Бараш Є. Ю. - Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою (2011)
Бартків А. Я. - Правовий статус працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовими договорами (2011)
Биков О. М. - Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення (2011)
Боднарчук Р. О. - Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України) (2011)
Болдижар С. М. - Формування органів адвокатури на Закарпатті (2011)
Бондаренко В. В. - Система суб’єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Бондаренко І. М. - Структурування фінансово-правової галузі: проблеми системи податкового права (2011)
Бондаренко Н. О. - Побудова громадянського суспільства в Україні в умовах здійснення конституційної реформи (2011)
Бочкова І. І. - Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки (2011)
Бурбика М. М. - Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності (2011)
Бурдін В. М. - Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності (2011)
Вавженчук С. Я. - Забезпечення конституційного права на оплату праці (2011)
Ващук О. П. - Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов (2011)
Ващук Я. В. - Правова характеристика адміністративної юрисдикції (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо правового регулювання відносин в трудовому колективі (2011)
Венедіктова І. В. - Генеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період до ХІХ ст. (2011)
Вовчанська Л. С. - Прагматика діалогових взаємин та їх антропологічний модус (2011)
Возьний В. І. - Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України) (2011)
Волошина В. К. - Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування (2011)
Галунько В. В. - Предмет адміністративно-господарського права (2011)
Глушкова Д. Г. - Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України (2011)
Глущенко Я. Б. - Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення (2011)
Гончаренко І. Б. - Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України (2011)
Гончарук О. А. - Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні (2011)
Горбунов В. А. - Проблеми кримінально-правової характеристики потерпілого від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347 КК України) (2011)
Гридасов Ю. В. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання (2011)
Грицюк А. Г. - Перспективи попередження зловживань з ПДВ запровадженням спеціальних рахунків (2011)
Гробова В. П. - Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування (2011)
Гук Б. М. - Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України (2011)
Гулєвська Г. Ю. - Біоетика та права людини: міжнародно-правовий аспект, Сергєєва С. М. (2011)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті (2011)
Дерев’янко М. І. - Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин працівників органів прокуратури (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - Энергосбережение как фактор обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект (2011)
Длугош О. І. - Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману (2011)
Дмитриенко И. В. - Дмитриенко Ю. Н. Соционика правового сознания как современный метод социальной и иной прогрессивной типологии украинского правового сознания и культуры (2011)
Дмитриенко Ю. Н. - Подходы к изучению украинского соционического правового сознания и культуры (2011)
Добкін М. М. - Координаційні повноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення законності та правопорядку (2011)
Дубко Ю. В. - Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права, Черепненко О. Я. (2011)
Духневич А. В. - Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ (2011)
Євтушенко В. В. - Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва (організаційний, термінологічний та нормативно-правовий аспекти) (2011)
Єремєєва М. О. - Особливості визначення та обчислення процесуальних строків у виборчих спорах, які вирішуються за нормами Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Єщук О. М. - Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми, Саунін Р. Д. (2011)
Журавський О. А. - Вирішення податкових спорів у контексті адміністративної юстиції: міжнародний аспект (2011)
Задирака Н. Ю. - Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми (2011)
Закурін М. К. - Адміністративно-правовий статус судді господарського суду (2011)
Зозуля О. І. - Сучасна правова організація діяльності Адміністрації Президента РФ у сфері внутрішньої політики (2011)
Ільницька Ю. М. - Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування (2011)
Іншин М. І. - Державна служба як сфера регулювання трудового права (2011)
Іщенко В. М. - Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України (2011)
Кагановська Т. Є. - Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід (2011)
Калашник М. В. - Міліція України в період хрущовської "відлиги" (2011)
Кампі О. Ю. - Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності із спільного інвестування (2011)
Кацалап Л. С. - Історичні передумови організації підготовки кадрів органів внутрішніх справ України (2011)
Клюєв О. М. - Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні (2011)
Кожухар В. А. - Розуміння відновної відповідальності в юридичній науці (2011)
Козаченко О. В. - Відображення окремих положень кримінально-правового впливу в українській класичній літературі (2011)
Комарова О. С. - Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності (2011)
Корнієнко В. М. - Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин (2011)
Корновенко С. В. - Правові аспекти діяльності волосних земельних рад під час проведення аграрної реформи Урядом Півдня Росії (1920 р.) (2011)
Костова Н. І. - Актуальні питання захисту прав засновників акціонерних товариств (2011)
Кравченко І. О. - Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Крестовська Н. М. - Сучасне розуміння прав дитини (2011)
Кримська О. М. - Форми забезпечення професійного зростання працівника (2011)
Кройтор В. А. - Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства (2011)
Кружиліна О. А. - Судовий захист права на об’єднання у політичні партії та громадські організації: проблемні питання теорії і практики (2011)
Кулик Д. О. - Поняття та ознаки розрахункового чека: теоретико-правовий аспект (2011)
Курись А. С. - Нормативно-правове регулювання організації та діяльності прокуратури України: проблеми та шляхи удосконалення (2011)
Кушнір А. Л. - Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі (2011)
Левченко К. Б. - Статистичній вимір виконання Закону України "Про попередження насильства в сім’ї" (2011)
Лемішко Ю. Ю. - Вчинення злочину з використанням малолітнього як обставина, що обтяжує покарання (2011)
Липій Є. А. - Адміністративно-правове регулювання охорони екологічних прав громадян: поняття та зміст (2011)
Лисицина О. Б. - Вивільнення працівників як один із чинників припинення трудових відносин (2011)
Логоша В. В. - Місце прокуратури в системі органів державної влади (2011)
Любченко О. О. - Верховна Рада України versus Конституційний Суд України: доля Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (2011)
Мазур М. В. - Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття (2011)
Малюга Л. Ю. - Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (2011)
Манжула А. А. - Дефініція "проступок" як категорія публічно-правової відповідальності (2011)
Манько О. Є. - Питання форми державного правління в Україні у висновках Венеціанської Комісії (2011)
Мартинишин Г. Р. - Способи визначення остаточного покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків (2011)
Мельничук Н. О. - Визначення трудового договору в нових ринкових умовах (2011)
Миколенко В. А. - Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України (2011)
Михайліченко Т. О. - Суб’єкт порушення обов’язків щодо охорони майна (стаття 197 КК України) (2011)
Міщенко Л. В. - Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права (2011)
Моліцький С. В. - Право на судовий захист трудових прав (2011)
Московець В. І. - Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку (2011)
Нікітенко Л. О. - Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (2011)
Олішевський О. В. - Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів (2011)
Орлов Ю. В. - Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії (2011)
Острійчук О. П. - Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи (2011)
Парубін К. О. - Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України (2011)
Пахомов В. В. - Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні (2011)
Петрачкович С. С. - Принципи правового регулювання соціального партнерства (2011)
Петров В. П. - Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за невиконання умови про трудову функцію (2011)
Петрова І. А. - Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів (2011)
Пилипишин В. П. - Вплив процесів інтеграції на національні системи державного управління (2011)
Погорецька Н. В. - Міжнародне усиновлення: проблемні питання (2011)
Полюхович В. І. - Теоретичні засади дослідження професійної діяльності на фондовому ринку України (2011)
Попова С. М. - Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби (2011)
Попович І. І. - Криміналістичне значення реквізитів захисту банківських документів, що використовуються у безготівковій формі розрахунків (2011)
Пристінський І. О. - Єпархіальні суди, як церковні суди першої інстанції (2011)
Проневич О. С. - Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку (2011)
Пруднікова О. В. - Інноваційна культура: проблеми правового регулювання, Рожкова М. В. (2011)
П’ятковський В. І. - Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права (2011)
Рогач О. Я. - Механізм протидії проявам зловживання правом (2011)
Родіна В. В. - Щодо визначення поняття перевезення вантажів, пасажирів та багажу міським електротранспортом (2011)
Руденко Л. Д. - Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності, Манзюк В. В. (2011)
Руколайніна І. Є. - Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС (2011)
Самотієвич В. О. - Кримінологічний аналіз посадових злочинів, вчинених працівниками ОВС України протягом 2000-2010 років (2011)
Сапейко Л. В. - Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення (2011)
Сарана С. В. - Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів (2011)
Сафонов Д. А. - Криміналістичні особливості огляду місця наруги над могилою (2011)
Севрюков Д. Г. - Природа та особливості соціальної допомоги та взаємної підтримки в середньовічному європейському місті (2011)
Сендецька Т. В. - Визначення поняття "правовий акт" у правовій системі України (2011)
Середа Г. П. - Роль державного обвинувача при вирішенні звернень (2011)
Середюк-Буз В. В. - Американська парадигма обмеження свободи масової інформації (2011)
Сидоренко Р. О. - Принципи адміністративних повноважень прокуратури України (2011)
Сільченко С. О. - Етичні засади правового регулювання соціального страхування в Україні (2011)
Соколкін В. Л. - Поняття оперативно-розшукового процесу та його характеристика, Кочура А. В. (2011)
Соловйова-Полудніцина О. Є. - Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін (2011)
Солоніна О. П. - Значення кримінально-правових презумпцій для процесу доказування (2011)
Стукаленко В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства: перспективи впровадження досвіду провідних країн світу (2011)
Стукаленко О. В. - Діяльність органів прокуратури у сфері координації правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю (2011)
Таран О. В. - Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці (2011)
Тарасенко Л. Л. - Особливості договору найму повітряного судна (2011)
Теремецький В. І. - Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування (2011)
Титов А. М. - Окремі питання здійснення судового контролю під час порушення кримінальної справи, Зубатенко А. В. (2011)
Титова Н. В. - Щодо законодавчого регулювання діяльності захисника свідка у кримінальному процесі України (2011)
Торкайло Ю. С. - Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації (2011)
Трачук П. А. - Межі втручання публічної влади у приватне життя особи (2011)
Туровець Ю. М. - Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля (2011)
Федін Д. Г. - Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості (2011)
Філіпп І. Ю. - Обмеження прав працівників: критерії та способи (2011)
Чеховська І. В. - Чинники формування державної сімейної політики України (2011)
Чича Р. П. - Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як підстава для класифікації процесуальних рішень (2011)
Чуб О. О. - Трансформації у виборчому законодавстві України (2011)
Чуприна Л. М. - Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ (2011)
Шаренко М. С. - Правове регулювання платників акцизного податку (2011)
Шевелев К. Є. - Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці (2011)
Шевчик О. С. - Щодо визначення термінів "валюта" та "валютні цінності" (2011)
Шендрик В. В. - Функції інституту попередження злочинів в оперативно-розшукової діяльності (2011)
Шершень Ю. С. - Значення правового регулювання підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2011)
Шило О. Г. - Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми удосконалення надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України (2011)
Шпенов Д. Ю. - Проблеми становлення та перспективи розвитку правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2011)
Щур Б. В. - Ознаки криміналістичної методики (2011)
Юхно О. О. - Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення (2011)
Янковський С. А. - Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції (2011)
Буркова Л. В. - Решение задач на проектирование личностью жизненных стратегий в современных социокультурных условиях (2013)
Волощук І. С. - Інтелектуальні відмінності: причини та наслідки (2013)
Афшин Р. - Исторические предпосылки становления системы образования Ирана для одаренных детей (2013)
Аніщенко Н. В. - Педагогічна інтерпретація музичного та художнього сприйняття особистістю (2013)
Кузьменко В. У. - Теоретичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного віку (2013)
Цветков В. В. - Взаимосвязь одарённости, воспитания и нравственности у студентов художественнных специальностей (2013)
Сологуб А. І. - Особливості креативного підходу у профільному навчанні обдарованих учнів (2013)
Яншина Т. А. - Науково-освітні мережі в інтернеті як освітнє середовище для обдарованих дітей та підлітків, Хован І. В. (2013)
Грицишина Т. І. - Діагностика предметної діяльності дитини раннього віку як основний критерій її психічного розвитку (2013)
Мельник М. Ю. - Особливості профорієнтаційної роботи з обдарованими старшокласниками у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Бажанюк В. С. - Модель формування креативного мислення у студентів, Баняс О. А. (2013)
Савенок Л. В. - Особливості діагностики адаптації обдарованих дітей до умов початкової школи (2013)
Устименко Е. С. - Психодиагностика в психологическом консультировании одарённых подростков (2013)
Якимова І. О. - Розвиток рефлексивних умінь обдарованих підлітків на шляху до самопізнання (2013)
Супруненко І. В. - Спеціальні програми як ефективна форма підтримки обдарованих дітей у США (2013)
Журавель Т. О. - Пошук чинників, що впливають на розвиток креативності учнів, Зюзь В. В. (2013)
Коновальчук М. В. - Виявлення та підтримка художньо обдарованої особистості в контексті педагогіки життєтворчості (2013)
Малиношевська А. В. - Естетичне відношення до дійсності як складова естетичної обдарованості (2013)
Ніколаєва Г. С. - Методи діагностики музичних здібностей учнів у дитячих музичних школах (2013)
Пентій О. В - Соціально-педагогічні аспекти обдарованої дитини у спадщині В. О. Сухомлинського, Денисенко Т. А. (2013)
Пінюгіна К. О. - Професійно-особистісна кваліфікація вчителів у роботі з обдарованою дитиною, Білецька В. В. (2013)
Чудакова В. П. - Корекція організаційно-інноваційного середовища – чинник формування інноваційності та конкурентоспроможності особистості (2013)
Єнотаєва Л. Є. - Підтримка системою тренінгів діагностичного комплексу "Універсал" (автор В. О. Киричук) (2013)
Миник І. В. - Впровадження психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів (2013)
Луценко Л. В. - Проблеми та перспективи наступності ДНЗ та ЗНЗ з питань виявлення та розвитку обдарованості дітей (з досвіду роботи КЗ ДНЗ№ 2 "Мрія"), Лебідь Л. І., Чесалова В. В. (2013)
Макарик С. Р. - Вони відчули мови аромат (2013)
Груца-Мьонсік У. - Характерні риси здібного учня та його моральний дискомфорт у сучасній школі (2013)
Інформація (2013)
Автухов К. А. - До питання обмеження застосування арешту (2011)
Александров В. М. - Деякі аспекти адміністративної та дисциплінарної відповідальності військовослужбовців (2011)
Алфьоров С. М. - Причини корупції в ОВС, що зумовлені специфікою органу (2011)
Андріїв В. М. - Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників (2011)
Андрущак О. М. - Виправно-трудове право України радянської доби: суспільна потреба чи державно-владний інтерес? (2011)
Бабецька І. Я. - Правова природа переважних прав (2011)
Бандура О. О. - Основні риси діалектики аксіології та гносеології права (2011)
Бандурка С. О. - Процесуальні повноваження органу дізнання (2011)
Барановський М. В. - Характеристика працівника міліції як суб’єкта владних повноважень (2011)
Басалик О. І. - Особиста свобода громадян в адміністративному праві (2011)
Баулін О. В. - Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання, Федотова Г. В. (2011)
Бевзенко В. М. - Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? (2011)
Бедь В. В. - Право здобувати релігійну та світську освіту (2011)
Безсмертний О. К. - Реформування органів внутрішніх справ України: шляхи реалізації (2011)
Білоусова О. О. - Поняття і ознаки кримінальної безпеки країни (2011)
Боднар О. Б. - Поняття та зміст права людини на безпеку та його співвідношення з суміжними правами (2011)
Бойченко Г. М. - Правові та процесуальні аспекти визнання особи недієздатною, Шум С. С. (2011)
Бокій О. М. - Проблеми вдосконалення правового регулювання обігу зброї в Україні (2011)
Бондаренко Н. О. - Проблемні питання конституційної юстиції в Україні (2011)
Бондаренко О. В. - Питання організації парламентів в умовах сучасного парламентаризму (2011)
Борисова Л. В. - Щодо взаємодії слідчих і оперативних підрозділів при розслідуванні наркозлочинів в умовах подолання протидії розслідуванню (2011)
Босенко М. О. - Вимоги, які ставляться до наказів в системі міліції України (2011)
Бочкова І. І. - Деякі теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (2011)
Бригадир І. В. - Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2011)
Будько З. Н. - Презумпція невинуватості в податковому праві (2011)
Букін М. П. - Система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ та особливості їх адміністративно-правового статусу (2011)
Булах С. М. - Принципи обов’язковості отримання згоди працівника на переведення (2011)
Бурбело Б. А. - Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого (2011)
Бурдін М. Ю. - Особливості функціонування органів попереднього слідства в Правобережній Україні у 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. (2011)
Васильєва Т. С. - Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правового режиму (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо реалізації принципу рівності сторін договору в трудовому праві України (2011)
Веретельник Л. К. - Проблема систематизації договорів у цивільному праві (2011)
Верхогляд В. О. - Неокульти: об’єкт діяльності чи суб’єкт взаємодії органів СБУ? (2011)
Вовк В. М. - Засоби убезпечення продавців від необґрунтованих претензій покупців (на прикладі купівлі-продажу раба) (2011)
Галунько В. В. - Напрями адміністративної реформи в Україні (2011)
Гетманець О. П. - До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2011)
Головач А. В. - Соціальні гарантії діяльності керівного складу в органах Державної податкової служби України (2011)
Головко О. М. - Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова) (2011)
Гречанюк С. К. - Державна кримінально-виконавча служба України як суб‘єкт інформаційної діяльності та взаємодії зі засобами масової інформації (2011)
Гуренко Д. Ю. - Кримінально-правова охорона життя працівника правоохоронного органу: зарубіжний досвід (2011)
Давидов С. В. - Латентність злочинів проти трудових прав (2011)
Дахова І. І. - Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України (2011)
Дегтярьова І. В. - Порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного кримінального законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2011)
Денисюк С. Ф. - Розвиток криміналістичної техніки та її вплив на криміналістику (2011)
Джафарова О. В. - Судовий адміністративний процес: поняття та його структура (2011)
Дмитрієнко І. В. - Перспективи становлення та розвитку української правової свідомості, культури у контексті їх істотних артефактів, архетипів та актуальної метаметодології, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко Ю. М. - Метаметодологічні основи, принципи становлення, розвитку української правової свідомості та культури (2011)
Дмитрук І. М. - Місце бюджетних відносин у процесі розбудови держави, органів представницької влади (2011)
Добкін М. М. - Місцеві державні адміністрації та координація їх діяльності (2011)
Домусчі С. Д. - Класифікація способів захисту права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (2011)
Духневич А. В. - Загальний принцип національного режиму ГАТТ (2011)
Духневич О. С. - Правові засади провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2011)
Епель О. В. - Об’єктивні ознаки публічних закликів до вчинення терористичного акту (2011)
Євстігнєєв А. С. - Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні (2011)
Євсюкова М. В. - Насильство в сім’ї як порушення прав, закріплених у конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: огляд рішень Європейського суду з прав людини (2011)
Ємельянов В. П. - Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення (2011)
Журавльов Д. В. - Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса (2011)
Завальний М. В. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт адміністративно-деліктного провадження (2011)
Загуменна Ю. О. - Система органів внутрішніх справ України: принципи та напрямки удосконалення (2011)
Задихайло О. А. - Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні (2011)
Заславська М. Г. - Суб’єкт неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст.137 КК України) (2011)
Заяць В. С. - Правове регулювання форми і змісту довіреності представника у судовому адміністративному процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення (2011)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у боротьбі з торгівлею людьми (2011)
Зозуля О. І. - Правові засади формування Адміністрації Президента України (2011)
Іщук О. С. - Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції (2011)
Кайдашов В. С. - Актуальні питання державного контролю за дотриманням законодавства про безпечність та якість сільськогосподарської продукції (2011)
Калаянов Д. П. - Організація протидії організованій злочинності та корупції в країнах ЄС (на прикладі Італійської Республіки) (2011)
Капліна Г. А. - Суб’єкти соціального діалогу на локальному рівні (2011)
Карлаш Р. Ю. - Сучасні напрями профілактики професійної злочинності в Україні (2011)
Книженко О. О. - Взаємообумовленість кримінально-правових санкцій та заходів кримінально-правового характеру (2011)
Книш В. І. - Організація діяльності підрозділів ветеринарної міліції в системі органів внутрішніх справ України (2011)
Коваль В. М. - Застосування господарськими судами закону і права за аналогією (2011)
Ковальчук О. Г. - Приватна власність, свобода, відповідальність: взаємні зв’язки в контексті філософії права (2011)
Кожушко М. В. - Поняття професійної етики курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України та її значення у виховному процесі (2011)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Роль принципів соціального забезпечення у правовому регулюванні правовідносин з пенсійного забезпечення громадян України (2011)
Коломоєць Н. В. - Методи управління вищими навчальними закладами МВС України: сутність та специфіка (2011)
Коломоєць О. Д. - Удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї (2011)
Корнієнко В. В. - Особливості кримінального права ЄС: теоретико-правовий аспект (2011)
Котляр О. В. - Правові основи застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС (2011)
Котова Л. В. - Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку (2011)
Кощій О. В. - Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача (2011)
Кравцова Т. М. - Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності, Калініченко Г. В. (2011)
Криворучко А. В. - Изменение правового статуса английской Ост-Индской компании и колонизация Индии в 1600–1758 годах (2011)
Круглова О. О. - Обов’язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи (2011)
Куліш А. М. - Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України (2011)
Кущ Л. И. - Классификация видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья (2011)
Лавріненко О. В. - Тенденція розширення елементного складу системи принципів трудового права України: постановка проблеми (2011)
Лазур Я. В. - Щодо класифікації прав і свобод людини (2011)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правової охорони (2011)
Левченко К. Б. - Проблемні питання формування та організації діяльності Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі (2011)
Лисенко А. М. - Реалізація оперативно-розшукової інформації у відношенні осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з терористичною діяльністю (2011)
Литвин О. П. - Правовий зміст спеціальних принципів здійснення управління місцевими фінансами в Україні (2011)
Литвинов О. М. - Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності (2011)
Ліховіцький Я. О. - Сутність та значення координації дій правоохоронних органів (2011)
Лукаш С. С. - Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах (2011)
Мазурик К. З. - Закон як основний соціальний регулятор суспільного життя (2011)
Макаренко Т. В. - Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань (2011)
Маринич Л. В. - Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці (2011)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграці (2011)
Матюшкова Т. П. - Прийоми активізації пам’яті жінок, потерпілих від насильницьких злочинів (2011)
Машевська Л. А. - Врегулювання спорів, що виникають із майнових правовідносин членів реорганізованих КСП рішеннями вищих судових інстанцій (2011)
Мельник А. С. - Нагляд та контроль за дотримання трудового законодавства в Україні (2011)
Мельник К. В. - До питання адаптації трудового законодавства до міжнародних норм (2011)
Мельник Р. С. - До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни "Адміністративне право" (2011)
Минюк Д. І. - Особливості об’єктивних елементів складу адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД (2011)
Минюк О. Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення адміністративно-правової відповідальності у сфері біржової діяльності (2011)
Митрофанов І. І. - Предмет індивідуального правового регулювання в кримінальному праві (2011)
Міняйло М. П. - Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення (2011)
Мірошниченко О. А. - Права людини: ґендерна рівність та міжнародне право (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права (2011)
Назаров І. В. - Європейський досвід у сфері організації управління судовою системою (2011)
Назимко Є. С. - Синергетичний вимір інституту покарання (2011)
Новікова В. С. - Шляхи протидії економічній злочинності в промисловому комплексі Донбасу в 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Оверченко І. С. - Інформація в системі МВС України як об’єкт технічного захисту (2011)
Олефіренко Н. А. - Особливості правового статусу потерпілої особи як учасника адміністративно-деліктного провадження (2011)
Олійник О. І. - Історико-правовий аналіз діяльності органів внутрішніх справ УРСР у 30-ті роки ХХ ст. (2011)
Олішевський О. В. - Організація слідчої дії: стадії та етапи (2011)
Опацький В. І. - Організаційні засади здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2011)
Орел Ю. В. - Загально-правові системні принципи криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2011)
Орловська Н. А. - Кримінально-правові санкції в контексті впливу міжнародного права та процесів акультурації: актуальні питання вивчення (2011)
Пєтков С. В. - Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології (2011)
Пироженко О. С. - До проблеми законодавчої регламентації виправних робіт як виду кримінального покарання (2011)
Писаренко В. В. - Місце Державної служби боротьби з економічною злочинністю в структурі Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Пінська О. С. - Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура (2011)
Погребняк О. С. - Правове визначення кола осіб, які можуть бути заявниками у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2011)
Попов С. В. - Проблеми інформаційної безпеки України, Бойченко О. О. (2011)
Приймаченко Д. В. - Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей (2011)
Присяжнюк A. Й. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Приходько А. А. - Поняття та правова характеристика договору про надання послуг аварійного комісара (2011)
Проневич О. С. - Доктринальні засади поліцейського права Німеччини та Польщі (2011)
Пузанова Т. А. - Проблеми реалізації принципу забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності ОВС України (2011)
Пушняк О. В. - Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності (2011)
Пчеліна О. В. - Щодо використання підприємств у технологіях економічної злочинної діяльності (2011)
Радько Д. В. - Регулятивні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній (2011)
Роговенко О. В. - Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії (2011)
Рунова Н. О. - Джерела (форми) права соціального обслуговування: сучасні тенденції розвитку (2011)
Свіжа О. О. - Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Семіног О. О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері паспортно-візового режиму в Україні (2011)
Сербова А. В. - Субъекты договора снабжения природным газом бытового потребителя (2011)
Сергієнко В. В. - Актуальні питання правового регулювання надання житлово-комунальних послуг (2011)
Серьогін В. О. - Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика (2011)
Симов’ян В. С. - Принципи організації банківського контролю в Україні (2011)
Симов’ян С. В. - Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів (2011)
Скупінський О. В. - Конституційна економіка: поняття та перспективи для України (2011)
Скуратович И. М. - Разрушение системы привилегий в период буржуазных реформ во второй половине ХIХ столетия: к 150-летию проведения крестьянской реформы (2011)
Слинько Д. С. - Змагальність на досудових стадіях процесу (2011)
Слінько С. В. - Загальні положення кримінального переслідування у кримінальному процесі, Кучерина С. Є. (2011)
Собакарь А. О. - Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально-правовий аналіз (2011)
Собко Ю. В. - Завдання та функції внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2011)
Соболева О. О. - Особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст.388 Кримінального кодексу України (2011)
Сонін О. Є. - Право на самостійні дії як спосіб захисту трудових прав працівників (2011)
Сорока А. З. - Щодо планування окремих слідчих дій за участю іноземних громадян (2011)
Сорока М. О. - Сутність терміну "розумний строк" у судовому адміністративному процесі (2011)
Степаненко В. В. - Реєстраційні провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України (2011)
Степанюк Р. Л. - Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України (2011)
Стратонов В. М. - Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого, Захарченко О. В. (2011)
Стратонов В. М. - Криміналістична інформація та сучасні інформаційні технології як складові прийняття обґрунтованих рішень слідчим, Страхова С. В. (2011)
Ступник Я. В. - Поняття і структура механізму протидії наркозлочинності (2011)
Татькова З. Ф. - Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій (2011)
Тацій М. С. - Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця (2011)
Теленик С. С. - Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні (2011)
Терещенко В. О. - Соціально-економічні права людини у сфері праці як один з основних напрямків судового захисту загальних прав людини та громадянина (2011)
Терещук О. Д. - Планування розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів (2011)
Тимченко А. М. - Деякі особливості державного примусу при реалізації податкових правовідносин (2011)
Трухан А. Я. - Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр.) (2011)
Федоров С. Є. - Про деякі особливості форм фінансового контролю (2011)
Філін Д. В. - "Угода про визнання вини" та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України (2011)
Фомін Ю. В. - Особливості формування Європейського адміністративного простору (2011)
Фролова І. В. - Про віктимність потерпілих у механізмі торгівлі людьми та її врахування на досудовому слідств (2011)
Халілев Р. А. - Теоретико-прикладні проблеми оперативно-розшукового запобігання злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2011)
Харчук Р. С. - Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників (2011)
Хахановський В. Г. - Автоматизація експертних дактилоскопічних досліджень (2011)
Черкаська Н. В. - Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельних ділянок, Пархоменко А. І. (2011)
Чича Р. П. - Прийняття окремих процесуальних рішень з урахуванням обставин, що характеризують особу обвинуваченого (2011)
Чутчева О. Г. - Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення (2011)
Шамшина І. І. - Проблеми регулювання основних трудових прав працівника (2011)
Шаповал Р. В. - Правове регулювання освіти в Україні (2011)
Шевченко Е. О. - Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду) (2011)
Шевчук Т. А. - Особа, яка займається сутенерством та втягненням в заняття проституцією: кримінологічно значущі риси (2011)
Шендрик В. В. - Аналіз співвідношення понять "профілактика", "попередження", "припинення" та "запобігання злочинів", Крєпаков І. О. (2011)
Шигаль Д. А. - Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права (2011)
Щепановський З. В. - Адміністративно-правовий зміст поняття "будівництво житла" (2011)
Щерба А. В. - Адміністративні процедури, пов’язані із правозастосовною діяльністю органів місцевого самоврядування (2011)
Щутяк Л. С. - Злочини, при вчиненні яких замах неможливий (2011)
Кашперський О. В. - Поняття та зміст ліцензування певних видів господарської діяльності (2011)
Редакційна колегія (2013)
Бугров О. В. - Контракти "під ключ" і управління проектами, Бугрова О. О. (2013)
Bushuyev S. D. - Diversification of chernobyl's power plant function through prism of project management methodology, Medintsov V. V. (2013)
Бушуев С. Д. - Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами, Харитонов Д. А., Ярошенко Ю. Ф. (2013)
Бушуєва Н. С. - Гештальт-проактивна методика взаємодії з турбулентним оточенням під час формування і реалізації стратегічних програм розвитку міст, Берулава Д. З. (2013)
Бушуєва Н. С. - Морфологічна матриця формування команди проекту соціального типу, Філатов А. С. (2013)
Егорченкова Н. Ю. - Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ, Лисицин А. Б., Катаев Д. С. (2013)
Колеснікова К. В. - Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону К. В. Кошкіна щодо завершення проектів (2013)
Морозов В. В. - Модель влияния внешнего окружения на процесс управления конфигурацией в проект, Рудницкий С. И. (2013)
Оберемок И. И. - Управление проектами на основании шаблонов (2013)
Плещишин А. М. - Формування віртуального інформаційного образу геопросторових об'єктів, Корж Р. О., Хміль І. О. (2013)
Tanaka H. - Innovative development and meta program management of a new generation of mega projects in the oil & gas and infrastructure sectors , Bushuyev S. (2013)
Чернова Л. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного наукоемкого предприятия, выпускающего газотурбинную технику (2013)
Ярошенко Н. П. - Концентрична модель рухомого контексту проектів та програм розвитку (2013)
Берзлев О. Ю. - Методика передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів (2013)
Гриша О. В. - Задачі структуризації цілей розвитку бізнесу на основі недовизначених моделей, Тютюнник С. В. (2013)
Ізмайлова О. В. - Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об'єктів нерухомості, Красовська Г. В., Красовська К. К. (2013)
Коляда А. С. - Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных, Гогунский В. Д. (2013)
Кононович В. Г. - Моделювання процесів управління ризиками інформаційної безпеки, Копитін Ю. В. (2013)
Латанская Л. А. - Применение метода нечеткого логического вывода в задаче выбора кандидата для стажировки за рубежом, Фарионова Т. А., Павленко А. Ю. (2013)
Пелещишин О. В. - Пошук оптимального розподілу маркетологів для діяльності в онлайн-спільнотах (2013)
Тесля Ю. М. - Рефлекторна система формалізації змісту довільних текстів будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2013)
Бородавка Є. В. - Методи розширення моделі будівельного об´єкта на основі модульного принципу (2013)
Глива В. А. - Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки, Віднічук Т. В., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А. (2013)
Демченко В. В. - Методи підвищення енергоефективності будівлі, Чуприна Х. М., Невмержицький О. В. (2013)
Зайцев В. Г. - Інструментарій дослідження характеристик багато-пріоритетних моделей програм, Цибаєв Є. Г., Погорелов В. В. (2013)
Белощицкий А. А. - Методы проектно-векторного управления образовательными средами, Федоренко Н. Д., Белощицкая С. В., Черноморденко А. И. (2013)
Васильєва К. С. - Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, Щербина О. А. (2013)
Маляр М. М. - Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів, Поліщук В. В. (2013)
Глива В. А. - Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара, Дмитришак М. І., Левченко Л. О., Тарнавський Ю. А., Филонич О. В. (2013)
Баліна О. І. - Марковська модель керування природно-технічною системою, Буценко Ю. П., Лабжинський В. А. (2013)
Григоровський П. Є. - Методика визначення коефіцієнта ущільненості навколо об'єкта нового будівництва, Надточій М. І. (2013)
Лагутін Г. В. - Впровадження прикладного програмного комплексу "Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва, Поколенко В. О., Чуприна Ю. А. (2013)
Медяник О. І. - Інтеграція факторного та проектно-орієнтованого підходу до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств (2013)
Приходько Д. О. - Обґрунтування агрегованих структур нового типу в умовах інноваційних перетворень будівельного комплексу, Лилов О. В., Коваль В. Б. (2013)
Рижакова Г. М. - Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів, Стеценко С. П., Лагутіна З. В. (2013)
Наукове видання (2013)
Єлін О. В. - Дослідження можливості підвищення всмоктувальної здатності шнекововідцентрового ступеня без зміни геометрії передвключеного і робочого колеса (2013)
Давиденко А. К. - Исследование работоспособности многоступенчатого питательного насоса при воздействии теплового удара, Руденко А. А., Хворост В. Ф., Гаврыло И. С. (2013)
Симоновский В. И. - О влиянии подшипников скольжения на устойчивость роторов центробежных насосов, Хализева А. Г. (2013)
Скорик А. В. - Численное исследование течения газа в канальном диффузоре центробежного компрессора (2013)
Ратушный А. В. - Перспективы совместного применения некоторых нетрадиционных способов повышения напорности (часть ІІ) (2013)
Богданович В. С. - Аналіз залежності крутизни напірної характеристики насоса від геометричних параметрів робочого колеса, Сотник М. І., Лугова С. О. (2013)
Ігнатьєв О. С. - Профілювання спряжених поверхонь ротаційного компресора, Мандрика В. А. (2013)
Найда М. В. - Аномалії, які виникають при перекачуванні водоповітряної суміші відцентровим насосом, Ткачук Ю. Я. (2013)
Павленко І. В. - Статичний розрахунок запірно-врівноважуючого пристрою ротора багатоступінчатого відцентрового компресора (2013)
Папченко А. А. - Розробка багатофункціонального агрегату з приводом від ортогонального вітродвигуна, Липовий В. М. (2013)
Ткач П. Ю. - Методи оцінки кавітаційно-ерозійних якостей гідромашин (2013)
Ткачук Ю. Я. - Местные сопротивления s-образно соединенных отводов гидросистем, Шатрюк Е. В., Кугук В. А., Молошный А. Н. (2013)
Кулiніч С .П. - Аналiз впливу нелiнiйної подачi одноплунжерного насосу на роботу гiдравлiчного двигуна, Чуйко В. П. (2013)
Хализева А. Г. - Анализ влияния геометрических параметров импульсного уплотнения на его динамические характеристики (2013)
Асадипур М. - Математическое моделирование движения твёрдых частиц в гидродинамическом фильтре, Ратушный А. В. (2013)
Сімейко К. В. - Теплові характеристики реактору для одержання капсульованого піровуглецем кварцового піску при проходженні процесу піролізу метану (2013)
Драч О. В. - Вплив геометрії вихідного перетину вибухозахисного пристрою на ефективність його роботи, Кілиб О. С. (2013)
Акилов А. И. - Плосковершинное хонингование гильз цилиндров, Чижов И. Г., Морщ А. В. (2013)
Верещaka С. М. - Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы неоднородной структуры по толщине с учетом идеального контакта между слоями, Дейнека А. В., Мороз Ю. В., Шулумей А. В. (2013)
Каринцев И. Б. - Напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине, Жулев А. А. (2013)
Коротун М. М. - Дослідження точності відтворення евольвенти методом обкату, Вязовий Р. Ю. (2013)
Козлов Л. Г. - Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі (2013)
Єфименко А. О. - Дослідження процесу одержання аміачноселітренної вибухової речовини з нітроцелюлозним покриттям (2013)
Віткін Л. - Побудова ефективної системи управління якістю органу сертифікації на основі моделі якості сертифікаційних послуг та моделі визначення рівня задоволеності замовника, Хімічева Г. І. (2013)
Хімічева Г. І. - Кваліметрична оцінка структурної стійкості і ефективності інтегрованої системи управління, Соляник В. М. (2013)
Джура О. Р. - Сіало- та галактозоспецифічні лектини як гістохімічні маркери структурних компонентів кісткової тканини у порівняльному аспекті (2013)
Мар'єнко Л. Б. - Особливості патоморфозу симптоматичної судинної епілепсії (2013)
Москва Х. А. - Ефекти інсулінових сенситайзерів на ліпідний і вуглеводний обмін у хворих з гіпотиреозом та інсулінорезистентністю, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Радченко О. М. - Проґностичне значення деяких клінічних та лабораторно-інструментальних параметрів для виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, Кондратюк М. О. (2013)
Лукавецький Н. О. - Визначення сторожового лімфовузла під час операції на рак кардіального відділу шлунка, Фецич Т. Г. (2013)
Абрагамович О. О. - Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної ґастропатії у хворих на цироз печінки, Абрагамович М. О., Ферко М. Р., Довгань Ю. П., Толопко С. Я. (2013)
Задорожний А. М. - Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію, Паєнок А. В., Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2013)
Бойко Я. Є. - Імунолоґічні докази автозапального ґенезу системного ювенільного ідіопатичного артриту, Чернишов В. П. (2013)
Пластунов Б. А. - Фізіолоґо-гіґієнічна оцінка морфофункціонального стану й адаптації першокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у реґіоні йододефіциту, Завада М. І. (2013)
Курділь Н. В. - Публічно-приватне партнерство в охороні здоров'я: комерційні та некомерційні аспекти партнерства, Вороненко В. В. (2013)
Гавенко С. Ф. - Вплив читабельності шрифту Брайля на ефективність тактильного сприйняття інформації незрячими людьми, Лабецька М. Т., Гавенко М. М., Юревич В. Р. (2013)
Склярова В. О. - Ризик непліддя при автоімунному тиреоїдиті (2013)
Присташ Ю. Я. - Місцеві рецидиви раку молочної залози після орґанозберігаючого лікування, Савран В. В., Савран В. Р., Фецич Т. Г. (2013)
Орел Ю. Г. - Пухлина нирки у поєднанні із аневризмою черевного відділу аорти: вибір оптимальної тактики лікування без використання препаратів донорської крові (2013)
Кобза І. І. - Що спричинило постійний оперізуючий біль в мезоґастрії протягом двох діб у 30-річного хворого?, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2013)
До відома наших авторів (2013)
Ізотова І. - Швидкості зореутворення вибірки компактних емісійних галактик за даними GALEX, Парновський С. (2012)
Ропотенко К. - Енергія вакууму, спектр де Сіттера і повернення Пуанкаре (2012)
Богдан Т. - Кореляція космічних променів надвисоких енергій із центравором А, Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. (2012)
Пішкало М. - Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності (2012)
Гнатик Р. - Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (2012)
Александров А. - Асимптотичні формули для подій сильного мікролінзування з урахуванням темної матерії, Жданов В., Коваль С. (2012)
Козак П. - Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року, Рожило О., Тарануха Ю. (2012)
Венглінський Є. - Прямі вимірювання магнітного поля в тіні й півтіні сонячних плям по 146 спектральних лініях, Лозицький В. (2012)
Василенко А. - Визначення параметрів ядра активної галактики NGC 1194 (2012)
Гнатик Б. - Радіовипромінювання залишку наднової "Вітрила", Сущ Ю. (2012)
Маслюх В. - Аналіз мап жорсткості рентгенівського випромінювання від кластерів галактик HYDRA A, HERCULES A та MS 0735.6+7421, Гнатик Б., Ставаж Л., Островські М. (2012)
Головня B. - Гама-спалахи — огляд областей неба на платівках архіву (1976–1998), Пакуляк Л., Кізюн Л. (2012)
Корсунь А. - Сибирский антициклон: многолетние пространственные и временные связи, Курбасова Г., Неушкин А. (2012)
Кудря Ю. - Функції світності ізольованих галактик каталогу 2MIG (2012)
Лозицький В. - Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу?, Єфіменко В. (2012)
Кравцов Ф. - Спостережнння покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008–2011 рр, Лук'яник І. (2012)
Садовенко Є. - Структура сонячної корони під час повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності і моделювання магнітного поля в короні у потенціальному наближенні, Пішкало М. (2012)
Єфименко В. - Про роботу Астрономічної обсерваторії Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2011 р (2012)
Клименко В. П. - Якість щеплення на нових підщепних сортах винограду, Борисенко М. М., Студенникова Н. Л., Рачинська А. І., Разгонова О. В., Котоловець З. В., Макєєв С. Г., Володін В. О. (2013)
Зеленянська Н. М. - Використання біологічних особливостей лози винограду у виробництві щеплених саджанців (2013)
Борисенко М. Н. - Влияние площади питания и формы куста на силу роста подвоев винограда, Белинский Ю. А. (2013)
Скуридин О. А. - Причины поражения растений винограда, произрастающего в Крыму, усыханием гребней, Якушина Н. А. (2013)
Странишевская Е. П. - Вредоносность виноградного войлочного клеща (eriophyes vitis pgst.) на виноградниках южной степи Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Матвейкина Е. А. - Сравнительная оценка влияния листовой формы филлоксеры на урожай и его качество, Странишевская Е. П. (2013)
Лиховской В. В. - Оценка хозяйственно ценных признаков новых столовых сортов и перспективных форм винограда в агроклиматических условиях южного берега Крыма, Олейников Н. П., Левченко С. В., Рыбаченко Н. А. (2013)
Модонкаева А. Э. - Некоторые аспекты формирования качества столового винограда, предназначенного для реализации в свежем виде и хранения, Иванченко В. И. (2013)
Гниломедова Н. В. - Соотношение глюкозы и фруктозы – фактор регулирования содержания фурановых производных в креплёных винах (2013)
Яланецкий А. Я. - Cравнительное изучение аминокислотного состава виноматериалов из интродуцированных клонов винограда, Шмигельская Н. А., Загоруйко В. А., Таран Г. В. (2013)
Гержикова В. Г. - Изменение значений оптической плотности на разных этапах производства хереса столового, Червяк С. Н., Погорелов Д. Ю. (2013)
Ткаченко М. Г. - Перспективы использования сверхкритической экстракции для переработки вторичных продуктов виноделия, Чурсина О. А., Максимовская В. А., Вьюгина М. А., Виноградов Б. А., Дадашев М. Н., Лисак А. В., Корсак И. И. (2013)
Бежуашвили М. - Стильбеноид цис-пицеид в винограде красноягодных сортов, распространeнных в Грузии, Окруашвили Д., Шубладзе Л. (2013)
Виноградов В. А. - Применение методов теории подобия и размерностей при физико-математическом моделировании процессов и оборудования в винодельческом производстве (2013)
Иванченко К. В. - Влияние применения ферментных препаратов на изменение физико-химических свойств виноматериалов для производства сидра (2013)
Виноградов В. А. - Разработка гидроциклонов для отделения твёрдых частиц из продуктов виноделия, Шанин А. Д., Ковалевский К. А., Мамай О. И. (2013)
Правила для авторов (2013)
Памяти ученого (2013)
Summaries (2013)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования динамики роста давления саморасширения невзрывчатой разрушающей смеси в типичных деформационных режимах, Молодецкий А. В. (2013)
Ремез Н. С. - Разработка методов прогнозирования и снижения опасности динамических процессов в угольной промышленности, Вовк О. А., Вапничная В. В. (2013)
Зуєвська Н. В. - Імітаційне моделювання армуванням щебенем лесового грунтового масиву енергією вибуху, Лозовий С. О. (2013)
Labinskiy K. N. - Investigation of breaking probability of detonation process in blast-hole charges (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование ширины целика при подготовке запасов спаренными выработками, Бруй А. В., Барышников А. С. (2013)
Заболотная Ю. А. - Способы расположения магистральных выработок с целью исключения влияния очистных работ в условиях слабых боковых пород (2013)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной зоны влияния одиночного анкера на неоднородный приконтурный массив (2013)
Халимендик Ю. М. - Обоснование природы образования мелкоамплитудных тектонических нарушений в западном Донбассе, Чемакина М. В. (2013)
Кучин А. С. - Характер распределения горизонтальных деформаций над разрезной печью при закончившемся процессе сдвижения, Назаренко В. А., Сдвижкова Е. А. (2013)
Дрибан В. А. - Особенности механизма активизации сдвижений подработанного массива и земной поверхности при мокром погашении шахт, Назимко И. В., Садовенко И. А. (2013)
Гордиенко М. Э. - Совершенствование методики расчета деформаций подрабатываемых зданий и сооружений, Колесник Н. А., Козловский Г. И., Назимко В. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Шеремет М. К. - Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі (2011)
Базима Н. В. - До проблеми обстеження стану мовленнєвого розвитку у дітей з аутистичними порушеннями (2011)
Бегас Л. Д. - Корекція заїкання засобами театралізованої діяльності (2011)
Боряк О. В. - Аналіз результатів обстеження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією (2011)
Козинець О. В. - Функціональна асиметрія мозку та її зв'язок з мовленням (2011)
Конопляста С. Ю. - Психолого-педагогічні шляхи формування просторового мислення у дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння старшого дошкільного віку, Яковенко А. О. (2011)
Корнєв С. І. - Погляди І. О. Сікорського на питання розвитку дитячого мовлення (2011)
Кравчук Л. С. - Особливості корекційно-педагогічної роботи освітнього та виховного процесу підготовки дітей з інвалідністю (2011)
Кривцова О. Я. - Розвиток логопедичної допомоги підліткам із заїканням (2011)
Мартиненко І. В. - Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих (2011)
Марченко І. С. - Сучасні логопедичні технології у подоланні мовленнєвих розладів у дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Мілевська О. П. - До питання формування зв’язних висловлювань в учнів із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Мозгова Г. П. - Негативний психологічний клімат оточення - основа виникнення психосоматичних захворювань у дітей (2011)
Мозгова Г. П. - Стан судинної та вегетативної систем у дітей з гастродуоденальною патологією патологією та порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Пінчук Ю. В. - Ігри та вправи з розвитку фонематичного сприймання у дітей дошкільного віку, Сіра І. В. (2011)
Ромась О. Ю. - Алгоритм обстежень хворих з порушеннями голосу (2011)
Тарасун В. В. - Способи уніфікації психолого-педагогічної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку (2011)
Тарасун В. В. - Теоретичне підгрунтя дослідження стану психічного розвитку дитини раннього віку (2011)
Ткач О. М. - Формування синтаксичної структури речення в онтогенезі (2011)
Чередніченко Н. В. - Корекція та формування звукової сторони мовлення в системі навчання рідної мови дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Ряшенцева Д. М. (2011)
Чорна О. П. - Сучасні методичні підходи в роботі логопеда по закріпленню вимови звука у молодших школярів (2011)
Аблязов Д. Е. - Соціальна, правова держава та права людини і громадянина (2012)
Аврамова О. Є. - Поняття та класифікація житлової нерухомості (2012)
Адашис Л. І. - Окремі аспекти фінансування виборчих кампаній політичних партій (2012)
Алещенко І. О. - Формування та діяльність окружних судів Сумщини (2012)
Андрушко А. В. - Причини та умови геронтологічної злочинності (2012)
Армаш Н. О. - До питання розмежування посад державних політичних діячів та державних службовців (2012)
Афанасіаді Д. М. - Напрямки взаємодії правоохоронних і компетентних органів, посадових осіб окремих держав, міжнародних організацій при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Бабакін В. М. - Проблема злочинності у сфері захисту інтелектуальної власності на сучасному рівні розвитку ІТ-технологій (2012)
Баранов-Мохорт С. М. - Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Басова Ю. Ю. - Адміністративні процесуальні форми діяльності органів публічної адміністрації (2012)
Берлач Н. А. - Перспективи розвитку позитивної юридичної відповідальності в демократичному суспільстві (2012)
Бєлов Д. М. - Реформування державної влади в Україні: аналіз положень Основного Закону України (2012)
Білоусова В. І. - Професійно-особистісні (ділові) та морально-етичні вимоги до прокурора (2012)
Бірюков В. В. - Інформаційні основи розслідування злочинів (2012)
Богачова О. В. - Моделювання діяльності щодо планування вітчизняного законотворення з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду (2012)
Бойко А. М. - Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби (2012)
Бойчук М. І. - Сутність меж і обмежень дискреційних повноважень органів внутрішніх справ в контексті принципу верховенства права (2012)
Боровицький Д. І. - Міжнародний досвід протидії злочинам у сфері суспільної моралі за участю дітей (2012)
Бражник А. А. - Правові аспекти поширення кримінально-значущої інформації працівниками ЗМІ (2012)
Броневицька О. М. - Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру (2012)
Буцьких О. О. - Нововиявлені обставини як підстава перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві (2012)
Вакула І. Ю. - Поняття стадій вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі (2012)
Василенко В. И. - Охрана объектов интеллектуальной собственности в Таможенном союзе (2012)
Венедіктов С. В. - Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація (2012)
Виприцький А. О. - До питання про визначення змісту обмежувальних заходів в умовах надзвичайного стану (2012)
Вінцук В. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом (2012)
Говоров В. С. - Правова природа регіональних омбудсманів (2012)
Гордеюк А. О. - Поняття заробітної плати як юридичної категорії (2012)
Гордєєв В. В. - Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві України (2012)
Грабовська Г. М. - Музичний твір як об’єкт правової охорони (2012)
Гураш В. М. - Становлення галузі трудового права на українських землях у складі Польської Республіки (1921-1939 рр.) (2012)
Давиденко С. В. - Проблеми забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди в кримінальному судочинстві України (2012)
Давидова Н. О. - Інститут шлюбу в американському праві (2012)
Делія Ю. В. - Толерантність як принцип муніципальної правотворчості в Україні (2012)
Дерев’янко В. В. - Поняття та межі правового статусу прокурорсько-слідчих працівників (2012)
Десятник А. А. - Проблема актуальності кримінально-процесуальної профілактики в рамках нового КПК України (2012)
Дідковська Т. О. - Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку (2012)
Дмитрієнко І. В. - Проблеми та перспективи формування законодавчої бази сфер української культури та правової культури (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - До природи закономірностей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості і культури (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки (2012)
Дручек О. В. - Науково-теоретичні основи протидії явищу корупції: проблеми вивчення та удосконалення (2012)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення (2012)
Євхутич І. М. - Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства (2012)
Єрмоленко Д. О. - Теоретико-правові питання періодизації досліджень правової свідомості (2012)
Ждиняк Н. П. - "Реалізація" та "застосування" забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять (2012)
Жидовцева О. А. - Структура та функції професійної правосвідомості (2012)
Забарський В. В. - Система політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів, військових формувань (2012)
Завальний В. М. - Шляхи вдосконалення законодавства України про комерційну (торгівельну) діяльність (2012)
Задирака Н. Ю. - Особливості та проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища, Берднікова К.В. (2012)
Заєць О. В. - Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи (2012)
Залеська А. С. - Соціальна обумовленість криміналізації порушення права на отримання освіти в Україні (2012)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань (2012)
Зозуля І. В. - Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту (2012)
Зозуля О. І. - Роль спеціалізованих допоміжних органів Президента України у забезпеченні діяльності глави держави (2012)
Іващенко В. А. - Правові проблеми реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз структури вбивств в Україні (2012)
Ісаков М. Г. - Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2012)
Казанчук І. Д. - Міліція і громадськість: модель взаємодії в процесі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища у сучасних умовах (2012)
Калмиков Д. О. - Особлива частина кримінального права України як структурна частина КК України (2012)
Кампі О. Ю. - Правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування (2012)
Карабін Т. О. - Форми здійснення контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого самоврядування (2012)
Карпенко Д. В. - Правовий режим охорони бази персональних даних на підприємствах України (2012)
Килимник І. І. - Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність, Харитонов О. В. (2012)
Кирило О. М. - Розвиток виправно-трудової системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття (2012)
Кирилюк І. В. - Законодавство з протидії злочинності у сфері охорони здоров’я: історичний аспект (2012)
Кицюк В. П. - Процесуальні форми діяльності суду щодо протидії злочинності (2012)
Клочко А. М. - Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності (2012)
Клочко А. М. - Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2012)
Коваль В. Ф. - Актуальні питання структурної побудови системи державної податкової служби України (2012)
Ковальська В. С. - До питання про особливості сімейних правовідносин (2012)
Кожушко С. І. - Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, Буяло К. М. (2012)
Козицький В. І. - Завдання та функції регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Корольов С. С. - Правове визначення нейтралітету як засобу реалізації міжнародної політики держави (2012)
Коцан І. Д. - Участь робітничо-селянської міліції Харківщини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кулешов О. О. - Правові та організаційні аспекти вдосконалення муніципального управління (2012)
Кулик Д. О. - Особливості правового режиму чекового обігу (2012)
Курило С. Л. - Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2012)
Лазарєв Д. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Лащук Н. Р. - Кримінально-правові підстави правомірності використання захисних засобів, що вражають автономно (2012)
Левченко К. Б. - До характеристики Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (2012)
Лемеха Р. І. - Тяжкі наслідки як обставина, яка обтяжує покарання (2012)
Линник Т. В. - Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні (2012)
Лихачов С. В. - Загальна характеристика чинників, що впливають на стан забезпечення громадської безпеки в Україні (2012)
Літвінова О. В. - Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу (2012)
Логвиненко М. І. - Деякі аспекти специфіки правового статусу та охорони праці суддів України (2012)
Лозо В. I. - Контроль i запобігання екологічного ризику у законодавстві Європейського Союзу (2012)
Лосич С. В. - Особливості суб’єкта злочину за схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Малиновська Т. М. - Виникнення та розвиток банківської справи (2012)
Манжай О. В. - Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу (2012)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні: поняття, суть, історичні етапи (2012)
Маркова О. О. - Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку (2012)
Матвієвська Г. В. - Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування (2012)
Мельник К. Ю. - Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників (2012)
Мельченко В. І. - Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні (2012)
Менджул М. В. - Особисті немайнові права громадських організацій: окремі аспекти (2012)
Миронюк Р. В. - Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (2012)
Мінка Т. П. - Поняття правового режиму адміністративного права (2012)
Мірошниченко О. А. - Принцип верховенства права у міжнародному публічному праві (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Державна служба як форма безпосереднього народовладдя (2012)
Міц М. М. - Оподаткування козацтва Північного Лівобережжя у першій половині ХІХ ст. (2012)
Моїсєєв О. М. - Місце події як об’єкт експертної технології (2012)
Москаленко Т. О. - Адміністративна діяльність державних органів та установ щодо забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні (2012)
Наконечна Л. А. - Відповідальність за насильницькі злочини в історії вітчизняного кримінального законодавства (2012)
Нікончук А. М. - Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів (2012)
Орищенко І. В. - Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України (2012)
Орлов Ю. В. - Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення (2012)
Орлова І. М. - Суб’єктний склад відносин, пов’язаних із забезпеченням виконання господарських зобов’язань державними гарантіями (2012)
Павліченко В. М. - Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Панасюк О. Т. - Про методологію розвитку предмету трудового права: (2012)
Панова І. В. - Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері (2012)
Панько Н. А. - Висновок експерта та його оцінка (2012)
Пасіка С. П. - До питання адміністративно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців (2012)
Пашнєва В. А. - Об’єкт екологічних страхових правовідносин (2012)
Переверзєва Л. О. - Види дочірніх підприємств (2012)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) (2012)
Петрицин Н. Т. - Деякі проблеми цивільної відповідальності: порівняльний аналіз (2012)
Петров Є. В. - До питання взаємоузгодження системи адміністративно-господарського права та системи адміністративно-господарського законодавства (2012)
Петров Є. Ю. - Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2012)
Погребняк О. С. - Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2012)
Подковенко Т. О. - Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні (2012)
Полтавський О. В. - До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин (2012)
Попова С. М. - Прийоми та процедури податкового контролю (2012)
Присяжнюк А. Й. - Місце та роль адміністративної юстиції у здійсненні державного контролю щодо виконавчої влади (2012)
Проневич О. С. - Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини (2012)
Редько Ю. А. - Поняття і ознаки неналежного виконання обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками (2012)
Ріпенко А. І. - Правові питання використання надземного та підземного простору земельних ділянок (2012)
Робак В. А. - Детермінанти "озброєної злочинності" (2012)
Рудич М. В. - Теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання вищої освіти в Україні (2012)
Рудник Т. В. - Правова охорона торговельних марок, Закорецька Г. В. (2012)
Руколайніна І. Є. - Проблеми оцінювання ефективності матеріально-технічного та фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України (2012)
Рунова Н. О. - Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив (2012)
Сабіров Р. Ф. - Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру (2012)
Сарана С. В. - Спеціальний податковий режим у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (2012)
Семир’янов Д. Я. - Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки (2012)
Сердюк Є. В. - Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян (2012)
Слінько С. В. - Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі (2012)
Соловей Г. В. - Теоретичні аспекти принципу змагальності в кримінальному процесі (2012)
Солонар А. В. - Державний реєстратор: поняття, основні ознаки (2012)
Сорока О. О. - Адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності (2012)
Стародубцев А. А. - Атестація працівників органів внутрішніх справ як елемент службової кар’єри (2012)
Сыроед Т. Л. - Криминализация Международным уголовным судом ответственности за совершение агрессии (2012)
Таликін Є. А. - Вимоги до господарської процесуальної форми (2012)
Тараненко О. М. - "Географічні зазначення": проблема термінологічної неоднозначності (2012)
Татарінов Р. В. - Особливості проходження служби прокурорсько-слідчими працівниками (2012)
Татаров О. Ю. - Особливості закінчення досудового провадження направленням справи до суду для вирішення питань про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру (2012)
Татькова З. Ф. - Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій (2012)
Теличкін І. О. - Генезис злочинності в сфері службової діяльності на прикладі поліції Стародавнього Єгипту (2012)
Теремецький В. І. - Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю (2012)
Терещенко А. Л. - Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах (2012)
Терещенко С. В. - Значення рамкової угоди у реалізації домовленостей сторін державно-приватного партнерства (2012)
Тесля Л. В. - Поняття фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Тетерятник Г. К. - Проблеми застосування ізоляційних запобіжних заходів до осіб, щодо яких здійснюється провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру (2012)
Тіцька Л. І. - Дискусійні питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість (2012)
Тогобіцька А. А. - Проблеми правового регулювання захисту прокурором інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин (2012)
Трачук П. А. - Принцип поділу публічної влади в Україні у контексті європейської традиції права (2012)
Троян І. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання проходження служби в органах пожежного нагляду та можливість його адаптації (2012)
Туркот О. А. - Щодо визначення поняття протиправного встановлення контролю над акціонерним товариством ("рейдерства") (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи (2012)
Филипенко Є. П. - Щодо профілактики правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів серед дітей дільничними інспекторами міліції (2012)
Харченко Ю. Г. - Рівень відповідності адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування положенням міжнародного законодавства (2012)
Ходико А. П. - Компетенція державних органів виконавчої влади в адміністративно-деліктних відносинах щодо примусового припинення юридичних осіб (2012)
Хоменко О. В. - Виконавча влада за умов парламентської республіки та монархії (парламентської демократії) (2012)
Хомич А. С. - Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури (2012)
Цимбал Ю. Ю. - Психологічні детермінанти формування "комплексу жертви" (2012)
Чечель Н. О. - Поняття жіночої злочинності в установах виконання покарань (2012)
Шайтуро О. П. - Способи неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2012)
Швець В. О. - Господарський процес на сторожі захисту суб’єктів господарювання від рейдерів (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Шевчик О. С. - Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин (2012)
Шендрик В. В. - Окремі проблеми співпраці поліції США та населення у попередженні та розкритті злочинів, Лаптій Ю. І. (2012)
Шишка О. Р. - Приватноправові відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет (2012)
Шишленко В. Г. - Щодо реформування нотаріату України (2012)
Шульга А. М. - Юридично значуща поведінка особистості: поняття, основні ознаки (2012)
Шульженко А. В. - Особливості врахування винагороди за кредитну гарантію та спеціального обліку податку на додану вартість при формуванні бази оподаткування (2012)
Щербаковська К. О. - Засоби мобільного зв’язку як джерела інформації при розслідуванні торгівлі дітьми (2012)
Юревич І. В. - Організаційно-правове забезпечення єдності судової влади (2012)
Юхно О. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання мовних і психологічних знань при обранні тактики проведення слідчих дій (2012)
Якуша Н. В. - Шлях до здійснення реформування системи соціального забезпечення (2012)
Титул, зміст (2012)
Шеремет М. К. - Нейрофізіологічні засади мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією, Кондукова С. В. (2012)
Базима Н. В. - Особливості вербальної уяви у дітей із ЗНМ ІІІ рівня, Папп І. І. (2012)
Боряк О. В. - Психолого-педагогічні умови процесу корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2012)
Бугакова Е. Ю. - Взаимозависимость речевого и психического развития у детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет (2012)
Геращенко С. І. - Розвиток монологічного мовлення розумово відсталих учнів у процесі вивченння граматичної теми "прикметник” (2012)
Голуб А. В. - Актуальність дослідження парадигматичної та синтагматичної системи мови при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку (2012)
Дегтяренко Т. М. - Карта корекційно-реабілітаційного супроводу осіб з особливими потребами (2012)
Дідкова Л. М. - Особливості фонетичних і просодичних порушень у дітей зі стертою дизартрією (2012)
Козинець О. В. - Міжпівкульна взаємодія та її зв’язок з емоційною сферою дитини в шкільному віці (2012)
Кравець Н. П. - Розвиток мовлення розумово відсталих учнів на уроках читання (2012)
Логвінова І. П. - До проблеми формування невербальних засобів комунікативної діяльності дітей з розладами спектру аутизму (2012)
Мартиненко І. В. - Методика формування комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку (2012)
Марченко І. С. - Організація проведення педагогічних заходів із розвитку комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП, Тюленєва О. Г. (2012)
Матющенко І. М. - До проблеми соціалізації дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Мозгова Г. П. - Психосоматична патологія у дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Нікішенко Г. В. - До проблеми мовленнєвої готовності дітей-логопатів (2012)
Пінчук Ю. В. - Методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2012)
Потапенко О. М. - Становлення та розвиток теорії і практики підготовки логопедичних кадрів в україні у другій половині ХХ століття (2012)
Савицький А. М. - До проблеми розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна (2012)
Січкарчук Н. Д. - Дослідження рівня сформованості комунікативної компетенції емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2012)
Федорович Л. О. - Індивідуальне заняття з дітьми дошкільного віку як форма організації логопедичної допомоги, Гринь К. А. (2012)
Федорович Л. О. - Особливості соціально-психологічного статусу дітей з дислалією в колективі ровесників з нормальним мовленнєвим розвитком, Лукаш Л. О. (2012)
Федорович Л. О. - Методи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із заїканням, Темченко Я. В. (2012)
Чередніченко Н. В. - Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів (2012)
Титул, зміст (2013)
Кривов’яз О. В. - Фармакотерапія глаукоми: сучасний стан проблеми (2013)
Бєленічев І. Ф. - Енерготропний механізм церебропротективної дії нового оригінального препарату "Лізиній" за умов моделювання гострого порушення мозкового кровообігу, Павлов С. В., Кучеренко Л. І., Мазур І. А. (2013)
Ларіонов В. Б. - Аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єра для нижчих аліфатичних спиртів на основі фармакодинамічних і нейротоксичних ефектів, Федорова О. А., Головенко М. Я. (2013)
Бобирьов В. М. - Вивчення лікувальної дії нового комбінованого гелю "Ротрин­Дента" на моделі травматичного стоматиту в щурів, Дев’яткіна Н. М., Дев’яткін О. Є. (2013)
Бойчук І. В. - Експериментальне дослідження протипухлинної активності оксирезвератролу, Пясковська О. М., Мельников О. Р., Колесник Д. Л., Соляник Г. І. (2013)
Бухтіярова І. П. - Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей ралейкіну за умов дитизонового діабету в кролів (2013)
Дронова М. Л. - Чутливість мікоплазм до похідних арилаліфатичних аміноспиртів, Коробкова К. С., Вринчану Н. О., Токовенко І. П. (2013)
Клименко К. І. - Вплив сайленсингу генів В та ізоформ протеїнкінази С на іонну каналопатію та ендотеліальну дисфункцію аорти діабетичних щурів, Новохацька Т. В., Кізуб І. В., Досенко В. Є., Соловйов А. І. (2013)
Колос О. М. - Клінічні, біохімічні та імунологічні маркери гіперчутливості в мурчаків під впливом циклорину, Зайченко Г. В., Рубашкіна О. В., Зайченко О. А., Брюханова Т. О. (2013)
Лук’янчук В. Д. - Дослідження фармакометричних показників режиму дозування антигіпоксанта ВІТАГЕРМ­3, Шебалдова К. О., Кравець Д. С., Бобкова Л. С. (2013)
Мельниківська Н. В. - Роль 2­гідроксифенілсукцинаміду та т­фенілетилсукцинаміду в реалізації антиоксидантних властивостей антидіабетичного засобу – похідного бурштинової кислоти, Кудря М. Я., Палагіна І. А., Устенко Н. В., Жураковська М. В., Павленко Т. О., Сукова Ю. П. (2013)
Стрєлков Є. В. - Відеомікроскопічний аналіз скоротливої активності внутрішньолегеневих артерій у реальному часі, Паршиков О. В., Кізуб І. В., Гула Н. С., Дуняк Ю. О., Добреля Н. В., Хромов О. С. (2013)
Григор’єва К. В. - Морфофункціональний стан органів імунної системи під впливом сполуки Флудинат (2013)
Бухтіарова Т. А. - Рецензія на підручник "Фармакологія" для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів України ІІІ–ІV рівнів акредитації (2013)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2013)
Ісаак Михайлович Трахтенберг (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
До 50­річчя науково­педагогічної діяльності завідувача кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Івана Сергійовича Чекмана (2013)
Светлой памяти ученого и педагога Виктора Владимировича Дунаева (2013)
Content (2013)
Титул, зміст (2013)
Базима Н. В. - Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями, Мороз О. В. (2013)
Бєлова О. Б. - Особливості неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленням (2013)
Вашкевич Т. В. - Логопедические рифмовки в системе работы по коррекции нарушений звукопроизношения у детей (на материале звука р) (2013)
Геращенко С. І. - Розвиток діалогічного мовлення у розумово відсталих учнів на логопедичних заняттях (2013)
Гноєвська О. Ю. - Підготовка педагогів до роботи з батьками дітей, що навчаються в умовах освітньої інтеграції (2013)
Дідкова Л. М. - Логопедична робота при стертій дизартрії (2013)
Зарицька А. В. - Дослідження мовленнєвої симптоматики при еферентній моторній афазії (2013)
Козинець О. В. - Психологічна характеристика підлітків із заїканням (2013)
Кравец В. М. - Экстрапирамидная дизартрия при дцп. Пути преодоления в условиях дневного стационара (2013)
Літвінова О. В. - Щодо питання систематизації мовленнєвих порушень при аутизмі (2013)
Марченко І. С. - Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мілевська О. П. - Кореція лексичних умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (на матеріалі дієслів-антонімів), Холод А. Т. (2013)
Потапенко О. М. - Логопедичний масаж в системі корекційної роботи логопеда (2013)
Ружицька Л. І. - Особливості формування навичок і вмінь розвязувати арифметичні задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Савицький А. М. - Напрями формування та корекції мовлення у дітей з синдромом дауна (2013)
Чередніченко Н. В. - Організація та зміст корекційної логопедичної роботи з молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Тенцер Л. В. (2013)
Шеремет М. К. - Раціональний підхід з відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після хордектомії із застосуванням електротермоадгезії, Ромась О. Ю. (2013)
Поважний О. С. - Стратегія державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень:інституційний аспект, Шкрабак І. В. (2013)
Заблодська І. В. - Інфраструктурні забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні:стан та задуми, Ахромкін Є. М. (2013)
Василенко В. М. - Виділення рентної складової у міжрегіональних економічних нерівностях (2013)
Глуха Г. Я. - Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання держави (2013)
Чобаль Л. Ю. - Основні проблеми та перспективи функціонування транспортного комплексу України в умовах глобалізації (2013)
Петенко І. В. - Теоретичні аспекти державної антикризової політики економічного розвитку нестійких територій, Петенко А. В. (2013)
Булєєв І. П. - Формування структури промисловості індустріального міста за критеріями підвищення якості життя населення та інвестиційної привабливості, Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. (2013)
Ляшенко Ю. П. - Особливості підходу до оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості старопромислових регіонів (2013)
Шумакова Н. В. - Підвищення ефективності використання організаційного потенціалу регіону, Гуджан О. В. (2013)
Проскуркіна В. Є. - Промисловий регіонально-галузевий комплекс:аспекти ефективності управління стратегічним розвитком підприємств трубної галузі (2013)
Луніна В. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "місто" та його типології стосовно України (2013)
Захарченко В. І. - Державна підтримка інноваційної діяльності промислових підприємств, Меркулов М. М., Глущенко Л. Д. (2013)
Свірідова С. С. - Ризики інноваційної діяльності в Україні, Гажева Н. М. (2013)
Шишкова В. С. - Економічна оцінка ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, Юдіна Л. В. (2013)
Орловська Ю. В. - Глобальні виробничі мережі як чинник інноваційного розвитку, Дугінець Г. В. (2013)
Макуха Ю. М. - Організаційні інновації підприємства,що працює на розосереджених ринках (2013)
Моргачов І. В. - Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем (2013)
Крючко Л. С. - Особливості формування інноваційної інфраструктури у сільському господарстві (2013)
Іванов С. В. - Інноваційні процеси у діяльності підприємств:теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком (2013)
Шлафман Н. Л. - Соціальний потенціал України:реалії, інститути та перспективи розвитку, Лисюк В. М. (2013)
Хоружа Р. Є. - До питання про можливість впровадження дистанційних форм навчання у вищій медичній школі: економічна доцільність, Татаренко Л. Л., Тарануха С. В. (2013)
Колесніков В. П. - Public relations як один із способів формування і збереження ринкової індивідуальності підприємства (2013)
Дятлова Н. В. - Обґрунтування впровадження ресурсозберігаючого устаткування на підприємстві, Фортуна К. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблеми стратегічного розвитку рибної галузі України в умовах ринкової економіки (2013)
Кононова О. Є. - Порівняльний аналіз діяльності будівельних підприємств на основі рейтингової оцінки фінансового стану, Бут І. В. (2013)
Кононова О. Є. - Методичні підходи до сутності стратегічного управління будівельними підприємствами (2013)
Верхоглядова Н. І. - Сутність і значення логістичних потоків в управлінні будівельним підприємством, Іваницька Т. Є. (2013)
Кушнір І. М. - Розробка концептуальних засад податкового контролінгу суб’єктів підприємництва:зарубіжний досвід та національні аспекти (2013)
Кононова І. В. - Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах (2013)
Павленко О. П. - Перспективи розвитку та фінансове забезпечення виробничого потенціалу в сільському господарстві України (2013)
Саталкіна Л. О. - Система формування інвестиційного портфелю підприємства (2013)
Павлова В. А. - Прогнозування конкурентоспроможності підприємства методом екстраполяції, Губарєв Р. В. (2013)
Комірна В. В. - Особливості різних підходів до дослідження поведінки споживача, Санжак О. Є. (2013)
Колесніков В. П. - Маркетингові дослідження як інструментарій прийняття ефективних управлінських рішень при виході на українські та міжнародні ринки, Харкута О. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Теоретичні засади управління конкурентостійкістю підприємства, Радамовська І. В. (2013)
Стеблецька Ю. І. - Факторні моделі діагностики банкрутства підприємства (2013)
Солярчук Н. Ю. - Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту (2013)
Степанова Ю. Л. - Значення потрійної природи результативності адаптації у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Савельєва О. О. - Теоретичні підходи до ефективності управління підприємством із урахуванням соціальної складової (2013)
Коцьо О. Я. - Розробка структури комплексу ЕММ з аналізу тенденцій споживання домогосподарств за умов інформаційної асиметрії (2013)
Залунін В. Ф. - Облік господарського ризику в стратегічних рішеннях промислових підприємств (2013)
Гудим К. М. - Економічний потенціал земельних ресурсів в контексті формування капіталу (на прикладі сіла) (2013)
Дем’янченко А. Г. - Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі (2013)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання (2013)
Тимошенко Л. В. - Фінансове забезпечення еколого-орієнтованої діяльності гірничо-збагачувального підприємства (2013)
Дрей В. В. - Оцінка корисності аудиторських доказів в процесі перевірки фінансової звітності підприємства (2013)
Титул, зміст (2013)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. III. Экстенсивная термодинамика и кинетика процессов, Локтионов И. К. (2013)
Троицкая Е. П. - Квадрупольное взаимодействие в динамике решетки сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов. 3. Упругие свойства и соотношение Коши для Kr и Xe, Чабаненко Вал. В., Пилипенко Е. А., Горбенко Е. Е. (2013)
Шаповалов А. П. - Синтез наноструктурированных сверхпроводящих материалов на основе диборида магния при высоких давлениях (2013)
Тарасенко Т. Н. - Особенности магнитных свойств системы BixLa1-xMnO3 (0.2 ≤ х ≤ 0.6): связь с условиями синтеза под давлением, Кравченко З. Ф., Мазур А. С., Каменев В. И., Письменова Н. Е., Демиденко О. Ф., Игнатенко О. В., Маковецкий Г. И., Панасевич А. М., Янушкевич К. И., Товстолыткин А. И., Погорелый А. Н., Полек Т. И. (2013)
Супрун О. М. - Підбір матеріалу підложки для закріплення монокристалів алмазу при вимірюванні високотемпературної твердості, Білоусов І. С., Катруша А. М., Заневський О. О. (2013)
Булык И. И. - Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа), Варюхин В. Н., Таренков В. Ю., Бурховецкий В. В., Сидоров С. Л. (2013)
Уколов А. И. - Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации, Надточий В. А., Нечволод Н. К. (2013)
Возняк А. В. - Равноканальная многоугловая экструзия полиолефиновых композитов, Возняк Ю. В., Прохоренко С. В., Новокшонова Л. А., Гринев В. Г., Кувардина Е. В., Диденко П. С., Крашенинников В. Г. (2013)
Завдовеев А. В. - Особенности формирования структуры и свойств малоуглеродистой стали при теплой винтовой экструзии (2013)
Григорова Т. В. - Влияние комбинированной деформации на низкотемпературную пластичность и прочность субмикрокристаллической меди, Исаев Н. В., Березина А. Л., Давиденко А. А., Сенникова Л. Ф., Слива К. И., Спусканюк В. З. (2013)
Цеханов Ю. А. - Упрочнение поверхностного слоя полносферических деталей при накатывании плоским инструментом, Шейкин С. Е., Карих Д. В., Сергач Д. А. (2013)
Постол П. Н. - Криостат для сверхпроводниковых магнитов, Дворников Е. А., Варюхин Д. В. (2013)
Пилипенко А. Н. - Автоматизированная система релаксационной спектроскопии (2013)
Авторский указатель за 2013 год (2013)
Рабінович П. - Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини, Особа В. (2013)
Христова Г. - Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації (2013)
Нижник Н. - Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні, Гуменюк І., Муза О. (2013)
Хаустова М. - Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави (2013)
Прийма С. - Пропорційність як принцип тлумачення права (2013)
Косінов С. - Контроль над публічною владою: теоретико-правова Характеристика (2013)
Любченко П. - Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні (2013)
Летнянчин Л. - Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики (2013)
Яковлєв А. - Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні (2013)
Лученко Д. - Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві (2013)
Дамірчиєв М. - До питання щодо родових понять при регулюванні публічної фінансової діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки) (2013)
Жернаков М. - Податковий конфлікт: норма чи аномалія? (2013)
Ярошенко О. - Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства (2013)
Анакіна Т. - Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (2013)
Кот О. - Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України (2013)
Коструба А. - Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин (2013)
Печений О. - До питання про сутність перерозподілу спадщини (2013)
Гусаров К. - Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цивільному судочинстві (2013)
Задихайло Д. - Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин (2013)
Глібко С. - Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Зайцев О. - Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи (2013)
Колодяжний М. - Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання (2013)
Орлеан А. - Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм (2013)
Скулиш Є. - Проблемні питання створення державного бюро розслідувань (2013)
Вапнярчук В. - Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури (2013)
Тітко І. - Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання (2013)
Шевчук В. - Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій (2013)
Овчаренко О. - Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги (2013)
Овсяннікова О. - Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи (2013)
Палешник С. - Інтерпретаційні акти в судовій практиці (2013)
Савчук О. - Класифікація процедур у лісовому законодавстві України (2013)
Хиля М. - Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених (2013)
Лук’янов Д. - Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина – основа формування правової системи держави" (2013)
Гудима Д. - Франковий університет – центр проведення міжнародних форумів з практики Європейського суду з прав людини (2013)
Данильян О. - Про природу людини і сутність права (рецензія на монографію Г. В. Гребенькова "Людина у правовому бутті: Введення у правову персонологію") (2013)
Статівка А. - Нова монографія з проблем аграрного та земельного права України (2013)
Патон Б. Є (2013)
Луць В. В. (2013)
Святоцький О. Д. (2013)
Табачник Д. В. (2013)
Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2013)
Билык А. С. - Применение термомеханически упрочненного листового проката в сварных металлических конструкциях, Курашев Р. В., Горбатенко В. В., Коновалов Г.Н. (2013)
Пічугін С. В. - Надійність сталевих підземних магістральних трубопроводів під час ремонтних робіт та в стаціонарних умовах експлуатації, Зима О. Є. (2013)
Хохлін Д. О. - Підсилення будівельних конструкцій і споруд в умовах сейсмічних впливів за наявності чинників значних нерівномірних деформацій основи (2013)
Оглобля А. И. - Расчет и проектирование систем гидротранспорта пульпы для горно-обогатительных комбинатов Украины, Раздайбеда С. Л. (2013)
Кінаш Р. І. - Аналіз впливу географічної висоти на вітрове навантаження у розрахунку башти мобільного зв’язку, Гук Я. С., Бутринський І. З. (2013)
Шармаков Є. Л. - Застосування високоміцних конструкційних клейових з’єднань у сталезалізобетонних конструкціях перекриття (2013)
Мельник В. К. - Нанесення полімерного покриття на поверхневий шар бетону – ефективний спосіб поліпшення якості промислових підлог, Малик М. М., Барашиков А. Я., Войцехівський О. В., Приндюк Т. І., Панченко О. В., Парамонов К. В., Фіалко Н. М. (2013)
Клименко В. З. - Обеспечение плоской формы изгиба балок из клееной древесины (2013)
Умови друкування (2013)
Нові книги (2013)
Абдулоєва О. С. - Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні, Карпенко Н. І. (2012)
Кучеревський В. В. - Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.), Провоженко Т. А. (2012)
Мала Ю. І. - Грабові ліси на південній межі поширення (2012)
Дремлюга Н. Г. - Структура поверхні листків видів секції Medium DC. роду Campanula L. флори України, Футорна О. А. (2012)
Карнатовська М. Ю. - Цвітіння зізіфуса в умовах Херсонської області (2012)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні лівобережжя України: до таксономічного аналізу (2012)
Павловська М. М - Оцінка таксономічної ваги морфометричних показників при ідентифікації зелених фітомонад клади Moewusinia (Chlorophyta, Chlamydomonadaceae), Ненюк М. С., Тарєєв А. С., Костіков І. Ю. (2012)
Гапон С. В. - Участь видів родини Plagiomniaceae в утворенні мохового покриву Лісостепу України (2012)
Позинич І. С. - Ценопопуляції рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер (2012)
Ярова О. А. - Раритетне фіторізноманіття національного природного парку "Білоозерський": сучасний стан та аналіз, Устименко П. М., Федорончук М. М. (2012)
Уманець О. Ю. - Найпівденніша знахідка Drosera rotundifolia L. в Україні, Мойсієнко I. I. (2012)
Харченко В. К. - Феномен аграмматизма в современном разговорном дискурсе (2013)
Сапрун И. Р. - Сопоставительный анализ речевой реализации концептов ТРУД, ДЕЛО, БИЗНЕС в русском и английском языках, Старцева Н. Н. (2013)
Лаврухина В. Л. - Синестетическая метафора в поэтическом тексте (2013)
Сафонова А. А. - Концептосфера нарративной части семейных родословных (2013)
Духнич М. Б. - Диахронический аспект функционирования кавычек в русском языке с учетом влияния межъязыковых связей (2013)
Плужникова Д. М. - Творческий процесс в зеркале соматизмов Беллы Ахмадулиной (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И. С. Тургеневым физиологических очерков (2013)
Евстафьева Н. П. - Человек и история в новелле И. А. Бунина "Чистый понедельник” (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Ломакович С. В. (2013)
Казарин В. П. - "Не бойся; подойди...” (установлена и документирована дата смерти Н. В. Недоброво, Новикова М. А. (2013)
Гетманец М. Ф. - Духовный мир А. С. Макаренко, Гетманец И. О. (2013)
Козлова А. Г. - Библейские образы и мотивы в поэзии Александра Городницкого (2013)
Поборчая И. П. - Земное и небесное в поэзии Натальи Ванханен (2013)
Скуратовская Л. И. - Реабилитация поэта (о книге Л. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути”. – Харьков, 2013) (2013)
Лю Лифэнь - Система формирования навыков письменной речи у студентов, обучающихся в Китае по специальности "Русский язык” (2013)
Профессору Михаилу Федосеевичу Гетманцу – 90 (2013)
Устименко П. М. - Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи, Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. (2012)
Шапаренко І. Є. - Особливості поширення, ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Astragalus dasyanthus Pall. на території басейну річки Ворскли (2012)
Іващенко Ю. В. - Деякі біоморфологічні особливості сортів персика, які визначають їх фотосинтетичну продуктивність (2012)
Шевченко С. В. - Деякі особливості ембріології (Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. (родина Cistaceae), Гафарова М. А. (2012)
Мойсієнко І. І. - Ландшафтна диференціація флори Північного Причорномор’я з огляду на її синантропізацію (2012)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника (2012)
Скребовська С. В. - Scotielleopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Sсenedesmaceae, Костіков І. Ю. (2012)
Ординець О. В. - Афілофороїдні гриби Регіонального ландшафтного парку "Ізюмська лука" та прилеглих територій (Харківська область, Україна), Акулов О. Ю., Усіченко А. С. (2012)
Бойко С. М. - Вплив ядерного статусу на морфо-фізіологічні показники гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) (2012)
Павловська М. М. - Особливості Chlamidomonas applanata (Chlorophyta, Polytominia) у нерухомому стані, Костіков І. Ю. (2012)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків та скверів міста Одеси, Товстуха Н. І., Попова О. М. (2012)
Бойко М.Ф. - Доповнення до Чекліста мохоподібних України (2012)
Красова О. О. - Матеріали до оцінки перспективних степових компонентів екомережі Кривбасу ("Балка Зелена"), Сметана О. М. (2012)
Бойко М. Ф. - Per scientium ad vitam, Ходосовцев О. Є. (2012)
Покажчик статей в Чорноморському ботанічному журналі, т.8, 2012 р (2012)
Клименко В. П. - Первичный отбор маточных кустов в популяции сорта винограда цитронный Магарача, Студенникова Н. Л., Котоловець З. В. (2013)
Павлова И. А. - Селекция столового винограда на раннеспелость с применением методов in vitro, Лиховской В. В. (2013)
Рисованная В. И. - Тестирование латентной стадии фитоплазменной инфекции винограда, Гориславец С. М., Володин В. А. (2013)
Борисенко М. Н. - Выход стандартных подвойных черенков сорта БхР К5ББ в зависимости от схемы посадки и формировки маточных кустов, Белинский Ю. А. (2013)
Бейбулатов М. Р. - Усовершенствование методов диагностики, разработка системы оптимизации питания растений и управления уровнями урожаев и качества продукции применительно к винограду, Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А., Михайлов С. В., Матюха Р. А. (2013)
Скуридин О. А. - Вредоносность заболевания "усыхание гребней" на винограде, Якушина Н. А. (2013)
Выпова А. А. - Экологизированная система защиты винограда от болезней как элемент агротехники выращивания (2013)
Матвейкина Е. А. - Биоэкологические особенности развития листовой формы филлоксеры на сорте винограда Мускат белый в условиях Южного берега Крыма, Странишевская Е. П. (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность инсектоакарицидов при защите виноградных насаждений от виноградного войлочного клеща в условиях юга Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Кухаренко О. Е. - Селекция дрожжей в производстве сортовых шампанских виноматериалов, Загоруйко В. А., Танащук Т. Н., Костенко Е. В., Закусилова Е. В. (2013)
Макаров А. С. - Влияние способа переработки винограда по-красному на физико-химические и органолептические показатели виноматериалов и игристых вин, Лутков И. П., Шалимова Т. Р. (2013)
Иванченко К. В. - Влияние степени зрелости винограда на показатель игристых свойств вин экзогенно насыщенных диоксидом углерода (2013)
Жилякова Т. А. - Определение катионов и анионов в винопродукции методом капиллярного электрофореза, Аристова Н. И., Дерновая Е. В., Ольховой Ю. Л., Гусева И. П., Зайцев Г. П., Семенчук А. В. (2013)
Яланецкий А. Я. - Шампанское Украины – энотерапевтический функциональный продукт питания при синдроме хронической усталости, Загоруйко В. А., Макаров А. С., Акчурин А. Р., Мизин В. И., Ежов В. В., Мотрич Л. Г., Невзоров А. Т. (2013)
Виноградов В. А. - Исторические аспекты оснащения отечественного виноделия технологическим оборудованием (2013)
Климова-Дончук Л. Б. - О научной библиотеке - к юбилею (2013)
Клепайло А. И. - Юбилейные торжества в "Магараче" (2013)
Summaries (2013)
Колодій С. Ю. - Оцінка впливу світової фінансової кризи на динаміку індикаторів збалансованості фінансових ресурсів держави (2013)
Резнікова Н В. - Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності (2013)
Іващенко О. А. - Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи (2013)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада як інститут громадянського суспільства (2013)
Шевченко Є. О. - Особливості формування та реалізації державної стабілізаційної політики в процесі ринкових трансформацій (2013)
Бондаренко Д. А. - Перспективні напрямки взаємодії малих і середніх підприємств з державою в умовах економічної нестабільності (2013)
Гаращук О. В. - Інноваційна парадигма сталого соціогуманітарного розвитку: методологічні підходи, пріоритети та шляхи реалізації, Куценко В. І. (2013)
Вдовенко Н. М. - Теоретична сутність формування передумов забезпечення продовольчої безпеки на основі інноваційного розвитку аграрного сектора (2013)
Болдирєва Л.М. - Державне регулювання інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Кукса І. М. - Сучасні умови формування інноваційного потенціалу АПК (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток інноваційних ніш на ринку продукції харчопереробної індустрії: теорія та практика (2013)
Кукліна Т. С. - Роль інновацій в туризмі (2013)
Самойлик Ю. В. - Методологія оцінки ефективності обслуговуючої кооперації на аграрному ринку (2013)
Савін С. Ю. - Дослідження гуманістичних засад активізації трудового життя та прискорення розвитку соціально-економічних систем (2013)
Лютий С. В. - Циклічність як форма економічного розвитку (2013)
Башта О. І. - Тенденції ринку систем що використовують сонячну енергію в АР Крим, Смирнов В. О. (2013)
Ткач В. О. - Оцінювання потенціалу туристичних підприємств Запорізької області, Лозова О. А. (2013)
Балабан П.Ю. - Методичні підходи до створення кооперативного кластерам, Соколова А.М. (2013)
Бурлака В. Г. - Концептуальна модель розвитку нафтопереробної промисловості України з використанням технологічної платформи (2013)
Сушкова О. Є. - Оцінка ступеня впливу параметрів податкового регулювання на економічні процеси в регіоні (на прикладі АР Крим) (2013)
Гуменна О. В. - Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг (2013)
Метелиця В. М. - Теоретичні основи формування аграрного сегменту бухгалтерської професії (2013)
Поліщук О. А. - Оцінка ринку праці молоді України: зайнятість й безробіття (2013)
Карабаза І. А. - Європейський ринок паркету: характеристика та місце на ньому українських виробників, Кожухова Т. В., Воєцька М. (2013)
Момотюк Л. Є. - Відображення фінансової діяльності у системі національних статистичних класифікацій (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Процеси інтеграції злиття і поглинання як основа створення цінності компанії, Коберник І. В. (2013)
Байрам М. К. - Концепції розвитку бухгалтерського обліку в епоху глобализаційних процесів, Байрам У. Р. (2013)
Малік М. А. - Обґрунтування напрямів інтеграції національної економіки: досвід моделювання (2013)
Бокій О. В. - Тенденції розвитку логістичної складової інфраструктури ринку сировини хлібопекарської та борошномельно-круп'яної галузі (2013)
Почечун О. І. - Роль системи економічної безпеки в перевезеннях туристів на залізничному транспорті (2013)
Маркіна І. А. - Теоретичні та практичні аспекти способів виходу підприємства на зовнішній ринок, Переверзєв Є. В. (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Рогатенюк Е. В. - Грошові потоки підприємства: сутність і види, Сеіт-Аблаєва Е. Р. (2013)
Павленко І. Г. - Управління відходами як складова ресурсо-екологічної політики підприємства (2013)
Угрімова І. В. - Формування моделі діагностики потреби в реструктуризації м’ясопереробних підприємств Україні (2013)
Крутій І. А. - Соціокультурний аспект управлінської діяльності підприємств (2013)
Бузні А. М. - Принципи стратегічного маркетингу рибного господарства України, Сушко Н. О. (2013)
Сафонов Ю. М. - Процес формування та оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємств житлового будівництва, Євтєєва В. Г. (2013)
Тягунова Н. М. - Аналіз управління маркетинговими комунікаціями організацій споживчої кооперації України, Яловега Н. І., Тягунова З. О. (2013)
Панченко О. В. - Інтернет як нове середовище маркетингових комунікацій (2013)
Барсегян А. Г. - Шляхи оптимізації оподаткування міжнародного бізнесу в Україні (2013)
Байрам У. Р. - Ісламські банки: особливості, перспективи розвитку в Україні (2013)
Соболева Ю. П. - Державно-приватне партнерство як форма організації бізнесу в Росії, Лигіна Н. І. (2013)
Пилипенко О. В. - Росія в СОТ: перші підсумки (2013)
Алієва Н. Р. - Азербайджан в міжнародних рейтингах інноваційного та науково-технічного розвитку (2013)
Анотації (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013) (2013)
Skiba A. N. - Leonid Shemetkov. His entire life devotion, Monakhov V. S. (2013)
Kirichenko V. V. - On Baer-Shemetkov’s decomposition in modules and related topics, Kurdachenko L. A., Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2013)
Aliabadi M. - On maximal and minimal linear matching property, Darafsheh M. R. (2013)
Drozd Yu. - Representations of nodal algebras of type A, Zembyk V. (2013)
Godinho H. - Weighted zero-sum problems over Cr3, Lemos A., Marques D. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part I (Weakly hereditary and idempotent operators) (2013)
Oliynyk B. - The diagonal limits of Hamming spaces (2013)
Scott S. D. - The p–gen nature of M0(V ) (I (2013)
Semko N. N. (Jr.) - Groups with many pronormal and transitively normal subgroups (2013)
Yokoyama T. - On the relation between completeness and H-closedness of pospaces without infinite antichains (2013)
Zhuchok A. V. - Free (ℓr, rr)-dibands (2013)
Алфьоров С. М. - Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення (2011)
Андріїв В. М. - Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників (2011)
Андрушко А. В. - Проблеми застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, до осіб похилого віку (2011)
Бабакін В. М. - Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів (2011)
Басиста І. В. - Вплив ступеня завантаженості на прийняття рішень слідчим (2011)
Близнюк О. А. - Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: історичний аспект (2011)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2011)
Бутенко С. Ю. - Кримінально-процесуальні строки в контексті практики Європейського суду з прав людини (2011)
Буткевич С. А. - Роль і місце органів прокуратури у боротьбі з відмиванням злочинних доходів (2011)
Бучик А. Ю. - Вирішення податкових спорів в країнах англосаксонської системи права (2011)
Віхрова І. О. - Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2011)
Владиченко О. О. - Щодо законодавчого закріплення поняття реалізації вугільної продукції (2011)
Вовк О. Й. - Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV-XVI століть (2011)
Войно-Данчишина О. Л. - Система мотивации персонала: правовая регламентация (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського