Калініна Л. - Культ Діви Марії в католицизмі (1996)
Мозговий І. - "Монотеїстична" тенденція в пізньоантичному язичництві (1996)
Сарапін О. - Bcтуп до філософії релігії (1996)
Гудима А. - "Берестя-1596" в історичній долі українства, Хаварівський Б. (1996)
Мозговий І. - Людина: дух, душа, тіло (1996)
Туниця Ю. - Церква та соцiальнi проблеми, Гайковський М. (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.Література обов'язкового опрацювання (1996)
Рекомендована тематика дисертаційних досліджень (1996)
Науковi конференцiї, круглi столи, колоквiуми 1997 року (1996)
В Українській Асоціації Релігієзнавців (1996)
Релігійна карта деяких пострадянських країн (1996)
Почесні наукові співробітники Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (1996)
У спеціалізованій раді з релігієзнавства (1996)
Summary (1996)
Лобовик Б. - Проблема періодизації історії релігії (1997)
Бодак В. - Соціальна характеристика релігійної обрядовості (1997)
Медвідь В. - Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї (1997)
Гринько В. - Теоретичні джерела Великого Білого братства (1997)
Пилипенко С. - Релігійний чинник в політичному житті США (1997)
Валах С. - Дуалістична концепція Кумрану в контексті християнського світогляду (1997)
Недавня О. - Феномен Українського християнства: між Сходом та Заходом (1997)
Бабій М. - Соціологія релігії (1997)
Уткін О. - Конфлікти на національно-конфесійному грунті у Збройних Силах України та заходи з їх запобігання (1997)
Трайєр Р. - В законі все має бути чітко обгрунтованим (1997)
Колодний А. - Місіонерство в контексті релігійних реалій України (1997)
Кралюк П. - Українізація православ'я в Україні: стан і проблеми (1997)
Колодний А. - Історія релігій в Україні (1997)
Колодний А. - Відзначення в Україні 2000-ліття Різдва Христового (1997)
Заходи Української Асоціації Релігієзнавців з відзначення 2000-ліття Різдва Христового (1997)
Колодний А. - Конфесії України у цифровому вимірі, Саган О. (1997)
До відому науковців-релігієзнавців (1997)
Summary (1997)
Бойко Ю. П. - Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англійської мови (2017)
Головацька Ю. Б. - Локалізація як засіб збереження емоційної експресії рекламного повідомлення при перекладі (2017)
Грех О. В. - Іншомовна підготовка в середній школі у Польщі та Україні, Добровольська С. Р. (2017)
Дмитрошкін Д. Е. - Компоненти та моделі основоскладання в сучасній спортивній термінології (2017)
Долинський Є. В. - Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету (2017)
Дорофєєва О. М. - Концептуальна метафора у сучасному англомовному політичному дискурсі (2017)
Ємець О. В. - Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу (2017)
Іванців О. В. - Співвідношення понять "стратегія" і "тактика" в лінгвістиці (2017)
Ігнатів Н. Є. - Творчість Світлани Алексієвич як відображення духовного досвіду письменниці (2017)
Крамар В. Б. - Центральний конфлікт і конфлікт "невидимий" у романі "Історія світу у десяти з половиною розділах" Дж. Барнса (2017)
Куца О. І. - Термінологічні скорочення у сфері енергетики та шляхи їх відтворення засобами цільової мови (2017)
Mahdyuk O. V. - Applied linguistics in the course of language teaching process (2017)
Мацюк О. О. - Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Мітягіна С. С. - У пошуках прототипу головного героя роману Етель Войнич "Овід": родинно-побутова версія виникнення образу Артура Бертона (2017)
Моцна Л. С. - Метафоризація заголовку твору мистецтва: когнітивний аспект (2017)
Панченко В. В. - Поняття інтертекстуальності в літературознавстві і перекладі (2017)
Пєшкова Т. В. - Комунікативні структури німецькомовного критичного дискурсу (2017)
Сєргєєва О. В. - Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів (2017)
Смольницька О. О. - Порівняння спільних мотивів у вибраних шотландських баладах і малому жанрі пісенного фольклору: проблеми поетичного перекладу (2017)
Ткачук О. П. - Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях ХХ століття: Pro Et Contra (2017)
Цепенюк Т. О. - Відтворення алюзій в українських перекладах англомовної художньої прози (2017)
Flajšarová P. - Understanding Britishness through the Mersey Poets (2017)
Литвиненко О. - Християнськi церкви України в контекстi проблеми нацiональної безпеки (1997)
Климов В. - Василіани в Україні: 380 років діяльності (1997)
Крамаренко Г. - Розвиток вiток УАПЦ (Соборноправної) у вiльному свiтi i їх доля (1997)
Пісоцький В. - Толерантність як засіб вирішення міжконфесійних конфліктів (1997)
Перевезій В. - Виховна діяльність Української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ ст (1997)
Московчук А. - Адвентизм в Україні: ставлення до національних і культурних традицій, явищ сучасності (1997)
Звонок Н. - Духовні пошуки майстрів художнього слова (до аналізу художньої літератури 60-80-х рр.) (1997)
Фатюшина Н. - "Слово Святого Григорія": початки порівняльного підходу до надприродного (1997)
Павленко П. - Ідея становлення особистості в контексті раннього християнства (1997)
Карагодіна О. - Психологія релігії (1997)
Початки академічного релігієзнавства в Україні (1997)
Саган О. - Проблеми духовності наприкінці ХХ ст., Шляхи самопізнання людини в філософії, релігії, науці, культурі (1997)
Гудима А. - Iдея нацiональної церкви в Українi, Саган О. (1997)
Климов В. - Християнство і культура: історія, традиція, сучасність (1997)
Яроцький П. - Християнство в контексті історії і культури України (1997)
Нове у вимогах ВАК до захисту дисертацій (1997)
Паспорт спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (1997)
Кодування дисертацій (1997)
Науковi конференцiї, круглi столи, колоквiуми, читання 1998 року (1997)
Колодний А. - Дисертаційні праці, захищені в 1997 р. у спеціалізованій раді Д.01.25.05 (1997)
Бучма О. - Звітно-виборна конференція Української Асоціації релігієзнавців (1997)
Summary (1997)
Бобок І. І. - Метод виявлення зображень, перезбережених у формат без втрат з формату з втратами (2017)
Божок А. М. - Апаратно-орієнтований регуляризаційний метод диференціювання сигналів, Іванюк В. А., Понеділок В. В. (2017)
Верлань А. Ф. - Локализация неисправных подсхем в линейных и нелинейных схемах электронных устройств, Положаенко С. А., Дячук А. А. (2017)
Verlan A. - Method of Construction of Specialized Algorithms for Solving Differential Equations (2017)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі (2017)
Коляно Я. Ю. - ІТ-засоби оптимізації процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів, Сасс Т. С., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2017)
Korotka L. I. - The Use of Elements of Computational Intelligence in Problems of Forecasting of Corroding Constructions Durability, Кorotka Y. A. (2017)
Лисецкий Ю. М. - Технология анализа согласованности и достоверности экспертных оценок (2017)
Мороз В. І. - Дискретизація інтегралу згортки за допомогою модифікованого z-перетворення, Уханська О. М. (2017)
Нікорюк М. С. - Розробка алгоритму формування перехідних процесів двигуна постійного струму з послідовним збудженням, Карпенко В. М. (2017)
Палагін В. В. - Комп'ютерне моделювання системи обробки шумових сигналів на фоні негаусових завад, Палагіна О. А., Зорін О. С. (2017)
Sterten Jo - A Method of Model Experiments for Regularizing the Problem of Recovery of the Input Signal of the Linear Object by the Integral Dynamic Model, Furtat Yu. O. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Жарких В. - Постулати філософії прагматизму в ситуації комунікативного вибору (2017)
Афанасьєв А. - Історична пам'ять: наука та ідеологія, Василенко І. (2017)
Барановська О. - Ірраціональне: предмет і принципи мислення (2017)
Бородина Н. - Позитивность как тренд (2017)
Голобородько В. - Искусственный интеллект – начало новой эпохи или конец человечества?, Янушевич І. (2017)
Гусаров В. - Полемика сторонников квантового сознания и веданской теории в перспективе исследований искусственного интеллекта (2017)
Іванова Є. - Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини (2017)
Ковальова Н. - Проблема кризи європейської культури в феноменології Е. Гусерля: етичний аспект, Левченко В. (2017)
Личинаки А. - Значение анализа художественной формы в понимании развития пространственного мышления (2017)
Похила М. - Перфекционизм: социально-философские аспекты, Рыбка Н. (2017)
Янушевич І. - Проблеми сучасної філософської мови в інтелектуальному просторі англомовної філософії (2017)
Kolonko M. - How has the web changed our personality? (2017)
Суярко В. - Гуманістична місія релігієзнавства (До 5-річчя Української Асоціації Релігієзнавців) (1998)
Бучма О. - Людина, суспільство, релігія: духовні трансформації на зламі тисячоліть (1998)
Горбаченко Т. - Мова та писемність як складові церковно-релігійного життя християн (1998)
Надтока Г. - Православні монастирі в Україні 1900-1917 років (1998)
Бодак В. - Християнське вчення про духовність людини (1998)
Саган О. - Перші Річинські читання (1998)
Жуковський В. - Біблія на теренах України (1998)
Колодний А. - Плід правди сіється творцями миру (1998)
Яроцький П. - Релігійна свобода в Україні в контексті міжнародного правового досвіду (1998)
Учасникам міжнародної науково-практичної конференції"Релігійна свобода в Україні в контексті міжнародногоправового досвіду" (1998)
Филипович Л. - Географія релігії (1998)
Пупар П. - Релігія і культура в сучасному світі (1998)
Старійшина українського релігієзнавства (до 75-річчя Б.О.Лобовика) (1998)
Відділення релігієзнавства – провідна інституція України з дослідження проблем релігійного феномену (1998)
Єдина вузівська кафедра релігієзнавства (1998)
Міжнародна Академія свободи релігії і переконань (1998)
Соціологічні показники релігійності (1998)
Захист дисертацій 1998 року (1998)
Енциклопедія Релігій (1998)
Таблиця змін мережі релігійних організацій України (1991-1998 рр.) (1998)
Пам’яті Володимира Карловича Танчера (1915 - 1998) (1998)
Summary (1998)
Абрамчук В. С. - Оптимізаційні методи розв’язування систем Ax=b з погано зумовленими матрицями, Абрамчук І. В. (2017)
Бак С. М. - Існування стоячих хвиль в дискретному нелінійному рівнянні Шредінгера з кубічною нелінійністю на двовимірній ґратці (2017)
Bohaienko V. O. - Multiagent Heuristic Algorithms for Solving Problems of Slope Reinforcement Parameters Optimization (2017)
Геселева К. Г. - Колокаційно-ітеративний метод розв’язування лінійних інтегро-функціональних рівнянь (2017)
Gromyk А. P. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Solid Cylinder, Konet I. M., Pylypiuk T. M. (2017)
Гудима У. В. - Критерії екстремальної послідовності для задачі найкращого у розумінні опуклої функції наближення фіксованого елемента опуклою множиною, Гнатюк В. О. (2017)
Yeleyko Ya. I. - The Convergence Rate of the Third and the Fourth Moments, Buhrii N. V. (2017)
Кадырова С. Ш. - Об оптимальности особых в смысле принципа максимума понтрягина управлений в одной задаче управления системами типа Россера, Мансимов К. Б. (2017)
Клименко В. А. - Моделювання теплового поля пластини під впливом рухомого джерела тепла, Білоус Д. О. (2017)
Літовченко В. А. - Простори типу S елементів обмеженої гладкості, Унгурян Г. М. (2017)
Мансимов К. Б. - Линеаризованного типа необходимое условие оптимальности в дискретных системах типа Форназини–Маркезини, Рамазанова Г. Ш. (2017)
Мороз В. В. - Крайова задача з м’якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя-Лежандра-Ейлера (2017)
Петрова Т. О. - Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r > 4, r є R, Петрова І. Л. (2017)
Семчишин Л. М. - Застосування динамічних міжгалузевих моделей, Алілуйко А. М., Марценюк Є. О. (2017)
Сидоров М. В. - Метод двобічних наближень розв’язання задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності (2017)
Сорич В. А. - Сумісне наближення класів згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в метриці простору Lp, Сорич Н. М. (2017)
Хохлова Л. Г. - Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов, Хома-Могильська С. Г., Хома Н. Г. (2017)
Ясинський В. К. - Асимптотика другого моменту розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння в частинних похідних із зовнішними випадковими збуреннями, Юрченко І. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of the low-density gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state in the linear temperature profile approximation (2017)
Mahapatra S. - Phase shift of isospectral potentials (2017)
Понеділок Г. В. - До історії досліджень із теоретичної фізики у Львівській Політехніці, Ровенчак А. А. (2017)
Павлик Б. В. - Перебудова дефектної структури та центрів дислокаційної люмінесценції у приповерхневих шарах p-Si, Кушлик М. О., Слободзян Д. П., Лис Р. М. (2017)
Гайдар Г. П. - Концентрація носіїв у кремнії в процесі перезарядки дивакансії при конфіґураційній перебудові, Долголенко О. П. (2017)
Бушкова В. С. - Імпедансна спектроскопія полікристалічних феритів складу NiCrxFe2-xO4, Мудрий С. І., Остафійчук Б. К., Штаблавий І. I. (2017)
Tkach M. V. - Photon- and phonon-assisted transport of electrons in resonant tunneling structures, Seti Ju. O., Voitsekhivska O. M., Pytiuk O. Yu. (2017)
Балабай Р. М. - Аномальні електронні властивості тонких металевих плівок острівцевої структури: Розрахунки з перших принципів, Кравцова Д. Ю. (2017)
Зачек І. Р. - Вплив одновісних тисків тисків на термодинамічні властивості сеґнетоелектрика GPI, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2017)
Мигович М. І. - Експериментальне дослідження та квантово-хімічні розрахунки спектрально-люмінесцентних властивостей молекули проліну, Кельман В. А. (2017)
Osipov S. N. - Kyiv monitoring program of Аraunhofer lines variation with 11-year cycle of solar activity, Kostik R. I., Shchukina N. G. (2017)
"Різдвяні дискусії 2017" (2017)
До 60-річчя Володимира Михайловича Ткачука (2017)
До 70-річчя Івана Олександровича Вакарчука (2017)
До 60-річчя Юрія Васильовича Головача (2017)
Шестопалова Л. - Юридична відповідальність у структурі права (2018)
Бондаренко Н. - Становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Гончаренко О. - Теоретичне підґрунтя саморегулювання господарської діяльності (2018)
Корягіна А. - Категорія "жертва злочину взаємовідносин" в юридичній науці (2018)
Bakalinska O. - Antimonopolic control of information exchange between competitors, Buhaienko N. (2018)
Ondrovа Ju. - Constitutional law proceedings in Slovak Republic and Czech Republic (2018)
Masar D. - Stimulation of electoral interest in Slovak Republic, Kovachova N., Jankurova A. (2018)
Базилевський С. - Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі (2018)
Микитенко Л. - Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності (2018)
Коренюк О. - Інформація з обмеженим доступом: об’єкт господарських відносин (2018)
Погарченко Т. - Детермінанти злочинів в сфері порушення державних соціальних стандартів (2018)
Давиденко В. - Подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів серед військовослужбовців (2018)
Вінник О. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки (2018)
Крегул Ю. - Правове регулювання міжнародної електронної комерції, Батрименко В., Батрименко В. (2018)
Чаплян С. - Правовий статус криптовалют (2018)
Ільченко Г. - "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти (2018)
Можайкіна О. - Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді (2018)
Титул, зміст (2017)
Бабич А. І. - Аналіз методів і засобів підвищення комфортності взуття, Диковська К. І. (2017)
Бабич А. І. - Експертиза якості жіночого взуття вітчизняного виробництва, Корзун О. С. (2017)
Каменець С. Є. - Проектування спеціального взуття для людей з осколковими ураженнями ніг за допомогою сучасних 3d технологій, Кір’янова Н. С. (2017)
Каменець С. Є. - Комп’ютеризація технологічної підготовки виробництва спеціального взуття з застосуванням реляційних баз даних, Кір’янова І. С. (2017)
Невдобенко Н. М. - Проектування зимових рукавичок для туризму з покращеними теплозахисними властивостями, Арабулі А. Т. (2017)
Заєць Я. Б. - Енергоефективна система керування мікрокліматом у приміщенні, Злотенко Б. М. (2017)
Черниченко Ю. М. - Інтелектуальна енергозберігаюча система керування температурою у приміщенні, Злотенко Б. М. (2017)
Хмельницький Д. О. - Системи кондиціювання повітря офісних приміщень з нечітким управлінням, Дроменко В. Б. (2017)
Шавьолкін О. О. - Реалізація режиму джерела струму для однофазного автономного інвертора напруги, Немикіна Ю. В. (2017)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення перетворювального агрегату для автономної вітроелектростанції малої потужності, Щипков Р. Р. (2017)
Хаюк М. В. - Аналіз складових належної практики зберігання для забезпечення якості та безпеки лікарського засобу, Тернова О. М. (2017)
Осипенко О. Ю. - Розробка конструкцій та удосконалення параметрів роботи деяких літієвих хімічних джерел струму, Ткаченко О. В. (2017)
Кокорина Г. В. - Экзотика восточной моды на службе у современного костюмного дизайна, Найденов В. В., Кухар Н. С. (2017)
Кокорина Г. В. - Гендерные маркеры в костюмной традиции стран Востока, Темченко А. А., Яцура А. Д. (2017)
Рабошук К. В. - Мода як соціальний прояв поп-арту, Чупріна Н. В., Шаповал А. Г., Гайова І. Л. (2017)
Перфільєва Ю. Є. - Адаптація художніх засобів біоніки в нелінійній архітектурі та в дизайні сучасного костюма, Чупріна Н. В., Пашковська Т. А., Смаженко В. С. (2017)
Булгакова Т. В. - Особливості дизайну інтер’єру молодіжних готелів, Оніщук І. А. (2017)
Шацьких О. Т. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Харченко Т. О. (2017)
Бурик З. М. - Інформаційний механізм державного регулювання сталого розвитку (2018)
Вергун А. Р. - Антиплагіатна стратегія експертизи наукових праць студентів та молодих вчених з одномоментною перевіркою декількох тез доповідей без втрати валідності з застосуванням інтернет-ресурсів, Ягело С. П., Макагонов І. О., Шалько І. В., Кіт З. М., Вергун О. М., Ютанова А. В. (2018)
Грудз В. Я. - Дослідження динаміки витрат на ремонтні роботи газоперекачувальних агрегатів, Дволітка М. Я. (2018)
Кузьмін О. В. - Вплив електрохімічної активації води на рівноважний стан водно-спиртових сумішей (2018)
Микитенко В. І. - Підвищення ефективності цифрових фотоапаратів для наносупутників, Цои А. К., Копійка С. В. (2018)
Плосконос В. Г. - Процес накопичення водорозчинних мінеральних і органічних речовин в системах оборотного водокористування — як об’єкт моделювання (2018)
Тарасенко-Клятченко О. В. - Організація багатоетапного методу навчання згорткової нейронної мережі, Буц В. В. (2018)
Тягур В. М. - Дослідження тридзеркального анастигматичного осесиметричного об’єктива з виправленою дисторсією, Копійка С. В., Цои А. К. (2018)
Шиховцев Є. Р. - Модернізація рекуперативного теплообмінника, Степанюк А. Р. (2018)
Якимів Й. В. - Дослідження ефективності послідовного перекачування нафт українських родовищ магістральними трубопроводами, Бортняк О. М. (2018)
Shnip Yu. - Types of English neologisms of 2016–2017 representing the universal concept of time (2018)
Грищенко Я. С. - Діалектична єдність композиції та архітектоніки при макрофразуванні версифікаційного тексту (2018)
Дадажанова А. К. - Место диалогической речи в обучении иноязычному высказыванию (2018)
Зиин К. Р. - Еуразиялы экономикалық одаа мше мемлекеттерде суррогат ана болуды ыты негіздері мен ерекшеліктері (салыстырмалы-ыты анализ) (2018)
Матвєєв О. В. - Актуальні проблеми та шляхи модернізації державної служби Украіни (2018)
Атаманчук В. - 135-й річниці від дня народження Івана Огієнка присвячується (2017)
Адамський В. Р. - Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету: невідомі сторінки (2017)
Атаманчук В. П. - Художнє осмислення проблеми духовної еволюції у містерії Івана Огієнка "Народження людини" (2017)
Базик Д. В. - Дохристиянські вірування українців в концепції І. Огієнка (2017)
Березовська-Савчук Н. А. - Концепція опису синтаксичної теорії у працях Івана Огієнка (2017)
Білоусова Т. П. - Термінопоняття "стиль" і "стилістичний" у мовознавчій концепції Івана Огієнка (2017)
Боднарчук Т. В. - Die Besonderheiten der Textsorte "Glosse" in der modernen deutschen Sprache (2017)
Галайбіда О. В. - Вплив художнього перекладу на формування національної свідомості українців (2017)
Галаур С. П. - Регулятивність наукових текстів Івана Огієнка (2017)
Гарачковська О. О. - Наукова спадщина Івана Огієнка в рецепції Миколи Тимошика (2017)
Гринів О. І. - Методологічні засади історіософії Михайла Грушевського (2017)
Дзюбак Н. М. - Синтаксичні особливості поетичного мовлення І. І. Огієнка в історичній драмі "Розп’ятий Мазепа" (2017)
Діяконович І. М. - Маніпульований більшовизм Валер’яна Поліщука vs нонконформізму Івана Огієнка (2017)
Добринчук О. О. - Axiologische transformation des antiken mythos uber Odysseus im drama von F. T. Csokor "Kalypso" (2017)
Казимір В. О. - Синергетика мови в концепції І. Огієнка (2017)
Казимір І. С. - До питання семантичної стабілізації на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра (2017)
Калита О. М. - Формули мовного етикету в епістолярії Івана Огієнка (2017)
Козак Р. В. - Когнітивний характер складнопідрядного речення як різновиду експресивного синтаксису в Огієнковому історичному дискурсі "Богдан Хмельницький" (2017)
Колібаба Л. М. - Лінгвістичний статус знахідного відмінка множини іменників у формі називного в науковому доробку Івана Огієнка та в сучасній мовній практиці (2017)
Колоїз Ж. В. - "Етимологічно-семантичний словник української мови" Івана Огієнка в контексті сьогодення (2017)
Крецька Ю. А. - I. Ohijenkos ansichten ?ber die ukrainische Sprache im kontext der modernen soziokulturellen situation in der Ukraine (2017)
Кузьменко В. І. - Іван Огієнко – перекладач Біблії (2017)
Кузьменко Н. М. - Проблеми українського правопису у мовознавчих студіях Івана Огієнка (2017)
Кульбабська О. В. - Лексикографічний портрет "Цариці мовознавчих наук" у синтаксичних студіях Івана Огієнка (2017)
Ладиняк Н. Б. - Теоніми в художньому мовленні Івана Огієнка (2017)
Литвинюк О. М. - Митрополит Іларіон та "патріарх" В. Голдінг у своїх релігійно-філософських поглядах (2017)
Літвінова І. М. - Художня рецепція релігійних образів у поезії Майка Йогансена (2017)
Лобода А. М. - Аналіз назв засобів масової інформації міста Кам'янця-Подільського (2017)
Марченко Н. В. - Культура українського народу як головний смислообраз національної ідентичності у науковій спадщині Івана Огієнка (2017)
Марчук Л. М. - Вербалізація концепту "Холмщина" у драматичних поемах Івана Огієнка (збірка "Вікові наші рани", Вінніпеґ, 1960): лінгвокультурологічний аспект (2017)
Матковський О. М. - Значення науково-дослідних студій І. І. Огієнка з історії української культури (2017)
Мафтин Л. В. - Постать Івана Огієнка в сучасному українознавчому вимірі (2017)
Мацько Л. І. - Іван Огієнко про роль і значення діяльності Пантелеймона Куліша як ідеолога і творця української літературної мови (2017)
Мельник Н. Г. - Козацька пісня крізь призму ідеї Івана Огієнка: "Служити народові, то служити богові!" (2017)
Мозолюк О. М. - Словосполучення відносного часу в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка (2017)
Набитович І. Й. - Контексти поетичної творчостi Івана Федоровича, польсько-українського поета з Поділля (2017)
Наконечна Л. Б. - Префіксальні дієслова в лінгвістичній концепції Івана Огієнка (2017)
Насмінчук Г. Й. - Біблійний контекст роману "Гаспид і Маргарита" Галини Тарасюк (2017)
Насмінчук І. А. - Іронія як засіб долання меншовартості в публіцистиці Івана Багряного (2017)
Нога Г. М. - Бароковий текст Петра Поповича-Гученського: між традицією і креативністю автора (2017)
Онікієнко І. М. - Відображення дохристиянських вірувань українського народу в науковій концепції І. Огієнка та їх поетична версія у віршах І. Калинця (2017)
Папіш В. А. - Небесна аура "словної" мови Івана Огієнка (2017)
Пентилюк М. І. - Становлення і розвиток українського правопису в інтерпретації І. Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2017)
Поворознюк С. І. - Лексико-семантичні засоби експлікації авторського наративу в історичній монографії Івана Огієнка "Українська церква за гетьмана Мазепи" (2017)
Поліщук Я. О. - Українські реалії та європейська ідея (на прикладі творчого досвіду Михайла Коцюбинського) (2017)
Починок Л. І. - Духовні постулати митрополита Іларіона в контексті роману Ольги Кобилянської "Апостол черні" (2017)
Пуряєва Н. В. - Богослужбові переклади Івана Огієнка (2017)
Сінченко О. Д. - Філологічний метод Івана Огієнка (2017)
Степаненко М. І. - Перифрази як інтегрований виразник змісту й авторства Закону України "Про засади державної мовної політики" (2017)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "козак" в українському фольклорі (2017)
Тесліцька Г. І. - Відокремлені ад’єктивні конструкції у концепції Івана Огієнка та їхні сучасні рецепції (2017)
Тимкова В. А. - Фразеологія української мови як одна з передумов формування національної світоглядної системи (крізь призму досліджень Івана Огієнка), Дущенко Т. І. (2017)
Третяк Н. В. - Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах у концепції творчості І. Огієнка (2017)
Українець Л. Ф. - Дискурсивні пріоритети фонетичної конотації в сакральних текстах Івана Огієнка (2017)
Фоміна Г. В. - Der Einfluss der slawischen Sprachen auf die Entwicklung des deutschen Wortschatzes (2017)
Фурса В. М. - Родова диференціація іншомовних невідмінюваних іменників у лінгвістичній концепції Івана Огієнка (2017)
Шарманова Н. М. - Проекція стандартизації сучасної медіалінгвістики в поглядах Івана Огієнка (2017)
Шатілова Н. О. - Мова письменника в концепції Івана Огієнка та сучасних інтерпретаціях (2017)
Шулик П. Л. - Перше братовбивство в контексті батьківського гріха: переосмислення Каїнового сюжету в містерії Івана Огієнка "Каїн і Авель" і поезії Дана Пагіса "Написано олівцем в опечатаному вагоні" (2017)
Шуляк С. А. - Етносимволіка слова у текстах замовлянь (на основі лінгвістичної концепції Івана Огієнка) (2017)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Ідеї рідномовних обов’язків Івана Огієнка у практиці сучасної освіти (2017)
Гудима Н. В. - Іван Огієнко та формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів (2017)
Дуткевич Т. В. - Психосемантика персуазивності у творі Івана Огієнка "Українська культура" (2017)
Кучинська І. О. - Духовно-моральне формування особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка (2017)
Мартіна О. В. - Педагогічні ідеї Івана Огієнка і розвиток мовної особистості (2017)
Марушкевич А. А. - Категорія совісті в аналізі Івана Огієнка-Митрополита Іларіона (2017)
Мацько В. П. - Педагогічні настанови Івана Огієнка з методики вивчення пам’яток давньої української літератури (2017)
Мєлєкєсцева Н. В. - Навчання рідномовних обов’язків учнів початкових класів у культурно-освітній концепції Івана Огієнка (2017)
Олинець Т. В. - Родинне виховання у системі педагогічних поглядів Івана Огієнка (2017)
Остапенко В. І. - Language and Culture: the Fifth Skill in Language Knowledge (2017)
Попович А. С. - Використання спадщини Івана Огієнка на заняттях із фоностилістики у вищій школі (2017)
Романюк С. З. - Концептуальні ідеї Івана Огієнка у навчанні української мови в сучасному освітньому просторі (2017)
Франчук Т. Й. - Геном університету: основи актуалізації (2017)
Шмирко О. С. - Übungstypologie zum kommunikativen, verwendungsbezogenen Deutschunterricht (2017)
Мицик Ю. - З документів до історії Кам’янець-Подільського державного українського університету (ч. 2), Тарасенко І. Ю. (2017)
Кеба О. В. - Філософорелігійні ідеї ХІХ-ХХ ст. в Україні: у пошуках духовно-культурної автентичності (2017)
Атаманчук В. П. І - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі" (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) (2017)
Атаманчук В. П. - Форум "135 років Іванові Огієнку: погляд студентів" (2017)
Журнал науково-дослідного центру огієнкознавства "Студенти про Івана Огієнка" (2017)
Презентація науково-дослідного центру у міській бібліотеці імені Костя Солухи (2017)
Виставка до 135-річчя Івана Огієнка (2017)
Новації у роботі сайту науково-дослідного центру огієнкознавства (2017)
Нові відеоматеріали науково-дослідного центру огієнкознавства про Івана Огієнка (2017)
Атаманчук В. П. - Робота секції огієнкознавства на студентській науковій конференції (2017)
Атаманчук В. П. - Присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за 2017 рік (2017)
Вознюк В. А. - Одкровення митрополита Іларіона (2017)
Красуцький М. І. - Кам’янецька соната на тлі осіннього падолисту (2017)
Красуцький М. І. - "Я малюю Україну. Ту, що була і що є нині…" (слово про огієнківського лауреата Бориса Негоду) (2017)
Лизанчук В. В. - Державність соборної літературної української мови в концепції Івана Огієнка і сучасні проблеми її функціонування (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Summary (2000)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999), Попроцька В. (2000)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів (2000)
Де в Києві можна отримати інформацію про США (2000)
Шершенюк Т. - Латинська номенклатура та систематизація літератури з біології, Багрій І., Бондаренко В. (2000)
Корнієнко В. - Стандарти СІБВС та інформаційні технології і комунікації Росії (огляд) (2000)
Добко Т. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії (2000)
Мозкова В. - Фонди бібліотеки Ніжинського ліцею (1832 - 1875) (2000)
Мяскова Т. - Система комплектування бібліотеки Університету Св. Володимира (1834 - 1904) (2000)
Вересовська Т. - Видавнича діяльність Комісії для виучування історії західноруського та українського права УАН – ВУАН (1918 - 1928) (2000)
Варава Т. - Діяльність Постійної комісії для складання біографічного словника в складі УАН – ВУАН (1918 - 1933) (2000)
Павлуша Т. - Бібліотекознавець Михайло Слободяник (2000)
Клименко О. - З історії українських букварів (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” та нове інформаційне видання Британської Ради (2000)
Ukhova A. - Influence of labour migration on the economy of Ukraine (2018)
Гетьман Л. Г. - Особливості обігу інформації як економічного блага (2018)
Жмуркевич А. Є. - Особливості застосування блокчейн-технології у цифровій економіці, Вакулін Р. С. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Ефективність інформаційної системи підприємства та методи її оцінювання, Хвищук . В. (2018)
Колонтаєвський О. П. - Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу, Половинка В. А. (2018)
Остропольська З. М. - Людський фактор в інноваційній діяльності: соціокультурні аспекти (2018)
Пальян З. О. - Статистичні аспекти поширення епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та її наслідки, Капляр І. Ю. (2018)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності організації в умовах кризи, Даринська А. О. (2018)
Саидкаримова М. И. - Совершенствование миграции рабочей силы в Узбекистане, Турабекова Г. И. (2018)
Тарасова Г. О. - Фінансова звітність в управлінні підприємством, Стоцька Н. М. (2018)
Яненкова І. Г. - Передумови впровадження концепції "Індустрія 4.0" в Україні (2018)
Луцик О. - Фундаментальна та прикладна лектинологія: внесок львівських науковців (1972-2017) (75-річчю засновника львівської наукової школи лектинології професора Максима Дмитровича Луцика присвячується), Ященко А., Антонюк В., Білий Р. (2017)
Jaskiw G. E. - Posttraumatiс stress disorder – the neuroscientific basis of evidence-based treatments (2017)
Годована О. - Сучасні аспекти ролі глікозаміногліканів екстрацелюлярного матриксу у розвитку генералізованого пародонтиту та перебігу процесів репарації (2017)
Nowak A. - Is congenital adrenal hyperplasia due to 21- hydroxylase deficiency deceptive disease? Management and differentiation of syndrome in adults (2017)
Трутяк І. - "Damage control" – технологія вибору для зменшення летальності й ускладнень при бойовій хірургічній травмі, Гайда І., Прохоренко Г., Сельменський А., Калинович Н. (2017)
Nadashkevitch O. - Complicated onychomycosis and ingrown nail: complex treatment (case series), Vergun A., Parashchuk B., Vergun O. (2017)
Кіцера О. - Право жити, право померти (2017)
Коваленко М. М. - Про лікарський засіб флуренізид як імуномодулятор для лікування орфанних захворювань (2017)
Tymiak-Lonchyna R. - Nutrition and disease: implications for oral health (2017)
Фостяк С. - Соматоформні розлади в роботі лікаря загальної практики: основні принципи професійного підходу до пацієнтів, Мединська Ю. (2017)
Horoshko V. - The human body from phenomenological and personalist perspective: appealing to the donorship issue, Lushch U. (2017)
Belyak A. - How to analyze test of saliva microcrystalisation as a predictor of stress resistibility and an approximate ovulation time?, Zayachkivska O. (2017)
Міжнародні публікації українських авторів (2017)
Матешук-Вацеба Л. - Наукове Товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Том 3: ВЕС-ГЛИН / ред. тому О. Купечинський, О. Савула, Н. Федорак. Наукове Товариство ім. Шевченка, Інститут Енциклопедичних досліджень НАН України. – Львів, 2016. – 620 с., Заячківська О. (2017)
Ященко А. - "Народний лікар" Мар’ян Панчишин (до 135 - річчя від дня народження). Біобібліографічний покажчик / укладачі А. В. Магльований, М. С. Надрага, С. В. Васільєва, О. М. Кріль; за редакцією А. В. Магльованого. – Львів, 2017.– 172 с., Луцик О. (2017)
Зіменковський Б. - Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / укладачі: О. П. Малюк, Н. М. Бродс, М. С. Надрага, С. В. Васільєва, О. М. Кріль; науковий редактор А. В. Магльований; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2017. – 184 с., Гриновець В. (2017)
Володько Н. - "Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування" / за редакцією члена-кореспондента НАН України, дійсного члена НТШ Стойки Р. С. – Наукова думка. – Київ, 2017. – 364 с. (2017)
Хронiка другого пiврiччя 2017 р. (2017)
Орест Остапович Абрагамович (з нагоди ювілею) (2017)
Правила для авторів (2017)
Author guidelines (2017)
Маслійчук В. Л. - Церква в слобідських полках 20-х - початку 60-х рр. XVIII ст.: "конфесіоналізація" та освіта (2017)
Власенко В. М. - Українська еміграція в країнах Південно-Східної Європи і Всеукраїнський національний конгрес (2017)
Сагач О. М. - Діяльність центральної адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК щодо районування територіі УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Кудінов Д. В. - Свідоцтва пропаганди українських партій cеред селян Курщини в 1905 році (за документами Державного архіву Курської області) (2017)
Топольницька Ю. А. - Відображення державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х років на сторінках журналу "Радянська жінка" (2017)
Сосюра Л. Г. - Форми, методи та зміст педагогічної діяльності Михайла Драгоманова (2017)
Нестеренко В. А. - Тема голодомору на сторінках окупаційної преси Сумщини 1941-1943 рр. (2017)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2017)
Дегтярьов С. І. - Міщанське самоврядування в Україні: функції, повноваження, взаємодія з державними органами влади (огляд монографії В. Шандра Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 344 с.) (2017)
Власенко В. М. - До історії русинсько-української громади в Югославії. Рамач Янко. На крижней драги: руснаци у Югославиї од 1918-1941. року. - Нови Сад: Руске слово, 2016 (Нови Сад: Sajnos). - 381 с. (2017)
Вишневська Л. - Ювілейні читання академіка В. І. Вернадського (2000)
Радченко В. - Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації (2000)
Клименко С. - Тальнівській центральній бібліотеці - 100 (2000)
Корнієнко В. - Проблеми розвитку стандартизації бібліотечної та видавничої справив в Україні (аналітичний огляд) (2000)
Сушко І. - Бібліотеці Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту - 70 (2000)
Бардієр К. - "Інформаційна та обчислювальна техніка”: (ієрархічна структура розділу рубрикатора) (2000)
Вересовська Т. - Видавнича та бібліографічна діяльність Інституту демографії УАН – ВУАН (1919 - 1928) (2000)
Максимова Н. - Науково-технічні бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету - 70 (2000)
Варава Т. - Словникові комісії УАН ВУАН (1918 - 1933) (2000)
Романюк М. - Наукові здобутки і творчий пошук колективу Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (2000)
Пінчук Ю. - Ковальський М. П. Етюди з історії Острога, Ясь О. (2000)
Лучик А. - Відображення еквівалентів слова в базових словниках української мови (2000)
Шульгіна В. - Другий міжнародний музико логічний конгрес "Шопен та його творчість” (2000)
Вальо М. - Володимир Теодорович Полєк (2000)
Добко Т. - З особистої бібліотеки Богдана Ясінського (2000)
Павловсьаі Н. - Науково-технічні бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 70 (2000)
Галидьбіна А. - Бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну - 70 (2000)
Ковальчук Г. - Книжкові пам’ятки: досвід Росії (2000)
Баркова О. - Інформаційне обслуговування науковців за програмою INTAS (1997 - 1999) (2000)
Корольов Б. - Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920 – 1930-х рр. (2000)
Моторний В. - Jakub Wjaclawk. Serbska bibliografija (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” та інформація про Міжнародну наукову конференцію "Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття” (2000)
Алексенко С. Ф. - Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування (2017)
Білоусенко П. І. - Суфікс -а(ва) в українській мові ХІ ХІІІ століть, Сабліна С. В. (2017)
Вашист К. М. - Функціонально-прагматичні тенденції комерційних номінацій (2017)
Yemelyanova O. - Lexical Peculiarities of the English Written Educational Discourse, Kozolup I. (2017)
Zhukovska A. - Tacesic Constituent as a Part of the Multicomponent Nonverbal Module: the Principles of Combination (2017)
Kobyakova I. - The Challenges of Legal Texts Translation in Terms of European Integration, Habenko M. (2017)
Кузнєцова О. В. - Мовленнєва маска як засіб перевтілення автора комічного ідіодискурсу (2017)
Маркова О. І. - Внутрішня форма концепту патріотизм на базі етимологічного аналізу (2017)
Movchan D. - British Newspaper Discourse: From Notion to Lexical and Grammatical Features, Vetoshkina M. (2017)
Nazarenko O. - Stylistic and Expressive Peculiarities of the Contemporary English Dystopian Discourse (based on the novels "The hunger games" by Suzanne Collins), Sokol O. (2017)
Naumenko I. - The Category of Negation: The Lexocographic and Belles-Lettre Discourses, Derevianchenko M., Anokhina T. (2017)
Prokopenko N. N. - Theory of Comicality: The Identification of the Essence of the Phenomenon for Studying the Humorous Discourse, Voropai S. V. (2017)
Сидоренко О. П. - Гендерні варіації художнього осмислення концепту "любов" у сучасній прозі, Лагута М. В. (2017)
Тарнопольський О. Б. - Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English), Кабанова М. Р., Сторожук С. Д. (2017)
Trumko O. - Communication Children→Parents: Sociolinguistic Aspect (2017)
Chulanova G. V. - Gender Marked Words in Advertising Texts: The Equivalence of Translation, Shevchenko S. V. (2017)
Chulanova G. V. - Emotive Means in Blurbs and Summaries, Strilko A. L. (2017)
Атаманчук В. П. - Художня реалізація ідеї духовності у містерії Івана Огієнка "До щастя!" (2017)
Горболіс Л. М. - Художня концепція філософії буття героя у збірці Петра Сороки "Симфонія Петриківського Лісу" (2017)
Гніздицька М. П. - До проблеми хронологічної та жанрової класифікацій літературно-критичної спадщини Юрія Косача (2017)
Жиленко І. Р. - Дитяча тематика в емігрантській малій прозі В. Винниченка й А. Аверченка (2017)
Ковальова Т. В. - Художньо-образне подання інформації в подорожній нарисовій публіцистиці М. Трублаїні, Гаврилюк І. Л. (2017)
Давидюк Л. М. - Побутові перекази Західного Полісся: дефініція, жанр, тема (2017)
Швачко С. О. - Відгук офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора Швачко С. О. на дисертацію Литвин А. А. "Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та туризму", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) (2017)
Аксьонова В. І. - Проблеми етносоціальних змін – феномен національної ідеї в освітньому контексті, Скловська О. І. (2018)
Анісімов М. В. - Системний аналіз літератури з трудового навчання для середньої школи (2018)
Астрейко С. Я. - Подготовка будущих учителей трудового обучения к творческому проектированию межпредметного характера, Астрейко А. Я., Резник В. Н. (2018)
Білоус Н. П. - Проблеми визначення структури професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі (2018)
Бондар О. П. - Шкали вимірів в педагогічних дослідженнях, Семенюта М. Ф., Ковальов Ю. Г., Задорожна О. В., Якуніна І. Л., Ковальова О. С., Якунін Р. П. (2018)
Вієвська М. Г. - Досвід впровадження інтерактивних методів навчання у процес викладання курсу "Країнознавство" (2018)
Воєвода К. В. - Практична підготовка фахівців з авіаційної безпеки, її особливості та види (2018)
Гаруля Н. А. - Некоторые аспекты организации образовательного процесса в высших учебных заведениях при подготовке учителей трудового обучения, Гаруля Ф. А. (2018)
Горицька О. В. - Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах (2018)
Демченко І. В. - Педагогічні умови формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації (2018)
Дроздова І. П. - Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ, Золотухіна Н. А. (2018)
Житнік Т. С. - Активність особистості як категорія свідомої професійної діяльності (2018)
Зеленська Л. М. - Позааудиторна робота у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіафахівців, Тимченко С. В. (2018)
Казарян А. Ф. - Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя (2018)
Лисенко Г. І. - Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ (2018)
Макеренкова И. А. - Особенности организации самостоятельной работы студентов при подготовке будущих учителей технологии (2018)
Мельник Ю. Б. - Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ (2018)
Омельяненко С. В. - Моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи (2018)
Півень В. В. - Домовне мислення і самопокладання як вихідні механізми інтеграції міжпредметних знань в професійній підготовці майбутніх авіаційних фахівців (2018)
Півень М. І. - Суб’єктна позиція курсанта-пілота в навчальній діяльності як провідний механізм професійного й особистісного саморозвитку (2018)
Плачинда Т. С. - Формування міжкультурної комунікації у процесі професійної підготовки авіафахівців, Урсол О. В. (2018)
Пономаренко Н. П. - Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень (2018)
Романько І. І. - Роль товариства "Просвіта" в українізації освіти в період виборювання державності: історичний досвід і сьогодення (2018)
Руденко Л. А. - Принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери (2018)
Федюк Г. З. - Концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя в сучасних умовах (2018)
Чала Н. Д. - Використання інтерактивних та проектних технологій під час вивчення іноземної мови, Ковальова І. В. (2018)
Чатинян А. А. - Современные подходы к организации процесса формирования теоретических компетенций у студентов физкультурных вузов (2018)
Арутюнян Н. К. - Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога (2018)
Ашикян А. А. - Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога (2018)
Бочарова О. А. - Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах (2018)
Бхіндер Н. В. - Горизонтальне навчання як організаційно-педагогічна інновація в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Karatajienė D. - The composition principles of fine arts education: pedagogical and psychological approach. The case of lithuanian university of educational sciences, Riškutė-Kariniauskienė G. (2018)
Редькин В. П. - Роль образовательного курса "Введение в технический труд" в формировании профессиональных качеств учителя "Технологии", Семененко Е. В. (2018)
Смоликова Т. М. - Формирование предпринимательских компетенций молодежи: опыт Китайской Народной Республики (2018)
Айрапетян Л. Х. - Артпедагогика как способ формирования художественно-эстетических взглядов у студентов (2018)
Алексанян А. С. - Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее (2018)
Асмыкович И. К. - Организация НИРС по математике для хорошо успевающих студентов (2018)
Баглай В. І. - Впровадження інноваційних технологій навчання в галузевій Асоціації ПТНЗ залізничного профілю (2018)
Герасимчук Т. В. - Аудиторна і позааудиторна самостійна робота студентів як невід’ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням інтернет-технологій, Жуванов А. В. (2018)
Карпова М. Є. - Використання інтерактивних технологій в навчанні майбутніх педіатрів (2018)
Концевая Г. М. - Образовательный хакатон в профессиональной подготовке специалистов, Концевой М. П. (2018)
Корольов С. В. - Застосування підходів синергоінформатики в педагогічній практиці, Максимова Л. О. (2018)
Lomakina M. - Cybernetic approach in professional training of air traffic controllers, Surkova K. (2018)
Шатов С. В. - Професійна підготовка фахівців у сфері технічного обстеження будівельних об’єктів (2018)
Шеремет П. М. - Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти (2018)
Амеліна С. М. - "Європейський мовний портфель" як засіб самооцінювання іншомовної компетентності фахівців (2018)
Барановська Л. В. - Лінгвістична складова професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі (2018)
Витряк А. Н. - Методология и прагматика психо-кибернетической лингводидактики иностранных языков (на материале английского языка), Кирпитнёв С. В., Слепак Б. Я. (2018)
Герасименко Л. С. - Розвиток умінь іншомовного професійного спілкування як умова успішної діяльності диспетчерів та пілотів (2018)
Євсєєва Г. П. - Формування професійної мовленнєвої культури студентів-будівельників (2018)
Мельниченко Т. Є. - Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка как иностранного в техническом вузе, Маклякова В. Є., Калініченко Л. В. (2018)
Омельяненко Н. В. - Мультимедійні презентації у процесі вивчення авіаційної англійської мови (2018)
Onishchuk I. - Features of teaching foreign language to linguistic and non-linguistic directions (2018)
Шарандак Н. А. - Проблеми викладання англійської мови професійного спрямування у вищих навчальних закладах (2018)
Данило Л. І. - Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій (2018)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Lisovyi V. - Foreword to the issue (2018)
Marabyan R. - Historical information on Kharkiv regional specialized inffant orphange:one hundred years, Gonchar M., Riga O. (2018)
Shapoval-Deinega K. - Ensuring access to pain relief as human rights, Rokhanskiy A., Riga O., Penkov A. (2018)
Zhogno Yu. - Open questions about the use and definition of the status of a pallitive patient, Riga O. (2018)
Markova V. - An association between palliative medicine and educational process in Kharkiv, Gavrilenko O. (2018)
Kurilina T. - Nutritional support of palliative children with serious nutrition deficit, Marushko T., Pysariev A.., Loboda R., Shurygina I., Mashurenko K. (2018)
Chaychenko T. - Cystic fibrosis related diabetes: clinical cases in terms of principles of pediatric palliative care (case report), Gonchar M., Muratov G., Kharkova M., Rybka O., Buginskaya N., Shulga N., Lutay T., Dolgareva S., Bashkirova N. (2018)
Ischenko T. - Treatment of chronic pain in children with oncological diseases (case report), Omelchenko O., Marinich L., Orlova N. (2018)
Gonchar M. - Catamnestic observation of cardiovascular status in preterm infants, Boichenko A. (2018)
Mudrenko I. H. - Peculiarities of higher psychological functions and emotional sphere in patients with dementia of various types associated with suicidal risk (2018)
Bolotna L.A. - New approaches to the treatment of patients with seborrheic dermititis, Narozhna M.V., Sarian О.I. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Hawaldar I. T. - The impact of oil price crisis on financial performance of commercial banks in Bahrain, Rohit B., Pinto P., Rajesha T. M. (2017)
Al-Nimer M. - ERP implementation in banks: success factors & impact on financial performance, Omush A., Almasarwah A. (2017)
Kuznyetsova A. - The equilibrium model of demand and supply at the Ukrainian Interbank Foreign Exchange Market: disclosure of problematic aspects, Misiats N., Klishchuk O. (2017)
Odeku K. O. - The intrinsic role of the banks in decarbonizing the economy (2017)
Syahyunan Syahyunan - The effect of Lerner Index and income diversification on the general bank stability in Indonesia, Muda I., Siregar H. S., Sadalia I., Chandra G. (2017)
Ngcobo R. N. - Credit provision by banks: a case study analysis of small businesses in South Africa (2017)
Siahaan E. - Antecedents of employee performance and the influence on employee job satisfaction in banking service sector in Indonesia (2017)
Shkodra J. - Determinants of the credit risk in developing countries: a case of Kosovo banking sector, Ismajli H. (2017)
Han J. H. - Does Lending by banks and non-banks differ? Evidence from small business financing (2017)
Savchuk N. - Modern tendencies of the Ukrainian banking system development, Grydzhuk D. (2017)
Kurylo M. - Banking in Ukraine as an object of criminal and legal protection, Klochko A., Timchenko G., Gulyk A. (2017)
Карагодіна О. - Сталий розвиток: економічні аспекти (2017)
Кобзиста О. - Підвищення рівня мінімальної заробітної плати: наслідки та ризики, Ткаченко Я., Шубін О. (2017)
Буяшенко В. - Недержавні вищі навчальні заклади і державна політика освіти в Україні (2017)
Софієнко А. - Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України (2017)
Ярмоленко Ю. - Стан та тенденції розвитку аграрного виробництва в Україні (2017)
Сидорук Б. - Оцінювання збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі: основні етапи і система показників (2017)
Берест І. - "Товариство приватних службовців" Галичини: передумови та історія створення організації (2017)
Семигіна Т. - (Re)thinking informality as multifarious social practices (2017)
Карагодіна О. - Соціальна робота в мінливому світі: виклик постмодерну (2018)
Семигіна Т. - Чому соціальна робота набуває зеленого кольору? (2018)
Zharuk I. - Experience of implementing in Ukraine the harm reduction intervention for adolescents, Purick O., Sazonova Ya. (2018)
Ярошенко А. - Жінки та віл: гендерні лінзи здоров’я (2018)
Єрошенко К. - Можливості діяльності парапрофесійних соціальних працівників в інтрадисциплінарних командах в Україні (2018)
Dvoriak S. - Ten years of the opioid agonist therapy implementation experience in Ukraine. what further? (first part), Karagodina O., Chtenguelov V., Pykalo I. (2018)
Барська Ю. - Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження "індекс здоров’я. Україна", Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. (2018)
Гаркавенко З. - Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс (2018)
Глобальне визначення соціальної роботи (2018)
Розробка проекту паспорта наукової спеціальності "Соціальна робота" (2018)
Титул, зміст (2018)
Мазаракі А. - Fintech у системі суспільних трансформацій, Волосович С. (2018)
Тарасюк М. - Бюджетне планування в Україні (2018)
Савлук С. - Процентна політика центрального банку (2018)
Івасів І. - Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків, Гарбар Є. (2018)
Аванесова І. - Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг (2018)
Олейніков Ю. - Детермінанти збалансованості валютного ринку України, Сєрова Л. (2018)
Хоружий Д. - Кризогенність та стресостійкість банківських систем (2018)
Кучеренко А. - Інституційні інструменти стимулювання фінансового інжинірингу (2018)
Садиков С. - Валютні інтервенції Національного банку України (2018)
Блакита Г. - Критерії пов’язаності осіб в обліку контрольованих операцій, Карпенко І. (2018)
Онищенко В. - Глобальне управління у контексті міжнародної політичної економіки (2018)
Андрощук О. С. - Аналіз підходів щодо ситуаційного управління оперативно-службовою діяльністю регіонального управління, Єгоров В. С. (2017)
Андрушко О. В. - Проблеми протидії диверсійно-розвідувальним групам підрозділами Державної прикордонної служби України на кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції (2017)
Богданович В. Ю. - Основні тенденції змін у воєнній політиці провідних країн світу на початку ХХІ століття, Сиротенко А. М. (2017)
Горбатюк А. П. - Розвиток наукової думки щодо удосконалення способів і форм оперативно-службової діяльності (2017)
Залож В. В. - Методичний апарат оцінювання ефективності застосування підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), Глуздань О. П. (2017)
Катещенок А. В. - Оцінювання ефективності взаємодії сил охорони правопорядку під час прикриття важливих об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника, Неклонський І. М. (2017)
Кравчук В. В. - Загальні принципи з надання долікарської допомоги в умовах ведення бойових дій при навчанні прикордонників з дисципліни "Тактична медицина" (2017)
Мазур В. Ю. - Чинники, що впливають на ефективність функціонування системи висвітлення надводної обстановки, Голінко В. В. (2017)
Мисик А. Б. - Методика планування прикордонних операцій під час участі формувань Державної прикордонної служби України у територіальній обороні (2017)
Михайленко О. В. - Основні способи дій підрозділів прикордонного загону по забезпеченню охорони державного кордону під час проведення масових заходів в прикордонних районах (2017)
Стрельбицький А. П. - Порушення правил несення прикордонної служби як військове адміністративне правопорушення, Мота А. Ф. (2017)
Телелим В. М. - Розгляд питання можливості протидії незаконним збройним формуванням силами штурмових груп прикордонних підрозділів швидкого реагування, Курашкевич А. П. (2017)
Фаріон О. Б. - Інформаційне забезпечення стратегічного кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України (2017)
Харун О. М. - Методичні рекомендації щодо організації інженерного обладнання пунктів постійної дислокації підрозділів охорони державного кордону при підготовці до відбиття збройного вторгнення, Головня С. Б., Демідчик Ф. А. (2017)
Цигикал П. О. - Модель процесу формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони (2017)
Ясько В. А. - Програмний комплекс планування завдань для вибору методів і засобів аналізу та управління ризиками під час забезпечення безпеки об’єктів охорони, Єндрієвич О. М., Ясько О. В. (2017)
Бабенко Б. І. - Щодо аспектів формування професійних компетенцій валідаторів третіх осіб (2017)
Ройзман В. П. - Розробка конструкції вузла герметизації конденсатора з розділювальним кільцем, Возняк А. Г. (2017)
Гащук І. В. - Алгоритмічна та програмна методики визначення комплексних показників надійності Складних технічних систем (2017)
Горєлишев С. А. - Методи моделювання надзвичайних ситуацій під час виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів за допомогою геоінформаційних систем, Баулін Д. С., Побережний А. А., Іванець Г. В. (2017)
Даник Ю. Г. - Корегування даних про висоти перешкоджаючого рельєфу в задачах статистичної геообробки в інтересах ефективного застосування безпілотних авіаційних комплексів в охороні державного кордону, Балицький І. І. (2017)
Євсеєв С. П. - Метод багатофакторної автентифікації на основі модифікованих крипто-кодових систем Нідеррайтера – Мак-Еліса, Андрощук О. С. (2017)
Кириленко В. А. - Концепція побудови екологічного моніторингу операційних зон регіонального збройного конфлікту при ведені оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління Державної прикордонної служби України, Добровольський А. Б., Ткачук П. С. (2017)
Кононова І. В. - Аналіз впливу збоїв на надійність телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку (2017)
Кузавков В. В. - Оцінка технічного стану мережі однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В., Ваврічен О. А. (2017)
Купельський В. В. - Аналіз науково-методичного апарату формування оптимального складу колони машин прикордонної комендатури швидкого реагування за тактико-технічними характеристиками (2017)
Мул Д. А. - Аналіз та обґрунтування вимог до системи захисту корпоративної телекомунікаційної мережі, Прокопенко Є. В., Хоптинський Р. П. (2017)
Рачок Р. В. - Методика визначення маски місцевості на основі швидкісних характеристик транспортних засобів з використанням аналогії із заломленням світла (2017)
Сівак В. А. - Альтернативний метод визначення поперечної статичної стійкості транспортного засобу, як елементу його активної безпеки, Осташевський С. А. (2017)
Стрельбіцький М. А. - Методологічний базис узгодження моделей розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації (2017)
Царенко В. І. - Двохетапна концепція підготовки фахівців для роботи на скануючих системах, Бабенко Б. І. (2017)
Чмир В. М. - Практичні рекомендації щодо економії паливно-мастильних матеріалів в підрозділах охорони державного кордону (2017)
Вихідні дані (2017)
Семигіна Т. - Українська наука і пошук європейської ідентичності (2018)
Буяшенко В. - Академія праці, соціальних відносин і туризму: історія і сьогодення (2018)
Бутенко С. - Застосування правових позицій європейського суду з прав людини щодо права на приватність для захисту від незаконного втручання під час кримінального провадження (2018)
Сапєлкіна З. - До 100-річчя української революції: соціокультурна діяльність часів УНР (2018)
Інформація про конференцію "Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості" (2018)
Баймуратов М. - Муніципальна влада в системі публічної влади в Україні в умовах муніципальної реформи (2018)
Домбровська О. - Роль профспілок в умовах реформування органів публічної влади (2018)
Костицький В. - Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади (2018)
Кравченко В. - Питання дотримання принципів європейської хартії місцевого самоврядування в процесі проведення муніципальної реформи в Україні (2018)
Майданник О. - Становлення та розвиток української моделі місцевого самоврядування (2018)
Мельник О. - Проблеми реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування (2018)
Оніщик Ю. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання адміністративних послуг (2018)
Приходько Х. - Сучасний економічний розвиток громад: правове забезпечення та прикладний досвід ("полуничний" підхід або тотальна індустріалізація) (2018)
Пухтинський М. - Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів (2018)
Янчук А. - Децентралізація і реформування системи охорони здоров’я: до постановки питання (2018)
Інформація про конференцію "Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні" (2018)
Осовий Г. - Профспілковий рух в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Берест Р. - "Stowarzszyszeniа wzajemnej pomocy czlonków sztuki drukarskiej" – прообраз перших профспілок на землях України (2018)
Молчанов В. - Участь профспілок у захисті інтересів трудящих України в кінці XIX - на початку XX ст. (2018)
Буяшенко В. - Розвиток профспілкової освіти: сучасний стан і завдання (2018)
Семигіна Т. - "Чому ми бідні?": екстрактивно–інклюзивна система координат національного розвитку за аджемоглу та Робінсоном (2018)
Конкурс наукових досягнень Академії праці, соціальних відносин і туризму (2018)
Стефанишин Д. В. - Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні (2017)
Кундельська Т. В. - Дослідження електромагнітного забруднення, ускладненого впливом базових станцій стільникового зв’язку, на урбанізованій території міста Івано-Франківська, Микицей М. Т. (2017)
Дудар Т. В. - Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок, Свіденюк М. О., Щербей В. Я. (2017)
Попов М. О. - Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі, Станкевич С. А., Топольницький М. В., Титаренко О. В. (2017)
Горда С. Є. - Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів, Полумієнко С. К. (2017)
Телима С. В. - Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку ґрунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів, Олійник Є. О., Ревякіна Н. Ю. (2017)
Варавін Д. В. - Обґрунтування технології ведення моніторингу при реконструкції житлових будівель (2017)
Кузьмін А. В. - Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 1), Греков Л. Д., Петров О. А., Медведенко О. М. (2017)
Лук’янова В. В. - Екологічні аспекти переробки макулатури з використанням хімічних допоміжних речовин, Остапенко А. А. (2017)
Сіпаков Р. В. - Забруднення атмосфери: смоги та тумани у великих містах України (2017)
Ісмаілова О. В. - Вплив діяльності ресурсних центрів громад Черкаської області на сталий розвиток регіону (2017)
Реферати (2017)
Інформація про авторів (2017)
Вайнштейн Самуїл Миронович – архітектор, науковець, митець (2018)
Бачинська О. В. - Католики і їх храми у Києві (2018)
Ботвіновська С. І. - Обчислення об’єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою, Мостовенко О. В. (2018)
Верес М. К. - Типологічні особливості сільських шкіл України кінця ХІХ ст. початку ХХ ст., Олійник О. П. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Вимоги до візуальних комунікацій у дизайні освітнього середовища, Кочка А. С. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Вплив трансформації сакрального простору на ісламську архітектуру Великої Дамаської мечеті (2018)
Дубинський В. П. - Етапи формування архітектурного партеру, Скоробогатько О. В. (2018)
Левківська С. А. - Формування зелених елементів у внутрішній структурі будівель і споруд, Хараборська Ю. О. (2018)
Левченко О. В. - ВІМ - стандарт проектної організації (2018)
Літошенко Г. В. - Деякі особливості використання тривимірних моделей при застосуванні BIM-технологій (2018)
Резга Куідер - Періодизація мечетей Алжиру і найвизначніші пам’ятки (2018)
Косаревська Р. О. - "Софіївський сад" та його художні образи (2018)
Хороша О. І. - Розвиток палацової архітектури стилю класицизм на Східному Поділлі (2018)
Хараборська Ю. О. - Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі, Сухаревський К. В. (2018)
Субін-Кожевнікова А. С. - Архітектура центральної частини Вінниці кінця XIX – початку XX століть: етапи формування та розвитку (2018)
Шило Н. М. - Форма як психологічний чинник, що впливає на сприйняття архітектурного об’єкта, Мельник О. Р. (2018)
Аксютіна О. О. - Особливості урбаністичного руху та його основні ідеї, Хлюпін О. А. (2018)
Арзили А. Ю. - Мифологизация городской среды как базовый метод по моделированию её духовности (2018)
Бакун К. С. - Фактори, що спонукають до створення забудови з експлуатованим покриттям, Плешкановська А. М. (2018)
Берова П. І. - Актуальні питання формування земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків (2018)
Бундик О. О. - Тенденції розвитку туристичної інфраструктури Чорнобильської зони відчуження у місті Славутич, Костюченко О. А. (2018)
Габрель М. М. - Імовірнісні чинники та ентропія систем в обґрунтуванні урбаністичних рішень (2018)
Дубова С. В. - Метод розрахунку маршрутної мережі міського пасажирського транспорту малого міста, Косоротов А. В. (2018)
Дубова С. В. - Методи оцінки транспортно-планувальної інфраструктури середнього міста, Демченко А. М. (2018)
Денисенко Н. О. - Соціально-економічні ефекти створення міського публічного простору (2018)
Киргизбаєва І. Ю. - Пішохідні простори міст України та шляхи їх розвитку (2018)
Крижановская Н. Я. - Типологическая характеристика инновационных научно-производственных объектов, Смирнова О. В. (2018)
Куцина І. А. - Прийоми транспортно-пішохідної організації руху в історично-сформованих містах (2018)
Клюса Т. М. - Сучасні тенденції реконструкції площ в історичному центрі Львова (2018)
Кравченко О. В. - Розміщення аеродромів в містах з техногенними ландшафтами (2018)
Петришин Г. П. - Наукова робота кафедри у співпраці з містом – площини співпраці та їх ефективність, Любицький Р. І., Сеньковська Я. Т. (2018)
Савчук А. І. - Курортна дерев’яна забудова села Мигово Чернівецької області (2018)
Чернишев Д. О. - Сучасні підходи та прикладний інструментарій підготовки та організації будівництва в проектах рекреаційно-продуктивного відновлення територій, Дружинін М. А. (2018)
Тромса Є. В. - Реновація вуличного простору міст з архітектурно-історичною спадщиною: актуалізація проблеми дослідження, Дорошенко Ю. О. (2018)
Осипов С. А. - Формализация общих свойств памятника архитектуры как объекта строительства (2018)
Осипова А. О. - Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища (2018)
Федячко К. І. - Конфлікти архітектурного середовища міста Львова і людей похилого віку, Габрель М. М. (2018)
Шевченко Л. С. - Малі архітектурні форми в полтавських садибах: від історії до сучасності, Шевченко В. М. (2018)
Яценко В. О. - Значення системи містобудівного планування в соціально-економічному розвитку територіальних громад (2018)
Гайдайчук В. В. - Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комлексі Femap Nastran, Кошевий О. О., Кошевий О. П. (2018)
Зейналов К. Ш. - Енергоефективні технології та їх роль у формоутворенні архітектури, Хараборська Ю. О. (2018)
Булах І. В. - Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура) (2018)
Дорохова Н. В. - Формування архітектурно-планувального рішення багатоповерхових тепличних споруд, Хлюпін О. А. (2018)
Гордюк І. В. - Методика розробки архітектурних макетів в будівельній сфері на прикладі макету адміністративних будівель Софії, Болгарія, Нещадим В. О. (2018)
Єжов С. В. - Особливості формування сучасного індустріального житлового будівництва (2018)
Жовква О. І. - Будівлі, в яких ми живемо (2018)
Івашко О. Д. - ЕС1 Łódź нове життя колишньої теплоелектростанції (2018)
Кисіль О. В. - До питання розміщення дистанційних вогневих пунктів для охорони адміністративних будівель державного значення, Михальченко С. В. (2018)
Лєщенко В. П. - Теоретичні аспекти проектування внутрішніх геометричних параметрів енергоефективних стінових блоків, Плоский В. О., Скочко В. І. (2018)
Кузнєцова Я. Ю. - Світовий досвід дизайнерських рішень будинків мод, Колісник М. В. (2018)
Ладо Бениаидзе - Розвиток енергоефективного житлового будівництва середньої поверховості, Хараборська Ю. О. (2018)
Ломига М. Г. - Камін в інтер’єрі, Хавхун Г. М. (2018)
Ломига О. Г. - Застосування скла в інтер’єрі, Ворона О. В. (2018)
Литвиненко О. Ю. - Засоби відтворення загально громадського простору у проектуванні багатоквартирного житла в умовах надущільнення забудови, Книш В. І. (2018)
Мещеряков В. М. - Сучасна історія відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Мазур Л. М. - Сучасні тенденції об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства, Окунєва Д. О. (2018)
Ель Алжі Омар - Формування торгово-розважальних центрів як територіальних об'єктів, Пекер А. И. (2018)
Поцелуєва Н. В. - Класифікація наркологічних реабілітаційних центрів за основними ознаками (2018)
Паламарчук Б. В. - Особливості формування реабілітаційних центрів для військовослужбовців, Авдєєва М. С. (2018)
Пащенко Г. В. - Особливості функціонального зонування територій заміських готелів для цілорічного активного сімейного відпочинку (2018)
Семикіна О. В. - Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти) (2018)
Фіонова М. О. - Особливості і функціональні потреби архітектурно-планувальної організації центрів підготовки пілотів, Авдєєва Н. Ю. (2018)
Хлюпін О. А. - Особливості формування науково-дослідних лабораторій на воді, Кравчук Г. В. (2018)
Кахрізі Ш. - Основи створення еко-шкіл, Хараборська Ю. О. (2018)
Яблонська Г. Д. - Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві (2018)
Шановні науковці! (2018)
Title, content (2018)
Rudenko O. - Adaptive control over non-linear objects using the robust neural network FCMAC, Bezsonov O., Lebediev O. (2018)
Kuchansky А. - The method for evaluation of educational environment subjects' performance based on the calculation of volumes of m-simplexes, Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., Ilarionov O., Vatskel I., Honcharenko T. (2018)
Lutsenko I. - Development of the method for modeling operational processes for tasks related to decision making, Oksanych I., Shevchenko I., Karabut N. (2018)
Vynnychuk S. - Acceleration analysis of the quadratic sieve method based on the online matrix solving, Misko V. (2018)
Semenov S. - Development of graphic-analytical models for the software security testing algorithm, Sira O., Kuchuk N. (2018)
Stelia O. - Application of piecewise-cubic functions for constructing a Bezier type curve of C1 smoothness, Potapenko L., Sirenko I. (2018)
Тuluchenkо G. - Generalization of one algorithm for constructing recurrent splines, Virchenkо G., Getun G., Маrtynov V., Tymofieiev M. (2018)
Abstract and References (2018)
Драч О. - Освітній простір Європи доби Просвітництва:дискусії щодо гендерних параметрів навчання (2017)
Попенко Я. - Румунська дипломатія у боротьбі за Бессарабію на Паризькій мирній конференції (січень — травень 1919 р.) (2017)
Срібняк І. - Табір інтернованих Військ УНР у Пикуличах (Польща)(січень — лютий 1921 р.): умови перебування та моральний стан вояцтва (2017)
Ілюк Т. - Публічна дипломатія України в Грецькій Республіці: становлення та історичні трансформації (1991–2011 рр.) (2017)
Щербак В. - Українська держава на межі XVII–XVIII ст. (2017)
Іванюк О. - Полкові музеї у Наддніпрянській Україні в XIX — на початку XX ст. (2017)
Бонь О. - Київське театральне середовище першої половини 1920-х років у щоденниках Василя Василька (2017)
Довжик А. - Жінки — викладачі педагогічних і мистецьких вишів Києва у 1920-ті роки (2017)
Байталюк О. - Діяльність пам’яткоохоронних органів на Шепетівщині у 1920–1930-х рр. (2017)
Мусіяченко О. - Історичні події як фактор впливу на розвій музичного середовища Києва другої половини XIX — початку XX ст. (2017)
Лабур О. - Київська кінофабрика ВУФКУ та фільм О. Каплера "Право на жінку":історія однієї заборони (2017)
Гедьо А. - Особливості правового статусу греків Ніжина у XVIII — на початку XIX ст.: аналіз приватноправових актів (2017)
Будзар М. - Смерть Миколи Гоголя у сприйнятті сучасників: есе Григорія Ґалаґана "Друзям" (2017)
Мицик Ю. - З листування Василя Кравченка і Бориса Грінченка, Тарасенко І. (2017)
Анчабадзе Г. - Массовый террор в СССР. История одной семьи (2017)
Щербак В. - Резензія на книгу Брехуненко В., Синяк І. "Адвокати в судочинстві ранньомодерної Української держави — Гетьманщини" (2017)
Ковальов Є. - Резензія на книгу Ададуров В. "Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона". — Т. 1: Религия — язык (2017)
Кравчук О. - Резензія на книгу Пиріг Р. Я., Тельвак В. В. "Михайло Грушевський: біографічний нарис" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Vashchuk A. - Ionic liquids and thermosetting polymers: a critical survey, Fainleib A., Starostenko O., Grande D. (2018)
Колупаєв Б. Б. - Супергратки в металонанодисперсному полівінілхлориді, Колупаєв Б. С., Левчук В. В., Ляшук Т. Г., Максимцев Ю. Р., Сідлецький В. О. (2018)
Шумский В. Ф. - Реологическая характеристика дисперсии гидрофобизованного аэросила в углеводородной среде. Реопексия и порог перколяции, Косянчук Л. Ф., Давиденко В. В., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Сыровец А. П. (2018)
Демченко В. Л. - Особливості структурної організації та антимікробна активність нанокомпозитів пектин – Ag – поліетиленімін, отриманих хімічним і термохімічним відновленням іонів срібла, Штомпель В. І., Гончаренко Л. А. (2018)
Чумаченко В. A. - Дослідження наносистеми розгалужений полімер/нанозолото в області конформаційого переходу полімерної матриці, Гарагуц Ю. І., Куцевол Н. В., Мельник Н. П., Надтока О. М. (2018)
Tkachenko I. - Synthesis of meta-linked fluorinated oligo(arylene ether) with hydroxyl end groups, Kobzar Y., Shekera O., Shevchenko V. (2018)
Boiko V. - Hydrogen peroxide as a chain transfer agent in the radical diene polymerization, Grishchenko V. (2018)
Карпенко О. С. - Синтез нових пінополіуретанів медичного призначення, Галатенко Н. А., Кісельова Т. О., Нарожайко Л. Ф. (2018)
Title, content (2018)
Mikulionok I. - Modeling of melting process in a single screw extruder for polymer processing, Gavva О., Kryvoplias-Volodina L. (2018)
Demianchuk B. - Development of a technology for absorbing screening of command posts with electronic equipment, Matsko O., Kolesnychenko N., Diachenko V., Obertas V. (2018)
Korobiichuk V. - Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads, Kravets V., Sobolevskyi R., Han А., Vapnichna V. (2018)
Avramenko O. - Analysis of energy of internal waves in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system, Lunyova M. (2018)
Sheiko S. - Study of the method for assessing atmospheric turbulence by the envelope of sodar signals (2018)
Biletsky V. - Examining the current of drilling mud in a power section of the screw down-hole motor, Vitryk V., Mishchuk Y., Fyk M., Dzhus A., Kovalchuk Yu., Romanyshyn T., Yurych A. (2018)
Soskov A. - Development of principles and methods for calculation of direct current hybrid contactors, Sabalaeva N., Forkun Ya., Glebova M. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2016 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2017)
Инновационные технологии Inlimited Analytics в исследовании рынков зарубежных стран (2017)
Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень та аналіз даних ICC/ESOMAR (2017)
Булатова А. - Особливості гендерних чинників у сучасній рекламі, Река О. (2017)
Зозульов О. - Розроблення стратегії виведення інтернет-магазину на промисловий ринок, Афанасьєва К. (2017)
Баша І. - Застосування інноваційних методів навчання в формуванні компетентностей майбутніх маркетологів, Манойло В. (2017)
Вперше в КНУ пройшов конкурс з реклами на екологічну тематику "Green Ads" (2017)
"Глобальний моніторинг". "The global engagement monitor the global university-business cooperation monitor". Глобальна дослідницька ініціатива за підтримки Європейської Комісії (2017)
Передплата на журнал (2017)
Title, content (2018)
Sugiarto Sugiarto - The effect of external magnetic flux field in the QTS weldment on the change of fatigue crack propagation behaviors, Rudy Soenoko, Anindito Purnowidodo, Yudy Surya Irawan (2018)
Karakurkchi A. - Study of the influence of oxidizing parameters on the composition and morphology of Al2O3.CoOx coatings on AL25 alloy, Sakhnenko M., Ved’ M. (2018)
Suriansyah Sabarudin - Effect of heat treatment and cryogenics on hardness of ductile cast iron microstructure (FCD-50), Pratikto Pratikto, Agus Suprapto, Yudy Surya Irawan (2018)
Hryhoriev S. - Determining the patterns of phase and structural transformations at carbon-thermal reduction of molybdenum concentrate, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Petrusha Yu., Andreev A., Katschan A., Lazutkin M., Sinyaeva N. (2018)
Efremenko B. - Simulation of structure formation in the Fe–C–Cr–Ni–Si surfacing materials, Belik A., Chabak Yu., Halfa H. (2018)
Sobol’ O. - Influence of the thermal factor on the composition of electron-beam high-entropy ALTiVCrNbMo coatings, Barmin A., Hryhorieva S., Gorban’ V., Vuets A., Subbotin A. (2018)
Stavychenko V. - Prediction of specific electrical resistivity of polymeric composites based on carbon fabrics, Purhina S., Shestakov P. (2018)
Kotok V. - Definition of the aging process parameters for nickel hydroxide in the alkaline medium, Kovalenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Ляшук Р. - Особливості захисту Національною поліцією права власності в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Половніков В. - Правове значення наказу в управлінській діяльності командирів (начальників) Державної прикордонної служби України (2018)
Сорока А. - Виконання доручень слідчого оперативними підрозділами Держприкордонслужби України, Корольов В. (2018)
Кушнір І. - Види інформації, розпорядником якої є Державна прикордонна служба України, їх сутнісна характеристика (2018)
Нагорна В. - Національно-патріотичне виховання як складова правового статусу громадянина України (теоретико-правові аспекти) (2018)
Король М. - Питання взаємодії Державної прикордонної служби України з органами місцевого самоврядування (2018)
Мельник О. - Особливості застосування понятійного апарату у сфері адміністративно-правової охорони та захисту військового майна (2018)
Резолюція ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності (2018)
Старинський М. В. - Недосягнення нормою права результату, що запрограмований нормотворцем як наслідок нейтралізації норми права (2017)
Сидоренко О. М. - Громадські об’єднання як інститути громадянського суспільства: характеристика та проблематика, Жегунова А. С. (2017)
Булкат М. С. - До питання про історичний поступ судочинства на теренах України (додержавний період, періоди ранніх державних утворень і Київської Русі та входження українських земель до складу Польщі та Великого князівства Литовського) (2017)
Грицай І. О. - Порівняльно-правова характеристика гендерного бюджетування: загальнотеоретичний аспект (2017)
Немченко С. С. - До питання класифікації способів альтернативного вирішення спору (2017)
Івченко Ю. В. - Патріотизм чи космополітизм в умовах сучасної української держави (2017)
Федоренко В. В. - Взаємозв’язок моралі й права у військовій діяльності в контексті сучасних філософсько-правових трактувань відповідальності та покарання (2017)
Копитков В. Е. - Життєвий цикл закону як правова категорія (2017)
Омельченко Н. Л. - Джерела парламентського права України: проблеми систематизації та перспективи розвитку (2017)
Матвійчук А. В. - Поняття та ознаки конституційних обов’язків держави (2017)
Коцкулич В. В. - Категорія справедливості в контексті загальноетичних стандартів правової поведінки суддів (2017)
Городовенко А. В. - Конституційні принципи функціонування судової системи в Україні та Європейському Союзі (2017)
Лакатош Н. Й. - Питання кваліфікації ювенальних суддів у рамках міжнародно-правових актів (2017)
Турецька Я. П. - Історія запровадження паспорта Нансена: "попередника" проїзного документа біженця (2017)
Коваленко М. Г. - Роль державної реєстрації виборців у забезпеченні виборчих прав громадян України (2017)
Гетманцев Д. А. - Об эффективности использования средств, полученных от налогоплательщиков (2017)
Прокопенко В. В. - Виконання митних формальностей у разі ввезення товарів в Україну вантажними автомобільними транспортними засобами (2017)
Бортник С. М. - До проблеми визначення загальноправових, міжгалузевих та галузевих юридичних гарантій діяльності поліцейських (2017)
Корнієнко Д. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань з правоохоронними функціями у країнах з унітарним устроєм (2017)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Концептуальні питання інтеграції інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання (2017)
Пастух І. Д. - Проблеми правового регулювання повідомлення про конфлікт інтересів та його врегулювання в діяльності центральних органів виконавчої влади, що спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (2017)
Діордіца І. В. - Основні поняття та ідеї кібернетики як засади виділення кібернетичної функції держави (2017)
Yurovska V. V. - Administrative agreement as a form of implementation of the dispositive method of administrative law (2017)
Панова О. О. - Методи забезпечення публічної безпеки в Україні (2017)
Єфіменко Л. Л. - Переваги та недоліки функціонування Рахункової палати України: міжнародний аспект (2017)
Хомишин І. Ю. - Сучасна модель управління освітою: адміністративно-правовий аспект (2017)
Зливко С. В. - Особливості застосування адміністративних процедур відбору та призначення керівників пенітенціарної системи (2017)
Воронцова С. В. - Проблемы правового регулирования оборота криптовалюты (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та зміст дозволу як засобу публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2017)
Хапко Ю. Б. - Визначення суб’єктного складу публічних інвестиційних правовідносин та кола їх повноважень (2017)
Чорна Т. В. - Роль майнового оподаткування та проблеми нормативного закріплення податку на майно в Україні (2017)
Іванченко В. А. - Класифікація мобілізації (2017)
Хоменко А. В. - Щодо визначення юрисдикції адміністративних судів у вирішенні публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів (2017)
Жук Л. Б. - Оподаткування доходу, отриманого в спадщину: сутність і правові особливості (2017)
Харківський С. А. - Адміністративна відповідальність за нераціональне використання земель (2017)
Нечаєв В. Е. - Процедура надання публічних послуг Національною поліцією України у сфері обігу зброї (2017)
Андрусяк Н. О. - Стратегія економічного розвитку галузі овочівництва (2017)
Бієвець А. В. - Концептуальні підходи до удосконалення механізму нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Водяник Т. В. - Становлення системи соціально-економічного моніторингу регіонів України (2017)
Gurbanov N. H. - Modern problems and prospects of training specialists in security matters, Ismayilzade A. A. (2017)
Захаров О. І. - Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні (2017)
Зачосова Н. В. - Рівень економічної свободи як індикатор стану економічної безпеки держави та фактор впливу на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2017)
Кобко Р. В. - Методика стрес-тестування страхових компаній як інструмент державного регулювання ринку страхових послуг (2017)
Красномовець В. А. - Основи забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні (2017)
Куценко Д. М. - Засади державного регулювання фінансової безпеки країни (2017)
Лаптєв М. С. - Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки вищого навчального закладу (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Механізм управління фінансовою безпекою промислових підприємств в умовах глобалізації (2017)
Черевко О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності регіонів України (2017)
Wood K. - Cyber supply chain resilience manufacturing impact on the economic security, Birch N. (2017)
Єфіменко Н. А. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу галузей національної економіки (2017)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади державного регулювання обігу електронних грошей в Україні (2017)
Бутко Н. В. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності цукробурякового виробництва, Уманська В. Г. (2017)
Гріднєв М. А. - Наукові напрями економічних інтересів, їх роль у кластероутворенні та гармонізації регіонального розвитку (2017)
Ляшенко П. А. - Соціальна безпека регіону як форма метастабільного стану його соціальної системи (2017)
Чирва Г. М. - Мобілізація соціальних стимулів економічного розвитку (2017)
Титул, зміст (2017)
Ільїна C. - Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження (2017)
Заменит ли анализ социальных медиа традиционные исследования? (2017)
Ільїна C. - Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real Contacts Audit) (2017)
Tesla выросла на 32%, став самым быстрорастущим автомобильным брендом в мире со стоимостью бренда в 5,9 млрд долларов. (2017)
Пустотин В. - Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя? (2017)
Стельмахова А. - Мозги на продажу. Как стимулировать ИТ-разработчиков работать на украинские компании? (2017)
Квахненко К. - Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу, Златова І. (2017)
Сертифікаційні Центри УАМ прийняли 10-ті Кваліфікаційні іспити "Менеджер з маркетингових досліджень" (2017)
Максименко О. - Взаимодействие рынка труда и сферы образования – залог успеха формирования института профессиональных управителей (2017)
Рекомендації семінару "Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях" (2017)
Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами:співпраця з органами влади (2017)
Лебедєва Т. - Повноваження Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері контролю за рекламою, зокрема в частині Ґендерної рівності (2017)
Передплата (2017)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Першочергові завдання ГО "Українська Асоціація Маркетингу":пріоритети 2018 року (2017)
Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2017 та прогноз об'ємів ринку 2018. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції (2017)
Штепа А. - От слайда к слову или как выступить эффективно (2017)
Відео-маркетинг: путівник для початківця (2017)
Рітсон М. - Ritson: Марк Прітчард з P&G здійснив найбільшу маркетингову промову за 20 років (2017)
Шинкаренко Н. - Віртуальні виставки – нові можливості маркетингових комунікацій (2017)
В борьбе за Украину без сексизма (2017)
5 идей оригинальных корпоративных подарков к Новому году (2017)
Споживчі настрої в Україні, грудень 2017: індекс склав 60,3 (2017)
Дадо Я. - Маркетинг і управління – конфлікт чи інтеграція функції? Підстава до дискусії у світлі досліджень в академічному середовищі Словаччини і Польщі, Віктор Я. (2017)
Решетилова Т. - Процесс исследования потребительских характеристик инновационного товара (2017)
Зозульов О. - Формування концепції ведення бізнесу на маркетинових засадах: сьогодення та майбутнє (2017)
Перевозова І. - Мотиватори праці менеджерів, Попадинець І. (2017)
Мороз Л. - Свято маркетологів у Львові (2017)
Всеукраїнський конкурс "Молодь опановує маркетинг" імені Ігоря Ткаченка (2017)
Передплата (2017)
Титул, зміст (2017)
Вавіленкова А. І. - Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови (2017)
Юдін О. К. - Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння, Стрельбіцький М. А. (2017)
Юдін О. К. - Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону, Зюбіна Р. В. (2017)
Бараннік В. В. - Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах, Підлісний С. А., Олешко Т. І. (2017)
Бучик С. С. - Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів, Юдін О. К. (2017)
Ільєнко А. В. - Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Генрі з умови забезпечення конфіденційності інформації (2017)
Сідченко С. О. - Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі, Бараннік Д. В. (2017)
Чала О. В. - Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів (2017)
Олег М. В. - Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства, Салімов Р. М. (2017)
Тамаргазін О. А. - Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту, Ліннік І. І., Курбет Л. В. (2017)
Вовк О. О. - Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції, Бойченко М. С. (2017)
Зацерковний В. І. - Використання технологій геоінформаційних систем та дистанційне зондування землі для моніторингу водних об'єктів, Оберемок Н. В., Тішаєв І. В., Казанюк Т. А. (2017)
Маджд С. М. - Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів у біоінженерних гідрофітних спорудах, Панченко А. О., Бондар А. М. (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Varnalii Z. S. - Methodological bases of research of the system of investment security of the nation, Nikytenko D. V., Mykytiuk O. P. (2018)
Krutova A. S. - Sustainable development reporting as an instrument for institutional reform in Ukraine, Tarasova T. О., Nesterenko O. О. (2018)
Lisovyi А. V. - Analysis of motivation for deregulation of entrepreneurial activity as the main way to reduce administrative barriers in the economy, Gerasymchuk N. А., Bodnarchuk O. H. (2018)
Marhasova V. G. - Ecological component of the society development in the economic theories of reproduction, Anishchenko V. O., Kurmaiev P. Y. (2018)
Melnyk T. M. - Geostrategic matrix of foreign direct investment redirection, Kasianok K. G., Diachenko O. V. (2018)
Tarasenko I. O. - Strategic priorities of higher education development in Ukraine, Tsymbalenko N. V., Tarasenko O. S. (2018)
Fedulova І. V. - Forming company’s risk appetite, Sagaydack J. А. (2018)
Chugunov I. Ya. - Fiscal policy for economic development, Pasichnyi M. D. (2018)
Bilan Yu. V. - Global dominents for the development of China's trade policy: opportunities and threats for co-operation with Ukraine (Part 1. Definitive determinants of China's foreign trade), Yatsenko O. М., Nitsenko V. S. (2018)
Liashok Ya. O. - Dynamics of bilateral investments of Ukraine and Russian Federation: before and after the beginning of the political and military conflict, Moyseienko K. Ye. (2018)
Omelchuk V. O. - Directions for reducing poverty in Ukraine through the powerful middle class formation, Kravchenko M. V. (2018)
Pavlova H. Y. - Institutionalization of innovation transformations of agricultural production in the context of providing economic security, Honcharenko O. V., Yakubenko Yu. L. (2018)
Rudnichenko Ye. M. - Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity, Havlovska N. I., Yadukha S. Y. (2018)
Semenova V. G. - Problems of formation of intellectual capital and their influence on innovative development of enterprises (2018)
Chorna N. P. - Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats, Chorny R. S., Shandruk S. K. (2018)
Shkrabak І. V. - Financing of projects of use of renewable energy sources, Riazanova N. О. (2018)
Zaloznova Yu. S. - Problems of formation of the neoindustrial model for industry development in Ukraine (2018)
Laiko О. І. - Challenges and perspectives of institutionalization of investment activities stimulation means in the national economy, Balan O. S., Shlapak А. V. (2018)
Manzhura O. V. - Development of a cooperative model of a national economy in the context of European integration (2018)
Beglytsia V. P. - Corruption and economic development: the role of the state, Tsyplitska O. O. (2018)
Tyshchenko O. V. - Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine, Chernous S. M., Sirokha D. I. (2018)
Kudyrko L. P. - Prospects for increasing exports of agricultural products in the context of deepening the strategic partnership between Ukraine and the EU, Iksarova N. O., Golovachova O. S. (2018)
Vakulich M. M. - Concept of investment climate management: models of monitoring and innovative implementation, Kliuchnyk R. M. (2018)
Panchenko О. I. - Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises, Kalchenko O. M. (2018)
Polyakov M. V. - Clustering of countries in global landscape of knowledge economy development, Shevchenko G. Y., Bilozubenko V. S. (2018)
Lishchynskyy I. О. - Social efficiency of European economic and Monetary Union, Lyzun M. V. (2018)
Svynchuk A. A. - Concepts of social entrepreneurship: international aspect, Garafonova O. I., Kolupaieva I. V. (2018)
Svystovych R. S. - The legal basis for macrofinancial budgeting (2018)
Khudolei V. Yu. - Energy efficiency as a part of energy trilemmа, Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V. (2018)
Chernov S. I. - Regional management in the conditions of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect, Haiduchenko S. O., Bielska T. V. (2018)
Vinnytska O. A. - Simulation of the local budget income structure in the context of the financial independence of local government bodies, Berzhanir A. L., Berzhanir I. A. (2018)
Melnyk V. I. - Economic growth of horticulture in the context of innovation development, Pohrishchuk G. B. (2018)
Cherlenjak I. I. - Innovative components of added value and the problem of factors and incentives of economic growth in Ukraine, Domyshche-Medyanyk A. M., Hrubinka I. I. (2018)
Biloshkurska N. V. - Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter, Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. (2018)
Yazlyuk B. O. - Formation of system of human resources management of tourist enterprise on coaching base, Brukhanskyi R. F., Nahara M. B. (2018)
Savina G. G. - The system approach to the assessment of anti-crisis sustainability of the enterprise, Dzhereliuk I. O. (2018)
Volyanskіy P. B. - Organisation managerial grounds of Polish fire and rescue service: experience for Ukraine, Mikhailov V. N. (2018)
Averichev I. М. - Methodological approaches to economic security evaluation of water transport companies of Ukraine (2018)
Lalakulich M. Y. - Improvement of services by motor transport enterprises due to innovative and financial support (2018)
Iurchenko M. E. - Model of determining the optimal supply time of products, Marchenko N. A. (2018)
Abakumenko O. V. - Retrospective use of financial tools of the SE "National Atomic Energo Generating Company "Energoatom”", Lukiashko P. O., Viknianska A. O. (2018)
Lyeonov S. V. - The measurement of influence of innovations’ implementation on the commercial banks performance, Samusevych Y. V., Demkiv I. M. (2018)
Luchik S. D. - The need of development of NAR 3 "Actuarial financial reports" in the context of business management, Yevdoshchak V. I., Manachynska Yu. A. (2018)
Kurylo V. I. - Tax burden as a disincentive factor of agricultural production development in Ukraine, Gyrenko I. V., Mushenok V. V. (2018)
Дубина М. В. - Особливості формування інституту довіри на ринку фінансових послуг, Жук О. С., Бондаренко Л. М. (2018)
Cherkasova S. V. - Features of financial investment of banks and non-banking institutional investors in Ukraine (2018)
Hnydiuk І. V. - Fiscal policy as the tool of macroeconomic regulation, Dalievska T. A., Gataullina E. I. (2018)
Savko O. Ya. - Analysis of environmental taxation of oil and gas production enterprises, Melnychuk I. V. (2018)
Chistiukhinа Yu. A. - Quantitative evaluation and directions of increasing the effectiveness of fiscal decentralization in Ukraine, Burtseva O. E., Pypko S. O. (2018)
Shkarlet S. M. - Quality of corporate governance as a factor of corporation strategic development, Ilienko O. V., Kyrylenko O. М. (2018)
Goncharenko O. G. - Penitentiary Service management from the position of service approach (2018)
Horal L. T. - Modelling business processes of natural gas transportation, Perevozova I. V., Shyiko V. I. (2018)
Duka A. P. - The modern concept of public management evaluation, Holyk M. M. (2018)
Karpenko O. О. - Modelling the integral performance of transport and logistics clusters, Palyvoda O. М., Bondar N. М. (2018)
Olifirenko L. D. - Methodical approaches to balanced administration in organs of public authorities (2018)
Kopytova I. V. - Efficiency of management activity on the basis of moral-legal and psychological regulation, Fedorenko V. V. (2018)
Kochubei D. V. - Formation of a system of performance indicators for logistics in e-commerce, Lysa S. S. (2018)
Rodashchuk H. Yu. - Use of informational technologies in the logistics activities of agricultural enterprises, Solskyi O. S., Kutkovetska T. О. (2018)
Sai D. V. - Competitive strategies in retail industry: development and implementation in conditions of modest economic growth, Sevruk I. М., Tunitska J. М. (2018)
Морохова В. О. - Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання, Бойко О. В., Борзаковська Л. В. (2018)
Суворова С. Г. - Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень, Карпенко Ю. М., Жидок В. В. (2018)
Zubarieva M. A. - Marketing features of promotions tactics of social business in social networks, Shturkhetskyy S. V. (2018)
Мельниченко С. - Ринок інформаційних технологій: реалії України (2018)
Федулова І. - Ринок молочної продукції України: можливості та загрози (2018)
Власенко І. - Ринок молочної сировини Вінницької області, Власенко В. (2018)
П’ятницька Г. - Діагностика ринку послуг ресторанного господарства, Григоренко О., Найдюк В. (2018)
Золотарьова О. - Ринок природного будівельного каменю в Україні, Мережко Н., Шульга О. (2018)
Караваєв Т. - Структура та динаміка ринку лакофарбових матеріалів в Україні, Калуга Н., Сім’ячко О. (2018)
Галько С. - Ринок постільних виробів: сегмент подушок, Михайлова Г., Осієвська В. (2018)
Коломієць Т. - Вітчизняний ринок виробів санітарно-технічного призначення з кераміки, Черняк Л. (2018)
Бойко Г. - Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні, Тіхосова Г., Кутасов А. (2018)
Ротова Т. - Регулювання ринку страхових послуг в Україні, Манько І. (2018)
Seliverstova L. - Trends in the development of the Ukrainian insurance market (2018)
Смирнова О. - Стратегії інвестування на фінансових ринках, Котляр В. (2018)
Лабурцева О. - Управління ризиками в маркетингових дослідженнях (2018)
Харсун Л. - Ефективність логістики сільськогосподарської продукції як фактор підвищення її конкурентоспроможності (2018)
Швецова-Водка Г. - Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку (2000)
Барчук Ж. - Новітні технології комплектування та використання територіальних патентних фондів України (2000)
Петрикова В. - Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості становлення теорії краєзнавчої бібліографії (2000)
Ушанок А. - Дарунки НБУВ (2000)
Ліханова І. - Видавнича та бібліографічна діяльність учених української діаспори в Чехословаччині (1920 - 1941) (2000)
Клименко О. - Перші друковані вітчизняні букварі (з фондів НБУВ) (2000)
Соколов В. - Природничо-наукова книга в зібраннях козацької старшини в Україні у XVIII ст. (2000)
Попроцька В. - Петру Тимофійовичу Троньку - 85 (2000)
Москаленко О. - Державній науково-технічній бібліотеці України - 65 (2000)
Сухотеріна Л. - Технічні науки в українській періодиці в 30-х роках ХХ ст. (2000)
Дубровіна Л. - Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог”, Солонська Н. (2000)
Ковальчук Г. - Виставка видань Біблії у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (2000)
Стрішенець Н. - До 200-річчя Бібліотеки Конгресу (2000)
Шульгіна В. - Спадщина композитора В. Д. Довженка - НБУВ (2000)
Пост Р. - "Бібліотеки сприяють поглибленню взаєморозуміння між народами України та США”. Інтерв’ю з аташе з питань культури Посольства США в Україні п. Робертом Постом. Підготувала В. Пашкова (2000)
Запрошуємо до інформаційної співпраці зі створення Національної електронної бібліотеки України (2000)
Тронько П. - Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти / М. Дмитрієнко, В. Литвин, В. Томазов та ін. (2000)
Вишневська Л. - Вечір пам’яті Івана Гавриловича Шовкопляса (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Ахмедов Эльчин Юсиф оглу - Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли (2017)
Балацька Л. П. - Стратегії та сучасні тенденції забезпечення якості університетської освіти: досвід Австрії, Олексів Г. Д., Шийка О. І. (2017)
Бахов І. С. - Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Селестена Френе, Гончаренко-Закревська Н. В. (2017)
Біляковська О. О. - Якість освіти: до генези поняття (2017)
Воровка М. І. - Студентки проти студентів: склад піздньорадянського студентства (2017)
Guliyev Dilgam Kasim - Analysis and scientific-methodical basis of the performances of azerbaijani athletes in Rio-de-Janeiro Summer Olympics, Sadiqov Sadig Kazim (2017)
Кравцова Н. Г. - Новаторська педагогічна діяльність Джона Дьюї у Чиказькому університеті (1894 – 1904 рр.) (2017)
Кущова Т. О. - Джерельна база дослідження педагогічної та громадсько просвітницької спадщини Адріана Митрофановича Топорова (2017)
Литовченко І. М. - Корпоративна освіта в Україні як невідкладна вимога часу (2017)
Луца М. В. - Етикет та ментальність українців (2017)
Лях Г. Р. - Розвиток форм і методів піонерської роботи у радянській Україні (20 – 80-ті роки ХХ ст.) (2017)
Петренко Л. М. - Педагогічні ідеї Г. Ващенка щодо змісту виховання молоді у світлі національно-соціальних проблем (2017)
Осьмук Н. Г. - Організаційно-педагогічні особливості розвитку установ освіти національних меншин для дітей дошкільного віку в Чернігівській губернії (20 – 30-ті рр. ХХ ст.), Сидоренко Н. В. (2017)
Шаргун Т. О. - Особливості становлення залізничної галузі у першій половині ХІХ ст. у Західній Україні за часів Австро-Угорської доби (2017)
Шендерук О. Б. - Навчальна і науково-методична література та матеріали періодичних видань другої половини XX – початку XXI ст. як джерельна база проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови (2017)
Височан Л. М. - Педагогічні умови підвищення ефективності навчання засобами наочності на уроках природознавства у початковій школі (2017)
Гуцол А. В. - Категоріально-понятійний апарат гендерної освіти (2017)
Карташова І. І. - Реалізація компетентнісно зорієнтованої освіти на уроках біології у середній школі, Воробйова Ю. О. (2017)
Комарова О. В. - Методологічні знання як фундаментальний елемент системи знань учнів із загальної біології (2017)
Линник Ю. М. - Особливості використання класичної пошукової системи Google в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів (2017)
Lichman L. Yu. - Empowering students’foreign language training through media pedagogy (2017)
Науменко Н. В. - Дискусійні методи навчання у підготовці фахівців фармації (2017)
Оруджева Тахмина Раджаб кызы - Влияние стиля преподавания учителя на качество усвоения учащимися учебного материала (2017)
Скороход Г. І. - Перетворення об’єктів як тип та метод розв’язання текстових задач (2017)
Стадник О. Д. - Перспективи дистанційного і змішаного навчання в системі безперервної освіти, Яременко О. В., Балабан Я. Р., Мороз І. О. (2017)
Стадній А. С. - Фахові терміни на уроках української мови як іноземної, Зозуля І. Є. (2017)
Цись Д. І. - Забезпечення технічної підготовленості студентів-волейболістів у процесі занять із фізичного виховання (2017)
Атрошенко Т. Ю. - Проблема формування соціального досвіду підлітків у навчально-виховному процесі школи: теоретичний аспект (2017)
Деленко В. Б. - Педагогічні умови виховання толерантних взаємостосунків дітей у дошкільному навчальному закладі (2017)
Довгань Н. Ю. - Оцінка ефективності системи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2017)
Іноземцев А. В. - Особливості організації та змісту виховного процесу Петровського Полтавського кадетського корпусу (2017)
Mykhailova O. S. - Sociocultural upbringing of young learners by means of foreign literature (2017)
Чаговець А. І. - Наукові підходи до проблеми взаємодії фізичного, морального й естетичного у вихованні дітей дошкільного віку (2017)
Шевченко Ю. М. - Духовно-моральна культура молодшого школяра – фундамент формування учня як особистості (2017)
Якуб М. С. - Структура та форми організації студентського самоврядування в університетах України (2017)
Безкоровайна Л. В. - Змістова складова організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства (2017)
Бородієнко О. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Гириловська І. В. - Оцінювання якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників: досвід Польщі (2017)
Дмитренко А. П. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до проведення занять з фізичної культури у ДНЗ (2017)
Дрожик Л. В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців охорони здоров’я на заняттях за допомогою групової форми роботи (2017)
Журавльова Л. С. - Теоретичні питання формування логокомпетентності вчителів початкових класів (2017)
Кифенко А. М. - Особливості слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу (2017)
Липчанко-Ковачик О. В. - Особливості підготовки майбутніх бакалаврів-філологів у вищих навчальних закладах (2017)
Літвінова-Головань О. П. - Аналіз результатів формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Мартинець Л. А. - Організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Технологія формування поліхудожньої компетентності під час навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Характеристика концептуальних підходів, покладених в основу розробки системи формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки (2017)
Осадчий В. В. - Обгрунтування важливості застосування дистанційних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Панченко В. В. - Сутність контролю навчальної діяльності студентів: сучасний аспект (2017)
Perminova V. A. - Creative activity as an essential component of vocational training of students, Lytvyn S. V. (2017)
Perminova V. A. - The role of english for specific purposes in the model of vocational training of future specialists (2017)
Проценко А. А. - Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей (2017)
Sikaliuk А. І. - Formation of informative reading strategies of professional literature among non-linguistic high school students in the process of teaching a foreign language for specific purposes (2017)
Суховієнко Н. А. - Особливості системи підготовки майбутніх вихователів до формування узагальнень у старших дошкільників (2017)
Тимофєєва О. Я. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв (2017)
Філімонова І. А. - Структура професійної компетентності у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій (2017)
Шкабаріна М. А. - Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Юхимець О. І. - Структура комунікативної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Психологічний аспект у навчанні іноземних мов майбутніх педагогів професійного навчання (на основі курсу "Теорія та практика перекладу") (2017)
Ястребова В. Я. - Сучасні моделі післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Присяжнюк Ю. С., Перцова Н. І. (2017)
Борисенко Н. А. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2017)
Гайдученко Ю. О. - Тестова система оцінювання знань як метод сучасної технології навчання майбутніх економістів (2017)
Григор’єва Т. Ю. - Інтегрований підхід у формуванні фонологічної компетенції студентів під час вступно-корективного курсу (2017)
Долинський Є. В. - Підготовка майбутніх перекладачів у контексті вимог сучасного ринку праці (2017)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу (2017)
Зубехіна Т. В. - Інформаційний простір у навчально-виховному процесі бакалаврів з туризму (2017)
Купрієвич В. О. - Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Формування особистісно-професійних якостей майбутніх медичних сестер у контексті праксеологічного підходу (2017)
Мазаєва К. В. - Методика розвитку ключових компетентностей учителів біології (2017)
Марценюк Н. А. - До проблеми врахування певних особливостей сучасного соціально-економічного розвитку у професійній підготовці майбутніх менеджерів аграрної галузі (2017)
Мосейчук А. Р. - Ефективність експериментальної методики формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін (2017)
Олеськова Г. Г. - Професійна компетентність сестринського персоналу німеччини в світлі європейських вимог (2017)
Осова О. О. - Професійно-педагогічна компетентність: сутність та наукові підходи (2017)
Козубовська І. В. - Американський досвід в галузі професійної підготовки фахівців менеджменту, Палінчак В. М. (2017)
Пшенична Н. С. - Структура та критерії сформованості професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей (2017)
Степанов С. П. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації (2017)
Taimasov Yu. S. - Modern requirements for professional training of the civil defence service experts (2017)
Федорук О. М. - Специфіка професійної підготовки документознавця в умовах інформаційного середовища (2017)
Хачатрян Є. Л. - Діловий дискурс у професійній діяльності майбутнього економіста: аспект формування досвіду міжкультурної комунікації (2017)
Яковишина Т. В. - Передумови формування креативного освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського