному мистецтві (2018)
Трошкіна О. А. - Композиція кінокадру та "природного" кадру: масштаб і масштабність (2018)
Пивоваров О. Г. - Особливості проектування мультикомфортного клубного будинку в жаркому кліматі (по матеріалам міжнародного конкурсу ISOVER 2018, Спасіченко К. В. (2018)
Пузирний В.І. - Переваги використання землі як будівельного матеріалу у індивідуальному житловому будівництві (2018)
Хэ Юйлинь - Исследование факторов влияния механических свойств цементного раствора с резиновым порошком на основе текучести, Лю Цзиньхань, Чемакина О. В., Белятинский А. А., Першаков В. Н., Мартыненко И. А. (2018)
Зміст випусків збірника "Проблеми розвитку міського середовища" з 1 по 20 (2009-2018 рр.) (2018)
Рожок В. І. - "Тарас Бульба" Миколи Лисенка - епохальний твір в історії української музично-драматичної культури (2017)
Корній Л. П. - Пасіонарність особи Миколи Лисенка в умовах заблокованості української національної культури (2017)
Таранченко О. І. - Театральність у творчості Миколи Лисенка (2017)
Кароль М. Ф. - Опера "Енеїда" Миколи Лисенка: особливості інтерпретації літературного прообразу (2017)
Бондарчук В. О. - Опера Миколи Лисенка "Наталка Полтавка" в режисерській інтерпретації Дмитра Гнатюка (2017)
Беренбейн І. С. - Виконавський піанізм Миколи Лисенка як фактор становлення національного романтичного стилю (2017)
Сакало О. В. - "Роберт-Диявол" Джакомо Мейєрбера і французька tragedie lyrigue (2017)
Гуменюк Т. К. - Нове світовідчуття "commeneement de siecle" як феномен культури: світоглядні настанови і художньо-естетичні виміри (2017)
Рожок О. В. - 9-та Міжнародна Пасхальна асамблея-2017: культурно-мистецькі діалоги і процеси духовної консолідації суспільства (2017)
Волкова Д. В. - Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях (2017)
Stankiewicz-Kopeć M. - Jak bawili się filomaci? Rola zabawy w działalności Towarzystwa Filomatów Wileńskich (2016)
Jurkowski J. - Kto to jest klasyk (przypadek Zbigniewa Herberta) (2016)
Вергелес К. М. - Радикалізація антропології: минуле і сучасність (2016)
Герасимчук А. А. - Етичні та економічні цінності польських фірм: між моралізмом і економізмом (2016)
Козловець М. А. - Історична пам'ять як чинник формування модерної української нації (2016)
Підскальна О. М. - Особливість мультикультурної практики в Польщі (2016)
Туренко О. С. - Форми самоздійснення людини — відповідь св. Августина (2016)
Туровская О. А. - Жизнь и социологические взгляды Флориана Знанецкого. Влияние его пребывания в Швейцарии на научное становление мыслителя (2016)
Туровский Р. А. - Духовная традиция как антропологическая основа музыкального произведения на примере творчества К. Пендерецкого, Г. М. Гурецкого и А. Пануфника (2016)
Урбан М. - В поисках эстетики. Прочтение Владимира Соловьева Хансом Урсом фон Бальтазаром (2016)
Błasiak A. - Współczesne kształty życia rodzinnego i osobistego (2016)
Herzberg M. - Możliwości wspierania rozwoju dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych (2016)
Дубасенюк О. А. - Проблеми педевтології у дослідженнях польських та українських учених (2016)
Єршова Л. М. - Особливості виховання поляків підросійської України (XIX — початок XX століття) (2016)
Ziółkowski P. - Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej (2016)
Ковальчук М. О. - Методичний аспект створення навчального мультимедійного курсу для студентів вищої школи (2016)
Сейко Н. А. - Система соціальної опіки дітей шкільного віку в Республіці Польща на тлі європейського досвіду (2016)
Токарська О. А. - Деякі аспекти проблеми формування інформатичних компетенцій учнів у системі середньої освіти Республіки Польща (2016)
Курило В. Л. - Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України, Рахметов Д. Б., Кулик М. І. (2018)
Семенов А. О. - Вплив передпосадкового УФ-опромінення на розвиток і продуктивність картоплі, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Цвей Я. П. - Моніторинг забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у ланці зернобурякової сівозміни у виробничих умовах, Тищенко М. В., Філоненко С. В. (2018)
Тищенко В. М. - Рівень формування, мінливість та генетичні зв’язки кількісних ознак сортів та селекційних ліній пшениці озимої, Гусенкова О. В., Шандиба В. В. (2018)
Цехмейструк М. Г. - Вплив строків сівби на урожайність сортів сої, Шеляків В. О., Шевніков М. Я., Литвиненко О. С. (2018)
Цвей Я. П. - Обробіток ґрунту, добрива та продуктивність цукрових буряків, Тищенко М. В., Герасименко Ю. П., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Кована О. О. - Вплив ЕМ-препаратів на агробіологічні та технологічні показники сортів винограду селекції ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", Тарасова В. В., Мулюкіна Н. А. (2018)
Жуков О. В. - Просторово-часова динаміка урожайності зернових та зернобобових культур у Полтавській області, Пономаренко С. В. (2018)
Маренич М. М. - Формування продуктивності сортів пшениці озимої під дією гумінових речовин, Юрченко С. О., Баган А. В., Єщенко В. М. (2018)
Білявська Л. Г. - Високоадаптивний сорт сої Аквамарин, Васецький Ю. П., Пилипенко О. В., Білявський Ю. В., Діянова А. О. (2018)
Ткачук В. П. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на забур’яненість посівів польових культур, Саюк О. А., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Павлюк І. О. (2018)
Гарбар Л. А. - Вплив удобрення на перезимівлю ріпаку озимого, Яцишина Т. П., Самолюк О. П. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Порівняльна оцінка посухостійкості сортів ожини (Rubus L.) в умовах західного Лісостепу України (2018)
Штугеревич В. С. - Ефективність позакореневого застосування стимулятора росту "4R Foliar сoncentrate" на посівах ячменю ярого (2018)
Писаренко П. В. - Біоіндикаційна оцінка впливу місць видалення відходів на стан навколишнього природного середовища, Самойлік М. С., Молчанова А. В. (2018)
Войтенко С. Л. - Вплив інбридингу різних ступенів на живу масу свинок та їх власну продуктивність (2018)
Колісник О. І. - Характеристика організаційно-технологічних умов при утриманні м’ясних корів абердин-ангуської породи в стійловий період без використання приміщень, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2018)
Гиря В. М. - Зв’язок поліморфізмів генів РLIN і MC4R з відгодівельними якостями свиней, Метлицька О. І., Усачова В. Є., Бондаренко О. М. (2018)
Підпала Т. В. - Продуктивні, відтворювальні та адаптаційні властивості корів голштинської породи різних ліній, Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. (2018)
Петрушко М. П. - Взаємозв’язок типу вищої нервової діяльності з роботоздатністю спортивних коней групи конкуру, Кабасова І. О. (2018)
Корчан Л. М. - Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин, Корчан М. І., Приходько Ю. О. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Сезонна динаміка капіляріозу гусей, Єресько В. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Біологічні особливості сезонної динаміки Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000) в умовах Полтавської області, Назаренко О. С. (2018)
Мельничук В. В. - Морфологічні та метричні особливості нематод Haemonchus contortus (Rudolphi 1803) Cobb 1898, виділених від овець (Ovis aries Linnaeus, 1758) (2018)
Щербакова Н. С. - Зміни у законодавстві України щодо призначення судово-ветеринарних експертиз та порядку залучення експертів, Передера С. Б., Передера Ж. О., Щербаков Є. А. (2018)
Локес-Крупка Т. П. - Значення дієтотерапії за лікування свійських котів, хворих на гепатит, Канівець Н. С., Деренчук Ю. І., Крилевець Ю. В. (2018)
Кравченко С. О. - Ультрасонографічні зміни за гострих та хронічних запалень підшлункової залози у свійських котів, Боброва В. В. (2018)
Олійник О. О. - Особливості добору субстратів для адаптації рослин-регенерантів троянди ефіроолійної до умов in vivo (2018)
Молчанова А. В. - Технiчна характеристика Полтавського полiгону ТПВ і стан грунту та повiтря населених місць (2018)
Макеєва О. В. - Екологічне обґрунтування формування регіональної екологічної мережі для визначення напрямків функціонування прирічкових зон. Теорія і практика (2018)
Федяєва А. С. - Удосконалення умов утримання кнурів закордонної селекції, вплив моціону на виробництво сперми (2018)
Аранчій В. І. - Людина щирої душі й великого серця (до 75-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Екологічної академії наук України Віктора Микитовича Писаренка), Опара М. М. (2018)
Полупан Ю. П. - Неординарна особистість, закохана в тваринництво (світлій пам’яті І. В. Гузєва), Войтенко С. Л., Полупан Н. Л. (2018)
Аннотации (2018)
Аnnotations (2018)
Jurkowski J. - Piękno w krzywym zwierciadle. Analiza wiersza Verlaine Stanisława Grochowiaka (2017)
Венцель Н. В. - Вплив четвертої індустріальної революції на нелінійність розвитку світ-системи в контексті світових глобалізаційних процесів (2017)
Гончаренко О. А. - Про естетику Богдана-Ігоря Антонича (2017)
Коваленко О. В. - Тенденції та чинники трудової міграції в Україні в ситуації глобальної соціальної транзитивності (2017)
Лісовський П. М. - Імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці українсько-польських відносин: класифікація та критерії оцінки (2017)
Першко І. О. - Analiza działalności Domu Polskiego w Żytomierzu w latach 2012 – 2016 (2017)
Туровська О. А. - Мариан Здзеховский и его деятельность в межвоенный период (2017)
Дубасенюк О. А. - Особливості інтегрованого навчання в початковій школі Польщі та роль учителя в умовах освітніх змін (2017)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Соціальний зміст формування комунікативної компетентності молодших школярів у сім'ї (2017)
Мельниченко Р. К. - Реформа середньої освіти та організація профільного навчання в Україні й Польщі: порівняльний аспект, Поліщук Н. М. (2017)
Мирончук Н. М. - Соціокультурні детермінанти модернізації змісту підготовки майбутнього викладача вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності (2017)
Оніщук І. І. - Застосування польського досвіду іншомовної освіти в педагогічних університетах України (2017)
Павленко В. В. - Основні підходи до розвитку креативності особистості (2017)
Сейко Н. А. - Януш Корчак в українських та польських дослідженнях кінця XX – 10-х рр. XXI століття, Сєрадська-Базюр Б. (2017)
Сорочинська О. А. - Досвід екологічної освіти та виховання з учнівською молоддю у Польщі (2017)
Фаненштель Н. В. - Розвиток Степаном Балеєм ідеї психологічної опіки над учнем (2017)
Ziółkowski P. - Dzieje szkolnictwa na polskiej wsi na przestrzeni wieków (2017)
Дубасенюк О. А. - 7-ий Польсько-український / українсько-польський форум "Освіта для майбутнього" відкриває перспективи розвитку подальшої наукової співпраці (2017)
Козловець М. А. - Людина в парадигмі постсучасності (нотатки з Міжнародної науково-теоретичної конференції "Глобалізований світ: випробування людського буття"), Слюсар В. М. (2017)
Zadorozhna I. - Reflective Foreign Language Teaching and Learning of University Students (2017)
Преснер Р. - Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах (2017)
Шовковий В. - Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії, Шовкова Т. (2017)
Дячук Н. - Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників (2017)
Паршикова О. - Застосування комунікативно-ігрових прийомів у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності молодших школярів (2017)
Мирковіч І. - Методи та прийоми навчання учнів молодших класів лексики англійської мови засобом театралізованої діяльності (2017)
Datskiv O. - Developing Future English Teachers’ Emotional Intelligence via Dramatisation (2017)
Серняк О. - Технології ситуативного моделювання у формуванні мовленнєво-дискурсивної компетентості студентів факультету іноземних мов в іншомовному спілкуванні (2017)
Рубан А. - Система вправ для формування у майбутніх учителів іспаномовної аудитивної компетентності (2017)
Єременко Т. - Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у курсі "Методика викладання іноземних мов", Трубіцина О., Лук’янченко І. (2017)
Драч А. - Навчальна комп’ютерна програма як засіб навчання студентів-філологів читання художніх текстів (2017)
Нацюк М. - Систематизація навчального матеріалу для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови (2017)
Волченко О. - Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх перекладачів, Нікішина В. (2017)
Стрілець В. - Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості (2017)
Simkova I. - The Peculiarities in Organization of Bilateral Sight Translation Training for Future Interpreters (2017)
Бігич О. - Ед’ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови (2017)
Черноватий Л. - Зміст навчання майбутніх філологів галузевого перекладу: компетентнісний підхід (2017)
Майєр Н. - Кейс-метод у методичній підготовці майбутнього викладача іноземних мов і культур (2017)
Зєня Л. - Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів з використанням навчально-професійних завдань, Роман С., Коломінова О. (2017)
Valenthon I. - Author’s Course "Hot English" for Future Managers: from the Experience of Experimental Development (2017)
Okopna Y. - The Author’s Course "Deutsch Nach Englisch 4" for Future Managers in Tourism (2017)
Пріміна Н. - Методика навчання читання англомовної професійної документації курсантів морських закладів вищої освіти: результати педагогічного експерименту (2017)
Баб’юк О. - Цілі та зміст формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Кодлюк І. - Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах (2017)
Савчак І. - Особливості реалізації комунікативних стратегій у дипломатичному спілкуванні (2017)
Yulinetska Y. - Linguistics, Education, Law: Paradigms Integration, Balabukha K. (2017)
Подоляк З. - Дидактика багатомовності як методологічна основа сучасної іншомовної освіти (2017)
Котик Т. - Вплив багатомовного навчання на розвиток особистості в поліетнічному середовищі України (2017)
Кекош М. - Комунікативна взаємодія "вчитель – батьки – учні" у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі (2017)
Інформація для авторів (2017)
Grishmanov D. - Application of the structural-algorithmic analysis method for modeling work duty shift area control centers, Pukhalska H., Yarokhowytch O., Pysarchuk O. (2018)
Рахими Я. - Разработка сетевой модели для оптимизации функционирования логистической цепи поставок сухофруктов в режиме "just-in-time" (2018)
Chugay A. - Cluster packing of concave non-oriented polyhedra in a cuboid, Stoian Ye. (2018)
Коваленко А. А. - Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування, Кучук Г. А. (2018)
Аронов А. О. - Метод автоматизації виявлення застарілої інформації на основі інформаційно-аналітичного аналізу даних сайту, Вишнівський В. В., Замаруєва І. В. (2018)
Gatsenko S. - The analysis of expert system for adapting decisions for determining the type of radio response sources, Buchinsky Yu. (2018)
Краснобаев В. А. - Табличный метод обработки цифровой информации в системе остаточных классов, Кошман С. А., Чеснок В. А., Янко А. С. (2018)
Oberemok S. - Impact assessment of data set processing refusal on time characteristic of data processing by air traffic in ACS network, Dolgiy Yu., Chmelevskii S., Rud S. (2018)
Skulysh M. - Hybrid resource management system for telecommunication network, Sulima S. (2018)
Liubchenko N. - Automation of vehicle plate numbers identification on one-aspect images, Nakonechnyi O., Podorozhniak A., Siulieva H. (2018)
Барабаш О. В. - Забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж на основі розробки методу протидії DDоS-атакам, Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Собчук В. В. (2018)
Illiashenko О. А. - Gap-analysis of assurance case-based cybersecurity assessment: technique and case study, Kharchenko V. S., Kor A. (2018)
Pevnev V. - Database security: threats and preventive measures, Kapchynskyi S. (2018)
Семенов С. Г. - Удосконалення процесу декодування мультімедіа даних, закодованих алгоритмом Шокролахі, Ліпчанська О. В., Ліпчанський М. В. (2018)
Zhyvotovskyi R. - Method of signal processing in MIMO systems of unmanned aviation complexes, Petruk S. (2018)
Kovtun A. - Theorem about the change of resonance frequencies of vibrations of mechanical systems with friction, Tabunenko V., Parkhomchuk А. (2018)
Kononov V. - Dependence of parameters of repair of military communication means on the quality of metrological support, Ryzhov Ye., Sakovych L. (2018)
Kravchenko V. - Extraneous electromagnetic radiation impact on waveguide characteristics of a semiconductor superlattice, Breslavets V., Yakovenko I., Qiu Jing Hui (2018)
Romanenko I. - Methods of previous coding, that uses in systems of radio special purpose with Massive-MIMO technology, Shyshatskyi A., Kuvshinov O., Pikul R. (2018)
Sotnikov A. - Calculating method of error calculations of the object coordination by means of conducting platform free inertial navigation systems of an unmanned aerial vehicle, Tantsiura A., Lavrov O. (2018)
Наші автори (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Кірюшин В. М. - Деякі аспекти реконструкції будинків перших масових серій, Лотоцький О. Б., Руденко В. А., Оніщук І. Г. (2004)
Авдієнко О. П. - Реконструкція житла. Сучасний стан проблем, Адріанова Л. Н. (2004)
Нечепорчук А. А. - Возможности комплексного подхода к реконструкции "хрущевок", Комов В. В. (2004)
Онищук Г. І. - Нові ресурсні кошторисні норми на ремонт ліфтів, Красовський Л. Т. (2004)
Прядко Н. В. - Реконструкция жилой застройки и несовершенства ее нормативного обеспечения (2004)
Загреба О. В. - Створення умов для дозвілля інвалідів (2004)
Загреба О. В. - Про потребу створення повсякденних дитячих клубів в житловій забудові (2004)
Кривельов М. С. - Ландшафтна організація дитячих зон у парку Погулянка в м. Львові (2004)
Разумова О. В. - О комплексной реконструкции жилой застройки первого периода индустриального домостроения архитектуры, Могилевцева И. Н. (2004)
Гонгало І. І. - Особливості підвищення якості житлового середовища та ефективності використання житлової території (2004)
Курочкин Г. Ф. - Оптимизация преобразования массовой жилой застройки, Пилипенко В. М. (2004)
Кришеник И. И. - Требуются нестандартные решения (2004)
Режеп В. Е. - Условия комфортности проживания в модернизируемых зданиях (2004)
Агєєва Г. М. - Щодо застосування полегшених сталевих конструкцій каркасів мансард в технічних рішеннях реконструкції житлових будинків, Крівєльов Л. І. (2004)
Уваров П. Е. - Системно-комплексное проектирование и управление проектами мансардного строительства, Дамаскин С. Б. (2004)
Шеховцов И. В. - Реконструкция зданий первых массовых серий, Петраш С. В., Бондаренко А. В. (2004)
Кюнзель Э. - Реконструкция и модернизация крупнопанельных жилых зданий в Восточной Германии (2004)
Ступнікова В. М. - Історико-архітектурні дослідження і основні моменти реконструкції будинку Дипломатичної академії і консульського управління Міністерства закордонних справ України, Кадомська М. А. (2004)
Оробченко П. А. - Конструкції зони ризику, Постернак С. Я. (2004)
Анісімов Д. Г. - Нові енергозберігаючі технології в Україні. Карба-піноізол, Новіков О. В. (2004)
Филипчук М. Г. - Ретрова технологія рисунку еліптичної арки, Плахотнюк К. Д. (2004)
Меженский А. Н. - Управление проектами реконструкции внешних трубопроводных сетей жилищно-коммунального хозяйства, Уваров П. Е. (2004)
Онищук Г. І. - Аналіз результатів реалізації проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва, Агєєва Г. М., Лантух Н. М. (2004)
Вавуло Н. М. - Оценка энергоэффективности жилых зданий, Добрычин В. Н., Соловых К. А. (2004)
Кащенко Т. О. - Порівняльна оцінка енергоефективності житлових будинків (2004)
Кірнос В. М. - Використання відходів при реконструкції житла, Кравчуновська Т. С. (2004)
Радкевич А. В. - Особенности оценки экономических показателей проектов при реконструкции зданий и сооружений (2004)
Кирнос О. И. - Методология управления проектами реконструкции жилых зданий, Данилова Т. В. (2004)
Кирнос И. В. - Взаимодействия строительных предприятий и банков при реконструкции жилищного комплекса (2004)
Авторський покажчик (2004)
Содержание (2013)
Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! (2013)
Антипин В. Г. - Состояние и некоторые перспективы мировой черной металлургии, Зиновьева Н. Г. (2013)
Катунин В. В. - Основные показатели развития черной металлургии России за 2000 - 2012 гг. (2013)
Харахулах В. С. - Показатели работы черной металлургии в 2012 году (2013)
Светлой памяти Атанасова Сергея Васильевича (2013)
Лялюк В. П. - Влияние послереакционной прочности кокса на его удельный расход в доменной плавке, Кассим Д. А., Оторвин П. И., Тараканов А. К. (2013)
Ярошевский С. Л. - Ресурсы и эффективность полной и комплексной компенсации при использовании пылеугольного топлива (ПУТ) в доменной плавке, Минаев А. А., Кузин А. В., Мишин И. В., Кузнецов А. М. (2013)
Лялюк В. П. - Возможности улучшения качества кокса за счёт стабилизации состава и свойств угольной шихты, Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Тараканов А. К. (2013)
К 75-летию Охотского Виктора Борисовича (2013)
Охотский В. Б. - Уже сто лет, как не ржавеет! Практика (2013)
Зборщик А. М. - Анализ результатов десульфурации чугуна смесью гранулированного магния и порошкообразной флюидизированной извести, Писмарев К. Е., Куберский С. В. (2013)
Рабинович А. В. - Исследование влияния карбонитридного упрочнения и термообработки на структуру и свойства центробежнолитых труб из электростали 10ХСНД, Трегубенко Г. Н., Поляков Г. А., Катрич А. А., Фельдман А. И., Хейфец Р. Г., Юрковский В. В. (2013)
Игнатьев В. С. - Разработка технологии содовосстановительной плавки свинцовой хлоридной пыли, Коротеев Е. С., Высоцкий Е. В., Денисенко Д. В. (2013)
Троцан А. И. - Прогнозирование структуры литого металла при гомогенной и гетерогенной кристаллизации, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Александров В. Д. (2013)
Шебанова Н. В. - Дослідження властивостей віброформованих динасових легковагих вогнетривів з використанням техногенних видів сировини для вогнетривкого і ливарного виробництва, Наумов О. С. (2013)
Пашинский В. В. - Использование твердосплавных бандажированных прокатных валков для производства арматурных профилей, Сидоренко Д. Г. (2013)
Николаев В. А. - Влияние технологической смазки на параметры прокатки полос (2013)
Большаков Вл. И. - Влияние маломощной механической вибрации на структуру и свойства аустенитной стали 110Г13Л, Ротт Н. А. (2013)
Аюпова Т. А. - Структуроутворення у доевтектичному силуміні при комплексному впливі стронцію, скандію та фізичних способів оброблення сплаву в рідкому та твердому станах. Повідомлення 1 (2013)
Минков А. Н. - Закалка крупногабаритных деталей с регламентированной интенсивностью (2013)
Вилкул Ю. Г. - О проблеме отставания вскрышных работ в железорудных карьерах, Луценко С. А., Близнюкова О. Ю. (2013)
Четверик М. С. - Повышение производственной мощности карьера с применением комплекса предобогащения, Бабий Е. В., Терещенко В. В., Левченко К. А. (2013)
Морус В. Л. - Исследования процессов тонкого грохочения и разработка оборудования отсадки на основе динамически активных ленточных сит, Филимонов П. Е. (2013)
Гальченко Г. Ю. - Корозійностійкі композиційні цинкові електролітичні покриття (2013)
Охотский В. Б. - Работа футеровки в сталеплавильных процессах (2013)
Учитель С. А. - Совершенствование оборудования для рассева дробленого поликристаллического кремния на товарные классы, Комлач В.И. (2013)
Вититнёв Ю. И. - Исследование эффективности процесса смешивания сыпучих материалов при подготовке железорудной шихты к спеканию (2013)
Учитель А. Д. - Исследование влияния конструктивных, кинематических и динамических параметров рабочего органа подпрессовщика на процесс уплотнения аглошихты, Засельский В. И., Пополов Д. В., Верховская А. А. (2013)
Качан Ю. Г. - Оптимизация нагревательных газовых печей с выкатным подом по критерию энергоэффективности, Лиуш Ю. Б., Степкин В. В. (2013)
Федоров С. С. - Анализ эффективности применения высокотемпературных секционных утилизаторов теплоты с кипящим слоем. Постановка проблемы и разработка методики исследования. Сообщение I (2013)
Сафьянц А. С. - Целесообразность утилизации вторичных тепловых энергоресурсов в горнорудной промышленности на основе внедрения теплонасосных технологий, Гридин С. В., Колесниченко Н. В. (2013)
Азарян А. А. - Разработка информационной системы для обеспечения конфиденциальности и точности приема и передачи данных, Пугач Я. Ю. (2013)
Цыганаш В. Е. - О стабильности и устойчивости системы управления мощным энергопотребителем (2013)
Назюта Л. Ю. - 1. Анализ сырьевой базы металлургического производства. Стратегия развития. 2. Ситуация на рынке металла и сырья для его производства. 3. Черная металлургии Украины. Сырьевые ресурсы и рентабельность производства (2013)
Аптекар С. С. - Використання маніменеджменту як методу регулювання інвестиційних ризиків на валютному ринк, Дорохольський В. В. (2013)
Тріфонов І. В. - Оцінка програм енергозбереження на стійкість до ризиків, Кацюба В. А. (2013)
Зайчук О. В. - Вивчення шлаку алюмінотермічного виробництва феротитануз метою застосування у виробництві керамічних пігментів шпінельного типу, Іовлєва Ю. В., Мамешин В. С. (2013)
Черняк В. В. - Основные технические решения, принимаемые в проектах прокатных цехов с мелкосортными станами, Банный Ю. А., Логак М. В. (2013)
К 100–летию выдающегося педагога и ученого профессора Л. И. Цехновича (2013)
Онищук Г. І. - Проблеми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, Марочко В. Г., Максимова Л. М. (2005)
Пивоваров В. Ф. - Основные принципы совершенствования жилищной политики при реформировании жилищно-коммунального хозяйства в России, Шефель О. М. (2005)
Кірюшин В. М. - Управління житлом — самостійна житлово-комунальна послуга, Руденко В. А., Лотоцький О. Б. (2005)
Хом’як О. П. - Особливості діяльності житлово-експлуатаційних підприємств в умовах формування ринкових відносин (на прикладі міста Тернополя) (2005)
Вуллкопф Л. - Правовое поле создания и деятельности объединения совладельцев жилья в многоквартирном доме, роль управляющего объединением в ФРГ (2005)
Гура Н. О. - Розвиток діючої системи ціноутворення і розрахунків за послуги в житлово-комунальному господарстві (2005)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічні проблеми реконструкції житлових будинків, Слюсаренко Ю. С. (2005)
Онищук Г. І. - Обстеження технічного стану будівель і конструкцій та вартість виконання робіт, Красовський Л. Т. (2005)
Виноградова М. В. - Фасади архітектурних пам'яток і стан їх законодавчої охорони (2005)
Матросов Ю. А. - Новое поколение норм и стандартов теплозащиты зданий обеспечивает переход к энергоэффективному строительству (2005)
Пивоваров В. Ф. - Социальные аспекты реформирования жилищного фонда в России, Шефель О. М. (2005)
Загреба О. В. - Повсякденні дитячі клуби вбудовано-прибудовані до житлових та громадських будинків (2005)
Шалигіна М. Ю. - Містобудівне освоєння територій над метрополітеном неглибокого закладання. Застосування теорії економічної бази та методів кваліметрії (2005)
Гонгало І. І. - Умови реконструкції забудови і гуманізації середовища районів масового будівництва 60-90-х років (2005)
Кадомська М. А. - Результати бібліографічних та архівних пошукових робіт об‘єкту культурної спадщини – колишнього прибуткового будинку по вул. Б.Хмельницького, 52 (2005)
Мокроусова О.Г. - Житловий будинок по вул. Червоноармійській, 12 як приклад багатоетапного розвитку забудови Києва (2005)
Куркин Н. П. - О разработке и внедрении региональной программы мониторинга аварийно-опасных объектов жилищно-гражданского назначения в Луганской области, Розенфельд М. С., Неверов А. Г. (2005)
Крівєльов Л. І. - Надбудова мансардного поверху (уроки однієї помилки) (2005)
Єремєєв І. С. - Проблеми оцінювання фактичного стану споруд, Горделадзе М. В. (2005)
Пряха Б. Г. - Про дисперсію суми випадкових величин (2005)
Пряха Б. Г. - Про середню квадратичну нев'язку геодезичних вимірів (2005)
Глуховський В. П. - Щодо застосування в Україні методу пружнього відскоку для визначення міцності бетону, Мороз Ю. Є., Хавкін О. К. (2005)
Режеп В. Е. - Проблемы реконструкции исторических зданий (2005)
Куценко В. М. - Щодо забезпечення цілісності існуючих будинків при новій забудові, Василенко А. А. (2005)
Куценко В. М. - Щодо забезпечення безпеки мешканців жилих будинків при надбудові і розташування будівель на просадних грунтах, Василенко А. А. (2005)
Бачинская Л. Г. - Типологические аспекты реконструкции жилых домов первых массовых серий (2005)
Режеп В. Е. - Молдавский опыт мансардного строительства для каркасно-каменных зданий (2005)
Ромашко В. М. - Ефективне конструктивне вирішення мансардних поверхів на основі збірних дерев’яних конструкцій (2005)
Куценко В. М. - Деякі концептуальні питання влаштування мансард, Василенко А. А. (2005)
Кононенко О. Г. - Деякі аспекти проектування реконструкції загальноосвітніх шкіл (2005)
Прядко Н. В. - Усиление стен и фундаментов жилого дома в г. Курахово Донецкой области (2005)
Куценко В. М. - Щодо модернізації систем вентиляції житлових та громадських приміщень, Гудько Ю. В. (2005)
Розинский Д. И. - Технико-экономические аспекты использования электрокабельных систем отопления при реконструкции зданий массовых серий 60 - 70-х годов, Громадский Ю. С., Тимченко Н. П. (2005)
Гасан Ю. Г. - Деякі аспекти підходу до розробки, виробництва і застосування матеріалів для реконструкції та реставрації будівель і споруд (2005)
Краснюк В. А. - Отходы древесины и основные направления производств стройизделий на их основе (2005)
Лантух Н. М. - Позитивний досвід використання геліосистем в житловому фонді України, Онищук Г. І., Агєєва Г. М., Щербатий В. С. (2005)
Пивоваров В. Ф. - Энергосбережение и энергосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, Шефель О. М. (2005)
Матросов Ю. А. - Энергетический аудит жилого здания, Матросов П. Ю. (2005)
Замула А. А. - Проверка адекватности модели оценки застроенной территории по критерию энергосбережения (2005)
Кубе П. - Энергосбережение в жилищном фонде – насущные задачи для его осуществления (2005)
Еремеев И. С. - Проблемы экологического мониторинга мегаполисов, Огородник С. С. (2005)
Шаповал О. Є. - Компактні очисні споруди в практиці очищення стічних вод, Кравець В. В., Дичко А. О. (2005)
Краснюк В. А. - Принципы экологической оценки и переработки ТБО (2005)
Агєєва Г. М. - Збереження та використання науково-технічної документації в електронному вигляді, Кирилюк М. С. (2005)
Агєєва Г. М. - Щодо автоматизації процесів, пов’язаних з веденням архіву проектної документації, Іванова З. В., Купчинецька К. О., Гаращенко Р. П. (2005)
Агєєва Г. М. - Електронний архів фотоматеріалів об’єктів реконструкції, Ворона Л. Ю., Кирилюк М. С., Майборода І. М., Яворська Т. П. (2005)
Яременко К. С. - Щодо автоматизації функцій замовника в житлово-комунальному господарстві, Яременко М. К. (2005)
Исмаилов Э. А. - Повышение эффективности системы управления функционированием жилищно-коммунального хозяйства посредством создания эффективно работающей системы управления качеством (2005)
Охрімчук А. В. - Технічний стан ліфтів в житловому фонді. Проблеми утримання, ремонту модернізації та заміни ліфтів (2005)
Рослов К. М. - Відновлення роботи об‘єднаних диспетчерських систем, проблеми технічного стану, впровадження нових розробок (2005)
Давиденко В. І. - Влаштування, заміна ліфтів при реконструкції житлових будинків (2005)
Авторський покажчик (2005)
Онищук Г. І. - Питання актуалізації нормативної бази стосовно реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-комунальних об'єктів, Агєєва Г. М., Яворська Т. П. (2006)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічні проблеми облаштованості територій та удосконалення житлової забудови (2006)
Красовский Л. Т. - О повышении надежности строительства и эксплуатации зданий в сейсмоопасных регионах Украины (2006)
Матросов Ю. А. - Сопоставительный анализ российской системы норм и стандартов по энергетической эффективности зданий с требованиями Европейского Союза (2006)
Попов Н. Н. - О природе одного нормостроя и смежные вопросы (2006)
Онищук Г. І. - Технічні аспекти реконструкції житлових будинків в Україні (2006)
Режеп В. Е. - Архитектурные проблемы экологии в строительстве и реконструкции (2006)
Вавуло Н. М. - О необходимости разработки раздела проекта "Техническая эксплуатация зданий", Добрынин В. Н., Соловых К. А. (2006)
Полевецький В. В. - Об'ємно-площинний метод розрахунку стійкості схилів (2006)
Симоненко В. А. - Пентхаус - архитектурный эгоист современного мегаполиса (2006)
Кадомська М. А. - До історії забудови одного з композиційних акцентів Верхнього Києва - житлового будинку проти Золотих воріт (Володимирська, 40/2) (2006)
Мокроусова О. Г. - Надбудовчі процеси кінця ХІХ - початку ХХ століття як характерна ознака будівельного підйому (2006)
Загреба О. В. - Сучасні тенденції в організації дозвілля дітей в Україні (2006)
Шаблинский Г. Э. - Вибрационная диагностика технического состояния зданий при прокладке рядом с ними автодорожных эстакад, Зубков Д. А., Старчевская Е. А. (2006)
Пряха Б. Г. - Про точність вимірювань (2006)
Пряха Б. Г. - Про відхилення та ймовірності середніх значень (2006)
Прядко Н. В. - Устранение уплотнения жилой застройки (2006)
Дамаскін Б. С. - Енергозбереження при реконструкції житла (2006)
Лантух Н. Н. - Комбинированная солнечно-теплонасосная установка как вариант технического решения теплоснабжения "энергоэффективной усадьбы", Агеева Г. Н., Щербатый В. С. (2006)
Матросов Ю. А. - Энергетическая эффективность зданий при комплексном использовании модифицированных легких бетонов, Ярмаковский В. Н. (2006)
Розинський Д. Й. - Електротеплозабезпечення житлово-комунального господарства України, Тимченко М. П., Громадський Ю. С. (2006)
Страшко В. В. - Некоторые аспекты реконструкции жилья с использованием гелиопрофиля ТЕПС (2006)
Лаповська С. Д. - Одношарові зовнішні огороджувальні конструкції з ніздрюватого бетону: перспективи застосування при новому будівництві та реконструкції, Волошина Т. М. (2006)
Мірошник Т. П. - Матеріали і технології для подовження терміну експлуатації бетонних і залізобетонних конструкцій, Петрикова Є. М., Лунін О. Д. (2006)
Агєєва Г. М. - Щодо організації процесів архівації та пошуку даних проектної документації за допомогою програми Excel, Кирилюк М. С. (2006)
Гірник М. А. - Сучасні мобільні системи зв'язку для використання на об'єктах будівельної реконструкції (2006)
Писаренко А. В. - Тенденции развития современных систем диспетчеризации в жилищном хозяйстве Украины (2006)
Авторський покажчик (2006)
Павлюк В. В. - Алгоритм виявлення радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти каналів дистанційного керування безпілотними літальними апаратами, Бугойов М. В. (2017)
Сидорчук О. Л. - Розрахунок електродинамічних характеристик штир-щілинного спрямованого відгалужувача, виконаного на базі прямокутних хвилеводів, Каращук Н. М., Морозов Д. С. (2017)
Шабатура Ю. В. - Підвищення бойових можливостей артилерійських підрозділів за рахунок застосування альтернативних джерел живлення, Баландін М. В. (2017)
Молодецький Б. В. - Методика виявлення короткотривалих сигналів у системах радіомоніторингу на базі програмно визначеного радіо, Павлюк В. В., Нагорнюк О. А. (2017)
Фриз В. П. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик ранцевої звукомовної станції (2017)
Бабій Ю. О. - Модель синтезу функціональної структури волоконно-оптичного засобу охорони підвищеної завадостійкості та живучості (2017)
Воротніков В. В. - Метод планування польотних операцій безпілотних літальних апаратів для забезпечення зв’язаності вузлів безпровідної мережі, Гуменюк І. В. (2017)
Пількевич І. А. - Метод енергоефективної маршрутизації в інформаційно-комунікаційній мережі автоматизованої системи управління військами, Бойченко О. С. (2017)
Нетребко Р. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення та методів визначення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу (2017)
Андреєв О. В. - Визначення місцезнаходження джерела радіовипромінювання з аерокосмічного носія, Топольницький П. П., Ципоренко В. В., Андреєва О. Є. (2017)
Пулеко І. В. - Структурно-параметричний синтез автоматизованої системи управління групою малих безпілотних літальних апаратів в умовах необхідності структурної динаміки (2017)
Ковбасюк С. В. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил України при використанні даних дистанційного зондування Землі середнього просторового розрізнення, Каневський Л. Б. (2017)
Іщенко Д. А. - Застосування малогабаритних передавачів перешкод для радіоелектронного подавлення безпілотних літальних апаратів – носіїв радіокерованих підривних засобів, Кирилюк В. А. (2017)
Гордієнко Ю. О. - Фільтрація трикомпонентного сейсмічного запису за поляризаційною ознакою (2017)
Андрощук Р. А. - Математична модель виявлення техногенних катастроф за інформацією Головного центру спеціального контролю, Дзюбчук Р. В. (2017)
Варламов І. Д. - Автоматизована система підтримки прийняття рішення щодо визначення типів джерел радіовипромінювань, Роговець М. А., Гаценко С. С., Бучинський Ю. А. (2017)
Сидорчук О. Л. - Підхід до захисту зенітно-ракетних комплексів від ураження шляхом зменшення ефективної поверхні розсіювання їх антенних систем (2017)
Корнієнко І. В. - Застосування засобів геофізичного моніторингу Головного центру спеціального контролю для вирішення завдань в інтересах Збройних Сил України, Лящук О. І. (2017)
Виставки (1997)
Муха Л. - Бібліотечні книжкові колекції та зібрання:паспортизація фондів (для Державного реєстру національного культурного надбання України) (1997)
Цивін М. - Інформаційно-пошукова система INMAGIC PLUS (як засіб ведення локальних електроних каталогів), Матвієнко О. (1997)
Швецова-Водка Г. - Документні чи документальні? (1997)
До 80-річчя НБУВ (1997)
Каліберда Н. Ю. - Формування системи обслуговування читачів Національної бібліотеки України (перше десятиріччя існування) (1997)
Єрофеєва Г. - Бібліотечна діяльність Миколи Сумцова (з історії бібліотек Слобожанщини) (1997)
Добко Т. - Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку:від традиційних джерел - до сучасних інформаційних технологій) (1997)
Шульгіна В. - Збереження спадщини Михайла Вериківського (1997)
Погребенник Ф. - Іван Франко та його бібліотека (1997)
Пам'яті Григорія Дмитровича Тисяченка (1997)
Колобов О. - Огляд особового фонду академіка Є.Патона (Інститут архієзнавства НБУВ), Пундик В. (1997)
Ляхоцький В. - "Семінарій російської філології" В.Перетца і його учасники (до 90-річниці від дня створення) (1997)
Солонська Н. - До історії української періодичної преси (1997)
Загуменна В. - До створення репертуару української книги (1997)
Орос В. - Важлива лінгвогеографічна праця (1997)
Мацюк Г. - Якщо ви хочете більше дізнатися про своє ім'я (1997)
Кузьменко В. - Видавництво "Мистецтво" і формування бібліотечних фондів (1997)
Захарова Н. - 150 років від дня народження Т. А. Едісона, Войченко І. (1997)
Summary (1997)
Календар пам'ятних дат (1997)
Видавництву "Мистецтво" 65 (1997)
Амброзевич П. С. - Методологічні підходи щодо вирішення проблем та перспектив розвитку житлово-комунального господарства України, Кузьменко Л. Г. (2008)
Онищук Г. І. - Реалізація сучасної державної політики – основа проекту нової редакції Житлового кодексу України, Марочко В. Г. (2008)
Фаренюк Г. Г. - Новые государственные нормы "Тепловая изоляция зданий" по показателям энергоэффективности, Матросов Ю. А. (2008)
Паткевич О. Ю. - Науково-методичне супроводження проектних робіт, пов’язаних зі застосуванням теплоізоляційних матеріалів Isover (2008)
Садовенко В. С. - Комплексна реконструкція забудов застарілого житлового фонду, Плешкановська А. М. (2008)
Агєєва Г. М. - Підземний паркінг – невід’ємна частина інфраструктури сучасного міста, Кирилюк М. С. (2008)
Мокроусова О. Г. - Продовження класичних архітектурних традицій у будівництві комплексу споруд Академії наук на розі вулиць Володимирської і Б.Хмельницького, №55/15 (2008)
Кадомська М. А. - Одна з останніх пам'яток київського Магдебурзького права (2008)
Кадомська М. А. - Минуле і сучасне садиби по вул. П. Орлика, 6 в м.Києві, Лебедєва З. М. (2008)
Фаренюк Г. Г. - Стани теплових відмов ізоляційної оболонки будинків та експериментальні методи їх визначення (2008)
Глуховский В. П. - Диагностика прочности раствора ультразвуковым импульсным методом, Хавкин А. К., Марьенков Н. Г., Калюх Ю. И. (2008)
Приемский В. Д. - Результаты мониторинга зданий повышенной этажности, Хавкин А. К., Калюх Ю. И., Марьенков Н. Г., Дунин В. А. (2008)
Прядко Н. В. - Проблемы эксплуатации зданий на просадочных грунтах (2008)
Крівєльов Л. І . - Індустріальні конструктивні системи будинків соціального житла (досвід дослідно-конструкторських розробок НДІБК), Волкова С. Г., Карпенко О. А. (2008)
Красовский Л. Т. - О реконструкции зданий в сейсмических районах (2008)
Гаскин В. В. - Проблемы проектирования сейсмостойких зданий и реконструкции старых домов в г. Иркутске (2008)
Гаскин В. В. - Анализ опасных и негативных тенденций в проектировании сейсмостойких жилых зданий (2008)
Режеп В. Е. - Реконструкция крупнопанельных зданий на примере г. Бельцы, Молдавия (2008)
Грушко А. В. - Окна из экологически чистого профиля FORIS (2008)
Лаповська С. Д. - Вторинні будівельні матеріали при реконструкції та знесенні будинків, Волошина Т. М. (2008)
Дубчук В. А. - Будущее с высоты шестого этажа (2008)
Гнынюк А. В. - Вентиляционная система "АЭРЭКО" – эффективное решение при реконструкции жилых зданий (2008)
Онищук Г. І. - Енергозбереження у житловій сфері як об’єкт науково-технічного супроводу: десятирічний досвід роботи, Агєєва Г. М. (2008)
Дамаскін Б. С. - Щодо перспективних напрямків енергозбереження у житлових будинках (2008)
Піпа В. В. - Технологія енергозбереження при будівництві, реставрації та капітальному ремонті будівель та споруд з застосуванням матеріалів ТМ "БудМайстер", Стрюк Л. М. (2008)
Матросов Ю. А. - Особенности энергосбережения в высотных зданиях (2008)
Матросов Ю. А. - Российский опыт определения параметров энергетического паспорта здания (2008)
Іншеков Є. М. - Врахування еко-кліматичних проблем енергоефективності в будівельному секторі, Дробаха О. С. (2008)
Лантух Н. М. - Вирішення проблем теплопостачання з застосуванням відновлювальних джерел енергії, Агєєва Г. М., Щербатий В. С. (2008)
Страшко В. В. - Энергоактивный коттедж: сезонный аккумулятор тепла (2008)
Казаков Ю. Н. - Интеграция и глобализация умных технологий в реконструкцию жилья в России, Европе и США (2008)
Пискун А. Е. - Совершенствование технологических параметров навесных вентилируемых фасадов при утеплении реконструируемых домов (2008)
Пилипенко В. М. - Эффективные конструктивно-технологические решения реконструкции и возведения зданий, Кузьмичёв Р. В. (2008)
Богданова Е. Ю. - Реконструкция и реновация сложившейся среды обитания и условий защиты здоровья населения, Путерман Л. Н. (2008)
Санина О. Н. - Особенности проявления зон эколого-геологического риска в грунтах (2008)
Гинзбург Ю.Е. - "Зеленое" строительство (2008)
Иншеков Е. Н. - Использование международных пакетов прикладных программ для оценки эффективности инженерных решений в строительстве, Дробаха О. С. (2008)
Кришевич В. О. - Розв’язання проблеми обміну інформацією для підвищення ефективності роботи інституту (2008)
Онищук Г. І. - Нові підходи до фінансування капітального ремонту житлового фонду України, Марочко В. Г., Руденко В. А., Кірюшин В. М. (2008)
Манцевич Ю. М. - Формування структури ринку житла в Україні (врахування ринку вторинного житла при плануванні реконструкції житла) (2008)
Нормативно-правове забезпечення (2008)
"НДІпроектреконструкція" (2008)
Бердянський філіал (2008)
Вінницький філіал (2008)
Волинський філіал (2008)
Дніпропетровський філіал (2008)
Житомирський філіал (2008)
Івано-Франківський філіал (2008)
Миколаївський філіал (2008)
Одеський філіал (2008)
Севастопольський філіал (2008)
Авторський покажчик (2008)
Титул, зміст (2016)
Бондар Ю. - Видавництво та інформаційні технології Риму царів (2016)
Тодорова Є. - 120-річний ювілей видатного науковця, педагога, наставника, фундатора бібліотечної освіти в Україні в бібліографічному віддзеркаленні (2016)
Чайковська Л. - Особливості формування документного потоку наукових видань у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2011—2015 роках: здобутки та перспективи, Білько Є. (2016)
Капралюк О. - Науково-методичне забезпечення та координування діяльності наукових сільськогосподарських бібліотек (2016)
Медведєва В. - Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі (2016)
Мар'їна О. - Бібліотека в медіапросторі сучасності (2016)
Стрілець Н. - Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (із досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка) (2016)
Ісаєнко О. - Пошукові можливості Краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" (2016)
Шекера П. - Комплексний підхід до створення ретроспективного електронного каталогу журналів та продовжуваних видань НБУВ, Хандошко І. (2016)
Зубко Н. - Основні тенденції навчального книговидання для загальноосвітньої школи в Україні у 20—30-х роках ХХ століття (2016)
Лавріненко Л. - Навчальна книга у педагогічній спадщині К. Ушинського (2016)
Бабушкіна І. - Шевченкіана в Одеській національній науковій бібліотеці (2016)
Цзя І. - Кінодокумент у соціально-комунікаційному процесі (2016)
Туровська Л. - Інформаційно-комунікаційна діяльність НБУВ у системі бібліотечного обслуговування (2016)
Білецька О. - Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови (2016)
Ситник О. - Методи оцінювання комунікативності композиційно-графічного моделювання новинних інтернет-ресурсів (2016)
Філіпова Л. - Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання (2016)
Онищук Г. І. - Соціальні аспекти реконструкції житлового фонду України (2012)
Красовський Л. Т. - Щодо сучасних нормативних вимог при реконструкції житлових будинків (2012)
Гаевская З. А. - Концепция устойчивого развития и реконструкция сельского расселения (2012)
Кадомська М. А. - Прибутковий будинок по вул. В. Житомирська, 25/2 - один з кращих зразків стилю модерн у Києві (2012)
Федорова Т. Н. - Одесские мосты - памятники архитектуры и градостроительства (2012)
Ушканов А. П. - Сохранение Новикова моста в Одессе как памятника архитектуры и градостроительства, Федорова Т. Н. (2012)
Агеева Г. Н. - Балкон без поручня в системе декорирования фасадов жилых зданий Киева - реплика модерна? (2012)
Лобзіна О. М. - Дослідження постійного навантаження від теплоізоляційного килиму покриття, Лобзін М. В., Гладишев Д. Г., Гладишев Г. М. (2012)
Книрик Ф. І. - Проектні рішення реконструкції частини дитячого закладу під амбулаторію сімейного лікаря з вбудованою квартирою, Стаковський Г. Д., Гончаренко О. В., Бут Л. В., Антипова Л. В. (2012)
Мукасєєва Н. В. - Реконструкція загальноосвітньої школи під дошкільний навчальний заклад (2012)
Луньова В. О. - Реставрація частини головного фасаду адміністративної будівлі на проспекті Кирова, 2 в м. Дніпропетровськ, Смоляр В. Б. (2012)
Кудря О. М. - Особливості проектних рішень капітального ремонту покрівель та заміни даху житлових будинків (2012)
Кудря О. М. - Першочергові аварійні роботи, пов'язані з заміною даху будівлі синагоги (2012)
Агєєва Г. М. - Втрачене обличчя міста... (2012)
Авторський покажчик (2012)
Титул, зміст (2016)
Дмитрієнко В. Д. - Розробка бази знань системи підтримки прийняття рішень машиністом на основі асоціативної пам’яті, Заковоротний О. Ю., Носков В. І., Блиндюк В. С. (2016)
Стасюк О. І. - Принципи і методи комп’ютерної інтелектуалізації мереж електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2016)
Петренко О. М. - Математична модель оптимального керування рухом електрорухомого складу на підставі вирішення рівнянь Гамільтона-Якобі-Беллмана, Любарський Б. Г. (2016)
Жученко А. С. - Метод декодирования линейных блоковых кодов на основе популяционных процедур поисковой оптимизации, Панченко Н. Г., Панченко С. В., Штомпель Н. А. (2016)
Єлізаренко А. О. - Удосконалення експлуатаційного контролю каналів залізничного технологічного радіозв’язку (2016)
Крылова В. А. - Исследование оптимальности реализации технологического картографирования на ПЛИС, Демичев А. И., Мирошник А. Н. (2016)
Володарский В. А. - Об оптимизации технического содержания линий и сетей, Орленко А. И. (2016)
Буряковский С. Г. - Применение системы подчиненного регулирования положения остряков на базе эксплуатируемого стрелочного перевода постоянного тока, Маслий А. С., Рафальский А. А., Смирнов В. В. (2016)
Ерицян Б. Х. - Критерии и ограничения для определения угла наклона кузова скоростного электроподвижного состава (2016)
Листровой С. В. - Математическая и имитационная модель планирования выполнения заданий в кластере Grid-системы, Курцев М. С. (2016)
Цепенда І. - Регіональні проекти як ефективна форма поєднання науки і практики за умов глобалізації (2017)
Хрущ В. - Проект "Гірська школа" – відповідь на виклики часу (2017)
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" 20-22 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ (2017)
Резолюція III Міжнародної науково-практичної конференції "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" (2017)
Міжнародний проект "Аппалачі / Карпати: сталий розвиток гірських регіонів" - в дії (2017)
Міжнародний французько-український проект "Фестиваль гірських промислів та ремесел – 2017" (2017)
Журба К. - Понятійний апарат виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної та старшої школи (2017)
Бей І. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в загальноосвітній школі першого ступеня (2017)
Василик М. - Використання духовних цінностей Карпатського регіону в іншомовній підготовці майбутніх педагогів загальноосвітньої школи (2017)
Калічак Ю. - Методичний аспект підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Лисенко О. - Типологія професійно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів у контексті фахової підготовки (2017)
Мелешко В. - Проблеми розвитку гірської школи за умов реформування шкільної освіти (2017)
Струк А. - Формування готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності в початковій школі (2017)
Розман І. - Психологія персонології як джерело та інструмент дослідження педагогічних персоналій (2017)
Фомін К. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи гірського регіону до діалогічного навчання (2017)
Білавич Г. - Література рідного краю в системі виховання духовних цінностей молодшого школяра (2017)
Ambrozy M. - Priebežné vzťahy filozofie, umenia a kultúry v gymnáziách (2017)
Близнюк Т. - Перспективи використання інформаційних та комунікаційних технологій у гірських школах Українських Карпат (2017)
Бай І. - Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шкіл гірського регіону засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2017)
Власій О. - Особливості організації елементів дистанційного навчання в сучасній школі, Дудка О., Дрінь Б. (2017)
Гнатюк М. - Українська народна іграшка як засіб художньо-естетичного, трудового й національного виховання (2017)
Гриців Т. - Вікові особливості виховання ціннісного ставлення до батьківщини засобами народної педагогіки в молодших школярів (2017)
Ільчук Л. - Виховання учнів гуцульської школи засобами дзвонарства (2017)
Макарук І. - Міфологія Карпат як чинник духовного розвитку особистості (2017)
Оліяр М. - Проектна діяльність як чинник формування інтелектуально-творчих умінь молодших школярів, Курпіта І. (2017)
Паска Т. - Вплив сучасного інформаційного середовища на формування особистості дітей трудових мігрантів гірських шкіл Прикарпаття (2017)
Алєксєєнко Т. - Стратегія гейткіпінгу і технології її реалізації у соціально-педагогічній підтримці дитини і сім’ї (2017)
Медведєва І. - Теоретичний аналіз проблеми фізичного виховання студентів медичних ВНЗ з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, Радзієвський В. (2017)
Protsyshyn N. - Nature reserve fund of Carpathian region – its problems and prospects of development, Ivanyshyn I. (2017)
Хрущ О. - Особливості розвитку психіки молодших школярів за умов гірського середовища (2017)
Багрій М. - Костянтина Малицька як педагог, письменник і громадський діяч (2017)
Бровко О. - Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення, Богданець-Білоскаленко Н. (2017)
Бриндіков Ю. - Обґрунтування потреби цілеспрямованої реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, які були учасниками бойових дій (2017)
Вовк М. - Науково-теоретичні аспекти української музичної етнопедагогіки (2017)
Дем’янчук О. - Кадрове забезпечення навчального процесу першої державної гімназії Буковини (ХІХ ст.) (2017)
Дівнич О. - Вплив гірського середовища на розвиток комунікативних умінь майбутніх фахівців сфери обслуговування (2017)
Галущак І. - Готовність майбутніх економістів до професійної діяльності за умов гірського регіону України (2017)
Качак Т. - Сучасна українська література для дітей та юнацтва як зміст літературної освіти (2017)
Кондур О. - Трансформації освітньо-наукових управлінських моделей у контексті інформаційної революції глобальної системи освіти (2017)
Тимчук Л. - Соціокультурний потенціал андрагогічної діяльності: досвід Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Тракалюк О. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів (2017)
Хайруддінов М. - Про стан і тенденції підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти з кримськотатарською мовою навчання (2017)
Червінська І. - STEAM-освіта в школах гірських регіонів: проблеми рівного доступу та шляхи впровадження (2017)
Никорак Н. - Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів (2017)
Никорак Я. - Науково-дослідницька компетентність майбутніх педагогів гуманітарного профілю: функціонально-змістовий аспект (2017)
Методичний репозиторій педагогічного досвіду вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл Карпатського регіону. Івано-Франківська область. Стефюк Оксана Ярославівна (2017)
Жданова І. - Творчий проект "Міжнародна зелена школа" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2017)
Титул, зміст (2018)
Nahorna А. М. - Substantiation of the information support system for computer technologies in accounting and analysis of occupational pathology, Pyatnitsa­Gorpynchenko N. К., Коnonova I. G., Sokolova M. P. (2018)
Очеретяна Г. В. - До питання забезпечення санітарно­гігієнічних умов праці медперсоналу та пацієнтів в умовах сучасних стаціонарів, Махнюк В. М. (2018)
Вавриневич Е. П. - Результаты мониторинговых исследований по оценке профессионального риска при применении пестицидных формуляций в агропромышленном секторе Украины, Антоненко А. Н., Омельчук С. Т. (2018)
Рязанов А. В. - Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами, Андрусишина І. М., Демецька О. В. (2018)
Кудієвський Я. В. - Оцінка функціонального стану серцево­судинної системи в працівників державних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно­рятувальних) служб методом моніторингу артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, Соловйов О. І. (2018)
Сирота А. І. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні фунгіциду на основі бентіавалікарб­ізопропілу та фолпету, Вавріневич О. П., Білоус С. В. (2018)
Антоненко А. М. - Прогнозування розвитку гострих отруєнь у сільськогосподарських робітників при використанні фунгіцидів на основі діючих речовин – індукторів монооксигеназної системи печінки (2018)
Андрущенко Т. А. - Поліморфізм гена XPD (rs799793) і бронхолегенева патологія в працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України, Гончаров С. В., Долінчук Л. В., Досенко В. Є. (2018)
Реферати (2018)
Чернюк В. І. - Юрій Ілліч Кундієв. Світлої пам’яті Великого Вченого (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку 70 років! (2018)
Інформація для рецензентів (2018)
До відома авторів (2018)
Содержание (2018)
Content (2018)
Інформація про проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів у 2018 році (2018)
Белоцерковец В. В. - Падающего – подтолкни ? (перспективы политической экономии в ХХI веке: глобальные и национальные координаты), Завгородняя Е. А. (2018)
Задорожная О. Г. - Уном человека-личности как исток развертывания очеловечивающегося хозяйства (2018)
Белорус О. Г. - Проблемы финансовой глобализации и гиперфинансиализация воспроизводственных процессов (2018)
Задорожный Г. В. - Глобализация и проблема границ использования high-hume технологий (2018)
Зайцев Ю. К. - Політична економія глобалізованого суспільства, Москаленко О. М. (2018)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення інтелектуального продукту: характеристики процесів підпорядкування (2018)
Осіпова Л. В. - Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи, Плахтій В. Г. (2018)
Ткаченко И. Д. - Природная рента: международный опыт и украинские реалии изъятия, распределения и перераспределения, Ткаченко Н. И. (2018)
Довбня С. Б. - Удосконалений методичний підхід до аналізу зовнішнього середовища, Чабанець Т. М. (2018)
Honcharuk O. V. - The research of printing industry enterprises potential in Ukraine, Babenko A. A. (2018)
Летуча О. В. - Стратегії фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації: теорія та методологія, Ігнашкіна Т. Б., Летуча А. А. (2018)
Romanovskyi I. G. - Forecasting of actual sales quantity of a trading company (2018)
Колот А. М. - Інститути зайнятості і доходів в новій економіці: глобальні тренди, Герасименко О. О. (2018)
Яворська О. Г. - Соціальний капітал підприємств індустрії туризму та гостинності (2018)
Korol G. O. - Methodical approach to forming (enhancing) information support of internal control of activities of business entities, Akimova T. V., Izviekova I. M. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Дослідження сучасних проблем у сфері уникнення подвійного оподаткування, Петрова Л. В. (2018)
Аберніхіна І. Г. - Визначення фундаментальних категорій страхового ринку, Сокиринська І. Г. (2018)
Валенюк Н. В. - Актуальні питання валютно-курсової політики в умовах кризи, Суботіна Г. О. (2018)
Підгорна К. Д. - Дослідження проблем планування розкрою матеріалів (2018)
Lozovsky A. S. - Economic-mathematical model for optimal distribution of service stations (2018)
Альошина Т. В. - Вдосконалення процесу формування кадрового потенціалу підприємства на засадах реінжинірингу, Синиціна Ю. П. (2018)
Квасова Л. С. - Кластерний підхід для підвищення конкурентоспроможності промислового ринку, Макарова О. С. (2018)
До 80-річчя В. С. Савчука (2018)
Гладій М. В. - Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі, Сичевський М. П. (2018)
Польовий В. М. - Диференціація фізико-хімічних показників і продуктивності дерново-підзолистого ґрунту внаслідок тривалого застосування різних систем удобрення і доз вапна, Лаврук М. М., Кулик С. М. (2018)
Черенков А. В. - Вплив агроекологічних і технологічних чинників на формування врожайності пшениці озимої у Південно-східному Степу, Нестерець В. Г., Солодушко М. М., Кротінов І. В., Кобос І. О. (2018)
Кукол К. П. - Бактеріальний біом буряків цукрових за дії коренеїда, Буценко Л. М., Патика В. П. (2018)
Савчук М. В. - Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи, Лісовий М. М., Таран О. П., Чеченєва Т. М., Стародуб М. Ф. (2018)
Юрчак С. В. - Репродуктивні функції самців коропа за згодовування вітаміну Е та селену впродовж переднерестового періоду, Забитівський Ю. М., Дерень О. В., Яремчук І. М. (2018)
Балашова Г. С. - Вплив ярусів живців пробіркових рослин і живильного середовища на індукцію бульбоутворення картоплі in vitro сортів різних груп стиглості, Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Котов Б. С. (2018)
Адамчук В. В. - Багатофункціональний мобільний енергетичний засіб для АПВ, Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2018)
Демиденко О. В. - Параметри продуктивності та структура фітомаси різноротаційних сівозмін Лісостепу України, Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А. (2018)
Єгоров Д. К. - Використання жита озимого для виробництва біогазу, Змієвська О. А., Дем’яненко С. Б. (2018)
Гриник І. В. - Основні тенденції розвитку ринку плодів сливи у світі та в Україні, Кіщак О. А., Кіщак Ю. П., Фільов В. В. (2018)
Артем’єва К. С. - Економічна ефективність комплексного застосування рідких органо-мінеральних добрив (2018)
Ващенко О. В. - Ефективність використання порід свиней зарубіжної та вітчизняної селекцій для поліпшення м’ясних якостей (2018)
Вергунов В. А. - Внесок академіка В. І. Вернадського установлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження) (2018)
В. О. Ушкаренку - 80 (2018)
Махно С. М. - Полімер-електролітна мембрана для паливних елементів на основі зшитого полііміду і протонної іонної рідини, Тарасюк О. П., Чернявська Т. В., Джужа О. В., Пархоменко В. І., Рогальський С. П. (2017)
Варлан К. Є. - Маловідходний процес отримання бутилфенолформальдегідної смоли для захисних покрить, Северенчук І. М., Зубенко А. Е. (2017)
Бахалова Є. А. - Моделювання поведінки бензоатів тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу 2-(хлорметил)оксирану карбоновими кислотами, Беспалько Ю. М., Швед О. М. (2017)
Derkach T. M. - Pharmacopoeia methods for elemental analysis of medicines: A comparative study, Baula O. P. (2017)
Чернявская А. Ю. - Спектрофотометрическое определение скандия в сплаве 01570, Сидорова Л. П., Иваница Л. А., Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. А. (2017)
Аль-Швейят М. И. А. - Одновременное кинетическое определение аскорбиновой кислоты и анальгина в фармацевтических препаратах методом многократных добавок H-point, Мех Ю. В., Денисенко Т. А., Вишникин А. Б., Базель Я. Р. (2017)
Полтавец В. В. - Свойства молибдофосфорных гетерополикомплексов и их применение в электрокатализе, Аль-Швейят М. И. А., Денисенко Т. А., Вишникин А. Б., Ёнал А. М. (2017)
Худякова С. М. - Особливості комплексоутворення 3-метил-2,6-димеркапто-1,4-тіопірону з різними хімічними формами родію(III), Вишнікін А. Б. (2017)
Булах І. Є. - Аналіз результатів складання студентами громадянами України субтесту з іноземної мови професійного спрямування ліцензійного іспиту "Крок 1. Стоматологія" 20.02.2018 року, Войтенко Л. П., Мруга М. Р. (2018)
Булах І. Є. - Поспішаємо розумно (2018)
Мельник І. В. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – обов’язкова вимога провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти, Поліщук М. О., Фаріон Т. І. (2018)
Олексіна Н. О. - Медична освіта: відповіді на виклики сучасності, Волосовець О. П., П’ятницький Ю. С. (2018)
Корда М. М. - Філософія симуляційного навчання в медицині, Гудима А. А., Шульгай А. Г., Запорожан С. Й. (2018)
Вороненко Ю. В. - Забезпечення якості у системі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, Толстанов О. К., Краснов В. В. (2018)
Бойчук Т. М. - Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Колоскова О. К., Марусик У. І. (2018)
Мороз В. М. - Реалізація європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Заїка С. В. (2018)
Зіменковський Б. С. - Сучасні особливості парадигми медичної освіти в Україні, Гжегоцький М. Р., Солонинко І. І., Радченко О. М., Стрільчук Л. М. (2018)
Рожко М. М. - Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-франківському національному медичному університеті, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О., Луцак С. М., Дзвонковська В. В., Сенчій В. М. (2018)
Колесник Ю. М. - Досвід впровадження онлайн-технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я", Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. (2018)
Ждан В. М. - Результати самоаналізу організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я" у ВДНЗУ "УМСА" за 2017 рік, Дворник В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. (2018)
Перцева Т. О. - Досвід організації комплексного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності "Стоматологія" за принципами osce, Шпонька І. С., Гудар’ян О. О., Фастовець О. О. (2018)
Іоффе І. В. - Особливості процесу організації підготовки офіцерів медичної служби запасу у державному закладі "Луганський державний медичний університет", Смірнов С. М., Скляр С. І., Кузьміченко І. О., Асєєва О. А. (2018)
Запорожан В. М. - Європейські стандарти освіти в симуляційній медицині. досвід Одеського національного медичного університету, Ульянов В. О., Тарабрін О. О., Суслов О. С., Сажин Д. С. (2018)
Никоненко О. С. - Сучасні форми організації післядипломного навчання та безперервного професійного розвитку медичних працівників, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2018)
Хвисюк О. М. - Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Гиря М. П., Соболєва І. А., Вороньжев І. О., Єлоєва З. В., Сергієнко О. І., Касьянова О. М., Жеребкін В. В. (2018)
Поканевич О. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Анатомія людини" студентам англомовної форми навчання, Івнєв Б. Б., Середа П. І., Талько В. І., Оверченко І. А., Керечанин І. В., Ковальчук Н. В. (2018)
Волосовець О. П. - Перспективи запровадження лікарської резидентури у педіатрії, Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л., Мозирська О. В., Ємець О. В. (2018)
Волосовець Т. М. - Сучасні виклики та вимоги щодо неперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів, Дорошенко О. М., Дорошенко М. В. (2018)
Грузєва Т. С. - Питання комунікативних компетенцій у підготовці фахівців громадського здоров’я, Литвинова Л. О., Гречишкіна Н. В., Донік О. М., Іншакова Г. В. (2018)
Зозуля І. С. - Сучасні аспекти викладання курсу неврології лікарям-інтернам на кафедрі медицини невідкладних станів, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Боброва В. І. (2018)
Кліщ І. М. - Досвід підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у державному вищому навчальному закладі "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України", Потіха Н. Я., Ковалик О. С. (2018)
Січкоріз О. Є. - Інтеграція дистанційної форми в навчальний процес на післядипломному етапі підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту "Крок-3. Стоматологія”: реалії та перспективи, Пупін Т. І., Мінько Л. Ю., Колач Т. С. (2018)
Борисенко З. - Сутність та особливості сучасного міграційного процесу в Україні, Гаврищак Л. (2016)
Стець В. - Особливості процесу соціально-психологічної адаптації мігрантів до нових умов життя (2016)
Вовк Л. - Соціально-психологічна реабілітація дітей вимушених переселенців (2016)
Шатинська О. - Значення діадного копінгу для внутрішньо переміщених дітей дошкільного віку (2016)
Гринечко А. - Використання арт-терапевтичних технік у роботі з внутрішньо переміщеними дітьми (2016)
Галян О. - Підготовка майбутніх психологів до роботи в умовах сучасних українських реалій (2016)
Бандура Г. - Соціально-психологічний тренінг як форма роботи з підлітками в період кризи ідентичності (2016)
Хавула Р. - Психологічні аспекти самоствердження старшокласників (2016)
Мащак С. - Соціально-психологічні чинники формування образу держави в осіб пізньої дорослості (2016)
Галян І. - Концептуальне обґрунтування інтегративно-особистісного підходу до вивчення ціннісно-смислової саморегуляції майбутніх педагогів (2016)
Лялюк Г. - Модель психологічного супроводу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема (2016)
Сухраменда Є. - Вивчення ставлення вчителя до учнів у процесі спілкування (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ "Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" Серія "Психологія" (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Carnì D. L. - From Distributed Measurement Systems to Cyber-Physical Systems: A Design Approach, Grimaldi D., Lamonaca F., Nigro L., Sciammarella P. F. (2017)
Bomba A. - Constructing the Diffusion-Like Model of Bicomponent Knowledge Potential Distribution, Nazaruk M., Kunanets N., Pasichnyk V. (2017)
Carnì D. L. - Damage Analysis of Concrete Structures by Means of B-Value Technique, Scuro C., Lamonaca F., Olivito R. S., Grimaldi D. (2017)
Kolokolov Yu. - Observations-Based Computational Analytics on Local Climate Dynamics: Change-Points, Monovskaya A. (2017)
Khadidja Y. - Partitioning and Scheduling Resolution Problems by Bees Mating Strategy in Dres’ Systems (2017)
Бугакова О. В. - Технологія організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: теоретичний аспект (2018)
Доценко С. О. - Генезис дослідження проблеми творчості (2018)
Лященко В. М. - Інноваційна діяльність як предмет наукових досліджень (2018)
Пономарьова Н. О. - Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2018)
Березнева І. М. - Використання технологій активного навчання іноземної мови курсантів військового вишу (2018)
Гончарова О. А. - Роль і місце англійської літератури в сучасних підручниках з англійської мови (2018)
Гузиніна Т. В. - Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови (2018)
Нігаметзянова К. Р. - Використання методу ситуативного моделювання на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (2018)
Костікова І. І. - Використання інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови, Безбавна Г. І. (2018)
Лебединець Т. М. - Упровадження інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах, Гуляєва І. В., Мироненко Л. В. (2018)
Мкртічян О. А. - Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти (2018)
Ткаченко Л. П. - Фахова спрямованість курсу риторики у практиці сучасних закладів вищої освіти (2018)
Ткачов А. С. - Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) (2018)
Довженко Т. О. - Інноваційні підходи до моніторингу якості освіти студентів у процесі магістерської підготовки (2018)
Моргунова Н. С. - Емоційна компетентність викладача як чинник підвищення ефективності навчання іноземних студентів (2018)
Андрієвська В. М. - Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, Прокопенко А. І. (2018)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Компонентно-структурний зміст поняття "креативна компетентність інженера" (2018)
Звєрєва Н. Л. - Технологічний підхід до формування педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Лебедєва В. В. - Використання мультимедійного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя (2018)
Масич С. Ю. - Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу (2018)
Митцева О. С. - Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура (2018)
Ребенок В. М. - Особливості формування професійної компетентності у майбутніх вчителів технологічної підготовки (2018)
Рязанцева Д. В. - Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів (2018)
Семененко І. Є. - Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів (2018)
Шварп Н. В. - Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців, Калашнікова Л. М. (2018)
Шишенко В. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання (2018)
Яковенко Н. В. - Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов (2018)
Божко Н. М. - Особливості ментальності, етнічної культури та психології представників азербайджанського етносу (2018)
Ван Сяофей - Тематичний зміст державних стандартів КНР з фізичного виховання для молодших школярів (2018)
Гнатовська К. С. - Виховання толерантності в майбутніх учителів початкових класів (2018)
Єфімова О. В. - Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Кордубан М. В. - Питання домашньої освіти ХІХ століття в педагогічній спадщині П. З. Тимошенко (2018)
Юрченко О. В. - Ідея виховання національної свідомості в контексті університетської традиції ХІ-ХІІІ ст. (2018)
Воляник О. Ю. - Інтенсифікація механічного оброблення текстильних матеріалів у барабанних пральних машинах, Петко І. В. (2018)
Васильковський Д. В. - Автоматизація процесу створення ескізів нових моделей одягу в умовах малих підприємств, Цимбал Н. А. (2018)
Зубкова Л. І. - Дослідження відповідності сучасних фігур дівчат діючим стандартам, Супрович Я. А. (2018)
Семешко О. Я. - Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий натяг розчинів для промивання бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г., Мясников С. А. (2018)
Будаш Ю. О. - Порівняльний аналіз розмірних характеристик недеревних волокон різної природи, Кучеренко Є. В., Плаван В. П., Фещенко Я. В., Верейко О. І. (2018)
Гараніна О. О. - Синтез нерозчинного азобарвника із антибактеріальною складовою, Варданян А. О., Петрова-Кумінська С. В., Міронова О. В. (2018)
Баранник В. - Технология снижения информационной интенсивности сильно информативных сегментов аэрофотоснимка, Красноруцкий А., Хаханова А., Медведев Д., Хименко В. (2018)
Чирков А. - Методологія безпечної передачі цільових відеоданих з літального апарата в умовах обмеженого часу сеансу зв'язку, Приставка П. (2018)
Рощук М. - Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації (2018)
Косюк Є. - Дослідження акустико-вібраційного впливу на апаратне забезпечення комп’ютерних систем (2018)
Корченко О. - Модель оцінювання наслідків витоку державної таємниці від кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру держави, Дрейс Ю., Рощук М., Романенко О. (2018)
Совин Я. - Аналіз апаратної підтримки криптографії у пристроях інтернету речей, Наконечний Ю., Опірський І., Стахів М. (2018)
Кобозєва А. - Теоретичні основи методу відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні, Бобок І. (2018)
Тарасенко Я. - Програмний комплекс проведення атаки на лінгвістичну стегосистему (2018)
Пелещишин А. - Спеціальна безпекова модель користувача соціальних середовищ Інтернету, Вус В., Тимовчак-Максимець О. (2018)
Марущак А. - Вплив тіньових інформаційних технологій на інформаційну безпеку суб'єкта господарювання, Скіцько О. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kharchenko Ye. - Yield of intermediate products in the drought process of wheat milling, Sharan A., Yeremeeva O., Novak L. (2017)
MasnarA. MasnarA. - Application of sago pith waste and nanosilica from rice husk ash as hybrid bio-nanofiller composite for food plastic packaging, Coorey R. (2017)
Medvid I. - Influence of fermentative modification of rice flour starch on bread quality for patients with celiac disease, Shydlovska O., Dotsenko V. (2017)
Shahriari S. - Modeling the efficiency of microfiltration process in reducing the hardness, improvement the non-sugar component rejection and purity of raw sugar beet juice, Hakimzadeh V., Shahidi M. (2017)
Oseiko M. - Functional products and preparations in the systemic concept of health, Shevchyk V., Romanovska T. (2017)
Kuk R. S. - Thermal, structural and pasting properties of brazilian ginger (Zingiber officinale Roscoe) starch, Waiga L. H., Oliveira C. S., Bet C. D., Lacerda L.G., Schnitzler E. (2017)
Kuzmin O. - Mechanism of transformation of protons in the process of creating aqueous-alcoholic mixtures (2017)
Migalatiev O. - Optimisation of operating parameters for supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from industrial tomato waste (2017)
Dubovkina I. - Application of hydrodynamic oscillations for activation of the hydrated lime slurry (2017)
Ostapenko V. - Suitability of the technical grape variety of the Northern Black Sea Coast in the traditional production for "Iсewine", Kameneva N. (2017)
Abstracts (2017)
Instructions for authors (2017)
Ukrainian Food Journal in 2017. Statistics (2017)
Contents of Volume 6 (Year 2017) (2017)
Вихидні дані (2017)
Криницький Г. Т. - Сучасний лісовий фонд бука лісового в Українському Розточчі, Павлюк Н. В., Яхницький В. Й. (2017)
Лавний В. В. - Лісівничо-таксаційна оцінка лісів Горган, Дичкевич В. М. (2017)
Олійник В. С. - Ґрунтозахисна роль лісу на водозборах Карпат, Вітер Р. М. (2017)
Буторова О. Ф. - Результаты интродукции древесных растений в дендрарии Сибирского государственного университета (юг Средней Сибири), Матвеева Р. Н. (2017)
Висоцька Н. Ю. - Сучасний стан і перспективи збереження генетичних ресурсів тополі в Україні (2017)
Данчук О. Т. - Лісонасінна база в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку (2017)
Дебринюк Ю. М. - Технологія створення та особливості росту сосни і модрини у лісових культурах Західного Полісся, Белеля С. О. (2017)
Лось С. А. - Динаміка репродуктивних процесів на клонових насінних плантаціях дуба звичайного (Quercus robur L.) у Лівобережному Лісостепу України (2017)
Олексійченко Н. О. - Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища, Гатальська Н. В. (2017)
Василишин Р. Д. - Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління (2017)
Каганяк Ю. Й. - Вікова структура різновікових букових деревостанів Українських Карпат та особливості нагромадження ними запасу, Горошко М. П. (2017)
Миклуш С. І. - Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині, Миклуш Ю. С. (2017)
Фучило Я. Д. - Особливості лінійного приросту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.), Афонін О. О. (2017)
Meshkova V. L. - GIS-based prediction of the foliage browsing insects' outbreaks in the pine stands of the SE "Kreminske FHE", Borysenko O. I. (2017)
Синякевич І. М. - Екологізація суспільної свідомості в контексті духовного розвитку (2017)
Anita Zapalowska - Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Ulyana Bashutska (2017)
Шпарик Ю. С. - Економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат (2017)
Бехта П. А. - Вплив вмісту пінополістиролу на властивості легких стружкових плит, Байзова Л. Р. (2017)
Делеган І. В. - Бережничий Карпат (До 90-річчя Антона Йосиповича Островського), Лущак М. М., Делеган І. І., Криницький Г. Т. (2017)
Криницький Г. Т. - Степан Миклуш – учений, педагог, лісівник (з нагоди 60-річчя від дня народження), Горошко М. П., Хомюк П. Г., Ільків І. С. (2017)
Криницький Г. Т. - Василь Мазепа – учений-лісівник, еколог і педагог (з нагоди 60-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Лавний В. В. (2017)
Делеган І. В. - Лісівник, мисливствознавець, науковець і громадський діяч (до 60-річчя від дня народження Михайла Миколайовича Лущака), Бондаренко В. Д., Криницький Г. Т., Делеган І. І. (2017)
Криницький Г. Т. - Василь Лавний – лісознавець і науковець міжнародного рівня (з нагоди 50-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Мазепа В. Г. (2017)
Осадчук Л. С. - Колекція взірців деревини Євстахія Волощака (1835-1918) (до 100-річчя від дня смерті видатного вченого), Сорока М. І., Шовган А. Д., Долятовскі Я. І., Колодій Т. В. (2017)
Содержание (2017)
Філь Н. Ю. - Модель вибору систем автоматизації будівель в умовах нечіткої інформації, Рєзвих С. М. (2017)
Фурманова Н. І. - Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації, Фарафонов О. Ю., Малий О. Ю., Сіциліцин Ю. О. (2017)
Замирец Н. В. - 3D проектирование и моделирование конечностей зооморфного робота, Евсеев В. В., Роменский В. И., Салиева В. Э. (2017)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода топологической оптимизации системы мониторинга производственного процесса, Иванова В. А. (2017)
Плугіна Т. В. - Проектування системи радіочастотної ідентифікації рухомих об’єктів, Єфименко О. В., Пашков В. В., Хіценко К. В. (2017)
Олійник О. Ю. - Модель Фур'є-фільтрації вихідних аналогових сигналів частотних датчиків, Тараненко Ю. К. (2017)
Безкоровайний В. В. - Управління поштовою розсилкою на основі методів фільтрації, Кротких М. С. (2017)
Ильге И. Г. - Модель выбора программных средств комплексной автоматизации ведения работ в проектной организации, Маркозов Д. А., Иванов А. С. (2017)
Филь Н. Ю. - Обобщенная модель выбора бортового компьютера для автомобиля, Шамырадов А. (2017)
Левтеров А. А. - Расчет MEL-коэффициентов звукового спектра для модуля идентификации голосовых команд управления мобильным роботом, Нечитайло Ю. А., Лычман М. А. (2017)
Ільге І. Г. - Модель планування ремонту автомобільних доріг з урахуванням доцільного вибору засобів автоматизації, Богдан Р. С. (2017)
Сахацький В. Д. - Актуальні питання побудови вимірювальних систем для визначення повітряних бульбашок у гідросистемах дорожніх машин, Лихачов Д. Є. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського