Кононенко В. І. - Суддя: бути чи не бути? (Поради нестороннього) (2018)
Головкін О. В. - Проблемні аспекти діяльності прокуратури України як суб’єкта забезпечення національної безпеки України в екологічній сфері, Сказко І. Р. (2018)
Вільгушинський М. Й. - Окремі питання реформування інституційних засад діяльності органів прокуратури (процесуальний аспект), Хім’як Ю. Б. (2018)
Ахмедов В. А. - Сучасні теоретичні підходи до визначення об’єкта злочинів проти правосуддя (2018)
Короєд С. О. - "Похідні" позовні вимоги в новому Цивільному процесуальному кодексі України: доктринальне тлумачення, особливості вирішення та виконання (на прикладі цивільно-правових спорів щодо прав на майно) (2018)
Боєва О. С. - Недоліки Цивільного процесуального кодексу України в аспекті судового захисту трудових прав (2018)
Гуменюк К. П. - Суб’єкти інституту відумерлості спадщини (2018)
Соколов О. М. - Щодо питання про статус переміщених осіб (2018)
Отрош В. М. - Міжнародно-правове становище Суверенного Мальтійського Ордену після втрати ним у 1798 році територіального суверенітету (2018)
Ратнікова В. М. - Узагальнення судової практики розгляду справ за спорами, що виникають з трудових правовідносин за 2016 рік та І півріччя 2017 року (2018)
Contents (2018)
Taranov M. O. - Models of Robot’s Wheel-Mover Behavior on Ferromagnetic Surfaces, Kondratenko Yu. P. (2018)
Singh K. - Performance Analysis of Agent Based Distributed Defense Mechanisms Against DDoS Attacks, Singh Dhindsa K., Bhushan B. (2018)
Shakhovska N. - Association Rules Mining in Big Data, Kaminskyy R., Zasoba E., Tsiutsiura M. (2018)
Kondratenko Yu. - Modeling of Clamping Magnets Interaction with Ferromagnetic Surface for Wheel Mobile Robots, Zaporozhets Yu., Rudolph J., Gerasin O., Topalov A., Kozlov O. (2018)
Lysenko V. - Information Support of the Remote Nitrogen Monitoring System in Agricultural Crops, Opryshko O., Komarchuk D., Pasichnyk N., Zaets N., Dudnyk A. (2018)
Ал Касем В. Ю. - Фонографічні особливості однолітерних комплексів в середньофранцузький період (2017)
Андрєєва І. О. - Мовні засоби утворення гумористичного ефекту в творах Т. Пратчетта (2017)
Богуславська Л. А. - Український переклад нелінгвального нонсенсу в поемі Льюїса Керролла "Полювання на Снарка" (2017)
Божко Я. Ю. - Генезис англійського молодіжного сленгу (2017)
Ваніна Г. В. - Способи вербалізації іміджевої діяльності (на матеріалі англомовного, україномовного та російськомовного газетного дискурсу) (2017)
Василина К. М. - Космоопера у жанровій парадигмі сучасної наукової фантастики, Карпенко А. С. (2017)
Головко О. М. - Англомовний біблійний дискурс: історична перспектива (2017)
Голуб Ю. І. - Авторські перетворення фразеологізмів в англомовному рекламному дискурсі, Пантюх В. О. (2017)
Деревянко Ю. М. - Мовленнєвий етикет як етносеміотичний вияв культури (2017)
Єнікєєва С. М. - Системна організація та еволюції мови в світлі теорії фракталів (2017)
Єнікєєва С. М. - Шляхи і способи творення нової лексики кулінарної галузі в англійській мові, Костюкова А. О., Московчук Л. Ю. (2017)
Запольских С. П. - Некоторые трудности перевода кинозаголовков (на примере английского, русского и украинского языков), Соловьева А. О. (2017)
Запольських С. П. - Інтертекстуальність в аспекті перекладу (на матеріалі роману А. С. Байєтт "Рossession"), Шевкун А. В. (2017)
Клименко О. Л. - Оказіоналізми англійської мови в аспекті перекладу (2017)
Козлова Т. О. - Автохтонні редуплікації в англійській мові Нової Зеландії в контексті теорії іконічності (2017)
Костенко Н. Д. - Семантичні перетворення мовних одиниць як механізм розвитку семантичного поля "навчання" (2017)
Кравченко Н. Г. - Синергетичний аспект дослідження внутрішнього мовлення (на матеріалі німецькомовного художнього дискурсу) (2017)
Курбатова Т. В. - Особливості вербалізації концепту Світова влада в сучасній англомовній картині світу (2017)
Макєдонова О. Д. - Функціювання дейктичних одиниць в англійськомовному рекламному дискурсі (2017)
Mykhaylenko V. V. - Functional semantics of the adjective "Clever” in discourse (2017)
Павлюк Е. О. - Устойчивые обороты с антропонимическим компонентом как источник лингвострановедческой информации (2017)
Понікарьова А. Ю. - Фон і фігура в п’ятикомпонентних складнопідрядних реченнях із вкрапленням сурядності (на матеріалі публічних промов Б. Обами і Д. Кемерона) (2017)
Розенгарт Ю. В. - Лінгвальні риси неправдивих висловлень у дефензивному дискурсі (на прикладі політичного інтерв’ю з Д. Трампом) (2017)
Семенюта Г. Л. - Індивідуально-авторська вербальна актуалізація концепту disease в оповіданні Еліс Манро "Some Women” (2017)
Stepanov V. V. - Linguodidactic potential of corpus technologies within teaching proverb-translation features (2017)
Стуліна Є. В. - Когнітивно-семантичні особливості лексико-семантичних утворень з mal у французькій мові (2017)
Тащенко Г. В. - Прецедентність як об’єкт дослідження когнітивно-дискурсивного перекладознавства (2017)
Фесенко І. М. - Функціонування метафори у сучасній англійській мові (на матеріалі економічних текстів англо-американської преси) (2017)
Чирвоний О. С. - Антономазія як засіб поповнення англомовного комп‘ютерного лексикону (2017)
Швачко С. О. - Прислів’я у статусі інтекстів: лінгво-когнітивний аспект (2017)
Шевчук О. В. - Макроструктура лінгвоконцепту love в англомовній картині світу (2017)
Широкова І. І. - Чинники формування індивідуально-авторської картини світу Вільяма Блейка (2017)
Щербак Г. В. - Конотація як об’єкт лінгвістичних досліджень (2017)
Шафран Л. М. - Система транспорта железа в клетках: физиология и токсикология поглощения из пищи энтероцитами кишечника, Пыхтеева Е. Г., Шитко Е. С. (2012)
Грек А. М. - Біологічна небезпека (учора, сьогодні, завтра), Сакун О. В., Іксариця В. В., Бєлих І. А., Батуров В. А. (2012)
Шаяхметова Г. М. - Роль ізоформ цитохрому Р-450 у механізмах токсичної діїї ксенобіотиків на чоловічу репродуктивну функцію (2012)
Цудзевич Б. О. - Антиоксидантна система в тканинах щурів за умов інтоксикації важкими металами, Калінін І. В., Петрук Н. А. (2012)
Пішак В. П. - Хроноритмічні паралелі токсичного впливу солей важких металів на функції нирок, Висоцька В. Г. (2012)
Ніженковська І. В. - Процеси ліпопероксидації та стан АO системи в міокарді щурів за умов інтоксикації антрацикліновими антибіотиками, Ніженковський О. І., Вільчинська В. В., Філіпова К. Ю., Чумак Н. Є. (2012)
Мельниківська Н. В. - Вплив субхронічної експозиції естразину на перебіг про- і антиоксидантних процесів та розвиток метаболічної інтоксикації у щурів (2012)
Сорокіна Л. В. - Вивчення впливу фулерен-вмісного нанокомпозиту на організм в умовах пухлинного росту, Діденко Г. В., Голуб О. А., Степанова Л. І., Хижняк С. В. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-вольтамперометричне визначення Сu, Рb, Cd та Zn на кремнеземі, поверхня якого модифікована групами натрієвої солі 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa-CX) у бюветних водах міста Києва, Зайцева Г. М., Сліпчук В. Л., Калібабчук В. О., Чумак Н. Є. (2012)
Закордонець В. А. - Алгоритм розрахунку розмірів токсичної хмари в кінці наземного штангового обприскування сільгоспкультур пестицидом, Юрченко А. І., Багацька О. М., Юрченко Т. В. (2012)
Талант ученого, педагога и художника (2012)
Творческий путь ученого. Руководителю лаборатории прикладной токсикологии С. С. Светлому - 75 (2012)
Пам'яті Войтенка Георгія Олександровича (1928-2012) (2012)
Харченко О. А. - Неблагоприятные эффекты полимерных материалов, используемых в медицинской практике (современные аспекты), Балан Г. М., Харченко Т. Ф., Левицкая В. М., Чермных Н. П., Терещенко Н. В. (2012)
Анісімова С. І. - Вплив комбінації протитуберкульозних засобів І ряду на деякі показники монооксигеназної системи та антиоксидантний статус печінки щурів, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Коваленко В. М. (2012)
Пыхтеева Е. Г. - Изучение индукции металлотионеинов в печени мышей при внутрибрюшинном введении солей двухвалентных металлов (2012)
Левицька В. М. - Вміст протеїнів у медичних латексних рукавичках - один із факторів потенційного ризику їх застосування, Харченко Т. Ф., Ісаєва С. С., Харченко О. А. (2012)
Линчак О. В. - Гепатотоксичність 1,2-диметилгідразину при моделюванні колоректального раку у щурів, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О., Островська Г. В., Бабута О. М. (2012)
Лук'янчук В. Д. - Газовий склад крові на моделі синдрому ендогенної інтоксикації при застосуванні корвітину, Гаврилов І. І., Рисухіна Н. В. (2012)
Bezkrovna O. V. - Applicability of folsomia candida toxicity test for urban range of lead concentrations, Khrokalo L. A. (2012)
Харченко Т. Ф. - Наукове обгрунтування моделі експерименту для визначення хімічного фактора потенційного ризику застосування медичних виробів одноразового використання, які контактують з кров'ю, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Харченко О. А., Хомак С. О., Кругляк Т. І., Терещенко Н. В. (2012)
Демецька О. В. - До проблеми регламентації наноматеріалів, Леоненко О. Б., Ткаченко Т. Ю., Леоненко Н. С. (2012)
Проданчук М. Г. - Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН "Правила поводження з медичними відходами", Повякель Л. І., Бобильова О. О., Бережнов С. П. (2012)
Шлях науковця і педагога. Професору Рибальченку Володимиру Корнійовичу — 70! (2012)
Проданчук Н. Г. - Профессиональный и экологический риск винил- и поливинилхлорида, Балан Г. М., Харченко О. А., Харченко Т. Ф., Повякель Л. И., Баглей Е. А. (2012)
Бондаренко Л. Б. - Токсикогеномика и токсикопротеомика: методы, проблемы, перспективы, Танина С. С. (2012)
Харчук І. В. - Життєздатність і апоптоз клітин аденокарциноми яєчників під впливом нових потенційних протипухлинних сполук похідних малеіміду та дигідропіролу (2012)
Герасимова В. Г. - Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних засобів для прання дитячої білизни та одягу, Дишінєвич Н. Є., Світлий С. С., Рудая Л. О., Головащенко Г. В., Веременко Л. М., Корнієць О. І., Курдюков В. Г. (2012)
Грищенко В. А. - Структурний стан мітохондріальної мембрани гепатоцитів за дії кадмію та його коригування, Томчук В. А., Степанова Л. І., Хижняк С. В. (2012)
Чорна І. В. - Дослідження гетерогенності суб-клонів клітин лінії К562 мієлогенної лейкемії людини, Висоцький І. Ю. (2012)
Дроговоз С. М. - Токсические эффекты блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов и механизмы их формирования, Лукьянчук В. Д., Шейман Б. С., Кононенко А. В. (2012)
Прилуцька С. В. - Токсичність вуглецевих наноструктур у системах in vitro та in vivo, Ротко Д. М., Прилуцький Ю. І., Рибальченко В. К. (2012)
Станько О. М. - Важкі метали у воді: забруднення річки Дністер за останні 10 років (територія Львівської області) (2012)
Безкровна О. В. - Екотоксикологічна оцінка впливу нафтопродуктів на дощових червів Eisenia foetida (Savigny, 1826), Кліщенко А. О. (2012)
Белих І. А. - Аналіз методів індикації мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму, Клєщев Н. Ф., Грек А. М., Сакун А. В. (2012)
Зінов'єва М. Л. - Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину, Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2012)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатика похідної дигідропіролу на кишечник щурів у порівнянні з 5-фторурацилом, Воловненко Т. А., Воловенко Ю .М., Рибальченко В. К. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів біотоксикантів з мінералізованих водних розчинів та сечі людини, Сліпчук В. Л., Чумак Н. Є. (2012)
Калінін І. В. - Рентгенофлуоресцентний аналіз важких металів у тканинах щурів, Лівенцов В. В. (2012)
Балан Г. М. - Основні підходи до регулювання безпеки при виробництві, застосуванні та утилізації наночасток та наноматеріалів, Бубало Н. Н. (2012)
Демецька О. В. - До проблеми стандартизації наноматеріалів, Леоненко О. Б., Ткаченко Т. Ю., Леоненко Н. С. (2012)
Закордонець В. А. - До проблеми інформаційного забезпечення токсикологічного вивчення нанотехнологій та наноматеріалів (2012)
Пам'яті Закордонця Володимира Антоновича (2012)
Пам'яті Кокшаревої Наталії Володимирівни (2012)
Трахтенберг І. М. - Промислова токсикологія: досвід та перспективи наукової діяльності (ювілейні нотатки), Дмитруха Н. М., Коршун М. М., Краснокутська Л. М., Короленко Т. К. (2013)
Харченко О. А. - Острые отравления фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и механизмы их формирования (обзор литературы и данные собственных исследований), Балан Г. М., Бубало Н. Н. (2013)
Ульберг З. Р. - Нанофармакологія: міждисциплінарний аспект наукових досліджень, Чекман І. С. (2013)
Балан Г. М. - Потенциальный риск для здоровья фталатных пластификаторов поливинилхлорида (современные аспекты), Харченко Т. Ф., Левицкая В. Н., Ісаева С. С., Харченко О. А., Бубало Н. Н., Повякель Л. И. (2013)
Иксарица В. В. - Адаптивный стресс в защите клеток от токсического воздействия внешних факторов, Зинченко В. Д., Грек А. М., Белых И. А., Каракуркчи А. В. (2013)
Варенюк І. М. - Визначення на птахах гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "БарКот-5" та "Віспар", Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2013)
Грищенко В. А. - Активність ферментів електрон-транспортного ланцюга мітохондрій ентероцитів тонкої кишки і гепатоцитів при дії екзогенних чинників та використанні ліпосом, Хижняк С. В., Томчук В. А., Степанова Л. І., Войціцький В. М. (2013)
Кашуба М. О. - Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів, Сопель О. М., Федорів О. Є. (2013)
Лук'янчук В. Д. - Стан динаміки лейкоцитарних індексів за умов ендотоксикозу на тлі ішемії головного мозку та фармакокорекції ОК-7, Шейман Б. С., Житіна І. О., Міщенко К. М. (2013)
Вельчинська О. В. - Хіміко-біологічні властивості 5-бромоурацилу, Вільчинська В. В., Чумак Н. Є. (2013)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку кишечнику щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу, Оглобля О. В., Рибальченко В. К. (2013)
Пакришень С. В. - Токсикодинаміка доксорубіцину (морфологічне дослідження), Мохорт М. А. (2013)
Дроговоз С. М. - Профилактика побочного и токсического действия антипсихотических средств, Лукьянчук В. Д., Кононенко А. В. (2013)
Цудзевич Б. О. - Використання інфрачервоної спектроскопії для дослідження тканин щурів, інтоксикованих кадмієм, Калінін І. В., Лівенцов В. В., Коцюк А. Ю. (2013)
Зербино Д. Д. - Лекции, необходимые для всех. О книге "Профілактична токсикологія та медична екологія" (Вибрані лекції для науковців та студентів. За загальною редакцією академіка НАМН України І. М. Трахтенберга. Київ, ВД "Авіцена", 2011, 317 с.) (2013)
Памяти верного друга украинских токсикологов (прощальное эссе) (2013)
Haidai B. - Analysis and modelling the preferences of social networks users, Artiukh R., Maleeva O. (2018)
Grynchenko M. - Leadership as a factor for building a project team, Ponomayov O., Lobach O. (2018)
Малєєва Ю. А. - Інформаційне та програмне забезпечення менеджера з персоналу IT–компанії, Персіянова О. Ю., Косенко В. В. (2018)
Nevlyudov І. - Intelligent means in the system of managing a manufacturing agent, Tsymbal O., Bronnikov A. (2018)
Skachkov A. - Theoretical and methodical toolkit for managing the stakeholders of a project, Skachkova I. (2018)
Filatov V. - On the approach to searching for functional dependences of data in relational systems, Doskalenko S. (2018)
Shapovalov V. - Optimizing the technology of reconditioning large high precision gear rims, Klochko A., Gasanov M., Antsyferova O., Belovol A. (2018)
Golovanova M. - Using the economic and mathematical models for determining the market capacity, Lebedchenko V. (2018)
Didenko E. - Modelling the flexible schedules of work of industrial enterprises managers (2018)
Karpushenko M. - Social reporting as an indicator of the enterprise development (2018)
Kuznetsova I. - The technology of budgeting enterprises with the divisional structure, Karpenko Y. (2018)
Lytvynenko A. - The economic substance of accounting for financial investment and the prospect of using "blockchain" to control investment activity in Ukraine, Dorokhov Y. (2018)
Mahtab Ja/ - The Relationship between Performance of the Administrative System and National Authority of Governments: An Islamic Point of View (2018)
Mykoliuk О. - Priority trends in ensuring the energy security of Ukraine in the terms of Eurointegration (2018)
Ястремська О. М. - Методичне забезпечення оцінювання інноваційної креативності промислових підприємств за креативним та динамічним напрямами, Сиваш Ю. М. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Т.Шевченко. Портрет (1994)
Слободяник М. С. - Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій (1994)
Грановський Б. В. - Перше десятиріччя академічної книги України (1994)
Божко М. - Книгозбірні Львівського Університету-385, Гордій М. (1994)
Орач Н. - Головний науковий співробітник (1994)
Фототипія першого видання "Кобзаря" 1849 (1994)
Житецький Г. П. - Слово перед відкриттям шевченківської виставки,улаштованої всенародною бібліотекою (1994)
Воробей М. А. - Шевченківська виставкав австрійській бібліотеці, Павлюк М. М. (1994)
Гнатенко Л. А. - Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах ЦНБ (1994)
Денисенко Л. М. - Новий покажчик книг та рукописів "Києво-Могилянська Академія У фондах ЦНБ" (1994)
Залізняк Л. В. - Повертаються унікальні книги (1994)
Наші автори (1994)
П. Куліш Портрети (1994)
Вольченко А. И. - Электромеханический износ и разрушение ободов тормозных шкивов буровых лебедок (часть вторая), Вольченко Н. А., Журавлев Д. Ю., Джавадов М. Я., Возный А. В., Красин П. С. (2014)
Вольченко Д. А. - Снижение энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (2014)
Бутаков Б. И. - Трибологические исследования процесса изнашивания обкатанных роликами образцов при качении с учетом проскальзывания, Марченко Д. Д. (2014)
Титов В. А. - Особенности влияния металлосодержащей смазки на контактное взаимодействие инструмента с поверхностью детали при ультразвуковом выглаживании титановых сплавов, Лавриненков А. Д., Герасимова О. В. (2014)
Радько О. В. - Підвищення зносостійкості елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Скуратовський А. К., Ткач М. Я. (2014)
Барилюк Є. І. - Шляхи зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів, Зайончковський Г. Й. (2014)
Вольченко Н. А. - Экспериментальные исследования энергонагруженности металлополимерных пар трения барабанно-колодочных тормозов автотранспортных средств, Красин П. С., Криштопа С. И., Стаднык О. Б. (2014)
Малык В. Я. - Физико-термические явления при фрикционном взаимодействии в ленточно-колодочных тормозах (часть вторая) (2014)
Киндрачук М. В. - Жароизносостойкие покрытия (содержащие в своём составе скандий) напыленные газотермическими методами, Фень Е. К., Пащенко В. Н. (2014)
Марчук В. Є. - Напружено-деформований стан текстурованих поверхонь трибологічних систем (2014)
Парайко Ю. І. - Стратегія трибомоніторингу вузлів тертя нафтогазового устаткування з обмеженим ресурсом експлуатації (2014)
Сидоренко С. І. - Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г., Франчік Н. В. (2014)
Кіндрачук В. М. - Модель ізотропного руйнування бетону в умовах циклічного навантаження (2014)
Андилахай А. А. - Закономерности формирования параметров качества поверхностного слоя детали при абразивной обработке затопленными струями (2014)
Перемітько В. В. - Урахування гранулометричного складу абразиву при відновному наплавленні деталей ходової частини гусеничних машин, Кузнецов В. Д. (2014)
Міщук О. О. - Вплив вільних від сірки біс-хелатів молібдену нау творення градієнтної структури сталевої поверхні тертя, Телемко О. В., Дзюба В. І., Коваль Л. І., Пехньо В. І. (2014)
Духота О. І. - Комплексний підхід до вибору матеріалів пар тертя, що піддаються фретинг-корозійному зношуванню, Кіндрачук М. В., Науменко Н. О., Кіндрачук Л. Р., Харченко В. В. (2014)
Кіндрачук М. В. - Визначення ймовірності безвідмовної роботи опорного підшипника газоперекачувального агрегата на основі пружного деформування вкладиша, Кравцов В. І., Діденко О. Л., Кіндрачук В. М., Бурбела Ю. Б. (2014)
Вольченко Д. А. - Взаимодействие энергетических полей в металлополимерных парах трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (2014)
Журавлев Д. Ю. - Компьютерное моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (часть первая), Крыштопа С. И., Бекиш И. О., Возный А. В., Стаднык О. Б. (2014)
Хижняк В. Г. - Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8, Аршук М. В., Хижняк О. В., Бобіна М. М., Лоскутова Т. В. (2014)
Некоз О. І. - Зносостійкість корундової кераміки для робочих органів кавітаційних апаратів, Литвиненко О. А., Риндюк Д. В., Кавун В. П. (2014)
Перемітько В. В. - Дослідження характеру зношування деталей ходової частини гусеничних машин, Кузнецов В. Д., Чередник Є. О. (2014)
Мікосянчик О. О. - Оцінка динамічної ефективної в’язкості мастильних матеріалів в триботехнічному контакті, Мнацаканов Р. Г., Кіндрачук М. В., Хімко М. С. (2014)
Свирид М. Н. - Влияние импульсного магнитного поля на трибологию возвратно-поступательного трения, Волосович Г. А., Якобчук А. Е., Коломиец А. Ф., Плотников А. О. (2014)
Кашуба М. В. - Розробка комбінованого гальма лебідки для спуско-підйомного комплексу бурової установки (частина перша) (2014)
Корбут Є. В. - Підвищення стійкості різального інструменту комбінованими методами поверхневого зміцнення, Радько О. В., Андрєєв О. В., Голембієвський Г. Г., Лабунець В. Ф. (2014)
Панарін В. Є. - Прогнозування триботехнічних характеристик заевтектичних сплавів на основі заліза з тугоплавкими боридами, Катерленко В. Є., Кіндрачук М. В., Корбут Є. В., Костюк Є. П. (2014)
Wajs E. - Galvanopowder wear resistance composite coating on ferum grup metals based, Luchka M., Burda M., Labunets V., Kornienko A. (2014)
Головченко Я. О. - К вопросу повреждения конструкции самолета твердыми частицами грунта в процессе эксплуатации (2014)
Будник О. А. - Підвищення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей триботехнічних політетрафторетиленових композитів методами механічної активації, Берладір Х. В., Будник А. Ф., Руденко П. В. (2014)
Желдубовский А. В. - Расчет предельного состояния конструкционных материалов при комбинированном нагружении, Погребняк А. Д., Регульский М. Н. (2014)
Вольченко А. И. - Ионизационный метод электротермического разрушения (пробоя) пленок полимерных накладок в металло-полимерном трибосопряжении (часть первая), Скрыпнык В. С., Джавадов М. Я., Бекиш И. О., Курыляк Я. В. (2015)
Киндрачук М. В. - Локальное разрушение металлических пленок на пятнах контактов микровыступов металло-полимерного трибосопряжения (часть вторая), Крыштопа С. И. (2015)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість металевих матеріалів з макроскопічними дефектами (Повідомлення 1) (2015)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість металевих матеріалів з макроскопічними дефектами (Повідомлення 2) (2015)
Кашуба М. В. - Розробка комбінованого гальма лебідки для спуско-підйомного комплексу бурової установки (частина друга) (2015)
Кубич В. І. - Довготривалість граничного мащення в модельних трибологічних системах з експериментальними антифрикційними матеріалами, Клімін В. В. (2015)
Киндрачук М. В. - Компьютерное моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (часть вторая), Вольченко Д. А., Крыштопа С. И., Журавлев Д. Ю., Стаднык О. Б. (2015)
Семенцов В. Ф. - Анализ конструктивно-технологических методов повышения усталостной долговечности силовых элементов планера самолета в зоне функциональных отверстий (2015)
Кіндрачук М. В. - Механізм припрацювання в гетерогенних евтектичних системах, Гуменюк І. А., Мікосянчик О. О., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2015)
Бобин А. Б. - Поверхностное упрочнение многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин, Бобина М. Н., Хижняк В. Г., Аршук М. В. (2015)
Хлєвна Ю. Л. - Формування трибологічних структур етапу припрацювання системи "Бронза – АМГ-10 – сталь" (2015)
Денисенко М. І. - Зносостійкість сталі 65Г в умовах абразивного зношування, Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2015)
Баширов Р. Д. - Конструктивно-технологические решения по повышению срока службы втулок цилиндров судовых двигателей, Исмаилов Н. Ш., Мамедов Э. Д. (2015)
Пузік С. О. - Системи контролю кількості нафтопродуктів у горизонтальних резервуарах, Пузік О. С., Желєзняков А. А., Корольков Д. В. (2015)
Олалі М. О. - Використання мінімально-критеріальних характеристик в задачах діагностування авіаційних двигунів, Олалі Н. В. (2015)
Мікосянчик О. О. - Моделювання інтенсивності зношування гільзи циліндра двигуна внутрішнього згоряння, Мнацаканов Р. Г., Хімко М. С. (2015)
Стародавня гравюра гетьмана І. Мазепи (1994)
Ільганаєва В. О. - Бібліотечна сфера-соціальний інститут (1994)
Ступак Л. Ю. - Бібліографічна діяльність державної історичної бібліотеки (1994)
Погребеник Ф. - Рідкісний покажчик українських видань у відні (1994)
Кіев. Бліжні та Дальні печери. З альбома "Види Києва" 1912 (1994)
Рева Л. - Видання Швайпольта Фіоля у фондах відділу стародруків та рідкісних видань ЦНБ (1994)
Беляева И. М. - Легче предупредить болезнь,чем ее лечить, Старова Е. В. (1994)
Павленко С. О. - Іван Мазепа і книга (1994)
Солонська Н. - У перспективі-співробітництво (1994)
Зленко Г. Д. - Михайло Комаров та його бібліотека (1994)
Маринович З. - Зі спадщини А.Шептицького (1994)
Павленко Р. І. - Медицина і культура (1994)
Дарунок Катерини Кричевської-Росандич (1994)
Наші автори (1994)
Лопата В. І. - Грав'юра (1994)
Тім В. Ф. - Вид Софійського собору в Києві (1994)
З фондів ЦНБ (1994)
Скобло Т. С. - Влияние добавки высокодисперсных алмазов на триботехнические характеристики пластичной графитной смазки, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Сатановский Е. А., Олейник А. К. (2018)
Zhukov A. N. - Strengthening of face impulse seals rings by electroerosive alloying method (2018)
Бантковський В. А. - Оценка качества ремонта технологического оборудования, Іванов В. І., Мартиненко О. Д., Гожа Д. М. (2018)
Гевко Р. Б. - Визначення потужності на привід гвинтового конвеєра з секційною еластичною робочою поверхнею та його продуктивності, Залуцький С. З., Клендій О. М., Погріщук Б. В., Добіжа Н. В. (2018)
Павленко С. І. - Розробка експериментальної установки для дослідження технічних засобів механізованих технологічних процесів компостування органічних відходів (2018)
Троханяк В. І. - Розробка та чисельне моделювання теплообмінного обладнання нової конструкції для систем підтримання мікроклімату у пташниках, Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2018)
Попович П. В. - Підвищення рівня безпеки ділянки вулично-дорожної мережі м. Тернополя технічно-організаційними шляхами, Шевчук О. С., Цьонь О. П., Марценко Н. С. (2018)
Науменко О. А. - Аналіз перспективних спрямувань відновлення технічного потенціалу галузі тваринництва, Вітковський Ю. П. (2018)
Ляшук О. Л. - Дослідження динаміки процесу калібрування витка конічної гвинтової заготовки на крок, Дячун А. Є., Клендій В. М., Тесля В. О., Навроцька Т. Д., Радик М. Д. (2018)
Козаченко О. В. - Дослідження зносостійкості різальних елементів на круговому стенді, Каденко В. С., Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В., Макаров В. Є. (2018)
Гаврон Н. Б. - Експериментальні дослідження експлуатаційної навантаженості сільськогосподарського транспортного засобу, Кучвара І. М., Шевчук О. С., Конончук О., Матвіїшин А. Й., Коваль Ю. Б. (2018)
Лімонт А. С. - Вплив режиму роботи підбирального барабана прес-підбирачів і параметрів скочуваного шару льонотрести на масу її рулонів, Климчук В. М. (2018)
Лузан С. А. - Алгоритм разработки технологии наплавки защитных покрытий, модифицированных композиционными материалами (2018)
Мнушка О. В. - SCADA на основі промислового інтернету речей: архітектура системи (2018)
Гевко Б. М. - Особливості конструкцій гвинтових завантажувачів машин, Слободян Л. М., Марунич О. П., Гупка В. В. (2018)
Білик С. Г. - Пневматичний автоматизований пристрій для сверління отворів в трубчастих заготовках і нарізання різі, Диня В. І., Фльонц О. І., Клендій М. І., Семенів І. І., Марчук Н. М. (2018)
Ачкевич О. М. - Аналіз конструкцій колекторів доїльних апаратів та їх вплив на якість отриманого молока, Ачкевич В. І. (2018)
Скобло Т. С. - Теоретическая оценка условий кристаллизации отливок листопрокатных валков, Автухов А. К., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л., Цыганкова И. В. (2018)
Ніконов О. Я. - Розроблення математичної моделі інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля, Шуляков В. М., Фастовець В. І. (2018)
Адамчук В. В. - Модель бістабільної стрибкоподібної мембрани, як елемент системи керування, Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. (2018)
Тришевський О. І. - Визначення впливу зусиль тертя на формуваня поперечних замкнутих гофрів, Ахлестін В. Л., Мухамед’янов С. В. (2018)
Карнаух М. В. - Эксплуатационные испытания транспортного средства на смесевом составе биотоплива по магистральным и городским ездовым циклам, Войтов В. А. (2018)
Паславський В. Р. - Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу (2018)
Потаман Н. В. - Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування у місті Слов’янськ (2018)
Северин О. О. - Визначення залежності вантажності козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті , Шуліка О. О. (2018)
Скобло Т. С. - Анализ стойкости валков рельсобалочных и сортопрокатных станов, Гринченко А. С., Гончаренко А. А., Сыромятников П. С., Будавка В. В. (2018)
Головач І. В. - Числовий розрахунок математичної моделі технологічного процесу очищення головок коренеплодів цукрових буряків від залишків гички, Дорогань О. П. (2018)
Гринченко О. С. - Прогнозування та керування механічною надійністю за допомогою інверсійного методу, Алфьоров О. І., Юр’єва Г. П. (2018)
Калінін Є. І. - Балансування валів з урахуванням їх деформацій в процесі експлуатації, Романченко В. М., Шуляк М. Л., Поляшенко С. О. (2018)
Козенок А. С. - Шляхи підвищення ефективності ресурсозбереження в логістиці за рахунок впровадження технологічних рішень в сучасних умовах, Кутья О. В (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання пружної системи з сухим тертям при механічному ударі , Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Марченко М. В. - Перспективи застосування металоконструкцій при будівництві об'єктів агробізнесу, Коротун І. І., Мазалов Ю. К., Козаков М. А. (2018)
Коломиец В. В. - Определение коэффициентов трения обрабатываемых материалов с резцами из твердого сплава и сверхтвердых материалов, Фабричникова И. А., Любичева К. М. (2018)
Григорак М. Ю. - Современные тенденции обеспечения безопасности цепей поставок опасных грузов, Кулик В. А., Марчук В. Е., Градыский Ю. А. (2018)
Науменко А. А. - Анализ методов упрочнения поршневых колец различной техники (2018)
Ніконов О. Я. - Параметричний синтез сучасних систем сканування навколишнього простору безпілотних транспортних засобів. Функціонали якості, Полосухіна Т. О. (2018)
Войтов В. А. - Економічна ефективність функціонування транспортно-логістичного комплексу під час збирання цукрового буряку з урахуванням показника надійності, Музильов Д. О., Бережна Н. Г., Щербакова В. В. (2018)
Холодова О. О. - Аналіз методик визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об’єктами паркування автомобілів, Северин О. О., Шуліка О. О. (2018)
Юхимчук С. Ф. - Обгрунтування параметрів підпружиненого натяжника брального паса льонокомбайна, Юхимчук С. М., Толстушко Н. О (2018)
Ковалишин С. Й. - Визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур методом його рентгеноскопії, Швець О. П., Щур Т. Г., Дадав В. О., Доманюк П. Ю. (2018)
Шраменко Н. Ю. - Оценка затрат по обслуживанию потребителей при оперативном планировании процесса поставки зерновых грузов (2018)
Шалькевич Л. В. - Особенности коморбидной патологии при мигрени без ауры у детей и влияние ее лечения на течение болезни, Жевнеронок И. В. (2018)
Сайко О. В. - Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного мозку на етапі медичної евакуації з військово-мобільного госпіталю (2018)
Насонова Т. І. - Порушення пам’яті й уваги в пацієнтів середнього віку: діагностика й лікування, Колосова Т. В., Слободин Т. М., Клименко О. В., Курочкін І. В., Рябиченко Т. М., Тишкевич О. В., Бугайов Ю. А., Головченко Ю. І. (2018)
Обертинський В. А. - Комплексні підходи до лікування легких та помірно виражених когнітивних порушень у пацієнтів у підгострому та проміжному періодах черепно-мозкової травми, Боднарчук Ю. А. (2018)
Гичка К. М. - Характеристика коморбідних захворювань у пацієнтів із розсіяним склерозом залежно від його дебюту (2018)
Дубенко О. Е. - Кальцитонин-ген-связанный пептид при мигрени: патогенетический фактор и терапевтическая мишень (обзор) (2018)
Копчак О. О. - Сучасні уявлення про патогенез і лікування тривожних розладів (2018)
Бурчинский С. Г. - Препараты — ингибиторы холинэстеразы в терапии деменций: клинико-фармакологические аспекты, Райченко Е. В., Гуща В. В. (2018)
Ризатриптан в борьбе с симптомами мигрени (2018)
Выбор прегабалина — современный подход к терапии боли при пояснично-крестцовой радикулопатии (2018)
Попова Е. В. - Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор, Брюхов В. В., Бойко А. Н., Кротенкова М. В. (2018)
Ломей Я. І. - Двобічна негоспітальна пневмонія на тлі розсіяного склерозу і бронхіальної астми, Ігнатов О. І., Ломей Ю. Я., Остап’юк В. В. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Korzh M. - Assessment of the enterprise marketing performance, Gaievskyi A., Hurdzhyian K. (2017)
Harymawan I. - Characteristics of politically connected firms in Indonesia, Agustia D., Agung A. K. (2017)
Sytnyk H. - Preliminary assessment of implementing the economic part of the National Security Strategy of Ukraine (2017)
Zhylinska O. - Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company, Stepanova A., Horbas’ I. (2017)
Akberdina V. - A methodological approach to forecasting spatial distribution of workplaces in an industrial metropolis, Tretyakova O., Vlasov A. (2017)
Klochkovska V. - Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning, Khaietska O., Broyaka A. (2017)
Pysar N. - Application of the methodology for determining the "growth poles" of the region’s industrial economy in the system of public administration (2017)
Dergachova V. - Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory, Kravchenko M., Zgurovsky A. (2017)
Antonyuk L. - Barriers and opportunities for hi-tech innovative small and medium enterprises development in the 4th industrial revolution era, Gernego I., Dyba V., Polishchuk Y., Sybirianska Y. (2017)
Azam M. - Surveying sources of economic growth: empirical evidence from Malaysia, Khan A. Q., Bakhtyar B. (2017)
Klimenko V. - Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine, Sokolova A., Hasii O. (2017)
Boiko M. - Development of the tourism cluster, Bosovska M., Vedmid N., Melnychenko S., Okhrimenko A. (2017)
Shtuler I. - Conditions of formation and stimulation of the activators of innovative development of Ukraine, Cherlenyak I., Domyshche-Medyanik A., Voitovych S. (2017)
Mann R. - Monitoring the factors influencing the efficiency of agricultural enterprises’ working capital of Ukraine, Bilyk A. (2017)
Filipishyn I. - Development of complex system for ensuring economic safety of agrarian sector of Ukraine, Oliinyk L., Vlasenko I. (2017)
Herachwati N. - The effects of perceived organizational support and social comparison on work attitudes, Sulistiawan J., Alfirdaus Z., Mario Gonzales B. N. (2017)
Iranzadeh S. - The Impact of the Implication of Balanced Scorecard Model (BSC) in Performance of the Post Company, Nojehdeh S. H., Emami N. N. (2017)
Dykha M. - Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification, Tanasiienko N., Galina M. Kolisnyk G. (2017)
Kuznyetsova A. - Peculiarities of functioning of financial and credit mechanism for performing leasing operations in developed countries and in Ukraine, Kozmuk N., Levchenko O. (2017)
Syaifuddin Syaifuddin - Desire and climate on employee performance – a study on plantation state-owned enterprise in Indonesia, Sidharta I. (2017)
Krupskyi O. - Franchising model for expansion of the international travel business, Stukalo N., Krasnikova N., Falko Y. (2017)
Myronenko M. - Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine, Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. (2017)
Zahed A. - Effect of similar-to-me effect on job satisfaction and organizational trust, Ardabili F. S. (2017)
Sulistiawan J. - The Antecedents of Innovative Work Behavior: The Roles of Self-Monitoring, Herachwati N., Permatasari S. D., Alfirdaus Z. (2017)
Sarah R. M. - The benefits of good corporate governance to small and medium enterprises (SMEs) in South Africa: A view on top 20 and bottom 20 JSE listed companies (2017)
Blakyta G. - Integral assessment of business environment security, Matusova O., Lanovska H., Adamenko V. (2017)
Sulphey M. M. - Corporate Social Responsibility or Corporate Social Irresponsibility: where should be the focus? (2017)
Fatenok-Tkachuk A. - Analysis of chicken production trends in Ukraine, Kulynych M., Safarova A., Bukalo N. (2017)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні м. Лисичанськ, в періоди 2006 – 2013 та 2014 – 2016 років (2017)
Марценковський Д. І. - Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України (2017)
Ільницька Т. Ю. - Поширеність гіперкінетичного розладу серед учасників антитерористичної операції на сході України: соціодемографічні характеристики (2017)
Вербицький Є. Ю. - Патогенетичне значення імунокомплексних реакцій при посттравматичному стресовому розладі, Овчаренко М. О., Лоскутова І. В. (2017)
Водка М. Е. - Современные представления о парасуицидальном поведении (2017)
Іщук В. В. - Клініко-психопатологічна структура патоафективних проявів психоендокринного синдрому на тлі патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз (2017)
Романів О. П. - Суїцидальний ризик у пацієнтів з біполярним розладом першого типу у період активного та підтримувального лікування, Погоріляк К. М. (2017)
Коломієць С. І. - Особистісні характеристики підлітків зі сколіозом (2017)
Ткаченко О. В. - Поєднана індивідуально-сімейна система психопрофілактики дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2 типу легкого ступеня тяжкості (2017)
Напрєєнко О. К. - Принципи і методи протирецидивної терапії при депресіях, асоційованих із зловживанням алкоголем, Напрєєнко Н. Ю. (2017)
Радченко Т. М. - Оцінка впливу замісної гормональної терапії у наркозалежних жінок із гіпотиреозом на розвиток псевдоабстинентного синдрому, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Олійник О. П. - Кримінологічні та психопатологічні особливості скоєння кримінальних злочинів учасниками бойових дій (2017)
Актуальні питання психіатрії XXI століття: за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "Психіатрія XXI століття: проблеми та інноваційні рішення" (27 – 29 квітня 2017 року, м. Київ, Україна) (2017)
Борисенко В. В. - Патопсихологічні особливості пацієнтів з запійними формами алкогольної залежності, Животовська Л. В., Казаков О. А. (2017)
Дубовик К. В. - До питання про клінічну типологію та терапію порушень рухових функцій у дітей (2017)
Коваленко Н. В. - Оцінка скарг внутрішньо переміщених осіб та потенційної небезпеки для здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними обставинами (2017)
Крупська О. О. - Особливості психодіагностичного і психофізіологічного забезпечення особового складу органів і військ у бойових порядках та на етапах медико-психологічної евакуації і реабілітації, Баца А. В., Матяш М. М., Пострелко В. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Здорик І. Ф., Трінька І. С., Фокіна А. С., Ярмоленко М. Я. (2017)
Масік О. І. - Депресивний синдром у структурі психосоматичних розладів у підлітків та його корекція (2017)
Молчанова О. О. - Нейрокогнітивні порушення і соціальне функціонування у хворих на шизофренію (2017)
Прохорова О. В. - Когнітивна дисфункція при депресивному розладі у пацієнтів похилого віку (2017)
Радзевілова О. В. - Психосоціальні характеристики жінок, які вчинили злочини проти особи (2017)
Кутько Ігор Іванович (некролог) (2017)
Конференція Європейської ради з питань розладів харчової поведінки (ECED), 7 - 9 вересня 2017, Вільнюс (Литва) (2017)
Ільницька Т. Ю. - Клінічний поліморфізм симптомів гіперкінетичного розладу у ветеранів військових дій на сході України під впливом посттравматичного стресового розладу (2017)
В’юн В. В. - Визначення тривоги та депресії в структурі розладів адаптації лікарів-інтернів (2017)
Ісаєнко С. В. - Феноменологія суїцидальної поведінки при депресивних розладах у хворих з онкологічною патологією (2017)
Кришталь О. О. - Виразність психопатологічних синдромів та рівень соціального функціонування як основа арт-терапії хворих на шизофренію (2017)
Молчанова О. О. - Нейрокогнітивний дефіцит і соціальне функціонування хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Мудренко І. Г. - Нейропротекція когнітивного дефіциту у хворих з деменціями альцгеймерівського та неальцгеймерівського типів (2017)
Стаханов К. О. - Чинники ризику рецидиву захворювання у пацієнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Дубовик К. В. - Поліморфізм рухових порушень при розладах спектра аутизму (2017)
Радченко Т. М. - Динаміка патопсихологічних проявів у хворих на опіоїдну залежність жінок на різних стадіях формування ремісії відповідно до віку та наявної коморбідної патології щитоподібної залози (2017)
Олійник О. П. - Структура та особливості скоєння суспільно небезпечних дій особами із станами залежності від психоактивних речовин (2017)
Валерій Миколайович Кузнецов (некролог) (2017)
Левада О. А. - Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування, Троян О. С. (2018)
Марценковський Д. І. - Віковий поліморфізм посттравматичних стресових розладів та депресій у дітей внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій (2018)
Юрьева Л. Н. - Фармакотерапевтические особенности применения Вортиоксетина (Бринтелликса) у больных депрессией (натуралистическое исследование). Сообщение 1. Редукция клинической симптоматики, Мамчур А. И., Завалко Ю. Н., Анисимов С. В., Варшавский Я. С., Гуща С. И., Коссе И. Д., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Малышко В. А., Михалёва В. А., Подлеснюк О. А., Рачинская Т. В., Хохолева А. А., Шевченко И. Ю., Юрьев Е. Б. (2018)
Забор В. С. - Феноменологія як метод психопатології та психотерапії, Фільц О. О. (2018)
Пінчук І. Я. - Аналіз статистичних показників розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин у 2015 – 2017 роках, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Ячнік Ю. В. (2018)
Олійник О. П. - Роль психопатологічних чинників у ґенезі суспільно небезпечних діянь осіб із психічними розладами, які брали участь у бойових діях (2018)
Аймедов К. В. - Участь сім’ї та фахівців в організації допомоги дітям дошкільного віку з гіперкінетичним розладом, Кривоногова О. В., Кокоріна Ю. Є., Асєєва Ю. О. (2018)
Анікіна І. І. - Досвід надання психотерапевтичної допомоги жінкам, хворим на рак молочної залози, після мастектомії (2018)
Бежук Ю. М. - Рівень обсесивних проявів у структурі панічного розладу та їх лікування (2018)
Богомолець О. В. - Технології змінених станів свідомості у заходах щодо надійності персоналу і збереження професійного довголіття, Трінька І С., Здорик І. Ф., Ковалик О. О., Несен О. О., Поліщук Я. В., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Фокіна А. С. (2018)
Животовська Л. В. - Афективний статус пацієнтів із запійними станами при алкогольній залежності з урахуванням індивідуального хронотипу, Борисенко В. В., Казаков О. А. (2018)
Мудренко І. Г. - Взаємозв’язок клініко-анамнестичних особливостей хворих та суїцидального ризику при деменціях (2018)
Напрєєнко О. К. - Протирецидивна терапія депресій в осіб, які зловживають алкоголем, Напрєєнко Н. Ю., Бабич В. В. (2018)
Пітик О. М. - Алекситимія і непсихотичні психічні розлади у пацієнтів, хворих на гіпотиреоз (2018)
Рахман Л. В. - Особливості комплексного медикаментозного лікування депресивних станів у пацієнтів старшого віку, Шпильовий Я. В., Плевачук О. Ю. (2018)
Романова І. В. - Психотерапія невротичних розладів у жінок, які постраждали від домашнього насильства, в системі їх психосоціальної реабілітації (2018)
Салдень В. І. - Алгоритм надання комплексної первинної медичної допомоги особам із соматичними захворюваннями, які вживають алкоголь (2018)
Сікора А. Б. - Депресивні симптоми і ризик функціональних розладів у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (2018)
Чепурна А. М. - Клініко-психопатологічні особливості посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій, які вживають психоактивні речовини (2018)
Юрценюк О. С. - Психосоціальна реабілітація студентів із непсихотичними психічними розладами (2018)
Юрьева Л. Н. - Эффективность использования фенилпирацетама в лечении пациентов с астенией органического ґенеза, Шустерман Т. И., Коссе И. Д. (2018)
Teltzrow R. - Family conference (FC) in the juvenile criminal justice system in Ukraine. Does it work and why?, van’t Hoff G., Wolthuis A., Yachnick Yu. (2018)
Solati Jalal - LPS exposure during early pregnancy results in reduced baseline anxiety and increased GAD67 expression in adult male offspring, Moll H. Gunther, Kratz Oliver, Golub Yulia (2018)
Korostiy V. - The experience of psychosocial online counselling project in Ukraine on IPSO-care platform, Missmahl I., Penderetska O., Polishchuk O., Krapivnyk G. (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Давидова І. - Комунікативна складова концепції управління знаннями (2018)
Сенченко О. - Книга як інструмент інформаційних війн ХХ століття (2018)
Ісаєнко О. - Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді (2018)
Зелінська А. - Типологічна класифікація біографічних видань (2018)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2018)
Добко Т. - Універсальне довідкове видання символів України, Мацкевич Л. (2018)
Медведєва В. - Культурологічний погляд на багатогранний потенціал доробку Б. Грінченка (2018)
Лисенко А. - Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботи бібліотечних, музейних та архівних установ, Дудник В. (2018)
Медведєва А. - Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів (2018)
Ахвердова М. - Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації (2018)
Берест І. - "Товариство поступове львівських друкарів" як приклад профспілкового життя Львова II половини XIX століття (2018)
Дояр Л. - Практика заборони книжок в УСРР (1919 — 1937 рр.): історіографічний аспект (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Косачова О. - Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики (2018)
Сенченко О. - Актуальні аспекти книги як атрибута "м'якої сили" у глобальному історичному процесі (2018)
Головащук А. - Бібліографічне відображення банківської справи в Україні (2018)
Маркова В. - Від реклами видання — до реклами читання (2018)
Кононенко В. - Персональна бібліографія — складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Кордюкова О. (2018)
Коваль Н. - Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ"), Благірєва І. (2018)
Медведєва В. - Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж (2018)
Муравйова В. - Загальні та спеціальні визначники: їх застосування, Набхан Ю. (2018)
Васьківська О. - Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917 — 1920 рр.): тенденції розвитку (2018)
Солонська Н. - Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Шановні колеги! (2018)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року (2018)
Новальська Т. - Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокомунікативному просторі (2018)
Плаунова О. - Вшановуючи українського поета-байкаря (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Маркова В. - Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана, Суховій О. (2018)
Каращук О. - Бібліотеки в комунікативному процесі (2018)
Сенченко О. - Застосування "м'якої сили" книги проти англійського народу в ХІХ столітті (2018)
Бруй О. - Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою (2018)
Гранчак Т. - Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність (2018)
Іванова М. - Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності, Іванов Ю. (2018)
Остапчук Ю. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушеннями зору (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки), Романуха З. (2018)
Ахвердова М. - Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК, Діденко А. (2018)
Смілянець С. - Бібліотека на все життя: до ювілею А. Скорохватової (2018)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Феномен "м'якої сили" і формування "ноополітики" (2018)
Єжижанська Т. - Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України (2018)
Погореловська І. - Міжнародна система стандартної нумерації книг (ISBN) у контексті розвитку національного книговидання (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Сошинська В. - Програмні результати вивчення дисципліни "Наукові комунікації" в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів (2018)
Сенченко О. - "М'яка сила" книги у гібридній війні Росії проти України (2018)
Сандул О. - Відображення розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у РБД "Україніка наукова" (2018)
Муравйова В. - Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК, Солодовник В. (2018)
Корнійчук К. - Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту (2018)
Капралюк О. - Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності (2018)
Гиріна Т. - Проблемологія українськомовного радіомовлення у світовому медіасередовищі (2018)
Струтинский В. Б. - Триботехнические исследования полимерных композитов, применяемых при восстановлении направляющих станков, Радионенко А. В., Ищенко Е. А. (2015)
Тісов О. В. - Аналіз трибологічної поведінки ливарних кобальтових сплавів в умовах високотемпературного фретингу (2015)
Кіндрачук М. В. - Механізм зношування аустенітної сталі 12Х18Н9Т в широкому діапазоні зовнішніх навантажень, Мнацаканов Р. Г., Гуменюк І. А., Харченко В. В., Костюк Є. П. (2015)
Хижняк В. Г. - Зносостійкі покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6, Бобіна М. М., Соловар О. М. (2015)
Хижняк О. В. - Зносостійкі багатокомпонентні карбідні Тi, V, Cr покриття на сталі У10А та твердому сплаві Т15К6, Курдибайло Р. А., Хижняк В. Г. (2015)
Стадник О. Б. - Импульсная и длительная энергонагруженность пар трения дисково-колодочного тормоза автотранспортного средства (2015)
Яковлєва А. В. - Дослідження протизносних властивостей палив для повітряно-реактивних двигунів на рослинно-мінеральній основі, Вовк О. О., Бойченко С. В., Лейда К., Кужевський Х., Якубовський М. (2015)
Денисенко М. І. - Триботехнічні характеристики електроіскрових покриттів на сталі 65Г в умовах абразивного зношування, Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2015)
Кудрін А. П. - Тенденції розвитку організації ремонту авіаційної техніки (2015)
Мєдвєдєва Н. А. - Вибір методів контролю якості деталей вузлів тертя, Радько О. В., Білокур І. П. (2015)
Киндрачук М. В. - Методы и средства повышения эффективности тяжелонагруженных фрикицонных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок, Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Возный А. В., Красин П. С. (2015)
Черновол М. И. - Структурно-фазовые превращения в покрытиях из сталей ферритного и мартенситного классов при их напылении и модифицировании электроконтактной обработкой, Ворона Т. В., Кожевникова Е. Е., Микосянчик О. А., Лопата Л. А. (2015)
Ляшенко Б. А. - Повышение износостойкости деталей судовых машин и механизмов покрытиями дискретной структуры. технологическое обеспечение покрытий дискретной структуры электроконтатным припеканием, Волков Ю. В., Соловых Е. К., Лопата Л. А. (2015)
Пузік С. О. - Технологія вакуумного очищення резервуарів від невиробленого залишку палива, Несен О. О., Зозуля А. В., Мушта О. М., Вареник А. В. (2015)
Чернега С. М. - Підвищення зносостійкості вуглецевих сталей комплексними боридними покриттями за участю кремнію, Поляков І. А., Красовський М. О. (2015)
Гош В. Е. - Порівняльний аналіз особливостей розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчізняній педагогіці протягом другої половини XX ст. – початку XXI ст. (2016)
Лісковацька Х. М. - Специфіка лексикографічного опису ареальної фразеології (2016)
Топчій О. В. - Правова освіта vs правова просвіта (2016)
Довгань Н. Ю. - Обґрунтування системи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Максимовський М. І. - Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (2016)
Заярна І. С. - Особливості застосування компетентнісного підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю (2016)
Lichman L. Yu. - Building foreign linguuistig competence in the higher school of Ukraine: periodization issues (2016)
Овсяннікова В. В. - Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу (2016)
Соколюк О. В. - Формування фізкультурної компетентності студентів вищого педагогічного навчального закладу як педагогічна проблема та шляхи її вирішення (2016)
Харківський В. С. - Критеріальний апарат розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті (2016)
Бескоровайна Л. В. - Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2016)
Бондаренко Г. Г. - Професійна компетентність соціального педагога (2016)
Локарєва Г. В. - Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності, Пшенична О. С. (2016)
Петренко Л. М. - Формування базових компетентностей майбутніх фахівців у політехнічних коледжах (2016)
Смелікова В. Б. - Особливості та шляхи реалізації моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Табінська С. О. - Новаторська педагогічна підтримка розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ (2016)
Тур О. М. - Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Ференчук І. О. - Лінгвістичні особливості німецькомовних публіцистичних текстів (2016)
Чухно О. А. - Зміст професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів в англійській мові після німецької (2016)
Шустова Н. Ю. - Прийоми формування професійних якостей у студентів педагогічних навчальних закладів (2016)
Першко Г. О. - Соціально-педагогічна робота з класним колективом, у якому навчається дитина з особливостями психофізичного розвитку (2016)
Яценко В. В. - Аналіз формування економічної компетентності під час вивчення дисципліни "Економічна теорія" у студентів педагогічних ВНЗ (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Марушкевич А. А. - Освітня діяльність Тадеуша Чацького в поглядах М. Ф. Володимирського-Буданова (2015)
Рощін І. Г. - Школа майбутнього – школа розвитку. (2015)
Шугайло Я. В. - Інтернет-залежність та проблема її профілактики серед дітей та підлітків (2015)
Гончаренко Ю. В. - Здійснення естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в процесі хореографічної діяльності на гуманістичних засадах (2015)
Гусарова А. В. - Компаративний аналіз ознак моральної вихованості в європейській та японській культурах, Нечепоренко М. В. (2015)
Локарєва Г. В. - Соціокультурні компетентності як складова загальної культури творчої особистості (2015)
Рева В. П. - Обоснование принципов самовоспитания культуры музыкального восприятия (2015)
Стрілько В. В. - Реформування змісту освіти – стратегічне завдання сучасної школи (2015)
Ягоднікова В. В. - Організація педагогічної взаємодії суб’єктів інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Козич І. В. - Вплив науково-дослідної роботи на розвиток креативності студентів внз (2015)
Короткова Ю. М. - Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр (2015)
Маковська О. А. - Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти (2015)
Надточій Н. О. - Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі внз, Ємельянова В. М. (2015)
Александрова О. Ф. - Психологічні особливості навчання професійно-орієнтованої іноземної мови в дорослому віці, Александров В. М. (2015)
Гринь Л. О. - Структурно-функціональна модель вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру (2015)
Демір М. І. - Актуалізація самоорганізації майбутніх учителів музики як педагогічна умова формування інтерпретаційної культури (2015)
Дерев’янко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування професійного мислення дизайнера у процесі фахової підготовки (2015)
Жигірь В. І. - Складові базової психолого-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2015)
Нищак І. Д. - Електронний навчально-методичний комплекс як засіб реалізації інженерно-графічної підготовки студентів: дидактичний аспект (2015)
Ордановська О. І. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі (2015)
Пшенична О. С. - Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій (2015)
Чорногор Н. О. - Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджерів (2015)
Яблочнікова І. О. - Професійна компетентність та професійні компетенції: дискусії науковців та професіоналів (2015)
Андрєєв А. М. - Роль освіти і виховання у вирішенні проблеми енергозбереження (2015)
Дехтяренко С. Г. - Застосування інформаційних технологій при викладанні природничо-наукових дисциплін у шкільному курсі, Корж О. П. (2015)
Козинець І. І. - Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчального процесу (2015)
Кушнір Т. І. - Формування граматичної компетентності в учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: психологічний аспект (2015)
Ружин К. М. - Використання компаративного підходу для розширення потенційного словника у процесі навчання іноземної мови як другої (2015)
Тернюк М. Е. - Обґрунтування диференціації змісту інтегральної науково-навчальної дисципліни "Технознавство" для об’єктів системи інженерної освіти, Шандиба О. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Пилипенко Л. А. - Аналіз фітосанітарного ризику небезпечного виду галових нематод Meloidogyne enterolobii (2011)
Ковалишина Г. М. - Першочергове значення протруювання, Кочмарський В. С. (2011)
Ретьман М. С. - Якість зерна пшениці ярої (2011)
Рубан М. Б. - Стійкість сортів моркви проти хвороб і шкідників, Бобось І. М. (2011)
Лікар Я. О. - Морквяна муха в посівах селерових культур в Лісостепу України (2011)
Баликіна О. Б. - Перспективні засоби захисту яблуні від яблуневої плодожерки (2011)
Кочерга М. О. - Габробракон для біозахисту (2011)
Лєбєдєв С. М. - Статеві феромони проти найнебезпечніших шкідників виноградних насаджень (2011)
Мартиненко Є. В. - Фазова чутливість у видів гірчака при застосуванні гербіцидів (2011)
Загнітко А. П. - Вступ (2017)
Загнітко А. П. - Семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального в реченнєвій структурі (2017)
Костусяк Н. М. - Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові (2017)
Слободян М. Р. - Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі (2017)
Grygorieva A. V. - Peculiarities of the Implicit Opposition Based on the Modern English, German, Russian and Ukrainian Languages (2017)
Кобченко Н. В. - Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку (2017)
Мельник І. А. - Лівобічний валентний потенціал прислівникових предикатів (2017)
Ситар Г. В. - Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові (2017)
Solodovnyk O. Ye. - Semantics of Parcelled Specifying Constructions in Different Functional Styles of Modern English (2017)
Фаріон І. Д. - Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект (2017)
Межов О. Г. - Синонімічні конструкції з транзитивною семантикою в сучасній українській мові (2017)
Struhanets Yu. B. - Semantics and Formal-Structural Parameters of Football Vocabulary in the Ukrainian Literary Language at the Beginning of the XXI Century (2017)
Krasnobaieva-Chorna Zh. V. - Axiophraseme Pragmatics: Representation of Code Culture in the Axiological World’s Image (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian) (2017)
Arkhipova I. M. - Research of Author`s Digression in Structural, Semantic and Semiotic Clues (2017)
Драч Н. Є. - Лінгвокогнітивні аспекти регулярних граматичних порушень (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Каленюк С. О. - Роль семіотичних кодів у продукуванні семантичної гетерогенності повісті Т. Прохаська "Довкола озера" (2017)
Космеда Т. А. - Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації (2017)
Ковалик Н. В. - Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів (2017)
Kramar N. A. - Towards an Integrative Approach to Identity Construction in Academic Discourse (2017)
Наєнко Г. М. - Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу (2017)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2017)
Романченко А. П. - Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування (2017)
Sazonova Ya. Yu. - Pragmatic Potential of the Pronoun It in Texts of Horror Discourse (2017)
Skorobohatova O. О. - Binary Oppositions in Russian Language Poetry of XXth - XXIst Centuries (a Case Study of Hyphenated Substantival Binomials), Buvalets O. V. (2017)
Харитонова Д. Д. - Стратегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів (2017)
Колесников А. О. - Лінгвістичні ареали межиріччя Дністра і Дунаю (2017)
Данилюк І. Г. - Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості (2017)
Архангельська А. М. - Оломоуцька україністика сьогодні: здобутки і перспективи (2017)
Загнітко А. П. - Контрастивний погляд на акціональність. Рец. на наукове видання (монографію): Ивановић М. Акционалност – семантика и форма: у савременом украjинском и српском jезику / Милена Ивановић. – Београд: Филолошки факультет Универзитета, 2016 (Београд: Чигоjа штампа). – 257 с. (2017)
Liakhur Ch. - Przyimki wtorne w jezyku polskim (aspekt diachroniczny). Рец. на книгу: Janowska Aleksandra. Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych / Aleksandra Janowska. – Katowice : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 120 ss. (2017)
Косторнов А. Г. - Влияние состава композиционных материалов на основе титанового сплава Ті+10Мо и скорости скольжения пары трения КМ – сталь 45 на их триботехнические характеристики, Фущич О. И., Чевычелова Т. М., Варченко В. Т., Костенко А. Д. (2015)
Духота О. І. - Еволюційна модель трибосистеми та загальні принципи забезпечення зносостійкості матеріалів в умовах високоткмпературного фретинга (2015)
Мікосянчик О. О. - Реологічні властивості змащувальних шарів та енергонавантаженість в контакті тертя при змінних контактних напругах, Мнацаканов Р. Г., Хімко М. С., Шакулієв С. В. (2015)
Вольченко А. И. - Термические напряжения в ободах тормозных барабанов автотранспортных средств, Киндрачук М. В., Бекиш И. О., Малык В. Я., Снурников В. И. (2015)
Денисенко М. И. - Роль вторичных структур при абразивном изнашивании конструкционных материалов, Зазимко О. В., Лабунец В. Ф., Загребельный В. В. (2015)
Журавлев Д. Ю. - Неравновесная трибология при фрикционном взаимодействии пар трения тормозных устройств (часть первая) (2015)
Возный А. В. - Дисково-колодочный тормоз с принудительным охлаждением типа "вихревая труба": конструкция, теория и расчет (часть первая) (2015)
Кіндрачук М. В. - Параметри дискретної структури азотованих покриттів рівної зносостійкості та з підвищеним опором втомному руйнуванню, Клімін В. В., Гуменюк І. А., Загребельний В. В., Костюк Є. П. (2015)
Зайончковський Г. Й. - Прогнозування ресурсу малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом, Барилюк Є. І., Федоричко Я. Б. (2015)
Мак-Мак Н. Е. - Влияние цементации и закалки от различных температур на износостойкость и шероховатость изношенной поверхности конструкционных сталей, Рябикина М. А., Чейлях А. П. (2015)
Макаренко В. Д. - Розрахункова модель корозійного пошкодження сталевих залiзничних цистерн, Тараборкін Л. А., Лукач В. С., Василюк В. I., Козаченко Н. В. (2015)
Haghirizadeh M. - Application of laser alloying and thermocycling as means of formation of wear resistant boride coatings (2015)
Кіндрачук М. В. - Технологічні аспекти формування зносостійких евтектичних покриттів методом відцентрової біметалізації, Діденко О. Л., Гуменюк І. А., Гловин А. Л. (2015)
Пузік С. О. - Основні методи підвищення інтенсивності очищення пально-мастильних матеріалів від забруднень в гравітаційному полі землі, Пузік О. С. (2015)
Лісніченко Т. В. - Життєвий цикл автомобільних доріг, як основа забезпечення їх довговічності та високих експлуатаційних властивостей (2015)
І. П. Котляревській. Фото (1994)
Ільганаєва В. - Науково-технічні бібліотеки в умовах функціонування автоматизованих систем (1994)
Путро О. - Інститут архівознавства ЦНБ ім. Вернадського НАН України (1994)
Пашкова В. - Національна сільськогосподарська бібліотека США (1994)
Успенская С. В. - Неводные методы нейтрализации кислотности документов на бумажной основе, Захарова И. В. (1994)
Шульгіна В. - Стравінський повертається в Україну (1994)
Загородня Г. - З фондів Державної історичної бібліотеки України, Печенізька З. (1994)
Рукавіцина Є. - З фондів ЦНБ (1994)
Фролов А. - Перша виставка відроджених гравюр XVIII - XIX ст. з фондів ЦНБ, Юхимець Г. (1994)
Дениско Л. - Костянтин Думитрашко - бібліотекар Київської духовної академії (1994)
Солонська Н. - Олена Апонович (1994)
Доля книги - доля людини (1994)
Цвіркун І. - Федір Пилипович Максименко (1994)
Попроцька В. - Захист дисертацій (1994)
Як працював Ф. Максименко (1994)
Підгора В. - Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці - 50 років (1994)
Ушканова Н. - "Батько нової, щиро народної української літератури ..." (1994)
Башун О. - Діємо на власний розсуд (1994)
Наші автори (1994)
Орач Н. - Петро Капіца (1994)
Портрет митрополита Київського і Галицького Арсенія (Ф. І. Москвіна) (1994)
20 квітня 2018 р. — День діагностики меланоми (2018)
Інформаційна довідка щодо попередніх результатів проведення 20 квітня 2018 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2018)
День діагностики меланоми на Львівщині у 2018 р. (2018)
До ювілею Миколи Михайловича Шупенька (2018)
Лаврушко С. І. - Сучасне комплексне лікування мікроспорії гладенької шкіри, Дудченко М. О., Павленко Г. П., Філатова В. Л. (2018)
Алкаммаз А. М. - Показники ліпідного обміну у хворих на псоріаз з осінньо-зимовим, весняно-літнім і позасезонним (змішаним) типами перебігу та їхнє значення для патогенезу дерматозу, Степаненко Р. Л. (2018)
Копилова В. К. - Якість життя у хворих на акне з наявністю в ділянках ураження шкіри кліщів Demodex folliculorum та Demodex brevis, Чернишов П. В. (2018)
Айзятулов Р. Ф. - Оніходистрофії при шкірних хворобах і комплексна терапія з використанням препарату "Оніхоцид® Емтрикс" (2018)
Дюдюн А. Д. - "АЕвит" в комплексном лечении больных акне, Полион Н. Н., Резниченко Н. Ю., Свирид С. Г., Горбунцов В. В. (2018)
Наумова Л. О. - Досвід застосування імуномодулюючих препаратів у комплексному лікуванні хворих на акне, Свирид-Дзядикевич О. С., Степаненко В. І. (2018)
Калюжная Л. Д. - Токсические реакции кожи (2018)
Dudchenko M. О. - Features of the treatment of chronic generalized catarrhal gingivatis in the young patients with prebiotic Lequin, Niedzielskу M. Ya., Stupak O. P., Doshi N. (2018)
Поліщук Д. С. - Застосування флутаміду у комплексній терапії жінок з акне на тлі гіперандрогенії, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2018)
Добровольская А. В. - Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в сочетании с фракционной СО2-шлифовкой при лечении постакне (2018)
Diehl C. - The burden of sensitive skin (2018)
Безвершенко К. І. - Раціональна терапія різних клінічних форм оніхомікозів (2018)
Ткач В. Є. - Хронічний атрофічний акродерматит: клінічні випадки, Маляр Н. П., Волошинович М. С., Зубик Б. А. (2018)
Недобой П. М. - Слово про Вчителя і його наукову школу. До 120-річчя від дня народження професора І. І. Потоцького, Недобой Б. П. (2018)
15-й весняний симпозіум Європейської академії дерматології та венерології (2018)
Пам’яті Степана Кіндратовича Псюка (2018)
Пішов із життя Іван Савич Вітер (2018)
Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2018)
Yu. H. Koroliuk - Improving the efficiency of strategic management in frontier regions, Tolub’iak V. S. (2017)
Черкаска В. В. - Напрями державного сприяння розвитку та безпеці аграрного підприємництва (2017)
Парамзіна Т. В. - Організаційні та правові аспекти створення та забезпечення сталого розвитку територіальних громад (2017)
Михайлов Б. В. - Комплексное использование природных и преформированных факторов у комбатантов, которые находятся на реабилитации в санаторно-курортных условиях, Сердюк А. И., Вашките И. Д., Алиева Т. А., Вязьмитинова С. А. (2017)
Безрук Р. И. - Психотерапия и психопрофилактика невротических расстройств и суицидального поведения у онкологических больных (2017)
Жівілова Я. С. - Принципи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Сарвир И. Н. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у больных с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (2017)
Вязьмитинова С. А. - Особенности формирования расстройств адаптации у участников боевых действий (2017)
Чугунов В. В. - Клинико-стилистический анализ стимулов эротической эксцитации и мотивационной структуры отклоняющегося сексуального поведения при интернет-зависимости, Городокин А. Д., Столяренко А. Н. (2017)
Заседа Ю. И. - Опыт применения препаратов офор и гинекит в лечении простатитов, ассоциированных со специфической и смешанной микробной флорой, Шихалиев Ф. Б., Соломенный Р. И. (2017)
Заседа Ю. И. - Опыт комбинированного использования препаратов трибекс и карлив при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Шихалиев Ф. Б., Соломенный Р. И. (2017)
Галаченко В. В. - Формирование медико-психологической реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата на санатрно-курортном этапе (2017)
Михайлов Б. В. - Депрессии в психиатрической и общемедицинской практике (2017)
Федак Б. С. - Эмоциональные нарушения у больных с распространенными соматическими заболеваниями (2017)
Михайлов Б. В. - Нарушение психической сферы у больных дисциркуляторной энцефалопатией различного генеза (2017)
Яворская В. А. - Когнитивная недостаточность различной степени у больных с цереброваскулярной патологией, Михайлов Б. В. (2017)
Михайлов Б. В. - Клиника, диагностика, принципы терапии нарушений сна, Кудинова Е. И. (2017)
Чугунов В. В. - Зависимости, тяги, пристрастия: аддиктология contra наркология (2017)
Романова И. В. - Особенности психотерапии и психологического консультирования мальчиков подростков, пострадавших от насилия, Авраменко А. И. (2017)
Андрух П. Г. - Психотерапия и реабилитация пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Пономарьов В. І. - Якість життя студентів-курців у порівнянні з студентами-некурцями та студентами-вейперами, Вовк В. І., Дунаєв В., Матвієнко Ж. І., Черненко М. Є. (2017)
Вовк В. И. - Вопросы терапии больных с пищевыми расстройствами, Горбатовская Д. С., Матвиенко Ж. И., Черненко М. Е. (2017)
Проноза П. В. - Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні (2018)
Сазонець І. Л. - Інноваційні методи управління діяльністю підприємств в умовах інформаційної економіки (2018)
Лі Інін - Перспективи зростання торгово-економічного співробітництва китайської народної республіки та України в контексті реалізації ініціативи "один пояс — один шлях", Захарін С. В., Волосюк М. В. (2018)
Осмятченко В. О. - Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу, Токар В. В. (2018)
Бондаренко О. С. - Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика, Адаменко І. П. (2018)
Гаман М. В. - Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні (2018)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми формування і використання трудового потенціалу на засадах сталого розвитку сільських територій, Личук Л. І. (2018)
Дергалюк М. О. - Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" (2018)
Крайчак Є. В. - Система управління державним зовнішнім боргом України (2018)
Приходченко Т. А. - Аналіз сучасного регіонального розвитку в Україні (2018)
Корнієнко О. П. - Функції морських портів України як складової морегосподарського комплексу, Кошара К. А. (2018)
Островський І. А. - Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України, Славута О. І. (2018)
Вільхова Т. В. - Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти, Могила Ю. М. (2018)
Щур Р. І. - Фінансовий потенціал територіальних громад: теоретичний аналіз (2018)
Корепанов О. С. - Статистичне дослідження інтенсивності використання інформаційно-комунікаційних технологій домашніми господарствами в "розумних" громадах в Україні (2018)
Гордополов В. Ю. - Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю (2018)
Багиров Орхан Мубариз оглу - Значение диверсификации экономики и ее роль в экономическом развитии (2018)
Багиров Манафова Мансуры Шакир гызы - Современное состояние и перспективы развития азербайджано-испанских экономических связей (2018)
Ткаченко Т. І. - Особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постачальниками послуг, агентами та партнерами, Козловський Є. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва, Теплюк М. А. (2018)
Савченко А. М. - Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України, Блищик Л. В. (2018)
Кочергіна О. Ю. - Основні акценти та пріоритети потенційних відносин української держави та європейського угруповання (2018)
Лейбович А. В. - Розвиток приватних шкіл запорізького регіону (2018)
Акулова Г. В. - Моделювання впливу структури суспільних благ на добробут та поведінку економічних агентів з використанням мультиагентного підходу (2018)
Ахромкін Є. М. - Розвиток інфраструктури регіону: інвестиційний аспект, Зігунов В. М., Носкова С. А. (2017)
Білоус Я. Ю. - Аналіз показників оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (2017)
Бойченко Е. Б. - Вплив міграційних процесів на формування регіонального ринку праці, Дроботенко Я. М. (2017)
Бурбело О. А. - Лобізм в сучасній Україні, Бурбело С. О. (2017)
Геращенко І. М. - Ефективність планування виробництва та стратегічного управління підприємством (2017)
Заблодська Д. В. - Світове сприяння розвитку регіонального (міжрегіонального) співробітництва в Україні: Шотландія, Німеччина, Канада (2017)
Зима О. Г. - Міжкультурна комунікація як частина міжнародних відносин, Гвозденко Є., Тарасова Д. (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження патології в системі економічної безпеки підприємства як результат трансформацій (2017)
Клюс Ю. І. - Синтез методів обліку затрат промислового підприємства для ефективного управління ними (2017)
Кудріна О. Ю. - Еволюція елементів теорії щодо розуміння та трактування понять "податкове обслуговування" та "податкове адміністрування", Саєнко О. О. (2017)
Малюкіна А. О. - Знання як стратегічний ресурс людини та держави (2017)
Манухіна М. Ю. - Управління нематеріальними активами на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу (2017)
Мартинова Л. В. - Інструментарій інтегрованої оцінки ризику втрати платоспроможності підприємств зернопродуктового підкомплексу (2017)
Моргачов І. В. - Необхідність удосконалення інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення на національному і регіональному рівні (2017)
Омельченко О. В. - Моделі іпотечного кредитування в Україні, Закладній О. А. (2017)
Персій Ю. О. - Розробка алгоритму управління затратами промислового підприємства (2017)
Птащенко О. В. - Електронний уряд як засіб модернізації державного управління, Гончарова К. Ю., Шутенко В. П. (2017)
Салогубова В. М. - Вибір засобів маркетингової комунікації вищими навчальними закладами, Козловський Д. С. (2017)
Сігаєва Т. Є. - Методичні положення щодо формування операційної стратегії підприємства на основі концепцій логістики (2017)
Сорокіна Г. В. - Механізми соціального впливу в комунікативному просторі сучасної реклами (2017)
Степанова О. М. - Оцінка інформаційних ризиків в умовах розвитку інформаційної системи підприємства, Волков А. А. (2017)
Тарасенко Д. Л. - Сталий розвиток і "зелена" економіка: політика ЄС (2017)
Тацій І. В. - Блокування реєстрації податкових накладних: проблеми, наслідки, перспективи (2017)
Ткаченко Ю. В. - Методологія проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" як передумова сталого розвитку територіальних громад (2017)
Тяжкороб І. В. - Інвестиційні пріоритети в системі стратегічного планування розвитку регіону (2017)
Холодна Ю. Є. - Оптимізація валютного регулювання як чинний захід забезпечення макроекономічної стабільності (2017)
Шаріпова О. С. - Визначення об'єктів гармонізації при формуванні інтегрованих підприємств, Шаріпова А. Г. (2017)
Швець Н. В. - Сучасні тенденції та особливості інноваційного розвитку світової хімічної індустрії (2017)
Сущенко О. А. - Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції (2017)
Голян В. А. - Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети, Рудинець М. В., Рошкевич В. Ф. (2018)
Селіверстова Л. С. - Особливості розвитку фінансового ринку України, Адаменко І. П. (2018)
Крайчак Є. В. - Управління ризиками державного зовнішнього боргу України (2018)
Руда О. Л. - Кредит як підгрунтя взаємовідносин підприємств та комерційних банків (2018)
Шахно А. Ю. - Підвищення ефективності використання людського капіталу підприємствами гірничо-металургійного комплексу, Ковальчук В. А., Ковальчук Т. М. (2018)
Корепанов О. С. - Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості в територіальних громадах, Лазебник Ю. О. (2018)
Джинджоян В. В. - Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств (2018)
Кравчун А. С. - Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки (2018)
Безус А. М. - Застосування процедури дью ділідженс як важеля зменшення інформаційних ризиків при здійсненні емісії цінних паперів, Шафранова К. В., Шевчун М. Б. (2018)
Ярошевська О. В. - Придатність до створення крос-функціональних команд організаційних структур управління промисловими підприємствами, Красноступ В. М. (2018)
Давидюк О. О. - Дeржaвнe упрaвління сфeрoю вищoї oсвіти в укрaїні, Якайтис І. Б. (2018)
Лазарєва О. В. - Організаційні засади конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування, Бреславець В. В. (2018)
Ковальчук С. Я. - Особливості експортних операцій в межах дії зони вільної торгівлі, Григораш М. В. (2018)
Швець Ю. О. - Вплив податкового навантаження на діяльність сільськогосподарських підприємств України, Гайдар С. І. (2018)
Водянка Л. Д. - Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності, Підгірна В. С., Сироїжко К. В. (2018)
Гобрей М. В. - Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі закарпатської області) (2018)
Котельбан С. В. - Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація" (2018)
Непомнящий О. М. - Інженер-консультант у системі господарської і професійної діяльності в Україні (2018)
Гбур З. В. - Національна безпека країни через призму захисту національних меншин (2018)
Баранов О. П. - Фінансування тероризму як загроза національній безпеці (2018)
Федорчак В. В. - Моделювання розвитку систем державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання зовнішньоторговельних процесів в умовах інтеграції України в сот (2018)
Барило О. Г. - Аналіз досліджень проблем державного управління (2018)
Валюх А. М. - Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу (2018)
Козачишина Т. О. - Методика формування та інструментарій реалізації бюджетно-податкової політики (2018)
Пастухов В. І. - Обґрунтування технології вирощування картоплі на поверхні поля під шаром соломи, Бакум Н. В., Вісхам А. І., Майборода М. М., Крохмаль Д. В., Головін І. О., Адамчук В. В., Присяжний В. Г., Борис А. Н., Корнієнко С. І. (2016)
Лукьяненко В. М. - Математическое моделирование внутрислоевых процессов семенной смеси на плоских неперфорированных вибрирующих поверхностях (2016)
Пономаренко Н. О. - Класифікація прийомів локального внесення добрив (2016)
Дуюнова Т. В. - Види юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства (2016)
Дьяконов О. В. - Підвищення теплотворної здатності паливних брикетів із кори дуба (2016)
Ляшенко С. А. - Определение безопасных режимов работы для автоматизированной системы управления выпарной установкой сахарного завода, Фесенко А. М., Ляшенко А. С. (2016)
Полянский А. С. - Состояние проблемы надёжности и безопасности использования техники при утилизации, Задорожняя В. В., Брагинец Т. Н. (2016)
Пащенко В. Ф. - Обгрунтування доцільності державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування, Корнієнко С. І., Харченко С. О., Сиромятников Ю. М., Урюпіна Л. М., Бідило М. І., Харламцев О. М. (2016)
Мельник В. І. - Реологічні властивості слабо розкладеного гною при різній вологості, Романашенко О. А., Пирогов В. О. (2016)
Пащенко В. Ф. - Машина для поверхностной обработки почвы, Корниенко С. И., Храмов Н. С. (2016)
Тіщенко Л. М. - Експериментальне визначення швидкості проходження зернової суміші кукурудзи крізь отвори віброрешет зернових сепараторів, Харченко С. О., Харченко Ф. М., Шептур О. А., Коротецький В. В. (2016)
Ольшанський В. П. - До розрахунку зернопотоку на плоскому віброрешеті, Ольшанський О. В. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Динамічний аналіз міцності дорожніх покриттів при нестаціонарному навантаженні (2016)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на розділенні насіннєвих сумішей кропу, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Вотченко О. С., Сіняєва О. В., Циба М. В., Дьолог І. О. (2016)
Бакум М. В. - До обгрунтування способів очищення насіння проса від насіння бур`янів, Мацієнко В. С., Кісь В. М. (2016)
Морозов В. И. - Повышение эффективности технологического процесса совершенствованием параметров сеялок, Морозов И. В. (2016)
Бакум М. В. - Використання мехатронних пристроїв в посівних машинах точного висіву, Кириченко Р. В., Басов О. І. (2016)
Майборода М. М. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва зерна (2016)
Соломка О. В. - Результати досліджень збирання насіннєвого вороху люцерни, Соломка В. О. (2016)
Харченко С. О. - Виробничі дослідження технічних показників колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т, Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Рульов В. М. (2016)
Тищенко Л. Н. - Експериментальные исследования внутрослоевых процессов в зерновых смесях, сепарируемых цилиндрическими виброцентробежными решетами, Пивень М. В. (2016)
Лебедєв А. Т. - Аналітична модель повороту трактора з шарнірно-зчленованою рамою, Калінін Є. І., Шуляк М. Л., Колєснік І. В. (2016)
Соколік С. П. - Перспективи використання кукурудзи на зерно в якості біопалива (2016)
Селіверстова Л. С. - Бюджетна архітектоніка як інструмент розвитку фінансової системи України (2018)
Стоян О. Ю. - Глобалізація як кульмінаційний етап формування нової світової політики, що передбачає міжнародну економічну безпеку (2018)
Диба М. І. - Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності, Стукан І. Ю. (2018)
Олешко А. А. - Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки (2018)
Клапків Ю. М. - Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя, Мелих О. Ю. (2018)
Дергалюк М. О. - Методичні підходи щодо оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу (2018)
Будько О. В. - Розвиток методики економічного аналізу в системі управління сталим розвитком підприємств (2018)
Ткаченко В. П. - Інноваційна діяльність у закладах освіти (2018)
Бєлєнкова О. Ю. - Переваги впровадження контролінгу в плануванні діяльності будівельних підприємств (2018)
Лівінський А. І. - Державне управління у сучасній реновації аграрного виробництва (2018)
Бабич М. М. - Критерії та індикатори продовольчої безпеки на глобальному рівні (2018)
Лейбович А. В. - Формування та оцінка ресурсного потенціалу запорізького регіону (2018)
Чебакова Т. О. - Новації в оцінюванні упорядкувального аспекту організаційної культури підприємства (2018)
Чіков І. А. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі ресурсозбереження (2018)
Биркович Т. І. - Корупція як перешкода на шляху ефективного регулювання системи охорони здоров'я (2018)
Толуб'як В. С. - Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект сталого розвитку регіонів (2018)
Тихончук Л. Х. - Напрями державної підтримки стратегічних корпорацій (2018)
Федорчак В. В. - Структурно-функціональний синтез державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Світовий О. М. - Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об'єднаних територіальних громад, Мовчанюк А. В. (2018)
Щуревич Л. М. - Інноваційні перспективи в розвику аграрного сектору в Україні (2018)
Кухарева Г. П. - Впровадження світової теорії та практики при реформуванні публічного управління України (2018)
Сухенко С. В. - Державне управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні: теоретичне осмислення (2018)
Власенко І. М. - Світовий досвід удосконалення державного управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд під час децентралізації влади (2018)
Мазій І. В. - Пріоритетні напрями волонтерської діяльності у провідних країнах світу (2018)
Нахкур Т. Ф. - Державне регулювання інвестиційних процесів у будівельній сфері в зарубіжних країнах та їх адаптація для української економіки (2018)
Ільчанінова Н. І. - Перспективи впровадження зарубіжного досвіду формування механізму надання адміністративних послуг в Україні (2018)
Кропивницький Р. С. - Державне регулювання та розвиток наукової діяльності: зарубіжний досвід та можливості для України (2018)
Загнітко А. П. - Вступ (2017)
Бранднер А. - Функции русского беспредложного винительного падежа на фоне исторического развития языка (2017)
Всеволодова М. В. - Славянские языки: объективная грамматика и категория грамматикализации (2017)
Загнітко А. П. - Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов‘янському реченні (2017)
Попович Л. Б. - Граматикалізація показників евіденційності в українській мові (2017)
Кобченко Н. В. - Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв‘язку на рівні простого речення (2017)
Вorodenko L. M. - Borrowings of Religious Domain in the Lexical System of Polish (2017)
Грижак Л. М. - Емоційно-оцінні слова в портретному зображенні жінок у романі Чарлза Діккенса "Холодний дім" (2017)
Dobrovolska О. Ya. - Middle English Names of Artists: Origin and Usage (2017)
Стишов О. А. - Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Бурак В. В. - Субзнакова фіксація лінгвокультурного змісту в похідних номінаціях родичів (на матеріалі української та польської мов другої половини ХІХ століття) (2017)
Гайдук Н. А. - Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концепту мультикультуралізм в українській та російській мовах (на матеріалі газетних статей українських та російських інтернет-видань) (2017)
Krasnobaieva-Chorna Zh. V. - MIND Value: Semantics, Structure, Pragmatics (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian Phraseology) (2017)
Вільчинська Т. П. - Концепт "війна": особливості мовної об‘єктивації у газетному тексті (2017)
Oliynyk N. A. - Concept Scarcity and Its Historical Development in English (2017)
Olkhovych-Novosadyuk M. М. - The Emotion Concept of Joy in the English Linguaculture (2017)
Пикалюк Р. В. - Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного (2017)
Popova N. M. - Genesis of the Concept "Aventurismo" and Its Role in Formation of the National Conceptual Sphere of Spain (2017)
Radchuk O. V. - The Urgency of Genetic Proximity of the Opposition of Otsutstviye (Absence) – Prysutstviye (Presence) for Cognitive Studies of Notion Otsutstviye (Absence) (2017)
Samsonenko N. I. - Grammatical Representation of Motive of Meditative and Contemplative Loneliness (a Case Study of the Russian-Language Poetry of the XIXth-XXIst Centuries) (2017)
Совтис Н. М. - Українська пісня в польському перекладі (на матеріалі творів Лева Венглінського) (2017)
Шевченко Л. Л. - Моделювання структури концептосфери Нового Завіту засобами епідигматики (2017)
Щербак О. В. - Ключовий знак як впливовий стрижень структури лінгвосеміотичного коду рекламної комунікації: проблеми ідентифікації (2017)
Гаврилюк І. С. - Експресивна номінація в сучасному топоніміконі (2017)
Дружинець М. Л. - Вимова звукосполук українськими респондентами Придністров’я: норма та девiацiї (2017)
Микитюк О. Р. - Антропонімний простір Дмитра Донцова як відтворення духовного та героїчного минулого українського народу (2017)
Космеда Т. А. - Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи (2017)
Зінкевич-Томанек Б. - Краківська україністика: вчора і сьогодні (2017)
Бранднер А. - Новое осмысление исторической грамматики русского языка. Рец. на навчальне видання: Нестерова Н. А.: Историческая грамматика русского языка: учебное пособие. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева 2012, 178 с. (2017)
Prosianyk O. P. - Methodology of Functional Pragmatism as the Merge of Antropocentrism and Relationismus (2018)
Загнітко А. П. - Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики (2018)
Костусяк Н. М. - Категорійні ознаки віддієслівних іменників (2018)
Поляк І. П. - Структурно-семантична організація категорії неозначеності (2018)
Приходько А. М. - Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа (2018)
Самсоненко Н. І. - Морфологическая доминанта падежа в русскоязычных поэтических текстах XIX – XXI веков (2018)
Межов О. Г. - Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці (2018)
Кравченко Е. О. - Контексти розпізнавання конотоніма (2018)
Logvynenko I. A. - Color Words as Linguistic and Cultural Markers of Modern Turkish Anthroponyms (2018)
Peftieva O. F. - Figurative Component as an Inherent Part of a Word Semantic Structure (2018)
Бабій Ю. Б. - Засоби репрезентації концепта "ціна" в україномовному рекламному дискурсі (на матеріалі комерційних текстів) (2018)
Бурак В. В. - Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект (2018)
Вільчинська Т. П. - Коди культури в процесах мовної об’єктивації дійсності в поемі В. Стуса "Потоки" (2018)
Hryshko Yu. Yu. - A New Approach to the Typology of Nonce Words (on the Base of Ukrainian Poetical Discourse) (2018)
Мізін К. І. - Німецький етноунікальний концепт Kummerspeck та його смислові кореляти (2018)
Mosiichuk A. V. - Positive Thinking vs. Negative Thinking: Metaphorical Conceptual Models as a Format of Representation (2018)
Orobinska M. V. - James Joyce’s "Giacomo Joyce" Analysis in Terms of Text Depth (2018)
Pushkar O. P. - Metonymy as Semantic Mechanism of Creation Language Game in Dovlatov’s Creativity (2018)
Тепшич А. І. - Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська (2018)
Kholmohortseva I. S. - Specific Features of British Folk Play Title (2018)
Клименко Н. Б. - Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини (2018)
Лук’янчук Т. О. - Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини) (2018)
Hunko L. O. - The Periodization of the Historical Development of Applied Linguistics in China till 1977 (2018)
Данилюк І. Г. - Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології (2018)
Karpina O. О. - Linguo-psychological model of depressive personality (2018)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії (2018)
Ситар Г. В. - Статистичний аналіз прислів’їв і приказок: показник асоціації mutual information (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу) (2018)
Загнітко А. П. - Дослідження живого мовлення. Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков). – Саарбрюккен: Lambеrt Academic Publishing RU 2017. – 308 с. (Німеччина) (2018)
Загнітко А. П. - Нові виміри інтертекстуальності. Рец. на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : |монографія|. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с., Краснобаєва-Чорна Ж. В. (2018)
Космеда Т. А. - Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу. Рец. на монографію: Тепшич А. І. Мовна гра як домінанта постмодерного дискурсу (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) : |монографія| / Анастасія Іванівна Тепшич ; |наук. і відп. ред. А. П. Загнітко|. – Белград–Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. – 192 с. (2018)
Кушнір В. А. - Задачі з математики інтегративного змісту (2015)
Lvov M. - The Concept of the Educational Computer Mathematics System and Examples of its Implementation, Vinnyk M. (2015)
Скворцова С. О. - Інформаційні технології як засіб опанування студентами навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Математика", Гаран М. С. (2015)
Корнута В. А. - Використання методики оцінювання ефективності запровадження електронного документообігу у навчанні (2015)
Kukharenko V. - Open On-line Course "Content Curator", Syrotenko N. (2015)
Самчинська Я. Б. - Методи оцінки ефективності й контролю інформаційних систем і технологій компаній у викладанні дисципліни "Управління інформаційними технологіями" (2015)
Glazunova O. - Types of Academic Internet-Resources for it Students’ Individual Work Management, Voloshyna T. V. (2015)
Костіков М. П. - Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови, Самсонов В. В. (2015)
Черемісіна Л. О. - Застосування онтологій для створення баз знань навчальних комп’ютерних систем (2015)
Chernyshov N. N. - Photovoltaic effect at spin resonance in quantum magnetic field, BelousovA. V. , Alkhawalden M. A. F. , Pisarenko V. M. , Rogozin I. V. (2018)
Овсяников В. В. - Широкополосные антенны и антенные решетки с реактивными нагрузками, Безносова Е. Р. (2018)
Николаенко А. П. - Возмущения пеленга источника в резонаторе Земля–ионосфера с неоднородностью день–ночь, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2018)
Сытник О. В. - Метод измерения координат подвижных объектов видеоимпульсным радаром, Почанин Г. П., Масалов С. А., Рубан В. П., Холод П. В. (2018)
Мыценко И. М. - Система автоматической подстройки частоты гетеродина приемника радиолокационной станции с магнетронным передатчиком, Халамейда Д. Д. (2018)
Белецкий Н. Н. - Туннелирование электромагнитных волн через трехслойную структуру, содержащую слой с отрицательной диэлектрической проницаемостью, Борисенко С. А. (2018)
Мачехин Ю. П. - Сверхизлучение нанолазеров в информационно-измерительных процедурах, Курской Ю. С., Гнатенко А. С., Ткаченко В. А. (2018)
Дзюбенко М. И. - Резонаторный способ определения потерь в одномерных металлических решетках в терагерцевом диапазоне, Каменев Ю. Е., Радионов В. П., Литвина З. Ю. (2018)
Вадим Борисович Разсказовский (2018)
Феликс Васильевич Кивва (2018)
Кушнір В. А. - Технологія бінарних занять з диференціальних рівнянь і інформатики у ВНЗ на основі Maple-середовища (2015)
Вінник Т. О. - Культурологічна підготовка студентів ВНЗ в інформаційному суспільстві, Одінцов В. В. (2015)
Weissblut A. I. - Numerical analysis of dynamical systems and their structural stability (2015)
Гудирева О. М. - Удосконалення викладання математики з використанням елементів дистанційного навчання при формуванні математичних компетенцій, необхідних майбутньому судноводієві (2015)
Денисенко С. М. - Використання відеоматеріалів у мультимедійних електронних освітніх ресурсах (2015)
Зайцева Т. В. - Упровадження компетентнісного підхіду в навчальний процес підготовки судноводіїв (2015)
Саган О. В. - Проектно-технологічний підхід у фаховій підготовці педагога (2015)
Загацька Н. О. - Комп’ютерна анімація криптографічних алгоритмів на основі flash-технології як засіб подання навчального лекційного матеріалу (2015)
Кінєшева А. Ю. - Інформаційні технології як складова функціонально-змістовної моделі формування прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти (2015)
Новицька Т. Л. - Кейс-метод у підготовці науково-педагогічних працівників до використання сервісів електронної бібліотеки (2015)
Столяренко І. С. - Особливості організації змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики (2015)
Хомченко А. Н. - Когнитивная компьютерная графика как средство "мягкого" моделирования в задачах восстановления функций двух переменных, Коваль Н. В., Осипова Н. В. (2016)
Колос К. Р. - Особливості та тенденції використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти україни (2016)
Саган О. В. - Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики (2016)
Таточенко В. І. - Невстигання учнів у процесі навчання математики як соціальна та психолого – педагогічна проблема, Шипко А. Л. (2016)
Хижняк І. А. - Методичні аспекти розроблення й застосування електронних посібників із мови для початкової школи (2016)
Шлянчак С. О. - Використання соціальних сервісів інтернет у навчальній діяльності студентів (2016)
Barsuk S. - Computer-aided tools to assess students’ professional language skills (2016)
Гаран М. С. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів за допомогою мультимедійного методичного комплексу (2016)
Коротун О. В. - Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти (2016)
Гончаров Ю. В. - Удосконалення кадрової політики підприємства, Федоряк Р. М., Бережна Ю. Б. (2017)
Кухленко О. В. - Управління асортиментною політикою на підприємстві, Михалишин Д. О. (2017)
Ілляшенко С. М. - Маркетингові інновації в інноваційній діяльності підприємств України, Рудь М. П. (2017)
Мороз О. В. - Холдинги в сучасному сільському господарстві України: наслідки, масштаби та перспективи діяльності, Семцов В. М., Острий І. Ф. (2017)
Решетило В. П. - Регіональні аспекти теорій економічного зростання, Островський І. А., Можайкіна Н. В. (2017)
Руденко-Сударєва Л. В. - Практика застосування державно-приватного партнерства у створенні соціально-орієнтованих економік, Пашинська К. С. (2017)
Побережець О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації, Макаревич Г. В. (2017)
Бакурова А. В. - Когнітивні моделі впливу податкової системи на показники динаміки підприємництва в Україні, Діденко А. В. (2017)
Жовновач Р. І. - Методологічні засади забезпечення стабільного економічного розвитку промислових підприємств у стратегічній перспективі, Малаховський Ю. В. (2017)
Patlatoy Ye. O. - Problems of socio-economic inequality under the innovation-based economy (2017)
Гавриляка Г. В. - Макроекономічні питання у призмі сучасності, Сєрова Л. П., Еатон Г. В. (2017)
Коваль Л. В. - Вплив облікової інформації щодо власного капіталу на прийняття управлінських рішень, Арсенюк А. В. (2017)
Шлапак О. А. - Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в інтернет-середовищі (2017)
Щетініна Л. В. - Метапрограмний портрет фахівця: значення, алгоритм розробки та результати використання, Рудакова С. Г., Глазунова М. В. (2017)
Пахомова І. Г. - Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні, Ляшова Л. М. (2017)
Черненко Н. О. - Аналіз стану сучасного ринку міжнародного лізингу в Україні, Ковальчук Н. В. (2017)
Черан Є. М. - Ефективність інституціонального забезпечення розвитку економічного потенціалу аграрного бізнесу (2017)
Олійник Т. О. - Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону, Сліпко В. Ю. (2017)
Кулакова C. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження витрат на персонал підприємства та їх ефективності, Гольд А. О. (2017)
Ананська М. О. - Житлові субсидії в Україні, аналіз користувачів субсидій в одесі та одеській області у 2016 році, Товкан Д. М. (2017)
Кльоба Л. Г. - Ефективний ризик менеджмент - запорука фінансової безпеки банку (2017)
Глубіш Л. Я. - Взаємозалежність та взаємообумовленість ціннісного та цілісного підходів щодо формування економічних ефектів від взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення (2017)
Лаговський В. В. - Статистичний аналіз динаміки рівня заробітної плати в Україні (2017)
Петренко О. І. - Управління складською діяльністю промислових підприємств на логістичних засадах, Сичков Д. О. (2017)
Бохан А. В. - Проекція екологічної дипломатії на історичний терен господарювання (2017)
Литюга Ю. В. - Управління ризиками логістичної системи підприємства: сутність, оцінювання, методи (2017)
Трифонова О. Д. - Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на зовнішньоекономічну діяльність України, шляхом дослідження експортно-імпортних операцій, Дорошкевич Є. С. (2017)
Коровайченко Н. Ю. - Передумови інтеграції України до єдиного цифрового ринку європейського союзу (2017)
Бабенко-Левада В. Г. - Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення нпф України, як фінансових установ, на прикладі отп "пенсія", Попадюк А. А. (2017)
Кусакова Ю. О. - Світовий досвід підвищення економічної безпеки держави через діяльність бізнес-інкубаторів, Костюк В. О. (2017)
Олексіч Ж. А. - Формування єдиної системи державного фінансового контролю (2017)
Королюк Т. О. - Податкове регулювання розвитку людського потенціалу в Україні (2017)
Шиманська К. В. - Геоекономічні трансформації та їх зв'язок з економічним, соціальним та технічним розвитком країн та регіонів (2017)
Мажник Л. О. - Вплив зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємств кондитерської промисловості, Веретенникова Г. Б. (2017)
Майстер Л. А. - Особливості адміністрування місцевих податків та зборів як складових витрат підприємства (2017)
Фабіянська В. Ю. - Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу, Арсенюк А. В. (2017)
Гринчишин І. М. - Ризики та перспективи забезпечення ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації (на прикладі львівської області) (2017)
Стаканов Р. Д. - Міграційна політика в регіоні океанії (2017)
Бобровничая Н. С. - Перспективы и проблемы предоставления беспроводного интернета на базе технологии 4g оператором мобильной связи lifecell, Лебедева И. Ю. (2017)
Безкровний М. Ф. - Державне регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності (2017)
Сергійчук С. І. - Впровадження механізму управління продуктивністю праці на промислових підприємствах (2017)
Олійник В. С. - Удосконалення бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених у кримінально-виконавчих установах (2017)
Готь О. Я. - Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності, Бондаренко С. М. (2017)
Черножукова А. М. - Порівняльний аналіз автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України, Лободзинська Т. П. (2017)
Сокотенюк С. М. - Аналіз та методичні підходи до вибору системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва (2017)
Дем’яненко С. В. - Особливості розвитку конкурентоспроможності водного транспорту України, Аляб’єва О. М. (2017)
Грушко О. В. - Адміністративні бар’єри як джерело політичної ренти (2017)
Феняк Л. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств (2017)
Петер М. В. - Засади регіональної економічної політики франції щодо розвитку сільськогосподарської кооперації: уроки для України (2017)
Демків Х. С. - Обліково-інформаційне забезпечення аналізу торговельних операцій з предметами антикваріату в Україні (2017)
Kolgatin O. - Dynamics of views on ethics of pedagogical diagnostics in information and communication learning environment (2016)
Tryus Yu. - Information-analytical learning management system universities, Stetsenko I., Herasymenko I., Hrytsenko V. (2016)
Шарко В. Д. - Залучення студентів до проектування і створення електронних навчальних середовищ з фізики як спосіб їх особистісно-орієнтованої підготовки до методичної діяльності (2016)
Voloshynov S. - Realization of visual technique didactic approach in algorithmic training of students through information and communication technologies of educational environment, Kostyuchenko O., Osipova N. (2016)
Voronkin O. - Author’s experience in training pupils of specialized out-of-school educational institutions to research work by means of informational and communication technologies (2016)
Кушнір Н. О. - Зміна парадигми підготовки учителів початкових класів за умов розбудови інформаційного суспільства, Вінник Т. О. (2016)
Gnedkova O. - Distance learning technologies in formation of professional training of future english teachers (2016)
Шакотько В. В. - Інформатика в системі освіти України: становлення, перспективи (2016)
Кушнір В. А. - Технологія конструювання квадратних рівнянь і систем лінійних алгебраїчних рівнянь з параметрами в Maple-середовищі (2017)
Хомченко А. Н. - Комп’ютерні експерименти зі скінченними елементами вищих порядків, Коваль Н. В., Осипова Н. В. (2017)
Вакалюк Т. А. - Модель процесу реалізації проектування хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Кравцов Г. М. - Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет", Баєв А. С., Лемещук О. І., Орлов В. В. (2017)
Кухаренко В. М. - Проектування програми курсу "Змішане навчання" (2017)
Lytvynova S. G. - Corporate Social Networks in Education: Experience of Use, Burov O. Yu. (2017)
Монахова Т. В. - Інформаційно-змістова специфіка викладання дисципліни "Сучасна українська мова ЗМІ" на факультетах журналістики (2017)
Таточенко В. І. - Сучасні тенденції оновлення системи професійної підготовки майбутнього вчителя математики, Шипко А. Л. (2017)
Ткачук Г. В. - Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі (2017)
Goncharenko T. L. - Information Technologies as the Tool of Efficiency Improving of Future Physics Teachers Training to Laboratory Session in Optics (2017)
Бабій Ю. О. - Узагальнення особливостей пошуку правопорушника безпілотним літальним апаратом за даними від радіоелектронного комплексу моніторингу кордону, Журавель В. Г., Лисий М. І., Поліщук В. В. (2017)
Богданович В. Ю. - Система критеріїв та показників оцінювання ефективності функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки, Грищук Р. В., Левченко О. В. (2017)
Богданович В. Ю. - Базові засади оцінювання результативності комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави, Сиротенко А. М. (2017)
Братко А. В. - Роль та місце підрозділів спеціального призначення в умовах збройних локальних конфліктів (2017)
Василевський В. В. - Методичний підхід щодо визначення загальних потреб забезпечення матеріальними засобами прикордонних підрозділів швидкого реагування (2017)
Горбатюк А. П. - Метод вибору раціональних способів виконання завдань підрозділів Державної прикордонної служби України під час стабілізаційних дій (2017)
Єгоров В. С. - Методика ситуаційного управління регіонального управління Державної прикордонної служби України (2017)
Заболотна О. Р. - Аналіз умов перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в’їзду в Україну та виїзду з України (2017)
Залож В. В. - Вибір і аналіз чинників, які впливають на ефективність застосування підрозділів швидкого реагування під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), Глуздань О. П. (2017)
Залож В. В. - Методологічні основи забезпечення готовності системи управління регіонального управління Державної прикордонної служби України до виконання завдань, Косік С. М. (2017)
Захарчук Д. О. - Методика організації оперативно-службової діяльності прикордонного загону на морській ділянці державного кордону (2017)
Кіреєва О. C. - Кримінальний аналіз як один з елементів у системі протидії терористичним загрозам (2017)
Мазур В. Ю. - Функціональний аналіз варіантів створення єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській (річковій) ділянці в контексті забезпечення прикордонної безпеки, Боровик О. В. (2017)
Мартинюк В. П. - Алгоритм дій мобільного прикордонного підрозділу в умовах загострення обстановки на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу (2017)
Марченко О. О. - Аналіз теорії та практики використання кримінального аналізу в міжрайонних оперативно-розшукових відділах Державної прикордонної служби України (2017)
Михайлишин О. О. - Структурно-функціональна модель підготовки прикордонних підрозділів до участі у стабілізаційних, специфічних діях та у спеціальній операції (2017)
Скородід С. П. - Аналіз характеру ведення сучасних наступальних операцій, Філюнкін Є. В., Камалов Є. В. (2017)
Трембовецький О. Г. - Методика визначення надійності охорони державного кордону на ділянці відповідальності органів охорони державного кордону (2017)
Чабаненко П. П. - Аналіз інформаційно-аналітичної компоненти діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України, Талалай Д. В., Фаріон О. Б. (2017)
Яїчко О. М. - Умови та фактори, що впливають на роботу штабу з організації застосування мобільних підрозділів (2017)
Баранов Ю. М. - Удосконалення математичної моделі процесу функціонування та визначення періодичності технічного обслуговування військової техніки в умовах ведення бойових дій, Баранов А. М. (2017)
Боровик О. В. - Метод багатокритеріального вибору swot-стратегії при врахуванні сукупності спеціальних показників, Боровик Л. В., Чернецька В. Ю. (2017)
Вальчук О. А. - Деякі аспекти застосування імовірнісних методів для оцінки ефективності стрільби, Трасковецька Л. М. (2017)
Ткачук П. С. - Порівняльний аналіз базових методів екологічного моніторингу природно-техногенних геосистем, як навколишнього середовища операційних зон оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Вихідні дані (2017)
Немошкаленко В. - Тенденції глобалізації економіки, науки, освіти в XXI столітті та завдання науково-інформаційної діяльності бібліотек (2001)
Дегтяренко Л. - Міжнародний науковий симпозіум "Ярослав Богдан Рудницький - видатний український мовознавець, славіст, педагог, видавець" (17 серпня 2001 р.) (2001)
Кияк Б. - Створення електронного англо-українського словника уніфікованої термінології фундаментальної науки, Соколовська Н., Соколовська Т. (2001)
Ясенко Я. - Презентація книжкової продукції Видавничого дому "КМ Академія" (жовтень 2001 р.) (2001)
Циганкова Е. - Сходознавча колекція Агатангела Кримського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2001)
Фотовиставка "Індія - країна мудрості і надії" (2001)
Паславський Т. - Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і зміну об'єкта (2001)
Рудий Г. - Доба Української Держави: становлення видавничої справи (2001)
Стрішенець Н. - Президенські бібліотеки США: історія та досвід функціонування (2001)
Дубровіна Л. - 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст. (2001)
Костенко Л. - 8-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" (9 - 17 червня 2001 р.), Павлуша Т., Чекмарьов А. (2001)
Ковальчук Г. - Острозькій біблії - 420, Бондар Н., Кисельов Р. (2001)
Пещак М. - 925 років визначній давньоруській пат'ятці - Збірнику Святослава 1076, Солонська Н. (2001)
Добко Т. - Українська революція і державність (1917 - 1920 рр.): Наук.-бібліогр. вид. / НАН України, НБУВ. - К., 2001. - 816 с. (2001)
Кузьминець О. - Пиріг О. НЕП: більшовицька політика імпровізації (2001)
Андрушенко О. - Бібліографія українського гончарства. 2000: Нац. наук. щорічник / За ред. О. Пошивайла. - Опішне: Українське Народознавство, 2001. - Вип. 2. - 120 с.: іл., Гирман О., Карунна О. (2001)
Зміст журналу "Бібліотечний вісник" за 2001 рік (2001)
Резюме (2001)
Вихідні дані (2001)
Від головного редактора (2016)
Завгородняя Г. - Творчество украинских композиторов в контексте эволюции музыкального пространства (2016)
Муравская О. - Хоровые полонезы О. Козловского в контексте традиций Александровского ампира (2016)
Грибиненко Ю. - Соната для виолончели и фортепиано № 1 Альфреда Шнитке в контексте эволюции авторского стиля (2016)
Остроухова Н. - Женщины-дирижеры в интерьере Одесской оперы. (Эхо через столетие... Открытия... Совпадения...) (2016)
Бацак К. - Антреприза родини Ризничів і Ко в італійському театрі Одеси 1831–1838 рр.: становлення закордонного оперного ангажементу (2016)
Бендеров В. - Уникальность героического образа Радамеса в "Аиде" Дж. Верди как кульминации воплощения конфликта чувства и долга в оперной музыке (2016)
Мирзоян Е. - Образ Медеи в одноименной опере Л. Керубини и ее исполнительские версии (2016)
Кузьмина А. - "Три толстяка" Ю. Олеши в различных оперных версиях В. Рубина (2016)
Заяц Н. - Специфика проявления принципа программности в фортепианных циклах Э. Гранадоса и М. Мусоргского (2016)
Литвиненко Е. - Духовные основы хоровой школы К. К. Пигрова и традиции "православной кантаты" в творчестве С. И. Танеева (2016)
Антропова А. - Основные направления в развитии одесской композиторской школы на современном этапе (2016)
Палійчук А. - Сучасні культурологічні підходи до вивчення долі й творчості В. Івасюка (2016)
Мищенко Т. - Стилевая антиномия "актуальное — неактуальное" в современной композиторской поэтике (2016)
Олійник О. - Музично-інструментальна культура трипільської цивілізації (до питання реконструкції) (2016)
Лю Кетин - Провансальский "провинциализм" в творчестве Д. Мийо (на материале "Бразильских танцев" и 2-й сюиты "Скарамуш") (2016)
Ли Цин - Вокальные миниатюры Клода Дебюсси 1890-х годов: новый вектор художественных исканий (2016)
Лю Юйтен - Типологические черты китайской камерно - вокальной лирики в свете актуальных музыковедческих подходов (2016)
Тышко С. - Из опыта комментария к текстам музыкантов: "медленное чтение" или чтение с остановками? (2016)
Рощенко (Аверьянова) Е. - Императивы и максимы продуктивной научной школы И. А. Котляревского. Первое слово — последнее слово... (2016)
Осадчая С. - Явление и понятие канона как основа православной богослужебно-певческой традиции: от канонической формы к "духу творчества" (2016)
Овсянникова-Трель А. - Эрос и этос как образные доминанты и ценностные ориентиры музыкального искусства (2016)
Марік В. - Концептуальна система сучасного вітчизняного музикознавства (2016)
Власенко І. - Розвиток українських шкіл музикознавства в контексті ідей системології (2016)
Лаптева А. - Жанровые и стилевые особенности Concerto grosso для скрипки и струнных Юлии Гомельской (2016)
Єргієва О. - Емоційний інтелект музиканта-інструменталіста і транзитивність художньо-естетичних емоцій в концертно-комунікативній ситуації (2016)
Бобул І. - Явище нового академізму у сучасних формах естрадного вокалу (2016)
Марушко А. - Мир музыкальной игры Мориса Равеля (2016)
Лысенко Н. - Духовное мироощущение С. С. Прокофьева и его проекции в хоровом творчестве (2016)
Степанова О. - Лондонская и венская трактовки пианизма сквозь призму закона исторической синхронизации (2016)
Ван Те - Национальная исполнительская традиция как основа оперного творчества Дж. Верди (2016)
У Хуйминь - Явление образно-ролевого интонирования в опере: герменевтический аспект (2016)
Ду Чжоу - Образ автора в западноевропейской камерно- вокальной музыке романтического периода (2016)
Ма Синсин - Категориальные основы музыковедческого изучения фортепианно-исполнительской традиции (2016)
Андросова Д. - Салонная традиция в формировании клавирного символизма пианистического искусства С. Рахманинова — исполнителя и композитора (2016)
Оганезова-Григоренко О. - Самодиалог сознания артиста мюзикла как профессионально-личностный фактор автопоэзиса (2016)
Федчун Т. - Засади формування фортепіанних концертно-виконавських традицій Західної України в контексті полінаціональних соціокультурних процесів (2016)
Буркацька Т. - Деякі питання техніки утворення вокальної ансамблевої звучності (2016)
Долинська Л. - Дитячий колективний спів у храмовій традиції: шляхи взаємодії "дитячості" і хорової співочої практики (2016)
Шевченко Т. - До питання виконавської інтерпретації фортепіанної музики М. Метнера (2016)
Терешина-Ошека М. - Стилевая эволюция жанровой формы струнного квартета в творчестве Б. Тищенко (2016)
Показ А. - О специфике виртуозности в джазовой фортепианной импровизации (2016)
Ергиева Е. - Интерактивное взаимодействие музыканта- исполнителя и слушателей в процессе концертно- художественной коммуникации (2016)
Гульцова Д. - Феномен романтической виртуозности и фортепианное творчество Ш. В. Алькана (2016)
Каданцева Н. - Жанр арии в коррегировании методологических измерений преподавания вокала в высшей школе (2016)
Чжу Сяолє - Фортепіанний цикл Ф. Ліста "Різдвяна ялинка": нова концепція дитячої музики (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2014)
Поздравление ко Дню металлурга (2014)
Поздравление комбината им. Дзержинского (2014)
Трубному производству на Украине 125 лет (2014)
К 85-летию Михаила Ивановича Гасика (2014)
Русских В. П. - Использование в составе агломерационной шихты гранулированного сырья, содержащего отходы коксохимического производства, Семакова В. Б., Шапиро-Никитин Д. Е. Волков В. В., Жуков С. С. (2014)
Мных А. С. - Моделирование распределения частиц полидисперсной шихты по высоте слоя на аглоленте, Пазюк Ю. М., Ашихмин В. Д. (2014)
Ковалев Д. А. - Исследование факторов, определяющих процесс восстановления СВО твердым углеродом, Ванюкова Н. Д., Ванюков А. А. (2014)
Старовойт А. Г. - Аналіз існуючих розробок анодної маси для виготовлення електродних стрижнів плазмо-дугового синтезу вуглецевих наноструктур, Кєуш Л. Г. (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа ковшовой футеровки. Результаты исследований, Зражевский А. Д. (2014)
Охотский В. Б. - Жизнь в металлургии (К 85-летию М. И. Гасика) (2014)
Трегубенко Г. Н. - Исследование влияния технологических факторов на процесс образования газовой пористости в отливках из алюминия и его сплавов, Поляков Г. А., Лелеко Д. В., Трегубенко А. В., Тенигин В. О. (2014)
Пройдак А. Ю. - Исследование минералогического состава и металлургической характеристики продуктов обогащения фосфорита Малокамышеватского месторождения, как сырья для выплавки феррофосфора, Гасик М. И., Олейник Т. А. (2014)
Репях С. И. - К вопросу об образовании горячих трещин в литых изделиях и сварных швах, Меняйло Е. В., Пройдак Ю. С., Хрычиков В. Е. (2014)
Лисенко Т. В. - Сплайн-интерполяция для обработки данных при определении коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий замороженных форм, Замятин Н. И., Тур М. П., Худенко Н. П. (2014)
Медведев В. С. - Точность прокатки двутавровых балок в клетях дуо с использованием кассет с неприводными вертикальными валками, Шпаков В. А., Базарова Е. В., Чичкан А. А. (2014)
Оробцев А. Ю. - Освоение производства проката с винтовым профилем класса прочности А600 для анкерного крепления горных выработок, Хорошилов В. В., Долгопол А. В., Нефедьева Е. Е., Левченко Г. В., Воробей С. А. (2014)
Ершов С. В. - Исследование течения металла фасонной полосы в черновых проходах при производстве шпунтовой сваи корытного типа, Гаврилин С. Ю., Мельник С. Н. (2014)
Николаев В. А. - Методы оценки формул для расчета среднего контактного напряжения при прокатке полос (2014)
14 мая 2014 исполнилось 110 лет со Дня рождения выдающегося металлурга, легендарного директора Днепропетровского трубного завода Петра Васильевича Савкина (2014)
Блощинский Г. П. - Резервы увеличения выхода годного при горячей пилигримовой прокатке труб. Сообщение 2, Калинин И. В., Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Потемкин О. В. (2014)
Степаненко А. Н. - Концепция трубопрокатного цеха с реечным агрегатом, Угрюмов Ю. Д., Гетало В. И. (2014)
Куцова В. З. - Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии при нормальной и повышенной температуре испытаний, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Величко О. А. (2014)
Куцова В. З. - Влияние отжига на микроструктуру, микротвердость и модуль упругости труб из меди марки М1, Котова Т. В., Плошенко А. П. (2014)
Черноиваненко Е. А. - Оценка влияния вторичного твердения высоколегированных железных сплавов после комплексной химико-термической обработки на качество инструмента (2014)
Бабенко Е. П. - Исследование причин разрушения крупногабаритного изделия из сплава ВТ23, Долженкова Е. В. (2014)
Власова Е. В. - Влияние температуры на пассивацию низкоуглеродистой холоднокатаной листовой стали, Левко Е. Н., Коваленко В. Л., Коток В. А. (2014)
Пинчук С. И. - Электрохимическая обработка высокохромистого сплава, Грещик А. М., Ковзик А. Н., Белая А. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського