Kondratenko O. - Selection of criterial apparatus for complex assessment of ecological safety level of exploitation process of power plants (2018)
Демків А. М. - Лабораторні дослідження викидів токсичних сполук в процесі згоряння твердих побутових відходів, Сидоренко В. Л., Азаров С. І. (2018)
Тютюник В. В. - Розвиток методологічного підходу для техногенно-екологічної оцінки рівня небезпеки функціонування локальних територій України, Стрілець В. М., Калугін В. Д., Захарченко Ю. В. (2018)
Акімова О. В. - Педагогічні задачі як засіб формування творчого мислення майбутнього вчителя (2017)
Андрієвська В. М. - Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти, Білоусова Л. І. (2017)
Ачкан В. В. - Критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності (2017)
Бардус І. О. - Ретроспективний аналіз апаратного забезпечення комп’ютерної техніки як засіб фундаменталізації професійної підготовки майбутніх іт-фахівців до продуктивної діяльності (2017)
Гляненко К. А. - Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності (2017)
Карупу О. В. - Аналіз практики викладання звичайних диференціальних рівнянь англомовним студентам технічних спеціальностей в Національному авіаційному університеті, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2017)
Кізім С. С. - Інформаційно-освітнє середовище як засіб модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, Куцак Л. В., Люльчак С. Ю. (2017)
Крива В. І. - Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів (2017)
Кугай Н. В. - Застосування комп’ютерних математичних засобів для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики, Калініченко М. М., Прокопець Т. О. (2017)
Малярець Л. М. - Неперервна математична підготовка економістів: знання, навички, вміння, Лебедєва І. Л. (2017)
Мартиненко О. В. - Про різні методи знаходження скінченних сум, Чкана Я. О. (2017)
Наконечна С. М. - Дистанційне навчання як засіб формування системи інформатичних компетентностей студентів коледжів (2017)
Пономарьова Н. О. - Функції вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Райковська Г. О. - Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР, Соловйов А. В., Мельник О. Л. (2017)
Сверчевська І. А. - Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики (2017)
Семеніхіна О. В. - Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування), Кудріна О. Ю., Удовиченко О. М., Шамоня В. Г. (2017)
Смолякова І. А. - Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу, Кізь О. В. (2017)
Спичак Т. С. - Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів (2017)
Титова Н. М. - Актуальні проблеми науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання при вивченні дисципліни "Е-документообіг", Чумаченко Д. В. (2017)
Ткаченко Ю. А. - Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі (2017)
Уйсімбаєва Н. В. - Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів (2017)
Хміль Н. А. - Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності (2017)
Шаран О. В. - Особливості використання міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів математики та англійської мови, Бец Ю. С. (2017)
Швай О. Л. - Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики (2017)
Ястремська С. О. - Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2017)
Fatmaryanti S. D. - Interactive Demonstration With Multiple Representation In Learning Of Magnetic Field Concepts, Suparmi A., Sarwanto and Ashadi (2017)
Астаф’єва М. М. - Задача мінімізації функціонала в теорії керування (2017)
Балабан Я. Р. - Сутність мобільного навчання в освітньому процесі, Мороз І. О. (2017)
Burov О. - Monitoring Of Intellect Development Of Math High Schools’ Students (2017)
Васько О. О. - Когнітивні методи евристичного навчання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: сутність, реалізація (2017)
Дубовик В. В. - Електронні посібники як засіб навчання лінійної алгебри (2017)
Жиленко Т. І. - Інтегроване навчання математичної обробки даних, Кудрявцев А. М., Чемич О. М. (2017)
Іванчук М. А. - Формулювання клінічних висновків при вивченні біостатистики у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Каленик М. В. - Повторення раніше вивченого, перевірка й облік знань і умінь учнів з використанням хмарних технологій (2017)
Каменева Т. Н. - Интенсификация учебного процесса на базе применения электронных технологий (2017)
Книш І. В. - Еволюція кібернетики у сучасному науковому дискурсі, Кочубей Н. В. (2017)
Кнігніцька Т. В. - "Від практики до теорії" або як зацікавити студентів математикою (2017)
Ковтонюк Г. М. - Персональний сайт викладача як ефективний засіб організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2017)
Коростиянец Т. П. - Формирование приёмов учебно-методической деятельности у будущих учителей математики (2017)
Левченко C. В. - Використання опорно-логічних схем та конспектів на заняттях (2017)
Манейло О. Ю. - Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами (2017)
Мєльнікова О. Г. - Підсумовуюча формула Ейлера та її застосування (2017)
Мисліцька Н. А. - Використання сервісів інфографіки в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики, Заболотний В. Ф. (2017)
Мулеса О. Ю. - Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL, Гече Ф. Е., Розлуцька Г. М. (2017)
Ненастіна Т. О. - Моніторинг залишкових шкільних знань студентів, Школьнікова Т. В. (2017)
Олексюк В. П. - Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп’ютерних мережах (2017)
Омельяненко В. А. - Аналіз особливостей проектного управління інноваційним розвитком освіти в контексті сучасних безпекових викликів, Жолудь А. В. (2017)
Подліняєва О. О. - Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) (2017)
Постіл С. Д. - Проектна педагогічна технологія на основі міждисциплінарного інформаційного моделювання (2017)
Постіл С. Д. - Технології інтеграції інформаційних ресурсів кафедри, Шостак Ю. В., Марченко А. О. (2017)
Пушкарьова Т. О. - Засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи, Рибалко О. О. (2017)
Салтикова А. І. - Лабораторний практикум як складова методичної системи підготовки з фізики студентів аграрного профілю, Хурсенко С. М. (2017)
Семеног О. М. - Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства, Семеніхіна О. В. (2017)
Скороход Г. I. - Пошук методу розв’язання навчальної задачі на базі її типу (2017)
Слободяник О. В. - Мобільні додатки на уроках фізики (2017)
Стома В. М. - Комп'ютерна підтримка навчання фізики: ретроспективний аналіз (2017)
Тимейчук А. М. - Ключові професійні компетентності магістрів з туризмознавства (2017)
Харченко В. М. - До питання впливу системи задач на процес створення просторового образу в учнів 7-9 класів при вивченні планіметрії (2017)
Харченко Ю. В. - Особливості викладання курсу біохімії студентам-біологам СумДПУ імені А.С.Макаренка (2017)
Шахіна І. Ю. - Інтенсифікація освітнього процесу з використанням on-line засобів, Лазнюк Д. С. (2017)
Жук І. В. - Готовність педагогів Чернівецької області до PISA-2018 в контексті освітніх реформ, Шепенюк І. М., Юзькова В. Д. (2017)
Кравченко Н. В. - Підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами Web-технологій, Алєксєєва А. М., Горбатюк Л. В., Антоненко О. В. (2017)
Шатохіна С. В. - Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів, Головня В. В., Андрук В. М. (2017)
Їжакевич О. - Фотографічні спостереження Великих планет та їх супутників у ГАО НАН України у 1961 - 1990р., Андрук В., Пакуляк Л., Лук’янчук В. (2017)
Парновський С. - Визначення початкової функції світності галактик з активним зореутворенням (2017)
Клещонок В. - Web-орієнтований інтерфейс віддаленого доступу до Київського інтернет-телескопа, Лук’яник І. (2017)
Карбовський В. - Програми спостережень на МАК у 2001 - 2015 рр. та їх результати, Лазоренко П., Свачій Л., Буромський М., Кас’ян С. (2017)
Лозицький В. - Подвійний цикл хейла у змінах діаметрів сонячних плям. Попередні результати, Єфіменко В. (2017)
Криводубський B. - Альфа-ефект Бебкока-Лейтона у поверхневих шарах Сонця (2017)
Fedorova E. - Peculiar AGNs from the INTEGRAL and RXTE data, Vasylenko A., Zhdanov V. (2017)
Лозицький В. - Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах по спектральних лініях з різними факторами Ланде, Осіпов C. (2017)
Ковальчук М. - Визначення часу існування штучних супутників Землі в залежності від елементів орбіти, Вовчик Є., Стоділка М., Білінський А., Баран О., Гірняк М., Мартинюк-Лотоцький К. (2017)
Казанцев А. - Пошук можливих зв’язків гравітаційного впливу Сонця й Місяця із землетрусами, Казанцева Л. (2017)
Парновський С. - Великомасштабні рухи галактик: перевірка моделі Dipole Repeller за даними про RFGC галактики (2017)
Козак П. - Дотичні до земної атмосфери метеори (2017)
Лозицький В. - Магнітні поля в протонному сонячному спалаху БАЛУ Х17.2/4B за даними одночасних вимірювань в кількох спектральних лініях, Лозицька Н. (2017)
Єфiменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 р. (2017)
Казанцев А. - Пам’яті Лідії Матвіївни Шербаум (2017)
Кириленко С. О. - Трансформація норманської та антинорманської теорій походження Русі в історичній науці ХVІІ – початку ХХ ст. (2017)
Качмала В. І. - Соціально-економічна діяльність земських установ Лівобережної України (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Луговик Т. В. - "Именно благодаря его настойчивости и отзывчивости в Киеве многое было налажено для ... улучшения быта сотен несчастных сирот и полусирот военного времени..." (спогади Є. Ю. Спаської про знайомство з І. Г. Еренбургом) (2017)
Дьякова О. В. - Революція 1917 року і громадянська війна в топоніміці Харкова (2017)
Білобровець О. М. - Ідейне та інституційне розмежування польського суспільства під впливом революційних подій 1917 р.: суспільний погляд (2017)
Блохин Д. - Державотворча діяльність Михайла Грушевського на тлі української національно-визвольної боротьби (1917 – 1921) (2017)
Хоменко В. О. - Співпраця Михайла Грушевського та Української партії соціалістів-революціонерів у документах Комуністичної партії більшовиків України та органів влади УСРР (2017)
Михайленко Г. М. - О. Лотоцький у Празі: від політичних змагань до науково-викладацької роботи (2017)
Черемісін О. В. - Плани політичних партій на реформування міського самоврядування на початку ХХ ст. (2017)
Луняк Є. М. - Повстанська річкова війна на Дніпрі в 1919 – 1921 рр., Баров В. В. (2017)
Дудка Р. А. - Есть у революции начало… (2017)
Басараб В. І. - Революційні процеси 1917 – 1921 рр. в Україні крізь призму послань митрополита Андрея Шептицького (2017)
Грибенко О. М. - Державний устрій у законодавчих актах в період гетьманату П. П. Скоропадського: історичний аспект (2017)
Сачко Д. В. - Творча та громадська діяльність Є. К. Гуменної за нацистського режиму у Києві (1941 – 1943 рр.) (2017)
Нефьодов Д. В. - Розкриття взаємовідносин робітничого класу і селянства УРСР (1946 – 1965 рр.) в радянській науковій літературі другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Мицик Л. М. - Жіночі неурядові організації в країнах Європейського Союзу, Петренко О. Д. (2017)
Крупина В. О. - Партійно-радянська номенклатура СРСР: сучасні підходи та перспективні напрямки дослідження, Кузьменко Ю. В. (2017)
Mytsyk L. M. - The OSCE in the modern european security architecture system (2017)
Моціяка П. П. - Томаш Масарик про особливості виникнення Чехословацької Республіки (2017)
Кучменко Е. М. - Мультикультурне виховання – міжкультурна взаємодія людських цінностей (історіографічний огляд) (2017)
Самойленко Г. В. - Українська кінематографічна гоголіана (2017)
Тельвак В. В. - Міське самоврядування крізь призму регіонально-го розвитку (Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785 – 1917 рр. / О. В. Черемісін. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 582 с.) (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Содержание (2017)
Лосев В. Н. - Люминесцентное определение меди, серебра и золота с использованием унитиола, в том числе иммобилизованного на поверхности кремнезема, модифицированного полигексаметиленгуанидином, Метелица С. И., Трофимчук А. К., Сирык Е. О. (2017)
Чеботарёв А. Н. - Особенности комплексообразования пирокатехинового фиолетового с Mo(VI) и W(VI) в растворах. Спектрофотометрическое определение Mo(VI) в поливитаминах, Снигур Д. В., Дубовый В. П., Щербакова Т. М., Бевзюк Е. В., Невмержицкая Е. С. (2017)
Кельїна С. Ю. - Нові методи визначення хімічного cпоживання кисню, Цимбал Д. О., Дєдков Ю. М. (2017)
Матвейчук Ю. В. - Новые пленочные молибдат- и вольфрамат-селективные электроды на основе высших ЧАС c различной стерической доступностью обменного центра, Рахманько Е. М., Жилко В. В. (2017)
Blazheyevskiy M. Ye. - Application Derivatization by Means Perhydrolysis Reactions in Pharmaceutical Analysis (2017)
Вішнікін А. Б. - Пам’яті Володимира Івановича Ткача (1954 - 2017) (2017)
Содержание (2011)
Абрамова Л. Н. - Повышение работоспособности металлургического оборудования с гидроприводом (2011)
Жбанков Я. Г. - Ковка конических обечаек, Таган Л. В., Шкира А. В. (2011)
Роганов Л. Л. - Исследования в области ударных стендов, Роганов М. Л., Пыц В. Я., Грановский А. Е. (2011)
Кассов В. Д. - Санитарно-гигиеническая характеристика наплавки порошковой лентой деталей шахтного оборудования, Сатонин А. В., Бережная Е. В., Малыгина С. В., Иваник А. В. (2011)
Кассов В. Д. - Моделирование процесса восстановления деталей горнорудного оборудования порошковой проволокой, Сатонин А. В., Бережная Е. В., Чепель Ю. А. (2011)
Павленко В. Н. - Упрочнение лопаток авиационных двигателей виброполированием и высокоэнергетической электроимпульсной обработкой, Волков И. В., Ткаченко В. В. (2011)
Бобечко Ю. О. - Застосування згладжування даних нейронної мережі для використання в системах керування вентильним реактивним двигуном (2011)
Гитис В. Б. - Совершенствование процедуры подготовки обучающих множеств для нейроннных сетей, Гитис Т. П. (2011)
Данчук В. Д. - Мережевий метод оцінки поля забруднення на прилеглих до автомагістралей територіях, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2011)
Ковалевський С. В. - Дослідження впливу режимів електроімпульсного зміцнювального точіння на шорсткість поверхні деталей машин, Тулупов В. І., Янюшкін А. С., Лобанов Д. В. (2011)
Саункин В. Т. - Исследование погрешности обработки деталей при использовании средств активного контроля в динамических условиях их обработки, Онищук С. Г. (2011)
Медведев В. В. - Проектирование технологических процессов в гибком автоматизированном производстве на основе искусственного интеллекта (2011)
Мельников А. Ю. - Проектирование системы для работы с отраслевыми образовательными стандартами, Антонова Е. В. (2011)
Польщиков К. А. - Методика нейро-нечеткого прогнозирования потерь пакетов при перегрузке компьютерной сети, Здоренко Ю. Н., Сокол Г. В. (2011)
Попов С. В. - Гибридный нейроподобный элемент – новый тип строительного блока искусственных нейронных сетей, Шкуро К. А. (2011)
Щокін В. П. - Авторегресійні структури з регуляризацією, Щокіна О. В. (2011)
Васильева Л. В. - Математический анализ целевых функций для многокритериальной оптимизации процесса обработки на средних токарных станках, Хорошайло В. В. (2011)
Дячун А. Є. - Експериментальні дослідження процесу фрезерування приводної зірочки трубного конвеєра, Диня В. І., Білик С. Г., Дзюра В. О. (2011)
Ивченко Т. Г. - Использование метода геометрического программирования для расчета оптимальных режимов резания при точении (2011)
Кинденко Н. И. - Классификация методов магнитной обработки режущих инструментов (2011)
Клименко Г. П. - Підвищення ефективності експлуатації збірних різців важких верстатів, Васильченко Я. В., Андронов О. Ю. (2011)
Новиков О. А. - Спектральный анализ периодического сигнала, Ровенская О. Г., Обухов А. Н. (2011)
Панкратов А. И. - Оценка адаптивности автоматического контроля сопротивлений изоляции методом параметрической автомодуляции к вариациям емкости сети (2011)
Марилов Н. Г. - Определение прочности намагниченных ферромагнитных порошковых материалов, Шеремет А. И. (2011)
Никифоров А. П. - Совершенствование методики преподавания дисциплин, связанных с интеллектуальными системами защиты и автоматики энергосистем, Смирнова М. А. (2011)
Ткаченко А. А. - Разработка метода и алгоритма диагностирования обрывов и межвитковых замыканий в статорных обмотках асинхронных двигателей, Шульга А. А., Полупан И. И., Беш А. Н. (2011)
Федоров М. М. - Динамика электромеханических процессов электроприводов шахтных вагоноопрокидывателей, Грудачев А. Я., Ткаченко А. А. (2011)
Федоров М. М. - Особенности расчета и анализа разветвленных электрических цепей, включающих треугольник и звезду нелинейных резистивных элементов, Денник В. Ф., Ткаченко А. А. (2011)
Чередник Ю. Н. - Разработка и исследование автономного инвертора напряжения для управления асинхронным двигателем, Квашнин В. О., Буханцов Р. В., Махнюк Д. В. (2011)
Чубик Р. В. - Електромеханічна модель пристрою для адаптивної віброабразивної обробки деталей, Лужецький В. С. (2011)
Байдукова І. М. - Місце інвестиційної політики в системі критеріїв, що впливають на фінансовий стан підприємства (2011)
Варава Л. М. - Підвищення рівня організації праці менеджера металургійного підприємства, Ртищев С. А., Добровольский В. В. (2011)
Вінніков В. А. - Особливості діагностики економічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (2011)
Володченко В. В. - Информационные системы как инструмент повышения эффективности логистической системы, Черненко И. Н. (2011)
Годына Н. Ф. - Использование методов построения цепочки создания ценности и диаграммы потока работ для оптимизации деятельности предприятия, Момот А. И., Марадудина О. В. (2011)
Григоренко О. В. - Теоретические основы создания реконфигурируемых производственных систем, Ковалевский С. В. (2011)
Парфьонова І. М. - Проектування експертної системи мережевого планування роботи обладнання в сталеплавильному цеху машинобудівного підприємства (2011)
Решетняк Т. В. - Применение нейронных сетей для составления прогноза финансового состояния предприятия, Загребельный С. Л. (2011)
Доровских А. П. - Экономический прогресс: потребности общества и личности в услугах высшего образования (2011)
Єлісєєва О. К. - Оцінка розвитку економічних систем на основі індикативних та когнітивних методів (2011)
Іванова Є. В. - Інституційні основи механізму регіонального управління (2011)
Касьяненко В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу України (2011)
Кофонова А. І. - Дослідження джерел фінансування інвестицій машинобудівних підприємств (2011)
Піддубна Л. В. - Участь небанківських фінансових установ України в інвестиційних процесах (2011)
Радєва М. М. - Моделювання оцінювання рівня інституційного розвитку корпорацій (2011)
Савельева В. С. - О концептуальных подходах к управленческому труду (2011)
Самсонов М. І. - Розвиток банківського нагляду в системі регулювання діяльності банків в Україні (2011)
Титаренко А. К. - Комплексна модель рейтингування банків України за рівнем їх надійності, Оніщенко В. В. (2011)
Фоміченко І. П. - Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства, Баркова С. О. (2011)
Черненко И. Н. - Проблемы оптимизации материальных потоков в логистических системах (2011)
Шашко В. О. - Дослідження виробничої інфраструктури промислового підприємства методами функціонального підходу, Коваленко Г. О. (2011)
Шубна О. В. - Асиметрія регіональної структури розміщення трудових ресурсів України (2011)
Аннотации (2011)
Анотації (2011)
Abstracts (2011)
Берегова О. М. - Наукова комунікація в епоху глобалізації: перспективи українського музикознавства (2017)
Чекан Ю. І. - Історія музики - ХХІ: екстенсифікація чи інтенсифікація? (2017)
Ліва Н. В. - Інтонаційний простір європейської музики другої половини ХХ - початку ХХІ століть: вектори розвитку (2017)
Долгіх М. В. - Музичний компонент відеогри в сучасному навчальному процесі, Долгіх Я. В. (2017)
Слупський В. В. - Ансамбль мідних духових інструментів доби Відродження (2017)
Співак В. В. - Образ музики як складової концепту радості/задоволення у спадщині церковних мислителів другої половини XVII століття (2017)
Герасимова И. В. - Нотированные монодические песнопения двунадесятым богородичным праздникам в средневековых византийских и славянских рукописях, Захарьина Н. Б., Щепкина Н. А. (2017)
Путятицька Л. В. - Риторичний аспект в образно-смисловій взаємодії слова і музики в українських монодичних піснеспівах XVII - XVIII століть (2017)
Рожок О. В. - Міжнародні Пасхальні асамблеї як фактор розвитку хорового виконавства в Україні (2017)
Іванніков Т. П. - Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспеції (2017)
Вавшко І. В. - Брідж у композиції рок-балади (2017)
Коменда О. І. - Постать Миколи Леонтовича у світлі концепції творчого універсалізму (2017)
Редя В. Я. - Ігровий світ музики Анатолія Лядова (2017)
Гуркова О. М. - Творчість Івана Карабиця у дзеркалі епохи (кінець 1960-х - 1990-ті роки) (2017)
Сіраш А. В. - Реформаторські тенденції у творчості Віктора Іконника (2017)
Мікловда В. П. - Зміст та імперативи інноваційної культури, Маргитич В. В., Фіалковький А. Р. (2017)
Кубіній В. В. - Сучасні концепти інноваційної культури (2017)
Мороз М. О. - Детермінанти інвестиційної безпеки України (2017)
Радіонов Ю. Д. - До питання формування та використання бюджетного потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку України (2017)
Свидрук І. І. - Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки (2017)
Гомольська В. В. - Маркетинг в системі управління: новий вимір (2017)
Ільєнко Н. О. - Подолання бідності – основне завдання соціальної політики в Україні, Спасенко Ю. О. (2017)
Кальницька М. А. - Політика соціального розвитку України: стратегічні виклики та системний підхід до їх вирішення (2017)
Колісник Г. М. - Формування ефективної системи регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприємництва, Диха М. В. (2017)
Кубиний Н. Ю. - Институализация инновационніх стратегий: ретроспективній бекграунд, Пулянович Е. В., Косовилка Т. И. (2017)
Новікова К. В. - Оцінка особливостей формування конкурентного середовища підприємств морського транспорту (2017)
Павлик А. В. - Еколого-економічні наслідки використання відновлювальних джерел енергії (2017)
Табанова А. І. - Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики (2017)
Черленяк І. І. - Інституційна та економічна динаміка національного бізнесу, Машіко К. С. (2017)
Бошота Н. В. - Туристична інфраструктура та її роль у розвитку туризму в регіоні, Папп В. В. (2017)
Гапак Н. М. - Економічна спроможність громад: кластерування на основі ділової активності, Бойко Я. М. (2017)
Hvizdová E. - Regional development through crafts towards the creative industries (2017)
Зварич О. І. - Економічні аспекти формування нової парадигми регіонального розвитку (2017)
Святогор В. В. - Оцінка та механізм стимулювання інноваційного розвитку Закарпатської області (2017)
Торб’як Б. М. - Механізми впливу екзогенних та ендогенних чинників на розвиток регіональних фармацевтичних ринків (2017)
Чурікова О. Ю. - Оцінка взаємозв’язку параметрів сталого розвитку регіонів України, Загорулько К. А. (2017)
Безус P. М. - Інвестиційна стратегія аграрних виробників органічної продукції в конвенрсійному та постконверсійному періодах, Лещенко О. Ю. (2017)
Bortnikova M. - Features of the formation of a comprehensive consulting project for machine-building enterprise (2017)
Брич В. Я. - Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку, Борисяк О. В. (2017)
Доброва Н. В. - Ефективність функціонування підприємств міського електротранспорту в контексті оновлення та модернізації технічної бази, Осипова М. М., Сментина Н. В. (2017)
Довгунь О. С. - Автоматизація логістики: сучасні рішення та перспективи, Стасюк К. З. (2017)
Івченко Є. А. - Каузальний характер трансформацій в системі економічної безпеки підприємства (2017)
Лозовська Г. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку маркетингових сервісів України (2017)
Mazur V. - Forming of international product stewardship (2017)
Пруненко Д. О. - Розробка методологічного підходу до оцінки формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств (2017)
Сагер Л. Ю. - Моделювання та оптимізація процесу управління внутрішніми комунікаціями підприємства: методичний підхід (2017)
Сухоняк С. О. - Оптимізування витрат ресурсів підприємств шляхом залучення до співпраці аутсорсингових компаній (2017)
Барановський О. І. - Чинники, сценарії та методологія дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (2017)
Благун І. І. - Аномалії на фінансових ринках як фактор ірраціональної поведінки інвесторів (2017)
Варцаба В. І. - Конструювання синергетичних ефектів в національній економіці України, Мостіпака О. В. (2017)
Галинська Ю. В. - Формування бюджетів територіальних громад за рахунок розподілу природо-ресурсної ренти паливодобувних підприємств (2017)
Заславська О. І - Фінансова децентралізація в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку, Огородник В. О. (2017)
Zianko V. - Model of financial support for innovative activities of small enterprises, Nikiforova L., Dong X. (2017)
Палійчук Т. В. - Моделі фіскальної децентралізації у реформуванні системи управління державними фінансами (2017)
Святаш С. В. - Податкове планування та оптимізація оподаткування в контексті максимізації вигод платників податків та держави (2017)
Стабіас С. М. - Економічний зміст регулювання ринку корпоративних цінних паперів (2017)
Бондар М. І. - Методичний підхід до формування ціни на інноваційний продукт на основі інформації стратегічного управлінського обліку, Єршова Н. Ю. (2017)
Брохун Н. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: теоретичне осмислення економічного змісту, Новіченко Л. С. (2017)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік та фінансова звітність компаній з управління активами: проблеми організації, Грабчук І. Л., Григоревська О. О. (2017)
Волковська Я. В. - Організація управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу (2017)
Гончаренко О. О. - Завдання та функції бухгалтерського обліку: модифікація під впливом потреб управління небанківськими фінансово-кредитними установами, Дземішкевич І. О. (2017)
Соболєва-Терещенко О. А. - Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування программ лояльності, Жарнікова В. В. (2017)
Annotation (2017)
Чистяков А. - Современное состояние отечественного рыбного промысла Украины (2017)
Тітлов О. - Охолоджувальні комплекси зерна на основі екологічно безпечних робочих тіл, Петушенко С., Сухенко В., Василів В. (2017)
Басаргін В. - Вирішальні критерії вибору кормозбирального комбайна, Водяницький Г., Тимків В. (2017)
Палій А. - Промислове використання високопродуктивних корів на сучасних молочних комплексах, Луценко М. (2017)
Себа М. - Гормональні зміни в організмі телиць після застосування препарату "Кватронан-Se" та комплексів нанокарбоксилатів, Хоменко О. (2017)
Лазарєва Л. - Пилковий аналіз меду з різних регіонів України, Постоєнко В., Штангрет Л. (2017)
Шкурко Т. - Зимівля бджолинних сімей української степової породи на волі, Пачин Д. (2017)
Сметана О. - Мікропопуляція голштинської худоби за локусами GH і LEP та нові популяційно-статистичні параметри (2017)
Кононенко І. - Оцінка виживаності молоді стерляді, отриманої від кріоконсервованої сперми (2017)
Гулянич М. - Ефективність вакцини, інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту ВРХ, Недосєков В., Годовський О. (2017)
Гончаренко В. - Склад тканинних препаратів, виготовлених методом П. В. Філатова (2017)
Басаргін В. - Необхідність постійного моніторингу мікотоксинів у кормах для свиней, Логвиненко Н. (2017)
Титул, зміст (2017)
Водовозов Є. - Основи системної реструктуризації підприємств сфери громадського транспорту (2017)
Даниленко А. - Формування ринку землі в Україні - реалії і перспективи розвитку, Сокольська Т., Шуст О. (2017)
Dielini M. - Development of social responsibility of business in China: experience for Ukraine (2017)
Кужелєв М. - Механізм реалізації регіональних інвестиційних програм як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку, Нечипоренко А. (2017)
Терес Ю. - Основні засади формування та реалізації боргової політики України (2017)
Гапеєва О. - Забезпечення кібернетичної безпеки у країнах Балтії: історична ретроспектива (2017)
Заболотнюк В. - Українські дипломатичні інституції в Німеччині в 1918 - 1923 рр. (2017)
Левик Б. - Володимир Бужинський, науковець Львівської політехніки, у матеріалах НКДБ за січень-липень 1945 р. (2017)
Малець О. - Міжнародний соціалістичний рух напередодні Першої світової війни (2017)
Островик Д. - Образ воєнного Афганістану 1979 - 1989 рр.: погляд радянського бійця (2017)
Папазова А. - Нормативно-регламентаційні джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. (2017)
Вячеславова О. - Феноменологія образотворчої мови в естетиці Моріса Мерло-Понті (2017)
Гуржи В. - Релігійні мотиви смислового ядра радянської ідентичності (2017)
Завідняк Б. - Теодицея Бенедикта Спінози (2017)
Мокієнко М. - Основні концепції генези п'ятидесятницького руху: світовий та вітчизняний контекст (2017)
Rayhert K. - The philosophical issues of the idea of conscious machines (2017)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 42: Электроника: ретроспектива, успехи и перспективы ее развития (2018)
Беспрозванных А. В. - Диэлектрическая спектроскопия корпусной термореактивной композитной электроизоляционной системы асинхронных тяговых электрических машин, Рогинский А. В. (2018)
Болюх В. Ф. - Исследование линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя при различных схемах питания индуктора, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2018)
Власенко Р. В. - Обмеження струму трифазного силового активного фільтра в умовах перевантаження та короткого замикання, Бялобржеський О. В. (2018)
Zolotaryov V. M. - Comparative analysis of electrical and thermal control of the lining state of induction apparatus of copper wire manufacture, Shcherba M. A., Belyanin R. V., Mygushchenko R. P., Kropachek O. Yu. (2018)
Кузнецов Б. И. - Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, создаваемого в жилой зоне несколькими воздушными линиями электропередачи, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2018)
Баранов М. И. - Новая гипотеза и электрофизическая природа дополнительных механизмов возникновения, накопления и разделения электрических зарядов в атмосферных облаках Земли (2018)
Batygin Yu. V. - Analysis of electromagnetic processes in the system "cylindrical solenoid – massive conductor", Chaplygin E. A., Sabokar O. S., Strelnikova V. A. (2018)
Boyko N. I. - Powerful generators of high-voltage pulses with nanosecond fronts (2018)
Шумилов Ю. Н. - О необходимости повышения надежности линейных изоляторов для распределительных сетей 10-20 кВ, Сантоцкий В. Г., Шумилова Э. Д. (2018)
Коліушко Д. Г. - Експериментальне обґрунтування методики розрахунку нормованих параметрів заземлювального пристрою на основі тришарової моделі ґрунту, Руденко С. С. (2018)
Михайлов Валерий Михайлович. К 75-летию со дня рождения (2018)
Клименко Борис Володимирович. До 75-річчя з дня народження (2018)
До 100-річчя НАН України (2018)
Вакалюк Т. - Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу (2015)
Голодюк Л. - Наступно-перспективний чинник формування системи математичних знань засобами навчально-дослідницької діяльності учнів (2015)
Дворецька Л. - Зовнішнє незалежне оцінювання з математики в україні через призму світового досвіду (2015)
Крамаренко Т. - Розвиток у майбутніх вчителів математики уміння вчитися з використанням ІКТ (2015)
Ладиненко Л. - Використання інтерактивних технологій при викладанні аналітичної геометрії для студентів напряму підготовки Математика (2015)
Ліпінська А. - Вивчення табличного процесора Openoffice.org calc студентами спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (2015)
Олексюк В. - Досвід інтеграції системи управління навчанням Moodle з хмарними сервісами Google Apps (2015)
Пузирьов В. - Використання історичного матеріалу при викладанні вищої математики – один з чинників розвитку пізнавального інтересу студентів (2015)
Семеніхіна О. - Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення, Юрченко А. (2015)
Сікора Я. - Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010, Усата О. (2015)
Тінькова Д. - Місце ППЗ у розвитку математичної компетентності учнів професійно технічних навчальних закладів (2015)
Шаров С. - Використання рекурсії при вивченні мови логічного програмування Turbo Prolog, Лубко Д. (2015)
Шахіна І. - Використання ментальних карт у навчальному процесі, Медведєв Р. (2015)
Шульга Н. - Регресійний та кореляційний аналіз засобами Openoffice у навчанні стохастики майбутніх економістів (2015)
Бабич І. - Мультимедійні інтерактивні плакати в системі сучасних засобів навчання фізики, Заболотний В. (2015)
Величко С. - Створення освітніх нанокластерів для забезпечення вивчення нанотехнологій в школах та ВНЗ, Мороз І., Стадник О., Завражна О. (2015)
Грудинін Б. - Удосконалення програмного коду розрахунку характеристик зірок (2015)
Єфименко С. - Застосування графічного методу у процесі дослідження рівноприскореного прямолінійного руху (2015)
Желонкина Т. - Обобщающий урок физики, Лукашевич С., Шершнев Е. (2015)
Закалюжний В. - Формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі вивчення елементів прикладної фізики (2015)
Лебедь О. - Використання аналогій в моделюванні атомних ядер на прикладі одночастинкових моделей, Мислінчук В., Дейнека О. (2015)
Маркова Л. - Інформаційні технології та цифрові лабораторії у фізичному лабораторному практикумі (2015)
Олевська Ю. - Аспекти методики використання елементів математичного аналізу при вивченні фізики у середній школі, Сидоренков Є. (2015)
Сальник І. - Організація та результати експериментальної перевірки нової моделі системи навчального фізичного експерименту старшої школи (2015)
Скворцова Н. - Формування предметної компетентності при виконанні лабораторних робіт з курсу "Молекулярної фізики" (2015)
Слободяник О. - Педагогічні основи організації самостійної роботи учнів в комп’ютерно орієнтованому середовищі (2015)
Сусь Б. - Нетрадиційні види хвильових процесів у природі, Мисліцька Н., Сусь Б. (2015)
Чепок О. - Особистісно зорієнтовані методи навчання у курсі загальної фізики для студентів напряму підготовки Фізика (2015)
Чорнобай К. - Експериментальні задачі в системі формування практичних компетентностей з фізики (2015)
Ткаченко В. - Використання експериментальної установки ємнісної спектроскопії напівпровідників у фізичному практикумі вищих навчальних закладів, Дудченко І., Іванов М. (2015)
Кобилянська І. - Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах, Кобилянський О. (2015)
Трунова О. - Модель життєвого циклу стохастичної компетенції (2015)
Чубар В. - Організаційно-технічні умови реалізації профільного навчання старшокласників технологій виробництва (2015)
Яровенко А. - Інформаційна модель об’єкту дослідження в навчально-тренувальних задачах (2015)
Вихідні дані (2015)
Бондаренко З. - Співвідношення між фундаментальною і професійною спрямованістю навчання вищої математики майбутніх інженерів, Кирилащук С. (2015)
Васаженко Н. - Формування інформаційної компетентності фахівців-економістів у вищих навчальних закладах (2015)
Драганюк С. - Методи навчання у курсі лінійної алгебри для студентів напряму підготовки Математика (2015)
Кривонос О. - Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя, Коротун О. (2015)
Лиходєєва Г. - Про особливості фахової підготовки майбутніх учителів математики при вивченні математичної статистики (2015)
Нак М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування алгебраїчних задач (2015)
Постова С. - Підготовка учнів до участі в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій з використанням Інтернет-ресурсів (2015)
Рум’янцева К. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу "Математика для економістів” в умовах професійного навчання, Вільчинська О. (2015)
Семеніхіна О. - Формування готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань як педагогічна проблема (2015)
Соколюк О. - Особливості педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання (2015)
Тур Г. - Характеристика сучасних проблем методології та практики навчання математичних дисциплін майбутніх менеджерів (2015)
Шахіна І. - Створення інфографіки за допомогою сучасних Інтернет-сервісів, Ільїна О. (2015)
Шаховніна Н. - Особливості організації самостійної роботи з економетрики студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей (2015)
Яцишин А. - Актуальність підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для інформатизації загальної середньої освіти України (2015)
Velychko S. - Use of ict in the study of nuclear physics, Shulga S. (2015)
Андрєєв А. - Пріоритетні напрямки розвитку освіти у сфері енергозбереження при навчанні фізики (2015)
Величко С. - Можливості програмного забезпечення "Кулька-01-w" для реалізації навчального ексеприменту при вивченні розділу "Механіка" в курсі загальної фізики, Ковальов С., Ковальова О. (2015)
Желонкина Т. - Формирование и поддержание познавательного интереса у школьников на уроках физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2015)
Женжера Ю. - Метод проектів як засіб розвитку дослідницької компетентності у процесі вивчення фізики (2015)
Королев С. - Информационно-компьютерная модель процесса обучения (2015)
Лимарєва Ю. - Фізичний експеримент у всебічному розвитку особистості школяра (2015)
Моклюк М. - Вивчення явища радіоактивності за допомогою засобів комп’ютерного моделювання, Моклюк О., Лисий М. (2015)
Подалов М. - Разработка и использование приложения машинного зрения для платформы Android в физическом практикуме (2015)
Саркісян О. - Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту під час вивчення фізики, Мисліцька Н. (2015)
Сільвейстр А. - Роль фізичних методів дослідження у підготовці студентів хімічних і біологічних спеціальностей педагогічних університетів (2015)
Слободяник О. - Організація самостійної роботи учнів з фізики у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі (2015)
Триліс О. - Методичні та психологічні аспекти проведення демонстраційного експерименту (2015)
Чельцова Є. - Методичні заходи щодо впровадження в курс фізики технологічної складової (2015)
Шатковська Г. - Творчість у навчальній діяльності студентів як необхідний елемент виховання компетентності майбутніх фахівців (2015)
Школа О. - Професійна спрямованість курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті (2015)
Руденко Т. - Проблеми викладання "Основ здоров'я" у школі (2015)
Царенко О. - Удосконалення змістового наповнення курсу "Інформаційно-технічні засоби навчання" (2015)
Вихідні дані (2015)
Александрова С. - Індивідуальні освітні траєкторії як важливий чинник забезпечення якості навчання студентів (2015)
Бацуровська І. - Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2015)
Богданович В. - Применение компьютерного моделирования при расчетах электрических цепей однофазного синусоидального тока, Свиридова В. (2015)
Бугра А. - Концептуальні підходи до визначення змісту та технологій самостійної навчальної діяльності студентів, Коновал О., Туркот Т. (2015)
Вдовичин Т. - Проектування змісту "організаційної інформатики" із застосуванням технологій відкритої освіти, Козак Т. (2015)
Голодюк Л. - Формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках математики (2015)
Гриб’юк О. - Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу (2015)
Грищенко В. - Автоматизированная информационная система контроля учебной деятельности студентов, Купо А., Шершнев А. (2015)
Ключник І. - Застосування сучасних технологій при вивчені фізико – математичних дисциплін (2015)
Кобильник Т. - Первинне опрацювання статистичних даних з використанням системи maple (2015)
Литвинова С. - Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів (2015)
Москаленко О. - Змістове забезпечення компетентнісно зорієнтованого навчального середовища з математики: формування суб’єктності, Москаленко Ю., Коваленко О. (2015)
Ріжняк Р. - Моделювання розв’язування текстових математичних задач: інноваційний підхід (2015)
Самойленко О. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів математики до професійної діяльності (2015)
Сороко Н. - Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (досвід Латвії, Литви та Естонії) (2015)
Тимощук Г. - Апробація педагогічних умов формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2015)
Черкаська Л. - Основні напрямки здійснення корекції математичної підготовки учнів (2015)
Алешкевич Н. - Система оценки знаний учащихся по физике в контексте современной парадигмы образования, Федосенко Н., Цурганова И., Шолох В. (2015)
Бузько В. - Технологія проведення бінарних уроків з фізики і біології у загальноосвітній школі, Усачова А. (2015)
Величко С. - Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів, Задорожна О. (2015)
Галатюк Ю. - Розвиток творчого компонента навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроці фізики, Галатюк М. (2015)
Головко М. - Вивчення питань історії вітчизняної дидактики фізики у системі професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Грицьких О. - Формування дослідницької компоненти предметної компетентності учнів у лабораторному фізичному практикумі, Чорнобай К., Шарова А. (2015)
Єфименко С. - Прийоми формування фізичних знань на основі графічного способу розв’язування задач з фізики (2015)
Желонкина Т. - Применение графического метода в преподавании физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2015)
Засєкін Д. - Принципи добору змісту курсу фізики для профільного рівня (2015)
Каленик М. - Елементи проблемного підходу в організації навчальної діяльності учнів на уроках фізики (2015)
Ковальова О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій у вивченні курсу загальної фізики, Ковальов С., Ковальов Ю. (2015)
Коробова І. - Ділова гра як форма організації квазіметодичної діяльності майбутніх учителів фізики (2015)
Кулик Л. - Актуальні привнесення в сучасну технологію контролю знань та умінь студентів з фізики, Ткаченко А. (2015)
Левшенюк В. - Концептуальні засади впровадження засобів електроніки у шкільний навчальний експеримент з фізики (2015)
Лунгол О. - Результати експериментальної перевірки методики навчання електродинаміки на основі компетентнісно-діяльнісного підходу (2015)
Ментова Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики (2015)
Моклюк М. - Розв’язування фізичних задач з використанням засобів мультимедіа, Моклюк О., Лиса Г. (2015)
Плав'юк Т. - Практичні аспекти проектних технологій у навчанні фізики в загальноосвітніх закладах Швейцарії (2015)
Подалов М. - Методика разработки экспериментальной установки для изучения эффекта Бифельда-Брауна (2015)
Садовий М. - Інтеграція знань з астрономії та фізики щодо уявлень про приливи та відливи (2015)
Самофалов А. - Использование виртуального эксперимента при изучении механических колебаний, Михолап Е. (2015)
Сільвейстр А. - Практичні заняття з фізики як засіб поглиблення й закріплення знань майбутніх учителів з хімії і біології (2015)
Слободяник О. - Аналіз поняття "проект", "проектна технологія", "педагогічне проектування" у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців (2015)
Соколов Є. - Кінематика відрізка. методологічний аналіз (2015)
Соменко Д. - Дослідження ефективності методичної системи розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сондак О. - Забезпечення структури предметних компетентностей студентів засобами індивідуалізації навчання (2015)
Сусь Б. - Проблемний підхід як основа для створення творчої атмосфери у процесі навчання, Шатковська Г., Сусь Б. (2015)
Ткаченко І. - Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення астрономії (2015)
Фоменко В. - Структуризація змісту курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2015)
Гринь Д. - Творчий підхід, як шлях до самостійності, шляхом трудового навчання (2015)
Королев С. - Эволюта в задачах движения точки по параболе, гиперболе и синусоиде, Максимова Л., Распутный А. (2015)
Непорожня Л. - Трансформація природничої освіти старшокласників: сучасний стан та перспективи (2015)
Соколюк О. - Середовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у старшій школі (2015)
Вихідні дані (2015)
Дмитрук Б. П. - Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни, Чудаєва І. Б. (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання1 (2018)
Селіверстова Л. С. - Фінансова політика в умовах інституційної економіки, Адаменко І. П. (2018)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах, Рамазанова С. А. (2018)
Панченко В. Г. - Проблема підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті політики нового прагматизму: світовий досвід економічної модернізації (2018)
Вертелєва О. В. - Національна оборона як суспільне благо та особливості його відтворення в Україні (2018)
Кустріч Л. О. - Сучасний стан системи управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2018)
Іващенко А. І. - Фінансова стратегія підприємства: розробка та реалізація в умовах девелоперської компанії, Юсупова К. Ф. (2018)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліку витрат екологічної діяльності, Другакова А. С. (2018)
Музичка Є. О. - Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні, Петренко В. А. (2018)
Шендерівська Л. П. - Комплекс маркетингу сучасного видавництва, Ужвій М. В. (2018)
Безус П. І. - Розвиток управлінських навичок керівника з метою підвищення конкурентоспроможності організації, Білодід К. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства, Височина В. В. (2018)
Долженкова О. В. - Прогнозування збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Кисленко А. Г., Григоренко Г. С. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки (2018)
Проскуріна М. О. - Міжрегіональна конвергенція як фактор економічного розвитку (2018)
Кифяк В. І. - Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України, Бабчук А. М., Рудько К. І. (2018)
Хомутенко А. В. - Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України (2018)
Чавичалов І. І. - Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення (2018)
Шевчук Ю. В. - Державні програми як засіб фінансового стимулювання розвитку системи медичного страхування (2018)
Ализаде Ш. И. - Развитие инвестиционного потенциала строительных предприятий в современных условиях (2018)
Федькович І. В. - Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві (2018)
Іриневич Ю. В. - Визначення основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці (2018)
Кикош Ю. В. - Система статистичних показників інтенсивності економічної активності населення всіх рівнів освіти (2018)
Рябоконь М. В. - Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу (2018)
Цюкало Л. В. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби (2018)
Глущенко В. А. - О. О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов’янських мов, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2017)
Охріменко Т. В. - Сакральне значення золота та грошей у спільнослов’янських фольклорних формулах (на матеріалі творів О. О. Потебні) (2017)
Піскунов О. В. - Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., Тищенко К. А. (2017)
Сердега Р. Л. - Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні (2017)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків множини іменників чоловічого та середнього роду в українській літературній мові XVII ст.(на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2017)
Шведова М. О. - Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) (2017)
Бобро М. П. - Опозиції "верх – низ" та "рух угору – рух вниз" як аксіологічні маркери концепту "життя" (2017)
Заверющенко О. Л. - Концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі (2017)
Маслий Е. В. - Концепт "русское" в концептосфере Александра Башлачева (2017)
Педченко Л. В. - Перцептивная метафора как средство создания "образа человека" в русском диалектном языке (2017)
Смирнова Т. Н. - Заимствованные концепты в близкородственных языках (МАЙДАН) (2017)
Яроцкая Г. С. - Взаимопомощь и сотрудничество как ценности в истории русской лингвокультуры (2017)
Болотнікова А. П. - Увічливість як національно-культурна категорія (2017)
Гуменяк В. О. - Міжнародний договір як жанр офіційно-ділового стилю в історичній ретроспективі (на матеріалі договорів Української Центральної Ради) (2017)
Жовнір М. М. - Кореляція значень слова світський у словнику й дискурсі (2017)
Мальцева В. В. - Чужое слово чуждого мира: проблематизация власти дискурса в романе Виктора Пелевина "Т" (2017)
Мусиенко В. П. - Фактор автора в герменевтическом процессе (2017)
Сніховська І. Е. - Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри (2017)
Стрельченко К. С. - Прагматичний аспект вербалізованого сценарію "Приховування таємниці": стратегії й тактики (2017)
Шугаєв А. В. - Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН (2017)
Юмачікова О. М. - Предикатні стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному тексті (2017)
Гамали О. И. - Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа "Медея и её дети"), Каневская О. Б. (2017)
Литвин О. О. - Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко (2017)
Сметана І. І. - Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект (2017)
Тихоненко О. В. - Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2017)
Тищенко З. Р. - Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука (2017)
Черемська О. С. - Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. XX ст. (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) (2017)
Анютіна Г. А. - Аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні (2017)
Васильєва К. П. - "Складівниця української мови": словник складів від О. Різниківа (2017)
Кримець О. М. - Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях (2017)
Петрова Т. О. - Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) (2017)
Cинєгуб Я. В. - До питання про класифікацію української соціологічної термінології (2017)
Сухенко В. Г. - Нормативність і надмірність у сучасній українській мові (2017)
Астрахан Н. І. - Теоретична поетика О. О. Потебні як чинник сучасної теорії літературного твору (2017)
Борбунюк В. О. - Українська чеховіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські (2017)
Василюк Є. І. - Творчість Фленна О’Брайєна у наукових штудіях: основні напрями й етапи вивчення (2017)
Михайлин І. Л. - Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха) (2017)
Поборчая И. П. - Тютчев в поэтическом мире Александра Кушнера (2017)
Промська А. С. - Дискурс тоталітаризму в інтерпретації В. Винниченка та Дж. Орвелла (на матеріалі романів "Слово за тобою, Сталіне!" та "1984") (2017)
Сухоруков В. А. - Поэтика пьесы Л. Андреева "Реквием" (2017)
У Луцянь - Цветочная метафора в повести И. С. Тургенева "Вешние воды" (2017)
Ювілей Лідії Георгіївни Бикової (2017)
Вихідні дані (2017)
Варгата О. В. - Формування творчого потенціалу майбутнього психолога засобами інноваційних технологій у вищій школі, Завада І. А. (2017)
Єрошенко К. М. - Формування компетентностей парапрофесіоналів соціальної роботи (на прикладі навчання громадських радників) (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Вибір методологічних підходів дослідження формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2017)
Казанжи І. В. - Індивідуальна освітня траєкторія як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Калаур С. М. - Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців до розв’язання конфліктів (2017)
Константінова С. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови, Константінов С. А. (2017)
Михайліченко Ю. В. - Формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх журналістів з використанням електронних ЗМ (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Характеристика перспективних методів та форм формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Неклюєнко Т. В. - Теоретичні аспекти інноваційного процесу в підготовці економістів, Геделевич Є. В. (2017)
Савицька А. Ю. - Формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи із молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Сопотницька О. В. - Розробка та використання комплексу тренінгових вправ у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2017)
Черніченко Л. А. - Методологічні основи підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти (2017)
Якименко С. І. - Теоретичні аспекти професійної культури працівника сфери обслуговування, Іозіс І. В. (2017)
Бастричев В. С. - Проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції (2017)
Бастричев В. - Деякі аспекти соціального захисту: реформування пенсійного забезпечення та "осучаснення" пенсій, Островська Н. О. (2017)
Дуля А. В. - Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції, Веретенко Т. Г. (2017)
Кальченко Л. В. - Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства: нормативно-правове підґрунтя (2017)
Копочинська Ю.В. - Культура здоров’я як основа реабілітаційного процесу, Колядич О. І. (2017)
Левицький В. Е. - Окремі рекомендації щодо подолання та профілактики залежності підлітків від комп’ютерних ігор (2017)
Онипченко О. І. - Спільне навчання хлопців та дівчат як фактор статевого виховання дітей та підлітків (початок ХХ століття) (2017)
Тютимов О. О. - Перспективи розвитку та захищеність сучасної української молоді, Фрадинська А. П. (2017)
Чуфай Г. П. - Проблема адаптації до нових умов навчального закладу, Кондратюк С. М. (2017)
Аріщенко А. С. - Імплементація універсального дизайну для навчання в університетах США (2017)
Герасименко Л. Б. - Особливості виховних інновацій процесу дошлюбної підготовки студентської молоді в інклюзивному освітньому середовищі, Герасименко Т. В. (2017)
Григорчук Т. В. - Тестування як засіб забезпечення ефективності контролю знань у дистанційному навчанні осіб із особливими потребами (2017)
Давиденко В. В. - Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення (2017)
Давиденко Г. В. - Роль інклюзивної освіти у розвитку та становленні України як соціальної держави (2017)
Дика Л. Л. - Проблеми формування креативності в інклюзивному середовищі: історико-теоретичний аспект (2017)
Мазур В. М. - До питання соціалізації студентів із особливими освітніми потребами (2017)
Максименко Н. В. - До питання про сутність та місце основ безпеки життєдіяльності у системі освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку (2017)
Миронова С. П. - Розвиток інклюзивної освіти: від Саламанки до України (2017)
Мирян А. М. - Комплексний супровід осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії (на прикладі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна") (2017)
Наконечна Л. М. - Ретроспектива розвитку освіти осіб з особливими потребами в Канаді: перші етапи (2017)
Новікова О. А. - Соціально-психологічні умови розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2017)
Родименко І. М. - Інклюзивне навчання: проблеми та шляхи впровадження (2017)
Скільська М. І. - Співпраця навчального закладу з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування – запорука забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти дітям з особливими потребами (2017)
Цимбалюк О. М. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності студентів з особливими потребами у процесі вивчення фахової дисципліни "теорія і практика соціальної роботи (2017)
Чорноус Н. С. - Фактори розвитку лідерських якостей у осіб з інвалідністю у системі вищої освіти (2017)
Чаланова Р. І. - Новий методологічний підхід при вивченні здобувачами з вадами слуху теоретичних дисциплін спеціальності "фізична терапія, ерготерапія", Якобчук Л. М. (2017)
Юрчук Л. В. - Особливості еволюції інклюзії в освітньому просторі України (2017)
Якименко А. А. - Забезпечення та захист прав і свобод людей з інвалідністю: проблеми дотримання міжнародних стандартів (2017)
Бондар В. С. - Толерантність як професійна якість майбутнього психолога (2017)
Будкіна О.В. - Особливості психоемоційних станів онкологічних хворих, Волинець Н. В. (2017)
Варгата О. В. - Особливості психологічної корекції агресивності підлітків, Міхалець Ю. Ю. (2017)
Гаврилюк С. П. - Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі (2017)
Годлевська С. Р. - Теоретичне дослідження категорій компетентності та компетенції в сучасній науці, Левицька Л. В. (2017)
Гордієнко К. О. - Модель психотерапевтичного впливу в залежності від ментальних особливостей клієнта (2017)
Добровіцька О. О. - Деякі аспекти вивчення сутності дефініції "толерантна взаємодія" (2017)
Мажаєв К. Є. - Результати емпіричного дослідження віктимної поведінки дітей підліткового віку, Волинець Н. В. (2017)
Макар Б. П. - Особливості психологічної готовності старшокласників до шлюбно-сімейних стосунків, Волинець Н. В. (2017)
Марціновська І. П. - Співвідношення понять стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу у медичній та психолого-педагогічній теорії (2017)
Медвідь М. О. - Конфліктологічна компетентність як уміння конструктивного розв’язку конфліктів, Кондратюк С. М. (2017)
Мрочко І. О. - Теоретичний аналіз сучасних підходів у дослідженні механізмів психологічного захисту, Левицька Л. В. (2017)
Островський О. О. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій, Волинець Н. В. (2017)
Перебейнос Л. І. - Соціально-психологічні особливості професійної діяльності та прояву професійного та емоційного вигорання медичного персоналу, Волинець Н. В. (2017)
Пузир С. І. - Особливості організації часового простору життя особистості, Кондратюк С. М. (2017)
Ролдугіна І. В. - Особливості розвитку атракції у працівників соціономічних професій, Фрадинська А. П. (2017)
Собко А. А. - Результати опитування соціально-психологічних особливостей жінок, які постраждали від насильства в сім’ї, Волинець Н. В. (2017)
Анотації (2017)
Аннотации (2017)
Annotation (2017)
Відомості про авторів (2017)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Проблеми і стратегії розвитку сучасної художньої освіти в НАОМА у європейському контексті (2016)
Юр М. - Український авангард: шлях до формально-пластичної мови (2016)
Руденко О. - Львівська школа графіки як визначне явище в українському мистецтві (2016)
Пилипенко І. - Педагогічна система М. Бойчука в майстерні монументального живопису Української академії мистецтва (2016)
Нестеренко П. - Книжкова графіка в освітньому процесі мистецьких вишів (2016)
Сухенко В. - Навчальна програма з дисципліни "Рисунок" у початкових спеціалізованих навчальних закладах (ДХШ), Засипкін О. (2016)
Ревенок Н. - Методичні рекомендації для курсу навчальної дисципліни "Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки" (2016)
Мітченко В. - Абетка української мови: формотворчий аналіз (2016)
Храпачов О. - Історичний аспект живопису (2016)
Ваврух М. - Фактор національної самоідентифікації у живопису Львова другої половини 1960-х – початку 1970-х років (2016)
Mazur V. - The question of Lord’s Passions Rite in Ukrainian high iconostasis of the first half of the XVII century (dedicated to the 400th anniversary of the Dormitory Iconostasis of the Stauropegion Brotherhood in Lviv) (2016)
Осадча О. - Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") (2016)
Яковлєв М. - Комбінаторні операції з графічними образами в сучасному формотворчому процесі, Бердинських С. (2016)
Тихонюк О. - "Графічне аранжування об’єкта": методика викладання завдання для спеціалізації "Графічний дизайн" (2016)
Ярина А. - Проблеми організації спортивних парків у містобудівній структурі Києва, Яременко Л. (2016)
Slapac M. - Bastion architecture of historic Moldova (the end of the 17th century – the middle of the 19th century) (2016)
Nebesnyk I. - A brief history of collective practices in the visual arts of Transcarpathia (2016)
Луковська О. - Творчість Магдалени Абаканович: людина, простір, символ (2016)
Тичкова А. - Проблема повернення культурних цінностей до художніх музеїв України (2016)
Рожак-Литвиненко К. - Пейзажні та побутові мотиви у творчості художників – українських січових стрільців (2016)
Марковський А. - "Формула міста" у творчості Павла Федотовича Альошина (2016)
Повар М. - Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель Києва 1960 – 1980-х років (2016)
Попович К. - Жанрова структура та художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки 1980-х років (2016)
Маркарова К. - Особливості художньої мови Тетяни Голембієвської початку 2000-х років та сьогодення (2016)
Чуднівець А. - Самобутність петриківського розпису та іманентна творчість закордоном: порівняльний аналіз художньої стилістики (2016)
Ібо Чжан - Спілка скульпторів Сучжоу: симбіоз традицій та модерності (2016)
Гарькава О. - Цинська порцеляна з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (2016)
Dmytrenko N. - The reconstruction of a diadem from Sakhnivka village of Cherkasy region and the question about its attribution (2016)
Комаров М. - Урбаністичний аспект у творенні українського кінопростору (2016)
Грищенко О. - Групові виставки книги художника в Україні 2008 - 2016 років: концепції, досвід, проблематика (2016)
Комаров К. - Особливості функціонально-планувальної організації споруд для осіб з вадами зору (2016)
Сунь Ке - Влияние советского изобразительного искусства периода социалистического реализма на китайскую живопись второй половины ХХ века (2016)
Шалінський І. - Жлоб-арт: від кічу до революції (2016)
Куценко А. С. - Комбинированная система автоматического управления тепловым состоянием здания с прогнозирующей моделью, Товажнянский В. И. (2017)
Никулина Е. Н. - Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования, Северин В. П., Лукинова Д. А. (2017)
Воловецький В. Б. - Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин, Василенко С. В., Витязь О. Ю., Борин В. С., Щирба О. М., Гнітко А. В. (2017)
Дорофеев Ю. И. - Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями, Никульченко А. А. (2017)
Godlevskiy M. D. - Medium-term planning information technology for quality improvment of the software development process based on the CMMI model, Goloskokova A. A., Chipizhenko A. A. (2017)
Sokol V. E. - Adaptive training system for IT-companies personnel: design principals, architectural models and implementation technology, Tkachuk M. V., Vasetka Y. M. (2017)
Kopp А. M. - An approach to forming dashboards for business processes state analysis, Orlovskyi D. L., Kuka D. O. (2017)
Чалый С. Ф. - Методи динамічного визначення пріоритетів доступу до ресурсів в задачах прецедентного управління наскрізними бізнес-процесами, Левыкин И. В. (2017)
Нескородева Т. В. - Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита (2017)
Хом’як Т. В. - Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства, Суіма І. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Амеліна Н. К. - До питання державного регулювання цін – втручання держави в механізм саморегулювання ринку чи об’єктивна необхідність, Ємельянцева Д. І. (2015)
Антоненко Н. В. - Cтворення центру сертифікованого навчання 1С в НТУ (2015)
Бабич Л. М. - Інноваційна складова як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі (2015)
Бабич Л. М. - Особливості фінансового планування на автотранспортних підприємствах (2015)
Бідняк М. Н. - Теорія і практика сучасного управління (2015)
Бойко В. В. - Систематизація факторів формування вартості автотранспортного підприємства, Любарська Н. В. (2015)
Бойко В. В. - Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства, Парфентьєва О. Г. (2015)
Бондар Н. М. - Управління розвитком транспортної інфраструктури в контексті сучасної парадигми "нового державного управління" (2015)
Бондаренко Є. В. - Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній, Яценко І. В. (2015)
Волинець Л. М. - Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення України (2015)
Волинець Л. М. - Управління матеріальними потоками на прикладі Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, Онищенко К. В. (2015)
Воякін В. Г. - Показники ефективності роботи менеджерів в системі управління автотранспортним підприємством, Омельянович О. Р. (2015)
Дзюба О. М. - Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності, Федченко А. О. (2015)
Дорошкевич Д. В. - Аналіз маркетингових можливостей транспортних підприємств, Мокін Є. М. (2015)
Гречан А. П. - Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування (2015)
Гречан А. П. - Особливості формування інноваційної стратегії транспортних підприємств (2015)
Грищук О. К. - Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу, Язвінська О. М., Ткаченко В. А. (2015)
Іванчук С. І. - Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму (2015)
Карпенко О. А. - Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України, Ковальчук С. О., Лажевська Н. М. (2015)
Комчатних О. В. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств дорожнього господарства (2015)
Корольова О. І. - Еволюція трактувань економічної сутності витрат (2015)
Кошарний В. О. - Державно-приватне партнерство в системі інвестиційної підтримки розвитку туристичної галузі України, Кошарний О. М. (2015)
Козак Л. С. - Функції та принципи реалізації концепції логістичного контролінгу на підприємстві, Гаврилюк Н. М. (2015)
Козак Л. С. - Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору, Федорук О. В. (2015)
Лабута А. В. - Розроблення методики визначення економічної доцільності переміщення рухомого складу підприємств автомобільного транспорту до обслуговуючого підприємства партнерства (2015)
Литвишко Л. О. - Порівняльна характеристика особливостей надання автосервісних послуг у США та Європі, Васьківська Н. В. (2015)
Melnychenko O. I. - The role of the external sources in the long-term financing of Ukrainian enteprises, Kabanov V. G., Tsekov K. V., Ludchenko J. A. (2015)
Мороз К. О. - Фактори впливу на функціонування ринку туризму (2015)
Порфіренко В. І. - Зниження ризиків невиконання туристичних зобов’язань шляхом впровадження акредитивної системи розрахунків за туристичні послуги, Гребельник М. М. (2015)
Соколова Н. М. - Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління (2015)
Соколова Н. М. - Еколого-економічне оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище, Харченко А. М. (2015)
Хаврук В. О. - Методи визначення номенклатурних груп в АВС-аналізі (2015)
Хоменко І. О. - Роль та значення процесів кластеризації у реформуванні транспортної системи країни, Хоменко В. С. (2015)
Червякова В. В. - Економічні аспекти використання хмарних сервісів вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, Червякова Т. І. (2015)
Чубінський М. А. - Концептуальні засади впровадження в Україні прямого врегулювання збитків внаслідок дорожньо-транспортних пригод (2015)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Aircraft Navigation Efficiency Improving During Landing Using Satellite Navigation System, Konin V., Olevinska T. (2017)
Kharchenko V. - Mathematical Model of Unmanned Aerial Vehicle Control in Single Control Channel, Мatiychyk D. (2017)
Kharchenko V. - Simple Objects Detection and Recognition by the Probabilistic Approach, Kukush A., Chyrka Iu. (2017)
Kharchenko V. - Pulse Characteristics of Network Satellite Systems Adaptive Antenna for Assessing Correlation Interference Matrix, Shvets V. (2017)
Pavlova S. - Method of Aircraft Landing by Curvilinear Glide Paths within the Boundary Trajectories, Voloshenyuk D. (2017)
Sushchenko O. - Simulation of Precision Attitude and Heading Reference System Perturbed by Environmental Disturbances (2017)
Matiychyk M. - Influence of Icing on Aircraft Performance of Unmanned Aerial Vehicle М-10-2 "Око", Suvorova N., Tereshchenko D., Plakhotniuk Ie., Trachuk K. (2017)
Lysenko A. - Method of Path Constructing of Information Robot on the Basis of Unmanned Aerial Vehicle, Tachinina O. (2017)
Udartseva T. - Raising Level of Flight Safety during Agricultural-Air Works (2017)
Kryvosheyeva O. - Influence of Microdose of Fatty Acids of Citrullus Colocynthis Extracton Lipoproteids of Rat Blood with Diabetes Mellitus Type 1, Garkava K., Natrus L. (2017)
Kosogolova L. - The Optimizing the Extraction Process of Biologically Active Substances Obtained from Dandelion Leaves (Taraxacum Officinale Wigg), Polishchuk B., Kryvutenko I., Yablonska K., Romanova Z., Hurska O. (2017)
Dvoretskij T. - The Technology of the New Instrumental Estimation Method of the Vegetation Cover Microclimatic Characteristics, Kukhtin V. (2017)
Gorobets S. - The Role of Pathogenic Microorganisms in the Accumulation of Biogenic Magnetic Nanoparticles in Lung Tissues, Gorobets O., Medviediev O., Kuzminykh L. (2017)
Korol L. - Peculiarities of Classifying Aviation Engineers According to Their Specialities in Great Britain (2017)
Instructions for Authors (2017)
Бойченко С. В. - Причинно-наслідковий аналіз модифікації складу авіаційних бензинів, Личманенко О. Г. (2015)
Ciecińska B. - Analiza możliwości konstytuowania swobodnej energii powierzchniowej przed nakładaniem powłok ochronnych (2015)
Бойченко С. В. - Європейський досвід і перспективи системи утилізації та рециклінгу транспортних засобів, Лейда К. (2015)
Jakubowski M. - Parametry fizykochemiczne paliwa syntetycznego przeznaczonego do zasilania silników o ZS, Balawender K. (2015)
Говорун А. Г. - Результати розрахункових досліджень коефіцієнта розсіювання енергії, Мержиєвська Л. П., Куций П. В. (2015)
Jaworski A. - Szacunkowa ocena miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD, Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P. (2015)
Говорун А. Г. - Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, Павловський М. В., Бугрик О. В. (2015)
Горідько Н. М. - Підвищення якості безперервної екологічної освіти на основі управління знаннями, Дуплік Ю. В. (2015)
Konieczny D. - Mozliwosci wykorzystania napedow alternatywnych w pojazdach samochodowych w systemach logistyki miejskiej, Lejda K., Mądziel M. (2015)
Грицук І. В. - Організація управління процесом формування оптимального температурного стану двигуна і транспортного засобу (2015)
Krzemiński A. - Przewóz towarów niebezpiecznych Środkami transportu drogowego, Lejda K. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Розрахункові дослідження екологічних показників бензинового двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності, Сирота О. В. (2015)
Kurzyna Z. - Analiza warunków współpracy tulei cylindrowej z tłokiem w silniku o zapłonie samoczynnym typu SW-680, Michalski J., Woś P. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу на склад паливоповітряної суміші бензинового двигуна, Шуба Є. В. (2015)
Lejda K. - Badania identyfikacyjne silnika sb 3.1wyposażonego w układ recyrkulacji spalin, Balawender K., Jakubowski M., Ochał P. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив контактного навантаження на мікротвердість приповерхневих шарів досліджуваних матеріалів, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Міланенко О. А., Кущ О. І. (2015)
Lejda K. - Konkurencyjność przewozów międzynarodowych w transporcie drogowym w sektorze pocztowo-kurierskim, Siedlecka S. (2015)
Zaporozhets O. І. - Inventory of environmental problems in aviation sector (2015)
Lis K. - Przegląd elektronicznych systemów poboru opłat drogowych w zestawieniu wybranych państw europejskich, Lew K., Mądziel M. (2015)
Зюзюн В. І. - До екологічної оцінки системи поводження з відходами на підприємстві, Макаренко В. В. (2015)
Lubas J. - Kształtowanie powłok PVD do zastosowań w ślizgowych węzłach ciernych silników spalinowych, Woś P. (2015)
Лук’янова В. В. - Оцінка якості природної води в р. Дніпро у м. Києві (2015)
Mądziel M. - Ocena oferty przewozowej Rzeszowskiej komunikacji miejskiej, Siedlecka S. (2015)
Матейчик В. П. - Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища, Грищук О. К., Вайганг Г. О., Блажчук О. В. (2015)
Michalski J. - Uszkadzalność układów autobusów Mercedes-benz Citaro a bezpieczeństwo transportu miejskiego (2015)
Матейчик В. П. - Формування структури інтелектуальної системи моніторингу показників екологічної безпеки транспортних засобів на окремих етапах життєвого циклу, Цюман М. П. (2015)
Michalski J. - Zmieny wskaźników odchyłek uzębienia i chropowatości powierzchni po wygładzaniu ścierno-chemicznym w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej kół zębatych daszkowych (2015)
Посвятенко Е. К. - Відновлення деталей засобів транспорту із аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2015)
Савін Ю. Х. - Методичні основи визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту рухомого складу на підприємствах автомобільного транспорту, Митко М. В. (2015)
Pyć M. - Proekologiczne i energooszczędne systemy szybkiego ładowania prądem stałym autobusów elektrycznych i hybrydowych, Wojewoda P. (2015)
Сахно В. П. - Дослідження ресурсу основних частин автопоїздів та експертний аналіз причин зміни їх технічного стану, Поляков В. М., Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Siedlecka S. - Poprawa efektywnosci funkcjonowania procesów transportowych poprzez wdrażanie technologii telematycznych (2015)
Сахно В. П. - Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при розгоні автомобіля, Корпач О. А. (2015)
Siedlecka S. - Zastosowanie czujników mems w motoryzacji, Mądziel M. (2015)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс виробництва: особливості державного регулювання, Левківський О. П., Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Trzepiecinski T. - Finite element analysis of deep drawing of ddq auto-body steel sheet (2015)
Тріфонов Д. М. - Дослідження впливу підігріву повітря на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у двигуні з іскровим запалюванням, Сирота О. В., Карев С. В., Добровольський О. С. (2015)
Ustrzycki A. - Wspomagana komputerowo analiza brd, jako metoda poprawy jakości projektów infrastruktury drogowej, Kuszewski H., Jaworski A., Lejda K., Woś P. (2015)
Хмелевський М. О. - Особливості математичного моделювання процесів інвестування проектів будівництва автомобільних доріг, Цюман Є. С. (2015)
Zielińska E. - Kryteria kształtowania się składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w polsce (2015)
Хрутьба В. О. - Системний аналіз управління комунікаціями в проектах поводження з відходами, Чуваєв П. І, Антоненко Т. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Особливості впровадження систем екологічного менеджменту підприємств спиртової галузі, Лисак Р. С., Гайдай Н. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів, Нікітченко Ю. С. (2015)
Барабаш О. В. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунтів з використанням біологічних тест-об’єктів, Виноградова Д. О. (2015)
Барабаш О. В. - Досвід впровадження системи екологічного менеджменту підприємства, Титикало Я. А. (2015)
Iakovlieva A.V. - Perspectives of alternative jet fuels production and implementation in Ukraine and Poland, Vovk O.O., Boichenko S.V. (2015)
До відома авторів (2017)
Довгалюк В. Б. - Концептуальні основи аналізу тепломасообмінних і деформаційних процесів у полімерних дисперсних тілах для формування мікроклімату музеїв, Човнюк Ю. В. (2017)
Сергейчук О. В. - Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями, Єгорченков В. О., Радомцев Д. О. (2017)
Предун К. М. - Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання, Франчук Ю. Й. (2017)
Kordyukov M. - Marking technology of energy efficiency for HVAC (2017)
Редько О. Ф. - Підвищення ефективності очищення коксового газу від пилу, вуглекислого газу та парів формальдегіду в скруберах насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж, Свідеревич М. В. (2017)
Редько А. Ф. - Экспериментальные исследования сжигания биотоплива в кипящем слое, Редько И. А., Пивненко Ю. А. (2017)
Дудніков Анатолій Пантелійович (1938-2016) (2017)
Вихідні дані (2017)
Киченко О. С. - Творчість Гоголя у дослідженнях Ніжинської філологічної школи періоду 2010 – 2017 років: біографія, текстологія, поетика (2017)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" в контексті українського національного руху другої пол. ХІХ ст.: лібрето опери П. Сокальського "Осада Дубно" (2017)
Любецька В. В. - Друге бачення та сонна дійсність у гоголівському світі (2017)
Якубіна Ю. В. - Гоголь і Кулжинський: біографіко-літературний дискурс (2017)
Роман Л. А. - Народнопоетична основа збірок "Миргород" і "Вечори на хуторі біля Диканьки" М. В. Гоголя, Каізер І. Ю. (2017)
Гудушаури Н. О. - Н. В. Гоголь и театр (2017)
Чоботько А. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Стаття ІІ (2017)
Сивець Т. В. - Сутність релігійного морального імперативу в проповідницькій літературі українського середньовіччя (2017)
Колесник А. В. - Художнє висвітлення міжкультурної українсько-єврейської комунікації у прозі Івана Франка (2017)
Наместюк С. В. - Міфопоетика інфернальних образів і мотивів у романах "Майстер і Маргарита" М. Булгакова та "Перший із перших, або Дорога з Лисої гори" В. Кулікова (2017)
Kharkhun V. P. - Artistic Versions of World War II in Ukrainian Socialist Realist Literature (1941 – 1943) (2017)
Костенко О. О. - Категорія художнього психологізму: проблеми вивчення (2017)
Остапенко Л. М. - "Ловець у житі" як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера. Частина ІІ (2017)
Ісаєнко К. П. - Жанрові трансформації у сучасній польській і українській літературі (теоретичний аспект) (2017)
Сікора Г. В. - Акцентуаційні особливості сучасного львівського койне (2017)
Лагдан С. П. - Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі (2017)
Бойко В. М. - До проблеми вивчення лексико-граматичних розрядів прислівника, Давиденко Л. Б. (2017)
Зінченко С. В. - Олександр Потебня про становлення прикметника та його ступенювання (2017)
Шевченко С. П. - З історії вивчення дієприкметника в Ніжинській вищій школі (2017)
Бойко Н. І. - Паремійна вербалізація мовленнєвих норм у "Галицько-руських народних приповідках" І. Франка (2017)
Осипчук В. М. - Лексико-семантична група якісних прикметників у творчості поетів Нью-Йоркської групи (2017)
Пасік Н. М. - Семантична транспозиція густативних номінацій у мовно-естетичному просторі Євгена Гуцала (2017)
Вакуленко Г. М. - Звертання як засіб мовної експресії в художньому мовленні Миколи Гоголя, Клипа Н. І. (2017)
Trybukhanchyk A. M. - Contextual functioning of phraseological units (a case of political speeches by Margaret Thatcher and John Major), Shkurat T. A. (2017)
Корнєєва Л. Л. - Модель периферійної бібліотеки в контексті сучасних культурних трансформацій, Ломоносов М. В. (2017)
Липовецька Є. Ю. - Геометрична орнаментика у візіях українських тканих творів (2017)
Драчук Л. І. - Хвала тобі, науки храм високий! (Рецензія на мемуари : Ніжинська вища школа у спогадах студентів і викладачів: мемуари: у 2 т . / уклад.: Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015 . – Т. 1: 1820 – 1919. – 507 с.; Т. 2: 1920 – 2010. – 530 с.) (2017)
Самойленко Г. В. - Книга, що заслуговує на особливу увагу (Рецензія на дослідження: Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець; вступ. слово В. М. Поповича. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с., Самойленко О. Г. (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Башта А. В. - Вплив фізичних полів на характеристики міцності конструкційних матеріалів (2017)
Січевий О. В. - Порівняльна оцінка активованих вугіль в процесах сорбції нафтопродуктів легкої та середньої фракцій, Левицька О. Г., Долженкова О. В., Золотько О. В. (2017)
Автомонова В. О. - Рециклінг відходів виробництва та брухту бетонних конструкцій як центральна ланка концепції екологізації заводів ЗБК, Власенко В. В., Зайцева К. О., Кривільова С. П. (2017)
Білоус Т. А. - Обґрунтування вибору робочих концентрацій оцтової кислоти для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульський Г. Г., Корогодська А. М., Подустов М. О. (2017)
Ginkul A. P. - Decreasing of threats to the condition of environment of Turkmenistan at the hydrocarbon and mineral raw materials mining, Krivileva S. P. (2017)
Дрючко О. Г. - Хімічні перетворення і властивості проміжних фаз у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у ході оброблення з тепловою активацією, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2017)
Кривільова С. П. - Композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і ZrO2, призначені для використання в напружених частинах скелету (2017)
Зінченко М. Г. - Оптимізація екструзійного процесу отримання сухих харчових продуктів з крахмалевмісної сировини, Пономаренко Е. Д., Манжай М. А. (2017)
Логвинков С. М. - Сравнительный анализ экологических рисков от эмиссии аммиака при производстве и эксплуатации бетонных изделий, Попенко Г. С., Шабанова Г. Н., Шумейко В. Н. (2017)
Рымар Т. Э. - Изучение влияния поверхностно-активных веществ на свойства жидкостекольных теплоизоляционных материалов (2017)
Михайлова Є. О. - Хімічне осадження карбонату кальцію різних кристалічних модифікацій, Мороз М. О., Сінческул О. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние температуры термообработки на фазовый состав и структуру образцов из набивной массы на основе ZrO2, стабилизированного комбинированной добавкой СаО и MgO, на фосфатной связке, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Шишковский Д. А., Варганов В. В., Карякина Э. Л., Тишина Т. Г., Терлецкая Н. К. (2017)
Рищенко М. І. - Об’ємне забарвлення клінкерної цегли з використанням техногенної сировини, Федоренко О. Ю., Білостоцька Л. О., Дайнеко К. Б., Полухіна К. С. (2017)
Шабанова Г. Н. - Термодинамическая оценка реакций антиоксидантнов Al, SіC, Nі, протекающих в периклазоуглеродистых огнеупорах до температур 1000 К, Повшук В. В., Бражник Д. А. (2017)
Корогодская А. Н. - Термодинамические константы некоторых соединений системы CaO – CoO – Al2O3, Шабанова Г. Н., Левадная С. В., Школьникова Т. В. (2017)
Єрмоленко І. Ю. - Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з цитратного електроліту, Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2017)
Сырги А. В. - Развитие туристических возможностей в республике Марий Эл (2017)
Фурсін О. О. - Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової діяльності держави у сфері регулювання ринку земель (2017)
Маметьев И. В. - Предпосылки и формирование теневой экономики 1920-е – 1960-е в СССР (2017)
Minkov D. - Ultrasound characterization of the bone: a review (2017)
Minkov D. - Fracture of hamate bone: case report, Evtimov K. (2017)
Голдобін П. О. - Ефективність препаратів для зниження глюкози в крові у терапії цукрового діабету (2017)
Maryshkina T. - "The Ellen Degeneres show" as a source of authentic listening materials for esl lessons, Bayzhakhanova Z. (2017)
Коленко А. В. - Основні аспекти навчання студентів словесній дії як невід’ємної частини акторської гри (2017)
Розман І. І. - Історія становлення педагогічної думки в Україні (2017)
Яковенко Ю. Л. - Досвід використання технологій е-learning у вищому навчальному закладі, Хорошайло О. С. (2017)
Щербан Т. Д. - Професійна самосвідомість майбутніх психологів, Фельцан М. І. (2017)
Щербан Т. Д. - Проблема формування уявлення учителів про себе і самосвідомість, Щербан Г. В., Михайлова К. В. (2017)
Аюпов Р. Ш. - Проектирование интеллектуальных ресурсосберегающих установок электроцентробежных насосов, Квач И. В., Аюпова К. В. (2017)
Кравчук Н. М. - Розроблення технології десерту функціонального спрямування, Посна Н. С. (2017)
Плосконос В. Г. - Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних технологічних систем (2017)
Тимошенко Ю. І. - Технологія солодких соусів на основі пюре батату, Кравчук Н. М. (2017)
Шевчук О. О. - Ефективність побудови прогнозів даних на реляційній системі SQL server та розподіленій файловій системі Hadoop (2017)
Мірошник К. А. - Використання програмного середовища Mathcad для розрахунку параметрів леп (2017)
Школяренко В. І. - Лексичні засоби репрезентації емоцій у англомовному електронному листуванні, Дорош В. С. (2017)
Чечеткина И. И. - Проблема памяти в истории западной философии, Меречин А. И. (2017)
Шевчик Б. С. - Дослідження якості пшеничного хлібу, збагаченого соком чорноплідної горобини (2017)
Барабанова В. В. - Електронний маркетинг як важлива складова маркетингової діяльності підприємства (2017)
Беньківська А. Т. - Подкастинг як інструмент маркетингових комунікацій (2017)
Гринь В. П. - Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та контролю валютних операцій, Комарова К. В. (2017)
Журавка Ф. О. - Аналіз зовнішнього державного боргу України, Кириченко Д. О., Глубока Н. А. (2017)
Кашперська А. І. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, Струпова А. Г. (2017)
Лойко В. В. - Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності (2017)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах будівельної галузі, Головко А. В. (2017)
Несенюк Є. С. - Iнновацiйний розвиток пiдприємства в умовах формування iнформацiйної економiки (2017)
Полчанінова І. Л. - Функціонально-логічне моделювання розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу в Україні, Лохман В. В. (2017)
Сидоренко К. В. - Мотивація трудової діяльності, Савчук Л. О. (2017)
Скубіліна А. В. - Міжнародна трудова еміграція населення України: основні тенденції та проблеми, Скроботова Д. І., Фурсова Р. С. (2017)
Стадницька Ю. Ю. - Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України, Казимира І. Я. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності, Пилипенко С. М., Гомольська Н. І. (2017)
Вацик Ю. М. - Проблемні питання судового захисту прав інтелектуальної власності у цивільному судочинстві україни (2017)
Гузій А. А. - Міжнародний захист прав жінок (2017)
Данильченко А. М. - Правове становище жінки в хіджабі (2017)
Зиин К. Р. - Қазақстан Республикасы мен ресей федерациясы мемлекеттерінің суррогат ана болу және қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологияларды қолдану мәселелері (салыстырмалы-құқықтық анализ) (2017)
Мірзабекова К. С. - Правове регулювання клонування людини в міжнародному праві: реалії та перспективи (2017)
Пастух О. В. - Форми реалізації народовладдя за конституцією України (2017)
Руденко В. В. - Недобросовісна конкуренція як вид господарських правопорушень (2017)
Соболєва К. О - Присвоєння державі поведінки посадових осіб за нормами міжнародного права (2017)
Фархадова Е. Ш. - Окремі аспекти сучасної міжнародно-правової практики забезпечення територіальної цілісності держав (2017)
Хавер К. С. - Теоретичні проблеми формування міжнародно-правових звичаїв (2017)
Вступне слово (2017)
Муза О. В. - Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації (2017)
Шепітько М. В. - Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя (2017)
Schramm H.-J. - Requirements to Judgment Rationale on the Example of Judgment of Kyiv Economic Court of Appeal (2017)
Вознюк А. А. - Види організованих злочинних об’єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн (2017)
Коструба А. В. - Держава в системі суб’єктів цивільного права України (2017)
Шигаль Д. А. - Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики (2017)
Бараш Є. Ю. - Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки (2017)
Барбара В. П. - Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання (2017)
Летнянчин Л. І. - Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування (2017)
Качурова С. В. - Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК, Невельська-Гордєєва О. П. (2017)
Рум’янцев В. О. - Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) (2017)
Андрейцев В. В. - Господарська діяльність, пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, як предмет державного контролю (нагляду) (2017)
Пуделька Й. - Конституційна скарга (німецька та французька моделі) (2017)
Славейкова-Рукова М. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на нормотворчу та судову практику (досвід Болгарії) (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на індивідуальну монографію Стрєльцової О. В. "Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика" (2017)
Aliyev A. - Mountain geosystems: development and problems (2017)
Het’man L. - Economic fundamentals of stock market regulation in foreign countries, Kaliuha O. (2017)
Русаков О. В. - Сталінські репресії у період "Великого терору" (1937 – 1938 рр.): до проблеми інтерпретації фактів у сучасній вітчизняній історіографії (2017)
Якубова Н. Ш. - Идентичность или разрозненность? (2017)
Данченко І. О. - Педагогічна технологія формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Розман І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі О. І. Маркуша та Т. Ф. Бугайко) (2017)
Воронова О. Ю. - Формування професійної рефлексивності майбутніх вихователів (2017)
Ляшин Я. Є. - Дослідження копінг-поведінки студентів (за гендерним критерієм) (2017)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність учителя, Гоблик В. В. (2017)
Кенжалиева Г. Д. - Влияние человека на окружающую среду, Байботаева А. Д. (2017)
Krashtan T. - Colorization of marked images with the residual markers removal (2017)
Андреєв І. А. - Підвищення ефективності дисперсного армування при віброекструзії фібробетонних виробів круглого поперечного перерізу, Пригорницький Т. М. (2017)
Валюженко Б. М. - Композиція інгредієнтів з використанням лікувально-столових вод та концентратів фруктових соків для приготування безалкогольного сокового напою, Верхівкер Я. Г. (2017)
Галясний І. В. - Дослідження впливу натрій карбоксиметилцелюлози на гідратаційні властивості безглютенового тіста, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2017)
Дволітка М. Я. - Методи розрахунку показників надійності магістральних газопроводів (2017)
Звягінцева-Семенець Ю. П. - Кріоскопічна температура вершкових кремів пониженої жирності, Колодзинський Р. І., Масліков М. М., Кобилінська О. В., Камбулова Ю. В. (2017)
Карачун В. В. - Аналіз конструктивних рішень ферментаційних установок для процесів отримання біогазу (2017)
Мельник В. М. - Ультразвукова дезінтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів, Ружинська Л. І., Андрук М. М. (2017)
Шапошникова Е. А. - Исследование и анализ алгоритма кластеризации данных методом к-средних (2017)
Nadraga V. I. - Theoretical bases of risk management of social-labor sphere (2017)
Gonchar O. I. - Information systems as an instrument for the enterprise potential development, Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. (2017)
Goncharenko O. G. - Сonceptualization meaning "Еffectiveness activity of criminal-executive system", Kravchuk A. V., Balan O. S. (2017)
Bokovets V. V. - Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions, Zamkova N. L., Makhnachova N. M. (2017)
Karpenko О. О. - Mechanism of providing economic development of transport andlogistics enterprises on the basis of clustering, Palyvoda O. М. (2017)
Svynchuk A. A. - Methodical instrumentation of evaluation the results of social enterprise activity (2017)
Шкарлет С. М. - Обгрунтування сутності категорії "фінансова довіра", Дубина М. В. (2017)
Zabashtanskyi M. M. - Retrospective review of financial tools useby pjsc "Ukrhydroenergo", Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. (2017)
Карчева Г. Т. - Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні, Хоружий С. Г. (2017)
Maslennikov E. I. - Ensuring stability of Ukrainian banking system incontext of institutional transformation, Lomachynska I. A, Bychkova N. V. (2017)
Nitsenko V. S. - Accounting of transaction expenses of economic entities, Mukoviz V. S., Sharapa O. М. (2017)
Перетятько Ю. М. - Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання, Іванова Л. Б. (2017)
Klapkiv Y. М. - Financial mechanism of the insurance business, Niemczyk L., Vakun О. V. (2017)
Hryhoruk P. M. - An approach to construct fuzzy preferencerelationships for managerial decision making, Khrushch N. A., Grygoruk S. S. (2017)
Gryshchenko І. М. - Information culture as the basis of efficient talent management, Chubukova O. Y. (2017)
Kosenko O. P. - Forecasting industry park electrical products, Kobielieva T. O., Tkachova N. P. (2017)
Chyrva O. H. - Marketing analysis of the market conditions of highereducation in Ukraine, Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. (2017)
Shpak N. O. - Tools for interpretation of economic information for amanagement of development of industrial potential, Stanasiuk N. S., Hlushko O. V. (2017)
Basyuk D. І. - Distribution as a modern form of marketing structures intouris, Antonenko I. Y., Muzychka Y. O. (2017)
Duka A. P. - Paradigm of integrated risk management (2017)
Rozheliuk V. M. - Research of influence factors of professional competence onefficiency activity of accounting personnel, Kalchenko О. М. (2017)
Yakymchuk А. Y. - Water resources quality considering in the rating as a component ofeconomic stimulating ecologic policy of industrial enterprises, Semenova Y. M. (2017)
Mykhailovska O. V. - Analysis of practical aspects of interactionbetween civil society and public governance, Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review for improving management of the publicadministration, Yurchenko Y. D. (2017)
Suray I. G. - Competency State secretary of the Ministry in Ukraine (2017)
Chaplay I. V. - Information and communication support of the activities of the Verkhovna Rada ininteraction with the public (2017)
Lytvynenko O. - Causes of corporate conflicts and ways of their settlement (2017)
Беляева М. Б. - Формирование портфеля ценных бумаг, Галиаскарова Г. Р., Баранова М. А. (2017)
Волошина С. В. - Оцінка підходів до визначення стадій відтворення людського капіталу підприємства, Скубіліна А. В. (2017)
Геворкян Р. Н. - Анализ и производственно-экономическая оценка деятельности организации (2017)
Коваленко Д. І. - Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, Ломако К. В. (2017)
Колосінська М. І. - Перспективи розвитку туристичної сфери в Україні, Ротар А. Є. (2017)
Лазвиашвили Л. - Значение маркетингового аудита в деятельности современной компании (2017)
Лакіза В. В. - Особливості моніторингу тіньового ринку деревини в Україні, Гавриліна Д. В. (2017)
Лакіза В. В. - Індустріальний туризм в Україні, Пенгрин С. М. (2017)
Лысевич С. Г. - Формирование эффективного хозяйственного механизма — залог высокой эффективности предприятия (2017)
Миколайчук І. П. - Компетентнісний підхід в системі управління персоналом, Стрижак Ю. О. (2017)
Островська Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку організованого туризму у Львівській області (2017)
Павленко Л. Д. - Сучасний банкінг в Україні: стан, проблеми та шляхи удосконалення в умовах конкуренції, Шматко Д. О. (2017)
Ротар А. Є. - Реалізація політики децентралізації місцевих органів влади в умовах забезпечення їх фінансової самостійності (2017)
Швидка О. В. - Використання мобільних додатків для просування продукції (2017)
Шеврикуко А. А. - Пенсійна реформа в Україні: результати і подальші перспективи, Чепець О. Г. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Управління персоналом підприємства, Бурсук Г. Ю. (2017)
Бучковський А. П. - Питання "Terra Nullius" в міжнародно-правовому аспекті (2017)
Воліна А. Е. - "М’яке право" як універсальний регулятор міжнародних відносин (2017)
Ганджа В. І. - Гуманітарна інтервенція як виклик безпеці держави: політико-правовий аспект (2017)
Єрьоміна К. С. - Дипломатичний імунітет: привілей чи безкарність? (2017)
Калганова Е. И. - Проблемы определения инсайдерской информации (2017)
Сайгак А. О. - Глобалізація прав людини (2017)
Сєдих В. Р. - Проблема визнання людини суб’єктом міжнародного права (2017)
Титул, зміст (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г. (2017)
Heluta V. P. - Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota), another East Asian powdery mildew fungus introduced into Ukraine, Takamatsu S., Siahaan S. A. S. (2017)
Мартиненко С. В. - Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження, Кондратюк Т. О., Сухомлин М. М. (2017)
Дідух Я. П. - Методичні основи виділення та оцінки екомерів (на прикладі Дністровського каньйону), Розенбліт Ю. В. (2017)
Дубина Д. В. - Інвазійні водні макрофіти України, Дзюба Т. П., Дворецький Т. В., Золотарьова O. K., Таран Н. Ю., Мосякін A. С., Ємельянова С. M., Казарінова Г. O. (2017)
Фіцайло Т. В. - Екологія діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea (2017)
Олійник М. П. - Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля, Парпан В. І. (2017)
Фокшей С. І. - Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) у Національному природному парку "Гуцульщина" (2017)
Щербакова Ю. В. - Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні, Джаган В. В., Зикова М. О., Бороменський Д. О., Коломоєць О. С. (2017)
Шевченко М. В. - Нові та рідкісні для України види кортиціоїдних грибів (2017)
Кондратюк С. Я. - Світле надбання ліхенолога професора Ханса Трасса (02.05.1928–14.02.2017) (2017)
Протопопова В. В. - Олексій Лаврентійович Липа (1907–1990), Шевера М. В. (2017)
Завальна Ж. В. - Щодо поняття "узгоджена діяльність" як соціально-правової категорії, Старинський М. В. (2017)
Налуцишин В. В. - Свобода як основа розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Лютера, Ж. Кальвіна, Ж. Бодена та Т. Кампанелли (2017)
Агамалиев У. И. - Основные направления совершенствования системы государственного управления в Азербайджанской Республике (2017)
Бачинська О.-М. І. - Історіографічний огляд політики позитивної дискримінації в Сполучених Штатах Америки як засобу забезпечення принципу недискримінації (2017)
Кузьменко О. В. - Особливості організації взаємодії національної гвардії України з правоохоронними органами, Островський С. О. (2017)
Денисова А. В. - Систематизація видів і суб’єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади (2017)
Голоядова Т. О. - Податкові перевірки як форма податкового контролю: особливості електронної перевірки (2017)
Казанчук І. Д. - Історична ретроспектива становлення інституту адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища в процесі розвитку українського державотворення (2017)
Шоптенко С. С. - Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян (2017)
Веклич В. О. - Тенденції і можливості для запобігання корупції в Україні: особливості адміністративно-правового аналізу (2017)
Навроцький О. О. - Набуття дитиною адміністративної дієздатності як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини в аспекті реалізації її права на дошкільну та загальну середню освіту (2017)
Стасюк О. Л. - Стан наукової розробки адміністративно-правового регулювання реалізації правозахисної функції в Україні: основні положення, невирішені питання та перспективи (2017)
Данилів С. В. - Адміністративна процедура складання присяги працівниками Національної поліції (2017)
Лук’янцев С. О. - Порівняльно-правова характеристика податку на прибуток підприємств та непрямих податків в Україні (2017)
Сидоренко А. Ю. - До питання про кодифікацію як спосіб систематизації відомчих нормативних актів (2017)
Таш’ян Р. І. - Реституція у цивільному праві країн англо-американської правової системи (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття шлюбу в теорії сімейного права та за законодавством України і країн-членів ЄС: сучасні тенденції (2017)
Хавронюк О. О. - Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів як спосіб захисту прав на бази даних (2017)
Петренко К. Р. - Особливості застосування інституту позовної давності під час розгляду цивільних справ (2017)
Дзяхар Г. І. - Вирішення земельних спорів господарськими судами (2017)
Березіна Н. Ю. - Генеза правового режиму використання й охорони мисливських угідь за законодавством України (2017)
Вечерова Є. М. - Інституціоналізація нормативності кримінального права: окремі теоретико-методологічні аспекти питання (2017)
Маломуж А. І. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Маслова О. О. - Вчинення злочину в обстановці публічності (2017)
Михайленко Д. Г. - Теорія складу злочину у світлі концепції багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення (2017)
Мазур М. Р. - Психологічні особливості адвокатської діяльності (2017)
Про термінологію в фотомедицині та її наслідки (2017)
Жалдак Д. О. - Ефективність внутрішньовенної лазерної терапії хворих на гіпотиреоз, що поєднаний з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Олійник Г. А. - Клiнiчна ефективнiсть препаратiв ферменкола в комплексi з фототерапiєю та компрессiонною терапiєю у профилактицi патологiчного рубцеутворення, Коробов В. А., Цогоєв А. А., Коркунда С. В., Кім В. М. (2017)
Коваленко Є. Л. - Вплив внутрішньовенної лазерної терапії на циркадіанні ритми артеріального тиску, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Посохов Н. Ф. - Лазерная нейротомия периферических ветвей тройничного нерва — новый способ лечения фармакорезистентных прозопалгий (2017)
Гамалія М. Ф. - Фотодинамічна дія барвника метиленового синього на клітини меланоми мишей, Шишко Є. Д., Штонь І. О., Прокопенко І. В. (2017)
Свириденко Л. Ю. - Динамика раневого процесса после воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 1,047 мкм на кожу и подлежащие мягкие ткани (экспериментально-гистологическое исследование) (2017)
Климова Е. М. - Изменение иммунореактивности у пациентов с гнойно-септическими ранами нижних конечностей на фоне сахарного диабета ІІ типа после светового воздействия, Коробов А. М., Иванова Ю. В., Лавинская Е. В., Быченко Е. А. (2017)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е годы, Русанова Е. Г. (2017)
Кокодий Н. Г. - Математический анализ сфигмограммы, Шапошникова А. В., Кайдаш М. В., Тиманюк В. А. (2017)
Сербін М. Є. - Біосумісні імплантати та засоби підвищення якості їх використання (огляд), Тімченко Д. С., Коробов А. М., Лагута Т. І., Шидловська О. А. (2017)
Summaries of articles on experimental and clinical photomedicine (2017)
Резолюція ХLVII Mіжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна (2017)
Анонс Международных научно-практических конференций "Применение лазеров в медицине и биологии", которые запланировано провести в 2018 году (2017)
Кафедрі фізіотерапії, курортології та відновлюваної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти — 90 років! (2017)
Балабонкина В. Ю. - "Словарь достопамятных людей русской земли" Д.Н.Бантыш-Каменского как эстетический артефакт (2015)
Горлова О. В. - Жанрові особливості авторської казки (2015)
Зайцева И. П. - О жанрово-стилистическом своеобразии произведения Радия Погодина "Трень-брень" (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым. (Статья 2), Новикова М. А. (2015)
Карпина Е. С. - Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в научном дискурсе конца ХХ века (2015)
Комаров С. А. - Особенности поэтики фельетонов А. Зорича и братьев Тур (2015)
Марченко Т. М. - Украинский героический эпос в русском эстетическом сознании романтизма: к вопросу об онтологическом статусе (2015)
Мележик М. С. - Жанрові різновиди творчого доробку Юрія Щербака (2015)
Морозова Л. І. - Про вивчення жанрової своєрідності західноєвропейської малої прози в українському літературознавстві 10-их років ХХІ століття (2015)
Никольский Е. В. - "Приваловские миллионы" Д. Н. Мамина-Сибиряка и романы-семейные хроники:проблемы жанрового своеобразия (2015)
Писарева О. А. - Д.П. Святополк-Мирский в контексте изучения "досумаровской драмы" (2015)
Постарниченко Г. М. - Психология творческой личности в рассказе А. Куприна "Последний дебют" (2015)
Скляр І. О. - Психопоетикальне осмислення індивідуального стилю В. Підмогильного-митця (Частина перша) (2015)
Чень Чень Лин - Рассказ в детской прозе второй половины ХХ-го века (2015)
Шкуропат М. Ю. - Роман Персиваля Эверетта "Американская пустыня": эффект обманутого жанрового ожидания (2015)
Відомосі про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Бартащук О. В. - Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу (2017)
Брикс А. Л. - Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі, Негода Ю. О. (2017)
Матвєєв А. В. - Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита, Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. (2017)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу об условиях, факторах и критериях геодинамического риска в границах урбанизированных территорий (2017)
Повєрєнний С. Ф. - До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід, Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Рудий М. Г. - Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області (2017)
Суярко В. Г. - Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія, Сухов В. В., Чуєнко О. В. (2017)
Венгрин Д. В. - Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні, Сегіда К. Ю. (2017)
Воровка В. П. - Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря (2017)
Гусєва Н. В. - Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період, Задєсєнцев О. М. (2017)
Husieva N. V. - Concept of world cities: human-geographical approach, Kucheryava G. O., Suptelo O. S. (2017)
Дєдов О. В. - Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація?, Пасічняк В. І., Нагрибецький М. І. (2017)
Кравченко К. О. - Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону (2017)
Mazurova A. V. - Defining optimal ways of Kharkiv’s social-economic development by component analysis (2017)
Машіка Г. В. - Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2017)
Niemets L. M. - Socio-demographic factors of the development of agriculture of the Kharkiv region, Lohvynova M. A. (2017)
Попович Н. В. - Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій, Пересадько В. А. (2017)
Rezunenko V. A. - Method of mathematical modeling in the meliorative geography and recreation, Kobchenko Yu. F., Kobchenko O. Yu. (2017)
Reshetchenko S. I. - Physical and geographical principles of tourist cluster’s formation in Kharkiv region, Cherkashyna N. I., Babaieva O. V. (2017)
Сінна О. І. - Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції "Академік Вернадський"), Попов В. С., Утєвський А. Ю. (2017)
Самчук Є. В. - Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки (2017)
Чуєв О. С. - Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу (2017)
Бодня О. В. - Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП "Слобожанський" за даними космічної зйомки PlanetScope, Овчаренко А. В., Черваньов І. Г. (2017)
Кононенко А. В. - Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних "вікон" (на прикладі крейдових водозаборів Східної України) (2017)
Левонюк С. М. - Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення (2017)
Прибилова В. М. - Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області (2017)
Соколов В. А. - Достоверная информация о природно-техногенной геологической среде, как фактор снижения экологических рисков, Удалов И. В. (2017)
Чомко Д. Ф. - Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України, Рева М. В., Чомко Ф. В. (2017)
До ювілею Костянтина Аркадійовича Нємця (2017)
Abstracts (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Современные решения по повышению эффективности разработки месторождений углеводородов на основе энергосберегающего компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2015)
Булат А. Ф. - О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса, Пимоненко Л. И., Балалаев А. К., Бокий Б. В., Гуня Д. П. (2015)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета концентраций метана по сети горных выработок, включающих рассредоточенные источники метановыделения, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2015)
Semenenko Ye. V. - Methods and means to improve the efficiency thermal processing of solid fuel in a fluidized bed, Dyakun I. L. (2015)
Надутый В. П. - Определение зависимости выхода концентрата самородной меди из базальтового сырья от напряженности электрического поля и классов крупности, Маланчук Е. З., Эрперт А. М. (2015)
Киричко С. Н. - Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров (2015)
Дудник М. Н. - Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы (2015)
Рубан В. Д. - Приготовление структурированных суспензий с учетом влияния гидротранспорта на измельчение угля, Подоляк К. К. (2015)
Усов О. А. - Оценка соответствия линейного закона фильтрации реальной динамике изменения давления нагнетания воды в угольные пласты (2015)
Карамушка О. А. - Влияние гидродинамического воздействия на структуру угля, Змиевская К. О., Пащенко П. С., Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Шевченко А. Е. - Особенности обезвоживания глубоководных органоминеральных осадков Черного моря методом фильтрования (2015)
Пономаренко С. Н. - Влияние физико-механических свойств горной породы на сопротивление ее пневмотранспортированию трубопроводными системами (2015)
Полулях А. Д. - Определение гидродинамических параметров сепаратора с разделительной гидроповерхностью, Сокур А. К., Лапшин Е. С. (2015)
Семененко Е. В. - Проектировочный расчет трубопроводных систем технологий гидромеханизации при замене стальных труб на полиэтиленовые, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2015)
Садовенко И. А. - Моделирование гидрогеотермических полей при подземном сжигании угольных пластов, Инкин А. В. (2015)
Гаврилов В. И. - Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов (2015)
Круковская В. В. - Исследование водопритока в горные выработки с анкерной крепью, Круковский А. П., Виноградов Ю. А. (2015)
Ляховецкая-Токарева M. M. - Экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата (2015)
Мальцев Д. В. - Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища, Владико О. Б. (2015)
Евстратенко Л. И. - Применение методов планирования промышленных экспериментов для решения задач управления проветриванием шахт, Юрченко А. А., Столбченко Е. В. (2015)
Денищенко О. В. - Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу, Козіна І. В., Юрченко О. О. (2015)
Новиков Л. А. - Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров (2015)
Скипочка С. И. - Оценка вклада фазовых составляющих метана в газоносность угольных пластов, Паламарчук Т. А. (2015)
Аверкин Д. И. - Оценка влияния способов поддержания сопряжения лавы со штреком на характер деформирования подготовительной выработки (2015)
Ильин С. Р. - Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2015)
Кирия Р. В. - Определение предельного угла наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2015)
Губенко Д. И. - Закономерности транспортирования сжатого воздуха шахтным потребителям по негерметичному трубопроводу (2015)
Шашенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник давления, Шаповал В. Г., Моркляник Б. В., Шаповал А. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Мінцер О. П. - Програма інформатизації закладів вищої медичної освіти. Стратегія, постійна та змінна складові (2017)
Марценюк B. П. - Використання технології Data mining із метою диференціальної діагностики коморбідних станів хронічного панкреатиту й аскаридозу на підставі даних клінічної симптоматики й ультразвукових досліджень, Бабінець Л. С., Дроняк Ю. В. (2017)
Чернишова Т. А. - Інформаційні технології і системи для ранньої діагностики онкологічних захворювань за рівнем циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Азархов О. Ю., Данилков C. О., Кривоносов В. Є., Барановський Д. М. (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології оцінювання впливу стресу на результати тестового контролю знань лікарів. Аналітичний огляд. Перше повідомлення, Кошова С. П. (2017)
Стецюк В. 3. - Використання ERP-систем для медичних установ, Іванова Т. П., Бабінцева Л. Ю., Ольхович Н. В., Лугін М. М., Фіногенов О. Д. (2017)
Вакуленко Д. В. - Алгоритмічне моделювання процесу проведення процедури масажу, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Барладин О. Р., Храбра С. 3. (2017)
Стецюк В. 3. - Автоматизація процесу діагностування спадкових метаболічних захворювань із використанням інформаційно-аналітичної системи ранньої діагностики, Лісовиченко О. І., Малєй А. В., Фіногенов О. Д., Ольхович Н. В., Пічкур Н. О. (2017)
Кутакова О. В. - Інформаційна, веб-, мобільно-орієнтована система в практиці сімейного лікаря (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології у реалізації реабілітаційних програм у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом, Вакуленко Д. В., Сірант Г. О., Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г. (2017)
Іванчук М. А. - Використання методу Монте-Карло для Марковських ланцюгів для прогнозування поширеності ішемічної хвороби серця в Україні, Іванчук П. Р. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія (2017)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2017)
Амонова Х. И. - Социальная активность женщин в формировании гражданского общества в Узбекистане (2018)
Искандарова Г. Т. - Воздействие производственных факторов на динамику показателей центральной нервной системы и работоспособность гладильщиц СП "Tash Tex", Юсупова Д. Ю. (2018)
Безкоровайна О. В. - Педагогічні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського