Єськова Т. Л. - Підготовка майбутніх педагогів до керівництва художньою працею в закладах дошкільної освіти (2018)
Загородня Л. П. - Викладання методики забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти магістрам спеціальності "Дошкільна освіта" (2018)
Козлюк О. А. - Світ дитинства в науково-педагогічній спадщині Т. Поніманської (2018)
Косарєва Г. М. - Проблема виховання толерантності у майбутніх логопедів (2018)
Кравець Л. М. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців дошкільної освіти (2018)
Куземко Л. В. - Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці, Литвиненко С. В. (2018)
Маліновська Н. В. - Формування поетично-емоційної компетенції у художньо-мовленнєвій діяльності дітей (2018)
Мога М. Д. - Спастика м’язів та її вплив на загальний психофізичний розвиток дітей (2018)
Павлюк Т. О. - Застосування елементів народної математики в сучасних закладах дошкільної освіти (2018)
Падалка О. І. - Ідеї Тамари Поніманської у підготовці майбутнього вихователя до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Петрук Л. П. - Дитячий фольклор як засіб морально-естетичного виховання дошкільників (2018)
Половіна О. А. - Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи, Ліпчевська І. (2018)
Степанова О. І. - Модифікація педагогічної термінології як віддзеркалення процесу гуманізації виховання у творчій спадщині Тамари Поніманської (2018)
Улюкаєва І. Г. - Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Фасолько Т. С. - Гуманістична парадигма як основа виховання ціннісно орієнтованої особистості дитини передшкільного віку (2018)
Федоришин О. П. - Fostering social skills via group work in higher education (2018)
Циплюк А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти: теоретико-методичні аспекти (2018)
Щербакова К. Й. - Підготовка майбутнього викладача методик дошкільної освіти (2018)
Янцур Л. А. - Реалізація принципу гуманізації в навчанні дошкільників образотворчій діяльності (2018)
Марчук Г. В. - Проблема формування соціального досвіду дошкільників в світлі поглядів Т. І. Поніманської (2018)
Федорова Н. В. - Сутність гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда (2018)
Швець О. В. - Використання поетичних творів у поєднанні з бізібордами як засобу всебічного та гармонійного виховання дитини в закладі дошкільної освіти (2018)
Юрчук О. І. - Застосування ділової гри як інноваційного методу навчання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зосімович О. Ю. - Адвокатура Волинської губернії: від прокураторів до присяжних повірених (2018)
Levytskyi V. - The situation of the light industry іn the over Dnipro Ukraine in the second half of XIX-th – early XX-th century (2018)
Демуз І. О. - Події Української революції 1917–1921 рр. в інтерпретаціях Петра Стебницького (2018)
Висовень О. І. - Показові судові процеси над вірними громади євангельських християн-баптистів як карально-виховні заходи комуністичного режиму УРСР (друга половина ХХ ст.) (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини сходу і заходу України в геополітичних лещатах ХХІ ст (2018)
Sharavara T. - The reforms of higher education: historical retrospection in modern reflection, Sharavara R. (2018)
Попик Н. П. - Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991–2014 рр.) (2018)
Колибенко В. О. - Літописне куднове сільце та боярство переяславля Руського (2018)
Kotsur V. - The charitable activity of hetman B. Khmelnitsky as a component of the sociocultural phenomenon of the cossack age (2018)
Весельська Н. В. - Матеріали люстраційних актів та ревізій Польського уряду XVI–XVII ст. У дослідженнях української історії а. Яблоновського (2018)
Михайленко С. М. - Релігія та церква у науковій спадщині Миколи Костомарова (2018)
Ковтуненко О. І - Становлення полоністичних студій в Російській історіографії у першій третині ХІХ ст (2018)
Mamoian S. - Banking reform and development of the banking system in the Russian empire in the second half of the XIX century: historiography (2018)
Грукач В. О. - Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів Українських правобережних земель, Ткаченко О. В. (2018)
Ткаченко В. М. - Джерело з історіографії Українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ ст (2018)
Ластовський В. В. - Реформація в поглядах Митрополита Іларіона (Огієнка) (2018)
Сіропол В. В. - Внесок дописувачів "Военно-медицинского журнала" в дослідження історіографії проблеми медичного забезпечення Червоної армії в Другій світовій війні (1941–1945 рр.), Львова Н. М. (2018)
Товкун Л. П. - Внесок учених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни в Україні (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (2018)
Коцур Н. І. - Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Миздренко О. М. - Основні етапи становлення фізіології праці (внесок професора в. Я. Підгаєцького) (2018)
Вергунов В. А. - Український інститут аспірантури НКЗС УСРР: з історії створення та діяльності (2018)
Пасічник Н. О. - Вклад М. А. Балудянського в розвиток фінансово-правової науки і практики управління державним господарством (2018)
Сергєєва І. А. - Б. К. Єнкен і Харківське товариство сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1908–1919 рр.) (2018)
Орлик С. В. - Проблеми акцизного оподаткування тютюнових виробів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в період Першої Світової Війни (2018)
Буц М. А. - Нейронні мережі в дослідженнях академіка В. І. Скока (2018)
Палієнко О. А. - Історія розвитку геронтології в Україні ХІХ–ХХ ст, Єрічева Т. Ю. (2018)
Горденко С. І. - Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності (2018)
Єрічева Т. Ю. - Історія розвитку і становлення безпеки життєдіяльності як науки, Палієнко О. А. (2018)
Юрченко Е. І. - Учені центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин УРСР (1960–1975) у вирішенні проблеми їх селекційно-племінного вдосконалення (2018)
Нагайко Т. Ю. - Переяслав у добу війни: 1941–1945 рр. (2018)
Коцур Г. Г. - Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1949–1953 рр.) у біографії К. Ф. Ліщенко (деркач) (2018)
Заїка Н. Л. - Предмети Богуславської фабрики художніх виробів "Перемога" у колекції ніез "Переяслав" (2018)
Ластовський В. В. - "Вибрані твори" (2012–2017 рр.) як відображення наукової діяльності професора Григорія Казьмирчука (2018)
Дем’яненко Б. Л. - Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею (2018)
Красножон Н. Г. - Довгий шлях на ниві історичної науки й освіти (до 85-річного ювілею професора Василя Петровича Шевчука) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Амосова К. М. - Показники артеріальної жорсткості, хвиль відображення й шлуночково-артеріальної взаємодії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Шишкіна Н. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю., Дубинська С. М. (2017)
Живило І. О. - Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією з різними функціональними можливостями та кінцевими точками, Радченко Г. Д., Тітов Є. Ю., Сіренко Ю. М. (2017)
Слащева Т. Г. - Чинники, що асоціюються зі зміною прихильності пацієнта до антигіпертензивного лікування, Радченко Г. Д., Сіренко Ю. М., Марцовенко І. М. (2017)
Целуйко В. Й. - Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію, Яковлева Л. М., Матузок О. Е. (2017)
Долженко М. M. - Рецесивна модель наслідування гена альдостерон-синтетази та показники діастолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і післяінфарктним кардіосклерозом, Досенко В. Є., Лобач Л. Є. (2017)
Черняга-Ройко У. П. - Предиктори раннього рецидиву аритмії в пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією і тріпотінням передсердь після кардіоверсії, Жарінов О. Й., Павлик Н. С., Павлик С. С. (2017)
Жаринова В. Ю. - Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца, Галецкий А. Ю., Бодрецкая Л. А. (2017)
Коваленко В. М. - Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно-функціонального стану серця, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Кириченко Р. М. (2017)
Целуйко В. Й. - Чинники, що асоціюються з несприятливим віддаленим прогнозом у хворих з гострою тромбоемболією легеневих артерій, Сухова С. М., Яковлева Л. М., Кіношенко К. Ю. (2017)
Несукай О. Г. - Вивчення функції правого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії, Гіреш Й. Й. (2017)
Бугаенко В. В. - Диагностические тесты при подозрении на ишемическую болезнь сердца у женщин. Роль метода определения коронарного кальция (клинические случаи), Голикова И. П., Слободяник М. П. (2017)
Мельник А. А. - Фармакогенетическое тестирование для персонализации дозирования варфарином (2017)
Березуцкий В. И. - Возможности музыкальной терапии в лечении артериальной гипертензии, Березуцкая М. С. (2017)
Кожухов С. М. - Європейський конгрес кардіологів – 2017 (2017)
Резолюція 18 Національного конгресу кардіологів України(Київ, 20–22 вересня 2017 р.) (2017)
Володимир Іванович Волков (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Петренко О. Б. - Дефініція і сутнісне наповнення поняття "освітнє середовище" у контексті сучасної освітньої парадигми (2018)
Кравченко O. О. - Problematyka wdrażania podejścia płci w procesie szkolenia pracowników społecznych (2018)
Черній А. Л. - Інноваційні зміни в системі післядипломної педагогічної освіти: регіональний контекст, Пустовіт Г. П. (2018)
Карпенчук С. Г. - Європейські цінності – цінності загальнолюдські (2018)
Бабійчук С. М. - Ретроспективний аналіз ролі освіти та науки у братських школах України (2018)
Баліка Л. М. - Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості (2018)
Бричок С. Б. - Ідеї вивчення дитини дошкільного віку і оточуючого її середовища у спадщині С. Моложавого (20 - 30-рр. ХХ ст.) (2018)
Гринькова Н. М. - Вікові аспекти морального виховання молодших школярів: ретроспективний аналіз (2018)
Гудовсек О. А. - Стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів галузі мистецтва в Україні (2018)
Журба К. О. - Підготовка вчителів до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (2018)
Колупаєва Т. Є. - Особливості професійної готовності майбутнього вчителя до роботи у початковій школі (2018)
Косарєва О. І. - Психолого-педагогічна сутність взаємин батьків та дітей дошкільного віку (2018)
Косенчук О. Г. - Інноваційна особистість майбутнього педагога дошкільної освіти як наукова проблема (2018)
Магрламова К. Г. - Нормативно-правова база професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії (2018)
Машкіна Л. А. - Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні (2018)
Машовець М. А. - Трудове виховання дітей дошкільного віку: пошук нових ідей (2018)
Найда Р. Г. - Проблема аксіологізації підготовки майбутніх педагогів у сучасній системі освіти (2018)
Оксенюк О. В. - Сучасний стан дитячих будинків сімейного типу на Рівненщині (2018)
Омеляненко А. В. - Жанри професійної комунікативної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Петренко С. В. - Gamification як інноваційна освітня технологія (2018)
Руденко Н. М. - Професійна підготовка майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти у сфері навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку, Федорова Н. В. (2018)
Сілков В. В. - Шляхи формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів початкових класів, Сілкова Е. О. (2018)
Стельмашук Ж. Г. - Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи, Панчук А. П. (2018)
Ціпан Т. С. - Сутність і наукові визначення феномену акмеологія (2018)
Шулигіна Р. А. - Історико-педагогічний і сутнісний аналіз проектного навчання майбутніх педагогів (2018)
Войтович О. В. - Формування емоційної стійкості майбутнього вихователя в процесі професійної підготовки (2018)
Олійник О. М. - Культивація емоційної культури як ціннісної потреби дитини дошкільного віку (2018)
Ратинська І. В. - Гуманізація виховного середовища закладу вищої освіти у вихованні моральної відповідальності студентів (2018)
Тарадюк Д. О. - Принцип індивідуалізації - основа розбудови інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (2018)
Відомості про авторів (2018)
Яновська Г. О. - Амінокислоти крові та органічні кислоти сечі у визначенні метаболічного статусу при перинатальному гіпоксично-ішемічному ураженні, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Редько І. І. - Роль морфологічних досліджень послідів у діагностиці внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених, Махончук С. М., Івахненко Н. Т., Чакмазова О. М., Поздняков Р. В. (2017)
Сидоренко І. В. - Практичні аспекти раннього ентерального годування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні (2017)
Сіренко О. І. - Структура перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів (2017)
Барановська О. В. - Аналіз ефективності призначення антибіотиків з метою попередження неонатального сепсису та визначення СГВ – статусу новонароджених у відділенні постнатального догляду перинатального центру міста Києва, Владімірова О. В., Харченко І. В., Осіпова А. В., Шемет-Іванова М. А. (2017)
Бабінцева А. Г. - Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду (2017)
Годованець О. С. - Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу (2017)
Горбатюк О. М. - Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей раннього віку (2017)
Сенаторова Г. С. - Вітамін D та його роль у перебігу запальних захворювань суглобів у дітей, Пугачова К. А. (2017)
Боконбаева С. Дж. - Особенности клинического течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста, Апсаматова Н. М. (2017)
Токарчук Н. І. - Характеристика показників галектину 3 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Вижга Ю. В., Антонець Т. І., Старинець Л. С. (2017)
Пенишкевич Я. И. - Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска, Годованец Ю. Д., Кошурба И. В. (2017)
Пішак В. П. - Участь мікро PHK у ранньому розвитку тварин і людини, Ризничук М. О. (2017)
Воробйова О. В. - Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого, Шунько Є. Є., Сюрха Ю. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Голота Т. В., Капшук А. С., Макарова Ю. О. (2017)
Годованець Ю. Д. - Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку, Ластівка І. В., Бабінцева А. Г., Агафонова Л. В., Пісьменна Л. Я., Марандюк П. С., Бурдейна Т. В. (2017)
Знаменська Т. К. - Фукціональний запор у дітей раннього віку: сучасний стан проблеми на підставі доказів, Воробйова О. В. (2017)
Мебелова И. И. - Применение специализированной смеси на основе частично гидролизованного белка в питании для недоношенных детей. Результаты клинической апробации, Пруткин М. Е., Голбай О. В., Павлюк Е. А. (2017)
TM Philips Avent - Професіонали обирають найкраще. Допомагаємо мамам годувати груддю довше (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдиева С. А. - Влияние инновационных технологий на развитие когнитивных способностей учащихся в средних школах Азербайджана (2017)
Ализаде О. Б. - Применение групповой терапии в формировании ролевого поведения детей (2017)
Ахмедова К. Х. - Особенности воспитания в молодых семьях (2017)
Байрамова Ф. А. - Психологические особенности воздействия стиля управления на управленческие решения (2017)
Василевська О. І. - Психічне здоров’я особистості та його підтримка засобами казкотерапії (2017)
Войтенко О. В. - Вікові відмінності між показниками функціонування мнемічної системи в процесі літературної творчості молодших підлітків (2017)
Галушко Л. Я. - Мотиваційно-глибинний процес пізнання психіки суб’єкта (2017)
Гера Т. І. - Психологічний супровід підготовки майбутніх педагогів до виконання завдань професійної діяльності (2017)
Грицук О. В. - Емоційні компоненти професійної діяльності вчителя (2017)
Гусак В. М. - Психологічна культура у структурі професійної моделі соціального працівника (2017)
Желтова М. О. - Аналіз психолого-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу техніка-технолога харчової галузі (2017)
Зімовіна Т. Є. - Особливості проявів творчого мислення підлітків залежно від розвитку ціннісної сфери особистості (2017)
Карпюк Ю. Я. - Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків (2017)
Крошка Н. П. - Психологічні умови розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2017)
Крупник І. Р. - Психолого-педагогічна програма "співпраця": досвід упровадження (2017)
Михальченко Н. В. - Психодіагностика патріотичної рефлексії молодших школярів (2017)
Мухіна Л. М. - Механізми й засоби формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів (2017)
Нікітіна О. П. - Специфіка копінг-поведінки майбутніх практичних психологів у ситуаціях навчального оцінювання та засади її оптимізації, Дацун Г. О. (2017)
Поліщук В. М. - Вікова періодизація та вікова класифікація (2017)
Поліщук С. А. - Розвиток вольової регуляції поведінки молодших школярів засобами психологічних казок (2017)
Резнікова О. А. - Трансформація психологічного захисту й адаптаційного потенціалу особистості студента (2017)
Свіденська Г. М. - Теоретико-методологічні підстави дослідження проблеми формування "я-концепції" підлітка в перехідний період (2017)
Статкевич О. В. - Зв’язок педагогічного стилю спілкування зі схильністю до використання почуття гумору як копінг-стратегії: теоретична модель (2017)
Татьянчиков А. О. - Розвиток творчої особистості підлітків на етапі переходу до основної школи (2017)
Шевчишена О. В. - Вплив особистісних якостей педагога на ефективність роботи з обдарованими дітьми в умовах функціонування сучасної школи (2017)
Браніцька Т. Р. - Особистість викладача та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Гальцева Т. О. - Особливості становлення навчальної самоефективності в підлітковому та юнацькому віці (2017)
Єременко Л. В. - Роль емоційного інтелекту у професійній компетентності керівника (2017)
Лабезна Л. П. - Психологічний аналіз застосування копінг-стратегій студентською молоддю в умовах освітньої взаємодії (2017)
Попович І. С. - Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу (2017)
Чубова І. І. - Аналіз наукових підходів до визначення стилю управління сучасного керівника (2017)
Мельник О. А. - Принцип субстанційності як методологічна основа пізнання людини в українській університетській психології ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Содержание (2017)
90-річчя з дня народження Юрія Миколайовича Тарана-Жовніра, академіка НАН України, видатного вченого-металознавця, матеріалознавця, металурга, організатора вищої освіти України (2017)
Чайка А. Л. - Опыт и перспективы комплексного применения систем автоматизированного контроля разгара футеровки, тепловых потерь и теплоэнергетических параметров на доменных печах, Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Цюпа К. С., Корнилов Б. В., Шостак В. Ю., Панчоха Г. В., Москалина А. А., Гоман С. В., Фоменко А. П. (2017)
Бочка В. В. - Оцінка ефективності використання комплексного флюсу при спіканні агломерату, Двоєглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Бойко М. М. (2017)
Харченко А. В. - Термодинамика неметаллических включений в стали, Синяков Р. В. (2017)
Гасик М. М. - Моделирование термодинамического равновесия фаз комплексных оксидных систем в процессе агломерации марганцевых концентратов, Гасик М. И., Шуваев С. П. (2017)
Репях С. И. - Жидкостекольная керамическая оболочковая форма на основе плакированного кварцевого песка, Матюха М. В., Костикова Е. И., Усенко Р. В., Матвеева М. О., Климович Б. В. (2017)
Шинский О. И. - Физические свойства низкотемпературных литейных форм, Шинский В. О., Лысенко Т. В., Солоненко Л. И. (2017)
Кривошеев В. А. - Технологические особенности производства отливок металлургического назначения повышенной эксплуатационной стойкости с использованием рафинированного доменного чугуна и нанодисперсных модификаторов, Калинин В. Т., Меняйло Е. В., Хрычиков В. Е. (2017)
Король Р. М. - Особенности технологии изготовления высококачественных прецизионных труб из зарубежного аналога молибденового сплава МЧВП, Мироненко А. Ю., Мироненко М. А. (2017)
Балакин В. Ф. - Расширение технологических возможностей пилигримовых агрегатов за счет второго горячего передела труб, Перчаник В. В., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф., Добряк В. Д. (2017)
Куцова В. З. - Влияние кручения под гидростатическим давлением на тонкую структуру и свойства горячекатанной стали 01ЮТ, Стеценко А. П. (2017)
Губенко С. И. - Влияние структуры зоны насыщения стальной матрицы, полученной при лазерной обработке, на развитие трещин вблизи неметаллических включений при последующей деформации, Беспалько В. Н., Никульченко И. А. (2017)
Малинов Л. С. - Влияние термообработки с нагревом в межкритический интервал температур на структуру, фазовые превращения и механические свойства малоуглеродистой низколегированной стали, Бурова Д. В. (2017)
Вінівітін Д. В. - Складання графіка черговості розвантаження автосамоскидів на пункті розвантаження при транспортуванні гірської маси на залізорудному кар’єрі (2017)
Несмашный Е. А. - Определение прочности скальных пород с использованием современного оборудования на примере месторождения "Большая Глееватка", Болотников А. В. (2017)
Загубинога В. В. - Разработка и обоснование алгоритма годового планирования горных работ на железорудных карьерах, Чебанов М. А. (2017)
Белодеденко С. В. - Выбор интервалов между инспекциями при предупредительном обслуживании металлургического оборудования, Ибрагимов М. С. (2017)
Яковлева И. Г. - Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования механического (брызги) происхождения, Петрик А. А. (2017)
Шумаков В. Ф. - Дуговая печь малой вместимости для литейных цехов и региональных микро-заводов, Малахов А. И., Буряк А. В., Голик В. В., Анацкий М. П., Тимошенко С. Н., Тищенко П. И. (2017)
Гринев А. Ф. - Научно-техническая политика и экономика (2017)
Хижняк В. Я. - Система определения моментов возникновения буксования и юза колесных пар рудничных электровозов, Литовченко А. В., Пирогов Д. А. (2017)
Климов А. Н. - Особенности проектирования генеральных планов металлургических мини-заводов, Пиво В. И. (2017)
Ювілейні дати в житті (2017)
Абсалямова Л. М. - Психологічні механізми адиктивних порушень харчової поведінки (2017)
Алексєєнко Н. В. - Диференційні типи рефлексії у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності (2017)
Білоус Р. М. - Вплив захисних механізмів на сприйняття краси у представників періоду ранньої дорослості, Ніколаєнко В. А. (2017)
Богдан Т. В. - Вплив внутрішніх суперечностей особистості на професійне становлення студентів, Горобець Т. В. (2017)
Василюк О. Л. - Роль рефлексивної свідомості у зумовленні психологічного благополуччя особистості, Салюк М. А. (2017)
Видолоб Н. О. - Професійна самосвідомість майбутніх психологів: аналітичний огляд проблеми (2017)
Волков Д. С. - Індивідуально-типологічні фактори продуктивності уваги студентів, Ноздрін С. В. (2017)
Гресько В. В. - Менталітет як основний психологічний чинник збереження та розвитку українського суспільства (2017)
Грисенко Н. В. - Роль емоційного інтелекту в успішному подоланні життєвої кризи у внутрішньо переміщених осіб, Фролова Н. В. (2017)
Лапіна М. Д. - Використання методу репертуарних решіток у дослідженні професійних якостей особистості фахівців соціальної роботи (2017)
Литвинчук Л. М. - Оцінювання рівня суб’єктивного контролю осіб, залежних від опіоїдів, і співзалежних батьків (2017)
Мазурик В. М. - Особливості проектування життєвого шляху жінками (2017)
Макарова Т. М. - Психолінгвістика: теоретико-методологічний дискурс (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості в системі її аксіологічної сфери (2017)
Мітіна С. В. - Емпатія як професійно важлива якість медичного фахівця (2017)
Мотков С. О. - Особливості смислової сфери дітей, які пережили травмувальні події (2017)
Олейник Н. О. - Особливості організації структури переживання самотності в досліджуваних із різним рівнем самотності (2017)
Олійник А. В. - Психопрофілактика суїцидальності засобами релігійної віри (2017)
Попелюшко Р. П. - Дослідження стратегій поведінки у психотравмувальній ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта (2017)
Руденко О. В. - Емпіричне дослідження психологічного благополуччя педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, Гребенщикова Т. Д. (2017)
Санников А. И. - Детерминанты реализации выбора личности: статистический анализ (2017)
Serediuk T. V. - Characteristic of professional abilities in the context of activities of applied psychologist (2017)
Тавровецька Н. І. - Основні підходи до розкриття особистісної психологічної позиції (2017)
Ткаченко А. А. - Социальная морально-этическая терапия: феномен "майдана" (2017)
Шулдик А. В. - Професійне вигорання викладачів вищої школи (2017)
Яковицька Л. С. - Створення нових сенсів як механізм самореалізації викладача університету в науково-технічній діяльності (2017)
Тімченко О. В. - Щодо можливості ефективного комплектування первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів дснс україни на основі визначення та урахування індивідуально-типологічних особливостей вогнеборців, Щербина І. Є. (2017)
Николаенко С. А. - Особенности использования методов нейролингвистического программирования в психотерапии посттравматического стрессового расстройства (2017)
Проскурня А. С. - Методологічна модель диференціально-типологічної структури перфекціонізму (2017)
Гета А. В. - Вплив засобів плавання на психоемоційний стан слабозорих студентів (2017)
Сорока О. М. - Організація й результати експериментального дослідження з формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2017)
Яковлева С. Д. - Шляхи та засоби попередження неуспішності навчання учнів із вадами інтелекту (перше повідомлення) (2017)
Ватанха Т. В. - Вплив біофлавоноїдного ангіопротектора на стан пародонта у щурів, які отримували гормональний контрацептив, Левицький А. П., Борисенко А. В. (2017)
Остафійчук М. О. - Профілактика стоматиту і гінгівіту з використанням лізоцима-форте, Борис Г. З., Фурдичко А. І., Успенський О. Є., Левицький А. П. (2017)
Зубачик В. М. - Біохімічні показники запалення і дисбіозу в ротовій рідині (слині) хворих на гепато-біліарну патологію, Борис Г. З., Фурдичко А. І., Макаренко О. А., Скиба В. Я. (2017)
Белоклицкая Г. Ф. - Изменение содержания нитритов в сыворотке крови и ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом с сочетанной кардиоваскулярной патологией под влиянием комплексного лечения, Копчак О. В., Стаднюк Л. А., Давидович О. В. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Содержание свинца в слюне и его коррекция фитосорбентом фсэ у рабочих, находящихся в условиях профессионального риска, Бобровская Н. П., Беликов К. Н., Шеина Т. В. (2017)
Шнайдер С. А. - Роль і місце детермінант гуморального імунітету в патогенезі герпесасоційованої багатоформної еритеми, Денисова М. Т. (2017)
Семенов Е. И. - Сравнительный анализ видового и количественного состава микроорганизмов в тканях пародонтального кармана и переимплантной борозды при отсутствии R-генологических признаков переимплантита, Пиндус Т. А., Шнайдер С. А., Вербицкая Т. Г. (2017)
Весна О. А. - Клініко-рентгенологічні аспекти діагностики хронічного апікального періодонтиту (2017)
Гришакова А. М. - Клінічна ефективність лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей, Чабан Т. В., Скиба В. Я. (2017)
Фур М. Б. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей із зубощелепними аномаліями з інтернатних закладів (2017)
Рейзвіх О. Е. - Обґрунтування концепції стратегії антидисбіотичної профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, Дєньга О. В., Шнайдер С. А. (2017)
Содержание (2016)
Мамаенко А. В. - Использование раствора йодида калия в качестве фотохимического актинометра для вакуумной ультрафиолетовой области, Самсони-Тодоров А. О., Зуй О. В., Яременко В. А., Гончарук В. В. (2016)
Першина Е. Д. - Электрохимические методы контроля пероксида водорода в водныхсредах в динамических режимах, Каздобин К. А., Полийчук А. А., Коханенко В. В. (2016)
Пшинко Г. Н. - Использование ферроцианидного Zn/Al-гидроталькита для сорбционного концентрирования и радиометрического определения 137Cs в водах, Федорова В. М., Кобец С. А., Косоруков А. А. (2016)
Корж Е. А. - Влияние характеристикактивных углей на эффективность извлечения из воды фармацевтическихпрепаратов различной химической природы, Смолин С. К., Клименко Н. А. (2016)
Алсевайлем Ф. Д. - Синтетические полимерыи их смеси для удаления свинца из водных растворов, Аль-Джлиль С. А. (2016)
Криворучко А. П. - Влияние монтмориллонитана процесс очистки вод, содержащих уран, ультра- и нанофильтрацией, Юрлова Л. Ю. (2016)
Мазная Ю. И. - Применение фуксина основного дляопределения бромид-ионов в водах методом отражательной цветометрии, Зуй О. В. (2016)
Доленко С. А. - Влияние гумусовых кислот на флуориметрическое определение фенолав водных растворах, Кравченко А. М., Пшинко Г. Н. (2016)
Wanner F. - The removing of selected pharmaceuticals on WWTP in the Czech Republic, Vana M., Matousova L., Fuksa J. K., Pospichalova D. (2016)
Sankaranarayanan A. - Impact of different frequencies in the entrapment of bacterial pathogens from drinking water using dielectrophoretic phenomena, Prabu Sankarlal K. M., Raja D. (2016)
Аулін В. В. - Удосконалення системи транспортного обслуговування підприємств агропромислового виробництва, Голуб Д. В., Гриньків А. В. (2017)
Анастасенко С. М. - Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування, Григурко І. О., Будуров B. Л. (2017)
Боровський В. М. - Енергія взаємодії частинок у дискретному середовищі ґрунту, Куликівський В. Л., Палійчук В. К. (2017)
Бредихин В. В. - К уравнению движения частиц при моделировании процесса сепарации зерновых смесей вибропневматическими сепараторами, Харченко С. А. (2017)
Васильковська К. В. - Технічне забезпечення програмування врожайності, Кулик Г. А., Носуленко В. І., Трикіна Н. М. (2017)
Веселівська Г. Г. - Зносостійкість та корозійна тривкість ПЕО шарів на покритті зі сплаву Д16, Сірак Я. Я., Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Посувайло В. М., Маркович С. І. (2017)
Войтік А. В. - Дослідження складових опору ґрунту при роботі щіткових пристроїв, Головатюк А. А., Гнатюк М. Г. (2017)
Войтюк Д. Г. - Ширина захвату жатки зернозбирального комбайна як параметр проектування, Смолінський С. В. (2017)
Гевко Б. М. - Дослідження резонансних коливань горизонтального робочого органугвинтового завантажувача-змішувача, Клендій В. М., Слободян Л. М., Марунич О. П. (2017)
Гончаренко Б. М. - Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування, Лобок О. П., Сич М. А., Віхрова Л. Г. (2017)
Дейкун В. А. - Вплив параметрів туконапрямника на швидкість потоку часток добрив, Носуленко В. І., Боцюн С. В. (2017)
Денисенко М. І. - Перспективи створення спеціалізованої дільниці для відновлення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин, Опальчук А. С. (2017)
Дудін В. Ю. - Дослідження фаз розподілу повітря ротаційного пластинчатого вакуумного насоса, Чухліб О. І. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування процесом формування у виробництві вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2017)
Заєць М. Л. - Оптимізація конструкційних параметрів сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2017)
Клендій В. М. - Обґрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічного оброблення, Гупка В. В., Радик М. Д., Марчук Н. М., Котик Р. І. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Особливості застосування поверхневої лазерної обробки деталей сільськогосподарських машин з чавуну, Лісовий І. О. (2017)
Леженкін І. О. - Теоретичний аналіз умов проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху зернових (2017)
Лисих А. Ю. - Механічний процес підготовки сировини для одержання короткого лляного волокна (2017)
Лиходід В. В. - Аналіз конструкцій вовномийних агрегатів і машин для рідинної обробки вовни (2017)
Черновол М. І. - Наукові та освітянські проблеми сучасної агроінженерії, Свірень М. О., Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2017)
Lobok O. - Isolation of the D-domain of Stability of Linear Dynamical Systems with Fractional Order Regulators, Goncharenko B., Vihrova L. (2017)
Лузан С. А. - Получение и исследование восстановительных покрытий на деталях машин с использованием механокомпозитов, содержащих TiCиTiB2, Сидашенко А. И., Лузан А. С. (2017)
Ляшук О. Л. - Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями, Голотенко О. С., Клендій В. М., Довбиш А. П. (2017)
Невдаха Ю. А. - До визначення швидкості ковзання та зусилль, які діють в зачепленні черв’ячної передачі, Дубовик В. О., Невдаха А. Ю., Пукалов В. В. (2017)
Нестеренко О. В. - Аналітичні дослідження контактного руху легких домішок у пневмосепаруючому каналі, Петренко Д. І., Павленко І. І., Лещенко С. М., Гончарова C. Я. (2017)
Сіса О. Ф. - Технологія виготовлення зовнішньої бічної поверхні катків гранулятора, Пукалов В. В., Кислюк О. В. (2017)
Святецький М. В. - Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса, Ошовський В. Я., Капура І. А., Будуров В. Л. (2017)
Швець І. А. - Методика проектування безударних кулачків чотиритактних швидкохідних поршневих двигунів (2017)
Пугач А. М. - Аналіз відомих математичних моделей взаємодії з ґрунтом ріжучого периметра довільної геометричної форми (2017)
Похмурська Г. В. - Технологія виготовлення зносостійких листів, Войтович А. А., Дзюбик А. Р. (2017)
Пустовіт С. В. - Вплив агрегатів на якість розпушування і рівномірність глибини обробітку ґрунту, Котков В. І. (2017)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень МЕЗ-330 "Автотрактор" з плугом ПНН-5-40 (2017)
Левицкий А. П. - Профилактика оральными антидисбиотическими гелями "Квертулин" и "Лизомукоид" острого периодонтита у крыс, Сенников О. Н., Сенникова А. М., Успенский О. Е., Гончарук С. В. (2017)
Pyndus T. A. - Complex prophylaxis of pathological changes in rats periodontal tissues with modeling of metabolic syndrome (morphological study), Denga O. V., Gargin V. V. (2017)
Остафійчук М. О. - Вплив "Лізоцима-форте" на стан слизової оболонки порожнини рота щурів з експериментальним стоматитом, Струк В. І., Левицький А. П. (2017)
Поліщук С. С. - Порівняльне експериментальне дослідження впливу квертуліну та форкалу на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів (2017)
Богату С. І. - Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастрит, Яременко І. І., Любченко О. А., Шнайдер С. А., Левицький А. П. (2017)
Зубачик В. М. - Пародонтопротекторна ефективність антидисбіотичного гепатопротектора "Леквіна" у хворих на гепато-біліарну патологію, Фурдичко А. І., Борис Г. З., Скиба В. Я., Макаренко О. А. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Новий підхід до комплексного лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з кардіоваскулярною патологією, Копчак О. В. (2017)
Бобровская Н. П. - Особенности микрокристаллизации слюны у рабочих профессионального риска по свинцу (2017)
Ахмад Салех Халяф Салама - Оцінка стоматологічного статусу у дітей із патологією зубо-щелепової системи і міофункціональними порушеннями на тлі вивчення функціональної системи дихання (2017)
Дрогомирецька М. С. - Особливості клінічних показників пацієнтів із трансверзальними аномаліями оклюзії, Білоус М. К. (2017)
Семенов Е. И. - Результаты изучения стоматологического статуса пациентов с вторичными осложнениями дентальной имплантации (2017)
Семенов К. А. - Изменение протяженности зубного ряда при комплексном удалении восьмых зубов у пациентов с хроническим травматическим артритом височно – нижнечелюстного сустава (2017)
Коваль Ю. Н. - Изучение иммунологического статуса при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей на фоне хронического тонзиллита, Новикова Ж. А. (2017)
Дєньга О. В. - Дослідження стану твердих тканин зубів, гігієни порожнини рота та пародонту у дітей з гіперестезією зубів 15 - 16 років, Гороховський В. В., Шпак С. В. (2017)
Бунятян К. А. - Применение трикальцийсиликатного цемента при лечении обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями (2017)
Boyko G. G. - Diagnosis and treatment of dental diseases, most common in the practice of a family doctor, Fesenko V. I. (2017)
Содержание (2015)
Туров В. В. - Изотопный эффект при формировании поверхностных кластеров воды в гетерогенных системах, Гончарук В. В., Огенко В. М., Крупская Т. В., Цапко М. Д. (2015)
Гончарук В. В. - Фазовый переход в водах с различным содержанием дейтерия, Таранов В. В., Курлянцева А. Ю., Сыроешкин А. В. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Взаимодействие молекулводы с гидрофильными и гидрофобными поверхностямиколлоидных частиц, Аксененко Е. В. (2015)
Лысенко Л. Л. - Обезвоживание глинистых материаловкомбинированным методом, Мищук Н. А., Боровицкий Н. Ю., Несмеянова Т. А. (2015)
Пшинко Г. Н. - Оценка сорбции 137Cs и 90Sr в модельных почвенно-водных системах, Кобец С. А., Федорова В. М., Гончарук В. В. (2015)
Каздобин К. А. - Генерация пероксида водорода в динамической системе морская вода-воздух-минерал, Першина Е. Д., Кляшторная О. С. (2015)
Копылевич В. А. - Инверсионно-хронопотенциометрическоеопределение микроколичеств никеля и кобальта в водах, Максин В. И., Суровцев И. В., Галимова В. М., Панчук Т. К., Манк В. В. (2015)
Дараей Х. - Одновременное определениенеорганических анионов в питьевой бутилированной водеметодом ионной хроматографии, Малеки А., Махви А. Х., Алаеи Л., Резаи Р., Гахремани Е., Мирзаеи Н. (2015)
Самсони-Тодорова Е. А. - Сравнительное исследование эффективности преозонированияи прехлорирования воды р. Днепр в процессах водоподготовки, Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2015)
Маниліч М. І. - Економічно-математичне моделювання оцінки виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості з метою прийняття управлінських рішень (2016)
Звірід Н. В. - Адаптація статистичних методів до об’єкту дослідження "Міграція робочої сили" (2016)
Oleksiuk A. - Cluster policy and development of the polish special economic zones – from the perspective of author’s own research (2016)
Євдокименко В. К. - Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах, Кузь В. І. (2016)
Крушницький Р. М. - Регуляторні механізми оподаткування: реалії сьогодення та світові тенденції (2016)
Коровіна О. В. - Удосконалення методичного підходу прийняття управлінського рішення в інноваційній діяльності малих підприємств (2016)
Щурик М. В. - Складнощі управління становленням і розвитком соціально-орієнтованими аграрними підприємствами в умовах ринку (2016)
Živanović N. - Implementation of standards in agribusiness, Živanović V. (2016)
Громова Т. М. - Ринок сфери послуг: сутність, види та перспективи розвитку (2016)
Афанасьєв Б. В. - Дослідження впливу сертифікації промислових підприємств на ефективність їх бізнес-процесів (2016)
Липчук В. В. - Поведінка продавців на оптових ринках, Крупа О. М. (2016)
Лащак В. В. - Взаємодія реального та фінансового секторів економіки на етапі фінансової кризи, Вершигора Ю. З. (2016)
Попель Л. А. - Державно-приватне партнерство ефективний інструмент інвестиційного розвитку регіонів (2016)
Красен Р. - Міжнародна дестинація в галузі культурного туризму "Стара Європа" та необхідність управління нею (2016)
Нікітіна А. В. - Методичні засади оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз та особливості імплементації в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку автотранспортних послуг (2016)
Živanović V. - Business with atm (2016)
Royik M. - Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plasticity of male sterile hybrids of sugar beets, Kornieieva M., Ermantraut Ye., Karpuk L., Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Polishchuk V., Mykolayko V. (2017)
Filipova L. - Improvement of the elements of technology of micropropagation Cornus mas L., Matskevych V. (2017)
Примак І. Д. - Вплив систем основного обробітку і удобрення на вміст в грунті доступних для рослин елементів живлення і продуктивність польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2017)
Васильківський С. П. - Параметри генетичної варіації та комбінаційна здатність сучасних сортів ячменю ярого за масою зерна з рослини, Гудзенко В. М. (2017)
Танчик С. П. - Ефективність систем екологічного землеробства в Лісостепу України, Манько Ю. П. (2017)
Уліч О. Л. - Добір адаптивних сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) для підзони переходу південної частини Правобережного Лісостепу в Північний Степ, Терещенко Ю. Ф., Хахула В. С. (2017)
Грабовський М. Б. - Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на ріст та розвиток кукурудзи (2017)
Федорук Ю. В. - Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ, Панченко Т. В., Покотило І. А., Лозінська Т. П., Герасименко Л. А. (2017)
Євстафієва К. С. - Проростання насіння озимої пшениці за умов засолення та застосування біопрепарату Стимпо (2017)
Лозінська Т. П. - Реaлізaція потенціaлу продуктивності сортів пшениці твердої ярої в умовaх Лісостепу України, Федорук Ю. В. (2017)
Димитров В. Г. - Особливості формування площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу ультраскоростиглих сортів сої (2017)
Парій Я. Ф. - Прояв забарвлення алейронового шару зернівки кукурудзи (Zea maize L.) у гібридів F1 (2017)
Колесніков М. О. - Формування основних елементів врожайності сортів твердої озимої пшениці за умов дії біопрепарату Стимпо, Євстафієва К. С. (2017)
Топчій О. В. - Вплив мікродобрив та регуляторів росту на урожайність сочевиці (2017)
Грабовська Т. О. - Вплив сегетальної рослинності на продуктивність сільськогосподарських культур за органічного вирощування (2017)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності кропу запашного (Anethum graveolens L.), Козак В. В. (2017)
Прісс О. П. - Вплив строків висіву насіння на вміст сухих речовин у зелені базиліку в умовах плівкових теплиць, Бурдіна І. О. (2017)
Онищенко О. М. - Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу, Дворецький А. І. (2017)
М’ялковський Р. О. - Вплив сорту, строків, глибини загортання насіннєвих бульб за гребеневого способу на дружність сходів рослин картоплі (2017)
Єременко О. А. - Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України, Каленська С. М., Калитка В. В., Малкіна В. М. (2017)
Сич З. Д. - Мінливість ознак урожайності колекційних сортозразків часнику озимого в умовах Лісостепу України, Кубрак С. М. (2017)
Доронін В. А. - Вихід садивного матеріалу міскантусу залежно від якості висаджених ризом, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Кабанець В. М. - Коноплі посівні – фітомеліоративна культура, Рудник-Іващенко О. І. (2017)
Кисельов Д. О. - Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарного підживлення препаратом Терасорб Комплекс, Гриник І. В. (2017)
Глеваський В. І. - Продуктивність гібридів буряків цукрових залежно від сортових особливостей і погодних умов, Рибак В. О. (2017)
Осіпов М. Ю. - Особливості формування лісової підстилки в Юрківському лісництві ДП "Уманське ЛГ" Черкаської області (2017)
Захлєбаєв М. В. - Хімічний склад надземної маси буркуну білого в чистому та сумісних посівах із злаковими культурами залежно від норм висіву та удобрення (2017)
Кривенко А. І. - Забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від різних систем основного обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні (2017)
Маниліч М. І. - Ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники прориву в соціально-економічному розвитку україни та її регіонів., Євдокименко В. К. (2017)
Захарченко С. В. - Міжнародні інвестиції як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів у період до російської агресії (оцінка за методологією imd-lausanne) (2017)
Євдокименко В. К. - Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін, Кузь В. І. (2017)
Звірід Н. В. - Особливості облікових систем в країнах ЄС (2017)
Липчук В. В. - Оцінка поведінки інтернет-покупців на оптових ринках, Крупа О. М. (2017)
Лащак В. В. - Фінансові механізми стимулювання енергоефективності., Балан Г. В. (2017)
Коцаба В. Ю. - Особливості ведення туристичного бізнесу в західноукраїнському регіоні, Штерма Т. В. (2017)
Кожаліна Н. П. - Бюджетна децентралізація як головний чинник зміцнення фінансової незалежності місцевих органів влади (2017)
Вершигора Ю. З. - Деякі аспекти діяльності фондового ринку, Вершигора В. Г., Лащак В. В. (2017)
Райтер Н. І. - Особливості зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2017)
Григорків М. В. - Моделювання динаміки односекторної економіки у випадку утилізації виробничих відходів та контролю над забрудненням довкілля (2017)
Любачівська Р. З. - Становлення та розвиток біотехнологічного напряму економіки в "Нових країнах" ЄС (2017)
Гіваргізов І. Г. - Теоретико-методологічні засади стійкого розвитку банків (2017)
Бурдейна Л. В. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку виробничих запасів (2017)
Mahdoň L. - Исторические опыты из гражданской готовности к феномену кризиса в словацкой республике (2017)
Микитюк М. В. - Особливості врахування екологічного навантаження на навколишнє середовище від економічної діяльності в країнах європи (2017)
Ращенко А. В. - До питання дослідження передумов формування потреб населення в органічній продукції (2017)
Авдошин І. В. - Міжнародно-правові аспекти екологічної безпеки крізь призму російської військової агресії проти України, Величко М. В., Гончарук Я. М. (2017)
Aktaş M. F. - Lyapunov-type inequalities for two classes of nonlinear systems with homogeneous Dirichlet boundary conditions (2018)
Баранецький Я. О. - Спектральні властивості несамоспряжених нелокальних крайових задач для оператора диференціювання парного порядку, Каленюк П. І., Коляса Л. І. (2018)
Варенюк Н. А. - Взвешенная псевдоинверсия с индефинитными весами, Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Химич А. Н. (2018)
Глонти O. A. - Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты, Пуртухия О. Г. (2018)
Ersoy O. - The exponential twice continuously differentiable B-spline algorithm for Burgers’ equation, Dag I., Adar N. (2018)
Літовченко В. А. - Один метод дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічних систем (2018)
Ферук В. А. - Один варіант проекційно-ітеративного методу для інтегральних рівнянь типу Фредгольма (2018)
Филипковская М. С. - Устойчивость и неустойчивость по Лагранжу нерегулярных полулинейных дифференциально-алгебраических уравнений и приложения (2018)
Savaş E. - On the lacunary (A,φ)-statistical convergence of double sequences (2018)
Öner T. - Properties of the logical consequence operation and its relationship with the independence of propositional logic, Şentürk İ., Öner G. (2018)
Гордєєв А. - Досягнення та перспективи Херсонщини: публічний звіт голови обласної державної адміністрації у 2017 році (2018)
Радченко О. - Громадська експертиза як форма суспільного контролю органів публічної влади в демократичній державі, Іжа М. (2018)
Гук О. - Синергетична модель дослідження публічного управління (2018)
Коваль З. - Управлінський вимір деяких ментальних кодів загальної стійкості української нації в умовах перманентних інформаційно-психологічних загроз (2018)
Мамонтова Е. - Демократія участі – нова філософія управління (2018)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять: еволюція концепцій (2018)
Барило О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління цивільного захисту держави (2018)
Зюзь Д. - Співвідношення та оптимізація типів власності в економіці (2018)
Карпенко О. - Використання блокчейн-систем органами публічної влади: український та зарубіжний досвід, Осьмак А. (2018)
Kovalevska А. - Suggestion realization strategies in political advertisement slogans (2018)
Попов С. - Система надання соціальних послуг в Україні: політика та управління, Савчук Л. (2018)
Левченко О. - Прикладні аспекти реалізації політики електронної демократії в Україні: проблематика інформаційного виключення (2018)
Марущак О. - Держава і податки в регулюванні економічного циклу (2018)
Sakhanenko S. - The jury system of Ukraine: organizational support of its functioning, Kolisnichenko N. (2018)
Смоквін М. - Сучасні організаційно-правові підходи до управлінням стійким розвитком українського села (2018)
Трощинський В. - Інтеграційна модель державної етнополітики: зарубіжний досвід для України (2018)
Ясиневич С. - Механізми формування інформаційно-комунікаційної взаємодії членів громадянського суспільства (2018)
Заболотний А. - Теоретичні засади правового регулювання державної служби України (2018)
Колісніченко Н. - Застосування моделей іншомовної комунікативної компетентності в підготовці публічних службовців (2018)
Романенко Т. - Поняття "управління" як базове в іншомовній підготовці публічних службовців (2018)
Тарасюк І. - Психологічна складова формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2018)
Віліжінський В. - Врахування національних традицій врядування як одна із необхідних умов успішної реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі (2018)
Липовська С. - Спроможність територіальних громад як індикатор ефективності місцевого самоврядування (2018)
Баюк М. - Критерії та оцінка рівня сучасних загроз державній безпеці в гуманітарній сфері України (2018)
Смачний В. - Методика оцінки розвитку співробітництва територіальних громад на регіональному (2018)
Крупчан О. Д. - Антиетатизм приватного права (2018)
Луць В. В. - Системоутворююча роль категорії "договір" у приватному праві України (2018)
Бобрик В. І. - Методологічні підходи до поняття "диференціація" в юридичній науці (2018)
Кочин В. В. - Цивільно-правова таксономія юридичних осіб приватного права (2018)
Первомайський О. О. - Кодифікація цивільного законодавства: проміжні результати та подальші перспективи (2018)
Примак В. Д. - Система санкцій об’єктивного цивільного права (2018)
Барбара В. П. - Особливі риси структури корпоративних правовідносин у цивільному праві України (2018)
Беляневич О. А. - Особливості припинення іпотеки за участю майнового поручителя (2018)
Бесарабчик В. О. - Цивільна правосуб’єктність закладу дошкільної освіти (2018)
Бичкова С. С. - Заочний розгляд цивільної справи: сутність та умови (2018)
Гетманцев М. О. - Законний інтерес в науці цивільного права (2018)
Дмитренко В. Ю. - Динаміка іпотечного зобов’язання на стадії його виконання (2018)
Кот О. О. - Особливості захисту особистих та інших немайнових прав (2018)
Лапечук П. І. - Проблеми забезпечення земельних прав в умовах регіональної нестабільності, Попович Т. Г. (2018)
Левківський Б. К. - До питання посилення захисту прав дитини на утримання (2018)
Левківська С. А. - Переважні права батьків в сімейному праві України (2018)
Миронова Г. А. - Реформування інституту недієздатності в Україні (2018)
Помазанов А. В. - Касаційне провадження у цивільному процесі України в контексті міжнародних стандартів судочинства (2018)
Резнік Г. О. - Особливості реалізації повнолітніми дочкою, сином права на утримання (2018)
Сидоренко Д. І. - Про підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством України та інших держав Європи (2018)
Сіщук Л. В. - Управління корпоративними правами до прийняття спадщини (2018)
Скрипник В. Л. - Немайнові блага як об’єкти цивільних прав (2018)
Шабалін А. В. - Процесуальні питання апеляційного перегляду деяких ухвал у спрощеному цивільному судочинстві (2018)
Шевченко О. М. - Релігійні організації як засновники навчальних закладів державного стандарту освіти (2018)
Штефан А. С. - Речові докази у цивільному процесі (2018)
Штефан О. О. - Витоки вчення про позов (2018)
Гриняк А. Б. - Особливості договірного регулювання приватноправових відносин (2018)
Гуцуляк В. К. - Умови договору підряду на проведення пошукових робіт (2018)
Диба О. В. - Правова характеристика договору підряду на проведення проектних робіт (2018)
Заіка Ю. О. - Договір охорони в системі цивільних договорів (2018)
Карнаух В. С. - Розуміння свободи договору в контексті вчення про переддоговірні правовідносини (2018)
Міловська Н. В. - Виникнення та етапи розвитку договірних відносин страхування (2018)
Федорченко Н. В. - Роль договору у сфері надання туристичних та готельних послуг (2018)
Хобор Р. Б. - Спірні питання укладення шлюбного договору за сімейним законодавством України (2018)
Галянтич М. К. - Поняття житлових прав, Тилик Т. М. (2018)
Гриняк О. Б. - Особливості державної реєстрації права спільної власності подружжя на житло (2018)
Васильєва В. В. - Приватизація та корпоратизація: відмінність процесів і правових наслідків (2018)
Вишневська Ю. В. - Удосконалення корпоративного управління в ПАТ "Українська залізниця", Гаєвець М. В. (2018)
Вінник О. М. - Цифрова економіка: проблеми комплексного правового забезпечення (2018)
Дрішлюк В. І. - Принципи здійснення господарського судочинства в світлі судової реформи 2017 року (2018)
Popovych T. - International vision of standardization as means of regulating economic entities of terms of instability and globalization (2018)
Черненко О. А. - Створення наглядових рад у державних підприємствах (2018)
Король В. І. - Міжнародна та внутрішньодержавна підсудність справ у спорах за зовнішньо-економічними контрактами (2018)
Микита І. Р. - Універсальна та регіональна уніфікація у сфері міжнародного морського перевезення вантажів (2018)
Пленюк М. Д. - Деякі форми міждержавного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018)
Pozhodzhuk R. - Internationalization of consumer law and consumer protection (2018)
Маниліч М. І. - Особливості системи бюджетування на підприємствах текстильної промисловості, Миронюк О. В. (2018)
Євдокименко В. К. - Чинники прориву в стратегії розвитку України та її регіонів: конвергентно-інтеграційний аспект (2018)
Čekerevac Z. - HTTP* protocols - principles and numbers, Dvorak Z., Čekerevac P. (2018)
Щурик М. В. - Децентралізація та створення ОТГ, як інструменти завершення земельної реформи у вітчизняному аграрному секторі (2018)
Skoda M. - Detecting creative accounting practices and their impact on the quality of accounting information, Vyklyuk Y. (2018)
Грушицька Г. В. - Стратегічні пріоритети децентралізації бюджетної системи в Україні (2018)
Павлов К. В. - Інвестиційне забезпечення конкурентної спроможності регіональних ринків житлової нерухомості (2018)
Стахова Н. П. - Вплив взаємодії фіскальної складової на структуру оборотного капіталу, Штерма Т. В. (2018)
Вершигора Ю. З. - Ринок цінних паперів та його проблеми (2018)
Živanović N. - Plan of implementation of strategic management for ecological development, Živanović V. (2018)
Planić M. - Energy efficiency measures (2018)
Лащак В. В. - Проблеми існування криптовалюти як фінансового інструменту майбутнього, Лащак Т. В., Балан Г. В. (2018)
Рошко Н. Б. - Перспективи використання управлінського обліку підприємствами чернівецької області (2018)
Григорків М. В. - Оцінювання рівня та механізми екологізації економіки на сучасному етапі її розвитку (2018)
Колтунович О. С. - Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу (2018)
Лесь А. В. - Еколого-економічні проблеми поводження із твердими побутовими відходами, Ращенко А. В. (2018)
Полив'янчук А. П. - Обґрунтування доцільності підвищення швидкодії систем екологічного діагностування дизельних енергетичних установок, Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2018)
Давиденко Н. В. - Формування груп однотипних добових графіків витрати води з мережі водопостачання методом К-середніх (2018)
Дьяконов О. В. - Обґрунтування напрямку удосконалення існуючих технологій переробки рослинної сировини, Д'яконов В. І., Нікітченко О. Ю., Волошин В. С. (2018)
Дьяконов О. В. - Обґрунтування параметрів та розробка методу виготовлення паливного брикета, Д'яконов В. І., Нікітченко О. Ю., Волошин В. С. (2018)
Душкін С. С. - Модифікація кварцового завантаження розчином флокулянту ПАА (2018)
Капцов І. І. - До питання ефективності використання трубної арматури транспортних трубопровідних систем за техніко-економічним критерієм, Котух В. Г., Капцова Н. І., Палєєва К. М., Мартиненко Є. О. (2018)
Дядюн С. В. - Організаційно-технологічна система автоматизованого управління газорозподільними мережами, Штельма О. М. (2018)
Безцінний О. О. - Відтворення відпрацьованих стічних вод, забруднених іонами важких металів (2018)
Айрапетян Т. С. - Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах, Карагяур А. С. (2018)
Зубенко Д. Ю. - Штучні нейронні мережі які використовуються в задачах оптимізації технічної експлуатації рухомого складу електротранспорту, Донець О. В., Ліньков В. В. (2018)
Шавкун В. М. - Перспективні напрями розвитку методів і засобів технічної діагностики електричного транспорту (2018)
Тіщенко В. С. - Методичний аспект визначення особливостей зносів тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу, Громов В. І. (2018)
Мороз В. І. - Дослідження напружено деформованого стану елементів конструкції механізму газорозподілу з використанням розроблених 3D моделей, Тіщенко В. С. (2018)
Горбачов П. Ф. - Інтервальне оцінювання точності розрахунку коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів, Макарічев О. В., Любий Є. В. (2018)
Вдовиченко В. О. - Вплив тривалості простою транспортних засобів у зупиночному пункті на рівень конфліктності (2018)
Денисенко О. В. - Визначення затримок транспортних засобів на регульованому перехресті (2018)
Ковцур К. Г. - Теоретичні основи формування стратегій розвитку транспортних систем, Пономарьова Н. В. (2018)
Павленко О. В. - Методика формування ресурсозберігаючої технології доставки вантажів транспортно-логістичним центром, Калініченко О. П., Нефьодов В. М. (2018)
Нефьодов В. М. - Побудова моделі системи перевезення партіонних вантажів у міжміському сполученні, Калініченко О. П., Павленко О. В. (2018)
Калініченко О. П. - Оптимізація рішення задач оперативного планування вантажних перевезень на автомобільному транспорті, Павленко О. В., Нефьодов В. М. (2018)
Очеретенко С. В. - До питання про управління запасами автомобільних запчастин на торгових підприємствах (2018)
Данова К. В. - Роль професійно-трудової реабілітації осіб із інвалідністю у контексті безпеки праці, Хворост М. В. (2018)
Шевченко Р. І. - Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня поширення небезпеки (2018)
Буц Ю. В. - Акумуляція важких металів у ґрунтах при техногенному навантаженні пірогенного походження, Крайнюк О. В., Барбашин В. В. (2018)
Белюченко Д. Ю. - Обґрунтування нормативів для оцінювання оперативних розгортань на нових пожежних автомобілях різного класу, Дайнеко Н. В., Сошинський О. І., Стрілець В. М. (2018)
Євдокімов А. А. - Дослідження екологічного стану районів Харківської області засобами геоінформаційних технологій, Ієвлєва О. Ю., Фесенко А. І. (2018)
Вень Мінмін - Теоретико-методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості земель об’єднаних територіальних громад, Рудомаха А. В. (2018)
Лю Чан - Особливості підготовки фахівців за освітньою програмою геоінформаційні системи і технології, Мамонов К. А. (2018)
Нестеренко С. Г. - Геодезичне забезпечення складання проектів відведення земель з використанням матеріалів аерофотознімання (2018)
Анопрієнко Т. В. - Впив інформаційного забезпечення експертної грошової оцінки земельних ділянок на формування вартості земель (2018)
Павлів А. П. - Структуризація джерельної бази особливостей моделювання розвитку великого міста (2018)
Чабаненко П. М. - Оцінка результатів обстеження житлової забудови, Трокаєва А. Ю., Кваснюк О. Д. (2018)
Волошин В. О. - Європейський пам'яткоохоронний досвід ХХ століття. Розвиток поняття "пам'ятка архітектури" (2018)
Шулдан Л. О. - Містобудівні та архітектурні прийоми інтеграції сонячних електростанцій в громадські комплекси, Колісник Р. М. (2018)
Вяткін К. І. - Система розселення населення в Україні, В'яткін Р. С. (2018)
Мещеряков В. М. - Інженерне забезпечення відтвореного Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Вінтаєв Д. Ю. - Акварель як мобільна техніка дослідження предметно-просторового середовища, Вінтаєва Н. С. (2018)
Антоненко Н. В. - Боротьба архітектурних напрямів ХХ ст. та її відображення в пам’яткоохоронній діяльності (2018)
Діденко К. В. - Наукові дослідження архітектурно-будівельної практики 1920-30-х рр. на території СРСР (2018)
Лусь В. І. - До визначення функцій чутливості пресо-різьбового з'єднання (2018)
Морковська Н. Г. - Первинна обробка будівельних відходів з метою їх використання (2018)
Гапонова Л. В. - Особливості моделювання енергетичного портрету конструкції, Гребенчук С. С., Псурцева Н. О., Калмиков О. О., Демьяненко І. М. (2018)
Середа Н. В. - Дослідження на міцність напружено-деформованого стану сталь-бетон на акрилових клеях, Чупринін О. О., Щербов В. Ю. (2018)
Григоренко О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей без випалювальних будівельних матеріалів, Шаповал С. В. (2018)
Krivileva S. - Nanocrystal calcium phosphatic materials intended for use in the quality of filters for protection from ultraviolet radiation, Ginkul A. (2018)
Перспективні наукові напрямки кафедри Міського будівництва (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Siddelev N. I. - Matrix-topological model of electromagnetic circuits (2018)
Золотаревский А. И. - Исследование частотно-температурной зависимости диэлектрической проницаемости пьезокерамики цтс в диапазоне низких частот, Лущин С. П. (2018)
Лоскутов С. В. - Моделювання контактного електроопору, Щетініна М. О., Зеленіна О. А. (2018)
Байда Е. И. - Математическая модель быстродействующего привода автоматического выключателя с индукционно-динамическим и бистабильным механизмом, Волкова О. Г. (2018)
Дзензерский В. А. - Управление процессом зарядки электрохимического накопителя энергии, Житник Н. Е., Плаксин С. В., Лисунова В. В. (2018)
Волков В. А. - Оптимизация режимов намагничивания и размагничивания остановленной трехфазной синхронной машины (2018)
Vasylenko O. V. - Pwm controller's models for investigation acs in spicefamilyecad programs, Snizhnoi G. V. (2018)
Бородай В. А. - Компенсація різко-змінного струму якоря потужних синхронних приводів засобами автоматичної системи збудження із нестандартним алгоритмом керування, Боровик Р. О., Нестерова О. Ю. (2018)
Кирик В. В. - Захист повітряних ліній електропередавання напругою 35 кв від наведених грозових перенапруг, Абдулаєв С. А. (2018)
Бондаренко С. С. - Дослідження впливу трансформатора послідовного??активного фільтра на якість напруги, Бялобржеський О. В., Власенко Р. В. (2018)
Semenihin I. V. - Legal doctrine: aspects of understanding (2018)
Сидоренко О. О. - Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку правової системи України (2018)
Литвинов О. М. - Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми, Богуш В. В. (2018)
Кулешов Д. В. - Конституційно-правовий механізм забезпечення незалежності судової влади України (2018)
Karnaukh B. P. - Fault in tort law: moral justification and mathematical explication (2018)
Sakara N. Y. - The right to a fair trial and a modern civil procedure model (2018)
Цувіна Т. А. - Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд (2018)
Ткачук А. О. - Принцип добросовісності учасників цивільного судочинства та заборона зловживання цивільними процесуальними правами (2018)
Ваштарева Є. А. - Поняття збагачення в контексті кондикційного зобов’язання (2018)
Довгуша М. П. - Загальна характеристика договору транспортного експедирування (2018)
Шарапова С. В. - Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського призначення (2018)
Юрченко Е. С. - Набуття права сільськогосподарського землекористування при укладанні угод зі злиття та поглинання в агробізнесі (2018)
Балакарєва І. М. - Державне управління інформаційними ресурсами: організаційно-правовий аспект, Жук А. В. (2018)
Шульжук Т. Р. - До питання податкової правосуб’єктності холдингів (2018)
Шепітько М. В. - Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями (2018)
Шостко О. Ю. - Стан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопорушень в Україні (2018)
Yakoviyk I. V. - The international legal cooperation between Ukraine and the European Union in building modern system of European security, Shepliakova E. (2018)
Комарова Т. В. - Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції (2018)
Ярмак В. Ю. - Поняття бренду та його співвідношення з поняттям торговельної марки (2018)
Pamuji K. - Earmarking tax policy as an instrument of public service provision in regional development (2018)
Nwocha M. E. - Constraints and solutions in the implementation of international economic rights (2018)
Вихідні дані (2018)
Филатьев М. В. - О размерах зон с разрывом сплошности пород при их подработке очистными выработками, Филатьева Э. Н., Антощенко Н. И., Трунов М. В. (2018)
Алтухов В. М. - Нові принципи силового розрахунку механізмів з поступальними кінематичними парами (2018)
Рубель А. О. - Зниження динаміки системи "посудина-армування" шляхом розробки конструкції демпфіруючого натяжного пристрою, Рубель О. В. (2018)
Филатьев М. В. - К вопросу оценки ресурсов углеводородных газов в угольных месторождениях Донбасса, Филатьева Э. Н., Антощенко Н. И., Трунов М. В. (2018)
Щербак В. В. - Аналіз загроз і екологічних ризиків, що виникають внаслідок ураження гірничодобувних підприємств в зоні локального військового конфлікту на сході України, Арсенюк С. Ю. (2018)
Лисиця В. Є. - Екологічна небезпека пошкодження поверхневих трубопроводів у зв’язку з тектонічними дефектами щільності гірських порід вугленосної товщі, Арсенюк С. Ю. (2018)
Филатьева Э. Н. - О зависимости между параметрами очистных выработок и мульд сдвижений земной поверхности (2018)
Симонов С. І. - Методи дослідження температурних полів огороджувальних конструкцій, Симонова І. М., Овчаренко В. О. (2018)
Маладика І. Г. - Практичні методи визначення вогнестійкості сталевих конструкцій, Шкарабура І. М. (2018)
Пилипенко Б. М. - Основні принципи проектування дитячих майданчиків, Симонова І. М., Симонов С. І., Григор’єва А. Г. (2018)
Пилипенко Б. М. - Реконструкція малої архітектурної форми "МУР" в місті Лисичанську, Соколенко В. М., Симонова І. М., Симонов С. І. (2018)
Руднев Е. С. - Синтез и анализ чувствительности робастной системы управления синхронным электроприводом, Грицюк В. Ю., Щербак В. В. (2018)
Брожко Р. Н. - Влияние энергетических и ресурсных параметров системы источник питания – плазмотрон на повышение эффективности его работы, Руднев Е. С. (2018)
Тимофєєва О. О. - Огляд можливих ризиків та небезпек при експлуатації електромеханічних перетворювачів технологічного призначення (2018)
Галецький С. М. - Історія розвитку дистанційної освіти у світі (2018)
Дружененко Р. С. - Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття "методична система навчання мови” (2018)
Мисліцька Н. А. - Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики, Заболотний В. Ф. (2018)
Онипченко О. І. - Фамілістика та підготовка дітей і підлітків до сімейного життя у вітчизняній педагогічній думці (60-80-ті роки ХХ століття) (2018)
Савош В. О. - Суть складників діади "виховання – самовиховання” в контексті ієрархічно-рівневої будови, результату, учительських та учнівських міркувань (2018)
Ярова О. Б. - Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні (2018)
Гладун Т. О. - Розвиток соціальної компетентності батьків, які виховують дитину з розладами спектру аутизму: можливості кіномистецтва (2018)
Сахарова О. М. - Іграшка як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Семеняко Ю. Б. - Вікові особливості сприймання дітьми дошкільного віку медіа-продукції (2018)
Кулик О. Д. - Місце мовленнєвого розвитку в структурі комунікативної компетентності школярів (2018)
Литвиненко О. Г. - Технологія формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності (2018)
Петько Л. В. - Державний стандарт початкової освіти в ракурсі формування соціальної активності дитини (2018)
Смаковський Ю. В. - Організація та зміст констатувального експерименту з формування педагогічної культури майбутніх учителів музики (2018)
Чеховская О. Л. - Типы упражнений на интегрированных уроках русского и английского языков в начальной школе (2018)
Ярощук Л. Г. - Тестування як метод педагогічного контролю майбутніх учителів початкової школи (2018)
Андрощук І. В. - Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії (2018)
Бянь Лулу - Педагогічні умови формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки (2018)
Вербівський Д. C. - Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування (2018)
Voitovska O. - System-forming components of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education (2018)
Ігнатенко С. А. - Понятійно-теоретичні аспекти педагогічних технологій формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Konovalska L. - The axiological and cultural-logical approaches to the professional training of future teachers of physical training for the physical-cultural-healing work at the high school (2018)
Косенко Ю. М. - Забезпечення емоційного розвитку дошкільників: підготовка вихователів на етапі професійного навчання (2018)
Кулінка Ю. С. - Ігрове проектування як професійно-орієнтована технологія формування дизайнерської культури майбутніх фахівців (2018)
Мінгальова Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів реалізації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів (2018)
Ніконенко Т. В. - Педагогічні умови підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання (2018)
Ostenda A. - Practical education on a higher level in Poland: example of katowice school of technology, Nestorenko T., Ostenda J. (2018)
Павленко Є. А. - Рухова активність як невід’ємна складова формування здорового способу життя студентської молоді (2018)
Рубель І. С. - Візуальне мислення як складова візуальної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Рыжкова С. В. - Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной бреде (2018)
Сальник І. В. - Методологічні та методичні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя фізики (2018)
Сизоненко І. Г. - Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності "Соціальна педагогіка”, Тургенєва А. О. (2018)
Сікора Я. Б. - Управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики (2018)
Спірін О. М. - Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача, Вакалюк Т. А. (2018)
Тернавська Л. М. - Пізнавальний бар'єр як засіб активізації іншомовної діяльності студентів (2018)
Толстова О. В. - Готовність майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів засобами ІКТ (2018)
Цибульська В. В. - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів педагогічних спеціальностей (2018)
Червонська Л. М. - Особливості професійної підготовки студентів-хореографів в умовах сучасної вищої школи (2018)
Шевчук О. Б. - Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму (2018)
Щербакова К. Й. - Організація самостійної роботи студентів магістратури, Щербакова Н. М. (2018)
Пономарьова О. Ю. - Педагогічні умови виховання толерантності в старшокласників (2018)
Вихідні дані (2018)
Дзенис Ю. Л. - Интракраниальные сосудистые осложнения при СПИДе, Араюма З. Ю., Лиепиня Э. Э., Войта Е. И. (2018)
Цьома Є. І. - Судомні напади при нетравматичному субарахноїдальному крововиливі (2018)
Пятикоп В. А. - Особенности применения переднебоковых и боковых доступов для выделения передней и боковой поверхностей тел позвонков на грудном и поясничном уровнях, Ромаев С. Н., Бабалян Ю. А. (2018)
Слинько Є. І. - Стан сегментарного кіфозу прооперованого сегмента у пацієнтів після вентрального субаксіального цервікоспондилодезу при використанні систем стабілізації різного типу, Нехлопочин О. С. (2018)
Rozumenko A. V. - Survival rates in patients with the newly diagnosed glioblastoma: Data from the National Cancer Registry of Ukraine, 2008-2016, Kliuchka V. M., Rozumenko V. D., Fedorenko Z. P. (2018)
Цимбалюк В. І. - Антидискінетичний ефект стереотаксичних втручань у ділянці вентроінтермедіального ядра таламуса у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Попов А. О. (2018)
Радченко В. О. - Аналіз розмірів хребтового каналу і динаміки неврологічної симптоматики при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Чеботарьова Л. Л. - Викликані потенціали головного мозку в хворих з хронічною ішемією у вертебробазилярному басейні залежно від особливостей церебральної та регіонарної перфузії, Глоба М. В., Третьякова А. І., Макеєв С. С., Сулій Л. М., Солонович О. С., Ніколов М. А., Новікова Т. Г. (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукова оцінка гемодинаміки та морфології магістральних артерій шиї у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з геморагічним інсультом (2018)
Виленский Ю. Г. - К 100-летию со дня рождения Алексея Кристера, Межиборская Н. А. (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 44: Традиционная энергетика. Атомные электрические станции: ретроспектива, состояние и перспективы их развития (2018)
Василів К. М. - Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги за схемою в одну зірку (2018)
Задорожняя И. Н. - Синтез двухмассового электропривода с астатической системой подчиненного регулирования при действии переменных сил трения, Задорожний Н. А. (2018)
Лозинський О. Ю. - Розвиток методів та засобів комп’ютерного моделювання для дослідження електричних режимів дугової сталеплавильної печі, Паранчук Я. С., Паранчук Р. Я., Матіко Ф. Д. (2018)
Баранов М. И. - Энергетические характеристики грозового облака тропосферы Земли: особенности их расчета и прикладного применения (2018)
Batygin Yu. V. - The main inventions for technologies of the magnetic-pulsed attraction of the sheet metals. A brief review, Chaplygin E. A., Shinderuk S. A., Strelnikova V. A. (2018)
Бойко Н. И. - Энергоэффективность обеззараживающей обработки текучих пищевых продуктов при помощи высоковольтных импульсных воздействий, Макогон А. В., Маринин А. И. (2018)
Glaoui H. - Sliding mode control of the DFIG used in wind energy system, Harrouz A. (2018)
Нижевский И. В. - Методика натурных измерений сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2018)
Юхимчук Владимир Данилович. К 80-летию со дня рождения (2018)
Міжнародний Симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018)" (2018)
Содержание (2018)
Алюшин Ю. А. - Уравнения движения при осадке полосы с произвольным трением (2018)
Жбанков Я. Г. - Методы моделирования эволюции микроструктуры металла в процессах горячего пластического деформирования (2018)
Алиева Л. И. - Технологические процессы изготовления полых деталей на основе способов комбинированного выдавливания, Картамышев Д. А., Грудкина Н. С., Чучин О. В. (2018)
Алієва Л. І. - Дослідження силового режиму і формозміни заготовки при комбінованому радіально-поздовжньому видавлюванні, Малій Х. В. (2018)
Айнабекова С. С. - Моделирование производства деталей запорной арматуры, Есболат А. Б. (2018)
Бейгельзімер Я. Ю. - Неоднорідність деформації та ідеальна пластичність титану при гвинтовій екструзії, Решетов О. В., Кулагін Р. Ю., Коршунов О. І., Давиденко О. А. (2018)
Федотьєв А. М. - Застосування гвинтової екструзії з метою гомогенізації алюмінієвих сплавів при виробництві профілів, Шкель С. В., Бейгельзімер Я. Ю. (2018)
Бережна О. В. - Дослідження впливу кінематичної асиметрії на формоутворення шару при електроконтактному наплавленні стрічки, Грибков Е. П., Бережний М. О. (2018)
Боровик П. В. - Относительное внедрение до скола при резке металла на ножницах в холодном состоянии (2018)
Грибков Е. П. - Дослідження впливу радіусу згину заготовки на енергосилові параметри процесу профілезгину, Доброносов Ю. К., Свешников І. А. (2018)
Тарасов О. Ф. - Скінчено-елементне моделювання процесу прокатки з використанням інтенсивного пластичного деформування заготовок, Алтухов О. В., Грибков Е. П., Салалайко О. І. (2018)
Чигиринский В. В. - Нагружение пластической среды в условиях асимметричного плоского воздействия, Путноки А. Ю., Левицкая В. А. (2018)
Ашкеев Ж. А. - Исследование процесса закрытой штамповки, реализующей интенсивные пластические деформации, Андреященко В. А., Абдираманов С. Т. (2018)
Омаров Ш. А. - Интенсификация формоизменяющих операций (2018)
Тараненко М. Е. - Метод снижения коробления листоштампованных деталей (2018)
Титов А. В. - Некоторые особенности изотермической штамповки точных деталей с тонкостенными элементами, Басов А. Ю., Лавриненков А. Д., Вишневский П. С., Лысенко О. Н., Титов В. А. (2018)
Кривцова О. Н. - Исследование и анализ качества метизной продукции, Лутченко Н. А., Кузьминов И. И., Плужников В. А. (2018)
Розов Ю. Г. - Напряжённое состояние трубчатой заготовки в операциях неравномерного обжима и раздачи (2018)
Загорянский В. Г. - Исследование влияния толщины прослойки интерметаллидов на сопротивление на отрыв слоев биметалла медь-алюминий, Гайкова Т. В. (2018)
Белошенко В. А. - Влияние равноканальной многоугловой экструзии на структуру и свойства полимерных композитов различной архитектуры, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Дмитренко В. Ю., Савченко Б. М., Чишко В. В. (2018)
Бондаренко С. В. - Влияние холодной прокатки на гладкой бочке на механические свойства предварительно профилированных полос из алюминиевого сплава EN AW-6082, Гридин А. Ю., Шапер М. (2018)
Василев Я. Д. - К определению коэффициента трения при холодной прокатке по экспериментальным эпюрам контактных напряжений, Замогильный Р. А., Ковтун А. Ю. (2018)
Ермаханбетов К. Е. - Опережение металла при сортовой прокатке с реализацией интенсивной пластической деформации, Быхин Б. Б., Абишкенов М. Ж. (2018)
Кухарь В. В. - Уточнение методики расчета тепловых потерь металла на непрерывных станах горячей прокатки, Курпе А. Г. (2018)
Огинский И. К. - Совмещенные процессы в обработке металлов давлением, Таратута К. В., Востоцкий С. Н. (2018)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование влияния конструктивных факторов на прочность клеевого соединения направляющих элементов УСПШ, Черная Ю. А. (2018)
Явтушенко А. В. - Расчет валков прокатных станов на прочность и деформацию в среде АutoCAD Mechanical, Проценко В. М. (2018)
Инженер с большой буквы (к 80-летию профессора Л. Л. Роганова) (2018)
Аннотации (2018)
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике "Обработка материалов давлением" (2018)
Выходные данные (2018)
Титул, зміст (2018)
Бухтіарова Т. А. - До 25-річчя Національної академії медичних наук України. Сьогодення ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України”, Григор’єва Г. С., Мисливець С. О. (2018)
Демченко С. А. - Синтез і протипухлинна активність гідробромідів 1-(41-циклогексилфеніл)-2-|5,6-дигідро-4Н-|1,3| тіазин-2-їл)-ариламіно| етанонів, Шарикіна Н. І., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Добреля Н. В. - Перспективи використання ліпосомальної форми цитохрому C для поповнення гострої масивної крововтрати, Гула Н. С., Карацуба Т. А., Хромов О. С. (2018)
Іванова І. В. - Розвиток експериментального цукрового діабету пригнічує загальну калієву провідність у гладеньком’язових клітинах аорти, але збільшує її в клітинах легеневої артерії щурів, Мельник М. І., Соловйов А. І. (2018)
Коваленко В. М. - Вплив метформіну на морфофункціональні характеристики сім’яників щурів за метаболічного синдрому, що розвинувся в ювенільному віці, Ткаченко О. Є., Шаяхметова Г. М., Матвієнко А. В. (2018)
Кудіна О. В. - Доклінічне дослідження треспротекторних властивостей олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15-18 на моделі гострого холодового стресу, Штриголь С. Ю., Колобов О. О. (2018)
Серединська Н. М. - Протибольова активність лефлуноміду за комбінованого застосування з целекоксибом та амлодипіном на тлі експериментального ревматоїдного артриту, асоційованого з артеріальною гіпертензією, Мохорт М. А., Киричок Л. М., Хоменко В. С., Бершова Т. А., Суворова О. С. (2018)
Soloviev A. I. - The BKCa channels deficiency and high protein kinase C activity as a main reasons for radiation-induced vascular hypercontractility (2018)
Шарова А. О. - Антибактеріальна активність 4-(1-адамантил)-(1-амінобутил)бензолу відносно біоплівок S. Aureus., Гринчук Н. І., Дудікова Д. М., Недашківська В. В., Суворова З. С., Вринчану Н. О. (2018)
Шеремета Л. М. - Вплив пектину яблучного на гістоструктуру печінки щурів й активність процесів ПОЛ за умов хронічної алкогольної інтоксикації, Гайнюк М. Б., Багрій М. М. (2018)
Дроговоз С. М. - Факторы, способствующие побочным эффектам off label препаратов, Матвеева Е. В., Лукиянчук Ю. О., Ракеев П. В. (2018)
Брицун В. М. - Особливості кондуктометричного контролю якості дистильованої води для фармакопейних потреб., Останіна Н. В. (2018)
Пам’яті вченого, колеги, друга Віктора Миколайовича Бобирьова (2018)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Зінчук О. М. - Можливості етіотропної терапії грипу, Зубач О. О., Марітчак Н. В., Кульчицька-Костик Г. С., Алексанян Т. І. (2018)
Єсипова С. І. - Педіатричні критерії Риму IV: зміни та порівняння з Римськими критеріями ІІІ, Дмитришин Б. Я., Бовкун О. А., Дмитришин О. А. (2018)
Возіанов С. О. - Результати досліджень функціонального стану нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки при нейрогенній патології, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2018)
Величко В. И. - Клинико-лабораторная оценка эффективности применения препарата Гистафен в комплексной терапии пациентов с зудящими дерматозами, Данильчук Г. А., Венгер Я. И. (2018)
Лисий І. С. - Роль домашнього моніторування артеріального тиску в оцінюванні чутливості до антигіпертензивних препаратів, Саморукова В. В., Збітнєва В. О., Волошина О. Б., Дичко Т. О., Дукова О. Р. (2018)
Pludowski P. - Рекомендації щодо використання вітаміну D, Holick Michael F., Grant William B., Konstantynowicz Je., Mascarenhas Mario R., Haq A., Povoroznyuk V., Balatska N., Barbosa A. P., Karonova T. (2018)
Заремба Є. Х. - Значення лабораторної медицини у практиці сімейного лікаря на етапі реформування первинної медико-санітарної допомоги, Ястремська О. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2018)
Воронцов О. О. - Використання афоризмів медичного спрямування у викладанні загальної практики–сімейної медицини на додипломному етапі вищої медичної освіти, Бабінець Л. С. (2018)
Хіміон Л. В. - Активність неспецифічного запального процесу при артеріальній гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О., Тимощук Л. С. (2018)
Соломенчук Т. М. - Корекція нейрогуморальних та психоемоційних розладів у хворих із стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією: адаптаційні можливості препарату Ноофен®, Восух О. В. (2018)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику серцево-судинних захворювань у хворих на псоріатичний артрит, Бойко А. В. (2018)
Фуштей И. М. - Влияние хронической обструктивной болезни легких на клинико-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца, Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Ткаченко О. В., Чабанная Е. С. (2018)
Химион Л. В. - Стратификация факторов сердечно-сосудистого риска и функциональный почечный резерв у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Тимощук Л. С., Рыбицкая М. А., Шадрин А. Б. (2018)
Черенько Т. М. - Характеристика гострого ішемічного інсульту залежно від структури тяжкості та тривалості артеріальної гіпертензії, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Чуприна Г. М. - Клінічні особливості неврологічних порушень у хворих на розсіяний склероз та гострий розсіяний енцефаломієліт в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2018)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз), Захарчук У. М., Підручна С. Р., Шевченко Н. О., Сасик Г. М., Земляк О. С., Адамів Г. В. (2018)
Могильницкая Л. А. - Эндотелиальный моноцитактивирующий пептид-II при метаболическом синдроме (2018)
Перцева Т. О. - Раціональна антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на нетяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Басіна Б. О. (2018)
Борисова І. С. - Туберкульоз у практиці сімейного лікаря: особливості оформлення документів для проходження медико-соціальної експертної комісії, Трайдук Г. Ю., Марченко Н. А. (2018)
Borisova I. S. - The prediction of pneumonia in patients with immunity disorders on the background of onkolohematological pathology (2018)
Ткаченко А. В. - Багатоплідна вагітність у сучасному акушерстві (Огляд літератури) (2018)
Предборський В. А. - Тіньова організація влади в Україні: пошук вихідної історичної форми "клітини" дослідження (2018)
Лисенок О. В. - Методичні підходи до управління функціональними ризиками банку (2018)
Бужин О. А. - Аналіз продуктивності виробництва засобів цивільного захисту, Швиденко А. В., Гора В. А., Землянський О. М. (2018)
Гриджук Д. М. - Максимізація вартості банківського бізнесу як ключовий критерій оцінювання ефективності менеджменту банку (2018)
Ковальчук І. В. - Структурні трансформації ВВП України: аналіз та перспективи (2018)
Чобаль Л. Ю. - Корпоративне управління в банках в контексті глобалізації (2018)
Шостак Л. Б. - Фінансові та технологічні інновації (Intelligent enterprise (IE) світового паливно–енергетичного комплексу, Дікарєв О. І. (2018)
Павлюк Л. І. - Роль інвестиційних банків на ринку корпоративного контролю, Лалакулич М. Ю. (2018)
Притуляк Н. М. - Корпоративна нефінансова звітність як інформаційна складова соціально відповідального інвестування, Гончаренко О. Е. (2018)
Островська О. А. - Оптимізація Cash–Flow у забезпеченні платоспроможності компанії, Кирсенко Ю. А. (2018)
Мусієнко В. Д. - Теоретичні засади впливу стратегічного потенціалу на вартість підприємства, Богдан М. М. (2018)
Брітченко А. С. - Формування фінансових ресурсів підприємств через інструменти корпоративних облігацій: оцінка і перспективи (2018)
Малахівська Г. В. - Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України (2018)
Силкін О. С. - Інформаційне підґрунтя для вдосконалення управління фінансовою безпекою машинобудівних підприємств України (2018)
Фостяк В. І. - Безпекова діяльність та безпековий потенціал підприємства (2018)
Колодійчук А. В. - Політично-правові ризики впровадження ІКТ в національній економіці (2018)
Шинкар С. М. - Оцінка економічної безпеки промислових підприємств: методичні аспекти (2018)
Штангрет А. М. - Проблеми розвитку вітчизняної ювелірної промисловості як підґрунтя реалізації антикризового управління, Караїм М. М. (2018)
Бодюк А. В. - Двоїстість поняття праці і заробітної плати геологів (2018)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе диметиламинной соли и 2-этилгексилового эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты для защиты зерновых злаковых культур и кукурузы, Медведев В. И., Гринько А. П., Жминько П. Г., Недопитанская Н. Н., Турчин В. А. (2013)
Кирсенко В. В. - Обоснование допустимой суточной дозы бензойной кислоты в Украине, Яструб Т. А. (2013)
Балан Г. М. - Причини, структура та клінічні синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського господарства в умовах його реформування, Харченко О. А., Бубало Н. М. (2013)
Дмитруха Н. М. - Дослідження впливу екстракту бета-каротину "Lyc-O-Beta” з гриба Blakeslea trispora на організм щурів, Короленко Т. К., Лагутіна О. С., Рязанов А. В. (2013)
Кобилінська Л. І. - Дослідження гострої токсичності та кумулятивних властивостей у щурів нових похідних 4-тіазолідонів із потенційною антинеопластичною активністю, Гаврилюк Д. Я., Патерега І. П., Коцюмбас І. Я., Лесик Р. Б., Стойка Р. С. (2013)
Саникидзе Т. В. - Изучение влияния толуола на нейрогенез в структурах лимбической системы и коррекция выявленных изменений с помощью Mирадола, Мусеридзе Д. П., Сванидзе И. К., Дидимова Е. В., Гегенава Л. Г., Гвинадзе Н. Н. (2013)
Бабієнко В. В. - Вплив нітратної інтоксикації на вміст гемоглобіну та метгемоглобіну в крові щурів: експериментальне дослідження (2013)
Vlasyk L. I. - Hygienic characteristic of mineral balance in the dietary intake of preschool institutions of Сhernivtsi, Andriychuk N. J., Zhukovskyi O. М., Grachova Т. І. (2013)
Пересічний М. І. - Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Карпенко П. О., Магалецька І. А. (2013)
Антоненко А. В. - Оптимізація нутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста з шротом олійних культур, Михайлик В. С. (2013)
Трахтенберг І. М. - Рецензія на монографію В. І. Літуса, Ю. Б. Чайковського "Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції" (Київ, "Інтерсервіс", 2013, 289 с.), Дмитруха Н. М. (2013)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2013)
Титул, зміст (2018)
Воропай А. В. - Использование сглаживающих интегральных операторов для учета внутреннего трения при нестационарном деформировании элементов конструкций, Григорьев А. Л. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коливання тіла, закріпленого на ресорі з підресорником при імпульсному навантаженні, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Шатохин В. М. - Оптимальный профиль лопатки грунтометателя как решение задачи о брахистохроне для центробежной силы инерции, Ярмак Н. С., Шаповалов А. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Деформування імпульсом балки, однобічно підкріпленої пружною опорою, Ольшанський С. В. (2018)
Іщенко О. А. - Контактна взаємодія елементів розділових штампів: моделі, закономірності, критерії проектних рішень, Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук М. М., Скріпченко Н. Б., Мерецька К. О. (2018)
Воронцов С. Н. - Определение колебаний корпуса гусеничной машины с учетом влияния гидравлических ограничителей хода катка, Поторока А. В. (2018)
Грабовський А. В. - Вплив варійованих параметрів на власні коливання бронекорпусів легкоброньованих машин, Ткачук М. А., Мерецька К. О., Ткачук М. М., Васильєв А. Ю., Бондаренко М. О., Скрипченко Н. Б. (2018)
Дущенко В. В. - Методика розрахунку динамічної навантаженості гідропневматичної підвіски колісної легкоброньованої машини, Ярмак М. С., Маслієв А. О., Цимбал Г. М. (2018)
Касімов А. М. - Моделювання стиснення повітряного заряду з температурним градієнтом у дизельному двигуні типу 6ТД, Серпухов О. В., Коритченко К. В., Пархомчук О. В. (2018)
Сакун О. В. - Історія та перспективи застосування танкових мінометів (2018)
Богаевский А. Б. - Перспективные технические средства регулирования момента начала впрыска топлива в мощном транспортном дизель-генераторе, Борисенко А. Н., Кубрик Б. И., Лавриненко О. В. (2018)
Гращенков Г. П. - Аналитическое исследование существующих систем пополнения боекомплекта РСЗО БМ-21 "Град" и сравнение их с транспортно-заряжающей машиной разработки ГП "ХКБМ", Кроленко А. И., Сливар Е. Я., Касьян Р. В., Андрус С. Г. (2018)
Іванченко А. О. - Визначення комплексного показника боєготовності військової техніки з урахуванням коефіцієнту оперативності, Шаповал О. М., Бойков І. В. (2018)
Бойков І. В. - Процес випаровування поверхневого шару твердого матеріалу на прикладі сажового фільтру дизельного двигуна автомобільної техніки (2018)
Жадан В. А. - Исследование технологии производства осесимметричных поковок без штамповочных уклонов с последующей раздачей, Овсепян А. А., Касьян Р. В., Кузьменко В. И., Горкин М. В. (2018)
Коритченко К. В. - Підвищення енергоефективності детонаційної гармати за рахунок її переведення на термодинамічний цикл Хамфрі, Хіхло О. Ю., Репіхов О. А., Бєлоусов І. О., Мац. В. О. (2018)
Хлань О. В. - Проектно-технологічно-виробниче забезпечення технічних характеристик елементів бойових броньованих машин, Заворотній А. В., Малакей А. М., Набоков А. В., Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук Г. В., Васильєв А. Ю. (2018)
Сивых Д. Г. - Влияние неравномерности впрыскивания бензина на индикаторные показатели автомобильного двигателя, Пойда А. Н. (2018)
Устиненко А. В. - Математическая модель оптимизации трансмиссии гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ по массе, Бондаренко А. В., Клочков И. Е. (2018)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез цифровой системы стабилизации твердотопливной ракеты оперативно-тактического назначения (2018)
До відома авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Pirog T. P. - Microbial synthesis of phytohormones, Iutynska G. O., Leonova N. O., Beregova K. A., Shevchuk T. A. (2018)
Galkin O. Yu. - Specificity of manufacturing process validation for diagnostic serological devices, Komar A. G., Pys’menna M. O. (2018)
Klyuchko O. M. - Some trends in mathematical modeling for biotechnology, Onopchuk Yu. M. (2018)
Rud Yu. P. - Polymerase chain reaction for identification of cyprinid herpesviruses in Ukraine, Maistrenko M. I., Buchatskiy L. P. (2018)
Kalandyrets T. S. - Using of lowland peat substrate for cultivation of Pichia anomala IMB Y-5067 and Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 yeast strains, Krasinko V. O., Andriiash H. S., Beiko N. Ye., Tigunova O. O., Shulga S. M. (2018)
Trokhymchuk T. Y. - Comparative study of HIV-positive human sera with third- and fourth-generation enzyme immunoassay test systems, Ganova L. A., Spivak N. Ya. (2018)
Zlatska A. V. - Isolation of multipotent mesenchimal stromal cells from minimal human endometrium biopsy, Rodnichenko A. E., Gubar О. S., Zubov D. О., Vasyliev R. G., Novikova S. M. (2018)
Author rules (2018)
Title (2017)
Klyuchko O. M. - Technologies of brain images processing (2017)
Kharkova A. P. - Glutamine deprivation effect on DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1, and COL6A1 gene expressions in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Garmash Y. A., Hnatiuk O. S., Luzina O. Y., Danilovskyi S. V., Kuznetsova A.Y., Minchenko O. H. (2017)
Kharchuk M. S. - Wastewater components effect on metachromasia reaction of volutin granules in vitro, Gromozova E. N. (2017)
Minarchenko V. M. - Effect of silver nanoparticles on the physic-chemical properties of plant oils and their antimicrobial activity, Kutsyk R. V., Kovalska N. P., Movchan B. O., Hornostai O. V., Strumenska O. M., Makhynia L. M. (2017)
Pereima I. V. - Stimulation of growth of species of the fungus of the genus Pleurotus (Fr.) P. Kumm. at a glucose nutrition, Ivanova T. V. (2017)
Levchyck N. YA. - Biological activity of aqveous solution of amber, Liubinska A. V., Skrypchenko N. V., Dziuba O. I., Kachalova N. M., Mironov O. L. (2017)
Syrchin S. O. - Optimization of hydrolysis conditions of wheat straw by enzyme preparation from Fennellia sp. 2806, Pavlychenko A. K., Nakonechna L. T., Yurieva O. M., Kurchenko I. M. (2017)
Карпенко З. С. - Епістемологічні модуси методологічної тріангуляції в персонології (2017)
Яценко Т. С. - Категорії "принцип додатковості" та "імпліцитний порядок" в глибинному пізнанні психіки (2017)
Шамне А. В. - Інтерпретація категорії розвитку в сучасній психології (2017)
Бреусенко-Кузнецов О. А. - Метафизический интеллект: философско-персонологический взгляд на когнитивную сферу (2017)
Савчин М. В. - Проблема характеру в контексті духовної парадигми психології (2017)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Історичні перетворення ритуальної поведінки та музично-акустичне довкілля: трансдисциплінарний ритмоаналіз (2017)
Адамська З. М. - Культурологічна парадигма як методологічна основа розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога (2017)
Галян О. І. - Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес (2017)
Левіт Л. З. - Научные открытия как удары по самолюбию: традиция продолжается (2017)
Фурман А. А. - Особистість у формовиявах смисложиттєвого зорієнтування (2017)
Титаренко Т. М. - Щастя як особистісна реалія: переживання, рефлексування, конструювання (2017)
Злобіна О. Г. - Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі (2017)
Кузікова С. Б. - Methodology and technology research of personality self-development resources (2017)
Радчук Г. К. - Діалог як механізм аксіогенезу особистості в процесі вищої професійної освіти (2017)
Яценко Т. С. - Візуалізована репрезентація суб’єкта – передумова глибинного пізнання психіки, Біла О. А., Галушко Л. Я., Іванова Н. О., Педченко О. В., Сіденко Ю. О. (2017)
Орап М. О. - Методологічні проблеми дослідження соціального інтелекту дітей молодшого шкільного віку (2017)
Савелюк Н. М. - Психологія розуміння канонічної молитви: дискурсивна парадигма дослідження і спроба емпіричного аналізу (2017)
Зарицька В. В. - Ставлення до себе сучасних старшокласників (2017)
Дметерко Н. В. - Зв’язок рефлексивного мислення з психологічними захистами (2017)
Целюк Т. Л. - Опитувальник "Багатовимірна шкала перфекціонізму" П. Гевітта та Г. Флетта: процес і результати адаптації (2017)
Годонюк В. С. - Емпіричне дослідження стратегій самоствердження та їх взаємозв’язок із самооцінкою дитини дошкільного віку (2017)
Воронкевич О. М. - Діалогічна взаємодія учасників освітнього процесу як умова попередження насилля у школі (2017)
Вознюк Ю. С. - Психологічні чинники особистісного самоствердження у юнацькому віці (2017)
Галян І. М. - Особистісні детермінанти становлення педагога сучасної школи (2017)
Кривенко (Горбаль) І. С. - Методи дослідження змісту сновидінь у психології (2017)
Левіт Л. З. - О добре и зле, о жизни и смерти: научные дискуссии с Г.А. Баллом (2017)
Акімова Н. В. - Свідомість: визначення та структура (2017)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційна позиція консультанта як професійний вибір (2017)
Лохвицька Л. В. - Обґрунтування принципу білатеральноемотивної довіри у моральному вихованні дошкільників (2017)
Горова О. О. - Психологічний супровід становлення успішної особистості у професійному середовищі в умовах соціальних та освітніх реформ (2017)
Вовк В. О. - Критерії та показники розвитку суб’єктної позиції особистості в студентському віці (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості у структурі її релігійної свідомості та релігійного досвіду (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до подання статей, вихідні дані (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Романенко Т. Г. - Папіломавірусна інфекція статевих органів (Клінічна лекція), Довбня Т. В. (2018)
Сухин В. С. - Нетипичная мезенхимальная опухоль матки, представленная цистаденомой (Случай из практики. Обзор литературы), Слободянюк О. В., Скрыпник Л. Д. (2018)
Голяновський О. В. - Гепатобіліарна патологія у вагітних – акушерські аспекти, Мамчич В. І., Чайка М. О., Слободян Ю. В. (2018)
Мушак Н. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту (2018)
Прилепская В. Н. - Предменструальный синдром и качество жизни женщины. Эффективность фитопрепаратов, Довлетханова Э. Р. (2018)
Руденко А. В. - Аналіз показників імунітету у жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим пієлонефритом у поєднанні із запальними захворюваннями органів малого таза залежно від періоду менструального циклу, Пасєчніков С. П., Ромащенко О. В., Самчук П. О., Яковенко Л. Ф. (2018)
Корнацька А. Г. - Порівняльна оцінка ефективності медикаментозного та хірургічного менеджменту ранніх репродуктивних втрат, Вовк І. Б., Трохимович О. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Досвід застосування дидрогестерону для підтримки лютеїнової фази у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників (2018)
Шулятицька С. М. - Особливості клінічної характеристики дівчат-підлітків з тиреоїдною патологією та порушеннями менструальної функції (2018)
Садигов Ю. М. - Роль інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Загородня О. С. - Мінливість деяких показників гомеостазу у динаміці І–ІІ триместрів вагітності, Леуш С. Ст., Дем’яненко А. С. (2018)
Ткаченко А. В. - Біохімічні маркери росту плаценти при багатоплідній вагітності та їхнє прогностичне значення (2018)
Гуменна І. Є. - Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Никифоровский Н. К. - Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе, Покусаева В. Н., Молчанова Т. В., Габор Н. В. (2018)
Рзаева А. В. - Диагностическая значимость рентгенологических (радиологических) методов исследования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза, Султанова М. Д., Алиева Э. М., Будагова А. Я., Аббасова Ф. Ю. (2018)
Romashchenko O. V. - Sexual dysfunctions in women in premenopause, Biloholovska V. V., Melnykov S. M., Khodzhava M. M., Myronenko N. O., Babych O. V. (2018)
Луценко Н. С. - Возможности комплексного подхода к диагностике и лечению неспецифического вагинита, Мазур О. Д., Евтерева Е. А., Потебня В. Ю. (2018)
Макарчук О. М. - Особливості "антенатального портрета" та спадкового анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного потенціалу, Островська О. М., Вакалюк Л. М., Римарчук М. І., Околох Онієка Гібсон (2018)
Косей Н. В. - Ультраструктурні особливості різних клінікопатогенетичних варіантів лейоміоми матки (2018)
Дубчак А. Є. - Причини хірургічного лікування придатків матки та його наслідки у жінок з безплідністю, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз ефективності використання естрогенів для корекції стану ендометрія у програмах лікування методами ДРТ, Сербенюк А. В. (2018)
Fiscaletti M. - Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива, Stewart P., Munns CF. (2018)
Новообразования матки. Клиническое руководство в онкологии (2018)
Содержание (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація нових термінів розділу "Аномальні кольпоскопічні картини" (2018)
Герасимова Т. В. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (2018)
Каланжова О. М. - Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві у разі тазового передлежання плода, Галич С. Р., Нікітенко Р. П. (2018)
Веропотвелян Н. П. - Пренатальная диагностика синдрома Дауна у беременной с гигантской миомой матки и наследственной тромбофилией, Газарова Л. В., Погуляй Ю. С., Саваровская Е. С., Спорыш В. Г., Енотова Н. В., Финити А. С. (2018)
Жук С. І. - Профілактика генітального пролапсу у жінок у пізній післяпологовий період, Будченко Є. А. (2018)
Камінський А. В. - Комплексний підхід до лікування раннього токсикозу у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Коломійченко Т. В., Рогава І. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Медичні переваги контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормону та корифоліт (2018)
Кравченко О. В. - Досвід використання препаратів хлоргексидину в акушерстві та гінекології (2018)
Ошовський В. І. - Результати порівняльного дослідження оптичного поля лінзового та фіброволоконних фетоскопів (2018)
Гурандо А. В. - Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики, Шуліга-Недайхлєбова О. В., Тельний В. В., Помінчук Д. В. (2018)
Кира Е. Ф. - Обзор международных и российских научных данных об использовании Полижинакса для лечения и профилактики неспецифического (аэробного), кандидозного и смешанного вагинитов, Савичева А. М. (2018)
Кириенко В. Т. - Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы, Зайцев И. А., Грушкевич В. В., Потий В. В. (2018)
Вдовиченко С. Ю. - Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності, Фахрутдінова Т. Д. (2018)
Kostyuk I. - Risk factors of urinary incontinence during pregnancy and after parturition in pregnant women with overactive bladder (2018)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних–переміщених осіб (Ретроспективний аналіз), Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2018)
Леуш С. С. - Роль найдавнішого еволюційного механізму під час вагітності, Загородня О. С., Осадчук С. В., Дем’яненко А. С. (2018)
Лакатош В. П. - Органозберігальна операція під час розродження вагітної з рlacenta praevia percreta (Клінічне спостереження), Біла В. В., Стаховський О. Е., Загородня О. С., Маланчук О. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Фактор активації системної запальної відповіді як предиктор негативних наслідків парвовірусної інфекції у різних триместрах вагітності (2018)
Мушак Н. І. - Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Мазур Т. М. (2018)
Фейта Ю. Р. - Оптимізація профілактики септичних ускладнень у роділь з високим інфекційним ризиком, Пирогова В. І. (2018)
Подольський В. В. - Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2018)
Дрогомирецька Н. В. - Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза (2018)
Гамбарова Г. Х. - Нормальная расшифровка структуры грудной железы с учетом возможностей нового поколения высокочастотных ультрасонографических датчиков, Аскерова Х. Е., Панахова М. С. (2018)
Мандрикова А. С. - Фактори ризику ранніх передчасних пологів у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Мюллерова агенезия (синдром Майера–Рокитанского– Кустера–Хаузера — МРКХ): диагностика, менеджмент и лечение (2018)
Экстренная контрацепция (2018)
Азаренко В. Є. - Когнітивні порушення в пацієнтів із серцевою недостатністю ішемічного генезу, Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В. (2018)
Коваленко О. М. - Зміни тромбоцитарної активності у хворих на ХОЗЛ із супутньою артеріальною гіпертензією при застосуванні L-аргініну (2018)
Кузнецова М. А. - Фенотипові ознаки дисплазіїї сполучної тканини в осіб молодого віку з пролапсом мітрального клапана (2018)
Курята О. В. - Рівень протеїнурії та стан ендотеліальної функції судин у хворих на хронічну хворобу нирок у поєднанні із субклінічним гіпотиреозом під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії, Гарміш І. П. (2018)
Мухаммад Мухаммад - Рівень β-2-мікроглобуліну, альбумінурії у хворих на хронічну серцеву недостатність та фібриляцію передсердь залежно від функціонального стану нирок (2018)
Науменко Л. Ю. - Критерії порушень життєдіяльності як методична основа визначення інвалідності, Борисова І. С., Березовський В. М., Фесенко Г. Д., Зуб Т. О., Чуб Д. І. (2018)
Перцева Т. О. - Вплив адекватної медикаментозної терапії на виразність клінічних проявів та рівень сироваткового амілоїду А у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Коваль Д. С. (2018)
Перцева Т. О. - Можливі предиктори депресивного синдрому у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2018)
Потабашній В. А. - Добовий профіль і варіабельність артеріального тиску в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ, Фесенко В. І., Буртняк Т. З. (2018)
Родіонова В. В. - Використання показника трипсиноподібної активності крові як маркера тяжкості перебігу легеневого фіброзу, Карасьова О. В. (2018)
Ханюков О. О. - Місце біомаркерів у діагностиці, стратифікації ризику та прогнозуванні серцевої недостатності, Сапожниченко Л. В. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу інфакту міокарда в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Kuryata O. - Levels of galectin-3, advanced glycated end-products in serum, endothelial function and cardiac hemodynamics in post infarction heart failure in patients with reduced and preserved ejection fraction, Zabida A., Sirenko O. (2018)
Андрющенко А. С. - Використання шкали PESI для оцінки індексу тяжкості та ризику 30-денної смертності у хворих на тромбоемболію легеневої артерії, Бут Н. О., Андрющенко С. В. (2018)
Асанов Е. О. - Якість життя хворих похилого віку з ХОЗЛ (2018)
Бабак О. Я. - Комплексна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки та зміни рівня цитокератину-18 у плазмі крові, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Басина Б. А. - Трудности и ошибки диагностики ТЭЛА на примере клинического случая, Белослудцева К. О., Киреева Т. В., Чернолевский Б. О., Савицкая Е. А. (2018)
Басина Б. А. - ТЭЛА в практике врача-терапевта: оценка степени риска возникновения, Киреева Т. В., Чулков А. С., Шипоша В. А. (2018)
Боброва О. В. - Вплив та ефективність терапії аторвастатином у хворих з коморбідною патологією (2018)
Бурдейна О. В. - Порушення ліпідного обміну в пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, Снісар Л. М. (2018)
Буртняк Т. З. - Порівняльна характеристика параметрів артеріального тиску та функції зовнішнього дихання в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ та бронхіальною астмою, Хацько В. Е. (2018)
Гапонов В. В. - Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки, Теличко І. А., Матешук Н. В., Юрченко Л. В., Гапонов І. В., Ковальчук П. П. (2018)
Данілевич Т. Д. - Особливості порушень серцевого ритму при різних вегетативних варіантах фібриляції передсердь (2018)
Діденко В. І. - Порівняльна характеристика вільних жирних кислот сироватки крові в пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки, Кленіна І. А. (2018)
Діденко В. І. - Жорсткість артеріальної стінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Коненко І. С., Ягмур В. Б., Петішко О. П. (2018)
Іванова К. В. - Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння (2018)
Івчина Н. А. - Поширеність апное сну в пацієнтів з аномальною сонливістю, Васильєва Л. І. (2018)
Кадикова О. І. - Внесок поліморфного локусу G-308A гена фактора некрозу пухлин-α у розвиток ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Караванська І. Л. - Виявлення та тактика ведення пацієнтів із Steal-синдромом, Биковська Л. Ю., Мірошниченко А. Ю., Ображей Н. С., Кирій Г. Д. (2018)
Карачинова В. А. - Стан ліпідного обміну в пацієнтів з віковими особливостями перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Стойкевич М. В. (2018)
Колесник Т. В. - Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку та індексу маси тіла, Надюк А. В., Косова Г. А. (2018)
Кушніренко І. В. - Характеристика проявів гастроезофагеального рефлюксу у хворих із передраковими змінами слизової оболонки шлунка, Сімонова О. В., Петішко О. П. (2018)
Лазаренко О. М. - Важливість визначення товщини інтима-медіа для первинної профілактики серцево-судинних подій, Кузьміна Г. П. (2018)
Лукашевич І. В. - Деякі гендерні особливості перебігу стабільної стенокардії напруги (2018)
Лукашевич І. В. - Вплив ω-3-поліненасичених жирних кислот на показники ліпідограми в пацієнтів з метаболічним синдромом (2018)
Маргітіч С. В. - Практика визначення антигліагінових антитіл при глютензалежних захворюваннях, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Карп А. С. (2018)
Маргітіч С. В. - Ефективність застосування антилейкотрієнових препаратів у терапії алергічних захворювань, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Караванська І. Л., Карп К. С. (2018)
Митрохіна О. С. - Стан щитоподібної залози у хворих із серцево-судинною патологією та порушенням функції нирок при первинному зверненні за стаціонарною допомогою у віковому та гендерному аспекті (2018)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок рівня васкулоендотеліального фактора росту зі станом мінеральної щільності кісткової тканини в жінок, хворих на ішемічну хворобу серця, залежно від індексу маси тіла, Стецюк І. О. (2018)
Мікулець Л. В. - Синдром обструктивного апное сну і ревматоїдний артрит (2018)
Молодан В. И. - Влияние розувастатина на функцию эндотелия у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Визир М. А., Голенко Т. Н., Ярмыш Н. В. (2018)
Мосійчук Л. М. - Визначення метаболітів оксиду азоту та жовчних кислот у шлунковому вмісті в пацієнтів з передраковими станами шлунка, Бабій С. О., Карачинова В. А. (2018)
Мосійчук Л. М. - Диференціація метапластичного та запального фенотипів хронічного атрофічного гастриту, Ошмянська Н. Ю., Сімонова О. В. (2018)
Мошенець К. І. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу залежно від глікемічного контролю, Перцева Н. О. (2018)
Несен А. А. - Применение фиксированной трехкомпонентной комбинированной гипотензивной терапии у больных высокого кардиоваскулярного риска, Шкапо В. Л., Валентинова И. А. (2018)
Новаківський В. В. - Вплив застосування вітаміну Д на рівень гемоглобіну та дозу тривалого активатора рецепторів еритропоетину в пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіафільтрації, Степанова Н. М. (2018)
Орєхова О. В. - Ризик професійної патології при видобуванні корисних копалин (2018)
Павленко О. І. - Захворюваність на професійну пилову патологію легень у працівників сучасного металургійного виробництва (2018)
Перцева Н. О. - Фактори ендотеліальної функції як маркери прогресування діабетичної хвороби нирок, Чуб Д. І. (2018)
Пролом Н. В. - Тонус езофагогастродуоденальної зони в пацієнтів з анатомічною неоднорідністю термінального відділу стравоходу, Тарабаров С. О., Галінський О. О., Руденко А. І. (2018)
Радомська Т. Ю. - Значення рівня аланінамінотрансферази в ранній діагностиці захворювань печінки в амбулаторних пацієнтів (2018)
Радомська Т. Ю. - Оцінка ефективності застосування неокарділу для лікування метаболічної кардіоміопатії в жінок (2018)
Родіонова В. В. - Зміни артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом під впливом лікування, Хмель О. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка характеру запальних процесів за показниками індексів запалення у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка ступеня інтоксикації за показниками індексів інтоксикації у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Семенов В. В. - Якість виконання рекомендацій з лікування артеріальної гіпертензії в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, Ященко Т. Д., Мала М. Р., Гула В. А. (2018)
Степанов Ю. М. - Характеристика ендоскопічної картини товстої кишки у хворих на неспецифічний виразковий коліт залежно від гендерних і вікових особливостей, Сімонова О. В. (2018)
Степанов Ю. М. - Мікроструктурні особливості розподілу ліпідних крапель у хворих на ХГС та ЖХП, Ошмянська Н. Ю. (2018)
Степанова Н. М. - Вплив стану мікробіоценозу сечостатевої системи жінок на формування рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Лебідь Л. О. (2018)
Стойкевич М. В. - Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Недзвецька Н. В., Псарьова І. В., Слободенюк М. В. (2018)
Тарасенко Т. М. - Кореляція рівня С-реактивного білка та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гонартрит (2018)
Татарчук О. М. - Стан мікробіоценозу у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК) залежно від віку та статі, Недзвецька Н. В. (2018)
Татарчук О. М. - Особливості стану основних показників імунітету у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Ягмур В. Б., Меланіч C. Л. (2018)
Тищенко І. В. - Остеопороз: погляд на проблему очима пацієнтів, Бондарева О. О., Крайняк Т. Л., Романенко О. В., Дольник М. Ю. (2018)
Фролова Є. О. - Гендерні та вікові особливості бактеріального спектра сечі та чутливості до антибактеріальних препаратів у хворих на хронічний пієлонефрит, Козачук М. А., Шпірко Д. Д. (2018)
Ханюков О. О. - Предиктори розвитку та рецидиву тромбоемболії легеневої артерії, Сапожниченко Л. В., Андрющенко А. С. (2018)
Чалий М. В. - Гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової форм портальної гіпертензії, Скирда І. Ю. (2018)
Чорномидз А. В. - Значення ендотеліну-1 у діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого панкреатиту (2018)
Шапаренко О. В. - Зміни вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням, Кравчун П. Г. (2018)
Шохова М. О. - Ризик дисліпідемії в працівників підземного видобування залізної руди, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Kushnir Yu. - Risk factors in patients with atrial fibrillation and coronary heart disease, Kolesnyk K., Tolkachova K., Mukhina V., Demkova N. (2018)
Mikulets L. V. - Statin therapy for the prevention of cardiovascular diseases in patients with rheumatoid arthritis (2018)
Nesen A. O. - The combination of gastroesophageal reflux disease with coronary artery disease: a non-invasive method of diagnosis, Izmailova O. V. (2018)
Razumnyi R. - Etiology of community-acquired pneumonia in combination with hepatic steatosis (2018)
Витвицкая Е. В. - Рекомендации по выбору рациональных энергоэффективных планировочных решений застройки городов Украины (2018)
Nikitenko О. - Geometry of the tracery of the gothic windows, Karsznia К., Kalinin A. (2018)
Заволока М. В. - Усиление железобетонных конструкций внешним армированием композитными материалами, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2018)
Zavrak N. V. - Calculation of non-homogeneous anisotropic rectangular plates with arbitrary fixation on the conturре, Semchuk P. P. (2018)
Klymenko I. V. - Еxperimental-statistical modeling of the work stone pills damaged in the operation process, Dovgan A. D., Grynyova I. I. (2018)
Ковальчук С. Б. - Інтегральні та диференціальні співвідношення для внутрішніх силових факторів при згині бруса з криволінійною плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2018)
Костюк А. И. - Результаты экспериментальных исследований работы комбинированного стыка стеновых панелей под воздействием вертикальной сжимающей нагрузки, Ковтуненко Д. О., Ковтуненко А. В. (2018)
Кравченко С. А. - Мікротріщиноутворення та коефіцієнт інтенсивності напружень керамзитобетону на багатокомпонентному в’яжучому, Постернак О. О. (2018)
Купченко Ю. В. - Учет действительной работы центрально-сжатых стальных стержней при расчете на устойчивость, Сингаевский П. М. (2018)
Махінько Н. О. - Розрахунок ємностей з плоским днищем, як оболонок обертання змінної жорсткості (2018)
Singayevsky P. M. - Influence of snow loading character on optimal lattice`s geometric shape of the combined arch system, Kupchenko Y. V., Chuchmay S. M. (2018)
Barabash I. V. - Effect of basalt fiber on the viability of sand concrete mixtures, Kroviakov S. O., Vorokhaev A. I. (2018)
Довгань И. В. - Иерархические модели структурообразования в высоконаполненных строительных композитах, Колесников А. В., Семенова С. В., Шарыгин В. Н. (2018)
Керш В. Я. - Статистические характеристики структуры энергосберегающих композитов, Колесников А. В., Гедулян С. И. (2018)
Lyashenko T. V. - Decorative concrete with hybrid glass fibre: design and first results of the experiment, Dovgan A. D., Dovgan P. M. (2018)
Пушкарьова К. К. - Оптимізація складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою, Каверин К. О. (2018)
Шилович Я. І. - Експериментальне визначення краєвого кута змочування наномодифікованої керамічної глазурі, Панов Є. М. (2018)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Сарата для систем краплинного зрошення (2018)
Воинов А. П. - О двух сопряженных вопросах развития энергетики Украины, Димитрова Ж. В. (2018)
Савченко Н. А. - Система симметрирования режимов работы трехфазной четырехпроводной электрической сети административного здания с кинетическим энергонакопителем, Третьяк А. В., Шевченко С. Ю. (2018)
Хоружий В. П. - Аналіз стану поверхневих водних джерел в басейні річок Дніпро і Дністер та шляхи вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною водою, Василюк А. В., Недашковський І. П. (2018)
Шевченко Л. Ф. - Исследование работы одноконтурных систем солнечного горячего водоснабжения, Семёнов С. В. (2018)
Halushko V. - Erecting constructions of complex configuration with using of pneumatic formwork, Kolomiychuk V. (2018)
Meneiliuk A. I. - Multi-criteria analysis of lightweight monolithic overlappings, Meneiliuk I. O., Kolotylo T., Rohozhynskaya A. (2018)
Faizulyna O. A. - Modern of calendar plans technique composition for construction of building complex, Bespalova A. V., Dashkovskaya O. P., Knush A. I. (2018)
Мартиненко В. В. - 90 років ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного”, Примаченко В. В., Казначеєва Н. М. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния вида и количества добавки оксида хрома на свойства корундохромоксидцирконийсиликатных огнеупоров, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А. (2017)
Мартыненко В. В. - Специальные вибролитые муллитокремнеземистые огнеупоры с заданными свойствами для стекловаренных печей, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2017)
Борисенко О. М. - Дослідження впливу кількості етилсилікату, золю на його основі та фенолформальдегідної смоли на міцнісні властивості невипалених магнезільно-вуглецевих вогнетривів, Логвінков С. М. (2017)
Саввова О. В. - Дослідження фазових перетворень та особливостей кристалізації муліто-кордієритових матеріалів в залежності від умов їх термічної обробки, Логвінков С. М., Бабіч О. В., Кураш Л. С. (2017)
Шулик И. Г. - Исследование влияния вида и количества добавки новых активных глиноземов на свойства изделий из низкоцементной корундовой хромсодержащей бетонной массы, Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние соотношения между высокоглиноземистым цементом и дисперсным нормальным электроплавленым корундом на свойства муллитокорундовой бетонной смеси и образцов из нее, Примаченко В. В., Бабкина Л. А., Савина Л. К., Щербак Л. М., Тинигин А. С. (2017)
Примаченко В. В. - Исследование прессуемости низкоцементной корундовой бетонной массы с добавкой оксида хрома в зависимости от влажности и давления прессования, Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Шишковский Д. А. - Исследование количества и состава стеклофазы химическим методом анализа в образцах диоксидциркониевой набивной массы на фосфатной связке после термообработки в диапазоне температур 800-2200 °С, Примаченко В. В. (2017)
Гамова О. А. - Отработанные кобальтсодержащие катализаторы в ресурсосберегающей технологии огнеупорных цементов, Левадная С. В., Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Авдеева Е. П., Костыркин О. В. (2017)
Луцюк І. В. - Дослідження впливу виду вапна на властивості композиційного в'яжучого за різних умов тверднення, Якимечко Я. Б., Чеканський Б. Б. (2017)
Саенко С. Ю. - Упрочнение калий-магний-фосфатного цемента путем введения добавок волластонита и шлаков металлургических комбинатов, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Улыбкина Е. А., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г., Колодий И. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния времени выдержки на реологические свойства глиноземистых шликеров с диспергирующей и упрочняющей добавками и свойства изготовленных из них образцов корундовой керамики, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование новых видов глиноземов с целью их использования для изготовления высокоогнеупорной особоплотной корундовой керамики методом шликерного литья, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Пітак Я. М. - Будова системи SrO—TiO2—SiO2 і значення її в технології технічної кераміки, Лісачук Г. В., Кривобок Р. В., Пітак О. Я., Чиркіна М. А., Гребенюк А. П., Карпутін Б. А. (2017)
Чефранов Е. В. - Влияние способа получения радиопрозрачной керамики на основе системы SrO—BaO—Al2O3—SiO2 на ее свойства, Федоренко Е. Ю., Кривобок Р. В., Лисачук Г. В., Гусарова И. А. (2017)
Федоренко О. Ю. - Технічна кераміка із заданими електрофізичними властивостями на основі системи ZnO—SrO—Al2O3—SiO2, Лісачук Г. В., Приткіна М. С., Кривобок Р. В., Гусарова І. О. (2017)
Лісюткіна М. Ю. - Тіаліто- та муліто-тіалітовмісна кераміка в системі MgO—SiO2—Al2O3—TiO2 на основі вітчизняної сировини, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б., Шевцов О. В. (2017)
Чайка М. А. - Синтез оптичних керамік Me2+,Cr4+:YAG для пасивних модуляторів добротності, Дорошенко А. Г., Пархоменко С. В., Чорноморець К. Г., Матейченко П. В., Явецький Р. П. (2017)
Федоренко Д. О. - Керамоматричні композиційні матеріали для виготовлення алмазно-абразивного інструменту, Федорович В. О., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б. (2017)
Беляева Л. В. - Разработка ПАО "УкрНИИО имени А. С. Бережного” технических условий и изменений к ТУ на огнеупоры в 2016 году, Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2017)
Бондаренко Е. А. - Внешний контроль качества работы химико-аналитических подразделений огнеупорных предприятий в 2016 году, Варганов В. В., Кончинко Н. Н. (2017)
Реферати статей (2017)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2017)
Вихідні дані (2017)
Borysenko A. S. - Regionalistic approach to shopping malls’ integration into urban environment – the premises and possibilities (2018)
Вахніченко О. В. - Атріумний простір як спосіб ревіталізації міського середовища (2018)
Веприцька К. Д. - До питання про валоризацію ансамблей генуезьких фортець на території Кримського півострова (2018)
Вигдорович О. В. - Епоха масової забудови як важливий і суперечливий період історії вітчизняного містобудування (2018)
Волошин О. В. - Систематизація та формування бази знань для вивчення архітектури авангарду 20-30-хх років ХХ століття. Поняття: стиль, типологія, технологія (2018)
Гелла Е. И. - Библиотека в комплексе Харьковского университета в первой трети XIX века. Архитектурно-исторический аспект, Качемцева Л. В., Рыжевцева Л. А. (2018)
Демина Г. А. - Метод социальной адаптации пенитенциарных сооружений к условиям городской среды, Хорошенко В. Д. (2018)
Діденко К. В. - Соціальна політика та житлове будівництво у Харкові у 1920-30-х рр. (2018)
Дубіна Н. Г. - Європейський досвід інноваційних підходів у формуванні об'єктів ландшафтної архітектури, Ладигіна І. В. (2018)
Дубинський В. П. - Новітні тенденції формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста, Несен А. А. (2018)
Дубинський В. П. - Ергономічний аспект формування архітектурного партеру, Скоробогатько О. В. (2018)
Ладигіна І. В. - Європейський досвід формування сталих сельбищних утворень (на прикладі Швеції), Дубіна Н. Г. (2018)
Маляревская А. А. - К вопросу исследования планировочной структуры Бельского городища (2018)
Нестеренко В. В. - Фактори що впливають на формування рівня комфортності життєдіяльності студентів з інвалідністю в університетах (2018)
Мещеряков В. М. - Фрагмент відтворення Одеського кафедрального спасо-преображенського собору – металеві конструкції шпиля дзвіниці (2018)
Мещерякова О. М. - До питання функціонально-планувальної організації осередків рекреації для молоді (2018)
Найденко О. О. - Инновационные технологии в архитектуре ритуальных объектов, Божинский Б. И. (2018)
Панкеєва А. М. - Дослідження формування харківської агломерації (2018)
Родик Я. С. - Перспективы формирования архитектурной среды медико-социальных учреждений для людей преклонного возраста, Cкороходова А. В. (2018)
Тесленко В. А. - Новейшие тенденции технологий переработки и использования вторсырья в строительстве, Асланова О. Д. (2018)
Тимохіна Ю. І. - Розвиток об'ємно-планувальних рішеннь аеропортів, Чечельницька К. С. (2018)
Успенский М. С. - Стратегия оценки качества средств архитектурного моделирования (2018)
Хорошенко В. Д. - Энергосберегающие технологии в архитектуре жилых зданий Украины, Демина Г. А. (2018)
Меерович М. Г. - Начальный этап хрущевской жилищной реформы в Украине (на примере жилого района Черемушки, г. Одесса), Антоненко Н. В. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Корозія - основний чинник, що веде до руйнації мереж водовідведення, Костюк Т. О., Вороненко В. О. (2018)
Бильченко А. В. - Проблема долговечности железобетонных конструкцій, Кислов А. Г., Синьковская Е. В. (2018)
Ковальов В. В. - Організація модернізації транспортно-дорожньої інфраструктури при комплексній реконструкції міської забудови (2018)
Рюмин В. В. - Моделирование работы крестовых связей в системе каркаса производственного здания, Солодовник Ю. Ю., Куприянова А. А. (2018)
Самородов А. В. - Методика назначения модуля деформации грунтов основания крупноразмерных плитных и свайно-плитных фундаментов (2018)
Табачников С. В. - До питання математичного моделювання роботи бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя, що діють по бічний поверхні, Найдьонова В. Є. (2018)
Шинкевич О. С. - Енергоефективні силікатні композити підвищеної тріщиностійкості, Бондаренко Г. Г., Чеський Ю. В., Койчев О. О., Олійник Т. П. (2018)
Бондаренко О. П. - Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів, Павлюк В. В. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості визначення структури бетонної матриці сталефібробетону, Костюк Т. О., Плахотнікова І. А. (2018)
Гоц В. І. - Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою, Пальчик П. П., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю. (2018)
Кабусь О. В. - Проблеми збереження рухливості товарної бетонної суміші під час транспортування, Буцька Л. М. (2018)
Плахотніков К. В. - Адсорбційні властивості алюмосилікатних мікросфер у цементному композиті, Деденьова О. Б., Бондаренко О. І. (2018)
Балера М. Д. - Аналіз аеродинамічних характеристик при русі по розгінній трубці струминного млина, Гордієнко А. Т., Касай С. О. (2018)
Іванов А. М. - Удосконалення установки для приготування пиловугільного палива, Дорофеєв Д. О. (2018)
Фідровська Н. М. - Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу, Ломакін А. О., Близень В. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського