Грозан С. В. - Професійна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Гуральник Н. П. - Особливості самоорганізації музичного навчального простору китайських магістрів у педагогічних університетах України, Яо Я. (2018)
Гусейнова Л. В. - Готовність до інструментально-виконавської діяльності як властивість особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Дікун І. А. - Методика формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики (2018)
Коваль О. В. - Становлення та розвиток вітчизняної педагогіки музичності у загальноєвропейському контексті (2018)
Коновченко Ю. П. - Зміст і структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-педагогічної діяльності, Дорошенко Т. В. (2018)
Кривопишина О. А. - Психолого-педагогічні особливості розвитку музично-обдарованої особистості (2018)
Матвєєва О. О. - Діагностична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Огієнко Д. П. - Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у середніх навчальних закладах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Падалка Г. М. - Мистецтво в інноваційному просторі педагогічної освіти (2018)
Пащенко І. М. - Роль дисципліни "Теорія і методика музичної освіти" у професійній підготовці майбутніх учителів (2018)
Прищепа О. П. - Інтегративний підхід як сучасний аспект музично-освітньої діяльності вчителя початкової школи (2018)
Ростовська І. О. - Художньо-смислова організація інструментально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва як педагогічна проблема (2018)
Ростовська Ю. О. - Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії (2018)
Руда Г. С. - Музичні здібності молодших школярів: методичне забезпечення розвитку (2018)
Силко Р. М. - Особливості підготовки арт-менеджера в умовах становлення арт-ринку в Україні, Силко Є. М. (2018)
Скорик Т. В. - Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності (2018)
Солдатенко О. І. - Спорідненість методу розвитку талантів с. Судзукі до української музичної педагогіки (2018)
Спіліоті О. В. - До проблеми активізації музичного сприймання у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів (2018)
Степанов В. А. - Навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування: мотиваційний аспект (2018)
Степанова Л. П. - Загальні висновки дослідження розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на матеріалі українського фольклору (2018)
Ся Цзін - Діагностика рівня використання комунікативного ресурсу візуалізації у процесі розвитку співацького голосу студентів (2018)
Чжу Пен - Концепція педагогічної самоорганізації у виконавській самопідготовці майбутніх учителів музики (2018)
Салманов А. Г. - Єдиний світ — Єдине здоров’я, Коцюмбас І. Я., Трохимчук В. В. (2018)
Salmanov A. G. - Incidence of Surgical Site Infections (SSIs) and Antimicrobial Resistance their Pathogens in Ukraine, Vdovychenko Y. P., Nychytailo M. Y., Andriuschenko D. V., Verner O. M. (2018)
Salmanov A. G. - Prevalence of Nasal Carriage of Staphylococcus aureus and its Antibiotic Susceptibility among Healthcare Workers (HCWs) in Ukraine, Verner O. M., Shelkova N. G., Nicolska O. I., Blahodatny V. M., Slepova L.F. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні підходи до антибактеріальної терапії при гострому холангіті, Андрющенко Д. В., Гуцуляк А. І., Василюк С. М., Булик І. І., Тітаренко С. М. (2018)
Салманов А. Г. - Резистентність до антибіотиків нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus, виділених від хірургічних хворих у Київській обласній клінічній лікарні, Поточилова В. В., Руднєва К. Л. (2018)
Салманов А. Г. - Концепція "Єдине здоров’я": передача антибіотикорезистентності від тварин до людей, Коцюмбас І. Я., Стибель В. В., Музика В. П., Брезвин О. М., Савчук Г. В. (2018)
Омельчук В. - Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки (1995)
Волосевич О. - Знати свої корені (1995)
Гальчук Л. - Перша виставка українських друків у Празі (1995)
Солонська Н. - Міністр фінансів УНР (1995)
Чижевський П. - Український книжковий ринок (1995)
Загоруйко Н. - Дитяча книга і бібліотека сьогодні (1995)
Грузов М. - Конволют ... з автографом, Шудря М. (1995)
Солонська Н. - Ігор Юхновський: "Всі зрушення почнуться з бібліотек ..." (1995)
Навроцька В. - Як зберегти національне надбання (1995)
Новикова Г. - Проблема екології книгосховищ (1995)
Лозовик М. - Питання якості друкованої продукції, Заплатін В., Рильський О., Польова В. (1995)
Малишева Л. - Способи консервації документів (на матеріалах Російської Національної бібліотеки) (1995)
Добрусіна С. - Профілактика і тривале збереження документів (1995)
Петрова Л. - Бібліотеки і ООН (1995)
Смоляк В. - До проблем формування Збройних Сил Украіни (1995)
Шульгіна В. - 100 років від дня народження Валентина Костенка, Беренбейн І. (1995)
Федір Кузьмич Сарана (1995)
Наші автори (1995)
Орач Н. - "A ви - обличчям до краси ..." (1995)
Косинський В. В. - До питання прозорості та відкритості комітетів парламенту у законодавчому процесі (2018)
Куян І. А. - Демократизм як необхідна умова співробітництва територіальних громад, Грушко Ж. В. (2018)
Щирба М. Ю. - Види обов’язків пацієнта: теоретико-правовий аналіз (2018)
Качур І. А. - Законодавча класифікація адміністративних справ в адміністративному судочинстві України (2018)
Мороз Ю. А. - Гарантування виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість в Україні (2018)
Пащенко К. С. - Оновлений законодавчий підхід до інституту судових витрат в адміністративному судочинстві України (2018)
Безкровний Є. А. - Організація роботи в органах прокуратури в умовах її законодавчого реформування (2018)
Демченко І. С. - Громадське здоров’я: міжнародно-правові підходи до визначення (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Фундаментальні права та концепція наднаціональності: новітні підходи у практиці Європейського Союзу (2018)
Дяченко О. П. - Масштаби і структура тіньової економіки у світі та причини її виникнення (2018)
Бернацький А. А. - Адміністративно-територіальні одиниці з особливим статусом: специфіка функціонування (2018)
Герасименко Н. М. - Міжнародні податкові договори як інструмент державного управління у сфері оподаткування (2018)
Гришовa I. Ю. - Державна політика щодо реалізації механізмів управління іннoваційним рoзвиткoм освіти та науки в Україні, Якайтіс І. Б. (2018)
Круть В. О. - Високорівнева корупція в системі державного управління України (2018)
Ортинська Н. В. - До питання удосконалення державної політики щодо подолання проблем безробіття молоді (2018)
Рябець К. А. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічного управління водним господарством України в контексті вітчизняних політичних реалій (2018)
Сороченко А. В. - Розподіл ризиків як ключова ознака проекту публічно-приватного партнерства (2018)
Тимофєєв С. П. - Інституційні основи державного управління у сфері туризму, Покрищенко М. В. (2018)
Шаульська Г. М. - Сучасні механізми публічного адміністрування: питання удосконалення (2018)
Загнітко А. - Вступ (2016)
Лабетова В. - Категорія визначеності/невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови (2016)
Szafernakier-Swirko A. - Creativity in Teaching (2016)
Загнітко А. - Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний (2016)
Kushch N. V. - Definition of Particle and Its Functional Varieties (with Reliance on Modern Ukrainian Discourse) (2016)
Тищенко О. О. - Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові (2016)
Калашник О. В. - Займенник як засіб творення стилістичних фігур (2016)
Borodenko L. M. - Genetic Peculiarities of Borrowed Language Elements on Modern Study of Ukrainian Literature (on the Material of Idiostyles of Yu. Andrukhovich, I. Karpa, I. Rozdobudko, O. Zabuzhko) (2016)
Peftieva O. F. - Genesis of Figurative Lexico-Semantic Variant of a Word (2016)
Гнатюк Л. Я. - Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях (2016)
Molchko O. O. - Reproduction of the Culturally Specific Sense of Simile in Translation (a Case Study of the Fauna Name Ox, Bull and Tur in Ukrainian and English) (2016)
Арешенкова О. Ю. - Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами (2016)
Космеда Т. А. - Актуалізація категорій "лінгвонаціоналізм" і "лінгвопатріотизм" у сучасному мовознавстві (2016)
Fedoryuk L. V. - The Metodology of Concept Structure Analysis: Cognitive and Linguoculturological Aspects (2016)
Чабан В. М. - Вербалізація концепту godnosc у польській мові (2016)
Юлдашева Л. П. - Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів (2016)
Фалафівка О. Я. - Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики) (2016)
Данилюк І. Г. - Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості (2016)
Ситар Г. В. - Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у тексті: спроба побудови (2016)
Юзвікєвич П. - Вроцлавській україністиці – 15 років (2016)
Святі брати Кирило і Мефодій (1993)
Василашко В. - "Нашого цвіту – по всьому світу"… Видавництво "Веселка" - 60 років (1993)
Резолюція Міжнародної наукової конференції "Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" (1993)
Няхай М. - Українські фонди слов’янської бібліотеки у Празі (Доповідь прочитана на святкуванні 75-річчя ЦНБ ім. В. І. Вернадського) (1993)
Петрова Л. Г. - Соціально-психологічні чинники сучасного читання (На прикладі масових бібліотек України) (1993)
Павленко Р. І. - З історії Державної наукової медичної бібліотеки України (1993)
Свобода А. А. - Становлення мережі бібліотек наукових установ, Смаглова Н. І., Солоїденко Г. І. (1993)
Приходько Л. Ф. - Кабінет Бібліотекознавства в 20-ті роки (1993)
Протоколи перших років існування ЦНБ (1993)
Ляхо О. В. - Юридичний відділ "Б В" (1993)
Онищенко О. С. - Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ, Сергєєва І. А. (1993)
Дідківська Г. Г. - Сторінки фонду "Україніка" (1993)
Захаржевська В. О. - Традиції слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія (1993)
Солонська Н. Г. - Яким шляхом іти далі … (1993)
Погребенник Ф. П. - "Азбуковник" Богдана Романенчука (1993)
Анкета журналу "Бібліотечний вісник", "Вчені України про ЦНБ" (1993)
Бабич В. С. - Новий погляд на професію (Перспектива підготовки спеціалістів на факультеті бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури), Пашкова В. С. (1993)
Скнар В. К. - Цікавий експеримент чи роль на все життя? … (Контроль знань студентів бібліотечного відділення училищ культури) (1993)
Климов В. В. - Монастирське книгодрукування в контексті історії православної церкви в Україні (1993)
Кириченко Р. С. - Вчені Америки для вчених України (1993)
Ушканова Н. Г. - Як форум наукової думки (1993)
Кисельова В. П. - Роль бібліотек монастирів у національному відродженні (1993)
Орач Н. - Почесна відзнака (1993)
Нове видання (журнал "Політична думка") (1993)
Комська А. М. - Краєзнавча робота бібліотек (1993)
Нестеренко В. Г. - Роль бібліотек у розвитку українознавства, Колодько Л. О. (1993)
Кириленко О. Г. - Чергова конференція засновників Асоціації бібліотек (1993)
Штефан І. П. - Перший професор фондознавства України (1993)
Яровенко Т. - Єднає книга (1993)
Бібліотека в контексті історичної науки (1993)
Наші автори (1993)
Ярослав Мудрий (1993)
Франсуа-Марі Аруе де Вольтер (1993)
Титул, Зміст (2018)
Морозов Р. В. - Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку, Бойко Л. О. (2018)
Васильєв С. В. - Теоретичні засади ринку земель сільськогосподарського призначення, Олексюк В. О. (2018)
Ніжніков М. Л. - Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва (2018)
Плаксієнко В. Я. - Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти, Назаренко І. М. (2018)
Анисенко О. В. - Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін, Вакар К. В. (2018)
Савчук В. В. - Стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях (2018)
Нестерчук Я. А. - Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств (2018)
Новицький І. В. - Аналітична оцінка потенційних можливостей зростання конкурентоспроможності та інтеграційної активності підприємств зернопродуктового підкомплексу (2018)
Січко Т. В. - Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства, Попадинець Н. П. (2018)
Ткаченко Т. П. - Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства, Кириченко С. О., Аларікі Ф. Н. (2018)
Юрчук Н. П. - Мотивація персоналу в системі управління банку, Захарчук Д. В. (2018)
Ляшук О. Л. - Стендове обладнання та теоретичне дослідження зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів екструдерів, Дячун А. Є., Клендій В. М., Треьяков О. Л. (2018)
Tarelnyk V. B. - Use of suliphiding by electroerosion alloying method for scuff resistance increase of steel and cast iron parts friction surfaces, Martsynkovskyy V. S., Konoplianchenko Ie. V., Gaponova O. P., Yaremenko V. P (2018)
Бабій А. В. - Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні, Бабій М. В., Кучвара І. М. (2018)
Гаврон Н. Б. - Оцінка надійності конструкцій тракторних причепів з позиції механіки руйнування, Кучвара І. М., Шевчук О. С., Конончук О. П., Матвіїшин А. Й., Коваль Ю. Б. (2018)
Купчук І. М. - Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом (2018)
Скобло Т. С. - Оценка степени деградации металла изделий в процессе эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю., Тихонов А. В. (2018)
Лебедєв А. Т. - Енергетична оцінка моторно-трансмісійної установки трактора, Калінін Є. І. (2018)
Семенцов В. В. - Дослідження механіко-технологічних властивостей кормових домішок (2018)
Цьонь О. П. - Особливості організації та технічного забезпечення перевезень окремих класів небезпечних вантажів автомобільним транспортом, Ляшук О. Л., Вовк Ю. Я. (2018)
Залуцький С. З. - Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою, Гевко Р. Б., Гладьо Ю. Б., Ткаченко І. Г., Клендій О. М. (2018)
Дмитрів В. Т. - Дослідження перехідних процесів роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії, Лаврик Ю. М. (2018)
Гевко І. Б. - Дослідження технологічного процесу розточування отворів корпусних деталей, Дзюра В. О., Левкович М. Г., Казмірчук П. В. (2018)
Кондратюк О. М. - Регулювання тиску абразивної частинки на поверхню деталі при вібраційно-відцентровій обробці, Галан Ю. Я., Босюк П. В. (2018)
Левкин Д. А. - Математическая модель процесса действия лазерного луча на многослойный микробиологический объект (2018)
Лімонт А. С. - Фактори продуктивності прес-підбирачів льонотрести як об’єктів технічного сервісу, Климчук В. М. (2018)
Марченко Д. Д. - Разработка и исследование технологии раздачи втулок с помощью электрогидравлического эффекта при ремонте машин и механизмов (2018)
Гевко І. Б. - Обґрунтування параметрів завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів, Гудь В. З., Дубиняк Т. С., Слободян Л. М., Круглик О. А. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коливання підресореного тіла при ударному його навантаженні, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Сідашенко О. І. - Закономірності подрібнення сумішей різноміцних матеріалів, Лузан С. О. (2018)
Сліпуха Т. І. - Аналіз пасажирських перевезень та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Кондратюк О. М. - Технологічні передумови проектування широкосмугових навивних спіралей шнеків, Диня В. І., Котик Р. М., Радик М. Д., Семенів І. І. (2018)
Артьомов М. П. - Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях (2018)
Головач І. В. - Математична модель процесу очищення головок коренеплодів цукрових буряків від залишків гички, Дорогань О. П. (2018)
Козаченко О. В. - Вплив властивостей ґрунтового середовища та режимів руху на формоутворення леза робочого органу, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В. (2018)
Дмитрів В. Т. - Вимірювач масового потоку дисперсних матеріалів, Банга В. І. (2018)
Кухаренко П. М. - Дослідження впливу параметрів налаштувань на техніко-експлуатаційні показники та надійність машинно-тракторних агрегатів на базі тракторів John Deere 8335R (2018)
Марчук В. Е. - Дискретное упрочнение рабочих поверхностей методами ППД, Ляшенко Б. А., Градыский Ю. А. (2018)
Дзюба О. А. - Стан питання і шляхи вдосконалення лемішних начіпних плугів (2018)
Карнаух М. В. - Исследование закономерностей влияния процентного содержания биодизеля в топливе на эксплуатационные характеристики средств транспорта, Войтов В. А. (2018)
Скобло Т. С. - Влияние модифицирования комплексным модификатором на условия кристаллизации, структуру и свойства высокопрочного чугуна, Гринченко А. С., Пасько Н. С., Плугатарёв А. В. (2018)
Романюк С. П. - Тепловизионная диагностика состояния строительных сооружений (2018)
Горяинов А. Н. - Сопряжение функций и задач городской логистики и агрологистики (2018)
Медведєв Є. П. - Обґрунтування доцільності застосування апарату нечіткої логіки у транспортних процесах збирання врожаю пшениці, Лебідь І. Г., Єлісєєв П. Й. (2018)
Савченко Л. Г. - Гігієнічна оцінка впливу технічного стану систем керування вологісними та температурними режимами в теплиці на виробничий персонал, Міненко С. В., Савченко В. М. (2018)
Марунич О. П. - Техніко-економічне обґрунтування процесів змішування сипких матеріалів (2018)
Калюжний А. Б. - КЛТР пористых материалов на основе фторопласта-4, Калюжный Б. Г., Платков В. Я. (2018)
Коломиец В. В. - Оптимизация режимов резания деталей машин резцами из эльбора-Р и гексанита-Р, Ридный Р. В., Антощенков Р. В., Свиргун О. А., Любичева К. М., Vijay Kumar (2018)
Омельченко Л. В. - Модифицирование и микролегирование восстановительных покрытий (2018)
Коротов Ю. Ю. - Розробка на основі конструкційних досліджень нового робочого органу універсальної малогабаритної кормодробарки (2018)
Ashytok N. - Methodological approaches to studying educational work with children (2018)
Безсонова О. - Типологічні характеристики до портрета педагога-наставника молодих вихователів (2018)
Бірук Н. - Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності (2018)
Буклов Ю. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як педагогічна проблема (2018)
Бхіндер Н. - Методологічна основа дослідження професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (2018)
Wierzejska J. - New research areas and research problems in labor pedagogy (2018)
Vovk Yu. - The structure of the gender culture of junior schoolchildren, Vovk L. (2018)
Воронова Н. - Духовність як професійна якість майбутнього фахівця-культуролога (2018)
Галян О. - Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості як педагогічної реальності (2018)
Демченко О. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей у проблемному полі педагогіки вищої школи (2018)
Демчук Т. - Теоретические основания модели формирования готовности студента к здоровьесозидающей деятельности, Ковальчук Т. (2018)
Дєнічєва О. - Індивідуалізація та диференціація навчання у процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії (2018)
Жуковський В. - Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання, Галецький С. (2018)
Karpenko O. - Social and educational child custody initiatives in Poland (historical and pedagogical aspects) (2018)
Коберник О. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей (2018)
Kobylianska L. - Peculiarities of teaching English as a foreign language in the process of professional preparation of future specialists by means of independent learning, Matiichuk K. (2018)
Kobriy O. - Factors of practical implementation of the content of pedagogical training in higher educational institutions of Ukraine (2018)
Кузьма І. - Формування морально-етичних цінностей дітей старшого дошкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти (2018)
Мельник Н. - Підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському контексті: досвід країн Західної Європи (2018)
Могорита В. - Дидактичні можливості сучасного шкільного підручника історії в організації процесу навчання (2018)
Orshanskyi L. - European values as landmarks for Ukrainian students, Kotyk I. (2018)
Rogozińska K. - Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej w kształceniu studentów (2018)
Stetsko I. - Teoretyczne uzasadnienie organizacyjnie-pedagogicznych warunków wychowania altruistycznego, Yurczyszyn T. (2018)
Стеченко О. - Формування особистості педагога вищої медичної школи в умовах євроінтеграції, Линовицька О. (2018)
Таможська І. - Наукові відрядження приват-доцентів дореволюційних університетів України до закладів вищої освіти та освітніх установ Західної Європи (2018)
Ткачов А. - Формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліткового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (2018)
Федорович А. - Українська іграшка як засіб відображення народних знань про дитину на початку ХХ ст. (2018)
Цвєтаєва О. - Фонетичні складності англійської мови у студентів немовних спеціальностей, Знанецька О. (2018)
Chepil M. - I. Fylypchak’s creative output in the modern educational system (2018)
Ярема В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності (2018)
Вимоги "Людинознавчі студії: збірник наукових праць". Серія "Педагогіка" (2018)
Титул, Зміст (2018)
Олійник О. О. - Механізм мотивації в управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств (2018)
Афендікова Н. О. - Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України (2018)
Ковчі А. Л. - Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Орленко Н. С., Іськова О. В. (2018)
Слободяник А. М. - Практичне використання спекулятивних операцій на біржовому фондовому ринку, Тригубченко А. В. (2018)
Балан О. Д. - Оплата праці та її соціально-економічні аспекти, Савченко Ю. К. (2018)
Анисенко О. В. - Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням, Склярук Т. І. (2018)
Алієв Ф. М. - Особливості формування транспортного потоку як невід'ємної складової матеріального потоку аграрного сектору (2018)
Пірникоза П. П. - Адаптація зарубіжного досвіду використання заходів фіскального характеру з метою детінізації економіки у вітчизняних економічних реаліях (2018)
Ігнацевич С. П. - Фінансово-економічне забезпечення землеохоронних заходів у системі страхування екологічних ризиків (2018)
Ляшенко М. В. - До питання щодо мотивації екологізації тваринництва (2018)
Нечипорук Н. В. - Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів (2018)
Цимбалюк В. І. - Ранні результати відновлення морфологічної структури сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті, Петрів Т. І., Медведєв В. В., Цимбалюк Ю. В., Кліменко П. П., Васильєв Р. Г., Татарчук М. М. (2018)
Страфун С. С. - Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite Частина 2. Часові параметри ходьби, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічні характеристики постраждалих унаслідок АТО на сході України, яким було надано допомогу на догоспітальному (тактичному) та ранньому госпітальному етапі, Лисун Д. М., Максименко М. А., Кураченко І. П. (2018)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки, Коновал А. М., Андрейчин В. А., Дроботун О. В. (2018)
Зазірний І. М. - Ефективність застосування препарату Німедар в ортопедичній практиці (2018)
Король П. О. - Діагностична роль остеосцинтиграфії й магнітно-резонансної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів хворих на деформуючий остеоартроз, Ткаченко М. М. (2018)
Гайович І. В. - Віддалені результати впливу клітинних технологій на регенерацію сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження), Савосько С. І. (2018)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз змін напружено-деформованого стану на хрящі головки плечової кістки в умовах різних типів пошкодження суглобової губи лопатки, Ломко В. М., Страфун С. С., Скибан М. В. (2018)
Шимон В. М. - Наш перший клінічний досвід застосування біокомпозиту β-трикальційфосфат у складі гранул біомін ГТ mix при лікуванні переломів п’яткової кістки, Шерегій А. А., Меклеш Ю. Ю., Литвак В. В. (2018)
Радченко В. О. - Результати перебігу регенерації тіла хребця при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Климовицкий Р. В. - Дооперационная подготовка пациентов к эндопротезированию тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Стауде В. А. (2018)
Бець І. Г. - Тактико-технологічні особливості лікування ушкодження дистального метаепіфіза стегнової кістки (2018)
Рушай А. К. - Корекція змін у сегменті у хворих із незрощенням кісток гомілки після переломів, Бебіх А. Р. (2018)
Козинский А. В. - О возможности консервативного лечения травматических эпидуральных гематом, Селезнева С. В., Мельниченко А. С., Калач А. В. (2018)
Чернышова О. Е. - Ювенильный артрит: этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы), Конюшевская А. А., Вайзер Н. В., Балычевцева И. В. (2018)
Климовицкий В. Г. - Перечень практических навыков студенческого курса по травматологии и ортопедии: дискуссионные вопросы и возможности оптимизации, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2018)
Біла С. - Унійні процеси в Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархіях у дослідженнях Мирослава Марусина (2017)
Вурловська М. - Кіно у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини у повоєнний період (1944 – 1958) (2017)
Галик В. - Нереалізований план будівництва фільварку Іваном Франком: на матеріалах епістолярної спадщини вченого (2017)
Драган В. - Іван Франко і Стефан Ковалів: до історії взаємин та співробітництва (2017)
Гриценко Г. - Україністичні зацікавлення Митрофана Довнар-Запольського (2017)
Кізлова А. - Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Лозинський А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми "Українці на фронтах Першої світової війни" (2017)
Руда О. - Освітнє питання у діяльності єврейських політичних партій міжвоєнної Галичини (2017)
Стецик Ю. - Лист-обіжник протоігумена Йосифа Моргульця до монастирів Святопокровської провінції (07.02.1777 р.) (2017)
Тельвак В. - Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського, Педич В. (2017)
Прохненко І. - Геральдичні зображення на кахлях Королівського замку Нялаб (2017)
Гуменний В. - Римська військова присутність у Дура-Европос в контексті парфянських кампаній Северів (2017)
Маркович М. - Микола Розенталь як дослідник релігійної політики імператора Юліана (2017)
Олійник М. - Спроби військових реформ у Римі (50 – 30-х рр. ІІ ст. до н. е.) (2017)
Тарнавський Р. - Парфянська кампанія Марка Ліцінія Красса (2017)
Тарасюк Я. - Британська кампанія Септімія Севера (2017)
Petrechko O. - The attitude of the Roman authorities to Christianity during the reign of the Severan dynasty (2017)
Ставнюк В. - "Чому Академія?": Біля витоків Академії Платона (До 100-річчя Національної Академії Наук України) (2017)
Список скорочень (2017)
Вимоги до збірника фахового наукового видання "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Історія" (2017)
Кононенко В. І. - Суддя: бути чи не бути? (Поради нестороннього) (2018)
Головкін О. В. - Проблемні аспекти діяльності прокуратури України як суб’єкта забезпечення національної безпеки України в екологічній сфері, Сказко І. Р. (2018)
Вільгушинський М. Й. - Окремі питання реформування інституційних засад діяльності органів прокуратури (процесуальний аспект), Хім’як Ю. Б. (2018)
Ахмедов В. А. - Сучасні теоретичні підходи до визначення об’єкта злочинів проти правосуддя (2018)
Короєд С. О. - "Похідні" позовні вимоги в новому Цивільному процесуальному кодексі України: доктринальне тлумачення, особливості вирішення та виконання (на прикладі цивільно-правових спорів щодо прав на майно) (2018)
Боєва О. С. - Недоліки Цивільного процесуального кодексу України в аспекті судового захисту трудових прав (2018)
Гуменюк К. П. - Суб’єкти інституту відумерлості спадщини (2018)
Соколов О. М. - Щодо питання про статус переміщених осіб (2018)
Отрош В. М. - Міжнародно-правове становище Суверенного Мальтійського Ордену після втрати ним у 1798 році територіального суверенітету (2018)
Ратнікова В. М. - Узагальнення судової практики розгляду справ за спорами, що виникають з трудових правовідносин за 2016 рік та І півріччя 2017 року (2018)
Contents (2018)
Taranov M. O. - Models of Robot’s Wheel-Mover Behavior on Ferromagnetic Surfaces, Kondratenko Yu. P. (2018)
Singh K. - Performance Analysis of Agent Based Distributed Defense Mechanisms Against DDoS Attacks, Singh Dhindsa K., Bhushan B. (2018)
Shakhovska N. - Association Rules Mining in Big Data, Kaminskyy R., Zasoba E., Tsiutsiura M. (2018)
Kondratenko Yu. - Modeling of Clamping Magnets Interaction with Ferromagnetic Surface for Wheel Mobile Robots, Zaporozhets Yu., Rudolph J., Gerasin O., Topalov A., Kozlov O. (2018)
Lysenko V. - Information Support of the Remote Nitrogen Monitoring System in Agricultural Crops, Opryshko O., Komarchuk D., Pasichnyk N., Zaets N., Dudnyk A. (2018)
Ал Касем В. Ю. - Фонографічні особливості однолітерних комплексів в середньофранцузький період (2017)
Андрєєва І. О. - Мовні засоби утворення гумористичного ефекту в творах Т. Пратчетта (2017)
Богуславська Л. А. - Український переклад нелінгвального нонсенсу в поемі Льюїса Керролла "Полювання на Снарка" (2017)
Божко Я. Ю. - Генезис англійського молодіжного сленгу (2017)
Ваніна Г. В. - Способи вербалізації іміджевої діяльності (на матеріалі англомовного, україномовного та російськомовного газетного дискурсу) (2017)
Василина К. М. - Космоопера у жанровій парадигмі сучасної наукової фантастики, Карпенко А. С. (2017)
Головко О. М. - Англомовний біблійний дискурс: історична перспектива (2017)
Голуб Ю. І. - Авторські перетворення фразеологізмів в англомовному рекламному дискурсі, Пантюх В. О. (2017)
Деревянко Ю. М. - Мовленнєвий етикет як етносеміотичний вияв культури (2017)
Єнікєєва С. М. - Системна організація та еволюції мови в світлі теорії фракталів (2017)
Єнікєєва С. М. - Шляхи і способи творення нової лексики кулінарної галузі в англійській мові, Костюкова А. О., Московчук Л. Ю. (2017)
Запольских С. П. - Некоторые трудности перевода кинозаголовков (на примере английского, русского и украинского языков), Соловьева А. О. (2017)
Запольських С. П. - Інтертекстуальність в аспекті перекладу (на матеріалі роману А. С. Байєтт "Рossession"), Шевкун А. В. (2017)
Клименко О. Л. - Оказіоналізми англійської мови в аспекті перекладу (2017)
Козлова Т. О. - Автохтонні редуплікації в англійській мові Нової Зеландії в контексті теорії іконічності (2017)
Костенко Н. Д. - Семантичні перетворення мовних одиниць як механізм розвитку семантичного поля "навчання" (2017)
Кравченко Н. Г. - Синергетичний аспект дослідження внутрішнього мовлення (на матеріалі німецькомовного художнього дискурсу) (2017)
Курбатова Т. В. - Особливості вербалізації концепту Світова влада в сучасній англомовній картині світу (2017)
Макєдонова О. Д. - Функціювання дейктичних одиниць в англійськомовному рекламному дискурсі (2017)
Mykhaylenko V. V. - Functional semantics of the adjective "Clever” in discourse (2017)
Павлюк Е. О. - Устойчивые обороты с антропонимическим компонентом как источник лингвострановедческой информации (2017)
Понікарьова А. Ю. - Фон і фігура в п’ятикомпонентних складнопідрядних реченнях із вкрапленням сурядності (на матеріалі публічних промов Б. Обами і Д. Кемерона) (2017)
Розенгарт Ю. В. - Лінгвальні риси неправдивих висловлень у дефензивному дискурсі (на прикладі політичного інтерв’ю з Д. Трампом) (2017)
Семенюта Г. Л. - Індивідуально-авторська вербальна актуалізація концепту disease в оповіданні Еліс Манро "Some Women” (2017)
Stepanov V. V. - Linguodidactic potential of corpus technologies within teaching proverb-translation features (2017)
Стуліна Є. В. - Когнітивно-семантичні особливості лексико-семантичних утворень з mal у французькій мові (2017)
Тащенко Г. В. - Прецедентність як об’єкт дослідження когнітивно-дискурсивного перекладознавства (2017)
Фесенко І. М. - Функціонування метафори у сучасній англійській мові (на матеріалі економічних текстів англо-американської преси) (2017)
Чирвоний О. С. - Антономазія як засіб поповнення англомовного комп‘ютерного лексикону (2017)
Швачко С. О. - Прислів’я у статусі інтекстів: лінгво-когнітивний аспект (2017)
Шевчук О. В. - Макроструктура лінгвоконцепту love в англомовній картині світу (2017)
Широкова І. І. - Чинники формування індивідуально-авторської картини світу Вільяма Блейка (2017)
Щербак Г. В. - Конотація як об’єкт лінгвістичних досліджень (2017)
Шафран Л. М. - Система транспорта железа в клетках: физиология и токсикология поглощения из пищи энтероцитами кишечника, Пыхтеева Е. Г., Шитко Е. С. (2012)
Грек А. М. - Біологічна небезпека (учора, сьогодні, завтра), Сакун О. В., Іксариця В. В., Бєлих І. А., Батуров В. А. (2012)
Шаяхметова Г. М. - Роль ізоформ цитохрому Р-450 у механізмах токсичної діїї ксенобіотиків на чоловічу репродуктивну функцію (2012)
Цудзевич Б. О. - Антиоксидантна система в тканинах щурів за умов інтоксикації важкими металами, Калінін І. В., Петрук Н. А. (2012)
Пішак В. П. - Хроноритмічні паралелі токсичного впливу солей важких металів на функції нирок, Висоцька В. Г. (2012)
Ніженковська І. В. - Процеси ліпопероксидації та стан АO системи в міокарді щурів за умов інтоксикації антрацикліновими антибіотиками, Ніженковський О. І., Вільчинська В. В., Філіпова К. Ю., Чумак Н. Є. (2012)
Мельниківська Н. В. - Вплив субхронічної експозиції естразину на перебіг про- і антиоксидантних процесів та розвиток метаболічної інтоксикації у щурів (2012)
Сорокіна Л. В. - Вивчення впливу фулерен-вмісного нанокомпозиту на організм в умовах пухлинного росту, Діденко Г. В., Голуб О. А., Степанова Л. І., Хижняк С. В. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-вольтамперометричне визначення Сu, Рb, Cd та Zn на кремнеземі, поверхня якого модифікована групами натрієвої солі 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa-CX) у бюветних водах міста Києва, Зайцева Г. М., Сліпчук В. Л., Калібабчук В. О., Чумак Н. Є. (2012)
Закордонець В. А. - Алгоритм розрахунку розмірів токсичної хмари в кінці наземного штангового обприскування сільгоспкультур пестицидом, Юрченко А. І., Багацька О. М., Юрченко Т. В. (2012)
Талант ученого, педагога и художника (2012)
Творческий путь ученого. Руководителю лаборатории прикладной токсикологии С. С. Светлому - 75 (2012)
Пам'яті Войтенка Георгія Олександровича (1928-2012) (2012)
Харченко О. А. - Неблагоприятные эффекты полимерных материалов, используемых в медицинской практике (современные аспекты), Балан Г. М., Харченко Т. Ф., Левицкая В. М., Чермных Н. П., Терещенко Н. В. (2012)
Анісімова С. І. - Вплив комбінації протитуберкульозних засобів І ряду на деякі показники монооксигеназної системи та антиоксидантний статус печінки щурів, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Коваленко В. М. (2012)
Пыхтеева Е. Г. - Изучение индукции металлотионеинов в печени мышей при внутрибрюшинном введении солей двухвалентных металлов (2012)
Левицька В. М. - Вміст протеїнів у медичних латексних рукавичках - один із факторів потенційного ризику їх застосування, Харченко Т. Ф., Ісаєва С. С., Харченко О. А. (2012)
Линчак О. В. - Гепатотоксичність 1,2-диметилгідразину при моделюванні колоректального раку у щурів, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О., Островська Г. В., Бабута О. М. (2012)
Лук'янчук В. Д. - Газовий склад крові на моделі синдрому ендогенної інтоксикації при застосуванні корвітину, Гаврилов І. І., Рисухіна Н. В. (2012)
Bezkrovna O. V. - Applicability of folsomia candida toxicity test for urban range of lead concentrations, Khrokalo L. A. (2012)
Харченко Т. Ф. - Наукове обгрунтування моделі експерименту для визначення хімічного фактора потенційного ризику застосування медичних виробів одноразового використання, які контактують з кров'ю, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Харченко О. А., Хомак С. О., Кругляк Т. І., Терещенко Н. В. (2012)
Демецька О. В. - До проблеми регламентації наноматеріалів, Леоненко О. Б., Ткаченко Т. Ю., Леоненко Н. С. (2012)
Проданчук М. Г. - Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН "Правила поводження з медичними відходами", Повякель Л. І., Бобильова О. О., Бережнов С. П. (2012)
Шлях науковця і педагога. Професору Рибальченку Володимиру Корнійовичу — 70! (2012)
Проданчук Н. Г. - Профессиональный и экологический риск винил- и поливинилхлорида, Балан Г. М., Харченко О. А., Харченко Т. Ф., Повякель Л. И., Баглей Е. А. (2012)
Бондаренко Л. Б. - Токсикогеномика и токсикопротеомика: методы, проблемы, перспективы, Танина С. С. (2012)
Харчук І. В. - Життєздатність і апоптоз клітин аденокарциноми яєчників під впливом нових потенційних протипухлинних сполук похідних малеіміду та дигідропіролу (2012)
Герасимова В. Г. - Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних засобів для прання дитячої білизни та одягу, Дишінєвич Н. Є., Світлий С. С., Рудая Л. О., Головащенко Г. В., Веременко Л. М., Корнієць О. І., Курдюков В. Г. (2012)
Грищенко В. А. - Структурний стан мітохондріальної мембрани гепатоцитів за дії кадмію та його коригування, Томчук В. А., Степанова Л. І., Хижняк С. В. (2012)
Чорна І. В. - Дослідження гетерогенності суб-клонів клітин лінії К562 мієлогенної лейкемії людини, Висоцький І. Ю. (2012)
Дроговоз С. М. - Токсические эффекты блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов и механизмы их формирования, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С., Кононенко А. В. (2012)
Прилуцька С. В. - Токсичність вуглецевих наноструктур у системах in vitro та in vivo, Ротко Д. М., Прилуцький Ю. І., Рибальченко В. К. (2012)
Станько О. М. - Важкі метали у воді: забруднення річки Дністер за останні 10 років (територія Львівської області) (2012)
Безкровна О. В. - Екотоксикологічна оцінка впливу нафтопродуктів на дощових червів Eisenia foetida (Savigny, 1826), Кліщенко А. О. (2012)
Белих І. А. - Аналіз методів індикації мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму, Клєщев Н. Ф., Грек А. М., Сакун А. В. (2012)
Зінов'єва М. Л. - Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину, Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2012)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатика похідної дигідропіролу на кишечник щурів у порівнянні з 5-фторурацилом, Воловненко Т. А., Воловенко Ю .М., Рибальченко В. К. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів біотоксикантів з мінералізованих водних розчинів та сечі людини, Сліпчук В. Л., Чумак Н. Є. (2012)
Калінін І. В. - Рентгенофлуоресцентний аналіз важких металів у тканинах щурів, Лівенцов В. В. (2012)
Балан Г. М. - Основні підходи до регулювання безпеки при виробництві, застосуванні та утилізації наночасток та наноматеріалів, Бубало Н. Н. (2012)
Демецька О. В. - До проблеми стандартизації наноматеріалів, Леоненко О. Б., Ткаченко Т. Ю., Леоненко Н. С. (2012)
Закордонець В. А. - До проблеми інформаційного забезпечення токсикологічного вивчення нанотехнологій та наноматеріалів (2012)
Пам'яті Закордонця Володимира Антоновича (2012)
Пам'яті Кокшаревої Наталії Володимирівни (2012)
Трахтенберг І. М. - Промислова токсикологія: досвід та перспективи наукової діяльності (ювілейні нотатки), Дмитруха Н. М., Коршун М. М., Краснокутська Л. М., Короленко Т. К. (2013)
Харченко О. А. - Острые отравления фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и механизмы их формирования (обзор литературы и данные собственных исследований), Балан Г. М., Бубало Н. Н. (2013)
Ульберг З. Р. - Нанофармакологія: міждисциплінарний аспект наукових досліджень, Чекман І. С. (2013)
Балан Г. М. - Потенциальный риск для здоровья фталатных пластификаторов поливинилхлорида (современные аспекты), Харченко Т. Ф., Левицкая В. Н., Ісаева С. С., Харченко О. А., Бубало Н. Н., Повякель Л. И. (2013)
Иксарица В. В. - Адаптивный стресс в защите клеток от токсического воздействия внешних факторов, Зинченко В. Д., Грек А. М., Белых И. А., Каракуркчи А. В. (2013)
Варенюк І. М. - Визначення на птахах гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "БарКот-5" та "Віспар", Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2013)
Грищенко В. А. - Активність ферментів електрон-транспортного ланцюга мітохондрій ентероцитів тонкої кишки і гепатоцитів при дії екзогенних чинників та використанні ліпосом, Хижняк С. В., Томчук В. А., Степанова Л. І., Войціцький В. М. (2013)
Кашуба М. О. - Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів, Сопель О. М., Федорів О. Є. (2013)
Лук'янчук В. Д. - Стан динаміки лейкоцитарних індексів за умов ендотоксикозу на тлі ішемії головного мозку та фармакокорекції ОК-7, Шейман Б. С., Житіна І. О., Міщенко К. М. (2013)
Вельчинська О. В. - Хіміко-біологічні властивості 5-бромоурацилу, Вільчинська В. В., Чумак Н. Є. (2013)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку кишечнику щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу, Оглобля О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Пакришень С. В. - Токсикодинаміка доксорубіцину (морфологічне дослідження), Мохорт М. А. (2013)
Дроговоз С. М. - Профилактика побочного и токсического действия антипсихотических средств, Лукьянчук В. Д., Кононенко А. В. (2013)
Цудзевич Б. О. - Використання інфрачервоної спектроскопії для дослідження тканин щурів, інтоксикованих кадмієм, Калінін І. В., Лівенцов В. В., Коцюк А. Ю. (2013)
Зербино Д. Д. - Лекции, необходимые для всех. О книге "Профілактична токсикологія та медична екологія" (Вибрані лекції для науковців та студентів. За загальною редакцією академіка НАМН України І. М. Трахтенберга. Київ, ВД "Авіцена", 2011, 317 с.) (2013)
Памяти верного друга украинских токсикологов (прощальное эссе) (2013)
Haidai B. - Analysis and modelling the preferences of social networks users, Artiukh R., Maleeva O. (2018)
Grynchenko M. - Leadership as a factor for building a project team, Ponomayov O., Lobach O. (2018)
Малєєва Ю. А. - Інформаційне та програмне забезпечення менеджера з персоналу IT–компанії, Персіянова О. Ю., Косенко В. В. (2018)
Nevlyudov І. - Intelligent means in the system of managing a manufacturing agent, Tsymbal O., Bronnikov A. (2018)
Skachkov A. - Theoretical and methodical toolkit for managing the stakeholders of a project, Skachkova I. (2018)
Filatov V. - On the approach to searching for functional dependences of data in relational systems, Doskalenko S. (2018)
Shapovalov V. - Optimizing the technology of reconditioning large high precision gear rims, Klochko A., Gasanov M., Antsyferova O., Belovol A. (2018)
Golovanova M. - Using the economic and mathematical models for determining the market capacity, Lebedchenko V. (2018)
Didenko E. - Modelling the flexible schedules of work of industrial enterprises managers (2018)
Karpushenko M. - Social reporting as an indicator of the enterprise development (2018)
Kuznetsova I. - The technology of budgeting enterprises with the divisional structure, Karpenko Y. (2018)
Lytvynenko A. - The economic substance of accounting for financial investment and the prospect of using "blockchain" to control investment activity in Ukraine, Dorokhov Y. (2018)
Mahtab Ja/ - The Relationship between Performance of the Administrative System and National Authority of Governments: An Islamic Point of View (2018)
Mykoliuk О. - Priority trends in ensuring the energy security of Ukraine in the terms of Eurointegration (2018)
Ястремська О. М. - Методичне забезпечення оцінювання інноваційної креативності промислових підприємств за креативним та динамічним напрямами, Сиваш Ю. М. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Т. Шевченко. Портрет (1994)
Слободяник М. С. - Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій (1994)
Грановський Б. В. - Перше десятиріччя академічної книги України (1994)
Божко М. - Книгозбірні Львівського Університету-385, Гордій М. (1994)
Орач Н. - Головний науковий співробітник (1994)
Фототипія першого видання "Кобзаря" 1849 (1994)
Житецький Г. П. - Слово перед відкриттям шевченківської виставки,улаштованої всенародною бібліотекою (1994)
Воробей М. А. - Шевченківська виставкав австрійській бібліотеці, Павлюк М. М. (1994)
Гнатенко Л. А. - Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах ЦНБ (1994)
Денисенко Л. М. - Новий покажчик книг та рукописів "Києво-Могилянська Академія У фондах ЦНБ" (1994)
Залізняк Л. В. - Повертаються унікальні книги (1994)
Наші автори (1994)
П. Куліш Портрети (1994)
Вольченко А. И. - Электромеханический износ и разрушение ободов тормозных шкивов буровых лебедок (часть вторая), Вольченко Н. А., Журавлев Д. Ю., Джавадов М. Я., Возный А. В., Красин П. С. (2014)
Вольченко Д. А. - Снижение энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (2014)
Бутаков Б. И. - Трибологические исследования процесса изнашивания обкатанных роликами образцов при качении с учетом проскальзывания, Марченко Д. Д. (2014)
Титов В. А. - Особенности влияния металлосодержащей смазки на контактное взаимодействие инструмента с поверхностью детали при ультразвуковом выглаживании титановых сплавов, Лавриненков А. Д., Герасимова О. В. (2014)
Радько О. В. - Підвищення зносостійкості елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Скуратовський А. К., Ткач М. Я. (2014)
Барилюк Є. І. - Шляхи зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів, Зайончковський Г. Й. (2014)
Вольченко Н. А. - Экспериментальные исследования энергонагруженности металлополимерных пар трения барабанно-колодочных тормозов автотранспортных средств, Красин П. С., Криштопа С. И., Стаднык О. Б. (2014)
Малык В. Я. - Физико-термические явления при фрикционном взаимодействии в ленточно-колодочных тормозах (часть вторая) (2014)
Киндрачук М. В. - Жароизносостойкие покрытия (содержащие в своём составе скандий) напыленные газотермическими методами, Фень Е. К., Пащенко В. Н. (2014)
Марчук В. Є. - Напружено-деформований стан текстурованих поверхонь трибологічних систем (2014)
Парайко Ю. І. - Стратегія трибомоніторингу вузлів тертя нафтогазового устаткування з обмеженим ресурсом експлуатації (2014)
Сидоренко С. І. - Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г., Франчік Н. В. (2014)
Кіндрачук В. М. - Модель ізотропного руйнування бетону в умовах циклічного навантаження (2014)
Андилахай А. А. - Закономерности формирования параметров качества поверхностного слоя детали при абразивной обработке затопленными струями (2014)
Перемітько В. В. - Урахування гранулометричного складу абразиву при відновному наплавленні деталей ходової частини гусеничних машин, Кузнецов В. Д. (2014)
Міщук О. О. - Вплив вільних від сірки біс-хелатів молібдену нау творення градієнтної структури сталевої поверхні тертя, Телемко О. В., Дзюба В. І., Коваль Л. І., Пехньо В. І. (2014)
Духота О. І. - Комплексний підхід до вибору матеріалів пар тертя, що піддаються фретинг-корозійному зношуванню, Кіндрачук М. В., Науменко Н. О., Кіндрачук Л. Р., Харченко В. В. (2014)
Кіндрачук М. В. - Визначення ймовірності безвідмовної роботи опорного підшипника газоперекачувального агрегата на основі пружного деформування вкладиша, Кравцов В. І., Діденко О. Л., Кіндрачук В. М., Бурбела Ю. Б. (2014)
Вольченко Д. А. - Взаимодействие энергетических полей в металлополимерных парах трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (2014)
Журавлев Д. Ю. - Компьютерное моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (часть первая), Крыштопа С. И., Бекиш И. О., Возный А. В., Стаднык О. Б. (2014)
Хижняк В. Г. - Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8, Аршук М. В., Хижняк О. В., Бобіна М. М., Лоскутова Т. В. (2014)
Некоз О. І. - Зносостійкість корундової кераміки для робочих органів кавітаційних апаратів, Литвиненко О. А., Риндюк Д. В., Кавун В. П. (2014)
Перемітько В. В. - Дослідження характеру зношування деталей ходової частини гусеничних машин, Кузнецов В. Д., Чередник Є. О. (2014)
Мікосянчик О. О. - Оцінка динамічної ефективної в’язкості мастильних матеріалів в триботехнічному контакті, Мнацаканов Р. Г., Кіндрачук М. В., Хімко М. С. (2014)
Свирид М. Н. - Влияние импульсного магнитного поля на трибологию возвратно-поступательного трения, Волосович Г. А., Якобчук А. Е., Коломиец А. Ф., Плотников А. О. (2014)
Кашуба М. В. - Розробка комбінованого гальма лебідки для спуско-підйомного комплексу бурової установки (частина перша) (2014)
Корбут Є. В. - Підвищення стійкості різального інструменту комбінованими методами поверхневого зміцнення, Радько О. В., Андрєєв О. В., Голембієвський Г. Г., Лабунець В. Ф. (2014)
Панарін В. Є. - Прогнозування триботехнічних характеристик заевтектичних сплавів на основі заліза з тугоплавкими боридами, Катерленко В. Є., Кіндрачук М. В., Корбут Є. В., Костюк Є. П. (2014)
Wajs E. - Galvanopowder wear resistance composite coating on ferum grup metals based, Luchka M., Burda M., Labunets V., Kornienko A. (2014)
Головченко Я. О. - К вопросу повреждения конструкции самолета твердыми частицами грунта в процессе эксплуатации (2014)
Будник О. А. - Підвищення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей триботехнічних політетрафторетиленових композитів методами механічної активації, Берладір Х. В., Будник А. Ф., Руденко П. В. (2014)
Желдубовский А. В. - Расчет предельного состояния конструкционных материалов при комбинированном нагружении, Погребняк А. Д., Регульский М. Н. (2014)
Вольченко А. И. - Ионизационный метод электротермического разрушения (пробоя) пленок полимерных накладок в металло-полимерном трибосопряжении (часть первая), Скрыпнык В. С., Джавадов М. Я., Бекиш И. О., Курыляк Я. В. (2015)
Киндрачук М. В. - Локальное разрушение металлических пленок на пятнах контактов микровыступов металло-полимерного трибосопряжения (часть вторая), Крыштопа С. И. (2015)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість металевих матеріалів з макроскопічними дефектами (Повідомлення 1) (2015)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість металевих матеріалів з макроскопічними дефектами (Повідомлення 2) (2015)
Кашуба М. В. - Розробка комбінованого гальма лебідки для спуско-підйомного комплексу бурової установки (частина друга) (2015)
Кубич В. І. - Довготривалість граничного мащення в модельних трибологічних системах з експериментальними антифрикційними матеріалами, Клімін В. В. (2015)
Киндрачук М. В. - Компьютерное моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (часть вторая), Вольченко Д. А., Крыштопа С. И., Журавлев Д. Ю., Стаднык О. Б. (2015)
Семенцов В. Ф. - Анализ конструктивно-технологических методов повышения усталостной долговечности силовых элементов планера самолета в зоне функциональных отверстий (2015)
Кіндрачук М. В. - Механізм припрацювання в гетерогенних евтектичних системах, Гуменюк І. А., Мікосянчик О. О., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2015)
Бобин А. Б. - Поверхностное упрочнение многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин, Бобина М. Н., Хижняк В. Г., Аршук М. В. (2015)
Хлєвна Ю. Л. - Формування трибологічних структур етапу припрацювання системи "Бронза – АМГ-10 – сталь" (2015)
Денисенко М. І. - Зносостійкість сталі 65Г в умовах абразивного зношування, Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2015)
Баширов Р. Д. - Конструктивно-технологические решения по повышению срока службы втулок цилиндров судовых двигателей, Исмаилов Н. Ш., Мамедов Э. Д. (2015)
Пузік С. О. - Системи контролю кількості нафтопродуктів у горизонтальних резервуарах, Пузік О. С., Желєзняков А. А., Корольков Д. В. (2015)
Олалі М. О. - Використання мінімально-критеріальних характеристик в задачах діагностування авіаційних двигунів, Олалі Н. В. (2015)
Мікосянчик О. О. - Моделювання інтенсивності зношування гільзи циліндра двигуна внутрішнього згоряння, Мнацаканов Р. Г., Хімко М. С. (2015)
Стародавня гравюра гетьмана І. Мазепи (1994)
Ільганаєва В. О. - Бібліотечна сфера-соціальний інститут (1994)
Ступак Л. Ю. - Бібліографічна діяльність державної історичної бібліотеки (1994)
Погребеник Ф. - Рідкісний покажчик українських видань у відні (1994)
Кіев. Бліжні та Дальні печери. З альбома "Види Києва" 1912 (1994)
Рева Л. - Видання Швайпольта Фіоля у фондах відділу стародруків та рідкісних видань ЦНБ (1994)
Беляева И. М. - Легче предупредить болезнь,чем ее лечить, Старова Е. В. (1994)
Павленко С. О. - Іван Мазепа і книга (1994)
Солонська Н. - У перспективі-співробітництво (1994)
Зленко Г. Д. - Михайло Комаров та його бібліотека (1994)
Маринович З. - Зі спадщини А.Шептицького (1994)
Павленко Р. І. - Медицина і культура (1994)
Дарунок Катерини Кричевської-Росандич (1994)
Наші автори (1994)
Лопата В. І. - Грав'юра (1994)
Тім В. Ф. - Вид Софійського собору в Києві (1994)
З фондів ЦНБ (1994)
Скобло Т. С. - Влияние добавки высокодисперсных алмазов на триботехнические характеристики пластичной графитной смазки, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Сатановский Е. А., Олейник А. К. (2018)
Zhukov A. N. - Strengthening of face impulse seals rings by electroerosive alloying method (2018)
Бантковський В. А. - Оценка качества ремонта технологического оборудования, Іванов В. І., Мартиненко О. Д., Гожа Д. М. (2018)
Гевко Р. Б. - Визначення потужності на привід гвинтового конвеєра з секційною еластичною робочою поверхнею та його продуктивності, Залуцький С. З., Клендій О. М., Погріщук Б. В., Добіжа Н. В. (2018)
Павленко С. І. - Розробка експериментальної установки для дослідження технічних засобів механізованих технологічних процесів компостування органічних відходів (2018)
Троханяк В. І. - Розробка та чисельне моделювання теплообмінного обладнання нової конструкції для систем підтримання мікроклімату у пташниках, Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2018)
Попович П. В. - Підвищення рівня безпеки ділянки вулично-дорожної мережі м. Тернополя технічно-організаційними шляхами, Шевчук О. С., Цьонь О. П., Марценко Н. С. (2018)
Науменко О. А. - Аналіз перспективних спрямувань відновлення технічного потенціалу галузі тваринництва, Вітковський Ю. П. (2018)
Ляшук О. Л. - Дослідження динаміки процесу калібрування витка конічної гвинтової заготовки на крок, Дячун А. Є., Клендій В. М., Тесля В. О., Навроцька Т. Д., Радик М. Д. (2018)
Козаченко О. В. - Дослідження зносостійкості різальних елементів на круговому стенді, Каденко В. С., Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В., Макаров В. Є. (2018)
Гаврон Н. Б. - Експериментальні дослідження експлуатаційної навантаженості сільськогосподарського транспортного засобу, Кучвара І. М., Шевчук О. С., Конончук О., Матвіїшин А. Й., Коваль Ю. Б. (2018)
Лімонт А. С. - Вплив режиму роботи підбирального барабана прес-підбирачів і параметрів скочуваного шару льонотрести на масу її рулонів, Климчук В. М. (2018)
Лузан С. А. - Алгоритм разработки технологии наплавки защитных покрытий, модифицированных композиционными материалами (2018)
Мнушка О. В. - SCADA на основі промислового інтернету речей: архітектура системи (2018)
Гевко Б. М. - Особливості конструкцій гвинтових завантажувачів машин, Слободян Л. М., Марунич О. П., Гупка В. В. (2018)
Білик С. Г. - Пневматичний автоматизований пристрій для сверління отворів в трубчастих заготовках і нарізання різі, Диня В. І., Фльонц О. І., Клендій М. І., Семенів І. І., Марчук Н. М. (2018)
Ачкевич О. М. - Аналіз конструкцій колекторів доїльних апаратів та їх вплив на якість отриманого молока, Ачкевич В. І. (2018)
Скобло Т. С. - Теоретическая оценка условий кристаллизации отливок листопрокатных валков, Автухов А. К., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л., Цыганкова И. В. (2018)
Ніконов О. Я. - Розроблення математичної моделі інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля, Шуляков В. М., Фастовець В. І. (2018)
Адамчук В. В. - Модель бістабільної стрибкоподібної мембрани, як елемент системи керування, Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. (2018)
Тришевський О. І. - Визначення впливу зусиль тертя на формуваня поперечних замкнутих гофрів, Ахлестін В. Л., Мухамед’янов С. В. (2018)
Карнаух М. В. - Эксплуатационные испытания транспортного средства на смесевом составе биотоплива по магистральным и городским ездовым циклам, Войтов В. А. (2018)
Паславський В. Р. - Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу (2018)
Потаман Н. В. - Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування у місті Слов’янськ (2018)
Северин О. О. - Визначення залежності вантажності козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті , Шуліка О. О. (2018)
Скобло Т. С. - Анализ стойкости валков рельсобалочных и сортопрокатных станов, Гринченко А. С., Гончаренко А. А., Сыромятников П. С., Будавка В. В. (2018)
Головач І. В. - Числовий розрахунок математичної моделі технологічного процесу очищення головок коренеплодів цукрових буряків від залишків гички, Дорогань О. П. (2018)
Гринченко О. С. - Прогнозування та керування механічною надійністю за допомогою інверсійного методу, Алфьоров О. І., Юр’єва Г. П. (2018)
Калінін Є. І. - Балансування валів з урахуванням їх деформацій в процесі експлуатації, Романченко В. М., Шуляк М. Л., Поляшенко С. О. (2018)
Козенок А. С. - Шляхи підвищення ефективності ресурсозбереження в логістиці за рахунок впровадження технологічних рішень в сучасних умовах, Кутья О. В (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання пружної системи з сухим тертям при механічному ударі , Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Марченко М. В. - Перспективи застосування металоконструкцій при будівництві об'єктів агробізнесу, Коротун І. І., Мазалов Ю. К., Козаков М. А. (2018)
Коломиец В. В. - Определение коэффициентов трения обрабатываемых материалов с резцами из твердого сплава и сверхтвердых материалов, Фабричникова И. А., Любичева К. М. (2018)
Григорак М. Ю. - Современные тенденции обеспечения безопасности цепей поставок опасных грузов, Кулик В. А., Марчук В. Е., Градыский Ю. А. (2018)
Науменко А. А. - Анализ методов упрочнения поршневых колец различной техники (2018)
Ніконов О. Я. - Параметричний синтез сучасних систем сканування навколишнього простору безпілотних транспортних засобів. Функціонали якості, Полосухіна Т. О. (2018)
Войтов В. А. - Економічна ефективність функціонування транспортно-логістичного комплексу під час збирання цукрового буряку з урахуванням показника надійності, Музильов Д. О., Бережна Н. Г., Щербакова В. В. (2018)
Холодова О. О. - Аналіз методик визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об’єктами паркування автомобілів, Северин О. О., Шуліка О. О. (2018)
Юхимчук С. Ф. - Обгрунтування параметрів підпружиненого натяжника брального паса льонокомбайна, Юхимчук С. М., Толстушко Н. О (2018)
Ковалишин С. Й. - Визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур методом його рентгеноскопії, Швець О. П., Щур Т. Г., Дадав В. О., Доманюк П. Ю. (2018)
Шраменко Н. Ю. - Оценка затрат по обслуживанию потребителей при оперативном планировании процесса поставки зерновых грузов (2018)
Шалькевич Л. В. - Особенности коморбидной патологии при мигрени без ауры у детей и влияние ее лечения на течение болезни, Жевнеронок И. В. (2018)
Сайко О. В. - Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного мозку на етапі медичної евакуації з військово-мобільного госпіталю (2018)
Насонова Т. І. - Порушення пам’яті й уваги в пацієнтів середнього віку: діагностика й лікування, Колосова Т. В., Слободин Т. М., Клименко О. В., Курочкін І. В., Рябиченко Т. М., Тишкевич О. В., Бугайов Ю. А., Головченко Ю. І. (2018)
Обертинський В. А. - Комплексні підходи до лікування легких та помірно виражених когнітивних порушень у пацієнтів у підгострому та проміжному періодах черепно-мозкової травми, Боднарчук Ю. А. (2018)
Гичка К. М. - Характеристика коморбідних захворювань у пацієнтів із розсіяним склерозом залежно від його дебюту (2018)
Дубенко О. Е. - Кальцитонин-ген-связанный пептид при мигрени: патогенетический фактор и терапевтическая мишень (обзор) (2018)
Копчак О. О. - Сучасні уявлення про патогенез і лікування тривожних розладів (2018)
Бурчинский С. Г. - Препараты — ингибиторы холинэстеразы в терапии деменций: клинико-фармакологические аспекты, Райченко Е. В., Гуща В. В. (2018)
Ризатриптан в борьбе с симптомами мигрени (2018)
Выбор прегабалина — современный подход к терапии боли при пояснично-крестцовой радикулопатии (2018)
Попова Е. В. - Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор, Брюхов В. В., Бойко А. Н., Кротенкова М. В. (2018)
Ломей Я. І. - Двобічна негоспітальна пневмонія на тлі розсіяного склерозу і бронхіальної астми, Ігнатов О. І., Ломей Ю. Я., Остап’юк В. В. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Korzh M. - Assessment of the enterprise marketing performance, Gaievskyi A., Hurdzhyian K. (2017)
Harymawan I. - Characteristics of politically connected firms in Indonesia, Agustia D., Agung A. K. (2017)
Sytnyk H. - Preliminary assessment of implementing the economic part of the National Security Strategy of Ukraine (2017)
Zhylinska O. - Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company, Stepanova A., Horbas’ I. (2017)
Akberdina V. - A methodological approach to forecasting spatial distribution of workplaces in an industrial metropolis, Tretyakova O., Vlasov A. (2017)
Klochkovska V. - Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning, Khaietska O., Broyaka A. (2017)
Pysar N. - Application of the methodology for determining the "growth poles" of the region’s industrial economy in the system of public administration (2017)
Dergachova V. - Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory, Kravchenko M., Zgurovsky A. (2017)
Antonyuk L. - Barriers and opportunities for hi-tech innovative small and medium enterprises development in the 4th industrial revolution era, Gernego I., Dyba V., Polishchuk Y., Sybirianska Y. (2017)
Azam M. - Surveying sources of economic growth: empirical evidence from Malaysia, Khan A. Q., Bakhtyar B. (2017)
Klimenko V. - Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine, Sokolova A., Hasii O. (2017)
Boiko M. - Development of the tourism cluster, Bosovska M., Vedmid N., Melnychenko S., Okhrimenko A. (2017)
Shtuler I. - Conditions of formation and stimulation of the activators of innovative development of Ukraine, Cherlenyak I., Domyshche-Medyanik A., Voitovych S. (2017)
Mann R. - Monitoring the factors influencing the efficiency of agricultural enterprises’ working capital of Ukraine, Bilyk A. (2017)
Filipishyn I. - Development of complex system for ensuring economic safety of agrarian sector of Ukraine, Oliinyk L., Vlasenko I. (2017)
Herachwati N. - The effects of perceived organizational support and social comparison on work attitudes, Sulistiawan J., Alfirdaus Z., Mario Gonzales B. N. (2017)
Iranzadeh S. - The Impact of the Implication of Balanced Scorecard Model (BSC) in Performance of the Post Company, Nojehdeh S. H., Emami N. N. (2017)
Dykha M. - Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification, Tanasiienko N., Galina M. Kolisnyk G. (2017)
Kuznyetsova A. - Peculiarities of functioning of financial and credit mechanism for performing leasing operations in developed countries and in Ukraine, Kozmuk N., Levchenko O. (2017)
Syaifuddin Syaifuddin - Desire and climate on employee performance – a study on plantation state-owned enterprise in Indonesia, Sidharta I. (2017)
Krupskyi O. - Franchising model for expansion of the international travel business, Stukalo N., Krasnikova N., Falko Y. (2017)
Myronenko M. - Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine, Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. (2017)
Zahed A. - Effect of similar-to-me effect on job satisfaction and organizational trust, Ardabili F. S. (2017)
Sulistiawan J. - The Antecedents of Innovative Work Behavior: The Roles of Self-Monitoring, Herachwati N., Permatasari S. D., Alfirdaus Z. (2017)
Sarah R. M. - The benefits of good corporate governance to small and medium enterprises (SMEs) in South Africa: A view on top 20 and bottom 20 JSE listed companies (2017)
Blakyta G. - Integral assessment of business environment security, Matusova O., Lanovska H., Adamenko V. (2017)
Sulphey M. M. - Corporate Social Responsibility or Corporate Social Irresponsibility: where should be the focus? (2017)
Fatenok-Tkachuk A. - Analysis of chicken production trends in Ukraine, Kulynych M., Safarova A., Bukalo N. (2017)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні м. Лисичанськ, в періоди 2006 – 2013 та 2014 – 2016 років (2017)
Марценковський Д. І. - Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України (2017)
Ільницька Т. Ю. - Поширеність гіперкінетичного розладу серед учасників антитерористичної операції на сході України: соціодемографічні характеристики (2017)
Вербицький Є. Ю. - Патогенетичне значення імунокомплексних реакцій при посттравматичному стресовому розладі, Овчаренко М. О., Лоскутова І. В. (2017)
Водка М. Е. - Современные представления о парасуицидальном поведении (2017)
Іщук В. В. - Клініко-психопатологічна структура патоафективних проявів психоендокринного синдрому на тлі патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз (2017)
Романів О. П. - Суїцидальний ризик у пацієнтів з біполярним розладом першого типу у період активного та підтримувального лікування, Погоріляк К. М. (2017)
Коломієць С. І. - Особистісні характеристики підлітків зі сколіозом (2017)
Ткаченко О. В. - Поєднана індивідуально-сімейна система психопрофілактики дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2 типу легкого ступеня тяжкості (2017)
Напрєєнко О. К. - Принципи і методи протирецидивної терапії при депресіях, асоційованих із зловживанням алкоголем, Напрєєнко Н. Ю. (2017)
Радченко Т. М. - Оцінка впливу замісної гормональної терапії у наркозалежних жінок із гіпотиреозом на розвиток псевдоабстинентного синдрому, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Олійник О. П. - Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій (2017)
Актуальні питання психіатрії XXI століття: за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "Психіатрія XXI століття: проблеми та інноваційні рішення" (27 – 29 квітня 2017 року, м. Київ, Україна) (2017)
Борисенко В. В. - Патопсихологічні особливості пацієнтів з запійними формами алкогольної залежності, Животовська Л. В., Казаков О. А. (2017)
Дубовик К. В. - До питання про клінічну типологію та терапію порушень рухових функцій у дітей (2017)
Коваленко Н. В. - Оцінка скарг внутрішньо переміщених осіб та потенційної небезпеки для здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними обставинами (2017)
Крупська О. О. - Особливості психодіагностичного і психофізіологічного забезпечення особового складу органів і військ у бойових порядках та на етапах медико-психологічної евакуації і реабілітації, Баца А. В., Матяш М. М., Пострелко В. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Здорик І. Ф., Трінька І. С., Фокіна А. С., Ярмоленко М. Я. (2017)
Масік О. І. - Депресивний синдром у структурі психосоматичних розладів у підлітків та його корекція (2017)
Молчанова О. О. - Нейрокогнітивні порушення і соціальне функціонування у хворих на шизофренію (2017)
Прохорова О. В. - Когнітивна дисфункція при депресивному розладі у пацієнтів похилого віку (2017)
Радзевілова О. В. - Психосоціальні характеристики жінок, які вчинили злочини проти особи (2017)
Кутько Ігор Іванович (некролог) (2017)
Конференція Європейської ради з питань розладів харчової поведінки (ECED), 7 - 9 вересня 2017, Вільнюс (Литва) (2017)
Ільницька Т. Ю. - Клінічний поліморфізм симптомів гіперкінетичного розладу у ветеранів військових дій на сході України під впливом посттравматичного стресового розладу (2017)
В’юн В. В. - Визначення тривоги та депресії в структурі розладів адаптації лікарів-інтернів (2017)
Ісаєнко С. В. - Феноменологія суїцидальної поведінки при депресивних розладах у хворих з онкологічною патологією (2017)
Кришталь О. О. - Виразність психопатологічних синдромів та рівень соціального функціонування як основа арт-терапії хворих на шизофренію (2017)
Молчанова О. О. - Нейрокогнітивний дефіцит і соціальне функціонування хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Мудренко І. Г. - Нейропротекція когнітивного дефіциту у хворих з деменціями альцгеймерівського та неальцгеймерівського типів (2017)
Стаханов К. О. - Чинники ризику рецидиву захворювання у пацієнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Дубовик К. В. - Поліморфізм рухових порушень при розладах спектра аутизму (2017)
Радченко Т. М. - Динаміка патопсихологічних проявів у хворих на опіоїдну залежність жінок на різних стадіях формування ремісії відповідно до віку та наявної коморбідної патології щитоподібної залози (2017)
Олійник О. П. - Структура та особливості скоєння суспільно небезпечних дій особами із станами залежності від психоактивних речовин (2017)
Валерій Миколайович Кузнецов (некролог) (2017)
Левада О. А. - Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування, Троян О. С. (2018)
Марценковський Д. І. - Віковий поліморфізм посттравматичних стресових розладів та депресій у дітей внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (2018)
Юрьева Л. Н. - Фармакотерапевтические особенности применения Вортиоксетина (Бринтелликса) у больных депрессией (натуралистическое исследование). Сообщение 1. Редукция клинической симптоматики, Мамчур А. И., Завалко Ю. Н., Анисимов С. В., Варшавский Я. С., Гуща С. И., Коссе И. Д., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Малышко В. А., Михалёва В. А., Подлеснюк О. А., Рачинская Т. В., Хохолева А. А., Шевченко И. Ю., Юрьев Е. Б. (2018)
Забор В. С. - Феноменологія як метод психопатології та психотерапії, Фільц О. О. (2018)
Пінчук І. Я. - Аналіз статистичних показників розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин у 2015 – 2017 роках, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Ячнік Ю. В. (2018)
Олійник О. П. - Роль психопатологічних чинників у ґенезі суспільно небезпечних діянь осіб із психічними розладами, які брали участь у бойових діях (2018)
Аймедов К. В. - Участь сім’ї та фахівців в організації допомоги дітям дошкільного віку з гіперкінетичним розладом, Кривоногова О. В., Кокоріна Ю. Є., Асєєва Ю. О. (2018)
Анікіна І. І. - Досвід надання психотерапевтичної допомоги жінкам, хворим на рак молочної залози, після мастектомії (2018)
Бежук Ю. М. - Рівень обсесивних проявів у структурі панічного розладу та їх лікування (2018)
Богомолець О. В. - Технології змінених станів свідомості у заходах щодо надійності персоналу і збереження професійного довголіття, Трінька І С., Здорик І. Ф., Ковалик О. О., Несен О. О., Поліщук Я. В., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Фокіна А. С. (2018)
Животовська Л. В. - Афективний статус пацієнтів із запійними станами при алкогольній залежності з урахуванням індивідуального хронотипу, Борисенко В. В., Казаков О. А. (2018)
Мудренко І. Г. - Взаємозв’язок клініко-анамнестичних особливостей хворих та суїцидального ризику при деменціях (2018)
Напрєєнко О. К. - Протирецидивна терапія депресій в осіб, які зловживають алкоголем, Напрєєнко Н. Ю., Бабич В. В. (2018)
Пітик О. М. - Алекситимія і непсихотичні психічні розлади у пацієнтів, хворих на гіпотиреоз (2018)
Рахман Л. В. - Особливості комплексного медикаментозного лікування депресивних станів у пацієнтів старшого віку, Шпильовий Я. В., Плевачук О. Ю. (2018)
Романова І. В. - Психотерапія невротичних розладів у жінок, які постраждали від домашнього насильства, в системі їх психосоціальної реабілітації (2018)
Салдень В. І. - Алгоритм надання комплексної первинної медичної допомоги особам із соматичними захворюваннями, які вживають алкоголь (2018)
Сікора А. Б. - Депресивні симптоми і ризик функціональних розладів у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (2018)
Чепурна А. М. - Клініко-психопатологічні особливості посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій, які вживають психоактивні речовини (2018)
Юрценюк О. С. - Психосоціальна реабілітація студентів із непсихотичними психічними розладами (2018)
Юрьева Л. Н. - Эффективность использования фенилпирацетама в лечении пациентов с астенией органического ґенеза, Шустерман Т. И., Коссе И. Д. (2018)
Teltzrow R. - Family conference (FC) in the juvenile criminal justice system in Ukraine. Does it work and why?, van’t Hoff G., Wolthuis A., Yachnick Yu. (2018)
Solati Jalal - LPS exposure during early pregnancy results in reduced baseline anxiety and increased GAD67 expression in adult male offspring, Moll H. Gunther, Kratz Oliver, Golub Yulia (2018)
Korostiy V. - The experience of psychosocial online counselling project in Ukraine on IPSO-care platform, Missmahl I., Penderetska O., Polishchuk O., Krapivnyk G. (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Давидова І. - Комунікативна складова концепції управління знаннями (2018)
Сенченко О. - Книга як інструмент інформаційних війн ХХ століття (2018)
Ісаєнко О. - Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді (2018)
Зелінська А. - Типологічна класифікація біографічних видань (2018)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2018)
Добко Т. - Універсальне довідкове видання символів України, Мацкевич Л. (2018)
Медведєва В. - Культурологічний погляд на багатогранний потенціал доробку Б. Грінченка (2018)
Лисенко А. - Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботи бібліотечних, музейних та архівних установ, Дудник В. (2018)
Медведєва А. - Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів (2018)
Ахвердова М. - Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації (2018)
Берест І. - "Товариство поступове львівських друкарів" як приклад профспілкового життя Львова II половини XIX століття (2018)
Дояр Л. - Практика заборони книжок в УСРР (1919 — 1937 рр.): історіографічний аспект (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Косачова О. - Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики (2018)
Сенченко О. - Актуальні аспекти книги як атрибута "м'якої сили" у глобальному історичному процесі (2018)
Головащук А. - Бібліографічне відображення банківської справи в Україні (2018)
Маркова В. - Від реклами видання — до реклами читання (2018)
Кононенко В. - Персональна бібліографія — складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Кордюкова О. (2018)
Коваль Н. - Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ"), Благірєва І. (2018)
Медведєва В. - Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж (2018)
Муравйова В. - Загальні та спеціальні визначники: їх застосування, Набхан Ю. (2018)
Васьківська О. - Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917 — 1920 рр.): тенденції розвитку (2018)
Солонська Н. - Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Шановні колеги! (2018)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року (2018)
Новальська Т. - Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокомунікативному просторі (2018)
Плаунова О. - Вшановуючи українського поета-байкаря (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Маркова В. - Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана, Суховій О. (2018)
Каращук О. - Бібліотеки в комунікативному процесі (2018)
Сенченко О. - Застосування "м'якої сили" книги проти англійського народу в ХІХ столітті (2018)
Бруй О. - Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою (2018)
Гранчак Т. - Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність (2018)
Іванова М. - Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності, Іванов Ю. (2018)
Остапчук Ю. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушеннями зору (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки), Романуха З. (2018)
Ахвердова М. - Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК, Діденко А. (2018)
Смілянець С. - Бібліотека на все життя: до ювілею А. Скорохватової (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Феномен "м'якої сили" і формування "ноополітики" (2018)
Єжижанська Т. - Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України (2018)
Погореловська І. - Міжнародна система стандартної нумерації книг (ISBN) у контексті розвитку національного книговидання (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Сошинська В. - Програмні результати вивчення дисципліни "Наукові комунікації" в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів (2018)
Сенченко О. - "М'яка сила" книги у гібридній війні Росії проти України (2018)
Сандул О. - Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у РБД "Україніка наукова" (2018)
Муравйова В. - Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК, Солодовник В. (2018)
Корнійчук К. - Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту (2018)
Капралюк О. - Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності (2018)
Гиріна Т. - Проблемологія українськомовного радіомовлення у світовому медіасередовищі (2018)
Струтинский В. Б. - Триботехнические исследования полимерных композитов, применяемых при восстановлении направляющих станков, Радионенко А. В., Ищенко Е. А. (2015)
Тісов О. В. - Аналіз трибологічної поведінки ливарних кобальтових сплавів в умовах високотемпературного фретингу (2015)
Кіндрачук М. В. - Механізм зношування аустенітної сталі 12Х18Н9Т в широкому діапазоні зовнішніх навантажень, Мнацаканов Р. Г., Гуменюк І. А., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2015)
Хижняк В. Г. - Зносостійкі покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6, Бобіна М. М., Соловар О. М. (2015)
Хижняк О. В. - Зносостійкі багатокомпонентні карбідні Тi, V, Cr покриття на сталі У10А та твердому сплаві Т15К6, Курдибайло Р. А., Хижняк В. Г. (2015)
Стадник О. Б. - Импульсная и длительная энергонагруженность пар трения дисково-колодочного тормоза автотранспортного средства (2015)
Яковлєва А. В. - Дослідження протизносних властивостей палив для повітряно-реактивних двигунів на рослинно-мінеральній основі, Вовк О. О., Бойченко С. В., Лейда К., Кужевський Х., Якубовський М. (2015)
Денисенко М. І. - Триботехнічні характеристики електроіскрових покриттів на сталі 65Г в умовах абразивного зношування, Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2015)
Кудрін А. П. - Тенденції розвитку організації ремонту авіаційної техніки (2015)
Мєдвєдєва Н. А. - Вибір методів контролю якості деталей вузлів тертя, Радько О. В., Білокур І. П. (2015)
Киндрачук М. В. - Методы и средства повышения эффективности тяжелонагруженных фрикицонных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок, Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Возный А. В., Красин П. С. (2015)
Черновол М. И. - Структурно-фазовые превращения в покрытиях из сталей ферритного и мартенситного классов при их напылении и модифицировании электроконтактной обработкой, Ворона Т. В., Кожевникова Е. Е., Микосянчик О. А., Лопата Л. А. (2015)
Ляшенко Б. А. - Повышение износостойкости деталей судовых машин и механизмов покрытиями дискретной структуры. технологическое обеспечение покрытий дискретной структуры электроконтатным припеканием, Волков Ю. В., Соловых Е. К., Лопата Л. А. (2015)
Пузік С. О. - Технологія вакуумного очищення резервуарів від невиробленого залишку палива, Несен О. О., Зозуля А. В., Мушта О. М., Вареник А. В. (2015)
Чернега С. М. - Підвищення зносостійкості вуглецевих сталей комплексними боридними покриттями за участю кремнію, Поляков І. А., Красовський М. О. (2015)
Гош В. Е. - Порівняльний аналіз особливостей розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчізняній педагогіці протягом другої половини XX ст. – початку XXI ст. (2016)
Лісковацька Х. М. - Специфіка лексикографічного опису ареальної фразеології (2016)
Топчій О. В. - Правова освіта vs правова просвіта (2016)
Довгань Н. Ю. - Обґрунтування системи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Максимовський М. І. - Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (2016)
Заярна І. С. - Особливості застосування компетентнісного підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю (2016)
Lichman L. Yu. - Building foreign linguuistig competence in the higher school of Ukraine: periodization issues (2016)
Овсяннікова В. В. - Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу (2016)
Соколюк О. В. - Формування фізкультурної компетентності студентів вищого педагогічного навчального закладу як педагогічна проблема та шляхи її вирішення (2016)
Харківський В. С. - Критеріальний апарат розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті (2016)
Бескоровайна Л. В. - Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2016)
Бондаренко Г. Г. - Професійна компетентність соціального педагога (2016)
Локарєва Г. В. - Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності, Пшенична О. С. (2016)
Петренко Л. М. - Формування базових компетентностей майбутніх фахівців у політехнічних коледжах (2016)
Смелікова В. Б. - Особливості та шляхи реалізації моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Табінська С. О. - Новаторська педагогічна підтримка розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ (2016)
Тур О. М. - Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Ференчук І. О. - Лінгвістичні особливості німецькомовних публіцистичних текстів (2016)
Чухно О. А. - Зміст професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів в англійській мові після німецької (2016)
Шустова Н. Ю. - Прийоми формування професійних якостей у студентів педагогічних навчальних закладів (2016)
Першко Г. О. - Соціально-педагогічна робота з класним колективом, у якому навчається дитина з особливостями психофізичного розвитку (2016)
Яценко В. В. - Аналіз формування економічної компетентності під час вивчення дисципліни "Економічна теорія" у студентів педагогічних ВНЗ (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Марушкевич А. А. - Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М. Ф. Володимирського-Буданова (2015)
Рощін І. Г. - Школа майбутнього – школа розвитку. (2015)
Шугайло Я. В. - Інтернет-залежність та проблема її профілактики серед дітей та підлітків (2015)
Гончаренко Ю. В. - Здійснення естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в процесі хореографічної діяльності на гуманістичних засадах (2015)
Гусарова А. В. - Компаративний аналіз ознак моральної вихованості в європейській та японській культурах, Нечепоренко М. В. (2015)
Локарєва Г. В. - Соціокультурні компетентності як складова загальної культури творчої особистості (2015)
Рева В. П. - Обоснование принципов самовоспитания культуры музыкального восприятия (2015)
Стрілько В. В. - Реформування змісту освіти – стратегічне завдання сучасної школи (2015)
Ягоднікова В. В. - Організація педагогічної взаємодії суб’єктів інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Козич І. В. - Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів внз (2015)
Короткова Ю. М. - Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр (2015)
Маковська О. А. - Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти (2015)
Надточій Н. О. - Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі внз, Ємельянова В. М. (2015)
Александрова О. Ф. - Психологічні особливості навчання професійно-орієнтованої іноземної мови в дорослому віці, Александров В. М. (2015)
Гринь Л. О. - Структурно-функціональна модель вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру (2015)
Демір М. І. - Актуалізація самоорганізації майбутніх учителів музики як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури (2015)
Дерев’янко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування професійного мислення дизайнера у процесі фахової підготовки (2015)
Жигірь В. І. - Складові базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2015)
Нищак І. Д. - Електронний навчально-методичний комплекс як засіб реалізації інженерно-графічної підготовки студентів: дидактичний аспект (2015)
Ордановська О. І. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі (2015)
Пшенична О. С. - Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій (2015)
Чорногор Н. О. - Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджерів (2015)
Яблочнікова І. О. - Професійна компетентність та професійні компетенції: дискусії науковців та професіоналів (2015)
Андрєєв А. М. - Роль освіти і виховання у вирішенні проблеми енергозбереження (2015)
Дехтяренко С. Г. - Застосування інформаційних технологій при викладанні природничо-наукових дисциплін у шкільному курсі, Корж О. П. (2015)
Козинець І. І. - Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчального процесу (2015)
Кушнір Т. І. - Формування граматичної компетентності в учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: психологічний аспект (2015)
Ружин К. М. - Використання компаративного підходу для розширення потенційного словника у процесі навчання іноземної мови як другої (2015)
Тернюк М. Е. - Обґрунтування диференціації змісту інтегральної науково-навчальної дисципліни "Технознавство" для об’єктів системи інженерної освіти, Шандиба О. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Пилипенко Л. А. - Аналіз фітосанітарного ризику небезпечного виду галових нематод Meloidogyne enterolobii (2011)
Ковалишина Г. М. - Першочергове значення протруювання, Кочмарський В. С. (2011)
Ретьман М. С. - Якість зерна пшениці ярої (2011)
Рубан М. Б. - Стійкість сортів моркви проти хвороб і шкідників, Бобось І. М. (2011)
Лікар Я. О. - Морквяна муха в посівах селерових культур в Лісостепу України (2011)
Баликіна О. Б. - Перспективні засоби захисту яблуні від яблуневої плодожерки (2011)
Кочерга М. О. - Габробракон для біозахисту (2011)
Лєбєдєв С. М. - Статеві феромони проти найнебезпечніших шкідників виноградних насаджень (2011)
Мартиненко Є. В. - Фазова чутливість у видів гірчака при застосуванні гербіцидів (2011)
Загнітко А. П. - Вступ (2017)
Загнітко А. П. - Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі (2017)
Костусяк Н. М. - Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові (2017)
Слободян М. Р. - Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі (2017)
Grygorieva A. V. - Peculiarities of the Implicit Opposition Based on the Modern English, German, Russian and Ukrainian Languages (2017)
Кобченко Н. В. - Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку (2017)
Мельник І. А. - Лівобічний валентний потенціал прислівникових предикатів (2017)
Ситар Г. В. - Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові (2017)
Solodovnyk O. Ye. - Semantics of Parcelled Specifying Constructions in Different Functional Styles of Modern English (2017)
Фаріон І. Д. - Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект (2017)
Межов О. Г. - Синонімічні конструкції з транзитивною семантикою в сучасній українській мові (2017)
Struhanets Yu. B. - Semantics and Formal-Structural Parameters of Football Vocabulary in the Ukrainian Literary Language at the Beginning of the XXI Century (2017)
Krasnobaieva-Chorna Zh. V. - Axiophraseme Pragmatics: Representation of Code Culture in the Axiological World’s Image (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian) (2017)
Arkhipova I. M. - Research of Author`s Digression in Structural, Semantic and Semiotic Clues (2017)
Драч Н. Є. - Лінгвокогнітивні аспекти регулярних граматичних порушень (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Каленюк С. О. - Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська "Довкола озера" (2017)
Космеда Т. А. - Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації (2017)
Ковалик Н. В. - Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів (2017)
Kramar N. A. - Towards an Integrative Approach to Identity Construction in Academic Discourse (2017)
Наєнко Г. М. - Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу (2017)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2017)
Романченко А. П. - Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування (2017)
Sazonova Ya. Yu. - Pragmatic Potential of the Pronoun It in Texts of Horror Discourse (2017)
Skorobohatova O. О. - Binary Oppositions in Russian Language Poetry of XXth - XXIst Centuries (a Case Study of Hyphenated Substantival Binomials), Buvalets O. V. (2017)
Харитонова Д. Д. - Стратегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів (2017)
Колесников А. О. - Лінгвістичні ареали межиріччя Дністра і Дунаю (2017)
Данилюк І. Г. - Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості (2017)
Архангельська А. М. - Оломоуцька україністика сьогодні: здобутки і перспективи (2017)
Загнітко А. П. - Контрастивний погляд на акціональність. Рец. на наукове видання (монографію): Ивановић М. Акционалност – семантика и форма: у савременом украjинском и српском jезику / Милена Ивановић. – Београд: Филолошки факультет Универзитета, 2016 (Београд: Чигоjа штампа). – 257 с. (2017)
Liakhur Ch. - Przyimki wtorne w jezyku polskim (aspekt diachroniczny). Рец. на книгу: Janowska Aleksandra. Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych / Aleksandra Janowska. – Katowice : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 120 ss. (2017)
Косторнов А. Г. - Влияние состава композиционных материалов на основе титанового сплава Ті+10Мо и скорости скольжения пары трения КМ – сталь 45 на их триботехнические характеристики, Фущич О. И., Чевычелова Т. М., Варченко В. Т., Костенко А. Д. (2015)
Духота О. І. - Еволюційна модель трибосистеми та загальні принципи забезпечення зносостійкості матеріалів в умовах високоткмпературного фретинга (2015)
Мікосянчик О. О. - Реологічні властивості змащувальних шарів та енергонавантаженість в контакті тертя при змінних контактних напругах, Мнацаканов Р. Г., Хімко М. С., Шакулієв С. В. (2015)
Вольченко А. И. - Термические напряжения в ободах тормозных барабанов автотранспортных средств, Киндрачук М. В., Бекиш И. О., Малык В. Я., Снурников В. И. (2015)
Денисенко М. И. - Роль вторичных структур при абразивном изнашивании конструкционных материалов, Зазимко О. В., Лабунец В. Ф., Загребельный В. В. (2015)
Журавлев Д. Ю. - Неравновесная трибология при фрикционном взаимодействии пар трения тормозных устройств (часть первая) (2015)
Возный А. В. - Дисково-колодочный тормоз с принудительным охлаждением типа "вихревая труба": конструкция, теория и расчет (часть первая) (2015)
Кіндрачук М. В. - Параметри дискретної структури азотованих покриттів рівної зносостійкості та з підвищеним опором втомному руйнуванню, Клімін В. В., Гуменюк І. А., Загребельний В. В., Костюк Є. П. (2015)
Зайончковський Г. Й. - Прогнозування ресурсу малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом, Барилюк Є. І., Федоричко Я. Б. (2015)
Мак-Мак Н. Е. - Влияние цементации и закалки от различных температур на износостойкость и шероховатость изношенной поверхности конструкционных сталей, Рябикина М. А., Чейлях А. П. (2015)
Макаренко В. Д. - Розрахункова модель корозійного пошкодження сталевих залiзничних цистерн, Тараборкін Л. А., Лукач В. С., Василюк В. I., Козаченко Н. В. (2015)
Haghirizadeh M. - Application of laser alloying and thermocycling as means of formation of wear resistant boride coatings (2015)
Кіндрачук М. В. - Технологічні аспекти формування зносостійких евтектичних покриттів методом відцентрової біметалізації, Діденко О. Л., Гуменюк І. А., Гловин А. Л. (2015)
Пузік С. О. - Основні методи підвищення інтенсивності очищення пально-мастильних матеріалів від забруднень в гравітаційному полі землі, Пузік О. С. (2015)
Лісніченко Т. В. - Життєвий цикл автомобільних доріг, як основа забезпечення їх довговічності та високих експлуатаційних властивостей (2015)
І. П. Котляревській. Фото (1994)
Ільганаєва В. - Науково-технічні бібліотеки в умовах функціонування автоматизованих систем (1994)
Путро О. - Інститут архівознавства ЦНБ ім. Вернадського НАН України (1994)
Пашкова В. - Національна сільськогосподарська бібліотека США (1994)
Успенская С. В. - Неводные методы нейтрализации кислотности документов на бумажной основе, Захарова И. В. (1994)
Шульгіна В. - Стравінський повертається в Україну (1994)
Загородня Г. - З фондів Державної історичної бібліотеки України, Печенізька З. (1994)
Рукавіцина Є. - З фондів ЦНБ (1994)
Фролов А. - Перша виставка відроджених гравюр XVIII - XIX ст. з фондів ЦНБ, Юхимець Г. (1994)
Дениско Л. - Костянтин Думитрашко - бібліотекар Київської духовної академії (1994)
Солонська Н. - Олена Апонович (1994)
Доля книги - доля людини (1994)
Цвіркун І. - Федір Пилипович Максименко (1994)
Попроцька В. - Захист дисертацій (1994)
Як працював Ф. Максименко (1994)
Підгора В. - Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці - 50 років (1994)
Ушканова Н. - "Батько нової, щиро народної української літератури ..." (1994)
Башун О. - Діємо на власний розсуд (1994)
Наші автори (1994)
Орач Н. - Петро Капіца (1994)
Портрет митрополита Київського і Галицького Арсенія (Ф. І. Москвіна) (1994)
20 квітня 2018 р. — День діагностики меланоми (2018)
Інформаційна довідка щодо попередніх результатів проведення 20 квітня 2018 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2018)
День діагностики меланоми на Львівщині у 2018 р. (2018)
До ювілею Миколи Михайловича Шупенька (2018)
Лаврушко С. І. - Сучасне комплексне лікування мікроспорії гладенької шкіри, Дудченко М. О., Павленко Г. П., Філатова В. Л. (2018)
Алкаммаз А. М. - Показники ліпідного обміну у хворих на псоріаз з осінньо-зимовим, весняно-літнім і позасезонним (змішаним) типами перебігу та їхнє значення для патогенезу дерматозу, Степаненко Р. Л. (2018)
Копилова В. К. - Якість життя у хворих на акне з наявністю в ділянках ураження шкіри кліщів Demodex folliculorum та Demodex brevis, Чернишов П. В. (2018)
Айзятулов Р. Ф. - Оніходистрофії при шкірних хворобах і комплексна терапія з використанням препарату "Оніхоцид® Емтрикс" (2018)
Дюдюн А. Д. - "АЕвит" в комплексном лечении больных акне, Полион Н. Н., Резниченко Н. Ю., Свирид С. Г., Горбунцов В. В. (2018)
Наумова Л. О. - Досвід застосування імуномодулюючих препаратів у комплексному лікуванні хворих на акне, Свирид-Дзядикевич О. С., Степаненко В. І. (2018)
Калюжная Л. Д. - Токсические реакции кожи (2018)
Dudchenko M. О. - Features of the treatment of chronic generalized catarrhal gingivatis in the young patients with prebiotic Lequin, Niedzielskу M. Ya., Stupak O. P., Doshi N. (2018)
Поліщук Д. С. - Застосування флутаміду у комплексній терапії жінок з акне на тлі гіперандрогенії, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2018)
Добровольская А. В. - Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в сочетании с фракционной СО2-шлифовкой при лечении постакне (2018)
Diehl C. - The burden of sensitive skin (2018)
Безвершенко К. І. - Раціональна терапія різних клінічних форм оніхомікозів (2018)
Ткач В. Є. - Хронічний атрофічний акродерматит: клінічні випадки, Маляр Н. П., Волошинович М. С., Зубик Б. А. (2018)
Недобой П. М. - Слово про Вчителя і його наукову школу. До 120-річчя від дня народження професора І. І. Потоцького, Недобой Б. П. (2018)
15-й весняний симпозіум Європейської академії дерматології та венерології (2018)
Пам’яті Степана Кіндратовича Псюка (2018)
Пішов із життя Іван Савич Вітер (2018)
Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2018)
Yu. H. Koroliuk - Improving the efficiency of strategic management in frontier regions, Tolub’iak V. S. (2017)
Черкаска В. В. - Напрями державного сприяння розвитку та безпеці аграрного підприємництва (2017)
Парамзіна Т. В. - Організаційні та правові аспекти створення та забезпечення сталого розвитку територіальних громад (2017)
Михайлов Б. В. - Комплексное использование природных и преформированных факторов у комбатантов, которые находятся на реабилитации в санаторно-курортных условиях, Сердюк А. И., Вашките И. Д., Алиева Т. А., Вязьмитинова С. А. (2017)
Безрук Р. И. - Психотерапия и психопрофилактика невротических расстройств и суицидального поведения у онкологических больных (2017)
Жівілова Я. С. - Принципи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Сарвир И. Н. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у больных с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (2017)
Вязьмитинова С. А. - Особенности формирования расстройств адаптации у участников боевых действий (2017)
Чугунов В. В. - Клинико-стилистический анализ стимулов эротической эксцитации и мотивационной структуры отклоняющегося сексуального поведения при интернет-зависимости, Городокин А. Д., Столяренко А. Н. (2017)
Заседа Ю. И. - Опыт применения препаратов офор и гинекит в лечении простатитов, ассоциированных со специфической и смешанной микробной флорой, Шихалиев Ф. Б., Соломенный Р. И. (2017)
Заседа Ю. И. - Опыт комбинированного использования препаратов трибекс и карлив при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Шихалиев Ф. Б., Соломенный Р. И. (2017)
Галаченко В. В. - Формирование медико-психологической реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата на санатрно-курортном этапе (2017)
Михайлов Б. В. - Депрессии в психиатрической и общемедицинской практике (2017)
Федак Б. С. - Эмоциональные нарушения у больных с распространенными соматическими заболеваниями (2017)
Михайлов Б. В. - Нарушение психической сферы у больных дисциркуляторной энцефалопатией различного генеза (2017)
Яворская В. А. - Когнитивная недостаточность различной степени у больных с цереброваскулярной патологией, Михайлов Б. В. (2017)
Михайлов Б. В. - Клиника, диагностика, принципы терапии нарушений сна, Кудинова Е. И. (2017)
Чугунов В. В. - Зависимости, тяги, пристрастия: аддиктология contra наркология (2017)
Романова И. В. - Особенности психотерапии и психологического консультирования мальчиков подростков, пострадавших от насилия, Авраменко А. И. (2017)
Андрух П. Г. - Психотерапия и реабилитация пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Пономарьов В. І. - Якість життя студентів-курців у порівнянні з студентами-некурцями та студентами-вейперами, Вовк В. І., Дунаєв В., Матвієнко Ж. І., Черненко М. Є. (2017)
Вовк В. И. - Вопросы терапии больных с пищевыми расстройствами, Горбатовская Д. С., Матвиенко Ж. И., Черненко М. Е. (2017)
Проноза П. В. - Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні (2018)
Сазонець І. Л. - Інноваційні методи управління діяльністю підприємств в умовах інформаційної економіки (2018)
Лі Інін - Перспективи зростання торгово-економічного співробітництва китайської народної республіки та України в контексті реалізації ініціативи "один пояс — один шлях", Захарін С. В., Волосюк М. В. (2018)
Осмятченко В. О. - Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу, Токар В. В. (2018)
Бондаренко О. С. - Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика, Адаменко І. П. (2018)
Гаман М. В. - Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні (2018)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми формування і використання трудового потенціалу на засадах сталого розвитку сільських територій, Личук Л. І. (2018)
Дергалюк М. О. - Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" (2018)
Крайчак Є. В. - Система управління державним зовнішнім боргом України (2018)
Приходченко Т. А. - Аналіз сучасного регіонального розвитку в Україні (2018)
Корнієнко О. П. - Функції морських портів України як складової морегосподарського комплексу, Кошара К. А. (2018)
Островський І. А. - Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України, Славута О. І. (2018)
Вільхова Т. В. - Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти, Могила Ю. М. (2018)
Щур Р. І. - Фінансовий потенціал територіальних громад: теоретичний аналіз (2018)
Корепанов О. С. - Статистичне дослідження інтенсивності використання інформаційно-комунікаційних технологій домашніми господарствами в "розумних" громадах в Україні (2018)
Гордополов В. Ю. - Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю (2018)
Багиров Орхан Мубариз оглу - Значение диверсификации экономики и ее роль в экономическом развитии (2018)
Багиров Манафова Мансуры Шакир гызы - Современное состояние и перспективы развития азербайджано-испанских экономических связей (2018)
Ткаченко Т. І. - Особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постачальниками послуг, агентами та партнерами, Козловський Є. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва, Теплюк М. А. (2018)
Савченко А. М. - Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України, Блищик Л. В. (2018)
Кочергіна О. Ю. - Основні акценти та пріоритети потенційних відносин української держави та європейського угруповання (2018)
Лейбович А. В. - Розвиток приватних шкіл запорізького регіону (2018)
Акулова Г. В. - Моделювання впливу структури суспільних благ на добробут та поведінку економічних агентів з використанням мультиагентного підходу (2018)
Ахромкін Є. М. - Розвиток інфраструктури регіону: інвестиційний аспект, Зігунов В. М., Носкова С. А. (2017)
Білоус Я. Ю. - Аналіз показників оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (2017)
Бойченко Е. Б. - Вплив міграційних процесів на формування регіонального ринку праці, Дроботенко Я. М. (2017)
Бурбело О. А. - Лобізм в сучасній Україні, Бурбело С. О. (2017)
Геращенко І. М. - Ефективність планування виробництва та стратегічного управління підприємством (2017)
Заблодська Д. В. - Світове сприяння розвитку регіонального (міжрегіонального) співробітництва в Україні: Шотландія, Німеччина, Канада (2017)
Зима О. Г. - Міжкультурна комунікація як частина міжнародних відносин, Гвозденко Є., Тарасова Д. (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження патології в системі економічної безпеки підприємства як результат трансформацій (2017)
Клюс Ю. І. - Синтез методів обліку затрат промислового підприємства для ефективного управління ними (2017)
Кудріна О. Ю. - Еволюція елементів теорії щодо розуміння та трактування понять "податкове обслуговування" та "податкове адміністрування", Саєнко О. О. (2017)
Малюкіна А. О. - Знання як стратегічний ресурс людини та держави (2017)
Манухіна М. Ю. - Управління нематеріальними активами на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу (2017)
Мартинова Л. В. - Інструментарій інтегрованої оцінки ризику втрати платоспроможності підприємств зернопродуктового підкомплексу (2017)
Моргачов І. В. - Необхідність удосконалення інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення на національному і регіональному рівні (2017)
Омельченко О. В. - Моделі іпотечного кредитування в Україні, Закладній О. А. (2017)
Персій Ю. О. - Розробка алгоритму управління затратами промислового підприємства (2017)
Птащенко О. В. - Електронний уряд як засіб модернізації державного управління, Гончарова К. Ю., Шутенко В. П. (2017)
Салогубова В. М. - Вибір засобів маркетингової комунікації вищими навчальними закладами, Козловський Д. С. (2017)
Сігаєва Т. Є. - Методичні положення щодо формування операційної стратегії підприємства на основі концепцій логістики (2017)
Сорокіна Г. В. - Механізми соціального впливу в комунікативному просторі сучасної реклами (2017)
Степанова О. М. - Оцінка інформаційних ризиків в умовах розвитку інформаційної системи підприємства, Волков А. А. (2017)
Тарасенко Д. Л. - Сталий розвиток і "зелена" економіка: політика ЄС (2017)
Тацій І. В. - Блокування реєстрації податкових накладних: проблеми, наслідки, перспективи (2017)
Ткаченко Ю. В. - Методологія проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" як передумова сталого розвитку територіальних громад (2017)
Тяжкороб І. В. - Інвестиційні пріоритети в системі стратегічного планування розвитку регіону (2017)
Холодна Ю. Є. - Оптимізація валютного регулювання як чинний захід забезпечення макроекономічної стабільності (2017)
Шаріпова О. С. - Визначення об'єктів гармонізації при формуванні інтегрованих підприємств, Шаріпова А. Г. (2017)
Швець Н. В. - Сучасні тенденції та особливості інноваційного розвитку світової хімічної індустрії (2017)
Сущенко О. А. - Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції (2017)
Голян В. А. - Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети, Рудинець М. В., Рошкевич В. Ф. (2018)
Селіверстова Л. С. - Особливості розвитку фінансового ринку України, Адаменко І. П. (2018)
Крайчак Є. В. - Управління ризиками державного зовнішнього боргу України (2018)
Руда О. Л. - Кредит як підгрунтя взаємовідносин підприємств та комерційних банків (2018)
Шахно А. Ю. - Підвищення ефективності використання людського капіталу підприємствами гірничо-металургійного комплексу, Ковальчук В. А., Ковальчук Т. М. (2018)
Корепанов О. С. - Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості в територіальних громадах, Лазебник Ю. О. (2018)
Джинджоян В. В. - Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств (2018)
Кравчун А. С. - Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки (2018)
Безус А. М. - Застосування процедури дью ділідженс як важеля зменшення інформаційних ризиків при здійсненні емісії цінних паперів, Шафранова К. В., Шевчун М. Б. (2018)
Ярошевська О. В. - Придатність до створення крос-функціональних команд організаційних структур управління промисловими підприємствами, Красноступ В. М. (2018)
Давидюк О. О. - Дeржaвнe упрaвління сфeрoю вищoї oсвіти в укрaїні, Якайтис І. Б. (2018)
Лазарєва О. В. - Організаційні засади конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування, Бреславець В. В. (2018)
Ковальчук С. Я. - Особливості експортних операцій в межах дії зони вільної торгівлі, Григораш М. В. (2018)
Швець Ю. О. - Вплив податкового навантаження на діяльність сільськогосподарських підприємств України, Гайдар С. І. (2018)
Водянка Л. Д. - Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності, Підгірна В. С., Сироїжко К. В. (2018)
Гобрей М. В. - Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі закарпатської області) (2018)
Котельбан С. В. - Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація" (2018)
Непомнящий О. М. - Інженер-консультант у системі господарської і професійної діяльності в Україні (2018)
Гбур З. В. - Національна безпека країни через призму захисту національних меншин (2018)
Баранов О. П. - Фінансування тероризму як загроза національній безпеці (2018)
Федорчак В. В. - Моделювання розвитку систем державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання зовнішньоторговельних процесів в умовах інтеграції України в сот (2018)
Барило О. Г. - Аналіз досліджень проблем державного управління (2018)
Валюх А. М. - Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу (2018)
Козачишина Т. О. - Методика формування та інструментарій реалізації бюджетно-податкової політики (2018)
Пастухов В. І. - Обґрунтування технології вирощування картоплі на поверхні поля під шаром соломи, Бакум Н. В., Вісхам А. І., Майборода М. М., Крохмаль Д. В., Головін І. О., Адамчук В. В., Присяжний В. Г., Борис А. Н., Корнієнко С. І. (2016)
Лукьяненко В. М. - Математическое моделирование внутрислоевых процессов семенной смеси на плоских неперфорированных вибрирующих поверхностях (2016)
Пономаренко Н. О. - Класифікація прийомів локального внесення добрив (2016)
Дуюнова Т. В. - Види юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства (2016)
Дьяконов О. В. - Підвищення теплотворної здатності паливних брикетів із кори дуба (2016)
Ляшенко С. А. - Определение безопасных режимов работы для автоматизированной системы управления выпарной установкой сахарного завода, Фесенко А. М., Ляшенко А. С. (2016)
Полянский А. С. - Состояние проблемы надёжности и безопасности использования техники при утилизации, Задорожняя В. В., Брагинец Т. Н. (2016)
Пащенко В. Ф. - Обгрунтування доцільності державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування, Корнієнко С. І., Харченко С. О., Сиромятников Ю. М., Урюпіна Л. М., Бідило М. І., Харламцев О. М. (2016)
Мельник В. І. - Реологічні властивості слабо розкладеного гною при різній вологості, Романашенко О. А., Пирогов В. О. (2016)
Пащенко В. Ф. - Машина для поверхностной обработки почвы, Корниенко С. И., Храмов Н. С. (2016)
Тіщенко Л. М. - Експериментальне визначення швидкості проходження зернової суміші кукурудзи крізь отвори віброрешет зернових сепараторів, Харченко С. О., Харченко Ф. М., Шептур О. А., Коротецький В. В. (2016)
Ольшанський В. П. - До розрахунку зернопотоку на плоскому віброрешеті, Ольшанський О. В. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Динамічний аналіз міцності дорожніх покриттів при нестаціонарному навантаженні (2016)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на розділенні насіннєвих сумішей кропу, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Вотченко О. С., Сіняєва О. В., Циба М. В., Дьолог І. О. (2016)
Бакум М. В. - До обгрунтування способів очищення насіння проса від насіння бур`янів, Мацієнко В. С., Кісь В. М. (2016)
Морозов В. И. - Повышение эффективности технологического процесса совершенствованием параметров сеялок, Морозов И. В. (2016)
Бакум М. В. - Використання мехатронних пристроїв в посівних машинах точного висіву, Кириченко Р. В., Басов О. І. (2016)
Майборода М. М. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва зерна (2016)
Соломка О. В. - Результати досліджень збирання насіннєвого вороху люцерни, Соломка В. О. (2016)
Харченко С. О. - Виробничі дослідження технічних показників колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т, Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Рульов В. М. (2016)
Тищенко Л. Н. - Експериментальные исследования внутрослоевых процессов в зерновых смесях, сепарируемых цилиндрическими виброцентробежными решетами, Пивень М. В. (2016)
Лебедєв А. Т. - Аналітична модель повороту трактора з шарнірно-зчленованою рамою, Калінін Є. І., Шуляк М. Л., Колєснік І. В. (2016)
Соколік С. П. - Перспективи використання кукурудзи на зерно в якості біопалива (2016)
Селіверстова Л. С. - Бюджетна архітектоніка як інструмент розвитку фінансової системи України (2018)
Стоян О. Ю. - Глобалізація як кульмінаційний етап формування нової світової політики, що передбачає міжнародну економічну безпеку (2018)
Диба М. І. - Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності, Стукан І. Ю. (2018)
Олешко А. А. - Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки (2018)
Клапків Ю. М. - Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя, Мелих О. Ю. (2018)
Дергалюк М. О. - Методичні підходи щодо оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу (2018)
Будько О. В. - Розвиток методики економічного аналізу в системі управління сталим розвитком підприємств (2018)
Ткаченко В. П. - Інноваційна діяльність у закладах освіти (2018)
Бєлєнкова О. Ю. - Переваги впровадження контролінгу в плануванні діяльності будівельних підприємств (2018)
Лівінський А. І. - Державне управління у сучасній реновації аграрного виробництва (2018)
Бабич М. М. - Критерії та індикатори продовольчої безпеки на глобальному рівні (2018)
Лейбович А. В. - Формування та оцінка ресурсного потенціалу запорізького регіону (2018)
Чебакова Т. О. - Новації в оцінюванні упорядкувального аспекту організаційної культури підприємства (2018)
Чіков І. А. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі ресурсозбереження (2018)
Биркович Т. І. - Корупція як перешкода на шляху ефективного регулювання системи охорони здоров'я (2018)
Толуб'як В. С. - Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект сталого розвитку регіонів (2018)
Тихончук Л. Х. - Напрями державної підтримки стратегічних корпорацій (2018)
Федорчак В. В. - Структурно-функціональний синтез державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Світовий О. М. - Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об'єднаних територіальних громад, Мовчанюк А. В. (2018)
Щуревич Л. М. - Інноваційні перспективи в розвику аграрного сектору в Україні (2018)
Кухарева Г. П. - Впровадження світової теорії та практики при реформуванні публічного управління України (2018)
Сухенко С. В. - Державне управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні: теоретичне осмислення (2018)
Власенко І. М. - Світовий досвід удосконалення державного управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд під час децентралізації влади (2018)
Мазій І. В. - Пріоритетні напрями волонтерської діяльності у провідних країнах світу (2018)
Нахкур Т. Ф. - Державне регулювання інвестиційних процесів у будівельній сфері в зарубіжних країнах та їх адаптація для української економіки (2018)
Ільчанінова Н. І. - Перспективи впровадження зарубіжного досвіду формування механізму надання адміністративних послуг в Україні (2018)
Кропивницький Р. С. - Державне регулювання та розвиток наукової діяльності: зарубіжний досвід та можливості для України (2018)
Загнітко А. П. - Вступ (2017)
Бранднер А. - Функции русского беспредложного винительного падежа на фоне исторического развития языка (2017)
Всеволодова М. В. - Славянские языки: объективная грамматика и категория грамматикализации (2017)
Загнітко А. П. - Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов‘янському реченні (2017)
Попович Л. Б. - Граматикалізація показників евіденційності в українській мові (2017)
Кобченко Н. В. - Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв‘язку на рівні простого речення (2017)
Вorodenko L. M. - Borrowings of Religious Domain in the Lexical System of Polish (2017)
Грижак Л. М. - Емоційно-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса "Холодний дім" (2017)
Dobrovolska О. Ya. - Middle English Names of Artists: Origin and Usage (2017)
Стишов О. А. - Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Бурак В. В. - Субзнакова фіксація лінгвокультурного змісту в похідних номінаціях родичів (на матеріалі української та польської мов другої половини ХІХ століття) (2017)
Гайдук Н. А. - Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концепту мультикультуралізм в українській та російській мовах (на матеріалі газетних статей українських та російських інтернет-видань) (2017)
Krasnobaieva-Chorna Zh. V. - MIND Value: Semantics, Structure, Pragmatics (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian Phraseology) (2017)
Вільчинська Т. П. - Концепт "війна": особливості мовної об‘єктивації у газетному тексті (2017)
Oliynyk N. A. - Concept Scarcity and Its Historical Development in English (2017)
Olkhovych-Novosadyuk M. М. - The Emotion Concept of Joy in the English Linguaculture (2017)
Пикалюк Р. В. - Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного (2017)
Popova N. M. - Genesis of the Concept "Aventurismo" and Its Role in Formation of the National Conceptual Sphere of Spain (2017)
Radchuk O. V. - The Urgency of Genetic Proximity of the Opposition of Otsutstviye (Absence) – Prysutstviye (Presence) for Cognitive Studies of Notion Otsutstviye (Absence) (2017)
Samsonenko N. I. - Grammatical Representation of Motive of Meditative and Contemplative Loneliness (a Case Study of the Russian-Language Poetry of the XIXth-XXIst Centuries) (2017)
Совтис Н. М. - Українська пісня в польському перекладі (на матеріалі творів Лева Венглінського) (2017)
Шевченко Л. Л. - Моделювання структури концептосфери Нового Завіту засобами епідигматики (2017)
Щербак О. В. - Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації (2017)
Гаврилюк І. С. - Експресивна номінація в сучасному топоніміконі (2017)
Дружинець М. Л. - Вимова звукосполук українськими респондентами Придністров’я: норма та девiацiї (2017)
Микитюк О. Р. - Антропонімний простір Дмитра Донцова як відтворення духовного та героїчного минулого українського народу (2017)
Космеда Т. А. - Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи (2017)
Зінкевич-Томанек Б. - Краківська україністика: вчора і сьогодні (2017)
Бранднер А. - Новое осмысление исторической грамматики русского языка. Рец. на навчальне видання: Нестерова Н. А.: Историческая грамматика русского языка: учебное пособие. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева 2012, 178 с. (2017)
Prosianyk O. P. - Methodology of Functional Pragmatism as the Merge of Antropocentrism and Relationismus (2018)
Загнітко А. П. - Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики (2018)
Костусяк Н. М. - Категорійні ознаки віддієслівних іменників (2018)
Поляк І. П. - Структурно-семантична організація категорії неозначеності (2018)
Приходько А. М. - Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа (2018)
Самсоненко Н. І. - Морфологическая доминанта падежа в русскоязычных поэтических текстах XIX – XXI веков (2018)
Межов О. Г. - Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського