Partycki S. - Borderlands in the network structure on the example of the Euroregion BUG, Błaszczak D., Drewniak A. (2018)
Захарін С. В. - Напрями розширення Китайсько-Українського інвестиційного та інноваційного співробітництва, Лі Інін, Смірнов Є. В. (2018)
Карпенко Е. М. - Анализ конкуренции в целевых стратегических зонах хозяйствования молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь, Карпенко В. М. (2018)
Коваль С. П. - Ринок праці України в умовах євроінтеграції (2018)
Коседовски В. - Вопросы экономического роста и конвергенции регионов Центрально-Восточной Европы (2018)
Купревич Т. C. - Цифровые платформы в мировой экономике: современные тенденции и направления развития (2018)
Levitskaia A. - Cluster development policy of the Republic of Moldova: challenges and prospects (2018)
Lisitsa E. S. - Regional trade agreements: development and barriers (2018)
Матвиенко Е. Ф. - Государственное стимулирование экспорта несырьевых товаров: опыт зарубежных стран и направления совершенствования в Республике Беларусь (2018)
Ожигина В. В. - Соглашения о свободной торговле сингапура: опыт проектирования и перспективыдля ЕАЭС и Украины (2018)
Яниогло Н. - Обоснование создания регионального винного кластера в АТО Гагаузия (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Boichuk N. A. - Acousto-optic polarization switch with parallax compensation, Pilgun Yu. V., Smirnov Ye. M. (2018)
Vasylkiv Yu. - Ukrainian scientific journals in the branches of juridical, economic, humanitarian and social sciences: a systematization, Mys O., Boyko V., Vlokh R. (2018)
Multian V. V. - Characterization of colloidal nanoparticle suspensions using the third harmonic generation at interfaces, LeDantec R., Gayvoronsky V. Ya. (2018)
Mys O. - Acoustooptic figure of merit of Tl3AsS4 crystals. The case of acoustic waves propagation along crystallographic axes, Kryvyy T., Mytsyk B., Vlokh R. (2018)
Castro-Valdez A. - Identification of phytoplankton species using Hermite transform, Alvarez-Borrego J. (2018)
Chao F. - Measurements of image shifts using an edge-extracted joint transform correlator (2018)
Артеменко Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи в коледжі засобами інтерактивних технологій (2017)
Артюшин Г. М. - Фасилітативні функції педагогічних технологій у підготовці військових фахівців, Кабачинський М. І. (2017)
Бабак В. І. - Понятійно-термінологічне поле дослідження підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ до професійної діяльності на засадах акмеологічного підходу (2017)
Багас О. П. - Методична підготовка як запорука педагогічної майстерності спеціалістів фізичного підготовки, Ковальчук Р. О., Неділько А. С. (2017)
Базильчук О. В. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2017)
Боровик Л. В. - Відповідність критеріїв та показників сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України (2017)
Вербин Н. Б. - Стан розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2017)
Власюк Р. А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури на засадах диференційованого підходу (2017)
Воєвода К. В. - Методика Workshop у професійній підготовці фахівців з авіаційної безпеки (2017)
Горбатюк Р. М. - Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2017)
Гриньова Я. Г. - Педагогіко-правовий вплив на поведінкові девіації учнівської та студентської молоді в навчально-виховному процесі (2017)
Гуменюк С. В. - Педагогічні умови формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Даниленко О. Б. - З питань загальнопедагогічної проблеми – підготовки командного складу екіпажів суден до професійної діяльності (2017)
Дем’янчук М. Р. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі виробничої практики майбутніх фельдшерів (2017)
Діденко О. В. - Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх офіцерів прикордонників у процесі фахової підготовки, Галімов А. В., Довгань В. І. (2017)
Довгань В. І. - Посилення практичної складової фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників як основа формування їх професійної надійності, Гащук В. А. Собко В. Г. (2017)
Іщенко Д. В. - Методика навчання майбутніх фахівців цивільного захисту психології професійного спілкування, Руденко Л. А. (2017)
Калаур С. М. - Обґрунтування необхідності формування спеціальних умінь у майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2017)
Куцевол О. М. - Використання методу case-stady у форматі підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури (2017)
Луценко Г. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики і математики як основа успішного професійного зростання (2017)
Максимчук Л. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність майбутнього фахівця зовнішньоекономічної діяльності як інтегративне утворення особистості (2017)
Мельничук І. М. - Роль виробничої практики в підготовці майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
Мельничук С. Ю. - Підготовка майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійної діяльності як педагогічна проблема (2017)
Морозов С. М. - Діагностика стану сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності, Федак Г. О. (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Компонентно-структурна характеристика культури здоров’я студентів (2017)
Олійник К. С. - Психолого-педагогічні умови формування основ здорового способу життя у майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Плачинда Т. С. - Психологічна компетентність як складова професіоналізму фахівців в особливих умовах діяльності (2017)
Пронтенко К. В. - Морфофункціональний розвиток курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі занять гирьовим спортом (2017)
Роман І. М. - До проблеми формування корпоративних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління (2017)
Сердюк С. І. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Сиско Н. М. - Мобільність викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти як одна з умов їх професійного розвитку (2017)
Сичевський Ю. О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів митно-прикордонної служби Сполучених Штатів Америки до здійснення прикордонного контролю (2017)
Солтик О. О. - Обґрунтування педагогічної системи формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі фахової підготовки (2017)
Сущенко Т. І. - Методологічні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців професійно-технічної освіти (2017)
Тогочинський О. М. - Форми та методи формування спеціальних умінь та навичок з урахуванням стильових особливостей навчальної діяльності майбутніх офіцерів пенітенціарної системи, Чебоненко С. О. (2017)
Фалинська З. З. - Підготовка працівників соціальної сфери до роботи в інклюзивному середовищі (2017)
Шабалдак А. В. - Структурно-функціональна модель підготовки курсантів військової академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (2017)
Шеремет П. М. - Загальна характеристика компонентів професійного іміджу вчителів історії (2017)
Шинкарук В. О. - Походження проблеми формування велеологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Мельніков А. В. (2017)
Шукатка О. В. - Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2017)
Юрчук Ю. Г. - Методичні рекомендації щодо залучення курсантів до організації і проведення занять з вогневої підготовки, Мацишин М. О., Лопаткін І. В. (2017)
Ярема В. В. - Підготовка майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності як педагогічна проблема (2017)
Ястремська С. А. - Аналіз результатів функціонування системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Яцино О. В. - Досвід організації професійної підготовки військових фахівців служб персоналу збройних сил США (2017)
Яцишина Н. В. - Компоненти, критерії та показники прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Вихідні дані (2017)
Мудрак О. В. - Східне Поділля — репрезентативний регіон національної екомережі, Овчинникова Ю. Ю. (2017)
Риженко Н. О. - Нормування фітотоксичності металів у агроекосистемі (2017)
Романчук Л. Д. - Техногенне навантаження Східної промзони м. Житомира на рослинний покрив прилеглих територій, Федонюк Т. П., Федонюк Р. Г. (2017)
Лазарєв М. М. - Радіоекологічна оцінка деревної золи в населених пунктах півночі Житомирського Полісся, Ландін В. П., Косарчук О. В., Поліщук С. В., Левчук С. Є. (2017)
Arystarkhova Е. - Evaluation of toxicity of waters from the surface sources of water supply and drinking water of Zhytomyr city by the method of short-term chronic biotesting (2017)
Канівець С. В. - Вплив природних і агротехнічних чинників на ерозійну деградацію чорнозему звичайного, Орел О. Є., Волков П. О., Краснов З. В., Десенко В. Г., Шигимага І. Л., Чабовська О. І. (2017)
Бандурович Ю. Ю. - Еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів Закарпаття, Фандалюк А. В., Романова С. А., Полічко В. С. (2017)
Лико Д. В. - Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів, Лико С. М., Портухай О. І., Безверха О. В. (2017)
Демидов О. А. - Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції, Гудзенко В. М., Сардак М. О., Іщенко В. А., Дем'янюк О. С. (2017)
Кучерявенко О. О. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність та якість рослин картоплі з культури in vitro за дії МВК, Пиріг О. В., Будзанівська І. Г. (2017)
Сірік О. М. - Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh), Глущенко Л. А. (2017)
Драга М. В. - Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива Viteri 8-4-5, Кічігіна О. О., Зацарінна Ю. О., Цибро Ю. А. (2017)
Савчук І. М. - Накопичення важких металів (Pb і Cd) у яловичині за використання в раціонах тритикале з люпином, Мельничук О. П. (2017)
Коніщук В. В. - Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля", Баточенко В. М., Паньковська Г. П. (2017)
Тимошенко Л. М. - Морфобіологічні зміни вегетативних оранів липи серцелистої (Tilia cordata L.) в умовах міських населених пунктів, Федько Р. М. (2017)
Хижняк С. В. - Екотоксикологічна оцінка сучасних гербіцидів за їх впливом на мезофауну ґрунту, Поліщук С. В., Самкова О. П., Конопольський О. П., Войціцький В. М. (2017)
Тертична О. В. - Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва, Шинкаренко В. К., Пінчук В. О., Бригас О. П., Коцовська К. В. (2017)
Орловський А. В. - Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів, Бойко А. А., Сус Н. П., Цвігун В. О. (2017)
Захарчук В. А. - Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся (2017)
Вергунов В. А. - Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак), Юрчак Е. В. (2017)
Арістова Н. О. - Сучасні підходи до розуміння змісту, сутності і структури поняття "мотивація" в науковій літературі (2017)
Бодак Л. Й. - Зміст патріотичного виховання у педагогічній спадщині Остапа Макарушки (2017)
Диченко Т. В. - Підготовка іноземних студентів у закладах вищої освіти України (1993 – 2017 рр.) (2017)
Карпова М. Є. - Підходи науковців до визначення феноменів "команда", "робота в команді" (2017)
Лебідь О. В. - Стратегія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-методичний аспект (2017)
Моргай Л. А. - Питання викладання української мови у творчій спадщинні Никифора Яковича Григоріїва (2017)
Самко А. М. - Штрихи до портрета академіка Семена Устимовича Гончаренка: результати дослідження (2017)
Терентьєва Н. О. - Терапевтичний вплив музики: історико-методичний аспект, Гладков М. В. (2017)
Фізеші О. Й. - Соціально-економічні чинники діяльності початкових шкіл у Закарпатті (1991 – 2011 рр.) (2017)
Штань О. О. - Ґенезис дитячих містечок у 1920 – 1930 рр. (2017)
Легін В. Б. - Міжпредметні завдання і вправи як засіб формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів (2017)
Нестерова І. В. - Інтеріоризація знань як засіб активації процесу формування суб’єктності учнів старшої школи (2017)
Бабкіна М. І. - Середовищний підхід до громадянського виховання молоді (2017)
Баранюк І. Г. - Концепція екологічного виховання Василя Сухомлинського та її реалізація в умовах сучасної урбанізації (2017)
Доманюк О. М. - Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема (2017)
Онопрієнко О. М. - Проблеми патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі підготовки фахівців фізичного виховання, Онопрієнко О. В. (2017)
Хрипко Л. В. - Впровадження мотиваційних заходів щодо рухової активності студентської молоді, Ластовкін В. А. (2017)
Бардус І. О. - Методична система фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності (2017)
Винник В. Д. - Критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2017)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки як засіб мотивації майбутніх кваліфікованих робітників до професійної самоактуалізації (2017)
Гусак В. М. - Визначення структури, критеріїв та показників розвитку професійної компетентності педагога-організатора у післядипломній освіті (2017)
Долинний Ю. О. - Формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Загорулько М. О. - Формування в майбутніх учителів початкової школи вмінь вивчення особистості молодшого школяра (2017)
Казаннікова О. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як основа структури професійної компетеності майбутніх соціальних педагогів (2017)
Карпенко Ю. П. - Лекторська група як вид науково-дослідної роботи студентів (2017)
Кисленко Д. П. - Пiдгoтoвкa мaйбутнix фaxiвцiв з oxopoннoї дiяльнocтi та безпеки дo пpoфеciйнoї дiяльнocтi (2017)
Коваль М. С. - Саморозвиток педагогічного працівника як умова професійної реалізації (2017)
Корольова Т. В. - Вплив іншомовної комунікації на формування професійної культури майбутніх лікарів (2017)
Ліба О. М. - Особливості активізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Магда П. М. - Зміст спецкурсу "аксіологічні засади діяльності вчителя музики" (2017)
Муромець В. Г. - Індивідуальний план розвитку загальних компетентностей здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: європейські тенденції (2017)
Oleksii K. B. - Content, structure and levels of mastering foreign vocabulary in a medical higher education institution (HEI) (2017)
Пікон К. С. - Можливості використання американського досвіду професійної підготовки фахівців сестринської справи в системі професійної освіти медичних сестер в Україні (2017)
Радченко К. А. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Сидорук О. Ю. - Педагогічна модель професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини (2017)
Твердохліб Г. С. - Організація міжнародного співробітництва в загальноосвітніх навчальних закладах як умова професійної самореалізації вчителів іноземних мов (2017)
Упатова І. П. - Формування методичної майстерності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Чала А. Г. - Формування полілінгвальної й полікультурної компетентностей майбутніх педагогів освітніх закладів України в умовах білінгвізму (2017)
Чорпіта Р. Б. - Особливості формування музичного смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментального навчання (2017)
Юрченко О. В. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Загальнонаукові аспекти розробки системи комплексної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України учасників бойових дій (2017)
Єгорова К. Г. - Компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2017)
Коляда Н. М. - Новітні підходи до молодіжної роботи як до стратегічного напряму соціальної політики в Україні (2017)
Пліско Є. Ю. - Соціально-педагогічне виховання неповнолітніх правопорушників у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Стахова Л. Л. - Взаємодія учителя-логопеда закладу дошкільної освіти із сім’єю дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку як вагомий засіб досягнення корекційної мети (2017)
Заплатинська А. Б. - Використання сенсорної інтеграції у формуванні психічних процесів у дошкільників із комплексними порушеннями розвитку, Суховірська І. Р. (2017)
Кисельова О. Б. - Технології Веб 2.0 як засіб організації колективних форм навчання майбутніх педагогів (2017)
Алиева С. С. - О проектировании современного высшего образования и обучения в условиях глобализации (2017)
Біницька К. М. - Організація системи шкільної початкової освіти в Угорщині (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Демченко Н. М. - Наукова та методична діяльність професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2008 – 2017 роки) (до 95-річчя заснування кафедри), Філоненко О. С. (2017)
Калініченко Н. А. - Становлення особистості в народній педагогіці (2017)
Клочко О. М. - Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в жіночих гімназіях північного сходу України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Могорита В. М. - Писемне джерело як компонент шкільного підручника з історії України (2017)
Поп І. П. - Cистема кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті у 20 – 30 роках XX століття (2017)
Султанова Н. В. - Розвиток форм, методів і засобів навчально-виховної роботи у школах-інтернатах в Україні (1956 – 1965 рр.) (2017)
Трибулькевич К. Г. - Провідні тенденції і суперечності вітчизняного студентського самоврядування у період авторитарної педагогіки з 1930 р. до 1955 р. (2017)
Черкашин С. В. - Актуальність університетської концепції В. Фон Гумбольдта та її місце у сучасній системі університетської освіти України (2017)
Герасімова Т. Ю. - Формування та вдосконалення навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики (2017)
Гречишкіна І. А. - Дидактична наочність як засіб навчання зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці (2017)
Костюшко В. І. - Психологічні та психолінгвістичні передумови формування в іноземних студентів українськомовної лексикологічної компетентності (2017)
Майнаєв Ф. Я. - Мобільні пристрої у вищій школі (2017)
Скакун Н. С. - Психологічна природа творчого інтелекту (2017)
Шапошник А. М. - Зміст навчання основ хімічних технологій із використанням концептуальних структур понять, Лазарєва Т. А. (2017)
Андреєва М. О. - Духотворчість майбутніх учителів у контексті розбудови інклюзивного освітнього простору (2017)
Бабаян Ю. О. - Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту вітчизни як педагогічна проблема (2017)
Надутенко О. Л. - Художньо-естетичні цінності як засіб формування художньої культури учнів музичної школи (2017)
Полякова І. В. - Особливості процесу виховання в педагогічних закладах вищої освіти: теоретичний аспект, Єфименко Л. М. (2017)
Andrieiev A. M. - Self-educational activity of future teachers of physics in the system of their preparation for innovative pedagogical activities, Huliaieva T. V., Kulynych A. H. (2017)
Бакуменко Т. К. - Мотивація як умова стимулювання до творчої діяльності майбутніх вихователів (2017)
Боса В. П. - Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Герасимова І. Г. - Теоретичні основи ґендерного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів (2017)
Гончарук О. В. - Дослідження стану підготовленості майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів (2017)
Діденко Є. П. - Критерії та показники сформованості дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів (2017)
Дяченко І. М. - Колірна методика в навчанні: до проблеми активізації механізмів довгострокової пам’яті в студентів медичних закладів освіти (2017)
Жукевич І. П. - Інформальна освіта як фактор трансформації сучасної освіти (2017)
Івершинь А. Г. - Формування художньої культури особистості майбутніх вихователів дошкільної освіти в образотворчій діяльності (2017)
Кононенко Н. В. - Модель управління якістю професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів у процесі підготовки у вищій школі (2017)
Кошук О. Б. - Компетентнісний підхід в агроінженерній освіті: теоретико-методологічні позиції (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Контент-аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх учителів у контексті формування культури здоров’я (2017)
Ненько Ю. П. - Концепція професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Осадча К. П. - Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності (2017)
Радзівілова І. А. - Готовність майбутніх бортпровідників до професійної діяльності як психолого-педагогічне явище в науковій літературі (2017)
Рязанцева О. В. - Готовність викладача до професійної діяльності в системі дистанційної освіти (2017)
Солошич І. О. - Аналіз теоретичної й практичної розробленості проблеми підготовки майбутніх фахівців-екологів в аспекті формування їхньої науково-дослідницької компетентності (2017)
Удот В. Ф. - Основні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами учасників бойових дій (2017)
Цуруль О. А. - Методика організації та проведення тренінгів: особливості підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Чорна І. І. - Обґрунтування педагогічних умов формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Шостаківська Н. М. - Формування професійної мобільності майбутнього економіста у вищому навчальному закладі (2017)
Веретенко Т. Г. - Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг, Денисюк О. М., Спіріна Т. П. (2017)
Онипченко О. І. - Статеві девіації серед дітей і підлітків та засоби їх профілактики (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2017)
Сташук О. О. - Соціально-педагогічні аспекти організації ранньої соціальної реабілітації в зарубіжних країнах (2017)
Жукова О. А. - Особенности применения игровых технологий на разных этапах профессионалізации индивида (2017)
Карплюк С. О. - Особливості технології взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Мінгальова Ю. І., Франовський А. Ц. (2017)
Сторожук С. Д. - Проектна методика у навчанні академічного письма студентів мовних спеціальностей (2017)
Галів М. Д. - Консервативні ідеї в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Зайченко Н. І. - Концепт "соціальне виховання" в іспанському педагогічному дискурсі 1890 – 1910-х років (2017)
Кир’ян Т. І. - Забезпечення керівними кадрами закладів вищої медичної освіти України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Леснянська-Дощак А. С. - Міжкультурні підходи до освіти європейських країн: Швейцарія, Франція, Іспанія (2017)
Петренко Л. М. - Внесок Г. Ващенка в розбудову системи національної освіти й виховання (2017)
Сафарова Д. Э. - Особенности поликультурного образования в условиях государственной политики мультикультурализма (2017)
Тимчик М. П. - О. Духнович в українській та російській історіографії часів Австро-Угорської монархії (2017)
Черепаня М. Т. - Дитячі будинки в системі інтернатних закладів Закарпаття (2017)
Компаній О. В. - Лінгвометодичні особливості елементів тексту в процесі формування текстотворчих умінь (2017)
Літвінова М. Б. - Вирішення сучасних завдань профільного підходу до проведення практичних занять з фізики для студентів інженерних ВНЗ (2017)
Попович Н. Ф. - Роль формування знань про речення в розвитку мовної та мовленнєвої компетентностей молодших школярів на уроках української мови в початкових класах, Волошин Н. П. (2017)
Ткаченко Ю. А. - Роль нанотехнологій у формуванні в учнів наукового світогляду, Сакунова Г. В., Мороз І. О. (2017)
Вахняк Н. В. - Теоретичні основи формування толерантності у старших дошкільників до дітей з особливими потребами, Артюхова О. В. (2017)
Нагорняк С. В. - Формування правосвідомості у правовому вихованні майбутніх юристів (2017)
Поліщук О. П. - Вплив навчання та виховання на формування моральної свідомості в молодшому шкільному віці (2017)
Федяєва В. Л. - До проблеми теоретичних основ сімейного виховання (2017)
Червоний П. Д. - Особливості формування курсантського колективу на навчальному курсі ВНЗ МВС України, Гіренко С. П. (2017)
Badiul L. M. - Application of creative exercises as the method of improving students` cognitive motivation, Tsybukh L. M. (2017)
Благий О. С. - Критерії та показники формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Боговіна Ю. М. - Роль педагогічної та комунікативної культури у формуванні педагогічного іміджу викладача закладу вищої освіти, Корольова І. І. (2017)
Voitovska O. M. - International practices of traning and postgraduate education of physical traning teachers (2017)
Голик Б. Г. - Методичні засади освітньої діяльності, спрямованої на формування професійних компетенцій викладача дисципліни "Дизайн одягу" у ВНЗ (2017)
Давидова Ж. В. - Інформація як об’єкт комплексного наукового аналізу (2017)
Дутка У. Т. - Співвідношення понять "готовність до професійної діяльності" та "професійна компетентність" у сучасній педагогічній парадигмі (2017)
Єрмак Ю. І. - Формування професійної мобільності вчителів як актуальна проблема сьогодення (2017)
Зуєва Л. Є. - Специфіка застосування інтерактивного тренінгового інструментарію в психолого-педагогічній підготовці професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Карабін О. Й. - Структурні компоненти сформованості професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Коваленко А. С. - Організація та зміст підготовки гітаристів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах України (2017)
Копочинська Ю. В. - Деякі загальнонаукові підходи до формування професійної ідентичності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (2017)
Кузьменко Н. М. - Цінності та переконання як складники корпоративної культури працівників у закладі вищої освіти, Самусенко В. О. (2017)
Лобода С. М. - Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів кібербезпеки, Матвійчук-Юдіна О. В. (2017)
Максимова К. В. - Проблема визначення поняття "компетентність" у процесі формування фітнес-культурної компетентності студентів і курсів вищої школи, Мулик К. В. (2017)
Нанівська Л. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці майбутніх офіцерів (2017)
Олійник Н. А. - Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі, Швець О. І. (2017)
Погорєлова Т. Ю. - Ціннісні орієнтації в процесі формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів (2017)
Ржевська Н. В. - Товарознавство непродовольчих товарів: сучасні вимоги до змісту навчального матеріалу (2017)
Соколова С. В. - Розвиток професійної мобільності сучасного фахівця в навчанні іноземної мови (2017)
Тітова Г. В. - Характеристика рівнів підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Усатова І. А. - Проблема готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в спеціальних медичних групах, Ведмедюк А. Д. (2017)
Cherednichenko N. Yu. - Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the Europe (2017)
Shenderuk O. B. - The specifics of foreign-language communicative competence formation in future specialists of the criminal-executive service of Ukraine (2017)
Ястремська С. О. - Готовність до професійної метадіяльності як системотвірний чинник фахової підготовки майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Бєловецька Л. Е. - Акультурація усиновлених дітей-сиріт у США (2017)
Василенко О. М. - Стан розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2017)
Матрос О. О. - Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у кінці XIХ – на початку XX століття (2017)
Приходько А. В. - Модель розвитку спiвробiтництва соціального педагога із сім’єю в процесі виховання статі дівчат підліткового віку, Іонова І. М. (2017)
Калініченко А. І. - Інноваційні педагогічні технології у самовихованні студентів вищих навчальних закладів (2017)
Малихіна С. В. - Технологія реалізації ієрархічно-рівневої моделі дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2017)
Агапова И. Н. - Влияние равновесных-неравновесных состояний на проявление коммуникативных склонностей личности (2016)
Ахмедова Р. И. - Влияние профессиональной деятельности школьных психологов на развитие самопознания (2016)
Демкова Д. Т. - Проблемні кредити в Україні та за кордоном як об’єкт дослідження в сучасній психологічній науці (2016)
Дроздова М. А. - Метричні особливості вікових стереотипів у жінок різного віку (2016)
Кабиш-Рибалка А. В. - Життєві стратегії обдарованої особистості та чинники вибору і побудови проекту життя (2016)
Кабиш-Рибалка Т. В. - Соціальна обдарованість учасників добровільної діяльності на спортивних заходах (2016)
Карпова Д. Є. - Психологічний аналіз сімейних ролей шлюбних партнерів (2016)
Коток М. О. - Аналіз стану сформованості особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Литвиненко О. Д. - Психосоматичний підхід до проблем психологічного здоров’я особистості (2016)
Лукоянов П. О. - Ціннісні орієнтації як показник якості життя особистості (2016)
Подкоритова Л. О. - Загальний теоретичний аналіз рефлексії як психологічного феномена (2016)
Байєр О. О. - Теоретичні аспекти вивчення понять "автоагресія" та "автоагресивна особистість", Познякова Г. Л. (2016)
Потапчук Н. Д. - Програма дій членів штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо запобігання та нейтралізації чуток серед населення (2016)
Пуляєвська М. Є. - Психосемантична модель купівельної поведінки (2016)
Pustovoit M. - The phenomenon of social maturity of personality: the concept, components and conditions of formation (2016)
Борисенко В. М. - Необхідність формування емоційної компетентності майбутніх фахівців соціономічного напряму (2016)
Голованова Т. М. - Вплив інтернет-залежності на суб’єктивний рівень самореалізації (2016)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості екзистенційної рефлексії в майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки (2016)
Карпенко Г. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в контексті майбутньої професійної діяльності (2016)
Корчакова Н. В. - Розуміння дітьми молодшого шкільного віку емоційного контексту просоціальної поведінки (2016)
Найчук В. В. - Естетичне сприйняття як детермінанта розвитку емоційного інтелекту молодших школярів (2016)
Невідома Я. Г. - Особливості взаємозв’язку особистісної відповідальності з цінностями особистості у юнацькому віці (2016)
Погрібна А. О. - Формування адаптивних особистісно-середовищних копінг-ресурсів як чинників протидії емоційному вигоранню вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту (2016)
Царькова О. В. - Теоретичне обґрунтування особливостей уваги дітей молодшого шкільного віку і експериментальне дослідження вікових та індивідуальних особливостей уваги молодших школярів (2016)
Türkmen Abdullah - Social media’s influence on political attitudes the case of facebook in Turkey (2016)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості професійно-діяльнісного потенціалу особистості (2016)
Земба Б. А. - Причины возникновения социальных патологий в польских семьях (2016)
Кравчук С. М. - Соціально-психологічний зміст переживання професійної самореалізованості у фахівців пожежно-рятувальних служб (2016)
Рогаль Н. І. - Психологічні особливості конфліктної поведінки дівчат-підлітків (2016)
Субашкевич І. Р. - Соціально-психологічний практикум формування професійних цінностей майбутніх педагогів (2016)
Посвістак О. А. - Психологічні концепції представників основних шкіл психології та напрямів сімейної психотерапії як підґрунтя становлення психології сім’ї (2016)
Грубі Т. В. - Взаємозв’язок між організаційно-професійними чинниками та складниками професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України (2016)
Мартінішин В. В. - Профілактика суїцидальної поведінки в умовах відбування покарання серед засуджених, Сова М. О. (2016)
Міцик Т. О. - Особливості образу світу девіантних підлітків, які схильні до скоєння злочину (2016)
Кушнірова Т. В. - Особливості індивідуальної безпорадності співробітників кримінально-виконавчої системи, що мають порушення службової дисципліни, Панасюк О. А. (2016)
Проша В. О. - Психологічні особливості деструктивного впливу агресивної поведінки засуджених жінок в місцях позбавлення волі, Сова М. О. (2016)
Пузь І. В. - Психологічні особливості материнства у жінок в ранньому репродуктивному віці (2016)
Сергієні О. В. - Психологічні особливості підлітків, схильнихдо суїцидальної поведінки, Костова В. В. (2016)
Фальова О. Є. - Особливості самоактуалізації та особистісних якостей жінок з кризисних та звичайних сімей (2016)
Замша А. В. - Перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики (2016)
Абсалямова Л. М. - Психологічне дослідження проблем харчової поведінки у жінок (2016)
Алиева К. Р. - К вопросу о содержании ментальности как научной проблемы, Алиева С. И. (2016)
Артюхіна Н. В. - Феномен татуювання як засіб самовизначення та самопрезентації особистості в юнацькому віці (2016)
Байда С. П. - Особливості позитивного іміджу викладача ВНЗ (2016)
Бригадир М. Б. - Проблема особистісної готовності психологів до професійної діяльності (2016)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії в контексті емоційно-мотиваційної та ціннісної сфери особистості (2016)
Бурч О. І. - Процедура організації, методика, характеристика та основні етапи емпіричного дослідження психологічних чинників розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів (2016)
Гайдук Г. А. - Детермінанти показника рівня педагогічної толерантності серед педагогічних працівників з різною мотивацією до досягнення успіху (2016)
Гант О. Є. - Програма корекції самооцінки юних тенісистів у системі їх психологічної підготовки (2016)
Головкова Н. О. - Символічна інтерпретація проективної експресивної продукції (2016)
Драганова Ю. В. - Теоретичний аналіз феномену атрактивності (2016)
Іванова М. Д. - Психосемантичний аналіз прихованих мотивів трудової діяльності співробітників митниці (2016)
Карсканова С. В. - Психологічна готовність до захисту батьківщини як патріотичного виховання у вищому навчальному закладі (2016)
Гахраманова Г. Н. - Психологическая оценка генезиса гендера как социального явления (2016)
Комар Т. В. - Професійне самовизначення як передумова становлення професійної зрілості особистості (2016)
Кревська О. О. - Самоефективність як одна з основ мотивації політичної компетентності особистості (2016)
Лазорко О. В. - Емоційний профіль психологічного благополуччя студентської молоді (2016)
Лисенко Я. О. - Вплив музики на психологічний стан студентів (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження особистісної кризи, обумовленої рольовими диспозиціями (2016)
Лобанова А. О. - Етапність дослідження феномену інтуїції в психології (2016)
Маланьїна Т. М. - Внутрішньоособистісний конфлікт як показник рівня суб’єктивного благополуччя студентської молоді (2016)
Малик Я. К. - Характеристика загальної продуктивності когнітивних процесів у боксерів (2016)
Мамедова Р. О. - Способы устранения негативного влияния, вызванного конфликтными ситуациями в семне (2016)
Польшин О. К. - Застосування методу biofeedback у спортивній діяльності, Толстов Д. К. (2016)
Потапчук Н. Д. - Духовно-просвітницька підтримка населення священиками в умовах надзвичайної ситуації як засіб нівелювання тривожних і панічних станів у людей (2016)
Прокоф’єва О. О. - Формування я-соціального в юнацькому віці засобами гештальттерапії, Труфанова Д. О., Тверда Г. О. (2016)
Ренжин П. П. - Причини й вияви девіантної поведінки підлітків (2016)
Резнік О. Г. - Алгоритм дій членів робочої групи щодо виявлення ознак босингу під час комплексних обстежень прикордонних підрозділів (2016)
Сагайдак А. Н. - Архетипический сценарий "путь Исиды" как женский аспект путешествия героя (2016)
Солтик О. О. - Особливості професійної діяльності викладача фізичного виховання вищої школи (2016)
Ставицький О. О. - Емпіричний аналіз агресивних поведінкових виявів у студентському середовищі, Сайідова А. В. (2016)
Царькова О. В. - Влияние страха на человека и экспериментальное исследование влияния уровня тревожности на формирование страхов, Степанищева Н. А. (2016)
Фролова М. Е. - Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освітньому процесі (2016)
Харцій О. М. - Діагностика здібностей особистості студентів, Віденєєв І. О., Перевозна Т. О. (2016)
Чумак В. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання в зрілому юнацькому віці (2016)
Шулдик А. В. - Розуміння особистісних проблем засобами псих одрами (2016)
Щербак Т. І. - Індивідуально-психологічні особливості футболістів залежно від ігрового амплуа (2016)
Выровец И. И. - Нанокристаллические алмазные CVD-пленки: структура, свойства и перспективы применения, Грицына В. И., Дудник С. Ф., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2010)
Погребняк А. Д. - Триботехнические, физико-механические свойства и термическая стабильность нано- и микрокомпозитных покрытий на основе Ti-Al-N, Дробышевская А. А., Ильяшенко М. В., Кирик Г. В., Комаров Ф. Ф., Береснев В. М., Махмудов Н. А., Рузимов Ш. М., Шипиленко А. П., Тулеушев Ю. Ж. (2010)
Андреев А. А. - Исследование фазового состава, структуры и свойств многослойных вакуумно-дуговых нанокристаллических покрытий Ti-Mo-N, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Мамон В. В. (2010)
Багмут А. Г. - Нанодисперсные пленки, осажденные импульсным лазерным распылением комбинированных мишеней Ni-Au, Багмут И. А., Жучков В. А., Николайчук Г. П., Красников А. Н. (2010)
Войтович С. А. - Ієрархічна дублетно-матрична структура C для Li+ та Mg++ - інтеркаляційного струмоутворення, Григорчак І. І., Матвіїв М. В. (2010)
Гулямов Г. - Температурная зависимость плотности поверхностных состояний, определенная с помощью нестационарной емкостной спектроскопии, Шарибаев Н. Ю. (2010)
Капустяник В. Б. - Вивчення механізмів отримання наноструктур оксиду цинку з парової фази, Турко Б. І., Лубочкова Г. О., Серкіз Р. Я., Вознюк Д. Л., Лень Н. В., Васьків А. П. (2010)
Лунёв В. М. - Адгезионные характеристики покрытий и методы их измерения, Немашкало О. В. (2010)
Абдурахманов Б. М. - Микроструктура межзеренных границ в поликристаллическом кремнии и ее влияние на перенос носителей заряда, Олимов Л. О., Абдуразаков Ф. (2010)
Павлов А. М. - Влияние процессов кластеризации в газах на скорость звука и его поглощение (2010)
Сычикова Я. А. - Формирование регулярной пористой структуры р-InP, Кидалов В. В., Сукач Г. А. (2010)
Стервоедов А. Н. - Особенности применения рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для определения толщины ультратонких пленок, Береснев В. М., Сергеева Н. В. (2010)
Правила оформления рукописей (2010)
Ефимов В. П. - Фотопреобразователи энергии солнечного излучения нового поколения (2010)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование зажигания и горения разряда постоянного тока при различных диаметрах анода, Скубенко Е. В., Кравченко Е. А. (2010)
Береснев В. М. - Структура и свойства твердых покрытий систем (Ti-Zr-Si)N и (Ti-Hf-Si)N, полученных из потоков металлической плазмы, Погребняк А. Д., Соболь О. В., Грудницкий В. В., Турбин П. В., Колесников Д. А., Толмачева Г. Н. (2010)
Левенец В. В. - Исследование состава и структуры пленок на основе Si-Ge сплавов ядерно-физическими методами анализа на пучках протонов, Щур А. А., Широков Б. М. (2010)
Белоус В. А. - Изменение твердости и модуля упругости поверхности сплава Э110 после облучения ионами металлов, Носов Г. И., Хороших В. М., Бородин О. В., Левенец В. В., Толмачева Г. Н., Холомеев М. Г. (2010)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование затрудненного тлеющего разряда постоянного тока в азоте, Кравченко Е. А., Скубенко Е. В. (2010)
Хороших В. М. - Влияние давления азота на процесс фокусировки потоков частиц, генерируемых вакуумным дуговым разрядом, Леонов С. А., Носов Г. И. (2010)
Покладок Н. Т. - Вплив магнітного поля на термодинамічні та кінетичні параметри формування і фізичні властивості інтеркалатів MnxGaSe (2010)
Белоус В. А. - О влиянии облучения ионами Ar+ на коррозионную стойкость металлов и сплавов, Носов Г. И., Азаренков Н. А. (2010)
Алиев Р. - Неразрушающий метод измерения глубины залегания p-n-перехода полупроводниковых фотоэлектрических структур, Мухтаров Э., Олимов Л. (2010)
Олимов Л. О. - Модель межзеренной границы в р-n-структурах на основе поликристаллических полупроводников (2010)
Erdybaeva N. K. - Nano-microcomposite and combined coatings on Ti-Si-N/WC-Co-Cr/steel and Ti-Si-N/(Cr3C2)75-(NiCr)25 base: their structure and properties (2010)
Приходько Н. І. - Поняття фінансового стану підприємства: деякі аспекти його визначення (2010)
Правила оформления рукописей (2010)
Ефимов В. П. - Создание пространственных квантовых нитей в объеме монокристаллического кремния кулоновским взрывом (2010)
Андреев А. А. - Влияние режимов вакуумно-дугового осаждения в среде азота на фазовый состав, субструктурные характеристики и механические свойства нанокристаллических покрытий системы Мо-N, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Васильев А. Л., Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2010)
Недоля А. В. - Численное моделирование пространственного распределения ионов металлов в вакуумной дуге, Пиваев Е. И., Титов И. Н. (2010)
Касымов Ш. С. - О возможности усиления фототока плазмы газового разряда в преобразователях изображений ионизационного типа, Парицкий Л. Г., Хайдаров З., Хомидов В. О., Отажонов С. М. (2010)
Сегін М. Я. - Зміна cтруктури нанодисперсного TiO2 в полі дії лазерного випромінювання, Будзуляк І. М., Ільницький Р. В., Остафійчук Б. К., Соловко Я. Т., Яблонь Л. С., Яремій І. П. (2010)
Сычикова Я. А. - О перспективности использования пористого фосфида индия в качестве подложек для пленок нитрида индия (2010)
Донец С. Е. - Оптимизация энерговыделения сильноточного релятивистского электронного пучка при модификации поверхности нержавеющей стали, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2010)
Чертопалов С. В. - Столбчатая структура и оптические свойства пленок ZnO, полученных электрохимическим методом, Троцан А. Н., Бажин А. И., Йошида Ц. (2010)
Долгов А. С. - Рассеяние атомов на шероховатой поверхности ступенчатого профиля, Гетьман А. А. (2010)
Ахмадалиев Б. Ж. - Поверхностно-радиационные моды и продольные экситоны в спектрах низкотемпературной фотолюминесценции, Полвонов Б. З., Юлдашев Н. Х. (2010)
Сычикова Я. А. - Влияние состава электролита на величину порогового напряжения начала порообразования фосфида индия (2010)
Сухов Р. В. - Переохлаждение при кристаллизации эвтектики Ge-Au на аморфной германиевой подложке, Миненков А. А., Крышталь А. П. (2010)
Любушкин Р. А. - Получение термоэлектрического наноматериала на основе твердого раствора (Bi, Sb)2Te3, Марадудина О. Н., Иванов О. Н., Сирота В. В. (2010)
Правила оформления рукописей (2010)
Григорчак І. І. - Інтеркалатні наноструктури з ієрархічною супрамолекулярною архітектурою: отримання, властивості, застосування, Іващишин Ф. О., Григорчак О. І., Матулка Д. В. (2010)
Мизерник В. Н. - Определение материальных параметров и толщины промышленных магнитодиэлектрических и ферритовых образцов с металлической подложкой, Шматько А. А. (2010)
Аксёнов Д. С. - Регулировка состава Ti-Al-N покрытий, осаждаемых с применением двухканального вакуумно-дугового источника фильтрованной плазмы, Аксёнов И. И., Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2010)
Береснев В. М. - Адгезионная прочность нанокомпозитных покрытий Zr-Ti-Si-N, полученных вакуумно-дуговым методом, Турбин П. В., Ковалева М. Г., Колесников Д. А., Маликов Л. В., Грудницкий В. В., Стадник Ю. С., Букальцева Ю. С. (2010)
Григорчак І. І. - Квантова ємність та процеси накопичення заряду в наноструктурах з почерговими 2D-електронними і 2D-іонними прошарками, Войтович С. А. (2010)
Лонин Ю. Ф. - Кавитационная стойкость металлических покрытий, наплавленных сильноточным релятивистским электронным пучком, Пономарев А. Г., Уваров В. В., Уваров В. Т., Базалеев Н. И., Донец С. Е., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М. (2010)
Tabatadze I. G. - Preparation of terbium monosulfide thin crystalline film, Jabua Z. U., Gigineisvili A. V., Kupreisvili I. L. (2010)
Сагалович А. В. - Установка AVINIT для нанесення багатошарових функціональних покриттів, Кононихін А. В., Попов В. В., Дуднік C. Ф., Сагалович В. В. (2010)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства покрытий из ZnO, Мухаммед А. А-К. М., Букальцева Ю. С. (2010)
Борисенко Ю. Н. - Пограничное газовыделение в тонкопленочной системе под действием протонного облучения и возможности его применения, Береснев В. М., Литовченко С. В., Шевцов А. Б. (2010)
Ахмадалиев Б. Ж. - Низкотемпературная фотолюминесценция тонких пленок CdTe, CdTe:In с аномальным фотовольтаическим свойством, Каримов М. А., Полвонов Б. З., Юлдашев Н. Х. (2010)
Атакулов Ш. Б. - Особенности рассеяния носителей тока межкристаллитными потенциальными барьерами, образованными электроными поверхностными состояниями в поликристаллических полупроводниках, Зайнолобидинова С. М., Отажонов С. М., Тухтаматов О. А. (2010)
Храновська К. М. - Вплив середовища легування та додаткового азотування на мікротвердість, структуру та фазовий склад залізної підкладинки, Мазанко В. Ф., Іващенко Є. В., Лобанова Г. Г. (2010)
Правила оформления рукописей (2010)
Абрамюк І. Г. - Тенденції містобудівного розвитку Луцька впродовж XVІІ – XX ст. (2017)
Біскуб П. І. - Методика генерального планування територій, Бліндер А. С., Мучак К. М., Князєв М. Р. (2017)
Бондарський О. Г. - Визначення величини попереднього натягу арматури на упори (на форму), Руський С. І., Ужегов С. О., Ужегова О. А. (2017)
Висоцька Л. М. - Вплив перетворювача іржі "контраст" на зчеплення арматури з бетоном, Журавський О. Д., Савенко В. І., Кислюк Д. Я. (2017)
Волошин В. - Особливості нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Бліндер Ю., Мороз В. (2017)
Гаврилюк В. Р. - Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів, Боярчук Б. А. (2017)
Гурик М. Ю. - Особливостi органiзацiї та благоустрою територiй вищих навчальних закладiв України, Яйченя В. П., Мельник Ю. А., Парфентьєва I. О. (2017)
Дзюбинська О. В. - Картографічне моделювання результатів оцінки рекреаційних територій за чинниками соціально-побутової інфраструктури, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2017)
Дробишинець С. Я. - Обстеження та покращення безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/ Шацького району Волинської області (2017)
Дудар І. Н. - Оцінка ефективності функціонування системи поводження з твердими побутовими відходами, Яворовська О. В. (2017)
Захаревская Н. С. - Инновационные аспекты развития архитектуры "Кампусов", Снядовская Т. Ю. (2017)
Іваник І. Г. - Просторовий розрахунок комбінованих попередньо напружених сталезалізобетонних шпренгельних конструкцій, Іваник Ю. І. (2017)
Ільчук Н. І. - Реконструкція центрального парку культури та відпочинку у м. Любешів Волинської області, Мартин О. Д. (2017)
Кожушко О. Д. - Утилізація теплової енергії стічних вод та питної води в системах водопостачання і каналізації населених пунктів, Кізєєв М. Д. (2017)
Купченко Ю. В. - Оптимізація сталевих стержневих рамних систем працюючих за межею пружності (2017)
Куцина І. А. - Пішохідна рухливість як складова сформованої транспорної системи малих та середніх міст (2017)
Кушнір О. А. - Реконструкція кінотеатру "Чернівці" по вулиці Заньковецької в місті Чернівці (2017)
Линник І. Е. - Системи розміщення автомобільних стоянок у великих містах, Дудник В. М. (2017)
Маліков В. В. - Про можливість використання ґрунтів укріплених цементом із додаванням добавок "Perma-Zyme 11X", "SoilGrip ES-10", "RoadCem" для будівництва шарів дорожніх одягів, Панасюк Я. І. (2017)
Мартинов С. Ю. - Реконструкція існуючих об´єктів водопостачання в ресурсозберігаючі споруди водопідготовки, Мінаєва Н. Л., Куницький С. О., Андрійчук О. В. (2017)
Моркляник Б. В. - Вплив циклічного замерзання–розмерзання на деформаційні властивості грунтів основи внаслідок роботи плоского колектора теплового насоса, Лавренюк В. М., Брездень Б. Є. (2017)
Неделюк О. А. - Вертикальні ферми як урбаністична аграрна альтернатива, Ротко С. В., Задорожнікова І. В. (2017)
Нінічук М. В. - Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок з різним типом армування сталевими фібрами, Кислюк Д. Я., Дмитрук Д. Г. (2017)
Олексин Х. А. - Вирішення проблем благоустрою та реконструкція центральної частини с. Боремель Рівненської області, Шевчук Т. В., Парфентьєва I. О., Мельник Ю. А. (2017)
Панчук М. Ю. - Дослідження фізико-механічних властивостей неавтоклавного пінобетону для застосування у якості конструкційного матеріалу, Матіящук А. В., Ротко С. В. (2017)
Парфентьєва І. О. - Реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у м. Луцьку з влаштуванням функціональних зон, Ільчук Н. І., Шафранська О. З. (2017)
Парфентьєва І. О. - Особливості формування об’єднанних територіальних громад на прикладі села Княгининок, Кошель М. С. (2017)
Парфєнтьєва І. О. - Застосування габіонних конструкцій у містобудуванні, Луговська Т. П. (2017)
Пашинський В. А. - Вибір показників теплової надійності огороджувальних конструкцій, Джирма С. О., Плотніков О. А. (2017)
Петровчук М. О. - Розвиток селища Олика, як культурно-туристичного центру Волинської області в аспекті історичної спадщини, Сунак П. О. (2017)
Процюк В. О. - Огляд основних математичних моделей визначення діелектричної проникності грунтів (2017)
Самчук В. П. - Використання тентових конструкцій в архітектурно-будівельному проектуванні, Oлaсюк П. Я. (2017)
Семерей В. В. - BIM-технології в проектуванні, Задорожнікова І. В. (2017)
Синій С. В. - Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька (2017)
Смаль М. В. - Світовий досвід повторного використання бетону в будівельному виробництві, Дзюбинська О. В., Шелкович О. (2017)
Смирнова Н. В. - Виготовлення "Сендвіч-панелей" у домашніх умовах, Пасічник Р. В. (2017)
Сунак П. О. - Дослідження методів визначення надійності позацентрово стиснутих сталефібробетонних елементів, Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. (2017)
Талах Л. О. - Європейський досвід організації та управління дорожніх систем, Агхнайах А. М. (2017)
Чапюк О. С. - Зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном залежно від довжини анкерування та поперечного перерізу призм, Олех В. В., Гришкова А. В. (2017)
Чернева Е. С. - Проблемы эксплуатации жилых зданий на примере общежития №3 ОГАСА, Мазур Д. А. (2017)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів, Ротко В. О., Ротко С. В. (2017)
Шеметило Н. В. - Реконструкція історичного кварталу обмеженого вулицями Данила Галицького І Ковельською у м. Луцьку, Верешко О. В. (2017)
Шимчук О. П. - Технологія інфрачервоного ремонту асфальто-бетонних покриттів, Андрійчук О. В., Гхома Муса, Ящук Ю. Ф. (2017)
Шолом В. В. - Основні пріорітети будівництва плаваючих будівель, Пахолюк О. А., Ротко С. В. (2017)
Шостак А. В. - Методика дослідження стабільності спеціальних геодезичних мереж при спостереженнях за інженерними спорудами, Мельник О. В., Мельник Ю. А., Боб А. Ю. (2017)
Ярута Я. В. - Врахування напірного режиму у мережах водовідведення при підключенні до споруд регулювання дощового стоку, Шевчук О. В., Ткачук О. А. (2017)
Вступне слово головного редактора Присяжного Володимира Ілліча (2017)
Мосов С. П. - Космічна складова інформаційного забезпечення системи національної безпеки , Присяжний В. І. (2017)
Кавац В. В. - Оцінювання сходів озимих культур під врожай 2017 року, Сабліна В. І., Паршина О. І. (2017)
Ляска І. І. - Дослідження стану геодинамічних процесів в Україні методами та засобами радіолокаційної зйомки, Пакшин М. Ю., Стасюк В. М. (2017)
Баранов Г. Л. - Конструктивне моделювання об’єктів авіаційно-космічних технологій за парадигмою диференціальної гри, Прохоренко О. М. (2017)
Кавац В. В. - Спосіб завдання зйомки районів, які мають велику протяжність та алгоритм планування їх реалізації, Капустін Є. І., Кирилов О. І., Кирилова Н. А. (2017)
Тупкало В. М. - Метод сигнатурного операційного контролю цифрових інформаційних систем (2017)
Романов М. О. - Формування і вибір рішень задачі системного проектування територіально розподілених систем обробки інформації Головного центру спеціального контролю, Кошель Т. А., Петров С. В., Линник М. Ф. (2017)
Осадчий В. І. - Визначення магнітуди джерела сейсмічних подій на локальних та регіональних відстанях, Грабченко В. В., Шапка В. М. (2017)
Смірнов О. Е. - Розширення можливостей реєстрації низькочастотних інфразвукових збурень Регіональним центром спеціального контролю, Телецький О. М. (2017)
Ситник В. Г. - Створення моделі системи контролю радіаційної обстановки ГЦСК (2017)
Альошин Г. В. - Шляхи збільшення об'ємів передачі інформації в системах супутникового космічного лазерного зв'язку, Коломійцев О. В., Карлов Д. В. (2017)
Mashkov O. - Organization of self-control procedure in functionally stable complexes, Mashkov V. (2017)
Канюков Е. Ю. - Низкотемпературные сенсоры магнитного поля на основе структур n-Si/SiO2(Ni) для аппаратуры бортового применения, Демьянов С. Е. (2017)
Наші автори (2017)
Подання матеріалів статей до журналу (2017)
Содержание (2013)
Металлург, ученый, гражданин! (2013)
По материалам редколлегии. Шановні Народні депутати! (2013)
Памяти Альфреда Ивановича Козловского (2013)
Товаровский И. Г. - Анализ коксосберегающих режимов доменной плавки на примере доменной печи № 9, Меркулов А. Е., Лялюк В. П. (2013)
Ковалев Д. А. - Производство и использование самовосстанавливающихся окатышей в доменной плавке с применением пылеугольного топлива, Ванюкова Н. Д., Ванюков А. А. (2013)
Харахулах В. С. - Контроль параметров конвертерной ванны, Зражевский А. Д., Охотский В. Б. (2013)
Кулик А. Д. - Совершенствование выпуска стали из конвертера, Кащеев М. А., Похвалитый А. А., Сотниченко С. С. (2013)
Нефедов Ю. А. - Двадцать пять лет спустя..., Садовник Ю. В., Лысаков А. В. (2013)
Куцин В. С. - Промышленное освоение инновационной технологии и организация крупнотоннажного производства ферросиликомарганца в сверхмощных рудовосстановительных электропечах с применением марганцевого магнезиального агломерата, Ольшанский В. И., Дедов Ю. Б., Филиппов И. Ю., Гасик М. И., Гасик М. М., Овчарук А. Н., Поляков О. И. (2013)
Зубов В. Л. - Исследование влияния фазового состава ферросилиция машинной разливки на устойчивость к рассыпанию (2013)
Репях С. И. - Свойства вторичных модельных составов для выплавляемых моделей отливок (2013)
Мазорчук В. Ф. - Оценка эффективности применения плавающей прибыльной вставки для утепления прибыльной части слитка (2013)
Грушко А. В. - Развитие использования метода испытания твердости по Бринеллю для определения напряжения текучести при холодной деформации (2013)
Николаев В. А. - Кинематические параметры прокатки при взаимном горизонтальном смещении валков, Жученко С. В., Васильев А. А. (2013)
Должанский А. М. - Максимизация комплексного показателя качества процесса волочения с учетом квалиметрической оценки параметров производства, Бондаренко О. А. (2013)
Левченко Г. В. - Качество поверхности железнодорожных осей, Грицай Т. В., Мосьпан В. В., Антонов Ю. Г., Моцный В. В., Мединский Г. А. (2013)
Бабаченко А. И. - Влияние твердости и химического состава железнодорожных колес на стойкость к образованию дефектов на поверхности катания, Кононенко А. А., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А. (2013)
Волчок И. П. - Термостойкость графитизированных сталей, Акимов И. В. (2013)
Надутый В. П. - Определение напряженного состояния вибропитателя для выпуска руды из блока при ударных нагрузках, Сухарев В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Кулак В. П. - Особенности рекультивации земель при сдвижении земной поверхности в динамической полумульде, Гаврюк Г. Ф. (2013)
Бондаренко А. А. - Математическое моделирование движения частиц под влиянием скоростного напора (2013)
Большаков Вл. И. - Разработка методики испытаний коррозионностойких сталей и сплавов на стойкость к питтинговой коррозии, Дергач Т. А., Панченко С. А. (2013)
Руденко Н. П. - Закономерности формирования микрорельефа сталей различного состава после травления и нанесения межоперационных покрытий, Власова Е. В., Левко Е. Н. (2013)
К 75-летию профессора Александра Давидовича Учителя (2013)
Большаков В. И. - Исследование влияния режима секторной загрузки на окружное распределение шихтовых материалов в доменной печи, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А. (2013)
Белодеденко С. В. - Диагностирование усталостных повреждений и прогнозирование остаточного ресурса технологического оборудования с соблюдением требуемой безопасности, Яцуба А. В. (2013)
Ревун М. П. - Инновационные горелки с широкими пределами регулирования для нагревательных и термических печей, Каюков Ю. Н., Чепрасов А. И. (2013)
Щербина Г. С. - Повышение эффективности управления точностью прокатки профилей на среднесортных станах, Радченко В. П., Тригуб И. Г. (2013)
Чуприна Е. В. - Система диспетчеризации электроснабжения подстанции, Ткаченко Г. И., Мохнатый А. В., Кучеренко М. А., Хижняк В. Я. (2013)
Лютая А. В. - Адаптивная система управления приводом перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи, Толочко Р. И. (2013)
Довбня С. Б. - Методичні аспекти аналізу управлінських бізнес-процесів підприємства, Письменна О. О. (2013)
Пам’яті вченого, вчителя (2013)
Бобылев В. П. - Мобильный технологический модуль с улучшенными эколого-экономическими показателями для регенерации и обезвреживания отработанных электролитов, Матухно Е. В., Турищев В. В. (2013)
Чеберячко С. І. - Особливості вибору протипилових респіраторів за європейськими стандартами, Чеберячко Ю. І., Наумов М. М. (2013)
Полещук В. М. - Перспективные направления использования научно-технического потенциала металлургии и машиностроения в работах "под ключ", Стасевский С. Л., Степаненко А. Н., Бровкин В. Л. (2013)
К 15-летию Фонда ученых (2013)
Содержание (2013)
Мазур В. Л. - Первоочередные задачи и пути их решения при модернизации листопрокатных мощностей Украины, Голубченко А. К. (2013)
Бабец Е. К. - 80 лет по пути развития горной науки (2013)
Товаровский И. Г. - Проблемы газификации угля и использования продуктов газификации в доменных печах, Меркулов А. Е. (2013)
Большаков В. И. - Исследования тепло-газодинамической работы в "сухой" зоне доменной печи и применение их результатов, Сохацкий А. А., Чайка А. Л., Шевелев А. Г., Швачка А. И. (2013)
Тарасов В. П. - Исследование порозности зоны когезии при периферийном ходе газовых потоков в доменной печи, Быков Л. В., Кривенко С. В., Липунов С. А., Тарасов А. В. (2013)
Охотский В. Б. - К 100-летию производства коррозионностойкой стали (2013)
Цветков И. В. - Термодинамический анализ процессов восстановления кремния из магнезиальносиликатного пироксенового расплава углеродом с получением форстеритового материала и ферросилиция, Гасик М. И., Гасик М. М. (2013)
Корниевский В. Н. - Опытно-промышленное освоение выплавки электростали конструкционного сортамента с использованием ферросиликомарганца взамен ферромарганца и ферросилиция, Панченко А. И., Логозинский И. Н., Шибеко П. А., Сальников А. С., Гасик М. И. (2013)
Василев Я. Д. - Разработка энергосберегающих режимов натяжений на непрерывных станах холодной прокатки, Самокиш Д. Н. (2013)
Николаев В. А. - Совершенствование регулирования поперечного профиля полосы при горячей прокатке широких полос, Жученко С. В. (2013)
Жбанков Я. Г. - Интенсификация сдвиговых деформаций при ковке заготовок с неоднородным температурным полем. (2013)
Ханин М. И. - Режимы прошивки, обеспечивающие снижение продольной разностенности труб на агрегатах с коротко-оправочными станами (2013)
Узлов И. Г. - Высокопрочная термически упрочненная микролегированная конструкционная сталь для вагоностроения., Пучиков А. В., Узлов О. В., Рабинович А. В., Трегубенко Г. Н., Поляков Г. А., Бубликов Ю. А. (2013)
Дейнеко Л. Н. - Исследование влияния параметров термического упрочнения на уровень остаточных напряжений и свойства трубных сталей с различной структурой, Мясоед Р. В. (2013)
Левченко Г. В. - Опробование технологии производства проката винтового профиля для анкерного крепления горных выработок в условиях ПАО "ЕМЗ", Воробей С. А., Дёмина Е. Г., Оробцев А. Ю., Хорошилов В. В., Долгопол А. В. (2013)
Большаков Вл. И. - Альтернативная методика определения качества конструкционных сталей, Носенко О. П., Фёдорова И. С., Зацарная А. В., Шиян А. В., Мурашкин А. В. (2013)
Кузьменко А. М. - Формирование закладочного массива на основе тонкодисперсных частиц вяжущих материалов при подземной, Петлёваный М. В. (2013)
Скипочка С. И. - Экспресс-оценка прочности горных пород в массиве методом ударного импульса, Паламарчук Т. А., Сергиенко В. Н., Прохорец Л. В. (2013)
Морус В. Л. - Опыт применения техники промывки и классификации минерального сырья техногенных месторождений, Филимонов П. Е. (2013)
Большаков В. И. - Опыт освоения современной доменной печи, оборудованной БЗУ, в условиях изменяющегося качества шихтовых материалов, Семенов Ю. С., Кузнецов А. М. (2013)
Кырылив В. И. - Повышение работоспособности деталей машин с помощью нанотехнологии (2013)
Грес Л. П. - Повышение температуры отходящих газов доменных воздухонагревателей при использовании высокоэффективных форм регенеративной насадки., Карпенко С. А., Еремин А. О. (2013)
Губинский М. В. - Анализ энергетической эффективности печей для высокотемпературной термической обработки углеродных материалов, Федоров С. С., Ливитан Н. В., Гогоци А. Г., Барсуков И. В., Упендра Рохатхи (2013)
Кустов В. Ф. - Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов, Каменев А. Ю. (2013)
Довбня С. Б. - Удосконалення методики SWOT-аналізу для обґрунтування корпоративної стратегії підприємства, Найдовська А. О. (2013)
Козенков Д. Е. - Основные итоги деятельности предприятий трубной промышленности в период кризиса, Крамаренко А. В. (2013)
Бобылев В. П. - Методический подход к выбору конструктивных параметров электродиализного безмембранного аппарата для регенерации растворов, содержащих электролиты, Матухно Е. В., Турищев В. В., Белоконь К. В. (2013)
Ляшенко В. И. - Инновационные технологии обращения с отходоми уранового производства (2013)
Колесников В. И. - Особенности проектирования толстолистового прокатного стана 5000 ОАО "Выксунский металлургический завод", Банный Ю. А., Бошняков И. Ю., Логак М. В. (2013)
Содержание (2014)
День Незалежності (2014)
К 75 летию со дня рождения Валерия Леонидовича Мазура (2014)
Бабошко Д. Ю. - Карботермическое восстановление титаномагнетитового концентрата с высоким содержанием титана, Ткач В. В., Ермак Л. Д., Орел Т. В. (2014)
Шевченко А. Ф. - Модернизация технологии десульфурации чугуна с активизцией процесса взаимодействия магния с рафинируемым расплавом, Двоскин Б. Д., Башмаков А. М., Маначин И. А., Шевченко А. М., Кисляков В. Г., Лю Дун Йе (2014)
К 70летию Петра Степановича Харлашина (2014)
Величко А. Г. - Большое видится на расстоянии … (к 115-летию ЕВГУ - НМетАУ), Зражевский А. Д., Охотский В. Б. (2014)
Казарин Д. А. - Особенности производства ферротитана из ильменитового концентрата методом алюминотермии, Волкотруб Н. П., Прилуцкий М. И. (2014)
Репях С. И. - Расчет объема усадочных дефектов при охлаждении отливок в формах из неметаллических материалов (2014)
Меняйло Е. В. - Влияние макроструктуры сплавов на их прочность, пластические, Пройдак Ю. С., Репях С. И., Хрычиков В. Е. (2014)
Берлизева Т. В. - Исследование влияния комплексной разупрочняющей добавки на свойства холоднотвердеющих смесей на жидком стекле, Пономаренко О. И. (2014)
Павленко А. А. - Инновационные решения по внедрению современного сортопрокатного производства в действующих прокатных цехах (на примере реконструкции сортопрокатного цеха ПАО "ДМКД"), Кулак В. Ю., Родякин И. А., Мосьпан В. В. (2014)
Николаев В. А. - Напряжение течения металла при температурах 500-800 °С (2014)
Шейкин С. Е. - Технологические смазки для деформирующего протягивания деталей из титана, Пащенко Е. А., Ростоцкий И. Ю., Гаврилова В. С., Процишин В. Т. (2014)
Парусов Э. В. - Сравнительное исследование качественных характеристик высокоуглеродистой катанки различных производителей, применяемой для изготовления канатной арматуры (2014)
Пастух И. М. - Принципы мультипроцессной модели металлургии азотирования в тлеющем разряде, Соколова Г. Н. (2014)
Басс К. М. - Параметры транспортных коммуникаций на глубоких карьерах при применении усовершенствованных автосамосвалов, Кривда В. В., Швец Д. В., Бабий Е. В. (2014)
Харин С. А. - Алгоритм и программа оптимизации строительства горизонтов глубоких шахт (2014)
Коптовец А. Н. - Обоснование применения тракторов и бульдозеров для перемещения буровых станков на глубоких карьерах, Денищенко А. В., Зиль В. В., Юрченко О. О. (2014)
Вольфсон П. М. - Совершенствование систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород в Криворожском бассейне, Королев К. В., Приймаченко В. П. (2014)
Ступник Н. И. - Моделирование очистной камеры в неустойчивых рудах при разработке рудных месторождений, Калиниченко В. А., Колосов В. А., Письменный С. В. (2014)
Бейгул О. О. - Вплив стабілізатора поперечної стійкості на критичну швидкість зчленованого контейнеровоза при кососиметричних збуренях, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Булат А. Ф. - Опыт разработки и внедрения шахтного компрессорного оборудования, Бокий Б. В., Кирик Г. В (2014)
Ткаченко Э. Д. - Методика расчета несущей способности шпинельсодержащих футеровок металлургических агрегатов, Ермократьев В. А., Гришин В. С. (2014)
Рабер Л. М. - Защита подготовленных к сборке контактных поверхностей фрикционных болтовых соединений, Червинский А. Е. (2014)
Владимиру Исааковичу Тимошпольскому - 60 лет! (2014)
Федоров С. С. - Выбор размеров рабочего пространства электротермических печей кипящего слоя для переработки углеродных материалов, Губинский М. В., Форись С. Н. (2014)
Еремин А. О. - Повышение равномерности температурного поля в топливных печах за счет рециркуляции печных газов (2014)
Пинчук В. А. - Физико-химические превращения при термическом воздействии на водоугольное топливо, приготовленное из низкосортных углей, Шарабура Т. А. (2014)
Романько Я. В. - Анализ тепловой эффективности компактных регенераторов шахтного и цилиндрического типа, Решетняк С. И. (2014)
Коломієць Л. В. - Метрологічне забезпечення засобів вимірювання великих лінійних розмірів, Подостроєць К. О. (2014)
Гордієнко Т. Б. - Діяльність українських технічних комітетів стандартизації металургійної та гірничорудної промисловостіті (2014)
Бесараб С. М. - Бесконтактное устройство управления электромагнитами пратцен-кранов, Салин М. А., Сапсай В. Н. (2014)
Деньгуб Т. В. - Исследование аэродинамического сопротивления аспирационных воздуховодов при пылевых отложениях, Худик Н. В. (2014)
Колесник В. Є. - Дослідження опору повітря протипилових респіраторів при їх експлуатації на гірничорудних підприємствах, Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І. (2014)
Титул, зміст (2018)
Богуш В. - Сравнительная характеристика физического качества быстроты у юношей в гребле академической и на байдарках, Гетманцев С, Яцунский А., Смирнова И., Веселова И. (2018)
Ваулін О. - Засоби оцінювання економічної фективності змагань з фехтування, Пітин М., Задорожна О. (2018)
Дерека Т. - Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування, Ляшенко В., Туманова В., Корж Є. (2018)
Долбишева Н. - Oснови спеціально-практичної підготовки в інтелектуальних видах спорту (2018)
Долбышева Н. - Исторические предосылки развития материально-технического обеспечения физкультурно-спортивного движения Днепропетровщины (1950-1960 гг.), Балджи И., Саленко Г. (2018)
Комаринська Н. - Взаємозв’язки фізичних якостей гімнасток першого року початкового етапу багаторічної підготовки (2018)
Кощеев А. - Предсоревновательная подготовка спортсменов высокой квалификации в тхэквондо (2018)
Lukinа Y. - Features of special physical preparedness of greco-roman wrestlers at the stage of specialized basic training, Voronyi V. (2018)
Михайліченко А. - Технічна підготовка в навчально-тренувальному процесі юних спортсменів-чирлідирів на етапі попередньої базової підготовки (2018)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями центральных блокирующих в современном волейболе (2018)
Палатний А. - Вимоги до наповненості груп з олімпійських спортивних єдиноборств у дитячо-юнацьких спортивних школах (2018)
Приходько В. - До проблеми удосконалення вітчизняної системи підготовки спортсменів (2018)
Приходько В. - Індивідуальний психолого-педагогічний супровід спортсмена у системі багаторічної підготовки, Шевяков О., Табінська С. (2018)
Сергеєв А. - Обґрунтування вибору критеріїв і системи показників розвитку фізичної культури і спорту в адміністративно-територіальній одиниці сучасної України (2018)
Соловей О. - Реалізація кидків у змагальній діяльності гандболістками високої кваліфікації, Соловей Д., Мицак І. (2018)
Щепотіна Н. - Педагогічний контроль фізичних навантажень і техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності волейболісток (2018)
Андрєєва О. - Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів, Катерина У. (2018)
Bakuridze-Manina V. - The evaluation of the physical fitness of the medical students with joint hypermobility (2018)
Girlea N. - Sociologic questionnaire among physical education specialists regarding the correlation between form and subject matter of lessons, seminars and practical lessons and students’ attained professional skills (2018)
Демідова О. - Оцінка фізичної підготовленості студентів І-V курсів державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Могилко С. (2018)
Єлісєєва Д. - Використання сучасних інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті (2018)
Закопайло С. - Вплив секційних занять з хортингу на фізичну підготовленість старшокласників (2018)
Кашуба В. - Із досвіду використання фітнес-технологій, спрямованих на корекцію тілобудови людини (2018)
Килимистий М. - Особливості фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку (2018)
Ковтун А. - Формування мотивації до здорового способу життя в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, Шипіло Т. (2018)
Конакова О. - Організаційно-методичні умови залучення жінок другого зрілого віку до занять оздоровчим фітнесом, Москаленко Н. (2018)
Кошелева О. - Фізична підготовленість студентів закладів вищої освіти різного профілю протягом навчання (2018)
Кравченко Т. - Актуальні питання системи управління сферою фізичної культури і спорту (2018)
Красова І. - Вікові особливості фізичного стану молодших школярів (2018)
Круцевич Т. - Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України, Саїнчук М., Підлетейчук Р. (2018)
Круцевич Т. - Двигательная активность и качество жизни человека в современном обществе (2018)
Лисак І. - Пріоритетні фактори структури фізичного стану школярів середніх класів, Яремчук П., Пільганчук Л. (2018)
Мандюк А. - Форми фізичного виховання серед пріоритетних видів діяльності, що здійснюються у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (2018)
Москаленко Н. - Зміст психофізичної підготовки у фізичному вихованні студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті", Пічурін В. (2018)
Москаленко Н. - Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку, Решетилова В., Михайленко Ю. (2018)
Омельяненко І. - Про дефініцію: "Програмні основи системи фізичного виховання школярів" (2018)
Осіпов В. - Методика моніторингу фізичного розвитку студентів для оцінки їх готовності до здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки (2018)
Пангелов Б. - Сутність і різновиди анімаційних програм у туризмі, Данилко В. (2018)
Пангелова Н. - Східні оздоровчі системи у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Цапук Д. (2018)
Пангелова Н. - Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 7-10 років в умовах сільської школи, Рубан В., Кириченко Т. (2018)
Сидорчук Т. - Фізична підготовленість студенток під впливом занять за фітнес-програмою "Пілоксинг", Анастасьєва З. (2018)
Степанова І. - Організаційні умови удосконалення виробничої фізичної культури на гірничо-збагачувальному підприємстві, Благіст К. (2018)
Timus M. - Evaluation and selfevaluation of written professional language skills of physical education and sports teachers and students (2018)
Троценко Т. - Перспективи розвитку дитячого фітнесу у дошкільних закладах, Троценко В. (2018)
Філенко Л. - Вплив інформаційних технологій навчання на розвиток когнітивних та інтелектуальних здібностей студентів вищих навчальних закладів фізичної культури та спорту (2018)
Чуйко О. - Особливості фізичного стану студентів, Куниця О. (2018)
Шиян О. - Вплив спортивно-орієнтованих занять бадмінтоном на фізичну підготовленість студенток закладів вищої освіти (2018)
Яковенко А. - Організація фізичного виховання і спорту в школах зарубіжних країн (2018)
Клапчук В. - Стан здібностей до аутохронометрії та їх динаміка під впливом фізичної реабілітації після інсульту (2018)
Луковська О. - Характеристика стану психоемоційної сфери паралімпійців і дефлімпійців за результатами психологічного тестування, Кришень В., Головачов М., Петречук Л. (2018)
Луковська О. - Шляхи підвищення адаптаційних можливостей організмів важкоатлетів, Кудрявцева В., Петречук Л., Харченко В. (2018)
Майкова Т. - Роль кісткового метаболізму та вегетативної регуляції у визначенні реабілітаційного потенціалу хлопчиків молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою, Афанасьєв С., Афанасьєва О. (2018)
Мельник О. - Застосування вправ пілатесу в реабілітації та профілактиці загострень остеохондрозу в поперековому відділі хребта, Ужитчак Я. (2018)
Самошкіна А. - Доцільність використання гідрокінезітерапії у методиці лікувальної гімнастики при гонартрозі, Шевцова В. (2018)
Чернігівська С. - Вплив удосконаленої програми фізичної реабілітації на амплітуду рухів у колінному суглобі у хворих на деформуючий остеоартроз колінного суглоба в гострому періоді, на стаціонарному етапі лікування, Канюка Є. (2018)
Костенко А. - Посилка "Кембридж – Херсон" або про наукові контакти Еліса Міннза та Віктора Гошкевича (2016)
Саєнко В. - "Сімейна історія" Тереножкіних та Іллінських (2016)
Черемісін О. - Роль самоврядування в розвитку освіти в містах Півдня України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2016)
Константінова В. - Віце-консул Великої Британії у Бердянську Харві Роберт Лоу та його рапорти (2016)
Федорченко О. - Взаємовідносини у середовищі поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Одеського поштово-телеграфного округу) (2016)
Павленко В. - Інтелігенція Херсонщини у справі "Спілки визволення України": джерелознавчі аспекти проблеми (20-і – 30-і роки ХХ ст.) (2016)
Марквас К. - Роль газети "Наддніпрянська правда" у боротьбі з алкоголізмом на Херсонщині наприкінці 20-х – 30-х роках ХХ століття (2016)
Цибуленко Г. - Організація польових робіт окупаційною владою на Херсонщині у 1941 – 1943 рр. (2016)
Пилипчук Я. - Політична історія Буджацької Орди у XVI – XVII ст. (2016)
Сапожников И. - Каушаны во второй половине ХVIII века: дворец Кырым Герай хана и другие сооружения (2016)
Бессонова М. - Проблема американського впливу на канадський культурний простір: досвід подолання в умовах глобалізації (2016)
Batenko G. - Commence phase of British Mandatе: the Balfour declaration (2016)
Петрик А. - Державна ідеологія Першої Литовської республіки у добу диктатури таутінінків (1926 – 1940) (2016)
Власова А. - Вплив жіночого руху на вирішення питання декриміналізації абортів у Франції (1968 – 1975 рр.) (2016)
Сапожников И. - Пленные 1806 года из османских крепостей, городов и мест Бессарабии. Рец. на книгу Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі XVIII – XIX ст.: залоги й їхній склад / Bacinska O. Bucak vilayetinde Osmanli kaleleri: garnizonlarin yapisi ve isleyisi (XVIII. yuzyil sonu – XIX. yuzyil baslari). – Одеса: Астропринт, 2013. – 168 с., іл. (2016)
Гриневич Т. - Історія, яка об`єднує та ділить (2016)
Бойков О. - 5 Всеукраїнський турнір з історії (2016)
Войтюк О. А. - Використання принципу Парето під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Волинець Н. В. - Структурні, рівневі та типологічні моделі психологічного благополуччя особистості (2017)
Волинець Н. В. - Результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, Комарніцький Б. Л. (2017)
Грицина О. М. - Складові структури психологічної стійкості керівника органу охорони державного кордону (2017)
Гуртовенко Н. В. - Cтруктура та зміст програми формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації в процесі навчання (2017)
Журавльов В. В. - Результати дослідження організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону (2017)
Ковальчук З. Я. - Психологічний аналіз впливу тренінгу на деякі особистісні характеристики майбутніх психологів через призму оптимізації педагогічної взаємодії, Чистяков С. А. (2017)
Лисенкова І. П. - Проблема психології емоційної сфери дітей (2017)
Макаревич О. П. - Особливості професійної діяльності психологів пенітенціарних установ (2017)
Мась Н. М. - Аналіз змісту портфоліо майбутніх військових психологів як метод діагностики їх професійного самовизначення (2017)
Махлай О. М. - Творчість та креативність: психологічна сутність та зміст понять (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів (2017)
Самойленко О. О. - Форми та методи формування психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності (2017)
Стріха С. В. - Апробація тренінгового курсу "впевненості у собі” для розвитку індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ (2017)
Суходоля Ю. О. - Індивідуально-психологічні особливості ставлення жінок до материнства у період вагітності (2017)
Тюріна Ю. В. - До проблеми емпіричного дослідження гендерних особливостей адаптації курсантів-жінок до навчання у вищому військовому навчальному закладі (2017)
Урусова О. Г. - Практичні рекомендації викладачам з медіації щодо використання програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом у системі післядипломної освіти для професій типу "людина-людина” (2017)
Хуртенко О. В. - Характеристика психолого-педагогічних умов виховання дітей-сиріт в дитячому будинку сімейного типу (2017)
Чистяк О. В. - Вплив психолого-педагогічних умов на стан сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу (2017)
Щербан Т. Д. - Емпатія та емоційний інтелект як основа моделей управління конфліктами (2017)
Якимчук І. П. - Медіація як складова професійної діяльності психолога при вирішенні конфліктних ситуацій (2017)
Вихідні дані (2017)
Ільницький В. - Особливості взаємовідносин між командним складом відділів УПА та керівниками структурних підрозділів ОУН у Карпатському краї (1944–1947 рр.) (2017)
Сінкевич Є. - Карна справа українських націоналістів на Херсонщині (2017)
Дрогобицький І. - Подільський край ОУН (б) в процесі розгортання збройних відділів українського націоналістичного руху Опору (в кінці 1943 - початку 1944 рр.) (2017)
Сич О. - Витоки українського націоналізму та розвиток і генеалогія ОУН (1891-2005 рр.) (2017)
Кобильник Р. - Український і польський націоналізм 20 – 30-х рр. ХХ ст.: початок протистояння (2017)
Райківський І. - Взаємини УНДО та УСДП у Східній Галичині під польською владою (1925–1939 рр.) (2017)
Стасюк О. - Stosunki polsko-ukrainski w swietle dokumentow OUN z chasow ii wojny swiatowej (2017)
Стефанюк Г. - Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. (2017)
Зуляк І. - Вибори 1946 р. та українці (2017)
Маслій О. - Жіночі чернечі спільноти Греко-католицької церкви в українському русі Галичини в 1940–1950-х рр. (2017)
Малярчук О. - Масово-політична робота у Західних областях УСРС у часи "розвинутого соціалістичного суспільства" (2017)
Королько А. - Снятинський "Сокіл" і формування націоналістичного світогляду Василя Андрусяка в 1930-х рр., Бурдуланюк В. (2017)
Адамович С. - Шлях боротьби упівця Ореста-Методія Дичковського (1930-2009 рр.) (2017)
Блага О. - Жінка на тлі епохи: нескорена Ольга Левицька-Басараб (2017)
Горленко І. - Меморіальний музей Романа Шухевича у Княгиничах, Кузик А. (2017)
Cавчук Б. - Місце Степана Федака в дільність Українського горожанського комітету у Львові (1918–1921 рр.) (2017)
Кліш А. - Кирило Студинський в умовах суспільно-політичних трансформацій у Західній Україні 1939-1941 рр. (2017)
Єгрешій О. - Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. (2017)
Паска Б. - Боротьба дисидента Валентина Мороза із радянським режимом під час його другого ув’язнення (1970–1979) (2017)
Cова А. - Іван Боберський – засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у м. Львові (2017)
Дрогомирецька Л. - Остап Луцький – ідеолог та організатор українського кооперативного руху (2017)
Марущенко О. - Сучасна вітчизняна історіографія українського самостійницького руху першої половини 1940-х рр.: стан і перспективи наукового пошуку (2017)
Педич В. - Проблема Франко-Грушевський в історіографічному дискурсі, Тельвак В. (2017)
Борчук С. - Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни в енциклопедичних виданнях (на прикладі ОУН та УПА) (2017)
Кобута С. - Професійна і громадсько-політична діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.): джерелознавчий аспект (2017)
Медвідь Ф. - Українська державницька ідея Івана Франка: сучасне прочитання, Курчина Т., Твердохліб А. (2017)
Гірняк С. - І. Франко "Дещо про себе самого" як сповідь свідомого представника галицької інтелігенції кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2017)
Гуйванюк М. - Іван Франко у взаєминах з січовим рухом Галичини й Буковини початку ХХ ст. (2017)
Паньків М. - Фольклорно-етнографічні дослідження Івана Франка на Покутті (2017)
Чорновол І. - Спогади Івана Франка про князя Романа Чарторийського і Валеріяна Калінку (2017)
Korol’ko A. - Ivan Franko’s contribution to the dissemination of radical ideas in Pokuttia (2017)
Галик В. - Дрогобицькі місця у житті і творчій спадщині Івана Франка:спроба хронологічно-локальної дескрипції (2017)
Галів М. - Позаджерельне знання в історико-педагогічному наративі Івана Франка: епістемологічний аналіз (2017)
Боян-Гладка С. - Предмети інтер’єру української традиційної хати в духовному світі українців Карпатського регіону (2017)
Проців О. - Діяльність вудкових товариств у Галичині ХІХ-початку ХХ ст. (2017)
Касьянова Н. - Територіальний вимір організованих міграцій в УРСР (1940–1960-ті рр.) (2017)
Тимар І. - "Половецька кров" у шлюбній політиці Пястів" (2017)
Cоф'як Н. - Наслідки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. на Волині (2017)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях 1907 і 1911 рр. до австрійського парламенту (2017)
Лехнюк Р. - Контакти між українськими консерваторами Галичини і Наддніпрянцями в першій чверті ХХ століття (2017)
Федоришин І. - Українські органи влади на Товмаччині доби ЗУНР (1918–1919 рр.): засади формування і практична діяльність (2017)
Тимар І. - Міжнародна конференція Colloquia Russica, series II "Середньовічна Русь: проблеми термінології”, 25–27 травня 2017 р., Івано-Франківськ – Галич (2017)
Єгрешій О. - Науково-практичні конференції, присвячені ювілею - 150-літтю від дня народження Блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 р.), Делятинський Р. (2017)
Малярчук О. - Із наукового життя м. Калуш (2017)
Кожолянко О. - Світ Східної Галичини та Буковини. Книга Мартіна Поллака "До Галичини. Про хасидів, гуцулів, поляків і русинів. Уявна мандрівка зниклим світом Східної Галичини та Буковини” (переклад українською мовою Нелі Ваховської). Чернівці: "Видавництво 21”, 2017. 382 с. (2017)
Волощук М. - Талан чи безталанність? Про новітні "наукові” студії з генеалогії руської та русько-угорської середньовічної знаті (2017)
Томенчук Б. - До 65-річчя професора Миколи Кугутяка, Кочкін І. (2017)
Засипко М. - Олег Жерноклеєв: 50 років життя і творчих здобутків (2017)
Єгрешій О. - Професорові Ігореві Райківському - 50!, Королько А. (2017)
Кочкін І. - Cвітлої памяті Бориса Анатолійовича Василенка (2017)
Дебенко В. - Світлої пам’яті професора Петра Степановича Федорчака, Комар В. (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (2015)
Металлурги советуются (2015)
Тараканов А. К. - Перспективы модернизации производства чугуна в Украине, Шатоха В. И., Иващенко В. П. (2015)
Пиптюк В. П. - Влияние расположения донного продувочного узла в сталеразливочном ковше емкостью 250 т на химическую и структурную неоднородность металла, Павлов С. Н., Греков С. В., Мосьпан В. В., Недбайло Н. Н., Моцный В. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при верхней кислородной продувке. Сообщение 2 (2015)
Величко А. Г. - Анализ информационного ресурса данных o температурных зависимостях вязкого течения марганца, кремния и растворов марганец–кремний, Ду Юньшен, Гасик М. И. (2015)
Засновник української школи електрометалургів (2015)
К 90-летию организации кафедры электрометаллургии НМетАУ (2015)
Калюжный В. Л. - Использование давления жидкости для увеличения степени деформации при холодной штамповке соединительных элементов трубопроводов из трубчатых заготовок, Калюжный А. В., Олександренко Я. С., Выхованец И. В. (2015)
Чухліб В. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану при осадці сталей та сплавів, Клемешов Є. С., Дия Х. (2015)
Опрышко Л. В. - Перспективы использования в теплоэнергетике Украины труб зарубежного производства, Головняк Т. В., Полтава И. И. (2015)
Куцова В. З. - Структура та зносостійкість поверхневих шарів сталі 45 при напиленні з різним тиском повітря, Богун Л. І., Лаврись С. М. (2015)
Куцова В. З. - Влияние способов и режимов горячей обработки давлением на структурные изменения в белых чугунах, Миронова Т. М., Чухлеб В. Л. , Ашкелянец А. В., Донская Т. Р., Кулаков А. Ю., Пасунков Д. В. (2015)
Примаченко В. В. - Огнеупорные бетонные смеси и изделия из них производства ПАО "УкрНИИО им. А. С. Бережного", Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Савина Л. К. (2015)
Грищенко С. Г. - О возможности реализации непрерывной технологии магниетермического производства титана, Лупинос С. М., Прутцков Д. В. (2015)
Наукова та громадська діяльність докт. техн. наук, професора, завідувача відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України Четверика Михайла Сергійовича (2015)
Тищенко С. В. - Модели взрывного нагружения твердой среды и механики хрупкого разрушения, Еременко Г. И., Гапоненко И. А. (2015)
Ковров А. С. - Анализ методов оценки устойчивости уступов и бортов карьеров (2015)
Скипочка С. И. - Контроль состояния кольцевой бетонной крепи шахтных стволов, Сергиенко В. Н. (2015)
Ступнік М. І. - Дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву покладу магнетитових кварцитів в умовах шахти "Гігант-Глибока" ПАТ "ЦГЗК", Калініченко В. О., Калініченко О. В., Музика І. О., Федько М. Б. , Письменний С. В. (2015)
Разумов М. С. - Расчет технологических параметров комбинированной обработки гранных валов (2015)
Учитель А. Д. - Исследование механической части привода с зазором в передаче с учетом последствий удара при закрытии зазора, Файнштейн В. Г. (2015)
Троценко Л. Н. - Исследование влияния формы и направленности факела на эффективность работы вращающейся печи для обжига каолина на шамот, Пикашов В. С., Стративнов Е. В., Правило С. В., Виноградова Т. В. (2015)
Грес Л. П. - Исследование влияния изменения размеров ячеек насадок регенераторов на совершенствование их параметров, Литовченко Ю. К., Быстров А. Е., Флейшман Ю. М., Воробьева Л. А., Иванов М. Ю. (2015)
Фурманов В. Б. - О необходимости разработки и внедрения новых стандартов на испытание металла путем растяжения до разрыва, Пройдак Ю. С., Головко А. Н., Фролов Я. В. (2015)
Колесникова Е. В. - Экспериментально-аналитическое описание процессов выплавки стали в электродуговой печи при создании тренажера (2015)
Кузьменко М. Ю. - Система автоматизированного управления раскроем проката на непрерывном мелкосортном стане, Крячко А. П. (2015)
Содержание (2015)
30 сентября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося ученого-металлурга, директора Института трубной промышленности – Якова Ефимовича Осады (2015)
Сталинский Д. В. - О необходимости повышения роли государства в реорганизации экономических механизмов управления промышленными отходами, Касимов А. М. (2015)
Петренко Виталий Александрович (2015)
Тараканов А. К. - Возможности эффективного управления тепловым режимом доменной плавки в современных условиях, Костомаров А. С., Лялюк В. П., Каракай С. Н., Андриенко А. Ю. (2015)
Сулименко С. Е. - Технология получения частично металлизованного сырья для доменной плавки, Бочка В. В., Петренко В. А., Двоеглазова А. А. (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Технологиия, Молчанов Л. С., Зражевский А. Д. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при верхней кислородной продувке. Сообщение 1 (2015)
Степан Иванович Тельный (2015)
Величко А. Г. - Исследование термодинамики восстановления закиси марганца силикомарганцем при получении среднеуглеродистого ферромарганца, Ду Юньшен, Гасик М. И. (2015)
Корниевский В. Н. - Разработка и опытно-промышленное освоение технологии выплавки и внепечной обработки электростали с использованием щелочного алюмосиликата пегматита как альтернативы импортному плавиковому шпату, Панченко А. И., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Касьян С. А., Мазурук С. Л., Яковицкий А. А., Гасик М. И., Горобец А. П. (2015)
Гасик М. И. - Исследование условий формирования самообжигающихся электродов печей Никопольского завода ферросплавов, Гриншпунт А. Г., Куцин В. С., Лапин Е. В., Дедов Ю. Б. (2015)
Мазорчук В. Ф. - Определение теплофизических параметров фарфоровых литейных форм и стержней (2015)
Семенов А. Д. - Влияние кремния на формирование зародышей шаровидного графита в чугуне (2015)
Драгобецкий В. В. - Моделирование процесса упруго-пластического деформирования сталеалюминиевых композиций, полученных сваркой взрывом, Загорянский В. Г., Воронин А. В. (2015)
Тараненко М. Е. - Комплексная квалиметрическая оценка технологии листовой штамповки, Тараненко И. М. (2015)
Белевитин В. А. - Моделирование влияния макростроения кузнечных слитков на потенциальные возможности получения высококачественных поковок, Смирнов Е. Н., Коваленко С. Ю., Суворов А. В. (2015)
Максименко О. П. - Продольная устойчивость процесса прокатки с натяжением полосы при двухзвенной модели трения в очаге деформации, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Вышинский В. Т. - К вопросу реализации вибрационной холодной пильгерной прокатки труб, Рахманов С. Р. (2015)
Минков А. Н. - Технология регулируемой закалки крупногабаритных деталей в водовоздушных установках (2015)
Горбатюк С. М. - Использование покрытия для получения диффузионного слоя на стенках кристаллизаторов МНЛЗ, Герасимова А. А., Радюк А. Г. (2015)
Пинчук С. И. - Влияние химических включений в сталях на коррозионные повреждения железнодорожных колес при эксплуатации, Губенко С. И., Белая Е. В. (2015)
Куринной В. П. - Начальные параметры ударных волн в забойке удлиненных зарядов для скальных пород, Гаркуша И. П. (2015)
Прокопенко В. І. - Облаштування земної поверхні після відкритої розробки горизонтального родовища, Череп А. Ю. (2015)
Попов С. О. - Особенности применения конвейерных поездов при добыче полезных ископаемых на глубоких горизонтах, Малиновский Ю. А., Данилина Г. В., Козырев С. Н. (2015)
Шкрабець Ф. П. - Підвищення використання електричної енергії при видобутку корисних копалин на глибоких горизонтах, Остапчук О. В. (2015)
Разумов М. С. - Автоматизированное средство управления технологическими параметрами при сверлении с наложением вибраций, Сидорова В. В., Гречухин А. Н. (2015)
Федоров С. С. - Исследование влияния подэлектродного участка на работу электротермических печей кипящего слоя, Губинский М. В., Форись С. Н. (2015)
Величко О. М. - Застосування універсальних програмних засобів для експертної оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів, Гордієнко Т. Б., Габер А. А., Коломієць Л. В. (2015)
Осипенко В. В. - Разработка и внедрение новой технологии очистки отходящих газов при производстве марганцевого агломерата, Осипенко В. Д., Шуваев С. П., Коркодола Ю. И. (2015)
Ганзенко О. О. - Система засобів нормотворчої техніки (2016)
Клименко К. П. - Розвиток зарубіжного санітарного законодавства: ретроспективний огляд (2016)
Кобко-Одарий В. С. - Особенности украинского правового менталитета (2016)
Кучук А. М. - Методологія правознавства: пропедевтичний аспект (2016)
Павлова М. А. - Преюдиціальне значення нотаріальних актів (2016)
Цигульський С. М. - Зміни в правовому регулюванні та законодавчій базі щодо статусу лівобережних козаків у середині ХІХ ст. в Російській Імперії (2016)
Юдін З. М. - Теоретичні проблеми типології договорів (2016)
Агафонова Н. В. - Актуальні питання конституційного реформаційного процесу (2016)
Гаєвська Ю. С. - Обмеження права власності в контексті конституційних принципів (2016)
Кулі-Іванченко К. К. - Соціальне замовлення в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства (2016)
Росоляк О. Б. - Двопалатний парламент як основа стабільності функціонування механізму державної влади в сучасних умовах, Гонак І. М. (2016)
Дюкарєва К. Ю. - Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки (2016)
Кодинець А. О. - Договірні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Види договорів перевезення за Цивільним кодексом України (2016)
Мельник Я. Я. - Інститут процесуальних гарантій безпеки в цивільному судочинстві: верифікація поняттєвого апарату та функціонального призначення (2016)
Валитов С. С. - Снятие административных барьеров на рынке газа как мера защиты конкуренции (2016)
Гембара О. Ю. - Перспективи розвитку нормативної основи правового регулювання ціноутворення в Україні (2016)
Жушман М. В. - Проблеми застосування п. 5 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду господарських справ (2016)
Каркачова А. В. - Правові та економічні питання надходження інвестицій в Україну (2016)
Танасевич О. В. - Окремі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника у світлі статті 55 Конституції України (2016)
Ліхтер М. П. - Принципи правового регулювання санітарно-епідемічного благополуччя (2016)
Туєва О. М. - Сільський зелений туризм як категорія аграрного права (2016)
Анпілогов О. В. - Загальна характеристика органів виконавчої влади як юридичних осіб публічного права у відносинах щодо територіальної й галузевої організації управління регіоном (2016)
Бартусяк П. І. - Інфляція як форма неправа (2016)
Васильківська В. В. - Розвиток адміністративно-правового статусу державного службовця в Україні з урахуванням законодавчих перетворень (2016)
Власенко Д. В. - Міжнародно-правове регулювання і стандарти діяльності органів поліції (2016)
Глібко О. В. - Щодо питання про межі адміністративно-деліктної юрисдикції суду (2016)
Гомон Д. О. - Зарубіжний досвід організації забезпечення охорони здоров’я, Денисова А. В. (2016)
Карелін В. В. - Проблеми дослідження поняття та структури адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Кобзєва Т. А. - Сучасний стан державного регулювання у сфері функціонування фінансової системи України (2016)
Арутюнян Д. А. - Державний контроль у сфері ведення лісового господарства в Україні: теоретико-правові засади дослідження (2016)
Баєва Л. В. - Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні (2016)
Борсук Н. Я. - Щодо доцільності законодавчої регламентації ведення реєстрів комунальної власності в Україні (2016)
Братковський В. М. - Особливості проходження альтернативної служби військовозобов’язаними в період проведення мобілізації (2016)
Бригінець О. O. - Діалектика виникнення та теоретико-методологічний інструментарій дослідження фінансової безпеки України (2016)
Гаврік Р. О. - До питання про поняття судового рішення в адміністративній справі (2016)
Галунько В. М. - Юридична відповідальність слідчих за корупційну діяльність (2016)
Гладій О. В. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового режиму техногенних родовищ в Україні (2016)
Денисова А. В. - Адміністративний нагляд органів виконавчої влади як предмет системного аналізу: особливості здійснення (2016)
Дубняк М. В. - Теоретико-методологічні положення реалізації інформаційних правовідносин у місцевому самоврядуванні (2016)
Журавльов А. В. - Касаційний адміністративний суд як суб’єкт нормотворення (2016)
Клімова С. М. - Адміністрування як правова форма управління у сфері публічних фінансів (2016)
Мазурик С. В. - Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури (2016)
Макарова Л. Р. - Правові акти органів судової влади як джерела адміністративного права: стан наукової розробки (2016)
Малишко Д. В. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні (2016)
Михальський Ю. А. - Форми реалізації фінансового контролю у сфері грошового обігу (2016)
Раімов Р. І. - Дотримання принципів адміністративно-правового регулювання під час функціонування банківської системи в надзвичайному режимі роботи (2016)
Савченко Ю. І. - Управління інформаційною діяльністю суб’єктів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (2016)
Ткаченко О. Р. - Суб’єктивна сторона юридичної особи як суб’єкта адміністративного проступку (2016)
Форсюк В. Л. - Щодо правомірності укладення між контролюючим органом та платником податків договору про визнання електронних документів як передумови реалізації платником податків обов’язку з декларування (2016)
Акулова Н. В. - Відмежування посягання на життя представника іноземної держави від суміжних складів злочинів (2016)
Бабанли Р. Ш. - Підходи до вивчення стану призначення покарання (2016)
Василяка О. К. - Проблеми визначення безпосереднього об’єкта злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України (2016)
Кархут Р. В. - Особливості об’єкта злочину за втручання в діяльність органів судової влади Республіки Польща (2016)
Климосюк А. С. - Про кримінально-правову характеристику предметів диверсії та необхідність удосконалення їх законодавчого формулювання в статті 113 Кримінального кодексу України (2016)
Ковальов А. В. - Законодавчі аспекти регулювання прав та свобод засуджених в Україні (2016)
Маслова О. О. - Види обстановки вчинення злочину за кримінальним правом України (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі соціально-правові аспекти діяльності прокуратури у сфері боротьби зі злочинністю (2016)
Пивоваров В. В. - Транснаціональна злочинність у сфері обігу генетично модифікованих організмів, Савенко Є. О. (2016)
Бялковський Д. А. - Судовий контроль забезпечення права на свободу й особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів (2016)
Гіда І. С. - Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності, що вчинена службовою особою з використанням службового становища (2016)
Гірук В. В. - Характеристика малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів: криміналістичний аспект (2016)
Гринів О. Д. - Співвідношення повноважень із процесуального керівництва досудовим розслідуванням між суб’єктами відомчого та надвідомчого контролю (2016)
Забарний М. М. - Про доцільність використання оціночних понять і термінів у кримінальному процесуальному законі України (2016)
Іваницький Я. О. - Сучасне розуміння предмета криміналістики (2016)
Капустіна М. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та застосування (2016)
Ларкін М. О. - Молодіжні неформальні групи (об’єднання) злочинної спрямованості в межах наук кримінально-правового циклу (2016)
Марущак Н. В. - Щодо проблеми регулювання питань реабілітації та відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі України (2016)
Неледва Н. В. - Відновні правові процедури як функція кримінального провадження на підставі угод (2016)
Нижник Л. М. - Класифікація кримінальних процесуальних проваджень (2016)
Соколов О. В. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її добровільною згодою як дієвий механізм отримання доказів (2016)
Черняк Н. П. - Сучасні проблеми забезпечення права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України (2016)
Яремчук В. О. - Взаємодія слідчого та спеціаліста під час слідчих (розшукових) дій (2016)
Д’яченко Н. О. - Нормативне регулювання прокурорського самоврядування в Україні (2016)
Ковальова Я. О. - Необхідність застосування терміна "субсидіарне обвинувачення" в кримінальному судочинстві України (2016)
Плахотнік О. В. - Застосування засади верховенства права у діяльності прокуратури України (2016)
Гавронська І. В. - Ключові організації та документи ООН щодо зниження ризиків стихійних лих (2016)
Галан В. О. - Становлення віктимізації в антидискримінаційному праві Європейського Союзу (2016)
Сыроед Т. Л. - Роль ООН в становлении и развитии концепции ответственности по защите (2016)
Маример®: захист для всієї сім’ї (2018)
Курбан О. - Маркетинг web 4.0. Як штучний інтелект допомагає працювати зі споживачами? (2018)
Мігрень — підступна подружка обдарованості (2018)
Клименюк Ю. - Интернет-аптека: что это такое? (2018)
Кривомаз Т. - Революция в редактировании генома (2018)
Примак Р. - Опасные конгенеры (2018)
Секрети ескімосів для здоров’я українців (2018)
Примак Р. - "Секреты" конских бобов (2018)
Кривомаз Т. - Синтетические моноклональные антитела — будущее ревматологии (2018)
Застуда підніме білий прапор (2018)
Ткаченко Т. - Как "работают" Т-лимфоциты и что делать, если они не справляются? (2018)
Экстренная контрацепция: обоснованный выбор (2018)
Примак Р. - Нераскрытые "секреты" алкалоидов (2018)
Демецкая А. - Системы групп крови: "АВ0" и "резус" (2018)
Седаристон®: тримай баланс (2018)
Травми колінного суглоба: запитання і відповіді (2018)
Турбуються, наче мама (2018)
Кривомаз Т. - Психофармакология. Внимание, побочные эффекты! (2018)
Кривомаз Т. - Рапамицин — продление жизни или побочные эффекты? (2018)
Демецкая А. - Обучение фармацевтов: современный подход к классическому образованию (2018)
Рекомендації пацієнтам з ішемічною хворобою серця щодо способу життя та харчування (2018)
Фармацевтична опіка: біль у горлі (2018)
Клименюк Ю. - Экспресс-курс: все о полочном пространстве (2018)
Клименюк Ю. - Социальные сети и подбор персонала (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление линиментов: линимент Бильрота, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Дедишина Л. - Хто не розвивається — той деградує, хто зупиняється — той відкочується назад (2018)
Редькін Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки (2018)
Кириленко М. - Отцы и дети: современный контекст (2018)
Кривомаз Т. - Как биохакеры "одомашнивают" биотехнологии (2018)
Демецкая А. - Краса і здоров’я Экспресс-подготовка: красивая к празднику (2018)
Гороскоп на март (2018)
Як доглядати за шкірою рук та ніг взимку (2018)
Касіренко Т. М. - Загальні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера-Ройтберга (2018)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Semilinear equations in a plane with measurable data, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2018)
Миронцов Н. Л. - Особенности численного решения обратной задачи индукционного каротажа в контрастном скважинном разрезе (2018)
Багно А. М. - О квазилэмбовских модах в системе упругое полупространство — слой идеальной сжимаемой жидкости (2018)
Тимошенко В. И. - Квазигомогенная модель газо дисперсных течений с химическими реакциями и фазовыми переходами (2018)
Шпеник О. Б. - Фрагментація молекули PTCDA електронним ударом, Пилипчинець О. В., Завілопуло А. М. (2018)
Панин В. В. - Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов поли меров, Кривошей Ф. А., Сёмин А. А. (2018)
Халатов А. А. - Новий комбінований термодина мічний цикл, Ступак О. С., Гришук М. С., Галака О. І. (2018)
Бощицька Н. В. - Cтабільність фазового складу порошків на основі наноалмазу у фізіологічних роз чинах, Перекос А. О., Гогоці Є. Г., Левківська А. О., Бошицький К. Ю., Уварова І. В., Лесин В. Г. (2018)
Матлай Л. М. - Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя (2018)
Томченко О. В. - Оцінка варіабельності ландшафтних складових гирлових областей річок (на прикладі Ананькіного кута), Хижняк А. В., Дьяченко Т. М., Федоровський О. Д. (2018)
Зінь І. М. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву продуктами мікробіологічного синтезу, Корній С. А., Карпенко О. В., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Похмурський В. І. (2018)
Кузнєцова Г. М. - Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними С60 фу леренами, Дзюбенко Н. В., Рибальченко Т. В., Оглобля О. В., Рибальченко В. К. (2018)
Мазанова А. О. - Порушення синтезу рецептора вітаміну D3 та активної форми ядерного фактора κB у кістковій тканині, зумовлені експериментальним цукровим діабетом 1-го типу, та їх корекція холекальциферолом, Шиманський І. О., Лісаковська О. О., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Макарова О. О., Великий М. М. (2018)
Аноп А. В. - Однорідні еліптичні рівняння в розширеній соболєвській шкалі, Мурач О. О. (2018)
Макаров В. Л. - Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими С-дробами, Пагіря М. М. (2018)
Кургаев А. Ф. - Новое определение языка веб-онтологий OWL2 (2018)
Назаренко В. М. - Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутовій точці межі поділу середовищ, Кіпніс О. Л. (2018)
Хорошун Л. П. - К основам нелинейной теории электроупругости (2018)
Хорошун А. С. - О построении управления поступательным движением вращением эксцентрикового маховика (2018)
Руденко Е. М. - Підвищення ефективності тепловідведення від потужних електронних пристроїв через термічні інтерфейси на основі плівок нітриду алюмінію, Сорокін В. М., Короташ І. В., Полоцький Д. Ю., Краковний А. О., Суворов О. Ю., Білоголовський М. О., Пекур Д. В. (2018)
Басок Б. И. - Механизмы теплогидродинамической неустойчивости при локальном подводе теплоты к газу, Гоцуленко В. В. (2018)
Кушнір С. В. - Вплив структурування у воді натиск її насичених парів та величину поверхневого натягу (2018)
Лялько В. І. - Експрес-оцінка ерозійно небезпечних ділянок ґрунтового покриву на території України з використанням даних дистанційного зондування Землі з врахуванням кліматичних факторів та рослинності, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я., Чехній В. М. (2018)
Кір’янчук В. Ф. - Кінетика та механізм реакцій вільнорадикальної полімеризації акрилових мономерів на основі тригліцеридів рослинних олій, Демчук З. І., Тарнавчик І. Т., Кінгслі К., Когут А. М., Шевчук О. М., Воронов С. А., Воронов А. С. (2018)
Тітов Ю. О. - Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Тимошенко М. В., Чумак В. В. (2018)
Емельянов В. И. - Растительные клетки формируют свои защитные структуры из молекул фитопатогенных микроорганизмов, Поляковский С. А., Сакада В. И., Гродзинский Д. М. (2018)
Говорова Ю. С. - ДСК-дослідження дії фракцій екстрактів плаценти людини на термічну стабільність білкових комплексів еритроцитарних мембран, Зінченко О. В., Семенченко О. Ю., Боброва О. М., Нардід Е. О., Нардід О. А. (2018)
Сторож О. Г. - Резольвенти власних розширень лiнiйних вiдношень та скiнченновимiрних звужень щiльно визначених операторiв (2018)
Gutlyanskii V. Ya. - On blowup solutions and dead zones in semilinear equations, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2018)
Богаенко В. А. - Компьютерное моделирование дробно дифференциальной ди намики некоторых фильтрационно консолидационных процессов, Булавацкий В. М. (2018)
Багно А. М. - О квазилэмбовских модах в гидроупругих волноводах (2018)
Зеленский В. С. - Определение критических параметров в задаче устойчивости элементов конструкций из слоистого композитного материала, Декрет В. А. (2018)
Хорошун А. С. - О построении управления движением маятника вращением инерциального маховика (2018)
Басок Б. И. - Энергетическая эффективность комбинированного производства теплоты и холода, Дубовской С. В., Твердохлиб А. С. (2018)
Бошицька Н. В. - Фізико хімічна стійкість порошку на основі детонаційного наноалмазу у фізіологічних розчинах, Проценко Л. С., Будиліна О. М., Гогоці Є. Г., Синиця А. О., Лесин В. Г., Уварова І. В. (2018)
Гордиенко В. В. - Глубина кровли переходной зоны между верхней и нижней мантией Земли (2018)
Логвинов И. М. - Геоэлектрическая модель (по данным 2D ин версии результатов магнитотеллурических исследований) вдоль геотраверса ДОБРЕ-3, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2018)
Naumko I. М. - Quartz forming conditions in secant veins in granodiorites of the Andean intrusive complex of the Barchans Islands (Аrgentine Islands, West Antarctic), Artemenko G. V., Bakhmutov V. G., Vovk O. P., Telepko L. F., Sakhno B. E. (2018)
Богдан Н. М. - Синтез гетарил за мещенных пиразоло |3,4-c| изохинолинов в условиях реакции Пикте-Шпенглера, Бородкин Я. С., Суйков С. Ю., Хайрулин А. Р., Богза С. Л. (2018)
Жданюк Н. В. - Сорбція іонів урану(VI) залізовмісними на но композитами на основі монтморилоніту, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2018)
Поліщук О. В. - Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму, Семеніхін А. В., Топчій Н. М., Золотарьова О. К. (2018)
Дьоміна Е. А. - Біохімічні та цитоге нетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози, Стаховський Е. О., Сафронова О. В., Дружина М. О., Маковецька Л. І., Главін О. А., Семиглазова Т. В. (2018)
Вірченко Н. О. - Узагальнена функція Струве, Овчаренко О. В. (2018)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних сингулярних рівнянь, Мартинюк О. В. (2018)
Миронцов Н. Л. - Критерий достоверности решения обратной задачи электрометрии скважин (2018)
Грінченко В. Т. - Про особливості спектра власних частот пружних тіл, Городецька Н. С. (2018)
Камінський А. О. - Про розвиток зони ослаблених зв язків, що передує зародженню тріщини Коттрелла, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2018)
Лила Д. М. - Второе приближение по малому параметру к решению задачи об упруго пластической неустойчивости вращающегося диска (2018)
Шпеник О. Б. - Іонізація телуру в газовій фазі електронами, Завілопуло А. М., Пилипчинець О. В. (2018)
Кушнір С. В. - Структурна температура води і утворення морських аерозолів (фізико-хімічний аналіз) (2018)
Орлюк М. І. - Звязок радонових та геомагнітних аномалій території України, Марченко А. В., Яцевський П. І. (2018)
Kolodiazhna A. O. - Tertbutyldioxophosphorane as metaphosphate analog, Grishkun E. V., Gudyma A. O., Kolodiazhna O. O., Sheiko S. Yu., Kolodiazhnyi O. I. (2018)
Межжерин С. В. - Массовые изменения аллозимных спектров у клоновых щиповок рода Cobitis, вызванные антропогенным загрязнением среды обитания, Салий Т. В., Межжерин И. С., Лосев А. А., Циба А. А. (2018)
Кузнєцова Г. М. - Гепатопротекторна дія інгібітора протеїнкіназ 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону за умов розвитку гострого холангіту щурів, Дзюбенко Н. В., Линчак О. В., Тихонюк О. І., Мілохов Д. С., Хиля О. В., Рибальченко В. К. (2018)
Лановенко І. І. - Зміни і взаємодія еритропоетину і кисневотранспортної функції крові при гіпоксії різного генезу, Гащук Г. П., Захаренко О. С., Березюк О. М. (2018)
Sokolova L. K. - Effect of combined treatment with insulin and metformin on 5’AMPactivated protein kinase activity in lymphocytes of diabetic patients, Pushkarev V. M., Belchina Y. B., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2018)
Мельник В. І. - Жарнівець віниковий (Sarothamnus scoparius (L. ) W. D. J. Koch) індикатор глобального потепління, Баранський О. Р. (2018)
Басараб О. Т. - Структура системи законодавства в прикордонній сфері України (2016)
Богачова Л. Л. - Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова характеристика) (2016)
Горбачев В. П. - Полномочия прокуратуры в привлечении полицейских к ответственности за нарушения при расследовании преступлений в Российской империи (2016)
Іващенко В. А. - Законодавче забезпечення охорони промислової власності в СРСР у період НЕПУ (2016)
Ілин Л. М. - Законодавчі ініціативи депутатів Галицького сейму в господарській сфері в 1860 – 1870-х роках (2016)
Луцький М. І. - Законодавча діяльність Західноукраїнської Народної Республіки у сфері приватноправового регулювання (2016)
Паламарчук В. А. - Оренда як підстава зміни правового режиму державної території (2016)
Слюсар К. С. - Права людини в іудейському праві (2016)
Теличко О. А. - Причини виникнення правових колізій, Іванюк Н. В. (2016)
Цесарський Ф. А. - Правнича доктрина Стародавнього Риму з питань контрактного забезпечення праці (2016)
Чепкаленко Д. О. - Органи виконання судових рішень за часів Київської Русі (2016)
Іванцова З. А. - Організація місцевого самоврядування у ФРН. Загальна характеристика місцевого самоврядування у землі Баден-Вюртемберг (2016)
Кісловський А. В. - Українські муніципальні юридичні наукові школи: дослідження статутів територіальних громад та нормотворчості (2016)
Коцюба Р. О. - Правові проблеми кодифікації ядерного законодавства України (2016)
Кравець М. О. - Особливості конституційно-правових відносин України та їх класифікація (2016)
Морозюк С. М. - Особливості дії факторів, що сприяють реалізації Конституції України (2016)
Осауленко С. В. - Правові позиції Конституційного Суду України про політичні партії (2016)
Сорока О. С. - Національні інституційні механізми забезпечення права людини на розвиток (2016)
Гнідан Р. М. - Істотні умови договору оренди землі в Україні (2016)
Демченко І. С. - Захист інформації про пацієнтів у контексті введення Єдиного державного реєстру пацієнтів в Україні (2016)
Дем’янова О. В. - Цивільний процес як система диспозитивно-владної взаємодії (2016)
Достдар Р. М. - Правосуб’єктність (правова здатність) фізичної особи в приватноправових відносинах (2016)
Задорожна А. П. - Юридична природа інституту підсудності в галузі цивільного процесуального права (2016)
Кирдан Б. В. - Эволюция правового регулирования защиты прав автора в порядке гражданского судопроизводства (2016)
Коваленко І. В. - Міжнародний комерційний арбітраж: від античності до сьогодення (2016)
Кохан Г. Л. - Проблемні питання щодо трансплантації людських органів в Україні в аспекті їх правового регулювання (2016)
Олійник Ю. І. - Імплементація Директиви 2011/83/ЄС про права споживачів у законодавство України: актуальні питання (2016)
Покачалова А. Г. - Особливості застосування закону місцезнаходження речі (lex rei sitae) до способів забезпечення зобов’язань (2016)
Ревуцька І. Е. - "Інші" підстави створення сім’ї, Булеца С. Б. (2016)
Сампара Н. М. - До питання визначення поняття та сутності субсидіарних цивільно-правових зобов’язань (2016)
Старчук О. В. - Встановлення режиму окремого проживання подружжя нотаріусом (2016)
Юрійчук І. В. - Право на правову допомогу як додаткова гарантія захисту прав особи під час здійснення правосуддя, Кондрат’єва Л. А. (2016)
Бахновська І. П. - Стан економічної конкуренції України в період європейської інтеграції (2016)
Будник Ю. А. - Туроператори та турагенти в системі суб’єктів господарської діяльності, які надають туристичні послуги, Моша В. В. (2016)
Замрига А. В. - Проблеми господарського права в рамках вступу до ЄС (2016)
Сіюшов Д. Ю. - Про стимулюючу функцію оподаткування для розвитку господарських правовідносин (2016)
Юсупов В. А. - Проблемні питання функціонування технопарків в Україні, Совенко Н. М. (2016)
Байрак Д. В. - Деякі проблемні питання правового регулювання трудових правовідносин, Власенко А. В. (2016)
Боєва О. С. - Щодо визначення судової юрисдикції при захисті трудових прав за Законом України "Про державну службу" (2016)
Вахонєва Т. М. - Договірне регулювання створення об’єктів творчості в межах трудових правовідносин (2016)
Довбиш К. К. - До питання класифікації принципів правового регулювання оплати праці (2016)
Кушнір Н. В. - Гендерна експертиза трудового законодавства та стан її реалізації в Україні (2016)
Соколова О. А. - Оплата праці державних службовців: міжнародно-правові стандарти (2016)
Трюхан О. А. - Щодо питання справедливості у трудових правовідносинах (2016)
Клєріні Г. В. - Про поняття та ознаки державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції (2016)
Оболєнська С. А. - Про особливості виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників з виробництва біопалива (2016)
Платонова Є. О. - Особливості правового забезпечення постійного користування земельними ділянками (2016)
Позняк Е. В. - Екологічна етика в системі еколого-правової культури: проблеми формування правового екологічного імперативу в Україні (2016)
Шараєвська Т. А. - Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики (2016)
Артеменко І. А. - Дослідження органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2016)
Белей Є. Н. - Правові основи правонаступництва центральних органів виконавчої влади (2016)
Биков І. О. - Україна як суб’єкт правовідносин у сфері реалізації європейських митних стандартів (2016)
Бліхар М. М. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в податкових правовідносинах (2016)
Болокан І. В. - Предмет адміністративного права: питання трансформації в доктринальних підходах (2016)
Борсук Н. Я. - Комунальні підприємства як об’єкти управління комунальною власністю (2016)
Галунько В. М. - Органи слідства в державах різних правових систем та в Україні: порівняльний аналіз (2016)
Глуховеря В. А. - Поняття та складові механізму реалізації державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Головко В. В. - Громадські експертизи і залучення громадян до проведення експертиз органами виконавчої влади: проблеми адміністративно-правового забезпечення (2016)
Гречанюк С. К. - Реалізація податкових процесуальних норм: особливості та проблеми (2016)
Губанов О. О. - Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в Європейському адміністративному просторі як сфера модернізації української державної служби (2016)
Даниленко Ю. С. - Методи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (2016)
Дембіцька С. Л. - Адміністративна відповідальність як особливий різновид юридичної відповідальності (2016)
Джох Р. В. - Загальна характеристика правовідносин, що пов’язані з оподаткуванням під час здійснення контрольованих операцій (2016)
Запотоцька О. В. - Правління Національного банку України як орган управління Національного банку України (2016)
Зливко С. В. - Керівник як елемент системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань (2016)
Карпунцов В. В. - Новелізація правового регулювання функції судово-прокурорського представництва в судовому адміністративному процесі у зв’язку з прийняттям у 2016 році змін до Конституції України (2016)
Ковальська В. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян та можливості його використання в Україні (2016)
Ковальчук А. Ю. - Попередження як метод мінімізаціі ризиків фінансово-економічної безпеки (2016)
Корж І. Ф. - Явище рецепції інформації в безпековій функції держави (2016)
Корольов Ю. О. - Сутність організації та діяльності вищих навчальних закладів України (2016)
Кур’ян В. В. - Правові основи становлення податку на майно у податковій системі штату Невада США (2016)
Ленівський Р. В. - Актуальні питання вдосконалення законодавства щодо адміністративного оскарження як засобу забезпечення законності і правопорядку в Україні (2016)
Лісовол О. М. - Сутність, форми та характерні риси валютного контролю в Україні (2016)
Майданевич Г. А. - Поняття та зміст адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2016)
Михальський Ю. А. - Проблеми функціонального навантаження на систему органів державного контролю у сфері грошового обігу (2016)
Орловська І. Г. - Кадрова політика України щодо випускників ВНЗ за спеціальністю "Право" (2016)
Панова О. О. - Поняття, зміст і значення публічної безпеки та порядку (2016)
Педак С. В. - Рішення державного виконавця як об’єкт оскарження (2016)
Перепелица М. А. - Налоговая безопасность как важное условие реализации финансовой деятельности государства (2016)
Пеховський А. Ю. - Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушень правил перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом (2016)
Полтавський Е. М. - Теоретико-правові засади міжвідомчої взаємодії органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку України у кризових ситуаціях (2016)
Примаков К. Ю. - Адміністративно-правове регулювання масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в Україні (2016)
Прокопчук І. Т. - Напрями удосконалення воєнної організації держави у сучасних умовах (2016)
Авраменко І. В. - Прогнозування формування фіброзу легень після перенесеної тяжкої негоспітальної пневмонії (2018)
Азаренко В. Є. - Прихильність до лікування пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту, Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В. (2018)
Андреєва Я. О. - Добові коливання артеріального тиску в пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Мирний Д. П., Сурмило М. М. (2018)
Василевська І. В. - Неходжкінська лімфома в практиці сімейного лікаря (клінічне спостереження) (2018)
Височина І. Л. - Лікування пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі лікарем загальної практики – сімейної медицини, Башкірова Н. С., Єфімова Н. О. (2018)
Гайдук О. И. - Клинический случай синкопе кардиогенного генеза у подростка, Иванусь С. Г., Гайдук Т. А., Швирид И. И., Крамаренко Л. Н., Баралей Т. В. (2018)
Гайдук Т. А. - Иммунологические факторы кардиоваскулярного риска (ФНО- α) в зависимости от различных гемодинамических форм артериальной гипертензии у подростков, Шостакович-Корецкая Л. Р., Гайдук О. И. (2018)
Іванов В. П. - Проблема лікування анемій у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (огляд літератури), Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2018)
Лазаренко О. М. - Роль оцінки якості життя та здоров’я з індексом життєдіяльності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою в практиці сімейного лікаря, Кузьміна Г. П. (2018)
Мавропуло Т. К. - Неврологічні особливості новонароджених дітей, асоційовані з "раннім доношеним" народженням (2018)
Максимець Т. А. - Метаболічний профіль пацієнтів з ішемічною хворобою серця та коморбідним ожирінням, Файник А. Ф., Скляров Є. Я. (2018)
Орловський В. Ф. - Оптимізація лікування хворих на негоспітальну пневмонію з високим кардіоваскулярним ризиком (випадок із практики), Жаркова А. В., Удовиченко С. Я. (2018)
Росицька О. А. - Діагностика дисфагії в практиці сімейного лікаря (клінічні випадки), Черниловський А. В. (2018)
Федорова Н. С. - Нові аспекти неінвазивної діагностики патології кишечнику (2018)
Черниловский А. В. - Клинический случай осложненного течения гриппа штамма А/H3N2 в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 гг., Болтянский C. В., Пешкова В. А. (2018)
Мокия-Сербина С. А. - Проблемы профессиональной подготовки врачей общей практики – семейной медицины в системе последипломного образования, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И., Цыктор С. В. (2018)
Єхалов В. В. - Клінічне та "кліпове" мислення на різних етапах навчання за фахом "Загальна практика-сімейна медицина", Гайдук О. І., Кузьміна А. П., Гайдук Т. А. (2018)
Муризіна О. Ю. - Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання (2018)
Радзієвська О. Г. - Інформаційна грамотність як основа убезпечення дитини в сучасному інформаційному просторі (2016)
Рафальський А. Р. - Механізм реалізації норм права щодо надання реєстраційних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України у формі правовідносин (2016)
Румянцев Ю. В. - Недосконалість у системі законодавства про інтелектуальну власність (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського