Кузебний С. В. - Ефективність використання гормональних препаратів для корекції відтворювальної функції у молочних корів, Шарапа Г. С. (2018)
Кунець В. В. - Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН України (2018)
Мартинюк І. М. - Наукові досягнення лабораторії відтворення свиней Інституту тваринництва НААН, Бєліков А. А. (2018)
Павловський С. С. - Формування і розвиток маточних родин в новоолександрівській ваговозній породі, Ткачова І. В. (2018)
Панченко О. М. - Вивчення можливості використання маркерного гену (w2) для отримання мічених за статтю порід шовковичного шовкопряда та з метою збереження генетичного фонду, Руденко Є. В., Суханов С. В., Злотін О. З. (2018)
Повод М. Г. - Морфологічний склад туш свиней за різного способу кастрації, Михалко О. Г., Шпетний М. Б., Жижка С. В., Кліндухова І. М., Нечмілов В. (2018)
Полєва І. О. - Порівняльна характеристика амінокислотного складу молока з різними технологічними характеристиками, Долгая М. М., Калашніков В. О., Курепін О. О. (2018)
Синицька О. О. - Прогнозована молочна продуктивність корів залежно від значення педигрі індексу бугаїв-батьків (2018)
Скляренко Ю. І. - Вплив інтенсивності розвитку телиць на їх подальші господарськи корисні ознаки (2018)
Стрижак Т. А. - Використання низькоінтенсивного лазерного опромінення як сучасного біотехнологічного методу підвищення відтворювальних якостей свиней, Бєліков А. А., Коробов А. М., Стрижак А. В. (2018)
Ткачова І. В. - Формування і розвиток маточних родин в українській верховій породі (2018)
Храмкова О. М. - Морфометричні показники туш свиней залежно від генотипу та передзабійної живої маси, Повод М. Г. (2018)
Церенюк М. В. - Вплив кратності штучного осіменіння свиноматок на їх відтворювальну здатність (2018)
Церенюк О. М. - Методологія визначення ефекту гетерозису в свинарстві (2018)
Церенюк О. М. - Особливості будови тіла двопорідних маток, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В. (2018)
Шахова Ю. Ю. - Відтворювальна здатність кобил чистокровної верхової породи, Фурда І. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Аналіз поліморфізму гену інсуліну в популяції м'ясо-яєчних курей методом ПЛР-ПДРФ (2018)
Юсюк Т. А. - Метод визначення молочної продуктивності кобил (2018)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2018)
Вихідні дані (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 45: Традиционная энергетика. Гидравлические электрические станции: состояние и перспективы их развития (2018)
Benkahla M. - A new robust control using adaptive fuzzy sliding mode control for a DFIG supplied by a 19-level inverter with less number of switches, Taleb R., Boudjema Z. (2018)
Ковальова Ю. В. - Комп’ютерне моделювання режиму переривистих струмів електроприводу постійного струму з трифазним керованим випрямлячем (2018)
Панченко В. В. - Определение факторов пульсаций системы подавления мешающих гармоник полупроводникового преобразователя, Маслий А. С., Помазан Д. П., Буряковский С. Г. (2018)
Podoltsev O. D. - Calculation of the equivalent electrical parameters of the inductor of induction channel furnace with defects in its lining, Zolotaryov V. M., Shcherba M. A., Belyanin R. V. (2018)
Хлопенко И. Н. - Устойчивость и точность робастной системы стабилизации потокосцепления ротора асинхронного электропривода при случайных вариациях неопределенных параметров в заданных границах, Рожков С. А., Хлопенко Н. Я. (2018)
Боев В. М. - Расчет переходных процессов в электрических цепах с "некорректными" начальными условиями с помощью интеграла Дюамеля и разрывных функций (2018)
Баранов М. И. - Инструментальное обеспечение в Украине натурных испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсного тока искусственной молнии, Буряковский С. Г., Рудаков С. В. (2018)
Беспрозванных А. В. - Корреляция между электрическими и механическими характеристиками кабелей с радиационно-модифицированной изоляцией на основе безгалогенной полимерной композиции, Мирчук И. А. (2018)
Gerlici J. - Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора, Шведчикова І. О., Романченко Ю. А., Нікітченко І. В. (2018)
Жекул В. Г. - Анализ и развитие пузырьковой модели стадии формирования высоковольтного пробоя водного промежутка, Хвощан О. В., Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Швец И. С. (2018)
Montazeri Z. - Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm, Niknam T. (2018)
Кічук Н. В. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу у дошкільному закладі освіти як ключова ідея особистісно орієнтованої парадигми (2016)
Боднар Н. М. - Корекційна робота із запобігання дисграфії в дітей молодшого шкільного віку (2016)
Поночовна-Рисак Т. М. - Мультимедійні засоби навчання у процесі викладання іноземних мов у немовних ВНЗ (2016)
Рибіна Н. В. - Специфіка формування мовної компетентності в поліетнічному просторі (на прикладі викладання іноземної мови) (2016)
Сімкова І. О. - Реалізація методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2016)
Stetsko I. I. - Problem-based learning versus traditional learning: general overview (2016)
Стребна О. В. - Елементи пошукової роботи на уроках природознавства в 2 класі (з досвіду початкових шкіл Херсонщини) (2016)
Тимофєєва О. Я. - Активні методи навчання діалогічного мовлення майбутніх фахівців морської галузі (2016)
Швець Г. Д. - Текстова основа навчання української мови іноземних студентів-гуманітаріїв (2016)
Вовк М. П. - Навчально-методичний ресурс фольклористичної підготовки майбутніх філологів: сучасний контекст (2016)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Герменевтичний підхід до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Білик О. С. - Інтеграція методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах, Ключковська І. М. (2016)
Бондаренко В. Ф. - Шляхи підвищення ефективності формування іншомовної компетенції в немовних ВНЗ України, Корєшкова С. П. (2016)
Варданян А. О. - Розвиток професійних іншомовних мовленнєвих компетенцій студентів медичних факультетів (2016)
Вострікова В. В. - Практичні підходи до самоосвітньої діяльності вчителя німецької мови засобами ІКТ, Баканьов Д. Г. (2016)
Гнєдкова О. О. - Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ (2016)
Граматик Н. В. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності вихователів дошкільних закладів освіти (2016)
Дакаленко О. В. - Актуалізація білінгвального (англо-німецького) аналітичного читання професійно спрямованих текстів студентами-спортсменами, Коваленко Н. Л. (2016)
Дворянчикова С. Е. - К вопросу составления словарной тетради как учебно-методического пособия для иностранных студентов-медиков (2016)
Звєкова В. К. - Пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу в дошкільних закладах (2016)
Каніболоцька О. А. - Психолого-педагогічні основи формування англомовної комунікативної компетенції студентів-філологів із використанням інформаційних технологій (2016)
Колісник В. Ю. - Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх інженерів-програмістів у процесі здійснення різнорівневого підходу в навчанні іноземної мови (2016)
Кошіль Н. Є. - Принципи відбору й розподілу лексики для навчальних мовних ситуацій на першому етапі вивчення англійської мови в немовному виші (2016)
Кузнецова Ю. В. - Теоретичні засади формування професійного іміджу сучасного фахівця (2016)
Левчик Н. С. - Формування англомовної компетентності в письмі у студентів першого курсу – майбутніх учителів англійської мови (2016)
Ліпшиць Л. В. - Роль соціокультурної компетентності у професійній діяльності майбутніх судноводіїв (2016)
Микитишин А. А. - Педагогічні передумови застосування дистанційного курсу у професійній іншомовній комунікативній підготовці майбутніх програмістів (2016)
Мураткова Н. Ю. - До питання щодо змісту та структури музично-театральної діяльності майбутнього вчителя музики, Осадча Т. В. (2016)
Палецька-Юкало А. В. - Відбір і характеристика автентичних художніх творів для формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів (2016)
Potenko L. O. - Peculiarities of methodological approaches to teaching english for specific purposes (2016)
Потюк І. Є. - Психолого-методичні аспекти формування англомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Ребенко М. Ю. - Викладання професійно орієнтованого курсу англійської мови для студентів математичних спеціальностей (2016)
Степанова О. А. - Вітчизняне кіно в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Ткаченко С. В. - Етична компетентність учителя суспільно-гуманітарних дисциплін як предмет педагогічного дослідження (2016)
Успенська В. М. - Становлення професії "вчитель основ здоров’я": курси підвищення кваліфікації (2016)
Ференчук І. О. - Проблема формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів у контексті сучасних досліджень (2016)
Фурдуй С. Б. - Моральна самосвідомість майбутнього корекційного педагога: шляхи формування у вищій школі (2016)
Фурс Т. І. - Структура вмінь реферативного перекладу майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Чабан Н. І. - Професіографічний підхід до формування української фахової термінології майбутніх юристів (2016)
Чжан Сянюн - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування художньо-виконавської майстерності" у процесі фахової підготовки майбутніх піаністів з КНР (2016)
Ярощук I. Д. - Особистість економіста в системі професійної підготовки: комунікативний аспект, Ярощук О. В. (2016)
Корольова І. І. - До питання підготовки менеджерів освітньої галузі як професійних керівників (2016)
Корнещук В. В. - Тенденції та перспективи дослідження проблем професійної підготовки соціальних працівників у ВНЗ (2016)
Дереш В. С. - Наукові пошуки у сфері сімейного виховання і соціалізації особистості у другій половині ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Шиманська М. - Виховання крізь призму поглядів представників педагогічної соціології (2016)
Завгородня Т. К. - Зміст освіти в Україні (ХХ –початок ХХІ століття): культурологічний аспект (2016)
Замашкіна О. Д. - Становлення системи логопедичної допомоги дітям України: повоєнний етап (2016)
Кохановська О. В. - Внесок К. Д. Ушинського у розробку змісту природничо-математичної освіти дівчат (2016)
Кузьменко Ю. В. - Джерельна база з проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Мартиненко І. І. - Українська інтелігенція слобідського краю та її внесок у розвиток національної освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Вплив гідротермічних показників та міжфазних періодів на насіннєву продуктивність конюшини лучної в умовах Передкарпаття (2018)
Ващишин О. А. - Вплив абіотичних чинників на інтенсивність розвитку фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Волощук І. С. - Урожайність, коефіцієнт розмноження та вихід кондиційного насіння тритикале озимого залежно від особливостей сорту, Волощук О. П., Глива В. В., Рудавська Н. М., Случак О. М., Герешко Г. С., Ковальчук О. І. (2018)
Волощук О. П. - Особливості осіннього розвитку рослин ріпаку озимого залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Распутенко А. О. (2018)
Дубицький О. Л. - Метод розрахунку відносної швидкості росту та швидкості нетто асиміляції у листках рослин на прикладі пшениці озимої, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Дубицький О. Л. - Продуктивність колосу залежно від ефективності утворення й відтоку асимілятів з листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2018)
Лихочвор В. В. - Вплив морфорегуляторів на ріст і розвиток рослин сортів ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного, Матковська М. В. (2018)
Лихочвор В. В. - Урожайність нуту залежно від мінерального живлення, Пущак В. І. (2018)
Марухняк А. Я. - Рейтинговий розподіл селекційних ліній ячменю ярого за адаптивністю, Воробйова Ю. В., Яремко В. Я. (2018)
Оліфір Ю. М. - Вплив рівня мінерального удобрення та позакореневого підживлення на врожайність бобів кормових в умовах Лісостепу Західного, Багай Т. І., Борисюк В. С., Іванюк В. Я. (2018)
Панахид Г. Я. - Енергетична ефективність способів поліпшення різновікових травостоїв, Коник Г. С. (2018)
Пилипів Н. І. - Вплив удобрення та застосування біопрепарату органік-баланс у лучному кормовиробництві, Дзюбайло А. Г. (2018)
Терлецька М. І. - Продуктивність та формування ботанічного складу лучних фітоценозів багатофункціонального призначення залежно від складу травосумішок та удобрення, Котяш У. О., Бугрин Л. М., Сметана С. І., Дідух Г. М. (2018)
Шувар А. М. - Формування врожаю і якості зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня живлення, Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Войтович Р. М. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вікова динаміка росту і розвитку каченят залежно від інтенсивності білкового обміну (2018)
Федак В. Д. - Оцінка типу конституції корів-первісток поліської м’ясної породи за їх розвитком в умовах Карпатського регіону, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2018)
Боївка Т. Т. - Маркетингові дослідження інноваційної продукції, Савка М. В., Полуліх О. Я., Шинкарук П. М. (2018)
Денисов А. И. - Синтез регулятора скорости для двухконтурной системы запуска газотурбинного двигателя вертолета с бесколлекторной электромашиной постоянного тока, Бурсала А. Л., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л., Башинский К. В. (2018)
Дудуш А. С. - Моделювання антени біжучої хвилі на основі Ш-хвилеводу, Грибов В. М. (2018)
Жердєв М. К. - Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення, Сєлюков О. В., Глухов С. І., Гахович С. В., Нікіфоров М. М. (2018)
Кудрявцев А. Ф. - Воєнно-економічні аспекти сумісного застосування літаків і безпілотних літальних апаратів (2018)
Мазур В. Ю. - Метод розкриття невизначеності в задачах протидії двох сторін у контексті функціонування системи висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Макаров С. А. - Розширення функціональних можливостей посадкового радіолокатору щодо визначення швидкості шляхом вимірювання параметрів спектру зондувального сигналу, відбитого від повітряного судна на етапі посадки, Сокол О. О., Поворознюк В. Я., Яндола В. П. (2018)
Почерняев В. Н. - Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи, Повхлеб В. С. (2018)
Чернишев М. І. - Оцінка точності визначення положення БпЛА різницево-далекомірним методом в рухомій системі пасивної радіолокації зенітних комплексів малої дальності, Куценко В. В. (2018)
Андрушко М. В. - Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю сучасних БпАК та уніфікації наземних систем обробки інформації, Ратушний С. В. (2018)
Гусляков О. М. - Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування (2018)
Демидко Л. С. - Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України, Трофименко П. Є., Сорокоумов Г. В., Луговський І. С. (2018)
Добринін І. С. - Оптимізація вибору варіанту побудови системи захисту інформації від атак при антагоністичній грі, Борова М. П. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення (2018)
Леонтьєв О. Б. - Засоби імітаційного моделювання, як інструмент синтезу структури інженерно-авіаційної служби авіаційних частин та підрозділів, Паращенко Т. В. (2018)
Галак О. В. - Сучасні технології нейтралізації хімічно-небезпечних речовин, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Брянкін О. С., Бєлоусов І. О. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України (2018)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) Збройних Сил України (2018)
Ємельяненко М. Г. - Наукове обґрунтування методики розрахунку вібраційних машин з пневмогідроприводом для формування дрібноштучних бетонних виробів, Рачковський О. В. (2018)
Олізаренко С. А. - Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами, Самокіш А. В., Капранов В. О. (2018)
Семененко О. М. - Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Масловський С. С., Корочкін О. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Голубенко Л. М. - Вельмишановний Валентине Григоровичу!, Кулина І. Г. (2018)
Березіна Ю. О. - "Давньосаксонська молитва хрещення" як приклад діалектних особливостей давньоверхньонімецького періоду (2018)
Глущенко О. В. - Природа дифтонгів та їх розвиток в історичному просторі (2018)
Голубенко Л. М. - Діахронічне дослідження іменників зі значенням збірності в німецькій мові, Кулина І. Г. (2018)
Літвінова Н. В. - Розвиток семантики іменників gomo/gomman "чоловік, людина" у німецькій мові (на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження) (2018)
Ярмолович Г. Ю. - Місце числівників у дослідженні германських мов (2018)
Verbitska T. - Diskurspartikeln bei der entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit, Nykyforenko I. (2018)
Алексєєва О. Б. - Щодо питання лексико-семантичних особливостей французької інтернет-мови як сучасного мовного явища (2018)
Анохіна Т. О. - Лакуни лексико-семантичного поля гумор: лексикографічний аспект, Кобякова І. К., Швачко C. О. (2018)
Афанасьєва О. М. - Структура агентивних відношень у ритуалізованій комунікації (на матеріалі англомовної лінгвокультури) (2018)
Балабін В. В. - Визначення кваліфікації військового перекладача (2018)
Битко Н. С. - Словари индийского английского в парадигме Oxford University Press (2018)
Бубнов Д. В. - Фонетичні маркери ірландського варіанта англійської мови (2018)
Варбанець Т. В. - Роль власних назв у стереотипізації образів персонажів електронних ігор (2018)
Васильєва О. О. - Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів (2018)
Дмитрук Л. А. - Взаимодействие грамматического и художественного времени в художественном произведении (2018)
Колегаєва І. М. - Конструювання номінативного поля концепту: етапи та одиниці (2018)
Кравченко Н. О. - Ритуал богослужіння як семіотичний вияв синергійності молитовного дискурсу (2018)
Музя Е. М. - Топонимическая лексика и критерии её классифицирования (2018)
Мулик К. О. - Спеціфіка професійної лексики педагогічної спрямованості (2018)
Набока Е. Н. - Семантические трансформации библейских протосообщений в современном англоязычном политическом дискурсе (2018)
Попік І. П. - Вербальна та невербальна комунікація (на матеріалі публікацій А. Піза) (2018)
Савчук А. Я. - Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі (2018)
Сєчіна C. І. - Особливості категоризації полісемантичних прикметників-репрезентантів концепту ідентичність (на матеріалі мексиканського та чилійського національних варіантів іспанської мови) (2018)
Сиваченко І. В. - Роль динамічного компонента просодії у мовленні спортивних коментаторів (на матеріалі коментарів кінних перегонів) (2018)
Строченко Л. В. - Концепт genius в англомовній науковій картині світу (2018)
Тхор Н. М. - Морфологічні особливості англомовної стоматологічної термінології (2018)
Четайкіна В. В. - Функціонування біблеїзмів в американському президентському дискурсі ХХ століття (2018)
Podkovyroff N. - Reading literary texts in the teaching and learning of Greek as a second foreign language (2018)
Soroka I. A. - Continuing professional development of teachers of English: importance and peculiarities (2018)
Cинявська Л. І. - "Олітературнення" як ознака нової драми в європейському письменстві в оцінці Лесі Українки (2018)
Ярмолович О. І. - Багатозначність творчості О.К. Толстого в навчальному просторі підготовки вчителів іноземної мови (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Wickramasinghe D. - The evolution of anorectal manometry, Warusavitarne J. (2018)
Makarchuk N. R. - DN4 questionnaire in family practice for evaluation of clinical manifestations of neuropathic pain in type 2 diabetes patients treated by light therapy (2018)
Yermishev O. V. - The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy (2018)
Bystrytska M. A. - Bone mineral status and metabolism disorders in patients with chronic spinal cord injury (2018)
Ivashchuk L. Yu. - Pathogenetic approaches and ways of prevention of thromboembolic complications in trauma patients (2018)
Aden D. - Mixed germ cell teratomatous tumour of testis in adults: diagnostic challenges for a histopathologist (case report), Shadan M., Khan I. D., Alam F., Naim M., Mohiyadheen R., Naim E. (2018)
Lamasz A. - Is metabolomics the diagnostic tool for medical diagnostics of cancer? An example based on lung and breast cancer, Barg W., Mlynarz P. (2018)
Khan I. D. - Hemophagocytosis secondary to pharyngeal abscess in an immunocompetent patient (case report), Malik M., Rajmohan K. S., Banerjee P., Khan S., Panda P. S., Brijwal M., Gupta S., Kahkasha Kahkasha, Gazala S. (2018)
Demkovych A. Ye. - Reactive oxygen and nitrogen species role in experimental periodontitis development (2018)
Antonenko А. М. - Epidemiologic evaluation of thyroid diseases morbidity of Ukrainian adult population from 2000 to 2013, Korshun М. М., Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Bardov V.H. (2018)
Lukianchuk V. D. - Cerebroprotection by germanium coordination compounds in experimental acute global brain ischemia, Seifullina I. I., Martsinko O. E., Shevchuk O. O. (2018)
Kopanytsia O. M. - Carrageenan induces cell death in rats blood, Marushchak M. I., Krynytska I. Ya. (2018)
Khudan-Tsilo I. I. - Cytokines profile in experimental contact allergic dermatitis and use of nanoencapsulated agents, Shevchuk O. O., Korda M. M. (2018)
Butsenko L. M. - Opportunistic bacteria in agroecosystems of Ukraine, Pasicnhyk L. A. (2018)
Denefil О. V. - The alteration of pro- and anti-inflammatory cytokines in adrenaline-calcium induced myocardial damage and its correction with quercetin in rats, Мusiienko А. M. (2018)
Barg J. - Conventional minimum in copyright protection (the Berne convention) (2018)
Титул, зміст (2018)
Kostenko I. - Improvement of the method of calculation of mechanical characteristics of a traction motor of direct current with combined excitation (2018)
Tsiruk V. - Development of method of increasing accuracy of measuring angular velocity and acceleration of gyrostabilized platform (2018)
Trotsenko Ye. - Experimental study and modeling of partial discharge detection system, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Biryukov I. - Analysis and generalization of the results of an experimental research of the rechargeable batteries of self-guided electric torpedo СЕТ-65 (USSR) in postguarantee terms of exploitation, Biryukov A., Shcheptsov O. (2018)
Shutenko O. - Analysis of distribution laws of insulation indicators of high-voltage oil-fillled bushings of hermetic and nonhermetic execution, Zagaynova A., Serdyukova G. (2018)
Abdullah N. - Influence of external factors on the process of hydrates development in laboratory conditions, Kutnyi B. (2018)
Ostroverkhov M. - Study into energy efficiency of the drive of electric vehicles with an independent power supply depending on the configuration of the power source, Trinchuk D. (2018)
Abstract and References (2018)
Передмова (2018)
Степанчук В. М. - Природні барвники в матеріалах багатошарової мустьєрської стоянки Пролом II, Нездолій О. І., Вєтров Д. О. (2018)
Гаскевич Д. Л. - Матеріали буго-дністровської неолітичної культури долини Дністра в межах України (2018)
Бурдо Н. Б. - Раннетрипольское святилище в Сабатиновке II. Проблема интерпретации строительных остатков триполья (2018)
Буйських А. В. - Найраніша кераміка з Борисфена (за матеріалами розкопок В. В. Лапіна) (2018)
Русяєва А. С. - Сакральні графіті з розкопок В. В. Лапіна в Борисфені, Станиціна Г. О. (2018)
Пукліна О. О. - Скляні фіали римського часу з Ольвії (2018)
Мироненко Л. В. - Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. (2018)
Відейко М. Ю. - Поселення трипільської культури Янча 1 (2018)
Овчинников Е. В. - Пластика з трипільських поселень канівського Подніпров’я: нові надходження (2018)
Фіалко О. Є. - Медичні інструменти із скіфських курганів Херсонщини (новий погляд на відомі артефакти), Хомчик М. А., Бут Ю. П. (2018)
Шелехань О. В. - Односічний кинджал IV ст. до н. е. з нижнього Подніпров’я (2018)
Шевченко Т. М. - Ольвійські погрудні теракоти з ліпними чашею і прикрасами (2018)
Сон Н. О. - Ліпні світильники з Тіри, Шейко І. М. (2018)
Капустін К. М. - Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) (2018)
Нестеровський В. А. - "Рум’яна" для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки), Дзнеладзе О. С., Горбаненко С. А., Андрєєв О. В. (2018)
Комар О. В. - Археологічне та археомагнітне датування волинцевських комплексів Ходосівського поселення (2018)
Хамайко Н. В. - Археозоологічні матеріали Шестовицького могильника в колекціях Інституту археології, Яніш Є. Ю. (2018)
Сергєєва М. С. - Дерев’яні артефакти з Райковецького городища (2018)
Кравець А. Ю. - Біоцентризм як одна з основних категорій сучасного біополітичного дискурсу (2018)
Алалі Ахмад - Суб’єкти політичного менеджменту в парадигмі належного врядування ("good governance") (2018)
Баштанник О. В. - Проблема викривлення комунікації в управлінських відносинах та відтворення політичного порядку (2018)
Ставченко С. В. - Кризові консультації як складова політичного управління (2018)
Дахно О. Ю. - Державна територія та територіальна цілісність: структурно-функціональний аналіз морфології понять (2018)
Єрмакова Т. Г. - Реалізація соціальних потреб студентства у сфері освіти в Україні (2018)
Стеценко Т. О. - Довіра як соціальний ресурс: від теоретичної концептуалізації до пошуку механізмів практичного управління (2018)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Взаємозв’язок соціального призначення та планування території реабілітаційного парку (2018)
Семергей Н. В. - Релігійно-церковний вимір українського національно-культурного відродження 1917–1921 років: концептуалізація наративу сучасної історіографії (2018)
Луканова В. В. - Феномен пандемії з точки зору системного підходу: до постановки питання (2018)
Loboda Yu. O. - "The Post-Modern Turn” of the US Military Scholars: Shallow, Adherent and Critical? (2018)
Ігнатюк А. І. - Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи, Шолойко А. С. (2018)
Циганов С. А. - Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку, Апалькова В. В. (2018)
Диба М. І. - Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку, Гернего Ю. О. (2018)
Дробязко А. О. - Перспективи подолання рентної моделі економіки України (2018)
Притуляк Н. М. - Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності (2018)
Бортніков Г. П. - Фінансова підтримка кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою державних гарантій (2018)
Затонацька Т. Г. - Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні, Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М. (2018)
Олейнікова Л. Г. - Податкові інструменти підтримки освітньої галузі в Україні, Точиліна І. В. (2018)
Бондаренко В. В. - Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх менеджерів, Яценко О. М. (2015)
Бугаєвська Ю. В. - Змістово-організаційний та рефлексивно-коригувальний етапи технології формування корпоративної культури (2015)
Гнатишин І. Л. - Творчий потенціал студентів як важливий чинник суспільного прогресу держави (2015)
Кобко В. А. - До питання про критерії оцінки системи управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України (2015)
Ковальчук А. М. - Вплив особистісних якостей на результати тестувань з фізичного виховання перемінного складу ЛДУ БЖД, Петренко А. М., Баран Ю. С., Коваль І. С. (2015)
Кусій М. І. - Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики (2015)
Лабач М. М. - "Рідна хата" як метафора й ідеал держави у візії митрополита Андрея Шептицького (2015)
Ізонін І. В. - Метод збільшення роздільної здатності зображень на основі штучних нейронних мереж, Ткаченко Р. О., Пелешко Д. Д., Батюк Д. А. (2015)
Мокренко П. В. - Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології, Стахів Р. І. (2015)
Ткаченко Р. О. - Методи та засоби управління крановими установками, Вербенко І. О., Малець І. О. (2015)
Горбань В. Б. - Проектно-орієнтоване управління процесами розвитку дуальних систем, Хмель П., Мартин Є. В., Лясковська С. Є. (2015)
Ренкас А. Г. - Інноваційні технології управління якістю в проектах підготовки рятувальників, Придатко О. В., Мозоль Д. Б., Гангур Т. П. (2015)
Рак Ю. П. - Модель проактивного управління складними системами (на прикладі проекту впровадження Системи 112), Кобилкін Д. С. (2015)
Стародуб Ю. П. - Ініціювання проектів підвищення стану безпеки територій засобами математичного моделювання повеней, Гаврись А. П. (2015)
Ігнатович А. О. - Моделі підвищення ефективності та надійності блокових шифрів, Павич Н. Я. (2015)
Бабаджанова О. Ф. - Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту, Павлюк Ю. Е., Сукач Ю. Г. (2015)
Бондаренко І. В. - Енергорекуперація та іскробезпека при експлуатації електроламп, Сольона О. Я., Рудик Ю. І., Сольоний С. В. (2015)
Попович В. В. - Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації (2015)
Шелюх Ю. Є. - Особливості конструювання та розробка ефективного обладнання для зниження антропогенного навантаження на довкілля від промислових видів пилу (2015)
Бочковський А. П. - Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек (2015)
Горбань В. Б. - Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки, Жезло Н. В., Хлевной О. В. (2015)
Лин А. С. - Аналіз термозахисних властивостей захисного одягу для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Полька Т. О. - Обґрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів, Мазурак Х. О. (2015)
Стрілець В. М. - Розкриття закономірності виконання основних операцій газодимозахисників, Ковальов П. А., Молодика Є. А. , Іщук В. М. (2015)
Телегіна Г. В. - Вплив психічного здоров’я населення на виробничий травматизм (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Ngwakwe C. C. - Forecasting short-term carbon emission futures price volatility: information for hedging carbon emission futures risk (2017)
Pretty M. M. - Harmful mining activities, environmental impacts and effects in the mining communities in South Africa: a critical perspective, Odeku K. O. (2017)
Matsenko O. - Justification of integrated environmental and economic assessment of the impact actions in the field of oil and gas extraction, Gramma O. (2017)
Chowdhury T. - Environmental Performance Index and GDP growth rate: evidence from BRICS countries, Islam S. (2017)
Miyambu G. R. - Centralized Statistics Courses at SMU: opportunity and advantage for SOR; research benefits for SMU, Lekganyane M. M., Seeletse S. M. (2017)
Arko-Achemfuor A. - Socio-economic development through the exploitation of natural resources in rural South Africa (2017)
Pimonenko T. - Energy-efficient house: economic, ecological and social justification in Ukrainian conditions, Lyulyova L., Us Y. (2017)
Msomi B. - Insights and challenges of efficient water service provision and management, Chikandiwa C. T. (2017)
Ben Zaied Y. - Long-run analysis of Environmental Kuznets Curve in the Middle East and North Africa, Ben Cheikh N., Nguyen P. (2017)
Shvindina H. - Organizational changes: new challenges in search for sustainability (2017)
Szyłkowska M. - Armed forses as security and peace guarantee in the country and abroud – legal conditions, Kulczycki M. (2015)
Дубинецька П. П. - Вплив інформаційного середовища на механізм податкового регулювання в національному господарстві, Мартин О. М., Повстин О. В. (2015)
Szyłkowska M. - It threats to national security: description, classififcation and problems (2015)
Бушуєв Д. А. - Імунна пам'ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств (2015)
Рак Ю. П. - Алгоритмізація комплексної оцінки властивостей складних об’єктів при надзвичайних ситуаціях: проектно-орієнтований підхід, Сукач Р. Ю. (2015)
Польшаков І. В. - Взаємодія стратегічного та операційного управління проектно-орієнтованою організацією (2015)
Рибак А. І. - Аналіз стейкхолдерів проекту з використанням експертних оцінок, Азарова І. Б. (2015)
Сидорчук О. В. - Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів, Ратушний Р. Т., Щербаченко О. М., Ратушний А. Р., Сіваковська О. М. (2015)
Галущак М. О. - Математичне моделювання та аналіз невизначеності емісії парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі, Бунь Р. А., Йонас М. (2015)
Лобойченко В. М. - Закономірності зміни мінералізації водних витяжок розораних грунтів Лозівського району Харківської області (2015)
Попович В. В. - Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ, Кучерявий В. П. (2015)
Радомська М. М. - Аналіз ризиків для здоров’я, пов’язаних з діяльністю паливозаправних об’єктів (2015)
Степова К. В. - Математична модель адсорбції Н2S з промислових відхідних газів на Fe-модифікованому бентоніті (2015)
Басов М. В. - Комплексна оцінка якості води малих річок на прикладі лівих приток річки Рось, Сиса Л. В. (2015)
Бородіна Н. А. - Технологічна карта дослідження впливу на навколишнє середовище автомобільних доріг загального користування, Варбанець Р. А. (2015)
Адамчук О. С. - Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області, Гулай Л. Д. (2015)
Кондрат В. Ф. - Математичне моделювання переносу забруднень в грунтах за стимулюючої дії механічних коливань, Лопушанський Я. Й. (2015)
Кондрат В. Ф. - Торнадо в Україні, Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. (2015)
Мигаль В. П. - Структурно–функціональний підхід до аналізу безпеки складних технічних систем, Мигаль Г. В. (2015)
Панасюк М. В. - Екологічний стан атмосферного повітря Ковельського району Волинської області на основі статистичних даних, Гулай Л. Д. (2015)
Radomska M. M. - Optimization and implementation of energy saving programs at airports, Samsoniuk O. V. (2015)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці (2015)
Гащук П. М. - Про окремі сентенції-комільфо в теорії автомобіля (2015)
Гивлюд А. М. - Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів, Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2015)
Гащук П. М. - Параметрична ідентифікація автомобіля, Сичевський М. І. (2015)
Паснак І. В. - Розкриття особливостей впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на тривалість слідування та безпеку руху спеціальних транспортних засобів (2015)
Рак Ю. П. - Формалізація предметної області визначення "об’єкт з масовим перебуванням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів, Головатий Р. Р., Кобилкін Д. С. (2015)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан стінки та днища вертикальних сталевих резервуарів при їх нагріві, Глова Т. Я., Чернецький В. В., Байтала В. М. (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Відбір відеофономатеріалів для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2015)
Kaczmarczyk B. - Some safety educational issues connected with nature of potential threats changes (2015)
Клос Л. Є. - Освітня програма магістра зі спеціальності "Соціальна робота" у контексті здоров’язбережувальної діяльності фахівця (2015)
Савків Т. В. - Гендерний мейнстримінг у вищій освіті України (Національний університет "Львівська Політехніка") (2015)
Цимбровська Х. І. - Сутність поняття "англомовна професійно орієнтована компетентність в усному мовленні майбутніх лікарів-педіатрів" (2015)
Шуневич Б. І. - Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання (2015)
Лагун А.Е. - Атаки на сучасні стеганографічні системи і методи захисту (2016)
Пелешко Д. Д. - Відслідковування рухомих об’єктів у відеопотоках реального часу, Іванов Ю. С., Ізонін І. В., Пелешко М. З., Максимів О. П. (2016)
Рашкевич Ю. М. - Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру, Пелешко Д. Д., Рак Т. Є., Ізонін І. В., Батюк Д. А. (2016)
Самотий В. В. - Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів, Дзелендзяк У. Ю. (2016)
Березенський Р. В. - Створення системи управління знаннями проектів/програм/портфелів у автомобільному господарстві військових формувань (2016)
Меленчук В. М. - Модель оцінки ризиків проектів/програм/портфелів транспортної логістики із застосуванням нечіткого логічного виведення (2016)
Ратушний Р. Т. - Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту, Щербаченко О. М., Сіваковська О. М., Сятковський О. А. (2016)
Сидорчук О. В. - Системно-ціннісні засади управління конфігурацією проектів у портфелях збирання ранніх зернових культур, Башинський О. І., Сятковський О. А. (2016)
Стародуб Ю. П. - Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплень, Гаврись А. П. (2016)
Кондель В. М. - Дослідження коефіцієнтів поздовжнього згинання з урахуванням міцності сталі для запобігання надзвичайним ситуаціям, Шевченко Ю. О., Лобода Д. О. (2016)
Концур А. З. - Сорбція біогенних аніонів на бентоніті, стимульованому надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням, Сиса Л. В. (2016)
Кравець М. О. - Аналіз і моделювання міграції радіонуклідів цезій-137 в каскаді Оріхуватських ставків (2016)
Полякова І. О. - Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій, Зубко О. В. (2016)
Попович В. В. - Біоіндикація техногенних едафотопів Львівського міського сміттєзвалища за допомогою тесту на крес-салат (2016)
Пастухов П. В. - Зниження пожежної небезпеки епоксиамінних композицій структурованих хелатним купрокомлексом, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2016)
Сидоренко В. Л. - Оцінка зміни радіаційної ситуації у Чорнобильській зоні відчуження після лісових пожеж, Азаров С. І., Середа Ю. П. (2016)
Стокалюк О. В. - Прикладні аспекти очищення стоків від гексану природними сорбентами (2016)
Шелюх Ю. Є. - Дослідження впливу гідравлічного опору на продуктивність роботи вихрових пиловловлювачів нового покоління (2016)
Башинський О. І. - Ефективні перерізи елементів металодерев’яних ферм, Боднарчук Т. Б., Пелешко М. З. (2016)
Тацій Р. М. - Прямий метод розв’язування першої загальної крайової задачі для рівняння теплопровідності в прямокутнику, Трусевич О. М. (2016)
Антошків Ю. М. - Аналіз загальнофізичної підготовленості вступників та курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (2016)
Голова Н. І. - Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім’ями (2016)
Демида С. М. - Мотивація студентів до волонтерської діяльності, Носок М. С. (2016)
Капітан Н. О. - Вплив словесної позитивної оцінки на формування моральної культури студентів (2016)
Карабин О. О. - Викладання багатофакторного кореляційного аналізу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Чмир О. Ю. (2016)
Ковальчук А. М. - Упровадження програмних засобів у навчально-тренувальний процес циклічних видів спорту, Коваль І. С., Петренко А. М. (2016)
Купчак М. Я. - Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України, Повстин О. В., Гонтар З. Г. (2016)
Курляк І. Є. - Театротерапія як метод ресоціалізації соціально дезадаптованої молоді (на матеріалах Польщі) (2016)
Лабач М. М. - Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості (2016)
Москалюк О. І. - Дидактична гра як ефективний метод підготовки фахівців соціальної сфери (2016)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура як аспект соціалізації особистості підлітка (2016)
Хлипавка Г. Г. - Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки (2016)
Черкашин О. В. - Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів (2016)
Шекера О. Г. - Підготовка науково-педагогічних кадрів за науковим напрямом "Загальна практика — сімейна медицина", Медведовська Н. В. (2018)
Tsarenko A. V. - Medical-social analysis of the normatively-legal basis of Ukrainian and some international documents about palliative and hospice care providing (2018)
Омелянович В. Ю. - Гендерні особливості емоційного выгоряння у хворих на психосоматичні захворювання, Гриневич Є. Г., Макаренко С. М. (2018)
Берзінь В. І. - Гігієнічні аспекти проблеми харчування дітей шкільного віку в сучасних умовах, Стельмахівська В. П. (2018)
Дзюблик І. В. - Удосконалення навчальних програм післядипломної освіти лікарів з питань консультування і тестування на ВІЛ як важливий компонент на шляху подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, Александріна Т. А. (2018)
Тригубчак О. В. - Маркетингові дослідження комбінованих твердих лікарських форм в Україні (2018)
Кухарська Н. П. - Аналіз стеганографічних методів довільного інтервалу (2016)
Кунанець Н. - Досвід реалізації проектів класу "Розумне місто" на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій, Пасічник В., Химич Г. (2016)
Придатко О. В. - Дослідження областей ефективного застосування 3D інтерактивних технологій в проектах підготовки рятувальників, Ткаченко Т. В., Ренкас А. Г. (2016)
Wiśniewski B. - The theory of commanding, Zwęgliński T., Socha R. (2016)
Полотай О. І. - Розробка методичних підходів до управління програмою віртуалізації вищої школи (2016)
Хмель П. - Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами, Мартин Є. В., Лясковська С. Є. (2016)
Сидорчук О. В. - Узгодження конфігурації та терміну виконання проектів, Ратушний Р. Т., Ратушний А. Р., Щербаченко О. М., Сидорчук Л. Л. (2016)
Гриник Р. О. - Застосування генетичного алгоритму для розкриття ранцевої криптосистеми Меркле-Хелмана, Полотай О. І. (2016)
Мигаль В. П. - Безпека динамічних систем та інформаційні аспекти їх функціонування в складних умовах, Мигаль Г. В. (2016)
Попович В. В. - Особливості проведення гірничотехнічного етапу рекультивації териконів у межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, Піндер В. Ф. (2016)
Радомська M. M. - Оцінка ступеня адаптації урбосистеми міста Києва до кліматичних змін, Юрків М. В. (2016)
Telak J. - Lokacja zasobów ochotniczej straży pożarnej – ratownictwo wodne w Nowym Dworze Mazowieckim do reagowania na obszarach wodnych, Grzybowski K. (2016)
Telak J. - Założenia do koncepcji rozwoju specjalności ratownictwa wodno-nurkowego w Ukrainie (2016)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти універсалізації оцінки професійного ризику в системах управління охороною праці (2016)
Гащук П. М. - Про зміст поняття "коефіцієнт корисної дії автомобіля", Сичевський М. І., Домінік А. М. (2016)
Горностай О. Б. - Зниження виробничого травматизму усуненням несприятливих чинників для зорового аналізатора, Станіславчук О. В., Станіславчук Р. Ю. (2016)
Кузьо І. В. - Моделювання динамічних навантажень привода мобільної підвісної канатної лісотранспортної установки, Бариляк В. В., Дзюба Л. Ф., Хитряк О. І. (2016)
Трофимов В. О. - Властивості послідовного вентиляційного з'єднання, Костенко Т. В. (2016)
Федорчук-Мороз В. І. - Аналіз виробничого травматизму в житлово-комунальному господарстві Волинської області, Вісин О. О. (2016)
Щербина О. М. - Поєднання селективних детекторів газової хроматографії і проявляючих реагентів в тонкошаровій хроматографії для аналізу бромофосу, Ємельяненко С. О., Щербина І. О., Бедзай А. О. (2016)
Щербина О. М. - Використання методів газорідинної хроматографії для ідентифікації речовин різних класів, які є пожежонебезпечними, Сиса Л. В., Бедзай А. О. (2016)
Григоренко В. Л. - Професійна підготовка соціальних вихователів в умовах розгортання інклюзивної освіти в Україні: тенденції та суперечності, Рассказова О. І. (2016)
Капітан Н. О. - Поняття "моральна культура": зміст та сутність дефініції (2016)
Козяр М. М. - Парадигмальний підхід до професійної іншомовної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах, Вовчаста Н. Я. (2016)
Литвин А. В. - Принцип наступності в контексті сучасної парадигми освіти, Руденко Л. А. (2016)
Онуфрів А. Р. - Технологія підготовки і проведення презентацій у контексті формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні (2016)
Повстин О. В. - Нормативно-правове забезпечення неперервної освіти в Україні у контексті європейської інтеграції, Купчак М. Я. (2016)
Лабач М. М. - До проблеми лінгвокультурної акомодації в освітньому середовищі (2016)
Тимошук С. В. - Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи, Третяк О. І., Фірман Л. Ю. (2016)
Чорна І. Ю. - Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Editorial (2018)
Boiko I. I. - Influence of inter-electron scattering on the form of non-equilibrium distribution function of band carriers (2018)
Radchenko M. V. - The phenomenon of magnetic exchange bias in ferromagnetic nanocomposites grown by electron beam evaporation, Lashkarev G. V., Bugaiova M. E., Baibara O. E., Knoff W., Story T., Krushinskaya L. A., Stelmakh Y. A., Dumond Y. (2018)
Zavada M. - Self-organization in irradiated semiconductor crystals caused by thermal annealing, Konoreva O., Lytovchenko P., Opilat V., Pinkovska M., Radkevych O., Tartachnyk V. (2018)
Nebola I. I. - Model research of phonon spectra of argyrodites family, Shteyfan A. Ya., Sidey V. I., Katanytsia A. F., Studenyak I. P., Shkyrta I. M. (2018)
Morozovska A. N. - Nanoferroics: state-of-art, gradient-driven couplings and advanced applications. (Author's review - invited article), Vorotiahin I. S., Fomichov Ye. M., Scherbakov C. M. (2018)
Lytvyn P. M. - Features of mechanical scanning probe lithography on graphene oxide and As(Ge)Se chalcogenide resist, Malyuta S. V., Indutnyi I. Z., Efremov A. A., Slobodyan O. V., Min’ko V. I., Nazarov A. N., Borysov O. V., Prokopenko I. V. (2018)
Poperenko L. V. - The role of magnetic component of a strong light field in electrostrictive effect, Prorok V. V., Rozouvan S. G., Shaykevich I. A. (2018)
Studenyak I. P. - Deposition and optical absorption studies of Cu–As–S thin films, Molnar Z. R., Makauz I. I., Pop M. M., Daroci L., Kokenyesi S., Szabo I., Csik A. (2018)
Pekar G. S. - Large polycrystalline optical germanium Ge:Na plates with improved optical parameters and their application, Singaevsky A. F., Lokshin M. M., Gordienko V. I., Mazurin I. V. (2018)
Kurlov S. S. - Suitable factorization of the total intersubband scattering rates for efficient calculation of the current densities and gain characteristics in quantum cascade lasers, Semtsiv M. P., Zhuchenko Z. Ya., Tarasov G. G., Masselink W. T. (2018)
Melezhik E. O. - Dynamical screening function and plasmons in the wide HgTe quantum wells at high temperatures, Sizov F. F., Mikhailov N. N., Gumenjuk-Sichevska J. V. (2018)
Yaremchuk I. Ya. - Optical properties of the nanocomposite materials based on plasmon nanoparticles, Fitio V. M., Bulavinets T. O., Bobitski Y. V. (2018)
Bacherikov Yu. Yu. - Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates, Dmitruk N. L., Konakova R. V., Kolomys O. F., Okhrimenko O. B., Strelchuk V. V., Lytvyn O. S., Kapitanchuk L. M., Svetlichnyi A. M. (2018)
Smertenko P. S. - Vitamin B 12 -functionalized patterned Si surface for solar energy conversion, Roshchina N. M., Kuznetsova D. A., Barsukov V. Z., Wisz G. (2018)
News from laboratories: Anti-reflective single-mode continuous-wavefiber laser series (2018)
To 100th anniversary of birthday of Professor Mykhailo Fedorovich Deigen (2018)
Stronski A. V. - Lecture 1. "Introduction to Fiber Optics” by Prof. Aleksandr V.Stronski (2018)
Smertenko P. S. - Lecture 2. "New Tasks in the Context of the forthcoming 6-thTechnological Wave” by Dr. Petro S. Smertenko (2018)
Information for contributors to SPQEO (2018)
Психічне здоров’я і психічне благополуччя є найважливішими передумовами високої якості життя (2013)
Психіатрія в Україні: контроль чи турбота? (2013)
В МОЗ України відбулася нарада щодо аутизму у дорослих (2013)
Пінчук І. Я. - Міжвідомча взаємодія з питань охорони психічного здоров’я населення України: міф чи реальність (2013)
Пінчук І. Я. - Стан виконання дисертаційних робіт за спеціальностями "Психіатрія", "Наркологія" та "Медична психологія" (медичні науки) у вищих навчальних закладах України за період 2010-2012 рр . та І півріччя 2013 р., Богачев Р. М., Осійчук М. С., Шум С. С., Суховій О. О. (2013)
Олійник О. П. - Судова психіатрія як спеціальність: історія розвитку, професійні навики та сфери компетенції, Пінчук І. Я., Ревенок О. А. (2013)
Мишаківська О. - Світова практика надання допомоги хворим на деменцію, паліативна допомога (огляд літератури) (2013)
Пінчук І. Я. - Розлади спектра аутизму у дорослих: сучасний стан проблеми, Панічевська Є. Л., Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2013)
Зінченко О. М. - Клініко-статистичній аналіз динаміки первинної та загальної захворюваності на розлади психіки та поведінки непсихотичного характеру у сільського населення України (2013)
Корнетов Н. А. - Клинические и социальные аспекты оказания психиатрической помощи больным, страдающим расстройствами депрессивного спектра на примере психиатрической службы Томской области (Россия) и Автономной Республики Крым (Украина), Вербенко В. А., Строевский В. В. (2013)
Лінський І. В. - Незавершені суїцидальні спроби в м. Харкові, Бачериков А. М., Лакинський Р. В., Матузок Е. Г., Ткаченко Т. В., Карамушко І. В. (2013)
Dudina Zh. G. - Rehabilitation as a part of palliative care in patients who suffer from severe dementia (2013)
Іващенко Н. Є. - Комплексна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію з диференційованою психокорекцією внутрішньої картини хвороби (2013)
Пшук Є. Я. - Оцінка рівня комунікативного ресурсу хворих на шизофренію та їх референтних родичів (2013)
Романів О. П. - Інфаркт міокарда як спосіб маніфестації суїцидологічної налаштованості кардіологічних хворих (2013)
Літвінов О. О. - Розлади спектра аутизму у дорослих (2013)
Дроздова И. В. - Подходы к анализу умственных функций в практике медико-социальной экспертизы, Демченко М. В., Храмцова В. В., Суганяк К. А. (2013)
Білобривка Р. - Варіанти порушення сексуальних функцій у чоловіків, які страждають невротичними депресіями (2013)
Вербенко В. А. - Коррекция пограничных психических расстройств у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, Чемоданова Е. В. (2013)
Вербенко Г. М. - Розширений погляд на клінічні прояви БАР (2013)
Левада О. А. - Інтегративна оцінка ранніх етапів розвитку субкортикальної судинної деменції: алгоритм, критерії діагностики та діагностичні тести (2013)
Орлова О. С. - Аналіз діагностичних можливостей щодо виявлення когнітивних та афективних порушень на ранніх етапах маніфестації (2013)
Игнатенко Г. А. - Применение интервальной нормобарической гипокси-терапии в лечении пациентов с тревожными расстройствами на фоне безболевой ишемии миокарда второго типа, Ракитов Б. Л., Табачников В. А., Журавлёв Н. В. (2013)
Живаго Х. С. - Особливості діагностики, клініки та лікування депресивних розладів при параноїчній формі шизофренії (огляд літератури) (2013)
Казаков В. Е. - Лечебно-реабилитационные программы для больных с отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы (2013)
Калугин И. В. - Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста, Хаустова Е. А. (2013)
Клебан К. І. - Оцінка якості життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х із супутніми психічними розладами непсихотичного рівню (2013)
Рачкаускас Г. С. - Нейрокогнітивні розлади у преморбідному періоді параноїчної шизофренії, Чеботарьов Є. В., Височин Є. В. (2013)
Сапон Д. Н. - Проблемы диагностики и терапии пациентов с фибромиалгией (2013)
Харчук Є. В. - Параноїдна шизофренія, поєднана з гіпертонічною хворобою: структура когнітивного дефіциту (2013)
Хаустова О. О. - Деякі методологічні підходи до комплексної діагностики розладів психіки і поведінки у пацієнтів хронічним болем, Авраменко О. М. (2013)
Цьона А. Р. - Нейрокогнітивні порушення при шизофренії: огляд літератури та обґрунтування дослідницької гіпотези (2013)
Марценковский И. А. - Коморбидные с аутизмом психические расстройства, Каптильцева А. В. (2013)
Бикшаева Я. Б. - Чинники ризику, які впливають на маніфестацію розладів зі спектра аутизму (2013)
Кушнір А. М. - Кримінальний та наркологічний анамнез хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь (2013)
Аймедов К. В. - Синдром професійного "вигорання" у викладачів медичного університету, Жогно Ю. П., Кривоногова О. В. (2013)
Болтянський В. В. - Детермінуючі предиктори хронічних закрепів у дітей (2013)
Онищенко І. В. - Особливості емоційної сфери хворих на псоріаз (2013)
Заседа Ю. И. - Психотерапевтическая семиотика в контексте персонологии и феноменологической гносеологии (2013)
Чистікова О. І. - Психологічна дезадаптація у працівників пожежно-рятувальної служби: аналіз складових та стадій розвитку в залежності від стажу роботі в умовах підвищеної небезпеки (2013)
Піонтковська О. В. - Особливості психологічного стану дітей з онкологічним захворюванням в залежності від віку та сімейного функціонування (2013)
Трачук Л. Є. - Корекція ставлення до здоров’я пацієнтів з артеріальною гіпертензією як головна запорука формування оптимальної прихильності до антигіпертензивної терапії (2013)
Франкова І. О. - Деякі клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку (2013)
Герасименко Л. О. - Сучасні аспекті сімейної психотерапії сексуальної дезадаптації при неврастенії у жінок (2013)
Табачников С. И. - Аддиктивные расстройства на современном этапе и характеристика формирования зависимых состояний от психоактивных веществ в подростковом возрасте, Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Войтенко Ю. А., Чепурная А. Н. (2013)
Рыткис И. С. - Методическое обоснование и общая характеристика обследованных студентов с табакокурением и табачной зависимостью (2013)
Сквира И. М. - Рецидивоопасные клинические ситуации у лиц с алкогольной зависимостью на этапе становления терапевтической ремиссии (2013)
Побережна Н. В. - Клініко-психопатологічні особливості психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання пива у осіб молодого віку (2013)
Chernyshev A. - Somatoform pain in adolescence – as a factor of addictive behavior with the use of psychoactive substances (2013)
Осуховская Е. С. - Особенности дизайна исследования аддиктивного поведения у учащихся школ и студентов высших учебных заведений Украины (2013)
Пріб Г. А. - ВІЛ-інфіковані наркозалежні пацієнти, як група з особливими потребами в умовах епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, Дворяк С. В. (2013)
Тези (2013)
Клинический ответ на литий связан с генетическими вариациями (2013)
Тревога повышает риск инсульта (2013)
Дополнительные доказательства эффективности КБТ при депрессии (2013)
КБТ в профилактике рецидива (2013)
Пінчук І. - Шановні колеги! (2015)
Хаустова О. О. - Посттравматичний стресовий розлад: історичний аспект, Трачук Л. Є. (2015)
Козерацька О. А. - Дослідження та аналіз наукових розробок в оцінці особистості потерпілих внаслідок сексуального насильства (2015)
Витяг з методичних рекомендацій "Лікування хворих на деменцію" (2006) (2015)
Пріб Г. А. - Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами (2015)
Пінчук І. Я. - До питання стандартів діагностики наркологічних розладів, Румянцева С. С., Синіцька Т. В., Гавриш Є. М., Улізко А. І. (2015)
Пішель В. Я. - Досвід застосування міжнародної класифікації функціонування для альтернативної оцінки рівня життєдіяльності хворих на шизофренію, Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. (2015)
Мишаківська О. М. - Приклади надання допомоги у розвинутих країнах для організації позалікарняної допомоги хворим на деменції в Україні (2015)
Коваленко М. В. - Дослідження типів дезадаптивного реагування у студентів вищих навчальних медичних закладів (2015)
Бібик І. Г. - Аналіз показників захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки в Запорізькій області (2015)
Соловйова М. О. - Прогнозування ризику розвитку невротичних розладів у співробітників фінансово-кредитних установ (2015)
Кігічак-Борщевська А. В. - Ранні моделі стосунків як вагомий чинник психічних дефіцитів у майбутньому (2015)
Шевченко Ю. М. - Соціально-психологічні особливості хворих на гострий та хронічний панкреатит (2015)
Ришковська Н. О. - Аналіз динаміки суїцидальних спроб, Ришковський В. О. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов, страдающих бронхиальной астмой (2015)
Авраменко О. М. - Хвороблива поведінка у пацієнтів з хронічним больовим синдромом, Хаустова О. О. (2015)
Юрьева Л. Н. - Опыт применения рисперидона в психиатрической практике (натуралистическое исследование), Завалко Ю. Н., Мамчур А. И., Варшавский Я. С., Дмитриева О. А., Дугнистый А. А., Корень М. Г., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Малышко В. А. (2015)
Прохорова О. В. - Особливості діагностики афективних розладів у пацієнтів з цереброваскулярними хворобами, Хаустова О. О. (2015)
Левада О. А. - Нейробиология депрессии: от анатомо-функциональных до молекулярных механизмов (2015)
Дзеружинская Н. А. - Влияние артериальной гипертензии на течение психических расстройств (2015)
Огоренко В. В. - Трансформация психопатологических состояний непсихотического уровня на протяжении клинико-диагностического периода при онкопатологии головного мозга, Павленко С. И. (2015)
Вербенко Г. М. - Деякі характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом залежно від фази захворювання (2015)
Martsenkovsky I. A. - Mental health services for children and adolescents in Ukraine: the existing problems and direction of reforms, Pinchuk I. Ya., Martsenkovskyi D. I., Sukhovii O. O. (2015)
Табачніков С. І. - Характеристика адиктивних розладів поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дослідження клініко-патологічних характеристик підлітків при непсихотичних психічних розладах, обтяжених больовим синдромом (2015)
Бикшаева Я. Б. - Направления медико-социальной реабилитации детей с аутизмом (2015)
Кушнір А. М. - Юридичний критерій суспільної небезки хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації делікту (2015)
Нікогосян Л. Р. - Використання психодрами для роботи з сім’єю, в якій очікують дитину (2015)
Баранова В. В. - Психологічний та емоційний стан жінок з серцево-судинними захворюваннями та репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Аймедов К. В. - Роль екзогенних факторів у структурі ендогенних депресій (2015)
Тудай В. М. - Особливості емоційного стану та клінічних проявів у вагітних з синдромом подразненого кишечника, Баранова В. В., Давидова Ю. В. (2015)
Венгер О. П. - Особливості психоемоційного стану емігрантів та реемігрантів (2015)
Вороніна О. В. - Психічні та поведінкові розлади у студентів-медиків на тлі тютюнокуріння та тютюнової залежності (діагностика, клініка, лікування та профілактика) (2015)
Скрипніков А. М. - Ефективність та доцільність проведення сімейної психотерапії при невротичних розладах у жінок, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2015)
Хаустова О. О. - Вплив психічних порушень на якість життя пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Кардашов В. П. (2015)
Божук О. А. - Обґрунтування медико-психологічного супроводу жінок з фізіологічним перебігом вагітності (2015)
Харченко Є. М. - Дослідження гендерних особливостей при негативних емоційних станах та їх вплив на виникнення соматоформних розладів особистості, Культенко В. П. (2015)
Кіосєва О. В. - Загальна характеристика студентів-медиків, які вживають психоактивні речовини (2015)
Аймедов К. В. - Визначення факторів, які впливають на виникнення алкогольної залежност (2015)
Тези (2015)
Безшейко В. Г. - Дайджест. Огляд нових рекомендацій "Nice" щодо лікування депресії у дітей і молодих людей (2015)
Івко А. В. - Аналіз методологій розроблення віртуальних проектних офісів будівельної логістики (2017)
Сидорчук О. В. - Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем, Сидорчук Л. Л., Ратушний P. Т., Щербаченко О. М. (2017)
Сидорчук О. В. - Обґрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів, Тригуба А. М., Башинський О. І. (2017)
Гусак О. М. - Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж (2017)
Магеровський Д. В. - Аналіз алгоритмів та огляд перспективних технологій, придатних для розробки програмного забезпечення процесу покращення відео-зображення в режимі on-line, Сеник В. В., Магеровська Т. В. (2017)
Придатко О. В. - Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей, Ренкас А. Г., Бурак Н. Є., Лемішко М. В. (2017)
Самотий В. В. - Прототип мобільного додатка з використанням технології доповненої реальності, Дзелендзяк У. Ю. (2017)
Топилко П. І. - Використання спеціалізованого прикладного інструментарію для аналізу процесів емісії парникових газів в електро-енергетичній галузі України, Любінський Б. Б. (2017)
Tatsij R. M. - The direct method of research of the oscillation processes for the wave equation with the piecewise continuous distribution parameters, Karabyn O. O., Chmyr O. Yu. (2017)
Ткаченко Р. О. - Метод оцінки відгуків пацієнтів медичних закладів з використанням нечіткої логіки, Ковалишин О. С. (2017)
Левицька О. Г. - Сорбція світлих нафтопродуктів відходами очищення, лущення і шліфування пшениці, жита та вівса, Січевий О. В. (2017)
Пархоменко В.-П. О. - Перспективи застосування силіційумісних антипіренів для зниження горючості епоксидних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2017)
Федів І. С. - Оцінювання забрудненості ґрунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий, Степова К. В. (2017)
Iuras Iu. I. - Improvement of the ventilation system in mobile toilets, Korobeinykova Ya. S., Arkhypova L. M., Korchemliuk M. V. (2017)
Бочковський А. П. - Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Гащук П. М. - Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування, Нікіпчук С. В. (2017)
Ємельяненко С. О. - Страхування, як метод управління майновими ризиками, Щербина О. М. (2017)
Ковалишин Б. М. - Деякі підходи з визначення потреби на підготовку фахівців для служби цивільного захисту, Коробкін В. Ф. (2017)
Лозинський Р. Я. - Особливості застосування методу кінцевих різниць для розв’язання задачі нестаціонарної теплопередачі в умовах реальної пожежі, Харишин Д. В. (2017)
Семерак М. М. - Вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на термонапружений стан трубобетонних колон за умов нагріву, Харишин Д. В. (2017)
Тацій Р. М. - Визначення критичного радіуса теплової ізоляції багатошарової сферичної огороджувальної конструкції, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю., Шипот Л. С. (2017)
Бєляєва О. М. - Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М.І. Пирогова (2017)
Васянович Г. - Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища, Щеглов А. (2017)
Козяр М. М. - Структурно-компонентна модель формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, Коваль І. С. (2017)
Козяр М. М. - Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях, Литвин А. В. (2017)
Kulbashna Ya. - Improvement of future doctors’ foreign language competence formation methodology in the context of medical emergencies, Zakharova V., Tkachuk O. (2017)
Купчак М. Я. - Правова освіта в системі органів і підрозділів служби цивільного захисту України: мета, завдання та методи здійснення, Повстин О. В. (2017)
Курята О. В. - Досвід організації викладання дисципліни "Внутрішня медицина" для іноземних студентів V курсу з англомовною формою навчання, Фролова Є. О., Кушнір Ю. С. (2017)
Лабач М. М. - Актуалізація проблеми естетичного прагнення як складової духовності у вищій школі (2017)
Мікос І. М. - Використання інтернаціональної лексики у системі засобів мотивації вивчення української мови у полілінгвістичних групах (2017)
Потяженко М. М. - Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів-інтернів, Невойт Г. В., Кітура О. Є., Соколюк Н. Л., Люлька Н. О. (2017)
Стельмах О. В. - Особливості професійно-психологічного відбору кадрів (2017)
Токуєва Н. В. - Навчальний контроль монологічного мовлення на початковому етапі вивчення української мови іноземними студентами у ВНЗ України (2017)
Харченко А. В. - Особливості викладання математики й інформатики студентам-іноземцям на початковому етапі навчання (2017)
Шевцова К. В. - Особливості викладання хімічних дисциплін іноземним студентам в медичному вищому навчальному закладі, Маслак Г. С., Долгіх Г. В., Цокур Н. І., Черненко Г. П. (2017)
Титул, зміст (2018)
Сенченко М. - Принцип Ле Шательє (2018)
Братська Г. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2017 році, Жигун Т., Устіннікова Т. (2018)
Бідун А. - Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів (2018)
Сєдих В. - Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету, Давидова І. (2018)
Сенченко М. - Алгоритм "бінарної експансії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу" (2018)
Порпуліт О. - Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору (2018)
Сафонова Т. - Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції (2018)
Корнієнко В. - Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації (2018)
Голощук Р. - Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки, Марковець О. (2018)
Копанєва В. - Становлення цифрової гуманітаристики (2018)
Сєров Ю. - Специфіка використання YouTube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови, Соломон А. (2018)
Васьківська О. - Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917––1920 рр. (2018)
Черний В. Я. - Синтез и свойства фталоцианиновых комплексов циркония и гафния с дегидрацетовой кислотой, Довбий Я. М., Третьякова И. Н., Севериновская О. В., Волков С. В. (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез и рентгеноструктурное исследование 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманата (IV) никеля (II), Сейфуллина И. И., Демченко П. Ю., Гладышевский Р. Е. (2015)
Грицай Л. В. - Розчинність оксидів кальцію і цирконію в евтектичних розплавах хлоридів кальцію і лужних металів, Омельчук А. О., Савчук Р. М. (2015)
Тітов Ю. О. - Утворення сполук А6В6О22 з гетероблочною шаруватою перовськітоподібною структурою (A =Ca,Ln, B=Ti, Nb, Ta), Слободяник М. С., Чумак В. В. (2015)
Репіч Г. Г. - Синтез та кристалічна будова комплексу Ag(І) з саліциліденгідразоном фенілоцтової кислоти, Орисик С. І., Пехньо В. І. (2015)
Козин Л. Ф. - Перенапряжение выделения водорода из щелочного раствора на модифицированном полиметаллическим сплавом электроде из нержавеющей стали, Богданова А. К. (2015)
Бык С. В. - Электрокаталитическое окисление этанола на сплавах никеля с индуцированно электросоосажденным вольфрамом, Берсирова О. Л., Кублановский В. С. (2015)
Варгалюк В. Ф. - Особенности электроокисления олова в щелочной среде, Плясовская Е. А., Замятина А. С. (2015)
Слисенко О. В. - Синтез и свойства лиофильных органо-неорганических гибридных гидрогелей, Бей И. Н., Будзинская В. Л., Лебедев Е. В. (2015)
Ткаченко И. М. - Синтез мономеров с фрагментом тетрафтор-1,4-дифеноксибензола и различными типами реакционноспособных групп, Кобзарь Я. Л., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние красителей феноленонового ряда на формирование полиуретанов, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Умерова С. О. - Вплив пластифікації на реологічні властивості розчинів полімеру, Дуліна І. О., Рагуля А. В. (2015)
Орисик С. І. - Синтез, спектральна характеристика син- і антиізомерних 2-(2-амінотіазол-4-іл)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів, Зборовський Ю. Л., Жолоб О. О., Орисик В. В., Гарманчук Л. В., Нікуліна В. В., Кордубан М. В., Пехньо В. І., Вовк М. В. (2015)
Суслов А. Н. - Влияние способа синтеза на формирование твердого раствора Ba(Ti0)6Zr0. 4)O3 и его диэлектрические характеристики, Янчевский О. З., Дурилин Д. А., Овчар О. В., Белоуc А. Г. (2015)
Струтинська Н. Ю. - Cинтез та дослідження складних фосфатів цеолітового типу у системі Rb2O-P2O5-Ga2O3-MIIO (MII - Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Бондаренко М. О., Затовський І. В., Одинець Є. В., Слободяник М. С. (2015)
Садовский Д. Ю. - Влияние поверхностно-активных веществ на реологические свойства спиртовых суспензий угля, полученных с применением водно-этанольных растворов, Макаров А. С., Савицкий Д. П. (2015)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах иттербиевая халькошпинель-германий на свойства тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Садковская Л. В., Магунов И. Р., Стоянова И. В., Нечипоренко А. В. (2015)
Погоренко Ю. В. - Провідні властивості тетрафлуоростанату (II) плюмбуму (ІІ), Пшеничний Р. М., Омельчук А. О. (2015)
Лысенко Л. Л. - Электроосмотическая интенсификация массопереноса при очистке почвы от тяжелых металлов (2015)
Кобижча Н. І. - Спрямований синтез нових спіроциклоалкенільних похідних n-арил-N’-алкіл-2,4,6-піримідинтріонів реакціями метатезису із закриттям циклу, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2015)
Кемський С. В. - 7-N-ациламінофункціоналізовані похідні піразоло(3,4-e)(1,4)діазепінів, Больбут А. В., Бойко Ю. С., Дорохов В. І., Вовк М. В. (2015)
Гащук Л. П. - Прийняття рішень в умовах невизначеності та технологія експертних оцінок, Гащук П. М. (2017)
Тацій Р. М. - Моделювання розподілу температурного поля в колоні прямокутного поперечного перерізу за умов стандартного температурногорежиму пожежі, Пазен О. Ю. (2017)
Кухарська Н. П. - Розробка політики інформаційної безпеки комп’ютерного контролю знань (2017)
Мигаль Г. В. - Стресостійкість оператора як передумова безпеки функціонування ергатичних систем, Протасенко О. Ф. (2017)
Кобилкін Д. С. - Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, Бурак Н. Є. (2017)
Лепський В. В. - Системна модель показників сталого розвитку проектно-орієнтованого медичного закладу (2017)
Марущак І. О. - Аналіз підходів до підготовки та реалізації проекту розвитку мережі регіональних філій медичного холдингу (2017)
Оленюк Ю. Р. - Психологічні та соціальні аспекти внесення змін до транспортної системи міста, Оленюк Л. Ю. (2017)
Шкуро М. Ю. - Особливості застосування проектного управління в муніципальних інфраструктурних проектах забезпечення енергоефективності, Бушуєв С. Д. (2017)
Бочковський А. П. - Підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці методами статистичного аналізу, Сапожнікова Н. Ю. (2017)
Рябцев В. Н. - Разработка методов и средств измерения внешних воздействий на основе оптических волноводных структур (2017)
Сукач Ю. Г. - Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій на стадії проектування об’єктів, Бабаджанова О. Ф., Сукач Р. Ю. (2017)
Ярицька Л. І. - Люмінесцентні характеристики кристалів кадмій йодиду, активованих європієм, Матвіїшин І. М., Слободзян Д. П. (2017)
Bondarenko I. V. - Substantiation for enhancement of environmental safety of waste management systems through forecasting efficiency of specialized equipment, Anischenko L. Y., Rudyk Yu. I. (2017)
Левицька О. Г. - Оцінка ефективності сорбції нафтопродуктів легкої та середньої фракцій сорбентами природного походження (2017)
Полякова І. О. - Оцінка рівня небезпек хвостосховищ радіоактивних матеріалів видобувної та переробної промисловості, Липницький А. М. (2017)
Рибалка І. О. - Застосування лінійних регресійних моделей чисельності омели білої (Viscum Album L.) для підвищення ефективності управління екологічною безпекою зелених насаджень (2017)
Бешок Т. В. - Особливості застосування медіаосвітніх технологій у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності (2017)
Васянович Г. - Моральна культура особистості у вимірі творчої спадщини Івана Огієнка, Олексієнко Н. (2017)
Гонтар З. Г. - Засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту, Повстин О. В., Купчак М. Я. (2017)
Микитюк В. - Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка (2017)
Руденко Л. А. - Технологічні аспекти формування комунікативної культури фахівців соціального захисту (2017)
Ястремська С. О. - Застосування системи Moodle в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи (2017)
Горкуша О. - Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: доцільність та ефективність його здійснення в умовах війни, Филипович Л. (2018)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Антиномія "чоловік-жінка" в особистісній перспективі становлення індивідуальної релігійності православного віруючого (2018)
Кисельов О. - Микола Закович як теоретик обрядотворчості (2018)
Титов С. - Чи є палеолітичні "Венери" свідченням архаїчної релігійності? (2018)
Стрєлкова Ю. - Деміфологізація та екзистенційна теологія: становлення парадигми (2018)
Кондратик Л. - Ідеї громадянської релігії в творчості кирило-мефодіївців (2018)
Biddulph H. - State Toleration of a New Faith in Post-Soviet Society: A Case Study of Latter-day Saints in Independent Ukraine (2018)
Автори часопису (2018)
Дорогі друзі, колеги, читачі! (2014)
Інформація про організацію української філії Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії імені В. П. Сербського (2014)
Ворен Роберт Ван - Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 1) (2014)
Михайлов Б. В. - Пропозиції по функціонуванню психотерапевтичної і медико-психологічної служби в умовах реформування галузі охорони здоров`я (2014)
Камінська А. О. - Роль копінг-стратегій у формуванні професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (2014)
Шум С. С. - Застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру у 2013 році (статистичний аналіз), Пінчук І. Я., Суховій О. О., Рассказова І. А. (2014)
Шум С. С. - Модель реформування системи примусових заходів медичного характеру на прикладі Федеративної Республіки Німеччина, Пінчук І. Я., Суховій О. О. (2014)
Літвінов О. О. - Віковий поліморфізм при первазивних порушеннях розвитку (2014)
Хаустова О. О. - Медико-соціальні аспекти депресивних розладів у людей похилого віку, Прохорова О. В. (2014)
Пшук Є. Я. - Дослідження структури просоціальних мереж у хворих на шизофренію (2014)
Гришина О. В. - Оцінка суїцидального ризику у жінок, які займаються проституцією, Хаустова О. О. (2014)
Соловьева М. А. - Невротические и связанные со стрессом расстройства у служащих банков (2014)
Чайка А. В. - Лікування мистецтвом в реабілітаційній роботі з пацієнтами, які мають вади психічного здоров’я (2014)
Юрьева Н. М. - Порівняльний аналіз соціального і родинного функціонування та якості життя жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію (2014)
Казаков В. Е. - К вопросу о некоторых рубрификациях психических расстройств в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2014)
Клебан К. І. - Скринінгове дослідження порушень сну у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (2014)
Романів О. П. - Аналіз структури психопатологічної симптоматики осіб з перенесеним інфарктом міокарда та суїцидантів (2014)
Хаустова Е. А. - Клинические проявления злокачественного нейролептического синдрома, Вербенко В. А. (2014)
Пшук Н. Г. - Проблема функціонування сімей, у яких виховуються діти з аутичними розладами, Стукан Л. В., Пшук Є. Я. (2014)
Марценковський І. А. - Діагностика та терапія епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму (2014)
Дубовик К. В. - Розлади спектра аутизму та диспраксичні порушення у дитячому віці (2014)
Харченко Е. Н. - Клинико-патогенетическая коморбидность соматоформных расстройств и зависимого поведения в подростковом возрасте, Чернышев О. В. (2014)
Кушнір А. М. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на шизофренію з продуктивно- психотичним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь (2014)
Козерацька О. А. - Психіатричні аспекти оцінки та лікування осіб, якi вчинили сексуальні злочини (2014)
Трачук Л. Є. - Психокорекційна програма підвищення комплаєнсу при проведенні антигіпертензивної терапії: розробка та визначення ефективності, Сахно С. Г., Береза Н. В. (2014)
Abdryahimova Ts. - Types of strategies for coping with traumatic genesis by patients with partial loss of visual perception in the context of nonpsychotic mental disorders (2014)
Пшук Н. Г. - Щодо проблеми формування копінг-стратегій у студентів з перфекціонізмом у медичних вищих навчальних закладах, Коваленко М. В., Коваленко І. В. (2014)
Герасименко Л. О. - Сучасний підхід та особливості проведення когнітивно-поведінкової психотерапії при тривожно-депресивних розладах у жінок із соматичною патологією (2014)
Маляров С. А. - Проблема двойного диагноза депрессии и алкоголизма (2014)
Васильєва Н. Ю. - Вплив алкоголю та інших психоактивних речовин на формування агресивної поведінки у жінок (2014)
Тези (2014)
Дайджест (2014)
Шановні колеги! (2014)
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України. "Актуальні питання соціальної і судової психіатрії XXI століття", яка відбудеться 25–26 вересня 2014 року в м. Київ (2014)
Пріб Г. А. - Основи забезпечення медико-соціальної реабілітації хворих, які страждають від психічного розладу (2014)
Осуховська О. С. - Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров’я в Україні, Степанова Н. М. (2014)
Шум С. C. - Законодавче регулювання примусових заходів медичного характеру: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Хаустова О. О. - Опитувальник Patient Health Questionnaire (PHQ) як стандартизована методика виявлення психопатологічних порушень у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. (2014)
Ревунец А. В. - Иcследование качества жизни женщин с бесплодием (2014)
Пшук Є. Я. - Взаємозв’язок рівня соціального інтелекту та типу ставлення до підтримувальної терапії референтних родичів пацієнтів із шизофренією, Пшук Н. Г. (2014)
Хаустова О. О. - Діагностика афективних розладів у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Прохорова О. В., Сахно С. Г. (2014)
Калугин И. В. - Старение организма и полиморбидность, Хаустова Е. А. (2014)
Юр’єва Н. М. - Наукове обґрунтування підходів до гендерноспецифічної терапії й психосоціальної реабілітації жінок, хворих на параноїдну шизофренію (2014)
Осокина О. И. - Смысл опыта перенесенного психоза и связанная с ним стрессогенность ситуации: экзистенциальная парадигма (2014)
Буздиган О. Г. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у чоловіків та жінок, хворих на шизофренію (2014)
Ревенок О. А. - Сучасні підходи до лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням супутньої соматичної патології, Марункевич Я. Ю. (2014)
Клебан К. І. - Вплив циркадної дисрегуляції на якість життя у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (2014)
Сапон Д. Н. - Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного генезу (2014)
Романів О. П. - Характеристика біполярного спектра афективності у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда та осіб, що вчинили суїцидальну спробу (2014)
Хаустова О. О. - Боротьба з деменціями: перспективи та напрями, Тещенко В. О. (2014)
Пустовойт М. М. - Патогенез когнітивних розладів у пацієнтів з інволюційним психозом згідно з даними дослідження подія-пов’язаних викликаних потенціалів (2014)
Вербенко Г. М. - Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом (2014)
Авраменко О. М. - Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки (2014)
Пінчук І. Я. - Міжнародний досвід надання паліативної допомоги хворим на тяжку деменцію, Дудіна Ж. Г., Степанова Н. М. (2014)
Літвінов О. О. - Первазивні порушення розвитку та шизофренія: аспекти диференційної діагностики (2014)
Аймедов К. В. - Дослідження особистісних характеристик підлітків, схильних до аутоагресивної поведінки (2014)
Погорелко О. В. - Медико-психологічні засади і специфіка реалізації аутоагресивної поведінки у підлітків (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Особливості біопсихосоціальної сфери підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи як мішені їх медико-психологічного супроводу (2014)
Chernyshev O. - Clinical pathogenetic comorbidity of somatoform disorders and dependence behaviour in adolescence (2014)
Кушнір А. М. - Клініко-психопатологічна характеристика хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь (2014)
Каніщев А. В. - Судово-психіатрична експертиза алкогольних психічних розладів у цивільному процесі: дані галузевої статистичної звітності, Ревенок О. А., Олійник О. П. (2014)
Шум С. С. - Застосування примусових заходів медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку (станом на 2010–2012 рр.), Суховій О. О., Поліщук Ю. Б., Інджикулян Г. А. (2014)
Галникіна С. О. - Психіатричні аспекти дерматологічної практики (2014)
Мєрліч С. В. - Вплив онкологічної хвороби на якість життя пацієнтів (2014)
Онищенко І. В. - Дослідження емоційного стану хворих на псоріаз (2014)
Камінська А. О. - Особливості комунікативної установки у лікарів хірургічного та терапевтичного профілів (2014)
Хаустова О. О. - Механізми впливу комунікації лікар–пацієнт в забезпеченні психофізіологічного благополуччя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Сахно С. Г. (2014)
Ворник Б. М. - Особенности симптомокомплекса маскулинности– фемининности у женщин с транссексуализмом и женщин разной сексуальной ориентации, Дмитренко А. А., Харчук Е. В. (2014)
Ворник Б. М. - Патохарактерологические особенности женщин с транссексуализмом, Харчук Е. В., Дмитренко А. А. (2014)
Коваленко М. В. - Дослідження рівня перфекціонізму та його динаміки у студентів вищих навчальних медичних закладів у процесі навчання (2014)
Ришковська Н. О. - Надлишкова вага та образ власного тіла: огляд проблеми (2014)
Табачніков C. І. - Особливості психокорекційної роботи з особами молодого віку, які вживають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. (2014)
Войтенко Ю. А. - Школа европейського коледжу нейропсихо- фармакології "Нейропсихофармакологія психічних розладів у дитячому та підлітковому віці" (6–12 квітня, Сан Серволо, Венеціанська лагуна (Італія) (2014)
Сувало О. - Курс лідерства та професійного розвитку для молодих психіатрів у м. Тімішоара (Румунія) (2014)
Чайка А. В. - Тренінговий курс для соціальних працівників і психологів "Out of the Box" (2014)
Табачников С. И. - Исследование возможности развития аддиктивных расстройств у служащих фининсово-кредитных учреждений, Соловьева М. А. (2014)
Дайджест (2014)
Шум С. С. - Межі компетенції соціального працівника у закаді охорони здоров’я, що надає психіатричну допомогу, Чайка А. В. (2014)
Пріб Г. А. - Принципи, структура та технологія медико- соціальної реабілітації осіб, які страждають на психічні розлади (2014)
Мєрліч С. В. - Організація роботи з родиною як етап комплексного медико-психологічного супроводу онкохворого (2014)
Коваленко М. В. - Дослідження мотиваційного компонента перфекціонізму у студентів вищого навчального медичного закладу (2014)
Педак А. А. - Деинституционализация, или концепция многоуровневой организации психиатрической помощи в Украине (2014)
Пінчук І. Я. - Аналіз фінансування систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу, Суховій О. О., Степанова Н. М. (2014)
Пінчук І. Я. - Аналіз стану організаційно- методологічного підходу моніторингу наркоситуації в Україні та пропозиції щодо його удосконалення, Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Гавриш Є. М. (2014)
Герасименко Л. О. - Індивідуально-психологічні особливості, характер особистісної та реактивної тривожності у жінок з посттравматичними стресовими розладами (2014)
Нікогосян Л. Р. - Особливості емоційно-вольової сфери жінок, які перенесли аборт (2014)
Франкова І. О. - Психосоціальна модель розвитку гострої соціальної самоізоляції в умовах соціально-економічної трансформації (2014)
Табачников С. И. - Специализированные тесты в клинической характеристике употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте, комплексная психотерапия и профилактика, Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Чепурная А. Н., Киосева Е. В., Осуховская Е. С., Воронина А. В. (2014)
Сотніченко В. В. - Сучасний підхід до комплексної оцінки рівня функціонування та життєдіяльності хворого на шизофренію, Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Система комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу та її ефективність (2014)
Загуровский В. М. - Личностное реагирование в структуре пароксизмальных и перманентных проявлений психосоматических нарушений сердечно-сосудистой системы (2014)
Мруг О. Ф. - Диференційна діагностика психозів при шизофренії та амфетаміновій адикції, Горнович В. О. (2014)
Мельник В. С. - Вплив ендогенних активаторів та інгібіторів системи фібринолізу на когнітивний дефіцит у хворих з ішемічним інсультом (2014)
Огоренко В. В. - Особенности психотических расстройств у больных с психопатологическим вариантом дебюта опухолей головного мозга, Дробот И. Г. (2014)
Шевченко Ю. Н. - Тревожные расстройства и их динамика у пациентов с хроническим панкреатитом (2014)
Маляров С. А. - Значение когнитивного функционирования при депрессии (2014)
Вербенко Г. М. - Комплексна характеристика клінічних особливостей пацієнтів на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу (2014)
Романів О. П. - Модель корекції саморуйнівної поведінки на основі вивчення схильності до аутоагресії (2014)
Мороз Д. М. - Психосоматичні аспекти серцево-судинних захворювань (2014)
Хаустова О. О. - Сучасні підходи до профілактики та лікування деменцій, Тещенко В. О. (2014)
Пшук Є. Я. - Деякі чинники соціально-терапевтичного ресурсу пацієнтів з параноїдною шизофренією, Маркова М. В. (2014)
Martsenkovskyi I. A. - Agression, bullying and suicidal behaviour in Ukrainian schools: the focus on children with high functional autism, Martsenkovskyi D. I. (2014)
Марценковский И. А. - Современные подходы к концептуализации и диагностике психических и поведенческих расстройств в детском возрасте: инновации DSM–5, Дубовик К. В. (2014)
Табачніков С. І. - Поширеність ігрової залежності серед підлітків та молоді України та її вплив на психічне здоров’я цього контингенту населення, Осуховська О. С., Харченко Є. М., Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Кіосєва О. В., Чепурна А. М. (2014)
Васильєва Н. Ю. - Роль психологічного та психопатологічного факторів у формуванні агресивної поведінки жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи (2014)
Козерацька О. А. - Дослідження порушення вольового критерію "неосудності" та "обмеженої осудності" при розладах регуляції сексуальної поведінки та застосування примусових заходів медичного характеру для психічно хворих , які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті (2014)
Тези (2014)
Дайджест (2014)
Надання допомоги при посттравматичному стресовому розладі в умовах сьогодення (2014)
Медико-психологічна та соціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій – найактуальніше питання сьогодення (2014)
Куценок И. - Десять мифов о происхождении и лечении зависимости от психоактивных веществ (2014)
Thomas David W. - Wandering behavior and Alzheimer’s disease (2014)
Ворен Роберт Ван - Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2) (2014)
Пінчук І. Я. - Пропозиції щодо затвердження новітніх підходів до розрахунку потреби України у лікарських засобах, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, Румянцева С. С., Іванова Я. Г., Жало Ю. П., Давиденко О. Г. (2014)
Калугин И. В. - Полипрагмазия и полифармация у пациентов геронтопсихиатрического профиля, Хаустова Е. А. (2014)
Вербовий П. П. - Стан подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка залежно від його тривалості (2014)
Морванюк Г. В. - Гендерні особливості соціально-психологічної дезадаптації хворих на шизофренію (2014)
Ришковська Н. О. - Якість життя опікуна пацієнта з психічними розладами. Визначення та критерії оцінки "наслідків" опіки (2014)
Сапон Д. Н. - Посттравматичний стресовий розлад, асоційований з хронічним болем, у осіб, які брали участь у масових протистояннях у м. Києві взимку 2013–2014 рр. (2014)
Сас Л. М. - Невротичні розлади, зумовлені участю в бойових діях (2014)
Шкробот С. І. - Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації, Венгер О. П. (2014)
Романів О. П. - Клініко-психопатологічні характеристики пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, та осіб, що вчинили суїцидальну спробу (2014)
Пінчук І. Я. - Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я: за результатами анкетування осіб, які постраждали у зоні антитерористичної операції в Україні, внутрішньо переміщених осіб та працівників, задіяних у допомозі, Степанова Н. М., Суховій О. О., Сулімовська Г. С. (2014)
Золоторьов П. В. - Клінічний випадок артеріовенозної мальформації головного мозку з торпідним перебігом у психіатричній практиці, Корж С. В. (2014)
Герасименко Л. А. - Сравнительная оценка качества жизни, механизмы развития нарушений семейного функционирования у женщин с неврастенией и соматоформной вегетативной дисфункцией (2014)
Нікогосян Л. Р. - Вивчення особистісних особливостей жінок із загрозою переривання вагітності (2014)
Ревенок О. А. - Особливості супутньої соматичної патології у хворих на параноїдну шизофренію, Марункевич Я. Ю. (2014)
Клебан К. І. - Вплив циркадної дисфункції на психічну та соматичну складові метаболічного синдрому Х (2014)
Мисула Ю. І. - Ефективність методу EMDR у терапії посттравматичного стресового розладу (2014)
Салій З. В. - Роль депресивних розладів у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2014)
Смашна О. Є. - Когнітивно-поведінкова терапія інсомнії при посттравматичних стресових розладах (2014)
Венгер О. П. - Деякі особливості психічних порушень внаслідок екстремальних ситуацій, Чолач Ю. Б. (2014)
Sofilkanych N. V. - Early epileptic attacks in patients after stroke as an important predictor of the course of the disease, Oros M. M., Luts V. V., Smolanka V. I. (2014)
Табачніков С. І. - Модель та алгоритм медико-соціальної допомоги підліткам з адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Кіосєва О. В., Вороніна О. В. (2014)
Кушнір А. М. - Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію з негативно-особистісним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь (2014)
Мєрліч С. В. - Використання стратегій раціонально-емотивної терапії при забезпеченні медико-психологічного супроводу хворих з кишковою стомою (2014)
Волощук Д. А. - Причини та прояви дезадаптації у родичів хворих на судинну деменцію (2014)
Возний Д. В. - Холістичний підхід та біопсихосоціальна модель допомоги при алкогольній залежності: основні принципи діагностики та лікування (2014)
Рябухін К. В. - Соціально-психологічні чинники у формуванні алкогольної залежності у жінок (2014)
Шевченко Ю. Н. - Социальное функционирование у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, болеющих хроническим панкреатитом (2014)
Усков О. О. - Щодо актуальності розвитку психодерматології як напряму клінічної медицини (2014)
Масловська Н. Г. - Деякі аспекти організації спеціалізованої психіатричної допомоги учасникам бойових дій (2014)
Білоус В. С. - Вплив надзвичайних ситуацій на розвиток первинного психотичного епізоду (2014)
Гусєва Т. П. - Психологічна характеристика та проблеми соціальної адаптації у людей, які пережили надзвичайні ситуації (2014)
Яворська Н. І. - Адиктивна поведінка після перенесених посттравматичних стресових розладів (2014)
Дайджест (2014)
Титул, зміст (2018)
Щербак А. В. - Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії (2018)
Янковий О. Г. - Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальність, Янковий В. О. (2018)
Ануфрієва К. В. - Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України (2018)
Слава С. С. - Розвиток інноваційних концепцій в Україні (2018)
Лазебник Л. Л. - Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання (2018)
Снігова О. Ю. - Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні (2018)
Геєць В. М. - Соціально-класова динаміка: актуальний дискурс, Гриценко А. А. (2018)
Амоша О. І. - Справедлива мінова вартість об’єктів (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Субботин В. В. - Семейство трехъядерных кластерных халькогенгалогенидов рения, Янко О. Г., Харькова Л. Б., Николенко А. С., Волков С. В. (2015)
Репіч Г. Г. - Кореляція спектральних методів аналізу та РСА у визначенні різнотипної координації тіосемикарбазону в комплексі Ni(II), Орисик С. І., Севериновська О. В., Пехньо В. І. (2015)
Іваненко О. П. - Синтез фторцирконатного скла ZBNL з частковим або повним заміщенням фторидів барію (лантану) фторидом самарію (II), Компанiченко Н. М., Омельчук А. О. (2015)
Фреїк Д. М. - Температурні залежності теплоємностей сфалеритних кристалів кадмій халькогенідів CdS, CdSe, CdTe, Волочанська Б. П. (2015)
Чернышева О. С. - Комплексообразование ионов меди (II) с DL-a-аланил-DL-a-валином в мицеллярных растворах поверхностно-активных веществ, Одноволова А. М. (2015)
Козин В. Ф. - Образование гидридов германия при катодной поляризации германат-аниона в щелочных электролитах, Близнюк А. В. (2015)
Грицай Л. В. - Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію в розплавах на основі оксиду та хлориду кальцію, Омельчук А. О. (2015)
Родік Р. В. - Синтез та властивості триамінодипропокси-трет-бутилкаліксарену (2015)
Бушуєв А. С. - Кінетика окиснення етилбензену озоноповітряною сумішшю в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Лагутенко М. О., Галстян Г. А. (2015)
Писаненко Д. А. - 2-N-полибензилпиразолийхлориды как составляющие ингибиторов кислотной коррозии, Гайдай А. В., Климко Ю. Е., Авилов В. О. (2015)
Файнлейб А. М. - Исследование химической структуры полицианурат/полистирольных полу-ВПС, Пурикова О. Г., Галле К., Гранде Д. (2015)
Братичак М. М. - Олігомери з гідроксильними групами на основі епоксидної смоли ЕД-20, Івашків О. П., Астахова О. Т., Гапонюк Ю. (2015)
Штомпель В. І. - Особливості структури зшитих b-циклодекстринвмісних кополімерів та їх сорбційна здатність, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Опанасенко О. А. (2015)
Погоренко Ю. В. - Проводимость твердых растворов гетеровалентного замещения на основе фторидов свинца (II) и олова (II), Пшеничный Р. Н., Омельчук А. А. (2015)
Діамант В. А. - Мікрохвильовий синтез біс(оксалато)боратів лужних металів, Трачевський В. В., Каздобін К. О. (2015)
Малаховська Т. О. - Квазібінарні перерізи та порівняльний аналіз взаємодії в потрійних системах Tl-Pb-Se(Те), Філеп М. Й., Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Соломон А. М. (2015)
Перепелица О. П. - Дослідження хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду, Самчук А. І., Пищай І. Я., Петренко Т. В., Ішенко В. М. (2015)
Желтвай І. І. - Люмінесцентні властивості комплексу європію з налідиксовою кислотою, Мешкова С. Б., Дога П. Г. (2015)
Юрченко О. И. - Интенсификация сухой минерализации продуктов парами окислителей с ик-облучением, Бакланов А. Н., Белова Е. А., Калиненко О. С., Бакланова Л. В., Ларин В. И. (2015)
Куций А. В. - Порівняльні дослідження анодних процесів на титанових з родієвим покриттям, родієвих і платинових електродах у сірчанокислих розчинах, Манілевич Ф. Д., Козін Л. Х. (2015)
Лысенко Л. Л. - Электроосмотическое обезвоживание тонкодисперсных глинистых материалов, Мищук Н. А., Боровицкий Н. Ю., Рында Е. Ф. (2015)
Ходыкина М. О. - Электрохимические свойства иммобилизованных ферментных препаратов Raphanus sativus L. Var. niger на водонерастворимых подложках, Першина Е. Д., Каздобин К. А. (2015)
Рябов С. В. - Особливості комплексоутворення в системі b-циклодекстрин—іонні рідини, Кобріна Л. В., Лаптій С. В., Тарасюк О. П., Рогальський С. П. (2015)
Гордиенко В. П. - Структура и физико-механические свойства кристаллизующихся систем линейный полиэтилен-наноразмерные карбиды, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2015)
Огнев’юк В. О. - Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта (2013)
Саух П. Ю. - Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Чернуха Н. М. - Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти (2013)
Чобітько М. Г. - Проектування впливу освітньо-професійного середовища на становлення особистісно орієнтованої позиції майбутніх учителів (2013)
Овчаренко Н. А. - Система базових понять дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2013)
Батечко Н. Г. - Розвиток мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Редько С. І. - До проблеми формування мотивації педагогічних працівників (2013)
Сліпчук В. Л. - Проблеми інформатизації сучасної вищої фармацевтичної освіти в Україні та засоби їх вирішення (2013)
Москалик Г. Ф. - Проблемні питання якості системи допрофесійної підготовки: психолого-педагогічний та економічний аспект (2013)
Козак Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу (2013)
Фруктова Я. С. - Рольова ідентичність як базовий конструкт соціальної компетентності фахівця (2013)
Кравець Р. А. - Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Ромашенко В. Є. - Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх учителів-філологів: принципи відбору і структурування змісту (2013)
Данкеєва О. Є. - Особливості моделі формування професійної компетентності майбутніх землевпорядників (2013)
Назола О. В. - До проблеми поєднання традиційних і сучасних методів навчання іноземних мов (2013)
Корчак Л. - Інтегративний підхід до вивчення соціально-економічних наслідків безробіття у Республіці Польща (2013)
Сергеєва О. С. - Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: використання досвіду освітньої політики ЄС (2013)
Жижко О. А. - Умови впровадження навчальних програм для маргінальних груп населення в Мексиці та Венесуелі (2013)
Павлов Ю. О. - Наднаціональні програми Євросоюзу щодо профілактики ВІЛ/СНІДУ, наркоманії та алкоголізму (2013)
Яценко Т. С. - Динаміка розвитку методології, теорії та практики глибинного пізнання (2013)
Титул, содержание (2016)
Снєгірьов П. - 13-ий З’їзд онкологів та радіологів України: сучасний стан і перспективи галузі (2016)
Резолюція 13-ого З’їзду онкологів та радіологів України (2016)
Іващук О. І. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті, Гушул І. Я., Бодяка В. Ю. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічне обґрунтування вибору аналгезії з метою профілактики гіпералгезії в післяопераційний період у дітей, прооперованих з приводу пухлин черевної порожнини (2016)
Жигулін А. В. - Онкопластична та реконструктивна хірургія раку грудної залози. Досвід впровадження, Палиця В. Я., Дмитренко О. А., Вінницька А. Б., Вінницька Д. К., Бондаренко В. В., Бернштейн Г. Б. (2016)
Любота Р. В. - Ефективність застосування метформіну у хворих на рак грудної залози з метаболічним синдромом, Чешук В. Є., Верещако Р. І., Зотов О. С., Анікусько М. Ф., Любота І. І. (2016)
Дубинина В. Г. - Роль сульфгидрильных групп в формировании резистентности серозного рака яичника к препаратам платины, Рыбин А. И. (2016)
Dermenzhy T. V. - Analysis of urodynamic indexes in patients with infiltrative cervical cancer after nerve-sparing radical hysterectomy, Svintsitsky V. S., Nespryadko S. V., Ligirda N. F., Stakhovsky O. E., Iatsyna O. I., Kabanov O. V. (2016)
Мамарасулова Д. З. - Оценка генетического риска развития рака яичника — мутации генов BRCA1 и BRCA2 в Андижанской области, Мамадалиева Я. С., Эргашева З. А., Азизов Ю. Д. (2016)
Мисяк С. А. - Влияние реабилитационных мероприятий на уровень агрессивности и тревожности у детей с онкологическими заболеваниями, Ломако Л. В., Рогожа С. А. (2016)
Бебешко В. Г. - Оцінка стану мінеральної компоненти кісткової тканини залежно від рівня кортизолу у дітей з гострою лейкемією, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Володіна Т. Т., Ляшенко Л. О., Яцемирський С. М., Белінгіо Т. О., Грищенко К. В. (2016)
Крячок И. А. - Паллиативная химиотерапия при лечении пациентов с рефрактерными и рецидивными формами неходжкинских лимфом и лимфомы Ходжкина, Титоренко И. Б., Кадникова Т. В., Пастушенко Я. В., Алексик Е. М., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Ульянченко К. О., Скрипец Т. В. (2016)
Кущевой Е. В. - Дайджест VII Конференции с международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению лимфом", Филоненко Е. С., Титоренко И. Б., Кадникова Т. В., Алексик Е. М., Скрипец Т. В., Пастушенко Я. В. (2016)
Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених (2016)
Титул, содержание (2016)
Тищенко А. М. - Шваннома забрюшинного пространства — диагностическая загадка для хирурга, Скорый Д. И., Смачило Р. М., Писецкая М. Э., Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2016)
Іващук О. І. - Новий метод формування ілеотрансверзоанастомозу як спосіб покращення компенсаторних змін після правобічної геміколектомії, Бодяка В. Ю., Чорний О. В., Унгурян В. П. (2016)
Кукушкина М. Н. - Целесообразность выполнения биопсии сторожевых лимфатических узлов при тонких меланомах кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Баштан В. П., Сукач Г. Г., Потороча А. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Бойчук С. И. (2016)
Коровін С. І. - Безпосередні результати неоад’ювантної терапії хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику, Іванкова В. С., Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Костюк В. Ю., Кротевич М. С., Палій М. І. (2016)
Дяків І. Б. - Виникнення другого онкологічного захворювання у хворих на рак грудної залози, Крижанівська А. Є., Романчук В. Р., Живецький В. А., Андріїв А. В. (2016)
Ковалев А. А. - Эндокринотерапия рака грудной железы: все ли антиэстрогены одинаковы? (2016)
Смоланка І. І. - Набряковий рак грудної залози: клінічна картина, перебіг та лікування (огляд літератури та результати власних досліджень), Ляшенко А. О., Досенко І. В., Супруненко О. А., Іванкова О. М., Молід С. О. (2016)
Зотов О. С. - Рак Педжета грудної залози: огляд літератури та ретроспективний аналіз власних даних, Яновицька М. О. (2016)
Ткаля Ю. Г. - Гиперпластические процессы эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Цип Н. П., Турчак А. В., Неспрядько С. В., Гончарук И. В., Самохвалова А. А. (2016)
Болгова Л. С. - Некоторые аспекты изучения гистологических типов новообразований яичника, Грабовой А. Н., Мариненко С. В., Туганова Т. Н., Ярощук Т. М., Рутковская Е. Н. (2016)
Стаховский Э. А. - Профилактика рака предстательной железы, Войленко О. А., Витрук Ю. В., Федоренко З. П., Стаховский А. Э., Кононенко А. А. (2016)
Стаховский Э. А. - Скрининг рака предстательной железы, Федоренко З. П., Витрук Ю. В., Литвиненко Р. А., Пикуль М. В., Кононенко А. А. (2016)
Зіменковський А. Б. - Фармакоекономічні особливості застосування аналогів лютеїнізуючого гормону — рилізинг-гормону при раку передміхурової залози (2016), Заяць М. М., Криштопа М. В. (2016)
Крячок И. А. - Терапевтические подходы к лечению взрослых пациентов с гистиоцитозом из клеток Лангерганса, Скрипец Т. В., Новосад О. И., Новдах О. П. (2016)
Абраменко И. В. - Факторы, ассоциированные с развитием прогностически неблагоприятных мутаций генов ТР53 и SF3B1 у больных хроническим лимфолейкозом, Билоус Н. И., Крячок И. А., Мартина З. В., Дягиль И. С., Чумак А. А. (2016)
Солодянникова О. І. - Методика визначення макроскопічного об’єму пухлини при плануванні модульованої за інтенсивністю радіотерапії пухлин голови та шиї, Мусаєва К. О., Кметюк Я. В., Сілаєва О. С. (2016)
Головко Т. С. - Комплексне ультразвукове дослідження із застосуванням еластографії для виявлення рецидиву у хворих на рак шийки матки, Іванкова В. С., Бакай О. О., Гончарук І. В., Неспрядько С. В., Барановська Л. М. (2016)
Гриневич Ю. А. - Пути развития иммунотерапии в онкологии. Обзор исследований, выполненных в Национальном институте рака (2016)
Фільчаков Ф. В. - Фактор переносу в імунотерапії експериментальної меланоми, Кукушкіна С. М., Шуміліна К. С., Льон Г. Д., Гріневич Ю. Я. (2016)
Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики злоякісних пухлин. Матеріали науково-практичної конференції (2016)
Требования к публикациям (2016)
Баракатова Н. А. - Структурно-семантична специфіка сучасної української афористики (2015)
Білоконенко Л. А. - Мовленнєва поведінка суб'єктів міжособистісного конфлікту (2015)
Вовк А. В. - Відонімні утворення в мові сучасної газети, Ковальчук М. С. (2015)
Гурко О. В. - Вираження ствердження з використанням заперечних засобів (2015)
Зайцева В. В. - Про жанрову своєрідність газетної мови (2015)
Ільченко І. І. - Проблема збереження історичних назв м. Запоріжжя (2015)
Карасьова К. А. - Просте речення в системі мовленнєвого впливу в політичному дискурсі (2015)
Колоїз Ж. В. - Годоніми із глорифікаційною семантикою в урбанонімному просторі Кривого Рогу, Титаренко А. А. (2015)
Миронюк С. С. - Про "невизначеність" у лінгвістиці (2015)
Попова І. С. - Синтаксична омонімія як похідна синтаксичного зв'язку (2015)
Степаненко О. К. - Пардигматична структура словотвірного гнізда з вершиною-соматизмом "лице" в українській мові, Рибалка Я. І. (2015)
Тараненко К. В. - Семантичні та парадигматичні ознаки антонімії (2015)
Хрушкова О. А. - "Текст", "інформаційний текст" та "носій інформації" у системі сучасних лінгвістичних понять (2015)
Бобух Н. М. - Оксиморонні синтагми в мовотворчості Івана Драча (2015)
Ганжа С. А. - Особливості трансформації фразеологізмів в епістолярії Олеся Гончара (2015)
Голікова Н. С. - Семантика контекстуальних синонімів у мові прози П. Загребельного (2015)
Мамчич І. П. - Узуальні фразеологізми та авторські інновації в художніх творах Василя Чапленка (2015)
Колесникова Л. Л. - Лексико-семантична структура універсального символу вода (2015)
Корольова В. В. - Пролог у комунікативній системі драматургійного дискурсу (2015)
Лощинова І. С. - Кольоративи у творчості письменників Дніпропетровщини (2015)
Семак Л. А. - Прагматичний аспект дослідження контекстних синонімів у сучасній жіночій прозі (2015)
Українець Л. Ф. - Асоціативно-образна функція голосних в авторській інтерпретації (на матеріалі української поетичної мови (2015)
Шевченко Т. В. - Функційні особливості номінативних речень у поетичному дискурсі (2015)
Майборода Н. Г. - Місце і роль Д. Яворницького в мовно-літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Корольова В. В. - Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми (2016)
Стасюк Т. В. - Мовна категоризація первинного та вторинного знання (2016)
Хомінський С. Й. - Чи можна любити Україну російською мовою? (2016)
Бабай Л. В. - Усне та писемне мовлення студентів-аграгіїв (2016)
Баракатова Н. А. - Проблема міжмовної омонімії в методиці викладання другої слов'янської мови (2016)
Вознюк Г. Л. - Удосконалення навичок культури мовлення на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) та риторики, Куньч З. Й. (2016)
Литвин О. Г. - Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю, Голубінка Н. І. (2016)
Мамчич І. П. - Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури (2016)
Ментинська І. Б. - Унормування галузевої терміносистеми як один з аспектів культури мовлення в науковому дискурсі (на матеріалі сучасної комп'ютерної термінології, Наконечна Г. В. (2016)
Тимофіїїва К. М. - Культура мови в закладах освіти (2016)
Бобух Н. М. - Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач (2016)
Ганжа С. А. - Подяка як елемент епістолярного тексту Лесі Українки (2016)
Голікова Н. С. - Мовна норма і мовостиль П. Загребельного (2016)
Гурко О. В. - Значення ствердження в питальних реченнях (на матеріалі творів художньої літератури) (2016)
Доценко М. В. - Експресивні можливості формально ідентичних власних назв у художньому мовленні (2016)
Ковальчук М. С. - Граматична метафора у прозі Ліни Костенко (2016)
Лощинова І. С. - Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини (2016)
Майборода Н. Г. - Лексичні засоби мовної експресії в романі Андрія Кокотюхи "Таємне джерело" (2016)
Микитюк О. Р. - Правописна норма як відтворення звукових та морфологічних особливостей української мови (на прикладі твору "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова (2016)
Рибалка Я. І. - Художнє порівняння як джерело експресії в сучасній дитячій літературі (2016)
Семак Л. А. - Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) (2016)
Зайцева В. В. - Дещо про вторинну номінацію (на матеріалі українськомовної газети (2016)
Колеснікова І. А. - Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі (2016)
Мірошниченко І. Г. - Мовна компресія як чинник функціонування стислого тексту (2016)
Хрушкова О. А. - Невербальні елементи рекламних текстів (2016)
Шмілик І. Д. - Синтаксичні засоби в мовленні реклами (2016)
Вовк А. В. - Експресивний синтаксис: з історії вивчення (2016)
Жангазінова Р. Т. - Системні зв'язки термінів на позначення літературних жанрів у літературознавчих працях кінця XIX-початку XX ст. (2016)
Зайцева С. В. - Мовні особливості української блогосфери, Левун Н. В. (2016)
Нагорна Ю. А. - Вплив англіцизмів та американізмів на сучасну українську мову (2016)
Попова І. С. - Типологія синтаксичних одиниць сучасної української мови (2016)
Тараненко К. В. - Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості (2016)
Шевченко Т. В. - Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв'язками в нормативно-правових актах української мови (2016)
Білоконенко Л. А. - Інтерпретаційна неоднозначність поняття "кооперативна комунікація" (2018)
Куньч З. Й. - Образність мовлення як ознака культури мови (на прикладі метафори) (2018)
Ментинська І. Б. - Компютерний термін як одиниця терміносистеми: ступінь відповідності вимогам, Наконечна Г. В. (2018)
Нагорна Ю. А. - Основна характеристика мовної культури державних службовців (2018)
Наконечна Г. В. - Явище плеоназму в нехудожньому перекладному тексті, Вознюк Г. Л. (2018)
Середницька А. Я. - Семантичне поле дієслів ходи в українській літературній мові та в жаргоні студентів (2018)
Фаріон І. Д. - Правописні норми у 20-30-х рр. ХХ ст. крізь призму політичних персон (2018)
Харчук Л. В. - Порушення лексичної мовної норми в українській електроенергетичній терміносистемі (2018)
Булик-Верхола С. З. - Порушення літературних норм у навчальних текстах радіотехнічної галузі, Теглівець Ю. В., Теглівець О. В. (2018)
Євсєєва Г. П. - Світло і тіні наукового тексту (культура мови і мовлення науковця (2018)
Іншакова І. О. - Культура українського мовлення як складник професійної підготовки студентів спеціальності "дошкільна освіта", Іншаков А. Є. (2018)
Козелко І. Р. - Погляди Василя Сімовича на культуру мови (2018)
Бабай Л. В. - Експресивна функція слова у творах І. Нечуя-Левицького як взірець для сучасних письменників (2018)
Бобух Н. М. - Антонімічні лексеми в романі Павла Загребельного "Розгін" (2018)
Голікова Н. С. - Оказіональні сполучення слів у художньому дискурсі П. Загребельного (2018)
Городиловська Г. П. - Інтерпретація лексичних засобів в ідіостилі Романа Іваничука (2018)
Завалій С. Б. - Оксиморонні синтагми із фразеологічними компонентами як засіб увиразнення поетичної мови (2018)
Микитюк О. Р. - Культура вживання номена Україна в текстах Дмитра Донцова (2018)
Баган М. П. - Проблема культури онімотворення в сучасному українському телевізійному просторі (2018)
Єловська Ю. В. - Евфемізація як засіб реалізації стратегії ввічливості (2018)
Зайцева В. В. - Політична метафора в мас-медійному дискурсі (на матеріалі українськомовного газетного тексту, Ковальчук М. С. (2018)
Литвин О. Г. - Проблеми культури слова в засобах масової інформації, Голубінка Н. І. (2018)
Назаренко О. В. - Редакторське опрацювання Інтернет-ресурсів (на прикладі сайту "Читомо") (2018)
Гурко О. В. - Співвідношення значень ствердження та реальності / ірреальності (2018)
Завадська В. В. - Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни (2018)
Корольова В. В. - Стратегічний потенціал учасників драматургійної комунікації, Попова І. С. (2018)
Купрата Н. Я. - Українська літературна мова в системі науково-культурологічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки (2018)
Рибалка Я. І. - Морфемна деетимологізація в сучасній мові (2018)
Шевченко Т. В. - Обставинні детермінанти як засоби ускладнення семантико-синтаксичної структури речення (2018)
Шуліченко Т. С. - Чинники формування мовної особистості жінок і чоловіків: діахронічний аспект (2018)
Баранник Н. - Запозичення в українській спортивній термінології (2015)
Білецька О. - Вплив процесу лексикалізації на композитотворення в німецькій мові (2015)
Гринюк О. - Ономасіологічний аспект словотвору сучасної німецької мови (2015)
Дворянкін В. - Астрономізація в говірці села Більманка Куйбишевського району Запорізької області, Онищенко Ю. (2015)
Коваль Р. - Запозичення в термінології реабілітації (2015)
Метелюк І. - Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії ХХ-ХХІ сторіч: лексикографічна інтерпретація (2015)
Панченко В. - Лексико-семантичний аналіз засобів вербалізації концепту "Вік" у сучасній англійській мові (2015)
Романова Н. - Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) (2015)
Сидоренко О. - Особливості формування назв сільскогосподарських об’єктів Донеччини наприкінці 1990-их –початку 2000-их років (2015)
Товстенко В. - Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу (2015)
Чорноус О. - Динамічні процеси в ситемі чоловічих імен м. Кіровограда 1796–1800 рр. (2015)
Швидкова Т. - Назви неволокнистої частини стебел прядивних рослин в українській мові (2015)
Глущук-Олея Г. - Співвідношення граматичної, семантичної та поняттєвої категорії заперечення (2015)
Зінько М. - Інфінітив у функції неморфологізованої обставини мети (2015)
Ковтун О. - Експлікація допустових семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами (2015)
Куйбіда Х. - Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) (2015)
Лебедь Ю. - Об’єктне значення кількаслівної номінації (2015)
Масицька Т. - Семантико-синтаксична темпорально-темпоральна взаємозалежність у складносурядних реченнях (2015)
Родюк М. - Референтний статус іменних груп із дієприкметниками в сучасній нідерландській мові (2015)
Сандій Л. - Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові (2015)
Царьова Л. - Синтаксичні особливості простих речень в авіаційній англійській мові (2015)
Чемпоєш В. - Функціонально-семантична структура пояснювально-ототожнювальних сполучників у навчальному філологічному дискурсі (2015)
Шевчук О. - Фактори, що впливають на вживаність субстантивної конструкції NN у текстах художньої прози сучасної англійської мови (2015)
Шитик Л. - Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" (2015)
Щепка О. - Компаративні одиниці як репрезентанти функційно-семантичної категорії гра дуальності (2015)
Бистров Я. - Когнітивні параметри біографічного суб’єкта в структурі наративу (на матеріалі англійської мови) (2015)
Гринько О. - Вербалізація концепту-архетипу fire в творах В. Голдінга (2015)
Іванотчак Н. - Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі (2015)
Калініченко В. - Периферійні складові концептів success-failure, успіх-невдача в американській та українській мовній свідомості (2015)
Матузкова Е. - Особенности актуализации лингвокультурного гиперконцепта английская идентичность в документальном дискурсе (2015)
Мосейчук О. - Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації спокуса (на матеріалі англомовного кінодискурсу), Матушевська Н. (2015)
Салтевська М. - Методика дослідження втілення концепту криза в сучасному англомовному газетному дискурсі (2015)
Сидоренко О. - Мовна особистість і формування мовленнєвої компетентності комунікативного лідера, Мацько Л. (2015)
Храбан Т. - Дослідження семантичної структури концепту "жінка в інтернет-комунікації" за допомогою рецептивного експерименту (2015)
Човганюк М. - Реалізація стратегій негативної ввічливості в англомовному дискурсі інтерв’ю (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) (2015)
Chugu S. - Realisation of Communicative Intensions in Discourse: Cognitive-Pragmatic Pecularities of Persuasion Strategy (2015)
Александрова О. - Соціолект молоді як об’єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі (2015)
Аніщенко І. - Суб’єктна перспектива та комунікативно-регістрова характеристика невласне-прямого мовлення персонажів художнього твору (2015)
Артеменко Ю. - Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови) (2015)
Веприняк І. - Лінгвотекстуальна експлікація ПТСР персонажа у романі Джонатана Сафрана Фоера "Extremely Loud and Incredibly Close” (2015)
Дорош О. - Мовленнєва трансакція як компонент діалогічної взаємодії (2015)
Єрмоленко І. - Застосування методів лінгвістичного аналізу художнього тексту на прикладі аналізу детективних романів Даніеля Пеннака (2015)
Зорницька І. - Лінгвостилістичні засоби гібридизації фантастичних піджанрів у оповіданні Н. Геймена "A Study in Emerald” (2015)
Панченко C. - Развлекательный дискурс и его свойства (2015)
Пивоварчик Т. - Функционирование притяжательного местоимения наш в языке региональнрй газеты (2015)
Редька І. - Поліжанрова англомовна балада (на перехресті лінгвопоетичного та лінгвокогнітивного підходів) (2015)
Чистяк Д. - Лінгвопоетичний аналіз образно-семантичної ізотопії в художньому тексті (2015)
Ямчинська Т. - Інтерлінгвальні включення як невід’ємна складова авторського задуму (2015)
Вуколова В. - К вопросу о феномене художественного билингвизма В. Набокова (2015)
Герасімова О. - Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики (2015)
Гудманян А. - Фонографічні аномалії діалектного мовлення в українських перекладах (2015)
Іваницька Н. - Предикативно-адвербіальна модель локалізованого буття як tertium comparationis дієслівної синтагматики (українсько-англійська паралель), Іваницька Н. (2015)
Лучечко Т. - Антропоцентрична складова асоціативного фону сонця в народних загадках української та англійської мов (2015)
Михайліченко Ю. - Місце і роль міжкультурної комунікації в підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі (2015)
Мізін К. - Творчий аспект відтворення мови персонажів у англо-українському кіно перекладі, Кучеренко І. (2015)
Міньковська І. - Транскрибування і транслітерування: можливості та проблеми застосування в Україні (2015)
Панченко О. - Пароніми як основа гри слів та засоби їхнього перекладу (2015)
Першина Л. - Міжкультурна комунікація в полікультурному освітньому процесі (2015)
Прохорова О. - Потенціал комунікативного методу інтенсивного навчання усному англійському професійному мовленню студентів факультету хореографічної освіти (2015)
Ржевська Д. - Фреймова семантика в перекладі звукосимволізмів японської мови (2015)
Сушко З. - Переклад як естетична інтерференція художнього тексту, Боднар О. (2015)
Шатковська І. - Вплив французької літератури на формування творчих задумів П. І. Чайковського (2015)
Шеремета В. - Національно-мовний стереотип у сучасних наукових парадигмах: типологія, функції (2015)
Завальнюк І. - Рецензія на монографію І. А. Мельник "Транспозиційна граматика українського дієслова". – Луцьк: Надстир’я, 2015. – 476 с. (2015)
Ільченко М. Ю. - У пошуках справжнього портрета піонера вітчизняного літакобудування, князя О. С. Кудашева, Перелигіна Л. С. (2018)
Кравченко О. В. - Вплив аерації на склад біоценозу та ефективність видалення нітрогенвмісних сполук на швидких фільтрах підготовки питної води, Галкін О. Ю., Панченко О. С. (2018)
Кузнєцова Н. В. - Структурно-параметрична адаптація ймовірнісно-статистичних моделей для оцінювання фінансових ризиків, Бідюк П. І. (2018)
Кучкін В. М. - Магнітопружні коливання в антиферомагнітному нанодроті, Кравцов О. В. (2018)
Romanuke V. V. - Pure strategy nash equilibria refinement in bimatrix games by using domination efficiency along with maximin and the superoptimality rule (2018)
Shkurat O. S. - Complicated shapes estimation method for objects analysis in video surveillance systems, Sulema Ye. S., Dychka A. I. (2018)
Єфімова В. Г. - Термодинамічний аналіз видалення неметалевих включень із розплаву сталі при безперервному її розливанні, Пилипенко Т. М. (2018)
Котляров В. П. - Засоби надання гнучкості інструменту з лазерного променя, Синюченко В. В. (2018)
Tymchyk H. S. - Theoretical investigations of the ultrasonic wave generation by an electromagnetic acoustic transducer, Podolian O. O., Serhiienko K. S. (2018)
Гончарук В. В. - Деструкція барвника активний червоний 5СХ у проточному плазмохімічному реакторі, Кліщенко Р. Є., Корнієнко І. В. (2018)
Дорошенко Д. В. - Сорбція іонів кобальту і метиленового блакитного нанокомпозитами монтморилоніт-кремнезем, Пилипенко І. В., Корнілович Б. Ю. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Содержание (2018)
До 100-річчя з дня заснування кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ) (2018)
Бекетова Г. В. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку, Савінова К. Б. (2018)
Макєєва Н. І. - Клінічне значення рівнів фосфоліпідів у конденсаті видихуваного повітря у дітей з бронхообструктивним синдромом, Малахова В. М. (2018)
Марушко Ю. В. - Аналіз і перспективи нових клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків, Гищак Т. В. (2018)
Макєєва Н. І. - Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом, Морозова О. О. (2018)
Пересипкіна Т. В. - Суб'єктивна оцінка здоров'я дітей, соціальні детермінанти його формування (2018)
Усачова О. В. - Клініко-епідеміологічні паралелі: охоплення вакцинацією проти "Поліо" — випадки гострих в'ялих паралічів у дітей, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2018)
Усенко Д. В. - Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією (2018)
Харченко Ю. П. - Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей, Зарецкая А. В., Юрченко И. В., Мовлянова Н. В., Слободниченко Л. Н., Питель А. А., Кашинцев С. В. (2018)
Чорненька Є. М. - Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених, Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Куркевич А. К. (2018)
Дорош О. І. - Особливості мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії, індукованих лікуванням, у дітей, які лікувалися з приводу гострої лімфобластної лейкемії: власні спостереження, Мих А. М., Степанюк А. І., Козлова О. І., Скоропад Л. Л., Середич Л. П., Цимбалюк-Волошин І. П. (2018)
Резник А. В. - Проблемы диагностики случая синдрома Вильямса—Бойрена, Хорош А. А., Хорош Е. А. (2018)
Пеший М. М. - Випадок смерті дитини із пролапсом мітрального клапана, Танянська С. М., Бражник С. І. (2018)
Гончарь М. А. - Современные принципы диагностики и лечения мышечной дистрофии Дюшенна (update 2018), Логвинова О. Л., Помазуновская Е. П., Тельнова Л. Г., Бужинская Н. Р., Приходько М. И. (2018)
Крамарьов С. О. - Кашель у дітей. Можливості лікування, Закордонець Л. В. (2018)
Шадрин О. Г. - Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей (2018)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2018)
Бережний В. В. - Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція) (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського