Печарський А. - У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка (2013)
Ребрик О. - Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька (2013)
Мороз Л. - На високому злеті (2013)
Камінчук О. - Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-естетична парадигматика (2013)
Сироїд Д. - Агіографічний канон: проблеми рецепції (2013)
Тетяна Кобзар. Сценічна мова: Техніка мовлення: Навчальний посібник. – Черкаси: Вид. Ю. Чабаненко, 2013. – 402 с. (2013)
Дубініна О. - Страсті за Білосніжкою, або Про феномен інтермедіального коловороту (2013)
Володимир Державин. Вибране: У 2 кн. – Книга І; Книга ІІ / Упор. Хороб С. І. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 416 с. (2013)
Миронець Н. - Невідомі автографи Євгена Маланюка (2013)
Неживий О. - Лист Григора Тютюнника до редактора книжки "Крайнебо" (2013)
Голобородько Я. - Імпреза фемінності (Театр одного поета) (2013)
Іщенко Є. - Зустріч... (2013)
Дроздовський Д. - Дискусійні аспекти трансмедійної наратології: специфіка експлуатації драматургічного тексту Т. Вільямза у фільмі П. Альмодовара (2013)
Гнатюк М. - Під кутом нової інтегральної моделі дослідження (Тарнашинська Людмила. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. – 677 с.) (2013)
Білоус П. - Проповідницьке мистецтво Лазаря Барановича (Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: Монографія. – Харків: Майдан, 2013. – 360 с.) (2013)
Сквіра Н. - Новознайдений ніжинський список другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (Самойленко Г.В. Хроника написания второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.; Самойленко Г.В. Нежинский список второго тома "Мертвых душ"Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 360 с.) (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 5 - 6 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу (2013)
Кириченко Світлана. Люди не зі страху. Українська сага: Спогади / Переднє сл. Юрія Бадзя. – К.: Смолоскип, 2013. – 920 с. (2013)
Барабаш М. - З когорти подвижників (2013)
Гогуля М. - Науковий семінар "Літературна спадщина Ніни Євгенівни Крутікової і сучасність" (2013)
Заверталюк Н. - Шоста всеукраїнська Гончарівська наукова конференція, Олійник Н. (2013)
Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальнікомунікації". – 2012. – Т. 25 (64). – №4 (3) (2013)
Ігор Качуровський (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Коваленко Є. І. - Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі (2017)
Аніщук А. М. - Використання діяльнісного підходу в підготовціфахівців дошкільної освіти (2017)
Бейгер Г. - Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних (2017)
Бугаєць Н. О. - Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті (2017)
Варга Н. І. - Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці (2017)
Гордієнко Т. В. - Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета "Я у світі" (2017)
Gutsalo E. U. - Social Contexts and Practical Aims of Learning Communication in the University (Scientific Analysis of the Poll Results within Academic Environment), Matyash O. I. (2017)
Дубровська Л. О. - Формування моральних якостей молодших школярів: теоретичний аспект, Дешко О. О. (2017)
Жданюк А. В. - Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів (2017)
Карташинська Р. - Патологія родинного життя–насильство в сім’ї (2017)
Конончук Д. І. - Формування тимчасового колективу в оздоровчому таборі як соціальна необхідність виховної роботи з дітьми (2017)
Коропатник М. М. - Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства (2017)
Новгородська Ю. Г. - Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника, Кравченко Л. І. (2017)
Скшидлевський П. - Персоналізм та інновації. Філософські коментарі щодо виховання та освіти (2017)
Люй Цзін. - Формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури в педагогічному дискурсі (2017)
Ревенчук В. В. - До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь (2017)
Пашкевич А. - Соціотерапія як форма допомоги дітям із синдромом порушення активності та уваги (2017)
Солошич І. О. - Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Шевчук М. О. - Проектна культура керівника: сутність поняття, Доліна І. В. (2017)
Шумська Л. Ю. - Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу (2017)
Білоусова Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках природознавства засобами нестандартних уроків, Ходосенко І. В., Долгорук О. П. (2017)
Дікун І. А. - Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики (2017)
Житнухіна К. П. - Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів (2017)
Конончук А. І. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ (2017)
Конончук О. А. - Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку (2017)
Луців С. І. - Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання, Філь Г. О. (2017)
Матвієнко С. І. - Картина як засіб ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з культурою рідного краю (на прикладі картин Сергія Шишка), Горбачева А. Е. (2017)
Повідайчик О. С. - Управління процесом формування науково-дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки (2017)
Турчин Т. М. - Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі (2017)
Шевчук М. О. - Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників, Ткаченко А. О. (2017)
Ювковецька Ю. О. - Особливості перекладу термінів туристичної та ресторанно-готельної галузі в економічних текстах (2017)
Абрамович А. М. - Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології, Чувакова Т. Г. (2017)
Дубовик С. М. - Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2017)
Кононко О. Л. - Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення (2017)
Лавриченко Н. М. - Методичний інструментарій підготовки вчителя іноземної мови (2017)
Бхіндер Н. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (на основі аналізу нормативних документів 2004–2017 рр.) (2017)
Віннікова Л. Ф. - Особливості гуманізації медичної освіти в медичних школах Великої Британії в XX сторіччі (2017)
Дічек Н. П. - Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст. (2017)
Сагач О. М. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки до неперервної професійної освіти в історії вищої школи за кордоном (2017)
Самаріна С. І. - Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей (2017)
Тонконог І. В. - Підготовка до вчителювання у Полтавському інституті шляхетних дівчат (1818–1917 рр.) (2017)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти в країнах Європи та Україні (порівняльний аспект) (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації організації шкільної освіти на прикладі польських шкіл і шкіл 2–3 мовами навчання (1991–2010) (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Акастьолова О. Г. - Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у детективних романах Андрія Кокотюхи, Майборода Н. Г. (2017)
Бобух Н. М. - Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля (2017)
Голікова Н. С. - Лінгвокультурний концепт "Київ" у художньому дискурсі П. Загребельного (2017)
Карікова Н. М. - Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст (2017)
Кульбабська О. В. - Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос (2017)
Сметана І.І. - Особливості мовного вираження мотиву самотності як концептуального складника художнього світу В. Свідзінського (2017)
Тараненко К. В. - Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви (2017)
Чорна О. Ю. - Лексичні опозиції в поетичному словнику Сергія Жадана (2017)
Шевченко Т. В. - Детермінантні члени речення в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2017)
Булик-Верхола С. З. - Значення метафори в розвитку української музичної термінології, Теглівець Ю. В. (2017)
Вознюк Г. Л. - Процес фразеологізації як засіб творення фінансово-економічних термінів, Конівіцька Т. Я. (2017)
Городиловська Г. П. - Математичні терміни як засіб інтелектуалізації художнього мовлення Романа Іваничука (2017)
Євсєєва Г. П. - Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" (2017)
Куньч З. Й. - Особливості лексико-семантичного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології), Харчук Л. В. (2017)
Ментинська І. Б. - Віддієслівні терміни-іменники в українській комп'ютерній термінології, Наконечна Г. В. (2017)
Муляр І. В. - Граматична структура назв меблів житлового приміщення (2017)
Баракатова Н. А. - Медійні перифрази як вияви прецедентних феноменів (2017)
Білоусова О. І. - Сполучники та сполучні слова як важливі компоненти законодавчого тексту (2017)
Ганжа С. А. - Функційно-стилістичне спрямування у вивченні фразеологізмів сучасної української мови (2017)
Гурко О. В. - Репрезентація ствердження в конфесійному стилі (2017)
Завалій С. Б. - Синтаксичні функції оксиморонних синтагм зі структурою речення в поетичному словнику (2017)
Зайцева В. В. - Метонімічні перенесення, що грунтуються на причиново-наслідкових відношеннях (за матеріалами українcькомовної газети) (2017)
Корольова В. В. - Драматургійний і усний розмовний діалоги: співвіднесення категорій (2017)
Литвин О. Г. - Експресивна лексика як засіб активізації уваги читача публіцистичних текстів (на матеріалі публікацій "Українського тижня"), Голубінка Н. І. (2017)
Островська Л. С. - Структурні моделі парцельованих конструкцій (2017)
Попова І. С. - Специфіка моделювання синтаксичного рівня структури мови (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості семантики віддієслівних іменників української та російської мов (2017)
Бобух Н. М. - Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові (Рецензія на монографію "Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові" О. В. Гурко) (2017)
Пристайко Т. С. - Слово про меблі, що відривають від землі (Рецензія на "Словник назв меблів житлового приміщення" І. В. Муляр, І. С. Попова) (2017)
Антіпін С. Л. - Залежність між перетравністью органічних речовин і процесами біосинтезу микробіального білку в рубці, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Лонгус Н. І. (2017)
Бобрицька О. М. - Фізіологічне обгрунтування використання біорезонансного методу для визначення та корекції функціонального стану органів та систем (2017)
Бокотько Р. Р. - Рентгенденситометрія стегнових кісток білих щурів після введення мезенхімальних стовбурових клітин за експерементального гіпотиреозу, Мазуркевич А. Й., Харкевич Ю. О., Данілов В. Б. (2017)
Брошков М. М. - Деякі аспекти формування клітинної ланки імунітету у собак (2017)
Голушко О. Г. - Влияние замены ржаных отрубей трепелом на сохранность витаминов в премиксе, Надаринская М. А., Козинец А. И. (2017)
Данчук В. В. - Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу, Клюцук М. Р., Приступа Т. І., Данчук О. В., Савчук Л. Б. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад тканин організму медоносних бджіл і стільників за умов підгодівлі цитратами Ag та Cu, Ковальчук І. І. (2017)
Єфімов В. Г. - Вплив ретинолу ацетату на біохімічні показники крові свиноматок і отриманих від них поросят, Софонова Д. М. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення резистентності свиней під впливом біологічно-активних речовин маклеї серцевидної і гречки посівної, Костюк І. О., Антіпін С. Л., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Зміни стану системи антиоксидантного захисту організму качок під впливом алкалоїдів маклеї серцевидної, Костюк І. О., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічних показників собак за застосування кормової добавки "Біостим 40" та маклеї серцевидної, Собакар А. В., Кіптенко А. В. (2017)
Змія М. М. - Особливості хімічного складу і калорійності м'язової тканини бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2017)
Кладницька Л. В. - Цитоплазматичні та мембранні білки нейральних стовбурових клітин кота за різних пасажів культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Корнят С. Б. - Інтенсивність окисно-відновних процесів та виживання сперміїв кнурів за додавання в розріджені еякуляти наносукцинатів мікроелементів, Андрушко О. Б., Кузьміна Н. В., Боднар Ю. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2017)
Леткевич В. И. - Племенная оценка маточного поголовья абердин-ангусского скота в условиях Припятского Полесья, Сидунов С. В., Лобан Р. В., Козырь А. А. (2017)
Ніщеменко М. П. - Вивчення вмісту окремих вітамінів в перепелиних яйцях та їх зміни за використання незамінних амінокислот разом з вітаміном Е, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Емельяненко А. А. (2017)
Пасніченко О. С. - Динаміка вмісту кальцію і фосфору в трубчастих кістках стилоподію качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу (2017)
Пащенко А. Г. - Мінеральний склад тканин медоносних бджіл та їх продукції за умови згодовування цукрового сиропу з цитратами Со та Ni у весняний період, Ковальчук І. І. (2017)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білка у період роздоювання, Піхтірьова А. В. (2017)
Приходченко В. О. - Динаміка активності ферментів гліколізу в постнатальному онтогенезі бройлерів, Денисова О. М., Гладка Н. І., Бондаренко Т. А., Якименко Т. І. (2017)
Саулко В. В. - Вплив рівня окремих мікроелементів на показники обміну білка у корів різних біогеохімічних провінції та народжених від них телят, Мазуркевич А. Й. (2017)
Степченко Л. М. - Ефективність застосування біомаси вермикультури, що отримана з використанням гуміліду у годівлі молодняку фазану мисливського, Гейсун А. А., Галузіна Л. І. (2017)
Тесарівська У. І. - Динаміка маси тіла молодих щурів F2 за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Мартиник С. Я., Юринець Т. В. (2017)
Тимошенко В. Н. - Влияние объёмно-планировочных и конструктивных решений на микроклимат животноводческих помещений в зимний период, Музыка А. А., Москалев А. А., Кирикович С. А., Шейграцова Л. Н., Шматко Н. ., Пучка М. П., Тимошенко М. В. (2017)
Трокоз В. О. - Динаміка кількості еозинофілів у свиней різних типів нервової системи в період утворення поствакцинального імунітету, Трокоз А. В., Данчук В. В. (2017)
Хомин М. М. - Вплив цитрату кобальту на біохімічні процеси в організмі корів у перші місяці лактації, Ковальчук І. І., Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2017)
Шейко Р. И. - Возрастные изменения показателей живой массы и массы внутренних органов у животных импортных пород, Янович Е. А., Батковская Т. В., Тимошенко Т. Н., Петухова М. А., Путик А. А. (2017)
Югай К. Д. - Місце фізіології в системі підготовки спеціалістів у галузі тваринництва, Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. Д., Антіпін С. Л. (2017)
Маринюк М. О. - Вплив ліпосомальних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів плазмалеми ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Цвіліховський В. І., Якимчук О. М. (2017)
Костюк О. С. - Час ізоволюмічного розслаблення міокарду як параметр оцінки діастоли у котів, Цвіліховський М. І., Маринюк М. О. (2017)
Митрофанов О. В. - Показники, що характеризують стан печінки, нирок та органів травлення за кетозу корів, Маслак Ю. В., Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Митрофанов О. О., Собакар А. В., Фурда І. В. (2017)
Анічин А. М. - Використання зворотнього П – подібного шва за лікування пупкових гриж у поросят, Кантемир О. В., Заїка П. О., Сегодин О. В., Цимерман О. О., Кочевенко А. С. (2017)
Сарбаш Д. В. - Отити у собак, їх етіологія та лікування, Синяговська К. А. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Фіксація катетера за виконання епідуральної анестезії у собак та визначення ризику розвитку бактеріальної інфекції, Северин Р. В. (2017)
Vasetska A. I. - Сontraception of cats with the preperations based on megestrol acetate (2017)
Євтух Л. Г. - Експериментальне обґрунтування біопсії сім'яників, Калиновський Г. М. (2017)
Зінов’єв С.Г. - Якість спермопродукції кнурів за умов використання ферментованого корму, Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2017)
Іванченко М. М. - Тепловізорна діагностика патологій неонатального періоду та стану новонароджених поросят (2017)
Замазій А. А. - Родова діяльність самок та гіпоксія плода і новонароджених тварин, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2017)
Науменко С. В. - Біохімічні зміни в організмі самців при гонадодистрофії за умов хронічного нітратно-нітритного токсикозу, Кошевой В. І. (2017)
Онищенко О. В. - Термографія молочної залози корів дородового періоду за порушень прооксидантно-оксидантної системи (2017)
Островерхова І. О. - Профілактика гіпотрофії антенатального періоду у ягнят (2017)
Пастернак А. М. - Морфологічні особливості молочної залози корів за лактаційних маститів (2017)
Утицьких Т. О. - Обгрунтування вибору параметрів ультразвукового сканування при дослідженні яєчників корів (2017)
Федоренко С. Я. - Вплив препарату "Каплаэстрол+OV" на показники прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій (2017)
Гордієнко А. Д. - Біохімічні показники сироватки і печінки щурів при медикаментозному гепатиті та їх зміни за коригуючого впливу поліфенольного препарату альтан, Мажурна Н. В. (2017)
Гордієнко А. Д. - Гепатопротекторна дія ессенціалє за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Запорожець А. Д. (2017)
Корниенко В. И. - Изучение антиноципептивной и противовоспалительной активностей производных 7-(2-гидрокси-3-п-этоксифенокси-)пропил 8-аминозамещенных 3-метилксантинов, Пономаренко Н. Г., Ладогубец Е. В., Гаркуша И. В., Дученко Е. А., Пономаренко О. В. (2017)
Івлева О. В. - Вивчення асоційованого перебігу метапневмовірусної інфекції у сільськогосподарської птиці, Наливайко Л. І. (2017)
Алексєєва Н. В. - Індикація мікобактерій в біотопі ссавців і птиці зоологичних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О. (2017)
Белоконов И. И. - Биобезопасность и биозащита при сибирской язве, история и перспективы, Гринченко Д. Н. (2017)
Бибен И. А. - Биологическая роль Aerococcus viridans в биотопе - ротовая полость поросят, Сосницкий А. И., Зажарский В. В. (2017)
Гарагуля Г. І. - Методи оптимізації засвоєння великих обʼємів інформації в курсі "Ветеринарна вірусологія", Матковська С. Г. (2017)
Гармата Л. С. - Кількісний склад мікрофлори кишечника перепелів породи "Фараон" за дії стресу при включенні в раціон БАКД "Праймікс Біонорм-К" (2017)
Гринченко Д. Н. - Апитерапия при актиномикозе, Белоконов И. И. (2017)
Іванченко І. М. - Особливості діагностики стрептококозу телят та поросят в умовах приватних господарств Запорізької та Луганської областей, Гонтарь А. М., Стешенко І. І. (2017)
Панікар І. І. - Порівняльні аспекти аналізу відносної кількості та бактеріальної контамінації диких сизих голубів в м. Полтава та в м . Кременчук, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2017)
Плис В. М. - Особливості клінічного прояву пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у різних видів птиці за хронічного перебігу (2017)
Пономаренко Г. В. - Епізоотологічний моніторинг збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин (2017)
Савенко М. М. - Епізоотологічні особливості перебігу сказу тварин в Харківській області, Труш А. М., Смолянінов В. К., Стешенко І. І., Штагер Г. Н., Труш М. А. (2017)
Головко В. А. - Эффективность аэрозольной вакцинации циплят против болезни Ньюкасла с учётом плазмоклеточной реакции в Гардеровой железе и накопления антигем-агглютининов в сыворотке крови, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Смолянинова И. В. (2017)
Тітаренко О. В. - Моніторинг проведення антирабічних кампаній в умовах Кобеляцького району Полтавської області, Богословська А. І. (2017)
Яковлєв О. С. - Профілактичні заходи при небезпечних інфекціях диких тварин, Щербак Е. В., Костюк І. О. (2017)
Бирка В. І. - Еймеріозно-трихурозна інвазія овець (поширення, прояв та лікування), Мазанний О. В., Нікіфорова О. В. (2017)
Богач М. В. - Морфологічні зміни показників крові курей за гострого та хронічного перебігу давенеозу, Гладкіх В. Ю. (2017)
Мазанний О. В. - Ефективність препарату "Цифлур" за ктеноцефальозу та іксодідозу собак, Нікіфорова О. В., Лаптій О. П. Ситнік В. А. (2017)
Овчарук Н. П. - Діагностика і лікування демодекозу у собак, Ткаченко В. Ю., Кравчук О. О. (2017)
Пономаренко А. М. - Ефективність сучасних препаратів у боротьбі з вароозом бджіл, Пономаренко О. В., Гаврильєв А. В. (2017)
Богатко Н. М. - До питання визначення показників якості варених ковбасних виробів, Букалова Н. В., Сердюков Я. К., Яценко І. В. (2017)
Богатко Н. М. - Запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України – забезпечення безпечності рибних продуктів, Полтавченко Т. В. (2017)
Бондаревский М. М. - Відповідність крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торгівлі, вимогам національного стандарту, Яценко І. В., Северин Р. В., Богатирьова А. Н., Рютіна Л. Р. (2017)
Дегтярьов М. О. - Контрольні точки управління в системі НАССР при відгодівлі свиней у ФГ "Шубське" Богодухівського району Харківської області, Бондаревський Н. М., Кам'янський В. В., Рукас С. О., Рукас Ю. І. (2017)
Мазур Т. Г. - Аналіз доцільності зміни регламенту максимальних рівнів нітратів у деяких видах рослинницької продукції, Богатко Н. М. (2017)
Родіонова К. О. - Забезпечення мікробіологічної безпеки м’яса птиці в птахопереробній промисловості, Палій А. П. (2017)
Салата В. З. - Мікрофлора охолодженої і примороженої яловичини за холодильного зберігання, Кухтин М. Д. (2017)
Якубчак О. М. - Вплив надходження з кормом пестициду гамма-ГХЦГ до організму курчат-бройлерів на вміст амінокислот у м’язах, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Якубчак О. М. - Щодо накопичення пестициду гамма-ГХЦГ у м’язах і внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження його з кормом, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Гетманець О. М. - Застосування кластерного аналізу до завдань судововетеринарної експертизи (2017)
Мазовська С. В. - Визначення основних параметрів навколишнього середовища для утримання морських ссавців в умовах відкритої акваторії (2017)
Молодковець О. Ю. - Температурно-вологісний режим корівників за дії високих температур повітря примусового і добровільного доїння корів, Захаренко М. О. (2017)
Щербакова Н. С. - Моніторінг забруднення бенз(а)піреном води та снігу у Полтавській області, Передера Ж. О., Передера С. Б., Безгодько О. О. (2017)
Кот Т. Ф. - Макро- і мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу свійської курки, Рудик С. К. (2017)
Лизогуб Л. Ю. - Порівняльний аналіз морфологічних змін бурси Фабріциуса у курчат при різних схемах антибактеріальної терапії (2017)
Стойков І. І. - Випадок успішного застосування аутологічних факторів росту на перебіг порушеного репаративного остеогенезу при переломі кісток передпліччя у кішки, Литвиненко Д. Ю., Малюк М. О. (2017)
Стояновський В. Г. - Морфофункціональна характеристика пейєрових бляшок кишечника різних видів молодняку птиці, Коломієць І. А., Гармата Л.С., Крог А.О. (2017)
Шналь О. І. - Порівняно-анатомічний аналіз кісток, що формують тазостегновий суглоб, в деяких видів птахів родини фазанових - Famila Phasianidae, Друзь Н. В. (2017)
Стояновський В. Г. - Науковий і життєвий шлях професора Дубовик І. А. – завідувача кафедри фізіології сільськогосподарських тварин Львівського ветеринарного інституту (1945–1947рр.) та її наукова діяльність у Харкові, Падура М. Ф., Головач П. І. (2017)
Якименко Т. И. - Женщины – лауреаты Нобелевской премии в области естествознания, Денисова О. Н., Жегунов Г. Ф., Гладкая Н. И., Приходченко В. А., Бондаренко Т. А. (2017)
Кібкало Д. В. - Клінічний випадок: інвагінація кишечника у цуценяти, ускладнена перитонітом, Красовський О. О., Кібкало О. А., Морозенко Д. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Євпак Н. - Рівень змагальної діяльності спортсменок-ватерполісток високого класу, Шкребтій Ю. (2016)
Лисенчук Г. - Уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств у юных футболистов разных игровых амплуа, Попов А. (2016)
Лей Ш. - Проблемы предстартовой подготовки квалифицированных легкоатлетов в беге на 400 м, Виноградов В. (2016)
Шинкарук О. - Cпортивний відбір і орієнтація підготовки спортсменів з урахуванням функціональної асиметрії: теоретичні передумови, Улан А. (2016)
Андрєєва О. - Рухова активність як складова рекреаційної культури студентів, Садовський О. (2016)
Баннікова Р. - Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку, Калінкін К., Магнушевський Ю. (2016)
Владимиров О. - Лікувальна дозована нордична ходьба як нова сучасна форма фізичної реабілітації вагітних, Владимирова Н., Андріяшек Ю. (2016)
Круцевич Т. - Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах, Трачук С., Нападій А. (2016)
Нейман А. - Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури студентів педагогічних коледжів (2016)
Омельченко Т. - Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18–22 років (2016)
Синиця Т. - Визначення провідних мотивів жінок першого періоду зрілого віку до відвідування занять з оздоровчої аеробіки (2016)
Шматова О. - Фізична реабілітація хворих із хронічними токсичними гепатитами на стаціонарному етапі лікування (2016)
Алвани А. - Изменения вегетативного баланса у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления (2016)
Довгодько I. - Підвищення ефективності функціонального забезпечення спеціальної витривалості під час передстартової підготовки у веслуванні академічному, Дяченко А. (2016)
Первачук Р. - Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення (2016)
Высочина Н. - Психологическая подготовка дзюдоистов с тотальным и ограниченным отсутствием зрения с учетом психических свойств личности, Полевая-Сэкеряну Н., Глигор В. (2016)
Дьоміна А. - Сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу, роль жінок у розвитку міжнародного спортивного руху (2016)
Новий напрям у філософських і фізкультурно-спортивних наукових дослідженнях (рецензія на книгу М. М. Ібрагімова "Філософія спорту як новий антропологічний проект". – К.: Олімп. л-ра, 2014. – 296 с.) (2016)
Гриценко А. А. - Соціальна справедливість як складова архітектоніки безпечного економічного розвитку (2017)
Дембіцький С. С. - Принципи визначення критеріальних рівнів соціологічного тесту (2017)
Бень О. Т. - Особливості соціальної адаптації літніх людей у геріатричних установах України та Польщі, Бриндзак О. І. (2017)
Прохорова А. А. - Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр. (2017)
Варга Н. І. - Інституціоналізація неформальних економічних практик у транзитивному суспільстві (2017)
Гордієнко Н. М. - Проблеми реформування інтернатних закладів з погляду педагогів (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Нагорняк К. М. - Цінності самовираження у зв’язку з поведінкою людини: результати пошукового дослідження (2017)
Blyzniuk V. V. - Efficiency of using labor in integration coordinates: experience of neighboring countries (2017)
Шаповал Ю. І. - Традиційний банкінг в умовах industry 4.0: переваги та ризики нових технологій (2017)
Новосад К. Я. - Нові соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2017)
Пушкар О. І. - Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі), Курбатова Ю. Л. (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка суспільно-політичних настроїв: грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Актуальні опитування осені 2017 р.: молодіжна політика, інклюзивна освіта, статеве життя, сексуальне насильство, Ніцполь С. І., Нестеренко Є. О. (2017)
Сокурянська Л. Г. - ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання" (підсумки роботи), Голіков О. С. (2017)
Шевченко С. Л. - Нотатки ХІ Міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: "Українське суспільство: глобальні й локальні проекції" (2017)
ІХ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та VI Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Перелік публікацій, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2017 рік (2017)
Курлянд А. М. - Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок, Постан М. Я., Савельева И. В. (2013)
Мінакова С. М. - Фактори та принципи організації системи внутрішньогосподарських відносин у портовому господарстві України (2013)
Онешко С. В. - Актуальность управления затратами портового оператора в условиях реформирования портовой отрасли Украины (2013)
Холоденко А. М. - Транспортний чинник у системі міжнародної торгівлі (2013)
Борисевич Є. Г. - Особливості бренд-менеджменту в діяльності операторів та провайдерів послуг зв’язку, Станкевич І. В., Попазов В. В. (2013)
Стрельчук Є. М. - Мотиви та цілі диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А., Попазов В. В. (2013)
Кіш Г. В. - Методи стратегічного аналізу у розробці стратегії розвитку геотуризму (2013)
Пап В. В. - Факторний аналіз економічних процесів в умовах стратегічного управління, Кубіній Н. Ю. (2013)
Вагабзаде Н. М. - Функции управления коммерческим банком (2013)
Воронич К. М. - Соціальний вектор економічного розвитку малих форм господарювання в експертній оцінці сільських підприємців (2013)
Повідайчик М. М. - Особливості розробки виробничої програми лісопильного підприємства (2013)
Тардаскіна Т. М. - Конкурентоспроможність ВНЗ у процесі глобальних та болонських змін, Терешко Ю. В. (2013)
Summary (2013)
Автори (2013)
Вимоги до авторських оригіналів (2013)
Атаманчук В. - Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша "Народний Малахій" та Володимира Винниченка "Пророк" (2017)
Бабенко-Жирнова М. - "Філософія мови" як одна з центральних категорій сучасної української філософської лірики (2017)
Вашків Л. - Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка, Бородіца С. (2017)
Джигун Л. - Мемуарна література як джерело вивчення біографії українських еміграційних письменників (2017)
Крищук В. - Моделі автобіографізму в листах: ґендерна самосвідомість (2017)
Мацько В. - Творчий феномен Нью-Йоркської групи: свобода, екзистенція, сюрреалізм, експеримент текстотворення (2017)
Онищенко О. - Теоретико-методологічна інтерпретація літератури факту (2017)
Підопригора С. - Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ ТМ") (2017)
Пірошенко С. - Приховані смисли як втілення авторських інтенцій: роман Салмана Рушді "Діти опівночі" (2017)
Приліпко І. - Жіночі образи в українській прозі про духовенство ХІХ–ХХ ст.: художнє зображення дружин священиків (2017)
Сазонова О. - Колірна деталь як системотворчий чинник поетики Марка Черемшини (2017)
Сивець Т. - Концептуальний аналіз "Слова блаженаго Серапиона о маловерье" (2017)
Слоневська І. - Інтертекстуальний діалог культур як жанрова домінанта неовікторіанського роману (2017)
Смольницька О. - Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини (2017)
Статкевич Л. - Поезія У. Ґ. Одена: міфопоетичний аспект (2017)
Ткаченко В. - Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок (2017)
Ципнятова І. - Пейзажні увиразнення у малій прозі Якова Жарка (2017)
Швець Т. - Постать Григорія Костюка крізь призму щоденника Докії Гуменної (2017)
Ящук І. - Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі (2017)
Бак Х. - Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка (2017)
Дзюбіна О. - Проблематика визначення терміна "неологізм" (на матеріалі англійської мови) (2017)
Колядич Ю. - Експлікація імпліцитності лексичних засобів у перекладі: компенсація втрат чи деформація (2017)
Мельник Л. - Інтертекстуальність і переклад (2017)
Пєшкова Т. - Когерентність комунікативних пропозицій у німецькомовному дискурсі (2017)
Стукан Г. - Проблема державної мови та мовленнєвої культури у творчості Григорія Костюка, Циц Г. (2017)
Федорова О. - Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України (2017)
Філінюк В. - Лексема сонце в збірці М. Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше" (2017)
Кизилова В. - Національне письменство у світлі онтологічних проблем (Ткаченко Т. І. Онтологічний вимір української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть: монографія. Київ: Освіта України, 2017. 470 с.) (2017)
Лазаренко О. - Листи Григорія Костюка до Ігоря Костецького (2017)
Мацько В. - Листи до Олександра Смотрича, Нікітова І. (2017)
Харченко О. В. - Шляхи глибокої модернізації та переозброєння авіаційної техніки Збройних Сил України, Пащенко С. В. (2014)
Водчиць О. Г. - Аналіз факторів, які визначають показники витрат на озброєння та військову техніку, Семененко О. М., Манішин О. В., Добровольський Ю. Б. (2014)
Конотопець М. М. - Стан та перспективи розвитку сучасних бортових авіаційних засобів радіоелектронної боротьби Збройних Сил Російської Федерації, Целіщев І. Ю., Попов А. А., Кліменко В. В. (2014)
Мавренков О. Є. - Концепція реалізації програм оновлення авіаційної техніки збройних сил в системі можливих ризиків, Леженін С. І. (2014)
Мавренков О. Є. - Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності реалізації програм оновлення авіаційної техніки збройних сил, Улізько В. І. (2014)
Паутинка В. М. - Пропозиції щодо удосконалення системи управління військово-технічною політикою України, Мавренков О. Є., Пащенко О. В. (2014)
Семененко О. М. - Методика обґрунтування кількості оновлених (удосконалених) зразків озброєння та військової техніки Повітряних Сил в програмах (планах) розвитку, Іванов В. Л., Манішин О. В., Целіщев О.Ю. (2014)
Артюшин Л. М. - Методика оцінки впливу характеристик літального апарата на ефективність його застосування, Міцітіс А. К., Хатунцева З. В. (2014)
Волинець В. Л. - Порівняльний аналіз пасивних засобів імітування ефективної площі розсіяння повітряних цілей, Мамонова Н. Л., Нельсон О. В. (2014)
Захарін Ф. М. - Алгоритм довиставки інерціальних навігаційних систем авіаційних об’єктів з використанням інформації від позиційно-швидкісних коректорів, Самойленко О. В., Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2014)
Коцуренко Ю. В. - Світові тенденції розвитку легких вертольотів, Єрмолаєв І. Р. (2014)
Кубарь С. В. - Методика аналізу конфігурацій побудови інформаційно-обчислювальних систем (2014)
Леженін С. І. - Сучасні тенденції розвитку та модернізації військової авіаційної техніки, Медведєв Г. А. (2014)
Огороднійчук М. Д. - Квазіоптимальна персоніфікація символів спектрально-ефективного ансамблю (2014)
Огороднійчук М. Д. - Інтегрована авіаційна зв’язково-навігаційна система підвищеної енергетичної скритності для безпілотних авіаційних комплексів, Пономаренко С. О. (2014)
Самойленко О. В. - Методика уніфікації засобів навігаційного обладнання для об’єктів військової авіації, Захарін Ф. М., Сорокіна О. М. (2014)
Семененко О. М. - Cпосіб обгрунтування вимог до вартості зразків озброєння Повітряних Сил на етапі формування тактико-технічних вимог до них, Деревянко М. М., Заріцький О. І., Паюк О. С. (2014)
Сілаков І. А. - Особливості вимірювання та використання інформації щодо дійсних помилок стрільби в авіаційних прицільних системах, Єгоров С. Н., Тараненко В. В. (2014)
Сорокін Д. М. - Шляхи удосконалення електричної системи запуску авіаційних двигунів при модернізації літаків військово-транспортної авіації, Заріцький І. В. (2014)
Федотов Б. М. - Удосконалення процесу обробки траєкторних сигналів при синтезуванні апертури методом гармонійного аналізу, Сєряков І. І., Ковтун В. І. (2014)
Харитонов М. О. - Перспективи інтелектуалізації бортового обладнання літальних апаратів, Сорокін Д. М., Сорокіна О. М. (2014)
Бойко А. П. - Силові елементи планера літаків типу Су-27, які можуть обмежувати ресурс і строк служби при експлуатації за технічним станом, Манулін Ю. О., Хіжун В. В., Фурдило С. А. (2014)
Гришин В. М. - Алгоритм розрахунку тріщіностійкості елементів конструкції літальних апаратів, Бєлінська Р. Б., Вабіщевич О. В. (2014)
Добриденко О. М. - Аналіз існуючих методик оцінки технічного стану силових елементів планера літального апарату з використанням методу акустичної емісії, Бологін А. С., Ковель П. П., Чусь Д. І. (2014)
Добриденко О. М. - Оцінка впливу корозійних пошкоджень на надійність конструкції планера літальних апаратів, Горохов Г. Т., Заіка В. М. (2014)
Дудкін І. П. - Шляхи визначення граничного стану виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Храмченко В. А., Вознюк М. М., Агамов Л. Г. (2014)
Карпінос Б. С. - Методика прогнозування довговічності конструктивних елементів авіаційних силових установок на підставі моделювання напруженого стану і впливу експлуатаційних факторів, Лобунько О. П, Кузьмін С. М., Грень В. М. (2014)
Коритько О. І. - Сучасні можливості та умови забезпечення продовження життєвого циклу основних і ресурсолімітуючих деталей авіаційних двигунів, Лобунько О. П., Шульгін А. А. (2014)
Храмченко В. А. - Методика визначання граничних термінів експлуатації бортового обладнання літальних апаратів, Нагорний Л. В., Кубарь С. В., Бабкіна Т. В. (2014)
Горохов Г. Т. - Математична модель логико-статистичної обробки даних діагностики при експлуатації конструкції планера літальних апаратів (2014)
Гуйван В. О. - Методика визначення максимальної дальності дії інфрачервоної головки самонаведення авіаційної керованої ракети для забезпечення реалізації інерціальної ділянки та захвату цілі на траєкторії (2014)
Довжук Д. В. - Методика оцінки ефективності функціонування системи забезпечення авіаційними засобами ураження, Печура Д. С., Шатров А. М., Ільїна О. В. (2014)
Кузьмін С. М. - Аналіз експлуатаційних пошкоджень конструктивних елементів головних вертолітних редукторів, Карнаушенко В. М., Ляшенко В. О. (2014)
Федотов І. Н. - До питання проектування збудника коливань конструкцій планера літальних апаратів, як засобу неруйнівного контролю їхнього технічного стану, Зварич В. І., Агамов Л. Г. (2014)
Бандура О. О. - Праксеологія права як складова філософії права (2017)
Сліденко І. Д. - Інститут конституційного контролю: методологічні аспекти дослідження (2017)
Хірсін А. В. - Методологія інтеграції основних моделей обґрунтування правової нормативності як філософсько-правова проблема (2017)
Мінченко О. В. - Плюралізм методологічних підходів у юридико-лінгвістичному дослідженні (2017)
Демидова И. А. - Актуальная методология построения теории правовой культуры общества (2017)
Антонова О. Р. - Методологія дослідження правових інститутів шлюбу та сім`ї (2017)
Павлишин О. В. - Семіотична методологія у філософсько-правовому дискурсі: історія становлення та актуальні проблеми розвитку (2017)
Смик С. І. - Методи дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні під час кримінального провадження (2017)
Оксюта Т. Г. - Методологія дослідження статусу запасного судді в кримінальному провадженні України (2017)
Терещук М. М. - Методологія дослідження інституту юридичної відповідальності в публічному праві (2017)
Бєгалов Є. П. - Методологія дослідження розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2017)
Кресін О. В. - Ідея загального в праві як внутрішнього й зовнішнього діалогу національних правопорядків (друга половина XVIII – початок ХІХ століття) (2017)
Геревич М. О. - Категорія мети покарання у творчій спадщині представників німецької класичної філософії (2017)
Кушакова-Костицька Н. В. - Свобода інформації: філософсько-правовий вимір (2017)
Налуцишин В. В. - Інституційна конфігурація соціального порядку: філософсько-правовий вимір (2017)
Островська Б. В. - Право бути людиною (2017)
Сердюк І. В. - Морально-правові виклики глобального інформаційного суспільства (2017)
Козак Ю.-М. Р. - Генеза наукового осмислення легітимації державної влади (2017)
Shumeiko О. - Tolerance as Valuable Reference Point for Modern Family (2017)
Kоliushеvа О. - Administrative and Legal Relations in English Interpretation (2017)
Козловський А. А. - Концепція критичного правознавства в реаліях сьогодення (2017)
Batanov O. - Analysis of the Main Problems of Administrativeand Territorial System of Ukraine (2017)
Кравець В. М. - VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Філософські, методологічні та психологічні проблеми права": запроваджена академією традиція живе, Павлишин О. В., Шевчук Р. М. (2017)
Кравець В. М. - Патріарх філософсько-правової науки в Україні (до 70-річчя академіка М. В. Костицького), Павлишин О. В. (2017)
Харченко О. В. - Проблемні питання експлуатації, розвитку та модернізації авіаційної техніки Збройних Сил України в умовах особливого періоду, Пащенко С. В. (2015)
Волинець В. Л. - Концептуальний підхід до інтегрування системи оборони та управління озброєнням літального апарату, Целіщев І. Ю., Мамонова Н. Л. (2015)
Гришин В. М. - Методика формування ціни на роботи з науково-методичного супроводження експлуатації, ремонту та модернізації державної авіації, Чучіна Л. М., Шумілін Г. О. (2015)
Медведєв Г. А. - Інтеграція безпілотних авіаційних комплексів до загального повітряного простіру. Світовий досвід та основні завдання (2015)
Богославець С. О. - Результати обґрунтування тактико-технічних вимог до повітряних мішеневих комплексів, Волченков О. В. (2015)
Бородін О. Д. - Математична модель для оцінювання ефективності застосування бойових вертольотів армійської авіації, Лагутін С. О. (2015)
Водчиць О. Г. - Визначення параметрів високотемпературної області вибуху вибухонебезпечних речовин, Єгоров С. Н., Павільч В. М., Тараненко В. В. (2015)
Водчиць О. Г. - Нечітка ігрова математична модель оцінювання ефективності радіоелектронної протидії станціям активних перешкод противника в повітряному бою, Семененко О. М., Манішин О. В. (2015)
Єрмолаєв І. Р. - Тенденції розвитку автожирів у світі. Перспективи створення військових автожирів в Україні, Коцуренко Ю. В. (2015)
Жежера І. В. - Автоматична система орієнтації безпілотних літальних апаратів з оптичної корекцією, Постніков В. М., Фірсов С. М. (2015)
Захарін Ф. М. - Комплексування курсо-повітряних датчиків і бортової апаратури супутникової навігації для малих безпілотних літальних апаратів, Пономаренко С. О., Сорокіна О. М. (2015)
Коритько О. І. - Альтернатива використання імпиричних методів розрахунку аеродинамічних характеристик на етапах ескізного проектування сучасних літальних апаратів та засобів ураження (2015)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до оцінювання техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації бойових літальних апаратів (2015)
Мавренков О .Є. - Методика оптимізації тактико-технічних вимог до бойового літального апарата, що підлягає модернізації, з урахуванням його військово-технічного рівня, вартості модернізації та техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації, Леженін С. І., Улізько В. І. (2015)
Медведєв Г. А. - Стан та перспективи розвитку авіаційних систем радіозв'язку в Збройних Силах України, Самойленко О. В., Дудкін І. П. (2015)
Огороднійчук М. Д. - Трирівнева система радіозв’язку для високомобільних абонентів поля бою і операції (2015)
Семененко О. М. - Аналіз існуючих способів активної радіоелектронної протидії бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту, Добровольський Ю. Б., Паутинка В. М. (2015)
Стешенко П. М. - Щодо особливостей алгоритму комплексного оцінювання бойових можливостей перспективних безпілотних авіаційних комплексів при їх виборі для Збройних Сил України (2015)
Харитонов М. О. - Стан та перспективи розвитку засобів визначення орієнтування літальних апаратів, Сорокіна О. М., Загороднюк Ю. Г. (2015)
Хатунцева З. В. - Багатокритеріальні моделі формування і вибору варіантів систем, Маракулін О. Ю. (2015)
Целіщев І. Ю. - Стан та перспективи розвитку бортових авіаційних комплексів радіоелектронної боротьби, Сорокін Д. М., Карнаух Т. І. (2015)
Агамов Л. Г. - Методичний підхід щодо формування раціонального регламенту технічного обслуговування бортового обладнання військової авіаційної техніки, Кубарь С. В., Храмченко В. А. (2015)
Бойко А. П. - Особливості навантаження лопатей несучого гвинта вертольота та динаміка утомленісних руйнувань їх основних силових елементів, Хіжун В. В., ТУРЧИН В. М. (2015)
Дмитрієв В. А. - Аспекти забезпечення безпеки експлуатації парашутних систем в ході досліджень з продовження їх термінів служби (2015)
Добриденко О. М. - Особливість прийняття рішень при експлуатації планерів літальних апаратів за технічним станом на межі граничних показників, Горохов Г. Т., Фурдило С. А. (2015)
Єрко В. Б. - Щодо можливості подальшої експлуатації аварійних радіостанцій Р-855А1 в авіації Збройних Сил України, Дудкін І. П. (2015)
Карпінос Б. С. - Моделювання напружених станів лопатей вертольотів при наявності небезпечних дефектів, Ковель П. П., Куліш В. М., Бологін А. С. (2015)
Ковель П. П. - Контроль технічного стану авіаційних конструкцій з використанням сигналів акустичної емісії, Скляр О. І., Чусь Д. І. (2015)
Лобунько О. П. - Шляхи подальшого підтримання справності авіаційних двигунів військово-транспортних та спеціальних літаків Збройних Сил України за межами попередньо встановлених показників, Кузьмін С. М., Самулєєв В. В., Ляшенко В. О. (2015)
Лобунько О. П. - Науково-технічні аспекти забезпечення справності силових установок тактичної авіації Збройних Сил України, Кузьмін С. М., Шульгін А. А. (2015)
Нагорний Л. В. - Оцінка можливості продовження призначених показників проміжним і хвостовим редукторам вертольотів з позицій механіки втомного руйнування, Внуков А. В., Жикол П. О. (2015)
Пащенко С. В. - Аналіз найбільш небезпечних дефектів несучого та рульового гвинтів вертольотів типу Ми-8, Ми-24 в контексті забезпечення справності та безпеки польотів вертолітного парку державної авіації, Манулін Ю. О., Бєлінська Р. Б. (2015)
Шумілін Г. О. - Аналіз впливу факторів, які пов’язані з тривалим зберіганням авіаційних силових установок, на їх технічний стан, Карнаушенко В. М., Назаренко В. І. (2015)
Вознюк М. М. - Методика оцінки ефективності функціонування системи управління забезпеченням авіаційними засобами ураження, Довжук Д. В., Ільїна О. В. (2015)
Заріцький І. В. - Перспективи створення вітчизнянного розвідувального літака на основі концепції повністю електрофікованного літака, Діденко Ю. Л. (2015)
Логвиненко М. М. - Методика визначення ефективності впливу модульованих завад на інфрачервоні головки самонаведення, Печура Д. С., Вабіщевич О. В. (2015)
Федотов Б. М. - Оцінка впливу кривизни фронту хвилі на точність вимірювання функції відбиття в локаторах з синтезованою апертурою, Ковтун В. І. (2015)
Федотов І. Н. - Щодо деяких питань впровадження частотного методу неруйнівного контролю технічного стану конструкції крила літака, Зварич В. І., Ільїна О. В. (2015)
Шатров А. М. - Щодо можливості застосування літаками Л-39 некерованих авіаційних ракет типу С-8, Печура Д. С. (2015)
Соловій Г. - Слов’янські некрополі українського Прикарпаття останньої чверті І тис. н. е. (2014)
Краснобай С. - Вступ запорозької старшини на російську цивільну службу в кінці XVIII століття (2014)
Бармак М. - Легітимація та декласація шляхти Київської, Волинської та Подільської губерній наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2014)
Фартушняк Ю. - Політика протекціонізму в цукровій промисловості на Правобережній Україні в ХІХ ст. (2014)
Нітченко А. - Законодавчі основи діяльності земств (1864–1920 рр.) (2014)
Мочернюк Я. - Основні тенденції розвитку тваринництва у Київській губернії у пореформений період (2014)
Сугак В. - Виробничий травматизм промислових робітників Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Татаринов І. - Антиалкогольні заходи в Бессарабській губернії у 1914–1915 рр. (2014)
Самойленко Т. - Організаційні перетворення у системі керівництва українського кінематографу в 1920–1930-х роках та їх вплив на зміст кінопродукції (2014)
Новікова О. - Жіноча праця в колгоспах радянської України 1930-х рр. (2014)
Сокирська В. - Створення та діяльність українського представництва при народному комісаріаті в справах національностей РСФРР (2014)
Романишин Н. - Проголошення автономії Карпатської України й Галичина (2014)
Єфимчук Н. - Особливості функціонування колгоспної системи на Житомирщині в 1948–1953 рр. (2014)
Апальков М. - Нереалізований проект: ідея підписання нового союзного договору 1991 р. у суспільній думці галичан (2014)
Федоренко Я. - Міграційні процеси в українському селі у процесі реформування аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Вівчарик П. - Політичні ідеї Степана Качали (за матеріалами часопису "Діло" 1880–1881 рр.) (2014)
Ладиненко О. - Творчі і особисті взаємини михайла комарова та Івана Франка (2014)
Пилипишин О. - Захист Юліаном Романчуком конституційних прав українців у складі Австро-Угорщини (2014)
Струганець В. - Бачення Олександром Тисовським проблем виховання української молоді в Східній Галичині у міжвоєнний період (2014)
Саківський І. - Василь Турковський та його роль у пропагандистській та видавничій діяльність ОУН у Тернопільській окрузі у 1929–1934 рр. (2014)
Гринюка Б. - Іван Старчук – митець та мистецтвознавець (2014)
Адамишин О. - Поховальні пам’ятки археології у дослідженнях Маркіяна Смішка (2014)
Третьякова А. - Соціалізм М. Драгоманова (2014)
Білик Н. - Особовий архів Богдана Лепкого (2014)
Приходьон О. - Повноваження й організаційні зміни в структурі святійшого синоду у другій чверті ХІХ ст. (2014)
Трущинський М. - Священик Станіслав Бжуска – останній капелан Січневого повстання 1863 р. (2014)
Усатенко І. - Нації та націоналізм у трактуванні І.Валлерстайна (2014)
Власова А. - Пріоритети визволення жінок у французькому суспільстві на основі позицій Симони де Бовуар (2014)
Журавльова Л. - Політика США із залучення приватного сектору до використання результатів космічної діяльності (кінець 1980 – початок 1990-х рр.) (2014)
Марущак І. - Британські підходи до розширення Північноатлантичного альянсу в 90-х рр. ХХ століття (2014)
Грищенко Т. - Генерації американських міжнародних стратегів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Харлан Г. - Німеччина – країни "Вишеградської Четвірки" – Україна: нереалізований потенціал регіональної співпраці у Східній Європі (1991–2013) (2014)
Парахіна М. - Особливості національної політики й законодавства України та Росії щодо національних меншин (2014)
Мудрієвська І. - Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України З Країнами Вишеградської групи в культурно-гуманітарній сфері (2014)
Підберезних І. - Відносини США та Сингапуру на початку XXI ст. (2014)
Оленич Я. - Українсько-польські стосунки ХІ–XVІІІ ст. у слов’янознавчій спадщині Дениса Зубрицького (2014)
Шама О. - Поема польського поета Вікентія Пола "Мохорт" і її значення у формуванні поняття "Креси" (2014)
Радченко Н. - Історія кредитних установ України На Сторінках Часопису "Вестник Европы" (1866–1917 рр.) (2014)
Дацків І. - Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект (2014)
Байдак М. - "Жінка із фронту" (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) (2014)
Бліндер Н. - Періодичні виданння Східної Галичини як джерело з історії Українського Католицького Союзу у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кочкодан В. - Українська преса про жіночий конгрес у Станіславові 1934 року (2014)
Чорна Н. - Євроатлантичний вибір України та роль Польщі у його реалізації: українська історіографія (2014)
Івченко О. - Соціально-економічні перетворення в українському селі (1953–1959 рр.): західна історіографія початку ХХІ ст. (2014)
Калитко С. - Олександр Перехрест. Українське село 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2011. – 666 с., Коріненко П. (2014)
Зуляк І. - Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали. – Львів: 2011. – Том 2. – 755 с. (2014)
До 65-річчя член-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2014)
Титул, зміст (2018)
Позняков В. Д. - Влияние параметров дугового, лазерного и гибридного способов сварки на структуру и свойства стыковых сварных соединений из высокопрочной стали S460M, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Бернацкий А. В., Максименко А. А., Сиора А. В. (2018)
Лобанов Л. М. - Резистометрический способ измерения скорости сварки для тренажерных сварочных систем, Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г. (2018)
Кулинич М. В. - Расчетно-экспериментальное исследование тепловых полей в нестационарном процессе пайки, Безпальчук В. Н., Косинцев С. Г., Гусак А. М., Запорожец Т. В., Устинов А. И. (2018)
Аснис А. Е. - Напряженно-деформированное состояние сварных соединений из алюминиевых сплавов в условиях, имитирующих открытый космос, Терновой Е. Г., Великоиваненко Е. А., Миленин А. С., Розынка Г. Ф. (2018)
Нестеренков В. М. - Получение промышленных изделий с применением электронно-лучевых технологий для 3D печати, Матвейчук В. А., Русыник М. О. (2018)
Белый А. И. - Электроды для дуговой наплавки композиционных сплавов, Жудра А. П., Дзыкович В. И., Петров В. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Влияние состава флюса на процесс торцевой электрошлаковой наплавки с раздельной подачей присадочного материала (2018)
Соловьев В. Г. - Интернет-база данных процесса дуговой наплавки порошковыми проволоками (2018)
Конференция Общества сварщиков Украины (2018)
К 90-летию академика Б. А. Мовчана (2018)
Календарь января (2018)
Обзор технологий и оборудования для термической резки металлов (по результатам посещения Международного промышленного форума) (2018)
Осипенко М. - Участь половців у міжкнязівських війнах Ярославичів та їх подальші відносини у 70–80 рр. ХІ ст. (2014)
Мельничук І. - Діяльність гетьмана П. Сагайдачного з формування української військово-політичної еліти (2014)
Стрішенець М. - Теребовлянщина в період національно-визвольної війни під керівництвом гетьмана Б.Хмельницького (2014)
Желізняк В. - Становлення та розвиток медицини у Волинській губернії наприкінці XVІІІ – середина ХІХ ст. (2014)
Степник З. - Особливості функціонування системи акцизного збору у винокурній промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ століття (2014)
Делія О. - "…Бывший имущий класс не может удовлетворить предъявленным требованиям…": до проблеми більшовицького надзвичайного оподаткування (2014)
Луговська Т. - Відновлення діяльності товариства російських студентів "Друг' у Львові на початку 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Чучалін О. - Антирелігійна політика радянської влади у сфері освіти та її вплив на виховання молоді у 1920–1930-х рр. (2014)
Мазурок О. - Взаємозв’язок та співпраця центрального союзу українського студентства у Празі з професійною організацією українського студентства "Профорус" упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Савенко Т. - Міжнародна наукова діяльність членів НТШ у міжвоєнний період (2014)
Придибайло О. - Становище циганського населення України в 20–30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Зіньковський С. - Економічні результати діяльності раднаргоспів УРСР (2014)
Гумен Ю. - Динаміка забруднення водних ресурсів Тернопільської області урбоіндустріальними об’єктами та територіями упродовж 1960–1990-их рр. (2014)
Крива Л. - Проблеми житлової політики української влади у 90-х рр. ХХ ст. (регіональний аспект) (2014)
Ващук Л. - Звичай "Радісного в’їзду" як засіб зміцнення та сакралізації влади Франциска І Валуа (2014)
Білобровець О. - Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на Правобережній Україні у 1913–1914 рр. (2014)
Бистрицька Е. - Особливості канонічного статусу православної церкви у Польщі (1944–1948 рр.) (2014)
Бутенко Я. - Вплив рішень Другого Ватиканського собору (1962–1965) на діяльність папи римського Іоанна Павла ІІ (2014)
Гвоздков С. - Зони нестабільності на теренах СНД як інструмент реалізації геополітичних цілей Росії (2014)
Городня Н. - Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009–2013 рр.): криза і модернізація альянсу (2014)
Пасічник Н. - Інтегративні аспекти розвитку економічної думки в Російській імперії у XIX столітті (2014)
Ситнікова А. - Науково-дослідна діяльність сорто-насіннєвого управління "Цукротрест" (2014)
Трускавецька І. - Розвиток ентомологічних досліджень на теренах України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гайдаєнко І. - Вітроенергетика на теренах України в XIX – першій половині XX ст.: історична ретроспектива (2014)
Підгайна Т. - К. Осьмак (1890–1960) – теоретик розробки проблеми бурякової кооперації в Україні першої половини 20-х років ХХ століття (2014)
Коваль М. - Рава-руський укріплений район (2014)
Дацків Л. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України: історія становлення і розвитку (2014)
Палієнко О. - Науковий доробок академіка В. В. фролькіса в галузі демографії в Україні (друга половина ХХ століття) (2014)
Коваленко Н. - Особливості діяльності наукової школи з становлення та розвитку сівозмін у землеробстві західного регіону України (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення інформатизації наукових бібліотек України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Доманова Г. - Діловодна документація з історії Чернігівського магістрату ХVІІІ ст. (2014)
Курзенкова А. - Джерельні можливості скандинавських рунічних написів ХІ СТ. щодо вивчення соціальних категорій (2014)
Березняк Я. - Газета "Вестник таврического земства" як джерело вивчення економічної діяльності земств Таврійської губернії (1897–1908 рр.) (2014)
Конта Р. - Заснування "Хроніки НТШ" та її значення як джерела до історіографічного дослідження української етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (2014)
Лучаківська І. - Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича: історіографія проблеми (2014)
Устенко А. - Соціальний статус "колишніх людей" в УСРР у 1920–1930-х рр.: історіографічний аспект (2014)
Потіха О. - Суспільно-політична діяльність УНДО: джерельна база (2014)
Кулик Ж. - Епістолярна спадщина Олени Теліги (2014)
Постика І. - Періодичні видання зарубіжної україніки як джерело з історії українського жіночого руху (1948–1953 рр.) (2014)
Сеніна Л. - Роль Російської імперії у розв’язанні Кримської війни 1853–1856 рр. в англомовній історіографії ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Лада О. - Українська інтелігенція та наукові осередки 20–30-х рр. ХХ СТ. в історіографічному доробку наукової школи кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (2014)
Сеньківська Г. - Історіографічний огляд розвитку історичного краєзнавства на Тернопільщині (середина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Березанська І. - Функціонування музеїв при педагогічних вузах України І–ІІ рівнів акредитації (2002–2011 рр.): історіографія проблеми (2014)
Дідух Т. - Дослідження державно-церковних відносин в СРСР у сучасній українській історіографії (2014)
Стоцький Я. - Методологія досліджень комплексної історії єпархій і монастирів УГКЦ на сучасному етапі (2014)
Місько В. - Теоретико-методологічні засади дослідження політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні упродовж 1918–1939 рр. (2014)
Стецкевич В. - Куницький М. П. "Соціально-правовий статус місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.)" (2014)
Третій форум бухгалтерів агросфери-2015 (2015)
Панков Д. А. - Идентификация доходов и финансовых результатов it-компаний, Лещик Н. П. (2015)
Проскура К. П. - Проблеми контролю якості обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавства щодо публічного розкриття інформації, Петрик Є. О. (2015)
Svirko S. V. - Public finance of ukraine: decisive vectors, results and problems of development, Kuzminskyi B. Y. (2015)
Ісай О. В. - Стратегічний управлінський облік у системі управління підприємницькою діяльністю, Ходзицька В. В. (2015)
Поддєрьогін А. М. - Експортний потенціал українських агрохолдингів, Корнилюк А. В., Шаховалова Є. О. (2015)
Чередніченко Т. В. - Сучасні моделі оцінки маркетингової результативності підприємства та напрями вдосконалення обліку маркетингових витрат (2015)
Humennyi А. А. - Tax on securities transactions: fiscal and regulatory capacity in Ukraine (2015)
Самборська-Музичко Ю. А. - Аналіз кредитно-депозитних операцій банку (2015)
Титул, зміст (2017)
Рижкова Ю. О. - Нова парадигма індустріального розвитку (2017)
Трофимчук О. А. - Функції державного регулювання економіки: нові аспекти у нинішніх реаліях (2017)
Мартишев П. А. - Суперцикли ринку сировини як фактор розвитку агропродовольчого комплексу України (2017)
Жерновий Д. В. - Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки (2017)
Юхта О. І. - Активізація кредитного механізму підтримки малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Ткаченко Д. О. - Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України (2017)
Шинкар О. І. - Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни (2017)
Герасімова О. А. - Інвестиційна презентабельність як чинник ефективності інформаційної діяльності агенцій із просування інвестицій (2017)
Січкаренко К. О. - Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми, Дубинський Г. П. (2017)
Чернецька Л. В. - Економічний еквівалент вартісної оцінки втрат робочої сили на макрорівні (2017)
Фраєр О. В. - Процеси корпоратизації сільського господарства – виклики для України (2017)
Даниленко А. С. - Публічне управління соціо-економічним розвиткомсільських територій, Сокольська Т. В. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Моделювання в системі управління земельними ресурсами України, Германенко О. М. (2017)
Загурський О. М. - Інституціональні складові забезпечення розвитку сільських територій, Юхименко Я. В. (2017)
Шевченко А. О. - Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України (2017)
Зубченко В. В. - Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2017)
Артімонова І. В. - Організація ефективного просування продукції на агропродовольчому ринку (2017)
Герасименко І. О. - Особливості здійснення інноваційного процесу в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Ткаченко К. В. - Диверсифікація як інструмент управління виробничими ризиками аграрних підприємств (2017)
Поліщук С. П. - Європейські програми підтримки та їх можливості для розвитку українського бізнесу, Гунько Л. А. (2017)
Лобунець В. І. - Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі, Малік Є. О. (2017)
Кепко О. І. - Методика визначення вартісних еквівалентів енергоносіїв, Кепко В. М. (2017)
Хомяк Н. В. - Формування інформаційно-облікового забезпеченняпроцесу управління витратами на підприємствах яєчного птахівництва, Томілова Н. О., Гаврик О.Ю. (2017)
Руда Т. П. - Теоретико-методичні підходи до трактування поняття "ризик", Заболотний В. С., Хомовий С.М. (2017)
Понедільчук Т. В. - Багатофакторна економетрична модель у визначенні чинників економічного зростання, Рибак Н. О. (2017)
Бондар О. С. - Модель системного аналізу розвитку економіки регіону (2017)
Качан Д. А. - Особливості формування та використання технічного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Биба В. А. - Розвиток кооперативних зв’язків фермерських господарств в Україні (2017)
Mazurok P. - State and efficiency of agricultural enterprises resources provision use in Ukraine (2017)
Satyr L. - Sustainable development of ukrainian agricultural sphere:definition and determinants, Utechenko D. (2017)
Колісник О. І. - Особливості кооперативного руху в Європі (2017)
Микитюк Д. М. - Пріоритетні напрями посилення інтеграційних зв’язків особистих селянських господарств із сільськогосподарськими підприємствами, Іщенко А. В. (2017)
Липкань О. В. - Особливості проведення фінансового аналізу підприємств малих форм агробізнесу (2017)
Гуржій О. І. - Іван Гуржій: побутові нотатки-спогади про оточення вченого (2017)
Степанчук Ю. С. - "Історіографічні студії" як нова форма сучасного наукового дискурсу (2017)
Ломако Л. І. - Сучасний історіографічий огляд досліджень університетської педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Івангородський К. В. - Проблема локалізації прабатьківщини слов’ян у сучасній білоруській історіографії (2017)
Ступак Ф. Я. - Історичні витоки феномену благодійності (2017)
Василенко В. М. - Матеріальне становище професорської корпорації Університету Св. Володимира в 1834–1884 рр. (2017)
Драч О. О. - "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця (2017)
Волошенко В. О. - Книжкові склади у просвіті селян: суспільні очікування та практики у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–ХХ ст. (2017)
Лабур О. В. - Цільова заданість історичних джерел більшовицького "розкріпачення жінок" в Україні (1925–1930 рр.) (2017)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Юлій Мейтус: штрихи до національного портрету (2017)
Дідик С. С. - Шляхи сполучення, броди та переправи як невід’ємна складова системи комунікацій Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2017)
Слюсаренко В. В. - Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. (2017)
Мельников Е. О. - Здійснення маневрів у Київському військовому окрузі другої половини ХІХ ст. (2017)
Левицький В. О. - Капіталізація легкої промисловості в українських губерніях російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Стоколоса Т. А. - Інфраструктура та продуктивність борошномельної промисловості Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Корновенко С. В. - Аграрне питання за Тимчасового уряду: фінансовий складник, Пасічна Ю. Г. (2017)
Голубнича-Шленчак Ю. В. - Видавнича діяльність інтернованих вояків армії УНР у таборі Вадовиці (1921–1922 рр.) (2017)
Срібняк І. В. - "Зв’язок з добрармією уже пірвано…" (Створення "Української секції" в таборі інтернованих вояків "Збройних сил Півдня Росії" у Стшалково, весна – літо 1920 р.) (2017)
Лаврут О. О. - Навчання учнів УРСР у 1950-х рр.: мовою періодики (2017)
Оніщенко C. Б. - Трудова дисципліна як проблемна складова професійного життя залізничників Української РСР у 1950–60-х рр. (2017)
Докашенко В. М. - Низові ланки профспілок у стратегії політичних завдань "відлиги" (2017)
Поденко В. П. - Євроінтеграційні аспекти модернізації освіти України в умовах глобалізації (2017)
Ніколіна І. І. - Спогади Дональда Реншоу та діяльність АРА в РСФРР (1921–1923 рр. в американській пресі), Очеретяний О. В. (2017)
Михайлюк М. В. - Допомога євреям польським підпіллям в роки Голокосту (2017)
Ковальков О. Л. - Радянське вторгнення до Афганістану і радянське суспільство (2017)
Денисенко І. В. - Співробітництво між Японією та Україною в галузі освіти (1990-ті рр.) (2017)
Авдєєнко Т. Є. - Особливості передачі повідомлення в умовах ретранслятивної комунікації (2016)
Акімова А. О. - Аналіз теоретичних засад китайських драматургів ХХ століття (2016)
Андрєєва І. О. - Лінгвокогнітивні параметри актуалізації акцентуйованої мовної особистості (на матеріалі телесеріалу "Nashville"), Латушкіна К. О. (2016)
Баланюк С. С. - Функціонування значення "особливий" на прикладі англійського прикметника super (2016)
Біскуб І. П. - Акустико-фонетичні аспекти моделювання комунікації людини й комп’ютера (2016)
Гедз С. Ф. - Реалізація комунікативного акту втішання в англомовному дискурсі:комунікативно-прагматичний аспект (2016)
Гнатюк А. В. - Позначення сумніву в агломовному дискурсі епістемічно-деонтичним кластером will, won’t (2016)
Данильчук А. Л. - Тактика гендерної конфронтації в комунікативній стратегії Дональда Трампа (на матеріалах виборчої кампанії 2016 р.) (2016)
Кащишин Н. Є. - Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу (2016)
Кінах Л. С. - Лінгвокультурні особливості німецьких прислів’їв, які містять найменування ремісничих професій (2016)
Kozak S. V. - Framestrukturen der Bezeichnung der Wesensart im Diskurs der schönen Literatur (2016)
Коляда Е. К. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей оповідання Дж. Д. Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" у перекладах українською мовою, Вецкур Т. А. (2016)
Корж О. Ю. - Розвиток навичок аудіювання англійського мовлення під час підготовки студентів природничих спеціальностей (2016)
Лавриненко О. Л. - Кoгнітивні зв’язки між процесом породження мовлення та психологічними якостями особистості, Лавриненко Г. Я. (2016)
Мазяр О. В. - Еволюція жанру французького історичного роману першої половини ХІХ століття (2016)
Макарук Л. Л. - Системно-функціональний підхід до дослідження англійського мультимодального дискурсу (2016)
Мачульська К. Я. - Ознаки комп’ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики (2016)
Пасик Л. А. - Фреймове моделювання концепту Partnerwahl / Вибiр партнера (на матеріалі німецької мови) (2016)
Рєзнікова Н. В. - Прагматика інгерентної експресивності в перекладі поетичного тексту (на матеріалі японських перекладі поезій Тараса Шевченка) (2016)
Рогач О. О. - Теоретичне обґрунтування термінів ментальність і менталітет через призму лінгвокультурології (2016)
Розенгарт Ю. В. - Дистальні маркери неправдивості висловлень в англомовному політичному дискурсі (2016)
Семенюк О. А. - Глютонічна лексика французької мови: особливості та способи перекладу (2016)
Смаль О. В. - Структурні особливості представлення знань у сучасній англомовній письмовій лекції (2016)
Смольницька О. О. - Прототипи шекспірівської Dark lady у фольклорі: компаративний аналіз (2016)
Судус Ю. В. - Мовленнєві засоби реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (2016)
Тищенко О. О. - Морфологічна та структурно-синтаксична класифікація метафор у заголовках грецьких газетних публікацій (2016)
Tomakhiv M. V. - Measuring Speech Influence: Experimental Phonetics Research Methodology (2016)
Trofymchuk A. O. - Linguistic Markers of Viewpoint in Press Discourse (2016)
Хайчевська Т. М. - Французька мова для спеціальних цілей FOS: становлення та особливості підходу (2016)
Хацер Г. О. - Ідеографічна структура та методика аналізу англійської банківської термінології (2016)
Щеголєва Т. Л. - Семантика та переклад метафоричних лексичних одиниць у текстах американської преси (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гуржій О. І. - Іван Гуржій: побутові нотатки-спогади про оточення вченого (Частина 2) (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як фундатора Української козацької держави в матеріалах Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" (2017)
Синявська Л. І. - Важка промисловість Сходу України в роки Першої світової війни: радянська історіографія (2017)
Федоренко Я. А. - Трансформаційні процеси в агросекторі 1990-х – 2014 рр.: історіографія проблеми (2017)
Бичковська Г. М. - Пам’яткоохоронна та музеєзнавча проблематика у дисертаціях останніх років, Горькова А. О. (2017)
Івангородський К. В. - Сучасна білоруська історіографія проблеми впливу балтів на етногенез слов’ян (до середини І тис. н. е.) (2017)
Михайлюк Ю. М. - Соціальна сфера розвитку Черкащини в добу класичного середньовіччя (2017)
Мерімерін Є. О. - Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки (2017)
Кароєва Т. Р. - Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. (2017)
Куліков В. О. - Соціальні та економічні аспекти вживання алкоголю в заводських та шахтарських поселеннях Донецько-Придніпровського району Російської імперії (2017)
Драч О. О. - Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії (2017)
Слюсаренко В. В. - Україна в контексті Андрусівського перемир’я 1667 р. (2017)
Панченко В. С. - Інститут повірених у структурі мирової юстиції 1872–1914 рр. (на прикладі Волинської губернії) (2017)
Крупенко О. В. - Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження (2017)
Левицький В. О. - Розвиток легкої промисловості в харківській та херсонській губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Верховцева І. Г. - Самоврядування селян в імперському дискурсі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: терміни "сільська громада", "община", "адміністративна община" (2017)
Грабовська О. В. - Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. (2017)
Силка О. З. - Видавнича діяльність агропросвітницьких товариств на початку ХХ ст. (за матеріалами Лівобережжя) (2017)
Срібняк І. В. - На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) (2017)
Рубан В. В. - Голокост як засіб нетрадиційного врегулювання утопій соціальної політики радянської держави в Подільському регіоні наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. (2017)
Морозов А. Г. - Організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів залізничної галузі Української РСР періоду її відбудови (1943 – 1950-ті рр.), Оніщенко С. Б. (2017)
Мазур О. О. - Стан цукрової промисловості України в 1990-х рр. (2017)
Корновенко С. В. - Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії 1917 р., Пасічна Ю. Г. (2017)
Боєчко В. Ф. - Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр., Боєчко Г. В. (2017)
Чирва Ю. І. - Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі (2017)
Масненко В. В. - Під час і поміж світових війн: огляд білоруської історіографії в геополітичному контесті (Карев Д. В. Белорусская историография и формирование исторического сознания белорусов 1914–1945 гг. (основные тенденции развития в геополитическом контексте эпохи). – Гродно, 2016 – 112 с.) (2017)
Хильчевский В. К. - Гидрология в университетах Украины – история, состояние, перспективы, Гопченко Е. Д., Лобода Н. С., Ободовский А. Г., Гребень В. В., Шакирзанова Ж. Р., Ющенко Ю. С., Шерстюк Н. П., Овчарук В. А. (2017)
Овчарук В. А. - Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні, Тодорова О. І., Прокоф’єв О. М. (2017)
Чoрноморець Ю. О. - Відновлення середнього річного стоку води річки Дніпро, Павленко П. О., Лук’янець О. І. (2017)
Линник П. М. - Розчинні фракції важких металів з різним знаком заряду у воді річок басейну Тиси, Скоблей М. П. (2017)
Хільчевський В. К. - Оцінка якості води річки Біла Тиса, Лета В. В. (2017)
Паланичко О. В. - Ющенко Юрій Сергійович – гідролог, руслознавець. Ювілей – 60 років (2017)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Титул, Зміст (2017)
Троицкий В. А. - Повышение надежности магистральных трубопроводов газопроводов (2017)
Жовтуля Л. Я. - Визначення зміни напружено-деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтактного позиціонування з поверхні землі, Олійник А. П., Яворський А. В., Цих В. С., Побережний Л. Я. (2017)
Витвицька Л. А. - Методика підвищення чутливості рентгенівського контролю, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2017)
Слабінога М. О. - Pозроблення системи оцінки реального часу освітлення місцевості прямим сонячним випромінюванням, Клочко Н. Б., Тутка О. О. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Cпосіб дослідження параметрів затухаючих коливань механічних систем, Дунець Р. Б. (2017)
Mariusz Rzasa - Mетодика визначення густини посткоагуляційного осаду з використанням ренгенівської мікро томографії, Ewelina Lukasiewicz, Marcin Binkowski (2017)
Романюк О. М. - Удосконалення ротаційного віскозиметра для вимірювання концентрації паперової маси, Крих Г. Б., Кріль Б. А., Кріль О. В. (2017)
Horoshaylo Yu. E. - Application of the colour measurement optoelectronic method for quality control of natural gas, Efimenko S. A., Shlyakhov V. V., Sotnik S. V. (2017)
Олійник А. П. - Дослідження стійкості течії в трубопроводах за наявності малих витоків для їх локалізації та визначення умов виникнення турбулентних ефектів, Мороз А. А., Бачук В. В. (2017)
Клочко Н. Б. - Дослідження ультразвукових лічильників газу в умовах експлуатації, Павлів Т. Р., Піндус О. В. (2017)
Ващишак І. Р. - Удосконалення парокрапельних нагрівачів для системи опалення приміщень та будівель, Ващишак С. П., Попович О. В., Доценко Є. Р. (2017)
Коробко А. І. - Концептуальні основи метрологічного забезпечення випробувань: загальні положення (2017)
Лопатин В. В. - Мобильные системы контроля в горной и нефтегазовой отраслях (2017)
Сеничак В. В. - Дискретні моделі і прискорені алгоритми чисельного розв’язування крайових задач еліптичного типу при неруйнівному контролі фізичних параметрів (2017)
Олійник О. Ю. - Чисельне рішення рівняння вільних коливань струни з урахуванням початкової форми згинальної лінії струни, Тараненко Ю. К. (2017)
Григорчук Г. В. - Математичне моделювання процесів деформації обертових об’єктів складної просторової конфігурації (2017)
Горбійчук М. І. - Математична модель системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Rzasa М. R. - Numerical analysis of the influence of the vortex shedder shape on the creation of von karman vortex street, Czapla-Nielacna B. (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Огляд захищених дисертацій (2017)
Малащенко В. О. - До 20-річчя львівського відділення підйомно-транспортної Академії наук України, Семенюк В. Ф. (2017)
Неженцев А. Б. - Анализ динамических нагрузок при торможении мостовых кранов с частотным управлением приводов передвижения, Бойко Г. А., Збитнев П. В. (2017)
Скрипник В. С. - Оптимизационное проектирование составных шкивов ленточно-колодочного тормоза при их воздушно-жидкостном охлаждении (2017)
Малащенко В. О. - Вібраційне пересування по шорсткій поверхні, Коруняк П. С., Ніщенко І. І. (2017)
Чаюн И. М. - Деформированное состояние подъемного каната с учетом межэлементного трения (2017)
Михайлов Є. П. - Дослідження засобів локальної навігації мобільних роботів, Скринник А. І. (2017)
Венцель Е. С. - Уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики, Щукин А. В., Орел А. В. (2017)
Суглобов В. В. - Здобутки маріупольського відділення підйомно-транспортної академії наук України, Семенюк В. Ф. (2017)
Григоров О. В. - Експериментальне та аналітичне моделювання мостового крана в процесі пересування, Губський С. О., Турчин О. В., Радченко В. С. (2017)
Зубко Н. Ф. - Моделирование динамических нагрузок в крановых механизмах подъёма при наличии слабины канатов, Немчук А. О. (2017)
Мамаев Л. М. - К расчету бронированных кабелей повышенной работоспособности, Ракша С. В., Солод В. Ю. (2017)
Григоров О. В. - Удосконалення керування рухом візка кабельного крана за допомогою автоматичної системи керування, Окунь А. О. (2017)
Грицай І. Є. - Підвищення навантажувальної здатності силових зубчастих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання (2017)
Погребняк Р. П. - Структурний аналіз і кінематичний синтез спареного стрижньового кулісного механізму захвата робота (2017)
Михайлов Є. П. - Дослідження засобів переміщення мобільних роботів, Скринник А. І. (2017)
Харченко О. В. - Методичні аспекти оцінювання варіантів забезпечення потреб Збройних Сил України авіаційною технікою та іншими матеріально-технічними засобами в особливий період, Пащенко С. В. (2016)
Медведєв Г. А. - Аналіз досвіду НАТО щодо стандартизації в галузі безпілотної авіації (2016)
Семененко О. М. - Способи воєнно-економічного обгрунтування вибору перспективних зразків авіаційної техніки, Добровольський Ю. Б., Деревянко М. М. (2016)
Артюшин Л. М. - Методика оцінювання технічної досконалості авіаційних тренажерних комплексів, Мірненко В. І., Мавренков О. Є. (2016)
Богославець С. О. - Аналіз впливу використання композитів у конструкціях безпілотних літальних апаратів, Ладик М. О. (2016)
Водчиць О. Г. - Щодо оперативної оцінки ефективності ураження неоднорідних наземних цілей некерованими авіаційними засобами ураження, Єгоров С. Н., Павільч В. М., Тимофтика Г. Ф. (2016)
Водчиць О. Г. - Рекомендації щодо формування обрису бортового обладнання багатофункціонального літака-винищувача нового покоління для Збройних Сил України, Паутинка В. М., Семененко Л. М. (2016)
Волинець В. Л. - Щодо розрахунку зон спостереження аеростатною системою з підвісною радіолокаційною станцією, Мамонова Н. Л. (2016)
Волинець В. Л. - Практична методика оцінювання покриття місцевості аеростатними системами з підвісною радіолокаційною станцією, Мамонова Н. Л. (2016)
Дмитрієв В. А. - Основні характеристики, що визначають безпеку застосування парашутних систем для повітряного десантування (2016)
Єрмолаєв І. Р. - Оцінка впливу підвісного прицільного контейнера на характеристики літака-носія на основі використання розрахункової методики, Коцуренко Ю. В. (2016)
Захарін Ф. М. - Неінваріантна компенсаційна схема комплексування інерціальних датчиків первинної інформації з бортовим навігаційним коректором літального апарату, Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2016)
Кононов О. А. - Методичний підхід до вибору складу і розміщення бортового обладнання літальних апаратів військового призначення при їх модернізації, Єрко В. Б. (2016)
Коритько О. І. - Щодо вирішення задачі створення легкої парабіпланної транспортної системи (2016)
Кравчук І. С. - Особливості розрахунку сили інфрачервоного випромінювання вертольотів, оснащених екранно-вихлопними пристроями (2016)
Леженін С. І. - Методичні особливості оцінювання фінансових витрат у системі вибору альтернативних зразків безпілотних авіаційних комплексів військового призначення, Стешенко П. М. (2016)
Панов А. П. - Про застосування некласичних параметрів в системах інерціальної орієнтації літальних апаратів, Пономаренко С. О., Сорокіна О. М. (2016)
Самойленко О. В. - Перспективи розвитку наземних комплексів приймання та цифрової обробки матеріалів повітряної розвідки Збройних Сил України, Пономаренко С. О., Ладик М. О. (2016)
Семененко О. М. - Аналіз апаратурних можливостей застосування бортового радіолокаційного комплексу в інтересах ведення радіоелектронної та контррадіоелектронної протидії станціям перешкод противника, Іванов В. Л., Манішин О. В. (2016)
Сорокін Д. М. - Шляхи модернізації та уніфікації наземних комплексів обробки польотної інформації для літальних апаратів Збройних Сил України, Ковальов В. О. (2016)
Тараненко В. В. - Сучасний стан розвитку та основні вимоги до перспективних оптико-електронних прицільних систем тактичних літаків (2016)
Федотов Б. М. - Методика розрахунку параметрів смугових радіолокаційних станцій з синтезуванням двовимірного просторового спектру, Пономаренко С. О., Ковтун В. І. (2016)
Хатунцева З. В. - Математична модель повітряного бою двох винищувачів, Улізько В. І., Маракулін О. Ю., Лагутін С. О. (2016)
Шатров А. М. - Щодо можливості підвищення точності застосування некерованих авіаційних ракет шляхом врахування температури їх двигунів, Шемякін С. Г. (2016)
Бойко А. П. - Аналіз напружено-деформованого стану основного стояка шасі літаків типу Су-27 при визначенні можливості його подальшої експлуатації за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Стрела М. С. (2016)
Гришин В. М. - Методика врахування внутрішніх і зовнішніх факторів на тривалість виконання робіт з підготовки до використання авіаційної техніки за призначенням , Устінов С. В. (2016)
Добриденко О. М. - Математична модель статистичної обробки та прогнозування технічного стану планерів повітряних суден, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2016)
Довжук Д. В. - Прогнозування строків служби керованим авіаційним засобам ураження із заданою достовірністю, Шатров А. М. (2016)
Карпінос Б. С. - Моделювання напружених станів крила літака з бойовими пошкодженнями, Ковель П. П., Куліш В. М. (2016)
Карпінос Б. С. - Прогнозування залишкової довговічності елементів планера повітряних суден з урахуванням експертних оцінок умов експлуатації, Горохов Г. Т. (2016)
Ковель П. П. - Використання сигналів акустичної емісії для виявлення втомних руйнувань силової конструкції планера літальних апаратів при її експлуатації, Карпенко О. В., Хіжун В. В. (2016)
Лобунько О. П. - Система моніторингу циклічної пошкодженості основних деталей двигуна літака-винищувача, Грень В. М., Шульгін А. А. (2016)
Нагорний Л. В. - Вплив втомної деградації матеріалу лонжеронів лопатей несучого гвинта вертольота на їх ресурсні показники, Внуков А. В., Жикол П. О. (2016)
Шумілін Г. О. - Методичний підхід щодо розрахунку залишку ресурсу конструктивних елементів авіаційних двигунів, які знаходились на тривалому зберіганні, Карнаушенко В. М., Назаренко В. І. (2016)
Заріцький І. В. - Перспективи розвитку електричної системи запуску газотурбінних двигунів військово-транспортних літаків, Сторожук С. М., Діденко Ю. Л. (2016)
Кубарь С. В. - Проблемні питання функціонування системи аналізу надійності авіаційної техніки державної авіації України, Скляр О. І., Бєлінська Р. Б. (2016)
Логвиненко М. М. - Дослідження впливу хибних тепловипромінюючих цілей на інфрачервоні головки самонаведення керованих ракет, Вабіщевич О. В., Ільїна О. В. (2016)
Федотов І. Н. - До питання комплексного застосування двох методів неруйнівного контролю технічного стану крила літака, Зварич В. І., Бойко А. П. (2016)
Храмченко В. А. - Методичний апарат інформаційної підтримки прийняття рішення про допуск військової авіаційної техніки з відмовами окремих виробів бортового обладнання до виконання завдань в особливий період, Дудкін І. П., Агамов Л. Г., Вознюк М. М. (2016)
Храмченко В. А. - Щодо методики вибору оптимальної стратегії технічного обслуговування виробу бортового обладнання військової авіаційної техніки, Єрко В. Б. (2016)
Харченко О. В. - Методологія підтримання справності та льотної придатності авіаційної техніки державної авіації, Пащенко С. В. (2017)
Артюшин Л .М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності ліцензійного виробництва літальних апаратів військового призначення, Мавренков О. Є., Раєв К. М. (2017)
Коцуренко Ю. В. - Методичний підхід до формування технічного обрису перспективного бойового вертольота, Єрмолаєв І. Р., Пістрюга В. М. (2017)
Семененко О. М. - Щодо врахування впливу чинників невизначеності під час оцінювання повної вартості складних систем авіаційної техніки, Добровольський Ю. Б., Манішин О. В. (2017)
Водчиць О. Г. - Аналіз систем дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВУ) країн НАТО та РФ як об’єктів інформаційної боротьби в умовах ведення бойових дій, Семененко Л. М., Паутинка В. М. (2017)
Захарін Ф. М. - Принципи побудови адаптивного інтегрованого навігаційного комплексу для безпілотних літальних апаратів, Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2017)
Кононов О. А. - Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення, Єрко В. Б. (2017)
Лобунько О. П. - Моделювання параметрів системи охолодження високонавантажених газових турбін авіаційних двигунів, Шульгін А. А. (2017)
Логвиненко М. М. - Векторна модель автоматичного управління з частотно-імпульсною модуляцією, Печура Д. С., Вабіщевич О.В. (2017)
Маракулін О. Ю. - Аналіз підходів до класифікації авіаційних тренажерів у концепції оснащення ними Збройних Сил України, Улізько В. І., Лагутін С. О., Хатунцева З. В. (2017)
Медведєв Г. А. - Напрямки удосконалення засобів зв’язку та передачі даних авіації Збройних Сил України, Ковальов В. О. (2017)
Підчибій Л. В. - Підхід до модернізації захисного шолома льотчика тактичного літака з метою підвищення ефективності виконання ним операторських функцій (2017)
Самойленко О. В. - Перспективні напрями побудови бортового електронного обладнання літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління та контролем інформаційного обміну безпілотного літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління та контролем інформаційного обміну, Волинець В. Л., Ладик М. О. (2017)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї, Іванов В. Л., Сушак М. Б. (2017)
Сорокін Д. М. - Шляхи підвищення рівня захисту тактичних літаків у процесі модернізації, Целіщев І. Ю., Карнаух Т. І. (2017)
Стешенко П. М. - Методика багатокритеріального вибору розвідувальних БпАК, Волченков О. В., Лужбіна О. Б., Мамонова Н.Л. (2017)
Терещенко Ю. М. - Перспективи створення авіаційних двигунів нових схем, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю. (2017)
Устінов С. В. - Вимушені коливання стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МиГ-29, Турчин В. М. (2017)
Федотов Б. М. - Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру, Ковтун В. І. (2017)
Харитонов М. О. - Сучасний стан та перспективи використання геофізичної інформації в бортовому обладнанні військових літальних апаратів, Сорокіна О. М. (2017)
Чепіженко В. І. - Аналіз існуючих методів управління групою безпілотних повітряних суден, Скирда І. І. (2017)
Добриденко О. М. - Застосування мереж Байєса для прогнозування експлуатаційної міцності планера повітряних суден, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2017)
Добриденко О. М. - Аналіз і порівняння навантажень, що діють на стояк шасі літака типу Су-27 в розрахункових та експлуатаційних умовах, Ковель П. П., Стрєла М. С. (2017)
Дудкін І. П. - Аналіз методів підвищення надійності комплексів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Сторожук С. М., Бабкіна Т. В. (2017)
Карпінос Б. С. - Аналіз дефектів стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МИГ-29 та усунення умов їх появи, Ковель П. П., Куліш В. М. (2017)
Кубарь С. В. - Дослідження щодо подальшої безпечної експлуатації авіаційних балонів літальних апаратів, Вознюк М. М., Агамов Л. Г. (2017)
Манулін Ю. О. - Аналіз особливостей експлуатації силової конструкції літаків типу Су-25 при наявності бойових уражень, Хіжун В. В. (2017)
Нагорний Л. В. - Методичний підхід щодо оцінки можливості експлуатації вертольотів з втомними пошкодженнями силових елементів, Внуков А. В., Шульгін А. А. (2017)
Заріцький І. В. - Щодо методики синтезу оптимального закону управління асинхронним стартер – генератором електрифікованного літака, Діденко Ю. Л. (2017)
Скляр О. І. - Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків, Чусь Д. І., Бєлінська Р. Б. (2017)
Храмченко В. А. - Щодо оптимізації режимів технічного обслуговування виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Єрко В. Б. (2017)
Шатров А. М. - Методичні рекомендації з організації робіт з підтримання справності керованих авіаційних засобів ураження, Довжук Д. В., Ільїна О. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Пономаренко О. М. - Пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Євтєхов В. Д. (2017)
Kovalets I. V. - Povitrya Web-Based Software System for Operational Fo recasting Atmospheric Pollution after Manmade Accidents in Ukraine, Maistrenko S. Yа., Khalchenkov A. V., Zagreba T. A., Khurtsilava K. V., Anulich S. N., Bespalov V. P., Udovenko O. I. (2017)
Данько В. А. - Розробка технології виготовлення сенсор них чипів з підвищеною чутливістю та покращеними фізико-механічними характеристиками для оптич них сен сорів на основі поверхневого плазмонного резонансу, Індутний І. З., Ушенін Ю. В., Литвин П. М., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Корчовий А. А., Христосенко Р. В. (2017)
Студент М. М. - Розроблення устаткування для електродугової металізації та новітніх витратних матеріалів для нанесення захисних і відновних покриттів на деталі гірничодобувної, транспортної та харчопереробної промисловості, Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Дзьоба Ю. В. (2017)
Володіна Т. Т. - Впровадження дієтичних добавок з ефектом дезінтоксикації, поліпшення остеогенезу та метаболізму, Короткевич Н. В., Романюк С. І., Галкін О. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2017)
Радченко В. Г. - Створення та впровадження системи електронної бази даних і маркування для ідентифікації та отримання інформації про види рослин у ботанічних садах, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва, Матяшук Р. К., Жигаленко О. А., Груша В. М. (2017)
Васильєва І. Е. - Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках (2017)
The IDEATION Innovation and Networking Eco system (2017)
Десята ювілейна Міжнародна виставка LABComp lEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-Tech. Пост-реліз (2017)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2017 рік (том 13) (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації (2015)
Vylchynska I. - The evolution of left radicalism in Latin America: from revolutionary to moderation (2015)
Єсипенко Р. М. - Проблеми сценічного втілення творів інонаціональної драматургії в українському театрі (60-80-і роки ХХ століття) (2015)
Рой Є. Є. - Народний танок як складова календарно-святкової обрядової культури українців: історичний аспект (2015)
Варивода А. Г. - До питання вивчення українського церковного гаптування доби бароко (2015)
Ільницький В. І. - Особливості облаштування побуту в умовах підпілля Карпатського краю ОУН: 1945–1954 рр. (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (2015)
Карпов В. В. - Вексилологічні традиції у символіці війська Козацької держави (XVI–XVIII ст.) (2015)
Маложон О. І. - Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України (2015)
Оборська С. В. - До історії мистецтва вітражу у контексті духовної життєдіяльності людини (2015)
Reva T. - Freemasonry in Ukraine: the main stages of development (2015)
Святненко А. В. - Становлення та розвиток православних парафіяльних училищ на Поділлі: перша половина XIX ст. (2015)
Трач Ю. В. - Високі технології у контексті історичного розвитку техногенної цивілізації (2015)
Філіна А. П. - Тенденції розвитку закладів сфери культури у контексті становлення нових умов культурної політики (2015)
Чухрай Л. О. - Замітки до викладання архітектурної історії Києва: пам’ятки Андріївського узвозу (2015)
Ототюк О. В. - Актуальність дослідження термінології культурного життя України: 20-і – початок 30-х років ХХ століття (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Nastishin Yu. A. - Lasing in a hybrid-aligned cholesteric, Dudok T. H., Hrabchak V. I., Lychkovskyy E., Yakovlev M. Yu., Vankevych P. I., Meyer C., Pansu B. (2017)
Krupych O. - Topological defects of optical indicatrix orientation in optically biaxial crystals. The case of light propagation in the directions close to the optic axes, Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2017)
Syetov Y. - Optical absorption and luminescence spectra of 2,5-di-(2-benzoxazolyl)phenol in the solid state (2017)
Leihong Z. - Studies on the key methods for compressive ghost-image tracking based on background subtraction, Yi K., Bei L., Wenjie Z., Dawei Z., Xiuhua M. (2017)
Hu D. - Fusion of infrared and visible images based on nonsubsampled shearlet transform and block compressive sensing sampling, Shi H. (2017)
Содержание (2017)
Khalid D. - Optimized acousto-optic modulation for the V-type electromagnetically induced transparency in rubidium-87 D1 line, Majeed H. (2017)
Булат А. Ф. - Сейсмоизоляция зданий и сооружений с помощью эластомерных блоков, Дырда В. И., Лисица Н. И., Немчинов Ю. И., Марьенков Н. Г., Козуб Ю. Г., Немченко В. В., Голубь Л. А. (2017)
Rammarat E. - Studies of concentration dependence of the fluorescent quantum yield from rhodamine 6G and Au–Pd core–shell nanorods, using a response surface methodology, Locharoenrat K., Yindeesuk W., Damrongsak P. (2017)
Логинова А. А. - Определение долговечности резиновых виброизоляторов опорного узла рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов при старении в условиях агрессивной среды (2017)
Пухальский В. Н. - Добыча и переработка урановой руды в Украине, Синчук В. В., Басараб Н. Н. (2017)
Дырда В. И. - Сжатие тонкослойных резинометаллических элементов, Гребенюк С. Н., Решевская Е. С., Сокол С. П., Новикова А. В. (2017)
Кобец А. С. - Некоторые проблемы безопасности тяжёлых вибрационных машин с эластомерными элементами, Дырда В. И., Сокол С. П., Толстенко А. В. (2017)
Кобец А. С. - Обоснование радиуса окружности направляющей кривой носка культиваторной лапы, Пугач А. Н. (2017)
Дырда В. И. - Низкочастотная виброизоляция тяжёлых технологических машин с помощью эластомерных элементов, Лисица Н. И., Козуб Ю. Г., Агальцов Г. Н., Заболотная Е. Ю., Твердохлеб Т. Е., Лисица Н. Н. (2017)
Калганков Є. В. - Особливості фрактального аналізу поверхні руйнування гумових футерівок, що працюють в умовах абразивно-втомного зносу (2017)
Цаніді І. М. - Захисні футерівки барабанних млинів: сучасний стан та перспективи розвитку, Калганков Є. В. (2017)
Дырда В. И. - Термомеханическая устойчивость эластомерных элементов тяжёлых вибромашин при длительных циклических нагрузках, Черний А. А., Толстенко А. В. (2017)
Калашников В. А. - Дезинтеграция железной руды в шаровых мельницах с резиновой футеровкой, Головко Л. Г., Стойко А. В., Дырда В. И., Хмель И. В. (2017)
Дырда В. И. - Промышленная безопасность в контексте защиты машин и операторов от вибрации и шума, Агальцов Г. Н., Козуб Ю. Г., Сокол С. П. (2017)
Pişkin B. - The important role of retrofitting in agricultural machinery: a case study for techniques and applications, Sağlam R. (2017)
Круковская В. В. - Метод расчёта параметров связанных процессов деформирования углепородного массива и фильтрации метана, Круковский Д. А. (2017)
Кирия Р. В. - Определение дуги сцепления при взаимодействии ленты конвейера с футерованным барабаном, Ларионов Г. И., Пазынич А. В. (2017)
Минеев С. П. - Оценка концентраций индикаторных газов в очистных забоях ШУ "Покровское", Кочерга В. Н., Янжула А. С., Самохвалов Д. Ю., Гулай А. А., Голуб С. Н., Лисняк С. С. (2017)
Минеев С. П. - Современная методология прогноза выбросоопасности песчаников при ведении горных работ на угольных шахтах Украины, Шубин В. П., Кострица А. А., Янжула А. С., Кирьяков М. А., Крипченко С. В. (2017)
Минеев С. П. - Особенности применения режима сотрясательного взрывания при проведении горных выработок, Янжула А. С., Кострица А. А., Кирьяков М. А., Минеев А. С. (2017)
Минеев С. П. - Вопросы оценки эффективности мероприятий для исключения возможности загазирования горных выработок при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Прусова А. А., Головко Ю. И., Янжула А. С., Гулай А. А. (2017)
Ішков В. В. - Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі пласта С10в шахти "Дніпровська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району Донбасу, Козій Є. С. (2017)
Булат А. Ф. - Критерии использования матрицы рисков при совершенствовании системы управления производством и охраной труда на угольных шахтах, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А. (2017)
Яланский А. А. - Исследование способов борьбы с пучением почвы в горных выработках методом конечных элементов, Слащев А. И., Селезнев А. М. (2017)
Науменко М. М. - Математична модель руху зернової суміші в циліндричному решеті, що обертається навколо осі, Сокол С. П., Філіпенко Д. В., Гурідова В. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Жукова Л. М. - Цифрова економіка як об’єкт державного регулювання (2017)
Шедяков В. Е. - Ценность жизни и возможность творчества как характеристики постсовременных общественных изменений (2017)
Эйвазова Н. К. - Роль инфраструктуры в развитии аграрной отрасли и решении социальных проблем (2017)
Жиленко К. М. - Систематизація та аналіз сучасних форм транснаціоналізації міжнародного бізнесу (2017)
Ковбаса В. А. - Основи та принципи функціонування світової валютної системи: сучасні теоретичні погляди (2017)
Примостка О. О. - Розумові процеси теорії обмежень Голдратта: системна методологія (2017)
Рубан Т. С. - Еволюція інституту посередництва у світовій економіці (2017)
Антонова О. М. - Стратегія забезпечення економічної безпеки закладів сфери вищої освіти (2017)
Денисов О. Є. - Функціональна декомпозиція загроз зовнішньоекономічній безпеці галузі (2017)
Кобченко А. А. - Маркетингова концепція конкурентоспроможності освіти в Україні, Кузнєцов К. А. (2017)
Кондукоцова Н. В. - Реальний сектор як лідер національної економіки (2017)
Савіна Н. Б. - Формування водогосподарського комплексу у складі національної економіки на основі функціонального підходу, Ковшун Н. Е. (2017)
Тюхтій М. П. - Досвід функціонування інфраструктурної підтримки підприємництва в ЄС, Голомб В. В., Садовська Ю. І. (2017)
Сержанов В. В. - Державна інвестиційна політика як інструмент модернізації національної економіки (2017)
Сибірцев В. В. - Інституціональне проектування механізму регулювання національного ринку праці (2017)
Сугак Т. М. - Методи державного регулювання тарифів у сфері водопостачання (2017)
Філяк М. С. - Основні ознаки взаємодії процесів цивілізації та здичавіння у розвитку поселень (2017)
Фісуненко Н. О. - Вплив чинників на формування ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва (2017)
Бабій І. В. - Методичні основи стратегічного планування у визначенні пріоритетів ЗЕД промислових підприємств (2017)
Севастьянов Р. В. - Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства, Бойко О. І. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва у будівництві, Барінов Д. Ю. (2017)
Горбоконь В. Ю. - Оптимізація корпоративних витрат акціонерних товариств (2017)
Дробишева О. О. - Стратегії управління підприємством під час загрози банкрутства, Гюльназарян В. В. (2017)
Дробишева О. О. - Пріоритетні напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства, Лазарчук Ю. В. (2017)
Трифонов Г. Ф. - Напрями підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства, Єфремова О. С. (2017)
Занора В. О. - Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу, Сільченко Б. І. (2017)
Іванова В. Б. - Дослідження феномену життєвого циклу інновації як просторово-часового континууму (2017)
Іжевський П. Г. - Бізнес-модель інтеграції підприємств АПК на основі мережевого підходу (2017)
Коваленко О. В. - Рентабельність виробництва та шляхи її підвищення, Шевченко А. В. (2017)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності використання трудового потенціалу ПАТ "Запоріжсталь", Похильченко І. М. (2017)
Кушнір Л. В. - Підвищення інноваційної активності контейнерного терміналу шляхом автоматизації процесів управління, Степовіченко Н. О. (2017)
Македон В. В. - Управлінські складники формування та розвитку організаційної культури на підприємстві, Валіков В. П. (2017)
Маршук Л. М. - Моніторинг показників рівня використання ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Мельник М. І. - Моделювання та оцінка фінансового стану сільськогосподарських агроформувань України та Польщі (2017)
Вихідні дані (2017)
Босик З. О. - Культурні практики зарубіжного досвіду з охорони нематеріальної культурної спадщини в контексті культурної політики України, Семенюк А. В. (2015)
Марченко В. В. - Культурно-дозвіллєвий простір сьогодення у вимірах методичної служби, Виткалов С. В. (2015)
Олійник О. О. - Психологічні технології у сфері дозвілля (2015)
Косінова О. М. - Упровадження естетичної спрямованості професійної підготовки студентів (2015)
Корисько Н. М. - Використання гри в дитячих хореографічних колективах – дієвий засіб пізнання світу (2015)
Слівінська А. Ф. - Гостинність у філософії І. Канта: антропологічний вимір (2015)
Босий І. М. - Розвиток дизайну складаних Х-подібних меблів від стародавнього світу до початку ХХІ століття (2015)
Брижаченко Н. С. - Сенсорні технології в дизайні предметно-просторового середовища (на прикладі інтер’єрів громадського призначення) (2015)
Гончарова О. М. - Шедевр в експозиції художнього музею (2015)
Бабенко Н. Б. - Регулювання, самоменеджмент та планування вільного часу (2015)
Барна Н. В. - Аксіологічні та діалогічні концепції художньої культури (2015)
Гоцалюк А. А. - Еволюція символіки української писанки (2015)
Солоділова О. В. - Українська скульптура у вимірах часу (2015)
Рой Є. Є. - Становлення і розвиток народно-сценічного танцювального мистецтва як складника хореографічної культури (2015)
Сьомкін В. В. - Оптимізація професійних функцій дизайн-діяльності (2015)
Майстренко К. С. - Соціокультурні аспекти архітектурних трансформацій житлового середовища (2015)
Совгира Т. І. - Феномен "телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2015)
Хоменко М. І. - Традиційні та нові виражальні засоби і види графіки промислового дизайнера (2015)
Причепій О. Є. - Орнамент як предмет наукового дослідження (2015)
Папета О. В. - Живопис Людмили Семикіної в контексті колористичних і формотворчих тенденцій майстерні О. О. Шовкуненка (2015)
Пчелінцева Л. І. - Основні тенденції розвитку фестивалів сучасного мистецтва в Києві кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Гапетченко Р. Ю. - Родинно-побутові пісні як складник духовної культури української сім’ї (2015)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична парадигма у творчій спадщині Джованні Бокаччо (2015)
Овчарук О. В. - Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання (2015)
Цибулько В. О. - Роль культурології у феноменолого-герменевтичному процесі поетичного перекладу (2015)
Бензюк О. О. - Світовідношення як підґрунтя художньої творчості: культурологічний аналіз (2015)
Паславська Л. О. - Народна художня культура: до питання визначення змісту поняття (2015)
Прищенко С. В. - Візуальна мова сучасної рекламної графіки: соціокультурні детермінанти та стилістичні тенденції (2015)
Головач Н. М. - Формування ціннісних орієнтацій у процесі культурної соціалізації особистості (2015)
Шевченко А. А. - Роль сім’ї як соціального інституту у формуванні культури особистості (2015)
Холодинська С. М. - Естетичний контекст футуристичної поезії М. Семенка: від "Prelude" до "Дерзання" (2015)
Зосім О. Л. - Сакральна музика в музикознавчому дискурсі: питання термінологічної дефініції (2015)
Міц О. Р. - Концертно-фортепіанний стиль М. Мошковського (на матеріалі концертів для фортепіано з оркестром) (2015)
Сташевський А. Я. - Жанрова система сучасної музики для баяна українських композиторів: тенденції еволюції та інновації (2015)
Зубавіна І. Б. - Дискусійний характер збереження кіно-на-плівці в добу експансії цифрових технологій (2015)
Даць І. В. - Функції режисера в забезпеченні життєздатності сучасної опери (на прикладі творчої діяльності Лукашева В. А.) (2015)
Канівець І. А. - Роль драматургічного конфлікту в побудові різних версій кінопроекту (2015)
Гопка О. В. - Формування інституціонального підходу до музичного мистецтва в контексті методології українського історичного музикознавства (2015)
Жильцова О. П. - Камерний емалевий портрет XVIII сторіччя (2015)
Тарасова О. О. - "Ментальні карти": моделювання образів національних культур у музичній творчості (2015)
Фіалко В. О. - Режисерські пошуки Сергія Данченка: початок київського періоду (2015)
Хананаєв С. В. - Актуальні проблеми сучасного музикознавства (2015)
Сорока І. І. - "Ілюстрований підтекст" у тлумаченні К. Станіславського та послідовників його школи (2015)
Loos H. - Socio-cultural evolution. Musical progress as a Darwinian instrument of domination (2015)
Чен Бінь - Східні елементи в операх Дж. Пуччіні (2015)
Popowicz О. - Ukrainian musical life in Przemysl from post World War two to 1989 (2015)
Знаменська Т. К. - Стратегічні напрямки реконструкції системи охорони здоров'я новонароджених та дітей України, Воробйова О. В., Дубініна Т. Ю. (2017)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання гнійно-запальних захворювань породіль та новонароджених міста Чернівців, Годованець Ю. Д., Вострікова І. С. (2017)
Шунько Є. Є. - Прогнозування ймовірності порушення постнатальної адаптації у пізніх недоношених дітей, Краснов В. В., Гончарук Н. П., Сіренко О. І., Краснова Ю. Ю., Лакша О. Т. (2017)
Артьомова Н. С. - Інтегрована модель предикції розвитку органних дисфункцій у новонароджених з асфіксією та прикладні точки її застосування, Коробка О. В., Похилько В. І., Цвіренко С. М., Ковальова О. М. (2017)
Белорус А. І. - Комунікаційні протоколи як інструмент підвищення безпеки новонароджених під час лікувально-діагностичного процесу, Федосюк Р. М., Ковальова О. М. (2017)
Гончарь М. О. - Роль варіабельності генів-кандидатів ЕNOS, MNSOD2, ADRB1 у розвитку кардіоваскулярної, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2017)
Редько І. І. - Ентеровіруси як причина внутрішньоутробного інфікування плоду та захворюваності новонароджених, Івахненко Н. Т., Чакмазова О. М. (2017)
Ріга О. О. - Характеристика перинатального періоду дітей, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Коновалова Н. М. (2017)
Сидоренко І. В. - Проблемні питання грудного вигодовування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні, Шунько Є. Є., Краснова Ю. Ю. (2017)
Лосев А. А. - Деструктивные пневмонии у новорожденных с хирургическими заболеваниями, Диланян И. Р., Самофалов Д. А., Сиволап Н. В., Лосева Е. А. (2017)
Веселий С. В. - Внутрішньоутробна інфекція як фактор ризику післяопераційних ускладнень у дітей з вродженою кишковою непрохідністю, Кліманський Р. П. (2017)
Бензар І. М. - Лімфатичні мальформації у новонароджених дітей: активне хірургічне втручання чи вичікувальна тактика? (2017)
Иванько О. Г. - Показатели протромбинового комплекса и pivka-II у детей первых 6 месяцев жизни, находящихся на грудном вскармливании, Соляник А. В. (2017)
Токарчук Н. І. - Вплив поліморфних варіантів -509 сс та +869 тт гена tgf b1 на перебіг пієлонефриту у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Вижга Ю. В., Антонець Т. І., Старинець Л. С. (2017)
Дяк К. В. - Прогнозування передчасних пологів: реалії і перспективи, Юзько О. М. (2017)
Каліновська І. В. - Особливості розвитку ембріона у вагітних з невиношуванням, Лісова К. М. (2017)
Мавропуло Т. К. - Некротизуючий ентероколіт новонароджених – проблеми діагностики (2017)
Костюк О. О. - Нейродегенеративне захворювання у новонародженого нез’ясованого генезу (клінічний випадок), Тишкевич В. М., Барановська О. В., Ніконова Л. В., Старенька С. Я., Трохименко А. О. (2017)
Балясна О. В. - Україна масштабно відзначила День передчасно народженої дитини (2017)
Вітання до 70-річчя Д. І. Заболотного (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shchepanskyi P. A. - Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution, Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo., Fedorchuk A. O., Rudysh M. Ya., Brezvin R. S., Demchenko P. Yu., Krymus A. S. (2017)
Adamenko D. - Faraday effect in TlInS2 crystals, Vasylkiv Yu., Pogodin A., Kokhan O., Vlokh R. (2017)
Chao F. - Detection of wheat hardness based on a laser-generated ultrasonic signal (2017)
Yan-zhong Z. - Influence of atmosphere turbulence and laser coherence on the identification method based on interference multiple-beam scanning of optical targets, Ting H., Cong-miao S., Hua-yan S. (2017)
Zheng Yu. - Study of plasma frequency for Al–In alloys with different concentrations, Beloshenko K. S., Makarovskiy M., Guliyova Y., Shulga S., Wojnarowska R., Sheregii E. M., Prokhorenko S. (2017)
Studenyak I. P. - Optical and electrical properties of Cu6PS5I-based thin films versus copper content variation, Izai V. Yu., Bendak A. V., Guranich P. P., Azhniuk Yu. M., Kus P., Zahn D. R. (2017)
Ashar-Ali S. - Compact arrayed waveguide gratings for visible wavelengths based on silicon nitride, Jeen-Hong S. (2017)
Содержание (2014)
Назаренко Л. Г. - Актуальні аспекти вагітності та пологів у жінок з кесаревим розтином в анамнезі (оглядова стаття), Дуброва Л. Ю. (2014)
Инновационный контрацептив Джайдес обеспечивает женщине контрацептивную защиту на период до трех период (2014)
Он-лайн площадка по обмену знаниями для врачей (2014)
Экспертный митинг в Риме, посвященный проблемам акушерства и репродуктологии (2014)
Новые горизонты эндоскопической хирургии: новые знания расширяют границы (2014)
Михайло Макаренко. Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги в умовах реформування акушерсько-гінекологічної служби міста Києва (2014)
Жилка Н. Я. - Основні риси фемінізації ВІЛ-інфекції як проблема епідемії в Україні (2014)
Макаренко М. В. - Современные взгляды на подготовку беременных и их семей к родам, Говсеев Д. А., Береза А. А., Першина Т. Б., Шекера В. Ю. (2014)
Пашковски Т. - Оценка переносимости природного прогестерона, вводимого интравагинально, во время I триместра беременности (2014)
Gultekin M. - Uterine Sarcoma in the World (2014)
Романенко Т. Г. - Істміко-цервікальна недостатність: діагностика, тактика ведення вагітності, методи корекції (аналітичний огляд наукової літератури), Мельничук І. П. (2014)
Монахов С. А. - Новые возможности в антиандрогенной терапии акне у женщин (2014)
Бобрицкая В. В. - Новое слово в лечении атрофического кольпита, Грищенко О. В., Коровай С. В., Черняк О. Л. (2014)
Данилко В. А. - Инфекции мочевыводящих путей у беременных: особенности диагностики, лечения и новые возможности профилактики, Исламова Е. В. (2014)
Давыдова Ю. В. - Дефицит железа и его коррекция у беременных с сердечной недостаточностью, Воронков Л. Г., Огородник А. А., Пашинный А. В., Мокрик А. Н., Бутенко Л. П. (2014)
Заболотнов В. А. - Нарушения менструального цикла, поэтапная терапия, Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Камилова И. К., Косолапова Н. В. (2014)
Венцківський Б. М. - Зміни репродуктивного здоров’я жінок залежно від методу кесарева розтину та категорії ургентності, Вітренко Д. В. (2014)
Теличко Л. В. - Сучасні аспекти діагностики плацентарної дисфункції при багатоплідній вагітності (2014)
Толстанова Г. А. - Критерии прогнозирования синдрома задержки роста плода, Голяновский О. В. (2014)
Янюта О. С. - Перебіг пологів, стан плода та новонародженого у жінок з гестаційним діабетом, Янюта Г. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Вплив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у вагітних на виникнення перинатальних та акушерських ускладнень, Іщак О М., Франчук А. Ю. (2014)
Дуда О. К. - Лептоспіроз у вагітних: патогенез, клініка та підходи до лікування, Колесник Р. О. Душак О. М., Вовк І. О., Дідич Т. В., Дейнека А. М. (2014)
Трохимович О. В. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з ранніми втратами вагітності (2014)
Нагорная В. Ф. - Эндогенный прогестерон и прогестины в обеспечении физиологической беременности, профилактике и лечении ее осложнений (2014)
Veropotvelyan P. N. - Importance of vascular endothelial growth factor for the formation of normal fetoplacental angiogenesis in pregnant, Guzhevskaya I. V., Veropotvelyan N. P., Narytnik T. T. (2014)
Онисько О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із інсулінорезистентністю (2014)
Абакарова П. Р. - Опыт применения препарата Полижинакс при лечении неспецифических и смешанных вульвовагинитов (2014)
Прилепская В. Н. - Возможности терапии мастодинии с применением микронизированного прогестерона, Бебенева Т. Н. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Сексуальная и психологическая дисфункция у супружеских пар при некоторых эндокринных и воспалительных заболеваниях половой сферы и их коррекция, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Кравцова О. М. (2014)
Потапов В. А. - Санационная подготовка к малым гинекологическим операциям, Пирогова В. И., Корнацкая А. Г., Литвинюк С. И. (2014)
Зайкова Т. В. - Модель системи комплексної профілактики раку шийки матки (2014)
Оразов М. Р. - Нарушение фертильности у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Маєвська І. О. - Особливості патології статевої системи у жінок – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр. за 25 післяаварійних років, Дубчак А. Є. (2014)
Корнацька А. Г. - Профілактика ускладнень у разі переривання вагітності, що не розвивається, Даниленко О. Г., Флаксемберг М. А. (2014)
Дубчак А. Е. - Иммунотерапия в комплексном лечении воспалительных заболеваний внутренних половых органов, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2014)
Сенчук А. Я. - Профилактика воспалительных осложнений и рецидивов заболеваний шейки матки после их хирургического лечения, Саврун С. С., Самсонова В. В., Доскоч И. А., Чермак И. И. (2014)
Гінчицька Л. В. - Клініко-гормональна характеристика хворих із ендометріоз-асоційованою безплідністю (2014)
Шевченко О. А. - Уроджені аномалії центральної нервової системи у дітей: поширеність і структура (ретроспективне дослідження). Аспекти пренатальної діагностики (2014)
Товстановська В. О. - Клініко-морфологічні особливості папіломавірусної інфекції при запальних і диспластичних захворюваннях статевих органів у жінок раннього репродуктивного віку та сучасні методи діагностики на доклінічній і ранній клінічній стадіях, Крук О. Ю., Басенко І. О., Кущ В. М. (2014)
Научное акушерство: из прошлого в будущее (2014)
Нєчева Н. В. - Теоретичні аспекти управління якістю послуг підприємств готельного господарства, Анікіна М. Ю. (2017)
Повержук У.-Ю. М. - Побудова моделі оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства залежно від ринкових факторів (2017)
Голомб В. В. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на малому підприємстві, Попов М. А. (2017)
Коваленко О. В. - Ефективна операційна діяльність як складник успіху сучасного промислового підприємства, Примаченко Т. А. (2017)
Єлець О. П. - Розвиток аутсорсингу в Україні, Присяжнюк С. В. (2017)
Михайленко О. В. - Стратегія досягнення конкурентних переваг підприємства з використанням інформаційних систем, Ренчка В. В. (2017)
Севастьянов Р. В. - Світовий досвід ефективної організації та оплати праці на підприємстві, Чеботаєва Ю. С. (2017)
Сердюков К. Г. - Розроблення архітектури розподілу корпоративного контролю в інтегрованому акціонерному товаристві (2017)
Коваленко О. В. - Шляхи підвищення прибутковості машинобудівних підприємств, Ставновський М. В. (2017)
Телішевська О. Б. - Адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств на засадах ідентифікування загроз цієї діяльності, Овчарук В. В., Гончар М. Ф. (2017)
Тюхтій М. П. - Напрями удосконалення системи мотивації праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Садова А. В. (2017)
Тюхтій М. П. - Особливості розвитку малого бізнесу у сільській місцевості, Голомб В. В., Федорова А. С. (2017)
Голомб В. В. - Бізнес-інкубатор як форма підтримки малого та середнього бізнесу, Чорна І. О. (2017)
Чукурна О. П. - Роль екологічного фактору в концепції маркетингового ціноутворення (2017)
Шляга О. В. - Перспективи впровадження системи енергоменеджменту для промислового підприємства, Пастернак В. О. (2017)
Ліба Н. С. - Методика оцінювання ефективності регіональної промислової політики (2017)
Петренко Н. О. - Принципи регіонального стратегічного планування і прогнозування розвитку аграрного сектору економіки (2017)
Сурай А. С. - Інноваційні умови як тригер розвитку ділового середовища регіону (2017)
Лебега О. В. - Класифікація геолого-економічних факторів, що визначають цінність родовищ природного газу у сланцевих породах (2017)
Латкіна С. А. - Badania cech międzynarodowego rynku pracy, Стегалюк Є. С. (2017)
Зайцев О. В. - Аналіз чинного в Україні механізму банкрутства, Нікітін Д. В. (2017)
Коломієць В. Л. - Інноваційний розвиток України: проблеми фінансового забезпечення та їх вирішення (2017)
Любчик О. К. - Підходи до структуризації податкового механізму (2017)
Нєсвєтов О. О. - Фінансові інструменти впровадження інновацій у підприємствах аграрної сфери, Нєсвєтова С. В. (2017)
Поліщук Н. В. - Ризики як запорука страхування іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Полчанов А. Ю. - Система показників оцінки фінансового потенціалу держави (2017)
Сороківська З. К. - Сучасні вектори банківського кредитування агропромислового комплексу, Метлушко О. В. (2017)
Юдіна С. В. - Система податкового менеджменту на підприємстві, Лазько Т. Ф. (2017)
Атамас П. Й. - Обгрунтування нормативних змін в оформленні первинних бухгалтерських документів, Міллер В. М. (2017)
Колєсніченко А. С. - Інформаційно-аналітичні й організаційні засади складання звітності в процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання готельно-ресторанного комплексу (2017)
Харченко Н. В. - Принципи і методи розрахунку розміру винагороди працівникам за аудиторську перевірку, Колодієвська В. В. (2017)
Нікітіна Я. В. - Аналіз ставок відрахувань на соціальне страхування в Україні та деяких країнах – членах ЄС (2017)
Радевич Т. В. - Аналіз капітальних інвестицій: сучасні підходи та методолгічні проблеми (2017)
Фальченко О. О. - Процес подання та оприлюднення фінансової звітності підприємства, Мардус Н. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Фуртатов Ю. В. - Оптимизация взаимодействия морского порта, грузо- и судовладельцев с учетом характеристик перегрузочного оборудования (2011)
Матвієнко М. В. - Концепції амортизації при побудові амортизаційної політики МТП (2011)
Щербина В. В. - Вдосконалення методів управління контейнерним терміналом (2011)
Галаевская Д. В. - Роль контейнерных перевозок в развитии портовой деятельности Украины (2011)
Власенко О. С. - Методичний підхід до регулювання оплати праці на підприємствах морського транспорту (2011)
Холоденко А. М. - Системна оптимізація інвестицій у транспортну галузь, Степанок Н. Ю. (2011)
Ильченко С. В. - Анализ научных подходов к определению роли транспорта в экономическом пространстве страны (2011)
Мизевич Р. С. - Методы анализа качества и эффективности логистического обслуживания клиентов (2011)
Гармаш О. М. - Аналіз можливостей та передумов створення авіаційного логістичного центру в Україні (2011)
Кірдіна О. Г. - Аспекти вирішення проблеми відновлення виробничої бази підприємств залізничного транспорту (2011)
Олексійчук О. П. - Організаційно-економічні та управлінські інструменти забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії (2011)
Терешко Ю. В. - Эффективность управления в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия связи (2011)
Чиж Л. П. - Управління за результатами – основа інтеграції стратегічного й оперативного управління (2011)
Лисова И. Д. - Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятия, Наврозова Ю. А. (2011)
Минакова С. М. - Экономический механизм реализации экспортного потенциала Украины (2011)
Намазова Дж. Б. - Иностранные инвестиции как источник финансирования капитальных вложений (2011)
Степанов В. В. - Оценка инвестиционного потенциала предприятия (2011)
Кулик А. О. - Управління інноваційною конкурентоспроможністю підприємств (2011)
Озаринська В. В. - Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні (2011)
Чупир О. М. - Роль будівельного комплексу в процесах інтеграції України до світового господарства (2011)
Басюк О. В. - Методичні основи оцінки діяльності регіональних кластерів (2011)
Автори збірника (2011)
Вимоги до оформлення тексту статті (2011)
Огурцов Анатолій Павлович (2015)
К 75-летию со дня рождения Хомченко Анатолия Никифоровича (2015)
Шумейко А. А. - Оптимальные непересекающиеся фильтры в обработке изображений, Смородский В. А. (2015)
Накопія М. - Окремі випадки застосування методів чисельного ресамплінгу в прикладних задачах (2015)
Купіч Н. О. - Використання методу експертних оцінок Дельфі у задачах прийняття рішень (2015)
Самохвалов С. Є. - Канонічні перетворення в калібрувальних теоріях (2015)
Коваленко А. В. - Адаптивная модель системы оценки психофизиологического состояния человека, Мещанинов С. К., Трикило А. И., Гулеша Е. М., Копытова Е. А., Льдовская А. В. (2015)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы повышения быстродествия базовой немодульной операции в модулярной системе остаточных классов (2015)
Мочалов А. А. - Адаптация формулы Планка для реальных тел на базе экспериментальных исследований, Шаповал Н. А., Евфимко К. Д., Бойко Е. П., Ткаченко Т. А. (2015)
Довгалюк Б. П. - Математичні основи алгоритму функціонування системи оптимізації витрати пиловугільного палива на домену плавку, Дука В. О., Черниш Д. М. (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление максимальних абсолютных погрешностей округления чисел в IEEE-стандарте, Жульковский О. А. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського