Аннотации опубликованных статей (2015)
Левчик Н. - Поезія Михайла Старицького як художній феномен (2015)
Поліщук В. - Світоглядно-автобіографічна семантика повістини Михайла Старицького "Зарница" (2015)
Гуменюк О. - Жанрово-стильова специфіка п'єси Михайла Старицького "Циганка Аза" (2015)
Скупейко Л. - "Нерівномірне темпо й повна випадковість" (з історії франкознавства 1880 - 1940 рр.) (2015)
Пеньковська О. - Франкознавча парадигма Михайла Возняка (2015)
Всесвіт. - 2015. - № 5 - 6 (2015)
Антофійчук В. - Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" (2015)
Всесвіт. - 2015. - №7 - 8 (2015)
Бунчук Б. - Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки (2015)
Даниленко В. - Іронічна відстороненість від імперських цінностей як невротична реакція на колоніальний статус нації в романі Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Шутенко Ю. - "Мої дівчатка грають на сексофоні...": еротична поезія Миколи Луговика (2015)
Пастух Б. - "Тиха лірика" і сучасність (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Стальна Т. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2012 рік, Кикоть Н., Ушакова Т. (2015)
"Дунайські наукові читання": європейський вимір і регіональний контекст" (2015)
Дунай П. - Виставка художніх полотен Володимира Винниченка (2015)
Проект Shakescribe.ua (2015)
Кучинко М. М. Біблійно-церковна археологія: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2014. – 268 с. (2015)
Приліпко Ірина. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація: Монографія. – К.: ЛОГОС, 2014. – 482 с. (2015)
Зміст журналу за 2015 рік (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Єрмоленко Т. І. - Вплив натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти на електролітний обмін при експериментальному гострому пошкодженні нирок, Карнаух Е. В., Гордійчук Д. О., Онашко Ю. М. (2017)
Степаненко А. Ю. - Особенности формы мозжечка у больных с мальформацией Киари І типа, Меркулова З. Л. (2017)
Степаненко О. Ю. - Особливості індивідуальної мінливості медіолатерального розміру часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2017)
Шиян Д. М. - Морфометричні особливості мозочка з урахуванням краніотипу і розмірів задньої черепної ямки, Марковський В. Д. (2017)
Gonchar M. O. - The risk factors of development of the interstitial lung disease in children with the trisomy of 21st chromosome, Logvinova O. L., Pomazunovska O. P. (2017)
Чернуский В. Г. - Перспективы использования антилейкотриеновых препаратов в комплексном протоколе лечения детей с бронхиальной астмой, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2017)
Бойко В. В. - Особливості діагностики захворювань гепатикохоледоха, ускладнених механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л. (2017)
Битчук Н. Д. - Послеоперационные осложнения у пациентов пожилого и старческого возраста при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области (2017)
Лизогуб К. І. - Аналіз показників гемодинаміки при застосуванні рестриктивного та goal-directed режимів рідинної ресусцитації в онкоортопедії (2017)
Хижняк А. А. - Нейропротекторний ефект дексмедетомідину у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльна характеристика показників електроміографії хворих з поєднаною нейрогенною патологією ниж-ніх сечових шляхів і дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Журавлев А. С. - Взаимосвязь некоторых патологических про-цессов зубочелюстной системы и оториноларингологических органов, Григоров С. Н., Рузин Г. П., Шушляпина Н. О., Селин А. А., Юревич Н. О. (2017)
Коробчанський В. О. - Критерій візуально-моторної інтеграції як професійно значуща функція працівників, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, Григорян О. В. (2017)
Голубович Л. Л. - Проект правил проведення судово-медичних експертиз (щодо необхідності уточнення й оптимізації окремих їхніх положень), Ольховський В. О., Голубович А. Л., Зубко М. Д., Губін М. В., Малихіна О. І., Войтов Є. О. (2017)
Шелест Б. О. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень (2017)
Звєрєва Н. Л. - Структурні компоненти педагогічної комунікативної компетентності вчителя початкових класів (2017)
Дем’янова В. Г. - Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю (2017)
Zhernovnykova O. A. - Intellectual competence: essence, components, levels of formation, Nalyvaiko O. O., Chornous N. A. (2017)
Кісіль Л. М. - Критерії відбору змісту навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей (2017)
Перинський Ю. Є. - Складові готовності майбутнього вчителя технологій до застосування інноваційних методів навчання (2017)
Пісоцька М. Е. - Комп’ютерна підтримка індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів України у 2000-ні роки (2017)
Шушпанова Ю. В. - Черлідинг як дієва форма підвищення рухової активності студентів у період навчання у ВНЗ (2017)
Демент М. О. - Створення сприятливого освітнього простору для курсантів ДСНС України (2017)
Конаржевська В. І. - Критичне мислення як складова формування комунікативних якостей військового лідера, Сіренко А. Є. (2017)
Masych S. Yu. - The individualization of professional training of a future specialist (2017)
Масич В. В. - Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Мекшун А. Д. - Правова підготовка майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: ключові принципи та проблеми впровадження (2017)
Моргунова С. О. - Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Пономарьова Н. О. - Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Резван О. О. - Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця (2017)
Хао Вей - Підготовка майбутніх дизайнерів до використання світопрозорих конструкцій в оформленні інтер'єрів будівель, Ляо Цайчжи (2017)
Хатунцева С. М. - Методологічні підходи до розкриття проблеми формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки (2017)
Цимбал Т. М. - До питання розвитку автономності іноземних студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі (2017)
Шеплякова І. О. - Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника (2017)
Бугаєць Н. А. - Формування здорового способу життя студентської молоді засобами хореографії (2017)
Василенко О. М. - Характеристика компонентів моделі розвитку соціальної відповідальності дитини в сім’ї (2017)
Мулик К. В. - Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді, Максимова К. В. (2017)
Ткачова Н. О. - Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР, Лун Фен (2017)
Божко Н. М. - Особливості вербальної, невербальної та паравербальної комунікації представників китайського етносу як учасників міжкультурного контакту (2017)
Ван Цзін І - Становлення та розвиток музичної освіти в КНР у другій половині XX століття, Тань Сяо (2017)
Друганова О. М. - Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Лю Чан - Розвиток музично-творчих здібностей учнів у КНР, Сунь Цзінцю (2017)
Моргунова Н. С. - Шляхи включення іноземних студентів до іншомовного професійно-культурного середовища ВНЗ України (2017)
Таможська І. В. - Запровадження приват-доцентури у вітчизняних університетах: історико-педагогічний аспект (2017)
Ткаченко Л. П. - Критика риторики як навчальної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Черкашин С. В. - Упровадження процедури оцінювання як інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини (2017)
Денисюк С. П. - Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах, Таргонський В. А. (2017)
Іванов Г. А. - Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України (2017)
Блінов І. В. - Підходи до об’єднання учасників конкурентного ринку електроенергії, Танкевич С. Є. (2017)
Попов В. А. - Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів, Замковий П. О., Поплавець Д. С., Охота Л. В. (2017)
Островерхов М. Я. - Дослідження ефективності перетворення енергії в приводі електроскутера в залежності від системи живлення та навантаження, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2017)
Розен В. П. - Процедура побудови базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2017)
Макаренко В. В. - Аналіз ефективності використання синхронних випрямлячів в імпульсних джерелах живлення, Співак В. М. (2017)
Василенко В. І. - Оцінка потенціалу енергозбереження в бюджетній сфері на основі рангового аналізу (2017)
Мороз О. М. - Використання технологій Smart Grid для підвищення ефективності електропостачання споживачів, Черемісін М. М., Савченко О. А., Попадченко С. А., Дюбко С. В. (2017)
Zhuikov V. - Principle of preemptive control in Smart Grid, Osypenko K. (2017)
Ostroverkhov M. - Effective control of field regulated reluctance machine, Pyzhov V. (2017)
Чермалих О. В. - Оптимізація динамічних режимів шахтоної підйомної установки, Босак А. В., Данілін О. В. (2017)
Михайленко В. С. - Интеллектуализованные оценки надежности паросиловой установки большого судна, Харабет А. Н. (2017)
Сінчук О. М. - Дволанковий перетворювач частоти, як джерело гармонік Smart-мереж, Кольсун В. А., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М. (2017)
Чайковська Є. Є. - Інтелектуальні системи підтримки функціонування енергетичних систем на рівні прийняття рішень (2017)
Гладь І. В. - Вплив сонячних електростанцій на низьковольтні розподільні мережі, Бацала Я. В. (2017)
Волошко А. В. - Применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье и дискретного преобразования Фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения, Филянин Д. В. (2017)
Дорож О. А. - Системи радіаційного моніторингу АЕС, Ковальчук В. І. (2017)
Чижевська І. А. - Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни (2017)
Высочин В. В. - Информационные аспекты внедрения систем контроля и планирования энергопотребления на котельных ЦСТ (2017)
Панов Ф. И. - Кафедры военной хирургии Украинской военно-медицинской академии страница золотая (к 20-летию кафедры) (2013)
Гудима А. А. - Основні напрями організації і надання невідкладної медичної допомоги при масових ураженнях, Гайда І. М., Скуратівський Ю. Є., Сушко Ю. І. (2013)
Кукуруз Я. С. - Система медичного забезпечення в умовах локальних війн та збройних конфліктів сьогодення, Новіков Ф. М. (2013)
Лісецький В. А. - Медичні аспекти невідкладної допомоги при радіаційній аварії (2013)
Литвинчук X. М. - Особливості клітинних ефектів за умов комбінованого впливу іонів нікелю та іонізуючого випромінювання, Лавренчук Г. Й., Гапєєнко Д. Д. (2013)
Хитрий Г. П. - Особливості анестезіологічної та реаніматологічної допомоги потерпілим при виконанні миротворчої місії у складі міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, Бондаренко В. В. (2013)
Хоменко І. Н. - Застосування тактики "damage control" на етапах медичної евакуації (2013)
Базика Д. А. - Роль функціональних і структурних змін ЩЗ у формуванні і протіканні дисгормональних процесів і раку МЗ, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є. (2013)
Богуш Г. Л. - Ефективність застосування різних схем лікування у хворих з неспецифічними запальними захворюваннями кишечника (2013)
Брунець О. В. - Застосування алогрижепластики в лікуванні пацієнтів з рецидивними паховими грижами, Клецко Я. І., Яринич Ю. В., Янківський В. О. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода, Горбулич А. В., Комарчук В. В., Беленький B. А., Арутюнов С. Є., Шептуха А. А., Трушин А. С. (2013)
Верба А. В. - Скрытые формы деструктивного холецистита, Марцинковский И. П. (2013)
Горбулич А. В. - Опыт восстановления проходимости пищевода при рецидивах опухолей различной локализации (2013)
Грома В. Г. - Морфологические особенности рака желудка, осложненного перфорацией, и их учет при выборе хирургической тактики лечения, Фролов А. Ю., Бородай В. А. (2013)
Доронин М. В. - Использование гемостатического средства "Фибриностат" при трепанбиопсии печени, Бордаков В. Н., Бордаков П. В. (2013)
Завертиленко С. П. - Аналіз результатів комбінованого лікування раку грудного відділу стравоходу, Бацей І. С., Олійник Ю. М. (2013)
Заруцький Я. Л. - Аналіз летальності серед постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою з ушкодженням селезінки, Коваленко В. М., Лакша А. М., Савка І. С., Клішевич Б. А. (2013)
Корик В. Е. - Показатели дыхательной активности кожи передней брюшной стенки при остром панкреатите, Клюйко Д. А., Жидков C. А., Мостович П. В. (2013)
Крилюк В. О. - Екстрена медична допомога постраждалим з травмою органів черевної порожнини на догоспітальному етапі, Іванов В. І., Доморацький О. Е. (2013)
Лурин К. А. - Особенности хирургического лечения эхинококковых кист печени в условиях миротворческой миссии в Исламской Республике Афганистан, Негодуйко В. В., Якуби Д. Г. (2013)
Сафонов В. С. - Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні випітних плевритів, Гетьман В. Г., Кравченко К. В., Дудла Д. І., Бондаревський А. О. (2013)
Сафонов В. Є. - Клінічна ефективність застосування відеоторакоскопії при патологічних станах середостіння в порівнянні з традиційними методами, Дудла Д. І., Бондаревський А. О., Лакша А. М. (2013)
Томашук И. И. - Видеоторакоскопия в диагностике интерстициальных заболеваний легких (2013)
Халак М. Й. - Застосування ультразвукового скальпеля для прецизійного видалення доброякісних утворень легень, Микуляк І. В., Халак С. М. (2013)
Шапринський В. О. - Аналіз результатів гістологічних досліджень кукси товстої кишки в різні строки після операції Гартмана, Верба А. В., Шалигін С. М. (2013)
Верба А. В. - Робот-асистована мініінвазивна хірургія: перспективи надання спеціалізованої допомоги в умовах мирного та воєнного часу, Гуменюк К. В. (2013)
Верба А. В. - Перший досвід інтраопераційної холангіоскопії в хірургії жовчних протоків, Марцинковський І. П., Богуш Г. Л., Щербаков Б. Ю., Коробко В. А. (2013)
Верба А. В. - Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація як сучасний малоінвазивний метод лікування геморою, Стащук Р. П., Криворучко В. О., Луков С. М. (2013)
Верба А. В. - Переваги використання малоінвазивних операцій в лікуванні варикоцелє, Стащук Р. П., Пасько П. Ю., Саган С. Д., Корецький О. О. (2013)
Верба А. В. - Клінічний випадок лікування абдомінальної форми крипторхізму лапароскопічним способом, Стащук Р. П., Черноконь В. В., Москалюк О. В. (2013)
Воровський О. О. - Троакарні ускладнення в лапароскопічній хірургії, їх діагностика та методи лікування (2013)
Грубник В. В. - Отдаленные результаты лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ факторов, влияющих на рецидивы, Малиновский А. В. (2013)
Грубник В. В. - Возможности снижения частоты повреждения желчных протоков при использовании новых подходов выполнения лапароскопической холецистэктомии, Ткаченко А. И., Прикупенко М. В., Воротынцева К. О. (2013)
Грубник Ю. В. - Малоинвазивные методики в комплексном лечении больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Фоменко В. А. (2013)
Запорожченко Б. С. - Инновационная лифтинговая система в хирургическом лечении острого холецистита у гериатрической группы больных, Колодий В. В., Бородаев И. Е., Зубков О. Б. (2013)
Каштальян М. А. - Антеградная баллонная дилатация в лапароскопическом лечении микрохолангиолитиаза, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Довбенко О. В., Колотвин A. А. (2013)
Прохоренко Г. А. - Опыт внедрения лапароскопической герниопластики для лечения грыж паховой локализации в отделении абдоминальной хирургии ВМКЦ КР, Кузьменко В. И., Саратов Д. А., Годова В. В. (2013)
Прохоренко Г. А. - Принципи оптимізації реєстрації ендоскопічних досліджень, Тимчук Ю. Л., Молошников В. М. (2013)
Тутченко М. І. - Мініінвазивні технології в лікуванні гострого некротичного панкреатиту, гангренозного холециститу та абсцесу печінки (клінічне спостереження), Ярошук Д. В., Тараненко Т. Г. (2013)
Храброва Е. П. - Исследование показателей активности нейтрофильных гранулоцитов у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, Ляшенко Е. А. (2013)
Четвериков С. Г. - Малоивазивные технологии в лечении эхинококкоза печени, Закария Мохаммад Ахмад (2013)
Шудрак А. А. - Оптимізація вибору методу хірургічного лікування хворих на хронічний геморой у залежності від стадії (2013)
Каштальян М. А. - Наш опыт лечения хронического геморроя с применением степлерной геморроидопексии по Лонго, Шаповалов B. Ю., Енин Р. В., Маланин В. Ю., Бакулина А. В. (2013)
Москвичьов М. О. - Пізня реваскуліризація інфарктзалежної артерії та вплив її на післяінфарктне ремоделювання лівого шлуночка при інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка, Сопронюк В. Д. (2013)
Образцов A. В. - Разрыв аневризмы брюшной аорты (диагностика и лечение), Пинчук О. В. (2013)
Пинчук О. В. - Периферические артериальные аневризмы нижних конечностей (диагностика и лечение), Образцов А. В. (2013)
Роговський B. М. - Комплексні підходи в лікуванні тромбозу глибоких вен, Яцун В. В., Борківець О. М., Родіонов О. С., Олійник Ю. М. (2013)
Сливка В. I. - Особливості діагностики та лікувальна тактика при гострому тромбофлебіті, Сироїд М. В., Гурський Р. В., Войтановський І. М., Зінченко В. Б., Малицький В. Є., Сливка Р. В. (2013)
Гамм Т. И. - Миниинвазивные технологии в хириргическом лечении варикотромбофлебита у больных с варикозной болезнью, осложненной трофическими нарушениями, Решетняк О. М., Захарчук А. П. (2013)
Трутяк Р. I. - Прогнозування церебральної гіперперфузії після реконструктивних операцій на сонних артеріях (2013)
Бондарчук В. В. - Гістероскопія в лікуванні субмукозних форм фіброміоми матки, Кузьмук Л. П. (2013)
Борис Ю. Б. - Відновлення функції нирок у хворих зі стриктурами сечоводів, лікованих з використанням "холодного" ножа, Поліщук М. Г., Кльофа Т. Г. (2013)
Головко C. В. - Ефективність та безпека фотоселективної вапоризації простати калій-титаніл-фосфатним лазером у залежності від розмірів гіперплазії: результати однорічного спостереження, Савицький О. Ф. (2013)
Головко С. В. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипсією у хворих на ускладнений уретеролітіаз, Собков Я. В., Петровський О. В., Валерко Д. О. (2013)
Григоренко В. М. - Радикальная простатэктомия. Метод выбора для местнораспространенного рака предстательной железы, Данилец Р. О. (2013)
Баран Т. В. - Применение низкоинтенсивного лазерного лечения в раннем послеоперационном периоде проникающих ранений глаза, Гребень Н. К., Чурюмов Д. С. (2013)
Бездетко П. А. - Сравнение степени выраженности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации катаракты в сочетании с имплантацией микро дренирующего устройства Ex-Press и после факоэмульсификации в сочетании с непроникающей глубокой склерэктомией, Пархоменко Г. Я., Медведчук С. П., Стебловская И. С. (2013)
Безкоровайна І. М. - Гіпотензивний ефект факоемульсифікації катаракти (2013)
Жабоедов Д. Г. - Особенности функций и анатомического строения хрусталика глаза человека как просветленной оптической линзы (2013)
Курилина Е. И. - Роль дисфункции сосудистого эндотелия в патогенезе ишемических состояний органа зрения (2013)
Павлюченко К. П. - Оказание специализированной хирургической помощи при открытой травме глаза с вовлечением зоны лимба, Бондарь И. И. (2013)
Петренко О. В. - Оценка эффективности традиционного способа лечения посттравматических дефектов вспомогательного аппарата глаза в ближайшем послеоперационном периоде (2013)
Рыков С. О. - Вдосконалення техніки евісцероенуклеації та формування опорно-рухової кукси для протезування кольоровою контактною лінзою, Торчинська Н. В., Сімчук І. В. (2013)
Сардарян В. В. - Влияние хирургии катаракты на течение сухой формы возрастной макулодистрофии, Ткаченко Е. Н., Рудковский Ф. Я., Свидко Е. Н., Кочерга А. Л., Селиванова Н. А., Ганыш A. В. (2013)
Сердюк В. Н. - Влияние глазных капель 0,5% левофлоксацина на состояние поверхностного эпителия роговицы в послеоперационном периоде, Устименко С. Б., Войченко В. В., Черняк B. В. (2013)
Чаланова Р. И. - Исследование активности окислительно-восстановительных ферментов (лактатдегидрогеназы и глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы) в камерной влаге при лечении экспериментального ожога роговицы внутривенными инфузиями цитофлавина, Коломийчук С. Г., Барки М. М. (2013)
Чаланова Р. И. - Применение альбумина в качестве метода сорбционной терапии в лечении химических ожогов глаз, Михайлов О. Н. (2013)
Якименко С. А. - Организация неотложной помощи и лечения пострадавших с ожогами глаз в Украине (2013)
Ортинський В. - Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі (2017)
Макарчук В. - Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Паньонко І. - Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії, Ряшко О. (2017)
Саракавік І. - Вялікае Княства Літоўскае: на шляху да феадальнай прававой дзяржавы (2017)
Stetsyuk B. - Judicial system in times of national liberation movements in Ukraine (1917–1921) (2017)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.) (2017)
Тетерук А. - Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння (2017)
Цюбченко А. - Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід (2017)
Барабаш О. - Поняття та види делінквентної поведінки людини (2017)
Габаковська Х. - Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід (2017)
Гарасимів Б. - Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект (2017)
Гарасимів Т. - Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості (2017)
Ковальчук В. - Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України, Панчук І. (2017)
Ковальчук С. - Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади (2017)
Козак І. - Диференціація філософії правосуддя та філософії судочинства (2017)
Козак О. - Детермінація дефініції поведінки:теоретико-правовий вимір (2017)
Маркович Х. - Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз (2017)
Ортинська Н. - Щодо національної моделі ювенальної юстиції (2017)
Павлів-Самоїл Н. - Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті (2017)
Сливка С. - Органічна єдність системи церковних законів (2017)
Софінська І. - Філософсько-правові витоки громадянства (2017)
Токарська А. - Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки (2017)
Чорнобай О. - Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації (2017)
Чорнописька В. - Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект (2017)
Юрійчук О. - Філософсько-правова інтерпретація основних етапів становлення мультикультуралізму (2017)
Бліхар М. - Фінансово-правова відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності (2017)
Бортник Н. - Структура національної платіжної системи України, Єсімов С. (2017)
Войтенко І. - Презумпція правомірності дій та рішень контролюючих органів (2017)
Горкава В. - Aдміністративна відповідальність у сфері дорожнього руху: теоретико-правові аспекти (2017)
Дембіцька С. - Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення (2017)
Демчик Н. - Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України (2017)
Завальна І. - Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства (2017)
Єсімов С. - Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні (2017)
Ковалів М. - Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні, Мороз Н. (2017)
Ковалів М. - Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками (2017)
Козюренко Р. - Компетенція – основний елемент правового статусу суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції (2017)
Комарницька І. - Взаємодія суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2017)
Котормус Т. - Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Легенький М. - Адміністративно-правове забезпечення пріоритетних напрямів в управлінні освітою (2017)
Лесько Н. - Державна політика у сфері попередження насильства в сім’ї: поняття та сучасний стан (2017)
Литвин Н. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів (2017)
Марушій О. - Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади (2017)
Мороз Н. - Поняття інформації обмеженого доступу (2017)
Мота А. - Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень (2017)
Парпан У. - Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України (2017)
Перун Т. - Методологічні засади дослідження механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Петрова І. - Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Решота В. - Конституція України як джерело адміністративного права (2017)
Сало А. - Особливості інституту процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України (2017)
Тильчик О. - Роль державного контролю у протидії тінізації економіки (2017)
Тімашов В. - Причини та умови корупції в Україні (2017)
Федченко О. - Практичні напрями у сфері запобігання і протидії корупції у підрозділах національної поліції (2017)
Хомишин І. - Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти (2017)
Чопко Г. - Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню (2017)
Шутий М. - Сутність і зміст фізичного захисту підприємств та організація забезпечення фізичного захисту (2017)
Бабецька І. - Поняття публічного інтересу у цивільному праві України (2017)
Байда Б. - Укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, Левицька О. (2017)
Буряк Я. - "Інтереси держави" у господарському процесі: поняття та судова практика (2017)
Волинець Т. - Підстави припинення права комунальної власності (2017)
Долинська М. - Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні (2017)
Личенко І. - Екологічна безпека як об’єкт адміністративно-правового забезпечення у нових соціально-політичних умовах (2017)
Марич Х. - Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види (2017)
Німак М. - Співвідношення понять "нотаріальна діяльність" та "реєстраційна діяльність нотаріуса" (2017)
Тарнавська М. - Норми Орхуської конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати (2017)
Бараняк В. - Проблеми протидії незаконній діяльності, пов’язаній з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів (2017)
Гула Л. - Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів (2017)
Доліновський Ю. - Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Сучасне розуміння поняття тероризму, Серкевич І. (2017)
Кушпіт В. - Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід, Цилюрик І. (2017)
Марисюк К. - ІІІ міжнародний тюремний конгрес 1885 р. (2017)
Несімко О. - Особливості висновків, які виносяться експертами (2017)
Палюх А. - Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування (2017)
Римарчук Г. - Регламентація заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав, Сорока С. (2017)
Ромців О. - Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2017)
Рудницький І. - Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами (2017)
Сибірна Р. - Місце судової експертизи у господарському процесі, Сибірний А., Хомів О. (2017)
Якимова С. - Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами (2017)
Богів Я. - Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні (2017)
Забокрицький І. - Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини (2017)
Іщук С. - Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні (2017)
Kamosinski S. - The village fund as a form of inhabitants’ participation in managaring subsidiary units of the commune (2017)
Крижова О. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини (2017)
Ковальчук В - Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні, Пивовар М. (2017)
Ковальчук О. - Закон України "Про місцеві вибори": недоліки та шляхи вдосконалення (2017)
Цебенко С. - Гідність людини і міжнародні стандарти (2017)
Бабінець Л. С. - Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання, Боцюк Н. Є., Корильчук Н. І., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Воронцов О. О., Рябоконь С. С., Мігенько Б. О., Творко В. М., Ясній О. Р. (2017)
Герасимюк І. Є. - Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета "Анатомія людини" за умов інтернаціоналізації вищої освіти, Мізь А. В., Пришляк А. М., Ремінецький Б. Я., Криницька І. Я. (2017)
Грицан Л. Д. - Багатоваріантні та комплексні задачі як засоби перевірки якості засвоєння програмного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі (2017)
Дмитришин Т. М. - На шляху професійного зростання лікарів-стоматологів-інтернів: тенденція, виклики та перспектива на майбутнє (2017)
Заєць Т. А. - Навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології аспекти (2017)
Корда М. М. - Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги, Шульгай А. Г., Запорожан С. Й., Кліщ І. М. (2017)
Криницька І. Я. - Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань, Марущак М. І., Кліщ І. М., Петренко Н. В. (2017)
Марущак М. І. - Викладання в медичному університеті на засадах лідерства, Криницька І. Я., Петренко Н. В., Габор Г. Г. (2017)
Олеськова Г. Г. - Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи (2017)
Сабатовська І. С. - Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі підготовки фахівців медичного профілю, Селезньов М. А. (2017)
Тозюк О. Ю. - Компетентнісно-інтегративний підхід у професійній підготовці майбутніх провізорів (2017)
Фіра Д. Б. - Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів (2017)
Ястремська С. О. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Likhacheva N. V. - Optimization of the educational process for advanced assistance of newborn with perinatal pathology of the nervous system, Litovchenko T. A., Tondiіy O. L., Ekzarhova A. I., Sukhonosova O. Y. (2017)
Бойко Т. В. - Досвід освоєння практичних навичок та особливості індивідуальної роботи студентів 5 курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини № 3 (2017)
Бондаренко О. О. - Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження, Петрук Н. С., Шпонька І. С. (2017)
Волошина О. Б. - Опрацювання різних методик викладання диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії для лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина", Збітнєва В. О., . Лисий І. С, Найдьонова О. В., Балашова І. В., Дукова О. Р. (2017)
Колісник Н. С. - Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Марченко Н. А., Чабаненко Д. В., Стаднік О. І., Фрейвальд В. А. (2017)
Кущ О. Г. - Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ), Омельянчик В. М., Бессараб Г. І., Жернова Н. П., Степанова Н. В., Тихоновська М. А., Морозова О. В., Сухомлінова І. Є. (2017)
Паласюк Г. Б. - Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії, Паласюк Б. М., Ярема Н. М. (2017)
Радецька Л. В. - Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини, Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Савченко І. П., Гаврилюк М. Є., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І., та ін. (2017)
Стойкевич Г. В. - Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету, Лебідь О. І., Погорецька Х. В., Дуда К. М., Пацкань Л. О. (2017)
Prokop I. A. - The use of English professional texts-related exercise set for developing communicative competence of medical students (2017)
Воробець З. Д. - Окремі сторінки історії медичної біології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Кушинська М. Є., Чупашко О. Я. (2017)
Дідух В. Д. - Історія становлення та розвитку медичної фізики (частина 1), Рудяк Ю. А., Горкуненко А. Б., Кузьмак І. П., Наумова Л. В. (2017)
Саварин Т. В. - Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. (2017)
Титул, зміст (2017)
Golub N. - Obtaining biogas during fermentation of fat-containing wastes of leather production, Shynkarchuk M., Kozlovets O. (2017)
Dubinin D. - Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge, Korytchenko K., Lisnyak А., Hrytsyna I., Trigub V. (2017)
Oleynik А. - The use of nonlinear Mono kinetics in modeling a mixing aeration tank with a biofilm on additional loading, Kalugin Yu., Airapetian T. (2017)
Olijnyk A. - Modeling of the filtration processes in a rectangular area soils using the darcy, Shtaier L., Beleі О., Stasyuk R., Yasinetska I. (2017)
Vakhitova L. - Decontamination of methyl parathion in activated nucleophilic systems based on carbamide peroxisolvate, Bessarabov V., Taran N., Kuzmina G., Zagoriy G., Baula O., Popov A. (2017)
Yelatontsev D. - Sedimentation of pollutant-containing aggregates during purification of wastewater from coking plants, Suprunchuk V., Voloshin M. (2017)
Hryhoriev S. - Research into recycling of nickel-cobalt-containing metallurgical wastes by the ecologically-safe technique of hydrogen reduction, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Sergienko O., Ivancheko A., Usenko E., Berezhnaya O., Semenchuk A. (2017)
Pospelov B. - Results of experimental research into correlations between hazardous factors of ignition of materials in premises, Rybka E., Meleshchenko R., Gornostal S., Shcherbak S. (2017)
Vambol S. - Research of the influence of decomposition of wastes of polymers with nano inclusions on the atmosphere, Vambol V., Bogdanov I., Suchikova Y., Rashkevich N. (2017)
Abstract and References (2017)
Шніцер І. О. - Проект чехословацько-польської конфедерації в Центральній Європі та причини його провалу в роки Другої світової війни (2017)
Корогод Л. П. - Внедрение физической культуры в систему оздоровления труда на промышленных предприятиях Украины 1920-30-х годов (на примере металлургических заводов Екатеринослава-Днепропетровска) (2017)
Скиба І. І. - Монумент на Верецькому перевалі крізь призму україно-угорських відносин (1996-2008 рр.) (2017)
Рудюк А. В. - Символіка територіальної та муніципальної геральдики: історіографія (2017)
Салагуб Л. І. - Побут і культура Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах (2017)
Ломако Л. І. - Становлення та розвиток педагогічної освіти в українських землях: аналіз довідкових видань ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Кондратьєва Д. А. - Осягнення спадщини П. Куліша у сучасних дисертаційних дослідженнях (2017)
Радченко Н. М. - Джерельна база дослідження історії становлення кредитно-банківської системи України (1850-1917 рр.) (2017)
Бублик О. І. - Політичні кризи та конфлікти у світі 1893-1913 рр. очима української діаспори в США (за матеріалами часопису "Свобода"), Башкардіна Д. О. (2017)
Сорокіна О. С. - Тематичні домінанти джерел про діяльність українців Канади й Німеччини в контексті 40-90-х рр. ХХ ст. (2017)
Нефьодов Д. В. - Зростання культурно-технічного рівня робітників УРСР в повоєнне двадцятиріччя в радянській історіографії другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. (2017)
Марченко О. В. - Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів (2017)
Офіцинський Ю. Р. - Російська агресія на Донбасі в сучасній українській історіографії (2017)
Аль-Мраят О. Б. - Проблема раннього запобігання труднощам в оволодінні графічними навичками дітьми з РАС (2016)
Ашиток Н. І. - Компетентнісний підхід до навчального процесу у сфері інклюзивної освіти (2016)
Базима Н. В. - Використання стереотипій у логопедичній роботі з дітьми з аутизмом (2016)
Байбара Т. В. - Роль освітнього інформаційно-комунікаційного середовища в роботі вчителя-логопеда (2016)
Богачук Ю. В. - Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Бондар В. І. - Учитель, вчений, організатор галузі спеціальної освіти, громадянин (до сторіччя від дня народження І. Г. Єременка), Синьов В. М. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії (2016)
Кайдалова Г. П. - Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2016)
Корнєв С. І. - Історія української логопедії в персоналіях: Іван Олексійович Сікорський, Козинець О. В. (2016)
Лянна О. В. - Ідентифікація проблеми як педагогічна умова відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану (2016)
Пімєнова К. О. - Психолінгвістичні засади оволодіння синтаксичною стороною мовлення дітьми з нормальним та порушеним онтогенезом (2016)
Потапенко О. М. - Корекція заїкання у методичних підходах зарубіжних науковців, Ластовка І. Р. (2016)
Савицький А. М. - Особливості розумової діяльності дітей з синдромом Дауна при вирішенні мисленнєвих задач в процесі індивідуалізованого навчання (2016)
Синиця А. О. - Проблема логопедичного супроводу дитини раннього віку з дитячим церебральним паралічем у сучасній теорії та практиці (2016)
Січкарчук Н. Д. - Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Снісаренко О. І. - Поняття інклюзії та інтеграції через призму соціології (2016)
Станецька Г. М. - Екстрапірамідні розлади мовлення у дорослих (2016)
Тарасун В. В. - Специфіка діагностичного інтерв’ювання батьків дитини з розладами аутичного спектра (2016)
Тищенко В. В. - Патогенез загального недорозвитку мовлення нез’ясованої етіології: психолінгвістичний аналіз проблеми (2016)
Товстоган В. С. - Вирішення проблеми формування професійно-трудової компетентності в розумово відсталих школярів у системі підготовки студентів-дефектологів (2016)
Хайдарова О. С. - Про підхід до проблеми розвитку та навчання дітей з помірною розумовою відсталістю (2016)
Ханзерук Л. О. - Дошкільна олігофренопедагогіка у науковій спадщині І. Г. Єременка, Волошин І. (2016)
Чередніченко Н. В. - Пcихолінгвістичний підхід до подолання мовленнєвих порушень у дітей із системними вадами мовлення, Карпенко О. М. (2016)
Афузова Г. В. - Роль соціалізації у процесі гендерного становлення дитини з порушеннями психофізичного розвитку (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Роль Я-концепції в теорії та практиці психокорекцйної та психотерапевтичної допомоги (2016)
Ільїна О. В. - Діагностика рівнів педагогічних здібностей та рефлективності у студентів, майбутніх корекційних педагогів та вчителів загальноосвітніх шкіл (2016)
Мартиненко І. В. - Шляхи розвитку комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення первинного генезу (2016)
Островська К. О. - Оцінка ефективності психологічного супроводу дітей з аутизмом, Качмарик Х. В. (2016)
Руденко Л. М. - Особливості уваги у дітей з затримкою психічного розвитку, Бойко Н. В. (2016)
Супрун Д. М. - Із історії організації науково-дослідної роботи майбутніх спеціальних і медичних психологів (2016)
Тимофієнко Н. В. - Психологічні вимоги до звуковимови у педагогічному спілкуванні (2016)
Фомічова Л. І. - Педагогічні технології корекції порушень у сприйманні дошкільників з вадами слуху (2016)
Чорненька В. Д. - Деякі аспекти мозкової організації мнестичних психічних функцій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко А. О. - Науково-теоретичні засади дослідження предикативної лексики молодших школярів із ЗНМ, Лазарєва І. А. (2017)
Буцкіх К. А. - Теоретичний аналіз особли-востей питальних висловлювань у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ, Сєромаха Н. Є. (2017)
Гречишкіна І. А. - Особливості розвитку мовлення у дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Земляна К. О. - Науково-теоретичні засади вивчення мовленнєвих порушень молодших школярів із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, Лазарєва І. А. (2017)
Зозуля І. Є. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (досвід Вінниччини) (2017)
Рабоча Т. О. - Теоретичний аспект проблеми комунікативної поведінки розумово відсталих підлітків, Сєромаха Н. Є. (2017)
Кизилова В. В. - Література для дітей і літературний розвиток молодших школярів: теоретичний зріз проблеми (2017)
Маркотенко Т. С. - Державна підсумкова атестація учнів 4 класу з курсу "Літературне читання" (до постановки питання) (2017)
Мельник Л. В. - Формування мовленнєвої культури молод-ших школярів як актуальне завдання початкової освіти (2017)
Правова Н. В. - Особливості формування орфографічних умінь і навичок молодших школярів на уроках української мови в школах з російською мовою навчання (2017)
Рудь С. М. - Использование метода объяснительного чтения в практике начальной школы (2017)
Спірідонова А. В. - Особливості позаурочної діяльності в сучасній початковій школі (2017)
Цалапова О. М. - Технології аналізу казки на уроках читання в початковій школі (2017)
Александрова В. Ф. - Шляхи формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови (2017)
Бутурлим Т. І. - Українська література як засіб формування неприйняття ґендерного насильства (2017)
Гриневич В. Й. - Особливості вивчення мораль-но-етичних аспектів історичних повістей Ю. Мушкетика, Грабко С. В. (2017)
Касьяненко І. В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови та літератури через використання матеріалів із краєзнавства і традицій рідного краю (2017)
Кевешлігеті О. В. - Лінгводидактична основа національно-мовного виховання особистості засобами драми А. Бобульського "Царевич Альфонс" (2017)
Лапшина І. М. - Напрями оновлення змісту підручника "Російська мова" для шкіл з українською мовою навчання з урахуванням компетентісного підходу (2017)
Скиба О. В. - Аксіологічний підхід до виховання особистості в процесі вивчення весільних традицій на уроках української літератури та в позакласній роботі новітніх шкіл (2017)
Троша Н. В. - Особливості вивчення образу української жінки в сучасній жіночій прозі, Циханська С. Ю. (2017)
Антонюк О. В. - Вплив мовних девіацій на збереження етнокультурної ідентичності, Краснікова В. В. (2017)
Зенченко Т. Ф. - Комунікація як важливий складник системи управління якістю освітніх послуг (2017)
Каліш В. А. - Формування лінгвосоціокультурної компетент-ності студентів-філологів засобами фольклору (2017)
Кузнецова Г. П. - Фомування акцентологічної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури: теоретичний аспект (2017)
Кухарчук І. О. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів (2017)
Литвинов А. С. - Мобільне навчання: роль і місце в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Мордовцева Н. В. - Теоретичний аналіз поняття "науково-дослідницька компетентність" (2017)
Починкова М. М. - Особливості застосування методу вправ на заняттях з "Української мови (за професійним спрямуванням)" для майбутніх учителів початкових класів (2017)
Пушко В. Ф. - Дискурс постмодернізму в науковій і методичній літературі (2017)
Родюк Н. Ю. - Формування професійно-педагогічної комуні-кації майбутніх учителів (2017)
Цінько С. В. - Самооцінювання у процесі підготовки вчителя словесності (2017)
Боровик Л. В. - Роль і функції психологічної компетентності офіцерів-прикордонників (2017)
Галімов А. В. - Удосконалення розвитку творчої індивідуальності майбутніх фахівців у освітньому процесі вищого військового навчального закладу, Довгань В. І. (2017)
Грицько В. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування економічно-правової культури молодших школярів (2017)
Заболотна О. Р. - Інтерактивна лекція в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Кашперук С. Г. - Вплив засобів масової інформації на формування правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників та їх використання при викладанні юридичних дисциплін (2017)
Котубей В. Ф. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів в сучасних освітніх умовах гуманітарно-педагогічного коледжу (2017)
Ліба О. М. - Сутність та специфіка розробки навчально-методичного забезпечення для застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2017)
Логінова Н. М. - Формування правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін (2017)
Мірошніченко В. І. - Методика проведення занять з "Особистої безпеки та застосування сили" циклу професійної та спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Сич Р. В. (2017)
Мельничук Ю. П. - Методичні рекомендації щодо формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Мороз Н. В. - Особливості національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови (2017)
Руденко Л. А. - Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у процесі навчання спеціальних дисциплін, Матеюк О. А. (2017)
Тушко К. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання навчальної дисципліни "Логіка" майбутнім офіцерам-прикордонникам, Кабачинський М. І. (2017)
Ульянов В. А. - Синергетика как методологическое основание исследования результатов нанобиокомплексирования, Ханжи В. Б., Сырма Е. И. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Значення наукових праць І. М. Сєченова для створення сучасної системної психофізіології, Вастьянов Р. С. (2017)
Калиниченко І. О. - Антропометричні характеристики дівчат раннього репродуктивного віку міських і сільських поселень, Калиниченко Д. О. (2017)
Гладчук І. З. - Особливості прогестерон-синтетичних і апоптотичних процесів у структурних елементах жовтого тіла при апоплексії яєчника, Назаренко О. Я. (2017)
Савицький І. В. - Динаміка активності ферментів аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази в умовах експериментального жовчного перитоніту, Знамеровський С. Г., Ленік Р. Г., Білаш О. В., М'ястківська І. В. (2017)
Gaystruk N. A. - Modern directions of optimization of the system of treatment and prophylactic measures of preterm birth in pregnant women with polyhydramnios, Dubas L. G., Gaystruk A. N., Topolnitska S. V. (2017)
Адубецька А. Ю. - Особливості перебігу та діагностика гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на цукровий діабет, Шнайдер С. А. (2017)
Грубник В. В. - Значение состояния сторожевых лимфатических узлов для определения клинической стадии заболевания и планирования лечения, Ромак Р. П. (2017)
Тірон О. І. - Ієрархія структури зубної емалі як основний фактор, що зумовлює анізотропію її механічних властивостей, Кувшинова І. І., Бреус В. Є., Тодорова А. В. (2017)
Каштальян М. А. - Застосування збагаченої тромбоцитами плазми в комплексному лікуванні вогнепальних поранень, Дауаді Ф., Cамарський І. М. (2017)
Plǎcintǎ Gh. - Lymphadenopathy with prolonged hypereosinophilia (for 8 years) during toxocariasis - case report (2017)
Галушко О. А. - Застосування комбінованої нейропротекції у хворих на гострий інсульт при супровідному цукровому діабеті (2017)
Карпенко Ю. І. - Сучасні підходи до лікування шлуночкової диссинхронії: стан проблеми у світі та здобутки одеської кардіологічної школи, Ханафі М. (2017)
Шармазанова О. П. - Клініко-морфологічна характеристика будови скроневих кісток за даними комплексного обстеження, Демидова О. О., Суіссі Хамза (2017)
Попеско-Гуркалова И. П. - Роль научных школ в формировании высококвалифицированных кадров для патологической физиологии (2017)
Холодкова Е. Л. - К 115-летию музея кафедры анатомии человека Одесского национального медицинского университета. Часть І. История создания и основатели, Белявский А. И., Антонова Н. А. (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2017)
Титул, зміст (2017)
Аржевітін С. М. - Монетарні аспекти використання віртуальних валют (2017)
Береславська О. І. - Національні гроші та криптовалюта: можливості співіснування (2017)
Гордєєв О. О. - Цифровізація України: розвиток криптовалют, Смовженко Т. С., Чмерук Г. Г. (2017)
Гриценко А. А. - Економічна безпека як межа інноваційності в розвитку нових форм грошей та фінансових активів (2017)
Диба М. І. - Ставлення до криптовалюти в Україні, Лягера О. В. (2017)
Дробязко А. О. - Погляд на віртуальні валюти крізь призму теорії обігу грошей та цінних паперів (2017)
Єфименко Т. І. - Інноватизація фінансових технологій в умовах посилення економічної безпеки (2017)
Зимовець В. В. - Капіталізація ринку криптовалют та інвестиційний потенціал корпоративного сектору економіки (2017)
Карчева Г. Т. - Інноваційні блокчейн-технології як фактор підвищення ефективності фінансової сфери та економіки, Карчева І. Я. (2017)
Корнєєв В. В. - Ризики та можливості регулювання ринків криптовалют (2017)
Краснова І. В. - Світовий досвід регулювання криптовалют (2017)
Кричевська Т. О. - Огляд підходів міжнародних фінансових організацій і деяких національних регуляторів до розуміння природи та регулювання криптовалют (2017)
Майорова Т. В. - Криптовалюти як альтернативний інструмент залучення фінансування на краудфандингових платформах, Петренко І. П. (2017)
Науменкова С. В. - Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей, Міщенко В. І. (2017)
Нікітін А. В. - До питання імплементації криптовалют у національний економічний простір (2017)
Осмоловец С. С. - Сущность и перспективы развития обращения криптовалют (2017)
Позняков В. В. - Криптовалюты как новый вид денег, Сирота М. П. (2017)
Преснякова Е. В. - Правовой статус криптовалют в разных странах мира, Мартынович П. А. (2017)
Примостка Л. О. - Ринок криптовалют: спекуляція, ризики та хеджування (2017)
Савлук М. І. - Про можливі наслідки легалізації криптовалюти в Україні (2017)
Чумаченко О. Г. - Передумови виникнення криптовалюти, Баластрик Л. О. (2017)
Шаров О. М. - Філософія хриматогенезу: від золота до криптовалют (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток видавничої діяльності в контексті вдосконалення регулювання конкурентної політики та державної допомоги, Мельников О. В., Єрмоличев Р. В., Деревянкін В. В., Штангрет А. М. (2017)
Кучерява М. В. - Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрям діяльності міжнародних організацій (2017)
Райнова Л. Б. - Досвід наближення податкового законодавства Польщі до директив ЄС (2017)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Наукові праці НДФІ" в 2017 році (2017)
Панарін В. Є. - Дослідження триботехнічних характеристик електроіскрових покриттів з евтектичного сплаву на сталі 12Х18Н10Т, Гуменюк І.А., Кіндрачук М. В., Тісов О. В. (2017)
Кубіч В. І. - Стан трибологічної системи "ШХ15-"мастильне середовище" - ШХ15" підшипника кочення при ступінчастому навантаженні, Марущак М. М., Курликов Д. А. (2017)
Буряк В. Г. Буряк А. В. Драпак Л. С. - Закономірності зміни довжини контакту інструмента і стружки, усадки стружки, тангенційної складової сили різання від акустичних характеристик інструментальних матеріалів в процесі оброблення різанням, Буряк В. В. (2017)
Дудка А. М. - Застосування комп'ютерних програм для отримання рівнянь апроксимації досліджень триботехнічних властивостей композитів, Кузяєв І. М., Начовний І. І., Буря О. І., Ткаченко Е. В., Толстенко Ю. В. (2017)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важельних пресів. Частина 1. Аналіз умов роботи, характеру і механізмів зношування робочих поверхонь валів та вибір матеріалів для відновлення, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2017)
Диха О. В. - Композиційні мастильні матеріали в трибосистемах ковзання машин, Стебелецька Н. М., Динько О. П. (2017)
Рудик О. Ю. - Моделювання трибоконтактних параметрів опор ковзання двигуна внутрішнього згорання, Диха К. О., Ладунець В. О. (2017)
Синюк О. М. - Експериментальні дослідження руйнування поліетиленових та поліпропіленових плівок (2017)
Багрій О. В. - Рівняння плоскої задачі для середовища з суттєвим внутрішнім кулоновим тертям (2017)
Костогриз С. Г. - Моделювання механічних коливальних систем, Мисліборський В. В. (2017)
Диха О. В. - Наближена зносоконтактна задача для циліндричного підшипника з урахуванням тертя ковзання (2017)
Аулін В. В. - Фізико-мезомеханічний підхід до виявлення характеру зношування спряжень деталей сільськогосподарської і автотранспортної техніки, Лисенко С. В., Кузик О. В., Жилова І. В. (2017)
Аулин В. В. - Трибологические переходы при приработке поверхностей трения сопряжений деталей, Замота Т. Н., Лысенко С. В., Гринькив А. В., Чернай А. Е. (2017)
Кухарь В. В. - Разработка обобщенной методики расчета матричных эластомерных компенсаторов шнурового типа для снижения погрешностей системы "пресс-штамп", Глазко В. В., Анищенко А. С. (2017)
Dolina L. F. - Water reality in Ukraine and worldwide, Mashykhina P. B., Karpo A. A., Mishchenko A. A. (2017)
Царенкова И. М. - Развитие системы перевозки грузов по автомобильной дороге на основе принципов логистики (2017)
Сулим А. О. - Дослідження енергообмінних процесів під час штатних умов експлуатації рухомого складу метрополітену з системами рекуперації, Мужичук С. О., Хозя П. О., Мельник О. О., Федоров В. В. (2017)
Муха А. М. - Підвищення ефективності роботи електроприводу постійного струму на основі використання суперконденсаторних накопичувачів електроенергії, Костін М. О., Куриленко О. Я., Ципля Г. В. (2017)
Djabbarov S. T. - Consideration of aerodynamic impact in setting the maximum permissible speeds of high-speed train (2017)
Vakulenko I. O. - Influence of structural parameters of low-carbon steel on electric arc burning, Plitchenko S. O., Murashova N. G. (2017)
Редько А. А. - Интенсификация теплообмена в высокотемпературном кипящем слое, Редько И. А. (2017)
Поляков В. А. - Модель подвешивания магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Reidemeister O. H. - Method of constructing the dynamic model of movement of the multi-mass system, Kalashnyk V. O., Shykunov O. A. (2017)
Гасій Г. М. - Динаміка розвитку, сутність та галузь застосування просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій (2017)
Ihnatenko D. Y. - Interaction of soil-cement pile supporting structures with the body of a landslide, Petrenko V. D., Tiutkіn O. L. (2017)
Marinichenko O. H. - Dynamic behavior of two-span continuous concrete bridges under moving of high-speed trains (2017)
Samosvat V. O. - Features of design of tied-arch bridges with flexible inclined suspension hangers, Zhang Rongling, Hololobova O. O., Buriak S. Y. (2017)
Стовпник С. М. - Дослідження гідравлічного впливу на технологічну стійкість метротунелю мілкого закладання в намивних масивах, Ган А. Л., Загоруйко Є. А., Шайдецька Л. В. (2017)
Сторожук Н. А. - Особенности золы тепловых электростанций как заполнителя для бетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2017)
Титул, зміст (2017)
Кундієв Ю. І. - Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій, Варивончик Д. В., Копач К. Д., Безвербний П. С., Демецька О. В., Соловйов О. І., Андрусишина І. М., Мошковський В. Є., Еджибія О. М. (2017)
Чернюк В. І. - Гігієнічна характеристика умов праці в основних професіях Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Соловйов О. І., Кудієвський Я. В., Євстратенко І. А., Макарейко Р. С. (2017)
Кальниш В. В. - Развитие хронического напряжения при длительной работе летчиков-миротворцев в Республике Либерия, Щепанков С. Н. (2017)
Назаренко В. І. - Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці банківських працівників, Чередніченко І. М., Никифорук О. І., Мартіросова В. Г., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю., Палійчук С. П. (2017)
Мальцев О. В. - Спорідненість вражень щодо впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (2017)
Чеберячко С. І. - Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Столбченко О.В., Радчук Д. І. (2017)
Sterenbogen M. Yu. - Actual problems of occupational health at agricultural enterprises, Tsapko V. G., Chudnovets A. Ya. (2017)
Андрущенко Т. А. - Перспективи профілактики хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу в шахтарів, Долінчук Л. В. (2017)
Басанець А. В. - Хронічна радикулопатія професійного генезу – епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика, Лашко О. М. (2017)
Владимир Чернюк - Человек сильной жизни. Феномен Кундиева. К 90-летию со дня рождения (2017)
Пам’яті вченого – Ольги Василівни Чебанової (2017)
Відомості щодо рецензентів у 2017 році (2017)
Інформація для рецензентів (2017)
До відома авторів (2017)
Леонов А. А. - Критерии и факторы конкурентоспособности судоходной компании, Леонова Т. М. (2012)
Жихарева В. В. - Экономические аспекты международной регистрации морских судов (2012)
Лысенко Н. С. - Особенности современного развития мирового торгового флота (2012)
Сенько Е. В. - Обоснование параметров перспективного состояния торгового флота (2012)
Мінакова С. М. - Критерії вибору перевізника (2012)
Ильченко С. В. - Модели оптимизации транспортных потоков в экономическом пространстве страны (2012)
Шпак Н. Г. - Оптимизация адвалорных ставок таможенных пошлин в международной экономической системе (2012)
Матвієнко М. В. - Побудова ефективної системи управління діяльністю морських торговельних портів, Наврозова Ю. О. (2012)
Якименко Н. В. - Нові принципи управління вітчизняною залізничною транспортною системою в умовах конкуренції на ринках перевезень (2012)
Дикань В. Л. - Соціально-економічна модернізація залізничного транспорту України, Калініченко Л. Л. (2012)
Міщенко С. П. - Управління автотранспортними підприємствами в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні (2012)
Тимощук М. П. - Застосування моделі штучних нейронних мереж для оптимізації запасів готової продукції (2012)
Кірдіна О. Г. - Методологія системи корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Шумлянская О. И. - Средний стандартный многофакторный показатель чувствительности (2012)
Терешко Ю. В. - Перспективные направления развития страхового рынка Украины на современном этапе, Моисеева Т. И. (2012)
Корецька О. В. - Врахування ризиків при прийнятті фінансових рішень (2012)
Автори збірника (2012)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2012)
Барна М. Ю. - Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні, Тучковська І. І. (2016)
Шиндировський І. М. - Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Олексин І. І. - Економічний механізм функціонування ринку послуг України (2016)
Тучковська І. І. - Основні тенденції розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг України, Фединець Н. І. (2016)
Мельник І. М. - Сучасний стан розвитку інформаційних технологій у туризмі, Полотай Б. Я. (2016)
Ящук В. І. - Кoнцептуaльні підхoди дo проектування автоматизованих інформаційних систем управління готелем (2016)
Полотай Б. Я. - Розвиток корпоративної культури в індустрії гостинності (2016)
Полотай О. І. - Освітні проекти і програми в українському суспільстві: інформаційна безпека та перспективи розвитку, Гриник Р. О. (2016)
Куцик В. І. - Аналіз рівня інноваційного потенціалу підприємства: якісний та кількісний аспекти (2016)
Заярна Н. М. - Діагностика фінансового стану підприємства як основний елемент забезпечення його економічної безпеки, Нечесанов М. Ю., Щербакова Н. С. (2016)
Медвідь Л. Г. - Організаційно-методичне забезпечення обліку логістичних витрат, Медвідь А. В. (2016)
Андрейків Т. Я. - Суть та значення фінансових ресурсів банку в забезпеченні його стабільності, Сенищ П. М., Сивуляк М. М. (2016)
Шушкова Ю. В. - Формування середовища безпеки міжнародної фінансово-економічної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу (2016)
Осінська О. Б. - Кредитне стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, Гаврилюк А. А. (2016)
Апопій В. В. - Механізм державної політики формування конкурентного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України, Андріїв Н. М. (2016)
Міценко Н. Г. - Тенденції та нагальні проблеми oрганізації діяльнoсті роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації, Шевчук О. В. (2016)
Безпарточний М. Г. - Обґрунтування сучасного інструментарію формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі (2016)
Герега О. В. - Потенціал у системі управління фінансово-економічною стійкістю торговельного підприємства (2016)
Апопій Г. В. - Проблеми забезпечення роздрібною торгівлею потреб сільського населення в товарах та послугах (2016)
Гуштан Т. В. - Типи і формати в роздрібній торгівлі: теоретичні аспекти (2016)
Кузьма Х. В. - Комісійна торгівля: історія виникнення та особливості (2016)
Олексин С. М. - Основні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі (2016)
Павлова М. Б. - Основні показники асортименту товарів у роздрібній торгівлі (2016)
Ярова І. М. - Адаптивно-ситуаційний підхід до управління бізнес-процесами торговельних організацій (2016)
Знаменська Т. К. - Aналіз роботи перинатальних центрів у виходжуванні передчасно народжених дітей в України, Нікуліна Л. І., Руденко Н. Г., Воробйова О. В. (2017)
Коржинський Ю. С. - Нові горизонти нейропротективної стратегії: краніоцеребральна гіпотермія в комбінації із застосуванням рекомбінатного еритропоетину у новонароджених з неонатальною енцефалопатією, Здвижкова В. М., Вайсберг Ю. Р., Лапоног С. П. (2017)
Редько І. І. - Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях, Чакмазова О. М., Поздняков Р. В. (2017)
Романюк О. М. - Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (Літературні дані та власний досвід) (2017)
Levytska S. A. - PFAPA-syndrome in children: should we remove or save the tonsils? (2017)
Талько М. О. - Застосування лімфотропної протимікробної терапії у лікуванні гострих лімфаденітів у дітей (2017)
Shcherbina N. A. - State of immunity in pregnant with recurrent forms of urogenital herpes infection, Vygivska L. A. (2017)
Бендас В. В. - Порівняльна характеристика видового складу порожнини піхви жінок із безпліддям I та ІІ типів, Яковичук Н. Д., Мойсюк В. Д., Мойсюк С. В. (2017)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічна кількісна оцінка 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази в синцитіотрофобласті при передчасному дозріванні хоріального дерева плаценти на фоні залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С. (2017)
Задніпряна О. І. - Спільність патогенезу безпліддя та акне у жінок (2017)
Воробйова О. В. - Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого, Шунько Є. Є., Сюрха Ю. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Голота Т. В., Капшук А. С., Макарова Ю. О. (2017)
Костюк О. О. - Нейробластома у новонародженої дитини (Клінічний випадок), Ніконова Л. В., Барановська О. В., Трохименко А. О. (2017)
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Ентеральне харчування недоношених немовлят" (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Гелей С. Д. - Боротьба мешканців села Бабухів Рогатинського повіту в 1920-х роках ХХ ст. за право навчати дітей місцевої початкової школи рідною українською мовою (2016)
Михальський Ю. В. - Наталія Кобринська та ідеологія жіночої емансипації кінця ХІХ – початку ХХ ст., Прокіп А. В. (2016)
Клебан Л. О. - Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка (2016)
Коцюмбас О. Р. - Академічна гімназія у Львові: учнівський склад другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Лозинський А. Ф. - Політика держав Антанти з українського питання напередодні Першої світової війни (2016)
Малик Я. Й. - М. Грушевський у період гетьманського перевороту (2016)
Ganski U. A. - Regulating the use of tourist and recreational resources in economic activities in the second Polish republic (1918-1939) (2016)
Martynyuk Y. M. - The legislative establishment of the institute of self-government in Volyn (20-30 years of the XX century) (2016)
Сова А. О. - Іван Боберський та спортове товариство "Україна": формування української спортової традиції в Галичині (2016)
Пасіцька О. І. - Спорт у середовищі українських міщан Галичини першої третини ХХ ст. (2016)
Футала В. П. - Постать Романа Шухевича в українській історіографії (2016)
Семів Г. О. - Історичні аспекти та еволюція формування моделі конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (2016)
Вісин В. В. - Освітня діяльність українських кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках ХХ ст. (2016)
Клок В. І. - Історичні аспекти та пріоритети розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України в умовах євроінтеграції, Семів С. Р. (2016)
Калачова І. І. - Молода білоруська сім’я в ХХ-ХХІ ст.: традиції, виклики сучасності і нові цінності (2016)
Караманов О. В. - Актуалізація реформаторських ідей педагогіки культури у викладанні міждисциплінарних педагогічних курсів (2016)
Mykhailenko D. G. - Social equity: analysis of concepts (2016)
Рутар С. М. - Зміст та фактори реалізації національної ідеї після Революції гідності (2016)
Сислюк Я. Г. - Філософія культури – суб’єкт-об’єктивне відображення розвитку цивілізації, Дубик В. Я., Сислюк І. П. (2016)
Кондратюк К. К. - Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954): монографія / Василь Іванович Ільницький. – Дрогобич: посвіт, 2016. – 696 с. (2016)
Футала В. П. - Гелей С. про ідеї, героїв і політику. вибрані статті та повідомлення. – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 928 с. (2016)
Прокіп А. В. - Наукові конференції, круглі столи, організовані протягом 2016 р. у Львівському торговельно-економічному університеті за участі викладачів кафедри історії та політології (2016)
Барабаш О. О. - Правомірна поведінка: інтерпретації зарубіжних науковців (2017)
Корнієнко М. В. - Принципи права в розв’язанні проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій, Тертишник В. М. (2017)
Луцький М. І. - Правові заходи з визнання Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародній арені (2017)
Мандель Р. Я. - Толерантність як умова запобігання дискримінації (2017)
Чубата М. В. - Державотворчі та законодавчі процеси в Українській Народній Республіці та Білоруській Народній Республіці: історіографічний і порівняльно-правовий аспекти (2017)
Берназюк І. М. - Передвиборча програма кандидата на посаду Президента України: поняття та стан правового регулювання (2017)
Братель О. Г. - Процесуальні юридичні факти цивільного судочинства в контексті тлумачення оціночних темпоральних категорій (2017)
Колединцев А. В. - Сутність та значення іпотеки як складової частини системи приватного права (2017)
Чанишева А. Р. - Допоміжні організаційні, організаційно-інформаційні та інформаційні зобов’язання (2017)
Ярошевська Т. В. - Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення до європейських стандартів та угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Джепа Ю. А. - Тенденції розвитку законодавства у сфері господарського судочинства в умовах євроінтеграції України (2017)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти забезпечення права на освіту в вищих навчальних закладах України (2017)
Соболь Є. Ю. - Оглядовий аналіз окремих положень антидискримінаційного законодавства в зарубіжних країнах у контексті порушення прав осіб з інвалідністю (2017)
Цимбала І. З. - Поняття свободи праці за законодавством України (2017)
Чанишева Г. І. - Закони України як джерела колективного трудового права (2017)
Боженко Н. В. - Поняття та ознаки адміністративно-правового спору (2017)
Галунько В. М. - Адміністративно-правова регламентація діяльності слідчих підрозділів (2017)
Губська О. А. - Система юридичних гарантій професійного розвитку державних службовців (2017)
Ільницький О. В. - Проблеми правового регулювання фінансової системи України в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів (2017)
Ковальська В. В. - Публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я України: теоретико-правова характеристика (2017)
Мороз С. С. - Форми міжнародного співробітництва органів ДФС України за участю підрозділів правової роботи (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання застосування інформаційно-телекомунікаційних систем (на прикладі ДФС України) (2017)
Романяк М. М. - До питання про вдосконалення правового регулювання процедури захисту прав громадян у позасудовому порядку (2017)
Рибак К. О. - Міжнародний досвід юридичного регулювання містобудівної діяльності (2017)
Тарасенко Я. В. - Окремі аспекти феномену субсидіарності у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2017)
Чухлебов І. О. - Правове регулювання обігу кадрової публічної інформації суб’єктів владних повноважень (2017)
Алєксєйченко О. В. - Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Дячкін М. О. - Суб’єктивна сторона злочину масові заворушення (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Напрями взаємодії кримінально-виконавчої та кримінальної процесуальної політики України (2017)
Кисельов О. О. - Оцінка ефективності протидії хабарництву як основний індикатор якості протидії корупції в Україні, Кисельов І. О. (2017)
Одинцова І. М. - Інститут адвокатського розслідування у кримінальному провадженні (2017)
Пакліна Т. О. - Характеристика вбивств через необережність: кримінально-правовий аспект (2017)
Пономарьова М. С. - Родовий об’єкт злочину "постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" (2017)
Кондрат’єва Л. А. - Запровадження адвокатської монополії у наданні правової допомоги в Україні, Юрійчук І. В. (2017)
Кравчук М. Ю. - Децентралізація влади як гарантія демократизації держави та суспільства: міжнародно-правовий аспект (2017)
Бедрій М. М. - "А ми просо сіяли…": спроба реконструкції прадавніх правовідносин (2017)
Джолос С. В. - Формування Київської Русі: від чифдома до держави (2017)
Завгородня Ю. С. - Релігійна правова сім’я у сучасних умовах: загальнотеоретичний аспект (2017)
Кравець М. О. - Громадський контроль у сфері публічного управління (2017)
Русецький А. А. - Аналіз стану загроз критичній інфраструктурі в Харківській області, Марков В. В. (2017)
Політанський В. С. - Інформація як основоположний елемент інформаційного суспільства (2017)
Церковник С. І. - Історико-правові засади становлення Наукового Товариства імені Шевченка (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Чуб В. О. - Заходи юридичної відповідальності – важливий елемент регулювання суспільних відносин у сучасній правовій державі (2017)
Безпалюк В. А. - Відповідальність виконавчої влади в Україні (на прикладі Кабінету Міністрів України) (2017)
Грабова Я. О. - Окремі аспекти природи конституційного повноваження Президента України щодо надання притулку та проблем його реалізації (2017)
Джуган В. В. - Обмеження у фінансуванні політичних партій за законодавством України, Польщі та Федеративної Республіки Німеччини: порівняльний аналіз (2017)
Ленгер Я. І. - Категорії "правовий конфлікт" та "колізія": аналіз через призму теорій праворозуміння (2017)
Виноградов В. А. - Особливості правового статусу фізичної особи як платника податків (2017)
Овчатова-Редько А. О. - Цивільно-правові способи захисту авторського та/або суміжного права у контексті ст. 16 цивільного кодексу України (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Вимоги до судового представника в контексті судової реформи та з урахуванням реалізації засад "електронного правосуддя" (2017)
Стрілько В. Ю. - Підстави та межі застосування нотаріусом норм іноземного права (2017)
Білоусова Я. О. - Правові підстави здійснення дистриб’юторської діяльності (2017)
Грудницький В. М. - Припинення зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2017)
Чайковська А. В. - Принцип верховенства права при вирішенні господарськими судами України корпоративних та пов’язаних із ними спорів (2017)
Вахонєва Т. М. - Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених у результаті виконання трудового договору або службового завдання (2017)
Величко Л. Ю. - Тенденція розширення сфери дії трудового права в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Лагутіна І. В. - Роль нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в зміцненні законності у сфері трудових відносин (2017)
Гнідан Р. М. - Предмет договору оренди землі (2017)
Кірін Р. С. - Право користування підземними порожнинами: поняття та види (2017)
Дембіцька С. Л. - Профілактика правопорушень як спосіб встановлення та зміцнення правопорядку в суспільстві (2017)
Жмудінський В. П. - Вдосконалення механізму справляння єдиного податку четвертої групи у процесі здійснення реорганізації сільськогосподарських підприємств (2017)
Опанасенко О. О. - Проблемні питання підсудності справ, пов’язаних із проходженням військової служби (2017)
Предместніков О. Г. - Особливості статусу та складу системи органів юстиції в зарубіжних країнах (2017)
Процишен М. В. - Суб’єкти телекомунікаційного права (2017)
Рибак М. С. - Методологія аналізу сутності та змісту категорії "публічна адміністрація" (2017)
Янішевська К. Д. - Поняття та структура фінансово-правового статусу податкових агентів (2017)
Арланова Р. Д. - Щодо доведення наявності підстав для відсторонення підозрюваного (обвинуваченого) від посади (2017)
Давиденко В. Л. - Цілі та завдання віктимологічного впливу на злочинність (2017)
Ільченко О. В. - Правові аспекти застосування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України, Миколенко Н. С. (2017)
Ільченко О. В. - Правові аспекти застосування міжнародного досвіду у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, Петренко В. О. (2017)
Шуп’яна М. Ю. - Основні аспекти заміни штрафу на інше покарання: порівняльно-правовий аналіз українського та польського законодавства (2017)
Чекіта В. Г. - Правові засади вчинення нотаріальних дій консулом (2017)
Куцик В. І. - Нове мікроутворення – інноваційний креативний центр як нова інфраструктурна одиниця інноваційного ринку, Кліпкова О. І. (2016)
Марчук О. О. - Модель та особливості застосування комплексу маркетингу в сфері послуг (2016)
Баранчук В. Л. - Стратегічні основи вдосконалення економічного механізму в трансформаційних умовах зовнішнього середовища, Куцик В. І. (2016)
Петрів І. В. - Необхідність оцінки вартості підприємств при їх злитті та поглинанні (2016)
Заярна Н. М. - Особливості та переваги концептуальної моделі аналізу капіталу підприємства, Гринкевич Р. І., Хмиз А. І. (2016)
Юсипович О. І. - Ідентифікація системних характеристик управління оборотним капіталом підприємства, Лупак Р. Л., Левчук Ю. А. (2016)
Сафонов Ю. М. - Формування ефективної антикризової монетарної політики України, Дименко Р. А. (2016)
Мізюк Б. М. - Особливості запровадження інновацій у туристичній індустрії, Полотай Б. Я. (2016)
Ситник Н. С. - Взаємозалежність фіскального та інвестиційного аспектів державного управління, Герасименко О. В. (2016)
Черкасова С. В. - Особливості державного регулювання діяльності небанківських інституційних інвесторів в Україні (2016)
Тарасюк А. В. - Дослідження конкурентоспроможності туристичної галузі України, Шарап А. О. (2016)
Мацера С. М. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україні (2016)
Мордовець А. В. - Моделювання організаційно-економічного механізму партнерських відносин в сфері міжсекторальної взаємодії (2016)
Литвин О. В. - Вдосконалення методики комплексного оцінювання та моніторингу ефективності інвестиційної політики держави (2016)
Бугіль С. Я. - Державний борг України: аналіз та напрямки оптимізації боргової політики держави, Пазак М. Р. (2016)
Радванська Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної сутності заощаджень (2016)
Кізін Г. В. - Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту (2016)
Должанський А. М. - Формування облікової політики підприємства згідно з вимогами національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (2016)
Скоп Х. І. - Компонентний облік основних засобів (2016)
Бучко Н. В. - Особливості внутрішнього контролю прокату майна в системі управління підприємством (2016)
Рудницька О. В. - Бюджетування як інструмент управлінського обліку на торговельних підприємствах (2016)
Шевчик Б. М. - Ноуменальна природа вартості інформаційних благ нооекономіки ідеаційної культури, Рибаков П. В. (2016)
Миронова М. І. - До питання оцінки ефективності функціонування національної економічної системи (2016)
Власюк Н. І. - Реформування місцевого оподаткування в умовах локалізації бюджетного процесу (2016)
Власюк Н. І. - Застосування факторного аналізу та економіко-математичних методів для оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, Марусич М. В. (2016)
Бугіль С. Я. - Проблеми функціонування та шляхи покращення управління місцевими бюджетами, Сеник Р. Р. (2016)
Костак З. Р. - Фінансово-економічна діяльність регіону та оцінка її безпеки (2016)
Андрейків Т. Я. - Концепція фінансової стабільності: теоретико-методичний підхід, Канцір І. А., Сенищ П. М. (2016)
Мицак О. В. - Ідентифікація та методика оцінювання фінансової стійкості підприємств для забезпечення їх фінансової рівноваги, Чуй І. Р., Демковська О. І. (2016)
Жовтанецька Я. В. - Методичні засади формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків (2016)
Мізюк Б. М. - Система раннього розпізнавання ситуації як інформаційна база стратегічних рішень (2016)
Колянко О. В. - Трудовий розпорядок в організації як об’єкт внутрішньоорганізаційного менеджменту, Озимок Г. В. (2016)
Батьковець Г. А. - Ефективність інформаційної підтримки управлінської взаємодії підприємств готельного бізнесу, Батьковець Н. О. (2016)
Борщевський В. В. - Прикордонна торгівля і транскордонна конвергенція: взаємний вплив на тлі сучасних викликів європейської інтеграції, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Сaфоновa М. Ю. - Ключові механізми вирішення проблем зовнішньої заборгованості країн (2016)
Яким О. Б. - Суперечливий характер українсько-російських економічних стосунків (2016)
Рубіш І. І. - Ефективність інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності у перехідних економіках (2016)
Думич Н. Б. - Державна політика регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках (2016)
Баранова И. П. - Инфекционная патология у госпитализированных больных, Зыкова О. А., Рыбалкин С. Б., Чернова Т. Ф., Зайцева Е. Н., Коннова О. А., Лесина О. Н., Курмаева Д. Ю., Свистунова Н. В. (2013)
Богадельников И. В. - Клинические особенности висцеральной и кожной формы лейшманиоза в Крыму, Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Крюгер Е. А., Прокудина Л. И., Мазинова Э. Р. (2013)
Бондаренко А. В. - Cовременные подходы к этиотропной терапии малярии, Могиленец Е. И., Зоц Я. В. (2013)
Буц О. Р. - Рівень дифтерійного токсину та стан антитоксичного імунітету у дітей з дифтерією, ускладненою токсичним міокардитом (2013)
Виговська О. В. - Інтерфероновий статус у дітей при гострій Епштейн-Барр вірусній інфекції (2013)
Виноград Н. О. - Респіраторний синдром при гострій Ку-гарячці, Скальська Н. І. (2013)
Виноград Н. О. - Трансмісивні нейроінфекції на заході України, Василишин З. П. (2013)
Виноград Н. О. - Особливості ураження дихального тракту при хантавірусних інфекціях, Козак Л. П. (2013)
Воликова О. А. - Проблема генитального герпеса при беременности: последствия и направления терапии, Кушнерова Е. А., Литвин Е. Ю. (2013)
Голубовська О. А. - Нейтропенія як ускладнення специфічної противірусної терапії у хворих з коінфекцією ВІЛ/хронічний гепатит C, Мамедова Е. С., Безродна О. В. (2013)
Горленко О. М. - Біохімічні маркери корової інфекції в асоціації з глистяною інвазією у дітей, Поляк-Товт В. М., Поляк М. А. (2013)
Грижак І. Г. - Шляхи удосконалення оцінки епідемії ВІЛ-інфекції на регіональному рівні, Дикий Б. М., Пришляк О. Я., Нікіфорова Т. О., Пюрик В. Ф., Копчак О. В., Мізюк Р. М. (2013)
Гуревич Г. Л. - Внелегочный туберкулез в Украине и в Республике Беларусь, Астровко А. П., Штанько В. Л., Авдонина О. В. (2013)
Даминов Т. А. - Cостояние маркеров системной активации нейтрофилов при пневмококковой пневмонии у детей, Туйчиев Л. Н., Хаджиметов А. А., Раимкулова Д. Ф., Таджиева Н. У. (2013)
Дєєв В. В. - Вітряна віспа у дітей в сучасних умовах: особливості клінічного перебігу, інтерфероновий, цитокіновий статус (2013)
Дербак Я. С. - Корекція дисбалансу цитокінової ланки імунної системи у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідністю, Архій Е. Й., Ігнатко Я. І., Петрик І. М., Балаба В. М. (2013)
Дербак М. А. - Особливості ліпідного обміну у хворих на хронічний гепатит С поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, Сіксай Л. Т., Пічкарь Й. І., Крафчик О. М., Брич Н. І., Кочмарь О. Ю. (2013)
Дибас І. В. - Клініко-імунологічні відмінності перебегу ускладненого і неускладненого кашлюка у дітей раннього віку (2013)
Дивоча В. А. - Действие поляризованного, некогерентного, полихроматического света на биохимические механизмы протеиназно-ингибиторной системы организма белых мышей, Лагода О. В., Михальчук В. Н. (2013)
Діжа І. М. - Cтан мікроциркуляції у військовослужбовців, хворих на субклінічну форму тропічної малярії, Трихліб В. І. (2013)
Доан С. Л. - ВІЛ-асоційована патологія в Україні на фоні антиретровірусної терапії, Гетьман Л. І., Доан І. Т., Ничипоренко Л. С. (2013)
Дралова О. А. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей на тлі інфікування токсокарами, Усачова О. В. (2013)
Дуднікова М. О. - Oбґрунтування вибору методів лікування змінених у кольорі зубів у пацієнтів із захворюваннями пародонта, Палчей К. O. (2013)
Дьяченко П. А. - Прояви імунного дисбалансу у хворих на герпесвірусні ураження нервової системи, Руденко А. О., Муравська Л. В., Пархомець Б. А. (2013)
Ершова И. Б. - Современные особенности диагностики и лечения острых тонзиллитов у детей, Мочалова А. А., Монашова М. Г. (2013)
Зубленко О. В. - Прояви епідемічного процесу гепатиту А в багаторічній та річній динаміці, Петрусевич Т. В., Ігнатенков О. С. (2013)
Кириця Н. С. - Вегетативний статус у дітей із астенічним синдромом після перенесеного інфекційного мононуклеозу Епштейн-Барр вірусної етіології (2013)
Козак Н. Д. - Наукове обґрунтування санітарно-епідеміологічного нагляду під час проведення експерименту в організації харчування військовослужбовців Збройних Сил України у мирний час (2013)
Козько В. М. - Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит C, Граматюк С. М. (2013)
Колеснікова І. П. - Ключові компоненти стандартизованого оцінювання елімінації кору та краснухи (2013)
Лесина О Н. - Клинико-эпидемиологические особенности микоплазменных пневмоний в период 2012-2013 гг. в Пензенской области, Баранова И. П., Зыкова О. А., Коннова О. А., Колесникова П. Г., Филиппова О. В. (2013)
Лурін І. А. - Досвід організації медичного забезпечення та особливості довгострокового моніторингу стану здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Бережний А. Б., Шматко Л. Л., Чайка Т. В. (2013)
Лурін І. А. - Організація стаціонарної медичної допомоги у військово-медичному управлінні Служби безпеки України, Охонько О. В., Якімов Д. Ю., Мороз С. М., Кудлай О. М. (2013)
Лурін І. А. - Oрганізація диспансеризації прикріплених контингентів, Полусмак В. А., Шугалей Л. М., Недужа І. Л., Охонько О. В. (2013)
Матвеева С. Л. - Функция щитовидной железы у больных химиорезистентным туберкулезом (2013)
Мегедь В. П. - Методологічні основи упровадження системи якості надання медичної допомоги, Вороненко В. В., Жупан Б. Б. (2013)
Мороз Л. В. - Прогнозування ефективності фармакотерапії хворих на хронічний гепатит С залежно від генетичних факторів, Романчук К. Ю. (2013)
Мороз Л. В. - Частота визначення маркерів вірусних гепатитів В та С у ВІЛ-інфікованих осіб Вінницької області, Матковський І. А., Мельник Т. O. (2013)
Мороз Л. В. - Перебіг хронічного гепатиту С при комбінації алельних генотипів прозапального (IL-1b) та протизапального (IL-10) цитокінів, Яцик І. В. (2013)
Мохорт Г. А. - Математична модель епідемічного процесу дифтерії, Колесніков М. М., Некрасова Л. С., Глушкевич Т. Г., Шумакова Л. Л. (2013)
Мочалова А. А. - Дегельминтизация детей дошкольного возраста, Ершова И. Б. (2013)
Набатова А. Г. - Успешная профилактика рецидивирующего бактериального менингита бензатин-пенициллином, Набатов М. С., Митковский В. Г., Панкратов С. М. (2013)
Охонько О. В. - Санітарні втрати особового складу в сучасних морських операціях (2013)
Пересадин Н. А. - Обоснование применения и эффективности использования циклоферона и цитофлавина при лечении больных острыми кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенной микрофлорой, Терёшин В. А., Тасенко А. А., Семко А. М. (2013)
Попов А. Ф. - Энтеровирусная инфекция на юге приморского края, Колпаков С. Л., Миргородская Н. В., Пилипенок В. А. (2013)
Радченко О. М. - Oбґрунтування застосування бета-блокаторів для лікування хвороб серця та видільної системи, Деркач З. В., Кіт З. М. (2013)
Романенко Т. А. - Особливості епідемічного процесу вітряної віспи в Донецькій області, Лигіна Ю. А., Біломеря Т. А., Демкович О. О., Акульшина Н. В. (2013)
Рымаренко Н. В. - Лечение ВИЧ-инфицированных детей в АР Крым - достижения и проблемы (2013)
Сервецький К. Л. - Oсобливості продукції IL-12 при герпетичній інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб, Чабан Т. В., Олійник А. Г. (2013)
Сидорчук А. С. - Корекція інтестинальної мікробіоти ротабioтиком у дорослих пацієнтів із гострими кишковими інфекційними захворюваннями на Буковині: оцінка за клінікою та інтегративними показниками крові, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Сидоренко Г. С., Грубляк Л. В., Олійник О. М. (2013)
Терёшин В. А. - Oценка эффективности иммуномодулирующего препарата циклоферона при лечении больных инфекционным мононуклеозом, Соцкая Я. А., Юган Я. Л., Антонова Л. Ф. (2013)
Усачова О. В. - Oсобливості перебігу тяжких форм вродженої цитомегаловірусної інфекції (клінічний випадок), Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Денисенко І. Г., Курочкіна Т. И. (2013)
Усыченко Е. М. - Комплексная оценка степени фиброза печени и активности процесса у больных хроническим гепатитом С, Усыченко Е. Н., Мозговая В. А., Буйко Е. А. (2013)
Чабан Т. В. - Применение препаратов растительного происхождения в комплексной терапии больных острыми кишечными инфекциями, Майстренко О. Н., Павленко Е. В., Герасименко Е. А., Совирда О. С. (2013)
Читакова А. Е. - Oбоснование необходимости исследования напряженности антиэндотоксинового иммунитета у детей, больных ротавирусной инфекцией (2013)
Чопорова О. І. - Підвищення комплаенсу лікування хворих на туберкульоз легень з ризиком гепатотоксичних реакцій, Шевченко О. С. (2013)
Шадрин В. О. - Особливості функціонального стану гепато-біліарної системи у дітей із інфекційним мононуклеозом Епштейн-Барр вірусної етіології, Виговська О. В., Крамарьов С. O. (2013)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та поширеності Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській області, Кушнєрова О. А., Волікова О. О., Литвин К. Ю. (2013)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Пейзаж патогенних ентеробактерій та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у сучасних умовах, Шевченко О. П., Литвин К. Ю., Чемерис О. Л., Чорна Н. О., Колісніченко Л. O. (2013)
Штанько В. Л. - Аналіз ефективності лікування туберкульозу в Україні, Авдоніна О. В. (2013)
Барщевський Т. І. - Старозавітні передумови формування християнської концепції святости (2009)
Терлецький П. О. - "Відступись позад мене, сатано"/ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ (Мт. 16:23; Мк. 8:33): Переклад і значення вислову у структурі Євангелій (2009)
Вакула О. О. - Логос і Дух у християнських авторів ІІ століття. Проблема посередництва (2009)
Горішня М. Х. - Біблійна екзегеза Євагрія Понтійського (на основі Схолій на Приповідки) (2009)
Кащук О. Я. - Земний добробут у житті праведних та неправедних людей у вченні папи Григорія I (Двоєслова) (2009)
Тимо Т. М. - Гомілія Василія Селевкійського про чотириденного Лазаря (2009)
Тафт Р. - Чи існує почитання Пресвятої Євхаристії на християнському Сході? Заувага до жовтневого Синоду 2005 р. на тему Євхаристії (2009)
Жуковський В. В. - Святий Григорій Палама і його легітимізації в УГКЦ (2009)
Бойко Ю. В. - Віднайдення мощей святого Климента Римського за літературними та археологічними пам’ятками кирило-методіївської доби (2009)
Бойко І. Є. - Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин. Сучасні виклики богослов’я (2009)
Стремоусова О. О. - Між- та інтрарелігійна освіта. Інклюзивізм як богословська основа міжрелігійної освіти (2009)
Хомич Т. - Вибрані матеріяли наукової конференції "Зустрічі між европейським Сходом і Заходом: богословська перспектива", Лювен, Бельгія, 10-13 травня 2007 р. (2009)
Барнас Т. - Шевтонь: його витоки та спрямування (2009)
Потт Т. - Сакраментальне розуміння Церкви: Схід і Захід (2009)
Міршану Д. - Здобутки і втрати: роздуми про сучасну православну та католицьку богословську освіту (2009)
Пратт Д. - Звертаючи погляд до Сходу в пошуку моральних устоїв: літургійна мудрість і західні споживацькі прагнення (2009)
Хомич Т. Р. - Рец. на кн.: Aaron Milavec. The Didache: Faith, Hope & Life of the Earliest Christian Communities, 50-70 C. E.; Aaron Milavec. The Didache: Text, Translation, Analysis, and Commentary (2009)
Завійський Р. П. - Рец. на кн.: Антуан Аржаковський. Отець Сергій Булгаков: Нариси про християнського філософа та богослова (2009)
Михалейко А. Ю. - Рец. на кн.: Михайлишин Мирон-Мирослав, священик. Блаженніший Йосиф Сліпий та ідея патріярхату УГКЦ (2009)
Шевчук С. Ю. - Рец. на кн.: Папська рада "Справедливість і мир". Компендіум соціальної доктрини Церкви (2009)
Філевич М. Ю. - Рец. на кн.: о. Ярослав Москалик. Іконічна дійсність особи й Церкви (2009)
Бадюк М. І. - Пріоритети напрямки модернізації індивідуальних засобів медичного забезпечення українського миротворчого контингенту (аптечка індивідуальна), Гутченко К. С., Ковида Д. В., Микита О. О. (2013)
Булах О. Ю. - Нормативно-правова база організації медичного забезпечення Збройних Сил України в сучасних умовах та основні напрямки її удосконалення (2013)
Базунова Н. В. - Аналіз методик нормування лікарських засобів на особливий період, Галушка А. М., Семенів І. П. (2013)
Галушка А. М. - Прогнозування надзвичайних ситуацій у районі розміщення багатопрофільного лікувального закладу і оцінка стійкості його функціонування, Семенів І. П. (2013)
Охонько О. В. - Організація лікувально-евакуаційного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2013)
Семенів І. П. - Матрична модель управління стійким функціонуванням закладу охорони здоров'я в різних умовах його діяльності (2013)
Лурін І. А. - Організація підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників Служби безпеки України, Полусмак В. А., Іщенко О. А., Бабенко Л. С. (2013)
Лурін І. А. - Організаційні аспекти розробки та впровадження цільових відомчих медичних програм в закладах охорони здоров'я СБ України, Полусмак В. А., Кулакова І. Д. (2013)
Лурін І. А. - Організація фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я Служби безпеки України та її особливості, Рябко В. В., Іляшова С. І. (2013)
Філіпішин В. П. - Застосування логістичних підходів у роботі лікувально-профілактичних закладів (2013)
Бідненко Л. І. - До питання фізіолого-гігієнічних основ режимів харчування особового складу Збройних Сил, Огороднійчук І. В., Устінова Л. А., Іванько О. М., Савицький В. Л. (2013)
Філіпенко Л. І. - Епідеміологічне значення бліх в місцях дислокації військових частин, Іванько О. М., Колос Л. А., Федченко О. П. (2013)
Хижняк М. І. - Дослідження властивостей нервової системи у осіб молодого віку з високим рівнем рухової активності, Іващенко С. М., Власенко О. М. (2013)
Кальниш В. В. - Особенности влияния эмоционального фона на развитие утомления при операторской деятельности и его профилактика с помощью метода пневмопрессинга, Пышнов Г. Ю., Огрызков А. И., Дорошенко М. Н., Полищук С. П., Какаджанов Т. А., Мадусейинов Б. Р., Лобанов А. Н. (2013)
Козак Н. Д. - Санітарно-гігієнічний аналіз раціонів харчування під час впровадження експерименту в організації харчування військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час (2013)
Крушельницький О. Д. - Можливі ризики в організації харчування військовослужбовців, Огороднійчук І. В., Власенко О. М., Савицький В. Л. (2013)
Печиборщ В. П. - Методологічні основи оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища та комплексу заходів по реагуванню на аварійні ситуації на АЕС (2013)
Слаутинька Т. О. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Салюта М. Ю. (2013)
Чорна Л. М. - Вивчення захворюваності та госпіталізації внаслідок хвороб органів системи кровообігу військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Устінова Л. А. (2013)
Каліна Р. А. - Порівняльна оцінка різних способів обробки кукси червоподібного відростка, Іванько О. В. (2013)
Старіков А. В. - Фармакологічні властивості препаратів в лікуванні больового синдрому у хворих з гематоонкологічною патологією, Хитрий Г. П. (2013)
Лурін І. А. - Обґрунтування оптимального методу радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти, ускладненої гострим абсцесом, Цема Є. В., Юрків О. Є., Коваль С. Б. (2013)
Мельник Н. Ю. - Порівняльна оцінка ефективності різних методів загальної анестезії при лапароскопічних операціях у дітей (2013)
Красноперов С. Н. - Анатомические особенности шва связок латерального отдела голеностопного сустава под артроскопическим контролем, Шишка И. В., Головаха М. Л. (2013)
Негодуйко В. В. - Совершенствование техники открытой эхинококкэктомии из минидоступа при хирургическом лечении больших и гигантских эхинококковых кист печени (2013)
Шкляр С. П. - Напрямки корекції окислювального гомеостазу при поєднаному перебігу хронічних обструктивних захворювань легенів та патології шлунково-кишкового тракту, Поліщук В. Т., Черкашина Л. В., Крівко М. В., Дорошенко М. М., Бойко М. Ф., Жерновенков А. О., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Дорошенко І. Г. (2013)
Шкляр С. П. - Взаємозв'язки між тривалістю перебігу та метаболічним забезпеченням окислювального гомеостазу при коморбідних обструктивних захворюваннях легенів, Поліщук В. Т., Черкашина Л. В., Бойко М. Ф., Дорошенко М. М., Крівко М. В., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Ромаданова О. І. (2013)
Черкашина Л. В. - Удосконалення клініко-імунологічної діагностики у осіб молодого віку з коморбідною патологією, Поліщук В. Т., Дорошенко М. М., Бойко М. Ф., Крівко М. В., Шкляр С. П., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Ромаданова О. І. (2013)
Желеховський О. А. - Порівняння ефективності ентеросорбентів при гострих отруєннях нефротоксичними ксенобіотиками, Батієвська Я. В. (2013)
Кондратюк В. В. - Системно-історичний аналіз закордонних і вітчизняних наукових літературних джерел щодо вивчення особливостей клінічних проявів тропічної малярії в початковому періоді її розвитку (2013)
Пасічник Г. П. - Застосування статинів у пацієнтів з субарахноїдальним крововиливом, Марцінів В. В. (2013)
Дячук Д. Д. - Використання Інтернет-технологій в сучасній медичній практиці, Гідзинська І. М., Мороз Г. З., Лисенко І. Ю., Кубатко В. М., Коваль С. Б. (2013)
Осьодло Г. В. - Роль корекції інтестинального мікробного дисбалансу при гасгроезофагеальній рефлюксній хворобі у військовослужбовців (2013)
Асаулюк И. К. - Особенности клинического течения нозокомиальных (госпитальных) пневмоний (по материалам главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ"), Денисюк А. И., Бибик Т. А. (2013)
Асаулюк И. К. - Заболевания и состояния, сопровождающиеся эозинофилией: клинические проявления, алгоритм диагностики, Бибик Т. А., Гончаров Я. П., Остапенко С. П., Харитонова Е. Н. (2013)
Шматенко О. П. - Вивчення умов екстрагування речовин ліпофільної природи з суплідь хмелю, Добровольний О. О., Савицький В. Л., Страшний В. В. (2013)
Руденко В. В. - Фармакоекономічне обґрунтування фрагменту норм постачання ранозагоюючих мазей для підрозділів військово-медичної служби на мирний час, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Класифікація відходів фармацевтичної галузі (2013)
Соломенний А. М. - Модель створення формулярних переліків лікарських засобів на прикладі медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою (2013)
Давтян Л. Л. - Дослідження пінного аерозолю, Дроздова А. O. (2013)
Казунін М. С. - Біологічні властивості похідних 3-(7-R-3-метил-2,6- диоксо-2,3,6,7-тетрагідро-1Н-пурин-8-ІЛ) пропанової кислоти, Прийменко А. О., Пругло Є. С., Прийменко Б. О., Сирота П. С. (2013)
Давтян Л. Л. - Математичне планування експерименту - інформаційна основа при створення іноваційних препаратів, Ващук В. А., Рева Д. В., Соловйов О. С. (2013)
Єщенко О. І. - Розвиток втоми при змінній праці, Кальниш В. В., Єщенко В. І., Клюшнікова К. В., Коваль С. Б. (2013)
Галдецька І. Д. - Oсобиста безпека людини: вплив катастроф і воєн на психічне здоров'я особистості та суспільства, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М., Корнієнко О. Г. (2013)
Галдецька І. Д. - Система професійного психофізіологічного відбору (ППВ) особового складу органів і військ силових структур України. Повідомлення перше: ППВ фахівців, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Єна А. І., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергіенко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М. (2013)
Галдецька І. Д. - Система професійного психофізіологічного відбору (ППВ) особового складу органів і військ силових структур України. Повідомлення друге: організація і методи досліджень льотного складу, Єна А. І., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М. (2013)
Заноздра Л. М. - Особливості техніки пломбування каріозних порожнин І-VІ класу по блеку, Лихота С. А., Чергава О. Ю., Лихота І. А. (2013)
Торбін В. Ф. - Проблеми організації медичної допомоги пенітенціарному населенню, Поляков Є. О. (2013)
Торбін В. Ф. - Аналіз світових тенденцій у стані здоров'я пенітенціарного населення, Поляков Є. О. (2013)
Швець А. В. - Психофізіологічний контроль корабельних спеціалістів крізь призму особливостей їх адаптаційного процесу, Апашанський Д. Б., Ігнатьєва В. О., Мартинюк Г. М., Біленко Н. Г. (2013)
Борисова І. В. - Основні напрямки підвищення ефективності лікувально-профілактичних комплексів в профілактиці основних стоматологічних захворювань серед військовослужбовців Збройних Сил України (Огляд літератури) (2013)
Борисова І. В. - Стан стоматологічного здоров'я осіб допризовного та призовного віку як медико-соціальна характеристика пацієнтів, Мурланова Т. П., Борисова Т. С., Мурланова К. С. (2013)
Борисова И. В. - Методологические подходы при планировании и реконструкции окклюзионных соотношений зубов и зубных рядов (Обзор литературы), Штефан А. В. (2013)
Title (2016)
Contents (2016)
Банах В. М. - Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи (2016)
Барановська Н. М. - Національна історико-культурна спадщина в системі історичної пам’яті та викликів сучасної глобалізації (2016)
Божко Н. М. - Культурно-мистецькі заклади Львова наприкінці XVIII–XIX століть та їхній вплив на розвиток міста, Цубов Л. В. (2016)
Вербицька П. В. - Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації (2016)
Верхотурова М. А. - Проблеми збереження та експонування артилерії XIV–XVIII століття в музеях (2016)
Вовк Н. С. - Оцифровані періодичні видання ЗУНР як історичне джерело (2016)
Гапеєва О. Л. - Історіографічний аналіз проблеми інформаційної безпеки на пострадянському просторі (2016)
Камінска О. Л. - Сидір Голубович – голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки (січень – червень 1919 р.) (2016)
Кліш А. Б. - Українсько-польські взаємини у політиці християнських суспільників Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Курдина Ю. М. - Історія скла під мікроскопом: з яких ракурсів варто досліджувати гутництво (2016)
Лісіна С. О. - Теоретичні праці членів ОУН щодо формування української регулярної армії (2016)
Лисейко Я. Б. - Інтерактивні методики та технічні засоби навчання на заняттях з історії Давніх Греції та Риму для студентів спеціальності "Музеєзнавство, пам’яткознавство” (2016)
Мельник Р. П. - Діяльність генералів Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівно-музейної справи в еміграції, Мельник В. М. (2016)
Мина Ж. В. - Популяризація пам’яток історії та культури органами місцевого самоврядування із застосуванням сучасних інформаційно-рекламних засобів, Кокор Л. Б. (2016)
Нагірняк А. Я. - Науково-історична спадщина М. Лозинського (2016)
Панас Н. Б. - Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції (2016)
Питльована Л. Ю. - Британські ілюстровані періодичні видання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: попит і пропозиція (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття (2016)
Скіра Ю. - Переховування євреїв монахами студійського уставу на взуттєвій фабриці "Солід” у Львові в 1942–1944 рр. (2016)
Тіменик З. І. - Інноваційні вияви історичної пам’яті у філософсько-релігійних ідеях: суперечності гармонізації (2016)
Терський С. І. - Археологія замчищ Західної України: історія та перспективи дослідження, Омельчук Б. А. (2016)
Федоришин М. В. - Містечко Білгород та село Білів у XVI ст. у контексті майнових справ князів Чорторийських (2016)
Хома І. Я. - Офіційний та неофіційний погляд на сучасну українську культурну політику (2016)
Виноградский Д. Г. - Влияние геометрических параметров на НДС соединений с натягом, Андреев А. Г. (2017)
Грозенок Е. Д. - Численное определение усилий при двухпроходной формовке заготовки подшипникового кольца (2017)
Дон Є. Ю. - Теоретичні дослідження впливу зміни тиску в електропневматичному гальмівному приводі на динаміку руху коліс КТЗ (2017)
Исаков С. Н. - Динамическая нелинейность ультразвуковой обработки неоднородных и биологических материалов, Марусенко С. И. (2017)
Красников С. В. - Моделирование и анализ вибрационных характеристик корпуса паровой турбины большой мощности (2017)
Кузьменко Д. И. - Динамические процессы в буровом долоте-расширителе для бурения компенсационных скважин (2017)
Мартиненко В. Г. - Огляд методів розв’язання контактних задач в’язкопружних композиційних оболонок, Львов Г. І. (2017)
Назаренко С. А. - Обзор некоторых ключевых направлений исследований ученых НТУ "ХПИ" в области динамики конструкций, Ткачук Н. А. (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання осцилятора з кубічно-нелінійною жорсткістю, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Ольшанський В.П. - Коливання квадратично-нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням, Ольшанський С. В. (2017)
Степук А. В. - Напряженно-деформированное состояние тонкой пластины с покрытим при ударе пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л., Марусенко С. И. (2017)
Степук А. В. - Численное моделирование процесса деформированния двухслойной пластины при ударном воздействии пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л. (2017)
Фомін О. В. - Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів, Бурлуцький О. В., Горбунов М. І., Логвіненко О.А., Фоміна А. М. (2017)
Хавин В. Л. - Экспериментальное исследование прочности многокомпонентного элемента защитной конструкции при растяжении и ударе, Киркач Б. Н., Киркач А. Б., Степук А. В. (2017)
Ягудин Д. С. - Динамическое воздействие инструмента на разрушаемую гранулированную среду (2017)
Bakhmutska Ju. O. - Rotor heating conditions influence on the thermostructural state and lifetime of the 325 MW steam turbineduring start-ups, Goloshchapov V. M., Kochurov R. (2017)
Lavinsky D. V. - The nonlinear deformation of the compound structures under electromagnetic forming (2017)
Taherzadeh H. - Linear vibrations of cylindrical cantilever shells without imperfections, Avramov K. V. (2017)
Альтенбах Х. - Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля, Лавінський Д. В., Науменко К. В. (2017)
Андрєєв А. Г. - Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями, Щепкін О. В. (2017)
Бреславський Д. В. - Застосування методу зважених відхилів для визначення розподілу температур та деформацій радіаційної повзучості в пластинах, Татарінова О. А., Чешко К. Ф. (2017)
Грищенко В. М. - Алгоритм розрахунку та аналіз силового навантаження моделі ножичного підйомника на різних стадіях підйому (2017)
Дудник Є. В. - Спеціалізована система автоматизованого проектування та аналізу міцності ремонтних з’єднань трубопроводу, Львов Г. І. (2017)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагону для забезпечення його міцності при маневрових співударяннях, Бажура В. О., Пірєєв О. М. (2017)
Львов І. Г. - Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів (2017)
Мартиненко Г. Ю. - Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин, Марусенко О. М. (2017)
Місюра С. Ю. - Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін, Шупіков О. М. (2017)
Назаренко С. А. - Анализ чувствительности характеристик поворотно-симметричных много-компонентных конструкций к варьированию параметров (2017)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора з синусоїдальною силовою характеристикою, Ольшанський С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про коефіцієнт динамічності нелінійного осцилятора, Ольшанський С. В. (2017)
Погребняк С. В. - Особливості обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі, Водка О. О. (2017)
Равлюк В. Г. - Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів (2017)
Чешко К. Ф. - Экспериментальный и численный анализ свободных колебаний пологой оболочки, Полищук О. Ф., Аврамов К. В. (2017)
Дернов В. - Строматоліти із башкірських відкладів Донецького басейну (2017)
Багрій І. - Використання приповерхневих геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу, Карпенко О., Куліш А., Глонь В. (2017)
Вижва С. - Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі), Шинкаренко А., Безродна І., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. (2017)
Меньшов О. - Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція), Кампс П. (2017)
Друкаренко В. - О структурно-генетической связи путей миграции и скопления углеводородов с магнитной неоднородностью земной коры северо-западной части Днепровско-Донецкого авлакогена, Орлюк М. (2017)
Глоба М. - Геофізичні методи досліджень трубопровідних транспортних систем, Зінченко І., Глоба Я., Дзюба О. (2017)
Михайлов В. - Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України, Загнітко В.. Курило М. (2017)
Стрельцов В. - Деякі особливості мінералогічної зональності залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну, Євтєхов В., Євтєхова А. (2017)
Загнітко В. - Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита, Михайлов В., Кривдік С., Сидорчук В. (2017)
Кузьменко Э. - Источники питания и динамика уровней грунтовых вод на Правобережье Киевского водохранилища, Давыбида Л., Зинченко В., Никиташ А., Яковлев Е. (2017)
Nolakana P. - Evaluation of groundwater suitability for domestic and irrigational purposes in Newcastle, Kwazulu-Natal, South Africa, Siad Abdi, Henok Solomon (2017)
Шевчук В. - Розробка алгоритмів та програмних компонент моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву при розробці вугільних пластів, Іванік О., Лавренюк М., Савельєв М. (2017)
Vyzhva Z. - Statistical simulation of 2d random field with Cauchy correlation function in the geophysics problem of environment monitoring, Demidov V., Vyzhva A., Fedorenko K. (2017)
Радковець Н. - Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу, Кошіль Л. (2017)
Шнюков С. - Распределение иттрия и некоторых других микроэлементов между сквозными сосуществующими акцессорными минералами: зависимость от температуры и ее использование в геохимических моделях, Лазарева И. (2017)
Черненко З. - Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан), Мизерная М., Теут Е. (2017)
Вижва С. - Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея), Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. (2017)
Малицький Д. - Механізми вогнищ землетрусів та поле напружень Солотвинської западини Закарпаття, Муровська А., Гінтов О., Гнип А., Обідна О., Мичак С., Грицай О., Павлова А. (2017)
Безродна І. - Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання), Безродний Д., Козіонова О. (2017)
Михайлов В. - Сравнительная характеристика майкопской серии Каспийско-Черноморского региона (2017)
Портнов В. - Редкоземельная минерализация высокобарических сланцев участка "Редкоземельный-восток-1" (Иртышская зона смятия), Мусина Е., Пономарева М., Рева Н. (2017)
Демченко О. - Минеральный состав богатых железных руд – одного из компонентов крупнозернистого отсева дробильно-сортировочных фабрик Криворожского бассейна, Евтехов В., Георгиева Е. (2017)
Рузина М. - Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре, Терешкова О., Билан Н., Жильцова И. (2017)
Стеценко В. - Дослідження особливостей складчастої структури північно-західної частини Скелюватського родовища (Криворізький залізорудний басейн), Завгородня В. (2017)
Рева М. - Супутньо-пластова вода як важлива економічна складова функціонування нафтовидобувних підприємств України, Чомко Д. (2017)
Маслов Б. - Моделювання нелінійних в'язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків, Онищук І., Шинкаренко А. (2017)
Міненко Р. - Метод визначення глибин до границь аномальних масивів стійкими розв'язками обернених лінійних задач магнітометрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2017)
Мєнасова А. - Імовірний механізм походження відбитків виду Nemiana simplex Palij (2017)
Митрохин О. - Постмагматичні зміни в породах долерит-діабазової формації Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита), Омельченко А., Митрохина Т., Гаценко В., Вишневська Є., Михальченко І. (2017)
Кендзера О. - Деформаційні характеристики розрахункових моделей ґрунтової товщі, Семенова Ю. (2017)
Дейнеко С. - Сейсмоакустичний моніторинг стану ґрунтів Дністровського схилу (у зоні розміщення напірно-стаціонарного вузла), Вижва С., Нестеренко Г., Берневек А., Іващенко С. (2017)
Малицький Д. - Визначення полів напружень у земній корі за механізмами вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті, Муровська А., Обідна О., Гнип А., Грицай О., Павлова А., Пугач А. (2017)
Стахів І. - Магнітна сприйнятливість як індикатор забруднення ґрунтів викидами автотранспорту в Одесі, Цюпа І., Бондар К., Король А. (2017)
Нікітченко К. - Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери (2017)
Михайлов В. - Геохимические особенности майкопской серии Крымско-Черноморского региона, Загнитко В. (2017)
Bagriy I. - Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin and its involvement into direct prospecting technology justification, Starodubets K., Gordieieva Yu., Semenyuk V. (2017)
Мизерная М. - Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана – условия формирования, критерии прогнозирования, Дьячков Б., Мирошникова А., Мизерный А., Оразбекова Г. (2017)
Шевченко О. - Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями, Кошляков О. (2017)
Іванік О. - Геолог від Бога в царині української геології (до 80-річчя від дня народження професора С. А. Мороза) (2017)
Шабатура О. - Заслужений професор Київського університету Толстой Михайло Іванович – геолог-геофізик (2017)
Запольський А. К. - Фізико-хімічна теорія очищення води коагулюванням сульфатом алюмінію (Повідомлення 1) (2011-2012)
Орлов В. О. - Дослідження кінетики виносу гідроксиду заліза із засипки пінополістирольних фільтрів, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Меддур М. М. (2011-2012)
Малецкий З. В. - Сравнительная оценка сорбционных свойств промышленных и экспериментальных гибридных материалов по отношению к примесям As(III) и As(V) в воде, Митченко Т. Е., Макарова Н. В., Шевчук Е. А., Коломиец Е. А. (2011-2012)
Долина Л. Ф. - Современная технология в обработке и сокращении осадков сточных вод (2011-2012)
Хомутецька Т. П. - Розрахунок повітрявсмоктувальних систем в напірних водознезалізнювальних установках, Хоружий П. Д., Рубан О. В. (2011-2012)
Катаева С. Е. - Безопасность применения поливинилхлоридных трубопроводов для контакта с питьевой водой (2011-2012)
Андрусишин А. В. - Ракоподібні як біомаркери забруднення чорного моря важкими металами, Загоруй В. П., Андрусишина І. М. (2011-2012)
Palchevskyi B. О. - Principes of constructions of intellectual flexible manufacturing systems (2017)
Omelyanenko V. A. - Conceptual basis of information exchange in concurrent engineering (2017)
Krestianpol O. A. - Intellectual flexible manufacturing systems of packagins (IFMS), Andrushchak I. (2017)
Selepyna J. R. - The creation of simulation model of control system on the water-supply stations with the use of fuzzy logic, Lyshuk V. V., Yevsyk M., Yakymchuk N. М. (2017)
Marchuk V. I. - An analysis of intercommunications of technological factors is with indexes of quality of polishing operations, Hrynjuk S. V., Hrysjuk I. (2017)
Andreychuk O. V. - Application of programmatic complex LYRE at research of tense deformed state of nonpressure pipe from steelfibreconcrete (2017)
Borodiy Y. P. - Development of technologies and equipment coating increased wear resistance type for details shaft (2017)
Dolia K. V. - Influence of the seasonal factor on passenger correspondence (2017)
Krestyanpol L. Y. - Economic feasibility of smart packaging under the global initiative "save food" (2017)
Zinko R. - Study work of rotary crusher for recycling waste, Serkiz O. (2017)
Чернова Н. М. - Розрахунок глибини видалення іонів Mn2+ з води при застосуванні сорбента-каталізатора, Мамченко О. В. (2012-2013)
Мосин О. В. - Магнитная обработка воды в теплоэнергетике (2012-2013)
Месарош Р. - Удаление из сточных вод веществ, влияющих на гормональную систему живых организмов, с помощью традиционных водоочистных методов, Барань Ш. (2012-2013)
Саблій Л. А. - Гідродинамічна модель біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами при очищенні стічних вод (2012-2013)
Сапрыкина М. Н. - Вода как источник распространения микроскопических грибов, Руденко А. В., Макодай Н. М., Гончарук В. В. (2012-2013)
Чарний Д. В. - Визначення кореляційних зв'язків факторів, які впливають на якість вихідної води за даними Дніпровського водозабору м. Києва, Кузмич І. С. (2012-2013)
Терещук М. - Опыт и молодость в решении водных проблем. 4-я Восточно-европейская конференция международной водной ассоциации (IWA), Васюкова Е. (2012-2013)
Герасіна Л. М. - Інтеріоризація політико-правових цінностей в політичній свідомості особистості (2017)
Дзьобань О. П. - Віртуальна реальність: до проблеми концептуалізації поняття, Мануйлов Є. М. (2017)
Klimova G. P. - Legal mentality and legal culture: problems of interaction (2017)
Козловець М. А. - Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій (2017)
Кривошеїн В. В. - Ризик-комунікація у проблемному полі соціальних наук (2017)
Куцепал С. В. - Трансформації соціальної системи в світоглядній парадигмі сучасності: ризики та небезпеки (2017)
Пилипенко В. Є. - Вітчизняна соціологія освіти: теоретико-методологічні та історичні засади, Волянська О. В. (2017)
Погрібна В. Л. - Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики, Підкуркова І. В. (2017)
Pogribna V. L. - Resources and risks of personal autonomy in the modern ukrainian society: sociological aspects of the analysis, Sakhan O. M. (2017)
Поліщук І. О. - Ментальна підойма української державності на початку ХХ ст. (2017)
Требін М. П. - Україна перед викликами ХХІ ст. (2017)
Vodnik V. D. - The educational potential of the family and ways of its increasing in conditions of the civil society building in Ukraine (2017)
Прохоренко Т. Г. - Професійна мобільність як фактор професійної успішності (2017)
Трофименко В. А. - Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин, Калетнік Г. М., Булгаков В. М.. Черниш О. М. (2016)
Боровець В. М. - Вплив робочого середовища на кінематику вібраційних машин, Боровець Я. В. (2016)
Заболотный К. С. - Модель колебательной системы бункера-питателя самоходного БСП-940 и ее анализ, Панченко Е. В., Жупиев А. Л., Стариков С. Н. (2016)
Заболотный К. С. - Использование прямой задачи динамики для расчета манипулятора тоннельного укладчика, Сирченко А. А., Жупиев А. Л. (2016)
Кондрат В. Ф. - Вплив механічних коливань на фільтраційний перенос маси в пористих тілах, Лопушанський Я. Й. (2016)
Ольшанський В. П. - Узагальнена нелінійна модель руху зерносуміші в циліндричному віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В, Малець О. М. (2016)
Шатохин В. М. - Интегро-дифференциальные уравнения установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов, Шатохина Н. В. (2016)
Бовсуновский А. П. - Оценка эффективности вибрационной диагностики повреждения валопровода турбин (2016)
Анісімов В. Ф. - Власні коливання керованого моста трактора без урахування згасання, Борисюк Д. В., Черкевич О. В. (2016)
Горошко А. В. - Призначення допустимих дисбалансів для високошвидкісних роторів (2016)
Сметанкіна Н. В. - Коливання шаруватих ортотропних оболонок складної форми при ударному навантаженні (2016)
Шульженко М. Г. - Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Глядя А. О., Швецов В. Л., Гришин М. М., Губський О. М. (2016)
Ольшанський В. П. - Апроксимації розподілу пористості в шарі зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський С. В., Любін М. В. (2016)
Паламарчук И. П. - Перспективы использования комбинированного вибромеханического действия в процессах перерабатывающих и пищевых производств, Цуркан О. В., Гурич А. Ю. (2016)
Тищенко Л. Н. - Исследования вязкого трения виброожиженной зерновой смеси, Пивень М. В. (2016)
Тищенко Л. Н. - Инновационные решения повышения эффективности виброрешетной просеваемости зерновых смесей, Харченко С. А. (2016)
Янович В. П. - Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауканітового порошку, Полєвода Ю. А., Токарчук О. А., Єленич А. П. (2016)
Афанасьєв Д. М. - Залучення дезадаптованої молоді до волонтерської роботи з людьми похилого віку, Сойма Н. Д, Сопко Р. І. (2017)
Бартош О. П. - Базові дисципліни у підготовці соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" у Великій Британії (2017)
Басай Н. П. - Засоби навчання іноземних мов у початковій школі (2017)
Білик О. В. - Особливості навчально-виховного процесу побудованого на засадах формування самоосвітньої компетентності для майбутніх техніків-електриків (2017)
Бондар Т. І. - Інклюзивна освіта Канади: понятійно-категорійний апарат (2017)
Борщ К. К. - Гендерні стереотипи як соціальна проблема сучасних жінок, Ляшко М. М. (2017)
Брюханова Т. С. - Використання спортивно-орієнтованого підходу в організації учбових занять в умовах особистісно-орієнтованого фізичного виховання, Малахова Ж. В. (2017)
Будянський Д. В. - Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу (2017)
Булеза Б. Я. - Готовність соціальних працівників до медико–соціальної роботи з дітьми – жертвами насильства (2017)
Вархолик Г. В. - Педагогічний пошук в процесі екологічної освіти в Японії (2017)
Герлянд Т. М. - Використання інноваційних технологій навчання у загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників аграрних ПТНЗ (2017)
Гіптерс З. В. - Теорія і практика економічного виховання дітей в українській родині: ретроспективний погляд (2017)
Главацька О. Л. - Вплив батьківської сім’ї на гендерну соціалізацію сучасної молоді (2017)
Годованець Н. І. - Короткий огляд інтерактивних методів навчання іноземної мови, Леган В. П. (2017)
Голова Н. І. - Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції (2017)
Горленко В. М. - Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу (2017)
Горобець О. В. - Воспитание экологической культуры населения как важный фактор решения экологических проблем, Горобець С. Н. (2017)
Гусак Л. П. - Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів, Гулівата І. О. (2017)
Dido N. - To the issue of development of students’ business letter writing skills (2017)
Добровольська К. В. - Медичні симулятори як складова інноваційної освіти (2017)
Добровольська Н. В. - Використання ігрових методів навчання при викладанні математичних дисциплін майбутнім менеджерам (2017)
Довмантович Н. Г. - Проектна діяльність як засіб формування самоосвітньої компетентності (2017)
Єпіхіна М. А. - Формування основ патріотичного виховання у дошкільників засобами народознавства, Курило Н. О. (2017)
Желанова В. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій (2017)
Іващук О. В. - Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів, Юрій Р. Ф. (2017)
Іконнікова М. В. - Кар’єрозорієнтований підхід у професійній підготовці філологів (2017)
Ісаєва І. Ф. - Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки (2017)
Канюк О. Л. - Про роль мовленнєвої компетенції у формуванні культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи (2017)
Карасьова Л. А. - Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців сектору безпеки у процесі іншомовної підготовки (2017)
Кацьора О. В. - Окремі аспекти соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні, Кацьора А. І. (2017)
Кисленко Д. П. - Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців охоронної діяльності (теоретичні аспекти) (2017)
Кіш Н. В. - Міжкультурна компетенція майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2017)
Козубовська І. В. - Ідеї утилітаризму в розвитку освіти США, Байбакова О. О. (2017)
Козубовська І. В. - Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування, Данко Д. В. (2017)
Корчинська Н. - Загальна характеристика організації професійно-технічного навчання молоді в Туреччині (2017)
Левицька Н. В. - Негативні та позитивні аспекти реалізації принципів болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині (2017)
Лещук Г. В. - Реалізація соціальних ініціатив засобами інноваційних інформаційних технологій (2017)
Логвиненко Т. О. - Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів (2017)
Маляр Л. В. - Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури (2017)
Мешко Г. М. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Структура готовності майбутнього учителя музичного мистецтва до поліхудожньої діяльності (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Системний та праксеологічний підходи у формуванні культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури: загальнотеоретичні розвідки (2017)
Мосіюк О. О. - LMS MOODLE як програмна складова організації змішаного навчання студентів інформаційним технологіям, Мінгальова Ю. І. (2017)
Москалюк О. І. - Інклюзивна освіта в контексті проблем, суперечностей та перспектив (2017)
Нищак І. Д. - Педагогічні умови реалізації методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2017)
Новицька Л. І. - Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ, Левчук О. В. (2017)
Новіцька І. В. - Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач (2017)
Новосад К. Я. - Соціальні ризики міжнародної трудової міграції (2017)
Овод Ю. В. - До проблеми дитячої бездоглядності в Україні (2017)
Онищук А. С. - Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів (2017)
Опачко М. В. - Культурологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога (2017)
Палецька-Юкало А. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування німецькомовної лексичної компетентності у майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів (2017)
Палінчак В. М. - Американський стиль менеджменту (2017)
Пилипишин О. І. - "Європейська культура": особливості викладання курсу iноземним студентам-медикам, Бондаренко С. В. (2017)
Пинзеник О. М. - Оптимізація процесу формування компетентності у сфері "природа" майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Повідайчик О. С. - Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів, Повідайчик М. М. (2017)
Поліщук В. А. - Мета і принципи діяльності університетів третього віку у Великій Британії, Богуцька А. А., Пришляк О. Ю. (2017)
Попадич О. О. - Дослідницьке навчання як засіб формування виробничих функцій майбутнього педагога вищої школи (2017)
Попович А. М. - Соціальні бар’єри та соціальна реабілітація (2017)
Почтовюк С. І. - Деякі дидактичні підходи щодо інформаційного педагогічного проектування (2017)
Рабійчук С. О. - Показники цінності здорового способу життя (2017)
Райковська Г. О. - Інженерно-графічна освіта для життєдіяльного виробництва (2017)
Рашевська Н. В. - Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського