Лобачев В. Л. - Кинетика и механизм окисления тиофена пероксиазотистой кислотой в водных растворах и газовой фазе, Дятленко Л. М., Рудаков Е. С. (2013)
Братенко М. К. - Синтез, триазиноанелювання та протимікробна активність 2-аміно-4-піразоліл-4Н-1,3-оксазинів, Панасенко Н. В., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Александрова К. В. - Cинтез та фiзико-хiмiчнi властивостi похiдних 7-R-3-бензилксантинiл-8-метилтiоацетатної кислоти, Дячков М. В., Шкода О. С., Васюк С. О. (2013)
Плутенко Т. А. - Влияние температуры окисления на электрофизические свойства в системе твердых растворов (1–x)BaTiO3—x(K0. 5Bi0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2013)
Янко О. Г. - Химические превращения в системе OsO4—S2Cl2—Se—KCN—4-CNPy (2013)
Давиденко Ю. М. - Синтез, будова та магнітні властивості координаційного полімеру міді (ІІ) 3 1Н-піразолом, Діхерт С., Демешко С. O., Майєр Ф., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2013)
Теслюк О. И. - Фотолюминеcцентные свойства комплексов Eu(III) и Tb(III) с производными оксибензойной кислоты, Дога П. Г., Кондратьева Р. В., Новикова Н. С., Мешкова С. Б. (2013)
Бричка С. Я. - Модифицирование алюмосиликатных нанотрубок диоксидом церия, Котел Л. Ю., Оранская Е. И., Бричка А. В., Чернявская Т. В. (2013)
Курта С. А. - Кристалоквазіхімічний механізм каталізу окисного хлорування етену, Татарчук Т. Р., Микитин І. М. (2013)
Крупенникова О. С. - Электрокатализаторы восстановления кислорода на основе многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных оксидами кобальта и никеля, Пирский Ю. К., Гайдин А. В., Иваненко И. Н., Донцова Т. А. (2013)
Коломицев Д. В. - Електрохімічне окислення фенолу на допованому діоксиді олова (2013)
Наконешная Е. П. - Электрохимический синтез нановолокон карбида вольфрама, Новоселова И. А., Быков В. Н. (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез та фiзико-хiмiчнi властивостi 1,8-дизамiщених теобромiну — потенцiйних бiоактивних сполук, Назаренко М. В., Романенко М. І., Пахомова О. О. (2013)
Біла Н. І. - Кінетика реакції моно- і дигідроксибензойних кислот з азотцентрованими радикалами в системі вода—диметилсульфоксид, Білий О. В. (2013)
Tkachuk О. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2013)
Kucher V. - Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XXth century (2013)
Вільна Я. - Морально – естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") (2013)
Гнатенко В. - Шевченкіана Олександра Астаф'єва (2013)
Залевська О. - Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика (2013)
Зимомря М. - Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко (2013)
Ткачук М. - Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської (2013)
Бабій І. - Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха (2013)
Косінова О. - Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини (2013)
Працьовитий В. - Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача (2013)
Луцишин І. - Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" (2013)
Любімова О. - Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80 – х років ХІХ століття (2013)
Мединська О. - Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2013)
Мельник Л. - Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича (2013)
Нагорний Я. - Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок ХХ століття) (2013)
Приліпко І. - Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка (2013)
Реутова М. - Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої (2013)
Скуратко Т. - Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників (2013)
Швець Н. - Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка (2013)
Яблонська Н. - Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури (2013)
Гуляк А. - Об’єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття), Науменко Н. (2013)
Біляшевич Р. - Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття (2013)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Краснова Л. - Художня своєрідність пісенного тексту (2013)
Мацько В. - Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність (2013)
Савка М. - Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть ХХ ст.) (2013)
Якібчук М. - Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60 – 80-х років ХХ ст.) (2013)
Гільдебрант К. - "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття (2013)
Диндаренко О. - Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга (2013)
Петриченко Н. - Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) (2013)
Печарський А. - У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан ( 唐诗 ) і українського літературного бароко (2013)
Свиридюк Л. - Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект (2013)
Ткачук А. - Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри, Ткачук М. (2013)
Астаф'єв О. - Творчість як академія живопису (Наталія Гавдида. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого. Монографія. – К.: Смолоскип,2012. – 226 с.), Ткачук В. (2013)
Галич О. - Творчість Андрія Малишка з погляду наратології (Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка: монографія. – Тернопіль: Медобори, 2013. – 310 с.) (2013)
Гнатюк М. - Інтертекстуальний дискурс Шевченкового прометеїзму (Ткачук О.М. "Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі". (Навч. посіб.) – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Курчій Д. - "Реальні факти сумної правди" (Михайло Ломацький. Українське вчительство Гуцульщини. – Торонто-Онтаріо. – 1958) (2013)
Краснова Л. - Primus inter pares - перший між рівними (Нова зустріч з Андрієм Малишком // Микола Ткачук. Художній дискурс лірики Андрія Малишка. – Тернопіль; Медобори, 2013. – 309 с.) (2013)
Краснова Л. - Вірджинія Вулф. Розмисли навколо модерністської експериментальності (Галини Варнацька. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф. Монографія – Дрогобич, 2012. – 220 с.) (2013)
Краснова Л. - Не забуваймо про нашу армію (Ярослав Яремко. Нариси з історії української військової термінології. – 2-ге вид. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 411 с.), Ткачук М. (2013)
Науменко Н. - Творчий доробок на тлі осмислених позицій (Іван Зимомря, Руслана Жовтані, Владислав Грещук. Алгоритми наукового поступу. Біобібліографічний покажчик Миколи Зимомрі. Післямова Ігоря Добрянського, Станіслава Лупінського.– Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2013. – 366 с.), Сеник Л. (2013)
Бурмака И. А. - Методы внешнего управления судами в ситуации опасного сближения, Кулаков М. А., Калиниченко Г. Е. (2017)
Ворохобин И. И. - Ортогональное разложение плотности распределения погрешностей навигационных измерений в ряд Грама-Шарлье типа А, Сикирин В. Е., Фусар И. Ю. (2017)
Габрук Р. А. - Безпека при виконанні динамічного позиціонування (2017)
Доронін В. В. - Контекстно-орієнтований підхід в інтелектуальній обробці потоків даних від водомірних постів при русі судна, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2017)
Зинченко С. Н. - Расхождение с маневрирующими целями, Ляшенко В. Г. (2017)
Кондратьєва Л. Ю. - Концепция оптимизации целевой функции патрульного судна типа SWATH (2017)
Кузьменко Є. С. - Розробка заходів щодо створення транспортно-експедиторської компанії як елементу сервісної ергатичної системи, Петров І. М. (2017)
Михайленко В. С. - Решение задач идентификации и управления температурным контуром системы охлаждения судового дизеля, Харченко Р. Ю. (2017)
Онищенко С. П. - Формування стояночного часу рейса судна з урахуванням чартерних умов, Коскіна Ю. О. (2017)
Пятаков Э. Н. - Локально-независимое управление процессом расхождения судов, Омельченко Т. Ю., Волков Е. Л. (2017)
Сіманенков А. Л. - Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Товстокорий О. М. - Керування положенням полюсу повороту на двогвинтовому конвенційному судні, Мойсеєнко В. С. (2017)
Знамеровська Н. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні загальноінженерних дисциплін, Васильченко Г. Ю. (2017)
Жмур В. Н. - Снижение расхода топлива и интенсивности развития "парникового" эффекта – стратегическая задача современного судоходства, Леонов В. Е. (2017)
Алексенко В. Л. - Исследование напряженно-деформированного состояния системы "металическая основа – защитное покрытие", Богдан А. П. (2017)
Бодак В. І. - Переваги та недоліки різних форм забірних частин шнекових насосів, Бодак М. В. (2017)
Волков В. П. - Особливості формування інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Волонцевич Д. О. - Диффузионные процессы при "обжиме" трубчатых заготовок в магнитно-импульсной обработке металлов, Барбашова М. В., Еремина Е. Ф. (2017)
Малащенко В. О. - Дослідження точності фрикційних відцентрових муфт з канатними ланками, Проценко В. О. (2017)
Настасенко В. А. - Строгое обоснование силы действия гравитационного поля (2017)
Погорлецький Д. С. - Особливості застосування систем теплової підготовки для полегшення пуску транспортних двигунів, працюючих на зрідженому газовому паливі (2017)
Поляков В. А. - Гибридная модель левитационной силы магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Проценко В. О. - Аналіз роботи та напрямки удосконалення сполучної муфти гвинтового насоса паливної системи суднової енергетичної установки, Авраменко О. М. (2017)
Самарін О. Є. - Циліндро-поршнева група тронкового двигуна (2017)
Сапронов О. О. - Структура зламу полімерних композитів для захисних покриттів різного функціонального призначення (2017)
Ходаковський О. В. - Захисні покриття з двокомпонентною добавкою для транспортної техніки, Амелін М. Ю., Гусєв В. М., Якущенко С. В., Браїло М. В. (2017)
Зинченко С. Н. - Использование нейросетевой модели судна для решения задач управления, Ляшенко В. Г. (2017)
Носов П. С. - Моделювання інтелектуальної діяльності особи що приймає рішення в умовах позаштатних ситуацій при управлінні судном, Волошинов С. А., Бень А. П., Новиков А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Григоренко Я. М. - Решение краевых задач теории пластин с переменными параметрами с применением периодических В-сплайнов, Крюков Н. Н. (2018)
Баженов В. А. - Достоверность модифицированного метода определения инвариантного J-интеграла при упругопластическом деформировании призматических тел, Гуляр А. И., Пискунов С. О., Шкрыль А. А. (2018)
Каминский А. А. - Определение безопасных уровней статических нагрузок для полимерных композитов, ослабленных трещинами, Черноиван Ю. А. (2018)
Рущицкий Я. Я. - Вариант нелинейных волновых уравнений, описывающих цилиндрические осесимметричные волны, Синчило С. В. (2018)
Глухов А. Ю. - Осесимметричные волны в слоистых композитных несжимаемых материалах с начальными напряжениями при проскальзывании слоев (2018)
Григоренко А. Я. - О напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы из ортотропных материалов при переменной нагрузке, Панкратьев С. А. (2018)
Мартынюк А. А. - Динамический анализ множества траекторий семейства уравнений движения на основе смешанных объемов Минковского (2018)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания электроупругой цилиндрической оболочки в акустическом слое (2018)
Хорошун А. С. - Об управлении неточными быстро-медленными системами Такаги – Сугено (2018)
Ларин В. Б. - О повышении надежности систем управления квадрокоптером (2018)
Никитина Н. В. - Бифуркации двух связанных осцилляторов (2018)
Mohammadian M. - An iterative approach for obtaining nonlinear frequency of a conservative oscillator with strong nonlinearities, Pourmehran O., Ju P. (2018)
Daşdemir A. - Forced vibrations of pre-stressed sandwich plate-strip with elastic layers and piezoelectric core (2018)
Баранец С. А. - Изоструктурные селеногалогениды родия Rh2Se9Hal6 (Hal — Cl, Br), Фокина З. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Николенко А. С., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Волков С. В. (2013)
Мирная Т. А. - Фазовые диаграммы бинарных систем каприлатов цинка, кадмия и свинца, Яремчук Г. Г., Токменко И. И., Асаула В. Н. (2013)
Кочетова С. А. - Синтез металевих наночастинок родію в карбамід- та ацетамід-хлоридних розплавах із його комплексних сполук, Буряк М. І., Савчук А. В., Малишев В. В. (2013)
Корбут І. О. - Вплив заміщення Ві на властивості сполук Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2CaCu2Oy та Bi1. 8–xPb0. 2TlxSr2Ca2Cu3Oy, Наумова Д. Д., Неділько С. А. (2013)
Дмитренко Ю. А. - Сопоставление сорбции сапонитом соляной кислоты и десорбции обменных и структурообразующих катионов, Мамченко А. В. (2013)
Рощина Е. В. - Кинетика реакций щелочного обесцвечивания бриллиантового зеленого и малахитового зеленого в присутствии поверхностно-активных веществ различного типа, Ельцов С. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2013)
Присяжный В. Д. - Состав соль-сольватных электролитов и удельная емкость природного пирита, Глоба Н. И., Сирош В. А. (2013)
Козин В. Ф. - Анодные и катодные процессы при электрохимической поляризации свинцового электрода в сернокислых электролитах, Близнюк А. В. (2013)
Молотовська Л. А. - Термодинамічне обгрунтування металотермічного та високотемпературного електрохімічного синтезу силіцидів хрому, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Слисенко О. В. - Синтез гибридных нанокомпозитов на основе органомодифицированного силикагеля, Лебедев Е. В. (2013)
Бардаш Л. В. - Вплив вуглецевих нанотрубок на формування нанокомпозитів на основі термостійких сітчастих поліціануратів, Файнлейб О. М., Григор’єва О. П., Буато Ж., Уланскі Я. (2013)
Пшеничний Р. М. - Синтез та електропровідність складних фторидів KPbLnF6 (Ln = Y, La, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb), Погоренко Ю. В., Омельчук А. О., Трачевський В. В. (2013)
Пономарьова Л. М. - Органо-неорганічні композиційні іоніти на основі катіонообмінних смол та гідрофосфату цирконію: структура та іонообмінні властивості, Дзязько Ю. С., Вольфкович Ю. М., Бєляков В. М., Василюк С. Л. (2013)
Міщенко А. М. - Комплекси гольмію (ІІІ) з ненасиченими b-дикетонами і металополімери на їх основі, Бережницька А. С., Труновa О. К. (2013)
Теребіленко К. В. - Синтез та люмiнесценцiя Na3Pr(PO4)2, Теребіленко А. В., Слободяник М. С., Зубар О. В. (2013)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системах GeO-GeO2 та Ge-GeO2(SnO2) на оптичні властивості композитів, Чигринов В. Е., Мозкова О. В., Магунов І. Р., Садковська Л. В. (2013)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность образцов BaTi4O9 и Ba2Ti9O20, полученных термическим методом, Шимановская В. В., Цыба Н. Н., Капинус Е. И. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Исследование процесса деманганации воды в пилотных условиях, Кулишенко А. Е., Остапенко Р. В., Кравченко Т. Б. (2013)
Чигиринец Е. Э. - Хромато-масс-спектральный анализ летучих фракций изопропанольного экстракта рапса, Воробьева В. И., Шалыга Н. В., Липатов С. Ю. (2013)
Фоманюк С. С. - Електрохромні властивості плівок оксиду ніобію, осаджених з ніобієвих пероксокомплексів, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я. (2013)
Соловьев В. В. - Влияние катионного окружения на реакционную способность электрохимически активных комплексов в ниобийсодержащих расплавах, Черненко Л. А. (2013)
Ларин В. И. - Селективность растворения a-латуни при химической и электрохимической ионизации в хлоридных растворах, Хоботова Э. Б., Егорова Л. М., Бородкина А. А. (2013)
Компаніченко Н. М. - Іонна провідність нестехіометричних фторидів ітербію, Іваненко О. П., Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2014)
Федина В. М. - Кристалічна структура сполук RRe2 (R = Gd, Dy, Er), Гладишевський Р. Є. (2014)
Струтинська Н. Ю. - Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури, Затовський І. В., Слободяник М. С., Ковба Я. Ю. (2014)
Зінченко В. Ф. - Оптичні властивості композитів систем EuX (X - S, Se)-Ge та одержаних з них покриттів , Чигринов В. Е., Магунов І. Р., Мозкова О. В. (2014)
Кравченко А. А. - Вплив електролітичного середовища на протолітичні властивості поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М., Цендра О. М. (2014)
Теребіленко К. В. - Кристалізація ферум (ІІІ) фосфатів з вольфраматних розплавів (2014)
Капитанов И. В. - Мицеллярные эффекты димерных имидазолиевых ПАВ в процессах переноса ацильных групп на гидроксид- и гидропероксид-ионы, Прокопьева Т. М., Садовский Ю. С., Соломойченко Т. Н., Туровская М. К., Пискунова Ж. П., Разумова Н. Г., Попов А. Ф. (2014)
Засуха С. В. - Арил a-фтор- и a-хлорметиленбисфосфоно- вые кислоты и их хлорангидриды, Гузырь О. И., Шермолович Ю. Г. (2014)
Савченко І. О. - Азобензольні полімери: сучасні напрямки застосування, Сиромятніков В. Г. (2014)
Ткаченко И. М. - Синтез и свойства фторированного в ядро сульфосодержащего полиарилового эфира, Остапюк С. Н., Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Дзязько Ю. С. - Неорганічні мембрани, модифіковані наночастинками іонітів, для вилучення аніонів Cr(VI) з водних розчинів, Руденко О. С., Юхін Ю. М., Пальчик О. В., Пономарьова Л. М. (2014)
Титов Ю. O. - Iзовалентне заміщенння атомів скандію у двoшарових скандатах Руддлесдена–Поппера AIILn2Sc2O7 (AII = Ba, Sr), Слободяник M. С., Полубiнський В. В. (2014)
Штонда А. С. - Замещение титана танталом в структуре CaCu3Ti4O12, Лобода С. Н., Богомолов А. Г. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Oбоснование модификации сапонита соляной кислотой для уменьшения десорбции в жидкую фазу катионов, Мамченко А. В. (2014)
Чернышева О. С. - Протолитические свойства 2,4-динитрофенильных производных амино-кислот в мицеллярных растворах додецилсульфата натрия (2014)
Пузий А. М. - Фосфорсодержащие активные угли из коосового ореха, их получение и структурно-сорбционные свойства, Ставицкая С. С., Викарчук В. М., Поддубная О. И., Волынец В. В., Цыба М. М. (2014)
Пономарева Л. Н. - Электродеионизационное извлечение ионов Ni2+ с применением органо-неорганических композитов, Дзязько Ю. С., Рождественская Л. М., Беляков В. Н. (2014)
Лысенко Л. Л. - Детоксикация глинистых почв, загрязненных хлорбензолом, электрокинетическим методом, Шен А. Э., Рында Е. Ф., Мищук Н. А. (2014)
Ткаченко И. М. - Азометинсодержащие, фторированные в ядро изомерные бисфенолы, Кобзарь Я. Л., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Толстов А. Л. - Синтез и исследование полимерных систем на основе поливинилового спирта и полиакриламида, содержащих стабилизированные наночастицы серебра, Слисенко О. В. (2014)
Тарасевич Ю. И. - Современные представления о смачивании оксидов и силикатов с гидрофильной и гидрофобной поверхностями (2014)
Черний В. Я. - Синтез и свойства b-дикетонов с арилтиоацетамидными заместителями, Томачинская Л. А., Третьякова И. Н., Волков С. В. (2014)
Суслов О. М. - Поліестерифікація та комплексоутворення при синтезі титанатів золь–гель методом, Кобилянська С. Д., Трачевський В. В., Білоус А. Г. (2014)
Мешкова С. Б. - Синтез и спектрально-люминесцентные свойства соединений Tb(III), Dy(III) и Tm(III) с сополимерами 5-метил-5-гексен-2,4-диона и стирола, Шевченко О. В., Руденко Т. П., Волошановский И. С., Антонович В. П. (2014)
Старух Г. Н. - Реконструкция ZnO-содержащих смешанных оксидов в слоистые двойные гидроксиды, Оранская Е. И., Левицкая С. И. (2014)
Омельчук А. О. - Електродні процеси при поляризації змінним струмом, Потоцька В. В. (2014)
Манилевич Ф. Д. - Закономерности катодного выделения водорода на ванадии и электролитическом сплаве Co-V, Лисогор А. И., Козин Л. Ф. (2014)
Pazenok S. V. - A simple and convenient approach to biologically active 4-trifluoromethylnicotinic acid derivatives, Ford M., Shermolovich Yu. G. (2014)
Ранський А. П. - Взаємодія сильних мінеральних та органічних кислот з гетероциклічними тіоамідами, Гордієнко О. А., Діденко Н. О., Євсєєва М. В., Процько Т. О. (2014)
Мишак В. Д. - Синтез, структура та властивості прищепленого кополімеру на основі реакційноздатних олігомерів лляної олії та кополімеру етилену з вінілацетатом, Сірик О. М., Грищенко В. К., Лебедєв Є. В. (2014)
Сивергин Ю. М. - Синтез диацетиленди(мет)акрилатов методом неравновесной конденсационной теломеризации, Киреева С. М. (2014)
Коломиец Е. А. - Влияние введения неорганических дисперсных оксидов олова (IV) и железа (III) в матрицу анионита Dowex SBR-P на сорбционную способность по отношению к анионам мышьяка (V), Беляков В. Н., Пальчик А. В., Мальцева Т. В., Стефаняк Н. В. (2014)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия CeF3 и EuF2 с расплавом NaNO3-KNO3, Нечипоренко А. В., Еремин О. Г., Стоянова И. В., Дога П. Г., Дышлева Л. Ф. (2014)
Перлова О. В. - Равновесие и механизм сорбции соединений урана (VI) цирконий-кремнеземным наносорбентом, Сазонова В. Ф., Перлова Н. А. (2014)
Лапшин В. Ф. - Електрохімічне відновлення аніонів NO3– при нестаціонарних умовах у розплаві KNO3-LiNO3 під дією кислотно-основних домішок, Давидов А. М., Мальований С. М., Смаглій А. В., Панов Е. В. (2014)
Луганська О. В. - Електрохімічні та аналітичні характеристики електрода, оберненого до аніону натрієвої солі 4-метилхінолін-2-іл-гідразон гліоксилової кислоти, Омельянчик Л. О., Синяєва Н. П., Калінкін О. С., Пономаренко Н. І. (2014)
Тодосийчук Т. Т. - Концентрационная зависимость адсорбции из бинарных и тройных растворов полимеров, Чорная В. Н. (2014)
Толстов А. Л. - Структура и свойства систем диметилгексан-1,6-дикарбамат—Ag+ (2014)
Тымчук А. Ф. - Вискозиметрические свойства водно-кислотных растворов производных целлюлозы, Саламаха О. В. (2014)
Железний Л. В. - Олеосинтез, колоїдна структура і властивості надлужних тиксотропних пластичних систем, Велігорська Ю. В., Папейкін О. О., Венгер І. О. (2014)
Chopyk T. V. - Model of Future Coaches-Teachers’ Professional Competence Formation in Terms of Higher Educational Institution, Pavliuk O. S., Pavliuk Ye. O. (2017)
Klochkova T. I. - Risk Management in The Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience, Sbruieva A. A., Pshenychna L. V. (2017)
Bodnar S. V. - Characterization of Speech Material According to the Essence of Compressive Method of Intensive Foreign Languages Teaching (2017)
Yeremenko T. Ye. - Developing Master Students’ Professional Speech Competence in Pre-Service English Teacher Training: Possibilities, Problems and Recommendations, Lukyanchenko I. O., Yumrukuz A. A. (2017)
Şahin S. - The Determination of Relation Among The Future Time Perspectives, Academic Delay of Gratification Preferences and Burnout Levels of Prospective Teachers, Şahin E., Ölçücü B. (2017)
Doroshenko T. V. - Future Primary School Teachers’ Art and Pedagogical Training Modernization, Minenok A. O., Sikura A. Io. (2017)
Борщенко В. В. - Стан підготовленості майбутніх учителів до організації і здійснення здоров’язбережувальної діяльності в початковій школі (2017)
Литньова Т. В. - Еволюція цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський періоди (2017)
Жерновникова О. А. - Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування, Штефан Л. А., Фазан В. В. (2017)
Іщенко Л. В. - Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника, Орос І. І., Ляховець О. О. (2017)
Пічкур М. О. - Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти, Демченко І. І., Сулим В. Т. (2017)
Kuzmin V. V. - Psychosocial Life Trajectories of Orphaned Individuals (Resurvey), Kuzmina M. O., Ivanchenko A. V. (2017)
Chebykin O. Ya. - System-Activity Conception of Training 21st Century Teachers: Competence and Organizational Aspects (2017)
Molnar T. I. - Pedagogical Factors of Gifted Children’s Adaptation to the Educational Environment of Primary School, Lavrenova M. V., Fenchak L. M. (2017)
Soroka O. V. - Art-Therapeutic Technologies: are Future Primary School Teachers Ready to Use Them in Practice? (2017)
Gryshova I. Yu. - Conceptualization of The Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality, Nikolyuk E. V., Shestakovska T. L. (2017)
Naumov O. B. - Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern Socio-Cultural Environment, Kovalenko O. M., Savin S. Yu. (2017)
Nestoruk N. A. - Optimization of the Technology of Mastering Competence Complex For Professional Activity of Electromechanical Engineers, Chykunov P. O. (2017)
Myshchak I. M. - Adjustment of the Inclusive Education Legal Insurance in Ukraine to International Norms and Standards, Konarivska O. B., Seysebaieva N. G. (2017)
Nikolenko L. M. - Forming Auditory Comprehension of Preschoolers with Backwardness in Speech Development By Means of Psycholingistic Game (2017)
Рацул О. А. - Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Завітренко Д. Г., Кучай О. В. (2017)
Halushchak I. Ye. - Pedagogical Conditions of Future Economists’ Legal Competence Formation (2017)
Кушнір В. М. - Формування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів, Сопівник Р. В., Пижик І. (2017)
Плющ В. М. - Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів, Степанюк К. І., Білан В. А. (2017)
Stratan-Artyshkova T. - Future Specialists’ Creative Capacity as a Personal and Professional Quality, Fedchyshyn N., Honcharuk V. (2017)
Kramarenko A. M. - Pedagogy Students’ Professional Competence Formation, Horbenko O. B., Syladii I. M. (2017)
Рубель А. С. - Анализ и прогнозирование эффективности фильтрации с использованием безэталонных мер визуального качества изображений, Лукин В. В. (2018)
Красноруцкий А. А. - Метод определения сильно информативных сегментов аэрофотоснимка, Шульгин С. С., Хаханова А. В., Баранник Д. В. (2018)
Brysina I. V. - Generalized atomic wavelets, Makarichev V. O. (2018)
Панаско О. М. - Концепція оптимальної форми представлення логічних функцій та проблеми її впровадження, Бурмістров С. В. (2018)
Науменко В. В. - Система импульсной радиосвязи с использованием сверхширокополосных сигналов-триплет, Проскура Г. А., Тоцкий А. В. (2018)
Бреславец А. А. - Исследование замираний в системе связи с использованием технологии OFDM, Тоцкий А. В. (2018)
Кадикова І. М. - Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу, Ларіна С. О., Чумаченко І. В. (2018)
Головань К. В. - Проектирование экспертных систем на основе высокоуровневых знаниеориентированных моделей (2018)
Лобачев М. В. - Стратегия 3Win устойчивой кооперации ИТ-индустрии и университетов: R&D старт-ап школы, Антощук С. Г., Харченко В. С. (2018)
Суббота А. М. - Повышение эффективности ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения, Джулгаков В. Г. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Барінова Л. - Моделі особистості із різними типами життєвих стратегій (2018)
Ivanchenko A. - How to Get Around The Stress-Traps in The Students’ Life And Avoid The Stress Acute Angles, Timchenko O., Zaika E. (2018)
Зозуля І. - Гендерні особливості саморегуляції злочинців, Шевченко Л., Зозуля О. (2018)
Sannikova O. - Adaptivity as the Integral Phenomenon: Empirical Verification, Kuznetsova O. (2018)
Галян І. - Мотиваційно-ціннісні детермінанти професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Pekarchuk V. - Professional Motivation and Job Satisfaction of Personnel of State Penitentiary Service of Ukraine, Valieiev R., Zozulia Ye. (2018)
Shevchenko N. - Assessment of Future Marketing Experts’ Professional Thinking Creative Component Maturity, Kuchynova N. (2018)
Березка С. - Особливості діагностики гіперактивної поведінки дітей з порушеннями інтелекту (2018)
Baran A. - Euthanasia: is it Act of Mercy or Cruel Murder? Psychological and Legal Consideration, Koval O., Savanets L. (2018)
Zhuravlova L. - Work Pollution in Health Care and Education Sector From Spain and Poland, Pietrulewicz B., Pazdyka A. (2018)
Сокуренко В. - Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності, Швець Д., Уваров В. (2018)
Дзюбенко О. - Гендерні відмінності в уявленнях про сімейне життя у студентів із повних та розлучених родин (2018)
Zemliachenko A. N. - Analysis of opportunities to improve image denoising efficiency for DCT-based filter, Ivakhnenko I. G., Chernova G. A., Lukin V. V. (2018)
Васильева И. К. - Метод синтеза многокомпонентной модели атрибутивных признаков объектов, Попов А. В. (2018)
Андрійчук А. С. - Розроблення моделі керування доступом до приватної медичної інформації, Стрєлкіна А. А. (2018)
Даншина С. Ю. - Інформаційна підтримка проектів землеустрою щодо організації територій земельних часток, Василенко А. В. (2018)
Рева О. А. - Розробка методики модернізації топології мережі для отримання квазиоднорідної структури, Давидовський Ю. К. (2018)
Ігунов С. Г. - Розробка сайту для надання послуг копірайтингу, Лещенко О. Б., Лещенко Ю. О. (2018)
Безрук В. М. - Сравнительный анализ алгоритмов обнаружения неизвестных сигналов с учётом совокупности показателей качества, Иваненко С. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Титул, содержание (2018)
Геец В. М. - Эндогенизация развития экономики в измерении равноправия отношений государства, бизнеса и субъектов голосования (2018)
Мамутов В. К. - Заинтересованность и самоусиление (2018)
Даньшина Ю. В. - Сетевое взаимодействие субъектов в управлении системой предоставления административных услуг (2018)
Лунина И. А. - Реформирование налога на прибыль предприятий в контексте обеспечения устойчивости государственных финансов, Белоусова Е. С. (2018)
Бондарук Т. Г. - Оценка состояния децентрализации местных бюджетов Украины, Винницкая О. А. (2018)
Кузняк Б. Я. - Органическое производство – основа здоровья людей и природы (2018)
Небрат В. В. - Интегрально-мировоззренческие подходы в изучении истории украинской экономической мысли (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Бень А. П. - Усовершенствование методов контроля подъемного угла во время проведения грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2017)
Вильський Г. Б. - Соотнесенность методов и моделей информационной безопасности судоходства (2017)
Габрук Р. А. - Безпека динамічного позиціонування в льодових умовах локально обмеженого простору (2017)
Годованюк С. П. - Cтруктура единой системы поиска и спасания на море с управлением, Селиванов С. Е. (2017)
Ермошкин Н. Г. - Опыт эксплуатации и результаты исследования статистических характеристик ЭУ судна типа "Инженер Ермошкин" на различных режимах нагрузки, Игнатенко А. А., Лукинова В. В. (2017)
Журавська І. М. - Автоматизована система обліку розвантаження суден-контейнеровозів з використанням мобільних пристроїв, Мусієнко М. П., Кулаковська І. В. (2017)
Настасенко В. А. - Технико-экономический анализ судовой альтернативной энергетики и возможности ее развития в современных условиях (2017)
Пипченко А. Д. - Расчет крена судна на циркуляции (2017)
Фєдоров А. І. - Шляхи зменшення економічних витрат при здійсненні контейнерних перевезень (2017)
Кириллов О. Л. - Исследование и выбор критерия безопасности при транспортировке слабопроводящих жидкостей в закрытые объемы (2017)
Ляшенко Е. Н. - Моделирование процессов координационного управления и принятия решений в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, Кирийчук Д. Л., Ложкин Р. С. (2017)
Семененко М. В. - До питання антропогенного впливу на атмосферне повітря (2017)
Ходаков В. Е. - Особенности природно-климатических факторов и развитие энергосберегающих технологий в Украине, Яцюк С. В., Якимчук Г. С. (2017)
Ходаковський О. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих парааміноазобензолом епоксидних композитів для ремонту засобів транспорту, Амелін М. Ю., Букетова Н. М., Сапронов О. О., Яцюк В. М. (2017)
Буря А. И. - Влияние синтетических волокон на трибологические свойства фенолформальдегидной смолы, Липко Е. А., Томина А.-М. В. (2017)
Врублевский Р. Е. - Оценка эффективности системы управления МИО (2017)
Волков В. П. - Структурний підхід до розробки автоматизованої системи збирання даних і моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Ищенко И. М. - Расчет асинхронного двигателя с омедненным массивным ферромагнитным ротором, Голощапов С. С. (2017)
Настасенко В. А. - Новое представление планковских величин времени, длины и массы (2017)
Малигин Б. В. - Исследование термомеханической обработки инструментальных сталей, Касилов О. A. (2017)
Марасанов В. В. - Физические свойства предвестников акустических сигналов в структурных моделях развивающихся дефектов металлических конструкций, Шарко А. А. (2017)
Поляков В. А. - Модель тяги магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2017)
Проценко В. О. - Уточнення підходу до розрахунку затискних елементів муфт з канатними ланками розтягу, Клементьєва О. Ю. (2017)
Рашковский А. С. - Совершенствование подготовки производства для строительства композитных плавучих сооружений, Нейман В. М. (2017)
Сапига В. В. - Моделирование поведения судового валопровода при поперечных колебаниях и обводнении смазки в опорных подшипниках, Ермошкин Н. Г., Игнатенко А. А. (2017)
Ходаковський О. В. - Теплофізичні властивості модифікованих парааміноазобензолом епоксидних матриць для захисних покриттів деталей транспортної галузі, Амелін М. Ю., Букетова Н. М., Яцюк В. М. (2017)
Тіганов О. С. - Cистема інваріантного розпізнавання об’єктів на залізничному транспорті на основі нейронних мереж, Кравець І. О., Фісун М. Т. (2017)
Як через органічний законопроект намагаються створити в Україні пестицидний могильник (2018)
Видрик А. - Виробництво маточного молочка бджолиними сім’ями за неповного осиротіння (2018)
Прилипко Т. - Вплив селеновмісних добавок в раціоні, Захарчук П. (2018)
Онищенко Л. - Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку (2018)
Білик Г. - Товарні показники цьоголіток стерляді, Грудко Н., Шерман І. (2018)
Калинка А. - Нове в селекційному скотарстві Буковини, Сташко В. (2018)
Іванченко Н. - Дослідження сироватки крові у собак з епілепсією, Якимчук О., Цвіліховський М. (2018)
Савчук І. - Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся, Ковальова С. (2018)
Литвин М. Р. - Від національного війська до соборної держави: до 100-річчя створення легіону Українських січових стрільців (2013)
Кісь Н. Д. - Західництво в Галичині початку ХХ століття: клерикальна група – політична доктрина – цивілізаційний вибір (2013)
Патер І. Г. - Галичани на сербському та італійському фронтах і в таборах військовополонених (2013)
Королько А. З. - Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 – 1919) (2013)
Соляр І. Я. - Зовнішньополітична діяльність української соціалістично-радикальної партії в міжвоєнний період ХХ століття (2013)
Виздрик В. С. - Особливості реформування сільського господарства в Західній Україні у міжвоєнний період (2013)
Пасіцька О. І. - Святкування роковин Шевченка в українських ремісничих та робітничих організаціях Львова в 1920 – 1930-х роках (2013)
Дзюбан Р. В. - Вивезення та знищення архівних документів львівських установ під час Другої світової війни (2013)
Багнюк Н. В. - Наукова цінність покрайніх записів на стародруках у візії Ярослава Ісаєвича (2013)
Луцький О. І. - Науково-організаційна діяльність Івана Крип’якевича в 50 - 60-х роках ХХ століття (2013)
Апальков М. В. - Соціально-економічні реформи Львівської обласної ради першого демократичного скликання: успіхи та невдачі (1990–1991) (2013)
Лукачук О. В. - Образ Литви на сторінках західноукраїнської неформальної преси (1989 – 1991) (2013)
Клапчук В. М. - Розвиток курортної справи Галичини (кінець XIX – перша третина ХХ століття) (2013)
Горбачевський Т. С. - |Рец. на|: Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. – Львів, 2013. – 462 с. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Лазоришинець В. В. - Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: що нового?, Руденко К. В., Крикунов О. А., Руснак А. О., Трембовецька О. М., Невмержицька Л. О., Данченко П. А. (2018)
Амосова К. М. - Зв’язок показників пульсової хвилі та мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Поворознюк В. В., Нішкумай О. І., Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2018)
Мішалов В. Г. - Профілактика кардіальних подій у періопераційний період у пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та ішемічною хворобою серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Воронков Л. Г. - Клініко-­демографічна та інструментальна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності залізодефіциту, Горбачова В. В., Ляшенко А. В., Гавриленко Т. І., Мхітарян Л. С. (2018)
Паничкин Ю. В. - К вопросу о коррозии окклюдеров из бета-­циркониевого сплава при экспериментальном исследовании эндоваскулярных устройств для закрытия артериального протока, Захарова В. П., Коноплева Ю. Л., Гаврилишин А. Ю., Бешляга Е. В., Скиба И. А., Погорелов М. В., Солодовник А. В. (2018)
Журба О. О. - Передопераційне планування допоміжного штучного кровообігу під час коронарного шунтування на серці, яке працює, на підставі прогнозування інтраопераційних ускладнень (2018)
Мішалов В. Г. - Ротація протеза молочної залози та якість життя пацієнток після аугментаційної мамопластики, Захарцева О. І., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив феномена невідновленого кровотоку у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання на динаміку деяких показників ехокардіографії під час тривалого спостереження, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2018)
Гуч А. А. - Клинико­анатомические варианты варикозной болезни в бассейне малой подкожной вены, Лигоненко А. В., Наболотный О. И. (2018)
Василенко О. В. - Зв’язок індукованого фізичним навантаженням підвищення тиску наповнення лівого шлуночка зі змінами рівня NT-­proBNP та гіпертрофією лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією (2018)
Бевз О. В. - Діагностика гігантських міксом лівого і правого передсердь, Гайдук А. Б., Ющик Л. В., Берлінець О. І., Копелюк Ю. І., Романишин О. С., Мороз В. С., Бігун І. М. (2018)
Доценко Н. Я. - Сосудистые биомаркеры: методы исследования, показатели, клиническое, прогностическое значение и перспективы, Боев С. С., Шехунова И. А., Герасименко Л. В. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" присвячена 110-річчю науково-практичного товариства хірургів Києва та Київської області імені М. М. Волковича та 20-річчю кафедри хірургії № 4 НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 8—9 листопада 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2018)
Кондов К. В. - Соціальний контроль як технологічний засіб управлінського регулятивного впливу на соціальну напруженість у концепції "індивідуалізованого суспільства" З. Баумана (2018)
Гніт Ю. М. - Специфіка вивчення ідентичності: міжнародний дискурс (на прикладі публікацій Sage journals) (2018)
Симончук О. В. - Профспілки та асоціації роботодавців у перспективі соціальних класів (2018)
Дутчак О. А. - Вплив антикризової політики 2014–2017 рр. на гендерну нерівність в Україні (2018)
Скокова Л. Г. - Культурна партиципація в Україні: бар'єри та стимули (2018)
Кухта М. П. - Життєві перспективи особистості в структурі соціального потенціалу: проблемно-подієвий підхід (2018)
Фраєр О. В. - Концептуальні засади сталого розвитку та їх реалізація у сільському господарстві в сучасних умовах (2018)
Шаповал Ю. І. - Контроль за рухом капіталу: особливості сучасних підходів і висновки для України (2018)
Шкляр А. І. - Трансформація банківського платіжного бізнесу під впливом фінтех-інновацій (2018)
Зубик С. П. - Корпоративне пенсійне забезпечення та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Балакірєва О. М. - Суспільні настрої та очікування населення України навесні 2018 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Ніцполь С. І. - Дайджест опитувань U-Report: ІІ квартал 2018 р., Нестеренко Є. О. (2018)
Prospects of scientific support for solving problems of economic security (2018)
Чаплик М. М. - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення" (підсумки роботи) (2018)
Регіональна науково-практична конференція "Придніпровські соціологічні читання" (запрошення до участі) (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення" (запрошення до участі) (2018)
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційне суспільство і природа: вектори взаємовпливу"(запрошення до участі) (2018)
XХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання: "Мова соціології: сучасні тренди" (запрошення до участі) (2018)
Кращий молодий соціолог року – 2018 (запрошення до участі) (2018)
Автори номера (2018)
Козачок О. Б. - Нижнє Подунав’я в політиці Візантії та Галицького князівства у ХІІ столітті (2015)
Тимошенко Л. П. - Київський митрополит Михайло Рагоза та церковні братства Львівської єпархії: порозуміння і конфлікт (2015)
Александрович В. С. - Львівський осередок українських малярів другої половини XVII століття (2015)
Шустова Ю. Е. - Образ ансамбля Успенской церкви в изданиях типографии львовского Ставропигийского братства XVII – XVIII веков (2015)
Лазорак Б. О. - Львівське церковне братство Різдва Пресвятої Богородиці "На Тарнавці” в світлі маловідомих і нововіднайдених джерельних свідчень XVII – XVIII століття (2015)
Райківський І. Я. - Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Колб Н. М. - Дяківська верства в Галичині наприкінці ХІХ століття: станові єпархіальні товариства (2015)
Орлевич І. В. - "Отцы и дђти ”: ідеологічні розбіжності чи боротьба за домінування в Русскій народній партії? (До питання розколу в русофільській течії на початку ХХ століття) (2015)
Лазурко Л. М. - Святкування українських національних ювілеїв у Галичині (кінець XIX – початок XX століття) (2015)
Гентош Л. Р. - Ватиканська політика щодо Східної Європи в роки війни: балансування між інтересами імперій та "правами націй” (2015)
Патер І. Г. - 1914 рік у національно-політичному житті Галичини: сподівання і реалії (2015)
Pudłocki T. - Kobieta w podróży w czasie I wojny światowej – przykład sióstr Marii i Tekli Ekiert (2015)
Кузьменко О. І. - Стрілецька тема в народній прозі про Першу світову війну (2015)
Луцький О. І. - Львівський відділ інституту археології АН УРСР (1940 – 1951): здобутки і втрати (2015)
Чорновол І. П. - |Рец.|: Станиславів під час Першої світової війни |на|: Сергій Адамович. Станиславів у часи лихоліть Великої війни (1914 – 1918 рр ). – Івано -Франківськ: Лілея -НВ, 2013. – № 38. – 80 с. (Серія "Моє місто ”) (2015)
Шеремета О. Ю. - |Рец. на|: Український Мойсей (до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького ) Статті і матеріали / |упоряд : О. Киричук , М. Омельчук , І. Орлевич|. – Львів: В-во Львівського музею історії релігії "Логос”, 2015. – 145 с. (2015)
Литвин М. Р. - |Рец. на|: Пасіцька Оксана. Львів і львів’яни: український соціум та промисел (20 – 30-ті рр ХХ ст). – Львів: Інститут українознавства ім І Крип’якевича НАН України, 2014. – 400 c. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Передмова (2018)
Скорый С. А. - Слово о Светлане Сергеевне Бессоновой (2018)
Молев Е. А. - К юбилею С. С. Бессоновой (2018)
Корпусова В. М. - Згадуючи минуле (2018)
Отрощенко В. В. - Третій постріл скіфської Артеміди (2018)
Чугунов К. В. - Цари и боги Азиатской Скифии (по материалам кургана Аржан-2) (2018)
Махортых С. В. - Распределители ремней конской упряжи VII—VI вв. до н. э. в Закавказье и Передней Азии (2018)
Гуцал А. Ф. - Дерев’яні склепи ранньоскіфського часу в курганах Середнього Подністров’я (2018)
Крютченко О. О. - На кордоні зі Степом: південна група городищ скіфського часу в Дніпро-Донецькому Лісостепу (2018)
Шрамко И. Б. - Оборонительная система Восточного укрепления Бельского городища, Корост И. И., Задников С. А. (2018)
Канторович А. Р. - Мотивы рыбы и дельфина в восточноевропейском скифском зверином стиле: типология, хронология, истоки (2018)
Клочко Л. С. - Образ сфінкса в декорі скіфського вбрання (2018)
Мурзин В. Ю. - О золотых "конусах" из скифских курганов (2018)
Величко Е. А. - Золотые находки из "Никопольских курганов" в коллекции Б. И. и В. Н. Ханенко, Полидович Ю. Б. (2018)
Бабенко Л. И. - О бордюрах пекторалей из Толстой Могилы и Большой Близницы (2018)
Від редакції (2013)
Вахтина М. Ю. - Об устройстве каменной гробницы в кургане Карагодеуашх (2018)
Черчович І. І. - Професійна реалізація жінок кінця ХІХ – початку ХХ століття: на прикладі українського суспільства Галичини (2013)
Фиалко Е. Е. - Скифские амазонки: состояние изученности (2018)
Патер І. Г. - Українські землі в планах Центральних держав і Антанти напередодні Першої світової війни (2013)
Хохоровски Я. - Аристократка? Амазонка? Или жрица? Заметки к дискуссии о статусе женщин в греко-скифских обществах (2018)
Ковальчук М. П. - Зайняття Харкова радянськими загонами (грудень 1917 р.) (2013)
Пеляшенко К. Ю. - Древности III—I вв. до н. э. Лесостепного Подонцовья (2018)
Пасіцька О. І. - Український промисел Львова у 1920 – 1930-х роках (2013)
Окатенко В. Н. - Курган раннескифского времени в Харьковской области, Скорый С. А., Зимовец Р. В. (2018)
Стародубець Г. М. - Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: "свої" чи "чужі"? (2013)
Ляшко Ю. Ю. - Пам’ятки раннього залізного віку в околицях Мотронинського городища (2018)
Бабенко Л. Л. - Єрархи Греко-Католицької Церкви в планах радянських спецслужб напередодні Львівського Церковного Собору 1946 року (2013)
Могилов О. Д. - Поселення раннього залізного віку біля с. Іванівка в Потясминні, Руденко С. В. (2018)
Романюк М. В. - Золочівська округа ОУН у 1952 році: хроніка спротиву (2013)
Романюк В. В. - Дослідження курганів раннього залізного віку в Пороссі, Гречко Д. С., Могилов О. Д. (2018)
Лукачук О. В. - Литовський чинник у євроінтеграційних проектах України (1991 – 2013) (2013)
Каравайко Д. В. - О трёх городищах скифского времени Путивльского Посеймья (2018)
Соляр І. Я. - Євген Петрушевич у 1923 – 1940 роках: спроба політичного портрету (2013)
Могилов О. Д. - Скіфські поховання з вуздою з Дніпровського Припоріжжя (2018)
Чорновол І. П. - Тезa Вебa, Вiльям Гaрдi Мaкнiл тa Степовий фронтир Європи (2013)
Молев Е. А. - Скифы в Китее (2018)
Вовканич С. Й. - Україні потрібна нова парадигма буття нації та людини (2013)
Логинова Е. Ю. - Призрачный курган скифского времени у города Сумы (2018)
Вараниця А. О. - Вчителі народних шкіл у структурі інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Панченко К. І. - Поховання 82 з ґрунтового могильнику біля с. Заломи на Кіровоградщині (2018)
Павлів Ю. З. - Образи українсько-польського пограниччя періоду Другої світової війни (за матеріалами спогадів жінок, депортованих із Холмщини) (2013)
Полин С. В. - Доисследование скифского царского Александропольского кургана в 2004—2009 гг., Дараган М. Н. (2018)
Гавришко М. І. - Листи з підпільної пошти повстанського поета Михайла Дяченка (Марка Боєслава), Стасюк О. Й. (2013)
Скорый С. А. - Исследование скифского кургана на юге Кировоградщины, Орлик А. П., Зимовец Р. В. (2018)
Сова А. О. - Печатки організації "Пласт" у Стрию (1920-ті роки) (2013)
Дзнеладзе Е. С. - Фибулы могильника Красный Маяк, Сикоза Д. Н., Симоненко А. В. (2018)
Зайцев Ю. Д. - Семен Стефаник: "Якась собака написала цю статтю" (2013)
Молодин В. И. - Методы естественных наук в изучении древней керамики (переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. Юг Западносибирской равнины), Мыльникова Л. Н. (2018)
Кирчів Р. Ф. - Відділ літератури Інституту суспільних наук АН УРСР кінця 1950-х – початку 1970-х років (2013)
Бейсенов А. З. - Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала ХХІ века (2018)
Соляр І. Я. - Рецензія на монографію Івана Васюти: "Галицько-волинське село між світовими війнами" (Львів, 2010) (2013)
Горбаненко С. А. - Зерновое хозяйство среднедонского населения скифского времени, Меркулов А. Н. (2018)
Відомості про авторів (2013)
Медведев А. П. - О некоторых источниковедческих проблемах начала скифской истории (2018)
Вихідні дані (2013)
Вертієнко Г. В. - "Над рогами — сила досконалої зовнішності (до образу оленя у скіфському мистецтві) (2018)
Braund D. - Analogy, polarity and morality in Scythian Hippake: Reflections on Herodotus, Histories 4.2 (2018)
Наглер А. - Курганы Евразии — новый взгляд на памятники и новые задачи их исследования (2018)
Кузнецова Т. М. - От кургана Репяховатая Могила к кургану 407 у с. Журовка / Журавка (хронология) (2018)
Левицкий О. Г. - Современное состояние и перспективы исследования культуры каннелированного галльштатта типа Кишинэу—Корлатень Карпато-Днестровского региона (XII—X вв. до н. э.), Сырбу Л. В. (2018)
Джумабекова Г. С. - О раннем железном веке Жетысу: некоторые итоги систематизации данных, Базарбаева Г. А. (2018)
Большаков В. І. - Влияния изменения влажностного режима грунтового массива и передаваемого на него давления на реализацию просадочных свойств лёссовых просадочных грунтов и формирования сил отрицательного трения pn на боковую поверхность ствола свай и других видов фундаментов, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2017)
Парусов Э. В. - Особенности кинетики распада аустенита и закономерности формирования структуры стали с82dcr при непрерывном охлаждении, Губенко С. И., Клименко А. П., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2017)
Євсєєва Г. П. - Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів, Савицький М. В. (2017)
Ткач Т. В. - Метод "дерева відмов" в оцінці реалізованості календарного плану, Млодецький В. Р., Кірнос О. В. (2017)
Семенец С. Н. - Оптимизация структуры системы при "холодном" резервировании, Насонова С. С., Власенко Ю. Е., Кривенкова Л. Ю. (2017)
Тимошенко О. А. - Оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря стаціонарними та лінійними джерелами викидів, Міновська А. В. (2017)
Ковальов В. В. - Принципи формування множини факторів, які впливають на техніко-економічні показники проектів реконструкції промислових підприємств (2017)
Цыбрий Л. В. - Интервальные оценки решения статистической модели управления, Муляр С. С. (2017)
Бабенко В. А. - Удосконалення форм і методів упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій для викладання курсу "інтелектуальна власність" студентам технічних вишів будівельної галузі (2017)
Чумак Л. І. - Математичне моделювання процесу обпалювання керамічної плитки, Ужеловський В. О., Черненко В. О. (2017)
Рогач Ю. П. - Інтегральний показник рівня професійного ризику (2017)
Живцова Л. И. - Повышение точности первичных преобразователей инклинометра для систем контроля ориентации объектов (2017)
Письменний Є. М. - Методология исследования детерминистических запасов безопасности атомных станций, Клевцов С. В. (2018)
Prokopenko V. - Modeling of operating modes of industrial heating, ventilation and air conditioning, Zakladnoy O., Dielov V., Khadka P. (2018)
Замулко А. І. - Організація обмеження споживачів на роздрібному ринку електричної енергії : правові питання, Веремійчук Ю. А. (2018)
Притискач І. В. - Аналіз та оптимізація режимів роботи інтегрованих систем комплексного енергозабезпечення споживачів із урахуванням економічних та екологічних факторів, Оникійчук В. О. (2018)
Зубченко Л. С. - Біоелектрохімічні аспекти вибору фотоелектрохімічної складової фотобіоелектрохімічних систем, Кузьмінський Є. В. (2018)
Зорин В. В. - Компенсация реактивной мощности в стояках высотных зданий, Мацкевич Ю. М. (2018)
Мордас Р. В. - Моделювання теплового стану будівлі з системою термоактивного утеплення, Лебедь Л. Н. (2018)
Лістовщик Л. К. - Енергоощадна система запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини, Лотонова О. В. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу надлишку повітря на процес нагрівання багатокамерної печі випалювання димовими газами, Коротинський А. П. (2018)
Коньшин В. І. - Оцінка технічного стану теплообмінника системи розхолоджування басейну витримки для ядерної енергетичної установки з реактором ВВЕР-1000 з метою продовження терміну експлуатації, Іваненко Т. Г. (2018)
Варламов Г. Б. - Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та економічності роботи котельного устаткування, Капустянський А. О. (2018)
Ічетовкін А. О. - Проблеми експлуатації диференційного струмового захисту силових трансформаторів і автотрансформаторів та заходи з їх вирішення, Кулагін Д. О., Ніценко В. В. (2018)
Казанський С. В. - Дослідження коливань проводів повітряних ліній електропередачі з урахуванням ожеледно-вітрових навантажень, Моссаковський В. І., Меркотан Р. А. (2018)
Баранюк А. В. - CFD-моделирование аэродинамического сопротивления пучков винтообразных труб, Терех А. М., Янушевский В. А. (2018)
Торопов А. В. - Квазиоптимальное управление загрузкой конвейера на основе минимаксного критерия качества, Торопова Л. В. (2018)
Михайленко В. В. - Дослідження перетворювача з восьмизонним регулюванням напруги, Чуняк Ю. М., Чарняк О. С. (2018)
Розен В. П. - Методи та установки для підготовки водопаливних емульсій як альтернатива традиційним паливам, Дяченко С. В. (2018)
Remez N. - Forecasting the stability of the solid waste landfill under its creation, Bronytskiy V. (2018)
Гребенюк Т. В. - Аналіз моделювання процесу розповсюдження радіоактивних відходів, Закладний О. О. (2018)
Хохліна О. П. - Проблема методологічних підходів у психології (2018)
Шаптала Н. К. - Світоглядний зміст судового конституційного процесу (2018)
Андрієнко О. В. - Психіка як самостійна фізична сила (2018)
Романенко О. В. - Вплив стилів лідерства на соціально-психологічний клімат у групі серед підлітків, Степанчук Д. М. (2018)
Садаклієва Е. В. - Теоретичні засади управлінської компетентності керівників органів Національної поліції України (2018)
Жук Н. А. - Комунікативна компетентність патрульних поліцейських як проблема юридичної психології (2018)
Бахтов А. Г. - Зміст і структура поняття психологічної готовності особистості до професійної діяльності (2018)
Бондаренко В. В. - Формування психологічної готовності працівників патрульної поліції до застосування поліцейських заходів примусу (2018)
Оверченко Д. Г. - Тактико-психологічні особливості проведення поліцейськими переговорів з різними типами натовпу (2018)
Браверман С. О. - Характеристика психологічної детермінації феномену корупції (2018)
Білевич Н. О. - Актуальні тенденції професійної кар’єри жінок-поліцейських в Україні (2018)
Лисенко О. Є. - Феноменологія українського самостійницького руху періоду Другої світової війни крізь призму політики пам’яті і суспільно-політичного життя (2014)
Бабіна Н. В. - Особливості формування політики національної пам’яті в Білорусії (доповідь, виголошена під час Міжнародної наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ століття”. – Львів, 16 листопада 2014 р.) (2014)
Сова А. В. - Іван Боберський: формування української тіловиховної традиції в Академічній гімназії у Львові в першій чверті ХХ століття, Тимчак Я. В. (2014)
Стасюк О. Й. - Формування демократичних інституцій та виборчого права на українських землях у першій половині ХХ століття (2014)
Романюк М. В. - Українська народна самооборона та формування відділів Української повстанської армії на теренах Золочівської округи ОУН (літо 1943 р. – перша половина 1944 р.) (2014)
Патер І. Г. - Репресії та депортації населення Галичини у 40-х – 50-х роках ХХ століття (2014)
Шелейко Т. В. - Початковий етап відродження інфраструктури та рухомого складу залізниць у західних областях України (2014)
Артимишин П. І. - Образ Росії та росіян на сторінках сучасних українських підручників з історії (2000 – 2012 рр.) (2014)
Дискусія "Український інтегральний націоналізм (1929 – 1930 рр.): ґенеза, еволюція, порівняльний аналіз” (2014)
Інтерв’ю з відомими українськими науковцями Станіславом Кульчицьким, Олександром Добржанським, Остапом Середою з приводу актуальних проблем розвитку незалежної України (2014)
Зайцев Ю. Д. - Інтерв’ю Юрія Зайцева з Мирославом Мариновичем. "Хочу взяти участь у похованні останньої у світі імперії” (2014)
Шелеп Ю. І. - Інтерв’ю з сином першого секретаря Львівського міському, а згодом першого секретаря Закарпатського обкому КПУ О. Г. Бандровським (2014)
Артимишин П. І. - |Рец. на|: Смирнов А. История Южной Руси. − Москва: Алгоритм, 2008. − 352 с. (2014)
Стародубець Г. М. - |Рец. на|: Петро Федун – "Полтава”. Концепція Самостійної України. Том 2. Документи і матеріали / |упоряд. і відп. ред. М. Романюк|; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2013. – 896 с. (2014)
Стасюк О. Й. - |Рец. на|: Вронська Т., Лисенко О. "Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів” / Тамара Вронська, Олександр Лисенко. − Харків: Права людини, 2014. − 583с. (2014)
Зарічняк Л. С. - |Рец. на|: "І слова стали чином живим...” Боротьба ОУН та УПА крізь призму людських доль та стосунків. Збірник біографічних нарисів / |відп. ред. О. Стасюк|; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – 216 с. (2014)
Артимишин П. І. - Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: хроніка підготовки до підписання (2007 - 2013) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Bilyk O. M. - Cross-Cultural Context of Foreign Students Socialization in Educational and Cultural Environment at Institutions of Higher Education, Bragina T. M. (2018)
Дульська О. В. - Трансформація світоглядної парадигми знань у європейському відродженні (2018)
Дяченко М. В. - Розмисли Епіктета про істинну свободу (2018)
Кікоть А. А. - Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції (2018)
Ковальчук Н. О. - Блог: соціально-маркетингові відносини у віртуальному щоденнику (2018)
Kolesnyk O. S. - Hermeneutics of Thriller: From William Shakespeare to Dan Brown (2018)
Куриленко І. А. - Посткультура / медіакультура / кіберкультура / транскультура / протокультура: аспекти термінологічної семантики (2018)
Мараховська Е. В. - Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології доби постмодерну (2018)
Мірошниченко В. С. - Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін (2018)
Новікова Г. Ю. - Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. (2018)
Панков Г. Д. - Агіографічний міф як культурний феномен (2018)
Порхун Т. С. - Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі (2018)
Aliyeva S. - The Moral Crisis and Salvation of Women (2018)
Цісар А. М. - Пам’ять vs історія. Перспективи дослідження теми пам’яті в культурології (2018)
Шуляков І. М. - Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера (2018)
Фарина О. В. - Греко-католицьке духовенство Східної Галичини в контексті розвитку мистецтва як важливого чинника поглиблення національної свідомості українців у культуротворчому просторі регіону (20 — і пол. 40 рр. ХХ ст.) (2018)
Aleksandrova M. V. - Social Solidarity in Modern Ukrainе аnd ‘Young Ukraine’: Culturological Parallels, Chastnyk S. V. (2018)
Шейко В. М. - Еволюція поглядів художньої інтелігенції під час Української революції 1917–1921 рр. (2018)
Божко Л. Д. - Архітектурний спадок як культуротворчий ресурс українського туризму (2018)
Данник К. О. - Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) (2018)
Дьяченко Р. В. - Прибуткові будинки як елемент культури повсякденності та сфери гостинності міст України: культурно-історичний екскурс (2018)
Кислюк К. В. - Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки (2018)
Лєвіна В. Г. - Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. (2018)
Смоліна О. О. - Святі гори як простір діалогу культурних традицій (2018)
Холодинська С. М. - Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії (2018)
Щербань А. Л. - Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) (2018)
Кравченко О. В. - Зоозахисний рух як чинник трансформації соціального капіталу українського суспільства (1991–2004 рр.) (2018)
Гуріна А. В. - Хорова культура Сумщини: історичні метаморфози (2018)
Сошніков А. О. - Рецензія на монографію Щербаня А. Л. Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VI тис. до н.е. — ХІХ столітя) / А. Л. Щербань. — Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. — 328 с. (2018)
Башмакова Н. В. - Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів пізнього Бароко (2018)
Гайденко І. А. - Досвід оркестрування в програмному комплексі Steinberg Dorico (2018)
Громченко В. В. - Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) (2018)
Гулеско І. І. - До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення (2018)
Добронравова С. А. - Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі, Шевченко В. В. (2018)
Сяньвей Є - Утілення традицій масок пекінської опери в образах героїв музичної драми Сан Бо "Метелик" (2018)
Єрошенко О. В. - Концертний виступ як засіб вокальної підготовки студента-актора (2018)
Єрьоменко А. Ю. - Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості (2018)
Жданов М. М. - Принципи циклоутворення хорової кантати А. П. Гайденка "Чотири дійства" як предмет герменевтичного дослідження (2018)
Заверуха О. Л. - Авторська концепція "Літургічних піснеспівів" В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма (2018)
Зимогляд Н. Ю. - Градації медитативного в "Кітч-музиці для фортепіано" Валентина Сильвестрова (2018)
Золотарьова Н. С. - "Reminiscences de "Robert le diable"" Ф. Ліста в аспекті Мефістофельської символіки (2018)
Іванова Ю. М. - Артистизм у контексті фахової підготовки студента-хормейстера (2018)
Карчова Ю. І. - Сучасні тенденції інтерпретування української народнопісенної виконавської парадигми (2018)
Красовська Л. О. - Про пластику та постановку номера естрадного співака (2018)
Мін Лі - Рецепція європейського оперного мистецтва в китайській музичній культурі кінця XVIII — першої половини ХХ ст. (2018)
Польська І. І. - Фортепіанний дует у системі фортепіанного ансамблю: жанрово-типологічні аспекти (2018)
Рум’янцева А. Ю. - Виразність як категорія фортепіанно-виконавського музикознавства (2018)
Рябуха Т. М. - Взаємодія фольклорних інтонацій та стилістичних тенденцій в українській пісенній естраді (2018)
Степанова О. Ю. - Піанізм як метасистема: герменевтична розробка змісту поняття (2018)
Сухомлінова Т. П. - Типологічні ознаки відродження як історичного періоду розвитку музики в системі мистецтв (2018)
Цао Хе - Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу (2018)
Менмен Чень - Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан "Ідучи снігом" (2018)
Шеремет В. В. - Стан і тенденції розвитку академічного народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я (на прикладі діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової) (2018)
То Ян - Перша фортепіанна соната Ге Цин: основи композиторської інтерпретації європейського музичного жанру (2018)
Борис І. О. - Традиції й сучасний розвиток національної професійної школи виховання акторів та режисерів (2018)
Горєлова В. С. - Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах "Сватання на Гончарівці" та "Лимерівна" (2018)
Гріньє Т. Б. - Нова буфонада як складова сучасних тенденцій розвитку циркового мистецтва (2018)
Дорошенко В. О. - Самостійна робота студентів у контексті формування вокальної компетентності актора (2018)
Зборовець І. В. - Світова література на українському телебаченні в інтерпретації Тимлера Спенглера (Німеччина) (2018)
Кохан Л. Й. - Репертуар музично-драматичного театру М. Старицького (1885–1891 рр.) (2018)
Павлюк Т. С. - Соматичні практики в сучасній бальній хореографії (2018)
Якобчук О. В. - Еволюція шоу-програм: минуле та сучасність (2018)
Ян І. М. - Репертуар Українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій Української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) (2018)
Алфьорова З. І. - Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва), Алфьоров А. М. (2018)
Пацунов В. П. - Парадокси "перевтілення" в акторському мистецтві. Теорія та практика (2018)
Шейко В. М. - Медична та літературна інтелігенція в часи Української революції 1917–1921 рр. (2018)
Оборська С. В. - Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проектів (2018)
Панько О. І. - Діяльність культурно-просвітницьких організацій у м. Городок у другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст. (2018)
Пословська А. В. - Культура та побут пізньосередньовічної Волині (зa даними aрхеологiчних джерел) (2018)
Житкова О. О. - Реформування релігійної обрядовості в діяльності церковних громад УАПЦ у м. Києві в 1920-х рр. (2018)
Кліш А. Б. - Джерела особового походження з історії суспільно–християнського руху в Галичині (2018)
Братусь І. В. - Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації), Свердлик З. М. (2018)
Марченко А.І. - Національна ідея у науковій та літературній спадщині М. Шаповала (2018)
Мельничук І. А. - Німці Волині – Житомирщини в 40 – 50-х роках ХХ ст. та процеси їх реабілітації, Суліменко О. Г. (2018)
Мерімерін Є. О. - "Руїна" та її соціо–господарські й політичні наслідки для українців у відображенні історичних дум і пісень (2018)
Морозов А. Г. - Грошові накопичення селянських господарств в добу НЕПу, Павлова Н. В. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Машкевич Степан Гервасійович (Гарасьович) (2018)
Філас В. М. - Особливості використання творів живопису та графіки в студіях з історії Північного Причорномор’я (2018)
Шульга С. А. - Чехи у конфлікті 1943 року на Волині: проблема участі (2018)
Чорній Г. В. - Суспільно-політичне становище жінок на території західних областей УРСР (середина 1940-х – початок 1950-х рр.) (2018)
Біловус Л. І. - Підтримка і популяризація української культури як одного із чинників збереження національної ідентичності у періодиці української діаспори США (від 1947 р.) (2018)
Касьянова М. М. - Функціонування української діаспори в Білорусі, Молдові та Росії (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини Сходу – Заходу України в політичних перегонах початку ХХІ ст. і уроки для майбутнього (2018)
Орехівський В. Д. - Особливості розвитку аграрних підприємств з виробництва органічної продукції в Україні (1990-ті – 2000-і роки) (2018)
Ющенко П. А. - Еволюція культурно-мистецьких репрезентацій києворуського минулого в Україні (1990 – 2000-і роки) (2018)
Абдуллаева С. - Из истории налогового законодательства в казенных деревнях Северного Азербайджана в конце XIX – начале ХХ вв. (2018)
Afandiyeva V. - Rus’ raiding in the Caspian region and the Norman theory (2018)
Балагадирова П. Т. - Исследования историка-востоковеда А. Е. Крымского по истории Кабалы (2018)
Казакова О. М. - Політика режиму Ф. Франко у Іспанії щодо "єврейського питання" під час Другої світової війни (2018)
Керимли А. - Налоговая система царской России в скотоводческом хозяйстве Северного Азербайджана в конце XIX – начале XX вв. (2018)
Лукашенко А. І. - Дуалістичні релігійні уявлення Жана Кальвіна (2018)
Айтов С. Ш. - Історично-антропологiчнi горизонти сучасної філософії історії (2018)
Аксьонова В. І. - Гуманістичні обрії постнекласичної символіки українського козакофільства (2018)
Біланов О. С. - Національне законодавство та уявлення про здоров’я та хворобу (2018)
Гальченко М. С. - Когнітивістика як фактор розвитку інтелекту та діяльності мислення (2018)
Гасанова Ф. Р. - Социальные ценности как фактор общественного развития (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 4. Академічні свободи (2018)
Демиденко Я. С. - Український авангард у філософсько-естетичному дискурсі сьогодення (2018)
Каранфилова Е. В. - Творческая деятельность в контексте глобальных проблем современного общества (философский аспект) (2018)
Тахирова А. И. - Человеческая воля с точки зрения судьбы и предопределения (2018)
Шевченко М. О. - Взаємозв’язок між ускладненням соціальних системам і прогнозуванням (2018)
Юшкевич Ю. С. - Трансформація змісту феномену економічна культура в умовах глобалізації (2018)
Осипов А. А. - Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 1. На пути от философии к антропософии (2018)
Вашкевич В. Н. - Формирование и развитие мировоззрения Рудольфа Штайнера. Статья 2. Наука в свете антропософии, Осипов А. А. (2018)
Хилько М. І. - Біосфера і здоров’я людини (2018)
Кямалова А. - Психологические факторы, влияющие на формирование моральных ценностей в семье (2018)
Меліхова Ю. А. - Вплив культури мислення судді на якість його внутрішнього переконання (2018)
Мерлянов М. В. - Взаємовплив та взаємозбагачення музики і танцю (2018)
Патлайчук О. В. - Природа реформ і аспекти сучасного українського реформування, Макарчук О. М. (2018)
Семенов В. Г. - Сучасне осмислення вчення Г. В. Ф. Гегеля про всезагальні закони, Черкасов С. М. (2018)
Тімченко О. П. - Логіка дискурсу М. Бердяєва, Сислюк Я. Г., Пігош М. А. (2018)
Ясінський М. М. - Образ історичного майбутнього в філософії Петра Сауха (за матеріалами монографії "Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям") (2018)
Титов С. - Анализ отдельных положений работы Б. Ф. Поршнева "О начале человеческой истории" в свете современных открытий. Антрополого–религиоведческий аспект (2018)
Добродум О. В. - Мифологический характер виртуальной реальности (некоторые методологические аспекты) (2018)
Dyatlik T. N. - The value of biblical Greek in theology and exegesis of Martin Luther (2018)
Gudyma I. - A woman and a family in the concepts of biblical traditions (2018)
Брилев Д. В. - Особенности формирования общеукраинского исламского дискурса (2018)
Саковська О. Ю. - Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм (2018)
Санников С. В. - Амбивалентность феномена крещения у духовных христиан (2018)
Степанова О. А. - Культурно-туристичний потенціал сучасної іудейської сакральної географії в Україні (2018)
Фоменко А. В. - Феномен релігійного фундаменталізму на пострадянському просторі (2018)
Абакумова О. О. - Дистанційна освіта: гуманізм чи антигуманізм у дії? (2018)
Бачинська Н. А. - До питання про вектори розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні (1991 – 2018 рр.) (2018)
Гловацкая Е. П. - Вызовы современности системе высшего образования (2018)
Тарабасова Л. Г. - Формування ціннісних орієнтацій особистості дошкільника (2018)
Струк О. А. - Задоволеність провізорів здобутою освітою (2018)
Бугар А. А. - Нові технології в дипломатії: вплив інновацій та комунікацій на ефективну міжнародну політику і побудову іміджу країни (2018)
Василевич Ю. В. - Електронна демократія як засіб подолання кризи довіри до політичної системи (2018)
Войчук А. Ю. - Особливості інституту президентства за парламентарної форми республіканського правління (2018)
Ворчакова І. Є. - Загрози та виклики інтеграції жінок у збройні силові структури та гендерний фактор в умовах озброєних конфліктів, Лемішевська О. С. (2018)
Джафаров Р. М. - Проблема оценки эффективности государственного управления в истории политической мысли (2018)
Іленьків Г. В. - Гносеологічний потенціал утопії як частини філософії політики (2018)
Калюжна Ю. - Маніпулювання масовою свідомістю як інформаційний механізм дестабілізації соціально-політичних систем (2018)
Крупеня І. М. - Боротьба з фейками в умовах ери "пост-правди" – небезпека для демократії (2018)
Luchak-Fokshei A-M. M. - Internet language as the study object of social networking communication discursive pragmatics, Luchak M. M. (2018)
Ниязов Х. - Концептуальные вопросы политической безопасности (2018)
Вонсович О. С. - Чи наблизять поставки американських протитанкових ракетних комплексів "Javelin" мир на сході України? (2018)
Гоцуляк В. М. - Становлення політичної думки домодерної України (2018)
Долженко О. О. - Незаконні воєнізовані формування в умовах ведення "гібридної війни" (2018)
Костиря І. О. - Культурна політика сучасної України: виклики глобалізації та регіоналізації (2018)
Коцур Л. М. - Участь молоді у громадсько-політичному житті України: 1990 – 2015 рр. (2018)
Ладний Ю. А. - Етнополітика гетьмана Павла Скоропадського в історико-політологічних дискурсах (До 100-річчя Української Держави гетьмана Павла Скоропадського), Пасічник І. М. (2018)
Степаненко О. Г. - Інститут люстрації як юридична практика в українському політикумі: аналіз та перспективи розвитку (2018)
Степко О. М. - Взаємодія в рамках бібліотечної системи ООН щодо підвищення ефективності інформаційного забезпечення (2018)
Носенко С. Р. - Конфліктогенність словенсько-хорватських відносин (2018)
Мостіпан О. М. - Політичні аспекти в роботі "Кодзікі" як пам’ятці давньої японської суспільної думки (2018)
Нагорняк І. М. - Трудова міграція громадян країн Східного партнерства до ЄС (2018)
Шевченко Ю. М. - Аналіз Стратегічного огляду оборони та національної безпеки Франції 2017 у контексті нових викликів і загроз (2018)
Дужа І. А. - Міжнародна політика та Сирійський конфлікт (2018)
Литовченко К. Г. - Ліва партія ФРН: становлення та ідеологія (2018)
Искендерова Н. Е. - Парламент Азербайджанской Демократической Республики и фракции, созданные политическими партиями в первом парламенте Азербайджана (2018)
Мирабдуллаев А. М. - Военно-политическая борьба в Азербайджане в 1920 году (2018)
Верба І. В. - Рецензія на монографію: Аліси Іванівни Лукашенко "Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV – сер. XVII ст." (2018)
Козловець М. А. - Філософія людської діяльності та управління нею. Рецензія на монографію: Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід (за заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене); Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. – 602 с., Слюсар В. М. (2018)
Коваленко Н. П. - Рецензія на монографію: Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД", 2017. – 440 с. (2018)
Смолянюк В. Ф. - Особливості дослідження етнополітичної інтеграції та дезінтеграції. Рецензія на монографію: Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико–правовий концепт: монографія. – Київ: Логос, 2018. – 448 с. (2018)
Радишевський Р. - Рецензія на монографію: Світлана Кагамлик Українська православна ієрархія XVII – XVIII ст.: інтелектуальний і духовний виміри. – Київ: Корвус–Прінт, 2018. – 728 с. (2018)
Солдатенко В. Ф. - Рецензия на монографию С. Н. Полторак. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире. – СПб.: Издательский центр "Остров", 2018. – 292 с. (2018)
Курок В. П. - Громадянське виховання майбутнього вчителя в контексті нової української школи (2018)
Коренева І. М. - Освіта для сталого розвитку: реалії України (2018)
Кондур О. С. - Культура якості в корпоративній моделі управління освітніми системами (2018)
Зенченко Т. Ф. - Теоретичні засади управлінської діяльності керівника закладу освіти, Бугайова М. В. (2018)
Урсол О. В. - Аксіологічні орієнтири гуманізації та демократизації педагогічного процесу у вищій школі (2018)
Тимошенко Ю. В. - Управління продукуванням знань в освітньому процесі (комунікативно-герменевтичний підхід) (2018)
Літашов О. В. - Внутрішня автономія ВНЗ: зарубіжний досвід та українські реалії (2018)
Олійник І. В. - Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетенції майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2018)
Харькова Є. Д. - Формування інформаційної культури майбутнього вихователя в системі його професійної підготовки (2018)
Лашук Н. М. - Роль технологій та стратегій медіаосвіти для формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів (2018)
Кітова О. А. - Організаційно-педагогічні умови модернізації фахової підготовки вчителів трудового навчання (2018)
Фрицюк В. А. - Особливості розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва, Фрицюк В. М. (2018)
Півень В. В. - Особистість курсанта як ядро інтеграції психолого-педагогічних компетенцій в освітньому просторі льотного ВНЗ, Півень М. І. (2018)
Пінчук І. О. - Особливості розвитку критичного мислення майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2018)
Зінукова Н. В. - Система вправ для навчання усного послідовного професійно орієнтованого перекладу (2018)
Савош В. О. - Моделювання як засіб тематичного поєднання в системі неперервної освіти формальної, інформальної та неформальної освіти (2018)
Кулик М. І. - Оптимізація навчального процесу на прикладі вивчення дисципліни "Енергетичні культури" спеціальності "Агрономія", Жорник І. І., Рожко І. І. (2018)
Орлова Н. С. - Художньо-технологічні методи навчання проектування швейних виробів майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2018)
Заїка О. Я. - Забезпечення особистісно зорієнтованого характеру спілкування як умова розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2018)
Росновський М. Г. - Демонстраційні полігони як важлива складова в інноваційній підготовці майбутнього викладача професійного навчання (2018)
Бикова Т. Б. - Особливості реалізації міжкомпонентних взаємодій у процесі використання елементів дистанційного навчання, Іващенко М. В. (2018)
Сухойваненко Л. Ф. - Реалізація міжпредметних зв’язків навчальної дисципліни "Елементарна математика" з інформатикою (2018)
Шерудило А. В. - Методика формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2018)
Медвідь Ю. І. - Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності, Водчиць О. Г., Медвідь М. М. (2018)
Береза Л. О. - Навчання прийменниково-відмінкової системи української мови в іншомовній аудиторії (2018)
Гаврілова Л. Г. - Використання мультимедіа як засобу візуалізації у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, Соколова Ю. І. (2018)
Марченко Т. В. - Спецкурс "Основи наукових досліджень" як засіб формування дослідницької компетентності школярів (2018)
Мішедченко В. В. - Особливості музичного навчання й виховання учнів другого класу загальноосвітньої школи (2018)
Бабійчук С. М. - Наукова освіта у школах США: ретроспективний аналіз (2018)
Коломієць М. Б. - Ґенеза організації прийому до закладів вищої освіти України, Мирний Р. Ф. (2018)
Бірюк Л. Я. - Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти: історія та сучасність, Пішун С. Г. (2018)
Ляшкевич А. І. - Навчальні заклади морського профілю на півдні України в першій чверті ХІХ століття (2018)
Лозинська С. В. - Створення розвивального середовища в закладах дошкільної освіти за технологією Марії Монтессорі, Васьків М. М. (2018)
Пліско Є. Ю. - Соціальне виховання неповнолітніх правопорушників в Україні. Історичний аспект теорії соціальної педагогіки (1939–1990 рр.) (2018)
Лавриченко Н. М. - Актуальні проблеми підготовки вчителя іноземної мови (зарубіжний контекст) (2018)
Содержание (2017)
Анатолию Викторовичу Скальному - 55 лет! (2017)
Людмиле Викторовне Басалаевой - 75 лет! (2017)
Слищук Г. И. - К вопросу о диагностике расстройств аутистического спектра у детей в Одесской области, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В., Борисова О. В., Бахчеван Е. Л., Шафран Л. М. (2017)
Остапець М. О. - Сучасні уявлення про систему гемостазу, Волковой В. А., Березнякова М. Є., Карабут Л. В., Фоміна Г. П. (2017)
Бабієнко В. В. - Моніторинг санітарної охорони водних об'єктів, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л., Клімєнтьєв І. М. (2017)
Мартынов А. И. - Статистическая модель связи числа ежегодных случаев острой респираторной вирусной инфекции с состоянием здоровья и иммунным статусом работников железнодорожного транспорта, Феофанова Т. В., Федоскова Т. Г., Зеленова З. В. (2017)
Морозова Н. С. - Гемокультуры с "подвижным" морфотипом колоний, Ридный С. В., Попов А. А., Коробкова И. В. (2017)
Savytskyi I. V. - Study of buccal epithelium as a method of diagnosis of uterine myoma, Magdenko A. K., Mjastkovskaja I. V., Grigor’ev P. E. (2017)
Гоженко А. И. - Уровень C-реактивного белка после катетерной абляции фибрилляции предсердий и его связь с рецидивом, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Горячий В. В., Кузнєцова М. О., Арапу М. І. (2017)
Левицкий А. П. - Зависимость пародонтопротекторного действия липополисахарида (ЛПС) от индекса массы тела детей, Рейзвих О. Э., Томилина Т. В. (2017)
Васюк В. Л. - Порівняльна гепатопротекторна ефективність флаванвмісних антидисбіотичних засобів у щурів з токсичним гепатитом, Фурдичко А. І. (2017)
Крижна С. І. - Дослідження впливу гелю "Імбирол" на морфологічний стан слизової носу щурів при моделюванні травматичного риніту, Київська Ю. О., Козар В. В., Багмут И. Ю. (2017)
Lacko A. - The study of microcirculation in the subcutaneous tissue by the method of tissue clearance Na131I in diabetic patients with medication acting on the condition of blood haemoreological properties, Rutowski J. A. (2017)
Гоженко А. И. - Влияние ксенона на структурно-функциональные изменения в изолированной поджелудочной железе, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2017)
Терещенко Л. О. - Ефективність гептралу у фармакологічній корекції глутатіонової редокс-системи в селезінці опромінених щурів (2017)
Чугай О. О. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Шевченко А. Н. - Клеточно-тканевая динамика при карагиненовом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2017)
Сенников О. Н. - Биохимические показатели состояния пульпы резцов крыс при интрадентальном введении микробных токсинов, Сенникова А. М., Гончарук С. В., Левицкий А. П. (2017)
Рикало Н. А. - Структурні зміни епітеліального та клубочкового компонентів нирок щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2017)
Гриб В. А. - Оцінка когнітивних функцій у щурів при експериментальному гіпотиреозі, Герасимчук М. Р. (2017)
Колішецька М. А. - Роль процесів протеолізу та антипротеазного потенціалу в бронхах при експериментальній бронхіальній астмі та їх корекція тіотриазоліном (2017)
Миронченко С. И. - Влияние локального ультрафиолетового облучения на метаболиты оксида азота и морфологическое состояние кожи морских свинок, Звягинцева Т. В., Наумова О. В. (2017)
Черкасова В. В. - Роль молекул середньої маси при експериментальному L-аргінін індукованому панкреатиті та при корекції дексаметазоном (2017)
Левицкий А. П. - Дисбиотические аспекты патогенеза экспериментального неалкогольного стеатогепатита, Гоженко А. И., Левченко Е. М., Васюк В. Л. (2017)
Александрова А. И. - Противовоспалительная активность новых комплексов SnCl4 с салицилоилгидразонами бензальдегида и 4-бромбензальдегида, Прокопчук Е. Г., Шматкова Н. В., Сейфуллина И. И., Кравченко И. А. (2017)
Кравець Б. Б. - Динаміка показників ліпопероксидації, активності антиоксидантного захисту та протеїназо-інгібіторної системи в крові морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі та пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Ніколаєва О. В. - Вплив іммобілізаційного стресу на стан здоров`я щурів у експерименті, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О., Добровольська О. М. (2017)
Светлой памяти Бориса Михайловича Штабского. 24.06.1929 — 12.04.2017 (2017)
Королюк С. В. - Які компетентності варто розвивати керівнику Нової української школи (2018)
Водолазська Т. В. - Освітнє середовище як "третій учитель" (2018)
Прилипко В. М. - Правова компетентність у структурі професійної готовності фахівців (2018)
Ворон О. Г. - Школа менеджерів як складова моделі управління розвитком інформаційної культури директора закладу освіти (2018)
Денисенко Є. В. - Змістові аспекти професійної підготовки магістрів військового управління (2018)
Андрощук І. М. - Професійний розвиток дидактичних працівників кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти (2018)
Курмишева Н. І. - Шкільна атмосфера як духовна складова освітнього середовища: фінський досвід (2018)
Сліпченко О. С. - Синтез італійського та французького стилів у токатах Й. Я. Фробергера (2018)
Армейський О. С. - Сутність і структура правової компетентності вчителів технологій (2018)
Гриньова М. В. - Експериментальне дослідження педагогічних умов виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості, Васильєва Н. В. (2018)
Карманенко В. В. - Сутність і структура лідерських якостей студентів закладів вищої освіти (2018)
Voytkevich N. - Transfer from schooling to university studies abroad — a challenege for foreigners in Ukraine, Voytkevich Yu. (2018)
Остапенко Л. В. - Комплексний підхід до виховання індивідуальності естрадного виконавця, Ковмір Н. В. (2018)
Попова А. Б. - Методика Сета Ріггза та її вплив на мистецтво естрадного співу, Войченко О. М. (2018)
Тринько О. І. - Педагогічна проблематика конструювання художнього образу в естрадному виконавстві, Бокоч В. А. (2018)
Молодиченко Н. А. - Формування загальнокультурної компетентності студентів під час викладання іноземної мови, Дем’яненко Т. А. (2018)
Фазан В. В. - Вплив секуляризації на просвітницько-виховну діяльність духовних осередків України у ХVІІІ ст. (2018)
Яцинік А. В. - Особливості підготовки майбутніх дефектологів в умовах розвитку інклюзивної освіти (2018)
Скопцова О. М. - Образне мислення С. Павлюченка у контексті виконавської інтерпретації народної пісні, Крупа Ю. О. (2018)
Регеша Н. Л. - Особливості поєднання класичних і сучасних тенденцій педагогічного репертуару (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козюк В. В. - Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках (2018)
Богдан І. В. - Економіко-математичне моделювання державних фінансів України, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2018)
Диба М. І. - Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні, Гернего Ю. О. (2018)
Степанова О. В. - Фінансування охорони здоров’я та фіскальна стійкість (2018)
Петраков Я. В. - Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електро-енергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу (2018)
Возняк Г. В. - Роль фінансової децентралізації в забезпеченні сталого ендогенного зростання регіонів України (2018)
Левицька C. О. - Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку (2018)
Содержание (2017)
Кульчинський А. Б. - Взаємозв’язки між вегетативною нервовою і імунною системами (огляд), Гоженко А. І., Попович І. Л. (2017)
Мацегора Н. А. - Обгрунтування диференційованого призначення вазоактивних препаратів у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з артеріальною гіпертензією відповідно до ступеня легеневої гіпертензії та/чи стадії хронічної серцевої недостатності (огляд літератури, приклади із практики), Мітасова Н. Ю. (2017)
Псядло Э. М. - Метод расчета профессионально важных качеств операторов транспортных средств, Мартыненко В. В. (2017)
Коломієць С. І. - Структура внутрішньої картини хвороби у підлітків зі сколіозом (2017)
Lacko A. - The use of radionuclide methods for contemporary diagnostic in angiology, Rutowski J. A. (2017)
Дзигал О. Ф. - Імунні дисфункції у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією, Вастьянов Р. С. (2017)
Квасницька О. Б. - Досвід використання інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту в корекції ренальної дисфункції у хворих на хронічний гепатит (2017)
Каштальян М. А. - Нові напрямки в лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Тертишний С. В., Єнін Р. В., Дауаді Ф. (2017)
Савицкий И. В. - Развитие синдрома хронической усталости у студентов-медиков и его коррекция парафармацевтиком "ВИН-ВИТА", Якимчук Н. В., Кузьменко И. А., Мястковская И. В., Савицкий В. И. (2017)
Гоженко А. И. - Влияние прогрессирования фибрилляции предсердий на уровень матриксной металлопротеиназы-9, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кушниренко В. И. (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних варіабельності серцевого ритму у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи (2017)
Чехлов М. В. - Клинический случай использования гипертермической изолированной химиоперфузии при лечении неоперабельной саркомы нижней конечности, Максимовский В. Е., Рябоконь А. М., Пыхтеева Е. Д., Босенко К. В., Худякова Н. М., Вододюк В. Ю. (2017)
Шаповалова Г. А. - Порівняльна клінічна характеристика дітей у різні періоди ремісії онкологічних захворювань в умовах санаторно-курортної реабілітації у супроводі батьків (2017)
Гоженко А. И. - Роль рецепторов полости рта в регуляции водно-солевого и кислотно-основного равновесия внеклеточной жидкости, Лебедева Т. Л., Заварина Е. А., Гриценюк М. С. (2017)
Мардашко О. О. - Гематологічні показники в динаміці екстремальних ушкоджень, Степанов Г. Ф., Костіна А. А. (2017)
Савицкий И. В. - Патогенетическое обоснование диагностической ценности системы гемостаза при экспериментальных и клинических исследованиях кровотечений, Руснак С. В., Наговицын А. П., Миронов А. А., Бурлака О. М., Знамеровский С. Г. (2017)
Звягинцева Т. В. - Морфологические изменения кожи морских свинок в эритемный период после локального ультрафиолетового облучения при применении мази метилурацила с включением наночастиц серебра, Миронченко С. И., Наумова О. В. (2017)
Приступа Б. В. - Залежність доза-ефект при дослідженні протизапальної активності етилового естеру ібупрофену, Гайзель М. В., Кравченко І. А. (2017)
Евстафьев В. Н. - Перспективы развития мобильной сотовой связи, Скиба А. В., Гоженко С. А. (2017)
К 90-летию Научно-практического центра гигиены Республики Беларусь (2017)
Лібанова Е. М. - Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки (2018)
Малиновська О. А. - Міграційна політика: теоретичні підходи та напрями наукового аналізу (2018)
Курило І. О. - Народження других та третіх дітей в Україні: реальні та умовні покоління жінок (2018)
Аксьонова С. Ю. - Середній вік матері при народженні дитини: чи можлива реверсія? (2018)
Крімер Б. О. - Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу (2018)
Думанська В. П. - Внесок новітніх репродуктивних технологій у народжуваність в Україні (2018)
Shelia M. G. - Reproductive Behavior of Students in Georgia (2018)
Макарова О. В. - Методологічні підходи до ідентифікації та оцінювання ризиків людського розвитку (2018)
Романюк С. А. - Суперечності та виклики реалізації реформи системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: методологічні аспекти (2018)
Mutize M. - Working the Conundrum in Public-Private Partnerships (PPPs) for Community Benefit in South Africa, Mugobo V. V., Iwu C. G. (2018)
Жаховська В. Л. - Соціальний розвиток сільських поселень на основі муніципальної власності в умовах децентралізації (2018)
Головко Л. В. - Благоустрій сільських поселень України: сучасні проблеми та напрями їх вирішення (2018)
Вся сила таланту і інтелектуального потенціалу на службу Вітчизні. До 70-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова (2018)
Пам’яті Валерія Петровича Трофимова присвячується. 16.06.1939–19.05.2018 (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Guidelines for Authors (eng.) (2018)
Содержание (2017)
Шафран Л. М. - Проблема обеспечения организма єссенциальніми металлами в современной диетологии и нутрицевтике, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. (2017)
Третьякова Е. В. - Химические маркеры в комплексной гигиенической оценке теплоизоляционных полистирольных материалов, Михалькова С. Г. (2017)
Гоженко А. И. - Роль функционального почечного резерва в диагностике и мониторинге хронической болезни почек, Никитенко О. П., Кравчук А. В., Сирман В. М., Кузнецова Е. С. (2017)
Плевинскис П. В. - Проблемы судебно-медицинской диагностики первичного контакта человека с автомобилем: судебно-медицинская оценка факта контакта пешехода с передней кромкой капота (2017)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних добового моніторування артеріального тиску у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи (2017)
Колоденко О. В. - Визначення рівню лептину у хворих ешемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду на етапі відновлювального лікування (2017)
Деньга О. В. - Метилирование промотора гена TLR2 при различной степени пародонтита на фоне метаболического синдрома, Пиндус Т. А., Бубнов В. В. (2017)
Ковалевская Л. А. - Современные представления об идиопатическом фиброзирующем альвеолите, Горбенко Т. Н., Жураковский Р. А., Школяренко А. П., Малиновская Е. Н., Богачик Е. С. (2017)
Атаман Ю. О. - Порушення еластичності артерій нижніх кінцівок у хворих на тяжку артеріальну гіпертензію, Олейніченко Ж. М., Коломієць О. О. (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка потреби у санаторно-курортній реабілітації хворих після радикального лікування онкологічних захворювань, Бабова І. К., Бабов К. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Почечные еффекты активатора АТФ-зависимых калиевых каналов флокалина в физиологических условиях на моделях экспериментальных нефропатий, Филипец Н. Д. (2017)
Grytsiuk M. I. - The effect of nadp on some values of the renal secretory function in rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus (2017)
Черемісіна В. Ф. - Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні парадонтиту (2017)
Смаглюк А. А. - Ідентифікація біологічно активних речовин в екстрактах плодів, Кобернік А. О. (2017)
Еберле Л. В. - Аналгетична активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale), Коберник А. О., Кравченко І. А. (2017)
Волковой В. А. - Протиаритмічна дія таблетованої форми комплексу білогічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Шевцов І. І., Березнякова М. Є., Фоміна Г. П. (2017)
Чатковская-Цыбуля В. А. - Оценка психоэмоционального состояния ВИЧ-инфицированных мужчин, Шухтина И. Н., Гойдык В. С., Шухтин В. В. (2017)
Головкова Т. А. - Роль впливу на органызм людини тривалоъ емысыъ свинцю выд антропогенних джерел (2017)
Вакалюк І. П. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Бабенківські читання", присвяченої пам'яті академіка Георгія Овксентійовича Ббабенка, Ерстенюк Г. М., Хопта Н. С. (2017)
Вітаємо з 60-річчям Тамару Леонідівну Лєбєдєву (2017)
Вітаємо з 50-річчям Вадим Вікторовича Шухтіна (2017)
Alteen C. - Do actively managed funds perform better than index funds? A test in the Canadian market, Wohlgemuth V. (2016)
Bodnar R. D. - Influence of the expenditures for the innovation activity on the foreign trade of Ukraine (2016)
Бояринова К. О. - Обґрунтування рекомендованих значень показників динаміки виконання економічних функцій управлінською середовищною системою підприємства машинобудування (2016)
Дон О. Д. - Нематеріальний складник групової трудової мотивації, Приварникова І. Ю. (2016)
Ivanov L. - The "4Cs" of cultural diversity in consumer research: a literature review and research agenda (2016)
Jouégo E. P. - Management of innovation in the electricity sector: impact of framework policy (2016)
Катан Л. І. - Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України, Васильєва Н. К., Вініченко І. І. (2016)
Краснікова Н. О. - Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни, Філатов Г. О., Красніков Д. А. (2016)
Кучеренко А. В. - Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті (2016)
Марухленко О. В. - Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону (2016)
Онищенко С. В. - Системні взаємозв’язки бюджетної безпеки в умовах фінансової глобалізації (2016)
Rodello I. А. - Evaluation of the impact of promotional campaign through a social networks on the key performance indicators of website for online of group-buying in Brazil, Dândolo V., Grande M. M. (2016)
Самойленко А. О. - Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації (2016)
Святогор В. В. - Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників (2016)
Юдіна О. І. - Моделювання впливу технологічних нововведень на зростання ефективності виробництва (2016)
Зінченко О. А. - Розвиток методик аналізу мікросередовища підприємства на прикладі закладу аптечної галузі, Малишко Ю. Д. (2016)
Грищенко І. М. - Глобальні виклики функціонування професійної вищої освіти України, Щербак В. Г. (2018)
Зарічна О. В. - Імітаційне моделювання розвитку підприємництва на засадах транскордонного партнерства (2018)
Тімофєєва М. І. - Формування системи соціального захисту населення в Україні (2018)
Баула О. В. - Інтеграційні процеси та їх організаційний супровід у період розвитку компанії (2018)
Веретенникова Г. Б. - Формування конкурентних стратегій: методичний аспект (2018)
Ніфатова О. М. - Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління, Дудко П. М. (2018)
Птащенко О. В. - Особливості розвитку міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобалізації (2018)
Тарасов В. К. - Розробка заходів покращення умов праці при виробництві чавуну, Румянцев В. Р., Новокщонова О. В., Ткаліч І. О. (2018)
Тер-Карапетянц Ю. М. - Дослідження українського ринку офісної нерухомості в ІТ-сегменті як складової маркетингу послуг, Афанасьєва О. М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Сігайов А. А. - Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу в Україні та світі, Агапова А. І. (2018)
Предборський В. А. - Системна дисфункція влади як фактор утворення тіньового парасуспільства (2018)
Мазуров С. А. - Напрями регулюючих дій держави щодо зростання кількості робочих місць в переробній промисловості (2018)
Індус К. П. - Ринок корпоративного контролю – важливий механізм реструктуризації банківської системи (2018)
Ковач М. Й. - Управління ризиками в процесі здійснення операцій злиття, придбання та поглинання банків (2018)
Петрова І. П. - Державна політика створення високопродуктивних робочих місць в промисловості (2018)
Марченко В. М. - Управління витратами в процесі формування цінності проекту (2018)
Соломянюк Н. М. - Аналіз ринку котлів на біомасі в Україні, Меденцева А. І., Макушенко Б. М. (2018)
Васильчак С. В. - Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості, Дубина М. П., Вівчарук О. М., Петриняк У. Я. (2018)
Дікарєв О. І. - Китайська стратегія "одного поясу та одного шляху", Шостак Л. Б. (2018)
Климчук М. М. - Концептуалізм "Green lease" в оцінюванні ефективності заходів енергозбереження підприємств: економіко–математична модифікація (2018)
Коцеруба Н. В. - Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Макарчук О. В. - Економічна безпека підприємства: зовнішні фактори впливу (2018)
Зарічна О. В. - Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва:проблеми та перспективи (2018)
Гужва І. Ю. - Роль культурних кластерів у розвитку міст (2018)
Жихор О. Б. - Обґрунтування нової парадигми політики інноваційного розвитку регіонів України, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Сундук А. М. - Формування робочих місць в промисловості у контексті дії глобальних соціальних трендів (2018)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціального партнерства в комплексі заходів гуманізації суспільства (2018)
Бегаль І. І. - Інституціональна структура соціально–економічних відносин в системі землекористування у вимірі національного простору (2018)
Безгін О. - Вища мистецька освіта в Україні: питанняпідготовки науково-педагогічних кадрів, Успенська О. (2018)
Кравчук П. - До питання першого сценічного втілення п’єс Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко", "Крила" та "Останній сніп" на сцені театру Миколи Садовського (До 150-річчя від дня народження письменниці (2018)
Палій О. - Діяльність театру імені Марії Заньковецької перехідного періоду (1925–1926 рр.) (2018)
Миленька Г. - Музика як один з вихідних чинників становлення режисерського мистецтва Вс. Е. Мейєрхольда (2018)
Фіалко В. - Образна мова сценічного мистецтва в осмисленні теоретиків і практиків театру (2018)
Пацунов В. - Метафора як перлина театрального мистецтва (2018)
Дем’яненко С. - Фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини" (2018)
Юдова-Романова К. - Вогняні засоби дизайну сценічного простору (2018)
Фекете П. - Безпека виступу артиста сценічного мистецтва:особливості її забезпечення (2018)
Чао Янь - До проблеми рецепції принципів європейського психологічного театру в сценічному мистецтві сучасного Китаю (2018)
Шаповал О. - Шляхи інтеграції сучасної української сценографії в європейський культурний простір (2018)
Мусієнко О. - "Злива" Івана Кавалерідзе. Спроба реконструкції (2018)
Станіславська К. - Символізм музичної цитати у кіно (На прикладі фільму О. Балабанова "Про виродків та людей") (2018)
Фількевич Г. - Танець та екранні мистецтва: започаткування і розвиток контактів (2018)
Папченко В. - Інтерактивність шумів і пауз у звуковому образі фільму (2018)
Якубовська І. - Специфіка споживання кінопродукту як каталізатор новаційних мистецьких технологій (2018)
Бут О. - Діалог класичного і модерного напрямів у звукорежисурі (До питання визначення професії) (2018)
Канівець І. - Реалізація проектів віртуальної реальності як різновиду варіативного екранного твору (2018)
Соболєва А. - Естетика кліпу у сучасному соціокультурному просторі (2018)
Велігура Н. - Феномен прозорої поліфонії кольорів у акварелі (2018)
Голубенко М. - Концептуальний підхід до дослідження темпоральності фонокультури (2018)
Абрамович О. - Умови актуалізації творчого потенціалу студентів у ході освітнього процесу, Пивоварова К. (2018)
Безручко О. - Специфіка навчання В. Б. Кісіна у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (2018)
Штефюк В. - Вплив викладача на розвиток творчої активності студентів (2018)
Рудніцька О. - Методологічні аспекти формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників,майбутніх акторів (2018)
Росляк Р. - Війна поміж "Союзкіном" та "Українфільмом" точилася вже давно…" (Матеріали з історії неформальних взаємин керівників союзної та української кінематографій) (2018)
Кот С. - Битва за український кінематограф: документи, пов’язані з діяльністю Олександра Довженка під час Другої світової війни (2018)
Росляк Р. - Погребняк Г. П. Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві: підручник / Галина Погребняк. – Київ: НАКККіМ, 2017. – 392 с. (2018)
Слободян В. - Протоколи Правління ВУФКУ (1922–1930 рр.): зб. арх. док. / передм., упоряд., комент., прим. Р. В. Росляка; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ: Ліра-К, 2018. – 950 c. (2018)
Новікова Л. - Черков Г. А. Шахта. Енергетика кіногенічності: монографія / Георгій Черков. – К., 2017. – 124 с. ISBN 978-966-02-8213-1 (2018)
Відомості про авторів (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Черненко Ю. - Євген Коновалець про підготовку другого Конгресу ОУН (2013)
Кучерук О. - "...Все, що звязане з визволенням України" (До ґенези відносин Організації Українських Націоналістів та Українського Центрального Комітету на початку Другої світової війни) (2013)
Солов’ян В. - Роль Нестора Махна і махновщини у повстанському русі українського селянства (1917—1921 рр.) (2013)
Тютенко Р. - Гайдамацький кіш Слобідської України (грудень 1917 р. — грудень 1919 р.) (2013)
Митрофаненко Ю. - Український антибільшовицький рух на Кіровоградщині 1918—1940-і рр. (2013)
Панченко В. - Економічна складова в ідеології українського націоналізму повоєнної доби (за матеріалами Великих Зборів ОУН) (2013)
Шляхтич Р. - Концепція Фронту поневолених націй у працях пропагандистів ОУН(б) повоєнного часу (2013)
Ільницький В. - Оpгaнiзaцiйнo-теpитopiaльний поділ Карпатського краю ОУН (1945—1954 рр.) (2013)
Антонюк Я. - Діяльність Висоцького районного проводу ОУН(б) (1947 — 1950рр.) (2013)
Коваль А. - Діяльність Організації Українських Націоналістів на Миколаївщині в 1940—1950-ті роки (2013)
Луньо Є. - Комуністична Польща крізь призму повстанської народної пісенності (2013)
Прокопов В. - Василь Галаса та Марія Савчин: гендерні особливості сприйняття підпільної боротьби ОУН (2013)
Сімків О. - Реакція світової громадськості на порушення прав людини в СРСР (1976—1985 рр.) (2013)
Футала В. П. - Гаврилів І. Західна Україна у 1921 —1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 472 с. (2013)
Рябенко С. Д. - Слідами "Львівського погрому" Джона-Пола Химки (2013)
Ісаюк О. І. - Magnum opus про український визвольний рух. Патриляк І. "Встань і борись! Слухай і вір...": українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. — Львів: Часопис, 2012. — 592 с. (2013)
Черченко Ю. - Проблеми історії ОУН в листуванні Зиновія Книша з Андрієм Мельником (2014)
Сварник Г. - Листи Михайла Матчака до Олени Степанів (1956—1958), Процюк Х. (2014)
Рябенко С. - "Книга фактів". Історія джерела (2014)
Футала В. - Відображення історії ОУН 1929—1939 рр. у сучасному українському наративі (2014)
Ковальчук М. - Збройна боротьба в Катеринославі (січень 1918 р.) (2014)
Гавришко М. - Заходи ОУН на міжнародній арені у справі "пацифікації" в Галичині у 1930 р. (2014)
Антонюк Я. - Волинські чехи в українській визвольній боротьбі (на прикладі колонії Купичів) (2014)
Бігун І. - Діяльність Вільгельма Вірзінга проти українського націоналістичного руху в часи Другої світової війни (2014)
Ковальчук В. - Посилення конспірації в ОУН(б): перехід від літерних до цифрових шифрів (2014)
Дерев’яний І. - Роль "особлаґів" в системі радянських концтаборів (1948—1954) (2014)
Іщук О. - Стратегії ОУН "Дажбог", "Орлик" і "Олег", Ніколаєва Н. (2014)
Пагіря О. - Переговори між представниками українського визвольного руху та військово-політичними колами Угорщини в Будапешті наприкінці 1943 року (2014)
Стародубець Г. - На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років (2014)
Щур Ю. - Діяльність підпілля ОУН(р) на територіЇ Запорізької області у 1942—1943 роках (2014)
Єзерська І. - Іван Гель — спадкоємець ідеї українського визвольного руху та збереження національної пам’яті (2014)
Патриляк І. - Люди "великого рейду". Рецензія на: Потічний П. Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу / Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і люди". Кн. 28. — Торонто; Львів: Літопис УПА, 2014. — 158 с. (2014)
Луньо Є. - Сатира на Сталіна у повстанських колядках (2015)
Кучерук О. - Протокол переговорів між представниками Проводу ОУН і Павлом Скоропадським (25—28 січня 1942 р.) (2015)
Процюк Х. - Низько хилимо голови... (2015)
Зброжко О. - Молодіжні осередки руху опору в Західній Україні в 40-50 роках ХХ ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області (2015)
Футала В. - Постать Степана Бандери в історіографії та сучасній історичній пам’яті (2015)
Ковальчук М. - Січневе збройне повстання в Одесі у 1918 р. (2015)
Ісаюк О. - Студенти Львівського університету — учасники українського націоналістичного підпілля у висвітленні польської преси (1930—1934 рр.) (2015)
Антонюк Я. - Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. (2015)
Посівнич М. - Степан Бандера в німецьких тюрмах і концтаборі Заксенгаузен (2015)
Ковальчук В. - Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з'єднаннями у Південній Волині (кінець 1943 — поч. 1944 р.) (2015)
Бігун І. - Іван Багряний і ОУН під час Другої світової війни (2015)
Гавришко М. - Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940—1950-х роках (2015)
Іщук О. - Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя Величковського в світлі документів КГБ УРСР, Ніколаєва Н. (2015)
Рябенко С. - Малий дощ з великої хмари. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 2 т. — Т. 1: 1939—1943 / под. ред. А. Н. Артизова. — Москва: РОССПЭН, 2012. — 878 с.; Т. 2: 1944—1945 / под. ред. А. Н. Артизова. — Москва: РОССПЭН, 2012. — 1167 с. (2015)
Romashchenko М. І. - Scientific basis of restoration and development in of irrigation Ukraine in the current context, Yatsiuk М. V., Zhovtonog О. І., Dehtiar О. О., Saydak R. V., Matiash Т. V. (2017)
Ромащенко М. І. - Наукові основи відновлення та розвитку зрошення в Україні в сучасних умовах, Яцюк М. В., Жовтоног О. І., Дехтяр О. О., Сайдак Р. В., Матяш Т. В. (2017)
Коломієць С. С. - Закономірності профільної мінливості властивостей осушуваних торфових ґрунтів, Кіка С. М. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2017)
Кіка С. М. - Водоспоживання високопродуктивних кормових культур на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся України (2017)
Вишневський В. І. - Закономірності змін якості води за течією Дніпра, Шевчук С. А., Кравцова О. Й. (2017)
Стасюк С. Р. - Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод фізико-хімічним методом (2017)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейни малих річок Рівненської області (2017)
Коваленко Р. Ю. - Удосконалення управління промивкою річки Інгулець на основі сценарного моделювання (2017)
Дятел О. О. - Особливості формування водообміну на меліорованих землях Волинського Полісся під впливом кліматичних та антропогенних чинників (2017)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування ресурсозберігаючої системи землеробства за міжгалузевої оптимізації меліорованих агроекосистем Полісся (2017)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна квасолі звичайної залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив та ширини міжряддя при зрошенні, Лавренко С. О., Максимов Д. О. (2017)
Тараріко М. Ю. - Вплив традиційних і перспективних добрив на активність Сs137 в осушуваному дерново-підзолистому ґрунті, Личук Г. І. (2017)
Петроченко В. І. - Інтегрований підхід в управлінні протифільтраційними заходами на водогосподарських системах, Петроченко О. В. (2017)
Музика О. П. - Схеми гібридних приводів візків дощувальних машин із використанням альтернативних джерел енергії, Мартинюк Г. Ф., Бойко Г. Я., Антонюк А. В., Медвідь С. Х. (2017)
Коваленко О. В. - Нові склади само ущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей, Юзюк О. Ю. (2017)
Хоружий П. Д. - Методика розрахунку вертикальних дренажів із сифонним водовідбором інфільтраційних вод, Левицька В. Д. (2017)
Луньо Є. - Українсько-польські стосунки під час німецько-польської війни 1939 р. в оповідній традиції Яворівщини (2016)
Рябенко С. - "Друже Рубан!.. ", або про використання фальсифікатів у історичних дискусіях (2016)
Ковальчук М. - Бердичівська операція корпусу Січових стрільців навесні 1919 р. (2016)
Митрофаненко Ю. - Холодний Яр в історії Української революції 1917—1920-х рр.: історіографічна традиція та сучасні інновації осмислення (2016)
Ісаюк О. - Організація взаємної допомоги українських політичних в’язнів у концтаборі Аушвіц як продовження протинацистського спротиву (1942—1944 рр.) (2016)
Сеницький В. - Формування Української народної самооборони на території Львівської області в 1943 р. (2016)
Бігун І. - Командир Гордій Вротновський-‘Гордієнко’ (‘Варва’) в українському повстанському русі (2016)
Ковальчук В. - Вплив аномалій погоди на боєздатність УПА (1944 — початок 1945 рр.) (2016)
Антонюк Я. - Протезування зубів у підпіллі ОУН та УПА (2016)
Ярич В. - Молоді борці Поділля за українську національну ідею у повоєнні роки (2016)
Содоль П. - Загибель польського генерала Кароля Сверчевського в засідці УПА в 1947 р. (2016)
Радченко І. - Молодіжний осередок ОУН у селі Кінашівка Борзнянського району Чернігівської області (2016)
Іщук О. - Василь Порплиця-‘Байда’, зв’язковий Головного командира УПА Василя Кука (2016)
Пагіря О. - "Гібридна війна" Угорщини та Польщі проти Карпатської України у 1938—1939 рр. (2016)
Щур Ю. - Нацистські та радянські репресії проти ОУН(р) у Запорізькій області (2016)
Кулінський Д. - Особливості проведення виборчої кампанії 1946 р. в західних областях України (2016)
Бондарук Л. - Роль політв’язнів у економічному зростанні Російської Федерації (на прикладі Норильського нікелевого комбінату) (2016)
Апоненко И. Н. - Онимное пространство сказок А. С. Пушкина "Жених" и А. М. Ремизова "Ночь тёмная" (2018)
Бердник Л. В. - Специфика типов отношения слагаемых смысла в рамках производных наименований на =тор/=(t)or/er (внутриязыковой и межъязыковой аспекты) (2018)
Ваняркин В. М. - Типология текстов оценочного типа и их параметральные характеристики (на материале жанра фельетона) (2018)
Высоцкая Т. Н. - Общая характеристика основных способов номинации горнотехнических артефактов (2018)
Дуброва О. М. - Інтерпретація перелічення як лексеми і стилістичного прийому (2018)
Кірковська І. С. - Особливості відтворення предикативної структури речення в системі мови на матеріалі французької та української мов (порівняльний аспект) (2018)
Куварова Е. К. - Эмоциональный и эстетический потенциал вокативов в письмах И. А. Бунина (2018)
Липина В. И. - Лингвоэстетические параметры образа дикого гуся в классической китайской поэзии, Дащенко А. В. (2018)
Меньшиков И. И. - Опыт построения системы дифференциальных признаков предложения как синтаксической единицы (2018)
Panchenko O. I. - Alphabet in word play and its translation (2018)
Писаренко Н. Д. - Семантика латиномовних поезій Г. С. Сковороди (2018)
Пристайко Т. С. - Реализация семантического потенциала глаголов обуть/обуться в языке Интернета (2018)
Прутчикова В. В. - Паремія як когнітивна модель для репрезентації колективних знань (2018)
Романченко А. П. - Елітарна мовна особистість в епістолярному та щоденниковому дискурсах: аспекти дослідження (2018)
Suima I. P. - Creation and functioning of the responsive sentences within the dialogical speech under the influence of linguistic and extralinguistic sentences (2018)
Черник О. О. - Синтаксичні та композиційні особливості афоризмів Дена Брауна (на матеріалі циклу романів про професора Ленґдона) (2018)
Штатная Е. И. - Заголовок и референтная структура текста (2018)
Спринчак Я. А. - Из истории наречий, образованных от имен прилагательных (2018)
Іпатов А. В. - Можливості визначення ступеня обмеження життєдіяльності на основі міжнародної класифікації функціонування за допомогою шкали ВООЗ для оцінки інвалідності (WHODAS 2.0) (огляд літератури), Саніна Н. А., Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Борисова І. С. - Інвалідність унаслідок пррофесійних захворювань у Львівській області: проблеми і вирішення, Решота В. Й., Николишин З. М. (2018)
Косинський О. В. - Показники первинної та накопиченої шнвалідності внаслідок хронічної патології підшлункової залози в Україні за три роки, Марійченко С. О. (2018)
Паніна С. С. - Причини інвалідності внаслідок цукрового діабету 2-го типу в сполученні з серцево-судинними захворюваннями, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Калініна К. А., Ігумнова Т. С., Кардашевська І. В., Омельницька Л. В. (2018)
Майкова Т. В. - Альтернативная методика физической терапии при гонартрозе, Канюка Е. В., Власенко Н. В. (2018)
Лепський В. В. - Скандинавська хода як метод реабілітації учасників АТО: ініціатива Черкаської області, Борисова І. С., Макаренко С. В. (2018)
Канюка Є. В. - Обґрунтування термінів початку застосування функціонального періоду лікувальної фізкультури з урахуванням структурних змін у сухожилках дистального відділу верхньої кінцівки за допомогою ультразвукової діагностики, Неханевич О. Б., Бондарук Д. О., Макаров А. С., Забара О. Ю. (2018)
Канюка Є. В. - Динаміка психофункціональних показників у осіб працездатного віку під впливом пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації, Ліфінський О. П., Ілларіонов М. Ю., Радзецький М. В. (2018)
Ипатов А. В. - Актуальные проблемы историко-психологических аспектов морали во врачебном праве, Гула И. С., Кузьмина Л. В., Коробкин Ю. И. (2018)
Тарасенко О. М. - Показники інвалідності внаслідок хребетно-спинномозкових травм в Україні за 2017 рік (2018)
Завгородня Т. К. - Внесок Я. А. Коменського в розвиток теорії виховання (2017)
Борисенко Л. П. - Проектування експозиції музею трудового навчання в педагогічному університеті, Кива Л. Г. (2017)
Великий Я. Б. - Методика та результати експериментального дослідження громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку (2017)
Горобець І. А. - Теоретичні підходи науковців до визначення поняття "здоров’я" (2017)
Петько Л. В. - Естетичні пріоритети студентів та виховання естетичної культури майбутніх хореографів (2017)
Юрженко В. В. - Синергетичний аспект проблеми вікової моделі, або антиномія інтеграції та диференціації освітнього процесу (2017)
Аксьонова О. П. - Сучасний підхід до аналізу уроку з фізичної культури в новій українській школі (2017)
Мегега Г. Б. - Сучасні орієнтири вдосконалення змісту навчально-виховного процесу при формуванні конкурентоздатної особистості (2017)
Моїсеєв С. О. - Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури в загальноосвітній школі (2017)
Сиванич Б. Б. - Літні мовні табори та школи для вивчення української мови як іноземної (2017)
Сліпіч Ю. В. - "Золоте правило дидактики" Я. А. Коменського в сучасній мистецькій освіті (2017)
Слободенюк Л. І. - Структурно-функціональна модель формування ключових компетентностей обдарованих дітей, Слободенюк О. В. (2017)
Тимошенко Ю. В. - Герменевтична перспектива категорії засвоєння в контексті комунікативно-пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу (2017)
Ткаченко В. І. - Полікультурна освіта на пострадянському етапі вивчення мов у школах України (2017)
Щетина Т. П. - Оцінювання результатів навчання молодших школярів як організаційно-педагогічна проблема (2017)
Козловський Ю. М. - Професійна інтегрологія в системі наук про освіту (2017)
Косович О. В. - Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема (2017)
Алієв Х. М. - Навчальні тренінги як активна форма підготовки майбутніх учителів до використання дистанційних технологій у професійній діяльності (2017)
Борисенко Л. П. - Макетне проектування на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти педагогічного університету (2017)
Звєкова В. К. - Проблеми професійної підготовки вчителя в працях Я. А. Коменського (2017)
Ковінько А. В. - Мотиваційний критерій професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до використання арт-терапії у навчально-виховному процесі (2017)
Комінарець Т. В. - Особистість вчителя як педагогічна проблема (2017)
Ленюк Н. М. - Особливості формування німецькомовної компетентності в читанні студентів молодших курсів (2017)
Лісовська О. М. - Реалізація педагогічних умов формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих працівників професійних навчальних закладів сфери послуг (2017)
Мазаєва К. В. - Педагогічна система Я. А. Коменського – важливе джерело вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя (2017)
Медведєва О. І. - Розвиток науково-педагогічної діяльності у вищому технічному навчальному закладі як невід’ємна складова формування його освітнього середовища (2017)
Одайник С. Ф. - Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського у вищій школі (2017)
Пастирська І. Я. - Інтегративний підхід до вивчення іноземної мови та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах (2017)
Пермінова Л. А. - Принцип наочності в дидактичній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пинзеник О. М. - Вплив гуманістичних ідей Я. А. Коменського на теорію формування педагогічної майстерності викладача вищої школи (2017)
Подліняєва О. О. - Можливості цифрових медіа для професійного вдосконалення педагогів (2017)
Рідкоус О. В. - Педагогічна творчість в системі шкільної освіти України (2017)
Солодовник А. О. - Аналіз поняття підготовки випускників вищих навчальних закладів (2017)
Сотер М. В. - Специфіка підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурнії комунікації в умовах змішаного навчання (2017)
Чорна І. Ю. - Рівні, критерії та показники сформованості в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні (2017)
Плахотнік О. В. - Особливості розвитку вищої освіти Фінляндії: автономія, якість, доступність, відкритість, Мухіна О. О. (2017)
Гінсіровська І. Р. - Праксеологічний підхід у підготовці майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Султанова Н. В. - Методологічні аспекти виховного процесу в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка вчителів трудового навчання в системі післядипломної освіти України в 1984-1990 роках (2017)
Невмержицька О. В. - Педагогічна спадщина М. Ланге в контексті аксіологічних засад реформаторської педагогіки (2017)
Петухова Л. Є. - Відкрите навчання як альтернатива класно-урочній системі Я. Коменського, Воропай Н. А. (2017)
Примакова В. В. - Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.): узагальнення результатів дослідження (2017)
Бут Я. В. - Особливості розвитку католицької вищої освіти у Франції та Україні: порівняльний аналіз (2017)
Компанієць О. В. - Поняття неформальної освіти в сучасній фаховій літературі держави Ізраїль (2017)
Кохановська О. В. - Трансформація змісту природничо-математичної освіти в навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Лебедь Г. М. - Інформатизація як чинник розвитку змісту фахової підготовки майбутніх програмістів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Ляшкевич А. І. - Історіографія становлення і розвитку морської справи на Півдні України у дослідженнях науковців ХІХ – ХХ століть (2017)
Ткач Л. Т. - Научные организации в структуре поликультурного образовательного пространства Приднестровья (2017)
Цюпак І. М. - Педагогічні ідеї Я. А. Коменського в контексті досліджень науковців України: історичний аспект (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського