Колеснік О. О. - Двохетапна резекція печінки у хворої з метастазами нейроендокринної пухлини. Клінічний випадок, Лукашенко А. В., Зубарєв М. Г., Остапенко Ю. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Псевдоміксома очеревини: інкурабельна казуїстична патологія чи необхідність проактивної тактики комбінованого лікування?, Моран Б., Сесіл Т., Фецич Т. Г., Огорчак М. А. (2017)
Кравець О. В. - Пластичне усунення дефектів дна порожнини рота шкірно-м’язовим клаптем підшкірного м’яза шиї, Процик В. С., Хлинін О. В. (2017)
Русин А. В. - Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані, Петросов О. В., Чумак А. І. (2017)
Федоренко З. П. - Стан організації онкологічної допомоги хворим зі злоякісними новоутвореннями чоловічих сечостатевих органів в Україні, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Гаврилюк О. М. - Магнітно-резонансна томографія в комплексній променевій діагностиці раку сечового міхура, Головко Т. С., Стаховський О. Е. (2017)
Крячок І. А. - Прогностичне значення функціональних параметрів ПЕТ-КТ при первинній медіастинальній В-великоклітинній лімфомі, Степанішина Я. А., Кметюк Я. В., Гур’янов В. Г. (2017)
Крячок И. А. - Роль трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении множественной миеломы, Кущевой Е. В. (2017)
Cивак Л. А. - Проведення хіміотерапії у пацієнтів з порушенням функції нирок, Крячок І. А., Іванов Д. Д., Тарасенко Т. Є. (2017)
Верьовкіна Н. О. - Імунна відповідь іn situ після неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Сивак Л. А., Лялькін С. А., Кротевич М. С. (2017)
Храновська Н. М. - Протипухлинний та імуномодулюючий ефект дендритних клітин, навантажених магнітним нанокомплексом, у мишей з карциномою легені Льюїс, Скачкова О. В., Іномістова М. В., Макеєнко О. Л., Орел В. Е. (2017)
Рыспаева Д. Э. - Дифференциальная экспрессия miR-124 и miR-155 в опухолевой ткани грудной железы до и после неоадъювантной химиотерапии, Храновская Н. Н., Иномистова М. В. (2017)
Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (для молодих вчених) (2017)
Вовк В. М. - Аналітичне забезпечення планування грошових потоків підприємства, Макарчук Н. В. (2017)
Дума В. Л. - Оцінка податкової складової бюджетного потенціалу місцевих фінансів (2017)
Мельник Л. М. - Фінансова рівновага – як складова системи фінансово-економічної безпеки підприємств (2017)
Миськовець Н. П. - Шляхи удосконалення механізму регулювання екосистемного корпоративного підприємництва (2017)
Нікіфорович О. Є. - Ексергоекономічний аналіз централізованої системи теплозабезпечення міського району, Волощук В. А. (2017)
Меліхова Т. Л. - Роль органів управління у формуванні інвестиційного клімату великих міст (2017)
Петренко О. І. - Стан вітчизняного морського середовища: проблеми та можливі шляхи їх подолання, Шматок Ю. В. (2017)
Пивоварчук Л. В. - Аналіз розвитку фінансової науки в Україні, Яковчук О. В. (2017)
Самолюк Н. М - Фінансове забезпечення енергозбереження житлових будинків (2017)
Солодкий В. О. - Сучасні соціально-економічні тенденції у контексті рівноважного розвитку (2017)
Стахів О. А. - Оцінка ефективності торговельної діяльності споживчого товариства за узагальнюючими показниками, Адамчук Т. Л. (2017)
Судук О. Ю. - Особливості формування соціальної нефінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами, Щербакова А. С. (2017)
Федина К. М. - Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в сучасних умовах, Антонюк Ю. П. (2017)
Шило Ж. С. - Проблеми оподаткування прибутку Національного банку України (2017)
Ширко Б. Ф. - Організація лісогосподарського виробництва та покращення використання лісових ресурсів, Гончар В. М. (2017)
Кондрацька Н. М. - Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства: оцінка та шляхи її підвищення (на прикладі ПП "Радів-агро"), Погоріла Г. В. (2017)
Якимчук А. Ю. - Діагностика економічного потенціалу сонячної енергії регіонів України, Зайцев Д. Б. (2017)
Міщук Г. Ю. - Ефективність регіонального брендингу як індикатор конкурентоспроможності регіону (2017)
Турченюк В. О. - Покращення еколого-меліоративного стану ґрунтів рисових зрошувальних систем шляхом їх глибокого розпушення (2017)
Герасимов Г. Г. - Математичне моделювання гідродинамічних процесів в розгалуженому трубопроводі, Герасімов Є. Г. (2017)
Білоконь С. О. - Сучасні методи очищення поливної води за допомогою сітчастого фільтра з використанням низькочастотної вібрації (2017)
Скачков А. А. - Особливості формування силових полів за вибухового руйнування тріщинуватих анізотропних гірських порід, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Азарян В. А. - Дослідження впливу періоду опробування забоїв залізорудного кар’єру на прибуток гірничо-збагачувального комбінату, Жуков С. О., Стріха В. А. (2017)
Остапчук С. М. - Особливості проектування екологічних стежок за матеріалами супутникових знімань, Прокопчук А. В. (2017)
Яцков М. В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей висококонцентрованих суспензій гальванічних виробництв у формі реагентних шламів, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кононцев С. В. - Аналіз відповідності складу забруднень оборотної води УЗВ потребам водних рослин у макроелементах, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Козар М. Ю. (2017)
Назаров С. М. - Вплив об’ємної концентрації забруднень у воді на основний енергетичний показник роботи фільтра ССФ-500, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Сокур М. І. - Теоретичні і практичні аспекти виробництва високоякісного кубовидного щебеню, Білецький В. С., Гнєушев В. О., Божик Д. П. (2017)
Жеребятьєв О. В. - Основи енергетичної теорії консолідації, Кухнюк О. М. (2017)
Засідко І. Б. - Осади стічних вод як вторинна сировина у виробництві цегли, Полтуренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Шебанін В. С. - Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України (2018)
Кирилов Ю. Є. - Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу, Грановська В. Г., Крикунова В. М. (2018)
Россоха В. В. - Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками, Петриченко О. А. (2018)
Бондар В. С. - Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру, Фурса А. В. (2018)
Спаський Г. В. - Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області (2018)
Столярчук Н. М. - Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності (2018)
Корчинська О. А. - Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах, Василенко Л. В. (2018)
Левківська Л. М. - Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу, Швець Т. В. (2018)
Ільчук М. М. - Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України, Коновал І. А., Євтушенко В. Д. (2018)
Данкевич В. Є. - SWOT та PESTEL-аналіз сучасного стану земельних відносин в Україні (2018)
Павлик В. П. - Методологізація розроблення стратегічних програм розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Похиленко Н. М. - Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України (2018)
Калиев Гани Алимович – выдающийся учёный и известный политический деятель (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Коваль А. - Діяльність антипомпеянської опозиції в Римі з 66 по 63 рр. до р.х. (2015)
Мартинюк О. - Етногенез східних слов’ян у західнополісько-волинському регіоні (Західне Полісся і Західна Волинь) (2015)
Білецька О. - Саврань у XIV–XVI століттях у світлі новознайдених джерел та матеріалів (2015)
Ковальчук М. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її територіального устрою у XIV–XVI ст. (2015)
Каріков С. - Політична діяльність курфюрста Моріца Саксонського в 1547–1553 рр. у контексті лютеранської конфесіоналізації (2015)
Смерека Б. - Зниклі поселення Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст. та специфіка їх ідентифікації у фіскальних джерелах (2015)
Лаєвський А. - Політико-адміністративний устрій Стародубського полку (2015)
Крапивний Р. - Осередки металообробних галузей ремесла на території Ніжинського полку в середині XVII–XVIII ст. (2015)
Дем’янчук П. - Передумови появи міст Донбасу та умови їхнього розвитку в дореволюційну добу (2015)
Водотика Т. - Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2015)
Кузьміна І. - Городоцький музей як осередок розвитку науки та культури на Волині (2015)
Милько В. - Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) (2015)
Разиграєв О. - Генезис пенітенціарної системи міжвоєнної Польщі (1918–1922 рр.) (2015)
Самчук Т. - Викладання музики в Університеті св. Володимира (1834–1859 рр.) (2015)
Нагайко К. - Національна ідея в "українському відродженні" другої половини XIX ст. (до історії Київської Громади) (2015)
Вергун С. - Транспортна жандармерія українських губерній і проблема біженців у роки Першої світової війни (2015)
Грищенко Ю. - Національне питання в Україні у 1917–1921 роках (2015)
Даниленко С. - Формування податкового законодавства в УСРР 1921–1923 рр. (2015)
Маєвський О. - Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України (2015)
Тюкалов М. - Ідейно-політична боротьба в правлячих колах Великої Британії з питань близькосхідної політики (1923–1926 рр.) (2015)
Шуст Т. - Особливості відбудови радянської системи охорони здоров’я Станіславської (Івано-Франківської) області 1944–1945 рр. (2015)
Булгакова О. - Становище наукової інтелігенції в українському суспільстві у 1950-х рр. (2015)
Сафар’янс Є. - Україна та Австрійська Республіка: співробітництво в європейському інтеграційному процесі (2015)
Чугаєва І. - Літописний матеріал чернігівського змісту ХІІ — середини ХІІІ ст. у Новгородському Першому літописі (2015)
Пилипчук Я. - Башкирсько-угорська проблема (дискурс джерел та стереотипи історіографії) (2015)
Моця К. - Військова присутність Візантії в Криму: тенденції історіографічних досліджень (2015)
Синяк І. - Договори (інструменти) Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у добу Нової Січі як історичне джерело (2015)
Корольов Г. - "Что такое современное украинство?": Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію (2015)
Вовкодав С. - Історія дослідження "Змійових" валів Переяславщини (2015)
Долженко Ю. - Краніологія населення Луцька XVII–XX ст., Мазурик Ю. (2015)
Блащук С. - (Огляд) Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки (2015)
Прус В. - (Огляд) Історія України. Курс лекцій. — К., "Фенікс", 2015. — 376 с., Чухліб Т. (2015)
Патер І. - Рецензія на монографію Тетяни Гуменюк "Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944–1991 роки. Сучасна українська історіографія" (2015)
Милько В. - Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Положення Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України (2015)
Содержание (1971)
Васильковский А. Т. - Вопросы типологии поэмы в критическом наследии В. Г. Белинского (1971)
Зельдович М. Г. - Добролюбов – критик поэзии (Вопросы методологии). Статья первая (1971)
Сиротинский И. Н. - Историко-литературная концепция П. А. Вяземского (1971)
Кобзев Н. А. - Критика о творчестве А. Грина при жизни писателя (1971)
Щербина А. А. - Заметки о природе и технике иронии (1971)
Поддубная Р. Н. - Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание” (1971)
Газер И. Д. - О своеобразии лиризма в новеллах Бунина (1971)
Бородин И. П. - К вопросу об истоках поэтической образности лирической прозы К. Паустовского (1971)
Пейсахович М. А. - Стих юношеских поэм М. Ю. Лермонтова (двустишные формы) (1971)
Краснова Л. В. - Об одной особенности поэтического синтаксиса Александра Блока (1971)
Сибоволов Б. И. - Из поэтического наследия А. Ширяевца (1971)
Чичерин А. В. - "О поэзии” (1971)
Гиршман М. М. - Русская советская поэзия и стиховедение (1971)
Нефедов Н. Т. - Литературоведы социалистических стран о проблемах русской советской литературы (1971)
Содержание (1988)
Борисова Л. М. - Л. Леонов и современная советская драматургия (1988)
Пахарева К. М. - Цикл А. Твардовского "Памяти матери” как художественное единство (1988)
Оляндэр Л. К. - Героическое в документальной прозе о Великой Отечественной войне середины 70–80-х годов (1988)
Радецкая М. М. - Образ поколения (стихи о поэтах – участниках Великой Отечественной войны) (1988)
Горюнова Р. М. - "Города и годы” К. Федина и "Потерянный кров” Й. Авижюса (к вопросу о преемственности в развитии советского военного романа) (1988)
Максимова Н. В. - Авторский гуманизм в повести Г. Бакланова "Навеки – девятнадцатилетние” (1988)
Колошук Н. Г. - Особенности повествования и выражение авторской позиции в романе М. Алексеева "Драчуны” (1988)
Моклица М. В. - О некоторых характерных чертах лирической деревенской прозы (1988)
Калашникова О. Л. - "Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины” М. Д. Чулкова (к проблеме русского рококо) (1988)
Мацапура В. И. - Работа А. С. Пушкина над образом Онегина (из наблюдений за черновыми вариантами романа в стихах) (1988)
Володина Н. В. - Категория эгоизма в системе представлений К. С. Аксакова (1988)
Максименко В. Ф. - Проблема личности в повести А. П. Чехова "Черный монах” (1988)
Крементуло В. К. - О некоторых типологических особенностях национально-героических поэм К. Рылеева и А. Мицкевича (1988)
Пераковская С. П. - Шевченко и Мачтет (1988)
Спивак И. А. - Русские советские поэты о Шевченко (из критических наблюдений и библиографических разысканий) (1988)
Лещенко П. А. - Русские стихотворения украинских советских поэтов периода Великой Отечественной войны (1988)
Мережинская А. Ю. - Особенности композиции мемуарно-автобиографических произведений (1988)
Бахматова Г. Н. - О поэтике символизма и реализма (на материале "Петербурга” Андрея Белого и "Белой гвардии” М. Булгакова) (1988)
Title (2017)
Contents (2017)
Mikosha A. S. - Biological effects of lithium – fundamental and medical aspects, Kovzun O. I., Tronko M. D. (2017)
Babich L. G. - Ca2+-dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. II. Ca2+ effects on mitochondria membranes polarization and |Ca2+|m, ShlykoV S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. (2017)
Dovgiy R. S. - The effect of thymic mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by mouse macrophages, Nikolsky I. S., Skivka L. M. (2017)
Mykhalojko O. Ja. - Some biochemical changes in patients with acute ischemic stroke, Mykhalojko І. Ja. (2017)
Shiyntum H. N. - Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin, Dovban O. O., Kovalchuk Y. P., Yaroshenko T. Ya., Ushakova G. A. (2017)
Ohiri R. C. - GC/MS analysis of Tremella fuciformis (White jelly mushrooms) oil (2017)
Galkin O. Yu. - Development of the method for microbiological purity testing of recombinant human interleukin-7-based product, Lutsenko T. M., Gorshunov Yu. V., Motronenko V. V. (2017)
Theses of reports of the 25th Annual Conference "Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine (6-9 June 2017, Kyiv, Ukraine) (2017)
Section 1. Biomaterials (2017)
Section 2. Bioactive compounds (2017)
Section 3. Cancerogenesis (2017)
Section 4. Gene expression (2017)
Section 5. Metabolites and correction of metabolic processes (2017)
Section 6. Proteomics and protein functions (2017)
Section 7. Molecular basis of physiological functions (2017)
Титул, содержание (2017)
Федоренко З. П. - Злоякісні новоутворення в дитячій популяції України — досвід застосування міжнародної класифікації ICCC-3, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2017)
Михайлович Ю. Й. - Мікроімітаційна модель визначення ступеня ефективності виконання бюджетних програм з онкології, Журбенко А. В. (2017)
Михайлович Ю. Й. - "Колоректальний скринінг" як консенсусне вирішення проблеми місцево-поширеного раку товстої та прямої кишки в Україні. Дискусії і питання, Звірич В. В., Колеснік О. О. (2017)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин шлунка і дванадцятипалої кишки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Остапенко Ю. В., Бойко А. В. (2017)
Ярема Р. Р. - Циторедуктивна хірургія та HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) у комбінованому лікуванні при раку яєчника, Фецич Т. Г., Володько Н. А., Огорчак М. А., Милян Ю. П., Фецич М. Т. (2017)
Ярынич К. В. - Трансторакальная биопсия под контролем спиральной компьютерной томографии в диагностике опухолей легких и средостения, Ярынич В. И., Макарук И. М., Скородумов Ю. А., Могилюк А. В., Тертичная Н. Н., Крамар Т. М., Люля И. Э., Гришко М. П., Калинюк А. С. (2017)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комбінації системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії та магнітотермії у комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози, Орел В. Е., Досенко І. В., Лобода А. Д., Риспаєва Д. Е., Супруненко О. А., Тарасова Т. О., Ляшенко А. О., Іванкова О. М., Родзаєвський С. О. (2017)
Галич С. П. - Реконструкция груди с использованием свободной пересадки TRAM-лоскута в различных модификациях при раке грудной железы: анализ результатов и осложнений, Смоланка И. И., Дабижа А. Ю., Самко К. А., Костенко А. А., Симулик Е. В., Боровик Д. В., Гребень Н. И., Терницкая Ю. П., Смоланка И. И. (2017)
Марченко А. - Современные методы лечения миелодиспластического синдрома и острой миелоидной лейкемии становятся доступнее: генерик азацитидина уже в Украине (2017)
Філоненко К. С. - Зміни у показниках якості життя у хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому із групи несприятливого прогнозу, які отримують лікування за режимом R-DA-EPOCH, Крячок І. А., Степанішина Я. А., Мартинчик А. В., Титоренко І. Б. (2017)
Крячок І. А. - Імуногістохімічна експресія с-MYC залежно від підтипу дифузної В-великоклітинної лімфоми, Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Степанішина Я. А., Кущевий Є. В., Кротевич М. С. (2017)
Крячок И. А. - Отдаленные осложнения лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями, Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Мартынчик А. В., Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В. (2017)
Шепіль О. В. - Протипухлинна терапія хворих на цукровий діабет, Висоцький А. Г., Сивак Л. А. (2017)
Косинова В. Г. - Клинический случай лечения пациента с меланомой с использованием чекпойнт-ингибитора пембролизумаба (анти-PD-1 моноклональное антитело) (2017)
Чернобай Т. Н. - Лучевая диагностика экстранодальных лимфом, Головко Т. С. (2017)
Дзигар О. В. - Роль дифузно-зважених зображень магнітно-резонансної томографії при контролі якості радіохірургічного лікування вторинних пухлинних уражень печінки, Бабкіна Т. М. (2017)
Кукушкина С. Н. - Клетки врожденного иммунитета и их связь с прогнозом заболевания у больных раком грудной железы (обзор литературы), Фильчаков Ф. В. (2017)
Яніш Ю. В. - Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин пацієнтів з хронічними і гострими лейкозами та неходжкінськими лімфомами, Залєток С. П., Скляренко Л. М. (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту" (2017)
Авторский указатель (2017)
Стручаев Н. И. - Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков, Ялпачик В. Ф. (2017)
Ялпачик Ф. Ю. - Молотки дробарок кормів, їх коливання і методика розрахунку, Буденко С. Ф. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження масообмінних процесів під час виробництва цукатів з дикорослої сировини, Афукова Н. О., Шабельська І. І. (2017)
Мінько С. А. - Механізація обробітку ґрунту в плодових насадженнях (2017)
Малюта С. І. - Визначення кінцевих моментів періодичного руху зернового матеріалу по поверхні решета, Малюта І. В. (2017)
Дейниченко Г. В. - Теоретичне та експериментальне визначення раціональної тривалості ультразвукової обробки для отримання водно-жирових емульсій, Постнов Г. М., Червоний В. М., Старков В. О. (2017)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу концентрування цукрових розчинів в мікрохвильовому вакуум-випарному апараті, Різниченко Т. А., Ружицька Н. В. (2017)
Горбенко О. А. - Дослідження конструкцій робочих органів олієвідтискних пресів, Стрельцов В. В., Доценко Н. А., Кім Н. І. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження фактору концентрації білково-вуглеводної молочної сировини, Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2017)
Янаков В. П. - Адаптация тестомесильных машин к корабельным условиям эксплуатации (2017)
Доценко Н. А. - Дослідження алгоритмів оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000 (2017)
Бойко В. С. - Методика визначення основних параметрів об'ємного друку харчових продуктів, Муравйов А. Н. (2017)
Малюта С. І. - Щодо обґрунтування відстані між поперечними рядами робочих органів культиватора (2017)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Мельник О. Е., Скриль А. В. (2017)
Паляничка Н. О. - Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока, Петриченко С. В., Антонова Г. В., Левченко Л. В. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні, Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. (2017)
Бойко В. С. - Теоретичне обґрунтування течії в'язко-пластичної рідини по каналу формувача при об'ємному друці (3D) (2017)
Петриченко С. В. - Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів, Паляничка Н. О., Олексієнко В. О. (2017)
Олексієнко В. О. - Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна, Петриченко С. В., Вершков О. О., Олексієнко В. В. (2017)
Прісс О. П. - Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку, Бурдіна І. О. (2017)
Сердюк М. Є. - Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями, Гапріндашвілі Н. А., Байбєрова С. С. (2017)
Змєєва І. М. - Методика визначення параметрів гідравлічного тракту для підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесу механічного доочищення топінамбуру під час проведення комбінованого способу очищення, Терешкін О. Г., Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В., Бондаренко Р. Ю. (2017)
Григоренко О. В. - Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму, Мовчан Є. І. (2017)
Самойчук К. О. - Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв, Полудненко О. В., Циб В. Г. (2017)
Погребняк А. В. - Особенности процесса гидроструйной обработки пищевых продуктов резанием, Погребняк В. Г. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатору молока, Самойчук К. О., Ковальов О. О., Пацький І. Ю. (2017)
Горач О. О. - Оцінка якості льняної целюлози з метою виготовлення виробів технічного призначення, Богданова О. Ф. (2017)
Ялпачик В. Ф. - Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків, Буденко С. Ф., Тарасенко В. Г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2018)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин тонкої кишки, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Остапенко Ю. В., Бойко А. В. (2018)
Колеснік О. О. - Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його профілактика при великих резекціях печінки (огляд літератури), Бурлака А. А., Васильєв О. В., Тіунова І. А. (2018)
Shlyakhovenko V. O. - NF-kB-p50-TFBS-complementary and c-myc-TFBS-complementary motifs in miRNAs involved in pathogenesis of different lympho- and myeloproliferative diseases, Orlovsky O. A., Samoylenko O. A. (2018)
Cивак Л. А. - Роль мутацій гена ESR1 у розвитку резистентності до гормонотерапії у хворих із люмінальними підтипами раку грудної залози, Тарасенко Т. Є., Лялькін С. А., Верьовкіна Н. О. (2018)
Кукушкина С. Н. - Клетки адаптивного иммунитета: возможность использования в качестве прогностических факторов в клинических исследованиях рака грудной железы (обзор литературы), Фильчаков Ф. В. (2018)
Мальцев Д. В. - Дефіцит природних кілерів і/або природних кілерних Т-лімфоцитів як причина злоякісних новоутворень у людей (огляд літератури), Гірна Г. А. (2018)
Лисяный Н. И. - Нейтрофилы и онкогенез, Лисяный А. А. (2018)
Матреницкий В. Л. - Забытая психоонкология: о необходимости психотерапии и психосоциальной реабилитации в профилактике рецидивов и метастазов онкозаболеваний (2018)
Татарин Б. Б. - Виживаність хворих на рак ободової кишки, Крижанівська А. Є., Романчук В. Р., Семенів П. М. (2018)
Остафійчук В. В. - Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеня ризику: дослідження оцінки неоад’ювантного лікування за допомогою критеріїв RECIST та відносної частки життєздатної пухлинної тканини, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Кротевич М. С., Бойчук С. І. (2018)
Бабкіна Т. М. - Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронно-емісійної томографії, Новіков М. Є., Вінницька А. Б. (2018)
Сивак Л. А. - Збереження фертильності у пацієнтів з раком грудної залози, Лялькін С. А., Мартинюк О. М., Досенко І. В., Верьовкіна Н. О., Тарасенко Т. Є., Смоланка І. І. (молодший) (2018)
Grabovoy A. N. - Colon adenocarcinoma histological grading based on multivariable analysis of the status of tumor cell nuclear apparatus, Antoniuk S. A., Savchyn T. M. (2018)
Мариненко С. В. - Современная дифференциальная цитологическая диагностика аденокарциномы, мезотелиомы и реактивного серозита, Болгова Л. С. (2018)
Головко Тетяна Сергіївна: до 55-річчя з дня народження (2018)
Требования к публикациям (2018)
Леженкін О. М. - Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою, Рубцов М. О., Григоренко С. М. (2017)
Леженкін О. М. - Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчісаного вороху зернових колосових, Рубцов М. О., Головльов В. А. (2017)
Мовчан В. Ф. - Методика визначення кількості техніки в умовах її дефіциту, Леженкін О. М., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Сєрий І. О. - Обгрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу з активаторами розпушування, Кушнарьов А. С., Сєрий І. С. (2017)
Михайлов Е. В. - Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника, Задосная Н. А., Чорная Т. С. (2017)
Михайлов Є. В. - Механізм керування направляючих лопаток пневморешітного сепаратора, Задосна Н. О., Афанасьєв О. О., Довгополий Ю. Б. (2017)
Мітін В. М. - Результати дослідження картоплесаджалки СН-4Б для посіву цибулі-ріпки, Аюбов А. М. (2017)
Леженкін І. О. - Математичне моделювання ймовірності проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху (2017)
Леженкін І. О. - Теоретичне обґрунтування амплітуди коливань робочого органу для сепарації обчісаного вороху зернових (2017)
Коломієць С. М. - Екологізація механічного обробітку ґрунту, Вершков О. О. (2017)
Дюжаєв В. П. - Діагностика нелінійних коливальних систем (2017)
Дереза О. О. - Дослідження характеристик міцностітранспортерних стрічок, Дереза С. В. (2017)
Бондаренко Л. Ю. - Моделювання процесу калібрування насіння вишні, Вершков О. О. (2017)
Головльов В. А. - Машина для сепарації обчісаного вороху зернових колосових (2017)
Матковський О. І. - Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур (2017)
Михайленко О. Ю. - Огляд способів і конструкцій машин для посадки підщеп плодових культур (2017)
Михайленко М. М. - Огляд існуючих джерел та пристроїв для досвічування рослинв умовах захищеного ґрунту (2017)
Дьоміна Н. А. - Дифракція світла при відбитті від гармонічної гратки, Морозов М. В. (2017)
Автухов А. К. - Методика і методологія проведення досліджень підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну (2017)
Сушко О. В. - Аналіз властивостей алмазних зерен в абразивних інструментах (2017)
Пеньов О. В. - Оптимізація режимів обробки матеріалів (2017)
Лобода О. І. - Реалізація адаптивної системи автоматичного керування, Дубініна С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2018)
Первое одобрение FDA использования иммуноонкологического препарата, ингибитора анти-PD-L1, для терапии рака шейки матки (2018)
Крячок И. А. - Иммунотерапия лимфомы Ходжкина: новая стратегия лечения (2018)
Рыспаева Д. Э. - Иммунотерапия метастатического рака легкого в первой линии: что нового в 2018?г., Пономарева О. В., Лисовская Н. Ю. (2018)
Зубарєв М. Г. - Клінічні рекомендації діагностики та лікування метастатичних нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бойко А. В., Рудськой А. Д., Остапенко Ю. В. (2018)
Колеснік О. П. - Роль неоад’ювантної та ад’ювантної хіміотерапії у лікуванні хворих на рак легені (огляд літератури), Шевченко А. І., Каджоян А. В., Кузьменко В. О., Кабаков А. О., Михайлов В. В. (2018)
Іванкова В. С. - Променева терапія XXI століття, Столярова О. Ю., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Пильнов В. А. (2018)
Фильчаков Ф. В. - Возможности иммунотерапии метастазов меланомы В16 у мышей C57Bl/6 фактором переноса, Лён А. Д., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н., Гриневич Ю. А., Николаенко А. Н. (2018)
Приходько І. О. - Результати застосування високодозової поліхіміотерапії з аутологічною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин в лікуванні ембріональних пухлин ЦНС у дітей (досвід одного центру), Климнюк Г. І., Шайда Е. В., Павлик С. В., Іжовський О. Й., Стежка М. О., Велимчаниця М. В. (2018)
Татарин Б. Б. - Фактори прогнозу при раку ободової кишки, Крижанівська А. Є., Романчук В. Р., Голотюк В. В. (2018)
Мариненко С. В. - Цитологічна об’єктивізована диференційна діагностика мезотеліоми та реактивного серозиту, Болгова Л. С., Мариненко Н. І., Махортова М. Г., Гур’янов В. Г. (2018)
Карнабеда О. А. - Болезнь тяжелых цепей: клинический случай и обзор литературы, Ступакова З. В. (2018)
Витовский Р. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения поражения сердца лимфомой Беркитта, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Лозовой А. А., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Мартыщенко И. В. (2018)
Сухін В. С. - Аналіз ефективності лікування хворих на лейоміосаркому матки (2018)
Требования к публикациям (2018)
Лурье З. Я. - Многокритериальное проектирование качающего узла шестеренного насоса внешнего зацепления, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2017)
Андренко П. М. - Оцінка надійності гідроагрегатів обертання на стадії їх проектування, Гречка І. П., Хованський С. О., Свинаренко М. С. (2017)
Панченко А. І. - Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора, Волошина А. А., Засядько А. І. (2017)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора, Афанасьєв О. О., Рубцов М. О., Волик Б. А. (2017)
Панченко А. И. - Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата, Волошина А. А., Панченко И. А. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Експериментальні дослідження взаємного впливу ультразвукових коливань та прямого електронагріву на процес сушіння біологічних об’єктів, Савойський О. Ю. (2017)
Мовчан С. І. - Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою, Болтянський О. В., Болтянська Н. І. (2017)
Болтянський О. В. - Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів, Мовчан С. І., Болтянська Н. І. (2017)
Стефановский А. Б. - Влияние моторного масла на причины и факторы износа автотракторных двигателей (2017)
Сушко О. В. - Методика рекуперації алмазного порошку з алмазоносного шару шліфувальних кругів (2017)
Пеньов О. В. - Оптимізація параметрів алмазного вигладжування циліндричних поверхонь (2017)
Паніна В. В. - Застосування багатокритеріальної оцінки для вибору способу відновлення ґрунтообробних робочих органів, Дашивець Г. І., Новік О. Ю. (2017)
Мирненко Ю. П. - Технологія крапельного зрошування в овочівництві, Бакарджиєв Р. О., Парахін О. О. (2017)
Демидко М. О. - Дослідження руху матеріальної частинки по ввігнутій поверхні, Лавріненко О. Т. (2017)
Панченко А. І. - Регулювання фази розподілу робочої рідини в гідромоторі планетарного типу, Волошина А. А., Гуйва С. Д. (2017)
Милаева И. И. - Применяемые трактора в Украине для сельськохозяйственных работ (2017)
Кюрчев С. В. - Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище, Верхоланцева В. А. (2017)
Анісімов В. В. - Опис процесів при кавітації в зануреному соплі, Клименко А. В., Єрмаков П. П., Янаков В. П. (2017)
Милаева И. И. - Эволюция развития автомобильных дизельных двигателей (2017)
Кюрчев С. В. - Аналіз методів збільшення врожайності соняшника в умовах тов "Зоря" Приазовського району Запорізької області, Колодій О. С. (2017)
Паляничка Н. О. - Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока, Вершков О. О., Антонова Г. В. (2017)
Змєєва І. М. - Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора (2017)
Аніскевич Л. В. - Модель внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві (2017)
Броварець О. О. - Автоматизований пробовідбірник ґрунту конструкції Олександра Броварця для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2017)
Никитенко А. - Ловкость и координация в системе физической подготовки занимающихся, специализирующихся в спортивной борьбе и боевых искусствах (2017)
Шинкарук А. - Комплексная оценка подготовленности квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике, Топол А. (2017)
Гунина Л. - Синдром перенапряжения у спортсменов: миокардиальные биохимические маркеры, Безуглая В., Носач Е. (2017)
Высочина Н. - Система психологической коррекции личности спортсмена в олимпийском спорте (2017)
Болобан В. - Современные технологии формирования двигательных умений и навыков в процессе обучения сложнокоординационным спортивным упражнениям (2017)
Имас Е. - Экологическая составляющая устойчивого развития сферы физической культуры и спорта (2017)
Борисова О. - Профессионализация и коммерциализация в олимпийском спорте (на материале тенниса и легкой атлетики), Козлова Е. (2017)
Павленко Ю. - Международный опыт финансирования национальных спортивных федераций по результатам их деятельности (2017)
Закирьянов К. - Древний Туран и Олимпийские игры Древней Греции (2017)
Международная конференция в столице Украины "Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы" (2017)
Титул, содержание (2018)
Олешко В. - Сочетание базовых и формирующих упражнений в тренировочном процессе спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге, Чернозуб А., Славитяк О. (2018)
Хмельницкая Ю. - Функционирование кардиореспираторной системы и энергообеспечение организма квалифицированных лыжниц-гонщиц при прохождении подъемов различной сложности, Филиппов М. (2018)
Кун С. - Развитие утомления и средства его компенсации в процессе тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в гребле академической, Дьяченко А. (2018)
Соронович И. - Особенности функционального обеспечения соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в спортивных танцах, Рожкова Т., Бойко О. (2018)
Гунина Л. - Врачебный долг и антидопинговое законодательство: этические и профессиональные аспекты (2018)
Сазонов В. - Эффективность применения диетической добавки "Антилактат" и препарата "Алактон" как средств коррекции процессов восстановления у квалифицированных борцов, Земцова И. (2018)
Коробейников Г. - Особенности нейродинамичеcкого реагирования борцов высокой квалификации с разным уровнем стрессоустойчивости, Коробейникова Л., Мищенко В. (2018)
Воронова В. - Определение игрового амплуа хоккеистов с учетом личностных параметров, Высочина Н., Михнов А. (2018)
Малиновский А. - Личностные детерминанты формирования функционального имиджа тренера по футболу при работе с командами разного уровня, Петровская Т. (2018)
Платонов В. - Система олимпийской подготовки спортсменов в Норвегии, Павленко Ю., Томашевский В. (2018)
Титул, содержание (2018)
Булатова М. - Мультикультурализм и олимпийский спорт (2018)
Платонов В. - Cтруктура и содержание непосредственной подготовки спортсменов высокой квалификации к главным соревнованиям (2018)
Олешко В. - Тренировочные программы тяжелоатлеток 16–18 лет в годичном цикле с учетом различий по весовым категориям, Слободянюк В. (2018)
Козлов К. - Соревнования в детско-юношеском спорте, становление мастерства одаренных спортсменов в легкой атлетике (2018)
Верняев О. - Индивидуализация подготовки к Олимпийским играм в спортивной гимнастике (на материале финалов в многоборье среди мужчин), Омельянчик-Зюркалова О., Салямин Ю., Добровольский Э. (2018)
Дмитриев А. - Спортивная нутрициология: наука и практика реализации в аспекте повышения работоспособности и сохранения здоровья спортсменов. Консенсус МОК, Гунина Л. (2018)
Литвиненко Ю. - Статодинамическая устойчивость тела спортсмена как основа эффективных двигательных действий в неожиданных ситуациях (на материале рукопашного боя), Никитенко А. (2018)
Платонов В. - Система подготовки спортсменов Канады к Олимпийским играм, Павленко Ю., Томашевский В. (2018)
Бідюк П. І. - Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат, Кузнєцова Н. В. (2018)
Міщук О. C. - Нейронна мережа з комбінованою апроксимацією поверхні відгуку, Вітинський П. Б. (2018)
Dychka I. A. - Rasterization method for voxel mModel cutting, Sulema Ye. S., Chernykh D. A. (2018)
Romanuke V. V. - Wind turbine power curve exponential model with differentiable cut-in and cut-out parts (2018)
Nesteruk I. - Testing a special shaped body of revolution similar to dolphins trunk, Brüh M., Möller T. (2018)
Пуховий І. І. - Гідродинаміка і теплова взаємодія з повітрям при ударі струменя води об її поверхню в обмеженому об’ємі з розлітанням отриманих крапель (2018)
Барандич К. С. - Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей моделюванням процесу їх токарного оброблення, Вислоух С. П. (2018)
Мироненко П. С. - Імітаційне моделювання алгоритмічної компенсації вібраційної похибки гіротеодоліта, Мураховський С. А., Сапегін О. М. (2018)
Тимчик Г. С. - Трансформація дифракційного спектра при кутових нахилах об’єкта, Яковенко І. О. (2018)
Чиж І. Г. - Метод інтраопераційної рефрактометрії афакічного ока, Хрієнко К. С. (2018)
Автори номера (2018)
Титул, зміст (2011)
Устінов О. - Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення (2011)
Зачем украинцу реформа здравоохранения? (2011)
Снєгірьов П. - Вступна кампанія-2011. Замовлення держави виконано, або Курс на подолання дефіциту медичних кадрів (2011)
Дядык Александр Иванович к 70-летию со дня рождения (2011)
Хасанов И. Ш. - Мобильный телемониторинг пациентов как основа для развития электрокардиотерапии (2011)
Гриневич А. И. - Этиопатогенетические профилактика и лечение гриппа и ОРВИ: новые возможности, Матяш В. И. (2011)
Михайлович Ю. Й. - Прикладні аспекти соціально-економічних проблем протиракової боротьби в Україні (2011)
Волошина Н. П. - Рассеянный склероз с фульминантным течением, Зозуля И. С., Егоркина О. В., Костюковская А. Е., Дурас И. Г. (2011)
Савенков М. П. - Выбор фиксированной комбинации лизиноприла и гидрохлоротиазида при лечении артериальной гипертонии, Иванов С. Н., Соломонова Л. А., Савенкова А. М., Иванова С. В. (2011)
Долженко М. Н. - Европейские рекомендации по лечению дислипидемий 2011?года: фокус на комбинированную терапию (2011)
"Полар Паудер Колд Пак": сила холодного магнита (2011)
Щербак И. Б. - Альтернативные органическим нитратам доноры оксида азота. Сиднонимины в лечении пациентов с кардиоваскулярной патологией (2011)
Митченко Е. И. - Роль и место омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания пациентов с метаболическим синдромом, Романов В. Ю., Чулаевская И. В. (2011)
Халимова Х. М. - Эффективность Корвитина при остром ишемическом инсульте с сердечно-сосудистыми нарушениями, Якубова М. М. (2011)
Ищук В. А. - Коррекция нарушений липидного обмена у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском (2011)
Щербак И. Б. - Кардиологические препараты компании "ПРО. МЕД. ЦС Прага а. с. ": возможности фармакотерапии (2011)
Сєркова В. К. - Ефективність S-амлодипіну (Семлопіну) у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Осовська Н. Ю., Поліщук І. А. (2011)
Палій І. Г. - Метаболічна терапія в контексті лікування пацієнтів із ішемічною хворобою серця в поєднанні із хронічною серцевою недостатністю, Заїка С. В., Чернова І. В., Скічко Н. С., Фальштинський М. В. (2011)
Песоцкая Е. В. - Комплексный эффект препарата Танакан у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией в сочетании с нарушением периферического кровообращения, Линская А. В., Якущенко И. А., Песоцкая К. О. (2011)
Ермолова Ю. В. - Гептрал при поражениях печени у больных в критическом состоянии (2011)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть IV. Новые эффекты и области применения. Фотостарение кожи и фотокарциногенез (2011)
Щербак И. Б. - Болевой синдром при патологии билиарной системы: механизмы формирования, анализ клинических проявлений, медикаментозное купирование (2011)
Беляева О. А. - Клиническая эффективность препарата Ципрозол в лечении гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений в хирургии, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Рыбянец Ю. В., Погребняк В. В., Уланович Л. И., Гриневич В. И. (2011)
Данилевська К. М. - Прогнозування виникнення шлуночкових аритмій у ранній післяопераційний період після хірургічної реваскуляризації міокарда (2011)
Рекалов Д. Г. - Ранні інструментальні маркери ревматоїдного артриту як предиктори прогресування хвороби, Борткевич О. П. (2011)
Коломоєць М. Ю. - Можливості фармакологічної корекції змін функціональних властивостей еритроцитів як патогенетичного чинника впливу на стан міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, Міхалєв К. О., Чурсіна Т. Я. (2011)
Гойда С. М. - Тенденції поширеності жовчнокам’яної хвороби серед населення України (2011)
Бичков М. А. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати, Бичкова С. В., Швидкий Я. Б. (2011)
Мамчич В. І. - Гігантська виразка шлунка — шляхи вирашення проблеми, Грузинський О. В., Шуляренко В. А. (2011)
Педаченко Є. Г. - Ефективне зниження внутрішньочерепного тиску у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою за допомогою однобічної декомпресивної краніектомії, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України у 2010 р. , Хобзей М. К., Марієвський В. Ф. (2011)
Титул, зміст (2011)
Снегирёв Ф. - Здравоохранение Европы-2030. Кризис финансового управления, или Полдесятка ветров в спину рЭволюции (2011)
Устинов А. - Александр Анищенко: Вам нужен врач? Купите его! (2011)
Устінов О. - Реформа в медичній галузі — це, перш за все, зміна фінансування (2011)
Городецька А. - Приватна і державна медицина в Україні в умовах реформування: симбіоз замість конкуренції? (2011)
Корчинская А. - 12-й Национальный конгресс кардиологов: яркое событие текущего года (2011)
Чудутова Д. - 4-й Національний з’їзд фармакологів України: естафету приймає Київ (2011)
Устинов А. - Дерматовенерологическая служба: современное состояние и перспективы развития (2011)
Рощін Георгій Георгійович (до 60-річчя з дня народження) (2011)
Заика Е. - Недобросовестная конкуренция: под прицелом Актовегин. Кто следующий? (2011)
Полякова Д. - Изменения в информации о безопасности. Новости фармаконадзора в Украине и мире (2011)
Гриневич О. Й. - Огляд епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій 2010–2011?рр. , Маркович І. Г. (2011)
Зозуля І. С. - Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні, Зозуля А. І. (2011)
Горачук В. В. - Медико-соціальні та економічні аспекти епілепсії (2011)
Коваленко В. М. - Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 2. Лікування і профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу, Шуба Н. М., Борткевич О. П. (2011)
Дзяк Г. В. - Динамика показателей жесткости артериальной стенки на фоне комбинированной антигипертензивной терапии, Колесник Т. В., Колесник Э. Л. (2011)
Безшейко В. Г. - Молсидомин в терапии пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями и сформировавшейся толерантностью к нитратам (2011)
Бобров В. А. - Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии: пора расставить приоритеты, Боброва Е. В., Перепельченко Н. А., Давыдова И. В., Медведенко О. И. (2011)
Золотарева Н. А. - Изучение толерантности к физической нагрузке при сочетанном применении Мексикора и магнитотерапии у больных стабильной стенокардией напряжения, Медянка Ю. С. (2011)
Швець Н. І. - Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію на тлі метаболічного синдрому із застосуванням різних схем немедикаментозного лікування, Бенца Т. М., Фогель О. О. (2011)
Віничук С. М. - Окорухові розлади та педункулярний галюциноз як прояв інфаркту середнього мозку, Антоненко К. В., Прокопів М. М. (2011)
Щербак И. Б. - Фитогормональная стимуляция репродуктивной и сексуальной функции у женщин (2011)
Щербак И. Б. - Растительный комплекс Зобофит в лечении пациентов с послеоперационным гипотиреозом (2011)
Лукьянчук В. Д. - Бета-глюканы как основа создания средств иммуномодулирующего действия, Мищенко Е. М., Бабенко М. Н. (2011)
Щербак И. Б. - Колд Пак в спортивной медицине. Citius, аltius, fortius! (2011)
Трещинская М. А. - Теоретические и практические аспекты применения L-аргинина с целью профилактики цереброваскулярной патологии (2011)
Рекалов Д. Г. - Розвиток системного остеопорозу та функціональної недостатності суглобів у хворих на ранній ревматоїдний артрит (2011)
Богданова І. В. - Стан показників обміну триптофану у пацієнтів із хворобою Паркінсона (2011)
Бабич О. - Чи може лікар свідчити в суді про стан здоров’я пацієнта? (2011)
Мальцев Д. В. - Труднощі у діагностиці неврологічних ускладнень VZV-інфекції: випадки з клінічної практики, Климчук В. В. (2011)
Пам’яті видатного вченого, лікаря, педагога, вчителя (Євгенія Леонідівна Мачерет) (2011)
Титул, зміст (2011)
Устинов А. - Здравоохранение-2011: подведение итогов (2011)
Устінов О. - Реформа первинної медичної допомоги. Стратегія (2011)
Устинов А. - Программа импортозамещения с точки зрения фармакологической науки (2011)
Устинов А. - Реальная зарплата врача может составлять 10–20?тыс. грн. (2011)
Устінов О. - В Україні — концентрована епідемія ВІЛ/СНІДу з тенденцією до генералізації, у черзі на отримання антиретровірусної терапії — 9037 осіб (2011)
Лукьянчук Е. - Здоровые дети: современные методы лечения в педиатрии (2011)
Устінов О. - Національний проект "Нове життя": його практична значимість та науковий супровід (2011)
Ермолова Ю. - Современные подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта (2011)
Харченко Т. - Актуальные вопросы профилактики инсульта (2011)
Ганіткевич Я. В. - 16-й Конгрес Міжнародного товариства кріохірургії (2011)
Зозуля І. С. - Сучасний стан проблеми діагностики, перебігу, лікування гострих порушень мозкового кровообігу в поліклінічних умовах (огляд літератури), Лисенко Г. І., Латоха І. О., Зозуля А. І. (2011)
Главный специалист Министерства здравоохранения Украины о профилактике и лечении мозгового инсульта (2011)
Спаська Г. О. - Реактивний артрит: сучасний погляд на проблему (2011)
Пашков В. М. - Господарсько-правова характеристика інноваційного промислового виробництва лікарських засобів (2011)
Сычев О. С. - Фибрилляция предсердий. Современные подходы к лечению и профилактике осложнений у пациентов с сопутствующей патологией сердца (2011)
Козлов Р. С. - Негоспітальна пневмонія: стандарти діагностики, сучасна антибактеріальна терапія, Перцева Т. О., Дмитриченко В. В., Сімонов С. С. (2011)
Журавлева Л. В. - Лечение артериальной гипертензии у пациентов высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска с коморбидной патологией, Лопина Н. А. (2011)
Курята А. В. - Липидный спектр и функция эндотелия сосудов у пациентов с хронической болезнью почек III стадии. Эффективность применения комбинированной терапии эзетимиб/аторвастатин, Фролова Е. А. (2011)
Волков В. И. - Влияние Доппельгерц® Энерготоника-Н на качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца, Строна В. И. (2011)
Щербак І. Б. - Кріопакет Колд Пак. Швидка допомога при спортивних травмах (2011)
Шищук В. Д. - Оптимальний метод лікування постраждалих із дорожньо-транспортною політравмою з переломами нижніх кінцівок, Малетин А. В. (2011)
Щербак И. Б. - Фитоиммуномодуляция в профилактике и комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций (2011)
Зімба О. О. - Вузликовий поліартеріїт: пошуки етіології (2011)
Щербак И. Б. - Топическая терапия при острых воспалительных заболеваниях глотки (2011)
Щербак И. Б. - Урохолум: новая жизнь лекарственных растений (2011)
Вікторов О. П. - Ефективне та безпечне медичне застосування анальгетиків-антипіретиків (погляд на проблему), Деяк С. І., Базика О. Є., Кашуба О. В., Матвєєва О. В. (2011)
Розанов В. А. - Влияние травмы детского возраста на накопление стрессовых событий и формирование суицидальных тенденций в течение жизни, Емяшева Ж. В., Бирон Б. В. (2011)
Березин А. Е. - Прогностический потенциал маркеров биомеханического стресса у пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда. Результаты проспективного одногодичного исследования, Самура Т. А. (2011)
Семенюк О. А. - Причини передчасної смертності та заходи щодо запобігання їй (2011)
Зданевич Н. А. - Особливості церебральної гемодинаміки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції із посттравматичним стресовим розладом у віддалений період (2011)
Цимбалюк В. І. - Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку на установці гамма-ніж, Лісчак Р., Цімейко О. А., Костюк М. Р., Костюк К. Р., Орлов М. Ю., Мороз В. В. (2011)
Дзяк Л. А. - Хірургічне лікування при гострих травматичних субдуральних гематомах у хворих у коматозному стані, Сірко А. Г., Іонов Т. А. (2011)
Чоп’як В. В. - Імунологічні ризики розвитку синдрому Черджа — Стросс у хворих на бронхіальну астму з еозинофілією, Ліщук-Якимович Х. О., Пукаляк Р. М. (2011)
Титул, зміст (2012)
З Новим Роком та Різдвом Христовим! (2012)
Професор Мамед Мансурович Багіров (до 70-річчя з дня народження) (2012)
Академіку Юрію Панасовичу Зозулі — 85 років! (2012)
Колесник М. - Институт охраны здоровья детей и подростков отпраздновал 90-летие (2012)
Ермолова Ю. - Инсульт можно предотвратить, если объединить усилия (2012)
Устінов О. - Шляхи подолання епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні. Практичні питання (2012)
Щербак И. - "Дни гастроэнтерологии в Киеве": в дискуссии рождается истина (2012)
Актуальные вопросы и перспективы развития частной медицины в Украине (2012)
Ермолова Ю. - Новая идеология оказания акушерско-гинекологической помощи: опыт столицы (2012)
Єрмолова Ю. - Санстанції ліквідовано. Хто нині стоятиме на сторожі санепідблагополуччя населення? (2012)
Новожилова І. О. - Світові тенденції зростання резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів (огляд літератури), Мельник В. М., Матусевич В. Г. (2012)
Сулик Р. В. - Купирование хронического болевого синдрома у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (2012)
Березин А. Е. - Терапевтический потенциал фелодипина — дигидропиридинового производного блокаторов медленных кальциевых каналов — у пациентов с артериальной гипертензией (2012)
Маляров С. А. - Взаимозависимость кардиоваскулярной патологии и аффективных нарушений (2012)
Кузнецова Л. В. - Особенности терапии ОРВИ у пациентов с аллергическими заболеваниями (2012)
Охотникова Е. Н. - Комплексный подход в восстановлении иммунной защиты организма у детей (2012)
Протасов К. В. - Нефропротективный эффект фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией, Федоришина О. В., Дзизинский А. А., Антоненко Н. Б., Боронова В. Б., Мамонова Т. А., Царева Л. А., Пантелеева Е. О. (2012)
Щербак И. Б. - Симптоматическое лечение при болевом синдроме в нижней части спины (2012)
Шуба Н. М. - Влияние калия-натрия-гидроцитратного комплекса на показатели пуринового обмена и сопутствующей патологии у больных подагрой и гиперурикемией, Воронова Т. Д., Крылова А. С. (2012)
Волошин-Гапонов И. К. - Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты болезни Вильсона — Коновалова (2012)
Виговська Я. І. - Анемія хронічних хвороб: патогенез, діагностика, лікування (лекція) (2012)
Михайлов Б. В. - Пароксизмальные состояния в клинике невротических и соматоформных расстройств (2012)
Воробьев К. П. - Ереванская декларация о последовательном продвижении принципов доказательной медицины (2012)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP (2012)
Жигунова А. К. - Самолечение мигрени и головной боли напряжения (2012)
Слабкий Г. О. - Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами органа зору, Збітнева С. В. (2012)
Зозуля А. І. - Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку (2012)
Зубкова О. В. - Визначення ефективності магнітолазерного впливу на стан синтезу катехоламінів у культурі нейроклітин із гіпокампа (2012)
Осадчук З. В. - Аналіз структури соматичної патології та поширеність цукрового діабету у родинах жінок зі спадковим раком молочної залози, Кіцера Н. І., Шпарик Я. В., Данилевич Н. Р. (2012)
Захарченко Т. Ф. - Вікова залежність динаміки активності нейтрофільних ефекторів вродженого імунітету у хворих на рак щитовидної залози після радіойодотерапії (2012)
Строй О. О. - Цінність мікро-РНК-508-3р у діагностиці раку нирки, Банира О. Б., Досенко В. Є., Строй Д. О., Шуляк О. В. (2012)
Богомаз В. М. - Оцінка досвіду навчання лікарів за кордоном на етапі безперервного професійного розвитку, Римаренко П. В., Могила О. І. (2012)
Кобиляк Н. М. - Діагностична ефективність гепаторенального індексу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольним стеатогепатозом, Боднар П. М., Михальчишин Г. П., Динник О. Б. (2012)
Копчак О. О. - Особливості депресивних розладів та когнітивних порушень у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (2012)
Зайченко Г. В. - Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості, Яковлєва Л. В., Брюханова Т. О., Колос О. М. (2012)
Пашков В. М. - Науково-правовий висновок щодо особливостей надання медичної допомоги Дитячою міською клінічною лікарнею м. Полтави мешканцям інших міст та областей України (2012)
Приходько А. М. - Історичні аспекти боротьби з туберкульозом в Україні (початок ХХ ст. ) (2012)
До 60-річчя професора Ольги Петрівни Крайник (2012)
Буник М. З. - Реформування державного управління: демократизація чи комерціалізація? (2012)
Жовтанецький О. М. - До питання ефективності здійснення публічної влади (2012)
Мороз О. Ю. - Проблеми регіонального та локального розвитку як чинник інтенсифікації євроінтеграційних процесів (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти формування ідеології державного управління на основі ідеї дотримання прав людини (2012)
Онищук С. В. - Вплив релігійності на політичні процеси (2012)
Орлов М. М. - Методологія формування організаційної структури системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку (2012)
Пасічник В. М. - Національна ідея як пріоритет і чинник формування державної політики національної безпеки (2012)
Хаварівський У. Б. - Правові засади забезпечення державної релігієзнавчої експертизи, Хаварівська Г. С. (2012)
Шевчук П. І. - Вплив національної ідеї на соціальну сферу Української держави (2012)
Шевчук Б. М. - Адміністративна реформа в Російській Федерації: уроки для України (2012)
Алмашій В. В. - Транскордонна співпраця закарпаття та краю Височина (Чеська Республіка): історія, досвід, перспективи (2012)
Біщук В. П. - Особливості застосування терміна "управлінська еліта” в умовах трансформаційних перетворень українського суспільства (2012)
Бойко С. М. - Адміністративно-правовий статус державних органів у сфері забезпечення судової діяльності (2012)
Вишотравка Й. М. - Актуальні тенденції адміністративно-територіального реформування в Україні (2012)
Мельник М. В. - Еволюція мережевої готовності країн ЄС та України (2012)
Моторний В. О. - Європейські стандарти демократичного цивільного контролю над збройними силами: досвід для України (2012)
Олійник А. Р. - Правозахисний підхід до розвитку державного управління у рамках євроінтеграційної політики України (2012)
Проців О. Р. - Адміністративні послуги у мисливстві: теоретико-методологічний аспект (2012)
Філіпова Н. В. - Правовий механізм державного управління у сфері міжнародного регулювання соціального захисту трудових мігрантів (2012)
Черкас О. Г. - Взаємодія Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування: сутність та визначення поняття (2012)
Гарасим В. В. - Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: історіографія проблеми (2012)
Наконечний В. В. - Організаційно-правові форми міського управління: теоретичні засади (2012)
Пасєка Л. І. - Нормативно-правове забезпечення механізмів державного управління у сфері сімейної політики (2012)
Цап І. М. - Оптимізація взаємодії уряду та Національного банку України щодо реалізації державної фінансової політики (2012)
Заблоцький В. В. - Державно-управлінська думка як цивілізаційний чинник забезпечення суспільного розвитку (2012)
Лебединська О. Ю. - Інноваційні підходи щодо державної регіональної політики в Україні, Черкаска В. В. (2012)
Огірко І. В. - Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв’язків із громадськістю, Серант А. Й. (2012)
Матвіїшин Є. Г. - Підвищення інвестиційної привабливості сільських територій як пріоритет стратегічного планування їх розвитку, Фабрика Ю. М. (2012)
Попович Н. Г. - Проблемні знання як підґрунтя модернізації стилю управлінської діяльності (2012)
Задорожна М. І. - Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень (2012)
Мельниченко О. С. - Концептуальний підхід щодо управління державною власністю в умовах трансформації економіки (2012)
Решота О. А. - Фінансова криза єврозони та основні шляхи її подолання, Решота В. В. (2012)
Федорів Я.-Р. М. - Державне управління підготовкою медичних сестер для сфери родинної (сімейної) медицини, Гайдучок І. Г., Грицко Р. Ю., Грицко О. М. (2012)
Чорнобиль І. Є. - Механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади України (2012)
Бавол Т. В. - Механізми та форми державного управління щодо влаштування сиріт в Україні (на прикладі Закарпатської області) (2012)
Васейчук Л. А. - Регіональні особливості стратегічного планування в Україні (2012)
Гладун Ю. Я. - Структурно-правові механізми забезпечення безпеки громадян у Швеції (2012)
Жовтяк-Тараскіна Д. С. - Державна політика щодо мовного питання в Україні на сучасному етапі (2012)
Клюй О. О. - Інституалізація влади в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні (2012)
Липчук М. О. - Розвиток електронної демократії як основа ефективної співпраці органів державної влади та громадян у сучасному суспільстві: європейські реалії та українські перспективи (2012)
Фольварочний Ю. П. - Електронне урядування – шлях до якісного надання адміністративних послуг (2012)
Аршава І. О. - Особливості державного управління нотаріатом у сучасній Україні (2012)
Марченко Т. Г. - Сучасні наукові підходи до дослідження процесу надання послуг аутсорсінговими call-центрами (2012)
Шарий В. І. - Проблеми реалізації державної політики України органами місцевого самоврядування (2012)
Гусак І. В. - Сучасний стан професіоналізації державних службовців в Україні (2012)
Домбровська О. М. - Особливості державно-службових відносин в Україні в контексті адаптації публічної служби до стандартів Європейського Союзу (2012)
Морозова Н. Г. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України (2012)
Крайник О. П. - Механізм податкового регулювання економічних процесів на місцевому рівні, Процак Н. Я. (2012)
Васильців Т. Г. - Суспільно-психологічні чинники розвитку консалтингового забезпечення підприємницької діяльності в умовах європейської інтеграції України, Бабій Г. Я. (2012)
Матвіїв М. Я. - Партнерський маркетинг і монетизація у соціальних мережах, Лисюк О. М. (2012)
Загорська Т. В. - Економічна теорія і проблеми сучасної економіки, Кореновський В. О. (2012)
Третяк Г. С. - Інструменти податкового стимулювання інвестиційних процесів у регіоні (2012)
Круковська Л. М. - Вдосконалення державної цінової політики на основі аналізу соціальних потреб (2012)
Лукановська І. Р. - Суб’єкти та об’єкти управління малими банківськими установами (2012)
Піхняк Т. А. - Розвиток малого підприємництва в контексті трансформаційних перетворень (2012)
Стеців І. С. - Існуюча методика аналітичного обліку витрат приватних вищих навчальних закладів та необхідність її реформування для ефективного управління собівартістю навчання (2012)
Тимошенко І. О. - Інноваційно-інвестиційний розвиток як пріоритет регіональної економічної політики на прикладі Рівненської області (2012)
Юрків Н. Я. - Ризики та джерела загроз економічній безпеці реального сектора економіки (2012)
Акімова Л. М. - Механізм ідентифікації товарних марок (2012)
Бобало О. Ю. - Чинники, які впливають на оцінку маркетингових заходів вищих навчальних закладі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Городецький В. В. - Нелокальна за часом задача для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку, Вережак Г. П. (2018)
Кашпур О. Ф. - Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком, Хлобистов В. В. (2018)
Семёнов В. В. - Новый модифицированный экстра градиентный метод с расхождением Брэгмана (2018)
Булат А. Ф. - Геомеханічний чинник надходження додаткових обсягів вільного метану при експлуатації газових родовищ, Лукінов В. В., Безручко К. А., Круковський О. П., Круковська В. В. (2018)
Камінський А. О. - Вплив довжини зчеплення на рівень критичного навантаження для тіла з тріщиною нормального відриву, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2018)
Timokha A. N. - Prandtl steady rotary current in an upright cylindrical container (2018)
Василькевич О. А. - Нейтронні дослідження процесів самодифузії молекул у системі важка вода – гліцерин залежно від температури і концентрації, Слісенко В. І. (2018)
Фирстов С. А. - Композиционный подход к описанию твердорастворного упрочнения в бинарных растворах с неограниченной растворимостью компонентов, Рогуль Т. Г. (2018)
Кендзера О. В. - До теорії пружних і в’язкопружних сейсмічних хвиль, що поширюються в шаруватій земній товщі, Рущицький Я. Я. (2018)
Лукин А. Е. - Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозале гающих коллекторах газоконденсатных залежей, Гафич И. П. (2018)
Москвіна В. С. - Препаративний метод синтезу функціоналізованих 4,5 діарилзаміщених ізоксазолів, Шабликіна О. В., Іщенко В. В., Хиля В. П. (2018)
Мельник В. І. - Моделювання інтродукційних популяцій як метод охорони рідкісних видів рослин ex situ, Гриценко В. В., Кушнір Н. В., Неграш Ю. М. (2018)
Бабенко Л. М. - Влияние моделированной почвенной засухи на липоксигеназную активность Triticum spelta, Косаковская И. В. (2018)
Sokolova L. K. - Effect of combined treatment with insulin, metformin, and gliclazide on the expression and activity of Akt, mTOR, and p70S6K protein kinases in lymphocytes of diabetic patients, Pushkarev V. M., Belchina Yu. B., Pushkarev V. V., Vatseba T. S., Tronko M. D. (2018)
Прушківська Е. В. - Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації, Губарь О. В. (2018)
Чириченко Ю. В. - Глобальні світові тренди та інвестиційні пріоритети готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Шевцова С. А. - Проблемы и перспективы интеграции Украины в мировой рынок образовательных услуг, Живица Е. Р., Сизова Е. Р. (2018)
Шиманська К. В. - Оцінка геоекономічних ризиків країн та регіональних інтеграційних об’єднань в контексті їх міграційної привабливості (2018)
Бузько І. Р. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: безпека та соціальний діалог, Зеленко О. О. (2018)
Кушнір С. О. - Медична реформа в Україні – проблеми фінансування, аналіз перспектив та наслідків, Оніпко А. Д. (2018)
Литвин В. В. - Розробка методики визначення конкурентоспроможності послуг пасажирських перевізників, Новицький О. В. (2018)
Разумова Г. В. - Головні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації, Сорсорян Е. З. (2018)
Слюсаренко В. Є. - Інституційне забезпечення функціонування механізму реалізації регіональної політики розвитку трьохстороннього партнерства (2018)
Фатюха Н. Г. - Подолання бідності в Україні, Здорова К. О. (2018)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінка ефективності за прибутком українських банків на основі SFA-моделей, Мажаров Д. В. (2018)
Аль-Газу А. - Формування "центрів відповідальності" в управлінні витратами авіакомпанії (2018)
Дубєй Ю. В. - Ефективне управління діяльністю промислових підприємств: системний підхід (2018)
Касян С. Я. - Особливості консалтингової діяльності в системі маркетингу послуг, Онікієнко А. О. (2018)
Sivitska Y. - Features of valuation of startup companies (2018)
Шитікова Л. В. - Окремі аспекти статистичної оцінки стану показників ефективного управління трудовими ресурсами підприємства (2018)
Шуміло О. С. - Методика оцінювання ефективності системи економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Тарасюк М. В. - Економічна сутність фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти, Кладченко М. В. (2018)
Грубник В. В. - Возможность использования самофиксирующейся сетки ProGrip™ при лапароскопической пластике больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Параняк Н. Р., Грубник В. В., Ильяшенко В. В. (2018)
Курик O. Г. - Клініко-морфологічна діагностика стравоходу Барретта, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Терещенко Т. В., Ткаченко Р. П. (2018)
Козачук О. М. - Профілактика ускладнень при операціях з приводу раку середньої і нижньої третин стравоходу, Швейкін І. В., Комінко А. В., Орган С. І., Карнута А. М., Марценюк С. М. (2018)
Мельник В. М. - Нові методи хірургічних операцій на товстій кишці, Пойда О. І., Шепетько Є. М., Половніков І. І. (2018)
Сафиева А. К. - Мелкие колоректальные полипы как предшественники колоректального рака, Байрамов Н. Ю. (2018)
Дзигал О. Ф. - Результати хірургічного лікування хворих з цирозом печінки та холестатичним синдромом, Дейкало І. М. (2018)
Андрющенко В. П. - Стандартні відкриті операційні втручання в хірургічному лікуванні хворих із гострим ускладненим панкреатитом, Андрющенко Д. В., Лисюк Ю. С. (2018)
Пилипчук В. І. - Ранні та віддалені результати дистальної резекції підшлункової залози (2018)
Бицай А. М. - Порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування хворих з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок з багаторівневим оклюзійно-стенотичним ураженням на тлі критичної ішемії (2018)
Діденко С. М. - Хірургічне лікування стенотично-оклюзійного ураження артерій нижньої кінцівки у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Бойко В. В. - Тактика лечения варикозной болезни, осложненной тромбозом, с помощью миниинвазивных методов, Черкашенинов Е. Г., Прасол В. А., Иванова Ю. В., Андреещев С. А., Пуляева И. С. (2018)
Русин В. І. - Характеристика показників гемостазу при хронічній венозній недостатності у стадії декомпенсації, Корсак В. В., Кочмарь О. М., Калинич С. С., Девеняк О. Т. (2018)
Швед О. Є. - Можливості інструментальних методів діагностики у виборі лікувальної тактики у пацієнток із варикозним розширенням вен нижніх кінцівок і таза, Наболотний О. І., Гупало Ю. М., Гур’янов В. Г. (2018)
Павляк А. Я. - Динаміка показників ендотоксикозу у хворих із розповсюдженим гнійним перитонітом, Пиптюк О. В. (2018)
Долим К. С. - Острые гинекологические заболевания в неотложной хирургической практике, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З. (2018)
Страфун С. С. - Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок, Борзих Н. О., Цимбалюк Я. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Досвід лікування дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами, Антонюк В. В. (2018)
Лісовий В. М. - Порівняння методів контактної уретеролітотрипсії при лікуванні уретеролітіазу, Стецишин Р. В., Щукін Д. В. (2018)
Валіхновська К. Г. - Вплив методів резекції на структурно-функціональні зміни підшлункової залози (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт флуоресцентной холангиографии при лапароскопической холецистэктомии, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н., Кудинов Д. В., Шигимага М. Ю. (2018)
Чуйко В. Л. - Господар самого себе (2015)
Степико К. М. - Безпековий контекст діалогічності української культури (2015)
Чорноморденко Д. І. - Методологічні ідеї екологічно орієнтованого розвитку суспільства у наукових працях В. І. Вернадського (2015)
Чуйко Н. В. - Реактиваційний аналіз вчення Августина Аврелія про людину як особистість (2015)
Марусіна О. С. - Методологічний аспект лінгвістичних студій у контексті дослідження соціокультурних трансформацій (2015)
Деркач В. Л. - Динаміка соціальних норм: нариси еволюційної моделі (2015)
Туренко В. Е. - Вірність в дружбі та любові: спроба філософської компаративістики (2015)
Пєтухов А. П. - Демонтаж як конфігуративний параметр конструктивного проекту (2015)
Наконечна В. В. - Місце хімічної кінетики у філософії хімії (2015)
Тімченко О. П. - Феноменологічна модель соціуму (2015)
Боднар К. А. - Феномен свободи в демократичному суспільстві (2015)
Гоцалюк А. А. - Традиція та інновація в соціокультурній сфері: особливості взаємодії (2015)
Вергун Д. В. - Соціокультурні контексти функціонування іміджу (2015)
Старовойт О. В. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно-виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Попович М. Д. - Особливості розвитку культури в суспільстві мережевих структур (2015)
Джалілова О. М. - Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (за роботами Н. Лумана) (2015)
Береза В. О. - Політична соціалізація особистості в умовах розгортання сучасної інформаційної революції (2015)
Захаренко К. - Глобальна природа інформаційної безпеки (2015)
Ігнатко В. С. - Основні характеристики побутової життєдіяльності людини (2015)
Богданова Н. Г. - Естетичний чинник в структурі студентського самоврядування (2015)
Панченко Л. М. - Гуманітарне знання в умовах інтернаціоналізації (2015)
Романкова Л. М. - Суспільство знань як чинник виховання особистості (2015)
Войдило Я. - Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: детермінанти інтенсифікації (2015)
Попова І. В. - Формування екологічної свідомості в сучасній загальноосвітній школі (2015)
Корінець З. М. - Слухова діяльність і співацьке інтонування як атрибутивні властивості тілесності майбутнього педагога (2015)
Завальнюк О. - Необхідність правового супроводу в сучасному спорті (2015)
Крисаченко В. С. - Українознавча парадигма сучасності (2015)
Пугач В. Г. - Актуальний Макіавеллі: ідеї, що витримали випробування часом (2015)
Боярська О. А. - Цивілізаційна парадигма С. Хантингтона та сучасна "лінія розлому" України, Поплавський О. О. (2015)
Шемшученко Ю. С. - Громадянство як інструмент формування національної ідентичності, Кресін О. В. (2015)
Крицкалюк Н. І. - Децентралізація влади і самоорганізація населення в Україні: спроба передбаченя здобутків і недоліків (2015)
Дем’яненко О. О. - Механізми громадського контролю та їхній вплив на політичну модернізацію України (2015)
Баскакова Ю. В. - Організаційно-правові аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України (2015)
Співак М. В. - Правові та наукові підходи до інноваційних перетворень у системі охорони здоров’я (2015)
Кирик В. Л. - Практика вирішення екологічних проблем країнами ринкової економіки в контексті стійкого розвитку (2015)
Онищенко В. І. - Політичні цінності: поняття та підходи до визначення (2015)
Петренко В. В. - Основні різновиди авторитаризму (2015)
Григор О. - Критика тоталітаризму як режиму протистояння народів і культур (2015)
Грубов В. М. - Антропо-комунікативний чинник у феномені інформації, Свинаренко В. В. (2015)
Шуліка А. А. - Основні форми участі прекаріату в політиці соціального партнерства (2015)
Павлов Д. М. - Пропагандистський вимір політичного іміджмейкінгу (2015)
Горбатенко В. П. - Чинники етнополітичної безпеки в Україні (2015)
Степико М. Т. - Реінтеграція окупованих територій Донбасу та Криму: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Боярська О. А. - Політичний радикалізм та екстремізм на Донбасі: до історії питання (2015)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні парадигми (2015)
Джус О. А. - Аксіологічний вимір дослідження ролі міжнародного військового партнерства у захисті суверенітету України (2015)
Желіховський С. В. - Позиції американської та європейської спільноти щодо України в розрізі військового конфлікту на її території (2015)
Ткач А. І. - Політика США щодо країн Латинської Америки в період президентства Б. Обами (2015)
Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім - Проблема Александретти в турецько-сирійських відносинах (2015)
Перегуда Є. В. - Рецензія на монографію Матвієнко А. С. "Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна" / Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 376 с. (2015)
Грубов В. М. - Рецензія на монографію В. М. Шамраєвої "Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація" / Монографія. – Х.: ТОВ "Оберіг", 2015. – 364 с. (2015)
До відома авторів! (2015)
Данько М. І. - Інноваційний розвиток залізничного транспорту на основі інтелектуальних технологій (2012)
Панченко С. В. - Залучення транзитних вантажопотоків на основі розвитку мультимодальних перевезень (2012)
Дикань В. Л. - Пріоритетність розбудови швидкісних комбінованих транснаціональних магістралей в системі міжнародних транспортних коридорів (2012)
Астахов В. М. - Необходимость унификации тягового подвижного состава в условиях развития МТК (2012)
Винников В. В. - Роль транспортно-логистических центров в системе международных транспортных коридоров, Кристиогло В. (2012)
Гук В. И. - Потенциалы транспортных коридоров, Невольниченло В. В., Гук В. И., Донцова М. В., Дукова Ю. А. (2012)
Зайцева К. В. - Митна логістика як передумова інтеграції України у світову транспортну логістичну систему (2012)
Іваненко А. В. - Транзитний потенціал України: проблеми та перспективи (2012)
Кирпиченко Е. С. - Стратегические цели транспортной логистики (2012)
Ковальчук В. Г. - Международные транспортные коридоры как часть транспортной системы Украины (2012)
Котлубай В. О. - Тенденції розвитку мережі логістичної інфраструктури морегосподарського комплексу Україні, Романенко К. М. (2012)
Максимов В. В. - Проблеми та перспективи участі України у міжнародних транспортних коридорах (2012)
Панченко Н. Г. - Перспективи функціонування міжнародних транспортних коридорів на території України (2012)
Пацьора О. В. - Логістичний підхід у системі розвитку контрейлерних перевезень вантажів (2012)
Світлична С. О. - Передумови створення центрів транспортно-логістичного обслуговування в припортових регіонах України (2012)
Степанский Г. Е. - Строительство магистрали "Лиссабон-Шанхай" – залог экономического процветания Украины (2012)
Суворова О. Л. - Перспективы развития транспортной логистики в морехозяйственном комплексе, Хайминова Ю. В. (2012)
Токмакова І. В. - Роль логістичних технологій в забезпеченні інноваційного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Фомазов В. О. - Вплив діяльності ДП "Український траснпортно-логістичний центр" на ефективність використання вагонного парку Укрзалізниці (2012)
Богомазова Г. Є. - Роль єдиної транспортної системи в удосконаленні залізничних вантажних перевезень, Бауліна Г. С. (2012)
Бойко А. В. - Конкуренція як об’єктивна умова розвитку транспортного ринку (2012)
Бутько Т. В. - До питання удосконалення залізничних вантажних перевезень в умовах функціонування конкурентних транспортних компаній, Шандер О. Е. (2012)
Волканова Н. Д. - Удосконалення організаційної структури управління залізнично-морським транспортним вузлом у мультимодальних перевезеннях (2012)
Дейнека О. Г. - Теоретичні та методичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту (2012)
Дикань В. В. - Напрямки визначення оптимальної системи, спрямованої на управління транспортними процесами (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Удосконалення системи забезпечення компенсації збитків Укрзалізниці (2012)
Жердєв М. Д. - Напрямки змін функціонування залізничної галузі в ході її реформування (2012)
Зубенко В. О. - Стратегічне управління як основа ефективного розвитку залізничного транспорту на етапі його реформування (2012)
Колегаев И. М. - Конкурентные преимущества украинского сегмента рынка морской торговли (2012)
Кондратюк М. В. - Акціонування як перший крок на шляху реформування залізничного транспорту України (2012)
Корінь М. В. - Пріоритетність інновацій для забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту (2012)
Котик В. О. - Теоретичні підходи щодо впровадження швидкісного та високошвидкісного пасажирського руху (2012)
Котик В. В. - Зарубежный подход проведения реформирования железных дорог, Моцная И. В. (2012)
Кравченко Ю. М. - Концепція лібералізації залізничного транспорту при здійсненні реформування (2012)
Кузьменко Ю. А. - Морской транспорт в системе глобализации экономических отношений (2012)
Лимар Н. М. - Трансформаційні перетворення у залізничній галузі на сучасному етапі (2012)
Лоза С. П. - Роль залізничного транспорту у розвитку зовнішньоекономічних відносин України (2012)
Матусевич О. О. - Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень та рішення проблем прискорення (2012)
Міщенко М. І. - Економічні та соціальні наслідки функціонування інфраструктури залізничного транспорту єс-27 в нових умовах (2012)
Пащенко Ю. Є. - Проблеми міжнародної інтеграції транспорту України (2012)
Реброва А. Ю. - Удосконалення пріоритетних напрямків до розробки стратегії розвитку залізничного транспорту України в умовах інтеграції до ЄС (2012)
Саяпін О. С. - Перспективи організації швидкісного руху на залізницях України (2012)
Сенько Е. В. - Главный параметр развития морского транспорта (2012)
Стрілець А. І. - Першочергові заходи підвищення ефективності роботи залізничної галузі на етапах її реформування і реструктуризації, Стрілець В. І. (2012)
Творонович В. І. - Концептуальна сутність розвитку транспортної системи України (2012)
Тимофєєва Т. О. - Проблеми оцінки економічної безпеки залізничного транспорту (2012)
Токмакова І. В. - Інтеграційні процеси як ключовий чинник розвитку залізничного транспорту, Костюк Ж. С. (2012)
Толстова А. В. - Проблеми інтеграції транспортної системи України до європейської в сучасних умовах розвитку, Бабенко К. А. (2012)
Устенко М. О. - Обгрунтування необхідності наближення транспортної політики України до європейського союзу (2012)
Фрасинюк Т. И. - Задачи и альтернативы развития украинского торгового судоходства (2012)
Харитонова Л. В. - Структурные реформы как предпосылки модернизации железнодорожного транспорта Украины (2012)
Якименко Н. В. - Шляхи економічного розвитку інфраструктури регіонального транспортного комплексу (2012)
Абеленцева О. В. - Удосконалене управління якістю продукції на підприємствах Укрзалізниці (2012)
Водолажська Т. О. - Розробка абстрактного сценарію стратегій управління персоналом підприємства (2012)
Гненний О. М. - Методичний підхід до оцінки права користування нерухомим майном, Гненний М. В. (2012)
Горлач О. С. - Якість на підприємстві та її основні складові (2012)
Зоріна О. І. - Підвищення ролі маркетингу на залізничному транспорті України в умовах реформування галузі, Наумова О. Е., Антонова О. І. (2012)
Калініченко Л. Л. - Нові вимоги до управління персоналом в умовах економіки знань (2012)
Котенко A. М. - Удосконалення технології перевезень вагонами різної форми власності при автоматизованому формуванні електронних перевізних документів, Кулешов А. В. (2012)
Криворучко О. М. - Процесно-орієнтована система управління підприємством (2012)
Мілявський М. Ю. - Особливість корпорацій машинобудівельного комплексу як об’єкта корпоративного контролю (2012)
Пархоменко И. Н. - Усовершенствование системы управления на предприятиях морского транспорта (2012)
Примачев Н. Т. - Управление комплексностью развития транспортной подсистемы морского региона (2012)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Шинкаренко В. Г. - Сучасні методи оцінки ефективності маркетингу (2012)
Шраменко О. В. - Напрями впровадження системи менеджменту якості на залізничному транспорті України, Обруч Г. В. (2012)
Щебликіна К. А. - Ефективність роботи пасажирських автобусних станцій як об’єкт управління (2012)
Александрова О. Ю. - Регіональний аспект соціальної безпеки (2012)
Альошинський Є. С. - Дослідження актуальності розробки типового технологічного процесу роботи прикордонних передавальних станцій України, Пестременко-Скрипка О. С. (2012)
Ареф’єва О. В. - Державне регулювання економіки через впровадження механізму відтворення економічного сектору (2012)
Бараш Ю. С. - Принципи визначення фактичних витрат на курсування окремого пасажирського поїзда, Дребот Х. В. (2012)
Бараш Ю. С. - Нова класифікація пасажирських поїздів в Україні, Чаркіна Т. Ю. (2012)
Бормотова М. В. - Визначення поняття інвестиційного розвитку (2012)
Борович О. Д. - Влияние транспортного фактора на основные макроэкономические показатели развития национальной экономической системы (2012)
Борута А. Є. - Про формування сучасної витратної політики на залізничні перевезення (2012)
Булига В. О. - Регулювання кредитних правовідносин в Україні, новації в законодавстві та перспективи розвитку (2012)
Бутько Т. В. - Формування інтелектуальної системи планування та оперативного управління просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничному транспорті, Музикіна С. І. (2012)
Бутько Т. В. - Дослідження розвитку залізничної системи швидкісних пасажирських перевезень на основі моделювання переміщення бактерій з групуванням за рахунок зв’язків між клітинами, Пархоменко Л. О. (2012)
Бутько Т. В. - Формування системи класифікації залізничних дільниць і напрямків за видами перевезень і категоріями інфраструктури для експлуатаційної діяльності, Прохорченко А. В. (2012)
Бутько Т. В. - Підходи щодо формалізації процесу складання графіку руху поїздів в умовах стягнення плати за доступ до інфраструктури, Прохорченко Г. О. (2012)
Васильєв О. Л. - Транспортна інфраструктура як основна складова економічної безпеки України, Лук’янова О. М. (2012)
Вовк А. А. - Проблемы методологии экономической науки на современном этапе (2012)
Гненний М. В. - Формування стратегії кадрового розвитку на залізничному транспорті, Гребенюк Г. М. (2012)
Головко Т. В. - Вибір технології просування вагонопотоків в напрямку портів, які обслуговують поромні переправи (2012)
Гончаренко Н. Г. - Вплив інвестиційної діяльності на розвиток промисловості в Україні, Науменко М. О. (2012)
Гречішкіна А. А. - Державне управління інноваційним розвитком країни (2012)
Диколенко О. Г. - Теоретичні підходи до класифікації ризиків на залізничному транспорті при здійсненні інвестиційної діяльності, Громова О. В. (2012)
Губанова Н. Н. - Особенности развития электронной коммерции в Украине (2012)
Гудкова В. П. - Трансформаційні ефекти розвитку сфери пасажироперевезень (2012)
Гулай О. С. - Зваженість соціальної політики держави відносно пільгових залізничних перевезень в Україні (2012)
Данько М. І. - Удосконалення технології вибору категорії поїздів для обслуговування місцевої роботи, Лаврухін О. В., Рибальченко Л. І. (2012)
Данько М. І. - Удосконалення технології перевезень вагонів різної форми власності при побудові моделі функціонування транспортних систем на залізницях України, Ломотько Д. В., Кулешов В. В. (2012)
Дейнека О. Г. - Удосконалення механізму державного та ринкового регулювання в умовах реалізації інноваційних процесів (2012)
Дейнека О. Г. - Інноваційна політика як складова зниження експлуатаційних витрат на залізничному транспорті, Позднякова Л. О. (2012)
Єлагін Ю. В. - Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень за рахунок реалізації комплексних комерційних послуг, Дергоусова А. О. (2012)
Запара Є. В. - Удосконалення інформаційної системи планування технології роботи залізничного вузла (2012)
Запара Я. В. - Удосконалення технології роботи залізничного вузла шляхом імітаційного моделювання (2012)
Зоріна О. І. - Проблеми розвитку ринку транспортних послуг, Сиволовська О. В., Зорін А. В. (2012)
Калабухін Ю. Є. - Науково-практичний підхід до вибору інвестицій в оновлення рухомого складу на етапі реформування залізничного транспорту України, Рудковський О. В. (2012)
Каличева Н. Є. - Напрями удосконалення пропускної спроможності вітчизняної мережі залізниць (2012)
Кирдина Е. Г. - Сочетание государственных и рыночных механизмов управления конкурентоспособностью (2012)
Колесников А. В. - Амплитуда колебаний ценовых стратегий (2012)
Косич М. В. - Развитие конкуренции в естетсвенно-монопольных отраслях (2012)
Котенко А. М. - Нова технологія перевезення негабаритних та великовагових вантажів на зчепленні залізничних платформ, Пилипейко О. М., Шилаєв П. С. (2012)
Котенко А. М. - Перспективи розвитку контрейлерних перевезень "на просторі 1435мм і 1520мм" при застосуванні інтероперабельних технічних засобів і технологій, Шилаєв П. С., Світлична А. В. (2012)
Литовченко В. Б. - Развитие взаимоотношений собственников подвижного состава и операторов с ОАО "РЖД" (2012)
Ломинога И. В - Экономические подходы к исследованию показателей безопасности на сортировочной горке (2012)
Ломотько Д. В. - Забезпечення перевізного процесу транспортними ресурсами в умовах реструктуризації, Ковальов А. О., Обухова А. Л., Ковальова О. В. (2012)
Маковоз О. В. - Основні аспекти антикризового регулювання економіки, Глазкова А. С. (2012)
Мирошниченко Ю. В. - Досвід реформування залізничного транспорту Франції (2012)
Мищенко С. П. - Финансово-экономическая безопасность транспортной инфраструктуры (2012)
Мкртичьян Д. І. - Удосконалення методів оперативного планування місцевою роботою на залізницях України, Каньовська Д. В., Костєнніков О. М. (2012)
Пересыпкина Н. А. - Влияние круизного туризма на экономику транзитных портов захода (2012)
Позднякова Л. О. - Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України за рахунок енергозбереження, Лакуста Г. Г. (2012)
Приймук О. Р. - Ефективність функціонування підсистеми міського пасажирського транспорту (2012)
Примачева Н. Н. - Принципы отражения перманентных изменений рынка морской торговли (2012)
Прудіус Ю. С. - Особливості оцінки підприємства при злиттях та поглинаннях (2012)
Розсоха О. В. - Аналіз теоретичних підходів щодо оцінки ефективності функціонування залізниць України (2012)
Семенцова О. В. - Концептуальні підходи до визначення якості пасажирських залізничних перевезень (2012)
Сіваконева Г. О. - Дослідження закономірностей формування попиту на транспортні послуги по перевезенню пасажирів (2012)
Стешенко О. Д. - Шляхи поліпшення фінансового стану служби локомотивного господарства (2012)
Столова С. М. - Підвищення добробуту населення як один із засобів збільшення пасажиропотоку залізничного транспорту (2012)
Толстов И. В. - Фундамент экономической демократи в Украине (2012)
Тройникова Е. Н. - Экономический индекс технологической безопасности (2012)
Українська Л. О. - Основні засади сучасного розвитку економіки (2012)
Челмакіна О. С. - Аналіз розвитку ТЕО вантажовласників залізничним транспортом (2012)
Чередниченко О. Ю. - Тенденції реформування ринку вантажних залізничних перевезень (2012)
Черкашина М. В. - Інноваційна складова як основа економічного розвитку України (2012)
Чорнобровка І. В. - Економіко-екологічний аспект економічного зростання України (2012)
Чупир О. М. - Цінність реалізованого будівельного потенціалу залізничного транспорту (2012)
Шапатіна О. О. - Напрямки удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій (2012)
Широкова О. М. - Основні положення ролі залізничного транспорту у типах кон’юнктурного розвитку (2012)
Яковенко В. Г. - Теоретичне обґрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності народного господарства України (2012)
Боровик Ю. Т. - Системи управління будівельним виробництвом як фактор підвищення конкурентоздатності підприємств (2012)
Булгакова Ю. В. - Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на раціональний розвиток вагоноремонтної бази (2012)
Вінніков В. В. - Якість транспортної продукції портів та напрямки її забезпечення (2012)
Вовк А. А - Бухгалтерский и финансовый учет. Единство и различия, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2012)
Вовк Ю. А. - Вопросы характеристики заемного основного капитала и учета арендованных основных средств (2012)
Воловельская И. В. - Механизм управления финансовыми рисками предприятий железнодорожного транспорта (2012)
Герасименко П. В. - Моделирование рисков потери дохода при повышении цены на услуги железнодорожного транспорта (2012)
Глушенко Т. М. - Аутсорсинг як засіб оптимізації діяльності залізничного підприємства (2012)
Голодницький О. Г. - Розвиток бізнес-діяльності підприємств, що забезпечують безпеку суден (2012)
Гриценко Н. В. - Удосконалення стратегічного управління підприємств залізничного транспорту України (2012)
Дикань О. В. - Формулювання критеріїв для оцінки якості транспортних послуг (2012)
Дорофієнко В. В. - Необхідність активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (2012)
Ємельянова К. С. - Тайаймшер як нова форма організації круїзного бізнесу (2012)
Зайцева І. Ю. - Економіка соціально-ринкового типу як гарант економічної безпеки підприємств України (2012)
Зеньчук Н. Ф. - Способ определения в технико-экономических расчётах расходов на ремонты автомобильного подвижного состава, Залужная А. В. (2012)
Зова В. А. - Обґрунтування системи показників використання та нарощування трудового потенціалу донецької залізниці (2012)
Каменева Н. Н. - Демонстрационный эффект как инструмент в преодолении пессимистических ожиданий мелкого и среднего бизнеса (2012)
Кибик О. Н. - Развитие рыночной инфраструктуры круизного бизнеса в Украине (2012)
Коваленко Л. В. - За витратами палива потрібний контроль (2012)
Ковтун Т. В. - Економічна безпека підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Козир О. М. - Вплив процесів реформування залізничної галузі на систему її фінансового забезпечення (2012)
Копєйкіна О. В. - Ресурсозбереження як фактор підвищення конкурентоспроможності АПК України (2012)
Куделя В. І. - Управління інноваційною діяльністю на залізничному транспорті (2012)
Майорова І. О. - Інноваційний розвиток матеріально-технічної бази портових підприємств (2012)
Маслова В. О. - Зниження ремонтоємності транспортного виробництва (2012)
Морозова Л. В. - Шляхи виходу підприємства з кризового стану (2012)
Назаренко І. Л. - Вплив акціонування залізничного транспорту на його інноваційну діяльність (2012)
Наконечний Ю. В. - Засади адаптації систем розвитку персоналу підприємств до сучасних умов (2012)
Остапенко С. Н. - Вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов и экономического обоснования выбора их вариантов (2012)
Пилипенко О. В. - Фактори визначення особливостей бізнес-моделі підприємств залізничного транспорту (2012)
Плугіна Ю. А. - Інтелектуалізація персоналу як сучасний шлях розвитку підприємства (2012)
Позднякова Л. А. - Построение модели управления инвестиционным портфелем, Ковалевич Л. С. (2012)
Позднякова Л. О. - Управління витратами ПАТЗТЗК у сучасних умовах, Сліпченко О. Л. (2012)
Полякова О. М. - Інформаційні логістичні системи у виробничих процесах підприємств (2012)
Ревуцька Л. Є. - Конкурентоспроможність підприємства, Корольова Н. М. (2012)
Уткіна Ю. М. - Еволюція систем управління якістю (2012)
Чебанова Н. В. - Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи підприємств (2012)
Чебанова О. П. - Системний підхід до формування інформаційної бази підприємств (2012)
Широков М. А. - Розвиток системи бюджетного управління портових підприємств (2012)
Юрченко Ю. М. - Від конкуренції - до стратегічних альянсів (2012)
Юсупова Т. М. - Розвиток професійного навчання на вітчизняних підприємствах промисловості та транспорту, Жаботинська О. (2012)
Янченко Н. В. - Стратегія адаптації підприємств залізничного транспорту в умовах нестабільності (2012)
Булига О. М. - Людський капітал як категорія розвитку економіки України (2012)
Компанієць В. В. - Формування критичного управлінського потенціалу та зміна моделі управління як умова якісного розвитку економіки та залізничного транспорту (2012)
Сухорукова Т. Г. - Сучасні й класичні теорії поведінки людини в організації (2012)
Фролов А. И. - Актуализация духовно-нравственной составляющей социально-экономического развития, Павлов В. И., Сенченко А. Я. (2012)
Дикань В. Л. - Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах функціонування мережі міжнародних транспортних коридорів, Корінь М. В. (2012)
Дейнека О. Г. - Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту (2012)
Дубровська Є. В. - Теоретичні основи управління оборотними коштами підприємств вантажного автотранспорту (2012)
Жижко К. В. - Вдосконалення методу мультиплікаторів з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств України (2012)
Зайцева І. Ю. - Оцінка підприємства при злиттях та поглинаннях, Прудіус Ю. С. (2012)
Іваненко А. В. - Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції (2012)
Іванілов О. С. - Факторний аналіз рентабельності укрзалізниці за методом фірми "Дюпон", Перетятько А. Ю., Божидай І. І. (2012)
Калініченко Л. Л. - Механізм управління конкурентоспроможністю колективу підприємств (2012)
Коковіхіна О. О. - Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного управління діяльністю підприємства залізничного транспорту (2012)
Нескородєва І. І. - Дослідження сутності фінансових ресурсів банку, Єфімова Ю. І. (2012)
Пиж Н. С. - Оцінка ефективності впровадження інновацій на підприємстві (2012)
Резнік С. М. - Система контролю на підприємстві, Мастерна О. О. (2012)
Салун М. М. - Механізм побудови моделі модернізації ресурсного потенціалу підприємств (2012)
Sergienko O. A. - Complex analysis of branch trends of metallurgical enterprises’ competitiveness, Tatar M. S. (2012)
Сидоренко Ю. В. - Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкого розвитку підприємств міського наземного електротранспорту (2012)
Соколова Л. В - Особливості застосування персонал-зберігаючого підходу на підприємстві в умовах нестабільності внутрішнього середовища, Романовська А. Б. (2012)
Ткачук О. М. - Обґрунтування управлінських рішень підприємства на стадії зростання, Назаренко Н. С. (2012)
Тимофєєв В. О. - Концептуальна модель управління ефективністю машинобудівного підприємства, Коюда П. М., Соколов О. Є. (2012)
Ткаченко Ю. В. - . Критерії та класифікації стратегій розвитку підприємств на зовнішніх ринках, Дорошенко Т. М. (2012)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності інтеграційних процесів як складової стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту, Костюк Ж. С. (2012)
Файзулаєва К. А. - Особливості нематеріальної мотивації маркетологів (2012)
Грузд М. В. - Оцінка інноваційно-інвестиційних процесів Харківського регіону (2012)
Домбровський О. Г. - Темпоральний вимір економічного буття: методологічний аспект (2012)
Каплун С. О. - Шляхи формування інноваційної стратегії в умовах глобалізації, Товма Л. Ф. (2012)
Кірдіна О. Г. - Нові технології забезпечення професіоналізму менеджерів в умовах інноваційної економіки (2012)
Маковоз О. В. - Теоретично-методологічна сутність кризових явищ в розвитку економічних систем, Глазкова А. С. (2012)
Нескородєва І. І. - Критичний аналіз підходів щодо визначення економічної категорії "прибутковость банку", Кузьмінова Н. М. (2012)
Поколодна О. В. - Податкове регулювання в Україні (2012)
Посохов І. М. - Розвиток економічного змісту категорії "корпорація" (2012)
Устенко М. О. - Формування логістичних систем в Україні в умовах євроінтеграції (2012)
Хомутенко О. В. - Інформаційні аспекти формування "якісної економіки" регіону (2012)
Черкашина М. В. - Розбудова системи управління витратами інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2012)
Якименко Н. В - Аспекти функціонування транспортно-логістичних кластерів в Україні та оптимізація управління їх потоковими процесами (2012)
Зайцева І. Ю. - Стратегія розвитку залізничного транспорту України (2012)
Зоріна І. О. - Комплексний підхід до визначення прогнозних значень основних показників роботи залізниць (2012)
Ковальчук В. Г. - О роли международных транспортных коридоров в развитии транспортной системы Украины (2012)
Кондратюк М. В. - Удосконалення управління залізничного транспорту України в умовах його акціонування (2012)
Кравченко О. О. - Принципи сценарного фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Криворученко О. А. - Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України (2012)
Маслова В. О. - Економічні аспекти удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту залізничного рухомого складу, Сватенко О. О. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Нова класифікація пасажирських поїздів в Україні New classification of passenger train in Ukraine (2012)
Чорний В. В. - Організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Чупир О. М. - Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту з позиції системно-інтеграційного підходу (2012)
Ачкасова С. А. - Антикризове управління діяльністю страхової компанії, Максимов О. Е. (2012)
Гладка О. І. - Обгрунтування змісту комплексу маркетингу персоналу (2012)
Котов А. М. - Аналіз взаємозв’язку корпоративного управління та економічної безпеки підприємства (2012)
Ордашевская И. В. - Роль центров внутренних капитальных инвестиций в управлении основными средствами предприятия (2012)
Прохорова В. В. - Система контролінгу в управлінні конкурентоспроможності підприємств (2012)
Шинкаренко В. Г. - Особенности комплекса маркетинга в предприятиях транспорта (2012)
Коваленко С. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2012)
Токмакова І. В. - Адаптивне управління інноваційною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2018)
Contents (2018)
Кирилюк Ф. М. - Людина і громадянство в контексті парадигмального виміру політичної науки, Мельник В. М. (2018)
Корнієнко В. О. - Формування європейської ідентичності: аргументи для України, Денисюк С. Г. (2018)
Халапсіс О. В. - Індивідуалізм: доступ дозволений (2018)
Поліщук І. О. - Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах (2018)
Данильян О. Г. - Євроінтеграція й інформаційна безпека України: до проблеми взаємозв’язку, Дзьобань О. П. (2018)
Тараненко Г. Г. - Зовнішня політика України в умовах сучасних викликів глобальної і регіональної безпеки (2018)
Розумний М. М. - Імперський реванш: спроба Путіна (2018)
Ткач О. І. - "М’яка сила" як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні, Ткач А. О. (2018)
Грубов В. М. - Controlnet: сума технологій на службі великої політики (2018)
Хома Н. М. - Партійна система республіки Кіпр у період підготовки до вступу в ЄС та членства в організації (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Побочий І. А. - Особливості формування партійної системи сучасної України (2018)
Хома Н. М. - Еволюція партійної системи Республіки Кіпр: від зародження до стабілізації (2018)
Примуш М. В. - Символіка та партійний імідж політичних партій (2018)
Павлов Д. М. - Політична пропаганда як засіб здобуття, утримання та реалізації влади (2018)
Грубов В. М. - Міжнародний інформаційний простір: конфронтаційна реальність чи можливості діалогу?, Санакуєв М. Г. (2018)
Висоцький О. Ю. - Електронна дипломатія як інструмент пропаганди (2018)
Данильян О. Г. - Інформаційна безпека україни: загрози, зумовлені цивілізаційним вибором європейських цінностей, Дзьобань О. П. (2018)
Тараненко Г. Г. - Двосторонні українсько-китайські відносини на сучасному етапі (2018)
Шевчук О. В. - КНР у системі зовнішньополітичних пріоритетів сша після президентських виборів 2016 року (2018)
Ткач А. О. - Нова регіональна відповідальність адміністрацій Дж. Буша та Б. Обами в зовнішній політиці в латиноамериканському регіоні (2018)
Куц Г. М. - Консерватизм як класична політична ідеологія: домінантні ідеї та евристичний потенціал (2018)
Горін Н. В. - Транскордонне співробітництво як рушійна сила еколого-інноваційного розвитку й економічної безпеки України (2018)
Вербицька А. В. - Міжнародний ринок освітніх послуг: сучасні тенденції та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта Литви: проблеми модернізації та комерціалізації досліджень, Росохач О. В. (2018)
Крамаренко Р. М. - Шляхи забезпечення сталого розвитку сучасних мегаполісів, Дегтяр О. А. (2018)
Васильєв О. В. - Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів, Німкович А. І. (2018)
Попов О. Є. - Теоретичні основи процесу формування державної політики партнерських відносин у соціально-культурній сфері (2018)
Мельничук Н. Ю. - Видатки Державного бюджету України: сутність та особливості управління (2018)
Красноносова О. М. - Визначення змісту економічної самодостатності територіальних громад у регіонах України (2018)
Наторіна А. О. - Фундамент цифрової трансформації бізнесу (2018)
Батенко Л. П. - Організаційно-методичне забезпечення управління цінністю проектів, Лєзіна А. В. (2018)
Отенко В. І. - Методичне забезпечення оцінювання управлінської компетентності підприємства, Стоказ Я. М. (2018)
Крутова А. С. - Перспективи використання криптовалют у зовнішньоекономічній діяльності: облікові аспекти (2018)
Чередник А. О. - Організаційна складова забезпечення ефективності залучення венчурного бізнесу до розвитку промислових підприємств (2018)
Луб А. І. - Концептуальні основи діагностики стану фінансової безпеки підприємства (2018)
Герасимов О. К. - Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства (2018)
Петренко В. С. - Конкурентоспроможність функціонування аграрних підприємств з іноземними інвестиціямии (2018)
Mykhailenko D. - The methodological approach to assessing trade-off between the economic efficiency and social equity (in the context of the industrial sector of Ukraine) (2018)
Ярошенко І. В. - Оцінка стану світового лісопромислового комплексу (2018)
Данилевич Н. С. - Аналіз травматизму на підприємствах у розрізі нещасних випадків, шляхи його подолання, Недзельська А. А. (2018)
Тарнавський М. І. - Типологія органів управління персоналом підприємства (2018)
Гламазда П. В. - Характеристика системи покарань Української Держави в період перебування при владі Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) (2015)
Жаровська І. М. - Історія виникнення й розвитку міжнародного гуманітарного права (2015)
Кретова І. Ю. - Еволюційне тлумачення права у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Куракін О. М. - Поняття механізму правового регулювання в семантичному розрізі (2015)
Марущак Н. В. - Щодо питання поваги до гідності людини, її прав і свобод у творах українських демократів середини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Матвєєва Л. Г. - Новація як вияв транзитивності у праві (2015)
Міма І. В. - Історіографічний аспект досліджень релігійно-правових традицій у процесі розвитку правової системи (2015)
Новіков В. В. - Правові принципи юридичної діяльності в системі прав і свобод людини (2015)
Пилипенко А. І. - Правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні (2015)
Подковенко Т. О. - Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта (2015)
Подорожна Т. С. - Формування єдиного правопорядку в Україні у світлі глобалізаційних процесів і забезпечення національної безпеки (2015)
Саблук С. А. - Протидія розкраданню соціалістичної власності в УРСР у 1950-х роках (2015)
Середюк В. В. - Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у вітчизняній правовій науці (2015)
Терованесов А. М. - Становлення медичного страхування в Західній Україні на початку ХХ ст. (2015)
Тітова Н. В. - Репресивна політика радянської влади щодо польського населення Поділля у 30-ті роки ХХ століття (2015)
Фулей Т. І. - Ґендерні стереотипи як причини проблемної поведінки законодавця (2015)
Хопта О. С. - Методологічні основи наукового дослідження теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів права (2015)
Чеботарьов С. С. - Гуманістичні традиції в українському праві (2015)
Чистякова Ю. В. - Код правової системи як необхідний інструмент пізнання права (2015)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність як напрям юриспруденції (2015)
Щетініна Т. О. - Правове регулювання діяльності агрохолдингів в Україні: історіографічні аспекти (2015)
Гаврильців М. Т. - Конституційно-правові основи забезпечення національної екологічної безпеки в Україні (2015)
Гапоненко Л. В. - Правове регулювання участі громадянського суспільства в законодавчому процесі (2015)
Грицик В. В. - Гарантії конституційного права особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (2015)
Звоздецька І. В. - Інститут парламентських слухань: конституційно-правова характеристика (2015)
Попенюк А. В. - Вибopчa cиcтeмa нa вибopax нapoдниx дeпутaтiв України (2015)
Соляннік К. Є. - Рішення Конституційного Суду України в системі джерел муніципального права (2015)
Тригубенко Г. В. - Пріоритетні напрями подолання правового нігілізму в Україні (2015)
Харченко Н. П. - Основні засади міжнародного й вітчизняного законодавства у сфері забезпечення екологічних прав та обов’язків людини і громадянина, Кобринський В. Ю. (2015)
Цимбалістий Т. О. - Конституційне звернення як засіб захисту прав людини (2015)
Серветник А. Г. - Відкритість як елемент основного завдання цивільного судочинства (2015)
Бобрик В. І. - Провадження в справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування як вид галузево-матеріальної диференціації справ позовного провадження цивільного процесу (2015)
Бутрин Н. С. - Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказування (2015)
Власюк І. І. - Lex concursus у регулюванні відносин транскордонної неспроможності (2015)
Даниляк Ю. В. - Підстави та порядок судового захисту прав осіб, які не брали участі у цивільній справі (2015)
Достдар Р. М. - Публічно-правові утворення в цивільних правовідносинах (2015)
Ізуїта П. О. - Європейський досвід правового регулювання охорони праці (2015)
Сенченко Н. М. - Участь малолітніх і неповнолітніх у національному судочинстві України, Коваленко А. В. (2015)
Козик В. Є. - Теоретичні підходи щодо правової природи похідних фінансових інструментів у цивілістичній доктрині України й держав СНД (2015)
Копитова О. С. - Права й обов’язки сторін договору контокоренту, його виконання і припинення (2015)
Котвяковський Ю. О. - Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII – XIX століттях (2015)
Марценко Н. С. - Особливості обмеження житлових прав і їх зв’язок із межами здійснення цих прав (2015)
Маслов В. В. - Судові рішення та їх зміст під час застосування судового прецеденту (2015)
Паєнок А. О. - Особливості й недоліки правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу товарів (2015)
Савич О. С. - Порівняльно-правова характеристика портового й міжпортового буксирування (2015)
Савченко В. О. - Звичай ділового обігу й арбітражне застереження як окремі умови договору (2015)
Сигидин М. М. - Управління корпоративними правами як предмет корпоративного договору (2015)
Федорончук А. В. - Строк договору прокату (2015)
Фолошня Д. І. - Поняття сім’ї та членів сім’ї за законодавством України (2015)
Форманюк В. В. - Проблеми та перспективи правової охорони винаходів у Європейському Союзі (2015)
Ортинський В. Л. - Рецензія на монографію Зьолки Валентина Леонідовича на тему: "Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)” (2015)
Гармаш І. М. - До питання впровадження моделі саморегулювання будівельної галузі в Україні (2015)
Граб С. О. - Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі (2015)
Гусейнова Г. М. - Характеристика господарських процесуальних правовідносин щодо видачі виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (2015)
Жаренко В. Ф. - Особливості банкрутства боржника, що ліквідується власником (2015)
Загородня Н. В. - Щодо характеристики видів джерел господарського процесуального права України (2015)
Куницька А. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення застосування господарсько-правової відповідальності до учасників біржової діяльності, Минюк О. Ю. (2015)
Лукач І. В. - Історія становлення акціонерного законодавства дореволюційної Росії (2015)
Мамедов Є. А. - Історичний генезис контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2015)
Пишнюк Д. С. - Адаптація українського законодавства у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств до норм європейського права: проблемні питання (2015)
Позова Д. Д. - Контрафакція в мережі Інтернет (2015)
Чередникова Т. Н. - Административно-хозяйственная ответственность субъектов рынка нефти и нефтепродуктов (2015)
Шевердіна О. В. - Проблеми господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування (2015)
Грабовська Г. М. - Безпека праці-важлива умова трудового договору, Степенко В. А. (2015)
Медвідь А. О. - Соціальний захист бездомних осіб, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб із зони АТО та Автономної Республіки Крим (2015)
Михайлова І. Ю. - Пенсійне забезпечення за віком у радянський період (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Сутність мотивації виникнення трудової міграцій: філософсько-соціальний підхід (2015)
Потопахіна О. М. - Межі здійснення права працівника на захист своєї гідності як суб’єктивного трудового права, Байло О. В. (2015)
Труба В. І. - Право на захист гідності працівника як охоронне суб’єктивне право (2015)
Шабанов Р. І. - Правові аспекти соціального діалогу у сфері забезпечення та сприяння зайнятості населення (2015)
Шабанова С. О. - Заохочення працівників нафтогазової промисловості як спосіб підвищення ефективності їх праці (2015)
Арсенюк А. О. - Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів (2015)
Буканов Г. М. - Еколого-правова оптимізація землевикористання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (2015)
Грищенко І. М. - Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок в Україні (2015)
Даценко О. Ф. - Проблеми реалізації державної політики щодо протидії правопорушенням у галузі екології (2015)
Коритнюк Н. М. - Роль адаптації земельного законодавства до європейських стандартів на досвіді країн Балтії (2015)
Саркісова Т. Б. - Підходи до розуміння земельного правопорушення (2015)
Соколова А. К. - Правові аспекти режиму земель водного фонду (2015)
Бабін Б. В. - Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері правового режиму тимчасово окупованих територій (2015)
Богданець А. В. - Поняття та ознаки державного управління підготовкою юристів у непрофільних вищих навчальних закладах (2015)
Бондаренко К. В. - Особливості державного управління адміністративно-політичною сферою (2015)
Бортнік С. М. - Основні напрями протидії корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Василенко Л. П. - Правові засади діяльності державних органів Російської Федерації у сфері захисту об’єктів довкілля (2015)
Венгер Ю. В. - Про об’єкт адміністративного правопорушення у сфері стандартизації (2015)
Волуйко О. М. - Адміністративно-правовий статус працівників муніципальної міліції в Україні: проблеми становлення (2015)
Галунько В. М. - Слідчий як суб’єкт адміністративно-правових відносин (2015)
Горбач Д. О. - Національна гвардія України як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави: теоретичний аспект (2015)
Дрозд О. Ю. - Взаємодія муніципальної міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування і населенням в умовах реформування ОВС України (2015)
Єфремова М. О. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України: питання теорії та практики (2015)
Іщенко Д. Ю. - Ухвали про затвердження мирової угоди як виконавчі документи (2015)
Калініченко А. І. - Інкорпорація українського митного законодавства (2015)
Кеча А. С. - Форми і методи діяльності Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Коваль О. О. - Методологічні засади реалізації процесу адміністрування податків та зборів (2015)
Патерило І. В. - Мета застосування нормативних актів як інструментів діяльності публічної адміністрації України (2015)
Козачок І. Я. - До питання методів адміністративно-правового регулювання забезпечення безпеки польотів (2015)
Кононець В. П. - Особливості діяльності прокурора у виконавчому провадженні (2015)
Косиця О. О. - Окремі аспекти правового регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальних органів пострадянських країн (2015)
Костилєв О. І. - Місце апарату та патронатних служб у структурі міністерств (2015)
Лисюк С. А. - Міжнародний досвід регулювання відносин у сфері комунального господарства України (2015)
Людькова К. І. - Теоретичне та практичне значення поняття адміністративної послуги в Україні та її ознак (2015)
Марченко О. В. - Поняття адміністративно-правових засобів забезпечення надання рекламних послуг в Україні (2015)
Мельник В. І. - Організаційні аспекти удосконалення охорони громадського порядку в сільській місцевості (2015)
Миронюк Р. В. - Окремі шляхи удосконалення діяльності Державної фіскальної служби щодо надання адміністративних послуг (2015)
Мовчун О. Г. - Службові відносини в адміністративному праві (2015)
Нікітенко О. І. - Сучасний стан внутрішньої екологічної безпеки України, що забезпечується правоохоронними органами (2015)
Огорілко Ю. М. - Правові аспекти державного регулювання банківської діяльності з позиції ідей австрійської школи (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського