Кіпенський А. В. - Якою має бути українська національна ідея?, Перевалова Л. В., Яценко О. М. (2017)
Окладна М. Г. - Сепаратизм в Європейському Союзі: закономірність чи виняток з правила? (2017)
Гаєвая О. В. - Щодо виникнення трудового права Європейського Союзу (2017)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності: співвідношення досвіду окремих країн, Лисенко А. М. (2017)
Кузьменко О. В. - Вікова неосудність як об’єкт наукового дослідження (2017)
Гаряева А. М. - Особенности интеллектуальных технологий в политической жизни общества, Муренко Е. Л. (2017)
Бурега В. В. - Першокурсник НТУ "ХПІ": хто він? (2017)
Садовська А. О. - Теоретична модель ринку праці молодих інженерів на основі теорії соціального поля П. Бурдьє (2017)
Маліков В. В. - Випікання домашнього хліба у сучасному українському місті: традиції, технології, споживацтво (2017)
Підбуцька Н. В. - Толерантність особистості, критерії її розвитку (2017)
Мовчан Я. А. - Особенности развития лидерского потенциала у будущих инженеров (2017)
Ібрагімова К. О. - Процес соціалізації особистості та його вплив на професійно-спрямований розвиток (2017)
Юшко О. В. - Формування духовно-моральних цінностей студентів на заняттях фізичного виховання, Борейко Н. Ю., Азаренкова Л. Л. (2017)
Зінченко Л. В. - Пріоритети спортсмена при плануванні особистого часу (2017)
Штанько В. І. - Віртуалізація і мережева реальність: проблеми і соціальні наслідки (2017)
Добровольська О. В. - Еволюційна біологія: на шляху до постнекласичної науки (2017)
Фидровская М. Г. - Философский концепт "души" как устремленность к благу (2017)
Мурадян В. Г. - Плюралізм концепцій міграції в умовах глобалізації (2017)
Бадан А. А. - Мультимедійні засоби у навчанні фаховому перекладу, Недайнова І. В. (2017)
Петрасова С. B. - Особливості морфологічної розмітки корпусів української мови на прикладі технічної документації, Кузьміна М. О., Мануйлов І. О. (2017)
Бабкова Н. В. - Лінгвістичні методи в судовій експертизі, Санжаровська О. Г. (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Гавва В. М. - Маркетингові дослідження як засіб планування виробництва і збуту продукції підприємства, Губська Г. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Mosyakin S. L. - Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean protected species, Yena A. V. (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae (Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних, Мосякін С. Л. (2017)
Протопопова В. В. - Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних з території Криму, Тимченко І. А., Єфімов П. Г., Шевера М. В. (2017)
Мельник В. І. - Генезис та динаміка ареалу Sarothamnus scoparius (Fabaceae) у межах України, Баранський О. Р. (2017)
Дідух Я. П. - Схема класифікації чагарникових біотопів України (2017)
Шевчик В. Л. - Ceratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров'я), Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2017)
Павленко А. О. - Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя, Красова О. О., Коршиков І. І. (2017)
Золотарьова О. К. - Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне значення, Подорванов В. В., Дубина Д. В. (2017)
Харкевич О. С. - Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження), Дудка І. О. (2017)
Велика втрата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (2017)
Бурда Р. І. - Світлій пам'яті криворізького ботаніка Василя Володимировича Кучеревського (08.01.1953 – 23.06.2017), Протопопова В. В., Коломійчук В. П., Шевера М. В. (2017)
Козловський М. П. - Пам’яті Михайла Андрійовича Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Кагало О. О. (2017)
Зав'ялова Л. В. - Цінне зведення про рідкісні види рослин та грибів Білорусі. Рецензія на книгу: "Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений". Гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.), М. Е. Никифоров, В. И. Парфенов |и др.|. – 4-е изд., Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2015, 448 с.: ил., Протопопова В. В., Шевера М. В. (2017)
Шевера М. В. - Григорій Іванович Ширяєв (1882 – 1954) (2017)
Бондаренко В. А. - Уровни гомоцистеина и холестерина в крови и андроген-эстрогенный баланс у мужчин с идиопатическими патоспермиями, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2015)
Дiдушко О. М. - Шляхи оптимiзацiї лiкування дислiпiдемiй у хворих на гiпотиреоз (2015)
Земляницына О. В. - Уровень церулоплазмина и его взаимосвязь с метаболическими показателями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (2015)
Кочуєва М. М. - Роль оксидантного стресу та порушення вуглеводного обмiну в ремоделюваннi серця i судин у хворих на артерiальну гiпертензiю в поєднаннi з цукровим дiабетом 2 типу, Радзiшевська Я. К., Радзiшевська Є. Б., Лiнська Г. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливостi iмунозапальної активацiї та функцiонального стану ендотелiю у хворих на iшемiчну хворобу серця, асоцiйовану з гiпотиреозом, Олiйник Т. В. (2015)
Тижненко Т. В. - Однонуклеотидний полiморфiзм –308 G/A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF) у хворих на цукровий дiабет 2 типу за умов неалкогольної жирової хвороби печiнки, Горшунська М. Ю., Черняєва А. О., Кравчун Н. О., Караченцев Ю. I., Атраментова Л. О., Лещенко Ж. А., Гладких О. I., Красова Н. С., Почерняєв А. К. (2015)
Кудря М. Я. - Гепатопротекторна активнiсть стимулятора сперматогенезу — катiазину за умов експериментальної парацетамол-iндукованої патологiї печiнки, Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В., Павленко Т. О., Лалименко О. С., Палагiна I. А., Дегтярьова А. Л., Iващенко А. Д. (2015)
Сергиенко Л. Ю. - Изменение гистоструктуры и лептинпродуцирующей функции жировой ткани при светоиндуцированном гипопинеализме, Бондаренко Л. А., Геворкян А. Р., Сотник Н. Н., Черевко А. Н., Мищенко Т. В. (2015)
Соколова С. С. - Рiвнi гормонiв щитоподiбної залози у нащадкiв матерiв, котрi палили впродовж вагiтностi та мали знижене харчування, Сергiєнко Л. Ю., Яковцова I. I., Бондаренко Т. В. (2015)
Стечишин I. П. - Особливостi впливу водорозчинної i лiпосомальної форм кверцетину на масометричнi показники, параметри кардiоiнтервалограми та толерантнiсть до фiзичного навантаження тварин при цукровому дiабетi 2 типу з ожирiнням (2015)
Dolzhenko A. - Role of nuclear factor (NF)-kB protein in atherosclerosis and diabetes: a potential therapeutic target, Richter T., Sagalovsky S. (2015)
Герасименко Л. В. - Особливостi остеопоротичних змiн при дифузному токсичному зобi у жiнок репродуктивного вiку (огляд лiтератури та власнi дослiдження) (2015)
Koтелюх M. Ю. - Роль компонентiв позаклiтинного матриксу в розвитку гострого iнфаркту мiокарда та цукрового дiабету 2 типу (огляд лiтератури), Kравчун П. Г. (2015)
Малова Н. Г. - Теоретичне обґрунтування пошуку нових засобiв лiкування автоiмунного тиреоїдиту, Сиротенко Л. А. (2015)
Земляницына О. В. - Клинический случай рецидива болезни Грейвса и аутоиммунной офтальмопатии (2015)
Звiт про проведення науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" 26–27 листопада 2015 року (2015)
Вартапетов Бартольд Аркадьевич (к 110-летию со дня рождения) (2015)
Содержание (2012)
Левицька С. І. - Етаноліз ріпакової олії на модифікованих кремнеземах з поверхневими –SO3H-групами, Шістка Д. В., Брей В. В. (2012)
Патриляк К. И. - Теория Дж. А. Ола и гетерогенный катализ, Патриляк Л. К. (2012)
Поп Г. С. - Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації, Бодачівська Л. Ю. (2012)
Поп Г. С. - Новітні уявлення щодо перебігу процесу карбонатації в мікроемульсіях (2012)
Патриляк Л. К. - Характеристики біодизельного палива різних способів приготування, Патриляк К. І., Охріменко М. В., Лєвтєров А. М., Мараховський В. П., Савицький В. Д., Іваненко В. В., Коновалов С. В., Волошина Ю. Г. (2012)
Поп Г. С. - Водно-паливні мікроемульсії, стабілізовані оксіетильованими аміноамідами кислот ріпакової олії, Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю. (2012)
Патриляк К. І. - Локалізація коксових відкладень по окремих структурних елементах дезактивованого цеоліту HY, Коновалов С. В., Патриляк Л. К., Охріменко М. В., Іваненко В. В., Волошина Ю. Г., Манза І. А. (2012)
Шкарапута Л. М. - Оптимизация рецептуры адгезива экструдированного покрытия холодного нанесения, Митрохіна Л. Л., Морозова І. П. (2012)
Рогальський С. П. - Антимікробна полімерна композиція на основі поліаміду 12 і полігексаметиленгуанідину дибутилфосфату, Каменєва Т. М., Бардо Ж. -Ф., Тарасюк О. П., Лобок С. І., Вовк А. І. (2012)
Огурцов М. О. - Синергизм действия полианилина и допанта в защите низкоуглеродистой стали от коррозии (2012)
Полункин Е. В. - Антиокислительные и противозадирные свойства галогенированных фуллеренов, Каменева Т. М., Пилявский В. С., Жила Р. С., Гайдай О. А., Трошин П. А. (2012)
Корж Р. В. - Гідротермальна газифікація лігноцелюлозної біомаси до газової сировини для виробництва моторних палив ІІ покоління (2012)
Небесний Р. В. - Одержання метакрилової кислоти конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом на B2O3 – P2O5 – ZnO-каталізаторах, Івасів В. В., Жизневський В. М., Піх З. Г. (2012)
Волошина Ю. Г. - Дезактивація цеоліту HY із селективно знекислотненою зовнішньою поверхнею в реакції крекінгу пентену-1, Пертко О. П., Демиденко М. М., Патриляк К. І., Манза І. А., Патриляк Л. К. (2012)
Юдіна В. В. - Залежність функціональних властивостей борованих сукцинімідів від вмісту бору, Яворська З. С., Сафронов О. І., Ярмолюк Б. М. (2012)
Любінін І. А. - Пластичні мастила з додатками графеноподібних наночастинок дисульфіду молібдену, Курбатова М. В., Куліков Л. М., Кьоніг Н. Б. (2012)
Багрій Є. Г. - Хімія карбкатіонів: β-метильний зсув – новий тип перегрупування катіонів місткових аліциклічних вуглеводнів (2012)
Лесняк В. В. - Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 – нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде (2012)
Головко Л. В. - Диференціація груп кислотного характеру на поверхні вуглецевих матеріалів різної природи, Мельничук О. В., Молодий Д. В., Лисухо Т. В. (2012)
Ворончак Т. О. - Гетерогенно-каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Піх З. Г., Никулишин І. Є., Рипка Г. М. (2012)
Прудиус С. В. - Влияние условий синтеза и концентрации вольфрама на свойства кислотного оксида WO3/ZrO2–SiO2 (2012)
Ольшевський І. В. - Газофазне окиснення бромбензолу на оксидному каталізаторі, Гаєвська Т. А., Білокопитов Ю. В. (2012)
70-річчя академіка В.П. Кухаря (2012)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка (2012)
Правила для авторов (2012)
Титул, зміст (2017)
Голвазін О. М. - Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України (2017)
Kramarenko A. О. - The Pricing Strategies and the Dominant Technology Modes (2017)
Безтелесна Л. І. - Економіко-управлінське обґрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів, Вовк В. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність категорії "витрати" як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, Куліш О. О. (2017)
Новікова Л. В. - Формування позитивного міжнародного іміджу країни як засобу посилення конкурентоспроможності, Чернишова Л. О. (2017)
Швиданенко О. А. - Сучасні підходи до гармонізації інтересів суб’єктів конкурентних відносин на глобальному рівні, Савченко І. А. (2017)
Исаева Н. И. - Стратегия как инструмент и результат стратегирования (2017)
Письменна М. С. - Міжнародний досвід публічних закупівель (2017)
Бубенко П. Т. - Європейський вимір глобальної програми розвитку міст, Панова О. Д. (2017)
Серпухов М. Ю. - Систематизація інструментів торговельних війн та прихованого протекціонізму, Мазоренко О. В. (2017)
Дехтяр Н. А. - Дослідження феномена внутрішньогалузевої торгівлі як чинника конкурентоспроможності країни в зовнішньоекономічних відносинах (2017)
Шталь Т. В. - Вибір напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства авіаційної галузі, Бондаренко Л. М., Хохлова А. Ю. (2017)
Грищук С. В. - Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку (2017)
Бойко А. О. - Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки, Боженко В. В., Маркін О. О. (2017)
Назарова К. О. - Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки, Копотієнко Т. Ю. (2017)
Лозинський Д. Л. - Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війні, Кучер С. В. (2017)
Васильчук Н. О. - Сучасні тренди донорської допомоги в Україні в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад, Перепелюкова О. В. (2017)
Кравець Т. В. - Оцінювання рівня виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж, Вергай Т. І. (2017)
Богдан Н. М. - Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону (2017)
Бараник З. П. - Теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів, Столєтова І. Г. (2017)
Ярошенко І. В. - Динаміка реформування системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2017)
Кравченко Н. В. - Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект, Ковальчук Т. М. (2017)
Оганезова А. В. - Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров’я (2017)
Ніколенко С. С. - Інноваційні кластери: сутність, природа, теоретико-методологічні засади визначення, Заворотній С. І. (2017)
Мороз М. О. - Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування та використання системи наукової діяльності у вищих навчальних закладах України, Жук Л. В. (2017)
Aksonova I. V. - The Statistical Monitoring and Assessment of Academic Autonomy of the Higher Education in European Countries and Regions (2017)
Журавка А. В. - Динамика кадрового научного потенциала регионов Украины, Мудаширу Т. М. (2017)
Andriichenko Z. O. - The Analysis of the National Legal and Regulatory Grounds for the Institutional Autonomy of Higher Education Institutions, Chmutova I. M. (2017)
Катунина О. С. - Моделирование динамики мировых фондовых индексов (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування моделі діагностування результатів реалізації консалтингових проектів для підприємств, Бортнікова М. Г. (2017)
Шпак С. А. - Понятие структурных изменений и проблема управления реструктуризацией предприятий. Методологические нюансы (2017)
Григораш О. В. - Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України, Терьошина Ю. О. (2017)
Гарафонова О. І. - Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу, Свинарчук А. В. (2017)
Герасименко О. О. - Дистанційна зайнятість:сучасні тренди в організації та оплаті праці, Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. (2017)
Лубковський С. А. - Економічні та філософські аспекти соціалізації податкового перерозподілу доходів населення (2017)
Павленчик Н. Ф. - Дослідження складових формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях, Процевят О. С., Скриньковський Р. М., Гарасим Л. С. (2017)
Шлапак М. А. - До питання про методику стратегічного аналізу техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2017)
Круглова О. А. - Формування системи показників проблемного моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства, Козуб В. О. (2017)
Гусарина Н. В. - Концептуальный подход к пониманию сущности экономического роста предприятий в условиях динамических изменений внешней среды (2017)
Пуйда Г. В. - Теоретичний базис моделювання економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. (2017)
Колєсніченко А. С. - Теоретичний аналіз дефініції "фінансові інвестиції" та гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА (2017)
Маликов В. В. - Калькулирование себестоимости: объединение управленческого и бухгалтерского подходов (2017)
Адамик О. В. - Аудит функціональної частини програмного забезпечення КСБО, Саченко С. І. (2017)
Нечипорук Н. В. - Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір (2017)
Мисюк В. О. - Якість системи внутрішнього контролю відповідно до вимог SOX (2017)
Акімова Н. С. - Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості, Топоркова О. В. (2017)
Грабчук І. Л. - Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства, Лайчук С. М., Ляхович Г. І. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна політика в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2017)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2017)
Кучер Г. В. - Бюджетний дефіцит у системі фінансово-кредитного розвитку економіки (2017)
Гаврилова Л. В. - Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку країни (2017)
Підхомний О. М. - Перспективи модернізації механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку міста Львова, Журба О. Ю. (2017)
Соловаров А. В. - Складові боргової безпеки банківського сектора (2017)
Балакіна Ю. С. - Розвиток теорії оверсайта платіжних систем і визначення його сутності (2017)
Мазурук Г. І. - Конкурентоспроможність страхового сектора: сутність та особливості (2017)
Шот А. П. - Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні, Сівак А. С. (2017)
Соколовська А. М. - Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію, Петраков Я. В. (2017)
Баранюк Ю. Р. - Оцінка підходів до класифікації державного фінансового контролю (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток збалансованого регулювання у сфері інноваційних фінансових технологій дигіталізації загальної міри вартості, Колосова В. П., Максименко Л. П. (2017)
Шуба О. А. - Біткойн - світова валюта, Гончарова Ю. Ю., Булигіна А. В. (2017)
Григоренко Т. М. - Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж, Кочубей Д. В. (2017)
Соколовська З. М. - Моделі ринкової економіки на сучасних технологічних платформах (2017)
Орлов П. А. - Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны (2017)
Отенко В. І. - Модель розвитку підприємства як основа його стратегічного вибору, Погорелов Ю. С. (2017)
Чайкіна А. О. - Особливості впровадження ризик-менеджменту на українських підприємствах, Колідуб К. М. (2017)
Давидова О. Ю. - Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Кузьмін О. Є. - Місце управління виробничими запасами в системі управління підприємством, Мельник О. Г., Ганас Л. М., Ноджак Л. С. (2017)
Ізюмцева Н. В. - Особливості побудови мотиваційного процесу в банку (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Коршунов Р. І. (2017)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання формування стратегії підприємств – виробників продукції лікарського рослинництва (2017)
Ніфатова О. М. - Обґрунтування концептуальної моделі брендингу інтегрованих структур бізнесу (2017)
Васильців Т. Г. - Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням розвитку лідерства на підприємствах внутрішнього споживчого ринку, Рудковський О. В., Рудик С. А. (2017)
Лавренкова І. М. - Еволюція економічної думки щодо ролі податків у забезпеченні добробуту населення (2017)
Калитка В. В. - Вплив регуляторів росту і активних штамів ризобій на пігментний комплекс та продуктивність гороху посівного (Pisum sativum L.), Капінос М. В. (2015)
Огурцов Є. М. - Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку грунту і сівби в умовах Східного Лісостепу України, Бєлінський Ю. В. (2015)
Голік О. В. - Деякі проблеми формування регіонального ринку насіння пшениці ярої, Капустян М. В. (2015)
Вдовенко С. А. - Формування врожайності ріпи залежно від застосування біопрепаратів, Кожухар Є. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Вплив сорту, норм висіву і способів догляду за посівами на індивідуальну продуктивність рослин сої та взаємозв'язок її елементів, Міленко о. Г. (2015)
Васько В. О. - Вплив хімічного та фізичного мутагентів на господарсько цінні ознаки М1 соняшнику (2015)
Гудим О. В. - Індукована мінливість морфологічних ознак у рослин амаранта при використанні гамма-опромінення, Гопцій Т. І. (2015)
Kolesnik L. I. - The control of the number of beet weevils (Bothynoderes punctiventris germ., tanymecus palliates fabr., coleoptera: curculionidae) in the sowings of red beet in the Forest Steppe of Ukraine (2015)
Чайка Н. И. - Характеристика видового состава растений породных отвалов угольных шахт Донбасса, Иванова Н. А. (2015)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень біопрепаратами, Чигрин О. В. (2015)
Пузік Л. М. - Вплив способів пакування на збереженість овочевої продукції, Бондаренко В. А. (2015)
Маматов М. В. - Господарсько-біологічна оцінка нових клонових підщеп яблуні в маточнику в умовах Східного Лісостепу України, Івакін О. В. (2015)
Яровий Г. І. - Урожайність гібридів капусти пекінської, придатних до вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2015)
Пузік В. К. - Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу, і перспективи його використання, Криштоп Є. А., Волошенко В. В. (2015)
Сергієнко О. В. - Характеристика гібридних комбінацій F1 кавуна за комплексом господарсько цінних ознак (2015)
Семибратська Т. В. - Передсадивна підготовка бульб картоплі для одержання раннього врожаю в умовах Східного Лісостепу України (2015)
Коваленко В. П. - Урожайність люцерно-злакового травостою залежно від частки люцерни та удобрення в умовах Правобережного Ліостепу України, Ковбасюк П. У. (2015)
Любимова Н. О. - Покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача, Гусаренко М. П. (2015)
Рожков А. О. - Зниження травмування зерна при збиранні обчісувальною жаткою, Дьяконов С. О., Пахучий А. М. (2015)
Гордієнко І. М. - Застосування фазору для зменшення втрат цибулі ріпчастої при зберіганні, Щербина С. О., Даценко С. М. (2015)
Даценко С. М. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність і збереженість коренеплодів буряку столового (2015)
Коваленко О. М. - Вплив системи удобрення на врожайність та якість бджолозапильних гібридів огірка (2015)
Корнієнко С. І. - Агрономічна стабільність господарсько цінних ознак зразків буряку столового багатонасінного, Нестеренко Є. Л. (2015)
Булах О. О. - Потенційна продуктивність пшениці ярої при сумісному використанні діазофіту і різних доз мінерального живлення (2015)
Шкурода С. В. - Селекція конопель для створення сортів з підвищеним вмістом канабідіолу, Пасічник В. В., Орлов М. М., Пісковий М. Б. (2015)
Для авторів (2015)
Пузік Л. М. - Збереженість капусти брюссельської залежно від способу пакування, Бондаренко В. А. (2016)
Євдокименко С. Н. - Особливості технології вирощування малини ремонтантного типу (2016)
Сазонова І. Д. - Хімічно-технологічна оцінка свіжих та заморожених плодів червоної смородини (2016)
Сазонов Ф. Ф. - Селекція смородини чорної на широкій генетичній основі (2016)
Пузік Л. М. - Наукові основи формування товарної якості капусти цвітної (2016)
Ткаченко Т. Г. - Мікрокліматичні особливості температурного режиму Харківської області, Решетченко С. І., Масленніков Д. І. (2016)
Постоленко Л. В. - Оцінка якісних показників ягід смородини чорної (Ribes nigrum L.) при використанні мульчування прикущових смуг і зрошення (2016)
Мулярчук О. І. - Вплив фону живлення сорго цукрового на вихід біоетанолу (2016)
Рижик Т. В. - Показники фотосинтетичного потенціалу пшениці м'якої озимої зажено від строків сівби та попередника (2016)
Рожков А. О. - Урожайність рослин тритикале ярого залежно від впливу комплексних позакореневих підживлень (2016)
Каленська С. М. - Забур'яненість посівів проса за умов біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2016)
Онищенко О. І. - Оцінка сортів баклажана на придатність до вирощування в умовах захищеного ґрунту, Коноваленко К. М. (2016)
Корнієнко С. І. - Варіабельність прояву господарсько цінних ознак інбредних ліній салату листкового залежно від кліматичних умов вирощування, Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Ткалич Ю. В. (2016)
Івченко Т. В. - Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell), Баштан Н. О., Черненко К. М. (2016)
Паламарчук І. І. - Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Васько В. О. - Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів, Гудим О. В., Кириченко В. В., Гопцій Т. І. (2016)
Івакін О. В. - Вирощування напівкарликових клонових підщеп яблуні способом вертикальних відсадків в умовах Східного Лісостепу України, Маматов М. В. (2016)
Маматов М. В. - Зимостійкі клонові підщепи для Східного Лісостепу України (2016)
Яровий Г. І. - Вплив площі живлення на врожайність капусти пекінської Супрін F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2016)
Деревянко І. О. - Класифікація генотипів ячменю ярого різного еколого-географічног походження за рівнем польової посухостійкості, Криворученко Р. В. (2016)
Любимова Н. О. - Особливості контролю ґрунту в задачах економічної та екологічної оцінки його якості (2016)
Яровий Г. І. - Особливості вирощування огірків у захищеному ґрунті, Сєвідов В. П. (2016)
Поташова Л. М. - Вплив норм висіву на урожайність квасолі звичайної у Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2016)
Семибратська Т. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування картоплі ранньої, Муравйов В. О., Мельник О. В., Урюпіна Л. М. (2016)
Гудковська Н. Б. - Вплив строків сівби на схожість насіння амаранту в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Для авторів (2016)
Віктору Васильовичу Кириченнку - 70 років! (2016)
Пузік Л. М. - Тепловологовиділення коренеплодів пастернаку під час зберігання (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив погодних умов періоду росту і розвитку плодів яблуні (Malus domestica bork) на їх лежкість (2016)
Ганиев Ф. К. - Возделывание безрассадных томатовпод пленкой в условиях Узбекистана, Азимов Б. Д., Низомов Р. А. (2016)
Лебединський І. В. - Підбір столових сортів картоплі для вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2016)
Бабарика Д. І. - Механічний пристрій нахилу рослин для підвищення ефективності дії пестицидів, Гусаренко М. П. (2016)
Яровий Г. І. - Вплив строку висадки розсади на урожайність огірка в плівкових теплицях без обігріву, Сєвідо В. П. (2016)
Herman L. V. - English vegetables growing terminology, Shulga I. V. (2016)
Маматов М. В. - Підбір нових і перспективних сортопідщепних комбінувань яблуні для Східного Лісостепу України (2016)
Шкурда С. В. - Потенційні можливості переробки технічних конопель з низьким вмістом ТГК для отримання біологічно активних ненаркотичних компонентів, Пасічник В. В., Томіленко І. О., Орлов М. М., Пилипченко А. В., Замошець О. П. (2016)
Гудковська Н. Б. - Врожайність зерна амаранта (Amaranthus L.) залежно від площі листкової поверхні в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Кохан А. В. - Водоспоживання соняшнику залежно від елементів технології (2016)
Зуза В. С. - Порівняльна оцінка оранки та чизельного обробітку грунту під ячмінь ярий, Щекекра С. Ю., Гутянський Р. А., Попова К. М. (2016)
Міхєєва О. О. - Продуктивність різних сортів сої залежно від норм висіву і способів сівби, Рожков А. О. (2016)
Булах О. О. - Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції Діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення (2016)
Шпирка Н. Ф. - Розробка нового методу визначення охратоксину на основі фотолюмінісценції наночастинок оксиду цинку, Таран М. В., Рубан Ю. В., Паренюк О. Ю., Вітер Р. В., Шаванова К. Є. (2016)
Нестерова Н. Г. - Особливості введення експлантів рослин Hydrangea macrophylla L. в умовах in vitro, Чорнобров О. Ю. (2016)
Кисельов Д. О. - Динаміка накопичення сухих речовин та пектинів у яблучній сировині в умовах Західної України, Демчишак Н. Р. (2016)
Пузік Л. М. - Формування компонентів хімічного складу ранньостиглих гібридів капусти цвітної, Гайова Л. О., Сєвідов І. В. (2016)
Любимова Н. О. - Вірогіднісний метод виміру узагальнюючого показника якості грунту під час його економічної та екологічної оцінки (2016)
Шевченко М. В. - Просторовий розподіл факторів ерозії грунтів на території Харківької області, Коляда В. П., Круглов О. В., Дьомкін О. О. (2016)
Кобец О. В. - Влияние обработки маточных растений крыжовника ретардантами на эффективность размножения in vitro, Аладина О. Н. (2016)
Для авторів (2016)
Безкрила С. - Про модулі неперервності дробового порядку, породжені півгрупою операторів, Нестеренко О., Чайковський А. (2017)
Задерей П. - Асимптотична формула для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур'є, Гаєвський М., Веремій М. (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r >2 (2017)
Болілий В. - Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра – Зоммерфельда, Зеленська І. (2017)
Вакал Є. - Розв'язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження, Вакал Ю., Вакал Л. (2017)
Вовк В. - Сингулярно збурене рівняння Кортевега – де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв'язки та їх чисельні наближення (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Мороз В. - Інтегральне зображення розв'язку параболічної крайової задачі з похідною по часу у крайових умовах та умовах спряження (2017)
Романюк І. - Глобальний атрактор параболічної системи з багатозначним імпульсним збуренням (2017)
Мішура Ю. - Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний, Шатохін М. (2017)
Пригара Л. - Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом (2017)
До 60-річчя від дня народження Олександра Георгійовича Кукуша (2017)
До 70-річчя від дня народження Ігоря Олександровича Шевчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Школьный Е. П. - Нормальный закон распределения вектора скорости ветра в полярных координатах (2017)
Івус Г. П. - Гідродинамічна нестійкість в області висотних циклонів та її вплив на погоду, Хоменко Г. В., Ковальков І. А., Сосмій Є. В. (2017)
Малицька Л. В. - Дискомфорт погодних умов зимового періоду в Україні (2017)
Клок С. В. - Сучасний стан, тенденції розподілу заморозків на території України (2017)
Гринчак В. В. - Аналіз кліматичних змін на Дніпропетровщині (2017)
Дмитренко В. П. - Розвиток методології оцінки потенціалу врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О., Круківська А. В. (2017)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду основних сільськогосподарських культур, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2017)
Жигайло О. Л. - Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Україні за сценаріями антропогенного впливу RCP, Жигайло Т. С. (2017)
Григорян А. Т. - Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка (2017)
Гопченко Є. Д. - Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля, Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є. (2017)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка майбутніх тенденцій змін характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період, Гребінь В. В. (2017)
Кулібабін О. Г. - До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму) (2017)
Тучковенко Ю. С. - Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник, Кушнір Д. В., Лобода Н. С. (2017)
Калайда К. В. - Проблема виробництва конкурентоспроможних і лежкоздатних плодів перцю, Колтунов В. А. (2017)
Сухова Г. І. - Формування програмованого врожаю сочевиці на зерно залежно від сортових особливостей в умовах Східного Лісостепу України, Бухало В. Я. (2017)
Литвиненко М. А. - Хлібопекарські властивості ліній пшениці м'якої озимої, отриманих з яро-озимих гібридів, Соломонов Р. В., Щербина З. В. (2017)
Куліджанов Г. В. - Виноградний кадастр Одеської області. ІІ. Основні параметри виноградних насаджень (2017)
Гамаюнова В. В. - Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України, Литовченко А. О. (2017)
Пузік Л. М. - Комплексний експертний показник оцінки якості зерна (2017)
Рижик Т. В. - Варіабельність площі листя рослин пшениці м'якої озимої залежно від строку сівби та норми висіву (2017)
Пузік Л. М. - Удосконалення методики визначення ефірного числа в ефірній олії часнику, Чечуй О. Ф. (2017)
Кравцова Я. О. - Механізоване (контурне) обрізування плодових дерев (огляд літератури), Мельник О. В. (2017)
Полуніна О. В. - Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти щеплення (2017)
Пузік Л. М. - Збереженість ранньостиглих гібридів капусти цвітної залежно від способу пакування, Гайова Л. О. (2017)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння і виживання рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби, Свиридова Л. А. (2017)
Для авторів (2017)
Бондар Н. П. - Рідкісний примірник "Житія святого Володимира" (Київ, 1670) у складі рукописного Збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст., Бургомістренко Т. А. (2017)
Барабаш Т. М. - Індукти міських канцелярій руського воєводства XVI–XVII ст. як джерело до просопографії міських писарів (2017)
Савченко І. В. - Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку (2017)
Курганова О. Ю. - Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків (2017)
Заболотна Н. В. - Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів (2017)
Булатова С. О. - Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVІІ ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Степченко О. П. - Особовий архівний фонд С. А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва (2017)
Рудакова Ю. К. - Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом (2017)
Юхимець Г. М. - Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ), Цинковська І. І. (2017)
Лоштин Н. Т. - Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) (2017)
Альмес І. І. - Бібліотека Золочівського василіанського монастиря наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVIII ст.: реконструкція репертуару книг (2017)
Мяскова Т. Є. - Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Заєць О. В. - Археографічна та бібліофільська діяльність архімандрита Антоніна (Капустіна) (до 200-річчя від дня народження) (2017)
Донець О. М. - Гендерні аспекти візуалізації жінки в українському радянському плакаті 1940–1980 рр. (на основі зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ) (2017)
Волощенко С. А. - Устав церковної служби: Білостоцький Устав .. (2017)
Дубровіна Л. А. - До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. (2017)
Шип Н. А. - Український модус слов’янофільства (2017)
Чернухін Є. К. - Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві (2017)
Дзира О. І. - Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період (2017)
Гальченко О. М. - Сюжетні середники на українських шкіряних оправах XVI–XVIII ст.: питання іконографічного вивчення (2017)
Козак С. Б. - З архівів діаспори: журнал "Київ" (2017)
Рудий Г. Я. - Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму (2017)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління (2017)
Чернухін Є. К. - Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Кульчинський О. Б. (2017)
Кіржаєв С. М. - З листування М. П. Драгоманова: два невідомих листи до М. В. Водовозова 1894 р. (2017)
Мицик Ю. - Універсали гетьмана Івана Скоропадського (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Мицик Ю. - 12 документів з історії Пол-тавщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Тарасенко І. Ю. (2017)
Суббота А. Г. - Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.), Муха Л. В., Л. П., Затока Л. П. (2017)
Ковальчук Г. І. - Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.) (2017)
Старовойт С. В. - Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І. К. Білодіда (2017)
Булгаков Ю. В. - До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня – 5 лютого 1958 р.) (2017)
Индыченко А. В. - Межакадемическое сотрудничество украин-ских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.) (2017)
Лук’янець О. А. - Документальні джерела до реконструкції історії створення Українського республіканського наукового товариства паразитологів (за документами архівного фонду НАН України) (2017)
Шаповал А. І. - Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої) (2017)
Поперечна Л. А. - Наукові читання в Інституті книгознавства НБУВ на пошану бібліографа і книгознавця Степана Йосиповича Петрова (2017)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги" (2017)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Скільки церков було в Києві ХІ ст. і можливі помилки перекладу "Хроніки" Тітмара Мерзебур3ького (2017)
Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Верьовкіна Г. - Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r Є (3,4) (2017)
Сербенюк С. - Раціональні числа в термінах знакододатних рядів Кантора (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Aюбова Н. - Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань, Курченко О. (2017)
Безверхий О. - Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п'єзокерамічних циліндрів, Григор'єва Л. (2017)
Григоренко О. - Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови, Єфімова Т., Коротких Ю. (2017)
Hashemi M. - Flexural vibrations and dissipative heating of a nanocomposite beam under static and cyclic loading, Zhuk Y. (2017)
Лимарченко О. - Динамічна взаємодія рідини з резервуаром на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання, Семенович К. (2017)
Мольченко Л. - Напружено-деформований стан ортотропної зрізаної сферичної оболонки змінної жорсткості, Федорченко Л., Васильєва Л. (2017)
Чернобай В. - Концентрація напружень на еліптичній нанопорі за антиплоского зсуву (2017)
Василевич О. - Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін, Василевич Л., Самойленко В. (2017)
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження (2017)
Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 – 08.01.2017) (2017)
Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 – 26.11.1996) (2017)
Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2010)
Агулов А. В. - Формирование пленочных покрытий тугоплавких соединений, Гончаров А. А., Гончарова С. А., Богданова Т. Л., Петухов В. В. (2010)
Алиев И. С. - Оценка технологической деформируемости при холодном выдавливании втулок с фланцем, Алиева Л. И., Мартынов С. В., Ткаченко Н. Ю. (2010)
Алиева Л. И. - Моделирование малоотходной штамповки полых деталей из сплошных заготовок, Бондарева Е. Н., Жбанков Я. Г. (2010)
Владимиров Э. А. - Моделирование в среде AutoCAD нарезания зубчатых колёс на зубодолбёжных станках (2010)
Горобец И. А. - Повышение качества шлифования заготовок из природного камня, Голубов Н. В., Чвала И. А. (2010)
Григоренко В. У. - Об изменении геометрических размеров поперечного сечения ручья калибров станов ХПТ под влиянием теплового расширения, Пилипенко С. В. (2010)
Гунько И. И. - Исследование возможности использования новой оснастки для двухстороннего прессования, Порохня С. В., Марценюк Е. В. (2010)
Дзюба В. Л. - Структура и физико-механические свойства покрытий нитрида циркония, Кляхина Н. А., Васецкая Л. А., Костенко И. Г. (2010)
Дзюба В. Л. - Модификация поверхности серого чугуна ионами циркония и азота, Кляхина Н. А., Зёма А. В. (2010)
Дзюра В. О. - Технологічне оснащення для нарізання внутрішніх гвинтових канавок і шліцьових канавок з кутом нахилу, Шевчук О. С. (2010)
Доценко Ю. В. - Снижение влияния железа на свойства алюминиевых сплавов модифицированием и газодинамическим воздействием при затвердевании в кокиле, Селиверстов В. Ю., Доценко В. П. (2010)
Заблоцкий В. К. - О некоторых особенностях получения износостойких борохромоалитированных слоев на поверхности изделий из углеродистых сталей, полученных при химико-термической обработке, Дьяченко Ю. Г. (2010)
Заблоцкий В. К. - Метод построения диаграмм изотермического превращения аустенита в едином охладителе, Мелещенко И. Ю. (2010)
Заблоцкий В. К. - Особенности структурообразования при литье и термической обработке стали 30Л, Фесенко А. Н., Фесенко М. А., Токар А. А. (2010)
Кассов В. Д. - Математическое моделирование теплового состояния сердечника порошковой ленты при дуговой наплавке, Турчанин М. А., Малыгина С. В. (2010)
Козак Т. Н. - Измерение давления в стволе пороховой гидропушки (2010)
Корчак Е. С. - Повышение надежности направляющих узлов ковочных гидравлических прессов колонного типа, Быковский В. Н. (2010)
Косенко М. В. - Анализ получения профилированных заготовок конической формы, Коржов А. П. (2010)
Кравченко В. И. - Автоматическое балансирование роторов, работающих с ударом (2010)
Кралин А. К. - Энергосиловые параметры процесса формообразования резьбовых изделий (2010)
Лысенко Т. В. - Идентификация лица, выполнившего решение, при дистанционной подготовке специалистов-литейщиков, Коряченко А. А., Доценко В. П. (2010)
Марков О. Е. - Технология ковки прокатных валков с осадкой слитков в кольцах, Алиев И. С., Олешко М. В. (2010)
Мартынов А. П. - Оптимизация неподвижных соединений с переходными посадками, Московцев Н. Н. (2010)
Матвеева М. О. - Жаро- и коррозионная стойкость отливок из чугунов, легированных хромом и титаном (2010)
Медведев В. В. - Архитектура нейромоделей в системах стабилизации качества обрабатываемых поверхностей, Медведев В. С. (2010)
Мямлін С. В. - Технічні характеристики дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць при використанні модифікованих трибосистем, Барановський Д. М. (2010)
Носаков А. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния при выдавливании деталей со сложнопрофилированной наружной поверхностью, Алиев И. С. (2010)
Панкратов А. И. - Колебания кабельных гирлянд дуговой сталеплавильной печи при эксплуатационных коротких замыканиях, Афанасьева А. В. (2010)
Панкратов А. И. - Многокритериальная оптимизация управления механизмом передвижения крана, Залятов А. Ф. (2010)
Поликарпов Ю. В. - Учет влияния упругости вала на движение четырехколесного мостового крана с общим приводом (2010)
Роганов Л. Л. - Повышение коэффициента полезного действия технологических машин за счет снижения трения в гидроцилиндрах их привода, Роганов М. Л., Абрамова Л. Н., Рудченко А. С. (2010)
Рычков Д. А. - Исследование работоспособности режущего инструмента на примере фрезерования, Янюшкин А. С., Лобанов Д. В., Ковалевский С. В., Мишура Е. В. (2010)
Талалай В. А. - Современные тенденции развития землеройно-транспортной техники (2010)
Турчанин М. А. - Физико-химический анализ технологических условий при сварке теплообменных узлов металлургического производства, Кассов В. Д., Чигарев В. В. (2010)
Чернышев Е. А. - Развитие представлений о вибрациях при резании (2010)
Бирський В. В. - Проблеми моделювання сталого розвитку суб’єктів економічних відносин, Порохня В. М. (2010)
Божко М. О. - Напрямки прогнозування циклів оновлення техніки (2010)
Болотіна Є. В. - Методологічна основа власності в перехідній економіці України (2010)
Брюховецкая Н. Е. - Методика отбора факторов малого бизнеса, влияющих на капитализацию региональной экономики (на примере Донецкой области), Гудкова Е. Ю. (2010)
Гаршина О. К. - Факторы торможения инвестиционной деятельности украинских домохозяйств, Хижняк А. А. (2010)
Гитис В. Б. - Моделирование объемов временной нетрудоспособности персонала предприятия, Кононенко М. О. (2010)
Гитис Т. П. - Исследование профессионального развития станочников предприятия средствами искусственного интеллекта (2010)
Гореславець А. М. - Створення системи підтримки прийняття рішень для формування оптимального інвестиційного портфеля на основі моделі скорингу, Шевченко А. Л. (2010)
Гридасов В. М. - Инвестиционная привлекательность регионов Украины и пути ее повышения, Подгайко Н. В. (2010)
Гусєв Я. О. - Іноземний капітал в банківській системі: світовий досвід та вітчизняні реалії (2010)
Дмитриченко И. А. - Кластеры: сущность понятия, основные типы (2010)
Кобушко І. М. - Інвестиційні послуги в контексті ефективного функціонування інвестиційного ринку України (2010)
Коломієць В. М. - Фінансова криза: чи є майбутнє у електронних платіжних систем?, Коломієць О. В. (2010)
Коржов Є. О. - Оцінка ефективного управління інноваційною діяльністю ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (2010)
Котляревський О. В. - Аналіз макроекономічних чинників ціноутворення на банківські кредити в Україні, Оніщенко В. В. (2010)
Куницына М. Ю. - Анализ подходов к оценке качества систем эффективности управления производственно-экономическими системами (2010)
Лепа Р. Н. - Координация процессов целеполагания в управлении развитием предприятия, Филипишин И. В. (2010)
Мишура В. Б. - Особенности мотивационных механизмов корпоративного управления развитых стран (2010)
Найденов В. С. - Стабилизация финансового состояния предприятия на основе использования его внутренних механизмов, Останкова Л. А. (2010)
Олещук М. Г. - Впровадження інноваційних ІТ-технологій як напрямок підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України (2010)
Паршин Ю. І. - Методологічні аспекти економічної оцінки заходів підвищення ефективності функціонування гірничодобувних підприємств (2010)
Паршина Е. А. - Обеспечение конкурентоспособности предприятия по добыче алмазов, Паулу Жозе Мануэль (2010)
Пивоваров М. Г. - Проблеми мікрокредитування малих підприємств і шляхи їх вирішення (2010)
Радєва М. М. - Інституційне забезпечення розвитку корпорацій в Україні (2010)
Розумна Н. В. - Управління персоналом в процесі інтеграції підприємств (2010)
Турлакова С. С. - Tеоретический анализ стадного поведения в экономике (2010)
Урусова В. С. - Автоматизация оптимизации нелинейных функций методом градиентного спуска с переменным шагом, Сташкевич И. И., Бобух А. Н. (2010)
Філонич О. М. - Управління інвестиційними процесами в системі формування регіонального ринку рекреаційних послуг (2010)
Чорна О. А. - Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств (2010)
Шевченко Н. Ю. - Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві, Шевченко А. Л., Вареник В. В. (2010)
Аннотации (2010)
Анотації (2010)
Abstracts (2010)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период, Сапко О. Ю. (2017)
Иванов С. В. - Количественный прогноз осадков с ассимиляцией радарных измерений в модели Harmonie, Рубан И. Г., Паламарчук Ю. О. (2017)
Сліже М. О. - Просторово-часовий розподіл та метеорологічні характеристики суховіїв в Україні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття, Семенова І. Г. (2017)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий в приповерхностном слое атмосферы в Cеверной Атлантике. Ноябрь, Серга И. Н. (2017)
Хохлов В. М. - Вплив змін клімату на періоди холодної погоди в Україні, Сіріченко К. С., Уманська О. В. (2017)
Иванова Е. В. - Апробация параметризаций турбулентности пограничного слоя атмосферы над океанической поверхностью (2017)
Ель Хадрі Ю. - Верифікація результатів регіональних кліматичних моделей стосовно режиму швидкості вітру і хмарності в Марокко, Хохлов В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла), Пилип’юк В. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане, Кушнир Д. В., Гриб О. Н. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции обобщенной модели электронного транспорта, Кострицкая Л. С. (2017)
Gerasymov O. I. - Entropy analysis for local structure of granular matter (2017)
Кругляк Ю. А. - Перенос тепла фононами в обобщенной транспортной модели, Штефан Н. З. (2017)
Бенях Н. - Реставраційна діяльність Михайла Бойчука (з листів митрополита Андрея Шептицького та Іларіона Свєнціцького) (2017)
Бокотей М. - Дизайн гутного скла: способи декорування кольоровими скло порошками (2017)
Брилін Е. - Методологічні основи формування естетичної культури майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2017)
Буцерога В. - Творчість Т. А. Ходакової у контексті розвитку вокально-педагогічних традицій Є. С. Мірошниченко (2017)
Довгошия В. - Народознавча основа національно-патріотичного виховання в діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Корнюхіна А. - Музично-ритмічне виховання як важлива частина формування виконавської майстерності скрипаля-початківця (2017)
Кузьо В. - Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста, Чавва Л. (2017)
Кундис Р. - Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини (2017)
Лензіон Я. - "Рапсодія в стилі блюз" Джорджа Гершвіна як феномен творчого визнання композитора (2017)
Маринчук Т. - Усвідомлення взаємодії засобів виразності різних видів мистецтва у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів (2017)
Мартинів О. - Діяльність видатних українських балетмейстерів у контексті розвитку гуцульської хореографії (2017)
Марченко Є. - Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії, Козицька М. (2017)
Медведик Г. - Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього ренесансу – класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів) (2017)
Нагай Б. - Сутність художнього образу в музичному мистецтві (2017)
Олексюк А. - Народно-інструментальне музикування в Галичині періоду німецької окупації (2017)
Паламарчук В. - Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи (2017)
Сидор В. - Від спільних витоків до різних видообразів: місце статуарної скульптури в системі ландшафтних культових об’єктів християнської України (2017)
Філоненко Л. - Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка, Німилович О. (2017)
Чумак Ю. - Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Душний А. (2017)
Капранов Я. - Гіпотетичні версії щодо географічної локалізації ностратичної прамови (2017)
Філь Г. - Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення національно-культурної картини світу, Цупик А. (2017)
Шило С. - Поняттєві сфери термінів для номінації спонукальної модальності (2017)
Шум О. - Особливості відтворення реалій у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного "Тигролови") (2017)
Яценко Г. - Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Бродская О. - Історизація дійсності як характерна ознака драматургії Артура Шніцлера (2017)
Голомідова Л. - Символічність образу жінки в новелі "Тонка" Роберта Музіля (2017)
Дмитрів І. - Функціонування релігійних символів у художній літературі як вияв містичної традиції (2017)
Ковальчук О. - Романтичні традиції та філософська тематика казки Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (2017)
Новак С. - Національна ідея в публіцистиці Володимира Бірчака: актуалізація (за матеріалами берлінської газети "Українська дійсність") (2017)
Риба І. - Гетерообраз дикуна в романі Р. Фленагана "Бажання" (2017)
Сокол Г. - Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби "Революція іде", Клюфінська І. (2017)
Борисов В. - Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках, Борисова С. (2017)
Вольскі П. - Роль та особливості дистанційного навчання у вивченні іноземної мови, Зимомря І. (2017)
Галів М. - Засади німецької освітньої політики в окупованій східній Галичині 1941–1944 рр.: на матеріалах Дрогобиччини, Оленич С. (2017)
Голіяд І. - Коучингові технології в освіті: теоретично-практичні аспекти і наукові підходи, Чернова Т. (2017)
Datskiv I. - Vocational education in Ukraine: current state, problems and development directions (2017)
Іщук Т. - Впровадження новітніх методів навчання іноземної мови у навчальний процес та забезпечення стандартів якості підготовки фахівців туристичної індустрії (2017)
Калита Н. - Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (у світлі вимог концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді) (2017)
Кантор Н. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері освіти: загальні риси та особливості (2017)
Кочубей Т. - Історичний розвиток дієтетики як науки про збереження здоров’я, Люльченко В. (2017)
Пагута М. - Періодизація становлення та розвитку вітчизняної професійної освіти: до історіографії проблеми (2017)
Подчерняєва Н. - Євроклуб у школі: методичні рекомендації з організації роботи (2017)
Силюга Л. - Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі, Матуляк У. (2017)
Скотна Н. - Соціально-психологічна допомога дітям вимушених переселенців засобами арт-терапії, Пантюк М., Пантюк Т., Садова І. (2017)
Черкашин С. - Повернення до базового освітнього принципу "Єдності дослідження й навчання" як один із шляхів подолання негативних наслідків реформування системи вищої освіти Німеччини (2017)
Yarushak M. - Pedagogical value of moral and spiritual folk culture (2017)
Заболоцька С. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного університету (2017)
Хавула Р. - Психологічні особливості становлення самоефективності в юнацькому віці (2017)
Душний А. - Весняний фестивальний марафон баяністів-акордеоністів у Дрогобичі (2017)
Каралюс М. - Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі (2017)
Власова Т. Р. - Соціальний потенціал: сутність та зміст (2017)
Лучик С. Д. - Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді, Лучик М. В. (2017)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості україни: горизонтальний та секторальний підходи, Вдовічена О. Г. (2017)
Маркіна І. А. - Ціноутворення аграрної продукції в контексті конкурентоспроможності, Остряніна С. В., Стовба А. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері, Сьомич М. І., Стеценко М. О. (2017)
Столяр Л. Г. - Автомобільний ринок україни: стан та перспективи розвитку, Бучик С. С. (2017)
Кифяк В. Ф. - Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні, Бондаренко Г. Ю. (2017)
Кифяк В. Ф. - Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи, Савчук Ю. М. (2017)
Чаплінський Ю. Б. - Pest-аналіз прикордонного регіону (2017)
Буднікевич І. М. - Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації, Крупенна І. А., Гавриш І. І. (2017)
Жалба І. О. - Формування системи маркетингових комунікацій на основі маркетингових досліджень (2017)
Присакар І. І. - Мобільний маркетинг підприємств ресторанного господарства: переваги, проблеми та перспективи, Сулима Н. М. (2017)
Гнатишина Н. Д. - Розробка системи управління інноваційним кластером підприємств легкої промисловості (2017)
Іванова М. І. - Використання дескриптивного методу аналізу ієрархій для формування цілей логістичної стратегії (2017)
Чичун В. А. - Основи системи управління персоналом на підприємстві, Пацаранюк Ю. М. (2017)
Шкабара Т.Л. - Сучасні критерії інформаційної якості товарів, Бозуленко О.Я. (2017)
Багрій К. Л. - Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів (2017)
Маначинська Ю. А. - Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика (2017)
Романчук А. Л. - Власний капітал у системі споживчої кооперації: сутність, склад та сучасний стан (2017)
Труфіна Ж. С. - Оцінка довгострокових біологічних активів (2017)
Балицька М. В. - Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації (2017)
Биндю В. А. - Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад, Попель Л. А. (2017)
Грушицька Г. В. - Розподіл фіскальних компетенцій між рівнями державного управління (2017)
Зінченко В. А. - Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі (2017)
Kunch Z. - The use of training elements during practical courses in rhetoric, Kharchuk L. (2017)
Бабенко О. - Засади підготовки військових тележурналістів України в умовах гібридної війни (2017)
Білоус О. - Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей в умовах російсько-української війни (2017)
Лубкович І. - Методика ефективного викладання у виші (2017)
Нетреба М. - Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання, Нищик Г. (2017)
Осюхіна М. - Медіаосвітній потенціал інституту прес-омбудсмена в Україні (2017)
Порпуліт О. - Домінанти професійної ідентичності студента-журналіста (2017)
Потятиник Б. - Медіакритика в системі журналістської освіти України: Львів – Київ – транзит (2017)
Почапська О. - Журналіст-практик vs журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні (2017)
Решетуха Т. - Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисципліни "Медіабезпека" (2017)
Ріпей М. - Словниковий диктант як засіб підвищення рівня орфографічної грамотності журналістів-першокурсників, Кріслата О. (2017)
Тараненко О. - Формування навичок аргументації у студентів як засіб протидії пропагандистському впливу, міфологізації та мовній агресії (2017)
Хоменко Т. - Теорія vs практики чи теорія і практика у журналістській освіті: питання відкриті (2017)
Яблоновська Н. - Штучний інтелект та мас-медіа: виклики для підготовки журналістів (2017)
Bondarenko I. - "Totalitarian language" as a communication technique for construction of pseudo reality (based on the regional press of the 20-40s of 20th century) (2017)
Лозинський М. - Геополітична стратегія України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії питання, Гоцур О. (2017)
Іванова І. - Радянська рекламна журналістика в Україні: системність та ідеологічні константи (2017)
Марчук Г. - Публіцистика Леся Мартовича: жанри та мотиви (2017)
Присяжна-Гапченко Ю. - Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди (2017)
Яценко Г. - Домінанти журналістської освіти (за публіцистикою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Balalaieva O. - Media topics in descriptors of International Press Telecommunications Council (2017)
Витвицька Ю. - Сучасна молодіжна періодика України: принципи функціонування, типологія, тенденції розвитку (2017)
Лизанчук В. - Україноцентризм – інтегруючий принцип формування журналістського професіоналізму (2017)
Подедворний Т. - Сучасна українська теледокументалістика: головні виклики і завдання (2017)
Теребус О. - Журналістська етика: теорія та практика (2017)
Холод О. - Теорія і практика журналістики крізь призму теорій Семона-Рубакіна й Гумбольдта-Потебні (2017)
Істратi Р. - Обличчя Путіна (2017)
Bożek M. - Describing the world according to Hanna Krall and Krzysztof Kąkolewski (2017)
Житарюк М. - Інформаційна пропаганда Кремля в контексті геополітики (2017)
Лось Й. - Персональний журналізм: аргумент авторитету (2017)
Мельник Ю. - Медіатизація тероризму: передумови та наслідки (2017)
Ципердюк І. - Досвід переходу української редакції Радіо "Свобода" від традиційного до конвергентного ЗМІ (2017)
Белла М. - Адресат і адресант в інтернет-комунікації (2017)
Лавриш Ю. - Секуляризм нових медій: виклики і небезпеки (2017)
Мельник М. - Фешн-журналістика в епоху інтернет-медій (2017)
Рудик М. - Журналіст-блогер на сучасному інформаційному ринку: секрети майстерності (2017)
Filip G. - Elite egality – who are the recipients of texts in automotive brand press (2017)
Драган-Іванець Н. - Війна та гумор в Україні: лексичні аспекти (на прикладі програми Романа Вінтоніва) (2017)
Конюхова Л. - Засоби досягнення мовної економії в ЗМІ (2017)
Михайличенко Н. - Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів (2017)
М’яснянкіна Л. - Синтаксична специфіка рекламного дискурсу (2017)
Козир Ю. - Вікіпедія в інформаційному протистоянні України та Росії, Дубініна М. (2017)
Тимошик М. - Проблема підготовки кадрів для української еміграційної преси та спроби її розв’язання (2017)
Аванесова Н. Е. - Сучасні тенденції дослідження моделей стратегічного управління підприємством, Лубенська А. С. (2017)
Андрусів С. В. - Стратегічні пріоритети розвитку будівельної галузі держави (2017)
Багорка М. О. - Основні напрями та механізми екологізації аграрного виробництва (2017)
Бондаренко Н. М. - Особливості обліку запасів у бюджетних установах (2017)
Боровік Л. В. - Теоретичні аспекти удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами в аграрній галузі (2017)
Брензович К. С. - Аналіз міграційних потоків молоді України, Глодан М. П. (2017)
Будз О. О. - Чинники впливу на митне обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції України (2017)
Бучинська Т. В. - Універсальні компетентності людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства (2017)
Кміть В. М. - Напрями підвищення ефективності податку на прибуток підприємства як регулятора економічних процесів у державі, Бучма І. I. (2017)
Віхляєва Н. В. - Об’єктно-орієнтована модель інноваційного розвитку енергетичного комплексу України (2017)
Галапуп Л. О. - Теоретико-методологічні засади управління ризиками банківського капіталу (2017)
Галинська Ю. В. - Державне регулювання рентної політики в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин (2017)
Гаращук О. В. - Освіта – важливий драйвер формування інноваційного середовища в контексті вимог четвертої промислової революції, Куценко В. І. (2017)
Гегедош К. В. - Інноваційний механізм менеджменту в системі транскордонного економічного співробітництва (на прикладі міжрегіональної асоціації "Карпатський Єврорегіон"), Проскура В. Ф. (2017)
Гедз М. Й. - Оцінка ресурсного потенціалу регіону, Бакум І. В. (2017)
Гинда О. М. - Проблеми управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення, Гинда C. М. (2017)
Денисенко М. П. - Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів, Бреус С. В. (2017)
Денисенко В. Ю. - Визначення вимог до програмного забезпечення для моделі системи масового обслуговування торгового порту, Корнєєва І. С. (2017)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна відповідальність підприємництва в системі соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Дзюбановська Н. В. - Статистичні методи оцінювання міжнародної торгівлі Європейського Союзу (2017)
Дьяченко Ю. В. - Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України (2017)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування методу капіталізованого доходу для земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, Пащенко О. В. (2017)
Zhuravlova Yu. O. - Public service as a public good (2017)
Зайцев О. В. - Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України, Нікітін Д. В. (2017)
Зварич Р. Є. - Історична нерівність доходів населення як економічна передумова альтерглобалізації (2017)
Іличок Б. І. - Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення її стану, Малиновський Ю. В. (2017)
Карпенко Н. Г. - Проблемні питання обліку запасів бюджетних установ, Нос Л. Д. (2017)
Карпіщенко О. О. - Експортоорієнтовна індустріалізація як стратегічна мета розвитку промисловості України, Ващенко Т. В. (2017)
Касич А. О. - Інноваційні підходи в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства, Бурба О. А. (2017)
Касич А. О. - Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах, Бурківська В. А. (2017)
Кожухівська Р. Б. - Специфіка формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг за умов глобалізації економіки, Парубок Н. В. (2017)
Кононова О. Є. - Сутність та зміст стратегічного управління будівельним підприємством, його особливості та переваги, Головченко Є. Ю. (2017)
Корбутяк А. Г. - Підходи до трактування поняття "фінансовий стан підприємства", Бута М. М. (2017)
Корбутяк А. Г. - Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах, Сокровольська Н. Я. (2017)
Кустріч Л. О. - Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Кучмєєв О. О. - Економічна безпека підприємства оптової торгівлі: фактори та засоби її гарантування (2017)
Легомінова С. В. - Обґрунтування інтерелляції між конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств та стійким інноваційним розвитком бізнес-середовища (2017)
Лисенко С. М. - Бюджетна децентралізація як чинник місцевого розвитку, Табачкова Н. А., Омельченко М. М. (2017)
Михайленко О. В. - Розроблення операційної стратегії підприємства, Комарицька Н. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Ковальова О. М. - Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням, Ащеулова Т. В., Кисиленко К. В. (2017)
Синенький О. В. - Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції (2017)
Скрипник І. М. - Вплив патоґенетичного лікування на процеси пероксидації у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Markin L. - Early-Versus Late-Onset Preeclampsia: Differences in Risk Factors and Birth Outcomes, Medvyedyeva O. (2017)
Katerenchuk O. - Diagnostic and Prognostic Value of Psycho-Autonomic Dysfunction as Factor of Ischemic Heart Failure Progression, Zhdan V., Katerenchuk I. (2017)
Абрагамович М. О. - Уміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу, Абрагамович О. О., Фармага М. Л. (2017)
Markin L. - Features of Giving Aid to Pregnant Women with Uterine Leiomyoma, Besedin O., Isayeva K. (2017)
Абрагамович У. О. - Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків), Абрагамович О. О., Гута С. І. (2017)
Біла Є. С. - Семантичні гештальти асоціативного онімічного поля ароматонімів (2017)
Бубнов Д. В. - Вариативный характер мелодического контура в речи ирландцев (2017)
Єрьоменко С. В. - Компресія при перекладі з української мови на англійську (2017)
Ковальчук А. К. - Темпоральные особенности речи шеф-повара (2017)
Колегаева И. М. - Еще раз о роли сигнальных систем в познании и означивании мира, или почему текут слюнки при слове лимон (2017)
Кравченко Н. О. - Псалми як особливий різновид молитовних текстів (2017)
П’єцух О. І. - Тактика іронізування в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Полянічко О. Д. - Структура асоціативного поля космопоетонімів (2017)
Прима В. В. - Англомовний путівник по Україні як полікодовий текст (2017)
Русавская О. О. - Просодическая интерференция в речи англоговорящих жителей Квебека (2017)
Сєчіна C. І. - Екстралінгвальні чинники формування концепту ідентичність у мексиканському національному варіанті іспанської мови (2017)
Сиваченко И. В. - Просодические средства выражения эмоциональной напряженности в речи спортивных комментаторов (2017)
Смаглій В. М. - Спочатку було слово: word як ядерна лексема номінативного поля концепту word (2017)
Снітовська О. Й. - Медична термінологія англомовних текстів інструкцій медичних препаратів та відтворення її в українських перекладах (2017)
Строченко Л. В. - Вербалізація субконцепту prodigy у романі Р. Дала "Matilda” (2017)
Шелковнікова З. Б. - Проспекція та ретроспекція у наративах англійської мови науки (2017)
Шистовська А. А. - Поняття інтертекстуальності та підходи до нього (2017)
Vovchanska S. І. - Professional glottodidactics as a new aspect of LSP study (2017)
Ільченко О. М. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. (2017)
Карпенко О. Ю. - Рецензія на монографію Н. О. Кравченко "Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід)" Одеса: КП ОМД, 2017. – 408 с. (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Майовець Я. М. - Роль і місце інноваційного аграрного підприємництва України на глобальному ринку продовольчих товарів (2017)
Маргіта Н. О. - Оцінка якості системи транспортного обслуговування пасажирів м. Львова, Ярема Н. О. (2017)
Марченко В. М. - Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект, Покровська Н. М. (2017)
Матвеев С. П. - Охрана окружающей природной среды в социально ориентированной рыночной системе и ее последствия (2017)
Мізік Ю. І. - Провідні методи та інструменти стратегічного моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення, Конопліна О. О., Панов В. В., Ярошенко Н. А. (2017)
Носирєв О. О. - Світовий досвід реалізації моделей промислової політики (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційний розвиток кантонів Швейцарії на основі кластерного підходу (2017)
Опікунова Н. В. - Застосування системного підходу до формування економічного потенціалу підприємства, Швець Є. В. (2017)
Осадчий Є. С. - Напрями капіталізації банківських установ за участі держави (2017)
Охрименко І. Б. - Необхідність та напрями удосконалення регулювання споживчого кредиту в Україні (2017)
Палінчак М. М. - Принципи менеджменту в природно-заповідній сфері, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Палінчак М. М. - Класифікація природно-заповідних територій та об'єктів у контексті конвенції МСОП та законодавчих актів України, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Партола А. І. - Державна політика в галузі річкового водного транспорту України (2017)
Петришин Л. П. - Удосконалення процесів формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств як чинника їхньої економічної поведінки (2017)
Прокопенко І. В. - Комерціалізація та оцінювання ефективності інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2017)
П'янкова О. В. - Криза як складник розвитку економічних систем, Ралко О. С. (2017)
Резнік Н. П. - Стан та тенденції біржової торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України, Назаренко М. А. (2017)
Романовська Ю. А. - Державне соціальне страхування як форма соціального захисту населення України, Солоненко Л. В. (2017)
Рубан Ю. В. - Удосконалення управління ціновими ризиками на товарних ринках, Степанченко О. В. (2017)
Седікова І. О. - Інноваційна діяльність як фактор економічного зростання підприємств виноробної галузі (2017)
Слободяник А. М. - Алгоритмічний трейдинг на біржовому ринку: сутність та класифікація, Крижній В. Б. (2017)
Слуцький Є. В. - Розроблення розпорядчого документу облікової політики для оборонної галузі в частині основних засобів (2017)
Сотниченко В. М. - Економічна безпека телекомунікаційних підприємств: стан та шляхи вирішення проблеми (2017)
Старинець О. Г. - Антикризова стратегія діяльності телекомунікаційних підприємств (2017)
Строкович Г. В. - Взаємозв’язок економічних категорій "фінанси", "фінансування", "фінансове забезпечення", "фінансові ресурси", Гончарук С. В. (2017)
Таратула Р. Б. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами територіальних громад, Ковтуняк І. П. (2017)
Тищенко В. В. - Впровадження фінансового планування на підприємстві (2017)
Трішкіна Н. І. - Критерії оцінки маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга (2017)
Федоряк Р. М. - Управління розвитком філіальної мережі компанії з роздрібної торгівлі, Лисенко Б. Р. (2017)
Халімон Т. М. - Напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Харун О. А. - Формування креативності персоналу за умов інноваційного розвитку підприємств (2017)
Цибульська Е. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження сутності в епоху економіки знань (2017)
Черноіванова Г. С. - Теоретичні засади управління інноваційним складником підприємства (2017)
Чичуліна К. В. - Оцінка ризикостійкості підприємств цукрової галузі, Касмініна К. О. (2017)
Штулер І. Ю. - Державна політика залучення інвестицій у стратегії розвитку національних економік, Сержанов В. В. (2017)
Юдіна М. І. - Еволюція концепцій ринку праці, Мельник І. В. (2017)
Яворська Н. П. - Формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору: аналіз зарубіжного досвіду, Баланюк М. В. (2017)
Якубовський С. О. - Сучасні тенденції міжнародної міграції та грошових переказів мігрантів в умовах глобалізації, Горивенко Х. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдуллаєв Ф. Г. - Застосування многочленів Фабера в доведеннях комбінаторних тотожностей, Імаш кизи М., Савчук В. В. (2018)
Grigorchuk R. - On the rigidity of rank gradient in a group of intermediate growth, Kravchenko R. (2018)
Дворник А. В. - Майже періодичні розв’язки систем Лотки–Вольтерра з дифузією та імпульсною дією, Струк О. О., Ткаченко В. І. (2018)
Kochubei A. N. - Linear and nonlinear heat equations on a p-adic ball (2018)
Кравець В. І. - Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями, Ковальчук Т. В., Могильова В. В., Станжицький О. М. (2018)
Михайлец В. А. - Предельные теоремы для решений краевых задач, Пелехата О. Б., Рева Н. В. (2018)
Романюк А. С. - Колмогоровські поперечники і білінійні наближення класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних (2018)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні Σ-розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2018)
Fečkan M. - On equations with generalized periodic right-hand side, Pospíšil M. (2018)
Чуйко С. М. - Метод найменших квадратів у теорії матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач, Нєсмєлова О. В., Дзюба М. В. (2018)
Prytula M. M. - Differential-geometric structure and the Lax–Sato integrability of a class of dispersionless heavenly type equations, Hentosh O. E., Prykarpatskyy Ya. A. (2018)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - Становлення національної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як інструменту вартісної оцінки надр, Михайлів І. Р. (2017)
Фесенко Ю. Л. - Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування", Кривуля С. В., Братах М. І. (2017)
Клюнь А. М. - Роль нормативних документів у забезпеченні надійного та безпечного функціонування газотранспортної системи України – історія сьогодення та напрямки реформування, Карпаш М. О. (2017)
Чудик І. І. - Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М. (2017)
Копей В. Б. - Імітаційна модель свердловинної штангової насосної установки на основі абстрактних автоматів (2017)
Копей Б. В. - Розрахунок залишкового ресурсу насосної штанги, Стефанишин А. Б., Рачкевич І. О. (2017)
Пиріг Т. Ю. - Особливості безтраншейної технології прокладання трубопроводів способом мікротунелювання, Побережний Л. Я., Запухляк В. Б., Цюрак В. Ю. (2017)
Гриджук Я. С. - Визначення інертності та кінетичної енергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні (2017)
Кондрат О. Р. - Лабораторні дослідження з винесення рідини із газових і газоконденсатних свердловин за допомогою твердих поверхнево-активних речовин, Петрущак С. М. (2017)
Горбійчук М. І. - Лінеаризована математична модель двостадійного процесу сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Станецький А. І. - Ранжування високомінералізованих ґрунтів за небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу діаметра стовбура на продуктивність газових свердловин, Горбійчук М. І., Дремлюх Н. С. (2017)
Чабан Н. І. - Особливості руйнування насосно-компресорних труб в умовах експлуатації газоконденсатних родовищ з високим вмістом корозійно-активних речовин, Миндюк В. Д. (2017)
Побережний Л. Я. - Вплив напружень тертя газорідинної суміші та гідратоутворення на швидкість корозії, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Зменшення технологічних втрат нафти на родовищах Прикарпаття, Шумілін Т. В. (2017)
Паневник Д. О. - Обґрунтування методу вибору параметрів експлуатації пристрою для ліквідації прихоплень бурильної колони (2017)
Прокопів М. М. - Експлуатаційна стійкість інструменту із дрібнозернистого сплаву WC-8Co після вакуумно-компресійного спікання в різних умовах зварювання тертям з перемішуванням, Харченко О. В., Лукаш В. А., Цап І. В. (2017)
Фуртат І. М. - Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків, Остапюк Н. А., Антонюк М. З. (2017)
Штефюк Т. В. - Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси, Терновська Т. К. (2017)
Прилуцький М. П. - Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах, Стародуб М. Ф. (2017)
Дупленко Ю. К. - Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку (2017)
Лукавенко Я. І. - Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова"), Деревська К. І. (2017)
Нікулін О. С. - Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту, Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. (2017)
Мурланова Т. В. - Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран, Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. (2017)
Гребенюк А. Г. - Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему, Голуб О. А. (2017)
Repetsky S. - Influence of adsorbed potassium atoms on the energy spectrum of graphene, Vyshyvana I., Melnyk R. (2017)
Хоменкова Л. Ю. - Ефекти пам’яті в структурах на основі оксиду гафнію, легованого германієм (2017)
Відомості про авторів (2017)
Митник Ю. В. - Пам’ятi Володимира Андрiйовича Вишенського, Михалевич В. М., Олiйник Б. В., Чорней Р. К., Дутка В. А. (2017)
Drin I. - The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation, Drin S., Drin Y. (2017)
Михалевич В. М. - До методу апроксимацiї нечiткої статистичної закономiрностi, Янiвський О. М. (2017)
Назаренко Ю. О. - Безризиковий портфель для FAT моделi Стьюдент-типу для ризикових базових активiв, Щестюк Н. Ю. (2017)
Олiйник Б. В. - Досконалi 1-коди на тривалентних дистанцiйно-транзитивних графах, Лукашова М. В., Лукашова Т. Д. (2017)
Санжаровська А. О. - Узагальнення задачi про Ханойську вежу (2017)
Сатур О. Р. - Динамiчна система конфлiкту з притяганням для трiйки взаємодiючих сторiн (2017)
Fitel D. - Modified Bayesian classifiers for text messages (2017)
Чорней Р. К. - Про рiвновагу за Нешем у стохастичних iграх накопичення капiталу на графi (2017)
Вiдомостi про авторiв (2017)
Козюбра М. І. - Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій (2017)
Білак М. В. - Значення Угоди про асоціацію з ЄС: нові виклики для конституційного порядку чи послаблення позиції Основного Закону (2017)
Грищенко К. С. - Зміна Конституційним Судом України власних юридичних позицій і застосування динамічного тлумачення – пошук співвідношення (2017)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України в частині конституційної юрисдикції: особливості перехідних відносин (2017)
Мельник М. О. - Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації (2017)
Лобач О. М. - Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) (2017)
Звєрєв Є. О. - До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом (2017)
Іщенко Ю. В. - Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації (2017)
Мінін О. А. - Ultra vires податкових відносин, Козленко М. С. (2017)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Умови договору про споживчий кредит: відповідність європейським стандартам, Посполітак В. В. (2017)
Ізарова І. О. - Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу (2017)
Костюк В. Л. - Страховий стаж: поняття, ознаки, види й тенденції удосконалення (2017)
Антонович М. М. - Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії (2017)
Романченко А. В. - Проблеми та перспективи ратифікації Україною Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 1993 р. (2017)
Михайлюк Г. О. - Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу (2017)
Багіров С. Р. - Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав (2017)
Горох О. П. - Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку (2017)
Бернацький Б. В. - Рішення Конституційного Суду України у справі про заборону компартії України у світлі концепції войовничої демократії (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бащенко М. І. - Cучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону, Тищенко І. В. (2005)
Бегма А. А. - До державного стандарту "Сперма бугаїв заморожена", Бегма Л. О. (2005)
Бердичевський M. C. - Моніторинг параметрів генетичної мінливості в популяції великої рогатої худоби як основа реалізації закону України "Про племінну справу у тваринництві” (2005)
Іванов В. К. - Сучасний стан племресурсів молочних порід Одещини (2005)
Коновалов В. С. - Нові підходи у використанні меланосомальних технологій у селекційному процесі (2005)
Любинський O. I. - Оцінка системи селекції прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи, Новіцький M. B., Боднар I. O. (2005)
Мельник Ю. Ф. - Шляхи розвитку генетичної служби у тваринництві України, Подоба Б. Є., Гузєв I. B. Бородай І. С. (2005)
Підпала Т. В. - Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві (2005)
Бащенко М. І. - Вагові та лінійні параметри екстер’єру телиць української червоно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2005)
Бєлогурова B. I. - Оцінка червоно-рябих голштинських бугаїв за якістю нащадків при схрещуванні з коровами червоної степової породи, Ладиш I. O., Грищенков Д. М. (2005)
Бех В. В. - Сучасний стан науково-дослідних робіт з виведення малолускатого коропа нового типу для рибних господарств України, Томіленко В. Г., Осипенко M. I., Марценюк В. П. (2005)
Бойко О. В. - Підвищення живої маси бугаїв за допомогою лактину, Романов Л. М. (2005)
Войтенко С. Л. - Миргородська порода свиней у процесі еволюції (2005)
Гальчинська І. А. - Повноцінна годівля та роздій корів до рекордної продуктивності, Коваль A. I., Дубін A. M. (2005)
Геккієв А. Д. - Перспективні розгалуження лінійних структур центрального зонального типу створюваної української червоної молочної породи, Козловська M. B. (2005)
Герасименко В. В. - Параметри генетичної структури стада свиней асканійського типу української м’ясної породи за імуногенетичними показниками, Скрепець К. В. (2005)
Гришина Л. П. - Рівень фенотипної консолідації свиней великої білої породи (2005)
Гурський I. M. - Селекційно-господарські особливості помісей від корів української червоно-рябої породи з бугаями м’ясних порід в умовах Лісостепу України, Лановська М. Г. (2005)
Дармограй Л. М. - Динаміка живої маси кролів різних генотипів у літній період вирощування, Лучин І. С. (2005)
Дубін A. M. - Удосконалення методів оцінки порід, родин та окремих тварин у молочному скотарстві (2005)
Іовенко В. М. - Стабілізуючий відбір та життєздатність і відносна пристосованість генотипів овець багатоплідного каракулю за системою трансферину, Кириченко В. А. (2005)
Кузебний C. B. - Особливості спермопродуктивності бугаїв різних генотипів (2005)
Левченко І. В. - Сиропридатність молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2005)
Лучин І. С. - Комплексний показник оцінки ремонтного молодняку кролів різних генотипних поєднань (2005)
Мазур В. Є. - Сучасний генофонд свиней степової зони України та перспективи його використання (на прикладі Кіровоградської області), Явтушенко Л. А. (2005)
Мовчан Т. В. - Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності корів новостворюваної червоної молочної породи, Данько В. І. (2005)
Надточій B. M. - Вікові та породні зміни показників спермопродуктивності бугаїв (2005)
Носич В. М. - Продуктивні якості основних родин свиней великої білої породи (2005)
Петренко B. I. - Енергетична оцінка великої рогатої худоби, Барабаш B. I., Доценко Л. В. (2005)
Полупан Ю. П. - Успадковуваність молочної продуктивності корів української червоної молочної породи, Коваль Т. П. (2005)
Просяний С. Б. - Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи, Сірацький Й. З. (2005)
Проценко О. В. - Вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові теличок залежно від тривалості їхнього утробного розвитку (2005)
Різноока К. П. - Екстер’єрна оцінка бугаїв різного екогенезу та їхніх дочок у структурі створюваної червоної молочної породи (2005)
Рудик І. А. - Роль ліній в удосконаленні української чорно-рябої молочної породи, Сотніченко Ю. М. (2005)
Сметанин B. T. - Линейное разведение как метод структурирования и механизм сохранения внутрипопуляционной изменчивости в породах (2005)
Ференц Л. В. - Якість молока протягом лактації у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи (2005)
Херсонець Л. К. - Вплив генетичного тренду на оцінку бугаїв молочних порід за типом будови тіла (2005)
Хмельничий Л. М. - Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід за екстер’єрним типом (2005)
Хом`як О. А. - Вплив генотипу на екстер’єрні показники корів української червоно-рябої і молочної породи (2005)
Шкурко Т. П. - Продуктивність та екстер’єрні особливості голштинської худоби в умовах Степу України (2005)
Ящук Т. С. - Морфологічні і функціональні особливості вим’я первісток української чорно-рябої молочної породи, Мединська О. Я. (2005)
Бабак О. Я. - Функціональний стан печінки та показники білкового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від генотипів гена рецептора ангіотензину ii першого типу, Зайцева М. М. (2017)
Боягина О. Д. - Морфометрическая характеристика мозолистого тела женщин второго периода зрелого возраста по данным МР-томограмм и анатомических препаратов (2017)
Бродовська Н. Б. - Cтан прооксидантної системи крові та ендогенної інтоксикації у хворих на червоний плоский лишай (2017)
Бумбар З. О. - Оцінка моделі коморбідного стану – генералізованого пародонтиту на фоні уролітіазу, Піняжко О. Р. (2017)
Витриховський А. І. - Шкала ризику виникнення та прогресування життевонебезпечних аритмій та раптової серцевої смерті в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань на підставі оцінки варіабельності та турбулентності серцевого ритму (2017)
Viligorska K. V. - Impact of magnesium and vitamin b6 nutritional supplement on comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease, Khukhlina O. S., Antoniv A. A., Andrusiak O. V. (2017)
Гараздюк М. С. - Використання спектрофотометричного методу дослідження спинномозкової рідини для судово-медичного визначення давності настання смерті, Бачинський В. Т., Гараздюк О. І., Ушенко О. Г. (2017)
Грицюк М. І. - Зміни окремих показників екскреторної функції нирок у динаміці експериментального цукрового діабету (2017)
Дац-Опока М. І. - Психоемоційні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, Гнатейко О. З., Цьолко Т. Ю. (2017)
Дяк К. В. - Роль фетального фібронектину в прогнозуванні передчасних пологів у вагітних групи ризику, Юзько О. М., Приймак С. Г. (2017)
Кузьмінов Б. П. - Зміни лейкоцитарного спектра крові у сенсибілізованих нітроксоліном мурчаків в умовах проведення токсикологічного експерименту, Яськів Г. І., Грушка О. І. (2017)
Нарсія В. І. - Морфогенез структур шийної та грудної ділянки хребтового стовпа у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Кривецький І. В., Бесплітнік М. Г., Кривецький В. В. (2017)
Овчаренко І. А. - Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу як фактор підвищення ефективності лікування, Шевченко О. С., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2017)
Пиндус Т. А. - Состояние тканей ротовой полости крыс в условиях моделирования метаболического синдрома, Деньга А. Э., Ткаченко Е. К. (2017)
Повар М. А. - Гепатоспецифічні прояви порушень у системі вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист у щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2017)
Радченко О. М. - Застосування екстракту кореня пеларгонії EPs-7630 у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Sirenko Yu. M. - Right heart catheterization for hemodynamic evaluation of pulmonary hypertension, Zhyvylo I. О., Sirenko O. Yu. (2017)
Соломенчук Т. М. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у пери- та постменопаузальних жінок: ризики та особливості перебігу, Процько В. В., Полторак Л. В., Перетятко Н. В. (2017)
Сторожук М. В. - Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу (2017)
Фаді Хаза Файяз Шадід - Психоемоційний статус та стан церебрального кровообігу у пацієнтів молодого віку з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта (2017)
Федорук О. С. - Клінічні відмінності тазового болю при хронічному небактеріальному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Степанченко М. С., Романенко В. І. (2017)
Чаплинська Н. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: позалегеневі прояви, Рудник В. Т., Симчич Х. С. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні пародонтиту, Березнякова А. І. (2017)
Шушляпина Н. О. - Изучение дыхательных циклов при ольфактометрических исследованиях (2017)
Талалаєв К. О. - Предикція в українській медицині – сучасний інструмент покращення якості життя громадян (огляд літератури) (2017)
Безсмертний Ю. О. - Медикосоціальна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу в Україні, Безсмертна Г. В., Гриневич Ю. Ф., Веремій Л. Г. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата Хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом после рвоты желчью (2017)
За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХVIІ (2017)
Віце-президент НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Професор Хухліна Оксана Святославівна (до 50-річчя від дня народження) (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2017)
Бусарєва Т. Г. - World experience of using of currency operations in the bank activity (2017)
Кірова Л. Л. - Можливості та загрози розвитку світового сільськогосподарського ринку (2017)
Добренко О. О. - Організаційно-методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці (2017)
Поліщук С. В. - Шерингова економіка в Україні як спосіб вирішення проблеми обмеженості ресурсів громадян, Шишкіна В. О. (2017)
Рунчева Н. В. - Сутність корпоративних відносин у олійно-жировій промисловості, Охмат Н. В. (2017)
Трегубова О. О. - Екологічна оптимізація землекористування та сталий розвиток територіальних утворень (2017)
Антошкіна Л. І. - Конкурентоспроможність приватних ВНЗ, Бортник Ю. В. (2017)
Атаманюк О. О. - Обґрунтування та використання інструментів регламентації й формалізації у здійсненні контролінгу як системи управління розвитком культурно-мистецьких закладів сільських територій (2017)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні засади дослідження суті стратегічного маркетингового планування підприємств олійно­жирової галузі, Журавльов Є. В. (2017)
Горяча О. Л. - Комп’ютерний інжиніринг як засіб підвищення ресурсного потенціалу бізнесу, Резніченко В. В. (2017)
Ігнатенко М. М. - Надання послуг сільського зеленого туризму фермерськими господарствами з метою здійснення їх диверсифікації та підвищення доходності діяльності, Мармуль Л. О. (2017)
Kovtun V. A. - Stages of beef production control (2017)
Кривець Ю. М. - Концентрація ресурсів, спеціалізація, фінансово-економічна стійкість та ефективність діяльності аграрних підприємств, Постол А. А. (2017)
Новак Н.П. - Чинники пріоритетного розвитку аграрної сфери економіки, Бритвєнко А. С. (2017)
Романюк І. А. - Формування мотивів здійснення туристичної діяльності аграрними підприємствами, Яровий В. Ф. (2017)
Samaichuk S. I. - Economic efficiency of grain production in agricultural enterprises (2017)
Сільченко І. А. - Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства, Геращенко К. І., Острожна О. А. (2017)
Антошкін В. К. - Аналіз факторів, що визначають соціально-економічну безпеку регіонів, Мороз О. І. (2017)
Педан В. И. - Экономический аспект истории становления и развития уголовной ответственности за посягательства на рыбные ресурсы на территории войска запорожского (2017)
Попова Н. О. - Статистична оцінка структурних відмінностей валового регіонального продукту Запорізької області, Коваль А. Ю. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки ринкової вартості прав вимоги за дебіторською заборгованістю комерційного банку (2017)
Вовчак О. Д. - Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків, Канцір І. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рой М. М. - Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу (2017)
Чабан Н. І. - Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації, Миндюк В. Д. (2017)
Кондрат Р. М. - Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища, Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І., Кликоцька Р. С. (2017)
Чудик І. І. - Розширення технологічних можливостей орієнтованих компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М., Білецька І. Я. (2017)
Гриджук Я. С. - Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини (2017)
Копей В. Б. - Принципи побудови моделі свердловинної штангової насосної установки для середовища Maplesoft MapleSim 7, Копей Б. В., Кузьмін О. О. (2017)
Скобло Т. С. - Расчёт напряжений в колоннах разной длины при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю. (2017)
Чернова О. Т. - Дослідження особливостей транспортування і зберігання газу на Опарській СПЗ, Федорович І. В. (2017)
Гулиев А. С. - Использование и определение нормы расхода осушителя на установке осушки газа (2017)
Заміховський Л. М. - Сучасний стан оцінки надійності систем автоматики газоперекачувальних агрегатів, Зікратий С. В., Штаєр Л. О. (2017)
Горбійчук М. І. - Метод налаштування параметрів ПІ- і ПІД-регуляторів системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Чесановський М. C. - Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - РКООН-2009 як інструмент адаптації класифікації запасів і ресурсів корисних копалин України до світових стандартів звітності, Михайлів І. Р. (2017)
Рибіцький І. В. - Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення, Трофімчук В. І., Карпаш М. О. (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз рівня екологічної безпеки свердловин, що виведені з експлуатації (2017)
Кондрат Р. М. - Вплив розміщення видобувних свердловин на коефіцієнт газовилучення при периферійному нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад кругової форми, Хайдарова Л. І. (2017)
Копей Б. В. - Перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг, Шуанжу Юйй, Стефанишин А. Б. (2017)
Горбійчук М. І. - Дослідження властивостей двоступеневої сепараційної установки як об'єкт автоматичного керування, Поварчук Д. Д. (2017)
Копистинський Л. О. - Синтез структури цифрового логічного пристрою для підтримання процесів прийняття рішень у системі адаптивного управління бурінням свердловин електробурами (2017)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного стану системи промислових газопроводів на режими роботи об'єктів газовидобувного комплексу, Добрунов Д. Є., Шкейр Алі (2017)
Крижанівський Є. І. - Дослідження потужності та швидкості струмини водо-повітряно-піщаної суміші, Лях М. М., Добровольський І. В., Вакалюк В. М. (2017)
Сенчішак В. М. - Вплив нерівномірності обертання кривошипа на динаміку роботи верстата-гойдалки, Попович В. Я., Буй В. В. (2017)
Артим В. І. - Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з'єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан, Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В. (2017)
Гнип М. М. - Дослідження економічної доцільності переобладнання дизельних двигунів нафтогазової галузі на альтернативні палива, Криштопа С. І., Микитій І. М. (2017)
Нагорняк Р. І. - Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки, Коваль Я. М. (2017)
Височанський І. І. - Оптимізація газових мереж низького тиску з врахуванням енергетичних характеристик природного газу, Чабан Н. І., Максим'юк С. О. (2017)
Карпаш М. О. - Аналіз організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності на об’єктах газотранспортної системи України, Слободян М. Б., Рибіцький І. В. (2017)
Чесановський М. C. - Управління інтеграцією великих даних для оперативного прийняття рішень в нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ качества втулок цилиндров тепловозных двигателей производства ПАО "Бериславский машиностроительный завод", Сидашенко А. И., Марченко М. В., Ровный Е. В. (2013)
Омельченко Л. В. - Анализ методов восстановления деталей гальванопокрытиями (2013)
Сидашенко А. И. - Теоретическое обоснование температуры нагрева детали при механизированной наплавке по винтовой линии для проведения термомеханической обработки, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Манило В. Л. (2013)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності змінних робочих органів сільськогосподарських машин (2013)
Краснощек Ю. С. - Влияние условий алмазно-искрового шлифования на энергоемкость Процесса (2013)
Марченко А. Ю. - Современное оборудование для измерения коэрцитивной силы (2013)
Рублёв В. И. - Управляемые технологические процессы изготовления гальванических покрытий (2013)
Тришевський О. І. - Дослідження зміни механічних властивостей гнутих профилів при формовці (2013)
Скобло Т. С. - Методика математической оценки структурообразования при наплавке восстановленного слоя изделия, Сидашенко А. И., Тихонов А. В., Рыбалко И. Н. (2013)
Куликівський В. Л. - Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів (2013)
Сумец А. М. - Аналитическое исследование связи конструктивного и технологического показателей зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобилей (2013)
Карпусенко В. П. - Особливості процесу наплавлення трьохфазною дугою при відновленні деталей сільськогосподарської техніки, Карпусенко О. В. (2013)
Хоменко С. М. - Розробка пристосування для електромеханічної обробки робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Брянцева Н. А. - Основні чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сидашенко А. И. - Определение площади снимаемого металла при растачивании гильзы цилиндров круглым резцом, Аветисян В. К., Карпусенко А. В. (2013)
Рубльов В. І. - Cтруктуризація як основа проектування, виробництва і технічного сервісу зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Еременко В. С. - Определение количества контактов электроискрового разряда при упрочнении деталей электроискровым способом (2013)
Науменко А. А. - Анализ конструктивно-технологических характеристик поверхностей деталей, подлежащих восстановлению (2013)
Сафонов В. В. - Нанотехнологические методы ресурсосбережения технических объектов, Шишурин С. А., Азаров А. С., Сафонов К. В. (2013)
Акулович Л. М. - Технология нанесения защитных покрытий с использованием электрических разрядов и энергии постоянных магнитов, Миранович А. В. (2013)
Романюк С. П. - Анализ методов упрочнения режущих инструментов (2013)
Бантковский В. А. - Обоснование технико-экономической эффективности воспроизводства элементов систем машин, Аветисян В. К., Гончаренко А. А., Александренко В. Н. (2013)
Миклуш В. П. - Особенности формирования фирменной системы технического сервиса тракторов "Беларус", Сайганов А. С., Барташевич Л. В., Барташевич А. Л. (2013)
Плугатарёв А. В. - Легирование хромированного покрытия нанопорошками (2013)
Карабиньош С. С. - Технічний стан сільськогосподарських машин та його визначення голографічними методами, Іваненко О. Д. (2013)
Миклуш В. П. - К оценке рациональной концентрации работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, Сайганов А. С. (2013)
Кухтов В. Г. - Нові підходи при формуванні замовлень на запасні частини до сільськогосподарської техніки, Іванов В. І., Іванова Ю. В., Денисов А. В. (2013)
Скобло Т. С. - Влияние алмазного выглаживания на шероховатость поверхности деталей восстановленных наплавкой и подвергнутых упрочняющему Точению, Ридный Р. В. (2013)
Хоменко С. М. - Теоретичне визначення теплоти згоряння суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу (2013)
Автухов А. К. - Спосіб визначення зміни розмірів і форми поверхні виробів, Алфьоров О. І. (2013)
Васильків В. В. - Технології виготовлення комбінованих шнекових заготовок із секційних та секційно-зварних гвинтових заготовок (2013)
Пастухов А. Г. - Режимы механической обработки крестовин карданных шарниров, упрочненных ЭМО, Минасян А. Г., Дегтярев Н. М. (2013)
Сиромятніков П. С. - Дослідження та розробка методики діагностування індивідуальних паливних насосів з електронним керуванням, Коновалов І. І. (2013)
Бойко А. І. - Математична формалізація опису станів і переходів пассивного резервування технічних систем, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Листопад А. И. - Анализ существующих методов оценки качества изделий из металлов и сплавов (2013)
Скобло Т. С. - Применение нанотехнологий при восстановлении деталей сельскохозяйственной техники, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Триполко В. К., Гончаренко Е. А., Мальцев Т. В. (2013)
Карабиньош С. С. - Характерні пошкодження деталей пластинчато-роторних вакуумних насосів, Новицький А. В., Ружило З. В. (2013)
Пасько Н. С. - Ресурсосберегающая технология при изготовлении валков из чугунов с шаровидным графитом (2013)
Новицький А. В. - Методичні підходи оцінки надійності людини-оператора, як складової систем "людина–машина-середовище", Ружило З. В., Новицька О. А. (2013)
Телятников В. В. - Анализ дефектов стальных отливок запасных частей для ремонта транспортных средств (2013)
Гринченко О. С. - Прогнозування показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань, Алфьоров О. І. (2013)
Карабиньош С. С. - Неруйнівні випробування деталей сільськогосподарських машин, Ружило З. В., Новицький А. В. (2013)
Галиев И. Г. - Обеспечение работоспособности тракторов в аграрном производстве путем обоснования выбора варианта ремонтных воздействий, Яхин С. М., Хусаинов Р. К. (2013)
Аветисян В. К. - Экономическое обоснование инвестиций на предприятии, Бантковский В. А., Полетов В. А. (2013)
Кононенко А. С. - Теоретическое обоснование минимальной толщины слоя герметика в неподвижном фланцевом соединении, Казанцев С. П., Комогорцев В. Ф. (2013)
Карташов С. Г. - Експериментальні дослідження котка вібраційно-осциляторної дії, Дядя В. М., Саньков С. М., Дудка В.С. (2013)
Ружило З. В. - Использование осциллографических методов при испытаниях и диагностике автотракторных двигателей, Войтюк В. Д., Герасимчук Ю. А. (2013)
Бурцев С. А. - Влияние дефектов на эксплуатационную стойкость изделий из высокопрочного чугуна (2013)
Галлиев И. Г. - Обеспечение надежности функционирования тракторов в аграрном производстве, Яхин С. М., Хусаинов Р. К. (2013)
Сідашенко О. І. - Вплив дефектів макро- і мікроструктури сталі 45 на коерцитивну силу, Скобло Т. С., Власовець В. М., Копил А. С. (2013)
Скобло Т. С. - Повышение износостойкости маслосъемных поршневых колец, Мартыненко А. Д., Мартыненко Д. А. (2013)
Титул, зміст (2017)
Чудик І. І. - Щодо впливу термобаричних умов на реалізацію процесу промивання свердловини, Грипись Д. А., Білецька І. Я., Щуцький В. І. (2017)
Мірненко В. І. - Підвищення працездатності замкових різьбових з'єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Ткач М. Я., Пилипів Л. Д. (2017)
Артим В. І. - Аналіз сучасних конструкцій замкових з'єднань обважнених бурильних труб, Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В. (2017)
Копей Б. В. - Аналіз ефективності склопластикових, вуглепластикових та гібридних насосних штанг, Юй Шуанжуй, Стефанишин А. Б. (2017)
Воловецький В. Б. - Оптимізація експлуатації газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ, Василенко С. В., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Гнітко А. В., Величко В. В. (2017)
Грудз В. Я. - Прогнозування нестаціонарних процесів в газотранспортних системах за умови їх неповного завантаження, Грудз В. Я. (мол.) (2017)
Кречковська Г. В. - Матеріалознавчі аспекти експлуатаційного руйнування повітряного стартера конвертованого двигуна газокомпресорної станції, Мицик А. Б., Студент О. З. (2017)
Поварчук Д. Д. - Синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти (2017)
Рибіцький І. В. - Урахування температури природного газу при експрес-визначенні його теплоти згоряння, Височанський І. І., Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2017)
Кропивницька В. Б. - Ідентифікація і моделювання розімкнених нелінійних динамічних систем (2017)
Копистинський Л. О. - Сумісні механічні характеристики електробурів і доліт (2017)
Микитій І. М. - Енергоефективність дизельних двигунів нафтогазової галузі при їхньому переведенні на альтернативні палива, Гнип М. М., Криштопа С. І. (2017)
Кулик М. П. - Дослідження функції передачі основних блоків теплової генерації електричної енергії, Шавранський М. В. (2017)
Шекета В. І. - Оцінка факторів, що впливають на контрольовані параметри процесу прийняття рішень щодо умов та режимів буріння, Чесановський М. C. (2017)
Титул, зміст (2017)
Павловський І. В. - Воєнно-технічна політика України: проблеми формування та реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень, Чепков І. Б., Зубарєв В. В., Смірнов В. О., Свергунов О. О. (2017)
Бісик С. П. - Порівняння ефективності підходів до числового моделювання пробиття ударником гомогенної перешкоди, Чернозубенко О. В., Сливінський О. А., Схабицький В. Р., Корбач В. Г. (2017)
Гурнович А. В. - Методичний підхід до пристрілювання автоматів АК-74 та АКМ з коліматорним прицілом, Трофименко В. Г., Кіркач Н. П. (2017)
Ланецький Б. М. - Загальні науково-методичні положення щодо організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Оцінка техніко-економічної ефективності робіт, Коваль І. В., Лук’янчук В. В., Лісовенко В. В., Доска О. М. (2017)
Герасимов С. В. - Вибір показників для оцінювання технічного стану авіаційного ракетного озброєння, Баранік О. М. (2017)
Герасимов С. В. - Оцінка коефіцієнта лобового опору снаряда методами поліноміальної апроксимації та інтерполяції координат центра мас на етапі льотно-конструкторських випробувань, Журавльов О. О. (2017)
Кисляк М. И. - Использование акустических моделей при расчете ступени вентилятора турбореактивного двухконтурного двигателя, Митрахович М. М. (2017)
Зірка А. Л. - Методика оцінки технічної досконалості безпілотного літального апарата за його основними льотно-технічними характеристиками при проведенні льотних випробувань, Расстригін О. О., Сілков В. І. (2017)
Бєляєв Д. М. - Науково-методичний апарат обґрунтування основних вимог до аеродинамічних та аеростатичних характеристик прив'язного аеростата мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей, Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. (2017)
Абрамович А. О. - Вихрострумовий пристрій з базою даних образів для ідентифікації типів металів прихованих об’єктів, Піддубний В. О., Гусляков О. М. (2017)
Фриз П. В. - До проблеми управління процесом космічних спостережень заданих районів землі при вирішенні оперативних завдань (2017)
Шишанов М. О. Шевцов М. М. - Методологічні основи структурного синтезу систем відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ, Чеченкова О. Л. (2017)
Дзисюк О. В. - Пропозиції щодо побудови систем траєкторних вимірювань та єдиного часу для мобільного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П., Коломійцев О. В. (2017)
Величко О. Ф. - Проблемні аспекти інтеграції нетрадиційних видів озброєння до складу перспективної системи озброєння збройних сил держави, Гриб Д. А., Демидов Б. О., Луханін М. І. (2017)
Рябець О. М. - Інформація (2017)
Resume (2017)
Пукіш А. В. - Екологічні аспекти відновлення вуглеводневих покладів, Дригулич П. Г. (2017)
Дядін Д. В. - Оцінка впливу на підземні води на ділянці проведення гідророзриву пласта, Журавель М. Ю., Клочко П. В., Борщ М. С., Яременко В. В. (2017)
Караванович Х. Б. - Ландшафтні дослідження у зоні впливу Битківського нафтопромислу (2017)
Бойко В. С. - Перетікання підземних вод між пластами і структури потоків, якість змішаних вод і екологічний захист, Мандрик О. М., Зельманович А. І. (2017)
Журавель М. Ю. - Застосування зоологічної діагностики для оцінювання стану чорноземних грунтів на території газонафтових родовищ, Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю., Яременко В. В. (2017)
Триснюк В. М. - Картографічні моделі зон ймовірних підтоплень річки Дністер, Триснюк Т. В. (2017)
Євчук О. П. - Екологічна оцінка якості вод річки Лімниці за інтегральним блоковим індексом (2017)
Сінченко В. Г. - До використання водоростей як індикаторів забрудненості при гідрохімічній та еколого-санітарній оцінці якості водних ресурсів: дослідження транскордонних річок Чернівецької області, Николаєв A. М., Караван Ю. В., Тураш М. М. (2017)
Рибалка І. О. - Дослідження впливу Омели білої (Viscum album L.) на приріст біомаси дерев (на прикладі Тополі канадської, Populus deltoidеs Moench.), Вергелес Ю. І. (2017)
Кривомаз Т. І. - Підвищення рівня екологічної безпеки в процесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві, Варавін Д. В. (2017)
Кундельська Т. В. - Огляд методик оцінки візуальних впливів в межах урбосистеми та пропозиції щодо проведення такої оцінки на території м. Івано-Франківська (2017)
Бочковський А. П. - Науково-практичні аспекти мінімізації ризиків виникнення професійних небезпек, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Гайдін А. М. - Геомеханіка Стебницького провалу (2017)
Кошлак Г. В. - Зменшення техногенного впливу вугільних ТЕС на довкілля (на прикладі Бурштинської ТЕС), Павленко А. М. (2017)
Даценко В. В. - Екотоксичність мідно-цинкового гальваношламу, Хименко Н. Л. (2017)
Ремешевська І. В. - Дослідження еколого-економічної ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ "Агропромислова компанія "EUGROIL", Гурець Н .В., Омельчук О. А. (2017)
Шелудченко Л. С. - Дослідження матеріального балансу "Пальне-викиди". Склад та обсяги шкідливих викидів, які продукуються автотранспортними потоками (2017)
Черниш Є. Ю. - Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища, Васькін Р. А., Яхненко О. М. (2017)
Внукова Н. В. - Ефективність використання природних ресурсів в Україні в контексті концепції сталого розвитку, Мацкевич Г. Є. (2017)
Тимків М. М. - Аналіз відновлюваних джерел енергії на території Івано-Франківської області з використанням геоінформаційних систем, Касіянчук Д. В. (2017)
Михайлів М. І. - Аналіз впровадження відновлюваних джерел енергії в Україн, Головко В. В., Михайлів І. М. (2017)
Качала C. В - До питання методології екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії на прикладі МГЕС, Архипова Л. М., Мандрик О. М., Приходько М. М. (2017)
Побігун О. В. - Розвиток сільського зеленого туризму як стимул для сталого екологічного розвитку Івано-Франківської області (2017)
Radomska M. - The issues of transport environmental impacts perception by students of environmental and other engineering specialties, Chernyak L., Vologzhanina V., Chaplygina O. (2017)
До 25-річчя кафедри екології ІФНТУНГ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2017)
Титут (2017)
Содержание (2017)
Babachenko A. I. - Iron and steel Institute of the NAS. Scientific and technical support of black metallurgy, Tuboltsev L. G. (2017)
Бабаченко А. И. - Тенденции развития мировой металлургии (2016 год), Тубольцев Л. Т., Падун Н. И. (2017)
Tuboltsev L. G. - Influence of environmental indicators on development of Ukrainian metallurgy, Gorokhova V. A. (2017)
Чайка А. Л. - Исследование газодинамической работы свободной от шихты зоны колошника доменной печи и их практическое приложение, Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Логвинов Н. В., Сохацкий А. А. (2017)
Можаренко Н. М. - Тенденции изменения проектных профилей доменных печей в современных топливно-сырьевых условиях, Вышинская Е. Д., Горупаха В. В. (2017)
Чайка А. Л. - Исследование и анализ проектов конструкций профиля и показателей доменной плавки при переходе к технологии работы с применением пылеугольного топлива в условиях Украины, Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Москалина А. А., Шостак В. Ю., Авдеев Р. В., Фоменко А. П., Карнаухов П. В. (2017)
Вергун А. С. - Поведение примесей в чугуне при десульфурации его диспергированным магнием, инжектируемым в расплав в струе различных газов-носителей, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Двоскин Б. В. (2017)
Шевченко А. Ф. - Закономерности десульфурации чугуна вдуванием зернистого магния через двухсопловые фурмы в ковши с чугуном среднего типоразмера, Маначин И. А., Двоскин Б. В., Остапенко А. В., Кисляков В. Г., Башмаков А. М., Шевченко С. А., Петруша В. П. (2017)
Двоскин Б. В. - Исследование и оценка поступления серы в сталь при плавке в конвертерах с использованием глубоко обессеренного чугуна, Кисляков В. Г., Остапенко А. В., Вергун А. С., Шевченко А. Ф., Маначин И. А., Руденко А. Л., Петруша В. П. (2017)
Чернятевич А. Г. - Опыт разработки кислородных фурм с центральным охлаждением головок (2017)
Чернятевич А. Г. - Термодинамическое и высокотемпературное моделирование комбинированной продувки конвертерной ванны с использованием трехъярусной кислородной фурмы, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О., Чубин М. К. (2017)
Голуб Т. С. - Особенности жидкофазного восстановления марганца при конвертерной плавке с использованием низковольтного электрического потенциала, Семыкин С. И., Семыкина Е. В. (2017)
Семыкин С. И. - Оценка возможности снижения уровня пылевыделения из конвертера при применении технологии наложения низковольтного потенциала, Семыкина Е. В., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2017)
Семыкин С. И. - Особенности формирования настыли на конвертерной фурме при подводе низковольтного потенциала во время продувки плавки, Семыкина Е. В., Голуб Т. С. (2017)
Тогобицкая Д. Н. - Базы данных и модели для экспертной оценки эффективности использования ферросплавов при производстве стали, Пиптюк В. П., Петров А. Ф., Греков С. В., Снигура И. Р., Лихачев Ю. М., Головко Л. А. (2017)
Тогобицкая Д .Н. - Экспериментальная и теоретическая оценка серопоглотительной способности шлаков производства электростали, Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Греков С. В., Аносова А. А., Ходотова Н. Е. (2017)
Семыкин С. И. - Поведение кислорода и азота в расплаве в процессе кислородно-конвертерной плавки, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П. (2017)
Горбанев А. А. - Производство катанки расширенного размерного и марочного сортамента с учетом рациональных параметров калибров и заданной точности проката, Воробей С. А., Токмаков П. В., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Воробей С. А. - Метод оценки влияния технологических факторов на стабильность механических свойств горячекатаного проката, Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Перков О. М. - Вплив термічної обробки на магнітопружне затухання в сталі 45, Вакуленко І. О. (2017)
Бобырь С. В. - Моделирование фазовых превращений в процессе охлаждения легированных сталей при термической обработке прокатных валков, Крот П. В., Приходько И. Ю., Дедик М. А., Плугатарь С. И., Захарчук С. С., Лошкарев Д. В. (2017)
Бабаченко А. И. - Перспективный метод управления качеством металлопродукции, Перков О. Н., Сидоренко О. Г., Кузьмичев В. М., Семыкин С. И. (2017)
Снигура И. Р. - Особенности прогнозирования температур ликвидус и солидус железоуглеродистых сплавов на основе концепции направленной химической связи, Тогобицкая Д. Н. (2017)
Кисляков В. Г. - Взаимосвязь между электронной структурой товарного чугуна и содержание в нем кислорода, водорода и азота, Мороз В. Ф., Вергун А. С. (2017)
Петров А. Ф. - Прогнозирование физико-химических и теплофизических свойств феррониобия стандартных марок, Кукса О. В., Головко Л. А., Ходотова Н. Е. (2017)
Луценко В. А. - Влияние температуры аустенитизации и скорости охлаждения на структурообразование хромомолибденованадиевой стали, Голубенко Т. Н., Луценко О. В. (2017)
Сидоренко О. Г. - Энергетические аспекты развития фазовых превращений, Бабаченко А. И., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2017)
Тубольцев Л. Г. - Кластерная модель железоуглеродистого расплава, Падун Н. И., Горохова В. А. (2017)
Баюл К. В. - Развитие научно-методической базы оценки влияния параметров формующих элементов на упругое последействие в брикетах, Петренко В. И., Маймур Б. Н., Ващенко С. В., Худяков А. Ю., Солодкая Н. А. (2017)
Тубольцев Л. Г. - Патентно-лицензионному отделу ИЧМ – 50 лет, Перков О. Н., Кузьмичёв В. М. (2017)
Черевик Ю. И. - Аспирант вспоминает о научном руководителе (2017)
Чайка А. Л. - Памяти выдающегося ученого А. В. Бородулина, Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Москалина А. А., Цюпа К. С., Шостак В. Ю. (2017)
Вергун А. С. - Памяти выдающегося ученого В. Ф. Полякова, Семыкин С. И., Тубольцнв Л. Г. (2017)
Состав рецензентов статей сборника, работающих в Институте черной металлургии НАН Украины (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул,зміст (2016)
Від редакції (2016)
Беліченко O. П. - Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку, Деревська К. І., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2016)
Беліченко O. П. - Дослідження обігу бурштину в Україні у 2009-2014 роках та сучасні аспекти контролю за якістю сировини i виробів з бурштину, Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексна інструментальна діагностика синтетичного смарагда, Ємельянов І. О., Беліченко O. П. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Актуальнi проблеми застосування дозволених одиниць вимірювання під час проведення гемологічних досліджень, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Проведення внутрішнього та зовнішнього лабораторного контролю в науково-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Додержання нормованих умов проведення вимірювань у науково-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Міжнародні вимоги до компетентності лабораторій у сфері гемології: від вимірювань до оцінки відповідності, Андреєв О. О., Cергієнко І. А., Ємельянов І. О., Грущинська О. В. (2016)
Гелета О. Л. - Оцінка декоративних властивостей гірських порід за допомогою автоматизованої інтерактивної програми, Ільченко Т. А., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І., Сергієнко I. А. (2016)
Гелета О. Л. - Діагностика та оцінка якості декоративного каміння, штучно забарвленого органічними фарбувальними сумішами, Загнітко В. М., Ляшок В. І., Сергієнко I. А., Сурова В. М., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2016)
Гелета О. Л. - Інтерактивна база торгових марок імпортного декоративного каміння – джерело інформації про якісні характеристики та сортові відміни, Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Нестеровський В. А., Вижва С. А. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційна платформа гемологічного профілю, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Митрохин О. В. (2016)
Лисенко O. Ю. - Питання створення баз знань для експертної системи гемологічної платформи, Манохін O. Г., Манохіна Л. В. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний ресурс гемологічної платформи "Декоративний камінь", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний освітній ресурс гемологічної платформи, Манохін O. Г., Митрохин О. В., Оровецький Ю. Ю., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2016)
Татарінцев В. І. - Створення методики класифікування огранованих синтетичних алмазів за якісними і кількісними характеристиками, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О. (2016)
Татарінцев В. І. - Щодо перегляду державних стандартів України у сфері гемології та ювелірної справи, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О., Зубарев С. В. (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Лукашенко Є. М. - Дорога до свободи Фрідріха фон Гаєка (2017)
Сергатюк Д. А. - Вітчизняне політичне елітотворення (1994–2004): виміри проблемності (2017)
Шелеманов Э. А. - Исторический обзор гуманитарных отношений между Азербайджанской Республикой и Венгрией (2017)
Варинський В. О. - Оптимальні сучасні форми взаємодії між державою та громадянським суспільством (2017)
Вовк С. О. - Громадянська війна як кризова модель розвитку політичного конфлікту (2017)
Малишенко Л. О. - Краудсорсингові проекти в контексті публічного виміру політики, Голка В. Є. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського