Столярова И. В. - Фотокаталитическая активность и селективность Me/La(Ce)-TiO2-катализаторов в реакции денитрификации воды, Соболева Н. М., Приходько Р. В., Гончарук В. В. (2016)
Khorsandi H. - Optimizing linear alkyl benzene sulfonate removal using fenton oxidation process in taguchi method, Mohammadi A., Kariminejad F., Haghighi M., Karimzadeh S., Khorsandi J., Aghapour A. A. (2016)
Янушевская Е. И. - Влияние полигексаметиленгуанидина на фильтруемость гидроксидов Pb(II) иCd(II) из водных растворов, Супрунчук В. И., Иванюк Е. В. (2016)
González-Gómez D. - Rapid ultrasensitive chemometrics-fluorescence methodology to quantifyfluoroquinolones antibiotics residues in surface water, Cañada-Cañada F., Campiglia A. D., Espinosa-Mansilla A., Munoz de La Peña A., Jeong Jin Su (2016)
Корж Е. А. - Биосорбция прокаина на биологически активном угле, Клименко Н. А., Смолин С. К., Решетняк Л .Р. (2016)
Кравченко А. В. - Роль микроорганизмов в очистке воды от соединений железа и марганца в плотном слое сорбента-катализатора, Чернова Н. Н., Панченко Е. С., Косыгина И. М., Якупова И. В. (2016)
Пирог Т. П. - Влияние микробных ПАВ Nocardia vaccinii IMB B-7405 на деструкцию нефти в воде, Панасюк Е. В., Антонюк Н. А. (2016)
Кравець І. В. - Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України (2016)
Любачівська Р. З. - Популяризація біоекономіки в скандинавських країнах як напрям інноваційної економіки (2016)
Шевцов Є. Д. - Глобальні маркетингові комунікації у сучасному економічному середовищі (2016)
Августин Р. Р. - Сценарне моделювання обсягів тінізації економічної діяльності в Україні (2016)
Волощук Ю. О. - Пріоритети стратегічного розвитку аграрного сектора економіки (2016)
Дериховська В. І. - Критерії оцінки ефективності наукової діяльності у системі вищої освіти: порівняльна характеристика досвіду країн західної Європи та країн постсоціалістичного табору (2016)
Калініченко Б. В. - Світовий досвід реалізації конкурентної політики держави на ринку агропродовольства (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Перспективи використання фандрайзингу для розвитку об'єднаних територіальних громад (2016)
Шапуров О. О. - Економічний аспект наукових та науково-технічних робіт підприємницького сектору: фінансування, виконання, результативність (2016)
Шевчук Я. В. - Перспективи експлуатації та конкурентна спроможність електромобілів в Україні, Лалакулич М. Ю., Шевчук О. І. (2016)
Шкода М. С. - Регуляторна інноваційна політика розвинених країн світу та перспективи зміни курсу вітчизняної економіки на інноваційний тип розвитку (2016)
Ліпич Л. Г. - Підходи до вибору проектної групи з формування ефективної системи оплати праці, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2016)
Малахова Ю. А. - Інвестиційна активність підприємства та чинники, що її визначають (2016)
Мартинюк О. В. - Математичні методи оцінювання чинників підвищення ефективності системи управління процесом формування прибутковості тов "Альфа-Синтез", Гречко А. В. (2016)
Масляєва О. О. - Визначення чинників, які впливають на економічну стійкість підприємств, Гіда М. Д. (2016)
Мізякіна Н. О. - Виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства відповідно до п(с)бо та МСФЗ: порівняльний аспект (2016)
М’ячин В. Г. - Застосування карт Кохонена для аналізу фінансового стану та визначення ймовірності настання банкрутства інноваційно активних промислових підприємств, Куцинська М. В. (2016)
Обруч Г. В. - Концептуальні основи формування інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера (2016)
Овчаренко Є. І. - Визначення основних індикаторів ділової активності підприємств, Годящев М. О. (2016)
Олефіренко О. М. - Джерела фінансування процесу комерціалізації інновацій підприємств: теоретико-методологічні засади (2016)
Пермінова С. О. - Особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу акціонерного товариства, Глушко Ю. С. (2016)
Польова О. Л. - Система управління оборотним капіталом підприємства, Жмурко Л. Ю. (2016)
Романенко Л. Ф. - Маркетингові комунікації та оцінка їх ефективності (2016)
Романенко О. О. - Використання системи цифрового маркетингу для ефективного впровадження маркетингових стратегій підприємствами харчової промисловості (2016)
Рябоконь Н. П. - Індикатори клієнтоорієнтованого підходу, Мартінович В. Г. (2016)
Седікова І. О. - Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії: постановка проблеми (2016)
Терованесова О. Ю. - Оцінка складових конкурентого статусу підприємств машинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу (2016)
Трач Р. В. - Ресурсна стратегія підприємства: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку (2016)
Цыбульская Э. И. - Исследование сущности инвестиционной политики предприятия, Марченков М. А. (2016)
Шелупина В. О. - Оцінка інвестиційної привабливості регіонів на прикладі Сумської області, Пригара І. О., Новикова І. В. (2016)
Янів Л. М. - Розвиток світового ринку сталі та перспективні закордонні ринки для підприємств чорної металургії України, Приварникова І. Ю. (2016)
Бойко Є. О. - Особливості впливу публічного адміністрування на розвиток транспортної логістики в контексті природоохоронної політики, Куцак В. А. (2016)
Бондарчук О. А. - Інституціональна модель екологічно орієнтованого управління використання лісових ресурсів (2016)
Грещук Г. І. - Землеустрій як екологічно-економічний інструмент забезпечення сталого розвитку (2016)
Іщенко О. А. - Інформаційні технології та програмна реалізація автоматизації еколого-експертних процедур (2016)
Ступень Н. М. - Особливості економічного стимулювання еколого-збалансованого розвитку рекреаційних територій (2016)
Костенко О. А. - Нові тенденції в розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2016)
Кретов Д. Ю. - Аналіз чинників впливу на циклічність руху кредиту (2016)
Михайленко С. В. - Фіскальні ефекти розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами, Шрамко О. О. (2016)
Мільчакова А. С. - Дослідження сутності поняття та методологічного інструментарію антикризового управління банку, Назаренко Л. В. (2016)
Пасічний М. Д. - Вплив монетарної політики на інфляційну динаміку (2016)
Скок П. О. - Експортно-кредитні агентства в системі фінансових механізмів торговельної політики держави (2016)
Баришевська І. В. - Особливості складання фінансової звітності у сільськогосподарських підприємствах, Андрусик В. М. (2016)
Волкова Н. А. - Аналіз стану роздрібної торгівлі України та напрямки її розвитку, Гогняк І. О. (2016)
Гриліцька А. В. - Визнання та оцінка запасів в сучасних умовах господарювання, Ковтун Н. І. (2016)
Скрипник М. І. - Визначення управлінського обліку в системі інформаційного потенціалу, Матюха М. М. (2016)
Ілляшенко С. М. - Комунікаційна ефективність сайту кафедри як інструменту формування її іміджу та просування в інтернеті, Шипуліна Ю. С., Ступнікова К. Б. (2016)
Пилипенко Г. М. - Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку, Рєліна І. Є. (2017)
Гузенко І. Ю. - Інститут державності в глобалізованому світі: виклики економічного і науково-технічного розвитку (2017)
Задорожная О. Г. - Ограниченная роль концепта социогенома в хозяйственном мировидении, Хомин О. В. (2017)
Алексєєнко Д. Д. - Кількісні аспекти виміру соціального капіталу (2017)
Шишкова Н. Л. - Електронні гроші: сутність та проблеми використання в україні, Мороз Є. Ю. (2017)
Прушківська О. В. - Експортоспроможна та імпортозаміщуюча політика у формуванні споживчого ринку національної економіки в умовах глобалізації (2017)
Мушникова С. А. - Систематизація підходів до визначення категорій "банківська послуга", "банківська операція", "банківський продукт", Божанова О. В. (2017)
Коваленко А. О. - Урбанізація і стратегічне планування сталого розвитку міст (2017)
Юрчишина Л. І. - Дестинація як основа регіонального розвитку туризму (2017)
Зоріна О. І. - Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України, Фадєєнко В. Ю. (2017)
Прушківська Е. В. - Особливості розвитку авіаційної галузі на міжнародному та національному рівні в умовах глобалізації, Ніколаєнко М. І. (2017)
Ковальчук К. Ф. - Актуальні питання вдосконалення податкового контролю в україні, Петрова Л. В. (2017)
Волотковська Ю. О. - Щодо практики використання міжнародного обліку в сферi малого та середнього бізнесу при входженні в ЄС, Яремчук І. О. (2017)
Баранник Л. Б. - Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні, Соломка Я. А. (2017)
Валенюк Н. В. - Визначення впливу ресурсної бази на прибуток банку, Суботіна Г. О. (2017)
Прокопенко В. І. - Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва на машинобудівних підприємствах, Досужий В. С. (2017)
Ковальчук К. Ф. - Мережеві методи фінансування діяльності інноваційних підприємств, Козенкова Н. П. (2017)
Іванов С. В. - Вартісно-орієнтований підхід до оперативно-календарного планування діяльності будівельних підприємств за умов фінансових обмежень, Оскома О. В. (2017)
Бондар О. А. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства, Куліков П. М., Шкуропат О. Г., Капінос О. М. (2017)
Жарінова А. Г. - Проблеми комерціалізації інтелектуального будівельного продукту, Цибенко І. О. (2017)
Бабич Н. - Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні (2016)
Бабій І. - Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового (2016)
Богдан С. - Вербалізація лексичного регулятиву Німеччина в епістолярних текстах Лесі Українки (2016)
Бойко Н. - Cемантична основа лексичної експресивності (2016)
Голоюх Л. - Інтелектуалізація авторської модальності в сучасних українських прозових текстах (2016)
Дідун Л. - Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом (2016)
Євланова О. - Новорічні промови Вацлава Гавела: синтаксично-стилістичний аспект (2016)
Калужинська Ю. - Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові української газетної періодики (2016)
Космеда Т. - Ідеологема "українська мова" в сучасному російському науковому дискурсі (на матеріалі стенограми Круглого столу) (2016)
Левчук І. - Функційно-семантична специфіка топонімного компонента поетонімосфери роману Володимира Лиса "Століття Якова" (2016)
Локайчук С. - Словник археологічних термінів: структура та принципи укладання (2016)
Ляшук Н. - Стереотип національного характеру українців у прозових жанрах фольклору (2016)
Маленицька О. - Кольороназви в поезії Юрія Федьковича (2016)
Микитюк О. - Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова (2016)
Павленко Л. - Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні ХVІІІ ст." (2016)
Панченко Т. - Стилістично знижена лексика в мові української преси початку ХХІ ст. (2016)
Pryimachok O. - Types of lexical transformations in closely related literary translation (2016)
Русинко-Бомбик Л. - Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби (2016)
Садова Л. - Проблема лінгвістичної специфіки українських прізвищ у працях антропонімістів ХХ – ХХІ ст. (2016)
Скорук І. - Функційно-семантичне навантаження периферійних онімів роману Валерія Шевчука "Стежка в траві" (2016)
Соболь Л. - Актуалізація назв літер та їхніх похідних у релігійному стилі (2016)
Тарасюк Т. - Структурно-стильові та графічні особливості релігійних абеток і букварів (2016)
Фаріон І. - Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя (2016)
Чумак В. - Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки, Шевель С. (2016)
Яворський А. - Поліська говірка в романі В. Дрозда "Листя землі": морфологічний рівень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Інформаційний лист (2016)
Абдурахманова Е. Р. - Синтези та перетворення 4-фосфорильованих похідних 1,3-азолів, Кондратюк К. М., Головченко О. В., Броварець В. С. (2018)
Салієва Л. М. - Синтез і структурна функціоналізація 6-заміщених 2,3-дигідроімідазо |2,1-b||1,3|тіазол-5-онів, Васькевич Р. І., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2018)
Шульга Ю. В. - Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс |4|арену та сульфонілкалікс|4|арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази, Кобзар О. Л., Міщенко І. М., Танчук В. Ю., Суховєєв В. В., Кальченко В. І., Вовк А. І. (2018)
Данильченко С. Ю. - Розробка методів контролю якості на субстанцію 4-бензил-1-(4-|4-(4-метоксифеніл)-піперазин-1-іл|-4-оксобутил)|1,2,4|триазоло|4,3-a|хіназолін-5(4H)-ону, Коваленко С. М., Губарь С. М., Жук І. С., Маріуца І. О. (2018)
Бабич Н. - Проблема розвитку мовної особистості в умовах технічного звуження духовного світу (2017)
Бабій І. - Оказіонально-предметна номінація в художньому дискурсі Василя Барки (2017)
Берестова А. - Прецедентні релігійні феномени як інтертекстеми в художній прозі Марії Матіос: лінгвостилістичний вимір (2017)
Богдан С. - Регулятив гроші в епістолярних текстах Лесі Українки (2017)
Гудима Н. - Риторичні вправи як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Жук О. - Актуальні проблеми редагування телевізійних текстів (2017)
Завальська Л. - Комунікативний конфлікт у політичному дискурсі (2017)
Калита О. - Концептуалізація біблійної лексеми "хрест" в українських фразеологізмах уснорозмовного походження (2017)
Коваленко Б. - Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині Степана Руданського (на матеріалі рукопису "Лірникові думи") (2017)
Коваленко Н. - Компоненти тин / пліт у складі фразем діалектного мовлення (2017)
Кондратенко Н. - "Десять хвилин з прем’єр-міністром" як новий мовленнєвий жанр українського політичного дискурсу (2017)
Локайчук С. - Глоси Пересопницького Євангелія в контексті взаємодії стилів (2017)
Марчук Л. - Детермінологізація як засіб неосемантизації термінів у художньому стилі сучасної української мови (2017)
Мялковська Л. - Національно–мовна модель суспільства в художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького (2017)
Новіцька О. - Назви плечового одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області (2017)
Піддубна Н. - Прецедентні релігійні імена в ego-текстах Тараса Шевченка (2017)
Поворознюк С. - Фразеологічні засоби експлікації оцінки в публіцистичному дискурсі Михайла Грушевського (2017)
Процик І. - "Змагання копаного мяча виграється не ногами, але головою!": футбольна тематика та її мовне втілення у спортивних статтях Тараса Франка (2017)
Тишковець М. - Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ, Драч І. (2017)
Третяк Н. - Лексико-семантичні засоби зниження мови і стилю в друкованих ЗМІ (2017)
Царалунга І. - Евфонічні засоби в українському конфесійному і діловому письменстві XІV – XV ст.: чергування у – в (2017)
Шеремета Л. - Семантико-стилістичний аспект фразеологічних одиниць повісті Бориса Харчука "Вишневі ночі" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Інформаційний лист (2017)
Д’яконова А. К. - Перспективні напрямки розвитку і розширення асортименту соусної продукції на емульсійній основі, Степанова В. С. (2015)
Козонова Ю. О. - Нутрієнтний дисбаланс раціону як основний фактор у розвитку метаболічного синдрому (2015)
Ткаченко Н. А. - Раціональне співвідношення культур лактобактерій у біотехнології кисломолочних продуктів для людей з серцево-судинними захворюваннями, Назаренко Ю. В., Окуневська С. О. (2015)
Черно Н. К. - Питання щодо супрамолекулярної структури β-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Науменко К. І. (2015)
Гураль Л. С. - Комплексоутворення антоціанів червоних сортів винограду з біополімером гуміарабіком (2015)
Кравченко М. Ф. - Структурно-механічні властивості випечених бісквітних напівфабрикатів з додаванням борошна "Здоров’я" та порошку керобу, Романенко Р. П., Романовська О. Л. (2015)
Лівенцова О. О. - Парабени: властивості, використання, методи визначення (2015)
Жигунов Д. О. - Хлібопекарські показники якості потоків муки при сортовому помелі пшениці (2015)
Лекіашвілі Е. І. - Аналіз досвіду Грузії в організації та виділенні мікрозон для виробництва вин контрольованих найменувань за походженням, Чічуа Д., Іукурідзе Е. Ж., Ткаченко О. Б. (2015)
Сичов М. І. - Питання якості, натуральності і токсикології молочних продуктів (2015)
Telezhenko L. - Instant porridge composition of the functional purpose: technological aspects, Dzyuba N., Kashkano M. (2015)
Ткаченко Н. А. - Технологія низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, періодичним способом, Маковська Т. В. (2015)
Galagan T. - Substantiation of parameters of clothes design for employees of pipeline companies, Barkovska T., Kolosnichenko M. (2018)
Kolisnyk O. V. - Persuasive design in advertising as a factor of influence on the behavioral orientation of the society (2018)
Абизов В. А. - Засади соціально-культурної ідентичності сучасного архітектурного середовища (2018)
Білей-Рубан Н. В. - Дослідження етноособливостей угорського народного костюма для проектування сучасного жіночого одягу, Сєдоухова Є. В., Козманко Г. Й. (2018)
Давиденко І. В. - Аналіз художньо-композиційних засобів формоутворення моделей дизайнера Мадлен Віоне, Пашкевич К. Л. (2018)
Кисіль С. С. - Тенденції формування інтер’єрів сучасних економічних квартир з мінімальною площею (2018)
Колосніченко О. В. - Застосування принципів гармонізації елементів українського національного костюма в процесі проектування сучасного одягу, Норець М. В., Фролов І. В., Гайова І. Л. (2018)
Кротова Т. Ф. - Канони античності й відродження як основа тектонічного строю класичного костюма (2018)
Михайлова Р. Д. - Художні прийоми у фотопортретах Філіпа Халсмана (2018)
Михайлюк О. Ю. - Узагальнена систематизація різновидів фактур матеріалів для дизайн-проектування одягу, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Гайова І. Л., Антонюженко А. Ю. (2018)
Остапенко Н. В. - Дизайн-розробка колекції жіночого одягу з використанням авторських принтів, Верба С. В., Луцкер Т. В., Антонюженко А. Ю., Авраменко Т. В. (2018)
Сафронова О. О. - Впровадження в навчальний процес принципів людино-орієнтованого підходу в дизайні архітектурного середовища (2018)
Грищенко І. М. - Науково-практичні засади формування фахових компетентностей дизайнерів костюма (до 30-річчя відкриття спеціальності "Дизайн" та 25-річчя кафедри художнього моделювання костюма), Колосніченко М. В., Ніколаєва Т. В. (2018)
Паранько Н. П. - Аналіз художньо-образних особливостей українського костюма на основі дослідження творчої спадщини Домініка де ля Фліза (2018)
Жидких О. Б. - Формотворчий аспект у створенні одягу з використанням технік декорування батік та печворк, Тригуб О. Л. (2018)
Колісник О. В. - Символіка орнаменту народної вишивки у графічному дизайні, Мисак С. В. (2018)
Колосніченко О. В. - Проектування сучасного одягу на основі використання художньо-композиційних ознак еко-архітектури, Кравчук К. І., Кудрявцева Н. І. (2018)
Мельник Л. М. - Застосування традиційних національних елементів оздоблення в сучасному одязі, Конотоп А. С., Кизимчук О. П. (2018)
Ніколаєва Т. В. - Дослідження форми, структури та колориту костюма 50-х років XX століття з метою розробки колекції жіночого одягу, Давиденко І. В., Ляпкало І. О. (2018)
Приходько-Кононенко І. О. - Дизайн-проектування колекції жіночого одягу з використанням техніки печворк, Колосніченко О. В., Остапенко Н. В., Сіндарова Л. Р. (2018)
Рубанка А. І. - Особливості дизайн-проектування дитячих суконь для бально-спортивних танців, Сінянська Є. В., Рубанка М. М., Остапенко Н. В. (2018)
Шаповал А. Г. - Передумови дизайн-проектування хустково-шарфових виробів з використанням авторських робіт, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В., Антонюженко А. Ю., Авраменко Т. В. (2018)
Колосніченко М. - Микола Яковлєв. До 70-річчя від дня народження (2018)
Пантюк М. - Наука як чинник розвитку суспільної медичної опіки в Галичині наприкінці ХIХ – на початку ХХ сторіччя, Білавич І. (2018)
Гевко І. - Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів, Пагута М. (2018)
Микитюк О. - Аспекти формування екологічної культури в контексті екологоорієнтованої діяльності вчителя, Зачепа А. (2018)
Бурчак С. - Реалізація неперервної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти, Мигун М. (2018)
Гузь В. - Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю, Жейнова С., Таган Л. (2018)
Загородня А. - Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект (2018)
Кемінь Г. - Організація навчання іноземної та рідної мови у "нових школах" західноєвропейських країн (2018)
Фенчак Л. - Вплив соціально-виховного середовища університету на професійну підготовку майбутніх фахівців початкової освіти (2018)
Потапчук О. - Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх педагогів (2018)
Плаксін А. - Сутнісні характеристики дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України (2018)
Магрламова К. - Іншомовна освіта майбутнього лікаря у Великій Британії (2018)
Лазаренко Л. - Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі формування професійної іншомовної компетентності бакалаврів (2018)
Колодій І. - Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Мажец Б. - Реформування дошкільної освіти Польщі у дослідженнях українських науковців (2018)
Карасєвич С. - Дослідно-експериментальна робота з формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти (2018)
Taymasov Y. - Physical training of the civil protection service specialists as a self-preservation component (2018)
Лалак Н. - Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів: теоретичний аспект, Бурч І. (2018)
Долинний Ю. - Статистична обробка показників мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх бакалаврів (2018)
Мельничук Ю. - Методика формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2018)
Турянський П. - Значення навчального матеріалу у індивідуальній вокальній підготовці студента, Боженський А. (2018)
Кліш І. - Вокальна лірика Л. Лепкого, М. Гайворонського і Р. Купчинського у практиці музично-естетичного виховання (2018)
Горчинська І. - Роль музичної освіти і музичного мистецтва в поглибленні вмінь і навичок сприйняття музики у студентів-хореографів (2018)
Бодак Л. - О. Макарушка про використання зарубіжного досвіду в освітніх інституціях Галичини (2018)
Ivanytska O. - Tutoring influence on the formation of personal values at higher educational establishment: European experience (2018)
Буклов Ю. - Змістові компоненти національно-патріотичного виховання учнівської молоді (2018)
Шевчук Б. - Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Малишева М. - Структура та зміст навчальних програм професійної туристичної освіти в Туреччині (2018)
Охременко С. - Технологія управління синергією класу (2018)
Гермак О. - Сутність технології електронного навчального портфоліо майбутніх електромонтерів (2018)
Мирошникова М. - Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України (2018)
Будз В. - Людиноцентризм досліджень української філософі (2015)
Голянич М. - Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка (2015)
Мах О. - Особливості формування концепції конкордизму Володимира Винниченка (2015)
Ющишин О. - Мова як основа буття нації і засіб спілкування в сучасному науково-богословському дискурсі: українська проекція (2015)
Дойчик М. - Метафізика гідності людської особистості у творчості Ф. Достоєвського (2015)
Єрмоленко A. - Категоричний моральний імператив в історико-філософських парадигмах (2015)
Гнатюк Я. - Аналітика філософських міркувань (2015)
Бігун Р. - Категорія милосердя: історико-етичний аналіз (2015)
Винник-Остапишин В. - Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи (2015)
Михайлюк С. - Гуманістично-ціннісні засади та практична спрямованість біоетики (2015)
Рохман Б. - Феномен свободи як невід’ємний базис морального становлення людини (2015)
Сисак М. - Ціннісна основа світського гуманізму (2015)
Кияк С. - Подвижницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в розбудові української церковної і духовно-суспільної ідентичності в першій половині ХХ ст. (2015)
Гаврилюк В. - Гуманістичні та авторитарні ознаки авраамічних релігій (2015)
Марціновська Д. - Філософський та богословсько-релігієзнавчий досвід інтерпретації проблем кредології (2015)
Пришляк М. - Екологічне виховання молоді згідно з ученням Католицької церкви (2015)
Сабадуха В. - Генеза понять особи й особистості в християнстві (2015)
Боштан В. - Соціальний контекст тривожності у психоаналізі, екзистенційній та гуманістичній психології (2015)
Боцвінок С. - Вплив соціальних практик на формування успішних життєвих стратегій у сучасної молоді (2015)
Вітюк Н. - Кібербулінг як загроза психологічній безпеці особистості школяра (2015)
Гринчук О. - Специфіка гендерного впливу батьківської сім’ї на формування образу майбутнього партнера, Головата А. (2015)
Чуйко О. - Психологічна безпека в умовах конкурентної взаємодії студентської молоді (2015)
Кучера І. - Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності (2015)
Костюк О. - Традиційні ініціації українців як засіб впливу на формування національної ідентичності в сучасній культурі (2015)
Марціновська Д. - Проблеми українсько-російського "братолюбія” в церковно-історичній ретроспективі (рецензія на монографію Миколи Шкрібляка "Церковний Переяс-лав” на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси”) (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до подання статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в соціодинаміці сучасної культури і гуманітарного наукознавства (2016)
Морозов А. - Деякі моральні особливості домодерного світосприйняття (2016)
Надурак В. - Перфекціонізм та практичний мінімалізм у системі суспільної моралі (2016)
Андрусів Л. - Містичний та раціональний аспекти богопізнання у києворуській духовній культурі (2016)
Будз Г. - Вплив української ментальності на формування структурних особливостей української філософії (2016)
Голянич М. - Майбутнє України в історіософській кон-цепції Михайла Грушевського, Пятківський Р. (2016)
Дойчик М. - Трактування духовності як основи гідності людини у філософії А. Шопенгауера (2016)
Goian I. - Historical and Philosophical Researches in Ukraine in the 20–30-th of ХХ Century: From Marxism Ideology to Philosophiical and Critical Discussion (English language), Galan N. (2016)
Мацап’як О. - Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера (2016)
Сабадуха М. - Ідея справедливості в європейській середньовічній філософії та її вплив на формування християнського суспільного вчення (2016)
Ярема Н. - Формування поняття стратифікації суспільства: історико-філософський аспект (2016)
Гнатюк Я. - Діалогічні дефініції логіки комунікації історичних логік (2016)
Гуцуляк О. - Бытие как "вслушивание-в-язык" и "фантастическая этимология" и "мифопоэзия" как его практики (2016)
Cheiz A. - Paradygmat dewiacyjny mikrofizyki (2016)
Винник-Остапишин В. - Професійна мораль і моральність сучасного журналіста (2016)
Михайлюк С. - Міждисциплінарні можливості біоетики (2016)
Сагановська Т. - Принцип ненасилля: історико-етичний аналіз (2016)
Будз В. - Основні чинники самоорганізації суспільства (2016)
Винник У. - Філософський зміст перспективи гуманізації техніки (2016)
Кияк С. - Український католицизм: сучасні виклики і перспективи (2016)
Квік Л. - Християнська любов як визначальний етичний принцип нової моделі розвитку сучасного суспільства у вченні папи Бенедикта ХVІ (2016)
Марціновська Д. - Біблієзнавчий та філософський підходи до ідентифікації засад і суті кредології (2016)
Рев’юк Ю. - Релігійно-філософські концепти війни і миру в католицизмі та православ’ї (2016)
Руско Н. - Архетипи галицької ікони: філософсько-релігієзнавчий контекст (2016)
Савчук О. - Історіографія соціального вчення католицизму: релі¬гієзнавчий аналіз, Борисевич Л. (2016)
Ларіонова В. - Трактування людської взаємозалежності у фігуративній соціології Норберта Еліаса (2016)
Сисак М. - Феномен міграції в умовах глобалізації (2016)
Макарова А. - Спорт як об’єкт філософського дослідження (рецензія на монографію Михайла Ібрагімова "Философия спорта как новый антропологический проект") (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Гаврилін П. М. - Закономірності кількісної динаміки тканинних компонентів лімфатичних вузлів кролів м’ясного напрямку використання, Гіберт І. І. (2018)
Рубленко І. О. - Сибірка у тварин (2018)
Еверт В. В. - Морфометрична характеристика органів універсального гемопоезу поросят у період постнатальної адаптації, Гаврилін П. М., Лєщова М. О. (2018)
Гриневич Н. Є. - Динаміка змін фізіологічного стану і гематологічних показників райдужної форелі під час запуску біофільтра в установках замкненого водовикористання (2018)
Плис В. М. - Вплив симбіонтів мікробіоценозу на показники цитогемопоезу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці (2018)
Гармата Л. С. - Адаптація фізіологічного стану організму перепелів за дії стресу при включенні в раціон кормової добавки "Праймікс Біонорм-К” та "Біовір” (2018)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів, Ткачов О. В., Філіпцова О. В., Набока О. І., Бурлака І. С., Дьоміна Є. В., Підгайна В. В. (2018)
Вусик Д. О. - Зміни гематологічних та біохімічних показників крові кішок за піометри до і після Лікування (2018)
Медвідь С. М. - Гістоструктура імунокомпетентних органів в курчат-бройлерів за дії аквацитрату мікроелементів, Гунчак А. В., Хміль Є. П. (2018)
Гутий Б. В. - Вплив "Ампролінсилу" і бровітакокциду на активність ензимів сироватки крові за еймеріозної інвазії, Харів І. І., Гунчак В. М., Соболта А. Г., Прийма О. Б., Єсіна Е. В. (2018)
Демус Н. В. - Морфологія, гісто- та цитоморфометрія печінки жуйних (2018)
Tushak S. F. - Quantitative changes in hemogram of bees using probiotic "Enteronormin” (2018)
Халанія М. Р. - Патоморфологічні зміни в нирках котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Асоціативний перебіг капіляріозу гусей на території Полтавської області, Єресько В. І. (2018)
Zhelavskyi M. M. - Changes in the immunobiological reactivity of the organism of cows in the pathogenesis of mastitis (2018)
Богатко Н. М. - Забезпечення безпечності молока та молочних продуктів на переробних підприємствах України, Богатко Л. М., Салата В. З., Фреюк Д. В., Савчук Г. В. (2018)
Богатко Н. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка молока коров’ячого різних виробників відповідно до міжнародних вимог, Лясота В. П., Букалова Н. В., Артеменко Л. П., Богатко Л. М., Салата В. З., Дашковський О. О. (2018)
Левківський Д. М. - Аналіз лікувально-профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб телят ТОВ СГП імені Воловікова Гощанського району Рівненської області, Левківська Н. Д., Гутий Б. В., Леньо М. І. (2018)
Vasilenko Т. О. - Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz, Milostiviy R. V., Kalinichenko О. О., Gutsulyak G. S., Sazykina E. M. (2018)
Дубова О. А. - Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром, Дубовий А. А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологія та діагностика отруєння собак ізоніазидом, Данкович Р. С., Врецьона Н. П. (2018)
Горюк Ю. В. - Поширення основних збудників маститу корів на молочних фермах західного регіону України, Кухтин M. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2018)
Бегас В. Л. - Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області, Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Пінський О. В., Міщенко М. Д., Волківський І. А., Лисенко М. Ю., Яткевич П. А. (2018)
Горальський Л. П. - Морфологічні особливості мозочка великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Солімчук В. М. (2018)
Гугосьян Ю. А. - Різноманіття гельмінтофауни ссавців в умовах зоопарків, Шендрик Х. М., Римський В. В. (2018)
Дубовец І. В. - Ідіопатичний коліт у собак службових порід: етіологія, діагностика та лікування, Слівінська Л. Г. (2018)
Пукало П. Я. - Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату, Шекк П. В. (2018)
Прутас С. С. - Гістологічна характеристика сім’яників півнів за впливу кормової добавки "Єселцин”, Коцюмбас Г. І., Хміль Є. П. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічна характеристика імунних органів за цирковірусної інфекції поросят, Шкіль М. І. (2018)
Стефаник О. В. - Синдром виразки шлунка у коней (EGUS). Поширеність, етіологія, діагностика, Слівінська Л. Г. (2018)
Слівінська Л. Г. - Активність кардіоспецифічних ферментів і концентрація лактату в крові спортивних коней за міокардіодистрофії, Максимович I. А., Ткаченко Г. М., Андрійчук А. В., Леньо М. І. (2018)
Glebenyuk V. V. - Stability attenuation of BCG vaccine strain, Petrusha V. G. (2018)
Мacaлович Ю. C. - Динаміка арборизації секретів слизових оболонок за стимульованого статевого циклу у корів, Вальчук О. А., Деркач С. С. (2018)
Горобей О. М. - Моніторинг епідеміологічних чинників в системі управління безпечністю та якістю продуктів забою великої рогатої худоби, Хімич М. С., Міхельсон Л. П., Матвіїшин Т. С., Горобей О. О., Руденко Є. В. (2018)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники організму корів за профілактики мікроелементозів (2018)
Данілова І. С. - Уміст неорганічних елементів у м’ясі равликів (2018)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація щодо герпесвірусних інфекцій, лептоспірозу та гельмінтозів у коней в деяких регіонах України, Антонюк А. А., Калнаус О. Р. (2018)
Dyshlyuk N. - Morphology of the esophageal mucosa in long-eared owl and eurasian jay (2018)
Кобилюх І. Б. - Корекція антиоксидантного захисту організму корів у період сухостою препаратами із вмістом наночастинок металів (2018)
Кривда М. І. - Розвиток бджільництва в Житомирській області (2018)
Сисюк Ю. А. - Коркова регуляція вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові корів залежно від пори року, Карповський В. И., Данчук О. В. (2018)
Михайленко Н. І. - Патоморфологічна характеристика пухлин яєчників дрібних тварин, Котляров Е. С. (2018)
Мандигра С. С. - Апробація ЗТ-ПЛР тест-системи для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней, Музикіна Л. М., Іщенко Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Ничик С. А. (2018)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування сануючого набору "Санстим” для санації інкубаційних яєць, Фотіна Г. А., Коваленко І. В. (2018)
Фотіна Т. І. - Вплив засобів "Мікростимулін” та Біоглобін на імунорезистентний статус та біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів в умовах моделювання псевдомонозної інфекції, Ващик Є. В. (2018)
Кісера Я. В. - Імуноморфологічна перебудова червоподібного відростка кролів після антигенного навантаження з використанням протипневмококового профілактичного препарату "Пневмо-Про”, Левківський Д. М., Сторчак Ю. Г. (2018)
Костишин Л.-М. Є. - Вплив екзогенних та ендогенних факторів на розвиток перинатальної патології у цуценят., Стефаник В. Ю. (2018)
Фаріонік Т. В. - Продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів (2018)
Фоміна М. В. - Показники енергетичного обміну у свиней при згодовуванні різних сполук заліза, Калин Б. М., Коваль Г. М. (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Зірокко-400-Глукуксид”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Оринчак Т. В., Галуцький О.-І. Ю. (2018)
Глебенюк В. В. - Етіологічна структура бактеріозів тварин у Дніпропетровській області за 2014 – 2016 роки, Боровик І. В., Кучук Т. В., Литвиненко О. О. (2018)
Романович М. М. - Динаміка гуморальних факторів захисту у курчат-бройлерів за умов застосування пробіотичних препаратів (2018)
Тішкіна Н. М. - Мікроструктурний аналіз якості фаршу сирокопчених ковбас, Лєщова М. О., Єсіна Е. В. (2018)
Трокоз В. О. - Особливості динаміки кількості моноцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Трокоз А. В. (2018)
Дмитрієв В. С. - Особливості лікування собак за переломів кісток периферичного скелета (2018)
Хомин Н. М. - Захворювання пародонту і зубів у котів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В., Назарук Н. В. (2018)
Хомин Н. М. - Особливості перебігу гнійного пододерматиту у худоби, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2018)
Деркач І. М. - Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів на фармацевтичному ринку в Україні, Деркач С. С., Сотніченко І. О. (2018)
Кравченко-Довга Ю. В. - Роль основних характеристик коркових процесів у регуляції обміну Купруму, Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Лісова В. - Патоморфологічна діагностика ентеритів вірусної етіології в собак, Радзиховський М. (2018)
Куртяк Б. М. - Умовно патогенна мікрофлора та її роль в етіології гострих розладів травлення з ознаками діареї новонароджених телят, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М. (2018)
Салата В. З. - Характеристика складу психротрофної мікрофлори примороженої яловичини в процесі зберігання (2018)
Мазур Т. В. - Супресія клітинних факторів імунітету токсичною фракцією супернатанту бульйонної культури Pasteurella haemolytica, Яблонська О. В. (2018)
Чорний М. В. - Вплив препарату "Прес-Ацид” на показники білково-мінерального обміну і резистентність поросят, Маценко О. В., Щепетільніков Ю. О., Маслак Ю. В., Мачула О. С., Фурда І. В., Вороняк В. В., Гутий Б. В. (2018)
Куртяк Б. М. - Пастерельоз кролів та його профілактика, Бойко П. К., Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М., Паламарчук А. М. (2018)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Гігієнічна оцінка рівня годівлі свиноматок при різних фізіологічних станах, Козенко О. В. (2018)
Дунець В. Ю. - Клінічна синдроматика курей-несучок кросу "Ломан Браун” в умовах господарства, Слівінська Л. Г. (2018)
Kladnytska L. V. - The system influence of allogeneic adipose tissue derived mesenchymal stem cells on the functional state of immune organs, Mazurkevych A. Y., Maluk M. O., Danilov V. B., Kharkevych Iu. O., Velychko S. V., Shelest D. A., Velychko V. S. (2018)
Васецька А. І. - Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин, Стефаник В. Ю. (2018)
Шекель В. Ф. - Ветеринарні аспекти охорони здоров’я населення та роль служб ветеринарної медицини в санітарній безпеці продовольства згідно з вимогами МЕБ, Куртяк Б. М., Падовський А. І., Дембіцька І. С. (2018)
Висоцький А. О. - Застосування препарату "Амінотон" з метою превенції післяродових ускладнень свиноматок, Висоцька-Калинюк К. О., Пазюк І. С. (2018)
Туманов В. В. - Аналіз біохімічних та гематологічних показників крові, клінічних ознак та патолого-анатомічних змін за спонтанного отруєння індиків діазиноном (2018)
Пеленьо Р. А. - Ліполітична, лізоцимна і гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій, Стибель В. В., Ушкалов В. О. (2018)
Кісіль Д. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо змішаних інфекційних хвороб бджіл у Північно-Східному регіоні України, Фотіна Т. І. (2018)
Голумбійовська Т. В. - Порушення відтворної функції у сук та методи діагностики, Стефаник В. Ю. (2018)
Жукова І. О. - Морфологічні та біохімічні показники крові гусей за дегельмінтизації бровермектином і додавання до раціону маклеї серцевидної та рослинних джерел біофлавоноїдів, Баздирєва Н. О., Костюк І. О. (2018)
Березовський А. В. - Визначення дезінвазійної ефективності нового дезінфектанту "Дезсан” щодо еймерій птиці, Нечипоренко О. Л. (2018)
Рубленко Н. М. - Виявлення генів вірулентності та репліконів плазмід у Salmonella enterica subsp. enterica, що були виділені впродовж 2014 – 2017 років на території України, Головко А. М., Дерябін О. М. (2018)
Саід В. - Сучасний погляд на проблему токсокарозу у собак, Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б. (2018)
Назар Б. І. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень для виявлення фальсифікації продукції тваринництва, Кушнір Г. В. (2018)
Ненчук М. О. - Гепатопротекторна та дезінтоксикаційна дія препаратів "Гамавіт” і "Фоспреніл” за окремого і сумісного застосування у птиці (2018)
Івахів М. А. - Зміна рівня статевих гормонів в крові псів при застосуванні імпланту Suprelorin 4,7mg (2018)
Iesina E. V. - Pathoanatomical diagnosis, treatment and preventive measures at pigs gastroenterocolitis, Tishkina N. M., Gutyj B. V. (2018)
Лавриненко С. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті ринкових умов господарювання (2017)
Лазоренко Л. В. - Модель соціальної відповідальності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Мельник О. І. - Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі, Тодорюк С. І., Шекета Ю. П. (2017)
Осипова М. М. - Питання розвитку сімейних фермерськіх господарств (2017)
Полозова Т. В. - Економіко-математична модель оцінки чутливості інноваційно-інвестиційних проектів, Стороженко О. В. (2017)
Сотниченко В. М. - Вплив техніко-технологічної складової на стан економічної безпеки (2017)
Студінська Г. Я. - Аналіз поведінкових та комбінованих методів оцінки вартості бренду (2017)
Сусіденко В. Т. - Побудова системи забезпечення фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2017)
Шашко В. О. - Менеджмент процесу реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства, Ящишина Ю. М. (2017)
Шевченко В. А. - Теоретичні засади функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2017)
Зубков Р. С. - Методологічні підходи до розвитку та оцінки інвестиційно-інноваційної матерії регіону (2017)
Клопов І. О. - Оцінка ефективності політики підтримки відновлювальних джерел енергії (2017)
Ліба Н. С. - Формування основних цілей регіональної промислової політики (2017)
Самофатова В. А. - Інтегровані основи інноваційного і сталого розвитку агропродовольчої сфери (2017)
Шашкова Н. І. - Особливості інтегральної оцінки туристично-рекреаційного потенціалу регіону, Грицина В. В. (2017)
Шкірко О. І. - Державна політика регулювання доходів населення в Україні (2017)
Кірнос І. О. - Наслідки старіння населення: держава, особистість і бізнес (2017)
Коцан Л. М. - Соціально-регулююча роль оподаткування доходів (2017)
Смутчак З. В. - Методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління міграційними процесами в Україні (2017)
Філяк М. С. - Характеристика початкового стану інфраструктури та ініціативних груп у громадах, що прийняли ВПО, у 2015 р., Завадовська Ю. Ю. (2017)
Чакалова К. О. - Методичне обґрунтування структури персоналу на внутрішньому ринку праці (2017)
Волохова І. С. - Фінансове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: посилення регулюючого та стимулюючого ефектів (2017)
Ісаєва О. В. - Дослідження факторів впливу на бюджетний дефіцит в Україні, Купрєєва Я. М. (2017)
Клімцова Д. Ю. - Робо-едвайзерінг як глобальний тренд розвитку фондового ринку (2017)
Ситник І. П. - Діяльність національного банку України в регулюванні функціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні, Цвіль Ю. І. (2017)
Єршова Н. Ю. - Системний підхід до дослідження організації стратегічного управлінського обліку (2017)
Пархоменко О. П. - Сучасний стан аудиту державних фінансів в Україні, Єрошкіна О. О., Пархоменко В. П. (2017)
Милашко О. Г. - Статистичне оцінювання закономірностей розвитку суб’єктів туристичної діяльності (2017)
Горбачук В. М. - Аналіз експорту франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами, Неботов П. Г., Новодережкін В. І. (2017)
Соловйов А. І. - Моделювання та прогнозування ефективності діяльності агарних підприємств півдня України (2017)
Турський І. В. - Багатовимірне економетричне оцінювання впливу соціально-гуманітарного розвитку підприємств на розвиток країн (2017)
Янковий В. О. - Моделювання випуску продукції березинського комбінату хлібопродуктів за допомогою виробничих функцій (2017)
Башук В. В. - Концепційні засади формування світового ринку генетично модифікованих продуктів (2017)
Кобилянська А. В. - Концептуалізація дискурсу глобального економічного врядування (2017)
Педь І. В. - Особливості трансформації МВФ як інституту міждержавного регулювання світової валютної системи, Олійник А. А. (2017)
Поліщук О. В. - Рoль iннoвaцiй у фoрмувaннi кoнкурeнтних пeрeвaг нaцioнaльнoї економіки, Дзигаленко І. С. (2017)
Полякова Ю. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможності економіки України у міжнародних рейтингових порівняннях (2017)
Сторожчук В. М. - Трансформація функцій митного тарифу в умовах лібералізації митно-тарифного регулювання (2017)
Федоронько Н. І. - Вплив конкурентних відносин на розвиток транснаціональних корпорацій країн ЄС, Лотоцька А. А. (2017)
Швець Ю. О. - Механізм розвитку харчової промисловості україни на засадах використання європейського досвіду, Баран О. М. (2017)
Логоша Р. В. - Оцінка економічних параметрів універсального ринку (2017)
Потапенко Д. О. - Корупція та державно-приватне партнерство (2017)
Фицик Л. А. - Дослідження соціально-економічних проблем у працях М.В. Довнар-Запольського (2017)
Шедяков В. Е. - Парадигмальный переход в теории и на практике: стратегический дизайн форсированных трансформаций (2017)
Шульга О. А. - Економічна політика урядів україни щодо розв’язання суперечностей в системі аграрних відносин (2017)
Боднар О. В. - Рента в системі вартісних концепцій (2017)
Галинська Ю. В. - Необхідність створення колабораційних стратегічних альянсів в природодобувної галузі України при впровадженні соціально-орієнтованої політики регіонів (2017)
Грищенко В.Ф. - Економічна оцінка рівня безпеки фірми в управлінні підприємницькою діяльністю, Грищенко І.В., Самофалова О.А. (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Підхід до оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Конрад Ю. В. - Макроекономічні ефекти від інтеграції у міжнародні виробничі мережі для економіки України, Мельник Т. М. (2017)
Коцко Т. А. - Чинники структурної трансформації економіки України: аналіз крізь призму економічної безпеки (2017)
Криницька О. О. - Використання принципу права приватної власності при формуванні ринку земель в Україні, Голубков Є. В. (2017)
М’ячин В. Г. - Обгрунтування застосування методу асоціативних правил для аналізу структури інноваційного потенціалу промислових підприємств (2017)
Печенюк А. В. - Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму, Печенюк А. П. (2017)
Пріхно І. М. - Механізми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2017)
Пугач А. М. - Особливості державного регулювання інноваційних процесів у механізації сільського господарства (2017)
Рейкін В. С. - Оцінка рівня тінізації як індикатора макроекономічної безпеки України (2017)
Соколова А. О. - Агроекологічні засади сталого розвитку сільських територій: оцінка та регіональні особливості, Поліщук М. О., Голій Н. П. (2017)
Сорочка С. І. - Системний підхід до стимулювання інвестиційної діяльності (2017)
Яремчук І. О. - Шляхи вдосконалення екологічної складової податкового законодавства (2017)
Алданькова Г. В. - Тенденції діяльності торговельних мереж на ринку побутової техніки та електроніки України (2017)
Бєлова Т. Г. - Дослідження смакових вподобань споживачів молочних продуктів, Войтович Н. Ю. (2017)
Величко В. В. - Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Гайденко С. М. (2017)
Вишневська О. А. - Причини винекнення і особливості управління підприємницьким ризиком в агробізнесі, Войцешина Н. І. (2017)
Гайденко С. М. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Гакова М. В. - Моніторинг факторів впливу зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Демчук Н. І. - Менеджмент кредитного портфеля банку, Коваль А. М. (2017)
Демчук Н. І. - Управління формуванням банківських продуктів, Александрова А. О. (2017)
Єпіфанова І. М. - Роль і місце аналізу фінансової звітності в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання (2017)
Єременко Д. В. - Сучасні аспекти конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Яцук І. П. - Національні та регіональні індикатори "зеленого зростання" сільського господарства, Моклячук Л. І., Ліщук А. М. (2017)
Устименко О. В. - Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва, Глущенко Л. А., Куценко Н. І., Колосович М. П. (2017)
Михальчук Н. В. - Тяжелые металлы и микроэлементы в фоновых почвах и агроландшафтах юго-запада Беларуси (2017)
Бондар О. І. - Фітотоксикологічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва, Риженко Н. О. (2017)
Кураєва І. В. - Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України, Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Локтіонова О. П., Мусіч О. Г. (2017)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження, Федонюк Т. П., Петрук А. А., Аристархова Е. О. (2017)
Аристархова Е. О. - Оптимізація Allium-тесту для експресоцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання (2017)
Krasnov V. - Estimation of forest soils properties on water-glacial deposits in different types offorest conditions, Zborovska O., Sukhovetska S., Landin V., Zakharchuk V. (2017)
Дегодюк С. Е. - Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому ґрунті, Літвінова О. А., Дмитренко О. В., Молдаван Л. П. (2017)
Грищенко О. М. - Динаміка родючості ґрунтів Сквирського району Київської області, Венглінський М. О. (2017)
Ретьман С. В. - Протруйники для захисту посівів вівса від хвороб у Правобережному Лісостепі України, Панченко Ю. С. (2017)
Герасимчук Л. О. - Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира, Валерко Р. А. (2017)
Гришко В. М. - Стійкість гібридів кукурудзи до стресового впливу хрому і нікелю на початку ювенільного етапу розвитку рослин, Лисенко О. І. (2017)
Влащук А. М. - Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення, Колпакова О. С., Конащук О. П. (2017)
Василенко М. Г. - Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М. (2017)
Цигічко Г. О. - Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої, Маклюк О. І. (2017)
Симочко В. В. - Ефективність застосування клейких пасток у системі фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів роду Liriomyza (2017)
Волошин М. І. - Обґрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень, Тертична О. В., Свалявчук Л. І. (2017)
Курбатова І. М. - Залишки антибактеріальних препаратів,антигельмінтиків та гормонів у відходах життєдіяльності свиней, Байєр О. В., Захаренко М. О. (2017)
Кукурудзяк К. В. - Біоіндикація екологічного стану ґрунту за впливу господарств з виробництва свинини, Бригас О. П. (2017)
Шавріна В. І. - Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору, Ткач Є. Д. (2017)
Крутило Д. В. - Формування симбіотичної системи соїза впливу штамів Bradyrhizobium japonicum продуцентів речовин фітогормональної дії, Леонова Н. О., Іутинська Г. О. (2017)
Symochko V. - Assessment of sorption and toxicity of fluoroquinolone antibiotic in agroеcosystems (2017)
Руденко О. М. - Вплив лісорослинних умов зростання насередовищетвірні функції соснових насаджень Міжрічинського регіонального ландшафтного парку (2017)
Орловський А. В. - Діагностика ізолятів ВТМ (Тobamovirus) на рослинах клена гостролистого в умовах лісових біоценозів (2017)
Завідна Л. Д. - Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства (2017)
Захарчин Р. М. - Модель управління підприємством – як мотиваційний чинник підготовлення ефективного менеджера сфери послуг в сучасній інноваційній освіті (2017)
Згурська О. М. - Актуальні проблеми формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах (2017)
Іващенко А. В. - Сучасні світові тенденції розвитку туризму, Постова В. В. (2017)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку експортного потенціалу вітчизняного овочівництва (2017)
Кобернюк С. О. - Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції свинарства на рівні підприємств (2017)
Ковбаса Т. А. - Застосування системи маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства (2017)
Койло В. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки поняття фінансової безпеки в умовах зростання загроз країни (2017)
Корнілова І. М. - Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства, Соболєв О. О. (2017)
Левчук Т. М. - Проблеми забезпечення ефективності діяльності підприємства та їх вирішення в сучасних концепціях господарювання, Кривов’язюк І. В. (2017)
Лазоренко Л. В. - SWOT–аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Лизунова О.М. - Управління ефективністю діяльності підприємства, Придатько Е. М. (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретитичні основи економічної діагностики діяльності підприємства (2017)
Мартинов А. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на інноваційну діяльність підприємства, Розмислов О. М. (2017)
Мацко Н. Г. - Управління розвитком виробничого потенціалу промислового підприємства (2017)
Мовилэ И. В. - Обоснование методологии исследования стратегического менеджмента и формирования человеческого капитала на основе системно-интеграционного подхода (2017)
Мозгова Г. В. - Використання мобільного додатку "Інстаграм" як інструменту інтернет-маркетингу соціальних зв'язків для просування бренду вищих навчальних закладів та їх підрозділів, Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. (2017)
Нечепуренко Д. C. - Особливості впровадження світового досвіду використання хмарних технологій ERP-систем підприємствами машинобудівної галузі (2017)
Жам О. Ю. - Оподаткування страхової діяльності податком на прибуток підприємств, Панькова В. А. (2017)
Паризький І. В. - Фінансово-економічні складові державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки (2017)
Радіонова Я. В. - Дослідження сучасного стану інноваційної активності підприємств в Україні (2017)
Різник Д. В. - Аналіз управління мотивацією праці на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу України (2017)
Сірик М. В. - Аналіз практики управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств (2017)
Бохонко О. В. - Трансформація сутності поняття "економічна діагностика" в сучасній науковій думці, Стрільчук Р. М. (2017)
Табахарнюк М. О. - Класифікація угод зі злиття та поглинання компаній у сучасній економіці (2017)
Тимошенко К. В. - Аналіз процесу інвестування у людський капітал промислового підприємства (2017)
Цимбалюк К. А. - Теоретичні засади управління підприємством з позиції соціально-етичного маркетингу (2017)
Червона О. Ю. - Формування системи управління персоналом для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Жеребецька О. В. (2017)
Чукурна О. П. - Роль АВС-XYZ-аналізу в системі управління послугами веб-студій, Пилипенко Д. С., Парфьонов М. Ю. (2017)
Шемаєва Л. Г. - Аналіз кадрового забезпечення підприємств оборонної промисловості України, Виннік І. (2017)
Козирєва О. В. - Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни, Козирєва А. К. (2017)
Кучер С. Ф. - Стратегії аналізу регіональних економічних систем Приморського регіону, Шарик А. С. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційна привабливість к домінанта розвитку інфраструктури регіону (2017)
Павлов К. В. - Нормативно-правові основи конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості (2017)
Пожидаев А. Е. - Человеческий и социальный капитал как стратегический компонент устойчивого развития городов и регионов (2017)
Пушкар Т. А. - Регіональні аспекти розвитку автотранспортних комплексів, Козін О. Є. (2017)
Polova Zh. M. - The substantiation of the optimal pH range of the preventive spray for veterinary, Almakaieva L. H. (2018)
Сліпченко Г. Д. - Кон’юнктурний аналіз асортименту ноотропних лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, Півень О. П. (2018)
Федяк І. О. - Клініко-економічна оцінка фармакотерапії хворих на туберкульоз у відділеннях інтенсивної терапії протитуберкульозних диспансерів, Купновицька І. Г., Гриник Н. Р. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз обсягу споживання пероральних цукрознижувальних лікарських засобів протягом 2014-2017 років на фармацевтичному ринку України, Яковлєва А. К., Бердник О. Г. (2018)
Ольховська А. Б. - Дослідження основних чинників недобросовісної реклами лікарських засобів в Україні та розробка пропозицій щодо їх запобігання (2018)
Толочко В. М. - Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, Артюх Т. О., Курган А. В. (2018)
Пестун І. В. - Дослідження сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації, Бабічева Г. С. (2018)
Герасимова О. О. - Результати VEN/частотного аналізу фармакотерапії пацієнтів із хронічним гастродуоденітом у закладі охорони здоров’я м. Харкова, Овсієнко Є. В. (2018)
Саханда І. В. - Вивчення якісних характеристик для вибору кардіологічних препаратів рослинного походження, Косяченко К. Л., Козіко Н. О. (2018)
Содержание (2015)
Болгова Е. С. - Идентификация Escherichia coli в жизнеспособном некультурабельном состояниипод воздействием хлора, Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2015)
Криворучко А. П. - Влияние некоторых органических и неорганических добавок на баромембраннуюочистку вод, содержащих кобальт, Юрлова Л. Ю. (2015)
Адевуи А. - Биоадсорбент Hura crepitans для удаления фенола из раствора, Геннаро А., Дуранте К. (2015)
Швадчина Ю. О. - Изучение свойстви каталитической активности диоксида титана, допированного серой, Черепивская М. К., Вакуленко В. Ф., Сова А. Н., Столярова И. В., Приходько Р. В. (2015)
Запорожец О. А. - Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов c N,N-диэтиланилином, Погребняк О. С., Паустовская А. С. (2015)
Ракс В. А. - Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах, Турчин В. А., Зайцев В. Н. (2015)
Wu W. - Spectrophotometric determinationof trace nitrite with a novel self-coupling diazotizing reagent: J-acid, Shi W. W., Huang Y., Gu H., Wang J., Feng W. (2015)
Подгорский В. С. - Изменение состава парафинонафтеновой фракции углеводородовпри биологической очистке воды от нефти, Ногина Т. М., Думанская Т. У., Остапчук А. Н. (2015)
Марченко А. М. - Выщелачивание тяжелых металлов из осадков сточных вод бактериями, окисляющими элементную серу, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2015)
Михеев А. Н. - Адаптация гидрофитной системы для очистки сточных вод предприятий гражданской авиации, Маджд С. М., Семенова Е. И., Дмитруха Т. И. (2015)
Авторский указатель Т. 37, 2015 г. (2015)
Содержание Т. 37, 2015 г. (2015)
Title (2018)
Contents (2018)
Gunchenko O. - Research of the use of "ecological niche" model for definition of production risk indicator, Voloshkina O. (2018)
Stefanyshyn D. - Оn peculiarities of hydropower development in the world and in Ukraine (2018)
Turick V. - A new method of control of coherent structures in vortex apparatuses, Kochin V., Kochina M. (2018)
Kotsіuba I. - Computational dynamics of municipal wastes generation in Zhytomyr city, Lyko S., Lukianova V., Anpilova Y. (2018)
Sipakov R. - Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv, Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. (2018)
Kovrov O. - Evaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development, Kolesnik V., Buchavyi Yu. (2018)
Lebid O. - Identification of defects of the piles with reflected waves, Kaliukh I., Berchun Y., Chernyshev D. (2018)
Simonov I. - Fundamental ecology in the context change of scientific paradigm, Trofimovich V. (2018)
Tkachenko T. - Mathematical model of extensive green roof with a steep type of biocenosis (2018)
Джужа О. М. - Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні, Топчій В. В. (2018)
Калиновський Б. В. - Відповідальність органів і посадових осіб місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання (2018)
Hrebeniuk M. - Counteraction to Agrarian Raidership as an Important Component of Ensuring Food Security of the State (2018)
Жаровська Г. П. - Основні моделі транснаціональних злочинних організацій (2018)
Tarasenko O. - Concept of Illegal Content on the Internet (2018)
Yemets O. - Sexual Exploitation of People in Ancient Times (2018)
Сорокіна Л. В. - Причини й умови злочинності в соціально-бюджетній сфер (2018)
Beznohykh V. - Peculiarities of Criminal Liability for Drug Money Laundering in Ukraine (2018)
Василинчук В. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, Никифорчук Д. Й. (2018)
Князєв С. М. - Історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні (2018)
Грібов М. Л. - Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності (2018)
Демиденко В. О. - Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки (2018)
Ольхова Т. О. - Особливості державного регулювання іноземного інвестування в Україні (2018)
Кулик Т. О. - Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні (2018)
Теленик С. С. - Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Старенький О. С. - Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Сьох К. Я. - Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції (2018)
Kashchyshyn M. - Forms of Implementation of the Powers of Local Self-Government Bodies and Ways of their Reform in Ukraine (2018)
Дмитрієв С. М. - Поняття й елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження (2018)
Слободянюк П. Л. - Принцип справедливості в контексті судового захисту прав людини (2018)
Скулиш Є. Д. - Поняття, суб’єкти й об’єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Кузьмін С. А. (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого (2018)
Пастух І. Д. - Службове сумісництво поліцейських (2018)
Костенко І. В. - Проблеми правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції (2018)
Шаповалов О. О. - Сфери та місця пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Сітайло О. М. - Організація проведення міжнародного розшуку обвинуваченого в учиненні господарських злочинів, який ухиляється від суду (2018)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в організації та проведенні допиту під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2018)
Климчук М. П. - Особливості залучення спеціаліста до проведення огляду під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску, Бєгалов Є. П. (2018)
Nechval A. - Search Tactics: Specific Issues of Technical Means Application (2018)
Перепелиця Н. В. - Принципи права як стандарти професійної юридичної діяльності (2018)
Шаптала Н. К. - Онтологічні й аксіологічні особливості доказування в конституційному судовому процесі зарубіжних країн (2018)
Йосипів А. О. - Зарубіжний досвід запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні з маргінального середовища (2018)
Кінаш Н. Б. - Міжнародно-правові акти про принципи громадянства та їх дія на тимчасово окупованій території України (2018)
Назарко Ю. В. - Гарантії реалізації права на охорону здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу (2018)
Коновалова В. О. - Концептуальні засади становлення та розвитку криміналістики в Україні Рец. на кн.: Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у ХХ–ХХІ століттях : монографія / В. В. Юсупов. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 556 с. (2018)
Фріс П. Л. - Актуальне дослідження проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них Рец. на кн.: Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 928 с. (2018)
Кривий С. Л. - Формалізований метод проектування застосувань в технології GPGPU, Погорілий С. Д., Слинько М. С. (2018)
Шевченко P. C. - Числення контекстних термів для систем переписування (2018)
Нікітченко М. С. - Логіки загальних недетермінованих предикатів: cемантичні аспекти, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Автотюнінг паралельних програм із використанням статистичного моделювання та машинного навчання, Іваненко П. А., Новак О. C., Яценко О. А. (2018)
Герасимова Т. О. - Паралельні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь та задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi, Нестеренко А. Н. (2018)
Косовец Н. А. - Системные аспекты проектирования гарантоспособных облачных вычислений, Щетинин И. Е., Товстенко Л. Н. (2018)
Овдій О. М. - Розширення системи синтезу програм з метою аналізу великих наборів даних (2018)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроцесорних системах. Імітаційна модель, Одобеску В. Я. (2018)
Попов О. В. - Багаторівнева модель паралельних обчислень для задач лінійної алгебри, Рудич О. В., Чистяков О. В. (2018)
Панченко Т. В. - Еквівалентність двох систем паралельного виконання, Fabunmi S. (2018)
Єршов C. В. - Архітектура програмної системи ієрархічного нечіткого логічного виведення, Пономаренко Р. М. (2018)
Peschanenko V. - Use of metods of algebraic programming for the formal verification of legal acts, Poltorackiy M. (2018)
Kolchin A. - Interactive method for cumulative analysis of software formal models behavior (2018)
Chebanyuk O. V. - Formal foundations for software model to model transformation operation (2018)
Кривий С. Л. - Онтологоподібні системи аналізу природномовних текстів, Дарчук Н. П., Провотар О. І. (2018)
Пашко С. В. - Оптимальне розміщення багатосенсорної системи (2018)
Погорілий С. Д. - Автоматизована екстракція структурованої інформації з множини веб сторінок, Крамов А. А. (2018)
Глушко І. М. - Про зв'язок між табличною алгеброю нескінченних таблиць та мультимножинною табличною алгеброю (2018)
Провотар О. І. - Достовірність нечіткості: теорія та застосування, Провотар О. О. (2018)
Бармак О. В. - Характеристика для вибору моделей у ансамблі класифікаторів, Крак Ю. В., Манзюк Е. А. (2018)
Балабанов О. С. - Класи каузальних структур, що ідентифікуються тестами простого формату (2018)
Krammer P. - Predicting the probability of exceeding critical system thresholds, Kvassay M., Hluchý L. (2018)
Рогушина Ю. В. - Теоретичні засади застосування онтологій для семантизації ресурсів Web (2018)
Захарова О. В. - Специфікація процесу семантичної анотації веб-сервісів (2018)
Чистякова И. С. - Отображение реляционной алгебры в дескриптивную логику (2018)
Прийма С. М. - Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці, Рогушина Ю. В., Строкань О. В. (2018)
Моренцов Є. І. - Система моделей предметної області "Метатехнологія програмування" (2018)
Крак Ю. В. - Практична реалізація інформаційної технології автоматизованого визначення множини семантичних термінів в контенті навчальних матеріалів, Бармак О. В., Мазурець О. В. (2018)
Palagin O. V. - Research and development workstation environment: the new class of Current Research Information Systems, Velychko V. Yu., Malakhov K. S., Shchurov O. S. (2018)
Шинкаренко В. І. - Інструментальні засоби дослідження часової та функціональної ефективності біонічних алгоритмів розв’язку екстремальних задач, Ільченко П. В., Забула Г. В. (2018)
Григорян Р. Д. - Специализированный компьютерный симулятор "SimEnPhysiol", Аксьонова Т. В., Дегода А. Г. (2018)
Жеребко В. А. - Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW, Писаренко О. А., Драбинко В. П. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна, Шимкович В. М., Федоренко В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Особливості патоморфологічних змін товстої кишки при механічній травмі, Коробко І. С., Зозуляк В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Вплив хронічної алкогольної інтоксикації на біохімічні показники крові при механічній травмі, Шевченко Л. А., Матюхін Д. О. (2018)
Велика А. Я. - Показники про-/антиоксидантної системи у нирках щурів за умов cольового навантаження на тлі токсичного ураження сулемою (2018)
Волос Л. І. - Деменція судинного генезу: квантитавний аналіз цито-ангіоархітектоніки кори головного мозку, Шлопов В. Г. (2018)
Горчакова Н. О. - Кардіопротекторний вплив метаболітотропних засобів при фізичному навантаженні інтактних щурів та на фоні коронароспазму, Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2018)
Іліка В. В. - Хемілюмінесцентне дослідження нітропероксидів у структурах плаценти при хоріонамніоніті та базальному децидуїті з залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Рыкова Ю. А. - Органометрическая характеристика щитовидной железы половозрелых крыс при воздействии на их организм хронической гипертермии средней степени в сочетании с применением инозина, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Скрябіна О. М. - Особливості формування кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози, Нужна О. К., Яковенко Н. О. (2018)
Ференчук Є. О. - Дослідження інтенсивності ПОЛ, вмісту вітаміну С, сукцинатдегідрогеназної активності у мітохондріях надниркових залоз за умов експериментальної нефропатії та застосування відновленого глутатіону, Бевзо В. В. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості кровопостачання кісток гомілки в ділянці гомілковостопного суглоба, Коваль О. А., Васюк В. Л., Олійник І. Ю. (2018)
Черпак М. О. - Експериментальне вивчення репаративного остеогенезу у кісткових дефектах, заповнених кальцій-фосфатними матеріалами та полімерним композитним біоматеріалом (2018)
Шерстюк С. А. - Патоморфологические изменения во внутренних органах крыс при хроническом воздействии химических стрессорных факторов, Наконечная С. А., Наконечный Е. В., Кощий Е. Е., Иваненко М. О. (2018)
Бойко В. В. - Рациональный подход в лечении больных с хронической венозной недостаточностью С5–С6 (СЕАР), Арсений И. И. (2018)
Василенко А. В. - Особливості догляду за шкірою хворих на розацеа у різні періоди перебігу захворювання (2018)
Ващук М. А. - Емоційний фактор та його значення в формуванні адаптаційних можливостей організму до інтелектуальних навантажень, Щасна І. О., Глоба Н. С., Глоба О. А. (2018)
Гомозова Е. А. - Применение Лавомакса в лечении хронической рецидивирующей урогенитальной герпесвирусной инфекции, Грона Н. В., Гюльмамедова М. Ф., Жданюк Ю. И., Козинская И. А., Супрун А. А., Такташов Г. С. (2018)
Доценко С. Я. - Особливості розвитку і перебігу пилотоксичних бронхітів у працівників з виробництва алюмінію, Афанасьєв А. В., Данюк І. О., Тягла В. М., Токаренко І. І., Кравченко В. І., Бородавко Л. І., Козлова І. С., Євтушенко В. А. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу систолічної хронічної серцевої недостатності у паієнтів із супутнім залізодефіцитом, Колесник М. О., Колесник О. М. (2018)
Крутько Є. М. - Застосування нітрогліцерину та добутаміну в інтенсивній терапії у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени, Пилипенко С. О. (2018)
Лакиза Т. В. - Анализ случая ведения пациента с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом, Симонова Т. А., Гетман М. Г., Песоцкая Л. А., Цибульская И. В. (2018)
Лизогуб М. В. - Динаміка біохімічних маркерів операційного стресу в крові пацієнтів під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта в залежності від виду анестезії, Леонтьєва Ф. С., Лизогуб К. І. (2018)
Майкова Т. В. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цукровий діабет в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Волошин О. І., Шкляр С. П., Власенко Є. О. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз зв'язку rs997509- поліморфізму гена ENPP1 з деякими факторами ризику цукрового діабету 2-го типу (2018)
Некрасова Н. О. - Структурно-морфологічні зміни шийного відділу хребта у хворих молодого віку зі спондилогенними порушеннями кровообігу у вертебро-базилярному басейні, Костюковська Г. Є. (2018)
Орлова І. В. - Вплив активності захворювання на якість життя хворих на подагру (2018)
Павловська М. О. - Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету іі типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хель та Мулімен (2018)
Павлюкович Н. Д. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2-го типу та анемію (2018)
Піонтковський В. К. - Рівень екскреції метаболітів сполучної тканини у пацієнтів різного віку із остеохондрозом поперекового відділу хребта, Морозенко Д. В., Туляков В. О. (2018)
Попович Ю. О. - Тонус та реактивність вегетативної нервової системи у дорослих хворих на атопічний дерматит (2018)
Постоленко В. Ю. - Гормонально-імунологічні особливості ендометріозу матки у жінок з патологією щитоподібної залози та безпліддям (2018)
Серіков К. В. - Динаміка показників енергоструктурного статусу у хворих із ішемічним інсультом під час надання інтенсивної терапії (2018)
Сірчак Є. С. - Особливості ендоскопічних змін при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Стан М. П., Пічкар Й. І., Вайс В. В. (2018)
Скіданов А. Г. - Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові пацієнтів із спондилолістезом та нестабільністю хребтових сегментів поперекового відділу хребта, Радченко В. О., Морозенко Д. В. (2018)
Юхименко О. О. - Ефективність антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з інфекційно-асоційованим рецидивуючим обструктивним бронхітом (2018)
Якименко В. В. - Допплерографические характеристики кровотока по сосудам почечного трансплантата у пациентов с поздней дисфункцией трансплантированной почки (2018)
Зайцев В. В. - Прогнозні ризики для здоров’я міського населення від споживання питної водопровідної води, що містить підвищені рівні хлороформу, Рублевська Н. І. (2018)
Рублевська Н. І. - Гігієнічна оцінка надходження ксенобіотиків до організму дітей з атмосферним повітрям промислових міст, Степанов С. В., Мороз Т. І., Михайлова Л. А., Красота Т. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Обгрунтування способу санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями, Польщакова Т. В. (2018)
Бойчук-Товста О. Г. - Дослідження активності маркерів кісткового метаболізму у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної анемії (2018)
Іськів М. О. - Ефективність застосування препаратів з пластикостимулюючою дією на біохімічні показники ротової рідини у пацієнтів з рецесією ясен, Авдєєв О. В. (2018)
Мандич О. В. - Ефективність застосування лікувального комплексу у пацієнтів молодого віку зі скупченістю зубів на стан тканин пародонта у віддалені терміни спостереження (2018)
Долинна О. В. - Фізичні тренування в структурі програм вторинної профілактики та кардіореабілітації пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Колісник П. Ф., Колісник С. П. (2018)
Златкіна В. В. - Патогенетичне обгрунтування несприятливих ефектів нестероїдних протизапальних засобів та особливості застосування у пацієнтів різних вікових груп, Ринденко Т. С. (2018)
Коновал Н. С. - Мінливість критеріальності дослідження давності смерті у ранньому періоді (2018)
Остафійчук Д. І. - Нефелометрія біологічних тканин, Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. (2018)
Павлюкович О. В. - Судово-медичні аспекти ускладнень та уражень органів мішеней при геморагічному шоку (2018)
Потий Д. А. - Структурная и функциональная нейровизуализация в исследовании нейропластчности мозга у постинсультных больных (обзор литературы), Татарко С. В., Снегирь А. Г., Прокопенко А. А., Николаенко С. С. (2018)
Хламанова Л. І. - Огляд структури та функцій жирової тканини в нормі та при патології, Северилова М. Д., Ткаченко Ю. В. (2018)
Белецкая Э. Н. - Роль некоторых макро- и микроэлементов в снижении риска формирования экообуслов¬ленных заболеваний опорно-двигательной системы, Безуб О. В. (2018)
Дегтяренко Т. В. - Онтологія визначення основних властивостей нервової системи людини в концепті розробки проблеми індивідуальності (2018)
Циганенко І. В. - Особливості діагностики та лікування коронарного синдрому Х, Овчаренко Л. К. (2018)
Горіла М. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хронічного холециститу, механічної жовтяниці і хронічного панкреатиту з використанням біохімічних тестів, Павленко А. А. (2018)
Дичко О. А. - Імунологічна реактивність організму дітей зі сколіозом у віці 11–14 років (2018)
Козий М. С. - Особенности патологической морфологии печени сазана Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 в трансформированных условиях обитания, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2018)
Мамотенко А. В. - Дослідження поведінкових реакцій самиць щурів, які утримувалися в умовах природного та зміненого режиму освітлення, Комісова Т. Є. (2018)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотиків на вміст нітрит-іонів та активність синтази оксиду азоту у сироватці крові й у слизових оболонках шлунку та товстої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку, Коваль А. А. (2018)
Родинський О. Г. - Анксіолітичний ефект тиреоїдних гормонів, Демченко О. М., Кондратьєва О. Ю., Родинська Г. О., Кіріченко С. В. (2018)
Випасняк І. П. - Особливості фізичного розвитку студентів у процесі фізичного виховання, Вінтоняк О. В., Шанковський А. З. (2018)
Dubachinsky O. V. - Change in Physical Activity Indices in Terms of Using Different Models of Training Sessions in Power Fitness, Safronov R. O., Deriy A. O., Ladeyshchikov O. Yu., Myachin V. V., Besarab V. S., Zhigalko S. O. (2018)
Коробейніков Г. В. - Рівень прояву психоемоційної стійкості та складових психофізіологічного стану у спортивних танцях, Мишко В. В. (2018)
Павленко О. Ю. - Функціонування спортивних клубів закладів вищої освіти у провідних країнах світу з баскетболу (2018)
Квак М. В. - Реалізація ідеї екологічної конституції землі у державних програмах (2017)
Островський І. В. - Шляхи удосконалення економічних методів екологічної модернізації на регіональному рівні (2017)
Фоміна О. О. - Сутність еколого-економічних відносин та передумови їх розвитку, Москаленко К. С. (2017)
Дерманська Л. В. - Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: мета і механізм її досягнення в сучасній національній економіці, Більська О. В. (2017)
Павленко К. О. - Сучасні технології підбору персоналу, Шульгіна Т. С. (2017)
Пацула О. І. - Мінімальна заробітна плата в Україні: аналіз динаміки та досвід європейських країн, Горак І. І., Станько Н. І. (2017)
Малиш К. О. - Гнучкі форми зайнятості як метод боротьби з безробіттям, Пригара І. О., Новикова І. В. (2017)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв'язку з винагородою за працю (2017)
Хромова Д. Д. - Проблеми демографічного стану України, Антоненко К. В. (2017)
Барилюк М.-М.Р. - Аналіз категоріального апарату дослідження фінансової безпеки комерційного банку (2017)
Берест М. М. - Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень (2017)
Бобух С. О. - Управління акумуляцією і витрачанням бюджетних коштів та його вплив на ефективність державного бюджетування (2017)
Гасій О. В. - Деякі проблеми розвитку проектного фінансування в Україні (2017)
Гудзь Г. О. - Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Ерастов В. І. - Страхові агрегатори як учасники страхового ринку (2017)
Максімова М. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття державне регулювання банківської діяльності (2017)
Малікова І. П. - Оцінка концентрації страхового ринку україни, її зв'язок з процесами монополізації та конкуренції (2017)
Малініна А. І. - Стрес-тестування процентного ризику та особливості його застосування в банках України (2017)
Марич М. Г. - Банківські ризики та система управління ними, Марич А. В. (2017)
Мельник С. С. - Класифікація фінансового шахрайства в комерційному банку (2017)
Мехдиев Э. Э. оглы - Финансирование и кредитование наукоёмких отраслей промышленности Азербайджанской Республики, Гараханов О. Н. оглы, Шукуров Т. Ш. оглы (2017)
Обравит В. І. - Економічна природа, функціональна сутність фондового ринку та його місце в структурі фінансового ринку (2017)
Онищенко С. В. - Визначення стратегічних пріоритетів управління державними фінансами з використанням методу аналізу ієрархій (2017)
Простебі Л. І. - Прагматизм та соціально-економічне значення видатків місцевих бюджетів (2017)
Добровольська О. В. - Теоретико-методичні засади управління прибутковістю комерційного банку, Сабадин М. О. (2017)
Ситник Н. С. - Аналіз ефективності процедур митного контролю, Бурзак О. П. (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його вдосконалення, Шачаніна Ю. К. (2017)
Гатаулліна Е. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора україни за останні роки (2017)
Гончарова В. Г. - Особливості аудиту оцінки основних засобів, Грінченко А. Ю. (2017)
Коба О. В. - Відображення операцій з руху основних засобів бюджетних установ у відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Федоренко С. Ю., Чубчик О. О. (2017)
Ковальчук С. Я. - Особливості обліку експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Колісник А. В., Турчик М. М. (2017)
Костюнік О. В. - Деякі методичні питання обліку та аналізу витрат, доходів і рентабельності у світлі опрацювання фінансової стратегії авіаційного підприємства, Слободянюк Л. В. (2017)
Легенчук С. Ф. - Облікове відображення операцій з електронними грошима: методичний аспект, Семенець А. П. (2017)
Мулінська Г. В. - Напрями вдосконалення обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2017)
Великий Ю. В. - Аналіз динаміки, структури та використання оборотних активів підприємств машинобудування, Нетудихата К. Л. (2017)
Пилипів Н. І. - Передумови побудови управлінського обліку на будівельних підприємствах, Мотиль В. М. (2017)
Ripa T. V. - Topical issues of efficiency management of competitiveness of trade enterprises (2017)
Білоцерківський О. Б. - Економічна оцінка та вибір високотехнологічного проекту, Ширяєва Н. В. (2017)
Жваненко С. А. - Модель оптимальної інвестиційної програми для забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Саєнсус М. А. - Прийняття управлінських рішень: використання інформаційних технологій, Карнаухова Г. С. (2017)
Содержание (2015)
Коболев В. П. - Слово о Геологе, Учителе и Коллеге (2015)
Холодов В. Н. - Возраст и творчество ученого (к юбилею академика Национальной академии наук Украины Е. Ф. Шнюкова) (2015)
Валяев Б. М. - Дегазация Земли и природа процессов нефтегазонакопления (изотопно-геохимические и геодинамические аспекты), Дрёмин И. С. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Проблема освоения глубоководного органо-минерального сырья в Чёрном море, Зиборов А. П., Коболев В. П. (2015)
Kotlinski R. A. - Potential and recent problems of the possible polymetallic sources in the oceanic deposits, Maciag L., Zawadzki D. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Самородные минералы в сопочной брекчии грязевых вулканов Азово-Черноморской провинции, развитых на нижнемеловых отложениях, Иванченко В. В. (2015)
Алиев Ад. А. - Сравнительный анализ грязевого вулканизма в Черноморском и Каспийском регионах, Гулиев И. С., Рахманов Р. Р. (2015)
Тверитинова Т. Ю. - Структурная позиция и особенности строения грязевого вулкана горы Карабетова, Собисевич А. Л., Собисевич Л. Е., Лиходеев Д. В. (2015)
Кох С. Н. - Современная минералообразующая система сопки Обручева (Булганакский грязевулканический очаг, Керченский полуостров), Новикова С. А., Сокол Э. В., Меленевский В. Н., Маслаков Н. А. (2015)
Старостенко В. И. - Углеводородный сквозьформационный флюидоподводяший канал на северо-западном шельфе Черного моря по данным трехмерного магнитного моделирования, Лукин А. Е., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Лебедь Т. В. (2015)
Плетнев С. П. - Палеоокеанология Японского моря на раннем этапе развития (2015)
Димитров П. - Физико-географическая и геолого-литологическая характеристика болгарского сектора Черного моря, Димитров Д., Пейчев В., Цанева М. (2015)
80-летие академика НАН Украины В. И. Старостенко (2015)
Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова (2015)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз причин виникнення порушень харчової поведінки (2017)
Алиев Э. А. - Формирование моральных качеств у боксеров в процессе тренировок (2017)
Артюхіна Н. В. - Взаємозв’язок між життєвим сценарієм та спрямованістю особистості юнацького віку, Сімовоник А. І. (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Вплив психологічного консультування на аутодеструктивну поведінку фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Бончук Н. В. - Гендерний аспект проблеми математичної обдарованості (2017)
Борейчук І. О. - Соціальна дистанція як складник механізму ксенофобії (2017)
Борисенко Л. Г. - Україномовна адаптація опитувальника Сінгеліса та ін. (1995) для вивчення культурного синдрому "індивідуалізм – колективізм" (2017)
Волошина Н. В. - Ціннісні орієнтації сучасних керівників в умовах трансформації українського суспільства, Бондар І. В., Шакіб О. В. (2017)
Гайдук Г. А. - Теоретико-методологічний аналіз смислової регуляції особистості та її механізми (2017)
Дереча А. А. - Особливості структурного профілю креативності старшокласників (2017)
Иванова М. Д. - Скрытые мотивы в структуре мотивации трудовой деятельности сотрудников таможни (2017)
Каргіна Н. В. - Психологічне благополуччя у часовому вимірі (2017)
Кельнер С. С. - Особистісна цілісність: психологічні особливості, прояви, основні підходи (2017)
Кириченко Т. В. - Психологічний зміст саморегуляції особистості (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальна підтримка людини похилого віку в умовах групової тренінгової роботи (2017)
Коць Є. М. - Психологічна природа осіб із соціальною тривожністю (2017)
Кочергіна І. А. - Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині (2017)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017)
Мотков С. О. - Особливості адаптаційної поведінки підлітків із травмуючим досвідом (2017)
Назаревич В. В. - Методологічні прийоми роботи із фотозображенням у консультативній практиці психолога (2017)
Одінцова В. М. - Особливості мотивів вибору професії психолога (2017)
Петровська І. Р. - Психологічні особливості студентів із різними образами президента держави, Куц О. В. (2017)
Приходько В. В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності, Шевяков О. В. (2017)
Ситник В. В. - Особливості мотиваційної сфери майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій (2017)
Сурякова М. В. - Підхід до вивчення особливостей інтерпретаційної діяльності у віковому вимірі (2017)
Фурман А. А. - Світоглядні орієнтири психологічного пізнання особистості (2017)
Харченко С. В. - Особливості здібностей соціального інтелекту в підлітковому віці (2017)
Хоржевська І. М. - Дослідження рівня прояву професійної культури правоохоронця (2017)
Швайкін С. А. - Порівняння особливостей емоційно-ціннісного прийняття себе здоровими і хворими у періоді середньої дорослості (2017)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву мотивації кохання подружжя з різною тривалістю шлюбу, Смирнова Н. Г. (2017)
Дубчак Г. М. - Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Конюхова К. Ю. - Стратегії поведінки працівників ДСНС України в конфліктних ситуаціях (2017)
Щербина І. Є. - Особливості професійної сумісності працівників первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у вертикальних відносинах "керівник – підлеглі" (2017)
Бригадир М. Б. - Шизофренія: міф чи реальність? (теоретично-прикладний аспект аналізу проблеми) (2017)
Дзюбенко О. А. - Особливості психоемоційного стану осіб юнацького віку із синдромом вегето-судинної дистонії (2017)
Лукашенко М. В. - Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді, Павлюк А. І., Лукашенко А. І. (2017)
Манилов И. Ф. - Некоторые особенности суггестивной коррекции "картины мира" (2017)
Попелюшко Р. П. - Результати дослідження стресово-депресивних станів у комбатантів (2017)
Шевченко Н. Ф. - Використання кататимно-імагінативної психотерапії в комплексному лікуванні хронічних соматичних захворювань (2017)
Содержание (2015)
Шнюков Е. Ф. - Наложенная минерализация грязевых вулканов Керченского полуострова, Деяк М. А., Иванченко В. В., Маслаков Н. А., Пермяков В. В. (2015)
Бондарев И. П. - Особенности формирования и развития Севастопольской бухты, Ломакин И. Э., Иванов В. Е. (2015)
Ломтев В. Л. - Особенности строения и формирования мезокайнозойского чехла прикурильской части ложа СЗ Пацифики (2015)
Науменко А. Д. - Некоторые особенности геологического строения осадочной толщи Кировско-Тимашевской ступени (2015)
Dimitrov D. P. - Paleogeographic reconstructions and conditions of forming non1traditional resources of the Black Sea (2015)
Козленко М. В. - Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря (2015)
Беліцька М. В. - Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець (2015)
Муравейник Ю. А. - Роль приливов в дегазации Земли (2015)
Правила оформления статей (2015)
Гніцевич В. А. - Наукове обгрунтування використання грибного порошку у технології кулінарних виробів, Чехова Н. С. (2017)
Горяйнова Ю. А. - Використання чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста, Никифоров Р. П. (2017)
Yudina Т. І. - Quality indicators of dairy vegetable stuffing based on buttermilk concentrate, Nazarenko І. А. (2017)
Коренець Ю. М. - Інженерні принципи конструювання обладнання для харчової промисловості з використанням ультразвукової кавітації, Хрольський В. П., Хорольська Т. В. (2017)
Хорольський В. П. - Система управління обладнанням з моніторингом робочих характеристик технологічних процесів виробництва хліба, Клюєв Д. Ю., Коржов С. М. (2017)
Омельченко О. В. - Застосування методів інтенсифікації в процесі ультрафільтраційного концентрування сколотин, Гузенко В. В., Перекрест Н. Г. (2017)
Возняк А. В. - Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу пластичності, Возняк Ю. В., Возняк А. О. (2017)
Коренець Ю. М. - Розробка ІЧ-апарату для смаження харчових продуктів, Никифоров Р. П. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Shevchenko A. - Photo as a source of the study of the figure of Viktor Ivanovych Hoshkevych (1860 – 1928) (2016)
Грибовський В. - Гендерний структуралізм Генріха Шурца в перспективі дослідження чоловічої соціальності передмодерного часу (2016)
Костенко А. - Богослов, педагог і археолог в радянській музейній системі: забута доля Георгія Крисіна (2016)
Сачко Д. - Формування особистості та історичних зацікавлень Докії Гуменної (2016)
Черемісін О. - Думська модель міського самоврядування Півдня України наприкінці XVIII – на початку XX століть (2016)
Вдовиченко Є. - Роль херсонської верфі у розвитку суднобудування Півдня України у 30–60-х рр. ХІХ ст. (2016)
Коник О. - Херсон і губернія в карній хроніці газети "Юг”: 1905 рік (2016)
Павленко В. - Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період "українізації” (20-і роки ХХ ст.) (2016)
Букрєєв Т. - Нормативно-правова база та практична діяльність державних органів по подоланню дитячої безпритульності в УСРР у період формування радянського тоталітарного режиму (2016)
Марквас К. - Санітарний стан міста Херсон у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Цибуленко Л. - Модернізація агрокультурної традиції Херсонщини в умовах глобальної меліорації Півдня, Цибуленко Г. (2016)
Пилипчук Я. - Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538 – 1713 (2016)
Черемісін О. - Санітарно-гігієнічна діяльність органів міського самоврядування Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: загальна характеристика та джерела до вивчення проблеми, Михайленко Г. (2016)
Давлєтов О. - Підготовка "Покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (нариси молодіжної політики НСДАП у 1922 – 1939 рр.) – Дніпропетровськ: Інститут "ТКУМА”, 2015. – 280 с. (Бойков Олег) (2016)
Гриневич В. - Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Київ – Дніпропетровськ: "Ліра”, 2012. – 508 с. (Руденко Антон) (2016)
Михайленко Г. - Презентація наукової школи професора В. М. Андрєєва "Інтелектуальна історія України ХІХ – ХХ ст.” (2016)
Капарулін Ю. - Просвітницький проект "Південні лекції” в Херсоні (2016)
Касабова К. Р. - Використання вторинних продуктів виноробного та пивоварного виробництв у технології здобного печива, Гревцева Н. В., Шидакова-Каменюка О. Г., Омельченко О. В. (2017)
Юдіна Т. І. - Обгрунтування раціональних параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2017)
Слащева А. В. - Дослідження показників якості та безпечності соусів з підвищеним вмістом пектинових речовин, Попова С. Ю., Клименко А. В. (2017)
Сімакова О. О. - Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Назаренко І. А., Омельницька В. О. (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективність підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, Омельченко О. В. (2017)
Шеїна А. В. - Зниження витрат енергії при різанні в'язко-пружних матеріалів, Мельник О. Є. (2017)
Шеїна А. В. - Дослідження фрикційних властивостей рослинної сировини при різанні, Мельник О. Є. (2017)
Коренець Ю. М. - Питання продовольчого забезпечення людини в польових умовах, Єріс Ю. В., Зайченко Ю. В. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Алексєєнко Н. В. - Соціальний і емоційний інтелект як важлива компетенція працівників кримінально-виконавчої служби: теоретичний огляд (2017)
Ананова І. В. - Диференційна характеристика типів переживання почуття провини (2017)
Білоцерківська Ю. О. - Методичні аспекти профілактики та запобігання пияцтву та впровадження здорового способу життя серед особового складу Повітряних Збройних Сил України (2017)
Бінецька О. В. - Особливості розвитку стресостійкості курсантів ДСНС України в процесі фахової підготовки (2017)
Грисенко Н. В. - Мотиваційна сфера осіб із різними рівнями емоційного інтелекту, Бойко Ю. К. (2017)
Бончук Н. В. - Особливості застосування тестових методик для діагностики математичної обдарованості (2017)
Бончук Н. В. - Проблема розвитку математичної обдарованості в сучасному освітньому середовищі (2017)
Вавілова А. С. - "Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму" П. Х’юітта та Г. Флетта: досвід адаптації (2017)
Васюк К. М. - Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію (2017)
Вахоцька І. О. - Зв’язок конфліктності з акцентуаціями характеру особистості в підлітковому віці (2017)
Галян О. І. - Маркери суб’єктності особистості в діагностиці суб’єктивної якості життя й особистісної самореалізації вимушених переселенців, Гера Т. І. (2017)
Гальцева Т. О. - Вплив соціально-психологічних чинників на становлення навчальної самоефективності студентів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Життєві стратегії особистості: психологічний аналіз (2017)
Гресько В. В. - Психологічна роль менталітету у трансформації українського суспільства (2017)
Данилевич Л. А. - Психологічні аспекти розвитку соціально-психологічної компетентності студентів-психологів (2017)
Дворніченко Л. Л. - Практичні аспекти роботи психолога-консультанта з категорією "щастя" (2017)
Демченко А. В. - Формування психологічної готовності курсанта Державної служби України з надзвичайних ситуацій до професійної діяльності в процесі навчання (2017)
Діхтяренко С. Ю. - Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Донець С. І. - Духовність особистості: проблеми й перспективи теоретичного осмислення (2017)
Дубиніна М. І. - Соціально-підтримуюча мережа як копінг-ресурс професійної самореалізації жінок (2017)
Казібекова В. Ф. - Психологічні ресурси особистості: філософсько-психологічний зміст (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості виникнення особистісних деформацій молоді в умовах соціально-політичної нестабільності (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Конвенціональна мудрість соціуму як інструмент деформації інтелектуальних можливостей людини у період геронтогенезу (2017)
Вертель А. В. - Новая психология или современный миф: к вопросу о методологической состоятельности психоаналитических концепцій, Пасько Е. Н. (2017)
Загурська Е. В. - Психологічний спадок Д. М. Овсянико-Куликовського: важливість мультидисциплінарного підходу (2017)
Панасенко Е. А. - Зміст та методика експериментів у галузі педагогічної психології в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Яремчук О. В. - Психологія сім’ї у міфології як позанауковій формі пізнання (2017)
Шевчук О. С. - Формування компетентностей командної роботи у майбутніх психологів (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професійна ідентичність у системі професійного й особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України (2017)
Вагіна О. В. - Деякі особливості й обмеження поліграфних перевірок (2017)
Кудар К. В. - Якість життя співробітників правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах (2017)
Скрипаченко Т. В. - Психологічні особливості установок стосовно грошей (2017)
Байєр О. О. - Несприятливе родинне середовище як предиктор схильності підлітка до залежної поведінки, Ашуркіна О. Р. (2017)
Візнюк Ю. М. - Генетично-психологічний тренінговий підхід до оптимізації набуття ідентичності дітьми з тривалою сімейною депривацією (2017)
Гафіатуліна А. В. - Структура ставлення українських студентів до національної спільноти (2017)
Зінченко О. В. - Мережева маніпуляція як причина підліткових самогубств: теоретичний аналіз проблеми, Шутько І. Ю. (2017)
Клочек Л. В. - Вихідні наукові положення розвитку соціальної справедливості особистості педагога (2017)
Костюченко О. В. - Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери (2017)
Кузнецова М. М. - Особенности самоорганизации учебной деятельности у успевающих и слабоуспевающих студентов с разными уровнями оптимизма (2017)
Макарова Л. Л. - Роль інтелектуальних здібностей спортсменів юнацького віку у виборі копінг-стратегій, Гугой К. М. (2017)
Метельcька Н. Й. - Рoзвитoк прoфеciйнo важливих якocтей майбутнiх пcихoлoгiв як чинник фoрмування їх прoфеciйнoї cамocвiдoмocтi (2017)
Мовчан Я. О. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх інженерів як фактор розвитку їх лідерського потенціалу (2017)
Невідома Я. Г. - Досягнення особистісної зрілості в ситуації сепарації від батьківської родини (2017)
Пасічник А. А. - Емоційний стан та поведінкова реакція дитини дошкільного віку в умовах сім’ї (2017)
Потебня А. В. - Специфіка зв’язку емоційної прив’язаності до матері та гендерної ідентичності підлітків із неповних сімей, Кубриченко Т. В. (2017)
Rashkovska I. V. - Success in life as realized by young people: challenges and opportunities (2017)
Юдіна Н. О. - Усвідомлена саморегуляція навчальної діяльності студентів як проблема сучасної психології, Тесленко М. М. (2017)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація та саморегуляція суб’єкта діяльності (2017)
Хабірова Л. І. - Творча активність як умова особистісного розвитку школярів підліткового віку (2017)
Четверікова Н. В. - Актуальність проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір (2017)
Шапран Т. М. - Ґендерно-вікове порівняння типів внутрішньоособистісних конфліктів осіб юнацького віку (2017)
Шевчишена О. В. - Відстеження ціннісно-мотиваційної сфери педагога як запоруки досягнення ним ефективності в роботі з обдарованими дітьми (2017)
Яблонський А. І. - Емпіричні показники психологічної експертизи освітнього середовища: сучасні підходи (2017)
Янчий А. И. - Особенности идентификации (как механизма социальной перцепции) подростков с проблемами в поведении (2017)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні особливості ставлення приймаючої спільноти до вимушених переселенців (2017)
Боровинська І. Є. - До психологічного розуміння понять "успіх", "успішність", "життєвий успіх", "життєва успішність" (2017)
Бриль М. М. - Особливості соціально-психологічного супроводу медіасоціалізації дитини в діяльності медіастудії (2017)
Гаджиева А. Х. - Толерантность и мультикультурализм в условиях современной культурной глобализации (2017)
Гомольська Л. П. - Соціальне порівняння та категоризація як соціально-психологічні механізми бренд-комунікації (2017)
Камінська О. В. - Вплив суспільно-економічних трансформацій на соціально-психологічну адаптованість студентської молоді (2017)
Кононенко А. О. - Перфекціонізм особистості: норма чи патологія?, Кононенко О. І. (2017)
Марценюк М. О. - До питання психопрофілактики насилля в шкільному середовищіto (2017)
Матюшко Л. І. - Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України: механізми вирішення проблеми (2017)
Петренко І. В. - Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти (2017)
Садегхибениз М. М. - Влияние иранского фольклора на ментальные представления и нравственные чувства молодежи (2017)
Чайка І. Ю. - Реалізація функцій соціальної роботи в системі інклюзивної освіти України (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Механізм затребуваності в системі професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів міністерства внутрішніх справ України (2017)
Гусейнова С. И. - Психологические особенности влияния речи на становление интеллекта ребенка в условиях билингвизма (2017)
Іваненко А. С. - Змістові та процесуальні аспекти системи корекційної роботи з формування у розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім’ю (2017)
Склянська О. В. - Соціальна взаємодія дитини першого року життя: підходи до вивчення, параметри оцінки та особливості порушень у немовлят групи ризику (2017)
Карпова Д. Є. - Психологічний зміст та функції уявлень студентської молоді про сімейні ролі шлюбних партнерів (2017)
Титаренко О. І. - Особливості формування психологічного клімату класного колективу підлітків засобами арт-терапії, Каулько Д. В. (2017)
Кельнер С. С. - Психологічна сутність концепту "цілісність особистості" (2017)
Котик І. О. - Психологічний простір буття й особистісна надійність людини (2017)
Малик Я. К. - Продуктивність функцій уваги у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності (2017)
Марчук К. А. - Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ, Пирог Г. В. (2017)
Мирошник О .Г. - Онтогенетичні аспекти рефлексивності особистості у вимірах культурно-історичного підходу (2017)
Міщенко М. С. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання (2017)
Олійник А. В. - Абсурдність людського життя як фактор суїцидальності (2017)
Павлик О. М. - Комунікативні та організаторські схильності як важливі складові професійних здібностей тренера, Василенко І. С. (2017)
Плошинська А. А. - Можливості когнітивної терапії гіподинамії як дисфункціональної імпліцитної концепції рухової та життєтворчої активності особистості (2017)
Подкоритова Л. О. - Значення рефлексії для професійного розвитку фахівців соціономічної сфери (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій (2017)
Предко Д. Є. - Концептуалізація феномена почуття в контексті психологічного дискурсу (2017)
Сазонова О. В. - Особливості стилів мислення старшокласників із різною професійною спрямованістю, Бабій Д. Б. (2017)
Сіденко Ю. О. - Візуалізована репрезентація перинатального періоду розвитку психіки суб’єкта у глибинному пізнанні (2017)
Ткаченко О. А. - Розвиток феномена майдану у форматі генетичного дослідження (2017)
Фурман А. А. - Епістемна організація психологічного пізнання (2017)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці (2017)
Шамлян К. М. - Воля у системі психічної саморегуляції людини (2017)
Шеленкова Н. Л. - Вивчення дисципліни "основи психодіагностики" за допомогою засобів дистанційного навчання (2017)
Шулдик Г. О. - Механізми психологічних захистів у студентської молоді (2017)
Щербак Т. І. - Взаємозв’язок образу фізичного "я" та фізичного перфекціонізму (2017)
Якимчук І. П. - Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом (2017)
Денісієвська А. Є. - Особливості прогностичної компетентності в людей із невротичними та психосоматичними розладами (тривожно-фобічним синдромом і виразкою шлунку) (2017)
Завязкіна Н. В. - Розширення психодіагностичного інструментарію для дослідження аутоагресії, Кендзерська А. Р. (2017)
Крамченкова В. О. - Розроблення та апробація психодіагностичної методики "паління як заміщення психологічного голоду" (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Генеративна сторона гумору в осіб із психічними розладами, Шпортун О. М. (2017)
Литвинчук Л. М. - Дослідження депресивних епізодів осіб, залежних від опіоїдів (2017)
Малина О. Г. - Соціально-психологічні механізми стигматизації хворих на психічні розлади (2017)
Николаенко С. А. - Проблема повышения эффективности инсталляции положительного самопредставления в структуре стандартной процедуры ДПДГ-психотерапии (2017)
Харченко Д. М. - Особливості психосоматичних скарг в осіб із різними стилями поведінки, Чистовська Ю. Ю. (2017)
Романець З. О. - Психологічне підґрунтя формування екологічно свідомої поведінки особистості у соціальному середовищі (2017)
Ніколенко К. В. - Емпатія як фактор креативності: соціально-фолософський аналіз (2017)
Sherstiuk K. О. - Modeling as the basis of pedagogical technologies in the process of individual strategies formation, Bondarevska О. M. (2017)
Сіняговська І. Ю. - Можливості процесу навчання іноземних мов щодо формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Фурт Д. В. - Роль мотивації у вивченні іноземних мов студентами (2017)
Мацнєва Є. А. - Герменевтичні аспекти білінгвізму (2017)
Остапенко С. А. - Порівняльний аналіз поетичних перекладів сонету 131 В. Шекспіра українською мовою, Удовіченко Г. М. (2017)
Шапран Д. П. - Лінгвістична репрезентація ціннісних пріоритетів у рекламних слоганах (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Власенко Ю. К. - Вплив міграційних процесів на розвиток ресторанної справи в Україні сьогодні, Адамчук С. І., Сніжицька К. Є. (2017)
Власенко Ю. К. - Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискурсі, Шокер Р. І. (2017)
Бубнов І. В. - До проблеми інтеграції мігрантів у контексті європейської політики мультикультуралізму, Халілова-Чуваєва Ю. О. (2017)
Качкан К. І. - Розвиток соціального інтелекту особливості, Гігін О. В. (2017)
Романуха О. М. - Права людини та місце профспілок у їх реалізації (2017)
Шляхова М. І. - Соціальна інфраструктура як об'єкт регіонального управління, Гігін О. В. (2017)
Власенко Ю. К. - Моделі осягнення розвитку історії у науковому дискурсі (2017)
Вихідні дані (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования переходных режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2018)
Засядько А. А. - Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень (2018)
Задачин В. М. - Прогнозування міського погодинного водоспоживання (2018)
Рисаков М. Д. - Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії, Кулик О. П., Тітов І. В., Рот С. М., Білоус О. В. (2018)
Грабовський Є. М. - Методика створення електронного каталогу обладнання видавничо-поліграфічного виробництва на основі використання програмних агентів (2018)
Копп А. М. - Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов, Орловский Д. Л. (2018)
Макарова Г. В. - Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science, Ушакова І. О. (2018)
Litvinenko M. - Method of representation of the surface structure of messages on the restricted natural language of the operators of automated air traffic сontrol system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Проскурин Н. П. - Развитие оптических связей, микромощных оптронов и их компонентов для интерфейсов цифровых интегральных схем (2018)
Браткевич В. В. - Методика оптимизации связей в холархических моделях оценивания средств разработки e-learning (2018)
Кириченко І. В. - Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання, Шубін І. Ю. (2018)
Пушкар О. І. - Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning, Завгородня О. С. (2018)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом, Борсуковська В. Ю., Бурячок В. Л., Складанний П. М. (2018)
Євсєєв С. П. - Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, Циганенко О. С. (2018)
Нагорнюк О. А. - Використання кумулянтного аналізу для розпізнавання радіосигналів цифрових телекомунікаційних систем (2018)
Павлюк В. В. - Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж (2018)
Гороховатський О. В. - Метод пошуку подібних об’єктів на зображенні в умовах невизначеності, Передрій О. О. (2018)
Герасимов С. В. - Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Грідіна В. В. (2018)
Мокійчук В. М. - Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем, Пащенко Н. В., Самойліченко О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Сіняговська І. Ю. - Виявлення труднощів у вивченні іноземної мови і способи їх подолання як провідна передумова формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Малихін О. В. - Ресурсний підхід до проектування освітнього процесу університету, Удовіченко Г. М. (2017)
Федотова О. Ф. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам готельно-ресторанної справи (2017)
Шапран Д. П. - Університет як інституціональне середовище розвитку білінгвізму, Мацнєва Є. А. (2017)
Ревуцька С. К. - Проблеми формування риторичних навичок у студентів економічних спеціальностей (2017)
Покулевська А. І. - Аналіз комплексного застосування перекладацьких трансформацій в процесі перекладу новели Стефана Цвайга "Лист незнайомки" українською мовою (2017)
Ostapenko I. M. - Overcoming machine building terms translation difficulties, Ostapenko S. A. (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин з кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Гігін О. В. - Захист прав людини: міжнародний аспект (2017)
Ніколенко К. В. - Проблеми соціальної креативності як похідного фактора ісування соціальної держави: український аспект (2017)
Шульженко І. В. - Особливості юридичних гарантій підприємницької діяльності в Україні, Попозогло Т. С. (2017)
Романуха О. М. - Шляхи модернізації музейної справи в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Засади розбудови соціального устрою в концепції християнства (2017)
Содержание (2014)
К 85-летию со дня рождения С. Т. Плискановского (2014)
Анатолий Филиппович Шевченко. К 75-летию со дня рождения (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа ковшовой футеровки. Предпосылки, Зражевский А. Д. (2014)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок марганцевой руды и ферросплавов в iv кв. 2013 г (2014)
Молоде покоління феросплавників на старті майбутніх звершень (2014)
Гасик М. М. - Моделирование взаимосвязи параметров уравнения Аррениуса применительно к термическим активируемым явлениям переноса в шлаковых расплавах производства марганцевых ферросплавов, Гасик М. И. (2014)
Репях С. И. - Объемная усадка металлических расплавов при кристаллизации (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых сопротивления резке в процессе горячего разделения металла на ножницах (2014)
Николаев В. А. - Профилирование рабочих валков для уменьшения поперечной разнотолщинности полос, Васильев А. А. (2014)
Тютюник С. В. - ЭСПЦ ОАО "Тагмет": будущее завода, Клачков А. А. (2014)
Блощинский Г. П. - Резервы увеличения выхода годногопри горячей пилигримовой прокатке труб. Сообщение 1, Калинин И. В., Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2014)
Должанский А. М. - Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 2, Петлеваный Е. А., Суслова К. Л. (2014)
Опрышко Л. В. - Особенности структуры и свойств металлатрубизстали 15Х1 М 1Ф-Ш,изготовленных методом электрошлаковой выплавки, Головняк Т. В., Маленик А. О., Козьминский А. Н. (2014)
Большаков В. И. - Структурные превращения наружных слоев термически упрочненной арматуры при повторном нагреве, Чайковская А. О. (2014)
Пригунов С. В. - Повышение механических свойств сложнолегированных силуминов, изготовляемых из лома и отходов, обработкой расплава однополярным импульсным электрическимтоком, Куцова В. З., Петров С. С. (2014)
Пинчук С. И. - Структура и свойства изделий из электролитических медных порошков, синтезированных по традиционной и оптимизированной технологиям, Внуков А. А. (2014)
Пинчук С. И. - Влияние интенсивной пластической деформации на структурные превращения и свойства стали 45, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Кустов В. В. - Влияние особенностей технологического комплекса оборудования на свойства техногенных образований, Пчелкин Г. Д. (2014)
Слободянюк В. К. - Совершенствование схем вскрытия глубоких горизонтов карьеров в сложных гидрогеологических условиях, Турчин Ю. Ю. (2014)
Махницкий И. Г. - Определение межремонтного периода оборудования при заданной вероятности безотказной работы, Поворотний В. В. (2014)
Сушко А. Е. - Контроль технического состояния редукторных кассет чистовых блоков прокатного стана 150 с использованием стационарной системы вибрационной диагностики, Демин Е. М., Кузнецов В. В., Орехов А. В., Сидоров В. А. (2014)
Ищенко А. А. - Особенности ремонта оборудования дробильно-сортировочного комплекса с помощью композитных материалов, Голинка С. Н. (2014)
Тищенко А. А. - Внедрение эффективных технических решений при реконструкции нагревательной печи, Самородова Т. Д., Опара Т. А. (2014)
Грес Л. П. - Модернизация камеры горения доменных воздухонагревателей (ВН), Самойленко Т. В., Каракаш Е. А., Миленина А. Е., Флейшман Ю. М., Волкова М. М., Колдомасов С. В. (2014)
Гордієнко Т. Б. - Методика оцінки компетентності експертів із застосуванням метода аналізу ієрархій, Величко О. М. (2014)
Лютая А. В. - Экспериментальные исследования электромеханических колебаний гибких кабелей дуговой сталеплавильной печи (2014)
Приходченко С. Д. - Моделирование системы гидротранспортирования пульпы в шламохранилища (2014)
Соломаха В. М. - Вплив екологічних чинників на конкурентоспроможність підприємств Кривбасу, Ткач В. М. (2014)
Таранда И. Н. - Особенности компоновки генеральных планов двух равнозначныхстанов, Рожкова А. А., Воробьева Е. А. (2014)
Таранда И. Н. - Размещение современных металлургических комплексов в стесненных условиях действующих производств, Александров Р. Ю., Бурхович В. В. (2014)
Алиханова Г. Г. - Влияние взаимоотношений "родитель-ребенок" на формирование образа "Я" в дошкольном возрасте (2017)
Амрахлы Л. Ш. - Влияние кризисных изменений на когнитивную деятельность подростка (2017)
Богучарова О. І. - Про психологічне благополуччя педагогів дошкільних навчальних закладів, Ткаченко Н. В. (2017)
Галієва О. М. - Психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів (2017)
Фалько Н. М. - Мандала як засіб арт-терапії, Гармаш Д. І., Браславська Л. В (2017)
Греса Н. В. - Особливості відповідальності старшокласників школи-інтернату "Обдарованість" (2017)
Мілютіна К. Л. - Індивідуальні стратегії проживання кризи професійного розвитку, Коваль І. М. (2017)
Корчакова Н. В. - Особливості просоціальної спрямованості дорослого (2017)
Коханова О. П. - Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації (2017)
Лазуренко О. О. - Результати експериментальної перевірки ефективності впровадження програми формування емоційної компетентності у фаховій підготовці лікаря (2017)
Mytnyk O. Ya. - Psychological and pedagogical foundations of becoming a socially successful personality in the process of study at GEE (2017)
Новик Л. М. - Ціннісні орієнтації юнаків як основа розвитку їх суб’єктності (2017)
Палій В. С. - Опитувальник 16 PF: потенціал діагностики та оцінки професійних компетенцій (на прикладі викладачів філологічних спеціальностей) (2017)
Пасічник А. А. - Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку (2017)
Педоренко В. М. - Соціально-психологічні чинники та механізми формування суверенних моральних цінностей особистості в періоді юності (2017)
Радзівіл К. П. - Зміст і завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів (2017)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку професіоналізму психологів у вищих навчальних закладах: погляд третього тисячоліття, Черепєхіна О. А. (2017)
Фельдман Ю. І. - Внутрішньоособистісні конфлікти у період молодості залежно від типу валеоустановки (2017)
Філатова Т. С. - Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Коростильова І. В., Ткаченко А. В. (2017)
Швець В. В. - Встановлення генези ткацтвотерапії в умовах здійснення навчально-виховного процесу та в загальній системі арт-терапевтичних напрямів (2017)
Балюта В. В. - Засоби масової комунікації як чинник радикалізації політичної поведінки молоді (2017)
Боцвінок С. М. - Теоретична модель конструювання практик успішності в студентів (2017)
Гура С. О. - Особливості психологічної безпеки освітнього середовища для курсантів у Національному університеті цивільного захисту України міста Харкова (2017)
Знанецька О. М. - Особливості прагнення до самоактуалізації жінок зрілого віку серед внутрішньо переміщених осіб, Лазаренко В. І. (2017)
Караваєва В. А. - Психологічний аналіз суб’єктивних чинників формування ставлення особистості до праці (2017)
Котлова Л. О. - Тeoретичні зacaди проблеми cімeйних кoнфліктів як фaктoру eмoційнoгo вигoрaння жінки (2017)
Кулінченко О. С. - Сутність професійної мобільності як міждисциплінарного поняття (2017)
Мельник М. Т. - Сутність та вчинковий смисл ресоціалізації особистості у період неповноліття (2017)
Мульована Л. І. - Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2017)
Піонтківська О. Г. - Роль соціальної підтримки у розвитку суспільної активності людей похилого віку (2017)
Сидоренко Ж. В. - Соціально-психологічні властивості особистості, що визначають її ставлення до децентралізації влади (на прикладі вибірки сільських жителів центрального регіону України), Мазур А. О. (2017)
Шусть В. В. - Психология построения этнических границ как фактор формирования политико-идеологических ценностей молодежи современной Украины (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Giovanis V. F. - Topographic recording of the Slalom racing route in snow, Yiaghis F. A., Vasileiou P. V. (2018)
Ivashchenko O. V. - Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Yermakova T. S., Cieślicka M., Harkusha S. V. (2018)
Milaim Berisha - Normative values for physical fitness in children aged 11-17 in Kosovo, Murat Çilli. (2018)
Potop V. - Analysis of physical training influence on the technical execution of the dismounts off the uneven bars, Cretu M. (2018)
Shepelenko T. V. - Structure of a year cycle of athletes training in aerobics (woman) with various psychophysiological and functional features, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Osiptsov A. V., Kostiukevych V. M., Bazilyuk T. A., Sobko I. N., Ryepko O. A., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S. (2018)
Tulyakova O. V. - Informative indices of physical and functional state of young men during the process of adaptation to learning, Avdeeva M. S. (2018)
Volkov P. B. - Gaming technologies in the development of spine flexibility and the coordination of children and teenagers’ movements in sports classes in country health camps, Nagovitsyn R. S. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського