Ливнов В. А. - Расчёт погрешностей ультразвуковой системы локального позиционирования (2014)
Шинкаренко В. І. - Оцінка часових характеристик структур даних на проектному рівні, Пєтін Д. О., Забула Г. В. (2014)
Самойленко Д. М. - Способи зменшення агресивного впливу мережного інформаційного ресурсу на користувача (2014)
Коляда А. С. - Извлечение информации из слабоструктурированных веб-страниц, Гогунский В. Д. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Кудрявська Т. Б. - Метод оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на повітря урбоекосистеми, Дичко А. О. (2014)
Старчевский В. Л. - Изучение кинетики распада клеточных агломератов микроорганизмов в условиях акустической кавитации, Кисленко В. М., Максымив Н. Л., Олийнык Л. П. (2014)
Кохан С. С. - Разработка проектов землеустройства по обоснованию севооборотов с использованием геоинформационного моделирования, Шквир И. Н., Москаленко А. А. (2014)
Самохвалова А. И. - Усовершенствование кострукции циркуляционных окислительных каналов, Юрченко В. О., Зайцева В. Г., Куксова А. С. (2014)
Толкунов І. О. - Нормалізація умов праці в приміщеннях спеціального призначення методами штучної аероіонізації (2014)
Калинина Е. Д. - Исследование и установление технологических параметров проведения гидролиза лактозы молока, Коваленко А. В. (2014)
Самохвалова О. В. - Вплив збагачувальних добавок на формування структури тіста та випеченних маффінів, Касабова К. Р., Олійник С. Г. (2014)
Потапов В. О. - Дослідження процесів вакуумного мікрохвильового концентрування та сушіння пряної сировини, Єфремов Ю. І., Михайлова С. В. (2014)
Тесленко С. А. - Влияние условий обрушивания высокомасличного подсолнечника на переход восков в масло, Нетреба А. А., Врюкало Е. П., Садовничий Г. В., Перевалов Л. И. (2014)
Товма Л. Ф. - Стабілізація структури повітряно-горіхових напівфабрикатів поверхнево-активними речовинами, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Abstract and References (2014)
Андрос С. В. - Розрахункові та комісійні операції з векселями в банківських установах, Долінська О. М. (2012)
Андрухів-Садовська Н. Б. - Внутрішній контроль фінансування в частині податкових пільг на підприємствах у СЕЗ (2012)
Бабіч І. І. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва (2012)
Багрій К. Л. - Важливість проведення внутрішньогосподарського контролю в сучасних кризових умовах господарювання (2012)
Бакай В. Й. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства, Бедін О. В. (2012)
Бардадим М. В. - Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємств (2012)
Бардюкова А. О. - Проблеми протиріччя фінансового та податкового обліків, які призводять до невиправданих втрат грошових засобів, Бровко Н. І., Фісай Є. С. (2012)
Безверхня Ю. В. - Бюджетування як метод управлінського обліку та його відображення у звітності (2012)
Бєсєда О. Л. - Специфіка земельних ресурсів при прийнятті управлінських рішень (2012)
Біттер О. А. - Фінанси домогосподарств у умовах фінансової кризи (2012)
Богуцька Л. Т. - Аналітична оцінка ефективності утримання та використання об’єктів інвестиційної нерухомості суб’єктами господарювання (2012)
Боднар О. А. - Розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості Миколаївської області (2012)
Бонарев В. В. - Обліковий аспект відображення проблеми класифікації трансакційних витрат (2012)
Бондар Ю. А. - Місце внутрішнього аудиту в системі органів Пенсійного фонду України (2012)
Бондарчук В. В. - Проблеми визначення ринкової вартості основних засобів (2012)
Бондарчук Н. В. - Гармонізація бухгалтерського обліку України за міжнародними стандартами (2012)
Бродська І. І. - Проблеми застосування методичних підходів до комплексної оцінки вартості підприємства (2012)
Брух О. О. - Стан та перспективи розвитку інфраструктури сільськогосподарського ринку (2012)
Бурденюк Т. Г. - Типологія конкурентних стратегій, Свірський В. С. (2012)
Бурлака Н. І. - Світовий досвід використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2012)
Вірт М. Я. - Регіональна політика розвитку малого підприємництва у Львівській області у 2009-2010 роках, Куцик В. І. (2012)
Влажина И. Ю. - Особенности организации контроля и управленческого учета на предприятиях внутреннего водного транспорта (2012)
Вознюк А. О. - Фінансова стійкість та її значення для економічного розвитку і безпеки підприємства (2012)
Волкова І. А. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, Панасюк В. В. (2012)
Вольська А. О. - Стан зайнятості та безробіття в Україні (2012)
Гайдай Г. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід країн в розробці інвестиційної стратегії автотранспорних підприємств (2012)
Гайдучок Т. С. - Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі, Цегельник Н. І. (2012)
Garasym P. - Konkurencyjność w procesie rozwoju organizacji, Leśniewski Michał Adam, Garasym Mykoła (2012)
Гоголь Т. А. - Аналіз нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу, Ніпорко Н. І. (2012)
Гойло Н. В. - Внутрішні розрахунки в системі економічних відносин об’єднань підприємств: загальні підходи до облікового відображення (2012)
Голуб Ю. Ю. - Інноваційна діяльність підприємств як головна вимога сучасності (2012)
Голубінка Ю. М. - Економічний зміст категорії суб’єкт господарювання державного сектору економіки (2012)
Голячук Н. В. - Ефективність використання комп’ютерної системи обліку, Власюк С. В., Рихлюк В. С. (2012)
Горбатюк М. А. - Сутність витрат операційної діяльності деревообробних підприємств (2012)
Гордєєва Т. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття "маржинальний прибуток" (2012)
Гордієнко Є. С. - Внутрішньогосподарський контроль та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, Коханевич Е. М. (2012)
Гофербер Ю. В. - Визнання і оцінка маркетингових витрат (2012)
Grzegorz Zając - Integracja Ukrainy z europą na podstawie partnerstwa wschodniego (2012)
Греджева Т. В. - Особливості формування та обліку страхових платежів (2012)
Гринишин Г. М. - Місце України у міжнародних рейтингах як чинник формування інвестиційної привабливісті (2012)
Губені Ю. Е. - Економічна безпека держави та показники її оцінки, Андріїв В. І. (2012)
Гуменюк Д. О. - Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації (2012)
Гура Н. О. - Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку бракованої продукції на виробництві, Кравець О. С. (2012)
Гуржій Н. М. - Методичні основи оцінки якості стратегічних маркетингових програм (2012)
Даценко Н. М. - Продовольчий ринок: маркетинговий аспект (2012)
Дем’яненко М. Я. - Особливості фінансових відносин в аграрному секторі економіки (2012)
Диденко А. В. - Особенности признания и оценки запасов сельскохозяйственного назначения и их отражение в финансовой отчетности (2012)
Динько І. М. - Порядок формування прибутку у податковому обліку (2012)
Домбровська Н. Р. - Економічна сутність основних засобів та їх класифікація (2012)
Дорош Ю. В. - Сутнісна характеристика інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств (2012)
Дорош Н. І. - Комплексна аналітична перевірка підприємства (2012)
Дорош В. Ю. - Фінансова поведінка домогосподарств в ринкових умовах господарювання, Чепель К. С. (2012)
Дубінська Т. Л. - Вдосконалення національних стандартів бухгалтерського обліку до відповідності міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (2012)
Дубневич Ю. В. - Біоенергетика та її перспективи в Україні (2012)
Єкель Г. В. - Організаційно-економічний механізм інтеграції підприємств агропромислового комплексу до світового ринку (2012)
Жукова І. Г. - Сучасне поняття центрів відповідальності в системі управління витратами (2012)
Жураковська І. В. - Методичні аспекти оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства: обліковий вимір, Сова Ю. С. (2012)
Задорожний З. В. - Сутність та генезис страхування як економічної категорії (2012)
Зелінська О. М. - Конкурентоспроможність економіки України в умовах інтеграції (2012)
Зеленко С. В. - Передумови виникнення облікової політики та її економічна сутність (2012)
Зюкова М. М. - Облік основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект (2012)
Іваненко В. О. - Особливості бухгалтерського обліку робіт з переробки давальницької сировини (2012)
Івахненков С. В. - Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства, Кравченко О. М. (2012)
Іващенко М. В. - Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація (2012)
Ілляшенко К. В. - Аналіз інформаційних потоків підприємства і їхнє відображення у звітності (2012)
Линник С. О. - Впровадження в Україні положень міжнародних стратегій щодо удосконалення надання перинатальної допомоги (2013)
Шульга І. Л. - Типи та моделі політико-управлінських відносин (2013)
Вірченко В. В. - Еволюція спадкового права в Римській імперії (2013)
Капелюшна М.В. - Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917–1921 рр. (2013)
Стрипко М. Я. - Методологічні засади підготовки категоріально-понятійного апарату в нормотворчій діяльності органів державної влади України (2013)
Остапенко Л. О. - Юридична відповідальність за порушення права громадян України на працю (2013)
Бакирова Е. Ю. - Понятие фактического состава как одного из оснований возникновения жилищных правоотношений (2013)
Первушина А. А. - Характеристика окремих процесуальних обов`язків сторін господарського процесу (2013)
Соболь Є. Ю. - Етапи становлення правового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб з особливими потребами в Україні (2013)
Щотова Ю. М. - Сучасний погляд на роль санкціонування рішень роботодавця професійною спілкою (2013)
Алоян Р. Т. - Особиста безпека особи як елемент адміністративно-правового статусу громадянина (2013)
Артеменко О. В. - Особливості провадження у справах про проступки у сфері охорони навколишнього природного середовища (2013)
Гусейнов Р. Х. - Шляхи новелізації законодавства, яким регулюється провадження за скаргами громадян в органах виконавчої влади (2013)
Діордіца І. В. - Практично-діяльнісна природа розгляду адміністративними судами справ, пов’язаних із застосуванням положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (2013)
Жук Л. Б. - Сучасні тенденції оподаткування спадщини: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Капінус Р. Ю. - Питання системи нормативно-правових та інших актів Президента України (2013)
Короп О. В. - Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон (2013)
Мельник О. М. - Сутність та особливості реалізації адміністративно-правового статусу працівника митної служби України (2013)
Пирога С. С. - Сутність бюджетного відшкодування ПДВ (2013)
Пиць В. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення екологічного правопорядку (2013)
Рибченко А. О. - Забезпечення належного застосування адміністративними судами принципу верховенства права при дійсненні правосуддя (на прикладі роз’яснень Вищого адміністративного суду України) (2013)
Родік Т. П. - Поняття адміністративно-правового механізму державного регулювання діяльності дендрологічних парків України (2013)
Убогий С. А. - Право на оскарження рішень податкових органів як дієва правова гарантія захисту прав та законних інтересів платника податків, Мельник О. М. (2013)
Юнін О. С. - Особливості адміністративної діяльності поліції Великобританії та Франції (2013)
Гайворонський Є. П. - Загальносоціальне запобігання контрабанді культурних цінностей (2013)
Гумін О. М. - Криміналістично значущі особливості неповнолітніх та їх дослідження в ході досудового розслідування (2013)
Кушнір Г. А. - Використання даних судової трасології при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (2013)
Ляш А. О. - Документи як докази у справах про одержання хабара, Ліщенко В. М. (2013)
Беззубов Д. О. - Напрями забезпечення безпеки в діяльності поліції Франції (2013)
Амбросій О. І. - Банківське кредитування в Україні (2012)
Атаманюк А. В. - Метод розв’язання задачі оптимальних вантажних перевезень (2012)
Баніт Ю. В. - Організаційно-правові засади бюджетного інвестування в Україні (2012)
Бережна Ю. С. - Зелена економіка в країнах східного партнерства (2012)
Бляхарчук М. О. - Нормативно-правове регулювання формування облікової політики підприємства (2012)
Бойко О. В. - Планування в системі управління конкурентоспроможністю поліграфічних підприємств, Топоровська О. Є. (2012)
Бойчук Т. М. - Управління витратами періоду підприємств (2012)
Бонарев В. В. - Методологічні аспекти відображення в системі обліку інформації про трансакційні витрати вітчизняними та російськими вченими (2012)
Бондаренко Т. Ю. - Контроль як інструмент для зміцнення внутрішнього управління, Волков Д. П. (2012)
Бродська І. І. - Ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства: обліково-аналітичний аспект (2012)
Вахович І. М. - Критерії ефективності бюджетної політики регіону, Ропотан І. В. (2012)
Галещук С. М. - Окремі аспекти відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємств (2012)
Гладчак Н. В. - Застосування кластерного аналізу трудового потенціалу підприємствами з виробництва хліба та хлібобулочних виробів (2012)
Говда Г. А. - Організація облікового процесу мисливських господарств (2012)
Голуб Ю. Ю. - Сучасні підходи до класифікації інновацій (2012)
Голячук Н. В. - Потреби в обліковій інформації різних категорій користувачів, Рихлюк В. С. (2012)
Гончаренко І. М. - Аналіз конкурентного середовища підприємств легкої промисловості (2012)
Горбатюк М. А. - Сутність та класифікація доходів операційної діяльності деревообробних підприємств (2012)
Грінчук М. С. - Концептуальні основи організації системи оперативного контролю (2012)
Гурська О. М. - Групи підприємств в Україні: структура, мета формування та проблеми обліку (2012)
Даценко Н. М. - Сучасний стан і перспективи формування інфраструктури продовольчого ринку на регіональному рівні (2012)
Дідик В. Л. - Побудова уніфікованної організаційної та інформаційної системи бухгалтерського обліку в державному секторі в контексті процесів його модернізації (2012)
Дорош В. Ю. - Контролінг як філософія управління (2012)
Єрмолаєва М. В. - Історія формування балансу як форми фінансової звітності, Василенко І. О. (2012)
Жукевич С. М. - Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством (2012)
Забедюк М. С . - Активізація підприємницького потенціалу як фактор розвитку бізнес середовища (2012)
Китайчук Т. Г. - Проблеми обліку доходів та витрат від первісного визнання біологічних активів (2012)
Коваль Л. В. - Резервний капітал як внутрішній страховий фонд підприємства: формування та облік (2012)
Колодій А. В. - Проблемні аспекти обліку витрат на рекламу, Хом’як Р. Л., Хом’як Т. Р. (2012)
Король В. В. - Методичні аспекти обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах (2012)
Костовська В. А. - Концептуальні засади побудови та регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Криштопа І. І. - Бухгалтерський облік в системі стратегічного управління підприємством (2012)
Крупей Н. С. - Деякі аспекти формування облікової політики для цілей оподаткування (2012)
Кушніренко О. А. - Функціонування пдв як об’єкта бухгалтерського обліку у сфері сільськогосподарського товаровиробництва: міжнародний досвід (2012)
Лега О. В. - Еволюція поглядів на концептуальні проблеми розвитку судово-бухгалтерської експертизи (2012)
Лєско І. О. - Проблемні питання аналізу витрат на персонал підприємств ГМК Криворізького басейну (2012)
Литвиненко Н. О. - Узагальнення результатів здійснення внутрішніх розрахунків у корпоративній звітності (2012)
Логвіновська С. І. - Стратегічні орієнтири подолання регіональних асиметрій відтворення еколого-виробничих систем (2012)
Магута Р. М. - ПКвазіфіскальні операції як об’єкт аудиту (2012)
Маначинська Ю. А. - Удосконалення бухгалтерської актуарної звітності в умовах глобалізації економіки (2012)
Машкова Т. В. - Якість сільськогосподарських земель як об’єкт господарського обліку (2012)
Мирна О. В. - Проблеми економічного і соціального розвитку полтавського району (2012)
Михалевич С. Г. - Внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів у системі управління швейних підприємств, Михалевич В. М. (2012)
Михальчинець Г. Т. - Основні аспекти законодавчого забезпечення формування та комплексного використання лісоресурсного потенціалу Закарпатського регіону (2012)
Настенко М. М. - Проблеми обліку біологічних активів та біологічних перетворень на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області, Коваль О. В. (2012)
Нечипорук Н. В. - Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: проблеми та рішення (2012)
Нижник В. М. - Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств, Полінкевич О. М. (2012)
Ніколаєва А .М. - Стратегічне бізнес-моделювання підприємства в контексті забезпечення його конкурентних переваг (2012)
Нікульникова Т. Т. - Оцінка стану обліку, контролю й аналізу дебіторської заборгованості та шляхи її подолання, Мезенцева Н. М. (2012)
Новодворська В. В. - Облікова політика підприємства як запорука ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку, Любар О. О. (2012)
Нужна О. А. - Державна фінансова підтримка сільського господарства та її вплив на процеси капіталізації галузі (2012)
Откаленко О. М. - Актуальні проблеми контролю за здійсненням обліково-аналітичних процедур при завершенні бюджетного року (2012)
Панасюк Н. В. - Транскордонне співробітництво в природоохоронній сфері, Мельник Д. Ю. (2012)
Партин Г. О. - Сутність та особливості системно-орієнтованого управління витратами підприємства, Ясінська А. І. (2012)
Пиріг С. О. - Розвиток карткового бізнесу в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення (2012)
Писаренко Т. М. - Організація управлінського обліку у процесі постачання сировинних і товарних запасів (2012)
Плахтій Т. Ф. - Проблеми та необхідність удосконалення методичних засад обліку розрахунків за фіксованим сільськогосподарським податком (2012)
Попівняк Ю. М. - Графоаналітичний метод аналізу ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємств ювелірної промисловості України (2012)
Пославська Л. І. - Центри відповідальності в управлінні підприємством: поняття, переваги та недоліки, Головай Н. М. (2012)
Руденко О. В. - Супутня продукція в гірничо-збагачувальному виробництві: оцінка та вплив на вибір способу калькулювання (2012)
Селіверстова Л. С. - Методологічні засади управління вартістю капіталу сучасної корпорації (2012)
Семенів М. І. - Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах споживчої кооперації і шляхи її вдосконалення (2012)
Семенчук І. Ю. - Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем (2012)
Сидоренко О. О. - Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків (2012)
Ставська Ю. В. - Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації (2012)
Стадник В. П. - Економічна безпека в системах ринкових трансформацій (2012)
Стахова Н. П. - Роль оборотного капіталу в процесі інтенсифікації виробництва (2012)
Столяр Л. Г. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах лакофарбової промисловості (2012)
Талах Т. А. - Загальні підходи до комплексної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (2012)
Тітікова А. О. - Трудовий потенціал підприємства, Дибленко В. І., Шевченко О. О. (2012)
Троц І. В. - Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України (2012)
Трошкіна Г. В. - Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємства, Дибленко В. І., Шевченко О. О. (2012)
Федоренко Л. В. - Особливості нарахування амортизації основних засобів (2012)
Фецович Т. Р. - Прогнозування в стратегічному управлінні фінансовим результатом підприємства (2012)
Чудовець В. В. - Історичні аспекти розвитку інвентаризації (2012)
Царук Н. Г. - Основні чинники активізації розвитку овочівництва в Україні (2012)
Цибіна Л. В. - Автоматизований розрахунок показників оцінки фінансового стану підприємств – в практику написання дипломних робіт (2012)
Шендригоренко М. Т. - Особливості та сфери застосування методів оцінки запасів при їх вибутті (2012)
Штимер Л. Т. - Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства (2012)
Шубенко Є. С. - Облік власного капіталу при різних формах реорганізації: організаційний аспект (2012)
Яцунська О. С. - Проблеми відображення зменшення корисності основних засобів (2012)
Макаренко М. В. - Сутність транспортної інфраструктури і її місце в ринкових відносинах, Слободян А. А. (2012)
Гурнак В. М. - Важливість економічної безпеки підприємств галузей транспорту і зв’язку, Ананченко В. Є. (2012)
Кучерук Г. Ю. - Логістичні підходи до створення транспортних вузлів, Шаповал Н. С. (2012)
Сидоренко І. В. - Наукові підходи до ідентифікації поняття "транспортно-дорожній комплекс" у сучасній системі регіонального розвитку (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Транспортна логістика – основний напрям удосконалення управління перевізного процесу в умовах реформування залізничного транспорту України, Попов В. О., Никифорук О. І., Ейтутіс Д. Г. (2012)
Ейтутіс Д. Г. - Передумови реформування залізничного транспорту, Крищенко С. О. (2012)
Шкуліпа Л. В. - Cоціально-відповідальна реструктуризація залізничного транспорту в Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ (2012)
Аджавенко М. М. - Інноваційний розвиток підприємств транспорту в постіндустріальних економічних системах (2012)
Гудкова В. П. - Перспективи іноваційного розвитку територіально-галузевих об’єднань залізничного транспорту, Хомич А. О. (2012)
Талавіра Є. В. - Необхідність надання оцінки ефективності роботи підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах, Семенік О. В. (2012)
Пінчук С. С. - Класифікація факторів ефективності транспортного виробництва (2012)
Дегтярьова Я. Є. - Підходи до удосконалення планування капітальних інвестицій на підприємствах залізничного транспорту, Обертинська А. В. (2012)
Лоза С. П. - Методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості: переваги, недоліки та особливості застосування на залізничному транспорті (2012)
Соколова В. В. - Інституціоналізація ринку послуг залізничного транспорту в Україні (2012)
Микитенко Я. П. - Аналіз конкурентних переваг підприємства (2012)
Гудкова В. П. - Діагностика конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Одарченко С. М. (2012)
Кравченко О. О. - Розробка системи взаємопов’язаних моделей фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Клименко В. М. - Удосконалення організації фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Череп А. В. - Бюджетування як елемент системи фінансового планування на залізничному транспорті (2012)
Сологуб С. М. - Грошові потоки та їх аналіз на підприємствах залізничного транспорту, Стужний О. А. (2012)
Клосс Р. М. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками підприємств залізничного транспорту (2012)
Ковальчук В. І. - Система фінансових ресурсів підприємств залізничного транспорту (2012)
Козинець Ю. А. - Напрямки удосконалення аналізу фінансового стану на залізничному транспорті (2012)
Кошель О. О. - Методи визначення ринкової вартості майна підприємств Укрзалізниці в умовах реформування галузі (2012)
Левченко О. В. - Теоретико-методичні передумови та необхідність логістизації транспортно-експедиторської діяльності (2012)
Панченко О. І. - Організація страхового захисту залізничних перевезень у логістичних ланцюгах поставок (2012)
Коломійченко В. А. - Сутність ціноутворення на вантажні залізничні перевезення на сучасному етапі господарювання (2012)
Чеховська М. М. - Перспективи впровадження методу стимулюючого ціноутворення на залізничному транспорті (2012)
Сеник Г. П. - Ціноутворення як ключовий чинник механізму формування доходів (2012)
Золотарьова К. С. - Процес формування доходів ПРАТ "КЕВРЗ" як підприємства залізничного транспорту (2012)
Харчук О. Г. - Організація діяльності вагонних дільниць як елемент операційного менеджменту (2012)
Рогов А. Ю. - Розвиток системи управління фінансовими результатами підприємства в сучасних умовах (2012)
Петренко А. М. - Фінансові результати діяльності підприємства залізничного транспорту як складова його ефективної роботи (2012)
Харчук О. Г. - Управління ефективністю діяльності підприємств пасажирського господарства (2012)
Макаренко М. В. - Вдосконалення фінансового механізму функціонування залізничного транспорту в умовах його реформування, Стукало А. В., Труханов Ю. П. (2012)
Барвиненко В. Д. - Методические подходы государственного регулирования процессов реформирования на железнодорожном транспорте (2012)
Гудкова В. П. - Діагностика стану та тенденцій розвитку ринку пасажирських перевезень, Гудков О. М. (2012)
Познякова О. В. - Подієвий туристський потенціал України як напрям розвитку залізничного туризму (2012)
Гаврилюк Я. І. - Підвищення ефективності управління активами підприємств залізничного транспорту (2012)
Стукало А. В. - Сутність, роль і об’єктивна необхідність удосконалення системи обліку використання вантажних вагонів різних власників (2012)
Титул, зміст (2011)
Кравченко Г. Л. - Высокометаморфизированные основные породы Лозоватской антиклиналии (западное Приазовье) (2011)
Костенко М. М. - Металогенія трапового магматизму в докембрії південно-західної частини Східноєвропейської платформи (2011)
Донской А. Н. - Металлогения нефелиновых серий юго-западной части Восточноевропейской платформы, Донской Н. А. (2011)
Шумлянський Л. В. - Стратиграфічне положення і джерела зносу відкладів Білокоровицької та Овруцької западин, північно-західна частина Українського щита (2011)
Гаценко В. О. - Високотитанисті метабазити та апобазитові метасоматити Чемерпільської структури: петрографічні та хімічні особливості в порівнянні з метабазитами Середнього Побужжя (2011)
Моргун В. Г. - Петрологія лужних метасоматитів балки Тунікова (Східне Приязов’я) (2011)
Костенко О. М. - Петро- і геохімічні особливості порід Букинського масиву і його сателітів (Волинський мегаблок Українського щита) (2011)
Жовинський Е. Я. - Сніговий покрив високогір’я Українських Карпат – індикатор забруднення довкілля, Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2011)
Акімова О. Р. - Особливості розподілу хімічних компонентів у природних водоймах м. Києва, Кураєва І. В., Самчук А. І. (2011)
Великанов Ю. Ф. - Проявление щелочного вулкнизма в Северном Кривбассе, Великанова О. Ю. (2011)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности пространственного размещения урановорудных объектов и кимберлитопроявлений в Южнодонбасской минерагенической зоне (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2011)
Великанов Ю. Ф. - Проявления редкометалльных пегматитов в Северном Криворожье, Великанова О. Ю. (2011)
Иванов Б. Н. - Площадные и экзоконтактовые редкометалльные метасоматиты Шполяно-Тышлыкского рудного района, Косюга В. Н., Погукай В.И. (2011)
Пономаренко О. М. - Особливості речовинного складу та ізотопний вік руськополянських рідкіснометалевих гранітів Українського щита, Заяць О. В., Безвинний В. П., Циба М. М., Довбуш Т. М. (2011)
Лугова И. П. - Сравнительная изотопная характеристика карбонатов и графитов Украинского щита и Курской магнитной аномалии, Лариков А. Л., Проскурко Л. И., Мороз В. С. (2011)
Петриченко Е. В. - О генезисе бердичевских гранитов, Пономаренко А. Н., Самчук А. И. (2011)
Демедюк В. В. - Время формирования мигматитов Волчанского блока (2011)
Турченко С. И. - Тектоно-металлогеническая корреляция Украинского и Балтийского щитов (2011)
Сьомка В. О. - Мінеральний склад вольфрамітоносних грейзенів Жовторіченського рудного поля (Криворізько-Кременчуцька шовна зона), Мельниченко Б. Ф., Бондаренко С. М., Грінченко О. В., Сьомка Л. В. (2011)
Шестопалов В. М. - Розподіл селену в природних водах Прикарпатського регіону, Самчук А. І., Моісеєв А. Ю., Попенко Е. С. (2011)
Жовинський Е. Я. - Важкі метали в об’єктах довкілля Свидовецького масиву Українських Карпат, Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2011)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности проявления уранового оруденения и эксплозивных процессов в Западно-Ингулецкой минералогической зоне Украинского щита (2011)
Кривдик С. Г. - К вопросу, поднятому в статье А. А. Калашник "Геолого-структурные особенности проявления уранового оруденения и эксплозивных процессов в Западно-Ингулецкой минералогической зоне Украинского щита", Степанюк Л. М. (2011)
До 70-річчя від дня народження Віктора Степановича Монахова (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Збірнику "Геохімія та рудоутворення" – 40 років (2012)
Кривдік С. Г. - Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності, Моргун В. Г., Дубина О. В. (2012)
Нечаев С. В. - Рудоносные метасоматиты центральной части Украинского щита (прогнозно-поисковое значение), Сёмка В. А. (2012)
Пономаренко О. М. - Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита, Степанюк Л. М., Кривдік С. Г., Синицин В. О. (2012)
Кравченко Г. Л. - Бариевые метасоматиты Украинского щита (2012)
Сьомка В. О. - Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита (2012)
Великанов Ю. Ф. - Метасоматоз в породах Кривбасса, Великанова О. Ю. (2012)
Кигай И. Н. - Метасоматиты, связанные с флюидами известково-щелочных магм (2012)
Курило С. І. - Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного массиву, Степанюк Л. М., Бункевич О. Л., Синицин В. О. (2012)
Михальченко І. І. - Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів, Синицин В. О. (2012)
Седова Е. В. - Метасоматически измененные граниты каменномогильского комплекса Приазовья и связь с ними редкометального и редкоземельного оруденения, Шеремет Е. М. (2012)
Степанюк Л. М. - Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита), Бондаренко С. М., Сьомка В. О., Котвіцька І. М., Андреєв О. В. (2012)
Шнюков С. Є. - Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання, Лазарєва І. І., Хлонь О. А., Марченков Д. Ф. (2012)
Скакун Л. З. - Карбонатні парагенезиси Берегівського рудного поля –індикатори інтенсивності гідротермального процесу та складові рудоносності, Словотенко Н. О., Серкіз Р. Я., Сасюк К. В. (2012)
Цільмак О. В. - Революція мінерального складу навколожильних метасоматитів Бобриківського золоторудного родовища, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2012)
Занкевич Б. О. - Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ), Шафранська Н. В. (2012)
Шумлянський Л. В. - Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів Середнього Побужжя Українського щита (2012)
Матвеев А. В. - Геохимическая специализация четвертичных отложений как экологический фактор, Жовинский Э. Я., Бордон В. Е. (2012)
Крюченко Н. О. - Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-Донецького бассейну, Кухар М. В. (2012)
Жовинський Е. Я. - Флюоритоносність Українського щита, Крюченко Н. О., Жук О. А. (2012)
Папарига П. С. - Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення (2012)
Язвинська М. В. - Особливості вертикального розподілу хімічних елементів у ґрунтах Житомирського Полісся (2012)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна), Самчук А. І., Огар Т. В., Красюк О. П. (2012)
Наші автори (2012)
Ейтутіс Г. Д. - Діагностика стратегічних факторів та умов діяльності підприємств ремонту рухомого складу, Пилипенко О. В. (2012)
Головня О. Г. - Фінансове забезпечення оновлення основних засобів підприємств залізничного транспорту (2012)
Потороча Я. М. - Ефективність використання різних форм оновлення основних засобів залізничного транспорту (2012)
Кудіна І. О. - Особливості класифікації основних засобів в умовах ринкової економіки на прикладі залізничного транспорту, Коркушко Н. І. (2012)
Федорчук І. В. - Діагностика ефективності використання необоротних активів підприємств залізничного транспорту (2012)
Ярмоліцька О. В. - Економічний вплив показників діяльності залізниць України на відтворювальні процеси основних засобів (2012)
Пилипенко О. В. - Особливості реалізації концепції стратегічного управління в сфері ремонту рухомого складу (2012)
Бочаров О. П. - Ефективність використання елементів інтелектуальної власності в підвищенні якості перевізного процесу на залізницях України, Брайковська Н. С., Пасічник В. І. (2012)
Тютюник О. В. - Використання фінансових методів стимулювання працівників залізничного транспорту в умовах реформування галузі (2012)
Андрєєва О. В. - Впровадження грейдингової системи оплати праці – як об’єктивна складова реструктуризації Укрзалізниці, Кияшко О. С. (2012)
Колумбет О. П. - Теоретичні підходи до організації та методики обліку розрахунків з оплати праці на прикладі залізничного транспорту, Комашня А. О. (2012)
Андрієнко М. М. - Абсолютна та відносна оцінка ризиків перевізної діяльності сервісного центру "Ліски" (2012)
Двуліт З. П. - Забруднення атмосферного повітря як один з видів впливу залізничного транспорту на довкілля (2012)
Брайковська А. М. - Бенчмаркінг у сфері організації вантажних перевезень у змішаному сполученні (2012)
Горбань А. В. - Економічні особливості післявоєнної відбудови автомобільних шляхів УРСР (2012)
Компанієць В. В. - Необхідність актуалізації соціокультурної парадигми соціально-економічного розвитку (2012)
Соколова Е. О. - Проблеми вдосконалення державного регулювання і нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг (2012)
Сінгаєвська М. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні (2012)
Жила І. В. - Сутність визнання фінансових активів у діяльності інститутів спільного інвестування, Харчук О. Г. (2012)
Денисенко О. П. - Особливості діяльності венчурних фондів Європи та США (2012)
Денисенко О. М. - Консолідація біржової торгівлі як міжнародна тенденція розвитку фондового ринку (2012)
Бєлова А. І. - Особливості антикризового фінансового управління в умовах економічної нестабільності, Ліщук А. Є. (2012)
Колумбет О. П. - Особливості формування власного капіталу підприємства, Харченко О. В. (2012)
Пінчук С. С. - Управління та оптимізація грошових потоків на підприємстві як передумови його ефективної діяльності, Врадій О. М. (2012)
Іллічова Н. Ю. - Теоретичні аспекти аналізу та управління грошовими потоками на підприємстві (2012)
Бакаєва І. Г. - Вплив міжнардного менеджменту на формування національних моделей менеджменту (2012)
Бакалінський О. В. - Новий концептуальний підхід до досліджень впливу споживчої цінності послуг на поведінку клієнтів сервісної організації (2012)
Приймук О. Р. - Еволюційні аспекти формування теорії ціноутворення (2012)
Соколова Е. О. - Напрями підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства, Козак Г. С. (2012)
Нестеренко С. С. - Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості, Іванова К. І. (2012)
Лисенко І. В. - Дослідження процесів кластеризації економіки регіону (2012)
Гладчук О. О. - Організаційно-методичні засади проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні (2012)
Чигринець О. А. - Проблеми та сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні на регіональному рівні (2012)
Стасишен М. С. - Організація оплати праці в контексті добробуту людства, Ногова О. В. (2012)
Колумбет О. П. - Проблеми та напрямки удосконалення організації оплати праці, Рябчун В. А. (2012)
Цветов Ю. М. - Організація обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Поберезська Г. І. (2012)
Польова В. В. - Теоретичні аспекти дослідження трудової поведінки персоналу (2012)
Петрик О. М. - Управлінський облік та проблеми його впровадження в сучасних умовах на підприємствах України (2012)
Шуть О. В. - Теоретико-методологічні аспекти статистичних досліджень (2012)
Титул, зміст (2013)
Кривдік С. Г. - Про генезис лужних метасоматитів Українського щита (2013)
Кравченко Г. Л. - Особенности состава пород осипенской серии Шевченковской структуры (Федоровская зона, Приазовье) (2013)
Іванов Б. Н. - Ураноносні натрієві метасоматити Ватутинського родовища (структурна позиція та особливості локалізаціїї багатих руд), Занкевич Б. О., Михальченко І. І., Шафранская Н. В. (2013)
Великанов Ю. Ф. - Геохимические особенности метасоматически измененных пород Кривбасса, Великанова О. Ю. (2013)
Моисеева Н. П. - Органическое вещество минеральных вод типа "Нафтуся", Шестопалов В. М., Моисеев А. Ю. (2013)
Крюченко Н. О. - Горизонтальна зональність території Українського щита за рухомістю хімічних елементів у ґрунтових відкладах, Жовинський Е. Я. (2013)
Суярко В. Г. - Розчинність кіноварі різного габітусу й величина водних ореолів розсіювання ртуті у Донецькій ртутній формації, Безрук К. О. (2013)
Кухар В. В. - Галогенна складова в гідрохімічній зональності підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, Кухар М. В. (2013)
Жук О. А. - Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження (2013)
Синицин В. О. - До питання, піднятого у статті С.Г. Кривдіка "Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" (2013)
Наші автори (2013)
Бакаєва І. Г. - Зарубіжний досвід розвитку транспортних послуг в умовах глобалізації, Онищенко Л. В. (2013)
Барвіненко В. Д. - Формування системи державного планування розвитку підприємств залізничного транспорту України (2013)
Вертель В. В. - Інструменти дослідження ринку транспортних послуг, Денисенко Т. В. (2013)
Двуліт З. П. - Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг, Кот Л. Ю. (2013)
Карась О. О. - Застосування SWOT-аналізу при дослідженні ринку транспортних послуг, Бугаєвський Р. С. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Масштаби та структура міжнародної торгівлі транспортними послугами, Діденко В. О. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Аналіз ринку транспортних послуг в Україні та стратегічні напрямки його розвитку, Кримська О. Б. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Діяльність спеціалізованих міжнародних організацій в транспортній глобалізації, Малишев Г. В. (2013)
Пацьора О. В. - Принципи та складові організаційно-економічного забезпечення розвитку системи контрейлерної доставки вантажів (2013)
Харчук О. Г. - Масштаби міжнародної торгівлі транспортними послугами, Остапенко А. С. (2013)
Харчук О. Г. - Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг в умовах глобалізації, Пригара Є. О. (2013)
Харчук О. Г. - Роль та участь України в міжнародних транспортних організаціях, Фіалко О. А. (2013)
Бакалінський О. В. - Метод аналізу ієрархій у прийнятті рішень щодо залучення аутсорсера до діяльності залізниць (2013)
Белінська М. Г. - Формування доходів основної діяльності залізничного транспорту України (2013)
Бєлова А. І. - Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України, Орловська О. В. (2013)
Брайковська А. М. - Деякі підходи та тенденції щодо забезпечення конкурентоспроможності оператора залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень, Никитенко О. В. (2013)
Вертель В. В. - Оцінка конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку пасажирських перевезень, Калюжний О. С. (2013)
Двуліт З. П. - Аутсорсинг та державно-приватне партнерство під час реформування залізничного транспорту, Черевичний С. М. (2013)
Карась О. О. - Визначення конкурентних позицій залізничного транспорту на ринку транспортних послуг, Киричок В. С. (2013)
Костюченко Л. В. - Проблеми впровадження аутсорсингу при реформуванні залізничного транспорту, Лукащук А. В. (2013)
Матусевич О. О. - Засоби підвищення ефективності залізничних пасажирських перевезень та методи їх реалізації (2013)
Пасічник В. І. - Удосконалення експлуатаційної діяльності залізниць на сучасному етапі розвитку економічних відносин, Бочаров О. П., Брайковська Н. С. (2013)
Підлісний П. І. - Вплив макроекономічної динаміки на роботу залізничного транспорту в умовах кризи, Паткевич Н. О., Брайковська А. М. (2013)
Пінчук С. С. - Обґрунтування комплексно-синергетичного підходу до оцінки ефективності на залізничному транспорті (2013)
Познякова О. В. - Еволюція наукової думки з формування та визначення собівартості пасажирських перевезень (2013)
Сеник Г. П. - Протиріччя та передумови побудови ефективного механізму формування доходів від вантажних залізничних перевезень (2013)
Труханов Ю. П. - Обгрунтування видів економічної діяльності на залізничному транспорті України (2013)
Харчук О. Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження інформаційних технологій в залізничному транспорті (2013)
Чеховська М. М. - Концептуальна модель функціонування та розвитку залізничного комплексу (2013)
Эйтутис Д. Г. - Регуляторное управление развитием железнодорожного транспорта – качественная функция национальной экономики, Костюшко В. П. (2013)
Ярмоліцька О. В. - Методика оцінки стану, ефективності використання основних засобів залізниць та процесів їх відтворення (2013)
Бакаєва І. Г. - Регулювання єдиного ринку транспортних послуг Європейського Союзу, Вишневський О. О. (2013)
Двуліт З. П. - Державне регулювання міжнародної торгівлі транспортними послугами, Семенюк А. Д. (2013)
Котлубай В. О. - Проблемні питання передачі суден у бербоут-чартер підприємствами морегосподарського комплексу України (2013)
Кузнєцова Т. В. - Діагностика економічної стійкості міжнародного аеропорту України (2013)
Остапенко Т. Г. - Організаційні структури управління у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Стасишен М. С. - Економіко-технологічні проблеми розвитку автомобільного транспорту України, Стасишен Д. В. (2013)
Андрейцев А. Ю. - Побудова нелінійної статичної математичної моделі та структурний аналіз виробничих витрат (2013)
Бакалінський О. В. - Аутсорсинг як новий прийом організації бізнесу, Калашник А. О. (2013)
Гарасимчук Ю. О. - Історичний розвиток аутсорсингу, переваги та можливості, ризики аутсорсингу (2013)
Двуліт З. П. - Система прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу, Калашник М. Б. (2013)
Двуліт З. П. - Сутність та переваги рівнів аутсорсингу, Матвійчук М. В. (2013)
Ємельянова К. С. - Особливості розвитку підприємств круїзного бізнесу України (2013)
Іващук Т. В. - Теоретичний і практичний аспекти забезпечення національної конкурентоспроможності, Вовкова З. А. (2013)
Карапиш В. В. - Застосування маркетингового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2013)
Колумбет О. П. - Оборотні активи: сутність, класифікація та структура у вітчизняній та зарубіжній практиці (2013)
Поберезська Г. І. - Види та організація проведення перевірок органами податкової державної служби (2013)
Ревуцька Л. Є. - Методичні основи оцінки конкурентних переваг підприємства: матриця БКГ, Корольова Н. М. (2013)
Сінгаєвська М. П. - Економіко-статистичний аналіз вибіркового спостереження інноваційної діяльності підприємств в економіці України (2013)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз світового досвіду безпеки підприємств, роль та основні вимоги щодо діяльності служб безпеки підприємств будівельної галузі в сучасних умовах, Чередниченко А. О. (2013)
Чигринець О. А. - Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шерепа К. М. - Особливості нарахування амортизації основних засобів в умовах використання комп’ютерних технологій (2013)
Алексієвець Л. - Україна як провісник і код майбутнього (2013)
Алексієвець Л. - 95-річчя державного відродження слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи, Алексієвець М. (2013)
Ніколаєць Ю. - Демографічні процеси в Донбасі у 20–30-х роках ХХ ст. (2013)
Бондаренко С. - Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття (2013)
Валіон О. - Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь у 2006–2010 рр. у контексті інтеграції в світову економіку (2013)
Ткаченко В. - Феномен "внутренней колонизации” в украино-российских отношениях (исторический аспект) (2013)
Чорна Н. - Еволюція українсько-польських відносин у контексті інтеграції Польщі до НАТО: історіографія (2013)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Японією в політичному вимірі (1991–2011 рр.) (2013)
Кравець В. - Проблеми міжстатевих та шлюбно-сімейних стосунків у античній Греції (2013)
Троян С. - Південнонімецьке купецтво на службі іспанської корони (ХVI – початок XVII ст.) (2013)
Годлевська В. - Реформа системи освіти в умовах консолідації демократичного режиму в Іспанії (2013)
Новінчук С. - Вплив ЄС, США та Росії на формування незалежної Української держави (2013)
Olejko A. - Z kart polityki i działań wojennych Wielkiej wojny 1914–1918. 444 dni wspólnych działań na trzech oceanach zabójczego duetu "Wilka” i "Wilczka”, Zielińska K. (2013)
Федорів І. - Внесок Дмитра Чижевського у розвиток європейського слов’янознавства (2013)
Древніцький Ю. - Діяльність В. Старосольського в молодіжних організаціях на початку ХХ століття (2013)
Штука С. - Звільнення митрополита Йосифа Сліпого в контексті "східної політики” Ватикану (2013)
Пилипишин О. - Деякі аспекти діяльності Ю. Романчука як депутата Віденського парламенту (2013)
Удод О. - Методологічні аспекти модерну та модернізму, Юрій М. (2013)
Горенко О. - Теоретико-методологічні пошуки історика в контексті рецепції європейської демократичної традиції (2013)
Киридон А. - Простір пам’яті: інструменталізація поняття (2013)
Бурдяк В. - Наукові підходи до дослідження і розуміння політичної демократизації в країнах ЦСЄ, Макар Ю. (2013)
Донік О. - Співробітництво Миколи Костомарова з журналом "Киевская старина” (1882–1884 рр.) (2013)
Дацків І. - Політика Антанти щодо гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників (2013)
Місько В. - Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1918–1939 рр.): історіографія проблеми (2013)
Ореховський В. - Поширення християнства у Персії та на Аравійському півострові (І–VII ст. н. е.) (2013)
Секо Я. - Релігійне питання у слов’янських країнах міжвоєнного періоду (2013)
Костюк Л. - Обряд хрещення дитини у Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Ігнатенко Н. - Тестування в системі моніторингу якості навчальних досягнень студентів з історії у вищому навчальному закладі (2013)
Греченюк Н. - Культурно-освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького (2013)
Брайлян Є. - Місцева колоніальна адміністрація в Британській Вест-Індії (XVII – перша третина XIX ст.) (2013)
Островська Н. - Відродження національної школи в УНР (2013)
Кравчук Л. - Кооперативний рух у Західній Україні в 30–40-х рр. ХХ ст.: вплив радянізації (2013)
Сазонов В. - Взаємовідносини російських військових емігрантів з нацистською владою напередодні Другої світової війни (2013)
Валіон О. - Юрій М. Ф. Україна XIX – початку XXI століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. II. – 696 с. (2013)
Алексієвець Л. - У пошуках іронії історії. Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко. – 2-ге вид., допов. – К.: Т-во "Знання” України, 2013. – 471 с., Секо Я. (2013)
Алексієвець М. - Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз: моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 760 с., Костюк Л. (2013)
Алексієвець Л. - Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) / монографія. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 188 с. (2013)
Із книги Юрія М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакури Я. С., Удода О. А. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. – Київ – Чернівці – Тернопіль: Вектор, 2012. – Кн. І. – 701 с. (2013)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2013 р. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів! (2013)
Войченко Т. О. - Формування системи оптимального управління мультимодальними перевезеннями, Сінько Л. В. (2013)
Гудкова В. П. - Теоретико-прикладні основи підви-щення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення (2013)
Gurnak V. - Impact of ict on produc-tion processes in industry and transport, Ananchenko V. (2013)
Кацалап А. В. - Роль транспортного забезпечення у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни, Харчук О. Г. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Логістично-ресурсне забезпечення якості транспортних послуг, Вовк О. М. (2013)
Остапенко А. С. - Діяльність спеціалізованих міжнародних організацій в транспортній глобалізації галузі, Харчук О. Г. (2013)
Сич Є. М. - Організаційно-економічні особливості взаємодії суб’єктів ринку транспортних послуг, Бойко О. В., Дідовець І. В. (2013)
Харчук О. Г. - Розвиток процесу транспортної інтеграції та створення єдиного ринку транспортних послуг в ЄС (2013)
Цветов М. Ю. - Особливості торгі-влі транспортними послугами в умовах євроінтеграції, Слободян Д. В. (2013)
Белінська М. Г. - Розподіл доходів від вантажних перевезень різних суб’єктів господарювання (2013)
Горбань А. В. - Техніко-економічні тенденції реконструкції залізничного комплексу Української РСР (1960-1980 рр.) (2013)
Гурнак В. М. - Поблемні питання, що потребують уточнень у процесі реформування, Ананченко О. Є, Гурнак М. В. (2013)
Ейтутіс Д. Г. - Мотивація персоналу підприємств транспорту на базі КРІ, Мельникова О.А., Крищенко С. О. (2013)
Пилипенко О. В. - Основні напрями формування конкурентних стратегій у сфері залізничних пасажирських перевезень, Луга Н. В., Крищенко С. О. (2013)
Познякова О. В . - Сукупний потенціал залізничного транспорту (2013)
Потетюєва М. В. - Досвід іноземних залізниць у формуванні майнових моделей (2013)
Соколова Е. О. - Питання оцінки фінансово-економічної стійкості при обранні фінансової стратегії суб’єктів господарювання залізничного транспорту, Пилипенко О. В. (2013)
Стасишен М. С. - Економіко-технологічні проблеми продуктивності праці на залізничному транспорті України, Ногова О. В. (2013)
Ташута М. П. - Напрями підвищення конкурентоспроможності залізничних вантажних перевезень, Брайковська А. М. (2013)
Шуть О. В. - Методика дослідження динаміки інтенсивності пасажиропотоків (2013)
Коба В. Г. - Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України, Аверічев І. М. (2013)
Коваленко О. В. - Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства (2013)
Садловська І. П. - Передумови формування стратегічних напрямів розвитку внутрішнього водного транспорту України (2013)
Скидоненко Н. В. - Стратегія виходу авіакомпаній на зовнішні ринки туристичних послуг (2013)
Аджавенко М. М. - Генезис поняття "інноваційний розвиток" (2013)
Бакаев Л. О. - Корпоративное управление в странах с развивающимися рынками (2013)
Бакаєва І. Г. - Критерії вибору партнерів у стратегічних альянсах (2013)
Бакаєва І. Г. - Удосконалення цінової політики торговельного підприємства, Гулько М. Ю. (2013)
Бакалінський О. В. - Балансування споживчої цінності послуг для різних сегментів клієнтів сервісної організації (2013)
Гладчук О. О. - Методичні аспекти проведення діагностики банкрутства підприємства (2013)
Колумбет О. П. - Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи, Зозуля Ю. В. (2013)
Костючеко Л. В. - Застосування маркетингового аналізу при прийнятті управлінських рішень, Мазур М. М. (2013)
Кудіна І. О. - Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення (2013)
Литвишко Л. О. - Маркетингові аспекти підприємницької діяльності (2013)
Приймук О. Р. - Класифікаційні ознаки методів ціноутворення на продукцію підприємства (2013)
Ревуцька Л. Є. - Концептуальні аспекти державного регулювання монополій в Україні (2013)
Скрипник М. І. - Проблеми обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками, Кладькова В. В. (2013)
Скрипник М. І. - Соціально-економічна сутність категорії "прибуток підприємства", Кострубіцька Н. С. (2013)
Скрипник М. І. - Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки, Похілюк Н. П. (2013)
Цвєтов Ю. М. - Особливості автоматизованого обліку товарообігу в сучасних умовах, Глущенко А. П. (2013)
Швирид С. М. - Облік витрат звичайної діяльності на підприємстві, Кудіна І. О. (2013)
Юхненко А. О. - Проблеми та напрями розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Чигринець О. А. - Застосування комплексної бальної оцінки трудової активності персоналу (2013)
Байбакова І. С. - Сутність і структура готовності музичного керівника ДНЗ до впровадження етнопедагогічного змісту в музично-естрадне виховання дошкільників (2011)
Бугрій В. С. - Зміни у змістіі структурі програми із фізичної культури для загальноосвітніх шкіл України (50-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Варенко Т. К. - Аналіз результатів упровадження технології виховання педагогічної толерантності майбутніх вчителів на основі аксіологічного підходу (2011)
Герасименко С. Ю. - Культурно просвітницька діяльність Михайла Грушевського в Галичині (1894 – 1914 роки) (2011)
Гончаров Д. О. - Організація студентського самоврядування в академічній групі (з досвіду роботи) (2011)
Григорова Л. С. - Форми і методи роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в Україні у 1900-1917 роках (2011)
Гура В. В. - Формування теоретичних знань майбутніх вчителів музики: до постановки проблеми (2011)
Золочевський В. В. - Виховання у студентської молоді потреби в руховій активності засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня (2011)
Кабанська О. С. - Обґрунтування технології формування педагогічного прогнозування майбутніх учителів й аналіз результатів її впровадження, Ткачова Н. О. (2011)
Кошелева Н. Г. - Застосування методів виховання для формування готовності майбутніх економістів до самовдосконалення (2011)
Кудрявцева Т. О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Левченко Я. Е. - Категорія особистості в теорії класиків світової психології (2011)
Марченко О. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх військових фахівців у навчально-виховному середовищі ВВНЗ (2011)
Павленко Р. В. - Модель науково-методичного забезпечення формування морально-вольових якостей у майбутніх командирів взводів внутрішніх військ МВС України (2011)
Пінський О. О. - Проблеми організації роботи сільських і селищних мало чисельних шкіл Харківщини в кінці ХХ – на початку століття (2011)
Пучков І. Р. - Упровадження програмного забезпечення навчання майбутніх учитилів (2011)
Ремізанцева К. О. - Розвиток гендерної-збалансованих навчальних програм у США (2011)
Свиридова Г. Г. - Морально-естетичне виховання учнівської молоді України в 60-70-ті рр. ХХ ст. (2011)
Семеренська О. В. - Основні вимоги до працівників соціальної сфери у Великій Британії (2011)
Селехова Є. В. - Формування фізичного здоров’я молоді України засобами національних оздоровчих технологій, Удовиченко М. А. (2011)
Соколовський В. В. - Особливості формування емоційно-вольової культури у процесі професійної підготовки офіцерів внутрішніх військ МВС України (2011)
Твердохліб Т. С. - Ідея реформування школи в педагогічній спадщині викладачів Духовної Академії (друга половина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2011)
Туренко Н. М. - Проблема оздоровлення дітей на Слобожанщині на початку ХХ століття (2011)
Шмотіна Т. А. - Особливості природничо-наукової підготовки іноземних студентів (2011)
Шпак І. О. - Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки викладачів економічних дисциплін (2011)
Щоголєва І. А. - Проблема формування свідомої дисципліни у поглядах представників зарубіжної педагогічної думки епохі Просвітництва (2011)
Юшко О. В. - Формування здорового способу життя учнів як основа профілактики девіантної поведінки учнів (історичний аспект) (2011)
Троцко А. В. - Образ ідеального учня в уявленні майбутніх учителів, Рибалко Л. С. (2011)
Алєко О. А. - Напрями роботи соціального педагога в дошкільному закладі (2011)
Гайдученко Ю. О. - Змістове наповнення поняття "дитина" в історії педагогіки (2011)
Дука Т. М. - Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.) (2011)
Заєць С. С. - Ретроспективний аналіз становлення педагогічної взаємодії школи і сім’ї (2011)
Іващенко К. В. - Проблеми дитинства й отроцтва в педагогічних поглядах С. Шацького та А. Макаренка (2011)
Карпенко Г. В. - Суть поняття "морально-етична позиція старших підлітків" (2011)
Кахіані Ю. В. - Образ дитини-сироти, яка виховується в дитячому будинку (2011)
Ліманська О. В. - Світ дитинства в контексті народних традицій (на матеріалі народних ігор і танців Слобожанщини) (2011)
Лозинська С. В. - Організація праці в природі з дітьми дошкільного віку у 30-х роках ХХ століття (2011)
Мартинчук О. В. - Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі (2011)
Никитюк Л. В. - Загальний розвиток дитини засобами природничих екскурсій (історичний аспект) (2011)
Овчаренко О. В. - Концепція дитинства в єврейській народній педагогіці (2011)
Овчарова О. М. - Вітчизняний журнал "Семья и школа" як засіб морального виховання дитини у другій половині ХХ століття (2011)
Педан Н. В. - Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (з досвіду діяльності курсів 20 – 30-х років ХХ століття) (2011)
Петришен О. Г. - Проблема співвідношення індивідуального і колективного у вітчизняній теорії виховання 20-х рр. ХХ століття (2011)
Підвальна Ю. В. - Олексій Андрієвський про фізичне виховання дитини (2011)
Попов В. Д. - Образ дитини як суб’єкта морального виховання в історії педагогічної думки (2011)
Сараєва О. В. - Категорія "дитинство" в розробках теоретиків колективу радянського періоду (2011)
Сачава К. Д. - Самореалізація образу "Я" підлітків у процесі виховання в них навчальної працелюбності (2011)
Сєчка С. В. - Робота студентських будівельних загонів з дітьми та підлітками (1960-1980-ті рр. XX ст.) (2011)
Спіцин В. В. - Організація фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України у міжвоєнний період (2011)
Суржан Н. В. - Формування в першокласників стійкого інтересу до уроків письма (2011)
Ткаченко О. М. - Специфіка створення образів дитинства в етнопедагогіці (2011)
Циган О. А. - Філософське осмислення дитинства у вітчизняній педагогічній спадщині (2011)
Штефан Л. А. - Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми "з особливими потребами" (історичний аспект), Бекетова Ю. В. (2011)
Ящук І. П. - Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи (2011)
Вихідні дані (2011)
Пам’яті Володимира Григоровича Коляденка (2013)
Короленко В. В. - Проблеми державного управління дерматовенерологічною службою у процесі реформування вітчизняної системи охорони здоров’я, Степаненко В. І., Хара О. І., Ісаєнко Р. М., Ременник О. І., Авраменко Т. П., Петрова К. І., Волосовець О. П., Лазоришинець В. В. (2013)
Дмитренко С. В. - Епідеміологічні аспекти іхтіозу в популяції Вінницької області (2013)
Шевченко Е. П. - Характеристика генотипов вируса папилломы человека при смешанных урогенитальных инфекциях у женщин (2013)
Сизон О. О. - Роль стрес-системи у розвитку артропатичного псоріазу, Степаненко В. І. (2013)
Рай О. В. - Роль уроканінової кислоти в патогенезі псоріазу (2013)
Прохоров Д. В. - Анализ некоторых личностных характеристик у больных псориазом, Гуменюк Л. Н., Ольшевская Н. С., Смолиенко В. Н. (2013)
Корольова Ж.. В. - Стан та корекція біохімічних показників у хворих з неуточненою інфекцією підшкірної клітковини — бактеріальним целюлітом (2013)
Халидова Х. Р. - Клинико-иммунологические аспекты эпидемического типа саркомы Капоши, Исмаилова Г. А., Ибрагимов Ш. И. (2013)
Туркевич О. Ю. - Етіопатогенетичне обґрунтування використання системних антимікотиків у комплексному лікуванні при деяких сечостатевих інфекціях у жінок (2013)
Недужко А. А. - Иммунопатогенез ВИЧ-ассоциированных дерматозов α-герпесвирусной этиологии (2013)
Смолиенко В. Н. - Этиопатогенетические особенности микробной экземы в сочетании с варикозной болезнью (2013)
Коган Б. Г. - Атопічний дерматит: акцент на безпечності лікування (2013)
Корсунская И. М. - Выбор тактики терапии аллергического контактного дерматита на лице, Невозинская З. А., Гусева С. Д., Миннибаев М. Т., Диковицкая И. Г. (2013)
Болотная Л. А. - Профилактика бактериальных осложнений при атопическом дерматите с использованием средств на основе термальной воды, меди и цинка (2013)
Горбенко А. В. - Оценка технологий раздельного комбинированного применения топических глюкокортикостероидов и топических антимикробных средств для терапии вторично инфицированных стероидчувствительных дерматозов, Андрашко Ю. В. (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Место системных ретиноидов в лечении розацеа, Маштакова И. А., Олейник И. А. (2013)
Проценко Т. В. - Опыт проактивной терапии больных атопическим дерматитом, Проценко О. А., Чорновол А. С. (2013)
Литинська Т. О. - Застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот у клінічній дерматології (2013)
Андрашко Ю. В. - Нові аспекти в розумінні перебігу герпетичних захворювань шкіри та ефективна топічна терапія, Чечерська Т. І., Коваль Г. М. (2013)
Коган Б. Г. - Новые европейские подходы в терапии резистентных форм аллергодерматозов, Верба Е. А. (2013)
Серов В. Н. - Рациональная терапия вульвовагинитов смешанной этиологии и профилактика рецидивов, Шаповаленко С. А. (2013)
Korting H.Chr. - Сравнимые эффективность и безопасность различных топических препаратов тербинафина в лечении грибковых заболеваний стоп независимо от режима терапии. Результаты метаанализа, Kiencke P., Nelles S., Rychlik R. (2013)
За матеріалами зарубіжних наукових видань (2013)
Коляденко Е. В. - Кожные и венерические болезни в Российской империи (по произведениям известных писателей) (2013)
VI съезд дерматовенерологов и косметологов Узбекистана (23—24 ноября 2012 года, Ташкент) (2013)
До 70-річчя Миколи Олексійовича Дудченка (2013)
До 60-річчя Володимира Івановича Каменєва (2013)
Веремюк Л. Л. - Образ дитини у педагогічній спадщині В. А. Лая (2011)
Вертугіна В. М. - Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення (2011)
Ворожбіт В. В. - Духовно-моральне виховання дітей у контексті педагогічного традиціоналізму (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Дічек Н. П. - Доробок О. Лазурського у галузі експериментальних досліджень дитинства (початок ХХ ст.) (2011)
Друганова О. М. - Динаміка мети виховання дівчат у вітчизняних приватних навчальних закладах (кінець XVIII – початок ХХ століття), Яременко Н. В. (2011)
Зінченко Л. В. - Організація взаємодії сім’ї, школи та громадськості в Україні (друга половина ХХ ст.) (2011)
Казішкурт І. М. - Психологія ставлення до природи як педагогічна проблема (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Касютін Ю. С. - Особистість дитини у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва (2011)
Корецька Л. О. - Соціальні інституції як система соціалізаційного впливу на дитину наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть (2011)
Кот О. П. - Антропологічні ідеї давньогрецьких філософів (2011)
Любченко І. І. - Особливості розвитку логічного мислення у початковій ланці шкільництва (2011)
Мітяшкіна Т. Ю. - Питання методології та підходів при формуванні графічної діяльності студентів технічних вузів (2011)
Майструк О. М. - Образ жінки-матері у педагогічній спадщині В. Н. Каразіна (2011)
Никитюк Л. В. - До витоків розвитку природничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початоку ХХ ст. (2011)
Панасенко Е. А. - Ретроспективний огляд розвитку експериментальних досліджень у вітчизняній педагогічній науці та практиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Пеньков В. І. - Суть і складники міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС України (2011)
Прокопенко А. І. - Сутність перспективного управління вищим навчальним закладом (2011)
Прокопенко І. А. - Педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя (2011)
Скавронська О. М. - Зміст соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками в Україні (історичний аспект) (2011)
Сутула В. О. - Виховання особистісної фізичної культури в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - стратегічне завдання системи фізичного виховання (2011)
Товкач І. Є. - Індивідуальні особливості старших дошкільників та їх вплив на якість навчання елементів грамоти (2011)
Шаповал Р. В. - Україна у підручниках та інформаційному просторі країн світу, Солнцева Х. В. (2011)
Щербина В. Ю. - Дитина у науковій спадщині М. Стельмаховича (2011)
Борисенко Н. О. - К. Д. Ушинський про засоби формування у школярів любові до природи (2011)
Вихідні дані (2011)
Єлдинова І. М. - Становлення благодійної діяльності в Німеччині (2012)
Борова Т. А. - Концепція адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу (2012)
Васьков Ю. В. - Навчальний предмет "Фізична культура" як основний засіб фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Гончар О. В. - Семінар як форма організації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи України (друга половина ХХ ст.) (2012)
Горбунова Н. В. - Ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників (2012)
Григорович О. В. - Блог як засіб розвитку навчально-пізнавальної компетентності студентів в Іспанії (2012)
Гридасова Н. М. - Критерії і показники сформованості економічної культури старшокласників (2012)
Зінченко В. О. - Досвід країн Європи щодо забезпечення якості підготовки фахівців (2012)
Клочко А. М. - Професійна адаптація працівників правоохоронних органів: труднощі, механізми й чинники пристосування (2012)
Князян М. О. - Самостійно-дослідницька робота як засіб підготовки студентів до розв'язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2012)
Кордубан М. В. - Моральне виховання в домашній освіті в Україні (перша половини ХІХ століття) (2012)
Лашко М. В. - Образ дитини в підручниках Марії Грінченко (2012)
Мірошниченко О. М. - Сучасні підходи до розуміння іміджу вчителя як основи виховного впливу на особистість школяра (2012)
Мушинська Н. С. - Науково-теоретичні засади дослідження проблеми саморозвитку особистості (2012)
Некрутенко О. Б. - Організація виховної роботи у школі Саммерхілл (2012)
Пилипюк К. М. - Науково-теоретичні засади формування критичного мислення студентів у університетах Німеччини (2012)
Полежаєва Н. О. - Освітні реформи 60-их років ХІХ століття (2012)
Попова Ю. О. - Аналіз досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій усистеми освіти західних країн (2012)
Садова Н. О. - Введення Болонського процесу в Україні (2012)
Спіцин В. В. - Основні етапи становлення і розвитку фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України першої половини ХХ ст. (2012)
Чернявська М. В. - Взаємодія вітчизняних дошкільних закладів освіти і батьків у здійсненні естетичного виховання дітей (друга половина ХХ століття) (2012)
Шишенко В. O. - Механізми впливу на формування мотивації до навчання підлітків (2012)
Шпак І. О. - Педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін (2012)
Шугаєва Д. Б. - Формування комунікативної компетенції з іноземної мови у студентів туристичної спеціальності (2012)
Ярославська Л. І. - Аналіз проблемних і виховних ситуацій на заняттях з іноземної мови та їхня роль у процесі подолання педагогічних бар’єрів (2012)
Вихідні дані (2012)
Александрович Н. О. - Значення етичних цінностей природи для формування екоетичної позиції особистості (2012)
Бєляєв С. Б. - Теоретичні питання вибору об’єктивних критеріїв для моніторингу досягнень випускника (2012)
Голуб Н. М. - Особливості індивідуального підходу до учнів молодшого шкільного віку при корекції в них недоліків писемного мовлення (2012)
Голубнича Л. О. - Джерела педагогічної історіографії (2012)
Дрожик Л. В. - Теоретичні основи змісту біологічної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Єлдинова І. М. - Передумови становлення благодійної освітньої діяльносі в історії зарубіжної педагогіки і школи (2012)
Івченко Т. В. - Виховна робота в ремісничих училищах України в 40-50-ті рр. ХХ століття (2012)
Князян М. О. - Психолого-педагогічна сутність феномена "україномовна культура вчителя" (2012)
Цайчжи Ляо - Ідеї В. О. Сухомлинського в китайській педагогіці (2012)
Мариновська О. Я. - Моделювання функціонального поля освітнього моніторингу (2012)
Медвідь М. М. - Шляхи удосконалення військово-патріотичного виховання молоді навчальних закладів і її професійної орієнтації на військову службу за контрактом, Дем’янишин В. М. (2012)
Мітяшкіна Т. Ю. - Інтерактивне навчання у сфері нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки (2012)
Науменко Н. В. - Дефінітивна характеристика поняття "духовне здоров’я людини" (2012)
Одарченко В. І. - Технологія виховання національної гідності студентської молоді засобами українського народного мистецтва (2012)
Пашинський П. П. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсів валеологічного спрямування, Міщенко О. А. (2012)
Правдивцева Ю. С. - Аналіз нормативних документів про підвищення кваліфікації вчителів у школах США (2012)
Репко І. П. - До питання виховання національної свідомості і самосвідомості шкільної молоді (2012)
Скриль О. І. - Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі (2012)
Старосельська Ю. І. - До питання про створення здоров’язбережувального освітнього простору у класичному університеті (2012)
Ткачова Н. О. - Формування готовності майбутніх учителів до впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи (2012)
Удовенко М. А. - Використання методики цілісного мислення у викладанні шкільного предмета "Основи здоров’я" (2012)
Федорищак Р. Л. - Співпраця Мирона Кордуби з педагогічними часописами (чернівецький період) (2012)
Шапошникова І. І. - Розв’язання проблемних ситуацій у підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації як засіб забезпечення особистісно-орієнтованого навчання (2012)
Шацька Н. М. - Теоретичне обґрунтування структурних компонентів україномовної культури шкільного педагога (2012)
Шломенко О. Б. - Про результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій (2012)
Щербак І. М. - Сучасні підходи до розуміння поняття "освітнє середовище" (2012)
Ярославська Л. І. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів як чинник подолання бар’єрів педагогічної діяльності (2012)
Вихідні дані (2012)
Кайряк О. Р. - Світовий ринок, Гамуга О. Б. (2012)
Калабухова С. В. - Об’єкти організації аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання (2012)
Калбанцова-Райлян А. І. - Економіко-екологічна безпека річкового транскордонного управління водними ресурсами (на прикладі Дністра) (2012)
Кальченко С. В. - Сучасні проблеми ефективного використання ресурсного потенціалу в системі сільськогосподарських підприємств (2012)
Камінський О. Є. - "Хмарні обчислення" – як ефективна модель виробництва та росповсюдження інформаційних послуг (2012)
Канцедал Н. А. - Документування в системі бухгалтерського обліку: юридичний аспект (2012)
Карпова І. В. - Проблеми реструктуризації економіки України (2012)
Каспрук А. Ю. - Доходи місцевих бюджетів: проблеми забезпечення та резерви збільшення (2012)
Каткова Н. В. - Колізії складання фінансової звітності в Україні (2012)
Китайчук Т. Г. - Проблеми оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку (2012)
Клим Н. М. - Інформаційне забезпечення процедур припинення діяльності підприємства, Хомяк Т. Р. (2012)
Коблянська О. І. - Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку, Цибульник М. О. (2012)
Коваленко Г. С. - Впровадження служби внутрішнього аудиту як крок до підвищення ефективності менеджменту підприємств санаторно-курортної сфери, Гноєва О. С. (2012)
Ковалів В. М. - Проблемна кредитна заборгованість в сільському господарстві (2012)
Козловський С. В. - Основні тенденції розвитку вітчизняного молочного виробництва в умовах ринку, Кошельник В. М. (2012)
Кондрашова Т. М. - Формування облікової політики підприємств споживчої кооперації (2012)
Корольчук Л. В. - Механізм запровадження кластерної моделі розвитку туризму в транскордонному регіоні (2012)
Корягін М. В. - Інформаційне забезпечення економічного аналізу у процесі визначення вартості підприємства (2012)
Костирко І. Г. - До питання обліку трансакційних витрат, Молоко Н. П. (2012)
Костякова А. А. - Удосконалення обліку та контролю витрат рослинництва (2012)
Косянчук Т. Ф. - Аудит якості як інструмент управління якістю (2012)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку облігацій, Нестеренко О. О. (2012)
Кравцова І. В. - Фондовий ринок україни: аналіз розвитку фондового індексу UX, Турбоба І. С. (2012)
Криворотько І. О. - Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством (2012)
Крупа О. М. - Основні аспекти формування продовольчої безпеки в Україні (2012)
Кукоба В. П. - Ключові аспекти аудиту витрат на забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2012)
Кукоба О. В. - Способи удосконалення обліку і контролю витрат на реорганізацію підприємства (2012)
Кулакова О. В. - Сучасні підходи до розвитку фінансового обліку затрат на коксохімічних підприємствах (2012)
Курліщук І. Б. - Еволюція понятття трансакційні витрати в економічній науці (2012)
Куцик П. О. - Зарубіжний досвід обліку та внутрішньогосподарського контролю предметів прокату, Куценко Н. В. (2012)
Куцик П. О. - Сучасний підхід до організації обліку доходів майбутніх періодів, Ясінська Л. Т. (2012)
Кучеркова С. О. - Покращення аналітичного обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями (2012)
Кушніренко О. А. - Формування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників України (2012)
Лавриненко Л. М. - Деформалізація правил на українському ринку праці (2012)
Лаговська О. А. - Процедура трансформації фінансової звітності для цілей оцінки вартості підприємства: ідентифікація нормалізуючих коригувань (2012)
Ланченко Є. О. - Регіональні особливості розвитку фермерських господарств (2012)
Левкулич В. В. - Формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості продукції на швейних підприємствах (2012)
Лесік І. М. - Структура виробництва та реалізації овочевої продукції в конкурентних умовах (2012)
Ліба Н. С. - Статегічний управлінський облік інноваційної діяльності (2012)
Лобода Н. О. - Нематеріальні активи як об’єкт облікової дільності: проблеми та перспективи (2012)
Лозинський Д. Л. - Методика бухгалтерського обліку витрат для цілей оподаткування: шлях до спрощення (2012)
Лоханова Н. О. - До питання про принципи підготовки інтегрованої звітності (2012)
Лучкова М. С. - Теоретичні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства (2012)
Любченко Н. Л. - Екологічні аспекти економічної стабільності промислових підприємств (2012)
Лютак О. М. - Сучасні аспекти міграційних процесів в Україні та світі, Ядчук О. А. (2012)
Магас Л. М. - Регіональний аспект продовольчої безпеки і екологізація сільського господарства, Тимчишин О. Р. (2012)
Майорова Н. І. - Стратегічний аудит маркетингу у системі контролю підприємства (2012)
Максимів Ю. В. - Маржинальний аналіз як засіб визначення ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива (2012)
Марковська Т. С. - Проблеми і перспективи зайнятості сільського населення (2012)
Матійчук О. І. - Регулювання соціально-трудових відносин у сільському господарстві на основі контракту (2012)
Матюха М. М. - Організаційні підходи формування управлінської звітності (2012)
Мельник А. О. - Властивості світової економіки в умовах глобалізації (2012)
Мельник К. П. - Модель оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Мельникова Е. В. - Бизнес-модель агрофранчайзинга как фактор устойчивого развития мелкотоварного производства, Лясковская М. Н., Старкова Л. С. (2012)
Мельникова Е. В. - О показателях устойчивости бизнес-модели, Ханагян Л. М. (2012)
Микитюк В. М. - Ідентифікація сучасних проблем розвитку галузі скотарства, Волкова І. М. (2012)
Мілевська О. М. - Бухгалтерський та податковий облік податку на прибуток, Піхотіна А. О. (2012)
Мірошник О. Ю. - Удосконалення системи управління кредитними відносинами між банками та суб’єктами підприємницької діяльності (2012)
Млинко І. Б. - Місця відображення маркетингових витрат в системі бухгалтерської звітності вітчизняних підприємств (2012)
Мних Є. В. - Науковий рівень аналітичного забезпечення креативного менеджменту, Пелешко Н. М. (2012)
Молохова Я. О. - Фінансові посередники як індикатори соціально-економічного розвитку України (2012)
Мороз С. І. - Порівняльний аналіз існуючих моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств (2012)
Морохова В. О. - Конкурентоспроможність: аналіз теоретичних підходів до визначення поняття, Нужний О. О. (2012)
Муляр Т. В. - Функції венчурного капіталу в контексті фінансової безпеки країни (2012)
Навроцький С. А. - Система сільськогосподарського страхування: тенденції та перспективи розвитку (2012)
Назарова К. О. - Перспективи розвитку світового та вітчизняного аудиту внаслідок впливу інтеграційних процесів (2012)
Настенко М. М. - Особливості бухгалтерського обліку факторингових операцій в комерційних банках України, Копитчук Т. М. (2012)
Новак О. С. - Концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації в Україні (2012)
Нужна О. А. - Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, структура (2012)
Олійник А. П. - Сучасні методи обліку виробничих запасів (2012)
Олійник Я. В. - Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми, шляхи удосконалення (2012)
Осадча Г. Г. - Система калькулювання виробничого підприємства харчової галузі (2012)
Остапчук Т. П. - Обліково-правові аспекти генезису земельних відносин (2012)
Борзенко О. П. - Витоки ідей організації дистанційного навчання в Канаді (2013)
Друзь І. М. - Концептуальні засади формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю (2013)
Єфремова О. І. - Особливості підготовки майбутніх викладачів іноземної мови на сучасному етапі (2013)
Зінченко В. О. - Моніторинг діяльності викладачів з управління якістю навчального процесу ВНЗ (2013)
Касьянова О. М. - Концептуальні засади сталого розвитку регіональної системи загальної середньої освіти (2013)
Касютін Ю. С. - В. М. Бехтерєв про чинники соціалізації особистості (2013)
Кириліва В. О. - Внесок Л. Занкова, П. Зінченко та В. Давидова в становлення харківської шкли з розвивального навчання (60-ті – перша половина 70-х рр. XX століття) (2013)
Князян М. О. - Компетентнісна модель професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ковтун А. В. - Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України (2013)
Кожухар Ж. В. - Структурний аналіз науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Кожушко С. П. - Можливості електронної пошти та чатів у підготовці до професійної взаємодії майбутніх практичних психологів (2013)
Корсун Ю. І. - Питання мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній думці зарубіжжя (2013)
Косиченко В. А. - Естетичне виховання як складова частина виховного процесу в хореографічному колективі (2013)
Лутаєва Т. В. - Роль А. М. Краснова в організації екскурсійної діяльності у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Міщенко О. А. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності Миколи Олексійовича Умова (2013)
Мушинська Н. С. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки (2013)
Петриненко Л. О. - Аналіз сучасних моделей вищої педагогічної освіти (2013)
Пилипюк К. М. - Формування критичного мислення особистості в контексті європейського освітнього процесу (2013)
Попова Ю. О. - Дистанційна підготовка вчителів Великобританії засобами ІКТ (2013)
Різун Н. О. - Алгоритм вдосконалення методики оцінки якості якості педагогічних тестів (2013)
Рябовол Л. Т. - Курс "Права людини": місце і роль у становленні вітчизняної системи шкільної правової освіти (2013)
Сердюкова О. Я. - Засоби розвитку педагогічної компетентності магістрантів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Стаднік О. В. - Професійна адаптація як психолого-педагогічна проблема (2013)
Тарарак Н. Г. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів як педагогічна проблема (2013)
Тіщенко О. М. - Сутністьполікультурного виховання у вітчизняній педагогічній думці (2013)
Ткачова Ю. Г. - Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (2013)
Халабурдіна О. В. - Художня самодіяльність у ВНЗ як чинник естетичного виховання студентів (2013)
Харківська А. А. - Аналіз системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Юшко О. В. - Роль фізичного виховання в пропаганді здорового способу життя студентської молоді в Україні (2013)
Ярославська Л. І. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів як чинник подолання бар’єрів педагогічної діяльності (2013)
Вихідні дані (2013)
Абрамова С. В. - Педагогічні умови формування соціальної активності особистості (2013)
Авдєєнко І. М. - Суть та структуру валеологічного світогляду студентської молоді (2013)
Арешонков В. Ю. - Трансформація змісту предмета "Суспільствознавство" (1976–1986 рр.) в межах радянської "школи навчання" (2013)
Голуб Н. М. - Особливості формування мотиваційно-цільового компоненту писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з порушенням психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Дерев’янко І. В. - Методологічні засади дослідження християнського виховання підлітків у Київській Русі (2013)
Зуб О. В. - Екологічна освіта і виховання майбутніх офіцерів Академії внутрішніх військ МВС України, Бойчук Ю. Д. (2013)
Лутаєва Т. В. - Формування творчого потенціалу науковців Харківського університету – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (2013)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності підготовки консультантів з питань міжкультурної комунікації та удосконалення системи професійної підготовки військових формувань, Павлов Я. В. (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в організації розумової праці майбутнього вчителя (2013)
Мірошниченко О. М. - Роль сім’ї і школи у вихованні здоров’я збережувальної поведінки учнів (2013)
Міхеєнко О. І. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини (2013)
Міщенко О. А. - Питання лекторської майстерності в просвітницькій діяльності Г. С. Сковороди (2013)
Москальова Я. Ю. - Інтуїтивне світосприйняття як чинник професійного становлення педагога (2013)
Ніжевська Т. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання артзасобів у педагогічній діяльності (2013)
Партола В. В. - К. Д. Ушинський про формування інтелектуальних умінь молодших школярів (2013)
Пивовар Ю. О. - Напрями діяльності приватних товариств щодо підтримки обдарованої особистості у Східній та Західній Німеччині: компаративний погляд (2013)
Пісоцька М. Е. - Теоретичні питання формування рефлексивної компетентності вчителя (2013)
Проценко І. І. - Педагогічне забезпечення застосування евристичного діалогу для формування професійно-творчих умінь у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2013)
Репко І. П. - Роль засобів масової комунікації у формуванні особистості (2013)
Тарарак Н. Г. - Ціннісна педагогічна взаємодія як основа формування комунікативної компетенції студентів-дизайнерів (2013)
Федорищак Р. Л. - Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті (2013)
Щебликіна Т. А. - Системний і синергетичний підходи як методологічна основа дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Яковенко Є. С. - Особливості підготовки до професійної діяльності майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України (2013)
Вихідні дані (2013)
День Діагностики Меланоми (17 Травня 2013 року) (2013)
Франкенберг А. А. - Перспективи міжнародної співпраці українських дерматовенерологів у напрямку модернізації венерологічної допомоги населенню України, Хара О. І., Миронюк І. С. (2013)
До 60-річчя Олександра Івановича Хари (2013)
Мавров Г. И. - Эпидемиология герпетической инфекции и герпесассоциированных заболеваний, Запольский М. Э. (2013)
Радионов В. Г. - Оценка эффективности лечения больных сифилисом дюрантными препаратами пенициллина, Шатилов А. В., Радионов Д. В. (2013)
Наліжитий А. А. - Корекція порушень показників ендотеліальної дисфункції у хворих на нейродерміт у процесі комплексного лікування (2013)
Бабанин В. А. - Макрофагальная активность — маркер эффективности лечения больных псориазом узкополосным ультрафиолетом B 311 нм (2013)
Попова І. Б. - Деякі аспекти впливу метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф. (2013)
Сербина И. М. - Особенности метаболизма азота оксида при гнездной алопеции (2013)
Шухтін В. В. - Характер морфологічних змін шкіри та слизової оболонки у хворих з ВІЛ/СНІДом, Гойдик В. С., Насібуллін Б. А., Гоженко А. І. (2013)
Рай О. В. - Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі (2013)
Шураева С. А. - Иммуногенетические особенности у больных витилиго (2013)
Геращенко С. Б. - Сучасні погляди на стовбурові клітини шкіри дорослих та їхню участь у регенерації загального покриву, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Литинська Т. О. - Диференційований підхід до призначення гепатопротекторів хворим на хронічні дерматози (псоріаз, червоний плескатий лишай, атопічний дерматит, екзема) із супутньою патологією органів травлення, Степаненко Р. Л. (2013)
Кауд Д. - Псориаз и метаболический синдром как факторы взаимного отягощения дисбаланса эндокринной, иммунной систем и цитокинового гомеостаза. Перспективные направления болезньмодифицирующей терапии псориаза (2013)
Гуль І. В. - Helicobacter pylori та її зв’язок з розвитком хронічної кропив’янки (2013)
Калюжная Л. Д. - Системное лечение при диффузной алопеции и заболеваниях стержня волоса (2013)
Федорич Л.Я. - Терапія хворих на акне з використанням системного ізотретиноїну Lidose та її оптимізація (2013)
Куценко И. В. - Противозудная терапия больных псориазом, Свистунов И. В., Милус И. Е. (2013)
Коган Б. Г. - Епідеміологія, етіопатогенез, клінічні форми і сучасна терапія акне у жінок, раціональна тактика комплексного лікування акне середньої тяжкості (огляд літератури та власні дослідження), Наумова Л. О., Степаненко В. І. (2013)
Коннова А. О. - Раціональність етапного лікування гострокінцевих кондилом і гігантських кондилом Бушке – Левенштейна, поєднаних з іншими урогенітальними інфекціями, на прикладі клінічного випадку з практики, Коновалова Т. С. (2013)
Ткач В. Є. - Випадки ектодермальної дисплазії, Мотуляк А. П., Геник Л. І., Павличко А. М., Зелінська О. Ю. (2013)
Кулешов И. В. - Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции (собственные наблюдения), Лин В. Н., Цабак Н. Н., Кириуцов A. M. (2013)
Дюдюн А. Д. - Новые возможности местного лечения пациентов с онихомикозом, Салий Е. А., Полион Н. Н., Горбунцов В. В. (2013)
Калюжна Л. Д. - Оцінка ефективності лікування препаратом "Цитеал" при інфекційних дерматозах та вугровій хворобі, Пацеля М. В., Бойчук А. М., Миронюк О. Б., Іллічова Н. О. (2013)
Халдин А. А. - Терапевтические возможности 1 % крема "Фенистил Пенцивир" при купировании обострений простого герпеса различных локализаций, Шестакова Л. А., Игнатьев Д. В. (2013)
Шупенько Е. Н. - Опыт применения комбинированного препарата "Офор" в комплексном лечении демодекоза и угревой болезни, Шупенько Н. М. (2013)
Королева Ж.. В. - Этиология, клиника и оптимизация терапии при микозе стоп (2013)
Последние достижения в изучении проблемы атопического дерматита — в поиске ключа к "замку" заболевания. 22-й Всемирный конгресс дерматологии, Сеул, Южная Корея, 28 мая 2011 г. (2013)
Короткий Н. Г. - Оценка клинической эффективности современного стероида алклометазона дипропионата ("Афлодерма") в наружной терапии атопического дерматита у детей, Тихомиров А. А., Гамаюнов Б. Н. (2013)
Коляденко К. В. - Організація навчання студентів медичних факультетів наприкінці XIX — на початку XX сторіччя у Росії на прикладі Університету св. Володимира (2013)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2013)
Авчіннікова Г. - Профільна диференціація навчання школярів за кордоном та в Україні (2011)
Барнінець О. - Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу (2011)
Борисенко Н. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2011)
Грицай Н. - Лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів (2011)
Жиляєва Ю. - Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов (2011)
Ибрагимов Т. - О дидактических условиях индивидуальной работы студента-заочника (2011)
Ибрагимова Г. - Инновационные методы организации самостоятельной работы студентов заочной формы (2011)
Мусаєв К. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя позашкільного закладу освіти (2011)
Проценко І. - Формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя (2011)
Сірик Л. - Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті США (2011)
Фурман О. - Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2011)
Шамрай І. - Аналітична діяльність в контексті фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Берикханова А. - Об актуальности формирования готовности будущих учителей к использованию современных педагогических технологий, Бейкитова А. (2011)
Зубченко О. - Проблеми первинної підготовки вчителів у галузі ІКТ на сучасному етапі (2011)
Ломницький Я. - Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя до застосування проектно-технологічної системи навчання у формотворенні та оздобленні шкатулки, Ярема А. (2011)
Малишевський О. - Підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до використання засобів ІКТ (2011)
Прядко Н. - Инновационные технологии работы со студентами в системе компетентного похода (2011)
Сиволобова Н. - Роль образовательного фандрайзинга в инновационной деятельности вузов (2011)
Суховірський О. - Використання засобів мережі інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки (2011)
Бондаренко Т. - Формування спеціальної методологічної компетенції як найвищого показника професійної готовності вчителя біології (2011)
Долинський Є. - Компоненти, критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів (2011)
Зінчук Н. - Технологічні аспекти формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ, Зінчук В. (2011)
Коростелев А. - Формирование профессиональной компетенции у будущих менеджеров в условиях эквифинальности аналитических выводов (2011)
Пригодій М. - Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2011)
Савченко Н. - Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок (2011)
Тарантей Л. - Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в области оптимизации доверительных отношений с младшими школьниками (2011)
Ткачук Т. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки сучасного вчителя технологічної освіти (2011)
Ярыгин О. - Модель компетентности как метода (2011)
Kościelniak М. - Metoda projektu edukacyjnego jako sposób kształtowania kompetencji, Przewłocka К. (2011)
Демченко О. - Науковий тезаурус базових понять самоорганізації вчителя у професійній діяльності (2011)
Зінченко А. - Завдання і функції учителів технологій у спільній профорієнтаційній роботі з професійно-технічними навчальними закладами (2011)
Зінченко А. - Модель формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університетів у процесі гуманітарної підготовки (2011)
Лєсовий В. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників в умовах фінансової кризи (2011)
Савченко С. - Сутність і функції діагностико-консультативної роботи практичного психолога в загальноосвітній школі (2011)
Семина И. - Проблема развития познавательных способностей будущих педагогов (2011)
Совгіра С. - Ефективні форми природоохоронної роботи (2011)
Бойко А. - Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини Малицької (2011)
Матрос О. - Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч (2011)
Орєхова Л. - Розвиток лінгводидактичних ідей у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. (2011)
Тадеєв П. - Становлення і розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів (50–60-ті роки ХХ століття) (2011)
Тімець О. - Ретроспектива становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії (кінець ХІХ ст.) (2011)
Лазаренко О. - Пріоритетні напрями розвитку професійного іншомовного спілкування у вищих навчальних закладах Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (2011)
Мойсеєва С. - Структурно-функіональна модель підвищення кваліфікації вчителів за кредитно-трансферною системою навчання (2011)
Опанасенко Н. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пащенко М. - Модульно-розвивальна система навчання у формуванні активності студентів (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Неханевич О. Б. - Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури), Абрамов В. В. (2013)
Романенко О. Г. - Оксидантно-антиоксидантний баланс у крові і тканинах ясен щурів з експериментальним гастродуоденітом (2013)
Дичко Є. Н. - Термінологія больового та парестетичного синдрому слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В. (2013)
Крижановський Д. Г. - Ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А. (2013)
Мащенко И. С. - Факторы риска и прогнозирования развития воспалительных осложнений и локального вторичного остеопороза в костных структурах челюстей при дентальной внутрикостной имплантации у здоровых пациентов, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2013)
Македонський І. О. - Раннє виявлення нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями (2013)
Ковач І .В. - Потенційні фактори ризику при системній гіпоплазії та карієсі зубів на етапі одонтогенезу, Дичко Є. Н., Біндюгін О. Ю., Бунятян Х. А. (2013)
Скоромна А. С. - Вплив процесів протеолізу на розвиток і прогресування серцевої недостатності ішемічного генезу залежно від наявності реваскуляризації (2013)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - Щодо факторів ризику тромботичних ускладнень у пацієнтів з хронічними мієлопроліферативними захворюваннями (2013)
Стьопушкін С. П. - Профілактика та лікування ускладнень уретероскопії, Соколенко Р. В., Аліфанов І .Д. (2013)
Дичко Є. Н. - Больовий та парестетичний феномен слизової оболонки порожнини рота, Вербицька А. В., Карнаух С. О. (2013)
Глазунов О. А. - Экспериментальное и клинико-лабораторное исследование эффективности лечения основных стоматологических заболеваний у рабочих горнорудного производства (2013)
Кебкало А. Б. - Вивчення впливу перитонеального діалізу та клітинної терапії на синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті (2013)
Шумна Т. Є. - Характеристика гормонального профілю дітей з алергічними захворюваннями (2013)
Кузнецова М. А. - Лікарська експертиза юнаків призовного віку з пролапсом мітрального клапана (2013)
Доценко Н. Я. - Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией, Боев С. С., Шехунова И. А. (2013)
Іванов А. В. - Вивчення ефективності комбінації карбамазепіну з ноотропами на когнітивні процеси при епілепсії, Опришко В. І. (2013)
Педаченко Є. Г. - Статистичний аналіз лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі (за даними МСЕ), Тарасенко О. М., Мирончук Л. В. (2013)
Дичко Є. Н. - Організація надання допомоги хворим з патологією слизової оболонки порожнини рота: теперішня та майбутня, Самойленко А. В., Романюта І. А., Шарипов В. І. (2013)
До сторіччя від дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки України та заслуженого діяча вищої школи України Інни Іларіонівни Крижанівської (2013)
Професорові Володимиру Григоровичу Кравченкові 75 років (2013)
Степаненко В. І. - Проблеми координації та інтеграції діяльності ланок надання медичної допомоги в умовах реформування сфери охорони здоров’я України та їхнє значення у роботі дерматовенерологічної служби, Короленко В. В. (2013)
Волошина Н. О. - Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутньої гелікобактерної інфекції гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І., Васюк В. Л. (2013)
Смолиенко В. Н. - О характере клинических признаков и параметров гемостаза у больных микробной экземой с варикозными трофическими язвами в процессе комплексного лечения (2013)
Мавров Г. И. - Комплексный метод лечения больных многоформной экссудативной эритемой, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией, с учетом клинических и лабораторных критериев, Запольский М. Э. (2013)
Абрагамович О. О. - Стигми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів із цирозом печінки, Абрагамович М. О., Фаюра О. П. (2013)
Куц Л. В. - Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе (2013)
Баркалова Е. Л. - Показники тензіореометрії — діагностичні критерії маніфестних форм нейросифілісу (2013)
Дмитренко С. В. - Дерматоскопічні аспекти діагностики форм іхтіозу (2013)
Солошенко Е. М. - Виявлення інформативних інтегральних гематологічних коефіцієнтів у хворих на тяжкі та поширені дерматози, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В. (2013)
Исабаев Б. А. - Лечение и профилактика постгерпетической невралгии, Рахматов А. Б. (2013)
Іваніщева І. А. - Імунотерапевтичні аспекти мікозів стоп: стан проблеми та подальші шляхи її розв’язання (2013)
Міхеєв О. Г. - Оптимальна терапія оперізувального герпесу та його ускладнень в імунокомпетентних пацієнтів (2013)
Федорич П. В. - Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Раціональна терапія та реабілітаційні заходи щодо способу життя пацієнток, Примак А. В., Коновалова Т. С. (2013)
Поліщук Д. С. - Поширеність паразитарних інвазій у пацієнтів зі шкірними захворюваннями, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2013)
Чернышов П. В. - Укусы иксодового клеща и болезнь Лайма в практике дерматовенеролога (2013)
Проценко Т. В. - Опыт лечения онихомикоза, Проценко О. А. (2013)
Удовиченко В. И. - Клинико-фармакологическое обоснование применения нифуратела для лечения трихомониаза, ассоциированного с бактериальной и грибковой инфекцией (обзор опубликованных результатов зарубежных клинических исследований) (2013)
Іванов С. В. - Сучасний підхід до зовнішньої терапії дерматозів з порушенням кератинізації, Степаненко В. І. (2013)
Бабюк И. А. - Базовое лечение генитальной герпесвирусной инфекции, Цветкова П. Д., Рымарь И. Б., Борлова Л. А. (2013)
Мавров Г. И. - Оптимальная форма доксициклина в лечении половых хламидийных и микоплазменных инфекций, Пиньковская Л. И. (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность, переносимость и комплаентность применения секнидазола в комплексном лечении больных урогенитальным трихомониазом, Полион Н. Н., Бабюк И. А., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г. (2013)
Бардова К. О. - Сучасний погляд на лікування мікробної екземи, Бардов П. В. (2013)
Hill S. - Исследование фармакокинетики 1 % крема "Ламизил®" при местном применении, Thomas R., Smith S., Finlay A. (2013)
Калюжна Л. Д. - Необхідність спеціального косметичного догляду за шкірою хворих на грибкові захворювання, Бардова К.О. (2013)
Кунгуров Н. В. - Опыт терапии больных среднетяжелыми и тяжелыми акне препаратом "Акнекутан", Кохан М. М., Шабардина О.В. (2013)
Актуальні проблеми діагностики та лікування хламідійної інфекції очима фахівців Міжнародного союзу боротьби з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Памяти Геннадия Петровича Чинова (2013)
Богута В. - Особливості методичної підготовки студентів до проходження виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах у рамках курсу "Методика виховної роботи" (2011)
Бойченко В. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів культури розумової праці (2011)
Золочевська М. - Оцінювання готовності майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання (2011)
Качак Т. - Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2011)
Климова О. - Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови (2011)
Малежик Ю. - Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання предмета "Образотворче мистецтво" у початковій школі на сучасному етапі (2011)
Манохіна І. - Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2011)
Безлюдна Н. - Дистанційна форма навчання як інновація в педагогіці (2011)
Бреславська Г. - Формування проектної діяльності студента в освітньо-виховному процесі ВНЗ (2011)
Заворотна Я. - Роль інноваційних технологій навчання у програмі підготовки майбутнього вчителя (2011)
Зубченко О. - Застосування інноваційних ІКТ для підготовки майбутніх вчителів (2011)
Ищенко А. - Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов, Антосюк А. (2011)
Лупенко-Ковтун С. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2011)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя (2011)
Кубрак С. - Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю (2011)
Федорчук В. - Використання інноваційних педагогічних технологій в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя, Дутко О. (2011)
Ярошинська О. - Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження (2011)
Авхутська С. - Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії (2011)
Аниськина Н. - Дискурсивная компетенция в системе профессиональной подготовки студентов-переводчиков (2011)
Голік О. - Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки (2011)
Дубяга С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мислення учнів, Шевченко Ю., Кучина Л. (2011)
Іваній О. - Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя (2011)
Казанжи І. - Формування виховної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах євроінтеграції (2011)
Коновальчук І. - Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності (2011)
Котєнєва Ю. - Критерії формування професійної ідентичності студентів педагогічного коледжу (2011)
Макарчук В. - Професійна підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2011)
Раскалінос В. - Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбутнього фахівця (2011)
Тушева В. - Аксіологічний компонент науково-дослідницької культури майбутніх вчителів (2011)
Хоменко С. - Критерії і рівні професійної компетентності вчителя фізичної культури (2011)
Шмиголь І. - Сутність та структура професійної компетентності педагога (2011)
Якименко С. - Професійна компетентність майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності, Якименко П. (2011)
Frączek Z. - Model nauczyciela nauczania początkowego w perspektywie literatury naukowej oraz oczekiwań uczniów (2011)
Бойван О. - Роль мистецтва слова в естетичному вихованні майбутніх вчителів (2011)
Бриль Г. - Імідж сучасного вчителя початкових класів (2011)
Делінгевич Л. - Педагогічна майстерність наставника студентської групи (2011)
Жигульова Е. - Аналіз чинників здорового способу життя майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (2011)
Ковальчук І. - Мистецтво як засіб виховання світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів (2011)
Костєва Ю. - Формування ціннісного потенціалу педагогічного професіоналізму у студентів природничих спеціальностей (2011)
Павицька К. - Сутність і структура поваги до дитини як моральної якості майбутніх учителів (2011)
Тихомиров С. - Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів гуманітарних ВНЗ (2011)
Хмизова О. - Формування і розвиток лідерської позиції у майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ (2011)
Абільтарова Е. - Концептуальні підходи до навчання майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці (2011)
Бодруг Н. - Роль педагогічної майстерності вчителя в умовах реалізації Болонського процесу (2011)
Булгаков В. - Технологія оцінювання якості освіти у дослідницькому університеті на шляху до євроінтеграції, Шостак А. (2011)
Кікіна Н. - Методи кредитно-модульної системи навчання професійного іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (2011)
Кухарчук І. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пахомова Т. - Формування гуманної особистості майбутнього вчителя початкових класів у позааудиторній роботі ВНЗ (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Всеукраїнська науково-­практична конференція з міжнародною участю "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Постанова науково-­практичної конференції УАЛДВК "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2013 році (2013)
Степаненко В. І. - Сучасні організаційні підходи до контролю за захворюваністю на меланому: світовий та український досвід, Короленко В. В., Богомолець О. В. (2013)
Іваніщева І. А. - Етіологія, патогенез та клінічний перебіг мікозу стоп в осіб юнацького та молодого зрілого віку, Свирид С. Г. (2013)
Прохоров Д. В. - Роль маркеров клеточного обновления (Всl-2, р­53) и пролиферации (Ki-67) в диагностике злокачественных меланоцитарных новообразований кожи (2013)
Волошина Н. О. - Комплексне лікування хворих на вульгарні вугри із супутньою гелікобактерною інфекцією гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І. (2013)
Романенко К. В. - Адсорбційно­реологічні властивості крові у хворих на обмежену склеродермію, Романенко В. М. (2013)
Добржанська Є. І. - Порушення механізмів нейроендокринної регуляції та системи імунного захисту у хворих на псоріаз (2013)
Александрук О. Д. - Вплив стандартного лікування на бактеріальне заселення шкіри хворих на атопічний дерматит, хронічну істинну екзему та обмежений нейродерміт (2013)
Рудник Т. І. - Комбінована терапія хворих на кропив’янку (2013)
Вірстюк Н. Г. - Вплив інтерлейкіну-23 на перебіг псоріазу залежно від змін функціонального стану печінки, Волошинович М. С. (2013)
Рахматов А. Б. - Оптимизация терапии зоонозного кожного лейшманиоза, Камолов З. Р., Абидова З. М. (2013)
Бичкова С. А. - Роль герпетичної інфекції у прогресуванні поєднаної соматичної патології: хронічного обструктивного захворювання легень та метаболічного синдрому, Степаненко В. І., Бичкова Н. Г., Сенишин Н. Ю. (2013)
Степаненко Р. Л. - Патогенетична роль імунних факторів у формуванні запального процесу при псоріазі (2013)
Проценко О. А. - Оптимизация лечения пролифераций кожи, индуцированных вирусом папиломы человека (2013)
Наконечна С. І. - Практичний досвід застосування тербінафіну в терапії мікроспорії гладенької шкіри з переважним ураженням пушкового волосся (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимизация лечения онихомикозов путем использования препаратов, улучшающих структуру ногтевой пластины и ее рост, Олейник И. А., Чеховская А. С., Пятикоп И. А. (2013)
Мавров Г. И. - Макролиды как средство этиотропной терапии в дерматовенерологии, Запольский М. Э. (2013)
Степаненко В. И. - Критерии эффективности местного лечения акне легкой и средней степени тяжести комбинацией бензоилпероксида 5 % с клиндамицином 1 %, Коган Б. Г., Наумова Л. А. (2013)
Вер Ходж Р. Э. - Механизм действия 9-(4-гидрокси-3-гидро­ксиметилбут-1-ил)гуанина (BRL 39123) против вируса простого герпеса в клетках линии MRC-5, Перкинс Р. М. (2013)
Калюжна Л. Д. - Меланінова гіперпігментація шкіри і сучасні шляхи її корекції, Ошивалова О. О. (2013)
Окремі аспекти зовнішнього лікування дерматозів (2013)
Проценко О. А. - Особенности клиники и лечения псориаза на фоне хронической вирусной инфекции, Богатырева И. Н., Заблоцкая А. Г. (2013)
Назаренко Л. Г. - Применение орального пробиотика как альтернативная клиническая стратегия профилактики акушерских и перинатальных инфекций, Соловьева Н. П. (2013)
Сирмайс Н. С. - Сравнительная клиническая эффективность современных методов терапии при торпидно протекающих формах розацеа, Устинов М. В., Киселева Л. Ф. (2013)
Литинская Т. А. - Оценка эффективности препарата "Энерлив®" в терапии хронически протекающих заболеваний кожи (2013)
Андрашко Ю. В. - Оптимальные комбинации аппаратных и медикаментозных методов лечения ладонно­подошвенных форм псориаза, Чечерская Т. И. (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Авсієвич Н. - Креативність педагога як умова розвитку творчих здібностей учнів у процесі опрацювання народних казок на уроках читання в початкових класах (2012)
Бабій Ю. - Культурологічний підхід до підготовки майбутнього вчителя географії (2012)
Балдинюк О. - Майбутній соціальний педагог як суб’єкт професійного спілкування: критерії сформованості (2012)
Доля Т. - Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя (2012)
Ібрагімов Т. - Дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи при вивченні накреслювальної геометрії майбутніми інженерами-педагогами (2012)
Козій О. - До проблеми формування вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2012)
Музика О. - Цілеспрямованість і творча активність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як основа особистісного становлення (2012)
Радченко І. - Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників (2012)
Рогова Т. - Проблема персоналізації особистості вчителя в науковій літературі (2012)
Сирота З. - Сутність готовності майбутніх учителів до викладання інтегрованих курсів у початковій школі, Сирота В. (2012)
Торбіна Т. - Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця (2012)
Чорноус В. - Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура (2012)
Бєлоліпцева О. - Технологіїя підготовки соціальних педагогів до збереження репродуктивної функції в сім’ї (2012)
Веремчук А. - Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів (2012)
Грітченко А. - Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти (2012)
Зубченко А. - Використання творчих завдань при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2012)
Іщенко В. - Педагогічні технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мартинюк Г. - Застосування інтернет-технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Оніпко В. - Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Тадеєва М. - Сучасні інноваційні компютерні технології в іншомовній освіті школярів (2012)
Александрова Н. - Взаємозв’язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача (2012)
Войтова Л. - Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ (2012)
Волосенко В. - Компетентнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки вчителів в економічному університеті (2012)
Задорожна О. - Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи (2012)
Коробович Л. - Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі (2012)
Максютов А. - Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії (2012)
Тімець О. - Пріоритетні напрями професійної підготовки вчителя-географа за рубежем (2012)
Балахтар В. - Науково-методичне забезпечення організації дозвілля дітей та підлітків в закладах позашкільної освіти (1960–1991 рр.) (2012)
Будз І. - Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів (2012)
Волікова В. - Роль студентських клубів в організації дозвілля студентської молоді УСРР у 20-х роках ХХ століття (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського