Джон Л. Хочхеймер - Обучение посредством "внутреннего слушания": педагогика духовности (2013)
Дзундза А. І. - Структура правового виховання як складної соціальної системи, Моісеєнко О. І., Моісеєнко І. І. (2013)
Іванова О. І. - Організаційно-педагогіна система виховання духовних якостей студентів засобами естетичного середовища університету (2013)
Крайнюк О. П. - Формування моральності студентів у процесі фізичного вихованя, Дербенець В. В. (2013)
Крсек О. Є. - Педагогічна думка в США у контексті формування мовної особистості (2013)
Локшин В. С. - Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в контексті процесу модернізації вищої освіти (2013)
Лосик В. Г. - Становление физического воспитания в вузе как учебной дисциплины и его реорганизация в период гуманизации и демократизации образования, Соломко Н. Ф., Тимошенко В. В. (2013)
Мальцева Т. Є. - Поле суб’єктного розвитку у формуванні соціально-професійної зрілості майбутнього фахівця (2013)
Марко В. Ю. - Формування християнських цінностей дітей молодшого шкільного віку у співпраці недільної школи, церкви і сім’ї (2013)
Марцинішин Ю. Д. - Пошуки оптимального енергоакумулюючого суспільно-політичного устрою в науково-філософській концепції Сергія Подолинського (2013)
Набок М. - Cтан нормативно-правового забезпечення оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону: аналіз та проблеми (2013)
Постильна О. О. - Формування моральних цінностей студентської молоді засобами інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі педагогічного університету (2013)
Сіданіч І. Л. - Історіографія проблеми духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ століття (2013)
Скорченко Ю. А. - Метод учебного проекта как средство профессионального развития личности студентов-туризмологов во внеаудиторной работе, Крамаренко Л. Ю., Крамаренко В. В. (2013)
Тищенко Л. Є. - Християнські цінності у виховній роботі шкіл інтернатного типу: тренінгові заняття з підготовки до майбутнього сімейного життя (2013)
Токарєва К. П. - Напрями формування у студентів вищих навчальних закладів мотивації до самостійної оздоровчої діяльності (2013)
Турчина Л. А. - Особенности процесса профессиональной ориентации в школах массового типа Великобритании (2013)
Федоров М. П. - Система педагогічного керівництва навчально-пізнавальною діяльністю обдарованих дітей, Федорова О. В. (2013)
Чудіна К. Ю. - Виховання естетичного відношення до майбутньої професійної діяльності у студентів будівельних спеціальностей (2013)
Шайкіна О. О. - Профілактика комп'ютерної залежності як одне із завдань практичної педагогіки (2013)
Шевченко А. М. - Педагогічні основи гендерного виховання молодших школярів (2013)
Юнда В. В. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором (2013)
Яковенко І. О. - Місце людини як особистості в християнській докласичній педагогіці (2013)
Бершадська О. В. - Міжсуб’єктна взаємодія як складова професійної культури соціального працівника (2011)
Вовк В. М. - Теоретико-методологические основы преемственности физического воспитания ученической и студенческой молодежи (2011)
Дзундза В. В. - Формування професійного мислення майбутніх правознавців (2011)
Дубич К. В. - Ставлення суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Зеленов Є. А. - Педагогіка толерантності та діалог культур як основи планетарного виховання учнівської молоді (2011)
Іванова О. І. - Виховні можливості художньої культури та мистецтва у духовному розвитку особистості студентів (2011)
Короткіх Л. В. - Естетичні потреби старшокласників та умови їхнього формування (2011)
Мезеря І. В. - Розвиток філософських уявлень про культуру стосунків статей (2011)
Набок М. - Методологічні аспекти оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону (2011)
Парамоненко Л. М. - Морально-етичні аспекти формування професійного іміджу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики (2011)
Пранова Є. В. - Розвиток поняття "валеологічна спрямованість" в історії педагогічної думки (2011)
Пристинський В. М. - Організаційно-педагогічні умови створення центру духовно-естетичного і фізичного виховання студентів університету, Сідельніков Д. П. (2011)
Рамзані Е. В. - Роль художньо-образного пізнання педагогічної дійсності в контексті формування психологічної компетентності майбутнього вчителя (2011)
Рашидов С. Ф. - Виховання громадянськості та патріотизму як цінностей громадянського суспільства (2011)
Савченко Н. С. - Засновники, видатні теоретики і практики польського харцерського руху (2011)
Серебряк В. В. - Формування гуманістичних принципів у майбутніх правоохоронців, Єнна О. А. (2011)
Сігова А. Г. - Забезпечення освітою людей похилого віку у сучасному світі (2011)
Сурженко О. П. - Сучасні тенденції сімейного виховання та система цінностей у німецькій педагогіці (2011)
Сутула В. О. - Мотиваційні стимули ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до шкільної фізичної культури (2011)
Черкашина Т. В. - Самопознание как феномен роста индивидуализированного сознания (2011)
Чурсин Н. Н. - Об объекте педагогики (2011)
Шайкина Е. А. - Социальные сети в жизни современной студенческой молодежи (2011)
Шевердин К. Н. - Массовая культура: негативное влияние на духовно-культурное развитие современного общества (2011)
Шевченко Г. П. - Проблемы образования и воспитания студенческой молодежи в эпоху постмодернизма (2011)
Щеголєва Т. Л. - Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників цілісного уявлення про професійну культуру (2011)
Яковлєва В. А. - Теорія особистості як методологічна основа процесу формування життєвих компетентностей у випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2011)
Garkava K. G. - Phagocytes – cells of nonspecific and specific resistance (2013)
Гаркава К. Г. - Новий підхід у вивчені адаптогенних властивостей лікарських рослин (2013)
Гудзенко Т. В. - Вилучення кадмію з водних розчинів природними сорбентами з іммобілізованими бактеріями роду Pseudomonas, Пузирьова І. В., Бєляєва Т. О., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Іваниця В. О. (2013)
Drazhnikova A. V. - Distribution features of leafminer moth on Bolle's poplar Populus pyramidalis Borkh in Kiev city, Popova E. M. (2013)
Святенко О. В. - Використання стафілококового протеїну А в афінній хроматографії та імуносорбції, Васильченко О. А., Васильченко К. К. (2013)
Беденко О. О. - Перспективи використання наносрібла для дезинфікуючих засобів у фармацевтичній промисловості, Косоголова Л. О., Яблонська К. М. (2013)
Волоха М. П. - Принципи моделювання технологічних процесів виробництва цукрових буряків (2013)
Спаська А. О. - Статичне випаровування рідких вуглеводнів і заходи для запобігання цього процесу (2013)
Гулевець Д. В. - Інструменти підвищення комфортності урбанізованої території за комплексним показником екологічної небезпеки (2013)
Іванисько О. В. - Біосинтез поверхнево-активних речовин бактеріями роду Bacillus (2013)
Barska Ie. G. - Optimization of cultivation conditions of Bacillus genus bacteria cultivation for proteolytic enzymes production (2013)
Алфімов Д. В. - Міжшкільний простір у вихованні лідерських якостей школярів (2013)
Брюховецька Є. В. - Сутність і структура професійної компетентності (2013)
Воронина Г. Г. - Психологические особенности экономической идентификации личности зрелого возраста в условиях социального кризиса (2013)
Гаманюк В. А. - Підходи до білінгвального навчання у освіті ФРН (2013)
Горбильова О. В. - Тлумачення поняття "обдарована дитина" в працях науковців Індії (2013)
ДибковаЛ. М. - Планування навчальних результатів – передумова успішності студентів ВНЗ (2013)
Діденко О. М. - Дослідження концентрації уваги та рівня працездатності під час навчальної роботи слухачів підготовчого відділення залежно від методики проведення заняття, Діденко Д. М., Коваленко Є. В. (2013)
Ентентєєва Г. Ю. - Сучасна практика формування мотивації майбутніх викладачів до впровадження інноваційних технологій (2013)
Карпов О. О. - Характеристика стану сформованості здорового способу життя у сучасної молоді (2013)
Карпюк В. А. - Діагностико-рефлексивний та циклічний конструкти інтеграції навчально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів (2013)
Колесник Ю. Л. - Організаційно-педагогічна система морально-екологічного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічне портфоліо як засіб формування професійної управлінської компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери (2013)
Луценко І. В. - Образ педагога у студентів ВНЗ (2013)
РашидоваС. С. - Людина та її потребивсвітіспоживання (2013)
Родіонова Н. М. - Стан та перспективи розвитку системи професійної підготовки кваліфікованих робітників (2013)
Романкевич Г. В. - Модель формування правової свідомості студентської молоді педагогічних університетів (2013)
Сафонова І. О. - Діалог культур на аксіологічних засадах – мета – принцип формування міжкультурної компетентності (2013)
Скібіна О. В. - Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процесі підготовки інженера-педагога (2013)
Сяба М. О. - Роль сім’ї у вихованні дітей з особливими потребами (2013)
Тадеєва М. І. - Трансформація цілей сучасної іншомовної освіти школярів колишніх постсоціалістичних європейських країн у світлі вимог загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, Павлович Ю. П. (2013)
Турянська О. Ф. - Поетапна підготовка до уроку – умова ефективності педагогічної діяльності учителя (2013)
Черних І. О. - Психолінгвістичні особливості сприймання мовленнєвих висловлювань як основа створення методики мовленнєвого розвитку майбутніх лікарів (2013)
Шайкіна О. О. - Світоглядна складова у вихованні сучасної студентської молоді (2013)
Шкофа Касім Алі - Теорія сімейного виховання як наукова проблема (2013)
Монастирський Г. Л. - Економічний розвиток населених пунктів як об’єкт управління: модернізаційний підхід (2013)
Васильева Н. Ф. - Європейський досвід здійснення промислової політики (2013)
Кулаков В. О. - Основні тенденції розвитку телекомунікаційної галузі: проблеми та перспективи, Щебельська В. О. (2013)
Берсуцький А. Я. - Теоретичні та практичні підходи до управління ресурсним забезпеченням інноваційного розвитку промислових підприємств, Львова Ю. Г. (2013)
Литвин А. Ю. - Інвестиційна політика та перспективи розвитку машинобудівної галузі в сучасних умовах на базі металургійних комплексів, Стреблянська І. А. (2013)
Чубучна О. В. - Соціальна справедливість і економічна безпека України (2013)
Кулиш Е. В. - Особенности и тенденции интеграции мирового рынка железной руды, Телюк В. А. (2013)
Ширнин И. Г. - Экономика и финансы социалистического Китая, Веселая Н. А. (2013)
Фролова Л. В. - Методичний підхід до оцінки рівня стратегічного розвитку торговельного підприємств, Литвинов О. І. (2013)
Філатова Т. В. - Роль теорії організації у забезпеченні розвитку економічних систем (2013)
Крапівіна Г. О. - Волонтерство: інноваційна форма соціально-трудових відносин та нестандартна форма зайнятості (2013)
Матвиенко Е. Д. - Теоретические основы развития и регулирования экономических интересов (2013)
Власова І. О. - Дослідження співвідношення економічного та правового тлумачення понять "розрахунки", "зобов’язання" та "заборгованість" (2013)
Курило Г. М. - Щодо пошуку стратегії конвергентності в обліку та фінансової звітності: концептуальний підхід (2013)
Мілявський М. Ю. - Застосування внутрішнього контролю як антирейдерської технології захисту промислових підприємств (2013)
Шимко А. В. - Інформаційне забезпечення формування маркетингових технологій підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Берсуцька С. Я. - Механізм управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств акумуляторного виробництв, Львова Ю. Г. (2013)
Фоменко Г. Г. - Склад і структура витрат підприємств на соціальний захист працівників, Прокопенко О. Ю. (2013)
Тютюнник Н. С. - Вплив складових соціального потенціалу на показники якості життя (2013)
Берсуцька О. А. - Системний аналіз джерел і механізмів ін-вестування розвитку потенціалу промислових підприємств, Дзензерський Д. В. (2013)
Ігнатова О. А. - Планування обсягу витрат місцевих бюджетів в галузі "Культура та мистецтво", Доломанова К. Ю. (2013)
Гайдай І. Ю. - Довгострокове банківське кредитування як спосіб фінансувування економічного росту, Коваленко К. В. (2013)
Грінштейн О. М. - Необхідність вдосконалення регіональної бюджетної політики на сучасному етапі (2013)
Дзензерський Д. В. - Система бюджетного управління фінансовою діяльністю корпорації та її удосконалення, Скірневська О. А. (2013)
Касьянова Н. В. - Моделювання нерівноваги мікроекономічної системи (2013)
Іваненко Л. В. - Модель оцінки та оптимізації інвестицій підприємства на розвиток людського капіталу (2013)
Шевчук А. В. - Концепція трансформації регіональних освітніх систем: нові виклики інформаційного суспільства (2013)
Гузь Л. А. - Соціальні інформаційні технології освіти – дистанційна освіта (2013)
Зінченко В. В. - "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії (2013)
До відома авторів (2013)
Иванов В. Н. - О мерах по продлению срока службы полярного крана (2009)
Исьемини И. И. - К вопросу о наезде башенного крана на гравитационный тупиковый упор, Седов И. Б. (2009)
Ловейкін В. С. - Визначення тривалості перехідних процесів для різних залежностей електромагнітного моменту двигунів вантажопідйомних кранів, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2009)
Никитин И. Ф. - Процесс формирования изогнутого каната при набегании его на шкив, Фидровская Н. Н. (2009)
Подоляк О. С. - Математическое описание процесса подъема груза с жесткого основания автомобильным краном, Родионов Л. А. (2009)
Фидровская Н. Н. - Влияние краевых шпангоутов на прогиб стенки цилиндрической оболочки (2009)
Чернышенко А. В. - Ударные нагрузки при движении кранов по рельсовому пути, Мельниченко А. А., Фесенко Г. И. (2009)
Нестеров А. П. - Исследование влияния распределенной массы каната на колебания груза на невесомом канате, Осипова Т. Н. (2009)
Подоляк О. С. - Дослідження динамічних зусиль при встановленні демпфера в механізмі підйому стрілових самохідних кранів, Родіонов Л. А. (2009)
Малініна Ю. В. - К питанню синтезу механізмів з пасивними зв'язками (2009)
Мельниченко А. О. - Розрахунок шару, що зрізується при фрезеруванні складно-профільних поверхонь, Скоркін А. О., Кондратюк О. Л. (2009)
Сичов Ю. І. - Підвищення ефективності обробки отворів на багатоопераційних верстатах, Лях Б. Г., Кондратюк О. Л. (2009)
Тарасюк А. П. - Особливості геометрії свердел для обробки полімерних матеріалів, Кондратюк О. Л., Сичов Ю. І. (2009)
Холод А. В. - Исследование процесса чистовой обработки новым инструментальным наноматериалом "ВОЛЬКАР", Тарасюк А. П. (2009)
Чернякова О. В. - Определение механической и адгезионной составляющих силы трения по задней поверхности спирального сверла на моделирующей установке, Маршуба В. П. (2009)
Емец Н. В. - Оптимизация чернового этапа врезного шлифования (2009)
Светличный А. И. - О возможности экономии электроэнергии в цехах с большим станочным парком, Лях Б. Г., Сычев Ю. И., Исьемини И. И. (2009)
Черкашина О. С. - Расчет сборочных размерных цепей в условиях высокоточного производства, Коробко С. И., Трищ Р. М. (2009)
Смирнов И. П. - Развитие технологии ремонта подъемно-транспортного оборудования (2009)
Оболенская Т. А. - Вероятное качество продукции и схемы распределения дефектных изделий в партии продукции, Лазаренко В. И., Светличная Н. С. (2009)
Коваленко І. В. - Компоновочні рішення в реалізації групової технології виготовлення виробів, Мовчан А. О. (2009)
Юхнов Б. Ю. - Основні параметри та способи виміру інноваційного процесу на підприємствах машинобудування, Яшинов О. Л. (2009)
Вихристюк М. О. - Вдосконалення кадрової політики машинобудівних підприємств, Мамченко В. Г. (2009)
Відомості про авторів (2009)
До уваги авторів (2009)
Алі Шкофа Касім - Традиції сімейного виховання як соціокультурний феномен: зміст та структура поняття (2013)
Алфімов Д. В. - Організація виховного простору формування лідерских якостей школярів (2013)
Амеліна С. М. - Cутність та особливості поняття "інформаційна компетентність перекладача", Тарасенко Р. О. (2013)
Воронина Г. Г. - Отношение ребенка к деньгам в зависимости от стиля семейного воспитания (2013)
Губенко Л. М. - Герменевтичний метод в організації самостійної роботи учнів з істричним навчальним текстом на уроках історії України (2013)
Діденко О. М. - Статистичні методи досліджень емпіричних даних у дисертаційних роботах українських науковців з педагогіки у 50 – 70 рр. ХХ століття (2013)
Зеленов Є. А. - Управління процесом планетарного виховання студентів у вищому навчальному закладі (2013)
Кириченко Л. Г. - Організація і впровадження педагогічного експерименту з формування естетичних якостей у майбутніх фахівців соціокультурної сфери (2013)
Колесник Ю. Л. - Специфічні особливості морально-екологічного виховання в технічному університеті (2013)
Kondratska L. A. - Soteriological discourse of reforming of artistic education: epistemic strategy (2013)
Короткіх Л. В. - Зміст та структура естетичної потреби особистості (2013)
Локшин В. С. - Пcихолого-педагогические основы подготовки будущих менеджеров социокультурной сферы на основе компетентностного подхода (2013)
Лосик В. Г. - Роль спортивно орієнтованих технологій у формуванні спортивної культури студентів, Соломко Н. Ф., Єрмоленко О. В. (2013)
Осипцов А. В. - Ефективність та функціонування організаційно-педагогічних умов у формуванні моральних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання (2013)
Пристинський В. М. - Духовно-моральна спрямованість діяльності викладача кафедри фізичного виховання педагогічного університету, Пристинська Т. М., Некрасова О. В. (2013)
Рамзані Е. В. - Моделювання контексту педагогічної діяльності у процесі викладання психологічних дисциплін (2013)
Рашидов С. Ф. - Теоретичні аспекти виховання толерантності (2013)
Romano Carmen Paul - The importance of quality teaching in comprehensive schools in the United States of America (2013)
Саєнко Н. В. - Формування професійних ідеалів майбутніх інженерів у процесі навчально-виховної роботи у ВТНЗ (2013)
Сопівник Р. В. - Лідер як суб’єкт формування корпоративної культури (2013)
Ускова А. Л. - Педагогічні умови формування цінності піклування у учнів основної школи (2013)
Федоренко О. І. - До змісту понять "підготовка" та "готовність" до професійної діяльності майбутніх правоохоронців (2013)
Хіміч В. В. - Форми організації навчальної діяльності курсантів на заняттях з основ прикордоннології (2013)
Чеботарьова І. В. - Філософські основи формування духовно-моральних засад професійної поведінки майбутнього фахівця (2013)
Шайкіна О. О. - Типові помилки сімейного виховання і шляхи підвищення виховних можливостей сім'ї (2013)
Фидровская Н. Н. - Контактные напряжения в зоне взаимодействия каната с барабаном (2010)
Смоляков С. Л. - Упругие свойства канатов (2010)
Подоляк О. С. - Дослідження впливу робочих характеристик гасителя коливань на динамічні навантаження елементів стрілової системи самохідних кранів, Мельниченко О. А. (2010)
Нестеренко В. В. - К испытаниям канатного барабана с подкрепляющими кольцами и ребрами жесткости (2010)
Маршуба В. П. - Фізична модель процесу тертя при взаємодії інструментального і оброблюємого матеріалів, Чернякова О. В. (2010)
Артеменко А. В. - Постановка задачі розробки й дослідження імітаційної моделі РРТК-3Д31, Шелковoй А. Н. (2010)
Малініна Ю. В. - Синтез шарнірного чотириланковика за крайніми положеннями шатуна (2010)
Бабай С. О. - Підвищення ефективності механічної обробки виробу з вугле-органопластика, Тарасюк А. П. (2010)
Лiщук Т. П. - Підвищення точності складання агрегатних верстатів за рахунок оптимізації геометричних параметрів, Мельниченко О. А. (2010)
Ищенко Г. И. - Применение упрочняющих покрытий для повышения износостойкости направляющих элементов технологической оснастки, Мовшович А. Я., Резниченко Н. К. (2010)
Святуха А. А. - Влияние свойств покрытий на прочность соединений с натягом, собранных тепловым методом (2010)
Лагода А. Н. - Проблема создания нормативного обеспечения ремонтных технологий, Павлова А. А. (2010)
Святуха А. А. - Влияние материала сопрягаемых деталей на прочность соединений с натягом, собранных тепловым методом с различными покрытиями, Бережной А. А., Безуглый К. С. (2010)
Криворучко О. В. - Верифікатор NC – програм, Островський О. С. (2010)
Шелкунова Н. Л. - Научная школа интегрированных процессов и интенсификации индукционно–тепловой сборки и разборки деталей и узлов изделий (2010)
Кравцов М. К. - Образование и распространение усталостных трещин, Оболенская Т. А., Безуглый С. Г. (2010)
Оболенская Т. А. - Расчет подпорных стенок с учетом пассивного давления грунта, Евсюкова Л. А., Середа Н. В. (2010)
Відомості про авторів (2010)
До уваги авторів (2010)
Жуган М. Г. - Щодо критеріїв оцінки розвитку науки конституційного права України (2011)
Процевський В. О. - Складові суспільної організації праці, що потребують правового регулювання (2011)
Процевський О. І. - Правова природа згоди профспілки на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (2011)
Тихонович Л. А. - Поняття соціальних норм та їх ознаки (2011)
Кривобок С. В. - Договір куплі-продажу підприємства, що належить приватному власнику (2011)
Кулик Д. О. - До питання форми розрахункового чека (2011)
Коваленко О. О. - Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу: проблеми співвідношення юридичних гарантій реалізації прав потенційних сторін трудового договору (2011)
Полянський А. О. - Правові проблеми регулювання праці професійних спортсменів в Україні (2011)
Іщенко Н. І. - Правові можливості сторін трудового договору при визначенні робочого часу та часу відпочинку (2011)
Новіков Д. О. - Щодо особливостей правового регулювання доплат медичним працівникам (2011)
Назарова А. А. - Етичні вимоги до педагогічних працівників (2011)
Лук’янчиков О. М. - Каральна функція матеріальної відповідальності (2011)
Москаленко О. В. - До питання класифікації принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (2011)
Білієнко Г. Г. - Поняття ненормованого робочого часу (2011)
Прийменко О. С. - Пенсії особам, які навчаються, у зв’язку з втратою ними годувальника (2011)
Ждан М. Д. - Виникнення та розвиток інституту нотаріату, Кузнєцов І. А. (2011)
Пономаренко Ю. А. - Обґрунтування права покарання в історії філософської та юридичної думки (2011)
Шинкарьов Ю. В. - Покарання як основний захід кримінально-правового характеру за Руською правдою (2011)
Твердохліб І. М. - Криміналістична характеристика крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій (2011)
Павленко Т. А. - Щодо проблеми законодавчого закріплення евтаназії в Україні (2011)
Цедік С. Д. - Виникнення, становлення і розвиток поняття "кримінальне переслідування" в українському кримінальному судочинстві (2011)
Півненко Л. В. - Обвинувачення на досудових стадіях кримінального процесу (2011)
Алиев Айдын Джамиль оглу - Проблемы законодательного определения понятия преступлений против военной службы (2011)
Горбань В. І. - Державний суверенітет України 1991–2011 рр. в реалізації і перспективах (2011)
Заварза М. Ю. - Проблема визначення норми робочого часу в Україні (2011)
Колєснік В. В. - Проблеми правового регулювання діяльності бізнес-ангелів в Україні (2011)
Молчанова М. Є. - Проблемні питання визначення особи інвестора у корпоративній формі інвестиційної діяльності (2011)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Етапні втручання при лікуванні хворих на злоякісні пухлинні захворювання гепатопанкреатодуоденальної ділянки, що ускладнені гострою механічною жовтяницею, Криворучко І. А., Гончарова Н. М., Тесленко М. М., Тарабан І. А. (2013)
Мельник В. М. - Новый методический подход к выполнению реконструктивно-восстановительных операций на толстой кишке, Пойда А. И. (2013)
Кондратюк В. А. - Возможности эндоваскулярных методик в подготовке пациентов с очаговыми заболеваниями печени к радикальным оперативным вмешательствам (2013)
Питык А. И. - Эндоваскулярная хирургия в лечении хронической ишемии нижних конечностей: опыт 500 интервенций (2013)
Бойко В. В. - Сравнительная морфологическая характеристика компонентов стенки варикозных вен после проведения склеротерапии и эндоваскулярной лазерной коагуляции, Прасол В. А., Руденко Е. А., Ремнёва Н. А. (2013)
Григор’єва Т. Г. - Морфологічне обґрунтування використання селективних блокаторів лейкотрієнових рецепторів для профілактики виникнення капсулярної контрактури молочних залоз, Лисицин Р. Г., Галата Д. І., Самойлов В. М. (2013)
Гринченко С. В. - Морфологическая характеристика паренхиматозных органов в динамике острого разлитого перитонита (2013)
Бойко В. В. - Клиническая оценка характера миастенических кризов в раннем послеоперационном периоде после тимэктомии, Нечитайло П. Е., Краснояружский А. Г., Бачерикова Ю. А. (2013)
Бойко В. В. - Болезнетворная флора при пиопневмотораксе и её чувствительность к антибиотикам, Лопатенко Д. Э. (2013)
Яворський В. В. - Динаміка показників гемоглобіну у кадрових донорів плазми (2013)
Бездетко П. А. - Корреляционная связь между уровнем гликозилированного гемоглобина сыворотки крови и непролиферативной диабетической ретинопатией у больных сахарным диабетом 2 типа, Аджадж С. М., Ильина Е. Н. (2013)
Сердюк В. Н. - Исследование уровня глутамата в слезной жидкости и камерной влаге у больных ПОУГ в условиях применения нейротропных препаратов (2013)
Слободянюк О. В. - Визначення інформативності індивідуального аналіза пухлинного маркера СА-125 в залежності від стадії захворювання в процесі проведення неоад’ювантної хемотерапії у хворих на поширенний рак яєчників (2013)
Карташов С. М. - Особенности морфологии рака эндометрия у больных разных возрастных групп, Гопыч И. П., Мусаев Р. И. (2013)
Толстанов А. К. - Оптимизация оказания специализированной помощи больным с гнойными заболеваниями легких и плевры (2013)
Абидов Э. А. - Роль эндоваскулярных катетерных технологий в современной панкреатологии (2013)
Бойко В. В. - Предоперационная подготовка и послеоперационное лечение больных с язвенным пилородуоденальным стенозом, Ткач С. В., Грома В. Г., Шевченко А. Н., Лыхман В. Н., Клименко В. П., Багиров Н. В. (2013)
Бойко В. В. - Окисний стрес при хронічному рецидивуючому панкреатиті, Песоцький О. М., Кулик І. А., Павличенко С. А., Шадрін С. А., Шевченко О. М., Москаленко А. В. (2013)
Сикал М. О. - Застосування рентгенендоваскулярного гемостазу в комплексі хірургічного лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі виразкового генезу (2013)
Іванчов П. В. - Аспекти хірургічного лікування гострокровоточивого раку проксимального відділу шлунка (2013)
Гаджиев Н. Дж. - Иммунные нарушения при распространенном перитоните (2013)
Ставицкий В. В. - Хирургическое лечение больных с патологией толстой кишки в условиях общехирургического стационара районной больницы (2013)
Лурін І. А. - Принципи надання хірургічної допомоги хворим на гостру спайкову непрохідність кишечника, Тітомір І. А., Гладишенко О. І., Софієнко Г. І., Захараш Ю. М., Червонописький А. В., Грушевський О. Я. (2013)
Фетисов С. А. - Результаты реконструктивных операций в сочетании с профундопластикой (2013)
Доценко В. В. - Перспективи дослідження якості життя хворих, прооперованих із приводу перфоративної гастродуоденальної виразки (2013)
Хазієв В. В. - Експресія галектина-3 у фолікулярних пухлинах щитоподібної залози, Гойденко Н. І. (2013)
Мушенко Е. В. - Псевдокиста поджелудочной железы атипичной локализации в печени (2013)
Бреславець Н. О. - Основні фактори формування компетентності життєвого проектування у студентів ВНЗ (2011)
Будаєва І. Г. - Формування мовленнєвої культури викладача вищої школи засобами мистецтва (2011)
Вечірко М. С. - Зміст та структура категорії професійного самовизначення майбутнього вчителя філологічних спеціальностей (2011)
Галушко В. М. - Ідеї гуманізму у творчій спадщині вітчизняних педагогів середини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Горащук В. П. - Культура здоровья как основа воспитания здорового поколения в современной школе (2011)
Гурман Т. Л. - Проблема професійної орієнтації учнів загальноосвітніх закладів України 20-х – середини 30-х років ХХ століття (2011)
Дубич К. В. - Роль технологізації у впровадженні інклюзивного навчання (2011)
Зеленов Є. А. - Синергетичний підхід до проблеми планетарного виховання студентської молоді у вищій школі (2011)
Іванова О. І. - Виховання духовних якостей особистості як філософсько-педагогічна проблема (2011)
Канарова О. В. - Духовно-моральне виховання дитини в роботах Василя Зеньківського (2011)
Ковальчук Г. П. - Трудове становлення особистості у народно-педагогічній практиці виховання дітей та підлітків (2011)
Колесник Ю. Л. - Педагогічні технології морально-екологічного виховання студентів технічних ВНЗ (2011)
Крахмалева Е. Г. - Структура морального сознания личности студента (2011)
Кузьміна О. В. - Класифікаційний підхід до характеристики моделі формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2011)
Лысак Т. П. - Культура речевого поведения учителя (2011)
Москальова Л. Ю. - Стандартизація у підготовці майбутніх учителів спеціалізації "Християнська етика” (2011)
Присакар В. В. - Вплив етнонаціональної політики держави на теорію та практику виховання в учнів міжетнічної толерантності (2011)
Рамзані Е. В. - Ціннісно-смислове ставлення майбутніх учителів до психологічного знання (2011)
Свиренко Ж. С. - Вербальне й невербальне спілкування викладача вищої школи (2011)
Сигова А. Г. - Формування у студентів з особливими потребами активної громадянської позиції та їхньої соціальної реабілітації (2011)
Сурженко О. П. - Поняття щастя в сучасній німецькій педагогіці та педагогічні засади виховання щасливої дитини в сім’ї (2011)
Сутула В. А. - Формирование физической культуры личности учащихся – приоритетная цель школьного физического воспитания (2011)
Шайкина Е. А. - Психологический портрет активного пользователя социальных сетей (2011)
Барилко Є. О. - Роль позакласних виховних заходів у патріотичному вихованні учнів середніх шкіл США, Барилко С. М. (2011)
Бреславець Н. О. - Формування екологічної компетентності у студентської молоді – запорука безпеки і процвітання держави (2011)
Будаєва І. Г. - Педагогічні технології формування засобами мистецтва основ професійно-мовленнєвої культури педагога (2011)
Григоренко Г. В. - Cоціально-педагогічні та духовно-ціннісні основи особистісно орієнтованого формування здоров’ятворчої компетентності учнів загальноосвітньої школи (2011)
Гусленко І. Ю. - Естетичне виховання студентів гуманітарних спеціальностей в загальному процесі гуманізації та гуманітаризації освіти (2011)
Данилевська М. І. - Особливості сучасної естетичної картини світу (2011)
Дмитраш О. П. - Формирование эстетической культуры студентов технических вузов (2011)
Зеленов Є. А. - Якості інтелігентності як ядро змісту планетарного виховання (2011)
Козинець І. І. - Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін (2011)
Колесник Ю. Л. - Cпецифічні особливості морально-екологічного виховання в технічному університеті (2011)
Крахмальова О. Г. - Концептуальні основи сучасної системи морального виховання студентів ВНЗ (2011)
Лучанінова О. П. - Виховання у сучасного студента вищого технічного закладу ціннісного ставлення до наукових знань: досвід кафедри інженерної педагогіки (2011)
Мальцева Т. Є. - Суб’єктне призначення соціальної роботи в концепції вищої школи (2011)
Пагута Т. І. - Естетичне виховання як психолого-педагогічна проблема (2011)
Рашидова С. С. - Проблема формування художніх потреб у процесі культурного становлення особистості (2011)
Серебряк В. В. - Гуманізація та демократизація діяльності міліції як складова частина забезпечення національної безпеки України, Єнна О. А. (2011)
Сігова А. Г. - Формування громадянськості та духовності молоді у виховної діяльності вищих навчальних закладів (2011)
Скляр П. П. - Становлення ідей гуманізму в національній системі освіти: історичний аспект (2011)
Спінєєва О. В. - Естетичний об’єкт як джерело естетичного досвіду у поглядах американських вчених ХХ ст. (2011)
Сутула В.О. - Система організаційно-педагогічних заходів, яка забезпечує формування особистісної фізичної культури в учнів середньої та старшої школи (2011)
Фунтікова Н. В. - Інтелігентність та інтелектуальність: підходи до розуміння співвідношення понять (2011)
Хоменко В.Г . - Моделювання змісту курсу "Принципи побудови і захист інформації баз даних” (2011)
Хорошайло О. С. - Робота куратора з духовно-морального виховання студентів, що навчаються в інтегрованих групах (2011)
Шайкина Е. А. - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднего возраста (2011)
Шевченко А. М. - Особливості формування гендерної культури молодших школярів засобами усної народної творчості народів Криму (2011)
Сичов Ю. І. - Дослідження конструкції тупикового упору, Лях Б. Г., Неко В. І., Ісьєміні І. І., Самчук В. В. (2010)
Иванов В. Н. - О причинах и уроках аварии, произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009, Седов И. Б., Иванов А. В. (2010)
Оболенская Т. А. - Расчёт трубопроводов на прочность, Евсюкова Л. А., Лазаренко В. И., Середа Н. В. (2010)
Нестеров А. П. - Колебательные процессы в линии передачи барабанного шахтного подъемника, Осипова Т. Н. (2010)
Коваленко В. М. - Підвищення ефективності вібраційного різання волокнистих полімерних композитів, Тарасюк А. П. (2010)
Маршуба В. П. - Основні напрямки підвищення точності та продуктивності глибокого свердлення спіральними свердлами, Чернякова О. В. (2010)
Мельниченко О. А. - Технологічний процес формоутворення різьби методом штампування, Кондратюк О. Л., Скоркін А. О. (2010)
Емец Н. В. - Исследование точности фрезерования профиля лопаток паровых турбин, Ищенко Г. И., Ищенко М. Г. (2010)
Холод А. В. - Исследование процесса обрабатываемости наноструктурных материалов с применением твердых СОТС, Тарасюк А. П. (2010)
Басова А. Г. - Использование хромистых сталей при восстановлении деталей полиграфических машин, Гордеев А. С. (2010)
Кравцов М. К. - Уточнений розрахунок міцності підшипників кочення при індукційно-тепловому складанні підшипникових вузлів, Акімов О. В., Акімов В. Т., Любов А. В. (2010)
Мовшович А. Я. - Оценка надежности универсально-сборных штампов в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска изделий, Резниченко Н. К., Ищенко Г. И., Агорков В. В. (2010)
Оболенская Т. А. - Основные свойства сталей, применяемых для энергетических трубопроводов, Евсюкова Л. А., Лазаренко В. И., Середа Н. В. (2010)
Резниченко Н. К. - Методы совершенствования чувствительных элементов весовых плотномеров, Дубовец А. Н. (2010)
Ищенко М. Г. - Перспективные направления развития универсально-сборной, переналаживаемой технологической оснастки в современных условиях, Мовшович А. Я. (2010)
Вихристюк М. О. - Взаємозв’язок кадрової політики і стратегії розвитку машинобудівного підприємства, Мамченко В. Г. (2010)
Дуднєва Ю. Е. - Управління іміджем машинобудівного підприємства (2010)
Лагутцев А. Р. - Проблеми оптимізації планування на машинобудівних підприємствах, Кір’ян О. І. (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Обобщенный показатель качества изделия (2010)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційна інфраструктура та проблеми її розвитку в машинобудівній галузі, Яшинов О. Л. (2010)
До уваги авторів (2010)
Відомості про авторів (2010)
Процевський О. І. - Щодо реалізації права профспілок на захист прав та інтересів працівників (2011)
Васильєв С. В. - Принципи права як джерело права, Васильєва І. Г. (2011)
Процевський В. О. - Публічно-правовий характер правових приписів, що забезпечують необхідну поведінку суб’єктів соціально-трудових відносин (2011)
Тихонович Л. А. - Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі (2011)
Ждан М. Д. - Прогалини у законодавстві України щодо виконання батьками обов’язку по утриманню дитини, Кузнєцов І. А. (2011)
Яковлєв В. В. - Автономія волі у трудових відносинах, ускладнених іноземним елементом (2011)
Коваленко О. О. - Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права (2011)
Прогонюк Л. Ю. - Зміст та юридичне значення поняття "систематичності" в трудовому праві України (2011)
Даниліна Ю. С. - Щодо визначення сутності соціального діалогу (2011)
Феленко С. О. - Щодо визначення умов трудового договору в законодавстві України (2011)
Полянський А. О . - Правові гарантії реалізації та захисту прав спортсменів України (2011)
Омельченко Т. В. - Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів щодо захисту прав жінок та забезпечення гендерної рівності (2011)
Білоус С. Г. - Правове регулювання професійної підготовки на підприємстві (2011)
Цапенко А. М. - Звільнення працівника у разі скасування допуску до державної таємниці (2011)
Загоруйко О. Ф. - Деякі аспекти регулювання права на відпустки в законодавстві закордонних країн (2011)
Самойленко П. С. - Порівняльна характеристика механізму розгляду трудових спорів за українським законодавством, французьким та європейським судом з прав людини (2011)
Токарєва М. В. - Щодо місця професійних спілок у захисті прав працівників (2011)
Шумна Л. П. - Поняття та види соціальної підтримки (2011)
Москаленко О. В. - Основні засади соціального страхування в сучасних умовах (2011)
Шуміло О. М. - Правове забезпечення екологічної освіти та виховання (2011)
Шевердіна І. М. - Правове регулювання використання рослинного світу в населених пунктах (поняття та правові форми) (2011)
Плотнікова А. В. - Щодо співвідношення понять "примушування" та "спонукання" (2011)
Шевченко Д. А. - Щодо реалізації принципу індивідуалізації покарання у правових приписах чинного законодавства (2011)
Павленко Т. А. - Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (2011)
Гринчак С. В. - Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації: аналіз складу злочину (2011)
Козак В. А. - Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (аналіз основного складу злочину) (2011)
Арманов М. Г. - Покарання за вчинення злочинів, передбачених статтями 355 та 356 КК України (2011)
Фоменко М. В. - Щодо запровадження інституту омбудсмана з прав дитини в Україні (2011)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2011)
Зеленов Є. А. - Студентство як суб’єкт планетарного виховання (2011)
Каверина О. Г. - Интегративный дидактический комплекс как организационная основа преемственности профильной школы и вуза (2011)
Кириченко О. І. - Формування духовно розвиненої особистості студента в процесі вивчення архітектурних стилів на прикладі фасадів історичних будівель Кіровограда (2011)
Лук’янченко М. І. - Суспільне здоров’я в контексті здоров’язберігаючої педагогіки (2011)
Маlоtкіnа L. B. - Enlish teacher and his role in the spiritual development of an individual (2011)
Мальцева Т. Є. - Навчальна діяльність як початковий етап формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних працівників (2011)
Мірошніченко Д. В. - Педагогічна і просвітницька діяльність М.І. Пирогова (2011)
Мішин С. В. - Самовиховання майбутніх фахівців у процесі їхньої професійної підготовки (2011)
Подокшина Д. І. - Відповідність дидактичних принципів основним вимогам навчальної інформації, Тверезовська Н. Т. (2011)
Рибалко Ю. В. - Основні критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутніх екологів (2011)
Скляр П. П. - Спадщина Г. С. Костюка як гуманістичний орієнтир розвитку у вітчизняному освітньому просторі (2011)
Стрітьєвич Т. М. - Принципи реалізації дизайн-освіти на заняттях з образотворчого мистецтва (2011)
Строкаль В. П. - Методика проведення науково-дослідного практикуму студентів екологічного спрямування (2011)
Сургай С. О. - Комплексне використання засобів масової інформації у формуванні духовної культури особистості на заняттях з англійської мови (2011)
Сяба М. О. - Шляхи формування ціннісних орієнтацій у студентів з вадами слуху (2011)
Тарнавська Т. В. - Генеза поняття "система": історичний огляд (2011)
Фунтікова Н. В. - Утимологічні та порівняльно-лінгвістичні характеристики концепту "інтелігентність" (2011)
Хижняк О. В. - Педагогічна практика як складова частина професійної освіти в підготовці майбутніх вчителів Великобританії (2011)
Хмельницька О. І. - Актуальні проблеми формування професійної культури студентів гуманітарних факультетів (2011)
Хоменко В. Г. - Модель узагальненого методу навчання проектування баз даних на основі ітерацій (2011)
Шайкіна О. О. - Визначення змісту культури користування кіберпростором (2011)
Шевченко А. М. - Педагогічні аспекти проблеми гендерного виховання молодших школярів (2011)
Шофолов Д. Л. - Підготовка фахівців з управління природокористуванням (2011)
Яковлєва В. А. - Подолання наслідків соціального сирітства як показник безпеки життєдіяльності суспільства (2011)
Подоляк О. С. - Методика визначення основних параметрів гідравлічного гасителя коливань механізму піднімання, Мельниченко О. А. (2011)
Фідровська Н. М. - Напруження в обичайці канатного барабана, підсиленій кільцями жорсткості (2011)
Ісьєміні І. І. - Дослідження динамічних процесів при гальмуванні мостових кранів пневмогідравлічними буферними пристроями, Родіонов Л. А. (2011)
Фідровська Н. М. - Уточнений розрахунок канатного барабану на стійкість, Григоров О. В. (2011)
Кравцов М. К. - Влияние покрытий на основе жидкого стекла на прочность соединений с натягом, Святуха А. А., Оболенская Т. А., Климова И. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Дослідження динамічного поля напружень у канатах вантажопідйомних механізмів, Човнюк Ю. В., Тисленко О. Б. (2011)
Кравцов М. К. - Эксплуатационная прочность соединений составных зубчатых колёс, Оболенская Т. А., Лазаренко В. И., Писарцов А. С. (2011)
Холод А. В. - Физическое обоснование процесса вибрационного резания при обработке волокнистых полимерных композитов, Тарасюк А. П. (2011)
Мелконов Л. Д. - Методы расчета сил резания посредством аналитически выведенных формул (2011)
Мелконов Г. Л. - Экспериментальная проверка математической модели кинематики 4-х шпиндельной шлифо-полировальной машины, Мелконов Л. Д., Плахотник В. А. (2011)
Холод А. В. - Общие сведения об оптимизации процессов механической обработки волокнистых полимерных композитов, Тарасюк А. П. (2011)
Маршуба В. П. - Окремі питання при створенні математичної моделі порівняльного забезпечення точності отворів при глибокому свердлуванні гвинтовими свердлами, Чернякова О. В. (2011)
Изюмская Л. Ф. - Расчет кулачково-планетарного механизма с непрерывным периодическим движениям ведомого вала (2011)
Знайдюк В. Г. - Аналіз точності вимірювання параметрів вібрації при вібродіагностуванні молотильних барабанів, Островський О. С. (2011)
Дерябкина Е. С. - Распределение случайной величины прочности сцепления газопламенных покрытий, напыленных по традиционной и совмещенной технологиям (2011)
Ефименко Н. Г. - Особенности влияния способа сварки с автоподогревом на ударную вязкость сварного соединения стали 15Х1М1ФЛ, Атоженко О. Ю. (2011)
Кондратюк О. Л. - Tecnomatix – система моделирования технологических процессов, Скоркин А. О., Мельниченко А. А. (2011)
Маліцький І. Ф. - Вплив багатократного нагріву маточини вагонного колеса на фізико-технічні та хімічні властивості металу, Єфремова В. І. (2011)
Маліцький І. Ф. - Зняття маточини трамвайного колеса з осі колісної пари термовпливом, Єфремова В. І. (2011)
Мовшович А. Я. - Аналитическое определение состава заводского комплекта универсально-сборных приспособлений для механической обработки, Ищенко Г. И., Резниченко Н. К., Федосеева М. Е., Надери А. (2011)
Оболенская Т. А. - Выборочный приёмный контроль качества продукции, Трыков Д. Ю. (2011)
Мовшович А. Я. - Повышение срока службы элементов сборочно-сварочных приспособлений путем применения защитных покрытий, Роменский В. И., Черная Ю. А. (2011)
Шелкунова Н. Л. - Передумови використання індукційного нагріву у процесах складання та розбиранні з’єднань з натягом (2011)
Резниченко Н. К. - Определение и построение обобщенной модели типовой проводимости и взаимодействия магнитных полей разных частот при индукционном нагреве, Коваленко И. В., Куприянов А. В., Попов Н. В. (2011)
Черная Ю. А. - Применение полиуретана в універсально-сборных штампах, Махно А. Г. (2011)
Долматов А. И. - Разработка методики определения параметров качества и оптимизации процессов гибки трубопроводов, Жданов И. А., Маркович С. Е. (2011)
Вихристюк М. О. - Використання соціоніки для вдосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу підприємств машинобудівної галузі, Юхнов Б. Ю. (2011)
Юхнов Б. Ю. - Кластеринг як форма інноваційного розвитку машинобудівної галузі України, Яшинов О. Л. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Ісьєміні І. І. - Визначення часу спрацьовування пневмогідравлічного буфера, Родіонов Л. А. (2012)
Подоляк О. С. - О влиянии конструктивных параметров на процесс формирования усилий в приводе механизма подъема, Шевченко С. И., Фесенко Г. И., Лифшиц А. Ю. (2012)
Фідровська Н. М. - Математичне моделювання розподілу навантаження на барабані під канатом за допомогою локальних параболічних сплайнів, Литвин О. О. (2012)
Кравцов М. К. - Расчет прочности соединений с промежуточными средами в соединениях с натягом, Святуха А. А., Оболенская Т. А., Белецкая И. В. (2012)
Воробйова А. О. - Порівняльний аналіз застосування різних приводів верстатів з фізико-хімічних методів обробки в умовах ГПХМ3 "ФЕД", Маршуба В. П. (2012)
Левченко Я. К. - Переваги високошвидкісної обробки, Маршуба В. П. (2012)
Бондаренко М. І. - Удосконалення температурних режимів пресів для обробки технічних текстильних матеріалів, Рябчиков М. Л. (2012)
Волошина О. І. - Визначення параметрів волого-теплової обробки матеріалів на основі аналізу термомеханічних кривих, Рябчиков М. Л. (2012)
Дерябкина Е. С. - Влияние термической обработки на склонность к МКК сварных соединений низконикелевой корозионностойкой стали с азотом, Жежер М. Н. (2012)
Калюжный А. В. - Моделирование методом конченых элементов процесса изготовления из стали 20 составных частей изделия "баллон" (2012)
Калюжный В. Л. - Прямое холодное выдавливание с раздачей профилей из сталей, Горностай В. Н., Запорожченко А. С. (2012)
Калін М. А. - Розрахунок оптимального вмісту вуглецю й марганцю в електродних покриттях ільменітового виду, Піняєв Ю. В. (2012)
Кравцов М. К. - Складання з'єднань із проміжними середовищами, Оболенська Т. О., Білецька І. В. (2012)
Купріянов О.В. - Розрахунок розмірного ланцюга рами задньої трактора Т-151к з гарантованим значенням придатності замикальної ланки (2012)
Лазаренко В. И. - Блокирующий автоматический контроль качества изделий, Оболенская Т. А., Мороз Т. В. (2012)
Манаенков И. В. - Повышение точности и качества рабочих поверхностей деталей методом пневмоударной штамповки, Резниченко Н. К., Фролов Е. А. (2012)
Мовшович А. Я. - Конструкции универсальных сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ (УСРП-С), Изотова К. А., Черная Ю. А., Бондарь О. В. (2012)
Оболенская Т. А. - Определение оптимального момента наладки многострунной автоматической линии, Белецкая И. В., Рудецкая Ю. Е. (2012)
Орлов М. В. - Технология многопроходной сварки теплоустойчивой стали, обеспечивающая снижение температуры предварительного подогрева (2012)
Петренко А. Н. - Износостойкий наплавленный металл системы С-B-Ti-Ni (2012)
Романов С. В. - Застосування параметричного моделювання при проектуванні модульних індукційних нагрівачів, Литвинова О. О. (2012)
Смирнов И. П. - Предварительное определение трудоемкости чистовой токарной обработки при серийном производстве (2012)
Тихоненко В. В. - Влияние параметров обработки на характеристики МДО-покрытия, Созонов Ю. И. (2012)
Челишева С. В. - Удосконалення нормативної бази дослідження технічних текстильних матеріалів на основі аналізу термомеханічних кривих, Рябчиков М. Л. (2012)
Тарельник В. Б. - Проблемы и перспективы повышения качества неподвижных соединений, Марцинковский В. С., Белоус А. В., Павлов А. Г. (2012)
Фурсова Т. Н. - Автоматизация определения и анализа технико-экономических показателей энергоблоков (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Опыт применения отсроченных кишечных анастомозов при перитоните, Иванова Ю. В., Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Савви С. А. (2012)
Криворучко І. А. - Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис із застосуванням релапаротомії, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Повеліченко М. С. (2012)
Лупальцов В. І. - Оптимізація лікування поширеного перитоніту у осіб похилого віку, Ягнюк А. І., Ворощук Р. С., Дехтярук І. А. (2012)
Бондарев Р. В. - Особенность формирования энтероанастомоза при остром распространенном перитоните, Бондарев В. И., Маслов Я. Я., Селиванов С. С. (2012)
Ситнік Д. А. - Цитолітична активність сироватки крові у хворих із високим ризиком розвитку післяопераційного перитоніту при гострій абдомінальній патології, Шейко В. Д., Крижановський О. А. (2012)
Бойко В. В. - Хирургические аспекты острых нарушений мезентериального кровотока, Тарабан И. А., Грома В. Г., Гончаренко Л. И., Кузнецов А. В., Бачерикова Ю. А. (2012)
Бойко В. В. - Изучение особенностей репаративного остеогенеза под воздействием крайне высокочастотного электромагнитного облучения в эксперименте, Иванова Ю. В., Иванов В. К., Мушенко Е. В., Фатеев А. С., Белоусова Л. Г., Лавриненко А. С. (2012)
Бойко В. В. - Морфологические особенности изменения тканей и мезотелия брюшины после санации брюшной полости при остром разлитом перитоните, Логачев В. К., Ремнёва Н. А., Тимченко М. Е. (2012)
Борисенко В. Б. - Динамика морфологических изменений холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании механической желтухи в эксперименте, Белов С. Г., Горголь Н. И. (2012)
Зубкова О. В. - Морфометричний аналіз синаптичного апарату в нейронах неокортексу та середнього мозку експериментальних тварин з модельованою легкою черепно-мозковою травмою до та після магнітолазерної терапії, Семенова В. М., Васлович В. В. (2012)
Каніковський О. Є. - Тактика лікування хворих на рак шлунку ускладнений шлунково-кишковою кровотечею, Одарченко С. П., Павлик І. В. (2012)
Хурані І. Ф. - Якість життя хворих як критерій ефективності кверцетину та тіотриазоліну в попередженні легеневих ускладнень хіміо-променевого лікування раку грудної залози (2012)
Зборовская А. В. - Фотодинамическая терапия с 0,1 % метиленовым синим в комбинации с 10 % диметилсульфоксидом в лечении бактериальных эндофтальмитов в разные сроки (Экспериментальное исследование) (2012)
Сердюк В. Н. - Влияние нейропротекции на метаболическое состояние митохондрий зрительного нерва и сетчатой оболочки при моделировании глаукоматозного процесса (2012)
Ганжий І. Ю. - Ступінь виразності клінічних проявів синдрому полікістозних яєчників у жінок різних вікових груп (2012)
Головко С. В. - Аналіз функціональних результатів і ускладнень трансуретральних операцій по усуненню симптомів нижніх сечових шляхів, що викликані доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2012)
Дмитрієв Д. В. - Використання превентивної мультимодальної анальгезії в лікуванні післяопераційного больового синдрому у дітей з порушеннями товстокишкового транзиту, Коноплицький В. С., Лукіянець О. О. (2012)
Ганжий В. В. - Лечение синдрома кишечной недостаточности при остром панкреатите, Колесник И. П., Ярешко Н. А. (2012)
Гусак И. В. - Характеристика послеоперационных осложнений резекций печени, Скорый Д. И., Малоштан А. В., Клишин А. Н. (2012)
Тарабан І. А. - Шкірно-пластичні операції у хворих з гнійними ранами, Григор’єва Т. Г., Ісаєв Ю. І., Гербенко Г. І., Бугаков І. Я., Макєєв С. І., Єфімов Д. С., Кравцов О. В., Грязін О. Є. (2012)
Хіміч С. Д. - Місце препарату тирозур при комплексному лікуванні гострих гнійних захворювань м’яких тканин, Поліщук І. В. (2012)
Свиридов Н. В. - Обоснование временной кожно-жировой пластики обширных послеоперационных раневых дефектов у больных диабетической стопой (2012)
Старосек В. Н. - Цитологические показатели пролежней при подготовке их к операции, Парай А. Е., Бутырский А. Г. (2012)
Русин В. І. - Радіоізотопна ангіографія як критерій вибору способу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Воронич В. М. (2012)
Нікульніков П. І. - Профілактика неврологічних ускладнень у хворих оперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Ратушнюк А. В., Гуч А. О., Ліксунов О. В., Бабій О. Л., Присяжна Н. Р. (2012)
Савон И. Л. - Применение мембраны Коллост у больных с осложненным синдромом диабетической стопы (2012)
Хворостов Е. Д. - Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите с коррекцией сопутствующей патологии органов брюшной полости, Бычков С. А., Гринёв Р. Н., Черкова Н. В. (2012)
Міміношвілі О. І. - Жовчнокам’яна непрохідність при холецистодуоденальній нориці, Антонюк О. С., Коцубанов К. В. (2012)
Тамм Т. И. - Обоснование способа оперативного лечения больных острым холецитститом, Даценко Б. М., Захарчук А. П., Крамаренко К. А., Непомнящий В. В., Кутепов С. Б., Аббуд Хамам (2012)
Каштальян М. А. - Лечение больных с хроническим калькулезным холециститом в условиях стационара короткого пребывания (одних суток), Шаповалов В. Ю., Павлишин В. В., Герасименко О. С. (2012)
Сочка А. В. - Ендоскопічна діагностика та лікування кровотеч із нижніх відділів травного тракту (2012)
Грубнік В. В. - Ускладнення лапароскопічних антирефлюксних операцій: огляд, Малиновський А. В. (2012)
Шаповалова Ю. А. - Предупреждение кровопотери в лапароскопической хирургии (2012)
Гривенко С. Г. - Деякі технічнічні особливості оперативного лікування післяопераційних вентральних гриж живота серединної локалізації, Мельнічук І. В., Розгонюк М. Д. (2012)
Милица Н. Н. - Выбор метода открытой герниопластики с использованием аллотрансплантата, Милица К. Н. (2012)
Рязанов Д. Ю. - Особенности хирургического лечения паховой грыжи по способу Лихтенштейна и выбора метода анестезии, Гребенников С. Е., Поталов С. А. (2012)
Пуляева И. С. - Антикоагулянтная терапия тромбозов глубоких вен у онкологических больных (2012)
Березовский А. А. - Информационное моделирование в САПР процесса формирования покрытий, Тонконогий В. М., Плачинда О. Е. (2011)
Vereshaka S. M. - Многослойная теория напряжений расслоения полукруглых слоистых криволинейных стержней из композитных материалов, ALAlaf R. A., Karash E. T. (2011)
Saleem A. M. - Усталостное поведение алюминиевых сплавов при повышенных температурах (2011)
Панова Т. Н. - Моделирование процесса заполнения оснастки гетерогенным материалом, Андросюк А. В., Лебедева Е. Ю. (2011)
Сидоренко І. І. - Пружна муфта з нелінійним механічним зворотним зв’язком, Курган В. О. (2011)
Сидоренко І. І. - Реласакційний амортизатор з нелінійним механічним зворотним зв’язком, Робу С. І. (2011)
Кузьо І. В. - Аналіз гравітаційних та інерційних навантажень при нерівномірному складному русі лопатей вітроколеса, Корендій В. М. (2011)
Тіхенко В. М. - Особливості перетворення сигналів датчиків зворотних зв’язків в електрогідравлічних слідкуючих приводах (2011)
Белоус В. П. - Учет локальных отклонений от правильной формы цилиндрических оболочек при оценке их прочности (2011)
Кожухарь А. А. - Особенности термомеханического изгиба корпуса многоопорного автоклава (2011)
Тихенко В. Н. - Исследование стабильности движения гидроприводов подачи стола отделочно-расточных станков, Волков А. А. (2011)
Лищенко Н. В. - Исследование влияния смазочно-охлаждающей жидкости на температуру шлифования (2011)
Максимов В. Г. - Анализ состояний малых автотранспортных предприятий, Ницевич А. Д., Гайденко М. А. (2011)
Петров Л. М. - Елементи теорії колісного рушія транспортного засобу з гнучким бандажем (2011)
Амбарцумянц Р. В. - Силовое исследование плоских механизмов с пассивными связями, Чиж А. А. (2011)
Щеклеин С. Е. - Влияние температурных характеристик на глубину выгорания ядерного топлива, Титов Г. П., Борисова Е. В. (2011)
Пелых С. Н. - Анализ устойчивости активной зоны ядерного реактора ВВЭР-1000 при различных программах регулирования реакторной установки, Назаренко А. А., Цисельская Т. А. (2011)
Максимов М. В. - Застосування методу пінч-аналізу для оптимізації теплообмінного устаткування установки атмосферно-вакуумної трубчатки, Кривда В. І. (2011)
Кишневский В. А. - Применение декарбонизаторов в технологичеких схемах водоподготовки, Чиченин В. В., Шуляк И. Д. (2011)
Высочин В. В. - Математическая модель гелиосистемы с сезонным аккумулятором тепла (2011)
Оборский Г. А. - Автоматизация контроля метрологических характеристик измерительных преобразователей электрических сигналов, Ковальков В. И., Слободяник П. Т. (2011)
Кудря В. Г. - Формулювання задач електродинаміки для розрахунку параметрів комунікатора, Лємєхов Ю. О. (2011)
Нестеренко С. А. - Регрессионная модель расчета пропускной способности сквозного канала беспроводного сегмента сети стандарта IEEE802.11, Иванова Л. В. (2011)
Михайленко В. С. - Алгоритм настройки адаптивного нейро-нечеткого ПИ-регулятора (2011)
Максимова О. Б. - Исследование адаптивных самоорганизующихся автоматизированных систем обеспечения комфортной температуры воздуха, Давыдов В. О., Тонконогий В. М. (2011)
Востров Г. H. - Метод расчета биортогональных фильтров,используемых в вейвлет-преобразованиях, Годынский М. Г. (2011)
Маракова И. И. - Система верификации медицинских изображений на основе реверсивных цифровых водяных знаков, Кузнецова Л. А., Яковенко А. А. (2011)
Савельева О. С. - Экспресс-модель надежности сложных систем в САПР (2011)
Рувинская В. М. - Методики разработки планирующих экспертных систем, Заболотный С. В. (2011)
Высоцкий В. Ю. - Разработка обучающих программ в виртуальной компьютерной среде, Гогунский В. Д. (2011)
Дикусар Е. В. - Особенности фазочастотных характеристик рекурсивных компонентов первого порядка, Сильчук А. В., Ситников В. С. (2011)
Павленко В. Д. - Исследование эффективности методов детерминированной идентификации нелинейных систем в виде ядер Вольтерра, Павленко С. В. (2011)
Павленко В. Д. - Построение модели канала связи на основе рядов Вольтерра в частотной области, Сперанский В. А. (2011)
Ткаченко В. Г. - Методы прямого и обратного перебора остовов графа телекоммуникационных сетей, Ларин Д. Г. (2011)
Первунінський С. М. - Вплив помилки синхронізації на завадостійкість систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу, Дідковський Р. М. (2011)
Кожедуб Ю. В. - Методика визначення технічного стану цифрових вторинних джерел живлення об’єктів радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження (2011)
Ефименко А. А. - Эвристический метод выбора оптимальной конструкции электрических соединений электронных средств (2011)
Становский А. Л. - Эволюционная оптимизация слабосвязанных технических систем в САПР, Швец П. С., Желдубовский Д. А. (2011)
Брунеткин А. И. - Снижение мерности пространства моделирования путем приведения математической модели к автомодельному по критериям виду, Максимов М. В. (2011)
Дмитриева И. Ю. - Условия разрешимости симметричной дифференциальной системы максвелла для анизотропной возбужденной среды (2011)
Грибова В. В. - Задача об изгибе прямоугольной шарнирно-опертой по контуру пластины с тонким линейным включением, Порпулит А. Н. (2011)
Коротаев Б. А. - Диссипация энергии вязкой циркулирующей жидкости, Буров А. А., Гамолич В. Я. (2011)
Бондарева Е. А. - Реологические свойства олигобутадиенов с преимущественным содержанием 1,2-звеньев, Пушкарев Ю. Н., Куншенко Б.В. (2011)
Сайтарлы С. В. - Реологические свойства гидрированных 1,2-олигобутадиенов с гидроксильными группами, Пушкарев Ю. Н., Куншенко Б. В. (2011)
Лантвойт О. Б. - Управління інженерно-технічним забезпеченям охорони кордону з врахуванням процесу реінжинірингу, Лисий М. І., Литвин М. М. (2011)
Чугунов А. А. - Роль процессов глобализации экономики при трансформации экономико-экологической системы Украины, Калинина Н. В. (2011)
Кравченко О. А. - Вибір пріоритетних напрямків організаційного розвитку морських торговельних портів України в умовах глобалізації світової економіки, Стребко Ю. А. (2011)
Чернишова Л. І. - Концепція комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом (2011)
Філиппова С. В. - Актуальні питання формування інноваційних стратегій підприємств, Тимощук М. П., Дащенко Н. М. (2011)
Станіславик О. В. - Комерціалізація результатів інноваційної діяльності, Ковтуненко К. В. (2011)
Бальтюкевич В. В. - Формування інноваційної стратегії підприємства (2011)
Гончаренко О. М. - Діагностика та інструментарій оцінки стійкого розвитку підприємства (2011)
Дискіна А. А. - Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств (2011)
Єпіфанова І. М. - Шляхи вдосконалення управлінського обліку нафтогазодобувних підприємств, Боднарюк С. О. (2011)
Волощук Л. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства (2011)
Антощук С. Г. - Онтологическая модель подсистемы "Деканат”, Ушаков Д. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Резекционные и дренирующие оперативные вмешательства в лечении больных с осложненными формами хронического панкреатита, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Чеботарев А. С., Клименко М. В., Щегельский А. А. (2012)
Должковий С. В. - Оцінка ефективності шкали ips для прогнозування гнійно-септичних ускладнень при гострому панкреатиті (2012)
Міщенко В. В. - Хірургічне лікування гострого інфікованого некротичного панкреатиту, Пустовойт П. І., Герасимов Д. В., Вододюк Р. Ю. (2012)
Оганезян А. Г. - Інтервенційна сонографія в лікуванні обмежених рідинних скупчень при тяжкому гострому панкреатиті (2012)
Русин В. І. - Подовжена регіонарна перфузія в комплексному лікуванні гострих панкреатитів, Філіп С. С. (2012)
Ситнік О. Л. - Застосування підвісної мікроєюностомії у хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Леонов В. В., Хачапурідзе Г. В., Чанцев В. А. (2012)
Тамм Т. И. - Местные изменения при тяжелом остром панкреатите как критерии для продленной перидуральной анестезии и антибактериальной терапии, Белов С. Г., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Крамаренко К. А. (2012)
Шевченко Р. С. - Прогностична цінність оцінки стану метаболічних процесів та перекісного окислення ліпідів в організмі хворих на гострий панкреатит, Шевченко С. І., Селезньов М. А., Циганенко О. С., Гніденко Ю. П. (2012)
Аблаев Э. Э. - Особенности и результаты миниинвазивных и открытых операций при деструктивных формах острого панкреатита, Бугаенко О. А. (2012)
Леонов В. В. - Динаміка лабораторних показників у хворих на гострий панкреатит, Чанцев В. А., Хачапурідзе Г. В., Маюра Н. А. (2012)
Русин В. І. - Хірургічні способи лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2012)
Запорожченко Б. С. - Иммунологическая реактивность у больных псевдокистами поджелудочной железы в различных условиях хирургического лечения, Шевченко В. Г. (2012)
Бойко В. В. - Наш опыт эндовидеохирургического лечения кист почек, Сушков С. В., Криворотько И. В., Доценко Е. Г., Пеев С. Б. (2012)
Годлевський А. І. - Фактори ризику виникнення післяопераційних вентральних гриж та методи їх профілактики, Форманчук Т. В., Малик Л. М., Форманчук А. М. (2012)
Малоштан А. А. - Выраженность местной воспалительной реакции в ране печени после различных способов диссекции, Скорый Д. И., Ремнева Н. А., Брицкая Н. Н., Клесова М. А., Леонтьева Л. В., Неклюдова Н. Н. (2012)
Миминошвили О. И. - Возможность выполнения лапароскопической холедохолитотомии при лечении холедохолитиаза, Сомов А. Д., Михайличенко В. Ю. (2012)
Замятін П. М. - Зміни ультраструктури клітин підшлункової залози пацюків після моделювання тупої травми живота різної сили, Лихман В. М., Невзорова О. Ф., Омельченко В. Ф., Невзоров В. П., Провар Л. В. (2012)
Борисенко В. Б. - Новый способ моделирования острого гнойного холангита и билиарного сепсиса (2012)
Бойко В. В. - Полирезистентность микрофлоры в хирургической клинике, Логачов В. К., Криворучко И. А., Иванова Ю. В., Андреев Г. И., Головина О. А., Повеличенко М. С. (2012)
Циганенко А. Я. - Антибіотикорезистентність E. coli – збудника перитоніту, Коваленко Н. І., Косілова О. Ю., Головіна О. О. (2012)
Сипливий В. О. - Полірезистентність серед збудників хірургічних інфекцій, Циганенко А. Я., Конь К. В., Євтушенко Д. В. (2012)
Вільцанюк О. А. - Характеристика збудників гнійно-запальних процесів м’яких тканин та післяопераційних гнійних ускладнень у хворих загально-хірургічного стаціонару, Хуторянський М. О. (2012)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт – актуальна проблема сучасної антибіотикотерапії, Бокотей І. А., Занік О. І., Андрющенко В. П. (2012)
Польовий В. П. - Ефективність системної етіотропної антибактеріальної терапії абдомінального сепсису, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М. (2012)
Хіміч С. Д. - Профілактичне застосування антибіотиків: шлях до видужання чи формування антибіотикорезистентності та розвитку внутрішньошпитальної інфекції, Калінський О. І., Фуніков А. В., Превар А. П., Багрій А. В., Кулик Я. М., Міщук І. М. (2012)
Воровський О. О. - Бактеріальна транслокація при спайковій кишковій непрохідністі в післяопераційних грижах черевної стінки як проблема запальних процесів післяопераційних ран, Шапринський В. О., Одколенко Т. П. (2012)
Маркович А. А. - Комплексное лечение послеоперационных инфильтратов брюшной полости (2012)
Бачерикова Ю. А. - Эффективность пассивного и активного дренирования плевральной полости у больных с неспецифической эмпиемой плевры (2012)
Бойко В. В. - Профілактика евентрацій після повторних операцій на органах черевної порожнини, Савві С. О., Жидецький В. В., Новіков Є. А. (2012)
Логачев В. К. - Комплексное лечение трофических язв венозной этиологии, Иванова Ю. В., Тарабан И. А. (2012)
Брицкая Н. Н. - Аспекты хирургического лечения непроходимости терминального отдела общего желчного протока у больных с наружным желчеистечением после холецистэктомии (2012)
Шевченко Р. С. - Особенности лапароскопической холецистэктомии у больных, ранее оперированных на органах брюшной полости, Селезнев М. А., Брек О. П., Брек О. О. (2012)
Грубник В. В. - Холангиты как осложнения эндоскопической папиллосфинктеротомии, Кошель Ю. Н., Ткаченко А. И., Евсиков Б. В. (2012)
Стукало А. А. - Послеоперационные осложнения в гастроинтестинальной эндоскопии (2012)
Шапринський В. О. - Лікування хворих на рубцеві післяопікові стриктури стравоходу, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В., Поліщук В. І. (2012)
Вороной О. Л. - Электрофизиологические аспекты в дифференциальной диагностике механической и динамической послеоперационной кишечной непроходимости, Михайліченко В. Ю., Міміношвілі А. О., Сабодаш А. В. (2012)
Бондарев Р. В. - Особенности диагностики и лечения ранней послеоперационной кишечной непроходимости, Орехов А. А., Селиванов С. С., Чибисов А. Л. (2012)
Гамидов А. Н. - Послеоперационные осложения спечного илеуса, Лазарев А. В. (2012)
Содержание (2012)
Бондаренко М. Ф. - Уважаемые читатели!, Горбенко И. Д. (2012)
Олексійчук А. М. - Суб’експоненційні алгоритми розв’язання систем лінійних булевих рівнянь зі спотвореними правими частинами (2012)
Лисицкая И. В. - Блочные симметричные шифры и марковские процессы, Долгов В. И. (2012)
Долгов В. И. - Оценки максимальных значений дифференциалов и линейных корпусов марковских шифров, Лисицкая И. В., Настенко А. А., Лисицкий К. Е. (2012)
Олейников Р. В. - Оценка сложности различения схемы Лей-­Месси и случайной перестановки, Кайдалов Д. С. (2012)
Руженцев В. И. - О стойкости блочных шифров с rijndael­-подобными преобразованиями к интегральным атакам (2012)
Бойко А. О. - Метод універсального гешування по раціональним функціям алгебраїчних кривих над кільцями, Халімов Г. З. (2012)
Кузнецов А. А. - Исследование коллизионных свойств кодов аутентификации сообщений UMAC, Король О. Г., Евсеев С. П. (2012)
Горбенко Ю. І. - Аналіз генератора псевдовипадкових послідовностей заснованого на багаторазовому гешуванні, Хряпін Д. Е. (2012)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз алгоритмів генерації псевдовипадкових послідовностей, Мордвінов Р. І. (2012)
Замула А. А. - Методы генерации псевдослучаных последовательностей и оценка их свойств, Семченко Д. А. (2012)
Качко Е. Г. - Обоснование и исследование практической реализации улучшенного алгоритма цифровой подписи NTRUSIGN, Балагура Д. С., Горбенко Ю. И. (2012)
Горбенко І. Д. - Аналіз криптографічних алгоритмів на ідентифікаторах, що використовують алгебраїчні решітки, Макутоніна Л. В. (2012)
Паршина Д. А. - Анализ криптографических систем в группах КОС, Митяева И. А., Горбенко И. Д. (2012)
Бондаренко М. Ф. - Атака спеціального виду на NTRU, Балагура Д. С., Іваненко Д. В. (2012)
Аулов І. Ф. - Порівняльний аналіз криптографічних бібліотек з відкритим кодом та рекомендації з їх використання, Горбенко Ю. І. (2012)
Бессалов А. В. - Кривые Эдвардса почти простого порядка над расширениями малых простых полей, Гурьянов А. И., Дихтенко А. А. (2012)
Кутя Є. Ю. - Аналіз, порівняння та особливості архітектури функції гешування blake проекту SHA­3, Горбенко І. Д. (2012)
Бессалов А. В. - Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе изоморфных трансформаций эллиптической кривой, Чевардин В. Е. (2012)
Бессалов А. В. - О некорректности стандартного условия для MOV-­атаки на эллиптические кривые (2012)
Шевчук О. А. - Схеми ЕЦП для груп підписів скорочених повідомлень (2012)
Кудин А. М. - Однонаправленные функции с информационно невычислимой лазейкой (2012)
Винокурова Е. А. - Проблемы компрессии данных большого объема в условиях неопределенности с целью выявления локальных особенностей (2012)
Горбенко И. Д. - Метод оценки относительной энтропии и сравнительный анализ источников биометрической информации, Олешко И. В. (2012)
Бугаєнко Х. А. - Аналіз трьох біометричних методів автентифікації особи, Горбенко І. Д. (2012)
Філоненко П. О. - Аналіз біометричних інтелектуальних методів автентифікації та ідентифікації особи за відбитками пальців та за голосом для захисту від несанкціонованого доступу, Барсуков Є. І., Винокурова О. А. (2012)
Горбачев В. А. - Формальные основы методов блокировки аппаратных закладных устройств (2012)
Мороз С. А. - Метод оперативного контроля данных в классе вычетов на основе использования позиционного признака непозиционного кода, Краснобаев В. А., Замула А. А. (2012)
Есин В. И. - Варианты использования операторов языка модели данных, Есина М. В. (2012)
Горбенко И. Д. - Синтез систем сигналов с заданными корреляционными свойствами, законами формирования, структурными и ансамблевыми свойствами, Замула А. А. (2012)
Потій О. В. - Властивості діяльності із забезпечення захисту інформації як системної категорії, Пилипенко Д. Ю., Гладкий Д. І. (2012)
Семёнов Д. В. - Метод оценки рисков нарушения информационной безопасности банковских учреждений, Демченко Ф. Л. (2012)
Єнгаличев С. О. - Біометрична аутентифікація на основі аналізу клавіатурного почерку, Семенов С. Г. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2012)
Максименко С. Д. - Переживання як категоріальна основа сучасної загальної та медичної психології (2012)
Астремська І. В. - Командний підхід у супервізії соціальної роботи (2012)
Борисюк А. С. - Роль теоретичної та практичної підготовки у соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей (2012)
Бригадир М. Б. - Поява та еволюція психологічного проектування (теоретико-методологічний аспект) (2012)
Бура Л. В. - Вивчення психолого-педагогічних умов і факторів, що впливають на виникнення симптомів шкільної дезадаптації у молодших школярів у процесі переходу в основну школу (2012)
Варава Л. А. - Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці (2012)
Варга В. С. - Гендерний аспект етнопсихологічних особливостей стилів сімейного виховання в українських та угорських сім’ях (2012)
Васильченко О. М. - Концепт "сім’я" в постнекласичній психології (2012)
Годунова І. С. - До питання про формування життєвих перспектив випускників вищих навчальних закладів (2012)
Горбань Г. О. - Соціально-психологічні моделі управління соціальними системами (2012)
Гринців М. В. - Психологічні особливості професійної адаптації молоді (2012)
Губенко О. В. - Проблема розвитку креативності у сфері підприємництва та маркетингу (2012)
Гура Т. Є. - Особливості професійної діяльності психолога у контексті дослідження його професійного мислення (2012)
Дідух М. Л. - Проекції архетипу тіні на образи владних фігур (2012)
Дніпрова О. А. - Особливості рівня тривожності та агресії людей з алкогольною та наркотичною залежністю (2012)
Докторович М. О. - Модель профілактики делінквентності (2012)
Донченко І. А. - Етапи розвитку професійної самосвідомості фахівця (2012)
Дроботун О. С. - Викривлення внутрішньої картини здоров’я у підлітковому віці та шляхи його корекції (2012)
Євдокимова Н. О. - Психологічний супровід інституціоналізованої підготовки правознавців до майбутньої професійної діяльності, Лановенко І. І. (2012)
Євдокимова О. О. - Насильство у мас-медіа та агресивна поведінка підлітків у ракурсі провідних психологічних концепцій (2012)
Загра С. Е. - Освітнє середовище ВНЗ як інтегративний фактор суб’єктно-професійного становлення майбутніх психологів (2012)
Задіранова Г. В. - Модель, програма і методи емпіричного дослідження антиципації майбутньої педагогічної діяльності (2012)
Зливков В. Л. - Проблеми ідентичності у сучасній західній соціально-конструктивістській теорії дискурсу, Лукомська С. О. (2012)
Іванова І. Ф. - Професійна ідентичність та практична підготовка студентів-психологів (2012)
Іванцова Н. Б. - Дослідження ставлення студентів до спеціальності психолога (2012)
Калинка Г. І. - Психологічні закономірності групової поведінки (2012)
Корнюх А. О. - "Задоволеність подружнім життям" та його сутнісні характеристики (2012)
Кочарян О. С. - Емоційна зрілість особистості: дослідження феномену, Півень М. А. (2012)
Кузікова С. Б. - Феноменологія саморозвитку особистості: проблемне поле дослідження (2012)
Кузнецова С. В. - Проблема професійного самовизначення випускників 11-х класів (2012)
Кунцевська А. В. - Соціально-психологічні аспекти перформансної комунікації в соціальній роботі (2012)
Кунцевська А. В. - Технології організації професійної комунікації в соціальній роботі (2012)
Литвиненко І. С. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів (2012)
Лук’яненко Н. М. - Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей прийомних батьків (2012)
Марценюк М. О. - Психологічне дослідження здорового способу життя (2012)
Мілушина М. О. - Категоріальні компоненти комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями: результати формуючого експерименту (2012)
Опанасенко Л. А. - Сучасні підходи до проблеми навчальної діяльності у старшому шкільному віці (2012)
Партенадзе О. В. - Дослідження особливостей життєвих перспектив студентів-першокурсників (2012)
Прасол Д. В. - Особливості формування психологічної готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності (2012)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект психолога як чинник професійної діяльності (2012)
Савін О. І. - Тренінг регуляції внутрішньоособистісного конфлікту у контексті профілактики деліквентної поведінки неповнолітніх (2012)
Сердюк Л. З. - Психологічне забезпечення мотивації учіння студентів (2012)
Старовойт Т. П. - Імпліцитні теорії інтелекту та особистості студентів ВТНЗ (2012)
Тарасьєва К. В. - Теоретичний аналіз підходів щодо переживань особистістю екстремальної ситуації (2012)
Теглівець Л. В. - Дослідження провідних чинників ділових взаємовідносин між керівником закладу освіти і практичним психологом (2012)
Тищенко Л. В. - Феноменологія самоставлення в психологічній науці (2012)
Тюптя О. В. - Типологія психотехнік у консультативній взаємодії (2012)
Чемодурова Ю. М. - Проблема визначення соціально-психологічних компонентів професійної деформації особистості (2012)
Чугуєва І. Є. - Професійна успішність майбутніх фахівців в категоріях необхідного і достатнього (2012)
Чуйко О. В. - Динаміка становлення "особистісних прирощень" у студентів соціономічних професій (2012)
Швалб А. Ю. - Переживання екстремальних ситуацій як предмет діяльності практичних психологів МНС (2012)
Шевяков О. В. - Еколого-естетичне виховання молоді Великої Британії у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть, Славська Я. А. (2012)
Шкуро В. П. - Підвищення якості реалізації соціальних проектів (2012)
Яновський М. І. - Психологічні аспекти оцінювання в навчальному процесі, Аракчеєва Є. І., Андрюшкова Н. П., Чуканов Є. В. (2012)
Łukasz Wojcieszak - Еволюція посади службовця – старости – у контексті змін польського місцевого самоврядування на районному рівні (2012)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - Парламент продовжив мораторій на продаж сільгоспземель до 1 січня 2016 року (2012)
Бердніков Є. - Відкриття ринку земель та розвиток державного земельного банку (2012)
Панасенко В. - Досвід Німеччини у сфері раціонального використання і збереження ґрунтів (2012)
Бердніков Є. - Стан та цілі розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь (2012)
Колядинська Т. - З космосу видніше!, Звірко В. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Добряк Д. - Механізм відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених обмеженнями в землекористуванні, Недашківська Т. (2012)
Євсюков Т. - Облік особливо цінних земель у кадастрово-реєстраційній системі: перспективні напрями вдосконалення (2012)
Прокопенков В. - Історичні та юридичні аспекти формування правового режиму земель Севастополя, Дяченко В. (2012)
Добряк Д. - Вплив обмежень у сільськогосподарському землекористуванні на нормативну грошову оцінку орних земель на прикладі Київської області, Недашківська Т. (2012)
Процедуру відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення вдосконалено (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Хмара Л. - Теоретичне дослідження бульдозера зі шнековим інтенсифікатором, Кроль Р. (2013)
Човнюк Ю. - Загальні принципи формування та аналіз автоколивань у динамічних моделях вантажопідйомних кранів, Діктерук М., Почка К. (2013)
Ловейкін В. - Результати теоретичних і експериментальних досліджень динаміки руху стрілової системи портального крана, Паламарчук Д. (2013)
Волянюк В. - Шляхи удосконалення крано-маніпуляторних установок (2013)
Зайченко С. - Дослідження процесу бокового розширення при роликовому формуванні (2013)
Абрашкевич Ю. - Дослідження впливу теплових процесів на роботоздатність відрізних інструментів, Поліщук А. (2013)
Абрашкевич Ю. - Пристрій для зачищення бетону фундаментів під технологічне обладнання, Марченко О., Човнюк О. (2013)
Добровольський О. - Конструкційні наноматеріали – новий тип матеріалів з надзвичайними властивостями, Людвінська Т. (2013)
Сукач М. - Плавучі засоби для розробки підводних ґрунтів (2013)
Бажан В. - Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача, Ловейкін В., Паламарчук Д. (2013)
Мельниченко Б. - Аналіз конструкцій розпушників активної дії, Муляр В. (2013)
Горбатюк Є. - Експериментальні дослідження конструкцій робочих органів скребкового грунтоприбирача траншейних безківшових екскаваторів, Комоцька С. (2013)
Фомін А. - Методика розрахунку основних типів високошвидкісних робочих органів, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2013)
Рашківський В. - Використання САПР "КОМПАС" для підготовки учбових проектів студентами за напрямом "будівництво", Соловей Д., Саушева Л., Козінський Ю. (2013)
Пелевін Л. - Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра, Мельниченко Б. (2013)
Сукач М. - Международный научный конгресс "Энергосбережение и информационные технологии "ES@IT-2013" (2013)
Правила підготовки рукописів (2013)
Приклад оформлення статті (2013)
Човнюк Ю. - Aналіз динаміки та хвилеутворень у системі "пантограф - електричний підвіс" вантажних електротролейвозів, Діктерук М., Почка К. (2013)
Смірнов В. - Кінематичний аналіз комбінованого ківшево-шнекового бурильного обладнання для півзв'язних грунтів, Головань В., Старовойтенко Д. (2013)
Пелевін Л. - Аналітичне дослідження коливань розпушників з жорсткою підвіскою, Мельниченко Б. (2013)
Ловейкін В. - Аналіз зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою, Шевчук О. (2013)
Міщук Д. - Огляд та аналіз конструкцій роботів для будівельних робіт (2013)
Ловейкін В. - Оптимізація енергетичного режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи вантажопіднімального крана з урахуванням коливань вантажу, Паламарчук Д., Ходневич О. (2013)
Човнюк Ю. - Апаратурне забезпечення та методика вимірювань реодинамічних параметрів бетонних сумішей у процесі формування із застосуванням вертикальних ударно-імпульсних впливів, Почка К. (2013)
Салиев Э. - Методика определения ремонтопригодности трубопроводов, Велиляева З. (2013)
Сукач М. - Исследование и разработка глубоководной добычной техники (2013)
Пелевін Л. - Синергетичний характер взаємодії адаптаційних технічних систем з робочим середовищем, Фомін А., Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2013)
Богуславський В. - Експрес-метод оцінювання технічного рівня одноківшевих кар'єрних екскаваторів (2013)
Галкін О. - Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику (2013)
Ромасевич Ю. - Дослідження моделей механічної характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (2013)
Сукач М. - Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" (2013)
Правила підготовки рукописів (2013)
Приклад оформлення статті (2013)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Современные подходы к лечению больных с наружными несформировавшимися свищами тонкой кишки, Андреев Г. И., Логачев В. К., Белозеров И. В. (2012)
Бойко В. В. - Пути улучшения результатов хирургического лечения опухолей прямой кишки, Лыхман В. Н., Савви С. А., Скрипко В. А., Меркулов А. А., Амонов Ш. Ш. (2012)
Бакуменко В. П. - Подход к хирургическому лечению геморроидальной болезни в сочетании с ректоцеле у больных с синдромом недифференцированной системной дисплазии соединительной ткани (2012)
Шапринський В. О. - Реконструктивно-відновні операції в хірургії товстої кишки, Камінський О. А., Шапринський Є. В., Миронишен Ю. А., Верба А. В., Шалигін С. М. (2012)
Тамм Т. И. - Возможности миниинвазивных методов в лечении рака ободочной кишки, Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Богун Е. А., Седак В. В. (2012)
Акперов И. А. - Толстокишечный илеус в свете факторов риска, Каленич И. С., Косяков Б. А., Шальков Ю. Л. (2012)
Доценко Е. Г. - Принципы восстановительно-реконструктивных операций на толстой и прямой кишке, Косов Е. В., Доценко Д. Г. (2012)
Иоффе И. В. - Особенности диагностики и лечения сложных форм острого парапроктита, Жаданов В. И., Усачёв С. Н. (2012)
Милица Н. Н. - Осложнения хирургического лечения больных с раком проксимальных отделов прямой кишки, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Милица К. Н., Солдусова В. В., Казаков В. С. (2012)
Бойко В. В. - Резекция желудка и поджелудочной железы в хирургическом лечении местно-распространенного рака желудка, Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н. (2012)
Андрющенко В. В. - Онкопластичні операції в лікуванні хворих на полікістоз молочних залоз, Леонов В. В., Язиков О. В., Лукавенко І. М. (2012)
Хурані І. Ф. - Особливості перебігу постхіміо-променевих легеневих ушкодженнь у хворих на рак грудної залози (2012)
Велигоцкий Н. Н. - Опыт лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки с учетом кислотопродуцирующей функции желудка, Комарчук В. В., Трушин А. С., Горбулич А. В., Тесленко И. В., Смецков Д. А. (2012)
Комарчук В. В. - Оценка кислотопродуцирующей функции желудка и диагностика гастроэзофагеального рефлюкса при осложненных формах язвенной болезни (2012)
Курбонов К. М. - Улучшение результатов хирургического лечения пенетрирующих дуоденальных язв, Сатторов И. А., Махмадов Ф. И., Шарипов Х. Ю. (2012)
Курбонов К. М. - Результаты хирургического лечения атипичных перфораций гастродуоденальных язв, Хамидов М. Г., Махмадов Ф. И., Шарифов Дж. Т. (2012)
Сипливий В. О. - Аналіз післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні перфоративної гастродуоденальної виразки з урахуванням методики операції, Доценко В. В., Грінченко С. В., Петюнін О. Г., Євтушенко О. В. (2012)
Шапринський В. О. - Гастродуоденальні гострокровоточиві виразки, що спричиненні медикаментозними препаратами, Камінський О. А., Білощицький В. Ф., Романчук В. Д. (2012)
Бойко В. В. - Особенности лечебной тактики при закрытой абдоминальной травме, Козин Ю. И., Замятин П. Н., Лебедь П. Б. (2012)
Ничитайло М. Ю. - Критичні моменти післяопераційного періоду в хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями після хірургічних методів внутрішньої біліарної декомпресії, Годлевський А. І., Саволюк С. І. (2012)
Петков А. В. - Возможности миниинвазивных и гибридных методик коронарных реваскуляризаций, Бойко В. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н. (2012)
Березницкий Я. С. - Диагностика и лечение повреждений двенадцатиперстной кишки, Верхолаз И. Л., Сулима В. Ф., Дука Р. В. (2012)
Косован В. М. - Хірургічна тактика при травматичних пошкодженнях товстої кишки (2012)
Бабийчук Л. В. - Динамика изменений ультраструктуры кардиомиоцитов миокарда старых крыс в процессе развития и прогрессирования неврогенной артериальной гипертензии, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2012)
Иванова Ю. В. - Местное лечение послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений, Логачев В. К. (2012)
Логачев В. К. - Дифференцированное применение мазей при лечении инфицированных ран, Исаев Ю. И., Головина О. А., Леонтьева Л. В. (2012)
Маркович А. А. - Лечение абсцессов брюшной полости после неотложных оперативных вмешательств, Герасименко В. Н., Парай А. Е. (2012)
Махмадов Ф. И. - Современные подходы в профилактике послеоперационных поддиафрагмальных абсцессов, Курбонов К. М. (2012)
Бойко В. В. - Малоинвазивные хирургические методы в лечении посттравматического свернувшегося гемоторакса, Хащина В. А., Краснояружский А. Г., Минухин Д. В., Смоляник К. Н., Токарев А. В., Корж П. И. (2012)
Секела М. В. - Торакопластика в лікуванні хіміорезистентного деструктивного туберкульозу легень, Макаров В. В., Кошак С. Ф., Томашевський В. В., Мотрук Ю. В., Максимович М. М., Рак Л. М., Кузик П. В. (2012)
Бойко В. В. - Современные аспекты абдоминопластики, Тарабан И. А., Мишенина Е. В. (2012)
Махмадов Ф. И. - Послеоперационные пищеводно-желудочные кровотечения, Курбонов К. М., Даминова Н. М. (2012)
Новоскольцева И. Г. - Выбор метода эндоскопического гемостаза у больных с гастродуоденальными кровотечениями на фоне хронической почечной недостаточности, Иоффе И. В. (2012)
Румянцев К. Є. - Віддалені результати вторинної профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із компенсованим цирозом печінки, Кополовець І. І., Русин В. І. (2012)
Грубник В. В. - Ранние послеоперационные осложнения эмболизации селезеночной артерии, Загороднюк О. Н., Грубник В. Ю. (2012)
Запорожченко Б. С. - Опыт применения лапаролифтинга при лапароскопической холецистэктомии у больных с сопутствующей сердечно-легочной патологией, Шишлов В. И., Бородаев И. Е., Зубков О. Б., Колодий В. В. (2012)
Шевченко Р. С. - Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби що ускладнена обтураційним холестазом у хворих літнього віку, Шевченко С. І., Гніденко Ю. П., Селезньов М. А. (2012)
Матвійчук Б. О. - Клінічні "маски" ускладненої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2012)
Миминошвили О. И. - Оценка электрофизиологических методов исследования функции кишечника в диагностике и лечении ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений, Миминошвили А. О., Коцубанов К. В., Корчагин Е. П. (2012)
Пак В. Я. - Роль об’єктивної оцінки симптомів спайкового синдрому у зниженні його післяопераційних ускладнень і летальності, Леонов В. В., Кащенко Л. Г., Бугайов В. І., Леонов А. В. (2012)
Максименко С. Д. - Генетико-моделирующий метод: его эвристический и развивающий потенциал, Максименко К. С. (2013)
Алексєєва Т. В. - Духовність та відповідальність як екзистенціали людського буття (2013)
Андрійчук І. П. - Специфіка психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу (2013)
Боровицька О. М. - До питання про глибинні передумови творчого світосприймання (2013)
Васильченко А. В. - Дослідження переживання заздрощів у юнацькому віці (2013)
Вільдгрубе С. О. - Вплив специфічної соціальної ситуації на самоставлення підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації (2013)
Грейліх О. О. - Психологічні особливості підготовки студентів до педагогічної взаємодії в сучасних умовах (2013)
Гудима О. В. - Статево-вікові уявлення підлітків про конфлікти (2013)
Дідик Н. М. - Теоретичне обґрунтування формувального експерименту з розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2013)
Дроздов О. Ю. - Соціальні уявлення про Захід та Схід України як складові масової геополітичної свідомості (2013)
Єгорова О. Б. - Особливості прояву ворожості у хлопців і дівчат підліткового віку (2013)
Жмайло І. М. - Міжособистісні взаємини як соціально-психологічна проблема (2013)
Заржицкая О. А. - Социальные представления о теле у современной молодежи: разработка, адаптация и стандартизация компьютерного визуального теста EmAT v 1.4 ("Embodiment assessment tool v_1.4") (2013)
Zięba B. A. - Kompetentny nauczyciel-wychowawca wartością w procesie edukacji dziecka zdolnego pochodzącego z rodziny niewydolnej wychowawczo (2013)
Іванцова Н. Б. - Динаміка потреб студентів у структурі професійної спрямованості студентів-психологів (2013)
Камінська О. В. - Психологічні детермінанти формування інтернет-залежності (2013)
Кандиба М. О. - Взаємозв’язок професійного становлення особистості та розвитку її особистісних якостей (2013)
Клименко О. Є. - Конструювання життєвої перспективи крізь призму ситуації інвалідності (2013)
Коваль І. В. - Філософсько-психологічні засади навчання студентів розумінню текстової інформації на заняттях з іноземної мови (2013)
Коган О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту, Рудзевич І. Л. (2013)
Кононенко С. В. - Мотиваційні складові розвитку правосвідомості майбутніх юристів, Кузьміна В. Ю. (2013)
Костіна Т. О. - Використання методики кольорового вибору М. Люшера для визначення ставлення особистості до життєвого сценарію (2013)
Костюченко І. А. - Проблема стилю у зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі (2013)
Котик І. О. - Психосемантичне дослідження уявлень студентів ВНЗ про особистісну надійність людини (2013)
Кутішенко В. П. - Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки (2013)
Левус Н. І. - Особистість етнічно толерантної людини: яка вона? (2013)
Лящ О. П. - Емоційний інтелект як предмет психологічних досліджень (2013)
Макаренко Н. М. - Інвективна лексика як форма міжособистісного спілкування (2013)
Михальська С. А. - Особливості становлення професійної самосвідомості в юнацькому віці, Славіна Н. С. (2013)
Мул С. А. - Результати дослідження стилів керівництва в охороні державного кордону прикордонним офіцером (2013)
Janusz Miąso - Personalistyczna koncepcja człowieka jakoantropomocna baza dla pedagogiki medialnej (2013)
Ондо Анге А. М. - Науково-теоретичні підходи до вивчення життєвої позиції як психологічного феномена (2013)
Онуфрієва Л. А. - Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Опалюк Т. Л. - Адаптаційні процеси в структурі професійного становлення майбутнього вчителя (2013)
Панок В. Г. - До питання про сутність прикладної психології та її місце в системі психологічної науки і психологічної практики (2013)
Панфілова Г. Б. - Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (2013)
Пелих Н. С. - Особливості статево-рольової соціалізації підлітків з повних та неповних сімей, Левус Н. І. (2013)
Поліщук В. М. - Криза 23 років як феномен вікового розвитку (2013)
Пономаренко В. В. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку професійної свідомості адвокатів (2013)
Попович Е. М. - Особливості морального розвитку учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти: результати експериментального дослідження (2013)
Ришко Г. М. - Основні концептуальні теорії та підходи до вивчення феномена стресостійкості особистості (2013)
Романенко О. В. - Застосування системного аналізу в процесі експериментального вивчення психіки (2013)
Сіверський В. А. - Особливості формування "Я-концепції" в юнацькому віці (2013)
Сошина Ю. М. - Цінності та ціннісні орієнтації в системі ціннісно-смислової сфери підлітка (2013)
Співак Л. М. - Вікова динаміка емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника української нації в юності (2013)
Ткалич М. Г. - Типи гендерної взаємодії персоналу організацій: розробка діагностичного інструментарію (2013)
Токарева Н. М. - Динаміка мотивації відповідальної поведінки підлітка у контексті суб’єктогенезу (2013)
Толков О. С. - Вплив організаційно-професійних чинників на розвиток психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін (2013)
Фальова О. Є. - Установки до сексу жінок і чоловіків з кризисних сімей та жінок зі звичайних сімей (2013)
Хижняк А. А. - Психологічний супровід педагогічної діяльності викладача фізичного виховання у професійному становленні (2013)
Хоменко К. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми самоставлення в юнацькому віці (2013)
Хомчук О. П. - Сутність впевненості у собі та її особистісні детермінанти в підлітковому віці (2013)
Циганаш А. В. - Роль академічної мобільності у професійному розвитку майбутніх фахівців (2013)
Чепішко О. І. - Психологічні умови розвитку професійної свідомості майбутніх учителів (2013)
Шелестова О. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми впливу деприваційної травми на адаптаційні розлади військовослужбовців (2013)
Відомості про авторів (2013)
Про збірник (2013)
Титул, зміст (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні засади визначення предмету і методу сучасної генетичної психології (2013)
Ангеліна Е. О. - Етнічна толерантність старшокласників (2013)
Андрєєва І. А. - Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій (2013)
Андрюшкова Н. П. - Особливості ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат із сімей з різним рівнем матеріального статку, Яновський М. І. (2013)
Афанасьєва Т. О. - Психологічні особливості криз професійного становлення психолога (2013)
Бабаян Ю. О. - Теоретичні аспекти проблеми рефлексивної компетентності особистості (2013)
Блинова О. Є. - Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості (2013)
Бондар К. В. - Теоретико-методологічні підходи до розгляду феномену тілесності (2013)
Борисюк А. С. - До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді (2013)
Броцило О. Ю. - Теоретичний аналіз особливостей професійного становлення фахівця державної служби надзвичайних ситуацій (2013)
Васильєва Г. В. - Психологія гомосексуальної ідентичності (2013)
Васильєв Я. В. - Саморозвиток особистості та проблеми похилого віку, Шалигіна Г. О. (2013)
Венгер Г. С. - Теоретичні підходи до аналізу рольних відносин у сім’ї (2013)
Вовчик-Блакитна О. О. - Спосіб життя сім’ї як детермінанта розвитку дитини (2013)
Волошенко Н. О. - Методика діагностики особистісної готовності підлітків до безпечної поведінки (2013)
Галян І. М. - Cоціокультурні виміри ціннісно-смислових настанов особистості (2013)
Гринців М. - Роль емоцій у розвитку здатності до саморегуляції (2013)
Гупаловська В. А. - Психологічні особливості сексуальних установок молоді, Стрілець Н. (2013)
Дідух М. Л. - Методи та структура тренінгу етнічної індивідуації (2013)
Довгань Н. Ю. - Проблеми формування здорового способу життя та корекції психо-фізичної підготовленності у студентів вищих навчальних закладів, Короп М. Ю. (2013)
Євдокимова Т. О. - Формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основа професійного самовизначення (2013)
Задіранова Г. В. - Дослідження уявлень майбутніх педагогів щодо своєї професійної діяльності (2013)
Застело А. О. - Модель психологічного забезпечення екологічності освітньої взаємодії в умовах дистанційного навчання (2013)
Іванова І. Ф. - Вплив рівня розвитку комунікативних здібностей на формування професійної спрямованості (2013)
Іванцова Н. Б. - Дослідження взаємозв’язку успішності студентів і мотивів їх професійного вибору (2013)
Ірхін Ю. Б. - Феноменологія соціально-психологічного іміджу міліції України (2013)
Каплунова К. А. - Усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку досвіду взаємодії з оточенням (2013)
Карсканова С. В. - Соціалізація гуманізму – запорука успішної професійної діяльності майбутнього вчителя (2013)
Євдокимова Н. О. - Адаптація дітей з мовними вадами до інтернатного закладу, Кириленко К. В. (2013)
Ковалевська А. О. - Ефективність використання засобів образотворчої діяльності для психокорекції страхів молодших школярів (2013)
Коваль І. А. - Віддалені результати ефективності застосування медико-психолого-педагогічних прийомів при курації соматичних хворих з коморбідними межовими психічними розладами (2013)
Колтунович Т. А. - Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів (2013)
Короп М. Ю. - Роль фізичного виховання у формуванні психологічної складової здорового способу життя студентської молоді, Черепов О. В. (2013)
Кузікова С. Б. - Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття (2013)
Кучманич І. М. Отреп’єва Г. Р. - Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу (2013)
Кучманич І. М. - Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу, Селіванова С. В. (2013)
Лиска С. І. - Загальні компоненти диференціальної структури професійно компетентної особистості працівників податкової міліції (2013)
Литвиненко І. С. - Роль волонтерства у професіоналізації особистості студентів-психологів в умовах ВНЗ (2013)
Люта Л. П. - Етапи інституціалізації спорту як суспільного явища (2013)
Меднікова Г. І. - Характеристика самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе (2013)
Михальська Ю. А. - Психологічний захист у прояві комунікативних установок медичних сестер (2013)
Мойсеєва О. Є. - Історико-психологічний аналіз феномену агресії (2013)
Назар Ю. О. - Теоретико-психологічний аналіз особливостей процесу досягнення успішності у професійній діяльності особистості (2013)
Нікітіна О. П. - Психологічні особливості простору значень грошей у свідомості іноземних студентів (2013)
Онуфрієва Л. А. - Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Опанасенко Л. А. - Методологічні засади вивчення психологічної структури навчального цілепокладання (2013)
Павлова В. С. - Перфекціонізм як психологічний феномен (2013)
Партенадзе О. В. - Використання психотерапевтичних груп у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (2013)
Печерська Г. О. - Професійні ціннісні орієнтації вчителів (2013)
Помиткіна Л. В. - Розвиток особистісної готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення (2013)
Просандєєва Л. Є. - Структура та механізми розвитку самоцінності особистості у період дорослішання (2013)
Рудуміно-Дусятська О. В. - Принцип детермінізму як методологічна основа розробки проблем екологічної психології (2013)
Савенкова І. І. - Хронопрогностичні показники прояву депресивних станів (2013)
Світич С. А. - Формування готовності педагогів до взаємодії з соматичноослабленими дітьми (2013)
Сидоркіна М. Ю. - Соціально-психологічна модель процесу політичної самоідентифікації молоді (2013)
Скляренко О. М. - Проблема здатності до життєтворчості у сучасних психологічних дослідженнях (2013)
Смайлова С. О. - Особливості образу "я" жінок, що досягають різного рівня успішності у корекції надлишкової маси тіла засобом фізичного тренування (2013)
Тищенко Л. В. - Самоідентичність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Хоржевська І. М. - Характеристика професійного становлення особистості (2013)
Хоржевська І. М. - Дослідження стресового стану безробітного, Ольховик Є. Г. (2013)
Хоржевська І. М. - Особливості професійної деформації особистості військових та міліціонерів, Царапова В. В. (2013)
Царькова О. В. - Методи емоційно-вольової саморегуляції психологічного стану студентів (2013)
Цихоня О. С. - Етико-психологічні аспекти дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (2013)
Чуканов Є. В. - Особливості змін когнітивних процесів при вагітності жінок, Яновський М. І. (2013)
Швалб Ю. М. - Функції уяви у просторі життя особистості (2013)
Щербан Т. Д. - Відповідальність особистості як чинник готовності до професійної діяльності, Райко В. В. (2013)
Язвінська Е. С. - Тілесний образ "я" як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Яновська Л. В. - Совість як ведучий чинник розвитку індивідуальності (2013)
Яновський М. І. - Монтаж кінокадрів як чинник психологічного впливу на глядача (2013)
Содержание (2012)
Гартованов В. Г. - Оценка потенциальной защищённости самолётного радиолокатора обзора воздушного пространства с однозначным измерением дальности от комбинированных маскирующих помех, Батыев В. Д., Арасланов М. Р., Кудрявцев Ю. П. (2012)
Дохов А. И. - Определение координат подвижного объекта с использованием кодовых ГНСС­измерений и 3D карты местности, Лукьянов А. М., Галевич М. Н., Гринченко Е. В., Лукьянова О. А. (2012)
Kudriashov V. V. - Range­azimuth coherent radiometric imaging based on Ka­band antenna with beam synthesis, Lukin K. A., Palamarchuk V. P., Vyplavin P. L. (2012)
Черкас Ю. В. - Применение спектрального анализа для поиска периодических составляющих в распределениях астероидов по большой полуоси, Волощук Ю. И. (2012)
Шайдуров Г. Я. - Формирование сигналов и помех при работе с импульсными невзрывными источниками сейсмических волн, Детков В. А., Кудинов Д. С., Сухотин В. В. (2012)
Иванюк П. В. - Генератор хаотических сигналов на основе системы дифференциальных уравнений с четырьмя переменными, Политанский Л. Ф., Политанский Р. Л. (2012)
Кипенский А. В. - Функциональные возможности электротерапевтического аппарата и повышение его качества за счет совершенствования программно-­математического обеспечения, Кубышкина Н. И., Король Е. И., Томашевский Р. С., Тондий Л. Д., Васильева­Линецкая Л. Я. (2012)
Zayats V. M. - Determination of priority of primary signs and its correction for construction of objects recognition systems, Shokyra G. Ya. (2012)
Лукин К. А. - Экспериментальная оценка точности измерения сдвигов объекта при использовании метода дифференциальной РСА интерферометрии, Кульпа К., Паламарчук В. П., Выплавин П. Л., Кудряшев В. В., Кульпа Я., Юрченко Л. В. (2012)
Гуцул О. В. - Электромагнитная индукция в биометрии крови, Шаплавский Н. В., Слободян В. З. (2012)
Асанов Э. Э. - Численная модель барьера Шоттки, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И., Старостенко В. В. (2012)
Клюй М. І. - Мультидзеркальна фасеточна концентраторна установка, Макаров А. В., Лозінський В. Б., Темченко В. П. (2012)
Timofeev E. P. - New structure of state primary standard for average power and energy units of laser radiation (2012)
Заяц В. М. - Итерационный подход к минимизации погрешности численных методов при анализе высокодобротных генераторов с длительными переходными процессами (2012)
Афонин И. Л. - Измерители комплексных параметров волноводных устройств на основе двухканального двухдетекторного волноводно­щелевого преобразователя, Лащенко И. В., Бугаёв П. А. (2012)
Шайдуров Г. Я. - Об электромагнитной локации геологической среды, Сухотин В. В., Кудинов Д. С. (2012)
Шинкарук О. М. - Метод визначення координат радіотехнічною системою сейсмолокаційного контролю при виключенні параметра швидкості розповсюдження сейсмохвилі з розрахунків, Гурман І. В. (2012)
Полякова Т. В. - Анализ и сжатие структурных описаний на основе геометрических инвариантных признаков (2012)
Симанков В. С. - Анализ подходов к практической реализации ситуационныхалгоритмов обнаружения сетевых аномалий, Колодий А. С. (2012)
Гордиенко Ю. Е. - Количественный анализ разрешающей способности зондовой сканирующей микроволновой микроскопии, Ларкин С. Ю., Шиян О. П. (2012)
Асанов Э. Э. - Использование параллельных вычислений на базе технологии CUDA при моделировании ПТШ, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Грымалюк И. В. - Резонансные явления в трёхсекционной системе с зауженной центральной секцией (2012)
Костылев В. П. - Об улучшении чувствительности кремниевых фотосенсоров, Слусар Т. В., Суший А. В., Черненко В. В. (2012)
Pavlikov V. V. - Statistical synthesis of microwave scanning radiometer (2012)
Кравцов И. Ю. - Синтез квадратурного регулятора комплексного коэффициента передачи СВЧ диапазона, Кичак В. М., Кравцов Ю. И. (2012)
Гапоненко Н. П. - Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры, Сиротюк О. В., Огренич Е. В., Лопатка Ю. А., Арешкин Е. К. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Ультраструктура кардиомиоцитов миокарда кролей с моделированым компрессионным синдромом, Невзоров В. П., Краснояружский А. Г., Белозеров И. В., Невзорова О. Ф. (2012)
Бойко В. В. - Изменения электрических параметров клеточных мембран биологических тканей при механических факторных влияниях, Замятин П. Н., Жуков В. И., Щапов П. Ф., Невзоров В. П. (2012)
Борисенко В. Б. - Патоморфология холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании острого холангита и билиарного сепсиса в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2012)
Скибо Ю. Н. - Особенности течения легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности при обширных резекциях легких в хроническом эксперименте (2012)
Бабийчук Л. В. - Динамика ультраструктурных перестроек органелл кардиомиоцитов миокарда молодых крыс в процессе развития и прогрессирования неврогенной артериальной гипертензии, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бабийчук В. Г. (2012)
Похил С. І. - Структурно-функціональні зміни у тканинах печінки імунокомпрометованих нелінійних лабораторних мишей з бартонельозною інфекцією, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А. (2012)
Проценко Е. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелина-1 и фибронектина печени плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией (2012)
Ганжий І. Ю. - Аналіз підходів до лікування жінок з синдромом полікістозних яєчників (2012)
Лєрмонтов О. О. - Варіанти голотопії додаткових надниркових артерій (2012)
Курсов С. В. - Гідродинаміка у хворих з абдомінальним сепсисом при середніх оцінках за шкалою Aрасне-II (2012)
Крутько Е. Н. - Перитонеальный диализ – компонент интенсивной терапии острого посттравматического некроза поджелудочной железы у пострадавших с травматической болезнью (2012)
Науменко В. А. - Оценка анальгетической эффективности препарата "Денебол" в раннем послеоперационном периоде (2012)
Бойко В. В. - Показники клітинного та гуморального імунітету як прогностичні фактори розвитку гнійно-запальних внутрішньочеревних ускладнень, Гусак І. В., Шевченко О. М., Жидецький В. В., Маметкулиєв Б. Р. (2012)
Тарабан І. А. - Комплексне лікування бешихи, Гербенко Г. І., Сєроштанов А. І., Ісаєв Ю. І., Грязін О. Є., Кравцов О. В., Єфімов Д. С., Макєєв С. І., Козін Ю. І., Бєлозьоров І. В. (2012)
Бойко В. В. - Методы санации плевральной полости при пиопневмотораксе, Лопатенко Д. Э. (2012)
Кулик И. А. - Оптимизация хирургического лечения хронического рецидивирующего панкреатита (2012)
Хащина В. А. - Диагностика и способы лечения пострадавших с внутриплевральными посттравматическими кровотечениями (2012)
Кабаков Б. А. - Послеоперационная анальгезия у больных с окклюзионной патологией сосудов нижних конечностей, Павлов А. А. (2012)
Дужий І. Д. - Перитоніт при туберкульозі легень та ВІЛ-СНІД, Мадяр В. В., Кравець О. В., Бондаренко Л. А., Піддубна Г. П., Глазунова Н. І., Харченко С. В., Дмитренко Н. О. (2012)
Цівенко О. І. - Переваги та особливості застосування ультразвукової дисекції в хірургічному лікуванні геморою (2012)
Кравец Н. С. - Выбор способа ушивания разрывов селезёнки, Стеценко Г. В., Рылов А. И., Глотов В. В., Никитин В. В. (2012)
Винник Ю. А. - Медико-социальная экспертиза и трудовой прогноз у больных раком желудка после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2012)
Косован В. М. - Алопластика дефекту черевневої стінки у місці видалення колостоми (2012)
Бойко В. В. - Спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих з гострою шлунково-кишковою кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, Білецький О. В., Павленко А. Ю., Кузнецов О. В., Білецька М. О., Долженко М. О. (2012)
Вишневська О. М. - Особливості і складові формування інтелектуального капіталу в сучасному суспільстві, Акімова А. О. (2013)
Голишевська Л. В. - Аграрна криза та її вплив на фінансове забезпечення аграрного виробництва, Вольський І. С. (2013)
Євсєєва О. О. - Регіональна стратегія ефективного господарювання і землекористування (2013)
Залунін В. Ф. - Соціально-економічні аспекти моделювання економічної безпеки України (2013)
Котуранова Т. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку внутрішнього ринку за допомогою SWOT – аналізу (2013)
Ляшенко Я. А. - Динамическое моделирование развития экономических систем на основе самосогласованной эволюционной модели спрос/предложение, Люлёв А. В., Чорток Ю. В., Моргуненко Р. М. (2013)
Малімон В. В. - Перспективи організації регіонального кластеру медичного туризму у стоматології (2013)
Новікова К. І. - Визначення напрямів використання світового досвіду формування організаційних структур митних адміністрацій в Україні, Мальцев О. В. (2013)
Осацька Ю. Є. - Державне регулювання малого підприємництва: проблеми та перспективи, Корягіна Т. В., Табінський В. А. (2013)
Шахматова Т. В. - Стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя (2013)
Шостак Р. С. - Розвиток економіки регіонів та його зв’язок з регіональним розвитком торговельних мереж (2013)
Апарова О. В. - Огляд світового досвіду здійснення фінансово - бюджетної політики інноваційного розвитку (2013)
Артеменко Н. Г. - Питання створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя в Україні (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини, Нижник Ю. Л. (2013)
Маркова С. В. - Напрямки оптимізації кредитного портфелю банку в умовах глобалізації світових фінансових ринків (2013)
Наджафов И. Н. - Проблемы эффективного использования межбюджетных трансфертов в бюджетной системе Украины (2013)
Постоленко Ю. П. - Система загроз сучасній бюджетній системі України (2013)
Божанова В. Ю. - Визначення впливу факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства (2013)
Верхоглядова Н. І. - Ресурсний підхід до стратегічного управління діяльності будівельного підприємства, Щеглова О. Ю., Лисенко Ю. В. (2013)
Гром’як О. Б. - Фактори впливу на здійснення експрес-діагностики діяльності промислових підприємств (2013)
Калугіна Н. А. - Організаційно-економічні підходи до розвитку підприємства зв’язку на засадах диверсифікації (2013)
Кромська Л. А. - Методичний підхід до управління результативністю інноваційної стратегії функціонування підприємства (2013)
Курінний О. В. - Методичне забезпечення вибору форм та методів реструктуризації підприємства (2013)
Папіж Ю. С. - Управління стратегічним розвитком підприємств вугільної промисловості України: ресурсний аспект, Руденко А. С. (2013)
Пирець Н. М. - Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами, Мінченко Н. А. (2013)
Бардась А. В. - До питання формування сучасних парадигм менеджменту, Бойченко М. В., Дудник А. В. (2013)
Пакуліна А. А. - Інноваційний розвиток системи вищої освіти, який сприяє комерціалізації й трансферту технології (2013)
Іванов А. М. - Шляхи оптимізації планування економіко-екологічного розвитку рекреаційних територій (2013)
Мартинюк І. В. - Критерії формування податкової політики, спрямованої на еколого-економічний розвиток країни (2013)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Діагностика, хірургічна тактика при травмі дванадцятипалої кишки, Криворучко І. А., Замятін П. Д., Тесленко С. М., Сикал М. О. (2012)
Ничитайло M. Ю. - Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію, Загрійчук М. С., Булик І. І., Масюк Ю. І., Гоман А. В. (2012)
Косован В. М. - Алгоритм ведення хворих з тимчасовими та постійними одно- та двостовбуровими колостомами (2012)
Бойко В. В. - Критерии эффективности катетер-управляемого тромболизиса у пациентов с острым проксимальным флеботромбозом, Прасол В. А., Тарабан И. А., Мишенина Е. В., Оклей А. В. (2012)
Бойко В. В. - Нарушения ультраструктуры клеток почечного нефрона экспериментальных животных с моделированным компрессионным синдромом средостения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Краснояружский А. Г., Белозёров И. В., Омельченко В. Ф., Ремнёва Н. А. (2012)
Вільцанюк О. А. - Порівняльна оцінка реакції тканин на імплантацію шовного матеріалу, що модифікований вуглецевими нанотрубками та наночастинками срібла, Хуторянський М. О., Скорук Р. В., Маркевич В. Ф., Резанова Н. М., Мельник І. О. (2012)
Криворучко И. А. - Состояние монооксигеназной системы печени крыс при синдроме ишемии/реперфузии тонкой кишки, Жуков В. И., Иванова Ю. В., Повеличенко М. С., Моисеенко А. С. (2012)
Комарчук Е. В. - Обоснование аллопластики при первичных грыжах малых размеров на фоне диастаза прямых мышц живота (2012)
Борисенко В. Б. - Морфологические изменения холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании острого холангита и билиарного сепсиса в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2012)
Бабийчук Л. В. - Влияние криоконсервированных гемопоэтических стволовых клеток кордовой крови на ультраструктурную архитектонику миокарда молодых крыс с неврогенной стресс-индуцированной артериальной гипертензией, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бабийчук В. Г. (2012)
Сердюк В. Н. - Коррегирующее воздействие нейротропных препаратов на состояние процессов детоксикации и обезвреживания гидропероксидов сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы, Семенко В. В., Малая Н. А. (2012)
Пітько В. А. - Доплерометричне дослідження кровообігу в яєчниках як критерій діагностики синдрому слабкої відповіді яєчників, Ткачов О. І., Логінова О. О. (2012)
Скорбач О. І. - Патологічні аспекти постгістеректомічного синдрому та їх корекція (2012)
Карташов С. М. - Иммуногистохимические особенности и микросателлитная нестабильность рака эндометрия разных морфологических форм, Олешко Е. М., Данилюк С. В., Чикишев С. В. (2012)
Ганжий І. Ю. - Частота i структура хірургічних втручань в анамнезі пацієнток із синдромом полікістозних яєчників різного віку (2012)
Лєрмонтов О. О. - Індивідуальна анатомічна мінливість основних джерел кровопостачання надниркових залоз (2012)
Хижняк А. А. - Динаміка показників об’ємного ниркового кровотоку при абдомінальному сепсисі в процесі рідинної ресусцітації, Курсов С. В., Науменко В. О. (2012)
Вінник Ю. О. - Порівняльна характеристика методів знеболення з хімічною епідуральною деінервацією, Павлов О. О., Щур О. І. (2012)
Лях С. И. - Факторы риска и осложнения при разрывах аневризм абдоминального отдела аорты (2012)
Горбенко К. В. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг посттравматичного панкреатиту (2012)
Бойко В. В. - Предупреждение ятрогенных повреждений мочевого пузыря при выполнении операций по поводу паховых, бедренных и гипогастральных послеоперационных вентральных грыж, Леонов А. В., Тарабан И. А., Логачев В. К. (2012)
Бойко В. В. - Создание соустий между органами пищеварительного тракта по "асептическому" методу, Колинько А. П., Ивенский Д. И. (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Mukhina M. P. - Visual slam algorithm using correlation extremal principle (2013)
Sineglazov V. M. - Modern computer-aided design systems of navigation and traffic control, Osadchiy A. V. (2013)
Askerov Sh. I. - The choice of the solution filtration approaches in task of orientation (2013)
Ivanov V. A. - Signal distortion in helicopters antenna system, Zadorozhniy A. S. (2013)
Bordyuh H. B. - Liquid crystal materials with regulated optical properties (2013)
Kolesnik K. V. - Simplified method of quality analysis for large objects perimeter monitoring radiotechnical systems, Kipensky A. V., Sokol E. I. (2013)
Davletiants O. I. - Minimization of analog-to-digital signal conversion quantization noise, Kharlamov I. V. (2013)
Kozlov A. P. - Measurement system of low-altitude flight unmanned aerial vehicle (2013)
Panov A. P. - Non-classical conjugate vectors and polar differential equations of rotation in orientation problem (2013)
Panov A. P. - Application of exceptional non-normalized quaternion’s, five-dimensional rotation vectors and their algebras in problems of inertial orientation, Tsysarzh V. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Structure of a program and technical complex of the automated control of system of navigation and motion control, Belii V. M. (2013)
Shevchuk D. O. - Design of fault tolerant control system for aircraft when actuators faults and structural damage occur (2013)
Bocharnikov V. P. - The analysis of the dependence of UAV guidance quality on the dynamics forecasting accuracy of maneuvering target, Bezhenar I. V. (2013)
Klyuchko О. М. - Device and software for testing and training of human visual memory on the base of ATmega32 microcontroller, Tsal-Tsalko V. I. (2013)
Dmitrenko B. I. - Using PV/wind hybrid systems in the autonomous outdoor advertising (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of solar power plant, Karabetsky D. Р. (2013)
Ablesimov O. K. - Analysis of unmanned aerial vehicle control system, Sarapina K. (2013)
Rataichuk I. А. - Kalman filter stationarity analysis in the task of inertial navigation system errors stimation, Kortunov V. І. (2013)
Konyushko V. M. - Aircraft control via Ethernet (2013)
Vishnevsky A. V. - Fractal slicing routine for electromagnetic compatibility рroblems solution (2013)
Sylvestrov A. N. - Evaluation of aerodynamic coefficients of longitudinal short-time movement of aircraft (2013)
Shutko V. N. - Simulation of 2D neuron matrix functioning and principles of symbols coding in ecomonitoring system, Klyuchko О. М., Managadze Yu. L. (2013)
Kozlov A. P. - Receiving device of infra low frequency vertical acceleration, Yurchenko A. S. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2004)
Матвеенко В. Т. - Теплотехнические характеристики газотурбинных двигателей с промежуточным подогревом газа перед силовой турбиной перерасширения, Литошенко В. Н. (2004)
Петухов И. И. - Эффективность газотурбинного привода с охлаждением циклового воздуха, Минячихин А. В., Зеленский Р. Л., Жеманюк П. Д., Сорогин Ф. Г., Таран А. И. (2004)
Ткач М. Р. - Определение рациональных диапазонов применения газотурбинных энергетических установок с утилизацией тепла для специализированных судов (2004)
Распопов Е. В. - Методика совмещения целей комплексной автоматизации и менеджмента качества на предприятии авиационного двигателестроения, Погорелов Г. И., Минаев И. И., Конев К. А., Куликов Г. Г. (2004)
Радченко А. Н. - Эффективные испарительно-компрессорные контуры судовых кондиционеров, Сирота А. А., Радченко Н. И. (2004)
Подзноев Г. П. - Металогидридные системы энергообеспечения транспорта, Абдулгазис У. А. (2004)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського