Набока С. І. - Нові підходи до поліпшення організації доступу до електронних інформаційних ресурсів через сайти органів державної влади (2017)
Нонік В. В. - Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно-управлінський аспект (2017)
Парубчак І. О. - Актуальні проблеми державного регулювання соціалізації студентської молоді: соціально-політичний аспект, Ярошович В. І. (2017)
Розум Г. М. - Формування механізмів державного управління інноваційним розвитком регіону: світовий досвід (2017)
Сіренко Р. Р. - Державна політика ефективного управління системою фізичної культури та масового спорту в Україні (2017)
Федорчак В. В. - Удосконалення державної політики у сфері захисту населення і територій від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (2017)
Черкаска В. В. - Вплив методів державного регулювання на ефективність ринкових механізмів розвитку аграрного сектора економіки країни (2017)
Ботвінов Р. Г. - Статусні характеристики посадових осіб публічної служби особливого призначення (2017)
Дєгтяр О. А. - Сутність і структура кадрового потенціалу системи державної служби, Непомнящий О. М. (2017)
Лесников О. О. - Реформа публічної адміністрації: електронна демократія (2017)
Марценюк О. О. - Інваріантна структура компетентності державного службовця як суб’єкта професійної діяльності (2017)
Гаврилюк А. М. - Кролевецьке переборне ткацтво – елемент нематеріальної культурної спадщини: синергетична взаємодія владних структур в умовах децентралізації (2017)
Datsii N. V. - Forming a complex system for supporting of development of territorial communities (2017)
Зінченко Г. К. - Організація публічного управління на регіональному рівні: європейський досвід для України (2017)
Качний О. С. - Зарубіжний досвід формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2017)
Адамчук О. В. - Державна прикордонна служба України як суб’єкт забезпечення внутрішньої безпеки держави, Петров В. М., Дмитренко О. М. (2017)
Бутова О. Ю. - Інститут уповноваженого митного оператора як механізм спрощення умов зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Квеліашвілі І. М. - Передумови трансформації національної митної справи (2017)
Кийда Л. І. - Удосконалення системи митного контролю товарів і особистих речей під час перетину громадянами митного кордону (2017)
Ковальов В. Г. - Система забезпечення транспортної безпеки: теоретична інтерпретація (2017)
Андрушко А. П. - Імплементація іноземного досвіду здійснення митного пост аудиту в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Аршиннікова А. В. - Підходи до оцінювання рівня корупції (2017)
Якименко С. В. - Інновації в державному управлінні: категоріально-методологічний аспект (2017)
Бойчук О. А. - Анатолiй Михайлович Самойленко (до 80-рiччя вiд дня народження), Кулик В. Л., Парасюк I. О., Перестюк М. О., Петришин Р. I., Пелюх Г. П., Ронто М. Й., Станжицький О. М., Теплiнський Ю. В., Ткаченко В. I. (2018)
Бутузов В. Ф. - Об одной сингулярно возмущенной системе обыкновенных дифференциальных уравнений с кратным корнем вырожденного уравнения (2018)
Городнiй М. Ф. - Iснування розв’язку задачi Дiрiхле для рiвняння теплопровiдностi iз загальною стохастичною мiрою (2018)
Karandzhulov L. I. - Asymptotic behavior of solutions for differential equations with double singularity in conditionally stable case (2018)
Луковський I. О. - Про силову взаємодiю в задачах динамiки пружних резервуарiв, частково заповнених рiдиною (2018)
Макаров В. Л. - Точнi i наближенi розв’язки спектральних задач для диференцiального оператора Шрьодiнгера з полiномiальним потенцiалом у Rk, k≥2 (2018)
Парасюк I. О. - Квазiперiодичнi вимушенi коливання твердого тiла в полi квадратичного потенцiалу (2018)
Працьовитий М. В. - Розсiювання значень однiєї фрактальної неперервної немонотонної функцiї канторiвського типу, Свинчук О. В. (2018)
Timokha A. N. - Nonlinear boundary-layer problems and laminar vortical stream generated by resonant sloshing in a circular-base tank (2018)
Денисюк В. І. - Гуманітарний чинник у роботі органів луцького міського управління в 1914 –1918 рр. (2017)
Кухаренко А. А. - Землеустроительная деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 – 1914 гг.) (2017)
Магась В. О. - Діяльність зі створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної освіти в роки Першої російської революції (2017)
Михайлюк О. В. - Демографічний чинник революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. (2017)
Опря Б. О. - Церковна земля та проблема її використання православним парафіяльним духовенством Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка на Черкащині у добу реакції (2017)
Герасименко О. В. - Спроба створення "селянських республік" на Слобожанщині в роки першої революції 1905 – 1907 рр. (2017)
Калитвянська В. Л. - Концепція селянської революції В. Данилова в контексті революційних потрясінь 1917–1921 рр. (2017)
Ковальова Н. А. - Вплив Першої світової війни на формування причин другого етапу "аграрної революції" у Наддніпрянській Україні (1914–1917 рр.) (2017)
Ковальська Г. Б. - Всеросійський земський союз у перші місяці після Лютневої революції 1917 р. (2017)
Корновенко С. В. - Селянська революція в Україні початку ХХ ст.: хронологія і внутрішня періодизація (2017)
Крамар Ю. В. - Настрої населення Західної Волині в період Української революції 1917–1921 рр. (2017)
Кирилюк Є. М. - Суспільно-політична активність селянства постімперської Росії (березень–жовтень 1917 р.), Пасічна Ю. Г. (2017)
Фареній І. А. - Концепція "селянської революції" у науковій спадщині Михайла Покровського (2017)
Шандра І. О. - Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України: спроба взаємодії з урядом гетьмана П. П. Скоропадського (2017)
Абразумова О. М. - Громадська ініціатива учасників Української революції в період непу, Морозов А. Г. (2017)
Zemzyulina N. I. - International women’s cooperative movement in the first third of the XX century (regional specifics) (2017)
Капустян Г. Т. - Більшовицький варіант політики "римських цезарів",або: комнезами як вияв люмпенської психології (2017)
Компанієць О. В. - "Куркульський бандитизм" vs "соціальний бандитизм": контури нової дослідницької парадигми у світлі теорії Еріка Гобсбаума (2017)
Сливенко В. А. - Роль органів ДПУ в репресивному механізмі хлібозаготівельних кампаній в УСРР у 1927–1929 рр. (за матеріалами Півдня України) (2017)
Устенко А. А. - "Стара" українська технічна інтелігенція та радянська влада: проблеми взаємин на початку 1920-х рр. (2017)
Вихідні дані (2017)
Ходаков В. Е. - Влияние природно-климатических условий и социально-экономических факторов на развития экономики, Абрамов Г. С., Абрамова Г. В., Соколов А. Е. (2017)
Соколов А. Е. - Об информационном пространстве, Бражник А. М., Бражник Д. А. (2017)
Васюхин М. И. - Средства построения крупномасштабных электронных карт для геоинформационных систем различного назначения, Касим А. М., Долинный В. В., Касим М. М. (2017)
Розов Ю. Г. - Методика использования конечно-элементного анализа в расчётах на прочность технологической оснастки в процессах обработки металлов давлением (2017)
Рябенький В. М. - Розробка архітектури програмного комплексу для моделювання полів тонкостінних конструкцій в тривимірному просторі, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2017)
Веселовська Г. В. - Моделі предметної галузі комп`ютерних систем графічних і мультимедійних технічних засобів навчання (2017)
Ковальов С. М. - Керування формою дискретно представлених поверхонь за рахунок варіювання параметрів зовнішнього формоутворюючого навантаження, Ботвіновська С. І. (2017)
Зайцева Е. Є. - Використання системного аналізу для оптимізації управління транспортною системою, Меркулова К. В. (2017)
Стенин О. А. - Предметно-ориентированный поиск информации в Интернет-ресурсах на основе метода взвешенных дескрипторов, Пасько В. П., Лемешко В. А. (2017)
Захарченко Л. М. - Дослідження методів контролю навчальних досягнень в освітньому процесі з використанням інформаційних технологій, Захарченко Р. М., Кірюшатова Т. Г., Кірюшатова К. В. (2017)
Соколов А. Е. - О формализации процессов информационного пространства (2017)
Селіванова А. В. - Аналіз засобів інформаційного забезпечення туризму та принципи їх реалізації, Вінник Г. С., Мітрофанова Н. Ф. (2017)
Соловей С. С. - Оптимальные системы управления грузовыми операциями с крупногабаритными грузами на судах, Бень А. П., Рожков С. А. (2017)
Волянская Я. Б. - Особенности синтеза системы электродвижения автономного плавательного аппарата (2017)
Веселовська Г. В. - Аналіз особливостей понятійно-термінологічної бази та класифікація засобів апаратної підтримки інформаційних технологій комп`ютерного навчання, Соколов А. Є. (2017)
Ходаков В. Е. - Интерфейс как неотъемлемый компонент компьютерной системы, Боскин О. О. (2017)
Марасанов В. В. - Евристичні підходи до аналізу динамічних об’єктів по вихідним сигналам, Димова Г. О. (2017)
Мокін В. Б. - Метод просторово-часового оцінювання параметрів стаціонарних у просторі об’єктів по їх сумарному впливу в одній точці, Вуж Т. Є. (2017)
Суліменко С. Ю. - Аналіз та синтез процесу комп’ютерного моделювання поверхонь обертання за їх лініями обрису (2017)
Голуб’як І. В. - Методи розпізнавання облич, Косаревич Р. Я. (2017)
Анотації (2017)
Бурик З. - Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне управління, державне регулювання, державне регулювання сталого розвитку (2017)
Карпенко О. - Цифрова технологія "блокчейн" в державному управлінні: сутність, переваги та ризики застосування, Осьмак А. (2017)
Ростіянов Б. - Вивчення історичного досвіду стратегічного управління (Кримська війна 1853-1856 років) (2017)
Фольгіна Т. - Державне регулювання забезпечення енергоефективності в Україні: досвід ЄС та шляхи його використання в Україні (2017)
Бричук К. - Стереотипізація масової свідомості під впливом державної інформаційної політики України (2017)
Дуліна О. - Внутрішній контроль в органах публічної влади: сутність поняття та змістовне наповнення (2017)
Kolisnichenko N. - From traditional to contemporary in English language teaching: the methods of communication, Yatsun Y. (2017)
Левченко О. - Інституційні засади моніторингу й оцінювання електронної участі громадян в Україні (2017)
Lemets M. - Insitutional mechanism for the implementation of the human right to a fair trial in Poland: conclusions for Ukraine (2017)
Савченко Н. - Інструментарій реалізації європейських цифрових стратегій: досвід Великої Британії (2017)
Рогульський О. - Становлення та розвиток системи підготовки публічних службовців в Україні: історико-правовий аспект (2017)
Реєнт О. П. - Національно-державний вимір українського народу у 1917-1920 рр. (2017)
Верховцева І. Г. - Самоврядування селян у Російській імперії як чинник Селянської революції початку ХХ ст. (2017)
Голиш Г. М. - Нагородотворча діяльність національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.: проекти та реалії, Лисиця Л. Г. (2017)
Корновенко С. В. - Селянські республіки початку ХХ століття як вияв селянської революційності в Україні (2017)
Котиченко А. А. - Wielka akcja ratownicza "Wieś dla dzieci" (2017)
Рутар В. Є. - Взаємодія селянства Галичини з державними і військовими інституціями в ході польсько-української війни (2017)
Фареній І. А. - Селянська революція як концепція аграрно-капіталістичних перетворень та "політтехнологічний секрет" Леніна (2017)
Гоцуляк В. В. - Михайло Грушевський і аграрна політика Центральної Ради у висвітленні сучасної української історіографії (2017)
Іржавська А. П. - Всеукраїнські симпозіуми з аграрної історії: новітня сторінка вітчизняної історіографії (2017)
Ковальова Н. А. - Селянська/аграрна революція в Україні: дискусії в історіографії 1920-х рр. (2017)
Полтавець Н. В. - Огляд сучасної української історіографії дослідження сільської молоді УСРР (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як державного діяча в публікаціях "Українського історичного журналу" (1957-1991 рр.) (2017)
Берестовий А. І. - Трансформація функцій податкових органів Російської імперії в другій половині ХІХ ст., Василенко М. П. (2017)
Коваленко Н. П. - Особливості аграрного виробництва на українських землях у ХІХ столітті (2017)
Орлик С. В. - Економічне становище та податна здатність селян Галичини і Буковини в період російської окупації часу Першої світової війни (2017)
Орлов В. М. - Інославні християнські об’єднання в українському селі у ХІХ – першій третині ХХ ст.: історіографічний аспект (2017)
Священко З. В. - Переселенська політика російського царизму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Тацієнко В. С. - Землекористування православного парафіяльного духовенства у ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах Київської єпархії) (2017)
Федьков О. М. - "…І тут є життя": тюремні будні ув’язнених спілчан (2017)
Чабан А. Ю. - Страви як символ (З історії становлення системи харчування Середньої Наддніпрянщини) (2017)
Гальченко С. І. - Особливості забезпечення міського населення хлібом у повоєнній Україні (1943 – 1945 рр.) (2017)
Захарченко М. В. - Побут і дозвілля в українському селі в 20-х роках ХХ ст., Морозов А. Г. (2017)
Каюк А. О. - Критика аграрної політики сталінського керівництва кінця 1920-х – початку 1930-х років на сторінках журналу "Огонек" (2017)
Лазуренко В. М. - Зростання соціально-економічної активності селянських господарств фермерського типу доби непу – реальний виклик тоталітаризму (2017)
Нікілєв О. Ф. - Дошкільно-виховна сфера українського села середини 1950-х-середини 1960-х рр.: реалії повсякдення (2017)
Орехівський В. Д. - Еволюція впровадження системи органічного землеробства в ПП "Агроекологія" у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2017)
Ситник О. М. - Світоглядний спротив більшовизму з боку українців Наддніпрянщини протягом 1920-х – початку 1930-х років як прояв незавершеності Української національної революції (2017)
Скрипник О. М. - Виробництво азотних добрив на промислових підприємствах України у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. (2017)
Земзюліна Н. І. - Калінкіна, С. Корновенко, С. Маркова, Н. Романець ""Великий перелом" на селі Фінал Селянської революції в Україні (1929 – 1933 рр.)" (2017)
Терещенко Т. В. - Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина XX ст.) : монографія / П.С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с. (2017)
Вихідні дані (2017)
Топільницький В. Г. - Модель опису технологічного середовища оброблювальних систем вібраційного типу, Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2018)
Франчук В. П. - Сравнение самобалансного и инерционо-эксцентрикового приводов, Анциферов А. В. (2018)
Яропуд В. М. - Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна (2018)
Кірієнко О. А. - Порівняльний аналіз способів вібропроколу та вібропродавлювання довгомірних труб у звукорезонансних режимах (2018)
Kobets А. - The centrifugal type mineral fertilizers spreader, Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання осцилятора з м’якою характеристикою пружності, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В. (2018)
Шатохин В. М. - О выборе параметров привода к распределительному валу топливного насоса транспортного дизеля (2018)
Алієв Е. Б. - Фізико-математична модель процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючої поверхні (2018)
Ольшанський В. П. - Про динаміку зерносуміші змінної пористості в циліндричному віброрешеті, Харченко С. О. (2018)
Стаднік М. І. - Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції, Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. (2018)
Самойчук К. О. - Вібраційні гомогенізатори молока, Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О., Янович В. П. (2018)
Михальова Ю. О. - Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас (2018)
Карпунцов В. - Теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміністративно-процесуальної компетенції прокуратури України (2018)
Юрчишин В. - Повноваження прокурора та слідчого судді щодо обмеження конституційних прав громадян у районі проведення антитерористичної операції (2018)
Бортун М. - Координаційна діяльність прокурора відповідно до положень статті 25 Закону України "Про прокуратуру" (2018)
Безкровний Є. - Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури, Неворотіна С. (2018)
Севрук О. - Використання земель для ведення фермерського господарства: проблеми законності (2018)
Столітній А. - Реалізація прокурором повноважень з виявлення кримінальних правопорушень проти довкілля, Місюра Л. (2018)
Чайковська Н. - Особливості здійснення права власності Українського народу на ліси (2018)
Книженко О. - Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання (2018)
Криворучко І. - Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичної спрямованості (2018)
Подільчак О. - Генетичні дослідження особи злочинця: сучасність і перспективи (2018)
Харитонов С. - Визначення окремих ознак військових злочинів (2018)
Єні О. - Процесуальні та тактичні особливості допиту обвинуваченого (2018)
Неділько В. - Юридична оцінка невиконання засудженим процесуальних угод шляхом ухилення від відбування покарання, Арманов М. (2018)
Лотюк Д. - Сфера застосування статті 8 Європейської Конвенції з прав людини: основні позиції ЄСПЛ (2018)
Лук’янченко Є. - Використання емблеми Червоного Хреста за законодавством України та Норвегії, Дяченко В. (2018)
Михальченко Н. - "Згода особи" у законодавчій конструкції статті 134 Кримінального кодексу України (2018)
Перешивко О. - Діяння як ознака об’єктивної сторони підкупу особи, яка надає публічні послуги (2018)
Халхунов С. О. - Дослідження військової політики Центральної Ради в працях істориків української діаспори 1920–1930-х років (2017)
Івангородський К. В. - Балтська проблематика в концепції східнослов’янського етногенезу Валентина Сєдова (2017)
Темченко А. І. - Екскурс у міфологію рахування: семеричні цикли в лікувально-магічних практиках східних слов’ян (2017)
Нетребенко Т. В. - Захист жіночих прав у господарсько-побутовому вимірі в Україні (Х – XVI ст.) (2017)
Ковбасюк С. А. - "Infirmiori vasculo": особливості рецепції середньовічної мізогінії в Північному Гуманізмі (2017)
Котляров П. М. - Німецька школа напередодні Реформації та спроби її реформування (2017)
Василенко В. М. - Професорська корпорація Київського університету Св. Володимира у соціокультурному просторі міста ХІХ століття (2017)
Драч О. О. - "Трудове життя дало Вам учену славу", Олександра Яківна Єфименко – науковця модерної доби (2017)
Срібняк І. В. - Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень – серпень 1921) у світлі архівних документів (2017)
Платмір Я. Л. - Творчість Винниченка як репрезентація інтелектуальних уявлень про українське селянство Наддніпрянщини рубежу ХІХ–ХХ ст. (2017)
Шпак М. О. - Полемічне питання історії Шоа в Болгарії: кому належить роль рятівника? (2017)
Поденко В. П. - Українська національна самоідентичність: алгоритми становлення в умовах глобалізаційних процесів (2017)
Брайчевська О. А. - Особливості зовнішньої політики Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації, Ковальчук Ю. О. (2017)
Саган Г. В. - Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ ст.: витоки та наслідки (2017)
Парамонова О. С. - Правове регулювання медичної діяльності на українських землях у Х–ХІХ ст. (2017)
Ейдель Є. М. - Меч князя Подільського Спитка з Мельштина (? – 1399) із зібрання "The Feldman family museum" (2017)
Силка О. З. - Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: до постановки проблеми (2017)
Левицька Н. М. - Репресована наука та освіта України (у контексті епохи 1920-х – 1930-х років), Береговий С. І. (2017)
Кульбашна О. А. - Розвиток законодавства України про працю впродовж 1991 – 2000 років (2017)
Синявська Л. І. - Скрипник А. Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.). – Кам’янець-Подільський: Вид. ФОП Зволейко Д. Г., 2016. – 612 с. (2017)
Авраменко А. А. - Влияние длительности проведения комплексного обследования больных хроническим неатрофическим гастритом на достоверность хелик-теста (2018)
Бедзай А. О. - Фактори ризику нестабільної стенокардії у жінок-курців (2018)
Bilous I. I. - Features of the peripheral nervous system affection in patients with primary hypothyroidism (2018)
Бойчук Т. М. - Визначення активностей антимікробних препаратів та імунологічних реакцій, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Заморський І. І. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Особливості асимптомної гіперурикемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу за поєднання з есенціальною артеріальною гіпертензією, Іквука А. О. (2018)
Гаєвська М. Ю. - Ефективність застосування пробіотика у комплексному лікуванні псоріазу, Новлюк О. Г., Ткачук О. І. (2018)
Gaievska M. Yu. - Features of syphilitic infection in Сhernivtsi region residents, Vasylevych Yu. Ya., Pankiv K. H., Sofroni Yu. V. (2018)
Гордієнко В. В. - Антитоксична та нефропротекторна дія фітокомпозиції "Поліфітол-1" за кадмієвої інтоксикації у молодих статевонезрілих щурів, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2018)
Дутко Х. О. - Мікробіологічна характеристика біоценозів, ізольованих з ротової порожнини хворих із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2018)
Іванов В. П. - Зв'язок показників структурно-функціонального стану серцево-судинної системи з плазмовим рівнем альдостерону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Кімак Г. Б. - Вплив комплексного лікування на показники вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит осіб молодого віку, Мельничук Г. М. (2018)
Комлевой О. М. - Визначення особливостей змін біофізичних показників конденсату вологи видихнутого повітря у хворих на туберкульоз легенів (2018)
Кнут Р. П. - Топографо-анатомічні аспекти вибору алотрансплантата в пахвинній герніопластиці (2018)
Левандовський Р. А. - Віддалені результати протезування покривними протезами на балках, фіксованих на дентальних імплантатах на беззубій нижній щелепі, Бєліков О. Б., Бєлікова Н. І. (2018)
Мельник О. Б. - Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості еритроцитів у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів (2018)
Мислицький В. Ф. - Формування системи імунітету в дітей першого року життя, інфікованих внутрішньоутробно, Ткачук С. С., Масікевич Ю. Г., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д., Слободян К. В. (2018)
Перепелиця О. О. - Вивчення гострої токсичності та потенційної гіпоглікемічної активності нового похідного тіазолідону (етилового естеру 4((2-етокси-2-оксоетиліден-4-оксо-1-(4-дифлуор-метоксі-феніл-тіазолідин-2-іліден|гідразоно)-1-метилпіразол-3-карбонової кислоти), Косуба Р. Б., Яремій І. М., Братенко М. К., Купчанко К. П. (2018)
Плеш І. А. - Функціональний стан органів-мішеней у хворих на есенціальну гіпертензію ІІ ст. залежно від циркадіанної структури артеріального тиску, Гайдич Л. І., Понич В. М. (2018)
Савка С. Д. - Взаємозв’язок між непсихотичними психічними розладами та особливостями клінічної картини ревматоїдного артриту (2018)
Світлик Г. В. - Ремоделювання лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: участь техногенних ксенобіотиків, Кияк Ю. Г., Гарбар М. О., Галькевич М. П., Барнетт О. Ю., Кияк Г. Ю., Світлик Ю. О. (2018)
Щепанський Б. Ф. - Стан ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2018)
Яхницька М. М. - Рівень електролітів слини в пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою до та після лікування (2018)
Бендас В. В. - Вплив психосоматичних розладів на розвиток психологічного безпліддя (огляд літератури), Міхєєв А. О. (2018)
Остафійчук Д. І. - Лазерна нефелометрія біотканин, Горкуненко А. Б., Плаксива Т. О., Скринська Н. А. (2018)
Пишак В. П. - Этот вездесущий мелатонин, Пишак О. В. (2018)
Авраменко А. А. - Случай выявления поддельного препарата "Де-нол" при проведении антихеликобактерной терапии (2018)
Савка І. Г. - Стажування – як важливий етап підготовки викладача вищої медичної школи в умовах сьогодення, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я. (2018)
Вацик М. З. - Про кадрову ситуацію в системі охорони здоров’я Чернівецької області за період 2000-2016 років, Ясинська Е. Ц. (2018)
Пам’ятні дати (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVIII.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, Л.Л. Дейнеки (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Клочко С. О. - Поступ еколінгвістики в Україні: аналітичний огляд (2017)
Кравцова Ю. В. - Лингвометафорология как новое интегративное направление лингвистики (2017)
Приходько І. Г. - Київська школа медіалінгвістики: основні напрямки дослідження українського масмедійного простору (2017)
Бойко Н. А. - Пространственные параметры в славянских дегидронимных ойконимах (2017)
Нечитайло І. М. - Феномен праслов`янського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі (2017)
Прискока О. В. - З історії назв в’язниці в давній київській писемності та східнослов’янських мовах (2017)
Сніжко Н. В. - Український мовосвіт ХVІІІ–ХХІ століття: проблеми інтегрального лексикографічного моделювання (2017)
Стась Т. В. - Названия угодий, расчищенных под пашню или сенокос, связанные с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) (2017)
Дубова О. А. - Відмінкова словозміна іменників: синтетизм vs аналітизм (2017)
Ахмад И. М. - Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток (2017)
Буракова М. У. - Шматфункцыянальны комплексны тэрміналагічны слоўнік радыеэлектронікі і інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі (2017)
Вардзелашвили Ж. А. - Семиотическая двойственность слова-символа в лингвокультуре (2017)
Ляшчынская В. А. - Фразалагізмы з кампанентам "лед" у фразеалагічнай карціне свету Беларусаў (2017)
Пясецка A. - Oтражение концептa "голова" в русской языковой картине мира (на материале фразеологии) (2017)
Сяо Ваньнин - Квантитативно-системный подход к изучению русской узуальной метафорики (2017)
Циганок Г. М. - Етапи формування української лінгвістичної термінології ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Шведава З. У. - Той і гэты свет у фразеалогіі беларускай мовы (2017)
Басилая Н. А. - Семантика прецедентных заглавий в поэтическом и массмедийном дискурсах (2017)
Бондаренко Л. И. - Синтаксическая специфика и конструктивные признаки текстов жанра "Совет", оформленных как интерпретированное высказывание (2017)
Вильчинская А. Г. - Метафорическая репрезентация образа В. В. Маяковского в поэзии и прозе М. И. Цветаевой (2017)
Зайцева O. М. - Морфонологічні явища в системі словотворення українського іменника (на матеріалі мовлення сучасного телебачення) (2017)
Омельянчук М. В. - Концепт "Герой" в русской лингвокультуре и особенности его репрезентации во фрейме современной компьютерной игры (2017)
Савчук Н. М. - Мотиваційно зв’язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі Українки) (2017)
Синица И. А. - Прагматические антонимы как результат современных массмедийных практик (2017)
Хараман Н. О. - Специфіка структури та стилістичні особливості жанру щоденника (2017)
Иванова Л. П. - Феномен русской эмиграции в лингвоимагологическом аспекте (2017)
Кувшинова Н. М. - Ассимиляция иноязычной лексики в языке-реципиенте (2017)
Яроцкая Г. С. - Лингвоаксиология соседства в русской и украинской лингвокультурах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Михайлюк Ю. М. - Періодизація розвитку східнослов’янської історіографії соціальної історії Великого князівства Литовського в ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Ломако Л. І. - Становлення і розвиток учительських інститутів в Україні: історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Платмір Я. Л. - Українське селянство Наддніпрянщини в "антинародницьких" уявленнях Грицька Григоренка (2017)
Фареній І. А. - Концепція "селянської революції" 1905–1907 рр. А. В. Шестакова (2017)
Івангородський К. В. - Етнічні інтерпретації "слов’янських" культур у сучасній білоруській історіографії (2017)
Темченко А. І. - Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь) (2017)
Димидюк Д. А. - Підготовка та організація військового походу армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – всередині ХІ ст. (2017)
Драч О. О. - Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька (2017)
Саган Г. В. - Історична ретроспекція української присутності на Турецькій землі (2017)
Срібняк І. В. - Особливості функціонування Спільної юнацької школи Армії УНР у травні–жовтні 1921 під час інтернування в Польщі ("Вадовицька доба") (2017)
Боєчко В. Ф. - Розбудова політичної системи Польської Республіки в 1914–1921 рр. (2017)
Полтавець Н. В. - Сільська молодь у фізкультурно-спортивному русі УСРР (2017)
Ніколаєць Ю. О. - Національні меншини Галичини у роки Другої світової війни: етносоціальна динаміка (2017)
Коваленко А. О. - Становлення Києво-Могилянської академії як вищого навчального закладу (2017)
Сафонов С. О. - Історія становлення Полтавського кадетського корпусу (2017)
Левицька Н. М. - Викладачі Національного університету харчових технологій – жертви репресій 30-х років ХХ ст., Береговий С. І. (2017)
Соловйов В. В. - Політичні реформи в умовах політизації армії Румунського фронту (січень-жовтень 1917 р.) (2017)
Зозуля Н. М. - Мотронинський монастир як один із духовних та організаційних центрів повстанського руху в Середньому Подніпров’ї у 1918 – на початку 1920-х рр. (за мемуарами старшин та офіцерів армії УНР) (2017)
Парамонова О. С. - Правовий статус медичних працівників Української Соціалістичної Радянської Республіки (2017)
Шамара С. О. - Маркава A. Шлях да савецкай нацыі: Палітыка беларусізацыі (1924–1929). – Мінск: Медысонт, 2016. – 324 с. (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд”) (2017)
Синявська Л. І. - Гоцуляк В. В. Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни : навчальний посібник. – Черкаси: видавець Третяков О.М., 2016. – 732 с. (2017)
Терещенко Т. В. - Нестуля О. О., Аліман М. В. Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 233 с. (2017)
Фареній І. А. - Одинадцятий Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії: короткий огляд (2017)
Кириленко Л. В. - Застосування методів ідентифікації фінансового стану для підприємств машинобудівної галузі, Шмиголь Н. М. (2018)
Лазарєва О. В. - Питання кадрового забезпечення в системі управління земельними ресурсами (2018)
Shavkun I. H. - Managing cultural diversity as challenge of organizational culture in multinational business environment, Dybchinska Ya. S (2018)
Антонюк Д. А. - Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу, Антонюк К. І. (2018)
Богданов С. М. - Перспективи інновації в логістичній діяльності підприємств (2018)
Козюк О. В. - Необхідність впровадження заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, Титарчук Д. І. (2018)
Онищенко О. А. - Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва сучасних українських підприємств, Петрик В. А. (2018)
Сучков А. В. - Рοль менеджменту в οрганізації та управлінні підприємницькою діяльністю, Кулачок Н. П. (2018)
Титарчук Д. І. - Зарубіжний досвід ефективного менеджменту енергозбереження промислових підприємств (2018)
Гуржій Н. М. - Маркетингова логістика в системі управління промисловим підприємством, Шишкін В. О., Кравченко А. І. (2018)
Ніколаєвська А. О. - Методи оперативного та стратегічного логістичного контролю та їх роль у прийнятті управлінських рішень, Богданов С. М. (2018)
Титул, content (2018)
Grynchenko N. - Development of technology for the production of semi-finished products with an emulsion structure based on the decalcified dairy raw materials, Tyutyukova D., Pyvovarov P., Nagornyi O. (2018)
Cherevko O. - Improvement of a rotor film device for the production of high-quality multicomponent natural pastes, Mykhaylov V., Zagorulko О., Zahorulko A. (2018)
Kyshenia A. - Effect of plasticizers on the qualitative indicators of film-forming coatings for the protection of chilled meat, Vinnikova L., Kotliar Y., Volovik T., Garbazhiy K. (2018)
Kostenko E. - Determining the microelement composition of poppy seeds using solid-phase spectrophotometry method, Butenko E., Golubeva М., Аrseneva L. (2018)
Neklesa О. - A study of the effect of thermotropic polysaccharides on the properties of the alginate-calcium shell of an encapsulated fatty semifinished food product, Yarantseva Y., Kotlyar O., Grinchenko O., Pyvovarov Р. (2018)
Osokina N. - Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain, Liubych V., Novak L., Pushkariova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Нrуhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018)
Pavlyuk R. - The study of bas complex in chlorophyll-containing vegetables and development of health-improving nanoproducts by a deep processing method, Pogarskaya V., Mykhaylov V., Bessarab O., Radchenko L., Pogarskiy A., Telenkov O., Radchenko А. (2018)
Simakovа O. - Examining a possibility of using purple amaranth in the technology for products made of yeast dough, Korenets Yu., Yudina T., Nazarenko I., Goriainova Iu. (2018)
Odarchenko D. - Cryoscopic and microbiological study of the semi-finished product for making a smoothie drink, Odarchenko А., Sokolova Ye., Mikhailik V. (2018)
Tsykhanovska I. - Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye-and-wheat flour and the nanoparticles of the Magnetofооd food additive in order to improve moisture-retaining capacity of dough, Evlash V., Alexandrov O., Lazareva T., Svidlo K., Gontar T., Yurchenko L., Pavlotska L. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, content (2018)
Skіba М. - Plasmochemical preparation of silver nanoparticles: thermodynamics and kinetics analysis of the process, Pivovarov О., Makarova A., Vorobyova V. (2018)
Hryhoriev S. - Determining the physical-chemical characteristics of the carbon-thermal reduction of scale of tungsten high-speed steels, Petryshchev A., Belokon’ K., Krupey K., Yamshinskij M., Fedorov G., Stepanov D., Semenchuk A., Matukhno E., Savvin A. (2018)
Kovalenko V. - Comparative investigation of electrochemically synthesized (a+β) layered nickel hydroxide with mixture of α-Ni(OH)2 and β-Ni(OH)2, Kotok V. (2018)
Melnyk L. - Aspects of making of a composite material when using red mud, Svidersky V., Chernyak L., Dorogan N. (2018)
Shishkina A. - Research into effect of complex nanomodifiers on the strength of fine-grained concrete, Shishkin A. (2018)
Marushchak U. - Development of nanomodified rapid hardening fiber-reinforced concretes for special-purpose facilities, Sanytsky M., Korolko S., Shabatura Yu., Sydor N. (2018)
Kovalenko V. - Development of the electrochemical synthesis method of ultrafine cobalt powder for a superalloy production, Kotok V., Vlasov S. (2018)
Pancheva H. - Chemical deposition of CdS films from ammoniac-thiourea solutions, Khrystych О., Mykhailova E., Ivashchenko M., Pilipenko A. (2018)
Nykulyshyn I. - Research into epoxidation process of the с9 fraction hydrocarbons and unsaturated co-oligomers by peroxyethanoic acid, Chaikivskyi T., Pikh Z. (2018)
Abstract and References (2018)
Алексеев А. Ф. - Влияние специальной выносливости на технико-тактическое мастерство дзюдоистов (2017)
Ананченко К. В. - Модель підвищення спортивної майстерності студентів-єдиноборців, Надєїн О. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Спортивный отбор на начальном этапе подготовки в борьбе (2017)
Горобей М. П. - Єдиноборства як фактор саморозвитку особистості студента, Кузьменко М. Г., Харченко А. М. (2017)
Докучаева Л. Ю. - Значение развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях для повышения мотивации студентов к занятиям физической культурой, Кудрявцев М. Д. (2017)
Єзан В. Г. - Проблеми підготовки спортсменів у вільній боротьбі (2017)
Кіндзер Б. М. - ЧСС кваліфікованих каратистів при значному навантаженні максимально наближеному до змагального, Бережанський В. О., Вишневецький С. М. (2017)
Кривенцова І. В. - Вдосконалення швидкісних якостей фехтувальників, Клименченко В. Г., Іванов О. В., Горбань І. Ю. (2017)
Круковский Г. И. - Организационно-педагогические условия повышения массовости занимающихся борьбой самбо в ВУЗах (2017)
Мунтян В. С. - Про необхідність впровадження курсу "Самозахист" у програму фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Пашков І. М. - Особливості прояву координаційних здібностей в тхеквондо, Доморніков С. О. (2017)
Пашков І. М. - Методичні особливості застосування засобів в тренувальному процесі тхеквондистів (2017)
Романенко В. В. - Повышение эффективности профессиональной деятельности студентов и преподавателей специализированных ВУЗов с помощью специальных компьютерных программ разработанных для мобильных устройств (2017)
Санжарова Н. М. - Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Огарь Г. О., Кравчук Т. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2017)
Тропин Ю. Н. - Планирование и управление тренировочным процессом борцов в годичном макроцикле, Ермаков С. С., Павлив А. Н. (2017)
Черненко В. А. - Самозащита как предмет изучения в ВУЗах Украины, Бойченко Н. В. (2017)
Бойченко Н. В. - Порівняльна характеристика різних платформ дистанційного навчання для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації "Фізичне виховання та спорт", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2017)
Бугайов Е. В. - Особенности психологической подготовки тяжелоатлетов 10 - 12 лет, Джим В. Ю. (2017)
Габелкова О. Е. - Субъективная оценка выраженности физического компонента здоровья у студенческой молодежи, Билоус Е. И. (2017)
Арканія Р. А. - Вдосконалення навичок маневрування з урахуванням різноманітних прийомів єдиноборства, Ручка Є. В. (2017)
Білецький С. В. - Теоретико-методологічні напрямки перекваліфікації спортсменів борцівських стилів на рукопашний бій, Пономарьов В. О. (2017)
Бойченко Н. В. - Модель техніко-тактичної підготовки каратистів "силової" та "темпової" манер ведення поєдинку (2017)
Голоха В. Л. - Методы определения функциональной подготовленности спортсменов в восточных единоборствах (2017)
Драгунов Д. М. - Реабилитация боксера после травм, Самойленко В. П. (2017)
Знак В. Е. - Оценивание успеваемости студентов, занимающихся боксом (2017)
Камаев О. И. - Тактика спортивной борьбы, Тропин Ю. Н., Костюков Я. Э. (2017)
Kuśnierz С. - Обучение восточным единоборствам студентов в польских и украинских университетах, Saienko V. (2017)
Литвиненко А. М. - Застосування засобів спортивного тренування кікбоксингу у фізичному вихованні студентів (2017)
Пакулін С. Л. - Використання інтерактивних технологій у підготовці єдиноборців-ветеранів, Перебійніс В. Б. (2017)
Пашков І. М. - Особливості розвитку витривалості у тхеквондо, Палій О. В. (2017)
Пашков І. М. - Методичні особливості психологічної підготовки тхеквондистів (2017)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку спортивних єдиноборств у підрадянській Україні в 1920-ті роки (2017)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступлений украинских борцов греко-римского стиля в лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры 2016 года, Панов П. П., Фазилов Р. К. (2017)
Федотенко Г. В. - Тысячелетняя практика взаимосвязи философии и спорта в странах востока на примере Китая (2017)
Бойченко Н. В. - Особливості дистанційного навчання студентів (2017)
Джим Є. С. - Особливості жіночого організму при занятті бодібілдингом (2017)
Латенко С. Б. - Технологии использования криотерапии в спортивной травматологии, Пеценко В. О. (2017)
Майстренко Е. А. - Отношение студентов к занятиям по физическому воспитанию в современном украинском ВУЗе, Шурда Р. Е. (2017)
Гранчак Т. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями (2018)
Добко Т. - Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення (2018)
Соколов В. - Використання електронних експозицій у роботі музеїв історії бібліотек (2018)
Антонюк Т. - Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції (2018)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр., Дубровіна Л. (2018)
Академіку Олексію Семеновичу Онищенку – 85 (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mykhailyshyn H. - Innovation of Education and Educational Innovations in Conditions of Modern Higher Education Institution, Kondur O., Serman L. (2018)
Vasianovych H. - The Personality of a Teacher in the Good Doing of Academician Ivan Zyazyun (to the 80th Birthday Anniversary) (2018)
Budnyk O. - Theoretical Principles of Using Steam-Technologies in the Preparation of the Teacher of the New Ukrainian School (2018)
Skvortsova S. - Teacher’s Methodical Activity as a Source of Educational and Methodical Tasks (2018)
Blyznyuk T. - Formation of Teachers’ Digital Competence: Domestic Challenges and Foreign Experience (2018)
Świgost M. - The Proprieties of Stigma and the Situation of Human Life in Danger of Stigma (2018)
Smolinska O. - The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse, Dzyubynska K. (2018)
Smoliuk S. - Features of Formation Developing Educational Environment in the Conditions of Standardization of Primary Education of Ukraine (2018)
Smoter K. - Understanding Diversity: Antidiscrimination Education and Intercultural Education (2018)
Matveieva N. - Inclusive Education in Schools: Organizational-Pedagogical Aspects of the Problem (2018)
Kluczkowski A. - Circular Economy as an Important Subject of Environmental Education in the Era of Energy Demand, Wyrostkiewicz M. (2018)
Voitovych A. - Professional Preparation of the Teacher for the New Ukrainian Elementary School (2018)
Aftyka L. - Christian Caritas in Christian Pedagogy (2018)
Mykhailyshyn H. - Features of Social and Educational Support of Young Parents and their Children, Budnyk O. (2018)
Zavatskyi V. - Subjective Population of Personality: Socio-Psychological Aspects, Zavatskyi Y., Spicka L. (2018)
Chervinska I. - Sustainable Development of the Mountain Territory of the Ukrainian Carpathians: Foreign Experience and Domestic Realities, Chervinskyi A. (2018)
Kachak T. - Contemporary Ukrainian Literature for Children and Youth in the Context of Multiculturalism as an Educational Practice, Blyznyuk T. (2018)
Khomyshyn O. - Educational Potential of Fedir (Theodore) Dudko’s Historical Prose (Based on the Story "Strybozha Granddaughter") in the Formation of Person’s Value Intentions (2018)
Wyrostkiewicz M. - Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part 2: The Need for Forgiveness and its Effects (2018)
Oleksiienko N. - The Notion of Personal Moral Culture and its Impact on Ukrainian Language Formation (2018)
Stynska V. - The Activity of Social and Psychological Rehabilitation Centres for Families in Ivano-Frankivsk Region (Ukraine), Tytun O. (2018)
Bajak M. - Selected Determinants of Children’s Helpfulness at the Early School Age on the Basis of Selected Schools in Myslenice County (Poland) (2018)
Від Редакційної колегії (2017)
Буряк Л. І. - Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький (2017)
Гирич І. Б. - Творчість націолога Ольгерда Бочковського та справа видання його спадщини (2017)
Генералюк Л. С. - Витоки трагедій 1917 – 1922 років: погляд Максиміліана Волошина (2017)
Петрикова В. Т. - Методологія історії української бібліографії М. І. Ясинського (2017)
Міщук С. М. - Студії Петра Абрамовича (1881 – 1944) з історії Української революції 1917 – 1921 рр. на Волині, Мацелюх К. C. (2017)
Стамбол І. І. - Вплив Української революції 1917 – 1921 рр. на долі її натхненників (на прикладі учасників "Братерства Тарасівців") (2017)
Левченко В. В. - Українська революція 1917 – 1921 років — історичний рубіж у долях вчених-істориків Одеси (2017)
Музичко О. Є. - Актуалізація біографій героїв української минувшини за доби Української революції 1917 – 1921 рр. на півдні України (2017)
Іваницька С. Г. - Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах "Книгаря" (1917 – 1920 рр.): історико-біографічні аспекти (2017)
Марченко А. М. - Микола Садовський та його театр у період революційних подій 1917 – 1919 років у Києві (2017)
Коник О. О. - Депутат Конгресу трудового народу Микола Жерліцин та слідство в його справі. 1921 – 1922 рр. (2017)
Демуз І. О. - Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Кудлай О. Б. - Сторінки біографії військового міністра доби Української Центральної Ради Олександра Жуковського (2017)
Дзира О. І. - Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір (2017)
Любовець Н. І. - Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри (2017)
Вернік Ю. В. - Наукові осередки України початку ХХ ст. як передумова віртуальних наукових спільнот (2017)
Демченко Т. П. - Уродженці Чернігівщини — діячі Української революції доби Центральної Ради у сучасній біографіці, Каганова І. Я. (2017)
Левичев И. В. - Мемориальная библиотека Максимилиана Волошина — национальная гордость Украины (2017)
Буряк Л. І. - Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень) (2017)
Смілянець С. І. - Інформаційні ресурси Національної історичної бібліотеки України – джерельна база біографічних досліджень про діячів Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Котлярова Т. В. - Українська революція (1917 – 1921 роки): історико-біографічний вимір. Тринадцяті Біографічні читання (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
До уваги авторів (2017)
Ананченко К. В. - Вдосконалення координаційних здібностей юних дзюдоїстів, Бойченко Н. В., Панов П. П. (2017)
Ананченко К. В. - Застосування ігрових завдань в навчально-тренувальному процесі в групах початкової підготовки, Алексєєв А. Ф., Чуєв А. Ю. (2017)
Близневский А. А. - Управление спортивной мотивацией у юных дзюдоистов на предсоревновательном этапе підготовки, Кудрявцев М. Д. (2017)
Бойченко Н. В. - Показники змагальної діяльності борців, Бєлянінов Р. І. (2017)
Гатилов К. В. - Проблемы и перспективы развития единоборств в системе физического воспитания студентов, Кудрявцев М. Д., Галимов Г. Я. (2017)
Голоха В. Л. - Методика навчання техніці захватів в дзюдо на етапі початкової підготовки (2017)
Ермаков С. С. - Ловкость как основа формирования техники борьбы, Тропин Ю. Н, Павлив А. Н. (2017)
Камаев О. И. - Специальная выносливость как неотъемлемая часть подготовки борцов, Тропин Ю. Н., Костюков Я. Э. (2017)
Кудрявцев М. Д. - Особенности организации и осуществления спортивно ориентированного физического воспитания в высших учебных заведениях на основе единоборств, Михалева Е. А., Галимов Г. Я. (2017)
Кузьмин В. А. - Особенности выявления спортивной одарённости и проведения отбора в современной системе спортивной подготовки боксёров, Кудрявцев М. Д., Стрельников В. А., Гаськов А. В. (2017)
Мирошниченко Є. С. - Характеристика часових інтервалів техніко-тактичних з`єднаннях таеквондистів-юніорів, Романенко В. В. (2017)
Пашков И. Н. - Основы построения модельных характеристик в тхеквондо (2017)
Пашков І. М. - Психоемоційна підготовка тхеквондистів (2017)
Романенко В. В. - Характеристика индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений таэквондистов-юниоров при выполнений специальных тренировочных нагрузок (2017)
Романенко В. В. - Взаимосвязь показателей сенсомоторных реакций и специфических восприятий с уровнем освоения техники у таэквондистов-юниоров (2017)
Тропин Ю. Н. - Технико-тактическое мастерство борца, Бойченко Н. В. (2017)
Тропін Ю. М. - Фізична підготовка борців, Панов П. П., Бєлобаба С. Б. (2017)
Шацких В. В. - Соревновательная деятельность в борьбе, Тропин Ю. Н., Фазилов Р. К. (2017)
Алексєєв А. Ф. - Особливості розвитку силових можливостей єдиноборців в групах базової підготовки, Кулик Р. Л., Красильников В. В. (2017)
Ананченко К. В. - Характеристики дзюдоистов высокого класса прошлых лет, Алексеев А. Ф., Трынев Н. А., Каланіна Е. М. (2017)
Ананченко К. В. - Оптимізація управління федерацією у боксі, Марчук С. О., Бойченко Н. В. (2017)
Белобаба С. Б. - Моделирование технико-тактического мастерства в спортивной борьбе, Тропин Ю. Н., Панов П. П. (2017)
Бойченко Н. В. - Оздоровчий вплив засобів східних єдиноборств на організм студенток ВНЗ (2017)
Гаськов А. В. - Организационно-управленческие аспекты планирования тренировки боксёров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Гаськов А. В. - Основы педагогической технологии тренировочно-соревновательной деятельности боксеров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Голоха В. Л. - Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів (2017)
Пашков І. М. - Структура техніко-тактичних дій в східних одноборствах (2017)
Рибалко А. C. - Навчання елементам базової техніки юних каратистів із використанням комплексу спеціальних вправ, Романенко В. В. (2017)
Романенко В. В - Оценка уровня специальной выносливости и функциональных возможностей квалифицированных тхэквондистов, Голоха В. Л. (2017)
Романенко В. В. - Биомеханический анализ техники в єдиноборствах, Веретельникова Н. А. (2017)
Тропин Ю. Н. - Содержание различных сторон подготовки борцов, Бойченко Н. В. (2017)
Шацких В. В. - Спортивная подготовка борцов на различных этапах эволюции правил соревнований, Тропин Ю. Н. (2017)
Васильчак С. В. - Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Коваль О. В. - Моделювання обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2017)
Лебеда Т. Б. - Реформування охорони здоров’я як ендогенний фактор економічного розвитку України (2017)
Попович О. В. - Аналіз фінансового стану діяльності ТОВ "Українські вертольоти" за період з 2014 по 2016 рік, Носовський А. А. (2017)
Предборський В. А. - Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку (2017)
Чубукова О. Ю. - Методологічні основи розбудови ринку інформаційних технологій (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційні форми господарювання в контексті забезпечення інноваційного розвитку: оцінка тенденцій в Україні (2017)
Островська О. А. - Управління оборотними активами в умовах кризи, Ву Зієу Ніган (2017)
Левченко Ю. Г. - Управління фінансовим потенціалом підприємства, Гриценко А. О. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства, Галахов Є. М. (2017)
Гаврилко П. П. - Методика оцінки конкурентоспроможності суб’єктів готельного підприємництва, Колодійчук А. В. (2017)
Кубіцький Ю. С. - До проблеми розвитку соціального капіталу (2017)
Кудрицька Н. В. - Основні засади стратегії фінансування транспортної інфраструктури України (2017)
Мариніна С. В. - Вплив ефективності функціонування транспортної системи України та її транзитного потенціалу на економічний розвиток країни (2017)
Крижановський В. І. - Методологічно-прикладний інструментарій сполучення аналітичних інструментів TAQM з системою "управління за відхиленнями" будівельних проектів, Заліско С. А. (2017)
Марчук Т. С. - Сучасні операційні технології діагностування економічної рівноваги будівельних підприємств (2017)
Мельников О. В. - Функціональна модель виготовлення та поширення інформаційної продукції (2017)
Рижаков Д. А. - Модернізація розрахунково-аналітичного підґрунтя функціонально-економічної діагностики діяльності будівельних підприємств (2017)
Шевченко А. В. - Маркетинг територій – інструмент формування іміджу регіону, Рубан І. В. (2017)
Алексеев А. Ф. - Эффективные пути подготовки дзюдоистов высокой квалификации, Чертов И. И. (2016)
Ананченко К. В. - Проблеми, що стоять перед тренером дзюдоїстів-ветеранів при вдосконаленні та індивідуалізації їх спеціальної фізичної підготовленості, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Бойченко Н. В. - Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо, Голубничій Р. В. (2016)
Галимский В. А. - Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности юных каратистов, Ровный А. С. (2016)
Драгунов Д. Н. - Совершенствование спортивного мастерства боксеров (2016)
Кіндзер Б. М. - Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з "куміте", Бережанський В. О. (2016)
Клименченко В. Г. - Фехтмікс на заняттях з фізичного виховання у студентів педагогічних спеціальностей, Кривенцова І. В. (2016)
Кузьмин В. А. - Формирование положительной мотивации к спортивной деятельности и физкультурно-педагогической ориентированности у студентов занимающихся дзюдо, Кудрявцев М. Д., Близневский А. А. (2016)
Латенко С. Б. - Основные направления реабилитации и профилактики вывиха плеча у спортсменов-дзюдоистов, Пеценко Н. И. (2016)
Мунтян В. С. - Особенности специальной физической подготовки в единоборствах (2016)
Осипов А. Ю. - Oб уровне готовности молодых дзюдоистов Красноярского края к борьбе по новым правилам соревнований (2016)
Пашков І. М. - Особливості адаптації організму тхеквондистів до фізичних навантажень (2016)
Ровный А. С. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации, Романенко В. В. (2016)
Цеслицка М. - Правила соревнований, как определяющий фактор в методике подготовки борцов, Камаев О. И., Тропин Ю. Н. (2016)
Черненко В. А. - Контроль успеваемости студентов на занятиях по самозащите (2016)
Kasprzyszyn P. - Proporcje treningowych ćwiczeń przygotowania sportowców wysokiej klasy na międzynarodowych mistrzostwach Karate Kyokushin, Saienko V., Canlı M. (2016)
Галашко М. І. - Поліпшення результатів юних важкоатлетів у ривку штанги, Тагіров С. А., Тупахін Д. І. (2016)
Іванчикова С. М. - Профілактика аліментарного ожиріння студентської молоді засобами сучасних технологій фітнесу, Волкова І. В., Дудкіна Г. В. (2016)
Півень О. Б. - Особливості тренувального процесу важкоатлетів на етапі попередньо-базової підготовки з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2016)
Сасин М. П. - Новые подходы к формированию программы олимпийских игр и структуры тренерского корпуса (2016)
Арзютов Г. М. - Розвиток стійкості борців засобами "Вольової пластики", Гаврилюк В. О., Чертов І. І. (2016)
Білецький С. В. - Контроль ефективності тренувань єдиноборствами на підставі зміни значень пульсометрії, Пономарьов В. О. (2016)
Горбенко В. В. - Совершенствование специальной выносливости борцов вольного стиля (2016)
Горобей Н. П. - Единоборства как фактор самосохранительного поведения студентов, Кузьменко Н. Г., Харченко А. Н. (2016)
Ермаков С. С. - Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов, Тропин Ю. Н., Бойченко Н. В. (2016)
Ильницкая А. С. - Развитие координации для решения технико-тактических задач в фехтовании с использованием медитативных техник у студентов гуманитарных специальностей, Горбань И. Ю., Ильницкая Л. В., Клименченко В. Г. (2016)
Кирпенко В. Н. - Прикладной (армейский) рукопашный бой в Вооруженных Силах Украины, Безверхий А. В., Попов Ф. И., Авситидийский М. М. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Причинностные основы для занятий единоборствами студенческой молодѐжью, Кузьмин В. А., Толстопятов И. А. (2016)
Кузьмин В. А. - Проблемы и перспективы развития спортивных смешанных боевых единоборств в высших учебных заведениях, Гатилов К. В., Кудрявцев М. Д. (2016)
Майстренко Е. А. - Силовая подготовка студентов, занимающихся таеквон-до ИТФ при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Лендьел М. И. (2016)
Маляренко А. Т. - Эффективность использования в схватках комбинационных технико-тактических действий квалифицированными дзюдоистами, Белянинов Р. И., Грицаев Р. А., Дригайло Д. Л., Воробьѐв А. В., Рыженкова Т. Д. (2016)
Пашков І. М. - Методичні особливості побудови тренувального процесу у юних спортсменів в кікбоксинг, Пєлєвіна О. С. (2016)
Петрюк О. В - Теоретичні основи викладання фехтування студентам першого року навчання, Іванов О. В., Махонін І. М. (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовки юних борців вільного стилю: проблеми і перспективи (2016)
Ступець І. О. - Підвищення показників швидкісно-силових якостей у юних спортсменів виду "шинкіокушин" карате (2016)
Толчєва Г. В. - Фізична реабілітація єдиноборців засобами хатха-йоги (2016)
Montoya D. - Korzystanie z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania w procesie treningu z fighterami sztuk walki, Boakye L., Saienko V. (2016)
Бойченко Н. В. - Розробка дистанційного курсу "Спортивна метрологія" для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації "Фізичне виховання та спорт", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016)
Єзан В. Г. - Мотивація в спортивній діяльності (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств общей и специальной подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Мартын В. Д., Лысенко В. Н., Олешко В. Г. (2016)
Тихорський О. А. - Особливості планування тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі, Дорофєєва Т. І. (2016)
Доценко В. О. - Стосунки Бунду та сіоністських партій в 1917 – на початку 1920-х рр. (2018)
Каганов Ю. О. - "Різномислення" студентів Харківського університету в 1967–1969 рр. (2018)
Кожухаренко Л. В. - Проблеми та перспективи молодіжного волонтерського руху в Україні на сучасному етапі (2018)
Костюк Д. С. - Вплив "Помаранчевої революції" на розвиток громадянського суспільства в Україні (2004–2013 рр.) (2018)
Куліков В. О. - Процеси соціальної конвергенції і фрагментації населення заводських і шахтарських поселень Донбасу протягом останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст. (2018)
Стеценко В. І. - Цензура в українських губерніях Російської імперії в період "столипінської модернізації" (2018)
Токаленко П. О. - Дух свободи. Вплив революційних подій 1905-1907 років на формування внутрішньої атмосфери страху в суспільстві на півдні України (2018)
Трубчанінов С. В. - Початок наукового дослідження історичної географії півдня України (2-га третина XIX століття) (2018)
Ганський В. О. - Туристичні формальності міжвоєнного періоду (на прикладі Польщі 1920-1930-х років) (2018)
Данилюк І. В. - Проблема дипломатичної співпраці у вченні Папи Бенедикта XVI (2018)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики й моделей французької, італійської та іспанської дипломатії (середземноморської дипломатії) доби раннього Нового часу (ХVІ–ХVІІІ століття): проблеми інституціонального розвитку (2018)
Федоренко Є. В. - Рівень освіти української міграційної групи в Чеській Республіці у 2001–2016 роках (2018)
Коркач С. О. - Переяславська шевченкіана: аспекти наукової розробки (2018)
Кригіна О. В. - Інформаційний потенціал метричних книг як історичних джерел (2018)
Кухарєва Н. М. - Матеріали та документи родини Козачковських із фондового зібрання національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2018)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. С. Грушевського в Києві (1907–1914) на сторінках газети "Діло" (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивізм у сприйнятті простору й часу в історіографії (2018)
Коцур Р. В. - Педагогічна діяльність професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Интервью с директором ПАО "Харьковский Машиностроительный Завод "Свет Шахтера" А. Н. Ковальчуком (2018)
Квасницкий В. В. - Напряженное состояние сварных и паяных узлов из однородных материалов с мягкой прослойкой при осевой нагрузке, Квасницкий В. Ф., Dong Chunlin, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. (2018)
Аношин В. А. - Влияние основных примесей на образование трещин при сварке медно-никелевых сплавов и наплавке монель-металла на сталь, Илюшенко В. М., Лукьянченко Е. П. (2018)
Кавуниченко А. В. - Особенности контактной стыковой сварки железнодорожных крестовин с рельсовыми окончаниями, Швец В. И., Антипин Е. В. (2018)
Вакуленко І. О. - Визначення параметрів режиму зварювання тертям з перемішуванням сплаву на основі алюмінію, Плітченко С. О. (2018)
Чепрасов Д. П. - Автоматическая сварка под флюсом пролетных строений мостов из высококачественных сталей 10ХСНДА и 15ХСНДА в монтажных условиях, Кузнецов Ю. А., Ледников Е. А. (2018)
Махлин Н. М. - Выбор технологии сварки при изготовлении и восстановительном ремонте спиралей подогревателей высокого давления энергоблоков АЭС, Водолазский В. Е., Попов В. Е., Коротынский А. Е., Лавров С. И. (2018)
Ворончук А. П. - Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на химический состав и твердость наплавленного металла, Жудра А. П., Петров А. В., Федосенко В. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Использование нетоковедущих расходуемых заготовок при электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Жданов В. А. (2018)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2018)
Конкурс работ Малой академии наук Украины в области сварочного производства (2018)
Посещение ИЭС специалистами Ланьчжоуского технологического университета (КНР) (2018)
Методика оценки состояния металла сварного корпуса реактора ВВЭР-1000 (2018)
Сварка циркония и его сплавов (2018)
Разработано в ИЭС (2018)
Календарь апреля (2018)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка цибулі-сіянки в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2018)
Заблодський М. М. - Інтенсифікація виробництва біогазу впливом електромагнітного поля та ультразвуку, Клендій П. Б., Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2018)
Кутырёв А. И. - Разработка системы адаптации магнитных индукторов автоматизированного агрегата МИО, Хорт Д. О., Филиппов Р. А. (2018)
Лисенко В. П. - Інформаційне забезпечення оптимального керування вирощуванням ентомофагів, Чернова І. С. (2018)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння гороху в магнітному полі на посівні якості, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2018)
Коринчук Д. Н. - Неизотермический анализ компонентов композиционных топлив на основе торфа и биомассы (2018)
Драганов Б. Х. - Математическое моделирование нестационарной тепломассопередачи через вентилируемые наружные ограждения (2018)
Фиалко Н. М. - Эффективность комбинированных теплоутилизационных системкотельных установок (часть 1), Степанова А. И., Навродская Р. А. (2018)
Nesvidomin A. - Model of motion of a particle in a vertical plane in the function of its position parameter (2018)
Лобов В. Й. - Підвищення енергоефективності виготовлення залізорудних котунів на фабриках огрудкування, Лобова К. В. (2018)
Чміль А. І. - Оптимізація процесу анаеробного зброджування тваринницьких відходів (2018)
Радько І. П. - Методика та обладнання для проведення енергетичного аудиту, Наливайко В. А., Окушко О. В., Міщенко А. В., Антипов Є. О. (2018)
Рамш В. Ю. - Вибір критерію оптимізації подрібнювачів-змішувачів біогазових установок, Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. (2018)
Драганов Б. Х. - Моделирование фазовых процессов в сорбционных термотрансформаторах, Козырский В. В. (2018)
Голодний І. М. - Експериментальні дослідження роботи осьового насоса в різних режимах (2018)
Василенков В. Є. - Методика вимірювання параметрів тиску та розрідження, Грабарчук А. Б. (2018)
Черненко І. І. - Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми, Чухно І. А. (2017)
Мельник Л. П. - Особливості саркоїдозу в Тернопільській області, Рудик В. Д., Романів Т. В., Мадич С. В., Грінченко Л. А., Пелехат Н. Б. (2017)
Ткачук І. М. - Хвороби системи кровообігу у військовослужбовців Збройних сил України: вплив на придатність до військової служби на сучасному етапі (2017)
Максів Х. Я. - Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби, Пірус І. В., Осінчук Р. Р., Габор Г. Г., Криницька І. Я., Марущак М. І. (2017)
Хміль М. С. - Прегравідарна підготовка пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах екстракорпорального запліднення (2017)
Возіанов С. О. - Оцінка показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих із підвищеним тонусом нервово-м’язових структур сечового міхура та дистальних відділів товстої кишки за гіперкінетичним типом, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обґрунтування організації медико-соціологічного моніторингу ожиріння у дітей в багатопрофільному закладі охорони здоров’я, Заболотна І. Е. (2017)
Гандзюк В. А. - Стан нормативно-правового регулювання управління профілактикою неінфекційних захворювань (2017)
Слабий О. І. - Вартість медичної послуги при проведенні одноетапної та білатеральної черезшкірної нефролітотрипсії у відділенні урології, Боржієвський А. Ц., Гутор Т. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Актуальність підготовки менеджерів для впровадження державно-приватного партнерства в охороні здоров’я (2017)
Петренко Н. В. - Можливості використання симуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології, Марущак М. І., Криницька І. Я. (2017)
Саксонов С. Г. - Вивчення рівня знань і практичних навичок фахівців офтальмологічного профілю та їх освітні потреби (2017)
Ленчук Т. Л. - Психологічні особливості формування позитивного психологічного клімату в колективі студентів-медиків (2017)
Криницька І. Я. - Особливості професійної підготовки медичних сестер на сучасному етапі, Марущак М. І., Кліщ І. М. (2017)
Січкоріз О. Є. - Аналітичне дослідження міжнародного досвіду організації медичної післядипломної освіти (2017)
Хміль С. В. - Лейоміома матки і безпліддя (огляд літератури), Корда І. В., Дроздовська Ю. Б., Хміль М. С., Чудійович Н. Я. (2017)
Хміль С. В. - Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу, Кулик І. І., Хміль А. С. (2017)
Хміль С. В. - Вік пацієнток як один із факторів ризику невдалих спроб у циклах екстракорпорального запліднення (аналітичний огляд літератури), Корда І. В., Микула Р. П., Хміль М. С. (2017)
Унковська В. В. - Дослідження властивостей карбамідоформальдегідного теплоізоляціоного матеріалу з використанням мінеральних наповнювачів, Римар Т. Е. (2018)
Терешкевич Л. Б. - Внутрішнє симетрування однофазних електроприймачів та вирівнювання їх групового графіка навантажень, Хоменко О. О., Бандура І. О. (2018)
Титар С. С. - Локальний теплообмін щільного шару сипкого матеріалу з циліндром за відсутності та наявності вібрації, Шраменко О. М. (2018)
Карвацький А. Я. - Вплив вмісту вологи в теплоізоляційному матеріалі на тепловий стан печі Кастнера, Лелека С. В., Педченко А. Ю., Лазарєв Т. В. (2018)
Черкашина В. В. - Розвиток повітряних ліній електропередачі з застосуванням волоконно-оптичних кабелів (2018)
Авраменко В. М. - Дослідження коливної статичної стійкості у перетині ОЕС України, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М., Кришталь А. О. (2018)
Антонов А. В. - Підвищення технічного ресурсу пар тертя струмознімання (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз несиметричних режимів роботи в трифазних мережах з використанням обмінної потужності, Горенко Д. С., Соколовський П. В. (2018)
Бахор З. М. - Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ, Козовий А. Б., Лисяк Г. М., Яцейкo А. Я. (2018)
Журахівський А. В. - Підвищення надійності та ефективності грозозахисту повітряних ліній електропересилання шляхом зниження опорів заземлювальних пристроїв, Бінкевич Т. В. (2018)
Земський Д. Р. - Експериментальне дослідження якості електроенергії у споживачів, що живляться від лінії ДПР 27,5 кВ залізниць змінного струму (2018)
Кулик В. В. - Оцінювання балансової надійності відновлюваних джерел електроенергії у розподільних мережах з урахуванням типових графіків генерування та споживання, Кириченко В. Ф. (2018)
Пересада С. М. - Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі, Зайченко Ю. М. (2018)
Розен В. П. - Режими, параметри та ефективність функціонування систем електропостачання підземних рудників, Пархоменко Р. О., Казембе К. Д. (2018)
Сівецький В. І. - Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Халімовський О. М., Сокольський О. Л., Куриленко В. М., Богута О. С. (2018)
Грищук Т. В. - Підвищення шумостійкості автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2018)
Романюк О. Н. - Використання модифікованої МІР-піраміди для підвищення продуктивності Parallax Mapping, Дудник О. О. (2018)
Азаров О. Д. - Спеціалізовані двотактні підсилювачі струму для перетворювачів аналогових сигналів, Обертюх М. Р. (2018)
Мокін В. Б. - Метод просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними одного посту європейської системи аеробіологічного моніторингу, Вуж Т. Є. (2018)
Білинський Й. Й. - Пасивні радіочастотні транспондери з моноімітансними логічними схемами, Стахов В. П. (2018)
Лукашевич О. А. - Досвід визначення поняття "історичне джерело" з позицій філософської герменевтики (2016)
Гребенюк О. І. - Джерельна база дослідження діяльності Ради народних міністрів Української народної республіки (2016)
Горпинченко І. В. - Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія (2016)
Пасічник І. М. - Павло Скоропадський та Українська держава в уявленнях Ернеста фон Валя (2016)
Івангородський К. В. - Українська національна історіографія 1990-х рр. у сприйнятті сучасних українських істориків (2016)
Темченко А. І. - Кров у міфологічних віруваннях східних слов'ян (на матеріалі лікувальних замовлянь) (2016)
Драч О. О. - Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників (2016)
Василенко В. М. - Особливості корпоративних комунікацій професорів університету Св. Володимира в 1834 – 1884 роках (2016)
Терещенко О. М. - М. Грушевський та І. Нечуй-Левицький: до історії творчих взаємин (2016)
Ніколайчук Д. О. - Київські імперські чиновники: видавнича діяльність М. Грушевського (2016)
Фареній І. А. - Сільські пастирі початку ХХ ст.: досвід вирішення господарських проблем пастви для сучасних умов (2016)
Чубіна Т. Д. - Театр Потоцьких у Тульчині: формування театрального світогляду володарів, передумови створення та етапи творчого розвитку приватної магнатської сцени (2016)
Швець В. В. - Робота військово-історичної комісії з опису російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. за головування генерала М. О. Домонтовича: проблеми і результати (2016)
Синявська Л. І. - Діяльність металургійних підприємств Сходу і Півдня України у 1917 – 1918 рр. (2016)
Голубнича-Шленчак Ю. В. - Видавнича діяльність інтернованої армії УНР у таборах Польщі (1920 ─ 1924 рр.) (2016)
Боєчко В. Ф. - Повоєнний розвиток провідних галузей промисловості Польської республіки 1918 – 1923 рр. (2016)
Рубан М. - Інституційні процеси у середовищі Православної церкви на теренах Бахмутського краю 1920-х рр. (2016)
Саган Г. В. - Створення і діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія) (2016)
Волков В. О. - Співпраця з українською діаспорою Росії як пріоритет зовнішньої політики незалежної України (2016)
Шамара С. - Обпалені вогнем Афгану. Біографічні нариси, відомості, довідки, спогади, листи, документи і матеріали / Упоряд. : С. І. Горошко, Л. І. Ільчук, О. І. Кукла, В. І. Червінський; наук. ред. Ю. П. Присяжнюк. – Жашків: Вид. С. І. Горошко, 2015. – 416 с. (2016)
Яремчук В. - Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с. (2016)
Масненко В. - Як Тернерова парадигма американської історії стала здобутком світової та української історіографії (Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір / Наук. ред. Л. Зашкільняк. Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут критики; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – К.: Критика, 2015. – 376 с.) (2016)
Булкат М. С. - До питання про історичний поступ судочинства на теренах України (періоди Гетьманщини; входження українських земель до складу Російської імперії; радянський) (2018)
Мішегліна В. М. - Функції правових та державних символів (2018)
Демиденко В. О. - Функціональна характеристика територіальних громад: проблеми теорії і практики, Шевченко А. О. (2018)
Іляшко О. О. - Поняття і класифікація територій за їх правовим режимом (2018)
Швець Ю. Ю. - Основні елементи механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я (2018)
Братковський О. В. - Технічно складний побутовий товар як об’єкт цивільних правовідносин (2018)
Гуйван П. Д. - Своєчасний розгляд справи як елемент права на справедливий суд (2018)
Романюк В. А. - Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи (2018)
Семенкова Н. І. - Захист прав та економічних інтересів суб’єктів у процесі реалізації усних правочинів, Смєсова В. Л. (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості реалізації податкової функції в діяльності органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством (2018)
Дяковський О. С. - Процесуальні особливості обігу інформації, що містить персональні дані (2018)
Мандзюк О. А. - Кваліфікаційні вимоги до компетенцій інформаційних аналітиків-правників (2018)
Настенко М. О. - Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання (2018)
Панова О. О. - Матеріально-фінансове забезпечення публічної безпеки в Україні (2018)
Бугера О. І. - Картографування кримінологічної інформації в мережі Інтернет (2018)
Михайленко В. В. - Реалізація верховенства права при провадженні слідчих (розшукових) дій (2018)
Бровко Н. І. - Категорія правосвідомості в поглядах філософів Античності: філософсько-правовий аналіз (2018)
Івченко Ю. В. - Приклад конституційного патріотизму в США та його перспективи в умовах українських державотворчих процесів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Головач Ю. - Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу, Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. (2017)
Гнатенко Х. П. - Багаточастинкова система у сферично-симетричному просторі з канонічною некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2017)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції й асиметрія поляризаційних характеристик дейтрона (2017)
Михайлик В. - Сцинтиляційні властивості і спектри рентґенолюмінесценції телуриду цинку за кріогенних температур, Галкін С., Рудко М., Гамерник Р., Грицак А., Капустяник В., Краус Г., Панасюк М., Рудик В. (2017)
Sharma A. K. - Acoustic studies of copper soap--urea complexes derived from groundnut and sesame oils, Saxena M., Sharma R. (2017)
Lysenkov E. A. - Influence of modification of carbon nanotubes on the microstructure and percolation behavior of the systems based on polyethylene glycol, Klepko V. V., Lysenkova I. P. (2017)
Сулименко О. Р. - Взаємна фазова синхронізація спінтронних магнітних наноосциляторів з урахуванням технологічного розкиду їх власних параметрів, Прокопенко О. В. (2017)
Таньшина А. - До 85-рiччя фундацiї кафедри теоретичної ядерної фiзики та вищої математики iменi О. І. Ахiєзера та 55-рiчницi фiзико-технiчного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна (2017)
До 60-рiччя Василя Михайловича Мигаля (2017)
Авторський покажчик тому 21 (2017)
Варакута В. П. - Обґрунтування залежності результату загальновійськового бою від рівня якості змістовності управлінської інформації, Левицький М. В., Дяченко Д. В., Стародубцев С. О., Забула О. Є. (2018)
Телюков С. М. - Математичний апарат визначення можливості проведення контратаки противника своїми військами, Зливка Г. А., Сальник О. В. (2018)
Трембовецький О. Г. - Аналіз та ознаки воєнно-політичних ризиків, викликів та загроз на державному кордоні, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Момот Р. М. - Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі, Терещенко А. М., Андрієнко А. М. (2018)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. (2018)
Череватий Т. В. - Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах (2018)
Денісевич К. В. - Сучасні бортові радіолокаційні прицільні системи з використанням технології електронного сканування простору, Рибалко Е. М., Дімітров П. К., Мукусій Є. М., Фуфаєв М. І. (2018)
Зарубін А. М. - Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою, Новиков О. О. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Методика забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату на окремих режимах польоту (2018)
Акулінін Г. В. - Вирішення окремих питань електромагнітної сумісності та завадозахисту радіотехнічних засобів підрозділу ППО СВ, Рзаєв Т. М., Бойко С. В., Воїнов В. В. (2018)
Климченко В. Й. - Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння, Арасланов М. Р., Тютюнник В. О., Саваткова А. А. (2018)
Сидоренко Р. Г. - Основні напрямки створення систем силової радіоелектронної боротьби для ураження різнотипних радіоелектронних засобів, Грідін В. І., Мегельбей Г. В., Резніченко А. І. (2018)
Бовда Е. М. - Метод ідентифікації стану телекомунікаційної мережі (2018)
Дружинін С. В. - Модель оцінки мобільності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення, Климович О. К., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Козлов Ю. В. - Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень, Новикова О. О. (2018)
Мазур В. Ю. - Аналіз систем висвітлення надводної обстановки морських держав, Алієв Р. В. (2018)
Творошенко І. С. - Розробка просторової моделі геоінформаційної підтримки людей з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних колясках, у місті Харків, Табашник В. А. (2018)
Трошін О. М. - Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології, Стадніченко М. Г., Приходько В. О., Замковий Р. А. (2018)
Трофименко І. В. - Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів (2018)
Chubukin O. - The calculation of wound tubular manometric springs sensitivity of average thickness by the shells theory method (2018)
Халмурадов Б. Д. - Експериментальне дослідження процесу вентиляції резервуарів із залишками нафтопродуктів при різних методах подачі повітря, Гарбуз С. В., Дармофал Е. А. (2018)
Кобзєв В. В. - Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1, Васильєв В. А., Доска О. М., Фоменко Д. В., Долина М. П. (2018)
Петрова Л. О. - Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовки, Петров І. В. (2018)
Поморцева Е. Е. - Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач, Мауссе Ф. С., Конь Д. А. (2018)
Ребрій І. М. - Сучасні методи навчання англійської мови для військових потреб (2018)
Sydorenko I. - Using small-scale turbulence for forming a solid fluid jet, Tolkachev A. (2018)
Минько О. В. - Вплив рівня інформованості органів управління на процес планування службово-бойових дій на сучасному етапі реформування Національної гвардії України, Шаповал О. М., Адамчук М. М. (2018)
Інформація (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Недбайло О. М. - Використання в будівництві теплоефективної порожнотілої кераміки та пористих бетонів, Чернишин О. Г. (2018)
Андреєв І. А. - Аналіз плину цементно-піщаного розчину при віброекструзійному способі виготовлення фібробетонних виробів, Смірнова К. О. (2018)
Михальчук О. Д. - Властивості керамічних стаканів при захороненні ядерних відходів (2018)
Дворников Н. А. - Технологические основы сушки в псевдосжиженном слое и ее применение для сухого обогащения каолина (2018)
Лобок О. П. - Визначення D-області стійкості дробових лінійних динамічних систем, Гончаренко Б. М., Савицька Н. М., Віхрова Л. Г. (2018)
Boyko R. - Information technologies of integration of management methods by organizational and technical (technological) systems, Vlasenko L., Gladka M. (2018)
Берегова Х. А. - Порівняльна характеристика поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniі ІМВ В-7405 і препарату Фітолавін як засобів від бактеріозів, Сидор І. В., Никитюк Л. В., Пирог Т. П. (2018)
Скроцький С. О. - Органовмісні відходи виробництва як субстрати для біосинтезу бутанолу бактеріями роду Clostridium (2018)
Труш Ю. Л. - Якість сировини на підприємствах хлібопекарської галузі: теоретичний і практичний аспект, Заїнчковський А. О. (2018)
Коняга А. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства, Дунда С. П. (2018)
Головань О. О. - Реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів, Олійник О. М., Маркова С. В., Олійник М. О. (2018)
Strashynska L. - Consideration of consumer priorities at expenditure of domestic enterprises on external food markets, Strashynsky V. (2018)
Пенчук Г. С. - Оцінка результативності діяльності підприємств молочної галузі України (2018)
Микитенко Н. В. - Дослідження бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів якісного аналізу, Дубініна В. В. (2018)
Міненко М. А. - Механізм адміністрування діяльності суб’єкта господарювання (2018)
Українець А. І. - Аюрведичні та європейські канони здоров’я, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2018)
Гудович О. Д. - Забезпечення підготовки студентів у системі вищої освіти України з дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", Заєць В. А. (2018)
Cоколенко А. І. - Динамічні параметри процесів анаеробного бродіння, Шевченко О. Ю., Максименко І., Степанець О. І. (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Наближена оцінка термінів зберігання заморожених харчових продуктів, Масліков М. М. (2018)
Нескуба О. О. - Визначення параметрів теплового оброблення ковбаси вареної "Лікарська" в універсальній термокамері, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2018)
Рачок В. В. - Формування структури пшеничного тіста в процесі замішування, Гудзенко В. С., Теличкун Ю. С., Теличкун В. І. (2018)
Галдінов М. В. - CFD-моделювання процесу піролізного високотемпературного розкладання сировини рослинного походження у побутових твердопаливних котлах, Пешко В. А., Риндюк Д. В., Черноусенко О. Ю., Лементар С. Ю. (2018)
Медвідь І. М. - Дослідження впливу амілолітичних ферментів на мікробіологічні процеси в тісті та якість рисового хліба, Шидловська О. Б., Доценко В. Ф. (2018)
Shevchenko A. - Biochemical processes in the dough for diabetic bakery products, enriched with proteins and food fibers (2018)
Заморська І. Л. - Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки (2018)
Гніцевич В. А. - Дослідження процесу ферментолізу м’якоті гарбуза, Гончар Ю. М. (2018)
Устименко І. М. - Аналіз мікробіологічних показників харчових емульсій, Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. (2018)
Мудрак Т. О. - Cелекція та скринінг рас спиртових дріжджів при зброджуванні високонцентрованого сусла з крохмалевмісної сировини, Куц А. М., Ковальчук С. С., Боярчук Я. А. (2018)
Москалюк О. Є. - Дослідження термінів зберігання м’ясних паштетів функціонального призначення (2018)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного печива з пектином, Михайлик В. С., Ярошенко Н. Ю. (2018)
Олійник С. І. - Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв, Прибильський В. Л., Самченко І. О., Тарасюк Л. А. (2018)
Долінський А. А. - Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної і технологічної води, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Гусятинська Н. А. (2018)
До відома авторів (2018)
Гришко В. І. - Рецепція системи покарань стародавнього риму в українське законодавство, Окерешко М. В., Романюк І. І. (2017)
Іванов О. Ю. - Зміна правового статусу Кримської області у 1954 р.: історико-правовий аналіз (2017)
Крупнова Л. В. - Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження у період X — початку XX століття (2017)
Туренко О. С. - Сутність і відправні ознаки держави в доктрині Хосе Ортегі-і-Гасета (2017)
Данилевська Ю. О. - Особливості правового регулювання професійної діяльності та правового статусу наукових працівників (2017)
Клемпарський М. М. - Норми сучасного міжнародного трудового права про безпеку праці та гігієну праці, Назимко О. В. (2017)
Шульженко І. В. - Юридичні гарантії для внутрішньо переміщених осіб у галузі соціально-трудових правовідносин: проблеми реалізації та ефективності (2017)
Суюсанов Л. І. - Соціальна відповідальність та безпека праці (2017)
Вітвіцький С. С. - Публічна інформація в контексті контролю громадян за діяльністю держави (2017)
Поляков О. П. - Удосконалення адміністративної діяльності в аспекті справляння туристичного збору в Україні (2017)
Тернов С. О. - Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі моделювання візуального простору дорожньо-транспортної ситуації, Бескровний О. І. (2017)
Чишко К. О. - Особливості кваліфікації публічних деліктів, об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека (2017)
Бесчастний В. М. - Кримінологічні теорії: загальне поняття та характеристика окремих напрямів, Назимко Є. С., Лосич С. В. (2017)
Джужа А. О. - Історичні передумови становлення та розвитку віктимології як науки про жертву злочину (2017)
Кондратов Д. Ю. - Інститут кримінальної відповідальності за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний правовий досвід держав далекого сходу, Дегтярьов С. Є. (2017)
Лень В. В. - Злочини, предметом яких є державні нагороди: питання кваліфікації (2017)
Рибчинський М. М. - Фактори зростання злочинності в середовищі біженців і нелегальних мігрантів (2017)
Пилат С. - Ответственность за вандализм в зарубежном и уголовном законодательстве Республики Молдова: сравнительный анализ (2017)
Войтюк Р. В. - Кримінальна процесуальна функція запобігання кримінальним правопорушенням у діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України (2017)
Марущак О. А. - До проблеми розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у зоні проведення антитерористичної операції, Сало О. П. (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності" (2017)
Вихідні дані (2017)
Романюк Л. В. - Методологічні засади та емпіричне вивчення цінностей особистості раннього дорослого віку в кроскультурному контексті (2018)
Аксенченко К. Б. - Аналіз категорій професійного самовизначення та професійних криз особистості у науковому просторі, Журба А. М., Бочелюк В. Й. (2018)
Андрушко Я. С. - Емпіричне вивчення харизматичності керівника та її впливу на ефективність управління персоналом (2018)
Басманова Н. И. - Склонность к паническим атакам у руководителей и исполнителей, Яцук А. О. (2018)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні засади самовизначення особистості в професіях соціономічного типу, Завацька Н. Є., Карамушка Л. М., Каширіна Є. В. (2018)
Ващенко І. В. - Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи, Зелінська О. (2018)
Візнюк Ю. М. - Емпіричне вивчення самоприйняття і соціальної ідентичності в депривованих підлітків: факторний профіль (2018)
Волков Д. С. - Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності, Ноздрін С. В. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості подолання конфліктних ситуацій в середовищі старшокласників – досвід шкільної медіації (2018)
Гарькавець С. О. - Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики (2018)
Дмитрієва С. - Підліткова агресивність та шляхи її корекції, Мачушник О. (2018)
Журавлева Л. П. - Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения, Дончев Ф. А. (2018)
Заверуха О. Я. - Психологічні причини адиктивної поведінки підлітків батьків трудових мігрантів (2018)
Ковальчук А. А. - Роль суб’єктивного благополуччя іноземних студентів у розвитку їх адаптивності (2018)
Коломієць Т. В. - Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії, Литвинчук А. І., Можаровська Т.В. (2018)
Кудінова М. С. - Структурно-компонентний аналіз феномена стресостійкості особистості (2018)
Кузіна В. Д. - Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Лапа В. М. - Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції (2018)
Liberska H. - The life-span approach to human development in polish psychology in the second half of the twentieth century (2018)
Літвінова О. В. - Психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій особистості (2018)
Лосієвська О. Г. - Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку комуникативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю, Москович І. М., Новосад А. С. (2018)
Мілорадова Н. Е. - Динаміка ціннісних орієнтацій слідчих органів досудового розслідування на стадії професійного навчання (2018)
Міщенко Н. В. - Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму, Ковальова О. В., Іванов О. Г. (2018)
Морозова О. В. - Проблема неконструктивних життєвих стратегій подружжя у соціально-психологічному вимірі, Обозна О. В. (2018)
Пелешенко О. В. - Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей конфліктів в сучасній молодій сім’ї, Меріуц Т. Ю. (2018)
Петрученко М. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту (2018)
Потоцька І. С. - Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів, Рисинець Т. П., Лойко Л. С., Демяненко А. А. (2018)
Пустовий С. А. - Психологічний малюнок як діагностичний засіб вимірювання свідомості майбутніх філологів (2018)
Семенюк Н. С. - Позитивні риси та життєві орієнтації особистості (на прикладі медиків офтальмологічного профілю) (2018)
Черних Л. А. - Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору (2018)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні особливості формування комунікативної компетентності студентів соціономічного профілю підготовки в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму, Смирнова О. О., Шеремет І. М. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості: інтернальний та екстернальний виміри, Добровольська Н. А. (2018)
Бойчук О. Г. - Вплив психологічних чинників на психоемоційний статус жінок з непліддям (2018)
Вихідні дані (2018)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2018)
Грахов В. П. - Перспективы развития девелопмента, Мохначев С. А., Тарануха Н. Л. (2018)
Калінеску Т. В. - Виявлення й усунення проблем монополізації капіталу (2018)
Позднякова И. А. - Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых (2018)
Строганова И. А. - Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и пути развития (2018)
Павлов К. В. - Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития (2018)
Бословяк С. В. - Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования предприятия (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Меліхова Т. О. - Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства (2018)
Kievich A. - The world's central bank in the trap of QE, Kivachuk V., Chetyrbok N. (2018)
Рабыко И. Н. - Методика оценки управления стратегическим риском банка (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в инновационно-образовательной сфере (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику (2018)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне відторгнення: виміри депривації та ізоляції (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона (2018)
Солодилова Н. З. - Процессы генерирования зон институциональных аттракторов в региональной деловой среде, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2018)
Измайлович С. В. - Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора республики Беларусь (2018)
Нурланова Н. К. - Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных экономик, Расулев А. Ф. (2018)
Перспективи фінансування науки у вищих навчальних закладах (2018)
Рецензія на монографию Павлова К. В. Приграничные регионы: теория и практика. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 161 с. (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Онищук Г. І. - Економічна ефективність науково-технічних розробок реконструкції та теплової модернизації житлових будинків (2010)
Режеп В. Е. - Пентхаус по-кишиневски (2010)
Марков Д. И. - Городской карманный парк - выбор общества (2010)
Режеп В. Е. - О необходимости комплексных исследований в области экологических характеристик местности проживания (2010)
Ушканов А. П. - Особенности реконструкции жилых кварталов, расположенных в историческои ареале г.Одессы, Федорова Т. Н. (2010)
Кадомська М. А. - Житловий будинок по вул.Інститутській, 15/5, м.Київ, 1934 - 1937 рр. (2010)
Мокроусова О. Г. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1920 - 1930-х років (2010)
Решетилов О. М. - Дослідження технічного стану Тріумфальної Арки в смт.Диканька, Мізін В. М., Есліковська С. О. (2010)
Бульда М. В. - Дослідження технічного стану башти-бельведера, Меренков Л. М., Стаковський Г. Д., Одінцова Л. М. (2010)
Рекута О. С. - Покращення умов функціонування та експлуатації Вінницького областного музично-драматичного театру, Сокольвак Г. Ф. (2010)
Кривелёв Л. И. - Конструктивные решения повышения антисейсмических качеств при реконструкции (2010)
Агеева Г. Н. - В поисках утраченного кованого декора здания, Кривелёв О. С. (2010)
Гасан Ю. Г. - В'яжучі речовини для виготовлення елементів архітектурного декору та проведення реконструкції і реставрації будівель і споруд, Червєнко Є. М. (2010)
Іншеков Є. М. - Інституціональні аспекти підвищення енергоефективності об'єктів муніципальної сфери в контексті сталого розвитку, Стрелкова Г. Г., Дробаха О. С. (2010)
Агєєва Г. М. - Покращення показників енергетичної ефективності житлового будинку під час реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Тимофеев Н. В. - Проектирование теплоизоляционной оболочки по максимально допустимым теплопотерям здания, Сахновская С. А. (2010)
Марков Д. И. - Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтажного дома (2010)
З нагоди 65-річчя заснування інституту (2010)
Державна атестація наукової установи (2010)
Реформування житлової політики (2010)
Нормативно-правове забезпечення (2010)
"НДІпроектреконструкція" (2010)
Вінницький філіал (2010)
Житомирський філіал (2010)
Львівський філіал (2010)
Одеський філіал (2010)
Тернопільський філіал (2010)
Авторський покажчик (2010)
Загоруйко Г. Е. - Геометрическая модель пространственной организации сократительного аппарата постмитотических кардиомиоцитов, Загоруйко Ю. В. (2018)
Гарапко Т. В. - Морфологічні особливості компонентів тканин і органів при ожирінні (2018)
Кузьменко Ю. Ю. - Некоторые аспекты морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы до и после рождения, Маликов А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури), Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан печінки (огляд літератури), Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан серця (огляд літератури), Задесенець І. П. (2018)
Островская С. С. - Микробиом ротовой полости и здоровье человека (2018)
Процак Т. В. - Анатомо-морфологічні особливості гісто- та органогенезу травних залоз, Забродська О. С. (2018)
Процак Т. В. - Патофізіологічні основи розвитку захворювання Гіршспрунга (morbus Hirsсhsprung), Забродська О. С. (2018)
Чорнобай А. В. - Поліморфізм генів, як один з генетичних факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, Чорнобай М. А., Мясоєдов С. Д., Сорокін Б. В. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Імуногістохімічне дослідження селезінки свині (2018)
Кратенко Р. І. - Дослідження загальної токсичної дії краун-етерів на організм теплокровних тварин (2018)
Орлова Л. Д. - Флористична структура лучних травостоїв околиць с. Весела Долина Глобинського району Полтавської області, Власенко Н. О., Жук М. В. (2018)
Рашківська І. О. - Дослідження поведінкових реакцій щурят при дії зета-циперметрину у пре- та постнатальному періоді, Проданчук М. Г., Корнута Н. О. (2018)
Усенко Т. В. - Дослідження впливу генеричного ципроконазолу на гематологічні та цитохімічні показники периферичної крові щурів Wistar Hannover, Проданчук М. Г., Шуляк В. Г. (2018)
Шмиголь І. В. - Аналіз захворюваності на TORCH-інфекції серед дорослого населення, Маринченко Л. Ю., Назаренко Н. В. (2018)
Анасевич Я. М. - Швидкість всмоктування глюкози в тонкій кишці щурів на тлі надлишку та нестачі мелатоніну (2018)
Беденюк О. С. - Імунна реактивність організму при генералізованому пародонтиті на фоні хронічного атрофічного гастриту, Корда М. М. (2018)
Боярська Л. М. - Особливості формування функціональних можливостей вегетативної нервової системи у дітей що народились передчасно, Кравець Л. В., Іванова К. О. (2018)
Бурдейний С. І. - Особливості гідродинаміки ока у дітей з прогресуючою міопією (2018)
Вернигородський В. С. - Оцінка реабілітаційного потенціалу та реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2018)
Витовская О. П. - Особенности иммунного статуса и новые возможности его коррекции у больных непролиферативной диабетической ретинопатией и сахарным диабетом 2 типа, Таха С. А., Бычкова Н. Г. (2018)
Воротинцев С. І. - Передопераційна оптимізація волемічного статуса у пацієнтів з ожирінням (2018)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2018)
Григор’єв С. В. - Монолатеральна спінальна анестезія у судинній хірургії однієї доби, Балдін І. А. (2018)
Дичко О. А. - Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей зі сколіозом (2018)
Капустник В. А. - Клінічні аспекти рівню ендотеліну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі гіпертонічної хвороби, Архіпкіна О. Л. (2018)
Ковальчук І. М. - Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководню, Гжегоцький М. Р., Ривіс Й. Ф., Ковальчук С. М. (2018)
Крижна С. І. - Стан імунологічної резистентності в умовах експериментального бактеріального риніту та його фармакологічної корекції, Київська Ю. О., Козар В. В. (2018)
Криштафор А. А. - Когнитивный профиль пострадавших при критических состояниях, связанных с боевой и небоевой травмой, Йовенко И. А., Криштафор Д. А., Оленюк Д. В. (2018)
Крутікова Е. І. - Папіломавірусна інфекція під час вагітності. (Клінічний випадок) (2018)
Лядова Т. І. - Ефективність різних схем терапії у хворих на хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції, Волобуєва О. В., Гаміловська А. П., Павлікова К. В. (2018)
Міщенко І. В. - Антиоксидантно-антиагрегаційні взаємовідносини у судинах різних регіонів системи кровообігу, Коковська О. В., Міщенко С. В. (2018)
Новак Л. П. - Дослідження впливу препаратів антипроліферативної дії на тканинні структури ока тварин в експерименті, Петренко О. В., Савіцька І. М., Новак Н. В. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у жінок з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікування (2018)
Павловський С. А. - Оцінка вмісту цитокінів у крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, під впливом комбінованої цукровознижувальної терапії (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Роль кальцієво-фосфорного обміну в патогенезі стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів хворих на ожиріння, Іванова К. В. (2018)
Петров Є. Є. - Порівняльна характеристика функціональних показників ендотелію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності, Треумова С. І., Бурмак Ю. Г., Борисова З. О. (2018)
Рыков С. А. - Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы, Могилевский С. Ю., Петренко О. В., Денисюк Л. И., Медведовская Н. В., Корытнюк Р. С. (2018)
Руцька А. В. - Стан системи нітроген (ІІ) оксиду у щурів за умови "пасивного тютюнокуріння" на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому та віковому аспектах, Криницька І. Я. (2018)
Степанов Ю. М. - Вплив синдрому надлишкового бактеріального росту на ускладнення портальної гіпертензії при різних її формах, Чалий М. В. (2018)
Стороженко О. В. - Особливості антибактеріальної терапії хірургічних інфекцій (2018)
Сторожук О. Б. - Вплив вторинного гіперпаратиреозу на деякі показники гемостазу у хворих хронічною хворобою нирок VД стадії, Луговський Е. В., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Селезньова І. Б. (2018)
Сяо Ян - Эффективность предоперационной профилактики венозного тромбоэмболизма в абдоминальной хирургии (2018)
Фролова Т. В. - Особливості ліпідного спектру крові при різних ступенях хронічного захворювання нирок у дітей, Кононенко О. В., Атаманова О. В., Стрюкова І. В. (2018)
Царев А. В. - Динамика газового состава и коагуляционных свойств крови у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой при проведении терапевтической гипотермии (2018)
Цвіренко С. М. - Первинна діагностика муковісцидозу у дитини 10 років (клінічний випадок), Похилько В. І., Волошина В. В., Жук Л. А., Артьомова Н. С., Рябека Т. І. (2018)
Цибульська Т. Є. - Математична модель індивідуального прогнозу ймовірності розвитку набутої міопії у дітей, Пашкова О. Є. (2018)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксеногенної трансплантації нативних і трансфікованих геном інтерлейкіна-10 мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту, Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Акінола С. Т., Васлович В. В., Дерябіна О. Г., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2018)
Шалай Я. Р. - Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу, Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Фінюк Н. С., Бабський А. М. (2018)
Шаповалова Г. А. - Клінічний стан дітей в періоді ремісії онкогематологічних захворювань перед проведенням санаторно-курортної реабілітації, Бабов К. Д. (2018)
Шелест Б. О. - Вплив комбінованої терапії на артеріальну гіпертензію у хворих цукровим діабетом 2 типу (2018)
Ягубов Э. Г. - Лечение сочетанной травмы позвоночника и конечностей, Рагимов З. Р., Ахмедзаде А. Я. (2018)
Дмитренко І. В. - Мутації кіназного домена гена BCR/ABL1 у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з вторинною резистентністю до терапії іматинібом, Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2018)
Магеррамова С. Г. - Клинико-иммунологические проявления локально-инфекционно-воспалительных заболеваний при тимомегалии (2018)
Мамедова Н. А. - Развитие аутоиммунного процесса и степень полиморфизма гена FCGRIIC при болезни Хашимото (2018)
Козлова І. В. - Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі (2018)
Федоров С. В. - Мотивація як важливий елемент формування безперервного професійного розвитку лікарів-інтернів (2018)
Зайцев А. В. - Использование методик определения чувствительности зубов в исследованиях по эффективности устранения гиперестезии твердых тканей, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2018)
Кондратенко Ю. М. - Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Лисенко М. Г. (2018)
Мамедов Э. Ш. - Эффективность применения методов трубчатой торакостомии в грудной хирургии (2018)
Sharmazanova O. P. - Magnetic resonance imaging in diagnostic of mastoiditis, Demidova O. O., Souissi Hamza (2018)
Ярковий В. В. - Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей кальційтермічного цирконію та титану, Король М. Д., Кіндій Д. Д., Оджубейська О. Д., Малюченко М. М. (2018)
Щербина Н. А. - Особенности микробиоценоза влагалища у беременных с внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Асланов З. Г. - Лимфатическая система в области тройничного нерва (2018)
Куюн Л. О. - Аналіз складу імунокомпетентних клітин термінальних бронхіол при хронічних обструктивних захворюваннях легень (2018)
Монастирський В. М. - Зміни макроморфометричних параметрів нирки після нефректомії контралатеральної у хворих різних соматотипів (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментальне обґрунтування використання колагенового імплантату при хірургічному лікуванні параректальних нориць, Борн Є. Є., Дядик О. О., Григоровська А. В., Козлова К. С. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу нижньої щелепи в ранньому періоді онтогенезу людини, Паліс С. Ю. (2018)
Шаторна В. Ф. - Особливості морфології фетальної печінки щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції наносріблом, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив внутрішньовенного введення наночастинок срібла на ДНК ядер клітин тимуса, лімфатичних вузлів і фолікулярного оточення ооцита в умовах експериментального системного аутоімунного ушкодження, Ступчук М. С., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Блашків Т. В. (2018)
Сорокіна І. В. - Морфологічні особливості макрофагів CD16 і гладких міоцитів легеневої артерії плодів та новонароджених, що зазнали впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксії, Калужина О. В., Плітень О. М. (2018)
Старченко І. І. - Деякі епідеміологічні та клініко-морфологічні особливості раку сечового міхура, Бабенко В. І., Прилуцький О. К., Сидоренко М. І., Старченко О. В. (2018)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологический анализ и прогностические критерии рецидивирования и прогрессии неинвазивных уротелиальных раков мочевого пузыря, Титов Е. В., Ивахно И. В. (2018)
Біда А. В. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичного комплексу за динамікою імунобіохімічних маркерів ротової рідини, системи інтерферону та клітинного імунітету у хворих на хронічну герпетичну інфекцію при плануванні дентальної імплантації, Романова Ю. Г., Чабан Т. В. (2018)
Demkovych A. Ye. - The humoral link of immune defense in experimental bacterial-immune periodontitis, Bondarenko Yu. I., Hasiuk P. A. (2018)
Ільчишин М. П. - Дослідження стану судин пародонту тютюнозалежних хворих із генералізованим пародонтитом, за даними показників реопародонтографії, Хороз Л. М., Виноградова О. М. (2018)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка стану резорбції кісткової тканини за даними ортопантомограми та конусно-променевої комп’ютерної томографії, Хавалкіна Л. М., Дубина В. О. (2018)
Нідзельський М. Я. - Психофізіологічна відповідна реакція організму пацієнта на ортопедичні конструкції, Цветкова Н. В., Сегеденко В. Ф. (2018)
Смаглюк Л. В. - Стоматологічний статус молодих людей різних соматотипів, Шешуков Д. В. (2018)
Удод О. А. - Клінічна оцінка фотокомпозиційних відновлень зубів, виконаних за удосконаленими підходами, Бекузарова Х. І. (2018)
Щерба В. В. - Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Чабаненко Е. А. - Влияние глицерина на постгипертонический шок эритроцитов, Шапкина О. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2018)
Марцинко Е. Э. - Синтез, молекулярная и кристаллическая структура комплекса на основе тартратогерманатного (IV) аниона и катиона трисбипиридинжелеза (II), Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Дьяконенко В. В., Шишкина С. В., Афанасенко Э. В. (2018)
Зінченко В. Ф. - Вивчення деградації наноструктур у сольовому плаві EuF2 – NaCl – KCl спектроскопічними методами, Єрьомін О. Г., Кошкіна Л. Ф., Нечипоренко Г. В., Стоянова І. В., Дога П. Г. (2018)
Тищенко Я. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3 – TiO2 –Nd2O3 при 1400 °С, Лакиза С. М., Редько В. П., Дуднік О. В. (2018)
Чернявская А. Ю. - Исследование взаимодействия бромфенолового синего с катионными полиакриламидами и применение его в анализе, Вишникин А. Б., Иваница Л. А. (2018)
Лукьянова Е. А. - QSAR анализ комплексообразования эфиров 7-бром-3-гидрокси-5-(2’-хлор)фенил-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепиновыми рецепторами ЦНС, Огниченко Л. Н., Юрпалова Т. А., Буренкова Н. А., Смульский С. П., Павловский В. И., Андронати С. А., Кузьмин В. Е. (2018)
Мешкова С. Б. - Влияние на люминесцентные свойства агрегатнго состояния β-дикетонатов лантанидов, Дога П. Г., Кучер А. А. (2018)
Денисенко Т. О. - Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням 18-молібдодифосфату у інтенсивно забарвлених соках, Мєх Ю. В., Вишнікін А. Б. (2018)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2 – Yb2O3 при 1100 °С, Андриевская Е. Р., Быков А. И., Богатырева Ж. Д. (2018)
Егорова А. В. - Спектроскопическое изучение взаимодействия игжлмеьацина и даклатасвира дигидрохлорида с сывороточным альбумином человека, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Антонович В. П. (2018)
Хома Р. Є. - Буферні розчини на основі гліцину, Чеботарьов О. М., Будько Л. С., Осадчий Л. Т. (2018)
Iziumskyi M. S. - Radical mechanism of formation of Cu–Re and Pb–Re composites in gaseous phase by thermal decomposition of trans-tetrachlorodi-μ-propionato dirhenium (III), Shtemenko A. V. (2018)
Благітко Б. - Моделювання процесу аварійного приземлення безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Ігор Заячук І. (2017)
Гачкевич О. - Модельний опис фазових перетворень і залишкових напружень в елементах конструкцій при термічному навантаженні, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Будз І., Чупик І. (2017)
Ivasyk H. - The system of powers of conformal mappings and biorthogonal to them systems of the functions (2017)
Козачок О. - Контактна взаємодія тіл з хвилястим рельєфом з урахуванням стисливої міжконтактної рідини (2017)
Микитин М. - Кільцеве розшарування між тілами за локального охолодження коловим стоком тепла, Середницька Х., Монастирський Б., Мартиняк Р. (2017)
Прокопишин І. - Алгоритми декомпозиції області для задач про термомеханічний контакт багатьох пружних тіл (2017)
Рижа І. - Моделювання оксидації чадного газу на поверхні платинового каталізатора у двовимірному випадку (2017)
Хапко Б. - Моделювання та дослідження температурного поля в межовому шарі живої тканини (2017)
Чекурін В. - Чисельне дослідження перехідних процесів у довгому газопроводі, спричинених розгерметизацією, Химко О. (2017)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Слобода М. Т. - Взаємозв’язок захворювань пародонта зі станом опорно-рухового апарату (огляд літератури), Пупін Т. І., Мінько Л. Ю. (2018)
Юсупов Ш. А. - Узловые образования щитовидной железы. состояние проблемы (обзор литературы), Курбаниязов З. Б., Зайниев А. Ф. (2018)
Бігуняк Т. В. - Клінічний поліморфізм та диференційна діагностика хвороби Лайма, Бігуняк К. О., Редько О. С. (2018)
Гребеник М. В. - Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда, Левчик О. І., Коцюба О. І., Микуляк В. Р., Бідованець Л. Ю., Дударенко В. А. (2018)
Жованик Н. В. - Oсобливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень без поєднання та в поєднанні з туберкульозом у пацієнтів із залізо­дефіцитними станами, Товт-Коршинська М. І. (2018)
Орлова І. В. - ТLR4-рівні у хворих на подагру: зв’язок з активністю захворювання, Станіславчук М. А. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання магнітно-резонансного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Горбань Н. Є. - Сучасний погляд на проблему гіперпроліферативних процесів в ендометрії (огляд літератури) (2018)
Литвин К. Ю. - Діагностичне та прогностичне значення визначення інтерферону-гамма в спинно­мозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях, Шостакович-Корецька Л. Р., Гавриленко Л. О. (2018)
Горішний М. І. - Типологія К. Г. Юнга в профорієнтаційній роботі з учнями випускних класів загальноосвітньої школи, Горішний І. М. (2018)
Мартинова Ю. Ю. - Психологічні особливості компенсаторно-адаптаційного потенціалу жінок, які перенесли мастектомію (2018)
Синяченко О. В. - Ураження нервової системи при анкілозивному спондиліті, що почався у дитячому та дорослому віці, Єгудіна Є. Д., Чернишова О. Є., Полесова Т. Р., Ханюков О. О. (2018)
Ткачук І. М. - Поширеність тривожних та депресивних розладів у військовослужбовців-учасників антитерористичної операції (2018)
Кибар О. Д. - Оксидативный стресс и состояние стрессчувствительных систем: патогенетическое партнерство при внебольничной пневмонии у детей (2018)
Shamsiev А. М. - Epidemic and clinical parallels of congenital anoma­lies of small intestine in newborn babies, Oripov F. S., Shamsieva D. А. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз ефективності використання різних клітинних технологій у практичній стоматології, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Марченко А. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-брахіцефалів із ортогнатичним прикусом (2018)
Огієнко С. А. - Віддалені результати мукогінгіво­остеопластики у хворих із тяжкими формами генералізованого пародонтиту (2018)
Орловський В. О. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних лінійних розмірів малих кутніх зубів залежно від кефалометричних показників практично здорових чоловіків із різних регіонів України, Шінкарук-Диковицька М. М., Гунас І. В. (2018)
Пупін Т. І. - Застосування атомно-силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба, Мінько Л. Ю., Ільницька О. М., Мороз К. А., Залізняк М. С., Дубас М. А. (2018)
Пюрик В. П. - Удосконалення мукогінгівоостепластики при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом проведення періостальних пенетрацій, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2018)
Gunas I. V. - Comparative analysis of CT-sizes of thalamus in apparently healthy young men and women in age and somatoty­pological aspect, Babych L. V. (2018)
Dmitriev М. О. - Modeling of gnatometric indices depending on parameters of basal cranial structures in boys and girls with orthognathic bite, Dudik О. P., Chugu T. V., Cherkasova O. V. (2018)
Prokopenko S. V. - The manifestations of sexual dimorphism correlation of spleen sonographic parameters with anthropo-somatometric parameters body of practically healthy men and women from general groups and various somatotypes, Antonets O. V. (2018)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу, Ковальська М. Є. (2018)
Вересюк Т. О. - Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, Телев’як А. Т., Сельський П. Р. (2018)
Ільків О. П. - Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії, Герасимюк І. Є., Небесна З. М. (2018)
Копаниця О. М. - Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті, Орел Ю. М., Шумеляк А. М., Марущак М. І. (2018)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій порожньої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії (2018)
Очеретна Н. П. - Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК-клітин селезінки в ранні терміни після термічного опіку шкіри на фоні введення лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %, Гумінський Ю. Й., Гунас І. В. (2018)
Михайлова Т. М. - Профіль безпеки протитуберкульозних лікарських засобів на фоні фармакотерапії туберкульозу легень, Оглобліна М. В., Стригуль С. Г., Андріюк М. М. (2018)
Семенченко В. В. - Зв’язки конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок ендомезоморфного соматотипу з реоенцефалографічними показниками, Серебреннікова О. А., Гунас І. В. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит с у структурі інших хронічних вірусних гепатитів у дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Величко С. О., Штепа О. П., Резвих В. Г. (2018)
Кісь Л. В. - Енергетичні втрати в стрічково-барабанних механізмах норій-елеваторів (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2017)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженого стану лобовини барабану підйомної машини, Лєсовицький К. Ю. (2017)
Фідровська Н. М. - Аналіз роботи колодкових гальм, Хурсенко С. В. (2017)
Кондратюк О. Л. - Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45, Скоркін А. О. (2017)
Маршуба В. П. - До питання захисту гвинтових свердел від руйнування через закупорку стружкових канавок, Широков С. (2017)
Сичов Ю. І. - Проектування механообробного устаткування (2017)
Скоркін А. О. - Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування, Кондратюк О. Л., Шелковий О. М., Пермяков О. А. (2017)
Стрельчук Р. М. - Анализ параметров обработки при плоском шлифовании (2017)
Осипова Т. М. - Зменшення динамічних навантажень у канаті барабанного однокінцевого підйомника (2017)
Осипова Т. Н. - Динамика подъемной установки с учетом веса и вязкости канатов (2017)
Фідровська Н. М. - Динамічні зусилля, які виникають при проходженні ходовим колесом крана через рейковий стик, Перевозник І. А. (2017)
Гордєєв А. С. - Підвищення якості відновлення підшипників кочення друкованого циліндра методом газоплазмового нанесення порошкових матеріалів (2017)
Дерябкина Е. С. - Оптимизация параметров обработки поверхности деталей под напыление восстановительных покрытий (2017)
Дерябкина Е. С. - Повышение качества упрочняющих покрытий (2017)
Ізотова К. О. - Розробка покриття для захисту поверхні деталей при зварюванні (2017)
Ізотова К. О. - Спосіб холодного зварювання тонкостінного чавуну, Тіщенко А. А. (2017)
Калін М. А. - Розробка електродів для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей (2017)
Калін М. А. - Спосіб холодного зварювання чавуну з облицюванням кромок розробки, Семикін І. В. (2017)
Ламнауэр Н. Ю. - Управление качеством комплектации деталей машин для последующей сборки (2017)
Лаппо І. М. - Проблеми та перспективи розвитку української системи стандартизації озброєння та військової техніки, Гордєєв А. С., Аркушенко П. Л. (2017)
Малецька О. Є. - Проблеми забезпечення компетентності фахівців машинобудівного підприємства в умовах впровадження сучасної системи технічного регулювання, Трикутько Н. А. (2017)
Малицкий И. Ф. - Межребордный размер при формировании колёсной пары термовоздействием, Смирнов И. П. (2017)
Резниченко Н. К. - Эффективность технологий с индукционным нагревом деталей для сборки и разборки соединений (2017)
Романов С. В. - Особенности расчёта реактивного сопротивления рассеяния в индукторах с магнитопроводами (2017)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке на весу в продольном магнитном поле, Маршуба В. П. (2017)
Черкашина О. С. - Размерный расчет при проектировании изделий машиностроения методом вероятностного суммирования, Трищ Г. М. (2017)
Черняк Е. Н. - Применение метода Монте-Карло для определения технологических параметров радиационной обработки ускоренными электронами, Моргунов В. В., Трищ Р. М. (2017)
До уваги авторів (2017)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system with harmonic oscillator interaction in noncommutative phase space, Tkachuk V. M. (2017)
Ising T. - The fate of ernst ising and the fate of his model, Folk R., Kenna R., Berche B., Holovatch Yu. (2017)
Majeed F. A. - Shell model calculations of some nuclei near 208Pb region (2017)
Bulavin L. - Fukushima: the destruction mechanism of nuclear materials, Vergun L., Zabashta J., Plevachuk Yu. (2017)
Богданов Д. В. - Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією, Васильєв О. М. (2017)
Неоменко Р. - Динаміка розширення Всесвіту в моделях із додатковою взаємодією між темною енерґією та темною матерією, Новосядлий Б., Сергієнко О. (2017)
Lozitsky V. G. - Magnetic fields and thermodynamical conditions at photospheric layers of X17.2/4B solar flare of 28 October 2003, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2017)
До 60-річчя Богдана Степановича Новосядлого (2017)
Ярослав Остапович Довгий (1933–2017) (2017)
Величко Т. Г. - Напрями удосконалення управління розвитком та ефективністю галузевих ринків (2017)
Горяча О. Л. - Маркетингові стратегії експорту пшениці, Майоров Є. Ю., Коссе Н. Ф. (2017)
Княженко І. І. - Проектно­орієнтований підхід до управління агропродовольчою системою України, Меренчук К. В., Нікольченко І. О. (2017)
Міхов Л. І. - Сучасні тенденції розвитку ринку послуг в Україні, Гуржій К. В., Жур В. В. (2017)
Рунчева Н. В. - Экологическая рента в сельском хозяйстве, Вороновская З. С., Дишкант А. О. (2017)
Юрченко Ю. Ю. - Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму, Батрак С. В. (2017)
Бритвєнко А. С. - Маркетингові інформаційні системи в АПК, Семенов А. В., Тулопов Д. В. (2017)
Новак Н. П. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом розвитку органічного виробництва на засадах диверсифікації діяльності та cоціальної відповідальності, Кривець Ю. М., Постол А. А. (2017)
Мармуль Л. О. - Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки, Петренко В. С. (2017)
Пилипенко К. А. - Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки (2017)
Романюк І. А. - Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом, Яровий В. Ф. (2017)
Рунчева Н. В. - Розвиток аграрних підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Сільченко І. А. - Планування як визначна необхідність розвитку інноваційної діяльності підприємств, Архіпова В. М. (2017)
Гудзь П. В. - Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні (2017)
Пашкевич М. С. - Формування позитивного іміджу територій як базис розвитку ділового середовища регіонів України, Фінагіна О. В. (2017)
Кірова Л. Л. - Комплексний аналіз фінансово­економічного стану ПАТ "Укрсоцбанк" з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення, Воробйов М. О. (2017)
Ігнатенко М. М. - Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності (2017)
Мармуль Л. О. - Перспективи розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Коваль С. В., Круковська О. В. (2017)
Киричук В. О. - Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад (2018)
Долженко С. Г. - Василь Сухомлинський про шляхи подолання неуспішності (2018)
Яцишин А. В. - Використання цифрових відкритих систем під час підготовки аспірантів і докторантів (2018)
Надєждіна І. М. - Просвітницька діяльність інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Удовиченко І. В. - Формування критичного мислення в учнів старшої школи на заняттях з географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Семенюк Н. С. - Особливості розвитку професійного стресу в медиків офтальмологічного профілю (2018)
Тесленко В. В. - Критерії та показники особистісно-професійного розвитку соціального педагога (2018)
Розенквіт І. А. - Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (2018)
Зимовська К. А. - Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі у закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (на прикладі навчальних занять із зарубіжної літератури) (2018)
Зубченко О. С. - Інновації у впровадженні ІКТ у навчальних закладах Великої Британії, Федорова Н. Ф. (2018)
Билан Е. П. - Растим достойную смену (2018)
Онопченко Г. В. - Виявлення соціального замовлення на освіту обдарованих через систему конкурсів Інституту обдарованої дитини НАПН України, Онопченко О. В. (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на другий квартал 2018 року (2018)
Бундак О. А. - Всеросійський Селянський Союз: радянська історіографія (2016)
Михайлюк О. В. - Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження (2016)
Степанчук Ю. С. - Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та військова кампанія 1648 року в працях сучасних істориків (2016)
Бережна Н. О. - Вірмени Центральної України рубежу ХХ – ХХІ ст.: досвід сільської акультурації, Присяжнюк Ю. П. (2016)
Мартинюк Я. М. - Національний склад сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період (2016)
Оніпко Т. В. - Залучення вітчизняної споживчої кооперації до святкування Міжнародного дня кооперації: ретроспектива 1920-х років (2016)
Перехрест О. Г. - Релігійне життя в українському селі в умовах нацистської окупації (2016)
Вісин В. В. - Розвиток рільничо-торгівельних кооперативів у Волинському воєводстві (2016)
Крупенко О. В. - Товаризація сільського господарства Лівобережних губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та її наслідки (2016)
Кухаренко А. А. - "Ликвидационная" деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906–1914 гг.) (2016)
Малиновська Т. В. - Третейський суд і реформа управління державними селянами у Російській імперії (1837-1841 рр.), Малиновський Б. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського