Колосок І. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення сільськогосподарської техніки в умовах практичної підготовки (2017)
Вечера О. М. - Покращення роботи бункера-дозатора насіння сільськогосподарських культур (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху механізмів обертання вантажопідйомних кранів, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Бондарєв С. І. - Планування транспортних витрат на міжнародних автомобільних перевезення, Котяй Б. В. (2017)
Говоруха А. В. - Обеспечение надежности стальных строительных конструкций при циклической нагрузке, Градыский Ю. А. (2017)
Аулін В. В. - Зменшення механічних втрат в основних спряженнях деталей дизелів МСГТ і АТТ триботехнологіями відновлення, Лисенко С. В., Замота Т. М. (2017)
Аулін В. В. - Теоретичний аналіз діагностичних параметрів технічного стану систем та агрегатів засобів транспорту за допомогою методів теорії чутливості, Гриньків А. В. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Особливості лазерного зміцнення деталей сільськогосподарської техніки з чавуну, Лісовий І. О., Шевчук В. В. (2017)
Фришев С. Г. - Організація перевезення зерна під час збирання (2017)
Шевченко С. А. - Моделювання втрат врожаю внаслідок відмови машини при пропорційності втрат відхиленню від оптимального агростроку (2017)
Герук С. М. - Закономірності сходу продуктів обмолоту в колосовий шнек зернозбирального комбайна, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2017)
Миклуш В. П. - Повышениe топливной экономичности автотракторных двигателей приемами трибоактивации, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Новицький А. В. - Класифікація робочих органів типу "ніж" засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2017)
Пустовіт С. В. - Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2017)
Хмельовський В. С. - Дослідження процесу приготування високоенергетичної кормової суміші для ВРХ, Ачкевич О. М. (2017)
Baranovsky V. M. - Mathematical model of functioning of conveying and cleaning system, Pankiv M. R., Potapenko M. V. (2017)
Вишев О. В. - Критерії надійності будівельних конструкцій при сейсмічних впливах, Градиський Ю. О. (2017)
Хворост Т. В. - Аналіз технічних засобів точного землеробства та потенційних небезпек при їх експлуатації (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація керування механізмом підйому вантажу при підйомі та опусканні вантажу на транспортний засіб, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Штучні когнітивні системи в процесах технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Варіанти структурних рішень системи управління транспортними потоками перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Надточій О. В. - Раціональне використання ресурсів фермерським господарством, Тітова Л. Л. (2017)
Броварець О. О. - Моделювання та аналіз електропровідних властивостей агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Опалко В. Г. - Загальні закономірності визначення технічного рівня сільськогосподарських машин в процесі експлуатації (2017)
Rogovskii I. L. - Conceptual framework of management system of failures of agricultural machinery (2017)
П'ятницька Г. Т. - Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства, Найдюк В. С. (2018)
Погріщук Г. Б. - Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Макаренко Ю. П. - Проблеми та ризики кредитування юридичних осіб комерційними банками України, Чичмар О. Ю. (2018)
Панченко В. Г. - Форми прояву неопротекціонізму в політиці економічного патріотизму: аналіз сучасного досвіду розвинених країн у стимулюванні економічного зростання (2018)
Бабій І. В. - Формування та застосування стратегії зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління машинобудівним підприємством (2018)
Євтушевська О. В. - Мотивація суб'єктів господарської діяльності в сучасних умовах (2018)
Жиленко К. М. - Гармонізація економічних інтересів тнк в умовах економіки нового типу (2018)
Ходаківський В. М. - Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах , Місевич М. А., Циганенко Г. В. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту основних засобів на пат "державний ощадний банк України", Козачок І. А., Бут Т. О. (2018)
Колупаєв Ю. Б. - Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України, Залюбовська С. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методів визначення економічної ефективності господарської діяльності підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Система показників оцінювання людського потенціалу: регіональний аспект (2018)
Рогатіна Л. П. - Особливості державного регулювання економічного розвитку на мезорівні в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Гуріна О. В. - Секторальний аналіз активізації регіонального економічного зростання, Нікон Д. Є., Михайлов М. С. (2018)
Дєгтяр О. А. - Імперативи публічного характеру сучасного управління та індикатори його якості, Непомнящий О. М. (2018)
Покатаєв П. С. - Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства, Матвійчук О. А. (2018)
Левченко Н. М. - Механізм оподаткування доходів іт-бізнесу та вектори його удосконалення, Силенко О. М., Артюх С. О. (2018)
Datsii N. - Features of the assessment of the quality of medical services in the health care system of Ukraine (2018)
Качний О. С. - Шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів (2018)
Черкаска В. В. - Сучасні особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Миколаєць А. П. - Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства (2018)
Гаврилюк А. М. - Державне управління сферою туризму в Україні в умовах глобалізації: аксіологічний підхід (2018)
Вилгін Є. А. - Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2018)
Клименко Н. Г. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2018)
Кланца А. І. - Інтегровані фактори громадського здоров'я як структурної умови національної безпеки держави (2018)
Бриль П. О. - Дослідження зарубіжного досвіду публічного управління житлово-комунальним господарством (2018)
Сдобнова А. Г. - Професійна компетентність та професійна репутація як складові професійно-етичної культури державного службовця (2018)
Мазій І. В. - Удосконалення механізмів державного регулювання волонтерської діяльності (2018)
Гбур З. В. - Бюрократична корупція як загроза національній безпеці (2018)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізма повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення швидкості зміни пружного моменту в приводі, Ловейкін Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Аніскевич Л. В. - Модель функціонування машини для внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві (2017)
Ловейкін В. С. - Розрахунок оптимальних параметрів демпферів сухого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з насадженим барабаном. Частина ІІ, Човнюк Ю.В., Ляшко А. П. (2017)
Сухенко Ю. Г. - Обеспечение долговечности насосов рыбоконсервных заводов, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М., Бурова З. А., Дудченко В. В. (2017)
Калініченко Р. А. - Математичне моделювання тепломасообмінних процесів високотемпературної термообробки зернових матеріалів, Войтюк В. Д. (2017)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи динамічного аналізу функціонування механізмів повороту вантажопідйомних кранів з вантажем на пружній підвісці (канаті), Сівак І. М. (2017)
Ловейкін В. С. - Мінімізація динамічних навантажень в механізмі підйому вантажопідйомних машин ІІ, Човнюк Ю.В., Кадикало І. О. (2017)
Надточій О. В. - Оцінка впливу факторів на витрату палива зернозбиральним комбайном, Тітова Л. Л. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз неусталеного гравітаційного руху та хвилеутворень сипкого матеріалу в ємкості при змінному куті внутрішнього тертя, Човнюк Ю. В. (2017)
Ловейкін В. С. - Кінематичний аналіз просторового переміщення ланок стрілової системи крана-маніпулятора методом однорідних перетворень Денавіта-Хартенберга, Сподоба О. О. (2017)
Дьомін О. А. - Становлення вітчизняної системи професійної підготовки інженерів (2017)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування раціонального варіанту безпілотного літального апарату для дистанційного зондування сільськогосподарських угідь, Ромасевич Ю. О., Проценко Ю. М. (2017)
Сліпуха Т. І. - Статистичний аналіз транспортної галузі в Україні (2017)
Горбовий А. Ю. - Обгрунтування складу посівних агрегатів для різних рівнів інтенсифікації технологічного процесу сівби (2017)
Кухарець С. М. - Аналіз конструкцій стендів та методів досліджень при вивченні складної взаємодії колеса та родючого шару ґрунту, Чуба В. В., Меланченко Я. О. (2017)
Овчар П. А. - Імплементація державою європейських вимог в галузі пасажирських перевезень в України (2017)
Савченко Л. А. - Інноваційні підходи у розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (2017)
Аніскевич Л. В. - Імітаційне моделювання процесів функціонування двофазної сошникової системи, Росамаха Ю. О. (2017)
Човнюк Ю. В. - Використання інтегралу Дюамеля у аналізі динамічних навантажень пружних елементів вантажопідйомних машин, Сівак І. М., Діхтерук М. І. (2017)
Загурський О. М. - Сучасні перспективи розвитку автотранспортної інфраструктури в Україні, Овчар П. А. (2017)
Колосок І. О. - "Знання", "уміння" та "навички" як педагогічні категорії і методичні чинники їх формування, Дьомін О. А. (2017)
Шевченко К. Л. - Визначення величини спрацювання робочої поверхні циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, Бондарєв С. І. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз динамічних властивостей сталевих ємнісних конструкцій для сипучих вантажів, Човнюк Ю. В. (2017)
Кухарець С. М. - Теоретичне обгрунтування напруженого стану грунту, Білецький В. Р., Чуба В. В., Шеремет Д. О. (2017)
Поліщук В. М. - Сучасний стан основних світових та вітчизняних викопних паливо-енергетичних ресурсів (2017)
Сівак І. М. - Дискретно-континуальна модель руху стрічкового конвеєру, Човнюк Ю. В. (2017)
Броварець О. О. - Моделювання та аналіз електропровідних характеристик агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Новицький А. В. - Технічна оцінка споживчих якостей сільськогосподарської техніки, Новицький Ю. А. (2017)
Gaidai Е. V. - Modeling of process of seeding small-seeded crops tillage sowing unit for calculation of band dispersion (2017)
Rebenko V. I - Methodological requirements to test set of machines for poultry, Rogovski I. L. (2017)
Виговський С. М. - Логічна модель процесу перебігу подій-небезпек в заходах охорони праці при експлуатації МЕЗ на зерноскладах підприємств АПК, Роговський І. Л. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Математичний апарат опису маршруту технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів з урахуванням виявлення комбінацій відмов, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Вплив основних параметрів на ефективність транспортних потоків перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Роговський І. Л. - Загальні тeoрeтичні пoлoжeння технічного контролю паливнoї апаратури сільськогосподарських машин за парамeтрами прoцecу паливoпoдачi (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Afanasyev S. N. - Total and differential cross-sections of 16O(γ, n)3Heα8Be0 reaction (2018)
Nagy E. A. - Electron-Impact excitation of 51S – 51Po resonance transition in Sr atom, Gedeon V. F., Gedeon S. V., Lazur V. Yu. (2018)
Skryshevski Yu. A. - Ccomparisons of the efficiency of excitation energy transfer by singlet and triplet excitons in carbazolyl-containing polymers, Vakhnin A. Yu. (2018)
Trubaieva O. G. - Band gap change of bulk ZnSxSe1 – x semiconductors by controlling the sulfur content, Lalayants A. I., Chaika M. A. (2018)
Kozinetz A. V. - Amorphous submicron layer in depletion region: new approach to increase the silicon solar cell efficiency, Skryshevsky V. A. (2018)
Strikha M. V. - Influence of domain structure in ferroelectric substrate on graphene conductance (authors' review), Kurchak A. I., Morozovska A. N. (2018)
Gorishnyi M. P. - Donor-acceptor interaction in films of tetracene–tetracyanoquinodimethane heterostructures and composites, Verbitsky A. B. (2018)
Tan’shyna A. - Lev Landau. Ukraine, Kharkiv, UPTI (2018)
Бєлай С. - Соціально-економічні передумови виникнення збройного конфлікту в Україні та нормативно-правові засади його врегулювання, Євтушенко І. (2016)
Павко А. - Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України в контексті методологічних підходів (2016)
Antonyuk N. - Russia’s Hybrid Warfare against Ukraine in the Context of European Security, Malskyy M. (2016)
Зінько І. - Закарпаття в системі геополітичних інтересів України (2016)
Калитчак Р. - Угода про асоціацію з Україною у контексті основних форматів розбудови Європейським Союзом відносин із третіми країнами, Барна Б. (2016)
Комарницький М. - АСЕАН та Європеський Союз: становлення та еволюція відносин (2016)
Краєвська О. - Трансформація моделей формування спільних політик ЄС у компетенції ЄС за Лісабонським договором (2016)
Кучик О. - Регіональне співробітництво України в рамках ОБСЄ в умовах зміни безпекового середовища у Центрально-східноєвропейському регіоні (2016)
Мацях М. - Наукові дослідження процесу прийняття рішень у сфері зовнішньої політики держави (2016)
Мороз Ю. - Інформаційно-психологічні операції в умовах ведення гібридної війни, Твердохліб Ю. (2016)
Nyyssönen H. - Conflict and cooperation in public space. Symbolic (re)negotiation of historic and contemporary Scandinavian-Russian border, Jańczak Ja. (2016)
Ожаревський В. - Розвиток кризової ситуації в Україні: деякі воєнно політичні наслідки, Феденко О. (2016)
Теленко О. - Держава Сомаліленд: виникнення, функціонування та проблема міжнародного визнання (2016)
Jagiełło-Szostak A. - Euro-Atlantic integration of Serbia - obstacles and priorities (2016)
Ярошко О. - Українська міжнародна проблематика у географічних, соціально-комунікаційних і технічних дослідженнях (2016)
Артюхова Ю. - Теоретичний аспект проблем безпеки особистості і суспільства (2016)
Kapłońska J. - Mniejszość turecka w niemczech. Problemy z asymilacją (2016)
Костюк Д. - Таємна дипломатія як супровідний інструмент реалізації військово-політичних планів Німеччини на початку Другої світової війни (2016)
Lesyk Y. - Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej (2016)
Rosłoń D. - Strategia polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku (2016)
Чміль І. - Трансформація місця і ролі політичної опозиції в країнах Центрально-Східної Європи (2016)
Комісаров О. - Створення і функціонування системи сил охорони правопорядку в розрізі забезпечення державної безпеки України, Покайчук В. (2016)
Шаблистий В. - Забезпечення безпеки людини нормами міжнародного кримінального права (2016)
Добрянський С. - До характеристики юридичного гарантування прав людини у Європейському Союзі (2016)
Земан І. - Вплив Луїса Сона на розвиток сучасного міжнародного права прав людини (2016)
Павко Я. - Концепція "полярних секторів": сутність‚ етапи і тенденції формування‚ правова аргументація (2016)
Шаповал Т. - Особливості регулювання права власності в міжнародному публічному праві (2016)
Злидник Ю. - Конкурентоспроможна євроінтеграція України: ментальні аспекти (2016)
Мігущенко Ю. - Транскордонний туризм між Україною та Польщею: стан, проблеми та перспективи (2016)
Русул О. - Конкурентне середовище та ринок праці в інформаційному суспільстві (2016)
Черторижський В. - Особливості економічного середовища прикордоння та його деякі форми (на прикладі прикордонних територій України та Польщі) (2016)
Кулаковський К. - Міжнародний економічний порядок: політичний контекст (2016)
Куцаб-Бонк К. - Соціально-економічний простір транскордонного регіону: механізми формування та чинники конвергенції (2016)
Pokotylo M. - Gospodarka obwodu Lwowskiego (2016)
Гаврилів О. - Мат у контексті суспільства й політики (2016)
Козак Т. - Конкурентний потенціал світових мов у глобальному лінгвістичному контексті (2016)
Рабош Г. - Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) (2016)
Тепла М. - Перший міждисциплінарний словник абревіатур та акронімів |Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права / Ольга Лучук= English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics and Law / OlhaLuchuk. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 192 c.| (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бондаренко Л. П. - Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку, Політило М. П. (2018)
Сніщенко Р. Г. - Індикатори фінансової безпеки як компоненти моніторингу учасників фінансового ринку (2018)
Жукова Л. М. - Досвід країн східної європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави (2018)
Ярошевська О. В. - Формування капіталу суб'єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків (2018)
Сейидов Мирисмаил Мирфатулла оглы - Теоретические аспекты хозяйственного и финансового механизма на малых и средних предприятиях (2018)
Герасимович І. А. - Місце та роль обліково-аналітичного забезпечення в системі управління сучасним підприємством (2018)
Віхорт Ю. В. - Екологічна сертифікація та маркування як інструмент регулювання національної економіки (2018)
Панченко В. Г. - Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн (2018)
Макаренко Ю. П. - Прибутковість та ризикованість стратегії відкритої "короткої" валютної позиції комерційного банку, Гришанова В. О. (2018)
Новікова А. П. - Аналіз розвитку світового та українського ринку іт-послуг, Скоробогатова Н. Є. (2018)
Візіренко С. В. - Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства, Цукан Л. А. (2018)
Репіч Т. А. - Удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок взаємодії маркетингової та логістичної складової, Кот І. О. (2018)
Адамовська В. С. - Реформування законодавства в сфері пенсійного забезпечення, Сідорова І. І. (2018)
Меліхова Т. О. - Вдосконалення функцій та завдань забезпечення економічної безпеки підприємств (2018)
Огієнко М. М. - Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу, Гуріна О. В. (2018)
Рогатіна Л. П. - Оцінка впливу факторів макросередовища на розвиток сільськогосподарських підприємств (2018)
Биркович Т. І. - Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку (2018)
Непомнящий О. М. - Деякі державно-управлінські основи організації діяльності інженера-консультанта у процесі будівництва, Хараїм І. В. (2018)
Тихончук Л. Х. - Транснаціоналізаційні пріоритети формування державних механізмів вирішення торгівельних суперечок (2018)
Гбур З. В. - Інституційне забезпечення економічної безпеки України (2018)
Кашпур Л. М. - Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2018)
Бондаренко А. І. - Механізми забезпечення фінансової безпеки України (2018)
Левченко Н. М. - Імплементація світового досвіду оподаткування лотерейного бізнесу у вітчизняну практику, Силенко О. М., Гвінджилія К. А. (2018)
Міщук Є. В. - Окремі аспекти дослідження визначення сутності понять "публічна влада" та "публічне управління", Лісевич О. В. (2018)
Братко Б. Е. - Сучасний механізм державного регулювання ціноутворення на ринку житлової нерухомості (2018)
Горбата Л. П. - Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів публічної влади (2018)
Ільчанінова Н. І. - Вплив громадського моніторингу на процес надання адміністративних послуг (2018)
Іляшко О. О. - Особливості правового режиму анексованих та окупованих територій (2017)
Цуркан О. В. - Формування правосвідомості працівника поліції в умовах трансформаційних перетворень сучасного українського суспільства (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Влада права як фактор його ефективності в соціологічному праворозумінні (2017)
Юдін З. М. - Координація vs. регулювання, або яким є метод дії договору (2017)
Швець Ю. Ю. - Можливі механізми позасудового захисту права особи на охорону здоров’я (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові аспекти участі третіх осіб у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, яка заподіяна неповнолітніми особами (2017)
Кучма О. Л. - Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в ДТП: проблемні аспекти (2017)
Божко В. М. - Роздуми над змістом правового статусу ліквідатора (2017)
Булижин І. В. - Правове регулювання процедур банкрутства у країнах Європейського Союзу (2017)
Нескороджена Л. Л. - Стан законодавчого забезпечення електронної комерції в Україні (2017)
Степаненко І. Є. - Правове регулювання відчуження майна за участю іноземного елементу в проваджені справ про банкрутство (2017)
Товкун І. М. - Особливості режиму вільної торгівлі в рамках угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою (CUFTA), переваги укладання Україною угод про зону вільної торгівлі з іншими країнами (2017)
Бурка А. В. - Розвиток законодавства у сфері соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у незалежній Україні (2017)
Дейнега М. А. - Теоретичні засади системи природоресурсного права (2017)
Дмитренко І. М. - Співвідношення понять "біобезпека" та "ветеринарна безпека": правовий аспект (2017)
Берназюк О. О. - Адміністративно-правове регулювання цифрових технологій у праві: сучасний стан та напрями вдосконалення (2017)
Діордіца І. В. - Наукова рефлексія становлення кібервлади в Україні (2017)
Каменська Н. П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про звернення до публічної адміністрації: актуальні проблеми правового регулювання (2017)
Ковальчук А. Ю. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки України та його складники (2017)
Логвин А. В. - Система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків: правовий аспект (2017)
Манжула А. А. - Система науково-дослідних установ в Україні (2017)
Світличний О. П. - Адміністративний договір в аграрному секторі економіки України, Гуд А. М. (2017)
Турчин В. Е. - Становлення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно (2017)
Шульга Є. В. - Особливості правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у державах Європи (2017)
Доценко А. Ю. - Міжнародний досвід застосування угод у кримінальному провадженні (2017)
Колесник М. О. - Проблеми співвідношення понять "невстановлення" та "недоведеність" обставин, що становлять зміст процесуального рішення про закриття кримінального провадження, Соловйова Л. М. (2017)
Михайленко В. В. - Верховенство права як засада кримінального провадження (2017)
Тахтаров М. П. - Участь прокурора в спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків (2017)
Шульга А. М. - Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків злочинів проти земельних ресурсів (2017)
Фунікова О. В. - Комунікативні технології як категорія криміналістичної тактики (2017)
Шурашкевич В. М. - Характеристика способів вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Ігнатенко М. М. - Нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення обліку, оцінки та оподаткування використання земельних ресурсів, Новак Н. П. (2018)
Міненко М. А. - Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління (2018)
Згуровський М. З. - Забезпечення соціально-економічного балансу регіонального розвитку України, Гавриш О. А., Скоробогатова Н. Є., Кухарук А. Д. (2018)
Жаворонкова Г. В. - Сучасна направленість методології наукового пошуку в дослідженні формування економіки знань в інформаційному суспільстві, Мельник Л. Ю. (2018)
Ажаман І. А. - Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства, Жидков О. І. (2018)
Богданенко А. І. - До питання управління процесом інвестиційної діяльності в житлове будівництво (2018)
Буріменко Ю. І. - Структуризація програми розвитку підприємства з оцінкою ступеня невизначеності результатів функціонування, Пінчук Т. А. (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Сутність та принципи розвитку конкурентного потенціалу економічної системи, Ніколаєш Я. Р. (2018)
Котикова О. І. - Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції, Дерезюк І. А., Семененко А. О. (2018)
Олійник Т. І. - Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів (2018)
Сєвідова І. О. - Пріоритетні напрями реалізації експортоорієнтованої стратегії аграрними підприємствами (2018)
Хомутенко А. В. - Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України (2018)
Ярошевська О. В. - Паритет валют як віддзеркалення стану фондових ринків світу і руху капіталу (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку (2018)
Панченко В. Г. - Прихований протекціонізм як виклик регулюванню міжнародних економічних відносин (2018)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів (2018)
Zhylenko K. - Modern model of harmonization of economic tncs' interests in the context of systemic transformation of the world economy (2018)
Засадко В. В. - Виміри політичної активності громадян в містах України, Тронстад К. Р. (2018)
Крамаренко І. С. - Оцінка кредитного портфеля ат "райффазен банк аваль", Дубогрій Н. О. (2018)
Рогатіна Л. П. - Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону (2018)
Меліхова Т. О. - Вдосконалення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: теоретико-методологічний аспект (2018)
Огієнко М. М. - Дослідження стану та тендеційних трансформацій людського потенціалу в регіоні, Гуріна О. В. (2018)
Погорєлов В. С. - Агломерації як фундамент співробітництва територіальних громад (2018)
Савчук Д. М. - Механізм активізації економічного потенціалу громади як інструмент вирішення проблем соціального розвитку (2018)
Думікян А. К. - Інституційна трансформація моделі фінансового забезпечення поточної діяльності бюджетних установ (2018)
Мельниченко В. В. - Кластерне моделювання розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2018)
Martynenko Yu. V. - Targeted search of hypoglycemic agents among N-substituted isoindoline-1,3-diones and its analogues, Kazunin M. S., Antypenko O. M., Selivanova Ye. A., Kovalenko S. I., Trzhetsynskyi S. D. (2018)
Пругло Є. С. - Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти (2018)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, антигіпоксична активність деяких 5-|((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил|-N-R1-1,3,4-тіадіазол-2-амінів та 5-|((5-(aдамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил|-4-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2018)
Рудь А. М. - Синтез нових алкілсульфоніл(сульфініл) похідних 1,2,4-тріазолу на основі (3-(алкілтіо)-4-R-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл)метанолів, Каплаушенко А. Г., Самелюк Ю. Г. (2018)
Мєдвєдкова С. О. - Клініко-електроенцефалографічні кореляції у хворих на мозковий ішемічний півкульовий інсульт у ранньому відновному періоді захворювання (2018)
Вакалюк І. І. - Діагностична значущість новітніх біомаркерів прогресування стеатозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, що поєднана з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Ал Нукарі Абдулкарим - Оцінювання мікробіологічної чистоти назальної мазі "Мнемастим", Кошелєв О. С., Дроздов О. Л. (2018)
Осьмачко А. П. - Дослідження гострої токсичності екстрактів із вероніки широколистої та вероніки довголистої, Іваночко В. М., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М. (2018)
Сугак О. А. - Дослідження діуретичної активності похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Сафонов А. А. (2018)
Луць В. В. - Изучение влияния основ-носителей на высвобождение активных фармацевтических ингредиентов из комбинированных мазей антимикотического действия, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Бирюк И. А. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження впливу природи допоміжних речовин на показники якості шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу та аскорбінової кислоти, Грошовий Т. А., Гуреєва С. М. (2018)
Тарасенко В. О. - Дослідження фізико-хімічних показників крему комплексної дії для лікування ранового процесу поранених військовослужбовців, Давтян Л. Л. (2018)
Редькіна Є. А. - Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Пухальська І. О. (2018)
Давтян Л. Л. - Оптимізація способу введення діючих речовин до основи лікарських плівок залежно від деяких перемінних факторів, Воронкіна А. С. (2018)
Ветютнева Н. О. - Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів, Убогов С. Г., Федорова Л. О. (2018)
Кілєєва О. П. - Застосування лікарських косметичних засобів у комплесному лікуванні розацеа, Бушуєва І. В. (2018)
Алєксєєва І. М. - Національні стандарти фармацевтичної освіти в контексті реформування законодавства з вищої освіти (2018)
Ткаченко Н. О. - Моделювання правового поля формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2018)
Солодовник В. А. - Дослідження ринку засобів для лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови, Ткаченко Н. О., Гладишева С. А., Фаді Ал Зедан (2018)
Вонс Б. В. - Проблема лікування опікових травм і характеристика лікарських засобів для місцевого лікування опіків, Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2018)
До 100-річчя від дня народження Григорія Олександровича Пушина, засновника кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та ЛТЕ Запорізького державного медичного університету (2018)
Світлої пам’яті генія фармації, всесвітньо відомого вченого, доктора фармацевтичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України (2018)
Михайлишин Г. - Перспективи професійної підготовки педагогічних працівників у контексті Закону України "Про освіту" (2017)
Богуш А. - Вплив полікультурного мовленнєвого середовища на формування мовної особистості (2017)
Знаковий день в історії розвитку гірських шкіл Карпатського регіону (2017)
Інклюзивна освіта в новій українській школі: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Вирішення проблем гірських шкіл на загальнодержавному рівні. Матеріали виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо проблем гірських шкіл (2017)
ІV Карпатський форум народовладдя – за посилення державних гарантій системи освіти в горах та розвиток гірських територій (2017)
Співпраця з інститутом педагогіки Ягеллонського університету (2017)
Співпраця українських і польських науковців та педагогів практиків. ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна). Державна вища професійна школа в м. Хелм (Республіка Польща) (2017)
Освітня інклюзія в США та Україні: кроки разом. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару-тренінгу "Inclusion in education in the USA and Ukraine: moving together" (2017)
3 Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" (2017)
Бех І. - Концепція формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах, Журба К. (2017)
Довбенко С. - Реалізація педагогіки партнерства в Карпатському освітньому просторі, Москаленко Ю. (2017)
Кобилянська Л. - Використання освітньо-виховного потенціалу гувернерства в розвитку освіти в гірському регіоні (2017)
Оліяр М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Семеніхіна О. - Необхідність формування у вчителів умінь візуалізувати предметні знання як провідна стратегія розвитку освіти в Україні, Безуглий Д. (2017)
Дьоміна Ж. - Пріоритетний напрям удосконалення системи фізичного виховання школярів, які мають нозологічні прояви, Бублей Т. (2017)
Ілійчук Л. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти у школах гірських регіонів України (2017)
Калаур С. - Психолого-педагогічна характеристика інклюзивного підходу як основи для організації освіти дітей з особливими потребами (2017)
Островська К. - Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні, Островський І., Дробіт Л. (2017)
Близнюк Т. - Формування іншомовної компетенції молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів (2017)
Голуб Н. - Передумови та показники готовності дитини до вивчення рідної та іноземної мов у початковій школі, Перлова В. (2017)
Качмар О. - Освіта як ефективний інструмент профілактики й подолання агресивної поведінки особистості (2017)
Липа І. - Народна пісня в контексті репертуарної політики дитячого хорового колективу, Черсак О., Молодій О. (2017)
Матвеєва Н. - Розвиток особистості молодшого школяра на традиціях родинного виховання гуцулів (2017)
Наконечна Л. - Проблема формування орфографічної грамотності молодших школярів в умовах місцевої говірки (2017)
Лісна-Міськів Н. - Зміст готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності (2017)
Ільчишин Я. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов виховання професійного обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту (2017)
Марущак М. - Використання комп’ютерного програмного забезпечення для оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів на уроках фізичної культури в процесі навчання футболу (2017)
Мосейчук Ю. - Міждисциплінарний характер наукової дефініції "здоров’я": теоретико-методологічні ракурси (2017)
Случик І. - Формування здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя біології, Спаська А. (2017)
Сологуб О. - Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення (2017)
Стинська В. - Школа матері – важлива форма пропаганди педагогічних і медичних знань в УРСР у другій половині ХХ ст. (2017)
Бєлова Н. - Збереження природно-ресурсного потенціалу Передкарпаття: соціально-педагогічний аспект (2017)
Гуляєва М. - Освітні потреби дорослого населення: результати емпіричного дослідження (2017)
Романюк С. - Етнокультурний потенціал Карпатського регіону як складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Дудка Т. - Предметна наповненість педагогічних поглядів давньоруських просвітників ХІІ-ХІV ст. (2017)
Мафтин Л. - Українознавство в змісті освіти Східної Галичини міжвоєнної доби (2017)
Свйонтик О. - Аналіз текстів шкільних підручників для молодших школярів (90-ті рр. ХХ ст.) щодо формування почуття відповідальності (2017)
Тичина І. - Організація навчального процесу у військово-господарчій академії РСЧА у 1936-1941 рр. (2017)
Прокопів Л. - Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регіону Івано-Франківщини (2000-2016 рр.) (2017)
Червінська І. - Державно-громадське управління сучасною школою гірського регіону за умов децентралізації (2017)
Будник О. - Проблема організації дозвілля учнів у гірській школі Українських Карпат (2017)
Гуменюк І. - Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування діалогічного мовлення учнів гірських шкіл, Клюс Л. (2017)
Котик Т. - Дослідницький підхід як засіб оптимізації уроків літературного читання в класі-комплекті сільської школи (2017)
Новосельська Н. - Морально-етичне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості (на матеріалах читанок О. Савченко для другого класу) (2017)
Ткачук О. - Робота зі словником як засіб розвитку мовлення молодших школярів в умовах гірської школи (2017)
Відомості про авторів (2017)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2017)
Титул, зміст (2018)
Захарчук О. В. - Світовий ринок овочів та місце України (2018)
Постол А. А. - Теоретико-методологічні засади й етапи формування великих інтегрованих аграрних підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації (2018)
Воронецька І. С. - Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні, Спринчук Н. А., Кравчук О. О. (2018)
Місевич М. А. - Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах житомирської області, Ходаківський В. М., Циганенко Г. В. (2018)
Мартинюк О. А. - Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості (2018)
Семенчук І. М. - Економічні механізми управління земельними ресурсами, Коваль А. О., Василенко М. Ю. (2018)
Анисенко О. В. - Сучасний стан фермерських господарств в Україні та їх розвиток, Бондаревський Р. О. (2018)
Дядик Т. В. - Земельні ресурси — основа виробничого потенціалу аграрних формувань полтавщини, Погребняк Л. П. (2018)
Прожога І. В. - Комплексний підхід до процесу формування конкурентної стратегії підприємства, Матвієвський О. М. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на пат "державний ощадний банк України", Козачок І. А., Кисла А. О. (2018)
Репіч Т. А. - Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства, Закорська К. Ю. (2018)
Меліхова Т. О. - Механізм управління економічною безпекою підприємства: підходи до визначення (2018)
Огієнко М. М. - Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу (2018)
Рогатіна Л. П. - Сутнісно-функціональний аналіз економічних регіональних систем в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Титул, зміст (2018)
Лесь А. В. - Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм (2018)
Шанін О. В. - Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва, Лаготюк В. О. (2018)
Семенчук І. М. - Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами, Юзик В. А. (2018)
Datsii N. - Formation of the administrative elite in the system of provision of medical services and health care in Ukraine (2018)
Меліхова Т. О. - Дослідження можливості використання методів оцінювання економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів для створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем (2018)
Рогатіна Л. П. - Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону, Гуріна О. В., Михайлов М. С. (2018)
Бутрим О. В. - Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України (2018)
П'ятницька Г. Т. - Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2018)
Анисенко О. В. - Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, Козак А. І. (2018)
Мясников В. О. - Науково-методичний підхід до прогнозування показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2018)
Макеєв С. О. - Інституційні інкубуси та еволюція суспільств (2011)
Сусак В. І. - До питання конструювання показників модерності в контексті реалій сьогочасного українського суспільства (2011)
Савка В. Є. - "Желатинове суспільство”: до проблеми означення сучасного стану українського соціуму (2011)
Тєлєгіна К. А. - Електоральна соціологія як особлива соціоінженерна діяльність: функції та дослідницькі методи (2011)
Ковязіна К. О. - Практичне застосування концепції соціального капіталу на пострадянському просторі (2011)
Танчер В. В. - Глобальна культура в ракурсі сучасної соціології, Шевель І. П. (2011)
Маріанський Я. - Релігійність польської молоді в процесі змін (2011)
Яковенко А. В. - Проблеми смислу соціального розвитку сучасного українського суспільства в умовах глобалізаційних трансформацій (2011)
Захарчук К. - Чи Львів є відкритим для світу? Досвід і спостереження молодих іноземців у Львові (2011)
Куртсеітов Р. Д. - Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: соціокультурні та етномовні аспекти (2011)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Застосування тактики кейс-стаді у вивченні спільнот взаємодопомоги українських трудових мігрантів (2011)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (2011)
Щерба Г. І. - Стратегічні орієнтири і потенціал транскордонного співробітництва України в соціальному просторі Європи (2011)
Бліхар М. П. - Ціннісні орієнтації студентської молоді України: соціологічний аналіз проблеми (2011)
Лапан Т. Д. - Формування академічної української соціології в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., Судин Д. Ю. (2011)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2011)
Сорока Ю. Г. - Ворог як категорія соціального сприйняття (2011)
Лобовикова Е. М. - Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства, Мельников А. С. (2011)
Сидор І. І. - Регіон як предмет соціологічної рефлексії (2011)
Мазурик О. В. - Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту (2011)
Куземська Л. Ю. - Публічна соціологія: оцінка реалістичності тез М. Буравого (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін (2011)
Шедловська М. В. - Концептуалізація поняття "екологічна свідомість” у соціогуманітарних науках (2011)
Харченко О. І. - Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації (2011)
Васильченко О. Б. - Індивідуальний та суспільний настрої як об’єкт наукового дослідження (порівняльна характеристика) (2011)
Кучма І. З. - Вплив реклами і ЗМІ на формування споживацької поведінки молоді (2011)
Костюченко Т. С. - "Жіночий" малий бізнес в Україні в період соціальних трансформацій, Марценюк Т. О. (2011)
Стрельник О. О. - Жінки з інвалідністю: ідентичностіvs стереотипи (2011)
Проскура В. В. - Соціальна мімікрія звільнених з місць позбавлення волі як адаптивний спосіб поведінки (2011)
Соха М. В. - Як бездомні творять Дім: соціальна реінтеграція безпритульних людей у спільнотах Міжнародного руху "Емаус" (2011)
Ярошенко А. О. - Проблемне поле поширення корпоративної соціальної відповідальності, Пермінова Г. В. (2011)
Андрєєва Т. І. - Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? (2011)
Кириленко О. М. - Інституціональна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період (2011)
Лукащук В. І. - Деструктивні фактори розвитку індустрії спорту (2011)
Кропивко С. М. - Вплив зрошувача-скиду на формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека з дренажем (2016)
Попов В. М. - Методологія експериментальних досліджень на закритих зрошувальних системах, Внукова К. В., Таргоній М. М., Cорока Н. В., Шліхта В. В. (2016)
Турченюк В. О. - Підвищення дренованості рисових зрошувальних систем шляхом глибокого розпушення ґрунтів, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2016)
Сидоренко О. О. - Гідродинамічний та гідрохімічний режими природних вод у районі впливу кар’єру "Хотиславський" на початку розробки мергельно-крейдових відкладів, Цвєтова О. В., Дятел О. О., Грижук В. В. (2016)
Ткачук М. М. - Спосіб захисту гідромеліоративних територій від затоплення і підтоплення з використанням дренажно-екранномодульних систем, Ткачук Р. М. (2016)
Ольховик О. І. - Використання інфраструктури зрошувальних систем для виробництва альтернативної енергії, Ольховик Б. Є. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на структурноагрегатний склад ґрунтів, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Романюк І. В. - Розрахунок рівня антропогенного навантаження на басейн річки Гапа, Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г. (2016)
Живиця В. А. - Вплив лісів на умови формування паводкового стоку річок Карпат, Трофимчук Д. М. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на продуктивність багаторічних культур та якість врожаю, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Ревуцький В. Р. - Методологічні основи системного геодезично-інформаційного забезпечення сталого розвитку територій, Кахнич П. Ф., Волошина О. О. (2016)
Азарян В. А. - Проблема генералізованої системи управління якістю рудопотоків кар’єру та її алгоритмізація, Жуков С. О. (2016)
Яцик А. В. - Впорядкування водоохоронних зон навколо Сутиського водосховища за умови підвищення рівня води, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2016)
Hafied Y. - Load sediment quantification by ann method in cheliff watersheds, Shynkaruk L. A., Khlapuk M. M., Maruf Nadyr, Meddour Ahmed Salah Eddine (2016)
Гапіч Г. В. - Оцінювання технічного стану та пропускної спроможності водоскидів на р. Нижня Терса, Рудаков Л. М. (2016)
Сабзиев Э. Н. - Об одном алгоритме мониторинга fm вещаний, Пашаев А. Б. (2016)
Бомба А. Я. - Метод прикладених квазіпотенціалів розв’язування коефіцієнтних задач ідентифікації параметрів, Бойчура М. В. (2016)
Romaniuk V. V. - Method of Limit Recurrence by Contractive Mapping in Solving a Class of Exponential Kernel Integral Equations (2016)
Рудик А. В. - Пристрої обробки сигналів мікромеханічних давачів навігаційних систем (2016)
Назарук В. Д. - Інформаційні технології у навчальному процесі: електронний документообіг, Маланчук Л. О. (2016)
Россінський В. М. - Вплив нітратного рециклу та синтетичних детергентів на ефективність біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А. (2016)
Мартинов С. Ю. - Знезалізнення води в локальних системах водопостачання, Куницький С. О. (2016)
Щурська К. О. - Формування біоплівки з високими екзоелектрогенними властивостями в біоелектрохімічних системах, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2016)
Назаров С. М. - До вибору частоти обертання флейти сітчастого струменереактивного фільтра, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2016)
Гаращенко О. В. - Електромагнітний фільтр зі змінним гідравлічним опором для очищення рідких середовищ, Гаращенко В. І., Іванов А. О. (2016)
Ткачук О. А. - Обґрунтування формул та їх параметрів для оптимізаційних розрахунків мереж дощового водовідведення, Ярута Я. В., Шумінський В. Д. (2016)
Назаров С. М. - Визначення залежностей параметрів імпульсної промивки самопливної лінії руслового водозабору від довжини цієї лінії (2016)
Яцков М. В. - Дослідження рН, Eh і буферної ємності молочної сировини у виробництві дитячих молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2016)
Довбенко Т. О. - Санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги експлуатації електронно-обчислювальних машин (2016)
Стрілець О. Р. - Силові залежності від обертального моменту у запобіжній муфті з зіркоподібною пружиною з защемленими кінцями виступів, Стрілець В. М., Степанюк А. А. (2016)
Кирилюк І. В. - Дослідження енергетичних параметрів автогрейдера, Макарчук О. В., Кирикович В. Д. (2016)
Коцюба І. Г. - Дослідження сезонного морфологічного складу твердих побутових відходів м. Житомира, Давидова І. В., Стріха В. А. (2016)
Ліпянін В. А. - Сучасний стан та перспективи великопанельної житлової забудови у великих містах України (на прикладі м. Рівне), Мілаш Т. О. (2016)
Кухнюк О. М. - Прогнозування пластичних деформацій при роботі крупнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажень, Мишко С. В., Кухнюк Н. О. (2016)
Собуцький В. О. - Неоднорідні структурно-нестійкі основи міських будівель і споруд, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2016)
Стегній О. Г. - Україна на геополітичній мапі: погляд громадської думки (2012)
Шестаковський О. П. - Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлень до іноетнічних груп (2012)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціологія) (2012)
Судин Д. Ю. - Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) (2012)
Прокопишин Т. Д. - Концепції нації у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2012)
Куртсеітов Р. Д. - Вплив установ системи освіти на процес мовної соціалізації дітей дошкільного та шкільного віку (кримських татар і національних меншин) в умовах сучасного Криму (2012)
Нечітайло І. С. - Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології (2012)
Бутиліна О. В. - Професійна маргінальність студентів (2012)
Ігнатоля Н. І. - Трудова міграція закарпатців: напрямки та тенденції змін (2012)
Ровенчак О. А. - Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій (2012)
Мосаєв Ю. В. - Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації (2012)
Вєнцкєвіч Б. - Традиція і культура лемківських родин на прикладі мешканців села Зиндранова (Республіка Польща) (2012)
Басіна Т. О. - Роль неформальних зв’язків у житті української молоді (2012)
Шапошникова І. В. - Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді (2012)
Демків О. Б. - Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник, Федевич М. З. (2012)
Криницька І. П. - Соціальні агенти легітимізації насильства над дітьми в сім’ї у сучасному українському суспільстві (2012)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забезпечення) (2012)
Бень О. Т. - Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття (2012)
Панькова О. В. - Людський потенціал України у контексті сталого розвитку: концептуальні та емпіричні аспекти (2012)
Соболевська М. О. - Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Камінська Л. Ф. - Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства (2012)
Біскуп В. С. - Теоретичний аналіз змісту поняття "кар’єра” з позицій суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Жиров Д. А. - Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва” (2012)
Марусяк Т. С. - Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження (2012)
Козаченко О. О. - Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект (2012)
Когут В. І. - Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями (2012)
Тупікова С. В. - "Homo somatikos”: проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології (2012)
Козлова І. В. - Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів (2012)
Довгаль І. В. - Технологічний контекст поняття "соціальний діалог” (2012)
Афанасьєв Д. М. - Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій (2012)
Городецька О. Г. - Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки (2012)
Шинкаренко О. Є. - Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів (2012)
Хміль Я. В. - Поняття "інтернет-залежність” у соціогуманітарних науках та специфіка його дослідження в соціології (2012)
Вахула Б. Я. - Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства (2012)
Tochonov I. - The role of the Donetsk oblast construction sector in renovation of the territories, Kalashnikova T., Hordiienko V. (2017)
Yefremenko V. - Socio-economic consequences of military conflicts in the Donetsk region and priority areas of the regional renewal, Gavrysh O. (2017)
Snihova O. - The problems of recovery and development of thermal power engineering at the controlled territories of Donetsk and Lugansk regions (2017)
Cherevatskyi D. - EROI of the Ukrainian coal, Atabyekov O. (2017)
Rozmainsky I. - The basic aspects of the Hyman Minsky’s financial instability hypothesis (2017)
Shopova М. - Tourism satellite accounts – an information basis for the analysis of tourism expenditure (2017)
Grigorova V. - Balanced approach for optimizing marketing networks in tourism (2017)
Pidorycheva I. - Special economic zones: key lessons learned from the global experience (2017)
Lyakh O. - Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine (2017)
Savyuk L. - The sphere of educational services in the context of world globalization (2017)
Ostrovetskyy V. - Fiscal policy of Ukraine in conditions of decentralization: revenue of local budgets (2017)
Dimitrova T. - Commercial banks as a mechanism against financing terrorism (2017)
Shlafman N. - Research of the foreign countries experience in regulation of investment processes in building sphere, Frolina K. (2017)
Yeletskykh S. - Аlternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise (2017)
Petrischeva K. - Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources (2017)
Kinelski G. - The essence of competition in the electrical power subsector (2017)
Shabalina L. - World experience of the electric power industry restructuring, Bulavka E. (2017)
Lyashenko V. - The reforming of housing and communal services markets in the condition of economic crisis in Ukraine (2017)
Zaloznova Yu. - Increasing the efficiency of the organization of marketing activity of coal enterprises, Trushkina N. (2017)
Dźwigoł H. - Controlling as a сompany management concept (2017)
Miskiewicz R. - Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects (2017)
Latysheva О. - Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine (2017)
Ivanova Z. - Management of the counterparty risk of an industrial enterprise (2017)
Bondarenko О. - Development of innovative entrepreneurship in Ukraine (2017)
Dźwigoł – Barosz M. - Enhancement of emotional intelligence-related competencies of successors in family businesses (2017)
Abbasova Sh. - Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic, Orujova M., Orujova T. (2017)
Aliyeva I. - Vocational education problems in tourism sphere of Azerbaijan (2017)
Gitis T. - Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises, Klimenko S. (2017)
Kitrish E. - The role of supply chain sustainability in a corporate social responsibility strategy (2017)
Мельниченко О. А. - Якість публічного управління як запорука добробуту населення країни (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Омаров А. Е. огли - Стратегічні напрями національної екологічної політики держави (2017)
Голованова Н. В. - Медіапростір як важливий чинник побудови інформаційного суспільства (2017)
Забейворота Т. В. - Сучасна концепція е-врядування як основа модернізації системи державного управління (2017)
Серенок А. О. - Надання адміністративних послуг в електронній формі в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2016 року (2017)
Омельчак К. О. - Державне регулювання ринку земель у світлі процесів децентралізації влади (2017)
Федорук Є. І. - Державне регулювання логістичної сфери в агро-промисловому комплексі України (2017)
Боклаг В. А. - Громадський контроль у контексті об’єднання територіальних громад та децентралізації в Україні, Павленко А. О. (2017)
Боковикова Ю. В. - Природні ресурси – ресурси розвитку територіальних громад (2017)
Дунаєв І. В. - Проблеми модернізаційного переходу регіонів до децентралізованої моделі розвитку (2017)
Митник А. А. - Підвищення ролі бізнес-асоціацій у механізмах взаємодії влади і бізнесу на регіональному рівні (2017)
Павлюк Н. В. - Формування нормативно-правової основи публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Балуєва О. В. - Принципи формування державної політики відновлення постраждалих від конфлікту територій, Келембет О. С. (2017)
Величко Л. Ю. - Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців (2017)
Балута І. В. - Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації (2017)
Лазарєв М. І. - Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі, Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Золотарьов В. Ф. - Способи маніпулятивного впливу на публічних службовців, Білосорочка С. І. (2017)
Оргієць О. М. - Стажування в органах виконавчої влади як інструмент накопичення передового досвіду управлінської діяльності (2017)
Кравченко С. Г. - Оптимізація державної політики щодо розвитку урбанізованих територій в контексті основних положень Магденбурського права (2017)
Краснова Н. С. - Інформатизація загальної середньої освіти Японії: досвід для України (2017)
Поліщук Г. О. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Семчук М. Г. - Європейський досвід державного регулювання сфери біоенергетики (2017)
Долінченко О. М. - Формування пріоритетних напрямів державного регулювання демографічних процесів в Україн (2017)
Malanchuk O. - Multiple social identities as moderators of conflict in Ukraine?, Susak V. (2015)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) (2015)
Тітар І. О. - Кореляційний аналіз зв’язку модернізації економіки з політичними інститутами (2015)
Мусієздов О. О. - Пам’ять та міська ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції уявлених спільнот (2015)
Яковенко Ю. І. - Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології, Гринчук А. В. (2015)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2015)
Павлега О. С. - Предмет та об’єкт соціології соціальної політики (2015)
Когут І. А. - Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект (2015)
Величко О. А. - Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект, Олійник О. О. (2015)
Отріщенко Н. В. - Надійність кодування проективних малюнків: приклад застосування k Коена (2015)
Балановський Я. М. - Методологічні проблеми визначення індикаторів етносоціокультурної маргінальності (2015)
Лапан Т. Д. - Розвиток вітчизняної соціології у 60–70-ті рр. ХХ ст.: історичний досвід Львова (2015)
Трегуб К. С. - Особливості функціонування мас-медіа у період трансформації сучасного українського суспільства: проблема соціальної відповідальності (2015)
Молдованенко А. О. - Роль соціальних медіа у процесі формування мікросоціальної солідарності в сучасному українському суспільстві (2015)
Булавін Д. Г. - Соціальна відповідальність як ефективний фактор розвитку підприємства (2015)
Карпунець А. С. - До питання трансформації інституту державної служби України (2015)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в управлінні закладами соціального обслуговування: результати експертного опитування (2015)
Андрейчук С. К. - Проблеми формування національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному етапі (2015)
Здрагат С. Г. - Евалюація як система інноваційного підвищення якості освіти у соціологічній перспективі (2015)
Чорнописька Х. В. - Настанови та практики студентів ВНЗ у сучасній Україні щодо інтелектуальної міграції (2015)
Бліхар М. П. - Окремі аспекти розвитку духовності українського студентства: досвід емпіричного дослідження (2015)
Садовська А. О. - Перші кроки на ринку праці молодих інженерів за даними емпірико-соціологічного дослідження (2015)
Długosz P. - Polish sociology of youth and its main fields of research (2015)
Аніпченко С. М. - Типи та функції прабатьків як агентів первинної соціалізації особистості в сім’ї (2015)
Черниш Н. Й. - Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві (2015)
Коновалов О. Є. - Перспективи соціологічних досліджень артхаусного кінематографа (2015)
Сальніков С. З. - Деякі аспекти громадянської активності студентської молоді у сучасних реаліях (2015)
Фостер Л. Ф. - Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти (2015)
Rewera M. - Polish school and teachers in the opinion of pupils (based on the selected research results of the last fifty years), Pachkovskyy Yu. (2016)
Гордієнко Н. М. - Проблеми соціальної мобільності випускників інтернатних закладів системи освіти (2016)
Садовська А. О. - Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України (2016)
Chebotariova A. - Competitive or multidirectional? Collective memory of the Holocaust in Ukrainian society (2016)
Пержун В. В. - Історичне минуле, історична пам’ять, боротьба символів: нові виклики для історичної соціології (2016)
Ляхович Г. В. - Мовна ідентичність як передумова солідарності: соціологічні розвідки, Чепак В. В. (2016)
Калашнікова Л. В. - Теоретико-методологічні передумови вивчення концепту безпеки у соціологічній думці ХІХ– першої половини ХХ ст. (2016)
Шелухін В. А. - Епістемологічний вимір vs онтологічний аргумент: концепція мікро-макро переходів Дж. С. Колмена у критиці (2016)
Баранова С. С. - Суспільні рухи спортивного спрямування: специфіка і класифікація, Ковтун О. С. (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Практики політичної участі: методологічні основи та методичні рішення (2016)
Проценко О. О. - Соціокультурний та інституційний простір волонтерства в Україні: контексти та динаміка (2016)
Жовновата В. О. - Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження (2016)
Паронікян А. А. - Роль етнічних меншин у розбудові громадянського суспільства в Україні (2016)
Берездецька Л. В. - Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві (2016)
Яремко З. М. - Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища, Галаджун Я. В., Муць І. Р., Петришин Р. С., Зелінський А. В. (2016)
Пилипенко Я. С. - Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" (2016)
Шевель І. П. - Глобалізаційні процеси через призму розбіжностей, які виникають в дійсності (2016)
Варга Н. І. - Зайнятість молоді на пограниччях Центрально–Східної Європи (2016)
Конончук О. Г. - "Громадянське суспільство-III": компаративний аналіз країн постсоціалістичного світу (2016)
Личковська О. Р. - Партисипативні інтернет-видання в сучасному українському медіа-просторі: можливості і обмеження (2016)
Василевська Н. С. - Візуалізація як засіб самопрезентації в соціальних медіа (теоретичний аспект дослідження) (2016)
Стадник А. Г. - Масова свідомість як об’єкт інформаційної війни (2016)
Хміль Я. В. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів у дослідженні інтернет– практик (2016)
Нечітайло І. С. - Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних змін: деякі революційні "сценарії" (2016)
Бедашева О. Ю. - Специфіка соціологічної інтерпретації поняття "успіху" та "життєвого успіху" (2016)
Черниш Н. Й. - Вступне слово до публікації авторської програми студентки 2 курсу магістеріуму А. Білик (2016)
Білик А. - "Сильна програма" соціологічного дослідження фестивалів в рамках культуральної соціології (2016)
Бісько Н. - Трансформація рослинних субстратів міцелієм лікарського гриба Ganoderma Lucidum, Джуренко Н., Паламарчук О., Коваль І. (2017)
Мельничук О. - Окремі аспекти інтродукції рослин роду Lophanthus Adans. в умовах Кременецького ботанічного саду (2017)
Карастан О. - Молекулярно-генетичний аналіз батьківських та прабатьківських форм для верифікації походження зразків винограду V. vinifera L., Мулюкіна Н., Папіна О. (2017)
Лісовська Т. - Цитогенетичні ефекти біостимуляторів рослин на основі природних сировинних ресурсів (2017)
Пилипчук А. - Особливості розвитку тюльпанів в умовах відкритого ґрунту Західного Лісостепу, Андреєва В. (2017)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Протеїновий пул тканин рослин і клітинних культур, Дикун М., Броннікова Л. (2017)
Толочик І. - Видовий склад угруповань водоростей р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. (2017)
Зубцова І. - Структура флори деяких груп рослин регіонального ландшафтного парку "Сеймський", Скляр Ю. (2017)
Савоськіна А. - Опис інвазійної спроможності дендросозоекзотів на Українському Поліссі (2017)
Шевченко М. - Афілофороїдні гриби Ічнянського національного природного парку (Україна) (2017)
Павлюк В. - Біоморфологічні особливості степових рослин Горохівської височини (Горохівський район, Волинська область), Кузьмішина І. (2017)
Коцун Л. - Натуралізація деревних інтродуцентів у культурфітоценозах Волинської області, Кузьмішина І., Коцун Б. (2017)
Холодков О. - Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Lunaria rediviva l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Гончаренко В. - Родина Rosaceae Juss. у природній флорі та культурі Шацького поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2017)
Hushcha Т. - Cell Biology From a Self-organization Theory Perspective, Gushcha O. (2017)
Осип М. - Вищі карбонові кислоти олії насіння чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.), Осип Ю. (2017)
Зай С. - Зміна швидкісно-силових параметрів скорочення musculus soleus щурів при хронічній алкоголізації, Білобров В., Вулицька Д., Ноздренко О., Абрамчук О., Мотузюк О. (2017)
Оксентюк Я. - Видові угруповання акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Житомирського Полісся (2017)
Дунаєвська О. - Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті (2017)
Андрійчук Т. - Співвідношення статей калюжниці болотяної (Viviparus contectus) в популяції як показник впливу навколишнього середовища, Вискушенко Д., Вискушенко А. (2017)
Демянчик В. - Мониториг эколого-фаунистических ситуаций и новые подходы к решению природоохранных проблем в экосистемах трансграничного пространства Полесья (2017)
Костюк В. - Генетична диференціація річкових раків із водойм басейну р. Прип’ять, Межжерін С., Гарбар О. (2017)
Уваєва О. - Вплив трематод на плодючість калюжниць (2017)
Станішевська Т. - Вікові особливості тканинного кровотоку в дітей у період пубертатного розвитку, Горна О., Хрустальова Ю., Сукова Я., Кардашевська В. (2017)
Качинська Т. - Вплив сприйняття індивідуальної хвилини на нейродинамічні показники, Абрамчук О., Гочачко К. (2017)
Передмова (2017)
Привалова Л. П. - Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) (2017)
Власенко Н. І. - Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі (2017)
Patsan V. O. - The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation (2017)
Гоменюк А. В. - Функції травестії в "Аркадіях" Ф. Сідні (2017)
Калиберда Н. В. - Поэтика художественного пространства в романе "Памела, или Вознагражденная добродетель" Ричардсона (І–ІV книги) (2017)
Русских И. В. - Роман "Ланселот Гривз" Т. Дж. Смоллета: поэтика книжности и нравоописания (2017)
Гавриленко Є. В. - Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля (2017)
Посудиевская О. Р. - Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887–1888) (2017)
Пичугина Т. Е. - "Генеральские дочки" в драматургии fin de siècle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра (2017)
Ватченко С. А. - Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы, Максютенко Е. В. (2017)
Родный О. В. - Комическая хроника эпохи в творчестве Джерома К. Джерома (2017)
Скуратовская Л. И. - Роман Айрис Мердок: расширение границ жанра (2017)
Потницева Т. Н. - "…Все ново в старом монологе". Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций (2017)
Калашникова О. Л. - Интертекст "гоголевского жанра" в критике Русского Зарубежья (2017)
Дережицька Т. В. - Національні стереотипи як складова літературного образу в романі Е. М. Форстера "Подорож до Індії" (2017)
Мищур Т. Л. - Таинственный мир барокко и поэзия М. И. Цветаевой (2017)
Казарин В. П. - "… Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2017)
Данилович Т. В. - Рецепция теории чистого искусства в советской литературной критике 1946–1956 гг. (2017)
Романова Е. И. - Почему умер текст? (о поэме Вен. Ерофеева "Москва – Петушки") (2017)
Воеводина О. А. - Жанровое заглавие и металирика (2017)
Обихвіст М. С. - Функції концепту "кохання" у розкритті жіночих образів (на матеріалі роману Ґабріеля Ґарсіа Маркеса "Кохання під час холери") (2017)
Васильєв Є. М. - Жанрова специфіка драми-приквелу (2017)
Борисенко М. В. - "Две стороны горы". Поэтика рассказа Элис Манро "The Bear Came Over the Mountain” (2017)
Левченко А. В. - "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики (2017)
Велигина Н. Г. - Жанровый эксперимент в малой прозе литературы постмодернизма: предисловие к сборнику Джулиана Барнса "Есть что сказать" (2017)
Михед Т. В. - Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі (2017)
Блайда И. А. - Бактериальная десульфуризация углей, Васильева Т. В. (2017)
Коломієць Ю. В. - Просторова гетерогенність і специфічність індукованих бактеріозів у калюсних тканинах Lycopersicon esculentum Mill. in vitro, Ліханов А. Ф., Григорюк І. П. (2017)
Семенець А. С. - Вплив антибіотиків на біоплівки штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату, Галкін М. Б., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2017)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність продуктів метаболізму бактерій Lactobacillus plantarum та Enterococcus italicus за сумісної дії проти фітопатогенних бактерій, Жунько І. Д., Ліманська Н. В., Іваниця В. О. (2017)
Волощук О. М. - Антивірусна дія похідних Амінопропанолу-2 на експериментальні моделі вірусу гепатиту C, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Рибалко С. Л., Порва Ю. І., Широбоков В. П. (2017)
Горшкова О. Г. - Вилучення Cu (II) з водних розчинів іммобілізованими клітинами бактерій роду Pseudomonas, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Бєляєва Т.О., Конуп І. П. (2017)
Максименко Л. О. - Низькомолекулярні каротоворицини Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Балко О. І., Балко О. Б. (2017)
Конуп И. П. - Детектирование биосурфактантов на поверхности нанопористого кремния, Гудзенко Т. В., Конуп Л. А., Волювач О. В. (2017)
ХII Міжнародна літня школа-конференція "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" за тематичним напрямом "Біоінформатика" (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Содержание (2018)
Мыценко И. М. - Импульсный логарифмический усилитель с автоматической регулировкой усиления в диапазоне частот 1 МГц…8 ГГц, Халамейда Д. Д. (2018)
Педенко Ю. А. - Использование метода Matrix Pencil для радиолокационного измерения углов места маловысотных целей над взволнованным морем (2018)
Кудинцева И. Г. - Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса, Галюк Ю. П., Николаенко А. П., Хайакава М. (2018)
Карлов В. Д. - Плазменная антенна с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока, Кириченко Ю. В. (2018)
Купченко Л. Ф. - Оценка согласованности оптимальной динамической спектральной фильтрации в оптико-электронных системах обнаружения объектов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2018)
Марков В. А. - О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, Науменко В. Д. (2018)
Пузанов А. О. - Двухчастотный метод определения активного сопротивления факельного разряда в рамках эквивалентной схемы М. С. Неймана, дополненной эквивалентной индуктивностью разряда (2018)
Пузанов А. О. - Численный анализ двухчастотного метода измерения активного сопротивления факельного разряда с учетом и без учета его эквивалентной индуктивности (2018)
Чернышов Н. Н. - Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, Панченко А. Ю., Писаренко В. М., Алкхавалдех М. А. Ф., Умяров К. Т. (2018)
Шейко В. М. - Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. (2018)
Воронова Л. М. - Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття, Мартем’янова Н. С. (2018)
Chastnyk S. V. - Minority Languages in Digital Communication (2018)
Шейко В. М. - Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2018)
Шемаєва Г. В. - Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах (2018)
Шипота Г. Є. - Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності (2018)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (2018)
Глазунова Л. В. - Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз, Лесюк О. В. (2018)
Шевцова Ю. О. - Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві (2018)
Кунанець Н. Е. - Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті "розумних міст", Липак Г. І., Пасічник В. В. (2018)
Тітов С. В. - Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive, Тітова О. В. (2018)
Romanyuk O. I. - The Communication Function of Journalism, Kovalenko I. P. (2018)
Звєгинцова М. Е. - Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) (2018)
Зацерківна М. О. - Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект (2018)
Євтушенко О. М. - Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева), Жидкова Д. C. (2018)
Гиріна Т. С. - Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення (2018)
Миронов М. С. - Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн (2018)
Піменов В. Г. - Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан (2018)
Остропольська З. М. - Інновація як складова соціокультурної діяльності (2018)
Перехейда В. В. - Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену (2018)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів (2018)
Кікоть А. А. - Дослідження туризму як соціокультурного феномену (2018)
Андреев Ю. М. - Аналитическое компьютерное построение первых интегралов уравнений движения дискретных механических систем (2017)
Андренко П. Н. - Динамический анализ торцевых уплотнений ротора лабиринтно-винтового насоса, Лебедев А. Ю., Григорьєв А. Л. (2017)
Батыгин Ю. В. - Резонанс во вторичном контуре трансформатора Тесла при возбуждении гармоническим напряжением, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Сабокарь О. С. (2017)
Воропай А. В. - Воздействие на прямоугольную пластину конечной системы произвольных нагружений (2017)
Григорьєв А. Л. - Расчёт вынужденных колебаний пружины при асимметрии граничных условий и учете факторов нелинейности, Дериенко А. И. (2017)
Завьялов П. С. - К вопросу численного прогнозирования амплитуд низкочастотных пульсаций давления в обратимой гидромашине, Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А., Варенко В. Д. (2017)
Кальченко Б. І. - Оцінка плавності руху самохідної машини при впливі нерівностей поверхні, Кожушко А. П., Кісельов А. Р. (2017)
Карпик А. А. - Моделирование потока в межлопаточном канале компрессора с учетом вращения рабочего колеса для определения аэродинамических сил (2017)
Кропачек О. Ю. - Корреляционно-спектральная модель контроля автокогерентности термодинамических процессов (2017)
Мягка Ю. О. - Дослідження механо-хімічної обробки активного мулу з перспективою його подальшої утилізації, Бєлянська О. Р., Волошин М. Д. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух математичного маятника, Ольшанський С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про вільні коливання осцилятора з кубічно нелінійною силовою характеристикою, Ольшанський С. В. (2017)
Петухов В. М. - Кинематическая модель движения колёсной пары после схода с рельс, Аксёнова Н. А. (2017)
Ревелюк И. С. - Континуальные модели синфазного течения силиконового масла по кольцевым каналам демпферов крутильных колебаний вала дизеля (2017)
Сыровацкий А. Н. - О восстановлении возмущения колебаний точечных масс по спектру (2017)
Тимошенко С. Н. - Моделирование геометрии сталеплавильной ванны и подового электрода дуговой печи постоянного тока с целью повышения ее энергоэффективности (2017)
Хацько Н. Є. - Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню (2017)
Янютин Е. Г. - Применение разложений функций в ряды Шлемильха для анализа нестационарных колебаний мембраны, Воропай Н. И., Егоров П. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Колесова Н. А. - Метаболічні і структурні зміни сердя та еритроцитів білих щурів за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. Л., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. Л., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2013)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №9 та № 10), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2013)
Чекман І. С. - Аквапорини: структура, функції та значення для медицини, Сімонов П. В. (2013)
Василии В. С. - Використання сучасних профілактичних технологій як необхідний елемент формування здорового способу життя (2013)
Клименюк В. П. - Вивчення ризиків інвалідизації внаслідок серцево- судинних захворювань за ієрархічною мікст-моделлю (2013)
Ніженковська І. В. - Інформаційна забезпеченість населення як важливий аспект відповідального самолікування у мегаполісі, Лисенко О. Ю., Дикуха І. М. (2013)
Сміянов В. А. - Внутрішній аудит медичної документації хворих артеріальною гіпертензією на первинному рівні медичної допомоги, Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Біляков А. М. - Судово-медичне визначення травматичного ґенезу смерті та тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми за вмістом "середніх молекул" в тканинах та рідинах тіла (2013)
Бичкова Н. Г. - Стан системного імунітету у хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом на різних етапах реабілітації, Присяжнюк А.П., Ахтемійчук О.С. (2013)
Борисенко А. В. - Цитологічні та мікробіологічні зміни слизової оболонки порожнини рота у вагітних із залізодефіцитною анемією, Тімохіна Т. О. (2013)
Борисенко А. В. - Визначення полів напружень методом скінченних елементів у різцях нижньої щелепи відновлених з використанням внутрішньоканальних штифтів, Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Савинук А. О. (2013)
Василюк Н. В - Риніт вагітних: патологія чи транзиторне явище?, Макарчук О. М. (2013)
Вітовська О. П. - Напрями профілактики первинної глаукоми в Україні на сучасному етапі (2013)
Дудар Л. В - Вплив фізичної активності на якість життя молодих людей, Овдій М. О. (2013)
Маланчук В. А. - Клиническая оценка сонографических показателей хронических заболеваний околоушных слюнных желез, Перерва В. В., Логановская Е. В., Гуч А. А. (2013)
Шепетько Е. Н. - Иммуномодулирующая терапия в комплексном лечении острокровоточащего рака желудка с применением радикальных операций, Бычкова Н. Г., Гармаш Д. А., Курбанов А. К. (2013)
Мельниченко Л. В. - Эффективность восстановительного лечения с применением комбинированной тракции у больных с люмбалгиями и люмбоишиалгиями (2013)
Удод А. А. - Оценка степени полимеризации фотокомпозиционного материала по результатам оценки удельной световой энергии, Мороз А. Б., Колосова О. В. (2013)
Мороз А. В. - Деякі аспекти лікування остеоартрозу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2013)
Назарко Н. М. - Ефективність превентивної фізичної реабілітації осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу (2013)
Скринченко Н. Я. - Особливості поліморфізму гена (32-адренорецепторів у жінок з невиношуванням вагітності, Воробьова І. І., Могілєвська С. Л., Живецька-Денисова А. А., Лівшиць Л. А., Гулковський Р. В., Кучеренко А. М. (2013)
Латишев Є. Є. - Перспективи здобуття дистанційної освіти в Україні (2013)
Москаленко В. Ф. - Інноваційні освітні технології в сучасній післядипломній фармацевтичній освіті, Антоненко М. Ю., Дорошенко В. О., Бутко Л. А. (2013)
Чекман І. С. - Наукова діяльність співробітників кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (підсумки п’ятирічної роботи), Горчакова Н. О., Казак Л. Л., Бабак В. В., Борзенко І. О., Голопихо Л. Л., Голота Л. Г., Дяченко В. Ю., Кава Т. В., Шумейко О. В. (2013)
Абу Шамсія Р. Н. - Лапароскопическая абдоминальная хирургия: современные возможности и перспективы (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Дудар Л. В. - Целіакія дорослих: глютен чутливі ураження слизової оболонки ротової порожнини, Романенко І. Г., Колесник К. О., Дудар Д. В. (2013)
Михайличенко Б. В. - Комплексні наукові дослідження мумій та кліматичних умов ближніх печер Києво-Печерської лаври, Остапюк Л. І., Топчій Т. ., Федотова І. А., Бондар С. С. (2013)
Погребняк А. Д. - Структурно-фазовые превращения в поверхностных слоях и свойства металлических материалов после импульсного воздействия пучков частиц, Кульментьева О. П. (2003)
Гнатюк И. Е. - Микроструктура зоны оплавления при многократном импульсном лазерном воздействии, Андрющенко В. А., Бондарь В. И., Дзевин Е. Н. (2003)
Каплун В. Г. - Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных средах (2003)
Borodin A. - The interaction of Na atoms with the molecular surfaces H2O and CH3OH: the role of delocalized Na3s electrons, Hofft O., Kahnert U., Kempter V., Allouche A. (2003)
Беляев Н. Р. - Определение свойств поверхности кристаллов на основе изучения явления теплопроводности при низких температурах, Ходусов В. Д. (2003)
Островский О. С. - Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн, Одаренко Е. Н., Шматько А. А. (2003)
Дзюбенко М. И. - Использование динамики спеклов для позиционирования плоской поверхности, Колпаков С. Н., Пелипенко В. П., Приёмко А. А. (2003)
Береснев В. М. - Исследование фрикционных свойств композиционных покрытий, полученных вакуумно-дуговым методом, Федоренко А. И., Гриценко В. И., Перлов Д. Л. (2003)
Белаш Н. Н. - Исследование влияния предварительной обработки и состава композиционных покрытий на стойкость твердосплавных режущих пластин, Таран В. С., Татаринов В. Р. (2003)
Куклин В. М. - Развитие высоких технологий и венчурного бизнеса – реальный путь к процветанию (2003)
Правила оформлення статтей (2003)
Погребняк А. Д. - Особенности структуры и физико-механических свойств гибридных и комбинированных покритий, Понарядов В. В., Кравченко Ю. А., Рузимов Ш. М. (2003)
Береснев В. М. - Покрытия на основе тугоплавких соединений, осаждаемых из потоков металлической плазмы вакуумной дуги, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (I. Физические и технические аспекты) (2003)
Гончаров А. В. - Исследование распределения азота в образцах, полученных ионно-стимулированным осаждением пленок Cr на алюминий при бомбардировке ионами азота, Гугля А. Г., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Андреев А. А. - Формирование вакуумно-дуговых нитридных покрытий на основе молибдена, содержащих серу, Картмазов Г. Н., Кострица Т. В., Романов А. А. (2003)
Лоскутов С. В. - Изменение работы выхода электронов при упруго-пластическом деформировании металлов (2003)
Удовицкий В. Г. - Рентгеновское исследование кристаллической структуры тонких пленок дибензотетрааза|14|аннулена (2003)
Колесник В. В. - Формирование многокомпонентных многослойных жаростойких покрытий на лопатки ГТД с помощью ионного магнетрона, Белан Н. В., Иващенко С. С., Колесник В. П., Слюсарь Д. В., Жеманюк П. Д., Прокопенко А. Н. (2003)
Целуйко А. Ф. - Формирование интенсивных электронных пучков в протяженном плазменном диоде с металлогидридным инжектором предварительной плазмы, Бориско В. Н., Зиновьев Д. В., Дробышевская А. А., Клочко Е. В. (2003)
Дудник С. Ф. - Применение металлических покрытий для защиты сварных соединений, подверженных электрохимической коррозии, Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2003)
Мізернік В. М. - Каскадне з’єднання N резонансних розгалужень з магнітодіелектричними резонаторами, П’ятак М. І. (2003)
Вербицкий В. Г. - Расчет элементного состава варизонных структур А3В5 для белых светодиодов, Осинский С. В., Сариков А. В. (2003)
Манучарян Г. В. - Взаимная неустойчивость фазовых траекторий и хаотическое поведение нелинейных механических систем (2003)
Чеснокова Н. В. - Инновационная государственная политика: объективная необходимость и некоторые аспекты формирования (2003)
Толок В. Т. - "Булат" – дитя "термояда" (страницы истории) (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (II. Теоретические и системные аспекты) (2004)
Хороших В. М. - Пространственное распределение потоков частиц в стационарном дуговом разряде низкого давления, Холомеев М. Г. (2004)
Отажонов С. М. - Фоточувствительность АФН-пленок в гетероструктуре из СDTE-SiO2-Si под действием внешнего электрического поля (2004)
Богатыренко С. И. - Плавление и кристаллизация в слоистой пленочной системе Ge-Bi, Гладких Н. Т., Дукаров С. В., Крышталь А. П. (2004)
Михлин Ю. В. - О возникновении хаотических колебаний параметрически возбуждаемого математического маятника, Манучарян Г. В. (2004)
Береснев В. М. - Некоторые аспекты повышения стойкости рабочих поверхностей трения, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2004)
Вербицкий В. Г. - Формирование элементного состава гетероструктур А3В5 при эпитаксии из ионизированных потоков, Осинский С. В. (2004)
Воронов Д. Л. - Начальные стадии перемешивания в многослойных периодических покрытиях Mo/Si при облучении ионами He, Девизенко А. Ю., Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Пеньков А. В., Севрюкова В. А., Бобков В. В., Перегон Т. И., Тищенко Л. П. (2004)
Дехтярук Л. В. - Температурный коэффициент сопротивления мультислоев с поликристаллической структурой, Маршалек М., Проценко И. Е., Чорноус А. Н. (2004)
Хрипунов Г. С. - Гибкие солнечные элементы ITO/CdS/CdTe/Cu/Au с высокой удельной мощьностью, Бойко Б. Т. (2004)
Вербицкий В. Г. - Ионная стимуляция получения твердых растворов InxGayAl1–x–yNuAsvP1–u–v для диодных источников белого света, Осинский С. В., Сариков А. В. (2004)
Свич В. А. - Исследования в рамках проблемы освоения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, выполненных на кафедре радиофизики, Дюбко С. Ф., Кузьмичов В. М., Шульга В. М. (2004)
Мизерник В. Н. - Рассеяние волноводной волны на запредельном участке с феррито-диэлектрическим резонатором, Пятак Н. И. (2004)
Кунченко Ю. В. - О формировании микро,-нанослойных покрытий методом вакуумно-дугового осаждения, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н., Неклюдов И. М. (2004)
Береснев В. М. - Применение покрытий на основе тугоплавких соединений для защиты контейнерных материалов, Ковтун Г. П. (2004)
Дудник C. Ф. - Исследование характеристик трения и износа ионно-плазменных покрытий, полученных на алюминиевом сплаве, Любченко А. П., Олейник А. К., Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2004)
Фареник В. И. - Высокочастотные разряды низкого давления в технологии малоэнергоемкого вакуумно-плазменного травления микроструктур (2004)
Багатырь А. Е. - Социальное партнерство участников образовательного процесса университетов в трансформативной экономике, Дулуб Л. Н., Пятак Н. И. (2004)
Приходько В. И. - К кинетической теории частиц поверхности в методе сокращенного описания, Кавчук В. И., Турбин П. В. (2004)
Annaratone B. M. - Levitation of particles in O2 plasma, Antonova T., Lisovskiy V. A., Thomas H. M., Morfill G. E. (2004)
Лисовский В. - Плазменная очистка технологических камер в высокочастотном емкостном разряде, Бут Ж.-П., Ландри K., Дуэ Д., Касань В. (2004)
Хороших В. М. - I. Эрозия катода и расход массы катодного материала в стационарной дуге низкого давления (2004)
Хороших В. М. - II. Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной дуги (2004)
Береснев В. М. - Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа (2004)
Loya V. Yu. - Investigation of the optical coatings on the DKDP single crystals by X-ray photoelectron spectroscopy, Lada A. V., Puga P. P., Gritsyna V. T. (2004)
Шкилько А. А. - Экзоэлектронная эмиссия из алюминия после механических и термических воздействий (2004)
Толок В. Т. - Физика и Харьков (2004)
Хавронюк М. І. - Компаративний метод у сучасному кримінальному-правовому дослідженні: мета застосування (2017)
Пампура М. В. - Зміст та особливості правової ідеології як складової правосвідомості в умовах системної трансформації українського суспільства (2017)
Чумаченко С. В. - Поняття та види суб'єктів забезпечення національної безпеки України (2017)
Вовкович У. В. - Передумова розвитку філософсько-правових ідей у Галичині (кінець XIX-початок XX ст.ст.) (2017)
Зінченко С. - Теоретико-правовий аспект легалізації окремих верст населення "сексуальних меншин" в умовах розбудови правової держави (2017)
Мельніков Д. О. - Теоритичні основи сучасної моделі місцевого самоврядування: порівняльна характеристика (2017)
Шульгін В. В. - Новелізація військового-службового законодавства України в особлий період як спосіб ефективності його реалізації (2017)
Гасанов А. К. - Щодо питання повноважень Вищої ради правосуддя (2017)
Нікопольська К. В. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні: правове регулювання та проблеми правозастосовчої практики (2017)
Скробач С. Л. - Щодо завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань (2017)
Бандурка О. О. - Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні (2017)
Христинченко Н. П. - Пріоритетні напрями: щодо питання удосконалення механізму організації наукової діяльності в Україні (2017)
Фелик В. І. - Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України (2017)
Кікінчук В. Ю. - Форми взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами забезпечення публічної безпеки та порядку в державі (2017)
Калашник М. В. - Поняття та порядок застосування поліцейського піклування (2017)
Кучинський Ю. Д. - Структура механізму адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2017)
Боженко Н. В. - Медіація як один із засобів врегулювання адміністративних спорів: теоретико-історичний аспект (2017)
Голуб В. О. - До дискусії щодо правових підстав введення в Україні воєнного стану (2017)
Околович М. Є. - Практика формулювання дефініцій "адреса", "будівельна адреса", "поштова адреса" у правових актах управління містобудівною діяльністю (2017)
Терещук Ю. В. - Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації менеджменту митних адміністрацій та служб через призму актів національного законодавства (2017)
Єфремова І. О. - Поняття та сутність відповідальності у сімейному праві (2017)
Пітух Ю. Ю. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху як складова державної політики безпеки доожнього руху (2017)
Сокуренко В. В. - Вплив кримінальної субкультури на правопорядок (2017)
Налуцишин В. В. - До питання філософського осмислення формування взаємозв'язку соціального контролю та правового порядку (2017)
Пекар П. В. - Окремі проблеми визначення змісту поняття "публічності" у складі злочину передбаченого ст.436 КК України (2017)
Черепій П. П. - Особливості юридичного складу умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (2017)
Джужа А. О. - Запобігання віктимологічній поведінці у сфері соціального-економічних відносин (2017)
Леон Я. О. - Функції слідчого судді у кримінальному процесі (2017)
Муляр М. С. - Щодо ефективності інформаційної складової в цивільно-правовому регулюванні споживчого кредитування (2017)
Шаповалова К. С. - Відповідальність за немайнову (моральну) шкоду суб'єктів господарювання, які допустили господарське правопорушення (2017)
Ануфрієв М. І. - Деякі аспекти системи міжнародного-правового контролю дотримання прав людини на універсальному рівні, Шашкова-Журавель І. О. (2017)
Тертишник В. М. - Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення (2017)
Ільницький М. С. - Роль демократичних виборів у формуванні законодавчих органів (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правові заходи з удосконалення порядку іноземного інвестування в Україні (2017)
Снігерьов О. П. - Адміністративно-правове забезпечення дисциплінарної відповідальності працівників та військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Адміністративно-правові аспекти взаємодії господарських судів з органами суддівського самоврядування (2017)
Овечкіна О. С. - Гармонізація національного законодавства із правом Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності (2017)
Заяць О. С. - Форми адміністративно-правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2017)
Панченко М. А. - Ефективність впливу судової реформи на стан законодавства про адміністративну відповідальність (2017)
Чижов Д. А. - Правовий статус учасників антитерористичної операції (2017)
Савчук Р. М. - Обов'язки як елемент процесуального статусу перекладача в адміністративному судочинстві (2017)
Подоляка С. А. - Реалізація адміністративно-правових норм як важливий елемент механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України (2017)
Лесько Н. В. - Функції уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері захисту дітей від насильства (2017)
Бандурка С. С. - Адміністративно-правові засади діяльності приватного підприємства (2017)
Бандурка І. О. - Реформування законодавства щодо захисту прав та свобод дитини від злочинних посягань (2017)
Плукар В. В. - Зупинення кримінального провадження у факультативних судових стадіях кримінального процесу, Маліцька Н. В. (2017)
Кавун С. М. - Форми і методи забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, Долинний А. В. (2017)
Брисковська О. М. - Тактика проведення процесуальних дій з іноземцями при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2017)
Пономарьов С. П. - Поняття та зміст публічної безпеки сектору безпеки і оборони (2017)
Желік М. Б. - Караність злочинів, які полягають у прийнятті прпозиції, обіцянки або одержаннв неправомірної вигоди (2017)
Гарник Л. Л. - Банкруство фізичних осіб: закордонний досвід і перспективи запровадження в Україні (2017)
Кожевникова В. О. - Обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Подсудность гражданських дел: понятие, виды, перспективное регулирование (2017)
Демченко Я. О. - Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності (2017)
Іванов Д. В. - Удосконалення функціонування концепції суспільного мовлення в Україні (2017)
Картавцева Ю. В. - "Контрафакція" та "піратство" як вид порушень прав інтелектуальної власності (2017)
Меліхов Ю. О. - Розвиток ринку землі у контексті реалізації земельної реформи в Україні (2017)
Гольонко Р. А. - Правові питання створення біосфери заповідників в Україні (2017)
Попова Л. М. - Роль Державної фіскальної служби України у виявленні тіньової діяльності платників податків, Савченко А. О. (2017)
Очкуренко С. В. - Форми взаємодії фінансового права і трудового права (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Льготный НДС для аграриев: какие изменения ожидают АПК производителей в следующем году? (2016)
Мораторій на продаж землі продовжують: зрада чи перемога? (2016)
Успіх XІІ Міжнародної конференції "ПТАХІВНИЦТВО-2016" як індикатор розвитку галузі (2016)
Федорук Н. М. - Ефективність використання різних рівнів лізину в раціоні африканських страусів, Бомко В. С. (2016)
Организация страусовой фермы — советы практиков из агротуристического комплекса "Кременёвский страус" (2016)
Кривенок М. Я. - Теоретичне обґрунтування співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах ремонтного молодняку промислового стада курей-несучок, Ільчук І. І., Добрівський В. Г. (2016)
Вервейко Б. Н. - Производство комбикормов для индеек в приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Марчишина Є. І. - Дослідження причин виробничого травматизму працівників та основні аспекти відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, Мельник В. В., Сапура Н. В. (2016)
Чотири методи визначення свіжості курячих яєць (2016)
Самые красивые птицы в мире (2016)
Эванс C. - Естественный инстинкт питания запасами желточного мешка: уроки наблюдения за природой (2016)
Syvachenko E. V. - Performance, morphological and biochemical parameters of blood in broiler chickens under introduction of the acidifiers to the diet, Dyachenko L. S., Syvyk T. L. (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
"Vetsupport": ветеринария + технологии + наука = успех (2016)
Лохов В. - Органічний підкислювач у годівлі бройлерів, Рот Н. (2016)
Сахацкий И. Н. - Здоровый кишечник – здоровая птица, Кузьмин А. А., Боровко А. Н. (2016)
Мельник В. О. - Спалювання підстилкового посліду: аргументи ЗА і ПРОТИ (2016)
Тихончук Д. - Энергосбережение на производстве (2016)
Научное обоснование эффективности производства мяса бройлеров в клеточном оборудовании (2016)
Шуляк С. В. - Визначення вмісту срібла у м’ясі перепелів, Новожицька ю. м., Засєкін Д. А. (2016)
Антибіотики для перорального застосування від компанії "AVICO" (2016)
Gorbenko Z. G. - The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption, Trufanov O. V., Trufanova V. O. (2016)
Ковальчук Н. - "Сучасне птахівництво" Україна та "Reussir Aviculture" ("Успішне Птахівництво") Франція – дружбі бути! (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Карпенко С. - Бизнес без границ для украинских птицеводов (2016)
Молоскин С. - Новый продукт на рынке Украины – "РОВАБИО® МАКС" (2016)
Вервейко Б. Н. - Приготовление кормов для птицы в фермерских и приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Коваленко А. В. - Использование комплексного синбиотика "Бионорм-К" ТМ "Biocorr" для повышения рентабельности птицеводства (2016)
Авдось’єва І. К. - Передові нанотехнології – альтернатива антибіотикам, Пащенко А. Г., Кушнір В. І. (2016)
Кучер В. А. - Клінічні та гематологічні показники перепелів при застосуванні лікопінової біомаси гриба Blakeslea Trispora, Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Прокудіна Н. О. - Сучасні дезінфектанти: плюси та мінуси (2016)
Прудиус Т. - Секрети успіху в технології вирощування птиці (2016)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" відділення "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" оголошує набір абітурієнтів (2016)
Нечай Н. М. - Вплив різних рівнів сухого полікомпонентного підкислювача у комбікормі на показники забою перепелів м’ясного напряму продуктивності (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
АГРОПОРТ-2016 об'єднує західну і східну Україну (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Ільдуса Ібатулловича Ібатулліна,першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України! (2016)
Засєкін Д. А. - Дослідження віруліцидної дії нового дезінфікуючого засобу "Унівайт" щодо вірусу хвороби Ньюкасла, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2016)
Фіялович Л. М. - Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі, Кирилів Я. І. (2016)
Бойко Ю. В. - Гематологічні показники курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів, Бойко Г. В., Духницький В. Б., Бойко Н. І. (2016)
Кривенок М. Я. - Якість води для птиці — завжди під контролем, Ястребов К. Ю., Лук О. М. (2016)
Лохов В. - Улучшение здоровья кишечника птицы с помощью фитогенных кормовых добавок (2016)
Marchyshyna Y. - Working Conditions, Dangerous and Harmful Factors on Poultry Farms, Melnyk V., Statnik M. (2016)
Науменко Е. М. - Киевские светляки (2016)
Від редакції (2003)
Достанко А. П. - Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности, Бордусов С. В. (2003)
Хороших В. М. - Стационарная вакуумная дуга в технологических системах для обработки поверхностей (2003)
Валиев К. А. - Реактивный ионно-лучевой синтез тонких пленок непосредственно из пучков ионов, Маишев Ю. П., Шевчук С. Л. (2003)
Lisovskiy V. A. - Simulation of the ignition of alow pressure rf capacitive discharge, Booth J.-P. (2003)
Гриценко В. И. - Использование ВЧ розряда в методе вакуумно-дугового осаждения покрытий, Береснев В. М., Швец О. М. (2003)
Белоус В. А. - Радиационные технологии модификации поверхности. I. Ионная очистка и високодозовая имплантация, Лапшин В. И., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Пашнев В. К. - Осаждение алмазных покрытий с использованием тлеющего разряда, стабилизированного магнитным полем, Стрельницкий В. Е., Опалев О. А., Грицына В. И., Выровец И. И., Бизюков Ю. А., Брык В. В., Колупаев З. И. (2003)
Guglya A. - Distribution of interstitial impurities in chromium coating, obtained by ion beam assisted deposition, Virich V., Styervoedov A., Silkin M. (2003)
Милославский В. К. - Светоиндуцированные спонтанные решетки в волноводных пленках, Агеев Л. А. (2003)
Богатиренко С. И. - Понижение температуры плавления с уменьшением толщины пленок Bi, In, Pb и Sn в Al матрице, Гладких Н. Т., Кришталь А. П. (2003)
Дукаров С. В. - Температурная зависимость смачивания в переохлажденных конденсатах олова на углеродной подложке, Гладких Н. Т., Бородин С. А. (2003)
Осинский В. И. - Влияние обработки поверхности чипов на экстракцию излучения сверхъярких светодиодов на гетероструктурах InGaN/Al2O3, Гончаренко Т. И., Ляхова Н. Н. (2003)
Азаренков Н. А. - Учебно-научные комплексы в области высоких технологий, Зыкова А. В., Клепиков В. Ф., Лапшин В. И., Фареник В. И. (2003)
Андрейко І. М. - Вплив складу і структури на механічні властивості заевтектоїдних графітизованих сталей, Кулик В. В., Акімов І. В., Волчок І. П., Віра В. В. (2016)
Дурягіна З. А. - Оптимізація технологічного процесу формування діелектричних склокристалічних покриттів системи PbO – ZnO – B2O3 на сталі 40Х13, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А. (2016)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при спіканні багатокомпонентних залізоскляних композитів, Максимова Г. А., Куровський В. Я., Молчановська Г. М. (2016)
Троснікова І. Ю. - Вплив хімічного складу на структуру та механічні властивості сплавів системи Nb – Si – B, Лобода П. І., Івашура О. О. (2016)
Хижняк В. Г. - Будова та властивості азототитаноалітованого твердого сплаву ВК8, Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. (2016)
Чейлях Я. О. - Способи формування метастабільних модифікацій сплавів з ефектом самозміцнення при зношуванні, Чейлях О. П. (2016)
Єфіменко Георгій Григорович. До 100-річчя від дня народження (2016)
Степанов О. В. - Програмні засоби оптимального вибору матеріалів, Богомол Ю. І. (2016)
Туровська Г. І. - Аналіз стану наглядової діяльності за охороною праці в Україні за 2006 - 2014 роки, Євтушик Ю. О. (2015)
Ткачук А. В. - Формування планів водокористування шляхом оцінки умов вологозабезпеченості за алгоритмом розпізнавання образів, Ткачук Т. І. (2015)
Меддур А. C. - Технологічна надійність елементів систем краплинного зрошення, Токар О. І., Токар Л. О. (2015)
Проценко С. Б. - Аналіз нових нормативних вимог до розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель, Новицька О. С. (2015)
Волкова Л. А. - Шляхи оптимізації промислового водокористування, Литвиненко Л. Л. (2015)
Чабан І. В. - Особливості ситем вентиляції, кондиціонування та опалення будівель станцій водопідготовки, Кізєєв М. Д. (2015)
Бабич С. М. - Контактна задача для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска (2015)
Герасимов Г. Г. - Визначення основних параметрів стабілізаторів тиску, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2015)
Гриб Й. В. - Транскордонний іхтіоекологічний заповідний регіон "Верхній Дніпро" - проблеми створення, організація, завдання, Сондак В. В., Волкощовець О. В., Войтишина Д. Й. (2015)
Токар Л. О. - Оптимізація розрахунку довжин дрен та їх уклонів при проектуванні осушувальних систем (2015)
Домбровський Я. І. - Реконструкція водопропускної галереї баштового водоскиду Косівського водосховища біля с. Кашперівка, Тетіївського району, Київської області, Шумінський В. Д., Шидловська О. В., Данилюк О. М. (2015)
Хлапук М. М. - Дослідження п'єзометричного тиску в струмині потоку водозливу з тонкою стінкою, Безусяк О. В., Корнійчук В. І. (2015)
Кір’янов В. М. - Досвід, проблеми та перспективи використання акумулюючих басейнів невеликих ємкостей для здійснення поливів на території Закарпатської області, Керечан Д. М. (2015)
Бісовецький Ю. А. - Проблема розмиву дна нижнього б’єфу гідровузлів на нескельній основі, Щодро О. Є., Ніколайчук О. М. (2015)
Щодро А. Е. - Концептуальные основы решения проблемы расчета местных деформаций дна (2015)
Цимбалюк В. І. - Інформаційно-аналітична система моніторингу паспортних даних, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2015)
Ніколайчук О. М. - Дослідження часу закриття поплавка-затвора гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Шинкарук Л. А., Орлов І. Ю. (2015)
Сапсай Г. І. - Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь, Бадинський Л. О., Лісовець А. В. (2015)
Петрович В. В. - Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах, Артеменко В. А. (2015)
Косяк Д. С. - Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся, Холоденко В. С. (2015)
Бухальська Т. В. - Організація водоохоронних зон водних об’єктів за межами населених пунктів, Наконечна Ж. В. (2015)
Стребіж Т. В. - Вільне програмне забезпечення у підготовці інженерних кадрів (2015)
Мартинюк П. М. - Математичне моделювання консолідації ґрунтів при нелінійних компресійних залежностях, Степанченко О. М., Бобошко В. М. (2015)
Корбутяк М. В. - Оцінка впливу меліоративного навантаження на басейни малих річок Українського Полісся, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2015)
Матус С. К. - Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах, Рокочинський А. М. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Проектування залізобетонних елементів прямокутного профілю за косого згину на основі методу розрахункових опорів залізобетону, Бабич В. І. (2015)
Трапаидзе В. - Оценка гидроэнергетического потенциала Грузии, Двалашвили Г. (2015)
Онопрієнко Д. М. - Вплив фертигації на формування врожайності кукурудзи (2015)
Кахнич П. Ф. - Использование сточных вод Израиля, Бучинська Л. В. (2015)
Літніцький С. І. - Наближене визначення твірної дискретно представленої поверхні обертання (2015)
Бондар А. Є. - Визначення особливостей формування річкового стоку та їх вплив на осушувані водозбори (2015)
Куковський А. Г. - Технологія будівництва комплексу протиерозійних гідротехнічних споруд, Кизима В. П. (2015)
Кірянов В. М. - Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем: історія, завдання, перспективи, Білецький А. А., Клімов С. В., Пінчук О. Л. (2015)
Іващук Я. Г. - Алгоритми найкращого рівномірного наближення функцій елементами інтерполяційних класів (2015)
Котова А. О. - Порівняльний аналіз різних наземних методів геодезичних вимірювань, Бялик І. М. (2015)
Куницький М. О. - Використання безпровідних інформацінйних технологій в геодезичних приладах, Бялик І. М., Кундрат А. М. (2015)
Кузло М. Т. - Визначення оптимальних параметрів грунтових споруд в умовах змінного рівня води у водоймищі (2015)
Хлапук М. М. - Узагальнення та використання наукових досліджень кафедри гідротехнічного будівництва НУВГП щодо запобігання шкідливій дії вод на річках України, Щодро О. Є., Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2015)
Зджіслав Малецький - Istotne procesy zagrażające bezpieczeństwu zbiorników wodnych, Małecki Z. J. (2015)
Мендусь П. І. - Дренаж на рисових системах та комплексна оцінка його ефективності, Мендусь С. П., Турченюк В. О., Філіпчук Б. А., Рокочинський А. М. (2015)
Жук В. М. - Пропускна здатність фізичної моделі перепадного каналізаційного колодязя циліндричної форми з криволінійним вхідним патрубком, Завойко Б. В.; Попадюк І. Ю., Матлай І. І., Пиць Х. М. (2015)
Николайчук Я. М. - Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів Карпат, Круліковський Б. Б., Возна Н. Я., Процюк Г. Я. (2015)
Грановський Д.Л. - Удосконалення організаційного механізму управління водогосподарсько-меліоративним комплексом на основі існуючої законодавчо-нормативної бази (2015)
Gromachenko S. Y. - Estimating hydraulic parameters for water balance modeling of waste containment facilities final cover system (2015)
Янчук О. Є. - Дослідження точності транформації растру у програмі transform, Шульган Р. Б., Дець Т. І., Голішовець О. Є. (2015)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування проектної врожайності на осушуваних землях у водогосподарсько-меліоративних проектах, Шалай С. В. (2015)
Ткачук М. М. - Дренажно-модульні системи з вертикальними фільтрами гідравлічно зв’язаними з дренами, Кириша Р. О., Дацишина І. Б. (2015)
Жовтоног О. І. - Інтегровані плани консолідації земель для ефективного використання та відновлення зрошення, Поліщук В. В. , Чорна К. І., Деменкова Т. Ф., Салюк А. Ф. (2015)
Толкач О. М. - Попередня оцінка сортності пірофілітових сланців Кур’янівського родовища (2015)
Турченюк В. О. - До оцінювання ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М., Мендусь П. І., Мендусь С. П. (2015)
Рокочинський А. М. - Щодо можливості вирощування рису без постійного затоплення на рисових картах різних конструкцій в умовах Придунайських рисових систем, Кропивко С. М., Турченюк В. О. (2015)
Морозов В. В. - Водно-сольовий режим грунтів при регульованому використанні дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем, Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. (2015)
Коптюк Р. М. - Оцінка меліоративної ефективності рельєфу місцевості в проектах будівництва та реконструкції осушувальних систем, Рокочинський А. М. (2015)
Ващик С. М. - Особливості використання осушуваних земель Львівщини в ринкових умовах (2015)
Тинчук С. О. - Аналіз точності моделей в задачах деформування багатошарових плит на жорсткій основі (2015)
Бомба А. Я. - Метод аналізу процесів поширення кругових солітоноподібних хвиль в рамках наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Радовенюк О. В., Клап А. В., Турбал М. Ю. (2015)
Медвідь С. Х. - Дослідження параметрів компенсаційної петлі для створення скруток металевих сіток, Медвідь О. С. (2015)
Гавриш В. С. - Моделювання процесу руйнування однорідного мерзлого середовища зубцями, Тхорук Є. І., Голотюк М. В. (2015)
Гаєвський В. Р. - Кондуктометрично-потенціометричні дослідження водних розчинів вуглекислоти, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г. (2015)
Сівак В. М. - Побудова просторового фільтраційного поля для одного класу тришарових фільтрів із кусковооднорідними пористими завантаженнями, Пригорницький Д. О., Климюк Ю. Є. (2015)
Гудь В. М. - Моделювання перетворювача частоти скалярного управління при різних законах зміни напруги (2015)
Мащенко В. А. - Відбивання та заломлення акустичних хвиль на межі пружних cередовищ з від’ємним коефіцієнтом Пуассона (2015)
Jiftah Ben-Asher - Non-fao Penman-Monteith equation combined with multiple linear regression for transpiration, Bnajahu Bar-Josef, Ginzburg A., Volynskyi R. (2015)
Мендусь С. П. - Причини зниження продуктивності зрошуваних земель рисових систем України (2015)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у двошарових пористих середовищах (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з вільною поверхнею під впливом тепло-масоперенесення розчинених у фільтраційному потоці речовин у двовимірному випадку, Жуковська Н. А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів гвинтової опори підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Колесник О. А., Мельничук С. Л. (2015)
Гнєушев В. О. - Обґрунтування збагачуваності високозольного торфу, Стадник О. С., Козяр В. О. (2015)
Кузьмич Л. В. - Проблеми управління водними ресурсами басейну річки Сірет, Андрюк І. М (2015)
Поліщук В. В. - Методика оцінки ефективністі впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення "ГІС-Полив" (2015)
Джужа О. М. - Аналіз як складова прогнозування та програмування заходів протидії злочинності в регіоні (2017)
Бараш Є. Ю. - Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі, Самосьонок А. О. (2017)
Тимошенко В. І. - Маргіналізація суспільства як криміногенний фактор (2017)
Сітайло О. М. - Використання інформаційних ресурсів Інтернет-мережі для розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки (2017)
Haldetska I. - The Importance of Molecular Genetic Examination in Crime Investigation (2017)
Пясковський В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх (2017)
Войтович Я. В. - Застосування нормативних актів, що регулюють правовідносини у сфері використання промислової продукції та експлуатації будівельі споруд, під час розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України (2017)
Кучменко С. В. - Типологія учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Kuzmenko O. - The Challenges of Fighting Corruption in Ukraine, Chorna V., Feshchuk V. (2017)
Демиденко В. О. - Напрями вдосконалення інституту дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад (2017)
Калашник О. М. - Механізм правового регулювання цивільних відносин як об’єкт наукових досліджень: генеза та сутність (2017)
Назарко Ю. В. - Конституційне право на охорону здоров’я в системі суб’єктивних прав людини (2017)
Костюшко О. П. - Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Шевченко А. О. - Способи утворення та компетенція територіальних громад (2017)
Георжи В. І. - Правові джерела та сутність заборони катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження чи покарання (2017)
Подгородний С. Д. - Сучасний стан законодавчого регулювання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Кислий А. М. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків, Федорчук Ю. В. (2017)
Грібов М. Л. - Заходи оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням, Пустовий О. О. (2017)
Саковський А. А. - Документування злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв (2017)
Польський О. Ю. - Організаційна структура державних органів виконавчої влади (на прикладі Національної поліції України) (2017)
Ковалевська Є. В. - Процесуальні та кваліфікаційні вимоги до правосуб’єктності спеціаліста-медика та судового експерта, які беруть участь у кримінальному провадженні (2017)
Drozd V. - Tactical Features of the Scene of Theft from Motor Vehicles Inspection (2017)
Швець М. Я. - Вплив етнічної неоднорідності населення на криміногенну ситуацію, Гладківська О. В. (2017)
Шмоткін О. В. - Філософія права як фундаментальна юридична наука (2017)
Павлишин О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення правової діяльності в контексті семіотико-правового аналізу (2017)
Chernezhenko O. - Direct Democracy and the Role of Referendums in Democratic Politics (2017)
Осетрова О. С. - Система підстав визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, Сизоненко А. С., Брисковська О. М. (2017)
Перепелиця Н. В. - Принципи професійної юридичної діяльності (2017)
Лісовол О. М. - Характеристика суб’єктiв фiнансово-правового регулювання валютного контролю в Україні (2017)
Prysіazhnenkо A. - Right on a Legal Aid as a Guarantee of Child’s Constitutional and Legal Status (2017)
Kaminska N. - The United Nations Worldwide Goal: Achieve Gender Equality and Empower, Romanova N. (2017)
Таран О. В. - Практика Європейського суду з прав людини з питань, що стосуються виявів тероризму, Цюприк І. В. (2017)
Островська Б. В. - Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН (2017)
Dudko O. - The Role of Attorney-Defender in the Criminal Process: International-Legal Aspect (2017)
Акінола С. Т. - Дослідження впливу стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту і морфофункціональний стан нервових волокон спинного мозку, Вербовська С. А., Васлович В. В., Пічкур Л. Д. (2017)
Главацький О. Я. - Визначення індивідуальної чутливості клітин злоякісних гліом до алкілуючих хіміопрепаратів in vitro з урахуванням експресії гену О6-метилгуанін-днк метилтрансферази, Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І. (2017)
Гриненко У. В. - Визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів в листі шпинату городнього (Spinacia oleracea l.), Журавель І. О. (2017)
Дегтярь А. В. - Оценка эффективности антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава (2017)
Дзюблик І. В. - Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією, Ковалюк О. В., Соловйов С. О. (2017)
Зоценко Л. О. - Амінокислотний склад надземних органів Elsholtzia Stauntonii benth, Цуркан О. О. (2017)
Коваль В. М. - Розробка технології гранул противиразкової дії, Тихонов О. І., Шпичак О. С., Богдан Н. С. (2017)
Криворучко О. В. - Гідроксикоричні кислоти і флавоноїди горобини звичайної і горобини арії, Маркін О. М. (2017)
Кузнецова М. М. - Аналіз мінерального складу сировини капусти городньої (Brassica Oleracea L.) сортів "Білосніжка", "Українська осінь", "Ярославна", Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Мазулін О. В. - Дослідження вмісту дубильних речовин у траві видів роду будяк (Carduus L.), Баланчук Т. І., Мазулін Г. В. (2017)
Oproshanska T. V. - Quantitative content of organic acids and ascorbic acid in the root of plants genus of Arctium, Khvorost O. P. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення елементного складу сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська Харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Попик А. І. - Дослідження елеутерозиду в квітках та корі бузку звичайного сорту Buffon, Кисличенко В. С., Король В. В. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження вмісту флавоноїдів в рослинній сировині Cirsium Arvense (L.) Scop., Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Остапенко А. О. (2017)
Рибалкін М. В. - Маркетингові дослідження ринку протигрибкових лікарських засобів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2017)
Савченко Л. П. - Використання методу headspace для експрес-аналізу екстемпоральної мазі з настойками календули та евкаліпту, Умінська К. А., Георгіянц В. А. (2017)
Стаднюк Л. А. - Залежність ефективності лікування коморбідної патології від ступеня прихильності пацієнтів до лікувального процессу, Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю., Ширяєва М. І. (2017)
Талько М. О. - Застосування сучасних сорбційних перев’язувальних матеріалів у лікуванні дітей з інфекційно-запальними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Данилов О. А., Горбатюк О. М. (2017)
Чорний В. А. - Розмір частинок оромукозних спреїв як основний параметр, що визначає якість і характеристики продукції, Георгіянц В. А. (2017)
Шевченко В. О. - Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах, Ролік С. М., Повєткін С. О. (2017)
Шинковенко І. Л. - Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього, Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М. (2017)
Шуба В. Й. - Експериментально-розрахункова оцінка напружено-деформованого стану кісткової тканини різних біотехнічних систем (2017)
Заднипряная О. И. - Влияние различных факторов на психоэмоциональный статус и качество жизни женщин с акне и бесплодием (2017)
Вітовський Р. M. - Питання діагностики та хірургічного лікування первинних доброякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Піщурін А. А., Онищенко В. Ф., Парацій А. З., Дядюн Д. Н., Дєдкова Т. І., Яковенко І. Г. (2017)
Куртян Т. В. - Сучасний кардіореабілітаційний підхід у хворих на ішемічну хворобу серця, Полянська О. С, Амеліна Т. М., Олексенко І. М. (2017)
Тимощук Л. С. - Взаємозв’язок ендотеліальної дисфункції з ранніми маркерами ураження нирок при есенціальній артеріальній гіпертензії (2017)
Шуба Н. М. - Визначення ефективності L-аргініну та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця, Дубкова А. Г., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І., Крилова А. С. (2017)
Чеботарьова Л. Л. - Помірні когнітивні розлади у пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю, Третьякова А. І., Глоба М. В., Макеєв С. С., Сулій Л. М. (2017)
Шевчук М. В. - Діагностика депресії у хворих на цукровий діабет за допомогою шкали PAID (Problem Areas in Diabetes Questionnaire), Циганенко О. О., Маньковський Б. М. (2017)
Альтман І. В. - Проблема ускладнень та рецидивів при лікуванні артеріовенозних мальформацій головного мозку. Погляд на проблему з точки зору теорії неоангіогенезу. Нові можливості лікування (2017)
Виваль М. Б. - Динаміка забоїв головного мозку легкого ступеня. клінічний перебіг та дані нейровізуалізації, Перекопайко Ю. М. (2017)
Гудим М. С. - Кавернозні гемангіоми орбіти (2017)
Чебанюк С. В. - Динаміка церебрального кровообігу після реперфузійних ендоваскулярних операцій у хворих з атеросклеротичним ураженням мозкових судин, Сидоренко О. Ф., Коваленко О. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Рентгеноангіографічна діагностика, класифікація, особливості клінічних проявів та ендоваскулярне лікування аневризм у структурі церебральних артеріовенозних мальформацій, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Терницька Ю. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування мішковидних аневризм складної будови середньої мозкової артерії з застосуванням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Дядик О. О. - Морфогенез та гістологічна диференційна діагностика окремих форм теносиновіальної гігантоклітинної пухлини, Григоровська А. В. (2017)
Лисак А. В. - Можливості одномоментної позитрон-емісійної та комп’ютерної томографії в визначенні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному етапі, Дядик О. О. (2017)
Горбач О. Н. - Отдаленные результаты использования различных схем иммунопрофилактики у больных с хроническим тонзиллитом, Писанко В. Н., Мельников О. Ф. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського