Костюк М. Г. - Сучасні економіко-управлінські аспекти діяльності українських машинобудівних підприємств (2017)
Пікалов В. Л. - Формування та розвиток професійного творчого мислення менеджерів: методологічний аспект, Глуха Г. Я. (2017)
Проценко Я. В. - Важелі державного регулювання фінансової стабільності готельних підприємств (2017)
Романчук Л. Д. - Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства (2017)
Татарінов В. С. - Приватизація і стан фондового ринку України, Резяпов К. І. (2017)
Хасін В. К. - Аналіз особливостей ринку з неповною інформацією за умов нестабільності валютного курсу, Момот В. Є. (2017)
Ślusarczyk B. - Determinants of RES implementation in Poland and the European Union, Lechwar M. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Андрушків Б. М. - Формування категоріального апарату соціально-відповідальної діяльності бізнесу, Павликівська О. І., Шерстюк Р. П. (2017)
Андросова О. Ф. - Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ "Мотор Січ", Шестопалова О. В. (2017)
Белопольський М. Г. - Ефективність розвитку промислового підприємства, Чигарьов Д. В. (2017)
Ситник Н. І. - Управління інтелектуальним капіталом як чинник інноваційного розвитку підприємства, Каризська А. Р. (2017)
Каткова Н. В. - Система контролінгу в забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства, Циганова О. С. (2017)
Мурашко І. С. - Біономічний підхід до стійкого розвитку підприємства (2017)
Цимбал Н. В. - Теоретичні основи діагностики ефективності використання трудових ресурсів підприємства (2017)
Череп А. В. - Механізм стратегічного планування інвестиційної діяльності на підприємстві, Іванова А. Г. (2017)
Череп О. Г. - Основні засоби промислових підприємств Запорізької області та проблеми їх використання, Синьоока Д. В. (2017)
Шмиголь Н. М. - Шляхи удoскoналення підхoдів до діагнoстики діяльнoсті підприємтва, Кириленко Л. В. (2017)
Одінцов М. М. - Моделювання та прогнозування впливу фінансових ресурсів домогосподарств на розвиток економіки регіону, Одінцова Т. М. (2017)
Коваль Л. В. - Оцінювання якості економічного потенціалу підприємства таксономічним методом (2017)
Муравський В. В. - Понятійно-термінологічний апарат в автоматизації обліку (2017)
Череп А. В. - Аналіз корпоративної культури України як фактор впливу на розвиток компаній, Маказан Є. В. (2017)
Бабміндра Д. І. - Сучасний стан ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Гуденко О. В. (2017)
Колобердянко І. І. - Роль прямих іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах (Китай, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг), Орлова І. О. (2017)
Колобердянко І. І. - Спільна сільськогосподарська політика ЄС як приклад інтеграції в аграрному секторі, Хлепітько В. М. (2017)
Худолєй Л. В. - Аналіз стану машинобудівної галузі України: основні проблеми розвитку (2017)
Череп О. Г. - Інноваційний розвиток економіки України: стан та проблематика, Морозов Є. Д. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні (2017)
Рибалко О. М. - Аналіз витрат на оплату праці на ПАТ "Мотор Січ", Крохмаль Н. І. (2017)
Гельман В. М. - Модель Weg у німецькій концепції контролінгу (2017)
Лепьохін О. В. - Безпековi підходи до сутнісно-змістовного наповнення категорії "Життєдіяльність підприємства" (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Киндрачук М. В. - Особенности переходных режимов трения поверхностей с частично регулярным микрорельефом, Радионенко А .В. (2016)
Вольченко А. И. - О возможности интенсификации теплопередачи во фрикционных узлах ленточно-колодочного тормоза лебедки, Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Скрыпнык В. С. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Анализ энергонагруженности деталей фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (2016)
Борис А. О. - Тертя під час вимикання кулькових обмежувачів обертального моменту, Венцель Є. С., Носко П. Л., Філь П. В. (2016)
Лабунець В. Ф. - Підвищення абразивної стійкості Сталі 45 комбінованими покриттями, Денисенко М. І., Радько О. В., Загребельний В. В. (2016)
Терещенко Ю. М. - Вплив електрофізичної дії на протизношувальні властивості пально-мастильних матеріалів теплових двигунів, Морозова І. В. (2016)
Дорошенко Е. В. - Влияние абразивного износа лопаток на эффективность лопаточного венца ступени осевого компрессора (2016)
Іващенко Є. В. - Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичувальних середовищах, Лобачова Г. Г., Шаповалова Н. А., Ігнасюк К. Є. (2016)
Мініцький А. В. - Вплив зовнішнього контактного тертя на процес допресовки порошкових матеріалів на основі, Сидоренко Б. О., Бесарабець Ю. Й. (2016)
Karuskevich M. V. - Deformation relief as an indicator of the temperature fluctuations influence on the fatigue damage accumulation, Maslak T. P., Kravchenko V. V., Klymenko О. P. (2016)
Куцова В. З. - Вплив структури, фазового складу та властивостей на абразивну зносостійкість хромомарганцевих чавунів у литому стані, Кіндрачук М. В., Ковзель М. А., Тісов О. В., Гребенєва А. В., Швець П. Ю. (2016)
Петрук Я. А. - Оптимізація циклічного термомеханічного напруження в критичних точках деталей гарячої частини газотурбінних двигунових установок (2016)
Петрук Я. А. - Деформаційна спроможність авіаційних жароміцних сплавів та їх термоциклічна довговічність (2016)
Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова (2016)
(2014)
Косторнов А. Г. - Структура, фазовый состав и механические свойства композиционных материалов на основе титанового сплава Ті+10Мо И синтезированных при трении вторичных пленок, Фущич О. И., Горбань В. Ф., Чевычелова Т. М., Карпець М. В. (2016)
Микосянчик О. А. - Оценка структурно-энергетических показателей пар трения при работе в режиме пуск - остановка, Мнацаканов Р. Г., Кумуржи А. Ю., Шакулиев С. В. (2016)
Вольченко А. И. - Напряженно-деформированное состояние при многоочаговом зарождении и развитии микротрещин в тормозных шкивах буровых лебедок, Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Витвицкий В. С. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Неравновесная трибология при фрикционном взаимодействии пар трения тормозных устройств (часть вторая) (2016)
Возный А. В. - Напряженно-деформированное состояние металлического фрикционного элемента дисково-колодочного тормоза (часть вторая) (2016)
Кубич В. И. - Термодинамический аспект пленочного голодания в трибосопряжениях, Юров В. М. (2016)
Кіндрачук М. В. - Технологічні аспекти забезпечення працездатності інструменту з швидкорізальних сталей, Загребельний В. В. , Хижняк В. Г. , Харченко Н. А. (2016)
Зайончковский Г. И. - Обеспечение эксплуатационной надежности мало-габаритных пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом, Барилюк Е. И., Рыкунич Ю. Н., Федоричко Я. Б. (2016)
Карпов О. П. - Оцінка амплітуди резонансних коливань зубчастої передачі зі змінним передатним відношенням при роторних вібраціях, Носко П. Л., Філь П. В. (2016)
Бычков А. С. - Повышение триботехнических характеристик титановых деталей самолетов (2016)
Карускевич М. В. - Методика исследования влияния локальной деформационной повреждености на процесс роста усталостной трещины, Корчук Е. Ю., Щепак С. В. (2016)
Кіндрачук М. В. - Сучасні функціональні матеріали з бейнітною наноструктурною матрицею та підвищеними трибологічними властивостями, Куцова В. З., Ковзель М. А., Тісов О. В. (2016)
Макаренко В. Д. - Дослiдження корозiйних процесiв екологiчно небезпечних в експлуатацii металоконструкцiй, Лукач В. С., Василюк В. I., Козаченко Н. В., Тараборкін Л. А. (2016)
Стебелецька Н. М. - Методи оцінки теплових характеристик металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв (2016)
Невлюдов И. Ш. - Оценка влияния механических воздействий на гибкие печатные платы, Разумов-Фризюк Е. А., Невлюдова В. В., Демская Н. П. (2016)
Денисенко М. І. - Дослідження поверхонь тертя робочих органів грунтообробних сільськогосподарських машин, Зазимко О. В., Лабунець В. Ф. (2016)
Мєдвєдєва Н. А. - Реалізація процесного підходу до управління якістю зносостійких покриттів (2016)
Лендєл В. Г. - Ювіляру Степану Юрійовичу Чундаку – 70, Голуб Н. П. (2018)
Сідей В. І. - Тернарні галогеніди A3B2C9: кристалохімічні особливості, залежність деяких властивостей від середніх значень зарядів атомних ядер, Зубака О. В., Переш Є. Ю. (2018)
Філеп М. Й. - Квазіпотрійна система PbS–PbSe–Tl4PbSe3, Сабов М. Ю. (2018)
Стецьків А. О. - Фазові рівноваги у потрійній системі Eu-Li-Sn за температури 400ºС, Павлюк В. В. (2018)
Марчук О. В. - Структурний тип Y1,32Pb1,68Ge1,67Se7 (2018)
Cабов В. І. - Квазібінарні перерізи в системі Tl-Sb-P-Se, Поторій М. В., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2018)
Тищенко П. В. - Ізотермічні перерізи при 770 K та склоутворення у системах AgCl(I) – Ga2S3 – La2S3, Козак В. С., Олексеюк І. Д., Іващенко І. А., Галян В. В. (2018)
Сухарева О. Ю. - Спектрофотометричне визначення фторидів у природних водах, Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2018)
Zhukova Yu. - Assessment of the composition of aqueous-organic mixtures end extraction phases by solvatochromism of 4-((octylylpyridinium)ethenyl)phenolate dyes, Studenyak Y., Fetjko L., Pogan D. (2018)
Кормош Ж. О. - Новий хемосенсор для визначення Cu(II), Боркова С. Г., Кормош А. Ж., Павленко Ю. Л., Бохан Ю. В., Супрунович С. В., Савчук Т. І., Корольчук С. І. (2018)
Фізер М. М. - Підбір оптимальних напівемпіричних методів для моделювання довжин зв’язків в азольних системах, Фізер О. І., Сирохман І. М., Сливка М. В., Балог І. М., Кривов’яз А. О., Лендєл В. Г. (2018)
Кут М. М. - Вплив галогену в арилтелуртригалогеніді на реакцію електрофільної циклізації N-алкенільних похідних 2-тіоксобензо(тієно)піримідин-4-онів, Фізер М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2018)
Повідайчик М. В. - Електрофільна циклізація 5-металіл-6-тіоксопіразоло(3,4-d)піримідин-4-ону, Кут М. М., Свалявин О. В.; Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2018)
Голуб Є. О. - Одержання складної каталітичної системи типу хCrРО4уNi3(РО4)2 та дослідження її кислотних властивостей поверхні, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Галушкай Й. В., Форос Н. М., Глебена Г. Ф. (2018)
Голуб Є. О. - ІЧ-спектроскопічний аналіз складних оксидних каталізаторів типу хCrРО4уNi3(РО4)2, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Кіш Ю. Ю., Густа С. І., Кузнецова А. О. (2018)
Голуб Н. П. - Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу хСо3(РО4)2уNi3(РО4)2, Голуб Є. О., Баренблат І. О., Гомонай В. І., Секереш К. Ю. (2018)
Роман Л. Ю. - Оцінка впливу діяльності готельно-туристичного комплексу "Срібний рай" Тячівського району Закарпаття на якість вод річки Велика уголька, Чундак С. Ю. (2018)
Правила для авторів (2018)
Пашечко М. І. - Вплив поверхневої сегрегації атомів на властивості евтектичних сплавів системи Fe-Mn-C-B-Si легованих Cr для нанесення на робочі елементи пожежного обладнання, Дзєдзіц К. П., Бережанський Т. Г. (2016)
Киндрачук М. В. - Снижение энергонагруженности фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок, Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Бекиш И. О., Чуфус В. С. (2016)
Кравцов В. И. - Метод численного исследования пространственного деформирования стального каната с учетом межвиткового трения (2016)
Кузнецов В. Д. - Повышение износостойкости деталей, восстановленных электроконтактной наплавкой, Бережная Е. В., Лапченко А. В. (2016)
Калініченко В. І. - Електроіскрові покриття для зміцнення різального інструменту, Марчук В. Є., Денисенко М. І., Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2016)
Бородій В. М. - Вплив тиску на формування профілю і товщини мастильної плівки у локальному контакті кочення в умовах еластогідродинамічного мащення, Кудрін А П., Якобчук О. Є., Хімко М. С. (2016)
Хижняк В. Г. - Трибологічні властивості хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання, Мнацаканов Р. Г., Гуменюк І. А., Богач Я. В. (2016)
Витвицкий В. С. - Влияние конструкции фрикционного узла на электротермомеханическое трение (2016)
Каплун А. М. - Локализация контакта в глобоидной передаче вильдгабера, Носко П. Л., Филь П. В., Карпов А. П., Бугаева А. А., Веремийчук В. В., Якимчук А. Р. (2016)
Bashta O.V. - Dynamic analysis of the lever mechanism, Malkov V. N., Nosko P. L., Fil P. V., Pyshchenko Y. V. (2016)
Радько О. В. - Математична модель відмов зносового характеру під час експлуатації авіаційної техніки, Молдован В. Д. (2016)
Содержание (2018)
Радченко В. О. - Аналіз функціонального стану хребта за умов хірургічного лікування вибухових переломів грудного та поперекового відділів, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Radchenko V. A. - Musculus multifidus makes provisions to posterolateral spine fusion after transpedicular fixation of lumbar spine, Skidanov A. G., Ashukina N. A., Danyshchuk Z. N., Nessonova M. N., Morozenko D. V., Skidanov N. A. (2018)
Стауде В. А. - Дегенеративные изменения в крестцово-подвздошном суставе у пациентов с его дисфункцией, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2018)
Лизогуб М. В. - Дослідження цитокінового профілю за умов хірургічних втручань на поперековому відділі хребта: вплив методу анестезії, Леонтьєва Ф. С., Скіданов А. Г., Піонтковський В. К. (2018)
Радченко В. О. - Гістологічний аналіз гриж міжхребцевих дисків пацієнтів різних вікових груп, Піонтковський В. К., Дєдух Н. В. (2018)
Попов А. І. - Пункційна біопсія в діагностиці новоутворень грудного та поперекового відділів хребта (2018)
Страфун С. С. - Діагностика ушкоджень човноподібно-півмісяцевої зв’язки, Тимошенко С. В., Радченко К. А. (2018)
Лоскутов А. Е. - Особенности лечения огнестрельных ранений кисти в современных условиях, Белый С. И., Дараган Р. И. (2018)
Кожем’яка М. О. - Хірургічне лікування пацієнтів із переломами кісточок гомілки та ушкодженням синдесмозу, Головаха М. Л. (2018)
Романенко К. К. - Дослідження вторинних змін у тканинах хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки, Долуда Я. А., Златнік Р. В., Яковенко С. М., Карпінська О. Д., Прозоровський Д. В., Поплавська К. С. (2018)
Popsuishapka O. K. - Differentiation mechanisms of regeneration blastema cells during bone fracture healing, Lytvyshko V. O., Ashukina N. O., Hryhoriev V. V., Pidgaiska O. O. (2018)
Філіпенко В. А. - Профілактика вивиху головки ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба шляхом відновлення суглобової капсули, Колесніченко В. А., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2018)
Красноперов С. Н. - Эффект расширения костных каналов после реконструкции передней крестообразной связки, Головаха М. Л. (2018)
Макаров В. Б. - Остеорепарация вокруг полилактида, имплантированного в метадиафизарный дефект бедренной кости (экспериментальное исследование), Дедух Н. В., Никольченко О. А. (2018)
Шимон В. М. - Динаміка показників крові щурів після імплантації керамічного біоматеріалу в дефекти метафіза та діафіза стегнової кістки, Меклеш Ю. Ю. (2018)
Шевченко С. Д. - Стандарти ISO в ортопедії та травматології (2018)
Голка Григорий Григорьевич (2018)
Білінський Петро Іванович (2018)
Дєдух Нінель Василівна (2018)
Звіт і резолюція за підсумками 16-го міжнародного симпозіуму "Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта", проведеного на базі ДУ "ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" (м. Харків) під егідою Міжнародного товариства малоінвазивної хірургії хребта (ISMISS) за сприяння Північноамериканського товариства хребта (NASS) 26 травня 2018 р. (2018)
Микосянчик О. А. - К вопросу выбора методики установления функциональных взаимосвязей трибопроцессов при экспериментальном исследовании пар трения с локальным контактом, Кузин Н. О. (2016)
Voitov V. A. - Tribology compatibility of steel and cast iron in abrasive and corrosive environment in the production of biomass briquettes, Tsymbal B. M. (2016)
Вольченко Д. А. - Интенсификация вынужденного охлаждения фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки, Вольченко Н. А., Киндрачук М. В., Возный А. В., Чуфус В. М. (2016)
Скрыпнык В. С. - Оценка энергонагруженности фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок (2016)
Буря А. И. - Трение и износ при смазке металлополимера на основе фенилона наполненного бронзой, Ерёмина Е. А., Сытар В. И., Калиниченко С. В. (2016)
Кіндрачук М. В. - Особливості створення композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками, Панарін В. Є., Свавільний М. Є., Корнієнко А. О. (2016)
Свирид М. Н. - Восстановление прецизионных узлов трения, Хижняк С. В., Паращанов В. Г., Кушнарёв В. Е. (2016)
Демиденко О. А. - Стійкість порошкових матеріалів із композицій залізо – самофлюсивний сплав при газоабразивному зношуванні, Степанчук А. М. (2016)
Karpov O. P. - Noncircular-screw gears, Bashta O. V., Nosko P. L., Fil P. V., Boyko G. O., Marchenko D. M., Golovin A. L. (2016)
Пузік С. О. - Причини та критерії обводнення палив, Пузік О. С., Опанасенко В. Ф., Мельник В. Б. (2016)
Лабунець В. Ф. - Трибобіомінералогія – новий напрямок в науці про тертя, Белєвцев Р. Я., Козлова І. О., Голембієвський Г. Г. (2016)
Погрелюк І. М. - Вплив режиму обкочування під час деформаційно-дифузійної обробки на зносотривкість сплаву ВТ22, Шейкін С. Є., Лаврись С. М. (2017)
Смирнов І. В. - Вплив домішок нанодисперсних сполук оксидів на зносо- та корозійну стійкість плазмово-напилених покриттів, Чорний А. В., Фурман В. К., Долгов Н. А. (2017)
Вольченко А. И. - К вопросу определения контактного электротермического сопротивления в трибосопряжениях металлополимерных пар трения тормозных устройств, Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Скрыпнык В. С., Малык В. Я. (2017)
Чуфус В. М. - Энергонагруженность пар трения ленточно-колодочного тормоза при их воздушно-жидкостном охлаждении в буровой лебедке (2017)
Возный А. В. - Энергонагруженность пар трения в дисково-колодочных тормозных устройствах, Витвицкий В. С., Стаднык О. Б. (2017)
Микосянчик О. А. - Термо-кинетическая модель оценки долговечности контактных поверхностей в условиях смазочного действия в нестационарных режимах работы (2017)
Goncharenko A. V. - One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology (2017)
Радько О. В. - Управління ресурсними показниками конструкційних елементів сучасної техніки шляхом застосування енергозберігаючих технологій поверхневого модифікування (2017)
Герасимова О. В. - Аналитическая оценка предельной величины коэффициента трения при использовании металлосодержащей смазки в процессах выглаживания, Титов В. А. (2017)
Духота О. І. - Концептуальний підхід до створення поверхнево-модифікованих шарів і захисних покриттів підвищеної зносостійкості (2017)
Калініченко В. І. - Напружено-деформований стан різального інструменту з дискретними покриттями, Марчук В. Є., Корбут Є. В., Лабунець В. Ф., Голембієвський Г. Г. (2017)
Стечишин М. С. - Установка та методика проведення електрохімічних досліджень, кавітаційно-ерозійної зносостійкості поверхонь металів та покриттів, Олександренко В. П., Мартинюк А. В., Білик Ю. М. (2017)
Хімко М.С. - Методика випробувань шарнірних підшипників на зносостійкість, Якобчук О. Є., Хімко А. М., Науменко Н. О. (2017)
До 95-річчя від дня народження Сологуба Миколи Аврамовича (2017)
Творчий шлях професора Пашечка Михайла Івановича (2017)
Schuller D. І. - Sammeln – Bewahren – Verbreiten. Traditionelle Anliegen im technischen Umfeld des jungen 21. Jahrhunderts (2017)
Дорош П. I. - Фонографічна колекція Інституту мистецтв Польської академії наук – історія та сучасність (2017)
Добрянська Л. О. - Історія формування Музично-етнографічного архіву Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології (2017)
Рибак Ю. П. - Фольклорні матеріали у фондах Кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету (2017)
Вовчак А. С. - Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка (2017)
Романюк І. А. - Аспекти діяльності Навчальної лабораторії фольклору Харківського національного університету мистецтв (2017)
Kononenko N. I. - Building Ukrainian folklore databases: communicating information to an international audience (2017)
Довгалюк І. C. - Оцифрована колекція фонографічних валиків Приватного архіву Філарета Колесси у Львові (2017)
Отріщенко Н. I. - Колекції інтерв’ю Центру міської історії. Принципи організації та можливості використання у громадських проектах (2017)
Алієва Л. В. - Фольклорні записи з Хмельниччини у фондах місцевих установ та збирачів (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Івашків В. М. - Рукописи Пантелеймона Куліша – важливе джерело видання повного зібрання творів письменника (2017)
Лукашенко Л. В. - Методологія польової роботи в американській етномузикології другої половини ХХ століття (2017)
Кузьменко О. М. - Покажчик фольклорних мотивів: історія, методологічні засади, практика (2017)
Мазур С. Б. - Покажчик мотивем і мотивів української повстанської пісенності: особливості структурування і метамови (на прикладі типу "мотиви – дії/ситуації") (2017)
Мазур С. Б. - Покажчик мотивем і мотивів української повстанської пісенності: (тип "мотиви – дії/ситуації") (2017)
Маханець О. I. - Біля витоків цифрового архівування. Інтерв’ю з Говардом Бессером (2017)
Мазур С. Б. - Новий крок у пізнанні змістової палітри українського фольклору. (Рецензія): Кузьменко Оксана. Покажчик мотифем і мотивів української соціально-побутової лірики... – Львів, 2013. – С. 126–163 (2017)
Довгалюк І. C. - Невідомі сторінки європейської історії звукового та візуального документування народної культури. (Рецензія): Jackowski Jacek Piotr. Zachowac dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych... – Warszawa, 2014 (2017)
Довгалюк І. C. - Повернення із забуття. (Рецензія): Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року... – Львів, 2016 (2017)
Вовчак А. C. - Утвердження фольклористичного архівознавства. (Огляд): Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. – Львів, 2016 (2017)
Пеліна Г. O. - Світла пам’ять світлій людині. Олена Мурзина (1936–2016) (Некролог) (2017)
Івашків В. М. - "Доля її – недомовлена казка..." Оксана Олійник (1975–2016) (Некролог), Гарасим Л. O. (2017)
Романенко О. В. - Концептуальні координати нового літературного покоління: досвід сучасної української літератури (2018)
Будний В. В. - Літературний маніфест як програмний документ покоління: жанрова структура, різновиди й функції (2018)
Пухонська О. Я. - Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х (2018)
Грищенко О. В. - "Виставка націй": експедиція до пам’яті "жіночого пекла" (за романом Валентини Ґобі "Дитяча кімната") (2018)
Шарагіна О. В. - Феномен "тихої лірики" як зміна провідного поетичного канону 60–80-х років ХХ століття (2018)
Забіяка І. В. - Межа 1980–1990-х як початок "сучасної української літератури": погляд із 2010-х (2018)
Федорів У. М. - Степан Тудор: поколіннєвий досвід перепрочитання (2018)
Башкирова О. М. - Відновлення зв’язку поколінь як утвердження особистісної ідентичності в сучасній українській романістиці (2018)
Борис О. Я. - Трансформація критичного дискурсу як форма зміни літературного канону (на матеріалі часопису "Українська хата") (2018)
Жук О. І. - Внутрішньокомунікативна структура ліричних текстів: коло проблем і перспективи дослідження (2018)
Шостак О. О. - "Еміграційний" текст української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть: традиційне і новаторське (2018)
Третевич М. О. - Пам’ять і межі поколінь: патерни сприйняття історичної дійсності в романі "Шпигуни" Марселя Байєра (2018)
Сенета М. І. - Христологічний досвід прочитань шевченкознавчих праць Дмитра Бучинського та Івана Огієнка (2018)
Воробей Н. М. - Текст між генераціями: рецепція творчості Герти Мюллер (2018)
Данчишин Н. Р. - Образ тюрми в поезії. поезія як визволення з тюрми (на матеріалі текстів Ігоря Калинця, Романа Кудлика, Григорія Чубая) (2018)
Гоголіна В. В. - Духовна боротьба як опозиція добра і зла (на матеріалі "Києво-печерського патерика") (2018)
Голик P. Й. - Між тяглістю й де(кон)струкцією: літературні традиції, пам’ять та культурні трансформації Львова й Галичини (2018)
Комариця М. М. - Спадкоємність сердець: мистецька парадигма жіночої прози міжвоєнної доби (2018)
Швець А. І. - Наталія Кобринська: генераційна ідентичність і дезінтеграція (2018)
Прушковська І. В. - Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни (2018)
Радзієвський В. А. - Націоналістична ідеологія як основа поетики Леоніда Мосендза (2018)
Жиленко І. Р. - Національно-патріотичний дискурс малої прози Дмитра Тягнигоре (2018)
Роздольська І. В. - Василь Пачовський як учасник стрілецького покоління (2018)
Бестюк І. А. - Орфей і прометей: протиставлення двох принципів культури в соціально-психоаналітичній матриці оповідання "Під дощ" (1925) Дмитра Борзяка (2018)
Крупка М. А. - У кожного покоління своя війна: образ жінки-солдата в сучасній літературі (2018)
Хома-Сувала А. В. - Українська поезія міжвоєнного періоду у польських перекладах Казімєжа Анджея Яворського (2018)
Мочернюк Н. Д. - Поезія художників міжвоєння: "вихід з безвихідности"? (2018)
Хоменко Г. І. - Погляд на смерть у/на очах в українській літературній генерації споглядання: досвід Миколи Хвильового (2018)
Горішна Г. М. - Модус національної ідентичності поезії резистансу (на матеріалі творчості січових стрільців та віршів про бій під Крутами) (2018)
Довганич Н. А. - Післявоєнний еміграційний роман: між генераційною та індивідуальною пам’яттю (2018)
Вдович О. І. - Рідні діти й чужі вчителі: "автохтони" й "окупанти" в повісті Ірини Вільде "Б’є восьма" (2018)
Starovoyt I. M. - Holodomor generation: literary responses to collective trauma (2018)
Ilnytzkyj О.-S. R. - Reviewed (university of alberta) (2018)
Кравцов В. И. - Применение метода численного решения дифференциальных уравнений высокого порядка в задачах трибологии, Красильчук Я. В., Недбайло А. Н. (2017)
Вольченко А. И. - Экспериментальные исследования энергонагруженности пар трения ленточно-колодочных тормозов с воздушно-жидкостной системой охлаждения (часть первая), Скрыпнык В. С., Малык В. Я., Чуфус В. М. (2017)
Вольченко Д. А. - К вопросу об использовании динамических моделейдисково-колодочных тормозов транспортных средств в приводах подъемно-транспортных машин, Возный А. В., Стаднык О. Б., Витвицкий В. С. (2017)
Киндрачук М. В. - Принудительное охлаждение фрикционных узлов: эффект "теплового насоса", Вольченк Н. А., Журавлев Д. Ю., Андрейчиков Е. Ю. (2017)
Корсун В. А. - Повышение долговечности режущих кромок комбинированной обработкой, Бережная Е. В., Кузнецов В. Д. (2017)
Стечишин М. С. - Вплив енергетичних і режимних параметрів на фазову структуру і мікротвердість іонно-азотованих конструкційних сталей, Соколова Г. М., Білик Ю. М. (2017)
Корнієнко А. О. - Триботехнічні дослідження при підвищених температурах композиційних покриттів з евтектичним наповнювачем, Федорчук C. В., Кіндрачук М. В. (2017)
Кіндрачук М. В. - Формування триботехнічних властивостей плазмових покриттів на сталі 12Х18Н10Т лазерною обробкою, Мнацаканов Р. Г., Гуменюк І. А., Богач Я. В., Пищенко Ю. В. (2017)
Буря О. І. - Металополімери у зернових ланцюгових транспортерах, Єрьоміна К. А., Яковлєв С. П. (2017)
Каплун А. М. - Ортогональная цилиндроконическая передача, Носко П. Л., Филь П. В., Башта. А. В., Мазур Н. Д., Бугаева А. А. (2017)
Кравцов В. И. - Информационные технологии в методах решения задач управления качеством покрытий, Якімчук А. Р., Веремійчук В. В. (2017)
Терещенко Ю. М. - Течія напівобмеженої струї з тертям та теплообміном в каналі сопла рідинного ракетного двигуна, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю., Гамзег П. (2017)
Борозенець Г. М. - Вплив конструктивно-технологічних факторів на міцність вуглепластиків, Се108-111мак І. В. (2017)
Макаренко В. Д. - Вплив молібдену на корозійно-механічні властивості зварювальних з’єднань вуглецевоі сталі, Петренко І. В., Хропост В. І., Кузьменко М. О. (2017)
Пузік С. О. - Процеси забезпечення якості підготовки до оброблення повітряних суден протильодотвірними рідинами, Пузік О. С., Мельник В. Б., Опанасенко В. Ф., Карпенко С. В., Вареник А. В. (2017)
Тарнашинська Л. Б. - Метафізика бунту: протестні інтенції літературних поколінь(крізь призму концепцій А. Камю, Ґ. Марселя, Н. Бердяєва) (2018)
Дмитренко В. І. - Естетичні канони й особистості: проблема "зворотного зв’язку" митців об’єднання "ланка"-марс (2018)
Ільницький М. М. - Модус меандра: літературне покоління за межею українського державного простору (2018)
Гнатюк М. І. - Наративні стратегії у літературі періоду МУРу: запізніла традиція чи новаторство покоління (2018)
Зубрицька М. О. - Тексти і люди: реальні та уявні читацькі аудиторії в українській літературі ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Галета О. І. - "Старші й молодші" чи "старі і нові": поколіннєвий поділ літератури у працях Юрія Меженка (2018)
Поліщук Я. О. - Поколіннєва модель шістдесятництва: культ чи дискредитація (2018)
Колошук Н. Г. - "Моє трагічне покоління": про андеґраунд української літератури у повоєнний період (2018)
Борисюк І. В. - Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації(на прикладі творчості Мар’яни Савки) (2018)
Луцишин О. Б. - Генераційна теорія Івана Франка (2018)
Варецька С. О. - Зміна поколіннєвої свідомості у сімейному романі "Якоб вирішує любити" Каталін Флореску (2018)
Челецька М. М. - Пізньомодерністські маркери літературного покоління сімдесятників: особливості андеґраундової поетики (2018)
Ленська С. В. - Формування групового портрета покоління 1920-х років як наукова проблема (2018)
Карач А. В. - Мотив мандрів у ліриці дев’ятдесятників (2018)
Стадніченко О. О. - Автопортрет шістдесятництва в українській мемуаристиці кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Загороднюк О. А. - "Безплідна земля" Томаса Стернза Еліота та "Відшукування причетного" Григорія Чубая як модерні спроби міфотворчості (2018)
Рудич В. О. - Роман-трилогія сіґрід унсет "крістін, дочка лавранса" як приклад жанру родинної саги (2018)
Гірняк М. О. - Деконструювання традиційного наративу як інтелектуальна гра в романі Ґео Шкурупія "Двері в день" (2018)
Кицан О. В. - Сонет: іграшка для інтелектуалів, чи гра без правил? (2018)
Клос О. І. - Ігрова модель художнього світу у візії постмодернізму (2018)
Качак Т. Б. - Сучасна українська реалістична проза для підлітків: зміна естетичної парадигми (2018)
Ковальчук О. П. - Роль марґінесів у романі Хуліо Кортасара "Гра в класи" (2018)
Сушко С. О. - Генологічна палітра сучасного "високого" американського роману: Джон Барт, Томас Пінчон, Вільям Гасс (2018)
Горбань А. В. - "Обаполи цього часу": анахронії у наративній композиції "Слова о полку Ігоревім" (2018)
Жаркова Р. Є. - Модерністичні гени і постмодерна рація: проблема її простору у генетиці жіночого письма (2018)
Хомеча Н. А. - Від блазенади до "посткарнавального безглуздя": ліричний суб’єкт у поезії Юрія Андруховича (2018)
Путівцева Н. К. - Символи моря та землі у творчості Едуара Ґліссана як носії колективної пам’яті в контексті подолання кризи антильської ідентичності (2018)
Вісич О. А. - Постмодерна метадрама Павла Ар’є "Людина в підвішеному стані" (2018)
Гарюнова Ю. О. - Вербалізація прецедентних феноменів у п’єсах Леся Подерв’янського (на матеріалі творів "Гамлєт, або феномен датського кацапізму" й "Король Літр") (2018)
Літвінова І. М. - Інтенціональна специфіка релігійної символіки як репрезентант художньо-ідеологічних образів поетичних поколінь (2018)
Стеценко А. С. - Поетика "естетичного розриву" в конструюванні релігійного дискурсу французького роману першої половини ХХ століття (2018)
Витичак У. Я. - Особливості поетики Хайбун (на матеріалі ліричного щоденника Мацуо Башьо "Стежками півночі") (2018)
Pylypiuk N. V. - Poetry as milk: a seventeenth-century metaphor and its pedagogical context (2018)
Achilli A. A. - Neomodernist trends in ukrainian poetry of the late soviet period (2018)
Вольченко А. И. - Экспериментальные исследования энергонагруженности пар трения ленточно-колодочных тормозов с воздушно-жидкостной системой охлаждения (часть вторая), Скрыпнык В. С., Малык В. Я., Чуфус В. М. (2017)
Вольченко Н. А. - Энергонагруженность различных типов дисков в тормозных устройствах подъемно-транспортных машин (часть первая), Возный А. В., Вудвуд А. Н., Стаднык О. Б., Витвицкий В. С. (2017)
Киндрачук М. В. - Эргодический подход к энергонагруженности и износа пар трения ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки, Вольченко Д. А., Журавлев Д. Ю., Бекиш И. О., Кашуба Н. В. (2017)
Гогаев K. А. - Влияние температуры и условий нагружения на характеристики износа бейнитного чугуна, Подрезов Ю. Н., Волощенко С. М., Гринкевич К. Э., Ткаченко И. В., Коваленко М. В. (2017)
Пашечко М. І. - Відновлення та підвищення зносостійкості робочих органів аварійно-рятувального інструменту, Бережанський Т. Г. (2017)
Духота О. І. - Триботехнічні дослідження високотемпературних зносостійких матрично-наповнених сплавів, Тісов О. В., Черепова Т. С., Дмитрієва Г. П., Харченко В. В. (2017)
Дерев’янко О. В. - Вплив електро-механічної дії на елементи структури гетерогенних систем, Райченко О. І., Мосієнко В. С., Дерев’янко О. В. (2017)
Невлюдов І. Ш. - Аналіз впливу механічних напружень на можливість мініатюризації гнучких структур електронної техніки на прикладі zif з'єднувача, Разумов-фризюк Є. А., Демська Н. П., Гуріна Д. В. (2017)
Лабунец В. Ф. - Триботехнические характеристики порошковых материалов на основе железа после борирования, Денисенко Н. И., Голембиевский Г. Г. (2017)
Терещенко Ю. Ю. - Вплив висоти елементів штучної шорсткості на течію в дифузорному каналі (2017)
Цибрій Ю. О. - Аналіз напружено-деформованого стану мембрани гідравлічного мембранного механізму приводу витягування зливку з кристалізатора, Грабовський Г. Г., Носко П. Л. (2017)
Кисляк М. І. - Порівняння впливу змін середовища при дослідженні моделі вентилятора ТРДД з використанням алгоритмів, що грунтуються на рівняннях тиску та густини (2017)
Творчий шлях професора Кіндрачука Мирослава Васильовича. До 70-річчя від дня народження (2017)
Адарюкова Л. Б. - Роль презентацій мультимедіа у формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки (2018)
Antonova G. A. - Peculiarities of Education and upbringing in Japan, Solopova T. G. (2018)
Барвіна Н. О. - Можливості театральної педагогіки в художньо-естетичному вихованні студентів в умовах театру-студії (2018)
Бєловецька Л. Е. - Духовно-культурні цінності та традиції виховання американської родини (2018)
Бовт А. Ю. - Освітні компоненти програм музичного мистецтва як засобу художньо-естетичного виховання в школах Канади (2018)
Варивода Н. А. - Виховання духовності молодшого школяра – основа розквіту духовності людства (2018)
Грибоєдова Т. О. - Особливості соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2018)
Грицюта О. Ф. - Виховання моральних цінностей у підлітків (2018)
Дьоміна В. В. - Педагогічні умови виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Зеленов Є. А. - Формування міжетнічної толерантності як однієї з основ планетарного виховання студентської молоді (2018)
Kovalova О. V. - Student Self-Governance in the Higher Educational Institutions of Ukraine, Gavrysh O. H., Sypchuk Е. U. (2018)
Козьменко О. І. - Ситуація успіху як засіб реалізації виховних можливостей вищого навчального закладу (2018)
Лимарєва Ю. М. - Формування освітньої компетентності старшокласників засобами фізичного експерименту, Турка В. М., Рябко А. Е. (2018)
Лисак Л. К. - Роль наукового керівника в підвищенні якості написання наукових робіт, Григор’єва В. А. (2018)
Лучанінова О. П. - Оновлення виховної системи закладу вищої технічної освіти: структурно-семантичний аналіз базових понять (2018)
Matorina N. M. - Using Modern Techniques, Technologies, Methods and Teaching Facilities in Educational Process of Pedagogical University (on the example of video content application), Strilets M. V. (2018)
Озарчук І. В. - Основні напрямки розвитку іншомовної освіти в Литві в пострадянський період (2018)
Олексієнко Р. В. - Університетська освіта в Королівстві Норвегія в умовах інтенсивної інформатизації суспільства (2018)
Помирча С. В. - Методичні аспекти вивчення розділу "Морфеміка" майбутніми вчителями початкової школи, Кожедубова А. (2018)
Сафонова І. О. - Акмеологічні аспекти розвитку професіоналізму майбутнього викладача вищої школи (2018)
Svitlichna О. О. - The Dynamics of Modern Youth Value Orientations (2018)
Sizov V. V. - Culturological Aspects of A. Makarenko's Pedagogy (2018)
Скирда А. Є. - Підвищення дескрипторів "Професійні стандарти для викладачів" (APST) – Невід’ємна частина підготовки освітян до роботи з обдарованими студентами в Австралії (2018)
Соболь О. М. - Концептуальні питання розвитку культурно-національної ідентичності підлітків (2018)
Яровий К. О. - Специфіка науково-технічного знання в структурі дослідження технічного мислення, Буров Ю. В., Ярова О. Л. (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Микосянчик О. А. - Оценка тепловых процессов в фрикционном контакте при качении с проскальзыванием, Кудрин А. П., Мнацаканов Р. Г., Якобчук А. Е., Токарук В. В. (2017)
Киндрачук М. В. - Экспериментальные исследования энергонагруженности пар трения ленточно-колодочных тормозов с воздушно-жидкостной состемой охлаждения (часть третья), Скрипник В. С., Бекиш И. О., Чуфус В. М. (2017)
Вольченко Д. А. - Энергонагруженность различных типов дисков в тормозных устройствах подъемно-транспортных машин (часть вторая), Возный А. В., Кашуба М. В., Стаднык О. Б., Витвицкий В. С. (2017)
Вольченко А. И. - Влияние двойных электрических слоев в паре трения "металл – электролит - полимер" на ее энергонагруженность (часть первая), Вольченко Н. А., Андрейчиков Е. Ю., Журавлев Д. Ю., Красин П. С. (2017)
Кубіч В. І. - Стан трибологічної системи "ВЧ50 - моторна олива - АО20-1" в умовах недостатнього мащення, Курликов Д. А., Марущак М. М. (2017)
Корнієнко А. О. - Триботехнічні характеристики термооброблених композиційних електролітичних покриттів з наповнювачами евтектичного сплаву, Гуменюк І. А., Федорчук C. В., Пищенко Ю. В. (2017)
Пономаренко Л. А. - Підвищення зносостійкості деталей шляхом заміни цементації на карбохромування, Дегула А. І., Тисячник О. В. (2017)
Лобачова Г. Г. - Особливості формування електроіскрових покриттів на поверхні сталі в процесі пошарового нанесення титану, алюмінію та заліза, Іващенко Є. В., Доронін Д. В. (2017)
Загребельний В. В. - Дослідження триботехнічних характеристик швидкорізальної сталі р6м5 з комбінованим покриттям, Лабунець В. Ф., Богач Я. В. (2017)
Дорошенко К. В. - Вплив форми штучної шорсткості на течію в дифузорному каналі, Ю. Ю. Терещенко, Гуменюк П. В., Гамзег П. (2017)
Goncharenko V. - Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization (2017)
Goncharenko V. - A diagnostics problem of a-posterior probability determination via bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way (2017)
Запорожець О. І. - Інвентаризація викидів забруднювальних речовин із резервуарів складів пально-мастильних матеріалів, Пузік С. О., Карпенко С. В., Синило К. В., Вареник А. В. (2017)
Stavytskyy V. - Power losses of gear systems, Bashta O., Nosko P., Boyko G., Golovin A., Stebeletska N. (2017)
Киндрачук М. В. - Энергонагруженность различных типов дисков в тормозных устройствах транспортных самолетов, Вольченко Д. А., Возный А. В., Стаднык О. Б., Витвицкий В. С. (2018)
Вольченко А. И. - Влияние двойных электрических слоев в паре трения "металл – электролит - полимер" на ее энергонагруженность (часть вторая), Вольченко Н. А., Малык В. Я., Журавлев Д. Ю., Красин П. С. (2018)
Якобчук О. Є. - Протизадирні властивості мастила aero shell grease 33 при використанні конструкційних Сталей 9ХС і 30ХГСА, Мнацаканов Р. Г., Мікосянчик О. О., Хімко А. М., Токарук В. В. (2018)
Борисов Ю. С. - Исследование триботехнических характеристик электродуговых железо-медных покрытий с псевдосплавной структурой, Вигилянская Н. В., Демьянов И. А., Мурашов А. П., Грищенко А. П. (2018)
Богатов О. С. - Експлуатаційні властивості антифрикційних матеріалів на основі дисперсно-зміцненої міді при використанні їх як струмознімачів трамваїв, Степанчук А. М. (2018)
Духота О. І. - Дослідження впливу геометрії контакту елементів трибопари на фретинг-корозійне зношування, Корнієнко А. О., Харченко В. В., Науменко Н. О., Костецький І. В., Гловин М. А. (2018)
Byakova A. V. - Application of cast open-cell porous aluminum for self-lubricating bearings, Kovalchenko A. M., Vlasov A. A. (2018)
Tkach P. - Design of worm gears with optimal geometric parameters based on minimization of losses in gearing, Nosko P., Boyko G., Bashta О., Bashta A. (2018)
Goncharenko A. V. - Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy (2018)
Goncharenko A. V. - Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine (2018)
Кравцов В. І. - Оцінювання показників якості поверхонь тертя, Кіндрачук М. В. (2018)
Начовный И. И. - Исследование физико-механических свойств уплотнительных набивок, Буря А. И., Дудка А. Н., Александров А. Г., Начовный И. И. (2018)
Борозенець Г. М. - Оцінка залишкової міцності конструкційних вуглепластиків в процесі їх вологонасичення, характерного для умов експлуатації, Семак І. В. (2018)
Творчий шлях професора Кудріна Анатолія Павловича (2018)
До 80-річчя від дня народження Лазаря Ісааковича Бершадського (2018)
Овчаренко Л. С. - Влияние факторов воспаления на показатели вегетативного тонуса у детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта, Шелудько Д. Н. (2018)
Няньковський С. Л. - Фізичний розвиток юних спортсменів — вихованців училища фізичної культури, Пластунова О. Б. (2018)
Недельська С. М. - Особливості стану венозної гемодинаміки головного мозку в дітей, хворих на бронхіальну астму, Акулова О. Ю. (2018)
Годяцька К. К. - Корекція рівня забезпеченості вітаміном D у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому (2018)
Трубка І. О. - Біохімічні показники ротової рідини в дітей шкільного віку при поєднаному перебігу карієсу й хронічного генералізованого катарального гінгівіту під впливом лікувально-профілактичного комплексу (2018)
Шадрін О. Г. - Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень шлунково-кишкового тракту в дітей грудного віку, Місник В. П. (2018)
Різник А. В. - Прогнозування та діагностика правошлуночкової серцевої недостатності та дисфункції шлуночків серця в період загострення бронхіальної астми у дітей (2018)
Фролова Т. В. - Фізичний розвиток дітей: методи оцінки, семіотика основних порушень, Стенкова Н. Ф., Бородіна О. С., Сіняєва І. Р. (2018)
Гончарь М. А. - Резистентная к макролидам микоплазменная инфекция у детей: концепция формирования, современные принципы диагностики и лечения, Сенаторова А. С., Логвинова О. Л., Муратов Г. Р., Пушкарь Е. М., Крыжановская Е. Н., Ищенко Т. Б., Помазуновская Е. П., Бондарь О. В., Ищенко Т. Н., та ін. (2018)
Годованець Ю. Д. - Інтенсивна терапія новонароджених: удосконалення підходів корекції ренальних порушень за умови перинатальної патології, Бабінцева А. Г. (2018)
Clinical case of recurrent parotitis in a child. Discussion of causes (2018)
Логвінова О. Л. - Фактори імунодефіциту у дітей з трисомією за 21-ю хромосомою (синдром Дауна): сучасна парадигма імунних і неімунних механізмів (2018)
Балычевцева И. В. - Учебные видеофильмы как интерактивный компонент обучения на кафедре педиатрии, неонатологии и детских инфекций Донецкого национального медицинского университета, Самойленко И. Г., Чернышева О. Е., Кривошеева В. В., Карпович М. В., Полесова Т. Р., Жигаль Ю. В., Павлов Е. Н., Герасименко В. В. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ингибирование активности бактериальных двухкомпонентных систем регуляции, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 2), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Маркін А. І. - Результати дослідження чутливості української версії опитувальника Haemo-QoL (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gakh G. I. - Polarization phenomena in process e(+) + e (–) --> N(+) + Ñ + (gamma), Konchatnij M. I., Merenkov N. P., Gakh A. G. (2018)
Shekhovtsova O. N. - Current status of e+e- --> π+π-η study. Experiment and theory (2018)
Buki A. Yu. - Manifestation of nuclear clusterization in coulomb sums, Timchenko I. S. (2018)
Tarabara U. - Novel cyanine dyes as potential amyloid probes: a fluorescence study, Vus K., Kurutos A., Ryzhova O., Trusova V., Gorbenko G., Gadjev N., Deligeorgiev T. (2018)
Trusova V. - Modelization of amyloid fibril self-assembly, Gorbenko G. (2018)
Філоненко Н. Ю. - Термодинаміка та структурний стан сплавів системи Pb-Sb (2018)
Скороход Р. В. - Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в бінарних сплавах, Бугай О. М., Білик В. М., Денисенко В. Л., Коропов О. В. (2018)
Burlayenko O. - Reduced isotropic crystal model with respect to the fourth-order elastic moduli, Khodusov V., Naumovets A. (2018)
Василенко Д. А. - Модель диполя со структурой атома, Сидоренко В. С., Кравчук П. А., Григорук В. И., Каневский В. И. (2018)
Таньшина А. - Стоит напомнить: "этого нигде в ссср не было". – Украина, Харьков, УФТИ (2018)
Азарєнков М. О. - Микола Федорович Шульга (до 70-річчя від дня народження), Бакай О. С., Бакіров В. С., Бережной Ю. А., Болотін Ю. Л., Воєводін В. М., Гаркуша І. Є., Гірка І. О., Давидов Л. М., Довбня А. М., Карнаухов І. М., Катрич В. О., Кирдін А. І., Клепіков В. Ф., Корчин О. Ю., Литовченко С. В., Пелетмінський С. В., Слюсаренко Ю. В., Фомін С. П., Ходусов В. Д., Щусь О. П. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kulish Yu. V. - Chronological products, energy-momentum tensors of scalar fields for particle generations, and indefinite metrics (2018)
Gakh A. G. - Effects of scalar boson in elastic proton-electron scattering (2018)
Bondarenko M. - Approach to evaluate the risk of cancer for different number of tumor suppressor genes in the individual, Knigavko V., Zaytseva O. (2018)
Довбня А. Н. - Выбор эффективного детектора нейтронов для 9Ве(d,n)10В генератора, Купленников Э. Л., Кандыбей С. С. (2018)
Меркотан К. К. - Нова симетрія електрослабкого лагранжіану, Зеленцова Т. М., Чудак Н. О., Пташинський Д. А., Урбаневич В. В., Потієнко О. С., Войтенко В. В., Березовський О. Д., Шарф І. В., Русов В. Д. (2018)
Брауде И. С. - Процессы, протекающие в пленках полиимида ПМ-А (типа Kapton H) при деформации и охлаждении, Гейдаров В. Г., Погрибная Ю. М. (2018)
Калиниченко А. И. - Влияние параметров потенциала смещения и ориентации подложки на характеристики осаждаемого покрытия: роль распыления, Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2018)
Malovytsia M. S. - Change of quality of a radioactive waste under long store terms, Pismenetskiy S. A., Hrushch G. S., Shchus O. P. (2018)
Galaydych V. K. - Surface electromagnetic waves in a gap between two left-handed materials (2018)
Bondar D. S. - Transformer ratio dependence on bunch length at non-linear wakefield excitation in plasma by electron bunch with gaussian charge distribution, Levchuk I. P., Maslov V. I., Onishchenko I. N. (2018)
Maslov V. I. - Occurrence of accelerating field, formation and dynamics of relativistic electron beam near Jupiter, Levchuk I. P., Nikonova S., Onishchenko I. N. (2018)
Title (2018)
Меженський В. М. - Історія і перспективи районування та реєстрації сортів волоського горіха (Juglans regia L.) в Україні (2018)
Холод С. М. - Характеристика географічно віддалених зразків пшениці м’якої озимої розсадника 20TH FAWWON-SA в зоні Південного Лісостепу України, Вискуб Р. С. (2018)
Щербакова Т. О. - Біологічні особливості сортів декоративних рослин родини Тонконогових, інтродукованих у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2018)
Файт В. И. - Различия сортов двуручек мягкой пшеницы по генам Vrn-1 типа развития, Губич Е. Ю., Зеленина Г. А. (2018)
Кременчук Р. І. - Динаміка вмісту хлорофілу за етапами органогенезу рослин лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia) (2018)
Вожегова Р. А. - Селекційне значення джерел цінних ознак інтродукованих зразків сої (Glycine max L.) для створення нових сортів в умовах зрошення Півдня України, Боровик В. О., Клубук В. В., Рубцов Д. К. (2018)
Базалій Г. Г. - Адаптивна здатність сортів і селекційного матеріалу пшениці озимої в умовах Південного Степу, Усик Л. О. (2018)
Гудзенко В. М. - Урожайність та адаптивність миронівських сортів ячменю ярого різних періодів селекційної роботи, Поліщук Т. П., Бабій О. О., Худолій Л. В. (2018)
Сергієнко О. В. - Господарська цінність партенокарпічних гібридів огірка корнішонного типу в умовах захищеного ґрунту весняно-літньої культурозміни, Радченко Л. О., Солодовник Л. Д. (2018)
Абельмасов О. В. - Особливості прояву основних елементів структури врожайності самозапилених ліній кукурудзи в різних умовах вирощування, Бебех А. В. (2018)
Присяжнюк О. І. - Особливості реалізації біологічного потенціалу сортів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу України, Григоренко С. В., Половинчук О. Ю. (2018)
Тимко Л. В. - Адаптивні властивості різних сортів картоплі в умовах Правобережного Полісся України, Фурдига М. М., Верменко Ю. Я. (2018)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля, Гнап І. В., Ганженко О. М. (2018)
Хареба В. В. - Агробіологічна оцінка гібридів капусти броколі в умовах Західного Лісостепу України, Дидів О. Й., Дидів І. В., Лещук Н. В. (2018)
Лещук Н. В. - Порівняльне оцінювання методичних підходів до морфологічного опису сортів рослин в Україні та країнах Європейського Союзу, Павлюк Н. В., Барбан О. Б. (2018)
Дорофєєва Х. М. - Особливості трансформації транспортної інфраструктури в умовах інтеграційних процесів, Куда Д. А. (2017)
Кожухова Т. В. - Фінансування сталого розвитку в Україні: пріоритетні напрями підвищення ефективності (2017)
Самосьонок Л. М. - Вплив процесів регіональної інтеграції на соціальну компоненту національного розвитку (2017)
Роженко О. В. - Екобезпека енергетичного ринку України: стан та перспективи, Усик П. С. (2017)
Чернега О. Б. - Вплив інфраструктурного розвитку на конкурентоспроможність національної економіки (2017)
Бавико О. Є. - Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні (2017)
Бондаренко И. С. - Теоретические аспекты туризма: эволюция подходов и научных школ (2017)
Бочарова Ю. Г. - Таксономія інфраструктури (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Інституціональний базис розвитку економічного потенціалу підприємств АПК (2017)
Антонюк Д. А. - Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління, Антонюк К. І. (2017)
Каминський П. Д. - Аналіз ліквідності балансу на прикладі ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" (2017)
Шепелюк В. А. - Адвокатський гонорар: сучасні аспекти та проблеми оподаткування (2017)
Штик Ю. В. - Формування облікової політики щодо винагород працівникам (2017)
Горіна Г. О. - Формування механізму реалізації стратегії розвитку ринку туристичних послуг України (2017)
Лакомова О. Й. - Транспортна інфраструктура дніпропетровської області як чинник розвитку туристичної галузі регіону (2017)
Скляр Н. М. - Ризики споживачів туристичних послуг в умовах лібералізації безвізового режиму з ЄС (2017)
Остапенко С. А. - Філософське осмислення та визначення поняття соціальної компетентності студента (2016)
Удовіченко Г. М. - Дидактичний контекст процесу вивчення студентами гуманітарних дисциплін (2016)
Vyshnyvetskyi K. U. - Role of English in modern business management, Novikova K. О. (2016)
Holovatenko D. О. - Global English as a means of tourism discourse, Novikova K. О. (2016)
Григорцов А. Є. - Абревіація як лінгвістична складова англійського комп'ютерного сленгу, Гольберг Д. О., Новікова К. О. (2016)
Чепурнова А. В. - Застосування антонімічного перекладу в процесі відтворення рекламних слоганів українською мовою, Новікова К. О. (2016)
Шапран Д. П. - Аксіологічна метафора в контексті російсько-української інформаційної війни (2016)
Власенко Ю. К. - Система соціального устрою давньої Індії як модель реалізації соціальної справедливості (2016)
Ємельянова А. Г. - Особливості реалізації е-петицій в Україні як інструмент участі в управлінні державними справами (2016)
Шульженко І. В. - Стать як підстава диференціації правового регулювання найманої праці, Гігін О. В. (2016)
Янковський В. А. - Психоаналітична парадигма бажань (на прикладі п'єси О. Вітра "Станція, фбо розклад бажань на завтра"), Ревуцька С. К. (2016)
Ніколенко К. В. - Екзистенціальні компоненти креативності (2016)
Романуха О. М. - Соціально-філософські аспекти розвитку туризму в Україні (2016)
Pokulevska A. І. - Die künstlerischen merkmale des romans "Der schwarze obelisk" von E. M. Remarque (2016)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації тематичного збірника наукових праць із соціально-філософських проблем "Інтелект. Особистість. Цивілізація" (2016)
Опалько В. В. - Економічна нерівність в умовах забезпечення сталого розвитку (2017)
Роженко О. В. - Сучасні технології підвищення безпечності використання полімерних пакувань в Україні, Воловик В. М. (2017)
Зиза О. О. - Нерівність доходів населення світу в умовах сучасної економіки, Чеботаренко А. М. (2017)
Бавико О. Є. - Якість рибної продукції та основні тенденції розвитку внутрішнього ринку в Україні (2017)
Скубіліна А. В. - Ринок електричної енергії в Україні: стан та шляхи розвитку, Григоренко Р. О. (2017)
Лохман Н. В. - Імплементація інноваційного проекту на підприємстві (2017)
Лысевич С. Г. - Формирование системы показателей хозяйственного механизма - важнейшее направление совершенствования управления предприятием (2017)
Неизвестная Е. В. - Состояние и перспективы использования єлектронных технологий в страховых компаниях Украины (2017)
Данкеєва О. М. - Вплив інструментів нейромаркетингу на споживачів у торговельному просторі (2017)
Єрмак С. О. - Методи і моделі мотивації персоналу на підприємстві, Овсієнко Н. М. (2017)
Сергієнко С. А. - Послідовність формування комплексу маркетингових комунікацій на прикладі авіатранспортного підприємства (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Реформування підсистеми пільгового пенсійного забезпечення на основі створення професійних пенсійних фондів, Реха К. Х. (2017)
Шевченко Л. Я. - Економічний зміст і структура ресурсного потенціалу корпорацій: обліковий вимір (2017)
Шендригоренко М. Т. - Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрями їх вирішення (2017)
Романуха О. М. - Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні (2017)
Степаненко В. О. - Проблеми інтеграції морської ніфраструктури України до Європейського Союзу (2017)
Астаф'єв О. - Еволюція української еміграційної літературознавчої думки (від естетики неоромантизму до новітніх синтезів) (2017)
Боклах Д. - Топос Єрусалима у поемі "Марія" Т.Шевченка: особливості сакралізації есхатологічної просторової міфологеми міста (2017)
Гнатюк М. - Відома - невідома Емма Андієвська (з досвіду особистого спілкування) (2017)
Доній Т. - Архетип Великої матері в українській та американській постмодерній поезії (2017)
Підопригора С. - Топос дому в романі "АМтм" Ю.Іздрика (2017)
Федорів У. - "Головні герої" соцреалістичних текстів: герой-партієць (2017)
Андрієнко Л. - Соціолінгвістичний зміст термінопоняття "фольклоризація мови" (2017)
Михайленко О. - Англомовна науково-популярна література в українському та російському перекладах (2017)
Перехейда В. - Методика викладання української мови в контексті реалізації Концепції "Нова українська школа" (2017)
Поліщук (Шадчина) А. - Темпоральна сематика в грецькій мові Нового Завіту (2017)
Тищенко К. - Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія (2017)
Давидюк В. - Персоніфікація страху як чинник міфотворчості (у населеннях Західного Полісся другої половини ХХ століття) (2017)
Закальська Я. - Екзистенційний вимір у пісенному фольклорі спротиву (2017)
Келемен Ю. - Про деякі особливості святкування Купала на Волині (2017)
Лихограй Р. - Фольклор спротиву в культурній традиції українців (2017)
Наумовська О. - "Поле" як локус потойбіччя в українській народній казковій прозі (2017)
Оверчук О. - М. Гоголь - дослідник і збирач фольклору, Гуменюк О. (2017)
Жалай В. Я. - Перспективи соціолінгвістичного підходу до вивчення термінології, Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова И. И., Рубашова Л. М. (2017)
Alyeksyeyeva I. O. - In defence of Millenial generation communicative tactics of TED speeches (2017)
Бедрич Я. В. - Політично коректна мова в аспекті інклюзивності (2017)
Белова А. Д. - Концепт SHARING в мировой повестке и его вербальная упаковка (2017)
Вербицька А. Е. - Комунікативні стратегії реалізації емоційного концепту DISTRESS/ДИСТРЕС в англомовному медіадискурсі (2017)
Зірка В. В. - Реклама як інструмент самоідентифікації піттсбурзького діалекту, Вуколова К. В. (2017)
Ilchenko O. M. - The wars of the roses active vs. passive voice in modern English (2017)
Калюжна В. В. - Пасив – не пасивне ставлення, Букрєєва О. Й., Чайковська Є. Ю. (2017)
Квітковська Л. І. - Інваріантне значення українського префікса пере- та відповідні лексико-граматичні моделі у сучасній англійській мові, Квітковська Ж. Г. (2017)
Кравченко Н. Г. - Синергетичний метод вивчення внутрішнього мовлення в німецькомовній художній прозі (2017)
Kramar N. A. - Conceptual metaphors underlying scientific research representation the case of R. P. FeynmanКонцептуальні метафори в основі репрезентації наукових досліджень (на матеріалі мемуарів Р. П. Файнмана) (2017)
Крутько Т. В. - Стратегії впливу у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook) (2017)
Линник Т. Г. - Ілеїзм та його дискурсивні особливості (2017)
Литвинюк А. Б. - Дискурсивна організація та функції невербальних складників у науково-популярному тексті (2017)
Микуляк О. В. - Особливості лексичної інтерференції в ситуаціях міжкультурного спілкування (2017)
Myroniuk T. M. - State of the art and future prospects of metaphor research (2017)
Панченко І. М. - Академічне письмо як необхідна складова підготовки докторів філософії з англійської мови фахового спрямування лінгводидактичний аспект, Малиновська І. В. (2017)
Синиця А. С. - Когнітивна база - ядро культурного простору (2017)
Слаба О. В. - Вплив процесів глобалізації на німецьку мову (на матеріалі англо-американських запозичень) (2017)
Снєгірьова Є. О. - Методики розпізнавання мовлення дослідження відбитку голосу (2017)
Сотников А. В. - Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі тактики та стратегії (2017)
Чайка Л. В. - Паралінгвальні феномени у вербальному конфлікті (2017)
Shalya O. - Discourse, hybridity and culture bridging the gap between discourse interaction and cultural factors (2017)
Шелковнікова З. Б. - Фахові аспекти та типологія наративів у мові науки (2017)
Титул, зміст (2018)
Гриценко А. А. - Валютна політика: рефлексійний взаємозв’язок з економікою та грошово-кредитною сферою (2018)
Аржевітін С. М. - Загрози і ризики формування нової моделі валютної лібералізації Національним банком України (Законопроект 8152) (2018)
Алексеєнко М. Д. - Удосконалення валютного законодавства та лібералізація валютного ринку, Денисенко А. В. (2018)
Ануфрієва К. В. - Волатильність гривні в умовах конкуренції світових валют (2018)
Баластрик Л. О. - Механізм валютного регулювання економіки (2018)
Боришкевич О. В. - Чинне валютне законодавство України та нормативно-правові акти валютного регулювання і контролю (2018)
Брус С. І. - Вплив валютної лібералізації на інвестиції в іноземні цінні папери в Україні (2018)
Бублик Є. О. - Особливості проведення лібералізації валютного регулювання в Україні (2018)
Гаркавенко В. І. - Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність (2018)
Дробязко А. О. - Сучасні загрози лібералізації руху капіталу для України, Любіч О. О. (2018)
Зимовець В. В. - Валютна політика: вплив на моделі фінансування бізнесу в Україні (2018)
Лагутін В. Д. - Фінансово-інвестиційні ефекти валютної лібералізації в Україні, Журба О. М. (2018)
Міщенко В. І. - Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні, Науменкова С. В. (2018)
Мельник В. А. - Економічне зростання в умовах волатильності валютного курсу та боргової пастки в Україні (2018)
Олійник О. М. - Заходи валютної політики Китаю щодо розширення використання китайського юаня (RMB) (2018)
Примостка Л. О. - Перспективи розвитку ринку валютних деривативів в Україні (2018)
Редзюк Є. В. - Валютна лібералізація на фондовому ринку України: виклики та можливості (2018)
Циганова Н. В. - Закономірності транскордонного руху банківського капіталу (2018)
Шаповал Ю. І. - Валютна лібералізація в Україні: реальні кроки та очікування (2018)
Шапран В. С. - Доцільність обмежень у валютному регулюванні в Україні (2018)
Шпенюк О. Є. - Роль валютного курсу в інфляційному таргетуванні (2018)
Огонь Ц. Г. - Основні засади, ризики та напрями вдосконалення митного регулювання в Україні, Ломейко Ю. А. (2018)
Павлюк К. В. - Зарубіжний досвід розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я, Камінська О. С. (2018)
Райнова Л. Б. - Формульне фінансування вищої освіти в країнах ЄС (2018)
Колосова М. П. - Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері фінансування природоохоронної та екологічної діяльності (2018)
Голян В. А. - Інвестиційна діяльність в Україні: інституціональне середовище та секторальні виклики, Лучечко Ю. М. (2018)
Гусаревич Н. В. - Особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах єс з розвинутою економікою, Адаменко І. П. (2018)
Кузик О. В. - Роль маркетингових комунікацій у подоланні актуальних проблем та викликів апк України (2018)
Бердар М. М. - Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України (2018)
Бобирь О. І. - Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності як стабілізаційного інструменту державної фінансової політики (2018)
Бурдельна Г. О. - Застосування інформаційних технологій управління якістю на промислових підприємствах (2018)
Закаблук Г. О. - Дослідження динаміки показників фінансово-економічного стану промислових підприємств на засадах інтегрального оцінювання (2018)
Красняк О. П. - Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу, Довгань Ю. В. (2018)
Чужиков А. В. - Поведінкові фактори розвитку медійного бізнесу (2018)
Малініна Н. М. - Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Причепа І. В. (2018)
Островський І. А. - Теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу підприємств, Гайденко С. М., Прасол В. М. (2018)
Норд Г. Л. - Інформаційні потреби користувачів економічного аналізу фінансових результатів (2018)
Шийко В. І. - Оцінювання управління ліквідністю банківських установ (2018)
Лєбєдєва І. Ю. - Підходи до оцінки персоналу як складової аналізу кадрового потенціалу та технології його розвитку, Томашевская В. О. (2018)
Онищук В. О. - Активізація стимулюючого впливу грошових переказів трудових мігрантів на економіку України (2018)
Панченко К. С. - Стратегії управління валютним ризиком комерційного банку (2018)
Вашечко Ю. В. - Чисті інвестиції та методи їх визначення (2018)
Даниленко Є. С. - Методико-прикладні аспекти сегментування факторів прийняття рішень покупцями про придбання легкових автомобілів (на прикладі України) (2018)
Лизогуб М. М. - Індикатори фінансової стійкості як засіб оцінки ефективності фінансової системи України (2018)
Королюк Ю. Г. - Публічний маркетинг якості надання адміністративних послуг, Толуб'як В. С. (2018)
Круглов В. В. - Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки (2018)
Дзюбенко О. Л. - Актуальні питання державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні (2018)
Муц Луай Хайсал - Роль держави в управлінні міграційними процесами (2018)
Якайтіс І. Б. - Особливості функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні (2018)
Гребенюк Б. О. - Теоретико-методологічні підходи до розкриття термінів "громадянське суспільство" та "громадськість" (2018)
Мусієнко А. В. - Основні детермінанти та чинники механізмів державного управління у сфері трансплантології (2018)
Кропивницький Р. С. - Моделі та особливості державного управління науковою діяльністю наукових установ (2018)
Долженко С. Г. - Неуспішність молодших учнів як педагогічна проблема в дослідженнях зарубіжних науковців 1950 – 70-х років (2018)
Пічугіна І. С. - Діяльність психолога в контексті духовно-морального розвитку особистості дорослих в умовах неформальної освіти (2018)
Подшивайлов Ф. М. - Роль математического метода в исследовании филолого-психологической реальности, Подшивайлов М. М., Подшивайлова Л. И., Подшивайлова А. М. (2018)
Лаптєва Н. Л. - Структурні компоненти організаційної ідентичності професіонала:теоретичні аспекти (2018)
Домбровська Н. М. - Обґрунтування концепції взаємодії критичного та творчого мислення у навчанні молодших учнів (2018)
Бельская Н. А. - Возможности применения типологии и индикатора Майерс-Бриггс (МВТІ) в профориентационной работе со старшеклассниками (2018)
Барабанов Р. Е. - Изучение структуры качества жизни лиц с патологией голосового аппарата (2018)
Ковальова О. А. - Результати апробації спецкурсу "Cоціально-комунікативна компетентність вчителя” у системі післядипломної освіти (2018)
Андрієвська В. М. - Формування інформаційних умінь молодших учнів у процесі роботи з LapBook (2018)
Олійник А. Ю. - Заняття здоров’я (6 клас) (2018)
Розенквіт І. А. - Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І − ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (Сценарій свята весни – 8 березня) (2018)
Колотова О. В. - Авторська освітня програма "Вироби зі шкіри” (позашкільна освіта художньо-естетичного напряму) (2018)
Постова К. Г. - Дискусійні питання та підходи для виявлення інтелектуальної обдарованості учнів у зарубіжних країнах (2018)
Бицюра Ю. С. - Творчими кроками до перемог (2018)
Смарчевська Л. В. - Плекаємо обдарованих особистостей (2018)
Федорова Н. Ф. - Здійснення самоекспертизи освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти з метою поглиблення якості знань учнів (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Шемшученко Ю. С. - Юридичні дослідження у системі УАН – ВУАН (1918 – 1941 рр.). До 100-річчя НАН України, Усенко І. Б. (2018)
Шемшученко Ю. С. - Вітчизняна академічна правова наука і національна конституційно-правова доктрина: етапи формування та розвитку, Скрипнюк О. В. (2018)
Оніщенко Н. М. - Правова аналітика: взаємодія науки і громадянського суспільства (2018)
Кубко Є. Б. - Виконання рішень ЄСПЛ: регресні позови, аналогія закону та аналогія права (2018)
Пархоменко Н. М. - Сутність і зміст правової реформи: теоретичні аспекти (2018)
Бобровник С. В. - Методологічний інструментарій дослідження правових категорій (2018)
Тарахонич Т. І. - Правове регулювання в умовах соціальних змін: чинники впливу та напрями вдосконалення (2018)
Богініч О. Л. - Громадянське суспільство України після Революції гідності: уроки та перспективи (2018)
Львова О. Л. - Мова ворожнечі: теоретико-правовий аналіз поняття (2018)
Макаренко Л. О. - До питання про інтерпретацію поняття "правова культура" (2018)
Сунєгін С. О. - До питання про визначення основних засад сучасної правової конвергенції (2018)
Васецький В. Ю. - Юридична відповідальність держави як чинник гуманізації правової системи у сфері забезпечення прав і свобод людини (2018)
Скрипнюк О. В. - Правовий статус дійсних членів (академіків) Національної академії наук України: етапи розвитку та сучасність (2018)
Батанов О. В. - Муніципально-правові проблеми підвищення ефективності функціонування громадянського суспільства в Україні (2018)
Костецька Т. А. - Щодо поняття конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина: теоретичні аспекти, Андрієвська О. В. (2018)
Батанова Н. М. - Проблеми нормативно-правового та інституційного забезпечення конституційно-правової відповідальності в Україні (2018)
Білоскурська О. В. - Конституційна доктрина як джерело конституційного права (2018)
Бабаскін А. Ю. - До питання щодо визначення суб’єктного складу сторін зобов’язання з надання комерційного кредиту за цивільним законодавством України (2018)
Вишновецька С. В. - Проблеми забезпечення рівності можливостей у контексті недопущення дискримінації у сфері праці (2018)
Сімутіна Я. В. - Правовідносини з професійного навчання працівників у контексті юридичних фактів, що породжують їх виникнення (2018)
Szolc-Nartowski B. - The wishes of the heir and the scope of legacy in roman law (2018)
Малишева Н. Р. - Етичні принципи – правові норми: діалектика взаємодії (роздуми в контексті прийняття Декларації етичних принципів, пов’язаних зі зміною клімату) (2018)
Кулинич П. Ф. - Напрями вдосконалення правового регулювання земельних відносин в Україні в умовах децентралізації влади (2018)
Гурова А. М. - Аналіз публічної політики України у сфері космічної діяльності на прикладі мінімізації космічного сміття (2018)
Васянович О. А. - Антропоохоронні чинники екологічного права України (2018)
Андрійко О. Ф. - Централізація і децентралізація державного управління:їх співвідношення (2018)
Дерець В. А. - Особливості правового статусу голів місцевих державних адміністрацій у контексті реформи децентралізації влади в Україні, Тимощук В. П. (2018)
Ісаєва Н. К. - Співвідношення податкового законодавства України та законодавства, що регулює боротьбу з корупцією: деякі проблеми та шляхи їх розв’язання (2018)
Кисіль Л. Є. - Окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації в умовах децентралізації виконавчої влади (2018)
Банчук О. А. - Децентралізація повноважень органів публічної адміністрації у сфері забезпечення правопорядку: досвід країн Східної Європи (2018)
Воротіна Н. В. - Забезпечення відкритості бюджетної системи як важливий напрям фінансової децентралізації в Україні (2018)
Кишко-Єрлі О. Б. - Визначення суб’єкта адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі (2018)
Кваша О. О. - Право на самозахист у контексті протидії злочинним посяганням на національну безпеку України (2018)
Загиней З. А. - Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані як додатковий захід фінансового контролю за Законом України "Про запобігання корупції" (2018)
Нерсесян А. С. - Автоматизована система документообігу суду як об’єкт кримінально-правової охорони (2018)
Ландіна А. В. - Відповідальність спеціальних суб’єктів злочинів за кримінальним законодавством України: узгодженість із принципами кримінального права (2018)
Кресін О. В. - Органічна теорія національного права у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (2018)
Савчук К. О. - Внесок Петра Дмитровича Лодія в розвиток науки міжнародного права (2018)
Проценко І. М. - Принципи вибору права в міжнародних комерційних договорах як новий спосіб уніфікації у сфері міжнародного приватного права (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Європейський Парламент: правовий статус та роль у забезпеченні прав громадян Європейського Союзу (2018)
Кулько А. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав басейну ріки Дунай у сфері використання й охорони транскордонних підземних вод (2018)
Островська Б. В. - Біоетична концепція захисту життя людини в сучасному міжнародному праві (2018)
Отрош В. М. - Історія виникнення ордену іоаннітів (госпітальєрів) (2018)
Кресіна І. О. - Складові державної політики деокупації (2018)
Горбатенко В. П. - Польська академія наук і мистецтв: історія становлення, особливості функціонування, співпраця з Україною, Кукуруз О. В. (2018)
Стойко О. М. - Зарубіжні підходи до класифікації інформаційної політики (2018)
Явір В. А. - Права національних меншин на освіту рідною мовою в Україні: аналіз законодавчих ініціатив (2018)
Тарасюк В. М. - Інформаційний простір в Україні: виклики і загрози (2018)
Скрипнюк О. О. - Поняття народного суверенітету в сучасній правовій науці: ретроспективний погляд і перспективи дослідження (2018)
Ляшенко Р. Д. - Конформне тлумачення: до визначення сутності та змісту (2018)
Бойко О. В. - Інституційна структура наукової діяльності: компаративний аспект (2018)
Лугова Я. В. - Поняття правоохоронної діяльності (2018)
Неколяк Р. В. - Правові аспекти фінансування наукової і науково-технічної діяльності (2018)
Горбайчук Л. В. - Фінансова децентралізація в Україні: питання законодавчого регулювання (2018)
Зубрицький О. В. - Правове регулювання обігу сільськогосподарських земель: досвід Німеччини та Франції (2018)
Соломатін Є. В. - Поняття підслідності (2018)
Левіна Г. М. - Cтратегічні засади державної екологічної політики щодо збереження рідкісних та зникаючих видів диких тварин (окремі історичні особливості та сучасний стан) (2018)
Гончар Д. В. - Інститут адвокатури як гарантія права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (2018)
Жарик Б. М. - Поняття трудового конфлікту та причини його виникнення (2018)
Кужелєв О. М. - Генеза інституту надання правових послуг (від появи перших держав до середньовіччя) (2018)
Мельник А. А. - Якість закону: аналіз доктринальних підходів (2018)
Малишев О. О. - Романська та германська традиції археологічного права: спроба узагальнення (2018)
Бондарук Т. І. - Українська правова традиція в контексті культурної пам’яті (2018)
Самойленко О. О. - Повне зібрання законів Російської імперії як зразок класичної інкорпорації законодавства (2018)
Іванова А. Ю. - Дискусійні питання конституційного оформлення української державності 1917 – 1921 (2018)
Музика І. В. - Документальна спадщина ДЦ УНР в екзилі як пам’ятка правової думки (2018)
Худояр Л. В. - Концепція принципу рівності в конституційних актах УСРР – УРСР 1917 – 1937 рр. (2018)
Стратегія розвитку Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України на 2017 – 2026 рр. (2018)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у 2017 р. (2018)
Шумило М. М. - VIII Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа: концепція, мета, впровадження” до 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко, Гурова Г. М. (2018)
Загиней З. А. - Перший київський полілог щодо актуальних проблем кримінальної юстиції: охорона національної безпеки, Кваша О. О. (2018)
Мережко О. О. - Історичний розвиток та сучасний стан торгового права Німеччини (2018)
Харитонов Є. О. - Рецензія на монографію "Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства” (2018)
Рудницький С. В. - Між Європейським Союзом і Євразією (2018)
Засідання круглого столу, проведеного відділом проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2018)
Чанишева Г. І. - Рецензія на колективну монографію "Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення та перспективи розвитку”, що підготовлена за редакцією М. Шумила та І. Комоцької (2018)
Бондарук Т. І. - Реформація і право: виклики, впливи, значення (за історико-правовими методологічними семінарами) (2018)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Геннадія Олександровича Мурашина (до 85-річчя від дня народження) (2018)
До 80-річного ювілею професора Володимира Наумовича Денисова (2018)
До ювілею відомого правника Олексія Івановича Ющика (2018)
Ювілей Наталії Рафаелівни Малишевої (2018)
До ювілею засновниці вітчизняної школи правової політології І. О. Кресіної (2018)
До ювілею відомого політолога і правознавця В. П. Горбатенка (2018)
Яковцов І. З. - Актуальні проблеми невідкладної медичної допомоги (2018)
Даниленко Г. М. - Роль медичної інформації у набутті професійних навичок студентів-медиків, Водолажський М. Л., Летяго Г. В., Кошман Т. В., Романова Н. Г. (2018)
Бойцанюк С. И. - Механизм формирования профессиональных навыков студентов стоматологического факультета, Чорний Н. В., Зализняк М. С., Манащук Н. В. (2018)
Куцевляк В. Ф. - Инновации в повышении квалификации врачей стоматологических специальностей, Грищенко В. В., Цыганова И. В., Иванов А. Е., Сирота О. Н., Пушкарь Л. Ю. (2018)
Чернуский В. Г. - Принципы иммунокорригирующей терапии бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Носова Е. М., Евдокимова Т. В., Попова А. Н. (2018)
Целік Н. Є. - Вплив середніх показників артеріального тиску та пульсу на добову питому вагу подовженого інтервалу QTc у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Яблучанський М. І., Макієнко Н. В. (2018)
Хвисюк М. А. - Влияние уровня р-селектина на развитие неблагоприятных исходов у больных стабильной стенокардией, Бильченко А. В., Павлов С. Б. (2018)
Хижняк А. А. - Комбинированная терапия когнитивных нарушений у пациентов с острым инфарктом миокарда, Строенко Е. С. (2018)
Шелест Б. О. - Запальні й ендотеліальні чинники в прогресуванні уражень органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідною патологією (2018)
Білецький О. В. - Застосування інтермедіатів циклу кребса та сеансів помірної нормобаричної гіпероксії в інтенсивній терапії у постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою (2018)
Коломаченко В. І. - Вплив методу анестезії на кровообіг під час і після ендопротезування кульшового суглоба (2018)
Воротинцев С. І. - Fast-track анестезія в абдомінальній хірургії у пацієнтів з ожирінням (2018)
Хвисюк О. М. - Регенерація кістки в умовах імплантації композиційного біоматеріалу на основі полімолочної кислоти, гідроксилапатиту та трикальційфосфату, Павлов О. Д., Пастух В. В. (2018)
Сухін В. С. - Вміст матриксної металопротеїнази-9 у пацієнток із мезенхімальними пухлинами матки, Данилюк C. В., Гертман В. З. (2018)
Мирошниченко М. С. - Влияние железодефицитной анемии матери на макроскопические характеристики почек, мочеточников и мочевого пузыря плодов и новорожденных (2018)
Чернацька О. М. - Взаємозвʼязок між коефіцієнтом атерогенності та рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу (2018)
Титов Е. В. - Современные методы диагностики и прогноза уротелиальных раков мочевого пузыря (2018)
Бойко В. В. - Механическая составляющая герметичности эзофагоэнтероанастомозов, Вьюн С. В., Макаров В. В., Цодиков В. В. (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал держави в умовах соціально-політичних трансформацій: теоретичний аспект (2017)
Білоцерківська Н. Г. - Політична участь як фактор політичної соціалізації: теоретичний аспект (2017)
Воронянський О. В. - Премія пам’яті Альфреда Нобеля проти теорії лібералізму (2017)
Денисенко І. Д. - Концепт "мода": евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень (на прикладі аналізу сучасних суспільних рухів), Савельєва Т. П. (2017)
Євсєєв С. Є. - Концепція народного суверенітету в ліберальному дискурсі XVIII - ХІХ століть, Тодріна І. В. (2017)
Євтухова Г. Ю. - Саботаж & електоральні процеси (2017)
Єсіна Н. О. - Поняття та сутність дозвіллєвої діяльності як фактору всебічного розвитку особистості волонтера, Стрельнікова О. О. (2017)
Зайончковський Ю. В. - Механізм формування політичних інститутів у науковій літературі, Осіпов О. М. (2017)
Калюжна Ю. І. - Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики (2017)
Коломієць О. В. - Глобалізація сучасної зовнішньої політики Вишеградської групи (2017)
Кулішенко Т. Ю. - Перспективи децентралізації виконавчої влади в Україні: спроба наукового моделювання, Москальова Н. П. (2017)
Куц Б. Ю. - Формування управлінської культури в контексті теорії Н. Макіавеллі: політико-психологічний вимір (2017)
Лінецький Л. М. - Політико-комунікаційна кампанія: експлікація поняття, Романова С. С. (2017)
Мацишина І. В. - Проблематика іконічного знаку: політичний вимір (2017)
Моісєєва Н. І. - Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович), Шилін В. В. (2017)
Панасенко Г. С. - Розвиток мовних конфліктів у сучасній Україні (2017)
Пасісниченко В. Л. - Етичний вимір ідеї громадянського суспільства у контексті її суперечливої концептуалізації, Пасісниченко І. М. (2017)
Размєтаєв А. С. - Феномен окупації у політологічному контексті: сутність та генеза (2017)
Роговський О. М. - Свобода в системі європейїських цінностей (2017)
Стогова О. В. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні як складова процесу децентралізації влади (2017)
Титул, зміст (2018)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України у 2017 році, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. (2018)
Абрагамович Х. Я. - Рівень хоріонічного гонадотропіну у жінок в період постменопаузи з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Савчук В. М., Гончар Ю. І., Крот В. Ф., Шіфріс І. М., Лобода О. М. (2018)
Чернацька О. М. - Структурно-функціональні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Деміхова Н. В. (2018)
Колесник М. О. - Антиоксидантні ефекти застосування імуномодуляторних засобів у пацієнток з рецидивуючим пієлонефритом, Король Л. В., Степанова Н. М., Дріянська В. Є., Мигаль Л. Я., Савченко В. С. (2018)
Дудар І. О. - Статус вітамінів крові хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-V стадій, Гончар Ю. І., Савчук В. М., Лобода О. М. (2018)
Чайковська М. І. - Зв`язок фактора росту фібробластів 23 та ліпідного обміну у хворих на хронічну хворобу нирок, Мартинюк Л. П. (2018)
Суржко Л. М. - Оцінка резидуальної функції нирок у хворих на ХХН VД ст. та підходи до її збереження (2018)
Фоміна С. П. - Скринінг, діагностика та менеджмент пацієнтів з хворобою Фабрі: заключення дискусійної конференції "Хвороба нирок: покращення глобальних результатів" (KDIGO), Пічкур Н. О. (2018)
Iнформацiя до читачiв (2018)
Повідомлення (2018)
Ліннік Ю. - Формування української ідентичності – виклики часу (2018)
Баласанян Н. - Капеланське служіння – виховання людини в екстремальних умовах (2018)
Демиденко О. - Громадянська ідентичність українського студентства в контексті його участі в міграційних процесах (2018)
Macickova O. - Is Galicia a part of Central Europe? Galician identity between the West and the East (2018)
Шостак О. - Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки (2018)
Марченко А. - Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації (2018)
Кравченко Т. - Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (2018)
Бабюк Н. - Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках" (2018)
Замікула Г. - Проблема адаптації й ідентифікації турецької діаспори в Європі (2018)
Radzik R.(Радзік Р.) - Польська інтелігенція – ідентичність, заснована на традиції (2018)
Овчаренко Н. - Міф як елемент культурної традиції (2018)
Недільська А. - Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин (2018)
Kazmierczak A. - Teologia w teorii wyzwolenia, Bien D. (2018)
Шистеров І. - "Своє та чуже" в лінгвістичній термінології слов’ян на позначення частин мови (2018)
Izak S. (Іжак Ш.) - Image of Russia in Slovak prokremlin propaganda (2018)
Дротенко В. - Проблема ідентичності в культурі постмодерну (2018)
Іванюк І. - Топос ідентичності у просторі соціального (2018)
Ганаба С. - Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності (2018)
Шевчук О. - Полювання на чужого: значення чужості у формуванні ідентичність і вплив на культуру (2018)
Козачинська В. - Ідентичність: подолання vs віднайдення (2018)
Філіма Х. - Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці ХІХ ст. (2018)
Петренко-Лисак А. - "Урбанавти" й "урбаноїди": два типи міської ідентичності (2018)
Месхидзе Дж. - О патрональном празднике Г. Ойон * и культурной ассоциации ируле (2018)
Aliakhnovich I. - Art-therapeutic methods of work for students with special needs to the condition study at the Warsaw University through Polish uw project "University for All" as a successful example for Belarusian Universities (2018)
Костенко Г. - Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити (2018)
Ткаченко Г. - Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України (2018)
Божко Н. - Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації (2018)
Свириденко О. - Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" (2018)
Глущенко В. - Методологічні пошуки С. Б. Кримського й сучасне мовознавство: до проблеми структури лінгвістичного методу (2018)
Рябініна І. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях Б. О. Ларіна, Усова А. (2018)
Тищенко К. - Проблема східнослов’янського глотогенезу в студіях А. Ю. Кримського, Потапенко М. (2018)
Орел А. - Інтерпретація генезису і розвитку східнослов’янського акання в мовознавстві 2-ї половини ХХ ст. (лінгвоісторіографічний аспект), Жукова М. (2018)
Піскунов О. - Учені Казанської лінгвістичної школи про причини фонетичних змін (2018)
Святченко В. - Системні властивості мови в студіях учених Харківської лінгвістичної школи (2018)
Роман И. - Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (2018)
Маторіна Н. - Конверсія як лінгвістичне явище (лінгвоісторіографічний аспект) (2018)
Ніколайчук А. - Синтаксичні зв’язки складного речення в концепціях учених лейпцизької лінгвістичної школи (2018)
Ohiienko K. - Functional sentence perspective: the 40-ies – the beginning of the 60-ies of the 20th century (2018)
Ситняк Р. - Виявлення семантичних універсалій у мовознавстві другої половини XIX – початку XXI ст. (2018)
Проскурін І. - Лінгвофілософія постмодернізму, Маторіна Н. (2018)
Гришко Ю. - Роль диференційних та інтегральних ознак фонем у структурі вокально-консонантних оказіоналізмів (2018)
Soroka T. - Methodology of lexicological analysis: analytical survey (2018)
Горбачук Д. - лексико-семантичне поле "людина" в тексті Конституції України (2018)
Сєчка С. - Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові, Карташова Ю. (2018)
Ахмад И. - Цикличные темпорлексемы в их ассоциативно-семантических связях (2018)
Соколова А. - Метафтонімія як лінгвістичний феномен (2018)
Ясногурська Л. - Профіль біблійна зрада у фразеологічних фондах української та англійської мов (2018)
Ткаченко Є. - Топонімічна метонімія як факт взаємодії ойконімних лексем (у межах Слобожанщини) (2018)
Бачун Л. - Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917 – 1922 рр. (за матеріалами української прози) (2018)
Дьячок Н. - Универбация как универсальное лингвальное явление (2018)
Жарко С. - Статус абревіації в сучасній українській мові (2018)
Ивасюк О. - Полисемант: словообразовательный потенциал лсв как его специфицирующий признак (2018)
Шундель Т. - Визначення сутності синкретизму як складної одиниці асиметричної природи та встановлення його рівнів (2018)
Курочка С. - Особливості функціонування імперативних речень з модальними лексемами в англійській та українській мовах (2018)
Беценко Т. - Словесно-образные особенности народнопесенных текстов: украинско-белорусские параллели (2018)
Полякова Т. - Образ-символ як домінанта поетичної спадщини Яра Славутича, Шевченко А. (2018)
Зоз О. - Звуковий символізм поетичного твору (2018)
Харламова О. - Ухвалення перекладацького рішення при оформленні наукових текстів у контексті теорії технічної комунікації, Дзюба О. (2018)
Маторина Н. - Вопросы историографии языкознания на занятиях лингвистического цикла в педагогическом вузе, Новикова О. (2018)
Спічка А. - Застосування мотиваційного підходу під час використання проблемних ситуацій у навчально-дослідницькій діяльності студентів-магістрів (2018)
Коротяєва І. - Проблеми формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції у мовному ВНЗ, Жукова М. (2018)
Лях О. - Класифікація помилок при вивченні іноземної мови (2018)
Маторина Н. - О дидактических требованиях к видеоматериалам, используемым на занятиях по языку в педагогическом вузе, Стрилец М. (2018)
Нікітіна Н. - До проблеми актуальності білінгвальної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів (2018)
Matorin В. - On ways and methods of forming and developing socially significant prsonality qualities in students-philologists, Katasonova А. (2018)
Біличенко О. - Література як вербальна комунікативна система в дослідженнях Ю. М. Лотмана (2018)
Храбан Т. - Bіртуальна мовна особистість троля в інтернет-комунікації (2018)
Ткаченко К. - Восприятие читателем и литературоведом художественного произведения (на материале прозы А. С. Пушкина) (2018)
Бондаренко Г. - Проблеми формування морально-естетичних принципів особистості у творчості Івана Франка кінця XIX – початку XX ст., Шевченко В. (2018)
Рубан А. - Чай, варенье и спирты (гастрономические мотивы в "записках охотника" И. С. Тургенева). Статья первая (2018)
Ледняк Ю. - "Сон смешного человека" Ф. М. Достоевского как фантастический рассказ, Ледняк А., Писаренко В. (2018)
Сіробаба М. - Лірика Г. Чубая: шукання в обширах краси та істини, Кльок К. (2018)
Комаров С. - "Night train" М. Еміса як психологічний детектив (2018)
Писарева О. - До проблеми формування інтересу до читання на уроках зарубіжної літератури (2018)
Новосельцева С. - Соціально-політичні, економічні явища 1920 – 1930 рр. на Донбасі та їх зображення у повісті В. Гайворонського "Спокута” (бінарний урок з української літератури та історії України), Бєлякова С. (2018)
Голуб Б. - Концепції управління безпечністю хачових продуктів (2018)
Михайлова Г. - Вимоги до безпечності постільних виробів з об’ємними наповнювачами (2018)
Левицька С. - Прогнозування якості швидкозамороженої капусти броколі, Белінська С., Мороз О. (2018)
Гончарова І. - Адсорбційне очищення бюветної води від йонів Феруму(ІІІ), Головко Д. (2018)
Галиш В. - Сорбційні властивості шкаралупи кісточок абрикоса, Чикун Н., Пасальський Б. (2018)
Чурсіна Л. - Класифікація технічного текстилю, Горач О. (2018)
Демченко В. - Оцінка властивостей наповнювачів сумішей для мурування (2018)
Мережко Н. - Модифікування паперу на основі небіленої целюлози силоксанами, Осауленко К. (2018)
Стретович С. - Оптимізація складу паперу для білових товарів, Глушкова Т., Комаха В. (2018)
Індутний В. - Критерії оцінки якості ювелірних виробів з нефриту, Юнда В., Піркович К. (2018)
Калайда К. - Господарсько-товарознавча оцінка сортів перцю солодкого, районованих в Україні, Заболотна А., Пиркало В. (2018)
Чорна А. - Оптимізація складу їстівного покриття для збереження свіжості хлібобулочних виробів (2018)
Рудавська Г. - Підвищення антиоксидантної активності відновлених напоїв анистресової дії, Хахалєва І. (2018)
Антонюк І. - Технологія збитих солодких страв підвищенної біологічної цінності (2018)
Ланиця І. - Якість посічених м’ясних виробів, Гірняк Л. (2018)
Дмитрах І. М. - Особливості деформування та руйнування низьколегованих сталей у воденьвмісних середовищах: вплив концентрації водню в металі, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2018)
Андрейків О. Є. - Методи оцінювання міцності та довговічності фібробетонів (Огляд), Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. (2018)
Огородников В. А. - О влиянии кривизны траекторий деформирования объема материала при обработке давлением на его пластичность в условиях сложного нагружения, Деревенько И. А., Сивак Р. И. (2018)
Ясній О. П. - Прогнозування діаграм втомного руйнування алюмінієвого сплаву Д16Т методами машинного навчання, Пастух О. А., Пиндус Ю. І., Луцик Н. С., Дідич І. С. (2018)
Jing-Liang Ch. - Нестаціонарна температурна задача для циліндричної оболонки з багатошаровими тонкими покривами, Гембара Н. О., Гвоздюк М. М. (2018)
Силованюк В. П. - Умови стрибка напружень і переміщень на тонких анізотропних прошарках та включеннях у суцільному середовищі, Івантишин Н. А., Кузь О. Н. (2018)
Козачок О. П. - Вплив стисливої міжконтактної рідини на взаємодію пружного тіла і текстурованої прямокутними виїмками жорсткої основи (2018)
Ленковський Т. М. - Умови автомодельності крайової тріщини поперечного зсуву в квадратній пластині, Кунь П. С., Дудда В., Харченко Є. В. (2018)
Шопа Т. В. - Поперечні коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної конфігурації та мішаними крайовими умовами (2018)
Перепльотчіков Є. Ф. - Підвищення зносотривкості низьколегованої конст¬рукційної сталі плазмово-порошковим наплавлен¬ням сплавами на основі заліза, хрому і нікелю, Василів Х. Б., Винар В. А., Рябцев І. О., Закієв В. І. (2018)
Mazur K. - Analysis of chemical nickel plating process, Stefańska A., Hebda M. (2018)
Стечишин М. С. - Залишкові напруження в азотованих у тліючому розряді шарах конструкційних сталей, Скиба М. Є., Студент М. М., Олександренко В. П., Лук’янюк М. В. (2018)
Звірко О. І. - Вплив текстури експлуатованих сталей газопроводів на їх опір крихкому руйнуванню, Крет Н. В., Цирульник О. Т., Венгринюк Т. П. (2018)
Ясній В. П. - Фазові перетворення та механічні властивості сплаву нітинол з пам’яттю форми, Юнґа Р. (2018)
Головатюк Ю. В. - Підвищення конструкційної міцності зварних з’єднань листів зі сплаву системи Al–Cu–Mg, Покляцький А. Г., Осташ О. П., Лабур Т. М. (2018)
Книш В. В. - Вплив зміцнення високочастотним механічним ударом зварних стикових з’єднань зі сталі 15ХСНД на їх атмосферну корозію та опір втомному руйнуванню, Соловей С. О., Осадчук С. О., Ниркова Л. І. (2018)
Капустян О. Є. - Корозійна тривкість зварних з’єднань титану, синтезованого методом порошкової металургії, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Погрелюк І. М., Проскурняк Р. В. (2018)
Хома М. С. - Вплив сірководню на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 з покривами на основі цинку та алюмінію, Івашків В. Р., Дацко Б. М., Кузь І. С. (2018)
Почапський Є. П. - Вплив умов збудження на генерування сигналів магнетопружної акустичної емісії у феромагнетних матеріалах, Мельник Н. П., Коблан І. М. (2018)
Панасюк В. В. - Важлива науково-організаційна подія в історії НАН України (2018)
Титул, зміст (2018)
Сінченко В. М. - Біологічні особливості розвитку буряків цукрових в Україні, Пиркін В. І., Широкоступ О. В. (2018)
Квасніцька Л. С. - Вплив елементів біологізації на продуктивність та якість коренеплодів буряків цукрових в умовах Поділля, Войтова Г. П. (2018)
Балагура О. В. - Наукові основи адаптивної технології вирощування буряків цукрових, Балан В. М., Цвей Я. П., Волоха М. П. (2018)
Нечепоренко Л. П. - Генетичні джерела господарсько-цінних ознак вівса зимуючого та їх роль у селекції, Орлов С. Д. (2018)
Сичук Л. В. - Дослідження робочого органа для глибокого розпушування та одночасного присипання бур’янів у рядках цукрових буряків, Чернелівська О. О. (2018)
Потапова В. П. - Специфіка формування оптичної щільності посівів буряків цукрових (2018)
Формула світового рекорду врожаю цукрових буряків (2018)
Нам потрібний SCOPUS (2018)
До 90-річчя від дня народження В. Ф. Зубенка (2018)
Брацький В. О. - Порівняння методу обробки та аналізу log-файлів у форматі JSON з існуючими рішеннями, М’якшило О. М. (2018)
Лобок О. П. - Застосування лінійних матричних нерівностей при синтезі модального керування багатомірними лінійними системами, Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2018)
Рішан О. Й. - Розробка способу розширення діапазону і підвищення точності вимірювань при ультразвуковому тіньовому методі контролю ширини стрічки в повітрі, Тихонов О. Ю. (2018)
Хрип’юк В. І. - Інструменти державного регулювання харчової промисловості України (2018)
Березянко Т. В. - Простежуваність якості та безпеки в олієжировій промисловості (2018)
Закревська Л. М. - Поведінкова економіка як інструмент забезпечення сталих конкурентних переваг (2018)
Головань О. О. - Позиціонування в системі глокального менеджменту ТНК, Олійник О. М., Сухарева К. В., Коваленко Н. М. (2018)
Strashynska L. - Тнеоrетісаl аnd methodological approaches to the classification of competitive strategies of enterprises, Strashynskyі V. (2018)
Драган О. І. - Оцінка інтелектуального потенціалу при формуванні конкурентних переваг підприємства, Гринюк Ю. М. (2018)
Сірик А. О. - Прийняття управлінських рішень з охорони праці при роботі енергетичних об’єктів підприємств харчової промисловості (2018)
Євтушенко О. В. - Інтелектуалізація інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на харчовому підприємстві (2018)
Копиленко А. В. - Моделювання ферментерів з вібраційним перемішуванням у фармацевтичній біотехнології, Шибецький В. Ю., Костик С. І., Поводзинський В. М. (2018)
Марценюк О. С. - Особливості моделювання складних технологічних систем у харчових технологіях, Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2018)
Стрельченко Л. В. - Вплив питомого навантаження на кінетику процесу при конвективно-терморадіаційному сушінні яблучних снеків, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2018)
Соколенко А. І. - Інтенсифікація процесів анаеробного бродіння та утилізація біологічної теплоти, Шевченко О. Ю., Максименко І. Ф., Васильківський К. В. (2018)
Шестеренко В. Є. - Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП, Балюта С. М., Мащенко О. А. (2018)
Махинько В. М. - Сухарні брикети для споживачів з підвищеними білковими потребами, Дробот В. І., Землинська М. Д. (2018)
Гордієнко Л. В. - Зміна показників якості лукуму збивного на основі кизилового пюре при зберіганні, Толстих В. Ю., Пожиткова Л. Г. (2018)
Українець А. І. - Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення, Радзієвська І. Г., Мельник О. П., Пасічний В. М. (2018)
Сімахіна Г. О. - Критерії вибору плодово-ягідних культур для отримання заморожених напівфабрикатів, Мартиненко Т. А. (2018)
Жук В. О. - Особливості використання білкових препаратів у складі реструктурованих шинкових виробів, Шевченко І. І., Топчій О. А., Крижова Ю. П. (2018)
Ковтун А. В. - Оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чипсів, Ковбаса В. М., Сєдих О. Л. (2018)
Шаповаленко О. І. - Теплофізичні характеристики гранульованих висівок і математичні моделі сушіння, Євтушенко О. О., Почеп В. А. (2018)
Cолодко Л. М. - Використання білоквмісних напівфабрикатів із зеленої маси рослин у рецептурах кулінарних виробів (2018)
Калмазан В. Б. - Дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників зефіру в їстівному покритті з фруктовими порошками, Чорна А. І. (2018)
Кроніковський О. І. - Дослідження закономірностей в екстракційних системах з використанням краун-етерів, Терещук Д. О., Фоменко В. В., Кроніковська О. П. (2018)
Каширіна Я. О. - Отримання та стабілізаційні властивості нанорозмірного силіцій(IV) оксиду, гідрофобізованого на 50%, Муратов О. С., Мірошников О. М., Маринін А. І., Сокольський Г. В. (2018)
До відома авторів (2018)
Корбут В. П. - Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн, Рибачов С. Г. (2018)
Любарець О. П. - Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні (2018)
Дмитроченкова Е. І. - Алгоритм визначення вагових коефіцієнтів локальних критеріїв при проведенні порівняльного аналізу варіантів когенераційних установок (2018)
Vents. Vents. - Серія Micra (2018)
Задоянний О. В. - Експериментальні дослідження осушення повітря з використанням синтетичних напівпроникних мембран в системах кондиціонування повітря, Євдокименко Ю. М. (2018)
Єгорченков В. О. - Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення (2018)
Vents. Vents. - Децентралізовані провітрювачі з регенерацією енергії TwinFresh (2018)
Редько И. А. - Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике, Редько А. А., Приймак А. В., Ланцберг Н. Г. (2018)
Ратушняк Г. С. - Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон, Очеретний А. М., Материнська О. Ю. (2018)
Гурток юних гідравліків-аеродинаміків (2018)
Вихідні дані (2018)
Волошин В. С. - Об особенностях мировой торговли на основе доллара-товара (2017)
Пузанов І. І. - Модельний комплекс аналізу впливу зовнішньої торгівлі на економічний розвиток (2017)
Лизунова О. М. - Управління потенціалом металургійного підприємства в системі забезпечення ефективності його діяльності, Сірєнко Ю. І. (2017)
Латишева О. В. - Визначення сутності поняття "потенціал сталого розвитку підприємств" (2017)
Більська О. В. - Сутність інновацій і джерельної бази безперервного їх задіяння в процесі інновування (2017)
Зінченко О. А. - Інвестиційні ресурси: сутність, механізм залучення та роль в економічному розвитку підприємства, Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. (2017)
Маховський Д. В. - Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м'яса в Україні (2017)
Жуков С. А. - Академічне підприємництво як фактор підвищення ефективності підприємств і формування інноваційного потенціалу економіки України (2017)
Бондаренко О. М. - Авіаційне страхування в Україні: його потреба та облік, Попович О. В. (2017)
Гапонюк О. І. - Формування загальної політики з управління фінансовими ризиками на підприємстві, Сірмаміїх І. В. (2017)
Короленко Р. В. - Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства у форматі екологічної відповідальності (2017)
Захаров С. В. - Теоретичні основи розвитку бізнес-одиниць як елементів інтегрованих корпоративних структур (2017)
Гончар В. В. - Оцінка ефективності мотиваційного механізму інноваційної діяльності персоналу підприємства (2017)
Купчишина О. А. - Особливості державного регулювання в аграрному секторі (2017)
Рехтета І. І. - Адаптація національної інноваційної інфраструктури до європейських локальних моделей інноваційного розвитку (2017)
Швець Г. О. - Лідерство як невід'ємна складова ефективного менеджменту (2017)
Маркіна І. А. - Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект, Потапюк І. П. (2017)
Кислова Л.А. - Аналіз середовища функціонування підприємств металургійної галузі України (2017)
Якушева О. В. - Методичні підходи до оцінки економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України (2017)
Маматова Л. Ш. - Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні (2017)
Міщенко С. О. - Використання світового досвіду створення нових робочих місць в сучасних умовах (2017)
Савченко А. - Методичний підхід до оцінки доцільності здійснення аутсорсинг бізнес-процесів (2017)
Калініна С. П. - Передумови конкуренції за людський потенціал: молодіжний сегмент міжнародного ринку праці, Давидюк Л. П. (2017)
Фролова З. В. - Совершенствование качества управленческой деятельности на предприятиях (2017)
Кафка С. М. - Амортизація необоротних активів підприємства: суть та призначення (2017)
Потапова Н. М. - Перевантажувальні комплекси портів як основа підвищення їх конкурентоспроможності, Оніщенко В. В. (2017)
Сотниченко Л. Л. - Встановлення напрямків розвитку фрахтового ринку балкерного флоту (2017)
Макаренко М. В. - Управління Маріупольським морським торговельним портом на основі системи збалансованих показників, Боєва В. С., Климова Ю. С. (2017)
Гуренко А. В. - Дослідження сучасного потенціалу морегосподарського комплексу України, Щеникова Е. В., Євсік М. С. (2017)
Валіков В. П. - Процес оптимізації структури капіталу промислового підприємства, Бондар В. П., Базілева К. В., Курінна І. Г. (2017)
Любчук О. К. - Проблема становлення Маріуполя як туристичного центру: моніторинг туристичних потреб молоді (2017)
Алиева М. Ш. - Перспективные системы калькулирования (2017)
Шимко О. В. - Динаміка ринку електротехнічної продукції та перспективи розвитку ринку до 2020 року, Підгора Є. О. (2017)
Мішура В. Б. - Методологія та напрями реалізації мотивації соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Ровенська В. - Методики оцінки корпоративної соціальної відповідальності та проблеми їх застосування в Україні, Красножон Г. (2017)
Лясковець О. В. - Сучасні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки на підприємствах машинобудування (2017)
Карпуніна М. С. - Концептуальні основи дослідження реалізації механізму управління процесом ресурсозбереження в металургійній галузі України (2017)
Капранова Л. Г. - Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні, Капранов М. А. (2017)
Стройко Т. В. - Інноваційне оновлення регіональної транспортної інфраструктури на принципах реінжинірингу, Бондар В. В. (2017)
Череп А. В. - Дослідження економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування, Корженевська В. М. (2017)
Тарлопов І. О. - Розвиток методології бухгалтерського обліку в управлінні земельними ресурсами (2017)
Бачо Р. Й. - Інституційні аспекти впровадження державно-приватного партнерства на ринках небанківських фінансових послуг України (2017)
Паршина О. А. - Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України, Чумак Т. В. (2017)
Скарга О. О. - До питання про трудоресурсне забезпечення туристичної галузі, Кушнаренко О. П. (2017)
Горошкова Л. А. - Елементи беззбитковості у системі управління фінансами територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Оцінка стабільності системи управління територіями в Україні, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Особливості управління самофінансуванням територіальної громади, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Дерево моделей управління грошовими потоками територіальної громади, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Скляр Ю. Л. - Флора вищих водних рослин Гетьманського національного природного парку (2017)
Скляр Ю. Л. - Раритетні види новоствореного заказника "Ряснянський" та режим його охорони, Бур’ян О. М. (2017)
Кирильчук К. С. - Віталітетна структура популяцій Trifolium pratense L. та Trifolium repens L. на заплавних луках в умовах господарського користування (2017)
Бондарєва Л. М. - Вивчення комплексу макроскопічних та мікроскопічних діагностичних ознак чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) в складі лікарської рослинної сировини "Thymi herba" (2017)
Баштовий М. Г. - Еколого-фітоценотичний моніторинг ценотичних популяцій неморальних трав в урбанізованих екосистемах Сумської області (2017)
Дегтярьов В. М. - Вікова структура популяцій Fraxinus exelsior в Кролевецько-Глухівському геоботанічному районі (2017)
Деменко В. М. - Динаміка чисельності основних шкідників ріпаку озимого в умовах північно-східного Лісостепу України, Говорун О. Л., Ємець О. М., Кабанець В. В. (2017)
Дубовик В. І. - Використання інсектицидів на посадках картоплі, Дубовик О. О. (2017)
Топольний Ф. П. - Про походження опідзолених ґрунтів, Гелевера О. Ф. (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив на формування поживного режиму грунту при вирощуванні пшениці озимої, Смірнова І. В. (2017)
Радченко М. В. - Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від позакореневого підживлення (2017)
Сенченко Н. К. - Моніторинг агрохімічних показників родючості грунтів ТОВ АФ "Низи" Сумського району Сумської області (2017)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та пористість ґрунту (2017)
Бова О. В. - Важкi метали в грунтах Лicостепу Сумської областi (2017)
Бутенко А. О. - Вплив способів і глибини основного обробітку грунту на продуктивність кукурудзи при вирощуванні на силос, Данильченко О. М., Собко М. Г. (2017)
Сурган О. В. - Ефективність використання мінеральних добрив при вирощуванні Callistephus Chinensis, Мельник Т. І. (2017)
Токмань В. С. - Агробіологічні особливості розмноження Juniperus sabina L. стебловими живцями (2017)
Мельник А. В. - Регенераційна здатність стеблових живців Juniperus communis L. В умовах північно-східної частини Лісостепу України, Токмань В. С. (2017)
Токмань В. С. - Технологічні особливості вегетативного розмноження Thuja oriеntalis L. в умовах Лісостепу України, Кохановський В. М. (2017)
Мэн Фаньхуа - Природные ресурсы и возможности производства зерна в Китае, Ян Цзианьпин, Го Линь, Ю Гуанся (2017)
Мельник А. В. - Сортові особливості формування продуктивності різних видів гірчиці ярої в умовах північно-східного Лісостепу України, Жердецька С. В., Шабір Г., Алі Ш. (2017)
Ключевич М. М. - Вплив норм висіву насіння проса на розвиток грибних хвороб та урожайність культури в Поліссі України, Столяр С. Г. (2017)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого (2017)
Лихочвор А. М. - Урожайність рижію ярого і олійних культур в умовах західного Лісостепу (2017)
Романько А. Ю. - Стан вирощування сої в Україні та Сумській області (2017)
Гамаюнова В. В. - Фотосинтетична діяльніaсть ріпаку озимого залежно від основного обробітку ґрунту, строку і способу сівби, Гаро І. М. (2017)
Варавкин В. А. - Продуктивность картофеля в зависимости от погодных условий и действия регуляторов роста, Онычко В. И., Дульнев П. Г. (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби на симбіотичну продуктивность сортів сої різних груп стиглості в умовах західного Лісостепу (2017)
Господаренко Г. М. - Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти, Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І.О., Воробйова Н. В., Капрій М. М. (2017)
Осьмачко О. М. - Закономірності успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси в F2 та F3 пшениці м‘якої озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Власенко В. А. (2017)
Подгацький А. Ад. - Вплив зовнішніх умов у підготовці бульб картоплі до садіння, Кравченко Н. В., Подгаєцький А. Ан. (2017)
Подгаєцький А. А. - Норма реакції генотипів середньостиглих сортів картоплі на умови вирощування в північно-східному Лісостепу України за продуктивністю та її складовими, Коваленко В. М., Горбась С. М., Крючко Л. В., Гнітецький М. О. (2017)
Кравченко Н. В. - Особливості прояву продуктивності у міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів (2017)
Кабанець В. М. - Прояв ознак продуктивності вихідного матеріалу гречки залежно від регіону походження, Страхоліс І. М., Бердін С. І., Оничко В. І. (2017)
Кожушко Н. С. - Оцінка потомства картоплі в селекції на якість, Завора Я. А. (2017)
Завора Я. А. - Вплив зрошення на лежкоздатність селекційного матеріалу картоплі (2017)
Макляк К. М. - Результати селекції соняшнику на жаростійкість в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (2017)
Троценко В. І. - Створення вихідного матеріалу гречки короткоденного екотипу, Кліценко А. В. (2017)
Троценко В. І. - Нові сорти костриці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, Семененко Я. Ю. (2017)
Ставицький А. А. - Прояв борошнистості бульб серед міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів (2017)
Падалка Ю. М. - Вплив гамма-опромінення гібридного насіння картоплі на продуктивність бульбового покоління (2017)
Волошин В. С. - К вопросу о новых свойствах денег в современном обществе (2017)
Макаренко М. В. - Економічний потенціал регіону як основа його розвитку (2017)
Коренюк П. І. - Природно-ресурсна рента та правові засади використання природних ресурсів (2017)
Shopova M. - Quantitative methods in economics training (2017)
Швець Г. О. - Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні (2017)
Корольов П. В. - Контролінг як функція управління корозійною захищеністю основних фондів промислових підприємств (2017)
Вовк Я. Г. - Моделювання адаптивної системи управління обладнанням промислових підприємств (2017)
Tarasevich O. - Quality of staff as an imperative to the development of industrial enterprises (2017)
Логутова Т. Г. - Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку, Полторацький М. М. (2017)
Дерев'янко Т. А. - Оцінка соціальної відповідальності та її використання в практиці підприємств (2017)
Фролова З. В. - Инструменты совершенствования управления предприятием в условиях энергодефицита (2017)
Солідор Н. А. - Інноваційні підходи до отримання електроенергії нетрадиційними методами (2017)
Сагірова А. С. - Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України (2017)
Шестакова Т. М. - Новий підхід до визначення місця кадрової стратегії в загальній системі стратегічного управління підприємством (2017)
Горохова Т. В. - Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування, Бабек Г. І. (2017)
Лісовська В. П. - Study one of the model of rational consumer behavior in the market, Стасюк В. Д. (2017)
Любчук О. К. - Проблема розвитку ринку кваліфікацій для туристичної індустрії в Україні, Ярченко Ю. В. (2017)
Гасанов И. Д. - Многовекторность развития экономики Азербайджана (2017)
Гасанова А. М. - Роль иностранных инвестиций в формировании государственного бюджета (2017)
Гусейнова Ш. А. - Финансовая глобализация как гарант эффективности экономики страны (2017)
Наджафова В. К. - Влияние бюджетных расходов и доходов на ВВП (2017)
Калінін О. В. - Інвесторо – орієнтована стратегія розвитку підприємств на промисловому ринку (2017)
Ugrimovа I. - Problems of risk in the system of crisis management small businesses, Gryshchenko A. (2017)
Філіпішина Л. М. - Еволюція концептуальних підходів до формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств (2017)
Коротіч Г. В. - Доктрина збалансованого розвитку "Україна 2030": гуманістичні аспекти економічних проблем (2017)
Бухаріна Л. М. - Особливості процесу впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах, Баклажков Б. Е. (2017)
Горбашевська М. О. - Фінансово-економічна безпека підприємств машинобудівельної галузі (2017)
Новікова К. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та зміст (2017)
Маказан Є. В. - Лояльність людського капіталу підприємства як фактор корпоративної культури (2017)
Береза В. В. - Прогнозування фрахтових ставок методом кореляційно-регресійного аналізу (2017)
Кравченко М. С. - Необхідність оцінки гудвілу, методи розрахунку і знецінення, Циганкова О. Д. (2017)
Сотниченко Л. Л. - Дослідження напрямків розвитку судноплавних ліній провідних портів світу (2017)
Леконцева О. В. - Сучасні засоби управління підприємствами, націленими на розвиток (2017)
Ніколаєва Л. Л. - Розвиток портів України: організаційне та інвестиційне забезпечення (2017)
Потапова Н. М. - Вплив людського фактору на причині аварійності в системі роботи морського та річкового транспорту, Оніщенко В. В. (2017)
Макаренко М. В. - Рівень професійної підготовки моряків торговельного флоту як головний чинник зниження аварійності на морі, Носовська О. Б., Кравченко А. В. (2017)
Нечепуренко Д. С. - Впровадження автоматизації процесів управління у машинобудівних виробництвах (2017)
Россинська Л. В. - Механізм розробки стратегій логістики машинобудівного підприємства (2017)
Шпак І. М. - Машинобудівні кластери в Україні та Запорізькій області як один із шляхів вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності країни в період глобалізації (2017)
Андилахай А. А. - Совершенствование технологий производства на основе повышения социальной ответственности маркетинга на машиностроительном предприятии, Новиков Д. Ф. (2017)
Маматова Л. Ш. - Оптимізація структури капіталу та її вплив на потенціал підприємства (2017)
Псарёва И. С. - Централизация планирования закупок и организация с целью ликвидации до-запасов в условиях ЧАО "ММК ИМ. ИЛЬИЧА", Сарбеева М. А. (2017)
Колосок В. М. - Аналіз підходів до формування економічних механізмів управління ланцюгами постачань, Бірюков М. М. (2017)
Білоус-Сергєєва С. О. - Інноваційний розвиток підприємництва та його потенціал (2017)
Білоус-Сергєєва С. О. - Проблема трудової міграції в Україні. Її вплив на економіку країни, Сафонова К. С. (2017)
Мутерко Г. М. - Сучасний метод підбору трудового ресурсу на промислове підприємство (2017)
Верескун М. В. - Конвергентний підхід до управління інтегрованими промисловими підприємствами, Колосок В. М., Захаров С. В. (2017)
Череп А. В. - Особливості класифікації біологічних активів сільськогосподарськими підприємствами, Сьомченко В. В., Калінчук В. В. (2017)
Вергал К. Ю. - Інвестиційні проекти торговельних підприємств, Іщенко І. С. (2017)
Кравченко М. С. - Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні, Погорелов В. М. (2017)
Балашов М. І. - Основа економічної безпеки підприємств із використанням методик європейських суб’єктів господарювання (2017)
Логутова Т. Г. - Методология и практика внедрения информационной системы SAP на предприятиях "Метинвест", Каргин Б. Б. (2017)
Капранова Л. Г. - Злиття і поглинання як фактор впливу на розвиток бізнес–структур, Капранов М. А. (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз міграційних процесів в Україні (2017)
Камишникова Е. В. - Модель стейкхолдер-менеджменту в системі управління корпоративною соціальною відповідальністю (2017)
Очередько О. О. - Напрямки підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств холдингу (2017)
Белопольський М. Г. - Підходи до забезпечення і підвищення стану ефективності діяльності підприємства, Чигарьов Д. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Оптимізаційне моделювання фінансування розвитку територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Метод оцінки ефективності управління житлово-комунальним господарством, Волков В. П., Горбова І. А. (2017)
Горошкова Л. А. - Особливості навчання керівників об’єднаних громад, Волков В. П. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Тарельник В. Б. - Восстановление поверхности стальных и чугунных деталей применением комбинированной технологии электроэрозионного легирования и армированных металополимерных покрытий, Коноплянченко Е. В., Саржанов А. А., Павлов А. Г., Волошко Т. П., Саржанов Б. А. (2017)
Герук C. М. - Перспективи розвитку зварювального виробництва, Сукманюк О. М., Калнагуз О. М. (2017)
Горовий С. О. - Оціночний розрахунок коефіцієнта корисної дії турбонасосного агрегата пластової рідини, Головченко Г. С. (2017)
Горовий С. О. - Оціночний гідравлічний розрахунок силових моментів шпаринного ущільнення (2017)
Горовий С. О. - Оціночний розрахунок гідродинамічних властивостей опорно-ущільнювальних вузлів відцентрового насосу з вільнопривідним валом (2017)
Горовий М. В. - Удосконалення технічних засобів і технологій відновлення власивостей відпрацьованих моторних масел (2017)
Герук C. М. - Результати експериметнальних досліджень електроіскрового легування робочих поверхонь технологічної оснастки, Федірко П. П. (2017)
Пащенко В. Ф. - Обоснование параметров почвообрабатывающей машины для энергосберегающей технологии обработки почвы, Аникеев А. И., Батулин А. А., Храмов Н. С. (2017)
Головченко Г. С. - Математична модель з очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки у похилому повітряному потоці, Калнагуз А. Н. (2017)
Ярошенко П. М. - Про визначення кінетичної енергії комбінованих машинних агрегатів (2017)
Зубко В. М. - Дослідження показників точності посіву кукурудзи на зерно пневматичними сівалками, Соколік С. П. (2017)
Сыромятников Ю. Н. - Совершенствование рабочих органов ротора рыхлительно-сепарирующей почвообрабатывающей машины обеспечивающих минимальные затраты энергии на его работу (2017)
Барабаш Г. І. - Аналітичне дослідження та порівняльна оцінка використання посівних комплексів, Таценко О. В. (2017)
Саєнко А. В. - Визначення техніко-економічних показників агрегатів при посіві озимої пшениці, Саєнко А. А. (2017)
Назаренко О. Г. - Можливості використання безпілотних літальних апаратів в системах точного землеробства та аграрному виробництві загалом (2017)
Барабаш Г. І. - Методичні підходи до визначення техніко-експлуатаційних показників використання посівних комплексів, Таценко О. В. (2017)
Сіренко В. Ф. - Математична модель ударної взаємодії зернини та сталевої пластини, Зубко В. М., Кузіна Т. В. (2017)
Rudnytska G. - Protection of fruit plantations by intensive type from spring frosts, Anikeev A., Tsyganenko M., Sirovitskiy K., Gaek E. (2017)
Соларьов О. О. - Головні фактори, які впливають на якість молока під час машинного доїння у молокопровід (2017)
Коротов Ю. Ю. - Створення на основі досліджень принципово нового робочого органу малогабаритного молоткового кормоподрібнювача зернових кормів, Брагінець М. В. (2017)
Пивень М. В. - Эффективность сепарирования зерновых смесей виброцентробежными решетами с разрыхлителями (2017)
Сердюк В. В. - Дослідження процесу дроблення зерна ударно-сепараційним подрібнювачем, Руденко В. А. (2017)
Шандиба О. Б. - Експериментальні дослідження кінетики вимивання забруднень з грунтів, Курило А. О., Семерня О. В., Крекотень О. В. (2017)
Курило А. О. - Кореляційно-регресійний аналіз концентрації забруднення в ґрунтовому розчині інфільтраційного шару (2017)
Кузема О. С. - Використання полідисперсних частинок фериту барію для фільтрації води, Кузема П. О., Ніконоров С. Г. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського