Berezhenko E. B. - Technology of harvesting of root crops, Baranovsky V. M. (2017)
Бодак В. І. - Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів, Бодак М. В., Павлова І. О., Сомов Д. О. (2017)
Браїло М. В. - Застосування методу планування експерименту при формуванні полімерного композиту з поліпшеними експлуатаційними характеристиками для його використання у засобах транспорту, Букетов А. В., Якущенко С. В., Dulebova Ludmila (2017)
Букетов А. В. - Влияние модификатора C13H12Cl2N2 на адгезионные свойства эпоксидной матрицы, Кулініч В. Г., Сметанкін С. О., Андрійчук В. А., Алексенко В. Л. (2017)
Вдовиченко В. О. - Оцінка доцільності пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту з позицій стабілізації часу прибуття в транспортно-пересадочний термінал (2017)
Гадай А. В. - Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням, Грицюк Ю. В. (2017)
Грицюк І. В. - Визначення витрат енергопостачальних компаній на обслуговування реактивних перетікань в електричних мережах з розосередженими джерелами енергії, Грицюк Ю. В., Волинець В. І. (2017)
Дацко Б. М. - Вплив хлоридно-сульфідних середовищ на ємнісно омічні властивості епоксидних покрить, Чумало Г. В. (2017)
Дацюк Л. М. - Обґрунтування параметрів вирізного диска садильної машини, Вржещ М. В., Дацюк Т. Л. (2017)
Дзюра В. О. - Вплив розміщення деформувальних елементів на параметри регулярного мікрорельєфу (2017)
Дудніков А. А. - Зміцнення поверхневого шару деталей методом пластичного деформування, Дудніков І. А., Дудник В. В., Горбенко О. В., Келемеш А. О. (2017)
Єфімчук Г. В. - Інтенсифікація процесу обводнення прісносухої сировини (2017)
Засідко І. Б. - Рівняння Ленгмюра в дослідженнях адсорбції цеолітом йонів купруму та мангану, Полутренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Захарова Л. М. - Дослідження дисипативних структур під час необоротних деформацій масиву гірських порід (2017)
Калюжний В. Л. - Розрахунково-експериментальне дослідження холодного прямого видавлювання по схемі "заготовка за заготовкою" круглих стержнів із сталІ, Горностай В. М., Потятиник А. М. (2017)
Корнеєва І. Б. - Проектування та розрахунок сталефібробетонної багатопустотної плити перекриття (2017)
Ларін О. О. - Оцінка залишкової міцності криволінійної ділянки трубопроводу зі статистично заданим корозійним дефектом, що розвивається у часі, Потопальська К. Є. (2017)
Ліщенко Н. В. - Визначення режимів зубошліфування за температурним критерієм (2017)
Мазін С. П. - Пропозиції щодо вдосконалення конструкцій бронетранспортерів Національної гвардії України, Маренко Г. М., Скиба А. Г., Франков В. М. (2017)
Марчук В. І. - Забезпечення точності формоутворення в технологічних системах шліфування поверхонь обертання, Марчук І. В. (2017)
Марчук Н. М. - Обгрунтування параметрів оправок для нарізання різі мітчиками в отворах деталей машин (2017)
Навроцька Т. Д. - Технологічне оснащення для контролю якості деталей гвинтових механізмів (2017)
Недашківський Є. А. - Інноваційний підхід до прогнозування фінансових часових рядів з фрактальною структурою (2017)
Нєутов С. Ф. - Исследование ползучести сталефибробетона, Сидорчук М. М., Сур’янінов М. Г. (2017)
Пилипець М. І. - Методологія проведення експериментальних досліджень комбінованого гвинтового транспортера, Паньків В. Р. (2017)
Повстяна Ю. С. - Структурні особливості пористої кераміки на основі окалини сталі та сапоніту, Шенфельд В. Й., Янченко О. Б., Савюк І. В., Самчук Л. М. (2017)
Ратушний О. В. - Путь к новой парадигме развития: особенности перехода к vi технологическому укладу и постиндустриальному обществу, Дрофа А. О. (2017)
Савюк І. В. - Побудова матричної моделі для оптимізації шихтового складу екзотермічної шихти (2017)
Татарченко Г.О. - Корозія сталей в органічній кислоті у присутності озону, Білошицький М.В., Білошицька Н.І., Уваров П.Є. (2017)
Фесенко О. Д. - Вдосконалена методика побудови інтелектуальної системи автоматичного управління системою навігації БПЛА (2017)
Шинкарчук Н. В. - Контактна взаємодія ізотропної пластинки з круговим отвором і пружного диска (2017)
Содержание (2016)
Блюм Я. Б. - Чернобыль тридцать лет спустя: оценка последствий биологами и медиками, Гродзинский Д. М. (2016)
Дрозд В. М. - Опыт скрининговых исследований состояния щитовидной железы в постчернобыльский период, Лущик М. Л., Данилова Л. И., Окулевич Н. М., Шиманская И. Г., Митюкова Т. А., Шиглик Н., Бранован И. (2016)
Тронько Н. Д. - 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Молекулярно­генетические механизмы канцерогенеза в щитовидной железе, Пушкарев В. М. (2016)
Дрозд В. - Влияние нитратов питьевой воды на распространенность рака и других заболеваний щитовидной железы: обзор литературы и послечернобыльский опыт в Беларуси, Бранован И., Шиглик Н., Лущик М., Платонова Т., Пашкевич В., Кудельский А., Шиманская И., Данилова Л., Бико И., Райнерс К. (2016)
Бранован И. - Эффективность биполярной радиочастотной абляции узловых образований щитовидной железы: экспериментальное морфологическое исследование, Фридман М. В., Лущик М. Л., Дрозд В. М., Красько О. В., Недзьведь О. В., Шиглик Н. А., Данилова Л. И. (2016)
Бубряк И. - Долгосрочные последствия чернобыльских радионуклидных загрязнений на репарацию ДНК и устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, Aкимкина Т., Полищук В., Дмитриев A., Маккреди К., Гродзинский Д. (2016)
Данченко М. М. - Системна біологія як ефективний інструмент дослідження впливу малих доз хронічного опромінення на рослини в Чорнобильській зоні, Клубіцова К., Кривохижа М. В., Бережна В. В., Сакада В. І., Хайдух М., Рашидов Н. М. (2016)
Емец А. И. - Адаптация голосеменных растений к условиям облучения в Чернобыльской зоне: от морфологических аномалий до молекулярно-генетических последствий, Блюм Р. Я., Сорочинский Б. В. (2016)
Долженко Ю. - Нові краніологічні матеріали давнього населення Нижнього Припсілля (2017)
Красножон А. - Два східних написи з Аккерману та Ізмаїлу (2017)
Щербак В. - Ліквідація української держави ранньонового часу (2017)
Берест І. - Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817 – 1848 рр. (2017)
Москалюк М. - Транспортне забезпечення торговельних відносин в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Левицький В. - Розвиток та продуктивність підприємств легкої промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Коцюмбас О. - Викладацький склад Академічної гімназії у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ганусин О. - Формування української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ.: соціальне походження та родинне виховання (2017)
Лехнюк Р. - Суспільно-політичні дилеми греко-католицького парафіяльного духовенства в Східній Галичині на початку ХХ ст. (2017)
Шишко О. - Історія політичного терору в Одесі (травень 1920 р.) (2017)
Олійник М. - Практика впровадження орендних відносин на Поділлі в роки НЕП (2017)
Вовк Л. - Товариство "Учительська громада": організаційний розвиток та діяльність в умовах польського владного режиму (1923 – 1929 рр.) (2017)
Чорній Г. - Жіноцтво у відбудові та розвитку промисловості західноукраїнського регіону всередині 1940-х – на початку 1950-х рр. (2017)
Оніщенко С. - Підготовка та професійна самореалізація працівників залізничної галузі Української РСР у 1960-х рр. (2017)
Островський В. - Феномен українського спротиву другої половини ХХ ст. (2017)
Григорук А. - Економічні погляди Володимира Навроцького (до 170-річчя від дня народження) (2017)
Кліш А. - Участь Олександра Барвінського у виборчих кампаніях до Галицького сейму 1901 і 1904 рр. (2017)
Зуляк І. - Педагогічна праця Антона Крушельницького, Зуляк М. (2017)
Тичка Г.-М. - Діяльність Михайла Тишкевича на чолі української дипломатичної місії у Парижі (1919 – 1921 рр.) (2017)
Дем’янчук В. - Іван Гель – громадсько-політичний діяч, депутат Львівської обласної ради (1990 р.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Grygoriv G. V. - Domino-reactions of 1,2-benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide, hetarenecarbaldehydes and active methylene nitriles in the construction of new 2-amino-4H-pyrans and the study of their antimicrobial properties, Lega D. A., Chernykh V. P., Osolodchenko T. P., Shemchuk L. A. (2018)
Данилюк І. Ю. - Протон-ініційована циклізація N-aлкіламідів стирилоцтових кислот. Синтез 5-арилпіролідин-2-онів, Васькевич Р. І., Васькевич А. І., Лук’янов О. О., Вовк М. В. (2018)
Павлюк А. В. - Синтез изоксазолосодержащих арилциклопентенил-сульфонов реакцией метатезиса с закрытием цикла, Безуглый Ю. В., Кашковский В. И. (2018)
Музичка Л. В. - Синтез трициклічної системи з ядром 7-деазааденіну, Яремчук І. О., Вервес Є. В., Смолій О. Б. (2018)
Сюмка Є. І. - Дослідження трикомпонентної взаємодії між ізатином, α-амінокислотами І N,N’-ди(3-карбоксипропеноїл)-1,2-етилендіаміном та встановлення будови одержаних сполук, Шемчук Л. А. Черних, В. П., Редькін Р. Г. (2018)
Зінченко Г. М. - Вивчення взаємодії 4,6-дихлоропіримідин-5-карбальдегіду з естерами гліцину, Музичка Л. В., Білецький І. І., Смолій О. Б. (2018)
Свєчнікова О. М. - Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova, Колісник С. В., Винник О. Ф., Костіна Т. А., Жукова Т. В. (2018)
Пам’яті професора Б. С. Драча (26.02.1938 – 02.07.2009) (2018)
Правила для авторів (2018)
Тарасенко О. - Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира – В. Циха, О. Ставровського, В. Шульгина (2017)
Мельник В. - Участь Т. Окуневського у створенні та діяльності українського націонал-демократичного руху в Східній Галичині (кінець XIX – початок XX ст.), Мельник Р. (2017)
Кравчук Л. - Радянізаційні процеси в господарстві Тернопільської області (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2017)
Старка В. - Аграрні трансформації в умовах тоталітарних режимів 1930 − 1940-х рр. у документальній спадщині українського національно-визвольного руху Східної Галичини (2017)
Гулима О. - Колабораціонізм кримських татар у роки Другої світової війни: причини і наслідки (2017)
Кіцак В. - Проведення другого етапу депортації українців Закерзоння (1 січня – 31 серпня 1945 р.) (2017)
Понипаляк А. - Підпільна діяльність Василя Кука 1944 – 1954 рр. (2017)
Малярчук О. - Формування кадрів масових робітничих професій на прикладі соціалістичної індустріалізації Івано-Франківської області (2017)
Ореховський В. - Торгівля Стародавнього Єгипту (2017)
Кшановський Р. - Значення королівських лицарів для англійської монархії за правління трьох Едуардів (1272 – 1377 рр.) (2017)
Верховцева І. - Селянське самоврядування в планах епохи великих реформ: традиційне та "новаторське" (2017)
Григорук Н. - Парламентські вибори і діяльність української репрезентації у Відні в 1907 – 1911 рр. (2017)
Білобровець О. - Відозва Тимчасового уряду до поляків 1917 р. у польській суспільній думці в Україні (2017)
Войчун Ю. - Чеська громада Волині напередодні та в роки Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Дедурін Г. - Український напрямок зовнішньої політики БНР (1918 – 1921 рр.) (2017)
Римар І. - Проблема рецесії тактико-стратегічної моделі ІІІ Інтернаціоналу (серпень-листопад 1939 р.) (2017)
Подобєд О. - Настрій переміщених українців та їх адаптація до життя у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Ключук Ю. - Проблеми регіональної безпеки у польсько-українському президентському дискурсі (1991 – 1995 рр.) (2017)
Павлович Ю. - Соціально-економічна модель Білорусі в оцінці української суспільно-політичної думки (1991 – 2004 рр.) (2017)
Лахманюк Т. - Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Ісламською Республікою Пакистан (1991 – 2014 рр.) (2017)
Сободар О. - Гуманітарний чинник в українсько-нідерландських відносинах у 1991 – 2016 рр. (2017)
Rahimli R. - The role of caucasian house model in resolving regional conflicts (2017)
Orujov K. - The damage caused to the socio-economic life of the Garabagh region of the Republic of Azerbaijan by Armenia and its elimination (2017)
Відомості про авторів (2017)
Панарін О. - Сучасна українська історіографія старообрядництва (2017)
Панафідін І. - Концепт "Українське національне відродження" у дослідженнях вітчизняних істориків 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Криськов А. - Питання землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в історіографії радянського періоду (2017)
Орлов В. - Вітчизняні наукові центри дослідження історії релігійних об’єднань та західнохристиянських церков в Україні ХІХ – першої третини ХХ ст.: наукометричний та історіографічний аналіз (2017)
Волканова Н. - Благодійна діяльність дворян Бессарабії на сторінках місцевої преси (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ганський В. - Білоруська історіографія туристичної та екскурсійно-краєзнавчої діяльності у північно-східних воєводствах міжвоєнної Польщі (2017)
Бонь О. - Літературне об’єднання "Плуг" у спогадах Володимира Гжицького (2017)
Слободянюк М. - Історична психологія у наукових працях з історії руху опору в Україні (2017)
Зілінський В. - Документи нацистських силових структур Дистрикту "Галичина" як джерело до вивчення Голокосту (на матеріалах з українських архівосховищ) (2017)
Біловус Л. - Веб-сайти україномовних періодичних видань США як джерело дослідження діяльності української діаспори у збереженні національної ідентичності (2017)
Довбня О. - Політичні репресії проти Римо-Католицької Церкви в УРСР (1939 – 1953 рр.): новітня вітчизняна історіографія (2017)
Ралко Р. - Радянська історіографія руху студентських будівельних загонів (1962 – 1989 рр.) (2017)
Янюк І. - Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності кооперативу "Земля" (1907 – 1939 рр.) (2017)
Місько В. - Світова гібридна війна: український фронт: Монографія / За заг. ред. В. П. Горбуліна. – Харків: Фоліо, 2017. – 496 с. (2017)
Макаревич А. - Мусульманська традиція виникнення вакфу (2017)
Помазан Д. - Вплив католицької церкви на активізацію діяльності наукових таємних у Європі в XVII – XVIII ст. (2017)
Мукомела І. - Роль греко-католицького духовенства у зародженні українського кредитного кооперативного руху у Східній Галичині (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Тацієнко В. - Плата за треби як джерело прибутку православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Стоцький Я. - Релігійний чинник у діяльності лауреатів нобелівської премії миру (2017)
Волік Н. - Інституційний розвиток Української Католицької Церкви у Канаді (40 – 60-x рр. ХХ ст.) (2017)
Яцків О. - Чернечий одяг як символ богопосвяченого життя: особливості монашого габіту в жіночих францисканських згромадженнях у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Чайка Ю. - Документальне кіно доби "Відлиги": кількісний та якісний показник (2017)
Секо Я. - Поетичний феномен періоду "Відлиги"" у розвитку українського шістдесятництва (2017)
Більченко І. - Формування каталогу гражданського друку із книгозбірні Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ "Переяслав" (2017)
Ткач В. - Організація національно-культурного життя поляків Чортківщини у 1989 – 2017 рр. (2017)
Костюк Л. - Трансформація йорданської обрядовості східних галичан другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Гладченко С. - Проблеми впровадження гендерної політики в освітній галузі сучасної України (2017)
Муравська С. - Сучасне обличчя навчальних музеїв вищої школи (2017)
Криницька Т. - Основні аспекти співпраці Російської Федерації та ЮНЕСКО (2017)
Зуляк І. - 3-а Міжнародна науково-практична конференція "Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) ", Кліш А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рожок В. І. - Національна музична академія України імені П. І. Чайковського - науковий центр Європи (2017)
Мазепа Т. Л. - Історичні передумови виникнення консерваторії Галицького музичиного товариства у Львові (2017)
Саркисян С. К. - Музыкальный феномен в фильмах Сергея Параджанова (2017)
новакович М. О. - Традиції бідермаєру в галицькій музичній культурі ХІХ століття (2017)
Путятицька Л. В. - Фонемний та ладо-інтонаційний аналіз українських монодичних піснеспівів XVII-XVIII століть: словесно-поетичні та музичні закономірності (2017)
Якубов Т. А. - Доля манускриптів Сергія Борткевича: втрачене та віднайдене (2017)
Берегова О. М. - Трансформація сучасного музичного мислення крізь призму творчості Сергія Зажитька (2017)
Malone K. - "Her Stories Unsung": embedding feminist activism for social change within musical composition for concert hall programming (2017)
Єрьоменко А. Ю. - Риси театральності в концерті № 2 для баяна з камерним оркестром "Із предковічних часів..." Анатолія Гайденка (2017)
Чемерис Ю. А. - Виконавська стратегія струнного квартету № 1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М. В. Лисенка (2017)
Харитонова Д. В. - Символічні елементи будови Сонати для скрипки та фортепіано ор.19 Віктора Косенка (2017)
Бацак К. Ю. - "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850-1851 років (2017)
Сокачик Р. М. - "Харакірі" та "Радамес" Петера Етвеша: європейське прочитання японських традицій в оперній драматургії ХХ століття (2017)
Кацалап О. В. - Концертна діяльність Зої Гайдай у 1930-х роках: вокально-виконавський та соціокультурний аспекти (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк на оперній сцені (1951-1952) (2017)
Нікітченко М. С. - Алгебри загальних недетермінованих предикатів, Шкільняк О. С., Шкільняк C. С. (2018)
Нікітченко М. С. - Семантичні властивості п’ятизначних логік, Шишацька О. В. (2018)
Ашур І. З. - Високопродуктивний пакетний добуток матриць афінних перетворень за допомогою Android NDK та JNI, Дорошенко А. Ю. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Автотюнінг паралельних програм з використанням системи аналізу даних IBM Watsons Analytics, Новак О. С., Іваненко П. А., Старушик А. М. (2018)
Sydorov N. A. - Software engineering ontologies categorization, Sydorova N. N., Mendzebrovsky I. B. (2018)
Слабоспицька О. О. - Уніфікований процес композиції адаптивного сервісу в семантичному Веб-середовищі (2018)
Захарова О. - Методика застосування апарата дескриптивних логік у процесі побудови композитного сервісу на функціональному рівні (2018)
Ильина Е. П. - Экспертно-аналитический процесс выбора управляющих организационных воздействий с использованием корпоративного знания. Часть 2. Методы и модели экспертной методологии (2018)
Соколенко О. С. - Обробка GPS координат з використанням калманівської фільтрації, Дорошенко А. Ю. (2018)
Яловець А. Л. - До постановки задачі розпізнавання невідомого оточуючого середовища, навігації та планування шляхів агентом в ньому (2018)
Шарипанов А. В. - Аналіз формальних моделей та стандартів опису структурованого електронного документа в корпоративній інформаційній системі, Щетинін І. Є., Іванов С. М. (2018)
Kapustnik V. A. - The use of telmisartan in the treatment of arterial hypertension with obesity, Shelest B. О., Kovalyova Yu. О., Shelest О. М., Brek V. V. (2018)
Kolesnik Ya. V. - Clinical and laboratory indicators for infectious mononucleosis in children on the background of the treatment with valavir (2018)
Грінцов Є. Ф. - Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю, Мороз В. А., Сахарова Т. С., Андрєєва О. О. (2018)
Федоровська М. І. - Методологія створення дерматокосметичних засобів для профілактики та лікування алопеції, Половко Н. П., Ярема І. О. (2018)
Місюрьова С. В. - Впровадження системи якості згідно з державним стандартом ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету: прикладні аспекти, Доброва В. Є., Свід Н. О., Отрішко І. А. (2018)
Строєнко К. С. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на рівень кортизолу у хворих із гострим інфарктом міокарда та когнітивними порушеннями (2018)
Богдан Н. С. - Мікробіологічне дослідження нового комбінованого препарату "Проплантмед" на основі фенольного гідрофобного препарату прополісу, Горошко О. М., Паламар А. О., Шпичак О. С. (2018)
Iermolenko T. I. - Dynamics of the cytokine blood profile under the effect of wound healing medicinal products with different mechanisms of action in the experiment, Kryvoshapka O. V., Pautina O. I. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження антиоксидантних властивостей Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Товчига О. В. - Ефекти настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на тлі токсичних доз алопуринолу в умовах надлишку похідних пурину та білків (2018)
Содержание (2018)
О награждении Гузя А. Н. "The 2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award" (2018)
Гузь А. Н. - К 100-летию Института механики им. С.П.Тимошенко Национальной академии наук Украины (НАНУ) (2018)
Каминский А. А. - Исследование кинетики роста трещины нормального отрыва в вязкоупругом полимерном материале с нановключениями, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю. А. (2018)
Беспалова Е. И. - Обобщенный метод конечных интегральных преобразований в задачах статики анизотропных призм (2018)
Погребняк А. Д. - К выбору модели предельного состояния жаропрочных материалов при одноосном асимметричном нагружении, Пелых В. Н., Касперская В. В. (2018)
Галишин А. З. - Оценка прочности слоистых цилиндрических оболочек при ползучести, Склепус С. Н. (2018)
Григоренко А. Я. - Численное определение частот и форм свободных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки, Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В., Пригода А. П. (2018)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные колебания и диссипативный разогрев гибких вязкоупругих прямоугольных шарнирно опертых пластин с актуаторами при учете деформаций поперечного сдвига, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2018)
Иванов И. Л. - Хаотическая синхронизация в моделях импульсных энергосистем с запаздыванием (2018)
Liu C. J. - Geometric nonlinear vibration analysis for pretensioned rectangular orthotropic membrane, Zheng Z. L., Yang X. Y., Guo J. J. (2018)
Григоренко Ярослав Михайлович (к 90-летию со дня рождения) (2018)
Cодержание (2017)
12–14 грудня 2017 року у м. Києві відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція з питань імунології у педіатрії (2017)
Маменко М. Є. - Причини та наслідки дефіциту йоду у харчуванні жінок і дітей, Швець О. В. (2017)
Кінаш М. І. - Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо первинних імунодефіцитів, Боярчук О. Р., Левандович-Ушинська О., Галіяш Н. Б., Сагаль І. Р. (2017)
Бережной В. В. - Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов (2017)
Семкович Я. В. - Сучасний спосіб судинного доступу при критичних станах у дітей, Семкович М. Я. (2017)
Боярська Л. М. - Прогнозування ефективності реабілітаційних програм для дітей, народжених передчасно з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла, Веліканова Т. В., Подліанова О. І., Сергєєва Л. Н. (2017)
Шадрін О. Г. - Консультування жінок щодо грудного вигодовування в пологовому стаціонарі, Марушко Т. Л., Марушко Р. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 4, Никулина А. А. (2017)
Ошлянська О. А. - Оцінка стану серцево судинної системи у хворих на ревматичні захворювання дітей за допомогою программно-апаратного комплексу "Кардіо-плюс П", Чайковський І. А., Арцимович А. Г., Дордієнко М. О. (2017)
Хапченкова Д. С. - Возрастные особенности клинических проявлений коарктации аорты у детей, Мокрик И. Ю. (2017)
Охотнікова О. М. - Можливості комбінованого муколітика — сиропу Пектолван Ц щодо збільшення ефективності антибіотикотерапії гострих респіраторних інфекцій у дітей, Поночевна О. В. (2017)
Гончарь М. О. - Сучасні принципи діагностики та лікування пневмонії, асоційованої з медичним доглядом, лікарняної і вентилятор-асоційованої пневмоній у дітей: Review Up To Date 2017, Логвінова О. Л., Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р. (2017)
Бережний В. В. - Пробіотичні комплекси TM GOODFOOD як ефективний підхід до корекції порушення харчування у дітей раннього віку, Козачук В. Г., Аносова Л. Г., Свістільник В. О. (2017)
Гончарь М. А. - Особенности течения пневмонии у ребенка c синдромом Корнелии де Ланге (клиническое наблюдение), Муратов Г. Р., Омельченко Е. В., Галдина И. М., Долгарева С. Б., Хомовская А. А., Коваленко С. А. (2017)
Мокия-Сербина С. А. - Атопический дерматит — тактика современной терапии (2017)
Кирилова Л. Г. - Порушення мітохондріального обміну у дітей з розладами аутистичного спектра: огляд літератури та власні дані, Мірошников О. О., Ткачук Л. І., Юзва О. О., Сілаєва Л. Ю., Михайлець Л. П., Ленчевська Л. К. (2017)
Цимбаліста О. Л. - Легеневий синдром при гранулематозі з поліангіїтом (гранулематозі Вегенера) (лекція) (2017)
Мокия–Сербина С. А. - Социальная ориентация подготовки педиатра на последипломном этапе, Чечель В. В., Заболотная Н. И. (2017)
Harris M. - Клінічний протокол Британського торакального товариства щодо тактики лікування позалікарняної пневмонії у дітей: оновлення 2011 року, Clark Ju., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. (2017)
Polova Zh. M. - Substantiation of the film-forming agent selection in the composition of spray with copper and silver citrate, Almakayeva L. H. (2018)
Larionov V. B. - Propoxazepam conformation and its orientation in the GABAA-receptor binding site, Golovenko M. Ya., Reder A. S. (2018)
Бондарєв Є. В. - Фригопротекторні та антиоксидантні властивості препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травми (2018)
Шебеко С. К. - Вивчення специфічної дії Глюкваміну за умов розвитку діабетичної нефропатії в експерименті, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження діуретичної активності різних екстрактів Підмаренника справжнього (Galium verum), Брюханова Т. О. (2018)
Ткачова О. В. - Аналіз споживання противірусних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України, які використовуються для фармакотерапії хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Сілаєв А. О., Шептак Т. І. (2018)
Криворучко О. В. - Фенольні сполуки дерену справжнього і дерену лікарського (2018)
Стремоухов О. О. - Порівняльне дослідження карбонових кислот надземної частини лохини звичайної, Кошовий О. М., Бородіна Н. В., Криворучко О. В. (2018)
Safonov A. A. - Synthesis of novel 5,5’-(R-diylbis(sulfanediyl))bis(3-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-4-amines) (2018)
Сініченко А. В. - Дослідження морфолого-анатомічної будови підземних органів культивованих видів роду Primula L., Марчишин С. М., Сіра Л. М., Луканюк М. І. (2018)
Маміна О. О. - Визначення хлоропіраміну у біологічному матеріалі методом похідної спектрофотометрії, Кабачний В. І., Ніколайчук С. Г., Ковтюх Ю. В. (2018)
Москаленко А. М. - Дослідження мінерального складу сировини безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2018)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
До ювілею наукового фахового журналу "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2018)
Крюкова А. І. - Питання введення до державної фармакопеї України монографії "Гарпагофітуму лежачого корені", Владимирова І. М., Губарь С. М., Котов А. Г., Котова Е. Е. (2018)
Шитєєва Т. О. - Дослідження in vitro проникності кеторолаку трометаміну крізь напівпроникну мембрану в процесі фармацевтичної розробки трансдермальної терапевтичної системи, Безчаснюк О. М., Губарь С. М., Русак І. В. (2018)
Гадяк І. В. - Дослідження змісту офіційно затвердженої інформації про медичне застосування торгових марок тамсулозину, Громовик Б. П. (2018)
Посилкіна О. В. - Аналіз регуляторної бази управління соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С. (2018)
Слободянюк М. М. - Теоретико-прикладні підходи до удосконалення галузевого регулювання процесу формування соціально-орієнтованого асортименту ліків на вітчизняному фармацевтичному ринку, Самборський О. С. (2018)
Бобрук В. П. - Динаміка розвитку забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення м. Вінниці, Благун О. Д., Дученко М. А., Балинська М. В. (2018)
Літвінова О. В. - Діагностування основних проблем у сфері управління інтелектуальними ресурсами в фармації, Посилкіна О. В. (2018)
Тулегенова А. Р. - Анализ результатов опроса фармацевтических работников по проблеме фальсификации лекарственных препаратов и их незаконного оборота на фармацевтическом рынке Республики Казахстан, Дильбарханова Ж. Р., Сокуренко И. А. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2018)
Титул, зміст (2017)
Тимів І. - Татарські набіги на українські землі в 30 - 40 рр. XVI cт (2017)
Ситий І. - Міські печатки Козацької України та коробораційні формули документа (2017)
Пиріг П. - З історії села Карпилівки на Козелеччині, Конопля Ю. (2017)
Морозова А. - З історії ставлення парафіяльного священика в середині XVIII ст. (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 6), Тарасенко І. (2017)
Блакитний М. - Документальні матеріали до історії Чернігівської чоловічої гімназії початку ХХ ст. (2017)
Щоденник відступу шведського короля до Бендер після Полтавського бою (переклав і підготував до друку О. Герасимчук) (2017)
Дедикація Лаврентія Крщоновича "Кіот срібнокований" (підготовка до друку, коментар та переклад із польської та латинської мов о. Юрія Мицика та Ольги Циганок) (2017)
Сердюк І. - Контрацепція в суспільстві Гетьманщини та її (не)застосування (2017)
Пархоменко В. - Кавказька війна в російській історіографії початку ХХІ століття, Ячменіхін К. (2017)
Лашук Н. - Масонство Російської імперії в англомовній історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2017)
Нікітін Ю. - Стан позашкільної жіночої освіти у другій половині ХІХ ст. (на прикладі земських недільних шкіл Сумського повіту Харківської губернії) (2017)
Кириченко В. - Чернігівське екскурсійне бюро (1919 – 1924 рр.) та початок шкільного туризму на Чернігівщині, Пилипенко В. (2017)
Сидорович О. - Місце і роль пайовика у споживчій кооперації УРСР у другій половині 1940-их – 80-их рр (2017)
Половнікова С. - "… Якби я знав, що тим здобуду її кохання, я б зараз поїхав круг світа": до взаємин Михайла Грушевського і Марії Вовк-Карачевської (2017)
Половець В. - Опанас Васильович Маркович. 1822 – 1867 рр. (До 195-річчя з дня народження) (2017)
Кужільний І. - Книжка про носіїв одного прізвища. Костирко В. В. Костирка-Костырко. Следы на страницах истории. Документальные очерки. Бийск. – Издательский дом "Бия".– 2016. – Том І – 602 с., том ІІ –415 с., т. 100 экз. (2017)
Павленко С. - Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - ХVIII століть. – Київ, Темпора, 2017. - 972 с. (2017)
Клепак А. - До 100-річчя початку Української революції 1917 – 1921 рр (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та Великий князь Чернігівський (2017)
Подлевський С. - Латинські графіті XVII ст. у Чернігові (2017)
Адруг А. - Гравюри І. Щирського другої половини ХVІІ ст., надруковані у Чернігівській друкарні (2017)
Невідома праця краєзнавця Тимофія Бридуна про Хорольський повіт (Зубанівська волость) (підготував до друку, прокоментував Ю. Мицик) (2017)
Блакитний М. - Документи до історії видання єпархіального часопису "Вера и жизнь" (2017)
Соболь Ю. - Півстоліття праці на ниві охорони культурної спадщини (2017)
Васюта О. - До питання про давньоруську аутентичність назви кургану Чорна Могила у Чернігові (2017)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Успенського собору XII - XVII ст. Єлецького монастиря у м. Чернігові (2017)
Травкіна О. - До історії чернігівських Єлецького, Троїцько-Іллінського та Любецького Антоніївського монастирів у кін. XVII – сер. XVIII ст. (2017)
Гаркуша А. - До питання про розміщення сюжетів стінопису (перша чверть ХІХ ст.) Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Руденок В. - До історії вивчення Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря у другій половині ХIХ – першій чверті ХХ ст., Новик Т. (2017)
Сергєєв С. - Перебудови та ремонти в спорудах чернігівського будинку губернського правління першої третини ХІХ ст. (2017)
Ванжула О. - Доля чернігівського Спасо-Преображенського собору за часів міжконфесійного протистояння у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Непотенко І. - Корекція просторової традиційності Чернігова у 1920-х рр. (2017)
Глухенький А. - Становлення та діяльність релігійної громади Української автокефальної православної церкви у Борисоглібському соборі м.Чернігова у 20-х роках ХХ століття (2017)
Миколайко Т. - Живопис першої половини XIX ст. у Троїцькому соборі (2017)
Нижник Л. - П’ятницька церква у 1943 - 1963 рр. згідно з документами Державного архіву Чернігівської області (2017)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові: новітня історія (2017)
Литовченко О. - Екранізація повісті М. Гоголя "Вій" на Чернігівщині (до 50-ї річниці виходу кінострічки на екрани) (2017)
Киричок Б. - Я – син "ворога народу" (2017)
Мицик Ю. - Уродженці Батуринської і Борзенської сотень – студенти Києво-Могилянської академії (2017)
Маслійчук В. - Освітня реформа в Чернігівській губернії: виникнення та функціонування нових навчальних закладів 1804 – 1819 рр. (держава – спільнота – освіта) (2017)
Сагач О. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективний аналіз та сучасний стан (2017)
Чуткий А. - Німецький вектор взаємин України у сфері освіти і науки: до історії співпраці на початку XX ст. (2017)
Пилипенко О. - Вітчизняна історіографія історії православної церкви в Україні у ХVІІ – ХІХ ст. (2017)
Тимошик М. - Районні газети як організатори сількорівського руху в умовах ствердження в Україні комуно-більшовицької системи (2017)
Забіяка І. - Прихована в архівах правда: з приводу виходу в світ двотомової праці М. Тимошика "Село" (2017)
Демченко Т. - Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c., Шара Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Мстислав III-Федір Глібович, великий князь Чернігівський (2017)
Пиріг П. - З історії землеволодіння села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 7), Тарасенко І. (2017)
Тимошик М. - Благочинний протоієрей Петро Скорина (1826 - 1908) із Данини: слава, журба, збезчещення, забуття (2017)
Кульбака О. - До історії перших українських звукозаписів (2017)
Рига Д. - Статистичні дані про етнічний, соціальний, кількісний склад учнів Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX столітті (2017)
Миколенко Д. - Урядова політика щодо розвитку інфраструктури Болгарії (1903 – 1908 рр.) (2017)
Діптан І. - Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції ("Хмельниччина": 1650 - 1657 роки) (2017)
Дорохіна Т. - Чернігівський націоналістичний клуб "Січ" та його директор Анатолій Михайлович Приходько (1941 – 1943) (2017)
Герасько М. - Батуринська подорож І. М. Гончара (2017)
Половець В. - Ісак Прохорович Мазепа (1884 – 1952) (2017)
Курочкін О. - Різдвяний вертеп: польсько-українські паралелі (2017)
Павленко С. - Портрети гетьманів І. Мазепи, І. Самойловича, Ю. Хмельницького у кужбушку 1749 р. (2017)
Мицик Ю. - "Мазепіана" "Малоросійських діл" РДАДА за найсучаснішим описом (2017)
Василенко В. - Архімандрит Никодим (Силко С. І.). Шляхами пращурів. Історико-краєзнавчі, духовно-просвітницькі нариси. Харків: ТОВ "Діса плюс", 2017, ілюстр. - 540 с. (2017)
Нестеренко П. - Володимир Сапон. Чубарейко небо оре: Щоденникова проза. – Чернігів: Десна Поліграф. 2016. - 224 с. (2017)
Демченко Т. - Хижняков В. Чернігівська старовина / підгот. до друку і вступ. ст.О. Б. Коваленка, А. Л. Курданова, О. Я. Рахна. – Чернігів: Десна По-ліграф, 2016. – 352 с., Шара Л. (2017)
Різник С. В. - Вайдотас Верба: "Україна змогла здивувати світ" (актуальне інтрев'ю) (2017)
Бориславська О. М. - Демократія в умовах загроз національній безпеці (2017)
Конституційний огляд (2017)
Жалімас Д. - Російське виправдання анексії Криму та нацистська пропаганда: велика схожість та незначні відмінності (2017)
Заверуха І. Б. - Terra incognita на мапі України, або про що замовчує термін "внутрішнє переміщення осіб" (2017)
Савчин М. В. - Забезпечення конституційного порядку та стан війни (2017)
Єзеров А. А. - Конституційна безпека як складник національної безпеки України (2017)
Дубас В. В. - Обмеження основоположних прав в умовах загроз національній безпеці (стандарти Ради Європи) (2017)
Гріненко А. Ю. - Інституціоналізація системи економічної безпеки національного господарства (2017)
Кім О. О. - Принцип Парето в розподілі доходів (2017)
Любачівська Р. З. - Інноваційна активність Київської області: досвід ЄС (2017)
Семчук Ж. В. - Інтерпретація профілю логістичних фірм: оцінка сфери логістичних послуг, Петрик І. В. (2017)
Стукало Н. В. - Детермінанти формування міжнародної конкурентоспроможності університетів України, Гроховська А. С. (2017)
Шевцов Є. Д. - Глобальні маркетингові комунікації в міжнародних компаніях як чинник формування іміджу держави (2017)
Дєліні М. М. - Досвід Індії в розвитку напрямів соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Золотых И. Б. - Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности аграрного сектора в условиях экономики знаний (2017)
Проскуріна М. О. - Структура музичної індустрії (2017)
Смерічевська С. В. - Механізм забезпечення ефективної партнерської взаємодії у кластерних організаційних структурах, Ковальов А. В. (2017)
Соколюк С. Ю. - Гармонізація інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору (2017)
Базалійська Н. П. - Управління трудовим потенціалом промислового підприємства та підвищення ефективності його використання, Мендограло Д. В. (2017)
Ваврик А. Б. - Актуальність інтернет-маркетингу та його особливості в сучасному суспільстві (2017)
Гакова М. В. - Моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Данкеєва О. М. - Спрямованість діяльності комплексу мерчандайзингу в системі маркетингового менеджменту (2017)
Жуковська В. М. - Соціоекологічна відповідальність підприємств ритейлу у скороченні харчових відходів та втрат (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Теоретичні засади розвитку підприємства (2017)
Красовська О. Ю. - Генезис поняття "корпоративна культура підприємства" (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості ресурсного забезпечення та планування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Куценко Є. К. - Концептуальні положення ціннісно-орієнтованого менеджменту підприємств (2017)
Лєзіна А. В. - Взаємозв’язок сталості та цінності проектів: теоретичний та практичний аспекти (2017)
Пушкарьов М. О. - Брендинг: стан і перспективи розвитку в Україні, Чабанова Є. І., Лободзинська Т. П. (2017)
Марков Б. М. - Напрями підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку України (2017)
Морщенок Т. С. - Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: сутність та шляхи підвищення, Новікова М. А. (2017)
Нестеренко Є. І. - Сутність економічних дефініцій "персонал" та "управління персоналом" (2017)
Павлішина Н. М. - Маркетингова стратегія: сутність та методика формування, Рясна Г. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Від редакційної колегії журналу (2018)
Данилишин Б. М. - Основні напрями монетарної політики України (2018)
Єфименко Т. І. - Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. (2018)
Соколовська А. М. - Зарубіжні моделі фінансування науки, Петраков Я. В. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агентство (2018)
Татомир І. Л. - Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній (2018)
Юшко С. В. - Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету в Україні (2018)
Бондар Н. А. - Особливості отримання юридичної (правничої) освіти в Україні (XVII – початок ХХ ст.) (2018)
Роговенко О. В. - Зіставлення понять нормотворчості та правотворчості органів місцевої влади (2018)
Швець Ю. Ю. - Особливості механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я за законодавством зарубіжних країн (2018)
Гуйван П. Д. - Розгляд справи впродовж розумного строку як визначальний елемент справедливого судочинства (2018)
Звягіна І. Н. - Питання публічного порядку під час визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2018)
Мальський М. М. - Правовий статус приватного виконавця як суб’єкта виконавчого та транснаціонального виконавчого процесу (2018)
Яроцька М. В. - Елементне наповнення юридичного складу як підстава виникнення майнових цивільних правовідносин: системно-структурний аналіз (2018)
Bodnarchuk O. H. - To the issue of jurisdiction over corporate disputes in Ukraine, Pochynok K. B. (2018)
Замрига А. В. - Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Побіянська Н. Б. - Особливості відшкодування матеріальної шкоди як наслідок визнання господарського зобов’язання недійсним (2018)
Величко Л. Ю. - Сфера дії та предмет трудового права: нові перспективи розвитку (2018)
Тарасенко В. С. - Щодо актуальних питань осучаснення (перерахунку) пенсій, Харитонова Л. І. (2018)
Silvia Treľová - Dependent work and obscuration of employment (2018)
Максіменцева Н. О. - Становлення системи державного управління в галузі надродобування в період Київської Русі, Козацької доби та на Українських землях у складі Російської імперії (2018)
Михайський О. Є. - Процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами як передумова забезпечення екологічно безпечного видобування сланцевого газу в Україні (2018)
Джафарова М. В. - Особливості суб’єктного складу адміністративних процесуальних правовідносин (2018)
Мандзюк О. А. - Нормативно-правове забезпечення реалізації основних аспектів аналітичної діяльності (2018)
Міщук І. В. - Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Німеччини, Швеції) (2018)
Семеній О. М. - До питання обсягу свободи та меж судового розсуду адміністративного суду (2018)
Юровська В. В. - До питання про критерії визначення методу правового регулювання для забезпечення охорони атмосферного повітря (2018)
Берднік І. В. - Кримінально-правова охорона водних ресурсів за законодавством окремих країн світу (2018)
Верещак О. І. - Сутність спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні (2018)
Волинець Р. А. - Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу України (2018)
Волошин О. В. - Сутність превентивного планування антитерористичного захисту об’єктів можливих терористичних посягань (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України (2018)
Меліхова Ю. О. - Деякі аспекти реформування системи захисту правових гарантій адвокатури (2018)
Підлісна О. В. - Маркетингові дослідження ефективності рекламних кампаній підприємств сфери туризму (2017)
Приходько І. П. - Стратегічне та обліково-аналітичне забезпечення процесу управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Павлова Г. Є., Кавалер В. В. (2017)
Пчелинська Г. В. - Альтернативні параметри оцінки витрат підприємства за ознакою суттєвості (2017)
Михайленко О. В. - Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення, Ніколаєнко С. М., Твердохлiб Л. С. (2017)
Тюхтій М. П. - Комплексний підхід до аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств машинобудування, Піскунова А. О. (2017)
Стоєв В. Л. - Економічна криза та механізм її попередження, Фалько К. І. (2017)
Чавичалов І. І. - Класифікація управлінського персоналу промислового підприємства (2017)
Karpenko H. Y. - Directions of regional transport infrastructure development (2017)
Мороз O. С. - Інвестування у трудовий потенціал України: проблеми і напрями їх вирішення (2017)
Продіус О. І. - Шляхи вирішення проблеми працевлаштування осіб з обмеженими можливостями (2017)
Алескерова Ю. В. - Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу, Шиманська О. П. (2017)
Бура В. І. - Формування плану відновлення життєдіяльності системно важливих банків України (2017)
Жердецька Л. В. - Системно важливі банки: проблеми ідентифікації та регулювання (2017)
Кміть В. М. - Проблеми проведення фінансового аудиту державних підприємств в Україні, Ступак Т. Ю. (2017)
Кривенцова А. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку національного ринку страхування в Україні (2017)
Ісаєва О. В. - Монетарна політика: сутність та сучасне становище в Україні, Мідна П. Г. (2017)
Муравський О. А. - До питання економічної категорії "оборотні кошти" (2017)
Недбалюк І. Р. - Оцінка ефективності показників бюджетного контролю: сучасний вітчизняний досвід (2017)
Прокопенко Н. С. - Сутність малого підприємництва в економічному розвитку суспільства, Куцик О. І, Скорик М. О. (2017)
Тимошенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності фіскальної політики України (2017)
Тулай О. І. - Державні фінанси і суспільні блага: погляд у контексті сталого людського розвитку (2017)
Бондар Ю. В. - Врахування психологічних аспектів під час здійснення попереднього контролю якості аудиторських послуг (2017)
Круценко А. В. - Поняття та особливості лізингу (2017)
Литвин З. Б. - Економічна експертиза як функція попередження економічних злочинів (2017)
Ляхович Г. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: вимоги до нормативного регулювання (2017)
Слуцький Є. В. - Вплив переоцінки основних засобів на показники ефективності використання основних засобів (на підставі підприємств, що належать до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") (2017)
Вихідні дані (2017)
Гоцинець І. Л. - Образ людина в прозових творах чорнобильської тематики (2017)
Зубрицький М. Є. - Національні аспекти виховання молоді в працях Івана Франка (2017)
Іщук Є. О. - Проблеми комунікації українських та чеських студентів першого курсу в процесі навчання (2017)
Колпаков М. О. - Словотвірні особливості української термінології художньої обробки металу (2017)
Коновалова О. С. - Девербативи з суфіксами -к(а), -нк(а), -івк(а), -ачк(а) в художньому дискурсі Івана Франка (2017)
Котович В. В. - Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України (2017)
Куза А. М. - Типологія релігійних фразеологічних одиниць: генетичні та структурно-семантичні групи (2017)
Маркова М. В. - Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення (2017)
Melnyk O. V. - General conformities of M. Markevych’s and T. Shevchenko’s creative activities: comparative cut (2017)
Огар А. О. - Ключові концепти українського дискурсу (концепти душа, серце, розум, доля, мати, любов/кохання, свобода) (2017)
Пристай Г. В. - Роль морфологічної позиції при дослідженні морфологічної структури відприкметникових похідних (2017)
Смерчко А. А. - Антропоніми й теоніми як мотивувальна та дериваційна база слов’янських фразеологізмів: лексикографічний аспект (2017)
Чобанюк М. М. - Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) (2017)
Яворська О. М. - Конотаційний спектр поняття пам’яті (2017)
Яцків Р. Б. - Релігійна лексика в поетичному словнику Неоніли Стефурак (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Крупчан О. Д. - Публічна сфера і право публічної власності (2017)
Беляневич О. А. - Проблеми захисту права власності Українського народу (2017)
Вінник О. М. - Проблема ефективності правового регулювання корпоративних відносин в умовах ринкової економіки та громадянського суспільства (2017)
Король В. І. - Концептуальні та методологічні аспекти аналізу правового регуляторного впливу у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання (2017)
Kochyn V. - Private foundation as legal entity: national legal doctrine and European legislative experience (2017)
Лапечук П. І. - Впровадження результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у законотворення, Попович Т. Г., Головко Д. Є. (2017)
Миронова Г. А. - Права пацієнтів із психічними розладами: міжнародні стандарти та вітчизняне законодавство (2017)
Примак В. Д. - Обставини, що звільняють від обов’язку відшкодувати завдану шкоду, у вітчизняному праві та за принципами європейського деліктного права (2017)
Сіщук Л. В. - Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект (2017)
Бесарабчик В. О. - Поняття та ознаки дошкільних навчальних закладів як учасників цивільних відносин (2017)
Бобрик В. І. - Цивільна юрисдикція крізь призму частини третьої статті 124 Конституції України (2017)
Гарієвська М. Б. - Окремі аспекти відводу судді у цивільному процесі (2017)
Гетманцев М. О. - Інтерес у цивільному процесуальному праві зарубіжних країн (2017)
Короленко В. М. - Недосконалість загальних положень про зловживання процесуальними правами у проекті ЦПК України (2017)
Кот О. О. - До питання про захист прав інтелектуальної власності (2017)
Левківський Б. К. - Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами (2017)
Лузан Т. Л. - Правові засади регулювання встановлення факту родинних відносин в окремому провадженні (2017)
Новікова Н. А. - Усна та письмова форми показань свідків у цивільному процесі (2017)
Первомайський О. О. - Невиконання позитивних обов’язків держави щодо захисту права власності як умова цивільно-правової відповідальності (2017)
Пижов О. М. - Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні (цивільно-правові аспекти), Грохольський О. О. (2017)
Шабалін А. В. - Спрощене судочинство: європейський досвід (2017)
Штефан О. О. - Речові докази у цивільних справах, що виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2017)
Васильєва В. В. - Правова природа корпоративного договору (2017)
Гриняк Т. В. - Поняття та види порушень перевізником зобов’язань за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом (2017)
Дмитренко В. Ю. - Особливості виконання іпотечного зобов’язання (2017)
Міловська Н. В. - Правовий статус вигодонабувача за договором страхування цивільної відповідальності (2017)
Пленюк М. Д. - Поняття та ознаки юридичних фактів у доктрині зобов’язального права (2017)
Цопіна Н. Л. - Історичні аспекти розвитку зобов’язальних відносин довічного утримання (догляду) (2017)
Чудик-Білоусова Н. І. - Договірне регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення в сучасних умовах (2017)
Бернацький М. В. - Припинення права користування житлом особами-невласниками, зареєстрованими в ньому (2017)
Галянтич М. К. - Систематизація договорів в сфері реалізації права користування житлом (2017)
Гриняк А. Б. - Будівництво та специфікація як підстави виникнення права власності на житло, Гриняк О. Б. (2017)
Безух О. В. - Методологічні основи правового регулювання приватних економічних відносин в умовах ринку (2017)
Попович Т. Г. - Господарська діяльність в умовах дії Угоди про асоціацію України з ЄС (2017)
Черненко О. А. - Недобросовісна реклама в конкурентних правовідносинах (2017)
Білоусов Ю. В. - Формування державної політики у сфері виконання судових рішень за міжнародними зобов’язаннями України (2017)
Микита І. Р. - Поняття юрисдикції в міжнародному приватному праві (2017)
Нагнибіда В. І. - Звернення в арбітраж як суб’єктивне право (2017)
Резнік Г. О. - Міжнародно-правова регламентація особистих немайнових прав дитини (2017)
Пожоджук Р. В. - Fashion law як нове у праві, Пожоджук Т. Б. (2017)
Троцька В. М. - Основні тенденції розвитку міжнародного права в контексті вільного використання творів у цифровому середовищі (2017)
Могильна О. М. - Розвиток органічного виробництва овочів, Муравйов В. О., Рудь В. П., Терьохіна Л. А. (2017)
Балян А. В. - Енергетична та економічна ефективність вирощування і післязбирального обробляння стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України, Роїк М. В., Кузнєцова І. В. (2017)
Баштан Н. О. - Вплив різних доз γ-опромінення на ріст і розвиток рослин кавуна, Крутько Р. В., Сергієнко О. В., Кондратенко С. І., Івченко Т. В. (2017)
Біленька О. М. - Параметри адаптивності форм цибулі шалоту за масою цибулини, Івченко Т. В., Щербина С. О., Даценко С. М. (2017)
Вдовенко С. А. - Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини, Полутін О. О., Мудріцька Л. М. (2017)
Виродов О. С. - Вплив систем живлення на врожайність помідора за беззмінного вирощування та переривання його сівозміною, Губар Н. О. (2017)
Віценя Т. І. - Визначення ефективної концентрації селективного чинника для диференціації зразків огірка за солестійкістю в культурі in vitro (2017)
Воробйова Н. В. - Вплив біопрепаратів та регулятoрів рoсту рослин на продуктивність картоплі в Правобережному Лісостепу України (2017)
Герман Л. Л. - Конвеєрне вирощування зеленних культур в умовах плівкових теплиць, Хареба О. В., Коноваленко К. М. (2017)
Горова Т. К. - Закономірності прояву тривалості вегетаційного періоду генофонду редиски посівної, Овчіннікова О. П. (2017)
Горова Т. К. - Джерела господарсько цінних і біохімічних ознак моркви м’ясистої (Daucus carota L.) для селекції, Підлубенко І. М., Сергієнко О. Ф., Леонова К. П. (2017)
Горова Т. К. - Селекція на адаптивність, урожайність продуктивних ознак петрушки кучерявої,пастернаку посівного, Штепа Л. Ю. (2017)
Діденко І. А. - Якісні показники та товарна врожайність селери черешкової залежно від площі живлення та густоти рослин (2017)
Калайда К. В. - Ентальпія плодів перцю та швидкість зниження їх температури, Колтунов В. А. (2017)
Кецкало В. В. - Застосування біопрепаратів для підвищення врожайності салату посівного головчастої різновидності, Щетина С. В. (2017)
Книш В. І. - Обробіток ґрунту під кавун на неполивних землях, Книш В. В. (2017)
Колесник І. І. - Новий сорт кабачка Білик, Палінчак О. В., Заверталюк В. Ф. (2017)
Корнієнко С. І. - Результати досліджень з розроблення рецептур сумішей пряноароматичних, Ткалич Ю. В., Позняк О. В., Чабан Л. В., Кондратенко С. І. (2017)
Костюк О. - Мульчування ґрунту та внесення органічних добрив за вирощування Citrullus vulgaris (2017)
Кравченко В. А. - Гетерозис в овочевих культурах, Дмитренко Н. М., Данилюк Г. П. (2017)
Кравченко В. А. - Оцінка вихідних ліній помідора на стійкість проти дії стресових чинників, Дмитренко Н. М., Данилюк Г. П. (2017)
Кравченко В. А. - Вплив селективних фонів на скоростиглість селекційного матеріалу перцю солодкого, Михайличенко В. А., Василенко І. Б. (2017)
Курмангалиева Н. Д. - Оценка коллекционных образцов овощной сои по хозяйственно ценным признакам в условиях юго-востока Казахстана, Киселева Н. А. (2017)
Куц О. В. - Мкробіологічна активність ґрунту за різних систем оптимізації живлення рослин томата (2017)
Лещук Н. В. - Методичне забезпечення експертизи на ВОС сортів рослин групи овочевих в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз, Шкапенко Є. А., Позняк О. В. (2017)
Лещук Н. В. - Торгівля насінням сортів овочевих за вимогами Європейського Союзу: правові аспекти, Павлюк Н. В., Карпич М. К., Позняк О. В (2017)
Мірошніченко Т. М. - Вплив фітогормонального складу поживного середовища на індукцію калюсогенезу в культурі ізольованих пиляків томата (2017)
Міхєєва О. О. - Висота рослин сортів сої різних груп стиглості залежно від норми висіву та способу сівби в умовах Східного Лісостепу України (2017)
Муравйов В. О. - Формування врожаю картоплі ранньої залежно від сорту, Мельник О. В., Семибратська Т. В., Духіна Н. Г. (2017)
М’ялковський Р. О. - Біометричні показники рослин картоплі залежно від сорту, строків садіння і глибини загортання бульб в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Онищенко О. И. - Оценка селекционного материала томата на устойчивость к Alternaria solani (Ell. еt Mart) Neerg, фитофторозу и засухоустойчивости, Крутько Р. В., Шотик Н. В., Горкуценко В. А. (2017)
Онищенко О. І. - Вплив передпосівної обробки насіння огірка на обмеження розвитку кореневих гнилей в умовах плівкових теплиць, Чаюк О. О. (2017)
Позняк О. В. - Стан і основні результати науково-дослідної роботи з морквою на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН: історичний аспект (2017)
Позняк О. В. - Інновації в овочівництві: збагачення вітчизняного ринку малопоширених рослин, Ткалич Ю. В., Чабан Л. В., Несин В. М. (2017)
Пузік Л. М. - Зміна вмісту компонентів хімічного складу капусти брюссельської під час зберігання, Бондаренко В. А. (2017)
Сайко О. Ю. - Джерела для селекції квасолі звичайної зі збільшеним потенціалом біохімічних і цінних господарських ознак (2017)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 5: норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (к вопросу ускоренного синтеза мутантных форм с многомаркерными генами), Кондратенко С. И., Замыцкая Т. Н. (2017)
Сидора В. В. - Маркетинг в овочівництві (2017)
Тернавський А. Г. - Вплив водоутримуючих гранул на продуктивність гібридів огірка за шпалерної технології вирощування рослин в умовах Лісостепу України, Улянич О. І., Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Бондаренко В. А. (2017)
Улянич О. І. - Конвеєрне вирощування товарної зелені індау посівного в умовах Правобережного Лісостепу України, Сорока Л. В., Діденко І. А. (2017)
Хареба В. В. - Фотосинтетична активність та врожайність пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин, Комар О. О. (2017)
Хареба В. В. - Фотосинтетична активність і врожайність рослин бамії залежно від сорту, Унучко О. О. (2017)
Черкасова В. К. - Джерела для селекції малопоширених видів овочевих рослин за збільшеним вмістом біохімічних речовин, Кормош С. М. (2017)
Щербина С. О. - Вплив сульфору на формування хімічного складу цибулі шалоту, Даценко С. М., Біленька О. М., Гордієнко І. М. (2017)
Щербина Н. М. - Основні критерії конкурентоспроможності овочевої продукції, Юрлакова О. М., Ільїнова Є. М., Червона Л. Л. (2017)
Яровий Г. І. - Критичні для розвитку перцю солодкого фази вегетаційного періоду у Лісостеповій зоні України, Черненко В. Л., Черненко О. В. (2017)
Мироненко В. П. - Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу, Коломієць К. В. (2018)
Акімов М. О. - Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення (2018)
Вітко О. Ю. - Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та видобутку надр за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2018)
Волкова Т. І. - Суб’єктивна сторона злочину — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2018)
Воробей П. А. - Відповідальність за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки (2018)
Ковальова Т. І. - Міжнародно-правова регламентація дії закону України про кримінальну відповідальність у просторі (2018)
Лопащук Д. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (2018)
Матвійчук В. В. - Суб’єктивна сторона злочину порушення недоторканності приватного життя (2018)
Матвійчук О. В. - Предмет злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2018)
Рощина І. О. - Відповідність норм кримінального законодавства України ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Савченко А. В. - Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку, Воробей П. А., Бельський Ю. А. (2018)
Soloviova A. - Crimes against Property under the Penal Code of France (2018)
Шнипко О. С. - Відмежування злочину завідоме незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою від суміжних злочинів (2018)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (2018)
Харь І. О. - Рецензія на навчальний посібник "Земельне право України”, підготовлений авторським колективом викладачів Національної академії внутрішніх справ (2018)
Персоналії (2018)
Привітання (2018)
Запрошуємо до співробітництва (2018)
Чепіль М. - Історіографія проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Галичині (1848 – 1918 рр.) (2018)
Zvarych I. - The measurement of education quality: Аmerican experience, Marushkevych A. (2018)
Ашиток Н. - Формування професійного іміджу майбутнього педагога в культурологічному аспекті (2018)
Вакуленко В. - Реалізація методики гендерного виховання дітей дошкільного віку в Донецькому регіоні (2018)
Сапожников С. - Методологічні орієнтири формування компетентностей майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей у світлі викликів ХХІ століття (2018)
Хомишак О. - Проблема формування основ інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2018)
Фаст О. - Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст (2018)
Ромащенко І. - Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів (2018)
Повстин О. - Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Кравець С. - Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації (2018)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особливості гуманітарної підготовки в становленні професійних морально-етичних якостей майбутніх фахівців художнього профілю (2018)
Яремко Г. - Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії у нормативно-правовому дискурсі (2018)
Кащук М. - Еволюція мети та завдань правового виховання учнівської молоді у межах ІІ половини ХХ століття (2018)
Гириловська І. - Концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2018)
Воробйова О. - Незалежні установи оцінювання як засіб забезпечення якості вищої освіти (2018)
Удовиченко І. - Інтеграція суспільно-наукових знань на уроках географії в старших класах профільної школи (2018)
Магрламова К. - Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії (2018)
Варянко Т. - Формування соціокультурної компетентності у студентів на заняттях з іноземної мови, Іванченко Л. (2018)
Григор’єва А. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі вивчення фахових дисциплін (2018)
Чорна І. - Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки (2018)
Івасів Н. - Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2018)
Алєксєєва Г. - Моделювання симулятору збирання та діагностики ПК в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Антоненко О., Кравченко Н. (2018)
Чжан Бо - Проблема формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у загальнонауковому вимірі (2018)
Лян Хайє - Критерії та рівні сформованості готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи із застосуванням проектних технологій (2018)
Усок О. - Структура проектної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2018)
Макаренко Н. - Використання народної казки для розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, Журавльова М. (2018)
Сліпенко В. - Структура підприємницької компетентності: погляд американських дослідників (2018)
Мельник В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх геологів у коледжах до використання геоінформаційних систем (2018)
Балух М. - Особливості критеріїв формування рівня культури здоров’я учнів у початковій школі (2018)
Мирошникова М. - Сутність та функції естетичної культури офіцерів національної поліції України (2018)
Магда П. - Розвиток креативності у майбутніх вчителів музики методом аудіовізуалізації (2018)
Гатеж Н. - Емоційно-мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Войналович О. П. - Зовнішня система контролю якості аудиторських послуг в Україні (2018)
Потійко С. В. - Облік операцій зі страхування на сільськогосподарських підприємствах: проблеми та перспективи вирішення (2018)
Harutyunyan V. - Perspectives of development of the RA tax system in the context of business environment, Harutyunyan T. (2018)
Варцаба В. І. - Аналіз впливу бюджетної децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні, Мулеса Е. В. (2018)
Гриджук Д. М. - Аналіз світових інноваційних практик ефективності банківської діяльності (2018)
Пархета Л. В. - Методи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2018)
Прицюк Л. А. - Аналіз діяльності банківських об’єднань, створених на некомерційних засадах (2018)
Васильченко О. М. - Сучасні особливості розвитку виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах (2018)
Завідна Л. Д. - Інновації як фактор розвитку та джерело конкурентних переваг підприємства (2018)
Крайнюк Л. М. - Особливості мотивації праці на ресторанних підприємствах м. Харкова, Полчанінова І. Л., Шишлакова О. В. (2018)
Лакіза В. В. - Процедура здійснення змін в результаті регулювання процесів функціонування підприємства (2018)
Світлична К. С. - Економічні аспекти забезпечення якості на фармацевтичних підприємствах (2018)
Сунцова О. О. - Підприємницькі технології управління кадровим потенціалом, Вовк О. М., Марчишина Ю. А. (2018)
Устенко А. О. - Застосування принципів "вірусного" маркетингу в управлінні підприємством паливного ринку, Потьомкіна Н. Ю. (2018)
Бутрим О. В. - Теоретичні засади забезпечення низьковуглецевого землекористування в сільському господарстві (2018)
Вдовенко Н. М. - Функціонування інтегрованих підприємств аграрного сектору на засадах дії механізму державно-приватного партнерства, Цимбал Л. І., Коробова Н. М. (2018)
Приходько І. В. - Розвиток ринку органічної продукції в Україні (2018)
Лимар В. В. - Підходи до розуміння ефективності через призму справедливості (2018)
Чернишов К. І. - Інституціональна та фінансова незалежність регуляторів ринку капіталу (2018)
Саргсян Л. Н. - Сравнительный анализ влияния экспорта и импорта на экономический рост в мире и в Армении (2018)
Мироненко П. В. - Ідеологія як стратегія формування державної політики (Вступне слово на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Згуровський М. З. - Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Ткаченко В. М. - Національна ідея: історіософія проблеми (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Горбатенко В. П. - Політико-правові аспекти національної ідеї (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Самчук З. Ф. - Філософські аспекти національної ідеї України (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Гула Р. В. - Базові політичні концепти національних моделей консерватизму в Україні у 1900–1914 гг. (розділ з монографії), Передерій І. Г. (2018)
Ткаченко В. М. - Попрання істини: гріх і покута (2018)
Кочубей Л. О. - Соціальна політика української держави: виклики соціальної диференціації в Україні та виконання державою регулятивної функції щодо соціальної сфери (2018)
Метельова Т. О. - Політика пам’яті як інструмент формування ідентичності: трансформації в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії) (2018)
Мельниченко В. Ю. - Рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна: quo vadis — куди йдемо?": Тарас Шевченко заповідав "кайдани порвати" (2018)
Калюжний Р. А. - Публічне адміністрування у сфері страхування: сутність та зміст категорії, Шапенко Л. О. (2018)
Кононець В. П. - Аналіз суддівської практики щодо застосування технічних приладів та технічних засобів органами поліції в рамках адміністративних проваджень (2018)
Леонова О. В. - Правове регулювання відносин надрокористування в країнах СНД та Україні (2018)
Медведик Л. О. - Місце вищих спеціалізованих судів в системі судоустрою України та їх адміністративна юрисдикція (2018)
Яковенко А. В. - Виконання рішень національних судів, як засіб забезпечення прав громадян із застосуванням практики Європейського суду (2018)
Дуліба Є. В. - Зарубіжний досвід реалізації фіскальної функції: питання імплементації у вітчизняне законодавство (2018)
Курило В. І. - Про окремі напрями підвищення ефективності фіскальної функції держави, Дуліба Є. В. (2018)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (ІІ), Яновський Я. (2017)
Боднарюк Б. - Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: "втеча з Вавілону" мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (І) (2017)
Яновський Я. - Військо Аттіли й армія Аеція в гуно-римській війні 451-455 рр.: порівняльний аналіз (І) (2017)
Воротяк І. - Образ Вінланда як уособлення "земного раю" в середньовічній ісландській літературній традиції (ІІ) (2017)
Tymchuk І. - The role of the church institution in the еstablishment of the republican forms of government in Novgorod during the first half of the XII ct. (2017)
Debenko V. - The peculiarities of formation and power prerogatives of the republican authorities of the Novgorod land in the XII – the first half of the XIII сt. (2017)
Погребенник A. - Особливості суспільно-політичних реалій та релігійного тла у південнофранцузьких провінціях на межі ХІІ-ХІІІ ст. (2017)
Ціватий В. - Білоруський ренесансний гуманізм і традиції української та європейської ідентичності доби відродження: політико-дипломатичні погляди Франциска Скорини (2017)
Чучко М. - "И тако погнашя их пряз Буковину Козминова, убиваящи и сякущи": трагічна розв’язка молдавської кампанії польського короля Яна Ольбрахта 1497 року в лісах Буковини (2017)
Кожолянко O. - Роль та місце весільних чинів у традиційному буковинському весіллі (на прикладі української обрядовості) (2017)
Воротняк I. - Єврейське населення Буковини: вплив стереотипів на міжетнічну взаємодію, Стрельчук Н. (2017)
Лиман С. - Державна діяльність іспанського короля Філіпа II у творчості істориків українських земель Російської імперії (XIX – початок XX ст.) (2017)
Сандуляк І. - Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 рр.) (І) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Роль постоянного самосовершенствования в акушерстве, гинекологии и перинатологии (2017)
Давыдова Ю. В. - Послеродовая реабилитация и восстановление качества жизни у женщин с нарушениями целостности промежности в родах, Огородник А. А., Баранова В. В., Лиманская А. Ю., Скрипка А. А., Корниенко С. М., Бутенко Л. П. (2017)
Баранова В. В. - Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді, Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Vaginal Cleansing Before Cesarean Lowers Infection Risk (2017)
Санация влагалища до проведения кесарева сечения снижает риск инфицирования (2017)
Ліманська А. Ю. - Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозгового кровообігу, Бутенко Л. П., Давидова Ю. В. (2017)
Грищенко О. В. - Значення змін автономної нервової регуляції матері та плоду в жінок із прееклампсією, Лахно І. В., Демченко О. Б., Сторчак Г. В., Бобрицька В. В., Дудко В. Л. (2017)
Макаренко М. В. - Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Слободенюк А. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2017)
Подольський В. В. - Профілактика та лікування запальних змін статевих органів у жінок з лейоміомою матки, Подольський В. В. (2017)
Сюсюка В. Г. - Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи у вагітних з урахуванням їх психоемоційного стану (2017)
Лента новостей (2017)
Огородник А. О. - Ефективність застосування Утрожестану при вкороченні шийки матки, Бутенко Л. П., Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Шунько Є. Є. - Фактори ризику формування перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7 366/7 тижнів, Сіренко О. І., Лакша О. Т., Старенька С. Я., Барановська О. В. (2017)
Коренєв М. М. - Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків, Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2017)
Березенко В. С. - Муковісцидоз у дітей. Своєчасна діагностика як важливий предиктор ефективності лікування (клінічний випадок), Резніков Ю. П., Крат В. В. (2017)
Аряев Н. Л. - Геоэндемическая оценка клинико-эпидемиологических особенностей дефицита гормона роста у детей Одесского региона по результатам 15-летнего мониторирования, Бирюков В. С., Сеньковская Л. И., Гудзь В. А., Лучникова Т. В. (2017)
Пипа Л. В. - Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку, Пілюйко Н. В., Філик А. В., Лисиця Ю. М., Пілюйко П. В., Томіч І. В., Колесник І. В., Тарнавський Ю. О. (2017)
Оніськова О. В. - Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку, Ющенко Л. О., Залевська І. В. (2017)
Лемко О. І. - Зміни активності запального процессу у дітей, що часто хворіють, та хворих на рецидивуючий бронхіт під впливом відновлювального лікування, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2017)
Крамарьов С. О. - Порушення моторики кишечника при гострих нейроінфекціях у дітей, Марков А. І. (2017)
Алі Самех Алі - Індивідуалізація показань до антигелікобактерної терапії та оцінка її ефективності у дітей з функціональною диспепсією (2017)
Шутова Е. В. - Возрастные и гендерные особенности липидного профиля у детей и подростков с желчнокаменной болезнью (2017)
Цимбаліста О. Л. - Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція) (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Беличенко Н. - "Fiori musicali" Фрескобальди — clavier-ubung III И.С.Баха: фугетта-ричеркар) (2017)
Казначеева Т. А. - Петр Сокальский — первый украинский профессиональный оперный композитор (2017)
Мирошниченко C. В. - Первый микроцикл — основа полифонического цикла В. Иванова (2017)
Мельник С. О. - Жанрово-стилістична драматургія вокального циклу Н. Бакрі"Три романтичних пісні кохання" (2017)
Фартушка О. - Типологічне та індивідуальне у хорових фугах П. Гіндеміта (2017)
Рудь П. В. - Стильова парадигма творчості О. Щетинського (на прикладі твору "Земля Франца Йозефа") (2017)
Николаевская Ю. - Коммуникативная стратегия как проблема интерпретологии (2017)
Иванников Т. П. - Феноменологический подход к анализу гитарной музыки XX века: "Ноктюрнал" Б. Бриттена (2017)
Сагалова А. В. - Исполнительская школа в фортепианном искусстве: проблема лидерства (на примере творчества Т.Б. Веркиной) (2017)
Григорьева О. Б. - Специфика композиторской трактовки и воплощения жанра баллады в вокальном цикле Д. Л. Клебанова "Шесть баллад на стихи А.С. Пушкина" (на примере баллады "Вурдалак") (2017)
Днепровская Н. Г. - Преломление духовной лирики в творчестве марка карминского для детского хора, Дитте Л. А. (2017)
Косенко Г. Г. - Темброва семантика альта як художня метасистема (2017)
Зотов Д. - Вплив особистісної мотивації на формування професійного образу виконавця-саксофоніста (2017)
Стецюк Б. - Фортепианный джаз Чик Кориа: стилистические синтезы и "конгломераты" (2017)
Сунь Тянь - Концертно-віртуозний стиль фортепіанних творів Хуан Ан Луна (2017)
Лю И. - Образ родного края в камерно-вокальном творчестве китайских композиторов (2017)
День Кай Юань - Особенности раскрытия внутреннего мира героя в китайской камерно-вокальной лирике 1980-х годов (2017)
Лю Нин - Д. Шостакович. Сюита на стихи Микеланджело буонарротти для баса и фортепиано ор. 145: семантический ключ к "полифонии смыслов" (2017)
Черная А. - Стиль деятельности Камерного хора им. А. Петросяна НТУ "ХПИ" (2017)
Шаповалова Л. В. - Интерпретология как интегративная наука (2017)
Зінків І. Я. - Подвійний концерт Юрія Олійника в контексті розвитку жанру (2017)
Симонова О. - Інтерпретація оригінального бандурного твору та педагогічний процес (2017)
Білоусова С. - Академічні жанри в домровій творчості В.Івка і Є.Мілки (2017)
Данилюк М. М. - Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини:ґенеза й особливості (2017)
Олексюк А. В. - Оригінальна творчість українських митців доби незалежності на перетині академічного та інародного існструменталізму (2017)
Пасічняк Л. М. - Традиційне ансамблеве народно-інструментальне мистецтво Прикарпаття в контексті сучасної культури (2017)
Прокопчук Т. Ю. - Містерія "Ранок Землі" Олега Трофимчука: інтертекстуальні паралелі (2017)
Хмель Н. - Особливості темброво-фактурної трансформації "Сонати для гобою та Basso continuo g-moll" Ґ. Ф. Телемана в перекладенні для бандури та фортепіано (у п’яти частинах) (2017)
Азарова І. Б. - Характерні особливості та класифікація девелоперських проектів (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2017)
Кадикова І. М. - Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами, Ларіна С. А., Хвостіченко В. В., Чумаченко І. В. (2017)
Крамський С. О. - Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин, Руднiченко М. Д. (2017)
Лукашенко В. М. - Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів, Лепський В. В. (2017)
Лукьянов Д. В. - Трансформация командной ролевой модели научной школы в цепь Маркова, Колесников А. Е. (2017)
Мельниченко О. І. - Застосування системного аналізу в управлінні проектами забезпечення якості транспортних послуг, Чечет А. М. (2017)
Криворучко О. В. - Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу, Дитинюк О. В. (2017)
Горда Е. В. - Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа "трещина” (2017)
Терентьєв О. О. - Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Саченко І. А. (2017)
Красовська Г. В. - Аналіз підхідів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курирування контентом МВОК (2017)
Федусенко О. В. - Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання, Федусенко А. О., Доманецька І. М. (2017)
Бондар О. А. - Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом, Якимчук І. М., Дружинін М. А., Кошельна В. М., Петренко Г. С. (2017)
Бондарчук Н. В. - Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу (2017)
Гергі Д. С. - Особливості атрибуції будівельних проектів у господарському портфелі девелоперської компанії (2017)
Гриценко О. С. - Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області, Запєчна Ю. С., Лисак І. В. (2017)
Дикий О. В. - Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації, Іщенко Т. М., Омеляненко О. П., Зінченко М. М., Некрутенко О. В., Локтіонова Я. Ф. (2017)
Крижановський В. І. - Оновлення бізнес-індикаторів моделей "управління за відхиленнями" будівельного проекту: обліково-аналітичні аспекти (2017)
Марчук Т. С. - Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту, Трач Р. В., Ручинська Ю. М. (2017)
Моголівець А. А. - Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством (2017)
Поколенко В. О. - Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств, Малихіна О. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Волошина Т. В. (2017)
Рижаков Д. А. - Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу (2017)
Рижакова Г. М. - Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики, Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. (2017)
Савчук Т. В. - Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва, Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Баличев О. Ю. (2017)
Сапіга П. А. - Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва (2017)
Стеценко С. П. - Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва, Бєлєнкова О. Ю., Литвиненко О. В. (2017)
Цифра Т. Ю. - Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах (2017)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Цюцюра М. І. - Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи (2017)
Баладцький М. В. - Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва, Скакун Є. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Методичні засади забезпечення надійності організаційно-технологічних рішень у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Білавич Г. В. - Анормативні інтерфереми в навчальній літературі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2017)
Будник О. Б. - Кохання у драмі життя Тараса Шевченка (2017)
Дудка Т. Ю. - Просвітницька діяльність українських представників вищої школи в умовах еміграції (перша половина ХХ століття) (2017)
Ільницька О. М. - Процес навчання як один із видів людської діяльності та його роль у професійному cтановленні студентів-медиків, Попович З. Б. (2017)
Казанцева Л. І. - Позитивна емоційна стимуляція як умова навчання української мови дошкільників з російськомовним типом спілкування (2017)
Кіндратюк Б. Д. - Музика в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Котик Т. - Композиція сучасного уроку за умов компетентнісного підходу до навчання у школі (2017)
Мариновська О. Я. - Компетентність особистості школяра: реалізація концептуальної ідеї практичної вмілості (2017)
Попова А. C. - Особливості законодавчого регулювання професійної підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції як соціально-педагогічна проблема (2017)
Сабат Н. І. - Зарубіжний досвід розвитку міграційної педагогіки (2017)
Сливка Л. В. - Категоріальний апарат проблеми здоров'язбережувального виховання: тлумачення дефініції "здоров'я" у польській науковій літературі (2017)
Тимків Н. - Формування корпоративної культури майбутніх інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі (2017)
Ткачук О. - Організація самостійної роботи студентів спеціальності "Початкова освіта" педагогічного факультету (2017)
Fomin K. V. - Common-didactic Basis of Dialogue Training in Primary School (2017)
Арест М. В. - Основи системного моделювання на прикладі обліку предметів (визначення чисельності множини), Кіщук Н. В. (2017)
Багрій М. А. - Формування рис фольклорно-етнографічних традицій на матеріалі "старобутніх повісток" Ігоря Костецького (2017)
Нестеренко С. В. - Формування етнокультурних компетентностей під час уроків літератури рідного краю (на матеріалі громадянської лірики Богдана Томенчука) (2017)
Петровська К. В. - Підвищення освітнього рівня суб'єктів пробації засобами інтерактивної співбесіди (2017)
Ушневич С. Е. - Формування національно свідомої мовної особистості засобами художніх творів про Майдан (на уроках позакласного читання) (2017)
Гузій І. С. - Особливості формування конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання в умовах соціального партгнерства (2017)
Захарченко Ю. В. - Сутність поняття "дослідницька компетентність майбутніх фахівців з маркетингу" (2017)
Калінська О. П. - Підвищення педагогічної майстерності викладача в системі методичної роботи кафедри (2017)
Корчинська Н. М. - Загальні особливості змісту професійної туристичної освіти в системі професійно-технічної освіти України (2017)
Криштанович С. В. - Основні поняття та їх значення у процесі визначення методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Павленко М. С. - Аналіз змісту підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін у міжкурсовий період (2017)
Павлиш Т. Г. - Структура професійної мобільності викладача інформатики (2017)
Шкуропацька Н. В. - Умови розвитку професійно-педагогічної компетентності керівників ПТНЗ (2017)
Котвіцька А. А. - Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку, Цубанова Н. А., Кононенко Н. М., Просяник Л. Ф. (2018)
Polova Zh. M. - The substantiation of the technology for preparing the cream with silver citrate, Kukhtenko H. P., Gladukh Ie. V. (2018)
Федяк І. О. - Порівняльна оцінка соціальних індикаторів епідемій ВІЛ-асоційованого та мультирезистентного туберкульозу в Україні, Федяк П. І. (2018)
Савченкова Л. В. - Фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ потребления антибактериальных препаратов в многопрофильном стационаре, Джабаров И. П. (2018)
Панфілова Г. Л. - Поводження з фармацевтичними відходами як важлива складова ефективної реалізації соціальної функції аптек за умов упровадження Належної аптечної практики, Гала Л. О. (2018)
Бородіна В. І. - Дослідження складу аптечок медичних автомобільних, якими укомплектовані автобуси та маршрутні таксі, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Немченко А. С. - Аналіз ринку антидіабетичних лікарських засобів на основі метформіну, Тораєв К. Н., Назаркіна В. М. (2018)
Федяк І. О. - Маркетинговий аналіз антибактерійних препаратів групи азитроміцину для використання у педіатрії, Білик І. П. (2018)
Толубко В. Б. - Оптимальний демодулятор для некогерентного прийому сигналів із фазорізницевою модуляцією другого порядку, Беркман Л. Н., Коршун Н. В., Хахлюк О. А. (2017)
Кільменінов О. А. - Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку, Романчук В. І. (2017)
Гаврилко Є. В. - Дослідження впливу обмеженості динамічного діапазону радіоприймальних пристроїв на показники якості бортових радіосистем, Шефер О. В. (2017)
Отрох C. І. - Методика підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування, Кравченко В. І., Голубенко О. І., Загряжська М. В., Скрипнік В. В. (2017)
Мельник Ю. В. - Модель управління телекомунікаційною мережею на основі нейронної мережі та оцінка ефективності її функціонування, Кільменінов О. А., Макаренко А. О. (2017)
Гайдур Г. І. - Дослідження екстремальних систем: методи пошуку екстремуму на прикладі однопараметричного об’єкта, Бондарчук А. П., Чумак О. І., Груєнко О. М. (2017)
Федорова Н. В. - Контроль использования трафика в мультисервисной макросети, Елиссави К. К. А. (2017)
Недашківський О. Л. - Методи побудови пасивних оптичних мереж за топологією "шина з розгалудженням” (2017)
Дакова Л. В. - Взаємодія мережі LTE з іншими не 3GPP мережами та забезпечення дискретної та безперервної мобільності, Даков С. Ю. (2017)
Джус М. Б. - Якість життя та віддалені наслідки у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в Україні (2017)
Куцик Д. Ю. - Рівень гідроґену сульфіду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії, Скляров Є. Я. (2017)
Могильницька Л. А. - Рівень ICAM-I, VCAM, Е-селектину при артерійній гіпертензії, що супроводжується цукровим діабетом, ожирінням (2017)
Іванов В. П. - Характер ураження коронарного русла у хворих із не Q-інфарктом міокарда в гендерно-віковому аспекті, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2017)
Лизак О. Л. - Зміни у патернах стосунків пацієнтів після короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії (2017)
Варес Я. Е. - Застосування проґрамного забезпечення DDS PRO для планування двобічної сагітальної остеотомії нижньої щелепи: опис клінічного випадку, Готь І. М., Філіпський А. В., Філіпська Т. А. (2017)
Загородній О. В. - Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих, Міхель Ю. М., Мота Ю. С., Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2017)
Бодак П. С. - Ендоваскулярна емболізація посттравматичних псевдоаневризм артерій гомілки у молодих осіб (клінічні спостереження), Петров В. Ф., Лєбєдєва С. А., Ройко Д. В. (2017)
Посівнич М. М. - Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом (клінічний випадок), Чукла Р. О., Лукавецький О. В. (2017)
Сафонова О. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2А типу (синдром Сіппла), Маркевич Ю. О., Сафонов А. С. (2017)
Федущак А. Л. - Медична освіта у Львові першої половини ХХ століття очима сучасників, Стернюк Ю. М., Січкоріз О. Є. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Смачило С. - Формування та реалізація соціальної функції держави в умовах глобалізації: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2017)
Смоквін М. - Історичний екскурс правовідносин щодо створення оптимальних умов стійкого розвитку українського села (2017)
Гбур З. - Економічна безпека України в умовах глобалізації (2017)
Гулєвич А. - Місце службового протоколу та етикету в структурі організаційної культури публічного управління (2017)
Децик О. - Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери публічної дипломатії в Україні (2017)
Yerko O. - Reforming the Ukrainian pension system in the context of the strategy for modernization and development of the pension fund of Ukraine for the period up to 2020 (2017)
Зелінська Н. - Механізм багаторівневого управління в Україні на рівні місцевих органів публічної влади в умовах децентралізації (2017)
Коваль З. - Концепт державної комплексної інформаційно-комунікативної політики як підґрунтя стратегії стійкості України в умовах інформаційно-психологічної війни (2017)
Мартиненко Н. - Сучасні практики державного управління розвитком пенсійних систем в країнах-членах Єврoпeйськoгo Сoюзу (2017)
Мукан Б. - Роль інституту урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав і свобод людини (2017)
Ovcharenko S. - Cultural policy of Ukraine: global dimensions (2017)
Підбережник Н. - Реалізація публічного етнополітичного менеджменту в Україні на сучасному етапі (2017)
Робочий В. - Товари першої необхідності, визначення та структура в сучасних ринкових умовах (2017)
Сазонець І. - Комерційна дипломатія в умовах торговельних війн ТНК та розвитку національних економік, Тихончук Л. (2017)
Сімоненко О. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження фінансової децентралізації в Україні (2017)
Коваль О. - Проблеми управління кар’єрою військовослужбовців збройних сил України в мирний час й особливий період та шляхи їх вирішення (2017)
Осипов Д. - Акмеологічний підхід у формуванні та оцінюванні професійних інтересів публічних службовців (2017)
Панасюк Р. - Вдосконалення управління процесами об’єднання територіальних громад (2017)
Усаченко О. - Аналіз стану розвитку системи базових механізмів державного управління за результатами опитування державних службовців (2017)
Асоціативна політекономія лютого 2018 (2018)
Коваль П. - Першими повинні прийти інвестиції, за ними прийдуть найсучасніші технології (2018)
Зарицька Н. - Новий погляд на інвестиції в агробізнес (2018)
Криворак А. - Был ли Джон Мейнард Кейнс Кейнсианцем (2018)
Редзюк Є. - Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? (2018)
Бардась В. - Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році (2018)
Крисак А. - Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації (2018)
Стешенко Л. - Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації (2018)
Содержание (2016)
Бабич Ю. И. - Модель поиска причинно-следственных сигналов на изображениях, Бабич Н. И., Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2016)
Голофеева М. А - Повышение точности измерения температуры с помощью приборов инфракрасной техники, Левинский А. С., Тонконогий В. М. (2016)
Гусарев В. С. - Технологические объекты в ГПС (2016)
Доброскок В. Л. - Прогнозирование остаточных деформаций изделий, изготавливаемых селективным лазерным спеканием, Погарский А. В. (2016)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при двосторонньому торцевому шліфуванні некруглих деталей орієнтованими кругами, Кальченко В. В., Слєднікова О. С. (2016)
Коновалов И. П. - Опыт компьютерного проектирования процесса получения заготовок из листового проката, Кремнев Г. П., Наддачин В. Б. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Елементні показники процесу точіння загартованої сталі пластинами із ПКНБ, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Оптимизация профильного зубошлифования на станке с ЧПУ и системой измерения припуска, Ларшин В. П., Нежебовский В. В. (2016)
Мицык А. В. - Возможности мультиэнергетической технологи отделочно-зачистной обработки и гибридного станка вибрационного и двойного центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження площі контакту різальної поверхні кругу з деталлю при плоскому торцевому шліфуванні з попереднім нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Рябенков И. А. - Обоснование технологических возможностей уменьшения шероховатости поверхности при обработке свободным и связанным абразивом (2016)
Ступницький В. В. - Методологія проектування об’єктно-орієнтованих та функціонально-орієнтованих технологічних процесів машинобудівного виробництва, Ступницька Н. В. (2016)
Тігарєв В. М. - Розробка програмного модулю для управління тривимірною моделлю рами спортивного автомобіля при автоматизованому проектуванні, Тонконогий В. М., Якімов О. О. (2016)
Тонконогий В. М. - Компьютерная модель проектирования помещений с акустическими свойствами, Якимов А. А., Синько И. С. (2016)
Шейкін С. Є. - Технологія відновлення карданних валів з застосуванням градієнтного деформаційного зміцнення, Студенець С. Ф., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В. (2016)
Шкурупий В. Г. - Условия съема материала и формообразования поверхностей при абразивном полировании (2016)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Міст ім. Є. О. Патона – нинішній стан та перспективи, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2018)
Стовпник С. Н. - Исследования флишевого породного массива в условиях строительства Бескидского тоннеля, Осипов А. С. (2018)
Стороженко Л. І. - Дослідження просторової роботи та напружено-деформованого стану нової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, Гасій Г. М. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Возведение торгово-развлекательного центра в условиях исторически сложившейся городской среды г. Харькова, Гудилин Р. И. (2018)
Лантух-Лященко А. І. - До нової редакції ДБН "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" (2018)
Алимадад Солтани-Али - Влияние зиккуратов на формирование и развитие торговых площадей на Ближнем и Среднем Востоке (2018)
Дагіль В. Г. - Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" (2018)
Данильченко Ю. М. - Закономірності зміни динамічних властивостей ескалаторів з проміжним розміщенням приводу залежно від конструктивно-експлуатаційних характеристик, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив конструкції привідної машини на зносостійкість абразивного інструмента, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2018)
Вітаємо із 80-річчям Абрашкевича Юрія Давидовича професора кафедри "Будівельні машини ім. Ю. О. Вєтрова" КНУБА, заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора, провідного фахівця в галузі механізації трудомістких ручних процесів у будівництві, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Вітаємо із 80-річчям Гуляєва Валерія Івановича завідувача кафедри вищої математики Національного транспортного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Умови друкування (2018)
Баранько Я. С. - Канонічне право: історія та методологія дослідження (2012)
Башук О. Г. - Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму (2012)
Білецька Б. Г. - Релігійний символ: сутність та особливості (2012)
Живоглядова І. В. - Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури (2012)
Машкін В. В. - Методологічне підґрунтя етики модерну (2012)
Омельченко В. Ю. - Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна (2012)
Предко О. І. - Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfahrung", 1871) (2012)
Река К. В. - Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю (2012)
Соболєвський Я. А. - Християнський персоналізм Е. Муньє (2012)
Терехова Л. В. - Західноєвропейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя (2012)
Якимець Н. Р. - Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини (2012)
Ярмоліцька Н. В. - Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства (2012)
Вілков В. Ю. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Петренко І. І. - Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності (2012)
Смолей В. В. - Політичний режим міжвоєнної Польщі як об'єкт політологічного дослідження (2012)
Ткач О. І. - Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів (2012)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання європейської інтеграції України (2012)
Шульга М. А. - Новий світовий порядок: європейський дискурс (2012)
Богачов А. Л. - Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера (2012)
Куценко В. В. - Час як філософська категорія: у пошуках екзистенційної темпоральності (2012)
Роздайбіда Л. Г. - Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності (2012)
Семикрас В. В. - Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського (2012)
Смольницька О. О. - Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень (2012)
Супрун Н. Т. - Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819–1920 рр.) (2012)
Суржик І. О. - Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Панухник Р. - Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз (2012)
Призіглей М. О. - Політична участь громадян в умовах демократизації суспільства (2012)
Рева Т. С. - Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) (2012)
Сенько В. В. - Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи (2012)
Акімова Д. С. - Проблема перетинання освіти й насильства, Сунгатуліна Є. К. (2012)
Гаєвська Н. З. - Код юродивого у російській культурі (2012)
Заболотських К. І. - Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго (2012)
Лисков А. С. - Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму (2012)
Малевич Т. В. - Поняття "природна релігія" у когнітивному релігієзнавстві (2012)
Мудраков В. В. - Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше (2012)
Орєхова А. А. - Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР (2012)
Рачитських Д. О. - Проблеми особистості у буддизмі (2012)
Сурікова А. С. - Поняття "потойбічного" у контексті религійної та секулярної свідомості кінця XVIII – середини XIX ст. (2012)
Шевченко К. В. - Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики (2012)
Баумейстер А. О. - Суб'єктивність і dasein: імпліцитна метафізика гайдеґерового мислення (2013)
Бокал Г. В. - Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського (2013)
Кляшторний О. М. - Інтегративні критерії якості вищої освіти (2013)
Колісник О. В. - Американський філософський дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект) (2013)
Кондратьєва І. В. - Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви (2013)
Руденко С. В. - Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як корелят громадянського суспільства (2013)
Коршук Р. М. - Ліберальна та етнічна демократія: порівняльний аналіз (2013)
Косенко Д. В. - Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса (2013)
Нагорняк Т. Л. - Міста як бренди за умов глобалізації (2013)
Петренко В. В. - Методи впливу політичної мови (2013)
Рендюк С. П. - Досвід А. С. Макаренка і сучасні освітянські реалії: до 130-річчя з дня народження великого педагога (2018)
Жозе да Коста Г. О. - Портрет творчого учня очима вчителя (2018)
Гриньова М. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності (2018)
Майнаєв Ф. Я. - Формування мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання (2018)
Слухенська Р. В. - Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки, Куліш Н. М., Решетілова Н. Б. (2018)
Мазуренко В. О. - Використання системи масового обслуговування з чергами в управлінні закладом освіти, Логвиненко Ю. В. (2018)
Харагірло В. Є. - Сутність і структура готовності до інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Коваль Л. Є. - Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання (2018)
Гук Л. І. - Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у канадських школах ХІХ ст., Барабаш О. В. (2018)
Магрламова К. Г. - Професійна підготовка майбутніїх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії (2018)
Твердохліб Г. В. - Практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища (2018)
Северин Ю. М. - Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова (2018)
Дзюба О. А. - Вокальна творчість Ф. Ліста у репертуарі студентів вокально-акторських спеціалізацій (педагогічні міркування) (2018)
Литовченко Г. В. - Викладання образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти УРСР у 70-ті роки ХХ століття (2018)
Корба В. М. - Let’s be healthy! (9th form lesson plan) (2018)
Фомін В. В. - Питання суспільної опіки дітей і молоді у творчому доробку І. І. Бецького (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кальмук І. П. - Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова (за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") (2013)
Кривда Н. Ю. - До історії ілюстрування "Енеїди" Івана Котляревського (2013)
Крикун В. Ю. - Проект "просвітницької діалектики" в філософській концепції Петра Рамуса (2013)
Михайлова И. И - Ідеї апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. (2013)
Прокопов Д. Є. - Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз (2013)
Руденко С. В. - Про один із перспективних напрямів розвитку історико-філософських ідей Д. І. Чижевського (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як базис конструювання компетентного громадянина (2013)
Щербина Е. Ю. - Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен (2013)
Мамчур Г. В. - Державна служба в Україні та Японії: порівняльний аналіз (2013)
Машаровська С. Ю. - Імперські маніпулятивні стратегії в геополітичній доктрині Ю. Липи (2013)
Печенюк Д. О. - Партисипаторна теорія демократії як напрям сучасної американської політичної науки: історія становлення і концептуальні засади (2013)
Капто О. С. - Инвайронментальная этика в контексте творческого наследия В. И. Вернадского (2013)
Козіков І. А. - В. И. Вернадский – создатель учения о ноосфере (2013)
Вілков В. Ю. - "Идея единства человечества" концепции ноосферогенеза В.И.Вернадского в контексте философского дискурса ХХ века, Погорілий А. О. (2013)
Кравчук А. А. - Биосфера – феномен геологической природы (2013)
Сидоренко Л. І. - Философия науки В. И. Вернадского (2013)
Шашкова Л. О. - В. И. Вернадский: философские и научные аспекты социальной эпистемологии (2013)
Ярмоліцька Н. В. - Научное мировоззрение и проблемы развития философской науки в философской концепции В. И. Вернадского (2013)
Богачов А. Л. - Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) (2013)
Владиченко Л. Д. - Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі (2013)
Горбенко Н. В. - Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду у творах Гусерля (2013)
Кожем'якіна О. М. - Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації (2013)
Mir-Mohammadi Seyed Mohammad H. - Why I am not a non-cognitivist (2013)
Ніколаєнко О. О. - Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам'яті (2013)
Приходько В. В. - Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики (2013)
Прокопов Д. Є. - Естетика Ф. Шилера і розвиток критицизму (до проблеми рецепції Кантової філософії (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Русін Р. М. - Деформація художнього образу в пластичному мистецтві модернізму (2013)
Сайтарли І. А. - Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність (2013)
Товбін К. М. - Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності (2013)
Чабанов В. Г. - Мова як чинник етнокультурного розвитку українців (2013)
Дем'яненко М. М. - Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття (2013)
Печенюк Д. О. Б. - Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії (2013)
Таран С. В. - Дослідження регіоналізму як фактору міжнародної політики (2013)
Ткач О. І. - Україна – Азербайджан: через довіру до партнерства (2013)
Щербина Ю. С. - Цінність як символ у політичній рекламі (2013)
Богачов А. Л. - Феномен техніки в соціальному аспекті (2013)
Владиченко Л. Д. - Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні (2013)
Ворона В. А. - Контрактуалізм і права тварин (2013)
Гаджиєв В. В. - Поняття гри у гуманітарному знанні (2013)
Кальмук І. П. - Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдеґера та в екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра і Мориса Мерло-Понті (2013)
Колесник А. С. - Античне коріння поняття свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності (2013)
Маслікова І. І. - У пошуках спільного блага: до постановки проблеми (2013)
Ніколаєнко О. О. - Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) (2013)
Омельченко В. Ю. - Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ–ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень (2013)
Поздняков В. М. - Cинергетичне осмислення українства як етносоціальної спільноти (2013)
Предко Д. Є. - Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал (2013)
Прокопов Д. Є. - "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії (2013)
Русін Р. М. - Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві (2013)
Стеценко Л. Л. - Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції (2013)
Тимченко В. М. - Обмін і дар як соціокультурні явища (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблема неформальної оцінки аргументації (2013)
Филипович Г. Д. - Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори (2013)
Батрименко О. В. - Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні (2013)
Калінін В. Ю. - Концепція утопістики у світ-системному підході (2013)
Карипов Б. Н. - Російський ідеологічний дискурс другої половини XIX – початку XX ст.: об'єкт дослідження вітчизняної і закордонної історіографії (2013)
Печенюк Д. О. - Типологія демократичних режимів за Б. Барбером (2013)
Ткач О. І. - Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України (2013)
Ювченко А. І. - Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження (2013)
Бугров В. А. - Програма розвитку: ідея Університету (2014)
Баумейстер А. О. - Прагматичний реалізм і питання про об'єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом (2014)
Бородіна Н. В. - Философские аспекты проявления жестокости в искусстве (2014)
Качан К. Є. - Причини появи неоязичництва у світі (2014)
Кордун В. О. - Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) (2014)
Крикун В. Ю. - Місце суперечки в суспільній діяльності людини (2014)
Лимар О. В. - Поняття просторовості екзистенції (2014)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права (2014)
Мельник О. Є. - Зміст освіти як міра залучення людини до культури (2014)
Ороховська Л. А. - Криза медіакультури інформаційного суспільства (2014)
Руденко С. В. - Гносеологічні засади концепції реконструктивної рефлексії Г. Патнема (2014)
Сарапін О. В. - Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького (2014)
Терешкун О. Ф. - Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі (2014)
Фелінська А. О. - Суб'єкт – суб'єктна модель PR – комунікації (етико-філософський аналіз) (2014)
Щербина О. Ю. - Логічне моделювання та юридична аргументація (2014)
Батрименко О. В. - Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя (2014)
Донська А. Г. - Політична обумовленість концепту Центральної Європи (2014)
Крицкалюк Н. І. - Інституціоналізація громадянського суспільства як основний критерій демократичного розвитку (2014)
Панасюк Л. В. - До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 – 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) (2014)
Парно Л. Д. - Ефективність уряду як проблема сучасної політики (2014)
Разіцький В. Й. - Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака, Петренко В. В. (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? (2014)
Пілецький Є. А. - Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли (2014)
Конверский А. Е. - Как возможна логика традиционная с точки зрения современной? (2014)
Баумейстер А. О. - Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Гаджиєв В. В. - Проблема соціального контракту в добу Просвітництва (2014)
Ляшенко І. В. - Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея (2014)
Руденко С. В. - Основні принципи історико-філософської концепції З. А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) (2014)
Русін Р. М. - Деструктивність і креативність як чинники формування художньо-образної системи сюрреалізму (2014)
Сорока М. В. - Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії (2014)
Філіппов В. Л. - Мовна картина світу як внутрішній аспект культури (2014)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Петренко В. В. - Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки, Разіцький В. Й. (2014)
Петренко І. І. - Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" (2014)
Печенюк Д. О. - Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії (2014)
Павлова О. Ю. - Візуальні практики в контексті трансформації культури Премодерну (2014)
Титул, зміст (2018)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Залознова Ю. С. - Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку (2018)
Мандибура В. О. - Основна суперечність відносин споживчого ринку та шляхи її подолання, Хижняк В. О. (2018)
Сухіна О. М. - Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Гоян І. М. - Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі (2014)
Добко Т. Д. - Щастя і відношення людської особи до добра (2014)
Еворовский В. Б. - Свет Просвещения на Беларуси (2014)
Ібрагімов М. М. - "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях (2014)
Ляшенко І. В. - Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду (2014)
Сорока М. В. - Методологічні засади дослідження історії української політичної філософії (2014)
Косенко Д. В. - Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності (2014)
Савойська С. В. - Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми (2014)
Печенюк Д. О. - Базові умови політики за Б. Барбером (2014)
Богачевский П. С. - Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Заїка Т. П. - Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) (2014)
Колотілова Н. А. - Особливості концепції риторики Б. Ламі (2014)
Мохнатюк І. О. - Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка (2014)
Павко А. І. - Методологічні засади Шевченконіани (2014)
Соболь Т. В. - Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства (2014)
Тормахова А. М. - Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик (2014)
Швед З. В. - Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях (2014)
Петренко І. І. - Основні види аналізу державної політики (2014)
Бацевич Ф. С. - Недиспозиційні предикати і модальність в одивнених художніх текстах (2017)
Дуброва О. М. - Презентація синтаксичних концептів (2017)
Кондратенко Н. В. - Типологія мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу (2017)
Вінтонів М. О. - Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові (2017)
Шатілова О. С. - Суб’єкти авторизації в публіцистичному тексті: класифікаційно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Грипас О. Ю. - Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях (2017)
Грачова А. В. - Типологічні виміри класифікаційних ознак прислівника у різносистемних мовах (на матеріалі української, англійської та італійської мов) (2017)
Кучер А. С. - Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції (2017)
Аксьонова І. О. - Синтаксичні конкретизатори в структурі речення:типологійно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Бортун К. О. - Категорії імператива в сучасній українській мові (2017)
Стишов О. А. - Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. І. - Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові сучасної української газетної періодики (2017)
Мялковська Л. М. - Лінгвостилістична парадигма ментальності інтелігенці в прозі І.С. Нечуя-Левицького (2017)
Вінтонів Т. М. - Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство сьогодні (2017)
Заболотня Р. В. - Джерела походження та морфемна структура фармаконімів оториноларингології (2017)
Труб В. М. - Про співвідношення значень дієслів допомагати й підтримувати (2017)
Видайчук Т. Л. - Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського