Ляшенко М. В. - Екологічна парадигма локалізації виробництва продукції тваринництва (2018)
Голівер В. П. - Удосконалення рейтингової оцінки якості корпоративного управління (2018)
Васильєва О. І. - Формування системи понять щодо професіоналізації публічної служби в Україні, Васильєва Н. В. (2018)
Хряпинський А. П. - Вдосконалення політики державного регулювання територіального розвитку як запорука формування вітчизняних туристичних комплексів, Шведун В. О. (2018)
Грищенко І. М. - Формування публічної політики у сфері виборчого процесу (2018)
Тихончук Л. Х. - Роль міжнародних інституцій в удосконаленні системи державного регулювання діяльності стратегічних корпорацій України (2018)
Михайлов В. М. - Забезпечення безпеки цивільного населення в умовах гібридних загроз (2018)
Гбур З. В. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави (2018)
Козловський Є. В. - Організаційно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами туристичного бізнесу, Ткаченко Т. І. (2018)
Бомчак Я. О. - Реалізація органами місцевого самоврядування державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища як об'єкт наукового дослідження (2018)
Подорваний В. К. - Адаптація системи державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання до сьогодення (2018)
Сивак О. В. - Використання інструментів цифрової демократії для здійснення природоохоронних заходів урядом та неурядовими організаціями, Воробйов С. В. (2018)
Майсара Алкум - Міжнародний досвід організації конструктивного діалогу між організаціями громадянського суспільства та державними органами (2018)
Поплавський А. А. - Державно-управлінська діяльність у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю (2018)
Федорова А. М. - Компаративний аналіз дефініції "безпека" (2018)
Шаригін В. В. - Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Кривдік С. Г. (2018)
Герасимець І. М. - Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит), Кульчицька Г. О., Гречановська О. Є. (2018)
Стрельцов В. О. - Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2018)
Антоненко Т. С. - Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ), Брик О. Б., Пономар В. П., Дудченко Н. О. (2018)
Артеменко Г. В. - Этапы раннепротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита, Самборская И. А., Швайка И. А., Гоголев К. И., Довбуш Т. И. (2018)
Шумлянський Л. В. - Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита, Степанюк Л. М., Клаессон С., Руденко К. В., Беккер А. Ю. (2018)
Вакуленко М. О. - Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування (2018)
Матковський О. І. - Цінна праця про топаз України і світу, Наумко І. М. (2018)
Світлої пам’яті Степана Миколайовича Цимбала (2018)
Світлої пам’яті Олександра Миколайовича Донського (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Zhuravlova Yu. O. - Influence of institutional environment on production of public goods (2017)
Дідух Т. М. - Трансформація глобального ринку ІТ-аутсорсингу (2017)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Міжнародна державна політика у сфері інтелектуальної власності: європейський досвід (2017)
Кошова Л. М. - Маркетингова логістика аграрних підприємств під час проведення зовнішньоекономічної діяльності, Ткач І. В. (2017)
Кузенко Н. В. - Галузевий аналіз імпортозалежності в економіці України, Максимук А. О. (2017)
Яценко О. М. - Глобальні тренди маркетингу в ІТ-бізнесі, Пацьола Л. В. (2017)
Яценко О. М. - Міжнародний науково-технологічний обмін як визначальна домінанта інтелектуалізації міжнародної торгівлі (2017)
Вдовенко Н. М. - Еволюція теоретичних концепцій щодо забезпечення конкурентоспроможності галузей національної економіки, Шепелєв С. С. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Сутність та характерні ознаки інвестицій як об’єкта управління, Касьяновський Є. В. (2017)
Іванов Є. І. - Обґрунтування державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки (2017)
Калачевська Л. І. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки розвитку сільських територій (2017)
Кірдан О. П. - Організаційно-політичні засади формування ринку землі в Україні (2017)
Клименко Т. А. - Інноваційна активність підприємств як передумова розвитку національного конкурентного середовища (2017)
Колупаєва І. В. - Моніторинг ефективності та вдосконалення регуляторної діяльності органів державної влади (2017)
Мардус Н. Ю. - Внутрішній ринок товарів і його елементи (2017)
Марков Р. Р. - Забезпеченість рослинництва технічними засобами: проблеми та економічні передумови їх вирішення (2017)
Гуржій Н. М. - Оцінка конкурентоспроможності ПАТ "Мотор Січ", Мотика В. С. (2017)
Іванова В. Б. - Макроекономічні чинники інноваційної діяльності в Україні (2017)
Копецька Ю. О. - Енергетичні ресурси підприємства: проблеми теоретично-категоріального обґрунтування (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Аксіологія фінансового забезпечення розвитку підприємства (2017)
Куценко І. В. - Концептуальні основи інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки (2017)
Леонова Ю. О. - Методичні засади аналітичного інструментарію конкурентної розвідки підприємства (2017)
Лобань О. О. - Місце інформації в управлінні корпоративним капіталом (2017)
Лукашова Л. В. - Управління розвитком малого підприємництва в сільській місцевості (2017)
Маказан Є. В. - Особливості застосування автоматизації для управління процесами на промислових підприємствах машинобудівної галузі, Нечепуренко Д. С. (2017)
Матковський П. Є. - Методологія і методика дослідження модернізації сільськогосподарських підприємств (2017)
Мельник Л. М. - Розроблення системно-інтегрованого методичного підходу до оцінювання рівня досягнення сталого розвитку промислових підприємств на основі бізнес-індикаторів (2017)
Міценко Н. Г. - Підвищення ефективності функціонування та мотивації праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу, Різник Д. В. (2017)
Козін О. Є. - Ключові параметри системи економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів (2017)
Колісніченко П. Т. - Концептуальні основи прогнозування економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу, Денисенко М. П. (2017)
Орловський Є. С. - Екологічне будівництво як чинник нової якості житлової забезпеченості та сталого розвитку регіонів (2017)
Кобзар О. М. - Формування та реалізація екологічної політики України в контексті досвіду Польщі (2017)
Захарчин Г. М. - Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Склярук Т. В. (2017)
Васюк М. В. - Особливості використання типологічних інструментів запобігання відмиванню коштів та протидії тероризму в антикорупційній політиці держави, Котляревський Я. В., Засоба М. В. (2017)
Завадська Д. В. - Інноваційний потенціал регіонів України: теоретичний аспект та оцінка розвитку (2017)
Калашник І. О. - Імплементація зарубіжного досвіду регуляції ризик-менеджменту в торгівлю цінними паперами (2017)
Кладченко М. В. - Платні освітні послуги в системі вищої освіти України (2017)
Крупка А. Я. - Галузь культури і мистецтва як важливий складник економічної системи країни, Пиріг Г. І. (2017)
Маслак Н. Г. - Розвиток механізмів банківського фінансування сільськогосподарських підприємств (2017)
Момот О. М. - Генезис транснаціонального банківського капіталу (2017)
Абубакар Муми - Оценка влияния бизнес-деятельности в мировой сфере банковских услуг на экономическую безопасность государства (2017)
Муравський О. А. - Специфіка формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств (2017)
Нєізвєстна О. В. - Рейтингові системи оцінювання як чинник впливу на міжнародну інвестиційну позицію України та обсяги іноземних інвестицій у внутрішню економіку, Овчаренко К. В. (2017)
Антонюк О. Р. - Нормативно-практичні паралелі у розвитку аудиторських послуг в Україні (2017)
Колумбет О. П. - Аналіз забезпеченості підприємств оборотними матеріальними ресурсами: стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі (2017)
Куцик П. О. - Проблеми обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства, Кузьма Х. В. (2017)
Ляхович Г. І. - Облікове відображення зниження ризику діяльності аутсорсингової компанії (2017)
Погрібняк Д. С. - Теоретичні засади використання зарубіжного досвіду для гармонізації бухгалтерського та податкового обліку діяльності об’єднань підприємств в Україні (2017)
Примуш Ю. С. - Особливості обліку та аудиту основних засобів підприємства за міжнародними стандартами, Морозова Є. П., Хідько О. Ю. (2017)
Сидоренко О. О. - Окремі аспекти обліку власного капіталу у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (2017)
Трачова Д. М. - Використання амортизаційного фонду на інноваційне оновлення підприємства: обліковий аспект (2017)
Наші автори (2017)
Башук В. В. - Трансформація світового ринку генетично модифікованих продуктів під впливом глобалізації (2017)
Бригадир В. О. - Освітня політика країн Європейського Союзу як фактор подолання соціально-економічної нерівності (2017)
Колінець Л. Б. - Теоретичні концепти світового фінансового порядку (2017)
Конрад Ю. В. - Аналіз потоків валової доданої вартості в Україні в контексті інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості (2017)
Рейкін В. С. - Міжнародний досвід накопичувальної пенсійної системи та перспективи його запровадження в Україні (2017)
Стеценко Б. С. - Cуб’єктна диверсифікація та уніфікація фінансової інфраструктури: глобальний формат (2017)
Шлапак А. В. - Світовий фінансовий ринок в умовах глобалізації економіки (2017)
Шумкова В. І. - Аналіз ринку сільськогосподарського страхування в країнах ЄС (2017)
Аванесова Н. Е. - Державне регулювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Бодрова Д. В. - Інституційні чинники неоіндустріалізації національної економіки в умовах глобальних зрушень (2017)
Варшавська Н. Г. - Застосування принципів функціонування спільної аграрної політики на українському ринку АПК (2017)
Говорко О. В. - Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України (2017)
Калініна А. Г. - Особливості прийняття управлінського рішення щодо комплексного розвитку регіону (2017)
Ковальова М. Л. - Сертифікація продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура (2017)
Кожухова Т. В. - Національне державне фінансування базових секторів сталого розвитку в Україні: тенденції та особливості (2017)
Кузенко Т. Б. - Стратегічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Міненко М. А. - Інструменти впливу на діяльність тютюнової промисловості України (2017)
Омеляненко М. О. - Аналіз факторів, що обумовлюють формування та зростання державного боргу в Україні (2017)
Парсяк В. Н. - Система мотивації економічної діяльності промислових підприємств, Ломоносов А. В., Парсяк К. В. (2017)
Плахотна Н. В. - Аналітична оцінка кризового стану суб’єктів підприємництва машинобудівної галузі (2017)
Подзігун С. М. - Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі (2017)
Савіцький А. В. - Управління прибутковістю підприємства на основі максимізації прибутку та чинників експортної орієнтованості (2017)
Суворкіна О. О. - Процедура відбору пріоритетних програм регіонального розвитку (2017)
Сурай А. С. - Методичні основи моніторингу ділового середовища України: індекс рівня розвитку в регіональному розрізі (2017)
Сушко Н. М. - Проблеми формування та управління депозитними ризиками банків (2017)
Дем’ян Я. Ю. - Методи та інструменти оцінювання інвестиційного забезпечення та сталості розвитку аграрної сфери (2017)
Лизунова О. М. - Інноваційна спрямованість управління як засіб підвищення ефективності підприємства, Придатько Е. М. (2017)
Паньков О. Б. - Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства машинобудування (2017)
Tkatchuk S. - Innovations in updated scientific communications, Stakhurska S., Stakhurskiy V. (2017)
Устинов Р. Г. - Розвиток інвестиційних процесів в регіонах України (2017)
Алєйнікова Н. М. - Формування системи факторів вартості акціонерного товариства (2017)
Височан О. О. - ОРМ-модель облікової політики в діяльності небюджетних неприбуткових організацій (2017)
Гандзюк О. В. - Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансової звітності (2017)
Колісніченко П. Т. - Економічна безпека малого та середнього підприємництва (2017)
Кузьмин В. М. - Використання тьюторинга для удосконалення системи управління якістю вищої освіти (2017)
Мельник С. С. - Фінансова безпека комерційного банку (2017)
Павелко В. Ю. - Розвиток інфраструктури регіональних аеропортів: проект обладнання системи платного в’їзду на привокзальну площу міжнародного аеропорту "Запоріжжя" (2017)
Саєнсус М. А. - Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі, Карнаухова Г. С. (2017)
Сотниченко В. М. - Інтелектуально-кадровий потенціал телекомунікаційних підприємств (2017)
Бойко В. В. - Діагностика детермінант економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Галинська Ю. В - Основні питання щодо врахування рентної складової при формуванні доходів природо-експлуатуючих підприємств (2017)
Martiienko A. - Development of property relations as a basis of natural resources rationalization, Tiutiunnyk H. (2017)
Мілінчук О. В. - Еволюція туризму як об’єкта наукових досліджень (2017)
Якубенко Ю. Л. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств, сертифікованих за органічними стандартами, Амеліна Ю. С. (2017)
Бригадир В. О. - Україна та Європейський Союз: соціально-економічна стратифікація за доходами населення (2017)
Загарій В. К. - Транснаціоналізація та її вплив на економіку України (2017)
Махортов Ю. О. - Управління системою соціального захисту в Україні в умовах впливу сучасних міжнародних економічних відносин, Телічко Н. А. (2017)
Косач І. А. - Оцінка передумов управління інтеграційними процесами в АПК на засадах державно-приватного партнерства з використанням кластерного аналізу (2017)
Лупак Р. Л. - Галузеві аспекти державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2017)
Marchenko V. - The analysis of problem non-using the strategic potential by Ukrainian enterprises (on the example of agricultural sector), Pletnova Yu. (2017)
Попик М. М. - Теоретичні засади інтеграційних процесів у лісопромисловому комплексі (2017)
Халімон Т. М. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств (2017)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оптимізації витрат на збут продукції інноваційно активних промислових підприємств України (2017)
Годящев М. О. - Управління персоналом підприємства як фактор підвищення його ділової активності (2017)
Довганюк В. М. - Етапи оцінювання розвитку системи кредитної кооперації в Україні (2017)
Рибінцев В. О. - Форсайт як технологія реалізації стратегії розвитку економіки, Клопов І. О. (2017)
Смутчак З. В. - Державне регулювання міграційних процесів на сільських територіях (2017)
Це цікаво (2017)
Денисов О. Є. - Теоретичний дискурс сутності та становлення вчення про економічну безпеку галузі у відкритій економіці (2017)
Кучер Г. В. - Державний сектор країн світу крізь призму глобальних фінансових індикаторів (2017)
Nekrasova L. - Development of interorganizational governance in marketing channels in the system of strategic management, Davydenko M. (2017)
Овчиннікова О. Р. - Моделі регіональної міграції населення (2017)
Оласюк Г. П. - Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями (2017)
Письменна М. С. - Ризик-орієнтований підхід у методології державного аудиту (2017)
Андрущенко О. С. - Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів (2017)
Білобровенко Т. В. - Методи визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ: вітчизняний та зарубіжний досвід, Кітченко М. І. (2017)
Бойко В. В. - Вдосконалення бюджетно-фінансового забезпечення розвитку сільських територій як інструмент зміцнення економічної безпеки (2017)
Григорак М. Ю. - Концептуальні положення розроблення національної логістичної стратегії в геоекономічному вимірі (2017)
Сурай А. С. - Ділове середовище як функція від культурно-ментальної детермінації регіону (2017)
Термоса І. О. - Аспекти планування розвитку сільських територій в умовах децентралізації в Україні (2017)
Юрченко А. Ю. - Теоретико-методичні підходи до розроблення та оцінки інтегрального показника економічної стійкості підприємства (2017)
Левківський О. В. - Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації (2017)
Мартинюк О. А. - Формування адаптивного підходу до забезпечення динамічного розвитку підприємства (2017)
Паризький І. В. - Організаційно-інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки: ресурсний аспект (2017)
Приходченко Т. А. - Фактори та умови формування інноваційного середовища регіону (2017)
Ліпич Л. Г. - Зміна підходів до управління в епоху багатовекторного постіндустріального суспільствa (2017)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Підходи до формування функціонально адаптованого менеджера (2017)
Плахтій Т. Ф. - Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз (2017)
Янковська К. С. - Ефективність використання біомаси відходів сільськогосподарського виробництва на енергетичні потреби (2017)
Марущак І. А. - Методи та моделі еколого-економічної оцінки водних ресурсів Південного Бугу (2017)
Ярошенко О. Л. - Методико-прикладні засади визначення рівня беззбитковості діяльності підприємств із підземного зберігання природного газу (2017)
Це цікаво (2017)
Засенко О. Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку світового ринку електронної комерції (2017)
Клепанчук О. Ю. - Міжнародний досвід фінансування дошкільних і шкільних закладів як запорука майбутнього та перспективи його впровадження в Україні (2017)
Ковбаса В. А. - Комплементарні валютні системи та криптовалюти: класифікація та аналіз доцільності використання (2017)
Пригара О. Ю. - Конструювання економічної категорії "міжнародне позиціонування товару" та механізм розробки стратегії позиціонування на міжнародному ринку, Журило В. В. (2017)
Рябченко К. М. - Вплив фаз великих економічних циклів на продовольчий ринок України (2017)
Сухоставець А. І. - Вплив глобальних процесів на соціальний капітал аграрної сфери (2017)
Бабій І. В. - Стратегічні моделі та методи управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств за умов СОТ (2017)
Желізко О. О. - Державне регулювання інституціональних змін як одна з головних детермінант системи економічної безпеки підприємництва (2017)
Забалдіна Ю. Б. - Формування івентивного портфеля туристичних дестинацій, Тараненко А. П. (2017)
Овчиннікова В. О. - Трансформація теорії стратегічного управління розвитком залізничного транспорту (2017)
Петренко Н. О. - Соціально-економічне прогнозування та оцінка маркетингового потенціалу аграрної сфери регіонів України (2017)
Рудень В. В. - Про ризики в законодавчому запровадженні в Україні економічного механізму оплати наданих медичних послуг населенню "гроші ходять за пацієнтом" та шляхи їх мінімізації на рівні сільських об'єднаних територіальних громад (2017)
Сіренко С. О. - Особливості діяльності підприємств сфери послуг в ринковому середовищі України, Мережко Н. В., Тернова А. С. (2017)
Чакалова К. О. - Характеристика організаційного середовища внутрішнього ринку праці на прикладі українських фармацевтичних компаній (2017)
Каленська В. П. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій: проблеми та шляхи оптимізації (2017)
Лещук Г. В. - Просторова асиметрія інвестиційних процесів у розвитку інфраструктури регіонів України (2017)
Рубанов П. М. - Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз (2017)
Сержанов В. В. - Оцінювання результативності інвестиційної політики держави (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Проблеми управління економічною стійкістю підприємств борошномельно-круп'яної галузі (2017)
Данчевська І. Р. - Перспективи розвитку державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів (2017)
Кармазінова В. Д. - Маркетингова комунікаційна політика маркетингових дослідних агентств (2017)
Коваленко Д. С. - Дослідження конкурентоспроможності готельного продукту на основі оцінки синергетичних взаємозв'язків процесів його формування (2017)
Череп А. В. - Автоматизація ОСББ як інструмент управління житлово-комунальним господарством в Україні, Урусова З. П. (2017)
Шедяков В. Е. - Акцентирование интеллектоёмкого творчества - условие формирования экономики, основанной на знаниях (2017)
Янковець Т. М. - Управління ефективністю підприємницької діяльності підприємств з виробництва одягу в сучасних умовах (2017)
Це цікаво (2017)
Песцова-Світалка О. С. - Економічна свобода та її вплив на формування інституціональної структури економіки України (2017)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Відносини власності: особливості, структура та закономірності функціонування в сучасних економічних умовах (2017)
Овчаренко А. С. - Проблеми реалізації міжнародних торговельних угод на ринку органічної агропродовольчої продукції (2017)
Поліщук О. В. - Зарубіжний досвід функціонування бізнес-інкубаторів на базі закладів вищої освіти (2017)
Якубовський С. О. - Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на фінансові ринки: теоретичний аспект, Алексеєвська Г. С. (2017)
Нігматова О. С. - Проблеми розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Опанасенко Л. О. - Макроекономічний вимір конкуренції (2017)
Пахота Н. В. - Водогосподарський комплекс Чернігівщини та проблеми його розвитку (2017)
Пелех О. Б. - Сутність і роль структурних змін в умовах економіки, що трансформується (2017)
Пішенін І. К. - Підвищення ефективності транспортного забезпечення агропромислового комплексу (2017)
Поліщук А. С. - Розвиток електронного бізнесу у фінансовому секторі економіки у контексті ризиків та регулювання (2017)
Сидоров О. А. - Роль освіти у забезпеченні економічної безпеки держави (2017)
Славкова О. П. - Особливості формування інституційного забезпечення розвитку сільських територій (2017)
Степанюк Н. А. - Ризики та загрози реформи децентралізації для національної економіки України (2017)
Стоянець Н. В. - Залежність від попереднього розвитку("path dependence") аграрного сектору економіки України (2017)
Тимохова Г. Б. - Особливості реалізації стратегій розвитку інтелектуального бізнесу (2017)
Чопко Н. С. - Розвиток малого бізнесу в Україні та світі: стан та перспективи, Главацька О. М. (2017)
Бушовська Л. Б. - Особливості формування інвестиційної політики машинобудівних підприємств (2017)
Маказан Є. В. - Корпоративна культура як фактор розвитку людського капіталу на підприємстві (2017)
Могильна Л. М. - Особливості розвитку та активізації агроінновацій сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Насонов М. І. - Ресурсний потенціал підприємства як основа формування системи ефективного управління (2017)
Писаревський М. І. - Комплексні когнітивні імітаційні технології як засіб дослідження та попередження ризику рейдерського захоплення підприємства (2017)
Платонов А. Ю. - Система нормативно-правового забезпечення міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом та перспективи цифрової трансформації дозвільно-супровідних документів (2017)
Полятикін С. О. - Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Поплавська О. В. - Роль стейкхолдерів у діяльності підприємства (2017)
Продіус О. І. - Теоретико-методичні основи ділового адміністрування в контексті інноваційного розвитку підприємства (2017)
Русин-Гриник Р. Р. - Аналізування факторів, які впливають на результативність управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур (2017)
Сас Л. С. - Методологічні засади та методи дослідження процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2017)
Седікова І. О. - Аналіз сучасних системно-логістичних проблем зернового комплексу України, Чабаров В. О. (2017)
Семененко К. Ю. - Особливості застосування інструментів онлайн-маркетингу під час просування товарів у мережі Інтернет, Скригун Н. П., Кириленко І. І. (2017)
Сердюков К. Г. - Організація управління стійкістю корпоративного розвитку господарського товариства та обґрунтування переходів між зонами економічної безпеки (2017)
Ситницький М. В. - Пріоритети розвитку Варшавського університету як міжнародної дослідницької і навчальної інституції (2017)
Скупейко В. В. - Економічні особливості функціонування та забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Соколова Л. В. - Дослідження методів вартісної оцінки стартапу, Байрачна Д. О., Єфремова О. О. (2017)
Стадник В. В. - Зелений туризм: умови розвитку, партнерські мережі та потенціал диверсифікації сільськогосподарських підприємств, Мельничук А. І. (2017)
Сударкіна Л. Ю. - Концептуальний підхід до ресурсозбереження в сільскогосподарському підприємстві (2017)
Филюк Г. М. - Сучасні тенденції, проблеми та перспективи розвитку текстильних підприємств України, Єрофеєв А. В. (2017)
Худолєй Л. В. - Розроблення механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Шевченко В. А. - Формування фінансової стратегії підвищення вартості підприємства (2017)
Шеленко Д. І. - Еволюція організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств (2017)
Шлапак М. А. - Моделювання процесів асоціаційного використання техніки сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Шостаковська А. В. - Ситуаційний підхід до системи контролю якості розвитку промислового підприємства (2017)
Павлова І. О. - Стратегія брендингу об’єднаних територіальних громад Південного регіону (2017)
Prydius A. V. - Regional aspects of financial incentives for small and medium business’ development (2017)
Тульчинський Р. В. - Децентралізація як детермінанта становлення нового регіоналізму в Україні (2017)
Винниченко Н. В. - Особливості становлення в Україні нормативного забезпечення системи управління бюджетом (2017)
Гривківська О. В. - Концептуальні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів довірчого управління майном, Мельник В. В. (2017)
Огінська А. Ю. - Моніторинг ефективності видатків бюджету на соціальний захист населення в Україні (2017)
Писарчук О. В. - Особливості функціонування механізму іпотечного житлового кредитування молоді в Україні, Марачевська А. В. (2017)
Тринчук В. В. - Соціальна реклама та її роль у позиціонуванні соціально відповідальної страхової компанії (2017)
Швайдак В. М. - Формування суспільного потенціалу небанківських фінансових посередників та їх консолідація на ринку (2017)
Білінець М. Ю. - Моделі фінансування вищої освіти (2017)
Букало Н. А. - Аналіз діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі, Новицька Ю. В. (2017)
Наші автори (2017)
Dizo J. - Integration of the disc brake into an original design of a freight wagon bogie, Blatnicky M., Kravchenko А. (2018)
Pavlik A. - Modification of the exhaust piping system for cogeneration unit redevelopment, Hauser V., Kravchenko K. (2018)
Poddybnaya N. N. - Methodical main regulations of the optimization of the logistics delivery systems parameters with consideration of its transportation mode, Udovitsa O. O. (2018)
Акимова О. В. - Анализ влияния человеческого фактора на безопасность мореплавания, Руйчева М. П. (2018)
Баб’як М. О. - Ресурсозберігаюча технологія експлуатації накладок струмоприймачів з урахуванням їх взаємодії з контактним дротом (2018)
Бекетов Ю. О. - Методика практичного застосування функціонально-вартісного аналізу в управлінні автотранспортним виробництвом, Северин О. О. (2018)
Бойко Г. О. - Методи оцінки технічного стану вантажопідйомних кранів, Бойко Т. В., Єпіхін Р. А. (2018)
Василенко Н. А. - Упрочнение опорных деталей транспорта методом ионной имплантации, Гончаров В. В., Климаш А. А. (2018)
Волошин Д. І. - До питання удосконалення конструкції гальмівної важільної передачі вагона-хопера, Афанасенко І. М., Дерев’янчук Я. В. (2018)
Габріелова Т. Ю. - Модель оцінки доцільності впровадження системи радіочастотної ідентифікації для обробки вантажу у вантажному терміналі, Коновалюк В. С, Литвиненко С. Л., Тарасенко Ю. І. (2018)
Гаркуша Г. Г. - Імітаційна модель зернового терміналу, Сагіров І. В., Жерліцина О. В. (2018)
Герлици Ю. - Анализ причин возникновения шума при движении рельсового транспортного средства и методы его снижения, Горбунов Н. И., Кравченко Е. А., Просвирова О. В., Лак Т. (2018)
Горбунов М. І. - Експериментальне обґрунтування доцільності використання удосконаленого гальмового обладнання для підвищення енергорозсіючої спроможності фрикційних елементів гальмівної системи, Просвірова О. В., Кравченко К. О. (2018)
Гулак С. О. - Розробка математичної моделі для дослідження роботи приводу допоміжних машин електровозів серій ВЛ-80т,к, що працюють в несинусоїдальному та несиметричному режимах, Єрмоленко Е. К. (2018)
Заверкін А. В. - Оптимізація транспортного обслуговування внутрішньозаводських вантажопотоків підприємств машинобудівного профілю, Кузьменко С. В., Чередниченко С. П. (2018)
Заверкін А. В. - Розробка автоматизованого робочого місця диспетчера залізничного траспорту на промисловому підприємстві, Марченко Д. М., Кузьменко С. В., Чередниченко С. П. (2018)
Заренбин В. Г. - Пути достижения топливной экономичности автомобилей, Колесникова Т. Н., Сакно О. П., Мойся Д. Л. (2018)
Іщенко В. М. - Стендові випробування дослідного зразка гідроамортизатора пасажирського вагона удосконаленої конструкції та оцінка енергетичної ефективності його роботи, Щербина Ю. В. (2018)
Кічкін О. В. - Інтелектуальна система управління поїздом (2018)
Кічкіна О. І. - Імітаційна модель виробничої та транспортно-складської логістики (2018)
Кічкіна О. І. - Модель розподілення транспортних засобів в умовах нечіткої первинної інформації, Кічкін О. В. (2018)
Ковтун Т. А. - Застосування інструментарію якісного аналізу ризиків у проекті створення логістичного центру, Смокова Т. М. (2018)
Кузькін О. Ф. - Аналіз маршрутної системи міського громадського транспорту Запоріжжя (2018)
Кузьменко С. В. - Визначення режимів узгодженої роботи системи опалення з тепловим акумулятором, Заверкін А. В. (2018)
Лапкіна І. О. - Оцінка проектів диверсифікації судноплавної компанії з використанням теорії нечітких множин, Ветошнікова М. А. (2018)
Леонтьева А. И. - Системные связи проектов технического развития контейнерных терминалов морских торговых портов (2018)
Ловська А. О. - Моделювання динамічної навантаженості вагона-платформи зчленованого типу при перевезенні на залізничному поромі (2018)
Могила В. І. - Гальмівна колодка та шляхи її удосконалення, Алдокімов М. Г. (2018)
Мусаєв З. Р. - Розробка тензометричної системи для дослідження короткобазових будівельних та дорожніх машин (2018)
Павлюченков М. В. - Удосконалення конструкції кінцевих опорних пристроїв вагонів-цистерн, Бобрицький С. В., Сумцов А. Л. (2018)
Полупан Є. В. - Підвищення ефективності гальмування автомобілів шляхом удосконалення гальмової системи, Шевченко С. І., Полупан Ю.В. (2018)
Потаман Н. В. - Вибір раціональної технології доставки вантажів в міжміському сполученні, Варнаков В. І. (2018)
Потапенко О. О. - Результати досліджень роботи серійної та удосконалених конструкцій фрикційного гасителя коливань візка вантажного вагону, Могила В. І. (2018)
Примаченко Г. О. - Значення стратегічного планування у реалізації концепції розвитку транспортної логістики швидкісних пасажирських залізничних перевезень, Жуковський О. Є. (2018)
Северин О. О. - Дослідження залежності сумарних витрат на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт від основних показників роботи засобів механізації, Шуліка О. О., Потаман Н. В. (2018)
Суворов П. С. - Принципы определения индикаторов энергоэффективности для судов внутреннего плавания, Тарасенко Т. В., Залож В. И. (2018)
Фалендиш А. П. - Модель вибору стенду для проведення еколого-енергетичних випробувань дизельного рухомого складу, Гатченко В. О., Клецька О. В., Сулежко Д. Е. (2018)
Фомін О. В. - Формалізовані описання конструкцій кришок люків напіввагонів (Частина 1), Горбунов М. І, Коваленко В. В, Міщук І. Р. (2018)
Фомін О. В. - Теоретично-експериментальне визначення коефіцієнту стійкості вагона-платформи в залежності від експлуатаційно-деграційних змін тари, Прокопенко П. М. (2018)
Фомін О. В. - Концептуальні основи термічної правки, Бурлуцький О. В, Горбунов М. І., Логвіненко О. А. (2018)
Фомін О. В. - Аналіз застосування сталевих ковзунів з зазором у конструкції критих вагонів для перевезення легковагових вантажів, Осьмак В. Є., Лебедєв В. С. (2018)
Фомін О. В. - Комп’ютерне моделювання впровадження попередньо -стискаючого конструктиву в рами не тягових залізничних транспортних засобів з врахуванням дії вертикальної навантаженості, Стецько А. А. (2018)
Хаусер В. - Анализ движения трамвайного вагона по двум специфичным участкам пути, Герлици Ю., Кравченко Е. А., Ноженко Е. С., Лоулова М. (2018)
Цейко Б. О. - Клієнтоорієнтованість, як новітній підхід до організації вантажоперевезень на залізничному транспорті (2018)
Цейко Б. О. - Особливості розробки системи інтелектуального управління перевезенням вантажів(сіупв) при обслуговуванні клієнтів на залізниці (2018)
Цейко Б. О. - Застосування моделей теорії систем масового обслуговування асу для удосконалення вагонопотоків з використанням клієнтоорієнтованих технологій (2018)
Шибаeв А. Г. - Состав и последовательность операций при организации работы баржебуксирных судов, Щербина О. В. (2018)
Васюк Є. А. - Корпоративне оподаткування в системі детермінант трансфертної політики ТНК (2017)
Волошанська А. В. - Аналіз впливу деіндустріалізації в період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на економічні процеси сьогодення (2017)
Самсонова Л. В. - Сучасний стан розвитку контрактних відносин у системі міжнародної виробничо-збутової кооперації (2017)
Абасов В. А. - Організація аудиту ефективності витрат державного бюджету в енергетичній галузі (2017)
Бабій І. В. - Застосування методів математичного моделювання у прогнозуванні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Васильців Т. Г. - Інституціональні та структурні аспекти формування системи державного управління процесами імпортозаміщення, Рудковський О. В., Лупак Р. Л. (2017)
Деренько О. О. - Удосконалення інструментів регулювання ринку продукції аквакультури (2017)
Дєліні М. М. - Соціальна звітність в оцінці соціально-економічної відповідальності підприємництва (2017)
Домбровська С. О. - Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства (2017)
Kvasnii Z. - Effective marketing strategy and its role in business development, Kvasnii O. (2017)
Кобець Д. Л. - Маркетингові рішення у стратегічному управлінні підприємством (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості забезпечення ресурсного потенціалу підприємств сільськогосподарської сфери за сучасних реалій економіки (2017)
Ляхович Г. І. - Аутсорсинг в бухгалтерському обліку з позиції теорії транзакційних витрат (2017)
Маршук Л. М. - Розробка організаційно-економічного механізму формування і використання ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Носирєв О. О. - Екзогенні фактори впливу на стратегічні орієнтири розвитку промислових підприємств (2017)
Піщик О. В. - Методи та принципи підвищення забезпечення житлом населення на державному рівні (2017)
Поліщук Н. В. - Кредитування сільського господарства як пріоритетна складова розвитку економіки України (2017)
Проскуріна М. О. - Значення просторових факторів в розвитку культурних індустрій (2017)
Разборська О. О. - Шляхи реалізації державної підтримки вітчизняного малого підприємництва у європейському векторі розвитку України, Єфремова О. С. (2017)
Рейкін В. С. - Вплив податкової детермінанти на тінізацію національної економіки (2017)
Семенюк І. Ю. - Факторно-критеріальні аспекти адаптації зовнішньоекономічної діяльності підприємств до умов євроінтеграції (2017)
Сімків Л. Є. - Напрями вдосконалення процесу формування і реалізації національних проектів (2017)
Суска А. А. - Обґрунтування ринково-екологічної трансформації інституціонального середовища лісового сектору економіки (2017)
Гинда C. М. - Особливості інвестиційної привабливості інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Калачевська Л. І. - Багатофункціональність сільських територій як фактор інноваційного розвитку (2017)
Крет І. З. - Інвестиційно-інноваційні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Петрушка Т. О. (2017)
Рудой В. М. - Вплив глобалізації на розвиток інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Смик Р. Ю. - Еволюційний підхід щодо визначення економічної категорії інвестицій (2017)
Стеценко Б. С. - Банки в сучасній моделі фінансової інфраструктури в Україні (2017)
Суворкіна О. О. - Роль приватизації для розвитку інфраструктури (2017)
Устинов Р. Г. - Сучасні підходи в управлінні транспортною інфраструктурою (2017)
Залужний А. Л. - Потреби в контексті економічних підходів: від марксизму до інституалізму (2017)
Лаптєв В. І. - Діалектика розвитку підходів управління людськими ресурсами (2017)
Мандра В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту (2017)
Скрипник М. І. - Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника: обліково-економічний та правовий аспекти реалізації, Григоревська О. О., Вигівська І. М. (2017)
Ходаківський Є. І. - Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств, Плотнікова М. Ф., Мосієнко О. В. (2017)
Андрощук І. В. - Впровадження інвестиційних проектів та програм як важлива складова розвитку регіональної економіки, Бондарчук Л. Ф., Дубинчук Л. І. (2017)
Васюренко Л. В. - Механізм державного регулювання організацією оплати праці на прикладі економічних моделей зарубіжних країн (2018)
Ковальова М. Л. - Необхідність трансформації системи технічного регулювання в Україні (2018)
Мігущенко Ю. В. - Проблеми та інноваційні стратегічні підходи й інструменти розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом в умовах децентралізації (2018)
Петренко В. С. - Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації, Карнаушенко А. С. (2018)
Поворозник М. Ю. - Трансформаційні перетворення системи охорони здоров’я в Україні: євроінтеграційний вимір (2018)
Бабій І. В. - Проведення моніторингу базових параметрів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління підприємством (2018)
Власова К. В. - Формування методологічної бази для діагностики інноваційного регіонального розвитку (2018)
Гнатенко І. А. - Регіональний ринок праці Луганської області: сучасний стан та причини незадовільного функціонування, Рубежанська В. О. (2018)
Гоголь І. А. - Фактори впливу на формування маркетингової стратегії аграрних підприємств (2018)
Гріненко А. Ю. - Корупція – основна загроза економічної безпеки України при вступі до Європейського Союзу (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Пріоритетні напрямки подолання проблемності банківської системи (2018)
Драчук Ю. З. - Сфера освітніх послуг як вирішальний фактор формування економіки знань на теренах України, Сав’юк Л. О. (2018)
Зеленко О. О. - Формування рішень щодо економічного розвитку території із залученням населення регіону (2018)
Іванова В. Б. - ДНК інновації як структуроутворюючий елемент національної інноваційної системи (2018)
Казанджі А. В. - Стратегічні вектори розвитку ринку органічної продукції України (2018)
Карп Є. В. - Оптимізація сукупних суспільних видатків на оборону в Україні (2018)
Кошельок Г. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні (2018)
Левчинський Д. Л. - Взаємозв’язок факторів конкурентоспроможності потенціалу галузі з його складовими, Коваленко-Марченкова Є. В., Кірнос О. І. (2018)
Малиновська Ю. Б. - Індикатори активізування діяльності працівників комунікаційної системи у контексті реінжинірингу інформаційних потоків підприємств, Петришин Н. Я., Жежуха В. Й. (2018)
Меркулова Т. В. - Модель налогового поведения с учётом распределения доходов: системно-динамический подход, Биткова Т. В. (2018)
Мороз О. В. - Ефективність витрат в логістичній системі молокопереробних підприємств, Безсмертна О. В., Шварц І. В. (2018)
Морозов Є. Ю. - Теоретичні основи формування антикризової стратегії розвитку підприємства (2018)
Нагорнюк О. В. - Класифікація видів фінансового потенціалу підприємства (2018)
Панасюк В. М. - Методологія аналізу ресурсного потенціалу для забезпечення соціального розвитку регіону (2018)
Пішенін І. К. - Головні принципи забезпечення системної організації транспортних перевезень продукції АПК (2018)
Поліщук Н. В. - Механізм реалізації іпотечних схем кредитування сільського господарства (2018)
Гораль Л. Т. - Класифікація джерел загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств, Прокопів М. І. (2018)
Cавченко Ю. Т. - Актуалізація переходу підприємств-виробників складно-технічних систем ринку безпеки України від традиційного підходу управління до концепції управління ланцюгами поставок (2018)
Салука І. Я. - Особливості оприбуткування на баланс фруктового саду (2018)
Стащук О. В. - Оцінка ринкової активності як індикатора стану фінансової безпеки підприємств машинобудівного комплексу в Україні (2018)
Холодилова А. О. - Регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні (2018)
Цимбалюк К. А. - Виноградарсько-виноробна галузь – стан та проблемні питання розвитку в Україні (2018)
Шуміло О. С. - Науково-методичний підхід до оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища на економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Бердар М. М. - Теоретичні аспекти розвитку переробної промисловості України в сучасних умовах (2018)
Боліла С. Ю. - Удосконалення системи забезпечення інноваційного розвитку аграрних формувань: регіональний аспект, Осадчук І. В. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Особливості практичної реалізації цифрової трансформації інвестиційної політики України (2018)
Лохман Н. В. - Ідентифікація об’єктів інноваційної інфраструктури, Пасічник Н. В. (2018)
Моргачов І. В. - Альтернативне пенсійне забезпечення самозайнятого населення (2018)
Нафус І. І. - Система цінностей як основа формування соціального капіталу (2018)
Смик Р. Ю. - Сучасний соціально-економічний стан АПК України у контексті його інвестиційної забезпеченості (2018)
Белз О. Г. - Вплив соціальних сигналів на рейтинги сайтів (2018)
Ванькович Д. В. - Концептуалізація логіки дослідження сутності фінансового контролю, Іваськевич Х. І. (2018)
Варцаба В. І. - Товарно-цінова політика як найважливіший маркетинговий інструмент банку (2018)
Гончар М. Ф. - Індикатори ефективності формування і використання систем стрес-менеджменту та їх вплив на результуючі показники діяльності підприємства (2018)
Ходаківський Є. І. - Парадигма гештальтів управлінських систем, Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф. (2018)
Краус Н. М. - Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій, Краус К. М. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення принципів забезпечення та управління економічної безпеки підприємства (2018)
Мироненко М. Ю. - Генезис системної банківської кризи (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування системи соціального захисту населення в контексті відтворення людського капіталу (2018)
Проскуріна М. О. - До питання визначення структури економіки культури (2018)
Синенко М. А. - Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень на прикладі підприємства малого бізнесу (2018)
Федосов В. М. - Криптовалюти: шанс для подолання екстерналій чи фінансова бульбашка?, Дробязко А. О., Стеценко Б. С. (2018)
Халімон Т. М. - Методичні аспекти моделювання рівня конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2018)
Інформація (2018)
Білоцерківський О. Б. - Туристичні послуги як важливий аспект міжнародної торгівлі (2018)
Конохов С. В. - Трансформаційний генезис спільної агропромислової політики ЄС: панорама світогосподарського розвитку (2018)
Масло Р. Є. - Аналіз факторної системи розвитку міжнародної активності малих міст (2018)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетні видатки у країнах з розвинутою і трансформаційною економікою (2018)
Різва Л. А. - Ринок нерухомості як динамічна та диференційована складова глобального ринку (2018)
Тараненко М. С. - Тарифне та нетарифне регулювання як інструменти реалізації економічної дипломатії України (2018)
Топольницька Т. Б. - Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках (2018)
Шапран Є. М. - Підвищення ефективності маркетингової діяльності міжнародних торгових підприємств на основі теорії нечітких систем, Шапран О. Є., Соснов І. І. (2018)
Бабець І. Г. - Державна політика імпортозаміщення як інструмент зміцнення економічної безпеки України (2018)
Баланчук Д. В. - Оцінка результативності корпоративного сегменту банку (2018)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Актуальні аспекти реструктуризації спиртової промисловості в Україні, Коткова Н. С. (2018)
Васюренко Л. В. - Стратегічні орієнтири державного регулювання організацією оплати праці (2018)
Дискіна А. А. - Кадровий потенціал – важливий чинник економічного розвитку підприємства (2018)
Долга Г. В. - Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики (2018)
Ільїна М. В. - Розвиток сільських громад в Україні на основі актив-орієнтованого підходу, Шпильова Ю. Б. (2018)
Ільченко Т. В. - Актуальні аспекти розробки ефективної програми стимулювання збуту промислової продукції (2018)
Камратов С. В. - Стратегія підприємств лісової галузі в системі стратегічного управління (2018)
Кірнос І. О. - Пенсійний вік: готовність персоналу до продовження праці (2018)
Корінько М. Д. - Первинні документи у підтвердженні реальності здійснення підприємницької діяльності (2018)
Корчинська О. О. - Безумовний базовий дохід як інструмент управління бідністю (2018)
Малярчук А. К. - Аналіз фінансової спроможності місцевих бюджетів України в умовах децентралізації, Бойко О. О. (2018)
Мирончук В. М. - Проблеми узгодженості механізмів бюджетної і монетарної політики держави (2018)
Островерх Г. Є. - Застосування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту України (2018)
Островська Н. С. - Економічна суть банківських ризиків (2018)
Сухоставець А. І. - Використання математичних методів і моделей в дослідженнях соціального капіталу (2018)
Хитрова О. А. - Особливості антикризового управління соціально-економічними системами на національному та регіональному рівнях (2018)
Дем’яненко Т. І. - Функції інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств (2018)
Драган О. І. - Запровадження технології аутсорсингу для удосконалення бізнес процесів підприємства (2018)
Коломієць В. М. - Освіта як форма інвестицій в людський капітал національної економіки (2018)
Кукош М. С. - Оцінка інвестиційного потенціалу регіону з позиції районів з використанням методу багатомірного шкалування (2018)
Соколюк С. Ю. - Способи та принципи організації інноваційної діяльності підприємств (2018)
Шевченко Ю. А. - Імплементація концепції сталого розвитку у інвестиційній поведінці ТНК (2018)
Гросул В. А. - Формування моделі PEST-факторів підприємств ресторанного господарства, Калєнік К. В. (2018)
Засадний Б. А. - Особливості документування операцій суб’єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ (2018)
Карпенко О. О. - Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства (2018)
Кордзая Н. Р. - Основні особливості месенджер-маркетингу (2018)
Король Я. П. - Процесний підхід до управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах (2018)
Крихівська Н. О. - Аналітичне оцінювання готовності підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та науковими структурами (2018)
Людвенко Д. В. - Особливості управління, обліку та реструктуризації непрофільних активів в сільському господарстві (2018)
Нестеренко О. О. - Бінарна система оцінки інтелектуального капіталу в інтегрованій звітності (2018)
Лозовська Н. М. - Формування креативного еколого-економічного мислення студентів для сталого розвитку, Струс Л. А. (2018)
Попик О. В. - Організаційно-економічне забезпечення регуляції чисельності безпритульних тварин (екологоорієнтований підхід) (2018)
Інформація (2018)
Есмуханов Р. М. - О различной скорости распространения света во Вселенной. Формула определения константы скорости света на других планетах. Константа скорости света во втором законе Ньютона (2017)
Сілін Є. С. - Одночасне наближення сумовних функцій та їх ψ-інтегралів операторами Валле Пуссена в просторах L Lp (2017)
Крайнюков О. М. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення токсичності води на інфузоріях Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg) Schewiakoff, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Яцків О. М. - Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків різних вікових груп, Тарновська А. В. (2017)
Лебега О. В. - Економічна доцільність та оцінювання перспектив видобування природного газу із сланцевих порід (2017)
Гарат І. В. - Ісихастська традиція у спадщині Василя Суразького (2017)
Саковська О. Ю. - Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм (2017)
Безпала О. В. - Демографічна ситуація як один із аспектів формування трудового потенціалу сільського господарства Чернігівської області, Сологуб Ю. І. (2017)
Бургаз О. А. - Оцінка надходження забруднюючих речовин в Чорне море зі стоком річки Дунай, Верлан В. А., Тітяпкин А. С. (2017)
Биркович О. І. - Актуальні питання судово-правової реформи в Україні (2017)
Івановський П. О. - Внесок О. Ф. Кістяківського у становлення та розвиток українського правознавства (2017)
Назаренко О. Л. - Сутність соціального захисту, його тлумачення і зміст (2017)
Шевчук А. В. - Щодо поняття та основних змістовних елементів державної підтримки малого бізнесу (2017)
Дегтярева О. В. - Острый коронарный синдром в динамике лечения антитромбоцитарными препаратами с различным механизмом действия на госпитальном этапе наблюдения (2017)
Мізюк М. І. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у школярів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Соколова Ю. А. - Значення змін геометрічної моделі серця на виникнення аритмій у хворих з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу, Біловол О. М., Ільченко І. А. (2017)
Федів О. І. - Гіполіпідемічна терапія в комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів, Мельник О. Б. (2017)
Карбан А. А. - Архітектура сучасних освітніх закладів України: шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом (2017)
Шкурупій М. Ю. - Основні фактори, що формують архітектурно-планувальну структуру яхтових комплексів в умовах річкового судноплавства (2017)
Березка С. В. - Причини та види агресивної поведінки особистості (2017)
Вінтюк Ю. В. - Умови і чинники формування особистості С. Балея в дитинстві (2017)
Годонюк В. С. - Обгрунтування програми психолого-педагогічного супроводу формування конструктивного самоствердження у дитини дошкільного віку (2017)
Марциняк-Дорош О. М. - Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування, Букатов С. В. (2017)
Фаласеніді Т. М. - Порушення сенсорної інтеграції у дітей з особливими потребами, Козак М. Я. (2017)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву "Я-образу" у дітей з щелепно-лицевими аномаліями, Трушицина Ю. І. (2017)
Єрмоленко А. О. - Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в сучасних умовах, Єрмоленко І. В. (2017)
Марусик Ю. В. - Міграційні настрої студентів крізь призму модернізації України (на прикладі НУ "Львівська політехніка") (2017)
Феденко О. В. - Гібридна війна в Україні як фактор сучасної холодної війни для Росії (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение значений полового диморфизма и ряда психологических показателей у юных спортсменок, занимающихся баскетболом (2017)
Загородній В. В. - Обгрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості, Ярославська Л. П. (2017)
Набока К. О. - Напрями вдосконалення адміністративно-організаційного регулювання ринку земель в Україні (2017)
Обіход М. М. - Аналіз прагнення молоді Львівщини щодо впровадження європейських стандартів у процес реформування молодіжної політики в Україні (моніторинг основних аспектів) (2017)
Бережна К. С. - Формування комфортного інформаційно-комунікаційного середовища публічних бібліотек України (2017)
Зацерківна М. О. - Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти (2017)
Шевцова Ю. О. - Тематичний зміст бібліотекознавчої періодики європейських країн (2017)
Друздєв О. В. - Джерела до історії взаємовідносин львівського Успенського братства та церковної влади у XVIII столітті (1700-1788 роки). Частина I (2017)
Кряжев П. В. - "Ескамбо" як первинна форма колоніальної економічної експансії Португалії на територію Бразилії протягом першої третини XVI століття (2017)
Мясникова А. С. - Внесок муніципальних органів влади міста Харкова у систему охорони здоров’я (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Олійник Г. О. - Колірні гами композицій намистин в жіночих пізньосарматських похованнях (2017)
Бондарчук В. О. - Постановка опери М. Лисенка "Зима і весна" у режисерському рішенні Д. М. Гнатюка (2017)
Пожарська О. Ю. - Зміст та функції циркового видовища (2017)
Федь В. А. - Методологічний апарат культурології та перспективи його застосування в розв’язанні проблеми культуротворчості, Ликова С. С. (2017)
Чеботаєва О. М. - Актуальні проблеми інституціоналізації культурологічної науки (2017)
Васильєва Л. Л. - Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості поширення та розвитку (2017)
Дубінченко Є. А. - Хорові обробки народних пісень в творчості Ганни Гаврилець, Гнатюк Л. В. (2017)
Короленко Є. О. - Специфіка театралізованого свята як культурно-мистецького явища (2017)
Папета С. П. - Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори (2017)
Пацунова Л. К. - Образно-пластична режисура як вершина мистецтва балетмейстера (2017)
Сластьон В. М. - Естрадно-джазові виміри хорових обробок народних пісень в творчості Вероніки Тормахової, Горобець В. П. (2017)
Тимченко-Бихун І. А. - Перша книга токат Дж. Фрескобальді: новаторський та художньо-яскравий зразок фантазійного стилю епохи бароко, Сліпченко О. С. (2017)
Чернов І. Б. - Духові інструменти в джазовій музиці, Сагітов О. Т., Давиденко В. В. (2017)
Шевченко В. В. - Стильові модифікації репертуару народних хорів, Ноздріна О. Ю., Павлюкова Г. В. (2017)
Архипенко Л. М. - Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології (2017)
Бродська О. О. - Ідейно-естетичні особливості та внутрішня організація драматургії Артура Шніцлера (2017)
Греков В. О. - Роль гендерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2017)
Губа Л. В. - Семантика простору в малій прозі Германа Гессе (2017)
Лаврусенко М. І. - Постколоніальний дискурс роману Володимира Даниленка "Клітка для вивільги" (2017)
Лотфі Гаруді Г. С. - Лінгвістично-соціологічне дослідження двомовності на базі "мультикультурної освіти" (2017)
Малинка М. М. - Розвиток хронікарства в давньому українському письменстві як складова європейського літературного процесу, Александрович Т. З. (2017)
Пришляк М. В. - Стилістична оцінка складнопідрядних речень у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (2017)
Романюк Н. М. - Змістова структура мовних клішованих одиниць англійської та української мов (2017)
Смольницька О. О. - Образ фатальної жінки і архетип Великої Матері у творчості членів Нью-Йоркської групи: фольклорно-міфологічний контекст (2017)
Трумко О. М. - Сімейний дискурс: невербальні характеристики мовлення батьків (на матеріалі творів І. Франка) (2017)
Цепа О. В. - Внутрішній аспект постаті Маклени Ґраси в однойменній п’єсі Миколи Куліша (2017)
Шевченко М. Ю. - Когнітивні компоненти імені користувача мережі Інтернет (2017)
Авраменко К. Б. - Формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи, Михайленко Н. М. (2017)
Aкатріні В. М. - Короткий нарис про розвиток освіти на Буковині (1774-1918 роки) (2017)
Беспалько Г. М. - Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ століття) (2017)
Боса В. П. - Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Брухаль Я. Б. - Методологічні та дидактичні особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Бутиріна М. В. - Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з дисциплін охорони праці та безпеки життєдіяльності, Курчій О. В., Тютюнник К. О. (2017)
Голик Б. Г. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки педагогів – майбутніх викладачів дисципліни "Дизайн одягу" (2017)
Грачова Т. М. - Естетизація учнівської свідомості у старшій школі (на матеріалі дискурсивної практики М. Хвильового), Коновалова М. М. (2017)
Гриценко І. С. - Загальнонаукова методологічна основа дослідження проблеми розвитку суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі самостійної освітньої діяльності (2017)
Давыдова С. В. - Теоретический анализ проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства (2017)
Добровольська А. М. - Компетентнісний підхід у сучасній вищій медичній і фармацевтичній освіті (2017)
Доценко Н. А. - Методика проведення звітної конференції в результаті проходження практики здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей (2017)
Думишинець О. В. - Сучасні вимоги до менеджера професійно-технічної освіти (2017)
Zhuravskaya N. S. - Use of information technologies as a way of improving the methods of disciplines learning (2017)
Казанжи І. В. - Формування готовності майбутніх учителів до гуманізації освітнього простору початкової школи, Войтенко О. В. (2017)
Калініна Л. А. - Формування креативної компетентності студентів ВНЗ культури (2017)
Карабін О. Й. - Концептуальні основи формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Карпич І. О. - Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення, Матрос О. О. (2017)
Кошелева Н. Г. - Удосконалення підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами технологічного підходу (на прикладі дисциплін у галузі охорони праці) (2017)
Левчук Н. П. - Модель розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органами Державної прикордонної служби України (2017)
Лупенко-Ковтун С. М. - Нестандартний урок в інтерактивному режимі (2017)
Ма Мінь - Психолінгвістичні особливості навчання студентів мовних спеціальностей китайської мови на середньому рівні (2017)
Межуєва І. Ю. - Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. Переваги і недоліки (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Особливості реалізацій творчої діяльності музикантів під час навчання дисциплін предметного циклу (2017)
Скорба Л. О. - Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок В. О. Сухомлинського (2017)
Сливка Б. С. - Проблема періодизації розвитку християнського світогляду дошкільників у пастирській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Тимофєєв В. А. - Імерсійний метод під час викладання іноземних мов на мовних курсах (2017)
Товстяк М. М. - Навчальна мотивація як один з дидактичних орієнтирів при створенні робочої навчальної програми дисциплін з менеджменту освіти (2017)
Тронь Т. В. - Структурна модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Хе Сюефей - Дослідження з музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2017)
Ястремська С. О. - Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Ящук О. В. - Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2017)
Бондар І. О. - Специфіка здійснення процесу розробки мультимедійного видання "Графічний дизайн", Грабова А. С. (2017)
Войцеховський В. С. - Засади прогнозування вантажопотоків на мережі авіаліній (2017)
Головко Т. М. - Експертиза якості паперових рушників різних виробників, Колесник В. В., Ходаковська Д. В. (2017)
Косенко А. В. - Визначення впливу інтенсифікації технологічного процесу випуску рудної маси на величину тиску в межах фігури випуску на основі комп’ютерного моделювання (2017)
Левківська Л. В. - Дослідження коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок (2017)
Літинська М. І. - Використання арсено-ароматичних сполук в моделюванні арсеновмісних вод, Антонюк Р. І., Толстопалова Н. М., Астрелін І. М. (2017)
Матійчик О. М. - Теоретичні аспекти реалізації транспортної доступності пасажирських транспортних систем (2017)
Новикова К. В. - Дослідження методу тестування програмного забезпечення "Білий ящик", Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Яковенко А. Ю. - Гармонический анализ метрологических характеристик измерительных систем судовых дизелей (2017)
Богданюк О. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України, Бачинська Л. С. (2017)
Бондарчук Н. В. - Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками, Бушна Ю. А. (2017)
Бондарчук Н. В. - Роль обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємства, Васільєва Л. М. (2017)
Бортнікова М. Г. - Вибір методів і методик діагностування результатів реалізації консалтингових проектів (2017)
Бурлаков О. О. - Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості на підприємствах (2017)
Вареник І. В. - Методичні основи оцінювання ефективності праці робітників підприємств, Кантур А. І. (2017)
Голомша Н. Є. - Мінімізація експортних витрат як напрям підвищення конкурентоспроможності українського зерна, Дзядикевич О. Я., Липницька Т. А. (2017)
Григораш О. В. - Розвиток ринку факторингових послуг в Україні та у світі, Тарасюк Д. В. (2017)
Дахнова О. Є. - Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення розвитку регіонів України, Матросова І. В. (2017)
Кислюк Л. В. - Перспективи української електронної агроторгівлі в сучасних умовах (2017)
Коваль І. Ф. - Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2017)
Ковтуненко К. В. - Аналіз неформального і формального сегментів ринку венчурного капіталу України, Нестеренко О. В. (2017)
Лесик І. О. - Особливості ведення операцій на рахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", Колеснікова О. М. (2017)
Мазуренко В. О. - Система цілеспрямування управління дебіторською заборгованістю (2017)
Макарчук О. Г. - Статистичне дослідження ринку праці в Україні, Вороніна А. В. (2017)
Масюк Ю. В. - Тенденція розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах, Моголівець Н. В. (2017)
Мельник І. О. - Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні, Годорожа Т. О. (2017)
Назарова О. Ю. - Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності (2017)
Помінчук С. Г. - Інтегрована модель професійної орієнтації учнівської молоді в державній службі зайнятості (2017)
Сушко Н. І. - Функції Державної казначейської служби України: методологічний та організаційний аспекти (2017)
Ткаченко Є. О. - Безробіття та проблеми сталого розвитку сільських територій України (2017)
Фесенко В. В. - Оцінка та аналіз податкового потенціалу підприємства за даними фінансової звітності, Тищенко А. О. (2017)
Татенко В. О. - Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження (2010)
Кальницька Ю. С. - Історія соціальної психології в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження (2010)
Жовтянська В. В. - Смислові трансформації в міфі: побудова теорії (2010)
Яремчук О. В. - Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування (2010)
Полунін О. В. - Безперервне вільне вимірювання як метод дослідження суб'єктивного теперішнього (2010)
Найдьонова Л. А. - Поділений досвід як онтологічна основа рефлексивного капіталу територіальної спільноти (2010)
Васютинський В. О. - Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти (2010)
Бєлавіна Т. І. - Стратегічна спрямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні (2010)
Мяленко В. В. - Образи мови в уявленнях україномовної та російськомовної спільнот (2010)
Горностай П. П. - Групова ідентичність як предмет психології малих груп (2010)
Гавриленко Я. А. - Вплив міжособової залежності на моделювання майбутнього в ранньому юнацькому віці (2010)
Титаренко Т. М. - Вплив життєвих завдань на оптимізацію особистісного самоконструювання (2010)
Ларіна Т. О. - Роль життєстійкості в оптимізації самоздійснення особистості (2010)
Грибенко І. В. - Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості (2010)
Кряж И. В. - Отношение к природе в системе базовых ценностей субъекта (2010)
Лавриненко С. Л. - Інтегративний критерій професіоналізму вчителя гімназії: емпіричний аналіз (2010)
Казміренко В. П. - Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування (2010)
Кудріна Т. С. - Діалог як умова становлення і розвитку складних логічних операцій (2010)
Петрунько О. В. - Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі (2010)
Мироненко Г. В. - Особливості переживання кіберкористувачами суб'єктивної безпеки в інтернеті (2010)
Жадан І В. - Формування ціннісних моделей політичного світу молоді засобами соціального научання (2010)
КияшкоЛ. О. - Формування навичок і стильових стратегій політичноїповедінки молоді (2010)
Краснякова А. О. - Дослідження формування мотивації політичної участі (2010)
Позняк С. І. - Самооцінювання діяльності школи з громадянської освіти як технологія розвитку громадянських ставлень учнівської молоді (2010)
Фролов П. Д. - Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою (2010)
Духневич В. М. - Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо? (2010)
Войтович Р. В. - Інтелектуальна еліта як структурно-функціональна складова інституційного лідерства держави у світі (2017)
Вітряк Т. Б. - Особливості та сучасні тенденції державного регулювання забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2017)
Динник І. П. - Депутатська етика для парламентарів: європейський досвід та Україна (2017)
Красівський О. Я. - Нормативно-правова політика у сфері державного управління середньою освітою в українському суспільстві, Книшик С. І. (2017)
Галанець В. В. - Державне управління у формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва (2017)
Галицька Н. В. - Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління вищою освітою в контексті міжнародної діяльності (2017)
Дубич К. В. - Ключові проблеми державного управління фінансовим забезпеченням системи соціальних послуг в Україні (2017)
Линдюк О. А. - Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України (2017)
Зозуля В. О. - Принципи кадрового забезпечення органів державної влади за демократичного врядування (2017)
Корінний В. І. - Лабрадорити Житомирщини – кам’яна візитівка України, Марусевич Я. О., Страшевська Л. В. (2017)
Собко З. З. - Вплив агрометеорологічних чинників на врожайність теплолюбних сільськогосподарських культур (на прикладі Рівненської області), Вознюк Н. М. (2017)
Юрасов С. М. - Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю, Кур’янова С. О. (2017)
Колоскова О. К. - Роль апоптозу у перебігу сепсису (огляд літератури), Крецу Н. М. (2017)
Шевчук Н. М. - Неінвазивна діагностика лактазної недостатності у дітей, Хільчевська В. С., Парфьонова І. В., Савицька О. А. (2017)
Бугаевский К. А. - Использование популяционно-центрического метода соматотипирования у студенток, занимающихся физической культурой (2017)
Банах В. М. - Феномен музейного предмету: музеологічний аспект (2017)
Бокоч В. А. - До проблеми методики навчання естрадному вокалу, Кузьменко-Присяжна Л. І., Остапенко Л. В. (2017)
Васильєва Л. Л. - Рок-музика: на шляху до концептуалізації (2017)
Войченко О. М. - Проблема взаємодії камерно-вокальних творів та симфоній в спадщині П.І. Чайковського, Кириліна І. Я., Шпортько О. В. (2017)
Кдирова І. О. - Етнічність в процесах культурного розвитку багатонаціонального суспільства України (2017)
Король А. М. - Вплив "Лілеї" К. Данькевича – Г. Березової на подальші балетні інтерпретації літературних творів української тематики (2017)
Короткова О. В. - Деякі історичні аспекти становлення професії акомпаніатора-концертмейстера (2017)
Легка С. А. - Розкриття художнього змісту танцювальних творів засобами телемистецтва (2017)
Морозов А. І. - Віртуозні рухи як феномен народного хореографічного мистецтва (2017)
Остапенко Л. В. - Естетичні аспекти естрадно-вокального мистецтва (2017)
Павлова В. В. - До проблеми скрипкового виконавства: історичний аспект, Дідок С. В. (2017)
Попова А. Б. - Вплив вербального тексту на інтерпретацію вокального твору, Тринько О. І., Шпортько О. В. (2017)
Регеша Н. Л. - Роль та значення культурно-мистецьких проектів для розвитку естрадного вокалу, Тринько О. І., Ковмір Н. В. (2017)
Бурий А. Р. - Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина ІІ (2017)
Іщук Н. В. - "Субстанція-у-відношеннях" як пояснювальний принцип богослов’я спілкування (2017)
Лукашенко М. В. - Соціальність крізь образ спостерігача в індустріальному та постіндустріальному суспільстві (2017)
Туренко В. Е. - Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2017)
Цихуляк І. М. - Соціокомунікативний мандат католицької церкви в контексті переосмислення християнської аксіології та пріоритетів української нації (2017)
Rzegocki M. M. - Linguaggio settoriale del project management. Analisi lessicale del glossario dei termini di project management della guida PMBOK® (2017)
Ананьян Е. Л. - Синтаксична конвергенція як стилістична реалія (на матеріалі автентичної емотивної прози) (2017)
Антонівська М. О. - Лінгвостилістичні особливості функціонування та перекладу метафор у художньому стилі англійської мови (2017)
Гомола М. Н. - Некоторые особенности распознавания и перевода англицизмов в различных терминосистемах современного немецкого языка (2017)
Котух Н. В. - Семантика заголовків як віддзеркалення життєвої та творчої позиції Василя Симоненка (2017)
Котченко Т. Е. - Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (на прикладі німецької мови) (2017)
Михайловська А. І. - Особливості вживання промовистих імен у серії романів Дж.К. Роулінг "Гаррі Поттер", Чеснокова Г. В. (2017)
Рудакова Т. М. - Семантична модифікація слів і словосполучень соціально-економічної сфери англійськомовного походження в мові ЗМІ ХХІ століття (2017)
Смеречинська О. В. - Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах (2017)
Смольницька О. О. - "Вільшаний король" Й.-В. Ґете і скандинавське першоджерело балади в українських перекладах: неокласична тяглість (Максим Рильський – Ігор Качуровський – нова генерація) (2017)
Строганова Г. О. - Індивідуально-авторські метафори в німецькому економічному медіадискурсі (2017)
Ящик Н. Р. - Лексико-семантична характеристика німецьких антропонімів-символів (2017)
Донченко О. С. - Модель розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами арт-терапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2017)
Мась Н. М. - Розвиток творчих здібностей у процесі професійної підготовки майбутніх військових психологів (2017)
Паламарчук О. М. - До проблеми соціально-психологічної допомоги дітям учасників бойових дій в умовах антитерористичної операції, Чухрій К. Л. (2017)
Старовойт Т. П. - Мотиваційні чинники, які сприяють успішності у вивченні англійської мови студентами "немовних" спеціальностей, Григоренко Т. О. (2017)
Суханов В. Ю. - Властивість темпераменту "інтроверсія – екстраверсія": основи класифікації та психологічна сумісність (2017)
Федоришин Г. М. - Cексуальне насильство над дітьми як соціальна і психологічна проблема (2017)
Ponomarenko T. Yu. - Dimensions of self-leadership and their application to teaching profession (2017)
Бабак В. І. - Дидактичні індикатори засобів акмеологічного тренінгу в дослідженні підготовки майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ до професійної діяльності (2017)
Берегова О. А. - Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Vdovichenko E. M. - Methodical guide to formationof social and communicative culture of students of medical universities during non-university hours (2017)
Вінтюк Ю. В. - Організаційно-психологічні умови формування професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ (2017)
Грузинська І. М. - Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку (2017)
Іванова О. В. - Case Study на заняттях із англійської мови як засіб формування критичного мислення студентів-філологів (2017)
Іконнікова М. В. - Особливості підготовки майбутніх філологів до пошуково-дослідницької діяльності: досвід США (2017)
Казачінер О. С. - Формування особистісних якостей, необхідних для реалізації завдань інклюзивної освіти, у вчителів іноземних мов у ході педагогічного експерименту (2017)
Кодлюк І. В. - Зміст англомовного діалогічного мовлення майбутніх фахівців з туризму в коледжах (2017)
Козолуп М. С. - Центри усної та письмової комунікації як ефективний шлях до підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2017)
Lytvynenko I. Yu. - Submission of language and psychological barrier as a basis of successful professional seafarers’ activity (2017)
Мицик Г. М. - Передумови формування готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі (2017)
Муромец В. Г. - Управление развитием общих компетентностей докторов философии: опыт Обьединенного королевства Великобритании и Ирландии (2017)
Нестайко І. М. - Проблема насилля в сім’ї в польському суспільстві (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Від "навчання іноземної мови" до "міжкультурної іншомовної освіти": сторічна історія цілей навчання(1917-2017 роки) (2017)
Олійник О. В. - Особливості вивчення курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів" у системі підготовки майбутніх вчителів математики (2017)
Опалюк Т. Л. - Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2017)
Пантєлєєв К. В. - Експериментальна перевірка результативності педагогічних умов формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Попов Р. А. - Реалізація положень синергетичного та компетентнісного підходу в контексті дослідження розвитку автономності студентів (2017)
Semenchuk Yu. O. - Applying interactive techniques as an effective means for teaching students vocabulary (2017)
Таможська І. В. - Науково-педагогічний склад Харківського університету (1900-1917 роки) (2017)
Khodakivska V. S. - Dobry nauczyciel jako powiew wiosny w życiu dziecka (2017)
Чорнобрива Н. В. - Сучасний стан готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
Шевченко В. М. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування в процесі професійної підготовки (2017)
Шендерук О. Б. - Роль архівних документів та нормативно-правових актів Радянського Союзу та незалежної України другої половини XX – початку XXI століття у дослідженні проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземних мов (2017)
Шерман М. І. - Дистанційний курс "Інформатика і системологія" як складова системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх екологів (2017)
Юзик М. А. - Тенденції розвитку системи підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти (2017)
Корнієнко М. В. - Територіальні візії козацької еліти Гетьманату другої половини ХVII століття (на прикладі родини Дворецьких) (2017)
Кухарєва Н. М. - Т. Шевченко та інтелігенція середини ХІХ століття: взаємовпливи в контексті історичної Переяславщини (2017)
Марквас К. Ф. - Діяльність Херсонської санітарної служби у 20-30-х роках ХХ століття (2017)
Ткаченко В. М. - Сучасне писанкарство: до історіографії питання (2017)
Лещенко О. Я. - Міжнародний досвід трансформації систем цивільного захисту в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів (2017)
Матчук Я. Ю. - Застосування інструментів соціальних мереж у передвиборчих кампаніях (на прикладі виборів до Європейського парламенту) (2017)
Мисловський І. В. - Довгі та короткі форми медіатекстів у онлайнових ЗМІ: вибір українського читача, Мишкіна О. Ю. (2017)
Градецький А. В. - Практика застосування законодавства про погашення і зняття судимості, Титаренко Є. О. (2017)
Дика Є. О. - Значення криміногенної ситуації при ситуативній профілактиці насильницьких злочинів (2017)
Лазарєва Н. М. - Виникнення інституту неплатоспроможності суб’єктів господарювання та проблеми застосування законодавства про банкрутство під час кримінального провадження (2017)
Литвин М. О. - Декларативний принцип надання адміністративних послуг в Україні (2017)
Матійко М. В. - Особливості цивільних правовідносин щодо захисту права власності (2017)
Полюк Ю. І. - Історично-правовий аспект становлення та розвитку права на звернення до суду через призму римського приватного права (2017)
Рудень О. В. - Консолідація земель сільськогосподарського призначення – нові пропозиції законодавця (2017)
Савченко Д. С. - Світові тенденції до захисту банківської таємниці в контексті формування інформаційного суспільства (2017)
Янковець І. В. - Дискримінація як об’єкт конституційно-правового дослідження (2017)
Бородкіна І. Л. - Цифрова грамотність як фактор реформування вищої школи, Бородкін Г. О. (2017)
Паневник Д. О. - Систематизація конструкцій свердловинних струминних насосів (2017)
Суворов М. О. - Застосування апарату метода скінченних елементів для фінішної обробки поверхонь пера лопаток авіаційних двигунів (2017)
Туровська Г. І. - Якісна питна вода – базова складова життєдіяльності людини, Туровська А. О. (2017)
Seyedeh Zahra Hendi - The role of multinational corporations in human security and environmental protection (2017)
Бєляєва С. С. - Інноваційні комунікативні напрямки вирішення питань щодо стратегії розвитку рекреаційних територійнаселених пунктів України (2017)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Оцінка фінансової самодостатності регіону (2017)
Васильєв О. В. - Інструменти проведення моніторингу фінансів підприємств ринкової інфраструктури, Ярош Ю. О. (2017)
Волковська Я. В. - Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Дрига С. Г. - Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства, Міщенко І. Д. (2017)
Заславська О. І. - Актуальні питання пенсійної реформи в Україні (2017)
Костюк-Пукаляк О. М. - Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів (2017)
Онищук Н. В. - Інноваційні напрямки у сфері туризму (2017)
Перчук О. В. - Теоретико-методологічні основи обліку енергетичних витрат та економії ресурсів на підприємствах теплопостачання (2017)
Разумова Г. В. - Удосконалення процесу управління місцевими бюджетами на прикладі міста Нікополь, Мальована Ю. С. (2017)
Сарапіна О. А. - Роль нематеріальних активів у діяльності підприємств Херсонської області: статистичне дослідження, Шрам Т. В., Алієва М. О. (2017)
Суліменко Л. А. - Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства, Киян А. В., Вітер С. А. (2017)
Сушко Н. І. - Інформаційне підґрунтя бюджетної політики держави: звіт про фінансові результати (2017)
Фещенко Є. А. - Розробка облікових номенклатур в контексті організації обліку оплати праці, Новокрещенова Д. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Дядін Д. В. - Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин, Журавель М. Ю., Клочко П. В. (2018)
Сіпаков Р. В. - Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві, Волошкіна О. С., Березницька Ю. О., Клімова І. В. (2018)
Архипова Л. М. - Методологічне підґрунтя оцінки впливу на водне середовище малих гідроенергетичних споруд, Адаменко Я. О. (2018)
Черниш Є. Ю. - Науково-теоретичне обґрунтування впливу органо-мінерального біокомпозиту на мобільність радіонуклідів і важких металів у ґрунті, Пляцук Л. Д. (2018)
Глібовицька Н. І. - Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем, Бойчук І. В. (2018)
Ткаченко Т. М. - Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янського району м. Києва), Гулей Д. В. (2018)
Бочковський А. П. - Розробка автоматизованої системи мінімізації професійних ризиків, Сапожнікова Н. Ю. (2018)
Заєць Р. А. - Оцінка стійкості та ризику втрати екосистеми Ірдинського болотного масиву (2018)
Москальчук Н. М. - Методика оцінки впливу на довкілля об’єктів вітроенергетики та її реалізація на прикладі ВЕС Шевченкове-1 (2018)
Шелудченко Л. С. - Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи (2018)
Мельник В. М. - Ефективність використання альтернативного палива на дизельних двигунах (2018)
Скрипник В. С. - Роль наукових праць Юрія Полянського для Дністровського протипаводкового полігону (2018)
Побігун О. В. - Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності (2018)
Хоботова Е. Б. - Виховна робота при викладанні екологічних дисциплін (2018)
Radomska M. М. - The Analysis of Environmental Awareness among Children of the Secondary School Age, Kartash Yu. G. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кеца О. В. - Ліпідний спектр крові та печінки щурів із трансплантованою карциномою Герена та його корекція ω-3 поліненасиченими жирними кисотами, Марченко М. М., Жмурська О. О. (2017)
Буздуга І. М. - Активність DHAR у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Гаврилюк І. Г., Панчук І. І. (2017)
Худолєєва Л. В. - Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспетивних для відновлюваної енергетики, Куцоконь Н. К., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М., Дуган О. М. (2017)
Шатинська О. А. - Активність ензимів вуглеводного обміну у м'язовій тканині щурів із експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2017)
Cheban L. M. - Possibility of Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. cultivation in mixotrophic conditions, Shershen T. V., Marchenko M. M. (2017)
Олійник О. О. - Вплив оксикоричних і оксибензойних кислот на метаболізм та регенераційні процеси в експлантатах троянди ефіроолійної у культурі in vitro, Ліханов А. Ф., Мельничук М. Д. (2017)
Причепа М. В. - Особливості зміни деяких біохімічних показників у різних екологічних груп риб за дії антропогенного навантаження, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Дубін О. В. - Аналіз генетичного поліморфізму сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) за SSR-маркерами, Субін О. В., Мельничук М. Д., Ліханов А. Ф. (2017)
Штапенко О. В. - Вплив об'ємної клітинної системи на дозрівання ранніх ембріонів мишей in vitro, Матвієнко Н. М. (2017)
Лакуста О. М. - Уміст фосфатів у питній воді децентралізованого водопостачання (на прикладі Північної Буковини), Костишин С. С. (2017)
Мельник Р. П. - Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку "Олешківські піски", Мойсієнко І. І., Садова О. Ф. (2017)
Курченко В. О. - Особливості гістологічної структури зябер деяких коропових риб Запорізького водосховища, Шарамок Т. С. (2017)
Варигин А. Ю. - Суточная динамика пространственного распределения Platynereis dumerilii (Polychaeta) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2017)
Данилик Р. М. - Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955, Скробала В. М. (2017)
Зав'ялова Л. В. - Види інвазійних рослин, небезпечні для природного фіторізноманіття об'єктів природно-заповідного фонду України (2017)
Козак Ю. В. - Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька (2017)
Норенко К. М. - Морфометричні параметри та вікова структура Elaeagnus angustifolia L. на північній та західній межі поширення, Дідух Я. П. (2017)
Оптасюк О. М. - Аналіз систематичної структури флори водних та болотних екосистем Поділля, Люблінська Л. Г. (2017)
Царенко O. M. - Морфологічне різноманіття волосків листків Тilia L. (Tiliaceae) флори України, Вакуленко T. Б., Карпенко Н. І. (2017)
Шпак Я. В. - Фітотоксичність породних відвалів кам'яновугільних шахт за впливу кам'яновугільного попелу та вермигумату, Запісоцька І. Р., Баранов В. І., Терек О. І. (2017)
Токарюк А. І. - Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) у лучних комплексах Покуття, Чорней І. І., Буджак В. В. (2017)
Міськевич Л. В. - Формування дендрокомпозицій із використанням дендросозоекзотів штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України (2017)
Рецензія на підручник Остапченко Л. І. і Рибальченка В. К. "Біологічна і біоорганічна хімія" в двох томах (2014 - 2015 рр.) (2017)
Слухай С. В. - Чинники суспільного добробуту: інституційний, Борщенко Т. І. (2017)
Кононова І. В. - Методичний підхід до оцінки стійкості розвитку соціально-економічних систем в умовах мінливості зовнішнього середовища (2017)
Дербеньова Я. В. - Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних міжнародних відносинах (2017)
Кицюк І. В. - Розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та Республікою Польща в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Шопік І. М. (2017)
Лизун М. В. - Валютні союзи: теоретичні підходи до трактування та мотивація створення (2017)
Ліщинський І. О. - Функціональна модель територіальних полюсів розвитку в умовах глобальної економіки (2017)
Олійник А. А. - Особливості нагляду МВФ за валютною політикою країн-членів (2017)
Ралко О. С. - Технологічні уклади: теоретичні та практичні аспекти (2017)
Руселевич А. Н. - Движение к единому транспортно-логистическому рынку евразийского экономического союза и новый таможенный кодекс (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Євросоюзу у контексті інтеграції до європейського економічного простору (2017)
Dziuba S. H. - The economic and legal aspects of Ukrainian banks’ reputation assessment, Ahibalova Т. М. (2017)
Длугопольський О. В. - Соціальна політика Японії в контексті забезпечення загального добробуту (2017)
Резнік Н. П. - Вплив цінового базису на взаємозалежність цін на ринку кукурудзи (2017)
Богма О. С. - Сутність та класифікація загроз бюджетній безпеці країни (2017)
Бойко Я. М. - ВВП України: рівень та тенденції динаміки, Гапак Н. М. (2017)
Буняк Н. М. - Кластерна парадигма сучасного інноваційного розвитку (2017)
Корнєєва Ю. В. - Довгострокова політика держави в інвестиційній сфері для суб’єктів господарювання державного сектора (2017)
Леховіцер В. О. - Особливості формування та розвитку пріоритетних напрямів машинобудування в контексті промислової політики України (2017)
Логоша Р. В. - Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва (2017)
Мельник О. Г. - Концептуальні засади державного регулювання процесів соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні (2017)
Нікитенко Д. В. - Стан інвестиційної безпеки України (2017)
Дуда Г. Б. - Тенденції та перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Жуковська В. М. - Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі: методологічні основи (2017)
Капталан С. М. - Аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на розвиток агропромислового виробництва в Україні (2017)
Колос І. В. - Науково-методичні підходи до типології методів ощадливого виробництва (2017)
Кочкіна Н. Ю. - Особливості комунікаційних стратегій у соціальних мережах, Коваленко Д. П. (2017)
Лагута Я. М. - Стейкхолдерський підхід в корпоративній соціальній відповідальності компанії (2017)
Лотиш О. Я. - Стратегічні підходи до розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2017)
Олефіренко О. М. - Теоретичні засади врахування конкурентних відносин під час формування збутової політики підприємств (2017)
Pozniak O. V. - Activity-based costing as an instrument of logistics controlling, Boiko M. Yu. (2017)
Русінова О. С. - Моделювання дивергентно-конвергентного підходу до конкуренто-орієнтованого цілепокладання під час розвитку промислового підприємства (2017)
Силкіна Ю. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку роздрібних торговельних мереж в Україні (2017)
Халімон Т. М. - Принципи побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємств (2017)
Швець Ю. О. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки промислових підприємств, Цикало К. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Ладика В. І. - Стан та перспектива селекції бурої худоби Сумського регіону за молочною продуктивністю та екстер’єрним типом, Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Ефективність використання методики лінійної класифікації для оцінки бугаїв-плідників за екстер’єрним типом їхніх дочок у стаді з розведення української червоно-рябої молочної породи (2017)
Kasimanickam R. - Bull Genomics and Fertility, Kasimanickam V., Koziy V., Ladyka V., Kraevskiy A. (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід за різних методів підбору, Федорович Є. І., Федорович В. В., Осередчук Р. С. (2017)
Була Л. В. - Контроль розвитку молодняку собак різних порід у підсисний період, Левченко І. В. (2017)
Була Л. В. - Взаємозв’язок оцінки показників шерстного покриву собак порід шнауцерів, Левченко І. В. (2017)
Була Л. В. - Особливості оцінки показників екстер̓єру собак на всепорідних та монопорідних виставках кінологічної спілки України, Свисенко С. В. (2017)
Вечорка В. В. - Життєздатність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід залежно від оцінки лінійних ознак екстер’єру, Хмельничий Л. М. (2017)
Волощук О. В. - Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку, Гришина Л. П. (2017)
Гончаренко И. В. - Воспроизводительная способность симментальских коров и стабильность их лактации, Винничук Д. Т. (2017)
Грішин Б. О. - Аналіз стану помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородного типів української рамчастої породи за вмістом гемоглобіну в крові різних вікових груп, Особа І. А., Грициняк І. І. (2017)
Краснощок О. О. - Біохімічні показники крові чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней (2017)
Ладика В. І. - Вплив лінійної належності на рівень молочної продуктивності корів української бурої молочної породи, Павленко Ю. М., Сухарєва А. В. (2017)
Любинський О. І. - Селекційно-генетична оцінка корів різних ліній буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Димчук А. В. (2017)
Остапенко В. І. - Алометрична та кореляційна залежність складових яєць у курей кращих світових кросів (2017)
Пелехатий М. С. - Зв'язок екстер’єрно-конституційних параметрів корів молочних порід з пігментацією волосяного покриву, Слюсар М. В., Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А. (2017)
Почукалін А. Є. - Стан племінного скотарства України за спорідненими групами молочних порід, Прийма С. В., Різун О. В. (2017)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід у порівнянні з гоштинською худобою датської селекції за показниками довголіття (2017)
Хмельничий Л. М. - Продуктивне довголіття корів молочної худоби в аспекті впливу генотипових та паратипових чинників, Вечорка В. В., Бондарчук В. М. (2017)
Салогуб А. М. - Особливості екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бондарчук В. М. (2017)
Слинько В. Г. - Особливості розвитку та продуктивності ремонтних свинок різних порід залежно від інтенсивності вирощування, Шостя А. М., Усенко С. О., Невідничий О. С., Цибенко В. Г., Кір'ян Р. М. (2017)
Гурбик В. В. - Оцінка природної резистентності галицького коропа, Особа І. А., Грициняк І. І. (2017)
Бондарчук Л. В. - Біологічні особливості та господарська цінність локальних бурих порід північного сходу України (2017)
Халак В. І. - Деякі інновації у селекції свиней та результати їх використання, Бордун О. М. (2017)
Чернявська Т. О. - Вплив темпів розвитку ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на молочну продуктивність корів-первісток, Скляренко Ю. І., Іванкова І. П. (2017)
Повод М. Г. - Інтенсивність росту хірургічно кастрованих та не кастрованих гібридних поросят в умовах промислового виробництва свинини, Кравченко О. І., Гетя А. А., Самохіна Є. А., Шпетний М. Б. (2017)
Повод М. Г. - Динаміка параметрів мікроклімату у приміщеннях для дорощування поросят залежно від їх маси, Шпетний М. Б., Милостивий Р. В., Нечмілов В. М., Кремезь М. І. (2017)
Колісник О. І. - Біохімічні методи оцінки стану організму телиць абердин-ангуської породи різного походження при розведені на сході України, Прудніков В. Г. (2017)
De Carli-Izmaylova O. - Biological activities of sterigmatocystin, Izmailova N. (2017)
Гаврилюк О. І. - Біоцидна активність препаратів "штучна кутикула” ("Аrтісle”) для передінкубаційної обробки яєць (2017)
Кажеко О. А. - Бактериальная обсеменённость рабочих поверхностей доильно-молочного оборудования из различных видов материалов и мониторинг качества молока, Барановский М. В., Курак А. С. (2017)
Лихач А. В. - Технологічні особливості вирощування поросят, Лихач В. Я. (2017)
Лісогурська О. В. - Використання уніфікованого багатофункціонального вулика промислового типу в умовах Житомирського Полісся, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Фурман С. В. (2017)
Радчиков В. Ф. - Конверсия энергии корма бычками в продукцию в зависимости от уровня легкогидролизуемых углеводов в рационе, Цай В. П., Кот А. Н., Натынчик Т. М., Карповский В. И., Трокоз В. А. (2017)
Радчиков В. Ф. - Использование органических микроэлементов в кормлении телят, Цай В. П., Кот А. Н., Бесараб Г. В., Натынчик Т. М., Люндышев В. А. (2017)
Савчук І. М. - Концентрація Pb в яловичині та свинині за використання в раціонах високобілкових кормів, Степаненко В. М., Мельничук О. П. (2017)
Свердліков О. В. - Комплексна оцінка телиць як рецепієнтів доімплантаційних ембріонів (2017)
Седіло Г. М. - Вміст йоду та тиреоїдних гормонів у крові свиноматок за різного рівня цитрату йоду в їх раціонах, Гунчак Р. В., Вовк С. О. (2017)
Ставецька Р. В. - Відтворювальні якості свиноматок залежно від тривалості поросності, Буштрук М. В., Піотрович Н. А. (2017)
Стріха Л. О. - Оцінка впливу технології виробництва на показники м’ясних січених заморожених напівфабрикатів, Підпала Т. В., Сморочинський О. М. (2017)
Стріха Л. О. - Вплив параметрів технологічного процесу на органолептичні показники виробів із шпику, Підпала Т. В. (2017)
Ткачук В. І. - Вплив анальциму на зміну живої маси поросних свиноматок (2017)
Храмкова О. М. - Відгодівельна продуктивність гібридного молодняку свиней вітчизняного та зарубіжного походження, Повод М. Г. (2017)
Цьонь Н. І. - Вирощування екологічно безпечної продукції рибництва через стимуляцію ставової екосистеми комплексом заходів із препаратами "Ековітал" та "ROST-концентрат (15+7+7)”, Ковальчук О. М., Думич О. Я., Титова Л. В., Добрянська О. П., Качай Г. В. (2017)
Sokoly I. I. - The main ways and mechanisms of development of the aircraft engine manufacturing in Ukraine, Bukovskyi O. O. (2017)
Чебан І. В. - Теоретичні і практичні засади формування ринку біоенергії в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Попик М. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід інтеграційних процесів у промисловому комплексі (2017)
Слободяник А. М. - Ризики на біржовому аграрному ринку: сутність та класифікація, Тарасович Л. В. (2017)
Chukhrai N. I. - Barriers and benefits of university-business cooperation in Ukrainian innovation sector, Shcherbata T. S. (2017)
Шишко В. И. - Сравнительный анализ факторов, влияющих на уровень востребованности дополнительных образовательных услуг в студенческой среде, Мамонтова Ю. А. (2017)
Буряк А. А. - Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС у промисловості: регіональний розріз (2017)
Жученко А. М. - Концептуальні положення системного аналізу соціально-економічного розвитку в контексті сталого розвитку регіону (2017)
Павлов К. В. - Інвестиційні зрушення в політиці підвищення конкурентоспроможності на регіональних ринках нерухомості (2017)
Рогач С. М. - Сучасний еколого-економічний стан та тенденції аграрного землекористування в Україні (2017)
Жук О. Б. - Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України в умовах реформування економіки (2017)
Жукова Л. М. - Адаптація соціальної політики держави до умов і наслідків глобальних зрушень (2017)
Калініченко Д. Р. - Глобальний ринок праці: сучасні виклики для розвитку людського капіталу (2017)
Кальницька М. А. - Структура соціальної безпеки та динаміка її показників в Україні (2017)
Кірнос I. O. - Економічна активність людей похилого віку: різноманіття ракурсів (2017)
Величко Г. О. - Напрями удосконалення фінансової стійкості страхових компаній, Сташкевич Н. М., Сташкевич О. С. (2017)
Версаль Н. І. - Трансмісійні канали шоків монетарної політики (2017)
Клапків Ю. М. - Тактика поведінки страхового брокера в умовах клієнтоорієнтованого ринку (2017)
Lobodina Z. M. - Mechanism of budget funds spending in the context of the socio-economic development of the state (2017)
Нечипоренко А. В. - Зарубіжний досвід використання фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку (2017)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження сучасного стану формування доходів місцевих бюджетів України, Чечета Є. О. (2017)
Підчоса Л. В. - Управління державними видатками в Україні: проблеми та напрями підвищення ефективності (2017)
Побоча К. П. - Потенціал інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України, Воробей Г. М. (2017)
Стащук О. В. - Особливості використання нематеріальних активів як застави кредиту, Мартинюк Р. Ф., Михайлович П. П. (2017)
Тєшева Л. В. - Аналіз розвитку фондового ринку України (2017)
Федина В. В. - Проблемні питання реформування пенсійної системи України (2017)
Федорова І. О. - Вплив процентної політики кредитних установ на формування позикового капіталу підприємств реального сектору економіки України (2017)
Шульга К. Д. - Проблеми та перспективи розвитку консолідаційних процесів та шляхи підвищення їх ефективності у банківському секторі України (2017)
Ярошевська О. В. - Рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів у системі розвитку фондового ринку (2017)
Дугар Т. Є. - Податковий аудит: проблеми європейського перетворення (2017)
Кірсанова В. В. - Інтеграція системи обліку витрат, Богачук А. В. (2017)
Онищенко О. В. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід, Куренна О. О., Крикуненко А. С. (2017)
Титенко Л. В. - Удосконалення формування первісної вартості виробничих запасів (2017)
Ситник Н. В. - Інноваційний розвиток інформаційно-комунікаційного сектору національної економіки України: проблеми та наслідки (2017)
Стрельченко І. І. - Дослідження особливостей динаміки валютного курсу під час кризи на фінансових ринках (2017)
Харченко В. В. - Моделювання інформаційних потоків аграрного формування, Нам’ясенко Ю. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Тимошенко О. В. - Конкурентоспроможність національної економіки: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Давиденко І. В. - Глемпінг як перспективна форма розвитку екотуризму (2017)
Петренко Н. О. - Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект (2017)
Пристемський О. С. - Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства як фактор його фінансової безпеки (2017)
Урба С. І. - Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування (2017)
Франчук Т. М. - Інноваційні фактори формування фінансових ресурсів національної економіки (2017)
Шульга О. А. - Місія і роль аграрних відносин у контексті цивілізаційного процесу (2017)
Бортнік Н. В. - Міжнародне співробітництво та його роль у боротьбі з тероризмом (2017)
Горбачева А. И. - Концессия дорог в республике Беларусь через призму мирового опыта: оптимизация коммерческой и бюджетной эффективности проектов, Руселевич А. Н. (2017)
Дзюба П. В. - Еволюція диверсифікаційного концепту теорії портфеля як передумова формування теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Капітанець С. В. - Запобігання та протидія митним правопорушенням: аналіз закордонного досвіду (2017)
Kovalenko S. I. - Improving the efficiency of transnational cluster systems in the context of cross-border policies of the European Union (2017)
Колінець Л. Б. - МВФ у сучасному геофінансовому просторі (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційні кластери Норвегії: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до управління розвитком суб’єктів малого підприємництва, Барінов Д. Ю. (2017)
Демченко Г. В. - Застосування апарату нечіткої логіки у формуванні комплексної оцінки організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства (2017)
Дем’яненко К. А. - Модель оцінки впливу екологічного менеджменту на конкурентоспроможність кондитерських підприємств (2017)
Єгорова Г. А. - Основні етапи становлення та тенденції розвитку вітчизняного ринку злиттів та поглинань (2017)
Желізко О. О. - Система економічної безпеки підприємництва: сутність, характеристика, теоретичні підходи до формування та структуризації (2017)
Мартинюк О. А. - Визначення ролі технологій управління підприємством у контексті теорії інноваційної динаміки (2017)
Рожук Я. В. - Особливості використання маркетингових комунікацій у галузі туризму (2017)
Руссіян О. А. - Безпека на робочому місці вугледобувного підприємства як складник концепції гідної праці: зарубіжний досвід та українські реалії, Карнаух В. В. (2017)
Станкевич І. В. - Методи кількісного оцінювання якості діяльності освітньої організації (2017)
Копильчук Г. П. - Вміст оксиду азоту в гепатоцитах щурів за умов аліментарної депривації протеїну та токсичного ураження, Николайчук І. М., Коханюк Ю. І. (2017)
Чебан Л. М. - Nutritional value of Daphnia magna (Straus, 1820) under conditions of cocultivation with fodder microalgae, Гринько О. Е., Марченко М. М. (2017)
Штапенко О. В. - Обмін речовин за стимуляції відтворювальної здатності кролиць препаратом органічних мікроелементів у формі ліпосомальної емульсії, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я. (2017)
Буздуга І. М. - Вплив хлориду натрію на вміст аскорбату у Arabidopsis thaliana, Панчук І. І. (2017)
Краєвська І. М. - Динаміка накопичення біомаси і каротинсинтезуюча активність Rhodotorula glutinis (Fresenius) F. C. Harrison (1982) за дії ультрафіолету, Васіна Л. М. (2017)
Олійник О. О. - Оптимізація адаптаційного процесу рослин-регенерантів троянди ефірноолійної до умов in vivo, Мельничук М. Д. (2017)
Нестеренко О. Г. - Визначення кореляції між вмістом проліну та води у коренях Pisum sativum L. під впливом абіотичних стресових факторів, Рашидов Н. М. (2017)
Voloschuk O. M. - The intensity of free radical processes in the liver mitochondrial fraction under the conditions of toxic injury and correction by the 3,4-dihydropyrimidine-2-one ammonium derivative, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2017)
Федоряк М. М. - Павуки-герпетобіонти яблуневих садів на градієнті зменшення пестицидного навантаження, Руденко С. С., Жук А. В. (2017)
Риженко Н. О. - Наукові основи фітотоксикологічного дослідження (2017)
Гейна К. М. - Живлення молоді промислової іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Шашликова С. С. (2017)
Ананьєва Т. В. - Акумуляція радіонуклідів у молоді та дорослих особин сріблястого карася (Carassius gibelio) Запорізького водосховища, Шаповаленко З. В. (2017)
Куцоконь Ю. К. - Стан популяцій реофільних видів риб водойм Поліського заповідника і його околиць, Кобзар Л. І. (2017)
Куцоконь Н. К. - Ростові характеристики та енергопродуктивність тополь і верб короткоротаційній плантації за перший рік вегетації, Рахметов Д. Б., Худолєєва Л. В., Рахметова С. О., Фіщенко В. В., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. (2017)
Шихалєєва Г. М. - Оцінка декоративності деревних і чагарникових рослин Хаджибейсько-Куяльницького пересипу, Царенко О. М., Еннан А. А.-А. (2017)
Мамчур Т. В. - Історичний дендрологічний гербарій Уманського національного університету садівництва та його використання навчально-науковому процесі, Карпенко В. П., Парубок М. І. (2017)
Слєпих О. О. - Залежність між фізико-хімічними характеристиками жолудів дуба черешчатого (Quercus robur L.) в популяціях Українського Степу і коефіцієнтомїх форми (2017)
Кагало О. О. - Зміни стану й структури ценопопуляцій Schivereckia podoliсa (Besser) Andrz. ex DC. (Brassicaceae) в умовах оригінальних типів оселищ Смотрицького каньйону (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) за 10 років, Колодій В. А. (2017)
Блінкова О. І. - Особливості адаптації рідкісного виду Schoenus nigricans L. до трансформованих умов довкілля, Пашкевич Н. А., Васільєва Т. А. (2017)
Ковальчук Т. Д. - Плодоношення видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Cherlinka V. R. - Comparative estimation of the accuracy of simulation modeling of soil cover and forecast of cartograms of agro-industrial groups of soils, Dmytruk Y. M., Zaharovskyy V. S. (2017)
Шишков А. - Зниження ризиків травмування в робочій зоні під час виробничих процесів (2018)
Галясний І. - Білково-протеїназний комплекс безглютенового тіста в присутності молочних білків, Гавриш Т., Шаніна О. (2018)
Іванюта А. - Математичне моделювання інгредієнтного складу рибного желатину (2018)
Ланженко Л. - Продукування ароматичних речовин і вугле-кислого газу лакто- і біфідобактеріями (2018)
Пшенична Т. - Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока, Грек О., Онопрійчук О., Пасічний В., Чубенко Л. (2018)
Экологический вред, возникающий из-за производства разных видов сэндвичей (2018)
Заморська І. - Формування цукрів у ягодах суниці садової під впливом абіотичних факторів (2018)
Полезная специя куркума (2018)
Жеплинська М. - Очищення яблучного соку з використанням пароконденсаційної кавітації, Баль-Прилипко Л., Зоткіна Л. (2018)
Мєлюхіна Г. - Щільність злакових цикадок (homoptera, auhenorrhyncha) у посівах пшениці озимої під дією органо-мінерального живлення (2018)
Тимошик Н. С. - Економічні аспекти в управлінні витратами (2017)
Торшин Є. О. - Економічний зміст фінансового стану підприємств (2017)
Имашев Э. Ж. - Особенности территориальной дифференциации производственной инфраструктуры Актюбинской области Республики Казахстан, Галимов М. А. (2017)
Жукова Н. В. - Фактори забезпечення сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави (2017)
Рубежанська В. О. - Рейтингове оцінювання результатів розвитку регіональних ринків праці (2017)
Сурай А. С. - Інституціональний підхід до розуміння формування та функціонування ділового середовища регіону (2017)
Шубалий О. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку переробних виробництв на базі місцевих природно-ресурсних комплексів, Косінський П. М. (2017)
Марущак И. А. - Методы решения проблемы обмеления реки Южный Буг (2017)
Павлик А. В. - Міжнародний досвід упровадження відновлювальних джерел енергії та її потенціал для вітчизняного енергетичного ринку, Тарабан Н. В. (2017)
Макаренко С. М. - Визначення оптимального виробничого навантаження як основи підвищення продуктивності праці працівників підприємства, Олійник Н. М., Лущик К. І. (2017)
Міщенко В. І. - Управління проблемними кредитами в умовах циклічного розвитку економіки, Міщенко С. В., Неклюдова Т. М. (2017)
Школьник І. О. - Фонд гарантування інвестицій як інструмент зміцнення довіри до фондового ринку України, Бондаренко Є. К. (2017)
Аврамчук Л. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку системи електронних платежів Національного банку України, Коркач І. В. (2017)
Білецький А. А. - Фінансові наслідки збільшення мінімальної заробітної плати в Україні (2017)
Гладких Д. М. - Поглиблення інтеграції України та ЄС: специфічні ризики у грошово-кредитній сфері (2017)
Гудзовата О. О. - Чинники та функціональні особливості розвитку грошово-кредитної сфери в контексті формування системних характеристик фінансової безпеки держави (2017)
Кузьмук С. Г. - Прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності: поведінковий аспект (2017)
Савастєєва О. М. - Ризики ефективності бюджетного процесу на рівні об’єднаних територіальних громад (2017)
Хом’як М. С. - Особливості тіньової економіки у фінансовому просторі України (2017)
Шолойко А. С. - Розвиток інфраструктурних елементів із захисту прав споживачів страхових послуг в Україні (2017)
Петров П. П. - Обліково-аналітичне забезпечення казначейства банку на основі концепції управління змінами (2017)
Позднякова В. Д. - Дослідження особливостей управлінських бізнес-процесів банку (2017)
Дерев'янко О. Г. - Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств (2017)
Гернего Ю. О. - Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку (2017)
Гайванович Н. В. - Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції (2017)
Кечеджи М. С. - Вплив овертаймів на продуктивність праці та емоційний стан команди проекту (2017)
Кизенко О. О. - Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств (2017)
Диба О. М. - Фінансове забезпечення інноватизації виробництва, Диба В. М. (2017)
Коцюба О. С. - Інтервальне моделювання економічної привабливості реальних інвестицій (2017)
Мазур Н. О. - Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України, Ткачук А. В. (2017)
Павленко О. В. - Розвиток ринку освітніх послуг ВНЗ: актуальні тренди та прогнози (2017)
Сагайдак М. П. - Поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи, Костинець В. В. (2017)
Чужиков В. І. - Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку, Чужиков А. В. (2017)
Магдалюк О. В. - Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства (2017)
Норік Л. О. - Моделювання показників діяльності за допомогою системи економетричних рівнянь (2017)
Цемашко Ю. С. - Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств (2017)
Шатілова О. В. - Особливості оцінювання конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства на основі системного підходу, Когут В. І. (2017)
Ассонова М. О. - Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют, Гребешкова О. М. (2017)
Горбатько А. О. - Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг, Гребешкова О. М. (2017)
Пархета Л. В. - Страхова медицина як альтернативна модель організації охорони здоров’я в Україні (2017)
Рябченко О. П. - Актуальні питання створення в Україні органу із забезпечення фінансової безпеки держави, Мацюк В. Я., Соломенко Г. В. (2017)
Лись М. В. - Лобізм як політична технологія: інституціоналізація в Україні (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Цивільний процесуальний статус експерта з питань права: питання вдосконалення правового регулювання (2017)
Шпак Н. А. - Окремі заходи забезпечення запобігання корупції у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності (2017)
Чмелюк В. В. - Правові основи митного аудиту в Україні, Остапчук Н. В. (2017)
Тильчик В. В. - Протидія правопорушенням під час застосування податкового та митного законодавства: окремі проблеми формування поняття, Тарасенко Р. І. (2017)
Денисова А. В. - До питання про визначення сутності та ознак суб’єктів адміністративного нагляду (2017)
Амеліна А. С. - Поняття та ознаки страхового договору (2017)
Лазоренко В. В. - Розвиток міжнародного морського торговельного права в морських кодексах: історичний аспект (2017)
Степанюк М. С. - Правове регулювання відшкодування шкоди при здійсненні міжнародних повітряних перевезень (2017)
Карпунцов В. В. - До питання про розробку механізму застосування прокурорами процесуального примусу до окремих категорій посадових осіб верховної ради України та судової влади (2018)
Попівняк О. І. - Міжнародний досвід забезпечення митної безпеки (2018)
Грабовий В. В. - Організація роботи органів дфс з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: нові виклики та перспективи (2018)
Ленівський Р. В. - Забезпечення ефективності законодавства як основи функціонування адміністративно-правового режиму законності і правопорядку (2018)
Бондар О. В. - Уніфікація адміністративних послуг у сфері морського транспорту як провідний напрямок вдосконалення процедур їх надання (2018)
Литвиненко О. А. - Сфера енергозбереження як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Sukhorukov A. I. - Prerequisites for the safe development of socio-economic systems (2017)
Дубина М. В. - Теоретична основа інституціоналізму як наукового напряму економічної науки (2017)
Федорова Н. Є. - До питання щодо актуалізації поняття "прогресивний соціально-економічний розвиток" (2017)
Шевченко О. О. - Національна господарська система: проблеми та перспективи розвитку в сучасних умовах (2017)
Andrukhiv E. V. - How does trade distortion affect agricultural products markets?, Trifinova O. D. (2017)
Гордєєва Т. Ф. - Інтенсивність міжнародної торгівлі як індикатор ступеня міжнародної торговельної інтеграції (2017)
Грищук А. М. - Актуальні питання соціально-економічної співпраці України та Польщі: сучасний стан та напрями змін (2017)
Жиленко К. М. - Розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору ООН (2017)
Литвиненко К. О. - Вплив криптовалют на світову фінансову систему (2017)
Махітько В. С. - Інвестиційна діяльність: досвід Польщі та перспективи України, Полійчук М. В., Дудчик О. Ю. (2017)
Касич А. О. - Інноваційна технологія "Smart city" як механізм покращення рівня життя в сучасному місті, Федоряк Р. М., Собяніна А. П. (2017)
Багорка М. О. - Комплексна екологічно-економічна оцінка землекористування в Україні (2017)
Волкова І. А. - Використання інновацій як об’єктивної умови конкурентоздатності підприємств (2017)
Калачевська Л. І. - Генезис теорій інноваційного розвитку сільських територій (2017)
Мандра В. В. - Морський торговельний порт як об’єкт управління (2017)
Оганезова А. В. - Сутнісна характеристика здоров’я орієнтованої економіки (2017)
Оліх Л. А. - Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України, Корнілова І. М. (2017)
Петренко К. В. - Системоутворюючі чинники економічної безпеки, Микитюк О. П., Кравченко Т. В. (2017)
Сибірцев В. В. - Причини виникнення та засоби розв’язання інституціональних конфліктів на національному ринку праці (2017)
Чкан А. С. - Розвиток фармацевтичного ринку України за рахунок запровадження програм лояльності, Бучковська О. Ю., Бучковський Г. В. (2017)
Шемаєв В. В. - Когнітивний підхід до управління розвитком транспортної інфраструктури України в контексті економічної безпеки держави (2017)
Верхоглядова Н. І. - Концепція протидії загрозам з боку контрагентів підприємства в рамках механізму управління економічною безпекою підприємства, Судакова О. І., Горєла В. Д. (2017)
Барабанова В. В. - Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспективи розвитку (2017)
Бєляєва Н. С. - Умови реалізації компетентнісного підходу на підприємствах торгівлі (2017)
Близнюк Т. П. - Оцінка поколінських цінностей покоління бебі-бумерів та покоління X в Україні (2017)
Гайдаржийська О. М. - Реструктуризація інтелектуального капіталу в умовах когнітивної економіки та інформаційного простору, Рибак О. М., Левчунь Б. В. (2017)
Германюк Н. В. - Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери (2017)
Вихідні дані (2017)
Хомутянський В. В. - Актуальні питання правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення (2018)
Горінов П. В. - Поняття адміністративної процедури реалізації гарантій незалежності суддів (2018)
Юхтенко Л. Р. - Нові погляди на застосування органами доходів і зборів дискреційних повноважень у досудовому врегулюванні спорів, що випливають з правовідносин у галузі державної митної справи (2018)
Ніпіаліді О. Ю. - Кримінологічний аналіз стану економічної злочинності в Україні (2018)
Рябченко Ю. Ю. - До питання про визначення поняття об’єкта цивільного процесуального правовідношення (2018)
Ульяновська О. В. - Реалізація права на звернення до адміністративного суду у системі засобів забезпечення права на судовий захист (2018)
Збарський В. К. - Проблеми виробництва молока в регіоні, Збарська А. В. (2017)
Грінченко Р. В. - Аналіз компонент середовища функціонування підприємства (2017)
Жуковська В. М. - Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток (2017)
Лукашова Л. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва в Україні (2017)
Нагорний Є. І. - Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу, Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. (2017)
Perepadya F. L. - Personnel management of industrial enterprises under preservation of human capital (2017)
Прокопенко І. В. - Регулювання та розвиток людського капіталу машинобудівних підприємств (2017)
Псюк Р. М. - Особливості управління розвитком людських ресурсів в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2017)
Савченко Ю. Т. - Технічні системи: сучасний аспект та характерні риси з погляду управління ланцюгами поставок (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського