Мозгова Н.Г. - Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. (2017)
Оноприенко В. И. - Университет как корпорация: проблема ответственности (2017)
Ороховська Л. А. - Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби (2017)
Харченко Ю. В. - Ключевые характеристики феномена взаимодействия в социальных процессах (2017)
Yahodzinskyi S. - The mathematization of science: methodological aspect (2017)
Абисова М. А. - Медиадискурс: лексико-семантический аспект языкового воздействия (2017)
Антіпова О. П. - Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору (2017)
Василенко Ю. В. - Проявлення краси божественного світу через красу людської творчості, або можливість "онтологічних перемовин" (св. Григорій Палама та П. Флоренський) (2017)
Клешня Г. М. - Соціальне проектування як спосіб майбутньотворення в інформаційному суспільстві (2017)
Кошетар У. П. - Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів (2017)
Матюхина А. А. - Проблема свободы личности в современном обществе (2017)
Онопрієнко М. В. - Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки (2017)
Орденов С. С. - Право як благо в системі суспільних відносин: соціально-філософське дослідження (2017)
Скиба О. П. - Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философские воззрения М. Планка, Скиба И. П. (2017)
Харченко С. П. - Особенности влияния морального императива на правовые институты: социально-философский аспект (2017)
Шоріна Т. Г. - Ідейно-смислова реальність медіа та її критичний огляд в контексті інформаційного висвітлення міграційної кризи (2017)
Павловський А. С. - Проблема особистості в парадигмі модерну (2017)
Ардашова Я. І. - Психологічна культура і психокультура: точки дотику та відмінності (2017)
Вихованець З. С. - Семіотичний простір економічної культури (2017)
Клюєнко Е. О. - Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси (2017)
Мерщій Т. В. - Інформаційне споживання як засіб інтеракції в умовах інформатизації суспільства (2017)
Мокляк Л. І. - Мистецтво як духовне підґрунтя самовизначення нації у глобалізованому світі, Покотило Г.М. (2017)
Пода Т. А. - Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства (2017)
Сідоркіна О. М. - Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві (2017)
Сухова Н. М. - Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ – ХХІ століття (2017)
Фабрика А.А. - Масова культура як фактор ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї (2017)
Ченбай Н. А. - Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті (2017)
Шавріна І. В. - Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку (2017)
Шостак О. Г. - Опозиція "свій – чужий" у сприйнятті національної ідентичності корінних жителів Північної Америки (2017)
Горохолинская А. Н. - Семантика изображения животных на иконах как источник исследования культурно-ментальных коннотаций (2017)
Ашиток Н. - Підготовка педагогів до фахової комунікативної діяльності (2017)
Жигірь В. - Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей (2017)
Taymasov Y. - Reforming of the structure of readiness of future specialists of the civil protection service to the health-saving activity (2017)
Stavkova S. - Some aspects of continuing professional education of social workers in Canada (2017)
Муляр Н. - Методика формування знань про українську державу в європейському контексті в учнів початкової школи на уроках "Я у світі”, Костюк Л. (2017)
Шаран О. - Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів, Шаран В. (2017)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія, Лужецька Л. (2017)
Білан Т. - Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи (2017)
Возна Ю. - Проблеми професійної підготовки фахівців соціальної сфери у контексті досвіду світових освітніх систем (2017)
Дмитрів І. - Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення (2017)
Дацюк С. - Видатний діяч українського музичного мистецтва, диригент Юрій Оранський (до 100-річчя від дня народження) (2017)
Кутняк О. - Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики у початковій школі (2017)
Салань Н. - Особливості організації групової форми навчання на уроках інформатики у початковій школі (2017)
Галів М. - Релігійно-філософські погляди в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Даниляк Р. - Знання вікових особливостей молодших школярів як основи професійних компетентностей вчителя початкових класів (до проблеми морального виховання) (2017)
Кравченко-Дзондза О. - Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Лукашеня З. - Средства формирования механизмов непрерывного образования будущих педагогов (2017)
Осова О. - Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2017)
Сас О. - Формування духовної культури у майбутніх вихователів (2017)
Смеречак Л. - Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству (2017)
Товканець О. - Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії (2017)
Толмачова І. - Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання” у педагогічному ВНЗ (2017)
Хрипун Р. - Твори великої форми композиторів української діаспори та їх рецепція в сучасній педагогічній практиці, Німилович О. (2017)
Дружченко Т. - Лінгвальні та екстралінгвальні особливості усного монологічного мовлення майбутніх правознавців (2017)
Кожбахтєєва Н. - Виховання національної культури студентів у класі бандури, Волкова Н. (2017)
Шубак Г. - Процес навчання в малокомплектних школах – важлива прикмета системи освіти України (2017)
Петрик О. - Основи забезпечення наступності й перспективності розвитку діалогічного мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів (2017)
Богоніс О. - Структурні компоненти економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу (2017)
Гурська М. - Хорватське музичне мистецтво та його розвиток (2017)
Панченко В. - Умови ефективної організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Школьна М. - Особливості виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (2017)
Факультету економіки та управління - 70 (2015)
Vlasenko O. S. - The impact of personnel marketing on the image of cruise company, Iunusova E. F. (2015)
Щербина В. В. - Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-логістичних компаній (2015)
Коробкова О. М. - Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності (2015)
Наврозова Ю. О. - Порівняльна характеристика міжнародних стандартів якості ІСО 9000-2008 і ІСО 9000-2015 (2015)
Белоус Е. В. - Анализ конкурентной среды в рамках стратегического планирования транспортно-логистической компании, . Тишинская Ю. В (2015)
Гуцул А. В. - Метод экономического обоснования создания портового терминала на основе теории запасов, Постан М. Я. (2015)
Сырбу Н. В. - Анализ структуры контейнерных грузопотоков Украины и использования пропускных способностей терминалов, Столяров Г. П. (2015)
Summary (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Лойко В. В. - Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу (2015)
Лісун Я. В. - Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти (2015)
Хоменко О. - Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг (2015)
Геселева Н. В. - Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки, Мельник Н. В. (2015)
Амбарчян В. - Фінансова звітність ВНЗ України, Великобританії та США: порівняння стандартів подання звітної інформації, Амбарчян М. (2015)
Цимбаленко Н. В. - Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації (2015)
Лойко Д. М. - Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС (2015)
Квіта Г. М. - Інтелектуальний аналіз бізнес–процесів, Шіковець К. О., Теніщева Д. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Механізм інноваційного функціонування та розвитку вищої освіти України (2015)
Бунда О. М. - Процедури прийняття рішень у навчальному процесі, Миненко М. В. (2015)
Геселева Н. В. - Формування маркетингової системи інформаційного забезпечення на промислових підприємствах, Євсейцева О. C., Ларькіна М. І. (2015)
Хоменко О. І. - Ринок роздрібної торгівлі в Україні, Геселева Н. В., Сокуренко Н. В. (2015)
Зимбалевська Ю. В. - Значення цінності бренду, Геселева Н. В., Ормонов М. О. (2015)
Новікова І. Е. - Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору (2015)
Ізовіт Т. Л. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у галузі легкої промисловості (2015)
Bochin M. - Political system and the infrastructure equilibrium of its functioning (2015)
Колесник Т. В. - Добове моніторування артеріального тиску і структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку, Косова Г. А. (2017)
Крапивко С. А. - Коррекция гипергликемии - предиктора эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью, Кравчун П. Г., Олефир А. И. (2017)
Борисова І. С. - Предиктори прогнозу летальних наслідків пневмоній у пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові, Крячкова Л. В. (2017)
Бабак О. Я. - Участь поліморфізму А1166С-гена рецептора ангіотензину II першого типу в метаболічних порушеннях у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Зайцева М. М. (2017)
Бойко В. В. - Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2017)
Бойко В. В. - Cовременные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода, Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Ткач С. В., Гуляева Д. Ю. (2017)
Педаченко Ю. Е. - Значение нейровизуализирующих методов в оптимизации выбора хирургической тактики у пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника, Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Грищенко М. Г. - Оцінка ефективності екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної гормональної терапії, Луцький А. С., Паращук В. Ю. (2017)
Лупояд В. С. - Практические вопросы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия, Пасиешвили Н. М., Мошко Ю. А., Ильченко В. А. (2017)
Поповская Т. Н. - Нутритивная недостаточность у пациентов со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, Перепадя С. В. (2017)
Яковенко К. В. - Эпидемиология опухолевых образований женской половой сферы (обзор литературы) (2017)
Гарюк Г. І. - Статистичний аналіз діагностики та лікування серозного середнього отиту у дітей, Кулікова О. О., Лозова Ю. В., Чумакова А. В., Давиденко В. Л. (2017)
Филатова И. В. - Возможности элиминационной терапии в лечении острых и хронических риносинуситов, Куликова Е. А., Головко Н. А. (2017)
Тодуров Б. М. - Прогностическое значение маркеров повреждения миокарда в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Хартанович М. В., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Хижняк А. А. - Біохімічні маркери стресу у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму, Волкова Ю. В., Ієвлєва В. І., Шарлай К. Ю. (2017)
Сысун Л. А. - Состояние венозной гемодинамики при остром полушарном ишемическом инсульте, Лысенко Т. П., Пономаренко С. А. (2017)
Яковенко С. М. - Ультрасонографічна діагностика патології кістково-м'язових та хрящових структур у ділянці плечового суглоба, Котульський І. В. (2017)
Огнєв В. А. - Різні аспекти формування ожиріння та надмірної маси тіла у дітей та підлітків, Помогайбо К. Г. (2017)
Візер С. О. - Особистісний фактор у державних процесах Галицько–Волинського князівства у другій половині ХІІІ століття, Рожкова М. Ю. (2017)
Приходько Ю. О. - Криза системи економічних відносин Речі Посполитої як одна з передумов визвольної війни українського народу (2017)
Заторський Н. - Українські переклади "Послання Мисаїла" (2017)
Богатчук С. С. - Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. (2017)
Феденко О. О. - Італійці Одеси у формуванні і підтримці римо–католицької громади у ХІХ ст. (2017)
Янюк І. - Українська кредитна кооперація і парцеляційні процеси у Східній Галичині на початку ХХ ст. (2017)
Левицький В. О. - Система забезпечення сировиною легкої промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Лехнюк Р. О. - Криза русофільського консерватизму напередодні Першої світової війни: політичне товариство "Галицько–руська рада" (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток системи державного пенсійного страхування в Україні у 20–х рр. ХХ ст., Мурашова О. П. (2017)
Гай–Нижник П. П. - Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859 – 1924) (2017)
Лаврут О. О. - Якість навчальної діяльності учнів шкіл УРСР у другій половині 1950–х років (2017)
Варгатюк С. В. - Зміна концепції нейтральності закордонної політики України останньої доби визвольних змагань (1918 – 1920 рр.) (2017)
Бобіна О. В. - Традиція революції в Україні: початки (2017)
Кліш А. Б. - Християнські суспільники VS. москвофіли: до історії протистояння (2017)
Григорук Н. А. - Микола Чубатий і наукове товариство ім. Шевченка (2017)
Салата Г. В. - Наукова школа професора Проскурякова: нотатки до реконструкції історії науки і техніки (2017)
Кондратьєва Д. А. - Історичні уроки на прикладі роботи П. Куліша "Мальована Гайдаммачина" (2017)
Кравчук Л. В. - Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. (2017)
Рафальська Г. В. - Художник і війна: повсякдення окупованого Києва (1941 – 1943) на акварельних малюнках художника–етнографа Юрія Павловича (2017)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.2) (2017)
Скрипчук Г. В. - Розвиток державної культурної політики в умовах подолання соціально–економічної кризи (2017)
Гнатюк В. М. - Національна честь і гідність як імператив у внутрішній та зовнішній політиці України (2017)
Ралко Р. С. - Студентські будівельні загони вищих навчальних закладів м. Києва: географія та напрямки діяльності (1960 – 1991–ті рр.) (до 55–ти річчя з часу відправлення першого студентського будівельного загону з м. Києва) (2017)
Редзюк В. В. - Основні етапи розвитку та вектори діяльності молодіжних організацій і рухів демократичного і євроінтеграційного спрямування в Україні (2004 – 2014 рр.) (2017)
Бей Н. О. - Періоди розвитку виробництва автомобілів в Україні: історіографія проблеми (2017)
Біловус Л. І. - Українські періодичні видання США щодо діяльності окремих музейних установ діаспори у напрямі збереження національної ідентичності (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно–радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Гулима О. П. - До питання про передачу Криму Українській Радянській Соціалістичній Республіці (2017)
Мамедов Э. В. - Срубные погребения древнего Самуниса–Мингечевира (2017)
Михайленко М. Ю. - Зовнішня політика перших урядів Королівства Італія (1861 – 1876 рр.) (2017)
Мінасян Р. А. - Історія створення та розширення Митного союзу у 1995 – 2015 рр. (2017)
Мокиенко М. М. - Развитие Евро–Азиатской аккредитационной ассоциации в первое десятилетие XXI столетия (2017)
Садикова В. В. - Основні тенденції британсько–радянських військово–політичних відносин у другій половині 80–х рр. ХХ століття (2017)
Карбалаева А. Э. - Движение джалаиридов в эпосе "Короглу" (2017)
Алиев Ш. Г. - Взаимоотношения Шеки–Кахетинского царства с соседними государствами в период правления великого Квирике (2017)
Абиди Г. А. - Создание АзГНИИ и подготовка научных кадров (2017)
Балицький О. Ю. - Зародження музейництва в Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Криницька Т. О. - Позиції Російської Федерації щодо реформування ООН (2017)
Мартинов В. Л. - Майбутнє без оптимізму: міжнародні протиріччя на теренах Центральної та Південно–Східної Європи на сторінках російських часописів (1910 – 1911 рр.) (2017)
Данканіч Р. І. - "Vorurteil" як виток розуміння в філософській герменевтиці Г. Гадамера (2017)
Дубініна В. О. - Проект універсальної герменевтики Ф. Аста (2017)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Фрідріха Шеллінґа (2017)
Мелещук А. А. - Особливості органіцизму в філософії історії К. Леонтьева і М. Данилевського (2017)
Бредун І. В. - Концептуалізація Долі: філософські інтерпретації, Компанієць Л. В. (2017)
Співак В. В. - Рецепція сімейного щастя у спадщині Антонія Радивиловського (2017)
Чорноморець Є. М. - Максим Сповідник про естетичне споглядання символічної дійсності (2017)
Салій А. - Самотність та відчуження у філософській картині світу Федора Достоєвського (2017)
Соболєвський Я. А. - Основні філософські ідеї Американського Просвітництва (2017)
Кротенко Л. Б. - Етнолінгвістичні студії – філософія традицій та сучасності (на матеріалі авторського посібника Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала) (2017)
Юрченко Е. А. - Мікроцивілізаційні процеси у вимірі монадологічного підходу (2017)
Ухов А. С. - Экзистенциальные идеи в неопатристическом синтезе (2017)
Шніцер М. М. - Метафора у філософії і філософія в метафорі (2017)
Возняк С. В. - Приреченість філософії на метафізику (2017)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2017)
Концурак О. - Ключові питання екологічної стратегії України (2017)
Кравченко Т. О. - Концепція стійкого розвитку суспільства в контексті конвергенції сучасних надтехнологій (філософський аналіз) (2017)
Кубко В. П. - Роль комунікативної стратегії в діяльності рекламного агентства, Баранюк А. В. (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як світоглядний орієнтир суспільної свідомості (2017)
Луканова В. В. - Пандемія у контексті сучасних глобальних процесів: цивілізаційне підґрунтя – бінарна опозиція "людство/довкілля" (2017)
Мельник В. В. - Культура як головний чинник удосконалення особистості в умовах глобального соціального простору: антропологічні, oнтологічні та аксіологічні засади (2017)
Алієв Е. М. - Історичний аспект в українському кінематографі (2017)
Бороздих Н. В. - Популяризація науки: роль науково–технічних музеїв (2017)
Гапченко О. В. - Архетип свободи в українській традиції (2017)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура у дискурсі тілесності (2017)
Добродум О. В. - Мифология современного Интернета (2017)
Паласюк Г. Б. - До питання впливу неоплатонічної філософії на формування вітчизняної філософської думки XVI – XVII ст., Паласюк М. І. (2017)
Шпачинський І. Л. - Щодо деяких особливостей релігійної складової крос–культурних комунікацій в сучасному українському соціумі (2017)
Гавеля О. Р. - Духовні і естетичні цінності як віддзеркалення релігійної свідомості сучасної людини: конфесійний вимір (2017)
Гринько О. А. - Релігія та сучасне українське суспільство (2017)
Несправа М. В. - Терористична організація "Ісламська держава": релігієзнавчий аспект (2017)
Филоненко А. С. - Богословие и университет: украинский контекст (2017)
Силадій І. - Аксіологічні основи демократизації освіти (2017)
Бушман І. О. - Освітня політика – стратегія формування системи освіти (2017)
Водославський В. М. - Психологічні закономірності успішного навчання та формування здорового способу життя в студентів спеціальності "Фармація" (2017)
Шипко О. М. - Комунікаційна діяльність як ресурс конкурентоспроможності університету (2017)
Гончаренко О. А. - Львівсько–Варшавська школа про цінність логічної освіти (2017)
Гуменюк А. М. - Антропологічні орієнтири освіти постсучасності (2017)
Капустін С. - Освітня палітра формування цілісного світогляду особистості (2017)
Мельник М. В. - Дослідження факторів вибору професії провізора та кар’єрного зростання студентів фармацевтичного факультету Івано–Франківського національного медичного університету (2017)
Невмержицька Н. М. - Соціальна відповідальність студентів в Україні у контексті ризиків пов’язаних із способом життя (2017)
Хіріна Г. О. - Кафедра як соціальний організм до початку виникнення філософських дисциплін у медико–фармацевтичних навчальних закладах, Кулакова О. М., Савченко А. О. (2017)
Бадер А. В. - Протидія чуткам як елемент інформаційної оборони в межах сучасного збройного насилля (2017)
Джус О. А. - Міжнародне військове партнерство: поняття та сутність (2017)
Вагіна О. М. - Методи визначення результатів пропорційного голосування: різновиди й особливості застосування (2017)
Стойко О. М. - Енергетичні транзити як предмет дослідження суспільних наук (2017)
Явір В. А. - Етнополітична дезінтеграція як етнічний (етнополітичний) процес: фактори, особливості, класифікації (2017)
Каращук М. Г. - Нові "обличчя" політичної влади (2017)
Красніцька Г. М. - Глобалізація національної ідентичності (2017)
Радько П. Г. - Особливості політичної участі за умов електронної демократії, Приходько С. М. (2017)
Проноза І. І. - Інформаційна безпека держави: сутність та основні визначення (2017)
Наконечний В. С. - Класифікація сепаратизму: онтологічні та гносеологічні детермінанти (2017)
Салимзаде М. И. - Политика децентрализации в формировании местного самоуправления (2017)
Семко В. Л. - Український етнос: набуття державоутворюючого статусу (2017)
Шкірчак С. І. - Проблема громадянського суспільства у програмах політичних партій сучасної України (2017)
Вонсович О. С. - Інтеграція України до системи європейської безпеки: чи можливе неможливе? (2017)
Гoцуляк В. М. - Значення національної самоорганізації в українському державотворенні (2017)
Федорчук О. А. - Государственная политика Украины в сфере высшего образования периода перестройки (1985 – 1991 гг.) (2017)
Деревінський В. Ф. - Кримська проблеми і особливості її вирішення у 1989 – 1999 рр. (2017)
Олексенко В. О. - Трансформація партійної системи України: 1991 – 2017 (2017)
Левченко А. В. - Феномен самоорганізації українського суспільства: на основі історичного досвіду Запорозької Січі, Левченко М. О. (2017)
Мельник В. М. - Теория симфонии в горизонтальном и вертикальном измерениях как политико–антропологическая черта Византийской истории (2017)
Карташов Є. Г. - Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки (2017)
Боровець I. Г. - Боротьба з корупцією як одне з пріоритетних завдань Республіки Хорватія у період переговорів щодо членства в ЄС 2006 – 2013 р. (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі у США (2017)
Крупеня І. М. - Ювілейний саміт АСЕАН та азійський марафон Д. Трампа (2017)
Солтанова Г. Р. - Глобализация и новые вызовы современности на традиционном Востоке (2017)
Виткалов С. В. - Науковий підсумок року: ХІІІ міжнародна науково–практична конференція "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку" в м. Рівне, Виткалов В. Г. (2017)
Крюков В. - Рецензія на монографію: Фергад Туранли "Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть ХVIII століття)" (2017)
Семергей Н. В. - Українська ментальність та національно–культурна ідентичність в історіософських рецепціях сучасного українознавчого дискурсу. Рецензія на монографію: Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: Генеза, 2017. – 560 с. (2017)
Бабич В. - Проблема формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ракурсі реформування системи освіти, Полулященко Ю., Павлюк О., Дубовой О. (2017)
Канішевська Л. - Специфіка виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів (2017)
Білавич Г. - Шкільне літературне краєзнавство як актуальна науково-педагогічна проблема сьогодення, Данилюк Т. (2017)
Москальова Л. - Лінгводидактичні аспекти у підготовці майбутніх вихователів дитячого навчального закладу, Солонська А. (2017)
Шпак О. - Фінансова грамотність – запорука життєвої успішності учнів, Булавенко С., Примаченко Н. (2017)
Розлуцька Г. - Морально-духовна складова діяльності вчителя початкових класів, Сікора Ч., Смірнов В., Югас С. (2017)
Гаврилюк Н. - Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Стецула Н. - Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії, Коссак Г. (2017)
Чопик Т. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців галузі "Фізична реабілітація” у процесі фахової підготовки, Сівак В. (2017)
Казачінер О. - Запобігання вчителем дитячої жорстокості як складова його інклюзивної компетентності (на прикладі повісті В. Железникова "Чучело”) (2017)
Долинний Ю. - Концепія підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Салій В. - Формування та розвиток музичного сприйняття підлітками, Лоцько В. (2017)
Короткова Л. - Концептуальні підходи до побудови моделі освітньо-виробничого кластеру (2017)
Ніколаєску І. - Критеріально-рівневий підхід до результативності професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної педагогічної освіти (2017)
Осова О. - Іноземні мови в системі підготовки майбутніх учителів України (2017)
Пайкуш М. - Технології інтегративного навчання у підготовці майбутнього лікаря (2017)
Бучківська Г. - Психолого-педагогічні аспекти художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Розман І. - Досвід розробки біографічного підходу в різних галузях знань та можливості його використання в історико-педагогічному дослідженні (2017)
Туренко Н. - Види мовних порушень та сучасні погляди на їх корекцію (2017)
Федорович А. - Методична робота як засіб підвищення професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку (2017)
Савшак Т. - Розвиток змісту предмета "Історія” та методики її навчання в галицьких українських школах другої половини XIX – початку ХХ ст (2017)
Лучкевич В. - Використання методу театралізації при вивченні французької мови (на основі аналізу підручника Йcho А1) (2017)
Балагур Л. - Дидактичні особливості викладання навчальної дисципліни "Прикордонна служба” майбутнім офіцерам-прикордонникам (2017)
Кекош О. - Духовно-моральне виховання учнів початкових класів (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування педагогічної майстерності у системі підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у ВНЗ (2017)
Онофрійчук Л. - Метод проектів у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2017)
Чепіга В. - Критерії та шляхи формування національної свідомості учнів на уроках музики, Чугай С., Кривохвостов В. (2017)
Вайдич Т. - Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду (2017)
Скиба Т. - Християнські мотиви у світовій літературі: стан і проблеми (2017)
Білавич І. - Народна медицина і лікувальна магія Карпат у структурі народознавчих знань українців (2017)
Cаблук А. - Модель професійного зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу (2017)
Височан З. - Зміст формування діалогічної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2017)
Сливка Б. - Концептуальні підходи до розвитку християнської моралі дошкільників наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Титул, зміст (2017)
Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи. Доповідь президента НАН України академіка Б.Є.Патона на Загальних зборах НАН України 13 квітня 2017 р. (2017)
Малицкий Б. А. - Науковедение и история науки: взгляд в прошлое, настоящее и будущее (2017)
Батурин Ю. М. - Роль науки в условиях социально-экономического кризиса: физическая модель* (2017)
Андрощук Г. А. - Патентний ландшафт — стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) (2017)
Жукович І. А. - Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти (2017)
Оноприенко В. И. - Инженерия знаний в информационной революции* (2017)
Ісакова Н. Б. - Потенціал та досягнення вузівської науки України (2017)
Храмов Ю. А. - Новый подход к построению истории фундаментальной науки* (2017)
Глоба О. Ф. - Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обґрунтування (світовий контекст), Нікітюк Н. Ф. (2017)
Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р. (2017)
XXVII київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки "наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє" — "добровські читання" (2017)
Тітул (2017)
Вергунова Н. С. - Инновационные процессы как дискурсивный итог цифровой революции в контексте архитектуры и дизайна, Мироненко В. П. (2017)
Borysenko A. S. - Genesis and development of the system of commercial and public spaces in Kharkiv from XVII century to 1920s (2017)
Давидич Т. Ф. - Особенности творчества архитектора Николая Васильева (1875 - 1958), Лаврентьев И. Н., Лопатько В. М. (2017)
Субін-Кожевнікова А. С. - Визначення стильових особливостей будівлі учбового корпусу реального училища м. Вінниці (2017)
Хороша О. І. - Маєток Грохольських-Можайських – еволюція палацу від історичного становлення до сучасної реставрації (2017)
Данилов С. М. - Инновационная архитектура: проблемы и достижения (часть первая – проблемы) (2017)
Zavorina A. A. - The role of the architectural heritage in the practice of the un international sustainable development programs. Classifying features of objects of cultural heritage (2017)
Золотова А. Б. - Понятие памяти в теории города и ее роль в творческом методе Альдо Росси (2017)
Семякин Г. В. - Об определении понятия предмета охраны в современных нормативных источниках по сохранению архитектурного наследия (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Оценка состояния канализационного коллектора Харьковского тракторного завода, построенного в 1931 году, Бондаренко Д. А., Забелин С. А. (2017)
Булгаков В. В. - Восстановление аварийных участков канализационных тоннелей с использованием элементов из вторичных полимерных композитов, Вороненко В. А., Убийвовк А. В., Гончаренко Д. Ф. (2017)
Кущенко И. В. - Мониторинг и диагностика работоспособности стальных конструкций на основе квантификации коррозионной защищенности (2017)
Кожушко В. П. - Анализ результатов расчета фундамента по двум моделям грунтового основания, Лысяков И. Н. (2017)
Маладика І. Г. - Діагностика технічного стану і залишковий ресурс сталевих конструкцій після пожежі, Шкарабура І. М. (2017)
Семененко Н. В. - Напряженно-деформированное состояние гладкой ортотропной торовой оболочки при постоянном давлении, Албатов А. Ю. (2017)
Суржан Е. А. - Анализ эффекта перераспределения внутренних усилий в складчатом покрытии системы СТиСК, Ващенко Ю. И. (2017)
Топоркова К. С. - Ефективне сталезалізобетонне перекриття (2017)
Чибаров Д. В. - Факторы, влияющие на долговечность и несущую способность конструкций исторических зданий в городе Харькове (2017)
Наливайко Т. А. - Методика геодезического мониторинга строящихся высотных зданий в г. Харькове, Чубукин Р. Ю., Наливайко Т. Т., Троценко Л. В. (2017)
Батракова А. Г. - Моделі розповсюдження хвиль в системах аерокосмічної геодезії (2017)
Беляев Н. Н. - Расчет загрязнения воздушной среды возле отвала на базе численной модели, Клименко И. В., Кириченко П. С. (2017)
Biliaiev M. M. - Simulation of pollution dispersion from road traffic, Slavinska O. S., Kyrychenko R. V. (2017)
Беляев Н. Н. - Экспресс оценка территориального риска при выбросе химического агента в случае теракта, Козачина В. А., Калашников И. В. (2017)
Biliaieva V. V. - Numerical simulation of acid zone elimination in ground waters, Perkin V. S., Yakubovskaya Z. N. (2017)
Біляєв М. М. - Оцінка стану атмосферного повітря в промисловій зоні, Русакова T. I. (2017)
Болотских Н. Н. - Совершенствование методики расчета систем инфракрасного панельного электрического отопления помещений (2017)
Болотских Н. Н. - Инфракрасные электрические длинноволновые панельные обогреватели для отопления и оформления интерьера помещений (2017)
Бурда Ю. О. - Аналітичне обґрунтування переваг мокрого газоочищення в коксовій промисловості (2017)
Дорожко Є. В. - Методичні аспекти навчальної геодезичної практики студентів 1 курсу, які навчаються за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" (2017)
Квасов В. А. - Імовірнісна оцінка ефективності технологій (систем) використання біогазу з полігонів твердих побутових відходів, Недава О. А. (2017)
Тарадай А. М. - Поквартирная децентрализация систем теплоснабжения существующих многоэтажных жилых зданий на базе действующих источников теплоты, Бугай В. С., Шахненко Е. Д., Фомич С. В. (2017)
Кугаєвська Т. С. - Прискорення твердіння плиток бетонних тротуарних без використання теплоносія (2017)
Проскурнин О. А. - Определение экологического риска при оценке влияния жизненного цикла продукта на состояние водных объектов, Комаристая Б. Н., Бендюг В. И., Демьянова О. О. (2017)
Анищенко Л. Я. - Комплексная оценка воздействия действующих накопителей шахтных вод на качество водных объектов (на примере р. Самара), Полозенцева В. А. (2017)
Коваленко Л. О. - Геодезичні спостереження за деформаціями будівель та споруд (2017)
Кононенко А. Ю. - Современные тенденции освещения архитектурных объектов (2017)
Ряпухин В. Н. - Применение прецизионных нивелиров для съемки микропрофилей покрытия дорожных одежд (2017)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование вблизи концентраторов напряжений растягиваемых металлических пластин, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, Севидов С. М. (2017)
Валентинов В. В. - Проблема компенсации реактивной мощности в условиях динамически меняющейся нагрузки (2017)
Вінниченко В. І. - Активація шлакових сумішей шляхом додавання до складу портландцементу і фосфогіпсу, Сопов В. П, Буцький В. О., Костюк Т. О., Брайцев Д. (2017)
Щукіна Л. П. - Безпігментне забарвлення архітектурно-будівельної кераміки з отриманням яскравих кольорів, Рищенко М. І., Дайнеко К. Б., Кабацька Г. О. (2017)
Данченко Ю. М. - Дослідження вогнезахисної ефективності епоксиполімерного покриття "Аntifire", Обіженко Т. М., Саєнко Н. В., Андронов В. А. (2017)
Золотов С. М. - Застосування базальтопластикових анкерних з'єднань в акрилових клеях, Пустовойтова О. М., Литвинова Г. М., Хамзе Мухаммад, Камчатна С. М. (2017)
Плахотніков К. В. - Можливість застосування теплоізоляційних матеріалів у тонких шарах в сучасному будівництві, Бондаренко О. І., Деденьова О. Б. (2017)
Чайка Д. О. - Дослідження умов роботи нового універсального шлангового гідравлічного бетононасоса з урахуванням його динамічних характеристик (2017)
Бражник А. В. - Воздействие на дорожный цементобетон морозно–солевой среды (2017)
Лаповская С. Д. - Повышение долговечности ячеистого бетона автоклавного твердения за счет снижения его водопоглощения, Демченко Т. Н. (2017)
Шабанова Г. Н. - Исследование возможности применения различных волокон в технологии керамзита, Корогодская А. Н., Федоренко Е. Ю., Христич Е. В. (2017)
Балера Н. Д. - Комплекс для тонкого измельчения материалов, Гордиенко А. Т., Касай С. А. (2017)
Павлюк В. В. - Енергоефективні композиційні цементи для виконання робіт в зимових умовах, Бондаренко О. П., Комлик В. І. (2017)
Терновий В. І. - Залежність властивостей штукатурки від технології її влаштування (2017)
Долгий В. П. - Исследование свойств высокоподвижных бетонных смесей (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Кріль Р. В. - Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві (2017)
Великодний Д. В. - Спрощене провадження в суді першої інстанції за законодавством окремих країн Східної Європи (2017)
Владимиренко І. В. - Систематизація принципів судового процесу (2017)
Боксгорн А. В. - Генезис місцевого оподаткування за часів незалежної України (2017)
Антошина І. В. - Можливості впливу права на Інтернет-інформацію (2017)
Долженков О. В. - Індустріальні парки як механізм стимулювання інвестиційно-промислової діяльності в Україні (2017)
Батанова Л. О. - Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції (2017)
Комаров О. В. - Юридичний статус та повноваження суб’єктів митних правовідносин (2017)
Прокопенко В. В. - Характеристика митної формальності, пов’язаної із здійсненням вимушеної посадки (2017)
Коваль Н. О. - Протидія корупції в митних органах ДФС (2017)
Карпенко Г. Л. - Організаційно-правовий механізм митних експертиз (2017)
Анненко О. С. - Участь педагога у кримінальному провадженні, Зубаков П. М. (2017)
Калаянова Л. В. - Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях (2017)
Баланюк О. В. - Деякі актуальні питання використання інформації про спосіб підготовки в розкритті і розслідуванні злочинів (2017)
Калаянова О. Д. - До питань визначення природи об’єктів поліграфічного детектування (2017)
Кравчук В. О. - Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Тихоненко Д. Г. - Елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) у ґрунтах підзолистого типу Полісся України (2012)
Тихоненко Д. Г. - Мінеральна матриця чорноземів природних і агроекосистем, Дегтярьов В. В. (2012)
Чешко Н. Ф. - Застосування термодинамічного підходу до оцінки рухомості кальцію у ґрунтах, Цапко Ю. Л. (2012)
Панасенко В. М. - Оценка содержания неагрегированных элементарных почвенных частиц в почвах. модификация методики, Ачасов А. Б., Ачасова А. А. (2012)
Богданович Р. П. - Зміни у структурно-агрегатному складі ґрунту при виведенні його з сільськогосподарського використання, Радомський Ю. А. (2012)
Греділь Х.М. - Вплив удобрення на основні показники родючості темно-сірих опідзолених ґрунтів за беззмінного вирощування культур (2012)
Казюта О. М. - Склад обмінно-увібраних катіонів в антропогенно-змінених ґрунтах заплави р. Сіверський Донець (2012)
Коляда В. П. - До питання особливостей вивчення вітрової ерозії торфових ґрунтів Полісся України, Тімченко Д. О. (2012)
Чекар О. Ю. - Вплив органо-мінеральних добрив на сольовий склад водної витяжки з темно-сірого реградованого ґрунту (2012)
Панасенко О. С. - Структурно–агрегатний склад чорноземів типових Лісостепу України (2012)
Моргунова О. І. - Гумусовий стан та азотний режим темно-каштанових ґрунтів України (2012)
Дегтярьов Ю. В. - Порівняльна характеристика фізичних показників чорноземів типових Середньоруської провінції Лісостепу України в різних екосистемах (2012)
Новосад К. Б. - Динаміка еколого-трофічних груп мікроорганізмів в чорноземах захищеного та відкритого ґрунту, Казаков В. О., Гавва Д. В., Ревтьє А. В., Уваров С. Ю. (2012)
Гавва Д. В. - Мікробіологічна активність чорноземів типових різної постагрогенної та агрогенної еволюції (2012)
Быкин А. В. - Влияние микроэлементсодержащих удобрений на урожайность и качество зерна зерновых культур, Быкина Н. М., Бордюжа Н.П. (2012)
Волкогон В. В. - Засвоєння культурними рослинами поживних речовин за впливу мікробних препаратів, Бердніков О. М., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Штанько Н.П. (2012)
Горін М. О. - Споживання органами озимої пшениці макро- і мікроелементів залежно від поживного режиму чорнозему типового, Ольховський Г.Ф. (2012)
Філон І. В. - Аналіз ефективності застосування мінеральних добрив під озиму пшеницю в господарствах Богодухівського району Харківської області, Філон В. І. (2012)
Сирий М. М. - Порівняльна ефективність простих та комплексних добрив у сучасних умовах, Клочко М. К. (2012)
Мерленко І. М. - Придатність території Волинської області для створення спеціальних сировинних зон (ССЗ) за вмістом деяких мікроелементів у ґрунтах, Повх О.В. (2012)
Казаков В. О. - Визначення економіко-енергетичної ефективності застосування мінеральних добрив у ресурсоощадних технологіях вирощування зернових культур, Казакова І. В. (2012)
Суворов М. О. - Продуктивність картоплі столової за використання добрив пролонгованої дії в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Арцих Р. С. - Ефективність застосування мікродобрив як складової частини системи удобрення ячменю на чорноземі типовому (2012)
Зуза В. С. - Потенційна забур’яненість та її реалізація в посівах кукрудзи (2012)
Мірошниченко М. М. - Вплив основного обробітку на інтенсивність дихання чорнозему типового впродовж вегетаційного періоду, Сябрук О. П., Шимель В. В., Шевченко М.В. (2012)
Тютюнник Н. В. - Принципи прогнозування втрат ґрунту від вітрової ерозії в ландшафтно екологічно-адаптованій системі, Качанова О. В. (2012)
Шевченко М. В. - Воднофізичні властивості чорноземних ґрунтів і продуктивність зернових культур залежно від технологій обробітку, Будьонний В. Ю., Колос М. О. (2012)
Кудря С. І. - Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків у сівозмінах короткої ротації, Казюта А. О. (2012)
Біла Ю. М. - Концептуальні еколого-ландшафтні підходи до захисної лісомеліорації на території Луганської області, Ткач Л. І. (2012)
Усцький І. М. - Ґрунтові особливості соснових насаджень Лівобережного Лісостепу уражених кореневою губкою (2012)
Познякова С. І. - Освітленість дерев дуба після реконструктивних рубок, Лук’янець В. А. (2012)
Салтыков А. Н. - Изменение еколого-трофических групп микроорганизмов почв и естественное возобновление сосны на боровой террасе р. Северский Донец, Новосад К. Б. (2012)
Распопіна С. П. - Вплив лісових насаджень на агрохімічні властивості ґрунтів Степового Криму, Швець Ю. П., Селіванова Л. О., Лісняк А. А. (2012)
Ситнік І. Й. - Ялиця біла за межами свого ареалу, Поташов Ю. М. (2012)
Коваль І. М. - Вплив клімату та забруднення на динаміку радіального приросту сосни звичайної в Лісостеповій зоні (2012)
Бугайов С. М. - Продуктивність чорновільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України (2012)
Горошко В. В. - Лісистість водозборів і роль лісів на водозборах рік, на прикладі Сіверського Донця, Швачка О. С. (2012)
Товстуха О. В. - Поширення вітровалів і буреломів у соснових деревостанах Сумської області (2012)
Пузік В. К. - Вплив техногенезу та сучасного виробництва на агроекологічний стан територій, Бузіна І. М. (2012)
Рідей Н. М. - Інтерпретація даних агроекологічної оцінки лучних та лучно-чорноземних ґрунтів під різними групами культур (зернові, кормові, технічні), Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В., Строкаль В. П., Нечпал Р. М., Сулима О. А. (2012)
Vilcek J. - Productive and economic potentials of the crop production in Slovak regions, Lisnyak A. (2012)
Погромська Я. А. - Розподіл важких металів у профілі чорнозему звичайного Донецького регіону, Зуза В. О., Зуза С. Г., Ротач Ю. В. (2012)
Канівець С. В. - Нітратне забруднення поверхневих вод у Харківській області, Воронко Л. Ю., Чабовська О. І., Дерев’янко Л. М. (2012)
Рідей Н. М. - Агроекологічна оцінка чорнозему опідзоленого для вирощування овочевих культур, Строкаль В. П., Хітренко Т. Ф., Гончарук В. П., Деледивка Ю. Г. (2012)
Ковальов М. М. - Продуктивність природних та агроекосистем залежно від умісту гумусу та азоту чорноземів типового та звичайного Бузько-дніпровського міжріччя, Павленко Л. І., Панфілова Т. І., Давиборщ С. В., Задорожня С. В. (2012)
Строкаль В. П. - Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтового покриву ВП НУБІП України "Навчально-дослідне господарство "Ворзель" (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічна оцінка агробіорізноманіття Тернопільської області (2012)
Приходченко Д. М. - Індикація стану екологічно вразливих ґрунтів (2012)
Наумовська О. І. - Екологічна оцінка стану ґрунтового покриву залежно від рівня антропогенного навантаження на прикладі ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція" (2012)
Власюк О. А. - Ренатуралізація територій, що зазнали антропогенного впливу (2012)
Горбатенко А. А. - Моніторинг еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція" (2012)
Тихоненко Д. Г. - Рецензія на підручник "Ґрунтознавство і географія ґрунтів" / С. П. Позняк. – Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 552 с. (2012)
На пошану Ніни Костянтинівни Скляренко (2017)
Студентство вчора й сьогодні: бесіда з Бондаренком О. Ф. (2017)
Tarnopolsky O. - Distribution of the English vocabulary to be mastered in the language course by students of tertiary linguistic schools, Kabanova M. (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Програма педагогічної асистентської та доцентської практик доктора філософії зі спеціальності 011 "освітні, педагогічні науки", Майєр Н. В. (2017)
Гурєєва Л. В. - Підсистема вправ для навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології на базі дистанційного курсу (2017)
Зайцева І. В. - Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій, Писанко М. Л. (2017)
Корнєєва І. О. - Мовні особливості англомовного монологу-презентації майбутніх дизайнерів (2017)
Кузьмицька М. О. - Лінгвістичні передумови формування англомовної фонетичної компетентності у китайських студентів-філологів (2017)
Медведчук А. В. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (2017)
Міцай Є. П. - Інтерактивні технології в навчанні іноземних мов: сучасний стан і перспективи використання (2017)
Ольховська А. С. - Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх перекладачів письмового перекладу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Шевелько К. О. - Методичні рекомендації щодо навчання учнів старших класів анотаційного і реферативного перекладу англомовних публіцистичних текстів (2017)
Щербина М. Б. - Тенденції методики навчання іншомовного діалогічного мовлення та перспективи диференціації (2017)
Боса В. П. - Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Голос Г. А. - Виховання ціннісних ставлень: аналіз джерельної бази (2017)
Папушина В. А. - Система формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури в освітньому процесі (2017)
Данилич В. С. - Рецензія на монографію О. Б. Біги "Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності" (2017)
Ruban A. - Movilidad academica: desde sus origenes hacia la universidad de granada (2017)
Шерстюк О. М. - Навчально-методичний комплекс з французької мови ECHO B 1.1: з досвіду навчання (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Перелік захищених дисертацій у 2017 році (2017)
Король Д. - Передмова (2017)
Король Д. О. - Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації (2017)
Павлова О. Ю. - Оптика режимів сигніфікації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір (2017)
Демчук Р. В. - Гуманітарні стратегії "донбасизації" України (2017)
Задирака К. І. - Бітард як персонаж фольклору анонімних форумів (2017)
Левицький В. В. - Пропаганда у сучасному російському кінематографі (2017)
Брюховецька О. В. - Поезія і/чи проза: до археології однієї дискусії в радянському кіно (2017)
Джулай Ю. В. - Ескізи фрагментів "Мертвих душ" у пробах мандрівного письма на сторінках закордонного листування М. В. Гоголя 1836 року (2017)
Kirillova O. - Volodymyr Vynnychenko and the Early Ukrainian Decadent Film (1917–1918) (2017)
Klymchuk O. - Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan (2017)
Самара О. С. - Аналіз композиції "світове дерево" на рушнику: як статистично визначити зміст зображення (2017)
Шагурі М. С. - До проблеми походження аттичної трагедії (2017)
Бондарець О. В. - Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки (2017)
Пустовалов С. Ж. - Деталі військового костюма російської армії 1730-х рр. (за матеріалами розкопок на острові Байда), Пустовалов В. С. (2017)
Руденко С. Б. - Про виявлення пам’яток і зворотні процеси (2017)
Чухрай Л. О. - Проблеми відтворення в макетах визначних археологічних пам’яток України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Онишко С. В. - Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки (2017)
Кобець В. М. - Що розкривають економічні експерименти про еволюційну ефективність стратегій супермаркетів?, Яценко В. О. (2017)
Ковернінська Ю. В. - Диверсифікація активів небанківських фінансових посередників в Україні (2017)
Марченко О. І. - Практика податкового стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу (2017)
Поснова Т. В. - Україна в умовах глобальної економічної турбулентності: теоретичний підхід (2017)
Савченко Ю. М. - Перекладання податків в контексті формування фіскальної політики держави (2017)
Фещенко О. П. - Методичне та інформаційне забезпечення управління фінансовим станом корпорацій в Україні (2017)
Дика Н. М. - Мовна особистість: міждисциплінарний аспект (2017)
Желанова В. В. - Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст (2017)
Ушаков А. С. - Духовні витоки образу людини культури: психолого-педагогічний аспект (2017)
Головчук С. Ю. - Вплив європейських цінностей на формування патріота-державника (2017)
Горопаха Н. М. - Проблемні ситуації як метод формування екологічної компетенції старших дошкільників (2017)
Коваль Т. І. - Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки магістра – майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Козир М. В. - Інтеграція інформаційної педагогіки в освітній процес: теорія поколінь (2017)
Комарова И. А. - Теоретико-методические аспекты использования игротехнической деятельности в педагогической подготовке студентов, Здорикова Н. Г. (2017)
Круглик В. С. - Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх програмістів, Осадчий В. В. (2017)
Лаппо В. В. - Організація процесу виховання духовних цінностей студентської молоді під час тематичної табірної зміни (2017)
Осадча К. П. - Міждисциплінарний контекст формування тьюторської компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Канюка І. О. - Психологічні арт-техніки в академічному навчанні (2017)
Кот Г. М. - Формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2017)
Мартиненко І. В. - Комунікативний потенціал особистості як об’єкт психокорекційного впливу у системі формування комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення (2017)
Сергєєнкова О. П. - Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів, Столярчук О. А. (2017)
Фурмaн В. В. - Емоцiйний iнтелект як мета компетенція оcобиcтоcті (2017)
Браткова О. І. - Проблема професійної взаємодії майбутнього фахівця крізь призму деонтології (2017)
Дячок Н. В. - Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної педагогіки (2017)
Кошіль О. П. - Педагогічний потенціал освітнього середовища дошкільного навчального закладу (2017)
Петрик Л. П. - Медіа-грамотність як навичка ХХІ ст. (2017)
Процька С. М. - Мережеві ІКТ як основа комп’ютерно орієнтованої методики формування професійних компетентностей майбутніх філологів (2017)
Лизун М. В. - Розвиток парадигми регіональної валютної інтеграції (2017)
Ложачевська О. М. - Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності, Сидоренко К. В (2017)
Мащенко С. О. - Аналіз стратегій підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств енергетичного сектору в сучасній глобальній економіці, Бандюкова А. А (2017)
Чала В. С. - Мультиплікативний економічний ефект креативної економіки у Європейському союзі, Білова І. С. (2017)
Варламова О. А. - Особливості розвитку старопромислових регіонів України, Валява А. (2017)
Вечеров В. Т. - Стратегічні орієнтири економічної політики розвитку екологічного будівництва в регіонах України, Орловський Є. С., Божанова В. Ю. (2017)
Дзюбенко О. М. - Розвиток лісового господарства в Україні як середовища прямої дії на фінансовий потенціал в контексті розвитку його аналітичної оцінки (2017)
Павліщук О. П. - Диверсифікація діяльності підприємств лісового господарства України в контексті забезпечення комплексного лісокористуванн, Кравець П. В. (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз соціально-економічних тенденцій Дніпропетровської області в контексті переходу до сталого розвитку (2017)
Васильєва В. Г. - Oсобливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності, Книшек О. О., Ковальчук М. М. (2017)
Вороніна А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління на українських підприємствах, Нестеренко С. В. (2017)
Єрмак С. О. - Компаративна характеристика економічних категорій "інноваційна діяльність" та "інноваційний процес" (2017)
Завертаний Д. В. - Дослідження моделей управління ризиками при розробці конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі (2017)
Кахович О. О. - Формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Вотченко Р. І. (2017)
Квактун О. О. - Eтапи організаційно економічного механізму експортної діяльності підприємства, Рижкова В. Є. (2017)
Коренюк П. І. - Aнтикризовий менеджмент в галузі зв’язку, Сайфуліна Д. П. (2017)
Степаненко В. О. - Фактори, що впливають на конкурентоспроможність інфраструктурних об’єктів (2017)
Тесленок І. М. - Удосконалення системи стимулювання інноваційної активності персоналу ТОВ "ЗЛМЗ", Гладун А. О. (2017)
Шапа Н. Н. - Разработка мотивационной программы на основе анализа потребностей сотрудников предприятия, Черчатая А. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Вовченко Г. - Вірші (2017)
Поповський А. - Вірші (2017)
Шупта Д. - В театрі крони (2017)
Лук’яненко О. - Вірші (2017)
Смольницька О. - Троянда і гостролист, або Така різна поезія англійців і кельтів. Художні переклади (2017)
Жовнір М. - Вірші (2017)
Бондар Н. - Вірші (2017)
Бондаревська Т. - Слово про Вічне (2017)
Задорожній М. - Бабуся Федосія (2017)
Задорожній М. - Лист від М. Т. Лося (2017)
Задорожній М. - Гнат Терентійович (2017)
Задорожній М. - Про переселення села Солошиного (2017)
Задорожній М. - Про сім’ю Ребрин (2017)
Задорожній М. - Жилівка (2017)
Задорожній М. - Солошине моє (2017)
Задорожній М. - Неперспективне село (2017)
Задорожній М. - Думки вголос (2017)
Расевич В. - Від імені народу. Політика пам’яті в розбалансованому суспільстві (2017)
Безотосний М. - Натхненна молитва за Україну (Виховання підростаючого покоління на ідеалах життя молодого Симона Петлюри) (2017)
Чернов А. - Нитка долі (2017)
Горицвіт Т. - Весна: білі тюльпани Володимира Бернадського (2017)
Горицвіт Т. - Весняні сигнальники: крокуси (2017)
Степаненко М. - Грузинсько-український досвід реформ і його відображення в сучасній українській мові (2017)
Браїлко Ю. - Топоніми як маркери визначальних ознак поетичного ідіостилю Івана Малковича (2017)
Котух Н. - Інтелектуальні ігри на уроках української мови (2017)
Фецко І. - Потенціал афіксального способу морфологічного словотвору в українській терміносистемі музейної справи (2017)
Кисла Н. - Лінгвістичний статус прийменника (2017)
Білик Г. - Поемний жанр у літературно-художній творчості Івана Огієнка (2017)
Радько Г. - Рубаї Дмитра Павличка: східний жанр на українському ґрунті (2017)
Волощук Ю. - Жанрово-стильові пошуки Володимира Ґжицького-романіста (2017)
Шебеліст C. - "Люди самі не до кінця усвідомлюють, що вони змінюються". Інтерв’ю з архієпископом Полтавським і Кременчуцьким УПЦ КП Федором (2017)
Білик Г. - "Література мусить сама прокладати собі дорогу". Розмова з головою ПОО НСПУ Наталією Трикаш (2017)
Бойко М. - "Імені Твого ради...". Художник Юрій Самойленко набув сану диякона (2017)
Горицвіт Т. - "Небозвід": кілька виставкових вражень (2017)
Степаненко Н. - "Рідний Край" про розбудову національної освіти і школи (за матеріалами опублікованих у журналі рецензій) (2017)
Подрига В. - Романтичний тип художнього мислення Олександри Псьол (до 200-річчя від дня народження) (2017)
Танана Р. - Книзі вражень на Тарасовій горі – 120 років (2017)
Чернов А. - "Питань нескінчена безліч, а відповідь одна: усі смертні". Володимир Васильович Канівець (1923–2017) (2017)
Гусленко Р. - Сліпорід. Нарис (2017)
Ротач П. - З Австрії в Румунію. Із записної книжки весни, літа й осені 1945 року (Фрагмент "Спогадів про пережите"). Переднє слово, підготовка тексту, публікація Олександра Ротача (2017)
Неживий О. - "Хай святиться і сяє наше слово!". Рецензія на книгу: "Добрий день хай буде Вам…". Листи до Феодосія Рогового. Статті, рецензії, примітки / упорядник Ю. Роговий. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 420 с. (2017)
Сорока П. - Книга становлення душі (2017)
Степаненко М. - Слово правди Василя Богдана. Рецензія на книгу: Богдан В. Про наболіле: збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 194 с. (2017)
Стороженко П. - Тихі жахи Любові Пономаренко. Знайомий хутірський сентимент. І не тільки. Рецензія на книгу: Пономаренко Л. Нехворощ: новели та повість / Любов Пономаренко. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – Вид. 2-е. – 192 с. (2017)
Маленко О. - Політичний ресурс сучасної української мови у фокусі перифрастичності (2017)
Бойко Н. - Політика в мові, мова в політиці (2017)
Кондратенко Н. - Перифрази в системі мовних індикаторів суспільно-політичних трансформацій сьогодення (2017)
Пасічник Л. - "Незламний": презентація книжки про Мустафу Джемілєва в Полтаві (2017)
Проскуров Б. - "Коли ми єдині, ми незламні й непереможні". Полтавський ярмарок із кримськотатарським колоритом (2017)
Кревська Г. - "На покутті свята". Презентація нової книги лубенської письменниці Юлії Манойленко (2017)
Інна Снарська(Дідик) – лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки (2017)
Наші автори (2017)
Абрамов Ю. А. - К определению технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода, Кривцова В. И. (2017)
Андронов В. А. - Автоматизирована система контроля функционального состояния спасателя, Галица В. И., Литвяк А. Н., Деревянко А. А. (2017)
Борисова Л. В. - Обґрунтування періодичності і об’єму налаштування засобів зв’язку на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Карпець К. М. (2017)
Бородич П. Ю. - Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам органических токсичных жидкостей, Пономаренко Р. В., Тишаков В. П., Ковалев П. А. (2017)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання оперативного розгортання та встановлення бандажів на ємності за допомогою пневмоінструмента, Лісняк А. А., Агашков С. С. (2017)
Говаленков С. С. - Анализ моделей и методов прогнозирования чрезвычайной ситуации на примере распространения облака опасного химического вещества в атмосфере (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование влияния характеристик гелеобразного слоя на его изолирующиие свойства по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей, Киреев А. А., Шаршанов А. Я., Ковалёв А. А., Савченко А. В. (2017)
Закора А. В. - Вибір каналу передачі даних підсистеми збору та відображення інформації системи моніторингу рухомих об’єктів району надзвичайної ситуації, Фещенко А. Б. (2017)
Калиновський А. Я. - Розробка організаційної системи проведення технічного обслуговування аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу на прикладі ДПРЧ міста Харкова, Коваленко Р. І., Березовський О. І. (2017)
Klyuchka Y. P. - Pilotless vehicle application possibility in terrorist aims on seveso type objects estimation, Afanasenko K. A., Tsibulya A. S. (2017)
Kovalev P. A. - Analysis execution emergencyrescue work firefighters in special protective masks on a height, Maksimov А. V., Strelets V. M. (2017)
Кравців С. Я. - Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу, Соболь О. М. (2017)
Кустов М. В. - Узагальнена процедура штучного ініціювання опадів над зоною ураження від надзвичайних ситуацій, Калугін В. Д., Тютюник В. В. (2017)
Маляров М. В. - Різницевий алгоритм обробки зображень з використанням математичного пакету Mathcad, Христич В. В., Петренко Д. М. (2017)
Неклонський І. М. - Математична модель оцінювання прогнозованих параметрів небезпечних впливів хімічних аварій під час аварійного прогнозування (2017)
Попов В. М. - Оцінка ефективності розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації, Чуб І. А., Гудак Р. В. (2017)
Поспелов Б. Б. - Повышение точности тепловых датчиков для мониторинга чрезвычайных ситуаций на критических объектах, Андронов В. А., Рыбка Е. А., Коссе А. Г. (2017)
Рогозін А. С. - Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Київської області, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2017)
Стрілець В. М. - Метод обґрунтування рекомендацій особовому складу піротехнічних підрозділів за результатами імітаційного моделювання їх діяльності, Стецюк Є. І., Іванов Є. В., Шепелєв І. В. (2017)
Тарадуда Д. В. - Розробка програмно-технічного комплексу моніторингу та управління безпекою потенційно небезпечних об’єктів, Соколов Д. Л., Федоров О. С. (2017)
Толкунов І. О. - Обґрунтування параметрів та визначення показників ефективності кумулятивних зарядів, Смирнов О. М. (2017)
Trigub V. V. - Using the Pneumatic rescue equipment "Lifecube", Khilko Yu. V. (2017)
Фещенко А. Б. - Зависимость коэффициента оперативной готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи от показателей безотказности и ремонтопригодности в условиях чрезвычайной ситуации, Закора А. В. (2017)
Христич В. В. - Розробка алгоритму моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечному об’єкті, Маляров М. В., Паніна О. О., Гусева Л. В. (2017)
Цимбал Б. М. - Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків пожежовибухонебезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси, Артем’єв С. Р., Шароватова О. П., Баштова А. Р., Розумний С. В. (2017)
Чуб І. А. - Метод мінімізації рівня вибухонебезпеки технологічного блоку шляхом раціонального розміщення обладнання, Матухно В. В. (2017)
Cписок авторів (2017)
Авраменко О. Б. - Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Андрощук І. В. - Педагогічна взаємодія в контексті якісної підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Бєлікова М. В. - Д. О. Тхоржевський про методологічні основи трудового навчання, Стешенко В. В. (2015)
Бєлова Ю. Ю. - Проектна діяльність майбутнього інженера-педагога (2015)
Благосмислов О. С. - Позашкільні навчальні заклади у системі техніко-технологічної підготовки молоді (2015)
Бойко В. А. - Щодо змістової характеристики поняття комп’ютерного геометричного моделювання (2015)
Бойчук В. М. - Методика реализації учителем технологій вариативного модуля "Технологія дизайну интерьєра” (2015)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтована технологія інформатичної підготовки майбутніх учителів (2015)
Вдовенко І. С. - Професійне самовизначення учнів та їхнє професійне спрямування під час навчання в щорському вищому професійному училищі лісового господарства (2015)
Галаган І. М. - Проектування інформаційно-освітнього середовища на основі дидактичних можливостей мережевих електронних навчально-методичних комплексів (2015)
Галамбош Г. В. - Педагогічне проектування змісту навчальної дисципліни "Технологічний практикум” (2015)
Гервас О. Г. - Формування національної самосвідомості учнів сучасних ПТНЗ в процесі виготовлення декоративних виборів з деревини (2015)
Глуханюк В. М. - Теоретико-методологічні основи розв’язання проблем екологічного виховання молоді в контексті сучасної освіти, Король В. П. (2015)
Голіяд І. С. - Розроблення дидактичного забезпечення в методичній системі навчання майбутніх учителів технологій і креслення, Кільдеров Д. Е. (2015)
Горбатюк Р. М. - Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу, Туранов Ю. О., Рак В. І. (2015)
Грибова Л. В. - Проблеми професійного самовизначення в умовах здобуття або зміни професії (2015)
Гуменюк Т. Б. - Обгрунтування змісту підготовки майбутніх педагогів дизайнерського профілю з дизайн-графіки костюму, Остапенко К. П. (2015)
Гуревич Р. С. - Інтеграція наукових знань у підготовці майбутнього вчителя технологій (2015)
Дзус С. Б. - Інформатична підготовка майбутнього вчителя технологій як педагогічна проблема (2015)
Дольме М. М. - Проблема підготовки майбутніх учителів технологій в умовах дистаційного навчання (2015)
Жерноклєєв І. В. - Особливості використання досвіду країн Північної Європи у процесі становлення реформи вищої педагогічної школи в Україні (на прикладі підготовки майбутніх учителів технологій), Ходорівська К. В. (2015)
Зубар Н. М. - Проблеми формування професійної компетентності фахівців готельно-ресторанної справи: погляд роботодавця та випускника, Волкова А. А. (2015)
Каменська І. С. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя технології до особливостей навчання сільської школи (2015)
Кільдерова Л. В. - Формування та розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі творчої діяльності на уроках технологій (2015)
Кітова О. А. - Підготовка вчителя трудового навчання в педагогічній спадщині В. Сидоренка (2015)
Коваль В. О. - Творчість як цінність сучасної освіти, Коновальчук М. В. (2015)
Корець О. М. - Компоненти формування технічної компетентності майбутніх учителів технологій (2015)
Кулінка Ю. С. - Впровадження курсу "Комп’ютерне проектування і моделювання об’єктів" у процес підготовки майбутніх учителів технологій і креслення за спеціалізацією "Технічна та комп’ютерна графіка" (2015)
Кулик Є. В. - Основи формування наукової парадигми професій ("Вчитель технологій”), Гельжинська Т. Я. (2015)
Курок В. П. - Організація аудиторної дослідницької роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі їх фахової підготовки, Опанасенко В. П. (2015)
Курчій О. В. - Підготовка вчителя трудового навчання до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, Цибулько Г. Я. (2015)
Лазаренко Н. Ю. - Розвиток креативності майбутніх дизайнерів в їх викладацькій діяльності (2015)
Марущак О. В. - Формування проектної культури майбутнього вчителя технологій, Луп’як Д. М. (2015)
Мельник О. В. - Використання розрахунково-графічних завдань у підготовці майбутнього учителя технологій (2015)
Немченко Ю. В. - Система пошуково-дослідницьких проектів як середовище формування практичних безпеко-орієнтованих знань та навичок (2015)
Ніколайчук С. П. - Модель навчання матеріалознавству швейних виробів майбутніх учителів технологій (2015)
Науменко В. Я. - Формування проектно-конструкторських здібностей майбутніх вчителів технологій, Касперський А. В., Немченко Ю. В. (2015)
Нищак І. Д. - Зміст завдання інженерно-графічної підготовки вчителя технологій у педагогічному ВНЗ (2015)
Оршанський Л. В. - Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування, Матвісів Я. Я. (2015)
Пильтяй О. М. - Вплив ринку праці на професійну орієнтацію школярів в Україні (2015)
Райковська Г. О. - Теоретичні засади комп’ютерного геометричного моделювання, Головня В. Д. (2015)
Савенко І. В. - Підготовка майбутніх учителів дизайну і техноголії у вищих навчальних закладах Великої Британії (2015)
Савка Л. В. - Систематизація завдань для розвитку креативності студентів на заняттях із спеціального моделювання та макетування форми одягу (2015)
Савицька О. С. - Розвиток обдарованості учнів на уроках трудового навчання в умовах допрофільної підготовки (2015)
Самборська О. В. - Критерії, показники та рівні готовності магістрів технологічної освіти до моніторінгу навчальних досягнень студентів (2015)
Серьогіна І. Ю. - Характеристика технології рейтингового обліку результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ (2015)
Сисоєва А. М. - Сутність феномену навчального середовища для студентів ВНЗ (2015)
Скварок М. Ю. - Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у процесі підготовки педагогів професійного навчання з профілю "Технологія виробів легкої промисловості” (2015)
Cкиданчук С. А. - Методика використання навчального тренажера "Автоматична система управління головним двигуном" в процесі навчання майбутніх інженерів-судомеханіків (2015)
Слабко В. М. - Формування технічної компетентності майбутнього вчителя технологій в процесі професійної підготовки (2015)
Сушенцева Л. Л. - До проблеми соціального партнерства в системі трудового, профільного та професійного навчання (2015)
Титаренко В. П. - Історичні віхи становлення факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Ткач Д. І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій і креслення на основі системної парадигми теорії і практики оборонних зображень (2015)
Хищенко О. О. - Особливості організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках технологій (2015)
Цвіркун Л. О. - Етапи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі графічної підготовки (2015)
Цина В. I. - Технологічне забеспечення формування особистісно професійної зрілості майбутнього педагога (2015)
Шабага С. Б. - Педагогічні умови ефективної організації профільного навчання школярів художньої обробки матеріалів, Омельчук О. (2015)
Шамчук М. Ю. - Шляхи формування фахової компетентності з основ підпріємництва у майбутніх вчителів технологій (2015)
Шевченко В. В. - Педагогічні умови впровадження інтернет-технологій в процесі вивчення дисциплін інформатичного циклу (2015)
Ящук С. М. - Умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього магістра технологічної освіти (2015)
Пістун М. Д. - К. Г. Воблий – видатний український еконо-міко-географ, один із перших академіків Української академії наук (2017)
Сорокіна Л. Ю. - Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів, Голубцов О. Г. , Чехній В. М. , Батова Н. І. (2017)
Байдіков I. А. - Сучасна ландшафтна структура території Херсонської області як основа для укладання середньомасштабної карти ландшафтних комплексів регіону (2017)
Маруняк Е. - Сравнительный анализ состояния сельской местности Украины и Словакии (в контексте евроинтеграции), В. Нагирная В., Руденко Л., Секели В. (2017)
Дворецька І. В. - Короткострокова мінливість висот стандартних ізобаричних рівнів над територією України та прилеглими територіями, Савенець М. В. (2017)
Осипов В. В - Моделирование выноса биогенных элементов с водосбора малой реки зоны смешанных лесов Украины с применением модели SWAT, Осадчая Н. Н. (2017)
Молочко М. А. - Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти (2017)
Топчієв О. Г. - Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень, Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. (2017)
Інформація (2017)
Фаренюк Г. Г. - Структура та методичні положення нормативної бази з питань енергоефективності будівель (2017)
Бабич Є. М. - Методологія розрахунку залізобетонних елементів за деформаційно-силовою моделлю, Ромашко В. М. (2017)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів у нормальних перерізах при косому згинанні, Кочкарьов Д. В. (2017)
Nedelkovska N. - Methodology for preparation of thematic geotechnical maps for urbanization purposes using polynomial interpolation method, Peshevski I., Jovanovski M. (2017)
Бамбура А. М. - Попереднє призначення площі розтягнутої арматури для прямокутного перерізу при згині, Дорогова О. В., Сазонова І. Р. (2017)
Moskalkova Yu. H. - Behavior of claydite at the stage of microcrack formation (2017)
Shkurupia A. A. - Algorithm and software for calculating the stability of the form of equilibrium of discrete systems, Mytrofanov P. B., Paschenko A. N. (2017)
Кровяков С. О. - Підвищення довговічності легких конструкційних бетонів для гідротехнічних і транспортних споруд шляхом оброблення поверхні пористого заповнювача, Мішутін А. В. (2017)
Tore E. - Parametric evaluation of the plastic deformation capacity of fiber reinforced polymers confined square and rectangular columns, Yavas A. (2017)
Mitrofanov V. P. - Remarks on improvement of design system for reinforced concrete structures in codes of the future, Pinchuk N. M. (2017)
Шейніч Л. О. - Бетони для біогазових установок, Приймаченко А. C., Ігнатова І. В. (2017)
Ушеров-Маршак О. В. - До 100-річчя від дня народження (Феномен Отара Петровича Мчедлова-Петросяна), Першина Л. А. (2017)
Алдохдар Хаммоуда Нагед - Направления сохранения архитектурно-археологического наследия в г. Газа (Палестина). Реалии и наиболее важные риски, Черкасова Е. Т. (2017)
Вергунова Н. С. - Теоретические выкладки биомиметики на примере архитектурных объектов (2017)
Височин І. А. - Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкту (2017)
Давидич Т. Ф. - Причины проявления "готического вкуса" в период расцвета классицизма (2017)
Danylov S. M. - Crises and disasters in functioning of a city as an open dynamic system (2017)
Качемцева Л. В. - Проект Харьковского университета как воплощение просветительских идей начала XIX в., Гелла Е. И. (2017)
Лукомська З. В. - Історичні містобудівні комплекси XVII – XVIII ст. у сучасній об’ємно-розпланувальній структурі міст Тернопільщини (2017)
Малова А. И. - Промышленные центры как среда формообразования полифункциональных архитектурных пространств (2017)
Мартинів О. О. - Видозміна архітектурного образу будівель вищих навчальних закладів з часу появи перших університетів до сьогодення (2017)
Мироненко В. П. - Влияние науки сложности на развитие средств архитектурного моделирования, Успенский М. С. (2017)
Chub A. N. - First factors affecting a complex reconstruction of the stadion (2017)
Zabelin S. - The main factors that influence on the operational durability of sewage networks, Aleinikova A., Grinchuk O., Gamzatova C. (2017)
Шумаков И. В. - Особенности производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции при ревитализации промышленных зданий, Каржинерова Е. Г. (2017)
Шинкевич Е. С. - Подбор состава арболитобетона по экспериментально-статистическим моделям, Линник Д. С., Закаблук С. С., Юсипчук В. И. (2017)
Шинкевич О. С. - Експериментально-статистична оцінка властивостей активованих і не активованих дрібнозернистих сумішей і бетонів, Тертичний А. А., Закаблук С. С., Мироненко І. Н. (2017)
Джалалов М. Н. - Про вплив організаційно-технологічних факторів на параметри улаштування підземної теплоізоляції, Коломієць Ю. В., Гаєвой Ю. А., Фурсов Ю. В. (2017)
Гасан Ю. Г. - Модифікація штучного каменю на основі гіпсової в'яжучої речовини хімічним розчином, Дроздова О. В. (2017)
Макаренко О. В. - Новітні тенденції у внутрішньому оздобленні приміщень шпалерами, Першина Л. О. (2017)
Плугін А. А. - Композиції на основі шлаколужного вяжучого для ремонту інженерних споруд, що піддаються впливу газоподібних агресивних середовищ, Лютий В. А., Савчук Ю. Ю., Звєрева А. С. (2017)
Плугін А. А. - Вплив мінеральних наповнювачів на процеси структуроутворення гіпсового каменю, Борзяк О. С., Єфіменко А. С., Фішер Х.-Б. (2017)
Федоренко О. Ю. - Оцінка ефективності використання лужних каолінів Майданвільського родовища в технології керамічних плиток, Дайнеко К. Б., Покроєва Я. О., Худенко А. Г., Чиркіна В. Ю. (2017)
Teslenko M. H. - Computer vision system for granulometric analysis of the sample of material (2017)
Болотских Н. С. - Интегральные огибающие безразмерные вакуумные характеристики водоструйных насосов, применяемых в установках строительного водопонижения, Болотских Н. Н. (2017)
Emeljanova I. - Features of creation of universal technological sets of the smallsized equipment for conditions of a building site, Blazhko V., Shatokhin V. Chayka D., Kabanets D. (2017)
Emeljanova I. - Capacity and power efficiency determination for concrete mixers operating in cascade mode, Blazhko V., Anishchenko A., Dobrohodova O., Gordienko A. (2017)
Яркін В. А. - Методи підвищення ефективності змішування води з реагентом на очисних спорудах водопостачання, Епоян С. М., Бабенко С. П. (2017)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом (2017)
Бригада О. В. - Оцінка ризику для здоров’я населення при вживанні питної води з джерел м. Харкова, Рибалова О. В., Росколотько А. В. (2017)
Грицина О. О. - Дослідження температурних режимів очищення стічних системи первинний відстійник – аеротенк – вторинний відстійник, Волощук В. А., Бляшина М. В., Жукова В. С. (2017)
Душкин С. С. - Влияние предварительного озонирования на процессы реагентной обработки воды р. Северский Донец, Душкин С. С. (2017)
Карагяур А. С. - Математическое моделирование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои, Волков В. Н. (2017)
Сафоник А. П. - Модель процесу контактного знезалізнення води крізь пористе завантаження водоочисного фільтра, Куницький С. О. (2017)
Юрченко В. О. - Вплив нітрифікаціії у водоймах-джерелах питного водопостачання на розвиток цього процесу в спорудах водопідготовки, Волков В. М., Радіонов М. П. (2017)
Юрченко А. І. - Прогнозування забруднення гербіцидами зворотних вод рисових зрошувальних систем (2017)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений с использованием пленочных электрических обогревателей (2017)
Смирнова Г. М. - Создание комплекса объектов для получения при утилизации осадка биогаза с выработкой на его основе электрической энергии и тепла, Лохман В. А. (2017)
Тарадай А. М. - Работа централизованной системы горячего водоснабжения с баками-аккумуляторами, Бугай В. С., Фомич С. В. (2017)
Бурда Ю. О. - Підвищення ефективності очистки коксового газу за рахунок впровадження трикутної насадки з хрестоподібними отворами (2017)
Збараз Л. И. - Методика оценки ущерба от аварийной ситуации в системе теплоснабжения, Чичерин С. В. (2017)
Рибалова О. В. - Визначення рівня негативного впливу на здоров’я населення викидів забруднюючих речовин від виробництва теплоізоляційних матеріалів, Варламов Є. М., Гаджиєв Е. Н. (2017)
Юрченко В. О. - Дослідження дисперсного складу пилу крохмалю в викидах від обладнання кондитерських підприємств, Пономарьов К. С., Пономарьова С. Д. (2017)
Кондращенко В. И. - Изменение формы частиц цемента при его активации в вихревой мельнице, Тарарушкин Е. В., Титов С. П., Кондращенко Е. В. (2017)
Коваленко Л. А. - Идентификация, измерение и расчет параметров сложных закруглений плана трассы автомобильной дороги (2017)
Павлов К. В. - Реалізація енергоощадного будівництва на регіональних ринках житлової нерухомості (2017)
Плугін Д. А. - Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і віб раційних впливів наземного рейкового транспорту, Плугін А. А., Борзяк О. С., Палант О. В., Савченко О. М. (2017)
Пермяков В. И. - Размещение датчиков температуры на тепловом технологическом оборудовании, Шевченко А. А. (2017)
Пілічева М. О - Особливості впорядкування території населеного пункту (2017)
Хілько Ю. В. - Моделювання безпечної евакуації людей з висотних будівель при пожежі, Тригуб В. В., Грицина І. М. (2017)
Тарасенко Т. М. - Районування ґрунтів Сумській області за зволоженням, Батракова А. Г. (2017)
Гольтерова Т. А. - Роль класу наслідків (відповідальності) у сфері містобудівної діяльності, Обухова Н. В., Масс О. М. (2017)
Новобранов В. М. - Основні напрямки вибору ділового партнера при орієнтації підприємств будівельної індустрії на Европейський ринок, Жилякова Г. С., Братішко С. М. (2017)
Ємельяненко М. Г. - Моделювання динаміки та уточнення методики розрахунку двочастотного пресу для формування бетонних элементів, Саєнко Л. В (2017)
Березанський Ю. М. - Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М., Бойчук О. А.та ін., (2018)
Бойчук O. A. - Обмежені розв’язки еволюційних рівнянь, Журавльов В. П., Покутний O. О. (2018)
Капустян О. В. - Стійкість глобальних атракторів імпульсних нескінченновимірних систем, Перестюк М. О., Романюк І. В. (2018)
Леонов Г. А. - Функции Ляпунова в глобальном анализе хаотических систем (2018)
Луковський І. О. - Варіаційний метод розв’язування нелінійних крайових задач динаміки обмеженого об’єму рідини зі змінними межами (2018)
Макаров В. Л. - Точні та наближені розв’язки спектральних задач для оператора Шрьодінгера на (−∞,∞) з поліноміальним потенціалом (2018)
Půža B. - On solutions of nonlinear boundary-value problems the components of which vanish at certain points, Rontó A., Rontó M., Shchobak N. (2018)
Recke L. - Forced frequency locking for differential equations with distributional forcings (2018)
Jabeen T. - Existence of global solutions for some classes of integral equations, Agarwal R. P., Lupulescu V., O’Regan D. (2018)
Глухова С. А. - Раритетні види флори України в колекції Сирецького дендрологічного парку, Шиндер О. І., Михайлик С. М. (2017)
Гнатюк А. М. - Критерії оцінки результатів інтродукції рослин у колекціях ботанічних установ, Гапоненко М. Б. (2017)
Демченко О. О. - Фенологія видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України (2017)
Ковалевський С. Б. - Бурштин на території Українського Полісся: утворення, видобуток, наслідки, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М. (2017)
Кушнір Н. В. - Оцінка успішності інтродукції та перспективність Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2017)
Лоєнко К. М. - Біорозмаїття Корсунь-Шевченківського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва, Зінченко В. М. (2017)
Лось С. А. - Сучасний стан та перспективи використання селекційних об’єктів ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки", Терещенко Л. І., Бадалов К. П., Дишко В. А., Слюсарчук В. Є., Підтикана Г. В., Григорьєва В. Г. (2017)
Музика Г. І. - Особливості розвитку генеративної сфери середземноморських і північноамериканських витких жимолостей в умовах інтродукції, Порохнява О. Л. (2017)
Піхало О. В. - Ретроспективний аналіз території парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі Києва, Омелянчук І. В. (2017)
Рахметов Д. Б. - Науково-інноваційні засади інтродукції, селекції та використання корисних рослин в Україні (2017)
Явний М. І. - Еколого-патологічний моніторинг санітарного стану в’язових порід Київського Полісся, Пузріна Н. В. (2017)
Яворовський П. П. - Ліс та потепління клімату (2017)
Ходус Е. В. - Интерпассивность как субъективный эффект современной медиакультуры: к постановке проблемы (2014)
Сладнева О. Г. - Харизма: религиозное измерение (2014)
Щедрин А. Т. - Ченнелинг: поиски метаантропологических измерений бытия разума во вселенной (по материалам Всемирной Паутины) (2014)
Кичкирук Т. В. - Вища економічна освіта в концепції синергетичної парадигми нелінійного мислення (2014)
Петрушкевич М. С. - Релігійна комунікація у контексті медіа-культури (2014)
Корх О. М. - Трансцендентні світи гендеру (2014)
Kuptsova T. A. - The feminine and masculine archetypes in the structure of a pagon myth (2014)
Краснокутський О. В. - Особливість прояву взаємозв'язку політичної та правової свідомості – розвитку ідеології державотворення за часів стародавнього сходу (2014)
Danylova T. V. - Eastern spiritual traditions through the lens of modern scientific worldview (2014)
Айтов С. Ш. - Когнітивні аспекти сучасної філософії історичного пізнання (2014)
Малівський А. М. - Антропологічна компонента онтології декарта (2014)
Усов Д. В. - Історико-філософські виміри взаємин політики та моралі (2014)
Зімарьова Ю. В. - Філософія на зламі епох (огляд подіі) (2014)
Кушнарьов С. - Заселення середнього Пооскілля українськими переселенцями в першій половині XVΙΙ ст. (2014)
Долженко Ю. - Краніологія похованих під кафедральним костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII–XX ст. (2014)
Левицький В. - Інкорпорація Правобережної України до Російської імперії та її вплив на розвиток церковного землеволодіння, Сидяга Б. (2014)
Скрипник А. - Особливості квартирування російських військ на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2014)
Фицик І. - Освіта як прояв самореалізації правобережної шляхти у першій половині ХІХ ст. (2014)
Луговий Б. - Система управління києво-подільськими військовими поселеннями (2014)
Жиленкова І. - Селянська громада в аграрній політиці уряду Російської імперії: оцінки та законодавчі ініціативи (2014)
Крижевський А. - Особливості викладання антикознавчих дисциплін в університеті Св. Володимира у кінці ХІХ ст. (2014)
Зуляк І. - Календарі "Просвіти” – важлива складова видавничої діяльності товариства (1869–1939 РР.) (2014)
Білобровець О. - Діяльність польських організацій націоналістичного спрямування на Правобережній Україні на початку ХХ ст. (2014)
Даниленко Р. - Більшовицький терор у Києві в лютому 1918 р. (2014)
Олійник М. - Антирадянське підпілля на Поділлі у 1921–1928 рр. (2014)
Фесенко В. - Наукові центри представників польської етнічної меншини в УСРР (УРСР) у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Самсонюк Т. - Особливості ведення слідства у справах поляків арештованих на території Ровенщини у 1939–1941 рр. (2014)
Стельникович С. - Спортивне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (2014)
Іванов С. - Табори радянських військовополонених на Волині у роки німецької окупації (2014)
Волянюк С. - Карпатський рейд куреня "Бондаренка” у 1944 р. (2014)
Ільницький В. - Депортаційна політика як засіб утвердження радянської адміністрації у Західній Україні (1944–1954) (2014)
Якуніна К. - Функціонування свідків Єгови у Волинській та Ровенській областях у 1944–1953 рр. (2014)
Стоцький Я. - Вплив органів державної влади на мінімізацію діючої парафіяльної мережі римо-католицької церкви у західних областях України у 1944–1964 рр. (2014)
Дідух Т. - Особливості конфесійного життя Греко-католицької церкви на Тернопільщині у 1958–1964 рр. (2014)
Секо Я. - Розвиток українського шістдесятництва у 1965–1971 рр. (2014)
Деревінський В. - Кадрова політика та чисельність Народного Руху України у 1992–1999 рр. (2014)
Священко З. - Реорганізація селянського управління в Російській імперії на початку ХХ ст. (на матеріалах роботи особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості та редакційної комісії міністерства внутрішніх справ) (2014)
Руда О. - Національна політика Другої Речі Посполитої в освітній сфері (на прикладі Галичини) (2014)
Сокирська В. - Російсько-українські відносини у 20-х рр. ХХ СТ.: інституційний аспект (2014)
Подобєд О. - Фахове навчання та перекваліфікація українців у ДІПІ таборах Західної Німеччини й Австрії у 1945–1950 рр. (2014)
Покляцька В. - Протистояння СРСР та США у 1946–1979 рр.: засоби формування "образу ворога” (2014)
Корнієнко Н. - Питання українських виборів у слуханнях конгресу США 109 скликання (2014)
Ціватий В. - Європейський вимір інституту полісу: політико-дипломатичний і теоретико-методологічний аспект (2014)
Зимницька С. - Участь Єремії Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни українського народу крізь призму польської та української історіографій (середина XVIII – середина ХХ ст.) (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – представник державницького напряму в українській історіографії (військово-політичний аспект) (2014)
Васьків Н. - Публіцистична спадщина І. Франка як джерело до вивчення єврейського питання у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Біла О. - Публікації про українську народність у волинській періодиці на межі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Кучернюк І. - Робота авторського колективу часопису "Рідний край” у висвітленні суспільно-політичного життя України 1905–1907 рр. (2014)
Чернік С. - Австро-сербський конфлікт 1914 р. у висвітленні газетної періодики України (2014)
Готкова Ю. - Українські друковані періодичні видання Кубані та Дону про українізацію в Північно-Кавказькому краї (1925–1932 рр.) (2014)
Футала В. - Партійно-політичне життя українців у міжвоєнній Польщі: сучасне українське бачення (2014)
Скакальська І. - Волинська українська еліта 1921–1939 рр. в інтерпретації вітчизняних і зарубіжних дослідників (2014)
Поліщук А. - Реалізація соціальної політики радянської держави на Поділлі у середині 1960 – середині 1980-х рр. ХХ ст. за матеріалами державних архівів України (2014)
Козакова О. - Сучасна історіографія дослідження історії та культури українських циганів радянського періоду (2014)
Чорна Н. - Роль Польщі в європейській інтеграції України: інтерпретації українських дослідників (2014)
Куций І. - Імагологія як стратегія дослідження цивілізаційних образів в українській історіографії (2014)
Сахновський О. - Європейський вимір історичної освіти в Україні: виклики та перспективи (2014)
Шарпатий В. - Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917–1921 рр.): |МОНОГР.| /Ю. В. Телячий. – Тернопіль: ТЕРНО - ГРАФ, 2014. – 600 с. (2014)
Москалюк М. - Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія |за заг. ред. В. М. Орлика|. –Кіровоград: В–во "КОД”, 2014. – 360 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кармазіна М. С. - Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні (2017)
Ротар Н. Ю. - Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2017)
Бевз Т. А. - Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації (2017)
Яремчук В. В. - Специфіка формування та проявів регіонального політичного режиму у Львівській області (2017)
Кармазіна М. С. - Оцінка західними інформаційними ресурсами загроз і перспектив України (2017)
Бевз Т. А. - Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії (2017)
Бевз Т. А. - Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиріччя ХХІ ст. (2017)
Кривошеїв В. В. - Ментальні ризики в ракурсі "Ми" - "Вони" (2017)
Гон М. М. - Інший на маргінесі української колективної пам’яті (2017)
Ладний Ю. А. - Етнополітика української національної революції 1917-1921 рр.: методологічний аспект (2017)
Литвин В. С. - Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного управління: теоретико-методологічний зріз (2017)
Нагорняк І. М. - Ініціатива ЄС "Східне партнерство". Інституційні основи, завдання та перспективи змін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Білоскурський Р. Р. - Екологічне підприємництво в Україні: стан та пріоритети розвитку (2017)
Іванишина Г. С. - Функціонування ринку виробів з дорогоцінних металів і каміння в Україні: сучасний стан та перспективи (2017)
Ігнатенко О. С. - Інвестиційне кредитування агропромислового комплексу: теорія і практика (2017)
Кальницька М. А. - Основи регулювання соціального розвитку України (2017)
Мілашовська О. І. - Генезис розвитку та оцінка сфери гостинності, Шитікова Т. В. (2017)
Молнар Д. І. - Контроль якості продуктів харчування і можливості України гармонізації стандартам ЄС, Чорій М. В., Рубіш М. А. (2017)
Росола У. В. - Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції (2017)
Свидрук І. І. - Концептуальні основи становлення креативної економіки (2017)
Черленяк І. І. - Виклики та бар’єри розвитку національного консалтингового бізнесу, Довба І. В., Клев’яник В. Ю. (2017)
Черничко Т. В. - Ефективність антиінфляційної політики в Україні та колишніх республіках Радянського Союзу, Черничко С. Ф. (2017)
Азарова А. О. - Комплексна цільова програма оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР "Солон-2", Павлов С. В., Логвинюк М. П. (2017)
Алшарф Ібрагім А. М. - Контроль та управління ефективністю діяльності медичних закладів (2017)
Ілляшенко С. М. - Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах, Рот-Сєров Є. В. (2017)
Кулиняк І. Я. - Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств, Базарко С. В. (2017)
Маргіта Н. О. - Практичні аспекти застосування теорії обмежень, Маргіта М. В. (2017)
Польова Т. В. - Оцінка ефективності використання виробничих запасів як підґрунтя для прийняття зважених управлінських рішень, Рєзнік А. С. (2017)
Гарапко Е. В. - Методичні підходи до типології малих міст як наукова основа управління їх розвитком (2017)
Головко О. М. - Аналіз особливостей і перспектив розвитку санаторіїв Закарпаття, Гоблик-Маркович Н. М., Горват Е. С. (2017)
Ліба Н. С. - Реалізація державно-приватного партнерства у системі регіональної промислової політики (2017)
Папп В. В. - Бренд території міста в контексті стратегічного управління сферою туризму, Лужанська Т. Ю., Бошота Н. В. (2017)
Holovachko V. M. - Accountant of the 21th century, Maksymenko D. V., Turok M. M. (2017)
Нестерова С. В. - Обґрунтування доцільності калькулювання витрат на підприємстві, Лизанець А. Г. (2017)
Pol`ova T. V. - Accounting and analytical provision of the process of cost management and its optimization, Dereyko Yu. O. (2017)
Holovachko V. M. - Local taxes as a source of filling the local budget in the conditions of decentralization, Babalik K. O. (2017)
Ігнатишин М. В. - Прогнозування показників субсидування на основі аналізу рядів динаміки, Ігнатишин М. І. (2017)
Клапків Ю. М. - Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників (2017)
Леснік Т. М. - Вплив макроекономічних показників на курс національної валюти: регресійний аналіз (2017)
Черничко С. Ф. - Банківський сектор економіки України: огляд основних тенденцій і перспектив розвитку, Черничко С. С., Пелехач І. І. (2017)
Мікловда В. П. - Системне дослідження ринку праці (рецензія на монографію: Гоблик В. В., Токар Я. І. "Регулювання депресивних ринків праці в умовах економічної трансформації") (2017)
Содержание (2017)
Афанасенко К. А. - Оценка влияния условий формования стеклопластиков на основе полиэпоксидных связуючих на изменение линейной скорости распространения пламени, Михайлюк А. П. (2017)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости стальных колонн каркаса со вспучивающимся огнезащитным покрытием (2017)
Виноградов С. А. - Розробка системи пожежогасіння газонаповненою піною, Шахов С. М., Присяжнюк В. В. (2017)
Григоренко О. М. - Дослідження показників пожежної небезпеки епоксиполімерів для вогнезахисту деревини, Михайлюк О. П. (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование испарения бензина через слой гранулированного пеностекла (2017)
Деревянко А. А. - Расчет расхода порошково-газовой смеси через выпускной насадок порошковой автоматической системы пожаротушения, Литвяк А. Н. (2017)
Дуреев В. А. - Учет модели пористого тела в поверхностном разрушении композиционного покрытия (2017)
Кальченко Я. Ю. - Ідентифікація параметрів при визначенні динамічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2017)
Коровникова Н. И. - Снижение горючести модифицированного целлюлозного волокна, Олейник В. В. (2017)
Кулаков О. В. - Особливості застосування методу захисного кута при проектуванні блискавкозахисту об’єктів, Катунін А. М., Лісін О. С. (2017)
Ларін О. М. - Дослідження поперечної жорсткості матеріалу пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням неоднорідності його структури, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2017)
Левтеров А. А. - Методы идентификации процесса горения целлюлозосодержащих материалов на основе эффекта акустической эмиссии, Тютюник В. В., Калугин В. Д. (2017)
Луценко Ю. В. - Визначення часу захисної дії газозахисного спецодягу при впливі суміші токсичних речовин в умовах пожежі, Миргород О. В. (2017)
Мурин М. Н. - Определение максимального количества оросителей дренчерной секции автоматических систем водяного пожаротушения, Бондаренко С. Н., Литвяк А. Н. (2017)
Петухова О. А. - Обґрунтування вибору характеристик складових пожежного кран-комплекту, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2017)
Росоха C. В. - Исследование траекторий движения струй гелеобразуйщих составов, Сыровой В. В., Остапов К. М. (2017)
Роянов О. М. - Визначення впливу характеристик резервуарів на інтенсивність випаровування світлих нафтопродуктів під час проведення в них примусової вентиляції, Гарбуз С. В. (2017)
Saveliev D. - Influence of consumption rate and drying time of gel- forming systems on thier fire retardant properties when applied to coniferous forest litter (2017)
Савченко А. В. - Перспективы использование огнетушащих бинарных гелеобразующих систем с морской водой в качестве катализатора гелеобразовния, Островерх О. А. (2017)
Salamov D. - The moment of inertia of the jet of extinguishing agent, Tischenko E., Basmanov A., Abramov Y. (2017)
Сенчихин Ю. Н. - Обоснование исходных данных для прогнозирования аварийной обстановки при разработке оперативных планов пожаротушения на аэропорты гражданской авиации, Аветисян В. Г. (2017)
Скородумова О. Б. - Разработка состава огнестойких покрытий защитных костюмов пожарных на основе щелочных золей тетраэтоксисилана, Тарахно Е. В., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2017)
Тесленко А. А. - Оценка влияния климатических условий на критерии пожарной опасности наружных установок (2017)
Трегубов Д. Г. - Залежність концентраційних меж поширення полум’я від енергії джерела запалювання та температури середовища (2017)
Фещук Ю. Л. - Експериментальні дослідження поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням в умовах пожежі, Поздєєв С. В., Ніжник В. В. (2017)
Харламов В. В. - Формалізація задачі підвищення продуктивності системи водопостачання при ліквідації природних пожеж, Тарасенко О. А. (2017)
Чернуха А. А. - Ефективність вогнезахисного просочувального засобу екосепт для деревини дубу, Безуглов О. Є., Вачков І. Ю. (2017)
Чиркина М. А. - Возможность использования экологически-чистых пенообразователей для тушения пожаров, Савельев Д. И., Питак О. Я. (2017)
Список авторов (2017)
Выходные данные (2017)
Богданович В. Ю. - Когнітивний підхід до визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру в системі забезпечення воєнної безпеки, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2017)
Гриб Д. А. - Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к формированию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства, Демидов Б. А., Кучеренко Ю. Ф., Хмелевская О. А., Гридина В. В., Михалева Л. В. (2017)
Денисов А. И. - Контур тока для системы запуска газотурбинного двигателя вертолета с беcколлекторной электромашиной постоянного тока, Бурсала А. Л., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л., Башинский К. В. (2017)
Lanetsky B. - Scientific-methodical statements on assessment technical and economic efficiency of works directed for extension of surface-to-air missiles` assigned measures, Luk'yanchuk V., Lisovenko V., Terebuha I. (2017)
Лезік О. В. - Основні положення методики побудови бойового порядку зенітних засобів при прикритті вибухонебезпечних об'єктів, Піскунов С. М., Волков А. Ф., Седзюх В. В. (2017)
Макаров С. А. - Дослідження умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів повітряної рухомої й радіолокаційної служб та засобів транкінгового зв’язку у смузі частот 136…174 МГц, Московченко І. В., Лєбєдєв В. О., Павліченко О. А. (2017)
Волков С. Л. - Загальні проблеми розвитку кіберфізичних систем, Щербина Ю. В. (2017)
Сальник В. В. - Метод підтримки маршрутів передачі даних в мобільних радіомережах військового призначення на основі нечіткої логіки, Сальник С. В., Стрєла Т. С., Олексенко В. П. (2017)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Протокол RACPwP иерархической плановой системы для задач с высокой критичностью, Борисова Н. В., Чередниченко О. Ю., Гонтарь Ю. Н. (2017)
Shyshatskyi A. - Method of multicriterial evaluation of the state of the special purposes of radio communication system channels, Zhuk O., Zhyvotovskyi R., Zhuk P. (2017)
Antonov A. - Is it possible to deter an opponent who uses "hybrid tactics"?, Bzot V., Kuzhel I. (2017)
Pievtsov H. - The analysis of terrorist attacks in Ukraine based on open-source data set, Feklistov A. (2017)
Ivanets H. - State emergency service of Ukraine units' potential mission effectiveness during emergency response assessment model, Ivanets M., Safarova H. (2017)
Трофименко П. Є. - Корпусна артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Другої світової війни, Латін С. П., Матузко Б. П., Супрун О. Ф. (2017)
Біленко О. І. - Методика зниження енергії віддачі стрілецької зброї для сил безпеки, Першина К. В., Павлов Д. В. (2017)
Лисенко Д. Е. - Формалізація характеристик якості функціональних аспектів організаційно-технічної системи на основі теорії кваліметрії, Дмитришин Д. В., Лисенко Е. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Василенко С. П., Зубрицька Г. Г., Кремешний О. І. (2017)
Тимощук О. М. - Критерій оптимальності процесу технічного обслуговування суднових комплексів, Дакі О. А., Коломієць О. М., Трофименко І. В. (2017)
Яковлев М. Ю. - Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування, Рижов Є. В., Сакович Л. М., Аркушенко П. Л. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Слово до читача (2017)
Рудич Ф. - Президенти сучасної України (2017)
Зеленько Г. - Фактори розмежування політичних сил в країнах Вишеградської групи (2017)
Кочубей Л. - Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні (2017)
Ляшенко Т. - Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі (2017)
Балабан Р. - Дослідження явища суспільного протесту у Російській Федерації (за матеріалами дисертацій російських науковців 1991 - 2016 років) (2017)
Брехаря С. - Українських бізнес: від економічної раціональності до корпоративно-соціальної відповідальності (2017)
Кононенко Н. - Гібридні цінності як чинник, що гальмує модернізацію України (2017)
Щербенко Е. - Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії (2017)
Мачуський В. - Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі (2017)
Чорний О. - Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні (2017)
Барановський Ф. - Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст (2017)
Кудряченко А. - Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей, Солошенко В. (2017)
Ганжуров Ю. - Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу (2017)
Трофимов Е. - "Гражданский контроль" в моноцентрической политии (на примере Российской Федерации) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Adamenko Yu. I. - Peculiarities of assignment of rolling bearing mounting and parameters of geometric accuracy of mounting surfaces of shafts and frames, Herasymchuk О. М., Kozachok А. О. (2017)
Жбанова О. М. - Модифікування сталі 35ГЛ імпульсним струмом при кристалізації, Саітгареєв Л. Н., Бялік Г. А., Скідін І. Е. (2017)
Kulik Т. І. - Effect of orientational strengthening of polymeric material on mechanical properties of products (2017)
Лоєв В. Ю. - Зв’язок мікрорельєфу поверхонь пар тертя з інтенсивністю їх зношування при нестаціонарних умовах експлуатації, Лещенко Б. М., Тимощук А. М. (2017)
Ночвай В. М. - Рішення задачі надійності в процесі ремонту пластин коробок преса силікатної цегли (2017)
Степчин Я. А. - Особливості моделювання теплофізичних процесів зони різання в системі SOLIDWORKS SIMULATION, Степчин О. А. (2017)
Абрамович А. О. - Дихотомічне розрізнення металу на чорний-кольоровий за допомогою спектрального аналізу, Мрачковський О. Д., Фурманчук В. Ю. (2017)
Титул, зміст (2018)
Защепкіна Н. М. - Удосконалення методу визначення пилопроникності матеріалів, Мелконян А. А., Довгалюк Р. Ю., Недобойко С. О. (2017)
Щербань Л. О. - Інноваційні технології дизaйн-пpоектувaння сучасного одягу, Костогриз Ю. О., Керсновська В. В., Кривенька Н. В., Іваницька В. О. (2018)
Зімчук І. В. - Методика ідентифікації параметрів моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем, Іщенко В. І., Охрімчук І. А. (2017)
Маркова А. В. - Вивчення взаємодії художньо-композиційних характеристик неофутуристичного напрямку та біонічного формоутворення для проектування сучасних колекцій, Науменко Н. О., Чебанова А. Л., Ніколаєва Т. І. (2018)
Каращук Н. М. - Дослідження залежності електродинамічних характеристик щілини, прорізаної у прямокутному хвилеводі, від зміни її розмірів та положення, Черкес О. П., Сидорчук О. Л. (2017)
Кисіль С. С. - Особливості формування інтер’єру сучасних арт-центрів на базі вбудовано-прибудованих громадських приміщень, Прядкіна О. О. (2018)
Коломієць Р. О. - Використання генераторів холодної плазми у медицині, Нікітчук Т. М., Грек О. В. (2017)
Заварзін О. О. - Особливості формування дизайну центру дозвілля для молоді, Родіна А. В. (2018)
Нагорнюк О. А. - Спосіб "сліпого" визначення несучої частоти радіосигналів з лінійною цифровою модуляцією (2017)
Косенко Д. Ю. - Меблі для гнучкого навчального простору в умовах обмеженої площі класного приміщення, Жембровська Т. Ю., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2018)
Павлюк В. В. - Побудова автоматичного квазідоплерівського радіопеленгатора за технологією програмновизначеного радіо (2017)
Миролюбова О. В. - Удосконалення технологічних параметрів виконання ниткових з’єднань при виробництві шкіргалантерейних виробів, Бабич А. І. (2018)
Прилипко О. І. - Аналітично-імітаційне моделювання впливу всіх видів виробництв на стан атмосфери та шляхи його поліпшення, Овезгельдиєв А. О. (2017)
Чертенко Л. П. - Розробка оригінального дизайну взуття з використанням функцій 3D моделювання, Тукало Н. М., Гаркавенко С. С. (2018)
Rudyk А. V. - Analysis of the errors of MEMS accelerometers by the Allan variation method (2017)
Чертенко Л. П. - Розробка методу проектування форми колодки для модельного взуття на основі індивідуальних параметрів стопи, Марфійчук М. М. (2018)
Черепанська І. Ю. - Нейронна мережа як складова системи підтримки прийняття рішень при управлінні якістю виготовлення об’єктів виробництва у механообробці, Сусік О. А. (2017)
Савчук О. В. - Дослідження якості друкованих малюнків, нанесених на трикотажне полотно різними способами, Галавська Л. Є. (2018)
Єфремов М. В. - Структура проектування інтелектуального агента та можливості його виконання, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2017)
Березін Л. М. - До розрахунку параметрів ланцюгового приводу механізму накатування полотна круглов'язальної машини, Малик П. О. (2018)
Ляшенко А. В. - Застосування алгоритму на основі дескриптора кольору в розпізнаванні лапароскопічних відеозображень, Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2017)
Кошель С. О. - Дослідження магазинного завантажувального пристрою для машини ДН, Кошель Г. В., Бондаренко П. В., Губін Є. В. (2018)
Колодницька Р. В. - Застосування методу максимуму ентропії для аналізу стану крапель в біопаливо-повітряних сумішах, Москвін П. П., Добряков В. Л., Очич В. М. (2017)
Кошель С. О. - Дослідження механізму голки швейної машини для виконання зигзаг-строчки, Кошель Г. В., Перфілов Р. М. (2018)
Мельничук С. В. - Шляхи покращення екологічності автобусів в умовах їх експлуатації на пасажирських маршрутах міст, Рафальський О. І., Чуйко С. П. (2017)
Павленко В. М. - Оцінювання ефективності використання рекуператора в системах вентиляції офісних приміщень, Ткаченко Д. О. (2018)
Бойко В. В. - Дія вибуху розосередженого заряду в скельних ґрунтах, Кузьменко А. О., Чала О. М., Хлевнюк Т. В., Хлевнюк Д. В. (2017)
Голубєв Л. П. - Настройка і модифікація програмного забезпечення станка з ЧПУ, Ківа І. Л., Рафальський О. С., Шинкаренко Ю. В. (2018)
Зуєвська Н. В. - Зміна фізико-хімічного складу ґрунтів у зоні техногенного впливу в міських умовах, Шайдецька Л. В., Булітко К. О. (2017)
Литвинов В. А. - Аудентифікація користувача в автоматизованих мікропроцесорних системах, Ніколаєв В. В., Голубєв Л. П. (2018)
Kalchuk S. V. - New approaches to the implementation of the mining technology of dimension stone using a close-set drilling (2017)
Черевач Я. Ф. - Сучасні методи цинкування: переваги та недоліки, Кислова О. В. (2018)
Кондратець В. О. - Оптимізація прогнозування розрідження пульпи у кульових млинах при змінній витраті води в піски класифікатора, Мацуй А. М. (2017)
Шевчук А. В. - Порівняльна характеристика електролітів блискучого олов’янування, Крюкова О. А. (2018)
Korobiichuk V. V. - European integration: treatment of stone processing enterprises waste in Ukraine, Sidorov О. М., Sobolevskyi R. V., Shlapak V. O., Kryvorushko А. О. (2017)
Кульбовська О. А. - Процес анодування алюмінію (2018)
Луценко С. А. - Методика определения объемов вскрышных работ при увеличении производительности карьера по руде (2017)
Шестерик А. С. - Процес олов’янування: огляд (2018)
Поплавський В. А. - Фізичні та технологічні чинники формування детонації здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин, Кравець В. Г., Шукюров А. М., Павленко В. В. (2017)
Слободянюк В. К. - Вплив взаємного розташування вибоїв на положення оптимальної точки звозу гірничої маси і аналітичне визначення її координат, Максимов І. І., Слободянюк Р. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита), Бухарєва К. С., Курило С. І., Довбуш Т. І., Зюльцле О. В. (2017)
Рудько Г. І. - РКООН запасів і ресурсів корисних копалин як інструмент гармонізації світових класифікацій (2017)
Кочетков С. І. - Про причини самозаймання вугілля, Войтенко Ю. І. (2017)
Зінчук М. М. - Про продуктивність різних типів кімберлітів (2017)
Бондар Г. М. - Роль постседиментаційних процесів в утворенні колекторських властивостей гірських порід (2017)
Макогон В. В. - Деякі особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини на великих глибинах (2017)
Рудько Г. І. - Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр, Михайлів І. Р. (2017)
Пам’яті Віктора Петровича Лебедя (2017)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 4. До методики пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі (2017)
Бала Г. Р. - 4-а Міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (2017)
Алієв Х. М. - Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах (2017)
Бхіндер Н. В. - Відомча професійна підготовка прикордонників у Республіці Індія (2017)
Гупік О. М. - Роль декоративно-прикладного мистецтва в становленні сучасної деревообробної справ (2017)
Мостіпака Т. П. - Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору (2017)
Музиченко С. В. - Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі (2017)
Рогозіна О. В. - Науково-дослідницька діяльність як компонент самоосвіти і самореалізації особистості (2017)
Сокол М. О. - Експлікація поняття "якість вищої освіти" (зарубіжний досвід) (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Мультимедійні технології як засіб розвитку музично-творчих здібностей дітей 6-7-річного віку (2017)
Охріменко Л. С. - Педагогічне обґрунтування варіативного модуля "Історія українського костюма" для учнів 10–11 класів (2017)
Андрєєв А. М. - Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Антонюк Д. С. - Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів (2017)
Базильчук О. В. - Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах, Базильчук В. Б. (2017)
Бардус І. О. - Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Барканов А. Б. - Технічне конструювання в агротехнічних коледжах як метод мотивації до вивчення фізики (2017)
Безкопильний О. О. - Здоров’язбережувальна компетентність як важлива складова професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в основній школі, Матусевич А. М. (2017)
Білик В. Г. - Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти (2017)
Бусленко О. М. - Роль навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" у фаховій підготовці сучасного вчителя технології (2017)
Voitovska O. - Terminology of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education (2017)
В’яла О. М. - Понятійний апарат формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності, Путров С. Ю. (2017)
Гевко І. В. - Особливості чинників професійної спрямованості та компетентності учителів технологій (2017)
Горбунов Л. В. - Методологія інтерактивного навчання у вищій школі, Звягінцева О. В., Ворфоломєєва В. І. (2017)
Даннік Л. А. - Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців технологічної освіти (2017)
Данченко І. О. - Діагностика та аналіз рівнів готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: констатувальний етап педагогічного експерименту (2017)
Дирда І. А. - Реалізація підходів до розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови (2017)
Жигірь В. І. - Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя (2017)
Kazishvili Giorgi - Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region) (2017)
Kravchenko Y. V. - Training future teacher of physical culture at high educational establishments as the priority direction of high physical-cultural education, Konoval'skaya L. O., Suschenko L. P. (2017)
Кривильова О. А. - Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Мельниченко Р. К. - Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи (2017)
Мосіюк О. О. - UX проектування сайтів як основа підготовки спеціалістів web-дизайну (2017)
Панченко Л. Ф. - Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень, Самовілова Н. О. (2017)
Рускуліс Л. В. - Семінар у методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2017)
Самборська О. В. - Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів (2017)
Соломенко А. О. - Методична система розвитку критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики (2017)
Солтик О. О. - Визначення зв’язку між індивідними якостями вчителя фізичної культури і показниками його професійної надійності (2017)
Сорочак А. П. - Особливості викладання предмета "Програмне забезпечення інженерних розрахунків" для іноземних студентів з англійською мовою навчання, Федак С. І. (2017)
Стешенко В. В. - Характеристика предметної галузі професійної діяльності сучасного вчителя трудового навчання та технологій, Стешенко Б. В. (2017)
Токарська О. А. - Інформатична компетентність учителя як чинник педагогічної творчості (2017)
Школа О. В. - Навчальна програма узагальнення знань студентів з курсу теоретичної фізики (2017)
Любарець В. В. - Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Воробйова О. П. - Нормативно-правове регулювання в галузі вищої освіти: сучасний стан (2017)
Карплюк С. О. - Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах (2017)
Вихідні дані (2017)
Боднар О. А. - Особливості формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Кучер В. А. (2017)
Борисюк І. О. - Формування системи управління витратами підприємства, Семеняка Я. В. (2017)
Бурковська А. В. - Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України, Шкапоєд В. К. (2017)
Вядрова І. М. - Вплив структури депозитного портфеля банку на формування інвестиційного ресурсу, Герцл І. В. (2017)
Гавриленко В. О. - KRIZІS-діагностика в антикризовому управлінні (2017)
Горбач Т. О. - Теоретичні основи дослідження якості облікової інформації в бухгалтерській (фінансовій) звітності, Дрозд С. С., Федорик П. І. (2017)
Дубініна М. В. - Концепція формування резервів як об’екта бухгалтерського обліку, Гомелько Н. Г., Дубінін В. А. (2017)
Іванова С. Є. - Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків, Вядрова І. М. (2017)
Калюжна О. В. - Зарубіжний досвід використання енергозберігаючих технологій в сільському господарстві, Пушкаревський А. В., Хижняк Д. В. (2017)
Ковальова О. В. - Структурна політика як механізм здійснення трансформацій економіки (2017)
Костюченко В. М. - Передумови запровадження обліку та оподаткування операцій із криптовалютами в Україні, Малиновська А. М., Мамонова А. В. (2017)
Кошель Г. М. - Ефективність управління кредитним портфелем в умовах економічної нестабільності, Вядрова І. М. (2017)
Кушнарьова А. А. - Сутність та значимість фінансових результатів діяльності комерційного банку (2017)
Лугова О. І. - Відновлення бухгалтерського обліку підприємства: передумови та сутність, Крижановська Н. М., Іванова І. В. (2017)
Лункіна Т. І. - Оцінка соціально-орієнтованої політики у банківських установах України, Каратай Т. М. (2017)
Литвиненко К. О. - Роль та місце транснаціональних корпорацій в глобалізації, Коляда С. П. (2017)
Малиновська І. О. - Сутність активних операцій комерційних банків (2017)
Мікуляк К. А. - Застосування кластеризації для визначення конкурентних переваг банківських установ (2017)
Ракицька С. О. - Використання матричних методів портфельного аналізу при проектуванні вертикально-інтегрованої будівельної структури, Жусь О. М. (2017)
Сердечна Ю. С. - Методичні основи управління страховим портфелем, Шишпанова Н. О. (2017)
Сидорчук Я. Ю. - Особливості підходів щодо визначення і оцінки платоспроможності та ліквідності банківських установ (2017)
Степанова І. В. - Моніторинг і прогнозування інвестиційних процесів в АПК України (2017)
Тимошенко А. О. - Стратегічні напрями реформування фіскальної політики України (2017)
Уланчук В. С. - Інноваційні технології обробітку ґрунту та ефективність їх застосування при вирощуванні зернових культур на Черкащині, Загребельний Б. В. (2017)
Чебан Ю. Ю. - Відпустка: теоретичні аспекти, Дворніцька Т. П., Ендрес В. С. (2017)
Шишпанова Н. О. - Бюджетна політика регіону: теоретична концептуалізація, Шатохін І. Ю. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського