Belova E. - Сomparative characteristics of Galega orientalis variety samples by the complex of economic and useful characters under conditions of the Republic of Belarus (2017)
Бльок Ю. - Інтенсивність протеолізу у рослинах конюшини лучної за умов нафтозабрудненого ґрунту, Макар О., Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. (2017)
Garg A. - Inactivation of Arabidopsis bZIP factors by site-directed mutagenesis in the DNA-binding domain, Kirchler T., Fillinger S., Chaban C. (2017)
Федак В. - Нагромадження незамінних жирних кислот у зерні жита озимого за обробки мікродобривом та регулятором росту, Мамчур О. (2017)
Takacs G. - Еffect of microalgae leaf treatments on "Вoseg” winter wheat variety water balance, Gergely I., Ordog V. (2017)
Грицак Л. Р. - Поліваріантність онтогенезу Gentiana acaulis L. у високогір’ї Чорногірського масиву Українських Карпат, Дробик Н. М. (2017)
Карпенко В. П. - Функціональна активність листкового апарату сої за дії біологічних і хімічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М. (2017)
Kiriziy D. - Ontogenetic dynamics of gas exchange in the wheat top leaves, Stasik O. (2017)
Kolesnikov M. - The reaction of pea’s plants pro-antioxidant system on biostimulants Stimpo and Regoplant treatment, Paschenko U. (2017)
Козеко Л. - Регуляція стійкості і пластичності розвитку рослин шаперонами HSP90 (2017)
Levchyk N. Ya. - Impact of essential oil of Vitex agnus-castus L. on in vitro rhizogeny, Skrypchenko N. V., Liybinska A. V., Yunosheva O. P., Dziuba O. I., Rakhmetov D. B. (2017)
Лупак О. - Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Сalendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України, Клепач Г., Антоняк Г. (2017)
Лишак М. І. - Pезультати інтродукції субтропічних рослин у захищеному ґрунті ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка, Скибіцька М. І. (2017)
Макогоненко С. Ю. - Вплив pегуляторів pосту Стимпо, Регопланту, Трептолему та ГК на поглинання макроелементів проростками соняшника та ріпаку, Баранов В. І. (2017)
Мацюк О. - Mорфогенез жіночої квітки Juglans regia L. в умовах Західного Поділля (2017)
Musienko N. N. - Morphological and histological biodiversity leaves in plants-halophytes of Northwest Azov, Pyurko V. E. (2017)
Михальська Л. М. - Дослідження вмісту білка в гібридних лініях пшениці – носіях гена GPC-B1 від Triticum turgidum ssp. diccoides, Похилько С. Ю., Швартау В. В., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2017)
Pothe P. - Effect of microalgae leaf treatments on sunflower growth, production and fatty acid composition, Gergely I., Ordog V. (2017)
Прикладівська Т. - Онтогенетичні аспекти декоративності Parrotia persica в умовах Українського Розточчя (2017)
Карпенко В. П. - Bплив біологічних препаратів на інтенсивність дихання рослин гречки, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2017)
Пида С. - Oсобливості алелопатичної активностіі видів роду Pyrethrum Zinn., Гурська О., Тригуба О. (2017)
Romanenko K. - Effects of gibberellic acid and benzylaminopurine on morphogenesis of Polystichum aculeatum L. gametophyte in culture in vitro, Babenko L., Shcherbatiuk M., Negretsky V., Kosakivska I., Vasheka O., Romanenko P. (2017)
Шевчук О. - Особливості вегетативного розмноження деревних рослин за дії стимуляторів росту, Щербина М. (2017)
Sierpien M. - Phenylalanine ammonia-lyase activity in callus cells of Linum usitatissimum L. exposed to SA and MeJA – a preliminary study, Seta-Koselska A., Skorzynska-Polit E. (2017)
Васюк В. А. - Гібереліноподібні речовини в онтогенезі Polystichum aculeatum L. Roth., Косаківська І. В. (2017)
Vedenicheva N. - Cytokinins control of ferns development, Kosakivska I. (2017)
Войтенко Л. - Iндоліл-3-оцтова кислота в органах спорофіту Equisetum huemale L. на різних фенологічних фазах розвитку, Косаківська І. (2017)
Заїка В. - Mорфофізіологічні особливості життєдіяльності видів роду Tilia L. В умовах міського середовища, Карпин Н. (2017)
Жук О. І. - Pостові процеси у пагонах озимої м’якої пшениці (2017)
Babenko L. M. - Effects of presowing N-hexanoyl-L-homoserine lactone priming on the formation of rhizosphere microflora and structure of Triticum aestivum L. crop capacity, Moshynets O. V., Rogalsky S. P., Shcherbatiuk M. M., Suslova O. S., Kosakivska I. V. (2017)
Бацманова Л. М. - Pоль аквапоринових каналів у формуванні стійкості зернових культур за умов посухи, Таран Н. Ю., Стороженко В. О., Свєтлова Н. Б. (2017)
Sergeeva L. - Salt resistance of wheat cell cultures obtained via cell selection with barium ions, Bronnikova L. (2017)
Буньо Л. В. - Зміна морфогенезу підземних органів рослин Carex hirta L. за умов росту на нафтозабруднениному ґрунті, Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2017)
Chmeleva S. I. - The impact of salt stress on the initial starges of growth of seeds Pisum sativum L., Rybovalova I. A. (2017)
Derkach I. - Cationic and metabolomic changes in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) plants under the NaCl influence, Bachmann G., Fragner L., Romanyuk N., Weckwerth W. (2017)
Гришко В. - Оцінка ефективності функціонування бар’єрних механізмів надходження важких металів до вегетативних органів синантропних трав’янистих рослин (2017)
Герц А. - Oсобливості флуоресценції хлорофілу листків крони Magnolia kobus L., Герц Н. (2017)
Горюнова І. І. - Aктинові філаменти рослинних клітин як потенційна мішень для дії іонів кадмію та міді, Ємець А. І. (2017)
Huliaieva H. B. - Photosynthetic apparatus activity of legumes infected with bacterioses and phytoplasmoses pathogens, Tokovenko I. P., Pasichnyk L. A. (2017)
Isayenkov S. V. - Salt tolerance improvement in crops via regulation of Na+ and K+ homeostasis (2017)
Karpets Yu. - Nitrate-dependent formation of nitric oxide and its participation in induction of heat resistance of wheat seedlings, Kolupaev Yu., Zhyvolup G., Smorshchok A. (2017)
Klymenko O. M. - Cadmium affects Arabidopsis thaliana proteome, Shevchenko G. V. (2017)
Кобилецька М. - Aктивовані саліцилатом зміни інтенсивності пероксидації ліпідів у рослинах пшениці та кукурудзи за умов посухи, Рибак О., Телегій М. (2017)
Коломієць Ю. В. - Iндукція саліциловою кислотою стійкості рослин томатів до бактеріального стресу (2017)
Комісаренко А. - Дослідження експресії дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази в Т3 трансгенних рослинах соняшника (Helianthus annuus L.) (2017)
Kovalenko M. - Growth and water consumption parameters of wheat seedlings under osmotic stress, Konotop Ye., Smirnov O., Koval Yu., Musienko M. (2017)
Kovaleva V. - Scots pine defensins: structure, properties and biological functions, Yusypovych Yu., Gout R. (2017)
Козеко Л. - Динаміка синтезу HSP70 у зв’язку з адаптивною здатністю видів рослин (2017)
Кияк Н. - Aдаптація бріофітів до осмотичного стресу (2017)
Lytvyn D. - Acetylation of A-tubulin mediates stress-induced autophagy in Arabidopsis, Olenieva V., Blume Ya. B. (2017)
Малик Б. - Bплив саліцилату і кадмій хлориду на активність поліфенолоксидази у рослинах гречки (Fagopyrum esculentum Moench.), Кавулич Я., Кобилецька М. (2017)
Маменко Т. - Aктивність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці за різного рівня азотного живлення, Тарасюк О., Починок В. (2017)
Nehvedovich S. - Influence of microinfection on the quality of oil flax seeding seeds (2017)
Ovcharenko L. - Lipid composition of Zea mays L. root plasmalemma is influenced by water deficit, Shevchenko G., Vorobyuova T. (2017)
Пащенко Ю. - Bплив біостимуляторів Cтимпо та Hегоплант на фотоасиміляційні процеси та формування врожайності гороху посівного, Колесніков М., Пономаренко С. (2017)
Рlohovska S. - Study of spatial organization of plant actin filaments after cold treatment by microfilament analyzer program, Yemets A. I., Blume Ya. B. (2017)
Reshetnik G. - Adaptogenic impact of Epin extra on Сucumis sativus L. seedlings growth under cadmium stress, Sisolyatin D. (2017)
Шевченко В. В. - Вивчення термостійкості фотосинтетичного апарату сортів озимої пшениці з різною чутливістю до підвищеної температури, Бондаренко О. Ю. (2017)
Shevchenko G. - Mechanisms promoting genome stability in plants from Chernobyl zone, Talalaiev A. (2017)
Гришко В. М. - Уміст продуктів пероксидації в листках і коренях кукурудзи за сумісної дії іонів кадмію, нікелю і цинку, Шкабара А. А. (2017)
Shysh S. N. - Biological effects of electromagnetic radiation of millimeter range on medicinal and agricultural crops on the early stages of ontogeny, Shutava H. G., Mazets Z. E. (2017)
Скрипка Г. - Водоутримуюча здатність листків рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України, Китаєв О., Кривошапка В. (2017)
Yastreb T. - Reactions of Arabidopsis jin1 mutants on action of abscisic acid and salt stress, Kolupaev Yu., Dmitriev O. (2017)
Жук І. В. - Участь ферулової кислоти як біотичного еліситора в індукуванні системної стійкості рослин Triticum aestivum до Alternaria spp., Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2017)
Бесарабчук І. - Cудинні рослини території промислових підприємств міста Луцька (Україна) (2017)
Бурда І. - Перспективи використання рослин люцерни хмелевидної з метою фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту, Шевчук О., Ільчишин О., Величко О. (2017)
Джура Н. - Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища), Подан І., Мамчур З. І. (2017)
Кияк В. - Завдання онтогенетичних і популяційних досліджень для уникнення втрат фіторізноманіття у високогір’ї Українських Карпат, Білонога В. (2017)
Pyurko O. E. - Histological restructuring leaf plants under the influence pollutant in the Zaporozhye region (2017)
Шандра М. - Aналіз фертильності пилкових зерен гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в різних умовах Кам’янця-Подільського, Григорчук І. (2017)
Цвілинюк О. - Mорфометричні особливості рослин ялини звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ "Миколаївцемент” території, Молошій Т. (2017)
Wiche O. - Citric acid and the siderophore DFO-B as soil amendments affect the bioavailability of Germanium and rare earth elements, Tischler D., Klimkina I., Kovrov O., Heilmeier H. (2017)
Якимчук Р. - Mутаційна мінливість озимої пшениці, індукована забрудненням ґрунту промисловими викидами (2017)
Жолобак Г. - Sentinel-2-зображення як інструмент супутникового фітомоніторингу (на прикладі спостереження за розвитком посівів озимої пшениці під урожай 2016 р.), Сибірцева О. (2017)
Буньо Л. В. - Якість рослинної сировини одержаної з Salix viminalis L. вирощеної на засоленому субстраті хвостосховища м. Стебника, Фецюх Н., Пацула О. І., Терек О. І. (2017)
Кава Л. - Bидовий склад грунтових фітофагів при вирощуванні біомаси міскантусу гігантського Miscanthus x giganteus, Федун Г. (2017)
Kharchenko M. - Production of Miscanthusxgigateus biomass at the abandoned industrial soil for further use at the paper industry, Pidlisnyuk V., Stefanovska T. (2017)
Стефановська Т. Р. - Aгрономічні аспекти вирощування міскантусу гігантського (Miscanthus xgiganteus) як сировини для виробництва твердого біопалива на забруднених внаслідок військової діяльності ґрунтах, Підліснюк В. В., Білий О. В., Квак В. М., Цвігун Г. В., Шаповал П. Й. (2017)
Медков А. - Bплив регуляторів росту рослин на адаптивні властивості міскантусу гігантського (Miscanthus x giganteus) для виробництва біомаси на ґрунтах, забруднених важкими металами, Стефановська Т., Підліснюк В., Пономаренко С. (2017)
Mikajlo I. - Plant biomass changes after addition of Biochar, inoculums and nitrogen fertilizers, Louvel B., Hynst J., Zahora J. (2017)
Pidlisnyuk V. - Developing an inexpensive process to produce biomass and to restore soil at the sites contaminated by the past military activities in Ukraine, Stefanovska T., Erickson L., Shapoval P., Trogl J., Yaschuk S. (2017)
Pourrut B. - Use of Miscanthus x giganteus to phytomanage large contaminated areas: lessons from Northern France, Al Souki K., Nsanganwimana F., Line C., Bastia G., Douay F. (2017)
Созанський М. А. - Визначення вмісту важких металів у біомасі міскантусу гігантського, вирощеного на забруднених мілітарних територіях, Підліснюк І. В., Стаднік В. Є., Шаповал П. Й. (2017)
Stefanovska T. - Study of phytonematodes as bioindicators of soil parameters changes while producing Miscanthus x giganteus at the soil contaminated by heavy metals, Skwiercz A. T., Zouhar M., Kornobis F., Pidlisnyuk V., Ovruch M. (2017)
Turisova I. - Floristic composition and impact of environmental factors on habitats of copper heap Podlipa (Central Slovakia), Sirka P., Bittnerova S., Cerny J. (2017)
Turisova I. - Morphometric characteristics of dominant plants on mining dumps with different mineralogical composition (Central Slovakia), Midula P., Semanikova V., Andras P. (2017)
Franc M. - Dialog i spotkanie a wspólnota i wspólnotowość (2017)
Філіпчук Г. - Сенси освітніх комунікацій (2017)
Заредінова Е. - Сутнісна характеристика середовищного підходу до сучасної вищої освіти (2017)
Косінська Н. - Методологічні основи формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Васянович Г. - Проблема добра і зла у християнській етиці (2017)
Семеног O. - Фахова етика у лінгвокультурному вимірі: американський досвід, Кравченко O. (2017)
Філіпчук Н. - Розвиток музейної педагогіки в Україні: культуротворчі засади (2017)
Лисакова І. - Діалогічний дискурс у музейній педагогіці України та Іспанії (2017)
Гнатів З. - Актуальність дослідження практик естетичного виховання студентів в умовах інтернаціоналізації сучасної вищої освіти (2017)
Лобач О. - Мистецька педагогіка як явище сенсорної культури: соціокультурологічний аналіз (2017)
Султанова Л. - Методи і прийоми організації полікультурної освіти майбутнього викладача (2017)
Сюефей Xе - Діагностика сформованості музичної культури майбутніх учителів хореографії (2017)
Гатеж Н. - Характеристика основних форм і методів виховання естетичної культури учнів загальноосвітньої школи (2017)
Павленко Н. - Цифрові наративи у формуванні естетичних цінностей майбутніх учителів (2017)
Палеха О. - Технологія організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови в університетах Великої Британії (2017)
Гринь Ю. - Структура культуроохоронної концепції освітньої діяльності Володимира Щепотьєва (2017)
Лук’янова Л. - Академічна культура як феномен національної освіти (2017)
Вовк М. - Формування громадянської позиції майбутніх педагогів (з досвіду роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка), Гомеля Н. (2017)
Панахид Г. - Сьогодення і перспективи музейної педагогіки: п’ята науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 вересня 2017 р.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Борохвостов І. В. - Експертна підтримка прийняття рішень при визначенні пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки, Павловський І. В., Циганок В. В., Андрійчук О. В. (2017)
Гультяєв А. А. - Проблеми ціноутворення на продукцію військового призначення та можливі підходи до їхнього розв’язання, Сіренко В. Є., Чернега М. А. (2017)
Kosiakovskyi A. - United States Security Assistance Programs, their impact on the U.S. Shipbuilding Industry and implications for Ukraine, Rasstrygin O. (2017)
Сливінський О. А. - Проблеми виготовлення зварних бронекорпусів вітчизняних бойових броньованих машин, Бісик С. П., Чепков І. Б., Васьківський М. І., Чернозубенко О. В. (2017)
Ніколаєв І. М. - Математична модель комплексного розпізнавання повітряних радіовипромінюючих об'єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв'язку в системах радіоелектронного спостереження (2017)
Романов О. М. - Засоби радіоелектронної розвідки Російської Федерації (2017)
Нор П. И. - Тенденции и перспективы развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2017)
Митрахович М. М. - Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем, Комаров В. В. (2017)
Рижов Є. В. - Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом, Сакович Л. М. (2017)
Слюсаренко М. О. - Застосування методу згортки при моделюванні безвідмовності зразка військової техніки (2017)
Мельник Б. О. - Розробка структури вимог до ремонтопридатності озброєння та військової техніки на основі системного аналізу процесу їхнього ремонту (2017)
Борохвостов В. К. - V Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: основні підсумки (2017)
Коробченко С. О. - Курс управління оборонними ресурсами (2017)
Resume (2017)
Ліпенцев А. В. - Підхід "Мікро-ефективності" для розвитку культури якості послуг та довіри до органів публічної влади: концепції "ланцюжка публічних цінностей" (PVC) і "позитивного психологічного капіталу" (2017)
Гук О. І. - Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні (2017)
Дутчак Г. О. - Державне регулювання Україно-Французького співробітництва у гуманітарній сфері в 1990-х рр. (2017)
Кланца А. І. - Взаємозв’язок охорони здоров’я громадян та національної безпеки держави: методологія проблеми (2017)
Алімова І. Є. - Практика зарубіжних країн у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід для України (2017)
Зюзь Д. В. - Зарубіжний досвід участі держави у формуванні інституту власності (2017)
Міхальов О. М. - Партійна еліта – принципи елітоутворення (2017)
Шаповалова І. Б. - Сучасні тенденції у реформуванні державного управління: зарубіжний досвід для України (2017)
Петровський П. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні (2017)
Панфілова Т. О. - Організація виконання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні (2017)
Колосовська І. І. - Публічно-управлінська практика імплементації соціальних пріоритетів в Україні (2017)
Горбатюк С. Є. - Соціогуманітарна концепція Європейського Союзу: ціннісний вимір (2017)
Підбережник Н. П. - Правове забезпечення публічного управління мовними відносинами в Україні (2017)
Дорош У. М. - До визначення поняття децентралізації влади (2017)
Кононенко О. Б. - Участь громадян в управлінні освітою через структури громадянського суспільства (2017)
Мартиненко Н. В. - Фундаментальні цінності нової парадигми розвитку пенсійної системи України (2017)
Обіход М. М. - Вдосконалення державного управління реалізацією молодіжної політики в Україні (2017)
Соломко Ю. І. - Нормативно-правове забезпечення розбудови сервісно-орієнтовної держави за допомогою електронного урядування (2017)
Харечко Д. О. - Застосування окремих державно-управлінських механізмів реалізації житлових прав громадян, які проживають в сільській місцевості (2017)
Шегедин Я. Ю. - Методи комплексного аналізу державної політики в галузі медсестринства (2017)
Юристовська Н. Я. - Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я (2017)
Корнат О. А. - Забезпечення органами державної влади права особи на життя з дотриманням гарантій віросповідання (2017)
Карпа М. І. - Формування компетенції органів публічної влади: територіально-орієнтований підхід (2017)
Бліщук К. М. - Формування стратегічних пріоритетів регіонального розвитку в нормативних документах, Козак І. І. (2017)
Чемерис О. М. - Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні у контексті результативності (2017)
Гбур З. В. - Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції (2017)
Федорчак О. В. - Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні (2017)
Чаплай І. В. - Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми (2017)
Гірман О. С. - Кооперація та партнерство як інструменти сталого регіонального розвитку (2017)
Комарівська Н. М. - Державна політика участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією (2017)
Popskyi A. - Development of small and medium entrepreneurship at the regional level (2017)
Відомості про авторів (2017)
Барна М. М. - Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) (2018)
Козира Л. Я. - Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори" (2018)
Скакун В. О. - Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти (2018)
Толочик І. Л. - Вищі водні та прибережно-водні рослини окремих ділянок р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. О. (2018)
Весельський М. В. - Іхітіофауна акваторії архіпелагу Аргентинські острови (Українська антарктична експедиція 2015-2016 рр.), Хоєцький П. Б. (2018)
Кравцова О. В. - Реакція фітопланктону ставів міських агломерацій на вплив різних антропогенних чинників (2018)
Соколов Є. В. - Оцінка сучасної антропогенної трансформації водозбірного басейну Тилігульського лиману (2018)
Уваєва О. І. - Багаторічна динаміка чисельності і біомаси молюсків родини Viviparidae у річках Полісся (2018)
Голіней Г. М. - Біоакумуляція есенціальних металів у жаби ставкової (Rana lessonae) в умовах гідротопів села Плотичі Козівського району Тернопільської області, Петрик Н. М. (2018)
Коломієць Ю. В. - Роль природних індукторів у формуванні стійкості рослин томатів до збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2018)
Петрушкевич Ю. М. - Вплив промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendulа (2018)
Аліфер О. О. - Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2018)
Копчак Н. Г. - Вплив йоду на cтатеві особливості метаболічного профілю крові білих щурів з експериментальним ожирінням, Покотило О. С. (2018)
Лихацький П. Г. - Зміни запальних та біоенергетичних процесів у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, після застосування мілдронату (2018)
Барна М. М. - Філогенія, еволюція та місце родини Salicaceae Mirb. в системі квіткові рослини (Magnoliophyta), Барна Л. С. (2018)
Лукашів О. Я. - Використання біологічно активних речовин для профілактики і регуляції метаболізму при цукровому діабеті (2018)
Барна М. М. - Професор С. М. Стойко — основоположник геосозології, Барна Л. С. (2018)
Барна Л. С. - Барна Микола Миколайович — відомий український вчений–ботанік, педагог (до 80 – ліття від дня народження), Пида C. В., Дробик Н. М., Курант В. З., Григорюк І. П., Герц Н. В., Мацюк О. Б., Яворівcький Р. Л. (2018)
Архипов О. Є. - Кібербезпека – виникнення, формування, розуміння, Бровко В. Д. (2017)
Іванов О. Ю. - Генезис державності на території Криму в контексті забезпечення захисту інформаційного простору України (2017)
Князєв С. О. - Визначення складових надійності персоналу установи в контексті забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Косілова О. І. - Вплив громадянського суспільства на забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні, Меньшикова В. А. (2017)
Кравченко О. М. - Системний підхід у дослідженні комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації (2017)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства стародавніх часів (2017)
Сідак В. С. - Микола Красовський – талановитий організатор і керівник "Інфібро" (Інформбюро) Розвідочної управи військ УНР (2017)
Форноляк В. М. - Професійна комунікація суб’єктів боротьби з тероризмом як предмет наукового дослідження (2017)
Шемаєва Л. Г. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на економічну безпеку держави, Наумік-Гладка К. Г. (2017)
Voynovs’kyy M. - Terrorism serving geopolitics The Russian-Ukrainian conflict as an example of the implementation of Aleksandr Dugin’s geopolitical doctrine and Evgeny Messner’s concept of "rebel war" (2017)
Артемов В. Ю. - Особливості національно-патріотичного виховання оперативних аналітиків Служби безпеки України, Верголяс О. О. (2017)
Рябець К. А. - Організаційно-правове забезпечення нформаційної безпеки у сфері надання органами державної влади інформації про якість питної води (2017)
Семенюк О. Г. - Державна політика та стратегія у сфері охорони державної таємниці (2017)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Некоторые замечания к имитационной модели коллапса зоны газодинамических явлений в угольном массиве, Дырда В. И., Бокий Б. В. (2014)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы взаимосвязи философии и науки в контексте научных открытий в механике разрушения, Булат Е. А. (2014)
Дырда В. И. - Эволюция защитных футеровок рудоизмельчительных мельниц, Калашников В. А. (2014)
Кобец А. С. - Определение временных характеристик резиновых элементов машин с учётом развивающейся повреждённости, Сокол С. П., Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Колбасин В. А., Черний А. А. (2014)
Dyrda V. I. - Modern aspects of sustainable development in context of global safety, Volovyk I. A. (2014)
Дырда В. И. - Экспериментальные исследования амортизаторов сложной формы для вибрационных машин, Козуб Ю. Г., Сокол С. П. (2014)
Надутый В. П. - Приближенная математическая модель образования перетяжек жидкости между частицами сыпучего слоя при обезвоживании, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Пухальский В. Н. - Расчёт долговечности резиновых буферных амортизаторов тяжёлых горных вибропитателей, Лисица Н. И., Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Черний А. А. (2014)
Дырда В. И. - Определение физико-механических свойств наполненных резин, Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Дорохов М. А. (2014)
Гребенюк С. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния резиновых уплотнений пакеров для испытания устьевого и противовыбросового оборудования, Решевская Е. С., Васько В. М., Дорохов М. А., Костриба И. В., Агальцов Г. Н., Новикова А. В. (2014)
Калганков Є. В. - Теоретичне та експериментальне дослідження довговічності гумової футеровки, Цаніді І. М. (2014)
Толстенко А. В. - Механическая обработка пористых материалов (2014)
Черній О. А. - Дослідження доцільності обладнання пружними елементами робочу навіску сучасних колісних тракторів (2014)
Шепель Т. В. - Модель определения сопротивления копания пластичных водонасыщенных грунтов (2014)
Бунько Т. В. - Обоснование метода расчёта воздухораспределения в реконфигурируемой шахтной вентиляционной системе в условиях неполной информации об объекте управления, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2014)
Содержание (2014)
Минеев С. П. - Способ управления механизированным креплением очистного забоя, Шматовский Л. Д., Дякун Р. А., Зайцев М. С. (2014)
Надутый В. П. - Исследование процесса повышения качества классификации магнитовосприимчивой горной массы, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Бубнова Е. А. - Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе (2014)
Анисимов О. А. - Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород (2014)
Ложніков О. В. - Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів, Романченко Ю. В. (2014)
Левченко Е.С. - Вскрытие глубоких горизонтов карьера катока при циклично-поточной технологии с крутонаклонным конвейером, Казола А. Д. (2014)
Расцвєтаєв В. О. - Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу (2014)
Притула Д. А. - Метод определения продолжительности подготовки новых горизонтов, Шейко А. В., Московский О. В. (2014)
Дякун И. Л. - Исследование эффективности комбинированной системы когенерации с использованием тепла газопоршневого модуля, Козарь И. Ю., Кондратюк Т. Д. (2014)
Цепков К. В. - Программное обеспечение моделирования процесса импульсного нагнетания жидкости в угольные пласты на имитаторе скважины, Зберовский В. В., Нечаев А. В. (2014)
Холявченко Л. Т. - Эрозионные процессы в плазмохимических реакторах совмещенного типа, Демченко С. В., Назаров А. Е. (2014)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров генератора упругих колебаний при различных углах раскрытия диффузора, Поляков Ю. Е., Наривский Р. Н. (2014)
Шевелёва А. М. - Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа, Тынына С. В. (2014)
Коновал С. В. - Моделирование взрывного разрушения твердых сред зарядами ВВ различной формы поперечного сечения (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование режима движения воздуха в зонах обрушений рудников Кривбасса (2014)
Шевченко В. Г. - Разработка схем и алгоритма функционирования информационного комплекса управления персоналом на урановых шахтах, Слащев А. И. (2014)
Бунько. Т. В. - Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты, Кокоулин И. Е., Головко С. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Московский О. В. - Влияние гидродинамического воздействия на газонасыщенность угольного пласта, Гаврилов В. И. (2014)
Голинько В. И. - Влияние параметров разрушения газонасыщенного массива на его теплообмен с окружающей метановоздушной средой, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2014)
Чеберячко Ю. І. - Оцінка впливу опору клапанів видихання респіраторів на працездатність людини (2014)
Наумов М. М. - Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолем, Столбченко О. В. (2014)
Савельев Д. В. - Пути снижения пылевыделения при проведении подготовительных выработок в угольных шахтах (2014)
Новикова Е. А. - Анализ процесса пылеотложения при транспортировке угля конвейером (2014)
Долгова Т. И. - Оценка эколого-экономической эффективности технологии отбойки железных руд с применением эмульсионных взрывчатых веществ, Миронова И. Г., Павличенко А. В. (2014)
Коровяка Е. А. - Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе, Василенко Е. А., Манукян Э. С. (2014)
Содержание (2014)
Васильев Л. М. - Определение параметров герметизатора скважин для гидроразрыва пород кровли угольного пласта, Демченко В. С., Демченко С. В., Мальцева В. Е., Уколова Т. М., Чугунков И. Ф. (2014)
Минеев С. П. - Оценка рациональных параметров выемки угля по характеру газовыделения в забой, Лыжков М. В., Герасименко А. А., Аксёнов В. В. (2014)
Зберовский В. В. - Определение максимальных значений давления жидкости при её импульсном нагнетании в угольный пласт, Пазынич А. В., Поляков Ю. Е. (2014)
Притула Д. А. - Влияние фазового состояния метана на газоотдачу угольного пласта, Гаврилов В. И., Московский О. В. (2014)
Кузьменко А. М. - Влияние структуры горного массива и порядка отработки камерных запасов на разубоживание руды, Петлёваный М. В. (2014)
Калугина Н. А. - Оценка влияния фильтрации газа в процессе трещинообразования в угольном пласте (2014)
Зайцев М. С. - Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов, Коломиец А. Н., Шматовский Л. Д. (2014)
Клюев Э. С. - Анализ параметров процесса получения газовой фазы при тепловом воздействии на углесодержащие породы (2014)
Бунько Т. В. - Построение имитационной кластерной модели системы "горные выработки – выработанное пространство", Кокоулин И. Е., Головко С. А., Новиков Л. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Приходченко О. В. - Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві (2014)
Змиевская К. О. - Роль тектонического фактора при разведке и разработке рудных и нерудных месторождений (2014)
Бабий Е. В. - Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбасса, Шевченко А. И., Икол А. А. (2014)
Швец Д. В. - Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" (2014)
Ворон Е. А. - Анализ способов обеспечения устойчивости временно нерабочих и нерабочих бортов карьера, Левченко Е. С. (2014)
Кустов В. В. - Управление гранулометрической характеристикой металлургических флюсов на складах товарной продукции ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат" (2014)
Кошка А. Г. - Исследование углов самотечного движения и коэффициентов трения скольжения шахтных пород, Малашкевич Д. С., Щелканов Р. Р. (2014)
Сістук В. О. - Вплив високо дисперсного пилу залізорудних кар’єрів на стан електричних машин тягового електроприводу самоскидів, Богачевський А. О. (2014)
Медведева О. А. - Лабораторные исследования процесса намыва дамбы хвостохранилища, Киричко С. Н., Кондратюк Т. Д. (2014)
Витушко О. В. - Исследования условий предотвращения резонансных явлений при нестационарных режимах работы гидротранспортных систем, Дзюба С. В. (2014)
Колесник Н. А. - Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям, Козловский Г. И., Мухина А. С. (2014)
Сорока Ю. Н. - Учет процедуры оценки риска при реабилитации радиационно – загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО "ПХЗ" (2014)
Долгова Т. И. - Исследование влияния параметров скважинных зарядов на экологическую безопасность массовых взрывов в карьерах, Юрченко А. А., Павличенко А. В. (2014)
Чеберячко С. И. - К вопросу распределения плотности упаковки фильтра противопылевого респиратора для обеспечения максимальной пылеемкости, Яворская Е. А. (2014)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2014)
Булат А. Ф. - Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта, Надутый В. П., Маланчук Е. З. (2014)
Скипочка С. И. - Моделирование потери устойчивости геокомпозитных конструкций в породах с блочной структурой, Сергиенко В. Н., Войтович Т. Г. (2014)
Klyushnik V. G. - Research of transient performance in electric systems of mine plasmas equipment, Osennij V. Ya. (2014)
Волошин А. И. - Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2014)
Семененко Е. В. - Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2014)
Надутый В. П. - Условия периодичности виброударного режима валкового вибрационного классификатора с ударными элементами, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Скипочка С. И. - Аппаратура "ШВК-1" для виброакустического контроля состояния массива, Сергиенко В. Н. (2014)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета реконфигурируемых шахтных вентиляционных систем с использованием параллельных вычислений, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Круковская В. В. - Влияние глубины внедрения в выбросоопасную зону на протекание газодинамических процессов вблизи тектонического нарушения (2014)
Минеев C. П. - Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс гидравлического воздействия на угольный пласт в режиме рыхления, Потапенко А. А., Моисеенко П. Ю. (2014)
Кирия Р. В. - Определение энергетической эффективности систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт (2014)
Eliseev V. I. - Mathematical model of sucrose solution nucleate boiling, Lutsenko V. I. (2014)
Паламарчук Т. А. - Особенности механических теорий прочности композиционных материалов, Яланский А. А., Бобро Н. Т., Селезнев А. М. (2014)
Ильин С. Р. - Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях, Радченко В. К., Адорская Л. Г., Самуся С. В., Ильина И. С., Ильина С. С. (2014)
Витушко О. В. - Разработка методов расчета параметров процессов гидротранспортирования в подземных гидротехнических системах, Дзюба С. В., Коваль Н. В. (2014)
Медведева О. А. - Классификация этапов эксплуатации хвостохранилищ горнобогатительных комбинатов (2014)
Гаврилов В. И. - Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Звонарев И. Е. - Определение остаточного ресурса механических передач горных машин посредством измерения поверхностной твердости металла в областях повышенного износа деталей, Иванов С. Л., Фокин А. С., Шишлянников Д. И., Гришина И. О. (2014)
Коптовец А. Н. - Идентификация состояния тормоза шахтных локомотивов в условиях структурной неопределенности (2014)
Новиков А. О. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пород кровли монтажного ходка, армированных анкерами, Гладкий С. Ю. (2014)
Пустовой Д. С. - Теоретический анализ электроионизационных способов очистки атмосферы от высокодисперсной пыли (2014)
Безручко К. А. - Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В. М. Бажанова, Тихонов О. А., Кузнецова Л. Д. (2014)
Яланский А. А. - Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок, Сапунова И. А, Слащев А. И., Новиков Л. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Научно-методическое обеспечение безопасной эксплуатации горнотехнических объектов на основе применения средств оперативного визуального контроля, Зайцев М. С. (2014)
Вихідні дані (2014)
Гусарєв С. Д. - Сучасне розуміння гарантій у контексті реформування медичного законодавства України (2017)
Kaminska N. - Euthanasia and the Human Right to Health Protection, Nazarko Yu. (2017)
Feshchuk V. - Problems of Inconsistency of the Provisions of Ukrainian Legislation on the Legal Status of the Public Prosecutor’s Office with the European Standards, Petryna V. (2017)
Мостепанюк Л. О. - Особливості застосування штрафу в проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (2017)
Польська М. О. - Суб’єктний склад Конституційного суду України за новим законодавством (2017)
Kisilіuk Е. - Public Policy on Counteracting Radicalism in Ukraine, Klymchuk M., Smahlіuk O. (2017)
Запотоцький А. П. - Предмети злочинних посягань у сфері будівництва (2017)
Джужа А. О. - Роль потерпілого (жертви) в механізмі вчинення злочину, Тичина Д. М. (2017)
Poltavskyi А. - Dactiloscopic Information in the Investigation of Crimes: Topical Issues of the XXI Century (2017)
Voitovych Ya. - The Ways of Violating the Rules Concerning the Safe Use of Industrial Productsas an Element of the Forensic Characteristics of the Crime Provided for in Art. 275 of the Criminal Code of Ukraine (2017)
Kononchuk А. - Conceptual Problems of Criminal Liability for the Creation of Illegal Militarized or Armed Formations and Participation in them (2017)
Мартиненко В. О. - Характеристика суб’єктів запобігання зловживанню владою або службовим становищем, яке вчиняють державні службовці (2017)
Kuchmenko S. - Causes and Conditions of the Creationof Non-Expressed Laws of Forgottenor Armed Formation (2017)
Пустовий О. О. - Оперативно-розшукова характеристика масових заворушень (2017)
Голубош В. В. - Характеристика об’єкта злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2017)
Чуприна О. В. - Актуальні проблеми викладання домедичної допомоги працівникам Національної поліції України, Жилін Т. П. (2017)
Крищенко А. Є. - Повноваження керівника територіального органу Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку (2017)
Сітайло О. М. - Взаємодія органів досудового розслідування з уповноваженими оперативними підрозділами щодо розшуку підозрюваних та обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності (2017)
Неганов В. В. - Особливості використання стороною захисту результатів ревізії (2017)
Abdulkadirova E. - Regulatory Support of Patrol Police Activities during the Disposal of Legal Proceedings (2017)
Сизоненко А. С. - Забезпечення судом змагальності сторін у кримінальному провадженні (2017)
Павлишин О. В. - Семіотична парадигма правового пізнання: результати й перспективи наукового пошуку (2017)
Приходько Т. М. - Проблемні аспекти дефініції суб’єкта злочину (2017)
Островська Б. В. - Право на життя й цілісність особи: біоетичні аспекти еволюції прав людини (2017)
Капічон О. Г. - Дослідження академіка В. В. Копєйчикова в царині національної ідеї (2017)
Кушнір І. В. - Захист Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини конституційного права особи на доступ до публічної інформації (2017)
Гребенюк М. В. - Правовий режим криптовалют: досвід ЄС, Лук’янчук Р. В. (2017)
Чернеженко О. М. - Розвиток прямої демократії на земельному та місцевому рівнях в Австрії (2017)
Волошина Я .Л. - Порівняльна характеристика юридичної консультативної діяльності в Україні та Польщі (2017)
Дудоров О. О. - Роль Закону України про кримінальну відповідальність у забезпеченні належного функціонування сфери соціального страхування (2017)
Прилипко С. М. - Сучасна парадигма фіскальної політики в Україні (2017)
Чернявський С. С. - Професор М. В. Салтевський – відомий криміналіст і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження), Юсупов В. В. (2017)
Шкаріна В. - Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні (2018)
Островська О. - Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та перспективи входження в соціокомунікаційний простір (2018)
До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Попик В. - Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Шпаргало Є. - Висвітлення подій Української революції 1917 – 1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" (2018)
Добко Т. - Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Дуднік О. (2018)
Дубровіна Л. - Час плинний… бібліотека вічна Рец. на кн.: Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення): монографія. Київ, 2017. 463 с. (2018)
Бібліотекознавчі читання пам’яті Павли Іванівни Рогової (2018)
Погорелов А. В. - Вычислительный метод сегментации протяженных изображений объектов на цифровых изображениях, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2017)
Лавренюк М. С. - Метод детектування меж на карті класифікації на основі модифікованого алгоритму Собеля (2017)
Дергачёв К. Ю. - Алгоритмы обнаружения объектов и оценки параметров их движения в системах технического зрения, Краснов Л. А., Пявка Е. В. (2017)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи керування протезом руки, Москаленко В. В., П’ятаченко В. Ю. (2017)
Букарев А. А. - Модулятор светового потока с известной формой оптического импульса, Лесной В. А., Кислицын А. П. (2017)
Rahman Mohammadi Farhadi - Design of the robust PID control for uncertain nonlinear model of the UAV using artificial gain and time-delay model, Kortunov V. I. (2017)
Неділько В. М. - Проблеми побудови системи адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Пальоний А. С., Сурков К. Ю. (2017)
Руженцев В. І. - Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення тяжкості стану пацієнтів з серцево-судинними патологіями, Доброродня Г. С., Висоцька О. В., Куліш Т. А. (2017)
Карташов А. В. - Математические модели и информационные технологии компоновочного синтеза сферических конфигураций, Коробчинский К. П. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря з акумуляцією та використанням резерву холодопродуктивності ежекторної холодильної машини у бустерному повітроохолоджувачі, Кантор С. А., Ткаченко В. С., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря бромистолітієвою холодильною машиною з використанням резерву холодопродуктивності у бустерному повітроохолоджувачі, Радченко М. I., Кантор С. А., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Вдовитченко А. В. - Планирование экспериментальных исследований зависимости энергопотребления от потребляемых ресурсов Веб-браузером в операционной системе Windows, Макельская Я. В. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул, содержание (2018)
Ещенко П. С. - От депрессии к активизации роста в экономической и социальной сферах Украины (2018)
Радионов Ю. Д. - Программно-целевой метод бюджетирования: проблемы внедрения и перспективы развития (2018)
Кравчук И. С. - Индекс стресса на рынке обращаемых финансовых инструментов Украины (2018)
Сторонянская И. З. - Пространственные асимметрии экономического развития в условиях административно-финансовой децентрализации, Беновская Л. Я. (2018)
Мозговой О. Н. - Сущность и развитие доктрины исламских финансов, Субочев А. В., Юркевич О. Н. (2018)
Белорус О. Г. - Теория безопасного экономического развития (2018)
Попович А. С. - Эра коммуникации для землян как шанс выжить (2018)
Ким М. Н. - Труд – источник существования человека и основа его естественной эволюции (2018)
Известный ученый-аграрник (2018)
Логико-историческая школа институционально-экономических исследований (2018)
Памяти профессора, доктора экономических наук Н. Н. Якубовского (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Титул, зміст (2017)
Андрєєв Ф. М. - Вибір варіанту побудови алгоритму уточнення вищих похідних дальності до балістичних і космічних об’єктів, Статкус А. В., Ковбасюк С. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Комплекс оптико-телевізійного наведення з використанням машинного стереозору і адаптивних алгоритмів супроводу, Клепіковський А. В., Ковальов В. О. (2017)
Биченок М. М. - Експертна процедура оцінювання ризиків негативних інформаційних впливів, Войтко О. В., Чернега В. М., Нестеров О. М. (2017)
Богданович В. Ю. - Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв, Павловський О. В., Прима А. М. (2017)
Зотов С. В. - Методика оптимального розподілу сил системи топогеодезичного забезпечення по завданнях з максимізацією оперативності (2017)
Левченко О. В. - Методика оцінювання кількісних показників негативного інформаційного впливу, Косогов О. М., Сірик А. О. (2017)
Никулин Н. Б. - Прогнозирование узкополосного случайного процесса после линейного детектирования, Ромашко И. В., Корж И. Ю. (2017)
Savchenko V. - Coordination model for the national cyber security system of Ukraine, Kononenko S., Bobylov V., Drok L. (2017)
Сакович Л. М. - Моделювання роботи апаратної технічного забезпечення, Гиренко І. М. (2017)
Стеля О. Б. - Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики, Потапенко Л. І., Сіренко І. П. (2017)
Стрельбіцький М. А. - Метод узгодження матриць доступу систем дискреційного розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації (2017)
Шефер О. В. - Використання сигнальної і параметричної ідентифікації для підвищення керованості радіонавігаційних систем (2017)
Волощенко О. І. - Спосіб визначення величини впливу фортифікаційного обладнання на живучість точкових військових об’єктів, Черних І. В. (2017)
Грищук Р. В. - Аналіз ролі й місця сил та технічних засобів психологічних операцій в локальних війнах та збройних конфліктах, Орищук І. О., Савчук В. С. (2017)
Катеринчук І. С. - Науково-методичний апарат обґрунтування застосування частин та підрозділів державної прикордонної служби України у територіальній обороні, Мисик А. Б. (2017)
Коріненко В. І. - Методика визначення режимів роботи багатофункціональної радіостанції з урахуванням умов розповсюдження радіохвиль декаметрового діапазону (2017)
Макодзеба Т. С. - Трансформація системи інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України на прикладі внутрішніх комунікацій НАТО, Дужий Р. В., Бєлов М. А. (2017)
Мірненко В. І. - Методика математичного моделювання прогнозування стану жорстких аеродромних покриттів, Полторак М. Ф., Дуленко Д. І. (2017)
Мусієнко В. А. - Обґрунтування необхідності створення сучасного прихованого пункту спостереження міжвидового угрупування збройних сил, Ткач В. О., Куцаєв В. В., Івченко М. М. (2017)
Опенько П. В. - Обґрунтування підходів щодо оцінювання ефективності ведення радіоелектронної боротьби з системами управління об’єднань протиповітряної оборони, Дранник П. А., Смольков О. Ю., Сторожук О. В. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Удосконалена комплексна автоматизована експертна система контролю технічного стану та діагностики ракетного озброєння (2017)
Пунда Ю. В. - Проблеми відповідності системи управління Збройними Силами України умовам гібридної війни, Антоненко С. І. (2017)
Романов О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку супутникових систем зв’язку Російської Федерації (2017)
Сергієнко В. Д. - Аналіз сучасного стану розвитку багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби, Попов А. О., Зібін С. Д., Бичков А. М., Підгородецький М. М. (2017)
Туровець Ю. С. - Метод чисельного моделювання процесу розповсюдження рідких забруднень у ґрунтах районів ведення бойових дій (2017)
Черненко А. Д. - Оцінювання ефективності витрат на утримання та розвиток збройних сил в інтересах забезпечення обороноздатності України з урахуванням складових оперативних (бойових) можливостей (2017)
Вимоги оформлення статтей (2017)
Содержание (2017)
Гомозов А. В. - Фокусировка электромагнитного излучения в средствах функционального поражения беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, Грецких Д. В., Шарапова Е. В., Цикаловский Н. М. (2017)
Тараненко Ю. К. - Модель адаптивного фильтра Калмана, Олейник О. Ю. (2017)
Невлюдов І. Ш. - Розробка моделі життєвого циклу розробки програмного продукту та програмних модулів для КІС ТПВ, Євсєєв В. В., Демська А. І. (2017)
Шостак Б. А. - Диагностирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем, Письменецкий В. А., Теслюк С. И. (2017)
Андрусевич А. А. - Исследование физико-химических процессов при формировании и разрушении сварных соединений ГПП, Стародубцев Н. Г., Невлюдова В. В. (2017)
Невлюдов І. Ш. - Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв, Цимбал О. М., Хрустальов К. Л., Функендорф А. О. (2017)
Замирец О. О. - Адаптация метода определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями (2017)
Кононыхин А. С. - Модель выбора программных средств системы спутникового мониторинга транспорта в условиях интервальной неопределенности, Петренко Ю. А., Маркозов Д. А., Марченко В. В. (2017)
Замірець Я. О. - Розробка логічної структури системи обробки та обчислення вихідної інформації астровимірювальної системи мікросупутника (2017)
Боцман І. В. - Прогнозування параметрів гнучких структур у рамках вирішення завдання забезпечення їх якості, Новоселов С. П., Невлюдова В. В., Демська Н. П. (2017)
Сотник С. В. - Разработка базы данных выбора элементов системы оформляющих деталей, Олександров Ю. М., Роменский В. И. (2017)
Разумов-Фризюк Є. А. - Дослідження параметрів, що впливають на якість моделювання методом пошарового наплавлення, Фомовський Ф. В., Шепеньов С. О., Демська А. І. (2017)
Бєліков А. С. - Фізичне моделювання зміни енергетичного впливу на робочі місця з урахуванням високотемпературного випромінювання, ШаломоВ В. А., Рагімов С. Ю., Михайлов М. О. (2017)
Сєдін В. Л. - Дослідження деформованого стану основи фрагменту пальового фундаменту при поетапному навантаженні його елементів у лотку, Бікус К. М., Ковба В. В. (2017)
Савйовський В. В. - Дослідження особливостей підсилення залізобетонних балкових конструкцій зовнішнім армуванням, Молодід О. С. (2017)
Менейлюк А. И. - Совершенствование методов управления строительными предприятиями с помощью информационных технологий, Никифоров А. Л. (2017)
Саньков П. М. Ткач Н. О. - Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства, Полторацька В. М. (2017)
Чернишев Д. О. - Обґрунтування технологічних можливостей екосистем у біосферосумісному будівництві (2017)
Ковальов В. В. - Обґрунтування доцільності функціонального переосвоєння територій великих міст (2017)
Трофимова І. А. - Аналітичний огляд досліджень фізико-механічних властивостей бетонів з об’ємною гідрофобізацією (2017)
Живцова Л. И. - Повышение точности первичных преобразователей инклинометра для систем контроля ориентации объектов (2017)
Мироненко В. П. - Влияние информации на развитие средств архитектурного творчества, Успенский М. С. (2017)
Єгоров Ю. І. - Архітектурно-містобудівні особливості агломераційного планування (2017)
Вихідні дані (2017)
Сташенко М. О. - Світ знає, що він – українець, Мачушинець Г. В. (2017)
Бундак О. А. - Життя для суспільства Софії Русової: факти біографії (2017)
Дем’янюк О. Й. - Вплив внутрішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти (2017)
Камінська В. В. - Соціокультурне середовище регіону як фактор розвитку загальнокультурної компетентності педагогів (2017)
Остапйовський І. Є. - Розвиток учення про функції менеджменту в науковій спадщині Анрі Файоля, Остапйовська Т. П. (2017)
Остапйовський О. І. - Упровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" на Волині, Турчина Л. І., Казмірчук Н. М., Приймак Ю. Д. (2017)
Приймак Ю. Д. - Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як соціально-психологічна проблема (2017)
Турчина Л. І. - Психологічна складова у структурі педагогічних компетентностей сучасного освітянина, Казмірчук Н. М. (2017)
Ходаковська Т. В. - Освіта – об'єкт державного управління (2017)
Корнейко А. О. - Про проведення у Волинській області ЗНО – 2017: інформація та аналітика, Кутовий Р. С. (2017)
Романюк С. В. - Інклюзивне навчання в закладі загальної середньої освіти (2017)
Гмитрук Н. М. - Організація волонтерських проектів учнівського самоврядування за допомогою сервісу Padlet (2017)
Носко І. І. - Для одного народу – один правопис: орфографічні норми Івана Огієнка (2017)
Романюк Н. С. - Креативні підходи формування професійної компетентності педагога (2017)
Октисюк Т. І. - Роман у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" (Конспект уроку, 11 клас) (2017)
Никитюк Н. З. - Об'єднання Німеччини (Конспект уроку, 9 клас) (2017)
Томчук Т. О. - Неоднозначний образ Гобсека (Конспект уроку за технологією зустрічних зусиль, 9 клас) (2017)
Чайко Л. Ф. - Порівняння чисел у межах 10. Співвіднесення цифри, числа і кількості (Конспект відкритого уроку, 1 клас) (2017)
Коць Л. І. - Огляд фондів Державного архіву Волинської області з проблеми "Шкільництво на Волині у міжвоєнний період" (2017)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок П. О. - Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном, Тріщук Р. Л. (2017)
Роїк Т. А. - Аналіз властивостей легованих композитів для деталей тертя друкарських машин, Омік Т. М. (2017)
Менжинська Н. В. - Технологічні аспекти друкування лінійних штрихових кодів термотрансферним способом друку (2017)
Іvanko A. І. - Method of Sheet Material Trimming Without Using Counter-Knife, Marchenko O. S. (2017)
Палюх О. О. - Дослідження клеючої здатності окремих видів клеїв для виготовлення книжкових оправ із палітурних матеріалів з різними технологічними властивостями (2017)
Морозов А. С. - Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів (2017)
Левчук О. М. - Актуальна прагматика редагування в медіа: базові аспекти завдань (2017)
Фіялка С. Б. - Відеоігри як інструмент пропаганди в умовах російсько-українського протистояння (2017)
Фіголь Н. М. - Оцінка ефективності електронних навчальних видань (2017)
Григорова З. В. - Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору (2017)
1917 – революція: 100 років потому (2017)
Досточтимое семейство Квиток (2017)
"Art Way-2017". Хроніка подій (2017)
Кіпенський А. В. - Якою має бути українська національна ідея?, Перевалова Л. В., Яценко О. М. (2017)
Окладна М. Г. - Сепаратизм в Європейському Союзі: закономірність чи виняток з правила? (2017)
Гаєвая О. В. - Щодо виникнення трудового права Європейського Союзу (2017)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності: співвідношення досвіду окремих країн, Лисенко А. М. (2017)
Кузьменко О. В. - Вікова неосудність як об’єкт наукового дослідження (2017)
Гаряева А. М. - Особенности интеллектуальных технологий в политической жизни общества, Муренко Е. Л. (2017)
Бурега В. В. - Першокурсник НТУ "ХПІ": хто він? (2017)
Садовська А. О. - Теоретична модель ринку праці молодих інженерів на основі теорії соціального поля П. Бурдьє (2017)
Маліков В. В. - Випікання домашнього хліба у сучасному українському місті: традиції, технології, споживацтво (2017)
Підбуцька Н. В. - Толерантність особистості, критерії її розвитку (2017)
Мовчан Я. А. - Особенности развития лидерского потенциала у будущих инженеров (2017)
Ібрагімова К. О. - Процес соціалізації особистості та його вплив на професійно-спрямований розвиток (2017)
Юшко О. В. - Формування духовно-моральних цінностей студентів на заняттях фізичного виховання, Борейко Н. Ю., Азаренкова Л. Л. (2017)
Зінченко Л. В. - Пріоритети спортсмена при плануванні особистого часу (2017)
Штанько В. І. - Віртуалізація і мережева реальність: проблеми і соціальні наслідки (2017)
Добровольська О. В. - Еволюційна біологія: на шляху до постнекласичної науки (2017)
Фидровская М. Г. - Философский концепт "души" как устремленность к благу (2017)
Мурадян В. Г. - Плюралізм концепцій міграції в умовах глобалізації (2017)
Бадан А. А. - Мультимедійні засоби у навчанні фаховому перекладу, Недайнова І. В. (2017)
Петрасова С. B. - Особливості морфологічної розмітки корпусів української мови на прикладі технічної документації, Кузьміна М. О., Мануйлов І. О. (2017)
Бабкова Н. В. - Лінгвістичні методи в судовій експертизі, Санжаровська О. Г. (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Гавва В. М. - Маркетингові дослідження як засіб планування виробництва і збуту продукції підприємства, Губська Г. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Mosyakin S. L. - Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean protected species, Yena A. V. (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae (Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних, Мосякін С. Л. (2017)
Протопопова В. В. - Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних з території Криму, Тимченко І. А., Єфімов П. Г., Шевера М. В. (2017)
Мельник В. І. - Генезис та динаміка ареалу Sarothamnus scoparius (Fabaceae) у межах України, Баранський О. Р. (2017)
Дідух Я. П. - Схема класифікації чагарникових біотопів України (2017)
Шевчик В. Л. - Ceratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров'я), Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2017)
Павленко А. О. - Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя, Красова О. О., Коршиков І. І. (2017)
Золотарьова О. К. - Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне значення, Подорванов В. В., Дубина Д. В. (2017)
Харкевич О. С. - Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження), Дудка І. О. (2017)
Велика втрата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (2017)
Бурда Р. І. - Світлій пам'яті криворізького ботаніка Василя Володимировича Кучеревського (08.01.1953 – 23.06.2017), Протопопова В. В., Коломійчук В. П., Шевера М. В. (2017)
Козловський М. П. - Пам’яті Михайла Андрійовича Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Кагало О. О. (2017)
Зав'ялова Л. В. - Цінне зведення про рідкісні види рослин та грибів Білорусі. Рецензія на книгу: "Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений". Гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.), М. Е. Никифоров, В. И. Парфенов |и др.|. – 4-е изд., Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2015, 448 с.: ил., Протопопова В. В., Шевера М. В. (2017)
Шевера М. В. - Григорій Іванович Ширяєв (1882 – 1954) (2017)
Бондаренко В. А. - Уровни гомоцистеина и холестерина в крови и андроген-эстрогенный баланс у мужчин с идиопатическими патоспермиями, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2015)
Дiдушко О. М. - Шляхи оптимiзацiї лiкування дислiпiдемiй у хворих на гiпотиреоз (2015)
Земляницына О. В. - Уровень церулоплазмина и его взаимосвязь с метаболическими показателями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (2015)
Кочуєва М. М. - Роль оксидантного стресу та порушення вуглеводного обмiну в ремоделюваннi серця i судин у хворих на артерiальну гiпертензiю в поєднаннi з цукровим дiабетом 2 типу, Радзiшевська Я. К., Радзiшевська Є. Б., Лiнська Г. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливостi iмунозапальної активацiї та функцiонального стану ендотелiю у хворих на iшемiчну хворобу серця, асоцiйовану з гiпотиреозом, Олiйник Т. В. (2015)
Тижненко Т. В. - Однонуклеотидний полiморфiзм –308 G/A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF) у хворих на цукровий дiабет 2 типу за умов неалкогольної жирової хвороби печiнки, Горшунська М. Ю., Черняєва А. О., Кравчун Н. О., Караченцев Ю. I., Атраментова Л. О., Лещенко Ж. А., Гладких О. I., Красова Н. С., Почерняєв А. К. (2015)
Кудря М. Я. - Гепатопротекторна активнiсть стимулятора сперматогенезу — катiазину за умов експериментальної парацетамол-iндукованої патологiї печiнки, Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В., Павленко Т. О., Лалименко О. С., Палагiна I. А., Дегтярьова А. Л., Iващенко А. Д. (2015)
Сергиенко Л. Ю. - Изменение гистоструктуры и лептинпродуцирующей функции жировой ткани при светоиндуцированном гипопинеализме, Бондаренко Л. А., Геворкян А. Р., Сотник Н. Н., Черевко А. Н., Мищенко Т. В. (2015)
Соколова С. С. - Рiвнi гормонiв щитоподiбної залози у нащадкiв матерiв, котрi палили впродовж вагiтностi та мали знижене харчування, Сергiєнко Л. Ю., Яковцова I. I., Бондаренко Т. В. (2015)
Стечишин I. П. - Особливостi впливу водорозчинної i лiпосомальної форм кверцетину на масометричнi показники, параметри кардiоiнтервалограми та толерантнiсть до фiзичного навантаження тварин при цукровому дiабетi 2 типу з ожирiнням (2015)
Dolzhenko A. - Role of nuclear factor (NF)-kB protein in atherosclerosis and diabetes: a potential therapeutic target, Richter T., Sagalovsky S. (2015)
Герасименко Л. В. - Особливостi остеопоротичних змiн при дифузному токсичному зобi у жiнок репродуктивного вiку (огляд лiтератури та власнi дослiдження) (2015)
Koтелюх M. Ю. - Роль компонентiв позаклiтинного матриксу в розвитку гострого iнфаркту мiокарда та цукрового дiабету 2 типу (огляд лiтератури), Kравчун П. Г. (2015)
Малова Н. Г. - Теоретичне обґрунтування пошуку нових засобiв лiкування автоiмунного тиреоїдиту, Сиротенко Л. А. (2015)
Земляницына О. В. - Клинический случай рецидива болезни Грейвса и аутоиммунной офтальмопатии (2015)
Звiт про проведення науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" 26–27 листопада 2015 року (2015)
Вартапетов Бартольд Аркадьевич (к 110-летию со дня рождения) (2015)
Содержание (2012)
Левицька С. І. - Етаноліз ріпакової олії на модифікованих кремнеземах з поверхневими –SO3H-групами, Шістка Д. В., Брей В. В. (2012)
Патриляк К. И. - Теория Дж. А. Ола и гетерогенный катализ, Патриляк Л. К. (2012)
Поп Г. С. - Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації, Бодачівська Л. Ю. (2012)
Поп Г. С. - Новітні уявлення щодо перебігу процесу карбонатації в мікроемульсіях (2012)
Патриляк Л. К. - Характеристики біодизельного палива різних способів приготування, Патриляк К. І., Охріменко М. В., Лєвтєров А. М., Мараховський В. П., Савицький В. Д., Іваненко В. В., Коновалов С. В., Волошина Ю. Г. (2012)
Поп Г. С. - Водно-паливні мікроемульсії, стабілізовані оксіетильованими аміноамідами кислот ріпакової олії, Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю. (2012)
Патриляк К. І. - Локалізація коксових відкладень по окремих структурних елементах дезактивованого цеоліту HY, Коновалов С. В., Патриляк Л. К., Охріменко М. В., Іваненко В. В., Волошина Ю. Г., Манза І. А. (2012)
Шкарапута Л. М. - Оптимизация рецептуры адгезива экструдированного покрытия холодного нанесения, Митрохіна Л. Л., Морозова І. П. (2012)
Рогальський С. П. - Антимікробна полімерна композиція на основі поліаміду 12 і полігексаметиленгуанідину дибутилфосфату, Каменєва Т. М., Бардо Ж. -Ф., Тарасюк О. П., Лобок С. І., Вовк А. І. (2012)
Огурцов М. О. - Синергизм действия полианилина и допанта в защите низкоуглеродистой стали от коррозии (2012)
Полункин Е. В. - Антиокислительные и противозадирные свойства галогенированных фуллеренов, Каменева Т. М., Пилявский В. С., Жила Р. С., Гайдай О. А., Трошин П. А. (2012)
Корж Р. В. - Гідротермальна газифікація лігноцелюлозної біомаси до газової сировини для виробництва моторних палив ІІ покоління (2012)
Небесний Р. В. - Одержання метакрилової кислоти конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом на B2O3 – P2O5 – ZnO-каталізаторах, Івасів В. В., Жизневський В. М., Піх З. Г. (2012)
Волошина Ю. Г. - Дезактивація цеоліту HY із селективно знекислотненою зовнішньою поверхнею в реакції крекінгу пентену-1, Пертко О. П., Демиденко М. М., Патриляк К. І., Манза І. А., Патриляк Л. К. (2012)
Юдіна В. В. - Залежність функціональних властивостей борованих сукцинімідів від вмісту бору, Яворська З. С., Сафронов О. І., Ярмолюк Б. М. (2012)
Любінін І. А. - Пластичні мастила з додатками графеноподібних наночастинок дисульфіду молібдену, Курбатова М. В., Куліков Л. М., Кьоніг Н. Б. (2012)
Багрій Є. Г. - Хімія карбкатіонів: β-метильний зсув – новий тип перегрупування катіонів місткових аліциклічних вуглеводнів (2012)
Лесняк В. В. - Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 – нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде (2012)
Головко Л. В. - Диференціація груп кислотного характеру на поверхні вуглецевих матеріалів різної природи, Мельничук О. В., Молодий Д. В., Лисухо Т. В. (2012)
Ворончак Т. О. - Гетерогенно-каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Піх З. Г., Никулишин І. Є., Рипка Г. М. (2012)
Прудиус С. В. - Влияние условий синтеза и концентрации вольфрама на свойства кислотного оксида WO3/ZrO2–SiO2 (2012)
Ольшевський І. В. - Газофазне окиснення бромбензолу на оксидному каталізаторі, Гаєвська Т. А., Білокопитов Ю. В. (2012)
70-річчя академіка В.П. Кухаря (2012)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка (2012)
Правила для авторов (2012)
Титул, зміст (2017)
Голвазін О. М. - Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України (2017)
Kramarenko A. О. - The Pricing Strategies and the Dominant Technology Modes (2017)
Безтелесна Л. І. - Економіко-управлінське обґрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів, Вовк В. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність категорії "витрати" як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, Куліш О. О. (2017)
Новікова Л. В. - Формування позитивного міжнародного іміджу країни як засобу посилення конкурентоспроможності, Чернишова Л. О. (2017)
Швиданенко О. А. - Сучасні підходи до гармонізації інтересів суб’єктів конкурентних відносин на глобальному рівні, Савченко І. А. (2017)
Исаева Н. И. - Стратегия как инструмент и результат стратегирования (2017)
Письменна М. С. - Міжнародний досвід публічних закупівель (2017)
Бубенко П. Т. - Європейський вимір глобальної програми розвитку міст, Панова О. Д. (2017)
Серпухов М. Ю. - Систематизація інструментів торговельних війн та прихованого протекціонізму, Мазоренко О. В. (2017)
Дехтяр Н. А. - Дослідження феномена внутрішньогалузевої торгівлі як чинника конкурентоспроможності країни в зовнішньоекономічних відносинах (2017)
Шталь Т. В. - Вибір напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства авіаційної галузі, Бондаренко Л. М., Хохлова А. Ю. (2017)
Грищук С. В. - Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку (2017)
Бойко А. О. - Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки, Боженко В. В., Маркін О. О. (2017)
Назарова К. О. - Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки, Копотієнко Т. Ю. (2017)
Лозинський Д. Л. - Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війні, Кучер С. В. (2017)
Васильчук Н. О. - Сучасні тренди донорської допомоги в Україні в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад, Перепелюкова О. В. (2017)
Кравець Т. В. - Оцінювання рівня виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж, Вергай Т. І. (2017)
Богдан Н. М. - Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону (2017)
Бараник З. П. - Теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів, Столєтова І. Г. (2017)
Ярошенко І. В. - Динаміка реформування системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2017)
Кравченко Н. В. - Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект, Ковальчук Т. М. (2017)
Оганезова А. В. - Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров’я (2017)
Ніколенко С. С. - Інноваційні кластери: сутність, природа, теоретико-методологічні засади визначення, Заворотній С. І. (2017)
Мороз М. О. - Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування та використання системи наукової діяльності у вищих навчальних закладах України, Жук Л. В. (2017)
Aksonova I. V. - The Statistical Monitoring and Assessment of Academic Autonomy of the Higher Education in European Countries and Regions (2017)
Журавка А. В. - Динамика кадрового научного потенциала регионов Украины, Мудаширу Т. М. (2017)
Andriichenko Z. O. - The Analysis of the National Legal and Regulatory Grounds for the Institutional Autonomy of Higher Education Institutions, Chmutova I. M. (2017)
Катунина О. С. - Моделирование динамики мировых фондовых индексов (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування моделі діагностування результатів реалізації консалтингових проектів для підприємств, Бортнікова М. Г. (2017)
Шпак С. А. - Понятие структурных изменений и проблема управления реструктуризацией предприятий. Методологические нюансы (2017)
Григораш О. В. - Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України, Терьошина Ю. О. (2017)
Гарафонова О. І. - Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу, Свинарчук А. В. (2017)
Герасименко О. О. - Дистанційна зайнятість:сучасні тренди в організації та оплаті праці, Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. (2017)
Лубковський С. А. - Економічні та філософські аспекти соціалізації податкового перерозподілу доходів населення (2017)
Павленчик Н. Ф. - Дослідження складових формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях, Процевят О. С., Скриньковський Р. М., Гарасим Л. С. (2017)
Шлапак М. А. - До питання про методику стратегічного аналізу техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2017)
Круглова О. А. - Формування системи показників проблемного моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства, Козуб В. О. (2017)
Гусарина Н. В. - Концептуальный подход к пониманию сущности экономического роста предприятий в условиях динамических изменений внешней среды (2017)
Пуйда Г. В. - Теоретичний базис моделювання економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. (2017)
Колєсніченко А. С. - Теоретичний аналіз дефініції "фінансові інвестиції" та гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА (2017)
Маликов В. В. - Калькулирование себестоимости: объединение управленческого и бухгалтерского подходов (2017)
Адамик О. В. - Аудит функціональної частини програмного забезпечення КСБО, Саченко С. І. (2017)
Нечипорук Н. В. - Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір (2017)
Мисюк В. О. - Якість системи внутрішнього контролю відповідно до вимог SOX (2017)
Акімова Н. С. - Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості, Топоркова О. В. (2017)
Грабчук І. Л. - Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства, Лайчук С. М., Ляхович Г. І. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна політика в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2017)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2017)
Кучер Г. В. - Бюджетний дефіцит у системі фінансово-кредитного розвитку економіки (2017)
Гаврилова Л. В. - Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку країни (2017)
Підхомний О. М. - Перспективи модернізації механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку міста Львова, Журба О. Ю. (2017)
Соловаров А. В. - Складові боргової безпеки банківського сектора (2017)
Балакіна Ю. С. - Розвиток теорії оверсайта платіжних систем і визначення його сутності (2017)
Мазурук Г. І. - Конкурентоспроможність страхового сектора: сутність та особливості (2017)
Шот А. П. - Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні, Сівак А. С. (2017)
Соколовська А. М. - Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію, Петраков Я. В. (2017)
Баранюк Ю. Р. - Оцінка підходів до класифікації державного фінансового контролю (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток збалансованого регулювання у сфері інноваційних фінансових технологій дигіталізації загальної міри вартості, Колосова В. П., Максименко Л. П. (2017)
Шуба О. А. - Біткойн - світова валюта, Гончарова Ю. Ю., Булигіна А. В. (2017)
Григоренко Т. М. - Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж, Кочубей Д. В. (2017)
Соколовська З. М. - Моделі ринкової економіки на сучасних технологічних платформах (2017)
Орлов П. А. - Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны (2017)
Отенко В. І. - Модель розвитку підприємства як основа його стратегічного вибору, Погорелов Ю. С. (2017)
Чайкіна А. О. - Особливості впровадження ризик-менеджменту на українських підприємствах, Колідуб К. М. (2017)
Давидова О. Ю. - Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Кузьмін О. Є. - Місце управління виробничими запасами в системі управління підприємством, Мельник О. Г., Ганас Л. М., Ноджак Л. С. (2017)
Ізюмцева Н. В. - Особливості побудови мотиваційного процесу в банку (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Коршунов Р. І. (2017)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання формування стратегії підприємств – виробників продукції лікарського рослинництва (2017)
Ніфатова О. М. - Обґрунтування концептуальної моделі брендингу інтегрованих структур бізнесу (2017)
Васильців Т. Г. - Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням розвитку лідерства на підприємствах внутрішнього споживчого ринку, Рудковський О. В., Рудик С. А. (2017)
Лавренкова І. М. - Еволюція економічної думки щодо ролі податків у забезпеченні добробуту населення (2017)
Калитка В. В. - Вплив регуляторів росту і активних штамів ризобій на пігментний комплекс та продуктивність гороху посівного (Pisum sativum L.), Капінос М. В. (2015)
Огурцов Є. М. - Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку грунту і сівби в умовах Східного Лісостепу України, Бєлінський Ю. В. (2015)
Голік О. В. - Деякі проблеми формування регіонального ринку насіння пшениці ярої, Капустян М. В. (2015)
Вдовенко С. А. - Формування врожайності ріпи залежно від застосування біопрепаратів, Кожухар Є. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Вплив сорту, норм висіву і способів догляду за посівами на індивідуальну продуктивність рослин сої та взаємозв'язок її елементів, Міленко о. Г. (2015)
Васько В. О. - Вплив хімічного та фізичного мутагентів на господарсько цінні ознаки М1 соняшнику (2015)
Гудим О. В. - Індукована мінливість морфологічних ознак у рослин амаранта при використанні гамма-опромінення, Гопцій Т. І. (2015)
Kolesnik L. I. - The control of the number of beet weevils (Bothynoderes punctiventris germ., tanymecus palliates fabr., coleoptera: curculionidae) in the sowings of red beet in the Forest Steppe of Ukraine (2015)
Чайка Н. И. - Характеристика видового состава растений породных отвалов угольных шахт Донбасса, Иванова Н. А. (2015)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень біопрепаратами, Чигрин О. В. (2015)
Пузік Л. М. - Вплив способів пакування на збереженість овочевої продукції, Бондаренко В. А. (2015)
Маматов М. В. - Господарсько-біологічна оцінка нових клонових підщеп яблуні в маточнику в умовах Східного Лісостепу України, Івакін О. В. (2015)
Яровий Г. І. - Урожайність гібридів капусти пекінської, придатних до вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2015)
Пузік В. К. - Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу, і перспективи його використання, Криштоп Є. А., Волошенко В. В. (2015)
Сергієнко О. В. - Характеристика гібридних комбінацій F1 кавуна за комплексом господарсько цінних ознак (2015)
Семибратська Т. В. - Передсадивна підготовка бульб картоплі для одержання раннього врожаю в умовах Східного Лісостепу України (2015)
Коваленко В. П. - Урожайність люцерно-злакового травостою залежно від частки люцерни та удобрення в умовах Правобережного Ліостепу України, Ковбасюк П. У. (2015)
Любимова Н. О. - Покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача, Гусаренко М. П. (2015)
Рожков А. О. - Зниження травмування зерна при збиранні обчісувальною жаткою, Дьяконов С. О., Пахучий А. М. (2015)
Гордієнко І. М. - Застосування фазору для зменшення втрат цибулі ріпчастої при зберіганні, Щербина С. О., Даценко С. М. (2015)
Даценко С. М. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність і збереженість коренеплодів буряку столового (2015)
Коваленко О. М. - Вплив системи удобрення на врожайність та якість бджолозапильних гібридів огірка (2015)
Корнієнко С. І. - Агрономічна стабільність господарсько цінних ознак зразків буряку столового багатонасінного, Нестеренко Є. Л. (2015)
Булах О. О. - Потенційна продуктивність пшениці ярої при сумісному використанні діазофіту і різних доз мінерального живлення (2015)
Шкурода С. В. - Селекція конопель для створення сортів з підвищеним вмістом канабідіолу, Пасічник В. В., Орлов М. М., Пісковий М. Б. (2015)
Для авторів (2015)
Пузік Л. М. - Збереженість капусти брюссельської залежно від способу пакування, Бондаренко В. А. (2016)
Євдокименко С. Н. - Особливості технології вирощування малини ремонтантного типу (2016)
Сазонова І. Д. - Хімічно-технологічна оцінка свіжих та заморожених плодів червоної смородини (2016)
Сазонов Ф. Ф. - Селекція смородини чорної на широкій генетичній основі (2016)
Пузік Л. М. - Наукові основи формування товарної якості капусти цвітної (2016)
Ткаченко Т. Г. - Мікрокліматичні особливості температурного режиму Харківської області, Решетченко С. І., Масленніков Д. І. (2016)
Постоленко Л. В. - Оцінка якісних показників ягід смородини чорної (Ribes nigrum L.) при використанні мульчування прикущових смуг і зрошення (2016)
Мулярчук О. І. - Вплив фону живлення сорго цукрового на вихід біоетанолу (2016)
Рижик Т. В. - Показники фотосинтетичного потенціалу пшениці м'якої озимої зажено від строків сівби та попередника (2016)
Рожков А. О. - Урожайність рослин тритикале ярого залежно від впливу комплексних позакореневих підживлень (2016)
Каленська С. М. - Забур'яненість посівів проса за умов біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2016)
Онищенко О. І. - Оцінка сортів баклажана на придатність до вирощування в умовах захищеного ґрунту, Коноваленко К. М. (2016)
Корнієнко С. І. - Варіабельність прояву господарсько цінних ознак інбредних ліній салату листкового залежно від кліматичних умов вирощування, Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Ткалич Ю. В. (2016)
Івченко Т. В. - Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell), Баштан Н. О., Черненко К. М. (2016)
Паламарчук І. І. - Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Васько В. О. - Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів, Гудим О. В., Кириченко В. В., Гопцій Т. І. (2016)
Івакін О. В. - Вирощування напівкарликових клонових підщеп яблуні способом вертикальних відсадків в умовах Східного Лісостепу України, Маматов М. В. (2016)
Маматов М. В. - Зимостійкі клонові підщепи для Східного Лісостепу України (2016)
Яровий Г. І. - Вплив площі живлення на врожайність капусти пекінської Супрін F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2016)
Деревянко І. О. - Класифікація генотипів ячменю ярого різного еколого-географічног походження за рівнем польової посухостійкості, Криворученко Р. В. (2016)
Любимова Н. О. - Особливості контролю ґрунту в задачах економічної та екологічної оцінки його якості (2016)
Яровий Г. І. - Особливості вирощування огірків у захищеному ґрунті, Сєвідов В. П. (2016)
Поташова Л. М. - Вплив норм висіву на урожайність квасолі звичайної у Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2016)
Семибратська Т. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування картоплі ранньої, Муравйов В. О., Мельник О. В., Урюпіна Л. М. (2016)
Гудковська Н. Б. - Вплив строків сівби на схожість насіння амаранту в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Для авторів (2016)
Віктору Васильовичу Кириченнку - 70 років! (2016)
Пузік Л. М. - Тепловологовиділення коренеплодів пастернаку під час зберігання (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив погодних умов періоду росту і розвитку плодів яблуні (Malus domestica bork) на їх лежкість (2016)
Ганиев Ф. К. - Возделывание безрассадных томатовпод пленкой в условиях Узбекистана, Азимов Б. Д., Низомов Р. А. (2016)
Лебединський І. В. - Підбір столових сортів картоплі для вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2016)
Бабарика Д. І. - Механічний пристрій нахилу рослин для підвищення ефективності дії пестицидів, Гусаренко М. П. (2016)
Яровий Г. І. - Вплив строку висадки розсади на урожайність огірка в плівкових теплицях без обігріву, Сєвідо В. П. (2016)
Herman L. V. - English vegetables growing terminology, Shulga I. V. (2016)
Маматов М. В. - Підбір нових і перспективних сортопідщепних комбінувань яблуні для Східного Лісостепу України (2016)
Шкурда С. В. - Потенційні можливості переробки технічних конопель з низьким вмістом ТГК для отримання біологічно активних ненаркотичних компонентів, Пасічник В. В., Томіленко І. О., Орлов М. М., Пилипченко А. В., Замошець О. П. (2016)
Гудковська Н. Б. - Врожайність зерна амаранта (Amaranthus L.) залежно від площі листкової поверхні в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Кохан А. В. - Водоспоживання соняшнику залежно від елементів технології (2016)
Зуза В. С. - Порівняльна оцінка оранки та чизельного обробітку грунту під ячмінь ярий, Щекекра С. Ю., Гутянський Р. А., Попова К. М. (2016)
Міхєєва О. О. - Продуктивність різних сортів сої залежно від норм висіву і способів сівби, Рожков А. О. (2016)
Булах О. О. - Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції Діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення (2016)
Шпирка Н. Ф. - Розробка нового методу визначення охратоксину на основі фотолюмінісценції наночастинок оксиду цинку, Таран М. В., Рубан Ю. В., Паренюк О. Ю., Вітер Р. В., Шаванова К. Є. (2016)
Нестерова Н. Г. - Особливості введення експлантів рослин Hydrangea macrophylla L. в умовах in vitro, Чорнобров О. Ю. (2016)
Кисельов Д. О. - Динаміка накопичення сухих речовин та пектинів у яблучній сировині в умовах Західної України, Демчишак Н. Р. (2016)
Пузік Л. М. - Формування компонентів хімічного складу ранньостиглих гібридів капусти цвітної, Гайова Л. О., Сєвідов І. В. (2016)
Любимова Н. О. - Вірогіднісний метод виміру узагальнюючого показника якості грунту під час його економічної та екологічної оцінки (2016)
Шевченко М. В. - Просторовий розподіл факторів ерозії грунтів на території Харківької області, Коляда В. П., Круглов О. В., Дьомкін О. О. (2016)
Кобец О. В. - Влияние обработки маточных растений крыжовника ретардантами на эффективность размножения in vitro, Аладина О. Н. (2016)
Для авторів (2016)
Безкрила С. - Про модулі неперервності дробового порядку, породжені півгрупою операторів, Нестеренко О., Чайковський А. (2017)
Задерей П. - Асимптотична формула для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур'є, Гаєвський М., Веремій М. (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r >2 (2017)
Болілий В. - Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра – Зоммерфельда, Зеленська І. (2017)
Вакал Є. - Розв'язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження, Вакал Ю., Вакал Л. (2017)
Вовк В. - Сингулярно збурене рівняння Кортевега – де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв'язки та їх чисельні наближення (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Мороз В. - Інтегральне зображення розв'язку параболічної крайової задачі з похідною по часу у крайових умовах та умовах спряження (2017)
Романюк І. - Глобальний атрактор параболічної системи з багатозначним імпульсним збуренням (2017)
Мішура Ю. - Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний, Шатохін М. (2017)
Пригара Л. - Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом (2017)
До 60-річчя від дня народження Олександра Георгійовича Кукуша (2017)
До 70-річчя від дня народження Ігоря Олександровича Шевчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Школьный Е. П. - Нормальный закон распределения вектора скорости ветра в полярных координатах (2017)
Івус Г. П. - Гідродинамічна нестійкість в області висотних циклонів та її вплив на погоду, Хоменко Г. В., Ковальков І. А., Сосмій Є. В. (2017)
Малицька Л. В. - Дискомфорт погодних умов зимового періоду в Україні (2017)
Клок С. В. - Сучасний стан, тенденції розподілу заморозків на території України (2017)
Гринчак В. В. - Аналіз кліматичних змін на Дніпропетровщині (2017)
Дмитренко В. П. - Розвиток методології оцінки потенціалу врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О., Круківська А. В. (2017)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду основних сільськогосподарських культур, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2017)
Жигайло О. Л. - Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Україні за сценаріями антропогенного впливу RCP, Жигайло Т. С. (2017)
Григорян А. Т. - Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка (2017)
Гопченко Є. Д. - Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля, Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є. (2017)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка майбутніх тенденцій змін характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період, Гребінь В. В. (2017)
Кулібабін О. Г. - До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму) (2017)
Тучковенко Ю. С. - Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник, Кушнір Д. В., Лобода Н. С. (2017)
Калайда К. В. - Проблема виробництва конкурентоспроможних і лежкоздатних плодів перцю, Колтунов В. А. (2017)
Сухова Г. І. - Формування програмованого врожаю сочевиці на зерно залежно від сортових особливостей в умовах Східного Лісостепу України, Бухало В. Я. (2017)
Литвиненко М. А. - Хлібопекарські властивості ліній пшениці м'якої озимої, отриманих з яро-озимих гібридів, Соломонов Р. В., Щербина З. В. (2017)
Куліджанов Г. В. - Виноградний кадастр Одеської області. ІІ. Основні параметри виноградних насаджень (2017)
Гамаюнова В. В. - Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України, Литовченко А. О. (2017)
Пузік Л. М. - Комплексний експертний показник оцінки якості зерна (2017)
Рижик Т. В. - Варіабельність площі листя рослин пшениці м'якої озимої залежно від строку сівби та норми висіву (2017)
Пузік Л. М. - Удосконалення методики визначення ефірного числа в ефірній олії часнику, Чечуй О. Ф. (2017)
Кравцова Я. О. - Механізоване (контурне) обрізування плодових дерев (огляд літератури), Мельник О. В. (2017)
Полуніна О. В. - Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти щеплення (2017)
Пузік Л. М. - Збереженість ранньостиглих гібридів капусти цвітної залежно від способу пакування, Гайова Л. О. (2017)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння і виживання рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби, Свиридова Л. А. (2017)
Для авторів (2017)
Бондар Н. П. - Рідкісний примірник "Житія святого Володимира" (Київ, 1670) у складі рукописного Збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст., Бургомістренко Т. А. (2017)
Барабаш Т. М. - Індукти міських канцелярій руського воєводства XVI–XVII ст. як джерело до просопографії міських писарів (2017)
Савченко І. В. - Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку (2017)
Курганова О. Ю. - Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків (2017)
Заболотна Н. В. - Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів (2017)
Булатова С. О. - Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVІІ ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Степченко О. П. - Особовий архівний фонд С. А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва (2017)
Рудакова Ю. К. - Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом (2017)
Юхимець Г. М. - Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ), Цинковська І. І. (2017)
Лоштин Н. Т. - Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) (2017)
Альмес І. І. - Бібліотека Золочівського василіанського монастиря наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVIII ст.: реконструкція репертуару книг (2017)
Мяскова Т. Є. - Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Заєць О. В. - Археографічна та бібліофільська діяльність архімандрита Антоніна (Капустіна) (до 200-річчя від дня народження) (2017)
Донець О. М. - Гендерні аспекти візуалізації жінки в українському радянському плакаті 1940–1980 рр. (на основі зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ) (2017)
Волощенко С. А. - Устав церковної служби: Білостоцький Устав .. (2017)
Дубровіна Л. А. - До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. (2017)
Шип Н. А. - Український модус слов’янофільства (2017)
Чернухін Є. К. - Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві (2017)
Дзира О. І. - Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період (2017)
Гальченко О. М. - Сюжетні середники на українських шкіряних оправах XVI–XVIII ст.: питання іконографічного вивчення (2017)
Козак С. Б. - З архівів діаспори: журнал "Київ" (2017)
Рудий Г. Я. - Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму (2017)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління (2017)
Чернухін Є. К. - Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Кульчинський О. Б. (2017)
Кіржаєв С. М. - З листування М. П. Драгоманова: два невідомих листи до М. В. Водовозова 1894 р. (2017)
Мицик Ю. - Універсали гетьмана Івана Скоропадського (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Мицик Ю. - 12 документів з історії Пол-тавщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Тарасенко І. Ю. (2017)
Суббота А. Г. - Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.), Муха Л. В., Л. П., Затока Л. П. (2017)
Ковальчук Г. І. - Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.) (2017)
Старовойт С. В. - Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І. К. Білодіда (2017)
Булгаков Ю. В. - До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня – 5 лютого 1958 р.) (2017)
Индыченко А. В. - Межакадемическое сотрудничество украин-ских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.) (2017)
Лук’янець О. А. - Документальні джерела до реконструкції історії створення Українського республіканського наукового товариства паразитологів (за документами архівного фонду НАН України) (2017)
Шаповал А. І. - Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої) (2017)
Поперечна Л. А. - Наукові читання в Інституті книгознавства НБУВ на пошану бібліографа і книгознавця Степана Йосиповича Петрова (2017)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги" (2017)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Скільки церков було в Києві ХІ ст. і можливі помилки перекладу "Хроніки" Тітмара Мерзебур3ького (2017)
Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Верьовкіна Г. - Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r Є (3,4) (2017)
Сербенюк С. - Раціональні числа в термінах знакододатних рядів Кантора (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Aюбова Н. - Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань, Курченко О. (2017)
Безверхий О. - Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п'єзокерамічних циліндрів, Григор'єва Л. (2017)
Григоренко О. - Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови, Єфімова Т., Коротких Ю. (2017)
Hashemi M. - Flexural vibrations and dissipative heating of a nanocomposite beam under static and cyclic loading, Zhuk Y. (2017)
Лимарченко О. - Динамічна взаємодія рідини з резервуаром на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання, Семенович К. (2017)
Мольченко Л. - Напружено-деформований стан ортотропної зрізаної сферичної оболонки змінної жорсткості, Федорченко Л., Васильєва Л. (2017)
Чернобай В. - Концентрація напружень на еліптичній нанопорі за антиплоского зсуву (2017)
Василевич О. - Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін, Василевич Л., Самойленко В. (2017)
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження (2017)
Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 – 08.01.2017) (2017)
Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 – 26.11.1996) (2017)
Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2010)
Агулов А. В. - Формирование пленочных покрытий тугоплавких соединений, Гончаров А. А., Гончарова С. А., Богданова Т. Л., Петухов В. В. (2010)
Алиев И. С. - Оценка технологической деформируемости при холодном выдавливании втулок с фланцем, Алиева Л. И., Мартынов С. В., Ткаченко Н. Ю. (2010)
Алиева Л. И. - Моделирование малоотходной штамповки полых деталей из сплошных заготовок, Бондарева Е. Н., Жбанков Я. Г. (2010)
Владимиров Э. А. - Моделирование в среде AutoCAD нарезания зубчатых колёс на зубодолбёжных станках (2010)
Горобец И. А. - Повышение качества шлифования заготовок из природного камня, Голубов Н. В., Чвала И. А. (2010)
Григоренко В. У. - Об изменении геометрических размеров поперечного сечения ручья калибров станов ХПТ под влиянием теплового расширения, Пилипенко С. В. (2010)
Гунько И. И. - Исследование возможности использования новой оснастки для двухстороннего прессования, Порохня С. В., Марценюк Е. В. (2010)
Дзюба В. Л. - Структура и физико-механические свойства покрытий нитрида циркония, Кляхина Н. А., Васецкая Л. А., Костенко И. Г. (2010)
Дзюба В. Л. - Модификация поверхности серого чугуна ионами циркония и азота, Кляхина Н. А., Зёма А. В. (2010)
Дзюра В. О. - Технологічне оснащення для нарізання внутрішніх гвинтових канавок і шліцьових канавок з кутом нахилу, Шевчук О. С. (2010)
Доценко Ю. В. - Снижение влияния железа на свойства алюминиевых сплавов модифицированием и газодинамическим воздействием при затвердевании в кокиле, Селиверстов В. Ю., Доценко В. П. (2010)
Заблоцкий В. К. - О некоторых особенностях получения износостойких борохромоалитированных слоев на поверхности изделий из углеродистых сталей, полученных при химико-термической обработке, Дьяченко Ю. Г. (2010)
Заблоцкий В. К. - Метод построения диаграмм изотермического превращения аустенита в едином охладителе, Мелещенко И. Ю. (2010)
Заблоцкий В. К. - Особенности структурообразования при литье и термической обработке стали 30Л, Фесенко А. Н., Фесенко М. А., Токар А. А. (2010)
Кассов В. Д. - Математическое моделирование теплового состояния сердечника порошковой ленты при дуговой наплавке, Турчанин М. А., Малыгина С. В. (2010)
Козак Т. Н. - Измерение давления в стволе пороховой гидропушки (2010)
Корчак Е. С. - Повышение надежности направляющих узлов ковочных гидравлических прессов колонного типа, Быковский В. Н. (2010)
Косенко М. В. - Анализ получения профилированных заготовок конической формы, Коржов А. П. (2010)
Кравченко В. И. - Автоматическое балансирование роторов, работающих с ударом (2010)
Кралин А. К. - Энергосиловые параметры процесса формообразования резьбовых изделий (2010)
Лысенко Т. В. - Идентификация лица, выполнившего решение, при дистанционной подготовке специалистов-литейщиков, Коряченко А. А., Доценко В. П. (2010)
Марков О. Е. - Технология ковки прокатных валков с осадкой слитков в кольцах, Алиев И. С., Олешко М. В. (2010)
Мартынов А. П. - Оптимизация неподвижных соединений с переходными посадками, Московцев Н. Н. (2010)
Матвеева М. О. - Жаро- и коррозионная стойкость отливок из чугунов, легированных хромом и титаном (2010)
Медведев В. В. - Архитектура нейромоделей в системах стабилизации качества обрабатываемых поверхностей, Медведев В. С. (2010)
Мямлін С. В. - Технічні характеристики дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць при використанні модифікованих трибосистем, Барановський Д. М. (2010)
Носаков А. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния при выдавливании деталей со сложнопрофилированной наружной поверхностью, Алиев И. С. (2010)
Панкратов А. И. - Колебания кабельных гирлянд дуговой сталеплавильной печи при эксплуатационных коротких замыканиях, Афанасьева А. В. (2010)
Панкратов А. И. - Многокритериальная оптимизация управления механизмом передвижения крана, Залятов А. Ф. (2010)
Поликарпов Ю. В. - Учет влияния упругости вала на движение четырехколесного мостового крана с общим приводом (2010)
Роганов Л. Л. - Повышение коэффициента полезного действия технологических машин за счет снижения трения в гидроцилиндрах их привода, Роганов М. Л., Абрамова Л. Н., Рудченко А. С. (2010)
Рычков Д. А. - Исследование работоспособности режущего инструмента на примере фрезерования, Янюшкин А. С., Лобанов Д. В., Ковалевский С. В., Мишура Е. В. (2010)
Талалай В. А. - Современные тенденции развития землеройно-транспортной техники (2010)
Турчанин М. А. - Физико-химический анализ технологических условий при сварке теплообменных узлов металлургического производства, Кассов В. Д., Чигарев В. В. (2010)
Чернышев Е. А. - Развитие представлений о вибрациях при резании (2010)
Бирський В. В. - Проблеми моделювання сталого розвитку суб’єктів економічних відносин, Порохня В. М. (2010)
Божко М. О. - Напрямки прогнозування циклів оновлення техніки (2010)
Болотіна Є. В. - Методологічна основа власності в перехідній економіці України (2010)
Брюховецкая Н. Е. - Методика отбора факторов малого бизнеса, влияющих на капитализацию региональной экономики (на примере Донецкой области), Гудкова Е. Ю. (2010)
Гаршина О. К. - Факторы торможения инвестиционной деятельности украинских домохозяйств, Хижняк А. А. (2010)
Гитис В. Б. - Моделирование объемов временной нетрудоспособности персонала предприятия, Кононенко М. О. (2010)
Гитис Т. П. - Исследование профессионального развития станочников предприятия средствами искусственного интеллекта (2010)
Гореславець А. М. - Створення системи підтримки прийняття рішень для формування оптимального інвестиційного портфеля на основі моделі скорингу, Шевченко А. Л. (2010)
Гридасов В. М. - Инвестиционная привлекательность регионов Украины и пути ее повышения, Подгайко Н. В. (2010)
Гусєв Я. О. - Іноземний капітал в банківській системі: світовий досвід та вітчизняні реалії (2010)
Дмитриченко И. А. - Кластеры: сущность понятия, основные типы (2010)
Кобушко І. М. - Інвестиційні послуги в контексті ефективного функціонування інвестиційного ринку України (2010)
Коломієць В. М. - Фінансова криза: чи є майбутнє у електронних платіжних систем?, Коломієць О. В. (2010)
Коржов Є. О. - Оцінка ефективного управління інноваційною діяльністю ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (2010)
Котляревський О. В. - Аналіз макроекономічних чинників ціноутворення на банківські кредити в Україні, Оніщенко В. В. (2010)
Куницына М. Ю. - Анализ подходов к оценке качества систем эффективности управления производственно-экономическими системами (2010)
Лепа Р. Н. - Координация процессов целеполагания в управлении развитием предприятия, Филипишин И. В. (2010)
Мишура В. Б. - Особенности мотивационных механизмов корпоративного управления развитых стран (2010)
Найденов В. С. - Стабилизация финансового состояния предприятия на основе использования его внутренних механизмов, Останкова Л. А. (2010)
Олещук М. Г. - Впровадження інноваційних ІТ-технологій як напрямок підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України (2010)
Паршин Ю. І. - Методологічні аспекти економічної оцінки заходів підвищення ефективності функціонування гірничодобувних підприємств (2010)
Паршина Е. А. - Обеспечение конкурентоспособности предприятия по добыче алмазов, Паулу Жозе Мануэль (2010)
Пивоваров М. Г. - Проблеми мікрокредитування малих підприємств і шляхи їх вирішення (2010)
Радєва М. М. - Інституційне забезпечення розвитку корпорацій в Україні (2010)
Розумна Н. В. - Управління персоналом в процесі інтеграції підприємств (2010)
Турлакова С. С. - Tеоретический анализ стадного поведения в экономике (2010)
Урусова В. С. - Автоматизация оптимизации нелинейных функций методом градиентного спуска с переменным шагом, Сташкевич И. И., Бобух А. Н. (2010)
Філонич О. М. - Управління інвестиційними процесами в системі формування регіонального ринку рекреаційних послуг (2010)
Чорна О. А. - Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств (2010)
Шевченко Н. Ю. - Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві, Шевченко А. Л., Вареник В. В. (2010)
Аннотации (2010)
Анотації (2010)
Abstracts (2010)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период, Сапко О. Ю. (2017)
Иванов С. В. - Количественный прогноз осадков с ассимиляцией радарных измерений в модели Harmonie, Рубан И. Г., Паламарчук Ю. О. (2017)
Сліже М. О. - Просторово-часовий розподіл та метеорологічні характеристики суховіїв в Україні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття, Семенова І. Г. (2017)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий в приповерхностном слое атмосферы в Cеверной Атлантике. Ноябрь, Серга И. Н. (2017)
Хохлов В. М. - Вплив змін клімату на періоди холодної погоди в Україні, Сіріченко К. С., Уманська О. В. (2017)
Иванова Е. В. - Апробация параметризаций турбулентности пограничного слоя атмосферы над океанической поверхностью (2017)
Ель Хадрі Ю. - Верифікація результатів регіональних кліматичних моделей стосовно режиму швидкості вітру і хмарності в Марокко, Хохлов В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла), Пилип’юк В. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане, Кушнир Д. В., Гриб О. Н. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции обобщенной модели электронного транспорта, Кострицкая Л. С. (2017)
Gerasymov O. I. - Entropy analysis for local structure of granular matter (2017)
Кругляк Ю. А. - Перенос тепла фононами в обобщенной транспортной модели, Штефан Н. З. (2017)
Бенях Н. - Реставраційна діяльність Михайла Бойчука (з листів митрополита Андрея Шептицького та Іларіона Свєнціцького) (2017)
Бокотей М. - Дизайн гутного скла: способи декорування кольоровими скло порошками (2017)
Брилін Е. - Методологічні основи формування естетичної культури майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2017)
Буцерога В. - Творчість Т. А. Ходакової у контексті розвитку вокально-педагогічних традицій Є. С. Мірошниченко (2017)
Довгошия В. - Народознавча основа національно-патріотичного виховання в діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Корнюхіна А. - Музично-ритмічне виховання як важлива частина формування виконавської майстерності скрипаля-початківця (2017)
Кузьо В. - Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста, Чавва Л. (2017)
Кундис Р. - Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини (2017)
Лензіон Я. - "Рапсодія в стилі блюз" Джорджа Гершвіна як феномен творчого визнання композитора (2017)
Маринчук Т. - Усвідомлення взаємодії засобів виразності різних видів мистецтва у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів (2017)
Мартинів О. - Діяльність видатних українських балетмейстерів у контексті розвитку гуцульської хореографії (2017)
Марченко Є. - Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії, Козицька М. (2017)
Медведик Г. - Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього ренесансу – класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів) (2017)
Нагай Б. - Сутність художнього образу в музичному мистецтві (2017)
Олексюк А. - Народно-інструментальне музикування в Галичині періоду німецької окупації (2017)
Паламарчук В. - Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи (2017)
Сидор В. - Від спільних витоків до різних видообразів: місце статуарної скульптури в системі ландшафтних культових об’єктів християнської України (2017)
Філоненко Л. - Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка, Німилович О. (2017)
Чумак Ю. - Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Душний А. (2017)
Капранов Я. - Гіпотетичні версії щодо географічної локалізації ностратичної прамови (2017)
Філь Г. - Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення національно-культурної картини світу, Цупик А. (2017)
Шило С. - Поняттєві сфери термінів для номінації спонукальної модальності (2017)
Шум О. - Особливості відтворення реалій у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного "Тигролови") (2017)
Яценко Г. - Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Бродская О. - Історизація дійсності як характерна ознака драматургії Артура Шніцлера (2017)
Голомідова Л. - Символічність образу жінки в новелі "Тонка" Роберта Музіля (2017)
Дмитрів І. - Функціонування релігійних символів у художній літературі як вияв містичної традиції (2017)
Ковальчук О. - Романтичні традиції та філософська тематика казки Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (2017)
Новак С. - Національна ідея в публіцистиці Володимира Бірчака: актуалізація (за матеріалами берлінської газети "Українська дійсність") (2017)
Риба І. - Гетерообраз дикуна в романі Р. Фленагана "Бажання" (2017)
Сокол Г. - Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби "Революція іде", Клюфінська І. (2017)
Борисов В. - Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках, Борисова С. (2017)
Вольскі П. - Роль та особливості дистанційного навчання у вивченні іноземної мови, Зимомря І. (2017)
Галів М. - Засади німецької освітньої політики в окупованій східній Галичині 1941–1944 рр.: на матеріалах Дрогобиччини, Оленич С. (2017)
Голіяд І. - Коучингові технології в освіті: теоретично-практичні аспекти і наукові підходи, Чернова Т. (2017)
Datskiv I. - Vocational education in Ukraine: current state, problems and development directions (2017)
Іщук Т. - Впровадження новітніх методів навчання іноземної мови у навчальний процес та забезпечення стандартів якості підготовки фахівців туристичної індустрії (2017)
Калита Н. - Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (у світлі вимог концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді) (2017)
Кантор Н. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері освіти: загальні риси та особливості (2017)
Кочубей Т. - Історичний розвиток дієтетики як науки про збереження здоров’я, Люльченко В. (2017)
Пагута М. - Періодизація становлення та розвитку вітчизняної професійної освіти: до історіографії проблеми (2017)
Подчерняєва Н. - Євроклуб у школі: методичні рекомендації з організації роботи (2017)
Силюга Л. - Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі, Матуляк У. (2017)
Скотна Н. - Соціально-психологічна допомога дітям вимушених переселенців засобами арт-терапії, Пантюк М., Пантюк Т., Садова І. (2017)
Черкашин С. - Повернення до базового освітнього принципу "Єдності дослідження й навчання" як один із шляхів подолання негативних наслідків реформування системи вищої освіти Німеччини (2017)
Yarushak M. - Pedagogical value of moral and spiritual folk culture (2017)
Заболоцька С. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного університету (2017)
Хавула Р. - Психологічні особливості становлення самоефективності в юнацькому віці (2017)
Душний А. - Весняний фестивальний марафон баяністів-акордеоністів у Дрогобичі (2017)
Каралюс М. - Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі (2017)
Власова Т. Р. - Соціальний потенціал: сутність та зміст (2017)
Лучик С. Д. - Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді, Лучик М. В. (2017)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості україни: горизонтальний та секторальний підходи, Вдовічена О. Г. (2017)
Маркіна І. А. - Ціноутворення аграрної продукції в контексті конкурентоспроможності, Остряніна С. В., Стовба А. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері, Сьомич М. І., Стеценко М. О. (2017)
Столяр Л. Г. - Автомобільний ринок україни: стан та перспективи розвитку, Бучик С. С. (2017)
Кифяк В. Ф. - Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні, Бондаренко Г. Ю. (2017)
Кифяк В. Ф. - Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи, Савчук Ю. М. (2017)
Чаплінський Ю. Б. - Pest-аналіз прикордонного регіону (2017)
Буднікевич І. М. - Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації, Крупенна І. А., Гавриш І. І. (2017)
Жалба І. О. - Формування системи маркетингових комунікацій на основі маркетингових досліджень (2017)
Присакар І. І. - Мобільний маркетинг підприємств ресторанного господарства: переваги, проблеми та перспективи, Сулима Н. М. (2017)
Гнатишина Н. Д. - Розробка системи управління інноваційним кластером підприємств легкої промисловості (2017)
Іванова М. І. - Використання дескриптивного методу аналізу ієрархій для формування цілей логістичної стратегії (2017)
Чичун В. А. - Основи системи управління персоналом на підприємстві, Пацаранюк Ю. М. (2017)
Шкабара Т.Л. - Сучасні критерії інформаційної якості товарів, Бозуленко О.Я. (2017)
Багрій К. Л. - Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів (2017)
Маначинська Ю. А. - Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика (2017)
Романчук А. Л. - Власний капітал у системі споживчої кооперації: сутність, склад та сучасний стан (2017)
Труфіна Ж. С. - Оцінка довгострокових біологічних активів (2017)
Балицька М. В. - Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації (2017)
Биндю В. А. - Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад, Попель Л. А. (2017)
Грушицька Г. В. - Розподіл фіскальних компетенцій між рівнями державного управління (2017)
Зінченко В. А. - Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі (2017)
Kunch Z. - The use of training elements during practical courses in rhetoric, Kharchuk L. (2017)
Бабенко О. - Засади підготовки військових тележурналістів України в умовах гібридної війни (2017)
Білоус О. - Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей в умовах російсько-української війни (2017)
Лубкович І. - Методика ефективного викладання у виші (2017)
Нетреба М. - Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання, Нищик Г. (2017)
Осюхіна М. - Медіаосвітній потенціал інституту прес-омбудсмена в Україні (2017)
Порпуліт О. - Домінанти професійної ідентичності студента-журналіста (2017)
Потятиник Б. - Медіакритика в системі журналістської освіти України: Львів – Київ – транзит (2017)
Почапська О. - Журналіст-практик vs журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні (2017)
Решетуха Т. - Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисципліни "Медіабезпека" (2017)
Ріпей М. - Словниковий диктант як засіб підвищення рівня орфографічної грамотності журналістів-першокурсників, Кріслата О. (2017)
Тараненко О. - Формування навичок аргументації у студентів як засіб протидії пропагандистському впливу, міфологізації та мовній агресії (2017)
Хоменко Т. - Теорія vs практики чи теорія і практика у журналістській освіті: питання відкриті (2017)
Яблоновська Н. - Штучний інтелект та мас-медіа: виклики для підготовки журналістів (2017)
Bondarenko I. - "Totalitarian language" as a communication technique for construction of pseudo reality (based on the regional press of the 20-40s of 20th century) (2017)
Лозинський М. - Геополітична стратегія України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії питання, Гоцур О. (2017)
Іванова І. - Радянська рекламна журналістика в Україні: системність та ідеологічні константи (2017)
Марчук Г. - Публіцистика Леся Мартовича: жанри та мотиви (2017)
Присяжна-Гапченко Ю. - Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди (2017)
Яценко Г. - Домінанти журналістської освіти (за публіцистикою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Balalaieva O. - Media topics in descriptors of International Press Telecommunications Council (2017)
Витвицька Ю. - Сучасна молодіжна періодика України: принципи функціонування, типологія, тенденції розвитку (2017)
Лизанчук В. - Україноцентризм – інтегруючий принцип формування журналістського професіоналізму (2017)
Подедворний Т. - Сучасна українська теледокументалістика: головні виклики і завдання (2017)
Теребус О. - Журналістська етика: теорія та практика (2017)
Холод О. - Теорія і практика журналістики крізь призму теорій Семона-Рубакіна й Гумбольдта-Потебні (2017)
Істратi Р. - Обличчя Путіна (2017)
Bożek M. - Describing the world according to Hanna Krall and Krzysztof Kąkolewski (2017)
Житарюк М. - Інформаційна пропаганда Кремля в контексті геополітики (2017)
Лось Й. - Персональний журналізм: аргумент авторитету (2017)
Мельник Ю. - Медіатизація тероризму: передумови та наслідки (2017)
Ципердюк І. - Досвід переходу української редакції Радіо "Свобода" від традиційного до конвергентного ЗМІ (2017)
Белла М. - Адресат і адресант в інтернет-комунікації (2017)
Лавриш Ю. - Секуляризм нових медій: виклики і небезпеки (2017)
Мельник М. - Фешн-журналістика в епоху інтернет-медій (2017)
Рудик М. - Журналіст-блогер на сучасному інформаційному ринку: секрети майстерності (2017)
Filip G. - Elite egality – who are the recipients of texts in automotive brand press (2017)
Драган-Іванець Н. - Війна та гумор в Україні: лексичні аспекти (на прикладі програми Романа Вінтоніва) (2017)
Конюхова Л. - Засоби досягнення мовної економії в ЗМІ (2017)
Михайличенко Н. - Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів (2017)
М’яснянкіна Л. - Синтаксична специфіка рекламного дискурсу (2017)
Козир Ю. - Вікіпедія в інформаційному протистоянні України та Росії, Дубініна М. (2017)
Тимошик М. - Проблема підготовки кадрів для української еміграційної преси та спроби її розв’язання (2017)
Аванесова Н. Е. - Сучасні тенденції дослідження моделей стратегічного управління підприємством, Лубенська А. С. (2017)
Андрусів С. В. - Стратегічні пріоритети розвитку будівельної галузі держави (2017)
Багорка М. О. - Основні напрями та механізми екологізації аграрного виробництва (2017)
Бондаренко Н. М. - Особливості обліку запасів у бюджетних установах (2017)
Боровік Л. В. - Теоретичні аспекти удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами в аграрній галузі (2017)
Брензович К. С. - Аналіз міграційних потоків молоді України, Глодан М. П. (2017)
Будз О. О. - Чинники впливу на митне обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції України (2017)
Бучинська Т. В. - Універсальні компетентності людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства (2017)
Кміть В. М. - Напрями підвищення ефективності податку на прибуток підприємства як регулятора економічних процесів у державі, Бучма І. I. (2017)
Віхляєва Н. В. - Об’єктно-орієнтована модель інноваційного розвитку енергетичного комплексу України (2017)
Галапуп Л. О. - Теоретико-методологічні засади управління ризиками банківського капіталу (2017)
Галинська Ю. В. - Державне регулювання рентної політики в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин (2017)
Гаращук О. В. - Освіта – важливий драйвер формування інноваційного середовища в контексті вимог четвертої промислової революції, Куценко В. І. (2017)
Гегедош К. В. - Інноваційний механізм менеджменту в системі транскордонного економічного співробітництва (на прикладі міжрегіональної асоціації "Карпатський Єврорегіон"), Проскура В. Ф. (2017)
Гедз М. Й. - Оцінка ресурсного потенціалу регіону, Бакум І. В. (2017)
Гинда О. М. - Проблеми управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення, Гинда C. М. (2017)
Денисенко М. П. - Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів, Бреус С. В. (2017)
Денисенко В. Ю. - Визначення вимог до програмного забезпечення для моделі системи масового обслуговування торгового порту, Корнєєва І. С. (2017)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна відповідальність підприємництва в системі соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Дзюбановська Н. В. - Статистичні методи оцінювання міжнародної торгівлі Європейського Союзу (2017)
Дьяченко Ю. В. - Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України (2017)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування методу капіталізованого доходу для земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, Пащенко О. В. (2017)
Zhuravlova Yu. O. - Public service as a public good (2017)
Зайцев О. В. - Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України, Нікітін Д. В. (2017)
Зварич Р. Є. - Історична нерівність доходів населення як економічна передумова альтерглобалізації (2017)
Іличок Б. І. - Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення її стану, Малиновський Ю. В. (2017)
Карпенко Н. Г. - Проблемні питання обліку запасів бюджетних установ, Нос Л. Д. (2017)
Карпіщенко О. О. - Експортоорієнтовна індустріалізація як стратегічна мета розвитку промисловості України, Ващенко Т. В. (2017)
Касич А. О. - Інноваційні підходи в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства, Бурба О. А. (2017)
Касич А. О. - Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах, Бурківська В. А. (2017)
Кожухівська Р. Б. - Специфіка формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг за умов глобалізації економіки, Парубок Н. В. (2017)
Кононова О. Є. - Сутність та зміст стратегічного управління будівельним підприємством, його особливості та переваги, Головченко Є. Ю. (2017)
Корбутяк А. Г. - Підходи до трактування поняття "фінансовий стан підприємства", Бута М. М. (2017)
Корбутяк А. Г. - Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах, Сокровольська Н. Я. (2017)
Кустріч Л. О. - Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Кучмєєв О. О. - Економічна безпека підприємства оптової торгівлі: фактори та засоби її гарантування (2017)
Легомінова С. В. - Обґрунтування інтерелляції між конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств та стійким інноваційним розвитком бізнес-середовища (2017)
Лисенко С. М. - Бюджетна децентралізація як чинник місцевого розвитку, Табачкова Н. А., Омельченко М. М. (2017)
Михайленко О. В. - Розроблення операційної стратегії підприємства, Комарицька Н. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Ковальова О. М. - Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням, Ащеулова Т. В., Кисиленко К. В. (2017)
Синенький О. В. - Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського