Бліненко О. - Підхід до оптимізації множинного інтелекту за допомогою гри (2018)
Бородіна Н. - Комп'ютерна гра як тренажер філософського дискурсу (2018)
Грида Т. - Гра як інструмент лікарняної клоунади, Тихомірова Ф., Шевченко Н. (2018)
Didukh E. - Conceptual foundations of morality in videogames (2018)
Лугова Т. - Гейміфікація методів класифікації в контексті інформаційного суспільства, Раєва В. (2018)
Панкевич O. - Застосування ігрових технологійї під час підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери: акмеологічний підхід (2018)
Prokofyeva S. - Games and violence (2018)
Райхерт К. - Гостинність у Стародавній Греції як гра (2018)
Савченков О. - Кліпова свідомість як фактор трансформації комп'ютерних ігор (2018)
Янушевич І. - Філософські баталії або навчаючи "хрестики-нулики", Парфенюк Д. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Бабієнко В. В. - Вплив поліоксіпропіленполіолів на водні об’єкти, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л. (2016)
Babienko V. V. - Influence of polyoxypropylenepolyols on water objects, Anishchenko L. V., Mykhaylenko V. L. (2016)
Nedoborenko V. M. - The pathogenesis of iron deficiency anemia in obesity, Kaidashev I. P. (2016)
Savchenko L. V. - Acute intake of a large dose of cardiac glycosides by a young male, Mormol I. A., Husar P. O., Reva N. O., Borzykh O. A., Kaydashev I. P. (2016)
Перцева Т. О. - Нові діагностичні можливості щодо встановлення природи респіраторних симптомів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Ботвінікова Л. А. (2016)
Pertseva T. O. - New diagnostic possibilities for determining the nature of respiratory symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Botvinikova L. A. (2016)
Popova T. M. - The reproductive influence of laprol-604 on Wistar rats (2016)
Гріненко А. Ю. - Сутність та тенденції формування ринку праці: національні та загальноєвропейські тенденції (2018)
Масько А. М. - Адміністративні бар’єри для розвитку конкуренції в Україні (2018)
Скляренко М. В. - Інноваційне мале підприємництво: критерії визначення та організаційні форми (2018)
Адвокатова Н. О. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку транспортних послуг для міжнародного бізнесу, Боярчук А. І. (2018)
Будз О. Ф. - Стратегічне планування митного обслуговування підприємств на засадах врахування інтересів стейкхолдерів (2018)
Бурбан О. В. - Ринок нерухомості Казахстану: стан і перспективи розвитку, Кривов’язюк І. В. (2018)
Громенкова С. В. - Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на конкурентоспроможність країн та їх економічне зростання (2018)
Ковальчук О. Я. - Багатоваріантний аналіз глобального сталого розвитку, Періг В. М. (2018)
Колінець Л. Б. - Аспекти антикризового регулювання в Україні в умовах світової фінансової нестабільності: роль МВФ (2018)
Конохов С. В. - Система державної підтримки аграрного сектору США в контексті конкурентних переваг світових продовольчих ринків (2018)
Мирошниченко А. С. - Створення енергетичного союзу ЄС: перспективи для ринку газу України (2018)
Поворозник М. Ю. - Асиметричність фінансування охорони здоров’я у контексті формування ефективності надання медичних послуг за міжнародними стандартами (2018)
Решетило В. П. - Сучасні проблеми функціонування економіки України у відкритому глобальному середовищі, Островський І. А. (2018)
Різва Л. А. - Інвестиційні стратегії на світовому ринку нерухомості: пріоритети і специфіка розвитку, Різва Л. А. (2018)
Стрільчук Р. М. - Зміна трендів сучасної Інтернет-комерції, Крайчук С. О. (2018)
Цирульнік А. А. - Франчайзинг як ефективний метод управління готельним бізнесом в умовах ринкової економіки, Ворошилова Г. О. (2018)
Андрейченко А. В. - Державна регуляторна політика у сфері розвитку безвідходного виробництва в АПК (2018)
Васюренко Л. В. - Диференційні аспекти державного регулювання організації оплати праці (2018)
Ганський В. О. - Економічний потенціал історико-культурної спадщини та її ринкова організація в сучасних умовах (2018)
Зелінська А. М. - Засади конкурентної політики підприємств аграрної галузі України, Лавриненко С. О. (2018)
Кубатко В. В. - Еколого-економічна оцінка обсягу тіньового сектору національної економіки у формуванні рентних відносин (2018)
Хлібосолов А. С. - Інвестування в українську економіку: перешкоди та стримуючі фактори, Кудінова М. М. (2018)
Мардус Н. Ю. - Систематизація принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Переверзєва А. В. - Модель розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Пішенін І. К. - Моделювання процесів капіталізації трудового потенціалу транспортної інфраструктури АПК у сучасних умовах (2018)
Речка К. М. - Техніко-технологічна оснащеність сільського господарства як фактор його економічного зростання та розвитку (2018)
Сержанов В. В. - Інвестиції та економічне зростання: емпіричний огляд (2018)
Суска А. А. - Методика оцінки якості інституціонального середовища становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Анані Атеф Авад Фарис - Моделювання активізації інноваційних процесів залізорудного підприємства (2018)
Бутко М. П. - Ефекти та суперечності розвитку підприємств переробної промисловості в умовах глобалізації, Бердар М. М. (2018)
Демчук Н. І. - Глобалізація економіки та вибір нових організаційних форм управління в індустрії туризму, Юрченко Н. І. (2018)
Євтушенко В. А. - Маркетингові дослідження цінової політики ринку продовольчого рітейлу України, Кудінова М. М., Давиденко А. М. (2018)
Жмурко Д. С. - Удосконалення кадрового планування на прикладі торгової організації ТОВ "Епіцентр К", Кудінова М. М. (2018)
Завідна Л. Д. - Оцінка стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2018)
Іванієнко К. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства (2018)
Кривець Ю. М. - Спеціалізація і фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств, Постол А. А. (2018)
Крушельницький М. В. - Основні напрями соціально-економічної переорієнтації розвитку аграрних формувань (2018)
Маказан Є. В. - Вплив розвитку людського капіталу на розвиток країни та підприємств (2018)
Мельник К. М. - Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А. (2018)
Миронова О. О. - Формування системи управління сільськогосподарськими підприємствами в межах процесного підходу (2018)
Мороз Л. А. - Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2018)
Мусієнко В. О. - Ефективне управління людським капіталом – основоположний фактор ефективності менеджменту в умовах інноваційної діяльності, Іванова В. Б. (2018)
Євтушенко Г. В. - Інвестування в маркетингову діяльність підприємства як об'єкт фінансового аналізу, Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. (2018)
Павликівська О. І. - Проблеми інтеграції соціальної відповідальності в систему управління підприємством (2018)
Перевозова І. В. - Економічна експертиза як інструментарій комплексної системи контролінгу на підприємстві, Морозова О. С. (2018)
Прохоренко О. В. - Формування системи структурних показників оцінки бізнес-процесів на підприємстві, Брінь П. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Гальченко М. С. - Інтелект і мислення в концептах учасної епістемології (2018)
Voronkova V. H. - "Stem-education" as one of the main trends of informational and innovative education of the post-colonial world, Nikitenko V. O. (2018)
Кондур О. С. - Глобалізація як передумова і контекст комплексного впливу на розвиток освіти (2018)
Гловацкая Е. П. - Направленность высшего образования на формирование личности интеллигента (2018)
Поворознюк С. І. - Використання дитячого фольклору у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Мордоус І. О. - До питання про використання педагогічних технологій у роботі з навчання дітей молодшого дошкільного віку іноземної мови, Куценко І. М. (2018)
Титова Н. М. - Вплив реалізації міждисциплінарних зв’язків на якість підготовки педагогів професійного навчання (2018)
Гуменюк Т. Б. - Проектування фахівців майбутнього у процесі професійно-педагогічної підготовки в університеті (2018)
Коленко А. В. - Формування навичок професійного фонаційного дихання на основі методичних прийомів та комплексної системи вправ у класі сценічної мови (2018)
Хромець В. Л. - Об’єкт, предмет богослов’я та його розмежування з іншими сферами знання про релігію (2018)
Безега М. І. - Етіопатогенетичний підхід до надання допомоги пацієнтам із гострим запаленням структур середнього вуха (2016)
Bezeha M. I. - Etiopathogenetic approach to managing patients with acute inflammation of the middle ear structures (2016)
Лобурець А. В. - Попередження облітерації штучного співустя після ендоназальної фронтотомії у пацієнтів з хронічним фронтитом, Безшапочний С. Б. (2016)
Loburets A. V. - Preventing the obliteration of artificial anastomosis after intranasal frontotomy in patients with chronic frontal sinusitis, Bezshapochnyi S. B. (2016)
Ждан B. M. - Пацієнт похилого віку із хронічною серцевою недостатністю в загальнолікарській практиці, Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Волченко В. Г., Ткаченко М. В., Гордієнко О. В., Мороз Т. В. (2016)
Zhdan V. V. - Elderly patient with chronic heart failure in the general practice, Kitura O. Ye., Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Volchenko V. G., Tkachenko M. V. (2016)
Колісник І. Л. - Стан антиоксилювальної активності печінки щурів під впливом малих доз фториду натрію (2016)
Kolisnyk I. L. - Condition of antioxidant activity of the liver in rats under the influence of small doses of sodium fluoride (2016)
Popova T. M. - Adverse effects of laparol-604 on pregnant Wistar rats (2016)
Козаченко А. І. - Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 року) (2018)
Литвинов О. М. - Межі конституційного контролю у провадженнях за конституційними поданнями та конституційними скаргами: теоретичні аспекти, Богуш В. В. (2018)
Кулешов Д. В. - Незалежність судової влади як конституційна цінність та принцип конституційного ладу України (2018)
Малишкіна Н. О. - Принцип поділу державної влади та система стримувань і противаг: генезис і запровадження в Україні (2018)
Остапенко В. В. - Гарантії суб’єктивних прав і свобод як елемент правового статусу людини і громадянина (2018)
Сурженко О. А. - Деякі питання, що постають при здійсненні прав на спільне майно (2018)
Єфімов О. М. - Матеріальне благо в цивільному праві та податковому законодавстві (2018)
Довгуша М. П. - Загальна характеристика договору транспортного експедирування (2018)
Денисова Р. О. - Інститут медіації в Україні (національно-історичний аспект) (2018)
Олефір А. О. - Проблеми захисту прав учасників публічних закупівель (2018)
Бабай Д. О. - Проблема структурування суб’єктів організаційно-господарських повноважень в інноваційній сфері (2018)
Вольвач Б. В. - Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства (ретроспективний і порівняльно-правовий аспекти) (2018)
Лавренюк Т. А. - Принципи господарського права у Господарському кодексі України (2018)
Мазалова А. О. - Удосконалення механізму публічно-приватного партнерства в Україні (правовий аспект) (2018)
Менів Я. О. - Основні дисфункції законодавства України про об’єднання підприємств холдингового типу (2018)
Кондратюк А. С. - Деякі питання ефективного використання земель за законодавством України (2018)
Гетьман Є. А. - Порядок судового оскарження підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Гетьман К. О. (2018)
Курафєєв В. В. - Мотив порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (2018)
Шаповалов В. В. - Міждисциплінарний зв’язок кримінального права та фармацевтичного права під час здійснення обігу наркотичних засобів для фармацевтичного забезпечення пільгових категорій постраждалих онкохворих, Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Негрецький С. М., Шаповалова В. О. (2018)
Okladna M. G. - The "European social model": problems of comprehension, Tragnyuk A. R. (2018)
Ярмак В. Ю. - Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу (2018)
Setyagama A. - The legislative’s inquiry rights ahead of corruption eradication commission performance (2018)
Wardana D. J. - Characteristics of democracy in establishment constitution (2018)
Булик-Верхола С. - Англіцизми у термінології фотосправи, Теглівець Ю. (2018)
Гуменяк В. - Особливості нормотворчої техніки законодавчого процесу періоду відновлення української державності 1917 – 1921-х років (2018)
Кравцова О. - Репрезентативні вияви та засоби реалізації інтенцій переповідності в епістолярному дискурсі Василя Стуса (2018)
Медвідь Н. - Дипломатичні документи Гетьманщини (2018)
Пена Л. - Мовознавча термінологія в "Нарисі сучасної української літературної мови" Ю. Шевельова (2018)
Романченко А. - Елітарна мовна особистість у науковому дискурсі: проблематика й етапи дослідження (2018)
Русакова О. - Видо-часове співвіднесення дієслівних присудків у простому ускладненому реченні сучасної української мови (2018)
Соколовська О. - Субстанціальні компоненти в синтаксичних конструкціях із тривалентними предикативними прикметниками (2018)
Субота Л. - Мотивация иностранных студентов как один из основных психологических факторов успешности обучения украинскому языку (2018)
Ус Г. - Українська правнича термінологія в новітніх пошукових парадигмах (2018)
Цуркан І. - Творчість Олександра Олеся в оцінці сучасників (2018)
Шабат-Савка С. - Комунікативно-інтенційний зміст і дискурсивно-жанрові вияви промісивних висловлень в українській мові (2018)
Бобровская Е. - Способы выражения авторского "я" в поэме Н. Львова "Ботаническое путешествие на Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня" (2018)
Годунок З. - Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі” С. Майєр (2018)
Бондарчук Н. - Інтерпретація категорії семантичного простору тексту (2018)
Буренко Т. - Функціональні особливості докору в англомовному дискурсі XX століття (2018)
Гапоненко Л. - Мотивація та її роль під час вивчення іноземних мов (2018)
Давидович С. - Стратегія аргументування у жанрі "проспект університету" (на матеріалі проспектів вищих навчальних закладів Великої Британії) (2018)
Жигало Н. - Художні засоби вираження оцінки у ранньохристиянській латиномовній прозі (на матеріалі "Сповіді” Аврелія Августина) (2018)
Zhykharieva O. - Mimetic imagery in English biblical ecodiscourse (2018)
Камінська М. - Методологічні засади дослідження імпліцитної негативної оцінки мовця у сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2018)
Кечеджі О. - Семантична асиміляція іншомовних лексичних одиниць у сучасній англійській мові (2018)
Корольова Н. - Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект (2018)
Крайняк О. - Семантичні особливості дієслів зі значенням емоційного стану та основні критерії їх виділення в сучасній німецькій мові (2018)
Науменко Л. - Комунікативно-прагматичне моделювання функціонального різновиду "management discourse" (2018)
Попова Н. - Варіювання прототипних категорій концепту machismo в національній концептосфері Іспанії XVI – XXI століть (2018)
Ревенко В. - Прагматичні особливості заголовків сучасних британських і американських інтернет-видань (2018)
Soroka L. - Aspectual characteristics of semelfactive light verb constructions (2018)
Тітаренко М. - Вербалізовані соціальні статуси людини в лінгвокультурному просторі "смаки та вподобання” сучасної Німеччини (2018)
Ущина В. - Лінгвостилістичні засоби вербалізації позиції суб’єкта дискурсивної діяльності в англомовних медіапублікаціях і їхній вплив на формування іміджу України, Шмиговська Б. (2018)
Федоренко О. - Політичні неологізми-запозичення в англомовних засобах масової інформації (2018)
Хаботнякова П. - Методи лінгвопоетичного аналізу у дослідженні біблійних образів-символів у містичному трилері (на матеріалі творів Френка Перетті) (2018)
Четова Н. - Реконструкція авторських асоціацій щодо художнього концепту артефакт в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна, К. С. Льюїса, У. К. Ле Гуїн та Дж. К. Ролінґ) (2018)
Чистяк Д. - Космологічна концептосистема у поетичних текстах Ґреґуара Ле Руа (2018)
Ярошко Н. - Інтертекстуальність оповіді у "Записках із навколишнього світу" Анні Ерно (2018)
Давидович М. - Ідіоматичні одиниці з метеорологічним компонентом: структурна та семантична класифікації (2018)
Yeltsova S. - Text as a linguistic concept, Rude A. (2018)
Журавель Т. - Міжнародні нормативно-правові акти у лінгвістичному аспекті (на матеріалі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) (2018)
Кабанцева Н. - Концептуальні поля політичної метафори фундаментальної вихідної понятійної сфери "Навколишній світ” в українській та англійській мовах (2018)
Шепітько С. - Структурні особливості велеризмів: порівняльний аспект (на матеріалі англійської, італійської, української та російської мов), Мирошниченко К. (2018)
Артеменко Ю. - Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському перекладі роману "The Book Thief” (2018)
Балабін В. - Види компетентностей військового перекладача (2018)
Гончаров Г. - До проблеми перекладу англомовних термінів-реалій (2018)
Zhorniak N. - Intercultural communication and translation issues (on the example of the cartoon "Cars”, (part 1) translation) (2018)
Лисенко Г. - Взаємодія лексико-фразеологічного складу німецької та української мов з ономастиконом, Чепурна З. (2018)
Миколишена Т. - Перекладацька домінанта як основа успішного перекладу (2018)
Radetska S. - Manifestation of the detective’s linguistic identity at the linguistic cognitive level, Sukhanova V. (2018)
Мірошниченко І. - Порушення мовних норм як засіб стиснення структури та змісту медіатексту (2018)
Громова Н. - Готовність студентів до подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації (2018)
Кузьменко О. - Об’єктивація респондента в англомовних інтерв’ю глянцевих журналів: фреймове моделювання (2018)
Федорова Ю. - Проблема розуміння й ідентифікації партнера у мовній взаємодії (2018)
Шпак О. - Екологічність комунікативного контакту в англомовному діловому дискурсі (2018)
Черненко П. О. - Короткострокове прогнозування електричного навантаження електропостачальної компанії з використанням штучної нейронної мережі глибинного навчання, Мірошник В. О. (2018)
Тугай Ю. І. - Декомпозиція електричних мереж при оптимізації реактивних потужностей, Демов О. Д., Нікішин Д. А., Півнюк Ю. Ю. (2018)
Блінов І. В. - Вибір оптимальної архітектури та складу системи моніторингу аварійних станів розподільних ліній, Парус Є. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є. (2018)
Козирський В. В. - Про використання тензорного аналізу в задачах визначення запасу статичної стійкості електричних систем за наявності джерел розподіленої генерації, Тугай І. Ю., Тютюнник Ф. О. (2018)
Kuchanskyi V. V. - Abnormal resonance overvoltages in main power electrical networks with sources of distortions (2018)
Кузнецов М. П. - Імовірнісне моделювання потужності електроенергетичного комплексу у складі вітрової та сонячної електростанцій, Лисенко О. В. (2018)
Красножон А. В. - Зменшення втрат активної потужності в грозозахисному тросі двоколової повітряної лінії електропередачі шляхом зміни розташування її фаз, Пентегов І. В., Красножон О. В., Тимошенко З. О. (2018)
Makov D. K. - Determination of three-phase voltage s unbalance with the use of analog-digital convertors of its instantaneous values and mathematical treatment of the got codes, Antonjuk A. I. (2018)
Kotsur M. I. - Features of influence of the higher harmonics on choice parameters usbars of workshop networks, Yarymbash D. S., Bezverkhnia Yu. S., Andrienko A. A., Andrienko D. S. (2018)
Кенсицький О. Г. - Дослідження ефективності конструкцій торцевої зони осердя статора турбогенератора, Крамарський В. А., Кобзар К. О., Хвалін Д. І. (2018)
Зайцев Є. О. - Аналітичне визначення геометричних параметрів обвідної полюсів ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору, Левицький А. С. (2018)
Карлов О. М. - Аксіальні магнітні сили торцевого дугостаторного двигуна з дисковим біметалевим ротором, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2018)
Руденко Ю. В. - Дослідження процесів та вибір параметрів імпульсного підвищувального перетворювача з автотрансформаторним увімкненням дроселя, Мартинов В. В. (2018)
Спірін В. М. - Покращення електромагнітної сумісності однофазного мостового випрямляча з паралельним активно-ємнісним навантаженням, Губаревич В. М., Маруня Ю. В., Салко С. В. (2018)
Алєксєєв О. Г. - Візуальне моделювання однофазного мостового випрямляча, Алексієвський Д. Г., Туришев К. О., Шмалій С. Л., Панкова О. О. (2018)
Кучерявая И. Н. - Электромагнитное поле подземной одноцепной кабельной линии сверхвысокого напряжения (2018)
Михайлов В. М. - Визначення профілю соленоїда для створення імпульсного магнітного поля на плоскій границі провідника, Петренко М. П. (2018)
Шидловський А. К. - Індукційне нагрівання з’єднаних з натягом феромагнітних деталей, Жаркін А. Ф., Гориславець Ю. М., Новський В. О., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2018)
Васецький Ю. М. - Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при слабкому скін-ефекті, Кондратенко І. П., Мазуренко І. Л., Пащин О. М. (2018)
Супруновська Н. І. - Оцінка ефективності використання акумуляторної батареї та суперконденсатора в системі живлення електромобіля, Бєлкін С. В., Реуцький М. О., Щерба А. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Виноградова О. Н. - О таксономии и номенклатуре некоторых наземных представителей рода Plectonema s. l. (Cyanophyceae). 1. Казус Plectonema edaphicum, Михайлюк Т. И. (2018)
Калашник Е. С. - Индикаторы альгосистемы базифит–эпифит как показатели экологического статуса морских прибрежных экосистем (2018)
Зотов А. Б. - Взаимосвязь между перестройкой морфологической и таксономической структуры сообществ фитопланктона Одесского побережья Черного моря (Украина) (2018)
Кривошея О. Н. - Bacillariophyta высокогорных озер Чорногоры (Украинские Карпаты), Царенко П. М. (2018)
Белоус Е. П. - Характеристика фитопланктона водохранилища Сасык (Украина), Иванова Н. А. (2018)
Ткаченко Ф. П. - Vaucheria velutina C. Agardh (Ochrophyta, Vaucheriales) – новый вид для альгофлоры Украины, Сардарян К. Б. (2018)
Крахмальный А. Ф. - Новый для науки вид Protoperidinium hormusum nov. sp. (Dinoflagellata) из Ормузского пролива (Иран), Зареи Дарки Б. (2018)
Габышев В. А. - Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири. Под ред. Л.Г. Корневой , Габышева О. И. (2018)
Content (2018)
Dudka Ye. A. - Morphofunctional changes in kidneys of rats with gentamicin-induced acute kidney injury and use of melatonin, Zamorskii I. I., Petriuk A. Ye., Shchudrova T. S. (2018)
Sikora V. V. - Variability of T-lymphocytes and macrophages composition in the urinary bladder under the influence of heavy metals salts, correction of their effect with vitamin E and in the readaptation period (2018)
Hnatjuk M. S. - Morphometric analysis remodeling vessels hemomicrocirculatory bed of jejunum at resections of liver, Tatarchuk L. V. (2018)
Sukhin V. S. - Expression of mmp-9 as a prognostic factor of uterine sarcoma, Danyliuk S. V., Sukhina О. М., Sadniprjaniy O. V., Lindquist D., Hermelin H., Tarjеn M. (2018)
Savchuk R. V. - Structural and functional transformation of the small intestine wall in the conditions of the functioning of the artificial urinary reservoir in the experiment, Kostyev F. I., Zhukovskij D. A., Nasibullin B. A. (2018)
Kostyuk G. Ya. - Effect of bougienage and washing of the pancreatic duct on the course of experimental acute pancreatitis, Kostyuk O. G., Burkov M. V., Fomina L. V., Golubovsky I. A., Kostyuk V. G. (2018)
Borysov S. O. - Electron microscopic diagnostics of apoptosis processes under simulation conditions in the experiment of acute pyelonephritis and concomitant diabetes mellitus type I and II, Kostyev F. I., Borysov O. V., Molchanyuk N. I. (2018)
Polischuk S. S. - Effect of the Forkal on histological changes of the rat's mandible bone tissue in the area of the traumatic defect at the pathology of the hepatobiliary system, Davydenko I. S., Shuvalov S. M. (2018)
Kotsyura О. О. - Regression models of individual linear sizes of molars depending on the features of cephalometric indices in practically healthy men of the Western and Eastern regions of Ukraine (2018)
Radoga R. V. - Indicators of the cardiomyocytes` cells cycle under infusion of blood substitutes and in the correction of experimental burn injury by 0.9% NaCl solution (2018)
Андрєєва Т. М. - Перифразовий портрет публічної персони в українському інтернет-просторі (Олег Ляшко) (2017)
Бабій Ю. Б. - Функціональність форманта -енк-о (на прикладі середньонаддніпрянського антропонімікону) (2017)
Беценко Т. П. - Мова фольклорних пісенних пам’яток у науково-дослідних студіях Світлани Яківни Єрмоленко (2017)
Дружинець М. Л. - Психофоносемантика та кольорова гама українських сонорних звуків: експериментально-компаративний аспект (2017)
Карпець Л. А. - Концепт "МАТЕРИНСЬКА МОВА" і навколо нього (2017)
Колесник В. О. - До питання про конвергенцію мов балканського мовного союзу (2017)
Коч Н. В. - Субкатегория "половина" как семантический маркер медиативного типа культуры (на материале памятников восточнославянской письменности) (2017)
Марєєв Д. А. - Зі спостережень за динамікою наголошення в східнополіських говірках (2017)
Петрів Х. В. - Семантичний резонанс як механізм об’єктивації авторської концептології національної ідентичності (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) (2017)
Попов С. Л. - Языковая игра в свете концепций Й. Хёйзинги и Л. Витгенштейна (на материале русского языка) (2017)
Савченко А. Л. - Складнопідрядні речення із семантикою умови в системі українського синтаксису (2017)
Syzonov D. Yu. - Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context (2017)
Тараненко К. В. - Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови) (2017)
Хомчак О. Г. - Асоціативно-вербальне поле концепту ГОРА в українській мовній картині світу (2017)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту в контексті комунікативного аспекту досліджень (на матеріалі української мови) (2017)
Кучеренко А. О. - Креолізовані тексти в арабських соціальних медіа (2017)
Клименко А. И. - Концепты PERSONA и MENSCH в испано- и немецкоязычной картинах мира, Мамедова А. И. (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Вторинна семіотична система цінності "гроші" у фраземіці (на матеріалі одно- та різносистемних мов) (2017)
Пономарьова О. А. - Семантичні відношення паремій, що містять назву людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2017)
Ясногурська Л. М. - Паремійна та фразеологічна репрезентація концепта "ЗРАДА" в зіставлюваних лінгвокультурах (на матеріалі української та англійської мов) (2017)
Запорожець Д. А. - Причини міжкультурних комунікативних невдач у професійній діяльності перекладача (2017)
Поворознюк Р. В. - Інтерлінгвальний вимір онлайн-платформи TED Talks (2017)
Фоменко Е. Г. - Трудности перевода кириллицей "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу тропів М. Т. Рильським у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (переклад порівнянь) (2017)
Азарова Л. Е. - Методические аспекты в преподавании русского языка как иностранного в Украине (2017)
Бедько І. В. - Комунікативно-когнітивний аспект в українськомовній підготовці іноземних громадян (2017)
Garmash S. V. - Dissеmination of information in the framework of the British Council English for universities project, Sadkovska V. A. (2017)
Зозуля І. Є. - Формування граматичних навичок в іноземних студентів із дисципліни "українська мова для іноземців" на підготовчому відділенні, Стадній А. C. (2017)
Карпiнська Л. Л. - Організація диференційованого навчання на прикладі розвитку комунікативних навичок у студентів немовних спецiальностей, Безнiс П. М. (2017)
Межуєва І. Ю. - Метод кейсів у процесі формування професійної комунікативної компетенції студентів немовного вузу (2017)
Радкіна В. Ф. - Індивідуальне читання іноземною мовою як засіб формування лінгвокультурологічного поля студента, Мельниченко Г. В. (2017)
Романюк Л. В. - До проблеми використання систем машинного перекладу студентами немовних спеціальностей (2017)
Наші автори (2017)
Pogrebnjak A. D. - Influence of high-dose ion implantation of NiTi equiatomic on shape memory and pseudoelastic, Bratushka S., Levintant-Zayonts N., Malikov L. (2012)
Grygorchak I. I. - Supramolecular assemblies of configuration inorganic semiconductor/oligomer, Matulka D. V., Ivashchyshyn F. O., Zaichenko O. S., Mitina N. Ye., Moskvin M. M. (2012)
Sagalovych A. - Deposition of the stoichiometric coatings by reactive magnetron sputtering, Dudnik S., Sagalovych V. (2012)
Dudin S. V. - Langmuir probe in ion-beam plasma: theory VS experiment (2012)
Bakhmatyuk B. P. - Hybrid electrochemical supercapacitors based on aqueous electrolyte solutions, Kurepa A. S. (2012)
Grudnitskiy V. V. - Elemental and phase analysis of nanocomposite coatings on basis Ti-Hf-Si-N system received by the vacuum-arc deposition method, Beresnev V. M., Drobyshevskaya A. A., Turbin P. V., Toryanik I. N., Grankin S. S., Kolesnikov D. A., Nemchenko U. S. (2012)
Jabua Z. - The electrophysical and optical properties of gadolinium monoantimonide thin films, Kupreishvili I., Gigineishvili A., Iluridze G., Minas T. (2012)
Drobyshevskaya A. A. - Principles of multilayer functional coatings creation by combined deposition methods (2012)
Pylypiv V. M. - Magnetic structure of subsurface layers of single crystalline yttrium-iron garnet films implanted with Si+ ions with various energies, Garpul О. Z., Kotsyubynsky V. O., Ostafiychuk B. K., Mokliak V. V., Kopcewicz M., Syvorotka І. І. (2012)
Komenda T. - Homogeneity estimation morphometric model for particle distribution on example of SiC deposited on multilayer structure Fe/NiP, Korovytskyy A., Misyuk S. (2012)
Zhuravel I. O. - Structural transformation in C/Si multilayer after annealing, Bugayev Ye. A., Konotopsky L. E., Zubarev E. M., Sevryukova V. A., Kondratenko V. V. (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Литовченко С. В. - Силицидные покрытия на молибдене: получение, структура, свойства, Береснев В. М., Дробышевская А. А., Турбин П. В. (2012)
Братушка С. Н. - Влияние плазменной обработки и ионной имплантации на свойства и структурно-фазовые изменения в титановых сплавах, Соколов С. В. (2012)
Васильев В. В. - Особенности морфологии поверхностей покрытий, наносимых из фильтрованной вакуумно-дуговой катодной плазмы на ферромагнитные подложки, Стрельницкий В. Е. (2012)
Глазунов Г. П. - Способ диагностики состояния поверхности вакуумной камеры торсатрона Ураган-2М, Пашнев В. К. (2012)
Погребняк А. Д. - Структурные исследования пленок оксида цинка и нитрида алюминия, полученных методами CVD и магнетронного распыления, Мухаммед А. К. М., Иващенко М. Н., Опанасюк Н. Н., Суджанская И. В. (2012)
Сичікова Я. О. - Низькорозмірні структури на поверхні фосфіду індію (2012)
Ахмадалиев Б. Ж. - Поляритонная люминесценция в кристаллах типа CdTe c учетом затухания экситонов, Полвонов Б. З., Юлдашев Н. Х. (2012)
Выжол Ю. А. - Моделирование интенсивности излучения классического гармонического осциллятора в поле случайной силы, Козлова Л. Г., Муленко И. А., Хомкин А. Л. (2012)
Морушко О. В. - Спектри катодолюмінесценції термічно модифікованого ТіО2, Будзуляк І. М., Сегін М. Я., Остафійчук Б. К., Ільницький Р. В., Яблонь Л. С., Кисляк О. Р. (2012)
Левенец В. В. - Аналитическое представление сечений ионизации К-оболочек лантаноидов ускоренными протонами, Омельник А. П., Щур А. А. (2012)
Кирилаш А. И. - Фотоэлектрические преобразователи на основе пористого арсенида галлия, Симченко С. В., Кидалов В. В. (2012)
Гулямов Г. - Температурная зависимость ширины запрещенной зоны Si и связь с тепловым уширением плотности состояний, Шарибаев Н. Ю. (2012)
Каримов А. В. - Фототранзистор составной на полевых транзисторах, Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А., Каманов Б. М., Гиясова Ф. А. (2012)
Абдулхаев О. А. - Функциональные характеристики полевого транзистора с управляющим р-n-переходом при различных режимах включения, Гиясова Ф. А., Ёдгорова Д. М., Каманов Б. М., Каримов А. В. (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Радул В. В. - Особистісні характеристики в управлінні освітнім процесом, Бабенко Т. В. (2018)
Клим-Климашевска А. - Организация занятий в детском саду для детей с особыми образовательными потребностями, Назарук С. К. (2018)
Krauze-Sikorska H. - ICT w procesie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, Sikorska J. (2018)
Kuszak K. - Doświadczenia kulturowe społeczeństwa wpisane w język (2018)
Кушнир В. А. - Диалогический уровень профессиональной подготовки учителя (2018)
Rybinska Y. A. - Methodical foundations of the professional communicative preparation of future philologists by means of creative writing (2018)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Взаємодія різних видів мистецтва у формуванні художнього світогляду майбутнього вчителя (2018)
Черкасов В. Ф. - Наративний аналіз психофізіологічних особливостей та вокально-хорової роботи з учнями молодших класів (2018)
Shandruk S. I. - ICT in professional preparation of teachers of English: master program (2018)
Балакірєва В. А. - Контекстний підхід підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Богомолова М. Ю. - Внесок Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938) у розвиток теорії і практики соціального виховання (20-30-ті роки ХХ ст.) (2018)
Босий В. С. - Формування художнього сприйняття майбутнього вчителя хореографічного мистецтва в процесі фахової підготовки (2018)
Habelko O. M. - Language teaching: discovering teachers’ principles (2018)
Галета Я. В. - До питання дослідження соціальної зрілості особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства (2018)
Галімська І. І. - Самостійне фізичне тренування – важлива складова здорового способу життя майбутнього авіафахівця (2018)
Гириловська І. В. - Організація професійно-орієнтованої самопідготовки учнів до моніторингового оцінювання у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю (2018)
Данилюк О. К. - Професійна мовнокомунікативна компетенція при вивченні курсу "Сучасна українська літературна мова", Громко Т. В. (2018)
Долинний Ю. О. - Реалізація системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Рацул А. Б. - Дослідження психолого-педагогічних основ корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями, Завітренко Д. Ж., Курята І. Г. (2018)
Зінукова Н. В. - Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача (2018)
Іванова В. Л. - Виконавська майстерність музиканта-духовика як важливий чинник успішної професійної діяльності, Іванов О. К. (2018)
Капітан Т. А. - Сучасні підходи до формування діалогічного мовлення учнів середньої ланки (5–8 класи) на уроках німецької мови (2018)
Кириченко О. І. - Естетичні концепції педагогічної системи О. О. Осмьоркіна в контексті розвитку художнього бачення (2018)
Кисленко Д. П. - Нopмaтивнo-пpaвoве зaбезпечення пpoфеciйнoї пiдгoтoвки фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi (2018)
Комар О. С. - Тенденції розвитку системи неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в умовах формування європейського освітнього простору (2018)
Кубриш Н. Р. - Проблеми підготовки вчителів образотворчого мистецтва в системі педагогічної освіти, Олешко Л. І. (2018)
Куркіна С. В. - Підготовка вчителів музичного мистецтва й художньої культури до реалізації поліхудожнього подходу в навчальному процесі (2018)
Кучай О. В. - Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання (2018)
Омельяненко С. В. - Оволодіння майбутніми фахівцями із соціальної роботи технологією роботи з мережею соціальних контактів (2018)
Прибора Т. О. - Управління єзуїтськими колегіями (2018)
Прокопчук О. І. - Потенціал використання засобів соціальної комунікації та цифрового мистецтва у вищій освіті (2018)
Торчинська Т. А. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи над антропонімами на уроках української мови (2018)
Cherednichenko N. U. - Aesthetic education in profile school: philological class (2018)
Чичук А. П. - Випереджувальний підхід у підготовці вчителя початкової школи в Україні на основі творчого використання прогресивних ідей американського та британського досвіду (2018)
Шевченко О. В. - Компоненти формування готовності студентів медичних вишів до збереження особистого здоров’я, Бєлкова Т. В. (2018)
Шeвченко І. Л. - Сучасні інформаційні технології як невід’ємна складова освітнього процесу викладання фахових дисциплін, Бродський Г. Л. (2018)
Воробйова О. П. - Особливості функціонування наглядової ради у закладах вищої освіти (2018)
Колоскова Ж. В. - Розвиток культурно-мистецького життя Єлисаветградщини: історичний екскурс (2018)
Локарєва Ю. В. - Використання методу художньо-творчого проекту в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2018)
Назаренко М. П. - Дидактичні основи професійного розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки (2018)
Назаренко О. І. - Особливості використання сучасних автентичних інтернет відеоресурсів для набуття англомовної компетентності студентів-соціологів, Нестеренко О. Є. (2018)
Фельцан І. М. - Особистісно-орієнтований підхід у контексті іншомовної підготовки дорослих у Європі (2018)
Яненко О. А. - Мовна позиція як особливість сучасного естрадного виконавства (2018)
Гусєва Л. Г. - Вираження духовних проявів людини засобами образотворчого мистецтва (2018)
Бузенко І. Л. - Еколого-валеологічна компетентність: дефінітивні підходи (2018)
Ван Яцзюнь - Діагностика комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва: пропедевтичний аналіз (2018)
Лі Цзяці - Модель формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики (2018)
Чень Цзицзянь - Педагогические подходы к формированию целостного представления о музыкальном произведении у будущего учителя музыки (2018)
Ло Чао - Діагностика стану персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2018)
Makhinko I. O. - The development of special psychological and physiological characteristics of a future piano accompanist (2018)
Petrov V. - Formation and development of higher exrtamural pedagogical education in Russia (2018)
Самборська Н. М. - Взаємозв’язок і зміст структурних елементів експеременталього дослідження педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності медсестринство (2018)
Сунь Пенфей - Методичний аспект освоєння художньо-стильового феномена символізму майбутніми учителями музики (2018)
Ткаченко А. В. - Медіапростір як умова формування художнього образу у майбутніх фахівців з дизайну (2018)
Фесенко О. С. - Критерії, показники й рівні сформованості методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Похмурський В. І. - Розвиток досліджень корозії та корозійно-механічного руйнування металів і методів їх захисту (Огляд) (2018)
Андрейків О. Є. - Розрахункові моделі росту втомних тріщин у металевих матеріалах за дії силових і фізико-хімічних чинників, Штаюра Н. С. (2018)
Зінь І. М. - Інгібування корозії вуглецевої сталі трегалозоліпідними поверхнево-активними речовинами, Карпенко О. В., Покиньброда Т. Я., Корецька Н. І., Тимусь М. Б., Квятковський Л., Корній С. А. (2018)
Ledovskykh V. - Thermodynamic approach to purposeful design of synergistic inhibitive compositions for corrosion protection in aqueous saline medium, Vyshnevska Yu., Brazhnyk I., Levchenko S. (2018)
Слободян З. В. - Вплив екологічно безпечних інгібіторів на корозійну активність мастильно-охолоджувальної рідини, Ільницький З. М., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Семенюк І. В. (2018)
Хома М. С. - Особливості корозії та мікроелектрохімічна гетерогенність сталей 45 і У8 у сірководневому середовищі, Рацька Н. Б., Головей С. А., Чучман М. Р. (2018)
Берсірова О. Л. - Електролітичні сплави нікель–реній: синтез, структура та корозійні властивості, Кублановський В. С. (2018)
Штефан В. В. - Корозія кобальто-молібденових сплавів у хлоридних розчинах, Смирнов О. О., Бєженко А. О., Єпіфанова А. С., Кануннікова Н. О., Метеньканич М. М., Князєв С. А. (2018)
Майзеліс А. О. - Корозія неодимових магнетів у полілігандних розчинах, Байрачний Б. І. (2018)
Герцик О. М. - Вплив термообробки та олігомерних покривів на корозійну тривкість аморфних сплавів на основі алюмінію, Переверзєва Т. Г., Бойчишин Л. М., Ковбуз М. О., Пандяк Н. Л. (2018)
Студент М. М. - Корозійна тривкість покривів VC–FeCr та VC–FeCrCo, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням, Похмурська Г. В., Задорожна Х. Р., Веселівська Г. Г., Гвоздецький В. М., Сірак Я. Я. (2018)
Tkachuk O. V. - Electrochemical behaviour of Ti–6Al–4V alloy in Ringer’s solution after oxynitration, Pohrelyuk I. M., Proskurnyak R. V., Guspiel J., Beltowska-Lehman E., Morgiel J. (2018)
Тепла Т. Л. - Вплив дезінфікувального розчину на корозійну тривкість стоматологічного інструменту, Дурягіна З. А., Кулик В. В. (2018)
Федірко В. М. - Вплив структурно-фазового стану хромистих сталей на їх корозію в розплавах свинцю, Кухар І. С., Мельник Х. Р. (2018)
Сачанова Ю. І. - Вплив вмісту тугоплавких складників на корозійну тривкість тернарних сплавів на основі заліза і кобальту, Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д., Ненастіна Т. О., Яр-Мухамедова Г. Ш. (2018)
Ниркова Л. І. - Корозійне розтріскування трубної сталі Х70 за потенціалу, наближеного до максимального захисного, Мельничук С. Л., Осадчук С. О., Рибаков А. О. (2018)
Calan-Canche D. - Susceptibility to absorption of atomic hydrogen in API 5L X60 steels with unconventional heat treatment, García-Hernández R., Dzib-Pérez L., Bilyy O. L., González-Sánchez J. (2018)
Ясній В. П. - Особливості деформування сплаву нітинол після електролітичного наводнювання, Никифорчин Г. М., Цирульник О. Т., Студент О. З. (2018)
Пріхна Т. О. - Вплив технології отримання композитів на основі МАХ-фаз титану на зношування в контакті з міддю. Ч. І. Двостадійна технологія, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Василів Б. Д., Свердун В. Б., Карпець М. В., Сербенюк Т. Б. (2018)
Герасименко Ю. С. - Вплив ультразвуку на протикорозійні властивості карбонатного накипу за його термічного утворення, Васильєва С. М., Новосад А. А. (2018)
Кузь І. С. - Міцність пружно-пластичних пластин з квадратним отвором (включенням) та розрізом (тонким включенням) за одновісного розтягу, Мороз О. І., Кузь О. Н. (2018)
Радул В. В. - Формування викладацького складу вітчизняних університетів у ХІХ – на початку ХХ століття, Радул О. С. (2018)
Давідович Н. - Вплив програми, що блокує небажаний інтернет-контент, на тривалість використання інтернету та організацію дозвілля сучасної молоді: проблеми та перспективи, Явич Р., Геркерова О. М. (2018)
Біда О. А. - Основні завдання сучасної професійної освіти в галузі туризму, Орос І. І., Бжежіньска Р. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Музична освіта в Україні: історико-педагогічний аспект (2018)
Кучай О. В. - Теоретичні засади комунікативної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту, Кучай Т. П., Kunikowski S. (2018)
Павленко О. О. - Методична діяльність викладача економіки як педагогічна проблема (2018)
Савченко Н. С. - Структурні особливості вищої освіти у Польщі (2018)
Скловський І. З. - Комунікативно-соціокультурний простір – феномен європейської парадигми суспільства нескореної України, Скловська О. І., Аксьонова В. І. (2018)
Демешко І. М. - Можливості, проблеми й перспективи інноваційних технологій у викладанні курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" (2018)
Ісаченко В. П. - Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування, Гончар І. Г. (2018)
Коротков А. Є. - Культура і суспільство: тенденції та закономірності розвитку (2018)
Кириченко О. І. - Розвиток творчої активності студентів мистецьких спеціальностей в процесі формування етнічної самосвідомості, Саленко О. О. (2018)
Lysenko L. O. - Modern technologies as an effective tool in language learning (2018)
Михаськова М. А. - Застосування інтерактивних колективно-групових методів навчання в професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Нестеренко Т. С. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Пасічніченко А. В. - Підготовка майбутнього вихователя до формування дитячого колективу в умовах закладу дошкільної освіти (2018)
Підвальна Ю. В. - Соціальна робота з "сім’ями групи ризику" (2018)
Піхтар О. А. - Фахове музичне мислення у формуванні компетентності майбутніх диригентів хору (2018)
Похиленко В. Ф. - Роль національної танцювальної культури в процесі хореографічної освіти (2018)
Семакова Т. О. - Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики, Бойко Л. М. (2018)
Сологуб В. Д. - Виховання майстерності гри на гітарі: музично-естетичний контекст (2018)
Товканець О. С. - Освітній менеджмент як філософія соціального управління (2018)
Ципіна Д. С. - Дидактичні засоби формування полілогічного мовлення майбутніх фахівців з економіки засобами іноземної мови (2018)
Шевченко О. В. - Спортивно-мистецькі засоби у формуванні фрофесійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури, Мельнік А. О. (2018)
Шевчук Т. Б. - Семантико-функційні особливості вживання лексем з афіксоїдом філо- (-філ) у сучасній українській мові (2018)
Шуляк С. О. - Історико-педагогічний аналіз застосування ігрових технологій в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек для дітей (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Язловецька О. В. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Бабенко А. Л. - Ідеї інтеграції в спадщині українських вчених-педагогів 20-х років ХХ століття (2018)
Грозан С. В. - Інструментальна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті проблемно-розвиваючого навчання (2018)
Демченко Ю. М. - Методика підготовки студентів до проведення уроків математики в початкових класах (2018)
Захарова О. В. - Засоби та методи спеціальної фізичної та психофізіологічної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2018)
Кір’янова О. В. - Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих компетентностей майбутніх фахівців, Малюкова О. Ю. (2018)
Котелянець Ю. С. - Особливості соціальної адаптації дошкільників з затримкою психічного розвитку (2018)
Негребецька О. М. - Аналітико-прогностичний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Босий В. С., Сивоконь Ю. М. (2018)
Прибора Р. І. - Застосування навачальних блог-технологій при вивченні англійскої мови (2018)
Ткачук О. С. - Інтегративний підхід до проведення уроків образотворчого мистецтва в початкових класах (2018)
Шелудько І. В. - Формування професійної майстерності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю засобами етнодизайну (2018)
Ковальов С. А. - Розвиток виконавського дихання в процесі навчання гри на духових інструментах (2018)
Улюшева І. В. - Аналіз особливостей та типових недоліків скрипаля-початківця, способи їхнього виправлення та запобігання (2018)
Власенко К. О. - Масові фoрми виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці у студентів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Галецький С. М. - Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning), Галецька Т. І. (2018)
Гатеж Н. В. - Програма підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Добровольська Л. В. - Періодізація розвитку дошкільної освіти Півдня України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Жулковський В. В. - Місце та роль виховника у національно-патріотичному вихованні молоді в західній українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Заїчко А. С. - Педагогічна бібліотерапії як новітня інноваційна технологія у професійній підготовці вчителя школи і ступеня (2018)
Мен Сіан - Художньо-комунікативний досвід майбутніх викладачів вокалу: категоріальний аналіз поняття (2018)
Лай Сяоцянь - Компонентно-структурний аналіз культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Лі Аньань - Музично-просвітницька діяльність вчителя музики і компонентна структура підготовки студентів до її організації в роботі зі старшокласниками (2018)
Лi Юе - Специфіка художньо-смислових уявлень у фортепіанному виконавстві: методичний аспект (2018)
Рожелюк І. Я. - Характеристика рівнів сформованості готовності майбутніх викладачів іноземних мов до моніторингової діяльності (2018)
Твердохліб С. С. - Когнітивний компонент у контексті формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2018)
Ткаченко В. І. - Стан мовної освіти у школах УРСР повоєнного періоду (2018)
Фірсова І. В. - Формування професійної позиції майбутнього викладача в процесі професійної соціалізації (2018)
Фесенко О. С. - Модель формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Ду Цзілунь - Особливості методики формування вокально-естрадних навичок у школярів молодших класів (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Кокодий Н. Г. - Тепловое действие микроволнового излучения на очень тонкое проводящее волокно, Кайдаш М. В., Погорелов С. В. (2018)
Ерёмка В. Д. - Применение клинотронного эффекта в вакуумных источниках терагерцевых электромагнитных колебаний (К 100-летию со дня рождения Г. Я. Левина – изобретателя ЛОВО-клинотрона), Пишко О. Ф. (2018)
Карушкин Н. Ф. - Твердотельные компоненты и устройства электронной техники терагерцевого диапазона в Украине (2018)
Коваленко О. И. - Особенности опосредованного через воду воздействия электромагнитного поля на семена пшеницы (2018)
Николаев С. В. - Зависимость флуоресцентных характеристик нанокомпозитов на основе молекул красителей и наночастиц серебра от оптической плотности компонентов, Пожар В. В., Дзюбенко М. И., Николаев К. С. (2018)
Grigoriy Yakovlevich Levin (To the 100th anniversary) (2018)
Артеменко Г. - Особливості репрезентації логічності/алогічності фразеологізмів субстантивними та ад'єктивними структурно-семантичними моделями (2018)
Жаркова Р. - Письмо і читання |без (!/?)| жіночих помилок: інтерпретація тексту "Помилка" (1905) Лесі Українки (2018)
Оскирко О. - Номінація кисломолочних продуктів у східноподільських говірках (2018)
Погребняк І. - У пошуках ідентичності: концепт "Україна" в епістолярії інтелігенції кінця XIX – початку XX століть (2018)
Рабчук І. - Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") (2018)
Рула Н. - Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій (2018)
Сіроштан Т. - Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ століть (2018)
Соловій В. - Строфіка української лірики 1990–2010 років (2018)
Сьоміна О. - Способи ускладнення простого дієслівного присудка (2018)
Топчий Л. - Специфіка використання кодифікованої лексики з інвективним змістом у мові ЗМІ (2018)
Трумко О. - Мовна особистість Івана Франка в матримоніальному інформативному дискурсі (2018)
Хомчак О. - Асоціативно-вербальне поле концепту краса в українській мовній картині світу, Мінкова О. (2018)
Цуркан І. - Символіка в поемі Олександра Олеся "Щороку" (2018)
Ващенко В. - Первичная и вторичная номинация групп лиц (2018)
Сакрэ Н. - Образ врача и бестиарный код в русской литературе XIX века (2018)
Акімова А. - Китайська літературна драма: роль художніх образів у творі "Сива дівчина" \日毛女(1943–1945 рр.), Акімова А. (2018)
Галянт Г. - Стратегии негативной и позитивной вежливости в англоязычном романе (2018)
Кресан О. - Архетипний аналіз жіночих образів роману К. Маккалоу "Ті, що співають у терні" (2018)
Крижна А. - Художні стратегії творення авторського міфу про Дон Жуана у драматургії Хасінто Грау и Мігеля де Унамуно (2018)
Кузьменко Ю. - Друга світова війна та занепад аристократичного класу в Японії (на матеріалі повісті Дадзай Осаму "Сонце на заході" та роману Танідзакі Джюн'ічіро "Дрібний сніг") (2018)
Михилев А. - Смеховая трансформация мифа об Амфитрионе: Плавт, Мольер, Жан Жироду (2018)
Соловцова И. - Шекспировские реминисценции в повести Дж. Олдриджа "Мой брат Том" (2018)
Телегіна Н. - Роль прийому контрасту в романі Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі", Христук О. (2018)
Дубравська З. - Жанрова своєрідність тематичної мемуаристики (2018)
Сипа Л. - Соціально-історичний хронотоп романної дилогії Жорж Санд: філософський аспект (2018)
Смольницька О. - Доместикація як орієнтир на рідні національні архетипи та символи у творчості членів Нью-Йоркської групи й поезії шотландських емігрантів (2018)
Гаценко І. - Особливість загадки як художнього тексту (2018)
Літак А. - Про природу інституційного дискурсу (2018)
Святченко В. - Системні властивості мови у студіях учених Лейпцизької лінгвістичної школи (2018)
Дяків Х. - Прагмалінгвістичні аспекти інтерв'ю у медійній жанрології на матеріалі української та німецької мов (2018)
Панфілова Т. О. - До 100-річчя українського державотворення: організація структур влади й управління за умoв віднoвлення українськoї державності (1917 – 1920 рр.) (2016-2017)
Підбережник Н. П. - Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві (2016-2017)
Токарський Т. Б. - До проблем соціальної політики в Україні (2016-2017)
Дутчак Г. О. - Застосування радянською владою "м’якої сили" у зміцненні державного співробітництва між Українською РСР і Французькою Республікою (2016-2017)
Селіверстов Р. Г. - Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід (2016-2017)
Новак А. М. - Формування та реалізація національної антикорупційної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях (2016-2017)
Мукан Б. С. - Організаційно-правове регулювання відносин між урядовим уповноваженим України та Європейським судом з прав людини (2016-2017)
Обіход М. М. - Сучасний стан реалізації державної молодіжної політики в Європейських країнах (2016-2017)
Оргієць О. М. - Функціонування інституту державних секретарів як одна з умов забезпечення інституційної пам’яті в державному управлінні (2016-2017)
Шегедин Я. Ю. - Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект (2016-2017)
Відомості про авторів (2016-2017)
Редакційна колегія (2016-2017)
Панфілова Т. О. - Перспективи державного будівництва та українська національна ідея у працях Івана Франка (2017)
Калашник Н. С. - Взаємовідносини держави та інституцій громадянського суспільства у сфері діяльності мілітаризованих органів державної влади (2017)
Бялоблоцкі К. - Причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи (2017)
Павлик Р. І. - Відмінність понять "державний контроль" і "державний нагляд": нормативно-правовий аспект (2017)
Андрієнко В. М. - Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки, Мігус І. П., Коваль Я. С. (2017)
Бурик З. М. - Прогнозування показників сталого розвитку України (2017)
Клименко І. В. - Застосування блокчейн-технологій в публічному управлінні, Лозова Г. М., Акімова Л. М. (2017)
Кланца А. І. - Вплив системи охорони здоров’я на формування (сталих умов забезпечення) національної безпеки держави (2017)
Матюшенко О. І. - Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України (2017)
Бойко О. Я. - Ефективність системи податкового адміністрування в Україні (2017)
Гбур З. В. - Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України (2017)
Комарівська Н. М. - Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Редакційна колегія (2017)
Абрамова О. В. - Застосування мультимедіа-технологій у реалізації індивідуального підходу до навчання студентів, Мироненко Н. В. (2018)
Акуленко І. А. - Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя математики до організації проектної діяльності школярів, Жидков О. Е. (2018)
Атаманчук П. С. - Прогноз як важливий орієнтир в результативному навчанні фізики, Німчук Н. І. (2018)
Барканов А. Б. - Визначення мотивації навчання фізики студентів аграрних коледжів (2018)
Бендес Ю. П. - Використання інноваційних технологій для ефективного формування компетентностей школярів (2018)
Білаш О. В. - Підвищення якості військової освіти на основі методу інтенсифікації, Величко Л. Д., Гузик Н. М., Ліщинська Х. І., Петрученко О. С., Сокіл Б. І. (2018)
Бобилєв Д. Є. - Факультативний курс "Задачі оптимізації" для учнів 10-11 класів в рамках концепції STEM-освіти, Барабан К. О., Савіцька А. В. (2018)
Богомаз-назарова С. М. - Особливості викладання основ дизайну у майбутніх учителів технологій (2018)
Болілий В. О. - Модуль обробки тестових завдань EasyTests для серверу Mediawiki, Копотій В. В., Фоменко К. С. (2018)
Ботузова Ю. В. - Використання інтерактивної дошки на уроках математики, Новікова А. О. (2018)
Бригінець В. П. - Оцінка якості завдань у тестовій формі, Подласов С. О., Матвійчук О. В. (2018)
Бугрим О. В. - Математика: логіка поєднання абстракцій і практичної конкретики, Горбатов М. І., Тимченко С. Є. (2018)
Вергун І. В. - Методика навчання оптики на засадах білінгвального підходу в старшій школі, Трифонова О. М., Величко С. П. (2018)
Вишневецький О. Л. - Впровадження дистанційних курсів у навчання вищої математики в контексті сучасних інтерактивних технологій (2018)
Внукова О. М. - Педагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів професійної освіти (2018)
Гайда В. Я. - Формування дослідницької компетентності учнів в позаурочній роботі з фізики (2018)
Гуляєва Л. В. - Засоби навчання фізики: погляди та уявлення (2018)
Дереза І. С. - Використання математичних дебатів у процесі впровадження елементів stem-освіти у навчання математики, Драмарецька М. Г. (2018)
Доброштан О. О. - Реалізація принципу прикладного та професійного спрямування щодо математичної підготовки майбутніх фахівців морської галузі у контексті STEM-освіти (2018)
Донець Н. В. - Особливості виконання лабораторних робіт розділу "Світлові явища" з фізики у 9 класі згідно з новими програмами, Донець І. П. (2018)
Дробін А. А. - Оцінювальні задачі як ефективний засіб формування предметної компетентності з фізики (2018)
Єфіменко С. М. - Дослідження рівня розвитку інтелектуально-творчого потенціалу майбутніх учителів технологій (2018)
Зелинская С. А. - Возможности использования систем управления контентом для создания информационно-образовательных ресурсов ВУЗа (2018)
Ільніцька К. С. - Людвіг Больцман і атомістика (історичний екскурс), Краснобокий Ю. М. (2018)
Кіктєва А. В. - Формування професійних компетентностей студентів-енергетиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (2018)
Корнілова Т. Б. - Аналіз особливостей освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2018)
Корольов С. В. - Вплив розвитку механіки ньютона на оптимізацію методики її викладання (2018)
Косяк І. В. - Інноваційні технології в індустрії моди – 3D-друк, Міщішина А. С. (2018)
Кузьменко О. С. - STEM-моделювання фізичних явищ у процесі навчання студентів професійно-технічним дисциплінам в закладах вищої освіти (2018)
Кузьменко О. С. - Інженерно-технічна складова STEM-освіти як чинник інтегрованого підходу в дослідженні динаміки руху літака, Шульгін В. А. (2018)
Ліскович О. В. - Компетентнісно орієнтовані задачі з фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів (2018)
Літвінова М. Б. - Дослідження ефективності методичної системи адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти (2018)
Логвінова Я. О. - Інтерактивні технології формування екологічної компетентності студентів (2018)
Lunhol O. M. - Physical tasks of medical direction as a factor for the formation of professional competencies of medical students (2018)
Малежик П. М. - Аналіз змістових підходів до підготовки фахівців з комп’ютерних наук, Войтович І. С. (2018)
Манойленко Н. В. - Особливості проведення лабораторно-практичного заняття по визначенню працездатності людини-оператора, Царенко О. М. (2018)
Маркова О. В. - Розвиток творчих здібностей у майбутніх вчителів фізичної культури на прикладі дисципліни "Біомеханіка" (2018)
Медведовская О. Г. - Программный инструментарий облачного сервиса Dropbox, Яценко В. В. (2018)
Моторіна В. Г. - Проблема впровадження stem-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (досвід Туреччини), Соловей З. П. (2018)
Мунштуков І. В. - Особливості інтеграції загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в процесі професійної підготовки в льотних навчальних закладах, Чорноглазова Г. В. (2018)
Наумчик П. І. - Вплив електромагнітних полів на біооб’єкти (2018)
Озірний В. В. - Інформаційно-технологічне забезпечення фахової підготовки в технологічній освіті на прикладі курсу "Основи техніки та технологій", Рябець С. І. (2018)
Остапчук С. А. - До проблеми використання платформи Arduino у вивченні робототехніки, Садовий М. І. (2018)
Подопригора Н. В. - Інтеграційні процеси природничої освіти, Клоц Є. О. (2018)
Поліхун Н. І. - Наукова освіта як інновація в системі освіти України, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. (2018)
Пуляк О. В. - Етапи формування педагогічного іміджу майбутніх учителів технологій, Мошуренко О. Ю. (2018)
Руденко Є. В. - Проблеми єдності та суперечливості квантових фізичних процесів і явищ у пізнанні мікросвіту (2018)
Савош В. О. - Ціннісні аспекти готовності вчителів фізики до формування в старшокласників уміння навчатися в системі неперервної освіти (2018)
Садовий М. І. - Співвідношення невизначеності у наукових дослідженнях: історичний аспект (2018)
Сакунова Г. В. - STEM-освіта: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні, Мороз І. О. (2018)
Сергієнко В. П. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках фізики (2018)
Сіпій В. В. - Діагностика сформованості політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики (2018)
Сліпухіна І. А. - Особливості сворення пневмогідравлічної ракети, Пушкарський М. О. (2018)
Сліпухіна І. А. - Застосування Arduino Nano для створення портативного термометра, Цимбалюк І. С., Ключенко І. І. (2018)
Слюсаренко В. В. - Експериментальна компетентність та її складові (2018)
Смирнова А. С. - Интерактивные модели STEM-образования в медицинском ВУЗе, Бабкина Т. М. (2018)
Спичак Т. С. - Математична задача як засіб формування математичної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів (2018)
Стадніченко С. М. - Використання історизмів та міжпредметних зв’язків при навчанні фізики та біофізики (2018)
Стома В. М. - Підготовка майбутніх вчителів фізики в умовах впровадження STEM-освіти (2018)
Sukhovirska L. P. - Web-resources to the methods of training biophysics in medical institutions of higher education (2018)
Ткаченко А. В. - Сучасні гаджети та служба google classroom як засіб формування мотивації вивчення фізики, Миндрул Б. І. (2018)
Ткачук А. І. - Нові підходи до вивчення питання "Шкідливі звички. Алкоголізм" при викладанні дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі" (2018)
Ткачук Г. В. - Організаційно-педагогічні умови та етапи впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти (2018)
Трифонова О. М. - Навчання фізико-технологічних дисциплін майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2018)
Федоренко В. П. - Міждисциплінарні зв’язки з фізикою при вивченні теми "Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки" в медичних коледжах (2018)
Фесенко Г. А. - Методичний коворкінг як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності учнів нової української школи (2018)
Чистякова Л. О. - Впровадження технології клаптикового шиття в процесі безперервного навчання, Кудревич І. О. (2018)
Чубар В. В. - Підготовка старшокласників до трудової діяльності в умовах інноваційного виробництва в процесі профільного навчання технологій (2018)
Чубар В. В. - Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи в процесі трудового навчання, Липка Д. М. (2018)
Чумаченко Д. В. - Структурно-змістова модель підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах (2018)
Шишкін Г. О. - Аналіз джерел здобуття інформації учнями при вивченні фізики, Зикова К. М. (2018)
Щирбул О. М. - Удосконалення змісту дисципліни "Технічна творчість" – важливий елемент формування творчого потенціалу студентів (2018)
Копотій В. В. - Формування аналітичної компетентності майбутнього вчителя інформатики при розв’язуванні завдань на проектування баз даних, Пузікова А. В. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-виконавської діяльності (2018)
Растригіна А. М. - Інноваційно-творчий потенціал мистецького освітнього простору як основа реалізації новітньої парадигми освіти ХХІ століття (2018)
Романенкова Ю. В. - К вопросу о роли этапа ученичества в становлении индивидуального стиля художника (2018)
Черкасов В. Ф. - Формування інтерпретаційної компетентності майбутнього вчителя хореографії (2018)
Бєлікова В. В. - Використання технічних засобів у навчальному процесі як чинник розвитку творчого потенціалу особистості студента (2018)
Бродський Г. Л. - Традиції і перспективи розвитку баянного виконавства, Сметана С. О. (2018)
Варнавська Л. І. - Розвиток вокальної майстерності естрадного виконавця, Вікторова М. В. (2018)
Власенко І. М. - Сучасні підходи до інтерпретаційної діяльності майбутніх учителів мистецького циклу загальноосвітньої школи, Могілей І. В. (2018)
Горбенко О. Б. - Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення основного музичного інструменту (2018)
Дідич Г. С. - Теоретичні основи формування національної самосвідомості особистості (2018)
Душний А. І. - Постать Володимира Зубицького у мистецькій культурі ХХІ століття (баянно-акордеонний аспект), Собіль І. В. (2018)
Ілініцька Н. С. - Синергетичний підхід у контексті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Іригіна С. О. - Дидактичні основи інтерпретації сутності та структурно-змістовних аспектів музичної культури студентів-вокалістів (2018)
Кириченко О. І. - Вивчення основних чинників формоутворення в архітектурних ансамблях Кропивницького на дисциплінах художнього спрямування, Малежик Ю. М. (2018)
Кокарева Е. О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до хормейстерської діяльності (2018)
Косяк Л. І. - Специфіка формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Куркіна С. В. - Музично-естетичне виховання дітей підліткового і юнацького віку в практиці закладів позашкільної мистецької освіти (2018)
Куришев Є. В. - Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів, Ляшенко О. Д. (2018)
Любар Р. О. - Становлення методики музичного виховання школярів в Україні (2018)
Міщанчук В. М. - Діяльнісно-творчий компонент музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з використанням сугестивних технологій (2018)
Осадча Т. В. - Вокальна культура майбутнього вчителя музики: теоретичний аспект (2018)
Петренко М. Б. - Різновиди музично-виконавської інтерпретаційної діяльності (2018)
Сидоренко Т. Д. - Професійна підготовка музиканта широкого профілю як проблема сучасної музичної освіти (2018)
Стефіна Н. В. - Перспективні педагогічні технології музичного виховання дітей молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва: теоретичний аспект (2018)
Тадеуш О. М. - Арт-педагогіка як поліфункціональна технологія навчання, виховання та розвитку особистості (2018)
Удріс І. М. - Визначення національних форм вітчизняного декоративно-прикладного мистецтва: науковці кінця ХІХ – початку ХХ століть про український орнамент, Ейвас Л. Ф. (2018)
Фоломєєва Н. А. - Значення кавер-версій в контексті виконавської інтерпретації сучасних вокальних творів у процесі фахової підготовки студентів у класі естрадного вокалу (2018)
Чеботаренко О. В. - Розвиток музичного мислення на матеріалі фортепіанного циклу Б. М. Фільц "Яворівські іграшки" (2018)
Ашихміна Н. В. - Форми і методи формування педагогічного артистизму майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2018)
Вергунова В. С. - Формування ціннісного ставлення до мистецтва у майбутніх учителів початкової школи: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Жуков В. П. - Інтеграція фахових і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Клюєва С. Д. - Формування досвіду сприйняття і виконання музики ХХ століття у майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Левицька І. М. - Розвиток тембрового слуху дітей молодшого шкільного віку в процесі інструментального музикування (2018)
Локарєва Ю. В. - Підготовка художньо-творчого проекту в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2018)
Москва О. М. - Формування вокальної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами естрадно-джазової музики (2018)
Негребецька О. М. - Музичне мистецтво у процесі соціалізації майбутніх учителів (2018)
Радюшіна С. О. - Практико-орієнтовані форми і методи підготовки педагогів-музикантів до роботи над творами духовної музики, Лєснік О. С. (2018)
Решетнікова Т. П. - Диригентські форми вислову як базисна основа у вдосконаленні професійного рівня майбутніх хореографів, Фурдак Т. Д. (2018)
Стукаленко З. М. - Емоційний інтелект як показник сценічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Ткаченко М. Ю. - Теоретичні засади формування співацької грамотності майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Ткаченко О. М. - Передумови становлення мистецької освіти на Лівобережній Україні (X–XVIII ст.) (2018)
Шикирінська О. А. - Мистецька підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті культурологічної парадигми освіти, Коваль Т. В. (2018)
Ярошенко О. М. - Метод візуалізації Mind Maps (інтелект-карти) в системі підготовки вчителя музичного мистецтва (2018)
Варнавська Л. І. - Організація ігрової діяльності учнів середніх класів на уроках музичного мистецтва, Римар Л. А. (2018)
Касілов І. А. - Формування семіотичних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі професійної підготовки до інструментально-виконавської діяльності (2018)
Корякін О. О. - Дослідження стосунків домінування у студентських групах спеціальностей мистецького спрямування (2018)
Мамикіна А. І. - До проблеми розвитку музично-стильового мислення майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2018)
Ніколенко Л. І. - Формування інструментально-виконавських умінь учнів у процесі ансамблевого музикування (2018)
Раструба Т. В. - Змістовно-смислове наповнення особистісно орієнтованої загальної мистецької освіти дітей шкільного віку (2018)
Сидорець Т. В. - Закономірності поєднання інтелектуальної активності, творчої волі та піаністичної техніки виконавця в інтерпретації фортепіанної музики (2018)
Толстова Н. М. - Методологічі основи і принципи формування у студентів готовності до фахового самовдосконалення в процесі навчання вокалу (2018)
Шафарчук Т. Г. - Особенности формирования техники вокальной орнаментики у будущих преподавателей вокала, обладающих высокими женскими голосами, Десятникова Н. Л. (2018)
Гао Юань - Роль емоційного інтелекту в фаховій діяльності вчителя музичного мистецтва (2018)
Клєщ А. О. - Методика інструметально-ансамблевого навчання студентів (2018)
Лу Тао - Особливості фортепіанного навчання майбутніх педагогів-музикантів Китаю в педагогічних університетах України (2018)
У Сюань - Сутність та структура вокальної культури магістрів музичного мистецтва в наукових дослідженнях педагогічного спрямування (2018)
Чжоу Є. - Художньо-емоційний досвід школярів як вектор педагогічної спрямованості фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики (2018)
Шпирка А. О. - Емоційна виразність як феномен фахової підготовки майбутнього вокаліста (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Андрущенко І. О. - Специфіка просодичної організації інавгураційних і партійних промов застрягаючих акцентуйованих особистостей (2017)
Бабич В. І. - Комунікативно-прагматична стратегія самопрезентації ліричного я та мовленнєві тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Сендберга (2017)
Багацька О. В. - Психічна рівновага персонажа в сучасному англомовному художньому дискурсі: лексико-семантичний аспект (2017)
Бігунова Н. О. - Перцептивне дослідження інтонаційних характеристик позитивно-оцінних фраз (на матеріалі англомовного кінематографічного дискурсу) (2017)
Біла Є. С. - Англомовна ароматонімія: онімізація й трансонімізація (2017)
Бондар Н. В. - Метафора як основа семантичної деривації термінів гастроентерології в німецькій мові (2017)
Бондарчук Н. І. - Ключові слова: основні аспекти визначення (на матеріалі англійської мови) (2017)
Борисович О. В. - Жанрові особливості огляду телесеріалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа) (2017)
Гайденко Ю. О. - Типологізація композиційно-мовленнєвих форм у романі Шарлотти Бінґхем "The White Marriage" (2017)
Гуменюк І. Л. - Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози (2017)
Ishchenko O. V. - The linguistic phenomenon of present-day English neologisms, Verhovtsova O. M. (2017)
Куценко М. А. - Систематизація провідних лінгвістичних ознак актуалізації співчуття в англійському діалогічному мовленні (2017)
Кушнерук С. М. - Синтаксичний спосіб творення англійських термінів екомаркетингу (2017)
Лавренчук Я. Ю. - Реалізація англійських зімкнених приголосних у мовленні британців, американців і канадійців (2017)
Ладиненко А. П. - Використання іншомовних включень у англомовних художніх текстах для створення атмосфери часу та місця дії (2017)
Лосєва І. В. - Трансформація лексичного значення слова в політичній полеміці (на матеріалі передвиборчого Інтернет-дискурсу США) (2017)
Митькина Е. Н. - Ассоциативно-образные характеристики Рима и Венеции в англоязычном художественном тексте (2017)
Mykhaylenko V. V. - Semantic decomposition vs componential analysis from functional-semantic veiw (2017)
Олійник Г. О. - Мелодична диференціація реплік нерозуміння в англомовному кінематографічному дискурсі (2017)
Полонская И. П. - Соотношение коммуникантов высказываний в тексте (на материале англоязычной художественной прозы) (2017)
Попович Е. С. - Грамматические и статистические особенности английских абсолютных конструкций, Петрова Е. И., Томенко М. Г. (2017)
Почтарук Г. Я. - Лексико-семантические варианты существительного system и особенности их сочетаемости в текстах "Автоматизация теплоэнергетических процессов", Лебедева Е. В., Гвоздь О. В. (2017)
Строченко Л. В. - Концепт Genius в англомовних біографіях Ісаака Ньютона (2017)
Ткаченко І. А. - Види наративних масок психонаративу (на матеріалі англійської мови) (2017)
Томнюк Л. М. - Спрямований асоціативний експеримент як метод дослідження та моделювання асоціативного поля концепту Gefangnis (2017)
Філатова О. О. - Номінативний аспект позначення одягу в англомовному художньому дискурсі (2017)
Frumkina A. L. - Bundesdeutscher massenmedialer diskurs aus phonostilistischer sicht (2017)
Черняєва І. А. - Первинний умлаут та причини фонетичних змін у німецькій мові (на матеріали давніх текстів) (2017)
Шепітько С. В. - Функціональна своєрідність англомовних прикмет як одного з жанрів паремій (2017)
Шуменко O. A. - Вербокреативні вектори англійської лексеми one як вихідної одиниці для денумеральних утворень, Прокопенко А. B. (2017)
Куликова В. Г. - Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект (2017)
Солощук Л. В. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" (2017)
Наші автори (2017)
Романич І. Б. - Якість послуг поштово-логістичної компанії та інноваційні концепції її діяльності (2018)
Саванчук Т. М. - Динаміка зміни обсягів придбання та цін на ресурси матеріального забезпечення сільськогосподарських підприємств (2018)
Сахарук Б. С. - Фактори впливу на структуру акціонерного капіталу (2018)
Соловйов І. О. - Управління економічною стійкістю на засадах комплексу маркетингу (2018)
Сосновська О. О. - Сутність та необхідність управління системою реалізації книжкової продукції (2018)
Трут О. О. - Організаційні засади вимірювання та управління груповою результативністю (2018)
Філіппов В. Ю. - Нормативно-правові засади регулювання системи міського пасажирського транспорту та можливості її інноваційного розвитку (2018)
Шашина М. В. - Специфіка управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств кондитерської галузі, Кньовець В. В. (2018)
Богдан Н. М. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону в контексті фінансового забезпечення регіонального розвитку (2018)
Зінченко О. А. - Кластеризація ринку праці в контексті формування іміджу регіону (2018)
Гальків Л. І. - Суть децентралізаційних процесів та їх вплив на розвиток підприємництва в регіоні, Килин О. В., Яхно Т. П. (2018)
Стоєв В. Л. - Податкова реформа в умовах євроінтеграції та децентралізації (2018)
Лапшин І. М. - Аналіз впливу трудових міграційних процесів на демографічну ситуацію в Україні (2018)
Михайленко Н. О. - Аналіз основних факторів поширення бідності в України і шляхи її подолання (2018)
Писаревська Г. І. - Теоретичні основи розроблення бізнес-процесу управління персоналом (2018)
Баранюк Ю. Р. - Європейський досвід інституціоналізації державного фінансового контролю (2018)
Боровік Л. В. - Державна інвестиційна політика розвитку сільського господарства (2018)
Галущак В. В. - Страхування життя в Україні: переваги та недоліки його розвитку (2018)
Забаштанський М. М. - Роль фінансового планування у зміцненні фінансової безпеки акціонерних товариств, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2018)
Нечипоренко А. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Качула А. Г. (2018)
Ковалевич Д. А. - Розвиток казначейського обслуговування бюджетів (2018)
Краснікова О. М. - Іпотечне кредитування та його вплив на ринок землі (полтавський досвід та уроки) (2018)
Малюжець О. І. - Фінансові аспекти мінімізації обсягів ухилення від оподаткування, Сисоєнко І. А., Карлюка Д. О. (2018)
Нікітішин А. О. - Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації (2018)
Рац О. М. - Забезпечення лояльності клієнтів як складник механізму управління клієнтською базою банку (2018)
Семеног А. Ю. - Сутність та значення фінансової безпеки держави, Хомутенко А. В., Барвінок В. Ю. (2018)
Смирнова О. В. - Економічна сутність управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг (2018)
Stepanova D. S. - Modern status and development trends of the financial market of Ukraine, Stepanova I. V. (2018)
Степанюк Н. І. - Пріоритетні напрями розвитку бюджетного фінансування в Україні (2018)
Стороженко О. О. - Теоретичні аспекти формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах, Шейко О. П., Романенко Т. В. (2018)
Тустановський Ю. Г. - Тенденції розвитку банківського посередництва в Україні (2018)
Баланюк І. Ф. - Законодавче регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: експрес-огляд новацій, Шеленко Д. І., Надворняк Я. М. (2018)
Бенько І. Д. - Особливості організації обліку в органах місцевого самоврядування (2018)
Приймак С. В. - Особливості вибору системи оподаткування та її вплив на результати діяльності підприємства, Будай І. В. (2018)
Височан О. О. - Особливості обліку в релігійних організаціях (2018)
Гудзенко Н. М. - Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства, Григораш М. В. (2018)
Даценко Г. В. - Аудиторська оцінка ймовірності банкрутства підприємств за умов фінансової кризи (2018)
Клюс Ю. І. - Обліково-аналітичне підґрунтя класифікації затрат промислових підприємств (2018)
Момот Л. В. - Глобалізація франчайзингу в Україні (2018)
Мулик Т. О. - Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями, Цуркан А. О. (2018)
Нежива М. О. - Аудит операцій зі злиття та поглинання в умовах інклюзивної економіки (2018)
Рябчук О. Г. - Особливості та проблеми аудиту грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання у банку, Коротаєва І. Р. (2018)
Слуцький Є. В. - Використання електронних майданчиків для оцінки основних засобів за справедливою вартістю (2018)
Струк Н. С. - Пріоритети розвитку системи обліку розрахунків із дебіторами в діловому партнерстві підприємств, Дідик А. З. (2018)
Берегова Г. І. - Проблеми міграції: модель системної динаміки, Козицький В. А. (2018)
Приходченко О. Ю. - Аналіз індивідуальних стратегій участі в державній пенсійній системі (2018)
Скрильник І. І. - Прогнозування вартості реалізації продукції сільськогосподарського підприємства, Деменко Л. Д., Олешко А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Самойленко Г. В. - Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" та однойменний кіносценарій О. Довженка (до проблеми текстуального і мистецького виміру) (2017)
Мохненко Н. М. - Трансформація мікрообразів в архетипи у прозі Агатангела Кримського (2017)
Ковальчук О. Г. - Голоси трубадурів революції та голоси "вчорашніх" у прозі М. Хвильового (2017)
Тверитинова Т. И. - История, не имеющая аналогов: время и его герои в романе-кино Б. Акунина "Батальон ангелов" (2017)
Старунова А. Л. - Шляхи словотворення української мови, їх активізація (2017)
Клыпа Н. И. - К вопросу об исследовании эмотивности и эмотивной лексики (2017)
Котович В. В. - Чернігівщина та Львівщина в контексті спільних ойконімних домінант (2017)
Пустовіт І. В. - Номінація рельєфу в діалектних текстах Черкащини (2017)
Бондарь Н. А. - Слова со значением "время суток": лексический и деривационный аспекты (2017)
Калиновська О. В. - Семантичні типи метафор в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ ст. (2017)
Бойко Н. І. - Комплексна вербалізація світу емоцій в ідіолекті Михайла Коцюбинського (2017)
Бойко В. М. - Адвербіальний простір поетичного мовлення Лесі Українки, Давиденко Л. Б. (2017)
Вакуленко Г. М. - Особливості внутрішньотекстових синтаксичних зв’язків у художньому мовленні Ліни Костенко (2017)
Банзерук О. В. - Лингвостилистический анализ сравнений в повести Н. Гоголя "Ночь перед Рождеством" (2017)
Сидоренко В. А. - Окказионализмы в поэтической системе Анны Ахматовой, Панчук И. В. (2017)
Potapenko S. I. - Constructions in English: from paradigmatic to syntagmatic relations (2017)
Петрик О. М. - Реалізація естетичної функції прикметників у перекладному тексті, Сухомлін А. А. (2017)
Грабовецька О. С. - Відтворення у перекладі мовних засобів вираження оцінки (на матеріалі гуморески О. Кобилянської "Він і Вона" та її англомовного перекладу) (2017)
Яковенко І. В. - Трансформація хайку в поезії Соні Санчес (2017)
Хомич Т. Л. - Мова для людини чи людина для мови? (2017)
Салимова Ф. Г. гызы - Изучение сложного синтаксического целого на материале эпосов "Песнь о Нибелунгах" и "Книга моего деда Коркута" (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Mishalov V. D. - Regional trends indicators finger dermatoglyphics among modern Ukrainians, Serebrennikova О. А., Klimas L. А., Gunas V. І. (2018)
Gunas І. V. - Features cephalometric indicators in boys and girls of various craniotypes with physiological occlusion, Маrchenko А. V., Kyrychenko Yu. V., Anisimov E. M. (2018)
Mateshuk-Vatseba L. R. - The most pronounced constitutional differences between healthy and sick with pyoderma in men or women in the Western region of Ukraine, Chaplyk-Chyzho I. O. (2018)
Semenchenko V. V. - Correlation of anthropo-somatometric parameters of the body of practically healthy women of the ectomorphic somatotype with cerebral blood circulation indicators (2018)
Orlovskiy V. O. - Features of correlations of computed-tomographic sizes of premolars with cephalometric indices of practically healthy men from the Western and Eastern regions of Ukraine, Cherkasov V. G., Chaika V. G. (2018)
Ustymenko О. S. - Sonographic models parameters of kidneys in men and women endo-mesomorphic somatotype depending on the anthropometric indices characteristics (2018)
Pozur T. P. - Computed-tomographic vestibular-tongue sizes of teeth in boys and girls with normal occlusion depending on face types (2018)
Monastyrskyi V. M. - Somatotypological features of topographic kidney anatomy of patients without any kidney and urinary tract diseases, Pivtorak V. I. (2018)
Dmitriev M. O. - Cephalometric studies of Ukrainian boys and girls with physiological bite by the method of Charles J. Burstone, Chernysh A. V., Chugu T. V. (2018)
Kotsyura О. О. - Modeling using regression analysis of linear sizes of molars depending on the cephalometric indices of practically healthy men of the Northern and Southern regions of Ukraine (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Danylovych G. V. - The biosynthesis of nitric oxide from L-arginine. Nitric oxide formation features and its functional role in mitochondria, Bohach T. V., Danylovych Yu. V. (2018)
Danylovych G. V. - Cаlіx I4I аrene С-956 is effective inhibitor of Н+-Сa2+-exchanger in smooth muscle mitochondria, Kolomiets O. V., Danylovych Yu. V., Rodik R. V., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2018)
Shahouzehi B. - Effects of Pistacia atlantica resin oil on the level of VEGF, hydroxyproline, antioxidant and wound healing activity in STZ-induced diabetic rats, Shabani M., Shahrokhi N., Sadeghiyan S., Masoumi-Ardakani Y. (2018)
Voloshchuk O. M. - Activity of the mitochondrial isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2018)
Fafula R. V. - Responsiveness to progesterone and potassium channel blockers 4-aminopyridine, tetraethylammonium and free Ca2+ contentration in spermatozoa of patients with oligozoospermia/leucocytospermia, Danylovych G. V., Besedina A. S., Melnyk O. V., Vorobets Z. D. (2018)
Yusova O. I. - Determination of plasminogen/plasmin system components and indicators of lipoproteins oxidative modification under arterial hypertension, Savchuk O. V., Grinenko T. V., Kuchmenko O. B., Mhitaryan L. S., Kupchins’ka O. H., Yevstratova I. N., Matova O. O., Vasilinchuk N. M., Drobot’ko T. F. (2018)
Salmanian Tabasi N. - Designing, docking and heterologous expression of an anti-HER2 affibody molecule, Gholizadeh A., Baghban Kohnehrouz B. (2018)
Луговська Г. Г. - Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2018)
Directions for authors (2018)
Правила для авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Vari S. G. - Knowledge sharing is the key for the progress of science (2018)
Paryzhak S. Ya. - Simple two-step covalent protein conjugation to PEG-coated nanocrystals, Dumych T. I., Karmash O. I., Bila E. E., Stachowiak D., Banski M., Podhorodecki A., Bilyy R. O. (2018)
Dziuba O. S. - Blood coagulation and aortic wall integrity in rats with obesity-induced insulin resistance, Chernyshenko V. O., Hudz Ie. A., Kasatkina L. O., Chernyshenko T. M., Klymenko P. P., Kosiakova H. V., Platonova T. M., Hula N. M., Lugovskoy E. V. (2018)
Finiuk N. S. - Evaluation of antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives, Ostapiuk Yu. V., Hreniukh V. P., Shalai Ya. R., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. (2018)
Hudz N. - Biological and analytical studies of peritoneal dialysis solutions, Kobylinska L., Dmytrukha N., Korytniuk R., Wieczorek P. P. (2018)
Kozak Yu. S. - Impact of N-acetylcysteine on antitumor activity of doxorubicin and landomycin A in NK/Ly lymphoma-bearing mice, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Lehka L. V., Stoika R. S. (2018)
Labudzynskyi D. O. - Osteoprotective effects of vitamin D3 in diabetic mice is VDR-mediated and regulated via RANKL/RANK/OPG axis, Shymanskyi I. O., Lisakovska O. O., Veliky M. M. (2018)
Patalakh I. I. - Clot formation and lysis in platelet rich plasma of healthy donors and patients with resistant hypertension, Revka O. V., Kuchmenko O. B., Matova O. O., Drobotko T. F., Grinenko T. V. (2018)
Дербеньова Я. В. - Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних зовнішньо-торгівельних відносин (2017)
Король М. М. - Міжнародний туризм: сучасний стан та тенденції розвитку, Ісевич Є. В. (2017)
Мовилэ И. В. - Анализ индекса конкурентоспособности и развития финансового рынка Швейцарии и в трансграничном регионе: Молдова-Украина-Румыния (по данным всемирного экономического форума), Гросу В. П. (2017)
Паризький І. В. - Методика забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України в умовах глобалізації (2017)
Рибальченко К. В. - Індикатори результативності національної інноваційної системи (2017)
Романюта Е. Е. - Європейська практика управління податковими ризиками: уроки для України (2017)
Білокінна І. Д. - Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери (2017)
Ємець А. В. - Щодо порівняльного аналізу сутності та змісту терміну "Уповноважений економічний оператор" у законодавстві ЄС та України (2017)
Кицюк І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України в умовах поглиблення європейської інтеграції, Фіщук І. О. (2017)
Микитюк О. Л. - Теоретико-методичні засади економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Сало І. А. - Циклічні коливання розвитку ринку плодів в Україні (2017)
Тинська І. І. - Стратегічні орієнтири та напрями модернізації державного підприємництва (2017)
Шура Н. О. - Управління якістю та безпечність текстильних товарів в умовах екологізації попиту суспільства, Кучер Ю. Є. (2017)
Балковська В. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку туристичного ринку Житомирської області (2017)
Грановська В. Г. - Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Завідна Л. Д. - Механізм формування фінансової стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2017)
Лагута Я. М. - Стан та перспективи розвитку ринку органічної продукції в контексті соціальної відповідальності бізнесу, Михайленко Н. В. (2017)
Мусійовська О. Б. - Інноваційна сприйнятливість та інноваційна здатність у процесі формування інноваційної політики підприємства, Гудзь О. І. (2017)
Продіус О. І. - Управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, Ілінчук О. І. (2017)
Русінова О. С. - Процеси управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства (2017)
Сотниченко В. М. - Система та моделі управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств (2017)
Tankov K. M. - Analysis of modern approaches to tourism enterprise economic sustainability problem investigation, Zayika O. I., Guslysty O. S. (2017)
Фісуненко П. А. - Перспективний аналіз в системі бізнес-планування діяльності підприємства, Штипуляк А. А. (2017)
Шарко В. В. - Оцінка якості обслуговування покупців у підприємстві роздрібної торгівлі, Тернова А. С. (2017)
Федулова С. О. - Проблеми розвитку регіональної інфраструктури з урахуванням вимог глобальної водної безпеки майбутнього, Комірна В. В. (2017)
Двуліт З. П. - Проблеми трудової міграції з України за сучасних умов, Голубенко Т. С. (2017)
Звонар В. П. - Стратегія реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену в Україні (2017)
Abdulla Alrashdi - The relationship and factors that encourage FDI in the UAE: a research methodology (2017)
Винниченко Н. В. - Проблеми визначення сутності поняття система управління бюджетом (2017)
Голіков С. С. - Взаємозв’язки між податковою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки (2017)
Гуцул І. А. - Моніторинг способів протидії ухиленню від оподаткування (2017)
Домінова І. В. - Теоретичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу (2017)
Карпа І. С. - Соціально-економічні аспекти реалізації програм іпотечного кредитування на ринку житлової нерухомості (2017)
Мельник М. И. - Сущность и источники финансового обеспечения инновационной деятельности аграрных предприятий (2017)
Радіонов Ю. Д. - Економічна система в умовах фінансіалізації (2017)
Рейкін В. С. - Реформування податкової системи в контексті детінізації економіки України (2017)
Сідельникова Л. П. - Фіскальні інструменти державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції, Онікієнко Н. В. (2017)
Alnaimat M. A. - Preconditions for providing efficiency of income-expenditure accounting and analysis based on international standards (2017)
Сафарова А. Т. - Документування операцій з обліку готової продукції на підприємствах побутової хімії, Корольчук І. Р. (2017)
Селіванова Н. М. - Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України, Химич Р. В. (2017)
Трачова Д. М. - Використання обліково-аналітичної інформації в процесі формування ефективної амортизаційної політики підприємств (2017)
Аверкина М. Ф. - Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних сиcтем (2017)
Блaгун I. C. - Формування логістичної інфраструктури Західного регіону, Ничик І. Л. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Айрапетян Т. С. - Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным биоценозом и учетом кислородного режима (2017)
Аксьонова І. М. - Методи реєстрації хвильових відгуків екзоферментних процесів у реакторах біологічного очищення стічних вод та обробці осадів (2017)
Аргатенко Т. В. - Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом, Малахова О. О. (2017)
Білецький А. А. - Тенденції розвитку інженерних заходів захисту територій та населених пунктів від затоплення, Клімов С. В. (2017)
Борисова О. В. - Актуальні аспекти водної стратегії міста Києва (2017)
Булгакова О. В. - Анализ применения современных реагентов (2017)
Василенко О. А. - Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів, Василенко Л. О. (2017)
Василенко С. Л. - Надійність і сталість систем водопостачання як складова національної та екологічної безпеки, Волков В. М. (2017)
Василенко С. Л. - Методология интеграционного менеджмента водопользования и водопотребления в городах Украины, Кашпур А. Д., Панасенко А. А. (2017)
Вырлан В. А. - Гидродинамический режим жидкості в биореакторе (2017)
Гламаздін П. М. - Перспективи застосування реагентної водопідготовки для систем теплопостачання, Давиденко Є. П., Вітковський В. С., Карпюк М. А. (2017)
Гомеля М. Д. - Визначення сорбційної здатності іоніту при вилученні іонів міді з води, Іванова В. П., Камаєв В. С., Марущак Ю. А. (2017)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності коагулянтів при очищенні води від сполук урану, Крисенко Т. В. (2017)
Гомеля М. Д. - Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію, Терещенко О. М., Мельниченко Є. В. (2017)
Гомеля М. Д. - Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті, Трохименко Г. Г., Глушко О. В. (2017)
Гомеля Н. Д. - Исследование процессов сорбционной очистки воды от ионов аммония, Трус И. Н., Петриченко А. И., Кийченко А. Ю. (2017)
Грицина О. О. - Дослідження температурних режимів очищення муніципальних стічних вод міста Рівне, Волощук В. А. (2017)
Дупляк О. В. - Моделювання пропускної здатності русла р. Тиси з врахуванням підпору при проходженні паводку, Величко С. В. (2017)
Душкин С. С. - Повышение эффективности работы контактных осветлителей при подготовке питьевой воды, Душкин С. С. (2017)
Эпоян С. М. - Исследование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои и доочисткой на дренажной системе, Карагяур А. С., Волков В. Н. (2017)
Эпоян С. М. - Микробиологические аспекты разделения иловых смесей во вторичных отстойниках, Сорокина Н. В., Фесик Л. А. (2017)
Эпоян С. М. - Интенсификация работы перегородчатого смесителя коридорного типа, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2017)
Захарченко М. А. - Методика по зменшенню антропогенного забруднення малих річок, Рижикова І. А. (2017)
Калюжний А. П. - Аспекти гідравлічних розрахунків мереж водовідведення у сучасних умовах, Зубричева Л. Л., Михайлик Е. Р. (2017)
Квартенко О. М. - Дослідження роботи станції очищення багатокомпонентних підземних вод в умовах змін гідравлічних навантажень, Саблій Л. А. (2017)
Кістіон В. Є. - Системні принципи побудови наукової платформи для вирішення задач реструктуризації житлово-комунального господарства (2017)
Колодько А. О. - Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів, Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Пасько А. В. (2017)
Копаниця Ю. Д. - Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд К123 (2017)
Кріль С. І. - Енергетична модель ерліфту, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2017)
Левицька В. Д. - Підвищення ефективності роботи протифільтраційних споруд для захисту територій від підтоплення з дніпровських водосховищ, Хоружий П. Д. (2017)
Матяш О. В. - Показники надійності водопровідних металевих труб за даними експлуатації, Новохатній В. Г., Усенко І. С. (2017)
Михайленко В. Г. - Електромембранне пом’якшення живильної води тепломереж, Антонов О. В., Лук’янова О. І. (2017)
Мовчан С. І. - Дослідження гідродинаміки течії в’язкої рідини в замкненому контурі апаратів напірної флотації (2017)
Недашковський І. П. - Вдосконалення технології очищення стічних вод на біофільтрах, Василюк А. В. (2017)
Нечитайло Н. П. - Теоретические исследования адсорбционной активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования на основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений, Косюк Е. Н. (2017)
Нор В. В. - Дослідження проблеми забезпечення ефективної роботи систем подачі і розподілу води та шляхів її вирішення (2017)
Odud L. M. - Expanded polystyrene filters with increasing layer of suspended sediment in water softening technologies, Kovalchuk V. A. (2017)
Орел В. І. - Регулювання системи насос–трубопровід зміною швидкості обертання шестеренного насоса та перепомповуванням гідродинамічно активних полімерів (2017)
Поляков В. Л. - Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра, Мартинов С. Ю. (2017)
Россінський В. М. - Вибір технологічних параметрів роботи біореакторів для очищення стічних вод і симультанного видалення сполук азоту (2017)
Саблій Л. А. - Підвищення ефективності аерування мулової суміші в аеротенках шляхом використання низьконапірного аератора, Кононцев С. В., Коренчук М. С. (2017)
Сизоненко Г. А. - Дослідження економічних показників системи водопостачання з підземних джерел при різних режимах роботи водозабірних свердловин (2017)
Сироватський О. А. - Математичне моделювання напірно-флотаційного процесу очищення малокаламутних кольорових вод поверхневих джерел для господарсько-питного водопостачання, Гайдучок О. Г. (2017)
Cівак В. М. - Особливості використання гідравлічних закономірностей для удосконалення очисних споруд, Шинкарук Л. А., Пилипей М. І. (2017)
Стасюк С. Р. - Аналіз процесів знезалізнення і зм’якшення води при її вапнуванні та висхідному фільтруванні через плаваюче завантаження (2017)
Твердохліб М. М. - Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли, Гомеля М. Д. (2017)
Тугай Я. А. - Аналіз існуючих методів відновлення продуктивності свердловин розчинами реагентів, Зінич П. Л. (2017)
Унгуряну Д. В. - К вопросу об обработке и использовании осадков сточных вод, Сирецяну Д. (2017)
Хохотва О. П. - Вилучення Cu(ІІ) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів, Бутченко Л. І., Присікайло О. І. (2017)
Хохотва О. П. - Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом, Лиштва П. В. (2017)
Чарний Д. В. - Використання слабопроточних заток річок як першої ланки у технологічному ланцюзі водопідготовки та застосування контактної коагуляції для покращення процесу обробки води, Мацелюк Є. М., Онанко Ю. А., Гайдабура О. М., Харченко М. Ю. (2017)
Шевченко Т. О. - Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об'єднаних територіальних громадах (2017)
Шинкарук Л. А. - Концепція протипаводкового захисту на основі інтегрованого управління паводковим стоком, Вечер В. В. (2017)
Юрков А. Д. - Способы совершенствования существующих методов обезжелезивания воды, Юрков Е. В., Кочетов Г. М. (2017)
Юрченко В. О. - Підвищення екологічної безпеки експлуатації споруд одовідведення, Лебедєва О. С., Бригада О. В., Іванін П. С. (2017)
Дзигаленко І. С. - Місце і роль Китаю на міжнародній арені в контексті глобалізації світогосподарських відносин, Набок І. І. (2017)
Павлюк О. О. - Сучасні парадигми міжнародного банківського регулювання (2017)
Хитра О. В. - Інноваційність постнекласичної методології у дослідженні закономірностей глобалізації світової економіки (2017)
Кулаковська Т. А. - Податкове законодавство України та його вплив на економіку країни, Дерменжі Д. Ф. (2017)
Кулаковська Т. А. - Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи, Петков О. І. (2017)
Малаховський Ю. В. - Теоретико-прикладні підходи до аналізу мезоекономічних систем (зарубіжний досвід) (2017)
Марков Б. М. - Аналіз роздрібної торгівлі продовольчими товарами в розрізі регіонального розвитку (2017)
Паризький І. В. - Проблеми дослідження інноваційно-технологічного розвитку економіки України: методологічний аспект (2017)
Сакун О. С. - Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку інновацій (2017)
Сало І. А. - Тенденції розвитку світового ринку плодів і ягід (2017)
Sokoly I. I. - Providing of the conditions for efficient development of the aircraft construction sphere of Ukraine, Bukovskyi O. O. (2017)
Станасюк Н. С. - Стратегічні орієнтири державного управління розвитком промислового потенціалу в Україні (2017)
Студінська Г. Я. - Компетенції брендингу в управлінні конкурентоспроможністю національної економіки (2017)
Скригун Н. П. - Асоціації бренда та їхня роль в посиленні його диференціації, Чорноус Л. В., Авраменко І. М. (2017)
Азаренков Г. Ф. - Ключові компетенції промислового підприємства, Каткова К. В. (2017)
Бабовал Н. Р. - Удосконалення мотивації та стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищої школи (2017)
Башинська І. О. - Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві, Полещук А. А., Мотова А. В. (2017)
Булгакова О. В. - Ідентифікація споживчих ризиків в системі маркетингу взаємовідносин (2017)
Двуліт З. П. - Таксономічний аналіз рівня розвитку системи економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту щодо розподілу екологічних витрат (2017)
Іжевський П. Г. - Детермінанти формування підприємницьких мереж: відмінність від ринку та ієрархії (2017)
Кутах К. М. - Управління резервами підвищення ефективності галузі молочного скотарства сільськогосподарського підприємства (2017)
Нестерчук Я. А. - Заготівельно-розподільчі центри у логістичній системі підприємств плодопродуктового підкомплексу (2017)
Побережна Н. М. - Трудові ресурси та їх роль в інноваційному розвитку сучасного підприємства, Пантелєєв М. С., Гаркуша В. О. (2017)
Халімон Т. М. - Трансформація конкурентної поведінки підприємств (2017)
Цыбульская Э. И. - К вопросу оценки стоимости интеллектуального капитала предприятия, Шило Е. В. (2017)
Чугрій Н. А. - Комерціалізація інтелектуальної власності як необхідна умова інноваційного розвитку підприємства (2017)
Швець Є. В. - Коучинг та його роль в управлінні підприємством, Бойко К. О. (2017)
Шмиголь Н. Н. - Проблема співробітництва бізнесу і освіти як важливого елементу соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Цикало К. С. (2017)
Яковлєва Ю. В. - Методологічний підхід до визначення ефективності економічних методів управління підприємствами (2017)
Бакай В. Й. - Регіональна інтеграція господарства України у міжнародну економіку: дослідження головних результатів регіональної інтеграції та виявлення провідних напрямів ефективності, Малащук І. І., Федорчук М. В. (2017)
Королович О. О. - Проблематика сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2017)
Ліба Н. С. - Характеристика методів та моделей формування ефективної регіональної промислової політики (2017)
Бакай В. Й. - Стан та шляхи покращення екологічної безпеки на промислових підприємствах України, Жмурик В. М. (2017)
Василик А. В. - Споживчий кошик в Україні: реалії та необхідність удосконалення базових соціальних стандартів, Кузьменко К. П. (2017)
Борисенко Д. С. - Оцінювання розвитку банків Причорноморського регіону: компаративний аналіз, Калюжна Ю. В. (2017)
Галушко А. В. - Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в України (2017)
Жовтун Є. В. - Розвиток системи страхування депозитів (2017)
Ксьондз С. М. - Діяльність підприємства в кризовий період, Джердж О. Я., Жмурик В. М. (2017)
Олексійчук С. В. - Проблематика управління державним боргом України (2017)
Петрюк М. В. - Особливості функціонування ринку венчурного капіталу в Україні (2017)
Свідерська І. М. - Недержавне пенсійне забезпечення в соціальному та економічному розвитку України, Стойчик В. І. (2017)
Хвостенко В. С. - Ринок похідних цінних паперів в Україні (2017)
Хом’як М. С. - Інвестиційний процес в регіонах України (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація обліку і контролю грошових коштів, Таран В. В. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Готівкові розрахунки підприємств в сучасних умовах господарювання, Костюнік О. В., Вишневська В. С. (2017)
Михайленко О. В. - Дослідження сутності понять "затрати" і "витрати" та формування собівартості за їх складом, Носенко Н. С. (2017)
Осадча Г. Г. - Податок на додану вартість – облікова практика, Кудерська Н. В. (2017)
Слуцький Є. В. - Розробка алгоритму оцінки за справедливою вартістю нефінансових активів при первинній стадії життєвого циклу основних засобів (2017)
Бакурова А. В. - Аналіз ефективності страхової діяльності після проведення заходів пруденційного регулювання, Діденко А. В. (2017)
Бондар В. В. - Підвищення ефективності національної транспортної інфраструктури як основний напрям стратегічного розвитку (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Арабаджи С. С. - Навчальний процес в земських початкових школах Маріупольського повіту (2015)
Волониць В. С. - Грецьке купецтво у зовнішній торгівлі Маріуполя ХІХ ст. (2015)
Ісаєнко О. М. - Постать Петра Сагайдачного в польській історіографії другої половини XX ст. (2015)
Казьмирчук М. Г. - Київський державний університет у спогадах викладачів та cтудентів (1930 – 1960-ті рр.) (2015)
Коробка В. М. - Міський виборчий процес у Катеринославській губернії за Городовим положенням 1892 р. (2015)
Коробка Ю. В. - Ліквідація машинно-тракторних станцій: науковий доробок періоду "відлиги" (2015)
Набока О. В. - Еволюція політики США щодо тайпінського повстання в Китаї (1850–1864) (2015)
Нікольченко Ю. М. - Релігія і культи греків Північного Причорномор’я античної доби: джерела та історіографія проблеми, Головко О. В. (2015)
Новікова С. В. - Розвиток професійно-технічної освіти в Mаріупольському повіті (остання третина XIX–початок XX ст.) (2015)
Подгайко М. К. - Взаємовідносини маріупольських греків з козаками Окремого Запорізького (Азовського) війська в ХІХ ст. в дослідженнях науковців Маріупольського краєзнавчого музею, Капустнікова Н. О. (2015)
Романцов В. М. - Демократичні перетворення в Маріуполі на початку революції 1917 р. (2015)
Romantsova N. M. - Grushevskyi’s scientific activities (1907–1914): highlight of the problem in the works by historians in the early 20th century (2015)
Samantsov O. - Everyday life of workers of coal industry of Donetsk-Dnieper economic region of the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century in native historiography of the second half of the 19th century – the beginning of the 20th (2015)
Тарасов С. В. - К вопросу о военной истории эпохи Руины: московско-польский вооружённый конфликт периода Руины в освещении российской дореволюционной историографии (2015)
Чура В. І. - Житлове забезпечення мешканців західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Чура О. І. - Компартійна влада Львова у виборах 1989 та 1990 рр. (2015)
Шорсткіна О. Ф. - Співпраця Михайла Драгоманова й інтелектуалів Галичини, Буковини та Закарпаття в контексті українознавчих студій Південно-західного відділу Російського географічного товариства (2015)
Gavrilova N. - Tryma K. The neutrality as a national security model (2015)
Гмирянська К. О. - Доктринальне забезпечення інформаційно-психологічної агресії Російської Федерації щодо України (2015)
Гринько О. І. - Дослідження методологічної та понятійної бази проблематики cучасної регіоналістики (2015)
Гулай В. В. - Латентні політичні механізми формування та функціонування терористичних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" в умовах системної кризи державної організації України (2015)
Дашевська О. В. - Вплив політчних процесів на циклічність зовнішньої торгівлі (2015)
Коломоєць А. С. - Зусилля США в боротьбі з тероризмом у Південній Азії (2015)
Лебедюк В. М. - Коефіцієнти зв’язку у дослідженнях електоральної поведінки (2015)
Лендьел М. О. - Субсидіарність як принцип соціально-політичної організації: теоретичні витоки та українські перспективи (2015)
Лисак В. Ф. - Позиція Великобританії щодо України після "Революції гідності", Саєнко Я. В. (2015)
Мухіна М. О. - Електронні організації як нова форма неурядових спільнот в контексті формування громадянського суспільства в Україні (2015)
Ноголь А. В. - Проблема Афганістану у миротворчості Канади (2015)
Ощипок І. Ф. - Проблема дереторизації в сучасних міжнародних відносинах (2015)
Пахоменко С. П. - Фактор ідентичності в українській кризі: приклад Донбасу (2015)
Пашков В. О. - Неоконсервативна парадигма політики та реформування в сфері вищої освіти (2015)
Рябінін Є. В. - Екзогенні чинники етносепаратистських процесів: теоретичний аспект (2015)
Савич А. С. - Комунікативні інструменти протидії інформаційної агресії Pосії: світовий досвід (2015)
Савка О. В. - Регіональна політика Польщі – уроки для України (2015)
Свєтлакова М. А. - Еволюція партійної системи Італії в умовах парламентських виборів 2013 р. (2015)
Субх М. А. - Передумови проведення системних реформ у країнах Ради cпівробітництва арабських держав Перської затоки (2001–2010 рр.) (2015)
Терещенко А. О. - Трансформація політичної системи Чехії в умовах євроінтеграції (2015)
Ткач Т. Я. - Концептуально-теоретичні засади міжнародної здійснення гуманітарної діяльності (2015)
Фесенко М. В. - Теоретичні засади консолідації демократії (2015)
Хома Н. М. - Патріотична мода чи мода на патріотизм: одяг як спосіб самоідентифікації (2015)
Янченко А. О. - Євромайдан як простір медіатизації політичної активності громадян України (2015)
Więckiewicz R. - Obrady okrągłego stołu w Polsce jako przejaw koncyliacyjnego społeczeństwa obywatelskiego (2015)
Wojciechowska А. - Status quo territorial of new world order under rule Panta Rhei (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Багацька О. - Часо-просторові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях, Козлова В. (2018)
Борисович О. - Структурно-композиційні особливості огляду телесеріалів в англомовних онлайн-медіа (2018)
Бруско Г. - Жанри франкомовної інтернет-комунікації (2018)
Грачова І. - Концептуальні засади вивчення квантифікаторів у сучасних граматичних студіях, Радудік О. (2018)
Гречухіна І. - Вербалізація змін туристичних вподобань сучасних європейців, Сахно І. (2018)
Гуменюк І. - Просодичне оформлення статичних та динамічних сільських пейзажних описів англомовної художньої прози (2018)
Дейчаківська О. - Семантичні та прагматичні особливості предикативних прикметників (2018)
Жук Х.-М. - Особливості парадигматичних зв'язків соматичних дієслів в англійській мові (2018)
Ковалевська Т. - Пунктуація у корпусі засобів візуально-графічного оформлення сучасного англомовного художнього дискурсу (2018)
Козак С. - Роль фреймових структур у відображенні зовнішності літературних персонажів (на матеріалі німецькомовного художнього дискурсу) (2018)
Кущ Е. - Дейктичні засоби вираження етнічних упереджень в англомовному дискурсі британських і американських політиків (2018)
Лисанець Ю. - Метафоризація концепту біль в англомовному медичному дискурсі (2018)
Пежинська О. - Семантична варіативність топонімічних формантів (на матеріалі французької мови) (2018)
Коккіна Л. - Прагматика функціонування колоративної лексики у сучасному франкомовному рекламному дискурсі, Романко Г. (2018)
Rhoton N. - Pragmatic study of humor in the English text (2018)
Рядська Р. - Синкретизм перформативних висловлень в англійській мові (2018)
Семенова О. - Актуалізація франкомовної картини світу (2018)
Ставцева В. - Літературні алюзії англомовного медіадискурсу США та способи їх перекладу українською мовою (2018)
Удилова Т. - Употребление детерминативов с антропонимами в составе компаративных фразеологических единиц (2018)
Tchystiak D. - Reception du systeme conceptuel D'emile Verhaeren dans la philologie ukrainienne (2018)
Альошина М. - Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна" (2018)
Валуєва Н. - Способи утворення сучасних англомовних неологізмів та їх відтворення мовою перекладу (2018)
Кузьменко Н. - Структурні особливості термінів юридичних текстів та їх відтворення при перекладі (2018)
Кульченко (Міщенко) А. - Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі, Баранова С., Бровкіна О. (2018)
Плетенецька Ю. - Дискурсивні засоби створення комічного у кінокомедіях "Дім Великої матусі" і "Доктор Дулітл" (2018)
Совєтна А. - Соціальні мережі як інформаційний ресурс у роботі перекладача, Лісун О. (2018)
Чепурна З. - Функціонування фразеологічних одиниць з агіонімами та хрононімами в німецькій мові (2018)
Шмігер Т. - Емоції як суспільна практика та їх переклад (2018)
Зозуля І. - Навчання іноземних студентів усного монологічного мовлення, Мошноріз М. (2018)
Осадча О. - Фонові знання як важливий аспект формування міжкультурної компетенції (2018)
Плетена О. - Структурні параметри конспірологічного дискурсу у міжкультурній комунікації (2018)
Смушак Т. - Концепт самотності й відчуження в літературному творі: специфіка трактування (2018)
Войцещук А. Д. - Ризики транскордонного переміщення небезпечних відходів для митного простору країни (2017)
Медведкин Т. С. - Мировой рынок транспортных услуг: риски и возможности международной конкурентоспособности, Медведкина Е. А. (2017)
Шиманська К. В. - Міграційна політика економічного співтовариства країн Західної Африки (Ecowas) (2017)
Ільїна М. В. - Інтегрованість соціально-екологічних імперативів розвитку у систему економічної безпеки держави, Шпильова Ю. Б. (2017)
Сало І. А. - Формування сучасної моделі ринку плодів в Україні (2017)
Термоса І. О. - Сутність сталого розвитку та його особливості в контексті сільських територій (2017)
Балдинюк А. Г. - Варіативні сценарії зменшення протидії персоналу в процесах запровадження змін в організації (2017)
Божкова В. В. - Позиціювання машинобудівних підприємств на основі моделі "ADL/LC", Носонова Л. В. (2017)
Данілкова А. Ю. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку у сфері енергоефективності промислових підприємств в умовах внутрікластерної взаємодії (2017)
Квасній Л. Г. - Удосконалення економіко-організаційного механізму стимулювання працівників підприємств малого бізнесу на прикладі Причорноморського регіону, Щербан О. Я. (2017)
Коваленко Д. С. - Методичні підходи до дослідження конкурентного положення готельного господарства (2017)
Копильчак Б. В. - Використання методу дерева цілей в стратегічному управлінні молодіжними громадськими організаціями (2017)
Мартинюк О. А. - Обґрунтування імперативів інноваційних технологій управління як фактору динамічного розвитку підприємства (2017)
Переверзєва І. Ф. - Формування стратегії розвитку підприємства в умовах кризи (2017)
Бойко В. В. - Діагностика економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Сороківська О. А. - Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі Тернопільської області), Кужда Т. І., Мосій О. Б. (2017)
Клапків Ю. М. - Страхова компанія – основа інфраструктури ринку страхових послуг (2017)
Климаш Н. І. - Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні (2017)
Онищенко В. В. - Аналіз міжбюджетних відносин в Україні: особливості та проблеми формування (2017)
Хом’як М. С. - Особливості фінансів домогосподарств в Україні та їх місце в фінансовому просторі країни (2017)
Галак К. І. - Організація бухгалтерського обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності (2017)
Вихідні дані (2017)
Вихідні дані (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Засенко О. Ю. - Передумови та перспективи інтеграції України у світовий ринок електронної комерції (2017)
Ревенко Д. С. - Метод прогнозирования международных экономических процессов в условиях неопределенности исходных данных, Лыба В. А., Ткачук В. В. (2017)
Горлачук М. А. - Теоретико-методологічні проблеми формування ринкової концепції регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук О. А. (2017)
Миколайчук М. М. - Особливості оцінювання конкурентного статусу туристичного бізнесу країни та її регіонів, Миколайчук К. М. (2017)
Січкаренко К. О. - Особливості інноваційної діяльності в аграрному секторі України (2017)
Сментина Н. В. - Методи, інструменти та механізми управління збалансованим розвитком територіальних систем (2017)
Галькевич М. В. - Метод виявлення резервів розвитку потенціалу конкурентоспроможності транспортного підприємства (2017)
Громко Л. С. - Особливості ціноутворення в системі антикризового управління підприємством (2017)
Ключник А. В. - Переваги впровадження маркетингового менеджменту на будівельному підприємстві (2017)
Kondratska L. P. - The constant improvement of competition policy in the prism of hotel and gastronomy services (2017)
Онищук Н. В. - Методичний підхід до визначення ефективної діяльності туристичного регіону (2017)
Старинець О. Г. - Принципи та функції системи антикризового управління підприємством (2017)
Торшин Є. О. - Інформаційна база аналізу показників фінансового стану підприємств за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського