Сусська О. О. - Теоретико-методологічне осмислення функціоналу стрімінг-технологій у середовищі сучасних мас-медій (2018)
Тащенко А. Ю. - Культурне структурування суб’єктивно значущих місць і закладів міським населенням, Яковенко А. К. (2018)
Тимошенко В. Є. - Трудові практики в організації як предмет соціального аудиту (2018)
Фесенко А. М. - Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз, Чорна В. О., Осіпова Є. М. (2018)
Шевель І. П. - Соціокультурна роль та аналіз соціальних конфліктів (2018)
Алєксєєва К. - Традиція і модерн: філософський аналіз передумов сучасного світобачення (2018)
Бучин О. - Про роль недостовірної інформації у сучасному суспільстві (2018)
Горбань Р. - Персоналізм як дослідницька проблема (в аспекті розгляду філософсько-релігійної специфіки персоналістичного вчення Ч.С. Бартніка) (2018)
Дубініна В. - Герменевтичний проект В. Дільтея (2018)
Іщенко О. - Ідеологічна ідентифікація соціальної держави (2018)
Михайловський А. - Антропологічний вимір техніки: філософські аспекти (2018)
Петінова О. - Сучасні альтернативні модифікації homo economicus: неоавстрійська школа та інституціоналізм (2018)
Predeina M. - Motives of postmodern in hellenistic philosophy (alienation and formational crisis on the example of cynicism) (2018)
Пруденко Я. - Альтернативна теорія творчості та дискусія "фізиків і ліриків" у радянських академічних колах кінця 1950-х – початку 1960-х (2018)
Соболєвський Я. - Проблема "справжньої теології" у філософії Томаса Пейна (2018)
Соколовський О. - Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців (2018)
Цихуляк І. - Трансформація ідеологічних кон’юнктур у контексті впливу на релігійно перманентну свідомість (2018)
Чаркіна Т. - Проблемні питання дослідження прикордонних територій у історичному пізнанні (2018)
Андрущенко Т. - Ціннісні характеристики поняття "демократія" як ідейно-світоглядної основи в контексті творення міжкультурного політичного діалогу (2018)
Бегей І. - Розмірковування про Івана Гербурта і його "Розмисел про народ руський…" (2018)
Бортнікова А. - Правові відносини населення міста Володимира з інститутами влади до 1569 р. (2018)
Голечек Р. - Історичні засади формування чеського парламентаризму (2018)
Гоцуляк В. - Евристичні можливості синергетики в дослідженні політичної думки України XVII − XVIII ст. (2018)
Денисенко В. - Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект, Привалов Ю., Пилипенко В. (2018)
Дмитрашко С. - Політичний міф і ідеологія націонал-соціалізму (2018)
Кудря М. - Політична складова частина діяльності волонтерського руху як інституту громадянського суспільства в Україні (2018)
Кузьмук О. - Територіальний брендинг як інструмент місцевого розвитку (2018)
Efendiyev M. - Comprehensive reforms in combating drug abuse in the Republic of Azerbaijan as an instrument to ensure sustainable development of the country (2018)
Монастирьова Є. - Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми (2018)
Осадча Я. - Єменський збройний конфлікт у регіональній та глобальній перспективі (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? (2018)
Павлов Д. - Принципи пропаганди як умови ефективного здійснення (2018)
Піддубний С. - Джерела формування бюджету сімей України в умовах суспільно-політичної кризи 2013–2017 рр. (2018)
Smolnikov Yu. - Cuban Americans: the growth of political clout (2018)
Федорчук О. - Вузівські кафедри політології як осередки розвитку політичної науки в Україні (2018)
Філатов Б. - Патріотизм у політичних системах сталих демократій: функціональний вимір (2018)
Шипунов Г. - Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення (2018)
Яковлева Л. - Демократична легітимність: ідейні джерела та політичні альтернативи (2018)
Гончарук І. В. - Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції (2018)
Шашина М. В. - Економічні параметри глобалізації державного сектора України (2018)
Baranovska I. V. - The conceptual basis of forming the policy of Ukrainian economy modernization in conditions of global competition (2018)
Борщук Є. М. - Теоретичні основи формування механізмів управління процесами детінізації економіки, Заверуха М. М. (2018)
Гнатенко Є. Ю. - До питання формування інноваційних агровиробничих кластерів (2018)
Іванова Н. С. - Дослідження економічної безпеки регіонів України (2018)
Лозовська Н. М. - Сучасний стан та потенціал розвитку м’ясопереробної галузі, Рожко З. П., Струс Л. А. (2018)
Ортіна Г. В. - Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації (2018)
Серських Н. С. - Професійні послуги в сільському господарстві (2018)
Стоєв В. Л. - Удосконалення системи оплати праці на промисловому підприємстві, Дженков Є. О. (2018)
Дробишева О. О. - Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості промислового підприємства з метою підвищення рівня його платоспроможності, Гречка А. О. (2018)
Журавель Ю. В. - Розвиток харчової промисловості Львівської області: аналіз підприємницької діяльності (2018)
Завідна Л. Д. - Концепція розвитку соціально-економічної системи та її особливості в управлінні підприємством (2018)
Metelenko N. G. - Infrastructure and conceptual basis of transport logistics, Kovalenko O. V. (2018)
Мироненко П. С. - Наукоємне виробництво: сутність, проблеми та особливості організації, Лазаренко М. П. (2018)
Семенова Т. В. - Дослідження соціально-екологічного рівня ливарного виробництва, Кербікова А. С. (2018)
Shenderivska L. P. - Urgent directions of development for publishing and printing complex enterprises (2018)
Шматько Н. М. - Проектно-процесний підхід до забезпечення стійкості розвитку великомасштабної економіко-виробничої системи (2018)
Шмиголь Н. М. - Обґрунтування необхідності створення транспортно-логістичних центрів в Україні, Коваленко О. В., Антонюк А. А. (2018)
Бричко А. М. - Ендогенні фактори регіонального економічного зростання (2018)
Ліба Н. С. - Моделі взаємодії та взаємовідносин між базовими інституціями промислового комплексу регіону (теоретичний аспект) (2018)
Тимечко І. Р. - Розвиток транскордонного співробітництва в розрізі західних регіонів України (2018)
Плисенко Г. П. - Модернізаційні практики реформування державної служби зайнятості України (2018)
Алескерова Ю. В. - Організація фінансової роботи фермерського господарства, Гурніцька С. О. (2018)
Хома І. Б. - Особливості функціонування криптовалют та перспективи їхнього розвитку на світових фінансових ринках, Батюк М. С. (2018)
Шевченко Л. Я. - Аудит кредитних операцій комерційного банку, Карченкова О. Л. (2018)
Мичак Н. О. - Порядок розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, у фінансовій звітності підприємств (2018)
Геєць В. - Інституційна обумовленість ендогенізації економічного розвитку (2018)
Міхок П. - Заходи "на безпечній території", що передують процедурі оцінки транскордонного впливу в ядерній галузі: потенційні наслідки для країн Вишеградської четвірки та України (2018)
Козюк В. - Поширення макропруденційного регулювання та орієнтири макропруденційної політики НБУ (2018)
Мельник Т. - Перспективи розвитку експорту України в умовах євроінтеграції, Пугачевська К. (2018)
Войнаренко М. - Трансформація соціально-економічних систем за умов інтеграційних перетворень, Гончар О. (2018)
Наші автори (2018)
Абдула А. - Соціальний атомізм і суспільний договір (2018)
Bobrovska S. - Russian hybrid war in Ukraine: humanitarian aspect (2018)
Венцель Н. - Феномен четвертої індустріальної революції як чинник зростання нелінійності розвитку світ-системи (2018)
Dubiel-Zielińska P. - Reflections on happiness (2018)
Дуденок В. - Нові грані відповідальності: постмодерністський аспект (2018)
Ковтун Н. - Рівні та форми соціальної активності у комунікативному просторі глобалізованого суспільства (2018)
Мальцева О. - Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот і корпоративного гумору (2018)
Підскальна О. - Мультикультуралізм: політика визнання чи перерозподілу? (2018)
Рогова О. - Про ціннісне наповнення сучасної освіти (2018)
Рудан Н. - Роль економічної культури в інформаційному суспільстві (2018)
Сагановська Т. - Практичний вимір принципу ненасилля: етико-філософський аспект (2018)
Соколовський О. - Христологічна проблематика Халкідонського собору (2018)
Фесенко Г. - Морфологія середньовічних міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації (2018)
Яровицька Н. - "Остання людина" як трансгресія до "надлюдини", Касинюк Л. (2018)
Aliieva U. - Geostrategy of the main rivals of chinese geopolitics in the Central Asian region (2018)
Aloeva K. - Regional and international struggle around nuclear issue: U.S. and Russia positions on the nuclear program of Iran, Nuriyeva N. (2018)
Бокоч В. - Євроінтеграція України: релігійний контекст (2018)
Головко І. - Міста як суб’єкти парадипломатії: особливості та провідні напрями діяльності (2018)
Гоцуляк В. - Ранньомодерна (передмодерна) українська ідентичність і становлення національної свідомості в XVII ст. (2018)
Денисенко В. - Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації, Чепурко Г., Піддубний В. (2018)
Завада Я. - Формування ядерної програми Ірану з 1950-х років до президентства М. Ахмадінежада (2018)
Zeynalova E. I. - The role of media in the organization of political processes (2018)
Ismayilzade G. - South Caucasus: from collectivism to individualism in the framework changing global determinants (2018)
Коваль М. - Ідеологія антиглобалізму як феномена в політичній теорії (2018)
Ковальов А. - Партисипаторний напрям демократії як предтеча деліберативного підходу (2018)
Кольцов В. - Міграційна криза як передумова і вияв євроскептицизму та наднаціональної опозиційності до ЄС у країнах Вишеградської групи (2018)
Ларченко М. - Особливості конструювання образу мігранта в контексті сучасних міграційних процесів (2018)
Лепська Н. - Диверсифікація геополітичного простору в умовах сучасної трансформації світоустрою (2018)
Лясота А. - Проблема мінімальної участі жінок у прийнятті політичних рішень: гендерна експертиза законодавства України (2018)
Mirzazade L. - Russian platform of intercultural interaction in the policy of Azerbaijan and its legislative base (2018)
Мігалуш А. - Активна участь громадян у суспільному житті: досвід Польщі та можливості впровадження в Україні (2018)
Олексенко В. - Стратегічні аспекти вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади України (2018)
Пальшков К. - Суспільно-політичні перетворення в Латвії в 1985–1991 рр. (2018)
Saraieva O. - Bodies of land of Donetsk region within relations of power in post-reform period (2018)
Філатов Б. - Партійне будівництво в сучасній Україні: патріотичний вимір (2018)
Шипунов Г. - Політичні партії "нової політики": основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення (2018)
Шуліка А. - Роль префігуративної політики в практичній діяльності протестних груп (2018)
Шурко О. - Вплив політичного іміджу на свідомість громадян (2018)
Вихідні дані (2018)
Залізняк Л. - Передмова (2018)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація України. Від "східного імпульсу" до "балканізації" (2018)
Конча С. В. - Центральноєвропейська версія походження індоєвропейців напри- кінці ХХ ст. (2018)
Потєхіна І. Д. - Походження трипільців із печери Вертеба у світі краніології і археогенетики (2018)
Вейбер А. В. - Аналіз археозоологічного матеріалу мезолітичної пам’ятки Огрінь 8 за матеріалами п’ятого та восьмого жител, Горобець Л. В. (2018)
Жоньца Ю. - Колісний транспорт у катакомбній культурі (2018)
Дубяга А. П. - Про рівень розвитку військової справи скотарів середньобронзової доби Дніпро-Донського регіону (2018)
Отрощенко В. В. - Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи, Шарафутдінова І. М. (2018)
Борисова Т. А. - Археологічні пам’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалами А. О. Сікорського), Борисов А. В. (2018)
Фіалко О. Є. - Скіфські амазонки в Криму (2018)
Чечуліна І. О. - До вивчення технології обпалу аттичної чорнолакової кераміки (2018)
Гордієнко О. І. - Деякі питання типології місцевої столової кераміки другої половини VI-IV ст. до н. е. з Ольвії (2018)
Сушко А. О. - Керамічні іграшки з фондів музею історії міста Києва (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балута Г. - Проблема свідомості: феноменологічні грані (2017)
Bragin Yu. - The modification of hermeneutical thesaurus in C. Geerts' interpretive anthropology, Bragina T. (2017)
Брацун І. - Розкриття концептуальних підходів сутності освіти (2017)
Данилов Д. - Специфіка Дг'яни в "Мокшадгармі" "Магабгарати" (2017)
Дарморіз О. - Пропаганда як складник сучасної соціальної міфотворчості (2017)
Кукуре С. - Етапи розвитку та специфіка етнічних релігій балтійських народів (2017)
Матюшко Б. - Євген де Роберті як історик філософії (2017)
Муха О. - Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри із простором і часом (2017)
Найдьонов О. - Суспільство знань як ціннісно-смисловий горизонт модернізації суспільства (2017)
Парамбуль І. - Валер'ян Підмогильний про кризові стани людини (2017)
Сковронський Б. - Твір живопису як аналог вистави. Зображення і гра: автокомунікація як екзистенційний вимір семіозу в мистецтві (2017)
Соболєвський Я. - Американська філософія "Великого пробудження": ідеалізм Семюеля Джонсона (2017)
Соколовський О. - Христологічні імена і титули Ісуса в Новому Заповіті (2017)
Солдатська Т. - Перпективи трансгуманізму як нової філософії людини (2017)
Сюсель Ю. - Інтерпретація споживацької поведінки в контексті основних філософських парадигм (2017)
Туренко О. - Верифікація середньовіччя Х. Ортегою-і-Гассетом (2017)
Бондаренко О. - Витоки клієнтських відносин у структурі регіональної влади (2017)
Васильченко О. - Діяльність Російської православної церкви в смисловому вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту (2017)
Газізова О. - Кримськотатарське питання в контексті анексії півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності (2017)
Голечек Р. - Інститут парламентаризму як ключова ланка процесу переходу до демократії в Чеській Республіці (2017)
Дужа І. - Взаємовигідна співпраця українського й індонезійського урядів (2017)
Лепська Н. - Специфіка категоризації простору в геополітиці (2017)
Леськів М. - Плюралізм концепцій у дослідженні поняття "людина політична" в політичній науці XX – XXI Століть (2017)
Abdulali M. J. - Practical indicators of a democratic press fact in mass media of modern Azerbaijan, Rovshanova E. F. (2017)
Мамонтова Е. - Політико-культурні практики ренесансу та реформації: символічний аспект (2017)
Коппель О. - Виникнення системності в міжнародних відносинах, Пархомчук О. (2017)
Русиняк А. - Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту (2017)
Сухарина А. - Локальні та глобальні ідеології:особливості їхньої взаємодії з наукою (2017)
Шабанов М. - Патрімоніальний клас в умовах широкоформатних нелінійних змін соціально-політичних відносин (2017)
Якименко Ю. - Еволюція опозиції в Республіці Польща (2017)
Марадик Н. В. - Рецензія на монографію І. Дудінської та М. Цірнер "Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України)" (2017)
Гудзь О. Є. - Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами (2018)
Стецюк П. А. - Методологічний базис управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств (2018)
Зеліско І. М. - Інноваційна парадигма підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2018)
Лазоренко Л. В. - Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв’язку в умовах цифрової економіки (2018)
Сьомкіна Т. В. - Адаптація вітчизняного ВНЗ до функціонування в умовах сучасного інституціонального середовища (організаційно-правовий аспект), Лобань О. О. (2018)
Легомінова С. В. - Концепція управління конкурентними перевагами підприємств: ситуаційний nbic-підхід (2018)
Глушенкова А. А. - Розвиток інноваційного потенціплу телекомунікаційних підприємств на основі 4g (2018)
Євтушенко Н. О. - Система показників ефективності функціонування консалтингової взаємодії (2018)
Воскобоєва О. В. - Бюджетування, як засіб антикризового управління підприємством, Ромащенко О. С. (2018)
Сорока А. М. - Інформаційні технології в управлінні бізнес- процесами на підприємствах (2018)
Яковчук А. М. - Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних підприємств рівненської області (2018)
Якубенко І. М. - Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору (2018)
Гусєва О. Ю. - Напрями реалізації концепції цифрової економіки України (2018)
Аксьонова В. І. - Дон Kіхот – постнекласичний символ лицарського служіння ідеалам козакофільства (2017)
Атаманюк З. М. - Економічна свобода особистості: соціально-філософський аспект (2017)
Борінштейн Є. Р. - Сущностные основы ойкумены философии образования (2017)
Гансова Э. А. - Оценивание социальных программ как метод определения их эффективности, Кузьменко Г. В. (2017)
Глазова Д. А. - Тора і філософська рефлексія. Герменевтичні джерела єврейського релігійного закону (2017)
Ільїна Г. В. - Метафора зору у філософії в контексті ідеї блага Платона (2017)
Кадиевская И. А. - Значение и роль гуманитарных дисциплин в стратегии развития украинского высшего образования (2017)
Кадиевская И. А. - Роль духовной атмосферы в жизни современного украинского общества, Быкова С. В. (2017)
Каранфилова Е. В. - Философия диалога в образования как инновационная практика (2017)
Надибська О. Я. - Феномен сталого економічного розвитку як соціальний пріоритет, Афанасьєва К. М. (2017)
Окорокова В. В. - Специфіка пульсації утопічної думки в історії суспільства (2017)
Олейніков Ю. В. - Постмодернізм як етап реалізації законів культурної динамики (2017)
Орленко И. Н. - Коммуникативный и ценностный компоненты структуры социальной дезадаптации личности в современном обществе (2017)
Пальчинская М. В. - Комунікативна взаємодія в умовах сучасної соціокультурної ситуації (2017)
Плавич В. П. - Проблемы архетипических прафеноменов права индивидуального и коллективного субъектов (2017)
Рибка Н. М. - Сучасні теорії діяльності: проблеми типологізації (2017)
Рудан Н. Н. - Становление современной экономической культуры в процессах трансформации постсоветского пространства (2017)
Самчук Л. С. - Особливості мовної освіти в умовах глобалізації (2017)
Супрунчук О. П. - Сучасний музей як креативний компонент туристичної економіки регіону (2017)
Терземан О. В. - Про соціально - комунікативний аспект дискурсу (2017)
Чернега Т. М. - До питання про деякі теоретичні та методологічні аспекти викладання філософії в негуманітарних вищих навчальних закладах (2017)
Цибра М. Ф. - Об’єктивність та суб’єктивність детермінації особистості (2017)
Ільїна А. А. - Модернізація vs деградації: контури нової системи цінностей (2017)
Ільїн В. В. - Методологія фінансового соціокультурного пізнання (2017)
Курбатов О. Г. - Вплив рівня самооцінки викладача вищого навчального закладу на його педагогічні здібності (2017)
Соболєва М. В. - Практика регулювання наслідків нецінової конкуренції в Україні (2017)
Фицик Л. А. - Соціально-економічна історія української гетьманської держави в історико-економічних дослідженнях 20-х років XX ст. (2017)
Власенко Л. В. - Лінгвістична відстань та мовний аспект у двосторонній торгівлі України та КНР (2017)
Запроводюк А. В - Корпоративні інноваційні екосистеми у США: сутність та венчурний складник (2017)
Куриліна О. В. - Діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання розповсюдженню фінансових порушень – фундаменту тероризму (2017)
Щава Р. П. - Теоретико-методологічні підходи до визначення фіскальної політики держави (2017)
Рудь Л. М. - Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи, Кушнір С. О. (2017)
Смерічевська С. В. - Тенденції та стратегічні перспективи розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні, Олєнєв М. М. (2017)
Бєлова А. І. - Чинники генерування ознак інноваційності задля побудови оригінального організаційно-економічного інструментарію будівельного підприємства, Кочедикова А. Є. (2017)
Бучинська Т. В. - Оцінка персоналу як важливий елемент ефективного управління (2017)
Геєць І. О. - Формування соконкурентної стратегії розвитку регіональних аеропортів та хабів (2017)
Докуніна К. І. - Порядок формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах ЖКГ (2017)
Кравченко М. О. - Економічна етимологія стійкості (2017)
Лазоренко Л. В. - Концептуальні засади соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2017)
Лукашова Л. В. - Актуальні проблеми управління господарською діяльністю суб’єктів малого підприємництва (2017)
Муха Р. А. - Особливості мотивації роботи в команді (2017)
Самородов Б. В. - Аналіз взаємозв’язку показників власного капіталу банків України шляхом вивчення коефіцієнтів кореляції та кластерного аналізу, Семенцов Р. В. (2017)
Харченко М. В. - Ідентифікація факторів впливу на поведінку логістичних витрат аеропорту (2017)
Цимбалістова О. А. - Тенденції розвитку та шляхи стимулювання інноваційної активності авіакомпаній в Україні (2017)
Федулова С. О. - Фундаментальна нелінійність розвитку в регіональних дослідженнях (2017)
Чаплигін О. В. - Структура, соціально-економічне значення і фактори розвитку туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні (2017)
Клопов І. О. - Техніко-економічні засади використання альтернативних джерел енергії (2017)
Богуш Л. Г. - Соціальні наслідки економічної кризи в Україні (2017)
Тюлєнєв С. А. - Оцінка стану та проблем регулювання ринку праці в Україні (2017)
Гаприндашвілі Б. В. - Проблеми реалізації заходів з енергоефективності на промислових підприємствах України за участі банківських кредитів (2017)
Шелудько С. А. - Оцінка впливу валютного регулювання на кредитну діяльність банків України (2017)
Гавриленко Н. В. - Проблеми застосування методів визначення справедливої вартості активів і зобов'язань, Грищенко О. В. (2017)
Усатенко О. В. - Бухгалтерський облік оцінки та переоцінки нерухомості венчурних фондів (2017)
Цибульник М. О. - Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів (2017)
Клімова О. І. - Методичні підходи до формування конкурентоспроможності промислових підприємств галузі (2017)
Дзюбановська Н. В. - Підхід до оцінювання міжнародної торгівлі із використанням канонічного кореляційного аналізу (2017)
Мандра В. В. - Системно-динамічне моделювання транспортно-логістичних потоків виробничо-збутової системи (2017)
Янковий В. О. - Проблеми використання моделей, що узагальнені CES-функцією, під час дослідження виробництва на рівні підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Баган М. П. - Паронімія в сучасній українській лінгвістичній термінології: причини й тенденції розвитку (2017)
Балабан О. О. - Парадигмальна хронологія дослідження когнітивно-семантичних універсалій (2017)
Баланаева О. В. - Восстановление смысловых основ юридических терминов (2017)
Бессонова А. С. - Жанр дефиниции в научно-популярном дискурсе (2017)
Бурдейна О. Р. - Лінгвальні параметри ключового концепту британської лінгвокультури insularity / острівність (2017)
Бурка Н. А. - Методологічні особливості та методика дослідження синтагматики приголосних фонем у розвитку англійської мови (2017)
Веремчук Е. О. - Ядерні ознаки англійськомовного концепту space / космос у світлі лінгвокогнітивних досліджень (2017)
Вовк И. Л. - Лексико-семантические особенности употребления цветообозначения с компонентом "rot / красный" в немецком политическом дискурсе (2017)
Viunov R. V. - Multilingual assosiations of the image of Babel in British poetry of the 19th and 20th century, Teterina L. M. (2017)
Гарлицька Т. С. - Теоретико-методологічні принципи вивчення міського мовлення в лінгвістиці (2017)
Garmash S. V. - Problems and perspectives of ate in the framework of collaboration with the British council, Makarova V. I., Sadkovska V. A. (2017)
Голик С. В. - Old Age як онтологічний феномен у філософських концепціях (2017)
Давидова Т. В. - Модель концепту holiday / свято (на матеріалі "Різдвяної пісні" Ч. Діккенса), Колюка А. П. (2017)
Дворянкін В. О. - До питання про специфіку номінації рис людини в діалектному мовленні (на матеріалі українських східностепових говірок Південної Донеччини) (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Стан дослідження проблеми автоматизованого багатомовного паралельного перекладу та вилучення колокацій у спеціалізованих документах НАТО, ООН та СОТ (2017)
Дерега С. В. - Особливості функціонування неологізмів в англомовній рекламі (2017)
Дружинець М. Л. - Діахронічна ретроспектива: українське усне мовлення за писемними пам’ятками (2017)
Дядюра Г. М. - Когнітивно-комунікативні функції номінативних речень у науково-технічній літературі, Кухарєва-Рожко В. І. (2017)
Жук Х.-М. Р. - Інвентаризація лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2017)
Іваницька Н. Л. - Традиція й "оновлене" вчення про синтаксичну модель простого речення (2017)
Калашник О. В. - Прономінативи як складники семантичних полів свій / чужий у сучасній інтимній поезії (2017)
Kalashnykova M. Yu. - Verbalization of the virtual culture concept on the basis of the English language (2017)
Кірковська І. С. - Засоби вираження функціонально-семантичного поля проспективної модальності в сучасній іспанській мові (2017)
Копитіна А. С. - Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в Інтернет-дискурсі (2017)
Кочерга Г. В. - Ономасіологічна композиція відіменного суфіксального словотвору дієслів у східнослов’янських пам’ятках XIV–XVII ст. (2017)
Кривенко Г. Л. - Євроінтеграційний дискурс: проблеми номінації та термінологізації (2017)
Ловейко Т. В. - Лінгвістичний аналіз символів в українських магічних текстах у світлі теорії О. О. Потебні (2017)
Лонська Л. І. - Буттєві дієслова з постфіксом -ся: семантико-граматична та функційна характеристика (2017)
Лосєва І. В. - Іронія та сарказм у політичній полеміці (на матеріалі передвиборчого Інтернет-дискурсу США) (2017)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми "family" у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Мацьків П. В. - Cимволічні значення лексеми кров у біблійному тексті, Штибель Ю. П. (2017)
Меньшикова О. С. - Засоби і особливості вираження негативної емотивності (на матеріалі німецької теленовели "Sturm der Liebe") (2017)
Миклаш Л. Т. - Гіперо-гіпонімічні відношення в англомовній терміноcистемі лісового господарства (2017)
Mykhaylenko V. V. - Appproximators & hedges: correlation in discourse (2017)
Михайлова Є. В. - Помилки на трансформаційних рівнях турецько-українського перекладу під час роботи із СМП (2017)
Відомості про авторів (2017)
Contents (2018)
Korobko B. O. - Аutonomous automated accumulating complex for the robotized punching process, Storozhenko D. O., Dryuchko O. G., Bunjakìna N. V., Khanyukov V. O. (2018)
Artym V. I. - Features of durability calculation for machine parts and structural elements under high asymmetric low-amplitude load conditions, Faflei O. Y., Pents V. F., Kariuk A. M. (2018)
Kychma A. O. - Loading of structural elements of large-sized rotating aggregates during long-term operation, Predko R. Ya. (2018)
Vorontsov O. V. - Coatings discrete surfaces construction by superpositions of adjusted mesh frames, Tulupova L. O., Vorontsova I. V. (2018)
Orysenko O. V. - Supported construction for quarry excavator travers, Fenko O. G., Zotsenko М. L., Vynnykov Yu. L., Kharchenko М. O. (2018)
Orysenko O. V. - The automobile tires vulcanization method repair process experimental investigation, Kryvorot A. I., Ilchenko V. V., Filipova H. А. (2018)
Pichugin S. F. - Probabilistic numerical characteristics of overhead cranes loads on industrial buildings frameworks, Patenko Yu. E., Maslova S.A. (2018)
Makhinko A. V. - Thin-walled barrell shell deflective mode analysis, Makhinko N. O. (2018)
Storozhenko L. I. - Capacity flexible compressed reinforced concrete elements reinforced with steel sheets, Murza S. O., Yefimenko О. І. (2018)
Semko P. О. - Сomparison of experimental studies and numerical modeling results of concrete filled tubular elements with demountable joints (2018)
Bondar V. O. - Durability of heavy concrete using boiler slags with circulating fluidized bed, Akhmednabiyev R. R. (2018)
Mitrofanov V. P. - Essentials and problems solving algorithms of general strength theory of rc elements under complex stress-strain states, Pinchuk N. M. (2018)
Karpiuk V. M. - Models of bay reinforced concrete elements resistance at action of cycle permanent sign high level forces, Kostiuk A. I., Somina Yu. A. (2018)
Fenko O. G. - The influence of own stresses on tensile concrete strength, Yurko I. A., Karabash L. V., Yurko P. A. (2018)
Maliovana O. O. - Strength of higher strength concrete elements under shear action (2018)
Mytrofanov P. B. - Research of durability compressed reinforced concrete elements from high-strength concrete based on the deformation model with extreme strength criterion (2018)
Bidakov A. M. - Test method of clt by tension perpendicular to grain, Raspopov I. A. (2018)
Zotsenko М. L. - Monitoring of the soil-cement piles buildings settlements, Vynnykov Yu. L., Bondar V. O., Novokhatniy V. G. (2018)
Malyshev O. V. - Consolidation zones features formation of a ground around square shaped piles (2018)
Naydenova V. E. - Laboratory experimental research of loading forces development acting on the side surface of the piles (2018)
Lytvynenko T. P. - Features of street-road network modern designing and reconstruction in cities, Gasenko L. V., Sharyi G. I. (2018)
Filonenko O. I. - Energy performance of residential buildings, Yurin O. I., Kodak O. A. (2018)
Biletsky V. S. - Static mixers in flushing fluid circulation systems of drilling rigs, Mishchuk Yu. S., Kuznetsova Yu. I. (2018)
Nalyvaiko O. I. - Magnetic field influence technologies on high-paraffin crude oil in the pipeline with different caliber, Vynnykov Yu. L., Nalyvaiko L. G., Petrash R. V., Ichanska N. V., Chyhyriov V. V. (2018)
Soloviov V. V. - Conditions of a single intake descending of intermediate casing strings of an excessive weight compared to a derrick load capacity, Mykhailovska O. V., Yermakova I. A. (2018)
Kutnyi B. А. - Mathematical modeling of the thermodynamic process gas-steam bubbles, Pavlenko А. М. (2018)
Nesterenko M. P. - Directions and mechanisms of innovative high-tech and organizational development of real economy sector, Redkin О. V., Nesterenko T. M. (2018)
Redkin O. V. - World experience of business processes organization build-investment projects new forms and management in the field of Ukraine complex objects development, Pahomov R. I., Zyma O. E. (2018)
Dyachenko E. V. - Works execution organization at building reconstruction and renovation with usage of slabs lifting method, Drizhyruk Yu. V., Zyma O. E., Lazariev D. М. (2018)
Molodid O. S. - Indicators of floor slabs reinforcement technical and economic іnvestigation by different technologies (2018)
Altukhova D. V. - Methodological principles of calendar planning by probabilistic character of construction (2018)
Usenko V. H. - Probability of the utility networks double-ring structures’ connectivity for sites with various reliability, Kodak О. А. (2018)
Semko O. V. - Moisture effects on the building walls, Mahas N. M., Mishchenko A. R., Mishchenko R. R. (2018)
Maksiuta N. S. - Comprehensive study of atmospheric pollution in cities, Golik Yu. S. (2018)
Nesterenko M. P. - The experience of civil engineering specialists with high qualification at Bialystok University of Technology, Dubrovskyi О. А., Kaiurin А. S. (2018)
Anniversary celebrant (2018)
Негер О. Б. - Мотивація як основний критерій класифікації урбанонімії (на матеріалі закарпатоукраїнських урбанонімів) (2017)
Нипадимка А. С. - Важливість міжкультурного спілкування на заняттях з іноземної мови (2017)
Олексин О. З. - Рецепція трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" в українській літературі (2017)
Островська О. М. - Семантичне поле дієслів категорії позитивної оцінки та його реалізація в художньому дискурсі, Поплавська Л. Л. (2017)
Павленко О. Г. - Сучасні тенденції в теорії художнього перекладу: симптоми переорієнтації комунікативної парадигми (2017)
Павліченко Л. В. - Значення змінення комунікативних ролей у розвитку сценарію допиту (на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) (2017)
Павлюк І. Б. - Термінологічна насиченість та частотність фахових текстів фітнесу (2017)
Панасюк Ю. В. - Мультилінгвальність в українському суспільстві (2017)
Передон Н. О. - Лексико-семантичні засоби реалізації конфронтаційної стратегії комуніканта-об’єкта примирення (2017)
П’єцух О. І. - Метафорична модель "політика як будівництво" в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2017)
Пламада С. С. - Тестовий контроль знань на уроках англійської мови в загальноосвітніх школах, Сапожник І. В. (2017)
Пожар А. Б. - Становлення поняття "вік людини" у лінгвосемантичному висвітленні (2017)
Polonska I. P. - Gradable adjectives in language and speech (2017)
Потятиник У. О. - Дискурсивно-аналітичні аспекти комунікативної поведінки Дональда Трампа, Оршинська Т. З. (2017)
Прокопович Л. С. - Вербалізація концепту час у романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2017)
П’ятничка Т. В. - Транспозиція претеритних та футуральних часових дієслівних форм у площину теперішності (2017)
Раренко Н. В. - Карнавальність як вияв театралізації англомовних постмодерністських художніх текстів: лінгвопоетологічний аспект (2017)
Рядська Р. І. - Перформативні дієслова на позначення спонуки як засіб модалізації висловлення в англійській мові (2017)
Свєтлічна А. А. - Когнітивна організація англійськомовних митних документів (2017)
Sydorenko O. M. - Untersuchung der nominationsprozesse in der multilingualen ergonymie in den verschiedenen europäischen ländern (2017)
Сисоєва І. А. - Характер нових запозичень в англійській мові (на матеріалі оксфордського словника), Кириченко О. А. (2017)
Сорока Т. В. - Морально-етичний аспект семантизації українсько- та англомовних аксіономенів (2017)
Строченко Л. В. - Понятійні ознаки концепту genius в англійській мові (2017)
Тараба І. О. - Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у текстах астрологічних прогнозів (2017)
Теребус Р. М. - Функційне навантаження власних назв у романах Мирослава Дочинця "Криничар" та "Вічник" (2017)
Тімофєєва В. C. - Референціальність англійської постмодерністської метафікції в романі П. Акройда "Чаттертон" (2017)
Ткаченко Н. Д. - Тенденції розвитку функціональної семантики лінгвокультурних репрезентацій простору в британському та американському варіантах англійської мови (2017)
Федишин М. І. - Специфіка композиційної побудови англомовних анотацій у галузі гуманітарних наук (2017)
Фенюк Л. Д. - Принципи систематизації суспільно-політичних інтерлексем (2017)
Філатова К. О. - Теоретичні основи номінативних процесів лексики: когнітивні засади (2017)
Хаботнякова П. С. - Біблійний образ-символ як складник релігійної картини світу (на матеріалі творів Френка Перетті) (2017)
Шепель Ю. О. - Вплив словотвірних процесів на інтелектуалізацію української літературної мови та на зростання її емоційно-оцінної лексики (2017)
Шмігер Т. В. - Культурна матриця: ключ до розуміння тексту чи моделювання читачевої рецепції у перекладі (2017)
Юрса Л. В. - Статус бачвансько-сримського варіанта української літературної мови у розвідках Володимира Гнатюка (2017)
Яким М. Б. - Полісемійність ареальних фразем (на матеріалі іменних фразем бойківських говірок) (2017)
Зимомря М. І. - Новаторська праця з теорії і практики перекладу. Рецензія: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: моногафія / Оксана Дзера. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 490 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Біленко Т. І. - Особливості антиофшорного регулювання діяльності іноземних корпорацій, Бойко С. Д., Дияк Ю. І. (2017)
Бригадир В. О. - Диференціація населення країн ЄС за рівнем доходів (2017)
Іванов Є. І. - Перші підсумки дії угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (2017)
Куриліна О. В. - Вплив офшорних зон на транзитивні економіки (2017)
Мареха І. С. - Аналіз впливу системи цінностей на економіку країни та міжкраїнні порівняння (2017)
Іванова Т. В. - Концептуальні засади оптимізації еколого-економічної політики України (2017)
Іличок Б. І. - Валютна безпека України – стан та перспективи вдосконалення (2017)
Набульсі Х. Н. - Інтернаціоналізація механізму державно-приватного партнерства (2017)
Хайдура Х. М. - Методичні засади квантифікації внеску сучасного університету в економіку знань (досвід Великої Британії) (2017)
Бондаренко С. А. - Аналітична оцінка інноваційного середовища України та його впливу на розвиток виноробних підприємств (2017)
Василенко Ю. В. - Обґрунтування змісту функцій управління структурою інтелектуального капіталу (2017)
Демяненко К. А. - Аналіз екологічних витрат підприємств кондитерської галузі (2017)
Літвінова В. О. - Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства, Грінченко Р. В. (2017)
Луцик І. Б. - Головні причини виникнення кризових явищ на підприємствах та можливі шляхи їх подолання, Юрій Е. О. (2017)
Мозгова Г. В. - Використання CRM-систем на українському ринку: особливості та перспективи, Морозов А. О., Фомін О. Д. (2017)
Петросов В. А. - Проблеми розвитку креативності менеджера в Україні, Банчук-Петросова О. В. (2017)
Бітюк І. М. - Системна модель управління бізнес-інкубатором: формування та управління (2017)
Піщик О. В. - Експертне оцінювання пріоритетності програм забезпечення населення житлом (2017)
Бондаренко А. І. - Зміни кредитного рейтингу позичальника та способи їх врахування в процесі визначення ціни кредиту (2017)
Онищенко С. В. - Методичний підхід оцінювання бюджетної безпеки держави (2017)
Височан О. С. - Реорієнтація фінансової звітності в системі "суб’єкт бухгалтерського обліку – користувач" (2017)
Іваннікова О. В. - Аналіз платоспроможності як фактора фінансової стійкості малих підприємств (2017)
Лукановська І. Р. - Особливості організації обліку витрат водних ресурсів (2017)
Трачова Д. М. - Окремі аспекти формування амортизаційної політики підприємства (2017)
Шерстюк О. Л. - Функціональна характеристика центрів професійної відповідальності в аудиті фінансової інформації (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Розвиток бухгалтерського обліку в контексті теорії контрактів (2017)
Минц А. Ю. - Методы синтеза структуры интеллектуальных систем принятия решений (2017)
Окара Д. В. - Економетричне моделювання регіональних ринків праці України, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Білей-Рубан Н. В. - Методологічні аспекти художнього проектування сучасного одягу на основі угорського костюму, Сєдоухова Є. В. (2018)
Івасенко М. В. - Дослідження методів роботи байєра при формуванні конкурентоспроможних колекцій брендового взуття, Гаркавенко С. С., Башинська О. А. (2018)
Смаженко В. С. - Використання графічних редакторів з метою вдосконалення творчої підготовки студентів спеціальності "Дизайн", Баранова А. І., Батрак В. С. (2018)
Коломієць А. І. - Оптимізація технологічних параметрів ниткових з’єднань для отримання якісних оздоблювальних строчок на одязі з елементами трансформації, Бакан Л. А. (2018)
Оболенська Г. В. - Вибір технологічних параметрів ниткових з’єднань при виготовленні одягу клаптевою технікою "печворк", Бакан Л. А. (2018)
Зінько Р. В. - Прилад для оцінки комфортності одягу, Янчинський С. В., Янчинський В. В. (2018)
Кучина Я. Ю. - Оцінка якості дублювання деталей жакету жіночого з костюмної тканини, Арабулі А. Т. (2018)
Кугук Т. В. - Параметризація лекал трикотажних виробів у середовищі AUTOCAD, Єліна Т. В. (2018)
Лук'янова К. С. - Удосконалення конструкції та технології виготовлення взуття для пілотів військово-транспортної авіації, Обрізан В. А. (2018)
Обрізан В. А. - Дослідження теплозахисних властивостей спеціального взуття для захисту від низьких температур, Данько А. Ю. (2018)
Бабич А. І. - Вплив факторів споживчого вибору на формування спектру послуг з ремонту взуття, Мирошниченко І. М. (2018)
Рубець О. Ю. - Порівняльна характеристика удосконаленої та діючої на підприємствах технології виготовлення повсякденного взуття, Бабич А. І. (2018)
Комкіна К. О. - Антропометричні дослідження стоп юнаків з використанням 3D технологій, Кернеш В. П. (2018)
Сич Є. С. - Удосконалення барабанної пральної машини за рахунок покращення підвіски, Петко І. В. (2018)
Зубенко Д. А. - Використання слідкуючих інверторів у агрегатах безперебійного живлення, Зенкін М. А. (2018)
Лісовець С. М. - Оптимізація режимів подачі газо-повітряної суміші в котельну установку, Мартинюк Ю. А. (2018)
Іскандарян Р. Е. - Використання датчиків в автоматизованій системі контролю тиску в автомобільних шинах, Пилипенко Ю. М. (2018)
Бакало О. О. - Дослідження автоматизованого контролю вологості ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур в теплиці, Пилипенко Ю. М. (2018)
Балабін В. В. - Військова складова професійної компетентності військового перекладача (2018)
Баранська Л. Б. - Геортоніми в прозовому дискурсі Марії Матіос: семантико-стилістичний аспект (2018)
Бережна О. О. - Особливості та способи перекладу складних термінів з антропонімімами в англомовних наукових текстах (2018)
Білоконенко Л. А. - Вплив оцінної лексики на емоційний стан людини в міжособистісному конфлікті (2018)
Блинова І. А. - Різноаспектність вивчення іронії: від античності до сучасності (2018)
Борбенчук І. М. - Поезія Катулла: римська спадкоємність та інновації поета (2018)
Бунтурі Ю. В. - Англіцизми в німецькій мові: плюси та мінуси, Полянська Т. В., Нiконоров С. I., Лутай Н. В. (2018)
Варчук Л. В. - Лінгвокультурологічні особливості реалізації образу оповідача в сучасному англомовному наративі (2018)
Войцехівська Н. К. - Негативні емоції як перешкода для взаєморозуміння мовців у діалогічному дискурсі (2018)
Votinova D. O. - George Orwell’s fairy story "Animal Farm” in Ukrainian variations in terms of retranslation hypothesis (2018)
Галів У. Б. - Позасловникова лексика у творах Василя Стуса (2018)
Глущенко О. В. - Наявність, прояв та сутність дифтонгів у сучасній німецькій мові (2018)
Гольтер І. М. - Складність та особливості перекладу в поетичних творах: майстерність перекладача (2018)
Дзера О. В. - Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід (2018)
Іщук А. А. - Психолінгвістичні засади англомовного рекламного повідомлення (2018)
Канна В. Ю. - Структурні особливості двокомпонентних прийменникових еквівалентів причини в українській та новогрецькій мовах, Хоровець В. Є. (2018)
Канюк М. В. - Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рідини" в українській мові (2018)
Кірковська І. С. - Концептуальний зміст функціонально-семантичної категорії футуральності в сучасній французькій мові (2018)
Ковалевська Т. І. - Елементарні девіації графічного оформлення сучасного англомовного постколоніального художнього тексту, Мацера О. А. (2018)
Коваленко Н. Д. - Про моду в українських говірках (2018)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Квантитативні методи в лінгвістиці: новітні тенденції (2018)
Кременєва Т. В. - Основні підходи до вивчення професійної мови (2018)
Кудоярова О. В. - Специфіка укладання друкованих навчальних словників вузької спеціалізації (на прикладі термінології в галузі автопілоту), Сергєєва О. М., Черкащенко І. С. (2018)
Куцак Г. М. - Приховані елементи складників ономасіологічної структури (2018)
Кушлик О. П. - Словотвірнопарадигматичний принцип систематизації дериваційного потенціалу дієслів, мотивованих темпоральними іменниками (2018)
Лобова О. К. - Жанрова система комічного інституційного дискурсу, Найдіна Є. С. (2018)
Луньова Т. В. - Концепти час І простір в есе Джона Бергера про фаюмські портрети: спроба лінгвокогнітивного підходу до аналізу екфразису (2018)
Лютянська Н. І. - Комунікативні невдачі в ситуації міжетнічної взаємодії: визначення та основні характеристики (2018)
Maksimov S. E. - Gaps in perception of oral discourse and ways of bridging them in interpreting (2018)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic semantics of professionalisms (2018)
Михайленко А. В. - Сполучувальні можливості загальновживаних слів та термінів в англійській мові, Гордієнко Н. М. (2018)
Олексієнко А. В. - Предикативні та комунікативно-прагматичні особливості гіпотаксису в сучасному англомовному медичному дискурсі (2018)
Оскирко О. П. - Номінація холодцю у східноподільських говірках (2018)
Petryk T. V. - Concept "evil” in channeling-discourse (2018)
Попович Ю. О. - Відтворення маркерів соціального статусу в описах меблів (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2018)
Посохова А. В. - Когнітивно-семантичні аспекти інтерпретації концептуальної і мовної картин світу (на матеріалі роману А. Хейлі "Airport") (2018)
Прокопович Л. С. - "Тільки б рідного поля зворушлива стрічка, / тільки б сіра солома прабатьківських стріх…" (екзистенційний світопростір ліричного героя в поезії Є. Маланюка) (2018)
Просяник О. П. - Знак і лінгвальна одиниця в семіологічній концепції Ф. де Соссюра (2018)
Прутчикова В. В. - Модификация паремий как средство формирования оценки в дискурсе (2018)
Рибак К. Б. - Податкові найменування в середньоукраїнській мові ХІV–ХV ст. (назви загальних податків та зборів) (2018)
Романова Н. В. - Семантичні підтипи емотивної лексики німецькомовного хрестоматійного алфавітного словника ХІХ століття (2018)
Рудницька Т. Г. - Особливості перекладу складних технічних термінів у галузі інформаційних технологій, Слободянюк А. А. (2018)
Семен Г. Я. - Німецькі елементи у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок", Черська Ж. Б. (2018)
Сидор А. Р. - Правнича термінологія та особливості її перекладу з англійської мови на українську, Нанівський Р. С. (2018)
Скобнікова О. В. - Створення власного корпусу американських кіносценаріїв (2018)
Сотников А. В. - Маніпуляція в ЗМІ: складники та протидія (2018)
Степаненко К. В. - Медіатори та посередники у чарівній казці: до проблеми диференціації (2018)
Стерлікова М. С. - Особливості вживання дієслів у пісенному дискурсі (2018)
Сулейманова Я. О. - Способи вираження оцінки в англійських та німецьких пареміях з компонентами на позначення природних стихій (2018)
Терновик О. П. - Лексико-синтаксична організація почесних написів Північного Причорномор’я (2018)
Тихоніна С. І. - Інтонація англомовного детективу (2018)
Ткаченко Ю. В. - Способи відтворення українських лінгвокультурем у німецькомовному історичному дискурсі (на матеріалі книги М. Ауста "Polen und Russland im Streit um die Ukraine") (2018)
Tokar Ye. - The lexical component of aviation English, Fainman I. (2018)
Тугай О. М. - Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови (2018)
Цапенко Л. Е. - Теоретические проблемы комбинаторики, Кудинова Т. И., Дуванская И. Ф. (2018)
Юмрукуз А. А. - Функціонально-компонентна структура концепту "згода" в англійській мові (2018)
Яким М. Б. - Фраземіка наукових праць Івана Франка: спроба лексикографічної розробки (2018)
Кійко Ю. Є. - Рецензія на монографію О. О. Борисова "Когнітивно-інформаційна параметризація діалогу у британських та українських різножанрових дискурсивних практиках" (2018)
Селіванова О. О. - Рецензія на монографію А. А. Марчишиної "Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)" (2018)
Цолін Д. - Рецензія на монографію О. Просяник "Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції" (Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Указ Президента України від 14.12.2012 №697/2012 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду" (витяг) (2013)
Закон України від 22.12.2011 №4212-УІ "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №1 "Про затвердження Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №2 "Про внесення до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України доповнень і змін, що стосуються участі прокурора у судовому процесі" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №3 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України" (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №4 "Про зміни у складі редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства" (2013)
Наказ Державної судової адміністрації України від 16.11.2012 №157 "Про внесення змін до наказу від 20 вересня 2012 року №108" (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.11.2012 №01-06/1731/2012 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про рекламу (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Виим господарським судом України)" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.12.2012 №01-06/1821/2012 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.12.2012 №01-06/1877/2012 "Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного" (2013)
Подоляк О. А. - Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. Судова практика (2013)
Дмитрієва Ю. А. - Практика господарського судочинства: проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із страхуванням, Гонтар О. В. (2013)
Татьков В. І. - До питання про поняття публічноправового спору (2013)
Мілаш В. С. - Правові аспекти моделювання договірних відносин, пов’язаних із проведенням маркетингових досліджень (2013)
Апанасенко К. І. - Визнання недійсними установчих документів суб'єктів господарювання (матеріально-правові та процесуально-правові аспекти) (2013)
Федюк Л. В. - Право на найменування юридичної особи (2013)
Хотенець П. В. - Про необхідність підвищення ролі господарських судів у захисті прав та законних інтересів українського підприємництва, Аюпова Р. М. (2013)
Гайдулін О. О. - Процесуальні засоби судочинства по добрій совісті (IUDICIÀ BONAE FIDEI) у стародавньому Римі (2013)
Комарницька О. Б. - Можливі підстави для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (2013)
Поєдинок В. В. - Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій (2013)
Вавженчук С. Я. - Проблеми виокремлення ознак цінного папера (2013)
Філіп’єв А. О. - CONFLIT MOBILE в міжнародному приватному праві (2013)
Лукач І. В. - Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав (2013)
РябцеваЯ. Г. - Правове регулювання оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (2013)
Сергієнко Н. А. - Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі (2013)
Сьомочкіна Є. М. - Правовий статус комунальних підприємств у сфері водопостачання та водовідведення на радіоактивно забруднених землях: порівняльний аналіз (2013)
Адабашев Т. К. - Правові особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері функціонування платіжних систем (2013)
Корчагін М. П. - Добросовісне набуття обтяженого майна від неуповноваженої особи (на прикладі заставленого рухомого майна) (2013)
Дабіжа Я. І. - Медіація як елемент стимулюючої функції господарського права (2013)
Соловйов В. Г. - Оновлення загальних засад господарського судочинства (2013)
Уліцький Аркадій Михайлович: "Моя життєва позиція — здійснювати захист прав людини" (2013)
Подоляк Ольга Антонівна — суддя з високим рівнем відповідальності за свою діяльність (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №8 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 №6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №9 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 "Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними” (2013)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна” (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.06.2013 №01-06/944/2013 "Про відкликання Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 22.01.2013 №01-06/86/2013 "Щодо вирішення спорів, пов’язаних зі стягненням податку на додану вартість, включеного до суми збору та плати за послуги, які надаються у морських торговельних портах України” (2013)
Хомченков Д. М. - Про зобов’язання викупити прості іменні акції підприємства (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення пені, нарахованої на суму основного боргу за поставлену теплову енергію (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення витрат за надання послуг з транспортування природного газу (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання недійсним рішення відділення Антимонопольного комітету України (2013)
Умрихін Д. П. - Практика господарського судочинства: проблемні питання, що виникають під час вирішення господарськими судоми спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” (2013)
Лукошкіна Ю. Ю. - Інформація за підсумками засідання "круглого столу” з обговорення проблемних питань, що виникають у спорах, пов’язаних із страхуванням та довірчими операціями (2013)
Лукомська О. В. - Вищий господарський суд надав методичну допомогу господарському суду Хмельницької області (2013)
Татьков В. І. - Організаційно-правове забезпечення формування судової практики в господарському судочинстві (2013)
Беляневич О. А. - Судові симуляції як антипод праву на суд (2013)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання укладення та припинення договорів про спільну господарську діяльність в Україні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Місце і роль Національної школи суддів України в підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи (2013)
Гуйван П. Д. - Строки (терміни) виникнення, здійснення та захисту прав у зобов’язаннях, пов’язаних із попередньою оплатою товару (2013)
Буткевич О. В. - Правовий статус торговельного підприємства (2013)
Федюк Л. В. - Право юридичної особи на місцезнаходження (2013)
Комарницька О. Б. - Дохід з якого виплачується винагорода (роялті) за використання музичних творів та фонограм (2013)
Швець В. О. - Право суб’єктів господарювання на судовий захист від рейдерських нападів (2013)
Тобота Ю. А. - Реалізація принципу справедливості, добросовісності і розумності у цивільних правовідносинах (2013)
Грабован Л. І. - Проблеми погашення вимог кредиторів при розгляді справ про банкрутство боржника, який ліквідується власником (2013)
Остапчук О. В. - Підстави розірвання договорів оренди в судовому порядку (2013)
Гладка В. В. - Правовий аналіз поняття "поширення інформації, що вводить в оману" (2013)
Степаненко Ю. М. - Специфіка суб’єктів виконання договору оренди об’єктів державного та комунального нерухомого майна (2013)
Стахєєва-Боговик О. О. - Аналіз спірних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у новій редакції (щодо процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства) з огляду на типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про транскордонну неспроможність” (2013)
Твердохліб Ю. В. - Принципи інституту арбітражного управління (2013)
Горяєва О. С. - Відповідальність у сфері здійснення аудиторської діяльності (2013)
Аксьонова В. І. - Соціально-філософський сенс гуманістичних обріїв європейського простору: український контекст (2018)
Атаманюк З. М. - Грані людської духовності у соціально-філософських рефлексіях (2018)
Бабаєва Баяз Аллаверді-Кізі - Ментальність як соціокультурний фактор розвитку суспільства (2018)
Борінштейн Є. Р. - Ассерторические, гипотетические и категорические императивы высшей школы (2018)
Виноградова Н. М. - Сочетание религиозно-философского, эстетического и поэтического феномена в традициях Японии (2018)
Гальченко М. С. - Культура мислення як фактор зміни соціокультурної реальності (2018)
Гансова Э. А. - Что такое социальный "вэлфэйр" (2018)
Добролюбська Ю. А. - Соціальна пам'ять в історіографічній традиції "Анналів" (2018)
Єременко О. М. - Основы философской комбинаторики с элементами оксюморонной диалектики (2018)
Ільїна Г. В. - Інтенції візуального "ока розуму" в традиції феноменологічно-екзистенційного аналізу (2018)
Кучерук О. А. - Социально-экономические аспекты формирования гражданской ответственности у студентов (2018)
Лопуга О. І. - Вплив інтернету та масової культури на розвиток духовно-моральних цінностей суспільства (2018)
Маді Г. І. - Основні підходи в дослідженні маргінальності: соціально-філософський аналіз (2018)
Пальчинская М. В. - Проектування інклюзивного освітнього простору як засіб соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітньому середовищі, Орленко І. М. (2018)
Петинова О. Б. - Економічна освіта як соціогуманітарний габітус homoeconomicus: філософсько-освітній дискурс (2018)
Плавич В. П. - Право і економіка в трансформаційному суспільстві (2018)
Рудан Н. С. - Вплив менталітету українського суспільства на розвиток української економічної культури (2018)
Савченков О. Г. - Внешняя память как фактор формирования клипового сознания и новых типов мышления (2018)
Сосєдко Г. С. - Особливості історичної онтології у працях Д. Дорошенка з точки зору тропології (2018)
Терземан О. В. - Особливості вербальної репрезентації у соціально-комуникативному дискурсі (2018)
Халапсіс О. В. - Мир без денег: экономические и социокультурные трансформации эквивалента стоимости (2018)
Цибра М. Ф. - Дисбаланс позитивного і негативного у розвитку особистості (2018)
Сливка С. С. - Трансцендентальна методологія юридичної деонтології, Чорнобай О. Л. (2018)
Макарова Л. Р. - Співвідношення поняття "правовий акт органів судової влади" із суміжними категоріями (2018)
Матейчук Р. І. - Порядок створення парламентських комітетів (2018)
Березовська С. В. - Трансформація та сутність оподаткування заробітної плати податком на доходи фізичних осіб (2018)
Пєров А. П. - Особливості правового регулювання підготовки кадрів для державної служби України у світлі адміністративної реформи (2018)
Припутень Д. С. - Щодо доцільності підвищення ефективності норм про застосування примусу, пов’язаного з адміністративною відповідальністю, у службовому праві (2018)
Дембіцька С. Л. - Особливості застосування основних адміністративно-правових методів переконання та примусу (2018)
Решота В. В. - Акти центральних органів виконавчої влади в системі джерел адміністративного права (2018)
Запотоцька О. В. - Нагляд як засіб публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції (2018)
Юркевич Ю. М. - Проблемні аспекти створення та діяльності адвокатських об’єднань за законодавством України (2018)
Кройтор В. А. - Правові аксіоми в цивільному судочинстві (2018)
Токарева В. О. - Інтелектуальна власність КНР: на шляху інновацій (2018)
Луців М. С. - Удосконалення механізму захисту майнових прав та інтересів інвесторів у сфері будівництва житла (2018)
Мамушкіна А. І. - Способи відшкодування майнової шкоди, завданої терористичним актом (2018)
Ясиновська О. С. - Відповідальність державного господарського об’єднання та підприємств-учасниківза порушення внутрішньогосподарських зобов’язань (2018)
Тарасенко В. С. - Правові стимули підвищення народжуваності в Україні (2018)
Мельник В. П. - Поняття та ознаки публічного соціального захисту осіб з інвалідністю (2018)
Шматько Г. І. - Незаконна забудова пляжів як рекреаційних земель та порушення прав громадян на вільний доступ до них (2018)
Чирик А. О. - До питання про суб’єктний склад спільної часткової власності на земельну ділянку (2018)
Щестюк О. М. - Земельні права громадян України у сфері землеустрою в контексті процедури їх реалізації (2018)
Us O. V. - Criminal and legal estimation of behaviour of person (2018)
Бабанін С. В. - Генезис кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки на транспорті (2018)
Бідна О. І. - До питання про визначення поняття "інші заходи кримінально-правового характеру" (2018)
Іщенко М. В. - Створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля як наслідок забруднення або псування земель (2018)
Сень І. З. - Поняття спеціальної норми в кримінальному праві України (2018)
Федчишина В. В. - Науково-методичне забезпечення спеціальних економічних знань при розслідуванні і судовому розгляді економічних злочинів у 20–40-і роки ХХ століття (2018)
Куцій М. С. - Предметно-практичні обриси парадигми оперативно-розшукової діяльності на євроінтеграційному шляху національної спецслужби (2018)
Глидер И. В. - Свойства доказательств в уголовном процессе Израиля (2018)
Мануїлова К. В. - Зміст та цілі міграційної політики: досвід іноземних держав (2018)
Алиева Гюльшен Фазиль кызы - Психоаналитический взгляд на политическую интуицию (2017)
Гусейнова Гюльшан - Становление взаимоотношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в области науки и образования (1991-2003 гг.) (2017)
Кольцов В. М. - Різновиди, вияви й етапи розвитку протестності та нонконформізму (на прикладі режимів "реального соціалізму" в Польщі, Угорщині та Чехословаччині 40-х – 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Лукашенко Є. М. - "Суспільство вільних" Фрідріха фон Гаєка (2017)
Олефір І. В. - Аналіз категорій "влада" та "сила" в політологічному вимірі (2017)
Сазонов В. В. - Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою (2017)
Сафаров Парвиз Шахин оглы - Азербайджанская Республика в геополитическом треугольнике: Россия-Иран-Турция в первой половине 90-х гг. ХХ в. (2017)
Січкаренко Г. Г. - Гендерні стереотипи в суспільних дисциплінах (2017)
Шукуров Вагиф Камал оглу - Тенденции национального возрождения в 50-годax XX века в Азербайджанской ССР (2017)
Бортнікова А. В. - Інститут володимирського війта в структурі управління містом за магдебурзьким правом ХV – ХVІ століть (2017)
Голуб’як Н. Р. - Динаміка громадянської позиції: від громадянської активності до політичної пасивності (2017)
Зерницький Р. В. - Сучасні абсолютні монархії на прикладі Держави Катар і Султанату Оман (2017)
Макаренко Л. П. - Особливості комунікації вищих органів державної влади в Україні за парламентсько-президентської форми державного правління (2017)
Морарь М. В. - Місце та роль політичної комунікації в іміджмейкерстві партійного лідера (2017)
Pronoza I. I. - Factors influencing the formation of the EU position on Russian-Ukrainian problem in the context of information security (2017)
Ростецька С. І. - Глобалізація як фактор впливу на формування й збереження регіональної та локальної ідентичності (2017)
Салимзаде Мехди Ильдырым оглу - Организация и структура муниципалитетов как одной из основных форм местного самоуправления (2017)
Сергієнко Я. Ю. - Теоретичні засади оборонної політики об’єднаної Німеччини в першій половині 90-х років XX ст. (2017)
Трофимов Е. А. - Структурно-факторный анализ основных форм участия россиян в политической жизни (часть 2) (2017)
Шишименко І. М. - Політичні експерти та засоби масової інформації (2017)
Абдуллаева Мафтуна Рашид кызы - Безопасность национальных интересов как политическая проблема (2017)
Бабашева Санубар Адыширин кызы - Биполярность в международной системе и ее внутренняя динамика (2017)
Головко І. К. - Підходи до інтерпретації дефініцій "регіоналізація" і "парадипломатія" у сучасному науковому дискурсі (2017)
Єремєєва І. А. - Проблеми трансформації міжнародних збройних конфліктів у сучасному світі (2017)
Калитчак Р. Г. - Участь міст у Східному Партнерстві: досягнення та виклики (2017)
Коппель О. А. - Релігійний фактор у міжнародних системах, Пархомчук О. С. (2017)
Павлова Т. С. - Інструменти публічної дипломатії США, Шамраєва В. М. (2017)
Rustamova Aybeniz - The position of the European Union in the settlement of the Nagorho-Karabakh conflict (2017)
Гарбарук А. C. - Історична пам’ять – суттєвий чинник кристалізації етнічної ідентичності, Казмірчук О. А. (2017)
Явір В. А. - Інтеграційні етнополітичні процеси: класифікація та розмежування (2017)
Маслов Ю. К. - Рецензія на монографію Вовк С. О. "Громадянські війни: ґенеза, сутність, наслідки" (2017)
Баранов Г. Л. - Методологічні основи моделювання процесів формотворення інноваційних матеріалів аерокосмічної технології, Комісаренко О. С. (2017)
Mashkov O. A. - On the issue of constructing an environmental monitoring system using a network approach, Mashkov V. A., Kosenko V. R. (2017)
Пашков Д. П. - Використання багатоспектральних зображень в екологічному моніторингу для визначення антропогенного впливу, Шевченко Р. Ю. (2017)
Епишев В. П. - Ідентифікація космічних об’єктів за результатами фотометричних спостережень, Мотрунич И. И., Найбауер И. Ф., Кудак В. И., Периг В. Н., Москаленко С. С., Сухов П. П., Сухов К. П. (2017)
Гриб Д. А. - Питання щодо захисту каналу управління безпілотними літальними апаратами вітчизняного виробництва, Костенко И. Л., Воронов Д. Н. (2017)
Коломійцев О. В. - Багатопараметрична однопунктна система зовнішньо-траєкторних вимірювань ракет-носіїв космічних апаратів, Кулагін К. К., Мегельбей В. В., Нос І. А., Філіппенков О. В. (2017)
Добровольский Д. В. - Признак недостоверности индикаторной скорости полета (2017)
Кожухов О. М. - Оптимальный алгоритм движения телескопа при поисковых наблюдениях малых тел cолнечной системы (2017)
Ларьков С. М. - Ідентифікація аеродинамічних характеристик літака-носія штатними засобами об’єктивного контролю, Пахольченко А. Н., Сергиенко А. И. Добровольский Д. В. (2017)
Машков О. А. - Аналітична оцінка якості процесу керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарату з алгоритмом на основі вирішення зворотних задач динаміки, Мамчур Ю. В. (2017)
Кавац В. В. - Розроблення програмного комплексу "Імітатор наземної станції (НС) СКТРЛ", Капустин Е. И., Литвинова Н. А., Литвишко Т. Н. (2017)
Жукаускас С. В. - Системы мобильного экологического мониторинга обращения с опасными отходами с использованием беспилотных летательных аппаратов, Сметанін К. В. (2017)
Стрюков А. С. - Механізми врахування інформаційного впливу при прийнятті управлінських рішень (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (2018)
Павлюченко А. М. - Комплексний метод розрахунку опору тертя і теплообміну на поверхні льотних осесиметричних об’єктів при польоті по траєкторії з наявністю в пристінному прикордонному шарі неізотермічності, стисливості, ламінарно-турбулентного переходу та реламінарізації, Шийко О. М. (2018)
Коновалов Д. В. - Проміжне охолодження циклового повітря в газотурбінних установках аеротермопресорами, Кобалава Г. О. (2018)
Митиков Ю. А. - Аммиачные системы наддува топливных баков двигательных установок ракет-носителей, Соловьева Н. М., Крысько Б. А. (2018)
Радченко А. М. - Забруднення поверхонь нагріву утилізаційних котлів при спалюванні водопаливних емульсій на основі малов’язких палив, Андреєв А. А., Корнієнко В. С. (2018)
Бойко Л. Г. - Метод расчета термогазодинамических параметров турбовального ГТД на основе повенцового описания лопаточных машин. Часть 1. Основные уравнения, Кислов О. В., Пижанкова Н. В. (2018)
Радченко Р. Н. - Получение конденсата как сопутствующего продукта охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки (2018)
Радченко А. М. - Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резерву холодопродуктивності абсорбційної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі, Радченко Р. М., Кантор С. А., Портной Б. С., Ткаченко В. С. (2018)
Западня К. О. - Выбор и обоснование архитектуры виртуальной производственной системы для планируемого портфеля заказов, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2018)
Бурунсуз Е. С. - Разработка элементов модели управления проектом создания плазмохимических устройств для энергетических установок (2018)
Лавренюк М. С. - Метод об’єктної постобробки карт класифікації з урахуванням специфіки кожного класу (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Планковский C. И. - Экспериментальное исследование влияния термоимпульсной обработки лопаток турбин ГТД на склонность к высокотемпературной газовой коррозии, Палазюк Е. С., Гарин В. О., Дьяченко Ю. В. (2018)
Радченко А. М. - Охолодження повітря на вході ГТУ з використанням резерву холодопродуктивності абсорбційно-ежекторної холодильної машини в бустерному повітроохолоджувачі, Кантор С. А., Портной Б. С., Щербак Ю. Г. (2018)
Шоринов А. В. - Перспективы применения технологии холодного газодинамического напыления для защиты и восстановления деталей из магниевых сплавов (2018)
Корниенко В. С. - Влияние загрязнения на тепловую эффективность поверхностей нагрева утилизационных котлов при использовании водотопливных эмульсий на основе маловязких топлив, Радченко А. Н., Андреев А. А., Щербак Ю. Г. (2018)
Ильченко М. Е. - Создание архитектуры "распределенного спутника" для низкоорбитальных информационно-телекоммуникационных систем на основе группировки микро- и наноспутников, Нарытник Т. Н., Рассамакин Б. М., Присяжный В. И., Капштык С. В. (2018)
Харьков А. Ю. - Автоматическая оценка дисперсии аддитивных помех для искаженных шумом сигналов в области ДКП, Лукин В. В. (2018)
Федорович О. Е. - Использование компонентно-компетентностного подхода для формирования кооперации исполнителей инновационного заказа при создании сложной аэрокосмической техники, Гайденко О. А., Пуйденко В. А. (2018)
Бурунсуз Е. С. - Оценка инвестиционной целесообразности проекта создания энергетического комплекса по плазмохимической переработке угля в условиях неопределенностей (2018)
Перепелицын А. Е. - Метод разработки мультипараметризируемых проектов программируемой логики (2018)
Остроумов І. В. - Оцінювання точності вимірювань дальномірного обладнання (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Шабалін Б. Г. - Процеси корозії та мінералоутворення в системі метал-бентонітовий буфер, Злобенко Б. П., Лавриненко О. М., Бугера С. П. (2017)
Федоренко Ю. Г. - Гигроскопичность глинополимерных композитов, Розко А. Н., Жарин И. С. (2017)
Карабин В. В. - Форми знаходження міді у зоні техногенезу об’єктів вуглевидобутку (на прикладі шахти Візейська Червоноградського гірничо-промислового району), Кочмар І. М. (2017)
Сущук Е. Г. - Металогенія уранових рудних районів в осадовому чохлі українського щита, Верховцев В. Г. (2017)
Фомін Ю. О. - Вимоги до матеріалу для ізотопно-геохімічних досліджень (на прикладі родовищ урану і золота України), Верховцев В. Г., Деміхов Ю. М., Кравчук З. М., Борисова Н. М., Студзінська А. О. (2017)
Ярощук М. А. - Металлогения золота украинского кристаллического щита, Фомин Ю. А., Заборовская Л. П. (2017)
Фомин Ю. А. - Роль вулканизма, регионального метаморфизма и эпитермальной активизации в золотонакоплении в архейских зеленокаменных структурах приднепровья, Заборовская Л. П., Борисова Н. Н., Кравчук З. Н. (2017)
Осьмачко Л. С. - Торий-урановые проявления мангушской межблоковой зоны Украинского щита, Ярощук М. А. (2017)
Кукуєва В. В. - Чисельне визначення продуктів розкладання фосфорорганічних речовин, Забулонов Ю. Л. (2017)
Мусич Е. Г. - Перспективы фосфорсодержащих руд Украины, Верховцев В. Г. (2017)
До 80-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Р. Я. Белєвцева (2017)
До 80-річчя кандидата геолого-мінералогічних наук О. В. Пушкарьова (2017)
Інформація для авторів Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2017)
Пархоменко В. Д. - Інформація як природна, універсальна категорія, Секі С. (2018)
Баланчук І. С. - Інновації в економіці як засіб підвищення конкурентоспроможності держави (на прикладі Фінляндії) (2018)
Бочарова Ю. Г. - Методологічні засади дослідження процесу розвитку інноваційної інфраструктури (2018)
Паладченко О. Ф. - Сучасні підходи і методи проведення прогнозних досліджень: св ітовий досвід і можливість його використання в Україні, Молчанова І. В. (2018)
Гюнель Рагимли - Устойчивое развитие инфраструктуры: современное состояние социальной инфраструктуры Азербайджана (2018)
Андрощук Г. О. - Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (ІІ частина) (2018)
Kabat O. S. - Polymer composite materials with a high level of thermal stability based on phenolic resins and disperse silica fillers, Kobelchuk Yu. M., Chervakov D. O., Chervakov O. V. (2018)
Рішан О. Й. - Спосіб лінеаризації аналогових сигналів первинних вимірювальних перетворювачів з синусоїдальними або косинусоїдальними характеристиками перетворення, Андріюк І. В. (2018)
Свердліковська О. С. - Апротонні полімерні іонні рідини іоненового типу, Бурмістр М. В., Феденко О. О. (2018)
Оптика; лазерна техніка; охорона навколишнього середовища; нові матеріали і речовини; металофізика; утилізація небезпечних відходів; композиційні матеріали; металургія; геологія; авіація та космос (2018)
Андрощук Геннадій Олександрович (2018)
Danilyan O. G. - The problem of correlation between information rights and information freedom of man in the modern world, Dzoban О. P. (2018)
Мануйлов Є. М. - Вплив "політичної доцільності" на буття правових норм та цінностей у сучасному вітчизняному державотворенні, Калиновський Ю. Ю. (2018)
Прудникова О. В. - Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах "гібридної війни" (2018)
Фінін Г. І. - Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу (2018)
Жданенко С. Б. - Атрибутивність та модальність відповідальності в інформаційному суспільстві (2018)
Коваленко І. І. - До проблеми обґрунтування процесуальності правового життя, Кальницький Е. А. (2018)
Мелякова Ю. В. - Буття права та буття у праві: від перформативу до перформансу (2018)
Трофименко В. А. - Медійно-інформаційна сторона роботи Національної поліції (2018)
Стасевська О. А. - Експлікація аксіологічного аспекту концепту "історична пам’ять (2018)
Satokhina N. I. - Law as a way of mastering the past: truth, justice, reconciliation (2018)
Михайловський Р. А. - Кризові прояви духовності у повсякденності інформаційного суспільства (2018)
Чернієнко О. В. - Візуальна метафора ідентичності людини (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2018)
Прохоренко В. П. - Стратегія розвитку фінансового сектору як об’єкт економічного дослідження (2018)
Cоловаров А. В. - Індикатори боргової безпеки банківського сектору національної економіки (2018)
Chibisova V. - The prevention of systemic liquidity risk in modern conditions of banking regulation (2018)
Шелудько С. А. - Місце валютного регулювання в управлінні валютними відносинами (2018)
Зорянський В. А. - Регулювання кредитного ринку України (2018)
Добош Н. М. - Розвиток страхового посередництва в Україні в контексті його впливу на ефективне функціонування страхового ринку (2018)
Богуславська С. І. - Концептуальний базис менеджменту сталого розвитку регіону (2018)
Мамедов С. Г. - Формування стратегії реструктуризації банків в Україні (2018)
Омельчук Я. А. - Теоретичні аспекти виявлення та управління конфліктом інтересів у банках України, Швець Н. Р. (2018)
Шльончак В. В. - Комплексний підхід до оцінки ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків (2018)
Демченко А. М. - Удосконалення функціонування інновацій банківського ритейлу в Україні на прикладі зарубіжного досвіду (2018)
Курносов О. В. - Вплив дебіторської заборгованості на створення запасів на підприємствах ЗЕД, Данильчук І. В., Кучма Л. О. (2018)
Поздняков Ю. В. - Обґрунтування економічних передумов формування трендів змін ставки капіталізації, Лапішко М. Л. (2018)
Жук А. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення публічних закупівель в Україні (2018)
Алексанян А. Г. - Поширення інформаційних технологій і динаміка можливостей людини в соціально-трудовій сфері (2018)
Левченко О. А. - Моделювання оцінки фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій (2018)
Нусинов В. Я. - Совершенствование корпоративного управления компаниями, находящимися в финансово-экономическом кризисе (2018)
Кочума І. Ю. - Продуктивність праці в Україні: мотиваційний аспект (2018)
Кліпа І. А. - Порівняльний аналіз ефективності праці та споживання (2018)
Кліпа Ю. В. - Актуалізація компетентнісного підходу у професійній освіті майбутніх економістів-підприємців (2018)
Бєлікова Н. - Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичноговиховання та спорту до рекреаційно-оздоровчоїдіяльності у Польщі, Індика С. (2018)
Савчук П. - Здоров’я та здоровий спосіб життя людини: погляди, думки, висновки, Бакіко І., Ковальчук В., Савчук С. (2018)
Твердохліб О. - Структурна характеристика психосоматичної системи українського козацтва (2018)
Чеховська Л. - Соціальна відповідальність у діяльності фітнес-клубів України (2018)
Деделюк Н. - Модель організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів, Ковальчук Н., Ващук Л., Томащук О., Санюк В., Савчук С. (2018)
Сабіров О. - Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами, Пантік В. (2018)
Вольчинський А. - Організаційно-методичні основи фізичної активності дітей дошкільного віку, Смаль Я., Малімон О., Ковальчук А., Рода О. (2018)
Semeniv B. - Educational Model of Physical Training of Students of Bio-technological Profiles, Babych A., Bilenjkyj P., Prystavsjkyj T., Kovban O. (2018)
Розторгуй М. - Підготовка спортсменів з інвалідністю на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки у силових видах спорту, Передерій А. (2018)
Давыдов В. - Характеристика антропологических и силовых показателей спортсменок различной квалификации в гребле на байдарках, Шантарович В., Пригодич Д. (2018)
Клімашевський О. - Технологія моделювання кінематичної структури рухів у процесі технічної підготовки кваліфікованих метальників списа, Козлова О. (2018)
Маленюк Т. - Побудова тренувального процесу легкоатлеток при підготовці до кросового сезону з урахуванням циклічності змін жіночого організму, Собко Н. (2018)
Палатний А. - Результати кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях із боксу (2018)
Сосновська О. - Програма формування відчуття ритму в художній гімнастиці на етапі початкової підготовки, Петрина Р. (2018)
Черкашин Р. - Вплив нефармакологічних засобів на тренувальну діяльність студентів вищих навчальних закладів, Валькевич О., Білера М., Матійчук В. (2018)
Рецензія на колективну монографію "Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення" (авт.: Анатолій Цьось, Анатолій Хомич, Анжей Сорока та ін.; за наук. ред. проф. А. В. Цьося) (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Матусевич К. М. - Суперечності біметалізму: проблема паритету (2018)
Панковець М. П. - Деякі аспекти дослідження проблем зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки України, Берегова Г. І. (2018)
Пилипенко Ю. І. - Соціальний капітал як чинник економічного розвитку суспільства, Алєксєєнко Д. Д. (2018)
Бабенко В. О. - Дослідження розвитку інтеграційних процесів у глобальній системі міжнародної торгівлі, Сідоров В. І., Фірсанова В. О., Бондаренко М. І. (2018)
Степанюк Н. А. - Вплив сучасного реформування на розвиток національної економіки (2018)
Zakharchuk V. - The basic principles of the state policy in the field of consumer protection in the market of organic products, Nerutsa L. (2018)
Андрєєва Н. М. - Маркетинговий аудит підприємства: методичні аспекти уніфікації процедури стратегування та оцінки ефективності, Зіньковська Д. В. (2018)
Гречкосій І. Д. - Розробка стратегії розвитку підприємства шляхом підвищення інвестиційної привабливості, Осичка О. В. (2018)
Квасній Л. Г. - Аналіз та оцінка чинників впливу на розвиток підприємств туристичної індустрії Прикарпаття, Щербан О. Я., Федишин В. В. (2018)
Куклінова Т. В. - Сучасні тенденції Інтернет-торгівлі в Україні (2018)
Никифоренко В. Г. - Крос-культурний менеджмент і управління персоналом як складові системи стратегічного управління, Кравченко В. О. (2018)
Радіонова Н. Й. - Вплив механізму виробничого левериджу на управління витратами промислового підприємства (2018)
Токарчук Д. М. - Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку (2018)
Андрєєва Я. С. - Теоретичні аспекти фінансового інжинірингу в комерційному банку, Величко Г. О., Ропотан І. В. (2018)
Арутюнян Р. Р. - Патоінститути ринку капіталів України: можливості оздоровлення та ефективного функціонування, Арутюнян С. С., Ропотан І. В. (2018)
Сирчин О. Л. - Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку (2018)
Череп А. В. - Формування стратегії антикризового управління підприємств машинобудування Запорізької області, Павленко А. І. (2018)
Старенька О. М. - Методичні основи здійснення оперативного контролю на промислових підприємствах (2018)
Шерер І. Л. - Модель організації обліку доходів за програмами лояльності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (2018)
Копішинська О. П. - Шляхи реалізації проектно-орієнтованої моделі співпраці закладів вищої освіти, IT-компаній та агропідприємств при впровадженні інформаційних систем, Уткін Ю. В. (2018)
Сендзюк М. А. - Еволюційна стратегія як метод удосконалення збалансованої системи показників управління підприємством, Науменко І. В., Держук О. В. (2018)
Sokolovska Z. - Modeling the advertising strategy of enterprises on the pharmaceutical products market, Kapustian I. (2018)
Автори статей (2018)
Панасенко Е. - Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм, Сурчилова С. (2018)
Арістова Н. - ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття (2018)
Шпак О. - Початкова економічна освіта – важлива ланка підготовки особистості до життя, Булавенко С., Примаченко Н. (2018)
Бахмат Н. - Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти (2018)
Кишакевич І. - Формування творчого мислення лікарів за допомогою причинно-наслідкових запитань (2018)
Мукан Н. - Специфіка освітніх програм для дітей корінних народів Канади у період раннього дитинства, Миськів І., Запотічна М. (2018)
Яковлєва В. - Специфіка виховання позитивного ставлення до праці підлітків загальноосвітніх інтернатних закладів та форми її організації у позаурочний час (2018)
Dzuibata Z. - CLIL programmes in higher agrarian and technical educational institutions in Ukraine (2018)
Мішедченко В. - Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі, Пішун С. (2018)
Дудікова Л. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам медичних закладів вищої освіти щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів (2018)
Шелудько І. - Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості (2018)
Калічак Ю. - Формування компетентності вихователя закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2018)
Магрламова К. - Аналіз системи кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії (2018)
Павинська Н. - Формування у майбутніх учителів гуманістичного світогляду у творчій спадщині педагогів (2018)
Гириловська І. - Організаційно-педагогічні умови проведення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Гуров С. - Сутність духовно-моральних цінностей особистості у філософсько-педагогічному дискурсі (2018)
Бешок Т. - Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів (2018)
Микитюк В. - Педагогічний топос "бурси": рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику (2018)
Пайкуш М. - Формування фахових компетентностей майбутнього лікаря шляхом інтеграції природничонаукових і професійно-практичних дисциплін (2018)
Андрєєнкова Г. - Казка як мотиваційний чинник до вивчення англійської мови, Колодіна Л. (2018)
Кушнірук С. - Алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки (2018)
Сятецький К. - "Буковинський соловейко", "Український карузо", "Співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади": виконавська і музично-громадська діяльність видатного Ореста Руснака (2018)
Василик Дз. - Інтерпретація поезій Олександра Олеся та Олега Ольжича у творчості Богдани Фільц: суспільно-креативний аспект (2018)
Ек Н. - Фортепіанні п’єси для молоді композиторів української діаспори у практиці вчителя музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу для дітей Стефанії Туркевич) (2018)
Глікман С. - Методичне забезпечення формування професійних якостей майбутніх судноводіїв (2018)
Стасюк Ю. - Мистецька рефлексія концертної діяльності Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського як складової становлення хорового виконавства України другої половини ХХ століття (2018)
Замфереско О. - Застосування особистісно-діяльнісного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Мирошникова М. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції у процесі професійної підготовки (2018)
Баранська С. - Небесна Сотня як символічно-сакральна формула майданної поезії (2018)
Носуліч Г. - Корпоративна освіта – підходи до визначення терміну (2018)
Шелест Н. - До питання формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Akimova L. N. - Role and place of economic security in the system of state regulation providing for national security of Ukraine (2018)
Akimov A. А. - Of prevention of professional deformation by workers of emergency rescue departments of the state service of Ukraine on emergency situations (2018)
Andrieiev V. A. - Page of public workers in Ukraine: origin, concept and content (2018)
Andriyenko N. V. - Analysis of existing methods in the implementation of public fire security management, Hamann P. I. (2018)
Bielska T. V. - Cooperation of authorities with international organizations as an important aspect of social and economic development of Ukraine, Khomaiko K. O. (2018)
Bugaytsov S. G. - Improvement of mechanisms of public administration in field of fire safety as a complex national security, Shoyko V. A. (2018)
Vavrenyuk S. A. - Ways of improving the system of training of physical culture and sports in higher educational institutions (2018)
Greben S. E. - Legal regulation of relations in the field of implementation of financial control, activities of higher educational institutions (2018)
Dyriv A. B. - Decentralization: the main theoretical approaches to the concept (2018)
Yelinskaya V. V. - Public administration as an element of decentralization of power in Ukraine: the theoretical, technological aspect and peculiarities of the introduction of public administration in Ukraine (2018)
Koval Y. S. - Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management (2018)
Kolisnichenko N. N. - Four basic methods of teaching English in a chronological order of their development: application in the system of public administration training, Yatsun Y. M. (2018)
Lebіedіeva N. A. - Use of movie as a tool of state administration for the amateur art in national patriotic public influence (2018)
Masik M. Z. - Features of risk management after realizing PPP projects (2018)
Semenets-Orlova I. A. - Tendencies in reforming the educational system of modern Ukraine: national and regional aspects (2018)
Terentieva A. V. - Administration decision-making under the conditions of emergency (2018)
Turyk M. V. - Conceptual approaches to the issue of forming parliamentary coalitions (2018)
Chaplay I. V. - The orienters of development of forms of communicative influence of civil society on the public policy (2018)
Sciurba M. - Analysis of the public regulation Issues in implementing mechanisms to fight money laundering: international and domestic experiences (2018)
Herasina L. М. - Concept and tendencies to the development of the world political process (2018)
Кіндратець О. М. - "Негативна мобілізація" населення як результат інформаційних впливів в умовах "гібридної" війни (2018)
Клімова Г. П. - Генеза і функціональні особливості політичних партій (2018)
Куц Г. М. - Демократичні принципи в освітньому процесі: політико-культурний контекст (2018)
Куцепал С. В. - Міф як засіб регуляції суспільно-політичних відносин в умовах інформаційної війни (2018)
Малиновський В. Я. - Природа і зміст політичної служби в Україні (2018)
Погрібна В. Л. - Проблема наукової визначеності феномену "соціальні ризики в системі соціального захисту населення" (2018)
Поліщук І. О. - Модерна політична ментальність українського народу (2018)
Смолянюк В. Ф. - Системні засади національної безпеки України (2018)
Тихомирова Є. Б. - До питання про кліматичну дипломатію (2018)
Trebin M. P. - Religious extremism: understanding the essence (2018)
Волянська О. В. - Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри, Підкуркова І. В. (2018)
Голованов Б. Д. - Критична теорія і автентична альтернатива репресивної соціальності, Фролова О. В. (2018)
Сахань О. М. - Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: український вибір, Шевчук Н. В. (2018)
Федорчук О. О. - Політична наука України в міжнародному інформаційному просторі (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2018)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: особливості метаболічних змін на різних етапахрозвитку хвороби, Недзвецька Н. В., Ягмур В. Б., Кленіна І. А. (2018)
Степанов Ю. М. - Клініко-гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової портальної гіпертензії, Чалий М. В. (2018)
Бабінець Л. C. - Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті, Шевченко Н. О. (2018)
Абатуров О. Є. - Порушення дигестії лактози у формуванні інсулінорезистентності при ожирінні в дітей із різними генотипами гена лактази та способи лікування, Степанов Ю. М., Нікуліна А. О. (2018)
Сорокман Т. В. - Показники цитокінів у дітей із гепатобіліарною патологією, поєднаною з паразитозами, Попелюк Н. О., Швигар Л. В. (2018)
Березницький Я. С. - Характеристика змін показників ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання, Дука Р. В. (2018)
Сирчак Е. С. - Клинический случай пациентки с синдромом раздраженного кишечника (2018)
Власова О. М. - Ідіопатична нециротична портальна гіпертензія та її причини (2018)
Чабан Н. П. - Граф Карл Сонгайло — патриарх земской медицины на Екатеринославщине, Шевцова З. И., Гапонов В. В. (2018)
Холод К. Ю. - Практичні аспекти моніторингу діяльності внутрішніх аудиторів підприємства, Федорак О. О., Тімошин О. О. (2018)
Семко Ж. О. - Управління ризиками органів з оцінки відповідності (сертифікації) продукції. Частина 3. Кількісна оцінка ризиків, пов’язаних з діяльністю органу з сертифікації (2018)
Багров М. О. - Проблеми технічного регулювання у сфері залізничного транспорту (2018)
Брусило Д. О. - Фірмовий стиль як засіб ідентифікації підприємства та його формування з точки зору видавничої діяльності, Гладких І. В. (2018)
Третяк Е. В. - Дослідження впливу бокових та вертикальних сил від напіввагона моделі 12-7023-01 на верхню будову залізничної колії, Столєтов С. О., Сулим А. О., Крижановський А. Ю. (2018)
Водянников Ю. Я. - Исследования причин появления термотрещин на колесных парах пассажирсиких вагонов с дисковыми тормозами, Хозя П. А., Кукин С. В., Павлов С. А., Лашкевич И. М. (2018)
Водянников Ю. Я. - Воздействие на путь при торможении грузового вагона, Сулим А. А., Хозя П. А., Столетов С. А., Третьяк Э. В. (2018)
Ільчишин В. В. - Визначення залишкових тангенціальних напружень на поверхні катання бандажів, Чебуров С. А. (2018)
Чебуров С. А. - Порівняння характеристик дефектів матеріалу осей чорнових (заготовок профільних) різних вітчизняних виробників (2018)
Речкалов В. С. - Расчетные зависимости для исследования вертикальных колебаний оболочки котла железнодорожных цистерн с учетом конструктивных особенностей, Речкалов С. Д., Ильчишин В. В., Соляник М. И. (2018)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2017)
Виткалов С. В. - Культурно-мистецький аспект євроінтеграційних процесів України (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку” у м. Рівне), Виткалов В. Г. (2017)
Даниленко М. П. - Реймське Євангеліє як визначальна пам’ятка оригінальної літератури Київської Русі, Чумакевич І. М. (2017)
Дульська О. В. - Ремінісценція антично-гуманістичного знання епохи Просвітництва (2017)
Завальнюк Х. В. - Специфіка підготовки диригента-регента до богослужбового хорового виконавства на Прикарпатті (2017)
Горбатова Н. О. - Дуальна форма хореографічної освіти в Україні (2017)
Бичковська Ж. О. - Генеза вокального музикування в Україні (2017)
Зваричук Ж. Й. - Формування традиції богослужбового хорового виконавства Станиславова кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Чернета Т. О. - Бандура у Дніпропетровській філармонії: історія і сучасність, Овчарова С. В. (2017)
Черняк Г. П. - Постать М. Пимоненка в українському мистецтві останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття, Шеремета Х. Р. (2017)
Синько Г. П. - Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе у світовому культурному контексті (2017)
Іваниш А. І. - Тенденції декору в народному одязі гуцулів Закарпаття міжвоєнного періоду ХХ ст. : різновиди, композиційні прийоми в оздобленні (2017)
Шолудько Н. Г. - Асоціація українських письменників і Вітчизняний літературний процес, Хіміна К. О. (2017)
Яковлев О. В. - Синергетична парадигма саморозвитку культурного континууму України (2017)
Соловйов В. А. - Науково-методичні підходи до вивчення хорового виконавства ХХ століття (2017)
Бєдакова С. В. - Методологічні підходи до пізнання музичного твору в контексті музичного виконавства як фактор громадянського виховання майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Свірідовська Л. М. - Особливості стилістики української фортепіанної музики першої третини ХХ століття як чинник виховання громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Грінберг Л. Ф. - Українська мова у картині світу Пантелеймона Олександровича Куліша (1819 – 1897 рр.) (2017)
Шевченко В. В. - Індивідуальний виконавський стиль диригента –хормейстера як теоретична проблема, Добронравова С. А. (2017)
Борисенко Ю. С. - Соціокультурна анімація як різновид дозвіллєвої діяльності скансенів України (2017)
Красовський С. О. - Культурологічна концептуалізація поняття міжнародного туризму: постановка проблеми (2017)
Майборода Р. В. - Сутність парадигми професійної мобільності (2017)
Рибчинська О. В. - Культурна антиномія "село – місто” в уявленнях студентської молоді (2017)
Перець А. - Історіографія досліджень молодіжного дозвілля останнього десятиліття ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Панюк Т. П. - Формування людського капіталу під впливом соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Щербань А. Л. - Семантика кольору в декорі давніх глиняних виробів Дніпровського Лівобережжя (2017)
Дзюба О. А - Філософська тематика в художньому просторі камерно-вокальних творів Ф. Ліста, Кдирова І. О. (2017)
Дзюба О. А. - Балада "Донька рибалки” у контексті камерно-вокальної творчості Ф. Ліста (2017)
Фурдичко А. О. - Фольклоризм у репертуарі сучасних українських симфонічних оркестрів (2017)
Шиленко Л. А. - Сценічні втілення романтичної опери-драми В. Кирейка "У неділю рано...” (2017)
Сорока В. О. - Особливості перекладення барокової музики для класичної гітари (на прикладі прелюдії з віолончельної сюїти № 1 Й. С. Баха) (2017)
Гумен Г. О. - Мирослав Скорик "Карпатська рапсодія”: порівняльний аналіз перекладень (2017)
Захарчук В. І. - Національний колорит української сучасної хорової музики (2017)
Грек В А. - Інтерпретація народного танцю засобами сучасної хореографії (2017)
Луць С. В. - Колекціонування творів ювелірного мистецтва: специфіка утворення зібрань (2017)
Кисельова К. О. - Види трансформацій поверхні матеріалів в сучасних тенденціях моди (2017)
Смоляр О. В. - Монументально-декоративне мистецтво в дизайні інтер’єрів готелю "Славутич” м. Києва (2017)
Пономаренко Ю. В. - Арт-терапія та ескапізм як стратегії культуро творчості (2017)
Костюк Л. К. - Галерея європейського живопису "Євро-Арт" як сучасна платформа культурно-мистецького середовища міста (2017)
Велінець Б. - Фестивальний рух як чинник культурно-мистецького простору Рівненщини (2017)
Костюк Л. К. - Пам’ятки сакральної архітектури Дубна у контексті культурної спадщини України, Воят І. О. (2017)
Хлистун О. С. - Феномен методики акторського тренінгу Тадаші Сузукі (2017)
Крись А. І. - Компоненти методики навчання спортивним бальним танцям: почути – побачити – виконати (2017)
Мелещук Л. В. - Роль невербальної комунікації у педагогічному спілкуванні, Казначеєва Л. М. (2017)
Абрамович О. О. - Роль особистості викладача ВНЗ у формуванні загальнокультурних і професійних компетенцій майбутніх фахівців (2017)
Гусакова Н. М. - Педагогічна культура викладача ВНЗ як складова професійного спілкування зі студентами, Штефюк В. Д. (2017)
Брюханова Г. В. - Проблеми формування змісту і методики викладання навчальних дизайнерських дисциплін у вищій школі, Лєжнєв О. О. (2017)
Филипчук М С. - Особливості навчально-виховної роботи в аматорському естрадному оркестрі (2017)
Михайлюк Х. О. - Використання мелодичних та гармонічних розспівок у вокальному ансамблі, Черсак О. М. (2017)
Обух Л. В. - Роль тренінгів та майстер-класів у розвитку психофізіологічної свободи студентів-співаків (2017)
Дріневська В. С. - Методичні аспекти підготовки фахівців із народного хорового співу в системі закладів вищої освіти України (2017)
Кушнір К. В. - Роль сучасних музично-комп’ютерних технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Кобрин Н. В. - Історичні, життєтворчі й мотиваційні засади викладання української музики в системі ССМШІ (2017)
Тадля О. М. - Менеджмент соціокультурної діяльності: інноваційний підхід та креативні технології освіти (2017)
Гончарова О. М. - Навмахія як видовищна форма дозвілля в Античному Римі (2017)
Баранова Ю. В. - Ритм як формотворча характеристика орхестики античності (2017)
Піщанська В. М. - Культурологічна парадигма релігійно-естетичного синкретизму духовної сфери козацької культури (2017)
Олейнікова Т. П. - Використання західноєвропейських підходів до аналізу музично-риторичних фігур у семіотичному дослідженні української музики бароко (2017)
Белінська Л. С. - Культурна і комунікативна пам’ять в ментальності шляхетського середовища (2017)
Ямборко О. Я. - Історія "Руху мистецтва і ремесел": соціокультурний контекст (2017)
Пожарська О. Ю. - Культурогенез циркового мистецтва (2017)
Кухаренко О. О. - Студіювання обрядів родинного й календарного циклів (2017)
Щербань А. Л. - Методологічні засади макроісторичного дослідження традиційної орнаментації кераміки Дніпровського Лівобережжя (2017)
Москаленко А. В. - Княжа гора в науковому доробку Г. Г. Мезенцевої: культурологічний аспект (2017)
Богатікова О. В. - Феномен візантійського мистецтва як об’єкт наукових розвідок Григорія Павлуцького (1861–1924 рр.) (2017)
Дзундза Р. М. - Микола Колесса крізь призму проблем ідентичності (2017)
Давва В. В. - Еволюція ціннісних культурних орієнтирів у перші роки Української революції (регіональний аспект) (2017)
Кригіна О. В. - Інформаційний потенціал метричних книг представників різних віросповідань (2017)
Данник К. О. - Актуальні проблеми життєдіяльності вірменських громад в Україні періоду держаної незалежності України (2017)
Вербицька П. В. - Європейська стратегія ідентичності особистості в умовах культурної багатоманітності (2017)
Бaбкiн В. O. - Кpизa євpoпeйcькoгo мультикультуpaлiзму в кoнтeкcтi глoбaлiзaцiї: нiмeцький досвід (2017)
Тормахова А. М. - Трансгендерні образи в контексті культурно-мистецьких практик (2017)
Aliieva S. - The gender world viewed through culture (2017)
Малюк Є. О. - Риторика політичних відеоігор у глобальному та локальному контексті (2017)
Воронік Д. С. - Процеси візуалізації в сучасній культурі: проблеми та виклики (2017)
Червонюк О. А. - Парадигма інформаційного протистояння: вплив нових медіа на графіті-контент (2017)
Мазепа А. - Психологічний вплив телесеріалів на глядача (на прикладі українського телемистецтва) (2017)
Бабушка Л. Д. - Festive: технологія гламуру та маркетинг-мікс глобалізаційних практик (2017)
Курочкін О. В. - Баварське свято Октоберфест: традиції і сучасність (2017)
Данилова В. Є. - Спеціальні художні події у процесах створення та трансляції сучасної культури (2017)
Морозова О. В. - Інноватика сучасних музейних проектів: вітчизняний та зарубіжний досвід, Морозова Т. П. (2017)
Тадля О. М. - Організаційно-управлінські технології в менеджменті соціокультурної сфери (2017)
Małecka A. - The role of humour in cross-cultural communication, Grzegorzewska M.-K. (2017)
Рось З. П. - Динаміка розвитку джазово-фестивального руху в Україні доби державної незалежності (1991–2012 рр.) (2017)
Личковах В. А. - Музей: ідея і реальність у західноєвропейській та українській культурі (2017)
Гоцалюк А. А. - Самоорганізація культури: сучасна парадигма (2017)
Міщенко М. О. - Вплив національного законодавства про охорону культурної спадщини на процеси євроінтеграції у культурно-мистецькій сфері (2017)
Пономаренко Ю. В. - Сучасні театралізовані дитячі вистави у контексті соціально-культурного розвитку дитини (2017)
Плюта О. П. - Українська кухня: передумови виникнення і трансформації (2017)
Пилипів В. В. - Гостинність у публічному просторі європейського індустріального міста (2017)
Красовський С. О. - Дослідження міжнародного туризму в дисертаційних роботах українських науковців (2017)
Dіachenko R. - Hospitable Chernivtsi: cultural and historical excursion into the evolution of the restaurants (2017)
Кобижча Н. І. - Педагогічна спадщина Б. Грінченка в контексті концепції life-long-learninq (2017)
Романенко М. І. - Релігійно-естетичний синкретизм духовної культури українського козацтва |Рец. на монографію: Піщанська В. М. Релігійно-естетичний синкретизм в духовній культурі українського козацтва: монографія / В. М. Піщанська. – Дніпро: Інновація, 2017. – 312 с.| (2017)
Долбенко Т. О. - Культурний простір сучасної України в новій монографічній літературі |Рец. на монографію: Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України / О. Р. Копієвська. – Київ: НАКККіМ, 2014. – 296 с.| (2017)
Костюк Л. К. - Невідоме листування: життя і творчість художника Георгія Косміаді в еміграції (2017)
Виткалов С. В. - Новий тип митця в умовах зміненого соціокультурного простору: Валерій Марченко (2017)
Ковальов А. О. - Впровадження прискорених поїздів міжобласного сполучення, Ковальова О. В., Ковальов М. О., Селютин Ю. О., Романенко М. І. (2018)
Яцько С. І. - Модель тягового асихронного електропривода в режимі електродинамічного гальмування зі скалярним законом керування, Ващенко Я. В., Сидоренко А. М. (2018)
Галагуря Е. И. - Верифікація методу розрахунку позацентрово стиснутих колон порівняно з будівельними нормами України, Ковальов М. А., Кравців Л. Б., Биченок І. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Лучанинов А. А. - Покрытия системы Ti-Al-N, нанесенные PVD методами, Стрельницкий В. Е. (2012)
Dudin S. - Comparative study of positive and negative ion flows extracted from downstream plasmas beyond magnetic and electrostatic electron filters, Rafalskyi D., Popelier L., Aanesland A. (2012)
Руденький С. Г. - Вакуумно-активированное хромирование стали 20 в нанокристаллическом порошке (2012)
Джабуа З. У. - Оптические свойства тонких плёнок диантимонида празеодима золотистой окраски, Гигинеишвили А. В., Илуридзе Г. Н., Минашвили Т. А., Купреишвили И. Л. (2012)
Тарасова О. Ю. - Дослідження локальної будови нанорозмірної гетероструктури Sі(111)/Si3N4(0001) на підставі комп’ютерного моделювання, Балабай Р. М. (2012)
Куровець В. В. - Мікротвердість імплантованих іонами гелію монокристалічних плівок залізо-ітрієвого ґранату, Федорів В. Д., Яремій І. П. (2012)
Копылец И. А. - Многослойные периодические композиции W/B4C c периодом 1,35 нм (2012)
Бугаев Е. А. - Особенности формирования многослойных наноразмерных покрытий Со/С при создании рентгеновской изображающей системы работающей на длине волны λ = 4,86 нм (2012)
Литвиненко В. В. - Высокояркий пленочный люминофор красного цвета свечения на основе оксида гадолиния, Родионов В. Е., Шмидко И. Н. (2012)
Остафійчук Б. К. - Структура та електрохімічні властивості літій-марганцевої шпінелі Li1+хMn2-хO4 (0 < х < 0,5), Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Гасюк І. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Яремій І. П. (2012)
Мирсагатов Ш. А. - Исследование промежуточных слоёв диода с барьером Шоттки Al-pCdTe-Мо, Музафарова С. А., Ачилов А. С., Мовлонов А. А. (2012)
Сичікова Я. О. - Дослідження дефектної структури фосфіду індію за ямками травлення (2012)
Колесников Д. А. - Механические и триботехнические свойства нанокомпозитных покрытий Ti-Hf, (Ti-Hf)N и (Ti-Hf-Si)N, полученных вакумно-дуговым осаждением, Грудницкий В. В., Гриценко В. И., Дручинина О. А., Кирик Г. В., Махмуд А. М., Турбин П. В., Маликов Л. В., Прозорова М. С., Сердюк И. В. (2012)
Чернышов Н. Н. - Теория явлений переноса в электрическом поле для кристаллов без центра инверсии (2012)
Информация (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Ісіченко І. - Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зиновієва (2018)
Левченко Н. М. - Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним (2018)
Руда О. В. - Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку (2018)
Боговін О. В. - Художній текст як простір "аморальної” свободи: інтерпретація коду "fin`amour” у романах А. Кримського та О. Уайльда (2018)
Калашник О. О. - Свобода вираження візіонерського стану в поезії модерну (2018)
Кремінська І. М. - Художні особливості драми Я. Мамонтова "Над безоднею” (2018)
Муслієнко О. В. - М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду (2018)
Янченко Ю. А. - Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові (2018)
Ушкалов Л. В. - Свобода в українських ідейних координатах (2018)
Борзенко О. І. - Свобода в особистісному самовираженні київських романтиків (2018)
Манжос С. В. - Міфопоетичний комплекс "дорога – море” в українській чарівній казці (2018)
Петренко С. І. - "…І пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить": правда й свобода у Біблії (2018)
Матвєєва Т. С. - Фрагментарна проза в творчості О. Кобилянської: специфіка художнього моделювання світу (2018)
Оніпко В. Ф. - Свобода як головна засада діяльності письменниці в епістолярії Олени Пчілки (2018)
Телехова О. П. - Опозиція "волі - неволі” в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі) (2018)
Черемська О. С. - Вербалізація образу свободи у творчості Христі Алчевської, Масло О. В. (2018)
Калениченко О. Н. - Рецепция главы "Черт. Кошмар Ивана Федоровича” из романа "Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского в литературе Серебряного века (2018)
Михайлин І. Л. - В. Сосюра в просторі необхідності і свободи (поетична збірка "Біля шахти старої”, 1958) (2018)
Кизилова В. В. - Школа у прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність (2018)
Кузьменко Н. С. - Свобода творчості: від тексту О. Довженка до фільму Ю. Солнцевої (на прикладі "Поеми про море”) (2018)
Літвинчук Т. В. - Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста (2018)
Гладкова М. В. - Мотив маски в повісті "Ирій” В. Дрозда, Головко Л. Г. (2018)
Гноєва Н. І. - Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко” Ліни Костенко (2018)
Кисіль В. В. - Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича "Буржуазна рада та інші фельєтони”) (2018)
Савчук Г. О. - Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва (2018)
Тарануха Є. В. - "Воля у неволі": ліричне "Я" поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду (2018)
Ступницкая Н. Н. - Понятийный аспект детской литературы как явления общелитературного процесса (2018)
Виниченко В. В. - Лики танатологического в творчестве Н. Баршева: пустота, свист и молчание (2018)
Макарадзе Х. З. - Свобода письменника та режисера в інтерпретації теми голодомору (В. Барка "Жовтий князь” та О. Янчук "Голод – 33”) (2018)
Шовкопляс Г. Є. - Функціонування трикутника автор – виконавці – глядачі у перформансі (на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського "Чотири проєкти на український національний прапор”) (2018)
Даниленко Л. В. - Маркери доби 70-х у романі С. Батурина "Шизґара”: роль подробиць і художньої деталі в тексті (2018)
Гаврилюк Н. І. - Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля? (2018)
Гребенюк Т. В. - Свобода й етика в літературі метамодерного світу: український вимір (2018)
Хоменко Г. І. - Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість (2018)
Попов С. Л. - Контаминация как причина существования ассиметричной нерегулярной грамматической вариантности: на примере управления прилагательного полный и однокоренных адъективов (2018)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених простим реченням повір’їв (2018)
Савчук Е. О. - Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку, Галунова Н. М. (2018)
Білоус П. В. - Рецензія на монографію Наталії Левченко "Біблійна герменевтика в давній українській літературі”. Харків: Майдан, 2018. – 392 с. (2018)
До ювілею Юрія Миколайовича Безхутрого (2018)
Життя, осяяне добром (2018)
К юбилею Александра Ивановича Лагунова (2018)
Ісьєміні І. І. - Використання піднімально-транспортного обладнання у внутрішньоскладській логістиці (2018)
Ісьєміні І. І. - Тупиковий упор для зупинки кранів мостового типу (2018)
Писарцов А. С. - Износ каната ПТМ и работа трения (2018)
Писарцов А. С. - Проскальзывание каната ПТМ (2018)
Фидровская Н. Н. - Экспериментальное исследование изменения напряжений в витках каната при навивке на барабан, Ломакин А. А., Лесовицкий К. Ю. (2018)
Фідровська Н. М. - Навантаження лобовини канатного барабана, Лєсовицький К. Ю., Хурсенко С. В., Писарцов О. С. (2018)
Фідровська Н. М. - Ударні навантаження при пересуванні мостових кранів, Перевозник І. А. (2018)
Скоркін А. О. - Дослідження методів формоутворення різальних елементів твердосплавного інструмента для обробки композиційних матеріалів, Кондратюк О. Л. (2018)
Сычев Ю. И. - Использование комбинированного инструмента при обработке отверстий (2018)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2018)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом планування експерименту, Назаркін О. А., Лабазов С. О. (2018)
Ромасевич Ю. О. - Аналіз пуску стрічкового конвеєра із використанням частотно-керованого привода (2018)
Фурсова Т. Н. - Повышение усталостной прочности и эксплуатационной надежности ответственных деталей паровой турбины (2018)
Бурдейна В. М. - Оптимізація процесу оцінювання показників якості координованих отворів статистичними методами (2018)
Гордєєв А. С. - Вимоги до точності відтворення кольору в сучасному репродукційному процесі (2018)
Канюк Г. И. - Эффективность систем энергосберегающего управления циркуляционными насосами электростанций, Мезеря А. Ю., Хорошун Д. М., Князева В. Н. (2018)
Канюк Г. І. - Аналіз нормативного забезпечення систем автоматичного регулювання гідрогенераторних установок ГЕС та ГАЕС, Мезеря А. Ю., Мельников В. Є. (2018)
Лаппо І. М. - Дослідження сучасного стану балістичного захисту авіаційної техніки, Гордєєв А. С., Аркушенко П. Л. (2018)
Лис Ю. С. - Сучасні підходи до визначення ризиків в системі управління охороною праці (2018)
Лис Ю. С. - Функціональний стан людини-оператора та безпека праці (2018)
Малецька О. Є. - Аналіз вимог до засобів та методик вимірювань за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (2018)
Маліцкий І. Ф. - Забезпечення якості буксового вузла при складанні колісної пари з термовпливом, Смирнов І. П. (2018)
Моргунов В. В. - Чисельне моделювання радіаційної обробки матеріалів, Черняк О. М. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського