Бриндіков Ю. Л. - Психотерапевтичні методи як засоби психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій (2017)
Булеза Б. Я. - Медико-соціальна робота з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки (2017)
Василенко О. М. - Система комплексу моделей розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі (2017)
Гера Т. І. - Педагогічні ризики сучасного освітнього процесу та психологічний супровід керування ними, Гущак Ж. М. (2017)
Кляп М. І. - Окремі питання організації інклюзивної освіти у школах України (2017)
Повідайчик О. С. - Модель дослідницького середовища соціальної роботи (2017)
Кошіль О. П. - До питання про сутнісний зміст поняття "педагогічне проектування" (2017)
Літвінова М. Б. - Досвід діагностування кліпового мислення (2017)
Назаренко В. С. - Механізми створення безпечного інтернет-середовища школярів (2017)
Попадюк С. С. - Методологічні засади використання освітньої концепції "перевернуте навчання" у вищій школі, Скуратівська М. О. (2017)
Приймак С. Г. - Технологія перевірки функціонального станусерцево-судинної системи студентів, що займаютьсяу групі спортивно-педагогічного удосконалення з волейболу в базальних умовах (2017)
Рокосовик Н. В. - Напрями наукових пошуків у сфері дистанційного навчання, що проводять українські та закордонні вчені (2017)
Русіна Н. Г. - Особливості використання проектної технології у навчальному процесі майбутніх землевпорядників: польський досвід (2017)
Хайдарова О. С. - Методика вивчення стану сформованості уявлень про навколишній світ у молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку (2017)
Брежнєва С. - Реформа прусської освітньої системи та її вплив на етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XX століття (2017)
Бхіндер Н. - Структура професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у Республіці Індія (2017)
Денисенко Н. - Філософсько-освітні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя нової генерації (2017)
Кравчун Н. - Правова культура в освітньому середовищі за Я. Чепігою (Зеленкевичем) (2017)
Рибалко Н. - Дидактичний принцип системності в організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ–початок ХХ століття) (2017)
Троїцька О. - Методологічні орієнтири розвитку громадянської освіти студентської молоді: український контекст (2017)
Дубяга С. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти (2017)
Журавльова Л. - Термінологічне поле логопедичних досліджень: сутність понять, пов’язаних з мовленнєвим розвитком дітей (2017)
Лемешко Л. - Роль електронних посібників у розвитку творчих здібностей і підвищенні рівня самостійності студентів на заняттях з мистецтвознавчих дисциплін (2017)
Маврін В. - Перспективи інноваційного розвитку педагогіки життєтворчості особистості в освітньому просторі країни (2017)
Муртазієв Е. - Виховання студентів вищих навчальних закладів у контексті сучасних вимог, Бєльчев П. (2017)
Солонська А. - Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників, Майгутяк Н. (2017)
Шевченко Ю. - Духовна спрямованість полікультурної компетентності як складника професійної освіти майбутнього вчителя (2017)
Гуров С. - Формування у студентів гуманітарних спеціальностей духовно-моральних цінностей засобами художньої літератури на заняттях з культурології, етики та естетики, філософії й релігієзнавства (2017)
Долинний Ю. - Структурні компоненти підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Єрмоленко С. - Функціональний підхід у методиці навчання української мови (на рівні синтаксису) (2017)
Куликова Л. - Особливості викладання курсу "Практика перекладу з англійської мови", Насалевич Т., Харченко Т. (2017)
Магрламова К. - Психолого-педагогічні умови діяльності викладачів у вищих медичних навчальних закладах (на прикладі України й Великої Британії) (2017)
Наумук І. - Особливості використання методу case-study в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2017)
Рябуха Т. - Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу, Зіненко Н., Гостіщева Н. (2017)
Черняк Є. - Теоретичні та практичні аспекти формування виконавської техніки майбутнього інструменталіста, Занкова С. (2017)
Шаров С. - Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи, Шарова Т. (2017)
Аніщенко О. - Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні (2017)
Балута В. - Експериментальна перевірка формування андрагогічної компетентності у майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки (2017)
Прийма С. - Моніторинг освіти впродовж життя в реалізації регіональної освітньої політики в Україні, Юань Д., Аніщенко О., Петрушенко Ю. (2017)
Рассказова О. - Провайдери неформального навчання дорослих як суб’єкти освітньої діяльності (2017)
Сиско Н. - Діагностика як засіб планування професійного розвитку викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2017)
Георгадзе Т. - Становлення системи цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методичні аспекти (2017)
Дем’яненко А. - Умови формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об’єднання (2017)
Ілясова Ю. - Особливості формування деонтологічної компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Колоніна Л. - Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті цивілізаційних освітніх тенденцій і сучасної педагогіки вищої освіти (2017)
Пшеславська С. - Методика створення педагогічних умов ефективного формування сімейних цінностей в учнів 9-11 класів у процесі вивчення української літератури (2017)
Федоренко О. - Системний підхід до підвищення рівня національно-патріотичної вихованості учнів на уроках хімії (2017)
Шевчук Б. - Деякі аспекти розробки та створення ЕНМК з інформатичних дисциплін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лукасевич-Крутник І. С. - Довгостроковий договір у системі договорів перевезення (2017)
Новосад А. С. - Актуальні питання судового розгляду цивільних справ (2017)
Стадник К. О. - Завдання державної правової політики у сфері економічної концентрації (2017)
Виноградова А. І. - Інформаційні технології та модернізація принципів цивільного судочинства (2017)
Кохановський В. О. - Зобов’язання і договір у сфері туризму: проблеми співвідношення (2017)
Лєзін Є. Є. - Можливості забезпечення доказів без звернення до суду у цивільному процесі України (2017)
Косткіна Ю. О. - Організаційно-правове забезпечення діяльності вищої ради правосуддя: суб’єкти, об’єкт та зміст (2017)
Коритін Д. С. - Кредитування як засіб фінансової підтримки малого та середнього підприємництва в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2017)
Піддубна Д. С. - Юридична освіта ХХІ століття в Україні: проблеми формування майбутньої свідомості громадян на шляху здійснення органічного господарювання (2017)
Старожилов В. В. - Про правове становище вищих органів управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Абакумова Ю. В. - Становлення вчення про співучасть в історії кримінального права України в дореволюційний період, Грозовський І. М. (2017)
Мірошниченко С. С. - Кримінальне право як складова забезпечення фінансової безпеки України, Боднарчук О. Г. (2017)
Берднік І. В. - Проблемні питання визначення об’єктивних ознак складу злочину "забруднення моря" (2017)
Шкута О. О. - Теоретико-правовий аналіз поняття "пенітенціарна система" (2017)
Андрушко А. В. - Проблеми відповідальності за злочини проти особистої свободи людини в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Піцик Ю. М. - Класифікація кіберзлочинів проти власності (2017)
Мокряк М. О. - Превентивна функціональність засобів масової інформації як теоретична конструкція та практична діяльність (2017)
Костенко Я. В. - Злочини проти дитини: зміст та класифікація (2017)
Купар Д. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти порядку несення військової служби: історія та сучасність (2017)
Топчій В. В. - Заходи щодо підвищення ефективності розшуку підозрюваних, безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів (2017)
Узунова О. В. - Проблемні питання оцінки достовірності показань потерпілого, Плутицька К. М. (2017)
Влад С. Ф. - Нагляд за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2017)
Цуцкірідзе М. С. - Досудове розслідування: процесуальна функція слідчого чи різновид пізнавальної діяльності? (2017)
Книженко С. О. - Розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами правоохоронних органів шляхом порушення порядку здійснення або забезпечення правосуддя (2017)
Мамка Г. М. - Засади кримінального провадження у системі критеріїв оцінки його ефективності (2017)
Пахлеванзаде А. - Міжнародно-правова та конституційна регламентація розумності строків досудового розслідування (2017)
Стрельцова Є. Д. - Фрагментація як епістемологічний чинник дослідження процесів уніфікації міжнародного публічного права. Частина 1. Вплив концепції фрагментації на методологію дослідження уніфікації міжнародного публічного права (2017)
Гуйван П. Д. - Проблеми мотивованості судових вердиктів у світлі вимог європейської прецедентної практики (2017)
Звягіна І. Н. - Особливості визнання та надання дозволу на виконання англійських комерційних арбітражних рішень в Україні (2017)
Вишневський В. Л. - Формування інституту розслідування морських аварій: історія та сучасність (2017)
Гафурова О. В. - Рецензія на монографію Н. С. Гавриш "Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти" (2017)
Шанда В. І. - Принцип доповнювальності в теорії структури біогеоценозу, Ворошилова Н. В., Євтушенко Е. О., Маленко Я. В. (2015)
Скляр Ю. Л. - Комплексний популяційний аналіз як теоретична та методологічна основа організації охорони прикріплених птолофітів, Скляр В. Г. (2015)
Хом’як І. В. - Вплив умов середовища на напрям первинних сукцесій в районі виходів лесових порід Правобережного Полісся (2015)
Бессонова В. П. - Лісо-таксаційні характеристики насаджень Robinia preudoacacia L. на схилі байраку Військовий, Нємченко М. В., Кучма В. М. (2015)
Юсипіва Т. І. - Динаміка каротиноїдів у листках представників роду Tilia L. за умов антропогенного тиску, Дротік В. В. (2015)
Ніколаєва Н. В. - Залежність пилкової продуктивності Corylus avellana L. від географічного локалітету, Гаркава К. Г., Бріндза Я., Шубертова З. (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз стану дендрофлори парку ім. В. Дубініна м. Дніпропетровськ (2015)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту іонів феруму, мангану, купруму в ставках для розведення гідробіонів (раків) Запорізької області с. Червонокозаче (2015)
Костюченко Н. І. - Мікробні комплекси техногенних ґрунтів як показник екологічного стану басейну річки Мокра Московка (Запорізька область) (2015)
Крижановська Н. Ю. - Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва, Паузер О. Б., Якуба І. П. (2015)
Альохіна Т. М. - Головні риси сучасних донних осадків Дніпровсько-Бузького лиману (2015)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика в умовах південного варіанту Приазов’я, Полєва Ю. Л., Митина Н. Б. (2015)
Волошина О. М. - Вплив фенолу та формальдегіду на пігментосинтезувальну здатність водних мікроорганізмів, Крупєй К. С. (2015)
Bilushenko A. A. - Contribution to mammals fauna of Feofaniya park (2015)
Чумаченко О. Ю. - Анатомія гіпофізів щурів у віковому аспекті в екологічно несприятливих умовах, Редька О. Г. (2015)
Редька О. Г. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в умовах тривалої дії пестициду 2,4 Д (2015)
Голобородько К. К. - Ретроспективний аналіз спалахів чисельності вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera) у штучних лісових насадженнях Дніпропетровської області, Пахомов О. Є., Селютіна О. В. (2015)
Єрмоленко С. В. - Герпетофауна антропогенних ландшафтів вугільнодобувних районів Західного Донбасу (на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області), Гассо В. Я. (2015)
Гагут А. М. - Особливості екології та біохімії крові водяних вужів у репродуктивний період в умовах Каховського водосховища (2015)
Ворошилова Н. В. - Ресурси та трофотоп біогеоценозу (2017)
Скляренко А. В. - Різноманіття дендрофлори санітарно-захисної зони ПАТ "Запорізький трансформаторний завод", Бессонова В. П. (2017)
Іванченко О. Є. - Сучасний стан дендрофлори парку культури і відпочинку м. Вільногірськ Дніпропетровської області (2017)
Пономарьова О. А. - Залежність стану примагістральних насаджень від ступеню антропогенної трансформації середовища (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Стійкість різних сортів Vіola × wittroсkiаna Gams. до стресових факторів, Джабарян Г. В. (2017)
Костюченко Н. І. - Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан річки Конка (Запорізька область), Коваленко А. О. (2017)
Рильський О. Ф. - Вплив наночастинок кремнію на криву зростання бактерій в присутності гумінових речовин у рідкому живильному середовищі, Крупєй К. С., Волошина О. М., Сорокина Д. Р., Сорокина О. Р. (2017)
Зайцева І. А. - Аналіз ушкодження насіння Robinia L. комахами у паркових і вуличних насадженнях м. Дніпро, Ситникова А. К. (2017)
Павліченко В. І. - Біологічні аспекти малярії: переносники, Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю. (2017)
Marenkov O. M. - Рarameters of hіstological adaptation of marbled crayfish Procambarus fallax f. virginalis (Decapoda) to the pollution with zinc ions, Holoborodko K. K., Voronkova Y. S., Kurchenko V. O. (2017)
Воронова Н. В. - Трофічні зв’язки іксодових кліщів у природних і урбанізованих біогеоценозах Запорізької області, Горбань В. В., Богаткіна В. А. (2017)
Маслова О. В. - Оцінка стану забруднення полімерними сполуками полігонів ТПВ м. Запоріжжя, Маслов Д. В. (2017)
Скок С. В. - Доцільність застосування показників сталого розвитку для ефективного вирішення проблеми твердих побутових відходів міських екосистем (на прикладі м. Херсон) (2017)
Title, content (2018)
Zhuravska I. - Development of a method for determining the area of operation of unmanned vehicles formation by using the graph theory, Kulakovska I., Musiyenko M. (2018)
Shostak V. - Tools for forecasting and optimizing the tuning parameter of the low-speed engine for designing a ship with the kite, Kisarova A. (2018)
Kuznichenko S. - Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills, Kovalenko L., Buchynska I., Gunchenko Y. (2018)
Nykyforak I. - Organization of responsibility accounting of city electric transport enterprises’ activity, Duhanets N., Kobrusieva Ye. (2018)
Prokopenko T. - Development of the comprehensive method to manage risks in projects related to information technologies, Grigor O. (2018)
Ruvinskaya V. - Development of knowledge-based control systems with built-in functions of rules verification and correction, Troynina A. (2018)
Prokudin G. - Application of information technologies for the optimization of itinerary when delivering cargo by automobile transport, Сhupaylenko О., Dudnik O., Prokudin O., Dudnik А., Svatko V. (2018)
Bosov A. - Development of method of multifactor classification of transport and logistic processes, Khalipova N., Progonyuk I., Kuzmenko V., Duhanets V., Shevchenko I. (2018)
Abstract and References (2018)
Шевченко М. (2017)
Ковтун О. (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Украдена Мадонна (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Дріада-іммігрантка (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Білі крила рушників (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Ті, що ніколи не плачуть (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Сакральна практика (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Едісон і Тесла у грозове надвечір’я (2017)
Фільчак С. - Як королева (2017)
Фільчак С. - Найкрасивіша (2017)
Фільчак С. - Дім, де не буде тепло (2017)
Фільчак С. - Чорнильні зорі, що занесла до нас війна (2017)
Фільчак С. - Коровай (2017)
Неживий О. - Художні зерна землі полтавської (2017)
Тютюнник Г. - Пісняреві Володимиру Самійленкові. Підготовка тексту О. Неживого за автографом Гр. Тютюнника (2017)
Куторжевська Л. - У поетичній майстерні Григорія Мокрого, Куторжевська О. (2017)
Мокрий Г. - Поезія (2017)
Айстра З. - Сучасна казка (2017)
Розкладка Н. - Ялинка. Казка (2017)
Лебідь Г. - Поезія (2017)
Руденко С. - "Останній лист від твого коханого" – роман про кохання, над яким не владний чаc. Літературно-критичне есе (2017)
Расевич В. - Викляті з українства. Про загрозливий погляд на минуле через чорно-білі діоптрії (2017)
Шебеліст С. - Коли музи не мовчать. (А)моральний вибір майстрів сцени й екрану (2017)
Наєнко М. - Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя. Володимир Короленко і фальсифікатори його творчості (2017)
Горицвіт Т. - Євросоняшники. Есе (2017)
Малиновський А. - Їжа як об’єкт інтерпретації в художньому світі Михайла Коцюбинського (2017)
Мізінкіна О. - Семантика і символіка кольору в романі"Шестиднев, або Корона дому Острозьких" Петра Кралюка (2017)
Кутила В. - Палімпсестність трилогії Юрія Щербака. Трансформація архаїчних жанрових форм (2017)
Свищ Н. - Формування етноспецифіки мови українського весілля (2017)
Степаненко М. - Активізація фемінності в сучасному політично-публіцистичному дискурсі: прізвищна перифрастика (2017)
Мелешко В. - "Перстень Ганни Барвінок" Івана Корсака як художньо-біографічний роман, Кононенко С. (2017)
Білик Г. - Наталя Кузякіна про гоголівські традиції у творчості Миколи Куліша (2017)
Біляцька В. - "Цей дивний Всесвіт– матінка-Земля". Розмова з письменницею Олесею Омельченко про роман у віршах"Дивограй" і творчі інтенції авторки (2017)
Степаненко М. - Енергія добра, любові й таланту (розмисли над тритомником вибраних творів"Мливо Мойри" Михайла Любивого) (2017)
Подрига В. - Між небом і землею (до130-річчя від дня народження Павла Савченка) (2017)
Наєнко М. - Постать гетьмана Мазепи в"Історії Карла ХІІ…" та в зарубіжних літературах (2017)
Полянська Г. - Творчість композитора Віталія Губаренка в культурному контексті України ІІ половини ХХ століття (2017)
Мохірєва Ю. - "Поточний перегляд", або Секрети творчої робітні художника Віктора Бабенка, Степаненко Н. (2017)
Орєхова В. - Книжкова колекція професора Володимира Пащенка у фондах бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету (2017)
Степаненко Н. - Климент Квітка на сторінках тижневика"Рідний Край": "Вільність віри" (2017)
Кіраль С. - Методичний аспект вивчення літературних напрямів. Рецензія на монографію: Нежива Л. Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського письменства в школі / Л. Л. Нежива. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 356 с. (2017)
Діптан І. - Книжка як пам’ятник Учительці, Вченій, Людині. Рецензія на монографію: Петренко І. М. Історик Віра Жук (1928–2008): життя, віддане науці / І. М. Петренко. – К. :Міленіум, 2017. – 516 с. (2017)
Стороженко П. - "…Як класики тулилися один до одного листами…". Рецензія на книгу: "Добрий день хай буде Вам…". Листи до Феодосія Рогового. Статті, рецензії, примітки / упоряд. Ю. Роговий. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 420 с. (2017)
Білик Г. - Незрадлива муза Володимира Мирного. Рецензія на поетичну збірку: Мирний В. С. Катарсис: поезії / Володимир Мирний. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – 76 с. (2017)
У Хоролі відкрили меморіальну дошку письменникові Олесю Ульяненку (2017)
Степаненко Н. - До великого треба готувати, починаючи з малого, Браїлко Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (1998)
Колодный А. Н. - Национальные церкви в контексте национального возрождения Украины (1998)
Дулуман Є. К. - Релігія в долі українського народу (історичне минуле та ймовірне майбутнє) (1998)
Скалецький М. П. - У єдності церкви – запорука єдності народу (1998)
Пащенко В. Г. - Формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства (1998)
Саган Г. В. - Національна наука як духовний феномен (1998)
Танчер В. К. - Свобода совісті – важлива умова культурного розвитку особи військовослужбовця (1998)
Бойцова Е. Е. - Ислам в Крыму: национально-религиозная самоидентификация крымских татар (1998)
Паршикова Г. В. - Красота и соборность – основа духовности славянских народов (1998)
Работкнна С. В. - Библия в духовной культуре Киевской Руси (1998)
Наумова Н. В. - Отцы церкви в духовной культуре средневековой Руси (1998)
Жиртуева Н. С. - О роли спора "нестяжателей" и "иосифлян" в культуре московского предвозрождения (1998)
Нильсен М. Е. - Религия и психология в начале нового тысячелетия (1998)
Калмыков В. Ю. - Гносеологический момент поиска субъект-обьектной взаимосвязи при формировании религиозного опыта личности (1998)
Нильсен М. Е. - Перспективы концепции собственной сложности в самопознании (1998)
Карний А. В. - Религия и наука: общее и особенное в видении мира (1998)
Мусулин А. - Число и душа (1998)
Думцев В. П. - "Доказательства бытия божия" на языке философии (1998)
Калініна Л. О. - Маріологія: соціально-психологічний аспект (1998)
Богачевская И. В. - Слово в христианской религиозной традиции (1998)
Абросимова Л. М. - Опыт изучения духовного развития наций с помощью лингвистических средств, Михайлова Е. В. (1998)
Лубинец А. В. - Диалектика идеологии и войны в эпоху возникновения и утверждения мировых религий (1998)
Скоморовский Ю. М. - Нью Эйдж в современном мире: типология, некоторые формы проявления (1998)
Толкаченко В. - Сущность и причины духовного и нравственного упадка человечества в XX столетии (1998)
Хомаро Вакал X. - Единочеловеческое как монадическое духовное сознание (1998)
Амброуз А. - Ошибка прошлого в разработке псионики и современное решение, Хинклей Ф. (1998)
Лоример Д. - Эксперимент и опыт: подходы приближения к Истине (1998)
Урих М. С. - Отношения ученика и духовного учителя (1998)
Гоч В. П. - О работе в причинно-следственных связях (1998)
Рутисхаузер А. - Пророчество, обетование исполнение (1998)
Мартьянов П. К. - Святой Граль (1998)
Фольман X. - О действии Граля на земле (1998)
Рутисхаузер А. - Послание Граля "В свете истины" (1998)
Гринько В. - Кеносистизм, як характерна риса релігійної доктрини великого білого братства (1998)
Курдюкова В. П. - Деньги – воплощение Дара (1998)
Summary (1998)
Saidov N. - Scaling of the prospective anti-ulcer API synthesis (2018)
Glushchenko A. - The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system, Vladymyrova I., Georgiyants V. (2018)
Shуlkina O. - Current state assessment of pharmaceutical care implementation in Ukraine, Dobrova V. (2018)
Nemchenko A. - Analysis of the Ukrainian market of parapharmaceuticals for prevention of keloid scars, Nazarkina V., Mishchenko V., Vinnik O. (2018)
Prokopenko Y. - Methodological approaches to the search of new herbal anticonvulsants, Georgiyants V. (2018)
Rybachuk V. - Studying the influence of the natural zeolite tablets manufacturing technology on sorbtion kinetic of long-living 90Sr and 137Cs radionuclides and Pb2+ and Hg2+ heavy metals from water solution in vitro, Ruban O., Krasnopyorova A., Yuhno G. (2018)
Darzuli N. - Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of pyrola rotundifolia extract, Hroshovyi T., Sokolova K., Podpletnyaya E. (2018)
Drachuk V. - Comparative analysis of the nephroprotective action of ademetioninee and glutathione in ischemia-reperfusion acute kidney injury, Zamorskii I., Shchudrova T. (2018)
Sakhanda I. - The analysis of the sale of antihypertensive drugs in the pharmacies of Kyiv, Kosyachenko K., Nehoda T. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Романенко Е. А. - Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta), Романенко П. А., Бабенко Л. М., Косаковская И. В. (2017)
Чесалин М. В. - Содержание фукоксантина и химический состав бурой водоросли Nizamuddinia zanardinii (Phaeophyta) (Мирбат, Южный Оман, Аравийское море), Аль-Хассани С., Рябушко В. И., Бобко Н. И., Гуреева Е. В., Нехорошев М. В. (2017)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежной акватории у мыса Кара-Мрун (Крым, Чёрное море) (2017)
Шихалеева Г. Н. - Альгофлористические исследования Куяльницкого лимана и эфемерных водоемов его побережья (Северо-Западное Причерноморье, Украина), Герасимюк В. П., Кирюшкина А. Н., Эннан А. А., Царенко П. М. (2017)
Райда Е. В. - Chlorophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина) (2017)
Герасимюк В. П. - Микрофитобентос залива Тартус (Сирия, Средиземное море) (2017)
Мальцева И. А. - Водоросли почв дубрав степной зоны Украины, Мальцев Е. И., Солоненко А. Н. (2017)
Амин-Уль Маннан М. - Водоросли как источник сырья для производства биотоплива, Дипаннита Хазра, Арун Карнвал, Дибан Чакраварти Каннан. (2017)
Волошко Л. Н. - Кира Леонидовна Виноградова (к 80-летию со дня рождения) (2017)
Титул, зміст (2018)
Танклевська Н. С. - Перспективи державного регулювання розвитку біржового ринку в Україні, Руснак А. В., Карнаушенко А. С. (2018)
Білоткач І. А. - Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України (2018)
Сокіл О. Г. - Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств (2018)
Шашина М. В. - Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств , Федотов О. Ю. (2018)
Ковальчук С. Я. - Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях, Цуркан А. О. (2018)
Слободяник А. М. - Ф'ючерсна торгівля як спосіб вирішення цінової проблеми на товарних ринках України, Авраменко А. К. (2018)
Ткаченко Т. П. - Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств, Шевчук Н. А., Гончарук І. В. (2018)
Анисенко О. В. - ГIC як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві (2018)
Костюк Т. О. - Економічна безпека сільського господарства України: прогноз та стратегічні тенденції (2018)
Кучеренко Ю. А. - Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств (2018)
Акулова Г. В. - Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту (2018)
Дерій Ж. В. - Заощадження домашніх господарств: світовий досвід та українські реалії (2017)
Дубина М. В. - Наукові підходи до систематизації та класифікації кредитів (2017)
Кальченко О. М. - Наукові концепції трактування сутності планування (2017)
Кравчук А. О. - Купівельна спроможність заробітної плати як основа фінансової стабільності держави (2017)
Забаштанський М. М. - Інноваційні підходи до фінансування концесійної діяльності, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2017)
Хоменко І. О. - Перспективи впровадження і фінансування проектів державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури, Середюк І. О., Козловська С. В. (2017)
Зеленська О. О. - Проблеми сучасного ринку праці та їх вплив на фінансовий стан Пенсійного фонду України, Краснянська Ю. В. (2017)
Мошак О. В. - Фінансове регулювання сфери аграрного розвитку, Лиходій О. В., Олашин Р. А. (2017)
Польовська В. В. - Фінансові аспекти забезпечення розвитку гірських територіальних систем, Журавель В. С., Рущак І. Б. (2017)
Холявко Н. І. - Фінансові аспекти впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки (2017)
Verbytska A. - Mechanisms of higher education funding: the European experience (2017)
Sadchykova I. - Scientific approaches to the systematization and classification of the threats of financial and economic security, Shtyrkhun Kh. (2017)
Мініна О. В. - Капіталізація заощаджень домашніх господарств України як фактор модернізації національної економіки, Шадура-Никипорець Н. Т. (2017)
Пілевич Д. С. - Інформаційна інфраструктура кредитного ринку (2017)
Тарасенко О. О. - Основні тенденції розвитку депозитного ринку України (2017)
Tulchynska S. - Analysis of the banking system of Ukraine, Pohrebniak A. (2017)
Kostogryz V. - Modern approaches to the mention and peculiarities of banking competition in the financial services market, Sokolenko V. (2017)
Жежерун Ю. В. - Перспективи відновлення банківського кредитування реального сектору економіки, Бартош О. М. (2017)
Хуторна М. Е. - Обґрунтування визначальних ознак процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2017)
Жаворонок А. В. - Концептуальні засади ідентифікації типів нетрадиційних банківських послуг (2017)
Індус К. П. - Окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства, Рябець М. Ф., Гарагонич В. Г. (2017)
Русан В. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, Ніколюк О. В., Лівінський А. І. (2017)
Шишкіна О. В. - Дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, Баранець А. А. (2017)
Палкін В. А. - Формирование личности ребенка в условиях перехода к четвертой промышленной революции (2018)
Ковальова С. В. - Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому "професійного вигорання" в педагогічних працівників (2018)
Хоботова Э. Б. - Презентации на лекциях-визуализациях по химии (2018)
Бачинська Є. М. - Підготовка директорів закладів освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти (2018)
Александрова Н. М. - Результати експериментального дослідження ефективності впровадження методики формування управлінської культури студентів – майбутніх викладачів економіки, Сгадова В. В. (2018)
Швець О. В. - Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній практиці (2018)
Панова С. О. - Основні поняття евристичного навчання математики (методичний аспект) (2018)
Осадчий І. Г. - Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, Шевченко А. М., Дишлева І. М. (2018)
Коростіль Л. А. - Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії (2018)
Козинець О. Д. - Етапи управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Плівачук К. В. - Історія розвитку жіночої освіти на Сквирщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2018)
Романюк А. - Стаціонарне населення, іміграція, соціальна згуртованість і національна ідентичність: який між ними зв’язок і які наслідки для політики держави? Погляд демографа — з особливою увагою до канадських проблем (2018)
Хмелевська О. М. - Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції (2018)
Герасименко Г. В. - Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки (2018)
Міщук Г. Ю. - Вимірювання соціальної справедливості у контексті оцінки ефективності відносин розподілу в суспільстві, Самолюк Н. М. (2018)
Новіков В. М. - Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі (2018)
Горемикіна Ю. В. - Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб (2018)
Давидюк О. О. - Суб’єктивний підхід до оцінювання якості обслуговування в інтернатних установах (2018)
Корнійчук О. П. - Інноваційні підходи до організації сімейної медицини у контексті поліпшення здоров’я населення (2018)
Черенько Л. М. - Житлові умови населення України та вибір пріоритетних напрямів житлової політики (2018)
Шликова В. О. - Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС, Леванда О. М. (2018)
Романчук Н. М. - Оцінка економічної нерівності домогосподарств України за концепцією розширеного доходу (2018)
Петрова І. Л. - Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив (2018)
Баланда А. Л. - Рецензія на монографію В. П. Звонаря "Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії" (2018)
Нові видання (2018)
Пам’яті А. Романюка присвячується (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Guidelines for Authors (2018)
Бутко М. П. - Сутність економіки знань та механізми державного впливу на процеси її становлення (2017)
Oliychenko I. - The improvement of the system of rendering administrative services at the regional level (2017)
Olifirenko L. - Institutional mechanism of public-church relations in the context of their constitutional settlement, Didyk О. (2017)
Іванова Н. В. - Значення державного впливу на реформування інфраструктурного забезпечення регіону (2017)
Ditkovska M. - Theoretical foundations of formation and development of information systems in public administration (2017)
Шевченко О. М. - Формування та ефективність використання кадрового потенціалу (2017)
Харченко Ю. П. - Аспекти реалізації державної інноваційної політики України в сучасних умовах (2017)
Повна С. В. - Публічне управління регіональними інноваційно-інвестиційними процесами в умовах децентралізації влади (2017)
Старченко Г. В. - Проактивне управління проектами в публічній сфері (2017)
Михайлов В. М. - Функціонування пожежно-рятувальної системи Польщі як компоненти суспільної безпеки: актуальність для України (2017)
Олифіренко Ю. І. - Удосконалення механізму відповідальності місцевих громад за благополуччя та безпеку дітей (2017)
Лашук О. С. - Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів (2017)
Кваша Н. А. - Впровадження методів оцінювання інноваційного потенціалу в наукову сферу вищих навчальних закладів (2017)
Воропаєв В. - Моделі деградаційної управлінської спіралі: концептуальні підходи (2017)
Кухарева Г. - Розвиток публічного управління Франції: досвід для України (2017)
Липовська К. - "Інтелектуальний потенціал" у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність (2017)
Мазур О. - Адміністративний процес в органах публічного управління: сутність і зміст поняття (2017)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять: основні етапи розвитку наукової думки (2017)
Решевець І. - Реалізація концепції політико-адміністративного менеджменту (2017)
Щедрін Ю. - Нормативно-правові засади антикризової стратегії: світовий досвід (2017)
Гбур З. - Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України (2017)
Гірман О. - Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку (2017)
Дяченко А. - Шляхи забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Куліш П. - Роль проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у реформуванні державно-управлінських відносин (2017)
Машненков К. - Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства (2017)
Мерзляк А. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньої трудової міграції України в умовах сучасних викликів, Дроков В. (2017)
Пастух К. - Зарубіжний досвід державного регулювання соціально-економічного регіонального розвитку (2017)
Підбережник Н. - Інституційний механізм публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні (2017)
Поліщук Г. - Державне регулювання у сфері малого підприємства: оцінка ефективності (2017)
Рагімов Ф. - Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації (2017)
Соколовська Н. - Нормативно-правові аспекти створення системи обліку енергоресурсів в Україні (2017)
Федорчак О. - Інституціалізація державного управління інвестиційною діяльністю в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Діяльність публічної служби особливого призначення щодо захисту прав людини в Україні (2017)
Дивнич Г. - Вплив мовної політики ЄС на діяльність державної служби країн-членів (2017)
Коваль О. - Удосконалення державної кадрової політики в Збройних Силах України (2017)
Галяс Н. - Японський досвід управління знаннями в системі місцевих органів публічного управління (2017)
Відомості про авторів (2017)
Щербак В. - Конфесійний чинник генези козацької автономії в складі Речі Посполитої (2017)
Чухліб Т. - "Усі жителі української породи...": мовна та свідомісна еволюція поняття "народ" у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.) (2017)
Шпитальов Г. - Дунайська флотилія (1770-1774 рр.) (2017)
Новікова Л. - Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру (2017)
Васильчук В. - Німецька громада в Україні ХІХ-ХХ ст. (2017)
Савченко В. - Політичні уподобання професора М. Слабченка (2017)
Бодруг А. - Феномен козацтва як націєзберігаючий чинник культури української діаспори Канади (середина ХХ - початок ХХІ ст.) (2017)
Полторак В. - Османські козаки під час Східної (Кримської) війни у спогадах Михайла Чайковського (2017)
Музичко О. - Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2017)
Бачинська О. - Козацтво в документах товариств української діаспори в Болгарії (1921-1939), Громович У. (2017)
Гончарук Т. - Земля завжди є цінністю. (Рецензія на: Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440-1572 рр.) / Відп. ред. П. Сас. НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2017.- 423 с.) (2017)
Полторак В. - "Битви народів": історія і сучасність самопозиціонування на тлі глобалізаційних процесів (міжнародна конференція 6-7 листопада 2017 р., Лейпциг, Німеччина) (2017)
Наші автори (2017)
Титул, зміст (2018)
Бондаренко Л. Б. - Біомаркери метаболічного синдрому: нові аспекти (2018)
Цивунін В. В. - Безпечна та ефективна альтернатива допінгу: використання карбокситерапії в спорті, Дроговоз С. М., Штриголь С. Ю., Штробля А. Л. (2018)
Бондарєв Є. В. - Вміст інтерлейкінів IL-1β та IL-10 у крові за гострої холодової травми в щурів, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2018)
Демченко С. А. - Синтез і противірусна активність похідних 1-(2,3-дигідробензо |1,4|діоксан-6-їл)-3-арил-3-гідрокси-2,5,6,7,8,9-3Н-імідазо|1,2-а|азепінію та субстанції Амізону, Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив епігалокатехін-3-галату на продукцію активних форм кисню й азоту в тканинах пародонта та слинних залоз щурів за умов системної запальної відповіді, Швайковська О. О., Костенко В. О. (2018)
Калько К. О. - Скринінгові дослідження жовчогінної активності рідкого екстракту трави пижма звичайного (Tanacetum vulgare) за умов субхронічного гепатиту в щурів, Міщенко О. Я., Позднякова А. Ю., Деримедвідь Л. В., Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М., Почелова О. В. (2018)
Товчига О. В. - Вплив настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria l.) та метформіну на гістоструктуру та функцію нирок щурів з алоксановим діабетом, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2018)
Яцина О. І. - Кверцетин нормалізує скоротливу активність гіперактивного сечового міхура щурів, Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Соловйов А. І. (2018)
Пахольчук О. П. - Оцінка патогенетично обгрунтованого лікування шкірних проявів харчової гіперчутливості в дітей (2018)
Бей Н. О. - Еволюція світового та вітчизняного виробництва автомобільних двигунів (ХVІІІ – початок ХХІ ст.) (2018)
Гращенкова С. А. - Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток "Елгацин", засобу геропротекторної дії, Кошова О. Ю., Яковлєва Л. В. (2018)
Гурінчук С. В. - Передумови будівництва залізниць на території Закавказзя (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Філіпова Т. О. - Визначення мутагенної активності анксіолітичних лікарських засобів гідазепаму, левани та інноваційної аналгетичної сполуки пропоксазепаму в мікропланшетному варіанті тесту Еймса, Головенко М. Я., Галкін М. Б., Редер А. С., Ларіонов В. Б. (2018)
Кривоконь О. Г. - Із історії вітчизняного авіабудування: маловідомі постаті (2018)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічні показники шипучих таблеток (2018)
Олійник О. А. - Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) (2018)
Пилипчук О. Я. - П. П. Мельников: життя та діяльність, Стрелко О. Г. (2018)
Писарська Н. В. - Директори Харківського тракторного заводу : С. В. Салєнков, П. Я. Лісняк, М. А. Пашин, П. Ю. Саблєв (2018)
Пістолєнко І. О. - Олена Гіберман (Карєєва), Ніна Шаргей та їхній вплив на зміни в біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея): на основі аналізу архівних документів (2018)
Радогуз С. А. - Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – плеяда визначних учнів та соратників професора В. Л. Кірпічова, Скляр В. М. (2018)
Соловйова Л. М. - Внесок професора В. Є. Тімонова у будівництво та експлуатацію морських портів та гідроспоруд (2018)
Устяк Н. В. - Професор М. В. Винокуров про розвиток вагонного парку вітчизняних залізниць (2018)
Фесовець О. Р. - Наукова школа професора В. О. Соковича (1874–1953) – передумови створення, формування, розвиток, сьогодення (2018)
Бурлак Г. В. - Науково-організаційна діяльність В. Є. Таїрова (1859–1938) у складі Комітету виноградарства та в рамках з’їздів виноградарів і виноробів (2018)
Бєлова О. І. - Історична ретроспектива розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні (1995–2015 рр.) (2018)
Вергунов В. А. - Професор Павло Федорович Тушкан (Тушканов) (1867–1942): життя віддане аграрній науці й освіті України (2018)
Гамалія В. М. - Етапи творчого шляху В. В. Підвисоцького (До 160-річчя від дня народження), Руда С. П. (2018)
Грицюта О. О. - Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові (2018)
Дефорж Г. В. - Внесок функціональних морфологів у розвиток медицини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Кашперський В. Є. - Наукова спадщина академіка УААН Г.О. Богданова у контексті екологічного моніторингу тваринництва в зонах радіоактивного забруднення (2018)
Коваленко Н. П. - Еволюція застосування системи обробітку ґрунту за методом Т.С. Мальцева в УРСР у 1954 – 1955 роках (2018)
Коваленко С. Д. - Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття (2018)
Луговський О. Г. - Просвітницька діяльність професора Київського університету Л. О. Смогоржевського, Кухта Л. К. (2018)
Орехівський В. Д. - Зародження знань про елементи органічного землеробства в Україні (2018)
Пилипчук О. О. - Основні віхи історії європейського права (ХІ – ХVІІІ ст.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Еволюційні погляди С.А. Подолинського та І.Я. Франка, Пічкур Т. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Morska L. I. - Didactic potential of the integrated approach to teaching future programmers professional communicative competence in a foreign language, Skibska J., Sulym V. T., Masztalir V. V. (2018)
Ткачук Г. В. - Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки (2018)
Богачков Ю. М. - Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників, Милашенко В. М., Ухань П. С., Сагадіна О. Ю. (2018)
Варданян М. В. - Буктрейлер як засіб підвищення читацької активності майбутніх учителів початкової школи у навчанні дитячої літератури (2018)
Литвинова С. Г. - Система комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів та особливості її використання в навчальному процесі закладів загальної середньої освіти (2018)
Тараба І. О. - Медіаосвіта на уроках іноземної мови в початковій школі (2018)
Антонюк Д. С. - Програмно-імітаційні комплекси для формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей: критерії й показники добору (2018)
Baklazhenko Yu. V. - English language learning needs analysis in radioengineering sphere, Savchuk T. L. (2018)
Bakhmat N. V. - Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity, Dudka T. Yu., Liubarets V. V. (2018)
Berezova L. М. - The effect of webquests on the writing and reading performance of university students, Mudra S. М., Yakushko K. H. (2018)
Імбер В. І. - Організація навчальної взаємодії викладача і студентів засобами Smart Board (2018)
Kaminskyi O. Ye. - Digital transformation of university education in Ukraine: trajectories of development in the conditions of new technological and economic order, Yereshko Y. O., Kyrychenko S. O. (2018)
Кирилов М. А. - Комп’ютерне тестування у системі OpenTEST 2 як форма оцінювання знань та вмінь студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Трофімук-Кирилова Т. М., Чибирак С. В. (2018)
Ковальчук Г. О. - Використання цифрових навчальних наративів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів, Баніт Ю. С. (2018)
Манн Р. В. - Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх економістів (2018)
Романовський О. Г. - Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи, Гриньова В. М., Резван О. О. (2018)
Самойленко О. М. - Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів, Бацуровська І. В., Самойленко О. О., Доценко Н. А. (2018)
Slipukhina І. A. - Development of education and information portal of physics academic course: web design features, Olkhovyk V. V., Kurchev O. O., Kapranov V. D. (2018)
Tereshchuk H. V. - Automated system of fuzzy identification of expert’s competence for assessing the quality of pedagogical phenomena and processes, Tsidylo I. M. (2018)
Воробйова О. П. - Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти (2018)
Kovaliuk T. V. - Professional competency management of it professionals to industry requirements based on cognitive cards, Pasichnyk V. V., Kunanets N. E., Veretennikova N. V. (2018)
Варналій З. С. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна (присвячено пам’яті Т. М. Боголіб) (2018)
Студінський В. А. - Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в наукових працях Т. М. Боголіб (2018)
Боголиб Т. М. - Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия, Боголиб М. А. (2018)
Базылева М. Н. - Человеческий капитал и человеческий потенциал современной Беларуси (2018)
Drok P. V. - The role of information systems in modern city development (2018)
Кучеренко С. Ю. - Cучасний стан, тенденції та проблеми розвитку освіти в Україні (2018)
Sergiichuk O. M. - Innovation system of quality management of services sector as compulsory component of tourism development, Tanana S. M. (2018)
Vereshchaka I. M. - The development strategy of joint-stock companies with state share in Ukraine, Gorbatenko O. A. (2018)
Грищенко І. М. - Оптимізація інструментарію регулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі, Ігнатенко О. С. (2018)
Лич В. М. - Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств, Заєць О. С. (2018)
Полоник С. С. - Интегрированная оценка уровня экологического состояния и его влияние на социально-экономическое развитие Республики Беларусь, Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2018)
Sliusar S. T. - Ways of development of rural (green) tourism in Ukraine, Burlakov O. O. (2018)
Череп А. В. - Заробітна плата як важіль управління підприємством на прикладі сільськогосподарської галузі, Кушнір В. В. (2018)
Gudkova А. А. - Methodical fundamentals for the realization of a development analysis of the federal subjects of the Russian Federation (2018)
Лисецький А. С. - Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі, Чабан Г. В. (2018)
Шапошнікова І. О. - Аналіз часових рядів первинного ринку житлової нерухомості м. Києва (2018)
Яременко Л. М. - Формування облікової інформації дебіторської та кредиторської заборгованості (2018)
Мацелюх Ю. В. - Інституційні проблеми економіки та ризики розвитку кредитного ринку України (2018)
Смєсова В. Л. - Взаємозв'язки у системі відтворення економічних інтересів (2018)
Shymchenko L. А. - Problems of internally displaced persons in the context of ensuring social security in Ukraine (2018)
Шульга О. А. - Специфіка і закономірності трансформації аграрних відносин в країнах Центрально-Східної Європи (2018)
Александрюк Т. Ю. - Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези, Баранник Л. Б., Дулік Т. О. (2018)
Гайдук І. С. - Проблеми старіння населення в контексті пенсійної реформи в Україні (2018)
Koshulko O. - Personal remittances of labor migrants to Ukraine: benefits for the country (2018)
Леваєва Л. Ю. - Аналіз сучасного стану системи пенсійного забезпечення в Україні, Кучеренко М. А. (2018)
Лисяк Л. В. - Акцизне оподаткування у системі непрямого оподаткування в Україні, Щирий Г. Л. (2018)
Матвієнко І. Л. - Ринок депозитних послуг в Україні : становлення, сучасні тенденції та динаміка розвитку (2018)
Перчук О. В. - Бюджет для громадян як інструмент підвищення відкритості бюджетної системи (2018)
Рибакова Т. О. - Фінансове регулювання Міграційних процесів між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції, Андросенко А. М. (2018)
Тірбах Л. В. - Світовий досвід бюджетного регулювання суспільного розвитку (2018)
Гордей О. Д. - Пріоритетні напрями фінансового забезпечення рівня життя населення в Україні, Пацай Б. Д. (2018)
Горошкова Л. А. - Управління фінансовими процесами децентралізації та формування територіальних громад, Волков В. П. (2018)
Качула С. В. - Вдосконалення державної фінансової політики підтримки публічно-приватного партнерства як інструменту соціального розвитку (2018)
Кужелєв М. О. - Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Плахотнюк В. В. (2018)
Унтон Н. А. - Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь, Герасенко В. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Скобелев В. В. - Автоматы на конечных Т-квазигруппах, Скобелев В. Г. (2018)
Ляшко С. И. - Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл, Клюшин Д. А., Оноцкий В. В., Ляшко Н. И. (2018)
Бабаков Р. М. - Определение области эффективного применения микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2018)
Хиленко В. В. - Математическое моделирование эффекта "выплескивания" и оптимизация управления банковской и экономической системами в условиях глобализации (2018)
Перепелица В. А. - О полных и квазиполных двухкритериальных задачах на графах, Терещенко Э. В. (2018)
Павлова С. В. - Інваріантне керування повітряним судном в умовах вітрових збурень, Комар М. М. (2018)
Галба Е. Ф. - Методы вычисления взвешенных псевдообратных матриц и взвешенных нормальных псевдорешений с вырожденными весами, Сергиенко И. В. (2018)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках (2018)
Селезов И. Т. - Развитие и приложение метода Коши–Пуассона в эластодинамике слоя и уравнение Тимошенко (2018)
Корхин А. С. - О построении регрессии с переключениями, когда точки переключения неизвестны (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання виявлення системи радіозв’язку системою радіорозвідки противника, Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2018)
Литвин О. М. - Узагальнена інтерстріпація функцій двох змінних, Литвин О. О., Славік О. В. (2018)
Жерновый Ю. В. - Рекуррентные соотношения для двуканальных систем с эрланговским временем обслуживания (2018)
Ярова О. А. - Нелінійне нормування випадкової еволюції у схемі апроксимації Леві (2018)
Гнатив Л. А. - Простое целочисленное косинусное преобразование высокого порядка для видеокодирования с высоким разрешением (2018)
Николайчук Я. Н. - Метод структуризации дискретного косинусного преобразования Фурье в модульной арифметике теоретико-числового базиса Хаара–Крестенсона, Возна Н. Я., Круликовский Б. Б., Пих В. Я. (2018)
Писаренко В. Г. - Моделирование задачи взаимодействия нейронов с учетом запаздывания их взаимодействия (2018)
Бабійчук С. - Геоінформаційні системи та дистанційне зондування землі як засоби інформатизації дисциплін природничого циклу в Малій академії наук України (2018)
Balakhtar V. - Peculiarities of forming of leadership positions of social worker (2018)
Kisiel M. - Music playing at home – family as anenvironment supporting musical activity of achild, Kołodziejski M. (2018)
Кобрин Н. - Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики (2018)
Кравченко А. - Загальна характеристика освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки) (2018)
Піонтковський-Вихватень Б. - Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття (2018)
Рябко А. - Використання сонячних модулів у лабораторному практикумі з фізики, Кухарчук Р. (2018)
Сперанская А. - Этнолингвистический подход к изучению слова как способ формирования языковой личности (2018)
Титович А. - Роль психічного стану в діяльності людини, Востоцька І. (2018)
Шульга Ю. - Взаємодія церкви та духовних закладів освіти з суспільством і державою щодо розвитку духовної освіти дітей та учнівської молоді України (2018)
Яблоков С. - Інтеграція формального, неформального та інформальної освіти в навчанні англійської мови (2018)
Біницька К. - Система освіти та професійна підготовка вчителя початкової освіти у Словацькій республіці (2018)
Лавриченко Н. - Ключові концепти мюнхенської моделі обдарованості (2018)
Лещенко П. - Комп’ютерні ігри у процесі вивчення іcторії: американський досвід навчання учнів середньої школи (2018)
Мордвінова І. - Підготовка студентів спеціальності "фізична терапія" та "ерготерапія" у країнах Європи, Ольховик А. (2018)
Базильчук О. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів, Сущенко Л. (2018)
Гагіна Н. - Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі, Борисенко В. (2018)
Zhelezniakova E. - Problems and some aspects of training foreign citizens in the process of teaching mathematics in higher education institutions, Silichova T. (2018)
Завражна О. - Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій, Однодворець Л., Пасько О., Салтикова А. (2018)
Заярна І. - Навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект (2018)
Корницька Ю. - Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей у контексті компетентнісного підходу (2018)
Курок В. - Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти (2018)
Мовчан Т. - В поисках эффективной системы упражнений для формирования ключевых компетенций языковой личности студента-инофона: аналитический обзор, Стативка А. (2018)
Осадченко Т. - Здоров'язбережувальна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як складник його професійної компетентності (2018)
Стативка В. - Роль внеаудиторной формы работы в становлении поликультурной языковой личности студента, Хунли Чжан, Тяньцзюй Ван, Цзэ Бэй. (2018)
Вишневська Л. - Фотовиставка "Кінець Ялтинського диктату” в НБУВ (2000)
Павлуша Т. - Забезпечення загальнодоступності інформаційних ресурсів наукових бібліотек України (2000)
Красильникова І. - Проблеми МБА при використанні комп’ютерних технологій (2000)
Берьозкіна Н. - Інформаційне забезпечення науки (досвід ЦНБ НАН Білорусі) (2000)
Ситник С. - Новий профіль довідково-інформаційної роботи (2000)
Репринцева В. - Друковані документи з історії України (2000)
Онищенко О. - Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи (2000)
Русанівський Є. - Четверо євангеліє 1569 р. і крехівський Апостол 60-х років (2000)
Біленький Є. - Фонд Шодуарів: історія надходження колекції (2000)
Сухотеріна Л. - Видавнича діяльність НДІ технічного профілю АН УРСР у 30-х рр. ХХ ст. (2000)
Непомнящий А. - Бібліографічний аспект історико-краєзнавчих досліджень в Одесі у ХІХ ст. (2000)
Стрішенець Н. - Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку (2000)
Старовойт С. - Становлення видавничої діяльності НАН України в перші роки її існування (2000)
Ушканов А. - Україна – Польща в ракурсі журналу "Kultura” (2000)
Тимошик М. - Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іраріона). – К.: Вид-во імені Олени Теліги, - 2000. – 528 с. (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Bondar A. - Organizational and Administrative Conditions for the Introduction of Physical Education in Slobozhanshchyna Gymnasiums in the Second Half of the XIXth–the Beginning of the XXth Century (2017)
Dedeliuk N. - Physical Education Formation within Borders of Modern Ukraine in the Middle Ages, Vashchuk L., Tomashchuk O., Mudryk Z., Voytovych V. (2017)
Galytska A. - The History of Volleyball Development in Ukraine (2017)
Gatsoeva L. - The Evolution of Attitude Towards the People with Psyco-Physical Disabilities (2017)
Hnitetska T. - History of Tricking Foundation as an Extreme Sport and its Distribution Aspects in Ukraine, Zavatska L., Holub O. (2017)
Jaroszewski J. - Stalinization of Sport in Lodz Voivodeship in Years 1949 – 1956 (2017)
Kilnitskyy O. - Youth Hiking Development in South Region of Ukrainein the Second Half of the 20th-early21st Centuries (2017)
Kovalchuk N. - History of Women's Volleyball Development in Lutsk, Uzhva L., Shvaj O., Sanyuk V. (2017)
Lazorenko S. - Physical Culture of Ancient Ukraine-Rus, Balashov D., Chxajlo M. (2017)
Liakh-Porodko O. - Phenomenon of the Ukrainian Sokil Movementin Emigration, Miroshnichenko B. (2017)
Lytvynets I. - The Prominent Winners and Prize-Winners of Art Сompetitions at the Olympic Gamesof the Modern Age, Vynogradskiy B., Lytvynets A., Pavlova I. (2017)
Malolepszy E. - Sport in Volyn in the Years 1921 – 1939. Outline History, Drozdek-Malolepsza T., Bakota D., Tsos A. (2017)
Malyarenko I. - Model of Forming Public Consciousness to the Modern Olympic Movement, Kolcova O., Kedrovskiy B., Kostrikova K. (2017)
Mudryk S. - The Attitude of the Clergy Towards the Bodily Nurture and Playing Entertainments in the Period of the Ancient Christianity, Ivaniuk O., Ishchuk O., Zakhozha N., Kasarda O. (2017)
Obrazhey O. - Historical and Social Aspects of the Development of Swimming in Kherson Region (2017)
Panhelova N. - Development of the Theory and Practice of Physical Education of Domestic Preschool Education in the Period of the Russian Empire, Moskalenko N. (2017)
Petrenko H. - The Development and Establishment of Ball Games in the Ancient World (2017)
Rejman A. - Legal Basis of School Sports in Poland in the Years 1947 – 1997 – Selected Aspects (2017)
Shamak A. - Traditional Physical Culture of Belarusians (2017)
Soroka A. - History of Women's Football World Championship in 1991 – 2007 (2017)
Vilchkovski E. - Olympic and Sports Movement in Poland (1918 – 1939), Pasichnyk V. (2017)
Zaborniak S. - Traditions of Swimming in the Physical Culture of Galicia Until Before 1939, Mytskan B., Mytskan T. (2017)
Belikova N. - Perspectives for Implementation of New Variative Modulesof "Physical Culture. Grades 5–9" Training Program, Indyka S., Ulyanytska N., Podubinska S., Krendelieva V. (2017)
Kuznyetsova O. - Pedagogical Principles of Methodical Systemof Application of Health-Improving Technologies in the Process of Students’ Physical Education (2017)
Bakiko I. - The Ways of Education and Self-Education of Children and Young People, Who are Prone to Use Drugs During the Sport and Tourism Activities, Hrebik O., Potapiuk L., Panasiuk O., Khomych A. (2017)
Hliebova T. - Effects of Active Sports Activitiesonthe Adaptive Сapabilities of the Body of Students of the Medical University, Ushsko N., Vintonyak M., Mashkova O., Mashkov R. (2017)
Sabirov O. - The State of Functional Capacity and Health of Students of Higher Educational Institutions, Pantik V., Shevchuk A. (2017)
Vatzeba O. - The Attitude of Secondary School Students of Ukraine to the Values of the Olympic Sport, Stepaniuk S., Tkachuk V., Chemerys M. (2017)
Maistruk M. - Efficiency of Physical Rehabilitation of PatientsWithChronic Obstructive Pulmonary Disease (2017)
Savlyuk S. - Conceptual Basis of the Concept of Spatial Organization of Body of Children 6 – 10 Years with Sensor Systems Deprivation in the Process of Physical Education (2017)
Davydov V. - Morphofunctional Indicators of 9 – 12 Year-Old Canoe and Kayak Rowers, Shantarovich V., Zhuravskiy A., Prigodich D. (2017)
Todorova V. - Theoretical and Methodical Basis of Choreographic Preparation in Technical-Aesthetic Sport, Pasichna T. (2017)
До 70-річчя від дня народження професора Юрія Єремійовича Ляха (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Kilnytskyi O. - The Dynamics of the Development of Walking Tourism Among the Adult Population of the Southern Region of Ukraine in the Second Half of the XXth and the Beginning of the XXIst Century (2017)
Koval A. - Ptoblematics of Involvement of Youth in Mass and Professional Sports Activities (2017)
Kuts O. - Conceptual Background of the School System Reform of Physical Education in Ukraine, Kedrovsky B., Leonova V. (2017)
Lutskyi V. - Tourism and Regional Studies in Galicia in the Late XIX and First Half of the XX Century, Mytskan B. (2017)
Obrazhey O. - Consideration of the Somatotype in the Development of Primary Teaching Swimming Methods of Children (2017)
Tkachuk V. - Olympic Education as an Important Component of a Comprehensive Curriculum on Physical Culture, Turchyk I., Chopyk R., Kozibroda L., Chemerys M. (2017)
Chuprun N. - Modernization of Physical Education of Students by Means of Choreography on the Basis of an Integrated Approach (2017)
Hryhoriev V. - The Effect of Sports Club Participation on the Students’ Somatic Health (2017)
Lyshevska V. - Serological Markers in the Prognosis of the Development of Human Speed Abilities, Shepoval S. (2017)
Mandyuk A. - Motor Activity in the Informational Environment of High-School-Age Students, Yaroshyk M., Rymar O. (2017)
Andriychuk O. - Features of the Vegetative Regulation of Demobabilized Battle Participants, Masikova T., Ortenburger D. E., Ismailov R. (2017)
Gatsoeva L. - The Research of Time Perception of Children with Hearing Impairments (2017)
Makarenko M. - Qualities of Neurodynamic and Mental Functions of Athletes, Holiaka S. (2017)
Vozniy S. - Physical Rehabilitation of Adolescents with Minor Structural Cardiac Abnormalities, Romaskevych Y., Godlevskiy P. (2017)
Davydov V. - Strength Preparedness of Young Sportsmen Predispositioned to Sprinter and Stayer Distances, Mankevich A., Morozova O. (2017)
Horodynska I. - Technical Training Junior Tennis Players Aged 8–9 as a Constituent Part of Successful Playing Activity, Grabovskyi Y., Stepaniuk S., Kuznetsov O. (2017)
Klimashevsky O. - Biomechanical Structure Specifics of the Javelin Throwing Technique Ofelite Athletes (2017)
Malyarenko I. - Influence of Strength-Building Activities on Competitive Results of Athletes in Workout, Romaskevych Y., Koltsova O., Yuskiv K. (2017)
Perun A. - Methodical Conditions for Increasing the Indicators of Technique on the Basis of Special Physical Training of Young Squash Players, Andrieieva R., Koval V., Shvets O. (2017)
Rovniy A. - The Role of Psychological Qualities in the Process of the Formation of Sports Skill of Young Basketball Players, Pasko V. (2017)
Soroka A. - The Most Important Motor Coordination Skills in the Goalkeepers’ Training (2017)
Strialenko E. - Intellectual Abilities of High-End Handball Players of Different Playing Roles, Zhosan I., Shalar O. (2017)
Svyshch Y. - Using Informational Technologies in the Training Process of Qualified Athletes, Pavlos O., Pavlos R., Hohla A., Dukh T. (2017)
Todorova V. - The Main Trends in the Development of Sports Choreography and the Areas of its Improvement in Technical-Aesthetic Sports (2017)
Інформація про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Фізична активність і якість життя людини" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Єсипович С. М. - Зв’язок геотектонічного районування території з перспективами її нафтогазоносності (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини), Титаренко О. В., Бондаренко А. Д., Бубняк А. М. (2017)
Ліщенко Л. П. - Супутниковий моніторинг розвитку зсувних процесів у Придніпровській зоні м. Київ, Пазинич Н. В., Філіпович В. Є. (2017)
Жолобак Г. М. - Дистанційний моніторинг стану посівів озимої пшениці впродовж весняно-літньої вегетації 2016 р. за вегетаційними індексами супутника Sentinel-2А (на прикладі Лісостепової зони України), Сибірцева О. М., Ваколюк М. В., Захарчук Ю. В. (2017)
Лялько В. І. - Вплив природних та антропогенних факторів на формування небезпечних ситуацій: зсувів, паводків (на прикладі ділянки верхньої течії річки Дністер), Апостолов О. А., Єлістратова Л. О. (2017)
Станкевич С. А. - Підвищення просторової розрізненності аерознімання з квадрокоптеру на основі субпіксельної обробки зображень, Лубський М. С., Лисенко А. Р. (2017)
Правила та рекомендації для авторів (2017)
Правила и рекомендации для авторов (2017)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.8 (2017)
Титул, зміст (2018)
Yarosh Ya. - Substatiation of quantitative criteria of structural parts and units manufacturability evaluation, Tsyvenkova N., Kukharets S., Golubenko A., Los L. (2018)
Mel’nick V. - Reduction of technological risks in subway and rail transport, Karachun V., Shybetskij V., Fesenko S., Shafarenko N. (2018)
Nosko S. - Control of vortex structures of abnormally viscous fluids in the channels of the extrusion die, Ahaiev I. (2018)
Chulieieva O. - Development of directed regulation of rheological properties of fire retardant composite materials of ethylene vinyl acetate copolymer (2018)
Hutsol T. - Theoretical analysis of the adaptive system for suppression of the interference concentrated on a spectrum, Mуkhaylova L., Kozak O., Kosulina N., Cherenkov A. (2018)
Trotsenko Ye. - Effect of voltage harmonics on pulse repetition rate of partial discharges, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Cherkashyna V. - Adjustment of air line structure for optimal transport management and electricity distribution (2018)
Ieromin A. - Modeling of parameters of pipelines of central water heating system and thermal insulation of the facade of Ukrainian buildings and facilities for different climatic conditions (2018)
Kulyk V. - Optimization of the placement of reactive power sources in the electric grid based on modeling of its ideal modes, Burykin O., Pirnyak V. (2018)
Lymarenko O. - Modeling of heat transfer processes in ventilated enclosing structures in stationary conditions (2018)
Abstract and References (2018)
Бережна-Притула М. О. - Аналіз оздоровчих програм із плавання для студентів вищих навчальних закладів (2015)
Дядечко І. Є. - Особливості застосування засобів рукопашного бою у фізичному вихованні учнів ліцею, Коваленко Ю. О., Нечай О. І. (2015)
Коваленко Ю. О. - Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів коледжу, Кузьміна Л. І. (2015)
Омельяненко І. О. - Про розробку навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Потапова О. В. - Особливості формування фізичного та психічного здоров’я у молодших школярів на уроках фізичної культури і позакласних заняттях у школі, Маліков М. В. (2015)
Чередниченко И. А. - Влияние занятий по физическому воспитанию на уровень развития физических качеств студентов 18 - 19 лет (2015)
Афанасьєв С. М. - Ефективність застосування патогенетично спрямованої кінезітерапії на метаболічну активність хряща при коксартрозі, Майкова Т. В. (2015)
Одинець Т. Є. - Вплив особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації на інтенсивність больового синдрому в жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації, Манжура Н. А. (2015)
Страколист Г. М. - Валеологічний аналіз факторів здорового способу життя серед молоді, Богдановська Н. В., Іванська О. В. (2015)
Долбишева Н. Г. - Перспективні напрями наукових досліджень щодо інноваційних підходів удосконалення фізичної та спеціальної підготовленості майбутніх правоохоронців, Ведерніков В. А. (2015)
Романчук І. В. - Рівень фізичної працездатності та витривалості в баскетболісток 14 - 15 років, Кленіна І. Ю., Васильков Б. І. (2015)
Сушко Р. О. - Рейтингова оцінка популярності видів спорту в країнах із високим рівнем розвитку баскетболу (2015)
Тищенко В. О. - Обґрунтування інноваційних технологій дослідження психомоторики і психофізіологічних якостей гандболістів високої кваліфікації (2015)
Фаворитов В. Н. - Оценка функциональных показателей у спринтеров, Дорошенко В. В. (2015)
Шинкарук О. А. - Застосування педагогічних технологій у процесі відбору та орієнтації підготовки спортсменів, Яковенко О. О., Ткаченко Н. В., Маслак В. О. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2015)
Вихідні дані (2015)
Ювілеї, події (2018)
Горбатюк О. М. - Новітні технології діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів у дитячій хурургії (інформаційне повідомлення про роботу Міжнародної конференції з дитячої хірургії у м. Кишинів, Республіка Молдова), Боднар О. Б. (2018)
Шевчук Д. В. - 7-й щорічний конгрес Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES), Вроцлав, Польща (2018)
Перша українсько-польська конференція "Дні дитячої хірургії" (2018)
Толстанов О. К. - Електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії: досвід та перспективи розвитку, Русак П. С., Данилов О. А., Ланкін Ю. М., Заремба В. Р., Рибальченко В. Ф., Маріінський Г. С., Вишпінський І. М., Шевчук Д. В. (2018)
Петров В. Ф. - Cудинний шов у дітей (2018)
Бабуч С. И. - Синдром Картагенера, асоційований з бронхолегеневою дисплазією та ускладнений обструктивним гранулематозним бронхіолітом у дітей, Петровичі В. Г., Доготарь Н. В., Ефрoс М. Ф. (2018)
Барухович В. Я. - Клинический случай трихобезоара желудка, осложнившегося пептической язвой большой кривизны, Печенюк М. А., Кокоркин А. Д., Пахольчук А. П., Павлова Н. Р. (2018)
Сергієнко О. А. - Лікування амніотичної перетяжки у новонародженої дитини в ургентному порядку (2018)
Слєпов О. К. - Рідкісне спостереження аномалії легеневих вен у грудної дитини з ускладненою бронхогенною кістою лівої легені, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Терницька Ю. П. (2018)
Konoplitskyi V. S. - Strategy and medical approach to treatment of giant sacrococcygeal teratoblastoma with concomitant teratoma in a newborn child, Pogorily V. V., Dubrovin A. G., Moravska O. A., Chuhu T. V., Yakymenko A. G., Lukiyanets O. A. (2018)
Руденко Є. О. - Повні хрящові кільця – рідкісний та важкий стеноз трахеї у дітей. Мініінвазивне та хірургічне лікування (2018)
Слєпов О. К. - Вплив стану евентрованого кишечника при гастрошизисі на відновлення моторної функції шлунково-кишкового тракту у новонароджених після операції, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Табачнікова Є. Ю. (2018)
Дігтяр В. А. - Досвід хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей ДЗ, Камінська М. О., Мохов О. І., Коваль С. В. (2018)
Аксельров М. А. - Анализ лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки. Наш опыт, эволюция хирургического подхода и результаты лечения, Разин М. П., Сатывалдаев М. Н., Скобелев В. А., Скрябин Е. Г. (2018)
Аверин В. И. - Результаты эзофагопластики у детей с рубцовыми послеожоговыми стенозами пищевода, Нестерук Л. Н., Гриневич Ю. М., Троян В. В., Рустамов В. М., Паталета О. А., Болбас Т. М., Жинь И. Г. (2018)
Крицький І. О. - Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей, Гощинський П. В., Крицький Т. І., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішній І. М., Вітенко І. М. (2018)
Хоменко В. С. - Мініінвазивні оперативні втручання при гострому некротичному панкреатиті (огляд літератури), Поліщук В. Т., Сироткін А. В., Перепелиця В. П., Тригуба О. Б. (2018)
Конопліцький В. С. - Принцип безперервності навчання у підготовці лікарів-інтернів – дитячих хірургів (2018)
Шатило В. Й. - Система управління сестринським персоналом у закладах охорони здоров’я України, Кравчук Л. С. (2018)
Боднар Б. М. - Дитяча хірургія – це любов, опора і надія (2018)
Рецензія (2018)
Правила оформлення статей (2018)
Шановні колеги (2018)
Романенко О. О. - Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності, Яворська О. Г. (2018)
Rusnak A. - Theoretical bases of increase in innovation and investment activity and attractiveness of agrarian enterprises, Oliynyk V. (2018)
Тульчинська С. О. - Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2018)
Ціхановська В. М. - Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу, Алексєєнко О. А. (2018)
Безус А. М. - Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства, Шафранова К. В., Безус П. І. (2018)
Колупаєв Ю. Б. - Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України, Залюбовська С. С., Мельничук І. О. (2018)
Панченко В. Г. - До питання про співвідношення неопротекціоністської та неомеркантилістської політик: нові форми стимулювання економічного розвитку (2018)
Корнілова В. В. - Економічний аспект євроатлантичної інтеграції країн центрально-східної європи (2018)
Бабич М. М. - Європейський досвід політики підтримки та стратегія розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні (2018)
Полчанов А. Ю. - Роль групи світового банку та міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів (2018)
Кравченко М. О. - Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств, Касяненко Ю. Ю. (2018)
Полєнніков М. О. - Складові та форми державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Несторяк Ю. Ю. - Інтегральна цінність біорізноманіття лісів: інституційно-інвестиційні аспекти збереження та відтворення (2018)
Чукіна І. В. - Сучасний стан організації управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств черкаської області (2018)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад, Васильєва Н. В. (2018)
Іванова Т. В. - Публічний аудит як інноваційний механізм модернізації публічного управління (2018)
Ткачова Н. М. - Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров'я (2018)
Месюк М. П. - Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Ажажа М. А. - Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України (2018)
Зайцев Д. Б. - Аналіз фактичної екологічної ситуації рівненщини як передумова розвитку системи збереження природного капіталу та енергоефективності, Валюх А. М. (2018)
Чаплай И. В. - Инициативы общественных организаций и их участие в процессе принятия правительственных решений (2018)
Бондар З. К. - Теоретичні засади конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки (2018)
Мазій І. В. - Аналіз міжнародних документів у сфері волонтерського руху (2018)
Клименко І. М. - Теоретико-методологічний підхід до ролі соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах (2018)
Куц Я. В. - Вдосконалення управління житлово-комунальним обслуговуванням населення: тандем ринкових і державних регуляторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Ягуп В. Г. - Энергетические характеристики однофазного активного выпрямителя тока при синусоидальной и трапецеидальной широтно-импульсной модуляции, Краснов А. А., Божко В. В. (2018)
Володарский В. А. - Определение параметров распределений при оцененном коэффициенте вариации (2018)
Бутько Т. В. - Формалізація технології переробки вагонопотоків із небезпечними вантажами на сортувальній станції на основі експозиції ризику, Прохоров В. М., Чехунов Д. М. (2018)
Гейко Г. В. - Разработка новых программных компонент для системы управления дизель-поездом (2018)
Мазіашвілі А. Р. - Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної сіткової інтерполяції, Корольова Н. А., Родіонов С. В., Індик С. В. (2018)
Бульба С. С. - Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі, Лукова-Чуйко Н. В., Лелет І. В. (2018)
Перцева Т. О. - Клінічна імунологія та алергологія:міст між минулим та майбутнім (2018)
Дитятковская Е. М. - История аллергологической службы Днепропетровской области (2018)
Бондаренко Н. П. - Імунологічні особливості парвовірусної інфекції в різні періоди вагітності, Лакатош В. П., Лакатош П. В. (2018)
Борисова І. С. - Аналіз показників інвалідності внаслідок професійних захворювань у Львівській області: проблеми та перспективи вирішення, Решота В. Й., Николишин З. М. (2018)
Василенко В. А. - Дисліпідемія та системне запалення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі комбінованої антиретровірусної терапії (2018)
Гашинова К. Ю. - Інвазивний легеневий аспергільоз: сучасний стан проблеми та клінічний випадок, Колісник Н. С., Дмитриченко В. В., Каплан П. Ю., Кужевський І. В., Гуртовий В. А., Мізіна В. М. (2018)
Дараган Г. М. - Актуальні питання вакцинації та епідеміологічного нагляду за кором і краснухою в Україні, Крушинська Т. Ю., Степанський Д. О., Демчишина І. В., Колеснікова І. П. (2018)
Дитятковська Є. М. - Ефективність комбінації антигістамінних препаратів та блокатора лейкотрієнових рецепторів у лікуванні загострення полінозу з нападами бронхіальної астми, Родкіна І. А., Євтушенко М. А., Грибанова Л. В., Бендецька Ю. В., Романова А. А., Корецкая Є. В. (2018)
Yeryomenko G. V. - The treatment of patients with asthma and comorbidity, Bezditko T. V. (2018)
Карасьова О. В. - Показники загальноклінічних методів обстеження як прогностичні маркери тяжкості перебігу системної склеродермії, ускладненої розвитком пневмосклерозу, Родіонова В. В. (2018)
Кенс О. В. - Пошук молекулярно-генетичного маркера схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту в дітей, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2018)
Кондрацька О. А. - Протективний ефект цитрату германію при ендотоксин-індукованій оваріальній дисфункції в мишей, Грушка Н. Г., Каплуненко В. Г., Павлович С. І., Срібна В. О., Янчій Р. І. (2018)
Корецкая Є. В. - Динамика рівня цитокінів під впливом діалізату лейкоцитів ліофілізованого (Імодину) на фоні алергоспецифічної імунотерапії (АСІТ) пилковими алергенами у хворих на поліноз (2018)
Корж Н. В. - Діагностика та прогнозування розвитку загострень ХОЗЛ у хворих з надмірною вагою (2018)
Кузьміна Г. П. - Роль позааудиторної роботи лікарів-інтернів у підвищенні якісної успішності з питань клінічної імунології та алергології під час первинної спеціалізації за фахом "Внутрішні хвороби", Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В., Азаренко В. Є., Василенко А. М., Хацько В. Е. (2018)
Kuryata O. - Serum matrix metalloproteinase (mmp)-2,9 activity, galectin-3 and systemic inflammation in patients with postinfarction heart failure with preserved ejection fraction, Zabida A., Sirenko O. (2018)
Курята О. В. - Функція зовнішнього дихання у хворих після трансплантації нирки в умовах імуносупресивної терапії, Штепа О. О., Галущак О. В. (2018)
Ліпко О. П. - Імунологічні зміни при "малих" формах уражень епітелію шийки матки, Бобрицька В. В., Потапова Л. В., Ткачова Н. В. (2018)
Matvyeyeva S. L. - Cytokine profile and efficacy of chemotherapy depending on thyroid state in patients with pulmonary tuberculosis, Shevchenko O. S. (2018)
Мостовой Ю. М. - Хронічні супутні захворювання внутрішніх органів як фактор ризику ускладнень та фатального перебігу негоспітальної пневмонії, Демчук А. В., Константинович Т. В., Чічірельо-Константинович К. Д. (2018)
Перцева Т. О. - Роль нейтрофільно-лімфоцитарного індексу у прогнозуванні перебігу негоспітальної пневмонії в госпіталізованих хворих, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2018)
Разумний Р. В. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію (2018)
Степанова Н. М. - Вплив індигенної мікробіоти кишківника на інтенсивність оксидативного стресу та цитокінову ланку імунітету в жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Дріянська В. Є., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Савченко В. С. (2018)
Ханюков А. А. - Опыт ведения больных с синдромом Чарджа-Стросса, Лакиза Т. В., Симонова Т. А., Пряжникова Л. С., Полешко В. Ю., Ромуз Н. А. (2018)
Чічірельо-Константинович К. Д. - Імунологічні аспекти цитомегаловірусної персистенції при негоспітальній пневмонії у хворих молодого віку, Мороз Л. В., Константинович Т. В., Демчук А. В. (2018)
Abaturov O. - Association between atopic and non-atopic diseases at children, Dytiatkovsky V., Naumenko N., Kulieva A., Bovsunovska K., Filatova I. (2018)
Титул, зміст (2018)
Гласов П. В. - Кластеризация экономики как эффективный механизм управленческого учета затрат предприятий (2018)
Воробьева Н. П. - Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности организации (2018)
Pin A. - The effects foreing finanical resources have on social and economic well-being (2018)
Novytska O. - Current international migration trends and the national security of Ukraine (2018)
Кабанов В. Г. - Управління змінами на період довгострокового фінансування компаній після глобальної фінансової кризи, Цеков К. В. (2018)
Гонак І. М. - Протекціонізм у забезпеченні економічної стабілізації країн: переваги та недоліки надмірного регулювання зед (2018)
Тоцька О. Л. - ABC-анализ доходности факультетов восточноевропейского национального университета имени леси украинки (2018)
Тріпак М. М. - Оптимізація видатків кошторису інклюзивного вищого навчального закладу в умовах соціальної моделі оздоровчої реабілітації (2018)
Шморгун Л. Г. - Стратегічне управління земельними ресурсами в Україні в контексті екологічного відновлення басейнів малих річок, Дегодюк Е. Г., Атаманюк Ю. А., Махортов Ю. О. (2018)
Чупайленко О. А. - Управління міжнародними мультимодальними вантажнимиперевезеннями, Дудник О. С., Дудник А. А. (2018)
Гладинець Н. І. - Стратегічне управління ресурсами туристичного підприємства на базі інноваційних підходів (2018)
Громоздова Л. В. - Управління науково-дослідним потенціалом при формуванні сталого розвитку туристичної індустрії, Громоздов В. В., Лукаш І. М. (2018)
Коценко К. Ф. - Особливості механізму управліннятуристською діяльністю в Україні (2018)
Вдовенко Н. М. - Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку, Цимбал Л. І., Павленко М. М. (2018)
Шепелев С. С. - Оцінка глобальних субсидій рибному господарству в аспекті монетарної вартості та конкурентоспроможності (2018)
Марченко И. А. - Методичні підходи до регулювання галузі козівництва в контексті угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (2018)
Солнцева А. В. - Особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни Иценко—Кушинга у детей, Волкова Н. В. (2018)
Вязова Л. С. - Роль генетического полиморфизма TaqIA гена дофаминового рецептора 2 типа, уровня дофамина и лептина крови в формировании разных форм ожирения у детей, Солнцева А. В., Аксенова Е. А., Дашкевич Е. И., Емельянцева Т. А. (2018)
Левенець С. О. - Гормонально­метаболічні показники в дівчаток­підлітків із гіпоменструальним синдромом із різною ефективністю негормонального лікування, Начьотова Т. А., Удовікова Н. О., Кашкалда Д. А. (2018)
Помогайбо К. Г. - Основні заходи з оптимізації якості життя дітей та підлітків з ожирінням (2018)
Турчина С. І. - Корекція імунологічної реактивності як складова комплексної терапії в підлітків із несприятливим перебігом дифузного нетоксичного зоба, які мешкають в умовах легкого йододефіциту, Шляхова Н. В. (2018)
Спринчук Н. А. - Оптимізація дози соматотропного гормона під час лікування дітей допубертатного віку із синдромом біологічно неактивного гормона росту, Белякова Ю. І. (2018)
Самсон О. Я. - Шляхи досягнення компенсації цукрового діабету в дітей та підлітків, Вишневська О. А., Спринчук Н. А., Музь Н. М., Большова О. В. (2018)
Майданник В. Г. - Регуляторные паттерны в оценке функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Файнзильберг Л. С., Дуккарт К. Б., Морозик А. А., Кондратюк А. С. (2018)
Сенаторова А. С. - Муковисцидоз и сахарный диабет у подростка, Тельнова Л. Г., Черненко Л. Н., Долгарева С. Б. (2018)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 2 (2018)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2018)
Вишневська Л. - Фотовиставка в НБУВ "Західний Китай – регіон широких перспектив” (2000)
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного видання і книгорозповсюдження” (2000)
Німчук В. - Виникнення східнослов’янської писемності (2000)
Рогова П. - Державна науково-педагогічна бібліотека України: аспекти становлення (2000)
Величко Т. - Бібліотеці Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова - 80 (2000)
Бардієр К. - Службова База Даних Систематизатора (2000)
Шемаєва Г. - Формування інформаційного ринку продуктів та послуг у галузі ветеринарної медицини (2000)
Фоменко Д. - О. Смирнова-Россет та її оточення в портретах сучасників (із фондів сектору естампів та репродукцій НБУВ) (2000)
Барретт Дж. - Провідна роль Бібліотеки Конгресу в системі бібліотек США: вплив та взаємодія (2000)
Чишко В. - Варварцев М. Україна й Італія у наукових, освітніх та літературних взаєминах. (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Документи, епістолярій, матеріали, Лобода Т. (2000)
Слободяник М. - Наталя Миколаївна Кушнаренко (2000)
Запаско Я. - "Книга, як і хліб, має бути доступна кожній сім’ї” (2000)
Костенко Л. - 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва”, Павлуша Т., Чекмарьов А. (2000)
Ковальчук Г. - До 200-річчя першої публікації "Слова о полку Ігоревім” (2000)
Солонська Н. - Стажування молодих українських викладачів у США за Програмою ім.. Фулбрайта, Арсенко Т. (2000)
Віктор Григорович Китастий (2000)
Зміст журналу "Бібліотечний вісник” за 2000 р. (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Носко М. О. - Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до профільного навчання, Проніков О. К. (2018)
Барабаш О. В. - Сучасні аспекти змісту магістерської підготовки інженерів-екологів у вищих навчальних закладах США (2018)
Баранова Л. М. - Актуальні проблеми кроскультурної підготовки майбутніх учителів в Україні (2018)
Bakhmat N. V. - The primary school future teacher competitiveness formation by means of pedagogical modeling (2018)
Бивалькевич Л. М. - Вивчення впливу методики музично-фізичного тренінгу на покращення адаптації студентів-першокурсників, Кудін С. Ф., Юцевич І. С. (2018)
Бишевець Н. Г. - Організація здоров’язберігаючого навчального середовища студентів в умовах інформатизації освіти, Денисова Л. В., Усиченко В. В. (2018)
Волошина О. В. - Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов (2018)
Горленко В. П. - Научное обоснование ключевых вопросов организации педагогической практики студентов (2018)
Горчинський С. В. - Методика використання онлайн-курсів у процесі вивчення інформатики майбутніми вчителями технологій, Точоний Д. П. (2018)
Давиденко А. А. - Новації, інновації та їх ефективність (2018)
Дем’яненко Н. М. - Посада "педагог-тьютор": доцільність упровадження до класифікатора професій України (2018)
Джевага Г. В. - Ергономічний дизайн сайту дистанційного навчання для умов середовища віртуальної реальності, Ламанський Є. А. (2018)
Дрижак В. В. - До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті Закону України "Про освіту", Єрмак С. М. (2018)
Дубініна Н. В. - Педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти, Бочевар А. Г. (2018)
Дудорова Л. Ю. - Удосконалення організації і змісту фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах (2018)
Зенько Н. Н. - Социальная активность студентов как критерий их творческой самореализации (2018)
Іванова О. С. - Заміна практичних занять на лабораторні роботи із використанням комп’ютерних технологій для формування навиків дослідницької роботи та розвитку творчих здібностей студентів, Кононова Д. В., Заєць П. М. (2018)
Калашник В. Л. - "Ідеальна" лекція у вищій школі, Олексієнко О. Г. (2018)
Кучерява К. В. - Модель розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки (2018)
Лазаренко М. Г. - Об’єктивні передумови вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах (2018)
Магрламова К. Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти (2018)
Малімон О. О. - Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти, Пантік В. В., Цьось А. В. (2018)
Мартиненко М. Ю. - Використання ІКТ в процесі викладання англійської мови як відображення інформаційно-комунікаційної компетентності викладача (2018)
Нагорняк С. В. - Правовиховна діяльність як елемент правового виховання (2018)
Нітченко Г. М. - Теоретичний аналіз проблеми медіаграмотності молоді, Ховрич М. О. (2018)
Плющ В. М. - Метакогнітивний підхід до організації навчання майбутніх учителів (2018)
Пташенчук О. О. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів біології (2018)
Самко А. М. - Формування наукової картини світу – напрям досліджень наукової школи С. Гончаренка (2018)
Самохвалова І. Ю. - Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів аграрного університету, Мелюшкина В. В., Рибалко П. Ф. (2018)
Селиванова Л. И. - Менторство саморазвития личности и профессионального становления студентов (2018)
Cігаєва Л. Є. - Проблема підготовки фахівців-андрагогів для роботи з дорослими (2018)
Sheremet I. - The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school, Vasilenko K. (2018)
Штепура А. П. - Норми і методи дистанційної освіти у системі вищої освіти Польщі (2018)
Бабійчук С. М. - Пріоритетні шляхи реформування наукової освіти США (2018)
Богомолова М. Ю. - Діяльність українських урядів в освітній сфері України в 1917 – 1920 році (2018)
Вахнова А. П. - Вплив психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості організму учнів старшої школи, Смоляр І. І. (2018)
Вільчковський Е. С. - Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів у Польщі у 20-30-х роках ХХ століття, Пасічник В. Р. (2018)
Горяна Л. Г. - Поліфункціональність підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників до формування критичного мислення у процесі управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій (2018)
Дрозденко В. М. - Інклюзія – стратегічний напрямок організації сучасної освіти та готовність вчителя технологій до її забезпечення, Ковбаса М. І. (2018)
Іваненко Л. В. - Виховання молоді як запорука миру в концепції Емеріка Крюсе (2018)
Киливник В. В. - Діагностика знань про соціокультурну компетентність майбутніх учителів іноземної мови в системі професійної підготовки (2018)
Кущова Т. О. - Педагогічні ідеї А. М. Топорова у контексті підготовки та професійного удосконалення педагогів (2018)
Мазуренко К. Ю. - Герменевтика як основа вивчення релігій (2018)
Максименко О. О. - Навчання іноземних мов на рівні старшої школи Фінляндії: модель випередження часу (2018)
Оніщук І. І. - Особистість вчителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості (2018)
Пліско Є. Ю. - Нормативно – правові засади функціонування соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (1991 – 2016 рр.) (2018)
Попельнюх О. І. - Підготовка вчителя в історії вітчизняної освіти ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (гуманістичний аспект) (2018)
Пронікова І. В. - Базові поняття економічної освіти школярів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Рибалко П. Ф. - Функціональна адаптація студентів легкоатлетів до навчально-тренувальної діяльності, Гриб Т. О., Клименченко Т. Г. (2018)
Третяк О. С. - Запобігання конфліктних ситуацій у роботі вчителя з учнями, які мають посттравматичні розлади, Веселова Н. П. (2018)
Багінська О. В. - Удосконалення дидактичного забезпечення процесу формування рухової функції дітей шкільного віку, Лисенко Л. Л. (2018)
Белан Т. Г. - Профорієнтаційна робота з учнями старших класів на уроках технологій (2018)
Видра О. Г. - Особливості навчання старшокласників технології "вишивка гладдю", Анисовець О. Ю. (2018)
Грисюк О. М. - Випереджувальне навчання як форма підготовки майбутніх педагогічних працівників у контексті модернізації педагогічної освіти (2018)
Дідур Н. А. - Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки (2018)
Дрозденко Н. М. - Педагогічні аспекти формування професійних компетенцій майбутніх учителів технологій, Долгополова О. В. (2018)
Матвієнко О. В. - Метод ситуаційного аналізу ("case study" method) як засіб формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної взаємодії (2018)
Мелаш В. Д. - Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи, Варениченко А. Б., Безталанна К. С. (2018)
Мінько Н. П. - Можливості використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання, Шаш Т. О. (2018)
Полетай О. М. - Педагогічна практика як засіб підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Полетай В. М., Полетай А. В. (2018)
Попович А. С. - Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти (2018)
Ребенок В. М. - Методичні засади формування академічної компетентності майбутнього вчителя фахової підготовки (2018)
Руднік Ю. В. - Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов (2018)
Рябченко С. В. - Гнучкі педагогічні технології у системі підготовки вчителя біології, Симонова Н. А., Ліфар М. Г. (2018)
Торубара О. М. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів, Павленко М. М. (2018)
Трояновська М. М. - Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Удич З. І. - Сторітеллінг (storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів (2018)
Чабан Н. І. - Методика розробки фахових текстів з української мови для майбутніх учителів художньої культури (2018)
Юрійчук Н. Д. - Роль самостійної роботи у фаховому становленні майбутніх учителів-філологів (2018)
Manchul B. - Cognitive and Communicative Basis of Discourse Studies in Philosophy and Linguistics, Podhorna L. (2016)
Гнатюк Я. - Раціональна реконструкція як метод прикладної ситуаційної логіки (2016)
Малишена Ю. - Соціальна епістемологія (нормативний та натуралістський підходи) (2016)
Лінґрен Віґель С. М. - Поняттєве спрощення та філософський смисл (2016)
Вертель А. - Синхроністичність: час, який творить смисл (2016)
Казаков М. - Структурно-функціональний метод верифікації як підхід до демаркації науки і псевдонауки (2016)
Bolado G. - Paradojas de la libertad en la filosof?a espa?ola contempor?nea (2016)
Diaz Alvarez J. M. - Algunas reflexiones orteguianas sobre Espa?a: cien a?os despu?s (2016)
Ramirez Voss J. - Ortega y el problema de la intuici?n. La eficacia del intuicionismo en la Escuela de Madrid (2016)
Богомолець О. - Образи святих воїнів у православному іконописі (2016)
Маскевич О. - Священне і профанне в сімейно-побутовій сфері українських віруючих (2016)
Balinchenko S. - Hyperdemocratic Patterns of Justice and Law in the Context of Democracy Drift (2016)
Сагановська Т. - Етика ненасилля в контексті сучасних процесів глобалізації (2016)
Данелюк А. - Екзистенційні виміри туризму, Мельничук М.І. (2016)
Снегірьов І. - Штучний інтелект як чинник нелінійного розвитку соціальних систем (2016)
Починок І. - Проблема знання й освіти у філософії Макса Шелера (2016)
Дєнєжніков С. - Методологічні засади побудови моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру (2016)
Наші автори (2016)
Абрамчук В. С. - Позіноміальні інтерполяційні многочлени і квадратурні формули, Абрамчук І. В., Прищепа Д. О., Пугач О. С. (2018)
Архіпова Т. Л. - Основні завдання курсу "Введення до фаху" при підготовці вчителів інформатики, Архіпова К. С. (2018)
Ворожбит А. В. - Огляд курсу за вибором "Основи верстки та веб-програмування", Рибак О. С. (2018)
Грудинін Б. О. - Результати всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі малої академії наук України (2018)
Добровольська А. М. - Метод проектів: формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців (2018)
Іщенко С. М. - Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва (2018)
Катеринюк Г. Д. - Психолого-педагогічні аспекти формування умінь математичного моделювання в учнів старшої школи (2018)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання множинного лінійного регресійного аналізу з використанням статистичного середовища R (2018)
Ковальчук В. Ю. - Формування математичної культури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2018)
Кудін А. П. - Сценарії технології змішаного навчання математики в системі MOODLE, Міненко О. М. (2018)
Кузнецова Г. А. - Проблема систематизації та узагальнення знань студентів втнз під час вивчення дисципліни "Вища математика" (2018)
Літвінова М. Б. - Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти (2018)
Литвинова С. Г. - Використання систем комп’ютерного моделювання для проектування дослідницьких завдань з математики (2018)
Павленко А. І. - Метод візуалізації графічних ліній у геометричній оптиці як інноваційна складова освітніх можливостей підготовки фахівців у вищій школі (2018)
Стяглик Н. І. - Компетентісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців з розробки програмного забезпечення вищими навчальними закладами І - ІІ рівнів акредитації (2018)
Ткачук Г. В. - Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання (2018)
Bazurin V. - Interdisciplinary Problems As One Of The Ways Of Implementation Of Practical-Oriented Approach In Teaching Of General Physics Of Future Teachers Of Labor Education And Technologies (2018)
Burov О. - Profile Mathematical Training: Particular Qualities Of Intellect Structure Of High School Students (2018)
Konoval O. - Debatable Tasks In The Traditional Method Of Electrodynamics Teaching (2018)
Uhryn Yu. - Reasoning Of The Most Distinct Vision Distance, Brytan V., Trembetskyi M. (2018)
Voskoglou М. - Application Of Fuzzy Relation Equations To Assessment Of Analogical Problem Solving Skills (2018)
Антошків М. С. - Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання (2018)
Балалаєва О. Ю. - Інтерфейс словникового модуля електронного посібника "Elementa Linguae Latinae" (2018)
Безусова Т. А. - Пути организации компетентного подхода в сфере высшего профессионального образования (2018)
Бистрянцева А. М. - Застосування методу площ до розв’язування геометричних задач в контексті підготовки до державної підсумкової атестації (2018)
Близнюк М. М. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій (2018)
Бугра А. В. - Реалізація компетентністного підходу в процесі самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей під час вивчення математичних дисциплін (2018)
Величко С. П. - Поєднання навчального експерименту із сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій на прикладі аналізу коливального руху тягарця на пружині, Ткаченко В. М. (2018)
Володко И. М. - Оценивание знаний студентов при использовании тестов по математике, Черняева С. В. (2018)
Герасімова Т. Ю. - Методи формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики (2018)
Глушак О. М. - Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність, Семеняка С. О. (2018)
Гулай О. І. - Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів (2018)
Дегтярьова Н. В. - Лабораторний практикум як форма організації навчальної діяльності учнів 7 класів, Макарова В. В. (2018)
Демкова В. О. - Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі, Хомяковський Ю. Л. (2018)
Єжова О. В. - Педагогічні умови підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей (2018)
Єфименко С. М. - Засоби Mathcad у навчальному фізичному експерименті (2018)
Завражна О. М. - Реалізація творчої та науково- дослідної складових самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи, Салтикова А. І. (2018)
Задерей Н. М. - Методичні аспекти професійно-орієнтовної математичної підготовки студентів технічних університетів, Нефьодова Г. Д. (2018)
Збаравська Л. Ю. - Наскрізна організація виконання самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей (2018)
Зенцова И. М. - Информационные технологии при организации самостоятельной работы бакалавров по дисциплине "Методы математической статистики в психолого-педагогических науках" (2018)
Іващенко М. В. - Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, Бикова Т. Б. (2018)
Іщенко Р. М. - Аналіз результатів вхідного контролю знань з фізичних основ механіки студентів технічного університету (2018)
Карпова Г. С. - Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів (2018)
Кокойло А. Ю. - Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень (2018)
Кравчина Т. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови професійного спрямування (2018)
Лукашова Т. Д. - Модульні арифметики, Марченко К. В. (2018)
Мартиненко О. В. - Контроль навчальної діяльності студентів педагогічних університетів при вивченні фундаментальних математичних дисциплін, Чкана Я. О. (2018)
Мельниченко О. П. - Емпіричне дослідження комунікативних здібностей учня від часу, проведеного в соціальних мережах, Ревицька У. С. (2018)
Мулеса О. Ю. - Місце теми "Інструкція SELECT" в змістовому модулі "Реляційні бази даних" та методика її навчання, Гече Ф. Е., Розлуцька Г. М., Імре Ю. Ю. (2018)
Мурашковська В. П. - Психолого-педагогічні основи математичної підготовки майбутніх інженерів-механіків, Казнадій С. П. (2018)
Павлова Н. С. - Практика використання елементів дистанційного навчання у підготовці вчителів інформатики, Музичук К. П. (2018)
Прохоров Д. И. - Распределение содержания обучения математике по информационным слоям в информационно-обучающих ресурсах (2018)
Руденко Ю. О. - Професійна адаптація молодих викладачів комп’ютерних наук (2018)
Сакунова Г. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти, Мороз І. О. (2018)
Семеніхіна О. В. - Використання GeoGebra Exam у професійній підготовці майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, Друшляк М. Г. (2018)
Сиротина И. К. - Образовательная математическая игра MiniQuali: дидактический аспект (2018)
Ситніков О. В. - Засоби створення та використання віртуальної фізичної лабораторії (2018)
Скороход Г. И. - Общенаучные понятия в обучении математике (2018)
Скуратовський Р. В. - Суми послідовних чисел Фібоначчі, Руденко Д. В. (2018)
Смагіна О. О. - Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету, Переяславська С. О., Жукова В. М. (2018)
Тарасова Т. Б. - Використання елементів дистанційного навчання у вищому навчальному закладі: погляд психолога (2018)
Ткаченко І. А. - Теорія і практика використання програми Star Walk 2 у навчальному процесі з астрономії (2018)
Федусенко О. В. - Використання програмного модуля імітаційного моделювання роботи лікарняної палати при вивчені систем масового обслуговування (2018)
Чашечникова О. С. - Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу (2018)
Шамшина Н. В. - Методичні особливості вивчення зв’язків та типів об’єднання у базах даних Microsoft Access (2018)
Яблочніков С. Л. - Метод перетворюючої матриці як доказ існування інтегральних многовидів, Купцов М. І., Яблочнікова М. С., Купцов І. М. (2018)
Луняк Є. М. - Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського (2017)
Страшко Є. М. - Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського (2017)
Токарєв С. А. - Козацько-старшинська родина Кониських у суспільно-політичному житті Української козацької держави (2017)
Гайденко П. И. - Существовали ли ереси в домонгольской Руси? (постановка проблемы) (2017)
Моціяка П. П. - Відьомські процеси і протестантські церкви Західної Європи XVI–XVIII ст. (2017)
Мицик Ю. А. - Документи священнослужителів Сіверщини другої половини ХVІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Відділу рукописів Бібліотеки Польської академії наук у Кракові), Тарасенко І. Ю. (2017)
Співак В. В. - Життя та спадщина Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури епохи бароко (2017)
Желєзко Р. А. - Ніжинський протопіп Симеон Адамович:змовник у рясі (2017)
Пархоменко О. М. - Обер-прокурор Святійшого синоду Іван Іванович Меліссіно та його спроба реформування Російської православної церкви (2017)
Гейда О. С. - Архівна збірка архієпископа Філарета (Гумілевського): легенди та історична реконструкція (2017)
Чеботарьов Д. О. - Роль Свято-Володимирського братства в Київській єпархії (1903–1915) (2017)
Стахурська А. В. - Наукова, культурно-просвітницька та релігійна діяльність Марка Грушевського (1865–1938) (2017)
Філатов Б. С. - Українська православна церква та протестантські союзи на Сумщині у 1986–1991 рр. (2017)
Баров В. В. - Німці-протестанти в українському повстанському русі 1919–1921 рр. (2017)
Баранова Н. М. - Протестантизм у системі цінностей сучасного суспільства (2017)
Лейберов О. О. - Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття: спроба колективного соціального портрета (2017)
Гордієнко Д. С. - Василь Ляскоронський та його дослідження з історії Реформації у Франції (2017)
Крупенко О. В. - Господарський стиль старообрядця-підприємця у ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської губернії) (2017)
Морозов С. О. - Європейське бачення Альтьєро Спінеллі (2017)
Дмитренко Н. М. - Археологічні дослідження провінційних музеїв Лівобережної України (20-ті роки ХХ ст.) (2017)
Костів М. Б. - Антирелігійна пропаганда на шпальтах преси Чернігівщини на початку 30-х років ХХ ст. (2017)
Дейнека К. С. - Культурно-просвітницька діяльність ніжинських театрів першої третини ХХ ст. (2017)
Самойленко Г. В. - Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" і її інтерпретації в однойменних драмах М. Старицького К. Ванченка-Писанецького (до проблеми текстологічного порівняння) (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Artemev S. - Research of methods of obtaining continuous fibres of whiskers, Shaporev V., Tsymbal B. (2018)
Kharchenko A. - Analysis of methods of regulation of silicon dioxide particles size obtained by the Stober method, Myronyuk O., Melnyk L., Sivolapov P. (2018)
Prytula N. - Development of software for analysis and optimization of operating modes of underground gas stores, Prytula M., Boyko R. (2018)
Pitak I. - Generalization of the aerodynamic characteristics of the cyclone and vortex chambers during their functioning, Shaporev V., Pitak O., Briankin S., Vasilyev M. (2018)
Pizintsali L. - Analysis of recycling of non-ferrous metals as a part of recycling of sea-going ships, Aleksandrovska N. (2018)
Gomelya N. - Efficiency estimation of cation-exchange recovery of heavy metals from solutions containing their mixtures, Trohymenko G., Shabliy T., Hlushko O. (2018)
Obushenko T. - The solvent sublation of bromocresol green from waters solutions, Tolstopalova N., Baranuk N. (2018)
Penkina N. - Research of flavour characteristics of beer with addition of pine extract, Tatar L. (2018)
Petrusha O. - Development of the measurement method of porosity of bakery products by analysis of digital image, Daschynska O., Shulika A. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Bilorus T. - Formation of HR (human resources) business strategy based on SPACE analysis (2018)
Klochan V. - Substantiation of organizational and economic complex for increase of social responsibility of business in Ukraine, Kostyrko A., Bobrovskay N. (2018)
Kolos I. - Diagnostics in lean management system of industrial enterprise (2018)
Levchenko Ia. - Testing of the assessment model of enterprise investment attractiveness on an example of Ukrainian motor transport enterprises, Kyrchata I., Shersheniuk O. (2018)
Grygorak M. - Formation of management mechanisms of balanced development of logistics services market (2018)
Alieinikova N. - Improvement of the procedure for integral assessment of the financial and corporate state of share-based societies (2018)
Rozhko V. - Social responsibility research food manufacturer as important factor increasing quality of production (2018)
Chapran S. - Development of dynamic model of forming investment value of resources in information systems of integrated service networks (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Gerasymchuk I. - Result of implementation of resource-saving system in agro-industrial complex, Popyk P., Gerasymchuk N., Shtuler I., Lisun Y. (2018)
Berezina S. - Research of the essence of social risk management (2018)
Kryshtanovych M. - Improvement of economic and information mechanisms of social-economic development of mountain territories, Kholiavka V., Kryshtanovych S., Hul I. (2018)
Ivanova N. - Formation of the integral indicator of economic security of the region by taxonomy method (2018)
Omelyanenko V. - Analysis of conceptual aspects of institutional and technological design (2018)
Iatsukh O. - Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security, Demchenko I., Zakharova N., Tsap V. (2018)
Kovalenko M. - Improvement of the emissional component of the banking system as the factor of activation of the investment process, Ziuz D., Nakisko O., Rudenko S., Ryzhikova N. (2018)
Abstract and References (2018)
Шевченко Л. І. - Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності (2016)
Шулінова Л. В. - Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики (2016)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз (2016)
Підкамінна Л. В. - Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів (2016)
Булах М. Б. - Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць (2016)
Білошицька В. О. - Мовна особистість у мас-медійному дискурсі: вербальносемантичний рівень (2016)
Яшенкова О. В. - Наближення до адресата як тактика контактовстановлення в англо-американському діловому дискурсі (2016)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Про один фольклорний за походженням компонент поетики Кирило-Мефодіївського перекладу "Пісні над піснями" (2016)
Дорофєєва М. С. - Синергетика і "образи" перекладу (2016)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту (2016)
Росовецький С. С. - Концепт "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах (2016)
Del Gaudio S. - Dialectology and sociolinguistics in the East Slavic linguistic tradition: a short survey (2016)
Шевченко Л. І. - Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки, Шматко В. І. (2016)
Калєтнік А. А. - "Другий абревіатурний вибух" і мови спеціального призначення (2016)
Мацюк З. С. - Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду "материнство" (на матеріалі західнополіської фразеології), Фенко М. Я. (2016)
Галамага О. В. - Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматикосугестивному висвітленні (2016)
Конопля В. К. - Аналіз якісної оцінки кіберспортивних навичок студентів засобами web-орієнтованої системи, Кравченко О. В. (2017)
Мазурок Т. Л. - Експертне оцінювання для функціонування автоматизованої системи управління навчанням (2017)
Шестакевич Т. В. - Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні, Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2017)
Гетьманець О. І. - Алгоритм перетворення відеопотоку для прискорення та оптимізації пошуку переміщення об’єкту, Гагарін О. О. (2017)
Глибовець А. М. - Автоматизований пошук іменованих сутностей у нерозмічених текстах українською мовою (2017)
Клименко М. С. - Метод розпізнавання емоційного стану диктора за фразовими моделями (2017)
Шаховська Н. Б. - Метод побудови текстового шаблону для екстракції інформації зі слабоструктурованих даних, Швороб І. Б. (2017)
Волков В. А. - Обзор систематических методов автоматической генерации тестовых данных по исходному коду программ, Колчин А. В., Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2017)
Микіч Х. І. - Менеджмент знань про ситуації у системах із ситуаційною обізнаністю, Буров Є. В. (2017)
Вакал Л. П. - Побудова найкращих чебишовських наближень сплайнами (2017)
Osaulenko V. M. - Testing simple neuron models with dendrites for sparse binary image representation (2017)
Тимофієва Н. К. - Про природу скінченних та нескінченних комбінаторних множин (2017)
Хіміч О. М. - Інтелектуальна система для дослідження та розв’язування задач на власні значення на паралельних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi, Попов О. В., Чистякова Т. В., Рудич О. В., Чистяков О. В. (2017)
Березький О. М. - Інтелектуальна система автоматизованої мікроскопії аналізу гістологічних та цитологічних зображень, Піцун О. Й., Лящинський П. Б., Лящинський П. Б., Мельник Г. М. (2017)
Kotyra A. - Determination of biomass co-combustion process state based on flame image series analysis, Wójcik W., Gromaszek K. (2017)
Писаренко В. Г. - О применении подводных роботов для экспедиционных задач мониторинга ледников континентального шельфа Восточной Антарктиды, Корнеев С. В., Кузько А. В. (2017)
Пукач П. Я. - Алгоритм формування відповіді чат-бота, Шаховська Х. Р. (2017)
Щерба А. О. - Оптимізація наборів даних при оцінюванні вартості об’єктів ринку нерухомості (2017)
Title, contents (2018)
Kravchenko О. - Development of medical diagnostic decision support systems and their economic efficiency (2018)
Grigorovskiy P. - Development of the technique of expert assessment in the diagnosis of the technical condition of buildings, Terentyev O., Mikautadze R. (2018)
Salo A. - Simulation of water purification machine for vending cyber physical systems (2018)
Slipchenko V. - Development of hardware and software of the complex for hypoxytherapy, Poliagushko L., Kotunov V. (2018)
Prykhno Y. - Development of the multi-project forming method in shipping company’s development (2018)
Kuzkin O. - Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route (2018)
Hrabovskyi Y. - Development of methodological principles of supportpreservation engineering work, Yevsyeyev О. (2018)
Vdovychenko V. - Analysis of the resources provision of stopping points of transport-transfer stations of urban passenger transport (2018)
Hrytsaienko M. - Development of the information platform model for the neutralization of potentially dangerous underwater objects (2018)
Abstract and References (2018)
Гавриш І. В. - Боротьба духовенства і вірних Станиславівської єпархії за легалізацію Української Греко-католицької церкви (1985–1989 рр.) (2017)
Каюк А. О. - Розкриття історичної правди про жахи сталінської репресивної машини в журналі "Огонек" (1986–1991 рр.) (2017)
Каганов Ю. О. - Вища школа як середовище ідеологічного виховання "нової радянської людини" в Україні (друга половина XX ст.) (2017)
Сацький П. В. - Будівництво верхньо-інгулецької і нижньо-інгулецької систем зрошування півдня України і закладення перспектив господарського освоєння півдня України і північних районів Криму (1950–1953 рр.) (2017)
Орлянський В. С. - Німецька окупаційна влада як симбіоз нацистської і комуністичної систем (2017)
Спудка І. М. - Система адміністрування як засіб реалізації планів нацистів на окупованій території, Турчина Л. В. (2017)
Ільницький В. І. - Протиповстанська боротьба у карпатському краї ОУН (1945–1954): чекістсько-військові операції як засіб придушення українського визвольного руху (2017)
Усиков О. О. - Відбудова промисловості Миколаївщини в 1944–1950 рр. (2017)
Подобєд О. А. - Переміщені українці повоєнної західної Німеччини та формування культурної пам'яті (2017)
Kravchuk L. V. - Prerequisites, objectives and forms of soviet education in ternopil region of western ukrainian September 1939 – june 1941 (2017)
Бабюк Л. Я. - Медицина у повсякденному житті жіноцтва радянської України в роки НЕПу (1921-1927) (2017)
Ігнатуша О. М. - Місце півдня України у становленні вітчизняного протестантизму (кінець ХVІІІ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Савчук Т. Г. - З'їзд духовенства та мирян миколаївської єпархії синодальної церкви (22-23 липня 1927 р.): анатомія церковного життя (2017)
Чучалін О. П. - Адміністративний апарат Київської єпархії Російської православної церкви у 1920–1930-х рр. (2017)
Єпик Л. І. - Формування україномовного простору на Сумщині на початку 20-х років ХХ ст. (2017)
Ігнатуша Г. О. - Культурологічна сфера творчої діяльності Олександра Воронина: реконструкція за матеріалами родинної бібліотеки Вараввів-Ворониних (2017)
Бежук О. М. - Освітня та популяризаційна праця О. Левицької в товаристві "Просвіта" (2017)
Салата Г. В. - Життя та діяльність вченого-механіка М.М. Філоненка-Бородича (1885–1962 рр.): формування наукового та інженерного світогляду (2017)
Тарасенко О. О. - Школа істориків університету св. Володимира: штрихи до творчого портрету Олександра Івановича Ставровського (1811–1882) (2017)
Падалка С. С. - Суспільний менталітет як чинник зловживань хабарництвом на правобережній Україні у другій половині XIX – на початку XX століття (2017)
Черемісін О. В. - Державна та земська фінансова допомога міському самоврядуванню півдня України протягом XIX – початку XX ст. (2017)
Сердюк І. О. - Принципи ім'янаречення дітей в суспільстві Гетьманщини (2017)
Саричев В. Д. - Запорозька чайка та питання класифікації (2017)
Якубовська О. З. - Обробка та використання деревини населенням українського Прикарпаття у VIII–X ст. (2017)
Олійник Г. О. - Типологічні ряди скляних та кам'яних прикрас з жіночих пізньосарматських комплексів (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського