Зосім О. Л. - Біблійні тексти як джерело східнослов’янської духовної пісенності (2017)
Иванников Т. П. - Поэтические образы Ф. Гёльдерлина в "Kammermusik 1958" Х.-В. Хенце: "Drei tentos" для гитары соло (2017)
Каблова Т. Б. - Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури, Киченко Т. О. (2017)
Петрова О. В. - Творчість Г. Холста у світлі орієнталістських тенденцій англійського мистецтва (2017)
Чупріна Н. В. - Синтез епатажу та мінімалізму в сучасних колекціях еко-одягу, Царук Т. С. (2017)
Швець Н. О. - Стильовий синтез: до визначення поняття (2017)
Ян І. М. - Особливості творчої взаємодії українського музично-драматичного театру з етнічними театрами національних меншин Наддніпрянської України: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Богданов М. М. - "YouTube" як найпотужніший інструмент просування музичних відеокліпів (2017)
Босакевич П. Б. - Жанрово-стильові особливості циклу "24 прелюдії та фуги" В. Бібіка (2017)
Винокур О. М. - Дослідження етнічного одягу волинського та білоруського пограниччя (2017)
Гродська Е. Б. - Культурна ідентичність новітньої української діаспори в Іспанії (2017)
Долеско С. В. - Український костюм як форма репрезентації літературного образу в творах Панаса Мирного (2017)
Дульська О. В. - Гуманізація антично-теологічного світогляду західноєвропейського стандарту освіти (2017)
Залевська М. М. - "Золотне шитво": до визначення змісту поняття у контексті світського побутування (2017)
Лю Фань - "Пение на фортепиано" как образ инструмента (2017)
Ляшенко Л. Л. - Феномен таланту та самоактуалізація: співвідношення понять (на прикладі постаті Еріха Корнгольда) (2017)
Магаліс О. В. - Характерні особливості діяльності С. Є. Павлюченка як художнього керівника академічного Ансамблю пісні і танцю державної прикордонної служби України (1971–1993 рр.) (2017)
Панченко С. А. - Проблеми релігійного туризму в умовах сучасних культурних трансформацій (2017)
Плюта О. П. - Гастрономічна дипломатія як актуальний напрям сучасної культурної політики (2017)
Руденко Я. В. - Науково-теоретичні засади дослідження творчості Р. Кириченко (2017)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський: роки навчання (за матеріалами українських архівів) (2017)
Тимчула А. В. - Традиційна народна хореографія лемків у контексті весільної обрядовості (2017)
Хлебосолов І. О. - Концептуальне моделювання державної культурної політики (2017)
Шмегельська Ю. В. - Біонічні засоби формоутворення в сучасному дизайні (2017)
Бражнік Б. Д. - Висвітлення мистецьких, наукових і прикладних питань дизайну в формі інформативного науково-популярного видання "Образотворчі основи дизайну" (2017)
Глушик Н. М. - Особливості формування стилістичних та колористичних вимог до дизайну календарів на екологічну тематику (2017)
Дьогрик А. О. - Формування соціального дизайну та соціальна реклама в Україні (2017)
Коновалюк С. С. - Піксель–арт як феномен у системі графічного дизайну (2017)
Лукава Д. В. - Український музичний фольклор – важливий засіб естетичного виховання молодших школярів (2017)
Медзик М. А. - Візуальні засоби коміксу в створенні рекламно-поліграфічної продукції (2017)
Маркова О. М. - Рецензія на монографічне дослідження О. С. Афоніної "Коди культури і "подвійне кодування" в мистецтві" (2017)
Гончарова О. М. - Рецензія на монографію Ж. З. Денисюк "Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі" (2017)
Ковальчук Н. Д. - Сакральний світ східнослов’янської духовної пісенності: Рецензія на монографію О. Л. Зосім "Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір" (2017)
Рпецький В. - Правовий статус медичного та духовного персоналу під час збройних конфліктів, Малига В. (2015)
Гринчак В. - Правова природа міжнародних злочинів (2015)
Гутник В. - Право на оскарження вироків у міжнародних кримінальних судах (2015)
Земан І. - Студентський період життя та перші наукові кроки Рафаеля Лемкіна (2015)
Зубарева А. - Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з іншими договірними органами з прав людини системи ООН (2015)
Лисик В. - Юридичні наслідки припинення неміжнародного збройного конфлікту для осіб, свобода яких у цьому конфлікті обмежена, Ольшанецька С. (2015)
Савчук К. - Голодомор – український геноцид (2015)
Фединяк Г. - Сучасні норми міжнародного приватного права України стосовно іноземних громадян і осіб без громадянства (2015)
Городиський І. - До питання застосування концепції "відповідальністі із захисту" (responsibility to protect): роль Ради Безпеки ООН (2015)
Яворська І. - Роль і значення суду ЄС у системі органів Європейського Союзу (2015)
Інформація для авторів (2015)
Камінський І. І. - Концепція державного суверенітету в контексті застосування кіберсили (2017)
Озернюк Г. В. - Міжнародні організації як суб’єкти страхових правовідносин (2017)
Репецька О. І. - Вплив доктрини Монро на міжнародне право (2017)
Зайченко Ю. І. - Положення із захисту економічної конкуренції в регіональних торговельних угодах – правовий інструмент реагування держав на транскордонний вплив антиконкурентної поведінки (2017)
Замула А. Ю. - Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір (2017)
Іскендеров Ф. Ш. - Чорноморська Синергія та протидія злочинності (2017)
Розгон О. В. - Доцільність уніфікації та гармонізації колізійних норм у міжнародному сімейному праві (2017)
Небеська М. С. - Особливості компетенції Європейського Союзу. розмежування компетенції між Європейським Союзом і державами-членами (2017)
Веклич В. О. - Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні (2017)
Гуйван П. Д. - Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права (2017)
Михайлова О. С. - Механізм посиленої співпраці та його еволюція в текстах установчих договорів Європейського Союзу (2017)
Яковлєв В. В. - Brexit як майбутній прецедент застосування статті 50 Договору про Європейський Союз (2017)
Гринчак А. А. - Злочини проти людяності: практика міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2017)
Копотун І. М. - Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності, Жолтані М. І. (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Порівняльний аспект дослідження законодавства зарубіжних країн щодо нормативності врегулювання кримінальної відповідальності військовослужбовців (2017)
Гулкевич В. Д. - Кримінально-правові аспекти міжнародної системи захисту культурної спадщини під час військового конфлікту (2017)
Ковальов А. В. - Вплив міжнародних конвенцій і практики Європейського суду з прав людини на забезпечення прав і свобод засуджених осіб в Україні та країнах Європейського Союзу (2017)
Трунова Г. А. - Захист працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: міжнародно-правовий аспект (2017)
Бойко І. С. - Арбітражна практика Постійної палати третейського суду щодо міждержавних морських спорів (2017)
Крилов М. А. - Особливості дипломатичного захисту членів екіпажу морського судна (2017)
Ісакова В. М. - Порушення принципів добросовісності й автономії волі як підстава для притягнення до відповідальності за Віденською конвенцією ООН "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів": доктринальний підхід (2017)
Розгон О. В. - Колізійне регулювання встановлення походження дитини при застосуванні сурогатного материнства (2017)
Цірат К. Г. - Сучасні підходи до регулювання проблеми конфлікту стандартних положень на прикладі Принципів вибору права в міжнародних комерційних договорах (2017)
Каспрук О. С. - Правові засади співробітництва між Китаєм і Асоціацією держав Південно-Східної Азії в межах реалізації проекту "Морський Шовковий шлях XXI століття" (2017)
Берназюк О. О. - Міжнародно-правове регулювання цифрових технологій у праві (2017)
Гуйван П. Д. - Темпоральні та сутнісні ознаки правової визначеності як критерії справедливого судочинства (2017)
Данильченко О. С. - Підходи китайської міжнародно-правової доктрини та законодавства КНР до проблеми співвідношення норм міжнародного і національного права (2017)
Мислива О. О. - Імплементація міжнародних стандартів щодо застосування зброї у законодавство України (2017)
Міхневич Л. В. - Міжнародне право за межами класичних університетів (дорадянський період) (2017)
Павліченко В. М. - Процес деколонізації у ХХІ столітті (2017)
Палєєва Ю. С. - Щодо теоретичного питання міжнародно-правового визнання держав у контексті сучасності, Тодорошко Т. А. (2017)
Ліпінська І. В. - Основні тенденції зміни правового статусу біженців у законодавстві зарубіжних країн (2017)
Назарко Ю. В. - Міжнародно-правові стандарти права на охорону здоров’я (2017)
Швець Ю. Ю. - Судовий захист права особи на охорону здоров’я: порівняльний аналіз національної та міжнародної практики (2017)
Горб Ю. В. - Заявлення клопотання захисником про проведення експертизи на етапі досудового провадження (2017)
Короп І. В. - Інформаційний тероризм (2017)
Антонова О. Р. - Міжнародно-правові стандарти у сфері сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (2017)
Боднарук Т. В. - Гармонізація вітчизняного законодавства з правом ЄС у сфері регулювання діяльності організацій колективного управління авторськими і суміжними правами (2017)
Москалюк Н. Б. - Еволюція механізму реприватизації як способу набуття прав державної власності в Україні з позиції захисту іноземних інвестицій, передбаченого нормами міжнародного приватного права (2017)
Романюк В. А. - Позовна давність у цивільному праві європейських країн (2017)
Чорна О. О. - Правові режими національної та іноземної валюти як об’єкта приватноправових відносин: національний та зарубіжний досвід (2017)
Антонюк Н. - Актуальні проблеми українсько-польських відносин в сучасних геополітичних реаліях, Мальський М. (2015)
Вдовичин І. - Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти (2015)
Гогоша О - Концепція "гуманітарної операції" в теорії міжнародних відносин, І. І., Кучик О. (2015)
Дзьобань О. - Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з активізацією міжнародної діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері, Соснін О. (2015)
Іжнін І. - Трансформація системи міжнародної безпеки на початку ХХІ століття: нові загрози (2015)
Зінько І. - Сучасна позиція Азербайджану в міжнародних організаціях, Байковський П. (2015)
Калитчак Р. - Американознавство в Україні: досвід Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Капрусь О. - Структурні складові туристичної політики Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Kuzyk P. - The pro-russian inclination of the "multi-vector" discourse of the Ukrainian political centre (2015)
Краєвська О. - Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми, Лукач Н. (2015)
Папіш Н. - Динаміка міжнародно-політичних функцій українсько-польського державного кордону, Федунь О. (2015)
Поліщук К. - Чинники конфліктогенності та передумови виникнення і ескалації конфліктів на пострадянському просторі у 90-х роках ХХ століття (2015)
Романюк Н. - Особливості соціалконструктивістського підходу у дослідженні міжнародних відносин, Сенюк Ю. (2015)
Антохів-Сколоздра О. - Зовнішня політика Канади у дискурсі політичної науки (2015)
Бессараб Т. - Вплив політико-інституційних опор інтеграційних об’єднань Латинської Америки на суспільно-політичні трансформації (2015)
Дьомочко М. - Реалізація зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй (2015)
Мандзюк О. - Військова співпраця Республіки Польща та держав Балтії в рамках Північноатлантичного Альянсу (2015)
Зазуляк З. - Сучасний стан та фактори розвитку латиноамериканського мультилатералізму (2015)
Лесик Ю. - Сепаратизм і перспектива створення національних держав на території Російської Федерації. Приклад Чечні (2015)
Фогел Х. - Особливості міграційних потоків та підходи до їх регулювання в ЄС (2015)
Цебенко О. - Гагаузька етнопроблема у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Rafal Czachor - Poland’s foreign policy towards Ukraine and Belarus: the summary of a decade (2005 - 2015) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Петриченко В. Ф. - Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного, Гетман Н. Я. (2017)
Бугайов В. Д. - Поширеність та розвиток кореневих гнилей колекційних зразків люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту, Горенський В. М. (2017)
Цицюра Т. В. - Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження, Семцов А. В., Цицюра Я. Г. (2017)
Бугайов В. В. - Вихідний матеріал для селекції стоколосу безостого за умов Центрального Лісостепу України, Мар'янко О. С. (2017)
Тромсюк В. Д. - Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу тритикале озимого у системі діалельних схрещувань, Лілик Т. В. (2017)
Барвінченко С. В. - Оцінка сортозразків бобів кормових за параметрами екологічної пластичності та стабільності (2017)
Штуць Т. М. - Рівень гетерозису та ступінь домінування господарсько-цінних ознак у гібридів Fl сої, Темченко І. В., Вільгота М. В. (2017)
Корнійчук О. В. - Резерви підвищення врожайності пшениці озимої в сучасних агроценозах Лісостепу Правобережного (2017)
Антонів С. Ф. - Агроекологічні аспекти технології вирощування насіння нових сортів бобових трав в умовах Лісостепу та Полісся України, Колісник С. І., Запрута О. А., Фостолович С. І., Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. (2017)
Запрута О. А. - Ефективність ад’ювантів у насіннєвих посівах лядвенцю рогатого, Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В. (2017)
Гетман Н. Я. - Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування, Векленко Ю. А., Ткачук Р. О. (2017)
Василенко Р. М. - Біоенергетична оцінка технологій вирощування багаторічних агрофітоценозів на півдні України (2017)
Погоріла Л. Г. - Насіннєва інфекція сої в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Шевчук О. А. - Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека, Г олунова Л. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В., Криклива С. Д. (2017)
Ткачук О. П. - Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов (2017)
Ящук В. А. - Потенційна алюмостійкість багаторічних видів бобових та злакових трав за діагностичними індексами (2017)
Дудченко В. І. - Продуктивність сумісних посівів гороху польового (пелюшки) з підтримуючими культурами при вирощуванні на зелену масу (2017)
Кобак С. Я. - Формування урожаю зеленої маси та зерна гороху польового (пелюшки) за різних норм висіву насіння при вирощуванні у Західному Поліссі, Дудченко В. І. (2017)
Молдован В. Г. - Формування елементів структури врожаю сої залежно від способів основного обробітку ґрунту, удобрення та передпосівної обробки насіння, Молдован Ж. А., Собчук С. І., Галиш О. І. (2017)
Сереветник О. В. - Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої (2017)
Чорна В. М. - Ефективність застосування регулятора росту хлормекват-хлорид при вирощуванні сої (2017)
Колісник С. І. - Ефективність систем захисту сої від хвороб в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2017)
Темрієнко О. О. - Формування індивідуальної та насіннєвої продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Крижанівський В. Г. - Вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння гороху, пшепиці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2017)
Власюк О. С. - Продуктивність сучасних сортів ячменю ярого залежно від удобрення та порми висіву насіння (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність ншепиці озимої (2017)
Мовчан І. В. - Класифікація поверхнево-активних речовин та їх роль у підвищенні ефективності ніслясходових гербіцидів у носівах кукурудзи на зерно (2017)
Кірілеско О. Л. - Підвищення продуктивності та енергетичної ефективності сіпокіспих угідь па еродованих ґрунтах Західного Лісостепу, Векленко Ю. А. (2017)
Котяш У. О. - Особливості формування бобово-злакового травостою залежно від удобрення, Кобиренко Ю. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. (2017)
Ковтун К. П. - Вплив способів сівби бінарних люцерно-злакових сумішок на хімічний склад та якість корму в умовах Лісостепу Правобережного, Чорнолата Л. П., Безвугляк Л. І., Ящук В. А. (2017)
Курнаєв О. М. - Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, Виговська І. О., Г ончар Л. О., Сироватко К. М. (2017)
Заєць А. П. - Комплектування поголів’я високопродуктивними коровами-первістками - важливий резерв підвищення молочної продуктивності стада, Столяр Ж. В., Мандрик М. О., Бігас О. В. (2017)
Гончарук В. В. - Використання сої в раціонах свиней на відгодівлі, Гончарук В. В., Килимнюк О. І., Хіміч О. В. (2017)
Чорнолата Л. П. - Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур, Лихач С. М., Здор Л. П., Ляховченко І. О. (2017)
Кулик М. Ф. - Економічна ефективність балансування за лізином і метіоніном протеїнового живлення свиней на відгодівлі, Красносельська М. П. (2017)
Килимнюк О. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові свиноматок при згодовуванні у складі раціонів екстракту люцерни посівної (2017)
Спринчук Н. А. - Інвестиційні рішення в програмах розвитку сільськогосподарського підприємства, Воронецька І. С., Корнійчук Г. В., Кравчук О. О. (2017)
Каменщук Б. Д. - Оцінка трансферу інноваційних розробок за багатофакторним методом, Носенко Ю. М., Братчук Л. М., Вербова О. В., Шейко К. І. (2017)
Анотації (2017)
Землевпорядному факультету Львівського національного аграрного університету – 70 років (2017)
Ступень М. - Сучасні геоінформаційні технології як інструмент актуалізації земельного кадастру (2017)
Рій І. - Роль геоінформаційних систем в управлінні землями лісового фонду, Бережницька Г. (2017)
Ступень Р. - Методи підвищення ефективності геодезичних вишукувань у системі забезпечення збалансованого землекористування, Ступень О. (2017)
Солярчук Ю. - Інформаційні системи і технології у використанні та охороні земель (2017)
Маліна І. - Дослідження методів фільтрації шумів на космічних знімках у видимому діапазоні спектра (2017)
Малахова С. - Мораторій – найпроблемніше питання земельної реформи в Україні (2017)
Шпік Н. - Продаж земель: аналіз і перспективи (2017)
Радомський С. - Поліпшення оцінки придатності земель для сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах, Дума Ю. (2017)
Микула О. - Особливості оцінки земель сільськогосподарського призначення та водного фонду в межах населених пунктів, Сусак Т. (2017)
Нестеренко Г. - Застосування даних державного земельного кадастру для раціональної організації використання земель на території Снятинського району Івано-Франківської області, Сеник М. (2017)
Гриник О. - Сучасний стан родючості ґрунтів Львівщини (2017)
Сусак Т. - Становлення та перспективи розвитку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (2017)
Стойко Н. - Ландшафтне планування як основа збалансованого розвитку сільських територій (2017)
Колодій П. - Сучасний землеустрій та напрями його вдосконалення (2017)
Черечон О. - Основні заходи оптимізації структури землекористування (2017)
Шкурченко Ю. - Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств, які розташовані поблизу річок і водоймищ, Котик З. (2017)
Смолярчук М. - Деякі проблеми містобудівного планування, Костишин О. (2017)
Дудич Г. - Використання та впорядкування кормових угідь в Україні, Дудич Л. (2017)
Текинюк І. - Державне регулювання та перспективи розвитку господарського використання полонин (2017)
Сохнич А. - Вибір базової валюти в системі управління земельними ресурсами, Сохнич С., Чередник К. (2017)
Богіра M. - Шляхи збереження українського села в умовах "холдинизації" сільськогосподарського виробництва (2017)
Солтис О. - Системний аналіз та оцінка економічної ситуації виробників сільськогосподарської продукції (2017)
Ковалишин О. - Аналіз достовірності економічної оцінки земель у сучасних умовах господарювання, Рижок З. (2017)
Касюхнич В. - Удосконалення рентних відносин у лісогосподарському землекористуванні (2017)
Калина Т. - Теоретичні аспекти стратегії розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях, Константінова О., Корнійчук О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Паршикова O. O. - Формування основ міжкультурної комуніка¬тив¬ної компетентності в учнів початкової школи в процесі навчання німецької мови (2018)
Бориско Н. Ф. - Проблеми міжкультурної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземних мов (2018)
Устименко О. М. - Підсумковий контроль у проектному навчанні іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти (2018)
Майєр Н. В. - Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методи¬ка навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" (2018)
Володько А. М. - Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі (2018)
Решетило Л. Г. - Методична розробка уроку англійської мови для студентів професійно-технічних закладів (2018)
Кагарлицька А. І. - Фрагмент практичного заняття з іспанської мови з формування в студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичного відеоматеріалу (2018)
Голуб І. Ю. - Нові навчальні програми з іноземних мов: європейські стандарти, нові виклики та можливості (2018)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на монографію Корнєвої Зої Михайлівни "Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти" (2018)
Акімова Л. М. - Фактори впливу ТНБ на економіку розвинутих країн світу та країн, що розвиваються (2016)
Антонова С. Є. - Оцінка сучасного стану діяльності підприємств ЖКГ Рівненщини (2016)
Valiullina Z. V. - Methodological Approaches to Studying Tendencies of Developing Transnationalization Processes (2016)
Ганкіна М. С. - Визначення пріоритету соціальнокомунікативної функції підприємств міжнародного туризму (2016)
Гладченко А. Ю. - Обґрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації (2016)
Заярна Н. М. - Оцінка системи державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки Національної економіки на прикладі Львівської області, Кізін Г. В. (2016)
Гречин Б. Д. - Розвиток екологістики як процес активізації інноваційної діяльності підприємницьких структур (2016)
Костюкевич А. М. - Науково-методичні підходи до розроблення механізмів формування ефективної організаційно-економічної взаємодії у сфері гідромеліоративного землеробства (2016)
Костюкевич Р. М. - Ефективність державної підтримки інноваційного експортно орієнтованого бізнесу у контексті задоволення інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм, Зеглам Абдулхакем Мухамед (2016)
Мирошниченко Н. П. - Дослідження зарубіжного досвіду оплати праці та доцільності його використання на вітчизняних підприємствах (2016)
Міщук Г. Ю. - Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання (2016)
Пахаренко О. В. - Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації (2016)
Сазонець І. Л. - Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни, Сіпайло Н. А. (2016)
Стрільчук В. М. - Управління екологічними ризиками у нових організаційних структурах природокористування (2016)
Тищук І. В. - Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні (2016)
Ханін І. Г. - Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції, Рашман Б. Г. (2016)
Юрчик Г. М. - Тіньова зайнятість населення: сутність, масштаби та соціально-економічні наслідки в Україні (2016)
Якимчук А. Ю. - Удосконалення методів еколого безпечного поводження з твердими побутовими відходами, Навроцький Р. Л. (2016)
Корнелюк О. А. - Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень (2016)
Савіна Н. Б. - Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки, Ковшун Н. Е. (2016)
Стахів О. А. - Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства (2016)
Дорощук Н. І. - Вплив освіти на розвиток національної економіки (2016)
Криворучко О. П. - Аналіз транспортної галузі та його місце у структурі ВВП України (2016)
Малков Д. І. - Дослідження діяльності закладів громадського харчування в сучасних умовах (2016)
Адамчук Т. Л. - Фактори розвитку підприємництва в сільському господарстві (2016)
Міклуха О. Л. - Стратегічний аналіз та сучасні підходи до розроблення програм економічного і соціального розвитку регіонів (2016)
Костриченко В. М. - Збутова діяльність підприємства: дослідження та вдосконалення, Колядич І. В. (2016)
Кардаш О. Л. - Економічна безпека України в системі національної безпеки (2016)
Баженов Л. В. - Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України (2017)
Баженов О. Л. - Сучасна візія походження людини і людського суспільства в сучасній українській історіографії (2017)
Лєбєдєва Ю. O. - Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму наприкінці 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Ожиганов Д. І. - Документи ЦДНТА України, як джерело з вивчення історії Понінківської КПФ (2017)
Сірук Н. М. - Відомі персоналії – джерела вивчення української історії та культури (40-50-ті роки ХХ ст.) (2017)
Федьков О. М. - Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії, Глушковецький А. Л. (2017)
Чернов В. В. - Фонди Державного архіву Хмельницької області про виборщиків і депутатів Державної думи Російської імперії (2017)
Заводовський А. А. - Історична імагологія: нові обрії для досліджень процесів українського націєтворення кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2017)
Баженова С. Е. - Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.), Оліпер С. І. (2017)
Громакова Н. Ю. - Політизація польського громадського руху Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2017)
Задорожнюк А. Б. - "Ремісниче положення 1785 р." та його вплив на становище цехового виробництва у Правобережній Україні в ХІХ ст. (2017)
Кізлова А. А. - Надання часточок мощей за межі Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) (2017)
Левицький В. О. - Забезпечення інженерно-технічними фахівцями легкої промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Мацьков О. М. - Проблема чисельності армії Т. Цицюри у Чуднівській кампанії 1660 року (2017)
Сидорук С. А. - Проблема подвійної ідентичності лівобережної еліти в контексті українсько-російського фронтиру кінця XVIII – середини XIX століття, Черняк О. А. (2017)
Степанков В. В. - Гетьман безталанної долі: спроба реконструкції історичного портрета Степана Опари (2017)
Стецюк В. Б. - Система розміщення імперської армії на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ ст. – 1914 р.) (2017)
Філінюк А. Г. - Магдебурзьке право в суспільному та соціально-економічному розвитку Поділля XVIII – першої половини ХІХ ст., Задорожнюк А. Б. (2017)
Адамовський В. І. - Кримськотатарський рух у боротьбі за переселення і облаштування в Криму (1970-1980 рр.) (2017)
Барановська Н. М. - Державотворча спадщина Української Центральної Ради (2017)
Борчук С. М. - Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" (2017)
Ігнатьєва Т. В. - Гібридна війна Росії в Україні: інструменти та цілі (2017)
Киндрачук Н. М. - Идеологизация и русификация культурно-образовательной жизни украинцев в конце 50 х – в течении 60 х гг. ХХ в. (2017)
Комарніцький О. Б. - Забезпечення студентів педагогічних навчальних закладів радянської України гуртожитками у 1930 х рр. (2017)
Лубчинський А. А. - До колгоспу через голодомор (2017)
Ляшук О. М. - Ліквідація Всеукраїнської Учительської Спілки як складова утвердження радянської влади в Україні (2017)
Мараєв В. Р. - "Кам’янецька доба" військово-повітряного флоту УНР (літо – осінь 1919 р.) (2017)
Поліщук С. В. - Педагогічна освіта в Україні в 20-х роках ХХ століття (2017)
Терещенко О. М. - Українська революція (1917-1921 рр.): останні дні життя і творчості І. Нечуя-Левицького (2017)
Антоняк І. П. - Студентство історичного факультету Львівського державного педагогічного інституту в 1944-1957 роках крізь призму звітів викладачів (2017)
Завальнюк О. М. - Підготовка правників у Кам’янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр.) (2017)
Кліщинський П. В. - Сільськогосподарська і споживча кооперація на Поділлі в період Директорії УНР: організація і проблеми функціонування (2017)
Магась В. О. - Київське товариство грамотності та влада в 1904-1908 рр. (2017)
Моздір В. В. - Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання (2017)
Муравська С. В. - Роль музеїв у справі дослідження історико-культурної та природної спадщини (на прикладі закладів вищої освіти Західної України) (2017)
Поліщук В. С. - Відновлення і збереження пам’яток фортифікаційної архітектури як засіб розвитку туризму в Хмельницькій області (2017)
Трубчанінов С. В. - "Чернівецький період" в житті Мирона Кордуби (1900–1918): наукова та навчально-методична діяльність (2017)
Безаров О. Т. - Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л. Д. Троцького (2017)
Газін В. В. - Кримський ханат в умовах московсько-польського протистояння в 1654 – 1667 рр. (2017)
Говоровський А. В. - Гносеологічні аспекти інформації в космологічній системі світоустрою (2017)
Дьякова О. В. - Іван Фомичов – учасник французького руху Опору періоду Другої світової війни, Клімчук Ю. А. (2017)
Зубко О. Є. - Трохим Іванович Пасічник (1896–1968). "Четвертий" з когорти "викладачів-подолян" Українського вищого (високого) педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (2017)
Нагнибіда О. О. - Еволюція ірландського нейтралітету в умовах європейської інтеграції (2017)
Олійник С. В. - Участь галицької інтелігенції в діяльності "Галицко-русского благотворительного общества" (2017)
Скорейко Г. М. - Німецька еміграція з СРСР та України у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: етапи, потоки, структура, Яворська І. Т. (2017)
Станіславський В. В. - Великий візир Далтабан Мустафа-паша і російсько-турецькі переговори щодо пограбування грецьких купців українськими козаками в 1701 р. (2017)
Яблонський В. В. - Система логістики давньоєгипетського війська в період Нового царства (2017)
Філінюк А. Г. - Баженов Л. В., Задорожнюк В. Л. Володимир Січинський і Україна: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 352 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Рощина Н. В. - Щодо питання підтримки соціальної відповідальності держави, Черненко Н. О., Солодовник Л. М. (2016)
Бутник О. О. - Розвиток державного аудиту ефективності публічних коштів (2016)
Банчук М. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління сферою охорони здоров'я (2016)
Брус Т. М. - Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні, Ковальов В. Г. (2016)
Грищенко І. М. - Пошук нових підходів до впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування (2016)
Шмагун А. В. - Методика дослідження розвитку знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління (2016)
Глущенко К. С. - Проблеми формування іміджу центральних органів виконавчої влади: системний аналіз (2016)
Ортіна Г. В. - Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо стратегічного розвитку реального сектора економіки (2016)
Карлова І. О. - Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки, Хоменко В. С. (2017)
Козак Л. С. - Перспективи розвитку національного ринку транспортних послуг у контексті інтеграції до європейського економічного простору, Федорук О. В., Лудченко Я. О. (2017)
Компанець К. А. - Cутність глобалізаційних процесів та вплив їх на функціонування підприємств (2017)
Компанець К. А. - Парадигм сучасного розвитку управлінської діяльності підприємств туристичної галузі, Іванчук С. І. (2017)
Левіщенко О. С. - Логістичний консалтинг та його роль у сучасному бізнесі (2017)
Литвишко Л. О. - Реструктуризація, як інструмент реформування підприємств автотранспорту України, Сукманюк В. М. (2017)
Марунич В. С. - Довгострокове фінансування компаній в сучасних умовах розвитку світової економіки, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2017)
Соколова Н. М. - Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику (2017)
Софійчук К. К. - Сучасний стан рівня страхового захисту вітчизняних туристів в Україні та за її межами (2017)
Хаврук В. О. - Статистичне імітаційне модулювання в управлінні запасами (2017)
Kharchenko A. - Problems of property rights in the implementation of standard forms FIDIC contracts in the road sector in Ukraine (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Про стан та перспективи наукових досліджень в національному транспортному університеті, Дмитрієв М. М., Гутаревич Ю. Ф., Корпач А. О., Шпиг А. Ю. (2017)
Бойченко С. В. - Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів, Кондакова О. Г. (2017)
Волков В. П. - Особливості структури і взаємозв’язку функціональних можливостей бортового інформаційного комплексу для забезпечення інформаційного обміну між елементами ITS транспортного засобу, Грицук І. В., Симоненко Р. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Balawender K. - Wpływ natężenia ruchu drogowego na emisję dwutlenku węgla dla wybranego dwupasmowego skrzyżowania o ruchu okrężnym, Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Mądziel M., Ustrzycki A. (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Продовження ресурсу деталей силових установок авіаційної наземної техніки в умовах експлуатації, Білякович О. М., Варюхно В. В., Кулініч А. В., Довгаль А. Г., Коба В. П. (2017)
Іванушко О. М. - До аналізу методів визначення періодичності виконання технічних впливів, Сахно В. П. (2017)
Latała D. - Magazyn jako element gospodarki w przedsiębiorstwie, Mądziel M. (2017)
Левківський О. П. - Ресурсна і функціональна динаміка зміни триботехнічних властивостей швидкозношуваних автомобільних деталей, Головащук М. В. (2017)
Левківський О. П. - Сучасні підходи до інтегрування засобів самодіагностики в бортові системи автомобіля, Понипаляк Д. Д. (2017)
Lejda K. - Retrospektywny przegląd legislacji odnośnie czystości spalin silnikowychw transporcie samochodowym (2017)
Матейчик В. П. - Особливості конверсії автомобіля з ДВЗ в гібридний автомобіль, Цюман М. П., Яновський В. В., Руденко Д. Є. (2017)
Парсаданов І. В. - Комплексна оцінка внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин дизеля на основі паливно-екологічного критерію, Строков О. П., Хижняк В. О. (2017)
Lejda K. - Wskaźniki logistyczne w przedsiębiorstwie kurierskim służące do oceny usług transportowych, Siedlecka S. (2017)
Подчашинський Ю. О. - Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста, Коцюба І. Г., Лико С. М., Лук’янова В. В. (2017)
Поляков В. М. - Визначення параметрів роботи підвіски автомобіля при його русі по нерівній опорній поверхні, Разбойніков О. О. (2017)
Nowak J. - Właściwości smarne oleju silnikowego po eksploatacji w węzłach ciernych z elementami borowanymi, Lubas J. (2017)
Посвятенко Е. К. - Розробка заходів щодо підвищення надійності підшипників кочення, Сабадаш Б. М. (2017)
Савостін-Косяк Д. О. - Нормування витрати палива для міських автобусів з дизелем, Сахно В. П. (2017)
Michalski J. - Charakterystyka osadów na elementach silnika spalinowego powstałychz procesu spalania (2017)
Сараєв О. В. - Метод оцінки ефективності гальмування автомобілів (2017)
Сахно В. П. - До порівняльної оцінки маневреності гібридних автопоїздів за різних схем управління напівпричепом, Поляков В. М., Ященко Д. М., Босенко В. М., Лисенко О. О. (2017)
Michalski J. - Skład chemiczny warstw nalotowych oraz oddziaływanie składników spalinz materiałem gniazd zaworowych i zaworami silnika zasilanego benzyną bezołowiową U-95 samochodu Fiat 126P (2017)
Тріфонов Д. М. - Визначення показників автомобіля в русі за режимами європейського їздового циклу в процесі прогріву двигуна (2017)
Trofimov I. L. - Improvements power aggregates construction on transport, Suliman O. M., Gorupa V. V., Malyovanaya S. U. (2017)
Ustrzycki A. - Badania pojemności rezerwowej akumulatorów rozruchowych o różnym okresie eksploatacji, Krzemiński A., Sitarz J. (2017)
Хрутьба В. О. - Екологізація транспортної системи за принципами сталого розвитку, Спасіченко О. В., Грищук В. І., Старинець Л. М. (2017)
Худолій М. М. - Низькотемпературний термостат для ротаційного віскозиметра, Чуб А. М. (2017)
Zielińska E. - Uwarunkowania w zakresie wysokości ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, Siedlecka S. (2017)
Шуба Є. В. - Використання добавки водневмісного газу для поліпшення паливної економічності бензинового двигуна в часткових навантажувальних режимах (2017)
Аграмакова Н. В. - Аналіз підходів до формування компенсаційного пакету, Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. (2016)
Безтелесна Л. І. - Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету, Василів В. Б. (2016)
Бурченя О. П. - Стратегічні зміни в управлінні редакцій друкованих засобів комунікацій: оцінка та перспективи (2016)
Капраль О. Р. - Зарубіжний досвід стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків (2016)
Кардаш О. Л. - Фінансове забезпечення державного регулювання агропромислового комплексу України (2016)
Коломієць О. Г. - Пріоритетні напрямки державної політики розвитку ІТ-сектору України (2016)
Ковшун Н. Е. - Інституціональний механізм надання суспільних благ (2016)
Кузнєцова Т. В. - Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств, Сіпайло Л. Г. (2016)
Лазаришин А. В. - Тенденції розвитку транспортної галузі Рівненської області (2016)
Левицька С. О. - Організаційно-економічні засади збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств, Стець Н. В. (2016)
Мамай Н. В. - Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу (2016)
Міклуха О. Л. - Проблеми фінансування програм економічного і соціального розвитку регіонів та їх індикатори (2016)
Міщук Г. Ю. - Прямі іноземні інвестиції та інституційні складові розвитку людського капіталу: аналіз зв’язку (2016)
Нікитенко Д. В. - Оцінка інвестиційної привабливості України в глобальному індексі конкурентоспроможності (2016)
Пірус В. О. - Методичні підходи до оцінки інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2016)
Притула М. Ю. - Чинники формування екологічної відповідальності корпорацій (2016)
Савіна Н. Б. - Особливості оцінки ефективності державного регулювання виробничої кооперації, Подлевський А. А. (2016)
Сазонець І. Л. - Роль неурядових організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин, Сіпайло Н. А. (2016)
Скорина Т. М. - Оцінка і прогнозування обсягу експорту послуг готельних підприємств України (2016)
Сотнікова Ю. В. - Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? (2016)
Тадеєва Н. В. - Вдосконалення механізму сумлінної ділової практики корпорацій на основі математичного моделювання (2016)
Трач Р. В. - Інформаційне моделювання, як один з ключових факторів інноваційного розвитку будівельного підприємства (2016)
Шило Ж. С. - Управління кредитним ризиком комерційного банку (2016)
Шишкіна О. О. - Тіньова зайнятість як фактор порушення права працівників на гідну працю, Похно В. О. (2016)
Якимчук А. Ю. - Методи вдосконалення взаємодії суб’єктів економічної системи водокористування, Семенова Ю. М. (2016)
Лазаришин Ю. В. - Сучасний стан рослинництва України з позицій стратегії сталого розвитку (2016)
Гриб Й. В. - Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем, Клименко М. О., Сондак В. В., Войтишина Д. Й. (2016)
Володимирець В. О. - Види фітобіоти Рівненської області з "Червоної книги України" (2009 р.) (2016)
Гриб Й. В. - Вплив бічних екотонів на формування якості води у застійних зонах, Михальчук М. А., Шепель В. П. (2016)
Бровко Г. І. - Основні фактори зміни гідрологогідрогеологічних умов в басейні малої річки Гнилушка, Залеський І. І. (2016)
Клименко М. О. - Просторовий розподіл якісних характеристик вмісту важких металів у донних відкладах річки Устя, Залеський І. І., Бєдункова О. О. (2016)
Коваль С. І. - Види пірогенних новоутворень на осушених торфових ґрунтах Західного Полісся України (2016)
Клименко М. О. - Ефективність застосування добрив на радіаційно забруднених ґрунтах, Турчина К. П., Троцюк В. С. (2016)
Кононцев С. В. - Використання гідробіонтів різних трофічних груп у процесах очищення забрудненої води УЗВ (2016)
Ліхо О. А. - Технологія формування якості води у джерелах децентралізованого водопостачання (на прикладі Рівненської області), Гакало О. І. (2016)
Онищук Н. В. - Динаміка агрохімічних показників родючості ґрунтів Гощанського району Рівненської області (2016)
Постоленко Л. В. - Біологічні особливості розвитку смородини чорної залежно від впливу мульчування ґрунту (2016)
Собко З. З. - Залежність врожайності сільськогосподарських культур від агрометеорологічних та антропогенних факторів, Вознюк Н. М. (2016)
Трушева С. С. - Розробка заходів з оптимізації структури посівних площ фермерського господарства, Куцина Т. Т., Кондратюк М. Ю. (2016)
Фурман В. М. - Моніторинг агроекологічного стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Фурманець О. А. - Зміна агрокліматичних ресурсів західного лісостепу України в контексті глобальних кліматичних зрушень, Безносова О. О. (2016)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості беладонни звичайної в умовах Полісся України, Іщук О. В., Федючка М. І., Бовсунівська С. М., Медведська О. П., Савич І. В. (2016)
Глущенко М. К. - Особливості застосування сидерації та роль зелених добрив у підвищенні родючості ґрунтів, Крупко Г. Д. (2016)
Пічура В. І. - Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро (2016)
Гриб Й. В. - "Чорнобиль – 2017" – стратегія природокористування на попередження радіаційногенних ситуацій (за матеріалами науково-практичної конференції 24 - 26.04.2017), Войтишина Д. Й., Дергун М. С. (2016)
Безніцька Н. В. - Моделювання ґрунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій (2016)
Бєдункова О. О. - Вивчення характеристик гомеостазу представників іхтіофауни р. Десенка в межах НПП "Деснянсько-Старогутський" (2016)
Гурський А. Й. - Харчування людини і проблеми зайвої ваги, Гурська В. А., Назар С. І. (2016)
Залеський І. І. - До стратегічної екологічної оцінки природно-антропогенної геосистеми Волино-Подільського артезіанського басейну, Бровко Г. І. (2016)
Ярмоленко Є. В. - Стабілізація і перспективи забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, Глущенко М. К., Запасний В. С., Хмара Т. І., Крупко Г. Д. (2016)
Володимирець В. О. - Види адвентивних рослин родини капустяні /Brassicaceae/ у флорі Рівненської області, Кулініч О. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2017)
Голуб Г. А. - Аналіз руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана з урахуванням опору середовища, Марус О. А., Ярош Я. Д. (2017)
Голуб Г. А. - Виробництво дизельного біопалива із зернового вороху олійних культур, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2017)
Марус О. А. - Вимоги до виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва, Голуб Г. А. (2017)
Войналович О. В. - Методологія застосування дефектоскопічного контролю для оцінення небезпеки експлуатації колісних тракторів, Мотрич М. М. (2017)
Степаненко С. П. - Механіко-технологічне обґрунтування операцій технологічного процесу пневмовихрового сепарувального пристрою, Прилуцький А. Н., Попадюк І. С. (2017)
Черниш О. М. - Міцність і надійність відповідальних елементів сільськогосподарських машин в умовах перевантажень (2017)
Пилипака С. Ф. - Визначення траєкторій і прискорень окремих точок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе, Чепіжний А. В. (2017)
Мироненко В. Г. - Технічні системи оперативного управління якістю виконанням технологічних процесів у рослинництві, залежні від початкового та кінцевого стану об’єкту керування, Човнюк Ю. В., Броварець О. О. (2017)
Бакулін Є. А. - Вертикальні в’язі каркасних будівель в сейсмічно активних зонах, Бакуліна В. М., Костира Н. О. (2017)
Бойко А. І. - Модель експлуатації форсунки для розпилювання рідини і створення мікроклімату в приміщенні теплиць, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Семененко М. В. - Дослідження варіабельності забруднення атмосферного повітря в Україні (2017)
Голуб Г. А. - Вагомість показників роботи сушарок на основі експертної оцінки, Ярош Я. Д. (2017)
Karabinesh S. S. - Justification optimal method of work diagnosing and acoustic loading at holographic, Bondarenko R. V. (2017)
Смолінський С. В. - Аналіз впливу агробіологічних факторів на втрати зерна жаткою зернозбирального комбайна (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ківшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі при набіганні на привідний барабан, Афтанділянц Є. Г., Ловейкін Ю. В., Ткачук Л. Б. (2017)
Фришев С. Г. - Обгрунтування раціональних параметрів дводискового робочого органу машини для відокремлення відсадків, Тимошок І. В. (2017)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз механізма повороту стрілового крана, Пилипака С. Ф., Кадикало І. О. (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимальні режими керування механізмом переміщення мостового крана, Крушельницький В. В. (2017)
Овчар П. А. - Реформування в транспортній галузі – шлях до розвитку конкурентного середовища пасажирських перевезень (2017)
Семеновський О. Є. - Вплив шорсткості поверхонь інструменту на температуру в зоні різання, Богатько А. О. (2017)
Харламов Ю. А. - Критерии выбора материала покрытия и метода газотермического напыления, Полонский Л. Г., Нагорняк Ю. О., Наумчук В. Н., Яновський В. А. (2017)
Колосок І. О. - Актуальні питання безпеки дорожнього руху (2017)
Деркач О. П. - Визначення впливу конструкції та режимів роботи туковисівного апарата спірального типу на якість розподілу твердих мінеральних добрив, Матвієнко М. П. (2017)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом вантажопідйомного крана, Ромасевич Ю. О., Хорошун А. С. (2017)
Ловейкін В. С. - Розрахунок оптимальних параметрів демпферів в’язкого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з одним барабаном. Частина І, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2017)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по поверхні сферичного грунтообробного диска, Клендій М. Б. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз та синтез оптимальних режимів руху вантажопідйомних машин, які мінімізують динамічні навантаження у пружних елементах (канатах), Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г. (2017)
Шкарівський Г. В. - Оцінювання створення машинно-тракторних агрегатів на базі самохідного шасі перспективного компонування (2017)
Пилипака С. Ф. - Конструювання мінімальних поверхонь на основі просторових ізотропних ліній, Муквич М. М. (2017)
Шевченко К. Л. - Сучасний метод оцінки зносу циліндрів автотракторних двигунів, Козупиця С. І., Горкун В. М. (2017)
Колосок І. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах практичної підготовки з дисципліни "Правила дорожнього руху" (2017)
Дьомін О. А. - Особливості сприймання студентами зорової навчальної інформації в процесі вивчення об’єктів сільськогосподарської техніки (2017)
Ночвай В. М. - Забезпечення надійності в процесі ремонту газорозподільного вала двигуна внутрішнього згорання (2017)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання динаміки руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2017)
Titova L. L. - Technology recovery of power device of machines for forestry work, Rogovskii I. L. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Аналіз систем і стратегій технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів та їх складових частин, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Загальні принципи створення системи управління транспортними потоками перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Rogovskii I. L. - Probability of preventing loss of efficiency of agricultural machinery during exploitation (2017)
Опалко В. Г. - Вібронавантаженість різьбових з’єднань сільськогосподарських машин з люфтом (2017)
Палагін О. В. - Автоматизоване робоче місце наукового дослідника. До питання розробки методів пошуку аналогів патентної документації винаходу, Величко В. Ю., Малахов К. С., Щуров О. С. (2017)
Семотюк М. В. - Адаптивний алгоритм виділення фонем у мовному сигналі, Безвербний І. А. (2017)
Баркалов А. А. - Уменьшение числа элементов табличного типа в схеме совмещенного микропрограммного автомата, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2017)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования и анализ магнитных сигналов образцов угольного вещества, Недайвода И. В., Бурчак А. В., Сутковой П. И., Минов Ю. Д. (2017)
Багацький В. О. - Моніторинг якості електроенергії у мережі 220 В за допомогою приладу "Якість-Е1", Багацький О. В. (2017)
Мудренко М. І. - Моделювання та розробка сенсорних модулів до мультисенсорних медичних приладів, Мельник Є. В. (2017)
Лебєдєва Т. С. - Контрольована технологія поруватих наноструктур на основі оксиду алюмінію, Шпильовий П. Б. (2017)
Антонова Г. В. - Графоаналітичний метод аналізу параметрів флуоресценції хлорофілу, Ковирьова О. В., Лаврентьєв В. М. (2017)
Груша В. М. - Нормалізація та зменшення розмірності даних хлорофіл-флуорометрів (2017)
Чичирин Е. Н. - Распознавание структуры графических изображений блок-схем (2017)
Самолюк Т. А. - Исследование стохастических градиентных методов оптимизации алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей (2017)
Романов В. О. - Вимоги до забезпечення функціональної та інформаційної безпеки бездротових сенсорних мереж, Галелюка І. Б., Остапенко В. О. (2017)
Ходаковский Н. И. - Исследование процессов работы молекулярных устройств при формировании памяти в ядре нейрона (2017)
Скачко Д. А. - Прийняття рішень на основі аналізу переміщень у середині просторових об’єктів, Тимашов О. О. (2017)
Писаренко В. Г. - Про розвиток автоматизованої інформаційної системи забезпечення експертизи сортів рослин з урахуванням вимог ЄС, Писаренко Ю. В., Коваль О. С. (2017)
Тимашов Е. А. - Технологии виртуальных моделей в обучении специалистов (2017)
Тупало Я. О. - Архітектура системи підтримки та прийняття рішення (2017)
Резниченко Р. В. - Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства, Тимашова Л. А. (2017)
Малиновский Б. Н. - "Последний шаг – он трудный самый" (2017)
Дидур В. А. - Моделирование гидродинамических процессов в многочанной жаровне при жарении мятки клещевины, Ткаченко В. А., Ткаченко А. В., Дидур В. В., Асеев А. А. (2017)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз переміщення мостового крана з урахуванням механічної характеристики приводного двигуна, Крушельницький В. В. (2017)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів плаваючої форсунки-змішувача на потужність насоса при виробництві дизельного біопалива, Ярош Я. Д., Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2017)
Войналович О. В. - Засоби виявлення експлуатаційних дефектів у деталях сільськогосподарських агрегатів для запобігання аваріям та нещасним випадкам, Гнатюк О. А., Мотрич М. М. (2017)
Калініченко Р. А. - Дослідження впливу низхідного повітряного потоку на поєднані процеси ІЧ-термообробки і переміщення зернових матеріалів на вібротранспортері (2017)
Karabinesh S. S. - Diagnosing agricultural machinesby holography, Kryvozub B. O. (2017)
Bakulin Ye. A. - Calculation methods of retaining walls, Bakulina V. M., Kostyra N. O. (2017)
Фришев С. Г. - Екологічні та економічні проблеми збирально-транспортних процесів для коренеплодів цукрових буряків, Купрейчук І. І. (2017)
Шраменко Н. Ю. - Тенденції розвитку мультимодальних технологій при міжнародних контейнерних перевезеннях (2017)
Поліщук В. М. - Наукові основи аерозольного очищення біодизеля, Білько Т. О. (2017)
Нанка А. В. - Технологический процесс диагностирования технического состояния гидростатических приводов ГСТ-90, -112, Войтов А. В. (2017)
Шкарівський Г. В. - Класична конструктивно-компонувальна схема енергозасобів (2017)
Давиденко О. О. - Визначення деформаційного критерію нестійкого зростання тріщин в конструкційних матеріалах (2017)
Колосок І. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення сільськогосподарської техніки в умовах практичної підготовки (2017)
Вечера О. М. - Покращення роботи бункера-дозатора насіння сільськогосподарських культур (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху механізмів обертання вантажопідйомних кранів, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Бондарєв С. І. - Планування транспортних витрат на міжнародних автомобільних перевезення, Котяй Б. В. (2017)
Говоруха А. В. - Обеспечение надежности стальных строительных конструкций при циклической нагрузке, Градыский Ю. А. (2017)
Аулін В. В. - Зменшення механічних втрат в основних спряженнях деталей дизелів МСГТ і АТТ триботехнологіями відновлення, Лисенко С. В., Замота Т. М. (2017)
Аулін В. В. - Теоретичний аналіз діагностичних параметрів технічного стану систем та агрегатів засобів транспорту за допомогою методів теорії чутливості, Гриньків А. В. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Особливості лазерного зміцнення деталей сільськогосподарської техніки з чавуну, Лісовий І. О., Шевчук В. В. (2017)
Фришев С. Г. - Організація перевезення зерна під час збирання (2017)
Шевченко С. А. - Моделювання втрат врожаю внаслідок відмови машини при пропорційності втрат відхиленню від оптимального агростроку (2017)
Герук С. М. - Закономірності сходу продуктів обмолоту в колосовий шнек зернозбирального комбайна, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2017)
Миклуш В. П. - Повышениe топливной экономичности автотракторных двигателей приемами трибоактивации, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Новицький А. В. - Класифікація робочих органів типу "ніж" засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2017)
Пустовіт С. В. - Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2017)
Хмельовський В. С. - Дослідження процесу приготування високоенергетичної кормової суміші для ВРХ, Ачкевич О. М. (2017)
Baranovsky V. M. - Mathematical model of functioning of conveying and cleaning system, Pankiv M. R., Potapenko M. V. (2017)
Вишев О. В. - Критерії надійності будівельних конструкцій при сейсмічних впливах, Градиський Ю. О. (2017)
Хворост Т. В. - Аналіз технічних засобів точного землеробства та потенційних небезпек при їх експлуатації (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація керування механізмом підйому вантажу при підйомі та опусканні вантажу на транспортний засіб, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Штучні когнітивні системи в процесах технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Варіанти структурних рішень системи управління транспортними потоками перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Надточій О. В. - Раціональне використання ресурсів фермерським господарством, Тітова Л. Л. (2017)
Броварець О. О. - Моделювання та аналіз електропровідних властивостей агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Опалко В. Г. - Загальні закономірності визначення технічного рівня сільськогосподарських машин в процесі експлуатації (2017)
Rogovskii I. L. - Conceptual framework of management system of failures of agricultural machinery (2017)
П'ятницька Г. Т. - Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства, Найдюк В. С. (2018)
Погріщук Г. Б. - Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Макаренко Ю. П. - Проблеми та ризики кредитування юридичних осіб комерційними банками України, Чичмар О. Ю. (2018)
Панченко В. Г. - Форми прояву неопротекціонізму в політиці економічного патріотизму: аналіз сучасного досвіду розвинених країн у стимулюванні економічного зростання (2018)
Бабій І. В. - Формування та застосування стратегії зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління машинобудівним підприємством (2018)
Євтушевська О. В. - Мотивація суб'єктів господарської діяльності в сучасних умовах (2018)
Жиленко К. М. - Гармонізація економічних інтересів тнк в умовах економіки нового типу (2018)
Ходаківський В. М. - Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах , Місевич М. А., Циганенко Г. В. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту основних засобів на пат "державний ощадний банк України", Козачок І. А., Бут Т. О. (2018)
Колупаєв Ю. Б. - Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України, Залюбовська С. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методів визначення економічної ефективності господарської діяльності підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Система показників оцінювання людського потенціалу: регіональний аспект (2018)
Рогатіна Л. П. - Особливості державного регулювання економічного розвитку на мезорівні в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Гуріна О. В. - Секторальний аналіз активізації регіонального економічного зростання, Нікон Д. Є., Михайлов М. С. (2018)
Дєгтяр О. А. - Імперативи публічного характеру сучасного управління та індикатори його якості, Непомнящий О. М. (2018)
Покатаєв П. С. - Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства, Матвійчук О. А. (2018)
Левченко Н. М. - Механізм оподаткування доходів іт-бізнесу та вектори його удосконалення, Силенко О. М., Артюх С. О. (2018)
Datsii N. - Features of the assessment of the quality of medical services in the health care system of Ukraine (2018)
Качний О. С. - Шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів (2018)
Черкаска В. В. - Сучасні особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Миколаєць А. П. - Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства (2018)
Гаврилюк А. М. - Державне управління сферою туризму в Україні в умовах глобалізації: аксіологічний підхід (2018)
Вилгін Є. А. - Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2018)
Клименко Н. Г. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2018)
Кланца А. І. - Інтегровані фактори громадського здоров'я як структурної умови національної безпеки держави (2018)
Бриль П. О. - Дослідження зарубіжного досвіду публічного управління житлово-комунальним господарством (2018)
Сдобнова А. Г. - Професійна компетентність та професійна репутація як складові професійно-етичної культури державного службовця (2018)
Мазій І. В. - Удосконалення механізмів державного регулювання волонтерської діяльності (2018)
Гбур З. В. - Бюрократична корупція як загроза національній безпеці (2018)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізма повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення швидкості зміни пружного моменту в приводі, Ловейкін Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Аніскевич Л. В. - Модель функціонування машини для внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві (2017)
Ловейкін В. С. - Розрахунок оптимальних параметрів демпферів сухого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з насадженим барабаном. Частина ІІ, Човнюк Ю.В., Ляшко А. П. (2017)
Сухенко Ю. Г. - Обеспечение долговечности насосов рыбоконсервных заводов, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М., Бурова З. А., Дудченко В. В. (2017)
Калініченко Р. А. - Математичне моделювання тепломасообмінних процесів високотемпературної термообробки зернових матеріалів, Войтюк В. Д. (2017)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи динамічного аналізу функціонування механізмів повороту вантажопідйомних кранів з вантажем на пружній підвісці (канаті), Сівак І. М. (2017)
Ловейкін В. С. - Мінімізація динамічних навантажень в механізмі підйому вантажопідйомних машин ІІ, Човнюк Ю.В., Кадикало І. О. (2017)
Надточій О. В. - Оцінка впливу факторів на витрату палива зернозбиральним комбайном, Тітова Л. Л. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз неусталеного гравітаційного руху та хвилеутворень сипкого матеріалу в ємкості при змінному куті внутрішнього тертя, Човнюк Ю. В. (2017)
Ловейкін В. С. - Кінематичний аналіз просторового переміщення ланок стрілової системи крана-маніпулятора методом однорідних перетворень Денавіта-Хартенберга, Сподоба О. О. (2017)
Дьомін О. А. - Становлення вітчизняної системи професійної підготовки інженерів (2017)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування раціонального варіанту безпілотного літального апарату для дистанційного зондування сільськогосподарських угідь, Ромасевич Ю. О., Проценко Ю. М. (2017)
Сліпуха Т. І. - Статистичний аналіз транспортної галузі в Україні (2017)
Горбовий А. Ю. - Обгрунтування складу посівних агрегатів для різних рівнів інтенсифікації технологічного процесу сівби (2017)
Кухарець С. М. - Аналіз конструкцій стендів та методів досліджень при вивченні складної взаємодії колеса та родючого шару ґрунту, Чуба В. В., Меланченко Я. О. (2017)
Овчар П. А. - Імплементація державою європейських вимог в галузі пасажирських перевезень в України (2017)
Савченко Л. А. - Інноваційні підходи у розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (2017)
Аніскевич Л. В. - Імітаційне моделювання процесів функціонування двофазної сошникової системи, Росамаха Ю. О. (2017)
Човнюк Ю. В. - Використання інтегралу Дюамеля у аналізі динамічних навантажень пружних елементів вантажопідйомних машин, Сівак І. М., Діхтерук М. І. (2017)
Загурський О. М. - Сучасні перспективи розвитку автотранспортної інфраструктури в Україні, Овчар П. А. (2017)
Колосок І. О. - "Знання", "уміння" та "навички" як педагогічні категорії і методичні чинники їх формування, Дьомін О. А. (2017)
Шевченко К. Л. - Визначення величини спрацювання робочої поверхні циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, Бондарєв С. І. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз динамічних властивостей сталевих ємнісних конструкцій для сипучих вантажів, Човнюк Ю. В. (2017)
Кухарець С. М. - Теоретичне обгрунтування напруженого стану грунту, Білецький В. Р., Чуба В. В., Шеремет Д. О. (2017)
Поліщук В. М. - Сучасний стан основних світових та вітчизняних викопних паливо-енергетичних ресурсів (2017)
Сівак І. М. - Дискретно-континуальна модель руху стрічкового конвеєру, Човнюк Ю. В. (2017)
Броварець О. О. - Моделювання та аналіз електропровідних характеристик агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Новицький А. В. - Технічна оцінка споживчих якостей сільськогосподарської техніки, Новицький Ю. А. (2017)
Gaidai Е. V. - Modeling of process of seeding small-seeded crops tillage sowing unit for calculation of band dispersion (2017)
Rebenko V. I - Methodological requirements to test set of machines for poultry, Rogovski I. L. (2017)
Виговський С. М. - Логічна модель процесу перебігу подій-небезпек в заходах охорони праці при експлуатації МЕЗ на зерноскладах підприємств АПК, Роговський І. Л. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Математичний апарат опису маршруту технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів з урахуванням виявлення комбінацій відмов, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Вплив основних параметрів на ефективність транспортних потоків перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Роговський І. Л. - Загальні тeoрeтичні пoлoжeння технічного контролю паливнoї апаратури сільськогосподарських машин за парамeтрами прoцecу паливoпoдачi (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Afanasyev S. N. - Total and differential cross-sections of 16O(γ, n)3Heα8Be0 reaction (2018)
Nagy E. A. - Electron-Impact excitation of 51S – 51Po resonance transition in Sr atom, Gedeon V. F., Gedeon S. V., Lazur V. Yu. (2018)
Skryshevski Yu. A. - Ccomparisons of the efficiency of excitation energy transfer by singlet and triplet excitons in carbazolyl-containing polymers, Vakhnin A. Yu. (2018)
Trubaieva O. G. - Band gap change of bulk ZnSxSe1 – x semiconductors by controlling the sulfur content, Lalayants A. I., Chaika M. A. (2018)
Kozinetz A. V. - Amorphous submicron layer in depletion region: new approach to increase the silicon solar cell efficiency, Skryshevsky V. A. (2018)
Strikha M. V. - Influence of domain structure in ferroelectric substrate on graphene conductance (authors' review), Kurchak A. I., Morozovska A. N. (2018)
Gorishnyi M. P. - Donor-acceptor interaction in films of tetracene–tetracyanoquinodimethane heterostructures and composites, Verbitsky A. B. (2018)
Tan’shyna A. - Lev Landau. Ukraine, Kharkiv, UPTI (2018)
Бєлай С. - Соціально-економічні передумови виникнення збройного конфлікту в Україні та нормативно-правові засади його врегулювання, Євтушенко І. (2016)
Павко А. - Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України в контексті методологічних підходів (2016)
Antonyuk N. - Russia’s Hybrid Warfare against Ukraine in the Context of European Security, Malskyy M. (2016)
Зінько І. - Закарпаття в системі геополітичних інтересів України (2016)
Калитчак Р. - Угода про асоціацію з Україною у контексті основних форматів розбудови Європейським Союзом відносин із третіми країнами, Барна Б. (2016)
Комарницький М. - АСЕАН та Європеський Союз: становлення та еволюція відносин (2016)
Краєвська О. - Трансформація моделей формування спільних політик ЄС у компетенції ЄС за Лісабонським договором (2016)
Кучик О. - Регіональне співробітництво України в рамках ОБСЄ в умовах зміни безпекового середовища у Центрально-східноєвропейському регіоні (2016)
Мацях М. - Наукові дослідження процесу прийняття рішень у сфері зовнішньої політики держави (2016)
Мороз Ю. - Інформаційно-психологічні операції в умовах ведення гібридної війни, Твердохліб Ю. (2016)
Nyyssönen H. - Conflict and cooperation in public space. Symbolic (re)negotiation of historic and contemporary Scandinavian-Russian border, Jańczak Ja. (2016)
Ожаревський В. - Розвиток кризової ситуації в Україні: деякі воєнно політичні наслідки, Феденко О. (2016)
Теленко О. - Держава Сомаліленд: виникнення, функціонування та проблема міжнародного визнання (2016)
Jagiełło-Szostak A. - Euro-Atlantic integration of Serbia - obstacles and priorities (2016)
Ярошко О. - Українська міжнародна проблематика у географічних, соціально-комунікаційних і технічних дослідженнях (2016)
Артюхова Ю. - Теоретичний аспект проблем безпеки особистості і суспільства (2016)
Kapłońska J. - Mniejszość turecka w niemczech. Problemy z asymilacją (2016)
Костюк Д. - Таємна дипломатія як супровідний інструмент реалізації військово-політичних планів Німеччини на початку Другої світової війни (2016)
Lesyk Y. - Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej (2016)
Rosłoń D. - Strategia polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku (2016)
Чміль І. - Трансформація місця і ролі політичної опозиції в країнах Центрально-Східної Європи (2016)
Комісаров О. - Створення і функціонування системи сил охорони правопорядку в розрізі забезпечення державної безпеки України, Покайчук В. (2016)
Шаблистий В. - Забезпечення безпеки людини нормами міжнародного кримінального права (2016)
Добрянський С. - До характеристики юридичного гарантування прав людини у Європейському Союзі (2016)
Земан І. - Вплив Луїса Сона на розвиток сучасного міжнародного права прав людини (2016)
Павко Я. - Концепція "полярних секторів": сутність‚ етапи і тенденції формування‚ правова аргументація (2016)
Шаповал Т. - Особливості регулювання права власності в міжнародному публічному праві (2016)
Злидник Ю. - Конкурентоспроможна євроінтеграція України: ментальні аспекти (2016)
Мігущенко Ю. - Транскордонний туризм між Україною та Польщею: стан, проблеми та перспективи (2016)
Русул О. - Конкурентне середовище та ринок праці в інформаційному суспільстві (2016)
Черторижський В. - Особливості економічного середовища прикордоння та його деякі форми (на прикладі прикордонних територій України та Польщі) (2016)
Кулаковський К. - Міжнародний економічний порядок: політичний контекст (2016)
Куцаб-Бонк К. - Соціально-економічний простір транскордонного регіону: механізми формування та чинники конвергенції (2016)
Pokotylo M. - Gospodarka obwodu Lwowskiego (2016)
Гаврилів О. - Мат у контексті суспільства й політики (2016)
Козак Т. - Конкурентний потенціал світових мов у глобальному лінгвістичному контексті (2016)
Рабош Г. - Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) (2016)
Тепла М. - Перший міждисциплінарний словник абревіатур та акронімів |Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права / Ольга Лучук= English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics and Law / OlhaLuchuk. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 192 c.| (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бондаренко Л. П. - Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку, Політило М. П. (2018)
Сніщенко Р. Г. - Індикатори фінансової безпеки як компоненти моніторингу учасників фінансового ринку (2018)
Жукова Л. М. - Досвід країн східної європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави (2018)
Ярошевська О. В. - Формування капіталу суб'єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків (2018)
Сейидов Мирисмаил Мирфатулла оглы - Теоретические аспекты хозяйственного и финансового механизма на малых и средних предприятиях (2018)
Герасимович І. А. - Місце та роль обліково-аналітичного забезпечення в системі управління сучасним підприємством (2018)
Віхорт Ю. В. - Екологічна сертифікація та маркування як інструмент регулювання національної економіки (2018)
Панченко В. Г. - Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн (2018)
Макаренко Ю. П. - Прибутковість та ризикованість стратегії відкритої "короткої" валютної позиції комерційного банку, Гришанова В. О. (2018)
Новікова А. П. - Аналіз розвитку світового та українського ринку іт-послуг, Скоробогатова Н. Є. (2018)
Візіренко С. В. - Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства, Цукан Л. А. (2018)
Репіч Т. А. - Удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок взаємодії маркетингової та логістичної складової, Кот І. О. (2018)
Адамовська В. С. - Реформування законодавства в сфері пенсійного забезпечення, Сідорова І. І. (2018)
Меліхова Т. О. - Вдосконалення функцій та завдань забезпечення економічної безпеки підприємств (2018)
Огієнко М. М. - Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу, Гуріна О. В. (2018)
Рогатіна Л. П. - Оцінка впливу факторів макросередовища на розвиток сільськогосподарських підприємств (2018)
Биркович Т. І. - Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку (2018)
Непомнящий О. М. - Деякі державно-управлінські основи організації діяльності інженера-консультанта у процесі будівництва, Хараїм І. В. (2018)
Тихончук Л. Х. - Транснаціоналізаційні пріоритети формування державних механізмів вирішення торгівельних суперечок (2018)
Гбур З. В. - Інституційне забезпечення економічної безпеки України (2018)
Кашпур Л. М. - Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2018)
Бондаренко А. І. - Механізми забезпечення фінансової безпеки України (2018)
Левченко Н. М. - Імплементація світового досвіду оподаткування лотерейного бізнесу у вітчизняну практику, Силенко О. М., Гвінджилія К. А. (2018)
Міщук Є. В. - Окремі аспекти дослідження визначення сутності понять "публічна влада" та "публічне управління", Лісевич О. В. (2018)
Братко Б. Е. - Сучасний механізм державного регулювання ціноутворення на ринку житлової нерухомості (2018)
Горбата Л. П. - Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів публічної влади (2018)
Ільчанінова Н. І. - Вплив громадського моніторингу на процес надання адміністративних послуг (2018)
Іляшко О. О. - Особливості правового режиму анексованих та окупованих територій (2017)
Цуркан О. В. - Формування правосвідомості працівника поліції в умовах трансформаційних перетворень сучасного українського суспільства (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Влада права як фактор його ефективності в соціологічному праворозумінні (2017)
Юдін З. М. - Координація vs. регулювання, або яким є метод дії договору (2017)
Швець Ю. Ю. - Можливі механізми позасудового захисту права особи на охорону здоров’я (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові аспекти участі третіх осіб у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, яка заподіяна неповнолітніми особами (2017)
Кучма О. Л. - Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в ДТП: проблемні аспекти (2017)
Божко В. М. - Роздуми над змістом правового статусу ліквідатора (2017)
Булижин І. В. - Правове регулювання процедур банкрутства у країнах Європейського Союзу (2017)
Нескороджена Л. Л. - Стан законодавчого забезпечення електронної комерції в Україні (2017)
Степаненко І. Є. - Правове регулювання відчуження майна за участю іноземного елементу в проваджені справ про банкрутство (2017)
Товкун І. М. - Особливості режиму вільної торгівлі в рамках угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою (CUFTA), переваги укладання Україною угод про зону вільної торгівлі з іншими країнами (2017)
Бурка А. В. - Розвиток законодавства у сфері соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у незалежній Україні (2017)
Дейнега М. А. - Теоретичні засади системи природоресурсного права (2017)
Дмитренко І. М. - Співвідношення понять "біобезпека" та "ветеринарна безпека": правовий аспект (2017)
Берназюк О. О. - Адміністративно-правове регулювання цифрових технологій у праві: сучасний стан та напрями вдосконалення (2017)
Діордіца І. В. - Наукова рефлексія становлення кібервлади в Україні (2017)
Каменська Н. П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про звернення до публічної адміністрації: актуальні проблеми правового регулювання (2017)
Ковальчук А. Ю. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки України та його складники (2017)
Логвин А. В. - Система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків: правовий аспект (2017)
Манжула А. А. - Система науково-дослідних установ в Україні (2017)
Світличний О. П. - Адміністративний договір в аграрному секторі економіки України, Гуд А. М. (2017)
Турчин В. Е. - Становлення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно (2017)
Шульга Є. В. - Особливості правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у державах Європи (2017)
Доценко А. Ю. - Міжнародний досвід застосування угод у кримінальному провадженні (2017)
Колесник М. О. - Проблеми співвідношення понять "невстановлення" та "недоведеність" обставин, що становлять зміст процесуального рішення про закриття кримінального провадження, Соловйова Л. М. (2017)
Михайленко В. В. - Верховенство права як засада кримінального провадження (2017)
Тахтаров М. П. - Участь прокурора в спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків (2017)
Шульга А. М. - Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків злочинів проти земельних ресурсів (2017)
Фунікова О. В. - Комунікативні технології як категорія криміналістичної тактики (2017)
Шурашкевич В. М. - Характеристика способів вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Ігнатенко М. М. - Нові вимоги нормативно-законодавчого забезпечення обліку, оцінки та оподаткування використання земельних ресурсів, Новак Н. П. (2018)
Міненко М. А. - Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління (2018)
Згуровський М. З. - Забезпечення соціально-економічного балансу регіонального розвитку України, Гавриш О. А., Скоробогатова Н. Є., Кухарук А. Д. (2018)
Жаворонкова Г. В. - Сучасна направленість методології наукового пошуку в дослідженні формування економіки знань в інформаційному суспільстві, Мельник Л. Ю. (2018)
Ажаман І. А. - Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства, Жидков О. І. (2018)
Богданенко А. І. - До питання управління процесом інвестиційної діяльності в житлове будівництво (2018)
Буріменко Ю. І. - Структуризація програми розвитку підприємства з оцінкою ступеня невизначеності результатів функціонування, Пінчук Т. А. (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Сутність та принципи розвитку конкурентного потенціалу економічної системи, Ніколаєш Я. Р. (2018)
Котикова О. І. - Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції, Дерезюк І. А., Семененко А. О. (2018)
Олійник Т. І. - Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів (2018)
Сєвідова І. О. - Пріоритетні напрями реалізації експортоорієнтованої стратегії аграрними підприємствами (2018)
Хомутенко А. В. - Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України (2018)
Ярошевська О. В. - Паритет валют як віддзеркалення стану фондових ринків світу і руху капіталу (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку (2018)
Панченко В. Г. - Прихований протекціонізм як виклик регулюванню міжнародних економічних відносин (2018)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів (2018)
Zhylenko K. - Modern model of harmonization of economic tncs' interests in the context of systemic transformation of the world economy (2018)
Засадко В. В. - Виміри політичної активності громадян в містах України, Тронстад К. Р. (2018)
Крамаренко І. С. - Оцінка кредитного портфеля ат "райффазен банк аваль", Дубогрій Н. О. (2018)
Рогатіна Л. П. - Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону (2018)
Меліхова Т. О. - Вдосконалення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: теоретико-методологічний аспект (2018)
Огієнко М. М. - Дослідження стану та тендеційних трансформацій людського потенціалу в регіоні, Гуріна О. В. (2018)
Погорєлов В. С. - Агломерації як фундамент співробітництва територіальних громад (2018)
Савчук Д. М. - Механізм активізації економічного потенціалу громади як інструмент вирішення проблем соціального розвитку (2018)
Думікян А. К. - Інституційна трансформація моделі фінансового забезпечення поточної діяльності бюджетних установ (2018)
Мельниченко В. В. - Кластерне моделювання розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2018)
Martynenko Yu. V. - Targeted search of hypoglycemic agents among N-substituted isoindoline-1,3-diones and its analogues, Kazunin M. S., Antypenko O. M., Selivanova Ye. A., Kovalenko S. I., Trzhetsynskyi S. D. (2018)
Пругло Є. С. - Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти (2018)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, антигіпоксична активність деяких 5-|((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил|-N-R1-1,3,4-тіадіазол-2-амінів та 5-|((5-(aдамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил|-4-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2018)
Рудь А. М. - Синтез нових алкілсульфоніл(сульфініл) похідних 1,2,4-тріазолу на основі (3-(алкілтіо)-4-R-1,2,4-тріазол-5-іл)(феніл)метанолів, Каплаушенко А. Г., Самелюк Ю. Г. (2018)
Мєдвєдкова С. О. - Клініко-електроенцефалографічні кореляції у хворих на мозковий ішемічний півкульовий інсульт у ранньому відновному періоді захворювання (2018)
Вакалюк І. І. - Діагностична значущість новітніх біомаркерів прогресування стеатозу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, що поєднана з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Ал Нукарі Абдулкарим - Оцінювання мікробіологічної чистоти назальної мазі "Мнемастим", Кошелєв О. С., Дроздов О. Л. (2018)
Осьмачко А. П. - Дослідження гострої токсичності екстрактів із вероніки широколистої та вероніки довголистої, Іваночко В. М., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М. (2018)
Сугак О. А. - Дослідження діуретичної активності похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Сафонов А. А. (2018)
Луць В. В. - Изучение влияния основ-носителей на высвобождение активных фармацевтических ингредиентов из комбинированных мазей антимикотического действия, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Бирюк И. А. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження впливу природи допоміжних речовин на показники якості шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу та аскорбінової кислоти, Грошовий Т. А., Гуреєва С. М. (2018)
Тарасенко В. О. - Дослідження фізико-хімічних показників крему комплексної дії для лікування ранового процесу поранених військовослужбовців, Давтян Л. Л. (2018)
Редькіна Є. А. - Вивчення впливу допоміжних речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Пухальська І. О. (2018)
Давтян Л. Л. - Оптимізація способу введення діючих речовин до основи лікарських плівок залежно від деяких перемінних факторів, Воронкіна А. С. (2018)
Ветютнева Н. О. - Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів, Убогов С. Г., Федорова Л. О. (2018)
Кілєєва О. П. - Застосування лікарських косметичних засобів у комплесному лікуванні розацеа, Бушуєва І. В. (2018)
Алєксєєва І. М. - Національні стандарти фармацевтичної освіти в контексті реформування законодавства з вищої освіти (2018)
Ткаченко Н. О. - Моделювання правового поля формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2018)
Солодовник В. А. - Дослідження ринку засобів для лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови, Ткаченко Н. О., Гладишева С. А., Фаді Ал Зедан (2018)
Вонс Б. В. - Проблема лікування опікових травм і характеристика лікарських засобів для місцевого лікування опіків, Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2018)
До 100-річчя від дня народження Григорія Олександровича Пушина, засновника кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та ЛТЕ Запорізького державного медичного університету (2018)
Світлої пам’яті генія фармації, всесвітньо відомого вченого, доктора фармацевтичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України (2018)
Михайлишин Г. - Перспективи професійної підготовки педагогічних працівників у контексті Закону України "Про освіту" (2017)
Богуш А. - Вплив полікультурного мовленнєвого середовища на формування мовної особистості (2017)
Знаковий день в історії розвитку гірських шкіл Карпатського регіону (2017)
Інклюзивна освіта в новій українській школі: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Вирішення проблем гірських шкіл на загальнодержавному рівні. Матеріали виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо проблем гірських шкіл (2017)
ІV Карпатський форум народовладдя – за посилення державних гарантій системи освіти в горах та розвиток гірських територій (2017)
Співпраця з інститутом педагогіки Ягеллонського університету (2017)
Співпраця українських і польських науковців та педагогів практиків. ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна). Державна вища професійна школа в м. Хелм (Республіка Польща) (2017)
Освітня інклюзія в США та Україні: кроки разом. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару-тренінгу "Inclusion in education in the USA and Ukraine: moving together" (2017)
3 Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" (2017)
Бех І. - Концепція формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах, Журба К. (2017)
Довбенко С. - Реалізація педагогіки партнерства в Карпатському освітньому просторі, Москаленко Ю. (2017)
Кобилянська Л. - Використання освітньо-виховного потенціалу гувернерства в розвитку освіти в гірському регіоні (2017)
Оліяр М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Семеніхіна О. - Необхідність формування у вчителів умінь візуалізувати предметні знання як провідна стратегія розвитку освіти в Україні, Безуглий Д. (2017)
Дьоміна Ж. - Пріоритетний напрям удосконалення системи фізичного виховання школярів, які мають нозологічні прояви, Бублей Т. (2017)
Ілійчук Л. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти у школах гірських регіонів України (2017)
Калаур С. - Психолого-педагогічна характеристика інклюзивного підходу як основи для організації освіти дітей з особливими потребами (2017)
Островська К. - Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні, Островський І., Дробіт Л. (2017)
Близнюк Т. - Формування іншомовної компетенції молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів (2017)
Голуб Н. - Передумови та показники готовності дитини до вивчення рідної та іноземної мов у початковій школі, Перлова В. (2017)
Качмар О. - Освіта як ефективний інструмент профілактики й подолання агресивної поведінки особистості (2017)
Липа І. - Народна пісня в контексті репертуарної політики дитячого хорового колективу, Черсак О., Молодій О. (2017)
Матвеєва Н. - Розвиток особистості молодшого школяра на традиціях родинного виховання гуцулів (2017)
Наконечна Л. - Проблема формування орфографічної грамотності молодших школярів в умовах місцевої говірки (2017)
Лісна-Міськів Н. - Зміст готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності (2017)
Ільчишин Я. - Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов виховання професійного обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту (2017)
Марущак М. - Використання комп’ютерного програмного забезпечення для оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів на уроках фізичної культури в процесі навчання футболу (2017)
Мосейчук Ю. - Міждисциплінарний характер наукової дефініції "здоров’я": теоретико-методологічні ракурси (2017)
Случик І. - Формування здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя біології, Спаська А. (2017)
Сологуб О. - Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення (2017)
Стинська В. - Школа матері – важлива форма пропаганди педагогічних і медичних знань в УРСР у другій половині ХХ ст. (2017)
Бєлова Н. - Збереження природно-ресурсного потенціалу Передкарпаття: соціально-педагогічний аспект (2017)
Гуляєва М. - Освітні потреби дорослого населення: результати емпіричного дослідження (2017)
Романюк С. - Етнокультурний потенціал Карпатського регіону як складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Дудка Т. - Предметна наповненість педагогічних поглядів давньоруських просвітників ХІІ-ХІV ст. (2017)
Мафтин Л. - Українознавство в змісті освіти Східної Галичини міжвоєнної доби (2017)
Свйонтик О. - Аналіз текстів шкільних підручників для молодших школярів (90-ті рр. ХХ ст.) щодо формування почуття відповідальності (2017)
Тичина І. - Організація навчального процесу у військово-господарчій академії РСЧА у 1936-1941 рр. (2017)
Прокопів Л. - Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регіону Івано-Франківщини (2000-2016 рр.) (2017)
Червінська І. - Державно-громадське управління сучасною школою гірського регіону за умов децентралізації (2017)
Будник О. - Проблема організації дозвілля учнів у гірській школі Українських Карпат (2017)
Гуменюк І. - Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування діалогічного мовлення учнів гірських шкіл, Клюс Л. (2017)
Котик Т. - Дослідницький підхід як засіб оптимізації уроків літературного читання в класі-комплекті сільської школи (2017)
Новосельська Н. - Морально-етичне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості (на матеріалах читанок О. Савченко для другого класу) (2017)
Ткачук О. - Робота зі словником як засіб розвитку мовлення молодших школярів в умовах гірської школи (2017)
Відомості про авторів (2017)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2017)
Титул, зміст (2018)
Захарчук О. В. - Світовий ринок овочів та місце України (2018)
Постол А. А. - Теоретико-методологічні засади й етапи формування великих інтегрованих аграрних підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації (2018)
Воронецька І. С. - Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні, Спринчук Н. А., Кравчук О. О. (2018)
Місевич М. А. - Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах житомирської області, Ходаківський В. М., Циганенко Г. В. (2018)
Мартинюк О. А. - Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості (2018)
Семенчук І. М. - Економічні механізми управління земельними ресурсами, Коваль А. О., Василенко М. Ю. (2018)
Анисенко О. В. - Сучасний стан фермерських господарств в Україні та їх розвиток, Бондаревський Р. О. (2018)
Дядик Т. В. - Земельні ресурси — основа виробничого потенціалу аграрних формувань полтавщини, Погребняк Л. П. (2018)
Прожога І. В. - Комплексний підхід до процесу формування конкурентної стратегії підприємства, Матвієвський О. М. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на пат "державний ощадний банк України", Козачок І. А., Кисла А. О. (2018)
Репіч Т. А. - Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства, Закорська К. Ю. (2018)
Меліхова Т. О. - Механізм управління економічною безпекою підприємства: підходи до визначення (2018)
Огієнко М. М. - Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу (2018)
Рогатіна Л. П. - Сутнісно-функціональний аналіз економічних регіональних систем в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Титул, зміст (2018)
Лесь А. В. - Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм (2018)
Шанін О. В. - Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва, Лаготюк В. О. (2018)
Семенчук І. М. - Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами, Юзик В. А. (2018)
Datsii N. - Formation of the administrative elite in the system of provision of medical services and health care in Ukraine (2018)
Меліхова Т. О. - Дослідження можливості використання методів оцінювання економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів для створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем (2018)
Рогатіна Л. П. - Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону, Гуріна О. В., Михайлов М. С. (2018)
Бутрим О. В. - Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України (2018)
П'ятницька Г. Т. - Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2018)
Анисенко О. В. - Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, Козак А. І. (2018)
Мясников В. О. - Науково-методичний підхід до прогнозування показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2018)
Макеєв С. О. - Інституційні інкубуси та еволюція суспільств (2011)
Сусак В. І. - До питання конструювання показників модерності в контексті реалій сьогочасного українського суспільства (2011)
Савка В. Є. - "Желатинове суспільство”: до проблеми означення сучасного стану українського соціуму (2011)
Тєлєгіна К. А. - Електоральна соціологія як особлива соціоінженерна діяльність: функції та дослідницькі методи (2011)
Ковязіна К. О. - Практичне застосування концепції соціального капіталу на пострадянському просторі (2011)
Танчер В. В. - Глобальна культура в ракурсі сучасної соціології, Шевель І. П. (2011)
Маріанський Я. - Релігійність польської молоді в процесі змін (2011)
Яковенко А. В. - Проблеми смислу соціального розвитку сучасного українського суспільства в умовах глобалізаційних трансформацій (2011)
Захарчук К. - Чи Львів є відкритим для світу? Досвід і спостереження молодих іноземців у Львові (2011)
Куртсеітов Р. Д. - Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: соціокультурні та етномовні аспекти (2011)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Застосування тактики кейс-стаді у вивченні спільнот взаємодопомоги українських трудових мігрантів (2011)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (2011)
Щерба Г. І. - Стратегічні орієнтири і потенціал транскордонного співробітництва України в соціальному просторі Європи (2011)
Бліхар М. П. - Ціннісні орієнтації студентської молоді України: соціологічний аналіз проблеми (2011)
Лапан Т. Д. - Формування академічної української соціології в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., Судин Д. Ю. (2011)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2011)
Сорока Ю. Г. - Ворог як категорія соціального сприйняття (2011)
Лобовикова Е. М. - Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства, Мельников А. С. (2011)
Сидор І. І. - Регіон як предмет соціологічної рефлексії (2011)
Мазурик О. В. - Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту (2011)
Куземська Л. Ю. - Публічна соціологія: оцінка реалістичності тез М. Буравого (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін (2011)
Шедловська М. В. - Концептуалізація поняття "екологічна свідомість” у соціогуманітарних науках (2011)
Харченко О. І. - Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації (2011)
Васильченко О. Б. - Індивідуальний та суспільний настрої як об’єкт наукового дослідження (порівняльна характеристика) (2011)
Кучма І. З. - Вплив реклами і ЗМІ на формування споживацької поведінки молоді (2011)
Костюченко Т. С. - "Жіночий" малий бізнес в Україні в період соціальних трансформацій, Марценюк Т. О. (2011)
Стрельник О. О. - Жінки з інвалідністю: ідентичностіvs стереотипи (2011)
Проскура В. В. - Соціальна мімікрія звільнених з місць позбавлення волі як адаптивний спосіб поведінки (2011)
Соха М. В. - Як бездомні творять Дім: соціальна реінтеграція безпритульних людей у спільнотах Міжнародного руху "Емаус" (2011)
Ярошенко А. О. - Проблемне поле поширення корпоративної соціальної відповідальності, Пермінова Г. В. (2011)
Андрєєва Т. І. - Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? (2011)
Кириленко О. М. - Інституціональна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період (2011)
Лукащук В. І. - Деструктивні фактори розвитку індустрії спорту (2011)
Кропивко С. М. - Вплив зрошувача-скиду на формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека з дренажем (2016)
Попов В. М. - Методологія експериментальних досліджень на закритих зрошувальних системах, Внукова К. В., Таргоній М. М., Cорока Н. В., Шліхта В. В. (2016)
Турченюк В. О. - Підвищення дренованості рисових зрошувальних систем шляхом глибокого розпушення ґрунтів, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2016)
Сидоренко О. О. - Гідродинамічний та гідрохімічний режими природних вод у районі впливу кар’єру "Хотиславський" на початку розробки мергельно-крейдових відкладів, Цвєтова О. В., Дятел О. О., Грижук В. В. (2016)
Ткачук М. М. - Спосіб захисту гідромеліоративних територій від затоплення і підтоплення з використанням дренажно-екранномодульних систем, Ткачук Р. М. (2016)
Ольховик О. І. - Використання інфраструктури зрошувальних систем для виробництва альтернативної енергії, Ольховик Б. Є. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на структурноагрегатний склад ґрунтів, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Романюк І. В. - Розрахунок рівня антропогенного навантаження на басейн річки Гапа, Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г. (2016)
Живиця В. А. - Вплив лісів на умови формування паводкового стоку річок Карпат, Трофимчук Д. М. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на продуктивність багаторічних культур та якість врожаю, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Ревуцький В. Р. - Методологічні основи системного геодезично-інформаційного забезпечення сталого розвитку територій, Кахнич П. Ф., Волошина О. О. (2016)
Азарян В. А. - Проблема генералізованої системи управління якістю рудопотоків кар’єру та її алгоритмізація, Жуков С. О. (2016)
Яцик А. В. - Впорядкування водоохоронних зон навколо Сутиського водосховища за умови підвищення рівня води, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2016)
Hafied Y. - Load sediment quantification by ann method in cheliff watersheds, Shynkaruk L. A., Khlapuk M. M., Maruf Nadyr, Meddour Ahmed Salah Eddine (2016)
Гапіч Г. В. - Оцінювання технічного стану та пропускної спроможності водоскидів на р. Нижня Терса, Рудаков Л. М. (2016)
Сабзиев Э. Н. - Об одном алгоритме мониторинга fm вещаний, Пашаев А. Б. (2016)
Бомба А. Я. - Метод прикладених квазіпотенціалів розв’язування коефіцієнтних задач ідентифікації параметрів, Бойчура М. В. (2016)
Romaniuk V. V. - Method of Limit Recurrence by Contractive Mapping in Solving a Class of Exponential Kernel Integral Equations (2016)
Рудик А. В. - Пристрої обробки сигналів мікромеханічних давачів навігаційних систем (2016)
Назарук В. Д. - Інформаційні технології у навчальному процесі: електронний документообіг, Маланчук Л. О. (2016)
Россінський В. М. - Вплив нітратного рециклу та синтетичних детергентів на ефективність біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А. (2016)
Мартинов С. Ю. - Знезалізнення води в локальних системах водопостачання, Куницький С. О. (2016)
Щурська К. О. - Формування біоплівки з високими екзоелектрогенними властивостями в біоелектрохімічних системах, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2016)
Назаров С. М. - До вибору частоти обертання флейти сітчастого струменереактивного фільтра, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2016)
Гаращенко О. В. - Електромагнітний фільтр зі змінним гідравлічним опором для очищення рідких середовищ, Гаращенко В. І., Іванов А. О. (2016)
Ткачук О. А. - Обґрунтування формул та їх параметрів для оптимізаційних розрахунків мереж дощового водовідведення, Ярута Я. В., Шумінський В. Д. (2016)
Назаров С. М. - Визначення залежностей параметрів імпульсної промивки самопливної лінії руслового водозабору від довжини цієї лінії (2016)
Яцков М. В. - Дослідження рН, Eh і буферної ємності молочної сировини у виробництві дитячих молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2016)
Довбенко Т. О. - Санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги експлуатації електронно-обчислювальних машин (2016)
Стрілець О. Р. - Силові залежності від обертального моменту у запобіжній муфті з зіркоподібною пружиною з защемленими кінцями виступів, Стрілець В. М., Степанюк А. А. (2016)
Кирилюк І. В. - Дослідження енергетичних параметрів автогрейдера, Макарчук О. В., Кирикович В. Д. (2016)
Коцюба І. Г. - Дослідження сезонного морфологічного складу твердих побутових відходів м. Житомира, Давидова І. В., Стріха В. А. (2016)
Ліпянін В. А. - Сучасний стан та перспективи великопанельної житлової забудови у великих містах України (на прикладі м. Рівне), Мілаш Т. О. (2016)
Кухнюк О. М. - Прогнозування пластичних деформацій при роботі крупнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажень, Мишко С. В., Кухнюк Н. О. (2016)
Собуцький В. О. - Неоднорідні структурно-нестійкі основи міських будівель і споруд, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2016)
Стегній О. Г. - Україна на геополітичній мапі: погляд громадської думки (2012)
Шестаковський О. П. - Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлень до іноетнічних груп (2012)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціологія) (2012)
Судин Д. Ю. - Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) (2012)
Прокопишин Т. Д. - Концепції нації у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2012)
Куртсеітов Р. Д. - Вплив установ системи освіти на процес мовної соціалізації дітей дошкільного та шкільного віку (кримських татар і національних меншин) в умовах сучасного Криму (2012)
Нечітайло І. С. - Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології (2012)
Бутиліна О. В. - Професійна маргінальність студентів (2012)
Ігнатоля Н. І. - Трудова міграція закарпатців: напрямки та тенденції змін (2012)
Ровенчак О. А. - Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій (2012)
Мосаєв Ю. В. - Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації (2012)
Вєнцкєвіч Б. - Традиція і культура лемківських родин на прикладі мешканців села Зиндранова (Республіка Польща) (2012)
Басіна Т. О. - Роль неформальних зв’язків у житті української молоді (2012)
Шапошникова І. В. - Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді (2012)
Демків О. Б. - Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник, Федевич М. З. (2012)
Криницька І. П. - Соціальні агенти легітимізації насильства над дітьми в сім’ї у сучасному українському суспільстві (2012)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забезпечення) (2012)
Бень О. Т. - Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття (2012)
Панькова О. В. - Людський потенціал України у контексті сталого розвитку: концептуальні та емпіричні аспекти (2012)
Соболевська М. О. - Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Камінська Л. Ф. - Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства (2012)
Біскуп В. С. - Теоретичний аналіз змісту поняття "кар’єра” з позицій суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Жиров Д. А. - Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва” (2012)
Марусяк Т. С. - Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження (2012)
Козаченко О. О. - Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект (2012)
Когут В. І. - Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями (2012)
Тупікова С. В. - "Homo somatikos”: проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології (2012)
Козлова І. В. - Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів (2012)
Довгаль І. В. - Технологічний контекст поняття "соціальний діалог” (2012)
Афанасьєв Д. М. - Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій (2012)
Городецька О. Г. - Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки (2012)
Шинкаренко О. Є. - Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів (2012)
Хміль Я. В. - Поняття "інтернет-залежність” у соціогуманітарних науках та специфіка його дослідження в соціології (2012)
Вахула Б. Я. - Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства (2012)
Tochonov I. - The role of the Donetsk oblast construction sector in renovation of the territories, Kalashnikova T., Hordiienko V. (2017)
Yefremenko V. - Socio-economic consequences of military conflicts in the Donetsk region and priority areas of the regional renewal, Gavrysh O. (2017)
Snihova O. - The problems of recovery and development of thermal power engineering at the controlled territories of Donetsk and Lugansk regions (2017)
Cherevatskyi D. - EROI of the Ukrainian coal, Atabyekov O. (2017)
Rozmainsky I. - The basic aspects of the Hyman Minsky’s financial instability hypothesis (2017)
Shopova М. - Tourism satellite accounts – an information basis for the analysis of tourism expenditure (2017)
Grigorova V. - Balanced approach for optimizing marketing networks in tourism (2017)
Pidorycheva I. - Special economic zones: key lessons learned from the global experience (2017)
Lyakh O. - Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine (2017)
Savyuk L. - The sphere of educational services in the context of world globalization (2017)
Ostrovetskyy V. - Fiscal policy of Ukraine in conditions of decentralization: revenue of local budgets (2017)
Dimitrova T. - Commercial banks as a mechanism against financing terrorism (2017)
Shlafman N. - Research of the foreign countries experience in regulation of investment processes in building sphere, Frolina K. (2017)
Yeletskykh S. - Аlternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise (2017)
Petrischeva K. - Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources (2017)
Kinelski G. - The essence of competition in the electrical power subsector (2017)
Shabalina L. - World experience of the electric power industry restructuring, Bulavka E. (2017)
Lyashenko V. - The reforming of housing and communal services markets in the condition of economic crisis in Ukraine (2017)
Zaloznova Yu. - Increasing the efficiency of the organization of marketing activity of coal enterprises, Trushkina N. (2017)
Dźwigoł H. - Controlling as a сompany management concept (2017)
Miskiewicz R. - Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects (2017)
Latysheva О. - Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine (2017)
Ivanova Z. - Management of the counterparty risk of an industrial enterprise (2017)
Bondarenko О. - Development of innovative entrepreneurship in Ukraine (2017)
Dźwigoł – Barosz M. - Enhancement of emotional intelligence-related competencies of successors in family businesses (2017)
Abbasova Sh. - Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic, Orujova M., Orujova T. (2017)
Aliyeva I. - Vocational education problems in tourism sphere of Azerbaijan (2017)
Gitis T. - Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises, Klimenko S. (2017)
Kitrish E. - The role of supply chain sustainability in a corporate social responsibility strategy (2017)
Мельниченко О. А. - Якість публічного управління як запорука добробуту населення країни (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Омаров А. Е. огли - Стратегічні напрями національної екологічної політики держави (2017)
Голованова Н. В. - Медіапростір як важливий чинник побудови інформаційного суспільства (2017)
Забейворота Т. В. - Сучасна концепція е-врядування як основа модернізації системи державного управління (2017)
Серенок А. О. - Надання адміністративних послуг в електронній формі в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2016 року (2017)
Омельчак К. О. - Державне регулювання ринку земель у світлі процесів децентралізації влади (2017)
Федорук Є. І. - Державне регулювання логістичної сфери в агро-промисловому комплексі України (2017)
Боклаг В. А. - Громадський контроль у контексті об’єднання територіальних громад та децентралізації в Україні, Павленко А. О. (2017)
Боковикова Ю. В. - Природні ресурси – ресурси розвитку територіальних громад (2017)
Дунаєв І. В. - Проблеми модернізаційного переходу регіонів до децентралізованої моделі розвитку (2017)
Митник А. А. - Підвищення ролі бізнес-асоціацій у механізмах взаємодії влади і бізнесу на регіональному рівні (2017)
Павлюк Н. В. - Формування нормативно-правової основи публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Балуєва О. В. - Принципи формування державної політики відновлення постраждалих від конфлікту територій, Келембет О. С. (2017)
Величко Л. Ю. - Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців (2017)
Балута І. В. - Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації (2017)
Лазарєв М. І. - Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі, Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Золотарьов В. Ф. - Способи маніпулятивного впливу на публічних службовців, Білосорочка С. І. (2017)
Оргієць О. М. - Стажування в органах виконавчої влади як інструмент накопичення передового досвіду управлінської діяльності (2017)
Кравченко С. Г. - Оптимізація державної політики щодо розвитку урбанізованих територій в контексті основних положень Магденбурського права (2017)
Краснова Н. С. - Інформатизація загальної середньої освіти Японії: досвід для України (2017)
Поліщук Г. О. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Семчук М. Г. - Європейський досвід державного регулювання сфери біоенергетики (2017)
Долінченко О. М. - Формування пріоритетних напрямів державного регулювання демографічних процесів в Україн (2017)
Malanchuk O. - Multiple social identities as moderators of conflict in Ukraine?, Susak V. (2015)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) (2015)
Тітар І. О. - Кореляційний аналіз зв’язку модернізації економіки з політичними інститутами (2015)
Мусієздов О. О. - Пам’ять та міська ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції уявлених спільнот (2015)
Яковенко Ю. І. - Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології, Гринчук А. В. (2015)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2015)
Павлега О. С. - Предмет та об’єкт соціології соціальної політики (2015)
Когут І. А. - Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект (2015)
Величко О. А. - Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект, Олійник О. О. (2015)
Отріщенко Н. В. - Надійність кодування проективних малюнків: приклад застосування k Коена (2015)
Балановський Я. М. - Методологічні проблеми визначення індикаторів етносоціокультурної маргінальності (2015)
Лапан Т. Д. - Розвиток вітчизняної соціології у 60–70-ті рр. ХХ ст.: історичний досвід Львова (2015)
Трегуб К. С. - Особливості функціонування мас-медіа у період трансформації сучасного українського суспільства: проблема соціальної відповідальності (2015)
Молдованенко А. О. - Роль соціальних медіа у процесі формування мікросоціальної солідарності в сучасному українському суспільстві (2015)
Булавін Д. Г. - Соціальна відповідальність як ефективний фактор розвитку підприємства (2015)
Карпунець А. С. - До питання трансформації інституту державної служби України (2015)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в управлінні закладами соціального обслуговування: результати експертного опитування (2015)
Андрейчук С. К. - Проблеми формування національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному етапі (2015)
Здрагат С. Г. - Евалюація як система інноваційного підвищення якості освіти у соціологічній перспективі (2015)
Чорнописька Х. В. - Настанови та практики студентів ВНЗ у сучасній Україні щодо інтелектуальної міграції (2015)
Бліхар М. П. - Окремі аспекти розвитку духовності українського студентства: досвід емпіричного дослідження (2015)
Садовська А. О. - Перші кроки на ринку праці молодих інженерів за даними емпірико-соціологічного дослідження (2015)
Długosz P. - Polish sociology of youth and its main fields of research (2015)
Аніпченко С. М. - Типи та функції прабатьків як агентів первинної соціалізації особистості в сім’ї (2015)
Черниш Н. Й. - Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві (2015)
Коновалов О. Є. - Перспективи соціологічних досліджень артхаусного кінематографа (2015)
Сальніков С. З. - Деякі аспекти громадянської активності студентської молоді у сучасних реаліях (2015)
Фостер Л. Ф. - Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти (2015)
Rewera M. - Polish school and teachers in the opinion of pupils (based on the selected research results of the last fifty years), Pachkovskyy Yu. (2016)
Гордієнко Н. М. - Проблеми соціальної мобільності випускників інтернатних закладів системи освіти (2016)
Садовська А. О. - Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України (2016)
Chebotariova A. - Competitive or multidirectional? Collective memory of the Holocaust in Ukrainian society (2016)
Пержун В. В. - Історичне минуле, історична пам’ять, боротьба символів: нові виклики для історичної соціології (2016)
Ляхович Г. В. - Мовна ідентичність як передумова солідарності: соціологічні розвідки, Чепак В. В. (2016)
Калашнікова Л. В. - Теоретико-методологічні передумови вивчення концепту безпеки у соціологічній думці ХІХ– першої половини ХХ ст. (2016)
Шелухін В. А. - Епістемологічний вимір vs онтологічний аргумент: концепція мікро-макро переходів Дж. С. Колмена у критиці (2016)
Баранова С. С. - Суспільні рухи спортивного спрямування: специфіка і класифікація, Ковтун О. С. (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Практики політичної участі: методологічні основи та методичні рішення (2016)
Проценко О. О. - Соціокультурний та інституційний простір волонтерства в Україні: контексти та динаміка (2016)
Жовновата В. О. - Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження (2016)
Паронікян А. А. - Роль етнічних меншин у розбудові громадянського суспільства в Україні (2016)
Берездецька Л. В. - Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві (2016)
Яремко З. М. - Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища, Галаджун Я. В., Муць І. Р., Петришин Р. С., Зелінський А. В. (2016)
Пилипенко Я. С. - Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" (2016)
Шевель І. П. - Глобалізаційні процеси через призму розбіжностей, які виникають в дійсності (2016)
Варга Н. І. - Зайнятість молоді на пограниччях Центрально–Східної Європи (2016)
Конончук О. Г. - "Громадянське суспільство-III": компаративний аналіз країн постсоціалістичного світу (2016)
Личковська О. Р. - Партисипативні інтернет-видання в сучасному українському медіа-просторі: можливості і обмеження (2016)
Василевська Н. С. - Візуалізація як засіб самопрезентації в соціальних медіа (теоретичний аспект дослідження) (2016)
Стадник А. Г. - Масова свідомість як об’єкт інформаційної війни (2016)
Хміль Я. В. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів у дослідженні інтернет– практик (2016)
Нечітайло І. С. - Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних змін: деякі революційні "сценарії" (2016)
Бедашева О. Ю. - Специфіка соціологічної інтерпретації поняття "успіху" та "життєвого успіху" (2016)
Черниш Н. Й. - Вступне слово до публікації авторської програми студентки 2 курсу магістеріуму А. Білик (2016)
Білик А. - "Сильна програма" соціологічного дослідження фестивалів в рамках культуральної соціології (2016)
Бісько Н. - Трансформація рослинних субстратів міцелієм лікарського гриба Ganoderma Lucidum, Джуренко Н., Паламарчук О., Коваль І. (2017)
Мельничук О. - Окремі аспекти інтродукції рослин роду Lophanthus Adans. в умовах Кременецького ботанічного саду (2017)
Карастан О. - Молекулярно-генетичний аналіз батьківських та прабатьківських форм для верифікації походження зразків винограду V. vinifera L., Мулюкіна Н., Папіна О. (2017)
Лісовська Т. - Цитогенетичні ефекти біостимуляторів рослин на основі природних сировинних ресурсів (2017)
Пилипчук А. - Особливості розвитку тюльпанів в умовах відкритого ґрунту Західного Лісостепу, Андреєва В. (2017)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Протеїновий пул тканин рослин і клітинних культур, Дикун М., Броннікова Л. (2017)
Толочик І. - Видовий склад угруповань водоростей р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. (2017)
Зубцова І. - Структура флори деяких груп рослин регіонального ландшафтного парку "Сеймський", Скляр Ю. (2017)
Савоськіна А. - Опис інвазійної спроможності дендросозоекзотів на Українському Поліссі (2017)
Шевченко М. - Афілофороїдні гриби Ічнянського національного природного парку (Україна) (2017)
Павлюк В. - Біоморфологічні особливості степових рослин Горохівської височини (Горохівський район, Волинська область), Кузьмішина І. (2017)
Коцун Л. - Натуралізація деревних інтродуцентів у культурфітоценозах Волинської області, Кузьмішина І., Коцун Б. (2017)
Холодков О. - Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Lunaria rediviva l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Гончаренко В. - Родина Rosaceae Juss. у природній флорі та культурі Шацького поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2017)
Hushcha Т. - Cell Biology From a Self-organization Theory Perspective, Gushcha O. (2017)
Осип М. - Вищі карбонові кислоти олії насіння чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.), Осип Ю. (2017)
Зай С. - Зміна швидкісно-силових параметрів скорочення musculus soleus щурів при хронічній алкоголізації, Білобров В., Вулицька Д., Ноздренко О., Абрамчук О., Мотузюк О. (2017)
Оксентюк Я. - Видові угруповання акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Житомирського Полісся (2017)
Дунаєвська О. - Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті (2017)
Андрійчук Т. - Співвідношення статей калюжниці болотяної (Viviparus contectus) в популяції як показник впливу навколишнього середовища, Вискушенко Д., Вискушенко А. (2017)
Демянчик В. - Мониториг эколого-фаунистических ситуаций и новые подходы к решению природоохранных проблем в экосистемах трансграничного пространства Полесья (2017)
Костюк В. - Генетична диференціація річкових раків із водойм басейну р. Прип’ять, Межжерін С., Гарбар О. (2017)
Уваєва О. - Вплив трематод на плодючість калюжниць (2017)
Станішевська Т. - Вікові особливості тканинного кровотоку в дітей у період пубертатного розвитку, Горна О., Хрустальова Ю., Сукова Я., Кардашевська В. (2017)
Качинська Т. - Вплив сприйняття індивідуальної хвилини на нейродинамічні показники, Абрамчук О., Гочачко К. (2017)
Передмова (2017)
Привалова Л. П. - Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) (2017)
Власенко Н. І. - Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі (2017)
Patsan V. O. - The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation (2017)
Гоменюк А. В. - Функції травестії в "Аркадіях" Ф. Сідні (2017)
Калиберда Н. В. - Поэтика художественного пространства в романе "Памела, или Вознагражденная добродетель" Ричардсона (І–ІV книги) (2017)
Русских И. В. - Роман "Ланселот Гривз" Т. Дж. Смоллета: поэтика книжности и нравоописания (2017)
Гавриленко Є. В. - Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля (2017)
Посудиевская О. Р. - Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887–1888) (2017)
Пичугина Т. Е. - "Генеральские дочки" в драматургии fin de siècle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра (2017)
Ватченко С. А. - Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы, Максютенко Е. В. (2017)
Родный О. В. - Комическая хроника эпохи в творчестве Джерома К. Джерома (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського