Медвідь А. Б. - До питання процедурних змін внесених до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на зламі 80-тих-90-тих років ХХ століття (2016)
Музика Я. І. - Правова характеристика Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва (2016)
Мацько М. А. - Досудовий юрисдикційний та альтернативні неюрисдикційні способи вирішення трудових спорів і розбіжностей (2016)
Ратушна Б. П. - Доступність правосуддя у цивільному процесі України: економічний аспект (2016)
Чабан О. М. - Особливості іпотеки нерухомості, право користування якою мають діти (2016)
Сенюта І. - Рецензія на монографію Зіновія Степановича Гладуна "Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання охорони здоров'я населення в Україні" (2016)
Мовчанюк В. - Шевченкова ідея України і "Книги буття українського народу" М. Костомарова (2017)
Лебідь-Гребенюк Є. - Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка (2017)
Шумило Н. - Український модернізм початку XX ст.: питання поетики (2017)
Поліщук Я. - Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки (2017)
Бондар М. - Довкола Григорія Квітки-Основ'яненка: твори українських прозаїків 30-х — початку 40-х років XIX ст. (2017)
Меркулов М. - Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди (2017)
Муравецька Я. - Функціонування компонентів візуального в повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" (2017)
Дроздовський Д. - Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (Малий ювілейний нарис) (2017)
Павлюк І. - Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір (2017)
Ткаченко А. - Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) (2017)
Іваннікова Л. - "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі Степової України (2017)
Мірошниченко Л. - Переклад Лесі Українки: непереборні підозри текстолога (2017)
Шпиталь А. - Новий лауреат Премії імені Олександра Білецького (2017)
Белімова Т. - Сучасна мала проза: комерційний аспект (2017)
Мориквас Н. - Медаль для письменника, або Спрага середовища (спогадальні рефлексії з оказії ювілею Віктора Палинського та одного літературного явища) (2017)
Набитович І. - Художній документалізм неевклідового простору (Олег Рарицький. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). - Київ: Смолоскип, 2016. - 488 с.) (2017)
Білоус П. - Приватний простір українського бароко (Соболь В. Українське бароко: тексти і контексти. - Варшава: WUW (Видавництво Варшавського університету), 2015. - 382 с.) (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Демін М. - Профессор Игорь Александрович Фомин – ученый градостроитель (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Вадимов В. - Парадигма культурологического развития теории и практики градостроительства в творческом наследии И. А. Фомина (2012)
Кащенко О. - І. О.Фомін - творчий лідер в ахітектурній освіті (2012)
Криворучко Ю. - Розмова з професором, доктором архітектури І. О.Фоміним про докторську дисертацію (Львів, 29.06.1999 р.) (2012)
Кушніренко М. - Слово про вчителя (2012)
Палеха Ю. - Пам’яті Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Посацький Б. - Спогади про Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Проскуряков В. - Мені пощастило в житті (2012)
Русанова І. - Незабутні зустрічі (2012)
Тимохин В. - 85 и 6: К годовщине рождения и смерти И. А. Фомина (2012)
Уренев В. - Вспоминая учителя и друга (2012)
Черкес Б. - "Мужество говорить". Штрихи к портрету Игоря Александровича Фомина (2012)
Палеха Ю. - Участь ДП УДНДІПМ "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя у розробці генеральної схеми організації території республіки Казахстан - важливий досвід виконання містобудівної документації на загальнодержавному рівні (2012)
Демин Н. - Современные агломерации. Миф или реальность (2012)
Панченко Т. - Узгодження концептуальних положень різних стадій проектування споріднених містобудівних об’єктів (2012)
Тімохін В. - Перспективи і горизонти розвитку середовищного підходу (2012)
Підгрушний Г. - Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2012)
Быстряков И. - Эстетическая парадигма управления урбанизированным пространством (2012)
Куцевич В. - Пропозиції щодо методики проектування громадських будівель і споруд (2012)
Книш В. - Нові вимоги щодо перспектив розвитку житлового фонду, комунальної сфери в плануванні міст за умов економічного зростання в Україні (2012)
Осиченко Г. - Врахування естетичного аспекту забудови при прийнятті містобудівних рішень (2012)
Шебек Н. - Принципи гармонізації давніх поселень України в контексті розвитку сучасного проектування архітектурного середовища (2012)
Петришин Г. - Річка як засіб інтеграції міста в європейській містобудівній практиці (2012)
Посацький Б. - Зарубіжний досвід територіальної організації зимових Олімпійських ігор на тлі реалізації національного проекту "Олімпійська надія 2022 в Україні, Ідак Ю. (2012)
Кащенко О. - Інноваційність енергоефективності в архітектурі та містобудуванні (2012)
Третяк Ю. - Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості (2012)
Христюк М. - Вдосконалення класифікації вулично-дорожньої мережі в нормативній базі з містобудування (2012)
Гнесь Л. - Проблеми розпланування сельбищних територій сільських поселень в сучасних ринкових умовах (2012)
Ортинський В. - Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки (2017)
Гарасимів Т. - Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України, Дашо Т. (2017)
Івашків Т. - Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства, Федик Л. (2017)
Купчак М. - Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування, Саміло А., Шишко В. (2017)
Макарчук В. - Львівська політехніка: ґенеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статусу (1816–2016 рр.), Терлюк І. (2017)
Терлюк І. - Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть XVI – перша половина XVIІ ст.) (2017)
Шиян Д. - Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях (2017)
Базарник Б. - Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл (2017)
Базарник М. - проблема девіантної особистості: історико-філософський та соціально-правовий аналіз (2017)
Барабаш О. - Правосвідомість та її вплив на поведінку людини (2017)
Брездень В. - Методологічні підходи до розкриття екстремумів у професійній діяльності юриста (2017)
Ватаманюк Л. - Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості, Гарасимів Т. (2017)
Габаковська Х. - Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід, Гарасимів Т. (2017)
Гарасимів Б. - Моделі громадянського суспільства: проблема взаємовідносин людини та держави (2017)
Гарасимів Т. - Дефініція "громадянське суспільство": філософсько-правова парадигма (2017)
Дашо Т. - Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія (2017)
Іванишин Т. - Філософська концепція девіантності (кінець XIX – середина XX століття) (2017)
Кельман М. - Методологія дослідження правотворчості у правовій державі (2017)
Коваль І. - Менталітет у позитивно-правовому полі (2017)
Козак О. - Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти, Гарасимів Т. (2017)
Кучеренко Н. - Генеза особистостості через призму філософсько-правових детермінант, Гарасимів Т. (2017)
Мартинюк Н. - Проблема девіацій у правовій системі соціокультурних змін (2017)
Матвійчук І. - Методологічні домінанти правової антропології (2017)
Савайда О. - Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття (2017)
Сковронський Д. - Взаємовплив та взаємозв’язок громадянського суспільства і держави як єдиної цілісності (2017)
Сливка С. - Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі (2017)
Смірнова І. - Розвиток особистості в системі соціальних спільнот: загальне в індивідуальному (2017)
Токарська А. - Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста (2017)
Чорнобай О. - Рer argumentum від саллюстія (2017)
Шай Р. - Перспективи модернізації правоохоронних органів в умовах глобалізації (2017)
Баїк О. - Про видову характеристику суб’єктів податкових правовідносин в Україні (2017)
Бортник Н. - Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції, Єсімов С. (2017)
Волоско Я. - Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави (2017)
Гулак Л. - Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування (2017)
Демчик Н. - Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (2017)
Дніпров О. - Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади (2017)
Єсімов С. - Hозвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект (2017)
Когут В. - Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства (2017)
Лесько Н. - Детермінанти, що обумовлюють насильство над дітьми (2017)
Литвин О. - Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин (2017)
Магновський І. - Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України (2017)
Мариняк Н. - Удосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг (2017)
Мота А. - Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції (2017)
Павлюк Н. - Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією України (2017)
Парпан У. - Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Перун Т. - Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Сірант О. - Цифрові докази утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Khomyshyn I. - The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine (2017)
Цьвок М. - Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні (2017)
Чопко Г. - Застосування договору фінансового кредиту при наданні послуг населенню ломбардами України (2017)
Апопій І. - Відповідальність, що випливає зі шлюбу (2017)
Бек У. - Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян (2017)
Волинець Т. - Відумерла спадщина як підстава виникнення права комунальної власності (2017)
Дмитренко Е. - Виконання іпотечного зобов’язання: становлення та розвиток, Дмитренко В. (2017)
Несімко О. - Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу (2017)
Попадинець Г. - Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами (2017)
Римарчук Р. - Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект (2017)
Бараняк В. - Методи експертного дослідження мікрочастинок платини (2017)
Бойсан М. - Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх (2017)
Болібрух Н. - Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів (2017)
Бондюк А. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "судовий розсуд" (2017)
Гузела М. - До питання про суд присяжних за кримінальним процесуальним законодавством України (2017)
Гула Л. - Характеристика організації будівельно-ремонтних робіт як об’єктів будівельно-технічної експертизи з визначення характеру їх виконання (2017)
Доліновський Ю. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань, Серкевич І. (2017)
Коваль М. - Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції (2017)
Кушпіт В. - Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості, Цилюрик І. (2017)
Ланцедова Ю. - Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними, Шличек О. (2017)
Леоненко Т. - Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному грунті як соціально-правового явища (2017)
Марисюк К. - Ознаки транснаціональних злочинних організацій (2017)
Остапенко О. - Про безпеку при затриманні правопорушника (2017)
Палюх А. - Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів (2017)
Ромців О. - Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання (2017)
Рудницький І. - Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи (2017)
Сподарик Н. - Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи (2017)
Шиян О. - Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками (2017)
Якимова С. - Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект (2017)
Богів Я. - Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету (2017)
Кириченко А. - Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина верховного суда Украины (2017)
Личенко І. - Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду (2017)
Медведик Л. - Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин (2017)
Яремчук С. - Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Поліщук Я. - ARS MASACRAE, або Про те, чи є поезія на війні (2016)
Галич О. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? (2016)
Гуменюк В. - Акторські інтерпретації літературної класики (Юрій Грищенко у виставах за творами українських авторів) (2016)
Астаф'єв О. - "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю (2016)
Маценка Світлана. Партитура роману: монографія.-Львів:ЛНУ Івана Франка,2014.-528 с. (2016)
Левчук Т. - Утопія/антиутопія в контексті жанрового прогнозування Лесі Українки (2016)
Ткаченко Т. - Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" (2016)
Жиліна М. - Метафорика і флористика: Біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2016)
Василенко В. - Травми батьків - травми дітей, або Що зостається після пам'яті? Англомовна проза української діаспори (2016)
Голобородько Я. - Естакада Герти Мюллер (2016)
Вишневецька М. - Політика, кохання і магія: критична біографія України радянської (2016)
Єсипенко Д. - У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка Із Чернігівської губернської земської управи (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Державин В.М. - Державин В.М. У задзеркаллі художнього слова. Вибранілітературознавчі праці з історії української та зарубіжноїлітератури, теорії літератури, перекладознавства тамовознавства / Упорядник і автор вступного словаС. Хороб. – Видання третє, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 756 с. (2016)
Малиновський А. - Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-модерністів у сучасному компендіумі (2016)
Кузьменко Володимир. - Вагомий здобуток у царині грінченкознавства (2016)
Олександр Б. - Конференція "Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження" (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Шебек Н. М. - Віктор Олександрович Тімохін (2016)
Бистряков І. К. - Рентні механізми децентралізованого управління природними активами, Кленовий Д. В. (2016)
Книш В. І. - Методика об’ємно-просторової організації багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних інтегрованих структур об’єктів нерухомості (2016)
Криворучко Н. І. - Екологічна регенерація урбанізованого середовища найкрупніших міст, Крівіцька А. С. (2016)
Куцевич В. В. - Питання формування містобудівних умов під час відтворення історичних сакральних будівель і споруд (2016)
Палеха Ю. М. - Методологічні підходи до планування колишніх промислових і військових територій: європейський досвід (2016)
Панченко Т. Ф. - Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях, Сторожук С. С. (2016)
Підгрушний Г. П. - Поліцентрична модель просторового розвитку України: проблеми та перспективи становлення (2016)
Проценко С. М. - Принципи та модель визначення понятійно-термінологічної системи еколандшафтів (2016)
Тімохін В. О. - Реабілітація "творчої ідеї міста" в суцільно урбанізованому середовищі (2016)
Шебек Н. М. - Genius loci і божественні пропорції Києва (2016)
Яценко В. О. - Еволюціонізм наукових досліджень розвитку та управління територій на регіональному рівні (2016)
Василенко Л. Г. - Творчі течії в архітектурі України (з історії 1920-х, початку 30-х років) (2016)
Василенко О. Б. - Екологічний фактор впливу світлових засобів на людину в архітектурі та містобудуванні (2016)
Дюжев С. А. - Деградація міського ландшафта як наслідок ігнорування та порушення засад планувального управління (2016)
Єгоров Ю. І. - Негативна архітектура та проблема простору "Софіївки" (2016)
Ковальський Л. - Проблеми реконструкції мережі дошкільних навчальних закладів в ущільненій житловій забудові, Ковальська Г., Саєнко Д. (2016)
Ладигіна І. В. - Реабілітація територій малого міста (на прикладі м. Вовчанська Харківської області) (2016)
Морозік А. С. - Напрямки модернізації військових містечок України (2016)
Орленко М. І. - Досвід відбудови зруйнованих об’єктів: способи підсилення основ і фундаментів (2016)
Щербаков Є. Ю. - Проблематика застосування геоінформаційних систем планування територій в землевпорядних вишукуваннях при реабілітації міських та заміських територій (2016)
Пантюхіна О. Ю. - Актуальні завдання та прийоми реабілітації міських прибережних озеленених територій (2016)
Шульга Г. - Визначення потенціалу природно-рекреаційних ресурсів гірських територій Українських Карпат (2016)
Палеха Ю. М. - Берлін (Berlin), Нечаєва Т. С. (2016)
Анотації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бадкж М. І. - Основні проблеми організації медичного забезпечення миротворчих контингентів Збройних Сил України, Гутченко К. С., Микита О. О., Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Особливості організації надання медичної допомоги військовослужбовцям військових підрозділів в сучасних воєнних конфліктах, Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Основи підготовки медичної служби і організації лікувально-евакуаційних заходів у миротворчих підрозділах Збройних Сил України, Гутченко К. С., Ковида Д. В., Микита О. O. (2013)
Булах О. Ю. - Зарубіжний досвід розвитку системи управління медичним забезпеченням військ (сил) в сучасних умовах, Лівійський В. Г. (2013)
Шевчук Р. В. - Соціальний статус підлітків призовного віку та сімей, де вони виховувались, Хижняк М. І., Діденко Л. В. (2013)
Печиборщ В. П. - Проблеми медико-соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та пенсіонерів МО України (2013)
Мороз Г. З. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя військовослужбовцями, які несуть службу у спеціальних фортифікаційних спорудах, Бібік Т. А., Ткачук I. М. (2013)
Рущак Л. В. - Здоров'я як системна категорія соціального розвитку держави, Середа І. К., Рущак Д. О., Гулько В. М. (2013)
Павловська P. O. - Структура та основні показники діяльностІ Київського міського центру медико-соціальної експертизи, Чернявський В. А., Діденко Л. В., Голікова О. С. (2013)
Антушева Н. Ф. - Вивчення стану здоров'я та фізичного розвитку осіб рядового складу військового запасу на етапі проходження строкової військової служби в Збройних Силах України, Огороднійчук І. В., Гіщевська Л. С., Грушкевич В. В. (2013)
Трихліб В. I. - Витрати на проведення хіміопрофілактики та лікування хворих на малярію (2013)
Галушка A. M. - Соціологічна оцінка якості медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України, Ричка О. В., Серебряков О. М. (2013)
Бадюк М. І. - Системний аналіз у дослідженні формування єдиного медичного простору на особливий період, Жупан Б. Б. (2013)
Паламар Б. І. - Основні напрямки та завдання щодо підготовки київських міських клінічних лікарень до роботи в позаштатних ситуаціях мирного часу, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2013)
Іванько О. М. - Обґрунтування технологічних рішень очищення стічних вод від військових об'єктів в сучасних умовах (2013)
Баркевич В. А. - Проблема забезпечення якості питної води при господарсько-питному водопостачанні військових містечок Збройних Сил України, Крушельницький О. Д., Іванько О. М. (2013)
Бідненко Л. І. - Фізіолого-гігієнічна характеристика харчування особового складу Повітряних Сил в наземних умовах, Устінова Л. А., Огороднійчук І. В., Рущак Л. В., Власенко О. М. (2013)
Хижняк М. І. - Дослідження впливу індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники переключення уваги військових спеціалістів, Іващенко С. М., Власенко О. М., Якимець В. М. (2013)
Лобода Т. В. - Окремі аспекти еколого-гіпенічної характеристики навколишнього середовища досліджуваних промислових районів м. Києва, Якимець В. М. (2013)
Устінова Л. А. - Вивчення особливостей епідемічного процесу ВІЛ-інфекції серед цивільного населення України та військовослужбовців, Якимець В. М., Хижняк М. І., Огороднийчук І. В., Лугова Г. В., Борисова І. В., Левченко О. Є. (2013)
Яцун Є. В. - Перспективи застосування біодеградуючих сплавів на основі магнію в остеосинтезі (літературно-аналітичний огляд), Чорний В. М., Головаха М. Л. (2013)
Жовтоножко О. І. - Оцінка тяжкості пошкоджень у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Хоменко І. П. (2013)
Головаха М. Л. - Дослідження токсичної дії продуктів бюдеградації оригінального магнієвого сплаву в експерименті на щурах, Белєничев І. Ф., Чорний В. М., Яцун С. В. (2013)
Калина Р. А. - Оперативні доступи при лапароскопічній апендектомії, Іванько О. В. (2013)
Федорич П. В. - Одночасне виявлення хламідій і мікоплазм в урогенітальній системі і глотці (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр "Stimul": стратифікація ризику виникнення віддалених наслідків у пацієнтів, які перенесли Q-інфаркт міокарда та розробка "спрощеної" шкали прогнозування дворічної смертності, Осьодло Г. В. (2013)
Кондратюк В. М. - Питання вибору антибіотиків для лікування вентиляторасоційованої пневмонії, Олійник В. М., Гончаров О. Л., Кондратюк О. П., Бевз В. О. (2013)
Шматенко В. В. - Дослідження антимікробної активності мазі на основі офлоксацину та німесуліду (2013)
Кучмістова О. Ф. - Вивчення особливостей проведення фітореабілітацiї українських миротворчих контингентів, Шматенко В. В. (2013)
Притула Р. Л. - Фармакоекономічний аналіз як основа оптимізації медиаментозного забезпечення постраждалих з політравмою, Семенченко Г. Б., Скворцова О. В. (2013)
Шматенко О. П. - Завдання та перспективи розвитку охорони здоров'я та фармацевтичної служби України, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Страшний В. В., Пригула Л. Г. (2013)
Руденко В. В. - Клініко-економічне дослідження ефективності застосування різних груп ранозагоюючих засобів для місцевого лікування ран, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Черкащина Л. В. - Диференційна діагностика та оцінка рівня психосоціальної значимості соматоформних розладів у молодому віці, Дорошенко М. М., Трінька І. С., Дорошенко І. Г., Панченко М. С., Шкляр С. П. (2013)
Худецький І. Ю. - Оптимізацiя медико-технічних характеристик багатофункціональних термохірургічних апаратів для стоматології, Камалов Р. Х., Пономаренко В. О., Сухін І. А. (2013)
Гаддецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. Повідомлення перше: оперативне впровадження, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. повідомлення друге: джерела інформації, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Створення центру психолого-психіатричної і психофізіологічної експертизи - один з шляхів побудови єдиної системи психологічної безпеки і надійності особового складу Збройних Сил і правоохоронних структур Туркменістану, Золотарьова О. А., Какаджанов Т. А., Крупська О. О., Мадусаїнов Б. Р., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Цвігун А. В. (2013)
Торбін В. Ф. - Психологічний аспект наслідків аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Печиборщ В. П., Вороненко В. В. (2013)
Поляков Є. О. - Характеристика пенітенціарного населення України в контексті формування стану його здоров'я, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Осьодло Г. В. - Вплив корекції вегетативної дисфункції на перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2013)
Селюк М. М. - Дія електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему (2013)
Жовнір І. I. - Рання нейрореабілітація після інсультних хворих (2013)
Руда Н. В. - Порівняльна оцінка впливу калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на фізичну витривалість щурів, Драчук О. П., Степанюк Г. I. (2013)
Піщіков В. А. - Особливості управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільного стаціонарного закладу, Грищенко В. М., Гандурська-Павленко О. П. (2013)
Котуза А. С. - Впровадження процесного підходу в діяльність закладу охорони здоров'я, Семенів I. П. (2013)
Мудрик Н. І. - Шляхи підвищення професіоналізму викладацького складу в Українській військово-медичній академії, Савицький В. Л. (2013)
Легкий М. - "Ім'я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка (2016)
Ільницький М. - Історія однієї фальсифікації (2016)
Ткаченко А. - Був цілим чоловіком; або ж двопівкульний Франко (2016)
Гнатюк М. - Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей (2016)
Чамата Ніна. Дослідження з поетики: вірш,жанр, композиція. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016.– 500 с. (2016)
Нахлік Є. - Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським (2016)
Саєнко В. - Іван Франко і скандинавські літератури (2016)
Ван Сяоюй - Іван Франко і нова китайська література: психоаналітичний аспект (2016)
Пилипчук С. - Франкові оскарження "темного царства": lux in tenebris? (2016)
Нестеренко П. - Класик українського письменства в екслібрисі (2016)
Барабаш Ю. - Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі (2016)
Пелешенко Ю. - Південнослов'янські та західні впливи в києворуському письменстві (2016)
Нестелєєв М. - Творчі пошуки Вільяма Ґеддіса в контексті американського постмодернізму (2016)
Корбич Г. - "Siciliana" - невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Taras Chevtchenko. Kobzar. – Paris: Les Éditions Bleu et Jaune, 2015. – 125 p. (2016)
Теплий І. - Іван Франко мовою Сервантеса: нове погляд ("Iván Frankó. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos" (Іван Франко. Українське пероіспанських класиків) / Упоряд. А. Якубув, Сантіаґо Ґарсія-Контей, Луїс-Марією Санчо-Перес. – Валенсія, 2015. – 90 с.) (2016)
Мороз Лариса. - Спогади поета-політика Дмитра Павличка - літературознавця й філософа (Павличко Дмитро. Спогади. – Т.1. – К.: Ярославів вал, 2015.– 486 с.) (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Абизова Л. В. - Основи інтегрування філософської та педагогічної аксіології в контексті формування сучасної освітньої парадигми (2017)
Алієва О. Г. - Деякі міркування щодо моральних та етичних проблем розвитку техніки (2017)
Бойченко А. В. - Формування морально-вольових якостей та ціннісних орієнтацій особистості учнів 8-9 класів в умовах модернізації уроків футболу, Осіпцов А. В. (2017)
Бриль Ю. О. - Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду (2017)
Гарань Н. С. - Інновації у вищій освіті як запорука сталого економічного розвитку країни (2017)
Глоба Г. В. - Обґрунтування авторської фітнес-програми тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ, Зінов’єв О. М., Афанасієва В. А. (2017)
Дубінін В. В. - Механізми становлення та розвитку людини: філософський вимір, Лішафа О. І. (2017)
Зеленов Є. А. - Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді (2017)
Кіян А. П. - Психологічні особливості операційного компоненту готовності до протидії маніпулятивному впливу (2017)
Ковалевський С. В. - Інтелектуальна культура – впливовий чинник розвитку людини в контексті основних принципів індивідуалізації фізичного виховання, Кошева Л. В. (2017)
Коношенко Н. А. - Обґрунтування форм і методів виховання толерантності у старших підлітків у позакласній роботі, Голенко Ю. В. (2017)
Кривошея Н. Б. - Підготовка майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2017)
Лесіна Т. М. - Збагачення духовності особистості як домінанта конструктивності наукових підходів до професійної підготовки педагога-дошкільника (2017)
Мартинов Р. С. - Раціоналістична парадигма в освіті: переваги та недоліки, Білоус М. А. (2017)
Марцинишин Ю. Д. - К вопросу применения общих принципов жизни к пониманию механизмов переноса отрицательного заряда и его аккумуляция (накопление) в биологических структурах, водных растворах, их композитах, Костыгин В. А. (2017)
Маtorina N. М. - Socially significant qualities of students of higher educational institutions at the modern stage of higher school development, Маtorina V. V. (2017)
Панасенко Е. А. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів зі спеціалізацією хореографа, Гусаченко Л. М. (2017)
Сергєєва І. В. - Особливості проявів емоційно-особистісної сфери сучасних вчителів (2017)
Скиртач В. М. - Суб'єкт освіти і механізми дисциплінарної влади (2017)
Скорописова Л. І. - Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів (2017)
Соколенко Т. М. - Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу (2017)
Стьопкін А. В. - Використання редактору brackets на уроках інформатики, Турка Т. В., Кузюра М. С. (2017)
Удалова О. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу при створенні сучасних шкільних підручників (2017)
Цвєткова Г. Г. - Компетентнісна характеристика магістрів педагогічної освіти (2017)
Марута Н. А. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію, Малюта Л. В. (2017)
Юрьева Л. Н. - Образовательные программы профилактики синдрома выгорания у специалистов, работающих в сфере охраны психического здороья (2017)
Білоус В. С. - Ефективність раннього втручання у продромальну стадію психозу (2017)
Денисенко М. М. - Аддиктивна поведінка при невротичних розладах (клініко-психопатологічна характеристика та лікування) (2017)
Ільницька Т. Ю. - Клінічний патоморфоз симптомів гіперкінетичного розладу та посттравматичного стресового розладу у ветеранів бойових дій на сході України, Марценковський І. А. (2017)
Ісаєнко С. В. - Механізми формування суїцидальної поведінки у онкологічно хворих з депресивними розладами (2017)
Корж А. В. - Вплив побічної дії нейролептиків на прихильність до терапії хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Кришталь О. О. - Оцінка ефективності арт-терапії у комплексній терапії хворих на шизофренію (2017)
Кушнір А. М. - Реабілітаційні маршрути особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію (2017)
Маркова М. В. - Вплив вимушеного переміщення на психоемоційн у сферу дитини, Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. (2017)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості хворих на гостру та затяжну неврастенію, Бугакова А. І. (2017)
Подолян В. М. - Персонологічні і поведінкові паттерни в осіб, що перебувають в шлюбі з ВІЛ-інфікованим споживачем ін'єкційних наркотиків (2017)
Григорова И. А. - Эффективность применения препарата когнифен в комплексной терапии больных с перенесенной черепно-мозговой травмой, Тесленко О. А., Григоров Н. Н. (2017)
Рушкевич Ю. Н. - Изменения активности креатинкиназы при болезни двигательного нейрона, Пашковская И. Д., Лихачев С. А. (2017)
Осокина О. И. - Возможности биосуггестивной терапии при коррекции болевого синдрома в психоневрологии и стоматологии, Удод А. А., Ивнев Б. Б., Селезнёва С. В., Путятин Г. Г., Ушенин С. Г. (2017)
Белугина О. С. - Ранняя диагностика первых психотических проявлений (2017)
Франкова И. А. - Психическое здоровье переселенцев — вызов для психиатрии ХХI века (обзор материалов 25-го Европейского психиатрического конгресса) (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Титул, зміст (2017)
Мальська А. А. - Молекулярно-генетичне дослідження локусу C2209G>A гена колагену ІІІ типу (COL3A1) у дітей з атріовентрикулярною комунікацією, Макух Г. В. (2017)
Страфун С. С. - Тактика надання хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча, Борзих Н. О., Борзих О. В., Лакша А. А. (2017)
Усиченко К. М. - Аналіз асоціації поліморфізму генів цитокінів IL-10, IL-4 І TNF із субпопуляційним складом лімфоцитів периферичної крові у хворих на хронічний гепатит в залежно від ступеня фіброзу печінки, Усиченко О. М., Бажора Ю. І. (2017)
Хижняк М. В. - Оцінка біомеханіки хребетно-рухового сегмента у хворих на множинні грижі шийного відділу хребта, оперованих методикою пункційної лазерної мікродискектомії, Сон А. С., Педаченко Ю. Є., Танасійчук О. Ф., Фурман А. М. (2017)
Гавриленко М. А. - Оцінка ефективності використання загального знеболювання для профілактики стоматологічних захворювань у дітей-інвалідів з хворобами центральної нервової системи, захворюваннями системи крові, системи дихання та психічними розладами (2017)
Gaistruk N. A. - Risk factors of perinatal mortality related to premature ruptured membranes in case of polyhydramnios, Dubas L. G., Ponina S. I., Rud V. A. (2017)
Бажора Ю. І. - Біофізична характеристика конденсату вологи повітря, що видихається, в оцінці ефективності лікування туберкульозу, Єрмуракі П. П., П'ятницький Ю. С. (2017)
Зубко І. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пролапсом мітрального клапана залежно від артеріального тиску, Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Маландій О. С., Марочкіна В. В. (2017)
Капрош А. В. - Різноманітність клінічних форм серед хворих на хіміорезистентний туберкульоз і вірус імунодефіциту людини залежно від ступеня вираженості імуносупресії, Мацегора Н. А. (2017)
Ткаченко О. І. - Проспективне дослідження клінічної ефективності диференційованого лікування раку яєчників, Рибін А. І., Кузнецова О. В. (2017)
Тодорова А. В. - Особливості структурної організації емалі у різних частинах коронки тимчасових молярів людини, Бреус В. Є., Ульянов В. О. (2017)
Шевченко О. А. - Тютюнопаління в структурі суб'єктивного сприйняття онкологічних ризиків населенням урановидобувних регіонів, Дорогань С. Б., Крамарьова Ю. С. (2017)
Талалаєв К. О. - Спосіб життя як ключовий чинник здоров'я нації. Соціально-економічний аспект, Бабенко В. А., Пучкова Г. В. (2017)
Холодкова О. Л. - Цироз печінки - коли змінити антифіброзну парадигму на ангіогенну?, Перепелюк М. М., Ромак О. І. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Денисюк С. П. - Засади створення мобільної системи геотехнічного моніторингу екземптованих територій, Зайченко С.В., Вовк О. О., Шевчук Н. А., Данілін А. В. (2017)
Притискач І. В. - Особливості використання уточнених теплових моделей силового трансформатора в системах діагностування (2017)
Кирик В. В. - Розробка моделі автотрансформатора для дослідження впливу квазіпостійних струмів в нейтралі на режимні параметри мережі змінного струму, Худик О. І., Білик А. В. (2017)
Гаєвський О. Ю. - Ефективність однофазного інвертора фотоелектричної станції та гармонічні спотворення при різних рівнях навантаження, Дєлєв Д. С., Чорномурко М. О., Бодняк В. В. (2017)
Маліновський А. А. - Проблеми енергетичного аудиту будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, Турковський В. Г., Покровський К. Б., Музичак А. З. (2017)
Захарченко В. П. - Енергетичний менеджмент у системі керування аеропортом, Соколова Н. П. (2017)
Дешко В. І. - Дослідження підходів до визначення теплового навантаження системи опалення, Суходуб І. О., Яценко О. І. (2017)
Dubrovska V. - The influence of constructive characteristics of the trombe wallon efficiency of passive heating system, Shklyar V., Hubska O. (2017)
Басок Б. І. - Оцінка потенціалу кінцевого енергоспоживання теплової та електричної енергії населенням, Лисенко О. М., Веремійчук Ю. А. (2017)
Ганжа А. М. - Раціональні параметри теплоносія від джерела у системі теплопостачання з урахуванням фактичних характеристик обладнання, Підкопай В. М., Нємцев Е. М. (2017)
Лазуренко А. П. - Повышение энергоэффективности работы ТЭЦ за счет снижения потребления электроэнергии на собственные нужды, Черкашина Г. И., Кругол Н. М. (2017)
Поліщук С. М. - Демонтажні роботи при знятті з експлуатації енергоблоків з реактором типу ВВЕР, Філатов В. І. (2017)
Михайлов А. В. - Информационные аспекты внедрения систем контроля и планирования энергопотребления на котельных ЦСТ, Фомичев Е. П., Нечипорук Е. П. (2017)
Бойченко С. В. - Дослідження впливу кавітаційної обробки на октанове число автомобільного бензину, Ланецький В. Г., Черняк Л. М., Радомська М. М., Кондакова О. Г. (2017)
Червоненко І. І. - Комплексні енергогенеруючі вузли в об’єднаній енергетичній системі, Махотіло К. В., Кулєшов В.С., Кулєшова К. В. (2017)
Суходоля О. М. - Забезпечення енергетичної безпеки та стійкості енергетики України: питання підготовки та перепідготовки персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу (2017)
Варус В. І. - До питання планування медичного забезпечення українських миротворчих контингентів, Ричка О. В., Халік С. В., Галушка А. М. (2013)
Рожков Г. С. - Наукове обґрунтування медико-організаційних заходів профілактики захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на мирний час, Румянцев Ю. В., Хижняк М. І. (2013)
Бадюк М. І. - Методика оцінювання індивідуальної готовності медичного персоналу українського миротворчого контингенту до операцій з підтримання миру і безпеки, Гутченко К. С. (2013)
Бадюк М. І. - Спроможність своєчасного надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації тактичних підрозділів Сухопутних військ, Ковида Д. В., Гутченко К. С., Жупан Б. Б., Завроцький О. І. (2013)
Огороднійчук І. В. - Вивчення загальних питань щодо захворюваності особового складу Збройних Сил України (2013)
Смірнов О. Г. - Наукове обґрунтування організації заходів щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в Збройних Силах України у мирний час, Козак Н. Д. (2013)
Якимець В. М. - Госпіталізація військовослужбовців Збройних Сил України з хворобами органів травлення, Лобода Т. В., Огороднійчук І. В., Шевчук Р. В. (2013)
Паламар Б. І. - Вивчення медико-демографічної ситуації в м. Києві (2013)
Зав’ялова Т. С. - Вивчення стану придатності допризивної молоді військовозобов’язаних мобілізаційного резерву Збройних Сил України до військової служби при розвитку дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Устінова Л. А. (2013)
Павловська Р. О. - Вивчення захворюваності, звільнень військовослужбовців Збройних Сил та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Діденко Л. В. (2013)
Голікова О. С. - Вивчення особливостей захворюваності та госпіталізації військовослужбовців-жінок видів та родів військ внаслідок хвороб сечостатевої системи, станів вагітності, пологів та ускладнень в післяпологовий період, Діденко Л. В. (2013)
Славутинська Т. О. - Сучасні особливості захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Салюта М. Ю. (2013)
Мозолюк О. Ю. - Аналіз нормативно-правового регулювання організації системи стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Непомнящий Д. М., Хижняк М. І. (2013)
Чернявський В. А. - Вивчення сучасної системи медико-соціальної допомоги військовозобов’язаним мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Діденко Л. В. (2013)
Міхеєва І. В. - Наукове обґрунтування організації лікування після оперативних втручань на трійчастому нерві у військовозобов’язаних мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Рум’янцев Ю. В. (2013)
Бондаренко М. В. - Політичні ризики в системі реорганізації медичної служби (2013)
Дячук Д. Д. - Використання Інтернет-технологій в сучасній медичній практиці, Гідзинська І. М., Мороз Г. З., Лисенко І. Ю., Кубатко В. М. (2013)
Бідненко Л. І. - Організація та проведення санітарно-гігієнічного контролю за умовами праці особового складу при роботі з отруйними технічними речовинами, Огороднійчук І. В., Козак Н. Д. (2013)
Трінька І. С. - Актуальні питання професійного відбору водолазів у Збройних Силах України, Воскресенський Д. В. (2013)
Кожокару А. А. - Еколого-гігієнічні проблеми військових полігонів, Чайка О. Г., Власенко О. М., Якимець В. М., Борисова І. В., Лобода Т. В. (2013)
Рущак Л. В. - Радіаційні аварії з радіонуклідними джерелами та шляхи їх запобігання, Мурашко В. О., Костенецький М. І., Вороненко В. В., Мегедь В. П., Салюта М. Ю. (2013)
Бабієнко В. В. - Прекурсори монооксиду азоту як фактор навколишнього середовища, Іващенко С. М. (2013)
Остальцев В. Ф. - Математичне моделювання епідемічного процесу та ефективність відповіді системи охорони здоров’я на біотерористичну атаку у м. Києві на прикладі із застосуванням збудника натуральної віспи (Smallpox), Кожокару А. А., Усатий М. О., Іванько О. М. (2013)
Філіпенко Л. І. - Роль гідробіонтів в інфекційній захворюваності, Савицький В. Л., Борисова І. В., Колос Л. А., Нарожнов В. В., Салюта М. Ю. (2013)
Доан С. И. - Молекулярно-генетические аспекты эпидемиологии дифтерийной инфекции, Савчук А. И., Гладкая Е. А., Мироненко Л. Г., Мотыка Е. И. (2013)
Бугаєнко Н. С. - Еволюція епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в мегаполісі (на прикладі м. Києва), Сергеєва Т. А. (2013)
Люльчук М. Г. - Аналіз частоти формування резистентності ВІЛ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі прийому антиретровірусних препаратів першого ряду (2013)
Петренко О. В. - Визначення наявності ознак патогенності у парагемолітичних вібріонів, Алексеєнко В. В., Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Лисенко З. А. (2013)
Зарицький А. М. - Вивчення впливу лактобактерій комерційних препаратів на збудників кишкових інфекцій, Вишнякова Г. В., Лисенко З. А., Алексеєнко В. В. (2013)
Доан С. І. - Аналіз епідситуації з грипу в сезоні 2012–2013 рр. в Україні за даними дозорного епіднагляду, Голубка О. С. (2013)
Абдулгазис С. С. - Обнаружение эрлихий и анаплазм на территории Крыма (2013)
Чемич М. Д. - Гострі кишкові інфекції: захворюваність, етіологічна структура, біологічні властивості збудників, Малиш Н. Г., Доан С. І., Фетісова І. М., Гавриленко Ю. М. (2013)
Давтян Л. Л. - Аналіз ринку стоматологічних лікарських засобів України, Голод А. С. (2013)
Притула Р. Л. - Основні підходи та принципи реабілітації поранених і хворих при ураженні опорно-рухового апарату, Семеченко Г. Б., Страшний В. В., Лур’є К. І. (2013)
Руденко В. В. - Методологія і статистична обробка результатів визначення оптимальних моделей місцевого лікування ран у військово-медичній службі, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Шматенко О. П. - Аналіз основних підходів та принципів раціонального медикаментозного забезпечення військовослужбовців, Притула Р. Л., Семеченко Г. Б., Шматенко В. В. (2013)
Худецький І. Ю. - Визначення оптимальних параметрів конвекційно-інфрачервоного потоку для санації інфікованих ран, Крівцун І. В., Фурманов Ю. О., Сухін І. А., Даниленко Ю. І. (2013)
Бондаренко М. В. - Сегментарна гіподинамія як фактор ризику ускладнень при серцево-судинній та хірургічній патології, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М., Бондаренко Н. М. (2013)
Бондаренко М. В. - Дихальна гімнастика в перед- та післяопераційному періоді, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М., Бондаренко Н. М. (2013)
Бондаренко М. В. - Зміни зовнішньої топографії обличчя як ознаки серцево-судинної патології з дисфункцією венозної системи, Головацька Т. А., Примаченко В. І. (2013)
Бондаренко М. В. - Фактори ризику виникнення кримінальної травми та нещасних випадків, Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Локойда Г. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М. (2013)
Салюта М. Ю. - Конституційно гарантована медицина сьогодення: соціальні, психологічні, правові та економічні аспекти, Чиж Б. І., Ястремська О. А., Ковалевська В. М., Гах Р. В., Салюта Ю. М. (2013)
Вихідні дані (2013)
Безгин К. С. - Идентификация образа инновационной ценности:поведенческие дисфункции (2017)
Орєхова Т. В. - Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище, Іванов А. В. (2017)
Хаджинов І. В. - Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України, Мєсєчко І. М. (2017)
Ахновська І. О. - Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2017)
Болгов В. Є. - Ринок мобільного зв’язку України: тенденції, проблеми та перспективи, Рязанов М. Р. (2017)
Дутова Н. В. - Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні, Войтишена К. В. (2017)
Іванов С. М. - Перспективні напрямки використання ресурсного потенціалу ЄБРР в Україні, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Романова А. А. - Наслідки та виклики введення безвізового режиму з ЄС для туристичної індустрії України (2017)
Таранич О. В. - Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі (2017)
Янчук Т. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку (2017)
Копняк К. В. - Оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем (2017)
Міщук А. А. - Інструментальні стратегії маркетингу закладу охорони здоров'я (2017)
Біловус Т. В. - Дослідження моделей регулювання ринків цінних паперів (2017)
Мазурок П. П. - Рецензія на монографію Кожухової Т.В. "Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку" (2017)
Яременко В. - Тарас Шевченко і Києво-Могилянська академія (До 400-ліття заснування "Могилянки") (2015)
Яструбецька Г. - Експресіоністичний месидж Тараса Шевченка (2015)
Саєнко В. - Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти (2015)
Шупта-В'язовська О. - Преімпресіонізм у творчості І. С. Нечуя-Левицького (2015)
Ткачук О. - Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка (2015)
Мостова Л. - Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького (2015)
Дончик Віталій. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? – К.: Літ. Україна, 2015. – 128 с. (2015)
Малютіна Н. - Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми (2015)
Казанова О. - Жанр поезії у прозі як форма літературно-естетичної свідомості перехідної доби (2015)
Малиновський А. - Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Гарачковська О. - Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слово і Час" (2015)
Наєнко М. К. Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії. – К.: ВЦ "Просвіта", 2015. – 568 с. (2015)
Казарін В. - Радість і розпач "Пушкинской энциклопедии" Пушкінського Дому (кримський погляд) (2015)
Астаф'єв О. - Літературний процес крізь призму антологій (Галета Олена. Від антології до онтології: Антологія як спосіб репрезентації українськоїлітератури кінця ХІХ – початку ХХ століття:Монографія. – К.: Смолоскип, 2015. – 640 с.) (2015)
Мазоха Г. - Українська гумористично-сатирична поезія ХХ століття: сучасна інтерпретація (Гарачковська Оксана. ХХ століття в українській поезіїкрізь призму сміху. – К.: Альфа-М, 2015. – 560 с.) (2015)
Ткачук М. - Поезія і проза науки (Ткаченко Р. "Телеологія знання. Художньо-інтерпретаційні моделі в українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст. про науку: Монографія. – К.: Видавництво "Книга", 2015. – 280 с.) (2015)
Харчук Р. - Приватний канон Валентини Саєнко (Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум. – Одеса: Астропринт, 2014. – 352 с.) (2015)
Неживий О. - Європейський вимір бібліографічного покажчика (Сучасний погляд на літературу. Науковий збірник: бібліографічний покажчик (1999 – 2009) / авт. проекту та передм. С. Кіраль, редаг. текст. англомовн. анот. А. Швідченко. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.,2014. – 272 с.) (2015)
Харлан О. - Чи існує історія української літератури Дмитра Донцова? (Колкутіна В. Історія української літератури в літературно-критичнихстудіях Дмитра Донцова : Монографія.– Одеса : видавець Букаєв В. В., 2015. – 330 с.) (2015)
Гураль О. - "Київська стара громада в культурно-історичному просторі України” (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Левчик Н. - Поезія Михайла Старицького як художній феномен (2015)
Поліщук В. - Світоглядно-автобіографічна семантика повістини Михайла Старицького "Зарница" (2015)
Гуменюк О. - Жанрово-стильова специфіка п'єси Михайла Старицького "Циганка Аза" (2015)
Скупейко Л. - "Нерівномірне темпо й повна випадковість" (з історії франкознавства 1880 - 1940 рр.) (2015)
Пеньковська О. - Франкознавча парадигма Михайла Возняка (2015)
Всесвіт. - 2015. - № 5 - 6 (2015)
Антофійчук В. - Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" (2015)
Всесвіт. - 2015. - №7 - 8 (2015)
Бунчук Б. - Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки (2015)
Даниленко В. - Іронічна відстороненість від імперських цінностей як невротична реакція на колоніальний статус нації в романі Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Шутенко Ю. - "Мої дівчатка грають на сексофоні...": еротична поезія Миколи Луговика (2015)
Пастух Б. - "Тиха лірика" і сучасність (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Стальна Т. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2012 рік, Кикоть Н., Ушакова Т. (2015)
"Дунайські наукові читання": європейський вимір і регіональний контекст" (2015)
Дунай П. - Виставка художніх полотен Володимира Винниченка (2015)
Проект Shakescribe.ua (2015)
Кучинко М. М. Біблійно-церковна археологія: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2014. – 268 с. (2015)
Приліпко Ірина. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація: Монографія. – К.: ЛОГОС, 2014. – 482 с. (2015)
Зміст журналу за 2015 рік (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Єрмоленко Т. І. - Вплив натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти на електролітний обмін при експериментальному гострому пошкодженні нирок, Карнаух Е. В., Гордійчук Д. О., Онашко Ю. М. (2017)
Степаненко А. Ю. - Особенности формы мозжечка у больных с мальформацией Киари І типа, Меркулова З. Л. (2017)
Степаненко О. Ю. - Особливості індивідуальної мінливості медіолатерального розміру часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2017)
Шиян Д. М. - Морфометричні особливості мозочка з урахуванням краніотипу і розмірів задньої черепної ямки, Марковський В. Д. (2017)
Gonchar M. O. - The risk factors of development of the interstitial lung disease in children with the trisomy of 21st chromosome, Logvinova O. L., Pomazunovska O. P. (2017)
Чернуский В. Г. - Перспективы использования антилейкотриеновых препаратов в комплексном протоколе лечения детей с бронхиальной астмой, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2017)
Бойко В. В. - Особливості діагностики захворювань гепатикохоледоха, ускладнених механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л. (2017)
Битчук Н. Д. - Послеоперационные осложнения у пациентов пожилого и старческого возраста при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области (2017)
Лизогуб К. І. - Аналіз показників гемодинаміки при застосуванні рестриктивного та goal-directed режимів рідинної ресусцитації в онкоортопедії (2017)
Хижняк А. А. - Нейропротекторний ефект дексмедетомідину у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльна характеристика показників електроміографії хворих з поєднаною нейрогенною патологією ниж-ніх сечових шляхів і дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Журавлев А. С. - Взаимосвязь некоторых патологических про-цессов зубочелюстной системы и оториноларингологических органов, Григоров С. Н., Рузин Г. П., Шушляпина Н. О., Селин А. А., Юревич Н. О. (2017)
Коробчанський В. О. - Критерій візуально-моторної інтеграції як професійно значуща функція працівників, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, Григорян О. В. (2017)
Голубович Л. Л. - Проект правил проведення судово-медичних експертиз (щодо необхідності уточнення й оптимізації окремих їхніх положень), Ольховський В. О., Голубович А. Л., Зубко М. Д., Губін М. В., Малихіна О. І., Войтов Є. О. (2017)
Шелест Б. О. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень (2017)
Звєрєва Н. Л. - Структурні компоненти педагогічної комунікативної компетентності вчителя початкових класів (2017)
Дем’янова В. Г. - Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю (2017)
Zhernovnykova O. A. - Intellectual competence: essence, components, levels of formation, Nalyvaiko O. O., Chornous N. A. (2017)
Кісіль Л. М. - Критерії відбору змісту навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей (2017)
Перинський Ю. Є. - Складові готовності майбутнього вчителя технологій до застосування інноваційних методів навчання (2017)
Пісоцька М. Е. - Комп’ютерна підтримка індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів України у 2000-ні роки (2017)
Шушпанова Ю. В. - Черлідинг як дієва форма підвищення рухової активності студентів у період навчання у ВНЗ (2017)
Демент М. О. - Створення сприятливого освітнього простору для курсантів ДСНС України (2017)
Конаржевська В. І. - Критичне мислення як складова формування комунікативних якостей військового лідера, Сіренко А. Є. (2017)
Masych S. Yu. - The individualization of professional training of a future specialist (2017)
Масич В. В. - Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Мекшун А. Д. - Правова підготовка майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: ключові принципи та проблеми впровадження (2017)
Моргунова С. О. - Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Пономарьова Н. О. - Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Резван О. О. - Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця (2017)
Хао Вей - Підготовка майбутніх дизайнерів до використання світопрозорих конструкцій в оформленні інтер'єрів будівель, Ляо Цайчжи (2017)
Хатунцева С. М. - Методологічні підходи до розкриття проблеми формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки (2017)
Цимбал Т. М. - До питання розвитку автономності іноземних студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі (2017)
Шеплякова І. О. - Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника (2017)
Бугаєць Н. А. - Формування здорового способу життя студентської молоді засобами хореографії (2017)
Василенко О. М. - Характеристика компонентів моделі розвитку соціальної відповідальності дитини в сім’ї (2017)
Мулик К. В. - Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді, Максимова К. В. (2017)
Ткачова Н. О. - Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР, Лун Фен (2017)
Божко Н. М. - Особливості вербальної, невербальної та паравербальної комунікації представників китайського етносу як учасників міжкультурного контакту (2017)
Ван Цзін І - Становлення та розвиток музичної освіти в КНР у другій половині XX століття, Тань Сяо (2017)
Друганова О. М. - Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Лю Чан - Розвиток музично-творчих здібностей учнів у КНР, Сунь Цзінцю (2017)
Моргунова Н. С. - Шляхи включення іноземних студентів до іншомовного професійно-культурного середовища ВНЗ України (2017)
Таможська І. В. - Запровадження приват-доцентури у вітчизняних університетах: історико-педагогічний аспект (2017)
Ткаченко Л. П. - Критика риторики як навчальної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Черкашин С. В. - Упровадження процедури оцінювання як інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини (2017)
Денисюк С. П. - Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах, Таргонський В. А. (2017)
Іванов Г. А. - Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України (2017)
Блінов І. В. - Підходи до об’єднання учасників конкурентного ринку електроенергії, Танкевич С. Є. (2017)
Попов В. А. - Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів, Замковий П. О., Поплавець Д. С., Охота Л. В. (2017)
Островерхов М. Я. - Дослідження ефективності перетворення енергії в приводі електроскутера в залежності від системи живлення та навантаження, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2017)
Розен В. П. - Процедура побудови базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2017)
Макаренко В. В. - Аналіз ефективності використання синхронних випрямлячів в імпульсних джерелах живлення, Співак В. М. (2017)
Василенко В. І. - Оцінка потенціалу енергозбереження в бюджетній сфері на основі рангового аналізу (2017)
Мороз О. М. - Використання технологій Smart Grid для підвищення ефективності електропостачання споживачів, Черемісін М. М., Савченко О. А., Попадченко С. А., Дюбко С. В. (2017)
Zhuikov V. - Principle of preemptive control in Smart Grid, Osypenko K. (2017)
Ostroverkhov M. - Effective control of field regulated reluctance machine, Pyzhov V. (2017)
Чермалих О. В. - Оптимізація динамічних режимів шахтоної підйомної установки, Босак А. В., Данілін О. В. (2017)
Михайленко В. С. - Интеллектуализованные оценки надежности паросиловой установки большого судна, Харабет А. Н. (2017)
Сінчук О. М. - Дволанковий перетворювач частоти, як джерело гармонік Smart-мереж, Кольсун В. А., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М. (2017)
Чайковська Є. Є. - Інтелектуальні системи підтримки функціонування енергетичних систем на рівні прийняття рішень (2017)
Гладь І. В. - Вплив сонячних електростанцій на низьковольтні розподільні мережі, Бацала Я. В. (2017)
Волошко А. В. - Применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье и дискретного преобразования Фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения, Филянин Д. В. (2017)
Дорож О. А. - Системи радіаційного моніторингу АЕС, Ковальчук В. І. (2017)
Чижевська І. А. - Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни (2017)
Высочин В. В. - Информационные аспекты внедрения систем контроля и планирования энергопотребления на котельных ЦСТ (2017)
Панов Ф. И. - Кафедры военной хирургии Украинской военно-медицинской академии страница золотая (к 20-летию кафедры) (2013)
Гудима А. А. - Основні напрями організації і надання невідкладної медичної допомоги при масових ураженнях, Гайда І. М., Скуратівський Ю. Є., Сушко Ю. І. (2013)
Кукуруз Я. С. - Система медичного забезпечення в умовах локальних війн та збройних конфліктів сьогодення, Новіков Ф. М. (2013)
Лісецький В. А. - Медичні аспекти невідкладної допомоги при радіаційній аварії (2013)
Литвинчук X. М. - Особливості клітинних ефектів за умов комбінованого впливу іонів нікелю та іонізуючого випромінювання, Лавренчук Г. Й., Гапєєнко Д. Д. (2013)
Хитрий Г. П. - Особливості анестезіологічної та реаніматологічної допомоги потерпілим при виконанні миротворчої місії у складі міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, Бондаренко В. В. (2013)
Хоменко І. Н. - Застосування тактики "damage control" на етапах медичної евакуації (2013)
Базика Д. А. - Роль функціональних і структурних змін ЩЗ у формуванні і протіканні дисгормональних процесів і раку МЗ, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є. (2013)
Богуш Г. Л. - Ефективність застосування різних схем лікування у хворих з неспецифічними запальними захворюваннями кишечника (2013)
Брунець О. В. - Застосування алогрижепластики в лікуванні пацієнтів з рецидивними паховими грижами, Клецко Я. І., Яринич Ю. В., Янківський В. О. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода, Горбулич А. В., Комарчук В. В., Беленький B. А., Арутюнов С. Є., Шептуха А. А., Трушин А. С. (2013)
Верба А. В. - Скрытые формы деструктивного холецистита, Марцинковский И. П. (2013)
Горбулич А. В. - Опыт восстановления проходимости пищевода при рецидивах опухолей различной локализации (2013)
Грома В. Г. - Морфологические особенности рака желудка, осложненного перфорацией, и их учет при выборе хирургической тактики лечения, Фролов А. Ю., Бородай В. А. (2013)
Доронин М. В. - Использование гемостатического средства "Фибриностат" при трепанбиопсии печени, Бордаков В. Н., Бордаков П. В. (2013)
Завертиленко С. П. - Аналіз результатів комбінованого лікування раку грудного відділу стравоходу, Бацей І. С., Олійник Ю. М. (2013)
Заруцький Я. Л. - Аналіз летальності серед постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою з ушкодженням селезінки, Коваленко В. М., Лакша А. М., Савка І. С., Клішевич Б. А. (2013)
Корик В. Е. - Показатели дыхательной активности кожи передней брюшной стенки при остром панкреатите, Клюйко Д. А., Жидков C. А., Мостович П. В. (2013)
Крилюк В. О. - Екстрена медична допомога постраждалим з травмою органів черевної порожнини на догоспітальному етапі, Іванов В. І., Доморацький О. Е. (2013)
Лурин К. А. - Особенности хирургического лечения эхинококковых кист печени в условиях миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан, Негодуйко В. В., Якуби Д. Г. (2013)
Сафонов В. С. - Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні випітних плевритів, Гетьман В. Г., Кравченко К. В., Дудла Д. І., Бондаревський А. О. (2013)
Сафонов В. Є. - Клінічна ефективність застосування відеоторакоскопії при патологічних станах середостіння в порівнянні з традиційними методами, Дудла Д. І., Бондаревський А. О., Лакша А. М. (2013)
Томашук И. И. - Видеоторакоскопия в диагностике интерстициальных заболеваний легких (2013)
Халак М. Й. - Застосування ультразвукового скальпеля для прецизійного видалення доброякісних утворень легень, Микуляк І. В., Халак С. М. (2013)
Шапринський В. О. - Аналіз результатів гістологічних досліджень кукси товстої кишки в різні строки після операції Гартмана, Верба А. В., Шалигін С. М. (2013)
Верба А. В. - Робот-асистована мініінвазивна хірургія: перспективи надання спеціалізованої допомоги в умовах мирного та воєнного часу, Гуменюк К. В. (2013)
Верба А. В. - Перший досвід інтраопераційної холангіоскопії в хірургії жовчних протоків, Марцинковський І. П., Богуш Г. Л., Щербаков Б. Ю., Коробко В. А. (2013)
Верба А. В. - Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація як сучасний малоінвазивний метод лікування геморою, Стащук Р. П., Криворучко В. О., Луков С. М. (2013)
Верба А. В. - Переваги використання малоінвазивних операцій в лікуванні варикоцелє, Стащук Р. П., Пасько П. Ю., Саган С. Д., Корецький О. О. (2013)
Верба А. В. - Клінічний випадок лікування абдомінальної форми крипторхізму лапароскопічним способом, Стащук Р. П., Черноконь В. В., Москалюк О. В. (2013)
Воровський О. О. - Троакарні ускладнення в лапароскопічній хірургії, їх діагностика та методи лікування (2013)
Грубник В. В. - Отдаленные результаты лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ факторов, влияющих на рецидивы, Малиновский А. В. (2013)
Грубник В. В. - Возможности снижения частоты повреждения желчных протоков при использовании новых подходов выполнения лапароскопической холецистэктомии, Ткаченко А. И., Прикупенко М. В., Воротынцева К. О. (2013)
Грубник Ю. В. - Малоинвазивные методики в комплексном лечении больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2013)
Запорожченко Б. С. - Инновационная лифтинговая система в хирургическом лечении острого холецистита у гериатрической группы больных, Колодий В. В., Бородаев И. Е., Зубков О. Б. (2013)
Каштальян М. А. - Антеградная баллонная дилатация в лапароскопическом лечении микрохолангиолитиаза, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Довбенко О. В., Колотвин A. А. (2013)
Прохоренко Г. А. - Опыт внедрения лапароскопической герниопластики для лечения грыж паховой локализации в отделении абдоминальной хирургии ВМКЦ КР, Кузьменко В. И., Саратов Д. А., Годова В. В. (2013)
Прохоренко Г. А. - Принципи оптимізації реєстрації ендоскопічних досліджень, Тимчук Ю. Л., Молошников В. М. (2013)
Тутченко М. І. - Мініінвазивні технології в лікуванні гострого некротичного панкреатиту, гангренозного холециститу та абсцесу печінки (клінічне спостереження), Ярошук Д. В., Тараненко Т. Г. (2013)
Храброва Е. П. - Исследование показателей активности нейтрофильных гранулоцитов у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, Ляшенко Е. А. (2013)
Четвериков С. Г. - Малоивазивные технологии в лечении эхинококкоза печени, Закария Мохаммад Ахмад (2013)
Шудрак А. А. - Оптимізація вибору методу хірургічного лікування хворих на хронічний геморой у залежності від стадії (2013)
Каштальян М. А. - Наш опыт лечения хронического геморроя с применением степлерной геморроидопексии по Лонго, Шаповалов B. Ю., Енин Р. В., Маланин В. Ю., Бакулина А. В. (2013)
Москвичьов М. О. - Пізня реваскуліризація інфарктзалежної артерії та вплив її на післяінфарктне ремоделювання лівого шлуночка при інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка, Сопронюк В. Д. (2013)
Образцов A. В. - Разрыв аневризмы брюшной аорты (диагностика и лечение), Пинчук О. В. (2013)
Пинчук О. В. - Периферические артериальные аневризмы нижних конечностей (диагностика и лечение), Образцов А. В. (2013)
Роговський B. М. - Комплексні підходи в лікуванні тромбозу глибоких вен, Яцун В. В., Борківець О. М., Родіонов О. С., Олійник Ю. М. (2013)
Сливка В. I. - Особливості діагностики та лікувальна тактика при гострому тромбофлебіті, Сироїд М. В., Гурський Р. В., Войтановський І. М., Зінченко В. Б., Малицький В. Є., Сливка Р. В. (2013)
Гамм Т. И. - Миниинвазивные технологии в хириргическом лечении варикотромбофлебита у больных с варикозной болезнью, осложненной трофическими нарушениями, Решетняк О. М., Захарчук А. П. (2013)
Трутяк Р. I. - Прогнозування церебральної гіперперфузії після реконструктивних операцій на сонних артеріях (2013)
Бондарчук В. В. - Гістероскопія в лікуванні субмукозних форм фіброміоми матки, Кузьмук Л. П. (2013)
Борис Ю. Б. - Відновлення функції нирок у хворих зі стриктурами сечоводів, лікованих з використанням "холодного" ножа, Поліщук М. Г., Кльофа Т. Г. (2013)
Головко C. В. - Ефективність та безпека фотоселективної вапоризації простати калій-титаніл-фосфатним лазером у залежності від розмірів гіперплазії: результати однорічного спостереження, Савицький О. Ф. (2013)
Головко С. В. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипсією у хворих на ускладнений уретеролітіаз, Собков Я. В., Петровський О. В., Валерко Д. О. (2013)
Григоренко В. М. - Радикальная простатэктомия. Метод выбора для местнораспространенного рака предстательной железы, Данилец Р. О. (2013)
Баран Т. В. - Применение низкоинтенсивного лазерного лечения в раннем послеоперационном периоде проникающих ранений глаза, Гребень Н. К., Чурюмов Д. С. (2013)
Бездетко П. А. - Сравнение степени выраженности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации катаракты в сочетании с имплантацией микро дренирующего устройства Ex-Press и после факоэмульсификации в сочетании с непроникающей глубокой склерэктомией, Пархоменко Г. Я., Медведчук С. П., Стебловская И. С. (2013)
Безкоровайна І. М. - Гіпотензивний ефект факоемульсифікації катаракти (2013)
Жабоедов Д. Г. - Особенности функций и анатомического строения хрусталика глаза человека как просветленной оптической линзы (2013)
Курилина Е. И. - Роль дисфункции сосудистого эндотелия в патогенезе ишемических состояний органа зрения (2013)
Павлюченко К. П. - Оказание специализированной хирургической помощи при открытой травме глаза с вовлечением зоны лимба, Бондарь И. И. (2013)
Петренко О. В. - Оценка эффективности традиционного способа лечения посттравматических дефектов вспомогательного аппарата глаза в ближайшем послеоперационном периоде (2013)
Рыков С. О. - Вдосконалення техніки евісцероенуклеації та формування опорно-рухової кукси для протезування кольоровою контактною лінзою, Торчинська Н. В., Сімчук І. В. (2013)
Сардарян В. В. - Влияние хирургии катаракты на течение сухой формы возрастной макулодистрофии, Ткаченко Е. Н., Рудковский Ф. Я., Свидко Е. Н., Кочерга А. Л., Селиванова Н. А., Ганыш A. В. (2013)
Сердюк В. Н. - Влияние глазных капель 0,5% левофлоксацина на состояние поверхностного эпителия роговицы в послеоперационном периоде, Устименко С. Б., Войченко В. В., Черняк B. В. (2013)
Чаланова Р. И. - Исследование активности окислительно-восстановительных ферментов (лактатдегидрогеназы и глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы) в камерной влаге при лечении экспериментального ожога роговицы внутривенными инфузиями цитофлавина, Коломийчук С. Г., Барки М. М. (2013)
Чаланова Р. И. - Применение альбумина в качестве метода сорбционной терапии в лечении химических ожогов глаз, Михайлов О. Н. (2013)
Якименко С. А. - Организация неотложной помощи и лечения пострадавших с ожогами глаз в Украине (2013)
Ортинський В. - Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі (2017)
Макарчук В. - Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Паньонко І. - Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії, Ряшко О. (2017)
Саракавік І. - Вялікае Княства Літоўскае: на шляху да феадальнай прававой дзяржавы (2017)
Stetsyuk B. - Judicial system in times of national liberation movements in Ukraine (1917–1921) (2017)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.) (2017)
Тетерук А. - Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння (2017)
Цюбченко А. - Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід (2017)
Барабаш О. - Поняття та види делінквентної поведінки людини (2017)
Габаковська Х. - Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід (2017)
Гарасимів Б. - Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект (2017)
Гарасимів Т. - Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості (2017)
Ковальчук В. - Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України, Панчук І. (2017)
Ковальчук С. - Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади (2017)
Козак І. - Диференціація філософії правосуддя та філософії судочинства (2017)
Козак О. - Детермінація дефініції поведінки:теоретико-правовий вимір (2017)
Маркович Х. - Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз (2017)
Ортинська Н. - Щодо національної моделі ювенальної юстиції (2017)
Павлів-Самоїл Н. - Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті (2017)
Сливка С. - Органічна єдність системи церковних законів (2017)
Софінська І. - Філософсько-правові витоки громадянства (2017)
Токарська А. - Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки (2017)
Чорнобай О. - Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації (2017)
Чорнописька В. - Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект (2017)
Юрійчук О. - Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму (2017)
Бліхар М. - Фінансово-правова відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності (2017)
Бортник Н. - Структура національної платіжної системи України, Єсімов С. (2017)
Войтенко І. - Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів (2017)
Горкава В. - Aдміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти (2017)
Дембіцька С. - Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення (2017)
Демчик Н. - Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України (2017)
Завальна І. - Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства (2017)
Єсімов С. - Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні (2017)
Ковалів М. - Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні, Мороз Н. (2017)
Ковалів М. - Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками (2017)
Козюренко Р. - Компетенція – основний елемент правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції (2017)
Комарницька І. - Взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2017)
Котормус Т. - Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Легенький М. - Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою (2017)
Лесько Н. - Державна політика у сфері попередження насильства в сім’ї: поняття та сучасний стан (2017)
Литвин Н. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів (2017)
Марушій О. - Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади (2017)
Мороз Н. - Поняття інформації обмеженого доступу (2017)
Мота А. - Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень (2017)
Парпан У. - Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України (2017)
Перун Т. - Методологічні засади дослідження механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Петрова І. - Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Решота В. - Конституція України як джерело адміністративного права (2017)
Сало А. - Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України (2017)
Тильчик О. - Роль державного контролю у протидії тінізації економіки (2017)
Тімашов В. - Причини та умови корупції в Україні (2017)
Федченко О. - Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції (2017)
Хомишин І. - Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти (2017)
Чопко Г. - Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню (2017)
Шутий М. - Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту (2017)
Бабецька І. - Поняття публічного інтересу у цивільному праві України (2017)
Байда Б. - Укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, Левицька О. (2017)
Буряк Я. - "Інтереси держави" у господарському процесі: поняття та судова практика (2017)
Волинець Т. - Підстави припинення права комунальної власності (2017)
Долинська М. - Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні (2017)
Личенко І. - Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах (2017)
Марич Х. - Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види (2017)
Німак М. - Співвідношення понять "нотаріальна діяльність" та "реєстраційна діяльність нотаріуса" (2017)
Тарнавська М. - Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати (2017)
Бараняк В. - Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів (2017)
Гула Л. - Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів (2017)
Доліновський Ю. - Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Сучасне розуміння поняття тероризму, Серкевич І. (2017)
Кушпіт В. - Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід, Цилюрик І. (2017)
Марисюк К. - ІІІ міжнародний тюремний конгрес 1885 р. (2017)
Несімко О. - Особливості висновків, які виносяться експертами (2017)
Палюх А. - Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування (2017)
Римарчук Г. - Регламентація заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав, Сорока С. (2017)
Ромців О. - Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2017)
Рудницький І. - Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами (2017)
Сибірна Р. - Місце судової експертизи у господарському процесі, Сибірний А., Хомів О. (2017)
Якимова С. - Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами (2017)
Богів Я. - Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні (2017)
Забокрицький І. - Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини (2017)
Іщук С. - Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні (2017)
Kamosinski S. - The village fund as a form of inhabitants’ participation in managaring subsidiary units of the commune (2017)
Крижова О. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини (2017)
Ковальчук В - Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні, Пивовар М. (2017)
Ковальчук О. - Закон України "Про місцеві вибори": недоліки та шляхи вдосконалення (2017)
Цебенко С. - Гідність людини і міжнародні стандарти (2017)
Бабінець Л. С. - Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання, Боцюк Н. Є., Корильчук Н. І., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Воронцов О. О., Рябоконь С. С., Мігенько Б. О., Творко В. М., Ясній О. Р. (2017)
Герасимюк І. Є. - Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета "Анатомія людини" за умов інтернаціоналізації вищої освіти, Мізь А. В., Пришляк А. М., Ремінецький Б. Я., Криницька І. Я. (2017)
Грицан Л. Д. - Багатоваріантні та комплексні задачі як засоби перевірки якості засвоєння програмного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі (2017)
Дмитришин Т. М. - На шляху професійного зростання лікарів-стоматологів-інтернів: тенденція, виклики та перспектива на майбутнє (2017)
Заєць Т. А. - Навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології аспекти (2017)
Корда М. М. - Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги, Шульгай А. Г., Запорожан С. Й., Кліщ І. М. (2017)
Криницька І. Я. - Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань, Марущак М. І., Кліщ І. М., Петренко Н. В. (2017)
Марущак М. І. - Викладання в медичному університеті на засадах лідерства, Криницька І. Я., Петренко Н. В., Габор Г. Г. (2017)
Олеськова Г. Г. - Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи (2017)
Сабатовська І. С. - Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі підготовки фахівців медичного профілю, Селезньов М. А. (2017)
Тозюк О. Ю. - Компетентнісно-інтегративний підхід у професійній підготовці майбутніх провізорів (2017)
Фіра Д. Б. - Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів (2017)
Ястремська С. О. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Likhacheva N. V. - Optimization of the educational process for advanced assistance of newborn with perinatal pathology of the nervous system, Litovchenko T. A., Tondiіy O. L., Ekzarhova A. I., Sukhonosova O. Y. (2017)
Бойко Т. В. - Досвід освоєння практичних навичок та особливості індивідуальної роботи студентів 5 курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини № 3 (2017)
Бондаренко О. О. - Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження, Петрук Н. С., Шпонька І. С. (2017)
Волошина О. Б. - Опрацювання різних методик викладання диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії для лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина", Збітнєва В. О., Лисий І. С., Найдьонова О. В., Балашова І. В., Дукова О. Р. (2017)
Колісник Н. С. - Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Марченко Н. А., Чабаненко Д. В., Стаднік О. І., Фрейвальд В. А. (2017)
Кущ О. Г. - Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ), Омельянчик В. М., Бессараб Г. І., Жернова Н. П., Степанова Н. В., Тихоновська М. А., Морозова О. В., Сухомлінова І. Є. (2017)
Паласюк Г. Б. - Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії, Паласюк Б. М., Ярема Н. М. (2017)
Радецька Л. В. - Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини, Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Савченко І. П., Гаврилюк М. Є., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І., та ін. (2017)
Стойкевич Г. В. - Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету, Лебідь О. І., Погорецька Х. В., Дуда К. М., Пацкань Л. О. (2017)
Prokop I. A. - The use of English professional texts-related exercise set for developing communicative competence of medical students (2017)
Воробець З. Д. - Окремі сторінки історії медичної біології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Кушинська М. Є., Чупашко О. Я. (2017)
Дідух В. Д. - Історія становлення та розвитку медичної фізики (частина 1), Рудяк Ю. А., Горкуненко А. Б., Кузьмак І. П., Наумова Л. В. (2017)
Саварин Т. В. - Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. (2017)
Титул, зміст (2017)
Golub N. - Obtaining biogas during fermentation of fat-containing wastes of leather production, Shynkarchuk M., Kozlovets O. (2017)
Dubinin D. - Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge, Korytchenko K., Lisnyak А., Hrytsyna I., Trigub V. (2017)
Oleynik А. - The use of nonlinear Mono kinetics in modeling a mixing aeration tank with a biofilm on additional loading, Kalugin Yu., Airapetian T. (2017)
Olijnyk A. - Modeling of the filtration processes in a rectangular area soils using the darcy, Shtaier L., Beleі О., Stasyuk R., Yasinetska I. (2017)
Vakhitova L. - Decontamination of methyl parathion in activated nucleophilic systems based on carbamide peroxisolvate, Bessarabov V., Taran N., Kuzmina G., Zagoriy G., Baula O., Popov A. (2017)
Yelatontsev D. - Sedimentation of pollutant-containing aggregates during purification of wastewater from coking plants, Suprunchuk V., Voloshin M. (2017)
Hryhoriev S. - Research into recycling of nickel-cobalt-containing metallurgical wastes by the ecologically-safe technique of hydrogen reduction, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Sergienko O., Ivancheko A., Usenko E., Berezhnaya O., Semenchuk A. (2017)
Pospelov B. - Results of experimental research into correlations between hazardous factors of ignition of materials in premises, Rybka E., Meleshchenko R., Gornostal S., Shcherbak S. (2017)
Vambol S. - Research of the influence of decomposition of wastes of polymers with nano inclusions on the atmosphere, Vambol V., Bogdanov I., Suchikova Y., Rashkevich N. (2017)
Abstract and References (2017)
Шніцер І. О. - Проект чехословацько-польської конфедерації в Центральній Європі та причини його провалу в роки Другої світової війни (2017)
Корогод Л. П. - Внедрение физической культуры в систему оздоровления труда на промышленных предприятиях Украины 1920-30-х годов (на примере металлургических заводов Екатеринослава-Днепропетровска) (2017)
Скиба І. І. - Монумент на Верецькому перевалі крізь призму україно-угорських відносин (1996-2008 рр.) (2017)
Рудюк А. В. - Символіка територіальної та муніципальної геральдики: історіографія (2017)
Салагуб Л. І. - Побут і культура Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах (2017)
Ломако Л. І. - Становлення та розвиток педагогічної освіти в українських землях: аналіз довідкових видань ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Кондратьєва Д. А. - Осягнення спадщини П. Куліша у сучасних дисертаційних дослідженнях (2017)
Радченко Н. М. - Джерельна база дослідження історії становлення кредитно-банківської системи України (1850-1917 рр.) (2017)
Бублик О. І. - Політичні кризи та конфлікти у світі 1893-1913 рр. очима української діаспори в США (за матеріалами часопису "Свобода"), Башкардіна Д. О. (2017)
Сорокіна О. С. - Тематичні домінанти джерел про діяльність українців Канади й Німеччини в контексті 40-90-х рр. ХХ ст. (2017)
Нефьодов Д. В. - Зростання культурно-технічного рівня робітників УРСР в повоєнне двадцятиріччя в радянській історіографії другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. (2017)
Марченко О. В. - Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів (2017)
Офіцинський Ю. Р. - Російська агресія на Донбасі в сучасній українській історіографії (2017)
Аль-Мраят О. Б. - Проблема раннього запобігання труднощам в оволодінні графічними навичками дітьми з РАС (2016)
Ашиток Н. І. - Компетентнісний підхід до навчального процесу у сфері інклюзивної освіти (2016)
Базима Н. В. - Використання стереотипій у логопедичній роботі з дітьми з аутизмом (2016)
Байбара Т. В. - Роль освітнього інформаційно-комунікаційного середовища в роботі вчителя-логопеда (2016)
Богачук Ю. В. - Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Бондар В. І. - Учитель, вчений, організатор галузі спеціальної освіти, громадянин (до сторіччя від дня народження І. Г. Єременка), Синьов В. М. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії (2016)
Кайдалова Г. П. - Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2016)
Корнєв С. І. - Історія української логопедії в персоналіях: Іван Олексійович Сікорський, Козинець О. В. (2016)
Лянна О. В. - Ідентифікація проблеми як педагогічна умова відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану (2016)
Пімєнова К. О. - Психолінгвістичні засади оволодіння синтаксичною стороною мовлення дітьми з нормальним та порушеним онтогенезом (2016)
Потапенко О. М. - Корекція заїкання у методичних підходах зарубіжних науковців, Ластовка І. Р. (2016)
Савицький А. М. - Особливості розумової діяльності дітей з синдромом Дауна при вирішенні мисленнєвих задач в процесі індивідуалізованого навчання (2016)
Синиця А. О. - Проблема логопедичного супроводу дитини раннього віку з дитячим церебральним паралічем у сучасній теорії та практиці (2016)
Січкарчук Н. Д. - Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Снісаренко О. І. - Поняття інклюзії та інтеграції через призму соціології (2016)
Станецька Г. М. - Екстрапірамідні розлади мовлення у дорослих (2016)
Тарасун В. В. - Специфіка діагностичного інтерв’ювання батьків дитини з розладами аутичного спектра (2016)
Тищенко В. В. - Патогенез загального недорозвитку мовлення нез’ясованої етіології: психолінгвістичний аналіз проблеми (2016)
Товстоган В. С. - Вирішення проблеми формування професійно-трудової компетентності в розумово відсталих школярів у системі підготовки студентів-дефектологів (2016)
Хайдарова О. С. - Про підхід до проблеми розвитку та навчання дітей з помірною розумовою відсталістю (2016)
Ханзерук Л. О. - Дошкільна олігофренопедагогіка у науковій спадщині І. Г. Єременка, Волошин І. (2016)
Чередніченко Н. В. - Пcихолінгвістичний підхід до подолання мовленнєвих порушень у дітей із системними вадами мовлення, Карпенко О. М. (2016)
Афузова Г. В. - Роль соціалізації у процесі гендерного становлення дитини з порушеннями психофізичного розвитку (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Роль Я-концепції в теорії та практиці психокорекцйної та психотерапевтичної допомоги (2016)
Ільїна О. В. - Діагностика рівнів педагогічних здібностей та рефлективності у студентів, майбутніх корекційних педагогів та вчителів загальноосвітніх шкіл (2016)
Мартиненко І. В. - Шляхи розвитку комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення первинного генезу (2016)
Островська К. О. - Оцінка ефективності психологічного супроводу дітей з аутизмом, Качмарик Х. В. (2016)
Руденко Л. М. - Особливості уваги у дітей з затримкою психічного розвитку, Бойко Н. В. (2016)
Супрун Д. М. - Із історії організації науково-дослідної роботи майбутніх спеціальних і медичних психологів (2016)
Тимофієнко Н. В. - Психологічні вимоги до звуковимови у педагогічному спілкуванні (2016)
Фомічова Л. І. - Педагогічні технології корекції порушень у сприйманні дошкільників з вадами слуху (2016)
Чорненька В. Д. - Деякі аспекти мозкової організації мнестичних психічних функцій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко А. О. - Науково-теоретичні засади дослідження предикативної лексики молодших школярів із ЗНМ, Лазарєва І. А. (2017)
Буцкіх К. А. - Теоретичний аналіз особли-востей питальних висловлювань у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ, Сєромаха Н. Є. (2017)
Гречишкіна І. А. - Особливості розвитку мовлення у дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Земляна К. О. - Науково-теоретичні засади вивчення мовленнєвих порушень молодших школярів із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, Лазарєва І. А. (2017)
Зозуля І. Є. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (досвід Вінниччини) (2017)
Рабоча Т. О. - Теоретичний аспект проблеми комунікативної поведінки розумово відсталих підлітків, Сєромаха Н. Є. (2017)
Кизилова В. В. - Література для дітей і літературний розвиток молодших школярів: теоретичний зріз проблеми (2017)
Маркотенко Т. С. - Державна підсумкова атестація учнів 4 класу з курсу "Літературне читання" (до постановки питання) (2017)
Мельник Л. В. - Формування мовленнєвої культури молод-ших школярів як актуальне завдання початкової освіти (2017)
Правова Н. В. - Особливості формування орфографічних умінь і навичок молодших школярів на уроках української мови в школах з російською мовою навчання (2017)
Рудь С. М. - Использование метода объяснительного чтения в практике начальной школы (2017)
Спірідонова А. В. - Особливості позаурочної діяльності в сучасній початковій школі (2017)
Цалапова О. М. - Технології аналізу казки на уроках читання в початковій школі (2017)
Александрова В. Ф. - Шляхи формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови (2017)
Бутурлим Т. І. - Українська література як засіб формування неприйняття ґендерного насильства (2017)
Гриневич В. Й. - Особливості вивчення мораль-но-етичних аспектів історичних повістей Ю. Мушкетика, Грабко С. В. (2017)
Касьяненко І. В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови та літератури через використання матеріалів із краєзнавства і традицій рідного краю (2017)
Кевешлігеті О. В. - Лінгводидактична основа національно-мовного виховання особистості засобами драми А. Бобульського "Царевич Альфонс" (2017)
Лапшина І. М. - Напрями оновлення змісту підручника "Російська мова" для шкіл з українською мовою навчання з урахуванням компетентісного підходу (2017)
Скиба О. В. - Аксіологічний підхід до виховання особистості в процесі вивчення весільних традицій на уроках української літератури та в позакласній роботі новітніх шкіл (2017)
Троша Н. В. - Особливості вивчення образу української жінки в сучасній жіночій прозі, Циханська С. Ю. (2017)
Антонюк О. В. - Вплив мовних девіацій на збереження етнокультурної ідентичності, Краснікова В. В. (2017)
Зенченко Т. Ф. - Комунікація як важливий складник системи управління якістю освітніх послуг (2017)
Каліш В. А. - Формування лінгвосоціокультурної компетент-ності студентів-філологів засобами фольклору (2017)
Кузнецова Г. П. - Фомування акцентологічної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури: теоретичний аспект (2017)
Кухарчук І. О. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів (2017)
Литвинов А. С. - Мобільне навчання: роль і місце в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Мордовцева Н. В. - Теоретичний аналіз поняття "науково-дослідницька компетентність" (2017)
Починкова М. М. - Особливості застосування методу вправ на заняттях з "Української мови (за професійним спрямуванням)" для майбутніх учителів початкових класів (2017)
Пушко В. Ф. - Дискурс постмодернізму в науковій і методичній літературі (2017)
Родюк Н. Ю. - Формування професійно-педагогічної комуні-кації майбутніх учителів (2017)
Цінько С. В. - Самооцінювання у процесі підготовки вчителя словесності (2017)
Боровик Л. В. - Роль і функції психологічної компетентності офіцерів-прикордонників (2017)
Галімов А. В. - Удосконалення розвитку творчої індивідуальності майбутніх фахівців у освітньому процесі вищого військового навчального закладу, Довгань В. І. (2017)
Грицько В. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування економічно-правової культури молодших школярів (2017)
Заболотна О. Р. - Інтерактивна лекція в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Кашперук С. Г. - Вплив засобів масової інформації на формування правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників та їх використання при викладанні юридичних дисциплін (2017)
Котубей В. Ф. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів в сучасних освітніх умовах гуманітарно-педагогічного коледжу (2017)
Ліба О. М. - Сутність та специфіка розробки навчально-методичного забезпечення для застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2017)
Логінова Н. М. - Формування правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін (2017)
Мірошніченко В. І. - Методика проведення занять з "Особистої безпеки та застосування сили" циклу професійної та спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Сич Р. В. (2017)
Мельничук Ю. П. - Методичні рекомендації щодо формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Мороз Н. В. - Особливості національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови (2017)
Руденко Л. А. - Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у процесі навчання спеціальних дисциплін, Матеюк О. А. (2017)
Тушко К. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання навчальної дисципліни "Логіка" майбутнім офіцерам-прикордонникам, Кабачинський М. І. (2017)
Ульянов В. А. - Синергетика как методологическое основание исследования результатов нанобиокомплексирования, Ханжи В. Б., Сырма Е. И. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Значення наукових праць І. М. Сєченова для створення сучасної системної психофізіології, Вастьянов Р. С. (2017)
Калиниченко І. О. - Антропометричні характеристики дівчат раннього репродуктивного віку міських і сільських поселень, Калиниченко Д. О. (2017)
Гладчук І. З. - Особливості прогестерон-синтетичних і апоптотичних процесів у структурних елементах жовтого тіла при апоплексії яєчника, Назаренко О. Я. (2017)
Савицький І. В. - Динаміка активності ферментів аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази в умовах експериментального жовчного перитоніту, Знамеровський С. Г., Ленік Р. Г., Білаш О. В., М'ястківська І. В. (2017)
Gaystruk N. A. - Modern directions of optimization of the system of treatment and prophylactic measures of preterm birth in pregnant women with polyhydramnios, Dubas L. G., Gaystruk A. N., Topolnitska S. V. (2017)
Адубецька А. Ю. - Особливості перебігу та діагностика гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на цукровий діабет, Шнайдер С. А. (2017)
Грубник В. В. - Значение состояния сторожевых лимфатических узлов для определения клинической стадии заболевания и планирования лечения, Ромак Р. П. (2017)
Тірон О. І. - Ієрархія структури зубної емалі як основний фактор, що зумовлює анізотропію її механічних властивостей, Кувшинова І. І., Бреус В. Є., Тодорова А. В. (2017)
Каштальян М. А. - Застосування збагаченої тромбоцитами плазми в комплексному лікуванні вогнепальних поранень, Дауаді Ф., Cамарський І. М. (2017)
Plǎcintǎ Gh. - Lymphadenopathy with prolonged hypereosinophilia (for 8 years) during toxocariasis - case report (2017)
Галушко О. А. - Застосування комбінованої нейропротекції у хворих на гострий інсульт при супровідному цукровому діабеті (2017)
Карпенко Ю. І. - Сучасні підходи до лікування шлуночкової диссинхронії: стан проблеми у світі та здобутки одеської кардіологічної школи, Ханафі М. (2017)
Шармазанова О. П. - Клініко-морфологічна характеристика будови скроневих кісток за даними комплексного обстеження, Демидова О. О., Суіссі Хамза (2017)
Попеско-Гуркалова И. П. - Роль научных школ в формировании высококвалифицированных кадров для патологической физиологии (2017)
Холодкова Е. Л. - К 115-летию музея кафедры анатомии человека Одесского национального медицинского университета. Часть І. История создания и основатели, Белявский А. И., Антонова Н. А. (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2017)
Титул, зміст (2017)
Аржевітін С. М. - Монетарні аспекти використання віртуальних валют (2017)
Береславська О. І. - Національні гроші та криптовалюта: можливості співіснування (2017)
Гордєєв О. О. - Цифровізація України: розвиток криптовалют, Смовженко Т. С., Чмерук Г. Г. (2017)
Гриценко А. А. - Економічна безпека як межа інноваційності в розвитку нових форм грошей та фінансових активів (2017)
Диба М. І. - Ставлення до криптовалюти в Україні, Лягера О. В. (2017)
Дробязко А. О. - Погляд на віртуальні валюти крізь призму теорії обігу грошей та цінних паперів (2017)
Єфименко Т. І. - Інноватизація фінансових технологій в умовах посилення економічної безпеки (2017)
Зимовець В. В. - Капіталізація ринку криптовалют та інвестиційний потенціал корпоративного сектору економіки (2017)
Карчева Г. Т. - Інноваційні блокчейн-технології як фактор підвищення ефективності фінансової сфери та економіки, Карчева І. Я. (2017)
Корнєєв В. В. - Ризики та можливості регулювання ринків криптовалют (2017)
Краснова І. В. - Світовий досвід регулювання криптовалют (2017)
Кричевська Т. О. - Огляд підходів міжнародних фінансових організацій і деяких національних регуляторів до розуміння природи та регулювання криптовалют (2017)
Майорова Т. В. - Криптовалюти як альтернативний інструмент залучення фінансування на краудфандингових платформах, Петренко І. П. (2017)
Науменкова С. В. - Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей, Міщенко В. І. (2017)
Нікітін А. В. - До питання імплементації криптовалют у національний економічний простір (2017)
Осмоловец С. С. - Сущность и перспективы развития обращения криптовалют (2017)
Позняков В. В. - Криптовалюты как новый вид денег, Сирота М. П. (2017)
Преснякова Е. В. - Правовой статус криптовалют в разных странах мира, Мартынович П. А. (2017)
Примостка Л. О. - Ринок криптовалют: спекуляція, ризики та хеджування (2017)
Савлук М. І. - Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні (2017)
Чумаченко О. Г. - Передумови виникнення криптовалюти, Баластрик Л. О. (2017)
Шаров О. М. - Філософія хриматогенезу: від золота до криптовалют (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток видавничої діяльності в контексті вдосконалення регулювання конкурентної політики та державної допомоги, Мельников О. В., Єрмоличев Р. В., Деревянкін В. В., Штангрет А. М. (2017)
Кучерява М. В. - Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрям діяльності міжнародних організацій (2017)
Райнова Л. Б. - Досвід наближення податкового законодавства Польщі до директив ЄС (2017)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Наукові праці НДФІ" в 2017 році (2017)
Панарін В. Є. - Дослідження триботехнічних характеристик електроіскрових покриттів з евтектичного сплаву на сталі 12Х18Н10Т, Гуменюк І.А., Кіндрачук М. В., Тісов О. В. (2017)
Кубіч В. І. - Стан трибологічної системи "ШХ15-"мастильне середовище" - ШХ15" підшипника кочення при ступінчастому навантаженні, Марущак М. М., Курликов Д. А. (2017)
Буряк В. Г. Буряк А. В. Драпак Л. С. - Закономірності зміни довжини контакту інструмента і стружки, усадки стружки, тангенційної складової сили різання від акустичних характеристик інструментальних матеріалів в процесі оброблення різанням, Буряк В. В. (2017)
Дудка А. М. - Застосування комп'ютерних програм для отримання рівнянь апроксимації досліджень триботехнічних властивостей композитів, Кузяєв І. М., Начовний І. І., Буря О. І., Ткаченко Е. В., Толстенко Ю. В. (2017)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важельних пресів. Частина 1. Аналіз умов роботи, характеру і механізмів зношування робочих поверхонь валів та вибір матеріалів для відновлення, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2017)
Диха О. В. - Композиційні мастильні матеріали в трибосистемах ковзання машин, Стебелецька Н. М., Динько О. П. (2017)
Рудик О. Ю. - Моделювання трибоконтактних параметрів опор ковзання двигуна внутрішнього згорання, Диха К. О., Ладунець В. О. (2017)
Синюк О. М. - Експериментальні дослідження руйнування поліетиленових та поліпропіленових плівок (2017)
Багрій О. В. - Рівняння плоскої задачі для середовища з суттєвим внутрішнім кулоновим тертям (2017)
Костогриз С. Г. - Моделювання механічних коливальних систем, Мисліборський В. В. (2017)
Диха О. В. - Наближена зносоконтактна задача для циліндричного підшипника з урахуванням тертя ковзання (2017)
Аулін В. В. - Фізико-мезомеханічний підхід до виявлення характеру зношування спряжень деталей сільськогосподарської і автотранспортної техніки, Лисенко С. В., Кузик О. В., Жилова І. В. (2017)
Аулин В. В. - Трибологические переходы при приработке поверхностей трения сопряжений деталей, Замота Т. Н., Лысенко С. В., Гринькив А. В., Чернай А. Е. (2017)
Кухарь В. В. - Разработка обобщенной методики расчета матричных эластомерных компенсаторов шнурового типа для снижения погрешностей системы "пресс-штамп", Глазко В. В., Анищенко А. С. (2017)
Dolina L. F. - Water reality in Ukraine and worldwide, Mashykhina P. B., Karpo A. A., Mishchenko A. A. (2017)
Царенкова И. М. - Развитие системы перевозки грузов по автомобильной дороге на основе принципов логистики (2017)
Сулим А. О. - Дослідження енергообмінних процесів під час штатних умов експлуатації рухомого складу метрополітену з системами рекуперації, Мужичук С. О., Хозя П. О., Мельник О. О., Федоров В. В. (2017)
Муха А. М. - Підвищення ефективності роботи електроприводу постійного струму на основі використання суперконденсаторних накопичувачів електроенергії, Костін М. О., Куриленко О. Я., Ципля Г. В. (2017)
Djabbarov S. T. - Consideration of aerodynamic impact in setting the maximum permissible speeds of high-speed train (2017)
Vakulenko I. O. - Influence of structural parameters of low-carbon steel on electric arc burning, Plitchenko S. O., Murashova N. G. (2017)
Редько А. А. - Интенсификация теплообмена в высокотемпературном кипящем слое, Редько И. А. (2017)
Поляков В. А. - Модель подвешивания магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Reidemeister O. H. - Method of constructing the dynamic model of movement of the multi-mass system, Kalashnyk V. O., Shykunov O. A. (2017)
Гасій Г. М. - Динаміка розвитку, сутність та галузь застосування просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій (2017)
Ihnatenko D. Y. - Interaction of soil-cement pile supporting structures with the body of a landslide, Petrenko V. D., Tiutkіn O. L. (2017)
Marinichenko O. H. - Dynamic behavior of two-span continuous concrete bridges under moving of high-speed trains (2017)
Samosvat V. O. - Features of design of tied-arch bridges with flexible inclined suspension hangers, Zhang Rongling, Hololobova O. O., Buriak S. Y. (2017)
Стовпник С. М. - Дослідження гідравлічного впливу на технологічну стійкість метротунелю мілкого закладання в намивних масивах, Ган А. Л., Загоруйко Є. А., Шайдецька Л. В. (2017)
Сторожук Н. А. - Особенности золы тепловых электростанций как заполнителя для бетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2017)
Титул, зміст (2017)
Кундієв Ю. І. - Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій, Варивончик Д. В., Копач К. Д., Безвербний П. С., Демецька О. В., Соловйов О. І., Андрусишина І. М., Мошковський В. Є., Еджибія О. М. (2017)
Чернюк В. І. - Гігієнічна характеристика умов праці в основних професіях Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Соловйов О. І., Кудієвський Я. В., Євстратенко І. А., Макарейко Р. С. (2017)
Кальниш В. В. - Развитие хронического напряжения при длительной работе летчиков-миротворцев в Республике Либерия, Щепанков С. Н. (2017)
Назаренко В. І. - Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці банківських працівників, Чередніченко І. М., Никифорук О. І., Мартіросова В. Г., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю., Палійчук С. П. (2017)
Мальцев О. В. - Спорідненість вражень щодо впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (2017)
Чеберячко С. І. - Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Столбченко О.В., Радчук Д. І. (2017)
Sterenbogen M. Yu. - Actual problems of occupational health at agricultural enterprises, Tsapko V. G., Chudnovets A. Ya. (2017)
Андрущенко Т. А. - Перспективи профілактики хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу в шахтарів, Долінчук Л. В. (2017)
Басанець А. В. - Хронічна радикулопатія професійного генезу – епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика, Лашко О. М. (2017)
Владимир Чернюк - Человек сильной жизни. Феномен Кундиева. К 90-летию со дня рождения (2017)
Пам’яті вченого – Ольги Василівни Чебанової (2017)
Відомості щодо рецензентів у 2017 році (2017)
Інформація для рецензентів (2017)
До відома авторів (2017)
Леонов А. А. - Критерии и факторы конкурентоспособности судоходной компании, Леонова Т. М. (2012)
Жихарева В. В. - Экономические аспекты международной регистрации морских судов (2012)
Лысенко Н. С. - Особенности современного развития мирового торгового флота (2012)
Сенько Е. В. - Обоснование параметров перспективного состояния торгового флота (2012)
Мінакова С. М. - Критерії вибору перевізника (2012)
Ильченко С. В. - Модели оптимизации транспортных потоков в экономическом пространстве страны (2012)
Шпак Н. Г. - Оптимизация адвалорных ставок таможенных пошлин в международной экономической системе (2012)
Матвієнко М. В. - Побудова ефективної системи управління діяльністю морських торговельних портів, Наврозова Ю. О. (2012)
Якименко Н. В. - Нові принципи управління вітчизняною залізничною транспортною системою в умовах конкуренції на ринках перевезень (2012)
Дикань В. Л. - Соціально-економічна модернізація залізничного транспорту України, Калініченко Л. Л. (2012)
Міщенко С. П. - Управління автотранспортними підприємствами в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні (2012)
Тимощук М. П. - Застосування моделі штучних нейронних мереж для оптимізації запасів готової продукції (2012)
Кірдіна О. Г. - Методологія системи корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Шумлянская О. И. - Средний стандартный многофакторный показатель чувствительности (2012)
Терешко Ю. В. - Перспективные направления развития страхового рынка Украины на современном этапе, Моисеева Т. И. (2012)
Корецька О. В. - Врахування ризиків при прийнятті фінансових рішень (2012)
Автори збірника (2012)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2012)
Барна М. Ю. - Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні, Тучковська І. І. (2016)
Шиндировський І. М. - Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Олексин І. І. - Економічний механізм функціонування ринку послуг України (2016)
Тучковська І. І. - Основні тенденції розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг України, Фединець Н. І. (2016)
Мельник І. М. - Сучасний стан розвитку інформаційних технологій у туризмі, Полотай Б. Я. (2016)
Ящук В. І. - Кoнцептуaльні підхoди дo проектування автоматизованих інформаційних систем управління готелем (2016)
Полотай Б. Я. - Розвиток корпоративної культури в індустрії гостинності (2016)
Полотай О. І. - Освітні проекти і програми в українському суспільстві: інформаційна безпека та перспективи розвитку, Гриник Р. О. (2016)
Куцик В. І. - Аналіз рівня інноваційного потенціалу підприємства: якісний та кількісний аспекти (2016)
Заярна Н. М. - Діагностика фінансового стану підприємства як основний елемент забезпечення його економічної безпеки, Нечесанов М. Ю., Щербакова Н. С. (2016)
Медвідь Л. Г. - Організаційно-методичне забезпечення обліку логістичних витрат, Медвідь А. В. (2016)
Андрейків Т. Я. - Суть та значення фінансових ресурсів банку в забезпеченні його стабільності, Сенищ П. М., Сивуляк М. М. (2016)
Шушкова Ю. В. - Формування середовища безпеки міжнародної фінансово-економічної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу (2016)
Осінська О. Б. - Кредитне стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, Гаврилюк А. А. (2016)
Апопій В. В. - Механізм державної політики формування конкурентного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України, Андріїв Н. М. (2016)
Міценко Н. Г. - Тенденції та нагальні проблеми oрганізації діяльнoсті роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації, Шевчук О. В. (2016)
Безпарточний М. Г. - Обґрунтування сучасного інструментарію формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі (2016)
Герега О. В. - Потенціал у системі управління фінансово-економічною стійкістю торговельного підприємства (2016)
Апопій Г. В. - Проблеми забезпечення роздрібною торгівлею потреб сільського населення в товарах та послугах (2016)
Гуштан Т. В. - Типи і формати в роздрібній торгівлі: теоретичні аспекти (2016)
Кузьма Х. В. - Комісійна торгівля: історія виникнення та особливості (2016)
Олексин С. М. - Основні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі (2016)
Павлова М. Б. - Основні показники асортименту товарів у роздрібній торгівлі (2016)
Ярова І. М. - Адаптивно-ситуаційний підхід до управління бізнес-процесами торговельних організацій (2016)
Знаменська Т. К. - Aналіз роботи перинатальних центрів у виходжуванні передчасно народжених дітей в України, Нікуліна Л. І., Руденко Н. Г., Воробйова О. В. (2017)
Коржинський Ю. С. - Нові горизонти нейропротективної стратегії: краніоцеребральна гіпотермія в комбінації із застосуванням рекомбінатного еритропоетину у новонароджених з неонатальною енцефалопатією, Здвижкова В. М., Вайсберг Ю. Р., Лапоног С. П. (2017)
Редько І. І. - Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях, Чакмазова О. М., Поздняков Р. В. (2017)
Романюк О. М. - Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (Літературні дані та власний досвід) (2017)
Levytska S. A. - PFAPA-syndrome in children: should we remove or save the tonsils? (2017)
Талько М. О. - Застосування лімфотропної протимікробної терапії у лікуванні гострих лімфаденітів у дітей (2017)
Shcherbina N. A. - State of immunity in pregnant with recurrent forms of urogenital herpes infection, Vygivska L. A. (2017)
Бендас В. В. - Порівняльна характеристика видового складу порожнини піхви жінок із безпліддям I та ІІ типів, Яковичук Н. Д., Мойсюк В. Д., Мойсюк С. В. (2017)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічна кількісна оцінка 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази в синцитіотрофобласті при передчасному дозріванні хоріального дерева плаценти на фоні залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С. (2017)
Задніпряна О. І. - Спільність патогенезу безпліддя та акне у жінок (2017)
Воробйова О. В. - Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого, Шунько Є. Є., Сюрха Ю. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Голота Т. В., Капшук А. С., Макарова Ю. О. (2017)
Костюк О. О. - Нейробластома у новонародженої дитини (Клінічний випадок), Ніконова Л. В., Барановська О. В., Трохименко А. О. (2017)
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Ентеральне харчування недоношених немовлят" (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Гелей С. Д. - Боротьба мешканців села Бабухів Рогатинського повіту в 1920-х роках ХХ ст. за право навчати дітей місцевої початкової школи рідною українською мовою (2016)
Михальський Ю. В. - Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку ХХ ст., Прокіп А. В. (2016)
Клебан Л. О. - Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка (2016)
Коцюмбас О. Р. - Академічна гімназія у Львові: учнівський склад другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Лозинський А. Ф. - Політика держав Антанти з українського питання напередодні Першої світової війни (2016)
Малик Я. Й. - М. Грушевський у період гетьманського перевороту (2016)
Ganski U. A. - Regulating the use of tourist and recreational resources in economic activities in the second Polish republic (1918-1939) (2016)
Martynyuk Y. M. - The legislative establishment of the institute of self-government in Volyn (20-30 years of the XX century) (2016)
Сова А. О. - Іван Боберський та спортове товариство "Україна": формування української спортової традиції в Галичині (2016)
Пасіцька О. І. - Спорт у середовищі українських міщан Галичини першої третини ХХ ст. (2016)
Футала В. П. - Постать Романа Шухевича в українській історіографії (2016)
Семів Г. О. - Історичні аспекти та еволюція формування моделі конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (2016)
Вісин В. В. - Освітня діяльність українських кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках ХХ ст. (2016)
Клок В. І. - Історичні аспекти та пріоритети розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України в умовах євроінтеграції, Семів С. Р. (2016)
Калачова І. І. - Молода білоруська сім’я в ХХ-ХХІ ст.: традиції, виклики сучасності і нові цінності (2016)
Караманов О. В. - Актуалізація реформаторських ідей педагогіки культури у викладанні міждисциплінарних педагогічних курсів (2016)
Mykhailenko D. G. - Social equity: analysis of concepts (2016)
Рутар С. М. - Зміст та фактори реалізації національної ідеї після Революції гідності (2016)
Сислюк Я. Г. - Філософія культури – суб’єкт-об’єктивне відображення розвитку цивілізації, Дубик В. Я., Сислюк І. П. (2016)
Кондратюк К. К. - Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954): монографія / Василь Іванович Ільницький. – Дрогобич: посвіт, 2016. – 696 с. (2016)
Футала В. П. - Гелей С. про ідеї, героїв і політику. вибрані статті та повідомлення. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 928 с. (2016)
Прокіп А. В. - Наукові конференції, круглі столи, організовані протягом 2016 р. у Львівському торговельно-економічному університеті за участі викладачів кафедри історії та політології (2016)
Барабаш О. О. - Правомірна поведінка: інтерпретації зарубіжних науковців (2017)
Корнієнко М. В. - Принципи права в розв’язанні проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій, Тертишник В. М. (2017)
Луцький М. І. - Правові заходи з визнання Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародній арені (2017)
Мандель Р. Я. - Толерантність як умова запобігання дискримінації (2017)
Чубата М. В. - Державотворчі та законодавчі процеси в Українській Народній Республіці та Білоруській Народній Республіці: історіографічний і порівняльно-правовий аспекти (2017)
Берназюк І. М. - Передвиборча програма кандидата на посаду Президента України: поняття та стан правового регулювання (2017)
Братель О. Г. - Процесуальні юридичні факти цивільного судочинства в контексті тлумачення оціночних темпоральних категорій (2017)
Колединцев А. В. - Сутність та значення іпотеки як складової частини системи приватного права (2017)
Чанишева А. Р. - Допоміжні організаційні, організаційно-інформаційні та інформаційні зобов’язання (2017)
Ярошевська Т. В. - Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до європейських стандартів та угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Джепа Ю. А. - Тенденції розвитку законодавства у сфері господарського судочинства в умовах євроінтеграції України (2017)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти забезпечення права на освіту в вищих навчальних закладах України (2017)
Соболь Є. Ю. - Оглядовий аналіз окремих положень антидискримінаційного законодавства в зарубіжних країнах у контексті порушення прав осіб з інвалідністю (2017)
Цимбала І. З. - Поняття свободи праці за законодавством України (2017)
Чанишева Г. І. - Закони України як джерела колективного трудового права (2017)
Боженко Н. В. - Поняття та ознаки адміністративно-правового спору (2017)
Галунько В. М. - Адміністративно-правова регламентація діяльності слідчих підрозділів (2017)
Губська О. А. - Система юридичних гарантій професійного розвитку державних службовців (2017)
Ільницький О. В. - Проблеми правового регулювання фінансової системи України в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів (2017)
Ковальська В. В. - Публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я України: теоретико-правова характеристика (2017)
Мороз С. С. - Форми міжнародного співробітництва органів ДФС України за участю підрозділів правової роботи (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання застосування інформаційно-телекомунікаційних систем (на прикладі ДФС України) (2017)
Романяк М. М. - До питання про вдосконалення правового регулювання процедури захисту прав громадян у позасудовому порядку (2017)
Рибак К. О. - Міжнародний досвід юридичного регулювання містобудівної діяльності (2017)
Тарасенко Я. В. - Окремі аспекти феномену субсидіарності у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2017)
Чухлебов І. О. - Правове регулювання обігу кадрової публічної інформації суб’єктів владних повноважень (2017)
Алєксєйченко О. В. - Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Дячкін М. О. - Суб’єктивна сторона злочину масові заворушення (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України (2017)
Кисельов О. О. - Оцінка ефективності протидії хабарництву як основний індикатор якості протидії корупції в Україні, Кисельов І. О. (2017)
Одинцова І. М. - Інститут адвокатського розслідування у кримінальному провадженні (2017)
Пакліна Т. О. - Характеристика вбивств через необережність: кримінально-правовий аспект (2017)
Пономарьова М. С. - Родовий об’єкт злочину "постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" (2017)
Кондрат’єва Л. А. - Запровадження адвокатської монополії у наданні правової допомоги в Україні, Юрійчук І. В. (2017)
Кравчук М. Ю. - Децентралізація влади як гарантія демократизації держави та суспільства: міжнародно-правовий аспект (2017)
Бедрій М. М. - "А ми просо сіяли…": спроба реконструкції прадавніх правовідносин (2017)
Джолос С. В. - Формування Київської Русі: від чифдома до держави (2017)
Завгородня Ю. С. - Релігійна правова сім’я у сучасних умовах: загальнотеоретичний аспект (2017)
Кравець М. О. - Громадський контроль у сфері публічного управління (2017)
Русецький А. А. - Аналіз стану загроз критичній інфраструктурі в Харківській області, Марков В. В. (2017)
Політанський В. С. - Інформація як основоположний елемент інформаційного суспільства (2017)
Церковник С. І. - Історико-правові засади становлення Наукового Товариства імені Шевченка (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Чуб В. О. - Заходи юридичної відповідальності – важливий елемент регулювання суспільних відносин у сучасній правовій державі (2017)
Безпалюк В. А. - Відповідальність виконавчої влади в Україні (на прикладі Кабінету Міністрів України) (2017)
Грабова Я. О. - Окремі аспекти природи конституційного повноваження Президента України щодо надання притулку та проблем його реалізації (2017)
Джуган В. В. - Обмеження у фінансуванні політичних партій за законодавством України, Польщі та Федеративної Республіки Німеччини: порівняльний аналіз (2017)
Ленгер Я. І. - Категорії "правовий конфлікт" та "колізія": аналіз через призму теорій праворозуміння (2017)
Виноградов В. А. - Особливості правового статусу фізичної особи як платника податків (2017)
Овчатова-Редько А. О. - Цивільно-правові способи захисту авторського та/або суміжного права у контексті ст. 16 цивільного кодексу України (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Вимоги до судового представника в контексті судової реформи та з урахуванням реалізації засад "електронного правосуддя" (2017)
Стрілько В. Ю. - Підстави та межі застосування нотаріусом норм іноземного права (2017)
Білоусова Я. О. - Правові підстави здійснення дистриб’юторської діяльності (2017)
Грудницький В. М. - Припинення зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2017)
Чайковська А. В. - Принцип верховенства права при вирішенні господарськими судами України корпоративних та пов’язаних із ними спорів (2017)
Вахонєва Т. М. - Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених у результаті виконання трудового договору або службового завдання (2017)
Величко Л. Ю. - Тенденція розширення сфери дії трудового права в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Лагутіна І. В. - Роль нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в зміцненні законності у сфері трудових відносин (2017)
Гнідан Р. М. - Предмет договору оренди землі (2017)
Кірін Р. С. - Право користування підземними порожнинами: поняття та види (2017)
Дембіцька С. Л. - Профілактика правопорушень як спосіб встановлення та зміцнення правопорядку в суспільстві (2017)
Жмудінський В. П. - Вдосконалення механізму справляння єдиного податку четвертої групи у процесі здійснення реорганізації сільськогосподарських підприємств (2017)
Опанасенко О. О. - Проблемні питання підсудності справ, пов’язаних із проходженням військової служби (2017)
Предместніков О. Г. - Особливості статусу та складу системи органів юстиції в зарубіжних країнах (2017)
Процишен М. В. - Суб’єкти телекомунікаційного права (2017)
Рибак М. С. - Методологія аналізу сутності та змісту категорії "публічна адміністрація" (2017)
Янішевська К. Д. - Поняття та структура фінансово-правового статусу податкових агентів (2017)
Арланова Р. Д. - Щодо доведення наявності підстав для відсторонення підозрюваного (обвинуваченого) від посади (2017)
Давиденко В. Л. - Цілі та завдання віктимологічного впливу на злочинність (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського