Скрипник І. М. - Вплив патоґенетичного лікування на процеси пероксидації у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Markin L. - Early-Versus Late-Onset Preeclampsia: Differences in Risk Factors and Birth Outcomes, Medvyedyeva O. (2017)
Katerenchuk O. - Diagnostic and Prognostic Value of Psycho-Autonomic Dysfunction as Factor of Ischemic Heart Failure Progression, Zhdan V., Katerenchuk I. (2017)
Абрагамович М. О. - Уміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу, Абрагамович О. О., Фармага М. Л. (2017)
Markin L. - Features of Giving Aid to Pregnant Women with Uterine Leiomyoma, Besedin O., Isayeva K. (2017)
Абрагамович У. О. - Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків), Абрагамович О. О., Гута С. І. (2017)
Біла Є. С. - Семантичні гештальти асоціативного онімічного поля ароматонімів (2017)
Бубнов Д. В. - Вариативный характер мелодического контура в речи ирландцев (2017)
Єрьоменко С. В. - Компресія при перекладі з української мови на англійську (2017)
Ковальчук А. К. - Темпоральные особенности речи шеф-повара (2017)
Колегаева И. М. - Еще раз о роли сигнальных систем в познании и означивании мира, или почему текут слюнки при слове лимон (2017)
Кравченко Н. О. - Псалми як особливий різновид молитовних текстів (2017)
П’єцух О. І. - Тактика іронізування в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Полянічко О. Д. - Структура асоціативного поля космопоетонімів (2017)
Прима В. В. - Англомовний путівник по Україні як полікодовий текст (2017)
Русавская О. О. - Просодическая интерференция в речи англоговорящих жителей Квебека (2017)
Сєчіна C. І. - Екстралінгвальні чинники формування концепту ідентичність у мексиканському національному варіанті іспанської мови (2017)
Сиваченко И. В. - Просодические средства выражения эмоциональной напряженности в речи спортивных комментаторов (2017)
Смаглій В. М. - Спочатку було слово: word як ядерна лексема номінативного поля концепту word (2017)
Снітовська О. Й. - Медична термінологія англомовних текстів інструкцій медичних препаратів та відтворення її в українських перекладах (2017)
Строченко Л. В. - Вербалізація субконцепту prodigy у романі Р. Дала "Matilda” (2017)
Шелковнікова З. Б. - Проспекція та ретроспекція у наративах англійської мови науки (2017)
Шистовська А. А. - Поняття інтертекстуальності та підходи до нього (2017)
Vovchanska S. І. - Professional glottodidactics as a new aspect of LSP study (2017)
Ільченко О. М. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. (2017)
Карпенко О. Ю. - Рецензія на монографію Н. О. Кравченко "Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід)" Одеса: КП ОМД, 2017. – 408 с. (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Майовець Я. М. - Роль і місце інноваційного аграрного підприємництва України на глобальному ринку продовольчих товарів (2017)
Маргіта Н. О. - Оцінка якості системи транспортного обслуговування пасажирів м. Львова, Ярема Н. О. (2017)
Марченко В. М. - Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект, Покровська Н. М. (2017)
Матвеев С. П. - Охрана окружающей природной среды в социально ориентированной рыночной системе и ее последствия (2017)
Мізік Ю. І. - Провідні методи та інструменти стратегічного моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення, Конопліна О. О., Панов В. В., Ярошенко Н. А. (2017)
Носирєв О. О. - Світовий досвід реалізації моделей промислової політики (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційний розвиток кантонів Швейцарії на основі кластерного підходу (2017)
Опікунова Н. В. - Застосування системного підходу до формування економічного потенціалу підприємства, Швець Є. В. (2017)
Осадчий Є. С. - Напрями капіталізації банківських установ за участі держави (2017)
Охрименко І. Б. - Необхідність та напрями удосконалення регулювання споживчого кредиту в Україні (2017)
Палінчак М. М. - Принципи менеджменту в природно-заповідній сфері, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Палінчак М. М. - Класифікація природно-заповідних територій та об'єктів у контексті конвенції МСОП та законодавчих актів України, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Партола А. І. - Державна політика в галузі річкового водного транспорту України (2017)
Петришин Л. П. - Удосконалення процесів формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств як чинника їхньої економічної поведінки (2017)
Прокопенко І. В. - Комерціалізація та оцінювання ефективності інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2017)
П'янкова О. В. - Криза як складник розвитку економічних систем, Ралко О. С. (2017)
Резнік Н. П. - Стан та тенденції біржової торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України, Назаренко М. А. (2017)
Романовська Ю. А. - Державне соціальне страхування як форма соціального захисту населення України, Солоненко Л. В. (2017)
Рубан Ю. В. - Удосконалення управління ціновими ризиками на товарних ринках, Степанченко О. В. (2017)
Седікова І. О. - Інноваційна діяльність як фактор економічного зростання підприємств виноробної галузі (2017)
Слободяник А. М. - Алгоритмічний трейдинг на біржовому ринку: сутність та класифікація, Крижній В. Б. (2017)
Слуцький Є. В. - Розроблення розпорядчого документу облікової політики для оборонної галузі в частині основних засобів (2017)
Сотниченко В. М. - Економічна безпека телекомунікаційних підприємств: стан та шляхи вирішення проблеми (2017)
Старинець О. Г. - Антикризова стратегія діяльності телекомунікаційних підприємств (2017)
Строкович Г. В. - Взаємозв’язок економічних категорій "фінанси", "фінансування", "фінансове забезпечення", "фінансові ресурси", Гончарук С. В. (2017)
Таратула Р. Б. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами територіальних громад, Ковтуняк І. П. (2017)
Тищенко В. В. - Впровадження фінансового планування на підприємстві (2017)
Трішкіна Н. І. - Критерії оцінки маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга (2017)
Федоряк Р. М. - Управління розвитком філіальної мережі компанії з роздрібної торгівлі, Лисенко Б. Р. (2017)
Халімон Т. М. - Напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Харун О. А. - Формування креативності персоналу за умов інноваційного розвитку підприємств (2017)
Цибульська Е. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження сутності в епоху економіки знань (2017)
Черноіванова Г. С. - Теоретичні засади управління інноваційним складником підприємства (2017)
Чичуліна К. В. - Оцінка ризикостійкості підприємств цукрової галузі, Касмініна К. О. (2017)
Штулер І. Ю. - Державна політика залучення інвестицій у стратегії розвитку національних економік, Сержанов В. В. (2017)
Юдіна М. І. - Еволюція концепцій ринку праці, Мельник І. В. (2017)
Яворська Н. П. - Формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору: аналіз зарубіжного досвіду, Баланюк М. В. (2017)
Якубовський С. О. - Сучасні тенденції міжнародної міграції та грошових переказів мігрантів в умовах глобалізації, Горивенко Х. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдуллаєв Ф. Г. - Застосування многочленів Фабера в доведеннях комбінаторних тотожностей, Імаш кизи М., Савчук В. В. (2018)
Grigorchuk R. - On the rigidity of rank gradient in a group of intermediate growth, Kravchenko R. (2018)
Дворник А. В. - Майже періодичні розв’язки систем Лотки–Вольтерра з дифузією та імпульсною дією, Струк О. О., Ткаченко В. І. (2018)
Kochubei A. N. - Linear and nonlinear heat equations on a p-adic ball (2018)
Кравець В. І. - Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями, Ковальчук Т. В., Могильова В. В., Станжицький О. М. (2018)
Михайлец В. А. - Предельные теоремы для решений краевых задач, Пелехата О. Б., Рева Н. В. (2018)
Романюк А. С. - Колмогоровські поперечники і білінійні наближення класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних (2018)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні Σ-розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2018)
Fečkan M. - On equations with generalized periodic right-hand side, Pospíšil M. (2018)
Чуйко С. М. - Метод найменших квадратів у теорії матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач, Нєсмєлова О. В., Дзюба М. В. (2018)
Prytula M. M. - Differential-geometric structure and the Lax–Sato integrability of a class of dispersionless heavenly type equations, Hentosh O. E., Prykarpatskyy Ya. A. (2018)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - Становлення національної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як інструменту вартісної оцінки надр, Михайлів І. Р. (2017)
Фесенко Ю. Л. - Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування", Кривуля С. В., Братах М. І. (2017)
Клюнь А. М. - Роль нормативних документів у забезпеченні надійного та безпечного функціонування газотранспортної системи України – історія сьогодення та напрямки реформування, Карпаш М. О. (2017)
Чудик І. І. - Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М. (2017)
Копей В. Б. - Імітаційна модель свердловинної штангової насосної установки на основі абстрактних автоматів (2017)
Копей Б. В. - Розрахунок залишкового ресурсу насосної штанги, Стефанишин А. Б., Рачкевич І. О. (2017)
Пиріг Т. Ю. - Особливості безтраншейної технології прокладання трубопроводів способом мікротунелювання, Побережний Л. Я., Запухляк В. Б., Цюрак В. Ю. (2017)
Гриджук Я. С. - Визначення інертності та кінетичної енергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні (2017)
Кондрат О. Р. - Лабораторні дослідження з винесення рідини із газових і газоконденсатних свердловин за допомогою твердих поверхнево-активних речовин, Петрущак С. М. (2017)
Горбійчук М. І. - Лінеаризована математична модель двостадійного процесу сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Станецький А. І. - Ранжування високомінералізованих ґрунтів за небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу діаметра стовбура на продуктивність газових свердловин, Горбійчук М. І., Дремлюх Н. С. (2017)
Чабан Н. І. - Особливості руйнування насосно-компресорних труб в умовах експлуатації газоконденсатних родовищ з високим вмістом корозійно-активних речовин, Миндюк В. Д. (2017)
Побережний Л. Я. - Вплив напружень тертя газорідинної суміші та гідратоутворення на швидкість корозії, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Зменшення технологічних втрат нафти на родовищах Прикарпаття, Шумілін Т. В. (2017)
Паневник Д. О. - Обґрунтування методу вибору параметрів експлуатації пристрою для ліквідації прихоплень бурильної колони (2017)
Прокопів М. М. - Експлуатаційна стійкість інструменту із дрібнозернистого сплаву WC-8Co після вакуумно-компресійного спікання в різних умовах зварювання тертям з перемішуванням, Харченко О. В., Лукаш В. А., Цап І. В. (2017)
Фуртат І. М. - Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків, Остапюк Н. А., Антонюк М. З. (2017)
Штефюк Т. В. - Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси, Терновська Т. К. (2017)
Прилуцький М. П. - Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах, Стародуб М. Ф. (2017)
Дупленко Ю. К. - Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку (2017)
Лукавенко Я. І. - Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова"), Деревська К. І. (2017)
Нікулін О. С. - Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту, Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. (2017)
Мурланова Т. В. - Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран, Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. (2017)
Гребенюк А. Г. - Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему, Голуб О. А. (2017)
Repetsky S. - Influence of adsorbed potassium atoms on the energy spectrum of graphene, Vyshyvana I., Melnyk R. (2017)
Хоменкова Л. Ю. - Ефекти пам’яті в структурах на основі оксиду гафнію, легованого германієм (2017)
Відомості про авторів (2017)
Митник Ю. В. - Пам’ятi Володимира Андрiйовича Вишенського, Михалевич В. М., Олiйник Б. В., Чорней Р. К., Дутка В. А. (2017)
Drin I. - The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation, Drin S., Drin Y. (2017)
Михалевич В. М. - До методу апроксимацiї нечiткої статистичної закономiрностi, Янiвський О. М. (2017)
Назаренко Ю. О. - Безризиковий портфель для FAT моделi Стьюдент-типу для ризикових базових активiв, Щестюк Н. Ю. (2017)
Олiйник Б. В. - Досконалi 1-коди на тривалентних дистанцiйно-транзитивних графах, Лукашова М. В., Лукашова Т. Д. (2017)
Санжаровська А. О. - Узагальнення задачi про Ханойську вежу (2017)
Сатур О. Р. - Динамiчна система конфлiкту з притяганням для трiйки взаємодiючих сторiн (2017)
Fitel D. - Modified Bayesian classifiers for text messages (2017)
Чорней Р. К. - Про рiвновагу за Нешем у стохастичних iграх накопичення капiталу на графi (2017)
Вiдомостi про авторiв (2017)
Козюбра М. І. - Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій (2017)
Білак М. В. - Значення Угоди про асоціацію з ЄС: нові виклики для конституційного порядку чи послаблення позиції Основного Закону (2017)
Грищенко К. С. - Зміна Конституційним Судом України власних юридичних позицій і застосування динамічного тлумачення – пошук співвідношення (2017)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України в частині конституційної юрисдикції: особливості перехідних відносин (2017)
Мельник М. О. - Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації (2017)
Лобач О. М. - Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) (2017)
Звєрєв Є. О. - До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом (2017)
Іщенко Ю. В. - Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації (2017)
Мінін О. А. - Ultra vires податкових відносин, Козленко М. С. (2017)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Умови договору про споживчий кредит: відповідність європейським стандартам, Посполітак В. В. (2017)
Ізарова І. О. - Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу (2017)
Костюк В. Л. - Страховий стаж: поняття, ознаки, види й тенденції удосконалення (2017)
Антонович М. М. - Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії (2017)
Романченко А. В. - Проблеми та перспективи ратифікації Україною Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 1993 р. (2017)
Михайлюк Г. О. - Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу (2017)
Багіров С. Р. - Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав (2017)
Горох О. П. - Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку (2017)
Бернацький Б. В. - Рішення Конституційного Суду України у справі про заборону компартії України у світлі концепції войовничої демократії (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бащенко М. І. - Cучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону, Тищенко І. В. (2005)
Бегма А. А. - До державного стандарту "Сперма бугаїв заморожена", Бегма Л. О. (2005)
Бердичевський M. C. - Моніторинг параметрів генетичної мінливості в популяції великої рогатої худоби як основа реалізації закону України "Про племінну справу у тваринництві” (2005)
Іванов В. К. - Сучасний стан племресурсів молочних порід Одещини (2005)
Коновалов В. С. - Нові підходи у використанні меланосомальних технологій у селекційному процесі (2005)
Любинський O. I. - Оцінка системи селекції прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи, Новіцький M. B., Боднар I. O. (2005)
Мельник Ю. Ф. - Шляхи розвитку генетичної служби у тваринництві України, Подоба Б. Є., Гузєв I. B. Бородай І. С. (2005)
Підпала Т. В. - Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві (2005)
Бащенко М. І. - Вагові та лінійні параметри екстер’єру телиць української червоно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2005)
Бєлогурова B. I. - Оцінка червоно-рябих голштинських бугаїв за якістю нащадків при схрещуванні з коровами червоної степової породи, Ладиш I. O., Грищенков Д. М. (2005)
Бех В. В. - Сучасний стан науково-дослідних робіт з виведення малолускатого коропа нового типу для рибних господарств України, Томіленко В. Г., Осипенко M. I., Марценюк В. П. (2005)
Бойко О. В. - Підвищення живої маси бугаїв за допомогою лактину, Романов Л. М. (2005)
Войтенко С. Л. - Миргородська порода свиней у процесі еволюції (2005)
Гальчинська І. А. - Повноцінна годівля та роздій корів до рекордної продуктивності, Коваль A. I., Дубін A. M. (2005)
Геккієв А. Д. - Перспективні розгалуження лінійних структур центрального зонального типу створюваної української червоної молочної породи, Козловська M. B. (2005)
Герасименко В. В. - Параметри генетичної структури стада свиней асканійського типу української м’ясної породи за імуногенетичними показниками, Скрепець К. В. (2005)
Гришина Л. П. - Рівень фенотипної консолідації свиней великої білої породи (2005)
Гурський I. M. - Селекційно-господарські особливості помісей від корів української червоно-рябої породи з бугаями м’ясних порід в умовах Лісостепу України, Лановська М. Г. (2005)
Дармограй Л. М. - Динаміка живої маси кролів різних генотипів у літній період вирощування, Лучин І. С. (2005)
Дубін A. M. - Удосконалення методів оцінки порід, родин та окремих тварин у молочному скотарстві (2005)
Іовенко В. М. - Стабілізуючий відбір та життєздатність і відносна пристосованість генотипів овець багатоплідного каракулю за системою трансферину, Кириченко В. А. (2005)
Кузебний C. B. - Особливості спермопродуктивності бугаїв різних генотипів (2005)
Левченко І. В. - Сиропридатність молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2005)
Лучин І. С. - Комплексний показник оцінки ремонтного молодняку кролів різних генотипних поєднань (2005)
Мазур В. Є. - Сучасний генофонд свиней степової зони України та перспективи його використання (на прикладі Кіровоградської області), Явтушенко Л. А. (2005)
Мовчан Т. В. - Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності корів новостворюваної червоної молочної породи, Данько В. І. (2005)
Надточій B. M. - Вікові та породні зміни показників спермопродуктивності бугаїв (2005)
Носич В. М. - Продуктивні якості основних родин свиней великої білої породи (2005)
Петренко B. I. - Енергетична оцінка великої рогатої худоби, Барабаш B. I., Доценко Л. В. (2005)
Полупан Ю. П. - Успадковуваність молочної продуктивності корів української червоної молочної породи, Коваль Т. П. (2005)
Просяний С. Б. - Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи, Сірацький Й. З. (2005)
Проценко О. В. - Вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові теличок залежно від тривалості їхнього утробного розвитку (2005)
Різноока К. П. - Екстер’єрна оцінка бугаїв різного екогенезу та їхніх дочок у структурі створюваної червоної молочної породи (2005)
Рудик І. А. - Роль ліній в удосконаленні української чорно-рябої молочної породи, Сотніченко Ю. М. (2005)
Сметанин B. T. - Линейное разведение как метод структурирования и механизм сохранения внутрипопуляционной изменчивости в породах (2005)
Ференц Л. В. - Якість молока протягом лактації у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи (2005)
Херсонець Л. К. - Вплив генетичного тренду на оцінку бугаїв молочних порід за типом будови тіла (2005)
Хмельничий Л. М. - Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід за екстер’єрним типом (2005)
Хом`як О. А. - Вплив генотипу на екстер’єрні показники корів української червоно-рябої і молочної породи (2005)
Шкурко Т. П. - Продуктивність та екстер’єрні особливості голштинської худоби в умовах Степу України (2005)
Ящук Т. С. - Морфологічні і функціональні особливості вим’я первісток української чорно-рябої молочної породи, Мединська О. Я. (2005)
Бабак О. Я. - Функціональний стан печінки та показники білкового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від генотипів гена рецептора ангіотензину ii першого типу, Зайцева М. М. (2017)
Боягина О. Д. - Морфометрическая характеристика мозолистого тела женщин второго периода зрелого возраста по данным МР-томограмм и анатомических препаратов (2017)
Бродовська Н. Б. - Cтан прооксидантної системи крові та ендогенної інтоксикації у хворих на червоний плоский лишай (2017)
Бумбар З. О. - Оцінка моделі коморбідного стану – генералізованого пародонтиту на фоні уролітіазу, Піняжко О. Р. (2017)
Витриховський А. І. - Шкала ризику виникнення та прогресування життевонебезпечних аритмій та раптової серцевої смерті в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань на підставі оцінки варіабельності та турбулентності серцевого ритму (2017)
Viligorska K. V. - Impact of magnesium and vitamin b6 nutritional supplement on comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease, Khukhlina O. S., Antoniv A. A., Andrusiak O. V. (2017)
Гараздюк М. С. - Використання спектрофотометричного методу дослідження спинномозкової рідини для судово-медичного визначення давності настання смерті, Бачинський В. Т., Гараздюк О. І., Ушенко О. Г. (2017)
Грицюк М. І. - Зміни окремих показників екскреторної функції нирок у динаміці експериментального цукрового діабету (2017)
Дац-Опока М. І. - Психоемоційні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, Гнатейко О. З., Цьолко Т. Ю. (2017)
Дяк К. В. - Роль фетального фібронектину в прогнозуванні передчасних пологів у вагітних групи ризику, Юзько О. М., Приймак С. Г. (2017)
Кузьмінов Б. П. - Зміни лейкоцитарного спектра крові у сенсибілізованих нітроксоліном мурчаків в умовах проведення токсикологічного експерименту, Яськів Г. І., Грушка О. І. (2017)
Нарсія В. І. - Морфогенез структур шийної та грудної ділянки хребтового стовпа у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Кривецький І. В., Бесплітнік М. Г., Кривецький В. В. (2017)
Овчаренко І. А. - Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу як фактор підвищення ефективності лікування, Шевченко О. С., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2017)
Пиндус Т. А. - Состояние тканей ротовой полости крыс в условиях моделирования метаболического синдрома, Деньга А. Э., Ткаченко Е. К. (2017)
Повар М. А. - Гепатоспецифічні прояви порушень у системі вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист у щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2017)
Радченко О. М. - Застосування екстракту кореня пеларгонії EPs-7630 у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Sirenko Yu. M. - Right heart catheterization for hemodynamic evaluation of pulmonary hypertension, Zhyvylo I. О., Sirenko O. Yu. (2017)
Соломенчук Т. М. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у пери- та постменопаузальних жінок: ризики та особливості перебігу, Процько В. В., Полторак Л. В., Перетятко Н. В. (2017)
Сторожук М. В. - Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу (2017)
Фаді Хаза Файяз Шадід - Психоемоційний статус та стан церебрального кровообігу у пацієнтів молодого віку з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта (2017)
Федорук О. С. - Клінічні відмінності тазового болю при хронічному небактеріальному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Степанченко М. С., Романенко В. І. (2017)
Чаплинська Н. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: позалегеневі прояви, Рудник В. Т., Симчич Х. С. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні пародонтиту, Березнякова А. І. (2017)
Шушляпина Н. О. - Изучение дыхательных циклов при ольфактометрических исследованиях (2017)
Талалаєв К. О. - Предикція в українській медицині – сучасний інструмент покращення якості життя громадян (огляд літератури) (2017)
Безсмертний Ю. О. - Медикосоціальна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу в Україні, Безсмертна Г. В., Гриневич Ю. Ф., Веремій Л. Г. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата Хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом после рвоты желчью (2017)
За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХVIІ (2017)
Віце-президент НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Професор Хухліна Оксана Святославівна (до 50-річчя від дня народження) (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2017)
Бусарєва Т. Г. - World experience of using of currency operations in the bank activity (2017)
Кірова Л. Л. - Можливості та загрози розвитку світового сільськогосподарського ринку (2017)
Добренко О. О. - Організаційно-методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці (2017)
Поліщук С. В. - Шерингова економіка в Україні як спосіб вирішення проблеми обмеженості ресурсів громадян, Шишкіна В. О. (2017)
Рунчева Н. В. - Сутність корпоративних відносин у олійно-жировій промисловості, Охмат Н. В. (2017)
Трегубова О. О. - Екологічна оптимізація землекористування та сталий розвиток територіальних утворень (2017)
Антошкіна Л. І. - Конкурентоспроможність приватних ВНЗ, Бортник Ю. В. (2017)
Атаманюк О. О. - Обґрунтування та використання інструментів регламентації й формалізації у здійсненні контролінгу як системи управління розвитком культурно-мистецьких закладів сільських територій (2017)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні засади дослідження суті стратегічного маркетингового планування підприємств олійно­жирової галузі, Журавльов Є. В. (2017)
Горяча О. Л. - Комп’ютерний інжиніринг як засіб підвищення ресурсного потенціалу бізнесу, Резніченко В. В. (2017)
Ігнатенко М. М. - Надання послуг сільського зеленого туризму фермерськими господарствами з метою здійснення їх диверсифікації та підвищення доходності діяльності, Мармуль Л. О. (2017)
Kovtun V. A. - Stages of beef production control (2017)
Кривець Ю. М. - Концентрація ресурсів, спеціалізація, фінансово-економічна стійкість та ефективність діяльності аграрних підприємств, Постол А. А. (2017)
Новак Н.П. - Чинники пріоритетного розвитку аграрної сфери економіки, Бритвєнко А. С. (2017)
Романюк І. А. - Формування мотивів здійснення туристичної діяльності аграрними підприємствами, Яровий В. Ф. (2017)
Samaichuk S. I. - Economic efficiency of grain production in agricultural enterprises (2017)
Сільченко І. А. - Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства, Геращенко К. І., Острожна О. А. (2017)
Антошкін В. К. - Аналіз факторів, що визначають соціально-економічну безпеку регіонів, Мороз О. І. (2017)
Педан В. И. - Экономический аспект истории становления и развития уголовной ответственности за посягательства на рыбные ресурсы на территории войска запорожского (2017)
Попова Н. О. - Статистична оцінка структурних відмінностей валового регіонального продукту Запорізької області, Коваль А. Ю. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки ринкової вартості прав вимоги за дебіторською заборгованістю комерційного банку (2017)
Вовчак О. Д. - Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків, Канцір І. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рой М. М. - Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу (2017)
Чабан Н. І. - Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації, Миндюк В. Д. (2017)
Кондрат Р. М. - Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища, Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І., Кликоцька Р. С. (2017)
Чудик І. І. - Розширення технологічних можливостей орієнтованих компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М., Білецька І. Я. (2017)
Гриджук Я. С. - Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини (2017)
Копей В. Б. - Принципи побудови моделі свердловинної штангової насосної установки для середовища Maplesoft MapleSim 7, Копей Б. В., Кузьмін О. О. (2017)
Скобло Т. С. - Расчёт напряжений в колоннах разной длины при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю. (2017)
Чернова О. Т. - Дослідження особливостей транспортування і зберігання газу на Опарській СПЗ, Федорович І. В. (2017)
Гулиев А. С. - Использование и определение нормы расхода осушителя на установке осушки газа (2017)
Заміховський Л. М. - Сучасний стан оцінки надійності систем автоматики газоперекачувальних агрегатів, Зікратий С. В., Штаєр Л. О. (2017)
Горбійчук М. І. - Метод налаштування параметрів ПІ- і ПІД-регуляторів системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Чесановський М. C. - Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - РКООН-2009 як інструмент адаптації класифікації запасів і ресурсів корисних копалин України до світових стандартів звітності, Михайлів І. Р. (2017)
Рибіцький І. В. - Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення, Трофімчук В. І., Карпаш М. О. (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз рівня екологічної безпеки свердловин, що виведені з експлуатації (2017)
Кондрат Р. М. - Вплив розміщення видобувних свердловин на коефіцієнт газовилучення при периферійному нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад кругової форми, Хайдарова Л. І. (2017)
Копей Б. В. - Перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг, Шуанжу Юйй, Стефанишин А. Б. (2017)
Горбійчук М. І. - Дослідження властивостей двоступеневої сепараційної установки як об'єкт автоматичного керування, Поварчук Д. Д. (2017)
Копистинський Л. О. - Синтез структури цифрового логічного пристрою для підтримання процесів прийняття рішень у системі адаптивного управління бурінням свердловин електробурами (2017)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного стану системи промислових газопроводів на режими роботи об'єктів газовидобувного комплексу, Добрунов Д. Є., Шкейр Алі (2017)
Крижанівський Є. І. - Дослідження потужності та швидкості струмини водо-повітряно-піщаної суміші, Лях М. М., Добровольський І. В., Вакалюк В. М. (2017)
Сенчішак В. М. - Вплив нерівномірності обертання кривошипа на динаміку роботи верстата-гойдалки, Попович В. Я., Буй В. В. (2017)
Артим В. І. - Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з'єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан, Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В. (2017)
Гнип М. М. - Дослідження економічної доцільності переобладнання дизельних двигунів нафтогазової галузі на альтернативні палива, Криштопа С. І., Микитій І. М. (2017)
Нагорняк Р. І. - Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки, Коваль Я. М. (2017)
Височанський І. І. - Оптимізація газових мереж низького тиску з врахуванням енергетичних характеристик природного газу, Чабан Н. І., Максим'юк С. О. (2017)
Карпаш М. О. - Аналіз організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності на об’єктах газотранспортної системи України, Слободян М. Б., Рибіцький І. В. (2017)
Чесановський М. C. - Управління інтеграцією великих даних для оперативного прийняття рішень в нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ качества втулок цилиндров тепловозных двигателей производства ПАО "Бериславский машиностроительный завод", Сидашенко А. И., Марченко М. В., Ровный Е. В. (2013)
Омельченко Л. В. - Анализ методов восстановления деталей гальванопокрытиями (2013)
Сидашенко А. И. - Теоретическое обоснование температуры нагрева детали при механизированной наплавке по винтовой линии для проведения термомеханической обработки, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Манило В. Л. (2013)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності змінних робочих органів сільськогосподарських машин (2013)
Краснощек Ю. С. - Влияние условий алмазно-искрового шлифования на энергоемкость Процесса (2013)
Марченко А. Ю. - Современное оборудование для измерения коэрцитивной силы (2013)
Рублёв В. И. - Управляемые технологические процессы изготовления гальванических покрытий (2013)
Тришевський О. І. - Дослідження зміни механічних властивостей гнутих профилів при формовці (2013)
Скобло Т. С. - Методика математической оценки структурообразования при наплавке восстановленного слоя изделия, Сидашенко А. И., Тихонов А. В., Рыбалко И. Н. (2013)
Куликівський В. Л. - Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів (2013)
Сумец А. М. - Аналитическое исследование связи конструктивного и технологического показателей зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобилей (2013)
Карпусенко В. П. - Особливості процесу наплавлення трьохфазною дугою при відновленні деталей сільськогосподарської техніки, Карпусенко О. В. (2013)
Хоменко С. М. - Розробка пристосування для електромеханічної обробки робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Брянцева Н. А. - Основні чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сидашенко А. И. - Определение площади снимаемого металла при растачивании гильзы цилиндров круглым резцом, Аветисян В. К., Карпусенко А. В. (2013)
Рубльов В. І. - Cтруктуризація як основа проектування, виробництва і технічного сервісу зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Еременко В. С. - Определение количества контактов электроискрового разряда при упрочнении деталей электроискровым способом (2013)
Науменко А. А. - Анализ конструктивно-технологических характеристик поверхностей деталей, подлежащих восстановлению (2013)
Сафонов В. В. - Нанотехнологические методы ресурсосбережения технических объектов, Шишурин С. А., Азаров А. С., Сафонов К. В. (2013)
Акулович Л. М. - Технология нанесения защитных покрытий с использованием электрических разрядов и энергии постоянных магнитов, Миранович А. В. (2013)
Романюк С. П. - Анализ методов упрочнения режущих инструментов (2013)
Бантковский В. А. - Обоснование технико-экономической эффективности воспроизводства элементов систем машин, Аветисян В. К., Гончаренко А. А., Александренко В. Н. (2013)
Миклуш В. П. - Особенности формирования фирменной системы технического сервиса тракторов "Беларус", Сайганов А. С., Барташевич Л. В., Барташевич А. Л. (2013)
Плугатарёв А. В. - Легирование хромированного покрытия нанопорошками (2013)
Карабиньош С. С. - Технічний стан сільськогосподарських машин та його визначення голографічними методами, Іваненко О. Д. (2013)
Миклуш В. П. - К оценке рациональной концентрации работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, Сайганов А. С. (2013)
Кухтов В. Г. - Нові підходи при формуванні замовлень на запасні частини до сільськогосподарської техніки, Іванов В. І., Іванова Ю. В., Денисов А. В. (2013)
Скобло Т. С. - Влияние алмазного выглаживания на шероховатость поверхности деталей восстановленных наплавкой и подвергнутых упрочняющему Точению, Ридный Р. В. (2013)
Хоменко С. М. - Теоретичне визначення теплоти згоряння суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу (2013)
Автухов А. К. - Спосіб визначення зміни розмірів і форми поверхні виробів, Алфьоров О. І. (2013)
Васильків В. В. - Технології виготовлення комбінованих шнекових заготовок із секційних та секційно-зварних гвинтових заготовок (2013)
Пастухов А. Г. - Режимы механической обработки крестовин карданных шарниров, упрочненных ЭМО, Минасян А. Г., Дегтярев Н. М. (2013)
Сиромятніков П. С. - Дослідження та розробка методики діагностування індивідуальних паливних насосів з електронним керуванням, Коновалов І. І. (2013)
Бойко А. І. - Математична формалізація опису станів і переходів пассивного резервування технічних систем, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Листопад А. И. - Анализ существующих методов оценки качества изделий из металлов и сплавов (2013)
Скобло Т. С. - Применение нанотехнологий при восстановлении деталей сельскохозяйственной техники, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Триполко В. К., Гончаренко Е. А., Мальцев Т. В. (2013)
Карабиньош С. С. - Характерні пошкодження деталей пластинчато-роторних вакуумних насосів, Новицький А. В., Ружило З. В. (2013)
Пасько Н. С. - Ресурсосберегающая технология при изготовлении валков из чугунов с шаровидным графитом (2013)
Новицький А. В. - Методичні підходи оцінки надійності людини-оператора, як складової систем "людина–машина-середовище", Ружило З. В., Новицька О. А. (2013)
Телятников В. В. - Анализ дефектов стальных отливок запасных частей для ремонта транспортных средств (2013)
Гринченко О. С. - Прогнозування показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань, Алфьоров О. І. (2013)
Карабиньош С. С. - Неруйнівні випробування деталей сільськогосподарських машин, Ружило З. В., Новицький А. В. (2013)
Галиев И. Г. - Обеспечение работоспособности тракторов в аграрном производстве путем обоснования выбора варианта ремонтных воздействий, Яхин С. М., Хусаинов Р. К. (2013)
Аветисян В. К. - Экономическое обоснование инвестиций на предприятии, Бантковский В. А., Полетов В. А. (2013)
Кононенко А. С. - Теоретическое обоснование минимальной толщины слоя герметика в неподвижном фланцевом соединении, Казанцев С. П., Комогорцев В. Ф. (2013)
Карташов С. Г. - Експериментальні дослідження котка вібраційно-осциляторної дії, Дядя В. М., Саньков С. М., Дудка В.С. (2013)
Ружило З. В. - Использование осциллографических методов при испытаниях и диагностике автотракторных двигателей, Войтюк В. Д., Герасимчук Ю. А. (2013)
Бурцев С. А. - Влияние дефектов на эксплуатационную стойкость изделий из высокопрочного чугуна (2013)
Галлиев И. Г. - Обеспечение надежности функционирования тракторов в аграрном производстве, Яхин С. М., Хусаинов Р. К. (2013)
Сідашенко О. І. - Вплив дефектів макро- і мікроструктури сталі 45 на коерцитивну силу, Скобло Т. С., Власовець В. М., Копил А. С. (2013)
Скобло Т. С. - Повышение износостойкости маслосъемных поршневых колец, Мартыненко А. Д., Мартыненко Д. А. (2013)
Титул, зміст (2017)
Чудик І. І. - Щодо впливу термобаричних умов на реалізацію процесу промивання свердловини, Грипись Д. А., Білецька І. Я., Щуцький В. І. (2017)
Мірненко В. І. - Підвищення працездатності замкових різьбових з'єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Ткач М. Я., Пилипів Л. Д. (2017)
Артим В. І. - Аналіз сучасних конструкцій замкових з'єднань обважнених бурильних труб, Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В. (2017)
Копей Б. В. - Аналіз ефективності склопластикових, вуглепластикових та гібридних насосних штанг, Юй Шуанжуй, Стефанишин А. Б. (2017)
Воловецький В. Б. - Оптимізація експлуатації газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ, Василенко С. В., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Гнітко А. В., Величко В. В. (2017)
Грудз В. Я. - Прогнозування нестаціонарних процесів в газотранспортних системах за умови їх неповного завантаження, Грудз В. Я. (мол.) (2017)
Кречковська Г. В. - Матеріалознавчі аспекти експлуатаційного руйнування повітряного стартера конвертованого двигуна газокомпресорної станції, Мицик А. Б., Студент О. З. (2017)
Поварчук Д. Д. - Синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти (2017)
Рибіцький І. В. - Урахування температури природного газу при експрес-визначенні його теплоти згоряння, Височанський І. І., Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2017)
Кропивницька В. Б. - Ідентифікація і моделювання розімкнених нелінійних динамічних систем (2017)
Копистинський Л. О. - Сумісні механічні характеристики електробурів і доліт (2017)
Микитій І. М. - Енергоефективність дизельних двигунів нафтогазової галузі при їхньому переведенні на альтернативні палива, Гнип М. М., Криштопа С. І. (2017)
Кулик М. П. - Дослідження функції передачі основних блоків теплової генерації електричної енергії, Шавранський М. В. (2017)
Шекета В. І. - Оцінка факторів, що впливають на контрольовані параметри процесу прийняття рішень щодо умов та режимів буріння, Чесановський М. C. (2017)
Титул, зміст (2017)
Павловський І. В. - Воєнно-технічна політика України: проблеми формування та реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень, Чепков І. Б., Зубарєв В. В., Смірнов В. О., Свергунов О. О. (2017)
Бісик С. П. - Порівняння ефективності підходів до числового моделювання пробиття ударником гомогенної перешкоди, Чернозубенко О. В., Сливінський О. А., Схабицький В. Р., Корбач В. Г. (2017)
Гурнович А. В. - Методичний підхід до пристрілювання автоматів АК-74 та АКМ з коліматорним прицілом, Трофименко В. Г., Кіркач Н. П. (2017)
Ланецький Б. М. - Загальні науково-методичні положення щодо організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Оцінка техніко-економічної ефективності робіт, Коваль І. В., Лук’янчук В. В., Лісовенко В. В., Доска О. М. (2017)
Герасимов С. В. - Вибір показників для оцінювання технічного стану авіаційного ракетного озброєння, Баранік О. М. (2017)
Герасимов С. В. - Оцінка коефіцієнта лобового опору снаряда методами поліноміальної апроксимації та інтерполяції координат центра мас на етапі льотно-конструкторських випробувань, Журавльов О. О. (2017)
Кисляк М. И. - Использование акустических моделей при расчете ступени вентилятора турбореактивного двухконтурного двигателя, Митрахович М. М. (2017)
Зірка А. Л. - Методика оцінки технічної досконалості безпілотного літального апарата за його основними льотно-технічними характеристиками при проведенні льотних випробувань, Расстригін О. О., Сілков В. І. (2017)
Бєляєв Д. М. - Науково-методичний апарат обґрунтування основних вимог до аеродинамічних та аеростатичних характеристик прив'язного аеростата мобільного аеростатного радіолокаційного комплексу виявлення маловисотних цілей, Расстригін О. О., Кісєль П. І., Семенюк Р. П. (2017)
Абрамович А. О. - Вихрострумовий пристрій з базою даних образів для ідентифікації типів металів прихованих об’єктів, Піддубний В. О., Гусляков О. М. (2017)
Фриз П. В. - До проблеми управління процесом космічних спостережень заданих районів землі при вирішенні оперативних завдань (2017)
Шишанов М. О. Шевцов М. М. - Методологічні основи структурного синтезу систем відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ, Чеченкова О. Л. (2017)
Дзисюк О. В. - Пропозиції щодо побудови систем траєкторних вимірювань та єдиного часу для мобільного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П., Коломійцев О. В. (2017)
Величко О. Ф. - Проблемні аспекти інтеграції нетрадиційних видів озброєння до складу перспективної системи озброєння збройних сил держави, Гриб Д. А., Демидов Б. О., Луханін М. І. (2017)
Рябець О. М. - Інформація (2017)
Resume (2017)
Пукіш А. В. - Екологічні аспекти відновлення вуглеводневих покладів, Дригулич П. Г. (2017)
Дядін Д. В. - Оцінка впливу на підземні води на ділянці проведення гідророзриву пласта, Журавель М. Ю., Клочко П. В., Борщ М. С., Яременко В. В. (2017)
Караванович Х. Б. - Ландшафтні дослідження у зоні впливу Битківського нафтопромислу (2017)
Бойко В. С. - Перетікання підземних вод між пластами і структури потоків, якість змішаних вод і екологічний захист, Мандрик О. М., Зельманович А. І. (2017)
Журавель М. Ю. - Застосування зоологічної діагностики для оцінювання стану чорноземних грунтів на території газонафтових родовищ, Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю., Яременко В. В. (2017)
Триснюк В. М. - Картографічні моделі зон ймовірних підтоплень річки Дністер, Триснюк Т. В. (2017)
Євчук О. П. - Екологічна оцінка якості вод річки Лімниці за інтегральним блоковим індексом (2017)
Сінченко В. Г. - До використання водоростей як індикаторів забрудненості при гідрохімічній та еколого-санітарній оцінці якості водних ресурсів: дослідження транскордонних річок Чернівецької області, Николаєв A. М., Караван Ю. В., Тураш М. М. (2017)
Рибалка І. О. - Дослідження впливу Омели білої (Viscum album L.) на приріст біомаси дерев (на прикладі Тополі канадської, Populus deltoidеs Moench.), Вергелес Ю. І. (2017)
Кривомаз Т. І. - Підвищення рівня екологічної безпеки в процесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві, Варавін Д. В. (2017)
Кундельська Т. В. - Огляд методик оцінки візуальних впливів в межах урбосистеми та пропозиції щодо проведення такої оцінки на території м. Івано-Франківська (2017)
Бочковський А. П. - Науково-практичні аспекти мінімізації ризиків виникнення професійних небезпек, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Гайдін А. М. - Геомеханіка Стебницького провалу (2017)
Кошлак Г. В. - Зменшення техногенного впливу вугільних ТЕС на довкілля (на прикладі Бурштинської ТЕС), Павленко А. М. (2017)
Даценко В. В. - Екотоксичність мідно-цинкового гальваношламу, Хименко Н. Л. (2017)
Ремешевська І. В. - Дослідження еколого-економічної ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ "Агропромислова компанія "EUGROIL", Гурець Н .В., Омельчук О. А. (2017)
Шелудченко Л. С. - Дослідження матеріального балансу "Пальне-викиди". Склад та обсяги шкідливих викидів, які продукуються автотранспортними потоками (2017)
Черниш Є. Ю. - Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища, Васькін Р. А., Яхненко О. М. (2017)
Внукова Н. В. - Ефективність використання природних ресурсів в Україні в контексті концепції сталого розвитку, Мацкевич Г. Є. (2017)
Тимків М. М. - Аналіз відновлюваних джерел енергії на території Івано-Франківської області з використанням геоінформаційних систем, Касіянчук Д. В. (2017)
Михайлів М. І. - Аналіз впровадження відновлюваних джерел енергії в Україн, Головко В. В., Михайлів І. М. (2017)
Качала C. В - До питання методології екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії на прикладі МГЕС, Архипова Л. М., Мандрик О. М., Приходько М. М. (2017)
Побігун О. В. - Розвиток сільського зеленого туризму як стимул для сталого екологічного розвитку Івано-Франківської області (2017)
Radomska M. - The issues of transport environmental impacts perception by students of environmental and other engineering specialties, Chernyak L., Vologzhanina V., Chaplygina O. (2017)
До 25-річчя кафедри екології ІФНТУНГ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2017)
Титут (2017)
Содержание (2017)
Babachenko A. I. - Iron and steel Institute of the NAS. Scientific and technical support of black metallurgy, Tuboltsev L. G. (2017)
Бабаченко А. И. - Тенденции развития мировой металлургии (2016 год), Тубольцев Л. Т., Падун Н. И. (2017)
Tuboltsev L. G. - Influence of environmental indicators on development of Ukrainian metallurgy, Gorokhova V. A. (2017)
Чайка А. Л. - Исследование газодинамической работы свободной от шихты зоны колошника доменной печи и их практическое приложение, Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Логвинов Н. В., Сохацкий А. А. (2017)
Можаренко Н. М. - Тенденции изменения проектных профилей доменных печей в современных топливно-сырьевых условиях, Вышинская Е. Д., Горупаха В. В. (2017)
Чайка А. Л. - Исследование и анализ проектов конструкций профиля и показателей доменной плавки при переходе к технологии работы с применением пылеугольного топлива в условиях Украины, Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Москалина А. А., Шостак В. Ю., Авдеев Р. В., Фоменко А. П., Карнаухов П. В. (2017)
Вергун А. С. - Поведение примесей в чугуне при десульфурации его диспергированным магнием, инжектируемым в расплав в струе различных газов-носителей, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Двоскин Б. В. (2017)
Шевченко А. Ф. - Закономерности десульфурации чугуна вдуванием зернистого магния через двухсопловые фурмы в ковши с чугуном среднего типоразмера, Маначин И. А., Двоскин Б. В., Остапенко А. В., Кисляков В. Г., Башмаков А. М., Шевченко С. А., Петруша В. П. (2017)
Двоскин Б. В. - Исследование и оценка поступления серы в сталь при плавке в конвертерах с использованием глубоко обессеренного чугуна, Кисляков В. Г., Остапенко А. В., Вергун А. С., Шевченко А. Ф., Маначин И. А., Руденко А. Л., Петруша В. П. (2017)
Чернятевич А. Г. - Опыт разработки кислородных фурм с центральным охлаждением головок (2017)
Чернятевич А. Г. - Термодинамическое и высокотемпературное моделирование комбинированной продувки конвертерной ванны с использованием трехъярусной кислородной фурмы, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О., Чубин М. К. (2017)
Голуб Т. С. - Особенности жидкофазного восстановления марганца при конвертерной плавке с использованием низковольтного электрического потенциала, Семыкин С. И., Семыкина Е. В. (2017)
Семыкин С. И. - Оценка возможности снижения уровня пылевыделения из конвертера при применении технологии наложения низковольтного потенциала, Семыкина Е. В., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2017)
Семыкин С. И. - Особенности формирования настыли на конвертерной фурме при подводе низковольтного потенциала во время продувки плавки, Семыкина Е. В., Голуб Т. С. (2017)
Тогобицкая Д. Н. - Базы данных и модели для экспертной оценки эффективности использования ферросплавов при производстве стали, Пиптюк В. П., Петров А. Ф., Греков С. В., Снигура И. Р., Лихачев Ю. М., Головко Л. А. (2017)
Тогобицкая Д .Н. - Экспериментальная и теоретическая оценка серопоглотительной способности шлаков производства электростали, Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Греков С. В., Аносова А. А., Ходотова Н. Е. (2017)
Семыкин С. И. - Поведение кислорода и азота в расплаве в процессе кислородно-конвертерной плавки, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П. (2017)
Горбанев А. А. - Производство катанки расширенного размерного и марочного сортамента с учетом рациональных параметров калибров и заданной точности проката, Воробей С. А., Токмаков П. В., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Воробей С. А. - Метод оценки влияния технологических факторов на стабильность механических свойств горячекатаного проката, Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Перков О. М. - Вплив термічної обробки на магнітопружне затухання в сталі 45, Вакуленко І. О. (2017)
Бобырь С. В. - Моделирование фазовых превращений в процессе охлаждения легированных сталей при термической обработке прокатных валков, Крот П. В., Приходько И. Ю., Дедик М. А., Плугатарь С. И., Захарчук С. С., Лошкарев Д. В. (2017)
Бабаченко А. И. - Перспективный метод управления качеством металлопродукции, Перков О. Н., Сидоренко О. Г., Кузьмичев В. М., Семыкин С. И. (2017)
Снигура И. Р. - Особенности прогнозирования температур ликвидус и солидус железоуглеродистых сплавов на основе концепции направленной химической связи, Тогобицкая Д. Н. (2017)
Кисляков В. Г. - Взаимосвязь между электронной структурой товарного чугуна и содержание в нем кислорода, водорода и азота, Мороз В. Ф., Вергун А. С. (2017)
Петров А. Ф. - Прогнозирование физико-химических и теплофизических свойств феррониобия стандартных марок, Кукса О. В., Головко Л. А., Ходотова Н. Е. (2017)
Луценко В. А. - Влияние температуры аустенитизации и скорости охлаждения на структурообразование хромомолибденованадиевой стали, Голубенко Т. Н., Луценко О. В. (2017)
Сидоренко О. Г. - Энергетические аспекты развития фазовых превращений, Бабаченко А. И., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2017)
Тубольцев Л. Г. - Кластерная модель железоуглеродистого расплава, Падун Н. И., Горохова В. А. (2017)
Баюл К. В. - Развитие научно-методической базы оценки влияния параметров формующих элементов на упругое последействие в брикетах, Петренко В. И., Маймур Б. Н., Ващенко С. В., Худяков А. Ю., Солодкая Н. А. (2017)
Тубольцев Л. Г. - Патентно-лицензионному отделу ИЧМ – 50 лет, Перков О. Н., Кузьмичёв В. М. (2017)
Черевик Ю. И. - Аспирант вспоминает о научном руководителе (2017)
Чайка А. Л. - Памяти выдающегося ученого А. В. Бородулина, Сохацкий А. А., Корнилов Б. В., Москалина А. А., Цюпа К. С., Шостак В. Ю. (2017)
Вергун А. С. - Памяти выдающегося ученого В. Ф. Полякова, Семыкин С. И., Тубольцнв Л. Г. (2017)
Состав рецензентов статей сборника, работающих в Институте черной металлургии НАН Украины (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул,зміст (2016)
Від редакції (2016)
Беліченко O. П. - Створення комплексної бази даних фізико-хімічних характеристик дорогоцінного каміння українського ювелірного ринку, Деревська К. І., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2016)
Беліченко O. П. - Дослідження обігу бурштину в Україні у 2009-2014 роках та сучасні аспекти контролю за якістю сировини i виробів з бурштину, Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексна інструментальна діагностика синтетичного смарагда, Ємельянов І. О., Беліченко O. П. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Актуальнi проблеми застосування дозволених одиниць вимірювання під час проведення гемологічних досліджень, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Проведення внутрішнього та зовнішнього лабораторного контролю в науково-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Додержання нормованих умов проведення вимірювань у науково-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2016)
Бєлєвцев О. Р. - Міжнародні вимоги до компетентності лабораторій у сфері гемології: від вимірювань до оцінки відповідності, Андреєв О. О., Cергієнко І. А., Ємельянов І. О., Грущинська О. В. (2016)
Гелета О. Л. - Оцінка декоративних властивостей гірських порід за допомогою автоматизованої інтерактивної програми, Ільченко Т. А., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І., Сергієнко I. А. (2016)
Гелета О. Л. - Діагностика та оцінка якості декоративного каміння, штучно забарвленого органічними фарбувальними сумішами, Загнітко В. М., Ляшок В. І., Сергієнко I. А., Сурова В. М., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2016)
Гелета О. Л. - Інтерактивна база торгових марок імпортного декоративного каміння – джерело інформації про якісні характеристики та сортові відміни, Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Нестеровський В. А., Вижва С. А. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційна платформа гемологічного профілю, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Митрохин О. В. (2016)
Лисенко O. Ю. - Питання створення баз знань для експертної системи гемологічної платформи, Манохін O. Г., Манохіна Л. В. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний ресурс гемологічної платформи "Декоративний камінь", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А. (2016)
Лисенко O. Ю. - Інформаційний освітній ресурс гемологічної платформи, Манохін O. Г., Митрохин О. В., Оровецький Ю. Ю., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2016)
Татарінцев В. І. - Створення методики класифікування огранованих синтетичних алмазів за якісними і кількісними характеристиками, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О. (2016)
Татарінцев В. І. - Щодо перегляду державних стандартів України у сфері гемології та ювелірної справи, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О., Зубарев С. В. (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Лукашенко Є. М. - Дорога до свободи Фрідріха фон Гаєка (2017)
Сергатюк Д. А. - Вітчизняне політичне елітотворення (1994–2004): виміри проблемності (2017)
Шелеманов Э. А. - Исторический обзор гуманитарных отношений между Азербайджанской Республикой и Венгрией (2017)
Варинський В. О. - Оптимальні сучасні форми взаємодії між державою та громадянським суспільством (2017)
Вовк С. О. - Громадянська війна як кризова модель розвитку політичного конфлікту (2017)
Малишенко Л. О. - Краудсорсингові проекти в контексті публічного виміру політики, Голка В. Є. (2017)
Іщейкін К. Є. - Передумови та досвід впровадження бюджету участі в Німеччині (2017)
Кабиш О. О. - Формування та трансформація силових структур незалежної України (2017)
Колюх В. В. - Судова реформа як складова частина сучасного політичного процесу в Україні (2017)
Копусь О. А. - Мовно-культурна ідентичність як умова досягнення політичної взаємодії в суспільстві (2017)
Король С. М. - Особливості децентралізації політичної влади в Україні (2017)
Кушнарьов І. В. - Інструменти боротьби з політичною корупцією в країнах Центральної та Східної Європи: оцінка ефективності на прикладі Румунії та Болгарії (2017)
Макаренко Л. П. - Громадська думка як засіб впливу на державу (2017)
Pashayev E. N. - The main political directions of the USA are to support stimulation of innovations and allocate budget expenditures for scientific research programs (2017)
Перегуда Є. В. - Політика енергоефективності та енергозбереження: необхідність нових підходів (2017)
Smolnikov Yu. B. - The far right in the Netherlands: the rise of the Party for Freedom (2017)
Трофимов Е. А. - The phenomenon SLF (Search for legitimate force) и стратегия Российского "государства" в условиях роста конфликтности политии (2017)
Хорішко Л. С. - Суб’єктність елітного політичного інституту в процесах політичної модернізації (2017)
Шедяков В. Е. - Метаморфозы концептуальной власти под влиянием исторических вызовов постглобализма и сетецентризма медиапространства (2017)
Андріянова Н. М. - Аналіз участі Збройних сил Республіки Польща в операціях із підтримання миру і безпеки до і після вступу в НАТО (2017)
Жигайло В. М. - Місце США на міжнародній арені в 21 столітті (2017)
Кокорев О. В. - Балтийский субрегион в контексте глобального европейского развития (2017)
Матлай Л. С. - Європейська інтеграція та європеїзація Іспанії: історичний, політичний та дипломатичний досвід (1977–2017 рр.) (2017)
Приймак Б. І. - Трансформація зовнішньої політики Німеччини у зв’язку з кризою в Україні (2017)
Волкова Я. О. - Національні меншини та міждержавні відносини (2017)
Ляшенко Т. М. - Рецензія на монографію "Державний переворот: насильницький спосіб переформатування влади" (автори С. О. Вовк, О. В. Меженська) (2017)
Довгий С. О. - Підвищення ефективності управління підприємством за рахунок трансформації ІТ-інфраструктури, Копійка О. В. (2017)
Качинський А. Б. - Ієрархія факторів типових сценаріїв реалізації DDOS-атак, Ткач В. М., Поденко А. А. (2017)
Пустовіт О. С. - Про застосування алгебраїчної комбінаторики до проблем кодування та криптографії, Устименко В. О. (2017)
Приходнюк В. В. - Множинні характеристики онтологічних систем, Стрижак О. Є. (2017)
Полумієнко С. К. - Кооперативна ресурсна модель збалансованого розвитку, Горда С. Є. (2017)
Васянин В. А. - Задачи построения комбинированных и раздельных маршрутов перевозки мелкопартионных грузов во внутренних зонах иерархической автотранспортной сети (2017)
Коваленко О. В. - Дослідження ізотопного обміну у системі "оксид тритію – природний мінерал", Кряжич О. О. (2017)
Гуляницький Л. Ф. - Моделювання залежних від часу проблем пошуку оптимальних маршрутів: огляд, Павленко А. І. (2017)
Горбань І. М. - Моделювання в’язкої течії за нахиленим аеродинамічним профілем при низьких числах Рейнольдса, Лебідь О. Г. (2017)
Макаренко І. П. - Світові тенденції розвитку систем інноваційних індикаторів, Рогожин О. Г. (2017)
Махорт А. П. - Про рівновагу відкритої економічної системи за наявності монополістів та залежних від цін споживчих уподобань (2017)
Стефанишин Д. В. - Про ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні (2017)
Реферати (2017)
Інформація про авторів (2017)
Дикань В. Л. - Особенности поведения потребителей в условиях "экономики счастья", Воловельская И. В. (2017)
Гриценко Н. В. - Культура праці та працевлаштування молоді (2017)
Панченко Н. Г. - Дослідження моделей соціальної відповідальності у бізнесовому середовищі та можливостей їх застосування в Україні (2017)
Полякова О. М. - Соціальна відповідальність малого бізнесу як його конкурентна перевага, Хорошаєва Є. В. (2017)
Фролов А. И. - Индекс человеческого развития как интегральный индикатор уровня и качества жизни населения страны, Крутько И. Н., Комаренко О. А. (2017)
Мащенко М. А. - Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії "інвайронментальна безпека” (2017)
Толстова А. В. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, Кібальчич С. (2017)
Фролова Н. Л. - Аналіз державної політики в сфері розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Боровик Ю. Т. - Проблеми інвестиційного розвитку промислових підприємств залізничної галузі в умовах реформування, Єлагін Ю. В., Гур’янов В. В. (2017)
Веприцький Р. С. - Загальні тенденції та фактори впливу на обсяг вантажних перевезень у сучасних умовах, Ейтутіс Г., Артем'єва С. (2017)
Зайцева І. Ю. - Особливості створення на залізницях України мережі швидкісних залізничних магістралей (2017)
Назаренко І. Л. - Забезпечення економічної безпеки вагонної дільниці в умовах фінансово-економічної кризи, Гавриленко Ю. Г. (2017)
Паламарчук І. В. - Управління ланцюгами постачань та використання засобів логістичної інфраструктури, Артюх Н. А. (2017)
Сухорукова Т. Г. - Проблеми охорони праці на залізничному транспорті (2017)
Устенко М. О. - Актуальність впровадження логістичних систем на транспортних підприємствах для забезпечення їх конкурентоспроможності, Івашкевич В. С. (2017)
Бутенко О. П. - Підвищення конкурентоспроможності малого підприємства за рахунок використання бюджетування реклами, Головченко К. В. (2017)
Воловельская И. В. - Влияние факторов внешней и внутренней среды на эффективность работы предприятий, Цапко А., Кушнирик А., Купрадзе К. (2017)
Громова О. В. - Удосконалення методів планування та проектування логістичної системи, Рубан А. П. (2017)
Каличева Н. Є. - Підходи до створення універсального іміджу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громадського харчування, Прокопенко А. О. (2017)
Кірдіна О. Г. - Оцінка інтелектуального капіталу з позицій бухгалтерського (2017)
Мамонов К. А. - Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств, Пруненко Д. О., Угоднікова О. І. (2017)
Маслова В. О. - Проблеми та перспективи розвитку системи матеріально-технічного забезпечення підприємств в Україні, Лисиця М. О. (2017)
Обруч Г. В. - Теоретичні аспекти формування та використання інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспорту, Ємцова В. Е. (2017)
Овчиннікова В. О. - Формування кадрової стратегії вітчизняних підприємств автотранспорту, Островерх Г. Є., Пасіч Я. В. (2017)
Орлова В. М. - Сучасний стан обліку запасів в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення, Кокошвілі Д. Р. (2017)
Писаревський М. І. - Підходи до побудови функціональної структури забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Уткіна Ю. М. - Стратегічне планування логістичної діяльності, Становихіна Г. О. (2017)
Янченко Н. В. - Як подолати потребу у робітничих кадрах на вітчизняних промислових підприємствах, Благой В. В., Благая В. В. (2017)
Непран А. В. - Роль запозичень у фінансування інвестиційної діяльності підприємств реального сектора економіки, Тимченко І. Є., Каменева Н. М. (2017)
Соломніков І. В. - Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспорту (2017)
Гайворонська Т. М. - Економічне регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовища, Глушенко Т. М. (2017)
Корінь М. В. - Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовах, Шевченко О. О., Шовкопляс О. О. (2017)
Маслова В. О. - Забезпечення ефективності управління інноваційним розвитком підприємств залізничного транспорту: функціональний аспект, Шраменко О. В., Сапронов В. М. (2017)
Сторожилова У. Л. - Особливості управління потенціалом підприємства на прикладі підприємства "Локомотивне депо Харків-Сортувальний (ТЧ-10)" ДП Південна Залізниця, Сиротенко І. Ю. (2017)
Токмакова І. В. - Розвиток технологій управління знаннями на підприємствах, Войтов І. М., Діденко Я. В. (2017)
Каменева Н. М. - Первинні документи бухгалтерського обліку: спірні питання сучасної трактовки, Фролов О. І., Левчук О. М. (2017)
Кондратюк Н. В. - Обеспечение инновационно-технологической модернизации электростанции (на примере Ашхабадской ГЭС), Кашанов М. О. (2017)
Аллахвердиева Г. А. г. - Азербайджан в контексте Российско-Османских геополитических противоречий в первой половине XVIII века (2017)
Козьма В. В. - Велика особистість в історії: закономірність чи випадковість? (2017)
Кушнарьов І. В. - Неоінституціоналізм як методологічна підвалина вивчення неформальних інститутів: приклад політичної корупції (2017)
Лепська Н. В. - Аналіз категорій "влада" та "сила" в політологічному вимірі (2017)
Нерубащенко І. А. - Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою (2017)
Ниязов Х. - Особенности информационной деятельности в Азербайджане: теоретические аспекты и современная практика (2017)
Олефір І. В. - Моделі побудови інформаційного суспільства (2017)
Штерн В. Ю. - Розуміння простору публічності у творчості Х. Арендт (2017)
Войчук А. Ю. - Особливості інституту президентства за президентської форми республіканського правління (2017)
Каменчук Т. О. - Пізнавальна і практична сторона політичної компетентності, Гордеєва М. (2017)
Кисленко Р. В. - Специфіка трансформації гібридного політичного режиму в сучасній Україні (2017)
Койчева Т. І. - Політичні та парламентські дебати в підготовці майбутніх професійних політологів (2017)
Куницький М. П. - Проблема псевдомотивації політичної поведінки як відображення ризиків демократизації українського суспільства (2017)
Маслов Ю. К. - Процес партогенезу в країнах Центральної і Східної Європи: основні моделі та наслідки (2017)
Нікогосян О. О. - Парламентська коаліція як критерій демократії і права в Україні (2017)
Наумкіна С. М. - "Новий регіоналізм" як зміна структури територіальної політики, Лясота Л. І. (2017)
Перегуда Є. В. - Про мовну модель українського суспільства в контексті подій навколо Закону України "Про освіту", Малкевич Анджей (2017)
Польська Т. Д. - Інтернет-технології та їх вплив на сучасний виборчий процес, Салогуб Я. В. (2017)
Прошин Д. В. - Руководители террористической организации как фактор ее динамики: политико-антропологический анализ (2017)
Рижук О. М. - Інформаційні та гібридні війни в глобальному інформаційному суспільстві (2017)
Садикова Є. О. - Місцеве самоврядування в сучасній Україні: деякі аспекти трансформаційних процесів (2017)
Skrzyński T. - Regional and Local "New Liberation” (Nowe Wyzwolenie) PSL (Polish People’s Party) Structures (Paying Particular Attention to Voivodeships in Central and Southern Poland) (2017)
Трофимов Е. А. - Структурно-факторный анализ основных форм участия россиян в политической жизни (часть 1) (2017)
Філатов Б. А. - Неоконсервативні та патріотичні політичні сили: специфіка інституційної трансформації (2017)
Якушев Д. В. - Екологічна політика: стратегічне управління сталим розвитком території (2017)
Аббасова А. - Роль политического доверия в политической деятельности (2017)
Зубко О. В. - Політична культура в Україні у контексті взаємовідносин між політичними партіями з різними ідеологічними платформами (2017)
Шедяков В. Е. - (Пере)формирование политических ценностей – предпосылка адекватности нового Сверхпроекта развития особенностям новой эпохи (2017)
Михайлова О. Б. - Концепт "регіон" у контексті трансформації сучасної системи міжнародних відносин (2017)
Сморжевська А. Г. - Релігійний фактор у багатосторонній дипломатії Індонезії (2017)
Картунов О. В. - Державне будування та/або державне руйнування? (Case України) (2017)
Эльшад М. о. - Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта (2017)
Явір В. А. - Особливості та труднощі напрацювання політики реінтеграції України (2017)
Абрамова І. О. - Формування стратегічного набору антикризового регіонального менеджменту, Тендюк А. О. (2016)
Алькема В. Г. - Функціонально-фазові та аксіологічні аспекти логістичної діяльності організацій (2016)
Барський Ю. М. - Просторовий аналіз транспортної доступності територій у межах міста Луцька, Пугач С. О., Яковлев Т. В. (2016)
Білик О. С. - Раціональне природокористування як пріоритетний напрям агроекологічного розвитку регіону (2016)
Вавдіюк Н. С. - Стратегічне забезпечення детінізації економіки регіону (2016)
Гасуха Л. О. - Регіональні інструменти забезпечення продовольчої безпеки в умовах децентралізації управління регіональним розвитком (2016)
Герасимчук З. В. - Особливості оцінки екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель населених пунктів для забезпечення сталого розвитку, Крисак А. І. (2016)
Гоманюк О. К. - Кластерні утворення як інструмент розвитку регіональних ринків банківських послуг (2016)
Гудзь П. В. - Визначення диспропорцій використання економічного потенціалу Запорізького регіону, Гудзь М. В. (2016)
Євтодюк Л. П. - Стимулювання транскордонного співробітництва в регіонах України в кризовий період (2016)
Захарченко В. І. - Інституційні засади підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. В. (2016)
Зборина І. М. - Регіональні інноваційні системи як основа національної конкурентоспроможності Республіки Білорусь (2016)
Іщенко О. А. - Транскордонне співробітництво у забезпеченні сталого територіального розвитку (2016)
Карлін М. І. - Необхідність, межі і проблеми фіскальної децентралізації в Україні (2016)
Ковальська Л. Л. - Логістична система роздрібної торговельної мережі регіону: сутність та структуризація, Речун О. Ю. (2016)
Кондіус І. С. - Еволюціянових теорій регіонального економічного розвитку (2016)
Коренюк П. I. - Формування системи управління інновaційною діяльністюпідприємств першої сфери АПК, Бурлай I. І. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Трансфер технологій України: сутність, значення, динамізм ринку, Кулик Ю. М. (2016)
Лорві І. Ф. - Маркетинговастратегія в управлінні містом, Драченко О. В. (2016)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні (2016)
Мишко О. А. - Інституціональніумови становлення і розвитку підприємництва, Пушкарчук І. М. (2016)
Оксенюк К. І. - Формуваннякластерної моделі регіонального розвитку, Кушнірук С. Р. (2016)
Орлов О. Г. - Концепція сталого розвитку як основа успішного функціонування економіки регіонув умовах глобалізаційних процесів (2016)
Павлюк Л. В. - Використання збалансованої системи показників BSC (Balanced Scorecards) для оцінки діяльності підприємств, Савош Л. В. (2016)
Писарева І. В. - Імідж і бренд як стратегічні складові нематеріальних активів території, Капустін Р. Р. (2016)
Прокопюк А. - Трансформація економічного простору регіону на інноваційних засадах (2016)
Пушкарчук І. М. - Роль підприємництва у будівництві для капіталізації економіки регіону, Мишко О. А. (2016)
Рудь Н. Т. - Інноваційні системи регіону: проблеми взаємодії (2016)
Середа О. В. - Концептуальні засади сталого розвитку міст у контексті реалізації політики енергозбереження (2016)
Стрижеус Л. В. - Напрями регіональної політики забезпечення соціальної орієнтації економіки, Тендюк А. О. (2016)
Тибінка І. Я. - Концепція регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2016)
Шубала І. В. - Особливості функціонування системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у регіоні (2016)
Шубалий О. М. - Перспективні форми активізації лісового підприємництва на регіональному рівні (2016)
Мойсієнко В. В. - Наукове обґрунтування шляхів підвищення продуктивності нуту (Cicer arientinum L.) в Україні (2017)
Веремеєнко С. І. - Продуктивність нових сортів ячменю озимого за мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах, Ткачук С. О., Трушева С. С. (2017)
Гамаюнова В. В. - Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на півдні України, Дворецький В. Ф., Сидякіна О. В., Глушко Т. В. (2017)
Гамаюнова В. В. - Складові структури та врожайність насіння рижію ярого на півдні Степу України, Москва І. С. (2017)
Бакалова А. В. - Ефективність позакореневого підживлення мікродобривом басфоліар смородини чорної проти сисних фітофагів, Дереча О. А., Грицюк Н. В., Шудренко І. В., Іващенко І. В. (2017)
В’юнцов С. М. - Економіко-енергетична ефективність застосування комплексного добрива кристалон оранжевий на посівах льону-довгунця (2017)
Ключевич М. М. - Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України (2017)
Кисельов Д. О. - Вплив позакореневого внесення антидепресанта "Вапор гард" на вміст сухих речовин та пектинів у плодах яблуні літнього строку достигання, Гриник І. В. (2017)
Молдован Ж. А. - Формування біометричних показників залежно від строків сівби та норм висіву сортами сої з різним вегетаційним періодом (2017)
Ракул І. О. - Створення крупноплідних карликових форм соняшнику кондитерського напряму використання, Рябовол Л. О. (2017)
Стоцька С. В. - Концентрація хлорофілу в листках рослин конюшини лучної залежно від впливу агротехнічних прийомів вирощування (2017)
Ткачук В. П. - Продуктивність і забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів, Котельницька Г. М., Саюк О. А., Тимощук Т. М. (2017)
Судак Г. В. - Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Скидан О. В., Швець Т. В. (2017)
Кравченко А. С. - Управління фінансовими ризиками (2017)
Пічура В. І. - Аналіз захворюваності населення та еколого-демографічні аспекти землекористування на території басейну Дніпра (2017)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів по технології підготовки стоків до використання без їх фракціювання з механізованою системою видалення, Осипенко Т. Л. (2017)
Риженко Н. О. - Фітотоксикологічна оцінка ризику небезпечності металів за їх біокумуляцією в природних екосистемах (2017)
Герасимчук Л. О. - Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області (2017)
Плис В. М. - Прогнозування розвитку інфекційно-інвазійного процесу при пастерельозно-аскаридіозному мікст захворюванні птиці (2017)
Кухарець С. М. - Використання реологічної моделі грунту, Кухарець М. М. (2017)
Любич В. В. - Вплив параметрів водотеплового оброблення зерна спельти на показники ефективності вироблення борошна, Новіков В. В. (2017)
Грудовий Р. С. - Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з рівнозбільшеним кроком витків (2017)
Єфремов М. Ф. - Модель навколишнього середовища для штучного розуму, Єфремов Ю. М. (2017)
Ємець Б. В. - Оптимізація параметрів системи "двигун-трансмісія ”переобладнаних автомобілів сільськогосподарського призначення (2017)
Павленко С. І. - Зміна хімічного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в натурних буртах (2017)
Мельник О. Л. - Температурний коефіцієнт опору композиційних систем "кераміка-вуглець” з нанорозмірними вуглецевими наповнювачами, Ярош Я. Д., Балицька Н. О., Соловйов А. В. (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Адаптація методів теорії динамічного хаосу для забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах (2017)
Самчук Ю. Ю. - Дослідження складу зернового вороху кукурудзи, вирощеної в умовах Лісостепу Житомирської області, Стельмах В. М. (2017)
Водяницький Г. П. - Екологічність – основна властивість технічного рівня кормороздавача-змішувачаі, Тимків В. В. (2017)
Резніченко Т. П. - Покращення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів з мережею живлення, Войцицький А. П., Нездвецька І. В. (2017)
Фарафонов С. Ж. - Вплив різної щільності постановки ремонтних телиць в приміщенні на етологічні чинники та біохімічні показники крові (2017)
Чебанова Ю. В. - Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області (2017)
Федонюк Т. П. - Біомоніторинг водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів (2017)
Вимоги (2017)
Содержание (2017)
Костюшин В. А. - Численность малого подорлика (Aquila pomarina) в Киевской области в гнездовый период, Домашевский С. В. (2017)
Фесенко Г. В. - Розгляд згадувань і реєстрацій тинівки сибірської (Prunella montanella (Pallas, 1776) в Україні, Пекло О. М., Полуда А. М., Шибанов С. Ю. (2017)
Цвелых А. Н. - Орнитофауна изолированных искусственных древесных насаждений в степной зоне Крымского полуострова и ее исторические изменения (2017)
Черничко И. И. - Птицы водно-болотного угодья Мелководная часть Утлюкского лимана (Северо-Западное Приазовье), Дядичева Е. А., Попенко В. М., Черничко Р. Н. (2017)
Винтер С. В. - О дуэтах серых журавлей в период размножения, Горлов П. И., Шевцов А. А. (2017)
Jan van der Winden - Male and female Black terns choose different prey types for chick provisioning, Martin Poot (2017)
Горлов П. И. - Сезонные миграции птиц в междуречье Домузлы и Корсака (Приазовский р-н, Запорожская обл.) в свете расположенной здесь ветровой станции: новые технологии на службе у полевой орнитологии, Анненков А. Б., Сиохин В. Д., Сидоренко А. И. (2017)
Дядичева Е. А. - К вопросу о миграциях куликов на острове Джарылгач (2017)
Полуда А. М. - О миграционном статусе некоторых воробьинообразных птиц (Passeriformes) фауны Украины (2017)
Андрющенко Ю. А. - Современное состояние зимовок гусеобразных в Сивашском субрегионе, Попенко В. М., Черничко Р. Н., Андрющенко А. Ю. (2017)
Брезгунова О. О. - Розподіл та чисельність садової горлиці (Streptopelia decaocto) у гніздовий період на території м.Харькова, Літинський М. С., Літинська Ю. В., Сінна О. І. (2017)
Костюшин В. А. - Птицы водно-болотного комплекса прудов и малых водохранилищ Киевской области (2017)
Фесенко Г. В. - Зміни у таксономічному складі вітчизняної орнітофауни за останнє десятиріччя, Шидловський І. В. (2017)
Попенко В. М. - Гнездование розового фламинго (Phoenicopterus roseus) в Украине, Андрющенко Ю. А. (2017)
Харлашин П. С. - Оцінка ступеню впливу дезарсенації сталі 10Г2Б на її структуру та властивості, Гаврилова В. Г., Григор’єва М. О. (2017)
Чичкарев Е. А. - Моделирование процессов удаления неметаллических включений в промежуточном ковше слябовой МНЛЗ, Алексеева В. А. (2017)
Назюта Л. Ю. - Влияние режима внепечной обработки на степень усвоения бора при выплавке низколегированных конструкционных сталей, Федорова Е. В., Хавалиц Ю. В. (2017)
Назюта Л. Ю. - К вопросу о раскислительной способности бора и ее влияния на технологию микролегирования, Федорова Е. В., Хавалиц Ю. В. (2017)
Зурнаджи В. И. - Фазово-структурное состояние и механические свойства стали 60С2ХФА в состоянии Q-n-P-T обработки, Ефременко В. Г., Матвиенко В. Н., Брыков М. Н., Цветкова Е. В., Ксенита М. А. (2017)
Білик О. Г. - Структурні макроаномалії покриття, наплавленого порошковою стрічкою ПЛ АН-111, Єфременко Б. В. (2017)
Рябикина М. А. - Зависимости "состав-свойство" для низколегированной стали S355J2, Ставровская В. Е., Ксенита М. А. (2017)
Хаджинов Е. А. - Оптимизация технологии сушки и нагрева сталеразливочных ковшей на МК "Азовсталь", Хаджинов А. С., Христенко М. А., Пшеничный А. С. (2017)
Філіпщук О. М. - Визначення допустимого солевмісту водомазутних емульсій (2017)
Корнієнко В. С. - Вплив забруднення поверхонь нагрівання на інтенсивність теплопередачі в утилізаційних котлах при спалюванні водопаливних емульсій (2017)
Лещинский Л. К. - О влиянии энтальпии и вязкости расплава сварочной ванны на формирование зоны проплавления, Матвиенко В. Н.Юрченко И. В., Сухов Н. С., Сопов А. С., Руснак А. С., Медведь П. В. (2017)
Максимова С. В. - Влияние основного материала на структурообразование паяных швов алюминидов никеля и титана, Мясоед В. В. (2017)
Щетинин С. В. - Природа образования подрезов, Щетинина В. И., Никитенко П. В., Коваль А. В. (2017)
Самотугин С. С. - Оптимизация конструкции плазмотрона для поверхностной модификации стальных изделий, Гагарин В. А., Мазур В. А. (2017)
Коноваленко В. В. - К расчету горизонтальной жесткости винтовых цилиндрических пружин, Пополов Д. В., Зайцев Г. Л., Засельский И. В. (2017)
Мазур С. В. - Рух рідини по канавці у вигляді спіралі Архімеда обертового кільця торцевого ущільнення підвищеної герметичності, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Степанюк А. А. (2017)
Стрілець В. М. - Конструкція, принцип роботи і статичний розрахунок пружного вала карданної передачі, Стрілець О. Р., Бондарук А. А., Сенніков О. С. (2017)
Бурлаков В. И. - Анализ методов обработки деталей свободным абразивом (2017)
Карпенко Т. Н. - Энергетический метод некоторых динамических прочностных расчетов, Танасиенко П. С., Федорова С. Р. (2017)
Кривоносов В. Е. - Скоростная характеристика фронта напряжения как информационного параметра в системах диагностики и защиты рентгеновского компьютерного томографа, Злепко С. М., Павлов С. В. (2017)
Бурлака В. В. - Анализ подходов к реализации систем беспроводной передачи энергии с использованием низкочастотных магнитных полей, Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Скосырев В. Г. (2017)
Поднебенная С. К. - Источник питания машины контактной сварки с улучшенной электромагнитной совместимостью, Бурлака В. В., Гулаков С. В., Скосырев В. Г. (2017)
Даєв М. В. - Дослідження розповсюдження викривлення потужності електроенергії на ділянці електроспоживання зі зварювальною установкою, Дерев’ягін В. В., Бялобржеський О. В. (2017)
Яндульський О. С. - Координоване регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2017)
Зиновченко А. Н. - Измерение аргумента напряжения обратной последовательности в методе многофазного выпрямления, Гаркуша Г. Г. (2017)
Чаплыгин Е. А. - Особенности электромагнитных процессов при индукционном нагреве ферромагнетиков плоским круговым многовитковым соленоидом, Барбашова М. В., Сабокарь О.С., Рябуха И. С. (2017)
Дьяченко М. Д. - Обзор каналов передачи данных для системы мониторинга городской распределительной сети среднего и низкого напряжения (2017)
Кравченко В. П. - Мережа доменного газу металургійного комбінату як об’єкт керування (2017)
Рудик А. В. - Зв'язок точності оцінювання постійної складової похибки МЕМС акселерометрів з варіацією Алана (2017)
Хлєстова О. А. - Інтерактивне навчання питанням екології на основі веб-квесту, Левицька Т. А. (2017)
Левицька Т. А. - Модулювання прогнозування фондових ринків з використанням нейромереж, Романов К. Г. (2017)
Лобова К. В. - Моделювання впливу термічної обробки на масу котунів за технологічними зонами випалювальної машини (2017)
Парунакян В. Э. - Повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта в процессе материалодвижения металлургических предприятий, Маслак А. В. (2017)
Гнатов А. В. - Умные дороги, как основа ресурсосберегающих технологий в транспортной инфраструктуре, Аргун Щ. В., Киценко О. Р. (2017)
Бурлакова Г. Ю. - Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень, Данилова Т. Г. (2017)
Волошин В. С. - Оценка рисков безопасности труда на металлургическом предприятии, Елистратова Н. Ю., Бурко В. А. (2017)
Костенко Т. В. - Совершенствование индивидуальных противотепловых средств защиты спасателей, Костенко В. К., Александров С. Н. (2017)
Коцюба І. Г. - Дослідження обсягу накопичення та морфологічного складу твердих комунальних відходів міського звалища, Лико С. М., Лефтер Ю. О. (2017)
До уваги авторів (2017)
Бойка О. А. - Використання біологічних особливостей рослин у садово-паркових композиціях, Коротка К., Нестеренко Ю. (2018)
Войтович О. М. - Еколого-генетична характеристика спорофітних та гаметофітних популяцій Ambrosia artemisiifolia L., Вальчук Т. С. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Вплив посухи та засолення на характеристики проростання насіння й інтенсивність росту проростків Сalendula officinalis L. (2018)
Домбровський К. О. - Структурна організація зоопланктону ставків парку "Перемоги" м. Запоріжжя, Джос М. С. (2018)
Домбровський К. О. - Гідробіоценоз штучного волокнистого носія в технології очищення промислових стоків, Югріна А. М. (2018)
Рильський О. Ф. - Вплив католіту і аноліту на життєдіяльність мікроорганізмів, які знаходяться під впливом важких металів, Місірук М. О. (2018)
Бовт В. Д. - Особливості показників адаптаційних можливостей організму школярів та студентів, Мельникова Ю. Д. (2018)
Гавриленко Е. О. - Динаміка показників лейкоцитарної формули крові у хворих із закритим переломом кісток гомілки, Гавриленко М. М. (2018)
Новосад Н. В. - Біохімічні та імунологічні показники крові у працівників КП НВК "Іскра", Безпалько М. С. (2018)
Ткаченко М. А. - Порівняльна характеристика процесів старіння у чоловіків та жінок (2018)
Фролов О. К. - Гематологічно-морфометричні зміни показників у щурів на фоні вливу сольового екстракту Hirudo verbena, Амінов Р. Ф., Даниленко І. Ю. (2018)
Ткач В. В. - Теоретичний опис можливості використання ванадій (ІІІ) оксигідроксиду як модифікатора катоду для визначення нітриту, Сторощук Н. М., Кушнір М. В., Іванушко Я. Г., Олівейра С. С., Ягодинець П. І. (2018)
Козелков С. В. - Аналіз умов розповсюдження радіохвиль для забезпечення технологій 4G та 5G, Коршун Н. В. (2017)
Барабаш О. В. - Математична модель мережевої рівноваги для випадку конкурентної боротьби в умовах неповної інформованості, Гайдур Г. І., Дахно Н. Б., Шевченко Г. В. (2017)
Трембовецький М. П. - Особливості архітектурного і функціонально-структурного проектування систем та мереж зовнішнього зберігання і обробки даних, Заїка В. Ф. (2017)
Бондарчук А. П. - Модель взаємодії інформаційних систем в умовах конфлікту (2017)
Торошанко Я. І. - Аналіз і моделювання різнорідного самоподібного трафіку комп’ютерних мереж, Якимчук Н. М. (2017)
Мельник Ю. В. - Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління, Мельник В. Ю. (2017)
Зибін С. В. - Підсистеми і модулі системи підтримки прийняття рішень. Алгоритми функціонування (2017)
Отрох С.І. - Шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж майбутнього, Кравченко В.І., Голубенко О.І., Загряжська М.В., Скрипнік В.В. (2017)
Ткаченко О. М. - Синтез мультисервісних мереж з використанням методів теорії ігор, Дищук А. С., Білий О. А., Нагнибіда М. К. (2017)
Колченко Г. Ф. Поскрипко Д. Ю. - Практичні аспекти мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства (2017)
Швець І. П. - Компенсаційні методи захисту від завад у безпроводовій локальній мережі (2017)
Лосєв Є. О. - Розробка алгоритму оптимального прийому багатопозиційних сигналів при невідомих апріорних даних (2017)
Лосєв М. О. - Модель комбінованої інформаційної технології обробки даних в супутниковій системі (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Сурова В. М. - Комплексні спектральні дослідження бірюзи та її основних імітацій, Гелета О. Л., Рибнікова О. А. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика синтетичної шпінел, Ємельянов І. О. (2017)
Лисенко O. Ю. - Комп’ютерна програма "Визначник гірських порід", Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А., Митрохин О. В. (2017)
Нікітенко I. C. - Результати петрографічного дослідження козацьких кам’яних хрестів з Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, Старік O. В. (2017)
Фінько С. В. - Унікальні палеонтологічні колекції едіакарського періоду (635-542 млн років) у школах, гімназіях та ліцеях України (2017)
Фінько С. В. - Світова природна спадщина едіакарського періоду: проекти захисту та захищені території (2017)
The Economist: світ налаштовується на алмазний бум (2017)
Навчальний посібник "Товарознавство та експертна оцінка декоративного каміння"" (2017)
Календар виставок (2017)
Інформація (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Таран М. М. - Турмаліни Параїба: спектроскопічні, кристалохімічні та гемологічні аспекти, Науменко Є. В., Андреєв О. В. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика діамантa жовтувато-зеленого кольору, Ємельянов І. О. (2017)
Гелета О. Л. - Ринок мінеральних продуктів України: мармур мікромелений (2017)
Татарiнцев В. I. - Статистичний аналіз світового ринку необроблених алмазів та місце на ньому України (2017)
Татарiнцев В. I. - Розробка методичного забезпечення оцінки алмазної сировини та ведення бази даних про алмази для комерційних і митних цілей, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О. (2017)
Пегловский В. В. - Защита основных технологических и органолептических показателей качества изделий из природных декоративных и полудрагоценных камней (2017)
Календар виставок (2017)
Vasetsky Yu. M. - Three-Dimensional Quasi-Stationary Electromagnetic Field Generated by Arbitrary Current Contour Near Conducting Body, Dziuba K. K. (2018)
Mikhailov V. M. - Approximation of Exact Massive Solenoid Profile for Generating Pulsed Magnetic Field, Petrenko M. P. (2018)
Кучерявая И. Н. - Дефекты полупроводящего слоя по жиле и их влияние на распределение электрического поля в полиэтиленовой изоляции (2018)
Shcherba M. A. - Electric Field During Transient Process of Configuration Changing of Water Micro-inclusions in Liquid Dielectrics (2018)
Plesnetsov S. Yu. - Simulation of Electromagnetic Conversion Process Under Torsion Waves Excitation. Part 2, Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P., Suchkov G. M. (2018)
Руденко Ю. В. - Усреднение модели двухтактного преобразователя постоянного напряжения (2018)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ адекватности проектних данных трехфазных асинхронных двигателей и метод их уточнения на этой основе (2018)
Петрушин В. С. - Исследование плавного пуска асинхронного двигателя, Якимец А. М., Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2018)
Кенсицький О. Г. - Електромагнітне поле у торцевій зоні турбогенератора при зміні реактивного навантаження, Хвалін Д. І. (2018)
Жаркін А. Ф. - Комплексне покращення якості електроенергії та забезпечення електробезпеки в локальних системах електропостачання при застосуванні гібридних фільтрокомпесуючих перетворювачів, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2018)
Журахівський А. В. - Дослідження аварійних режимів каскадних трансформаторів струму за розмикання їхніх вторинних кіл, Кенс Ю. А., Равлик О. М., Ференсович Р. Я. (2018)
Черненко П. О. - Багатофакторне моделювання та аналіз електричного навантаження енергосистеми за даними довготривалої передісторії, Мартинюк О. В., Заславський А. І., Мірошник В. О. (2018)
Городжа Л. В. - Відповідність списку літератури прийнятому формату − поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) (2018)
Пам’яті академіка НАН України Г.Г. Счастлівого (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що подаються до журналу "Технічна електродинаміка" (2018)
Пащенко Ю. Є. - Проблеми та перспективи розвитку національної економіки, Любезна І. І. (2017)
Сірик А. Є. - Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку ринку туристичних послуг України (2017)
Сушко М. Ю. - Аналіз впливу державної антикризової політики на промислову галузь України (на прикладі промислового комплексу Запорізького регіону) (2017)
Порохня В. М. - Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі, Радєва М. М., Кузнецов В. І. (2017)
Порохня В. М. - Методологістичний підхід до моделювання часових параметрів розвитку структури та властивостей малого підприємства, Шерстенников Ю. В. (2017)
Круглікова В. В. - Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг li-fi на світовому ринку (2017)
Погайдак О. Б. - Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах, Шерстюк Р. П., Вівчар О. І. (2017)
Антонюк А. А. - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Сьомченко А. А. (2017)
Вагілевич А. А. - Використання методології скринінгу в процесі обґрунтування податкових методів державного регулювання національної економіки (2017)
Дороніна О. А. - Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України, Якименко К. П. (2017)
Морщ Я. І. - Реалізація фіскальної та соціальної політики України: точки дотику з реальністю (2017)
Дугієнко Н. О. - Еколого-економічні проблеми використання земель у сільському господарстві України, Дьякова С. І. (2017)
Сьомченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в Україні, Патенко І. В. (2017)
Боубаа А. - Відношення досліджень та розробок (r&d) до появи нових продуктів, Буаіта С. Е. (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Беліченко O. П. - Узагальнення результатів комплексних гемологічних і мікроскопічних досліджень дорогоцінного каміння другого, третього порядку з колекції ДГЦУ, Деревська К. І., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2017)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика таафеїту, Ємельянов І. О., Беліченко O. П. (2017)
Лисенко O. Ю. - Пріоритети у розвитку нових інформаційних технологій в освіті, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Сергієнко I. А. (2017)
Куцевол М. - Мінералогічні методи під час діагностики імітації ейлатського каменю (2017)
Гелета О. Л. - Основні підходи щодо запровадження класифікації коштовного і декоративного каміння, гармонізованої відповідно до світового досвіду, Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Сурова В. М., Нестеровський В. А., Вижва С. А. (2017)
Гелета О. Л. - Експериментальна оцінка стійкості до вивітрювання лабрадоритів з родовищ Українського щита, Ільченко Т. А., Ляшок В. І., Сергієнко I. А., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2017)
Беліченко O. П. - Розроблення проекту національного cтандарту "Бурштин у сировині. Загальні технічні умови", Євдокимов Д. М., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В., Фуголь Л. Д. (2017)
Бєлєвцев О. Р. - "Лабораторна книга CIBJO" – базові засади компетентності гемологічних лабораторій, Андреєв О. О., Cергієнко І. А., Ємельянов І. О., Грущинська О. В. (2017)
Фінько С. В. - Лабораторія едіакарських організмів Національного Едіакарського Центру – волонтерська ініціатива в умовах корупційного олігархічного капіталізму (2017)
Календар виставок (2017)
Інформація (2017)
Березівська Л. Д. - До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України: здобутки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в науково-інформаційному забезпеченні освіти (2012–2016) (2017)
Білоус В. С. - Інтеграція науки у світовий інформаційний простір: роль та місце бібліотеки вищого навчального закладу (2017)
Волобуєва І. І. - Поняття патріотизму в українській педагогічній науці (2017)
Бондар Л. М. - Формування фонду шкільної бібліотеки літературою з питань національно-патріотичного виховання (2017)
Бондарчук О. Б. - Бібліотечний ресурс – складова частина інформаційного простору (2017)
Дунаєва Л. М. - Ретроспективна каталогізація періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: технологічний підхід (2017)
Зоріна Н. Є. - Авторитетні файли: місце і роль в умовах формування єдиного інформаційного простору, Коваленко С. Г. (2017)
Мацібора Н. Г. - Шкільна бібліотека: організація документного ресурсу (2017)
Помчалова О. Г. - Довідково-пошуковий аппарат наукової бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки: історія й сьогодення (2017)
Грудініна Н. Д. - Список використаних джерел як важлива складова частина наукової публікації (2017)
Гордієнко А. І. - Патріотичне виховання у бібліотеці для дітей: традиції, досвід та сучасний стан (2017)
Книш А. М. - Краєзнавча робота наукової бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка як складова патріотичного виховання студентської молоді (2017)
Скаченко О. О. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді: вимоги сучасності (2017)
Вараксіна Н. В. - Програмно-технологічні інструменти для репрезентації рідкісних книг: досвід використання (2017)
Васильєв О. В. - Порівняльний аналіз інформаційної цінності провідних інфомаційних систем (сегмент педагогічних наук), Чьочь В. В. (2017)
Держевецька М. А. - Системи управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства (2017)
Захарченко В. І. - Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні, Балахонова О. В., Аль-Шаргі Ф. М. (2017)
Кулько-Лабинцева І. В. - Аналіз основних засобів у системі управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування (2017)
Лівошко Т. В. - Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні (2017)
Потьомкін Д. М. - Формування напрямів інноваційного розвитку підприємств гостинно-ресторанного господарства (2017)
Шмиголь Н. М. - Алгоритм індикативного моделювання руху майбутніх грошових потоків інвестиційного проекту сонячної електростанції, Антонюк А. А., Згуровський С. Є. (2017)
Ахромкін Є. М. - Управління підприємством за цілями в умовах трансформації регіону на шляху до сталого розвитку (2017)
Зикіна В. О. - Аналіз використання трудового потенціалу як фактора впливу на продуктивність праці (2017)
Лищенко О. Г. - Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами, Самарська І. М. (2017)
Остапенко В. В. - Вплив використання понять "кадри" та "персонал" на результати економічної діяльності, організацію виробництва й наукові дослідження (2017)
Пожуєва Т. О. - Проблеми та перспективи розвитку експортного потенціалу суб’єкта господарювання (2017)
Соломіна В. Г. - Механізм формування фінансової безпеки підприємства (2017)
Ткаченко А. М. - Формування механізму управління персоналом промислових підприємств, Сепета В. В. (2017)
Чухраєва Н. М. - Сутність та структура експортного потенціалу промислових підприємств (2017)
Дятлова Ю. В. - Механізми глобального регулювання фінансової системи (2017)
Пивоваров М. Г. - Розширення інтеграції промисловості з інституцією малого і середнього підприємництва України, Хижняк О. С. (2017)
Сачовський І. М. - Щодо особливостей розвитку фермерських господарств на Івано-Франківщині (2017)
До уваги авторів (2017)
Vissani F. - Joint analysis of Borexino and SNO solar neutrino data and reconstruction of the survival probability (2017)
Waheed Mariam O. - Determination of the 108-112Pd isotopes identity using interacting boson model, Sharrad Fadhil I. (2017)
Поворозник О. М. - Взаємодія α + (2Н, 3Н, 3Не) та незв’язані стани ядер з А = 5, Горпинич О. К. (2017)
Гулік В. І. - Моделювання розподілу палива у внутрішній швидкій зоні двозонного підкритичного ядерного реактора (2017)
Процак В. П. - Динаміка фізико-хімічних форм знаходження радіонуклідів у донних відкладеннях водойми-охолоджувача ЧАЕС після їхнього осушення: 1. Модельний експеримент, Одінцов О. О., Хомутінін Ю. В., Журба М. А., Прокопчук Н. М., Кашпаров В. О. (2017)
Талько В. В. - Віддалені радіобіологічні ефекти у щурів унаслідок опромінення радіоізотопами 131I in utero, Липська А. І., Дрозд І. П., Прохорова Є. М., Бойко О. А., Ватліцова О. С., Альохіна С. М., Плескач О. Я., Литвинець О. М. (2017)
Tukalenko Ye. V. - Neurobiological effects due to intrauterine exposure of rats with 131I, Prokhorova Ye. M., Atamanuk N. P., Dmitrieva I. R., Tubaltseva І. I., Drozd І. P., Lypska А. I., Talko V. V. (2017)
Хомутинин Ю. В. - Прогнозирование содержания 129I в луговом разнотравье пастбищ Коростенского и Народичевского районов, Кашпаров В. А., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В. (2017)
Abd El-Halim E. S. - Excessive lifetime cancer risk and natural radioactivity measurements of granite and sedimentary rock samples, El-Dine Nadia Walley, El-Bahi Samia M., El-Aassy Ibrahim E., El-Sheikh Enass M., Al-Abrdi Asma Mohammed. (2017)
Bugai D. - Groundwater monitoring and modelling of the "Vector" site for near-surface radioactive waste disposal in the Chornobyl exclusion zone, Skalskyy A., Haneke K., Thierfeldt S., Nitzsche O., Tretyak A., Kubko Yu. (2017)
Атті Д. - Характеризація черенковського кварцового детектора на спектрометрі LEETECH, Барсук С., Безшийко О., Бурмістров Л., Чаус А., Кола П., Федорчук О., Голінка-Безшийко Л., Каденко І., Крилов В., та ін. (2017)
Барановський О. І. - Чинники функціонування та визначення масштабів і перспектив розвитку фінансового сектору, Барановська В. Г. (2017)
Левченко В. П. - Стратегічні напрями поліпшення інструментарію державного регулювання і нагляду за ринком небанківських фінансових послуг України (2017)
Малафєєв Т. Р. - Система гарантування вкладів фізичних осіб як чинник економічної безпеки банківської діяльності в Україні, Лихобабіна Л. О. (2017)
Зварич М. С. - Інструментарій аналізу впливу фінансової безпеки на добробут домогосподарств в Україні (2017)
Журавка Ф. О. - Науково-методичний підхід до визначення місця валютного регулювання в системі державної економічної політики України (2017)
Кліщук О. В. - Вплив валютної лібералізації на волатильність валютного курсу в Україні (2017)
Садовяк М. С. - Економічні методи державного регулювання інвестиційних процесів у житловому будівництві (2017)
Тяжкороб І. В. - Обґрунтування і вибір соціально-економічних пріоритетів розвитку регіону (2017)
Момот О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на транснаціоналізацію банківської діяльності (2017)
Рисін М. В. - Шляхи впровадження інноваційних банківських продуктів в умовах глобалізації, Федюк І. В. (2017)
Лісняк А. Є. - Чинники фінансової безпеки банків (2017)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу витрат, доходів i фінансових результатів, Мірошник О. Ю., Сулименко К. С. (2017)
Шубіна С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства, Піскунов Р. О., Любимова С. С. (2017)
Шубіна С. В. - Комплексний аналіз основних засобів промислового підприємства, Малахов В. А., Літвінцева Н. С. (2017)
Кійко Ю. Т. - Методичні прийоми і процедури проведення внутрішнього аудиту діяльності банку (2017)
Ноздріна Л. В. - Безпека проектів у контексті сталого розвитку (2017)
Григорська О. С. - Методичні підходи до оцінки фінансової ефективності державно-приватного партнерства (2017)
Хохлова О. А. - Особливості формування економічної компетентності у майбутніх фахівців хімічної промисловості України в ринкових умовах (2017)
Белькова С. В. - Масова культура: еволюція досліджень та форм (2017)
Бондаренко І. С. - Постнекласичні практики інтерпретації соціально-комунікаційної системи (2017)
Вовк Н. С. - Електронні інформаційні ресурси архівних порталів України та Польщі: порівняльний аналіз (2017)
Данча Л. І. - Правова відповідальність у системі соціальної відповідальності ЗМІ (2017)
Комова М. В. - Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії (2017)
Куля А. Е. - Глобальне стеження як синдром інформаційного суспільства (2017)
Рижко О. М. - Право на творчість і плагіат (2017)
Холод О. М. - Трансгресивна тенденція розвитку соціальних комунікацій у теорії валентини Ільганаєвої (2017)
Бондаренко Т. Г. - Вербальні технології формування медіааудиторії (2017)
Гиріна Т. С. - Україномовне радіо в інонаціональному культурному середовищі США (2017)
Гоян В. В. - Телебачення Deutsche Welle: 25 років від супутника до онлайн, Гоян О. Я. (2017)
Журавльова О. А. - Радянське іномовлення періоду "Перебудови" на прикладі "Радіо Київ" (2017)
Іщенко А. І. - Київська студія телебачення: від першої телевізійної трансляції до регулярного телемовлення (1939 – 1957 рр.) (2017)
Кліщ А. В. - Інтелектуальна публіцистика: до природи поняття (2017)
Макарчук О. Г. - Пошук джерел фінансування опозиційних партійних видань (на прикладі західноукраїнського радикального часопису "Народ" (1890 – 1892 рр.)) (2017)
Мірошниченко П. В. - Квоти в українському радіоефірі в контексті мовної політики держави (2017)
Нємцева О. О. - Інструментарій інформаційно-психологічного впливу телебачення (2017)
Прикидько О. М. - Соціально-демографічна характеристика аудиторії новинного інтернет-телебачення в україні (2017)
Холод Г. Я. - Специфіка театрально-критичних публікацій, розміщених у газеті "Кіно-тиждень" за 1927 рік (2017)
Блинова Н. М. - Специфіка редагування конвергентних ЗМІ (2017)
Поберезська Г. Г. - Роль редактора у виборі матеріалу для медичних фахових журналів, Щанкина О. Є. (2017)
Бузулук О. С. - Розвиток електронного урядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради (2017)
Бурлаков О. В. - Динаміка зміни громадської думки та її вплив на місцеве самоврядування (за матеріалами опитування мешканців м. Маріуполь), Нищик Г. В. (2017)
Киричок А. П. - Особливості дослідження кризових комунікацій у країнах СНД (2017)
Ольшанська А. Г. - Розробка комунікаційно-контентної стратегії бренду суб’єктів мистецтва (2017)
Петрушка А. І. - Ресурси Swot-аналізу в моделюванні масмедіа (2017)
Піменов В. Г. - Інноваційні PR-технології в туристичній галузі Харківщини (2017)
Рак О. Ю. - Медіакомунікаційна "німота" українських пізнавальних телепрограм на розвиток мислення соціуму (2017)
Яблоновська Н. В. - Доба Web 2.0. та художня література: нові формати існування та просування (2017)
Володимиру Володимировичу Різуну – 60! (2017)
Відомості про авторів (2017)
Архипкiна Т. Л. - Рiвнi фолiєвої кислоти та гомоцистеїну в кровi у жiнок, хворих на синдром полiкiстозних яєчникiв, та динамiка цих показникiв пiд впливом фолатної терапiї, Караченцев Ю. I., Бондаренко В. О., Любимова Л. П. (2016)
Gabisoniia T. N. - Adipocytokine changes in patients with stable angina and obesity, Kravchun P. P., Pashtiani R. V. (2016)
Ковалёва Ю. А. - Влияние ожирения на маркеры воспаления у больных стабильной стенокардией (2016)
Леженко Г. О. - Можливостi прогнозування розвитку артерiальної гiпертензiї у дiтей, хворих на ожирiння, Гладун К. В. (2016)
Лучицький В. Є - Тестостеронзамiсна терапiя у чоловiкiв, хворих на цукровий дiабет 2 типу iз синдромом недостатностi тестостерону, Лучицький Є. В., Тронько М. Д. (2016)
Ryndina N. G. - Iron metabolism, erythropoiesis and immune inflammation in anemic patients with chronic heart failure in the presence of diabetic nephropathy, Kravchun P. G. (2016)
Ткачук Е. Ю. - Клиническая диагностика нарушений акта мочеиспускания у больных сахарным диабетом, Кравчун Н. А. (2016)
Волкова Ю. В. - Активнiсть альдегiддегiдрогенази в тканинах внутрiшнiх органiв щурiв за умов змiни андрогенної насиченостi, Плехова О. I., Сухова Л. Л., Козлова О. С. (2016)
Загайко А. Л. - Вплив флавоноїдiв на змiни гормонального тла за експериментального метаболiчного синдрому, Брюханова Т. О., Шкапо А. I. (2016)
Кметь Т. I. - Рання та вiдстрочена реакцiя бiлка BCL-2+ в нервових i глiальних клiтинах кори лобової частки пiвкуль головного мозку щурiв з експериментальним цукровим дiабетом на гостре порушення кровообiгу в басейнi сонних артерiй (2016)
Кравчун Н. А. - Доказательная база клинического применения ситаглиптина. 10 лет на рынках мира (2016)
Кравчун Н. А. - Клинический случай липоатрофического диабета Лоренса, Чернявская И. В., Земляницына О. В., Романова И. П. (2016)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї" (П’ятнадцятi Данилевськi читання) 10–11 березня 2016 року (2016)
"Стан ендокринологiчної служби в регiонах: проблемнi питання та шляхи їх вирiшення". Семiнар-нарада головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", (7–8 квiтня 2016 року, м. Харкiв) (2016)
Панькiв Володимир Iванович (до 60-рiччя з дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Ніколенко Л. Т. - Освіта впродовж життя: вміння вчитися - ключова компетентність педагога (2017)
Білик Н. І. - Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя, Галич О. Г. (2017)
Бабко Т. М. - Технології самоменеджменту як важливий чинник підготовки керівника освітнього закладу (2017)
Чернігівська Я. В. - Управління розвитком потенціалу педагогічного колективу закладів загальної середньої освіти на основі адаптивного управління, Кравченко Г. Ю. (2017)
Свєртнєв О. А. - Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти (2017)
Бєляєва О. М. - Педагогічні здібності: витоки і сучасний стан дослідження у психолого-педагогічній літературі (2017)
Винничук Р. В. - Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської освіти післядипломна освіта (2017)
Курінна А. Ф. - Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації, Присяжнюк Ю. С. (2017)
Приходько В. М. - Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами, Приходько М. І. (2017)
Гельжинська Т. Я. - Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Ястребова В. Я. - Впровадження курсу "Проектний менеджмент" у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду роботи) (2017)
Карапетян А. О. - Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання (2017)
Балацька О. Л. - Підвищення ефективності навчання cтудентів комп’ютерних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуванням: урахування стилю навчання особистості, Дмитренко О. В., Бабаш Л. В. (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця (2017)
Бондаренко І. С. - Теорія соціоінженерного розвитку в контексті аналізу комунікаційних технологій (2017)
Брадов В. В. - Конкуренція як регулятор медіаринку: теоретичний аспект (2017)
Данча Л. І. - Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент (2017)
Киричок А. П. - Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки ХХІ ст. (історичні та теоретичні аспекти) (2017)
Рижко О. М. - Способи вчинення плагіату (2017)
Стародуб С. А. - Конфлікт як складова масовокомунікаційних процесів у сучасному глобальному суспільстві (2017)
Холод О. М. - Концептуальні витоки вивчення соціальних комунікацій (історико-порівняльний аналіз) (2017)
Баранецька А. Д. - Масмедійна комунікація: соціокультурні чинники реалізації діалогу (2017)
Гиріна Т. С. - Технології презентації системи сучасного радіомовлення (2017)
Гоян В. В. - Управління радіостанцією як творчий процес, Гоян О. Я. (2017)
Кліщ А. В. - Когнітивний фрейм "Україна" в публіцистичному доробку Романа Рахманного (2017)
Макарчук О. Г. - Політичні оголошення та комерційна реклама в радикальних партійних ЗМІ Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2017)
Мельничук Ю. Г. - Висвітлення газетою "Буковина" (1885 – 1910) проблемних питань у Буковинській православній церкві, Гринівський Т. С. (2017)
Холод Г. Я. - Фейлетони газети "Кіно-тиждень" (1927): проблемно-тематичний і художній аспекти, класифікація (2017)
Поберезська Г. Г. - Антропоцентричність офіційно-ділового тексту (2017)
Пономаренко Л. Г. - Особливості підготовки навчальних видань для вищої школи, Сердюк Є. М. (2017)
Фіголь Н. М. - Синтаксис фахового електронного тексту (2017)
Балюн О. О. - Актуальні тренди в розвитку світового телевізійного ринку (2017)
Бондаренко Т. Г. - Регіональна практика організації передплатної кампанії в контексті формування аудиторії (2017)
Гусєв А. В. - Особливості PR-комунікації футбольних клубів у соціальних мережах (2017)
Досенко А. К. - Стримінг як соціальнокомунікаційний процес (2017)
Кашпур А. О. - Роль формування репутації компанії в подоланні кризових ситуацій (2017)
Костюк В. В. - Специфіка процесу аргументації в блогах українських аналітиків, Ненадов А. О. (2017)
Яненко Я. В. - Упаковка як складова рекламних комунікацій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кушнір Р. М. - Про розвиток досліджень термомеханічної поведінки термочутливих тіл, Попович В. С., Процюк Б. В. (2016)
Калиняк Б. М. - Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл, Токовий Ю. В., Ясінський А. В. (2016)
Нитребич З. М. - Про ядро двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом, Маланчук О. М. (2016)
Ісарюк І. М. - Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженнями, Пукальський І. Д. (2016)
Прокіп В. М. - Структура матриць рангу один над областю головних ідеалів відносно перетворення подібності (2016)
Безкоровайна Л. Л. - Геометричні аспекти аналітичних функцій (2016)
Лiтинський С. В. - Про поєднання перетворення Лаґерра і методу граничних елементів для розв’язування інтегральних рівнянь з ядром із запізненням, Музичук Ю. А., Музичук A. O. (2016)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге - Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. II. Неявные методы (2016)
Немировский Ю. В. - Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. II. Прикладные задачи, Бабин А. И. (2016)
Чумак К. А. - Ефективний контактний термоопір регулярно текстурованих тіл за наявності міжконтактного теплопровідного середовища та явище термічної ректифікації, Мартиняк Р. М. (2016)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області, Івасько Н. М. (2016)
Hashemi M. - The influence of temperature on the cyclic properties of the transversely isotropic nanocomposite system under kinematic harmonic loading, Zhuk Y. A. (2016)
Шевченко В. П. - Нелінійні другі гармоніки локалізованих хвиль зсуву в анізотропному шарі між анізотропними півпросторами за умов неідеального контакту, Жоголева Н. В. (2016)
Андрейків О. Є. - Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища, Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. (2016)
Белла М. В. - Гіперпосилання як структурний елемент мережевої комунікації (2017)
Бондаренко І. С. - Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках (2017)
Данча Л. І. - Свобода та відповідальність масмедіа як чинники функціонування соціально-комунікаційних систем (2017)
Киричок А. П. - Історіографічний аналіз російсько-української інофрмаційної війни (2017)
Комова М. В. - Дефініційні межі терміна "факт" (2017)
Нетреба М. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження візуалізації інформації як засобу поширення ділової преси, Кащишин І. Я. (2017)
Рижко О. М. - Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект (2017)
Стародуб С. А. - Візуалізаційні елементи отримання інформації в умовах інформаційно-комунікаційних процесів (2017)
Холод О. М. - Ідентифікація процесів пізнання в моделях соціальних комунікацій (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу (2017)
Шевченко О. В. - Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України (2017)
Бондаренко Т. Г. - Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії (2017)
Гиріна Т. С. - Соціально-комунікаційні вектори трансформації радіомовлення в контексті мобільної журналістики (2017)
Гусєва О. О. - Журналістика – "Четверта влада" чи невільниця влади? (Сергій Довлатов і радянська журналістика) (2017)
Євтушенко О. М. - Специфіка репрезентації медіаобразу жінки (на матеріалах газети "День"), Сидорко С. В. (2017)
Кліщ А. В. - Особливості вираження авторського "Я" в публіцистичних творах Романа Рахманного (2017)
Коваль С. В. - Візуальний користувацький контент у регіональних медіа (2017)
Ковальчук О. О. - Використання паралінгвістичних способів для передачі оціночної інформації в медіатекстах журналу "Коммунарка Украины" (1920 р.) Та його українізованого варіанта – "Комунарка України" (1934 р.): порівняльний аналіз (2017)
Макарчук О. Г. - Контент-стратегія рубрики "Всячина" в першому україномовному виданні "Зоря Галицка" (1848 – 1850) (2017)
Пономаренко Л. Г. - Інфографіка на сайтах українських інформаційних агентств, Рибакова І. В., Самсика М. І. (2017)
Собокар І. І. - Жанрово-тематичний аспект сатиричного журналу "Перець" часів сталінізму (2017)
Усманова О. В. - Книжкові проекти газети "День" – лабораторія української історії (2017)
Холод Г. Я. - Фейлетони "Кіно-газети" (1928 – 1929): проблемно-тематичний і художній аспекти (2017)
Шмига Ю. І. - Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури, Шмига О. Д. (2017)
Голік О. В. - Сучасні форми основного рекламного тексту (2017)
Грицюта Н. М. - Компаративний аналіз зарубіжних концепцій етики PR, Геселева К. О. (2017)
Доценко К. О. - Специфіка побудови дитячих образів реклами в журналі "Мой малыш": тематика й жанри, Іванець Т. О. (2017)
Чекалюк В. В. - Роль медіафахівців у іміджуванні (2017)
Яненко Я. В. - Образи героя-новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Буряченко О. В. - Репутація політичної партії: сутність та чинники формування, Корнієнко В. О. (2017)
Бухтатий О. Є. - Стратегічні завдання формування державної інформаційної політики в умовах єропейської інтеграції (2017)
Вакулич В. М. - Вплив медіа на розвиток політичних процесів у суспільстві (на прикладі Української революції гідності 2013 – 2014 років) (2017)
Дем’яненко Б. Л. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (продовження) (2017)
Каландирець Ю. - Півострів Крим: об’єкт конфронтації в Російсько-Українських відносинах, Остапчук О. О. (2017)
Кузуб Г. Д. - Зміни до Конституції України щодо децентралізації як основа нормативно-правової бази реформи (2017)
Намонюк Ч. І. - Український досвід протидії Російській гібридній війні, Оганян М. М. (2017)
Чирков О. А. - Тенденції сучасного етноструктурного розвитку Українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської федерації проти України (2017)
Шевченко Р. О. - Еволюція політичної системи Молдови в 1990-2010 рр.: сучасне становище (2017)
Шевченко Р. О. - Політична система Молдови (парламент, уряд, місцеві органи влади) в 1965-1985 рр. (2017)
Яценко Б. Г. - Вплив Російської федерації на релігійну політику Української Православної Церкви Московського Патріархату (2017)
Висовень О. І. - Вплив етнополітичних процесів на становище Християнських конфесій (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) (на прикладі громад євангельських Християн-Баптистів) (2017)
Грудевич Т. В. - Проблема збереження етнічності у листуванні М. І. Сікорського: міжнародний вимір (2017)
Жам О. М. - Міжнародне млинологічне товариство (Tims) й українська млинологічна асоціація, їх роль в ідентифікації джерел з етнічності та популяризації України в сучасному Євроатлантичному просторі (2017)
Ковач Л. Л. - Українсько-Польські відносини в умовах сучасних викликів (2017)
Коцур В. В. - Україна в умовах етнополітичних впливів першої половини 199о-х років: проблеми, тенденції, пошук шляхів розв’язання (2017)
Коцур Л. М. - Тактика посилення Російського впливу на етнонаціональну сферу України у другій половині 1990-х рр. (2017)
Потапенко Р. М. - Науково-освітня інтелігенція України в умовах перебудови: пошук національно-освітньої парадигми (2017)
Тарапон О. А. - Ціннісні орієнтири в Радянській Україні 1920 – 1930-х рр.: політико-ідеологічні та соціокультурні виміри (2017)
Ткаченко В. М. - Писанка в контексті етнічної самоідентичності: історія та сучасність (2017)
Фігурний Ю. С. - Роль Української Національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних та етнокультурних процесах (2017)
Шкіра М. В. - Музей народної архітектури та побуту середньої Наддніпрянщини національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" – як дієвий елемент збереження української етнічності у постбіполярній міжнародній системі (за матеріалами книги відгуків та пропозицій), Шкіра Н. М. (2017)
Белла М. В. - До питання про комунікаційну природу віртуальних спільнот (2017)
Бондаренко І. С. - Перші методологічні моделі соціального інжинірингу та їх комунікаційні стратегії (2017)
Вербицька Х. І. - Світова глобалізація та медіа: синхронізація в національному вимірі (2017)
Ковпак В. А. - Когнітивне моделювання смислоформування ідеї нації післявоєнної української еміграції в загальній системі медіа-сфери: аналіз сценаріїв як націоідентифікаційна практика (2017)
Кремпова Л. О. - Явище універбації в межах соціальної словниково-комунікаційної системи (2017)
Михайлова Ю. В. - Етична проблема розміщення замовних матеріалів у регіональних медіа, Нетреба М. М. (2017)
Холод О. М. - Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії (2017)
Shmyha Y. - Scientific and theoretical principles of genres in modern advertology (2017)
Абрамова І. Г. - Репрезентація театрального дискурсу на сайті газети "Сегодня" (2017)
Баранецька А. Д. - Зміна лексичних пріоритетів концептосфери "Українська ментальність" на сторінках газети "Запорізька правда" 2013 – 2017 рр., Кондрико А. А., Романюк Н. М. (2017)
Бутиріна М. В. - Журналістика співучасті: міра відповідальності та правові засади, Чередник І. О. (2017)
Варех Н. В. - Концепт "Migration" у медіа-дискурсі якісної британської преси (2017)
Вербицький П. С. - Фрагментація контенту як чинник впливу на аудиторію (2017)
Гаркавенко Ю. С. - Гетеростереотипізація української культури в якісних друкованих ЗМІ великобританії та франції як ознака перехідності (за матеріалами публікацій на літературну тематику) (2017)
Гиріна Т. С. - Комплексний розвиток аудіовізуального контенту в умовах забезпечення інформаційної безпеки держави (2017)
Гоян В. В. - Мовна культура телерадіожурналіста, Гоян О. Я. (2017)
Іванюха Т. В. - Особливості репрезентації музичного дискурсу в українській масовій пресі (2017)
Кліщ А. В. - Метод семантичного диференціалу в дослідженні публіцистики національно-патріотичного спрямування (на прикладі авторського доробку Романа Рахманного) (2017)
Кобинець А. В. - Ідеологічні компоненти в контексті щоденної подачі інформації на шпальтах газет "Рада" (1906 – 1914) та "Нова рада" (1917 – 1919) (2017)
Ковальчук О. О. - Проблемно-тематичний і жанровий контент журналу "Жінка" (2017)
Костюк В. В. - Національно-культурний дискурс на шпальтах газети "День", Костюк Ю. В., Усманова О. В. (2017)
Любченко Ю. В. - Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики, Сіріньок-Долгарьова К. Г. (2017)
Мальована Ю. Г. - Функціональні та процесуальні аспекти медіакомунікативного простору сучасної україни, Руднєва А. О. (2017)
Мірошниченко П. В. - Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування (2017)
Немеш А. М. - Взаємодія Amnesty International із національними засобами масової інформації (2017)
Носко А. М. - Концепт "Безпека" в новинах регіональних ЗМК (2017)
Пирогова К. М. - Пара- та метатекстуальність в українських медіа-текстах (2017)
Плеханова Т. М. - Експресивні засоби мови політичного дискурсу регіональної преси (2017)
Полякова Г. О. - Концептуальний метафоричний аналіз теми впо на шпальтах запорізької преси (газета "Суббота плюс") (2017)
Полякова Г. О. - Типологія літературних дискурсів у медіа-текстах (сайт www.segodnya.ua) (2017)
Рогова Т. А. - Інноваційні технології під час викладання курсів з телевізійної журналістики: реалії впровадження (2017)
Самокиш І. О. - Мова ворожнечі та як їй протидіяти (2017)
Тяпкіна Н. І. - Реалізація псевдореального світу в текстах засобів масової інформації (2017)
Холод Г. Я. - Висвітлення в статтях газети "Кіно-тиждень" (1927) специфіки створення української кінопродукції: проблемно-тематичний аспект (2017)
Ципердюк І. М. - Новини українських редакцій закордонних радіостанцій: актуальність стандартів для медіа ХХІ ст. (2017)
Чернявська Л. В. - Форми медіа-критики у світовому контексті й перспективи її розвитку в Україні (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського