Вдовичин Т. - Проектування змісту "організаційної інформатики" із застосуванням технологій відкритої освіти, Козак Т. (2015)
Голодюк Л. - Формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках математики (2015)
Гриб’юк О. - Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу (2015)
Грищенко В. - Автоматизированная информационная система контроля учебной деятельности студентов, Купо А., Шершнев А. (2015)
Ключник І. - Застосування сучасних технологій при вивчені фізико – математичних дисциплін (2015)
Кобильник Т. - Первинне опрацювання статистичних даних з використанням системи maple (2015)
Литвинова С. - Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів (2015)
Москаленко О. - Змістове забезпечення компетентнісно зорієнтованого навчального середовища з математики: формування суб’єктності, Москаленко Ю., Коваленко О. (2015)
Ріжняк Р. - Моделювання розв’язування текстових математичних задач: інноваційний підхід (2015)
Самойленко О. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів математики до професійної діяльності (2015)
Сороко Н. - Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (досвід Латвії, Литви та Естонії) (2015)
Тимощук Г. - Апробація педагогічних умов формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2015)
Черкаська Л. - Основні напрямки здійснення корекції математичної підготовки учнів (2015)
Алешкевич Н. - Система оценки знаний учащихся по физике в контексте современной парадигмы образования, Федосенко Н., Цурганова И., Шолох В. (2015)
Бузько В. - Технологія проведення бінарних уроків з фізики і біології у загальноосвітній школі, Усачова А. (2015)
Величко С. - Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів, Задорожна О. (2015)
Галатюк Ю. - Розвиток творчого компонента навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроці фізики, Галатюк М. (2015)
Головко М. - Вивчення питань історії вітчизняної дидактики фізики у системі професійної підготовки майбутніх учителів (2015)
Грицьких О. - Формування дослідницької компоненти предметної компетентності учнів у лабораторному фізичному практикумі, Чорнобай К., Шарова А. (2015)
Єфименко С. - Прийоми формування фізичних знань на основі графічного способу розв’язування задач з фізики (2015)
Желонкина Т. - Применение графического метода в преподавании физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2015)
Засєкін Д. - Принципи добору змісту курсу фізики для профільного рівня (2015)
Каленик М. - Елементи проблемного підходу в організації навчальної діяльності учнів на уроках фізики (2015)
Ковальова О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій у вивченні курсу загальної фізики, Ковальов С., Ковальов Ю. (2015)
Коробова І. - Ділова гра як форма організації квазіметодичної діяльності майбутніх учителів фізики (2015)
Кулик Л. - Актуальні привнесення в сучасну технологію контролю знань та умінь студентів з фізики, Ткаченко А. (2015)
Левшенюк В. - Концептуальні засади впровадження засобів електроніки у шкільний навчальний експеримент з фізики (2015)
Лунгол О. - Результати експериментальної перевірки методики навчання електродинаміки на основі компетентнісно-діяльнісного підходу (2015)
Ментова Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики (2015)
Моклюк М. - Розв’язування фізичних задач з використанням засобів мультимедіа, Моклюк О., Лиса Г. (2015)
Плав'юк Т. - Практичні аспекти проектних технологій у навчанні фізики в загальноосвітніх закладах Швейцарії (2015)
Подалов М. - Методика разработки экспериментальной установки для изучения эффекта Бифельда-Брауна (2015)
Садовий М. - Інтеграція знань з астрономії та фізики щодо уявлень про приливи та відливи (2015)
Самофалов А. - Использование виртуального эксперимента при изучении механических колебаний, Михолап Е. (2015)
Сільвейстр А. - Практичні заняття з фізики як засіб поглиблення й закріплення знань майбутніх учителів з хімії і біології (2015)
Слободяник О. - Аналіз поняття "проект", "проектна технологія", "педагогічне проектування" у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців (2015)
Соколов Є. - Кінематика відрізка. методологічний аналіз (2015)
Соменко Д. - Дослідження ефективності методичної системи розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сондак О. - Забезпечення структури предметних компетентностей студентів засобами індивідуалізації навчання (2015)
Сусь Б. - Проблемний підхід як основа для створення творчої атмосфери у процесі навчання, Шатковська Г., Сусь Б. (2015)
Ткаченко І. - Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення астрономії (2015)
Фоменко В. - Структуризація змісту курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2015)
Гринь Д. - Творчий підхід, як шлях до самостійності, шляхом трудового навчання (2015)
Королев С. - Эволюта в задачах движения точки по параболе, гиперболе и синусоиде, Максимова Л., Распутный А. (2015)
Непорожня Л. - Трансформація природничої освіти старшокласників: сучасний стан та перспективи (2015)
Соколюк О. - Середовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у старшій школі (2015)
Вихідні дані (2015)
Дмитрук Б. П. - Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни, Чудаєва І. Б. (2018)
Бондаренко О. С. - Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання1 (2018)
Селіверстова Л. С. - Фінансова політика в умовах інституційної економіки, Адаменко І. П. (2018)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах, Рамазанова С. А. (2018)
Панченко В. Г. - Проблема підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті політики нового прагматизму: світовий досвід економічної модернізації (2018)
Вертелєва О. В. - Національна оборона як суспільне благо та особливості його відтворення в Україні (2018)
Кустріч Л. О. - Сучасний стан системи управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2018)
Іващенко А. І. - Фінансова стратегія підприємства: розробка та реалізація в умовах девелоперської компанії, Юсупова К. Ф. (2018)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліку витрат екологічної діяльності, Другакова А. С. (2018)
Музичка Є. О. - Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні, Петренко В. А. (2018)
Шендерівська Л. П. - Комплекс маркетингу сучасного видавництва, Ужвій М. В. (2018)
Безус П. І. - Розвиток управлінських навичок керівника з метою підвищення конкурентоспроможності організації, Білодід К. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства, Височина В. В. (2018)
Долженкова О. В. - Прогнозування збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Кисленко А. Г., Григоренко Г. С. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки (2018)
Проскуріна М. О. - Міжрегіональна конвергенція як фактор економічного розвитку (2018)
Кифяк В. І. - Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України, Бабчук А. М., Рудько К. І. (2018)
Хомутенко А. В. - Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України (2018)
Чавичалов І. І. - Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення (2018)
Шевчук Ю. В. - Державні програми як засіб фінансового стимулювання розвитку системи медичного страхування (2018)
Ализаде Ш. И. - Развитие инвестиционного потенциала строительных предприятий в современных условиях (2018)
Федькович І. В. - Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві (2018)
Іриневич Ю. В. - Визначення основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці (2018)
Кикош Ю. В. - Система статистичних показників інтенсивності економічної активності населення всіх рівнів освіти (2018)
Рябоконь М. В. - Роль інжинірингових шкіл у функціонуванні науково-технологічного міжнародного бізнесу (2018)
Цюкало Л. В. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби (2018)
Глущенко В. А. - О. О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов’янських мов, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2017)
Охріменко Т. В. - Сакральне значення золота та грошей у спільнослов’янських фольклорних формулах (на матеріалі творів О. О. Потебні) (2017)
Піскунов О. В. - Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень українських мовознавців 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., Тищенко К. А. (2017)
Сердега Р. Л. - Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні (2017)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків множини іменників чоловічого та середнього роду в українській літературній мові XVII ст.(на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2017)
Шведова М. О. - Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) (2017)
Бобро М. П. - Опозиції "верх – низ" та "рух угору – рух вниз" як аксіологічні маркери концепту "життя" (2017)
Заверющенко О. Л. - Концепти слави й честі в українському весільному концептуальному полі (2017)
Маслий Е. В. - Концепт "русское" в концептосфере Александра Башлачева (2017)
Педченко Л. В. - Перцептивная метафора как средство создания "образа человека" в русском диалектном языке (2017)
Смирнова Т. Н. - Заимствованные концепты в близкородственных языках (МАЙДАН) (2017)
Яроцкая Г. С. - Взаимопомощь и сотрудничество как ценности в истории русской лингвокультуры (2017)
Болотнікова А. П. - Увічливість як національно-культурна категорія (2017)
Гуменяк В. О. - Міжнародний договір як жанр офіційно-ділового стилю в історичній ретроспективі (на матеріалі договорів Української Центральної Ради) (2017)
Жовнір М. М. - Кореляція значень слова світський у словнику й дискурсі (2017)
Мальцева В. В. - Чужое слово чуждого мира: проблематизация власти дискурса в романе Виктора Пелевина "Т" (2017)
Мусиенко В. П. - Фактор автора в герменевтическом процессе (2017)
Сніховська І. Е. - Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри (2017)
Стрельченко К. С. - Прагматичний аспект вербалізованого сценарію "Приховування таємниці": стратегії й тактики (2017)
Шугаєв А. В. - Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН (2017)
Юмачікова О. М. - Предикатні стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному тексті (2017)
Гамали О. И. - Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа "Медея и её дети"), Каневская О. Б. (2017)
Литвин О. О. - Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко (2017)
Сметана І. І. - Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект (2017)
Тихоненко О. В. - Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2017)
Тищенко З. Р. - Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука (2017)
Черемська О. С. - Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. XX ст. (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) (2017)
Анютіна Г. А. - Аналіз семантики дієслівного компонента об’єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні (2017)
Васильєва К. П. - "Складівниця української мови": словник складів від О. Різниківа (2017)
Кримець О. М. - Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях (2017)
Петрова Т. О. - Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект) (2017)
Cинєгуб Я. В. - До питання про класифікацію української соціологічної термінології (2017)
Сухенко В. Г. - Нормативність і надмірність у сучасній українській мові (2017)
Астрахан Н. І. - Теоретична поетика О. О. Потебні як чинник сучасної теорії літературного твору (2017)
Борбунюк В. О. - Українська чеховіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські (2017)
Василюк Є. І. - Творчість Фленна О’Брайєна у наукових штудіях: основні напрями й етапи вивчення (2017)
Михайлин І. Л. - Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха) (2017)
Поборчая И. П. - Тютчев в поэтическом мире Александра Кушнера (2017)
Промська А. С. - Дискурс тоталітаризму в інтерпретації В. Винниченка та Дж. Орвелла (на матеріалі романів "Слово за тобою, Сталіне!" та "1984") (2017)
Сухоруков В. А. - Поэтика пьесы Л. Андреева "Реквием" (2017)
У Луцянь - Цветочная метафора в повести И. С. Тургенева "Вешние воды" (2017)
Ювілей Лідії Георгіївни Бикової (2017)
Вихідні дані (2017)
Варгата О. В. - Формування творчого потенціалу майбутнього психолога засобами інноваційних технологій у вищій школі, Завада І. А. (2017)
Єрошенко К. М. - Формування компетентностей парапрофесіоналів соціальної роботи (на прикладі навчання громадських радників) (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Вибір методологічних підходів дослідження формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах (2017)
Казанжи І. В. - Індивідуальна освітня траєкторія як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Калаур С. М. - Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців до розв’язання конфліктів (2017)
Константінова С. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови, Константінов С. А. (2017)
Михайліченко Ю. В. - Формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх журналістів з використанням електронних ЗМ (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Характеристика перспективних методів та форм формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Неклюєнко Т. В. - Теоретичні аспекти інноваційного процесу в підготовці економістів, Геделевич Є. В. (2017)
Савицька А. Ю. - Формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи із молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Сопотницька О. В. - Розробка та використання комплексу тренінгових вправ у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2017)
Черніченко Л. А. - Методологічні основи підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти (2017)
Якименко С. І. - Теоретичні аспекти професійної культури працівника сфери обслуговування, Іозіс І. В. (2017)
Бастричев В. С. - Проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції (2017)
Бастричев В. - Деякі аспекти соціального захисту: реформування пенсійного забезпечення та "осучаснення" пенсій, Островська Н. О. (2017)
Дуля А. В. - Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції, Веретенко Т. Г. (2017)
Кальченко Л. В. - Реінтеграція вихованців інтернатних закладів до біологічних сімей як системна складова превенції соціального сирітства: нормативно-правове підґрунтя (2017)
Копочинська Ю.В. - Культура здоров’я як основа реабілітаційного процесу, Колядич О. І. (2017)
Левицький В. Е. - Окремі рекомендації щодо подолання та профілактики залежності підлітків від комп’ютерних ігор (2017)
Онипченко О. І. - Спільне навчання хлопців та дівчат як фактор статевого виховання дітей та підлітків (початок ХХ століття) (2017)
Тютимов О. О. - Перспективи розвитку та захищеність сучасної української молоді, Фрадинська А. П. (2017)
Чуфай Г. П. - Проблема адаптації до нових умов навчального закладу, Кондратюк С. М. (2017)
Аріщенко А. С. - Імплементація універсального дизайну для навчання в університетах США (2017)
Герасименко Л. Б. - Особливості виховних інновацій процесу дошлюбної підготовки студентської молоді в інклюзивному освітньому середовищі, Герасименко Т. В. (2017)
Григорчук Т. В. - Тестування як засіб забезпечення ефективності контролю знань у дистанційному навчанні осіб із особливими потребами (2017)
Давиденко В. В. - Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення (2017)
Давиденко Г. В. - Роль інклюзивної освіти у розвитку та становленні України як соціальної держави (2017)
Дика Л. Л. - Проблеми формування креативності в інклюзивному середовищі: історико-теоретичний аспект (2017)
Мазур В. М. - До питання соціалізації студентів із особливими освітніми потребами (2017)
Максименко Н. В. - До питання про сутність та місце основ безпеки життєдіяльності у системі освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку (2017)
Миронова С. П. - Розвиток інклюзивної освіти: від Саламанки до України (2017)
Мирян А. М. - Комплексний супровід осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії (на прикладі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна") (2017)
Наконечна Л. М. - Ретроспектива розвитку освіти осіб з особливими потребами в Канаді: перші етапи (2017)
Новікова О. А. - Соціально-психологічні умови розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2017)
Родименко І. М. - Інклюзивне навчання: проблеми та шляхи впровадження (2017)
Скільська М. І. - Співпраця навчального закладу з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування – запорука забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти дітям з особливими потребами (2017)
Цимбалюк О. М. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності студентів з особливими потребами у процесі вивчення фахової дисципліни "теорія і практика соціальної роботи (2017)
Чорноус Н. С. - Фактори розвитку лідерських якостей у осіб з інвалідністю у системі вищої освіти (2017)
Чаланова Р. І. - Новий методологічний підхід при вивченні здобувачами з вадами слуху теоретичних дисциплін спеціальності "фізична терапія, ерготерапія", Якобчук Л. М. (2017)
Юрчук Л. В. - Особливості еволюції інклюзії в освітньому просторі України (2017)
Якименко А. А. - Забезпечення та захист прав і свобод людей з інвалідністю: проблеми дотримання міжнародних стандартів (2017)
Бондар В. С. - Толерантність як професійна якість майбутнього психолога (2017)
Будкіна О.В. - Особливості психоемоційних станів онкологічних хворих, Волинець Н. В. (2017)
Варгата О. В. - Особливості психологічної корекції агресивності підлітків, Міхалець Ю. Ю. (2017)
Гаврилюк С. П. - Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі (2017)
Годлевська С. Р. - Теоретичне дослідження категорій компетентності та компетенції в сучасній науці, Левицька Л. В. (2017)
Гордієнко К. О. - Модель психотерапевтичного впливу в залежності від ментальних особливостей клієнта (2017)
Добровіцька О. О. - Деякі аспекти вивчення сутності дефініції "толерантна взаємодія" (2017)
Мажаєв К. Є. - Результати емпіричного дослідження віктимної поведінки дітей підліткового віку, Волинець Н. В. (2017)
Макар Б. П. - Особливості психологічної готовності старшокласників до шлюбно-сімейних стосунків, Волинець Н. В. (2017)
Марціновська І. П. - Співвідношення понять стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу у медичній та психолого-педагогічній теорії (2017)
Медвідь М. О. - Конфліктологічна компетентність як уміння конструктивного розв’язку конфліктів, Кондратюк С. М. (2017)
Мрочко І. О. - Теоретичний аналіз сучасних підходів у дослідженні механізмів психологічного захисту, Левицька Л. В. (2017)
Островський О. О. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій, Волинець Н. В. (2017)
Перебейнос Л. І. - Соціально-психологічні особливості професійної діяльності та прояву професійного та емоційного вигорання медичного персоналу, Волинець Н. В. (2017)
Пузир С. І. - Особливості організації часового простору життя особистості, Кондратюк С. М. (2017)
Ролдугіна І. В. - Особливості розвитку атракції у працівників соціономічних професій, Фрадинська А. П. (2017)
Собко А. А. - Результати опитування соціально-психологічних особливостей жінок, які постраждали від насильства в сім’ї, Волинець Н. В. (2017)
Анотації (2017)
Аннотации (2017)
Annotation (2017)
Відомості про авторів (2017)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Проблеми і стратегії розвитку сучасної художньої освіти в НАОМА у європейському контексті (2016)
Юр М. - Український авангард: шлях до формально-пластичної мови (2016)
Руденко О. - Львівська школа графіки як визначне явище в українському мистецтві (2016)
Пилипенко І. - Педагогічна система М. Бойчука в майстерні монументального живопису Української академії мистецтва (2016)
Нестеренко П. - Книжкова графіка в освітньому процесі мистецьких вишів (2016)
Сухенко В. - Навчальна програма з дисципліни "Рисунок" у початкових спеціалізованих навчальних закладах (ДХШ), Засипкін О. (2016)
Ревенок Н. - Методичні рекомендації для курсу навчальної дисципліни "Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки" (2016)
Мітченко В. - Абетка української мови: формотворчий аналіз (2016)
Храпачов О. - Історичний аспект живопису (2016)
Ваврух М. - Фактор національної самоідентифікації у живопису Львова другої половини 1960-х – початку 1970-х років (2016)
Mazur V. - The question of Lord’s Passions Rite in Ukrainian high iconostasis of the first half of the XVII century (dedicated to the 400th anniversary of the Dormitory Iconostasis of the Stauropegion Brotherhood in Lviv) (2016)
Осадча О. - Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") (2016)
Яковлєв М. - Комбінаторні операції з графічними образами в сучасному формотворчому процесі, Бердинських С. (2016)
Тихонюк О. - "Графічне аранжування об’єкта": методика викладання завдання для спеціалізації "Графічний дизайн" (2016)
Ярина А. - Проблеми організації спортивних парків у містобудівній структурі Києва, Яременко Л. (2016)
Slapac M. - Bastion architecture of historic Moldova (the end of the 17th century – the middle of the 19th century) (2016)
Nebesnyk I. - A brief history of collective practices in the visual arts of Transcarpathia (2016)
Луковська О. - Творчість Магдалени Абаканович: людина, простір, символ (2016)
Тичкова А. - Проблема повернення культурних цінностей до художніх музеїв України (2016)
Рожак-Литвиненко К. - Пейзажні та побутові мотиви у творчості художників – українських січових стрільців (2016)
Марковський А. - "Формула міста" у творчості Павла Федотовича Альошина (2016)
Повар М. - Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель Києва 1960 – 1980-х років (2016)
Попович К. - Жанрова структура та художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки 1980-х років (2016)
Маркарова К. - Особливості художньої мови Тетяни Голембієвської початку 2000-х років та сьогодення (2016)
Чуднівець А. - Самобутність петриківського розпису та іманентна творчість закордоном: порівняльний аналіз художньої стилістики (2016)
Ібо Чжан - Спілка скульпторів Сучжоу: симбіоз традицій та модерності (2016)
Гарькава О. - Цинська порцеляна з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (2016)
Dmytrenko N. - The reconstruction of a diadem from Sakhnivka village of Cherkasy region and the question about its attribution (2016)
Комаров М. - Урбаністичний аспект у творенні українського кінопростору (2016)
Грищенко О. - Групові виставки книги художника в Україні 2008 - 2016 років: концепції, досвід, проблематика (2016)
Комаров К. - Особливості функціонально-планувальної організації споруд для осіб з вадами зору (2016)
Сунь Ке - Влияние советского изобразительного искусства периода социалистического реализма на китайскую живопись второй половины ХХ века (2016)
Шалінський І. - Жлоб-арт: від кічу до революції (2016)
Куценко А. С. - Комбинированная система автоматического управления тепловым состоянием здания с прогнозирующей моделью, Товажнянский В. И. (2017)
Никулина Е. Н. - Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования, Северин В. П., Лукинова Д. А. (2017)
Воловецький В. Б. - Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин, Василенко С. В., Витязь О. Ю., Борин В. С., Щирба О. М., Гнітко А. В. (2017)
Дорофеев Ю. И. - Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями, Никульченко А. А. (2017)
Godlevskiy M. D. - Medium-term planning information technology for quality improvment of the software development process based on the CMMI model, Goloskokova A. A., Chipizhenko A. A. (2017)
Sokol V. E. - Adaptive training system for IT-companies personnel: design principals, architectural models and implementation technology, Tkachuk M. V., Vasetka Y. M. (2017)
Kopp А. M. - An approach to forming dashboards for business processes state analysis, Orlovskyi D. L., Kuka D. O. (2017)
Чалый С. Ф. - Методи динамічного визначення пріоритетів доступу до ресурсів в задачах прецедентного управління наскрізними бізнес-процесами, Левыкин И. В. (2017)
Нескородева Т. В. - Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита (2017)
Хом’як Т. В. - Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства, Суіма І. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Амеліна Н. К. - До питання державного регулювання цін – втручання держави в механізм саморегулювання ринку чи об’єктивна необхідність, Ємельянцева Д. І. (2015)
Антоненко Н. В. - Cтворення центру сертифікованого навчання 1С в НТУ (2015)
Бабич Л. М. - Інноваційна складова як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі (2015)
Бабич Л. М. - Особливості фінансового планування на автотранспортних підприємствах (2015)
Бідняк М. Н. - Теорія і практика сучасного управління (2015)
Бойко В. В. - Систематизація факторів формування вартості автотранспортного підприємства, Любарська Н. В. (2015)
Бойко В. В. - Методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства, Парфентьєва О. Г. (2015)
Бондар Н. М. - Управління розвитком транспортної інфраструктури в контексті сучасної парадигми "нового державного управління" (2015)
Бондаренко Є. В. - Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній, Яценко І. В. (2015)
Волинець Л. М. - Вплив політичних рішень на міжнародні перевезення України (2015)
Волинець Л. М. - Управління матеріальними потоками на прикладі Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, Онищенко К. В. (2015)
Воякін В. Г. - Показники ефективності роботи менеджерів в системі управління автотранспортним підприємством, Омельянович О. Р. (2015)
Дзюба О. М. - Переваги переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності, Федченко А. О. (2015)
Дорошкевич Д. В. - Аналіз маркетингових можливостей транспортних підприємств, Мокін Є. М. (2015)
Гречан А. П. - Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування (2015)
Гречан А. П. - Особливості формування інноваційної стратегії транспортних підприємств (2015)
Грищук О. К. - Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу, Язвінська О. М., Ткаченко В. А. (2015)
Іванчук С. І. - Порівняльний аналіз поглядів на еволюцію туризму (2015)
Карпенко О. А. - Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України, Ковальчук С. О., Лажевська Н. М. (2015)
Комчатних О. В. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємств дорожнього господарства (2015)
Корольова О. І. - Еволюція трактувань економічної сутності витрат (2015)
Кошарний В. О. - Державно-приватне партнерство в системі інвестиційної підтримки розвитку туристичної галузі України, Кошарний О. М. (2015)
Козак Л. С. - Функції та принципи реалізації концепції логістичного контролінгу на підприємстві, Гаврилюк Н. М. (2015)
Козак Л. С. - Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору, Федорук О. В. (2015)
Лабута А. В. - Розроблення методики визначення економічної доцільності переміщення рухомого складу підприємств автомобільного транспорту до обслуговуючого підприємства партнерства (2015)
Литвишко Л. О. - Порівняльна характеристика особливостей надання автосервісних послуг у США та Європі, Васьківська Н. В. (2015)
Melnychenko O. I. - The role of the external sources in the long-term financing of Ukrainian enteprises, Kabanov V. G., Tsekov K. V., Ludchenko J. A. (2015)
Мороз К. О. - Фактори впливу на функціонування ринку туризму (2015)
Порфіренко В. І. - Зниження ризиків невиконання туристичних зобов’язань шляхом впровадження акредитивної системи розрахунків за туристичні послуги, Гребельник М. М. (2015)
Соколова Н. М. - Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління (2015)
Соколова Н. М. - Еколого-економічне оцінювання впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище, Харченко А. М. (2015)
Хаврук В. О. - Методи визначення номенклатурних груп в АВС-аналізі (2015)
Хоменко І. О. - Роль та значення процесів кластеризації у реформуванні транспортної системи країни, Хоменко В. С. (2015)
Червякова В. В. - Економічні аспекти використання хмарних сервісів вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, Червякова Т. І. (2015)
Чубінський М. А. - Концептуальні засади впровадження в Україні прямого врегулювання збитків внаслідок дорожньо-транспортних пригод (2015)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Aircraft Navigation Efficiency Improving During Landing Using Satellite Navigation System, Konin V., Olevinska T. (2017)
Kharchenko V. - Mathematical Model of Unmanned Aerial Vehicle Control in Single Control Channel, Мatiychyk D. (2017)
Kharchenko V. - Simple Objects Detection and Recognition by the Probabilistic Approach, Kukush A., Chyrka Iu. (2017)
Kharchenko V. - Pulse Characteristics of Network Satellite Systems Adaptive Antenna for Assessing Correlation Interference Matrix, Shvets V. (2017)
Pavlova S. - Method of Aircraft Landing by Curvilinear Glide Paths within the Boundary Trajectories, Voloshenyuk D. (2017)
Sushchenko O. - Simulation of Precision Attitude and Heading Reference System Perturbed by Environmental Disturbances (2017)
Matiychyk M. - Influence of Icing on Aircraft Performance of Unmanned Aerial Vehicle М-10-2 "Око", Suvorova N., Tereshchenko D., Plakhotniuk Ie., Trachuk K. (2017)
Lysenko A. - Method of Path Constructing of Information Robot on the Basis of Unmanned Aerial Vehicle, Tachinina O. (2017)
Udartseva T. - Raising Level of Flight Safety during Agricultural-Air Works (2017)
Kryvosheyeva O. - Influence of Microdose of Fatty Acids of Citrullus Colocynthis Extracton Lipoproteids of Rat Blood with Diabetes Mellitus Type 1, Garkava K., Natrus L. (2017)
Kosogolova L. - The Optimizing the Extraction Process of Biologically Active Substances Obtained from Dandelion Leaves (Taraxacum Officinale Wigg), Polishchuk B., Kryvutenko I., Yablonska K., Romanova Z., Hurska O. (2017)
Dvoretskij T. - The Technology of the New Instrumental Estimation Method of the Vegetation Cover Microclimatic Characteristics, Kukhtin V. (2017)
Gorobets S. - The Role of Pathogenic Microorganisms in the Accumulation of Biogenic Magnetic Nanoparticles in Lung Tissues, Gorobets O., Medviediev O., Kuzminykh L. (2017)
Korol L. - Peculiarities of Classifying Aviation Engineers According to Their Specialities in Great Britain (2017)
Instructions for Authors (2017)
Бойченко С. В. - Причинно-наслідковий аналіз модифікації складу авіаційних бензинів, Личманенко О. Г. (2015)
Ciecińska B. - Analiza możliwości konstytuowania swobodnej energii powierzchniowej przed nakładaniem powłok ochronnych (2015)
Бойченко С. В. - Європейський досвід і перспективи системи утилізації та рециклінгу транспортних засобів, Лейда К. (2015)
Jakubowski M. - Parametry fizykochemiczne paliwa syntetycznego przeznaczonego do zasilania silników o ZS, Balawender K. (2015)
Говорун А. Г. - Результати розрахункових досліджень коефіцієнта розсіювання енергії, Мержиєвська Л. П., Куций П. В. (2015)
Jaworski A. - Szacunkowa ocena miar strat społecznych na wybranej drodze wyznaczonych przy użyciu metody oceny wpływu na BRD, Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P. (2015)
Говорун А. Г. - Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, Павловський М. В., Бугрик О. В. (2015)
Горідько Н. М. - Підвищення якості безперервної екологічної освіти на основі управління знаннями, Дуплік Ю. В. (2015)
Konieczny D. - Mozliwosci wykorzystania napedow alternatywnych w pojazdach samochodowych w systemach logistyki miejskiej, Lejda K., Mądziel M. (2015)
Грицук І. В. - Організація управління процесом формування оптимального температурного стану двигуна і транспортного засобу (2015)
Krzemiński A. - Przewóz towarów niebezpiecznych Środkami transportu drogowego, Lejda K. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Розрахункові дослідження екологічних показників бензинового двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності, Сирота О. В. (2015)
Kurzyna Z. - Analiza warunków współpracy tulei cylindrowej z tłokiem w silniku o zapłonie samoczynnym typu SW-680, Michalski J., Woś P. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу на склад паливоповітряної суміші бензинового двигуна, Шуба Є. В. (2015)
Lejda K. - Badania identyfikacyjne silnika sb 3.1wyposażonego w układ recyrkulacji spalin, Balawender K., Jakubowski M., Ochał P. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив контактного навантаження на мікротвердість приповерхневих шарів досліджуваних матеріалів, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Міланенко О. А., Кущ О. І. (2015)
Lejda K. - Konkurencyjność przewozów międzynarodowych w transporcie drogowym w sektorze pocztowo-kurierskim, Siedlecka S. (2015)
Zaporozhets O. І. - Inventory of environmental problems in aviation sector (2015)
Lis K. - Przegląd elektronicznych systemów poboru opłat drogowych w zestawieniu wybranych państw europejskich, Lew K., Mądziel M. (2015)
Зюзюн В. І. - До екологічної оцінки системи поводження з відходами на підприємстві, Макаренко В. В. (2015)
Lubas J. - Kształtowanie powłok PVD do zastosowań w ślizgowych węzłach ciernych silników spalinowych, Woś P. (2015)
Лук’янова В. В. - Оцінка якості природної води в р. Дніпро у м. Києві (2015)
Mądziel M. - Ocena oferty przewozowej Rzeszowskiej komunikacji miejskiej, Siedlecka S. (2015)
Матейчик В. П. - Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища, Грищук О. К., Вайганг Г. О., Блажчук О. В. (2015)
Michalski J. - Uszkadzalność układów autobusów Mercedes-benz Citaro a bezpieczeństwo transportu miejskiego (2015)
Матейчик В. П. - Формування структури інтелектуальної системи моніторингу показників екологічної безпеки транспортних засобів на окремих етапах життєвого циклу, Цюман М. П. (2015)
Michalski J. - Zmieny wskaźników odchyłek uzębienia i chropowatości powierzchni po wygładzaniu ścierno-chemicznym w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej kół zębatych daszkowych (2015)
Посвятенко Е. К. - Відновлення деталей засобів транспорту із аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2015)
Савін Ю. Х. - Методичні основи визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту рухомого складу на підприємствах автомобільного транспорту, Митко М. В. (2015)
Pyć M. - Proekologiczne i energooszczędne systemy szybkiego ładowania prądem stałym autobusów elektrycznych i hybrydowych, Wojewoda P. (2015)
Сахно В. П. - Дослідження ресурсу основних частин автопоїздів та експертний аналіз причин зміни їх технічного стану, Поляков В. М., Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Siedlecka S. - Poprawa efektywnosci funkcjonowania procesów transportowych poprzez wdrażanie technologii telematycznych (2015)
Сахно В. П. - Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при розгоні автомобіля, Корпач О. А. (2015)
Siedlecka S. - Zastosowanie czujników mems w motoryzacji, Mądziel M. (2015)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс виробництва: особливості державного регулювання, Левківський О. П., Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Trzepiecinski T. - Finite element analysis of deep drawing of ddq auto-body steel sheet (2015)
Тріфонов Д. М. - Дослідження впливу підігріву повітря на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у двигуні з іскровим запалюванням, Сирота О. В., Карев С. В., Добровольський О. С. (2015)
Ustrzycki A. - Wspomagana komputerowo analiza brd, jako metoda poprawy jakości projektów infrastruktury drogowej, Kuszewski H., Jaworski A., Lejda K., Woś P. (2015)
Хмелевський М. О. - Особливості математичного моделювання процесів інвестування проектів будівництва автомобільних доріг, Цюман Є. С. (2015)
Zielińska E. - Kryteria kształtowania się składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w polsce (2015)
Хрутьба В. О. - Системний аналіз управління комунікаціями в проектах поводження з відходами, Чуваєв П. І, Антоненко Т. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Особливості впровадження систем екологічного менеджменту підприємств спиртової галузі, Лисак Р. С., Гайдай Н. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів, Нікітченко Ю. С. (2015)
Барабаш О. В. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунтів з використанням біологічних тест-об’єктів, Виноградова Д. О. (2015)
Барабаш О. В. - Досвід впровадження системи екологічного менеджменту підприємства, Титикало Я. А. (2015)
Iakovlieva A.V. - Perspectives of alternative jet fuels production and implementation in Ukraine and Poland, Vovk O.O., Boichenko S.V. (2015)
До відома авторів (2017)
Довгалюк В. Б. - Концептуальні основи аналізу тепломасообмінних і деформаційних процесів у полімерних дисперсних тілах для формування мікроклімату музеїв, Човнюк Ю. В. (2017)
Сергейчук О. В. - Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями, Єгорченков В. О., Радомцев Д. О. (2017)
Предун К. М. - Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання, Франчук Ю. Й. (2017)
Kordyukov M. - Marking technology of energy efficiency for HVAC (2017)
Редько О. Ф. - Підвищення ефективності очищення коксового газу від пилу, вуглекислого газу та парів формальдегіду в скруберах насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж, Свідеревич М. В. (2017)
Редько А. Ф. - Экспериментальные исследования сжигания биотоплива в кипящем слое, Редько И. А., Пивненко Ю. А. (2017)
Дудніков Анатолій Пантелійович (1938-2016) (2017)
Вихідні дані (2017)
Киченко О. С. - Творчість Гоголя у дослідженнях Ніжинської філологічної школи періоду 2010 – 2017 років: біографія, текстологія, поетика (2017)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" в контексті українського національного руху другої пол. ХІХ ст.: лібрето опери П. Сокальського "Осада Дубно" (2017)
Любецька В. В. - Друге бачення та сонна дійсність у гоголівському світі (2017)
Якубіна Ю. В. - Гоголь і Кулжинський: біографіко-літературний дискурс (2017)
Роман Л. А. - Народнопоетична основа збірок "Миргород" і "Вечори на хуторі біля Диканьки" М. В. Гоголя, Каізер І. Ю. (2017)
Гудушаури Н. О. - Н. В. Гоголь и театр (2017)
Чоботько А. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Стаття ІІ (2017)
Сивець Т. В. - Сутність релігійного морального імперативу в проповідницькій літературі українського середньовіччя (2017)
Колесник А. В. - Художнє висвітлення міжкультурної українсько-єврейської комунікації у прозі Івана Франка (2017)
Наместюк С. В. - Міфопоетика інфернальних образів і мотивів у романах "Майстер і Маргарита" М. Булгакова та "Перший із перших, або Дорога з Лисої гори" В. Кулікова (2017)
Kharkhun V. P. - Artistic Versions of World War II in Ukrainian Socialist Realist Literature (1941 – 1943) (2017)
Костенко О. О. - Категорія художнього психологізму: проблеми вивчення (2017)
Остапенко Л. М. - "Ловець у житі" як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера. Частина ІІ (2017)
Ісаєнко К. П. - Жанрові трансформації у сучасній польській і українській літературі (теоретичний аспект) (2017)
Сікора Г. В. - Акцентуаційні особливості сучасного львівського койне (2017)
Лагдан С. П. - Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі (2017)
Бойко В. М. - До проблеми вивчення лексико-граматичних розрядів прислівника, Давиденко Л. Б. (2017)
Зінченко С. В. - Олександр Потебня про становлення прикметника та його ступенювання (2017)
Шевченко С. П. - З історії вивчення дієприкметника в Ніжинській вищій школі (2017)
Бойко Н. І. - Паремійна вербалізація мовленнєвих норм у "Галицько-руських народних приповідках" І. Франка (2017)
Осипчук В. М. - Лексико-семантична група якісних прикметників у творчості поетів Нью-Йоркської групи (2017)
Пасік Н. М. - Семантична транспозиція густативних номінацій у мовно-естетичному просторі Євгена Гуцала (2017)
Вакуленко Г. М. - Звертання як засіб мовної експресії в художньому мовленні Миколи Гоголя, Клипа Н. І. (2017)
Trybukhanchyk A. M. - Contextual functioning of phraseological units (a case of political speeches by Margaret Thatcher and John Major), Shkurat T. A. (2017)
Корнєєва Л. Л. - Модель периферійної бібліотеки в контексті сучасних культурних трансформацій, Ломоносов М. В. (2017)
Липовецька Є. Ю. - Геометрична орнаментика у візіях українських тканих творів (2017)
Драчук Л. І. - Хвала тобі, науки храм високий! (Рецензія на мемуари : Ніжинська вища школа у спогадах студентів і викладачів: мемуари: у 2 т . / уклад.: Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015 . – Т. 1: 1820 – 1919. – 507 с.; Т. 2: 1920 – 2010. – 530 с.) (2017)
Самойленко Г. В. - Книга, що заслуговує на особливу увагу (Рецензія на дослідження: Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець; вступ. слово В. М. Поповича. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с., Самойленко О. Г. (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Башта А. В. - Вплив фізичних полів на характеристики міцності конструкційних матеріалів (2017)
Січевий О. В. - Порівняльна оцінка активованих вугіль в процесах сорбції нафтопродуктів легкої та середньої фракцій, Левицька О. Г., Долженкова О. В., Золотько О. В. (2017)
Автомонова В. О. - Рециклінг відходів виробництва та брухту бетонних конструкцій як центральна ланка концепції екологізації заводів ЗБК, Власенко В. В., Зайцева К. О., Кривільова С. П. (2017)
Білоус Т. А. - Обґрунтування вибору робочих концентрацій оцтової кислоти для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульський Г. Г., Корогодська А. М., Подустов М. О. (2017)
Ginkul A. P. - Decreasing of threats to the condition of environment of Turkmenistan at the hydrocarbon and mineral raw materials mining, Krivileva S. P. (2017)
Дрючко О. Г. - Хімічні перетворення і властивості проміжних фаз у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у ході оброблення з тепловою активацією, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2017)
Кривільова С. П. - Композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і ZrO2, призначені для використання в напружених частинах скелету (2017)
Зінченко М. Г. - Оптимізація екструзійного процесу отримання сухих харчових продуктів з крахмалевмісної сировини, Пономаренко Е. Д., Манжай М. А. (2017)
Логвинков С. М. - Сравнительный анализ экологических рисков от эмиссии аммиака при производстве и эксплуатации бетонных изделий, Попенко Г. С., Шабанова Г. Н., Шумейко В. Н. (2017)
Рымар Т. Э. - Изучение влияния поверхностно-активных веществ на свойства жидкостекольных теплоизоляционных материалов (2017)
Михайлова Є. О. - Хімічне осадження карбонату кальцію різних кристалічних модифікацій, Мороз М. О., Сінческул О. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние температуры термообработки на фазовый состав и структуру образцов из набивной массы на основе ZrO2, стабилизированного комбинированной добавкой СаО и MgO, на фосфатной связке, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Шишковский Д. А., Варганов В. В., Карякина Э. Л., Тишина Т. Г., Терлецкая Н. К. (2017)
Рищенко М. І. - Об’ємне забарвлення клінкерної цегли з використанням техногенної сировини, Федоренко О. Ю., Білостоцька Л. О., Дайнеко К. Б., Полухіна К. С. (2017)
Шабанова Г. Н. - Термодинамическая оценка реакций антиоксидантнов Al, SіC, Nі, протекающих в периклазоуглеродистых огнеупорах до температур 1000 К, Повшук В. В., Бражник Д. А. (2017)
Корогодская А. Н. - Термодинамические константы некоторых соединений системы CaO – CoO – Al2O3, Шабанова Г. Н., Левадная С. В., Школьникова Т. В. (2017)
Єрмоленко І. Ю. - Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з цитратного електроліту, Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2017)
Сырги А. В. - Развитие туристических возможностей в республике Марий Эл (2017)
Фурсін О. О. - Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової діяльності держави у сфері регулювання ринку земель (2017)
Маметьев И. В. - Предпосылки и формирование теневой экономики 1920-е – 1960-е в СССР (2017)
Minkov D. - Ultrasound characterization of the bone: a review (2017)
Minkov D. - Fracture of hamate bone: case report, Evtimov K. (2017)
Голдобін П. О. - Ефективність препаратів для зниження глюкози в крові у терапії цукрового діабету (2017)
Maryshkina T. - "The Ellen Degeneres show" as a source of authentic listening materials for esl lessons, Bayzhakhanova Z. (2017)
Коленко А. В. - Основні аспекти навчання студентів словесній дії як невід’ємної частини акторської гри (2017)
Розман І. І. - Історія становлення педагогічної думки в Україні (2017)
Яковенко Ю. Л. - Досвід використання технологій е-learning у вищому навчальному закладі, Хорошайло О. С. (2017)
Щербан Т. Д. - Професійна самосвідомість майбутніх психологів, Фельцан М. І. (2017)
Щербан Т. Д. - Проблема формування уявлення учителів про себе і самосвідомість, Щербан Г. В., Михайлова К. В. (2017)
Аюпов Р. Ш. - Проектирование интеллектуальных ресурсосберегающих установок электроцентробежных насосов, Квач И. В., Аюпова К. В. (2017)
Кравчук Н. М. - Розроблення технології десерту функціонального спрямування, Посна Н. С. (2017)
Плосконос В. Г. - Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних технологічних систем (2017)
Тимошенко Ю. І. - Технологія солодких соусів на основі пюре батату, Кравчук Н. М. (2017)
Шевчук О. О. - Ефективність побудови прогнозів даних на реляційній системі SQL server та розподіленій файловій системі Hadoop (2017)
Мірошник К. А. - Використання програмного середовища Mathcad для розрахунку параметрів леп (2017)
Школяренко В. І. - Лексичні засоби репрезентації емоцій у англомовному електронному листуванні, Дорош В. С. (2017)
Чечеткина И. И. - Проблема памяти в истории западной философии, Меречин А. И. (2017)
Шевчик Б. С. - Дослідження якості пшеничного хлібу, збагаченого соком чорноплідної горобини (2017)
Барабанова В. В. - Електронний маркетинг як важлива складова маркетингової діяльності підприємства (2017)
Беньківська А. Т. - Подкастинг як інструмент маркетингових комунікацій (2017)
Гринь В. П. - Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та контролю валютних операцій, Комарова К. В. (2017)
Журавка Ф. О. - Аналіз зовнішнього державного боргу України, Кириченко Д. О., Глубока Н. А. (2017)
Кашперська А. І. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, Струпова А. Г. (2017)
Лойко В. В. - Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності (2017)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах будівельної галузі, Головко А. В. (2017)
Несенюк Є. С. - Iнновацiйний розвиток пiдприємства в умовах формування iнформацiйної економiки (2017)
Полчанінова І. Л. - Функціонально-логічне моделювання розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу в Україні, Лохман В. В. (2017)
Сидоренко К. В. - Мотивація трудової діяльності, Савчук Л. О. (2017)
Скубіліна А. В. - Міжнародна трудова еміграція населення України: основні тенденції та проблеми, Скроботова Д. І., Фурсова Р. С. (2017)
Стадницька Ю. Ю. - Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України, Казимира І. Я. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності, Пилипенко С. М., Гомольська Н. І. (2017)
Вацик Ю. М. - Проблемні питання судового захисту прав інтелектуальної власності у цивільному судочинстві україни (2017)
Гузій А. А. - Міжнародний захист прав жінок (2017)
Данильченко А. М. - Правове становище жінки в хіджабі (2017)
Зиин К. Р. - Қазақстан Республикасы мен ресей федерациясы мемлекеттерінің суррогат ана болу және қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологияларды қолдану мәселелері (салыстырмалы-құқықтық анализ) (2017)
Мірзабекова К. С. - Правове регулювання клонування людини в міжнародному праві: реалії та перспективи (2017)
Пастух О. В. - Форми реалізації народовладдя за конституцією України (2017)
Руденко В. В. - Недобросовісна конкуренція як вид господарських правопорушень (2017)
Соболєва К. О - Присвоєння державі поведінки посадових осіб за нормами міжнародного права (2017)
Фархадова Е. Ш. - Окремі аспекти сучасної міжнародно-правової практики забезпечення територіальної цілісності держав (2017)
Хавер К. С. - Теоретичні проблеми формування міжнародно-правових звичаїв (2017)
Вступне слово (2017)
Муза О. В. - Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації (2017)
Шепітько М. В. - Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя (2017)
Schramm H.-J. - Requirements to Judgment Rationale on the Example of Judgment of Kyiv Economic Court of Appeal (2017)
Вознюк А. А. - Види організованих злочинних об’єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн (2017)
Коструба А. В. - Держава в системі суб’єктів цивільного права України (2017)
Шигаль Д. А. - Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики (2017)
Бараш Є. Ю. - Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки (2017)
Барбара В. П. - Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання (2017)
Летнянчин Л. І. - Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування (2017)
Качурова С. В. - Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК, Невельська-Гордєєва О. П. (2017)
Рум’янцев В. О. - Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) (2017)
Андрейцев В. В. - Господарська діяльність, пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, як предмет державного контролю (нагляду) (2017)
Пуделька Й. - Конституційна скарга (німецька та французька моделі) (2017)
Славейкова-Рукова М. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на нормотворчу та судову практику (досвід Болгарії) (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на індивідуальну монографію Стрєльцової О. В. "Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика" (2017)
Aliyev A. - Mountain geosystems: development and problems (2017)
Het’man L. - Economic fundamentals of stock market regulation in foreign countries, Kaliuha O. (2017)
Русаков О. В. - Сталінські репресії у період "Великого терору" (1937 – 1938 рр.): до проблеми інтерпретації фактів у сучасній вітчизняній історіографії (2017)
Якубова Н. Ш. - Идентичность или разрозненность? (2017)
Данченко І. О. - Педагогічна технологія формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Розман І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі О. І. Маркуша та Т. Ф. Бугайко) (2017)
Воронова О. Ю. - Формування професійної рефлексивності майбутніх вихователів (2017)
Ляшин Я. Є. - Дослідження копінг-поведінки студентів (за гендерним критерієм) (2017)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність учителя, Гоблик В. В. (2017)
Кенжалиева Г. Д. - Влияние человека на окружающую среду, Байботаева А. Д. (2017)
Krashtan T. - Colorization of marked images with the residual markers removal (2017)
Андреєв І. А. - Підвищення ефективності дисперсного армування при віброекструзії фібробетонних виробів круглого поперечного перерізу, Пригорницький Т. М. (2017)
Валюженко Б. М. - Композиція інгредієнтів з використанням лікувально-столових вод та концентратів фруктових соків для приготування безалкогольного сокового напою, Верхівкер Я. Г. (2017)
Галясний І. В. - Дослідження впливу натрій карбоксиметилцелюлози на гідратаційні властивості безглютенового тіста, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2017)
Дволітка М. Я. - Методи розрахунку показників надійності магістральних газопроводів (2017)
Звягінцева-Семенець Ю. П. - Кріоскопічна температура вершкових кремів пониженої жирності, Колодзинський Р. І., Масліков М. М., Кобилінська О. В., Камбулова Ю. В. (2017)
Карачун В. В. - Аналіз конструктивних рішень ферментаційних установок для процесів отримання біогазу (2017)
Мельник В. М. - Ультразвукова дезінтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів, Ружинська Л. І., Андрук М. М. (2017)
Шапошникова Е. А. - Исследование и анализ алгоритма кластеризации данных методом к-средних (2017)
Nadraga V. I. - Theoretical bases of risk management of social-labor sphere (2017)
Gonchar O. I. - Information systems as an instrument for the enterprise potential development, Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. (2017)
Goncharenko O. G. - Сonceptualization meaning "Еffectiveness activity of criminal-executive system", Kravchuk A. V., Balan O. S. (2017)
Bokovets V. V. - Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions, Zamkova N. L., Makhnachova N. M. (2017)
Karpenko О. О. - Mechanism of providing economic development of transport andlogistics enterprises on the basis of clustering, Palyvoda O. М. (2017)
Svynchuk A. A. - Methodical instrumentation of evaluation the results of social enterprise activity (2017)
Шкарлет С. М. - Обгрунтування сутності категорії "фінансова довіра", Дубина М. В. (2017)
Zabashtanskyi M. M. - Retrospective review of financial tools useby pjsc "Ukrhydroenergo", Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. (2017)
Карчева Г. Т. - Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні, Хоружий С. Г. (2017)
Maslennikov E. I. - Ensuring stability of Ukrainian banking system incontext of institutional transformation, Lomachynska I. A, Bychkova N. V. (2017)
Nitsenko V. S. - Accounting of transaction expenses of economic entities, Mukoviz V. S., Sharapa O. М. (2017)
Перетятько Ю. М. - Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання, Іванова Л. Б. (2017)
Klapkiv Y. М. - Financial mechanism of the insurance business, Niemczyk L., Vakun О. V. (2017)
Hryhoruk P. M. - An approach to construct fuzzy preferencerelationships for managerial decision making, Khrushch N. A., Grygoruk S. S. (2017)
Gryshchenko І. М. - Information culture as the basis of efficient talent management, Chubukova O. Y. (2017)
Kosenko O. P. - Forecasting industry park electrical products, Kobielieva T. O., Tkachova N. P. (2017)
Chyrva O. H. - Marketing analysis of the market conditions of highereducation in Ukraine, Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. (2017)
Shpak N. O. - Tools for interpretation of economic information for amanagement of development of industrial potential, Stanasiuk N. S., Hlushko O. V. (2017)
Basyuk D. І. - Distribution as a modern form of marketing structures intouris, Antonenko I. Y., Muzychka Y. O. (2017)
Duka A. P. - Paradigm of integrated risk management (2017)
Rozheliuk V. M. - Research of influence factors of professional competence onefficiency activity of accounting personnel, Kalchenko О. М. (2017)
Yakymchuk А. Y. - Water resources quality considering in the rating as a component ofeconomic stimulating ecologic policy of industrial enterprises, Semenova Y. M. (2017)
Mykhailovska O. V. - Analysis of practical aspects of interactionbetween civil society and public governance, Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review for improving management of the publicadministration, Yurchenko Y. D. (2017)
Suray I. G. - Competency State secretary of the Ministry in Ukraine (2017)
Chaplay I. V. - Information and communication support of the activities of the Verkhovna Rada ininteraction with the public (2017)
Lytvynenko O. - Causes of corporate conflicts and ways of their settlement (2017)
Беляева М. Б. - Формирование портфеля ценных бумаг, Галиаскарова Г. Р., Баранова М. А. (2017)
Волошина С. В. - Оцінка підходів до визначення стадій відтворення людського капіталу підприємства, Скубіліна А. В. (2017)
Геворкян Р. Н. - Анализ и производственно-экономическая оценка деятельности организации (2017)
Коваленко Д. І. - Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, Ломако К. В. (2017)
Колосінська М. І. - Перспективи розвитку туристичної сфери в Україні, Ротар А. Є. (2017)
Лазвиашвили Л. - Значение маркетингового аудита в деятельности современной компании (2017)
Лакіза В. В. - Особливості моніторингу тіньового ринку деревини в Україні, Гавриліна Д. В. (2017)
Лакіза В. В. - Індустріальний туризм в Україні, Пенгрин С. М. (2017)
Лысевич С. Г. - Формирование эффективного хозяйственного механизма — залог высокой эффективности предприятия (2017)
Миколайчук І. П. - Компетентнісний підхід в системі управління персоналом, Стрижак Ю. О. (2017)
Островська Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку організованого туризму у Львівській області (2017)
Павленко Л. Д. - Сучасний банкінг в Україні: стан, проблеми та шляхи удосконалення в умовах конкуренції, Шматко Д. О. (2017)
Ротар А. Є. - Реалізація політики децентралізації місцевих органів влади в умовах забезпечення їх фінансової самостійності (2017)
Швидка О. В. - Використання мобільних додатків для просування продукції (2017)
Шеврикуко А. А. - Пенсійна реформа в Україні: результати і подальші перспективи, Чепець О. Г. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Управління персоналом підприємства, Бурсук Г. Ю. (2017)
Бучковський А. П. - Питання "Terra Nullius" в міжнародно-правовому аспекті (2017)
Воліна А. Е. - "М’яке право" як універсальний регулятор міжнародних відносин (2017)
Ганджа В. І. - Гуманітарна інтервенція як виклик безпеці держави: політико-правовий аспект (2017)
Єрьоміна К. С. - Дипломатичний імунітет: привілей чи безкарність? (2017)
Калганова Е. И. - Проблемы определения инсайдерской информации (2017)
Сайгак А. О. - Глобалізація прав людини (2017)
Сєдих В. Р. - Проблема визнання людини суб’єктом міжнародного права (2017)
Титул, зміст (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г. (2017)
Heluta V. P. - Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota), another East Asian powdery mildew fungus introduced into Ukraine, Takamatsu S., Siahaan S. A. S. (2017)
Мартиненко С. В. - Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження, Кондратюк Т. О., Сухомлин М. М. (2017)
Дідух Я. П. - Методичні основи виділення та оцінки екомерів (на прикладі Дністровського каньйону), Розенбліт Ю. В. (2017)
Дубина Д. В. - Інвазійні водні макрофіти України, Дзюба Т. П., Дворецький Т. В., Золотарьова O. K., Таран Н. Ю., Мосякін A. С., Ємельянова С. M., Казарінова Г. O. (2017)
Фіцайло Т. В. - Екологія діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea (2017)
Олійник М. П. - Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля, Парпан В. І. (2017)
Фокшей С. І. - Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) у Національному природному парку "Гуцульщина" (2017)
Щербакова Ю. В. - Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні, Джаган В. В., Зикова М. О., Бороменський Д. О., Коломоєць О. С. (2017)
Шевченко М. В. - Нові та рідкісні для України види кортиціоїдних грибів (2017)
Кондратюк С. Я. - Світле надбання ліхенолога професора Ханса Трасса (02.05.1928–14.02.2017) (2017)
Протопопова В. В. - Олексій Лаврентійович Липа (1907–1990), Шевера М. В. (2017)
Завальна Ж. В. - Щодо поняття "узгоджена діяльність" як соціально-правової категорії, Старинський М. В. (2017)
Налуцишин В. В. - Свобода як основа розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Лютера, Ж. Кальвіна, Ж. Бодена та Т. Кампанелли (2017)
Агамалиев У. И. - Основные направления совершенствования системы государственного управления в Азербайджанской Республике (2017)
Бачинська О.-М. І. - Історіографічний огляд політики позитивної дискримінації в Сполучених Штатах Америки як засобу забезпечення принципу недискримінації (2017)
Кузьменко О. В. - Особливості організації взаємодії національної гвардії України з правоохоронними органами, Островський С. О. (2017)
Денисова А. В. - Систематизація видів і суб’єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади (2017)
Голоядова Т. О. - Податкові перевірки як форма податкового контролю: особливості електронної перевірки (2017)
Казанчук І. Д. - Історична ретроспектива становлення інституту адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища в процесі розвитку українського державотворення (2017)
Шоптенко С. С. - Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян (2017)
Веклич В. О. - Тенденції і можливості для запобігання корупції в Україні: особливості адміністративно-правового аналізу (2017)
Навроцький О. О. - Набуття дитиною адміністративної дієздатності як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини в аспекті реалізації її права на дошкільну та загальну середню освіту (2017)
Стасюк О. Л. - Стан наукової розробки адміністративно-правового регулювання реалізації правозахисної функції в Україні: основні положення, невирішені питання та перспективи (2017)
Данилів С. В. - Адміністративна процедура складання присяги працівниками Національної поліції (2017)
Лук’янцев С. О. - Порівняльно-правова характеристика податку на прибуток підприємств та непрямих податків в Україні (2017)
Сидоренко А. Ю. - До питання про кодифікацію як спосіб систематизації відомчих нормативних актів (2017)
Таш’ян Р. І. - Реституція у цивільному праві країн англо-американської правової системи (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття шлюбу в теорії сімейного права та за законодавством України і країн-членів ЄС: сучасні тенденції (2017)
Хавронюк О. О. - Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів як спосіб захисту прав на бази даних (2017)
Петренко К. Р. - Особливості застосування інституту позовної давності під час розгляду цивільних справ (2017)
Дзяхар Г. І. - Вирішення земельних спорів господарськими судами (2017)
Березіна Н. Ю. - Генеза правового режиму використання й охорони мисливських угідь за законодавством України (2017)
Вечерова Є. М. - Інституціоналізація нормативності кримінального права: окремі теоретико-методологічні аспекти питання (2017)
Маломуж А. І. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Маслова О. О. - Вчинення злочину в обстановці публічності (2017)
Михайленко Д. Г. - Теорія складу злочину у світлі концепції багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення (2017)
Мазур М. Р. - Психологічні особливості адвокатської діяльності (2017)
Про термінологію в фотомедицині та її наслідки (2017)
Жалдак Д. О. - Ефективність внутрішньовенної лазерної терапії хворих на гіпотиреоз, що поєднаний з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Олійник Г. А. - Клiнiчна ефективнiсть препаратiв ферменкола в комплексi з фототерапiєю та компрессiонною терапiєю у профилактицi патологiчного рубцеутворення, Коробов В. А., Цогоєв А. А., Коркунда С. В., Кім В. М. (2017)
Коваленко Є. Л. - Вплив внутрішньовенної лазерної терапії на циркадіанні ритми артеріального тиску, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Посохов Н. Ф. - Лазерная нейротомия периферических ветвей тройничного нерва — новый способ лечения фармакорезистентных прозопалгий (2017)
Гамалія М. Ф. - Фотодинамічна дія барвника метиленового синього на клітини меланоми мишей, Шишко Є. Д., Штонь І. О., Прокопенко І. В. (2017)
Свириденко Л. Ю. - Динамика раневого процесса после воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 1,047 мкм на кожу и подлежащие мягкие ткани (экспериментально-гистологическое исследование) (2017)
Климова Е. М. - Изменение иммунореактивности у пациентов с гнойно-септическими ранами нижних конечностей на фоне сахарного диабета ІІ типа после светового воздействия, Коробов А. М., Иванова Ю. В., Лавинская Е. В., Быченко Е. А. (2017)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е годы, Русанова Е. Г. (2017)
Кокодий Н. Г. - Математический анализ сфигмограммы, Шапошникова А. В., Кайдаш М. В., Тиманюк В. А. (2017)
Сербін М. Є. - Біосумісні імплантати та засоби підвищення якості їх використання (огляд), Тімченко Д. С., Коробов А. М., Лагута Т. І., Шидловська О. А. (2017)
Summaries of articles on experimental and clinical photomedicine (2017)
Резолюція ХLVII Mіжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна (2017)
Анонс Международных научно-практических конференций "Применение лазеров в медицине и биологии", которые запланировано провести в 2018 году (2017)
Кафедрі фізіотерапії, курортології та відновлюваної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти — 90 років! (2017)
Балабонкина В. Ю. - "Словарь достопамятных людей русской земли" Д.Н.Бантыш-Каменского как эстетический артефакт (2015)
Горлова О. В. - Жанрові особливості авторської казки (2015)
Зайцева И. П. - О жанрово-стилистическом своеобразии произведения Радия Погодина "Трень-брень" (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым. (Статья 2), Новикова М. А. (2015)
Карпина Е. С. - Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в научном дискурсе конца ХХ века (2015)
Комаров С. А. - Особенности поэтики фельетонов А. Зорича и братьев Тур (2015)
Марченко Т. М. - Украинский героический эпос в русском эстетическом сознании романтизма: к вопросу об онтологическом статусе (2015)
Мележик М. С. - Жанрові різновиди творчого доробку Юрія Щербака (2015)
Морозова Л. І. - Про вивчення жанрової своєрідності західноєвропейської малої прози в українському літературознавстві 10-их років ХХІ століття (2015)
Никольский Е. В. - "Приваловские миллионы" Д. Н. Мамина-Сибиряка и романы-семейные хроники:проблемы жанрового своеобразия (2015)
Писарева О. А. - Д.П. Святополк-Мирский в контексте изучения "досумаровской драмы" (2015)
Постарниченко Г. М. - Психология творческой личности в рассказе А. Куприна "Последний дебют" (2015)
Скляр І. О. - Психопоетикальне осмислення індивідуального стилю В. Підмогильного-митця (Частина перша) (2015)
Чень Чень Лин - Рассказ в детской прозе второй половины ХХ-го века (2015)
Шкуропат М. Ю. - Роман Персиваля Эверетта "Американская пустыня": эффект обманутого жанрового ожидания (2015)
Відомосі про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Бартащук О. В. - Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу (2017)
Брикс А. Л. - Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі, Негода Ю. О. (2017)
Матвєєв А. В. - Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита, Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. (2017)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу об условиях, факторах и критериях геодинамического риска в границах урбанизированных территорий (2017)
Повєрєнний С. Ф. - До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід, Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Рудий М. Г. - Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області (2017)
Суярко В. Г. - Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія, Сухов В. В., Чуєнко О. В. (2017)
Венгрин Д. В. - Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні, Сегіда К. Ю. (2017)
Воровка В. П. - Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря (2017)
Гусєва Н. В. - Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період, Задєсєнцев О. М. (2017)
Husieva N. V. - Concept of world cities: human-geographical approach, Kucheryava G. O., Suptelo O. S. (2017)
Дєдов О. В. - Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація?, Пасічняк В. І., Нагрибецький М. І. (2017)
Кравченко К. О. - Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону (2017)
Mazurova A. V. - Defining optimal ways of Kharkiv’s social-economic development by component analysis (2017)
Машіка Г. В. - Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2017)
Niemets L. M. - Socio-demographic factors of the development of agriculture of the Kharkiv region, Lohvynova M. A. (2017)
Попович Н. В. - Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій, Пересадько В. А. (2017)
Rezunenko V. A. - Method of mathematical modeling in the meliorative geography and recreation, Kobchenko Yu. F., Kobchenko O. Yu. (2017)
Reshetchenko S. I. - Physical and geographical principles of tourist cluster’s formation in Kharkiv region, Cherkashyna N. I., Babaieva O. V. (2017)
Сінна О. І. - Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції "Академік Вернадський"), Попов В. С., Утєвський А. Ю. (2017)
Самчук Є. В. - Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки (2017)
Чуєв О. С. - Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу (2017)
Бодня О. В. - Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП "Слобожанський" за даними космічної зйомки PlanetScope, Овчаренко А. В., Черваньов І. Г. (2017)
Кононенко А. В. - Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних "вікон" (на прикладі крейдових водозаборів Східної України) (2017)
Левонюк С. М. - Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення (2017)
Прибилова В. М. - Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області (2017)
Соколов В. А. - Достоверная информация о природно-техногенной геологической среде, как фактор снижения экологических рисков, Удалов И. В. (2017)
Чомко Д. Ф. - Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України, Рева М. В., Чомко Ф. В. (2017)
До ювілею Костянтина Аркадійовича Нємця (2017)
Abstracts (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Современные решения по повышению эффективности разработки месторождений углеводородов на основе энергосберегающего компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2015)
Булат А. Ф. - О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса, Пимоненко Л. И., Балалаев А. К., Бокий Б. В., Гуня Д. П. (2015)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета концентраций метана по сети горных выработок, включающих рассредоточенные источники метановыделения, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2015)
Semenenko Ye. V. - Methods and means to improve the efficiency thermal processing of solid fuel in a fluidized bed, Dyakun I. L. (2015)
Надутый В. П. - Определение зависимости выхода концентрата самородной меди из базальтового сырья от напряженности электрического поля и классов крупности, Маланчук Е. З., Эрперт А. М. (2015)
Киричко С. Н. - Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров (2015)
Дудник М. Н. - Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы (2015)
Рубан В. Д. - Приготовление структурированных суспензий с учетом влияния гидротранспорта на измельчение угля, Подоляк К. К. (2015)
Усов О. А. - Оценка соответствия линейного закона фильтрации реальной динамике изменения давления нагнетания воды в угольные пласты (2015)
Карамушка О. А. - Влияние гидродинамического воздействия на структуру угля, Змиевская К. О., Пащенко П. С., Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Шевченко А. Е. - Особенности обезвоживания глубоководных органоминеральных осадков Черного моря методом фильтрования (2015)
Пономаренко С. Н. - Влияние физико-механических свойств горной породы на сопротивление ее пневмотранспортированию трубопроводными системами (2015)
Полулях А. Д. - Определение гидродинамических параметров сепаратора с разделительной гидроповерхностью, Сокур А. К., Лапшин Е. С. (2015)
Семененко Е. В. - Проектировочный расчет трубопроводных систем технологий гидромеханизации при замене стальных труб на полиэтиленовые, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2015)
Садовенко И. А. - Моделирование гидрогеотермических полей при подземном сжигании угольных пластов, Инкин А. В. (2015)
Гаврилов В. И. - Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов (2015)
Круковская В. В. - Исследование водопритока в горные выработки с анкерной крепью, Круковский А. П., Виноградов Ю. А. (2015)
Ляховецкая-Токарева M. M. - Экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата (2015)
Мальцев Д. В. - Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища, Владико О. Б. (2015)
Евстратенко Л. И. - Применение методов планирования промышленных экспериментов для решения задач управления проветриванием шахт, Юрченко А. А., Столбченко Е. В. (2015)
Денищенко О. В. - Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу, Козіна І. В., Юрченко О. О. (2015)
Новиков Л. А. - Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров (2015)
Скипочка С. И. - Оценка вклада фазовых составляющих метана в газоносность угольных пластов, Паламарчук Т. А. (2015)
Аверкин Д. И. - Оценка влияния способов поддержания сопряжения лавы со штреком на характер деформирования подготовительной выработки (2015)
Ильин С. Р. - Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2015)
Кирия Р. В. - Определение предельного угла наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2015)
Губенко Д. И. - Закономерности транспортирования сжатого воздуха шахтным потребителям по негерметичному трубопроводу (2015)
Шашенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник давления, Шаповал В. Г., Моркляник Б. В., Шаповал А. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Мінцер О. П. - Програма інформатизації закладів вищої медичної освіти. Стратегія, постійна та змінна складові (2017)
Марценюк B. П. - Використання технології Data mining із метою диференціальної діагностики коморбідних станів хронічного панкреатиту й аскаридозу на підставі даних клінічної симптоматики й ультразвукових досліджень, Бабінець Л. С., Дроняк Ю. В. (2017)
Чернишова Т. А. - Інформаційні технології і системи для ранньої діагностики онкологічних захворювань за рівнем циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Азархов О. Ю., Данилков C. О., Кривоносов В. Є., Барановський Д. М. (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології оцінювання впливу стресу на результати тестового контролю знань лікарів. Аналітичний огляд. Перше повідомлення, Кошова С. П. (2017)
Стецюк В. 3. - Використання ERP-систем для медичних установ, Іванова Т. П., Бабінцева Л. Ю., Ольхович Н. В., Лугін М. М., Фіногенов О. Д. (2017)
Вакуленко Д. В. - Алгоритмічне моделювання процесу проведення процедури масажу, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Барладин О. Р., Храбра С. 3. (2017)
Стецюк В. 3. - Автоматизація процесу діагностування спадкових метаболічних захворювань із використанням інформаційно-аналітичної системи ранньої діагностики, Лісовиченко О. І., Малєй А. В., Фіногенов О. Д., Ольхович Н. В., Пічкур Н. О. (2017)
Кутакова О. В. - Інформаційна, веб-, мобільно-орієнтована система в практиці сімейного лікаря (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології у реалізації реабілітаційних програм у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом, Вакуленко Д. В., Сірант Г. О., Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г. (2017)
Іванчук М. А. - Використання методу Монте-Карло для Марковських ланцюгів для прогнозування поширеності ішемічної хвороби серця в Україні, Іванчук П. Р. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія (2017)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2017)
Амонова Х. И. - Социальная активность женщин в формировании гражданского общества в Узбекистане (2018)
Искандарова Г. Т. - Воздействие производственных факторов на динамику показателей центральной нервной системы и работоспособность гладильщиц СП "Tash Tex", Юсупова Д. Ю. (2018)
Безкоровайна О. В. - Педагогічні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти (2018)
Мартиненко Л. В. - Творча самореалізація вчителя як результат розвитку його естетичного досвіду (2018)
Сулаймонов И. Ж. - Такрорий экин сифатида қанд лавлаги уруғини капсулалаб экишни текис кўчат олиши билан боғлиқлиги, Комилова Д. К., Собиров С. Т., Солижонов Ш. З., Абдуқодиров Х. В. (2018)
Комилов К. С. - Ғўза қатор ораларини ишлаш ва суғориш тартибларининг ўсимликларни илдиз тизимига таъсири, Комилова Д. К., Алижонова Г. А., Собиров С. Т., Мамадалиев Ж. Ш. (2018)
Дутчак А. А. - Перспективи розвитку онлайн-телебачення через призму еволюції його складових (2018)
Мельник В. М. - Апарат для культивування клітин з перемішувачем у вигляді перфорованого коловими отворами диска (2018)
Шидловська О. Б. - Актуальність впровадження spa-процедури спелеотерапія в діяльності готельного підприємства, Зоренко Т. О. (2018)
Колоченко Л. А. - Прогноз биологической активности замещенных гем-дихлорциклопропанов, Богомазова А. А. (2018)
Вітренко Н. С. - Проблеми та перспективи розвитку ринку пива України (2018)
Вітренко М. О. - Вплив невизначеності на стійкість економічних суб’єктів (2018)
Гладкова О. В. - Теоретичні підходи до визначення ринкової сталості підприємства (2018)
Глухова В. І. - Фінансова результативність діяльності підприємств і шляхи її покращення, Шило Ю. С. (2018)
Григоренко Д. А. - Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Ігнатенко О. С. - Міжнародний досвід підтримки інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі та напрями імплементації цього досвіду в Україні (2018)
Кириченко І. О. - Проблеми міжгалузевого паритету цін, основні причини диспаритету та шляхи їх вирішення (2018)
Кліпун А. І. - Особливості оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Кохно І. І. - Методика здійснення економічного аналізу та контролю на основі фінансової звітності підприємства (2018)
Лопатін А. О. - Фактори впливу на ефективність пенсійної системи (2018)
Михайленко О. В. - Управління акціонерним капіталом підприємства, Шевченко О. М., Шапошник Т. В. (2018)
Можар В. О. - Виробнича система підприємства (2018)
Погасій С. О. - Підтримка працездатності адміністраторів готелів шляхом впровадження заходу релаксації, Марченко С. С. (2018)
Полчанінова І. Л. - Система управління франчайзингом у сфері туристських послуг, Касьяненко А. А. (2018)
Селієвська Є. Р. - Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2018)
Усенко І. О. - Стан та аналіз безготівкових розрахунків в Україні та особливості їх обліку в профспілкових організаціях (2018)
Хмара М. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди у медіа-праві (2018)
Кучерява М. В. - Моніторинг змін законодавства ЄС у контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні (2017)
Криклій О. А. - Огляд підходів до організації процесу стрес-тестування на рівні банку, Макієнко Є. В. (2017)
Вергун А. М. - Статистичні реалії формування інвестиційного потенціалу вищих навчальних закладів України, Вергун М. О. (2017)
Плоднік М. В. - Удосконалення системи управління організаційно-економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2017)
Тарасенко І. О. - Методологічні положення та інструментарій оцінювання конкурентного потенціалу ВНЗ, Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. (2017)
Яценко О. М. - Управлінська культура менеджерів як основа конкурентоздатності організацій в умовах глобалізації, Ковшик В. І. (2017)
Іванова Н. С. - Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз (2017)
Бєлялов Т. Е. - Розробка та впровадження інновацій в системі вищої освіти: проблеми, особливості, перспективи (2017)
Черниш О. В. - Методи оцінювання ефективності діяльності вищого навчального закладу (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізаційна стратегія кафедри та університету, Оборська І. С. (2017)
Золковер А. О. - Аналіз товарної структури експортних операцій України (2017)
Тростянська К. М. - Облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі: практичні аспекти та вдосконалення, Ротченкова І. Г. (2018)
Гриджук Д. М. - Процес формування відсотку від індикативної ставки при трансфертному ціноутворенні в банку (2018)
Корнух О. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки нематеріальних активів при визначенні рівня ліквідності підприємства в умовах його інноваційного розвитку, Соловйова Ю. І. (2018)
Міщенко Д. А. - Оцінка бюджетного потенціалу регіонів: практичний аспект, Міщенко Л. О., Холошня Д. О. (2018)
Ігнатенко О. С. - Стратегічні орієнтири підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу України (2018)
Краснова О. І. - Стан та проблеми розвитку фінансування охорони здоров’я на селі (2018)
Стоянець Н. В. - Розвиток малих форм господарювання як запорука сталого розвитку аграрної економіки (2018)
Лемішовський В. І. - Модель "витрати-обсяг-прибуток" як методичний інструментарій оперативного контролінгу машинобудівного підприємства (2018)
Мрихіна О. Б. - Обґрунтування концептуального підходу до трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище на засадах теорії фракталів (2018)
Пчелинська Г. В. - Варіативність оцінки в управлінні витратами підприємства (2018)
Kudryashova N. - Investigation of the use of hybrid mobile applications for improving business indicators, Yerokhin A. (2018)
Росола У. В. - Особливості маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Камінський О. Є. - Багатокритеріальна оптимізація вибору провайдерів хмарних сервісів (2018)
Захарін С. В. - Перспективи реалізації в Україні крупних інфраструктурних проектів за участю китайських партнерів, Лі І., Смірнов Є. В. (2018)
Content (2017)
Soloviy I. P. - IUFRO anniversary congress: results and prospects for cooperation in the field of forestry science, Dubovych I. A. (2017)
Tunytsya Yu. Yu. - An ecological economic paradigm for sustainable forestry development, Tunytsya T. Yu. (2017)
Krynytskyi H. T. - Close-to-nature forestry as the basis for sustainable forest management in Ukraine, Chernyavskyi M. V., Krynytska O. H., Deineka A. M., Kolisnyk B. I., Tselen Ya. P. (2017)
Tkach V. P. - Current issues of forest management improvement in Ukraine, Torosov A. S. (2017)
Krynytskyi H. T. - Concept for the conservation and sustainable use of forest genetic resources in Ukraine, Hayda Yu. I., Yatsyk R. M., Parpan V. I., Los S. A. (2017)
Debrynyuk Yu. M. - Plantation forestry and energy plantations in Ukraine: resource potential and development prospects (2017)
Guz M. М. - Current problems of silvicultural production in Ukraine and the ways of their solution (2017)
Parpan T. V. - Aboveground biomass of common oak windbreaks in the central part of Ukraine, Parpan V. I. (2017)
Myklush S. I. - Structure of the forest fund and functions of Beech forests on Ukrainian Plains, Myklush Yu. S., Savchyn V. M. (2017)
Lisovyj M. M. - Prospects for genetic resources reproduction of the main forest-forming Gymnosperm species in Ukraine by breeding in vitrо, Guz M. M. (2017)
Lavnyy V. V. - Strong winds and windthrows in the forests of the Ukrainian Carpathians (2017)
Soloviy I. P. - Reimagining forest policy, institutions and instruments through concepts of ecosystem services and social innovations: Ukraine in the focus, Nijnik M. S., Deyneka A. M., Melnykovych M. P. (2017)
Dubovich I. A. - Current problems in cross-border cooperation of Ukraine and neighboring countries in the field of sustainable forest management (2017)
Adamovsky M. G. - Spatial modeling of transport development of forest area and their potential environmental risks, Styranivsky O. A., Borys M. M. (2017)
Lakyda P. І. - Environmental and economic challenges of climate change for Eastern European forests in mid-latitude zone, Karpuk А. І., Vasylyshyn R. D., Lakyda І. P. (2017)
Meshkova V. L. - Evaluation of harm of stem insects in Pine forests (2017)
Hrunyk N. I. - Expression of defensins and lipid transfer protein genes in Scots pine seedlings inoculated with necrotrophic and hemibiotrophic pathogens, Kovaleva V. A., Gout R. T. (2017)
Yukhnovskyi V. Yu. - Aboveground biomass of Common oak windbreaks in the Central part of Ukraine, Lobchenko G. B., Khodash A. B., Mosquera Losada M. R., Borek R. (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань захисту прав медичних працівників в умовах реформування галузі, Тарнавська І. Я. (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові передумови трансформації української аграрної науки (2017)
Стецюк С. П. - Функції юридичної служби Міністерства оборони України: поняття та класифікація (2017)
Pyvovar Yu. - The role and significance of the regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis, Radzivill O., Rozum I. (2017)
Мушенок В. В. - Формування основних принципів державної податкової політики України (2017)
Музика Т. О. - Теорія та практика визнання договору довічного утримання (догляду) дійсним (2017)
Авраменко О. Б. - Планування як необхідний елемент технологічного практикуму в процесі підготовки майбутніх вчителів технологій (2016)
Андрощук І. П. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів (2016)
Андрощук І. В. - Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії (2016)
Артюх Л. В. - Особливості професійної підготовки викладача спецдисциплін будівельного профілю (2016)
Бойчук В. М. - Підготовка майбутнього вчителя в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Бурдун В. В. - FAB LAB –Лабораторії для реалізації творчих ідей учнів (2016)
Бусленко О. М. - Організаційно-педагогічна модель формування змісту навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" (2016)
Вовк Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи (2016)
Гервас О. Г. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі дизайну з основ художнього проектування (2016)
Гуревич Р. С. - Графічна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення в умовах інформатизації освітнього процесу, Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. (2016)
Даннік Л. А. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес старшої школи (2016)
Кадемія М. Ю. - Бінарне навчання у підготовці кваліфікованих робітників у ПТН, Люльчак С. Ю. (2016)
Корець О. М. - Роль інформаційних технологій для здобуття додаткової кваліфікації вчителя інформатики у системі підготовки фахівців технологічної освіти (2016)
Кулінка Ю. С. - Самостійна робота у педагогічній освіті майбутніх учителів технологій за профілем "Технічна та комп’ютерна графіка" (2016)
Лихолат О. В. - Методологічні основи визначення специфіки змісту навчальної дисципліни "Технології побутової діяльності" (2016)
Ляшук Ю. В. - Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття (2016)
Малишевський О. В. - Професійно-орієнтований технологічний підхід як засіб підготовки інженерів-педагогів (2016)
Маркусь І. С. - Підготовка майбутнього вчителя до організації науково-дослідної роботи учнів як тенденция трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Сиротюк В. Д. (2016)
Матвісів Я. Я. - Проблеми управління процесами економічної освіти та виховання учнів (2016)
Матяшова Д. В. - Удосконалення змісту основних груп компетентностей майбутнього вчителя трудового навчання (2016)
Мелентьєв О. Б. - Історичні аспекти підготовки вчителя технологій до вивчення в школі наукових основ виробництва (2016)
Нагайчук О. В. - Стимулювання інтелектуальної активності підлітків у процесі виконання творчих проектів (2016)
Нищак І. Д. - Критерії та показники якості інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Ніколайчук С. П. - Критерії визначення ефективності методики навчання матеріалознавства швейних виробів майбутніх учителів технологій (2016)
Омельчук О. В. - Використання проектного методу під час виготовлення плетених виробів майбутніми вчителями технологій (2016)
Оршанський Л. В. - Сутність, специфіка та ознаки творчої художньо-трудової діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій, Ясеницький В. Є. (2016)
Павлиш Т. Г. - Робочий зошит з технічного креслення – необхідний засіб підготовки професійно мобільного фахівця (2016)
Пастирєва К. Ю. - Управління самостійною роботою студентів-технологів засобами інноваційних інформаційних технологій у процесі вивчення вищої математики (2016)
Поліщук Т. П. - Аналіз стану організаційної культури педагогічних колективів птнз аграрного профілю (2016)
Рогозіна О. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до організації технічної творчості учнів (2016)
Ружицька А. В. - Історичні передумови зародження художньо-трудової діяльності дівчат у загальноосвітніх школах України(1917 – 1991 рр. ) (2016)
Савченко Л. О. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2016)
Салогуб В. С. - Деякі шляхи підвищення рівня правової культури майбутніх учителів технологій (2016)
Скутін А. - Чинники формування науково-педагогічного світогляду академіка Д. О. Тхоржевського (2016)
Собкевич Л. В. - Професійне самовизначення особистості як підготовка майбутнього фахівця в сучасних умовах (2016)
Соловей В. В. - Роль і місце дисципліни "Основи проектування і моделювання" в підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Ткачук С. І. - Сучасні технології навчання в процесіпрофесійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2016)
Тришин В. В. - Інформаційно-модульна технологія оновлення професійно-педагогічної підготовки студентів ВНЗ (2016)
Уруський А. В. - Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу у процесі навчання старшокласників за технологічним профілем (2016)
Цибулько Г. Я. - Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці, Курчій О. В., Тютюнник А. О. (2016)
Цина А. Ю. - Характеристика спеціальних принципів диференціації та системності в освіті (2016)
Чумаченко Д. В. - Основні складові методики навчання електронному діловодству майбутніх бакалаврів професійної освіти (2016)
Шкворець О. В. - Впровадження інтегрованого навчання, як засіб покращення професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Шпак Л. М. - Реалізація компетентісного підходу майбутніх фахівців технологій (2016)
Яковлєва В. А. - Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності як засіб формування компетентного вчителя трудового навчання (2016)
Крячок С. - Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу (продовження) (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування різних діаметрів торців штовхачів орієнтованими кругами з калібруючими ділянками, Венжега В., Литвин О., Кальченко Д. (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування торців хрестовин карданних валів орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками, Слєднікова О., Винник В., Сіра Н. (2017)
Хоменко І. - Метод програмування для визначення сил, що діють на днище поршня двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Кологойда А. - Використання САПР при розрахунку та проектуванні коробок швидкостей верстатів, Пасов Г. (2017)
Радченко С. - Математическое моделирование механических свойств композиционных материалов при нарушении сплошности, Лапач С. (2017)
Петрушинець Л. - Дифузійне зварювання у вакуумі жароміцного сплаву на Ni основі, Фальченко Ю., Устінов А., Мельниченко Т., Новомлинець О. (2017)
Хрєстін Р. - Складання алгоритму дії системи управління приводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі (2017)
Шаповалов О. - Стан і перспективи застосування композиційних матеріалів у літальних апаратах військового та цивільного призначення, Рашевський Є., Кохан В., Болотов Г. (2017)
Казимир В. - Застосування динамічних віртуальних образів у грід-середовищі з підтримкою реплікації, Пріла О., Крищенко М. (2017)
Зарiцький О. - Інформаційні технології аналітичної оцінки професійної діяльності. Практичні аспект інтеграції з системами управління ресурсами підприємства (2017)
Мартинова Н. - Ефективні рішення організації процесу навчання: поєднання друкованих навчальних матеріалів з мобільними системами доповненої реальності, Самохвалов Д., Семашко В. (2017)
Нестеренко С. - Кваліметричний підхід до визначення ступеня довіри до програмного забезпечення, Акименко А. (2017)
Житник О. - Структурні моделі засобів дистанційного зондування для застосування в галузі точного землеробства, Бальченко І. (2017)
Корнієнко О. - Метод відображення мовних сигналів у задачі розпізнавання мовця (2017)
Тітов К. - Використання технологій когнітивних обчислень і семантичної обробки інформації для фільтрації новин за персоналізованими вподобаннями користувача (2017)
Денисов Ю. - Автономный инвертор напряжения как звено авторегулирования локальной системы электроснабжения высокой точности (2017)
Мотузка Ю. - Жирнокислотний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Хребтань О. - Ідентифікація волокнистого складу швейних товарів під час проведення товарознавчої експертизи, Дудла І., Яковенко А. (2017)
Коваленко С. - Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах, Хархан А. (2017)
Корнієнко І. - Обґрунтування методики визначення вихідних параметрів для оптимізації мережі механізованого прибирання вулиць населеного пункту, Корнієнко С., Кошма А., Богукалець О., Ярова В. (2017)
Смілка В. - Задачі вдосконалення системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2017)
Наровлянська О. - Динаміка ринку земель Чернігівської області (2017)
Квартенко О. - Шляхи інтенсифікації методів очищення багатокомпонентних підземних вод (2017)
Babukh I. V. - Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing (2017)
Huszarik E. - Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market, Jozsa L., Hevesi A. (2017)
Kendiukhov I. - Managing innovations in sustainable economic growth, Tvaronaviciene M. (2017)
Kucher A. V. - State and problems of transfer of innovations in land use of agricultural Enterprises, Kucher L. Y. (2017)
Wang J. - Economic and cultural impact of tourism marketing (2017)
Korzh N. V. - Evaluation of the effectiveness of social capital usage, Sokolovska V. V., Ivanchenko H. V. (2017)
Oklander М. A. - Segmentation and communication in digital marketing, Oklander T. O. (2017)
Pererva P. G. - Determination of marketing characteristics of market capacity for electrical automation, Kobielieva T. A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017)
Balyk U. O. - Marketing audit of innovation activity of enterprises: theoretical and methodical approach, Kolisnyk M. V. (2017)
Горбаль Н. І. - Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції, Дзюбіна К. О., Моторнюк У. І. (2017)
Гребенюк Н. В. - Оцінювання інноваційної складової маркетингової діяльності банку та визначення її впливу на ефективність функціонування банку (2017)
Dikcius V. - The impact of parents’ technology readiness and their susceptibility to interpersonal influence on adolescents’ participation in parental decision making to purchase technological products, Pikturniene I., Pakalniskiene V., Seimiene E., Kavaliauske M., Reardon J. (2017)
Kashani F. - Developing marketing strategies using customer relationship Management, Shahmirzaloo Z. (2017)
Kliestikova J. - Branding with understanding: how national profile of consumer influences brand value perception, Janoskova K. (2017)
Кордзая Н. Р. - Сприйняття соціальної реклами населенням України (2017)
Kubicova L. - Slovak customers demand for dairy products and milk: analysis of price and income relations, Kadekova Z., Nagyova L., Rovny P. (2017)
Сотник І. М. - Підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового інтернету речей на підприємстві, Завражний К. Ю. (2017)
Бабурина Н. А. - Инновационные подходы привлечения сбережений населения в совресенной экономике, Тарханова Е. А., Федорова О. Б. (2017)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств, Висоцький А. Л., Симак А. В., Петрушка Т. О. (2017)
Ivanova E. - Innovation policy of SMEs in Slovakia in the context of European Union innovation policy, Kordos M. (2017)
Летуновська Н. Є. - Практичні аспекти бізнес-планування в системі реалізації інвестиційного проекту, Далечін О. Ю., Бєляєва К. О. (2017)
Семенова К. Д. - Становлення нового цифрового світу та проблеми менеджменту кібер-ризиків, Тарасова К. І. (2017)
Yudina N. V. - Methods of the startup-project developing based on ‘the four-dimensional thinking’ in information society (2017)
Balan O. S. - Identifying areas and components of the management decisions for small industrial enterprises the second and third group of simplified tax system, Maslennikov Y. I., Selivanova N. M. (2017)
Harafonova O. I. - The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities, Zhosan G. V., Akimova L. M. (2017)
Нікітіна А. В. - Вплив загроз функціональних складових на рівень економічної безпеки підприємств (на прикладі підприємств автомобільного транспорту), Горовий Д. А. (2017)
Tyschenko V. F. - Cognitive modelling in process management of publicprivate partnerships intensifying in Ukraine, Belikova N. V., Ostapenko V. N. (2017)
Breckova P. - SMEs’ innovation approach in the Czech Republic (2017)
Гринькевич О. С. - Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку, Лутчин Н. П. (2017)
Zhadan T. - Current state, main problems and directions of innovative development of fat-and-oil industry resource base in Ukraine (2017)
Комарницька Г. О. - Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2017)
Ситник Н. І. - Організаційне навчання як складова менеджменту знань (2017)
Жилінська О. І. - Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки, Балан В. Г., Андрусяк І. В. (2017)
Orlovs’ka Y. V. - Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry), Kvaktun O. O, Chala V. S., Vovk M. S. (2017)
Карінцева О. І. - Науково-методичний підхід до оцінювання екологічного ризику різних видів економічної діяльності (2017)
Аврамчук О. Є. - Диференційований підхід проведення лабораторних робіт з фізики в процесі підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2017)
Баштовий В. І. - Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання фізики в старшій школі (2017)
Близнюк М. М. - Український етнодизайн– національний стиль та антиглоболізаційний вимір (педагогічний аспект) (2017)
Борбич С. В. - Формування духовних цінностей студентів як складова виховної діяльності у педагогічних коледжах (2017)
Василиків І. Б. - Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу (2017)
Галатюк Ю. М. - Творча навчально-пізнавальна діяльність у контексті розв’язування задач з механіки (2017)
Григорчук О. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач (2017)
Дудка Т. Ю. - Історіософський аналіз освітніх систем давніх цивілізацій (до V ст.) (2017)
Закалюжний В. М. - Про деякі особливості проектування дидактичних та методичних систем навчання (2017)
Коваленко І. В. - Програмно-педагогічні засоби реалізації методики навчання обробки деревини майбутніх бакалаврів технологічної освіти (2017)
Костецька М. В. - Рестроспективний аналіз розвитку вищої освіти Украіни (2017)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Особистісно орієнтована система розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Мирошніченко Ю. Б. - Практична робота з астрономії на тему: "Дослідження космічної місії"Розетта" через мережу інтернет", Міронічева Д. В. (2017)
Мишак Ю. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі проведення фізичного експерименту (2017)
Мулярчук Є. І. - Вчительство як покликання (2017)
Мухортова Н. О. - Використання знань з біомеханіки у занятті спортом (2017)
Нищак І. Д. - Навчання майбутніх учителів технологій систем автоматизованого проектування: інформатично-дидактичний аспект, Шпильовий Ю. В. (2017)
Онопрієнко В. П. - Формування екологічної правосвідомості у майбутніх фахівців агропромислового виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін (2017)
Пащенко В. В. - Інтеграція знань з курсу фізики і біології у процесі вивчення електричних і магнітних явищ у вищих навчальних закладах (2017)
Поліщук Р. С. - Підготовка банківських працівників до використання методів та оцінювання критеріїв вимірювання конкурентоспроможності банків у країнах ЄС (2017)
Редько Г. Б. - Зауваження з приводу підготовки вчителів фізики, Толпекіна Г. В. (2017)
Сиротюк В. Д. - Місія космічного телескопа "Кеплер" – пізнання Всесвіту (2017)
Сиротюк Т. А. - Підготовка педагогічних кадрів у галузі вокального мистецтва: проблеми й особливості (2017)
Сільвейстр А. М. - Інтеграція знань як психолого-педагогічна проблема, Моклюк М. О., Моклюк О. О. (2017)
Смирнова І. М. - Професіографічний підхід до вивчення професії сучасного вчителя технологій (2017)
Туріна О. А. - Культура фортепіанного виконавства в контексті тенденцій становлення професійної музичної школи, Каменська В. Ю. (2017)
Турянська М. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до організації і проведення спортивно-масової роботи з учнями і молоддю загальноосвітніх шкіл України(кінець ХХ– початок ХХІ ст.) (2017)
Фесенко Г. А. - Ситуативне навчання основ фінансової математики учнів профільної школи як спосіб підвищення їх фінансової грамотності (2017)
Чернявський В. В. - Інтеграція змісту курсів фізики та астрономії як чинник формування у майбутніх моряків узагальненої природничонаукової картини світу (2017)
Чумак М. Є. - Постановка запитань учнями як метод активізації мислення у процесі вивчення фізики (2017)
Шарко В. Д. - Фреймовий підхід до формування в учнів основних елементів фізичних знань (2017)
Шевченко А. Ф. - Деякі питання, пов’язані з формуванням когнітивної компетентності майбутнього вчителя (2017)
Шило С. В. - Методи формування інформатичної компетентності учнів у процесі вивчення фізики (2017)
Школьний О. В. - Про особливості створення електронного підручника з математики, Захарійченко Ю. О. (2017)
Янісів Ю. О. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Польщі (2017)
Ковалевський С. - Про неперіодичні коливання при динамічних навантаженнях виконавчого механізму мобільних верстатів з паралельною кінематикою, Ковалевська О. (2017)
Тонконогий В. - Снижение теплового фактора при плоском абразивном шлифовании, Якимов А., Бовнегра Л., Безнос С., Добровольский В. (2017)
Пасов Г. - Анімаційне моделювання рейкових та черв’ячно-рейкових передач для створення прямолінійного поступального руху, Слєднікова О., Кологойда А. (2017)
Рудик А. - Ефективне формоутворення поверхонь обертання торцем круга, Рудик В. (2017)
Кальченко Д. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесу двостороннього шліфування торців зі схрещеними осями циліндричних деталей та кругів з калібруючими ділянками (2017)
Фальченко Ю. - Основи використання поверхневих фізико-хімічних процесів для прецизійного зварювання тиском, Новомлинець О., Петрушинець Л., Нагорна І. (2017)
Новомлинець О. - Прецизійне зварювання тиском алюмінієвих сплавів, Олексієнко С., Ющенко С., Половецький Є. (2017)
Болотов Г. - Особливості з'єднання композиційних матеріалів у вузлах машин та будівельних конструкцій, Болотов М. (2017)
Клименко А. - Вплив твердих шаруватих наповнювачів на фізико-механічні властивості композиційних покриттів на основі фенілону, Анісімов В., Ситар В. (2017)
Казимир В. - Метод детектування руху для нестатичних камер або для камер з функцією PTZ, Юрченко Д. (2017)
Zarovsky R. - Architecture of software for video surveillance systems with different types of cameras, Radchenko A. (2017)
Fomenko V. - Thematic texts generation issues based on recurrent neural networks and word2vec, Loutskii H., Rehida P., Volokyta A. (2017)
Денисов Ю. - Исследование путей повышения энергоеффективности системы электропривода беспилотного летательного аппарата, Ревко А., Середа О., Дымерец А. (2017)
Шмелев Ю. - Электротехнический комплекс контроля состояния авиационных аккумуляторных батарей, Бойко С., Городний А., Чернихова Е., Владов С. (2017)
Шевченко В. - Огляд основних технологій бездротової зарядки накопичувачів енергії для малопотужних систем, Пахалюк Б., Гусев О. (2017)
Krasnozhon O. - Review of high step-up dc-ac power electronics solutions without galvanic isolation, Shevchenko R., Khomenko O., Veligorskyi O. (2017)
Гомеля М. - Ефективність вилучення іонів важких металів з розведених розчинів іонообмінним методом, Іванова В., Трус І. (2017)
Індутний В. - Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України, Мережко Н., Калуга Ю. (2017)
Сиза О. - Порошок з вичавків ягід калини в технології виробництва пшеничного хліба, Савченко О., Журок І., Дорожинська М. (2017)
Заморська І. - Вміст токсичних елементів в ягодах суниці садової та продуктах переробки з них (2017)
Крамаренко Д. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на властивості клейковини пшеничного борошна, Дуб В. (2017)
Мотузка Ю. - Розчинність продуктів для ентерального харчування, Романенко О., Казаченко С. (2017)
Пилипенко Т. - Дослідження якості косметичних кремів для рук, Рябчун Ю., Єфімова В. (2017)
Федорова Д. - Дослідження технологічних властивостей сухих рибо-рослинних напівфабрикатів та їх використання в харчових технологіях (2017)
Данилюк І. - Технологія прісного тіста із порошком Atherina pontica та борошном пророщеного зерна пшениці (2017)
Protsan N. - Effect of alkylresorcinols derivatives on the activity of enzyme preparations, Oliynichuk S., Verbytskyi S. (2017)
Ігнатенко П. - Вплив сушіння деревини на її міцність, Ігнатенко О. (2017)
Квартенко О. - Моделювання кінетики процесу видалення сполук заліза в біореакторі, Присяжнюк І. (2017)
Корнієнко І. - Коригування статистичних показників погодних умов для зимового періоду чищення вулично-дорожньої мережі з використанням даних веб-ресурсу, Терещук О., Корнієнко С., Кошма А. (2017)
Крячок С. - Визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра з використанням нового пристрою для прив’язки до стінних знаків, Мамонтова Л., Гайструк Г. (2017)
Титул (2017)
Бородін Є. - Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу (2017)
Гончар В. - Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України (2017)
Капінус О. - Державне регулювання внутрішньої вимушеної міграції: понятійно-категоріальний аппарат (2017)
Карпа М. - Публічно-правовий спір як спосіб встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади (теоретичні аспекти) (2017)
Квеліашвілі І. - Сутність національних та митних інтересів під час забезпечення потреб суспільства в державній митній політиці (2017)
Козак В. - Управління знаннями в контексті модернізації публічного управління в Україні (2017)
Кузьменко В. - Трансформація технологій демократичного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства (2017)
Мартиненко Н. - Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність (2017)
Новак А. - Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення (2017)
Денисенко К. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку: сучасний стан та напрями удосконалення (2017)
Дунаєв І. - Проектування комплексного механізму модернізації публічної регіональної економічної політики (2017)
Дяченко А. - Соціальні аспекти державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Машненков К. - Трансформація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій (2017)
Обушна Н. - Тенденції організації публічного аудиту в контексті європейського досвіду (2017)
Подп’ятнікова А. - Державна політика розвитку транзитивного простору України (2017)
Харечко Д. - Адміністрування процесу забезпечення громадян житлом на загальнодержавному та регіональному рівнях (2017)
Чернятiнa В. - Державне регулювання сталого розвитку сільських територій в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Військова служба України як інститут публічної служби (2017)
Бобровська О. - Інтелектуальні ресурси розвитку територій, Липовська К. (2017)
Івашина Л. - Роль об’єднаних територіальних громад у розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Лененко І. - Компетенція органів місцевого самоврядування країн Балтії: порівняльний аналіз (2017)
Черчатий О. - Механізми зростання правової спроможності територіальних громад: досвід Полтавщини (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2017)
Hafner A. - Archaeology of the Alpine space. Research on the foothills, valley systems and high mountain landscapes of the Alps, Brunner M., Laabs J. (2017)
Сминтина О. В. - Географічний підхід в первісній археології на рубежі ХХ – ХХІ століть: від дисциплінарного плюралізму до трансциплінарності (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні обстановки плейстоцену та умови проживання давньої людини в районі хребта Великий Шолес на Закарпатті, Кармазиненко С. П., Рижов С. М. (2017)
Бондар К. М. - Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті, Рижов С. М., Тимофеєва Ж. Б. (2017)
Дудник Д. В. - Етапи дослідження Межиріцької стоянки (2017)
Demay L. - From mammoth to fox: identification of Eliseevichi 1 within the occupations of the the Desna valley, Patou-Mathis M., Péan S., Khlopachev G. A., Sablin M. V. (2017)
Кротова О. О. - Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів (2017)
Піструіл І. В. - Адаптація первісних мисливців до життя в перигляціальних степах (на прикладі верхньопалеолітичних пам’яток долини р.Бакшали) (2017)
Шидловський П. С. - Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров’ї на межі плейстоцену- голоцену: археологічні свідчення, Лизун О. М. (2017)
Сніжко І. А. - Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього населення на стоянці біля с. Кам’янка Харківської області (2017)
Chkhatarashvili G. - Final Upper Palaeolithic assemblages from South Caucasus (Dzudzuana Cave) (2017)
Манько В. О. - Розвиток неолітичних культур на території України: подолання запрограмованості на певний тип ландшафту (2017)
Демченко О. В. - Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті – ранньому неоліті (2017)
Теліженко С. А. - Між морем та горами. Стратегія господарської діяльності населення Гірського Криму в енеоліт, Яніш Є. Ю. (2017)
Радомський І. С. - Аналіз просторового розповсюдження кам’яних артефактів на поселенні трипільської культури Ожеве-острів (2017)
Пичкур Е. В. - Індикатори "імпортів" в трипільській культурі (за матеріалами "скарбів" кременевих пластин) (2017)
Лисенко С. Д. - Екологічний базис тшинецького культурного кола (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника, Лисенко С. Д., Пархоменко О. Г. (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Природні умови проживання людини на основі вивчення похованих ґрунтів кургану епохи бронзи, Кушнір А. С. (2017)
Михайлова Н. Р. - Свідоцтва культу оленя первісних мисливців півночі Євразії у контексті ландшафту (2017)
Бейдик О. О. - Національна та світова археологія в таблицях Шульте, Лазарук І. А. (2017)
Bezzubov D. - The Concept and the Structure of the International Space Law (Methodological Aspect) (2017)
Kozyreva V. - Aviation enterprises restructuring as a way to avoid bankruptcy, Armash N. (2017)
Rozum I. - Procedures of state registration and certification of civil aerodromes in the context of Ukraine’s obligations under the convention on international civil aviation, Trotsyuk N. (2017)
Khomyachenko S. - Normative-legal regulation of unlimited tillage of forests, Khotsianovska N., Chasova T. (2017)
Holovko S. - Features of the implementation of the Law of Ukraine "On education" (2017)
Zavalniy A. - Traditions and innovations in the interpretation of legal facts, Shapenko L. (2017)
Osiadla M. - Valuable content of legal acts: theoretical and practical aspect (2017)
Borodin I. - Administrative legal procedures in the sphere of public administration of Ukraine, Myronets O. (2017)
Vishnyakova I. - Administrative responsibility for non-fulfillment of legal requirements of bodies and persons performing compulsory execution of decisions (2017)
Kokhan B. - History of background of the administrative services provision of the foreign countries (2017)
Tolkachova I. - Role of the European court of human rights in ensuring of rights protection of the citizens of Ukraine, Pushchyk I. (2017)
Garashchenko L. - Leaves under labor legislation of Ukraine (2017)
Kmetyk Kh. - Legal status of patent attorneys, trade mark attorneys under the United Kingdom law (2017)
Philyk N. - The Value of Patents and improving patent protection of inventive activity, Omelchenko H. (2017)
Shust N. - Some issues to the history of copyright law in Ukraine, Smorodyna A. (2017)
Marchuk M. - International experience of totalitary modes and installing criminal responsibility for their propagand (2017)
Stajnko Jan. - Socially adequate conduct as petty crime (2017)
Taran O. - Problems of establishing norms, revealing blanket contents of dispositions of art. 271-275 of the Criminal Code of Ukraine (2017)
Fasii B. - Subsidiary application of the norms of civil legislation to criminal-processual relations (2017)
Sopilko I. - Legal education at the National Aviation University (2017)
Пасхавер Б. Й. - Продовольче самозабезпечення населення України (2018)
Малік М. Й. - Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств, Шпикуляк О. Г. (2018)
Чайка Т. О. - Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи, Яснолоб І. О. (2018)
Бойко В. О. - Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині (2018)
Кругляк О. В. - Генетичні ресурси молочного скотарства України (2018)
Тулуш Л. Д. - Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти, Грищенко О. Ю. (2018)
Михайлов М. Г. - Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2018)
Грицаєнко М. І. - Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері (2018)
Павлик В. П. - Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Сидорук Б. О. - Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу (2018)
Кісіль М. І. - До ювілею відомого вченого з проблеми інвестицій (2018)
Авраменко Ю. О. - Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств (2018)
Гіренко Ю. О. - Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні (2018)
Андрійчуку Василю Гавриловичу – 80 (2018)
Вимоги щодо подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Титул, зміст (2018)
Єщенко П. С. - Від депресії до активізації зростання в економічній і соціальній сферах України (2018)
Радіонов Ю. Д. - Програмно-цільовий метод бюджетування: проблеми впровадження та перспективи розвитку (2018)
Кравчук І. С. - Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України (2018)
Сторонянська І. З. - Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2018)
Мозговий О. М. - Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2018)
Білорус О. Г. - Теорія безпечного економічного розвитку (2018)
Попович О. С. - Ера комунікації для землян як шанс вижити (2018)
Кім М. М. - Праця – джерело існування людини та основа її природної еволюції (2018)
Видатний вчений-аграрник (2018)
Логіко-історична школа інституціонально-економічних досліджень (2018)
Пам’яті професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Титул, зміст (2017)
Терек О. І. - Новітня історія фітофізіології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2017)
Wiche O. - Bioavailability of elements for effective phytoremediation and phytomining: the role of rhizosphere processes for Germanium, Szekely B., Heilmeier H. (2017)
Kolupaev Yu. - Calcium-dependent induction of plant cells heat resistance by hydrogen sulfide donor, Firsova E., Yastreb. T. (2017)
Trogl J. - Analyses of soil microbial communities and estimation of rhizosphere interactions, Pidlisnyuk V., Nebeska D., Kuran P., Sejak J., Machova I., Popelka J., Pavlorkova J. (2017)
Арапетьян Е. - Використання рідкого азоту для зберігання рослинного матеріалу (2017)
Алексєєва А. - Mінливість морфологічних ознак освітлених та затінених листків рослин роду Tilia L., Лихолат Ю., Хромих Н. (2017)
Авксентьєва О. - Фітогормональний статус в листках ізогенних ліній пшениці за умов різного фотоперіоду (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського