Яковенко В. Г. - Теоретичне обґрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності народного господарства України (2012)
Боровик Ю. Т. - Системи управління будівельним виробництвом як фактор підвищення конкурентоздатності підприємств (2012)
Булгакова Ю. В. - Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на раціональний розвиток вагоноремонтної бази (2012)
Вінніков В. В. - Якість транспортної продукції портів та напрямки її забезпечення (2012)
Вовк А. А. - Бухгалтерский и финансовый учет. Единство и различия, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2012)
Вовк Ю. А. - Вопросы характеристики заемного основного капитала и учета арендованных основных средств (2012)
Воловельская И. В. - Механизм управления финансовыми рисками предприятий железнодорожного транспорта (2012)
Герасименко П. В. - Моделирование рисков потери дохода при повышении цены на услуги железнодорожного транспорта (2012)
Глушенко Т. М. - Аутсорсинг як засіб оптимізації діяльності залізничного підприємства (2012)
Голодницький О. Г. - Розвиток бізнес-діяльності підприємств, що забезпечують безпеку суден (2012)
Гриценко Н. В. - Удосконалення стратегічного управління підприємств залізничного транспорту України (2012)
Дикань О. В. - Формулювання критеріїв для оцінки якості транспортних послуг (2012)
Дорофієнко В. В. - Необхідність активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (2012)
Ємельянова К. С. - Тайаймшер як нова форма організації круїзного бізнесу (2012)
Зайцева І. Ю. - Економіка соціально-ринкового типу як гарант економічної безпеки підприємств України (2012)
Зеньчук Н. Ф. - Способ определения в технико-экономических расчётах расходов на ремонты автомобильного подвижного состава, Залужная А. В. (2012)
Зова В. А. - Обґрунтування системи показників використання та нарощування трудового потенціалу донецької залізниці (2012)
Каменева Н. Н. - Демонстрационный эффект как инструмент в преодолении пессимистических ожиданий мелкого и среднего бизнеса (2012)
Кибик О. Н. - Развитие рыночной инфраструктуры круизного бизнеса в Украине (2012)
Коваленко Л. В. - За витратами палива потрібний контроль (2012)
Ковтун Т. В. - Економічна безпека підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Козир О. М. - Вплив процесів реформування залізничної галузі на систему її фінансового забезпечення (2012)
Копєйкіна О. В. - Ресурсозбереження як фактор підвищення конкурентоспроможності АПК України (2012)
Куделя В. І. - Управління інноваційною діяльністю на залізничному транспорті (2012)
Майорова І. О. - Інноваційний розвиток матеріально-технічної бази портових підприємств (2012)
Маслова В. О. - Зниження ремонтоємності транспортного виробництва (2012)
Морозова Л. В. - Шляхи виходу підприємства з кризового стану (2012)
Назаренко І. Л. - Вплив акціонування залізничного транспорту на його інноваційну діяльність (2012)
Наконечний Ю. В. - Засади адаптації систем розвитку персоналу підприємств до сучасних умов (2012)
Остапенко С. Н. - Вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов и экономического обоснования выбора их вариантов (2012)
Пилипенко О. В. - Фактори визначення особливостей бізнес-моделі підприємств залізничного транспорту (2012)
Плугіна Ю. А. - Інтелектуалізація персоналу як сучасний шлях розвитку підприємства (2012)
Позднякова Л. А. - Построение модели управления инвестиционным портфелем, Ковалевич Л. С. (2012)
Позднякова Л. О. - Управління витратами ПАТЗТЗК у сучасних умовах, Сліпченко О. Л. (2012)
Полякова О. М. - Інформаційні логістичні системи у виробничих процесах підприємств (2012)
Ревуцька Л. Є. - Конкурентоспроможність підприємства, Корольова Н. М. (2012)
Уткіна Ю. М. - Еволюція систем управління якістю (2012)
Чебанова Н. В. - Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи підприємств (2012)
Чебанова О. П. - Системний підхід до формування інформаційної бази підприємств (2012)
Широков М. А. - Розвиток системи бюджетного управління портових підприємств (2012)
Юрченко Ю. М. - Від конкуренції - до стратегічних альянсів (2012)
Юсупова Т. М. - Розвиток професійного навчання на вітчизняних підприємствах промисловості та транспорту, Жаботинська О. (2012)
Янченко Н. В. - Стратегія адаптації підприємств залізничного транспорту в умовах нестабільності (2012)
Булига О. М. - Людський капітал як категорія розвитку економіки України (2012)
Компанієць В. В. - Формування критичного управлінського потенціалу та зміна моделі управління як умова якісного розвитку економіки та залізничного транспорту (2012)
Сухорукова Т. Г. - Сучасні й класичні теорії поведінки людини в організації (2012)
Фролов А. И. - Актуализация духовно-нравственной составляющей социально-экономического развития, Павлов В. И., Сенченко А. Я. (2012)
Дикань В. Л. - Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах функціонування мережі міжнародних транспортних коридорів, Корінь М. В. (2012)
Дейнека О. Г. - Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту (2012)
Дубровська Є. В. - Теоретичні основи управління оборотними коштами підприємств вантажного автотранспорту (2012)
Жижко К. В. - Вдосконалення методу мультиплікаторів з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств України (2012)
Зайцева І. Ю. - Оцінка підприємства при злиттях та поглинаннях, Прудіус Ю. С. (2012)
Іваненко А. В. - Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції (2012)
Іванілов О. С. - Факторний аналіз рентабельності укрзалізниці за методом фірми "Дюпон", Перетятько А. Ю., Божидай І. І. (2012)
Калініченко Л. Л. - Механізм управління конкурентоспроможністю колективу підприємств (2012)
Коковіхіна О. О. - Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного управління діяльністю підприємства залізничного транспорту (2012)
Нескородєва І. І. - Дослідження сутності фінансових ресурсів банку, Єфімова Ю. І. (2012)
Пиж Н. С. - Оцінка ефективності впровадження інновацій на підприємстві (2012)
Резнік С. М. - Система контролю на підприємстві, Мастерна О. О. (2012)
Салун М. М. - Механізм побудови моделі модернізації ресурсного потенціалу підприємств (2012)
Sergienko O. A. - Complex analysis of branch trends of metallurgical enterprises’ competitiveness, Tatar M. S. (2012)
Сидоренко Ю. В. - Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкого розвитку підприємств міського наземного електротранспорту (2012)
Соколова Л. В. - Особливості застосування персонал-зберігаючого підходу на підприємстві в умовах нестабільності внутрішнього середовища, Романовська А. Б. (2012)
Ткачук О. М. - Обґрунтування управлінських рішень підприємства на стадії зростання, Назаренко Н. С. (2012)
Тимофєєв В. О. - Концептуальна модель управління ефективністю машинобудівного підприємства, Коюда П. М., Соколов О. Є. (2012)
Ткаченко Ю. В. - . Критерії та класифікації стратегій розвитку підприємств на зовнішніх ринках, Дорошенко Т. М. (2012)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності інтеграційних процесів як складової стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту, Костюк Ж. С. (2012)
Файзулаєва К. А. - Особливості нематеріальної мотивації маркетологів (2012)
Грузд М. В. - Оцінка інноваційно-інвестиційних процесів Харківського регіону (2012)
Домбровський О. Г. - Темпоральний вимір економічного буття: методологічний аспект (2012)
Каплун С. О. - Шляхи формування інноваційної стратегії в умовах глобалізації, Товма Л. Ф. (2012)
Кірдіна О. Г. - Нові технології забезпечення професіоналізму менеджерів в умовах інноваційної економіки (2012)
Маковоз О. В. - Теоретично-методологічна сутність кризових явищ в розвитку економічних систем, Глазкова А. С. (2012)
Нескородєва І. І. - Критичний аналіз підходів щодо визначення економічної категорії "прибутковость банку", Кузьмінова Н. М. (2012)
Поколодна О. В. - Податкове регулювання в Україні (2012)
Посохов І. М. - Розвиток економічного змісту категорії "корпорація" (2012)
Устенко М. О. - Формування логістичних систем в Україні в умовах євроінтеграції (2012)
Хомутенко О. В. - Інформаційні аспекти формування "якісної економіки" регіону (2012)
Черкашина М. В. - Розбудова системи управління витратами інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2012)
Якименко Н. В. - Аспекти функціонування транспортно-логістичних кластерів в Україні та оптимізація управління їх потоковими процесами (2012)
Зайцева І. Ю. - Стратегія розвитку залізничного транспорту України (2012)
Зоріна І. О. - Комплексний підхід до визначення прогнозних значень основних показників роботи залізниць (2012)
Ковальчук В. Г. - О роли международных транспортных коридоров в развитии транспортной системы Украины (2012)
Кондратюк М. В. - Удосконалення управління залізничного транспорту України в умовах його акціонування (2012)
Кравченко О. О. - Принципи сценарного фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Криворученко О. А. - Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України (2012)
Маслова В. О. - Економічні аспекти удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту залізничного рухомого складу, Сватенко О. О. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Нова класифікація пасажирських поїздів в Україні New classification of passenger train in Ukraine (2012)
Чорний В. В. - Організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Чупир О. М. - Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту з позиції системно-інтеграційного підходу (2012)
Ачкасова С. А. - Антикризове управління діяльністю страхової компанії, Максимов О. Е. (2012)
Гладка О. І. - Обгрунтування змісту комплексу маркетингу персоналу (2012)
Котов А. М. - Аналіз взаємозв’язку корпоративного управління та економічної безпеки підприємства (2012)
Ордашевская И. В. - Роль центров внутренних капитальных инвестиций в управлении основными средствами предприятия (2012)
Прохорова В. В. - Система контролінгу в управлінні конкурентоспроможності підприємств (2012)
Шинкаренко В. Г. - Особенности комплекса маркетинга в предприятиях транспорта (2012)
Коваленко С. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2012)
Токмакова І. В. - Адаптивне управління інноваційною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2018)
Contents (2018)
Кирилюк Ф. М. - Людина і громадянство в контексті парадигмального виміру політичної науки, Мельник В. М. (2018)
Корнієнко В. О. - Формування європейської ідентичності: аргументи для України, Денисюк С. Г. (2018)
Халапсіс О. В. - Індивідуалізм: доступ дозволений (2018)
Поліщук І. О. - Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах (2018)
Данильян О. Г. - Євроінтеграція й інформаційна безпека України: до проблеми взаємозв’язку, Дзьобань О. П. (2018)
Тараненко Г. Г. - Зовнішня політика України в умовах сучасних викликів глобальної і регіональної безпеки (2018)
Розумний М. М. - Імперський реванш: спроба Путіна (2018)
Ткач О. І. - "М’яка сила" як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні, Ткач А. О. (2018)
Грубов В. М. - Controlnet: сума технологій на службі великої політики (2018)
Хома Н. М. - Партійна система республіки Кіпр у період підготовки до вступу в ЄС та членства в організації (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Побочий І. А. - Особливості формування партійної системи сучасної України (2018)
Хома Н. М. - Еволюція партійної системи Республіки Кіпр: від зародження до стабілізації (2018)
Примуш М. В. - Символіка та партійний імідж політичних партій (2018)
Павлов Д. М. - Політична пропаганда як засіб здобуття, утримання та реалізації влади (2018)
Грубов В. М. - Міжнародний інформаційний простір: конфронтаційна реальність чи можливості діалогу?, Санакуєв М. Г. (2018)
Висоцький О. Ю. - Електронна дипломатія як інструмент пропаганди (2018)
Данильян О. Г. - Інформаційна безпека україни: загрози, зумовлені цивілізаційним вибором європейських цінностей, Дзьобань О. П. (2018)
Тараненко Г. Г. - Двосторонні українсько-китайські відносини на сучасному етапі (2018)
Шевчук О. В. - КНР у системі зовнішньополітичних пріоритетів сша після президентських виборів 2016 року (2018)
Ткач А. О. - Нова регіональна відповідальність адміністрацій Дж. Буша та Б. Обами в зовнішній політиці в латиноамериканському регіоні (2018)
Куц Г. М. - Консерватизм як класична політична ідеологія: домінантні ідеї та евристичний потенціал (2018)
Горін Н. В. - Транскордонне співробітництво як рушійна сила еколого-інноваційного розвитку й економічної безпеки України (2018)
Вербицька А. В. - Міжнародний ринок освітніх послуг: сучасні тенденції та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта Литви: проблеми модернізації та комерціалізації досліджень, Росохач О. В. (2018)
Крамаренко Р. М. - Шляхи забезпечення сталого розвитку сучасних мегаполісів, Дегтяр О. А. (2018)
Васильєв О. В. - Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів, Німкович А. І. (2018)
Попов О. Є. - Теоретичні основи процесу формування державної політики партнерських відносин у соціально-культурній сфері (2018)
Мельничук Н. Ю. - Видатки Державного бюджету України: сутність та особливості управління (2018)
Красноносова О. М. - Визначення змісту економічної самодостатності територіальних громад у регіонах України (2018)
Наторіна А. О. - Фундамент цифрової трансформації бізнесу (2018)
Батенко Л. П. - Організаційно-методичне забезпечення управління цінністю проектів, Лєзіна А. В. (2018)
Отенко В. І. - Методичне забезпечення оцінювання управлінської компетентності підприємства, Стоказ Я. М. (2018)
Крутова А. С. - Перспективи використання криптовалют у зовнішньоекономічній діяльності: облікові аспекти (2018)
Чередник А. О. - Організаційна складова забезпечення ефективності залучення венчурного бізнесу до розвитку промислових підприємств (2018)
Луб А. І. - Концептуальні основи діагностики стану фінансової безпеки підприємства (2018)
Герасимов О. К. - Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства (2018)
Петренко В. С. - Конкурентоспроможність функціонування аграрних підприємств з іноземними інвестиціямии (2018)
Mykhailenko D. - The methodological approach to assessing trade-off between the economic efficiency and social equity (in the context of the industrial sector of Ukraine) (2018)
Ярошенко І. В. - Оцінка стану світового лісопромислового комплексу (2018)
Данилевич Н. С. - Аналіз травматизму на підприємствах у розрізі нещасних випадків, шляхи його подолання, Недзельська А. А. (2018)
Тарнавський М. І. - Типологія органів управління персоналом підприємства (2018)
Гламазда П. В. - Характеристика системи покарань Української Держави в період перебування при владі Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) (2015)
Жаровська І. М. - Історія виникнення й розвитку міжнародного гуманітарного права (2015)
Кретова І. Ю. - Еволюційне тлумачення права у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Куракін О. М. - Поняття механізму правового регулювання в семантичному розрізі (2015)
Марущак Н. В. - Щодо питання поваги до гідності людини, її прав і свобод у творах українських демократів середини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Матвєєва Л. Г. - Новація як вияв транзитивності у праві (2015)
Міма І. В. - Історіографічний аспект досліджень релігійно-правових традицій у процесі розвитку правової системи (2015)
Новіков В. В. - Правові принципи юридичної діяльності в системі прав і свобод людини (2015)
Пилипенко А. І. - Правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні (2015)
Подковенко Т. О. - Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта (2015)
Подорожна Т. С. - Формування єдиного правопорядку в Україні у світлі глобалізаційних процесів і забезпечення національної безпеки (2015)
Саблук С. А. - Протидія розкраданню соціалістичної власності в УРСР у 1950-х роках (2015)
Середюк В. В. - Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у вітчизняній правовій науці (2015)
Терованесов А. М. - Становлення медичного страхування в Західній Україні на початку ХХ ст. (2015)
Тітова Н. В. - Репресивна політика радянської влади щодо польського населення Поділля у 30-ті роки ХХ століття (2015)
Фулей Т. І. - Ґендерні стереотипи як причини проблемної поведінки законодавця (2015)
Хопта О. С. - Методологічні основи наукового дослідження теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів права (2015)
Чеботарьов С. С. - Гуманістичні традиції в українському праві (2015)
Чистякова Ю. В. - Код правової системи як необхідний інструмент пізнання права (2015)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність як напрям юриспруденції (2015)
Щетініна Т. О. - Правове регулювання діяльності агрохолдингів в Україні: історіографічні аспекти (2015)
Гаврильців М. Т. - Конституційно-правові основи забезпечення національної екологічної безпеки в Україні (2015)
Гапоненко Л. В. - Правове регулювання участі громадянського суспільства в законодавчому процесі (2015)
Грицик В. В. - Гарантії конституційного права особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (2015)
Звоздецька І. В. - Інститут парламентських слухань: конституційно-правова характеристика (2015)
Попенюк А. В. - Вибopчa cиcтeмa нa вибopax нapoдниx дeпутaтiв України (2015)
Соляннік К. Є. - Рішення Конституційного Суду України в системі джерел муніципального права (2015)
Тригубенко Г. В. - Пріоритетні напрями подолання правового нігілізму в Україні (2015)
Харченко Н. П. - Основні засади міжнародного й вітчизняного законодавства у сфері забезпечення екологічних прав та обов’язків людини і громадянина, Кобринський В. Ю. (2015)
Цимбалістий Т. О. - Конституційне звернення як засіб захисту прав людини (2015)
Серветник А. Г. - Відкритість як елемент основного завдання цивільного судочинства (2015)
Бобрик В. І. - Провадження в справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування як вид галузево-матеріальної диференціації справ позовного провадження цивільного процесу (2015)
Бутрин Н. С. - Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказування (2015)
Власюк І. І. - Lex concursus у регулюванні відносин транскордонної неспроможності (2015)
Даниляк Ю. В. - Підстави та порядок судового захисту прав осіб, які не брали участі у цивільній справі (2015)
Достдар Р. М. - Публічно-правові утворення в цивільних правовідносинах (2015)
Ізуїта П. О. - Європейський досвід правового регулювання охорони праці (2015)
Сенченко Н. М. - Участь малолітніх і неповнолітніх у національному судочинстві України, Коваленко А. В. (2015)
Козик В. Є. - Теоретичні підходи щодо правової природи похідних фінансових інструментів у цивілістичній доктрині України й держав СНД (2015)
Копитова О. С. - Права й обов’язки сторін договору контокоренту, його виконання і припинення (2015)
Котвяковський Ю. О. - Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII – XIX століттях (2015)
Марценко Н. С. - Особливості обмеження житлових прав і їх зв’язок із межами здійснення цих прав (2015)
Маслов В. В. - Судові рішення та їх зміст під час застосування судового прецеденту (2015)
Паєнок А. О. - Особливості й недоліки правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу товарів (2015)
Савич О. С. - Порівняльно-правова характеристика портового й міжпортового буксирування (2015)
Савченко В. О. - Звичай ділового обігу й арбітражне застереження як окремі умови договору (2015)
Сигидин М. М. - Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договору (2015)
Федорончук А. В. - Строк договору прокату (2015)
Фолошня Д. І. - Поняття сім’ї та членів сім’ї за законодавством України (2015)
Форманюк В. В. - Проблеми та перспективи правової охорони винаходів у Європейському Союзі (2015)
Ортинський В. Л. - Рецензія на монографію Зьолки Валентина Леонідовича на тему: "Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)” (2015)
Гармаш І. М. - До питання впровадження моделі саморегулювання будівельної галузі в Україні (2015)
Граб С. О. - Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі (2015)
Гусейнова Г. М. - Характеристика господарських процесуальних правовідносин щодо видачі виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (2015)
Жаренко В. Ф. - Особливості банкрутства боржника, що ліквідується власником (2015)
Загородня Н. В. - Щодо характеристики видів джерел господарського процесуального права України (2015)
Куницька А. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення застосування господарсько-правової відповідальності до учасників біржової діяльності, Минюк О. Ю. (2015)
Лукач І. В. - Історія становлення акціонерного законодавства дореволюційної Росії (2015)
Мамедов Є. А. - Історичний генезис контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2015)
Пишнюк Д. С. - Адаптація українського законодавства у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств до норм європейського права: проблемні питання (2015)
Позова Д. Д. - Контрафакція в мережі Інтернет (2015)
Чередникова Т. Н. - Административно-хозяйственная ответственность субъектов рынка нефти и нефтепродуктов (2015)
Шевердіна О. В. - Проблеми господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування (2015)
Грабовська Г. М. - Безпека праці-важлива умова трудового договору, Степенко В. А. (2015)
Медвідь А. О. - Соціальний захист бездомних осіб, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб із зони АТО та Автономної Республіки Крим (2015)
Михайлова І. Ю. - Пенсійне забезпечення за віком у радянський період (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Сутність мотивації виникнення трудової міграцій: філософсько-соціальний підхід (2015)
Потопахіна О. М. - Межі здійснення права працівника на захист своєї гідності як суб’єктивного трудового права, Байло О. В. (2015)
Труба В. І. - Право на захист гідності працівника як охоронне суб’єктивне право (2015)
Шабанов Р. І. - Правові аспекти соціального діалогу у сфері забезпечення та сприяння зайнятості населення (2015)
Шабанова С. О. - Заохочення працівників нафтогазової промисловості як спосіб підвищення ефективності їх праці (2015)
Арсенюк А. О. - Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів (2015)
Буканов Г. М. - Еколого-правова оптимізація землевикористання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (2015)
Грищенко І. М. - Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок в Україні (2015)
Даценко О. Ф. - Проблеми реалізації державної політики щодо протидії правопорушенням у галузі екології (2015)
Коритнюк Н. М. - Роль адаптації земельного законодавства до європейських стандартів на досвіді країн Балтії (2015)
Саркісова Т. Б. - Підходи до розуміння земельного правопорушення (2015)
Соколова А. К. - Правові аспекти режиму земель водного фонду (2015)
Бабін Б. В. - Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері правового режиму тимчасово окупованих територій (2015)
Богданець А. В. - Поняття та ознаки державного управління підготовкою юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2015)
Бондаренко К. В. - Особливості державного управління адміністративно-політичною сферою (2015)
Бортнік С. М. - Основні напрями протидії корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Василенко Л. П. - Правові засади діяльності державних органів Російської Федерації у сфері захисту об’єктів довкілля (2015)
Венгер Ю. В. - Про об’єкт адміністративного правопорушення у сфері стандартизації (2015)
Волуйко О. М. - Адміністративно-правовий статус працівників муніципальної міліції в Україні: проблеми становлення (2015)
Галунько В. М. - Слідчий як суб’єкт адміністративно-правових відносин (2015)
Горбач Д. О. - Національна гвардія України як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави: теоретичний аспект (2015)
Дрозд О. Ю. - Взаємодія муніципальної міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування і населенням в умовах реформування ОВС України (2015)
Єфремова М. О. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України: питання теорії та практики (2015)
Іщенко Д. Ю. - Ухвали про затвердження мирової угоди як виконавчі документи (2015)
Калініченко А. І. - Інкорпорація українського митного законодавства (2015)
Кеча А. С. - Форми і методи діяльності Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Коваль О. О. - Методологічні засади реалізації процесу адміністрування податків та зборів (2015)
Патерило І. В. - Мета застосування нормативних актів як інструментів діяльності публічної адміністрації України (2015)
Козачок І. Я. - До питання методів адміністративно-правового регулювання забезпечення безпеки польотів (2015)
Кононець В. П. - Особливості діяльності прокурора у виконавчому провадженні (2015)
Косиця О. О. - Окремі аспекти правового регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальних органів пострадянських країн (2015)
Костилєв О. І. - Місце апарату та патронатних служб у структурі міністерств (2015)
Лисюк С. А. - Міжнародний досвід регулювання відносин у сфері комунального господарства України (2015)
Людькова К. І. - Теоретичне та практичне значення поняття адміністративної послуги в Україні та її ознак (2015)
Марченко О. В. - Поняття адміністративно-правових засобів забезпечення надання рекламних послуг в Україні (2015)
Мельник В. І. - Організаційні аспекти удосконалення охорони громадського порядку в сільській місцевості (2015)
Миронюк Р. В. - Окремі шляхи удосконалення діяльності Державної фіскальної служби щодо надання адміністративних послуг (2015)
Мовчун О. Г. - Службові відносини в адміністративному праві (2015)
Нікітенко О. І. - Сучасний стан внутрішньої екологічної безпеки України, що забезпечується правоохоронними органами (2015)
Огорілко Ю. М. - Правові аспекти державного регулювання банківської діяльності з позиції ідей австрійської школи (2015)
Олійник А. Р. - Співвідношення відповідальності суб’єкта податкового обов’язку та банку за фактом несвоєчасного надходження сум податків та зборів до бюджетів (2015)
Оніщик Ю. В. - Актуальні питання відповідальності за порушення податкового законодавства (2015)
Пацалюк О. В. - Організаційно-правові основи фінансування міліції УНР (доба Центральної Ради та Директорії) та варти Української держави (доба Гетьманату) (2015)
Перепелиця М. О. - Види фінансових зобов’язань держави (2015)
Піцикевич В. В. - Механізм адміністративно-правового регулювання ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Подоляка С. А. - Адміністративні засади визначення ризиків у правових системах (правовий аспект) (2015)
Припутень Д. С. - Характеристика сучасних концептуальних підходів до поліцейської діяльності (2015)
Сарана С. В. - Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень (2015)
Сирота А. І. - До питання про місце банківського права в національній системі права (2015)
Старинський М. В. - Ознаки валютних правовідносин (2015)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правові методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, Островерхов Д. Ю. (2015)
Струневич О. П. - Адміністративне законодавство про надання рекламних послуг: особливості сучасного стану (2015)
Тагієв С. Р. - Поняття та зміст негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Тімашов В. О. - Адміністративно-правові аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України (2015)
Федорчак В. В. - Історія створення та розвитку Державної служби України з надзвичайних ситуацій: перспективи та реалії сьогодення (2015)
Федотов О. П. - Концепція організаційної системи Державної фіскальної служби України у площині її окремого структурного елементу – митниці (2015)
Хуторянська Т. В. - Періодизація розвитку адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони та захисту дитинства в Україні (2015)
Шруб І. В. - Обмеження політичних прав і свобод суддів: законодавче регулювання та міжнародні стандарти (2015)
Щокін Р. Г. - Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти (2015)
Юськів Н. В. - Співвідношення правового та соціального статусу неповнолітніх (2015)
Янішевська К. Д. - Історія становлення та розвитку інституту податкового агента (2015)
Беніцький А. С. - Деякі проблеми кваліфікації діяльності учасників злочинних формувань, Корякін Р. В. (2015)
Березнер В. В. - Підкуп працівника підприємства, установи чи організації в системі злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (2015)
Богатирьов А. І. - Запобігання злочинності серед осіб, які перебувають на обліку в органі пробації: теоретико-прикладний аналіз детермінантів (2015)
Босак К. С. - Позитивні традиції та звичаї в діяльності суб’єктів запобігання злочинності в Україні (2015)
Владимиренко С. В. - Види злочинного страхового шахрайства (2015)
Гребенюк М. О. - Особлива жорстокість як обставина, що обтяжує покарання (психологічний аспект) (2015)
Гуд Т. М. - Поняття "приховування злочину" у кримінальному праві України (2015)
Кобзар В. В. - До питання меж дозволеного персоналу пенітенціарної установи (2015)
Колб С. О. - Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортними засобами в Україні (2015)
Колєснік Т. Є. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення незалежності прокуратури та можливості їх використання в Україні (2015)
Лагода К. О. - Характеристика соціально-економічних факторів невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2015)
Мороз В. П. - Щодо питання запровадження кримінальної відповідальності за невиконання рішень Міжнародного кримінального суду (2015)
Олефір Л. І. - Досудова доповідь як складовий елемент соціально-правового дослідження правопорушника (2015)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові обмеження функціонування інформаційного простору України (2015)
Поляков В. М. - Конфіскація в законодавстві країн романо-германської правової системи (2015)
Пономаренко Ю. А. - Щодо співвідношення пеналізації та депеналізації злочинів (2015)
Ребенко С. М. - Проблеми правозастосовної практики у сфері незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (2015)
Соколовський В. Л. - Генезис вітчизняного кримінального законодавства за злочини проти громадської безпеки в період 1917 – 2001 рр. (2015)
Якімець Т. І. - Обставини, що виключають злочинність діяння. Окремі питання визначення поняття з огляду на перспективу реформування кримінального законодавства (2015)
Алябов Ю. В. - Види інформації про злочини проти довкілля та способи її перевірки: проблемні питання (2015)
Краснікова Н. А. - Особливості та правові засади призначення та проведення експертиз при розслідуванні злочинів проти громадського порядку, Артеменко Д. С. (2015)
Вапнярчук В. В. - Мета кримінального процесуального доказування (2015)
Горбачов В. П. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора у незалежній Україні (2015)
Гук О. Г. - Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Гусаров В. М. - Особливості процесуального положення потерпілого при перегляді судових рішень в апеляційному порядку (2015)
Гусаченко Є. О. - Слідчий експеримент: використання спеціальних знань та умови їх нормативного застосування (2015)
Даніель А. В. - Теоретичні аспекти оперативно-розшукового забезпечення виявлення злочинів за допомогою електронних ЗМІ (2015)
Ковальова Н. Г. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2015)
Рогатинська Н. З. - Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні, Колосівська М. Б. (2015)
Любчинський О. В. - Криміналістична характеристика серійних вбивств на сексуальному ґрунті (2015)
Маланчук П. М. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження Міжнародним кримінальним судом (2015)
Мартинців А. М. - Невиконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків у разі застосування особистого зобов’язання як підстава накладення грошового стягнення (2015)
Минюк Л. Д. - Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні, Минюк Д. І. (2015)
Омельяненко А. С. - Особливості підготовки та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виняткових невідкладних випадках (2015)
Панасюк О. А. - Регулятивний вплив функцій інституту допустимості доказів на повноваження суду першої інстанції у кримінальному процесі (2015)
Кожевніков Г. К. - Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, Романюк В. В. (2015)
Туманянц А. Р. - Судові рішення у судово-контрольному провадженні з розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування (2015)
Чорноусько М. В. - Окремі питання історії становлення нагляду прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування на території сучасної України (2015)
Глущенко С. В. - Окремі питання функціонування спеціалізованих судів у країнах загального права (2015)
Цимбал Т. Я. - Напрями вдосконалення судово-правової реформи діяльності місцевих судів загальної юрисдикції, Сандул В. О. (2015)
Біла-Кисельова А. А. - Реалізація спеціального принципу міжнародного захисту прав дитини – принципу найкращого забезпечення інтересів дитини у внутрішньому праві України (2015)
Задорожній О. В. - Юридичне закріплення та нормативний зміст принципу рівноправності та самовизначення народів як основного принципу міжнародного права (2015)
Луценко О. О. - Розвиток концепції справедливого судового розгляду у Міжнародному кримінальному трибуналі по Руанді (2015)
Ничитайло І. М. - Роль Північноатлантичного альянсу в сучасній системі міжнародної безпеки (2015)
Пасечник Е. В. - Международные стандарты и стандарты Европейского Союза в области оборота лекарственных средств (2015)
Прохазка Г. А. - Право на достатнє харчування в умовах збройного конфлікту (2015)
Уваров В. Г. - Організаційні питання діяльності Європейського суду з прав людини (2015)
Андреєв Д. В. - Право на інформацію в структурі комунікативної взаємодії: парадигми та витоки (2015)
Порохня В. В. - Організаційно-правові та психологічні засади взаємодії суб’єктів профілактики адміністративних правопорушень, вчинених дітьми (2015)
Савенко В. В. - Роль правової культури у формуванні правової поведінки людини в громадянському суспільстві (2015)
Савчук С. В. - Біхевіористський підхід до розуміння провини (2015)
Кривобок А. А. - Украинский сегмент системы грозопеленгации ENTLN, Кривошеин А. О., Коман М. М., Крупа Е. О. (2018)
Юссеф Ель Хадрі - Результати розрахунків регіональних кліматичних моделей кількості загальної хмарності в Марокко на період 2020-2050 рр., Хохлов В. М. (2018)
Margaryan V. G. - Assessment and analysis of heat provision vulnerability in the main wine-producing region of Armenia (Ararat valley and foot-hill area) within the context of expected climate change, Mkhitaryan M. S. (2018)
Данілова Н. В. - Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в центральному районі України (2018)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой, Яров Я. С. (2018)
Лобода Н. С. - Опис штучних водойм на водозборі річки Великий Куяльник та регламентування їх роботи у сучасності та майбутньому, Отченаш Н. Д., Гриб О. М. (2018)
Яров Я. С. - Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область), Лобода Н. С. (2018)
Тучковенко Ю. С. - Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем Северо-Западного Причерноморья, Тучковенко О. А. (2018)
Берлинский Н. А. - Гидрологические факторы формирования кислородного режима внутренних морей (2018)
Сафранов Т. А. - Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів, Черкез Є. А., Шаталін С. М. (2018)
Михайленко В. І. - Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса), Шаніна Т. П., Сафранов Т. А. (2018)
Ус С. А. - Нові підходи вибору і обґрунтування типу вибухової речовини для руйнування міцних напружених гірських порід, Іщенко О. К., Соловйов А. В., Іщенко К. С. (2017)
Куринной В. П. - Теоретические исследования процессов на начальной стадии расширения зарядной полости скважинного заряда, Гаркуша И. П., Никифорова В. А. (2017)
Vorobyov V. - On the influence of surface-active substances on the speed change of the mechanical processing of rocks, Kulynych V. (2017)
Виноградова О. П. - Cукупність геометричних параметрів мікровибоїн на робочій поверхні алмазного породоруйнівного інструменту, як критерій його зносостійкості (2017)
Семененко Е. В. - Обоснование рациональных параметров и режимов работы гидротранспортной установки при подводной разработке россыпных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н., Коваль Н. В. (2017)
Скипочка С. И. - К расчету элементов камерно-столбовой системы разработки в породах разной прочности с учетом интенсификации горных работ, Паламарчук Т. А., Яланский А. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2017)
Беззубченкова М. В. - Експериментальні дослідження зниження кінцевої концентрації пилу при вибухових роботах, Воробьев А. В., Воробьев В. В., Чебенко В. М. (2017)
Molodets Yu. - Substantiation of the impact of granite quarries dumps on pH of surrounding areas soil, Tverda O., Tkachuk K. (2017)
Подкопаев С. В. - О применении податливых средств охраны для горных выработок при расслоении боковых пород, Конопелько Е. И., Иорданов И. В., Чепига Д. А., Коломиец В. А. (2017)
Шановні колеги! (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Список авторів (2017)
Куринной В. П. - Теоретические предпосылки к обоснованию конструкций скважинных зарядов, Гаркуша И. П. (2018)
Крючков А. І. - Закономірність зміни модулю зсуву в залежності від температури та пустотності гірських порід, Бахтин А. І. (2018)
Frolov О. - Establishment of effective technological parameters at the contour blasting of borehole charges, Kosenko Т., Maltseva Yu. (2018)
Мнухін А. Г. - Нові методи сейсморозвідки на основі гідровибухових технологій, Мнухіна Н. О., Гітуляр А. А. (2018)
Скипочка С. И. - К обоснованию ударно-волнового метода контроля анкерной крепи, Сергиенко В. Н., Красовский И. С. (2018)
Крючков А. І. - Енергозберігаючі режими роботи екскаваторів в кар`єрі, Бесарабець Ю. Й., Євтєєва Л. І. (2018)
Подкопаев С. В. - О влияние жесткости податливой опоры на состояние кровли угольного пласта при внезапных обрушениях расслоившейся толщи, Конопелько Е. И., Иорданов И. В., Чепига Д. А., Симонова Ю. И., Бугун П. Е. (2018)
Скіпочка С. І. - Перспективи геофізичного моніторингу при розвитку ризик-орієнтованого підходу у гірничодобувній промисловості, Паламарчук Т. А., Прохорець Л. В. (2018)
Тверда О. Я. - Розробка конструкції забійки свердловинного заряду із двоступеневою системою поглинання шкідливих газів, Пляцук Л. Д. (2018)
Кобилянський Б. Б. - Нові методи забезпечення безпеки при вибухових роботах, Мнухін А. Г., Мнухін В. А. (2018)
Звернення до авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Список авторів (2018)
Байкова М. В. - Теоретичні та експериментальні дослідження зниження розльоту осколків гірничої маси під час вибуху, Воробйов В. В., Юрко О. А., Чебенко В. М. (2017)
Кравець В. Г. - Теоретичне визначення технологічних параметрів керованого розколу гірської породи невибуховими руйнуючими сумішами, Стовпнік C. М., Ковтун А. І., Луговий П. З. (2017)
Долударев В. Н. - Исследование влияния конструкции заряда с инертными и газообразующими добавками на взрывное дробление горных пород, Дзекун Ю. В., Юрко А. А., Головина Н. П. (2017)
Кириченко А. Л. - Особенности инициирования рассредоточенных инертным промежутком зарядов эмульсионных взрывчатых веществ, Вашневский Д. В., Устименко Е. Б., Холоденко Т. Ф. (2017)
Кулинич В. Д. - Исследование влияния поверхностно-активных веществ на прочностные характеристики скальных горных пород при различных типах воздействия, Воробьев В. В., Чебенко В. Н. (2017)
Терещук Р. М. - Кріплення похилих виробок анкерними системами (2017)
Помазан М. В. - Про зниження перебуру при використанні свердловинного заряду з кумулятивним ефектом, Юрко О. А. (2017)
Блюсс Б. А. - Методы управления параметрами техногенных месторождений при складировании плотных пульп отходов обогащения, Семененко Е. В., Медведева О. А. (2017)
Драгобецкий В. В. - Использование методов взрывной обработки при производстве изделий из порошков на основе титана, Коцюба В. Ю., Савелов Д. В., Наумова Е. А., Рей Р. И. (2017)
Иванова А. П. - Влияние техногенной сейсмичности на возникновение резонанса в металлических надшахтных копрах, Феськова Л. В., Чумак А. Н. (2017)
Колосюк В. П. - Засоби вибухобезпечності систем сигналізації, звязку та управління для шахт, небезпечних за газом, Чебенко В. М., Колосюк А. В. (2017)
Шановні колеги! (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Список авторів (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kamarpour M. - Magnetogenesis in natural inflation model, Sobol O. (2018)
Serdeha I. V. - Spectroscopic features of raman gain profiles in single-mode fibers based on silica glass, Grygoruk V. I., Felinskyi G. S. (2018)
Dorohoi D. O. - Excited state molecular parameters determined by spectral means (2018)
Kutovyy S. Yu. - Mechanisms and parameters of the binding of amitozinoberamid to DNA in the aqueous solution, Savchuk R. S., Bashmakova N. V., Hovorun D. M., Zaika L. A. (2018)
Rajaramakrishna R. - Sm3+-doped molybdenum gadolinium borate glasses for orange emission laser active medium, Ruangtawee Y., Kaewkhao J. (2018)
Abebe T. - Enhancement of squeezing and entanglement in a non-degenerate three-level cascade laser with coherently driven cavity (2018)
Novak O. - Role of double layers in the formation of conditions for a polarization phase transition to the superradiance state in the Io flux tube, Kholodov R., Fomina A. (2018)
Bulavin L. A. - Dissipative Rayleigh–Taylor instability and its contribution to the formation of an interface between biomaterials at their electric welding, Tkachenko V. I. (2018)
Hashim A. - Novel pressure sensors made from nanocomposites (biodegradable polymers–metal oxide nanoparticles): Fabrication and characterization, Hadi A. (2018)
Ovsiienko I. - Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles, Len T., Matzui L., Lazarenko O., Le Normand F., Shames A. (2018)
Альшаафі М. А. - Визначення пріоритетів функціонування галузі охорони здоров’я (2017)
Гонтаренко Н. А. - Маркетингове дослідження елементів бізнес-середовища і внутрішнього потенціалу готельного підприємства, Микитинець С. В. (2017)
Довгалець Ю. В. - Методи управлінського обліку (2017)
Залужний А. Л. - Аналітичний огляд потреб у соціокультурному дискурсі (2017)
Клімова А. В. - Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України, Бадинський Л. О. (2017)
Левицька С. О. - Обліково-управлінські підходи забезпечення мотиваційної складової в системі розрахунків з оплати праці, Хомич О. В. (2017)
Ляхович О. О. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства на основі впровадження інноваційних рішень, Демчук В. А. (2017)
Ляхович О. О. - Світовий досвід впровадження природоохоронних заходів у будівельному секторі, Процюк А. А. (2017)
Малков Д. І. - Роль і функції громадського харчування у національній економіці (2017)
Міклуха О. Л. - Особливості формування фінансової звітності суб’єктів державного сектору у сучасних умовах, Мосійчук Н. А. (2017)
Міщук Г. Ю. - Мотивація персоналу підприємства: оцінка факторів, моделювання зв’язків, Лебедь В. О. (2017)
Трач Р. В. - Вибір оптимальної організаційної структури підприємств під час реалізації інвестиційного проекту в будівництві (2017)
Юрчик Г. М. - Монополії в економіці: теоретичний аспект та реалії в Україні, Комар С. О. (2017)
Савіна Н. Б. - Нова парадигма системи сталого водокористування як складової національної економіки, Ковшун Н. Е. (2017)
Хомюк Н. Л. - Сучасні тенденції у зерновиробництві з врахуванням змін кліматичних умов (2017)
Лебедь В. О. - Вплив середовища функціонування підприємства на мотивацію персоналу (на прикладі ДП "Бурштин України" (2017)
Зайцев Д. Б. - Організація взаємодії органів державної влади щодо фінансування "зелених" проектів (на прикладі Рівненської облдержадміністрації) (2017)
Байєр О. О. - Психологічні особливості осіб юнацького віку, схильних до автоагресивної поведінки, Познякова Г. Л. (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Особистість як центральна категорія психології (2017)
Больман С. Ю. - Регулятивні властивості почуття сорому: природа та функції (2017)
Бончук Н. В. - Роль сім’ї в розвитку математичної обдарованості дитини (2017)
Кудріна Т. С. - Тривожно-депресивні прояви в дітей та підлітків із деструктивним перфекціонізмом, Вавілова А. С. (2017)
Гант О. Є. - Вплив екстремальності спортивної діяльності на гендерні характеристики спортсменок (2017)
Дметерко Н. В. - Значення візуалізованої репрезентації для розвитку рефлексивного мислення суб’єкта (2017)
Емішянц О. Б. - Особливості соціально-психологічної адаптації особистості (2017)
Карсканова С. В. - Роль соціальних стереотипів у формуванні патріотично налаштованої особистості (2017)
Клименко М. Р. - "Світло" нарцисизму в структурі "темної тріади" (2017)
Кононенко А. О. - Психологічна природа селфі, Кононенко О. І. (2017)
Кузнецов О. І. - Характеристика сучасного психодіагностичного інструментарію для дослідження релігійності особистості (2017)
Марциняк-Дорош О. М. - Ноодинаміка та сприйняття себе у жінок з ожирінням (2017)
Мірошниченко О. М. - Психологічні особливості самоактуалізації засуджених жінок в умовах ізоляції від суспільства (2017)
Свідерська Г. М. - Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку (2017)
Стельмащук Х. Р. - Особливості самоставлення та міжособистісної взаємодії у дітей-сиріт, що виховуються в закладах інтернатного типу (2017)
Стець В. І. - Предметна спрямованість психолого-педагогічного супроводу мігрантів, Гера Т. І. (2017)
Філоненко Д. В. - Особистісний портрет представника ІТ-сфери (2017)
Харченко С. В. - Соціальний інтелект та його розвиток у дошкільному віці (2017)
Шестопалова М. Ю. - Аналіз наукових підходів дослідження природи розвитку стресостійкості військовослужбовців-зв’язківців (2017)
Шиліна А. А. - Специфіка рефлексивності студентів з різним рівнем метакогнітивізму (2017)
Ющенко І. М. - Толерантність до невизначеності як чинник психологічного благополуччя студентів-випускників вищих навчальних закладів (2017)
Велиева В. И. - Ментальные детерминанты развития гражданского самосознания в молодом возрасте (2017)
Дроздов О. Ю. - Особливості динаміки молодіжних ментальних карт України (2017)
Завацький В. Ю. - Вплив стратегій соціальної поведінки особистості на її здатність до антиципації (2017)
Катасанов О. М. - Теоретико-методологічні основи вивчення конфліктологічної компетентності в осіб із розладами мислення (2017)
Каширіна Є. В. - Сучасні підходи до проблеми вивчення організаційно-професійних стресів у фахівців соціономічної сфери (2017)
Кім О. В. - Соціально-психологічна характеристика травмуючих подій у школярів (2017)
Настояща У. В. - Теоретичні аспекти впливу субкультури засуджених на особистість працівників Державної кримінально-виконавчої служби (2017)
Подофєй С. О. - Соціально-психологічні основи взаємодії (2017)
Савчук О. А. - Сучасний стан готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до професійного самовизначення (2017)
Смирнова О. О. - Трансформація смисложиттєвих орієнтацій та цінностей студентської молоді в полікультурному середовищі ВНЗ (2017)
Спицька Л. В. - Аналіз наукових підходів до визначення соціально-психологічних особливостей стресових розладів особистості зрілого віку (2017)
Товстокора Ю. В. - "Спілкування" та "комунікація": інтерпретаційні особливості в просторі соціальної психології (2017)
Чепурна Г. Л. - Перфекціоністська самопрезентація жінок: віковий аспект (2017)
Чуловський В. Е. - Формування соціальної компетентності студентської молоді в умовах освітньої взаємодії (2017)
Белошистая А. В. - Социальная ситуация развития: динамика изменения роли от Л. С. Выготского до наших дней (2017)
Борисенко В. М. - Стан сформованості емоційної компетентності майбутніх фахівців соціономічного напряму (2017)
Дейниченко Л. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами соціально-психологічного тренінгу (2017)
Долгополова О. В. - Комплексна програма психокорекції соціальної тривожності в підлітків, Терещенко Н. М. (2017)
Єзерська Н. В. - Вплив інтернатних умов перебування на суб’єктивне благополуччя підлітків (2017)
Єрмолаєва Є. С. - Параметри психологічного благополуччя студентів (2017)
Железнякова Ю. В. - Верифікація програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків (2017)
Здоровець Т. Г. - Дослідження психологічних особливостей наративної компетентності майбутніх психологів (2017)
Коваленко М. В. - Типологічні особливості психосоматичної компетентності у майбутніх психологів (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Проектування метакогнітивного розвитку людини у геронтогенезі (2017)
Лапа В. М. - Навчання дітей з особливими потребами: короткий огляд основних понять (2017)
Макарова Л. Л. - Особливості взаємозв’язку типу інтелекту з рівнем успішності молодших школярів, Мінчукова А. О. (2017)
Мелоян А. Е. - Дитячо-батьківські стосунки як фактор розвитку емпатії у молодших школярів, Новиченко І. С. (2017)
Проць О. І. - Ставлення до матері як чинник формування релігійних уявлень (2017)
Пушкарук І. Ю. - Аналіз особливостей батьківської ідентичності чоловіка за методикою "Сімейна соціограма" (2017)
Резнікова О. А. - Адаптаційні прояви копінг-стратегій та мотиваційних утворень особистості студента (2017)
Родіна К. М. - Мнемо-імагінаційні здібності в юнацькому віці (2017)
Свіденська Г. М. - Розвиток самосвідомості як чинник соціального самовизначення підлітка (2017)
Sviatenko Yu. O. - Projective technique "Childhood”: psychological diagnostics of intrapersonal experiences of a child (2017)
Сухенко Я. В. - Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену (2017)
Томчук М. І. - Психологічні особливості професійної самореалізації жінок-педагогів, Томчук С. М. (2017)
Ушакова К. Ю. - Програма психологічного супроводу розвитку професійної "Я-концепції" у студентів медичних коледжів (2017)
Хоменко К. В. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей системоутворюючого компоненту самоставлення в осіб юнацького віку (2017)
Шевченко О. М. - Психологічні особливості готовності до материнства дівчат-старшокласниць (2017)
Яблонський А. І. - Теоретична модель психологічної експертизи освітнього середовища школи (2017)
Позднишев Є. В. - Особливості використання психотехнологій формування та підтримки іміджу спортсменів в умовах глобалізації (2017)
Старик В. А. - Гендерні відмінності стресостійкості у фахівців допоміжних професій (2017)
Широбоков Ю. М. - Особливості перебування військовополонених у психологічному просторі ідеологічної обробки в ході проведення антитерористичної операції (2017)
Клименко І. В. - Толерантність до невизначеності як фактор адаптації курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються в рамках психологічного супроводу (2017)
Барінова А. Ю. - Внутрішня картина хвороби в структурі соціально-психологічної адаптації хворих на епілепсію (2017)
Кузьо О. Б. - Порівняльний аналіз професійної діяльності когнітивно-поведінкового терапевта та гештальт-терапевта (2017)
Николаенко С. А. - Способы усиления и расширенной инсталляции положительного самопредставления в ДПДГ-психотерапии (2017)
Турецька Х. І. - Фактори ефективності імагінативних технік психотерапії (2017)
Тиньков А. М. - Особенности эмоционального состояния детей в семьях, в которых матери страдают депрессивными расстройствами, Фаворова Е. Н. (2017)
Шевченко Н. Ф. - Здоров’я – хвороба: полюси континууму людського буття (2017)
Логвінова І. П. - Інтерсуб’єктивність як фундамент емоційно-особистісного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку (2017)
Агаркова А. І. - Соціальне "Я" як складова я-концепції: теоретичний аналіз основних підходів у сучасній психології (2017)
Бандура Г. Р. - Психологічні особливості становлення персональної ідентичності у період дорослішання (2017)
Бончук Н. В. - Особливості мотиваційної спрямованості математично обдарованих учнів (2017)
Видолоб Н. О. - Любов як об’єкт досліджень гуманістичної психології А. Маслоу та гуманістичного психоаналізу Е. Фромма (2017)
Галян І. М. - Психологічний механізм ідентифікації особистості у кризовому суспільстві (2017)
Гаркуша І. В. - Життєва перспектива особистості: психологічний аспект, Кайко В. І. (2017)
Депутатов В. О. - Захисні механізми психіки як об’єкт новітніх досліджень в англомовних виданнях (з 2000 року). Частина 2 (2017)
Джаббарова Л. В. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя з особистісною ідентичністю у студентської молоді (2017)
Царькова О. В. - Психологічні особливості самоактуалізації особистості в юнацькому віці, Єгорова О. І. (2017)
Іванова Н. О. - Взаємозв’язок феномену "мазохізм" з тенденцією "до психологічної смерті" (2017)
Івачевська О. В. - Особливості репродуктивної мотивації молодих жінок: психологічний аспект (2017)
Кікінежді О. М. - Психологічні аспекти ґендерної соціалізації особистості в онтогенезі (2017)
Кролівець Ю. В. - Розповідне мовлення як психолінгвістичний феномен (2017)
Кузнєцова О. В. - Спрямованість інноваційності особистості та її діагностика (2017)
Литвиненко О. Д. - Теоретичні предиктори створення моделі адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Литвинчук М. Ю. - Психологічні проблеми готовності прикордонників до діяльності в екстремальних ситуаціях (2017)
Марчук К. А. - Із психології творчості Івана Франка. Дрогобицький період: становлення письменника (2017)
Мілютіна К. Л. - Вплив батьківського ставлення до дітей із розладами аутистичного спектру на перспективу інклюзивного навчання, Івашова О. О. (2017)
Панов М. С. - Щодо питання аналізу концепцій соціальної адаптації сучасної особистості (2017)
Панфілов Д. А. - Вивчення конструкту "сенс життя" методом семантичного диференціалу (2017)
Подкоритова Л. О. - Самоаналіз як рефлексивний механізм професійного розвитку фахівців соціономічної сфери: термінологічний аналіз, Брезденюк А. О. (2017)
Сергієнко О. О. - Особливості впливу полімотиваційних тенденцій на вияв професійного відчуження в працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2017)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку механізмів психологічного захисту особистості з емоційними характеристиками (2017)
Циганчук Т. В. - Цікаві дослідження в психологічній практиці (2017)
Шилова Н. І. - Спрямованість особистості як соціально-психологічне явище (2017)
Асланова Шахназ Раджаб кызы - Диагностика препятствий при формировании эмоциональных связей женщин, подвергшихся бытовому насилию (2017)
Дем’яненко Ю. О. - Використання терапевтичного наративного підходу в роботі із суб’єктами пробації (2017)
Дідух М. Л. - Досвід застосування українських казок у терапії нарцисичного розладу особистості (2017)
Жадан І. В. - Громадянська та національна ідентифікація в комунікативному дискурсі студентської молоді, Чала К. О. (2017)
Завацький В. Ю. - Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості (2017)
Ламаш І. В. - Специфіка комунікативних настановлень української, вірменської, азербайджанської та польської молоді, Стогній Д. І. (2017)
Мойсеєнко В. В. - Аналіз наукових підходів до дослідження поняття "асертивність" (2017)
Мурадханян М. Г. - Основні підходи до опису феномена соціального кіно (2017)
Сафонова С. Б. - Визначення форм життєвлаштування підлітків, які позбавлені батьківського піклування (2017)
Ситник В. В. - Особливості особистості спеціалістів у сфері інформаційних технологій (2017)
Солдатова О. С. - Підходи до психосоціальної реабілітації внутрішньо переміщених осіб: український та зарубіжний досвід (2017)
Улунова Г. Є. - Трансляційно-публічний аспект культури професійного спілкування державних службовців (2017)
Черних Л. А. - Готовність до школи старших дошкільників із порушенням зору як передумова їх соціальної адаптації (2017)
Чуйко О. М. - Ґендерні особливості мотивації досягнення успіху серед студентів-спортсменів (2017)
Шусть В. В. - Фреймінг соціально-політичної реальності як механізм формування політичних цінностей молоді (2017)
Закіров М. - Взаємозв'язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій (2018)
Закірова С. - Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого (2018)
Польовик С. - Іміджеві характеристики України на шпальтах зарубіжних видань: контент-аналіз (2018)
Стоян П. - Участь архівістів Канади у створенні міжнародного стандарту архівного опису (2018)
Черпак Т. - Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні (2018)
Шлапак Ю. - Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні (2018)
Бєлов Д. - Комікс як продукт інформаційної культури (2018)
Пальчук В. - Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій в умовах реформи з децентралізації влади (2018)
Половинчак Ю. - Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору (2018)
Кулицький С. - Аналіз економіко-інформаційних аспектів гібридної війни на базі ресурсів наукової бібліотеки (2018)
Симоненко О. - Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів (2018)
Федорчук А. - Можливості ретроспективних досліджень бібліотечних інформаційно-аналітичних ресурсів (2018)
Потіха А. - Методологічна основа дослідження партійних засобів масової комунікації як об'єкта бібліотечно-інформаційної діяльності (2018)
Миськевич Т. - Інформаційна соціалізація користувачів з особливими потребами в сучасній бібліотеці (вітчизняний досвід) (2018)
Макарова О. - Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності сучасної бібліотеки (на прикладі Баварської державної бібліотеки) (2018)
Левченко Н. - Академічна бібліотека в системі вищої освіти (2018)
Мотько А. - Діяльність Української бібліотечної асоціації з розвитку бібліотечної справи в Україні (2018)
Утиро Н. - Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як соціокультурний центр громади міста (2018)
Іванова М. - Нормативно-правове зебезпечення права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек, Іванов Ю. (2018)
Яковенко О. - Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері (2018)
Бондаренко В. - Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів, Пестрецова О. (2018)
Струнгар В. - Інформаційно-комунікаційна модель бібліотечного представництва в соціальних медіа (2018)
Натаров О. - Використання академічними бібліотеками соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на прикладі представництв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у Facebook (2018)
Тарасенко Н. - Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід (2018)
Вихідні відомості (2018)
Годонюк В. С. - Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку на основі ґендерних особливостей її ігровoї діяльності (2017)
Гончаровська Г. Ф. - Ігрова терапія як засіб оптимізації дитячо-батьківських стосунків дітей з особливими потребами (2017)
Желтова М. О. - Емпіричне дослідження педагогічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі (2017)
Заміщак М. І. - Психологічні засади психологічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2017)
Іванова О. В. - Етапи дослідження психологічних особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці (2017)
Камінська О. В. - Психологічні аспекти вивчення іноземної мови в першому класі (2017)
Каткова Т. А. - Розвиток комунікативних умінь студентів психологічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ, Варіна Г. Б. (2017)
Кетлер-Митницька Т. С. - Специфіка визначення поняття "саморозвиток" (2017)
Клочек Л. В. - Вплив внутрішніх чинників на розвиток соціальної справедливості в педагогічній взаємодії (2017)
Коваленко О. Г. - Соціально-демографічні особливості літніх осіб як чинники їхнього психологічного благополуччя (2017)
Корець А. М. - Профілактика адиктивної поведінки осіб юнацького віку з особливими потребами (2017)
Краєва О. А. - Психологічний аналіз аспектів "Я-концепції" в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін (2017)
Логвінова Д. В. - Вплив стратегій батьківського виховання на розвиток ґендерної ідентичності підлітка (2017)
Байєр О. О. - Особливості переживання страху дорослішання особами юнацького віку, Лук’яненко О. М. (2017)
Маланьїна Т. М. - Нарцисизм як компонент міжособистісних стосунків учителя (2017)
Мілютіна К. Л. - Психологічні чинники ігрової діяльності в дошкільному віці, Маркова І. Ю. (2017)
Мишко Н. М. - Актуальні питання професійного навчання в дорослому віці, Шевчук В. В. (2017)
Сургунд Н. А. - Амбівалентність особистості як компонент вибору та варіативної регуляції професійно-мобільної поведінки фахівця під час подолання криз професійного розвитку (2017)
Харченко Н. В. - Аудіювання – феномен психологічного знання (2017)
Хілько С. О. - Програма формування толерантності до невизначеності в майбутніх психологів та аналіз її ефективності (2017)
Черепєхіна О. А. - Концептуалізація науково-обгрунтованого підходу до формування професіоналізму майбутніх психологів у фаховій підготовці (2017)
Чернов А. А. - Генезис трьохкомпонентної структури ставлень від народження до молодшого шкільного віку (2017)
Швець О. М. - Культурно-історичнні витоки уявлень про гідність особистості (2017)
Шевченко С. В. - Психологічні студії розвитку довіри до себе в контексті ідентифікаційного позиціонування майбутнього психолога (2017)
Шевченко С. В. - Теоретичні засади дослідження адаптаційного потенціалу студентів, Волобуєва А. І. (2017)
Шевченко С. В. - Розвиток творчої сублімації особистості підлітка засобами арт-терапії, Гречішнікова А. С. (2017)
Щербак Т. І. - Фактори задоволеності життям у похилому віці (2017)
Щербакова О. О. - Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження цілей досягнення в навчальній діяльності учнів основної школи (2017)
Загурська Е. В. - Психологічні особливості творчого методу літературно обдарованої особистості у науковій спадщині Д. М. Овсянико-Куликовського (2017)
Шевчук В. В. - Літературний і мовознавчий напрямки психологічної думки Полтавщини ХІХ століття (2017)
Кабанцева А. В. - Комплексна медико-психологічна допомога дітям в умовах соціально-психологічного напруження (2017)
Березянська В. В. - Психологічні особливості онкологічних хворих у ремісії. Транзакційний підхід (2017)
Проскурня А. С. - Стиль сімейного виховання як причина виникнення невротичного перфекціонізму (2017)
Яковлева С. Д. - Шляхи та засоби попередження неуспішності навчання учнів із вадами інтелекту (друге повідомлення) (2017)
Вступне слово (2015)
Гелей С. Д. - Тарас Шевченко - творець національної ідеї, надхненник української незалежности (Історіографічний аспект) (2015)
Пахаренко В. І. - "Сердечний рай" (Шевченкова ідея гармонії) (2015)
Содомора А. О. - "Садок вишневий": в гармонії світового ладу (2015)
Жулинський М. Г. - "Подай душі убогій силу..." (Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї) (2015)
Лизанчук В. В. - Ідея української державности в архетипах Тараса Шевченка (2015)
Калашник В. С. - Концепт роз’єднання як складник художньої свідомосте Тараса Шевченка (особливості мовно-текстової реалізації), Філон М. І. (2015)
Шандра В. С. - Поет і держава: випробування Шевченком (2015)
Масненко В. В. - Трансформація образу Тараса Шевченка в українському національно-ідентифікаційному дискурсі (середина XIX - початок XX ст.) (2015)
Білокінь С. І. - Большевизм і Шевченкознавство (2015)
Іщук О. С. - Апостол незалежности. Тарас Шевченко у візіях ОУН і УПА (2015)
Реєнт О. П. - Постать Тараса Шевченка в українських комеморативних практиках (2015)
Голик Р. Й. - Творчість Тараса Шевченка у наддніпрянській і галицькій рецепції: спроба порівняння (2015)
Полянський О. А. - Тарас Шевченко і західноукраїнські землі: епізод із творчої біографії Кобзаря (2015)
Пашук В. С. - "Просвіта" - Т. Шевченкові. Формування культу (1868 - 1876 рр.) (2015)
Литвин М. Р. - Шевченків стяг стрілецької звитяги (2015)
Патер І. Г. - Шевченкіяна Союзу визволення України (2015)
Макарчук С. А. - Тарас Шевченко і визвольна боротьба волинських українців у роки німецької окупації (2015)
Шалата М. Й. - Святість Шевченкового імени у Франковому селі (2015)
Нахлік Є. К. - Тарас Шевченко в рецепції Данила Танячкевича (2015)
Стеблій Ф. І. - Галицька Шевченкіяна Михайла Грушевського (2015)
Ощипок Н. М. - Твори Шевченка в дослідженнях Михайла Мочульського (2015)
Сеник Л. Т. - Нездійсненна мрія генія (2015)
Ільницький М. М. - "Золота риза" і "біла габа" природи: варіяції мотиву одного Шевченкового вірша (2015)
Кирчів Р. Ф. - Сучасне відлуння ідейного концепту Шевченкового вірша "Полякам" (2015)
Гнатюк М. І. - Шевченкознавчі студії в Галичині (60 - 90 роки XIX ст.) (2015)
Якимович Б. З. - Тарас Шевченко і Галичина: від першого знайомства до наукового зібрання поетичних творів (2015)
Меленчук О. В. - Буковинське Шевченкознавство кінця XIX - першої третини XX століття (2015)
Офіцинський Р. А. - Місце Тараса Шевченка в історії Закарпаття (2015)
Андрусяк Т. Г. - Спадщина Тараса Шевченка і розвиток української правової думки в Галичині (2015)
Кісь Н. Д. - "Поети-пророки" і Католицька церква: формування "національних пантеонів" у Галичині на початку XX ст. (2015)
Кобрин Н. В. - Традиції львівської музичної Шевченкіяни: Шевченківські концерти за участю "Львівського Бояна" (2015)
Донік О. М. - Творча спадщина Тараса Шевченка на сторінках "Українського історичного журналу" (2015)
Заброварний С. - Столітній ювілей Тараса Шевченка в Перемишлі (2015)
Жеплинський Б. М. - Шевченківські вечори на Лемківщині (2015)
Vasiliauskienė A. - Ukrainiečių atminties įamžinimas Lietuvoje (2015)
Шкраб’юк П. В. - Тарас Шевченко: від Галичини - до США й Великобританії... Епізоди шани і любови (2015)
Горинь В. І. - "Хіба самому написать таки посланіє до себе... (2015)
Шалата М. Й. - Розмисли про українського пророка (2015)
Шаблій О. І. - Мої роздуми над поезією Кобзаря (2015)
Дубас М. В. - Закарбоване у серці (2015)
Калинець І. М. - Із Шевченком в ув’язненні (2015)
Овсієнко В. В. - "Кобзар"як молитовник (2015)
Шендеровський В. А. - Божа місія Тараса (2015)
Андрусяк М. М. - Тарас Шевченко: Три прикарпатські есеї (2015)
Марцінковський І. Б. - До атрибутизації шевченківської медалі товариства "Січ" (2015)
Різників О. С. - Тарас Шевченко в моєму житті (2015)
Зайцев Ю. Д. - Тарас Шевченко - духовне знамено українського опозиційного руху 1960 - 1980-х років (2015)
Анотації (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2014)
Реєнт О. - Сім Шевченкових ювілеїв, Мех Н. (2014)
Каднічанський Д. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині, Литвин М., Середа О., Стеблій Ф., Хахула Л. (2014)
Музичко О. - Образ Т. Шевченка в історичній пам’яті населення Одеси наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Машкевич С. - Історія приміських трамвайних ліній Києва. І. Святошинський трамвай (2014)
Попов В. - Побутові умови мешканців українських міст в 1917-1920 роках (2014)
Букет Є. - Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу (2014)
Біоус Н. - Магдебурзькі привілеї Бишева та його власники (2014)
Делеган М. - "Волають шедеври сивої давнини…" (до 90-річчя з дня народження Степана Юрійовича Пруниці), Делеган В. (2014)
Кочергін І. - Швидько Ганна Кирилівна: історик, краєзнавець, педагог (2014)
Голик Р. - Cеред карт й путівників: краєзнавство, відпочинок і туризм в рецепції галичан ХІХ – першої половини ХХ ст. (2014)
Ковальчук Т. - Транспортна система Волинського воєводства у міжвоєнний період як складова туристичної інфраструктури краю (2014)
Демочко Г. - Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення (2014)
Самойленко Н. - Відображення в історичній літературі діяльності медичних товариств на терені України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2014)
Діанова Н. - Наративні джерела про діяльність Херсонського архієпископа Інокентія (Борисова) (2014)
Михайлуча М. - Релігійна політика окупантів на Миколаївщині: особливості, суть та наслідки (серпень 1941 – березень 1944 рр.), Тригуб О. (2014)
Студінський В. - Георгій (Юрій) Мрочковський: портрет на тлі епохи (2014)
Василенко Д. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Денисенко Г. - Культурна спадщина України у формуванні історичної пам’яті народу, Денисенко О. (2014)
Федорова Л. - Всеукраїнська нарада з питань підготовки Зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Чорноіваненко І. - Господарські ініціативи представників роду Скадовських в контексті економічного розвитку Південноукраїнського регіону (2014)
Зенич І. - Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Волині в 1917 р. (2014)
Стаценко Д. - Заходи радянської влади по обмеженню діяльності осередків єврейської молодіжної спортивно-гімнастичної організації "Маккабі" у першій половині 1920-х років (на матеріалах Полтавщини) (2014)
Бажан О. - Конвеєр смерті в часи "Великого терору" в Україні: технологія розстрілів, виконавці, місця поховань, Золотарьов В. (2014)
Делеган М. - "Нова Колочава" – унікальний краєзнавчий часопис гірського карпатського села (2014)
Косило М. - "Руська трійця" на п’єдесталі (2014)
Ткаченко Н. - Міжнародна історико-краєзнавча конференція "Наукові студії М. І. Сікорського", присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського, Жам О. (2014)
Калінович О. - Тарас Шевченко – великий і вічний, невичерпний і нескінченний… (заходи НІЕЗ "Переяслав" по відзначенню 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка), Коркач С., Кухарєва Н. (2014)
Кузіна Н. - Популяризація краєзнавства: нові видання з історії міста Суми (2014)
Дмитренко М. - Енциклопедична перлина українського краєзнавства (2014)
Кисельова В. - Новий посібник з історії становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії в Україні (2014)
Науменко Л. - Михайло Іванович Сікорський (1950-1991 рр.) в сучасних історичних студіях (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Видолоб Н. О. - До питання норми у психосоматиці (2017)
Волошина В. О. - Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексія та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значимості хвороби, Довгалюк Т. А. (2017)
Гапон Н. П. - Особливості ґендерного мовлення та комунікації як проблема постструктуралістських студій (2017)
Головкова Н. А. - Аналитическая интерпретация композиционных диспозиций в творчестве И. И. Левитана (2017)
Кубриченко Т. В. - Специфіка відображення ґендерних стереотипів у самоставленні студентів, Зіненко О. С. (2017)
Іваненко Б. Б. - Самодеструктивна поведінка особистості: детермінанти та можливості саморегуляції (2017)
Іващенко О. А. - Психологічна діагностика розвитку моральних цінностей психологів (2017)
Ковальчук О. П. - Психологічний механізм регуляції поведінки військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2017)
Ламаш І. В. - Життєстійкість як ресурс саморегуляції курсантів із різним досвідом військової діяльності, Мікаілова Н. А. (2017)
Лукіна Н. Б. - Дослідження психологічних особливостей особистісних типологій перфекціоністів у структурі цільової спрямованості (2017)
Мозговий В. І. - Психологічне дослідження факторної структури особистості військовослужбовців вартової служби (2017)
Мотков С. О. - Взаємозв’язок самоставлення та адаптаційної поведінки підлітків з травмуючим досвідом (2017)
Перевязко Л. П. - Сновидения о смерти в контексте вневременности бессознательного (2017)
Подкоритова Л. О. - Емпіричне дослідження здатності до самоаналізу у майбутніх фахівців соціономічної сфери, Брезденюк А. О. (2017)
Романюк Л. В. - Методологія та методи дослідження цінностей у психології (2017)
Савчин М. В. - Психічна складова здоров’я людини (2017)
Санников А. И. - Решимость как психологический фактор самоактуализации личности (2017)
Сидоренко Ж. В. - Психологічні особливості прояву антиципації під час конструктивного переживання особистістю життєвої кризи (2017)
Тавровецька Н. І. - Життєва позиція особистості в трансактному аналізі (2017)
Ткаченко О. А. - Динаміка морально-психологічного стану та посттравматичного розвитку військовослужбовців у ході антитерористичної операції (2017)
Харченко С. В. - Структура соціального інтелекту особистості (2017)
Шебанова В. І. - Харчова поведінка в континуумі "норма – патологія" (2017)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості відчуття самотності в іммігрантів (2017)
Tsokota V. R. - Cyberpsychology: evolution of the notion and current state, Kravchenko O. V. (2017)
Волошина Н. В. - Тренінг "фасилітація опору змінам в організації", Терлецька Ю. М. (2017)
Mytnyk O. Ya. - The problem of maturity of a futurepsychologist as a competitive specialist within his vocational training, Serediuk T. V., Sviatenko Yu. O. (2017)
Бабенко О. О. - Теоретичний аналіз можливості використання психологічного впливу у роботі слідчого під час проведення допиту (2017)
Штанько Н. А. - Психолого-педагогічна модель розвитку лідерських якостей керівників органів внутрішніх справ у процесі професійно-психологічної підготовки (2017)
Ралко А. І. - Методичні рекомендації щодо формування психологічної готовності майбутнього фахівця до аудиторської діяльності (2017)
Завязкіна Н. В. - Методологічні проблеми сучасної судової експертології (2017)
Молотокас А. А. - Особливості прояву депресивного стану у жінок за шкалою Гамільтона (2017)
Царькова О. В. - Супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами, у системі громадського здоров’я, Работа Т. О. (2017)
Єсип М. З. - Відеоінтерактивний тренінг на допомогу сім’ям з дітьми з розладом спектру аутизму (РСА): психологічний погляд (2017)
Лисенкова І. П. - Психології емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку (2017)
Марценюк М. О. - Психологічні особливості аутизму як загального розладу розвитку, Мигович Є. В. (2017)
Педан В. І. - Кримінально-­правова охорона суспільних відносин у сфері туризму (2018)
Антошкіна Л. І. - Якісні характеристики туристичного продукту Бердянської дестинації, Юрченко Ю. Ю., Холод О. О. (2018)
Антошкін В. К. - Модель розвитку підприємства у кризовій ситуації (2018)
Бритвєнко А. С. - Маркетингова стратегія позиціювання підприємства на ринку логістичних послуг (2018)
Горяча О. Л. - Концепція формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі, Калюжний Г. В., Буховець А. А. (2018)
Добренко О. О. - Використання інтерактивного маркетингу у сфері послуг (2018)
Кірова Л. Л. - Напрямки розвитку ринкової і соціальної інфраструктури в транскордонному агропромисловому кластері (2018)
Клименко А. А. - Роль інноваційної стратегії інжинірингу бізнес­моделі підприємства, Дінжос О. В., Лозгачов М. В. (2018)
Лактіонов Є. Ю. - Моделювання соціальних процесів на основі математичної моделі Лотки­Вольтерри, Скрипіцин М. В., Порватова Н. М. (2018)
Міхов Л. І. - Цифрове управління результативністю економічної діяльності корпорацій, Меренчук О. М., Дорогань Є. В. (2018)
Пилипенко К. А. - Теоретико­методологічні підходи до управління продовольчою безпекою в системі менеджменту аграрних підприємств (2018)
Рунчева Н. В. - Методи просування іміджу бренду (2018)
Степанова В. О. - Формування системи контролінгу витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством, Вовченко А. В. (2018)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, моніторинг людського розвитку: заключна частина), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2018)
Реєнт О. П. - Перша світова війна і наслідки геополітичних катаклізмів початку ХХ століття для України (2015)
Троян С. С. - Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни: пангерманські ідеї та плани кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Боляновський А. В. - Українське питання у планах кайзерівської Німеччини у роки Першої світової війни (2015)
Патер І. Г. - 28 червня 1914 року – пролог Української державності (2015)
Сич О. М. - Цивілізаційні аспекти Першої світової війни (2015)
Панчич І. - Хорватські вояки на східному фронті 1914 – 1918 років (Галичина, Буковина і Волинь), Пащенко Є., Томинац Н. (2015)
Томин Ю. М. - Галичани у битвах Першої світової війни (2015)
Савченко Г. П. - Українізація в російській армії в період червневого наступу 1917 року (2015)
Гречило А. Б. - Перша світова війна та українські національні символи (2015)
Пендзей І. В. - Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі (2015)
Райківський І. Я. - Взаємини українських діячів Галичини і підросійської України на початку ХХ століття (2015)
Комар В. Л. - Юзеф Пілсудський і його соратники в боротьбі за незалежність Польщі напередодні Першої світової війни (2015)
Жерноклеєв О. С. - Війна в історичній долі австрійського "малого інтернаціоналу" (2015)
Федорчак П. Ф. - Національно-визвольний рух чехів і словаків у роки Першої світової війни (2015)
Гаврилів І. О. - Український мілітаризм: історія становлення напередодні та у роки Першої світової війни (2015)
Кобута Л. П. - Володимир Левинський і політичні орієнтації українських соціалістів під час великої війни (1914 – 1916) (2015)
Бурачок Л. В. - Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни (2015)
Панфілова Т. О. - Українські політичні організації у період розпаду Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР (2015)
Добржанський О. В. - Сприйняття населенням Буковини російських окупаційних військ та адміністрації як важливий аспект повсякденного життя в умовах Першої світової війни (2015)
Литвин М. Р. - Російська військова адміністрація та соціум Львова у 1914 – 1915 роках (2015)
Соляр І. Я. - Перша світова війна в національній пам’яті галичан (1923 – 1939) (2015)
Вітенко М. Д. - Повсякденне життя міст Галичини під час Першої світової війни (2015)
Кобута С. Й. - Героїка національної пам’яті про січове стрілецтво як чинник активізації політичної боротьби українців за незалежність в кінці 1980-х – на початку 1990-х років (2015)
Голик Р. Й. - Пісні з Талергофа: образ Першої світової війни у співанику галицького селянина (2015)
Халак Н. В. - Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914 – 1915) (2015)
Жук І. Я. - Іван Левинський та його будівельна фірма за часів передвоєнної кризи і Великої війни (2015)
Мрака І. Б. - Зустріч із росіянами: царська армія в оцінці львів’ян (1914 – 1915) (2015)
Котов С. М. - Викуп "Українського городу" товариством "Сокіл-Батько" у роки Першої світової війни та післявоєнний період (2015)
Лук’янченко С. В. - Український парамілітарний та комбатантський рухи в Канаді після Першої світової війни (2015)
Гозуватенко С. П. - Брати Іван та Михайло Омеляновичі-Павленки у роки Другої світової війни: "колаборанти" чи борці за українську державність? (2015)
Борчук С. М. - Проблематика Першої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці (2015)
Соловка Л. М. - Джерела з історії західноукраїнських земель періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2015)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини напередодні Першої світової війни: спроба джерелознавчого аналізу (2015)
Лазорак Б. О. - Секретна папка начальника дрогобицького повіту капітана Олексія Тілла як аргумент російської українофобії в Галичині (1914 – 1915) (2015)
Литвин М. Р. - Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи", Хахула Л. І. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії: суб’єктний підхідї (2017)
Василенко Л. П. - Впровадження технології особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін, Василенко І. Я. (2017)
Вовк В. О. - Особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку суб’єктної позиції студентської молоді (2017)
Дем’яненко С. Д. - Психолого-педагогічні аспекти засвоєння старшими дошкільниками висловлювання-тексту (2017)
Дудка А. І. - Копінг-поведінка в професійній діяльності педагога (2017)
Ірхіна Ю. В. - Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції в умовах позакласної іншомовної діяльності (2017)
Kuznietsova O. O. - Psychological element of motivational strategies and techniques in foreign language teaching for professional needs (2017)
Лящ О. П. - Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів педагогічного університету (2017)
Малахов Д. В. - Соціально-психологічні зміни особистості в результаті психосоматичних розладів (2017)
Михальченко Н. В. - Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії особистості (2017)
Мітіна С. В. - Комунікативна компетентність як один зі складників педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2017)
Набиева Аида Субхан гызы - Экспериментально-психологическое исследование детского аутизма (2017)
Парасєй-Гочер А. О. - Програма психолого-педагогічного тренінгу з розвитку духовності підлітків-сиріт в умовах державних закладів опіки (2017)
Педоренко В. М. - Теоретичне обґрунтування програми формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів (2017)
Резнікова О. А. - Копінг-стратегії та копінг-ресурси у структурі копінг-поведінки особистості студента, Шамардіна А. В. (2017)
Руденок А. І. - Ігрова діяльність як складова сучасних методик розвитку дитини, Гуменна О. В. (2017)
Столярчук О. А. - Зміст і психометричні характеристики методики діагностики професійного універсуму майбутнього фахівця (2017)
Сухенко Я. В. - Психологічний час особистості: змістовно-хронологічна логіка дослідження феномена (2017)
Терзи О. О. - Корекція та профілактика синдрому емоційного вигорання у лікарів (2017)
Франчук О. Ю. - Глибинно-психологічне дослідження діалогу, Стасько О. Г. (2017)
Чернов А. А. - Емпіричне дослідження когнітивного компонента ставлення до моральних настанов у структурі особистості молодшого школяра (2017)
Чіп Р. С. - Уявлення старших підлітків як мотиваційна основа становлення ґендерної ідентичності (2017)
Аксенченко К. Б. - Стереотипи фінансової поведінки безробітних: соціально-психологічний аспект проблеми (2017)
Блинова О. Є. - Теоретичний аналіз розвитку уявлень про психологічну безпеку (2017)
Волошок О. В. - Особливості стилю поведінки в конфлікті на етапі молодої сім’ї, Подобівський В. М. (2017)
Довгань Н. О. - Позитивістсько-натуралістичний підхід: передумови наукового пізнання феномена поколінності (2017)
Краснякова А. О. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційного середовища мережі інтернет на становлення громадянськості молоді (2017)
Лєскова Л. Ф. - Аналіз наукових підходів дослідження феномена професійного вигорання працівників соціальної сфери (2017)
Мамедова Гюнай Кямиль кызы - Азербайджанская семья: этнопсихологическая характеристика (2017)
Міщенко Н. В. - Психологічна готовність фахівців-психологів до здійснення системної соціальної підтримки осіб із кризовими станами (2017)
Морозова О. В. - Соціально-психологічна підтримка благополуччя подружжя у шлюбі (2017)
Позняк С. І. - Комунікативні практики та стратегії соціальної взаємодії в контексті громадянської та національної самоідентифікації студентської молоді (2017)
Туркова Д. М. - Фахові можливості соціальних працівників у процесі розвитку психосоматичної компетентності паліативних клієнтів (2017)
Черных Л. А. - Особенности влияния стрессоров на межличностные отношения старших дошкольников со зрительной патологией (2017)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні засади формування комунікативної компетентності медиків (2017)
Kamarpour M. - Magnetogenesis in natural inflation model, Sobol O. (2018)
Сердега І. В. - Спектроскопічні особливості профілів ВКР підсилення в одномодових волокнах на основі кварцового скла, Григорук В. І., Фелінський Г. С. (2018)
Dorohoi D. O. - Excited state molecular parameters determined by spectral means (2018)
Кутовий С. Ю. - Механізми та параметри зв’язування амітозинобераміду з ДНК у водному розчині, Савчук Р. С., Башмакова Н. В., Говорун Д. М., Заїка Л. А. (2018)
Rajaramakrishna R. - Sm3+-doped molybdenum gadolinium borate glasses for orange emission laser active medium, Ruangtawee Y., Kaewkhao J. (2018)
Abebe T. - Enhancement of squeezing and entanglement in a non-degenerate three-level cascade laser with coherently driven cavity (2018)
Новак О. - Роль подвійних шарів у формуванні умов поляризаційного фазового переходу до стану надвипромінювання в струмовій трубці Іо, Холодов Р., Фоміна А. (2018)
Булавін Л. А. - Дисипативна нестійкість Релея–Тейлора та її внесок у формування межі з’єднання при електричному зварюванні біоматеріалів, Ткаченко В. І. (2018)
Hashim A. - Novel pressure sensors made from nanocomposites (biodegradable polymers–metal oxide nanoparticles): Fabrication and characterization, Hadi A. (2018)
Ovsiienko I. - Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles, Len T., Matzui L., Lazarenko O., Le Normand F., Shames A. (2018)
Бредун І. - Есхатологія Івана Богослова, або у колі інтерпретацій (2017)
Глушко Т. - Перспективи трансформації економічної теорії в умовах глобальної кризи (2017)
Горбань Р. - Індивідуальний вимір особи в інтерпретації Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Дышлевой И. - Магия и право на счастье: социологический анализ (2017)
Dubiel-Zielinska P. - A few words on intuition (2017)
Єрахторіна О. - Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку (2017)
Кириченко М. - Структурні концепти ідеології інформаційного суспільства та її вплив на подолання проблем віртуального світу (2017)
Ковач-Петрушенко А. - Отличительные черты философского постмодернизма в странах Центральной и Западной Європы в 70–80-х годах 20-го века (2017)
Лісіцин В. - Самовизначення чи територіальна цілісність: вирішення дилеми на засадах справедливості (2017)
Ломачинська І. - Генеза гендерної ідеології епохи середньовіччя (2017)
Ломачинська С. - Генеза християнського проповідництва в сучасному глобалізованому світі (2017)
Мартинов Р. - Ідеологія та суб'єкт у посткласичній епістемі, Білоус М. (2017)
Марусіна О. - Концептуальні засади дослідження когнітивного виміру комунікативних практик (2017)
Оліфер О. - Проблеми тотожності в онтології: якісна тотожність (2017)
Рева Т. - Етика В. Шинкарука: аксіологічний аналіз (2017)
Ходус Е. - Позиция другого как необходимый момент конституирования приватного опыта бытия (2017)
Швец О. - Техно-теология и современная философия универсума (2017)
Бусленко В. - Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.) (2017)
Валюшко І. - Дипломатія України у вимірі інформаційної безпеки країни (2017)
Іщейкін К. - Концептуальні засади учасницьких практик у Німеччині (2017)
Mirzazade L. - Internal political processes in Georgia (view from Baku) (2017)
Олефір І. - Ефективність державної політики в розвитку інформаційного суспільства (2017)
Шабанов М. - Патримоніальний політичний режим та його відтворення: системні риси та специфіка (2017)
Юсифзаде Аида Мамед кызы - Некоторые аспекты проблемы суверенитета государства и нации (2017)
Титул, зміст (2018)
Пилипчук Я. - Чернігово-Сіверська земля та татари (литовський період), Бабенко О. (2018)
Тимів І. - Битва під Журавном 1676 р. (2018)
Сергєєв С. - Стан колишнього будинку чернігівського архієпископа на поч. ХІХ ст. (2018)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в першій половині ХХ ст., або Страсті за чернігівським архівом (2018)
Рига Д. - Руйнування споруди колишнього благородного пансіону Чернігівської класичної чоловічої гімназії в роки Другої світової війни (2018)
Панько С. - Забуті сторінки історії: Козелецький Троїцький чоловічий монастир (2018)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 11), Тарасенко І. (2018)
Донесення Францишка Грабі, резидента-представника великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського при дворі гетьмана Івана Мазепи, до свого патрона (переклад та вступний коментар О. Циганок) (2018)
Листи капітана Джеймса Джеффріса із шведської армії до міністра в Уайтхолл (1708 р.) (Переклад з англійської і коментар О. Герасимчука) (2018)
Казіміров Д. - До питання про формування міської міліції в Чернігові навесні 1917 р. (2018)
Студьонова Л. - Їм не поставили пам’ятників, про них навіть мало хто знає (2018)
Половець В. - Династія качанівських благодійників (2018)
Походяща О. - Портрети гетьмана Івана Мазепи з родинної колекції Бутовичів (2018)
Синельник І. - Акція "Ніч у музеї" як зразок ефективної комунікації з відвідувачами (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2018)
Пиріг П. - Доля вчителя Стефана Поповиченка, Конопля Ю. (2018)
Павленко С. О. - Довженко: "Ви хочете сказати, що я брехав?" (2018)
Содержание (2018)
Карлійчук М. А. - Особливості змін решітчастої пластинки склери у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання, Бездітко П. А. (2018)
Гайдамака Т. Б. - Спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії, Веліксар Т. А., Дрожжина Г. І., Серебріна Т. М. (2018)
Гудзь А. С. - Зв'язок васкуло-ендотеліального фактора росту (VEGFA) з віком та прогресією діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет II типу, Захаревич Г. Є., Петренко О. В., Зяблицев С. В., Джоджуа В. (2018)
Сердюк В. Н. - Математическое обоснование метода оценки риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии с определением лептина в сыворотке крови у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом II типа, Кирилюк М. Л., Ищенко В. А. (2018)
Задорожный О. С. - Дистанционная термография наружной поверхности глаза у пациентов с абсолютной глаукомой при проведении транссклеральной лазерной коагуляции цилиарного тела (пилотное исследование), Гузун О. В., Братишко А. Ю., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Король А. Р. (2018)
Савко В. В. - Эффективность нейропротекторного лечения постувеальной вторичной глаукомы пиримидиновыми нуклеотидами, Савко В. В. (мл.) (2018)
Чечин П. П. - Эффективность неодимовой транссклеральной лазерциклокоагуляции и изменение кровообращения глаза у больных с абсолютной глаукомой, Гузун О. В., Храменко Н. И. (2018)
Чечин П. П. - Гистоморфологические изменения склеры и цилиарного тела после транссклеральной контактно-компрессионной неодимовой лазерной коагуляции, Вит В. В., Гузун О. В. (2018)
Юревич В. Р. - Стабильность мембран лизосом нейрональных структур глаза при моделировании глаукомы на фоне экспериментального диабета у кроликов (2018)
Михейцева И. Н. - Моделирование депривационной миопии в эксперименте, Абдулхади Мохаммад, Путиенко А. А., Ковальчук А. Г., Коломийчук С. Г., Сироштаненко Т. И. (2018)
Середа Е. В. - Случай успешного применения стромального роговичного трансплантата для лечебной кератопластики у больного герпетическим кератитом, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2018)
Боброва Н. Ф. - Удаление персистирующей зрачковой мембраны с рефракционной заменой хрусталика, Романова Т. В., Смаглий Д. В. (2018)
Kovtun M. I. - Accidental intralenticular injection of dexametasone intravitreal implant during the treatment of refractory diabetic maculae oedema, Klymenko V. V., Sardaryan V. V., Kovtun N. M. (2018)
Надрага М. С. - Професор Емануель Емерік Міхек (1852-1950): нариси біографії та наукового доробку, Турчак О. В. (2018)
"Thea” (Франция) – конкурс молодых офтальмологов ТROPHY (2018)
Ревуцька А. О. - Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України, Котвицька Н. М. (2017)
Богатирьов І. І. - Аналіз структури корпоративних фінансів економіки ЄС (2017)
Запотічна Р. А. - Вплив діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн Центрально-Східної Європи (2017)
Мусял П. - Теоретико-методологічні принципи аналізу культурно-цивілізаційних чинників глобалізації бізнесу (2017)
Поворозник М. Ю. - Комплексний аналіз національних моделей організації систем медичних послуг (2017)
Багорка М. О. - Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні (2017)
Богма О. С. - Державне регулювання в забезпеченні бюджетної безпеки країни: характеристика вихідних положень (2017)
Криницька О. О. - Передумови формування продовольчої політики в Україні (2017)
Сало І. А. - Кон’юнктурні зміни на вітчизняному ринку плодів (2017)
Сафонов Ю. М. - Класифікація ризиків у державному регулюванні пасажирського автомобільного транспортного комплексу, Ленська Н. І. (2017)
Гавриліна В. І. - Вплив виробничих факторів на вартість підприємства, Новикова І. В., Пригара І. О. (2017)
Доброва Н. В. - Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту, Осипова М. М., Нечепуренко М. С. (2017)
Клімова О. І. - Еволюція теоретико-методичних підходів до визначення сутності прямого продажу (2017)
Луцій К. М. - Розвиток інтеграційних зв’язків у м’ясопродуктовому підкомплексі (2017)
Павелко В. Ю. - Стимулювання авіакомпаній до розвитку перевезень через аеропорти України (2017)
Сібрук В. Л. - Ціноутворення і управління доходами авіакомпаній, Раменська С. Є. (2017)
Сотниченко В. М. - Міст та архітектоніка економічної безпеки підприємства (2017)
Бойко В. В. - Ідентифікація дестабілізуючих тенденцій функціонування господарського механізму розвитку сільських територій (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого та економічного розвитку регіону (2017)
Киш Л. М. - Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області, Назаровська А. І., Редько Л. Ю. (2017)
Киш Л. М. - Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області, Олійник А. Ю. (2017)
Навроцький Р. Л. - Зарубіжний досвід формування розвитку інноваційної інфраструктури (2017)
Боровік Л. В. - Методологія реалізації інвестиційної політики у аграрній галузіі (2017)
Орєхова К. В. - Моделювання впливу факторів фінансової безпеки на конкурентний статус машинобудівних підприємств (2017)
Перловська Н. В. - Державна фінансова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2017)
Раделицький Ю. О. - Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів (2017)
Степура А. Т. - Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу (2017)
Волковська Я. В. - Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі (2017)
Труш І. Є. - Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій (2017)
Маслій В. В. - До уточнення понятійно-категоріального апарату статистичного дослідження структури іноземних інвестицій (2017)
Дупляк О. М. - Прогнозування доходів від індустрії відеоігор у світі та ймовірні перспективи розвитку в Україні, Александрович В. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Содержание (2018)
Храменко Н. И. - Состояние регионарной и центральной гемодинамики при ишемической нейропатии зрительного нерва, Коновалова Н. В., Гузун О. В. (2018)
Дрожжина Г. И. - Результаты применения ускоренного кросслинкинга коллагена роговицы при кератоконусе, Тройченко Л. Ф., Науменко В. А., Иванова О. Н., Середа Е. В. (2018)
Сакович В. М. - Динаміка інтегральних показників об’єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом, Острікова Т. О. (2018)
Веліксар Т. А. - Стан відновного потенціалу глютатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м’якими контактними лінзами, Леус М. Ф., Гайдамака Т. Б., Міхейцева І. М., Коломійчук С. Г. (2018)
Перетягин О. А. - Изменение корнеосклеральной ригидности и толщины роговицы при разных уровнях целевого внутриглазного давления у больных стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Татарина Ю. А. (2018)
Риков С. О. - Розподіл поліморфних генотипів гену глутатіон-S-трансферази (GSTP1, GSTM1 и GSTT1) та їх асоціативний зв'язок з первинною відкритокутовою глаукомою, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Яссин - Сравнительный анализ биоэлектрической активности периферической сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Левицкая Г. В., Храменко Н. И. (2018)
Сердюк В. Н. - Показатели активности ингибиторов плазминогена-1 в крови больных с метаболическим синдромом в зависимости от стадии диабетической ретинопатии, Кирилюк М. Л., Пилипенко Л. Ю. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна оцінка змін комплексу гангліонарних клітин сітківки при діабетичній полінейропатії в залежності від тяжкості захворювання (2018)
Кузенко О. В. - Екологічна обумовленість захворюваності на центральну серозну хоріоретинопатію в Сумській області, Дьомін Ю. А., Літвінова Л. В., Кузенко Є. В. (2018)
Егорова К. С. - Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням, Гук М. О., Задояний Л. В., Гук О. М. (2018)
Мазур В. П. - Показники біопотенціалів поверхневої електроміографії горизонтальних м’язів ока у дітей з монолатеральною співдружньою неакомодаційною косоокістю та результати їх змін після лікування окорухових порушень методом електростимуляції, Бойчук І. М. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 1. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 30 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В. (2018)
Ковальчук А. Г. - Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмоплетизмографии (2018)
Якименко С. А. - Пучківська Надія Олександрівна (до 110-річчя з дня народження) (2018)
Содержание (2018)
Пасечникова Н. В. - Дифференцированный подход к применению фемтосекундного лазера у больных возрастной катарактой с разной степенью плотности хрусталика, Дмитриев С. К., Гриценко Я. А. (2018)
Чечин П. П. - Двухэтапная лазерная хирургия при фибропластических изменениях стекловидного тела, Драченко К. Г., Гузун О. В., Драченко С. К. (2018)
Риков С. О. - Прогнозування розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми на підставі визначення поліморфізмів генів глутатіон-S-трансферази, Бурдей А. В., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. (2018)
Алибет Я. - Сравнительный анализ биоэлектрической активности центральной сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Пономарчук В. С., Храменко Н. И., Левицкая Г. В. (2018)
Кацан С. В. - Риск развития тяжелой формы ретинопатии недоношенных в зависимости от гематологических показателей, гестационного возраста и некоторых лечебных факторов, Адаховская А. А. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність лікування субклінічної стадії аксиальної діабетичної оптичної нейропатії, Бездітко П. А. (2018)
Пономарчук А. В. - Цветослабость при врожденных нарушениях цветоощущения различной степени тяжести, Храменко Н. И. (2018)
Мухина А. Ю. - Зрительные функции до и после лечения при врожденной миопии и миопии, осложненной амблиопией, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2018)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинального комплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 2. Ирригация витреальной полости растворами различной температуры в течение 60 минут, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В., Шафранский В. В. (2018)
Красновид Т. А. - Роль академика Н. А. Пучковской в развитии проблемы офтальмотравматологии (2018)
Озернюк Г. В. - Історичний розвиток правового регулювання трансплантації в офтальмології (2018)
Кошиц И. Н. - О научных итогах 3rd Pediatric Ophthalmology Congress (London, 2018) и об эффективности публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах, Светлова О. В., Гусева М. Г., Эгембердиев М. Б. (2018)
Карабаза І. А. - Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини, Клипо М. С. (2017)
Кожухова Т. В. - Концептуальні засади удосконалення міжнародного фінансування сталого розвитку (2017)
Медведєва І. В. - Концепція ділової культури Г. Хофстеде у міжнародному бізнесі (2017)
Очеретний Д. С. - Малий бізнес у структурі сучасного інноваційного підприємництва (2017)
Савченко С. М. - Фінансові інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва (2017)
Андрусенко Н. В. - Інституціоналізація ринку продукції органічного сільського господарства (2017)
Верхоглядова Н. І. - Складові потенціалу будівельної галузі як основа його конкурентоспроможності, Коваленко-Марченкова Є. В. (2017)
Гальцова О. Л. - Динаміка розвитку сфери зв’язку та інформатизації в України (2017)
Грищенко В. Ф. - Структурна побудова організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки, Грищенко І. В., Юла Ю. С. (2017)
Ігнатенко М. М. - Методичні засади визначення показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2017)
Мартинець В. В. - Еволюція наукових підходів до формування стратегії взаємодії держави та бізнесу (2017)
Проскуріна М. О. - Аналіз індексу креативності, як економічного показника (2017)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку яблук в Україні та світі (2017)
Яровий В. Ф. - Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області (2017)
Гоменюк М. О. - Аналіз здійснення інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Єременко Д. В. - Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Завідна Л. Д. - Організаційно-методичний підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг (2017)
Колісніченко П. Т. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Kravchuk R. S. - Estimation of investment attractiveness of oil and gas complex of Ukraine (2017)
Кулаковська Т. А. - Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Щурова А. П. (2017)
Лизунова О. М. - Управління енергоспоживанням промислового підприємства, Сарбаш Л. Д. (2017)
Луцик І. Б. - Вплив факторів на вибір та реалізацію стратегій розвитку підприємств харчової промисловості, Юрій Е. О. (2017)
Отенко І. П. - Оцінка ефективності формування і реалізації військово-технічної та оборонно-промислової політики України в сучасних умовах, Вінник І. (2017)
Саванчук Т. М. - Інформаційне забезпечення управління процесом постачання в аграрних підприємствах (2017)
Saiensus M. A. - The impact of the general strategy on the stability of the control system in the conditions of uncertainty of economic processes, Karnaukhova A. S. (2017)
Харун О. А. - Мотиваційна складова підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств (2017)
Бабенко А. Г. - Маркетинг персоналу як базис формування HR-бренду регіону, Цибулько А. І. (2017)
Завгородній К. В. - Місце логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективних регіональних трансформацій (2017)
Порудєєва Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції (2017)
Радченко О. Д. - Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області, Лазутіна Л. О., Кір’ян С. М. (2017)
Паляничко Н. І. - Стратегічні напрямки регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Бучинська О. В. - Можливості використання сучасних PR-технологій у політичному передвиборчому процесі (2017)
Крисько Ж. Л. - Аналіз сучасного стану ринку праці Тернопільської області, Михасів О. П. (2017)
Мовилэ И. В. - Статистический анализ естественного движения населения республики Молдова в условиях регионального развития (2017)
Аврамчук Л. А. - Тенденції розвитку валютного ринку України, Козицька Є. В. (2017)
Барилюк М.-М. Р. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "фінансова безпека комерційного банку" (2017)
Гетьман Є. М. - Особливості класифікації державних цільових програм в Україні (2017)
Кретов Д. Ю. - Кредитні цикли в традиційній та ісламській моделях банківських систем (2017)
Маначинська Ю. А. - Аналіз та класифікація чинників попиту на гроші, Чичкань М. О. (2017)
Мамонова Г. В. - Еволюція теорії страхування, Позднякова Л. О. (2017)
Христін А. І. - Індикатори оцінки репутаційного ризику банку (2017)
Ярошевська О. В. - Формування капіталу суб’єктів підприємництва в процесі приватизації через фондову біржову торгівлю (2017)
Гандзюк О. В. - Ключові аспекти формування облікової політики будівельними підприємствами (2017)
Чернявська М. К. - Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Сидорук Т. С. - Економіко-математичне моделювання частки ринку компаній фармацевтичної галузі (2017)
Червак О. Ю. - Підкритерії паретівської згортки критеріїв як один з методів оптимізації виробничої програми підприємства (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Седляр Д. О. - Потреби українців на сучасному етапі: економічний аспект (2017)
Біла С. О. - Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики, Філоненко Я. М. (2017)
Ричка М. А. - Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції (2017)
Яковченко В. С. - Принцип транспарентності сот як запорука передбачуваних міжнародних торгових відносин (2017)
Біла І. С. - Розвиток сучасного бізнесу та проблеми його державного регулювання в Україні, Салатюк Н. М. (2017)
Більська О. В. - Cоціальні інновації: сутність, джерельна база та особливості формування (2017)
Боднар О. В. - Методичні підходи дослідження диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію (2017)
Гомон М. В. - Значення поняття "регулятивний потенціал" в податковому регулюванні (2017)
Пінчук Д. В. - Механізм реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами (2017)
Сало І. А. - Категорія ринок плодів і ягід в сучасності (2017)
Бойчик І. М. - Формування бізнес-моделі виробничо-торгівельного підприємства з урахуванням напрямів його стратегічного розвитку (2017)
Буй Ю. В. - Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування (2017)
Кучер С. Ф. - Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки, Васильєв В. Г. (2017)
Глущенко Я. І. - Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти (2017)
Жадан Ю. В. - Класифікація ризиків олійно-жирових підприємств України (2017)
Лизунова О. М. - Формування енергоефективної політики підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Несен Л. М. - Тактика реалізації стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів, Жгун О. П., Околіта І. І. (2017)
Прокопець Л. В. - Роль інформації в сучасному світі, Гіжевська А.-М. В. (2017)
Раменська С. Є. - Створення маркетингової системи компанії сфери послуг, Радченко О. А. (2017)
Селезньова О. О. - Ідентифікація понятійно-категоріального апарату управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Старостенко Г. Г. - Управління ліквідністю малого підприємства: теоретичний аспект (2017)
Черкасова Т. І. - Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України, Каражова Н. Д. (2017)
Жученко А. М. - Теоретичні основи стійкого розвитку регіону на основі інтенсифікації інвестиційної діяльності з розробкою математичних методів експертно-статистичного оцінювання (2017)
Приходченко Т. А. - Методологія дослідження регіонального розвитку (2017)
Губарь О. В. - Особливості управління відходами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення, Чумак О. В., Федорченко О. К. (2017)
Кальницька М. А. - Соціальна безпека: поняття та загрози в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою (2017)
Семенова Л. Ю. - Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони, Лобза А. В., Бикова А. Л. (2017)
Жадан О. В. - Контроль ефективності використання коштів місцевих бюджетів (2017)
Зайцев О. В. - Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави, Нікітін Д. В. (2017)
Полєжаєва С. М. - Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні (2017)
Стеценко Б. С. - Фундаментальні основи становлення постіндустріальної економіки: теоретичні засади (2017)
Височан О. С. - Інституціоналізм у сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку: історичні витоки та генезис, Яхвак Д. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність та зміст поняття "державний фінансовий контроль" (2017)
Рогова Д. О. - Мета та стадії проведення аудиту виробничих запасів, Беренда Н. І. (2017)
Солодка Н. В. - Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств (2017)
Чайка Т. Ю. - Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності (2017)
Шинкаренко Д. В. - Особливості аудиту та аналізу фінансових результатів, Беренда Н. І. (2017)
Кочкодан В. Б. - Перспективи використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні (2017)
Окара Д. В. - Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Оцінка структури інтелектуального капіталу, Василенко Ю. В. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Михайлович Я. М. - Аналіз кінематичних параметрів болтового з'єднання сільськогосподарської техніки, Рубець А. М. (2018)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективні металеві матеріали та технології їх отримання (2018)
Аніскевич Л. В. - Удосконалення процесів місцевизначеної сівби зернових культур (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей рекупераційного приводного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О. (2018)
Павленко С. І. - Зміна фракційного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в буртах, Голуб Г. А. (2018)
Ловейкін В. С. - Аналіз динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2018)
Шведик М. С. - Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вгору, Гунько Ю. Л., Теслюк В. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського