Кекелия С. - Вулканогенные месторождения цветных металлов палеоостроводужных сооружений и проблемы генезиса руд (на примере рудных объектов Грузии, Армении и Турции), Кекелия М., Попхадзе Н., Гагнидзе Н. (2017)
Tіkhlivets S. - Mineralogy of sodium metasomatites of the Pervomayske deposit and their influence on quality of iron ore concentrate, Filenko V. (2017)
Ішков В. - Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району, Козій Є. (2017)
Кошляков О. - Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЄС, Диняк О., Кошлякова І. (2017)
Zatserkovnyi V. - Analysis of "heat islands" monitoring principles, Tishaiev I. (2017)
Тютюнник Ю. - Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу), Шабатура О., Дауніс-і-Естадел'я Х. (2017)
Долинський І. - Геоінформаційний експертно-моделюючий комплекс дослідження регіональних моделей у геології (2017)
Баришевська І. В. - Оцінка типів розвитку сільськогосподарських підприємств, Юрченко А. О. (2016)
Вавдіюк Н. С. - Електронні гроші: види, функції і значення в грошовому обороті (2016)
Вахновська Н. А. - Концепція екологічного оподаткування в контексті фінансової конвергенції соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Вахович І. М. - До питання дослідження фінансової стратегії підприємства, Хомицький В. М., Вахович В. Р., Олійник В. В. (2016)
Голуб Н. О. - Облік в системі забезпечення інформаційних потреб користувачів при управлінні підприємством (2016)
Горин Г. В. - Шлях активізації рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону через формування інформаційних баз даних (2016)
Дзямулич М. І. - Функціонування страхового ринку в умовах глобалізації, Чиж Н. М. (2016)
Дорош В. Ю. - Формування понятійного апарату дефініції "внутрішній ринок", Потьомкіна О. В. (2016)
Другов О. О. - Зміни в структурі банківської системи України: проблеми та перспективи, Лісняк А. Є., Прохоренко В. П. (2016)
Журавльов О. В. - Перспективи розвитку країн Вишеградської групи: досвід для України, Урбан О. А. (2016)
Забедюк М. С. - Сутність та особливості формування прибутку підприємств як фактора їх фінансової стабілізації (2016)
Зеленко С. В. - Застосування наукових підходів в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств, Невелич Т. М. (2016)
Ключник Л. В. - Напрямки та форми трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси для потреб національної економіки (2016)
Ковальська Л. Л. - Методологія аналізу та оцінки кадрового потенціалу підприємства, Якимчук Д. В. (2016)
Корецька Н. І. - Чинники, що впливають на розвиток еквайрингового обслуговування (2016)
Коробчук Т. І. - Роль банківського кредитування у вирішенні екологічних завдань, Коробчук Л. І., Мостовенко Н. А. (2016)
Лапішко М. Л. - Підвищення достовірності визначення ставки капіталізації у ситуації незбалансованого ринку нерухомості, Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. (2016)
Лебедевич С. І. - Роль аудиту екологічних процесів у реформуванні управління лісовим господарством України, Клим Н. М. (2016)
Литвинчук В. С. - Сучасні тенденції інвестиційної привабливості Київського регіону (2016)
Московчук А. Т. - Методика та методичні прийоми аналізу витрат, Ліщук В. І. (2016)
Олександренко І. В. - Забезпечення фінансової стійкості автотранспортних підприємств Волинської області (2016)
Патряк О. Т. - Облік корпоративних прав: реалії сьогодення європейського законодавства (2016)
Пиріг С. О. - Ринок систем грошових переказів в Україні, Іщук Л. І., Ніколаєва А. М. (2016)
Полінкевич О. М. - Фінансово-економічне обґрунтування вибору концепції конкурентоспроможності підприємства (2016)
Пушкарчук І. М. - Тенденції розвитку підприємництва в будівництві в Україні, Мишко О. А. (2016)
Рудь Н. Т. - Квантово-економічний аналіз для оцінки ризикових ситуацій в бізнесі (2016)
Сирцева С. В. - Особливості організації обліку необоротних активів в сільськогосподарських підприємствах, Пономаренко Т. С. (2016)
Тибінка І. Я. - Регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2016)
Фесіна Ю. Г. - Трансформація цільової функції підприємств: через конкурентоспроможність до отримання фінансової вигоди, Гмитронь Н. С. (2016)
Шубалий О. М. - Напрями удосконалення системи фінансового забезпечення розвитку лісового сектору економіки (2016)
Afanasenko O. V. - Aspects of Moral Upbringing in Educational Process of Future Pharmacists (2017)
Kanios A. - The Distinguishing Features of the Professional Circumstances of Social Workers in Poland in the Context of Difficult Situations Experienced (2017)
Zakirova N. Sh. - Adult Motivation in Non-Formal Foreign Language Education, Corporate Training (2017)
Басюк Н. А. - Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках "Я у світі" (2017)
Березівська Л. Д. - Шкільна бібліотека як центр розвитку дитини у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2017)
Бєлан Г. В. - Філософія для дітей В. О. Сухомлинського в світовому освітньому просторі (2017)
Вітвицька С. С. - Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2017)
Грона Н. В. - Формування у молодших школярів уміння переконувати й аргументувати в контексті ідей В. О. Сухомлинського (на прикладі епістолярних текстів) (2017)
Дембровська Г. М. - Єдність духовного та фізичного розвитку у філософії для дітей В. Сухомлинського (2017)
Красножон В. О. - Організація професійної підготовки авіаційних диспетчерів у навчальних закладах США (2017)
Крук М. З. - Погляди Василя Сухомлинського на фізичне виховання підростаючого покоління (2017)
Максимова О. О. - Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського (2017)
Мирончук Н. М. - Погляди В. Сухомлинського щодо організації професійно-педагогічної діяльності та особистісної самоорганізації педагога (2017)
Нечерда В. Б. - Форум-театр як форма реалізації "Філософії для дітей": до питання виховання підлітків уразливих категорій (2017)
Пастовенський О. В. - Еволюція управлінського циклу в умовах розвитку освітніх систем (2017)
Петренко О. Б. - Оповідання Василя Сухомлинського у "Філософії для дітей" М. Ліпмана (2017)
Сараєва О. В. - Формування гуманістичних цінностей у дітей засобами філософії В. Сухомлинського (2017)
Свиридюк В. В. - Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Формування наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства" (2017)
Сєрадзка-Базюр Б. - Темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського, Сейко Н. A. (2017)
Соколовська О. С. - Формування пізнавальних інтересів до природи у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку на засадах філософських ідей літературних творів В. О. Сухомлинського, Січко І. О. (2017)
Старикова Л. В. - Оповідання та казки Василя Сухомлинського та їх розповсюдження в Україні і світі (2017)
Стрілець С. І. - Формування життєвих компетенцій дошкільника з опертям на гуманістичні тенденції вітчизняної літератури, Сазонова О. В. (2017)
Сухомлинська О. В. - Дитина і питання про смертність: підхід Василя Сухомлинського (2017)
Тушева В. В. - Обґрунтування моделі формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів в умовах вищої педагогічної школи (2017)
Федяєва В. Л. - Філософія для дітей В. Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя (2017)
Циганок О. О. - Філософія для дітей у педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Санівський О. М. (2017)
Шарлович З. П. - Акмеологічний аспект розвитку професійної майстерності спеціаліста медсестринства через післядипломну освіту на опорних ідеях В. О. Сухомлинського (2017)
Шевцова Г. Г. - Філософія для дітей у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2017)
Кухарець С. М. - Сировинна база та ефективність виробництва біогазу, Голуб Г. А. (2015)
Войтюк В. Д. - Технології виготовлення зносостійких елементів із порошкових композиційних матеріалів для робочих органів подрібнювачів, Денисенко М. І., Маслюк В. А. (2015)
Ловейкін В. С. - Визначення закону руху порції хлібної маси, Ляшко А. П. (2015)
Аніскевич Л. В. - Аналіз функціонування двофазного сошника для технологій точного землеробства (2015)
Войналович О. В. - Оцінення виробничих ризиків та заходи для їх зниження на механізованих процесах збирання цукрових буряків (2015)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності робочих органів грунтообробних, кормозбиральних та посівних машин, Опальчук А. С. (2015)
Мироненко В. Г. - Інтегровані системи автоматичного управління технологічними процесами у рослинництві, Броварець О. О. (2015)
Karabinesh S. - Leaks and corrosion resistance compounds using in eliminating cracks (2015)
Давиденко М. О. - Ефективні сталебетонні перекриття для крупнопанельного будівництва (2015)
Гридякін В. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей стебел конопель (2015)
Ковбаса В. П. - Критерій міцності і співвідношення між компонентами напружень сипучого середовища, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Маслюк В. А. - Композиційні порошкові матеріали на основі карбідосталей з домішками карбідів хрому і титану для робочих органів сільськогосподарських машин, Яковенко Р. В., Денисенко М. І. (2015)
Ревенко І. І. - Удосконалення вакуумної установки доїльних агрегатів, Ревенко Ю. І. (2015)
Семеновський О. Є. - Вплив внутрішніх напружень в цементованому шарі на експлуатаційні характеристики сталі (2015)
Афтанділянц Є. Г. - Аналіз конструкцій стрілових систем баштових кранів, Ловейкін В. С., Шевчук О. Г. (2015)
Ковбаса В. П. - Перспективи і застосування методу інерційно-зрубуючого ударного різання при збиранні біомаси, Матюшенко Л. М. (2015)
Поліщук О. В. - "Мокрі" способи очищення біодизеля (2015)
Новицький А. В. - Оцінка надійності засобів для приготування і роздавання кормів в залежності від умов і режимів їх експлуатації (2015)
Потапова С. Є. - Теоретична модель процесу подрібнення зерна вальцедековою дробаркою (2015)
Сердюченко Ю. Ю. - Експериментальне дослідження перехідного режиму пуску канатної лебідки (2015)
Поліщук В. М. - Дослідження процесу поступової подачі субстрату в біогазовий реактор, Дубровін В. О., Лободко М. М., Поліщук О. В. (2015)
Роговський І. Л. - Ефективність відновлення деталей плунжерних пар паливних насосів сільськогосподарської техніки, Роговський Л. Л. (2015)
Пашечко М. І. - Евтектичні покриття для конструкційних сталей: отримання при СВЧ нагріванні, структура і властивості, Денисенко М. І. (2015)
Поліщук В. М. - Собівартість зберігання насіння олійних культур, Тарасенко C. Є. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація ривкового режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Савченко В. В. - Зміна біопотенціалу огірків при передпосівній обробці насіння у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Карабиньош С. С. - Послідовність виявлення пошкоджень та дефектів на поверхнях деталей (2015)
Кохановський В. О. - Раціональний метод відновлення деталей технологічного устаткування, Коробський В. В. (2015)
Мартинов А. П. - Удосконалення підготовки спеціалістів для виробництва конкурентоспроможних виробів в галузі машинобудування, Іванов Г. О., Бистрий О. М. (2015)
Ружило З. В. - Основні напрями розроблення системи технічних норм в ремонтному виробництві, Роговський І. Л., Мельник В. І. (2015)
Сушко О. В. - Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору (2015)
Пилипака Т. С. - Параметричні рівняння плоских кривих із закладеним параметром зміни їх кривини (2015)
Налобіна О. О. - Ресурсно-діагностична модель прогнозування технічного стану машин для лісотехнічних робіт (2015)
Лисенко В. П. - Динамічний аналіз руху мостового крану, Ловейкін В. С., Крушельницький В. В. (2015)
Пилипака С. Ф. - Аналіз способів керувань вантажопідйомними машинами, Ловейкін В. С., Лимар П. В. (2015)
Фришев С. Г. - Обґрунтування параметрів удосконаленої перевалочної технології для цукрових буряків, Чорна Л. О. (2015)
Хмельовський В. С. - Огляд технології переробки залишків корму та продуктів життєдіяльності тварин (2015)
Болтянська Н. І. - Екологічна безпека виробництва і витрати матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції, Болтянський О. В. (2015)
Бондар М. М. - Суб’єктивні дидактичні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців з механізації сільського господарства (2015)
Тимошок І. В. - Обгрунтування схем машини для внесення сипкого субстрату у пристовбурні смуги багаторічних насаджень, Соколов В. О., Шатров Р. В. (2015)
Ковальов М. Ф. - Модель оцінки технічної готовності на основі залишкового ресурсу одиниць машин для лісотехнічних робіт (2015)
Большаков В. Н. - Аналітичність створення теорії правового регулювання інженерного моніторингу в АПК, Іщенко В. В. (2015)
Гречкосій В. Д. - Ефективність технології Strip-Till в системі обробітку грунту, Шатров Р. В. (2015)
Роговський І. Л. - Методологічність виконання технологічних операцій відновлення працездатності сільськогосподарських машин при обмежених ресурсах (2015)
Тітова Л. Л. - Аналіз періодичності техобслуговування машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Чижиков І. О. - Спосіб визначення параметрів інерції органів рослин cільськогосподарських культур (2015)
Вареник В. М. - Удосконалення послуги медичного страхування в Україні: рейтинг компаній та нові продукти, Макоткіна О. В. (2017)
Дейнека Т. А. - Асиметричність як іманентна властивість суперечностей світової економіки та глобального суспільства (2017)
Дубінський С. В. - Проблеми інноваційного розвитку підприємств та його особливості в Україні, Щербініна Т. О. (2017)
Лимонова Е. М. - Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС (2017)
Македон В. В. - Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств, Валіков В. П., Бондар В. П. (2017)
Мішустіна Т. С. - Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства, Пробко І. Б. (2017)
Мітал О. Г. - Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси (2017)
Мостова А. Д. - Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій (2017)
М’ясоїд Г. І. - Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства (2017)
Удовиченко К. А. - Щодо політики забезпечення економічного зростання за умов досягнення рівноваги (2017)
Швачич Г. Г. - Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва, Холод О. Г., Чумак Т. В. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Андрусенко О. М. - Нелінійне згинання бурильних колон в циліндричних порожнинах вертикальних свердловин (2017)
Бакуліч О. О. - Точність оцінки при розрахунку концентрації забруднюючих речовин у вуличному каньйоні, Самойленко Є. С. (2017)
Березняцкий В. В. - Класифікація бізнес - процесів автосервісних підприємств (2017)
Боровий М. О. - Електропровідність на постійному струмі політипів кристалів TlInS2, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л., Надточій А. Б., Ніколаєнко А. В. (2017)
Бугрик О. В. - Перспективи використання біодизельних палив, отримуваних утилізацією відходів харчової промисловості в двигунах колісних транспортних засобів (2017)
Ващіліна О. В. - Технічні аспекти проблем глибокого буріння (2017)
Воркут Т. А. - Управління аналітичними проектами організаційного розвитку із урахуванням варіабельності процесів, Білоног О. Є., Цимбал Н. М., Третиниченко Ю. О. (2017)
Глазунов С. М. - Задачі моделювання нештатних ситуацій процесів глибокого буріння (2017)
Говорун А. Г. - Удосконалення газової паливної апаратури двигуна автомобіля при роботі на стисненому природному газі, Симоненко Р. В., Колобов К. С., Шиманський С. І. (2017)
Годованюк П. Д. - Фактори, які визначають ефективність експлуатації автотранспортних засобів (2017)
Грищук О. К. - Щодо можливості переобладнання колісного транспортного засобу у електромобіль, Кравчук П. М., Оверченко Ю. М. (2017)
Гуляєв В. І. - Деякі закономірності термопружного деформування асфальтобетонного покриття дороги, Мозговий В. В., Гайдайчук В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження паливної економічності та екологічних показників автомобіля ЗАЗ-1102 при роботі в режимі прогріву в дорожніх умовах, Тріфонов Д. М., Сирота О. В. (2017)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості робочого процесу бензинового двигуна за роботи з добавкою водневмісного газу до повітряного заряду, Шуба Є. В. (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Динаміка формування товщини мастильного шару в умовах локального контакту, Білякович О. М., Глухонець А. О. (2017)
Дмитриченко А. М. - Організаційне проектування в діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспорту, Дмитрієв О. М., Ігнатенко Д. О., Цимбал Н. М. (2017)
Добровольський О. С. - Доцільність переведення автомобільного парку на газове паливо, Ступак Н. С. (2017)
Довбій В. Ю. - Інформаційне забезпечення процесу транспортно-експедиторського обслуговування, Лужанська Н. О. (2017)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження стійкості крупнозернистих асфальтобетонів до утворення колії, Воловик О. О. (2017)
Іщенко Р. М. - Викладання фізики в технічних університетах України на сучасному етапі (2017)
Ковбасенко С. В. - Переобладнання дизеля в газодизель, як можливість розширення паливної бази автомобільного транспорту, Петренко В. Г., Гутаревич С. Ю., Голик А. В. (2017)
Корпач А. О. - Поліпшення паливної економічності автомобіля в умовах експлуатації використанням добавок водневмісного газу, Філоненко О. Д. (2017)
Косарчук В. В. - Аналіз умов роботи високонавантажених фрикційних пар відповідальних вузлів і агрегатів залізничного транспорту в експлуатаційних режимах, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2017)
Коцюба І. Г. - Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира, Лико С. М., Лук’янова В. В. (2017)
Куницька О. М. - Використання методу аналітичної ієрархії (методу Сааті) для визначення місця розташування складського комплексу, Джигир В. А. (2017)
Куницька О. М. - Проблеми управління ланцюгами постачань при збільшенні рівнів учасників, Приходько Д. Р. (2017)
Кухтик Н. О. - Прогрів каталітичного нейтралізатора після запуску холодного двигуна і його вплив на ефективність нейтралізації забруднюючих речовин (2017)
Лебедь В. В. - Системный подход к управлению жизненным циклом проектов перевозки грузов, Кунда Н. Т. (2017)
Лепський В. В. - Концептуальна модель та термінологічний базис інтегрованого управління медичними закладами (2017)
Лісовал А. А. - Структура та етапи розробки математичної моделі системи автоматичного керування двигуна, Свистун Ю. А., Штрибець В. В. (2017)
Марков О. Д. - Розвиток автосервісу в інвестиційно непривабливих регіонах за рахунок сучасних інформаційно-аналітичних та маркетингових технологій (2017)
Марков О. Д. - Фактори, що впливають на продуктивність розумової праці у сфері послуг (на прикладі автосервісу) (2017)
Марчук О. В. - Чисельно-аналітична модель розрахунку вимушених коливань волокнистих порожнистих валів з урахуванням дисипації енергії, Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2017)
Матейчик В. П. - Дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з комбінованою системою прогріву, Волков В. П., Грицук І. В., Цюман М. П. (2017)
Мейш В. Ф. - До визначення пружних коефіцієнтів системи циліндрична оболонка - ґрунтове середовище при динамічних навантаженнях, Мейш Ю. А. (2017)
Мельниченко О. І. - Аналіз cтану забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, Магомаєв Ю. М. (2017)
Мусатенко О. В. - Проектування моноцентричної структурно-технологічної схеми розподільчої системи постачання товарів (2017)
Мустяца О. Н. - Отримання нанокомпозитів сумісним диспергуванням поліетилену і карбідів металів та їх фізико-механічні властивості, Гордієнко В. П., Ковальова Г. М. (2017)
Овчинніков Д. В. - Біоетанол як моторне паливо: переваги і недоліки (2017)
Онищенко А. М. - Прогнозування та оцінка залишкових деформацій асфальтобетонного покриття з використанням методу скінченних елементів, Худолій С. М., Гаркуша М. В., Лещук О. М. (2017)
Петрик А. В. - Особливості функціонування інфраструктури транспортних вузлів за умови стохастичного характеру надходження вимог на обслуговування (2017)
Поляков В. М. - Визначення рівнодіючої сил взаємодії автомобільного колеса з нерівною поверхнею дороги, Разбойніков О. О. (2017)
Посвятенко Е. К. - Фредерік Тейлор - інженер та теоретик автомобільного конвейєра, Посвятенко Н. І. (2017)
Прокудін Г. С. - Ефективність застосування системи тягових плечей в міжміських перевезеннях, Ремех І. О., Чупайленко О. А., Майданик К. О., Пилипенко Ю. В. (2017)
Савчук С. О. - Визначення просторової видимості на автомобільних дорогах (2017)
Сахно В. П. - Вплив умов експлуатації та системи технічного обслуговування і ремонту на технічний стан автотранспортних засобів, Іванушко О. М. (2017)
Сахно В. П. - Форми організації моніторингу технічного стану транспортних засобів, Савостін-Косяк Д. О. (2017)
Сохань В. В. - Метод оперативного управління в дорожньому будівництві (2017)
Степанов О. В. - Стендові дослідження систем активної безпеки автотранспорту (2017)
Фомін О. В. - Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749, Сапронова С. Ю., Кочешкова Н. С., Фомін В. В. (2017)
Хабутдинов Р. А. - Инженерно-экономическая методология инновационно-технологического и ресурсосберегающего воспроизводства автотранспортных услуг (2017)
Хмельов І. В. - Метод оцінки транспортно-технологічної якості автобусів, Гусєв О. В., Піцик М. Г. (2017)
Хрутьба В. О. - Особливості організації перевезень на міських маршрутах м., Спасіченко О. В. (2017)
Цюман М. П. - Дослідження паливної номічності та екологічних показників двигуна з іскровим запалюванням під час використання спиртовмісного палива, Шевчук І. О., Артеменко Р. В., Бориско С. Г. (2017)
Шарай С. М. - Використання кластеризації та ІТ-технологій для збільшення транзитних вантажопотоків територією України, Ященко В. М., Бабина Д. А. (2017)
Шевченко О. О. - Застосування присадок, їх види та класифікація (2017)
Шевчук Л. В. - Аналогія динаміки кочення еліпсоїдного долота й обертання кельтських каменів (2017)
Ширяєва С. В. - Визначення параметрів транспортних вузлів, Даньківська К. І. (2017)
Ширяєва С. В. - Дослідження логістичних ланцюгів постачань при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів, Свірін Д. О. (2017)
Шлюнь Н. В. - Біфуркаційне випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах (2017)
Ревенко І. І. - Кафедрі "Механізація тваринництва" – 55 років, Чос М. М., Заболотько О. О. (2015)
Голуб Г. А. - Техніко-технологічне забезпечення тваринництва в сучасних умовах (2015)
Фененко А. І. - Перспективи та техніко-технологічне забезпечення галузі молочного тваринництва України, Ткач В. В., Ткачук С. В. (2015)
Голуб Г. А. - Ефективність функціонування багатопрофільного сільськогосподарського підприємства, Кухарець C. M. (2015)
Шацький В. В. - Методологічні принципи і закономірності розвитку конкурентоспроможного техніко-технологічного забезпечення тваринництва, Мілько Д. О. (2015)
Братішко В. В. - Витрати потужності на привод гвинта гранулятора кормів (2015)
Радчук В. В. - Аналіз розподілу тиску і законів витікання корму з бункера (2015)
Алієв Е. Б. - Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння олійних культур, Пацула О. М., Кутіщев В. Л. (2015)
Ачкевич О. М. - Взаємозв’язок коефіцієнта заповнення та кутової швидкості барабанного змішувача, Голуб Г. А. (2015)
Банга В. І. - Стенд для експериментальних досліджень робочих органів індивідуального роздавача-дозатора комбікормів, Дмитрів В. Т., Банга Ю. В. (2015)
Городняк Р. В. - Результати експериментальних досліджень продуктивності дозатора-змішувача компонентів комбікормів (2015)
Потапова С. Є. - Визначення умови затягування зерна вальцем у вальцедековій зернодробарці (2015)
Шейко Н. В. - Тенденції створення засобів механізації підготовки концентрованих кормів до згодовування в умовах тваринницької ферми господарств України, Пилипенко М. О. (2015)
Заболотько О. О. - Перспективні напрями приготування комбікормів в умовах тваринницької ферми господарства, Сорокін В. М. (2015)
Костенко В. І. - Ефективність використання комбіновані транспортно-технологічні засоби для годівлі ВРХ, Заболотько О. О., Хмельовський В. С. (2015)
Денисенко М. І. - Обґрунтування методів і технологій зміцнення та відновлення робочих органів кормозбиральних комбайнів, Опальчук А. С. (2015)
Нездвецька І. В. - Результати експериментальних досліджень щодо забезпечення якісних показників цикорію кореневого при його сушінні (2015)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу змішування комбікормових сумішок, Ачкевич О. М. (2015)
Адамчук В. В. - Результати експериментальних досліджень тривалості наповнення повітрям системи "доїльний стакан-пульсатор", Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. (2015)
Сиротюк В. М. - Аналіз конструкцій і параметрів роботи пневмомембранних пульсаторів попарної дії та обґрунтування режимів їх роботи, Баранович С. М. (2015)
Магац М. І. - Енергоощадна технологія машинного доїння ВРХ (2015)
Медведський О. В. - Динаміка зміни тиску в об'ємах конструктивних елементів вакуумної системи мобільної доїльної установки (2015)
Дмитрів В. Т. - Моделювання кількості доїльних апаратів при оптимальній завантаженості оператора машинного доїння (2015)
Линник Ю. О. - Техніко-економічне обґрунтування застосування системи сервоконтроля ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки (2015)
Дмитрів В. Т. - Часові характеристики роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії, Лаврик Ю. М. (2015)
Дудін В. Ю. - Обгрунтування геометричних параметрів ротаційних вакуумних насосів з похилим розміщенням пластин, Науменко М. М., Павленко С. І. (2015)
Дудін В. Ю. - Дослідження енергетичних параметрів пластинчатих вакуумних насосів, Павленко С. І., Кольга Д. Ф., Колончук М. В. (2015)
Заболотько О. О. - Виробнича перевірка доїльних апаратів з різними режимами роботи керуючої ланки, Демченко В. М. (2015)
Ачкевич В. І. - Дослідження режиму транспортування молокоповітряної суміші в молочному шланзі доїльного апарата, Ачкевич О. М. (2015)
Яропуд В. М. - Методика інженерного розрахунку параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень, Алієв Е. Б. (2015)
Гонсьор О. Й. - Оцінювання характеристик похибок при контролі якісних параметрів води за параметрами імпедансу, Дмитрів Г. М. (2015)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування раціонального складу сендвіч-панелі із будівельної повсті для тваринницьких приміщень (2015)
Алієв Е. Б. - Математична модель процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт на малогабаритній плитно-валяльній машині, Павленко С. І. (2015)
Зора В. Б. - Новітнє обладнання для утримання курей-несучок ТБК ДН від ТОВ "ВО Техна" (2015)
Кухарець С. М. - Дослідження енергетичної ефективності обертових метантенків, Спиридонов В. Г. (2015)
Голуб Г. А. - Визначення параметрів руху частинок біомаси під час обертання метантенка, Кухарець C. M. (2015)
Голуб Г. А. - Скреперна установка з удосконаленим робочим органом для прибирання гною, Хмельовський В. С., Ікальчик М. І. (2015)
Болтянська Н. І. - Аналіз основних помилок при спорудженні самопливної системи видалення гною періодичної дії на свинокомплексах (2015)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування параметрів скреперної установки для прибирання гною (2015)
Швець Р. Л. - Вибір величини натягу ланцюга похилого транспортера для видалення гною, Голуб Г. А. (2015)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування установки для сепарування гною, Хмельовський O. B., Швець Р. Л. (2015)
Павленко С. І. - Ресурсозбереження в біоконверсії органічної сировини (2015)
Голуб Г. А. - Двоємнісна модель гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець C. M. (2015)
Ревенко І. І. - Обгрунтування пропускної здатності подрібнювача ножово-штифтового типу, Василенко Р. Г. (2015)
Peбeнкo В. I. - Визнaчeння хapaктepу спpaцювaння мaстильних мaтepiaлiв у фepмських мaшинaх (2015)
Хмельовський В. С. - Порівняльна оцінка надійності роботи різального апарату стригальних машинок МСУ-200, Веселівський К. Д. (2015)
Герук С. М. - Історичні аспекти будівництва тваринницьких приміщень, Сукманюк О. М. (2015)
Павлова О. Ю. - Культурні практики університету: між дисципліною та дискурсом (2017)
Петрова І. В. - Роль дозвілля в архаїчній Греції: на прикладі творів Гомера та Гесіода (2017)
Гафурова О. В. - Правові проблеми функціонування народних художніх промислів у контексті сільського розвитку, Єрмоленко В. М. (2017)
Karpenko O. - Culture of governance services providing, Namestnik V. (2017)
Кунанець Н. Е. - Консолідовані інформаційні ресурси установ соціальної пам’яті: виклики сучасності, Липак Г. І. (2017)
Мартинишин Я. М. - Смисли в культурі управління, Коваленко Є. Я. (2017)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістичні ідеали Північного Ренесансу в "Утопії" Томаса Мора, Нікольченко Ю. М. (2017)
Скорик А. Я. - Мас-медіа як віддзеркалення соціокультурних трансформацій суспільства (2017)
Shynkaruk L. - Social and cultural bases of educational services provision and supply of labor market, Shynkaruk O. (2017)
Аманмурадов Н. - Туркменістан у геокультурному просторі Центральної Азії та його культурні зв’язки з Україною (2017)
Гоц Л. С. - Архетип і архетипний образ: проблеми термінології у дослідженнях культури (2017)
Денисюк Ж. З. - Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму (2017)
Kapranov Y. - Antropogenesis triad "brain – conscience – language" as cultural determiner (2017)
Kopiyevska O. - Cultural Practices and Applied Cultural Studies: Issues of Their Interconnection (2017)
Овчарук О. В. - Культурологічна концепція ідеалу людини Анатолія Федя (2017)
Садовенко С. М. - Обрядовість у хронотопі радянської культури: від традиційних до новітніх утворень (2017)
Єрьомін В. Ю. - Феномен античної філософії у теорії культури інтегрального традиціоналізму (2017)
Bezruchko O. - The unique life path and creative activity of Ukrainian documentary director O.M. Shopin (2017)
Конта Р. М. - Філарет Колесса – основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія, Козлов М. В. (2017)
Мозгальова Н. Г. - Рецепція сакрального в європейській музичній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: методологічний аспект, Ліва Н. В. (2017)
Платонов Б. О. - Огляд ринків й прогнозування оціночної вартості художніх творів (Частина І – світові ринки), Мазур В. П. (2017)
Школьна О. В. - Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (2017)
Абрамович О. О. - Режисерські пошуки театральних форм 90-х років ХХ століття, Пивоварова К. В. (2017)
Білаш О. С. - Дитячі балети Генріха Майорова: до історії київського періоду творчості балетмейстера (1972-1978 рр.) (2017)
Birillo I. - Heuristic thinking as a condition of successful professional career of future of environment designers (2017)
Вишотравка Л. І. - Творча діяльність Віктора Яременка у контексті розвитку українського балетного театру на рубежі ХХ–ХХІ століть (2017)
Гула Є. П. - Пластика в мистецтві України (2017)
Дубрівна А. П. - Просторово-часовий вимір українського абстрактного мистецтва (2017)
Донченко Н. П. - "Рок-опера": до питання становлення та розвитку жанру, Зайцева І. Є., Татаренко М. Г. (2017)
Іванніков Т. П. - Феномен етнокультурних взаємодій у гітарній музиці Душана Богдановича: "Шість балканських мініатюр" (2017)
Ільєнко І. М. - Соціокультурна акомодація джазу в першій половині ХХ століття: до питання взаємодії мистецтв (2017)
Kablova T. - Male ensemble "Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries, Teteria V. (2017)
Kaznacheeva T. - National trends in the dance genres of Polish and Czech opera of the period of the national school development (2017)
Kravchenko A. - Historiography of research of Ukrainian chamber art: chronological, problematic and methodological aspects of classification (2017)
Кущ Є. В. - Музика у добу вірусної комунікації (частина друга) (2017)
Легка С. А. - Перші балетні інтерпретації творів А. Чехова (2017)
Мазепа Т. Л. - Соціокультурні функції музичних товариств у європейському просторі ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Микуланинець Л. М. - Концептуальні категорії постмодернізму в дискурсі сучасної художньої культури (2017)
Нечаєнко Т. В. - Концептуальна модель тренування дихальної системи мовного апарату майбутніх фахівців театру і кіно, Винар О. Б. (2017)
Підлипська А. М. - Балетний театр як об’єкт критичного осмислення у сучасній Україні (2017)
Палаженко О. П. - Компонентна структура виконавських умінь музиканта-духовика (2017)
Pryshchenko S. - Advertising graphics in the structure of integrated art discipline "design of advertising" (2017)
Совгира Т. І. - Специфіка розмовної естради на телебаченні: питання становлення та жанроутворення (2017)
Толмачов Р. В. - Особливості теорії та методології роботи з дитячим хором (2017)
Khil O. - "Childhood-Youthhood" as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Arts of the XX Century (2017)
Чупріна Н. В. - Структурування актуального проектного образу із застосуванням інноваційних засобів формоутворення на основі рок-культури в умовах сучасної індустрії моди, Кузьменко О. В. (2017)
Shabalina O. - Intersection of performative and choreographic arts of the Eastern Europe early in the 21st century (2017)
Юдова-Романова К. В. - Пневматичні засоби конструювання сценічного простору (2017)
Yan I. - The role of Ukrainian music and drama theatre in preservation and development of cultural traditions of the Ukrainian nation of the last third of the XIX – beginning of the XX century (2017)
Babchenko Y. - International puppet festival "Podilska lyalka" in art creative process of the development of theater festival movement in Ukraine (2017)
Ладоненко М. І. - Комеморативні монети України як прояв національної ідентичності в умовах євроінтеграції (2017)
Malyi D. - "Perpetuum mobile" by V. Muzhchyl as an example of conceptualism in music at the beginning of XXI century (2017)
Nabokova A. - Entertaining television in the forming of the spiritual culture of the Ukrainian youth (2017)
Trofimov A. - Poetic symbolism in the musical heritage of N. Myaskovsky (2017)
Fisun M. - The Specifics of Pop and Jazz Performance in Soul Style (2017)
Нефедов С. Ю. - Зіркове свято на легендарній сцені, Шульгіна В. Д., Садовенко С. М. (2017)
Садовенко С. М. - VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики і концепції сьогодення" (2017)
Мєднікова Г. С. - Рецензія на монографію Денисюк Ж.З. "Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі" (2017)
Петрова І. В. - Клечальні дні Миколи Ткача. Рецензія на бібліографічний покажчик Ткача Миколи Михайловича (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Титул,Зміст (2017)
Акбаш К. С. - Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками, Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання інституційних трансформацій з використанням панельних даних (2017)
Сімачова О. М. - Статистичне моделювання великої відкритої економіки США (2017)
Кобилинська Т. В. - Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств (2017)
Козлов В. В. - Аналіз стану електронної комерції в Україні, Томашевська Т. В. (2017)
Коробкин А. З. - Основные тренды внутренней торговли и перспективные направления ее развития в Республике Беларусь, ЯкимикА. Я. (2017)
Моцний Ф. В. - Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматеріалів, Сіницький М. Є. (2017)
Redko O. Yu. - Ukrainian Audit in the Context of Statistics (2017)
Лєснікова М. В. - Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення (2017)
Рингач Н. О. - Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні (2017)
Лубенченко О. Е. - Якість аудиторських послуг, що надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Bondaruk O. S. - Budget Interests in the System of Economic Security of the State (2017)
Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості” (2017)
Хроніка (2017)
Пам’яті О. П. Жука (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Ткаченко Т. Г. - Сучасні агрометеорологічні умови на території Харківської області, Решетченко С. І. (2017)
Куц О. В. - Використання мікробних препаратів для оптимізації живлення рослин буряку столового (2017)
Колесніков М. О. - Стійкість до засолення сортів пшениці м'якої озимої української селекції, Євстафієва К. С. (2017)
Берднікова О. Г. - Дослідження впливу мінеральних добрив та підживлень на показники якості зерна пшениці озимої в умовах зрошення, Коржевський В. В. (2017)
Троценко В. І. - Оцінка вихідного матеріалу та розробка моделі сорту гречки для повторних посівів, Кліценко А. В. (2017)
Тітова А. Є. - Аналіз джерел стійкості нуту до основних хвороб і шкідників в умовах Східного Лісостепу України (2017)
Мельник О. В. - Коренева система відсадків яблуні 54-118 за обробки регулятором росту КАНО, Шарапанюк О. С. (2017)
Melnyk A. V. - Comparative analysis of the correlations of main parameters and productivity of high oleic sunflower hybrids in the Fores-Steppe of Ukraine, Akuaku J., Makarchuk A. V. (2017)
Мельник А. В. - Формування продуктивності сучасних сортів і гібридів ріпака озимого в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Бондарчук І. Л. (2017)
Мельник А. В. - Видові особливості формування зеленої маси гірчиці в умовах Лівобережного Лісостепу України, Жердецька С. В., Шаблір Г., Алі Ш. (2017)
Пузік Л. М. - Кореляційна залежність урожайності капусти броколі, Бондаренко В. А. (2017)
Мельник О. В. - Придатність сортів картоплідо двоврожайної культури в умовах Східного Лісостепу України, Семибратська Т. В., Духіна Н. Г. (2017)
Чигрин О. В. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників у ТОВ "Аграрний дім імені Горького" Сахновщинського району Харківської області, Міхєєв В. Г., Підгорна В. В. (2017)
Гордієнко І. М. - Вміст елементів живлення в рослинах і винос їх з урожаєм цибулі ріпчастої, ГладкихР. П., Гончаренко В. Ю. (2017)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та густота рослин сої залежно від норми висіву насіння та ширини міжрядьу Східному Лісостепі України, Міхєєва О. О. (2017)
Сперанська О. В. - Проект будівництва розсадника декоративних культур на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, Дерев'янко Н. П. (2017)
Рожков Л. А. - Варіабільнсть структурних показників волотей гібридів сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби, Свиридова Л. А. (2017)
Яровий Г. І. - Вплив селену на врожайність і вміст цукрів часнику озимого, Пузік Л. М., Чечуй О. Ф., Філімонова О. І. (2017)
Свиридов А. М. - Ефективність мінімальних технологій обробітку грунту під кукурудзу і сорго на зерно в Північному Степу України, Колос М. O. (2017)
Рожков А. О. - Зернова продуктивність нуту залежно від норм висіву та способів сівби у Східному Лісостепу України, Воропай Ю. В. (2017)
Свиридов А. А. - Вплив норм висіву і азотних добрив на формування врожайності продовольчих гібридів сорго в Лівобережному Лісостепу України (2017)
Поташова Л. М. - Ефективність інокуляції насіння бульбочковими бактеріями різних штамів під час вирощування квасолі у Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2017)
Для авторів (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Klyuchko O. M. - Cluster analysis in biotechnology (2017)
Galkin O. V. - Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency, Chudina T. O., Siromolot A. A., Oliinyk O. S. (2017)
Dragan L. P. - Technology of sterlet reproduction by means of cryopreserved sperm, Mruk A. I., Golian V. M., Buchatsky L. P. (2017)
Тigunova О. О. - Biobutanol accumulation using alternative substrates by cultivation of Clostridium acetobutylicum strains, Аndriiash H. S., Beiko N. Ye., Melnyk І. V., Shulga S. М. (2017)
Susol N. U. - Inhibition of the expression of physiological prions with antisens-oligonucleotides, Ostapiv D. D., Vlizlo V. V. (2017)
Turov V. V. - Hydration features of composite systems based on high-dispersed silica and sucrose in different media, Krupska T. V., Golovan А. P., Кartel М. Т. (2017)
Pinchuk A. P. - The influence of cerium dioxide nanoparticles on germination of seeds and plastic exchange of pine seedlings (Pinus sylvestris L.), Likhanov A. F., Babenko L. P., Kryvtsova M. V., Demchenko O. A., Sherbakov O. B., Lazarenko L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Beskorovainyi V. - Parametric synthesis of models for multicriterial estimation of technological systems (2017)
Vartanian V. - Information technology of rational resource allocation in the system of business processes of the organization, Romanenkov Yu., Pronchakov Yu., Zieiniiev Т. (2017)
Germashev A. - Improving the efficiency of high-speed milling of thin-walled elements of parts of complex geometric shapes, Logominov V., Kozlova Y., Krishtal V. (2017)
Кадикова І. М. - Модель управління часом у системі стратегічного проектного менеджменту, Каліненко Б. Д., Ларина С. О., Чумаченко І. В. (2017)
Клочко А. А. - Технология ремонта и восстановления крупномодульных закаленных зубчатых колес методом высокоскоростной лезвийной обработки, Шелковой А. Н., Шаповалов В. Ф., Беловол А. В., Анцыферова О. А. (2017)
Kosenko V. - Methods of managing traffic distribution in information and communication networks of critical infrastructure systems, Persiyanova E., Belotskyy О., Malyeyeva O. (2017)
Kosenko N. - Building and developing a project team on the basis of a multicriteria model, Kolomiiets A. (2017)
Kuchuk N. - Method of building the semantic network of distributed search in e-learning, Artiukh R., Nechausov A. (2017)
Sidorov V. - Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy, Babenko V., Bondarenko M. (2017)
Skorkin А. - The basic principles of the integrated management of the process of assembly and threading, Kondratyuk O. (2017)
Sotnik S. - Developing the information search system for selecting the moulds forming elements, Nevliudova V., Malaya I. (2017)
Yakubovska S. - Mathematical support of the intelligent information system of assessing the object state, Vysotska O., Timofeev V. (2017)
Аванесова Н. Е. - Аналітичний погляд на теорії забезпечення економічної безпеки (2017)
Kyriy V. - Strategy of HR development at high-tech enterprises, Liubicheva O., Moskavtsova K. (2017)
Kuznetsova I. - Formalizing the technology of management as а constituent of the organization core capabilities (2017)
Momot T. - Compliance control for ensuring the financial security of banking institutions: state, problems, prospects, Кoliada I. (2017)
Назарова Г. В. - Аналіз структурних конфігурацій для реалізації конкурентних стратегій, Назаров Н. К. (2017)
Turkina M. - Economic efficiency of modernizing the equipment for thermal power plants, Skachkov O. (2017)
Chukhrai N. - Developing technologies on the basis of knowledge transformation chains, Mrykhina O. (2017)
Алфавітний показчик (2017)
Содержание (2013)
Xpaмeнкo Н. И. - Особенности состояния вегетативной нервной системы и ее влияние на регионарную гемодинамику глаза у больныx с различным характером течения рецидивирующего герпетического кератита, Пoнoмapчук В. С., Гайдамака T. Б., Дрожжина Г. И. (2013)
Ульянова Н. А. - Новый подход к морфометрической оценке диска зpительного нерва и перипапиллярной сетчатки при высокой осевой миопии по данным спектpaльной оптической когерентной томографии, Венгер Л. В. (2013)
Бойчук И. M. - Морфометрические особенности слоя нервных волокон и диска зрительного нерва у детей с амблиопией и гиперметропической рефракцией, Яхница Е. И. (2013)
Стоцкая Л. M. - Особенности активности хроматических зрительных каналов на разных стадиях развития первичной глаукомы, Стоцкая Л. С. (2013)
Ємчєнко В. І. - Використання комп'ютерної програми для розрахунку координат об'єктів на поверхні моделі очного яблука при оперативних втручаннях на косих м'ясах, Куxapeнкo Д. В. (2013)
Savko V. V. - Influence of drug lipoic acid on the thiol groups content of blood of patients with macular degeneration, in the presence of anterior uveitis, Vashah Ziad Mahmoud Ahmed, Najmaddin Mahmood Nabe. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень некоторых цитокинов в структурах и жидкостях глаза у больных регматогенной отслойкой сетчатки с послеоперационными осложнениями (2013)
Вит В. В. - Оценка ответа злокачественных эпителиальных опухолей кожи век на лучевое воздействие — первый этап радиокриогенного лечения, Caфpoнeнкoвa И. А. (2013)
Уманец Н. Н. - Особенности проведения витрэктомии с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей при резекции гемангиомы сетчатой оболочки у больных с синдромом Гиппелы-Линдау, Пасєчникова Н. В., Вит В. В., Haумeнко В. А. (2013)
Бигун Н. М. - Применение полимерно-композиционного материала при формировании опорнодвигательной культи после эвисцерации глаза (Предварительные результаты), Малецкий А. П., Дубкова В. И., Маевская О. И. (2013)
Пасечникова Н. В. - Совершенствование метода абластики при энуклеации глазного яблока в случаях ретинобластомы, Боброва Н. Ф., Науменко В. А., Сорочинская Т. А., Левицкий И. М. (2013)
Пасечникова Н. В. - Влияние рекомбинантного эритропоэтина на структурные изменения сетчатой оболочки, концентрацию гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови крыс на модели стрептозотоцинового диабета, Науменко В. А., Вит В. В., Пилькевич Т. С. (2013)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном: Сообщение 6. Морфологические различия пигментного эпителия сетчатки при дитизоновом и стрептозотоциновом диабете, Зборовская А. В., Дорохова А. Э., Черняева С. Н. (2013)
Сакович В. Н. - Влияние никотинамида и содержащих его препаратов на состояние биоэнергетических процессов в сетчатке при экспериментальном диабете, Акрабави А. А. А. Р. А. (2013)
Леус Н. Ф. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы при моделировании возрастной катаракты и воздействии флавоноидов, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2013)
Асланова В. С. - Лечение макулярного разрыва и субмакулярного кровоизлияния, наблюдающихся на одном том же глазу, Красновид Т. А. (2013)
Нарицына Н. И. - Двусторонняя острая сосудистая оптиконейропатия в молодом возрасте, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Михайличенко Л. А. (2013)
Панько О. М. - Зниження гостроти зору на фоні тривалого застосування дигоксину (2013)
Чорноус Ю. М. - Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях, Лопата О. А. (2016)
Когутич І. І. - Про криміналістику, окремі її тенденції та проблеми (2016)
Щербаковський М. Г. - Напрямки використання судових експертиз у кримінальному провадженні (2016)
Рувін О. Г. - Кодекс поведінки судових експертів України як одна із умов членства в ENFSI, Голікова Т. Д., Полтавський А. О., Ірхін Ю. Б., Ованнісян А. Л., Шимановський С. О. (2016)
Головченко Л. М. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации судебных экспертов в Украине (2016)
Корж В. П. - Криминалистическая классификация документов (2016)
Баулін О. В. - Поняття доказів у кримінальному судочинстві (2016)
Літвінова О. В. - Сутність основних понять теорії судової експертизи: методу та методології (2016)
Гуменський О. А. - Методичне забезпечення судових експертиз з віднесення об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, до предметів злочину (2016)
Юсупов В. В. - Періодизація криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв (2016)
Арешонков В. В. - Проблеми при проведенні криміналістичних експертиз, різновиди, причини виникнення та шляхи попередження (2016)
Форіс Ю. Б. - Судово-експертне право: поняття, предмет, система (2016)
Заруцький В. А. - Інформаційно - довідкове забезпечення судових експертиз як наукова категорія (2016)
Іщенко А. В. - Дисертації з методики розслідування злочинів: форма та зміст, Ляшенко Л. А. (2016)
Лукъянчиков Е. Д. - Реформирование института следственных действий, Лукъянчиков Б. Е. (2016)
Одерій О. В. - Участь спеціаліста у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів проти довкілля (2016)
Садченко О. О. - Характеристика предмета злочинних посягань на культурні цінності (2016)
Парфило О. А. - Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: досвід країн Європейського Союзу (2016)
Ревенко О. І. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні незаконного видобування вугілля (2016)
Кірізлєєв С. М. - Криміналістична класифікація злочинних посягань на культурні цінності (2016)
Пилипенко О. М. - Криміналістична характеристика незаконної порубки лісу (2016)
Шевченко О. В. - Поняття спеціальних товарознавчих знань (2016)
Кулінич Н. Д. - Актуальні проблеми захисту археологічної спадщини в Україні (2016)
Молибога М. П. - Особливості утворення слідів (пошкоджень) на автомобільному склі та кулях при стрільбі з пістолету Форт 17 під різними кутами (2016)
Кофанов А. В. - Возможности использования (применения) автоматизированного рабочего места "Коррид" при проведении идентификационных судебно-балистических исследований (2016)
Мазниченко Ю. О. - Методичні аспекти діагностичного (ситуаційного) дослідження вогнепальних пошкоджень багатошарового автомобільного скла, Мельник О. В. (2016)
Бараняк В. М. - Комплексне експертне дослідження продуктів вибуху (2016)
Кошель О. Ю. - Мікроскопічні дослідження: фіксація і обробка зображення. Реалізація комп’ютерної мікроскопії (2016)
Свобода С. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза: сучасний стан і актуальні питання, Захаркіна А. Ю. (2016)
Сукманова Т. О. - Поняття автопідлогу і класифікація факторів та умов виконання підписів з навмисною зміною ознак власного підписного почерку (2016)
Науменко С. М. - Окремі аспекти виготовлення та персоналізації документів на полімерній основі (2016)
Білоус І. В. - Загальні відомості про сучасні вимоги до безпеки документів, що посвідчують особу та реалізація їх в Україні (2016)
Мекинян Л. Н. - Некоторые особенности трасологической экспертизы следов орудий взлома, Будагян М. С. (2016)
Карпенко Н. Б. - Визначення предмету судово-почеркознавчої діагностики (2016)
Ус І. І. - Методичні рекомендації застосування кількісної методики дослідження коротких та простих підписів, Ус Д. О. (2016)
Будко Т. В. - Судово-лінгвістична та несудова (наукова) лінгвістична експертизи (теоретико-правові аспекти) (2016)
Любарський К. А. - Методологічне забезпечення експертного дослідження технічного стану трансмісій транспортних засобів в частині виникнення відмов, які не пов’язані з дорожньо-транспортною пригодою, Борщевський П. Г. (2016)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення дослідження відповідності дій пожежно-рятувальних підрозділів нормативним вимогам за результатами гасіння пожеж, Лисенко О. В. (2016)
Шмерего О. Б. - Дослідження наслідків вибухів кисневих балонів, Лисенко О. В. (2016)
Нізовцев Ю. Ю. - Проблемні питання щодо віднесення програм до шкідливих програмних засобів (2016)
Куцо Г. В. - Дослідження алгоритмічного кодграббера (2016)
Джавадян A. С. - Применение компьютерных технологий в современных судебно-экспертных исследованиях, Восканян П. С. (2016)
Ткач П. І. - Про актуальні питання щодо підвищення якості проведення будівельно-технічної експертизи (2016)
Савчак В. В. - Дослідження судовою експертизою процедури вилучення земель (на прикладі земель лісогосподарського призначення) (2016)
Поплавська Н. Л. - Проблеми екології та необхідність їх дослідження судовою експертизою (2016)
Переймивовк Т. А. - Алгоритм проведення економічних досліджень кредитних операцій банку, Жолобецька М. Б. (2016)
Бугаєнко О. Д. - Особливості проведення судових економічних досліджень, пов’язаних з операціями банківського кредитування юридичних осіб, Жолобецька М. Б. (2016)
Хрулев А. Э. - Методология учета влияния действительного технического состояния воздушных судов на их рыночную стоимость (2016)
Бондар В. М. - Визначення вартості майна і техніки військового призначення та озброєння (2016)
Юхименко А. В. - Базові алгоритми визначення ринкової вартості аварійно пошкоджених автомобілів (2016)
Біленчук П. Д. - Криміналістичне забезпечення досліджень у сфері інтелектуальної власності: історія, сьогодення, перспективи, Колонюк В. П., Шульга О. О. (2016)
Кісіль Н. В. - Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права (2016)
Поліщук І. Ю. - Проблемні питання застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні торговельних марок (2016)
Калініченко М. М. - Північноамериканські методики дослідження фактів використання творів образотворчого мистецтва шляхом переробки зі зміною матеріального носія (2016)
Ващук О. П. - Вплив емоційного стану потерпілого на його показання (2016)
Журавльова М. О. - Особливості судової та експертної практики у справах, пов'язаних із встановленням грошового еквіваленту моральної шкоди (2016)
Ходанович О. В. - Встановлення індивідуально-психологічних особливостей у справах компенсації моральної шкоди (2016)
Драчук С. М. - Міжнародний та національний досвід використання ДНК досліджень в судово-експертній та криміналістичній практиці: порівняльно-правовий аналіз, Хлань В. Г. (2016)
Ажнюк Б. М. - Лінгвістична експертиза як науково-дослідний жанр (2016)
Ажнюк Л. В. - Методика семантико-текстуальної експертизи у справах про документальні спори (2016)
Чисников В. Н. - Украинский профессор Н. А. Оболонский - первый пропагандист антропологической системы А. Бертильона в Российской империи (2016)
Клименко Н. І. - Правовий статус експертів в США, Великобританії та деяких країнах Північної Європи (2016)
Пам’яті колег (2016)
Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, які надаються до публікації у збірнику "Криміналістика і судова експертиза" (2016)
Григор’єва Н. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень вітаміну D в осіб різного віку з переломами кісток нижніх кінцівок (огляд літератури та результати власних досліджень), Власенко Р. О., Зубач О. Б., Поворознюк В. В. (2017)
Вирва О. Є. - Хірургічне лікування хворих на пухлини проксимального відділу плечової кістки (огляд літератури), Міхановський Д. О. (2017)
Масленников С. О. - Биомеханические аспекты развития вывиха бедра при эндопротезировании тазобедренного сустава, Головаха М. Л. (2017)
Страфун С. С. - Клініко-організаційні аспекти при вогнепальних пошкодженнях верхніх кінцівок, Борзих Н. О., Курінний І. М., Борзих О. В. (2017)
Рушай А. К. - Позавогнищевий черезкістковий остеосинтез у комплексному лікуванні пацієнтів із несправжніми суглобами великогомілкової кістки, Скиба В. В., Данькевич В. П., Бебих А. Р. (2017)
Курята О. В. - Ефективність комбінованої терапії з використанням мелоксикаму (Локсидолу) і Кокарніту в лікуванні пацієнтів із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату в період загострення, Сіренко О. Ю., Лисунець Т. К., Легкобит А. С., Воротилищева А. С. (2017)
Дем’ян Ю. Ю. - Застосування підтаранного артроерезу в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей із гіпермобільністю суглобів, Гук Ю. М., Лябах А. П., Зима А. М., Поліщук Т. А., Чеверда А. І. (2017)
Бондарь В. К. - Компьютерное моделирование эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионического бедренного компонента Рhysiohip, Косяков А. Н., Бурьянов А. А. (2017)
Філь А. Ю. - Лікування переломів проксимального метаепіфізу стегнової кістки в пацієнтів старечого віку, Філь Ю. Я., Максимович О. О., Левицький Н. В. (2017)
Філіпенко В. А. - Рентгенометричне вимірювання величин кутів антеверсії чашки та антеторсії ніжки ендопротеза кульшового суглоба, Мезенцев В. О., Овчинніков О. М., Карпінський М. Ю. (2017)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при варусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит, Автомєєнко Є. М., Бабко А. М., Скибан М. В. (2017)
Юрик О. Є. - Особливості теплового обміну у пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу в попереково-крижовому відділі хребта, Анатичук Л. І., Рой І. В., Кобилянський Р. Р., Фіщенко Я. В., Слободянюк Н. П., Юрик Н. Є., Дуда Б. С. (2017)
Пелипенко О. В. - Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки, Березан О. І., Ковальов О. С. (2017)
Тяжелов А. А. - Моделирование работы мышц тазового пояса после эндопротезирования тазобедренного сустава при различной величине общего бедренного офсета, Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Гончарова Л. Д., Климовицкий Р. В. (2017)
Зазірний І. М. - Застосування системи розвантаження колінного суглоба Atlas, Шмігельски Р. Я. (2017)
Панасенко С. І. - Флотуюча грудна клітка: гендерні і вікові клініко-епідеміологічні характеристики, Гур’єв С. О. (2017)
Радченко В. О. - Сучасний погляд на лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу хребта (огляд літератури). Частина I, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2017)
Рушай А. К. - Оптимальні способи корекції зміщень та консервативної терапії у хворих із переломами дистального метаепіфіза променевої кістки, Лісунов С. В., Богданова Л. В. (2017)
Бэц И. Г. - Хирургическое лечение переломов плечевой кости и биологические аспекты остеосинтеза (2017)
Козопас В. С. - Клінічні аспекти діагностики та лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток, Лобанов В. Г., Сікліцький В. В., Гуменюк В. В., Литвинчук В. Г., Жуковський В. С., Мельник В. В. (2017)
Содержание (2017)
Шатровский А. Г. - Новые данные о распространении палеарктических видов жуков-водолюбов из номинативного подрода рода Berosus Leach, 1817 (Coleoptera: Hydrophilidae) (2017)
Гончар А. Ю. - Видовой состав и экологические особенности диких пчёл (Hymenoptera: Apoidea) Днепровских островов г. Киева (2017)
Жуков О. В. - Динаміка угруповання герпетобіонтів у заплаві р. Протіч (Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський"), Гудим Н. Г., Дубініна Ю. Ю. (2017)
Meshkova V. L. - Seasonal development of the timberman beetle Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in the North-Eastern Steppe of Ukraine, Kochetova A. I., Skrylnik Yu. Ye., Zinchenko O. V. (2017)
Правила для авторов (2017)
Бондаренко Т. В. - Особливості використання програмного засобу Prezi у процесі розробки навчальних презентацій (2018)
Бушуєв С. Д. - Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти, Цюцюра М. І. (2018)
Viktorov L. V. - Information and communication technologies in foreign language education for the "third age" learners, Kocharyan A. B., Korotun O. O. (2018)
Пушкарьова Т. О. - Вплив суб’єктних і об’єктних факторів інформатизації на ефективність педагогічного проектування (2018)
Кучерук О. А. - Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови (2018)
Некос А. Н. - Використання системи Moodle для контролю знань з екології учнів закладів загальної середньої освіти, Медведєва Ю. В. (2018)
Балендр А. В. - Створення дистанційного курсу навчання прикордонників за галузевою рамкою кваліфікацій на основі платформи Virtual Aula (2018)
Бойчук В. М. - Комп’ютерно орієнтовані технології у художній-графічній підготовці студентів педагогічних закладів вищої освіти напряму підготовки "Професійна освіта", Уманець В. О. (2018)
Бондар І. О. - Контентний аналіз мультимедійного навчального комплексу дисципліни "Теорія кольору" (2018)
Dubinina O. V. - Use of information technologies in future project managers' training, Hrytsiak L. D. (2018)
Kopniak N. B. - The use of interactive multimedia worksheets at higher education institutions (2018)
Кривонос О. М. - Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики, Коротун О. В. (2018)
Луценко Г. В. - Програмні засоби National Instruments у навчанні основ ідентифікації об'єктів автоматизації студентів-інженерів (2018)
Майєр Н. В. - Структура і зміст інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, Коваль Т. І. (2018)
Naidionova A. V. - Use of podcasting technology to develop students’ listening skills, Ponomarenko O. G. (2018)
Прошкін В. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій, Глушак О. М., Мазур Н. П. (2018)
Рижков О. С. - Онлайн платформа Westudy для управління спільними програмами навчання з іноземними партнерами, Рижков Р. С. (2018)
Рудніцька К. В. - Організація самостійної роботи студентів засобами Moodle в процесі навчання іноземної мови, Дроздова В. В. (2018)
Семеніхіна О. В. - Формування у майбутніх учителів умінь раціонально обирати програмний засіб: праксеологічний підхід, Семеног О. М., Друшляк М. Г. (2018)
Sotska H. I. - The use of social networks in the process of learning English as a second language, Paziura N. V., Trynus O. V. (2018)
Цідило І. М. - Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів, Козіброда С. В. (2018)
Мельников А. Ю. - Прогнозирование изменения вклада преподавателя в работу кафедры с использованием методов интеллектуального анализа данных (2018)
Содержание (2017)
Кустрин Т. Б. - Влияние морфометрических особенностей транссудативной отслойки пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы на эффективность монотерапии триамцинолоном ацетонидом (2017)
Ковтун М. И. - Прогнозирование длительности стационарного лечения больных катарактой по ряду показателей их клинического и социального статуса, М. Л. Кочина (2017)
Могілевський С. Ю. - Прогресування первинної відкритокутової глаукоми в залежності від клінічних показників, визначених при первинному обстеженні, Зябліцев С. В., Денісюк Л. І. (2017)
Гудзь А. С. - Функціональний стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет II типу при відсутності діабетичних змін на очному дні, Могілевський С. Ю., Максимців М. Л. (2017)
Полякова С. И. - Сравнительная оценка уровня экспресси молекулярных маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных меланомой хориоидеи малых размеров и у здорових лиц, Величко Л. Н., Богданова А. В., Цуканова И. В. (2017)
Путиенко В. А. - Подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных первичной открытоугольной глаукомой, Пономарчук В. С. (2017)
Дрожжина Г. И. - Эффективность применения противомикробного препарата фузидиевой кислоты у пациентов с синдромом "красного глаза", Середа Е. В., Гайдамака Т. Б., Молодая А. Л. (2017)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 2. Новые представления о физиологических механизмах наведения глаза на резкость, Светлова О. В. (2017)
Сердюченко В. И. - Причины, клиника и лечение вторичного (последовательного) расходящегося косоглазия (2017)
Пам'яті Володимира Йосиповича Білоуса (2017)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальиологическом журнале" в 2016 году (2017)
Хоменко О. - Від "мирного повстання" проти компартійної номенклатури до формування кримінального анклаву: соціогуманітарні виміри Донеччини у 90-х роках XX століття (2017)
Зінченко А. - Українозневажання в сучасній вітчизняній історіографії та його контексти (2017)
Краснодемська І. - Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014—2016 рр.) (2017)
Білецький Н. - Процес витворення римської моделі титулатури (2017)
Висотін М. - Втрати мирного населення Волині від епідемічних захворювань у роки Хмельниччини (за матеріалами Волинського воєводства) (2017)
Іванець А. - До питання про кримський період життя української діячки Харитини Пекарчук та її участь у збройному захисті УНР (1894—1920 рр.) (2017)
Галущак М. - Погляди на збройну боротьбу у військово-політичній думці ЗУНР (листопад 1918 р. — липень 1919 р.) (2017)
Швидченко Т. - Проблема становлення державності в діяльності українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917—1921 рр., Губський С. (2017)
Галайко Б. - Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках (2017)
Газізова О. - Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України (2017)
Фігурний Ю. - Роль археології у житті Михайла Сікорського (2017)
Тимошик М. - Досі невідомий архів Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) (2017)
Терлецький В. - Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід і реалії сьогодення (2017)
Фігурний Ю. - Воїни-звірі в індоєвропейській традиційній культурі (Рецензія на монографію А. О. Бондаренка "Культ вовка у військових традиціях Давньої України") (2017)
Гула О. - Заручники великої політики: проблема повернення культурних цінностей в Україну (За результатами круглого столу "Українські культурні цінності за кордоном і практики їх повернення в Україну") (2017)
Содержание (2017)
Ивановская Е. В. - Состояние гемодинамики глаза у больных кератоконусом I–V стадий, Храменко Н. И., Дрожжина Г. И. (2017)
Путиенко А. А. - Оценка эффективности лечения больных третьей стадией открытоугольной глаукомы комбинированным методом (фосфенэлектростимуляцией и фотомиостимуляцией), Пономарчук В. С. (2017)
Савко В. В. - Влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной области сетчатки у больных сухой формой возрастной дегенерации макулы, Савко В. В. (младший). (2017)
Керимов М. И. - Частота, факторы риска и результаты лечения регматогенной отслойки сетчатки после 23 gauge витрэктомии при пролиферативной диабетической ретинопатии, Касимов Э. М., Алиева И. Дж. (2017)
Дрожжина Г. И. - Особенности синдрома "сухого глаза" у больных с субклинической и манифестной формами гипотиреоза, Павловский М. И. (2017)
Боброва Н. Ф. - Бытовые лазерные повреждения сетчатки у детей, Сорочинская Т. А., Суходоева Е. А., Иваницкая Е. В., Бахмацкая Н. И., Левицкий И. М. (2017)
Пономарчук А. В. - Спектральная световая чувствительность и коэффициент аномальности у аномальных трихроматов протанов и дейтанов, Храменко Н. И. (2017)
Пасечникова Н. В. - Исследование эффективности интраламеллярной кератопластики эквивалента стромы роговицы на основе децеллюляризированной роговицы свиньи в эксперименте, Коган Б. М., Коломийчук C. Г. (2017)
Михейцева И. Н. - Влияние карнозина на формирование катаракты в условиях экспериментальной офтальмогипертензии, Мотасим Валид А. Р. Альдахдух, Коломийчук С. Г., Журавок Ю. А. (2017)
Ульянов В. А. - Влияние инстилляций коллоидного раствора наночастиц серебра на ультраструктуру переднего эпителия и стромы роговицы, Макарова М. Б., Молчанюк Н. И., Ульянова Н. А., Скобеева В. М., Чернеженко Е. А. (2017)
Легка І. - Клінічний випадок лікування гемофтальму на фоні діабетичної ретинопатії (2017)
Рецензия на монографию Бобровой Н. Ф., Скрипниченко З. М. "Катаракты. Токсические, врожденные, вторичные" (2017)
Байда М. Л. - Зміни вмісту маркерів прооксидантноі системи та антиоксидантного захисту в бронхах морських свинок в пізні періоди розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2018)
Бардер Е. Г. - Вміст ТБК-продуктів у сироватці крові щурів для оцінки антиоксидантного захисту організму ліпосомальним препаратом ліолів після застосування оксаліплатину, Дудніченко О. С. (2018)
Бєлікова О. І. - Прооксидантно-антиоксидантний стан інсулін-чутливих органів щурів за умов гіпомелатонінемії та призначення вуглеводно-ліпідної дієти (2018)
Германчук С. М. - Зміни в альвеолярному паростку при хронічній фазі модельованого цукрового діабету (терміном 3 місяці) (2018)
Пелин Е. - Клетки диффузной эндокринной системы, содержащие серотонин из эндометрия матки при беременности и в послеродовом периоде, Глоба Т., Дарий А., Глоба Л. (2018)
Сурин А. В. - Оценка качества экспериментальной модели хронического синусита верхнечелюстной пазухи на основе морфометрических данных, Походенько-Чудакова И. О., Герасимович А. И., Адольф Е. В. (2018)
Хвісюк О. М. - Лабораторна оцінка впливу на організм щурів кісткових імплантатів на основі полілактиду в різні терміни спостереження, Павлов О. Д., Пастух В. В. (2018)
Хмара Т. В. - Особливості внутрішньом’язового галуження стегнового нерва у плодів людини, Григор’єва П. В. (2018)
Вовк К. В. - Триметазидин в практике семейного врача: единичный взгляд на проблему, Сокруто О. В., Николенко Е. Я., Мартыненко М. В., Николенко Е. Е., Кратенко А. С., Кандыба В. П., Ларичева Л. В., Александрова Н. К., Беляева Л. В. (2018)
Гільова Я. В. - Біомаркер міокардіального стресу sST2 у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (2018)
Долженко М. О. - Вплив різних схем післяопераційної аналгезії на рівень маркерів системної запальної відповіді та показники системи регуляції агрегатного стану крові у геронтологічних хворих з політравмою (2018)
Ибадова Ш. Т. - Ультразвуковая диагностика в поиске причин хронических тазовых болей у женщин (2018)
Коваль С. М. - Вплив блокаторів ренінангіотензинової системи на перебіг гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 типу та рівні апеліну та ангіотензину 1-7, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю. (2018)
Коровай С. В. - Особливості функціонального стану симпатоадреналової системи у жінок із загрозою невиношування вагітності (2018)
Кравчун П. Г. - Оцінка метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням за рівнем несфатину-1, Шапаренко О. В. (2018)
Кріштафор А. А. - Посткритичні когнітивні розлади при бойовій травмі та вплив на них реакції на стрес під час бойових дій (2018)
Міхановський О. А. - Аналіз результатів комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників, Кочина М. Л., Харченко Ю. В., Федоренко Н. В., Щит Н. М. (2018)
Мустафаева А. Г. - Значимость компонентов метаболического синдрома у пациентов в группе 61–80 лет (2018)
Павловська М. О. - Динаміка показників ЕХО-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу під впливом комплексної терапії, Павловський С. А. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Вплив поліморфізму гена рецепторів вітаміна D на виразність остеопенічного синдрому у пацієнтів на хронічний панкреатит з супутньою гіпертонічною хворобою, В’юн Т. І. (2018)
Слободянюк Е. Н. - Хирургическое лечение травм мочеточника при гинекологических операциях (2018)
Сорокіна І. В. - Патологія органів сечовидільної системи у дитячого населення Харківської області: фактори ризику та прогноз розвитку, Мирошниченко М. С., Капустник Н. В., Арсен’єв О. В. (2018)
Царев А. В. - Оценка переносимости терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Чубатий А. І. - Диференційний підхід до ведення дівчат-підлітків з апоплексією яєчника (2018)
Варваровська О. П. - Стан епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Житомирській області за 2009–2016 роки, Галінський Ю. Я., Масюк Л. А., Сенкевич В. Г. (2018)
Галінський Ю. Я. - Антиретровірусна терапія в контексті ефективності реалізації заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Житомирській області, Масюк Л. А., Сенкевич В. Г., Варваровська О. П. (2018)
Грабовий С. Л. - Про ефективність реалізації заходів з антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих за результатами оцінки регіональної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД, Дьяченко А. Г., Панасенко Л. М., Масюк Л. А., Бутенко В. М. (2018)
Шевченко О. С. - Фармакоекономічна оцінка стандартних режимів лікування туберкульозу резистентного до ізоніазиду, Говардовська О. О. (2018)
Кардашевська О. І. - Дослідження показників фізико-хімічних властивостей ротової рідини у працівників птахофабрик (2018)
Удод О. А. - Дослідження динаміки інтенсивності світлового потоку фотополімеризатора у відновлювальних матеріалах, Бекузарова Х. І. (2018)
Джамалов Ф. Г. - Роль лапароскопической технологии в диагностике и лечении острых хирургических патологий органов брюшной полости, Абдуллаев М. М., Набиева Э. В., Джамалова Т. П., Кафадар М. Т. (2018)
Ергард Н. М. - Проблемні питання організації судово-медичної служби в особливий період (2018)
Алиева Т. Т. - Хроническая болезнь почек – общемедицинская проблема, Исмайлова Г. Е. (2018)
Неффа М. Ю. - Таргетные препараты в терапии рака яичников (2018)
Полстяной А. А. - Заболевания, обусловленные токсическими веществами жесткокрылых (Coleoptera, Insecta): обзор литературы, Красильников В. А., Запорожская В. В. (2018)
Пустовойт Г. Л. - Вивчення основних питань контраст – індукованої нефропатії (огляд літератури), Ярмола Т. І., Талаш В. В., Ткаченко Л. А., Кострікова Ю. А. (2018)
Бєліков О. Б. - Використання відеoматеріалів в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології, Левандовський Р. А., Бєлікова Н. І. (2018)
Шевченко Т. М. - Застосування медичної логіки для підготовки дипломних робот зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування", Полушкін П. М., Гладун В. М., Гальченко Д. В., Говоруха О. Ю. (2018)
Дмитренко Н. А. - Біохімічні зміни в сім’яниках щурів при хронічній тривалій гіпомелатонінемії (2018)
Дубовик О. С. - Оцінка впливу світлодіодного випромінювання на чутливість збудників гнійно-запальних процесів до протимікробних препаратів, Мішина М. М., Коробов А. М. (2018)
Івчук В. В. - Мікробіота бронхо-легеневого апарату при загостренні обструктивної хвороби легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2018)
Макашова О. Є. - Вплив антиоксидантів на стан кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини після перенесення їх до умов, що моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Михайлова О. О., Бабійчук Л. О. (2018)
Нечай О. С. - Трансформація довкілля і репродукційне здоров’я людини, Гнатів П. С., Хоботна І. М. (2018)
Гунинa Л. М. - Систематизация и побочные эффекты применения анаболических агентов в спорте высших достижений, Дмитриев А. В., Чернозуб А. А., Головащенко Р. В., Данильченко С. И. (2018)
Дубачинський О. В. - Характер змін показників складу тіла юнаків у процесі занять фітнесом залежно від тривалості періодів навантаження та відновлення, Славітяк О. С., Боднар А. І., Петренко О. В., Гармак Т. С., Царина А. Ю., Юрченко А. В. (2018)
Козій Т. П. - Ефективність застосування пілатесу як засобу фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних змінах елементів поперекового хребетно-рухового сегменту, Вакуленко М. С. (2018)
Титова А. В. - Параметры биохимического контроля как критерии адаптационных изменений в организме спортсменов различного уровня тренированности в условиях силового фитнеса, Чорный О. Г., Долгов А. А., Гладир Т. А., Слатвинский А. Н., Яровенчук В. С., Бучий И. М. (2018)
Чернозуб А. А. - Изменения содержания тестостерона как критерий адаптации организма к силовым нагрузкам лиц разной степени тренированности, Миненко А. В., Абрамов К. В., Боднар А. И., Крамар В. В., Добони В. А., Захаров А. С., Сердюк А. С. (2018)
Томенюк О. М. - В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ, Богуцький А. Б., Ситник О. С. (2017)
Романюк Т. П. - Любор Нідерле і розвиток чеської славістики та археології у контексті українського національного поступу (2017)
Якімова І. В. - Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел) (2017)
Черкаська Д. В. - Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна (2017)
Бузько О. В. - Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію (2017)
Саєнко В. М. - Монгольський напрям у науковій біографії Олексія Тереножкіна (2017)
Koropetskyi R. - Stages of life and scientific achievements of Lviv archaeologist Volodymyr Savych, Sytnyk O. (2017)
Ільчишин В. В. - В’ячеслав Ілліч Канівець: сторінки життя (2017)
Принь О. В. - Листи Михайла та Євгенії Рудинських до академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва (2017)
Палієнко С. В. - Листування Л. С. Клейна з Ю. М. Захаруком та В. Ф. Генінгом як джерело з історії радянської теоретичної археології (2017)
Павлів Д. Ю. - "Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі (2017)
Чуєва К. Є. - Акварелі Мстислава Фармаковського з Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2017)
Szczerba A. - Antiquarian and archeological collections and museums in Poland since 1918 – a thematic outline (2017)
Романова О. О. - Стародавній Єгипет в Києві: віддзеркалення на склі. (Колекція негативів на склі із зображеннями давньоєгипетських предметів в Інституті археології НАН України) (2017)
Станиціна Г. О. - "Скарби на склі”: колекція негативів на склі з фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України (2017)
Яковишина Я. М. - Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею, Куценяк О. Я. (2017)
Пеняк П. С. - Бронзові скарби в колекції Закарпатського краєзнавчого музею (2017)
Петегирич В. М. - Потелицька збірка кераміки з Музею Наукового товариства ім. Шевченка, Гавінський А. М. (2017)
Скирда І. М. - Відновлення колекції Археологічного музею Харківського університету в другій половині 1940-х–1950-х рр. (2017)
Булик Н. М. - Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року (2017)
Юхимчук К. І. - Діяльність Ігоря Свєшнікова у галузі охорони та збереження пам’яток України (2017)
Котович П. - Muzeum towarzystwa "Łemkiwszczyna” w Sanoku – przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie międzywojennym (2017)
Каряка О. В. - Матеріали обстеження державного заповідника "Ольвія” 1938 р.: боротьба за "цінну історичну одиницю”, Яненко А. С. (2017)
Сорокіна С. А. - Експозиція Крайового музею до- і ранньої історії в м. Києві (1942–1943), Радієвська Т. М., Завальна О. М. (2017)
Ковальова І. Ф. - Кабінет археології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Струкуленко А. С. (2017)
Зиновіїва Ю. Ю. - Формування археологічної бібліотеки Київського художньо-промислового і наукового музею: люди і книги (2017)
Мокроусова О. Г. - Альбом фотографій с. Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина (2017)
Скирда І. М. - Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ Археологічного з’їзду (2017)
Білас Н. М. - Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів) (2017)
Вахрамеєва Г. В. - Інформативність фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України у контексті створення каталогу Боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони (2017)
Гарига-Грихно М. М. - Історіографія досліджень давньоруських курганів Чернігівщини у 50–80 рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву ІА НАН України) (2017)
Цеунов І. А. - Уявлення про темпоральність палеолітичної доби на території України у роботах археологів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2017)
Войнаровський В. М. - Магомедов Б. В. Керамические пряслица черняховской культуры / ИА НАН Украины. – Киев, 2015. – 170 с.; 18 рис., 6 табл., илл. (2017)
Зарубій Е. І. - Виставка "Ярослав Пастернак – дослідник "галицької Трої”, Куценяк О. Я. (2017)
Петегирич В. М. - Двадцять випусків періодичного видання "Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” (2017)
Павлів Д. Ю. - Жаринки в серці (світлій пам’яті Лариси Іванівни Крушельницької) (2017)
Колеснікова В. А. - Моя улюблена Жінка (памʼяті Лариси Крушельницької) (2017)
Харитонов Є. О - Цивілістична школа Національного університету "Oдеська юридична академія" за 20 років – від рецепції римського права до концепції Iт-права (It-law), Некіт К. Г. (2017)
Булеца С. Б. - Цивільне партнерство: види та особливості (2017)
Шишка Р. Б. - Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії (2017)
Адаховська Н. С. - Наставництво як форма захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Глиняна К. М. - Формування та розвиток національних та міжнародно-правових актів щодо регулювання правовідносин усиновлення (2017)
Давидова І.В. - Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві (2017)
Достдар Р. М. - Вплив духовних засад на шлюбно-сімейне право (2017)
Калітенко О. М. - До питання про цільове призначення аліментів на дитину (2017)
Сафончик О. І. - Деякі питання припинення шлюбу внаслідок його розірвання за законодавством України (2017)
Швидка В. Г. - Особливості цивільно-правової відповідальності в межах приватного найму житла (2017)
Харитонов Є. О. - 20-річчя одеської школи рецепції римського права: від концепції "циклічності" до теорії адаптації правових систем, Харитонова О. І. (2017)
Вишняков О. К. - Правовий механізм інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС (2017)
Гринько С. В. - Вина як суб’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму (2017)
Акіменко Ю. Ю. - Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права (2017)
Бабич І. Г. - Принципи забезпечення виконання зобов’язань у римському праві і у сучасному зобов’язальному праві України (2017)
Гужва А. М. - Галицький цивільний кодекс 1797 р. Як взірець рецепції римського права (2017)
Цибульська О. Ю. - "Testamentiné išskirtiné" як вид заповідального розпорядження за цивільним законодавством Литовської Республіки (2017)
Харитонов Є. О. - Формування Одеської школи Іт-права, Харитонова О. І., Спасова К. І. (2017)
Голубева Н. Ю. - Информационные технологии и юридические услуги (2017)
Некіт К. Г. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки та відшкодування шкоди, заподіяної пристроями, підключеними до інтернету речей (2017)
Омельчук О. С. - Вектори та форми впливу іт-права на суспільну свідомість (2017)
Позова Д. Д. - Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС (2017)
Фасій Б. В. - Правове регулювання комп’ютерних ігор у сфері ІТ (2017)
Голубєва Н. Ю. - Одеська школа цивільного процесуального права (2017)
Андронов І. В. - Законна сила судової ухвали в цивільному судочинстві (2017)
Волкова Н. В. - Окремі аспекти розгляду справ про позбавлення батьківських прав у цивільному судочинстві (2017)
Бут І. О. - Договірні засади процедури медіації та врегулювання цивільно-правового спору за участі судді (2017)
Харитонова О. І. - Одеська школа права інтелектуальної власності та корпоративного права, Позова Д. Д. (2017)
Кирилюк А. В. - Кримінально-правові проблеми охорони авторських прав в мережі інтернет (2017)
Грігор’янц Г. І. - Дослідження піратства в роботах вчених кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ "ОЮА" (2017)
Lagutina I. - Freelance as non-standard form of employment (2017)
Чанишева Г. І. - Соціальний діалог у сфері праці як один з основних принципів трудового права (2017)
Подцерковний О. П. - Щодо інтерпретаційного запобігання зловживанню правами у господарському процесі (на прикладі непідсудності спорів за третейською/ арбітражною угодою) (2017)
Галянтич М. К. - Теоретичні засади захисту житлових законних інтересів (2017)
Довгерт А. С. - Про зближення доктрин цивільного права в Україні та в західноєвропейських країнах (2017)
Ювілей академіка національної академії правових наук україни Олександра Дмитровича Крупчана (2017)
Содержание (2017)
Могілевський С. Ю. - Зв’язок поліморфізмів rs759853 ТА rs9640883 гена AKR1B1 з розвитком діабетичної ретинопатії, Бушуєва О. В., Зябліцев С. В., Натрус Л. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між діабетичною ретинопатією та когнітивними порушеннями у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Медведовська Н. В., Маньковський Б. М. (2017)
Цыбульская Т. Е. - Оценка фенотипических маркеров синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей с приобретенной миопией, Завгородняя Н. Г., Пашкова Е. Е. (2017)
Романова Т. А. - Типология отёка макулы вследствие тромбоза ретинальных вен: Разнообразие патоморфологической картины глазного дна. Часть I., Кульбида М. П. (2017)
Гузун О. В. - Исследование качества жизни пациентов с возрастной дегенерацией макулы после лазерной стимуляции сетчатки и нутриентной терапии, Король А. Р. (2017)
Путиенко В. А. - Применение метода фотомиостимуляции в лечении больных третьей стадией первичной открытоугольной глаукомы, Пономарчук В. С. (2017)
Ковтун М. И. - Показания к стационарному лечению катаракты, Лапкина И. И., Кочина М. Л. (2017)
Якименко С. А. - Современная антибактериальная терапия при лечении ожогов глаз, Хрусталева Е. А., Бузник А. И., Костенко П. А., Молодая А. Л., Доленко Л. В. (2017)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 3. Взаимодействие физиологических механизмов наведения глаза на резкость с механизмами развития приобретенной ¬миопии, Светлова О. В. (2017)
Андрушкова О. О. - Хвороба Такаясу: клінічний випадок, Жмудь Т. М., Малачкова Н. В., Гріжимальська К. Ю., Яценко Д. А. (2017)
Бруцкая Л. А. - Гиперметропический астигматизм и косоглазие (2017)
Арпентьева М. - Трансгрессия и успех революцій (2017)
Башкирова О. - Повстання проти "влади батьків" як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті є") (2017)
Гальчук О. - Митець і революція: до питання типології взаємин (2017)
Жилін М. - Революція і смерть естетики: ідеологічне літературознавство Дмитра Донцова та Льва Троцького (2017)
Євтушенко С. - Деколонізація як складний феномен (2017)
Мацько В. - Революція 1917 року: проблема фіксації, рецепції художнього зображення поліфонічних міфів в українській еміграційній літературі (2017)
Поліщук О. - Еволюція альтернативної історії в художній літературі (2017)
Прушковська І. - Стан турецької авторської драми періоду "між двох революцій" (2017)
Романенко О. - Революція vs еволюція: динаміка розвитку сучасного українського літературного процессу (2017)
Циганок О. - Українська література другої половини XVIII століття крізь призму Просвітництва (до постановки проблеми) (2017)
Selahattin C. - Mithat Paşa Hayrani bir şair: Faik Ali Ozansoy (2017)
Блохіна Н. - "Чи потрібна казка пролетарській дитині?": дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр. (2017)
Борисюк І. - Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука (2017)
Бузов А. - Історія однієї присвяти: автобіографічний дискурс роману Віталія Бендера "Марш молодости" (2017)
Галич О. - Художня трансгресія Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуарний дискурс (2017)
Гарачковська О. - Журналістська та редакторська діяльність Михася Ткача (2017)
Жиленко І. - Жовтневий переворот і його наслідки в Україні: жанрова палітра й художні особливості малої емігрантської прози 1920-х років (2017)
Ігошев К. - Революційність поетики "четвертого часу" в романі-спогаді Ґ. Ґрасса "Цибулина пам’яті" (2017)
Кая С. - Міфологізація Стамбула в романі Орхана Памука "Біла фортеця" (2017)
Кизилова В. - Урбаністичні візії новітньої української авторської казки для дітей (2017)
Ковтонюк Н. - Неоміфологічний простір "щоденника україножера" І. Семесюка як місце демонтажу колоніальних структур (2017)
Ковальова О. - "Сповідь" Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації (2017)
Кузьменко В. - Люди зі страху не можуть творити історію (екзистенційна концепція страху в епічних полотнах Р. Андріяшика) (2017)
Матушкіна Д. - Репрезетація хронокомплексу та ментальної бінарної опозиції(на матеріалі есею "Крижана правда" Є. Пашковського) (2017)
Рибалка І. - Конфлікт інтерпретацій у романах У. Еко "Ім’я рози" та "Острів попереднього дня" (2017)
Ромащенко Л. - Революційні події в художній інтерпретації Костянтина Паустовського (за автобіографічною "Повістю про життя") (2017)
Сенета М. - Роль християнської традиції Т. Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова (2017)
Сизоненко Н. - Цикл "Під вічним небом" В. Шевчука як мета текст (2017)
Стороженко Л. - "За вікном шумить чи степ, чи місто…": антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети (2017)
Сухарєва С. - Контрреформаційна літературна діяльність Миколая Ціховича: проблематика й інтертекст (2017)
Цікавий С. - Неомарксистська версія революційної ситуації в романі Чайни М’євіля "Залізна рада" (2017)
Шахова К. - Репрезентація жанру записок у тюремно-табірній прозі: "Записки політв’язня" Юрія Мозіля (2017)
Шестопалова Т. - Українська національна революція у критичному дискурсі Юрія Лавріненка (2017)
Відомості про авторів (2017)
Зиновкин В. В. - Влияние нестационарных электромагнитных процессов на электромеханические параметры в синхронном электроприводе, Антонов Н. Л., Крисан Ю.А. (2017)
Zirka S. E. - Topological transient models of three-phase five-limb transformer, Moroz Y. I., Arturi C. M., Bonnman D. (2017)
Волков В. А. - Аналитический расчет основных электромагнитных потерь энергии частотнорегулируемого асинхронного двигателя при позиционировании (2017)
Мацуй А. М. - Теоретичне і експериментальне дослідження магнітоелектричної системи, що сприймає крупність пісків односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2017)
Паталах Д. Г. - Численный безытерационный метод моделирования электромеханических процессов в асинхронных двигателях, Тиховод С. М., Корнус Т. М. (2017)
Дивчук Т. Е. - Подход к определению токов холостого хода силовых трехфазных трансформаторов с плоскими стержневыми магнитными системами, Ярымбаш Д. С., Ярымбаш С. Т., Килимник И. М., Коцур М. И., Безверхняя Ю. (2017)
Лаврич Ю. М. - Методологічний підхід до побудови енергоощадної системи аварійного освітлення, Погоріла Л. М., Подчасов А. Ю. (2017)
Шутенко О. В. - Aнализ динамики изменения критериев, используемых для интерпретации результатов арг, в исправных высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Лобов В. Й. - Управління газоповітряною енергетичною установкою промислового підприємства, Лобова К. В., Даць А. В. (2017)
Бакуліч О. О. - Експертне оцінювання рівня професіоналізму оператора системи ВАДС, Дудник А. А. (2015)
Бакуліч О. О. - Формування розподільчих систем постачань, Мусатенко О. В. (2015)
Бакуліч О. О. - Потенційна екологічна небезпека вуличних каньйонів, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2015)
Білоус А. Б. - Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху, Півторак Г. В. (2015)
Бубела А. В. - Дослідження обсягів вантажопотоків на основі моделі забезпечення логістичного сервісу, Полозенко О. П., Мельниченко О. І., Романюк Р. І. (2015)
Ващіліна О. В. - Скінчено-елементний моніторинг конструкцій міжнародного виставкового центру, Борщ О. І., Котенко К. Е., Ткаченко І. А. (2015)
Височило О. М. - Аналіз сутності загального менеджменту якості (2015)
Воркут Т. А. - Модель проектного управління розвитком партнерств підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції технічного обслуговування та поточного ремонту, Дмитриченко А. М., Лущай Ю. В., Цимбал Н. М. (2015)
Воркут Т. А. - Управління внутрішньоорганізаційними ресурсами в портфелях проектів із урахуванням невизначеності попиту, Цимбал Н. М., Чечет А. М. (2015)
Гавриленко О. В. - Математичне моделювання удару твердого сферичного тіла по поверхні порожнини у стисливій рідині (2015)
Гамеляк І. П. - Про необхідність встановлення розрахункових характеристик зернистих сумішей для основ дорожніх одягів, Волощук Д. В. (2015)
Глазунов С. М. - Торсіонні коливання глибоких бурильних колон у в'язкому рідкому середовищі (2015)
Glushakova O. V. - Relaxational torsional autovibrations of deep drill strings (2015)
Говорун А. Г. - Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу в умовах неусталених режимів руху, Мержиєвська Л. П., Куций П. В. (2015)
Горбань А. В. - Особливості розвитку та використання автопарку УРСР у 1950-х рр. (2015)
Грищук О. К. - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система організації навчального процесу організації(ECTS), Язвінська О. М., Ткаченко В. А. (2015)
Грисюк Ю. С. - Дослідження моделей партнерства в проектах розвитку транспортної галузі, Лабута А. В. (2015)
Гуляєв В. І. - Мінімізація сил опору при осьовому русі бурильної колони у криволінійній свердловині, Андрусенко О. М., Левківська Л. В. (2015)
Гужевська Л. А. - Задача вибору митного складу як ланки міжнародного ланцюга постачань, Яцик В. І., Литвин О. О. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Використання добавки водневмісного газу до повітряного заряду для покращення показників двигунів з карбюраторною системою живлення в режимах холостого ходу, Шуба Є. В. (2015)
Данчук В. Д. - Підприємницька діяльність в умовах нелінійного характеру соціально-економічного розвитку суспільства, Козак Л. С., Данчук М. В. (2015)
Данчук В. Д. - Управління якістю наукових проектів в корпоративній інформаційній системі з самоорганізацією, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2015)
Данчук В. Д. - Трикутник знань – рушійна сила інноваційного розвитку, Лясковський В. П., Ткаченко В. А. (2015)
Дехтяр А. С. - Несна здатність коробчатої тонкостінної конструкції (2015)
Дмитрієв М. М. - Щодо інноваційних рішень підвищення мобільності та транспортного обслуговування населення великих міст у контексті Європейської програми CIVITAS 2020, Воркут Т. А., Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. С. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження впливу кінетики зміни фактичної площі контакту на адсорбційну активність компонентів мастильного матеріалу, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І., Педан О. Л. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Карбоборувння деталей із низьковуглецевих сталей, Левківський О. П., Ткачук В. М., Барилович Л. П., Дулеба А. Д. (2015)
Дятчик Д. І. - Офіси трансферу технологій у ВНЗ України, Покшевницька Т. В. (2015)
Єгоров С. О. - Створення та впровадження системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України, Рудницький Є. А., Дятчик Д. І. (2015)
Заєць Ю. О. - Дифракція розривної хвилі на площині розділу двох анізотропних середовищ з відмінними параметрами анізотропії (2015)
Кабанов В. Г. - Шляхи оптимізації інвестиційної діяльності організацій туристичного бізнесу, Кравченко Т. І. (2015)
Ковальчук О. П. - Нелінійна динаміка трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення (2015)
Ковальчук О. П . - Дослідження форм коливань моделі трубопровід-рідина з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення трубопроводу (2015)
Ковальчук С. О. - Дослідження методологічної бази вибору оптимального постачальника (2015)
Ковбасенко С. В. - Моторні дослідження показників дизеля при роботі на дизельному біопаливі, Сімоненко В. В. (2015)
Косарчук В. В. - Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2015)
Коцюк О. Я. - Оптимізація кількості розподільчих складів у логістичній системі, Лужанська Н. О. (2015)
Коцюк М. О. - Дослідження процесу зберігання і реалізації швидкопсувної продукції (2015)
Красноштан О. М. - Тактовий рух контрейлерних поїздів як основа розвитку мультимодальних перевезень в Україні (2015)
Кунда Н. Т. - Геометричні конфігурації крос-докінгових складів, Кравчук Н. М. (2015)
Кутузов А. Є. - Концепція програм розвитку автомобільних доріг державного та місцевого значення регіону України (2015)
Лановий О. Т. - Визначення споживчої поведінки користувачів автомобільних доріг загального користування (2015)
Лісовал А. А. - Ефективність заміщення основного газового палива вуглекислим газом, Свистун Ю. А., Нижник М. Є. (2015)
Литвин О. В. - Порівняльна характеристика існуючих систем організації контрейлерних перевезень у світі (2015)
Лоза І. А. - Кінематичний аналіз поширення акустоелектричних хвиль у шаруватому циліндрі з п’єзокерамічними шарами, поляризованими в осьовому напрямі (2015)
Малиш М. І. - Вплив температури на форму краю поглинання квантових точок (2015)
Марчук О. В. - Напружено-деформований стан товстих циліндричних оболонок під дією локальних дотичних навантажень за різних умов закріплення контура, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2015)
Mateichyk V. - Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation, Khrutba V., Horid’ko N. (2015)
Мельник Т. В. - Відновлення і захист поверхні труб насосно-компресорного обладнання нафтогазодобувних свердловин, Посвятенко Н. І. (2015)
Мельниченко О. І. - Безперервна освіта в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2015)
Мельниченко О. І. - Методика аналізу міських пасажирських перевезень, Коцюк О. Я., Лисенко І. В., Дмитриченко А. М. (2015)
Мусійко В. Д. - Фізико-математичне моделювання робочих процесів землерийних машин безперервної дії (2015)
Осіпа Л. В. - Інноваційний підхід до формування алгоритмічної культури студентів некомп’ютерного профілю навчання (2015)
Павлюк Д. О. - Результати наукової та дослідно-конструкторської роботи лабораторії автомобільних доріг та аеродромів Національного транспортного університету, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв О. С., Іващенко А. П., Шур’яков М. В., Шуляк І. С., Терещук В. П., Чаповський В. С., Клітченко Б. В. (2015)
Пасічник А. М. - Системний аналіз структури української мережі автомобільних магістралей і рівня облаштування міжнародних пунктів пропуску через митний кордон, Несторишен І. В., Лебідь І. Г., Клен О. М. (2015)
Пелих В. Ю. - Моделі альтернативних варіантів логістичних ланцюжків доставки вантажів (2015)
Петрик А. В. - Математичне моделювання транспортного обслуговування агропромислових вантажопотоків в спеціалізованих терміналах (2015)
Посвятенко Е. К. - Особливості обробки деталей засобів транспорту із аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2015)
Прокудін Г. С. - Застосування сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні багатоетапних транспортних задач, Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Дудник О. С., Омаров Д. А. (2015)
Савченко Л. В. - Двоетапна схема перевезення твердих побутових відходів міста, Дьяченко Ю. С., Величко А. В. (2015)
Сахно В. П. - Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при усталеному русі автомобіля, Корпач О. А. (2015)
Сахно В. П. - Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда, Прогній П. Б. (2015)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження автопоїзда з самоустановлювальною віссю напівпричепа, Тімков О. М., Поляков В. М., Босенко В. М., Мойся Д. Л. (2015)
Семенченко О. В. - Методичні підходи щодо оцінки умов формування стану аварійності на території столичного економічного району (2015)
Сохань В. В. - Сітьові моделі оперативного управління проектами в дорожньому будівництві (2015)
Тарасенко О. М. - Точки беззбитковості автобусних перевезень, Гуща О. О. (2015)
Хабутдинов Р. А. - Управленческие парадигмы на автотранспорте: техноэпирическая профитократия и инновационная технократия (2015)
Хабутдінов А. Р. - Основи алгоритмічного управління автомобілем: продуктивність-безпека-енергетична ефективність (2015)
Хабутдінов Р. А. - Мотиваційний аналіз концептуальних преференцій перевізника-покупця автомобіля малої вантажопідйомності за принципом життєвого циклу, Гальона I. І. (2015)
Харута В. С. - Методологія створення бази даних офісу управління проектами та програмами міських пасажирських перевезень (2015)
Хмельов І. В. - Метод оцінки транспортно-технологічної якості автопоїздів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів, Гусєв О. В. (2015)
Хом’як А. Я. - Особливості руху вантажного транспорту в транспортних вузлах, Шкіт М. А. (2015)
Худолій С. М. - Математичне моделювання стійкості вертикальних свердловин до статичних навантажень при операції опресування, Мазурок П. С. (2015)
Шевчук Л. В. - Аналіз коливань кружляння бурильних колон на основі фрикційної моделі (2015)
Ширяєва С. В. - Основні складові мультимодальної транспортної мережі, Даньківська К. І. (2015)
Шлюнь Н. В. - Комп’ютерне моделювання випинання бурильних колон в каналах криволінійних свердловин (2015)
Шраменко Н. Ю. - Методологія ефективної організації термінальної системи доставки вантажів (2015)
Шурупов В. О. - Формування маршрутної мережі перевезень небезпечних вантажів (2015)
Копій Л. І. - Природне насінне відтворення дубових насаджень як елемент наближеного до природи лісівництва, Фізик І. В., Баран С., Лавний В. В., Копій С. Л., Преснер Р. Б., Агій В. О. (2017)
Білоус А. М. - Структура біомаси вільхових насаджень Українського Полісся, Котляревська У. М. (2017)
Бачинська У. О. - Лісопатологічний стан ясеневих деревостанів у природному заповіднику "Медобори" (2017)
Кучерявий В. С. - Особливості енергії росту культиварів туї західної (Thuja occidentalis L.) (2017)
Лісовий М. М. - Особливості отримання асептичної культури Thuja occidentalis L. в умовах in vitro (2017)
Максимчук Р. Т. - Особливості формування річного кільця та базисної щільності прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill., Сопушинський І. М., Тимочко І. Я. (2017)
Новицький В. П. - Просторово-якісні підходи до експлуатації ресурсів польової мисливської фауни, Грищенко С. М., Дебела О. О. (2017)
Radomska М. М. - The alternative greenization of the residential area in Kyiv city, Bogomazyuk Ya. Yu. (2017)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України, Сбитна М. В., Гайда Ю. І., Козацька Н. Я. (2017)
Явний М. І. - Видовий склад ентомокомплексу в осередках голландської хвороби в'язових, Пузріна Н. В. (2017)
Ковалевський С. Б. - Інтегральна оцінка антропогенної трансформації лісових ландшафтів Дубровицького району внаслідок несанкціонованого видобутку бурштину, Легкий В. В. (2017)
Ворон В. П. - Зміни радіального приросту в пошкодженому пожежею сосновому деревостані в Західному Поліссі, Коваль І. М., Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2017)
Білей П. В. - Особливості впливу хімічного та фізико-хімічного зв'язку вологи з деревиною на кінетику процесу сушіння, Соколовський І. А., Білей П. П., Сомар Г. В. (2017)
Білей П. В. - Ідентифікація конвективного процесу сушіння деревини, Соколовський І. А., Рокунь Р. О. (2017)
Палаш В. М. - Особливості зварності сталі 30ХГСА, Дзюбик А. Р., Хомич І. Б., Федик Ю. В. (2017)
Стадник М. М. - Оцінювання ресурсу товстостінних труб і трубчастих зварних вузлів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини, Дідух І. В. (2017)
Пасічник В. В. - Програмно-алгоритмічний комплекс інформаційно-технологічного супроводу підготовки фахівців в умовах "розумного" міста, Назарук М. В. (2017)
Олексійченко Н. О. - Вплив оптичних чинників на процес сприйняття колориту ландшафту, Гатальська Н. В., Мавко М. С. (2017)
Оріховський Р. Я. - Надійність автоматизованих виробничих систем у меблевому виробництві (2017)
Андрушко О. А. - Аналіз процесів використання Docker для побудови мікросервісів, Борзов Ю. О., Малець І. О., Придатко О. В. (2017)
Васильківський І. С. - Вимірювальний перетворювач температуропровідності рідин, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2017)
Дендаренко Ю. Ю. - Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплової дії дифузійного факела полум'я, Дивень В. І., Блащук О. Д. (2017)
Желізняк І. Й. - Правила побудови асоціативних правил на прикладі фізичних показників пацієнта (2017)
Кулик В. М. - Алгоритм прогнозування результатів футбольних матчів на основі нейронних мереж, Коротєєва Т. О. (2017)
Максимів О. П. - Каскадний метод детектування полум'я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж (2017)
Морушко О. О. - Визначення коефіцієнта конфліктності як метод оптимізації персонального складу малої групи, Андрейчук С. К., Манзій О. С. (2017)
Паснак І. В. - Розроблення методу дослідження параметрів дорожнього руху, Грицюк С. А., Грицай Д. В. (2017)
Поберейко С. Б. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних досліджень граничного напруженого стану анізотропних матеріалів, Яковенко А. А., Мисик М. М., Кунинець Є. П. (2017)
Симак Д. М. - Тепломасообмін у системі тверде тіло – рідина з поверхневим джерелом тепла, Гумницький Я. М., Атаманюк В. М. (2017)
Шевчук Р. П. - Програмний сервіс для оповіщення про загрози безпеки життєдіяльності людини, Клюйко А. В. (2017)
Лазиди Е. Л. - Гипонатриемия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С., Высоцкая Е. В., Печерская А. И., Болотских А. В. (2018)
Новоселецький В. О. - Рівні лептину крові у хворих на остеоартроз: зв’язок з клінічними проявами захворювання, Станіславчук М. А. (2018)
Минухин А. С. - Возможность использования комплекса фитопрепаратов, витаминов и микроэлементов при терапии хронического абактериального простатита, Бондаренко В. А., Кононенко Н. Н. (2018)
Olkhovskyi Ye. - Immune response of escherichiosis infected children with epstein-barr virus (2018)
Кальбус О. І. - Оцінка якості життя у хворих на міастенію (2018)
Хаустов М. М. - Медико-психологічна підтримка студентів медиків при виникнені дезадаптивних реакцій та станів (2018)
Кришталь О. О. - Динаміка психопатологічних порушень та рівня соціального функціонування у хворих на шизофренію під впливом комплексного лікування (2018)
Корнацький В. М. - Дослідження рівня здоров’я населення України на прикладі Київської області, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Abstract and References (2018)
Адаров А. - Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів?, Гавлік П. (2017)
Крючкова І. В. - Європейський досвід завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів: рекомендації для України (2017)
Bublyk Y. - Trends and prospects of the Ukrainian credit market post-crisis development (2017)
Пустовойт О. В. - Економічне зростання України: проблеми та можливості прискорення (2017)
Юрик Я. І. - Зайнятість у транспортному господарстві України: масштаби, якісні параметри та структурно-динамічні характеристики (2017)
Бородіна О. М. - Концентрація та захоплення сільськогосподарських земель в ЄС: виклики сучасності, Яровий В. Д., Михайленко О. В. (2017)
Бородіна О. С. - Імперативи комплементарного розвитку в аграрній сфері (2017)
Єршова Г. В. - Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми (2017)
Сіденко В. Р. - Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю. М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) (2017)
Шаповал Ю. І. - Наукова публікація як критерій оцінки наукової діяльності: досвід Польщі (2017)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2017 року (2017)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2017 году (2017)
Index of the articles published in journal "Есonomy and forecasting" in 2017 (2017)
Захаренко М. О. - Оцінка токсичної дії нандролону і альбендазолу на риб за морфологічними показниками крові, Курбатова І. М., Чепіль Л. В. (2018)
Хом’як І. В. - Динаміка флори екосистем перелогів Українського Полісся (2018)
Щербина І. О. - Оцінка наявних еколого-біотичних умов території агрогенно трансформованого степу Миколаївської області, Дмитрук Ю. Г. (2018)
Мазур А. Ю. - Інтродукційний потенціал хвойних в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького ботанічного саду НАН України, Коршиков І. І., Бойко Л. І., Юхименко Ю. С., Красноштан О. В., Данильчук Н. М., Лаптєва О. В. (2018)
Шидловська О. А. - Наночастинки діоксиду церію – ефективний антивірусний засіб та ад’ювант біологічно-активних молекул, Харченко Є., Осінній І. М., Співак М. Я., Щербаков О. Б., Жолобак Н. М. (2018)
Naumenko K. - Antiviral and apoptosis modulating potential of fluorinated derivatives of uracil, Golovan A., Zelena L., Shermolovych Yu., Gudz G., Zagorodnya S. (2018)
Dudar L. - The nature of the spread of porcine circovirus type 2 as an emerging in Ukraine during the period from 2007 to 2012, Polishchuk V., Sobko I., Budzanivska I. (2018)
Уманська А. О. - Зміни макро- і мікроелементного складу серця щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2018)
Abstract and References (2018)
Андрусенко О. М. - Біфуркаційні випинання та малі згинальні коливання бурильної колони в каналі горизонтальної свердловини (2016)
Андрусенко С. І. - Організація технічної експлуатації автомобілів в Україні за сучасних умов, Бугайчук О. С. (2016)
Артеменко Р. В. - Оцінювання можливості поліпшення паливної економічності та екологічних показників ДВЗ утилізацією теплової енергії в термоелектричному генераторі, Цюман М. П. (2016)
Бакуліч О. О. - Соціально-економічне обґрунтування впливу шумозахисних заходів на навколишнє середовище, Левіщенко О. С., Левіщенко Д. К. (2016)
Бакуліч О. О. - Дослідження основних характеристик розподільчої системи доставки вантажів, Мусатенко О. В., Самойленко Є. С. (2016)
Баранов Г. Л. - Моніторинг довкілля та якості логістичного обслуговування для попередження ризиків зіткнення та безпеки руху ВТЗ, Косенко В. Р., Прохоренко О. М. (2016)
Березняцький В. В. - Оптимізація часу простою автомобілів у ремонті і обслуговуванні за рахунок удосконалення оперативного планування виконання цих робіт (2016)
Боровий М. О. - Виникнення та трансформація нерозмірно модульованої структури в політипах напівпровідників TlInS2, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л., Ніколаєнко А. В. (2016)
Vakarchuk I. M. - Statement of the problem of interaction between modes of transport in regional transport systems, Koritchuk S. A., Pylypeyko S. S. (2016)
Гамеляк І. П. - Удосконалення технології влаштування монолітного парапетного огородження типу "Нью-Джерсі", Шургая А. Г., Якименко Я. М., Дорошенко Ю. М., Дмитриченко А. М., Чиженко Н. П., Кос М. В. (2016)
Глушакова О. В. - Самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричному каналі похилої свердловини, Глазунов С. М. (2016)
Говорун А. Г. - Розширення паливної бази двигунів колісних транспортних засобів використання біодизельних палив, отримуємих з утилізованих відходів сільськогосподарського виробництва, Мержиєвська Л. П., Павловський М. В., Бугрик О. В. (2016)
Горбай О. З. - Оцінка відповідності установки газобалонного обладнання міських автобусів нормативним вимогам, Керницький І. С. (2016)
Гордієнко В. П. - Механо-хімічний вплив на структуру і термомеханічні властивості термопластичних систем: поліетилен-карбіди, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2016)
Гужевська Л. А. - Формування розвізно-збірних маршрутів методом Кларка-Райта при доставці експрес-відправлень, Даниленко І. В. (2016)
Гуляєв В. І. - Перетворення фронтів розривних хвиль в пружному шаруватому середовищі змінної густини, Заєць Ю. О. (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження впливу добавки водневмісного газу на показники роботи бензинового двигуна в різних швидкісних і навантажувальних режимах, Карев С. В., Шуба Є. В., Філоненко О. Д. (2016)
Дехтяр А. С. - Несна здатність консольних циліндричних оболонок (2016)
Дем’янюк В. А. - Синтез алгоритму функціонування універсальної землерийної машини з лінійною траєкторією різання ґрунту, перпендикулярною до осі тягача, Мусійко В. Д., Коваль А. Б. (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження ефективності мащення та закономірностей формування негідродинамічної складової товщини мастильного шару в контакті, Білякович О. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Руденко О. В. (2016)
Іщенко Р. М. - Відображення публікацій з фізики українських вчених у базі даних Scopus, Манько Д. Ю., Балагура І. В. (2016)
Єгоров С. О. - Сертифікація учасників мереж трансферу технологій, Дятчик Д. І., Покшевницька Т. В. (2016)
Карев С. В. - Оцінка впливу комбінованого методу регулювання потужності та рециркуляції відпрацьованих газів на паливну економічність та екологічні показники автомобіля, обладнаного сучасним бензиновим двигуном (2016)
Клименко Ю. М. - Аналіз та експериментальна перевірка особливостей конструкції і методів діагностування автомобільних причепів з інерційною гальмівною системою, Білецький В. О. (2016)
Косарчук В. В. - Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя. Частина 2, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2016)
Кошарний О. М. - Удосконалення організації перевезень пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах (на прикладі маршруту Київ-Прага), Кошарний В. О. (2016)
Котовенко О. А. - Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми, Мірошниченко О. Ю., Хрутьба В. О. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Математична модель системи управлінського документообігу (2016)
Marchuck O. V. - Model for free-vibration analysis of the thick-walled multilayer anisotropic shells, Gnedash S. V., Levkivskiy S. A., Didychenko I. M. (2016)
Марков О. Д. - Оптимізація виробничої структури автосервісу, Ковальов А. В., Скиба А. П., Приз О. О. (2016)
Матейчик В. П. - Особливості моніторингу і контролю показників екологічної безпеки транспортних засобів і транспортних потоків в умовах інтелектуальних систем, Цюман М. П., Смешек М. (2016)
Мейш Ю. А. - Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2016)
Мигущенко Р.П. - Статистические модели многомерных объектов параметрического контроля, Щапов П.Ф., Тверитникова Е.Е. (2016)
Мозговий В. В. - Особливості проектування нежорстких дорожніх одягів із застосуванням армованих асфальтобетонних шарів для автомобільних доріг, Куцман О. М., Баран С. А., Боровик І. І. (2016)
Мозговий В. В. - Оцінка довговічності асфальтобетонного покриття шляхом випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій, Онищенко А. М., Ольховий Б. Ю., Опрощенко І. О., Куцман О. М., Баран С. А., Різніченко О. С. (2016)
Мусійко В. Д. - Синтез механізму навішування робочого органа машини відкриття трубопроводів на тягачі (2016)
Наумова Н. М. - Аналіз сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері зв’язків із громадськістю, Наумов В. О. (2016)
Онищенко А. М. - Методика визначення міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та залізобетонною основою мосту при зсуві, Різніченко О. С., Куртєв В. С. (2016)
Осіпа Л. В. - Переклад технічних текстів за допомогою систем машинного перекладу (2016)
Пасічник А. М. - Проблеми транспортного забезпечення виробництва тепловиділяючих збірок для атомних електростанцій, Лебідь І. Г., Пасічник В. А., Середіна Ю. О. (2016)
Петрашевський О. Л. - Удосконалення системи забезпечення авіаційної безпеки методом управління ризиками, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2016)
Петрик А. В. - Методологія розрахунку технологічних параметрів транспортних систем при створенні експортної партії зернових вантажів (2016)
Поліщук В. П. - Аналіз існуючого стану автомобілізації та системна криза боротьби з аварійністю на автомобільних дорогах, Єресов В. І., Куницька О. М., Корчевська А. А., Корчевський А. О., Лановий О. Т. (2016)
Polischuk V. P. - Підвищення ефективності складування за рахунок автоматизації складу, Yeresov V. I., Kunitska О. M., Korchevska A. A., Korchevskuy A. O., Lanovyy O. T. (2016)
Посвятенко Е. К. - Основні напрямки поліпшення оброблюваності деталей із аустенітних сталей, Аксьом П. А., Будяк Р. В. (2016)
Прокудін Г. С. - Підвищення продуктивності та якості автобусних пасажирських перевезень в місцях-конгломераціях, Омаров Д. М., Прокудін О. Г. (2016)
Прокудін Г. С. - Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг, Чупайленко О. А. (2016)
Прокудін Г. С. - Mодель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні, Чупайленко О. А., Дудник О. С., Прокудін О. Г., Омаров Д. М. (2016)
Процик О. П. - Дослідження тривалості процесу доставки вантажів, Іорданова С. С. (2016)
Рутковська І. А. - Аналіз методик оцінювання забруднення придорожнього середовища, Федій І. С. (2016)
Савін Ю. Х. - Доцільність створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів, Митко М. В. (2016)
Самбур Е. О. - Актуальність удосконалення діагностування дизелів із системою Common-Rail (2016)
Сахно В. П. - До аналізу впливу перекосу осей напівпричепа на стійкість руху автопоїзда в гальмівному режимі, Прогній П. Б. (2016)
Середа В. Р. - Аналіз закордонного досвіду з організації паркування дорожніх транспортних засобів (2016)
Сістук В. О. - Підвищення безпеки дорожнього руху на Т-подібному перехресті з переходом в Х-подібне у місті Кривий Ріг, Богачевський А. О., Троян О. В. (2016)
Січко О. Є. - Оцінка ефективності централізації виробничих процесів ТО і ПР як системи масового обслуговування, Волков О. Ф., Потьомкін Р. О. (2016)
Славін В. В. - Вплив технічного стану елементів корекції складу паливоповітряної суміші на паливну економічність автомобіля, Манько І. В., Гунько А. В. (2016)
Сохань В. В. - Ефективна модель оперативного управління проектами в дорожньому будівництві, Мельниченко О. І. (2016)
Степанов А. В. - Безопасность автотранспорта в системе ВАДС (2016)
Хабутдінов А. Р. - Правила алгоритмічного управління автомобілем і метод аналізу ризико-регулятивного водіння (2016)
Хабутдинов Р. А. - Системная проблема инновационного развития автотранспорта в условиях теоретического отрицания транспортных технологий и производства (2016)
Хмельов І. В. - Моніторинг енергетичної ефективності міських автобусів, Гусєв О. В., Алєксєєнко О. В., Піцик М. Г. (2016)
Хомяк А. Я. - Врахування психофізіологічних якостей водіїв при маневруванні транспортних засобів, Залізнюк М. О. (2016)
Худолій М. М. - Оцінка невизначеності вимірювання динамічної в’язкості олив ротаційним віскозиметром, Чуб А. М. (2016)
Шевчук Л. - Основні аспекти механіки існуючих моделей коливань кружляння бурильних колон (2016)
Ширяєва С. В. - Аналіз вантажопотоків різних видів транспорту України, Даньківська К. І. (2016)
Ширяєва С. В. - Обґрунтування розділення руху вантажних і пасажирських поїздів в Україні в контексті підвищення ефективності автомобільно-залізничних вантажних перевезень, Конрад Т. І. (2016)
Ширяєва С. В. - Аналіз стану міжнародних автомобільних перевезень вантажів в Україні, Свірін Д. О. (2016)
Шлюнь Н. В. - Вплив сили тертя на біфуркаційне випинання бурильних колон в прямолінійних похилих свердловинах (2016)
Доктору технічних наук, професору Хмарі Леоніду Андрійовичу - 70 років! (2016)
Козачук К. О. - Запорозький суд над Кирилом Туром: історія, право, художня прагматика (2017)
Марченко Т. М. - Запорожская Сечь как этнообраз в романе Ф. В. Булгарина "Дмитрий Самозванец" (2017)
Ніколаєнко В. М. - Мотив самотності в антиутопіях О. Ірванця ("Рівне/Ровно (Стіна): нібито роман") та Я. Мельника ("Далекий простір"), Зубець Н. В. (2017)
Павленко І. Я. - Я / ми / вони в історичних піснях Нижньої наддніпрянщини, Козленко Н. В. (2017)
Рахно К. Ю. - Іван Манжура як дослідник гончарського фольклору Катеринославщини (2017)
Романенко Л. В. - Запорозьке лицарство в літературній інтерпретації Спиридона Черкасенка (2017)
Стадніченко О. О. - Рецепція національного характеру в українській літературі non-fiction (2017)
Стасик М. В. - Роль фольклорно-етнографічних елементів у типізації образу і психологічної характеристики героя в романі Тимура та Олени Литовченків "Кинджал проти шаблі" (2017)
Хом’як Т. В. - Рецепція козацтва в ліриці В. Чабаненка (2017)
Хорошков М. М. - Художній світ науково-фантастичних та детективних романів Володимира Єшкілєва, Тютюма Т. С. (2017)
Чижик К. В. - Образ нескореної людини в тоталітарному світі роману Наталки Доляк "Загублений між війнами" (2017)
Шевченко В. В. - Відродження химерної прози ххі століття на фоні зростання національно-патріотичного настрою в суспільстві держави (2017)
Шевченко В. Ф. - Компаративний аналіз художніх моделювань образів ватажків козацько-селянських повстань (2017)
Щедрин И. Л. - Память жанра былины в либретто в. А. Жуковского к опере "Алеша Попович, или Страшные развалины" (2017)
Юферева О. В. - Геопоетичні коди Запорожжя в "Описі україни" Гійома Левассера Де Боплана (2017)
Грозовська Н. А. - Семантико-етимологічний аналіз орнітонімічних прізвищ запорозьких козаків (2017)
Домніч О. В. - До питання про методи аналізу концепту в сучасних лінгвістичних студіях (2017)
Жуйкова М. В. - Застосування метафоричної моделі "Соціальна мережа" для опису українських визвольних змагань (2017)
Завгородняя Д. А. - Временная ориентация культуры в зеркале паремий: на примере восточнославянских и арабских пословиц (2017)
Ільченко І. І. - Художній хронотоп "Січової скарбниці" крізь призму власних назв (2017)
Клименко А. И. - Концепты wasser и agua в немецкой и испанской языковых картинах мира, Мамедова А. И. (2017)
Литвин О. Л. - Структура категорії антонімії в англійській та німецькій мовах у зіставному аспекті (на матеріалі лінгвістичних праць) (2017)
Литвинко О. А. - Функціонування терміна і номена в сучасній англійській термінологічній підсистемі насособудування (2017)
Машкіна О. М. - Викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей з використанням принципів нейродидактики: постановка проблеми, Самофалова О. В. (2017)
Новосілець О. В. - Критерії класифікації іменникових модифікаторів в англійській мові (2017)
Оленченко Н. В. - Видо-часові відношення дієприслівникових форм В українській мові ХІV – ХІХ ст. (2017)
Процик І. Р. - Назви футбольних команд Запорізької області (2017)
Романюк Н. М. - Диференційні та класифікаційні ознаки мовної клішованої одиниці (2017)
Рудоман О. А. - Проблема вибору базових одиниць для опису емоційної сфери (2017)
Серебрянська І. М. - Мовна експлікація понять "викладач" і "студент" у текстах студентського інтернет-журналу (2017)
Сірик С. В. - Мовні контрасти як засоби експресивності В мовно-художній системі В. А. Чабаненка (2017)
Сіроштан Т. В. - Абстрактні іменники на -ьва, -ова в словотвірній системі праслов’янської мови (2017)
Юсікова О. В. - Деякі особливості функціонування темпоральних синтаксем у структурі діалектного тексту-оповіді (2017)
Білоусенко П. І. - Багатоаспектна праця з історії архаїчної ойконімії України (рецензія на монографію Зоряни Олегівни Купчинської "Стратиграфія архаїчної ойконімії України")(Львів, 2016. -1278 С.; 56 картосхем.) (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Новини АПК (2017)
Мельник В. В. - Підсумки роботи у 2016 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні (2017)
Ковальчук Н. - Створено Науково-навчальний центр екологічної безпеки тваринництва (2017)
Ковальчук Н. - Головні аграрні події – виставки "Зернові технології", "Agro Animal Show" та "Фрукти. Овочі. Логістика" (2017)
Мандзеула С. В. - Налагодження співпраці та перспективи розвитку птахопідприємств Київської області (2017)
Мельник О. П. - Будова пір’я: терміни та визначення, Костюк В. К., Волощук О. В. (2017)
Бреславець В. О. - Основні санітарно-гігієнічні вимоги до тари, умов збирання, транспортування та зберігання інкубаційних яєць, Ярошенко М. О., Майборода О. В., Павличенко О. В., Стегній О. О. (2017)
Руда С. В. - Морфологічні якості яєць курей української селекції (2017)
Базиволяк С. М. - Круглий стіл "Птахівництво 2017": перспективи розвитку галузі (2017)
Це цікаво (2017)
Прудиус Т. - AviPro® SALMONELLA VAC E: оружие против сальмонеллы (2017)
Подобед Л. И. - Микроэлементы Феррум и Цинк — значение и нормирование в кормлении птицы (2017)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво" у 2016 році (2017)
Тітова Л. Г. - Небезпека поширення східної вишневої мухи Rhagoletis cingulata Loew в Україні, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2017)
Дудченко Т. В. - Чутливість сортів рису до пестицидів, Трибель С. О. (2017)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів в посівах нуту, Ременюк С. О., Сміх В. М. (2017)
Лихочвор А. М. - Вплив елементів інтенсифікації на врожайність і якість насіння та економічну ефективність вирощування рижію (2017)
Коломієць Ю. В. - Індукуючий ефект саліцилової кислоти на збудників бактеріальних хвороб рослин томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2017)
Макух Я. П. - Ефективність застосування механічних прийомів контролювання бур’янів у посадках верби енергетичної першого року вегетації (2017)
Мельник А. Т. - Ріст колоній Alternaria solani (Ell. et Mart) на різних живильних середовищах за різних температур, Кирик М. М., Гунчак В. М. (2017)
Скорейко А. М. - Біопрепарати проти фітофторозу суниці, Андрійчук Т. О. (2017)
Ткаленко Г. М. - Готуємо теплиці до нового сезону (2017)
Abakumenko О. V. - Reforming of the infrastructure branches of economics according to requirements needed for European integration, Gerasymenko A. G., Pugachevska K. S. (2017)
Bondaruk T. G. - State regulation of financial support of municipal authority under decentralisation conditions, Bondaruk I. S. (2017)
Vdovenko N. M. - Methodical component of the performance of state support producers mechanism, Nakonechna K. V., Pavlenko M. M. (2017)
Moskalenko O. M. - Neoliberal logics of austerity policies in Ukraine: the relationship with innovative growth (2017)
Tanklevska N. S. - Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence, Kyrylov Y. Y., Zaitseva О. I. (2017)
Tarasenko I. O. - Economic security of higher education: opportunities and threats analysis, Bondarchuk J. A., Tarasenko O. S. (2017)
Tkalenko N. V. - Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation, Kholiavkо N. І., Hnedina K. V. (2017)
Shylepnytskyi P. I. - Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility, Zybareva O. V., Popadiuk O. V. (2017)
Bondarenko O. S. - Formation of financial management architectonics in corporate structures, Seliverstova L. S., Adamenko I. P. (2017)
Holubka S. M. - Economic concept of Andrei Sheptytsky's, Shtuler I. Y., Holubka M. M. (2017)
Yemelianenko L. М. - Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of European integration, Osetskyi V. L., Osetska D. V. (2017)
Zatonatska T. H. - Cross-border cooperation of China and Ukraine in e-commerce: the status and development prospects, Melnychuk O. S. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Prostitution: the choice of an effective model of state regulation (2017)
Tulai O. I. - Financial and organizational foundations of economic entities' ecologically oriented activities (2017)
Akimova L. М. - State regulation of foreign economic activity, Akimov O. О., Liakhovich О. O. (2017)
Breus S. V. - Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions, Khaustova Y. В., Denysenko M. Р. (2017)
Kyryliuk Yu. V. - Peculiarities of implementation of economic and trade parts of the EU-Ukraine Association Agreement, Mekshun L. M., Polkovnychenko S. O. (2017)
Pinchuk A. O. - Genesis of transformations in economics (2017)
Tyukhtenko N. A. - Mutual positioning of social and economic strategies (2017)
Bakharev V. V. - Directions of formation of formation of anticrisis strategy of shopping malls in Russia (2017)
Romanenko Y. A. - Ukraine establishment of ecological networks in the context of development of natural reserve fund: public management analysis, Krynychnay I. P., Yarovoy T. S. (2017)
Чеберяко О. В. - Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни, Варналій З. С. (2017)
Doniy N. Ye. - Economic-legal and philosophical aspects of "efficiency" definition (on an example of the budget funds allocation process), Krupko Ya. M., Nischymna S. O. (2017)
Aparov A. M. - Analysis and characteristic of the relation between the economic law and economic sciences (2017)
Zadorozhnia H. V. - Control in the system of public administration, Zadorozhnyi Y. A., Sobovyi О. M. (2017)
Барна М. Ю. - Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків, Миронов Ю. Б. (2017)
Blahun І. S. - Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions, Dmytryshyn L. I., Leshuk H. V. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського