Богославський М. Д. - Взаємодія клієнта і сервера геоінформаційної довідкової системи (2017)
Захожай В. А. - О времени горения водорода в недрах звезд. Новые аппроксимационные формулы, Забуга С. И. (2017)
Зєлик Я. І. - Післястартове радіометричне калібрування оптико-електронних сенсорів космічного спостереження Землі за диференціальним методом з врахуванням коефіцієнта пропускання атмосфери, Чорний С. В., Підгородецька Л. В. (2017)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційні технології в задачах аналізу ефективності енергоспоживання, Ралко А. О., Тустановська Л. В. (2017)
Ніколаєнко О. Є. - Використання навігаційних технологій в задачах геологістики, Козуб А. М. (2017)
Гладілін В. М. - Ймовірнісно-статистичний послідовний аналіз результатів геодезичних вимірів, Шудра Н. С., Дубкова А. О. (2017)
Книжкова виставка до ювілею відомого українського вченого Олександра Богомольця (1996)
Постанова Президії Національної академії наук України "Про Положення про Національну бібліотеку України імені В. I. Вернадського" (1996)
Бургін М. - Інформація та інформаційні операції (1996)
Новикова Г. - До питання впровадження системи збереження фондів (в НБУ імені В. І. Вернадського) (1996)
Солонська Н. - До історії книжкової торгівлі 20-30-х років в Україні (на матеріалах журналу "Бібліологічні вісті" та рукописах Л. Биковського) (1996)
До 70-річчя від дня смерті С. Петлюри (1996)
Дзюба І. - Проблеми культури в незалежній Україні (1996)
Павленко Р. - Історична пам'ять - ознака високої духовності народу, Гайдучок М. (1996)
Костенко Л. - 3-тя міжнародна конференція "Бібліотеки й асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва", Чекмарьов А. (1996)
Пашкова В. - "Бібліотечний громадський рух в Україні" (конференція Української бібліотечної асоціації"), Сошинська Я. (1996)
Добко Т. - Засідання бібліографічної секції Української бібліотечної асоціації, Загуменна В. (1996)
Гончаренко Н. - Для правильної орієнтації документів у діловодстві (1996)
Белічко Н. - Колекція Георгія Малакова у фондах НБУВ (1996)
Рікун І. - Математики й механіки Одеси (1996)
Сохань П. - Розпочато енциклопедичний проект, Верба І. (1996)
Кучинський М. - Посмертна збірка Дмитра Луценка (1996)
Видавництво "Веселка" пропонує (1996)
Видавництво науково-практичного, навчально-методичного центру Творчої спілки вчителів України "Магістр - S" випустило для вчителів та учнів літературу (1996)
Видавництво "Либідь" пропонує різноманітну навчальну, довідкову, наукову літературу, видання з самобутньої спадщини українського народу, національно-культурного відродження суверенної України (1996)
Summary (1996)
Сергій Конончук (1912-1941) (1996)
В. Винниченко-твори (1996)
Павлусів Н. М. - Мінськ-2: філософсько-правовий аналіз (2017)
Семенюк І. Я. - Значення вирішення морально-правових колізій для історичного становлення української адвокатури (2017)
Демешко М. В. - Фандрайзинг та краудфандинг — фінансові інструменти благодійництва (2017)
Данелюк В. І. - Особливості доставлення правопорушника за скоєння порушень митних правил: проблеми правового регулювання (2017)
Кічмаренко С. М. - Міжнародний і зарубіжний досвід забезпечення незалежності судової влади (2017)
Кривошеїн П. П. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання будівництва в країнах Північної Америки та країн учасниць ЄС (2017)
Латковська Т. А. - Сучасний стан регулювання майнового оподаткування (2017)
Олексій У. О. - Поняття публічних фінансів як об’єкта парламентського контролю (2017)
Прокопенко В. В. - Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі як форма митного контролю (2017)
Руденко І. І. - Митні пільги щодо дипломатичних представництв, консульських установ, їх офіційних осіб: ґенеза наукової думки та національного законодавства (2017)
Соболь Є. Ю. - Зміст та складові адміністративної діяльності публічної адміністрації (2017)
Сокуренко В. В. - Проблемні питання реалізації Військово-Морськими Силами Збройних Сил України адміністративно-правового статусу (2017)
Циганок С. В. - Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу регіональної прокуратури (2017)
Возняковська К. А. - Правовий аналіз зупинення підозрілих фінансових операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2017)
Пономарьова Т. С. - Договір як регулятор цивільних відносин (2017)
Предчук Т. В. - Особливості участі юридичних осіб у спадкових та договірних правовідносинах, об’єктом яких є сервітут (2017)
Сіньова Л. М. - Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах (2017)
Яковлєва Г. О. - Поняття та особливості методу правового регулювання права соціального забезпечення (2017)
Безчастний В. М. - Прогноз криміногенної ситуації в Україні в середньостроковій перспективі (2017)
Леоненко Т. Є. - Заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності на релігійному ґрунті, Леоненко М. І. (2017)
Муравйов К. В. - Шляхи вдосконалення контролю за реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Бублик М. В. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості (2017)
Литвин І. І. - Запобігання злочинності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Юрчишин В. Д. - Історичні форми кримінального процесу країн Європи в контексті міжнародних стандартів: сутність та класифікація (2017)
Юрчишин В. М. - Слідчий суддя в кримінальному процесі України (2017)
Кагадій М. І. - Порядок прийняття та введення в дію конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя (2017)
Котюк І. І. - Рецензія на монографію В. М. Юрчишина "Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми" (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Антропологія права і влади як філософсько-правова проблема (2017)
Буяджи С. А. - Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні (2017)
Дронов В. Ю. - Прозорість та відкритість як вихідні засади реалізації освітньої функції сучасної держави: теорія та законодавче регулювання (2017)
Кудрявцев І. О. - Поняття, ознаки та специфіка нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки (2017)
Стременовський С. М. - Підзаконна правотворчість: наукові підходи (2017)
Чабур С. В. - Принципи правотворчості (2017)
Латковська Т. А. - Актуальні питання діяльності пенсійного фонду: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення, Веселий В. С. (2017)
Болдін М. Я. - Досвід провідних країн світу у підтримці банківських систем шляхом рефінансування (на прикладі США, Канади, Японії та КНР) (2017)
Гілін Є. О. - Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування (2017)
Дегтярьова С. В. - Правова природа адміністративної відповідальності у вітчизняній галузі оподаткування (2017)
Карась О. В. - Особливості закріплення методів адміністративної діяльності Національної поліції в Законі України "Про Національну поліцію" (2017)
Мандычев Д. В. - Правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, формы и методы его осуществления (2017)
Чорна А. М. - Розмежування правовідносин, які виникають з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2017)
Вонсович Х. І. - Репродуктивний туризм як галузь медичного туризму (2017)
Крівцова В. М. - Особливості діяльності суду в формуванні предмету доказування в процесі цивільного судочинства (2017)
Манжосова О. В. - Окремі аспекти управління майном дитини (2017)
Бортник С. М. - Проблеми правового регулювання трудових прав поліцейських (2017)
Сидор В. Д. - Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (2017)
Демчук Т. І. - Порядок отримання екологічної інформації зацікавленими суб’єктами (2017)
Ігнат М. Г. - Поняття та юридична природа органічного сільського господарства (2017)
Теутул М. С. - Поняття та функції землеустрою (2017)
Кричун Ю. А. - Кримінально-правова характеристика вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини за чинним кримінальним законодавством (ст. 117 КК України) (2017)
Кушнєрьов В. М. - Розумні строки в контексті дотримання практики Європейського суду з прав людини: проблеми обчислення та дотримання (2017)
Стременовський С. М. - Принципи енергетичної галузі України: законодавчі та наукові визначення (2017)
Ємець Л. О. - Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу громадян до публічної інформації про стан навколишнього природного середовища (2017)
Семчик О. О. - Транспарентність як принцип публічної фінансової діяльності в Україні (2017)
Скапоущенко О. Д. - Правові засади порядку електронного адміністрування податків в Україні (2017)
Сафончик О. І. - Поняття припинення шлюбу та його відмінність від визнання шлюбу недійсним за законодавством України (2017)
Світлична Ю. О. - Нормативно-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (2017)
Семиполець В. В. - Судовий розгляд справ про позбавлення батьківських прав (2017)
Шелудяков Р. С. - Електронна комерція: сутність, генеза, правове регулювання (2017)
Сидор В. Д. - Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин (2017)
Ліховіцький Я. О. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт реалізації сучасної кримінально-виконавчої політики (2017)
Назаренко Д. О. - Протидія організованій злочинності: питання термінології (2017)
Сосков Р. М. - Exemption from criminal liability for crimes in sphere of economic activities (2017)
Вальчишин Г. І. - Становлення слідчого експерименту як самостійної слідчої (розшукової) дії (2017)
Гулкевич З. Т. - До питання про допустимість психологічного впливу під час допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні (2017)
Запотоцький А. П. - Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва (2017)
Ковальчук С. О. - Збирання нових доказів як спосіб перевірки речових доказів під час досудового розслідування (2017)
Король В. В. - Реалізація положень засади невтручання у приватне життя під час провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України (2017)
Поляруш А. В. - Ревізія як форма використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів (2017)
Раца В. А. - Поняття та види джерел судової інформації (2017)
Савченко В. А. - Про можливість використання графології у кримінальному судочинстві, Королишин І. М. (2017)
Садова Т. В. - Джерела кримінального процесуального права Англії та Уельсу (2017)
Юрчишин В. М. - До питання про функцію обвинувачення у кримінальному судочинстві (2017)
Боднарук М. І. - Наукове осмислення актуальних проблем правового регулювання відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси (2017)
Башинський О. А. - Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919 - 1991 рр. ХХ ст.) (2017)
Стрибко Т. І. - Юридична природа конституційного нормативно-правового договору та особливості його договірного процесу (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Філософсько-правовий вимір права як фактора легітимності влади (2017)
Галабурда Н. А. - Особливості контролю як одного зі способів забезпечення законності адвокатській діяльності в Україні (2017)
Діденко С. В. - Поняття та особливості адміністративно-правового режиму обігу зброї в сучасних умовах (2017)
Іванищук А. А. - Категорійний апарат адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади: філософсько-правове осмислення (2017)
Іванова Г. С. - Основні завдання публічного адміністрування в сфері агропромислового комплексу України (2017)
Кравченко Т. А. - Конституція як основа легітимності публічної влади в демократичній правовій державі (2017)
Майданевич Г. А. - Роль адміністративного законодавства в охороні природних ресурсів (2017)
Пєтков С. В. - Концепція адміністративно-правової реформи — основа розвитку публічного права України (2017)
Прокопенко В. В. - Митні формальності, пов’язані із митним контролем у разі переміщення багажу, вантажобагажу, пасажирів у міжнародних залізничних сполученнях (2017)
Салім В. В. - Поняття і зміст адміністративно-правового статусу господарських судів (2017)
Фрицький Ю. О. - Теоретичні основи співвідношення політики і державної влади в сучасну добу розбудови Української держави (2017)
Кличков А. О. - Інститут визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою як предмет дисертаційних досліджень в Україні — сучасний стан (2017)
Грицай С. О. - "Трудове рабство", де-юро, існує у ЄДР (2017)
Подорожній Є. Ю. - Особливості юридичної відповідальності роботодавців (2017)
Соцький А. М. - Неповна зайнятість за проектом Трудового кодексу України (2017)
Сосков Р. М. - Характеристика факторів, які обумовлюють злочинність у сфері економічної діяльності (2017)
Дрозд В. Ю. - Особа злочинця – один із важливих елементів криміналістичної характеристики крадіжок з автотранспортних засобів (2017)
Канюка І. М. - Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні, Мінкевич О. І. (2017)
Поцілуйко В. М. - Наукова доцільність порівняльно-правового дослідження заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення (2017)
Шова І. О. - Виявлення фальсифікації відбитків пальців рук під час досудового розслідування (2017)
Юрчишин В. М. - Судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів, затримання особи в зоні АТО: обмеження чи доцільність (2017)
Дубовик В. Б. - Актуальні питання статусу ОБСЄ в українській правовій доктрині (2017)
Кібець В. О. - Зарубіжний досвід у сфері судового управління (2017)
Марусяк Л. О. - Органи та інститути, відповідальні за процеси адаптації в Україні та РФ (2017)
Барабаш В. А. - Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін, Глєбова Л. В. (2018)
Башманівська Л. А. - Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності (2018)
Борисова Н. В. - Вивчення курсу "Основи ділової комунікації" магістрами філологічних спеціальностей (2018)
Іващенко А. В. - Педагогічне моделювання формування готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації у позааудиторній роботі (2018)
Костенко О. О. - Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи (2018)
Коцур С. Г. - Освітні послуги в Австрії: досвід для України (2018)
Шарапа М. В. - Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів (2018)
Шимченко Л. А. - Творче покоління учительства як основа формування "нового суспільства" (2018)
Багно Ю. М. - Здобутки інклюзії в освіті України (2018)
Борисова О. О. - Робота з дітьми з особливими потребами в Американській освітній системі (2018)
Башманівський В. І. - Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття (2018)
Довжук І. В. - Інноваційні методи навчання студентів-документознавців (2018)
Дрок П. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці документознавців (2018)
Дюжева К. В. - Формування іміджу у системі соціальних комунікацій (2018)
Ісайкіна О. Д. - Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня, Зленко А. М., Хітов М. М. (2018)
Ковтун О. А. - Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації (2018)
Межова О. В. - Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному коледжі (2018)
Миколаєнко Н. М. - Іноваційні форми та методи в підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю (2018)
Чернякова О. І. - Використання інформаційних технологій навчання в початковій школі (2018)
Ващенко А. П. - Перспективи розвитку професійної освіти в Україні (2018)
Демуз І. О. - Підготовка фахівців з документознавства у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення (2018)
Костик Є. В. - Перспективи розвитку вітчизняної професійної освіти в контексті сучасних реалій (2018)
Новак О. М. - Розвиток ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи" (2018)
Сергійчук О. М. - Актуальні проблеми вищої професійної освіти в контексті євроінтеграційних освітніх реформ (2018)
Танана С. М. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх товарознавців у ВНЗ (2018)
Костікова І. - Впровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови (2018)
Лі Аньань - Музичне просвітництво в минулому і сьогоденні (2018)
Мога М. - Принцип "тонічної гармонізації" в руховій реабілітації дітей-спастиків засобами фізичного виховання (2018)
Пархоменко І. - Теоретичні засади історико-краєзнавчої роботи в системі позашкільної освіти (2018)
Рубан Л. - Феномен циклу дитячих казок Сергія Козлова (2018)
Szymczyk K. - Autorytet rówieśniczy i rola liderów młodzieżowych w działaniach profilaktycznych instytucji pomocowych, Kopertowska A. (2018)
Boichenko M. - Genesis of education of gifted schoolchildren in the USA, Canada and the UK in the XX – early XXI cen. (2018)
Локшина О. - Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови (2018)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу (2018)
Боряк Н. - Навчання граматиці французької мови студентів вищих навчальних закладів засобами аудіювання (2018)
Васько О. - Технологія організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів, Бутова М. (2018)
Доценко Н. - Застосування навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища (2018)
Ємельянова Т. - Про деякі фактори, що впливають на механізми активізації когнітивних здібностей особистості (2018)
Завгородній П. - Теоретичні основи формування компетентності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій (2018)
Киливник В. - Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Лі Ює - Критерії оцінювання сформованості художньо-смислових уявлень майбутніх учителів музики (2018)
Петренко О. - Характеристика мотивів та рухових уподобань студентів до занять із фізичного виховання (2018)
Plaskura P. - Assessing the quality of the didactic process on the base of its monitoring with the use of ICT (2018)
Соболєва С. - Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін (2018)
Чернякова Ж. - Структурно-функціональна модель формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2018)
Дічек Н. - Нове-старе в сучасній зарубіжній макаренкіані (2018)
Дубасенюк О. - А. С. Макаренко – видатний педагог-новатор ХХ століття (2018)
Маркова О. - Використання принципу перспективних ліній А. Макаренка у практичній діяльності вчителя фізичної культури, Турчак А. (2018)
Пшенична Л. - Управлінський аспект сьогодення через призму макаренківської спадщини, Скиба О. (2018)
Лисенко М. - Музыка до Кобзаря Т. Шевченка. Спивы про жоночи та чоловичи голосы, якъ поодыноки такъ и гуртови (дуеты, тріо, квартеты, хоры) (1995)
Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу (1995)
Шамаріна Т. В. - Дитячі бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни, Торлін І. Г. (1995)
Солонська Н. Г. - ВБУ: 16 квітня 1919 р. (1995)
Кривенко М. - Львівська бібліотека іноземної літератури: роки становлення (1995)
Колесникова В. А. - Наукова бібліотека Інституту археології НАН України (1995)
Ігнатенко О. О. - Створюємо бібліотеку Юрія Кондратюка (1995)
Рукавіцина Є. В. - Євгеній Болховітінов і бібліографія України (1995)
Мартинович З. - Дні науки в бібліотеці Львівського університету (1995)
Житник В. К. - Ідея слов’янської єдності у сприйнятті Шевченка (1995)
Солонська Н. Г. - Автор – Георгій Нарбут (1995)
Шульгіна В. Д. - 100 років від дня народження Б. Лятошинського (1995)
Гарбуз Л. С. - Бібліотека без кордонів (1995)
Матусевич В. В. - Баликівські читання (1995)
Косяк С. В. - Дмитро Балика (1995)
Форум Схід – Захід Лейпцігського Книжкового ярмарку з 23 по 26 березня 1995 р. (1995)
Обкладинка до книги: Хоткевич Г. У гаю, гаю вітру немає: Про тенора (З супроводом ф-на). Сл. Т. Шевченка. – Х., 1927. (1995)
Запара Я. В. - Оптимізація побудови графіка обігу швидкісних пасажирських поїздів у залізничних вузлах, Майоров І. В., Петрів О. В. (2017)
Запара Я. В. - Технічні специфікації з інтероперабельності та їх упровадження у швидкісному русі на залізницях України, Оленюк В. А., Тимошенко І. О. (2017)
Равлюк В. Г. - Особливості виділення діагностичних ознак технічного стану редуктора пасажирського вагона, Ткаченко М. А., Уманець А. С., Соколова Р. О., Калинина І. В. (2017)
Куценко М. Ю. - Визначення структури будівельних робіт з реконструкції роздільних пунктів при введенні швидкісного руху, Шаповал Г. В., Івашкіна А. М., Шкарбуль Я. А., Лисенко Е. Н. (2017)
Петухов В. М. - Огляд сучасних вбудованих засобів контролю буксових вузлів пасажирських вагонів для швидкісного руху, Кладько Н. С., Регент І. В. (2017)
Огар О. М. - Визначення раціонального місця розташування пасажирської станції для обслуговування високошвидкісних поїздів у крупному залізничному вузлі, Кужавський М. С., Кузнецов Є. М., Наумов М. В. (2017)
Дацун М. И. - Визначення напрямків удосконалення системи утримання локомотивів, Риндич С. М. (2017)
Борзилов І. Д. - Методика визначення граничних значень параметрів технічного стану вузлів вагонів швидкісного руху, Равлюк Н. Г., Князьков Н. С. (2017)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення організації приміських залізничних перевезень за рахунок зміни кількості пасажирських секцій, Зінчук Р. О., Гейнріхсон Н. Ю. (2017)
Дацун Ю. М. - Дослідження показника відповідності локомотиворемонтного виробництва, Беженар Є. В. (2017)
Ковальов А. О. - Визначення раціональної кількості швидкісних пасажирських поїздів на залізничній лінії, Гулєв О. В. (2017)
Крашенінін О. С. - Забезпечення ремонтної потужності локомотивних депо в період коливань програми ремонту, Сулежко Д. Е. (2017)
Лобяк О. В. - Моделювання роботи прогонових будов при реконструкції автодорожнього шляхопроводу, Орел Є. Ф., Сандул В. А. (2017)
Кулешов В. В. - Удосконалення систем супутникової навігації при розвитку пасажирського комплексу в умовах швидкісних перевезень, Шаповал Г. В., Кулешов А. В., Громов С. О., Лисенко Є. М. (2017)
Саркісян К. М. - Aналіз методів та експертна оцінка оперативного контролю технічного стану колісних пар рухомого складу, Устенко О. В. (2017)
Прохорченко А. В. - Cучасні напрями автоматизації диспетчеризації руху поїздів на залізницях світу та перспективи їх упровадження в україні, Маловічко В. В., Декарчук О. М., Красноштан О. М., Казмірчук Н. В. (2017)
Константінов Д. В. - Формування раціональних маршрутів прямування поїздів на залізницях україни, Невидюк І. Ю., Островерх Р. Н. (2017)
Устенко О. В. - Дослідження аеродинамічних властивостей струмоприймача при високошвидкісному русі, Вовк Е. М., Ляшенко С. В., Письменний Д. Ю. (2017)
Малахова О. А. - Диспетчерське керування рухом при диференціації насиченості поїздів на дільниці, Уманець А. М., Яблонський П. М. (2017)
Пархоменко Л. А. - Аналіз динаміки пасажиропотоків по україні в умовах швидкісних перевезень, Серпокрилов В. Ю., Коваленко Д. М. (2017)
Сіконенко Г. М. - Визначення часу відправлення пасажирських поїздів з використанням теорії розкладів, Шарий О. Л. (2017)
Долгополов П. В. - Оптимізація управління пропускною спроможністю залізничної мережі в умовах швидкісних пасажирських перевезень, Черепков О. С., Карпов Р. М. (2017)
Калашнікова Т. Ю. - Підвищення якості функціонування узшк в умовах високошвидкісного руху, Андрєєв В. В., Харченко О. В. (2017)
Пасько О. В. - Розробка методів і засобів підвищення ефективності застосування рекуперативного гальмування на залізницях постійного струму, Тананян Р. Є. (2017)
Шандер О. Е. - Удосконалення процесу організації швидкісних пасажирських перевезень в умовах пересадок, Леміш А. М. (2017)
Головко Т. В. - Удосконалення технології обробки пасажирських поїздів в умовах функціонування швидкісного руху, Шут С. А. (2017)
Шумик Д. В. - Збільшення швидкості руху поїздів інтерсіті(+) за рахунок зменшення кількості обмежень, Романова М. В. (2017)
Харламов П. О. - Перспектива розроблення системи електричної тяги постійного струму підвищеної напруги, Федоров А. В., Харламова О. М., Дзюба О. А. (2017)
Рибальченко Л. І. - Обґрунтування вибору оптимального варіанта організації швидкісного руху, Нерівня О. В. (2017)
Костенников А. М. - Перспективи підвищення ефективності функціонування залізничної пасажирської галузі швидкісних перевезень, Баулина А. С., Богомазова А. Е., Никишин Д. В., Панкратов М. В. (2017)
Скорина Ф. - Гравюра з Празької Біблії (1995)
Широков В. А. - Проблеми створення та використання електронних бібліотек, Костишин О. М., Єрошенко Т. О. (1995)
Татарчук Е. В. - 75 років бібліотеці Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (1995)
Бровкин А. Г. - Концепція національної програми збереження документальних фондів України (1995)
Григаш Л. З. - 50 років Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці (1995)
Тимофієнко В. І. - Будівлі першої в Україні публічної бібліотеки (1995)
Бабич В. С. - Установча конференція Української бібліотечної асоціації, Сошинська Я. Є. (1995)
Полуляк Ю. Я. - Архівна справа в Україні: проблеми розвитку, Омельченко М. М. (1995)
Якимова І. - Обговорюємо книгу С. Рудницького (1995)
Солонська Н. Г. - Академік Петро Тронько і книга (1995)
А. Петрицький (1995)
Самійленко Т. П. - 100 років від дня народження Надії Фрідьєвої (1995)
Березюк Н. М. - Надія Фрідьєва (1995)
Колосова Н. Ф. - Бібліограф Євген Шевченко (1995)
Сластіон - Виставка з фондів ЦНБ у Державному музеї Тараса Шевченка (1995)
Гальченко О. М. - Давня оправа: історичний огряд (1995)
Ціборовська-Римарович І. О. - Стефан Беринда (1995)
Даценко Л. О. - "Университетские известия" (1995)
Наші автори (1995)
Всеукраинская экономическая дайжест-газета "ИТ" (1995)
Сластіон Опанас Георгійович (1855-1933). Портрет кобзаря Івана Жовнянського (1995)
Курас І. - Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку (2001)
Немошкаленко В. - Інформаційне забезпечення української науки (2001)
Бровкін А. - Звіт про міжнародну наукову конференцію (2001)
Карпова Л. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття", Матусевич В. (2001)
Баркова О. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Антоненко І. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Добко Т. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Ворошилов О. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Новікова Г. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Юхимець Г. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Ковальчук Г. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Бугаєва О. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" (2001)
Дмитрієнко М. - Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 - 1996): Навчальний посібник. - К.: Освіта, 1998. - 176с. (2001)
Клюєв В. - Чачко А. С. Библиотекрведение в человеческом измерении / Междунар. Акад. информатизации при ООН. Отд-ние "Библиотековедение". - К.; М., 2000. - 168 с. (2001)
Аннотации (2001)
Вихідні дані (2001)
Указ Президента України "Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України" (2001)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000 р.), Попроцька В. (2001)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури зі спеціальностей (2001)
Бінько І. - Інформаційний простір України: стан та тенденції розвитку (2001)
Петров В. - Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек (2001)
Всеукраїнський конкурс "Інтернет для читачів публічних бібліотек" (LEAP) (2001)
Матвієнко О. - Нові інформаційні технології в системі безперервної освіти бібліотечних спеціалістів (2001)
Жабін О. - Internet-комунікація Web-вузла НБУВ (2001)
Новікова Г. - Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ (2001)
Пермінова О. - Збереження і консервація документів (з досвіду Російської державної бібліотеки) (2001)
Рудий Г. - Методика аналізу газетної періодики України (1917 - 1920 рр.) (2001)
Добко Т. - Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Солонська Н. (2001)
Ковальчук Г. - Книгознавчі читання до 120-річчя від дня народження С. І. Маслова, Рукавіцина Є. (2001)
Добко Т. - Презентація видання "Літературно-науковий вісник: Покажчик змісту" (2001)
Ушканов А. - Графічна Шевчекіана Софії Караффи-Корбут (2001)
Коротко (2001)
Вишневська Л. - Книжкова виставка "Латвія - Україна: дружба крізь віки" (2001)
Погребенник Ф. - З неопублікованого (2001)
Левітас Ф. - Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920 - 1930-х років / Держ. комітет архівів України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2000. - 592 с. (2001)
Аннотации (2001)
До відома авторів "Наукових праць Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (2001)
Малалєтова Н. - Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.), Дубровіна Л. (2001)
Ласкажевська Х. - Історія бібліотеки останнього польського короля (Варшава – Кременекь - Київ) (2001)
Шамрай М. - Невідомі записи Лазаря Барановича (2001)
Акімова О. - Інформаційний центр у спеціальній бібліотеці (2001)
Папакіна Т. - Комісія дослідження історії Західної України Всеукраїнська Академія наук: науково-бібліографічний доробок (1925 - 1933) (2001)
Студінський В. - З історії вітчизняної паперової промисловості (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2001)
Стрішенець Н. - Бібліотекознавчі читання, присвячені Британській бібліотеці (2001)
Загуменна В. - "Бібліографічні ресурси України", Лутовинова В., Геращенко М., Крицький О. (2001)
Іщенко Я. - Проблеми розвитку української геральдики (2001)
Степаненко М. - "Українська мова (1945 - 1995 рр.)" (2001)
Смілянець С. - Збірники книгознавчих конференцій 2000 року (2001)
Коротко (2001)
Дмитрієнко М. - Книга про маловідомі факти української боністики (2001)
Ушканов А. - Презентація книги Михайла Довбенка (2001)
Аннотации (2001)
До відома авторів "Наукових праць Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (2001)
Біглоу Л. - З любов'ю до бібліотек (2001)
Наші автори (2001)
Стрішенець Н. - Історія Британської бібліотеки (2001)
Стратегічний план на 1999 - 2002 рр. (2001)
Хогг Р. - Відділ надходжень слов'янськими з країн Центральної та Східної Європи Британської бібліотеки, Бостон Спа (2001)
Губарець В. - Центр доставки документів Британської бібліотеки (2001)
Ляшенко С. - Цифрова колекція Британської бібліотеки (2001)
Національне бюро з питань збереження бібліотечних фондів: Стратегічний план на 2000 - 2003 рр. (2001)
Коротко (2001)
Дейл П. - КоБРА: історія великого успіху в сфері європейського бібліотечного співробітництва (2001)
Дейл П. - Проект TEL "Європейська бібліотека": відкриваючи бібліотеки для всіх (2001)
Британська бібліотека - національна бібліотека Сполученого Королівства і одна з найбільших бібліотек світу (2001)
Гортаємо сторінки (2001)
Британська бібліотека в Інтернет (2001)
Шотландія (2001)
Уельс (2001)
Північна Ірландія (2001)
Коротко (2001)
Брофі П. - Гібридна бібліотека, Фішер Ш. (2001)
Васильченко С. - Гібридна бібліотека: досвід Сполученого Королівства (2001)
Створення гібридної бібліотеки: Національна бібліотека Шотландії (2001)
Архипська О. - Welcome to London, або Тиждень в "оточенні" інформаційно-бібліотечної Великої Британії (2001)
Sommaire (2001)
Інформація (2001)
Вихідні дані (2001)
Samar M. I. - Perturbation hydrogen-atom spectrum in a space with the Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length, Tkachuk V. M. (2010)
Бохінюк В. С. - Збудження ізомерного стану 1/2- ізотопу 117In в реакціях (γ,p), Біган З. М., Парлаг О. М., Соколюк І. В., Симочко Д. М., Маринець Т. Й. (2010)
Лазур В. Ю. - Релятивістська квазікласична теорія тунельної йонізації в зовнішніх скалярно-векторних полях, Рубіш В. В., Рейтій О. К. (2010)
Віленський В. О. - Вплив постійного магнітного поля на структуру та властивості композитів на основі епоксидного полімеру та оксидів металів (Fe2O3, Al2O3), Демченко В. Л. (2010)
Levitskii R. R. - Longitudinal dielectric, piezoelectric, elastic, and thermal characteristics of the KH2PO4 type ferroelectrics, Zachek I. R., Vdovych A. S., Moina A. P. (2010)
Бойчук В. І. - Дискретні та квазістацінарні стани водневоподібної домішки у відкритій сферичній наногетеросистемі, Білинський І. В., Лешко Р. Я., Вороняк Л. Я. (2010)
Крамар В. М. - Енерґія екситона в напівпровідникових наноплівках (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Васильєв О. М. - Розподіл рідини в циліндричній кюветі в околі критичного стану, Гордійчук П. І. (2010)
Сов'як Є. М. - Просторово обмежена система частинок із юкавівським потенціалом взаємодії (2010)
Бабенко В. О. - Визначення середньоквадратичного радiуса та квадрупольного моменту де йтрона iз сучасних експериментальних даних за фазами розсiяння, Петров М. М. (2010)
Ковальчук В. І. - Розрахунки перерізу й аналізуючої спроможності для реакції nd-розсіяння з використанням рівнянь Фаддєєва та методу K-гармонік, Тартаковський В. К. (2010)
Костюков В. В. - Розрахунок енерґетичного внеску втрати ступенів вільності при утворенні комплексів ароматичних молекул, Хомутова Н. М., Євстигнєєв М. П. (2010)
Купчак І. М. - Зсув Стокса у квантових точках CdTe, Корбутяк Д. В., Калитчук С. М., Крюченко Ю. В., Шкребтій А. Й. (2010)
Kulinich Yu. - Space number density of bright quasars in the halo model of galaxy formation, Novosyadlyj B. (2010)
Головня В. - Астрометрія платівок ПША, оцифрованих сканером Microtek Scanmaker 9800XL TMA, Андрук В., Яценко А. (2010)
Шемінова В. - 2D-МГД-моделювання сонячної магнітоґрануляції: горизонтальні магнітні поля (2010)
Frantsuz A. - Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon (2017)
Zamelski P. - Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa, Francuz A. (2017)
Stadniczeńko S. L. - Odczytywanie znaczenia tekstów prawnych w kontekście obiektywnej wykładni systemu prawa (2017)
Ткач Д. І. - Угорщина – тернистий шлях до правової держави (2017)
Магновський І. Й. - Особливості тлумачення права крізь призму доктрин Європейського суду з прав людини (2017)
Корольова В. В. - Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України (2017)
Бернадський Б. В. - Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України (2017)
Горєлова В. Ю. - Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні (2017)
Григорчук М. В. - Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об’єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб’єктів права (2017)
Корнієнко О. О. - Практика застосування законодавства про соціальне забезпечення урядом Української Центральної Ради (2017)
Кривов’яз О. В. - Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності (2017)
Костюк Н. П. - Управлінський аспект процесу застосування норм права (2017)
Світлак В. І. - Правове забезпечення інвестиційної співпраці України та Республіки Кіпр (2017)
Француз І. Г. - Принципи діяльності з примусового виконання судових рішень в Україні: теоретико-прикладні питання (2017)
Шевчук А. А. - Науково-теоретичний огляд поняття дисциплінарного примусу в окремих сферах суспільних відносин (2017)
Шеляженко Ю. В. - Особиста автономія у практиці Європейського Суду з прав людини (2017)
Француз А. Й. - Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу, Вароді Т. І. (2017)
Гіжевський В. К. - Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України, Александрова С. Г. (2017)
Гіжевський В. К. - Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення, Коновал І. С. (2017)
Доди К. - Защита детей во время вооруженных конфликтов (2017)
Теллiс С. О. - Охорона прав інтелектуальної власності у сфері промислового дизайну як умова інтеграції в систему міжнародної торгівлі (2017)
Губська О. А. - Теоретико-правова характеристика підготовки та перепідготовки державних службовців (2017)
Доляновська І. М. - Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні (2017)
Мазур О. В. - Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект (2017)
Леоненко І. В. - Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності (2017)
Комлик В. В. - Роль складу правопорушення при застосуванні галузевої юридичної відповідальності (2017)
Сабліна Л. В. - Психологічні особливості емоційного стану офтальмохірургічних хворих у передопераційному періоді, Збітнєва С. В. (2017)
Francuz A. I. - Ochrona dziecka (dzieciństwa) przed negatywnym wplywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, Stadniczenko J. (2017)
Francuz A. I. - Idea integracji europejskiej jako narzędzie pokoju i stabilizacji wśród narodów, Stadniczeńko D. (2017)
Francuz A. I. - Administracyjnoprawny system świadczeń na rzecz osób niepelnosprawnych w Polsce, Maj E. A. (2017)
Француз А. Й. - Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання, Миколаєнко Ю. І. (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької Республіки (2017)
Веклич В. О. - До питання щодо особливостей правового регулювання і правозастосування при взаємодії органів державної влади і громадянського суспільства у боротьбі з корупцією в Україні (2017)
Горєлова В. Ю. - Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні (2017)
Григорчук М. В. - Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів права (2017)
Кривов’яз О. В. - Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту (2017)
Вайнагій М. В. - Конфлікт як одна з передумов початку переговорного процесу (поняття, класифікація, характерні особливості) (2017)
Ткач Д. І. - Введення візового режиму з Росією, політико-правовий аспект (2017)
Бояркіна С. І. - Перспективи розвитку українського законодавства у сфері забезпечення і реалізації права на охорону здоров’я (2017)
Тарасова І. В. - Питання підвищення ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України (2017)
Комлик В. В. - Методологія аналізу категорії "склад правопорушення" (2017)
Сингаївська І. В. - Психологічний аналіз феномена ностальгії, Серединська В. В. (2017)
Петрунько О. В. - Психолого-педагогический анализ феномена социальной мобильности, Юсупова Р. (2017)
Romanyuk L. - Axio-factor of openness to change values in ukrainian, polish and romanian young adults (2017)
Абаніна Г. В. - Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу (2017)
Мороз Р. А. - Психологічний аналіз сімейних міфів сучасної української сімейної системи (2017)
Soroka I. - Challenges of teaching legal English at Ukrainian universities (2017)
Ткач Р. М. - Терапевтична метафора як метод юнгіанського консультування (2017)
Шулдик А. В. - Типи корпоративної культури в медичних організаціях (2017)
Форноляк І. В. - Формування усвідомленого ставлення учнів з девіаціями поведінки до збереження власного здоров’я (2017)
Жовнер В. Ю. - Компоненти і взаємозв’язки показників конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу (2017)
Птуха І. С. - Теоретико-методологічні засади професійного психологічного відбору персоналу в міжнародні компанії (2017)
Шишко Н. С. - Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників: результати емпіричного дослідження (2017)
Добко Т. - Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ (1997)
Медведєва Є. - Концептуальна модель інформаційного навчання користувачів (1997)
Жабін О. - INTERNET для читачів бібліотеки, Костенко Л., Павлуша Т., Чекмарьов А. (1997)
Перша з серії видань (1997)
Пашкова В. - Почесні відзнаки Української бібліотечної асоціації, Сошинська Я. (1997)
Супронюк О. - Зарубіжна україніка: проблеми вивчення (1997)
Белічко Н. - Дарунки секторів естампів та репродукції НБУВ, Галькевич Т. (1997)
Дідківська Г. - Україніка в Бібліотеці Конгресу США (1997)
Голидьбіна А. - Про етичні проблеми бібліотечного життя, Доля Ж. (1997)
Рокуелл Кент (1997)
Матяш І. - Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського (1997)
Ляхоцький В. - Іван Огієнко - книгознавець (1997)
Ковальчук Г. - Журнал УНІКу "Бібліотечні вісті" (1997)
Солонська Н. - До історії української періодичної преси (1997)
Волинець В. - Василю Дригайлу - 60, Дригайло С. (1997)
Шульгіна В. - Пам'яті Григорія Китастого (1997)
Ковальчук Г. - Колекції видатного бібліографа та бібліофіла (до 75-річчя від дня народження Ф. К. Сарани) (1997)
Міжнародна наукова конференція "Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек" (1997)
Summary (1997)
Юхимець Г. - Традиції української гравюри XVII - XVIII ст. у творах Володимира Іванова-Ахметова (1997)
Антоненко І. - Сучасні проблеми каталогізації: традиції і вплив інформаційних технологій (1997)
Павлуша Т. - Формування депозитарію комп'ютерних файлів документів у НБУВ (1997)
Костенко Л. - Децентралізована кооперативна каталогізація (без центру каталогізації) (1997)
Багрій І. - "Нам потрібна книга про...", або тематичний пошук у ЕК НБУВ (1997)
Гриб Н. - Сучасні проблеми редагування алфавітних каталонів (1997)
Костенко О. - З історії розвитку методики бібліографічного опису серіальних видань (1997)
Чачко А. - Тезаурус бібліотечної професіології (1997)
Солонська Н. - Питання каталогізації за поглядами дослідників і фахівців 20-х - початку 30-х років (на матеріалох "Бібліологічних вістей" і "Журналу бібліотекознавства та бібліографії") (1997)
Лянсберг О. - Віра Шенфінкель (сторінки життя, внесок у справу каталогізації) (1997)
Новікова Г. - До проблеми збереження документних фондів за матеріалами конференції "Українське архівознавство, історія, сучасний стан та перспективи", Скобець І., Суббота А. (1997)
Сергєєва І. - П'ята Міжнародна конференція "Європейська культура в країнах Центральної та Східної Європи" (1997)
Гуртовенко Т. - МАІ: внесок в актуалізацію дослідження інформаційної культури (1997)
Павленко Р. - Семінар у Берліні та Лейпцизький книжковий ярмарок (1997)
Ковальчук Г. - Перші книгознавчі читання в НБУВ, Солонська Н. (1997)
Навчально-методичний семінар у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці Держкоммістобудування України (1997)
Артамонова С. - Диференційоване забезпечення інформацією працівників архітектурно0будівельної галузі (1997)
Беляченко Н. - Специфіка формування фондів ДНАББ (1997)
Крупська З. - Рідкісна книга та особливості роботи з нею в ДНАББ (1997)
Чачко А. - Старт бібліотекознавства як міжнародно визнаної академічної науки (1997)
Ясь О. - З наукової спадщини української діаспори: духовні основи європеїзму та Україна (1997)
Summary (1997)
Юхимець Г. - "Сонячна Україна" Геннадія Польового (1997)
Погребенник Ф. - Каталоги рідкісних бібліотек (1997)
Андрущенко О. П. - Продуктивність та стан суцільних і часткових культур дуба звичайного в умовах свіжої ясенево-липової діброви ДП "Скрипаївське НДЛГ", Румянцев М. Г., Луначевський Л. С. (2017)
Висоцька Н. Ю. - Лісотипологічна структура та продуктивність деревостанів тополі чорної в різних природно-кліматичних зонах рівнинної частини України (2017)
Жежкун A. М. - Природне відновлення лісів після суцільних рубок головного користування в соснових деревостанах Східного Полісся, Жежкун І. М. (2017)
Луначевський Л. С. - Вплив інтенсивності рубок догляду на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г. (2017)
Порохняч І. В. - Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся (2017)
Слободян П. Я. - Санітарний стан ялинників на дослідних об’єктах Гірського науково-дослідного відділу (2017)
Шпарик Ю. С. - Еколого-економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат (2017)
Григорьєва В. Г. - Сучасний стан плюсових дерев модрини в Сумській області, Самодай В. П. (2017)
Дишко В. А. - Морфолого-анатомічні характеристики хвої потомств природних і синтетичних популяцій сосни звичайної в сортовипробних культурах, Торосова Л. О. (2017)
Лось С. А. - Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП "Гутянське ЛГ" Харківської області, Годований О. М., Григорьєва В. Г., Губін Є. А. (2017)
Терещенко Л. І. - Дослідження кращих соснових насаджень і відбір плюсових дерев у Запорізькій області (2017)
Сидоренко С. В. - Особливості розподілу снігу й вологи під впливом полезахисних лісових смуг щільної конструкції, Біла Ю. М. (2017)
Струтинський О. В. - Морфологічні й агрохімічні показники літоземів під лісовими насадженнями на рекультивованих землях Житомирського Полісся, Тарнопільський П. Б. (2017)
Тарнопільський П. Б. - Ріст і стан лісових культур сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вирощуваних з азотонакопичувачами на рекультивованих землях (2017)
Парпан В. І. - Способи рубок і обсяги заготівлі деревини в гірських лісах Українських Карпат, Гудима В. Д., Парпан Т. В. (2017)
Ситник С. А. - Індекс площі листкової поверхні робінієвих деревостанів Північного Степу України, Лакида П. І. (2017)
Ткач О. М. - Пірогенне пошкодження та зміни товарності сосняків Полісся (2017)
Яворовський П. П. - Аналіз горимості лісових насаджень Боярської лісової дослідної станції за 2004 – 2016 роки, Гуржій Р. В. (2017)
Бобров І. О. - Застосування мінеральних та органічних речовин для захисту насаджень від соснового підкорового клопа (2017)
Meshkova V. L. - Dynamics of pine engraver beetle-caused forest decline in Teterivske Forestry Enterprise, Borysenko O. I. (2017)
Meshkova V. L. - Damage causes of European ash in the permanent sampling plots in Kharkiv region, Borysova V. L. (2017)
Усцький І. М. - Особливості будови кореневих систем сосни в осередках кореневої губки Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (2017)
Стельмах С. М. - Поширення, класифікація угідь, чисельність та використання ресурсів куниці лісової у Львівській області (2017)
Правила для авторів (2017)
Довідка рецензента (2017)
Ягоднікова В. - Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів (2018)
Гладкевич М. - Підготовка до ЗНО: школа чи репетиторство?, Заяць О., Кишакевич Ю. (2018)
Ткаченко В. - Відповідність ступеня сформованості компетенцій вчителя рівню його компетентності в області інформаційно-комунікаційних технологій, Хаперець Д. (2018)
Цюра С. - Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття), Солина Н. (2018)
Лобачук І. - Застосування ситуативного методу навчання у викладанні іноземної мови (2018)
Ліба О. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа підготовки майбутніх учителів початкової школи (2018)
Ковбасюк А. - Спадкоємність пісенно-фольклорної традиції в музичному житті Львова кінця ХІХ – ХХ століть (2018)
Сторонська О. - Практична підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Німеччини (2018)
Карпа І. - Планування уроків англійської мови з використанням Інтернет-технологій (2018)
Долинний Ю. - Організація та методика проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Білявець С. - Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності (2018)
Бабійчук С. - Наукова освіта як педагогічний концепт (2018)
Malinka O. - Using advertising texts in foreign language teaching (2018)
Ручкіна М. - Деякі аспекти оцінювання діяльності навчальних закладів (2018)
Поліщук О. - Сутність та структура правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах (2018)
Кащук М. - Основні засоби реалізації правового виховання старшокласників у другій половині ХХ століття (2018)
Магрламова К. - Ретроспективний аналіз вищої медичної освіти у Великій Британії (2018)
Теодорович С. - Психологічна зрілість диригента-хормейстера як важлива запорука збереження традицій українського хорового мистецтва, Ковбасюк М. (2018)
Білоус О. - Духовний розвиток студентської молоді (2018)
Varyanko T. - Peculiarities of organisational forms of work used at foreign language lessons in higher technical educational institutions, Ivanchenko L. (2018)
Чайка М. - До питання мок’юментарі, як жанру кінематографу (2018)
Крат Р. - Виховуємо громадянина (2018)
Богуш Л. - Cтановлення кар’єри майбутнього фахівця з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки (2018)
Kuzko M. - The scientific and methodological recommendations for the application of situational modeling in the future geologists’ professional preparation (2018)
Гриб О. - Тенденції розвитку сучасної музично-педагогічної освіти (2018)
Бровко К. - Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки, Дурдас А., Сопова Д. (2018)
Леснянська-Дощак А. - Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі (2018)
Шелест Н. - Вивчення стану сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (2018)
Заболоцький А. - Експериментальна перевірка ефективності методики використання системи підтримки e-learning в розвитку ІКТ-компетентностей працівників ЦДОУ (2018)
Мирошникова М. - Роль професійної підготовки у формуванні естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України (2018)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на дисперсионные свойства волн Лэмба в системе "слой вязкой жидкости – упругий сжимаемый слой", Багно А. М. (2018)
Юрчук В. Н. - Числовой анализ эволюции одиночной цилиндрической радиальной волны с начальным профилем в виде функции Макдональда, Рущицкий Я. Я. (2018)
Григоренко Я. М. - Влияние изменения параметров кривизны на напряженное состояние полых цилиндров с поперечным сечением в виде вогнутых полугофров, Рожок Л. С. (2018)
Баженов В. А. - Об устойчивости параметрических колебаний оболочки в виде гиперболического параболоида, Лукьянченко О. А., Ворона Ю. В., Костина Е. В. (2018)
Савченко В. Г. - Термонапряженное состояние слоистых тел вращения с учетом повреждения материалов при деформировании, Бабешко М. Е. (2018)
Мольченко Л. В. - О нелинейной теории магнитоупругости оболочек вращения с учетом джоулева тепла, Федорченко Л. Н., Васильева Л. Я. (2018)
Марчук А. В. - О напряженно-деформированном состоянии слоистых композитных плит при локальных нагружениях, Нищота А. В. (2018)
Карнаухов В. Г. - Влияние анизотропии и деформаций поперечного сдвига на эффективность работы пьезоэлектрических сенсоров и актуаторов, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2018)
Карлаш В. Л. - Амплитудно-частотные характеристики продольных и поперечных колебаний прямоугольных пьезокерамических пластин (2018)
Мартынюк А. А. - Конструктивная оценка функции Ляпунова для систем с квадратичной нелинейностью, Хусаинов Д. Я., Черниенко В. А. (2018)
Ловейкин В. С. - Об оптимальном по быстродействию управлении движением подвижного математического маятника. Часть 1, Ромасевич Ю. А., Хорошун А. С., Шевчук А. Г. (2018)
Григоренко А. Я. - Применение методов численного анализа для изучения механических процессов в биомеханике, Плиска Е. Н., Сороченко Г. В., Тормахов Н. Н. (2018)
Ландэ Д. В. - Алгоритм сегментации слов на основе поиска кратчайшего пути в графе, Березин Б. А., Павленко О. Ю. (2017)
Додонов О. Г. - Візуальна підтримка оптимальних рішень у просторових мережах, Додонов В. О., Кузьмичов А. І. (2017)
Путятин В. Г. - Влияние осадков на разрешающую способность радиолокационной станции по угловым координатам, Корбан Д. В., Князь А. И. (2017)
Кузнєцова Н. В. - Розробка скорингових карт для аналізу ризиків банківської діяльності (2017)
Василенко В. С. - Методики визначення вихідних даних для оцінки залишкових ризиків при забезпеченні конфіденційності інформаційних об’єктів, Матов О. Я. (2017)
Гайдаржи В. І. - Засоби візуалізації класів і взаємозв’язків об’єктно-реляційної бази даних Caché, Савченко М. М. (2017)
Бойченко А. В. - Формування сценаріїв управлінської діяльності на основі дослідження інформаційного простору, Ланде Д. В. (2017)
17-та Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології і безпека" (ІТБ-2017) (2017)
Реферати (2017)
Гармель О. В. - Феномен діаспори в аспекті пам’яті культури (на прикладі творчості Вірка Балея) (2018)
Граб У. Б. - Україна і Європа в наукових працях Мирослава Антоновича (2018)
Карась Г. В. - Постать Артемія Веделя в культурно-мистецьких рефлексіях української діаспори (2018)
Кобрин Н. В. - Музично-освітня система лисенківської доби в Галичині (2018)
Макаренко О. В. - Псалмова лірика у хоровій творчості Миколи Лисенка (2018)
Кулик В. В. - Микола Леонтович: проблеми академічного видання творчої спадщини (2018)
Костюк Н. О. - Самолівковий спів: регіональний феномен чи загальноцерковна практика? (2018)
Кузьмінський І. Ю. - Спів у Львівській Богоявленській церкві (від витоків до кінця XVIII століття), Капраль М. М. (2018)
Габисониа Т. А. - Выразительные средства грузинской традиционной музыки как знаки взаимодействия с "другим миром" (2018)
Довжинець І. Г. - Гастрольні маршрути полтавського симфонічного оркестру під керівництвом Д. В. Ахшарумова (2018)
Сергієва О. В. - Третя симфонія ("Київська") Андрія Штогаренка: досвід аналізу в світлі музично-епічного (2018)
Федорова І. Ф. - "Етно-хаос" гурту "ДахаБраха" як приклад реалізації принципу "звалища" в музиці (2018)
Тодоріко Л. Д. - Тяжкі випадки туберкульозу та обґрунтування шляхів впливу на підвищення ефективності лікування за стандартними схемами, Петренко В. І., Денисов О. С., Сем’янів І. О., Спринсян Т. А., Підвербецька О. В. (2018)
Коржов В. И. - Влияние мексидола на некоторые показатели крови при экспериментальной эмфиземе легких, Жадан В. Н., Осипенко Б. О. (2018)
Литвин К. Ю. - Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О. (2018)
Бутов Д. О. - Ефективність застосування внутрішньовенного ізоніазиду та етамбутолу у хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт, Кужко М. М., Юрко К. В., Некрасова Н. О., Тлустова Т. В., Бутова Т. С. (2018)
Ніколаєва О. Д. - Особливості діагностики позалегеневих форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих (2018)
Опанасенко М. С. - Хірургічне лікування аспергільозу легень та плеври, Кшановський О. Е., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Леванда Л. І. (2018)
Корнага С. І. - Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом, П’ятночка І. Т. (2018)
Шевченко О. С. - Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина II), Козько В. М., Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Меркулова Н. Ф., Погорєлова О. О. (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина II), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Тези Науково­практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу" (16 — 17 травня 2018 р., Київ) (2018)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2018)
Чегусова З. - Мистецтво авангарду як чинник становлення професійного художнього текстилю України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Опанасюк О. - Позамузичні чинники в онтології історії музики: історичний та метаісторичний виміри (2017)
Бурковська Л. - Українські ікони із житійною історією XІV – XVI століть: особливості структурної побудови (2017)
Прилепа О. - Поспівки українсько-білоруського богослужбового монодійного співу в контексті теорії мелодичних формул (2017)
Граб У. - Що стоїть за фактами, або два погляди на походження української літургійної музики в епістолярії Мирослава Антоновича (2017)
П’ятницька-Позднякова І. - Аналіз структурних елементів музичного мовлення Івана Карабиця на прикладі Концерту для хору, солістів та симфонічного оркестру "Сад божественних пісней" (2017)
Фурдичко А. - Збирання, збереження та популяризація українського пісенного фольклору: ретроспективний погляд (2017)
Одробінський Ю. - Вплив українського концептуального мистецтва на розвиток сучасного дизайну, Тригуб О. (2017)
Фетисов І. - "Періодична нерівність" як маркер автентичної народної музики (2017)
Фединчук О. - Специфіка прикрас у традиційному одязі румунів Буковини (2017)
Кузьмінський І. - Давньоруський княжий культ Богородиці: від храму до бойової пісні (2017)
Скорульська Р. - Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" (2017)
Чао Я. - Динаміка становлення розмовної драми в Китаї першої половини ХХ століття (2017)
Пономаренко В. - Софія Йосипівна Грица: наставник і учитель (2017)
Ільницька Л. - Портретний психологізм Миколи Глущенка: художній аналіз творчих сутностей Олександра Довженка та Павла Тичини (2017)
Ламонова О. - "Античний цикл" Оксани Бербеки-Стратійчук (2017)
Бевська І. - До питання про вплив соціокультурного середовища на композиторську творчість (на прикладі творів для фортепіано Василя Безкоровайного) (2017)
Шкурко А. - Рецепція концепту фотогенії Луї Деллюка в журналі "Кіно" (2017)
Кара-Васильєва Т. - Дорога до Храму (2017)
Бородавкін С. - Стильові риси "Урочистої меси" Олега Польового (2017)
Васюта О. - Бандурне мистецтво Чернігівщини кінця XX – початку XXI століття: проблематика кобзаротворення (2017)
Одробінський Ю. - Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України, Жидких О. (2017)
Чембержі Д. - Мистецька інсталяція: нові можливості та сенси в умовах євроінтеграції (2017)
Сторчай О. - "Благодарю Тебя, Создатель, что я не похож на своих современников!": спогади Олени Михайлової про Віктора Замирайла (2017)
Воспоминания о Викторе Дмитриевиче Замирайло (письмо Елены Григорьевны Михайловой Анатолию Филипповичу Иваненко) (2017)
Супрун-Яремко Н. - Діяльність ансамблів і капел бандуристів періоду ХХ – початку ХХІ століття |Рец.: Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М. Ансамблі бандуристів. Дуети, тріо, квартети, ансамблі. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 364 с., іл.; Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М. Капели бандуристів. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 188 с., іл.| (2017)
Боньковська О. - Міжвоєння. Театральна Галичина. Краків |Рец.: Poskuta-Wlodek D. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918 – 1939. Zawodowe teatry dramatyczne. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 2012. – Т. 6. – 604 s.| (2017)
Некролог. Лев Венедиктов (1924 – 2017) (2017)
Інформація про авторів (2017)
Михайло Грушевський (1996)
Указ Президента України про Положення про Фонд Президентів України (1996)
Положення про Фонд Президентів України (1996)
Каліберда Л. - Кодекс українського бібліотекаря (затверджений конференцією Української бібліотечної асоціації), Пашкова В. (1996)
Ісаєва О. - Реалізація комп'ютерної обробки документів мовами з діакритичними знаками (з досвіду роботи), Сидиченко Є. (1996)
Павлуша І. - Про каталог бази даних Росії (1996)
Новікова Г. - До питання про збереження фонографічних воскових циліндрів (у НБУ імені В. І. Вернадського), Скобець І. (1996)
Воробей М. - 24-й Австрійський з'їзд бібліотекарів (1996)
Сергєєва І. - З історії формування колекції єврейської літератури Національної бібліотеки України (1918-1939) (1996)
Матюшенко В. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків (1996)
Круц С. - Медична бібліографія як складова національного репертуару української книги (1996)
Карандашова Г. - Комплектування фондів і ринок (1996)
Калмиков В. - Нові інформаційні технології та їх використання в Державній науковій медичній бібліотеці (1996)
Солонська Н. - Українська книжкова торгівля: аспекти, проблеми, досвід 20-30-х років (на матеріалах "Бібліологічних вістей" та іншої фахової преси) (1996)
Чепуренко Я. - Становлення законодавчої бази системи обов'язкового примірника видань в Україні (листопад 1917 - червень 1922 року) (1996)
Миронець Н. - Нагороди України: історія та сучасність (1996)
Матяш І. - До історії, теорії та практики роботи вузівської бібліотеки (1996)
Супронюк О. - Незнайома й знайома галактика Петра Перебийноса (1996)
Солонська Н. - Ювілейний календар на 1997 р. (1996)
Summary (1996)
Надія Лопухова - заслужений діяч мистецтв України (1996)
Енциклопедії світу (1996)
До 125-річчя від дня народження Агатангела Кримського (1996)
Шишкіна О. В. - Теоретико-прикладні основи й особливості застосування режиму інфляційного таргетування в Україні, Жук О. С., Краснянська Ю. В. (2017)
Абакуменко О. В. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів: досвід України та країн Східної Європи, Самусевич Я. В. (2017)
Забаштанський М. М. - Сучасні аспекти розвитку фінансових відносин сфери управління об’єктами державної власності, Роговий А. В., Євтушенко Ю. В. (2017)
Кичко І. І. - Реалізація соціальних функцій держави через фонд соціального страхування, Борисенко Л. І., Губа І. В. (2017)
Холявко Н. І. - Розвиток системи вищої освіти в умовах інформаційної економіки: фінансові аспекти (2017)
Verbytska A. - European strategies of higher education funding (2017)
Гонта О. І. - Особливості функціонування кредитної системи та її сучасний розвиток в Україні, Дубина М. В., Пархоменко І. А. (2017)
Винниченко Н. В. - Аналіз впливу договору про стабільність, координацію і управління в економічному і валютному союзі на використання фіскальних правил у країнах ЄС, Люльов О. В. (2017)
Поліщук Є. А. - Консалтинг як нетрадиційна послуга банків, Дубина П. В., Паплик В. В. (2017)
Дерій Ж. В. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку харчової промисловості, Завгородня Н. В., Самко О. О. (2017)
Хоменко І. О. - Детермінанти фінансування авіаційної галузі в умовах трансформаційних змін, Садчикова І. В., Середюк І. О. (2017)
Кальченко О. М. - Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах, Дзюба А. В., Цимбал О. А. (2017)
Пaлійчук Є. C. - Кoнтpoлінг у cиcтемі фінaнcoвoгo упpaвління підприємством, Глебa O. C., Cтець М. М. (2017)
Алєксєєнко І. В. - Проблеми безпеки в політико-правовому дискурсі, Курас А. І. (2018)
Буга Г. С. - Історичні витоки та сучасність юридичної освіти та науки в Україні, Буга В. В. (2018)
Долгорученко К. О. - Нормативно-правова основа організації та діяльності східного відділу міністерства просвіти і пропаганди райху на окупованих радянських територіях (2018)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правові та організаційно-структурні засади функціонування національних органів охорони правопорядку періоду української революції 1917–1921 рр. (2018)
Назимко О. В. - Трудові відносини та захист інституту материнства: сучасні міжнародно-правові стандарти (2018)
Ніколенко Л. М. - Поняття та значення судової практики у господарському процесуальному праві (2018)
Шкляр С. В. - Економічна конкуренція як об’єкт державного контролю (2018)
Довгуша М. П. - Щодо самостійності договору транспортного експедирування (2018)
Оніщенко О. Ю. - Перспективи розвитку екологічного законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (2018)
Буглак Ю. О. - Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення розмежування повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України (2018)
Вітвіцький С. С. - Громадська експертиза як оптимальна форма громадського контролю (2018)
Гетьман Є. А. - Кабінет міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи (2018)
Дем’янчук В. А. - Шляхи удосконалення рівня взаємодії між суб’єктами запобігання та протидії корупції в Україні (2018)
Єпринцев П. С. - Співвідношення термінів "державний контроль" та "нагляд", "недержавний контроль" (розмежування та схожість правової природи) (2018)
Журавльов Д. В. - Оновлена характеристика органів виконавчої влади України (2018)
Завальний М. В. - Принципи взаємодії державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Україні (2018)
Іванюта Н. В. - Правове виховання як інструментарій трансформації судової системи (2018)
Коміссаров С. А. - Актуальні питання функціонування місцевої (муніципальної) поліції (2018)
Мердова О. М. - Поняття та сутність професійного навчання поліцейських, Цуркан О. П. (2018)
Лосич С. В. - Судовий прецедент як джерело кримінального права: національний та європейський виміри, Рутвян К. О. (2018)
Назимко Є. С. - Система та значення функцій ювенальної віктимології, Андріяшевська М. С. (2018)
Обод А. В. - Сучасні підходи до тлумачення поняття ювенальної кримінально-правової політики України (2018)
Топчій В. В. - Запобігання використанню сучасних інформаційних технологій у злочинних цілях, Тичина Д. М. (2018)
Бабенко О. Г. - Деякі питання представництва неповнолітнього підозрюваного (2018)
Волобуєва О. О. - Розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: проблемно-дискусійні аспекти освідування (2018)
Городецька М. С. - Природа та структура предмета відання у кримінальному процесі (2018)
Карпенко Є. М. - Міжнародний досвід відшкодування шкоди потерпілому як одна з форм запобігання злочинам (2018)
Лапкін А. В. - Прокурор як менеджер досудового розслідування (2018)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Шмаков О. М. - Проблеми забезпечення державної безпеки силами і засобами Національної гвардії України, Чухлатий А. В. (2018)
Бабков Ю. П. - Проблеми державного управління розвитком Національної гвардії України у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності, Кочерга Д. А., Шаповал О. М. (2018)
Городнов В. П. - Модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців, Овчаренко В. В., Суконько С. М., Лісіцин В. Е. (2018)
Городнов В. П. - Показник і критерій кількісної оцінки оперативно-службових можливостей прикордонного загону, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Назаренко О. Л. - Способи застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень, Дробаха Г. А., Луговський І. С., Воробйов С. О. (2018)
Катещенок А. В. - Методика визначення способів взаємодії сил охорони правопорядку під час протидії диверсіям, що здійснюються шляхом ініціювання пожеж на важливих елементах об’єкта без проникнення на його територію (2018)
Гончар Р. О. - Особливості застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України (2018)
Санніков С. Г. - Забезпечення безпеки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Воробйов В. І. (2018)
Чупрун В. Т. - Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку, Сутюшев Т. А., Нефедов О. П. (2018)
Городнов В. П. - Методика оцінювання необхідної кількості літаків радіоелектронної боротьби для виконання бойових завдань ударною авіацією, Лазебник С. В., Місюра О. М. (2018)
Городнов В. П. - Показники та критерій оцінки ефективності структури системи управління Повітряних Сил, Малюга В. Г. (2018)
Дробаха Г. А. - Обґрунтування показників та критеріїв ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій, Гурін О. М. (2018)
Головань О. М. - Методика визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки (2018)
Кайдалов Р. О. - Експериментальне оцінювання тягово-швидкісних показників спеціальної колісної техніки за допомогою мікропроцесорного комплексу, Літвінов О. В., Малишкін С. А., Кашпур В. М. (2018)
Приходько І. І. - Гендерні особливості правоохоронної діяльності та військової служби: теоретичний аспект, Юр’єва Н. В., Мацегора Я. В. (2018)
Ліпатов І. І. - Вимоги до системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України (2018)
Іллюк О. О. - Зміст та застосування підходів до опису психологічного захисту особового складу (2018)
Товма Л. Ф. - Методика оптимізації раціонів харчування військовослужбовців в особливий період, Каплун С. О., Касьянов І. В. (2018)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2017 році (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kossakowski P. - Analysis of the Self-organizing Map-based Investment Strategy, Bilski P. (2017)
Krejčí L. - Programming Autonomous Behavior of Reactive Metering Systems by Timed Automata (2017)
Pasieka M. - Simulation Modeling of Fuzzy Logic Controller for Aircraft Engines, Grzesik N., Kuźma K. (2017)
Perova I. - Fast Medical Diagnostics using Autoassociative Neuro-fuzzy Memory, Bodyanskiy Ye. (2017)
Omatu S. - Classification of Mixed Odors using a Layered Neural Network (2017)
Вовчук М. В. - Правові основи діяльності Міністерства внутрішніх справ Української Держави щодо протидії злочинності (квітень - грудень 1918 р.) (2016)
Книш М. Ф. - Донос – багатоаспектний феномен (2016)
Соловей Д. Ю. - Історіографія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) у 1919 – 1959 рр. (2016)
Гаєвський І. М. - Національна система фінансового моніторингу: сутність, роль та принципи (2016)
Гелемей М. О. - Психологічні особливості лідерів екстремістських молодіжних угруповань (2016)
Доценко О. С. - Контроль та оцінка реалізації виконання державно-управлінських рішень (2016)
Дрозд О. Ю. - Особливості надання поліцейським щорічних відпусток згідно положень нового Закону України "Про національну поліцію" (2016)
Пєтков С. В. - Антикризова модель відносин між громадянами та державою, Мехтієва Т. В. (2016)
Подоляк-Богачек Е. Б. - Засади відображення явища корупції у джерелах політико-правової думки Античної Індії (2016)
Пудрик Н. С. - Податкове провадження та суміжні теоретико-правові категорії (2016)
Сербин Р. А. - Особливості методології дослідження публічного адміністрування благодійництва в Україні (2016)
Середа Т. М. - Правові аспекти захисту прав людини і громадянина в практиці Конституційного Суду України (2016)
Стрельченко О. Г. - Національна поліція як суб’єкт публічного адміністрування в Україні, Юсіфлі Бахтіяр Таптиг Огли (2016)
Тюн В. М. - Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури за законністю застосування заходів впливу за адміністративні екологічні правопорушення: новели законодавства (2016)
Хромова К. І. - Адміністративно-правові форми та методи діяльності органів прокуратури України щодо протидії корупції (2016)
Шкарупа К. В. - Способи забезпечення законності при здійсненні виконавчого провадження (2016)
Шруб І. В. - Поняття та основні етапи професійної підготовки поліцейських (2016)
Січко Л. О. - Функціональне призначення фондової біржі як суб’єкта господарської діяльності в Україні (2016)
Шахназарян К. Е. - Поняття захисту прав на чужі речі при спадкуванні (2016)
Сидор В. Д. - Сучасні проблеми правового забезпечення охорони природних рослинних ресурсів (2016)
Бабак А. М. - Стан розвитку режиму робочого часу у воєнний та післявоєнний періоди, Лелюх В. В. (2016)
Соцький А. М. - Повноваження роботодавця з організації праці, управління працівниками та контролю за процесом праці (2016)
Макаренко Н. К. - Організація жебрацтва як вид професійної злочинності (2016)
Шепетько С. А. - Сучасні об’єктивні чинники, що сприяють проявам транснаціональної організованої злочинності (2016)
Когутич І. І. - Криміналістика за наслідками впливу окремих новацій КПК України (2016)
Авраменко С. М. - Допит неповнолітніх осіб, які стали жертвами статевих злочинів: нормативно-правовий аспект (2016)
Бондаренко В. В. - Особливості допиту підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2016)
Нечупей Л. Ю. - Тактика допиту неповнолітніх при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів (2016)
Олійник С. В. - Деякі елементи криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Карпенко Є. М. - Головні напрями та форми міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2016)
Черниш Т. В. - Аналіз правових підстав та організації проведення військово-морських операцій з протидії морському піратству біля узбережжя Сомалі (2016)
Азаров Ю. Ю. - Актуальні питання реформування системи цивільного захисту та Державної служби надзвичайних ситуацій України відповідно до європейських стандартів (2016)
Батіг Р. В. - Поняття адміністративного провадження щодо відповідальності юридичних осіб (2016)
Безпалова О. І. - Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2016)
Білінський Д. О. - Про доцільність визначення в законодавстві поняття "публічна фінансова система України" (2016)
Бортник С. М. - Проблемні питання запобігання корупції в органах місцевого самоврядування (2016)
Дрозд О. Ю. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання підготовки поліцейських у вищих навчальних закладах системи МВС України (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий обов’язок як центральна категорія податкового права та наслідки його невиконання (2016)
Золотоноша О. В. - Фінансова децентралізація як основна умова реалізації повноважень місцевими органами влади в Україні (2016)
Коробцова Д. В. - Сучасний погляд на принципи цільового використання бюджетних коштів в бюджетній системі України (2016)
Литвин І. І. - Адміністративно-правові засади діяльності суб`єктів контролю у сфері надання освітніх послуг (2016)
Малаш С. М. - Моделі взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди (2016)
Манжосов М. П. - Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України: проблеми теорії та практики (2016)
Марченко В. В. - До питання про значення електронного урядування в органах виконавчої влади України (2016)
Пацалюк О. В. - Правові та організаційні питання фінансового забезпечення участі правоохоронців системи Міністерства внутрішніх справ у антитерористичній операції (2016)
Прокопенко О. Ю. - Аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (2016)
Тищенко В. Г. - Функціональна та організаційна взаємодія нотаріату з органами публічної влади в Україні (2016)
Трофімцов В. А. - Форми та методи адміністративно-правової протидії тероризму в Україні (2016)
Чорна А. М. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2016)
Шруб І. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин, які виникають у зв’язку з укладенням контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (2016)
Глиняна К. М. - Порядок регулювання майнових відносин за участю малолітніх та неповнолітніх осіб (2016)
Ляшенко Н. А. - Застосування практики європейського суду з прав людини в Україні та формальний підхід до виконання його рішень (2016)
Мандичев Д. В. - Функціональне призначення апаратів господарських судів України (2016)
Манжосова О. В. - До питання про специфіку відповідальності в сімейному праві (2016)
Факас І. Б. - Правозастосування у сфері інформаційної безпеки (2016)
Фірманюк Я. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання процесу припинення діяльності суб’єктів господарювання (2016)
Гаврилова О. О. - Особливості правового регулювання праці жінок в Україні, Незнайко Д. С. (2016)
Гаврилова О. О. - Аморальний проступок як підстава розірвання трудового договору з працівником, який виконує виховні функції, Хоменко А. Г. (2016)
Клемпарський М. М. - Міжнародно-правові стандарти регулювання трудових відносин у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності, Назимко О. В. (2016)
Овсянко Д. С. - Оптимізація та удосконалення адаптації національного законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу (2016)
Павліченко В. М. - Основні тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства (2016)
Сіньова Л. М. - Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення (2016)
Коротич І. І. - Застосування зарубіжного досвіду функціонування антикорупційних механізмів у боротьбі з корупцією в Україні (2016)
Леоненко Т. Є. - Психологічні чинники формування злочинної поведінки особи, що впливають на виникнення та поширення злочинності на релігійному ґрунті (2016)
Орлов Ю. В. - Ідеологічне підґрунтя мотивації політичних злочинів: загальнотеоретична кримінологічна характеристика (2016)
Сікорська В. В. - Доцільність повторного безстрокового призначення українських суддів (2016)
Дояр Є. В. - Порядок та строки затримання особи без ухвали слідчого судді, особливості правового регулювання (2016)
Євдокіменко С. В. - Форми використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні та судочинстві (2016)
Кіцен Н. В. - Дослідження доказів у стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку: окремі питання (2016)
Лисецький О. О. - Компетенція слідчого за Кримінальним процесуальним кодексом України (2016)
Мамедов Г. А. - Повноваження органів прокуратури у 1922 - 1930-х рр. (2016)
Фесенко О. М. - Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності колекторських агенцій в процесі примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань та шляхи їх вирішення (2016)
Холодило П. В. - Угода про визнання винуватості. Поняття, зміст та особливості укладання (2016)
Черниш Т. В. - Сучасні організаційно-правові засади боротьби з морським піратством (2016)
Раїса Павленко (1997)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки" (8-10 жовтня 1996 р., Київ (1997)
Скнар В. - У системі безперевної освіти бібліотечних кадрів (діяльність Інституту підвищення кваліфікації працівників культури), Шевченко І. (1997)
Сенченко М. - Проблеми національної біографії (1997)
Кунцевська О. - Україна: етнонаціональне відродження (1997)
Бургін М. - Інфологічна система як розвиток поняття "тезаурус" (1997)
Бандилко Л. - Братські бібліотеки (до історії бібліотечної справи на Волині) (1997)
Ярошик В. - Дмитро Багалій і Харківська громадська бібліотека 110-річчя з дня заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка), Сосновська Т. (1997)
Башун О. - Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці - 70 років (1997)
Булатова С. - Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського (1997)
Биковський Л. - Книжна торгівля на Україні (1997)
Дмитрієнко М. - Часопис "Рід і Знамено" та його внесок у розвиток української еміграційної історіографії, Ясь О. (1997)
Чепіга І. - Пересопницьке євангеліє. Історія відкриття пам'ятки (1997)
Палій Д. - Пам'ятки сумління (1997)
Веденєєв Д. - Документальна спадщина української розвідки і контррозвідки (1997)
Summary (1997)
Гальчук Л. - Павло Коржун, Парійська Л. (1997)
Білик Л. Л. - Адміністративні послуги — новий інститут адміністративного права (2016)
Бриль К. І. - Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно-правового забезпечення (2016)
Вдовічен В. А. - Органи доходів і зборів в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами (2016)
Дукова Н. М. - Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України як форма митного контролю (2016)
Іскізаров О. М. - Поняття суб’єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності (2016)
Кобзєва Т. А. - Структура фінансової системи України (2016)
Латковський П. П. - Система бюджетного контролю (2016)
Мaлaш С. М. - Актуальність взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди (2016)
Мінаєва О. М. - Правова природа податково-процедурних строків досудового вирішення податкових спорів (2016)
Негара Р. В. - Попередні рішення в законодавстві України (2016)
Cтрельников А. В. - Організаційно-правові засади адміністративної відповідальності у сфері захисту персональних даних (2016)
Чемодурова Н. О. - Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів (2016)
Шевченко П. Ю. - Значення походження товару для застосування преференційних ставок мита (2016)
Дашутін І. В. - Наукові інтерпретації законності у трудових відносинах (2016)
Денисова Л. Л. - Сутність трудоправового статусу працівника поліції (2016)
Дзюба Є. М. - Оптимізація правового регулювання працівників фінансових установ (2016)
Лєнко Б. М. - Ознаки підстав розірвання трудового договору (2016)
Сіньова Л. М. - Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект (2016)
Куцевич М. П. - Зародження інституту трудових прав працівника на теренах сучасної України та засобів їх кримінально-правового захисту (2016)
Муравйов К. В. - Розвиток державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні у XX - XXI столітті (2016)
Пакліна Т. О. - Особистісні детермінанти вчинення кримінальних правопорушень через необережність (2016)
Савченко В. О. - Суміжність складів злочинів у контексті ухилення від відбування покарання, не пов’язаного із позбавленням волі (2016)
Когутич І. І. - Історія розвитку методології криміналістики (2016)
Кохановський Д. О. - Гарантії захисту прав та законних інтересів підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: поняття та система (2016)
Фесенко О. М. - Особливості криміналістичної методики виявлення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2016)
Шикоряк М. М. - Правовий статус іноземця у кримінальному провадженні (за законодавством України) (2016)
Деяк Я. В. - Застосування принципу взаємності в інституті визнання та виконання іноземних судових рішень (2016)
Коротких А. Ю. - Досвід врегулювання відповідальності державних службовців в Азербайджанській Республіці (2016)
Підкова Ю. В. - Правове регулювання особистого закону юридичних осіб (2016)
Бурдін М. Ю. - Російська "поземельна община" та її роль в українському державотворенні ХХ ст. (2016)
Стрибко Т. І. - Перспективи розвитку нормативно-правового договору та договірного процесу в Україні (2016)
Білик Л. Л. - Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг (2016)
Глусенко А. С. - Субвенція на виконання інвестиційних проектів як вид міжбюджетних трансфертів (2016)
Діденко І. В. - Співвідношення корупції та конфлікту інтересів як правопорушення, пов’язаного з корупцією (2016)
Курило В. О. - Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Минаева О. М. - Налогово-процедурные нормы (2016)
Плачкова Т. М. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки мореплавства в Україні: генеза правового регулювання (2016)
Сербин Р. А. - Особливості адміністративно-правової взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва (2016)
Татарова Т. О. - Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю (2016)
Шутлів Д. С. - Зупинення операцій з бюджетними коштами: порядок та особливості застосування (2016)
Поцелуйко А. І. - Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин (2016)
Сірко Р. Б. - Деякі питання відповідальності перевізника за договором перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом за законодавством України в контексті євроінтеграції (2016)
Гоштинар С. Л. - Функціональне значення кримінальної відповідальності в механізмі захисту земельних прав (2016)
Попова А. О. - Правові форми охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні (2016)
Соцький А. М. - Загальнотеоретична характеристика неповної зайнятості працівників в Україні (2016)
Шуляк Ю. Л. - Проблемні питання застосування деяких норм законодавства про кримінальну відповідальність, вчинених на грунті дискримінації, Угленко Є. С. (2016)
Петрова І. А. - Стан злочинності, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Кричковська Л. В., Косміна Н. М., Петров С. О. (2016)
Яцкевич Д. В. - Історія розвитку дактилоскопії в Україні (2016)
Калиниченко О. В. - Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення (2016)
Перегінець К. - Бібліотека францисканського монастиря у Львові XIV–XVIII ст. (за матеріалами інвентарної книги) (2017)
Альмес І. - Коло читання ченців львівської єпархії другої половини XVIII ст. бібліотеки василіанських ієромонахів Юстина Ілляшевича та Йосафата Лозінського (2017)
Сажок О. - Діяльність Острозького Кирило-Мефодіївського братства щодо формування фонду бібліотеки жіночого училища імені графа Д. М. Блудова у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Деменко Л. - Періодичні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. особливості накопичення, впорядкування та зберігання, сучасний стан цих видань (2017)
Bangrowska A. - The use of tebuconazole as a fungicide to protect the library (2017)
Русинська-Ґєртих Г. - Інноваційні послуги у польських наукових бібліотеках (2017)
Чуканова С. - Актуальні тенденції процесу професійної підготовки бібліотечних фахівців у США (2017)
Пугач Л. - Поняття адвокації ("advocacy”) у діяльності сучасних бібліотек, Демчишин М. (2017)
Пинда Л. - Внесок вчених дублянського наукового осередку у розвиток європейської аграрної науки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) історико-бібліографічний аспект (2017)
Квєчень С. - Нарис проблематики книги, бібліотеки, преси в "Житті безкоштовному науково-популярному ілюстрованому недільному додатку” до "Голосу нації” (1928–1933) (2017)
Крохмальний Р. - Веб-сайт Львівського національного університету імені Івана Франка 2.0 (перший етап перспективні задуми і методологія інформаційного наповнення) (2017)
Цеп’юк Г. - Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія” в інформаційно-комунікаційному середовищі (2017)
Паславська Н. - Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV–XVIII століттях (2017)
Kamisińska D. - The design of 18th century Polish popular science magazines (2017)
Wrona G. - Nineteenth century discussions about the popularisation of science (2017)
Черчович І. - (Не)бажане материнство жінки у злочинах проти дітей у Східній Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами крайового суду Львова) (2017)
Цебенко А. - Репрезентативність джерел до історії села Мужиловичі на Яворівщині (2017)
Надрага М. - Медичні періодичні видання у фондах Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького ретроспективний погляд, Васільєва С. (2017)
Гринчишин Н. - Тема національного відродження у матеріалах львівського часопису "Визволення” 1921 р. (2017)
Вятер А. - Вплив екранізації книги на читацькі зацікавлення поляків (на прикладі фільму "П’ятдесят відтінків сірого”) (2017)
Васіляускєнє А. - Конференції, присвячені історії та культурно-освітній діяльності Чину Св. Василія Великого (2001–2011 рр.) комплексний огляд (2017)
Ільків-Свидницький М. - Inwentarz rękopisów do połowy XVI w. w zbiorach Biblioteki Narodowej oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller. – Warszawa, 2012. – 278 s. – (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3) (2017)
Месропян А. - Պողոսյան Ն. Բ. Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. Պրակ Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր) – Եր., ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատ., 2016. – 112 էջ |Поґосян Н. Б. Фрагменти історії вірменської лексикографії Частина І (XVII–XIX ст.) – Єреван Ґітутюн, НАН РА, 2016. – 112 с.| (2017)
Ільків-Свидницький М. - "A cε колко книг...” нотатки на полях видання "Кириличні стародруки у фондах Бібліотеки отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX ст.” (2017)
Ільків-Свидницький М. - "Książka dawna i jej właściciele / Early printed books and their owners” (2017)
Крохмальний Р. - Бібліотечна освіта і міжнародні інтернет-комунікації (2017)
Біловус Г. - Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті” (1941–1944)), Ковальська С. (2017)
Білоусова Р. - Популяризація книги та читання у бібліотеках для дітей (за матеріалами фахової періодики 2000–2015 рр.) (2017)
Пугач Л. - Питання розвитку сучасних концепцій соціальних комунікацій у висвітленні фахової періодики (2000–2015 рр.) матеріали до бібліографії, Андрусів П. (2017)
Войцеховський Я. - Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2017)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016–2017 рр. (2017)
Титул, зміст (2018)
Шнюков Е. Ф. - Грязевулканические залежи газогидрантов метана в Черном море, Коболев В. П. (2018)
Ломтев В. Л. - Оползни на подводных окраинах в эпоху пасаденской орогении (2018)
Стеценко А. І. - Літологія та напрямки використання континентальних і морських відкладів борисфенської і понтської трансгресії в східній частині Криворізької структури, Іванченко В. В., Стеценко В. В. (2018)
Климчук А. Б. - Развитие глубочайших карстовых систем и субмаринная разгрузка массива Арабика (Западный Кавказ): роль позднемиоценовой регрессии Восточного Паратетиса (2018)
Козленко Ю. В. - Проверка адекватности представления скоростными моделями структуры земной коры пролива Брансфилда, Козленко М. В. (2018)
Толкунов А. А. - Перспективи реалізації інвестиційних проектів з освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектору північно-західного шельфу Чорного моря, Гаврилюк Р. О. (2018)
Половка С. Г. - Видатний дослідник морів і океанів — Геворк'ян Володимир Христофорович. До 85-річчя з дня народження, Лаврик О. Д., Половка О. А., Довбиш С. М. (2018)
Содержание (2014)
Федоров О. П. - Космические научные проекты - приоритет украинской космонавтики (2014)
Соколовский М. И. - Нас связывали прекрасные человеческие отношения, Бондаренко С. А. (2014)
Кириченко А. С. - Опыт предприятия по отработке, установлению и продлению сроков эксплуатации маршевых ракетных двигателей на твердом топливе, Балицкий И. П., Рогулин В. В., Чепель Г. Н., Тутов Н. И. (2014)
Коваленко Н. Д. - Эксцентриситет вектора тяги регулируемого крупногабаритного РДТТ со вздувом камерного газа в сверхзуковую часть сопла, Кукушкин В. И., Кириченко А. С., Игнатьев А. Д. (2014)
Фоменко В. С. - Прогнозирование расхода продуктов сгорания РДТТ в рамках теории спектрального разложения стационарных случайных процессов, Лейко В. Г., Попов В. А., Яблонская Т. Л. (2014)
Шеховцов В. С. - Аналитическая оценка углов атаки блока при его движении в атмосфере, Шевцов А. И. (2014)
Колос А. М. - Математическая модель расчета толщины пластика на днищах при намотке корпуса типа "кокон", Лаврешов В. В., Крамаренко Е. Н. (2014)
Устименко Е. Б. - Утилизация в Украине снаряженных твердым топливом корпусов двигателей МБР РС-22 с истекшими сроками гарантийного хранения, Шиман Л. Н. (2014)
Линник А. К. - О проблеме создания ракет-носителей по критерию минимальной стоимости, Балдин А. А. (2014)
Лобанов Л. М. - Конструкции преобразуемого объекта космической техники, Волков В. С. (2014)
Гришин Н. В. - Ракета-носитель легкого класса с многоразовой первой ступенью на базе авиационных двигателей (2014)
Панченко А. А. - Результаты экспериментальных исследований испарения жидкости в высокотемпературных скоростных потоках, Катренко М. А., Пронь Л. В. (2014)
Макаров А. Л. - Использование спутниковых снимков для эффективного решения научно-прикладных и народнохозяйственных задач, Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Петренко Г. В., Бражник Д. П., Маслей Д. В. (2014)
Голубек А. В. - Методика предпускового анализа параметров расчетной траектории для принятия решения об отделении космических аппаратов в аварийной ситуации, Шептун А. Д., Филиппенко И. М. (2014)
Иванова Г. А. - Температурные деформации стержневых элементов констукции космических аппаратов (2014)
Борщева Г. А. - Подсистема формирования координационного плана работы полезной нагрузки космического аппарата "Мікросат", Малахова Н. Е., Ярмольчук Е. Д. (2014)
Меланченко А. Г. - Методические аспекты управления кластерами космических аппаратов наблюдения Земли (2014)
Иванов Я. Н. - Экспериментальное определение основных геометрических соотношений торцовых гидродинамических уплотнений, Ивченко Л. Ф., Дешевых С. А., Стрельченко А. Ю. (2014)
Ильин Г. И. - К вопросу проектирования заборных устройств тороидальных баков с желобом переменного сечения (2014)
Приходько А. А. - Математическое моделирование трансзвуковых течений с гомогенной конденсацией в соплах и решетках турбомашин (2014)
Матвиенко С. А. - Мониторинг чрезвычайных ситуаций, Небосенко Т. В., Андросов М. А. (2014)
Наши авторы (2014)
Качан Є. - Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації, Коцур А. (2017)
Желюк Т. - Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти (2017)
Чорний Р. - Індустріальні парки як інструмент модернізації регіональної економіки, Румянцева Г. (2017)
Ткач Д. - Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень, Ілляш І. (2017)
Надвиничний С. - Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України, Файфура В. (2017)
Кошіль А. - Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості (2017)
Берницька Д. - Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу в Україні та Польщі (2017)
Babyak H. - Demographic composition of regional population repair: problems and prospects, Mesaksudi T. (2017)
Брик М. - Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону (2017)
Файфура В. - Водоресурсна складова сталого розвитку: проблеми розподілу і вододефіциту (2017)
Дяків О. - Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера, Хрустальова Ю. (2017)
Прохоровська С. - Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників (2017)
Цісецький О. - Формування системи управління конфліктами в організації, Островерхов В. (2017)
Марцінковська О. - Система регулярного менеджменту: проблеми та перспективи впровадження на вітчизняних підприємствах, Бутинська Т. (2017)
Пушкар З. - Цінності, їх класифікація та вплив на результати праці, Пушкар Б. (2017)
Прохоровська С. - Винагорода за працю в мотивації персоналу, Островерхов В., Запорожан Л. (2017)
Баб’як Г. - Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу (2017)
Бакуліна Н. - Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця (2017)
Кравчук Н. - Сучасні системи підбору та відбору кадрів як основа для формування людського капіталу підприємства (2017)
Хориняк В. - Мотивація як один з основних чинників забезпечення розвитку персоналу (2017)
Литвин Н. - Оцінка персоналу підприємства на основі побудови моделі компетенцій (2017)
Шушпанов Д. - Детермінанти здоров’я населення України: екологічний вимір (2017)
Слівінська Н. - Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні (2017)
Бабій П. - Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання (2017)
Повідомлення (2017)
Світлої пам’яті колег (2017)
Наші автори (2017)
Винничук С. Д. - Визначення потокорозподілу в мережах з переважаючою деревоподібною структурою графа на основі потенціалу в середній точці гілок-хорд (2018)
Zvaritch V. N. - White noise in some simulation problems of information signals, Myslovych M. V. (2018)
Абрамович Р. П. - Інтегрована технологія проектування комп’ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців для енергопідприємств, Бальва А. О., Самойлов В. Д. (2018)
Сапожников В. В. - Взвешенные коды с перестановками - новый класс кодов с суммированием для технической диагностики дискретных систем, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2018)
Махненко О. В. - Моделювання залишкових технологічних напружень в зоні зварних з’єднань обичайок корпусу реактора типу ВВЕР-1000, Саприкіна Г. Ю. (2018)
Подгуренко В. С. - Математическое моделирование работы ветрогенератора, оснащенного системой установки угла поворота лопастей, Терехов В. Е. (2018)
Попов В. А. - Особенности многокритериальной оценки альтернативных вариантов применения распределенной генерации в условиях неопределенности исходной информации, Ярмолюк Е. С., Ткаченко Ф. В., Яценко Д. В. (2018)
6 міжнародна науково-практична конференція "Досвід впровадження елегазового обладнання на енергетичних об'єктах України" (2018)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок Т. Ю. - Програмне забезпечення для фільтрації нерівностей профілю поверхні паперу, Клименко Т. Є. (2017)
Палюх О. О. - Експериментальне визначення міцності склеєних зразків паперу та картону для виготовлення книжково-журнальних обкладинок і палітурок різних конструкцій (2017)
Киричок Т. Ю. - Аналіз причин відбракування банкнотної продукції, Талімонова Н. Л. (2017)
Чепурна К. О. - Вплив характеристик шрифту на якісні показники поліграфічної продукції, виготовленої цифровим друком, Кабиш А. В. (2017)
Хмілярчук О. І. - Оцінка покривної здатності відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах (2017)
Щерба А. А. - Оцінка впливу лакування на кольоровідтворення рекламної аркушевої продукції, Зоренко О. В., Хохлова Р. А. (2017)
Гузенко Ю. М. - До питання визначення товщини змащувальних плівок при випробуваннях матеріалів зубчастих передач друкарської техніки (2017)
Тріщук О. В. - Наукові підходи до вивчення різних типів дискурсу (2017)
Литвин А. В. - Спічрайтинг як технологія політконсалтингу (2017)
Головко О. А. - Інтернет-ресурс навчального закладу як освітнє медіакомунікаційне середовище (2017)
Поберезська Г. Г. - Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Arendt L. - Occupational Shifts in Poland Till 2022 – Towards Labour Market Polarisation?, Gajdos A. (2018)
Zvarych R. - Determinants of Economic Growth in Developing Countries (2018)
Zhyvko M. - New Economy: Synergy of Informatization and Global Civil Society (2018)
Kozyuk V. - Macroprudential Regulation in Countries of Central and Eastern Europe: Experience of Financial Imbalances, Proactivity or Protective Reaction (2018)
Savelyev Ye. - Analysis of Ukraine’s Transition to Stimulating Tariffs, Kuryliak V., Lyzun M., Lishchynskyi I. (2018)
Sitash T. - Exchange Indices as Activity Indicators Steel Market (2018)
Sharov O. - Global Cryptocurrency as Prospects for World Monetary System (2018)
Pushkar O. - Formation of the Advancedmultimedia Product Perception Model Based on Convergence of Face-to-Face and Screen-to-Screen Approaches, Kurbatova Yu. (2018)
Our Authors (2018)
Чачко А. - Бібліотечна професіологія в системі багатоступеневої фахової освіти та її стандартизації (1997)
Кащук О. - Науково-дослідна робота студентів вузів культури (з досвіду роботи факультетів бібліотечного і документознавства та інформаційних систем КДІК), Якімрва Л. (1997)
Бегун В. - Підготовка бібліотечних професіоналів в Іспанії (1997)
Карнаушенко В. - Структура та основні характиристики тезауруса бази даних "Plasma" (1997)
Роберт Лісовський (1997)
Хіміч Я. - Психологічні складові бібліотечного обслуговування (1997)
Зворський С. - До проблеми вивчення історії бібліотечної справи в Україні (1997)
Арутюнова С. - Бібліографічна діяльність М. І. Ясинського у ВБУ (1997)
Бабенко Ж. - Для організаторів дитячого та юнацького читання (1997)
Березюк Н. - Пам'яті Костянтина Рубинського (1997)
Дубко Т. - Про визначних осіб (1997)
Апанович О. - "Щоденник" Якова Марковича (1997)
Прокопенко В. - До проблем українського книгодрукування (1997)
Маслов С. - Шляхи розвитку науки про книгу (1997)
Депенчук Л. - Про історію права як загальноосвітній процес (1997)
Слободяник М. - Вагомий внесок у вузівську підготовку бібліографів (1997)
Терно В. - Головний архітектор бібліотек (1997)
Художник Іван Литвин (1997)
Summary (1997)
Іван Гаврилович Шовкопляс (1997)
Виставка литовських книг в Україні (1997)
Свиток ХVІІ століття (1995)
Антоненко І. П. - Авторитетний контроль бібліографічних записів (1995)
Матвієнко О. В. - До питання про формат UNIMARC (критерій для вибору програмних засобів для ведення бібліографічних баз даних), Цивін М. Н. (1995)
Бодня О. Л. - Обробка документальних потоків (на основі розпізнавання бібліографічної інформації) (1995)
Дмитрієнко М. Ф. - Дослідження історії інтелігенції (Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції (20 - 50-ті роки ХХ ст.) - К.: Наук. думка, 1994. - 350 с.) (1995)
Короткий російсько-український словник бібліотечних термінів (1995)
Карпіловська Є. А. - Історична пам'ятка і знаряддя праці (Значення словника Б. Комарова та Р. Волянського) (1995)
Солонська Н. Г. - Служитель "академії академій" (1995)
Федоров М. - Обов'язок авторський і право музею-бібліотеки (1995)
Пономаренко Л. А. - Матеріали з міфології, язичництва та історії релігії (1995)
Сергійчук Л. В. - До історії садиби М. Максимовича (1995)
Іванова І. Ф. - Миколаївська обласна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова в роки війни, Бойчук С. В. (1995)
Кириченко Р. С. - Дар французького народу - ЦНБ (1995)
Михальчук М. О. - Художник і мініатюрна книга (1995)
Васильченко М. П. - Думки щодо "Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи, профтехучилища" (1995)
Галузинська В. С. - Вибір на користь Вітчизни (125 років від дня народження Євгена Патона) (1995)
Наші автори (1995)
Календар у книжкових виставках. Микола Реріх (1995)
Скупий платить двічі (2017)
Савич П. - Що таке маркетинг?, Курбан О. (2017)
НТА: українські реалії (2017)
Non nocere: антибіотикотерапія при циститі (2017)
Демецкая А. - История с демографией: "бомба замедленного действия" (2017)
Кривомаз Т. - Стресс как универсальная реакция адаптации (2017)
Біль у горлі — на вихід! Кашлю приготуватися (2017)
Примак Р. - Весьма эффективный инструмент (2017)
Фармакоекономіка — наука і дисципліна (2017)
Ткаченко Т. - Метаболомика: что нам дает анализ метаболитов? (2017)
Кривомаз Т. - Транквилизаторы и нормотимики: успокоительные с побочными эффектами (2017)
Дедишина Л. - Ендометріоз: захворювання теорій (2017)
Кривомаз Т. - Опасные флавивирусы (2017)
Тищенко О. - Агата Крісті: королева з червоним хрестом (2017)
Кеторол гель: надійний помічник при болю в суглобах і м’язах (2017)
Примак Р. - Конец загадки, просуществовавшей более века (2017)
Редькин Р. - Пять серьезных взаимодействий пищи и лекарств, Орловецкая Н., Данькевич О. (2017)
Рекомендації хворим на артеріальну гіпертензію щодо способу життя та харчування (2017)
Ти де? А я на морі! (2017)
Примак Р. - Бром: многоликий химический элемент (2017)
Клименюк Ю. - О лояльности, маркетинговой активности и о том, что думает потребитель... (2017)
Клименюк Ю. - Каким законам подчиняются, как изменяются и куда движутся "небесные тела" в системе фармацевтического канала?, Перепелица М. (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Бехтерева, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Костреба Н. - Професія — фармацевт (2017)
Кириленко М. - Шкільне цькування: поради батькам (2017)
Прянощі як ліки (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая А. - Без тату (2017)
В преддверии праздников: "философия" застолья (2017)
Чапля Є. Я. - Чинники процесу міграції радіонуклідів у ґрунті, Лянце Г. Т., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. (2017)
Даценко В. В. - Некоторые аспекты оценки экологической безопасности промышленных отходов, Хименко Н. Л. (2017)
Юрченко В. О. - Визначення середньорічної концентрації сірководню в каналізаційних трубопроводах та в газоподібних викидах з них в атмосферне повітря, Бригада О. В., Лебедєва О. С. (2017)
Нестер А. А. - Оцінка екологічної безпеки територій підприємств виробництва плат та гальваніки (2017)
Краскевич В. Є. - Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів, Селіванова А. В., Шварц В. П. (2017)
Азаров С. І. - Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2017)
Чернишев Д. О. - Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту (2017)
Лобойченко В. М. - Экспресс-идентификация природной воды со стабильным солевым составом (2017)
Стеценко А. І. - Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий Ріг), Кошарна С. К., Іванченко В. В. (2017)
Левкова Е. А. - Медико-экологический анализ репродуктивных потерь в Хабаровском крае РФ, Савин С. З. (2017)
Хижняк С. В. - Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу, Сисолятін С. В., Мідик С. В., Войціцький В. М. (2017)
Malkin E. S. - Еcologo end energy-saving technologies with the use of water treat in the magnetic fields, Zhuravskaya N. E. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського