Павленко В. - Інтеріоризовані та екстеріоризовані форми і атрибути релігійної віри, Ваннер К. (2017)
Горохолінська І. - Постсекулярні пошуки бога: художні алюзії теодицеї (за твором В. П. Янґа "Хижа") (2017)
Марціновська Д. - Теологічні передумови кредології (2017)
Запорожець В. - Релігієзнавчий погляд на діяльність УАПЦ під час Революції Гідності (2017)
Баюжева А. - Ментальність і соціокультурна сфера: природа взаємодії (2017)
Субботін В. - Процеси модернізації та перспективи постмодернізації в системній динаміці глобалізації (2017)
Кушнір О. - Теоретичні аспекти дослідження природи та сутності трансдисциплінарності в сучасній філософії науки (2017)
Панцир А. - Порівняльний аналіз онтологічних доктрин мормонів та Свідків Ієгови (2017)
Докаш В. - Релігійна мережа України в її конфесійних виявах: соціологічний аналіз (2017)
Шестакова К. - "Назва мови" та її роль у формуванні етнічної ідентичності: соціологічний підхід (2017)
Dokash О. - Conceptualization of totalitarism phenomenon: main approaches and interpretation (2017)
Ципко С. - Батьківська громадськість як суб’єкт реформаційних процесів системи освіти України (2017)
Матівєнко О. - Художник як соціальний феномен: проблема змістовних імперативів (2017)
Медіна Т. - Ставлення судентської молоді до гомосексуальності (на прикладі фокус-групового дослідження) (2017)
Афанасьєв Д. - Соціально-економічний потенціал молоді Закарпаття (за результатами соціологічного дослідження), Варга Н. (2017)
Докаш В. - Організаційний потенціал соціального управління у дискурсі соцологічної аналітики, Туленков М. (2017)
Пержун В. - Емпірико-соціологічні дослідження історичної пам’яті (2017)
Лазаренко І. - Ретроспективний аналіз соціального служіння: від поодиноких досліджень життя парафій до соціологічного осмислення проблеми (2017)
Довідка про авторів (2017)
Охріменко О. В. - Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування (2018)
Бур’ян З. В. - Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища, Гандзюра В. П., Трохимець В. М. (2018)
Аристархова Е. О. - Вплив амоніаку на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання, визначеної на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) (2018)
Грициняк І. І. - Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах Прикарпаття, Гурбик В. В. (2018)
Барило Є. О. - Екстер’єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) (2018)
Гончарова О. В. - Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі, Тушницька Н. Й. (2018)
Ващенко А. В. - Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО", Матвієнко Н. М., Тучапський Я. В. (2018)
Колесник Н. Л. - Тиляпії (Tilapiinae). Тематична бібліографія, Симон М. Ю. (2018)
Кононенко Р. В. - Нове методичне керівництво з культивування кормових та їстівних безхребетних (2018)
Варналій З. С. - Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях у системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Рудик С. А. (2017)
Васильців Т. Г. - Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні, Флейчук М. І., Лупак Р. Л. (2017)
Куцик В. І. - Економічна природа формування інтегрованих корпоративних систем, Жихарцева О. О. (2017)
Лейбович А. В. - Концепція побудови рейтингової оцінки регіону на базі використання теорії людського капіталу та компетентісного підходу, Череп А. В. (2017)
Підхомний О. М. - Тенденції бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку Львова, Журба О. Ю. (2017)
Батьковець Н. О. - Управління процесом формування бренду України на ринку міжнародного туризму, Батьковець Г. А. (2017)
Єлейко В. І. - Інноваційна активність підприємств України: аналіз динаміки, Демчишин М. Я., Кожан Д. В. (2017)
Чех М. М. - Особливості економічного зростання в умовах реалізації стратегії заміщення імпорту: галузевий аспект (2017)
Ящук В. І. - Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму (2017)
Лихолат С. М. - Концептуальне осмислення базових категорій "мале підприємництво" та "малий бізнес" (2017)
Гудзовата О. О. - Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека (2017)
Колянко О. В. - Етапи формування корпоративної культури закладів вищої освіти України (2017)
Вірт М. Я. - Податкове регулювання розвитку малого бізнесу, Клепанчук О. Ю. (2017)
Озимок Г. В. - Моніторинг якості професійної туристської освіти (2017)
Гончар О. І. - Економічні інструменти оптимізації антикризового управління підприємством (2017)
Міценко Н. Г. - Ефективна мотивація праці як основа управління персоналом підприємства, Різник Д. В. (2017)
Федулова І. В. - Сутність та значення ризик-апетиту в управлінні підприємством (2017)
Міщук І. П. - Інституційне забезпечення логістичної діяльності підприємств, Гадада В. Г., Марій О. Т. (2017)
Заярна Н. М. - Аспекти формування конкурентної стратегії підприємства на основі інновацій та алгоритм її оцінки, Ціцяла Н. С. (2017)
Бабенко О. М. - Характеристики стану та ефективності застосування лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства (2017)
Кліпкова О. І. - Оптимізація операційної діяльності підприємства через впровадження логістичної концепції управління (2017)
Гріщенко І. В. - Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємства, Білецька Н. В., Клівіденко Л. М. (2017)
Медвідь Л. Г. - Формування облікової політики щодо витрат логістичної діяльності підприємства, Левкович А. В. (2017)
Олексин І. І. - Пріоритетні напрями активізації діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2017)
Гуштан Т. В. - Сутнісна характеристика спеціалізації у роздрібній торгівлі (2017)
Скупейко В. В. - Сучасні підходи щодо етапізації стратегічного управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2017)
Тучковська І. І. - Особливості гастрономічного туризму у Франції, Полотай Б. Я. (2017)
Сментина Н. В. - Управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем в умовах глобалізації (2017)
Куцик В. І. - Стратегія управління ефективністю формування та використання оборотного капіталу в сучасних умовах, Хомицький А. І., Кук М. І. (2017)
Дейнека Т. А. - Політико-економічна концепція трансформації економічного та соціального розвитку глобалізованого суспільства (2017)
Дубина М. В. - Концептуальні підходи до пізнання сутності методології як науки (2017)
Бойко О. - Ціннісна концепція формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України у ВВНЗ (2017)
Бойко В. - Психологічна підготовка військових фахівців у конфліктах сучасності, Хомчак Р. (2017)
Бакунчик Л. - Роль самостійної підготовки в антикорупційній освіті військових фахівців, Кримець Л. (2017)
Богунов С. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд, Черних О., Черних Ю. (2017)
Божок О. - Упровадження компетентнісного підходу в освітній простір вищої школи, Златніков В. (2017)
Дзюбчук Р. - Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки, Капосльоз Г., Розумний О. (2017)
Зельницький А. - Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення, Рибчук О. (2017)
Казак І. - Педагогічний аспект розвитку творчої особистості фахівця у процесі навчання у вищому навчальному закладі, Прібилєв Ю. (2017)
Капосльоз Г. - Закордонний досвід організації наукових досліджень в інтересах вищої освіти, Бодрик Ю., Мельниченко О. (2017)
Колесник В. - Проблемні питання механізму підготовки докторів філософії поза ад’юнктурою, Серветник Р. (2017)
Костів С. - Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців (2017)
Красницька О. - Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу (2017)
Krymets L. - Improving potention of scientific and educational space (2017)
Кузьмич І. - Проблеми оцінювання якості професійної підготовки військових фахівців, Розумний О. (2017)
Миколайчук Р. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах (2017)
Мітягін О. - Інформатизація військової освіти – потреба суспільства в підготовці військових фахівців для Збройних Сил України, Чайковський А. (2017)
Мотика С. - Зміст виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею, Олійник Л. (2017)
Піскун І. - Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності (2017)
Приходько Ю. - Якість підготовки військових фахівців у контексті понять системності та технологічності (2017)
Радченко К. - Профіль професійної компетентності майбутнього військового юриста (2017)
Сафронов О. - Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв, Капосльоз Г., Мельниченко О., Голубєва О. (2017)
Ягупов В. - Методичні основи формування професійної суб'єктності майбутніх учителів початкових класів, Бекірова А. (2017)
Білявець С. - Експериментальне дослідження результативності методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Кашина Г. - Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2017)
Аноп А. В. - Нерегулярні еліптичні крайові задачі та простори Хермандера, Касіренко Т. М., Мурач О. О. (2018)
Balci S. - Polynomial inequalities in regions with interior zero angles in the Bergman space, Imash kyzy M., Abdullayev F. G. (2018)
Городецкий В. В. - Многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений, Петришин Р. И., Вережак А. П. (2018)
Джумабаев Д. С. - Критерии существования изолированного решения нелинейной краевой задачи, Темешева С. М. (2018)
Журавлев В. Ф. - Условия бифуркации решений слабовозмущенных краевых задач для операторных уравнений в банаховых пространствах (2018)
Kopotun K. A. - On moduli of smoothness with Jacobi weights, Leviatan D., Shevchuk I. A. (2018)
Маслюк Г. О. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач для диференціальних систем вищих порядків у просторах Слободецького, Михайлець В. А. (2018)
Перестюк Н. А. - Усреднение нечетких систем, Скрипник Н. В. (2018)
Солодкий С. Г. - Апроксимаційні та інформаційні аспекти чисельного розв’язування нестійких інтегральних та псевдодиференціальних рівнянь, Семенова Є. В. (2018)
Базика Д. - Двадцять п’ять років Національної академії медичних наук України – прогрес та пріоритети на майбутнє радіаційної медицини та радіобіології (2017)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2016 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2017)
Дёмина Э. А. - Ранние и поздние лучевые эффекты в здоровых тканях онкологических больных при терапевтическом облучении (2017)
Логановський К. М. - Викликана біоелектрична активність головного мозку після впливу іонізуючої радіації, Куц K. В. (2017)
Мицик Ю. О. - Сучасний погляд на вплив іонізуючого випромінювання на хворих при діагностиці нирково-клітинного раку та шляхи його уникнення, Борис Ю. Б., Дац І. В., Ільчишин О. С., Солдатенко О. Я., Данилейченко І. В., Макогонов І. О., Скалецька Н. М., Ревура А. П. (2017)
Бузунов В. О. - Соціально-психологічний стан дорослого евакуйованого населення. фактори ризику негативних змін, Логановський К. М., Краснікова Л. І., Бомко М. О., Бєляєв Ю. М., Ярошенко Ж. С., Домашевська Т. Є. (2017)
Григор’єва Л. І. - Дози опромінення працівників гранітодобувних підприємств від радону-222, Томілін Ю. А. (2017)
Гунько Н. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення ретроспективного дослідження смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України: оцінка практичної можливості, Омельянець М. І., Терещенко С. О., Масюк С. В., Короткова Н. В., Іванова О. М. (2017)
Іванова О. М. - Реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що проживають в Коростенському районі Житомирської області, Масюк С. В., Бойко З. Н., Чепурний М. І., Герасименко В. Б., Федосенко Г. В., Василенко В.В., Литвинець Л. О., Пікта В. О., Ковган Л. М., Жадан Н. С., Терещенко С. О., Кравченко І. Г., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Кукуш О. Г. (2017)
Прилипко В. А. - Соціальна захищеність та медичне забезпечення працездатного населення зони спостереження атомних електростанцій, Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В., Морозова М. М., Петриченко О. О., Бондаренко І. В. (2017)
Хоменко І. М. - Стан захворюваності населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції як складова громадського здоров’я, Закладна Н. В., Орлова Н. М. (2017)
Бойко О. А. - Особливості морфофункціональних змін у первинній культурі клітин щитоподібної залози нащадків щурів, пренатально опромінених радіоізотопом йоду-131, Лавренчук Г. Й., Липська А. І., Талько В. В., Асмолкова В. С. (2017)
Гороть І. В. - Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії іонізуючого випромінювання у низьких дозах, Ткаченко М. М. (2017)
Красносельский Н. В. - Влияние фотодинамической терапии на заживление лучевой язвы кожи, инфицированной Pseudomonas aeruginosa, Симонова Л. И., Гертман В. З., Пушкарь Е. С. (2017)
Курінний Д. А. - Дослідження впливу астаксантину на розвиток геномної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу, Рушковський С. Р., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2017)
Никитина Н. А. - Тканевое дыхание и топология поверхности тимоцитов крыс при однократном γ-облучении, Грицук А. И. (2017)
Руссу І. З. - Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини-попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації, Родіонова Н. К., Білько Д. І., Білько Н. М. (2017)
Талан О. О. - Порівняльний аналіз рівня та спектру аберацій хромосом в опромінених in vitro лімфоцитах периферичної крові осіб літнього віку та довгожителів м. Києва, Шеметун О. В., Демченко О. М., Папуга М. С., Пілінська М. А. (2017)
Талько В. В. - Вплив пренатального опромінення 131І на головний мозок: експериментальна модель клінічних нейрорадіоембріологічних ефектів, Логановський К. М., Тукаленко Є. В., Логановська Т. К., Дрозд І. П., Нечаєв С. Ю., Масюк С. В., Прохорова Є. М. (2017)
Чумак А. А. - Трансгенераційні ефекти N-стеароїлетаноламіну в опромінених щурів, Талько В. В., Атаманюк Н. П., Дерев'янко Л. П., Родіонова Н. К., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Гула Н. М. (2017)
Абраменко І.В. - Вплив поліморфних варіантів гена slc6a4 на частоту виявлення депресивних станів в групі улна на чаес у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, Білоус Н.І., Чумак С.А., Логановський К.М. (2017)
Базика О. Д. - Серцево-судинні захворювання та стан систолічної функції лівого шлуночка в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (за даними 30-річного спостереження), Білий Д. О. (2017)
Бебешко В. Г. - Рівень кортизолу як фактор ризику розвитку злоякісної гематологічної патології у дітей, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Сергеєва А. С., Яцемирський С. М., Самсон Ю. М., Бoярський В. Г., Трихліб І. В., Кузьменко В. Ф. (2017)
Бездробна Л. К. - Випадки неврахованого опромінення персоналу при спорудженні захисного контуру нового конфайнменту в зоні ДСП ЧАЕС, Тарасенко Л. В., Циганок Т. В., Курочкіна В. А., Сушко В. О., Швайко Л. І. (2017)
Білоус Н. І. - Розподіл генотипів за поліморфізмом rs2124594 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію з урахуванням радіаційного анамнезу, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2017)
Гарькава Н. А. - Радiацiйно-iндукованi порушення кровообiгу в цiлiарному тiлi та змiни кута передньої камери ока в патогенезі глаукоми в учасників аварійних робіт на Чорнобильській АЕС і мешканців забруднених територій, Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. (2017)
Гасанова О. В. - Порівняльна характеристика гепатопротекторів, застосованих для лікування неалкогольного стеатогепатиту, асоційованого з герпесвірусною інфекцією, у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, Саркісова Е. О., Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Носач О. В., Альохіна Л. М., Гасанов В. А., Крижанівська В. В. (2017)
Домбровська Н. С. - Рівень загального адипонектину в крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду, які хворіють на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та результати досліджень), Плескач О. Я. (2017)
Ільєнко І. М. - Вплив хронічної вірусної інфекції на довжину теломер лімфоцитів периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Лясківська О. В., Бєляєв О. А., Плескач О. Я., Шинкаренко В. І., Базика Д. А. (2017)
Камінський О. В. - Пілотне дослідження стану прищитоподібних залоз осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС дорослого та дитячого віку, методологія їх ультразвукового дослідження, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Мазуренко О. В., Березовський С. Я. (2017)
Кравченко В. І. - Міастенія і малі дози іонізуючої радіації: досвід успішного застосування ритуксимабу для лікування опроміненого з Myasthenia gravis, Чумак А. А., Логановський К. М., Дягіль І. С., Кузьменко В. Ф. (2017)
Логановський К. М. - Психофізіологічні особливості учасників аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та учасників антитерористичної операції, Гресько М. В. (2017)
Парамонов В. В. - Захворюваність на гематологічні новоутворення в радіаційно-забруднених регіонах Черкаської області (2017)
Поліник С. І. - Дослідження поліморфізму гена TOX3/LOC643714 та ризику виникнення раку молочної залози у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській аес, Рибченко Л. А., Клімук Б. Т. (2017)
Степанова Є. І. - Досвід корекції ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою потенційного донатора оксиду азоту – цитруліну, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Вдовенко В. Ю., Кондрашова В. Г., Леонович О. С., Крижанівська В. В. (2017)
Ткаченко М. М. - Роль трифазової остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Король П. О. (2017)
Пам'ятІ Іллі Ароновича Ліхтарьова (2017)
Відомості про авторів (2017)
Правила для авторів (2017)
Безносенко Д. О. - Екранізація як наслідок інтермедіального прочитання літературного твору (на прикладі прози І. Роздобудько), Пуніна О. В. (2017)
Варданян М. В. - Концепт "Україна" в духовних рефлексіях письменників української діаспори: міфопоетичний аспект (2017)
Конончук Т. І. - Екзистенційні виміри і фольклор у структурі роману "Пітьма вогнища не розпалює..." О. Бердника (2017)
Коцай Н. М. - Лінгвокультурні та лінгвостилістичні особливості сонетів Пітера Нормана зі збірки "The Shape Inside" (2017)
Лук’янець Т. Г. - Кіноприйоми і кінотехніки в художньому тексті: семіотичне підґрунтя вербальної трансформації (2017)
Назаренко Н. І. - Спільне та відмінне в романах "Тихий американець" Г. Гріна та "Елементал" В. Шкляра, Івахненко М. І. (2017)
Никольченко Т. М. - Трансформация метатекста в период становления метамодернизма, Мясоедова М. В. (2017)
Ніколаєнко В. М. - Моральні імперативи міжнаціонального порозуміння в новелі М. Матіос "Апокаліпсис" (2017)
Новицька О. А. - Проза як історико-теоретична проблема української літератури кінця XIX – початку XX століття (2017)
Околович О. В. - Особливості розвитку австрійсько-німецького літературного простору (2017)
Подгурська І. О. - Порівняльний аналіз антиутопічної прози Дж. Орвелла і Б. Пільняка ("Скотний двір", "Жених опівночі") (2017)
Просалова В. А. - Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко "Три світи", Ніконенко Ю. Ю. (2017)
Солецький О. М. - Структурно-семіотична конвергенція міфу та емблеми (2017)
Узун М. М. - Українська література в грецьких перекладах (2017)
Чугу С. Д. - Концептуальний вимір художнього тексту у інтерпретативній парадигмі (2017)
Щербак С. В. - Образ кота у поетичних творах Інни Доленник (2017)
Велика І. О. - Функції мовної особистості у віртуальному дискурсі (на матеріалі німецької мови) (2017)
Волощук І. П. - Категорія персуазивності та мовні засоби її вербалізації в рекламних текстах, Цап М. В. (2017)
Гаргаєва O. В. - Лексика з культурним компонентом у новогрецькій мові (2017)
Гаргаєва О. В. - Функції мовної гри в мас-медійному дискурсі, Кайда І. Ф. (2017)
Добровольська О. Я. - Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (2017)
Захарова Н. В. - Структурно-типологічні особливості українських і німецьких народних загадок (2017)
Кобиленко Н. К. - Проблема вивчення символів у мові (2017)
Кобилянська В. О. - Діахронічний аспект дослідження категорії зворотності в українських граматиках (2017)
Кулина О. В. - Заповіт як жанр заповідального дискурсу та підходи до його дослідження (2017)
Линчак І. М. - Особливості професійного жаргону офіціантів (2017)
Лук’янець Г. Г. - Риторична модель побудови текстів інтернет-новин (на основі аналізу функціонування англомовної колороніміки) (2017)
Лук’янець М. Г. - Теоретичні засади вивчення респонсивності у мовленнєвій взаємодії комунікантів діалогічного дискурсу (2017)
Melnyk S. S. - Linguistic specificities of the English idioms comprising love component (2017)
Мерзлюк Д. О. - Диференційні ознаки перфективів і імперфективів у сучасній китайській мові (2017)
Михайленко А. В. - Вмотивованість термінів та загальновживаних слів як важливий аспект перекладознавства, Доронкіна Н. Є. (2017)
Mikhajlichenko L. L. - Cultural competence in teaching foreign languages as a means of intensification (2017)
Mustakas A. - Language investigation from the psycholinguistic perspective (2017)
Новіцька О. І. - Семантичні особливості назв жіночих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області (2017)
Олійник С. В. - Особливості оцінної фразеології англійської та німецької мов у аспекті міжмовної фразеологічної еквівалентності (2017)
Підкуймуха Л. М. - Семантико-функціональний потенціал фразеологізмів у текстах письменників літературного угруповання "Дванадцятка" (2017)
Пономарьова Л. В. - Порівняльна характеристика перехідності та функціонування фразеологізмів близькоспоріднених мов (на матеріалі української, російської та польської мов), Гнибеда Т. С. (2017)
Рожкова І. Г. - Мовна агресія та негативація як сугестивні чинники засобів масової інформації (на прикладі сучасного рекламного дискурсу) (2017)
Roshchupkin O. Yu. - Along a construction cline (2017)
Яременко Н. В. - До питання перекладу англомовних термінів-неологізмів українською мовою (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Герасимов С. В. - Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту, Шапран Ю. Є., Кірвас В. В. (2017)
Іохов О. Ю. - Метод оцінювання завадозахищеності радіообміну в мережах зв'язку угрупувань військ (сил) (2017)
Кісільов С. С. - Протидія ракетним артилерійськім та мінометним обстрілам – перспективний напрямок розвитку ППО Сухопутних військ, Піскунов С. М., Філіппенков О. В., Шевченко А. Ф. (2017)
Кітов В. С. - Використання оптичних багатомодових сигналів для підвищення точності наведення зенітної керованої ракети на повітряну ціль (2017)
Кононов В. Б. - Метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь, Бурцева В. В. (2017)
Кудряшов В. Є. - Аналіз можливих способів дистанційного керування ЗУ-23-2 з урахуванням досвіду АТО на сході України, Присяжний А. Є., Леушин С. Г., Кондрат В. В. (2017)
Лєнков С. В. - Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій, Жердєв M. K., Толок І. В., Глухов С. І., Жиров Г. Б. (2017)
Панченко А. М. - Аналіз можливостей використання індивідуальних джерел електропостачання солдата, Довженко О. О., Толстоус Ю. В. (2017)
Ярош С. П. - Обґрунтування показника для оцінювання вогневих можливостей підрозділів зенітних ракетних військ в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби, Гончар А. В., Лифар Р. С. (2017)
Бараннік В. В. - Метод ефективного синтаксичного представлення елементів обмежено інформативних сегментів аерофотознімка, Красноруцький А. О., Шульгін С. С., Хаханова Г. В. (2017)
Белокурський Ю. П. - Принципи побудови системи радіоелектронного захисту підрозділів Національної гвардії України під час виконання завдань за призначенням, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2017)
Bіlenko О. - "Man-machine" system characteristics influence on the effectiveness of fire missions carried out by security forces personell, Pershina K., Pavlov D. (2017)
Гартованов В. Г. - Моделювання результуючої діаграми направленості антени радіолокатору типу 5Н84А у вертикальній площині, Арасланов М. Р., Батиєв В. Д. (2017)
Загорка О. М. - Вибір способу застосування аерозольних утворень для захисту військових об’єктів від ударів авіації противника з використанням методу нечітких множин, Коваль В. В., Загорка І. О. (2017)
Королюк Н. О. - Удосконалення методу визначення параметрів перехоплення повітряних цілей в автоматизованих системах управління авіацією та протиповітряною обороною, Івахнєнко А. С., Вапельнік І. І., Дубинський М. С. (2017)
Мирончук Ю. В. - Науково-методичний підхід до визначення значень параметрів наземних мобільних роботів для підрозділів Сухопутних військ (2017)
Трофимов І. М. - Методика побудови рознесеної МІМО РЛС з швидким електронним скануванням за рахунок використання багаточастотних сигналів та просторово-частотної модуляції, Тютюнник В. О., Дудуш А. С., Артеменко А. А. (2017)
Худов Г. В. - Мультирадарна система оглядових радіолокаційних станцій з малою базою, Ліщенко В. М., Тютюнник В. О., Чалий В. В. (2017)
Shyshatskyi A. - Method of hierarchical management by channel and network resources of military radio communication systems, Prokopenko E., Zhuk O., Dolyna M. (2017)
Бибичков И. Е. - Модель самоадаптивного программного обеспечения, основанная на знаниях из корпоративной памяти, Сокол В. В., Шевченко А. Ю. (2017)
Бичков О. С. - Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій (2017)
Мазур В. Ю. - Методика роботи керівного складу регіонального управління з управління та організації ефективного функціонування системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах обстановки (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Содержание (1998)
Кабаков О. Н. - Обзор подрода Phaeaphodius Reitt. и группы видов Aphodius Zangi a. Schm. (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) России, Украины и сопредельных стран (1998)
Мартынов В. В. - Описание преимагинальных стадий двух видов жуков рода Aphodius Ill. (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Новиков О. А. - Личинка и куколка Aphodius arenarius (Olivier, 1789) (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Михайлов В. А. - О находке нового вида тропического рода Limnastis Motsch. (Coleoptera, Carabidae) в Харьковской области Украины (1998)
Панченко А. А. - Новый вид мошек Cnetha chodakovi sp. n. (Diptera, Simuliidae) из Крыма (1998)
Юнаков Н. Н. - Синонимия и замечания по морфологии и распространению некоторых малоизвестных видов рода Brachysomus Schonherr (Coleoptera, Curculionidae) (1998)
Грама В. М. - Нові види водяних жуків (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae) для Криму (1998)
Шешурак П. Н. - Жуки-мягкотелки (Coleoptera: Cantharoidea) в агроценозах Левобережной Украины, Бартенев А. Ф. (1998)
Мірутенко В. В. - Еколого-фауністичний огляд жуків-малашок (Coleoptera, Malachiidae) Українських Карпат (1998)
Мирмоайеди А. - К фауне сетчатокрылых (Insecta: Neuroptera) национального парка Гулистан и провинции Керманшах (Иран), Захаренко А, В. В., Кривохатский В. А., Ясайи А. (1998)
Попов Г. В. - Новые данные по фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Крыма (1998)
Пак О. В. - Материалы по новым для фауны юго-востока Украины видам огневок (Lepidoptera: Pyraloidea) (1998)
Бондаренко И. В. - Коллемболы байрачных дубрав юго-восточной Украины (1998)
Марисова I. В. - Безхребетні у живленні зеленої жаби Rana еsculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) в Чернігівській області України, Шешурак П. М., Бережняк Н. І. (1998)
Рева М. В. - К вопросу об экологии кровососущих мошек рода Schoenbaueria (Diptera, Simuliidae), Крюкова Е. В. (1998)
Ярошенко Н. Н. - Сезонная динамика и вертикальное распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Полтавской области (1998)
Штирц А. Д. - Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) заповедника "Провальская степь" (1998)
Прокопенко Е. В. - Фауна пауков (Aranei) Станично-Луганского отделения Луганского государственного природного степного заповедника (1998)
Петков Н. И. - Фенотипическая характеристика генетически меченных по полу линий тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) и возможность использования их для промышленной гибридизации, Начева Й. С., Младенов Г. X., Игнатова Л., Браславский М. Е., Головко В. А., Стоцкий М. И. (1998)
Бондаренко Ю. В. - Влияние переменных температур на проявление некоторых биологических признаков у тутового шелкопряда, Злотин А. 3. (1998)
Маркина Т. Ю. - Комплексный биостимулятор жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Кандыба В. Н., Злотин А. 3. (1998)
Шахбазов В. Г. - Применение электромагнитных полей СВЧ- и КВЧ-диапазонов для стимулирования продуктивности дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), Литвин В. М., Смирнова Ж. В., Шаламова О. А., Чепель Л. М. (1998)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение генетических эффектов новых пищевых добавок на Drosophila melanogaster (1998)
Дунаєв О. В. - Всихання дуба у залежності від пошкодження листя листогризучими шкідниками, Прокопенко М. І. (1998)
Леженина И. П. - Беспозвоночные-обитатели лука при зимнем хранении, Абдалла Салем (1998)
Рамакаева Г. X. - Особенности развития фасолевой зерновки (1998)
Лукьянченко А. П. - Прогнозирование вредоносности грушевой плодожорки (1998)
Ли Хао - Экология и прогноз появления хлопковой совки в северо-западном Китае (1998)
Белецкий Е. Н. - Популяционные циклы насекомых, Хасан Самер, Худжери Хусейн (1998)
Грамма В. Н. - Очерк о жизни и научной деятельности профессора Харьковского университета Сергея Ивановича Медведева (1998)
Лопатин И. К. - Слово об учителе (1998)
Нарчук Э. П. - Встреча в заповеднике (о С. И. Медведеве) (1998)
Солодовникова В. С. - К истории организации и деятельности Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, Захаренко А. В., Маркова Т. Ю. (1998)
Машкей И. А. - Роль учёных Харькова в становлении и развитии ветеринарной энтомологии в Украине, Мищенко А. А. (1998)
Мешкова В. Л. - Роль харьковских ученых в развитии лесной энтомологии (1998)
Правила для авторов (1998)
Выхидни дани (1998)
Содержание (1999)
Шатровский А. Г. - Новые виды азиатских водолюбов рода Cercyon Leach. (Coleoptera, Hydrophilidae), собранные в экспедициях великих русских путешественников (1999)
Юнаков Н. Н. - К познанию короткохоботных долгоносиков (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) Украины (1999)
Перепечаенко В. Л. - Новый подрод Neopolemon subgen. nov. рода Polemochartus Schulz (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae: Dacnusini) (1999)
Дрогваленко А. Н. - Новые и редкие для фауны Украины виды жёсткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) (1999)
Новиков О. А. - Новый вид рода Trochaloschema Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae) с Каратегинского хребта Таджикистана (1999)
Прудкина Н. С. - К определению комаров рода Aedes (Diptera, Culicidae) по гениталиям самцов, Фёдоров Э. И. (1999)
Мартынов В. В. - Описание личинок трех видов жуков рода Aphodius (Coleoptera, Scarabaeidae). Сообщение 4 (1999)
Шешурак П. Н. - К изучению энтомофауны Национального Парка "Припятский" (Республика Беларусь). 2. Стрекозы (Odonatoptera) (1999)
Захаренко А. В. - Сетчатокрылые (Neuroptera) Черниговской области, Шешурак П. Н. (1999)
Ярошенко В. А. - Фауна листоедов рода Chrysolina motsch., 1860 Северного Кавказа и Нижнего Дона, Арзанов Ю. Г., Касаткин Д. Г. (1999)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Центрально-Черноземного государственного заповедника (Курская область) (1999)
Бригадиренко В. В. - Закономерности распределения жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) пойменных и аренных экосистем Самарского бора (1999)
Русина Л. Ю. - Поведенческий репертуар трех видов ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье (1999)
Харченко Л. П. - Насекомые в питании золотистой щурки (Сообщение первое), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (1999)
Ярошенко Н. Н. - Орибатидные клещи (Acariformes, Oribatei) Черновицкой области (1999)
Штирц А. Д. - Распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) по степной катене Станично-Луганского заповедника (1999)
Даньшина Е. В. - Эффект комплексного стимулирования развития насекомых при использовании биостимуляторов различных групп, Злотин А. 3. (1999)
Алексеницер М. Л. - Использование водных экстрактов биомассы дуба при выращивании дубового шелкопряда на нетрадиционном корме, Покозий И. Т. (1999)
Бойко Е. А. - Влияние лазерного облучения грены на некоторые биологические показатели тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Шаламова О. А., Литвин В. М. (1999)
Литвин В. М. - Ориентация завивки коконов тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) в гравитационном поле (1999)
Бондаренко Ю. В. - Біологічні основи оптимізації життєдіяльності культур комах дією змінних температур, на прикладі лускокрилих (1999)
Маркина Т. Ю. - Оптимизация культуры непарного шелкопряда (Ocneria dispar L.) по жизнеспособности с использованием энергетического витаминного микро- макроэлементного комплекса (1999)
Шахбазов В. Г. - Прояви ефекту гетерозису у Drosophila melanogaster по біоелектричних властивостях клітинних ядер, Аленіна С. Б., Горенська О. В., Саміло С. М., Страшнюк В. Ю. (1999)
Ронкина Н. И. - Влияние температуры на некоторые показатели модификационной изменчивости у Drosophila melanogaster Meig., Шахбазов В. Г. (1999)
Белецкий Е. Н. - Методология прогноза массовых размножений вредных насекомых, Хасан Мохамад Махмуд (1999)
Сероус Л. Я. - Закономерности и прогноз массового размножения капустной моли (Plutella maculipennis Curt.) в Украине (1999)
Ли Хао - Многолетний прогноз появления хлопковой совки в провинции Шэньси (КНР) (1999)
Худжейри Хуссейн - Синхронность массовых размножений озимой совки (1999)
Хасан Самер - Засухи и массовые размножения яблонной плодожорки в восточной лесостепи Украины (1999)
Лукьянченко А. П. - Прогнозирование вредоносности грушевой плодожорки по метеорологическим показателям и урожайности предыдущего года (1999)
Василиу Василис Андреа - Вредоносность яблонной плодожорки в восточной лесостепи Украины (1999)
Салем Абдалла - Влияние условий зимнего хранения лука-матки на его заселенность беспозвоночными, Гарбуз Е. В. (1999)
Черненко В. Л. - Математичні моделі короткострокового прогнозу розвитку баштанної попелиці в Лівобережжі Лісостепу України (1999)
Піщаленко М. А. - Розвиток популяції озимої совки (Agrotis segetum Schiff.) в Полтавській області за останні 110 років (1999)
Грамма В. М. - Божко Марія Павлівна – професор Харківського університету: біобібліографічний покажчик, Вовк Д. В. (1999)
Грамма В. М. - Він був найкращим солістом серед зоологів: пам'яті ентомолога Олександра Андрійовича Петрусенка, Надворний В. Г. (1999)
Белецкий Е. Н. - Развитие сельскохозяйственной энтомологии на Харьковщине. История и перспективы (1999)
Правила для авторов (1999)
Выхидни дани (1999)
Bihun U. - Reconciliation of economic interests of entities on the energy market, Shmatenko L. (2017)
Морозов О. Ф. - Про нову парадигму формування поняття економічного просторуінноваційних бізнес-структур (2017)
Гречко А. В. - Дослідження напрямів реформування окремих складових інституційного механізму оподаткування в Україні (2017)
Климчук М. М. - "Environmental economics” сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах (2017)
Коломієць О. О. - Тіньова зайнятість та перспективи її легалізації в Україні (2017)
Lyubchenko A.P. - Analysis of structure and dynamics of Ukrainian external debt in crisis conditions (2017)
Підлісна О. А. - Інноваційна реконструкція промисловості України в умовах сталого розвитку (2017)
Пономаренко І. В. - Особливості функціонування ринку праці Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2017)
Рощина Н. В. - Особливості інфляційних процесів в Україні, Мельничук В. Е., Нестеренко В. І. (2017)
Тульчинська С. О. - Дослідження методичних підходів до оцінювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах, Кириченко С. О. (2017)
Тульчинський Р. В. - Засади стратегічного управління економічною безпекою регіонів (2017)
Войтко С. В. - Порівняльний аналіз економіки України та peer-групи країн на періоді 1990-2014 років (2017)
Герасимчук В. Г. - Країни балканського регіону в структурі зовнішньої торгівлі України (2017)
Дергачова В. В. - Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні, Островерха Д. В. (2017)
Макогон Ю. В. - Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни, Жарнікова А. І. (2017)
Манаєнко І. М. - Розвиток міжнародного факторингу в контексті постіндустріалізації світової економіки (2017)
Петренко К. В. - Оцінювання транзитних можливостей України в світовому економічному просторі, Мініч К. С. (2017)
Пономаренко І. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільського господарства України в умовах інтеграції до ЄС, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2017)
Рощина Н. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Борданова Л. С., Мілько І. В. (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Вплив інтеграційних процесів на управлінську політику зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Грищенко Є. С. (2017)
Шишолін А. П. - Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інтернаціоналізації університету (2017)
Величко В. А. - Розроблення напрямів зростання ефективності реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2017)
Воронкова І. Ю. - Концептуальні положення кластерної інтеграції поліграфічних підприємств на основі взаємозв’язків суб’єктів логістичної мережі (2017)
Гавриш Ю. О. - Особливості оцінювання конкурентоспроможності видавничих підприємств, Змітрович Д. Д., Кухарук А. Д. (2017)
Кузнєцова К. О. - Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України, Ченуша О. С. (2017)
Погребняк А. Ю. - Аналіз діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах післякризового відновлення, Хоменко Т. Ю. (2017)
Задольський А. М. - Економічна сутність та методичні підходи доцільності модернізації промислового устаткування (2017)
Панасюк Т. П. - Порівняльний аналіз фінансових звітів країн світу за міжнародними та національними стандартами, Маленко М. В., Лободзинська Т. П. (2017)
Присяжнюк Л. Г. - Оптимізація витрат підприємств машинобудівної галузі (2017)
Савченко С. М. - Особливості соціально-трудових відносин між фрилансерами та замовниками їх послуг у сфері інтернет-маркетингу, Грібініченко О. П. (2017)
Солнцев С. О. - Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Anguelov K. P. - Methodology for defining the attitude of Bulgarian SMEs to implement change management, Angelova M. D. (2017)
Гавриш О. А. - Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками, Кавун В. А. (2017)
Герасимчук В. Г. - Відповідальність і компетентність – основні принципи програмного підходу в управлінні (2017)
Дмитрів К. І. - Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємствами: досвід та перспективи, Шпак Ю. Н. (2017)
Круш П. В. - Теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємств, Орлюк Ю. В. (2017)
Мазур О. В. - Стратегічне управління ресурсозбереженням підприємства в умовах енергетичних обмежень, Артеменко Л. П. (2017)
Салоїд С. В. - Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект (2017)
Семенов В. Ф. - Розвиток методичних основ забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств, Нєчева Н. В. (2017)
Тупкало В. Н. - Концептуальні основи інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств (2017)
Хринюк О. С. - Генезис наукової думки щодо поняття "організаційно-економічний механізм”, Дергалюк М. О. (2017)
Віннікова І. І. - Особливості використання інструментів SMM у маркетинговій діяльності українських підприємств, Гребньов Г. М., Пузанова Ю. О. (2017)
Гнітецький Є. В. - Big data в маркетингу: орієнтація на споживача (2017)
Гнітецький Є. В. - Еволюція форм сексуальних стимулів у рекламі та фактори, що вплинули на їх сприйняття споживачами, Грібініченко О. П. (2017)
Голидьбіна А. В. - Особливості сучасного ринку іт-послуг та специфіка просування на ньому, Язвінська Н. В. (2017)
Єремеєва Н. С. - Особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів, Зозульов О. В. (2017)
Зозульов О. В. - Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції, Василенко А. Т. (2017)
Кубишина Н. С. - Розроблення концепції нової послуги арт-кафе, Гребньов Г. М., Граділь А. А. (2017)
Кубишина Н. С. - Управління асортиметною політикою підприємства "KLN”, Липницька О. А. (2017)
Кубишина Н. С. - Розроблення моделі виведення нового товару ТМ "Молокія Казкова” на споживчий ринок, Стасевич А. П. (2017)
Мулик Л. І. - Маркетинг незалежних та афілійованих стартапів, Солнцев С. О. (2017)
Перерва П. Г. - Маркетингові підходи до моніторингу кон’юнктури товарного ринку промислового підприємства, Кобєлєва Т. О. (2017)
Писаренко Н. Л. - Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної комерції в Україні, Євдокимова З. Р. (2017)
Савченко К. А. - Оптимізація товарного асортименту ергономічної продукції, Стадніченко В. В. (2017)
Черненький А. Ю. - Пошук оптимальної моделі монетизації мобільних додатків, Єрешко Ю. О. (2017)
Черненко О. В. - Маркетингова інформація в управлінні підприємством (2017)
Шаповалова Е. П. - Концептуальні засади та інструменти етичного маркетингу в сфері банківських послуг (2017)
Юдіна Н. В. - Дослідження споживчих мотивацій на інноваційну технологію очищення води (2017)
Андрос С. В. - Банківське кредитування інвестиційних проектів у реаліях фінансового ринку (2017)
Бояринова К. О. - Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні, Копішинська К. О. (2017)
Дергачова В. В. - Акумулювання та перерозподіл інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічного розвитку економіки, Згуровський О. М., Чорній В. В. (2017)
Кравченко М. О. - Аналіз ефективності інноваційної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, Уваровський Р. Д. (2017)
Марченко В. М. - Система управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах, Цвіркун А. С. (2017)
Раманова Ю. С. - Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України, Герасимчук В. Г. (2017)
Тульчинська С. О. - Диверсифікація джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії, Чорній Б. П. (2017)
Дергачова В. В. - Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства, Колешня Я. О. (2017)
Довгань Л. Є. - Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти, Малик І. П. (2017)
Покришка Д. С. - Теоретичні підходи до дослідження технологічної конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Диба В. А. - Використання стохастичного моделювання для забезпечення стабільного розвитку страхових компаній заощадливого типу на ринку України (2017)
Дрозд А. О. - Побудова економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку (2017)
Єлісєєва О. К. - Перспективи імплементації моделі поведінки агентів з питань енергозбереження, Гільорме Т. В. (2017)
Жуковська О. А. - Економіко-математичне моделювання ринкової діяльності компанії, Нікітіна П. А. (2017)
Іваницька О. В. - Вплив інформаційного середовища на прийняття рішень економічних суб’єктів: рефлексивний підхід, Смирнов С. А., Біловус О. С. (2017)
Кривда О. В. - Прогнозування динаміки економічних процесів за допомогою методів фрактальної геометрії, Сидоренко Ю. В., Романова Д. П. (2017)
Луговець В. В. - Оцінка сукупної вартості володіння операційними системами в органах державної влади, Гальчинський Л. Ю. (2017)
Фартушний І. Д. - Економіко-математичне моделювання виробничої діяльності підприємства легкої промисловості, Пузирна К. М. (2017)
Цеслів О. В. - Розроблення стратегії інвестування у фармацевтичну галузь, Лисенок В. В. (2017)
Дорошенко М. М. - Низькотемпературний синтез нанопорошків алюмомагнезіальної шпінелі з використанням прекурсору на основі комплексу магнію і алюмінію з гліцином (2017)
Недбайло А. Н. - Экспериментальное исследование теплопроводности влажных керамических строительных материалов, Чернышин А. Г. (2017)
Супрун О. В. - Особливості фазоутворення при термічному синтезі композитів типу MAX-фаз, отриманих із порошкових сумішей на основі систем TiH2-Al-C та TiH2-Si-C, Баглюк Г. А. (2017)
Шаповал К. О. - Механизм взаимодействия тонких плёнок группы железа Fe, Co, Ni с подложкой из полиэтилентерефталата, Касумов А. М., Лашкарёв Г. В. (2017)
Банах С. В. - Функції омбудсмана в системі функцій національних правозахисних установ (2017)
Воронцова А. В. - Правовий прогрес та основоположні принципи права (2017)
Задорожній О. В. - Питання правонаступництва у зв’язку з припиненням існування СРСР: аналіз концепції "нульового варіанта", Хмельова І. Є. (2017)
Бондаренко К. В. - Галузь державної служби України як складова адміністративно-політичної сфери державного управління (2017)
Дем’янчук Ю. В. - Порівняльний аналіз протидії корупції в країнах Європейського Союзу (2017)
Корнейчук С. П. - Система заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами Державної виконавчої служби (2017)
Муравка В. П. - Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлені правила перепланування, переобладнання приміщень житлового фонду та забудови територій (2017)
Пузирний В. Ф. - Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань (2017)
Шевчук О. М. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів: визначення поняття (2017)
Шуміло О. М. - Про поняття "ноосфери" у законодавстві України (2017)
Білічак О. А. - Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми (2017)
Качковський М. С. - Особливості огляду місця події під час розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2017)
Мигаль С. М. - Антистрайкова спрямованість законодавства та судової практики Європейського Союзу (2017)
Циверенко Г. П. - Відповідальність держав у міжнародному праві (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Ковальська М. Є. - Медикаментозна корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок на всіх етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу (2018)
Крижна С. І. - Стан системи перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи при бактеріальному та травматичному ринітах за умов застосування гелю "Імбирол", Київська Ю. О. (2018)
Яцина А. И. - Влияние мирабегрона на сократительную деятельность гиперактивного мочевого пузыря крысы, Паршиков А. В., Костев Ф. И., Зульфугарлы Элтун (2018)
Батіг В. М. - Профілактична дія орального мукозо-адгезивного фітогелю "Дубовий" при експериментальному періодонтиті у щурів, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Селіванська І. О. (2018)
Адубецька А. Ю. - Особливості загоєння рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Шнайдер С. А. (2018)
Бажора Ю. І. - Взаємозв'язок між ферментною активністю антиоксидантної системи та функцією печінки у хворих на туберкульоз легень, П'ятницький Ю. С., Єрмуракі П. П. (2018)
Borisova I. S. - The survival forecast in patient with pneumonia and immunity disorders on a background of the oncohematological disease, Kryachkova L. V. (2018)
Федоренко О. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів при різних схемах лікування гострого інфекційного міокардиту у дітей (2018)
Запорожченко М. Б. - Ретроспективний аналіз медичної документації жінок репродуктивного віку, хворих на міому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Комлевой О. М. - Аналіз складу конденсату вологи видихуваного повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму (2018)
Карпенко Ю. И. - Динамика структурно-функциональных показателей и толерантность к физической нагрузке левого желудочка у пациентов с имплантированным трехкамерным кардиостимулятором, Ханафи Мoхамед (2018)
Лекан Р. Й. - Віддалені результати хірургічного лікування новонароджених із критичною коарктацією аорти, Бузовський В. П., Босенко В. І., Пенгріна І. О., Буряченко І. Є., Лекан І. Р., Попсуйко О. В., Томак А. І. (2018)
Назаренко О. Я. - Випадок поєднаного застосування череворозтину і відеоендоскопії у лікуванні хворої на міому матки (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Гапонов C. - Удосконалення системи прикордонного контролю шляхом упровадження інноваційних технологічних процесів у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, Дзяворук А. (2017)
Глуздань О. - Аналіз сучасних поглядів на ведення стабілізаційних операцій,які визначають характер завдань прикордонних підрозділів швидкого реагування під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) (2017)
Горбатюк А. - Аналіз моделей способів та прийомів виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях (2017)
Городнов В. - Оцінка впливу своєчасності матеріального забезпечення на бойові можливості угруповання військ у бою (операції), Репіло Ю. (2017)
Городнов В. - Оцінка впливу рівнів повноти матеріального забезпечення на значення показника біоенергетичного потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. (2017)
Захарчук Д. - Обґрунтування основних напрямів наукових досліджень охорони державного кордону на морській ділянці та виключної (морської) економічної зони України (2017)
Іванов А. - Оцінка стійкості управління підрозділами охорони кордону на основі показників надійності системи зв’язку, Мукомел Д. (2017)
Івашков Ю. - Комплекс методик вибору моделей, форм, видів і способівоперативно-службової діяльності сил і засобів Державної прикордонної служби України в різних режимах функціонування (2017)
Кириленко В. - Аналіз існуючих аналогів для системи екологічного моніторингу операційних зон та районів ведення бойових дій, Ткачук П., Добровольський А. (2017)
Ковальов Д. - Алгоритм методики визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу "А” в контрольних пунктах в’їзду/виїзду (2017)
Лемешко В. - Система часткових показників та синтез узагальненого показника ефективності організаційної структури прикордонного підрозділу швидкого реагування (2017)
Мазур В. - Структурно-функціональні елементи системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці державного кордону України (2017)
Мисик А. - Методика роботи органів управління щодо прийняття рішення на застосування частин та підрозділів Державної прикордонної служби України у територіальній обороні (2017)
Мисик А. - Проблемні питання створення єдиної системи матеріально-технічного забезпечення сектору безпеки і оборони, Мирончук В. (2017)
Осипенко С. - Застосування методів оптимізації в управлінні тиловим забезпеченням військової частини, Пономаренко О., Каплун С. (2017)
Романченко І. - Методологічні аспекти оперативно-розвідувальної діяльності спеціальних служб держави як наукової теорії, Ільяшов О. (2017)
Телелим В. - Рекомендації управлінню органу охорони державного кордону щодо застосування прикордонних підрозділів швидкого реагування при загостренні воєнно-політичної обстановки, Кириленко В., Лемешко В. (2017)
Трембовецький О. - Методика обґрунтування, структури, складу чисельності Державної прикордонної служби України в умовах антитерористичної операції, Жук С. (2017)
Цевельов О. - Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки, Жук С. (2017)
Цигикал П. - Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Бабій Ю. - Удосконалення принципу перевірки достовірності визначення координат рухомого об’єкта сейсмічним приймачем (2017)
Євсеєв С. - Побудова систем безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на основі комплексного криптографічного підходу, Федорченко В., Андрощук О. (2017)
Обрядін В. - Використання геоінформаційних систем при плануванні розвідки у частинах Національної гвардії України, Горєлишев С., Побережний А. (2017)
Підгайчук С. - Відновлення деталей машин з використанням композиційних електрохімічних покриттів з включеннями нанопорошків, Дем’янюк К., Яворська Н. (2017)
Рачок Р. - Формування концепції розбудови геоінформаційної системи у сфері забезпечення прикордонної безпеки (2017)
Рачок Р. - Аналіз функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України у контексті забезпечення інформаційної, Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Сівак В. - Алгоритм для прийняття рішення за результатами контролю технічного стану транспортних засобів та визначення нормативних значень їх діагностичних параметрів (2017)
Стрельбіцький М. - Метод узгодження систем рольового розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації, Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Вихідні дані (2017)
Трясак Н. С. - Участь дендритних клітин у розвитку атеросклерозу вінцевих судин в експерименті (2018)
Борзих Н. О. - Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження), Страфун С. С., Савосько С. І. (2018)
Zabida Abdunaser A. M. - Endothelial function, systemic inflammation and cardiac hemodynamics in different age patients with post infarction chronic heart failure (2018)
Rosits'ka O. A. - Variants of clinical course of ischemic cerebrovascular disease in patients with multifocal vascular lesions (2018)
Пославська О. В. - Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї, Шпонька І. С., Гриценко П. О., Алєксєєнко О. А. (2018)
Кріштафор А. А. - Профілактика і лікування когнітивних порушень, зумовлених бойовою травмою, завдяки протекції енергетичної забезпеченості клітин реамберином (2018)
Сорокіна О. Ю. - Порівняльна характеристика динаміки показників метаболічної відповіді у фази перебігу опікової хвороби залежно від термінів початку оперативного лікування, Філіп Ж. В. (2018)
Shostakovych-Koretskaya L. R. - Morphological characteristics of brain lesions in HIV positive patients, Lytvyn K. Y., Chykarenko Z. O., Usenko T. V., Logvinenko V. O. (2018)
Степанов Ю. М. - Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів з печінковою та позапечінковою портальною гіпертензією, Чалий М. В., Сімонова О. В. (2018)
Івах В. І. - Віддалені результати органозберігаючого лікування лейоміоми матки в поєднанні з ендометріозом (2018)
Захаров С. В. - Цитокіновий профіль у хворих на ранній прихований сифіліс (2018)
Колесник Т. В. - Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения, Березницкий Я. С., Дука Р. В., Колесник Э. Л., Косова А. А., Надюк А. В. (2018)
Хрустальова Л. О. - Аналіз рівня тривожності у хворих з реваскуляризацією міокарда порівняно з консервативними підходами до лікування ішемічної хвороби серця (2018)
Yehudina Ye. D. - Disturbance of the muscoloskeletal system in juvenile ankylosing spondylitis and disease developed in the adulthood (involvement of spine and sacroiliac joints), Syniachenko O. V., Polesova T. R., Chernyshova O. E., Yermolaeva M. V. (2018)
Слаутенко Є. Г. - Нові інструменти оцінки небезпеки для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря свинокомплексами (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні для оптимізації реєстрації, спостереження і лікування хворих, Шевченко-Макаренко О. П., Шевельова О. В., Ткаченко В. Д. (2018)
Задорожна А. Г. - Фармакоекономічна оцінка представників сучасних назальних кортикостероїдів у лікуванні алергічного риніту, Макаренко О. В. (2018)
Дитятковскький В. О. - Аналіз розповсюдженості атопічних хвороб серед дитячого населення, Кулієва А. А., Бовсуновська К. П. (2018)
Тимченко А. С. - Фиброз костного мозга – основа миелофиброза: патогенез, прогностическое значение и обоснование антифиброгенных лечебных стратегий, Залесский В. Н. (2018)
Hojouj M. I. M. - Breast cancer and body weight index: the role of l-carnitine in prediction of answer to treatment and outcome of tumor in patients with obesity (review of literature), Bondarenko I. N., Zavizion V. F., Artemenko M. V., Hojouj T. V., Bondarenko Yu. N., Soloviova N. E., Shevchenko Y. A. (2018)
Semyonova L. S. - Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine, Klimenko I. N. (2018)
Волосовець О. П. - Рецензія на національний підручник "Педіатрія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.12010005 – Стоматологія (2018)
Євдокимов В. Ф. - Дослідження характеристик якості уз зображень та алгоритмів їх обробки, Огір О. С., Огір О. О. (2017)
Куцан Ю. Г. - Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Сучасна методика визначення, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2017)
Каменева И. П. - Когнитивные стратегии принятия решений на основе вероятностных оценок и карт рисков, Артемчук В. А., Яцишин А. В., Бугаев А. Ф. (2017)
Гончар С. Ф. - Особливості забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури (2017)
Мельник Г. М. - Об’єктна модель гібридних інтелектуальних систем аналізу біомедичних зображень, Батько Ю. М. (2017)
Винничук С. Д. - Прискорення методу квадратичного решета на основі визначення достатньої кількості В-гладких чисел, Місько В. M. (2017)
Попов О. О. - Прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Ковач В. О., Краснов Є. Б. (2017)
Чемерис А. А. - Исследование быстродействия и энергопотребления при автоматической оптимизации методами разбиения на блоки и распараллеливания для вычислений на платформе Х64, Сушко C. В. (2017)
Яцишин Т. М. - Аналітичний огляд методів оцінки забруднення атмосферного повітря на нафтогазових свердловинах (2017)
Смольянінов П. О. - Огляд індустріальних систем управління, Кравцов Г. О. (2017)
Петров А. Д. - Экспериментальное обоснование варианта модели поведения материала с памятью формы и псевдоупругостью, Демичев К. Э., Стеблянко П. А., Черняков Ю. А. (2017)
Марченко Н. Б. - Прогнозування поточного залишкового ресурсу для визначення першочергових заходів ремонтно-профілактичних робіт технологічних комплексів (2017)
Давиденко А. М. - Використання дворівневої моделі доступу до даних для вирішення прикладної задачі з проведення об'єкту по території з обмеженим доступом, Суліма О. А., Давиденко О. А. (2017)
Кунченко-Харченко І. В. - Цикли Кондратьева, системний аналіз та інформаційні технології як підстава оцінки динаміки соціо-виробничих систем, Дурняк Б. В., Сікора Л. С. (2017)
Сало А. М. - Оптимізація енергоспоживання вендінгових кіберфізичних систем методом адаптивної комутації живлення, Кравець О. І. (2017)
Лиса Н. К. - Системологічний аналіз проблеми створення інформаційних технологій інтегрованого моніторингу техногенних систем (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення спеціалізованого мікроконтролера моніторингу та імовірнісного прогнозування зміни станів систем "Розумний будинок", Коваль В. Я., Теслюк В. М. (2017)
Теслюк В. М. - Розроблення моделі для автоматизованого розподілу споживання електроенергії від сонячних панелей системи "Розумний дім", Навитка М. Л., Пукач А. І., Коваль В. Я. (2017)
Ткачук Р. Л. - Професійна підготовка персоналу до дій в екстремальних ситуаціях з використанням рангових тестів (2017)
Лиса Н. К. - Інформаційні технології та методи прийняття рішень для контролю забруднення екологічного середовища шкідливими відходами техногенних систем, Сікора Л. С., Навитка М. Л. (2017)
Валеева И. К. - Моделирование адгезионного контакта шероховатых тел, Галанов Б. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Методи нечіткого опрацювання зображень для задач сегментації, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Сеньківський В. М. - Моделі реалізації редакційно-видавничого процесу, Кудряшова А. В. (2017)
Поліщук М. Б. - Концепції активізації професійного мислення в процесі навчання (2017)
Левицька Г. Н. - Особливості використання мультимедійних технології навчання в сучасній освіті (2017)
Полусин О. Б. - Дослідження програмних продуктів для накладення цифрового водяного знаку та інших методів захисту мультимедійних даних та об’єктів інтелектуальної власності, Тимченко О. В. (2017)
Тимченко О. В. - Математичне моделювання стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин, Шевчук О. В. (2017)
Евдокимов В. Ф. - Организация централизованной генерации файлов конфигураций для аппаратных ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2017)
Комаров М. Ю. - Методика побудови системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури, Гончар С. Ф. (2017)
Плескач Б. М. - Контроль втрат енергії в технологічному обладнанні (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз впливу на довкілля життєвого циклу нафтогазової свердловини (2017)
Попов О. О. - Розробка математичних моделей розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, Ковач В. О., Яцишин А. В., Краснов Є. Б. (2017)
Смольянинов П. А. - Базовая модель информационных процессов управления индустриальных систем и их безопасность, Кравцов Г. А. (2017)
Куцан Ю. Г. - Моделирование развития рыночных механизмов ценообразования в условиях нового либерализированого рынка электрической энергии Украины, Иванов Г. А. (2017)
Гурєєв В. О. - Концепція освітньої професійної мережі центрів системи підготовки персоналу департаменту електрифікації та електропостачання ПАТ "Українська залізниця", Куцан Ю. Г., Заікіна Л. П. (2017)
Марченко Н. Б. - Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів, Щербак Л. М. (2017)
Хайдуров В. В. - Моделирование прикладных обратных задач по вычислению коэффициента теплопроводности (2017)
Огир А. С. - Обработка и вывод изображений дефектов объектов и сред с помощью графических адаптеров, Душеба В. В., Огир Е. А. (2017)
Шабан М. Р. - Використання апарату регулярних виразів для аналізу функціонального профілю захисту (2017)
Саух С. Є. - Відображення впливу температури і вологості повітря на параметри високовольтних ліній електропередачі в рівноважній моделі ринку електроенергії, Джигун О. М. (2017)
Кунченко-Харченко І. В. - Інформаційний характер кондратьевських моделей К-циклів розвитку економічних та енергетичних структур, Дурняк Б. В., Сікора Л. С. (2017)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні та інтелектуальні компоненти в процесі мислення оператора (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення автоматизованої програмної системи адміністрування та моніторингу систем "Розумний будинок", Теслюк В. М., Баран М. М. (2017)
Борейко О. Ю. - Метод опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста, Теслюк В. М, Зелінський А. Я., Коваль В. Я. (2017)
Навитка М. Л. - Інформаційні технології для підтримки геоінформаційних систем контролю екологічного середовища, Лиса Н. К. (2017)
Лиса Н. К. - Інформаційні технології для підтримки прийняття управлінських рішень в системі моніторингу стану енергоактивних техногенних систем (2017)
Євдокімов В. А. - Методи визначення обсягів та цін на електричну енергію в контрактах в умовах лібералізованого ринку, Іванов Г. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Застосування нейронних мереж для нечіткого опрацювання зображень в системах технічного зору, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Лозинський А. Я. - Аналіз сучасного стану мультиагентних систем, Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Нарушинська О. О. (2017)
Поліщук М. Б. - Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2017)
Друк Н. Р. - Лазерний контроль вібраційних коливань конструкцій, Тимченко О. В. (2017)
Вольвак О. М. - Теоретичні аспекти ефективності правового регулювання в мусульманському праві (2017)
Омельчук В. В. - Участь духовенства у кодифікації судочинства Гетьманату першої половини XVIII ст. (2017)
Бондарев О. Б. - Історія запровадження та тенденції розвитку інституту омбудсмана в Україні (2017)
Демиденко В. О. - Результати і проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та удосконалення законодавства у цій сфері, Ковальчук О. В. (2017)
Коросташова І. М. - Право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз основних вимог (2017)
Косинський В. В. - До проблеми розвитку парламентаризму в Україні (2017)
Купрій В. М. - Порядок внесення змін до конституції у зарубіжних країнах (2017)
Древаль Ю. Д. - Фундаментальні засади діяльності Міжнародної організації праці в умовах глобалізації (2017)
Буракова А. М. - Місце визнання недійсними рішень суб’єктів владних повноважень у системі способів захисту земельних прав (2017)
Одарюк М. П. - Щодо юридичної природи процедур у земельному праві (2017)
Федчишин Д. В. - Щодо меж здійснення прав на землю: поняття та особливості (2017)
Гребенюк М. В. - Деякі питання правової регламентації обігу криптовалют як фінансового інструменту глобальної цифрової економіки, Лук’янчук Р. В. (2017)
Клімова С. М. - Публічні інтереси в управлінні обігом публічних фінансів (2017)
Мороз Є. С. - Щодо наукової розробленості питань участі органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному процесі України (2017)
Щербань Є. В. - Становлення та сутність інституту представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні (2017)
Бринзанська О. В. - Реформування судової системи у Республіці Польща: можливість врахування в Україні (2017)
Гнатьєва Т. М. - Aнaлiз рівня захищеності економiчних iнтересiв aгрaрного виробництвa в умовaх iнтегрaцiї Укрaїни до свiтового економiчного простору, Давидюк О. О. (2017)
Наумов О. Б. - Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем, Стоянова-Коваль С. С. (2017)
Наумова Л. М. - Стратегічні імперативи розвитку міжнародних економічних зв’язків господарства Херсонського регіону, Фомішина В. М. (2017)
Павлова А. М. - Економічні передумови використання фінансового лізингу в тіньових схемах (2017)
Сопоцько О. Ю. - Методичні підходи до управління постачаннями швидкопсувних продуктів в умовах реалізації концепції управління ланцюгами постачань (2017)
Третиниченко Ю. О. - Методичні основи оцінювання збалансованості роботи підприємств автомобільного транспорту, Халацька І. І. (2017)
Воротін В. Є. - Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України (2017)
Гришова І. Ю. - Концeптуaльний пiдхiд щодо державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва, Федоркін Д. В. (2017)
Проців О. Р. - Державне управління торгівлею продукцією мисливства під час Першої світової війни (2017)
Артеменко В. В. - Експериментальні дослідження вогнезахисних покриттів металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів (2014)
Баланюк В. М. - Зниження горючості пінополіуретану, Кравченко А. В., Журбинський Д. А. (2014)
Васютяк А. О. - Дослідження температурних показників підкостюмного простору пожежника в залежності від умов середовища та фізичного навантаження, Штайн Б. В., Бойко Т. В. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Експериментальні дослідження вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій, покритих наповненими силіційорганічними сполуками, Коваль О. М., Лоїк В. Б., Вовк С. Я. (2014)
Ємельяненко С. О. - Евакуація як фактор впливу на пожежні ризики загибелі у житлових будинках, Кузик А. Д. (2014)
Ковалишин В. В. - Фізичне і математичне моделювання процесу гасіння пожеж інертними газами в кабельному тунелі, Ковальчик В. М., Лозинський Р. Я., Гончаренко С. І., Мамаєв В. В. (2014)
Козяр Н. М. - Підвищення ефективності об’ємного пожежогасіння оповещения СО-5 (2014)
Кравець І. П. - Покращення просочування дерев’яних конструкцій вогнезахисними покриттями методом їх тепловологообробки, Кушнір А. П., Кравець Л. І. (2014)
Кузик А. Д. - Масова швидкість вигорання хвої сосни звичайної як показник пожежної небезпеки, Товарянський В. І. (2014)
Кушнір А. П. - Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання, Кравець І. П., Гаврилюк А. Ф. (2014)
Лавренюк О. І. - Модифіковані купрум(ІІ) сульфатом самозгасаючі епоксиамінні композиції: технологія отримання та горючі властивості, Михалічко Б. М., Пастухов П. В., Петровський В. Л. (2014)
Пашечко М. І. - Дослідження евтектичних сплавів системи Fе-Mn-C-B-Sі, легованих cr для підвищення зносостійкості пожежної техніки та обладнання, Башинський О. І., Бережанський Т. Г. (2014)
Семерак М. М. - Вогнестійкість будівельних конструкцій захищених вогнезахисним покриттям, що спучується, Субота А. В. (2014)
Ференц Н.О. - Пожежна безпека технологічного процесу брикетування торфу, Павлюк Ю.Е., Гнєушев В.О. (2014)
Харчук А. І. - Шляхи оптимізації системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, Міллер О. В., Половко А. П., Артеменко В. В. (2014)
Шерстинюк Н. Л. - Обгрунтування ефективності використання вермикуліто-силікатних плит для підвищення вогнестійкості сендвіч-панелей, Лоїк В. Б., Стокалюк О. В. (2014)
Щербина О. М. - Продукти згоряння хлорумісних вуглеводнів: хроматографічне та фотоколориметричне визначення молекулярного хлору та хлорид-іонів у розчинах і атмосфері, Бедзай А. О., Михалічко Б. М., Щербина І. О. (2014)
Яковчук Р. С. - Дослідження впливу мінералізуючих компонентів на температурну залежність адгезійної міцності вогнезахисного покриття, Веселівський Р. Б., Василенко О. О., Половко А. П. (2014)
Баланюк В. М. - Комбіноване аерозольно-порошкове пожежогасіння, Гарасимюк О. І. (2015)
Бережанський Т. Г. - Дослiдження властивостей покриттів на основі евтектичних Si, Ni, Cr - легованих сплавiв системи Fe-Mn-C-B, призначених пiдвищити зносостiйкість робочих органів пожежної технiки (2015)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з комбінованим наповнювачем, Василенко О. О., Яковчук Р. С. (2015)
Вовк С. Я. - Підвищення вогнестійкості конструкцій з алюмінієвих сплавів (2015)
Гивлюд М. М. - Дослідження умов формування вогнезахисного покриття та його вплив на термічні і деформаційні властивості залізобетону, Башинський О. І., Пелешко М. З. (2015)
Горностай О. Б. - Забезпечення пожежної безпеки при роботі з отримання нікелевого порошку (2015)
Горобей М. С. - Теоретическое обоснование электростатического и гравитационного воздействия на углевоздушные аэровзвеси для профилактики взрывов, Булгаков Ю. Ф., Костенко Т. В., Журбинський Д. А. (2015)
Гудим В. І. - Дослідження нестаціонарних процесів нагрівання ізольованих провідників електромереж транспортних засобів при дії миттєвих теплових імпульсів, Семерак М.М., Гаврилюк А. Ф. (2015)
Гудим В. І. - Математичне моделювання процесів нагрівання провідників внутрішніх електричних мереж житлових та громадських будівель, Юрків Б. М., Назаровець О. Б. (2015)
Желяк В. І. - Особливості гідравлічного розрахунку системи внутрішньоквартирного пожежогасіння, Лазаренко О. В., Регуш А. Я. (2015)
Коваль О. М. - Моделювання тактики локалізації та гасіння пожеж на відкритих складах лісоматеріалів (2015)
Костенко В. К. - Взрывы аэровзвесей при разработке метанообильных угольных пластов, Завьялова Е. Л., Костенко Т. В., Майборода А. А. (2015)
Кравець І. П. - Вплив процесу пропарювання, як підготовчого етапу перед вогнезахисною обробкою, на фізико-механічні властивості деревини бука, Кушнір А. П., Шаповалов О. В. (2015)
Кузик А. Д. - Оцінювання інтенсивності теплового потоку від поверхні полум’я, Трусевич О. М., Сало Т. М. (2015)
Лущ В. І. - Дослідження умов проведення тренувань газодимозахисників України у стаціонарних тренувальних комплексах, Пархоменко Р. В., Лин А. С. (2015)
Нємий С. В. - Електрична мережа автомобіля як джерело пожежної небезпеки, Ребот Т. В. (2015)
Оксентюк В. М. - Комп’ютерне моделювання вентильного виконавчого двигуна для механізму повороту платформи пожежного автопідйомника, Кушнір А. П., Кравець І. П. (2015)
Семерак М. М. - Математичне моделювання та дослідження теплових процесів у вертикальних коаксіальних резервуарах за умов пожежі, Чернецький В. В., Михайлишин М. Р. (2015)
Смоляк Д. В. - Основи формування структури температуро- та вогнестійких захисних покриттів на основі наповнених силіційелементо-органічних сполук, Гивлюд М. М., Топилко Н. І., Павлійчук А. О. (2015)
Сольоний С. В. - Система запобігання вибухопожежонебезпечним ситуаціям в об’єктах, пов’язаних із життєдіяльністю людини, Рудик Ю. І., Сольона О. Я., Демченко Г. В. (2015)
Станіславчук О. В. - Важливі аспекти підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів (2015)
Тацій Р. М. - Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі, Пазен О. Ю. (2015)
Товарянський В. І. - Взаємозв'язок між температурою та часом до займання хвої молодих соснових насаджень, Кузик А. Д., Петровський В. Л. (2015)
Ференц Н. О. - Дослідження матеріалів для теплового захисту запобіжних вибухових мембран, Павлюк Ю. Е., Березюк Р. І. (2015)
Шаповалов О. В. - Підвищення ефективності функціонування внутрішнього протипожежного водопостачання з автономним джерелом, Кравець І. П. (2015)
Міщенко Т. С. - ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2018)
Волошина Н. П. - Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеянного склероза, Негреба Т. В., Василовский В. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Погуляева Т. Н., Терещенко Л. П., Черненко М. Е., Федосеев С. В. (2018)
Богданова І. В. - Особливості прояву деяких немоторних феноменів хвороби Паркінсона на тлі леводопатерапії (2018)
Борисенко О. А. - Вариабельность вегетативных расстройств у участников антитеррористической операции в промежуточном, отдаленном и резидуальном периодах перенесенной черепно-мозговой травмы, Стоянов А. Н. (2018)
Волошин-Гапонов И. К. - Особенности МРТ-показателей у больных гепатоцеребральной дегенерацией в зависимости от пола и формы заболевания (2018)
Муравський А. В. - Ефективність використання препарату нейромідин в комплексному лікуванні пацієнтів, оперованих з приводу гриж міжхребцевих дисків на поперековому рівні, Чеботарьова Л. Л., Третьякова А. І., Солонович О. С. (2018)
Песоцкая К. О. - Метод раннего прогнозирования развития печеночной энцефалопатии у пациентов с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, Волошина Н. П., Песоцкая Е. В. (2018)
Рушкевич Ю. Н. - Особенности ночного сна при болезни двигательного неврона, Чечик Н. М., Абельская И. С., Лихачев С. А. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Особливості виходів неонатальних судом у дітей раннього віку (2018)
Танцура Л. Н. - Гендерный анализ результатов клинико-анамнестического и ультразвукового исследования мочевого пузыря у детей с неврозоподобным энурезом, Линская А. В., Лукьянцева О. Ю. (2018)
Федосєєв С. В. - Стресостійкість, стресутворюючі фактори і больова поведінка у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології (2018)
Галаченко В. В. - Модель психокоррекции как результат терапевтического альянса у больных с патологией опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортном этапе (2018)
Герасименко Л. О. - Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі) (2018)
Дамманн Г. - Нарцисичні розлади особистості та суїцидальна поведінка. Психодинамічна перспектива з труднощами лікування, Геріш Б. (2018)
Заворотный В. И. - Клинические варианты посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины (2018)
Маркова М. В. - Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми, Росінський Г. С. (2018)
Мудренко І. Г. - Клініко-психопатологічні особливості хворих на судинну деменцію з високим ризиком суїциду (2018)
Опря Є. В. - Особливості клініко-психопатологічної структури шизфренії при її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями (2018)
Спіріна І. Д. - Роль стресової реакції і "незрілих" психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів, Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2018)
Федченко В. Ю. - Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу рекурентних депресивних розладів (2018)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості впливу рівня стресового навантаження на базові переконання особистості при невротичних розладах, Марута О. С. (2018)
Гапонов К. Д. - Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу (огляд літератури) (2018)
Марута Н. О. - Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури), Лінська К. І. (2018)
Черненко М. Е. - Нейропластичность: от Сантьяго Рамон-и-Кахаль до наших дней (обзор литературы), Вовк В. И. (2018)
Юрьева Л. Н. - Надёжные традиции и новые возможности: фармакотерапевтические особенности применения золафрена. Сообщение 1: Клиническая фармакология и феноменология, Мамчур А. И. (2018)
Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року (2018)
Волошину Петру Власовичу – 90 років (2018)
Андрейчук Н. І. - Культурний семіозис: до поняття візуальної книги (2016)
Потапенко С. И. - Когнитивная риторика потребностей: как королева Елизавета ІІ говорит о примирении (2016)
Домніч О. В. - Соціально-історичні передумови формування англійської мови в Сінгапурі (2016)
Бешлей О. В. - Концептуальна метафора у фразеологічних одиницях і пареміях, що репрезентують концепт Youth / Молодість (2016)
Приходько А. М. - Номінативні властивості субстантивованого партиципа німецької мови (2016)
Mykhaylenko V. - Functional overview of second person singular pronoun in "Beowulf" (2016)
Очковська А. П. - Структурна реорганізація інфінітива у складі рейзингової конструкції протягом давньоанглійського і середньоанглійського періодів (2016)
Prihodko H. - Actualization of evaluation in Cognitive-Communicative Field (2016)
Карамишева І. Д. - Синтаксичний концепт і структурна схема речення: підходи до встановлення співвідношення (2016)
Калитюк Л. П. - Складнопідрядні порівняльні речення як об’єкт теоретичного синтаксису (2016)
Шапочкіна О. В. - Медіальні та альтернативні станові конструкції готської мови: типологія творення та вживання (2016)
Оксанич М. П. - Функціонування багатозначних сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2016)
Літкович Ю. В. - Плеонастичні словосполучення в сучасних англомовних медіа-текстах (2016)
Кукса І. М. - Теорія гри в жанрі англомовних теледебатів (2016)
Денисюк Ю. І. - Лінгвокультурне кодування президентських меморандумів Барака Обами 2009–2015 рр. (2016)
Gryshchenko O. - Linguistic personality: multiplicity and fake (2016)
Tsapro G. - Conversations among friends: reflecting gender social norms, Kychan T. (2016)
Чайківська Г. С. - "Моралізаторська" казка як особливий піджанр французькьї авторської казки (2016)
Макаревич О. О. - Реактивні висловлення американських підлітків у аспекті принципів кооперації та ввічливості(на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Ребенко М. Ю. - Художній переклад як площина взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних перетворень (2016)
Баланюк В. М. - Визначення вогнегасної ефективності аерозоль-утворювальних сумішей з добавкою амоній гідрогенфосфату, Лозинський А. Т., Гарасимюк О. І. (2015)
Бережанський Т. Г. - Дослідження мікротвердості та топології захищеної зносостійким покриттям фрикційної робочої поверхні механізованого пожежного інструменту, Башинський О. І. (2015)
Васютяк А. О. - Експериментальні дослідження гасіння легкозаймистих рідин гранулами сухого льоду, Штайн Б. В. (2015)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій захищених гіпсокартонними плитами, Яковчук Р. С., Василенко О. О., Семенюк П. В. (2015)
Гащук П. М. - Особливості й труднощі класифікації самохідної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій, Сичевський М. І. (2015)
Гивлюд М. М. - Вплив виду в’яжучого на міцнісні характеристики бетону в умовах пожежі, Башинський О. І., Пелешко М. З., Колтипін М. О. (2015)
Греков С. П. - Особенности очагового самовозгорания углей, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Ємельяненко С. О. - Аналіз пожежних ризиків для висотних та багатоповерхових житлових будинків міста Львів, Харчук А. І., Міллер О. В., Мартин О. М. (2015)
Кирилів Я. Б. - Розробка методики визначення технічного стану пожежного насоса в експлуатації за вібраційними показниками, Ущапівський І. Л. (2015)
Клим’юк М. М. - Вплив розчинів гідроксиду натрію та поверхнево-активних речовин на хімічну стійкість матеріалів верху взуття пожежників-рятувальників (2015)
Коваль О. М. - Оптимізація кількості протипожежних засобів в приміщеннях цехів деревообробних підприємств (2015)
Лущ В. І. - Аналіз тренувальних комплексів для підготовки газодимозахисників країн Європейського Cоюзу, Лущ І. В., Пархоменко В. О., Шпак Р. М. (2015)
Мигаленко К. І. - Математичне моделювання теплового впливу пожежі на штабелі торфу при їх зберіганні (2015)
Нємий С. В. - Дослідження теплової стійкості електричних проводів автомобіля (2015)
Оксентюк В. М. - Визначення ймовірнісних показників причин непрацездатності системи повертання платформи пожежного автопідіймача з врахуванням засобів резервування, Стефанович Т. О., Щербовських С. В., Кушнір А. П. (2015)
Смоляк Д. В. - Вплив поверхневого захисного покриття на вогнестійкість залізобетонних конструкцій (2015)
Соколянський В. В. - Аналіз складових теплового балансукабіни пожежного автомобіля під час гасіння пожежі (2015)
Тацій Р. М. - Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-сталими коефіцієнтами та внутрішніми джерелами тепла, Пазен О. Ю., Ушак Т. І. (2015)
Chalyy D. O. - Thermal fire alerter on fiber-based optical temperature sensor for operation under ionising irradiation (2015)
Чернецький В. В. - Математичне моделювання та дослідження теплових процесів у вертикальних сталевих резервуарах за умов пожежі, Семерак М. М., Михайлишин М. Р. (2015)
Шаповалов О. В. - Моделювання перехідних процесів у автономному джерелі електроживлення з акумуляторними батареями (2015)
Андрушків Б. М. - Теоретико-концептуальна основа управління капіталом підприємства готельно-ресторанного господарства, Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2016)
Анисимова О. Н. - Методика определения контрольных показателей эффективности социально-экономического развития промышленных предприятий (2016)
Батракова Т. І. - Аналіз ресурсного потенціалу підприємств аграрного бізнесу Запорізької області, Буряк Д. С., Карапетян Д. М. (2016)
Бугай В. З. - Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством, Бурка М. Г. (2016)
Линенко А. В. - Оцінювання гудвілу об’єднання підприємств: методичний аспект (2016)
Мостенська Т. Л. - Інвестиційні проекти, що пов’язані з реструктуризацією: проблеми управління в умовах невизначеності, Юрій Е. О. (2016)
Череп А. В. - Аналіз динаміки капітального інвестування в промислові підприємства України, Крилов Д. В. (2016)
Череп О. Г. - Інноваційна активність аграрних підприємств, Чеберко Л. В. (2016)
Андиржанова Г. А. - Основные направления энергетического сотрудничества Евросоюза и Казахстана (2016)
Бабміндра Д. І. - Тіньова економіка як проблема інтеграційної взаємодії господарюючих суб’єктів, Бондаревська О. А., Великодна А. М., Гунчак А. А. (2016)
Бабміндра Д. І. - Економічний протекціонізм у регулюванні товарного обміну в торговельній системі, Коваленко І. О., Сіденко В. Д., Міразізян Е. М. (2016)
Венгерська Н. С. - Регіональна сервісна політика як складова регулювання розвитку сфери послуг (2016)
Вишняков В. М. - Особливості українського експорту за останні роки, Бганцева О. І. (2016)
Дугієнко Н. О. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи, Пухирь Я. О. (2016)
Макаренко О. І. - Оцінювання ефективності регіональної політики підвищення рівня життя населення, Лось В. О., Ложкова Л.С. (2016)
Переверзєва А. В. - Аналіз чинників формування міжнародної конкурентоспроможності аграрного сектора національної економіки, Матвієнко С. Є. (2016)
Череп А. В. - Опыт развитых стран в использовании лизинговых инструментов, Кошкарбаев К. У., Мендигалиев А. С. (2016)
Батракова Т. І. - Формування фінансової політики суб’єктів аграрного бізнесу, Козиряцький А. О., Максименко В. О. (2016)
Кушнір С. О. - Управління ефективністю кредитної діяльності на прикладі Ат "Ощадбанк", Хоменко І. О. (2016)
Исаева А. Т. - Медиапланирование как важнейший инструмент грамотной организации и проведения рекламной кампании, Жузбаева А. Т. (2016)
Северина С. В. - Маркетингова стратегія як інструмент фінансово-економічної безпеки, Гордієнко Т. Є. (2016)
Зозульов О .В. - Маркетинг у забезпеченні стартап-проектів, Кофанов О. Є. (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бойчук В. І. - Поверхневі стани у сферичних нанокристалах CdSe, CdTe, Лешко Р. Я., Карпин Д. С. (2018)
Анатичук Л. І. - Про вплив температури навколишнього середовища на покази термоелектричних сенсорів медичного призначення, Іващук О. І., Кобилянський Р. Р., Постевка І. Д., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я., Чупровська Ю. Я. (2018)
Козинець О. В. - Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих p-n переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності (2018)
Леваш Л. В. - Портативний піроелектричний вимірювач потужності лазерного випромінювання, Росновський О. А., Самойлов В. Б. (2018)
Галян В. В. - Безконтактні оптичні термосенсори на основі монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300, Іващенко І. А., Кевшин А. Г., Олексеюк І. Д., Третяк А. П., Тищенко П. В. (2018)
Кажукаускас В. - Низькотемпературна фотопровідність та термостимульована провідність монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2, Мирончук Г. Л., Гарбачаускас Р., Парасюк О. В., Савіцкі С., Новосад О. В., Данильчук С. П., Піскач Л. В. (2018)
Зміст журналу за 2017 рік (Том. 14, №1-4) (2018)
8ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) "СЕМСT-8”, Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р. (2018)
8th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-8)” (with the Exhibition of sensor developments and industrial samples) "SEMST-7”, Ukraine, Odessa, May 28 – June 1, 2018 (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Єременко Д .В. - Еволюційний характер розвитку фермерських господарств (2017)
Кендюхов О. В. - Формування маркетингової стратегії підприємства на основі синтезу системного та ситуаційного підходів, Залізнюк В. П. (2017)
Кисільова І. Ю. - Особливості політики ціноутворення страхових компаній, Калюжна Ю. В. (2017)
Корінев В. Л. - Особливості стимулювання збуту продукції вітчизняних підприємств на ринку, Зав’ялова М. В. (2017)
Остапенко О. М. - Застосування діаграми Ісікави для встановлення причин збитковості сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Пастушенко А. І. - Стан та проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2017)
Руденская В. В. - Моделирование систем жизнеспособного управления производственным потенциалом интегрированных структур, Левицкий С. И., Михайлик Д. П. (2017)
Степашко В. С. - Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів, Трачук А. Р. (2017)
Саєнко О. Р. - Система оподаткування як інструмент мотивації розвитку підприємницької діяльності в Швеції та Україні (2017)
Андиржанова Г. А. - Актуальные вопросы политической активности женщин на современном этапе, Сулейманов А. Ф. (2017)
Бабміндра Д. І. - Тіньовий та офіційний сектор економіки, Степанов С. Ю., Латаріа С. Г., Лавренчук І. В. (2017)
Добровольська О. В. - Кредитна кооперація: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2017)
Колобердянко І. І. - Агропродовольчий ринок України як складова світового ринку, Дергаль М. А. (2017)
Осаул А. О. - Особливості досвіду управління розвитком сільського туризму в країнах ЄС, Пухирь Я. О. (2017)
Пашков І. А. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи, Пухирь Я. О. (2017)
Халатур С. М. - Аналіз фінансового стану сільського господарства України, Магала І. С. (2017)
Ісаєва А. Т. - Сучасний стан ринку рекламних послуг Казахстану, Жузбаєва А. Т. (2017)
Кушинова Н. Г. - Перспективи розвитку технології управління персоналом (2017)
Співак С. М. - Забезпечення фінансово-господарської стабільності підприємства в умовах повного регіонального розрахунку, Андрушків Б. М., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2017)
Vashchenko O. М. - Development of an international cooperation in an anti-corruption activities as a push to reduce the background of corruption phenomenon in Ukraine, Georges Ai Jammal (2017)
Лубенець І. О. - Трактування сутності категорій невизначеність, загроза та ризик у контексті економічної безпеки підприємства (2017)
Худолєй Л. В. - Аналіз фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бугай В. З. - Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності, Мацюк О. В. (2017)
Кущик А. П. - Проблемні аспекти впровадження корпоративної системи управління ризиками (2017)
Остапенко Т. М. - Економічний зміст витрат виробництва соняшникa, їх документальне забезпечення (2017)
Циганова О. С. - Етапізація процесу впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах (2017)
Швець Ю. О. - Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на промислових підприємствах, Мартинюк Н. Б. (2017)
Чеверда С. С. - Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків, Дробілко В. В. (2017)
Бабміндра Д. І. - Міжнародна інтеграція та розвиток туризму, Овчаренко А. В., Серболова З. С. (2017)
Бабміндра Д. І. - Державне управління природними ресурсами України, Овчаренко А. В., Маліновська Є. І., Чупилка Д. О. (2017)
Кушнір С. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності агробізнесу України, Одинець О. С. (2017)
Череп А. В. - Проблемні питання розвитку стартапів в Україні, Морозова А. П. (2017)
Шмиголь Н. М. - Корпоративно-соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку Світової економіки на прикладі досвіду європейських держав, Урусова З. П., Лукашенко А. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Сучасний стан депозитних операцій комерційних банків України, проблеми та шляхи їх вирішення, Волощук Т. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Міжбанківське кредитування в системі формування ресурсів комерційного банку, Дворецька К. С. (2017)
Болдуєва О. В. - Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями, Богма О. С. (2017)
Гринь В. П. - Проблемні аспекти виявлення відхилень у фінансовій практиці аудиторської фірми (2017)
Бугай В. З. - Аудит у системі менеджменту персоналу, Луніна К. А. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Засоби підвищення ефективності промо-кампаній, Баклаженко Ю. В. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Мова емодзі, як перспективний засіб маркетингової комунікації, Тарасенко Ю. В. (2017)
Пашков І. А. - Основні моделі психографічного сегментування: "vals" та "цінності сегментів" Роя Моргана (2017)
Чеверда С. С. - Аналіз стану виплат заробітної плати в україні та дотримання трудового законодавства, Синяк М. О., Романюта К. А. (2017)
Iващенко О. В. - Теоретичні засади мотивації персоналу в забезпеченні кадрової безпеки підприємства, Шелеметьєва Т. В. (2017)
Азбергенова Р. Б. - Формирование новой модели экономического роста в Казахстане (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Андросова О. Ф. - Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах, Дубиніна С. М. (2017)
Бугай В. З. - HR-брендінг як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці, Басацька А. В. (2017)
Бугай В. З. - Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах, Різник В. С. (2017)
Дощенко А. В. - Сучасні тенденції реформування сфери публічних закупівель: можливості для розширення малого бізнесу (2017)
Каткова Н. В. - Принципи стійкого розвитку в управлінні конкурентоспроможністю підприємств, Мурашко І. С. (2017)
Череп А. В. - Механізми та інструменти інноваційного розвитку підприємництва на засадах бізнес-інкубування, Морозова А. П. (2017)
Череп О. Г. - Необхідність кадрового забезпечення при розробці корпоративної стратегії підприємства, Луніна К. А. (2017)
Череп А. В. - Производительность труда как источник птимизации себестоимости продукции предприятия, Кудиевская Е. К. (2017)
Швець Ю. О. - Антикризове управління на промислових підприємствах: сутність, особливості здійснення, моделі в умовах кризи, Конєв В. В. (2017)
Лось В. О. - Із досвіду застосування компʼютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції, Максишко Н. К., Синяк М. О. (2017)
Макаренко О. І. - Аналіз структури видатків державного бюджету країн: відповідність правилу "Золотого перерізу", Максименко В. О. (2017)
Бабміндра Д. І. - Офіційний та тіньовий сектор в економіці України, Овчаренко А. В., Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Дугієнко Н. О. - Сучасний стан українсько-польського співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій, Шевчук В. С. (2017)
Колобердянко І. І. - Використання досвіду країн ЄС у вирішенні проблем безробіття в Україні, Білий Д. О. (2017)
Переверзєва А. В. - Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку, Мала К. С. (2017)
Подлужна Н. О. - Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах (2017)
Сова А. В. - Роль керівника в управлінні проектами (2017)
Тимошик В. Ю. - Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів (2017)
Герасимова В. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківських інновацій в Україні, Борисенко Д. С. (2017)
Щебликіна І. О. - Інтегральне оцінювання фондового ринку України, Білий Д. О. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності, Гиря Р. М. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Вірусний маркетинг як спосіб просування товару, Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Заришняк А. С. - Відтворення і регулювання родючості кислих ґрунтів в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2018)
Оліфірович В. О. - Продуктивність багаторічних агрофітоценозів залежно від складу травосумішок і режиму їх використання (2018)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форм портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2018)
Бучко О. М. - Вплив мурашиної кислоти на обмін речовин в організмі поросят (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз розподілу гаплотипів у локусах пролактину та інсуліноподібного ростового фактора I у популяціях курей різних порід, Юрко П. С., Ляшенко Ю. В. (2018)
Дзіцюк В. В. - Участь індивідуальних хромосом у конститутивних цитогенетичних аномаліях великої рогатої худоби, Гузеватий О. Є. (2018)
Жукорський О. М. - Аналіз обсягів забруднення ґрунтів відпрацьованими мийними засобами господарствами населення, що утримують корів, овець і кіз, Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. (2018)
Ушкалов В. О. - Обіг генетично модифікованих речовин в Україні, Данчук В. В., Спиридонов В. Г., Іщенко Л. М., Андрєєв І. В., Калакайло Л. І., Новгородова О. Ю., Бублик О. О. (2018)
Шкуратов О. І. - Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва (2018)
Бутрим О. В. - Стратегічні напрями розбудови внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування, Дребот О. І. (2018)
Сатіна Г. М. - Оцінка та ефективне використання потенціалу України з розвитку промислового фундукарства (2018)
Краснолуцький О. В. - Еколого-економічний стан і способи сучасного сільськогосподарського землекористування, Шевченко О. В. (2018)
Рябченко В. В. - Вплив техногенного забруднення важкими металами на структурний стан чорнозему звичайного (2018)
Павук І. А. - Рециркуляція та баланс елементів живлення за альтернативних систем удобрення буряків цукрових (2018)
Лебедь В. В. - Сучасні методи дослідження ґрунтового покриву з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Залавський Ю. В. (2018)
В. І. Власову — 80 (2018)
События Уперше в Україні: Всесвітній день тромбозу (2017)
Guidelines for the diagnosis and management of acute myeloid leukaemia in pregnancy. Клінічні рекомендації для діагностики та лікування гострої мієлоїдної лейкемії під час вагітності (2017)
Комментарии специалистов (2017)
Шаповалова В. В. - Кардіоміопатія та вагітність: погляд кардіолога, Руденко К. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О. (2017)
Дубров С. О. - Запаморочення і вагітність: оптимізація лікування, Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Скрипченко Н. Я. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з двійнями різного походження в залежності від типу хоріальності, Шамаєва О. В., Гребініченко А. О., Подольський В. В., Могілєвська С. І., Мазур Т. М. (2017)
Воробйова І. І. - Особливості місцевого імунітету у жінок з невиношуванням, Живецька-Денисова А. А., Рудакова Н. В., Ткаченко В. Б., Толкач С. М., Наквасюк Т. С. (2017)
Ліманська А. Ю. - Сучасні погляди на корекцію мікроциркуляторного кровообігу при аутоімунних захворюваннях, Давидова Ю. В. (2017)
Алексенко О. О. - Результати лікування неплідності, асоційованої з патологічною перистальтикою матки на тлі лейоміоми матки, Одінцова Г. М., Медведєв М. В. (2017)
Лента новостей (2017)
Коньков Д. Г. - Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії, Булавенко О. В., Таран О. А. (2017)
Шадрін О. Г. - Зціджування грудного молока: сучасні методи, Марушко Т. Л. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні погляди на пилково-харчовий синдром, Матвєєва С. Ю., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Кондратенкова Т. В., Смірнова О. А. (2017)
Ошлянська О. А. - Особливості гуморального місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2017)
Ган Р. З. - Проблема інтегративного підходу до оцінки стану фізичного та ментального здоров'я дітей, що постраждали через воєнний конфлікт на сході України, Стеблюк В. В. (2017)
Gan R. - The problem of the integrated approach to evaluation of the status of physical and mental health of children who been reduced through the military conflict on the eastern Ukraine, Stebliuk V. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Амінокислотний склад сироватки крові та конденсату видихуваного повітря у дітей з бронхіальною астмою, Чумаченко Н. Г. (2017)
Дудник В. М. - Клінічні особливості нейрофіброматозу 1 типу у дітей: асоціація з примітивною нейроектодермальною пухлиною, Фурман В. Г., Демянишина В. В. (2017)
Омельченко Л. І. - Д-вітамінний статус і актуальні питання його корекції у хворих на ювенільнийідіопатичний артрит (2017)
Цимбаліста О. Л. - Позалегеневі прояви саркоїдозу у дітей (лекція) (2017)
Маркін А. І. - Якість життя дітей з гемофілією А, пов'язана зі здоров'ям: міжнародний досвід та вітчизняні реалії, Дубей Л. Я., Комендант Х. М., Дубей Н. В. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз комплексних іонів (P2S6)4–: модель зв’язкової валентності (2017)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системах CuBr(I)−Cu2Se, Малаховська Т. О., Кохан О. П., Філеп М. Й. (2017)
Сідей В. І. - Температурно-індуковані фазові переходи структур перовскітів: модель зв’язкової валентності (2017)
Філеп М. Й. - Стабільність фаз Tl5Te3 та Tl2Te, Сабов М. Ю., Погодін А. І., Малаховська Т. О. (2017)
Олексеюк І. Д. - Склоутворення в квазіпотрійній системі La2S3–Er2S3–Ga2S3 та властивості стекол, Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Тищенко П. В. (2017)
Cабов В. І. - Взаємодія компонентів в системі Tl3PSe4–TlSbP2Se6, Поторій М. В., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Фазові рівноваги в системі Tl2S–Ga2S3–GeS2, Бабіжецький В. С., Левицький В. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В., Олексеюк І. Д., Мозолюк М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Кристалічна структура нового сульфіду TlGaGe3S8, Бабіжецький В. С., Левицький В. В., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2017)
Піскач Л. В. - Система TlGaSe2–HgSe та властивості кристалів Tl0,98Hg0,02Ga0,98Se2, Вронська О. П., Махновець А. В., Мирончук Г. Л., Федорчук А. О. (2017)
Товт В. О. - Система In2Se3–TlInP2Se6, Барчій І. Є., Федорчук А. О., П’ясецкі М., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Белей М. М. (2017)
Іващенко І. А. - Фазові рівноваги в системах La2S3 – Ga2S3 – In2S3, Y(Ho,Pr)3Ga1,67S7 – La3Ga1,67S7, La3In1,67S7 – La3Ga1,67S7, Pr3In1,67S7 – La3In1,67S7 при 770 К та фізичні властивості монокристалів (Ga70La30)2S300, (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300, Тищенко П. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Козак В. С., Олексеюк І. Д. (2017)
Марійчук Р. - Зелений синтез наночастинок міді з використанням екстрактів мяти та меліси (2017)
Янкович Г. Є. - Використання тіоціанат-селективного електроду в аналізі біологічних об’єктів, Студеняк Я. І. (2017)
Ткач В. В. - Дослідження стійкості стаціонарного стану при електрохімічному визначенні аскорбінової та сечової кислот на карбоновому або полімерному електроді, модифікованому специфічним естером молібденової кислоти, Іванушко Я. Г., Куковська І. Л., С. С. де Олівейра, Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Попович М. М. - Потенціометричний сенсор чутливий до саліцилату борної кислоти, Фершал М. В. (2017)
Ткач В. В. - Теоретичне вивчення стійкості систем з дією електрохімічного сенсору на основі скловугільного електроду або переокисненого поліпіролу, модифікованого флавоноїдами, Луканьова С. М., С. С. де Олівейра, Ж. Р. де Сілва, Ожані Р., Парамо-Ґарсія У., Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Сухарева О. Ю. - Хімічні показники стану донних відкладів річки Уж у межах міста Ужгорода, Тимофєєва А. І., Симканич О. І., Кундрик К. М., Сухарев С. М. (2017)
Головко-Камошенкова О. М. - Синтез дифлуорометильних тіоетерів похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Король Н. І. - Дослідження галогенування 3-(1-бутеніл)тіоетерів симетричних триазолів, Фізер М. М., Сливка М. В., Фаринюк Ю. І., Маньо Н. П., Лендєл В. Г. (2017)
Кут М. М. - Комплекси п-метоксифенілтелуртрихлориду з N-алільними похідними 2- оксо(метилтіо)тієно, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Фізер М. М. - Дослідження реакційної здатності нової трициклічної системи, Фізер О. І., Сливка М. В., Балог І. М., Кривов’яз А. О., Марійчук Р. Т., Лендєл В. Г. (2017)
Русин І. Ф. - Взаємодія пропенільних похідних 1,2,4-триазолу з 4-алкоксифенілтелуртрихлоридами, Стебівка Л. В., Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Голуб Є. О. - Дослідження алюмофосфатних каталізаторів ІЧ-спектроскопічним методом, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Баренблат І. О. (2017)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод річки Визниця у межах села Кольчино Мукачівського району Закарпаття, Чундак С. Ю. (2017)
Глух О. С. - Зміна індексу екологічної складової сталого розвитку Закарпатської області протягом 2010-2015 рр., Симканич О. І., Делеган-Кокайко С. В. (2017)
Чонка І. І. - Вплив ДП "Солотвинський солерудник" на стан поверхневих і ґрунтових вод, Галла-Бобик С. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Гирин О. В. - Англійські зворотні інтенсифікаційні займенники: синхронні та діахронні аспекти (2015)
Снісаренко І. Є. - Граматичний статус та принципи організації конструкції Accusativus cum Infinitivo в середньоанглійській мові, Леонідов О. С. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic shift in the verb semantics: a case of some four-letterverbs (2015)
Стишов О. А. - Неофраземи в суспільно-політичному дискурсіукраїнських мас-медіа (2015)
Материнська О. В. - Семантична модель меронімічних відношень у різноструктурних мовах (2015)
Буниятова И. Р. - Причины языковых изменений в генеративном освещении (2015)
Калитюк Л. П. - Давньоанглійські номінації чоловіка та жінки у дзеркалі суспільних пріоритетів носіїв мови (2015)
Чувардинська О. В. - Стилістичні засоби реалізації експресивностів сучасній англомовній рекламі, Даниленко В. В. (2015)
Tchaikivska G. S. - Les frontieres de genre du conte Francais contemporain (2015)
Скробот А. І. - Композиційні та комунікативно-прагматичні особливості іспанської казки (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені адресантом (2015)
Палійчук Е. О. - Лінгвістичні передумови формування суспільної думки(на прикладі ситуації "торгівля людьми" в англомовномумедійному дискурсі) (2015)
Борисов О. О. - Діалог як іманентна форма мислення (2015)
Поліщук Н. П. - Категоріальні ознаки тексту у комунікативно-прагматичному вимірі (2015)
Торговець Ю. І. - Функціонально-прагматичні особливостіінтродуктивної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Наваренко І. А. - Соціокультурні стереотипи мовленнєвої поведінки індивіда(на матеріалі ділових листів іспанською мовою) (2015)
Мартинова О. М. - Особливості вербалізації лінгвокультурного концепту "чоловік" у світлі неоантропоцентризму (на матеріалі давньоанглійської та давньопівнічної мов) (2015)
Залізнюк І. В. - Семантико-синтаксична природа поля концесивностів ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Коливашко Я. В. - Фонетична інтерференція в українсько-німецькому комунікативному просторі (2015)
Ковбасенко Ю. І. - "Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (Авторефлексія геніїв на порозі канону) (2015)
Дячок С. О. - Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезії Ліни Костенко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бесарабова О. В. - Вплив занять естетичною гімнастикою на показники здоров’я студенток вищого навчального закладу, Захарова О. М. (2017)
Бережна-Притула М. О. - Оздоровче плавання як оптимальний засіб для покращення фізичного стану студенток 18 - 19 років, Іванська О. В. (2017)
Голець В. О. - Вивчення динаміки мотивації і показників здоров’я в студенток коледжу впродовж навчального року, Омельяненко Г. А. (2017)
Гуреева А. М. - Влияние занятий физическим воспитанием на биологический и двигательный возраст студенток, Петрова Г. М., Кушнир Г. И. (2017)
Данильченко С. І. - Застосування методу колового тренування на заняттях з фізичного виховання студентів внз технічного профілю, Корнієнко Д. С., Мілкіна О. В., Мотуз С. О. (2017)
Идрисова Н. А. - Моделирование процесса физического воспитания школьников в контексте социализации личности (2017)
Кокарев Б. В. - Обгрунтування ефективності використання методики табата на заняттях з фізичного виховання студентів внз , Щербій С. А., Данильченко С. І., Шеховцова К. В. (2017)
Конох А. П. - Мовленнєва культура майбутніх учителів фізичної культури як вагомий компонент загальної професійної підготовки (2017)
Кузьмина Л. И. - Диагностика координационной подготовки учащихся младшего школьного возраста в процессе физического воспитания (2017)
Насонкіна О. Ю. - Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей (2017)
Наумчук В. І. - До питання педагогічного аналізу предметного ігрового уроку фізичної культури (2017)
Самоленко Т. В. - Ефективність самостійних занять для покращення результатів оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів КНТЕУ, Биковська Л. Б. (2017)
Соколова О. В. - Вплив секційних занять з футболу на фізичний стан дітей середнього шкільного віку, Миленко В. М. (2017)
Чиженок Т. М. - Вивчення показників фізичного розвитку і функціональних можливостей учнів різних статевовікових груп, Коваленко Ю. О. (2017)
Гостіщев В. М. - Характеристика ефективності застосування комплексної фізичної реабілітації у хворих із стабільною стенокардією, Столяр С. С. (2017)
Григус І. М. - Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на ХОЗЛ за допомогою фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2017)
Кальонова І. В. - Ерготерапія в геріатричній реабілітації, Богдановська Н. В. (2017)
Кунінець О. О. - Корекційний вплив на рухову сферу глухих дітей молодшого шкільного віку засобів оздоровчого туризму (2017)
Мазепа М. А. - Зарубіжний досвід викладання ерготерапії, Вовканич А. С., Тиравська О. І., Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. (2017)
Михалюк Е. Л. - Влияние двигательного режима на функциональное состояние ветеранов спорта (2017)
Потапова Л. В. - Ерготерапія як новий підхід до фізичної реабілітації, Козачок А. В., Потапова О. В. (2017)
Страколист Г. М. - Інноваційні заходи фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави, Іванська О. В., Попов С. М. (2017)
Сурмыло Н. Н. - Физическая терапия болей в нижней части спины. Мультидисциплинарный подход методами биологической медицины, Потапова Л. В., Потапова Е. В. (2017)
Таванець Г. В. - Ефективність допологової фізичної реабілітації вагітних з ризиком фетоплацентарної недостатності в умовах жіночої консультації, Дорошенко В. В. (2017)
Ціж Л. М. - Актуальні проблеми забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Борисова Ю. Ю. - Артистичні здібності як компонент підготовки спортсменок у художній гімнастиці, Мохова І. В. (2017)
Гальченко Л. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки дівчат у художній гімнастиці, Бессарабова О. В., Пісарькова О. Р. (2017)
Голець В. О. - Дослідження проблеми застосування превентивних заходів боротьби з вживанням допінгів у професійному спорті (2017)
Горбуля В. О. - Дослідження засобів підвищення ефективності нападу швидким проривом баскетболістів студенської команди ЗНУ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2017)
Гречко К. М. - Особливості процесів терморегуляції організму спортсменів різної спеціалізації, Кузнєцов А. О. (2017)
Дух Т. І. - Ефективність реалізації швидкості бігу спринтерів на стометровій дистанції, Лемешко В. Й., Свищ Я. С., Павлось О. О. (2017)
Жестков С. Г. - Методика ориентации и отбора детей к занятиям легкой атлетикой, Ткачев И. В. (2017)
Караулова С. І. - Методика побудови тренувального процесу в змагальному періоді річного циклу в бігу на короткі дистанції (2017)
Орлов А. А. - Зміст теоретичної та технічної підготовки важкоатлеток 12 - 13 років на попередньому базовому етапі підготовки (2017)
Коваленко Ю. О. - Методика вдосконалення координаційних здібностей в легкоатлетів 14 - 15 років, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, Чиженок Т. М. (2017)
Кокарева С. М. - Обґрунтування ефективності використання вправ із застосуванням тренажерного пристрою "trx suspension professional trainer" та методики табата для покращення фізичної підготовки футболістів (2017)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2017)
Сердюк Д. Г. - Аналіз сучасного стану розвитку ветеранського національний спорту, Черненко А. Є., Жержерунов А. О., Шартон М. (2017)
Смандич В. С. - Психологічні аспекти фізичної культури і спорту, Андрієць М.М., Андрієць В. І. (2017)
Tyshchenko V. - The peculiarities and dynamics of functional state of qualified handball players during the annual macrocycle, Tyshchenko D., Fiberg O. (2017)
Фаворитов В. Н. - Особенности антропометрических показателей легкоатлетов, Гостищев В. Н., Киртока Д. В. (2017)
Фидирко М. А. - Актуальные проблемы подготовки спортсменов группы выносливости национальной команды Украины по легкой атлетике, Колодеев Н. И. (2017)
Черненко О. Є. - Комплексна система оцінювання морфофункціональних показників гімнастів 7 - 8 років, Симонік А. В., Петренко І. О. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гурєєва А. М. - Практичне значення та сучасний підхід до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних вищих навчальних закладів, Сазанова І. О. (2017)
Потапова О. В. - Вплив рухливих ігор на функціональний стан серцево-судинної системи дівчат молодшого шкільного віку (2017)
Афанасьєв С. М. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на структурно- функціональний стан та метаболічну активність кісткової тканини у хворих на посттравматичний гонартроз, Майкова Т. В. (2017)
Гостіщев В. М. - Зміни гемодинаміки спортсменів при різному рівні вегетативної регуляції, Фаворитов В. М. (2017)
Дорошенко В. В. - Профілактика дорсалгій у пауерліфтерів засобами фізичної реабілітації в умовах спортивного клубу, Дорошенко І. Е. (2017)
Іванська О. В. - Фізична терапія, як засіб відновлення хворих на ішемічний інсульт, Калашнік І. К. (2017)
Іванська О. В. - Використання реабілітаційних технологій при лікуванні хворих з дитячим церебральним паралічем., Страколист Г. М. (2017)
Кальонова І. В. - Пропріоцептивні техніки у відновленні локомоторних функцій хворих з постінсультними геміпарезами, Гапєєв І. П. (2017)
Позмогова Н. В. - Використання 3-канального біологічно зворотного зв’язку при проведенні дихального тренінгу в осіб похилого віку, Чаусовський Г. О. (2017)
Веритов А. И. - Анализ динамики физической и функциональной подготовленности дзюдоистов на этапе предварительной базовой подготовки, Сымоник А. В., Царенко Е. В. (2017)
Димова А. М. - Методика формування тактичної майстерності веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Кокарева С. Н. - О некоторых аспектах организации скоростно-силовой подготовки высококвалифицированых футболистов (2017)
Олійник М. О. - Побудова підвідних і змагальних мікроциклів у волейболі на основі використання модельних характеристик спортсменів різного амплуа, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Палатний А. Л. - Базове нормативно-правове забезпечення розвитку спорту (на прикладі олімпійських спортивних єдиноборств) (2017)
Тронин Д. А. - Особенности динамики показателей специальной физической подготовленности футболистов 15 - 17 лет в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2017)
Черненко А. Є. - Особливості хореографічної підготовки в спортивних танцях на етапі спортивної спеціалізації, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2017)
Tyshchenko V. - Theoretical and methodical aspects of managerial preparation in handball, Sokolova O., Hayrapetyan E. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лебідь І. Г. - Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих (2017)
Спиридонов С. В. - Использование аллографтов в лечении протезного эндокардита аортального клапана и восходящего отдела аорты (2017)
Понич Н. В. - Оцінювання предикторів поліпшення систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации, Гогаева Е. К., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Верич Н. М. (2017)
Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року (2017)
Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией (2017)
Георгій Вікторович Дзяк (1945–2016) (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Богуш В. - Показатели быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Яцунский А., Богатырев К., Вертелецкий О., Резниченко О. (2018)
Гончаров О. - Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Дубровський І. - Розробка методики профілактики зорового стомлення у студентів під час роботи за персональним комп'ютером, Мироненко О., Татарченко Л., Носенко Л., Присяжна М. (2018)
Калмиков С. - Актуальні питання фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча, Калмикова Ю. (2018)
Караулова С. - Удосконалення функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у процесі підготовки до міжнародних змагань, Маліков М. (2018)
Кизім П. - Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Мандюк А. - Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час (2018)
Наумчук В. - Використання рухливих і навчальних ігор у спортивній підготовці юних футболістів (2018)
Палевич С. - Актуальність стандартизації процесу проведення військових (дослідних) випробувань вправ з фізичної підготовки, Піддубний О., Ткачук О. (2018)
Перевозник В. - Особенности технико-тактических действий команды "Металлист" в играх Лиги Европы, Паевский В. (2018)
Перцухов А. - Характеристика результативных ударов в ворота в играх команды первой лиги первенства Украины "Гелиос" Харьков (2018)
Петрухнов О. - Вплив оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби на стан дихальної системи студентів при хронічному бронхіті (2018)
Пилипко О. - Особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів (2018)
Рыбальченко Т. - Определение уровня тактической подготовленности квалифицированных бегунов на 800 м, Насонкина Е., Марченков М. (2018)
Сак А. - Структурные перестройки позвоночно-двигательного сегмента при длительных динамических нагрузках, Антипова Р. (2018)
Сутула В. - Узагальнююче визначення поняття "спорт" як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту (2018)
Тімофєєв А. - Порівняння показників фізичної та технічної підготовленості баскетболістів 12 і 13 років (2018)
Тропин Ю. - Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности у квалифицированных борцов, Романенко В., Голоха В., Веретельникова Н. (2018)
Хотієнко С. - Дослідження та аналіз рівня фізичної підготовленості студентів ДНУ імені Олеся Гончара (2018)
Чуйко О. - Урахування показників фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів при розробці програми секційних занять з тайського боксу (2018)
Шевченко О. - Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років, Паєвський В., Горчанюк Ю. (2018)
Шейко Л. - Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем у женщин под влиянием занятий плаванием (2018)
Куцик П. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств України у 2014-2016 роках, Вірт М. Я. (2017)
Апопій В. В. - Інтеграція та інтернаціоналізація внутрішньої торгівлі України: сучасні тенденції і проблеми розвитку (2017)
Мазаракі А. А. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств сфери торгівлі, Федулова Л. І. (2017)
Stratan A. - Moldova-Ukraine – priorities for development of trade and economic relations, Şavga L. (2017)
Дайновський Ю. А. - Стан та перспективи розвитку маркетингових комунікацій підприємств оптової та роздрібної торгівлі, Балук Н. Р., Басій Н. Ф. (2017)
Кузнєцов Е. А. - Стратегії підприємств роздрібної торгівлі України в період четвертої точки біфуркації, Мазур О. Є. (2017)
Міщук І. П. - Логістичне забезпечення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації (2017)
Антонюк Я. М. - Вплив макроекономічних факторів на розвиток торгівлі України в умовах геополітичного загострення (2017)
Балабан П. Ю. - Торговельне підприємництво: ефективність, конкурентоспроможність, стратегія розвитку, Балабан М. П. (2017)
Балабан П. Ю. - Активізація діяльності торгівлі в сільській місцевості у контексті розвитку сільських територій, Лісіца В. В. (2017)
Семів С. Р. - Модель розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в країнах Європи (2017)
Черкасова С. В. - Механізми реалізації інвестиційного потенціалу венчурних фондів для розвитку вітчизняних підприємств (2017)
Олексин С. М. - Теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі (2017)
Коваль Л. М. - Ресурсний потенціал розвитку підприємництва у сільській місцевості через інститут кооперації (2017)
Заярна Н. М. - Роль оборотних коштів у контексті забезпечення стійкості фінансового стану підприємства, Величко Д. Д., Плис Р. О. (2017)
Мединська Т. В. - Погашення податкового боргу в системі адміністрування податків та зборів в Україні, Понятівський І. С., Керод Т. Р. (2017)
Шиндировський І. М. - Організаційні форми суб'єктів господарювання, Кабаці Б. І. (2017)
Ощипок І. М. - Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій (2017)
Гайванович Н. В. - Система дистрибуції: сутність, структура та види формалізації відносин (2017)
Жуковська В. М. - Соціально-етичні дисонанси у торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями (2017)
П'ятницька Г. Т. - Інновації у розвитку підприємств ресторанного господарства: міжнародні тренди та українські реалії в умовах домінування ринкових загроз, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2017)
Завійська В. М. - Cпортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовки студентів, Блащак І. М., Лукасевич Л. В. (2017)
Роженко О. В. - Заходи забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур як основа управління ними (2017)
Новосад І. В. - Орієнтири вдосконалення фіскальної складової митної безпеки (2017)
Власюк Н. І. - Сучасні проблеми оцінювання фінансового стану підприємств та можливі шляхи їх вирішення, Салійчук Н. Ф. (2017)
Кузьмінська К. І. - Організаційно-технологічні аспекти обліку на підприємствах ресторанного господарства (2017)
Лучко М. Р. - Облік праці та заробітної плати засуджених: організація та методика (2017)
Наявко І. І. - Формування туристичного продукту, Блащак І. М. (2017)
Тучковська І. І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку туристичних підприємств (2017)
Соколов Ю. Н. - Факторы, влияющие на функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после ургентного первичного перкутанного коронарного вмешательства (данные годичного наблюдения), Соколов М. Ю., Терентьев В. Г., Тарапон И. В., Кобыляк В. Ю., Кривчун А. С., Герасимчук С. Г., Холодий Н. О., Левчук Н. П. (2017)
Лобач Л. Є. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда, Досенко В. Є., Долженко М. М. (2017)
Копиця М. П. - Чинники, що впливають на рівень sST2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Петюніна О. В. (2017)
Шуба Н. М. - Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Кир’яченко С. П., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І. (2017)
Кожухов С. М. - Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв’язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Ілляш М. Г., Базика О. Є., Деяк С. І., Старшова О. С., Тхор Н. В. (2017)
Черняга-Ройко У. П. - Профіль серцево-судинного ризику та показники структурно-функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру, Акер А. В., Тумак І. М., Жарінов О. Й. (2017)
Гіреш Й. Й. - Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії (2017)
Аль Салім А. А. - Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Зінченко Ю. В. - Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця, Фролов О. І., Кричкевич В. А., Могильницький Є. В., Рибак А. Ю., Рожкова О. М., Шевельов Р. Д. (2017)
Талаева Т. В. - Coсудистая кальцификация: значимость в патогенезе, диагностике, клиническом течении и прогнозе исходов атеросклероза и ишемической болезни сердца, Шумаков В. А., Братусь В. В. (2017)
Wachtell K. - Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка, Devereux R. B., Lyle P. A., Okin P. M., Gerdts E. (2017)
Корнацький В. М. - Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення, Дяченко Л. О., Михальчук В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Дорошенко С. І. - Лідія Андріївна Лисиченко як наукова цінність (2018)
Шевченко Л. І. - Український мовознавець Л. А. Лисиченко: наукова особистість у ритмах традиції, часу й культурної історії народу (2018)
Маленко О. О. - Художнє слово в координатах харківської філологічної традиції: контекст, образ, інтерпретація сенсу (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко) (2018)
Лисиченко Т. Ю. - Мовно-естетичний образ жінки­вченого в палітрі спогадів колег, учнів, послідовників (2018)
Лисиченко Л. А. - Екскурс в історію кафедри української мови (2018)
Zabotnova M. V. - Implementation of ukrainian­speaking memes in cyberspace, Bohdanova O. V. (2018)
Космеда Т. А. - "Живе" народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів, Намачинська Г. Я. (2018)
Піддубна Н. В. - Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять (2018)
Подуфалова Т. В. - Лексикографічна репрезентація когнітивної структури концепту facial expression/міміка в англійській мові, Козка І. К. (2018)
Cагаровський А. А. - Особливості фразеологічного складу говірок Куп’янського і Дворічанського районів Харківської області (2018)
Сизонов Д. Ю. - Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу (2018)
Степаненко М. І. - Сучасна лінгвофемінізація: родова диференціація, перифрастична номінація (2018)
Стишов О. А. - Стилістично марковані лексичні неологізми в дискурсі ЗМІ початку ХХІ століття (2018)
Тихоненко О. В. - Становлення фразеології офіційно­ділового стилю української мови (2018)
Янчура Д. - Функційне навантаження онімів та проблема становлення метамови літературної ономастики (2018)
Ярещенко А. П. - Харків: відомий і незнаний (2018)
Сімонок В. П. - Людина в українській мовній картині світу (2018)
Богданова І. Є. - Український простір у мовній картині світу Левка Боровиковського (2018)
Помирча С. В. - Мовні засоби портретної характеристики Ярини в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2018)
Сазонова Я. Ю. - Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень (2018)
Дорошенко С. І. - До питання про синтаксичні особливості законодавчого підстилю української мови (2018)
Каминін І. М. - Асиміляція англо­- та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові, Чурсіна Л. В. (2018)
Таран О. С. - Дериваційний потенціал кольоративів (на матеріалі української та англійської мов) (2018)
Олексенко О. А. - Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному вживанні (2018)
Халіман О. В. - Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень (2018)
Бацевич Ф. С. - Лінгвокомунікативні аспекти українського "чорного гумору" (на матеріалі оповідань Ю. Винничука) (2018)
Осіпова Т. Ф. - Штрихи до мовного портрета науковця: невербальний аспект комунікативної компетенції (2018)
Пелепейченко Л. М. - Перехідні явища у функціонуванні мов у сучасному соціальному контексті України (2018)
Скаб М. С. - Універсальне офіційне звертання до сучасного українського військовика (втрати, здобутки, перспективи) (2018)
Шкіцька І. Ю. - Способи та засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву (2018)
Книшенко Н. П. - Теоретичні й практичні основи для різноаспектного дослідження спеціальної лексики, Нікуліна Н. В. (2018)
Космеда Т. А. - По­новому про вічне (Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст: монографія / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с.), Піддубна Н. В. (2018)
Шитик Л. В. - Рецензія на монографію Шрамко Р. Г., Степаненко М. І. "Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові" (2018)
Содержание (2017)
Коцюба А. А. - Синтез системы прогнозирования объемов применения полимерных композиционных материалов в отечественных гражданских самолетах на долгосрочные периоды, Кондратьев А. В. (2017)
Бычков А. С. - Обзор и анализ состояния проблемы повышения эксплуатационных характеристик авиакосмической техники специальными методами порошковой металлургии. Сообщение 1. Стратегические аспекты состояния проблемы (2017)
Гагауз П. М. - Инженерная методика расчета ступенчатых адгезионных соединений, Гагауз Ф. М. (2017)
Макеев В. И. - Модели движения объектов наблюдения по траекториям, Пушкарёв Ю. И., Воронько В. В., Завистовский Д. И. (2017)
Мохаммади Фархади Р. - Оценка аэродинамических коэффициентов беспилотного летательного аппарата с модифицированным критерием на основе данных летных испытаний при наличии ветра, Кортунов В. И., Молчанов А. А. (2017)
Планковский С. И. - Выбор системы определяющих уравнений и критерия поверхностного разрушения для анализа напряженного состояния деталей при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В., Ходак Р. А. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Третя основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Брега Д. А. - Топологическая оптимизация элементов узлов летательного аппарата (2017)
Шевцов В. Ю. - Анализ микроструктуры полимерных композитов с повышенной электропроводностью (2017)
Рефераты (2017)
Сведения об авторах (2017)
Гуйда О. Г. - Вибір протоколу маршрутизації за допомогою імітаційного моделювання безпровідних сенсорних мереж, Петрова В. М., Бондарук О. А. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського