Bessarab А. - Formation of reading culture at Zaporozhye tv channels "Tv-5" and "Alex" (2017)
Березенко В. В. - Формування мотиваційного дискурсу особистості засобами соціальної реклами, Санакоєва Н. Д., Доценко К. О., Кудінов І. О., Іванець Т. О. (2017)
Грицяк Н. В. - Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади (2017)
Досенко А. К. - Digital-реклама як сучасний інтернет-жанр (2017)
Кашпур А. О. - Еволюція поняття "репутація": від традиційного до актуального (2017)
Усенко О. Ю. - Сучасні теоретичні підходи до вивчення поширення новин у соціальних мережах: міжнародний вимір (2017)
Чуранова О. М. - Формування образу корупції лідерами думки в мережі Facebook (2017)
Яненко Я. В. - Образ героя-конформіста в рекламі: соціалізаційний аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Остапенко В. В. - Економіка майбутнього – економіка інтелектуального капіталу, культури та любові (2017)
Захарченко В. І. - Основні аспекти сучасного процесу зіставлення кредитоспроможності регіонів, Топалова І. А. (2017)
Коротаєва Ю. В. - Формування та використання потенціалу будівельної галузі (2017)
Пожуєва Т. О. - Розвиток готельно-ресторанної галузі Запоріжжя та питання міграції як основоположні цього процесу (2017)
Потьомкін Д. М. - Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи (2017)
Ткаченко А. М. - Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві (2017)
Жилінська Л. О. - Методи та інструменти управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (2017)
Пожуєва Т. О. - Причини виникнення та шляхи подолання рейдерства в Україні (2017)
Силенко С. А. - Скоринг як метод антикризового менеджменту на металургійних підприємствах (2017)
Шмиголь Н. М. - Організаційно-економічні методи управління підприємством з використанням інформаційних систем, Цокур В. Ю. (2017)
Бікулов Д. Т. - Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад (2017)
Гнезділова О. М. - Бухгалтерські та податкові аспекти формування резерву відпусток на підприємстві (2017)
До уваги авторів (2017)
Зелюк В. В. - Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах (2017)
Даниленко Л. І. - Інституційна спроможність загальноосвітнього навчального закладу в умовах розвитку державно-громадського управління (2017)
Михасюк О. К. - Упровадження громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти в контексті законодавчих змін (2017)
Денисенко Є. В - Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління (2017)
Стрельніков В. Ю. - Досвід проведення авторських курсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі (2017)
Лебедик Л. В. - Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2017)
Гельжинська Т. Я. - Педагогічні умови формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2017)
Момот О. О. - Критерії, показники та рівні вихованості особистості майбутнього вчителя у здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Палкин В. А. - Развитие виртуальной культуры в условиях Третьей промышленной (информационной) революции (2017)
Кравченко С. О. - Науково-педагогічний аналіз понять "компетенція" та "компетентність" (2017)
Бобак О. Б. - Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями, Смеречак Л. І. (2017)
Kunakova A. V. - Television in Modern Life (level - intermediate) (2017)
Ткаченко А. В. - Фізкультурно-спортивна підготовка молоді в Україні другої половини ХХ століття як об’єкт історико-педагогічного дослідження (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей, 2018 (2017)
Відомості про авторів (2017)
Liubchyk V. - Mathematical modelling of distance measuring multifrequency phase method, Klepikovskiy A. , Babiy Yu. , Lenkov E. , Kovalev V. (2017)
Бобок И. И. - Теоретическое развитие общего подхода к проблеме выявления нарушений целостности цифровых контентов, основанного на анализе полного набора их формальных параметров (2017)
Касянчук М. М. - Експериментальне дослідження програмної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем, Якименко І. З. , Івасьєв С. В. , Момотюк О. В. (2017)
Ахмаметьєва Г. В. - Удосконалення стеганоаналітичного методу виявлення вкладень додаткової інформації в цифрових зображеннях, заснованого на аналізі послідовних тріад колірних триплетів, Мурова В. В. (2017)
Хорошко В. О. - Прогнозування надійності процесу функціонування складних систем та ризик їх відмови, Хохлачова Ю. Є. (2017)
Козлова О. Ю. - Динамічні властивості процесів забезпечення кібербезпеки на прикладі аудиту кібербезпеки, Кононович В. Г. , Кононович І. В. , Романюков М. Г. , Тимошенко Л. М. (2017)
Вычужанин В. В. - Применение кластерного анализа данных для выделения меры схожести факторов влияния на работоспособность сложных технических систем, Шибаев Д. С. , Рудниченко Н. Д. (2017)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование цифрового управляющего устройства для нестационарного объекта, Пичугин Е. Д. , Дикий Н. Н. (2017)
Бойко В. Д. - Управление рисками потерь контроля над сложными техническими системами (2017)
Яджак М. С. - Паралельні алгоритми розв’язання просторової задачі цифрової фільтрації даних (2017)
Малахов В. Є. - Сервіс-орієнтований інформаційний ресурс кафедри внз в гібридній хмарній інфраструктурі, Волощук Л. А. (2017)
Технічна сторінка (2017)
Баранецький Я. О. - Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання, Каленюк П. І. (2016)
Прокіп В. М. - Про розв’язність системи матричних рівнянь AX = B , BY = A над асоціативними кільцями (2016)
Gutik O. V. - On semitopological bicyclic extensions of linearly ordered groups, Maksymyk K. M. (2016)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у задачах кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2016)
Острик В. І. - Асимптотичні розподіли напружень і переміщень в околі краю області контакту (2016)
Чернобай В. С. - Антиплоский зсув пружного тіла з еліптичними включеннями за неідеального контакту на поверхнях поділу, Кущ В. І. (2016)
Гануліч Н. В. - Циліндрична оболонка скінченної довжини із низькою зсувною жорсткістю за дії локальних джерел тепла (2016)
Бернакевич І. Є. - Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення, Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. (2016)
Чернуха О. Ю. - Моделювання потоків домішкової речовини у випадковій шаруватій смузі з ймовірним розміщенням включень біля границь тіла, Чучвара А. Є. (2016)
Кондрат В. Ф. - Рівняння локально ґрадієнтної електромагнітотермомеханіки поляризовних неферомагнітних тіл за врахування квадрупольних електричних моментів, Грицина О. Р. (2016)
Stelmashchuk V. V. - Well-posedness of Lord - Shulman thermopiezoelectricity variational problem, Shynkarenko H. A. (2016)
Коляда Р. А. - Метод R -функций в математическом моделировании конвективного теплообмена в восьмигранной топливной кассете с 37-ю ТВЭЛами, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2016)
Шацький І. П. - Вплив гнучкого покриття на міцність пологої циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною, Маковійчук М. В., Щербій А. Б. (2016)
Демидюк М. В. - Параметрична оптимізація транспортних операцій дволанкового маніпулятора, Гошовська Н. В. (2016)
Василь Степанович Попович (01.08.1948–13.11.2016) (2016)
Алфавітний покажчик за 2016 рік (том 59) (2016)
Бездрабко В. В. - Історичне документознавство в Україні: сучасний стан і перспективи (2017)
Шевченко О. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження системи документаційного забезпечення торговельної галузі України (2017)
Збанацька О. М. - Документна евристика як наука (2017)
Стронська Н. Т. - Електронна бібліотека як структурна частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми (2017)
Тєвікова О. В. - Бібліотеки як соціальні інститути в українському суспільстві періоду 1953 – 1964 рр. (на матеріалах державного архіву Полтавської області), Дерев’янко Л. І. (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі (2017)
Прокопенко Л. С. - Ретроспективна національна бібліографія Швеції: ХVII-ХХІ ст. (2017)
Островська О.М. - Аналіз зарубіжного досвіду створення сайтів військових бібліотек (2017)
Комова М.В. - Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище (2017)
Яценко С. С. - Сучасна концепція ділової комунікації (2017)
Ісаєнко О. О. - Соціокомунікативна модель медіаспоживання (2017)
Сошинська В. Є. - Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017)
Зацерківна М. О. - Специфіка відносин вишів з основними контактними групами (2017)
Варцаба Н.В. - Стратегічні напрямки PR-діяльності в побудові іміджу центрів зарубіжних культур в Україні (2017)
Вєдєнєєв Д. - Партизанство, пам’ять, історична культура: новаторське історико-документальне дослідження меморіалізації партизанського руху в Україні (2017)
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій оголошує набір студентів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Геник Я. В. - Трансформаційні процеси в лісопаркових і паркових насадженнях урбанізованих екосистем Заходу України, Дудин Р. Б., Дида А. П., Марутяк С. Б., Каспрук О. І. (2017)
Гриник Г. Г. - Моделі компонентів надземної фітомаси дерев бука лісового залежно від їхніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І. (2017)
Фучило Я. Д. - Перспективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України, Сбитна М. В., Дебринюк Ю. М., Гайда Ю. І., Белеля С. О. (2017)
Нейко І. С. - Характеристика процесу укорінення та росту сортів тополі у лісорослинних умовах Вінниччини із використанням накопичувача вологи "ТераВет-100"3, Колчанова О. В., Єлісавенко Ю. А., Юрків З. М. (2017)
Потіш Л. А. - Динаміка чисельності та стан популяцій ратичних Artiodactyla у Закарпатській області, Потіш А. Л. (2017)
Решетюк О. В. - Перспективи використання парків природно-заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття (2017)
Трикур В. В. - Сезонний розвиток видів роду Potentilla L. в лісах Закарпатського передгір'я (2017)
Стрямець Г. В. - Інтродуценти як результат антропогенної трансформації лісів в умовах заповідника "Розточчя", Погорілко В. В., Хомин І. Г. (2017)
Мозоль О. В. - Перспективи використання та розмноження представників роду Вейгела (Weigela), Гриник О. М. (2017)
Юрків Н. М. - Науково-методичні засади формування регіональної системи екологічного моніторингу експортної діяльності лісогосподарських підприємств (2017)
Ковалевський С. Б. - Масштаби та наслідки незаконного видобутку бурштину на землях Житомирського ОУЛМГ, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М. (2017)
Попович В. В. - Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто – сміттєзвалище", Придатко О. В., Сичевський М. І., Попович Н. П., Панасюк М. А. (2017)
Голяка Д. М. - Динаміка опаду та дощових вод у радіоактивно забруднених соснових деревостанах, Кашпаров В. О., Левчук С. Є., Процак В. П., Лазарєв М. М., Павлюченко В. В., Голяка М. А., Йощенко Л. В. (2017)
Коткова Т. М. - Екологічний моніторинг якості питної води водогонів і колодязів Лугинського району Житомирської області на вміст азоту амонійного та нітритів, Федючка М. І., Піціль А. О. (2017)
Лабай В. Й. - Кінетичні характеристики конвективного процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Сорока Л. Я. (2017)
Озарків І. М. - Вплив режимів сушіння деревини на потенціал вологопровідності, Петришак І. В., Соколовський І. А. (2017)
Чорній З. П. - Радіаційна чутливість іонних кристалів. одновимірна модель. І. Іонні кристали, леговані ізовалентними домішками, Салапак В. М., Пірко І. Б., Салапак Л. В., Кульчицький А. Д. (2017)
Грицак С. А. - Дослідження процесу приклеювання настилових матеріалів до жорстких деревинних основ клеєм на еластомерній і сільвентній основі, Дячок В. В., Яріш О. В. (2017)
Жартовський С. В. - Проблемні питання створення системи протипожежного захисту об'єкта критичної інфраструктури з пожежною навантагою із целюлозовмісних матеріалів (2017)
Максимчук Р. Т. - Анізотропія розбухання прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill. (2017)
Пиріг Т. Ю. - Технологія та етапи організації робіт під час безтраншейного прокладання трубопроводів способом мікротунелювання, Побережний Л. Я., Запухляк В. Б., Стойко Р. Т. (2017)
Seredyuk B. O. - Studies of the electrical, magnetic and structural properties of A3B6 type layered semiconductors intercalated by metals with regard to their military applications, Dveriy O. R., Ivashchyshyn F. O. (2017)
Турченюк В. О. - Покращення водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах (2017)
Пасічник В. В. - Актори та діаграми прецедентів системи консолідації соціокомунікаційних інформаційних ресурсів "розумних міст", Кунанець Н. Е., Дуда О. М., Липак Г. І., Мацюк О. В., Cеменюк В. В. (2017)
Грицюк Ю. І. - Візуалізація результатів експертного оцінювання якості програмного забезпечення з використанням полярних діаграм, Бучковська А. Ю. (2017)
Лиса Н. К. - Системологічний аналіз проблеми створення інформаційних технологій інтегрованого моніторингу техногенних систем (2017)
Назірова Т. О. - Огляд моделей розвитку ehealth та наявних медичних інформаційних систем. проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору, Костенко О. Б. (2017)
Ганиш О. Я. - Особливості використання систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації працівників підприємства, Колодій Р. С., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. (2017)
Коссак Г. М. - Системний, поетапний підхід до застосування виховних впливів на учнів у процесі вивчення біології, Кречківська Г. В., Гойванович Н. К. (2017)
Жаховський В. О. - Нормативно-правові засади реформування охорони здоров’я в Україні:та медичного забезпечення Збройних Сил України, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П. (2017)
Безрук В. В. - Методологічні підходи до визначення собівартості надання спеціалізованої нефрологічної допомоги відповідно до загальнодержавних стандартів, Шкробанець І. Д., Ященко Ю. Б., Безрук Т. О. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Огляд міжнародного і національного законодавства та політик у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Ратаніна О. М. (2017)
Дудіна О. О. - Репродуктивне здоров’я як чинник фертильності жінок і якості здоров’я народжуваних поколінь, Габорець Ю. Ю. (2017)
Дудник С. В. - Профілактика дитячого травматизму як один із пріоритетних напрямів охорони здоров’я: сучасні підходи до попередження дитячої смертності та інвалідності (2017)
Кравченко В. В. - Аналіз діяльності системи консультативно-діагностичних центрів у м. Києві та доцільність її переходу на принципи державно-приватного партнерства (2017)
Миронюк В. І. - Захворюваність населення Закарпатської області на інфекції, що передаються статевим шляхом (2017)
Миронюк І. С. - Результати соціологічного дослідження серед медичних працівників оцінки ефективності антиалкогольної роботи та шляхів її оптимізації, Кручаниця В. В., Слабкий Г. О. (2017)
Михальчук В. М. - Шкільний травматизм: особливості формування безпечної поведінки серед учнів як основи удосконалення принципів профілактики, Бондарь С. О. (2017)
Огнєв В. А. - Організація медичної допомоги дітям та підліткам з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2017)
Парій В. Д. - Крос-секційне дослідження задоволеності пацієнтів лікарем первинної медичної допомоги під час консультації (на прикладі міста Києва), Короткий О. В. (2017)
Скрип В. В. - Аналіз системи охорони здоров’я Закарпатської області (2017)
Федосюк Р. М. - Система інцидент-звітування і культура безпеки в медицині та перспективи їх запровадження в Україні за результатами соціологічного дослідження, Ковальова О. М. (2017)
Якимець В. В. - Задоволеність населення отриманою спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною отоларингологічною допомогою (2017)
Небрат В. В. - Політика УНР у галузі грошового обігу та фінансів (до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.) (2017)
Супрун Н. А. - Кавалерійська атака на капітал – секрет опанування радянською владою командних висот в економіці (2017)
Боднарчук Т. Л. - Участь України в міжнародній торгівлі на етапі суспільно-економічних трансформацій (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Дідківська Л. В. - Синергія просвітництва та кооперації в економічному розвитку вітчизняного сільського господарства в кінці XIX – на початку XX ст. (2017)
Логінов М. М. - Інституційне забезпечення функціонування воєнного господарства Німеччини у роки Першої світової війни, Лавриненко В. М. (2017)
Хромов І. О. - Транспортування українських товарів до Західної Європи в перші роки непу (2017)
Гордіца К. А. - Роль державного підприємництва у розвитку соціальної сфери: вітчизняний досвід 1920–1980-х років (2017)
Іванишина Г. С. - Ретроспектива розвитку системи пробірного нагляду в Україні (2017)
Буторіна В. Б. - Історичні джерела та умови формування підприємництва (2017)
Фещенко В. М. - Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Данилова К. І. - Спадщина Д. Рікардо у ХХІ столітті: теорія порівняльних переваг крізь призму історико-інституціонального аналізу (2017)
Горін Н. О. - Історіографія зовнішньоекономічних зв’язків України (2017)
Лопух К. В. - Methodenstreit: основні напрями критики К. Менгером методології німецької історичної школи (2017)
Курбет О. П. - Scientific schools matter. До питання про методологію ідентифікації Київської політекономічної школи (2017)
Цаповська М. В. - Морально-етичний вимір господарської діяльності у відображенні українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Голубка С. М. - Концепція фінансознавства Григорія П’ятаченка, Голубка Д. С. (2017)
Лагутін В. Д. - "Природа фірми" – 80 років з дня публікації праці лауреата Нобелівської премії з економіки Р. Коуза, Лебедєва Л. В. (2017)
Карлін М. І. - Причини, проблеми та шляхи регулювання діяльності офшорів у світовій фінансовій системі (2017)
Єлісєєва Л. В. - Сучасні тенденції розвитку інноваційних форм підприємництва у міжнародній практиці (2017)
Інституту економіки та прогнозування – 20 років (До 20-річчя від створення ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України") (2017)
Гаркавко В. К. - Діяльність провідної вітчизняної агроекономічної академічної інституції та її роль в дослідженні проблем сталого агроекономічного розвитку в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. (2017)
Бібліографія основних наукових праць ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (2012–2017 рр.) (2017)
Покажчик статей, опублікованих у збірнику наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України". Випуски 41–50 (2008–2017 рр.) (2017)
Покажчик авторефератів дисертацій з історико-економічної проблематики (2012–2017 рр.) (2017)
Довідка про збірник (2017)
Редакційна колегія збірника (2017)
Автори статей збірника (2017)
Аннотации (2017)
Summaries (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Сыволап В. В. - Зависимость толщины интима-медиа сонных артерий от массы тела больных гипертонической болезнью, Матсалаева В. А., Потапенко М. С., Лихасенко И. В. (2018)
Яновська С. Я. - Когнітивні функції та їхній вплив на обмеження життєдіяльності в навчанні та застосуванні знань у хворих на артеріальну гіпертензію (2018)
Kolesnyk M. Yu. - Reliability of two-dimensional speckle tracking echocardiography in assessment of left atrial function in postmenopausal hypertensive women, Sokolova M. V. (2018)
Nemtsova V. D. - The effect of statin therapy on oxidative stress indices in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus (2018)
Nykonenko O. S. - Prognostic value of homocysteine and vitamin D for patients with ischemic heart disease and multifocal atherosclerosis, Chmul K. O., Nykonenko A. O., Osaulenko V. V., Efimenko N. F. (2018)
Гузій О. В. - Зміни реактивності показників серцевого ритму на кероване дихання при тренуванні загальної витривалості (2018)
Shkrobot S. I. - Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase, Sokhor N. R., Milevska-Vovchuk L. S., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I., Shkrobot L. V., Yasnij O. R. (2018)
Kuznietsov А. A. - Possibilities of clinical neuroimaging assessment scales using for patient severity in the onset of cerebral hemorrhagic supratentorial stroke to predict the outcome of the disease acute period (2018)
Хухліна О. С. - Ефективність метаболічного впливу S-аденозилметіоніну та мельдонію на показники ліпідного спектра крові та інсулінорезистентності за коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічної хвороби нирок І–ІІ стадій, Антонів А. А., Воєвідка О. С., Кузьмінська О. Б. (2018)
Sagalevich А. І. - Rational choice of a minimally invasive method of treatment in uncomplicated nephrolithiasis with kidney calculi from 1.0 to 2.5 cm, Vozianov O. S., Sergiychuk R. V., Dzhuran B. V., Kogut V. V., Gaysenyuk F. Z., Ozhohin V. V., Korytskyi F. V. (2018)
Столярова О. Ю. - Осложнения лучевой терапии рака легких и профилактическая роль позитронно-эмиссионной томографии, Думанский Ю. В., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Ханюков А. А. (2018)
Попенко Н. В. - Клініко-лабораторні аспекти діагностики та лікування інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень у пенсіонерів Міністерства оборони України, Собкова Ж. В. (2018)
Лашкул О. С. - Качество жизни и сексуальная функция у женщин, оперированных на органах репродуктивной системы (2018)
Godovanets О. S. - Immunity peculiarities of neonates in case of perinatal pathology, Mihalchan A. B., Godovanets O. I., Bezruk V. V., Bezruk T. O. (2018)
Raznatovska O. M. - Levels of E, A, M, G immunoglobulins in children with newly diagnosed tuberculosis at the beginning of antimycobacterial therapy, Mironchuk Yu. V., Lytvynenko O. S. (2018)
Shumna Т. Ye. - Physical growth and development characteristics of low-birth-weight infants, Levchuk T. O. (2018)
Беляєв Е. В. - Показники клітинного циклу букального епітелію на тлі застосування різних видів часткових знімних пластинчатих протезів, Одуд М. П., Лисенко Д. А. (2018)
Білецька Е. М. - Комбінована дія низькодозових рівнів свинцю та цинку на кісткову тканину щурів, Онул Н. М., Калінічева В. В. (2018)
Rud A. M. - Synthesis, physical and chemical properties of 2-((5-(hydroxy(phenyl) methyl)-4R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetic acids and its salts, Kaplaushenko A. G., Yurchenko I. O. (2018)
Kucherenko L. I. - Theoretical study of the possibility of L-tryptophan with thiotriazoline complex formation, Mazur I. A., Borsuk S. A., Khromylova O. V., Shishkina S. V. (2018)
Khokhlova K. O. - Development of high-performance thin-layer chromatography method for herbals identification in extemporaneous oral solution, Zdoryk O. A. (2018)
Тимощук О. В. - Простагландини – універсальні біорегулятори в організмі людини (огляд літератури), Лембрик І. С., Кочерга З. Р. (2018)
Malakhova S. M. - Angiotensin-converting enzyme gene: application possibilities in medicine and sports cardiology (literature review) (2018)
Сыволап В. В. - Тромбоз синуса Вальсальвы (клиническое наблюдение), Новиков Е. В., Лысенко В. А., Богун А. А., Матсалаева В. А., Герасько М. П. (2018)
Романова Ю. Г. - Этиопатогенетическое обоснование применения лечебно-профилактического комплекса у пациентов с хронической герпетической инфекцией, нуждающихся в дентальной имплантации, Беда А. В. (2018)
Боднар Ю. - Аналіз деформаційним методом нормальних перерізів сталебетонних балок із змішаним армуванням, Волинець М. (2017)
Бубняк Т. - Концентрація напружень під час кручення, Фамуляк Ю. (2017)
Віват А. - Дослідження точності визначення нормальних перевищень методом GNSS (2017)
Shmyh R. - Modeling of the stressed-deformed condition of reinforced concrete beams in simultaneous influence of aggressive environment and loading (2017)
Дмитрів В. - Математична модель продуктивності біогазової установки як альтернативного джерела енергії, Дмитрів Г. (2017)
Артеменко В. - Дослідження впливу мінералізувальних додатків на властивості силіційорганічних композицій, Яковчук Р., Демчина Х. (2017)
Білозір В. - Утворення і розкриття похилих тріщин комбіновано армованих сталефібробетонних згинальних елементів (2017)
Бурченя С. - Огляд сучасних досліджень сталебетонних та сталезалізобетонних конструкцій (2017)
Гнатюк О. - Порівняльний аналіз методик визначення несучої здатності буронабивних залізобетонних мікропаль, Лапчук М. (2017)
Делявський М. - Розрахункова модель ізотропної плити, зміцненої просторовою фермою, Буханєц Д. (2017)
Добрянський І. - Розв’язок моделі переміщення палі на прикладі двошарового зв’язного пилувато-глинистого ґрунту, Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М. (2017)
Добрянський І. - Поняття капітальності в будівництві, Корчинський Р. (2017)
Дорофєєв В. - Вплив технологічної пошкодженості матеріалу на напружено-деформований стан згинальних залізобетонних елементів, Зінченко Г., Целікова А. (2017)
Мазурак А. - Аналіз підсилених залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів за різними методиками, Ковалик І., Михайлечко В., Андрушків О. (2017)
Добрянський І. - Дослідження впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань, Добрянська Л., Грицевич А., Мацик В. (2017)
Добрянський І. - Дослідження характеру деформацій сталебетонних елементів за дії підвищених температур, Добрянська Л., Грицевич А., Скрипець Р. (2017)
Грицевич А. - Обґрунтування вибору розрахункової схеми сталезалі-зобетонної балкової конструкції за дії періодичних теплових впливів (2017)
Лопатка С. - Оцінка різноплановості підходів до розрахунку висотної конструкції з урахуванням реального профілю вітрового тиску відповідно до норм різних країн (2017)
Стороженко Л. - Випробування експериментальних зразків пологої структурно-вантової оболонки зі суцільним нижнім поясом, Гасій Г. (2017)
Сільник О. - Сади на штучних основах у плануванні сучасних міст (2017)
Баранович А. - Архітектурна організація змішаних фермерських господарств, Баранович Л. (2017)
Волошенко О. - Роль фонтанів у міському середовищі м. Львова (2017)
Гнесь Л. - Природно-ландшафтні чинники у розплануванні українського села (2017)
Єгоров Ю. - Уманщина, Софіївка. Структура та композиція (2017)
Задорожний Б. - Декоративне скло в міському просторі Львова (2017)
Райхенбах Т. - Особливості здійснення технічного нагляду під час зведення комерційних об’єктів архітектури в Україні, Бондарчук Т., Безрука С., Височенко А. (2017)
Кюнцлі Р. - Храм як сакральна парадигма народу, Степанюк А. (2017)
Смолинець В. - Свірзький замок, його вплив та значення в архітектурному середовищі села, пристосування до сучасних потреб, Партика Р. (2017)
Антропченко А. К - Порівняльна характеристика екологічних ризиків під час використання традиційних та альтернативних палив, Яковлєва А. В., Хрутьба В. О., Бойченко С. В. (2016)
Balawender K. - System sterowania generatora gazu wodorotlenowego (HHO), Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A. (2016)
Бойченко С. В. - Антидетонаційні властивості авіаційних бензинів і способи їх забезпечення, Кондакова О. Г. (2016)
Blacha J. - Charakterystyka systemu zarządzania ruchem kolejowm ERTMS (2016)
Бондар Н. М. - Мотивація персоналу на автотранспортному підприємстві, Текучова Н. М. (2016)
Ciecińska B. - Trwałość powłok lakierniczych na elementach konstrukcji narażonych na korozję (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження впливу добавки водневмісного газу на паливну економічність та екологічні показники двигуна з системою впорскування бензину та зворотнім зв'язком, Карев С. В., Шуба Є. В. (2016)
Cudak A. - System bezpieczeństwa EDS w transporcie bagażu na lotniskach (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка ефективності мащення олив при дослідженні коефіцієнту тертя за умов частих пусків та зупинок, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Міланенко А. О. (2016)
Gil M. - Analiza kosztów zaopatrzenia przedsiębiorstwa transportowego w części zamienne, Lubas J. (2016)
Zaporozhets O. - Safety risk as a tool for public safety zones assessment around the runways (2016)
Jakubowski M. - Projektowanie części w programie CATIA V5 z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (2016)
Зюзюн В. І. - Системна модель управління екологічними ризиками в проектах (2016)
Latała D. - Zastosowanie techniki malowania proszkowego w przemyśle (2016)
Левківський О. П. - Інформаційне забезпечення виробничих структур відновлення автомобільних деталей, Ковальов М. Ф., Сопоцько Ю. О. (2016)
Lejda K. - Problemy techniczno-eksploatacyjne dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym zasilanego benzyną i etanolem, Balawender K., Konieczny D. (2016)
Лук’янченко О. Ю. - Методичні аспекти використання теплових акумуляторів для теплової підготовки автомобільних двигунів, Лук’янченко Ю. О. (2016)
Lejda K. - Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne myjni samochodowych, Zielińska E. (2016)
Нікітченко Ю. С. - Еколого-економічна ефективність транспортної логістики, Вайганг Г. О., Хрутьба Ю. С., Грабовська Т. М. (2016)
Litwin F. - Relacje między transportem a gospodarkąw państwach Unii Europejskiej, Lis K., Lew K.. (2016)
Матейчик В. П. - Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками, Вайганг Г. О. Яновський В. В. (2016)
Mądziel M. - Charakterystyka wybranych procesów magazynowych (2016)
Парасочка А. П. - Особливості управління якістю в проектах під час експлуатації доріг, Вайганг Г. О., Хрутьба В. О. (2016)
Michalski J. - Niezawodność i bezpieczeństwo autobusów komunikacji miejskiej Wrocławia (2016)
Michalski J. - Charakterystyka eksploatacyjna transportu publicznego autobusowego integrującego miasto Rzeszów i okolice (2016)
Савостін-Косяк Д. О. - Сучасні форми організації підвищення кваліфікації працівників автосервісу (2016)
Siedlecka S. - Systemy transportowe w logistyce miejskiej (2016)
Сахно В. П. - До вибору раціональних значень параметрів поперечної жорсткості направляючого колісного модуля моделі візка на пневматичних шинах колісного транспортного засобу (аналог системи ALWEG), Єфименко А. М. (2016)
Тесленко І. О. - Шляхи вдосконалення робочих органів універсальних землерийних машин (2016)
Trzepiecinski T. - Development of advanced high-strength steels used for auto-body parts (2016)
Тріфонов Д. М. - Вплив підігріву повітря на впуску на паливну економічність та екологічні показники сучасного двигуна з іскровим запалюванням (2016)
Wojewoda P. - Technika termowizyjna w diagnostyce środków transportu, Woś P. (2016)
Філоненко О. Д. - Математичне моделювання впливу водневмісного газу на показники двигуна з іскровим запалюванням (2016)
Zielińska E. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (2016)
Шеремета А. Ю. - Вплив мінерального живлення на пігментний склад та оптичні характеристики рослин пшениці, Лук’янова В. В. (2016)
Złomańczuk E. - Wpływ obciążenia na własności statyczne łożyska ślizgowego w olejowej pompie zębatej (2016)
До уваги авторів (2017)
Коваленко С. М. - Концепт "освіта дорослих" у педагогічних поглядах Пітера Джарвіса (2017)
Ткачов А. С. - Про витоки ідей виявлення та розвитку обдарованої особистості в історії наукової думки (2017)
Фрига І. О. - Особливості становлення освіти дорослих в Україні (2017)
Артемов В. Ю. - Європейські підходи до формування компетентного фахівця під час його підготовки у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Серіков В. В. (2017)
Барліт О. О. - Патріотичне виховання підростаючого покоління: історіографія, проблеми, мета та реалізація в умовах полікультурного суспільства, Тищенко О. І. (2017)
Безкоровайна Л. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Бекирова А. Р. - Формирование профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (2017)
Вовчаста Н. Я. - Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільної безпеки як цілісна система (2017)
Волік А. О. - До проблеми формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки (2017)
Горобець Т. В. - Підготовка студентів педагогічних коледжів відділення "музичне виховання" до проведення свят у дошкільних навчальних закладах під час пробної практики, Шкоба В. А., Мазурок І. В. (2017)
Дерев’янко Н. В. - Етнодизайн як культурна настанова формування професійного мислення майбутніх дизайнерів (2017)
Євстігнеєва І. В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до практичної діяльності (2017)
Єрмак Г. В. - Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в центрах реабілітації, Юнусова Е. Р. (2017)
Закаблук М. В. - Роль і значення психолого-педагогічної підготовки в діяльності дільничного офіцера поліції (2017)
Ігнатюк О. А. - Проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Сизикова В. С. (2017)
Кемкіна В. І. - Оцінка та корекція розвитку пізнавальної сфери і фізичного стану глухих дітей, Сокирко О. С. (2017)
Коптєва О. М. - Аналіз критеріїв, показників і рівнів розвитку соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Корнещук В. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів за кордоном: європейський досвід, Ткаченко С. В. (2017)
Кузнецова І. Ю. - Дидактичні принципи в навчально-тренувальному процесі підготовки спортсменів із тхеквондо (2017)
Курінна Л. В. - Соціокультурна компетентність: дефінітивний аналіз поняття (2017)
Лещенко Г. А. - До питання професійної надійності майбутніх фахівців (2017)
Литовченко І. М. - Особливості організації навчального центру як структурного підрозділу для навчання працівників у американських компаніях (2017)
Фен Л. - Аналіз розробленості проблеми формування політичної культури у студентів китайських університетів (2017)
Ляшенко Р. О. - Зміст і структура категорії "професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога" (2017)
Макарчук І. П. - Педагогічні умови розвитку художнього смаку в студентів класу баяна/акордеона засобами естрадного мистецтва, Остасюк З. А. (2017)
Масич В. В. - Загальні підходи до розгляду поняття "професійна компетентність майбутнього інженера-педагога" у психолого-педагогічній літературі (2017)
Махновський С. С. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету (2017)
Меркулова Н. В. - Соціально-педагогічні умови формування толерантності в дітей, позбавлених батьківського піклування, Панасенко К. О. (2017)
Мозолев О. М. - Імплементація польського досвіду взаємодії органів управління з громадськими організаціями з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту (2017)
Підмурняк О. О. - Формування здорового способу життя молоді, Шоробура І. М. (2017)
Проскуркіна Я. І. - Переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні російської мови як іноземної (2017)
Путій Т. М. - Формування читацької компетентності учнів інформаційного суспільства (2017)
Рижкова М. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у формуванні педагогічної майстерності реабілітологів (2017)
Русинка І. І. - Проектування моделі конкурентоспроможного спеціаліста серед випускників вищого навчального закладу (2017)
Русіна Н. Г. - Форми та методи організації навчання майбутніх землевпорядників у педагогічному процесі вищої школи Республіки Польща (2017)
Самсонова О. О. - Концептуальні засади розвитку професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2017)
Стрюк К. М. - Компетентнісний підхід у контексті підготовки фахівців з комп’ютерної інженерії (2017)
Сущенко Л. О. - Психологічні особливості мотиваційної сфери викладача вищої школи як умова розвитку його інноваційної діяльності (2017)
Сущенко Р. В. - Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2017)
Сущенко Т. І. - Психолого-педагогічні механізми науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності освітян (2017)
Тарасова Г. В. - Організація підготовки майбутніх спеціалістів із фізичної реабілітації до співпраці з суб’єктами комплексного відновлення учасників бойових дій (2017)
Терьохіна О. Л. - Особливості атакуючої діяльності баскетболістів під час реалізації тактичної підготовки в командах високої кваліфікації, Дуднік Ю. І., Корнієнко Д. С., Бакуш В. М. (2017)
Хатунцева С. М. - Проблема самоорганізації в процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2017)
Хміль Н. А. - Навчальні тренінги в професійній підготовці майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Чередніченко Г. А. - Методика формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2017)
Шквир О. Л. - Перевірка ефективності впровадження моделі ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень (2017)
Волошина Т. А. - Освітній моніторинг як засіб розвитку інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Лапшина І. С., Лупінович С. М. (2017)
Захаріна Є. А. - Особливості проведення позакласної роботи з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, Віндюк А. В. (2017)
Ковінько А. В. - Суть поняття "творчий потенціал школяра" (2017)
Корсунова Л. Ф. - Сучасні підходи формування освітнього простору української загальноосвітньої школи, Дашевська І. М. (2017)
Маврін В. В. - Практичний досвід упровадження ідей педагогіки життєтворчості в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів (2017)
Shuba V. V. - The improvement of general and special physical preparedness development among 7–9 year-old judokas (2017)
Бенедюк В. В. - Методика підготовки студентів до педпрактики та її організація (2017)
Бойко Н. О. - Рефлексологія як навчальний предмет в одеському інституті народної освіти (2017)
Боровик М. О. - Методика розвитку фізичної витривалості курсантів ВНЗ МВС України (2017)
Гіренко С. П. - Формування комунікативної культури операторів поліції "102" на етапі післядипломної освіти, Червоний П. Д. (2017)
Каричковський В. Д. - Кількісні показники вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Коваленко В. О. - Концептуальна програма дидактологістики фахового розуму та розумових технологій у вищій школі (2017)
Малик Ю. І. - Психологічні особливості комунікативної культури викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі (2017)
Резнік С. М. - Організація педагогічного експерименту з розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах інформаційного суспільства (2017)
Cергата Н. С. - Характеристика навчальних програм з біомеханіки у вищих навчальних закладах (2017)
Черкашин С. В. - Роль дидактики вищої школи в забезпеченні високої якості викладання в умовах упровадження в систему вищої освіти Німеччини загальноєвропейських стандартів якості (2017)
Шоробура І. М. - Інноваційний менеджмент у вищих навчальних закладах (2017)
Вихідні дані (2017)
Безсмертна О. - Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття, Соломаха В., Кузьмішина І., Коцун Л., Войтюк В., Корх Ю., Дацюк В. (2012)
Березкіна В. - Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Білявський С. - Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква (2012)
Вашека О. - Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна видами флори України (2009–2011рр.), Безсмертна О. (2012)
Гайдаржи М. - Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин, Нікітіна В., Баглай К. (2012)
Гревцова Г. - Кизильники in situ Ужанського національного природного парку, Кваковська І., Кубінський М. (2012)
Єжель І. - Залежність біометричних показників Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) від кислотності ґрунтів на Правобережному Поліссі України (2012)
Коломієць Т. - Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Лавріненко В. - Морфологія та посівні якості насіння видів роду Lonicera L (2012)
Мазур Т. - Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів, Дідух М. (2012)
Меньшова В. - Рід Geranium L. - перспективні рослини для медицини, Рибак Л., Коновалова О. (2012)
Ольхович О. - Характеристика екологічного стану водних фітоценозів м. Києва, Грудіна Н. (2012)
Палагеча Р. - Інтродукція Північно-Американських видів листопадних магнолій у Ботанічному саду Київського університету та використання їх у ландшафтному мистецтві (2012)
Перегрим М. - Пропозиції щодо вдосконалення списку регіонально рідкісних рослин Луганської області (2012)
Рудік Г. - Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex situ, Мультян Т. (2012)
Сидоренко О. - Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори (2012)
Старовойтова М. - Поширення та еколого-ценотична характеристика видів Egeria densa Plachon та Elodea nutallii (Planch.) у водоймах басейну річки Сули (2012)
Ткачук О. - Колекція видів роду Rosa L. Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Чихман О. - Інтегральна оцінка успішності інтродукції видів роду Pelargonium L'Her.ex.ait (2012)
Белава В. - Вплив "Ризогуміну" на вміст білка та пектинову активність сої за різних умов азотного живлення, Конотоп Є., Панюта О., Таран Н. (2012)
Калашник С. - Мікрорельєф поверхні епідерми пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L (2012)
Кучеренко В. - Використання множинних молекулярних форм пероксидази для ідентифікації видів та внутрішньовидових таксонів інтродукованих рослин на прикладі родового комплексу Spiraea L, Бонюк З. (2012)
Ліханов А. - Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, Машковська С., Клюваденко А., Павленко Л. (2012)
Матвєєва Н. - Пероксидазна активність трансгенних рослин Cichorium intybus L. var foliosum Hegi з генами туберкульозного антигену ESAT6 або інтерферону- α2b людини, Кучеренко В., Кваско О. (2012)
Михайлова І. - Аналіз метаболічної активації фагоцитуючих клітин під впливом водно-сольових витяжок із листків кизильників серії Salisifoli та Bullati, Гревцова Г., Гаркава К. (2012)
Футорна О. - Анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina (2012)
Шевцова Т. - Вплив водно-сольових витяжок із пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) на поглинальну активність фагоцитів крові, Гаркава К. , Ковальчук Л. (2012)
Чумак П. - Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azalea U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Вигера С., Ковальчук В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Борисенко Л. - Лісовий масив "Ліщина" (Васильківський район, Київська область) – перспективна територія для заповідання, Перегрим М. (2013)
Вашека О. - Представники родини Оsmundaceae Вercht. & J. Рresl колекції папоротей у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Весельська Р. - Колекція рослин роду Weigela Thunb. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Дідківська С. - Інтродукція та дослідження видів роду Erica L. в культурі (2013)
Клименко М. - Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму, Мороз С., Клименко О. (2013)
Коваленко О. - Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область) (2013)
Коломієць Т. - Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (2013)
Мазур Т - Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Nymphaeaсeae Salisb, Дідух М. (2013)
Меньшова В. - Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L.та їх адаптаційні можливості в умовах культури, Натуркач Ю. (2013)
Нікітіна В. - Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад.О.В. Фоміна (CITES, IUCN, Червоний список Південної Африки), Гайдаржи М., Баглай К. (2013)
Чихман О. - Особливості онтоморфогенезу рослин роду Pelargonium L'Herit ex Ait. в умовах захищеного ґрунту (2013)
Березкіна В. - Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нужина Н. (2013)
Бонюк З. - Інтродукція таволг Spiraea crenata L. i S. litwinowii Dobrocz.та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази, Кучеренко В., Белемець Н. (2013)
Голубенко А. - Вплив гібереліну та холодової стратифікації на проростання насіння рідкісних видів роду Gentiana L.: G. acaulis L. та G. dinarica C. Beck (2013)
Єжель І. - Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet (2013)
Зуєва О. - Раритетні види родини Vitaceae Juss.: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія (2013)
Каліта Т. - Зміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин, Оканенко О., Таран Н. (2013)
Кваско О. - Оптимізація умов укорінення цикорію Cichorium intybus L. в культурі in vitro, Матвєєва Н. (2013)
Маляренко В. - Причини виникнення фасціацій у представників сукулентних рослин, Мудрак Т. (2013)
Нужина Н. - Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus Pojark, C. russanovii Grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах, Гревцова Г., Кубінський М., Михайлова І. (2013)
Расевич І. - Вплив температурних стресів на білки різних органів проростківZea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку (2013)
Рудік Г. - Морфолого-анатомічна будова вегетативних органів видів роду Salvia L. ex situ, Мультян Т. (2013)
Сидоренко О. - Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин (2013)
Футорна О. - Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) (2013)
Ковальчук В. - Екологічні особливості Microsphaera azaleae U.Braun. (Erysiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна (2013)
Чумак П. - Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність (2013)
Вихідні дані (2013)
До уваги авторів (2017)
Бондаренко А. С. - Змістові й організаційні засади забезпечення педагогічної практики студентів харківського державного учительського інституту (40-х рр. ХХ ст.) (2017)
Сєводнєва К. О. - Концептуальні погляди запорізьких просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: розвиток освіти, персоналії (2017)
Твердохліб Т. С. - Зміст підготовки студентів Київської духовної академії до морально-релігійного виховання пастви у першій половині ХІХ ст. (2017)
Цебренко А. В. - Роль педагогічних курсів у стимулюванні професійного зростання вчителів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Реформи у системі вищої освіти Німеччини у 70-ті рр. ХХ ст.: кінець епохи гуманізму й "Гумбольдтіанства" у німецьких університетах (2017)
Шаргун Т. О. - Становлення підготовки фахівців для залізничної галузі в першій половині ХІХ ст. у Західній Україні за часів Австро-Угорської доби (2017)
Аверіна К. С. - Методологічні орієнтири процесу oсвiтньoї iнтеграцiї дiтей з психoфiзичними пoрушеннями, Біла С. В., Севастьянова К. О. (2017)
Бабешко М. С. - Універсальна модель професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної індустрії (2017)
Березнева І. М. - Використання ігрових технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців військової галузі, Яковенко Н. В., Нігаметзянова К. Р. (2017)
Біницька К. М. - Аналіз нормативно-правової бази професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Україні та Чеській Республіці (2017)
Большакова И. В. - Продолжительность выступлений пловцов-женщин на уровне высших достижений (2017)
Булава В. В. - Ілюзії просторового положення пілота та їх вплив на працездатність авіафахівця та безпеку польоту (2017)
Волкова В. А. - Результати експериментального дослідження екологічного виховання дошкільників у процесі дослідницької діяльності, Алексюк І. Ю. (2017)
Гончаренко Т. Є. - Аналіз професійної діяльності інженера-програміста як соціального запиту до якості його фахової підготовки (2017)
Гуліна М. С. - Місце професійної етики в підготовці магістрів технічних спеціальностей (2017)
Дяченко М. Д. - Наукова інтерпретація поняття "мовна особистість" у контексті педагогічних досліджень (2017)
Желанова В. В. - Генеза полікультурної освіти у США (2017)
Закусилова Т. О. - Динаміка сформованості основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2017)
Захарина Е. А. - Анализ состояния здоровья лиц зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом, Апайчев А. В. (2017)
Канарова О. В. - Компетентністний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом як чинник формування толерантних стосунків у колективі (2017)
Князян М. О. - Система підготовки майбутніх учителів-філологів до науково-дослідної діяльності (2017)
Коллегаев М. Ю. - Влияние процессов евроинтеграции на развитие активных видов туризма в Украине (2017)
Маврін В. В. - Концептуалізація педагогіки життєтворчості особистості в українському освітологічному дискурсі (2017)
Мазін В. М. - Теоретичне обгрунтування концептуальних передумов створення системи внутрішнього забезпечення якості курсового підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ, Табінська С. О. (2017)
Масич В. В. - Дефініція "професійна компетентність" як педагогічна категорія (2017)
Мархева О. Є. - Стандартизація освіти в межах болонського процесу: ретроспективний погляд (2017)
Облєс І. І. - Роль педагога нового типу в успішній професійній соціалізації студентів-першокурсників (2017)
Попов Р. А. - Пізнавальна самостійність особистості як передумова розвитку автономності студента в освітній діяльності (2017)
Рагріна Ж. М. - Аналіз сформованості компонентів готовності до професійного спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків (2017)
Рижкова М. В. - Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Сватьєв А. В. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності (2017)
Cергата Н. С. - Відновлювальні заходи легкоатлетів 18–20 років на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Сергієнко В. В. (2017)
Серіков В. В. - Становлення та розвиток педагогіко-психологічних теорій у сучасному освітньому процесі (2017)
Сирцова О. М. - Система методичної роботи як самоорганізаційна структура неперервної освіти педагога (2017)
Скрипова О. О. - Концептуальна модель підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Сластіна О. О. - Оздоровчі можливості використання засобів йоги у фізичному вихованні студенток, Болтєнкова О. М., Понікарьова В. Г. (2017)
Стецюк О. В. - Деякі аспекти теоретичного підґрунтя підготовки майбутнього тренера-викладача з веслування академічного до професійної діяльності, Димова А. М., Скрипова О. О. (2017)
Сущенко Л. О. - Психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості (2017)
Сущенко Т. І. - Психологічні особливості реалізації особистісно орієнтованого педагогічного процесу (2017)
Ткач Ю. М. - Модель фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2017)
Трофімук К. В. - Наукові підходи до розуміння сутності культури професійного спілкування (2017)
Фісун О. В. - Явище фасилітації у методичній роботі викладачів навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації (2017)
Чеботарьов М. К. - Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління (2017)
Чередніченко Г. А. - Міжпредметна координація в системі професійної іншомовної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Шапран Л. Ю. (2017)
Чечура Ю. А. - Термінологічний базис дослідження готовності до фінансово-економічної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів (2017)
Чорна С. С. - Особливості молодіжного сленгу в німецькій мові (2017)
Шоробура І. М. - Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту (2017)
Голева Н. П. - Характерні особливості розвитку сприйняття часу глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання, Івахненко А. А., Мотуз С. О. (2017)
Євстігнеєва І. В. - Формування вмінь у майбутніх фахівців з фізичного виховання використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури (2017)
Костіна В. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Небитова І. А. - Ключові компетентності майбутнього вчителя початкових класів як запорука його професійного зростання (2017)
Пташенчук О. О. - Навчально-польова практика із зоології хребетних як засіб формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології (2017)
Радченя І. В. - Використання життєтвірного потенціалу гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Амеліна С. М. - Розвиток комунікативних умінь майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах (2017)
Безкоровайна Л. В. - Дослідження питань реалізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Гриценко І. С. - Особистість студента як суб’єкт самостійної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (2017)
Дяченко І. М. - Формування професійної культури діалогу майбутніх фахівців у педагогічному процесі вищих навчальних закладів (2017)
Каричковський В. Д. - Аналіз відносних показників вступних кампаній у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Керницький О. М. - Діагностика сформованості видів взаємодії суб’єктів навчального процесу у вищому навчальному закладі інженерно-педагогічного профілю (2017)
Малихін О. В. - Принципи організації самостійної освітньої діяльності студентів (2017)
Масич С. Ю. - Педагогічна техніка викладача вищого навчального закладу (2017)
Стрілець Л. К. - Компетентнісний підхід як стратегія навчання іноземної мови курсантів військових ВНЗ, Яковенко Н. В., Березнева І. М. (2017)
Сущенко А. В. - Проблема організації особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу на заняттях з фізичного виховання для майбутніх фахівців гіподинамічних професій, Гришко Ю. А. (2017)
Хавіна І. В. - Вплив природничо-наукових дисциплін на фахову підготовку бакалаврів психології (2017)
Вихідні дані (2017)
До уваги авторів (2017)
Антибура Ю. П. - Педагогіка життєтворчості в періодичних виданнях україни: огляд вибраних роздумів (2017)
Єфімова О. В. - Історіографія проблеми підготовки майбутніх військовослужбовців у кадетських корпусах України (2-га пол. XІX – поч. XX ст.) (2017)
Клімчук В. А. - Стан розробки проблеми соціального виховання дітей у закладах позашкільної освіти в Україні у 20–50-ті рр. ХХ ст. (2017)
Онипченко О. І. - Аналіз західноєвропейської літератури стосовно статевого виховання дітей та підлітків на межі ХІХ–ХХ ст. (2017)
Сєводнєва К. О. - Історико-педагогічний досвід освітнього руху в Запорізькому краї в ХІХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Політичні, соціальні та культурні фактори успішності реформування системи вищої освіти німеччини в межах болонського процесу (2017)
Шаргун Т. О. - Порівняльний аналіз системи підготовки фахівців для залізничної галузі в хіх – на початку ХХ ст. у Наддніпрянській і Західній Україні (2017)
Бетюга В. А. - Організація самостійної роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя музики, Носова Л. А. (2017)
Боделан М. В. - Структурно-функціональна модель формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників щодо вуличної соціальної роботи (2017)
Бойко О. Г. - Основи стратегії безпеки та ризики під час проведення футбольних матчів, Бабенко В. Г. (2017)
Бочарникова Т. Ф. - Теоретичні засади формування професійної іншомовної компетентності майбутніх перекладачів у контексті очікувань роботодавця, Яріз Є. М. (2017)
Бурка О. М. - Показники готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Гордієнко С. М. - Результати соціально-педагогічної діагностики рівня розвитку соціальності дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ (2017)
Димова А. М. - Визначення та характеристика основних етапів підготовки майбутнього тренера-викладача з академічного веслування до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Долгарєв А. В. - Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей, Болдирєв К. В. (2017)
Єрьоміна Л. Є. - Релігійна зрілість у формуванні готовності особистості до сімейного життя на теренах Північного Приазов’я, Горбань Я. С. (2017)
Коняшина І. Б. - Вплив процесу формування професійних компетентностей фармацевтів на фахову спрямованість до майбутньої професії (2017)
Курінна Л. В. - До проблеми формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Лопатюк О. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у контексті формування рефлексивного підходу (2017)
Махиня Т. А. - Організація методичної роботи з керівниками закладів дошкільної освіти в міжкурсовий період. з досвіду роботи Святошинського району м. Київ, Бобир В. Г. (2017)
Меркулова Н. В. - Професійна підготовка тьюторів у вищих навчальних закладах (2017)
Осіпцов А. В. - Визначення засобів покращення рівня професійно-прикладної фізичної підготовки студентів економіко-правової спеціальності, Школа О. М., Гончаров М. С. (2017)
Остасюк З. А. - Сутність і структура інструментально-виконавської компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва, Коцюрба Б. Б. (2017)
Павленко Л. А. - Особливості впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес дітей з особливостями психофізичного розвитку (2017)
Поліщук О. В. - Процес інтеграції на заняттях фортепіано як важливий чинник формування цілісного світогляду особистості, Зиско В. В. (2017)
Рассказова О. Л. - Феномен неформальної освіти дорослих як педагогічної категорії (2017)
Русіна Н. Г. - Аналіз навчальних програм професійної підготовки майбутніх землевпорядників: польський досвід (2017)
Самохін М. К. - Трудотерапія як засіб соціальної реабілітації людини (2017)
Слухенська Р. В. - Духовно-творчий потенціал майбутнього лікаря та розвиток професійного клінічного мислення, Пасько Т. В. (2017)
Солошич І. О. - Компетентнісний підхід щодо формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Сущенко Т. І. - Педагогічний вплив на гуманізацію професійної підготовки залізничних кадрів: теоретичний аспект (2017)
Терьохіна О. Л. - Тактична підготовка в командах високої кваліфікації та особливості атакуючої діяльності баскетболістів, Сокол Л. Г., Ремешевський О. В., Губрієнко О. А. (2017)
Ткаченко В. В. - Підготовка майбутнього фахівця до використання інтерактивних технологій у дитячих оздоровчих таборах (2017)
Фунтікова О. О. - Історико-педагогічні та сучасні аспекти виховання: батьки, культура та суспільство (2017)
Хатунцева С. М. - Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення (2017)
Царенко К. В. - Проблема розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації, Верітов О. І., Симонік А. В. (2017)
Чорногор Н. О. - Конфліктологічна компетентність як педагогічна умова формування конфліктологічної культури майбутнього менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Яворська Н. В. - Інструменти експериментального дослідження: фокус-групи як інструментарій для збору даних (2017)
Волкова В. А. - Зміст і структура ціннісного ставлення до творів мистецтва в дітей дошкільного віку, Батарейна І. О. (2017)
Дехтяренко С. Г. - Шляхи формування екологічного мислення учнів, Савіч І. О. (2017)
Корицький В. Г. - Сьогочасні акценти військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2017)
Надутенко О. Л. - Особливості формування художньої культури учнів музичної школи (2017)
Толочко Л. М. - Теоретичні засади художньо-естетичного виховання сучасних школярів, Толочко Р. М. (2017)
Ушмарова В. В. - Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи в контексті концепції "Нова українська школа", Каданер О. В. (2017)
Чорна О. О. - Зміст навчання англійської мови в початковій школі, Ткач М. В. (2017)
Будянська В. А. - Створення педагогічних умов комфортної роботи студента та викладача в процесі електронного навчання (2017)
Верченко Л. С. - Компонентно-структурний аналіз феномена "Соціально-комунікативна компетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу" (2017)
Дяченко І. М. - Особливості підготовки майбутніх журналістів до медіа-діяльності в умовах професійної конкуренції (2017)
Дяченко М. Д. - Специфіка підготовки іноземних студентів до професійної іншомовної комунікації у ВНЗ України (2017)
Кучеренко Г. В. - Педагогічна діагностика рівнів готовності майбутніх фахівців до інноваційної професійної діяльності (2017)
Мариківська Г. А. - Створення педагогічних умов формування мовленнєвої культури іноземних студентів у ВНЗ (2017)
Мороз Г. М. - Упровадження інновацій у вищій школі для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на внутрішньому та світовому ринках праці (2017)
Осова О. О. - Організація професійно-педагогічної взаємодії суб’єктів навчання на заняттях іноземної мови: досвід роботи (2017)
Cергата Н. С. - Аналіз видів рухової активності на заняттях із фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Тимощук О. О. - Особливості професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів технічних ВНЗ (2017)
Фоменко О. В. - Практичні рекомендації щодо впровадження методики використання оздоровчих технологій у процесі позаудиторних занять із нетрадиційних видів гімнастики, Фоменко В. Х. (2017)
Черникова Н. В. - Особенности организации самостоятельной учебной деятельности студентов в конструктивной среде обучения, Молчанюк О. В., Пальчик О. А., Каденко И. В. (2017)
Школа О. М. - Визначення впливу спортивних ігор на організм студентів 1–2 курсів ВНЗ, Осіпцов А. В., Реп’ях А. С. (2017)
Shmelkova G. - Content analysis of professional preparation for managers of foreign economic profile in Ukraine and abroad, Khomyak L. (2017)
Вихідні дані (2017)
Варналій З. С. - Податкове стимулювання інноваційного розвитку України, Романюк М. В. (2017)
Олійник Д. І. - Інтелектуальна структура "розумних" спільнот як основа циркулярної економіки (2017)
Касперович Ю. В. - Фінансування гібридних війн РФ на території Молдови та Грузії: висновки для України (2017)
Колтунович О. С. - Пріоритетні напрями імплементації зарубіжного досвіду модернізації водогосподарського комплексу у вітчизняну практику (2017)
Іванюта С. П. - Пріоритети зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті захисту критичної інфраструктури (2017)
Жиляєв І. Б. - Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи, Семенченко А. І. (2017)
Корнєєва Ю. В. - Стратегічна участь міжнародних фінансових організацій у приватизації великих державних підприємств (2017)
Лондар Л. П. - Докапіталізація банків як чинник зростання державного боргу України (2017)
Гладких Д. М. - Приватні грошові перекази в Україну в умовах розвитку цифрової економіки: аспект фінансової безпеки держави (2017)
Ilyash O. - Directions to ensure the implementation of the state policy reforms in the social sphere (2017)
Коваль О. П. - Геріатричне страхування в Україні (2017)
Близнюк В. В. - Соціальна справедливість у сфері праці України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя, Яценко Л. Д. (2017)
Мартинюк В. П. - Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння, Длугопольська Т. І. (2017)
Дрьомов С. B. - Проблемні питання реалізації державної політики у сфері громадянства (2017)
Пунда Ю. В. - Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління, Антоненко С. І. (2017)
Лозовий В. С. - Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України (2017)
Гольцов А. Г. - Російська геостратегія щодо України: сценарії та варіанти (2017)
Кравченко В. В. - Пріоритети оборонної політики Канади та українсько-канадське військово-технічне співробітництво, Давимука О. О. (2017)
Замікула М. О. - Політика безпеки та оборони Турецької Республіки та її вплив на безпекову ситуацію на Близькосхідно-Чорноморському просторі (2017)
Покровська А. В. - Проблеми та досягнення політики протидії радикалізації у Європі (2017)
Kuzio Т. - Western political thought on the Russia-Ukraine crisis and Russian aggression against Ukraine (2017)
Черненко Т. В. - Міжнародні і правові аспекти впровадження нового Закону України "Про освіту" (в частині визначення мов навчання), Іщенко А. Ю., Литвиненко О. М. (2017)
Зубченко С. О. - Cучасний гуманітарний інструментарій протидії гібридній війні PФ проти України (2017)
Вовканич С. Й. - Україна і світ: синергетичні чинники боротьби із загрозами глобальної гібридизації (2017)
Мокій А. І. - Раціональний розвиток і використання метрополій України в умовах глобальної економічної інтеграції, Бабець І. Г. (2017)
Нові видання НІСД (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Захарченко В. І. - Систематика теорій розвитку економіки регіонів на основі течій економічної думки (2018)
Джаман М. О. - Сучасний стан і структура інноваційного потенціалу України та фактори впливу на його формування (2018)
Зибарева О. В. - Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку, Воронюк Т. А. (2018)
Помаз О. М. - Сільське господарство України: виклики і перспективи, Помаз Ю. В., Кургускіна Г. Л. (2018)
Zadorozhnіuk N. - Аnalysis of global trends in the development of the it field (2018)
Rodionova T. - Financial system of greece as a determinant of economic well-being of the country, Polishchuk K. (2018)
Вахович І. М. - Оптимізація економічної структури регіонів у системі забезпечення соціально-економічної безпеки, Купира М. І. (2018)
Вівчар О. Й. - Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи, Курило О. Б., Синютка Н. Г. (2018)
Забарна Е. М. - До питання формування правових та фінансових передумов самоуправління регіонів та територіальних громад, Чередниченко В. А. (2018)
Карлик Ю. Ю. - Обгрунтування доцільності створення агропромислового кластеру в Полтавській області, Дорожкіна Г. М., Лисич В. В. (2018)
Павлов К. В. - Фінансово-бюджетні механізми реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості України: регіональний контекст (2018)
Рудь Н. Т. - Механізм формування та реалізації інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів регіону (2018)
Савчук Д. М. - Тенденції та чинники економічного і соціального розвитку громад в умовах адміністративно-територіальної реформи (2018)
Тимошенко М. М. - Сільські території: генеза, сутність та значення для формування стратегії сільського розвитку України (2018)
Хижнякова Н. О. - Відображення екологічних аспектів у стратегії розвитку територіальної громади (2018)
Лазарєва О. В. - Пріоритети розвитку перспективного сільськогосподарського землекористування (2018)
Наумік-Гладка К. Г. - Розвиток національної туристичної адміністрації як форма дерегуляції туристичної галузі (2018)
Христенко Г. М. - Органічне агровиробництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2018)
Шубалий О. М. - Генезис наукових підходів до проведення ринково орієнтованих перетворень у лісових галузях України (2018)
Бугас В. В. - Дослідження механізму формування конкурентних переваг організації, Рупосов В. Г. (2018)
Гриценко О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення маркетингових витрат суб’єктів господарської діяльності (2018)
Gwoździewicz S. - Znaczenie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości w gospodarkach lokalnych, Prokopowicz D. (2018)
Jasińska J. - Model rozwoju przedsiebiorstwa w sytuacji kryzysu (2018)
Дячков Д. В. - Оптимізаційне управління витратами на персонал в умовах економічної нестабільності, Бурий Є. І., Вовковінський Ю. В. (2018)
Іванова В. В. - Асиметрія інформації як чинник активізації інноваційних бізнес-процесів на підприємствах туристичного бізнесу (2018)
Климчук М. М. - Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного енергокластеру, Шовківська В. В. (2018)
Ковальчук О. В. - Проблеми забезпечення синергії засобів інтернет-комунікацій при просуванні освітніх послуг, Войтович С. Я., Герасимяк Н. В. (2018)
Лопушинська О. В. - Підходи до визначення сутності та класифікації ресурсів підприємства (2018)
Маркіна І. А. - Теоретико-методологічні засади управління якістю продукції, Потапюк І. П., Мошенець Д. О. (2018)
Михайлова О. С. - Стратегічне планування розвитку підприємницької діяльності, Карпова І. Ю., Йосипенко О. О. (2018)
Осташова В. О. - Стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства, Бражник А. С., Сліпокінь Ю. А. (2018)
Полінкевич О. М. - Принципи соціально-компетентного управління підприємством (2018)
Потьомкіна О. В. - Дослідження становлення корпоративного управління у вітчизняній практиці господарювання (теоретичний аспект), Чиж Н. М. (2018)
Сазонова Т. О. - Стимулювання працівників як фактор підвищення результативності діяльності підприємства, Кононенко А. В., Кононенко І. В. (2018)
Сакун Л. М. - Теоретичні основи мотивації та напрями покращення стану мотиваційних механізмів на прикладі пат "АвтоКрАЗ", Карлик Ю. Ю., Павлова О. О. (2018)
Сакун Л. М. - Напрями підвищення ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств Полтавської області, Сухомлин Л. В., Лисич В. В. (2018)
Світлична А. В. - Економічні інструменти управління розвитком підприємств, Калініченко М. С. (2018)
Федірець О. В. - Механізм реалізації стратегічних рішень у аграрних підприємствах, Карюк О. М., Михалкова Н. В. (2018)
Шульженко І. В. - Етичні аспекти прийняття управлінських рішень, Кудря В. В., Хоменко В. В. (2018)
Шульженко І. В. - Інформаційна система управління конкурентоспроможністю підприємства, Бабич О. В., Рубайко В. В. (2018)
Яцюк О. С. - Основні напрями підвищення ефективності процедур банкрутства та санації підприємств (2018)
Головко М. Й. - Аналіз сучасного стану індикаторів розвитку, стійкості та ефективності функціонування податкової системи України (2018)
Дорош В. Ю. - Податкова політика держави щодо протидії тіньовій економіці, Русакова О. М. (2018)
Іщук Л. І. - Забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів в контексті сталого розвитку регіону, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2018)
Савчук О. А. - Фінанси місцевого самоврядування у II Республіці Польщі, Якубяк Марек (2018)
Чиж Н. М. - Управління інноваційною діяльністю банківських установ, Дзямулич М. І., Урбан О. А. (2018)
Шпортюк Н. Л. - Особливості фінансового менеджменту в банку, Коваль А. М. (2018)
Безтелесна Л. І. - Шляхи поліпшення якості формування людського капіталу на рівні громади (2018)
Вакуленко Ю. В. - Формування висококваліфікованого персоналу як засіб підвищення ефективності використання матеріально-технічного забезпечення, Безрук С. С., Мельніченко З. Д. (2018)
Gwoździewicz S. - Znaczenie jednostek samorządu terytorialnego w aktywizacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy na przykładzie powiatu Ciechanów, Prokopowicz D. (2018)
Шубала І. В. - Принципи та пріоритети політики доходів населення в умовах економічної кризи (2018)
До уваги авторів (2018)
Мазаракі Н. А. - Вирішення спорів онлайн: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні (2017)
Федоров В. А. - Внутрішній державний борг суверенної України (2017)
Цуркан О. В. - Соціальна зумовленість правосвідомості працівника поліції (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - До питання права і влади крізь призму герменевтичного дискурсу (2017)
Щирба М. Ю. - Права пацієнтів на профілактичні засоби у сфері охорони здоров’я (2017)
Юдін З. М. - Договір як правовий засіб: до питання про функціональну природу договору (2017)
Деледивка С. Г. - Предмет договору про розміщення реклами (2017)
Дика А. О. - Процесуальні особливості видачі судового наказу та вчинення виконавчого напису нотаріуса (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, яка заподіяна малолітніми особами (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Конституційні та адміністративно-правові засади участі у цивільному судочинстві інших учасників цивільного процесу як основа їх процесуальної правосуб’єктності (2017)
Яновицька А. В. - Право користування майном як внесок у статутний (складений) капітал господарського товариства (2017)
Гіденко Є. С. - Сучасний підхід до навчання поліцейським діям в екстремальних умовах (2017)
Ковальчук А. Ю. - Роль норм банківського права у забезпеченні фінансово-економічної безпеки (2017)
Левчишина О. Л. - Інструменти діяльності організацій саморегулівних професій (2017)
Максіменцева Н. О. - Критерії класифікації адміністративно-правових засобів удосконалення управління в галузі використання, відтворення та охорони надр (2017)
Маланчук Т. В. - Щодо визначення поняття "гроші" та їх ролі в публічних правовідносинах, Чобітько А. П. (2017)
Прокопенко В. В. - Митні формальності, пов’язані з митним оформленням товарів у пункті пропуску у разі їх ввезення залізничним транспортом в Україну (2017)
Сидорова Е. О. - Поняття, структура та особливості податкової компетенції і податкових повноважень органів публічної влади (2017)
Волинець Р. А. - Система злочинів проти фондового ринку за законодавством України та деяких європейських країн (2017)
Добкіна К. Р. - Правові та організаційні проблеми регулювання судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні, Михайлов В. О. (2017)
Новосад Ю. О. - Про деякі проблемні питання дослідження діяльності прокуратури України у сфері боротьби зі злочинністю (2017)
Перешивко О. С. - Повторність як кваліфікуюча ознака підкупу особи, яка надає публічні послуги (2017)
Сотула О. С. - Умисне вбивство заручника або викраденої людини: компаративістика та проблеми кваліфікації (2017)
Титаренко С. С. - Особливо кваліфікуючі ознаки "велика шкода" та "інші тяжкі наслідки" у складах злочинів, передбачених ч. 3. ст. 206 та ч. 3 ст. 206-2 КК (2017)
Шестопалов Р. М. - Допустимість оголошення показань свідка в суді під час розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стійкими злочинними угрупованнями (2017)
Ахметов Р. Р. - Особливості інституційного механізму регулювання газового ринку Європейського Союзу (2017)
Гуйван П. Д. - Визначеність правової норми: сутнісний і темпоральний аспекти (2017)
Казьмірик Ю. І. - Ознаки наднаціональності у праві Євразійського економічного союзу (2017)
Содержание (2016)
Жданова В. М. - Можливості оцінки якості життя хворих із паралітичною косоокістю в динаміці спостереження, Задояний Л. В., Васюта В. А., Егорова К. С. (2016)
Ємченко В. І. - Топографія прикріплення верхнього косого м’яза до склери (2016)
Маршава Д. О. - Клинико-функциональные особенности глаз с факичными линзами до и после проведения биленсэктомии (2016)
Стоцька Л. М. - Взаємозв’язок характеристик електроретинографічних і клінічних показників на різних стадіях первинної відкритокутової глаукоми, Лінник-Чокова І. Б., Слободяник С. Б., Кушнір В. Л., Невська А. О. (2016)
Савко В. В. - К вопросу о коррекции нарушения гемодинамики глаза при острой ишемической нейропатии зрительного нерва, Савко В. В. (мл.) (2016)
Элхадж Э. А. - Оценка степени невропатии зрительного нерва диабетического генеза после интравитреальных вмешательств у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2016)
Чуднявцева Н. А. - Факторы риска развития субатрофии глазного яблока у больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Григоращенко Л. А. (2016)
Жмурик Д. В. - Сравнительная характеристика влияния двухнедельной тампонады жидких перфторуглеродов и "легкого" силиконового масла на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2016)
Юревич В. Р. - Исследование мембранотропного влияния экспериментального диабета на ткани угла передней камеры при офтальмогипертензии (2016)
Клюев Г. О. - Оценка эффективности применения комбинации препаратов дозамед и томолол 0,5 % при лечении первичной открытоугольной глаукомы, Головкин В. В. (2016)
Шевченко И. И. - Случай успешного применения лазерной коагуляции в детской практике у пациента с диагнозом — ямка зрительного нерва обоих глаз, осложненная отеком области макулы левого глаза (2016)
Вильчевская Е. В. - Лимфома мантийной зоны с поражением слезных желез и орбиты, Ещенко Е. И. (2016)
До уваги авторів (2017)
Юечжи В. - Особливості підготовки вчителів музики в кнр у період після "культурної революції", Юй Ч. Ч. (2017)
Юнь Д. - Історичні передумови та сучасні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (2017)
Маврін В. В. - Етапи розвитку теорії та практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Мархалевич Т. С. - Вплив творчості Василя Барвінського на формування національно-культурних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва, Чайка В. А. (2017)
Панченко В. В. - Передумови розвитку проблеми організації контролю за навчальною діяльністю майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних ВНЗ України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2017)
Пархоменко І. В. - Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття): історіографія проблеми (2017)
Перепелиця Г. А. - Трансформація змісту понять "суспільствознавство" та "суспільствознавчі дисципліни" в наукових джерелах (2017)
Сєводнєва К. О. - Микола Корф – педагог, просвітитель, громадський діяч, сподвижник національної освіти (2017)
Андрющенко О. О. - Наукові погляди щодо визначення змісту поняття "рефлексивні вміння педагога" (2017)
Бицюк В. В. - Професійна суб’єктність як орієнтир професійної освіти вчителя фізичного виховання (2017)
Білик В. Г. - Аналіз структурних компонентів готовності майбутніх психологів до формування в них професійно спрямованої природничо-наукової компетентності (2017)
Богдан З. П. - Формування концертмейстерської майстерності в процесі фахової підготовки студента-музиканта, Поліщук О. В., Герасимчук В. В. (2017)
Большакова И. В. - Продолжительность выступлений пловцов-мужчин на уровне высших достижений (2017)
Бурка О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Верченко Л. С. - Підходи науковців до тлумачення соціальної та комунікативної компетентності (2017)
Гавриш І. В. - Теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісно орієнтованої освіти обдарованих учнів у межах науково-педагогічного проекту "інтелект України", Ткачов А. С. (2017)
Гуріна В. О. - Специфіка термінології мистецької освіти (2017)
Дібрівна Е. І. - Формування математичної компетентності як один із шляхів фундаменталізації професійної підготовки майбутніх аграріїв (2017)
Дяченко Н. О. - Принципи професійного розвитку молодих викладачів (2017)
Житницкий А. А. - Поэтапная модель формирования здорового образа жизни у подростков в процессе занятий пауэрлифтингом, Осипцов А. В., Школа Е. Н., Кабацкая Е. В. (2017)
Жуков В. П. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації інтегрованого навчання учнів (2017)
Захарова О. М. - Шляхи інтеграції підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту в системі "Коледж – ВНЗ" (2017)
Кабацька О. В. - Дослідження особливостей оцінювання здоров’язбережувальних знань учнів майбутніми педагогами-валеологами, Поколодна І. О. (2017)
Кір’янова О. В. - Психолого-педагогічна готовність викладачів гуманітарних дисциплін до використання інноваційних технологій навчання, Малюкова О. Ю. (2017)
Комар О. С. - Складові неперервної професійної підготовки вчителів англійської мови в контексті глобалізації освіти (2017)
Конопельцева О. Г. - Моральне та громадянське виховання дитини у Франції (2017)
Красін С. А. - Усвідомлене батьківство: сутність, ознаки, структура та зміст (2017)
Кухар Г. В. - Формування духовних цінностей майбутніх лікарів: історичний та педагогічний аспекти (2017)
Мінакова І. В. - Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Волошина Т. А. (2017)
Осова О. О. - Імітаційні технології в системі формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Павленко Л. А. - Особливості взаємодії педагогів і батьків дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Пайкуш М. А. - Взаємозв’язки інтеграцї та фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього лікаря (2017)
Плачинда Т. С. - Тренажерна підготовка як складова формування надійності майбутніх авіаційних фахівців, Макаров Р. М., Чумак О. О. (2017)
Почтовюк С. І. - Методика використання електронних навчальних посібників у процесі викладання математичних дисциплін майбутнім ІТ-фахівцям (2017)
Радченя І. В. - Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя початкової школи як одна з особливостей інноваційної педагогічної діяльності (2017)
Рассказова О. Л. - Методично-технологічний аспект неформального навчання дорослих (2017)
Рахлис В. Л. - Проблеми формування медіаційних компетентностей у сучасних навчальних закладах України (2017)
Резван О. О. - Стратегія формування корпоративної лояльності майбутніх фахівців шляхом актуалізації ціннісних уподобань (2017)
Cергата Н. С. - Вплив класичного масажу на покращення функціональної підготовленості та працездатності юних спортсменів (2017)
Сокирко О. С. - Результати педагогічних досліджень щодо корекції розвитку пізнавальної сфери глухих дітей 5–6 років у процесі навчання плавання, Кемкіна В. І., Шіпенко А. О. (2017)
Солошич І. О. - Використання інформаційно-пошукової системи очисного обладнання при формуванні науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Стотика О. В. - Електронно-музичний інструментарій у системі музичної освіти, Стотика І. Г. (2017)
Сущенко Л. О. - Культурологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього педагога – вектор безперервного процесу його самовдосконалення (2017)
Твердохліб О. В. - Критичне мислення як ефективний інструмент конструктивного освітнього середовища, Чернікова Н. В., Молчанюк О. В., Пальчик О. А. (2017)
Теренко О. О. - Концептуальні ідеї щодо освіти дорослих у канадській педагогіці (2017)
Тимощук О. О. - Критерії відбору іншомовного навчального матеріалу з урахуванням специфіки спеціальностей технічного профілю (2017)
Ткаченко В. В. - Роль здоров’язбережувальних технологій у педагогічних умовах підготовки майбутніх фахівців до роботи в дитячих оздоровчих таборах (2017)
Усатова І. А. - Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язбережувальних технологій у спеціальних медичних групах (2017)
Черевко С. В. - Здоров’язбереження нації в контексті реформи системи охорони здоров’я в Україні, Демченко О. О., Суркова О. Б., Подолкіна З. К., Бондар О. Є. (2017)
Чередніченко Н. Ю. - Управління якістю педагогічної освіти: рефлексія світового досвіду (2017)
Чирва Я. О. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування міжетнічної толерантності в іноземних студентів класичних університетів (2017)
Шапошнікова І. І. - Сучасні вимоги щодо професійної підготовки вчителів фізичної культури (2017)
Яворська Н. В. - Тенденції оцінювання рівня професійної підготовки майбутніх юристів: український досвід (2017)
Якушко Н. М. - Шляхи формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчально-виховної роботи педагогічного вишу (2017)
Бугакова О. В. - Проблема організації взаємодії батьків та школи у вихованні учнів (2017)
Куринная А. Ф. - Ритуальные виды работы над словом в контексте современного урока языка (2017)
Михайлова К. В. - Виховання в старших дошкільників шанобливого ставлення до рідних і близьких як важлива складова морального виховання, Микуліна А. К. (2017)
Нікулочкіна О. В. - Інтеграційні процеси в початковій освіті (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Функції культури міжнаціонального спілкування старшокласників (2017)
Савченко З. В. - "Діалог культур" як засіб формування читацької компетентності сучасної молоді (2017)
Тугай В. М. - Формування толерантності молодших школярів (2017)
Чорна В. М. - Рекомендації та основні вимоги до інтернаціоналізації загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Шишенко В. О. - Шляхи формування позитивної навчальної мотивації молодших школярів в умовах активного навчання (2017)
Богуш Л. А. - Сутність та структура готовності магістрів з міжнародної інформації до управління професійною кар’єрою (2017)
Волкова С. С. - Педагогічна геронтологія як навчальна дисципліна хортицької національної навчально-реабілітаційної академії (2017)
Воронова Є. М. - Основні аспекти методу проектів як нової технології навчання іноземної мови у ВТНЗ (2017)
Горбатюк Р. М. - Соціально-педагогічні фактори впливу викладачів на розвиток управлінської культуримайбутніх фахівців (2017)
Грибанова О. Є. - Дидактичний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця (2017)
Давидова С. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в сучасній педагогічній теорії та практиці (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Формування креативної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі викладання дисциплін фізико-математичного циклу (2017)
Дяченко І. М. - Формування ціннісних орієнтирів майбутніх журналістів засобами друкованих ЗМІ (2017)
Дяченко М. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх перекладачів до професійної творчої діяльності (2017)
Книш С. І. - Використання спеціалізованого програмного забезпечення в процесі професійної підготовки студентів у сфері здоров’я людини (2017)
Лебедєва К. О. - Оптимізація процесу формування професійної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей (2017)
Мороз Г. М. - Упровадження педагогічних умов у вищій школі для підвищення компетентності майбутніх фахівців на ринку праці (2017)
Онопрієнко О. М. - Педагогічні умови формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури в процесі вивчення фахових дисциплін, Онопрієнко О. В. (2017)
Осадчий В. В. - Застосування інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах (2017)
Прокопенко Л. І. - Формування природознавчої компетентності студентів під час екскурсійних досліджень у природних парках, музеях, Тетьоркіна В. А., Погорелова С. М. (2017)
Скрипник Н. С. - Можливості формування й розвитку суб’єктної позиції студентів ВТНЗ у позааудиторній діяльності на базі кафедри іноземних мов (2017)
Слухенська Р. В. - Творчий потенціал особистості студента вищого медичного навчального закладу та фактори активізації в процесі професійної підготовки, Пасько Т. В. (2017)
Тонне О. Ш. - Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації як наукова проблема (2017)
Трофімук К. В. - Активізація самостійної роботи студентів на основі інтерактивних засобів навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Кушнір В. А. - Задачі з математики інтегративного змісту (2014)
Lvov M. - The Concept of the Educational Computer Mathematics System and Examples of its Implementation, Vinnyk M. (2014)
Скворцова С. О. - Інформаційні технології як засіб опанування студентами навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Математика"", Гаран М. С. (2014)
Корнута В. А. - Використання методики оцінювання ефективності запровадження електронного документообігу у навчанні (2014)
Kukharenko V. - Open On-line Course "Content Curator", Syrotenko N. (2014)
Самчинська Я. Б. - Методи оцінки ефективності й контролю інформаційних систем і технологій компаній у викладанні дисципліни "Управління інформаційними технологіями" (2014)
Glazunova O. - Types of Academic Internet-Resources for it Students’ Individual Work Management, Voloshyna T. (2014)
Костіков М. П. - Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови, Самсонов В. В. (2014)
Черемісіна Л. О. - Застосування онтологій для створення баз знань навчальних комп’ютерних систем (2014)
Безсмертна О. - Вищі спорові рослини у гербарії Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (KWHU) (2014)
Бонюк З. - Таксономічний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Гірін А. (2014)
Борисенко Л. - Поширення весняних ефемероїдів у межах Київської області, Перегрим М. (2014)
Вашека О. - Інтродукція видів роду Dennstaedtia Bernh. у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2014)
Гайдаржи М. - Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нікітіна В., Баглай К., Калашник С. (2014)
Дідківська С. - Морфологічні особливості плодів і насіння видів роду Erica L. та початкові етапи онтогенезу (2014)
Ковтун-Водяницька С. - Особливості репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel в умовах північного лісостепу України (2014)
Мазур Т. - Колекція водних, прибережно-водних і комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та перспективи її використання, Дідух М., Дідух А. (2014)
Рудік Г. - Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) ex sіtu, Березкіна В., Меньшова В. (2014)
Ткачук О. - Перспективні сорти троянд для квітково-декоративного озеленення (2014)
Гревцова Г. - ОсобливостІ анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви, Нужина Н., Кубінський М., Михайлова І. (2014)
Нужина Н. - Морфолого-анатомічні особливості 8 видів роду Thymus L. в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Меньшова В. (2014)
Палагеча Р. - Визначення протипухлинної активності екстрактів поліфенолів групи флавоноїдів: магнололу, гонокіолу та обоватолу отриманих з кори магнолій (Magnolia L.), Лісняк І. (2014)
Перегрим Ю. - Вегетативне розмноження ex situ Astragalus cretophilus Klokov та Astragalus odessanus Besser, Голубенко А. (2014)
Футорна О. - Анатомо-морфологічна будова листків берези повислої (Betula pendula Roth) в умовах урбаносередовища, Ольшанський І., Трофименко А. (2014)
Ковальчук В. - Ефективність застосування екологічно безпечних препаратів проти збудника борошнистої роси Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam на Rhododendron japonicum (A. Gray) suringar (2014)
Чумак П. - Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2014)
Вихідні дані (2014)
Архипова Т. Л. - Социальные сети как средство организации учебного процесса, Осипова Н. В., Львов М. С. (2015)
Белецкий А. Я. - Табличные криптографические примитивы нелинейной подстановки (2015)
Мазур М. П. - Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів, Яновський М. Л. (2015)
Співаковський О. В. - Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "KSU Feedback" у Херсонському державному університеті, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г., Кутецька В. В., Кучма О. В., Панасюк О. В. (2015)
Воронкін О. С. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (друга половина XX – початок XXI століття) (2015)
Колос К. Р. - Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Олійник Л. М. - Застосування базових сервісів Google у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Саган О. В. - Медіасвіт як середовище соціалізації молодшого школяра (2015)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту, Друшляк М. Г. (2015)
Шишкіна М. П. - Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі (2015)
Григор'єва В. Б. - Формування математичної компетентності у майбутніх програмістів засобами ІКТ (2015)
Мукій Т. В. - Застосування сучасних ІКТ з метою формування індивідуальної навчальної рефлексивно-гуманістичної траєкторії розвитку учня середньої школи (2015)
Петренко О. О. - Підготовка кадрів для індустрії сервісів (2015)
Филатова Т. В. - Технология определения соответствия образовательных уровней как инновационный подход в системе образования (2015)
Асанова А. Е. - Інформаційна компетенція як компонент лінгводидактичніої підготовки майбутніх учителів української мови у кримськотатарській початковій школі (2015)
Содержание (2016)
Дрожжина Г. И. - Результаты лечебной кератопластики с использованием "кератоксеноимплантата" при тяжелых деструктивных воспалительных процессах роговицы человека, Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Осташевский В. Л., Коган Б. М, Усов В. Я., Пасечникова Н. В. (2016)
Уманец Н. Н. - Сравнительная эффективность витректомии с использованием для ретинопексии высокочастотной электросварки биологических тканей и диодной лазерной коагуляции в лечении больных регматогенной отслойкой сетчатки (2016)
Панченко Н. В. - Изменения содержания фактора некроза опухоли альфа при увеитах, осложненных воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Приходько Д. О., Арусталова Г. С., Литвищенко А. В. (2016)
Сергіенко А. М. - Динаміка гостроти зору у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули після низькоенергетичної світлової терапії та медикаментозного лікування, Дзюба Н. О. (2016)
Кустрин Т. Б. - Влияние кортикостероидов пролонгированного действия на структурные и функциональные особенности сетчатки у пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Насинник И. О., Невская А. А., Задорожный О. С., Король А. Р. (2016)
Цуканова И. В. - Клиническая характеристика больных меланомой хориоидеи стадии Т1 малых размеров (2016)
Сердюченко В. И. - Возрастная динамика становлення минимальной экспозиции распознавания предъявляемых тест-объектов у детей, Желизник М. Б. (2016)
Путиенко В. А. - Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфен электростимуляции, Пономарчук В. С. (2016)
Жмурик Д. В. - Сравнительная оценка действия ПФОС и тяжелого силиконового масла на структуру и функциональное состояние сетчатки глаза кролика, Вит В. В., Молчанюк Н. И., Храменко Н. И., Милиенко М. В. (2016)
К 90-летию Валентины Сергеевны Дроздовской (2016)
Бубняк С. М. - Концепт "соціальне самопочуття" в соціологічному дискурсі (2017)
Катаєв С. Л. - Соціокультурні та цивілізаційні аспекти геополітичної кризи в Україні (2017)
Orlova O. I. - Virtual symbols of the internet space and its impact on the development of the modern theater (2017)
Щербина В. М. - Идея демократии в исторических трансформациях многоукладного общества Украины (2017)
Безрукова О. А. - Соціологічне вивчення волонтерства як прояву соціальної відповідальності громадян та ознаки сформованості громадянського суспільства (2017)
Бірюкова Т. Ф. - Трансформація управлінських практик в організації в інформаційному просторі (2017)
Воронкова А. І. - Проблемне поле дому в сучасному соціологічному дискурсі (2017)
Глебова Н. І. - Інтегративні аспекти соціологічного дослідження соціальної компетентності фахівців (2017)
Гордієнко Н. М. - Функціональна специфіка школи-інтернату як соціально-освітньої інституції (2017)
Лобанова А. С. - Екопромисловий туризм як соціодіяльнісна практика: експлікація поняття (2017)
Ратушна Т. О. - Дослідження суб’єктивних бар’єрів професійного зростання жінок в органах державної влади у вимірі соціології, Сорокіна О. С. (2017)
Хрустальова М. С. - Ціннісні орієнтації та сімейні цінності школярів (за даними соціологічних досліджень), Хрустальов Ф. С. (2017)
Шандор Ф. Ф. - Туристично-рекреаційна субкультура як новітній тренд у соціології (2017)
Болотова В. О. - Кар’єрні орієнтації сучасного студентства, Байдак Т. М. (2017)
Варга Н. І. - Соціальні аспекти неформальної зайнятості молоді в україні (2017)
Новосад К. Я. - Відмінності позиції досвідчених і потенційних трудових мігрантів з України щодо перешкод у країнах перебування (2017)
Сальніков С. З. - Українське студентство як суб’єкт євроінтеграційних процесів (2017)
Хижняк Л. М. - Кризові ситуації, кризові комунікації й пошук нового формату управлінських практик, Хижняк К. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдуллаева Ш. Ю. - Позитивная установка как внутренняя позиция личности (2017)
Мельничук В. М. - Професіоналізм у контексті соціально-історичного дискурсу (2017)
Пилипенко Я. С. - Об’єктивістський та інтерпретативний підходи до вивчення структури глобального конфлікту (2017)
Щербина В. Н. - Трансформации государства-нации украинского народа в познавательной перспективе "теории поколений" (начало) (2017)
Бойко В. А. - Феномен релігійності: теоретичні та соціокультурні підстави аналізу (2017)
Zoska Y. V. - Man in the context of consumer in condition of forming information society in ukraine, Ivats O. M. (2017)
Львова Я. Я. - Концепції соціальної діяльності в західній соціології (2017)
Мещан І. В. - Емоційні проблеми людей похилого віку як предмет соціальної роботи: регіональний аспект (2017)
Муц Л. Ф. - Читання у процесах соціалізації та професіоналізації іноземних студентів (2017)
Orlovа O. - Forming the category of daily and event in modern theater of sociology, Surmina A. (2017)
Полторак В. А. - Чи є специфічні відносини між Україною та Росією, що склалися сьогодні, несподіваними? (2017)
Скляренко К. О. - Академічна мобільність студентів ДНУ ім. О. Гончара як прояв глобалізаційних процесів у сучасній освіті, Стриж А. Є. (2017)
Стригуль М. В. - Особливості прояву економізму та комерціалізації в українській освітній системі: емпіричні обґрунтувaння (2017)
Бліхар М. П. - Вищий навчальний заклад як середовище формування духовності студентської молоді (2017)
Болотова В. О. - Адаптація студента першокурсника до навчання в університеті, Ляшенко Н. О. (2017)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні аспекти формування глобальної футбольної індустрії в розрізі світових першостей з футболу 1986 – 1990 років (2017)
Туленков М. В. - Феномен секуляризації в сучасному соціологічному дискурсі, Яремчук С. С. (2017)
Жовнір А. О. - Упровадження медіаосвіти та формування медіакомпетентності як ключові фактори забезпечення інформаційної безпеки громадянина та держави (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Хижняк О. В. - "Індивідуальне – колективне" в контексті соціальної дії (2017)
Щербина В. Н. - Трансформации государства-нации украинского народа в познавательной перспективе "теории поколений" (окончание) (2017)
Яремчук С. С. - Критичний аналіз базових положень теорії секуляризації представниками теорії релігійної економіки (2017)
Горбачов А. В. - Визначення споживання в українській соціологічній традиції (2017)
Дзюба Н. В. - Гендерні електоральні стереотипи: сутність, функції, різновиди (2017)
Мартинюк І. О. - Соціальна напруженість в оптиці соціології: концептуалізація проблеми, Соболєва Н. І. (2017)
Мельничук В. М. - Мотиви соціально-професійної мобільності особистості в період становлення ринкових відносин (2017)
Полторак В. А. - Організаційна культура як чинник, що впливає на проведення ефективних маркетингових досліджень у бізнесі (2017)
Котеленець К. М. - Перетворення університету старопримислового регіону в умовах гібридної війни. (2017)
Криницька І. П. - Використання інтерактивних методів виховання як основа стратегії направленої соціалізації особистості в освіті (2017)
Кухта М. П. - Здоров’я як ключовий ресурс життєпобудови в старшому віці (2017)
Хрустальова М. С. - Ефективність соціально-педагогічних технологій сімейного виховання в школі, Хрустальов Ф. С. (2017)
Shaposhnykova I. - Features of consumption in the education market (on the example of professional identity of students of border areas) (2017)
Шепеленко И. П. - Векторы трансформации городов Украины. Социологический дискурс (2017)
Ванюшина О. Ф. - Еволюція освітніх технологій з точки зору комунікативних практик (2017)
Паращевін М. А. - Концепція "громадянської релігії" як пізнавальний конструкт та політичний інстумент? (2017)
Хижняк Л. М. - Ігнорування новітніх інформаційно-комунікативних технологій навчання у вищій школі як соціально небезпечна практика, Хижняк К. В. (2017)
Северинюк В. М. - Концепція "соціальної дії" (поведінки) в дослідженнях макса вебера та політичного біхевіоризму (2017)
Оrlova O. I. - Festivals and relaxation potential theater as event management tool of modern leisure industry (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Osadchyi V. - Preparation of Future Web Developers to Knowledge Certification and Employment in Universities of Ukraine, Kruglyk V. (2015)
Андрієвський Б. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення науково–професійних досліджень, Вінник Т. О. (2015)
Гаев Е. А. - Программы моделирования случайных явлений для изучения программирования и математики, Мартич М., Тарак Г. (2015)
Денисенко В. В. - Готовність студентів до використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2015)
Котова О. В. - Ітераційні алгоритми знаходження чисел з фіксованими частотами їх символів, Круглик В. С. (2015)
Матвійчук Л. А. - Методика впровадження навчальної комп’ютерної програми в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-програмістів (2015)
Чумак О. О. - Дослідження ефективності методичної системи комп’ютерно-орієнтованого навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів (2015)
Щербина О. А. - Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 (2015)
Bilous M. - University Ranking Improving Tools in Modern Information Educational Environment (2015)
Борисенко М. Ю. - Формування обчислювальних навичок учнів початкових класів засобами мультимедіa (2015)
Гальчевська О. А. - Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях (2015)
Сєдов В. Є. - Особливості підготовки до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-програмістів (2015)
Шовкун В. В. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища школи (2015)
Хоменко В. Г. - Розробка узагальненої функціональної моделі дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Беньковська Н. Б. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2015)
Білокінь С. - Бібліотека І. П. Білоконя (2015)
Войцехівський В. - Господарська оцінка бульб картоплі поширених та інтродукованих сортів на Поліссі України, Слободяник Г., Войцехівська О. (2015)
Гайдаржи М. - Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду, Нікітіна В., Баглай К., Калашник С. (2015)
Коломієць Т. - Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2015)
Ломига Л. - Систематичне положення представників роду Peperomia Ruiz et Pavon колекції Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара, Гайдаржи М. (2015)
Слободяник Г. - Господарська оцінка сортів цибулі порей в умовах Лісостепу України, Тернавський А., Войцехівський В. (2015)
Ткачук О. - Аналіз зимостійкості троянд Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна в умовах змін клімату (2015)
Баданіна В. - Мікроморфологічна характеристика Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.), Футорна О., Березкіна В., Яценко М. (2015)
Белемець Н. - Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki, Грахов В., Бонюк З., Бойко О. (2015)
Голубенко А. - Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae), Кліщ Ю., Вашека О. (2015)
Дмитрієв О. - Вплив He-Ne лазера на фізіологічні показники проростаючого насіння та сіянці роду Magnolia L., Палагеча Р., Таран Н. (2015)
Жигалова С. - Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.), Футорна О. (2015)
Калашник Г. - Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку, Нужина Н., Гайдаржи М. (2015)
Ковтун-Водяницька С. - Ефіроолійний потенціал та антиоксидантні властивості Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel і Nepeta transcaucasica Grossh., Рахметов Д., Вергун О. (2015)
Ніколаєва Н. - Мікробіологічне забруднення пилку Corylus avellana L. з різних місць зростання, Гаркава К. (2015)
Нужина Н. - Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L., Мазур Т., Дідух А., Дідух М. (2015)
Рудік Г. - Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ, Єднак Т. (2015)
Карлащук С. - Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) – новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні, Чумак П., Ковальчук В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Желізник М. Б. - Біоритми мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів у школярів 7–11 класів протягом навчального дня, Сердюченко В. І. (2016)
Дрожжина Г. И. - Влияние слезозаменителей с различным содержанием натрия гиалуроната на состояние переднего отдела глаза у больных с синдромом сухого глаза, Гайдамака Т. Б., Тройченко Л. Ф. (2016)
Риков С. О. - Вплив мікропризмових окулярів на характер зору у дітей з дисбінокулярною амбліопією в процесі лікування, Мелліна В. Б. (2016)
Коновалова Н. В. - Динамика клинического состояния глаз и показателей клеточного и гормонального иммунитета у больных иридоциклитом под влиянием противовирусного препарата аллокин альфа, Храменко Н. И., Величко Л. Н., Новик А. Я. (2016)
Федірко Н. А. - Закономірності розвитку судинної патології сітківки у віддаленому періоді після радіаційного впливу, Гарькава Н. А. (2016)
Зборовская А. В. - Заболеваемость глаз у больных туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией, Коновалова Н. В., Пилькевич Т. С., Дорохова А. Э., Юрченко Л. А. (2016)
Могілевський С. Ю. - Математичний аналіз значення поліморфізму Pro72arg гену ТР53 у виникненні та прогресування первинної відкритокутової глаукоми, Зябліцев С. В., Денісюк Л. І., Гурьянов В. Г. (2016)
Дрожжина Г. И. - Тяжелые инфекционные процессы роговицы, индуцированные ношением контактных линз, Иванова О. Н., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Коган Б. М., Усов В. Я. (2016)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 1. Исполнительные механизмы роста оптической оси глаза в теории изменения ретинального дефокуса, Светлова О. В., Гусева М. Г., Балашевич Л. И., Макаров Ф. П., Эгембердиев М. Б. (2016)
Памяти Тамилы Агаповны Марышевой (2016)
Амірова Р. І. - Соціологія права: проблеми визначення предметного поля, Візниця Ю. В. (2017)
Барматова С. П. - Конвергентность медиапространства: закономерность или формирование новых социальных вызовов (2017)
Гордієнко Н. М. - Явні та латентні функції школи-інтернату як відкритої системи в контексті теорії Е. Гідденса (2017)
Калашнікова Л. В. - Особистість як суб’єкт і об’єкт безпеки життєдіяльності: соціологічний контекст (2017)
Северинюк В. М. - Соціальна природа політичного лідерства (2017)
Бутковська Н. Ю. - Етнічність як соціальний ресурс (2017)
Власова Н. Ф. - Функції фізичної культури та спорту як соціального інституту (2017)
Грабовець І. В. - Туристична поведінка як форма сприйняття соціального простору особистістю (2017)
Жердецька А. Г. - Основні соціально-екологічні ризики інформаційного суспільства (2017)
Кохманьска А. - Організаційна структура: типологія та приклади стереотипних підходів до її пояснення (2017)
Матюхін Д. А. - Стиль життя як соціальна практика: теоретичний аналіз основних підходів (2017)
Руг Я. - Культурні зумовленості розвитку економічних організацій: на прикладі платформи Lotos Petrobaltic (2017)
Sobieraj I. - Evaluation in public management in poland (2017)
Согорін А. А. - Міф і сучасна реклама (2017)
Братченко Л. Є. - Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз, Черноус Л. С. (2017)
Іванова І. Ф. - Роль інтернет-комунікації у формуванні соціокультурного середовища міста (2017)
Комарова О. О. - Соціально-економічна захищеність внутрішньо переміщених осіб в Україні, Славіна О. С. (2017)
Лисеенко Е. В. - Общественное мнение как элемент массового сознания (2017)
Лобанова А. С. - Міграційні настрої молоді України та Польщі як виклик соціально-економічним проблемам, Кузёр А. (2017)
Чорна В. О. - Стан трудоміграційних процесів у Південному регіоні України та причини їх активізації на тлі існуючого військового конфлікту (2017)
Александрова В. В. - Принципи та методи формування екологічної свідомості як важливої складової професіоналізму майбутніх фахівців (2017)
Oharenko T. O. - Sociotechnological activity in the formation of information and media culture (at example of classical private university), Zoska Y. V., Bessarab А. А. (2017)
Каркач А. В. - Вплив реклами на соціальні практики споживання людей похилого (літнього) віку (за результатами емпіричного дослідження) (2017)
Шестакова К. Ю. - Інституціоналізація соціальної політики як галузі соціологічного знання (на прикладі соціальної програми міста Слупськ, Польща) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Махуренко Г. С. - Проблемы регионального (совместного) развития портов и терминалов, Савельева И. В. (2012)
Магамадов А. Р. - Определение пропускной способности портов в векторной форме, Савельева И. В., Русанова С. С. (2012)
Грушевская Е. В. - К вопросам концепции ценообразования и схем взимания портовых сборов (2012)
Омельчук Е. С. - Риски в проектах государственно-частного партнерства транспортной инфраструктуры (2012)
Печерська Н. В. - Удосконалення кадрового потенціалу як визначальний фактор підвищення ефективності діяльності підприємств морського транспорту (2012)
Калініченко Л. Л. - Концепція забезпечення кадрової безпеки на підприємствах залізничного транспорту (2012)
Липинская А. А. - Оптимизация адвалорных ставок таможенных пошлин в международной экономической системе, Гуцу Г. И. (2012)
Ильченко С. В. - Рационализация транспортных процессов в условиях развития информационно-коммуникационной системы (2012)
Якименко Н. В. - Потенціал економічного зростання залізничного транспорту України в умовах конкуренції на глобальному ринку перевезень (2012)
Каличева Н. Є. - Підходи до визначення витрат на утримання колії при раціональній спеціалізації залізничної мережі (2012)
Жихарева В. В. - Современные тенденции развития рынка круизного судоходства (2012)
Лерніченко К. В. - Привабливість Київського регіону для впровадження водного таксі (2012)
Гирина О. Б. - Методы стимулирования эффективного использования экономического потенциала предприятия (2012)
Біляєва І. С. - Актуальний погляд на економічну сутність інновацій (2012)
Клещева Н. Г. - Концепция устойчивого мирового развития и система его измерений, Кузнецова М. А. (2012)
Коневцева Н. А. - Анатолий Федорович Мироненко – организатор, педагог, ученый (к 100-летию со дня рождения) (2012)
Жаданова Ю. О. - Тенденції розвитку телекомунікаційної сфери: міжнародний огляд, Спильна Н. П., Яцкевич І. В. (2012)
Федоркіна І. Ю. - Інноваційні підходи до розвитку ринку телекомунікацій (2012)
Автори збірника (2012)
Бондаренко М. А. - Математическое моделирование распределения в человеческой популяции генов, повреждение которых индуцирует онкологические заболевания, Книгавко В. Г., Гордиенко Н. А., Зайцева О. В., Кочарова Т. Р. (2016)
Аверченко К. А. - Щодо механізмів впливу редоксактивних наночастинок на основі рідкісноземельних елементів на редокс-процеси в мітохондріях, Кавок Н. С., Єфімова С. Л. (2016)
Glibitskiy D. M. - Textures of BSA films with iron and copper ions, Glibitskiy G. M., Semenov M. A., Shestopalova A. V. (2016)
Горобченко О. О. - Діелектрична проникність здатних до вітрифікації кріозахисних середовищ, Шевченко Н. О., Ліпіна О. В., Ніколов О. Т., Мусатова І. Б. (2016)
Popirny M. A. - Effect of soil tillage intensity on the composition, physical and chemical properties of the second fraction of humic acids extracted from the typical black soil, Nikolov O. T., Skrylnik E. V. (2016)
Пам’яті Євгена Олександровича Гордієнка (2016)
Гаєв Є. О. - Параметрическая роза – предмет математики, программирования, эстетики, Малініна Д. І. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у системі професійної підготовки майбутнього архітектора, Тихонова Т. В., Осіпа Л. В. (2017)
Кушнір В. А. - Математичне моделювання при конструюванні рівнянь, що містять невідому під знаком модуля з використанням Maple-технології (2017)
Безкоровайна Л. В. - Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах (2017)
Kruhlyk V. - Satisfaction of qualification requirements of employers applied to software engineers in the process of training at higher educational institutions (2017)
Лещук С. О. - Окремі методичні аспекти підготовки ІТ-фахівців (2017)
Флегантов Л. О. - Комп’ютерне моделювання механічного руху тіла засобами MathCAD, Антонець А. В. (2017)
Щербина О. А. - Вибір засобів створення тестових питань для Moodle (2017)
Cherniavskyі V. - E-course based on the platform Moodle in teaching physics to future specialists of river and sea transport (2017)
Безбах О. М. - Дослідження поточного стану сформованості інформаційної культури майбутніх судноводіїв (2017)
Карпенко А. С. - Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ (2017)
Попель М. В. - Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу, Борисюк І. Ю. (2017)
Шевченко Л. С. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід (2017)
Трусова В. М. - Теоретичний аналіз амілоїдогенного потенціалу лізоциму, цитохрому С та аполіпопротеїну А-І (2016)
Ващенко О. В. - Совместное действие лекарственных веществ в модельных липидных мембранах: калориметрические эффекты, Будянская Л. В. (2016)
Kuznetsov K. A. - Response of exfoliated human buccal epithelium cells to combined gamma radiation, microwaves, and magnetic field exposure estimated by changes in chromatin condensation and cell membrane permeability, Nikolov O. T., Shckorbatov Y. G. (2016)
Гулевський А. К. - Исследование пептидного состава супернатантов из личинок большого мучного хрущака Tenebrio molitor и карася серебряного Carassius auratus в процессе холодовой акклимации, Третьяк Д. В. (2016)
Vus K. O. - Phospholipids as inhibitors of amyloid fibril formation, Trusova V. M., Gorbenko G. P., Kinnunen P. (2016)
Герус А. А. - Конкурентное связывание хлорофиллина и профлавина с ДНК, Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В. (2016)
Кобилінська Л. І. - Характеристика нових похідних 4-тіазолідинонів: спектри люмінесценції та оцінка потенційної протипухлинної активності, Малий Т. С., Апуневич С. В., Маньковська І. Г., Волошиновський А. С., Ключівська О. Ю., Стойка Р. С., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С. (2016)
Астаповіч Д. Ф. - Спосіб аналізу кінетики гемолізу еритроцитів, Берест В. П., Батюк Л. В., Муравєйник О. А. (2016)
Книгавко В. Г. - Математическое моделирование образования вторых опухолей и оценка распределения в человеческой популяции генов, повреждение которых обусловливает возникновение онкологического заболевания, Радзишевская Е. Б., Бондаренко М. А., Зайцева О. В., Мещерякова О. П. (2017)
Булавін Л. А. - Аналіз стійкості методів томографічної реконструкції рентгенівських медичних зображень, Забашта Ю. Ф., Мотолига О. В., Сенчуров С. П. (2017)
Glibitskiy D. M. - Characterization of zigzag patterns on the surface of bovine serum albumin films, Gorobchenko O. A., Nikolov O. T., Shestopalova A. V., Semenov M. A. (2017)
Шелковский В. С. - Редокс-взаимодействия с аминокислотой цистеином как один из возможных механизмов биологического действия метиленового синего, Косевич М. В., Боряк О. А., Зобнина В. Г., Плохотниченко А. М. (2017)
Пакулова О. К. - Влияние наночастиц на основе редкоземельных элементов на осмотическую адаптацию эритроцитов, Kлочков В. К., Кавок Н. С., Костина И. А., Сопотова А. С., Бондаренко В. А. (2017)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання при надзвичайних ситуаціях. Сортування інфекційних хворих, Савицький В. Л., Верба А. В., Ткачук С. І. (2017)
Заславська Г. О. - Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей на сучасному етапі. Перешкоди в проведенні імунізації населення, Дмитрук В. І. (2017)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування зневоднення в дітей і дорослих (2017)
Артемчук О. О. - Смертність від грипу серед населення України в епідемічному сезоні 2015 – 2016 рр., Дихановська Т. Т., Родина Р. А., Демчишина І. В. (2017)
Будаєва І. В. - Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні, Ревенко Г. О., Якімова С. В., Олійник В. В., Дорошенко В. Ф. (2017)
Виговська О. В. - Антибіотикочутливість та антибіотикорезистентність за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні за період з 2012 по 2016 рік, Гречуха Є. О., Ткачук О. І. (2017)
Виговська О. В. - Особливості клінічної картини менінгітів у дітей перших трьох років життя за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні у 2010–2015 роках, Ковалюх І. Ю. (2017)
Виговська О. В. - Особливості вірусних енцефалітів у дітей за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні з 2011 по 2016 рік, Ковалюх І. Ю. (2017)
Голуб А. П. - Випадок гострого апендициту в дорослого пацієнта, хворого на кір (2017)
Дралова О. А. - Кореляційні взаємозв’язки імунологічних та клініко-лабораторних показників пацієнтів із токсокарозною інвазією, Усачова О. В., Конакова О. В. (2017)
Дуда О. К. - Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Вега А. Р. (2017)
Надрага О. Б. - Серозні менінгіти у дітей: розширення діагностичних можливостей, Хомин О. Я. (2017)
Матвеева С. Л. - Влияние селена на функцию щитовидной железы и эффективность химиотерапии у больных туберкулезом с сопутствующим сахарным диабетом и аутоиммунным тиреоидитом, Тяжлова Н. Н., Яковлева Е. В., Матвеев С. А. (2017)
Мотика О. І. - Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період, Геник І. Д., Слесарчук О. М., Малова О. С., Павлій Р. Б. (2017)
Пахольчук Т. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу інвазивних діарей, викликаних Escherichia coli, у дітей Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Штіблер А. В., Берестова І. В., Чернявський Д. Є. (2017)
Клюс В. Ю. - Поліорганні ураження при хворобі Лайма (2017)
Глазунова О. Г. - G Suit for Education як середовище для організації навчальної практики студентів, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. (2017)
Андрєєв А. М. - Використання апаратно-програмного комплексу Arduino в інноваційній діяльності майбутніх учителів фізики та учнів, Кулинич А. Г. (2017)
Вдовичин Е. Я. - Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю, Лазурчак Л. В. (2017)
Денисенко С. М. - Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища внз (на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії) (2017)
Kruhlyk V. - Formation of professional competences of future engineer programmers in the process of independent educational activity (2017)
Kushnir N. - Review of trends, approaches and perspective practices of STEM-education for training center opening, Osipova N., Valko N., Kuzmich L. (2017)
Холошин І. В. - Використання супутникової навігації у процессі формування геоінформаційної компетентності учнів на уроках географії (2017)
Бишевець Н. Г. - Досвід застосування сучасних засобів навчання на практичних заняттях з теорії ймовірностей (2017)
Рибіна Ю. О. - Розвиток медіаграмотності учнів у процесі створення шкільного медіа (2017)
Стойкова В. В. - Кластеризація та інформаційні технології у підвищенні кваліфікації керівників мережевих освітніх організацій (2017)
Spirin O. - The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions, Eremeev V. (2017)
Шерман М. І. - Педагогічні засади створення навчального веб-ресурсу з дисципліни "Інформатика і системологія" для майбутніх екологів, Степаненко Н. В., Фельбуш А. В. (2017)
Спірін О. М. - Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems, Лупаренко Л. А., Новицький О. В. (2017)
Ботузова Ю. В. - Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу (2017)
Кравцова Л. В. - Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій, Зайцева Т. В., Камінська Н. Г. (2017)
Коневщинська О. Е. - Зарубіжний досвід використання "Minecraft: Education Edition" у проектній діяльності (2017)
Кравченко А. О. - Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки міжнародного співробітництва університету: закордонний досвід (2017)
Концедайло В. В. - Наукові підходи до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі (2017)
Яковцова И. И. - Прогностическое значение десмопластического фиброза и зрелости соединительнотканного компонента папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Арсеньев А. В., Соколова С. С., Перепелкина И. В. (2016)
Agaci F. - The clinical aspects of diabetic foot, Hasho S., Idrizi M., Sadedini A., Tafaj S., Celo E. (2016)
Dielievska V. Yu. - Autoimmune mechanisms of chronic heart failure progression in arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease with concomitant type 2 diabetes mellitus, Dunaeva I. P. (2016)
Koteliukh M. Yu. - Carbohydrate exchange impact on extracellular matrix in patients with acute myocarial infarction and type 2 diabetes mellitus (2016)
Krauchun P. G. - Prognostic value of clinical-anamnestic factors in treatment efficacy of arterial hypertension with obesity and chronic bronchitis, Kovalova Yu. O., Shelest O. M., Rindina N. G., Shelest B. O. (2016)
Кiприч Т. В. - Вплив ендогенних та екзогенних естрогенiв на метаболiчнi порушення у самиць щурiв iз цукровим дiабетом 2 типу, Горбенко Н. I., Борiков О. Ю., Iванова О. В. (2016)
Коренєва Є. М. - Вплив наночастинок ортованадату ґадолiнiю та дiоксиду церiю на спермограму дорослих самцiв щурiв iз неонатально iндукованими розладами репродуктивної функцiї, Карпенко Н. О., Смолєнко Н. П., Бєлкiна I. О., Чистякова Е. Є., Селюкова Н. Ю., Караченцев Ю. I., Клочков В. К., Єфiмова С. Л., Кавок Н. С. (2016)
Лiпсон В. В. - Скринiнг in silico потенцiйних iнгiбiторiв 1-гiдроксистероїддегiдрогенази 1, Бородiна В. В., Редькiн Р. Г., Свiтлична Н. В., Зубатюк Т. О. (2016)
Гончарова О. А. - Обоснование необходимости выявления селенодефицитных территорий в Украине и организации корригирующих мероприятий (обзор литературы и данные собственных исследований) (2016)
Селюкова Н. Ю. - Роль батька для розвитку та стану репродуктивної функцiї нащадкiв чоловiчої статi. Негативний вплив фiтоестрогенiв (огляд лiтератури та власнi результати) (2016)
Полозова Л. Г. - "TART-опухоли" у взрослых пациентов с врождённой дисфункцией коры надпочечников, Бондаренко В. А., Попова С. С. (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Горбунов О. В. - Міжнародний рейтинг відкритості (прозорості) бюджету "Open Budget Index": Україна в контексті міжнародних порівнянь (2017)
Левченко О. М. - Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій, Ткачук О. В. (2017)
Бугаєва М. В. - Основні тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук напрямків її вдосконалення в умовах соціально-економічної нестабільності (2017)
Гріненко А. Ю. - Особливості формування економічної безпеки в трансформаційній економіці (2017)
Руда Т. В. - Європейський досвід інформування громадян про митні правила (2017)
Сторожук О. В. - Передумови формування інноваційного кластера в регіоні, Заярнюк О. В. (2017)
Карпенко А. В. - Досвід Південної Кореї з розвитку людського капіталу в сфері масової культури, Твердохліб М. О. (2017)
Malakhovskyi Yu. - State Regulation of Cluster’ Mesosystems in the Structure of National Economic, Lizunkov O., Savitsk I. (2017)
Цимбал Л. І. - Теоретичні концепції становлення інтелектуального лідерства (2017)
Щоголєва І. В. - Управління конкурентоспроможністю туристських дестинацій (2017)
Захарова О. В. - Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації, Грузд А. В. (2017)
Ситник О. Ю. - Взаємодія роботодавців та вищих навчальних закладів в контексті стабілізації освітніх міграційних потоків (2017)
Гречуха О. В. - Обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу, Захарова О. В. (2017)
Коваленко С. В. - Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті, Царенко І. О. (2017)
Лисенко А. М. - Оцінка рівня податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство: практичний аспект (2017)
Магопець О. А. - Визначення сутності поняття "податок" з урахуванням його змістовних характеристик (2017)
Мельник Т. А. - Лізинг як джерело фінансування впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (2017)
Руда Т. В. - Нормативно-правове регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, Артеменко А. В. (2017)
Коновалов Ю. О. - Сучасний стан автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними, Романюк У. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського