Вакулик І. І. - Терміни-синоніми у проекції на створення цінних порід дерев і кущів, Шинкарук В. (2017)
Якушко К. Г. - Роль терміносистеми тексту "Vehicle Parts" у формуванні іншомовної культури спілкування майбутнього агроінженера (2017)
Миклаш Л. Т. - Запозичення англомовної термінології лісового господарства (2017)
Кравченко А. С. - Реінтерпретація сенсу релігії в романі Е. Л. Доктороу "Місто Бога", Ловіцек М. (2017)
Hoppnerova V. - Kommunikative Wendungen in den Mundlichen und Schriftlichen Sprache (2017)
Ponomarenko O. G. - Use of Video and Audio Materials in Foreign Language Classes at the Construction and Design in Non-linguistic Universities of Ukraine, Naidonova A. V. (2017)
Рубінська Б. І. - Лінгвістична казка як прийом навчання фонетиці англійської мови (2017)
Качмарчик С. Г. - Практика втілення інтерактивних форм навчання у поетапному формуванні іншомовної ділової комунікативної компетентності майбутніх менеджерів (2017)
Малик Ю. І. - Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки (2017)
Ямнич Н. Ю. - Новітні методики викладання іноземної мови у професійній сфері, Харчук Н. С., Данькевич Л. Р. (2017)
Бабенко О. В. - Функціонування евфемізмів в англомовному мас-медійному дискурсі, Бумар Ю. М. (2017)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу англійських фразеологізмів, Петрашенко С. В. (2017)
Білоусов Є. М. - Загрози економічній безпеці регіонів держави та проблеми їх класифікації (2017)
Білоус Н. В. - Лінгвостилістичні особливості перекладу текстів медіа-дискурсу, Шоха Л. В. (2017)
Бойчук Р. П. - Проблема правового забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у сфері інвестиційних відносин (2017)
Ольховська Н. С. - Прагматико-комунікативний аналіз аграрного дискурсу, Кухар О. І. (2017)
Товкун І. М. - Актуальний стан і пріоритетні напрями іноземного інвестування в Україну (2017)
Люлько М. Є. - Про проблему передачу звучання англійської лексики в перекладі, Швидун В. І. (2017)
Погрібний Д. І. - Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративного права (2017)
Шинкарук О. В. - Змістовий аспект англійських прислів'їв і приказок та особливості їхньої структурної побудови (2017)
Булижин І. В. - Особливості правового регулювання банкрутства державних підприємств (2017)
Корнякова Т. В. - Правова свідомість – крок до знищення наркотичної злочинності, Моденко І. М. (2017)
Шевердін М. М. - Історико-правовий аналіз механізму справляння податків у першій половині хх ст. (2017)
Шевченко М. Є. - Правові питання деформації правосвідомості: історико-правовий аналіз (2017)
Походзіло Ю. М. - Правове регулювання інституту фінансового контролю в російській імперії другої половини XIX століття (2017)
Бідніченко О. - Спосіб графічного представлення головного вектора просторової системи сил, Бєлозьорова О. (2017)
Борисенко В. - Комп’ютерне моделювання кривих ліній у натуральній параметризації з кубічною залежністю кривини від довжини дуги (2017)
Борисенко В. - Новий підхід до моделювання перехідних кривих залізничного шляху, Корчагіна О., Рябова А. (2017)
Даниленко В. - Геометричні елементи, що визначають характер моделювання оглядовості транспортних засобів, Шоман О. (2017)
Ісмаілова Н. - Моделювання квазіповерхні на базі сучасних комп’ютерних технологій, Маковкіна Т. (2017)
Кременченко О. - Когнітивне моделювання серендипового елемента Q12 на основі кубатури Гаусса, Завалко Є., Хомченко А. (2017)
Кузьма К. - Дослідження моделей оптимізації розподілу педагогічного навантаження (2017)
Куценко Л. - Геометричне моделювання обертання твердого тіла в моделі Пуансо та пояснення ефекту Джанібекова, Семків О., Запольський Л. (2017)
Куценко Л. - Дослідження математичного більярду у полі тяжіння між двома півплощинами з використанням відображення Пуанкаре, Шевченко С. (2017)
Лукьянчіков С. - Дослідження сучасних методів стиснення звукової інформації з втратами та без втрат (2017)
Мельник В. - Моделювання процесу розповсюдження акустичних хвиль при електричному розряді в областях з вісевою симетрією (2017)
Мельник О. - Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву (2017)
Приходько С. - Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден, Приходько Н., Кудін О., Кошовий Д. (2017)
Sulema Ye. - Method of raster line dynamic smoothing, Papusha R. (2017)
Устенко А. - Аналітичне подання батоксів теоретичного креслення корпусу судна кривими у натуральній параметризації, Гилко М., Устенко І. (2017)
Устенко І. - Застосування синусоїдальної залежності кривини від довжини дуги при геометричному моделюванні кривих ліній (2017)
Устенко С. - Геометричне моделювання перехідних кривих залізничного шляху при відновленні його окремих ділянок, Мартиненко В. (2017)
Холковський Ю. - Дискретно-інтерполяційні моделі багатопараметричних середовищ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Halota W. - The Overview at DAA Treatment of Chronic Hepatitis C in Poland, Flisiak R., Olchak A. (2018)
Господарський І. Я. - Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С, Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. (2018)
Shostakovych-Koretska L. R. - Characteristics of HIV-Associated Diseases of the Central Nervous System in Elder People, Lytvyn K. Yu., Hubar I. О., Chykarenko Z. О., Volikova O. О., Chukhalova I. V., Lisnycha О. О. (2018)
Галанов В. С. - Стан надання послуг АРТ ВІЛ-інфікованим особам і хворим на СНІД у Тернопільській області, Паньків Н. Б., Буртняк Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Лядова Т. І. - Поширеність поліморфізму гену TLR 9 типу у хворих з хронічними формами ВЕБ-інфекції (2018)
Горішна О. В. - Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах, Депутат Ю. М., Іванько О. М., Кожокару А. А., Баркевич В. А., Нарожнов В. В. (2018)
Дзюблик І. В. - Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність, Соловйов С. О., Ковалюк О. В. (2018)
Андрейчин М. А. - Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2018)
Копча В. С. - Перипетії діагностики нейробореліозу, Кородюк В. І., Радецька Л. В., Кадубець О. Я. (2018)
Васильєва Н. А. - Труднощі діагностики ботулізму, Качор В. О., Івахів О. Л., Сніцаренко С. В. (2018)
Климнюк С. І. - Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження, Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Копча В. С., Матвієнко Т. В., Кравець Н. Я., Борак В. П. (2018)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" (2018)
Андрейчин М. А. - Біологічна безпека України: монографія / за заг. ред. М. В. Величка, В. Г. Радченка. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. – 784 с. (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Андрієнко М. В. - Сутність державної екологічної політики на загальнодержавному та регіональних рівнях, Шако В. С. (2016)
Шарий В. І. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері надання рекреаційних послуг (2016)
Самара С. Г. - Взаємодія кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями: зарубіжні традиції та вітчизняний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Інституційне забезпечення державного управління соціальним розвитком регіонів України: проблеми та перспективи вирішення (2016)
Шевченко М. М. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на формування політики національної безпеки сучасної держави в умовах військової глобалізації, Житник О. М. (2016)
Друк В. В. - Історичні аспекти євроінтеграційних політик: стратегія європейської політики сусідства та східне партнерство (2016)
Мар’яненко Г. І. - Сучасна інтелектуальна міграція та участь державної служби зайнятості України у міграційній політиці населення (2016)
Дмитренко Ю. С. - Поняття та сутність державного регулювання використання поліграфних технологій в Україні як засобу забезпечення державної безпеки (2016)
Цевельов О. Є. - Умови та фактори, що впливають на стан безпеки державного кордону України (2016)
Гончарук Д. В. - Удосконалення функціонування інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів України в контексті використання європейського досвіду (2016)
Штирліна А. А. - Методологія маркетингу надання послуг в системі державного управління (2016)
Помогайбо Б. В. - Вектори удосконалення механізму реалізації державно-приватного партнерства у контексті забезпечення сталого розвитку (2016)
Тітул (2018)
Шарлай Е. В. - Инновационные методы вертикального озеленения архитектурных объектов (2018)
Антоненко Н. В. - Памятникоохранная деятельность в Нидерландах и объекты современной архитектуры (2018)
Ладигіна І. В. - Тенденції формування ландшафтної архітектури в сучасних умовах, Дубіна Н. Г. (2018)
Давидич Т. Ф. - Особенности неогреческого стиля в архитектуре Европы и Российской империи (2018)
Акмен І. Р. - О. М. Гінзбург: дискурс по сторінках архітектурного модерну Харкова, просвіта та творче кредо, Лопатько В. М (2018)
Акмен І. Р. - Архітектурна просвіта у середовищі української художньої еміграції (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Данилов С. М. - Информационно накопительная матрица анализа функционирования и развития города как открытой динамической системы (2018)
Мартыненко A. C. - Трансляция вернакулярного зодчества в социальных концепциях современной архитектуры, Кудряшева И. В. (2018)
Пянида Ю. Б. - Композиционные особенности неоренессанса архитектуры Харькова конца ХIХ начала ХХ в (2018)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства композиции эко отелей (мировой опыт) (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Вплив деформацій земної поверхні на будівлі і споруди при експлуатації каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І. (2018)
Алейнікова А. І. - Наслідки виникнення аварійних ситуацій на каналізаційних колекторах та водоводах, Гринчук О. А. (2018)
Ковальов В. В. - Кластерний підхід до організації управління проектами реконструкції промислових підприємств (2018)
Каржинерова Т. И. - Восстановление канализационных сетей бестраншейным методом как наиболее рациональный вариант ремонта канализационных трубопроводов (2018)
Шумаков И. В. - Оптимизационные тенденции в прогнозировании продолжительности строительства, Микаутадзе Р. И., Ляхов И. И. (2018)
Яровой С. Н. - Предельные значения дефектов и повреждений металлических дымовых и вентиляционных труб и их несущих башен, Ханухов Х. М. (2018)
Яровой С. Н. - Учет остаточных сварочных напряжений при усилении дымовых труб с трещиноподобными дефектами (2018)
Избаш М. Ю. - Повышение эксплуатационных показателей существующих деревянных перекрытий обоймой из магнезиального бетона, Казимагомедов Ф. И., Иванова Н. В. (2018)
Сопов В. П. - Бетони для зведення гідротехнічних споруд, Сінякін Д. А., Кабусь О. В. (2018)
Кропивницька Т. П. - Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій, Саницький М. А., Семенів Р. М., Камінський А. Т. (2018)
Плахотніков К. В. - Вплив водоутримуючих добавок на адгезійну міцність тонкошарових теплоізоляційних покриттів на основі мінеральних в'яжучих, Деденьова О. Б., Дьоміна О. І., Бондаренко О. І. (2018)
Плугін О. А. - Вплив структури та компонентів на електрофізичні властивості композицій на основі портландцементу, Касьянов В. В., Плугін А. А., Плугін Д. А., Борзяк О. С. (2018)
Першина Л. О. - Природні покрівлі: минуле і сучасне, Макаренко О. В. (2018)
Шишкина А. А. - Влияние модифицированного каолина на прочность порошкового бетона, Шишкин А. А. (2018)
Трет’яков С. С. - Перспективи використання безвипалювальних будівельних виробів у малоповерховому будівництві (2018)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз міцності бетону при м’якому режимі теплової обробки нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2018)
Золотов С. М. - Витривалість модифікованих клейових з’єднань при багаторазово повторюваних динамічних навантаженнях, Фірсов П. М. (2018)
Волков В. Н. - Особенности фильтрации малоконцентрированной суспензии через пористую волокнистую перегородку, Эпоян С. М., Карагяур А. С. (2018)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом, Карагяур А. С. (2018)
Іванін П. С. - Особливості складу стічних вод целюлозно-паперового виробництва при використанні макулатури в якості сировини, Юрченко В. О. (2018)
Яркин В. А. - Определение эффективности работы перегородчатого смесителя коридорного типа усовершенствованной конструкции, Эпоян С. М., Сухоруков Г. И. (2018)
Болотских Н. Н. - Зарубежные технологии инфракрасного отопления помещений с использованием пленочных электрических обогревателей, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Зональный инфракрасный электрический обогрев на открытых и полуоткрытых площадках, Болотских Н. С. (2018)
Емельянова И. А. - Особенности создания универсального технологического комплекта малогабаритного оборудования для условий строительной площадки, Блажко В. В., Доброходова О. В. (2018)
Ємельянова І. А. - Універсальний технологічний комплект малогабаритного обладнання для повноцінного 3D друкування об’єктів будівництва, Чайка Д. О., Субота Д. Ю., Мачуга О. С. (2018)
Емельянова И. А. - К вопросу выбора рационального конструктивного решения базовой машины технологического комплекта малогабаритного оборудования для строительной площадки, Блажко В. В., Анищенко А. И. (2018)
Бильченко А. В. - Вопросы эксплуатации мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального уровня, Кислов А. Г., Синьковская Е. В., Митрохина М. А. (2018)
Бойко Т. К. - Особливості впливу гідроакумулюючих електростанцій на якість енергопостачання, Пальченко О. Л. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості структури сталефібробетона та її удосконалення (2018)
Белых И. М. - Оценка динамики прочности твердеющего бетона по величине его экзотермии, Сопов В. П. (2018)
Долгий В. П. - Виготовлення і транспортування дрібнозернистих бетонних сумішей на великі відстані, Сопов В. П. (2018)
Зайцева В. Г. - Екологізація економіки і бізнесу в управлінні відходами, Нестеренко О. В., Онищенко Н. Г. (2018)
Карлюк А. А. - Формування гідрохімічного режиму озер Лиманської групи, розташованих в зоні впливу Зміївської ТЕС, та їх вплив на річку Сіверський Донець (2018)
Мамонов К. А. - Формування інформаційного забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону, Корнієць А. В. (2018)
Недава О. А. - Аналітичний огляд обсягів накопичення та складу твердих побутових відходів на міських полігонах і звалищах України (2018)
Чепурная С. Н. - Повышение коррозионной стойкости бетона транспортных сооружений добавкой высокодисперсного кальцита, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2018)
Шушляков Д. А. - Аспирация и очистка неорганизованных выбросов от зоны порезки негабаритного скрапа, Шапаренко А. В., Чумакова Ю. А., Красненко Т. И. (2018)
Радзінська Ю. Б. - Розробка методів і моделей до оцінки впливу факторів на формування інвестиційної привабливості земель міст (2018)
Новак Н. В. - Композиционные интерпретации ордера в архитектуре постмодернизма (2018)
Резник П. А. - Влияние конструктивных особенностей на напряженно-деформированное состояние специальных оболочечных систем, Коренев Р. В. (2018)
Гасанов А. Б. - Направленное структурообразование в зоне контакта путем увеличения площади контакта цементного камня с поверхностью заполнителя, Шевчук Л. В. (2018)
Кононцев С. В. - Ефективність видалення сполук нітрогену рослинами в інтегрованій мультитрофічній аквакультурі, Саблій Л. А., Козар М. Ю., Гроховська Ю. Р. (2018)
Демчак І. М. - Інженерно-технічне забезпечення АПК та важелі державного впливу на нього в Україні, Івченко В. М., Шишкін Ю. В. (2017)
Борисенко В. О. - Визначення доцільності капіталовкладень методами внутрішньої норми рентабельності і чистої теперішньої вартості, Риженко Ю. Є. (2017)
Величко А. Є. - Напрями інноваційної модернізації харчової індустрії, Маслова І. В., Коваленко Ю. А. (2017)
Гагрень Ф. О. - Біоенергетичне оцінювання сільськогосподарського виробництва у вирішенні проблем вимірювання витрат і результатів, Озімко О. C. (2017)
Шашман А. М. - Перспективи розвитку автомобільного транспорту та напрями підвищення ефективності його використання аграрними підприємствами Донецької області, Глухова І. Ю. (2017)
Калюжний А. П. - Дослідження економіко-технічної ефективності енергетичного господарства пивоварного заводу, Зубричева Л. Л., Черняк О. М. (2017)
Клепіков О. Д. - Вплив гідромеліораційних заходів на продуктивність сільгоспугідь, Антоненко Т. Я. (2017)
Кукса Л. В. - Ефективність використання вітчизняної комбінованої ґрунтообробної техніки на підприємствах агропромислового комплексу (2017)
Пивовар В. С. - Ефективність впровадження науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива у рослинництві (2017)
Гордіюк Н. М. - Оптимізація розрахунку норм продуктивності на стаціонарних роботах в тваринництві, Денега А. Л. (2017)
Шашман А. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку молокопереробних підприємств Донецької області, Теплих І. П. (2017)
Ковач Ю. Е. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку галузі вівчарства в умовах Закарпатської області (2017)
Чипак О. В. - Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі у Рівненській області (2017)
Мамочка А. Ю. - Розвиток національного ринку шоколаду в Україні (2017)
Солошонок А. Л. - Актуальні тенденції розвитку вітчизняного ринку продуктів дитячого харчування, Полоньска О. М., Мамочка А. Ю. (2017)
Щербак Е. А. - Місце та роль України у світовому виробництві та торгівлі рослинними оліями (2017)
Петрикін І. В. - Використання земель сільськогосподарського призначення в умовах відсутності ринку землі (2017)
Демчак І. М. - Паспорт об’єднанної сільської громади як інструмент публічного управління місцевим розвитком, Орлатий М. К. (2017)
Мариненко В. О. - Сільські домогосподарства України, Філоненко О. С. (2017)
Гордієвич О. А. - Тенденції розвитку фермерських господарств Рівненської області (2017)
Витоптова В. А. - Роль господарств населення у розвитку сільських територій Кіровоградської області, Спесівцев А. Л., Пухлякова М. В. (2017)
Оголошення (2017)
Жаровська І. - Правове виховання – важлива частина соціалізації особи (2017)
Яцишин М. - Формування історико-правової школи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Яцишин Н. (2017)
Булавіна С. - Міжнародні зобов’язання Польщі та законодавчі гарантії забезпечення національно-культурних прав меншин упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Ковальова С. - Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (ХІІ-ХIV ст.): організаційні та правові засади (2017)
Кравчук В. - Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти, Кравчук М. (2017)
Крисюк Ю. - Дихотомія букви і духу закону, Лобач А. (2017)
Левчук І. - Нормативно-правове забезпечення функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії як складовій частині Російської імперії (кінець ХVIII ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Гриняк А. - Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз, Молла Ю. (2017)
Федоренко В. - Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система (2017)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Наконечна Г. - Зовнішній державний борг України: реалії сьогодення (2017)
Kononchuk І. - Notion and Legal Nature of Amparo Procedure (2017)
Духневич А. - Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС (2017)
Заіка Ю. - Захист честі та гідності за законодавством країн континентальної Європи (2017)
Вознюк Н. - До питання про процедурні норми як елемент правового регулювання забезпечення державними соціальними допомогами (2017)
Сокол М. - Правові засади виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2017)
Щирба М. - Критерії правомірності інформаційної згоди пацієнта (2017)
Якушев І. - Реалізація права на працю за строковим трудовим договором (2017)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - On the Issue of the Medical Services Contract Provision (2017)
Гора І. - Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Загиней З. - Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2017)
Кваша О. - Відсутність суспільної небезпеки як конститутивна ознака обставин, що виключають злочинність діяння, Михальченко Н. (2017)
Колесник В. - Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій (2017)
Гусaк А. - Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні (2017)
Карпінська Н. - Проблемні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи (2017)
Крикунов О. - Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження (2017)
Фідря Ю. - Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (2017)
Чупринський Б. - Мета покарання неповнолітніх (2017)
Glamazda P. - Concept and of Subject of Proof in Criminal Proceeding Concerning the Unlawful Interference with the Organization or Holding of Assemblies, Rallies, Marches and Demonstrations, Lavreniuk B. (2017)
Коротич Е. - Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий (2017)
Jasiuk E. - Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogólne (2017)
Kurkiewicz I. - Mobbing we współczesnym zarządzaniu organizacja. Aspekty pravne i sposoby przeciwdziałania (2017)
Olbrych B. - Demograficzny kontekst zrównowaźonego rozwoju społeczno-gospodarczego (2017)
Боснюк-Григор’єва Ю. - Україна на шляху до європейських стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів: що зроблено та які виклики слід подолати (2017)
Трепак Л. - Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) (2017)
Ущаповська О. - Правові питання планування земель в умовах децентралізації влади (2017)
Хомич Д. - Порушення та крадіжки при споживанні природного газу (2017)
Povoroznyuk V. V. - Bone mineral status in patients with chronic spinal cord injuries (5 and more years after the trauma), Bystrytska M. A., Balatska N. I., Mukhaidli O. V. (2017)
Ермолаева М. В. - Роль кремния при остеопорозе у больных остеоартрозом, Гейко И. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Грона Н. В., Потапов Ю. А. (2017)
Григор’єва Н. В. - Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців, Орлик Т. В., Рибіна О. С., Поворознюк В. В. (2017)
Зубач О. Б. - Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп, Григор’єва Н. В., Поворознюк В. В. (2017)
Поворознюк В. В. - Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини, Шинкаренко Т. Є. (2017)
Гуцуляк В. І. - Особливості технології застосування комп'ютерних імітаційних моделей для навчання ортопедів-травматологів передопераційному плануванню черезкісткового остеосинтезу (2017)
Сабадаш В. Є. - Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз, Левенець С. С. (2017)
Поворознюк В. В. - Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку), Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Балацька Н. І., Балик О. І., Ткачук А. А. (2017)
Поворознюк В. В. - Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему, Бистрицька М. А. (2016)
Бойчук А. В. - Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування, Буднік Т. О., Боярчук О. Р. (2016)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні характеристики кісткової тканини щурів при моделюванні хронічного неспецифічного захворювання легень, Масік І. М. (2016)
Левенець С. С. - Параметри фізичного розвитку в дітей із бронхіальною астмою, Сабадаш В. Є., Маслєєва С. О. (2016)
Поворознюк В. В. - Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м'язової тканини в осіб старших вікових груп, Дзерович Н. І. (2016)
Поворознюк В. В. - Зв'язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Influence of vitamin D deficiency on bone densitometery data, Balatska N. I., Bystrytska M. A., Synenky O. V. , Kuziv O. Y. (2016)
Івашківський О. І. - Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування, Карасевська Т. А. (2016)
Ковальчук Т. А. - Використання сучасних методів оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту в клінічній практиці (2016)
Лучишин Н. Ю. - Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: лікувати чи спостерігати, Ковальчук Т. А. (2016)
Витяганець А. І. - Використання тонких магнітних плівок у вимірювальних магніторезистивних перетворювачах активної потужності (2017)
Волянська Я. Б. - Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних засобів, Волянський С. М. (2017)
Кулик М. В. - Адаптивная система управления режимами работы асинхронного двигателя, Рязанцев О. В., Съянов А. М. (2017)
Шефер О. В. - Уточнення рівняння моментів обертових електричних машин пристроїв навігації, Нелюба Д. М. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості перемикань системи регулювання під напругою трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2017)
Загинайло И. В. - Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов, Писаренко А. Н., Спиридонов Д. А. (2017)
Gusynin A. - Differential transform method for solving non-linear differential equations by the adomian polynomials (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях, Білущак Ю. І., Гончарук В. Є. (2017)
Ченчева О. О. - Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки, Лашко Є. Є., Самусенко О. А., Щетинін В. Т., Саленко О. Ф. (2017)
Маслов А. Г. - Исследование рабочего режима вибрационной машины для формования многопустотных бетонных блоков, Батсайхан Жанар, Лукьяненко В. П. (2017)
Асадов Эльчин Зираддин оглы - Расчет железобетонного элемента с односторонним наращиванием с учетом нелинейной ползучести бетона (2017)
Бахарєв В. С. - Структура інформаційно-аналітичної системи муніципального моніторингу якості атмосферного повітря (2017)
Удод В. М. - Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем, Маджд С. М., Кулинич Я. І. (2017)
Мірзоєва О. Ю. - Аналіз існуючих методів, моделей, технічних засобів контролю викидів шкідливих речовин з камери згорання (2017)
Запорожець О. І. - Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі, Левченко Л. О. (2017)
Ващенко В. Н. - Сравнительный анализ и радиационно-экологические последствия тяжелых аварий на ЧАЭС и Фукусима-1, Кордуба И. Б., Кризcкая Ю. М. (2017)
Клименко М. О. - Дослідження об’ємної активності радону внутрішньобудинкового повітря м. Рівного, Лебедь О. О. (2017)
Королёв В. П. - Обеспечение коррозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов, Кущенко И. В. (2017)
Сичик М. М. - Адаптивна методологія розрахунку термоелектричних характеристик тканин міокарда різних анатомічних зон серця людини, Максименко В. Б., Лафета О. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Єрмак С. О. - Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем, Троцький Т. В., Дяченко М. О. (2017)
Малюта І. А. - Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод (2017)
Мікаелян С. Г. - Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки (2017)
Пугачевська К. С. - Інструменти експорт-промоушн за умов глобалізації (2017)
Ханін І. Г. - Державні стратегії побудови економіки знань: вектор трансформацій і групові особливості, Поляков М. В. (2017)
Chmutova I. M. - International Experience in Reforming the System of Higher Education Governance in terms of Increasing the University Autonomy, Andriichenko Z. O. (2017)
Андрейченко А. В. - Розвиток агропромислового виробництва в контексті проблеми ресурсозбереження в АПК України (2017)
Антонюк В. П. - Трансформація зайнятості за видами економічної діяльності як індикатор структурних зрушень в економіці України, Щетініна Л. В. (2017)
Horban V. B. - Municipal Energy Planning under Conditions of Globalization: Imperatives and Objectives (2017)
Ермаченко В. Е. - Проблема определения весовых коэффициентов для построения рейтинга научной деятельности высших учебных заведений Украины, Прокопович С. В. (2017)
Карпінський Б. А. - Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина (2017)
Крамарев Г. В. - Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні (2017)
Крутова А. С. - Реформування пенсійної системи України в контексті сучасних загальносвітових тенденцій, Кащена Н. Б., Бігдан І. А. (2017)
Кулик В. В. - Проблеми та перспективи діалогового планування відтворювальних процесів національної економіки (2017)
Мілютін Г. В. - Стан і структурні зрушення в енергетичному секторі України (2017)
Опарін В. М. - Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні, Паєнтко Т. В. (2017)
Петраков Я. В. - Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки, Гнедіна К. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації (2017)
Токарський Т. Б. - Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми (2017)
Хумарова Н. І. - Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні, Попик О. В. (2017)
Яненкова І. Г. - Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти (2017)
Бубенко П. Т. - Програма розвитку міст у контексті сучасних викликів урбанізації, Панова О. Д. (2017)
Зварич О. І. - Структурний аналіз економічного розвитку регіонів (2017)
Лук’янов В. І. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України (2017)
Палант О. Ю. - Економічне обґрунтування організації та створення суб’єкта господарювання для впровадження е-квитка, Водовозов Є. Н. (2017)
Пілько А. Д. - Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону, Грабовецька Г. Д. (2017)
Тарадай В. Н. - Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами (2017)
Турський І. В. - Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Андросова Т. В. - Базовий моніторинг фінансових результатів підприємств торгівлі – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Круглова О. А., Козуб В. О. (2017)
Beskupska O. V. - The Implementation of Principles of Sustainable Development in Ukrainian Oil and Fat Enterprises (2017)
Вовк В. М. - Складові формування якості обслуговування споживачів (2017)
Гончар М. Ф. - Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Дєліні М. М. - Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Євдокимов В. В. - Економічний аналіз в системі фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств, Дзюбенко О. М. (2017)
Ковальов В. М. - Соціально-економічні підвалини систем управління машинобудівними підприємствами, Яковлєва Ю. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Іноземний досвід формування та адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Телішевська О. Б., Овчарук В. В. (2017)
Лугова В. М. - Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності, Єрмоленко О. А. (2017)
Сердюков К. Г. - Економічна безпека господарського товариства в структурі механізму корпоративного контролю (2017)
Пивовар П. В. - Техніко-технологічне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційної взаємодії: методичний підхід, Шлапак М. А. (2017)
Князєва Т. В. - Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу, Радченко Г. А. (2017)
Мардус Н. Ю. - Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії (2017)
Тютюнникова С. В. - Гуманізація та оптимізація структури потреб людини в умовах глобалізації, Карасик А. О. (2017)
Смєсова В. Л. - Відтворення економічних інтересів як нелінійна динамічна система (2017)
Шарко М. В. - Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды, Гусарина Н. В. (2017)
Варцаба В. І. - Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою, Мостіпака О. В. (2017)
Kremen V. M. - Financial Sector Stability: Essence and Assessment, Ohol D. O. (2017)
Нестеренко О. О. - Методологічні засади опису ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності (2017)
Азьмук Н. А. - Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок (2017)
Корепанов О. С. - Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект, Степанов О. М. (2017)
Ляхович Г. І. - Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг (2017)
Serova I. A. - International Comparisons: Issues of Methodology and Practice (2017)
Бріль М. С. - Управління житлово-комунальним господарством міста: системно-імітаційний підхід, Пивавар І. В. (2017)
Коцюба О. С. - Аналітична підтримка вибору найкращого інвестиційного проекту в умовах нечітких даних (2017)
Rayevnyeva O. V. - Autonomy of the European Higher Education System: Characteristic Features of the Clusters, Stryzhychenko K. A. (2017)
Скіцько В. І. - Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту (2017)
Дзюбенко О. М. - Залучення зовнішніх інвестицій у сферу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу та деревообробну галузь: інституціональні та територіальні передумови (2017)
Карпук А. І. - Відтворення біорізноманіття лісів: еколого-економічні засади та механізми, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Лазебник Ю. О. - Адаптація методичного забезпечення до специфіки управління "розумним" навколишнім середовищем (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: сутність, проблеми, шляхи результативного здійснення, Більська О. В. (2017)
Pochtovyuk A. - The local self-government authorities role in activation of foreign economic activity of the enterprises, Martynenko M., Semenihina V. (2017)
Глазунова О. О. - Деофшоризація економіки: особливості реалізації в Україні (2017)
Зеленська В. В. - Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу в ЄС, Бондаренко І. В., Пирогов Д. Л. (2017)
Vorobiova K. - The university international competitiveness management as a factor of the Ukrainian national economy development (2017)
Ауелбекова А. К. - Миграция населения в Казахстане в условиях функционирования Евразийского Союза, Волошина О. В. (2017)
Kondratenko N. - The ways and conditions for Kharkiv region investment activity increasing, Gnatenko M. (2017)
Олійник Є. В. - Матеріальні ресурси: підходи до розуміння та визначення (2017)
Яцина М. М. - Еколого-економічні особливості використання екскурсійного пневмотранспорту в паркових зонах та в зонах відпочинку, Залуніна О. М., Різниченко Н. С., Черниш Р. О. (2017)
Дейнега І. О. - Особливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг, Андрощук М. С. (2017)
Дорожкіна Г. М. - Розвиток туристично-рекреаційних систем за умов сприяння органів місцевого самоврядування (2017)
Кривицька О. Р. - Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2017)
Kocziszky G. - Chances of recovery for the wealth of households after the financial crisis in the Visegrad countries, Szendi D. (2017)
Яворська Є. Б. - Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини, Дозорська О. Ф., Дозорський В. Г. (2017)
Черненко В. П. - Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук, Кирилаха Н. Г. (2017)
Григорова Т. А. - Розширення освітнього інформаційного простору за рахунок технологій пошуку (2017)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу вибуху в анізотропному середовищі методами квазіконформних відображень, Малаш К. М. (2017)
Саленко О. Ф. - Дослідження механічних характеристик зварювально-паяних тонкостінних конструкцій із жаростійких багатокомпонентних сплавів, Щетинін В. Т., Лашко Є. Є., Потапов О. М., Ситник О. О. (2017)
Криворучко А. О. - Розробка методики створення комплексних планів в ізолініях за декількома якісними показниками для родовищ природного каменю, Іськов С. С., Камських О. В., Ломаков Г. М. (2017)
Войцеховський В. С. - Модель планування перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника (2017)
Стовпник С. М. - Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання, Ган А. Л., Загоруйко Є. А., Шайдецька Л. В. (2017)
Скочук М. П. - Експлуатація автомобільного транспорту: достовірність техніко-експлуатаційних показників роботи і обєктивність формування тарифів, Глінчук В. М., Рижий О. П., Ігнатюк Р. М. (2017)
Бахарєв В. С. - Інформаційно-технологічні аспекти управління екологічною безпекою в системах муніципального моніторингу атмосферного повітря, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л. (2017)
Лобойченко В. М. - Оценка гидроэкологического состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города Харькова, Жук В. Н. (2017)
Сербінова Л. А. - Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів (2017)
Маджд С. М. - Наукова методологія оцінювання екологонебезпечних ризиків функціонування техногенно-змінених водних екосистем, Кулинич Я. И. (2017)
Риженко Н. О. - Принципи фітотоксикологічного нормування металів (2017)
Демченко Г. В. - Розробка концептуальної моделі розвитку організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємтсва (2017)
Сафонова Л. Д. - Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками, Степанюк Н. І. (2017)
Zakharova L. - Generating of dissipative structures during ground irreversible movement (2017)
Міхєєв О. В. - Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем (2017)
Содержание (2016)
Поздравляем Виля Савбановича Бакирова! (2016)
Поздравляем Ольгу Николаевну Балакиреву! (2016)
Поздравляем Александра Ивановича Вишняка! (2016)
Кириллу Кирилловичу Грищенко — 75 лет! (2016)
Савельев Ю. - Социокультурные измерения модернизации и экономическое развитие европейских обществ: Украина в координатах ценностей и идентичности (2016)
Кутуев П. - От евроцентричного модерна до плюралистических модернов: эволюция исторической социологии Ш. Эйзенштадта, Якубин А., Макаренко Д., Герчановский Д. (2016)
Бурлачук В. - Сетевая власть и социальный порядок (2016)
Прибыткова И. - Качество жизни как оценочная категория (2016)
Мусиездов А. - Городская идентичность в (пост)современном городе (пример Харькова и Львова) (2016)
Настоящая Е. - Полюсы политических идеологий в транскрипции украинской ментальности: дискурс-анализ социокультурных маркеров (2016)
Булатевич Н. - Причины и особенности возникновения модерного гражданского общества: версия Иммануила Валлерстайна (2016)
Дембицкий С. - Социологические тесты: сущность и валидизация (2016)
Kostenko N. - Toward Post-Qualitative Research: Social Theatre on Maidan, Tiahlo K. (2016)
Pylypenko V. - The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis, Privalov Yu. (2016)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2016)
Гацков М. - Политика и общество после Чернобыля. (Восточно-)Европейские перспективы (2016)
Кутуев П. - Автономия культуры в структурированном мире (2016)
Туленков Н. - Матрица значений или символический универсум? (2016)
Памяти коллеги (2016)
Содержание (2016)
Райт Э. - Как быть антикапиталистом в XXI веке (2016)
Симончук Е. - Институционализация классового анализа в украинской социологии (2016)
Арсеенко А. - Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в трех измерениях (2016)
Петрушина Т. - Социально-трудовые отношения в сфере материального производства (по данным первого всеукраинского опроса рабочих) (2016)
Дутчак О. - Рабочие протесты в Украине до и после "Евромайдана” (2016)
Костенко Н. - В состоянии "emergency”: культурные эффекты (2016)
Пилипенко В. - Агрессия как социальное действие: теоретико-социологический анализ, Волянская Е., Сапелкина Е. (2016)
Хентшель Г. - Аспекты использования языков в центральных регионах Украины, Целлер П. (2016)
Еременко А. - Историческое событие глазами участников и наблюдателей (2016)
Никитина Т. - Герой нового украинского кино в зеркале общественного мнения (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеев С. - Введение: определять состояние общества и давать ему имя, Оксамитная С. (2016)
Симончук Е. - Состояние и перспективы изучения социальных классов: междисциплинарная конференция (2016)
Britain under Brexit (2016)
К юбилею Раисы Петровны Шульги (2016)
Наші ювіляри (2017)
Кравчук О. І. - Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса): перспективи розвитку і проблеми, Онищенко О. А. (2017)
Галак О. В. - Пропозиції щодо подальшого вдосконалення засобів колективного захисту за досвідом антитерористичної операції, Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Ведь М. В. (2017)
Грабчак В. І. - Рівняння руху центра мас снаряда з гіроскопічною стабілізацієююю, Косовцов Ю. М. (2017)
Головенський В. В. - Ретроспектива, сучасний стан та перспективи використання світлодіодних випромінювачів у світлосигнальних пристроях, Лісовенко Д. В. (2017)
Ковалішин С. С. - Тенденції розвитку тактико-технічних характеристик та базових технологій у сфері розробки, виробництва та застосування наземних роботизованих комплексів військового призначення передових країн світу, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2017)
Мирончук Ю. В. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів обґрунтування типажу наземних мобільних робототехнічних комплексів сухопутних військ (2017)
Рудковський О. М. - Розвиток технології виготовлення та захисних структур бойових шоломів, Черненко А. Д. (2017)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності протидії засобам радіоелетронної боротьби противника (контррадіоелектронної боротьби), Водчиць О. Г., Коркін О. Ю., Паюк О. С. (2017)
Бухал Д. А. - Воєнно-економічне оцінювання варіантів систем радіозв’язку з підвищеним рівнем радіомаскування, Волобуєв А. П., Сальник О. В. (2017)
Таранець О. М. - Шляхи підвищення точності визначення координат цілей підрозділами звукової розвідки артилерії, Ткаченко В. А., Кондратюк І. О. (2017)
Рижов Є. В. - Дослідження показників якості групового пошуку дефектів під час поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М. (2017)
Колчін Р. В. - Напрямки впровадження перспективної автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України з урахуванням концепцій систем управління класу "command and control (C2)", Поморцев І. В., Бєлохвост В. С., Закалад М.А. (2017)
Оленєв В. М. - Оцінка факторів, які впливають на маневреність засобів автотехнічного забезпечення військової частини, Оленєв М. В., Попович В. І., Хаба С. М. (2017)
Гончарук А. А. - Досягнення і перспективи у створенні та удосконаленні комплексів бойового екіпірування військовослужбовця провідних країн світу, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. (2017)
Хрупало М. М. - Обгрунтування покращення складу харчових раціонів військовослужбовців, Столярова Т. В. (2017)
Дубов О. В. - Москітний флот Військово-Морських Сил Збройних Сил України: перспективи та реалії, Петровський О. Г., Філоненко О. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання економічної спроможності держави щодо підтримання у належному стані системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Семененко Л .М. (2017)
Єфімов Г. В. - Нові підходи до організації та ведення територіальної оборони держави в сучасних умовах за досвідом антитерористичної операції, Шарий В. І., Мінасов В. С. (2017)
Семененко О. М. - Аналіз оборонних витрат країн-учасниць війн та конфліктів різної інтенсивності, Зарицкий О. І., Акинина Т. Л., Сеченев О. М. (2017)
Михайлов В. І. - Перспективи відродження підводного флоту України, Кучеренко Н. В., Капочкіна М.Б. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до моделювання системи евакуації поранених в тактичній ланці військ, Поповіченко О.В., Хаврич Г. П. (2017)
Дружинін С. В. - Визначення факторів та параметрів процесу функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі Збройних Сил України, Климович О. К. (2017)
Семененко Л. М. - Основні методичні особливості еволюції викладання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах (аналіз та оцінка їх ефективності в період 1950–2017 рр.), Федорович М. А., Кондратенко О. І., Целіщев І.О. (2017)
Невзоров Р. В. - Військова педагогіка (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Райт Е. - Як бути антикапіталістом у XXI столітті (2016)
Симончук О. - Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології (2016)
Арсеєнко А. - Колективно-договірне реґулювання трудових відносин у трьох вимірах (2016)
Петрушина Т. - Соціально-трудові відносини у сфері матеріального виробництва (за даними першого всеукраїнського опитування робітників) (2016)
Дутчак О. - Робітничі протести в Україні до і після "Євромайдану” (2016)
Костенко Н. - У стані "emergency”: культурні ефекти (2016)
Пилипенко В. - Аґресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз, Волянська О., Сапелкіна О. (2016)
Гентшель Ґ. - Аспекти використання мов у центральних реґіонах України, Целер П. (2016)
Єрьоменко О. - Історична подія очима учасників і спостерігачів (2016)
Нікітіна Т. - Герой нового українського кіно у дзеркалі громадської думки (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеєв С. - Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я, Оксамитна С. (2016)
Симончук О. - Стан і перспективи вивчення соціальних класів: міждисциплінарна конференція (2016)
Britain under Brexit (2016)
До ювілею Раїси Петрівни Шульги (2016)
Тitle (2017)
Table of Contents (2017)
Mytsyk Yu. O. - Application of the diffusion-weighted MRI for prediction of the intraoperative blood loss during the nephrectomy in patients with renal cell carcinoma after embolization of renal artery, Borys Yu. B., Chernova N. V., Maksymovych I. R., Illiuk P. O., Mytsyk O. I. (2017)
Krivoruchko I. A. - Complications of bronchial blockade in the treatment of pyopneumothorax (pilote study), Lopatenko D. E. (2017)
Ashcheulova T. - Left ventricular remodeling in hypertension: evolution of the approach (review), Honchar O., Smyrnova V., Gerasimchuk N., Ivanchenko S. (2017)
Babak O. Ya. - Modern trends in the diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in overweight subjects (review), Bashkirova A. D. (2017)
Nakonechna O. - Melatonin and some parameters of cell-mediated immune response in patients with chronic rhinosinusitis without nasal polyps, Onishchenko A., Tkachenko A. (2017)
Gonchar M. A. - Rare cardio-respiratory findings in Goldenhar syndrome (case report), Pomazunovska O. P., Logvinova O. L., Trigub J. V. , Kosenko A. M. (2017)
Sirenko T. V. - Psychological aspects in treatment and care for newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy at the acute stage of disease, Plakhotnaya O. N. , Ashcheulov O. M. , Kukuruza A. V. (2017)
Gonchar M. O. - Application of pain assessment scales in pediatrics (pilote study), Urivaeva M. K., Kuznetsova D. O., Tkachuk L. M. (2017)
Mudrenko I. H. - Clinical-psychopathological features of patients with dementia in Alzheimer’s disease with high risk of suicide (2017)
Nazaryan R. S. - Analysis of VNTR polymorphism of MUC5B gene in conncetion with certain physico-chemical properties of oral liquid in children with Down syndrome, Iskorostenskaya O. V., Gorenskaya O. V., Volkova N. E. (2017)
Абрамович О. В. - Моделювання ефективних форм господарювання та оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з використанням геоінформаційних технологій, Корнілов Л. В. (2014)
Беспалько Р. І. - Дослідження раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на прикладі Карпатського регіону із застосуванням методу аналізу ієрархій і системного підходу, Воронюк Ю. Ю. (2014)
Білан Д. А. - Емісія СО2 дернового глибокого глеюватого ґрунту як витратна складова балансу органічної речовини (2014)
Бухальська Т. В. - Земельне адміністрування у межах населених пунктів (2014)
Бухальська Т. В. - Організація території Шацького національного природного парку у межах зони стаціонарної рекреації та господарської зони, Міщук З. Д. (2014)
Бялик І. М. - Обгрунтування необхідності створення комплексної національної геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Герасимов Г. Г. - Перехідні режими роботи сифонних водовипусків насосних станцій, Герасімов Є. Г., Федорук Н. В. (2014)
Давибіда Л. - Геоінформаційне моделювання рівневої поверхні ґрунтових вод для територій із інтенсивним розвитком природного підтоплення (2014)
Дець Т. І. - Оцінка факторів, що впливають на розвиток територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) (2014)
Живиця В. А. - Регулювання паводкового стоку р. Тиса (2014)
Зацерковний В. І. - Застосування ГІС в оцінці інвестиційної привабливості регіонів, Скакун Н. А., Шевчук П. І., Позній В. В. (2014)
Зацерковний В. І. - Інтеграція технологій ГІС та ДЗЗ для задач агроландшафтного, агроекологічного і функціонального картографування аграрних територій, Трофименко П. І., Сивик Д. О., Бабич О. А. (2014)
Здобицька Н. О. - Застосування ГІС при використанні сільськогосподарських земель, Грещук Г. І. (2014)
Кахнич П. Ф. - Тенденції розвитку аграрних землекористувань Ізраїлю, Бучинська Л. В. (2014)
Колодій П. П. - Основні фактори розвитку ринкових земельних відносин у сучасних умовах (2014)
Корнієнко В. Я. - Дослідження сегрегації при видобутку бурштину з родовищ (2014)
Корнієнко В. Я. - Перспективи та сучасний стан видобутку бурштину в Україні (2014)
Косяк Д. С. - Оптимізація земель водного фонду (2014)
Кундрат А. М. - Пружний масив із системою нерозтяжних компланарних підсилень (2014)
Люсак А. В. - Радіоекологічний моніторинг стану ґрунтів засобами геостатистичного інструментарію (2014)
Малимон С. С. - Діюча екомережа – ефективний засіб збереження біорізноманіття, Шевчук Л. І. (2014)
Мельничук А. Ю. - Использование данных дистанционного зондирования земли длямониторинга трансформации земель на примере сакского района Крыма, Клименко К. В. (2014)
Мельничук І. Ф. - Геохімічний стан ландшафтів в басейні р. Стир (Аркуш М-35-VIІІ) (2014)
Ніколайчук К. М. - Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на території Рівненській області (2014)
Остапчук С. М. - Німецькі топографічні карти 1930-х років (2014)
Русіна Н. Г. - Структура посівних площ сільськогосподарських культур та її вплив на сівозміни, Люльчик В. О., Петрова О. М., Кийко Н. М. (2014)
Прокопчук А. В. - Використання супутникових знімків для визначення вмісту азоту в рослинному покриві, Янчук О. Є. (2014)
Пінчук О. Л. - Комплексний підхід до використання водних ресурсів, Яременко О. А. (2014)
Романко Р. М. - Вдосконалення моделей баз геопросторових даних із моніторингу земель підданих дії екзогенних геологічних процесів (2014)
Рудько О. М. - Вплив антропогенних факторів на ґрунти Рівненської області (2014)
Ступень М. Г. - Інноваційно-інституціональне забезпечення розвитку фінансового механізму управління водними ресурсами, Гулько Р. Й., Ступень Р. М., Гулько О. Р. (2014)
Трофименко Н. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельного фонду Чернігівської області (2014)
Чепурний І. В. - Аналіз впливу лісового покриву на розвиток зсувних процесів в контексті їх прогнозування (2014)
Шалай С. В. - Оцінка впливу природних, агротехнічних та меліоративних факторів на продуктивність осушуваних земель (2014)
Швець Ф. Д. - Основні управлінські підходи до збереження та відтворення агроландшафтів в Україні на сучасному етапі, Василів В. Б. (2014)
Янчук О. Є. - Емпіричні дослідження можливості виконання супутникових спостережень в умовах обмеженої видимості небосхилу (2014)
Янчук О. Є. - Вирішення задач землеустрою та кадастру з використанням математичного моделювання за умов невизначеності, Шульган Р. Б. (2014)
Бялик І. М. - Обґрунтування використання ГІС технологій як основи для створення соціальної мережі (2014)
Бялик І. М. - Шляхи та етапи створення комплексної геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Заєць В. В. - Нормування водо- та енергокористування придунайських РЗС за довготерміновим прогнозом на засадах ресурсозбереження (2014)
Гудь В. М. - Математичне моделювання автоматизованої ділянки трубопровідного транспорту, Сидорчук Б. П. (2014)
Сидорчук Б. П. - Про задачу визначення передаточної функції грунтового теплообмінника (2014)
Двібородчин І. П. - Дослідження миттєвих швидкостей руху транспортних засобів на вулично-дорожній Мережі, Кристопчук М. Є. (2014)
Швець О. М. - Якісна оцінка землі як елемент її раціонального використання (2014)
Орлов В. О. - Дослідження знезалізнення води на пінополістирольному фільтрі в напірному та безнапірному режимах роботи, Мартинов С. Ю., Корнійчук К. С. (2014)
Паламарчук Д. А. - Исследование динамики движения стреловой системы крана при автоматическом управлении механизмом изменения вылета, Голотюк Н. В. (2014)
Рапина Т. В. - Электронно-микроскопические исследования гипсовых материалов при интенсификации стока избыточной влаги (2014)
Рапина К. А. - Изменения активности ветровых воздействий и их отражение в нормативной документации (2014)
Буднікевич І. М. - Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста, Закосович С. М. (2017)
Карлова О. А. - Інвестиційне забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств (2017)
Гавриленко В. О. - Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ (2017)
Захарченко В. І. - Теорія економічних реформ як складова теорії макроекономічної динаміки (в контексті управлінської парадигми) (2017)
Журба І. Є. - Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації (2017)
Сова А. В. - Теоретичні засади організаційної культури в контексті сучасної парадигми управління (2017)
Григор’єва Л. В. - Сучасні чинники небезпек для процесу надання туристичних послуг (2017)
Голод А. П. - Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів, Крупенна І. А. (2017)
Носань Н. C. - Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Політика та шляхи еколого-економічного розвитку України в умовах глобальних змін (2017)
Черданцева І. Г. - Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області, Клипач А. Я. (2017)
Вардеванян В. А. - Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі (2017)
Гордуновський О. - Соціально-економічний потенціал Черкаського регіону та його використання у ХІХ – першій половині ХХ ст., Гуржій О. (2017)
Губань Р. - Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини (2017)
Дудник В. - Відбудова підприємств газового господарства українських міст після нацистської окупації (2017)
Костюк Є. - Профспілки УСРР-УРСР у тоталітарній системі влади: 20–30-ті рр. XX ст. (2017)
Мальчин Ю. - Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні (2017)
Синявська Л. - Історична і сучасна рецепція Білорусі очима українців (2017)
Ховрич С. - Брежнєвська епоха через призму постанови ЦК КПРС від 21 травня 1980 р. (2017)
Чирко Б. - Етнічні німці України в роки Другої світової війни та повоєнні часи (2017)
Залєток Н. - Антисуфражистський рух у Великій Британії на початку ХХ ст.: короткий огляд (2017)
Космина В. - "Лівий поворот" у Латинській Америці на початку ХХІ ст.: цивілізаційні витоки (2017)
Ціватий В. - Український вимір італійського гуманізму в добу Європейського Відродження: політико-дипломатичні погляди Данте Аліг’єрі (1265–1321) (2017)
Чеканов В. - Виникнення "генералізуючого пізнання"в історичній науці (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Абрамов Ф. В. - Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості (2017)
Коломієць Г. М. - Громадянське суспільство як драйвер господарських трансформацій: методологічний аспект, Зарецька Л. М. (2017)
Гринько П. О. - Методологічний аспект діагностики об’єктів в економіці (2017)
Хаустова В. Є. - Теоретичні засади структурних зрушень в економіці, Крамарев Г. В., Ярошенко І. В. (2017)
Гнедіна К. В. - Глобальні тренди в альтернативній енергетиці й удосконалення державної політики у сфері фіскальної безпеки: в пошуках рівноваги та ринків, Петраков Я. В., Сизоненко О. В. (2017)
Доброскок Ю. Б. - Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці, Михайлова Л. В. (2017)
Романова А. А. - Особливості виїзного туристичного ринку КНР (2017)
Ситницький М. В. - Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті (2017)
Сарнецька Я. А. - Досвід Польщі у фіскальній децентралізації та перспективи його використання в Україні (2017)
Хомутенко Л. І. - Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації, Терещенко А. С. (2017)
Турський І. В. - Міжнародний досвід регіонального розвитку креативних індустрій (2017)
Куцаб П. А. - Систематизація фінансового інструментарію забезпечення розвитку транскордонного співробітництва (2017)
Ломачинська І. А. - Зовнішньоекономічна діяльність України з Йорданією: проблеми та перспективи розвитку, Подгорна І. Ю. (2017)
Лазаренко В. Є. - Проектний підхід в організації зовнішньоекономічної діяльності як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства, Сардак Я. І. (2017)
Москаленко Н. О. - Оцінювання стану та змінюваності ЗЕД підприємств машинобудування України та Харківського регіону, Зосімова А. В. (2017)
Колупаєва І. В. - Модель впливу регуляторної політики на національну економіку (2017)
Кравець В. І. - Фінансова політика як складова державного регулювання економіки (2017)
Мостицька Н. А. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2017)
Пасічник В. А. - Бюджетна політика в умовах економічних перетворень (2017)
Кизим М. О. - Структурні зміни в економіці України та її енергоємність, Мілютін Г. В. (2017)
Панасюк В. М. - Ефективність розвитку соціальної інфраструктури регіону з орієнтацією на її пріоритетність, Бакум І. В. (2017)
Бондаревська О. М. - Сучасний стан економічної безпеки Полтавської області (2017)
Зварич О. І. - Людський капітал регіону як один з визначальних чинників розвитку економіки, базованої на знаннях (2017)
Острянин С. О. - Визначення та аналіз перспектив розвитку економіки спільного користування в Україні, Трифонова О. Д. (2017)
Бервено О. В. - Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства, Артамонова А. Ю. (2017)
Корепанов О. С. - Аналіз тенденцій урбанізації у світі та в Україні як поштовх для розвитку національної концепції "розумних" міст (2017)
Прохорова В. В. - Методологія процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств, Давидова О. Ю. (2017)
Решетняк Е. И. - Методы оценки инвестиционных рисков в бизнес-планировании (2017)
Єрмаченко В. Є. - Формування методичного підходу до оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти, Берест М. М. (2017)
Марков В. В. - Концептуальна постановка ділової гри-тренінгу "Імітація процесу організації перевезення зовнішньоторговельних вантажів морським транспортом", Лапкін О. І., Онищенко С. П., Коскіна Ю. О. (2017)
Карпінський Б. А. - Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації (2017)
Доронін С. А. - Методологічні підходи до формування внутрішньої системи якості освіти вищого навчального закладу (2017)
Rayevnyeva O. V. - The Technology of Self-Assessment of the Quality of Scientific Activity of Higher Education Institution as a Factor of Increase of its Academic Autonomy, Derykhovska V. I. (2017)
Grynevych L. V. - Defining the Global Tendencies of Transformation of National Systems of Higher Education (2017)
Луценко Н. Л. - Форсайт-прогнозування розвитку вищої освіти: світовий досвід і актуальність для України (2017)
Куцик В. І. - Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку, Лупак Р. Л. (2017)
Бараннік І. О. - Формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій розвитку та використання експортно-імпортного потенціалу підприємства (2017)
Момот Т. В. - Сценарний підхід до розробки стратегії попередження рейдерського захоплення підприємства машинобудування, Писаревський М. І. (2017)
Пирог О. В. - Оцінювання чинників, що активізують розвиток державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній діяльності, Томич М. І. (2017)
Марченко В. М. - Методологічні аспекти оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва, Покровська Н. М. (2017)
Мартинюк Г. П. - Базові параметри відродження скотарства на сільськогосподарських підприємствах, Мартинюк М. А. (2017)
Носач Н. М. - Аналітичний інструментарій прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів (2017)
Пілько А. Д. - Моделювання процесу формування ринкової позиції агрохолдингів з урахуванням їхнього рівня прозорості, Потятинник Б. Б. (2017)
Воліков В. В. - Транспортна інфраструктура Харкова (аналіз стану та основні тенденції), Вдовиченко В. О. (2017)
Слободянюк Н. О. - Діагностика стану реформування пенсійного забезпечення в Україні, Реха К. Х., Брагіна О. О. (2017)
Каткова Н. В. - Відображення заробітної плати як показника соціальної відповідальності бізнесу в обліку і звітності, Бурлан С. А., Маслова К. В. (2017)
Щетініна Л. В. - Оплата праці фрілансерів: сучасні тренди та перспективи в Україні, Рудакова С. Г., Ільницька К. Р. (2017)
Рудика В. І. - Порівняльний аналіз ефективності технологій зрідження вугілля (2017)
Наумова О. О. - Перспективи підвищення відповідальності вітчизняних виробників харчової продукції без глютену з використанням європейської системи ліцензування (ТМ "Перекреслений колосок"), Донцова О. В., Аграмакова Н. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості використання економічних і матеріальних ресурсів у сільському господарстві (2017)
Дзюбенко О. М. - Стан організації, методики та інформаційного забезпечення економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств (2017)
Мінєнкова О. В. - Методичний підхід до оцінки діяльності підприємства на основі її моделей, які ґрунтуються на збалансованій системі показників (2017)
Набока С. О. - Економічні аспекти підвищення ефективності діяльності українських підприємств, Бондаренко Л. М. (2017)
Чумак О. В. - Механізм інжинірингу при формуванні інформаційного підґрунтя аналізу фінансової стійкості підприємства, Нагорна І. В. (2017)
Бережний Є. Б. - Теоретичні та емпіричні підходи до визначення аудиторського ризику (2017)
Терес Ю. С. - Політика у сфері державного боргу в умовах глобальної економічної кризи (2017)
Давидова І. І. - Фінансове регулювання економічного розвитку країни (2017)
Єлісєєва О. К. - Аналіз грошових потоків фірми як складова формування стратегії сталого розвитку, Сімон Г. С. (2017)
Рудик В. К. - Особливості фінансування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в умовах фінансової кризи, Семенець І. В. (2017)
Надієвець Л. М. - Економіко-правовий статус криптовалют в Україні та за кордоном (2017)
Климюк А. О. - Аналіз особливостей інформаційних логістичних систем управління міжнародною діяльністю підприємства, Шталь Т. В. (2017)
Моргачов І. В. - Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів (2017)
Ляхович Г. І. - Захист облікової інформації в умовах аутсорсингу із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій (2017)
Оболенцева Л. В. - Методи формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів (2017)
Романенко О. О. - Погляд на стратегічну платформу підприємства в контексті глобальної тенденції до створення бізнес-екосистем (2017)
Гончар М. Ф. - Методи стрес-менеджменту та їхня класифікація (2017)
Красноступ В. М. - Сутність і значення крос-функціональних команд у системі взаємодії персоналу підприємств (2017)
Зайко Т. О. - Сучасні технології скорочення плинності персоналу компаній, Поплавська О. М. (2017)
Лачкова Л. І. - Методичне забезпечення і практична реалізація антикризового управління на підприємствах торгівлі, Лачкова В. М., Мухіна М. М. (2017)
Колєсніченко А. С. - Складові обліково-аналітичного забезпечення діагностики діяльності бізнес-структур при реалізації стратегічних компетенцій (2017)
Отенко І. П. - Напрями формування та розвитку організаційних знань підприємства, Куліш Н. В. (2017)
Красовська О. Ю. - Сутність та значення маркетингових активів підприємства (2017)
Курганська М. К. - Дослідження факторів впливу на антикризове управління будівельним комплексом Харківського регіону (2017)
Тютюнникова С. В. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, доцента, здобувача наукового ступеня доктора наук кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Шевченко Олени Олександрівни. "Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ І ст.)" (Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 304 с.) (2017)
Mann R. V. - Economic validation of efficient model for financing of current capital at Ukrainian industrial enterprises (2017)
Zakharova O. V. - Development of entrepreneurship in the economy of Ukraine: motivators and demotivators of entrepreneurs' activity, Prodanova L. V., Kotliarevsky О. V. (2017)
Білик В. В. - Антикризове управління інвестиційним потенціалом підприємницької діяльності (2017)
Петкова Л. О. - Оцінка якості життя регіонів України: адаптація європейського досвіду, Паламарчук Н. О. (2017)
Маргасова В. Г. - Сучасний стан інноваційної активності в Україні, Бобришев Є. С. (2017)
Тонкошкур М. В. - Формування методики оцінювання ресурсного потенціалу регіонального туристичного комплексу (2017)
Петруха С. В. - Гармонізація системи технічного регулювання для аграрного сектору України в контексті локалізації кризових викликів та забезпечення сталого сільського розвитку (2017)
Горячківська І. В. - Вдосконалення матеріальних стимулів покращення лояльності персоналу з позицій економічної безпеки вищих навчальних закладів (2017)
Токар В. В. - Ісламські інструменти кредитування сільськогосподарських підприємств у системі забезпечення продовольчої безпеки регіонів України (2017)
Ганжала І. В. - Використання інноваційного маркетингу як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства, Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Європейський досвід підтримки малого бізнесу з позиції гармонізації сучасних економічних інтересів (2017)
Журба І. Є. - Економічна оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів Хмельницької області в нових умовах господарювання, Матюх С. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Основні засади капіталізації сфери міжнародного туризму в країнах з різним рівнем економічного розвитку (2017)
Яковенко О. В. - Розробка механізму зміцнення продовольчої безпеки України шляхом фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Коломицева О. В. - Розробка інвестиційної стратегії в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Андрушкевич Н. В. (2017)
Ткаченко Ю. В. - Засади реалізації глобального партнерства в рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в Черкаській області (2017)
Хомик О. Д. - Водні ресурси у формуванні регіональних господарських комплексів (на прикладі Чернігівської області) (2017)
Бондаренко В. М. - Вдосконалення системи управління водними ресурсами (2017)
Шуткевич С. П. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку плодово-ягідного підкомплексу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авторський покажчик (2017)
Щукін Б. М. - Реальний сектор як лідер національної економіки, Кондукоцова Н. В., Сорочинець Т. Г. (2017)
Лір В. Е. - Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку, Письменна У. Є. (2017)
Сотніченко О. А. - Фінансовий інструментарій регулювання товарообороту країни (2017)
Сухомлин Л. Є. - Макроекономічне планування підготовки фахівців (2017)
Жихор О. Б. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Більська О. В., Юхно І. Є. (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності з урахуванням різних форм господарювання (2017)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів і комунікацій в управлінні товарним асортиментом (2017)
Сіднєва Ж. К. - Економічні аспекти розвитку молочної промисловості України, Гмиря А. О. (2017)
Захарченко О. В. - Державна підтримка розвитку галузі рослинництва на сучасному етапі (2017)
Кириченко О. М. - Удосконалення організацією імпортних операцій в міжнародній діяльності фірми (2017)
Корсун А. С. - Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні (2017)
Стрільчук Ю. І. - Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку (2017)
Чукаєва І. К. - Інституціональне середовище функціонування та розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2017)
Гаврилко П. П. - Основні форми та методи державного регулювання економіки регіону (2017)
Демидова М. М. - Методична оцінка ефективності мотивації праці та задоволеності потреб працівників агропідприємств (2017)
Дудззяк О. А. - Вплив нетрадиційних джерел енергії та енергозбереження на розвиток сільських територій (2017)
Бодюк А. В. - Фіскалювання надрокористування (2017)
Важинський Ф. А. - Становлення інноваційної моделі розвитку сільських територій України (2017)
Бушуев C. Д. - Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2018)
Kononenko I. V. - Evolution of the generalized body of knowledge on project management, Lutsenko S. Yu. (2018)
Морозов В. В. - Модель системи навчання з управління ІТ-проектами, Стешенко Г. М., Іларіонова Н. М. (2018)
Оганов А. В. - Модели и механизмы управления портфелем проектов охраны труда, Чернега Ю. С., Москалюк А. Ю., Гогунский В. Д., Пурич В. Н. (2018)
Чередніченко О. Ю. - Метод пошуку та аналізу даних з Інтернет ресурсів для формування актуальних вимог до кандидатів, Грінченко М. А., Василенко А. В., Матвєєв О. М. (2018)
Онищенко С. П. - Структура и цели программ технического развития контейнерных терминалов морских торговых портов, Леонтьева А. И. (2018)
Остахов В. B. - Метод оптимізації портфелю проектів на основі метрик в умовах трансформації ІТ, Морозов В. В., Артикульна Н. Ф. (2018)
Данченко О. Б. - Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2018)
Шубін І. Ю. - Програмні агенти в системах електронного навчання, Кириченко І. В. (2018)
Тригуба А. М. - Ідентифікація конфігурації проектного середовища та проектів кормозабезпечення сімейних молочних ферм, Тригуба І. Л., Боярчук О. В., Рудинець М. В. (2018)
Семенчук Е. Л. - Использование современных концепций стратегического менеджмента для развития морских перевозок (2018)
Тимочко В. О . - Ідентифікація транспортних засобів у проектах сільськогосподарського виробництва, Падюка Р .І ., Городецький І. М. (2018)
Берневек Т. И. - Структуризация маркетинговых исследований в управлении проектами пополнения флота (2018)
Васильчак С. В. - Реформа митної політики в процесі євроінтеграції, Соловій C. Б., Гринів Ю. О. (2017)
Предборський В. А. - Корпократія як потужна глобальна ланка тінізації суспільства (2017)
Білошапка В. А. - Оцінка бізнес-моделі та управління зростанням в умовах глобальної конкуренції (2017)
Кичко І. І. - Мотиваційні чинники підвищення якості освіти в Україні, Холодницька А. В. (2017)
Максименко А. В. - Офшорні центри як інструмент міжнародного податкового планування (2017)
Гавриленко Т. В. - Особливості трансформаційних процесів економіки України (2017)
Мельников О. В. - Розроблення механізму державного стимулювання сталого розвитку інформаційної сфери України із застосуванням методології функціонального моделювання (2017)
Яковченко В. С. - Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України (2017)
Бужин О. А. - Визначення ціни на засоби цивільного захисту, Швиденко А. В., Гора В. А., Землянський О. М. (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості сучасного стратегічного управління підприємством, Єрмакова О. М. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло, Галахов Є. М. (2017)
Закревська Л. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємств молочної промисловості з урахуванням їх потенційної спроможності (2017)
Бодюк А. В. - Геолого-вартісний аспект досліджень корисних копалин (2017)
Гаврилко П. П. - Базові орієнтири забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу, Колодійчук А. В. (2017)
Стасіневич С. А. - Біржові інструменти як ефективні засоби управління ціновими ризиками на аграрному ринку, Цегельна О. М., Пильтяй А. В. (2017)
Грек А. В. - До проблеми відтворення ресурсно-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Тітенко З. М. - Тенденції розвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни, Степасюк Л. М. (2017)
Демидова М. М. - Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах (2017)
Галаченко О. О. - Сучасний стан та регіональні особливості розвитку сфери санаторно-курортних послуг (2017)
Лалакулич М. Ю. - Державні програми розвитку економічної системи регіону, Важинський Ф. А. (2017)
Захарченко В. І. - Імперативи і орендна модель земельної реформи (з позицій україноцентризму та сталого розвитку) (2017)
Krylova A. - Development of the national economy ecosystem in conditions of technological transformation (2017)
Афтанділянц М. В. - Передумови та чинники кластеризації економіки України (2017)
Коваль О. В. - Сутність та особливості індустрії програмної продукції як специфічного об’єкта оподаткування (2017)
Предборський В. А. - Генетична суспільна спадковість та особливість кризової тіньової модернізації в Україні (2017)
Синенко О. І. - Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки (2017)
Гриджук Д. М. - Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку (2017)
Сірко А. В. - Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві (2017)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - До питання теоретичної оцінки державного і недержавного регулювання ринкової економіки (2017)
Блудова Т. В. - Вплив інновацій на економічну безпеку держави у розрізі машинобудівної галузі, Островська М. С. (2017)
Мусієнко В. Д. - Управління економічною безпекою суб’єкта господарювання в умовах інноваційного розвитку, Дмитрів А. В. (2017)
Малихіна О. М. - Теоретико-методологічні аспекти позиціонування будівельних проектів у форматі інноваційного провайдингу, Трач Р. В. (2017)
Гуштан Т. В. - Основні положення формування інформаційних ресурсів і комунікацій в категорійному менеджменті (2017)
Волошина Т. В. - Обгрунтування превентивних аналітичних інструментів у форматі ефективної санації будівельних підприємств (2017)
Гергі Д. С. - Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств (2017)
Коробська А. О. - Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення (2017)
Носенко Н. С. - Побудова функції витрат – практичне застосування, Осадча Г. Г. (2017)
Чуприна Ю. А. - Цільові пріоритети та формалізовані індикатори ідентифікації стратегічного розвитку стейкхолдерів будівництва (2017)
Ярмоленко Ю. О. - Методологічні підходи до економічної оцінки сталого розвитку аграрного виробництва (2017)
Галаченко О. О. - Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку ринку послуг санаторіїв (2017)
Кошель А. О. - Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням результатів їх масової оцінки (2017)
Олієвська М. Г. - Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку, Кумков Д. Л., Петруха С. В. (2017)
Мельник Т. М. - Конкурентноспроможність національних інноваційних систем у глобальному середовищі (2017)
Кнырик К. О. - Модели и механизмы повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения, Кошкин К. В., Никитин П. В., Рыжков А. С. (2018)
Сидорчук О. В. - Структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю, Пукас В. Л., Луб П. М., Шарибура А. О. (2018)
Кальніченко О. В. - Використання антисипативного управління проектами при створенні розподілених інформаційних систем, Морозов В. В., Хрутьба А. С. (2018)
Artiukh R. V. - Managing the risks of information and communication network in the context of planning the security of critical infrastructure systems, Kosenko V. V., Malyeyeva О. V., Lysenko E. V. (2018)
Шерстюк О. И. - Использование метода ранжирования при формировании необходимого набора компетенций команды проекта, Колесников А. Е. (2018)
Пітерська В. М. - Методологічні основи кластерного підходу в інноваційних проектах (2018)
Данченко О. Б. - Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу, Лепський В. В. (2018)
Зачко О. Б. - Управління безпекою на стадії планування проектів з масовим перебуванням людей з врахуванням категорії складності, Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2018)
Фесенко T. Г. - Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів, Фесенко Г. Г., Мінаєв Д. М., Якунін А. В. (2018)
Koshkin V. K. - Security system integration in information systems for IT projects, Mandra A. V. (2018)
Ісаков О. С. - Дослідження моделей процесів тестування зручності використання програмних продуктів, Чередніченко О. Ю., Мозгін В. В., Янголенко О. В. (2018)
Гринченко М. А. - Лідерство в системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами, Пономарьов О. С., Лобач О. В. (2018)
Головкова Л. С. - Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки, Гриньох Н. В., Дяченко Л. А. (2017)
Копитко В. І. - Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України, Саксон Ю. О. (2017)
Божок Н. О. - Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту, Копитко О. В., Гаркуша І. М. (2017)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект (2017)
П’ятигорець Г. С. - Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах, Копцюх О. С. (2017)
Аберніхіна І. Г. - Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2017)
Тесленко Т. В. - Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог, Марценюк М. В. (2017)
Бобиль В. В. - Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції, П’ятигорець Г. С., Зуєва Я. В. (2017)
Железняк В. В. - Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії, Харченко О. В., Сковрін І. А. (2017)
Рябоволенко Н. В. - Контролінг портових зборів у морських портах України (2017)
Шило Л. А. - Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства , Пікуліна Н. Ю., Кіржа Х. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Contents (2018)
Prykhodko V. V. - Modeling of stress-strain state of fractured rock mass nearby of conjugated workings, Ulanova N. P. (2018)
Kondrat R. M. - Pilot testing technology to clean gas pipelines in Khidnovytske gas field, Uhrynovskyi A. V., Sendeha O. S., Blizniakov V.  Ye., Potiatynnyk T.  V. (2018)
Tereshchuk R. M. - Substantiation of rational roof-bolting parameters, Khoziaikina N. V., Babets D. V. (2018)
Anisimov O. O. - Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits (2018)
Kozhevnykov A. O. - Drilling fluid circulation rate influence on the contact temperature during borehole drilling, Dreus A. Yu., Liu Baochang, Sudakov A. K. (2018)
Mekti Z. - Industrial application of blast furnace slag as a substitute for sand at the cement plant of Hadjar-Soud (Algeria), Bounouala M., Chettibi M., Boutemedjet A. (2018)
Zabolotnyi O. V. - Conditionality examination of the new testing algorithms for coal-water slurries moisture measurement, Zabolotnyi V. A., Koshevoi M. D. (2018)
Deineka K. Yu. - The tumbling mill rotation stability, Naumenko Yu. V. (2018)
Pukach P. Ya. - Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft, Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S. (2018)
Bondarchuk А. S. - Investigation of the influence of higher harmonic curves on the calculated loading of the network solar electric station with 30 kW power (2018)
Malinovskyi A. A. - Generalized approach to modes analysis of modern heat supply systems, Turkovskyi V. H., Muzychak A. Z., Sabat M. B. (2018)
Sobolev V. V. - The macrokinetics parameters of the hydrocarbons combustion in the numerical calculation of accidental explosions in mines, Ustimenko Ye. B., Nalisko M. M., Kovalenko I. L. (2018)
Tiutiunyk V. V. - System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations, Ivanets H. V., Tolkunov І. A., Stetsyuk E. I. (2018)
Diachenko G. G. - Сontrol laws of electric drives as a result of an in-depth kinematic analysis of the delta robot, Aziukovskyi O. O. (2018)
Udovyk I. M. - Electromechanics system modelling of hydrotransport at an enrichment plant, Simonenko A. I., Zhukova O. A., Prykhodchenko S. D. (2018)
Semegen М. М. - Way of determining the spatial distribution of stresses along the main pipeline section using ultrasonic method, Taras P. (2018)
Reshetilova T. B. - Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment, Kuvaieva T. V. (2018)
Liashenko I. - The management features of the university preparatory department, Rudenko S. (2018)
Lyeonov S. V. - Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle income economies, Vasylieva T. A., Lyulyov O. V. (2018)
Vagonova O. G. - Economic rationale for a strategy of further uranium production waste management, Arzhevichev D. V., Сherkashchenko O. М. (2018)
Olejarz T. - Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry, Nitsenko V., Chukurna O., Mykhailova M. (2018)
Turpak S. M. - Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production, Taran I. O., Fomin O. V., Tretiak O. O. (2018)
Безсонова А. С. - Сучасний досвід закордонних науковців у дослідженні літературної ономастики (2015)
Вінтонів Т. М. - Антропоетонім Мотря в епопеї Б. Лепкого "Мазепа": історичні і художні паралелі (2015)
Дьячок Н. В. - Некоторые особенности теории универбации в русском языке (2015)
Панченко В. А. - Название песни как проблема номинации (2015)
Панченко Е. И. - Название гостиницы как проблема номинации (2015)
Андрущенко В. О. - Рівнево-мовний вияв зв’язності в художньотекстовому утворенні (2015)
Вінтонів М. О. - Комунікативні вияви теми в структурі тексту (2015)
Дубовик Л. І. - Складнопідрядні конструкції невласне причинового значення в сучасній українській мові (2015)
Новиков Н. В. - Прецедентное имя "Путин" в дискурсе французских электронных СМИ. Стратегия демонизации (2015)
Оразгалиева Г. Ш. - Пространство и время в языковой картине мира казахов и русских (2015)
Петров А. В. - Префиксальные повторы страдательных причастий русского языка сквозь призму лексической сочетаемости (2015)
Радіонова Т. М. - Синтаксичний потенціал метафоричних конструкцій в поезії шістдесятників (2015)
Святобаченко І. С. - Типологія топіку безсполучникового складного речення (2015)
Скоплев А. А. - Чешское глагольное существительное как субстантивный "заместитель" глагола (2015)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в диалогическом единстве (2015)
Арискина О. Л. - Сравнительно-сопоставительный анализ языковой личности П. И. Соколова и А. С. Никольского (2015)
Гадомський О. К. - Сучасний стан польської, російської, сербської та української теолінгвістики (2015)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс и языковая аномалия: сходство и различие (2015)
Шлапаков О. С. - Обращение и представление как структурные элементы письменной формы речевого жанра (2015)
Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього ліхтарі (про Міжнародну інтернет-конференцію, присвячену пам’яті професора Є. С. Отіна) (2015)
Рецензия на монографию : Дьячок Н. В. Универбация в русском языке : принципы структурно-семантического и ономасиологического описания. – Горловка : Коллегия, 2014. – 332 с. (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць "Східнослов’янська філологія" (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Демкович А. Е. - Изменчивость микросателлитных локусов у видов рода ластовень (Vincetoxicum Wolf) юго-востока Украины, Глухов А. З., Привалихин С. Н., Остапко В. М., Макогон И. В., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Yasinskiy Y. - Mutagenesis testing using the LacZ reporter activity of the reparation gene mus209 in Drosophila melanogaster, Omelyanchuk L. V., Zhuk O. V., KozeretskaA I. A. (2016)
Кулибаба Р. А. - Влияние артефактов пцр на эффективность генотипирования по микросателлитным локусам при использовании электрофореза в нативных полиакриламидных гелях, Ляшенко Ю. В. (2016)
Козуб Н. О. - Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів, Созінов І. О., Нінієва А. К., Твердохліб О. В., Блюм Я. Б., Богуславський Р. Л. (2016)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-590Т гена IL4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей, Виштак Н. В., Акопян Г. Р., Бергтравм В. І. (2016)
Kmyta V. V. - Bcl1 polymorhpism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity, Garbuzova V. Y., Prystupa E. N., Prystupa L. N. (2016)
Чернушин С. Ю. - Аналіз мутацій гена CYP21A2 у хворих на вроджену гіперплазію кори наднирників з України, Лівшиць Л. А. (2016)
Sabadashka M. - Reduction of radiation-induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine, Sybirna N. (2016)
Драницина А. С. - Экспрессия генов Tlr2, Defa, Muc2 в эпителиоцитах двенадцатиперстной кишки крыс при длительной гипоацидности желудка и ее мультипробиотической коррекции, Дворщенко Е. А., Моргаенко А. А., Остапченко Л. И. (2016)
Землянских Н. Г. - Влияние веществ, обладающих криопротекторными свойствами, на поверхностный маркер CD44 эритроцитов человека (2016)
Снітинський В. - Екологічна оцінка стану поверхневих вод території видобування сірки Яворівським ДГХП "Сірка" Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Мазурак О., Бучко А., Корінець Ю. (2017)
Гнатів П. - Наукометрія в екології: значення, об’єктивність і комерційний аспект, Зинюк О., Бальковський В., Лихочвор В., Липчук В., Шувар І., Качмар Н., Кректун Б. (2017)
Войтович Н. - Забруднення нітратами вод сільськогосподарського використання, Хархаліс О. (2017)
Снітинський В. - Природоохоронні заходи зі збереження багатовікових дерев парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Дублянський", Хірівський П., Лисак Г. (2017)
Іванків М. - Особливості трансформації стійких органічних забруднювачів у ґрунті, Бальковський В., Павкович С., Вовк С. (2017)
Примак І. - Активність ферментів чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту й удобрення культур спеціалізованої зернопросапної сівозміни, Панченко О., Панченко І. (2017)
Лихочвор В. - Урожайність ріпаку озимого залежно від листкового підживлення, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2017)
Іванюк В. - Особливості забур’янення пшениці озимої за вирощування її беззмінно та в сівозміні (2017)
Бомба М. - Урожайність гібридів кукурудзи залежно від площі живлення в умовах Західного Лісостепу, Дудар І., Литвин О., Тучапський О., Кацюба А., Гринда Ю. (2017)
Кононенко Л. - Вплив норм висіву насіння на продуктивність посівів льону олійного в умовах південної частини Правобережного Лісостепу (2017)
Сеник І. - Урожайність люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування, Ворожбит Н., Болтик Н. (2017)
Шевченко Л. - Дія мікробного препарату Поліміксобактерину – стимулятора росту рослин на фотосинтетичну діяльність рослин кукурудзи (2017)
Лихочвор А. - Показники якості олії рижію ярого залежно від елементів технології вирощування (2017)
Гудковська Н. - Жирнокислотний склад зерна амаранту, вирощеного в умовах Лівобережного Лісостепу України (2017)
Кисельов Д. - Біохімічний склад плодів літніх сортів яблуні в умовах Львівської області (2017)
Рожко І. - Збереженість аскорбінової кислоти у суничному варенні (2017)
Стефанюк С. - Вміст заліза у ранній пучковій продукції буряку столового (2017)
Прокопенко Н. - Вплив режиму зрошення та субстрату для підгортання на діаметр кореневої шийки клонових підщеп яблуні та вихід стандартних відсадків (2017)
Лещук Н. - Особливості видової діагностики фенотипу Lactuca sativa L. за морфометричними дистанціями параметрів листка, Попова О., Шкапенко Є., Снітинський В., Дидів О. (2017)
Дидів А. - Вплив кадмію та свинцю на фітопродуктивність буряку столового за використання меліорантів та різних систем удобрення (2017)
Дидів І. - Урожайність і якість селери коренеплідної залежно від норм застосування органічного добрива "Біоактив" в умовах Прикарпаття України (2017)
Дидів О. - Господарсько-біологічна оцінка гібридів капусти брюссельської в умовах Західного Лісостепу України (2017)
Господаренко Г. - Формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії, Полторецький С., Любич В., Воробйова Н., Улянич І. (2017)
Завирюха П. - Результати відбору клонів картоплі міжвидового соматичного походження та мінливість у них селекційно цінних ознак, Коновалюк М., Павлечко М., Наумов В., Ковач О. (2017)
Дрозд І. - Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України, Шпек М., Лупак О., Литвин О. (2017)
Влох В. - Нові досягнення в селекції картоплі за ефективного використання генеалогічної сукупності з участю сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Кузько В. (2017)
Лихочвор В. - Фунгіцидний захист рослин озимої пшениці від фузаріозу колосу, Косилович Г., Голячук Ю., Борисюк В., Багай Т. (2017)
Косилович Г. - Інтегрована система захисту озимої пшениці від шкідливих організмів, Голячук Ю. (2017)
Гавриш С. - Ефективність біологічного захисту і стимуляції обрушеного насіння еспарцету (2017)
Лопушняк В. - Система удобрення як чинник біотоксичного забруднення ґрунту (2017)
Вислободська М. - Ефективність застосування добрив при вирощуванні ярого ячменю, Вега Н. (2017)
Пархуць Б. - Вплив удобрення на урожайність та якість картоплі на темно-сірих опідзолених ґрунтах (2017)
Лагуш Н. - Вплив удобрення на гумусний стан темно-сірого опідзоленого ґрунту Пасмового Побужжя, Гаськевич О. (2017)
Лопушняк В. - Біотоксичний стан дерново-підзолистого ґрунту під впливом унесення добрив на основі осаду стічних вод, Грицуляк Г. (2017)
Кутова А. - Вплив агрохімічного фону чорнозему опідзоленого на мікроелементний склад зерна пшениці озимої (2017)
Павкович C. - Молочна продуктивність і жирнокислотний склад молока корів за збагачення раціонів захищеними рослинними полієновими кислотами, Вовк С., Бальковський В., Іванків М. (2017)
Онисковець М. - Вплив Плюмбуму на активність ензимів антиоксидантної системи в клітинах крові коропа лускатого, Лопотич Н. (2017)
Скаб О. - Коригувальна дія препарату "Е-селен" на продуктивність молодняку кроликів за токсичного впливу Хрому (VI), Хомич Н. (2017)
Жиліщич Ю. - Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в еритроцитах та клітинах кісткового мозку щурів на тлі токсикації катіонами кадмію, Панас Н., Антоняк Г., Качмар Н., Кректун Б., Ментух О. (2017)
Кожушко Р. Ю. - Аналіз системи вищої освіти в контексті міжнародної системи рейтингування, Вергун А. М. (2017)
Сохацька Г. В. - Формування інтегрованих освітніх структур для забезпечення конкурентоспроможності кадрів (2017)
Щербак В. Г. - Шляхи вдосконалення механізму управління процесом інноваційного забезпечення системи професійного навчання безробітних, Балашова Н. В. (2017)
Баула О. В. - Застосування кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2017)
Ganushchak-Yefimenko L. M. - Company CRM system strategy implementation, Shcherbak V. G., Gulina O. D. (2017)
Кравченко О. O. - Чинники забезпечення кадрової безпеки підприємств у сучасних умовах (2017)
Крахмальова Н. А. - Адаптація зарубіжного досвіду застосування івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств, Гончаренко І. М. (2017)
Левченко О. М. - Організація обліку та контролю основних засобів господарюючих суб’єктів, Гавілей М. А. (2017)
Птащенко О. В. - Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках (2017)
Хімічева Г. І. - Аналіз міжнародних принципів і підходів до оцінки відповідності готельних закладів критеріям якості та безпеки, Михалко А. О., Яременко Д. В. (2017)
Щербак О. В. - Забезпечення стійкості організаційних структур з урахуванням особливостей ієрархічних взаємовідносин в організаціях, що розвиваються (2017)
Яремко А. Д. - Теоретичні підходи до формування антикризового управління підприємством в умовах динамічного середовища (2017)
Ніфатова О. М. - Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного партнерства, Шкода М. С. (2017)
Пілецька С. Т. - Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища, Мягких І. М. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Національна академія наук України (до 100-річчя з часу заснування) (2018)
Панасюк В. В. - Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства: розвиток і досягнення (2018)
Назарчук З. Т. - Структурна та корозійна механіка руйнування як складові фізико-хімічної механіки матеріалів, Никифорчин Г. М. (2018)
Студент М. М. - Структура та зносотривкість покривів VC–FeCr та VC–FeCrCo, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням, Похмурська Г. В., Задорожна Х. Р. (2018)
Лук’яненко О. Г. - Поліпшення антифрикційних властивостей титанового сплаву ВТ6, Погрелюк І. М., Поболь І. Л., Труш В. С., Лаврись С. М. (2018)
Гвоздецький В. М. - Абразивна зносотривкість легованих електродугових покривів із порошкових дротів (2018)
Левицький В. Є. - Морфологія та властивості термопластичних композитів з модифікованими силікатними наповнювачами, Масюк А. С., Bialopiotrowicz Т., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2018)
Стечишин М. С. - Міцність і пластичність азотованих у тліючому розряді поверхневих шарів металів, Стечишина Н. М., Мартинюк А. В., Лук’янюк М. М. (2018)
Андрейків О. Є. - Вплив корозивно-наводнювальних середовищ на залишковий ресурс елементів конструкцій за їх маневрового режиму експлуатації, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Дзюбик А. Р. (2018)
Кіндрачук М. В. - Електродинаміка контактно-термічної фрикційної взаємодії в металополімерних парах тертя, Вольченко О. І., Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Чуфус В. М. (2018)
Вакуленко І. О. - Вплив ударної хвилі електричного розряду на характеристики втоми термічно зміцненої сталі, Болотова Д. М., Грищенко М. А. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсного электрического тока на тонкую структуру алюминиевого сплава АМг6 при электродинамической обработке, Пащин Н. А., Бердникова Е. Н., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сплавів системи W–Ni–Fe, Гуцалюк О. В., Андреєв І. В., Мельниченко В. В., Студенець С. Ф. (2018)
Литвиненко Я. В. - Застосування адитивної математичної моделі циклічного випадкового процесу і детермінованої функції тренду для аналізу руйнування газопроводу, Марущак П. О. (2018)
Chang Shu - Розрахунок ресурсу теплоенер¬ге¬тичного обладнання за тривалого статичного навантаження, високої температури та дії водню, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2018)
Weijie Wu - Modelling the slow crack growth due to internal hydrogen in metals, Yanfei Wang, Limin Shen, Jianming Gong. (2018)
Посувайло В. М. - Дослідження спектрів випромінювання електролітної плазми під час синтезу оксидокерамічних покривів на сплавах Д16 та АД33 (2018)
Михаськів В. В. - Параметризація поширення пружних хвиль у середовищі з ансамблями дискових включень, Кунець Я. І., Матус В. В., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2018)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2018)
Куриляк Д. Б. - Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування (2018)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2018)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2018)
Франкевич Л. Ф. - Захист дисертацій (2018)
Коломоєць Т. О. - Якість вищої юридичної освіти в Україні: деякі проблемні питання нормативного визначення та практичного забезпечення (2017)
Рекотов П. В. - Зміст поняття "військова окупація" в міжнародному праві до середини XX ст. (2017)
Кучеренко Д. С. - Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки (2017)
Мельник М. В. - Деформації правосвідомості у вітчизняному суспільстві як одна з основних причин порушення прав людини в Україні (2017)
Borodii Ya. V. - Problems, which arise in concern to the implementation of the principle of the rule of law, Borodii I. V. (2017)
Стасюк О. Л. - Принципи та методи реалізації правоохоронної функції держави в умовах асоціації України та Європейського Союзу (2017)
Самойленко Г. В. - Щодо місця правовідносин із перевезення пасажира у предметі цивільно-правового регулювання (2017)
Болокан І. В. - Реалізація норм адміністративного права: системно-історичний підхід (2017)
Дмитрук І. М. - Спірні питання, пов’язані з укладанням адміністративного договору (2017)
Кукшинова О. О. - Соціальний захист моряків як об’єкт правового регулювання, Чербаджи Н. І. (2017)
Школик А. М - Значення та перелік принципів адміністративної процедури (2017)
Цвіркун Ю. І. - Проблемні питання щодо вирішення справ із відносин публічної служби, відповідачами у яких є колегіальні Суб’єкти публічної адміністрації (2017)
Сенюта Л. Б. - Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України (2017)
Затулко К. А. - Поняття та види господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту (2017)
Допілка В. О. - Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази, Нікольчева І. І (2017)
Андрушко О. В. - Юридичний та фактичний зміст "невиконання обов’язків" владними суб’єктами кримінального процесу (2017)
Бояров В. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карані прояви екстремізму (2017)
Архипкiна Т. Л. - Вплив терапiї L-аргiнiном на рiвень стабiльних метаболiтiв циклу оксиду азоту, маркери ендотелiальної дисфункцiї та показники яєчникової гемодинамiки у жiнок хворих на синдром полiкiстозних яєчникiв, Карпенко Н. О., Любимова Л. П., Тяжелова О. В., Бєлкiна I. О., Лiзогубова М. Г., Гавриш Т. С. (2017)
Єрмак О. С. - Вплив зофеноприлу та еналаприлу у складi стандартної терапiї на динамiку копептину, MRproADM, тропонiну I та показникiв кардiогемодинамiки i лiпiдного спектру у хворих на гострий iнфаркт мiокарда iз супутнiм ожирiнням, Дунаєва I. П., Риндiна Н. Г. (2017)
Табаченко О. С. - Вплив антигiпертензивної терапiї на кардiогемодинамiчнi, метаболiчнi параметри, рiвнi апелiну-12 i обестатину у хворих з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу, Крачун П Г., Риндiна Н. Г. (2017)
Чумак С. А. - Ультразвуковая диагностика липодистрофий у детей, больных сахарным диабетом (2017)
Кiприч Т. В. - Вплив екзогенних естрогенiв на бiохiмiчнi маркери ендотелiальної дисфункцiї у дiабетичних щурiв iз гiпоестрогенiєю, Горбенко Н. I., Борiков О.Ю., Iванова О. В., Таран К. В. (2017)
Малова Н. Г. - Функцiональна активнiсть щитоподiбної залози щурiв з експериментальним аутоiмунним тиреоїдитом на раннiх термiнах пiсля введення алогенних крiоконсервованих фетальних клiтин, Комарова I. В., Сиротенко Л. А., Аникєєва К. С. (2017)
Путiлiн Д. А. - Експресiя рецепторiв вродженого iмунiтету лiмфоцитами панкреатичних лiмфатичних вузлiв при експериментальному стрептозотоциновому дiабетi та пiсля введень метформiну, Камишний О. М., Сухомлiнова I. Є., Камишна В. А. (2017)
Сергiєнко Л. Ю. - Змiни в системi "плацента-плiд" при пасивному тютюнопалiннi та обмеженому харчуваннi вагiтних, Соколова С. С., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Черевко Г. М., Толмачова Л. М., Перець О. В., Волохов I. В. (2017)
Янко Р. В. - Реакцiя щитоподiбної залози спонтанно-гiпертензивних щурiв на дiю дозованої нормобаричної гiпоксiї в осiннiй перiод, Березовський В. Я., Лiтовка I. Г., Жернокльов У. О. (2017)
Белошицкий М. Е. - Современное состояние проблемы диагностики и хирургического лечения метастатических опухолей надпочечников: анализ двадцатилетнего опыта и данных литературы, Бритвин Т. А. (2017)
Сергиенко В. А. - Прогностическое значение изменений жесткости сосудистой стенки в развитии сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете (обзор литературы), Сергиенко А. А. (2017)
Звiт про проведення науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (24–25 листопада 2016 року) (2017)
Резолюцiя науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" (24–25 листопада 2016 р.) (2017)
Кундiєв Юрiй Iллiч (некролог) (2017)
Звiт видавництва (2017)
До вiдома авторiв (2017)
Титул, зміст (2017)
До 85-річчя Сергія Дмитровича Крижицького (2017)
Залізняк Л. Л. - "Неолітична революція” в археології України початку ХХІ ст. (2017)
Рассамакін Ю. Я. - Могильники Ігрень (Огрінь) 8 та Олександрія доби енеоліту: проблеми датування та культурної приналежності (2017)
Скорий С. А. - Професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя від дня народження), Саєнко В. М. (2017)
Кучера M. П. - Городища уличів у Середньому Побужжі (2017)
Моця О. П. - Давньоруське оборонне будівництво у працях М. П. Кучери (2017)
Томашевський А. П. - Михайло Петрович Кучера та вітчизняна історико-археологічна наука, Борисов А. В. (2017)
Войцещук Н. В. - Дослідження пам’яток в басейні р. Вишня 2014—2015 р р., Павлів Д. Ю., Осаульчук О. М., Чопек С., Трибала-Завісляк К. (2017)
Голубєв А. М. - Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Нижній Бишкин на Сіверському Дінці (2017)
Осипенко М. С. - Саадачні трійники-розподільники золотоординського часу (2017)
Никоненко Д. Д. - Вітовтова вежа за даними сучасних фотограмметричних досліджень, Радченко С. Б., Волков А. В. (2017)
Тарасенко І. Г. - До історії рятівних досліджень на Кам’яній Могилі у 1950-х р р. (2017)
Симоненко О. В. - До ювілею Анатолія Михайловича Хазанова (2017)
Скорий С. А. - Міжнародна археологічна конференція "Видатний археолог XX ст. професор Олексій Іванович Тереножкін", Гречко Д. С., Каравайко Д. В. (2017)
Пам’яті Юрія Спиридоновича Гребенникова (2017)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія” за 2017 р. (2017)
Kosevich M. V. - Nanobiophysics: fundamental and applied aspects. New information about recent problems and progress achieved in this field (Information about 5th International conference "Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects” – NBP2017), Karachevtsev V. A. (2017)
Булавин Л. А. - Устойчивость изображений, получаемых в компьютерной томографии методом обратного проецирования, Забашта Ю. Ф., Мотолыга А. В., Сенчуров С. П. (2017)
Шкрыль В. М. - Основные принципы конфокальной микроскопии кальциевых сигналов (2017)
Sheykina N. V. - Primary physical mechanism of different magnetic fields action on roots of some plants, Bogatina N. I. (2017)
Фафула Р. В. - Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР уабаїнчутливою NA+, K+-АТР-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Мескало О. І., Личковський Е. І., Воробець З. Д. (2017)
Zhitnikova M. Yu. - Protein-DNA complexation: contact profiles in DNA grooves, Shestopalova A. V. (2017)
Камарчук Г. В. - Наноструктурные точечно-контактные сенсоры для диагностики канцерогенных штаммов бактерии Helicobacter pylori, Поспелов А. П., Гарбуз Д. А., Гудименко В. А., Камарчук Л. В., Заика А. С., Плетнев А. М., Кравченко А. В. (2017)
Черниш В. - Інформаційний вимір гібридної війни, Махадеван П. (2017)
Багінський А. В. - Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти (2017)
Бокоч В. М. - Релігія в гібридній війні на сході України (2017)
Васильченко О. М. - Когнітивний фреймінг як інструмент врегулювання міжнародних конфліктів (2017)
Горло Н. В. - Етнополітичні ризики у взаємодії національних меншин і споріднених їм держав (2017)
Кияниця Л. Л. - Конфліктогенність міждержавних відносин на Близькому Сході після "Арабської весни": сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Ключкович А. Ю. - Інститут президентства в контексті політичних рансформацій у Словацькій Республіці (2017)
Коппель О. А. - Альтернативні моделі міжнародного порядку, Пархомчук О. С. (2017)
Лепська Н. В. - Структура та типологія сучасного геополітичного простору (2017)
Павлятенко О. В. - Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект (2017)
Яворський М. С. - Феномен популізму крізь призму історії політичної думки (концептуалізація поняття) (2017)
Яковлєва Н. І. - Динаміка змін системи виборів народних депутатів України (2017)
Яновська О. В. - Інституалізація волонтерського руху в Україні: безпековий вимір (2017)
Берездецька Л. В. - Спроба аналізу військового конфлікту на сході України в площині травматичних теорій (2017)
Бєлоусова Н. В. - Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті "Україна" в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, Безносюк О. І. (2017)
Ващинська І. І. - Теоретична інтерпретація та моделювання поняття "групова лояльність" (2017)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність: соціологічні аспекти дослідження чинників успішної колективної професійної діяльності (2017)
Дембицкий С. С. - Независимая Украина в геополитическом дискурсе: вехи и акценты (2017)
Жовнір А. О. - Забезпечення інформаційної безпеки в умовах становлення та розвитку електронної освіти (2017)
Конончук О. Г. - Аналіз методологічних аспектів індексу "Freedom in the World" (2017)
Кравченко В. О. - Ґендерна нейтральність у шведському суспільстві, Королевська А. В. (2017)
Любчук В. В. - Нетрадиційні методи викладання соціології на несоціологічних спеціальностях (досвід застосування) (2017)
Орос О. Б. - Детермінація насильницької поведінки серед дітей підліткового віку (2017)
Пилипенко Я. С. - Демаркація понять "воєнний конфлікт", "збройний конфлікт" та "війна" (2017)
Прасюк О. В. - Позиціювання іміджів політичних партій під час виборчих кампаній в Україні (2017)
Усенков М. А. - Циркуляция политической элиты на примере 4-8 составов Верховной Рады Украины (2017)
Цихуляк І. М. - Ретроспектива духовно-соціальних аспектів душпастирства греко-католицького духівництва у другій половині XIX століття (2017)
Шелухін В. А. - Інтернет-піратство як раціональний вибір (з погляду моделі Ґ. Беккера та концепції мікро-макро переходів Дж. Колмена) (2017)
Бенедик В. І. - Щодо застосування обмежень спільної роботи близьких осіб до завідуючих структурними підрозділами закладів охорони здоров’я (2017)
Гуйван П. Д. - Окремі питання темпоральних координат справедливого судочинства (2017)
Джавадов Х. А. о. - Привлечение к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стадии подготовки гражданского дела к судебному рассмотрению (2017)
Єфімов М. М. - Підготовчий етап пред’явлення особи для впізнання під час розслідування злочинів проти моральності (2017)
Звоздецька І. В. - Правова культура суб’єктів парламентських процедур (2017)
Кравчук О. О. - Три види правового статусу фізичної особи (2017)
Кузьмич О. Я. - Гарантія як вид правовідносин за участю третіх осіб (2017)
Кузьмін Д. В. - Правові засади експлуатації вітро- та фотоелектричних перетворювачів енергії приватними домогосподарствами, Іващенко М. М. (2017)
Маковецька В. В. - Забезпечення права дитини на належне виховання в сім’ї трудових мігрантів (2017)
Морозов Д. А. - Використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, Бондар В. С. (2017)
Несправа М. В. - Права і свободи людини у християнській традиції (2017)
Нуруллаєв І. С. - Особливості універсально-правового механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з окремими видами злочинів (на прикладі корупції) (2017)
Пашинський В. Й. - Верховна Рада України в системі суб’єктів забезпечення оборони держави (2017)
Ткачук Т. Ю. - Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел (2017)
Шульга Є. В. - Правові заходи попередження адміністративної деліктності: критерії ефективності (2017)
Abstracts (2017)
Андрушко О. В. - Методологічні підходи до наукового дослідження юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі (2017)
Половніков В. В. - Проблемні питання правового регулювання діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України на рівні законодавчих актів України (2017)
Філіппов С. О. - Криміногенний потенціал діяльності місцевого населення у прикордонні (2017)
Кашперук С. Г. - Окремі проблеми залучення та участі перекладача під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Курилюк Ю. Б. - Особливості бланкетної диспозиції статтІ 250 Кримінального кодексу України (2017)
Кушнір І. П. - Доктринальні підходи до різноманітності інформаційних правовідносин (2017)
Музика М. П. - Ірраціоналістичні течії у філософії права (2017)
Петров І. П. - Судова реформа в Україні: перспективний погляд, Дерев’янко Т. М. (2017)
Вичавка В. І. - Сили Державної прикордонної служби України, які здійснюють протидію тероризму (2017)
Ботузова Ю. - Особливості використання stem-технологій в навчанні математики (2016)
Вдовенко В. - Формування дивергентного мислення молодших школярів на уроках математики (2016)
Вербівський Д. - Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики (2016)
Мукосєєнко О. - Художні образи як засіб розвитку творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики (2016)
Насадюк Т. - Використання практико-орієнтованих завдань для вирішення проблеми забезпечення наступності між початковою і основною школою під час навчання математики в 5 класі (2016)
Садовий М. - Методологія освітньої парадигми синергетики (2016)
Сосницька Н. - Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери, Іщенко О. (2016)
Фесенко Г. - Підготовка майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності школярів у контексті вимог освітнього стандарту нової украінської школи (2016)
Андрєєв А. - Запровадження навчальної дисципліни "Організація інноваційної діяльності учнів з фізики" у процес підготовки майбутніх учителів фізики (2016)
Гулай О. - Використання інтегровного курсу при формуванні дослідницької компетентності учнів в циклі природничих дисциплін, Вергун І., Трифонова О. (2016)
Донець І. - Підготовка вчителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів у пришкільному літньому фізико-математичному таборі (2016)
Зикова К. - Фізичні моделі та їх формування в системі профільного навчання, Шишкін Г. (2016)
Макаренко О. - Компетентнісний підхід до вивчення теми "Поляризація світла. вивчення роботи поляриметра" на занятті з медичної і біологічної фізики, Макаренко В., Макаренко К. (2016)
Мисліцька Н. - Формування методичної компетеності майбутнього учителя фізики на основі використання пропедевтичного підходу під час вивчення загальної фізики (2016)
Паніна О. - Проблеми "кліпового" мислення курсантів та використання креолізованих текстів у начанні їх фізики (2016)
Сіпій В. - Формування політехнічних умінь в процесі навчання фізики учнів основної школи з використанням смартфонів (2016)
Федоренко В. - Інтеграція змісту фізики з іншими навчальними дисциплінами в медичних коледжах (2016)
Войтович О. - Стан вищої екологічної освіти в Україні (2016)
Горонескуль М. - Комп’ютерне моделювання як інструмент розв’язання професійно-орієнтованих задач з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців цивільної безпеки (2016)
Кліндухова В. - Про формування статистичної культури студентів молодших курсів транспортних спеціальностей (2016)
Малежик П. - Особливості моделювання методичної системи технічної підготовки мабутніх фахівців з ІКТ, Малежик М. (2016)
Мироненко Н. - Особистісно орієнтоване навчання у процессі викладання дисципліни "Основи проектування та моделювання" (2016)
Опанасенко Н. - Формування предметної компетентності в майбутніх учителів початкової школи при викладанні педагогічних дисциплін (2016)
Рябець С. - Особливості навчального плану спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) освітнього рівня бакалавр (2016)
Савош В. - Генезо-семантична основа розгляду проблеми неперервної освіти в контексті сутнісного змісту поняття "освіта" (2016)
Серьогіна І. - Формування здатності до саморозвитку студентів внз при вивченні дисципліни "основи харчових технологій" (2016)
Титова Н. - Модернізація змісту психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання в університеті (2016)
Чернецький І. - Мультидисциплінарний підхід у формуванні stem орієнтованих навчальних завдань, Сліпухіна І., Поліхун Н. (2016)
Чумаченко Д. - Підвищення ефективності підготовки педагогів професійного навчання при вивченні дисципліни "Сучасне діловодство" (2016)
Шевченко О. - Науково-методичні засади впровадження інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Щирбул О. - Формування у майбутніх учителів трудового навчання знань з питань інтелектуальної власності при вивченні ними дисципліни технічна творчість (2016)
Юрченко А. - Закони зорового сприйняття та їх урахування в навчальному процесі, Семеніхіна О., Шамоня В., Удовиченко О. (2016)
Яворська Г. - Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес вищого навчального закладу юридичного спрямування (2016)
Вихідні дані (2016)
Кутасевич А. В. - "Серйозні варіації" для фортепіано Фелікса Мендельсона як зразок романтичної моделі жанру (погляд виконавця) (2017)
Лебедев Е. С. - Эволюция скрипичного концерта в творчестве Ф. Мендельсона (2017)
Кучеренко С. И. - Скрипичные опусы Ф. Мендельсона: синтез традиции и новаторства (2017)
Харакоз Г. - "Хоральна фуга Ф. Мендельсона "AustieferNothschrei’ichzudir" скрізь призму бахівських традицій" (2017)
Беліченко Н. М. - 21-й та 129-й псалми в прочитанні Ф. Мендельсона й А. Шенберґа: художньо-композиційні паралелі (2017)
Кузьмина А. А. - Романтическая традиция Hausmusik и её влияние на генезис детской оперы (2017)
Кучма Н. А. - "Звуковой образ фортепиано" Ф. Мендельсона (на примере этюдов ор. 104 b)" (2017)
Седюк И. О. - Принцип концертирования в фортепианных дуэтах Ф. Мендельсона (2017)
Зуев С. - Феликс Мендельсон в … Голливуде (музыка композитора в экранизации "Сна в летнюю ночь" М. Рейнхардта) (2017)
Ільяшенко Т. - Традиції Ф. Мендельсона в становленні жанру мініатюри у сучасній українській музиці (2017)
Стецюк Б. А. - Феномен импровизации в контексте музыки как "игры": Античность, Барокко, Современность (2017)
Сухленко И. - Произведение композитора в исполнительской практике: тождество/идентичность-открытость-целостность (2017)
Ніколаєвська Ю. В. - Аутентична виконавська стратегія та її сучасні трансформації (2017)
Пастухов О. В. - Фагот в епоху Бароко: органологічний і виконавський аспекти (2017)
Бернат Ф. - Виконавська специфіка гітарної транскрипції Й. Етвьоша "Гольдберг-варіацій" Й. С. Баха (2017)
Подпоринова Е. В. - Концерты для двух клавиров А. Солера в аспекте исполнительской интерпретации (2017)
Ковтонюк В. - Транскрипции Л. Стоковского и М. Плетнева Токкаты и фуги ре-минор BWV 565 И. С. Баха как отражение динамики развития романтических тенденций исполнительского искусства XX–XXI веков (2017)
Говорухіна Н. - Мистецтво контртенорів у сучасному культурному просторі (2017)
Касьяненко М. - Барокова вокальна стилістика як виконавська проблема (стратегії класу Є. С. Мірошниченко) (2017)
Бондарчук В. О. - Оперна студія НМАУ як площина втілення режисерського методу Д. Гнатюка на прикладі постановки опери Ш. Гуно "Фауст" (2017)
Волков Ю. - Генератриси як основний засіб перелічувальної комбінаторики, Войналович Н. (2016)
Вороний О. - Діофантові рівняння для юних математиків (2016)
Гавриленко О. - Активізація дослідницької роботи майбутніх учителів математики засобами хмарних технологій (2016)
Ізюмченко Л. - Невизначені системи лінійних рівнянь у текстових конкурсних задачах (2016)
Ключник І. - Аналітичні методи розв’язування показникових нерівностей з параметром (2016)
Новікова А. - Змістова лінія "Тотожні перетворення" в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу алгебри (2016)
Слободяник О. - Вплив електронних соціальних мереж на підлітків (2016)
Соколюк О. - Інформаційно-освітнє середовище навчання в умовах трансформації освіти (2016)
Турчин Є. - Кластерний аналіз результатів ЗНО з математики по дніпропетровській області, Сафонюк Б. (2016)
Харченко Д. - Розв’язування нелінійних рівнянь вищої та елементарної математики засобами ІКТ, Ізюмченко Л. (2016)
Величко С. - Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю, Сірик Е. (2016)
Вовкотруб В. - Експериментальні задачі з курсу фізики основної школи (2016)
Желонкина Т. - Методы исследования мостика Уитстона, Лукашевич С., Шершнёв Е. (2016)
Каленик М. - Формування в учнів умінь розв’язувати фізичні задачі (2016)
Купо А. - Методика использования динамических слайд-лекций при обучении физике в ВУЗе, Желонкина Т., Лукашевич С. (2016)
Лукашевич С. - Формирование научного мировоззрения учащихся в процессе изучения истории физики, Желонкина Т., Гузовец А. (2016)
Манько В. - Лабораторне вимірювання коефіцієнта тертя кочення (2016)
Петриця А. - Аналого-цифрова лабораторія Labquest2-Vernier для вивчення фізики в школі (2016)
Правда М. - Перевірка фізичних аксіом у лабораторному фізичному практикумі (2016)
Сальник І. - Експериментально-дослідницькі задачі з фізики як засіб розвитку творчої особистості учня, Мірошниченко О. (2016)
Сальник І. - Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення сучасних питань фізики, Томашевська Г. (2016)
Ткаченко В. - Використання стробоскопічної версії у навчальному експерименті при вивченні законів механіки, Черевань Є. (2016)
Шульга С. - Посилення ролі індивідуальної пошукової діяльності студентів у фізичному практикумі з атомної фізики, Величко С. (2016)
Іншакова Г. - Змістовно-структурна модель формування професійної компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання біостатистиці (2016)
Манойленко Н. - Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до визначення ергономічної оцінки навчального середовища (2016)
Подалов М. - Разработка лабораторного стенда для изучения робототехники (2016)
Руденко Т. - Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи (2016)
Стецик С. - Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки, Ільніцька К. (2016)
Царенко О. - Інноваційні засоби у вивченні курсу "Теорія та методика профорієнтаційної роботи" (2016)
Вихідні дані (2016)
Агапова А. І. - Криптовалюти: новий виклик для фінансової системи України, Сігайов А. О. (2017)
Галасюк В. В. - Україна: від занепаду до економічного ренесансу (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського