Петренко Н. О. - Стратегічне планування як фактор регіонального розвитку (2017)
Сурай А. С. - Обґрунтування мультикомпонентного характеру ділового середовища регіону (2017)
Дубовіч І. А. - Перспективи застосування в Україні зарубіжного досвіду управління лісовим господарством, Лесюк Г. М. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Особливості впровадження міжнародних програм ЮНЕСКО для стійкого і збалансованого еколого-орієнтованого розвитку біосферних заповідників причорноморських територій України (2017)
Винниченко Н. В. - Основи формування моделі управління бюджетом (2017)
Сидорович О. Ю. - Інститут податкового адміністрування: оцінка ефективності реалізації в Україні (2017)
Закревська О. Ю. - Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі (2017)
Цибульник М. О. - Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду (2017)
Блaгун I. C. - Чинники впливу на формування динаміки виробничо-промислової продукції сучасного регіону, Ничик І. Л. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Француз А. Й. - Дотримання прав дитини в зоні військового конфлікту, Степаненко Н. В. (2017)
Француз А. Й. - Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування: генеза та правові наслідки, Стрельникова Т. В. (2017)
Ткач Д. І. - Становлення Конституційного Суду в Угорщині (частина перша) (2017)
Корольова В. В. - Приватні виконавці – новий інститут у сфері виконання судових рішень в Україні, Майданюк І. А. (2017)
Корольова В. В. - Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання: перспективи для України, Санько Д. П. (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Окремі аспекти історико-правового осмислення традиції парламентаризму, його бікамеральних інститутів на етапі Середньовіччя. Еволюція власного і запозиченого досвіду у сфері державотворення і правотворення України (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Теоретико-правові аспекти формування етичних засад професійної діяльності юриста у країнах Європейського Союзу, Цилюрик О.В. (2017)
Теллiс С. О. - Інститут президентства в Угорщині новітньої доби: політико-правовий аспект (2017)
Гдичинський В. Б. - Історико-правові передумови розвитку правових стратегій (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Змістовне наповнення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2017)
Поліщук В. С. - Становлення та розвиток інституту уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні (2017)
Француз А. Й. - Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, Антонишин В. М. (2017)
Француз А. Й. - Особливості державної реєстрації договору франчайзингу в країнах Європейського Союзу, Гречишнікова К. В. (2017)
Француз А. Й. - Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва, Пархомець І. О. (2017)
Олійник О. Б. - Удосконалення та розвиток державної політики у сфері управління земельними ресурсами, Собчук М. В. (2017)
Олійник О. Б. - Правові проблеми регулювання банкрутства, Глаговський С. В. (2017)
Олійник О. Б. - Актуальність питання вдосконалення та взаємодії законодавчих норм щодо діяльності третейського суду як метод вирішення спорів учасниками ринку фінансових послуг, Інгман K. О. (2017)
Скоморовський В. Б. - Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення, Зборчий А. С. (2017)
Козенюк В. О. - Законодавча основа правового регулювання господарської діяльності вищих навчальних закладів, Янкова А. Ю. (2017)
Гіжевський В. К. - Недобросовісна конкуренція та захист прав інтелектуальної власності, шляхи вирішення проблем, Скриник І. М. (2017)
Mishchuk M. - Asymmetric Warfare in Syria: a Challenge to the International Humanitarian Law, Mishchuk K. (2017)
Міщук М. С. - Юридичні особливості визначення договору постачання в господарсько-торговельній діяльності підприємства, Куца Л. В. (2017)
Баликін І. І. - Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарськими судами України, Снісаренко С. І. (2017)
Козенюк В. О. - Проблеми розвитку фінансової діяльності в Україні, Щербак Л. В. (2017)
Барабаш О. В. - Розробка системи екологічного менеджменту для підприємств промислового комплексу як механізм сталого розвитку регіону, Корнієнко Д. В. , Антонюк М. В. (2017)
Коваль А. М. - Реформування у сфері земельних правовідносин, Плахтій О. О. (2017)
Horielova V. - Detective Secret Service in Informative Space: Morally Legal Limits (2017)
Черепій П. М. - Кримінальне судочинство Німеччини. Загальна характеристика (2017)
Васильченко О. М. - Особливості ставлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалів, Янковська К. Р. (2017)
Сингаївська І. В. - Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління, Федорець С. Б. (2017)
Алюшина Н. О. - Фактори психологічної готовності державних службовців до нововведень, Кудринська Г. В. (2017)
Ковалькова Т. О. - Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційному вигоранню вчителів (2017)
Борець О. А. - Дослідження мотивації особистості в процесі пошуку роботи (2017)
Капацина А. О. - Впровадження в роботу комерційної організації системи коуч-наставництва з метою розвитку професійних компетенцій менеджерів по роботі з клієнтами (2017)
Смірнов А. Є. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації (2017)
Шедяков В. Е. - Распространение интеллектоемкого творчества и рефлексивного управления – необходимость успеха постсоветской модернизации (2017)
Ведернікова С. В. - Сучасні тренди розвитку глобалізації (2017)
Войнова Є. І. - Роль трудових мігрантів у становленні ринку послуг Австралії, Пухальська В. О. (2017)
Яковченко В. С. - Підвищення транспарентності інституційної системи ЗЕД України через запровадження "єдиного вікна" (2017)
Антонова О. М. - Забезпечення економічної безпеки освітньої сфери в нових умовах фінансування (2017)
Дружиніна В. В. - Результативність функціонування національної транспортної системи: просторово-часовий аспект, Луценко Г. П., Дружинін В. О. (2017)
Дубинецька П. П. - Особливості формування фінансово-економічної сфери органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Корнєєва Ю. В. - Міжнародний досвід роботи ЕКА у стимулюванні інвестиційної діяльності (2017)
Кубай О. Г. - Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави, Коломієць Х. М. (2017)
Нигматова О. С. - Процесс развития бренда в условиях объединения производителей органических сельскохозяйственных товаров (2017)
Олешко Т. І. - Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України, Геєць І. О., Павлюк Є. Л. (2017)
Сибірцев В. В. - Парадигми державного регулювання національного ринку праці: порівняльний аналіз та трансформаційні зміни (2017)
Сухоставець А. І. - Аспекти розвитку аграрної сфери та соціального капіталу (2017)
Вартанова О. В. - Професійна компетентність персоналу: сучасні вимоги та підходи до формування (2017)
Желізко О. О. - Аналіз основних небезпек, загроз та ризиків економічній безпеці підприємництва на сучасному етапі розвитку держави (2017)
Коваленко Н. В. - Інноваційна діяльність суб’єктів ринку в сучасних конкурентних умовах, Черкас Г. В. (2017)
Коваленко Н. В. - Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій, Юрченко Я. М. (2017)
Мельник М. І. - Аналіз рентабельності агрохолдингів України та резерви її підвищення (2017)
Розумей С. Б. - Методичні аспекти формування систем розподілу продукції в збутовій системі підприємства, Ніколаєнко І. В. (2017)
Романова Л. В. - Маркетингова стратегія підприємств авіаційної інфраструктури (2017)
Скоморохова С. Ю. - Інноваційний менеджмент і чинники його успішної реалізації на підприємствах України, Тума С. В. (2017)
Цьвок Д. Р. - Формування конкурентних переваг підприємства, Яворська Н. П. (2017)
Петренко Н. О. - Оцінка кластерного потенціалу аграрної сфери на регіональному рівні (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Конкурентоспроможність регіонально соціально-економічної системи: теоретичні аспекти і метод оцінки, Василюк О. В. (2017)
Товстуха І. О. - Складники еколого-економічної ефективності отримання біопалива з біомаси (2017)
Ходико Д. І. - Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій (2017)
Кіндзюр О. С. - Окремі аспекти вивчення ґендерного розподілу населення в Україні та його впливу на економіку, Корицька О. І. (2017)
Гацька Л. П. - Тенденції екологізації фінансової системи: можливості для країн, що розвиваються (2017)
Гриценко А. В. - Розробка науково-методичного підходу до прогнозування результативності страхових операцій (2017)
Койло В. В. - Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом: перспективи впровадження його в Україні (2017)
Канєва Т. В. - Проблеми та напрями розвитку страхування майна в Україні, Наливайко Д. В. (2017)
Сніщенко Р. Г. - Методологічні проблеми та особливості аналізу і оцінки стану фінансової безпеки учасників фінансового ринку (2017)
Августова О. О. - Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі, Закревська О. Ю. (2017)
Артюх О. В. - Взаємодія учасників контролю в умовах імплементації податкового аудиту, Бєлінська О. В. (2017)
Данчевська І. Р. - Аналіз та результати державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів України (2017)
Слуцький Є. В. - Аудит оцінки основних засобів на різних етапах їх життєвого циклу на прикладі підприємств, віднесених до управління державного концерну "Укроборонпром" (2017)
Вихідні дані (2017)
Войнова Є. І. - Роль трудових мігрантів у становленні ринку послуг України, Туча М. В. (2017)
Ковбаса В. А. - Ресурс регіональних валютних систем та їх подальші перспективи (2017)
Музиченко М. В. - Місце і роль диверсифікації постачання енергоносіїв у системі забезпечення енергетичної безпеки ЄС (2017)
Pin A. M. - The analysis of the origins and causes of the European debt crisis (2017)
Васіна А. Ю. - Інституційне забезпечення структурування національної економіки в орієнтації на інноваційно-технологічний прорив (2017)
Желізко О. О. - Методологічні підходи до визначення ефективності державного регулювання інституціональних змін при формуванні національної системи економічної безпеки підприємництва (2017)
Кислий В. М. - Економічний розвиток будівельної галузі України в контексті соціально-політичних перетворень у державі (2017)
Патицька Х. О. - Нарощення податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті забезпечення їх фінансової спроможності (2017)
Рейкін В. С. - Аналіз міжнародних рейтингів України як індикаторів впливу детермінант тіньової економіки (2017)
Сержанов В. В. - Макроекономічні умови формування державної інвестиційної політики України (2017)
Франчук О. П. - Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в умовах структурних трансформацій національної економіки (2017)
Shaposhnykov K. S. - Modern features of the functioning of the transport market in the national economy (2017)
Скригун Н. П. - Використання гештальт-технологій у маркетингу, Семененко К. Ю., Білодідова Н. М. (2017)
Божанова В. Ю. - Напрями поліпшення показників якості послуг з електропостачання при стимулюючому регулюванні із застосуванням теорії обмежень систем, Румянцева Н. С. (2017)
Грушина А. І. - Алгоритм здійснення вибору оптимальної стратегії управління фінансовими ресурсами (2017)
Зачосова Н. В. - Напрями забезпечення надійності персоналу та кадрової безпеки суб’єктів господарської діяльності, Надточій Я. М. (2017)
Каличева Н. Є. - Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту (2017)
Лук’янець А. В. - Аналіз досліджень розвитку готельної галузі України (2017)
Маршук Л. М. - Забезпечення розвитку ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Михайленко О. В. - Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку, аналізу, аудиту і управління товарно-матеріальними запасами, Піхур Т. О. (2017)
Нусінов В. Я. - Можливості використання методик оцінки ефективності управління в оцінці ефективності діяльності виконавчого органу акціонерного товариства, Голівер В. П. (2017)
Юрченко А. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження класифікаційно-факторних складових економічної стійкості борошномельних підприємств (2017)
Дробот С. А. - Методичний підхід до вироблення принципів розробки моделі енергоекономічного зонування територій регіонів (2017)
Проскура В. Ф. - Маркетингово-логістичні аспекти активізації діяльності туристичних підприємств регіону, Микуланинець С. І. (2017)
Сторожилова У. Л. - Розвиток Причорноморського економічного району в контексті публічного управління та європейської інтеграції (2017)
Ігнатенко Т. С. - Державна підтримка фермерських господарств як середовища формування середнього класу (2017)
Нікітішин А. О. - Податкове регулювання у механізмі фінансової стратегії та тактики розширення фіскального простору (2017)
Островська Н. С. - Капіталізація банківської системи: сучасний стан та перспективи у трансформаційних умовах розвитку економіки України, Швець О. Ю. (2017)
Лобоцька Л. Л. - Оптимізація виробничої програми хлібопекарських підприємств України – запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2017)
Негрей М. В. - Моделювання управління кредитним ризиком у мікрофінансових організаціях, Мудрук Т. Г. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Вихідні дані (2017)
Братусь І. В. - Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду, Гунька А. М. (2018)
Сорока Ю. М. - Волинська земля у писемних та археологічних джерелах (середина І тисячоліття – ХІІІ століття) (2018)
Степанчук Ю. С. - Кримсько–турецька стратегія Б. Хмельницького в сучасній польській історіографії (2018)
Гуцало Л. В. - Микола Васильович Хомичевський (Борис Тен): біографія, творча та громадська діяльність, Міщук Г. А. (2018)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Герман Шлема Мойсейович (2018)
Добріян Д. М. - Участь Олександра Мурашка в реорганізації мистецької освіти у 1918–1919 роках та його проект ступеневої системи професійного художнього навчання (2018)
Латиш Ю. В. - Передумови та розгортання політики українізації (2018)
Красільнікова О. В. - Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради зі скликання Всеукраїнського православного церковного собору 1921 р. (2018)
Шишко О. Г. - Діяльність Державної варти у Херсонській губернії у сфері боротьби з більшовизмом (2018)
Куницький М. П. - Пільговий режим оподаткування місцевого соціуму в Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2018)
Мамроцька О. А. - Жіночі постаті націоналістичного підпілля в мемуаристиці (2018)
Кульчицька О. В. - Українська РСР в ООН у 1945–1991 р.: концептуальний підхід (2018)
Рябчикова Н. І. - Діяльність громадських організацій півдня України зі збереження історичної спадщини в 1960–х – на початку 1990–х років (2018)
Стрільчук А. В. - "Их нравы и забавы": образ Заходу на сторінках радянських сатиричних журналів (1960–1980–ті рр.) (2018)
Корнієнко О. В. - Виховуючи смак: дискурс про моду в радянському суспільстві (2018)
Мельник В. В. - Науково–організаційні засади розвитку індиківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття (2018)
Казан Е. М. - Проблеми військово–медичної освіти в роки незалежності України та шляхи їх вирішення в час АТО (2018)
Рагимова Ш. К. - Европейский Союз и внешняя политика Украины (до конца 2013 года) (2018)
Пількевич В. О. - Діяльність ЮНЕСКО в сфері науки (2018)
Вітюк М. М. - Традиційна обрядова їжа Західного Поділля (2018)
Зеркаль М. М. - Історичний нарис окремих питань розвитку аматорського та документального кіно за матеріалами Миколаївської області (2018)
Іванців Н. О. - Весільна обрядовість на Опіллі (на прикладі Жидачівського району Львівської області) (2018)
Кірчев В. Г. - Розвиток кіноаматорства у Херсонській області в 1950–х – 1990–х роках (2018)
Лазаренко В. Г. - Джерела дослідження медалі "ветеран праці" та посвідчення до неї (2018)
Григорук Н. А. - Становище балканських народів наприкінці 60–х на початку 70–х років ХІХ століття (2018)
Петричак І. В. - Колоніальна авантюра в Африці: польсько–ліберійські відносини у 1933–1938–х рр. (2018)
Черкасов С. С. - Політика релігійного конфлікту: особливості розгортання реформаційного руху в Польщі наприкінці XVI – на початку XVII ст. (2018)
Троценко О. В. - Публіцистика та художня література як джерело дослідження повсякдення селян Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі творів С. Терпигорєва), Романова С. С. (2018)
Лисенко М. С. - Сільськогосподарські товариства в суспільній думці Російської імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2018)
Гайбалыева Н. - Вопрос территориальной целостности во внешней политике Азербайджанской Республики (2018)
Huseynov I. - Muzeylrin inkisaf mrhrin tarixi–kulturolojibaxis (2018)
Вейселова В. Р. - Обычаи гостеприимства в Гянджабасарском регионе в XIX начале XX веков (2018)
Мамедова К. А. - История развития библиотечного маркетинга в Азербайджане (2018)
Павлишин Л. Г. - Артур Шопенгауер: ірраціональні основи буття песимістичної людини (2018)
Бороденко О. В. - Екзистенційний простір самовигнанця: Ш. Бодлер та А. Рембо (2018)
Максюта М. Є. - Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми, Коломієць А. І., Кулакова Л. В., Соколова О. М. (2018)
Салій А. - Екзистенційні мотиви самотності в філософській прозі Михайла Коцюбинського (2018)
Солов’ян В. С. - Концептуалізація національної ідентичності українців в етнопсихологічних студіях В. Яніва (2018)
Буряк Н. - Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві (2018)
Фадеев М. С. - Драматическое богословие Ханса Урса фон Бальтазара (2018)
Стрєлкова Ю. О. - Християнський екзистенціалізм та діалектика С. К’єркегора як ідейне джерело діалектичної теології (2018)
Соколовський О. Л. - Христологічний дискурс у період діяльності П’ятого Вселенського собору (2018)
Станкевич В. А. - Виникаючі учнівські практики в сучасному євангельському середовищі (2018)
Баліцка М. Р. - Дуальність прагматичного і сакрального в іконографічній традиції (2018)
Гура В. О. - Історія та есхатологічні мотиви релігійної еміграції пізніх протестантів із СРСР 1987–2017 рр. (2018)
Кондратьєва І. В. - Особливості формування інституцій церкви Сходу (2018)
Shatalov Ye. O. - The role of language and community in theology (2018)
Чорнобай В. А. - Самотність і стать: гендерні відмінності в переживанні самотності серед християн (2018)
Ричко В. Ю. - Просвітницька діяльність Почаївського монастиря та її роль у формуванні етнічної ідентифікації українського соціуму: історична ретроспектива (2018)
Філіпенко Н. Г. - Київські філософські товариства початку ХХ століття: культурні перехрестя (2018)
Гальченко М. С. - Контури постмодерністського мислення: від об’єктивного до "потенціалу суб’єктивності" (2018)
Дандекар Д. - Феномен харизмы политического лидера (2018)
Шевченко З. В. - Самоствердження у чеснотах як модель здобуття соціальної ідентичності у філософії Відродження (2018)
Окорокова В. В. - Постмодерністське розуміння соціальної реальності (2018)
Пашинська А. В. - Передумови набуття стійкості самоідентичності особистості: ніжність до себе та пошук сенсу життя (2018)
Бондарчук–Чугіна І. Ю. - Особливості сучасного туризму та його значення для розвитку суспільства ХХI ст., Бойчева Н. М. (2018)
Біланов О. С. - Психічна хвороба та її антропологічні контексти (2018)
Бондарчук–Чугiна І. Ю. - Туристична діяльність як засіб актуалізації культурних регіональних ресурсів, Будурацька В. О. (2018)
Бороздих Н. В. - Науково–популярні журнали: реалії та проблеми (2018)
Гапченко О. В. - Українська інтелектуальна еліта та новий стиль життя (2018)
Калініна Л. А. - Український народний вертепний театр як культурно–історичний феномен (2018)
Кривітченко О. О. - Чи існують кваліа: суперечка функціоналістів та нерудуктивних фізикалістів (2018)
Лігус М. В. - Перформанс як рефлексивний акт самопрезентації (2018)
Мельник В. В. - Специфіка структури Кантової арґументації стосовно поняття єдності апперцепції (2018)
Тетерятников К. В. - Трудова етика і моральність у сучасну епоху (2018)
Скорік В. А. - Мода: визначення, функції та риси у контексті сучасного суспільства споживання (2018)
Кривега Л. Д. - Египет: философия становления новой социальной реальности, Сухарева Е. В. (2018)
Одробінський Ю. В. - Архетипи образів дереворізьблених барельєфів Євгена Зайцева, Атланов В. В. (2018)
Заїка Т. П. - Культурна компетентність в освітньому просторі сучасної України: поняття, структура та шляхи формування (філософський аспект аналізу) (2018)
Лісіцин В. В. - Зальнолюдські цінності: зміст поняття, ключові компоненти, роль в освітньому просторі (2018)
Терепищий С. О. - Досвід переміщених університетів Російської імперії під час Першої світової війни, Дунець В. Б., Додонов Д. Р. (2018)
Нежива О. М. - Освітня політика у Королівстві Норвегії: зв’язок історії, сучасності та майбутнього (2018)
Стоян С. П. - Візуальні символи у первісній образності (2018)
Бортнікова А. В. - Часова зумовленість традицій формування і розвитку політичних інститутів та процесів (2018)
Буряченко О. В. - Репутація політичної партії: структурні компоненти та суспільно–значущі функції (2018)
Шуляк С. О. - Нова парадигма публічного адміністрування, Любаров Ю. Й. (2018)
Яковлева Л. І. - Джерела легітимності демократичної влади (2018)
Фурманюк М. І. - Артикуляція української державницької ідеології у документах політичних партій в період з кінця XIХ – до середини XX ст. (2018)
Шипунов Г. В. - Специфіка "ліво–правого" партійно–ідеологічного розмежування у посткомуністичних державах (2018)
Годний С. П. - Лобізм: кейс–підходи до сучасного розуміння (2018)
Ільницький І. Л. - Методика оцінювання та прогнозування суспільно–політичної обстановки у воєнних конфліктах сучасності, Середенко М. М. (2018)
Наконечний В. С. - Етнічний сепаратизм: сутність феномену (2018)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президентства В.Януковича (2018)
Герасимчук Т. Ф. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: особливості комунікування (2018)
Гоцуляк В. М. - Легітимація козацтва як політичної сили в літописі Самовидця (2018)
Євсюкова А. В. - Вплив громадянської освіти на формування сучасного громадянина демократичної держави: специфіка в Україні (2018)
Манайло–Приходько Р. Ю. - Вплив "установчих" виборів на еволюцію партійної системи України (2018)
Сич О. М. - Революція гідності: контекст перманентного революційного процесу та періодизація (2018)
Сябро А. В. - Сучасний стан розвитку інформаційно–комунікаційних технологій в Україні (2018)
Вонсович О. С. - Політкоректність у міграційній політиці Сполучених Штатів Америки (2018)
Данилець В. Л. - Вплив економічних чинників на західноєвропейську політику США у другій половині 1950–х – наприкінці 1960–х рр. (2018)
Забіян В. В. - Роль Китаю в БРІКС з точки зору двосторонніх відносин з країнами–учасницями (2018)
Крупеня І. М. - Архітектор малайзійського дива (2018)
Сеидов М. - Управленческая система областью, округа и городов в Азербайджане в ХV веке (2018)
Мостіпан О. М. - "Шьоку Ніхонгі" як політичний трактат з історії Японії VIII ст. (2018)
Ткачук Т. А. - "Аншлюс" Австрії та позиція країн Заходу (2018)
Подобєд П. К. - Особливості діяльності Української православної церкви на території тимчасово окупованої АР Крим (2018)
Горюнова Є. О. - Кримський аспект антіросійськіх санкцій Європейського Союзу (2018)
Лисенко О. Є. - Рецензія на монографію: Подобєд О. Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 396 с. (2018)
Піткевич В. В. - Рецензія на монографію: Каріков С. А. Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.: монографія. – Х.: ФОП Панов А. М., 2018. – 256 с. (2018)
Віднянський С. - Рецензія на монографію: Біловус Лесі Іванівни "Україномовна періодика у національно–культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.)". – Тернопіль, 2017. – 608 с. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Забезпечення інноваційної активності авіаційних підприємств у контексті їх логістичної діяльності, Кулик Ю. М. (2017)
Павелко В. Ю. - Управління витратами аеропорту на засадах логістичного підходу (2017)
Гріненко А. Ю. - Системний підхід до дослідження загроз економічній безпеці України в трансформаційному періоді (2017)
Поченчук Г. М. - Інституціональний вимір структурних характеристик економічної системи (2017)
Сафаров Д. П. - Кризис международной валютной системы, валютный кризис и его модели (2017)
Стасюк А. О. - Анализ рабочей силы как экономической категории, Стасюк О. П. (2017)
Лизун М. В. - Економічна ефективність валютних рад у межах монетарної інтеграції (2017)
Полоус О. В. - Міжнародні та вітчизняні методики оцінки рівня економічної безпеки України, Бурдейна К. Г. (2017)
Боженко В. В. - Дослідження впливу тіньової економіки на стан економічного, політичного і соціального розвитку в Україні, Бояджян М. М. (2017)
Дєліні М. М. - Індексний метод в оцінці соціально-економічної відповідальності підприємництва: міжнародний та український досвід (2017)
Зайцев О. В. - Показники економічного розвитку країни в контексті класичної теорії вартості (2017)
Зайцев О. В. - Аналіз проблем та суперечностей у процесі приватизації державного майна, Михайленко Д. Г. (2017)
Золотих И. Б. - Інноваційний розвиток аграрного сектору в умовах економіки знань (2017)
Іванова Т. В. - Публічний аудит у системі управління природоохоронною діяльністю (2017)
Мороз С. В. - Рівень ВВП як критерій оцінки національної безпеки України (2017)
Проскуріна М. О. - Культура – інструмент перетворення багатства у добробут (2017)
Смерічевська С. В. - Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід та українські реалії, Ковальов А. В. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Розбудова туристсько-рекреаційних комплексів як базис мультиплікативного оновлення регіональних економік, Волчецький Р. В. (2017)
Барінов Д. Ю. - Розвиток та його видові прояви (2017)
Бєзгіна О. С. - Чинники підвищення енергоефективності вугледобувного підприємства (2017)
Haluzynets Y. S. - Eurologistics: is it possible to develop in the Ukrainian market?, Varava I. M., Remyha Y. S. (2017)
Горшкова Л. О. - Особливості кейтерингу в організації мобільного ресторанного обслуговування (2017)
Куриліна О. В. - Сучасні організаційно-управлінські напрями боротьби з легалізацією тіньових капіталів (2017)
Михайленко О. В. - Управління ризиками діяльності підприємства, Ніколаєнко С. М., Насіканова О. О. (2017)
Нишенко О. В. - Критерії оцінювання доцільності аутсорсингу (2017)
Отенко І. П. - Методичний підхід до формування інструментарію управління корпоративною безпекою підприємства, Дороніна К. С. (2017)
Персій Ю. О. - Позитивні та негативні характеристики методів управління затратами під час їх узгодження (2017)
Вихідні дані (2017)
Привітання Президента України П. Порошенка (2017)
Привітання Прем’єр-міністра України В. Гройсмана (2017)
Привітання Голови Верховної Ради України А. Парубія (2017)
Привітання Президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина (2017)
Привітання Голови ищої ради правосуддя І. Бенедисюка (2017)
Привітання в.о. Голови Конституційного Суду України В.В. Кривенка (2017)
Поздравление Председателя Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева (2017)
Привітання в. о. Голови Вищого господарського суду України С. Могила (2017)
Привітання Голови правління Пенсійного фонду України О. Зарудного (2017)
Ківалов С. В. - Національний університет "Одеська юридична академія" – символ минулого, еталон сьогоднішнього, перспективи майбутнього (2017)
Тіщенко В. В. - Кафедра криміналістики (2017)
Стрельцов Є. Л. - Кафедра кримінального права, Мирошниченко Н. А. (2017)
Аленін Ю. П. - Кафедра кримінального процесу, Гловюк І. В., Волошина В. К. (2017)
Дрьомін В. М. - Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права (2017)
Ківалов С. В. - Кафедра адміністративного й фінансового права, Біла-Тіунова Л. Р. (2017)
Мішина Н. В. - Кафедра конституційного права (2017)
Кормич Б. А. - Кафедра морського та митного права (2017)
Харитонова О. І. - Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права, Позова Д. Д. (2017)
Голубєва Н. Ю. - Кафедра цивільного процесу, Іліопол І. М. (2017)
Харитонов Є. О. - Кафедра цивільного права, Давидова І. В. (2017)
Подцерковний О. П. - Кафедра господарського права і процесу (2017)
Лагутіна І. В. - Кафедра трудового права та права соціального забезпечення (2017)
Харитонова Т. Ю. - Кафедра аграрного, земельного та екологічного права, Каракаш І. І. (2017)
Бехруз Х. Н. - Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин, Короткий Т. Р., Пашковський М. І. (2017)
Василенко М. Д. - Кафедра права Європейського союзу та порівняльного правознавства (2017)
Оборотов Ю. М. - Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Аніщук Н. В. - Кафедра історії держави та права (2017)
Бакаянова Н. М. - Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури (2017)
Олькіна О. В. - Другий всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха "Людський вимір права" (2017)
Єфремова Н. В. - Крізь призму пам’яті та часу: Одеський Рішельєвський ліцей у наукових працях сучасних одеських істориків (2017)
90-річний ювілей професора Івана Михайловича Сироти (2017)
Петренко В. С. - Алгоритм управління вартістю спільного аграрного підприємства на основі застосування багатоваріантних розрахунків (2017)
Петрик І. В. - Ефективність управління ідентифікованими бізнес-процесами транспортування в мережі поставок: моделі SCOR, GSCF та Фразеля (2017)
Романова Л. В. - Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій на підприємстві (2017)
Жмай А. В. - Анализ лидерского потенциала членов проектной группы с помощью методики оценки типа личности DISC, Силкина Д. А. (2017)
Харченко Т. О. - Особливості формування стратегії розвитку організації на основі життєвого циклу, Патлайчук А. І. (2017)
Царик І. М. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті солідарної економіки, Гриценко П. В. (2017)
Шинкар С. М. - Базові умови забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2017)
Шкірко О. І. - Сутність та поняття підприємництва в Україні (2017)
Яровий В. Ф. - Формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств галузі туризму на засадах інтеграції (2017)
Бутусов О. Д. - Європейські підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів (2017)
Зеленко О. О. - Методологія вдосконалення системи економічних відносин на регіональному рівні (2017)
Кустріч Л. О. - Формування і розвиток трудового потенціалу сільськогосподарської сфери (2017)
Жердецька Л. В. - Фінансові кризи: визначення, класифікація та системний характер (2017)
Захаркін О. О. - Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні, Захаркіна Л. С., Москальова О. О. (2017)
Аванесова Н. Е. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою банків, Ілляшенко М. П. (2017)
Кривенцова А. М. - Шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом страхових компаній України (2017)
Lyutyy I. O. - Efficient financial control as a condition for effective budgeting in Ukraine, Pidchosa L. V. (2017)
Огородник В. В. - Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи України (2017)
Пестовська З. С. - Сучасні аспекти організації банками фінансового моніторингу, Гудзь Н. І. (2017)
Шульга К. Д. - Консолідаційні процеси у банківському секторі України: етапи розвитку та фактори активізації (2017)
Павлова Г. Є. - Логіка дослідження та методичні підходи до облікового забезпечення розрахунків із кредиторами, Приходько І. П., Парубенко Н. О. (2017)
Трикашна Д. В. - Деякі аспекти методології та організації обліку та аудиту операцій з цінними паперами, Прохорова Л. І. (2017)
Ільченко Т. В. - Формування елементів комплексу маркетингу на аграрному підприємстві (2017)
Колесник М. В. - Методологічні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю: фінанси, маркетинг та smart-інституціоналізація (2017)
Раменська С. Є. - Особливості впровадження стратегій маркетингу територій в Україні, Сібрук В. Л. (2017)
Безкоровайний В. С. - Моніторинг стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій, Дербенцев В. Д. (2017)
Вихідні дані (2017)
Шемшученко Ю. С. - Правовий статус дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України: еволюція, сучасність та перспективи, Скрипнюк О. В. (2018)
Горбулін В. П. - Сучасні науково-технологічні можливості в оборонній сфері, Мерніков Г. І., Шевцов А. І. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2018 р.) (2018)
Кудря С. О. - Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 р.) (2018)
Клименко С. А. - Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 р.) (2018)
Зайцев Ю. П. - Україна на сторожі екологічного здоров’я Чорного моря, Александров Б. Г. (2018)
На шляху до економічного стрибка Причорноморського регіону через морські дослідження та інновації (інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України В. О. Ємельяновим) (2018)
Радченко А. І. - Як оцінити широту аудиторії наукового періодичного видання?, Коваль Н. В. (2018)
Пирожков С. І. - Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова), Вергунов В. А. (2018)
80-річчя академіка НАН України О. С. Бакая (2018)
75-річчя академіка НАН України Ю. С. Самойленка (2018)
70-річчя академіка НАН України А. Є. Конверського (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Я. Рудавського (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Стасюка (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сагача (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Шульги (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Є. Гладишевського (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Татаренка (2018)
Колендо О. - Від органіки до полімерів, Савченко І., Вретік Л., Сиромятніков В., Куцевол Н., Надтока О., Куницька Л., Вишневський Д. (2017)
Шабликіна О. - Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів, Москвіна В., Савченко В., Хиля В. (2017)
Пилипенко А. - Характеристика золь-гель процесу в системі YxBax+nCu2x+nOδ (x=1, n=1; x=2, n=3; x=3, n=2), Фесич І., Неділько С., Дзязько О. (2017)
Петренко Ю. - Синтез комплексів міді(II) із заміщеними 1,2,4 –триазолами, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Бібік Ю. - Синтез деяких триазолвмісних аналогів Salen та Vanen, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Огороднік Ю. - Синтез етилових естерів 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазол-5-іл оцтової кислоти та координаційних сполук Pd(II) на їх основі, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2017)
Олишевець І. - Синтез та спектральні дослідження аніонних тетракіс-комплексів РЗЕ з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом та тетрафенілфосфоній катіоном, Каряка Н., Смола С., Труш В., Амірханов В. (2017)
Калініченко А. - Використання електронного носа та ймовірнісної нейронної мережі для ідентифікації ковбас, Арсеньєва Л., Пасічний В. (2017)
Зуй М. - Cилікагель, модифікований тіосемікарбазоном α-нафтохінону для сорбційно-фотометричного визначення ртуті (II), Дідук С. (2017)
Трохименко О. - Йодометрично-фотометричне визначення йодату(VII), йодату(V) і бромату(V) у водних розчинах, Запорожець О., Трохименко А. (2017)
Зимогляд А. - Ферментативна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротроп-індукованій фазі додецилсульфату натрію, Старова В., Куліченко C. (2017)
Горда Р. - Колоїдно-хімічні закономірності сорбції паладію (II) на фітосорбенті, Циганович О. (2017)
Бугера О. - Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону, Нетребчук А., Пивоваренко В. (2017)
Кузів С. - Метиловий естер (1-|2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл|фенокси)оцтової кислоти в реакціях відновлення, Шабликіна О., Хиля В. (2017)
Хиля В. - Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами, Шабликіна О., Цапко М., Шилін С., Москвіна В., Бубела Г., Заболотна Ю. (2017)
Бокшань Г. - Мотив пам'яті в повісті Галини Пагутяк "Гірчичне зерно" (2018)
Васьків М. - Творчість В'ячеслава Медвідя як родинно-родова історія України (2018)
Випасняк Г. - Рецепція війни та посттравматичного стресу в сучасній світовій художній прозі (2018)
Гальчук О. - Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності (2018)
Dolgusheva O. - Cultural- and self-identification in African American women's poetry: Maya Angelou, Sonia Sanchez, Audre Lorde (2018)
Кузьменко В. - "Письменник — нервова клітина нації": специфіка національної самоідентифікації автора в "Щоденниках" Олеся Гончара (2018)
Кулагина О. - Языковая репрезентация культурной идентичности и инаковости в романе Ж.-М.Г. Ле Клезио "Пустыня" (2018)
Подопригора С. - Інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного минулого в романі "Вільхова кров" М. Бабака (2018)
Ромащенко Л. - Українсько-польська ідентичність у романі Владислава Бахревського "Люба Україна. Довгий шлях до себе" (2018)
Терехова І. - Проблема історичної пам'яті в прозі М. Костомарова (2018)
Цуркан І. - Символістські контексти національної ідентичності у творчості Олександра Олеся (2018)
Атаманчук В. - Художня динаміка проблеми вибору в трагедії Єлисея Карпенка "В долині сліз" (2018)
Денісова Д. - Топографічно-психологічні виміри роману Чайни Тома М'євіля "Місто і місто" (2018)
Лавринович Л. - Поетична збірка К. Калитко "Катівня. Виноградник. Дім": темпоральні аспекти змісту та форми (2018)
Лихачова О. - Асоціативні відношення в архітектоніці (2018)
Росінська О. - Деконструкція сакрального хронотопу в постмодерній поезії (на матеріалі поезій С. Жадана) (2018)
Цікавий С. - Організація художнього простору в романі М. та С. Дяченків "Vita Nostra" (2018)
Літвінова М. - Причини усамітнення автора-оповідача в "Уолден" Г. Д. Торо, Ігошев К. (2018)
Семенюк Г. - Епістолярні діалоги Вінстона Черчилля з дружиною Клементиною: конвергенція жанрово-стильових модифікацій (2018)
Токмань Г. - Діалогічно-екзистенціальне зображення Джозефа Конрада в романі Маріо Варґаса льйоси "Сон кельта" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дикань В. Л. - Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем, Корінь М. В. (2011)
Винников В. В. - Критериальные и внешние ограничения уровня развития национального морского транспорта, Кузьменко Ю. А., Кристиогло В. С. (2011)
Дейнека А. Г. - Концептуальные подходы к разработке программы модернизации железных дорог Украины, Ёлкин Д. Г. (2011)
Зова В. А. - Інформатизація роботи залізничного транспорту як складова концепції контролінгу (2011)
Калабухін Ю. Є. - Результати дослідження впливу експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники використання тепловозної тяги у вантажному русі (2011)
Каличева Н. Є. - Забезпечення ефективного розвитку залізничного транспорту через оновлення основних фондів колійного господарства (2011)
Кондратюк М. В. - Створення науково-інноваційної групи на залізничному транспорті України (2011)
Кравченко О. О. - Оцінка економічної доцільності заміни діючих основних виробничих фондів залізничного транспорту України (2011)
Попова Н. В. - Стратегия развития транспортно-логистической системы региона, Бєлєвцова Н. М. (2011)
Токмакова И. В. - Проблемы формирования единой транспортной системы Украины, Костюк Ж. С. (2011)
Якименко Н. В. - Розвиток транспортно-логістично-промислових кластерів регіонів України, Міщенко С. П. (2011)
Ананко І. М. - Визначення значимості атрибутів автотранспортних послуг (2011)
Андрєєва Т. Є. - Використання комплексного підходу при визначенні абсолютної економічної ефективності від використання золи ТЕС, Бутенко О. П. (2011)
Вовк В. А. - Комерціалізація інноваційної продукції у міжнародному бізнесі, Серпухов М. Ю. (2011)
Гуревич М. М. - Банківська система україни: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів, Колмикова І. О. (2011)
Зоріна О. І. - Поняття та сутність "самодостатності" економічних систем (2011)
Карачарова К. А. - Класифікація інформаційних потоків автотранспортних підприємств (2011)
Коваленко С. О. - Вплив підвищення пенсійного віку на фінансовий стан пенсійного фонду (2011)
Коковіхіна О. О. - Грошово-кредитна політика: подальше удосконалення визначення (2011)
Кривобок В. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку промислового виробництва України, Коршунов Є. А. (2011)
Крысько С. Л. - Экономика тайм-чартерного фрахтования (2011)
Крихтіна Ю. О. - Уточнення оцінки доходів та витрат при операціях фінансового лізингу, Петрушова Д. В. (2011)
Мінка В. Ф. - Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства, Малофієнко І. Ф. (2011)
Набок О. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення впровадження оперативного контролінгу в банках (2011)
Науменко М. О. - Управління якістю обслуговування споживачів в підприємствах ресторанного господарства, Бляшенко О. І. (2011)
Науменко М. О. - Удосконалення системи стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, Дудник Р. О. (2011)
Нескородєва І. І. - Особливості кредитування малого бізнесу в Україні, Биковська А. М. (2011)
Петренко Е. А. - Экономико-математическая модель межотраслевой конкуренции монополий (2011)
Сидоренко Ю. В. - Методологічні аспекти оцінки стійкого розвитку підприємств (2011)
Скотний П. В. - Економіко-теоретичне знання в трансформаціях епохи "пост" (2011)
Шраменко Е. В. - Подвижной состав нового поколения: критерии качества, Миндова О. Н. (2011)
Шумська Г. М. - Забезпечення ефективного функціонування кластерів в економіці регіонів України (2011)
Якименко О. М. - Економічні наслідки пільгових перевезень на залізничному транспорті України (2011)
Барабанов І. В. - Обгрунтування основних напрямків стратегічного розвитку підприємств водопровідного господарства, Алейнікова А. І. (2011)
Безугла Ю. Є. - Структурно-функціональне моделювання процесу фінансової реструктуризації підприємств (2011)
Боровик Ю. Т. - Стратегічне планування на будівельних підприємствах залізничного транспорту в ринкових умовах (2011)
Журавель М. Ю. - Формування системи показників оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2011)
Калініченко Л. Л. - Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі (2011)
Калініченко О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2011)
Коюда В. О. - Система показників для оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, Воліков В. В. (2011)
Колмакова О. М. - Адаптація системи збалансованих показників для оцінювання діяльності працівників транспортних підприємств, Смачило В. В. (2011)
Литвиненко А. О. - Аналіз фінансової стійкості будівельного підприємства, Бусургіна М. А. (2011)
Мягких І. М. - Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємств України в ринкових умовах (2011)
Науменко М. О. - Розробка альтернатив та удосконалення стратегічного управління підприємствами в умовах кризи, Проскуров Я. Ю. (2011)
Підопригора І. В. - Реалізація стратегічного контролінгу на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Плугіна Ю. А. - Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств залізничного транспорту (2011)
Прохорова В. В. - Технологія формування рефлексивної складової управління економічним розвитком підприємства (2011)
Скалюк Р. В. - Фінансова результативність діяльності промислових підприємств (2011)
Устенко М. О. - Об’єктивні та суб’єктивні складові потенціалу підприємства як важлива умова його розвитку (2011)
Чебанова О. П. - Вдосконалення прийомів аналізу соціально-економічного потенціалу підприємства (2011)
Щербань О. Д. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного бізнес-планування автотранспортних підприємств (2011)
Шинкаренко В. Г. - Обгрунтування поняття "маркетингова стратегія підприємста", Кузьменко А. В. (2011)
Андрєєва Т. Є. - Основні складові інвестиційної привабливості, Опікунова Н. В., Нєнахова О. О. (2011)
Кірдіна О. Г. - Аспекти гнучкості інвестиційно-інноваційного потенціалу залізничного транспорту (2011)
Сапеліна Н. В. - Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України (2011)
Сєріков А. В. - Про показники привабливості інноваційно-інвестиційних проектів розвитку підприємства, Бурлака Є. О. (2011)
Василюк С. В. - Етапи, принципи та фактори соціально-економічного розвитку персоналу підприємств залізничного транспорту (2011)
Чередниченко О. Ю. - Соціально-економічні умови розвитку етнотуризму та підготовки інфраструктури Слобожанщини до проведення ЧЄ "Євро 2012", Чередниченко А. О. (2011)
Абеленцева О. В. - Методичний підхід до організації стимулювання персоналу промислових підприємств "УКРЗАЛІЗНИЦІ" (2011)
Cадловська І. П. - Застосування принципів сучасного менеджменту в державному регулюванні на транспорті (2011)
Синікова О. М. - Управління інноваційними ідеями співробітників на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Файзулаєва К. А. - Оцінка маркетингового потенціалу на аналітичному етапі процесу маркетингового аудиту на підприємстві (2011)
Євсєєва О. О. - Прогнозування розвитку регіональної системи охорони здоров'я (2011)
Єлагін Ю. В. - Ефективність мотивації та розвитку людського капіталу залізничного транспорту в сучасній економіці (2011)
Компаниец В. В. - К вопросу об основных характеристиках социально-экономических систем в формате разработки национальной доктрины Украины (2011)
Пєтухова Т. О. - Методичні засади комплексної оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Полубєдова А. О. - Резерви розвитку прихильності членів колективу своєї організації, Яковлева О. О. (2011)
Чупир О. М. - Кваліметрична оцінка діяльності управлінського персоналу будівельної організації (2011)
Дикань В. Л. - Социально-ориентированная рыночная экономика Украины в условиях глобализации (2011)
Євсєєва О. О. - Моделювання розвитку регіональної системи ЖКГ (2011)
Пєтухова Т. О. - Основи оцінки людського капіталу на підприємствах залізниць України, Крихтіна Ю. О. (2011)
Ананко І. М. - Методичні основи формування пропозицій автотранспортних підприємств (2011)
Бажан А. Н. - Стратегические решения в системе костерного судоходства (2011)
Балака Є. І. - Визначення собівартості перевезень пасажирів у приміському сполученні в умовах функціонування операторів залізничних перевезень, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2011)
Береза В. В. - Условия принятия критериальных решений в системе торгового судоходства (2011)
Гулай О. С. - Передумова регулювання пасажирських тарифів в умовах ринкових відносин (2011)
Дергоусова А. О. - Методичний підхід до формування стратегії розвитку залізничного туризму на залізницях України (2011)
Ейтутіс Г. Д. - Адресна відповідальність господарств за якість експлуатаційної роботи в умовах реформування залізниць, Андрієнко М. М., Ейтутіс Г. Д. (2011)
Зоріна О. І. - Організаційно-економічні методи забезпечення ефективності використання ділянок залізниць з малими обсягами робіт (2011)
Калабухін Ю. Є. - Сучасні напрями покращення роботи локомотивного господарства (2011)
Калініченко О. І. - Концепція формування виробничо-логістично-транспортної мережі в Україні (2011)
Каличева Н. Є. - Розгляд заходів спрямованих на забезпечення ефективного ремонту колії (2011)
Каменева Н. М. - Обґрунтування ціни придбання тягового рухомого складу вітчизняного виробництва з урахуванням життєвого циклу, Калабухіна М. Ю. (2011)
Кисіль С. В. - Удосконалення визначення обліку витрат як одного з факторів зниження собівартості перевезень (2011)
Ковалева Ю. А. - Тенденции развития Черноморско-Азовского рынка контейнерных перевозок (2011)
Кондратюк М. В. - Створення групи спеціалізованих промислових підприємств залізничного призначення (2011)
Орлова В. М. - Сучасний стан залізничного транспорту України та аналіз проблем, що ускладнюють його функціонування в європейському просторі (2011)
Примачева Н. Н. - Особенности текущего формирования потенциала глобального рынка морской торговли (2011)
Сліпченко О. Л. - Реформування залізничного транспорту як засіб розвитку конкуренції (2011)
Смолец В. В. - Задачи развития танкерного сегмента рынка морской торговли (2011)
Суворова О. Л. - Ефективна логістика як умова забезпечення сталого розвитку транспортної галузі України (2011)
Чеховська М. М. - Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму ефективного розвитку залізничного комплексу (2011)
Яковенко В. Г. - Обґрунтування необхідності розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні (2011)
Брагарник О. О. - Особливості кругообороту та обороту капіталу підприємства в умовах трансформаційної економіки України (2011)
Бутенко О. П. - Особливості кругообороту та обороту капіталу підприємства в умовах трансформаційної економіки України, Гур’янов А. Б., Барабанов І. В. (2011)
Жихарева В. В. - Формирование инвестиционного портфеля судоходной компании (2011)
Зайцева І. Ю. - Теоретичні основи забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Кірдіна О. Г. - Підвищення споживчої цінності продукції на основі впровадження концепції бережливого виробництва (LEAN) (2011)
Когут Ю. О. - Формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів (2011)
Коковіхіна О. О. - Основні етапи впровадження контролінгу в управління залізничними підприємствами (2011)
Корінь М. В. - Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств (2011)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи щодо сутності реформування та реструктуризації підприємства (2011)
Крамаренко К. М. - Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Крысько С. Л. - Методика расчета прибыли морского пароходства (2011)
Мезина Л. В. - Критерии оценки конкурентной устойчивости морских транспортных предприятий (2011)
Пархоменко И. Н. - Особенности учета управленческих решений в системе финансового обеспечения на морских транспортных предприятий Украины (2011)
Пономарьова Т. В. - Конкурентні стратегії підприємства залізничного машинобудування на зовнішньому ринку (2011)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління інноваціями підприємства (2011)
Терещенко Д. А. - Розробка системної моделі управління діяльністю підприємства, Гур`янов А. Б. (2011)
Уткіна Ю. М. - Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства (2011)
Чупир О. М. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю будівельних компаній (2011)
Шифріна Н. І. - Експрес-аналіз фінансового стану підприємства (2011)
Якименко Н. В. - Методика оцінки загального рівня розвиту підприємств залізничного транспорту, Плугіна Ю. А. (2011)
Янченко Н. В. - Моделювання процесів адаптації на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Вовк А. А. - Проблемы оценки эффективности производственой деятельности организаций железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Богомаз Л. В. (2011)
Вовк Ю. А. - Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в организациях железнодорожного транспорта (2011)
Трушина И. А. - Вопросы оценки эффективности использования основного капитала грузовых компаний (2011)
Чуприкова З. В. - Финансовый контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности организации (2011)
Компанієць В. В. - Особливості моделі управління східнослов’янської цивілізації (2011)
Науменко М. О. - Моделювання та організація управління життєвим циклом інтегрованої корпоративної структури, Морозова Л. В. (2011)
Підопригора І. В. - Концепції розвитку контролінгу (2011)
Соломенко О. Є. - Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент вдосконалення бізнес-процесів, Виноградов О. А. (2011)
Файзулаєва К. А. - Маркетингова діяльність підприємства у мережі Інтернет (2011)
Бараш Ю. С. - Проблеми та перспективи розвитку злиттів й поглинань в Україні (2011)
Вовк В. А. - Оцінка рівня технологічного розвитку економік країн світу (2011)
Галутова М. М. - Організаційна структура фінансового ринку України та чинники її розвитку (2011)
Голубкова И. А. - Система оценки эффективности решений в круизном бизнесе (2011)
Єлагін Ю. В. - Проблеми забезпечення сталого розвитку суспільного транспорту та суспільні транспортні витрати (2011)
Ковалевіч Л. С. - Дослідження теоретичних підходів проведення реформування залізниць світу (2011)
Кравченко О. А. - Опыт финансового планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте в США (2011)
Максимов В. В. - Операції зі злиттів й поглинань в економіці України (2011)
Омельченко Т. Ю. - Проблемы логистики и пути их решения в Украине (2011)
Токмакова І. В. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики в умовах глобалізації економічного простору (2011)
Толстова А. В. - Економічна безпека України в умовах поширення світової кризи (2011)
Шинкаренко В. Г. - Методологічні аспекти розвитку ринку злиттів та поглинань (2011)
Литовченко В. Б. - Направления повышения эффективности использования вагонов различных собственников на железных дорогах России (2011)
Богоявленський О. В. - Фінансове посередництво у інвестиційній діяльності, Шульміна А. М. (2011)
Єлагін Ю. В. - Вплив інноваційних підходів управління на розвиток персоналу та конкурентоспроможність підприємств транспорту (2011)
Калініченко Л. Л. - Розвиток національної інноваційної системи на основі застосування інноваційного лізингу (2011)
Устенко М. О. - Логістичний підхід до управління інвестиційним процесом (2011)
Іоненко К. В. - Фінансове вирівнювання економічного розвитку регіонів України (2011)
Дикань В. Л. - Фактори економічного зростання та розвитку національної економіки, Чупир О. М. (2011)
Бабина О. Є. - Потенціал як системна економічна категорія (2011)
Галушка А. В. - Пропозиції вдосконалення бюджетної політики на місцевому рівні, Тарасевич К. В. (2011)
Гуренко А. В. - Вплив еволюційних процесів на розвиток сучасного ринкового господарства (2011)
Зубенко В. О. - Моделювання економічної поведінки в сучасних умовах розвитку економіки України, Толстова А. В. (2011)
Карпенко О. О. - Аналіз світового досвіду кластероутворення (2011)
Козлов В. С. - Вплив розвитку сегментів транспортного потенціалу на конкурентоспроможність регіону (2011)
Кірдіна О. Г. - Підвищення споживчої цінності продукції на основі впровадження концепції бережливого виробництва (LEAN) (2011)
Кравченко О. О. - Генезис теорій фінансового планування і прогнозування (2011)
Кузніченко В. М. - Використання методу XYZ для кількісного аналізу регресійно-кореляційних моделей при прогнозуванні обсягів наповнення місцевих бюджетів (2011)
Кучерук Г. Ю. - Місце транспортних послуг в логістичних системах (2011)
Науменко М. О. - Референтна модель формування й використання механізму стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами (2011)
Раковская-Самойлова А. Х. - ТНК в мировом интеграционном процессе: основные противоречия и перспективы развития (2011)
Соломіна Н. Ю. - Розкриття сутності оборотного капіталу підприємства як комплексної фінансово-економічної категорії (2011)
Сукрушева Г. О. - Необхідність прогнозування видатків місцевих бюджетів в сучасних умовах розвитку економіки України (2011)
Тюпа Д. І. - Конкурентоспроможність авіаційної промисловості України на ринках країн, що розвиваються в умовах глобальної конкуренції (2011)
Багиров Р. Ф. - Основные принципы эффективного использования и планирования ресурсов в хозяйствах железнодорожного транспорта (2011)
Дикань В. Л. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Пономарьова Т. В. (2011)
Абрамова І. М. - Оцінка та бюджетування капіталу підприємства за допомогою механізму фінансового левериджу (2011)
Ареф'єв В. О. - Моделювання управлінських впливів щодо формування системи фінансової безпеки підприємств (2011)
Ареф’єва О. В. - Використання комплексного підходу в системі визначення складових підприємницького потенціалу, Миргородська А. П. (2011)
Барабанов І. В. - Оптимізація рівня запасів на підприємстві з використанням формули Вільсона, Бутенко О. П. (2011)
Білоцерківський О. В. - Управління капіталізацією малого промислового підприємства (2011)
Власова О. М. - Інструментарій управління економічною адаптивністю коксохімічного підприємств (2011)
Воінова Т. С. - Концептуальні засади організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві, Замятіна К. В. (2011)
Єрьоміна М. О. - Вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пасажирського комплексу в умовах реформування (2011)
Іваненко А. В. - Ознаки соціального розвитку колективу підприємства (2011)
Калініченко О. І. - Сутність поняття "конкурентоспроможність підприємств" відносно діяльності підприємств залізничного транспорту (2011)
Кендюхов О. В. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2011)
Коршунов Є. А. - Формування системи планування на промислових підприємствах (2011)
Литовченко О. Ю. - Удосконалення процесу управління витратами підприємств за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання, Сиротина І. П. (2011)
Маркова Н. С. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні сучасної моделі розвитку персоналу (2011)
Міщенко С. П. - Теоретичні засади стійкого розвитку підприємства (2011)
Мушникова С. А. - Методика оцінки рівня сприйняття системи управлінських інновацій підприємствами залізничного транспорту (2011)
Науменко М. О. - Шляхи забезпечення якісного обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства, Тютюнік О. М. (2011)
Нескородєва І. І. - Порівняльний аналіз ефективності використання методів діагностики банкрутства українських підприємств, Пустовгар С. (2011)
Нескородєва І. І. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та шляхи їх вирішення, Тереванесова О. Ю. (2011)
Плугіна Ю. А. - Інтелектуальний розвиток: сутність поняття (2011)
Сергійчук І. І. - Диверсифікація як складова механізму формування масштабу діяльності машинобудівного підприємства (2011)
Сичова О. Є. - Обґрунтування основних етапів розробки нового товару та його доцільності для підприємства на прикладі ДП "ХБТРЗ", Селегень Н. Е. (2011)
Філіп (Попович) Л. В. - Економічний зміст і класифікація витрат (2011)
Фурсова В. А. - Можливості збільшення власного капіталу комерційного банку за рахунок інструментів гібридного капіталу, Давиденко А. І. (2011)
Фурсова В. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід банкрутства підприємства як чинника фінансового ризику, Столбова А. І. (2011)
Чобіток В. І. - Методичний підхід щодо оцінки складових потенціалу конкурентоспроможності машинобудівних підприємств (2011)
Шифріна Н. І. - Комплексна інтегральна модель оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства (2011)
Юшко С. В. - Критичний аналіз економічної сутності поняття "капітал підприємства", Лугова А. (2011)
Яковенко В. С. - Синтез математичних методів для оптимізації розвізних маршрутів дистриб’юторських компаній (2011)
Ящук Д. Л. - Фактори впливу на процеси відтворення основного капіталу в машинобудівній галузі (2011)
Богомолова Н. І. - Фінансові умови та принципи прискорення залізничних перевезень (2011)
Божок А. Р. - Оновлення рухомого складу – неодмінна умова зниження експлуатаційних витрат (2011)
Дубровська Є. В. - Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту (2011)
Єлагін Ю. В. - Необхідність розробки та впровадження пасажирських комплексних комерційних послуг, Дергоусова А. О. (2011)
Жердєв М. Д. - Реформування системи обліку пільгового контингенту у пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті, Гулай О. С. (2011)
Зоріна О. І. - Комплексне сервісне обслуговування пасажирів як напрям підвищення якості транспортних послуг, Верлока В. С., Шаля О. Г. (2011)
Крысько С. Л. - Экономическое обоснование строительства морского торгового порта в бухте Донузлав (2011)
Мельянцова Ю. П. - Теоретико-методичні підходи до оптимізації управління пасажирськими перевезеннями у межах великого міста (2011)
Орлова В. М. - Удосконалення практики виховання управлінського персоналу як інструменту реалізації антикорупційних заходів в системі управління економічним потенціалом залізничного транспорту (2011)
Токмакова І. В. - Інтеграція адаптивного управління в систему менеджменту підприємств залізничного транспорту, Янченко Н. В. (2011)
Чаркіна Т. Ю. - Методика проведення досліджень стосовно підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень (2011)
Чеховська М. М. - Проблеми функціонування залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації (2011)
Якименко Н. В. - Інноваційні технології реалізації транзитних можливостей транспортної системи України (2011)
Якименко О. М. - Ефективність удосконалення інформаційної системи на залізничному транспорті, Мирошниченко Ю. В. (2011)
Дорошенко Г. О. - Розвиток інвестиційного ринку – шлях до підвищення конкурентоспроможності України, Макарова Л. Г. (2011)
Калініченко Л. Л. - Інноваційна політика залізничного транспорту України (2011)
Прохорова В. В. - Адаптивний потенціал інноваційного розвитку підприємств в контексті економіки знань, Свідерській П. В. (2011)
Ткаченко Ю. В. - Основні напрями запровадження інноваційно-інвестиційної моделі структурної перебудови економіки, Тихоненко Ю. В. (2011)
Чередниченко О. Ю. - Формування механізмів і пріоритетів державних інвестиції в розвиток економіки регіонів (2011)
Богоявленський О. В. - Управління лояльністю споживачів на вітчизняних і закордонних ринках як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції (2011)
Єфремов О. С. - Проектування інноваційних стратегій як напрям сучасного антикризового менеджменту (2011)
Заславська К. А. - Особливості прийняття управлінських рішень в конфліктних ситуаціях (2011)
Кирпиченко К. С. - Аналіз основних принципів і методів управління підприємством (2011)
Кондрашевська О. Г. - Формування механізму фінансового управління стійким функціонуванням машинобудівного підприємства (2011)
Пащенко Ю. Е. - Управление производственным персоналом на транспорте (2011)
Прохорова В. В. - Диагностика системы управления финансовой безопасностью предприятия (2011)
Сичова О. Є. - Дослідження основних принципів мерчандайзингу та розробка концепції мерчандайзингу для СУАП "Європоль", Парфіненко Ю. А. (2011)
Цвєтнова О. В. - Проблеми та особливості оцінки процесів соціальної стратифікації (2011)
Бутенко О. П. - Використання інструментів ОСА І для оцінки корпоративної культури виробничого підприємства, Гур’янов А. Б. (2011)
Воловельская И. В. - Экономическая психология: история становления (2011)
Гріненко А. Ю. - Традиційні та сучасні підходи до обґрунтування суті економічної системи суспільства її організації та трансформації (2018)
Шедяков В. Е. - Рефлексивность как элемент поддержки живучести и эффективности систем постсовременного управления (2018)
Зварич Р. Є. - Глобальні тренди нерівності доходів населення (2018)
Журба О. М. - Стратегія лібералізації валютно-курсової політики в Україні (2018)
Касьяновський Є. В. - Підходи до управління інвестиціями в реальний сектор економіки (2018)
Мардус Н. Ю. - Концепція дослідження внутрішнього ринку товарів (2018)
Редько Е. Ю. - Проблемы, связанные с обновлением управленческой системы зон технико-экономического развития Китая, и тенденции развития этого вопроса (2018)
Салашенко Т. І. - Теоретичне обґрунтування складників механізму лібералізації оптового ринку електроенергії (2018)
Жигалкевич Ж. М. - Квазіінтеграційні структури взаємодіючих підприємств: закони та закономірності формування (2018)
Красовська О. Ю. - Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікації підприємства (2018)
Кунаєв А. Ю. - Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту (2018)
Лазоренко В. В. - Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (2018)
Меліхова Т. О. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз (2018)
Овчаренко Л. В. - Фактори позитивного та негативного впливу на економічну безпеку підприємства, Овчаренко Р. І. (2018)
Олійник П. О. - Теоретичні основи дослідження менеджменту знань (2018)
Райко Г. О. - Інтенсифікація процесу управління підприємством роздрібної торгівлі, Карамушка М. В. (2018)
Zgurovskiy O. M. - Functional characteristics of destabilizing factors of the internal environment of economic security of machine-building enterprises, Saloid S. V. (2018)
Сольська В. В. - Нормативно-правове регулювання оцінки майна підприємств (2018)
Чавичалов І. І. - Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства (2018)
Ліба Н. С. - Регіональне антикризове управління (2018)
Попело О. В. - Моніторинг рівня модернізації продуктивних сил та рейтингування регіонів України (2018)
Тарлопов І. О. - Особливості економічного розвитку машинобудування в Україні (2018)
Леган І. М. - Інноваційна праця: економічна сутність та передумови розвитку (2018)
Сало Я. В. - Методологія і практика оцінки середнього класу як чинника соціально-економічного зростання України (2018)
Ситник Н. С. - Інформаційні технології у діяльності державної митної служби України, Джуган Л. Б. (2018)
Височан О. С. - Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах газопостачання та газифікації, Грицеляк О. І. (2018)
Петропавловська С. Є. - Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів, Лисак Н. Ю., Малаховська Г. В. (2018)
Лук’янова В. В. - Дослідження процесів прийняття рішень на різних етапах життєвого циклу інформаційної системи, Карпова Т. О. (2018)
Олешко Т. І. - Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту, Верзун А. В. (2018)
Oliskevych M. - System dynamics approach to modeling of migration in Ukraine, Barabash G., Dosyn K. (2018)
Цеслів О. В. - Використання моделі Брауна для прогнозування курсу акцій, Зінченко Д. С. (2018)
Рудь В. Ю. - Використання моделей, синтезованих за допомогою алгоритму багаторядної селекції МГУА, для прогнозування прибутку ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод", Щука В. Г. (2018)
Радченко О. А. - Інформаційний маркетинг регіону як фактор економічного розвитку (2018)
Смерічевська С. В. - Інтелектуальна соціалізація та інституційна безпека послуг як рушії сталого розвитку відповідального підприємництва, Колесник М. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Тохтамиш Т. О. - Теоретичні аспекти організації зовнішньої торгівлі України з країнами Європейського Союзу, Ягольницький О. А., Овчиннікова М. А. (2018)
Шевцов Є. Д. - Україна і глобальні маркетингові комунікації: сучасне становище (2018)
Дяченко Ю. А. - Удосконалення системи прогнозування цін на біржовому ринку сільськогосподарських товарів в Україні (2018)
Олешко Т. І. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування обсягів перевезень вантажів, Хоменко Р. І. (2018)
Фролова Н. Л. - Теоретичні аспекти формування державної регуляторної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва (2018)
Гакова М. В. - Мікропідхід до управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Гаранчевська І. А. - Стратегічні напрями розвитку соціального підприємництва в Україні, Кривов’язюк І. В. (2018)
Завідна Л. Д. - Аналіз стратегічного портфеля підприємства готельного бізнесу (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив соціальної відповідальності на ефективний розвиток підприємств залізничного транспорту, Ампілогов М. К. (2018)
Разумова К. М. - Сучасні методи управління матеріальними потоками на залізничному транспорті, Кириленко О. М., Новак В. О. (2018)
Кузуб А. В. - Система управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту (2018)
Обидєннова Т. С. - Формування механізму проведення організаційних змін на сучасних підприємствах (2018)
Олійник Н. М. - Аналітичне оцінювання ефективності діяльності підприємств легкої промисловості України, Макаренко С. М., Нічипорук А. О. (2018)
Мискін Ю. І. - Теоретико-організаційні основи бюджетної політики (2018)
Стащук О. В. - Перспективи імплементації окремих методик у практику оцінювання стану фінансової безпеки корпоративних структур (2018)
Банасько Т. М. - Оцінка аудиторського ризику та суттєвості в аудиті фінансової та господарської діяльності підприємств, Варічева Р. В. (2018)
Височан О. О. - Бухгалтерський облік основних засобів організацій небюджетного неприбуткового сектору економіки: бібліографічний аналіз (2018)
Клюс Ю. І. - Аналіз факторів, що впливають на вибір бази розподілу і методу управління затратами підприємства (2018)
Бондаренко О. М. - Механізм та причини нарахування індексації, Масюк І. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Толубко В. Б. - Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом на основі методу адаптації по виявленню розладнання, Мельник Ю. В., Макаренко А. О. (2018)
Власенко Г. М. - Проблеми розвитку цифрової економіки України та шляхи їх вирішення, Кирпач Л. А., Скрипник В. Г. (2018)
Катков Ю. І. - Динамічні інформаційні показники якості інтелектуальних систем (2018)
Сторчак К. П. - Синтез і аналіз орбітальних кластерів космічних апаратів (2018)
Лісковський І. А. - Дослідження системи оцінки якості надання телекомунікаційних послуг на базі ядра SDN, Подрушняк В. В. (2018)
Ткаченко О. М. - Задача виявлення сигналів в умовах апріорної невизначеності та методи її рішення (2018)
Романчук В. І. - Метод узгодженого розв’язання завдань балансування різнопріоритетного навантаження між чергами мережевих пристроїв, Бешлей М. І., Панченко О. М., Поліщук А. В. (2018)
Локтєв В. М. - До історії академічних фізичних досліджень в Україні, Пономаренко Л. П. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (13 червня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (27 червня 2018 року) (2018)
Смолій В. А. - Історична наука в Академії: інституційний розвиток і дослідницькі практики (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 червня 2018 року) (2018)
Вовк А. І. - Нові біоактивні молекули та їх мішені: пошук, конструювання і механізми дії (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року) (2018)
Хіміч О. М. - Математичне моделювання складних систем на основі суперкомп’ютерних технологій (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року) (2018)
Грушковська В. В. - Безградієнтні алгоритми керування для задач динамічної оптимізації (За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року) (2018)
Кириллін І. В. - Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами. Теорія та експерименти ЦЕРН (За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року) (2018)
Межжерін С. В. - Ключові питання еволюції і систематики в листуванні корифеїв вітчизняної біології (Лист академіка С. М. Гершензона до професора О. О. Любищева) (2018)
Зіменковський Б. С. - Хірург, учений, організатор охорони здоров’я (До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України і НАМН України М. В. Даниленка), Магльований А. В., Гриновець В. С. (2018)
Пирожков С. І. - Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (До 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала), Вергунов В. А. (2018)
75-річчя академіка НАН України М. І. Павлюка (2018)
70-річчя академіка НАН України Є. І. Крижанівського (2018)
70-річчя академіка НАН України В. І. Кальченка (2018)
70-річчя академіка НАН України В. А. Широкова (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Крючина (2018)
Абрамович С. Д. - Библия и проблема эсхатологического сознания в русском художественном эпосе (2018)
Беценко Т. П. - Уснопоетичний знак-символ як компонент текстово-образної універсалії (на прикладі народних дум) (2018)
Бігун О. А. - "Свій/чужий": семантичні моделі міста і села в поезії Тараса Шевченка (2018)
Бойко Л. П. - Лексико-словотвірні типи сингулятивів (на матеріалі одинадцятитомного "словника української мови") (2018)
Гогуленко О. П. - Текстоорганізуючі засоби у прозових творах Панаса Мирного, Дзинглюк О. С. (2018)
Гуцуляк Т. Є. - Образні відсубстантивні ад'єктиви в контексті формування й розвитку синоніміки української мови (2018)
Дзюба М. М. - Лінгвокогнітивні особливості українських епонімічних термінів природничих наук (2018)
Кваша Т. Г. - Етапи розвитку методики викладання російської мови як іноземної (2018)
Кизилова В. В. - Авторська спроба репрезентації історії покоління в романі Дмитра Кешелі "Родаки" (2018)
Климець М. Ю. - Поетика фантастичного в прозі Димитріє Деметера (2018)
Кухарчук І. О. - Мовні особливості сучасного політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Олега Ляшка) (2018)
Меленчук О. В. - Шевченкові ідеї у житті і творчості Юліана Романчука (2018)
Решетняк О. О. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту гріх у сакральному дискурсі (2018)
Сабліна С. В. - Типологія прізвищ на -ва в "Реєстрі війська запорозького 1649 року" (2018)
Середницька А. Я. - Представлення мовної картини світу в ідеографічному словнику дієслів переміщення (2018)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак в українській мові ХІ–ХІІІ ст (2018)
Шабат-Савка С. Т. - Період як маркер інтенцій аргументації в поетичному дискурсі (2018)
Шепель Ю. О. - Стилістичні прийоми Л. Шапіро в перекладі роману Олеся Гончара "Прапороносці" (2018)
Шестакова С. О. - Особливості юридичної термінології як спеціалізованої системи правових понять (2018)
Безруков А. В. - Поезія англійських метафізиків XVII ст.: історія наукового осмислення феномену та сучасні студії (2018)
Демірезен І. О. - Відображення жіночого питання в романі сельми ризи "Ухуввет" ("Братерство") (2018)
Jabrayilova K. - Modernity and topicality in epistolary heritage of Samad Vurgun (2018)
Jafarova K. - Azerbaijan migration literature, its essence and phases (2018)
Duzhyk N. S. - The presence/absence concepts: one character analysis (2018)
Zeynalova E. A. - Arabic-language odes of Khagani (2018)
Маланій Н. І. - Інша тілесність у стародавньому римі (на матеріалі філософських, історіографічних та літературних джерел) (2018)
Манько Р. М. - Рецепція малярства модернізму у творчості Збігнєва Герберта (2018)
Мороз Л. В. - Жанрова й образна своєрідність циклу вольфганга германа "Das schöne Leben" (2018)
Нестелєєв М. А. - Метафора націоналізму як людожерства у першому американському постмодерному романі "Канібал" Дж. Гоукса (2018)
Нестерук С. М. - Літературні формули в романі Сесилії Ахерн "P.S. Я люблю тебе", Синевич Б. М. (2018)
Стирнік Н. С. - Мотив жорстокості у творах д. г. лоуренса (на матеріалі першої збірки оповідань "Прусський офіцер", 1914) (2018)
Тyн Лили - Типичные персонажи в романе Чжоу Мэйсэна "От имени народа" (2018)
Chobanova H. - Role of ethnonyms in the creation of toponym (2018)
Ясногурська Л. М. - Прийоми композиційної організації повісті Рея Бредбері "Кульбабове вино" (2018)
Анхим О. І. - Творчість як діалог (2018)
Василівська Н. І. - Своєрідність постепізму в драматургії Артюра Адамова (на прикладі п'єси "Паоло Паолі") (2018)
Капелюх Д. П. - Дискусійні питання термінологічного означення драматургічної Ремарки (2018)
Дацер К. С. - Критична рецепція творчості Джона Фаулза в українському науковому просторі (2018)
Чікарькова М. Ю. - Постаті античної історії в українській та російській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Babayeva S. - Statement as the unit of communicative syntax (2018)
Баланаева О. В. - Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) (2018)
Борко Т. М. - Текст і аспекти його розгляду в контексті лінгвістичних основ документознавства (2018)
Golovnia A. V. - Peculiarities of fanciful images creation in the novel by Ransom Riggs "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" (2018)
Ляшко О. В. - Стилістичний аспект прецедентних феноменів у православній проповіді (2018)
Мінькова Г. Ю. - Концепт spiel / гра та його місце у концептосфері mensch / людина, Матігорова Д. С. (2018)
Рожков Ю. Г. - Корпусний аналіз термінів ветеринарної медицини (2018)
Семикрас Т. І. - Місце міфологічного образу в науковій термінології (2018)
Мельниченко Г. В. - Семантичні зміни як інтралінгвістичний фактор розвитку словникового складу давньоанглійської мови (2018)
Romanov Yu. O. - The model of learner's dictionary of Russian verb forms for international students, Kvashyna T. S., Kryvolapova O. V. (2018)
Савченко О. О. - Концепт ріка/river в паремійній картині світу українського та англомовного етносів (2018)
Сова А. - Участь українських соколів у VІ Всесокільському злеті у Празі 1912 р. (2015-2016)
Zariczniak L. - Miroslav Hroch’s Creation of a Nation and the Ukrainian Experience (2015-2016)
Зашкільняк Л. - Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни: проблеми інтерпретації (2015-2016)
Патер І. - Ідеологічно-пропагандистський наступ сталінського режиму на галичан (1944–1953) (2015-2016)
Романюк М. - Структура збройного підпілля ОУН Золочівської округи в 1946–1953 рр.: організаційна перебудова та принципи функціонування (2015-2016)
Стародубець Г. - Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років (2015-2016)
Іванова В. - Архіў калектыўнай памяці: збіранне, захоўванне і выкарыстанне (2015-2016)
Давимука С. - Економічні основи Галицької асамблеї (2015-2016)
Ткачук А. - Збройні сили як елемент державності України в діяльності політичних партій початку 1990-х рр.: концептуальні аспекти дослідження проблеми (2015-2016)
Зайцев Ю. - Друга хвиля погрому антирежимної опозиції (1972–1973) (2015-2016)
Зайцев Ю. - Документи архіву Управління Служби безпеки України у Львівській області (2015-2016)
Середюк М. - "Зріст УНДО… зганяє сон з повік усіх його ворогів". Діяльність Володимира Целевича в УНДО у період становлення партії (1925–1926) (2015-2016)
Гавриленко В. - |Рец. на|: Андрій Сова "Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття". – Львів, 2014. – 72 с. (2015-2016)
Соляр І. - |Рец. на|: Маріуш Машкевич "Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації". – Київ, 2015. – 312 с. (2015-2016)
Чорновол І. - |Рец.|: Австрійський професор про "український П’ємонт" |на|: Міхаель Мозер. Український П’ємонт? Дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. – 160 с. ("Університетські діалоги", № 14) (2015-2016)
Відомості про авторів (2015-2016)
Вихідні дані (2015-2016)
Жорняк О. І. - Дослідження впливу білкового навантаження на антимікробну активність антисептичних препаратів, Дівінскі Д. М., Стукан О. К., Жорняк П. В. (2018)
Kovalchuk V. - The epidemiology and antibiotic resistance in A. baumannii isolates from military health care facilities, Kondratiuk V., Patrick Mc Gann, Kovalenko I., Erik Snesrud (2018)
Кондратюк В. М. - Особливості формування резистентності до антибіотиків у грамнегативних неферментуючих бактерій, Прокопчук З. М., Буркот В. М., Вовк І. М. (2018)
Ковальчук В. П. - Порівняльна характеристика дії природних та синтетичних антисептичних препаратів на мікроорганізми, які зумовлюють бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів, Існюк А. С., Вовк І. М., Кіщук В. В., Коваленко І. М. (2018)
Куцик Р. В. - Вивчення впливу біологічно активних речовин екстракту плодів вільхи сірої Alnus incana L. Moenc на темпи набування mls-резистентності шкірними ізолятами стафілококів, Юрчишин О. І. (2018)
Палій В. Г. - Протимікробні, фізико-хімічні властивості азотвмісних препаратів, похідних ментолу, хіноліну та фенолу, Палій І. Г., Дудар А. О., Палій Д. В., Кулик А. В. (2018)
Пантьо В. В. - Вплив PILER-випромінювання на інтенсивність росту умовно-патогенних мікроорганізмів, Пантьо В. І., Данко Е. М. (2018)
Степанський Д. О. - Відновлення нормальної мікрофлори лабораторних тварин з індукованим дисбіозом, Крушинська Т. Ю., Кременчуцький Г. М., Турлюн С. Я., Кошева І. П., Вальчук С. І., Стеценко І. Ю., Іщенко О. В. (2018)
Шеремета Л. М. - Вплив яблучного пектину на біохімічні та гематологічні показники у тварин з хронічною алкогольною інтоксикацією, Гайнюк М. Б. (2018)
Превар А. П. - Аналіз моніторингового дослідження антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних процесів м'яких тканин, Крижановська А. В., Радіонов В. О., Мруг В. М. (2018)
Торопін В. Н. - Мікробіологічні дослідження іммобілізованого n-хлорсульфонаміду на сополімері стиролу, Степанський Д. О., Кременчуцький Г. М., Бурмістров К. С., Мурашевич Б. В., Кошова І. П. (2018)
Трофіменко Ю. Ю. - Чутливість біоплівокових та планктонних форм неферментуючих бактерій до дії антисептиків, Макац Є. Ф., Стукан О. К., Буркот В. М. (2018)
Невмержицький В. В. - Антистафілококова активність вуглекислотного екстракту, Іванник В. Ю., Казмірчук В. В., Моісеєнко Т. М., Волков Т. О., Торяник І. І., Сорокоумова Л. К., Сорокоумов В. П. (2018)
Бобрук С. В - Раціональна антибіотикотерапія в лікуванні бактеріальних тонзилітів у дітей (2018)
Nahaichuk V. I. - The research of the susceptibility to antimicrobial medicines of Acinetobacter baumannii as pathogens of infectious complications in patients with hard burns, Nazarchuk O. A., Osadchuk N. I., Palyi D. V., Nazarchuk H. H., Kцenig E., Sorokoumova L. K., Honchar O. O. (2018)
Назарчук О. А. - Характеристика етіологічної структури та чутливості до антибіотиків, антисептиків збудників інфекційних ускладнень органів дихання у дітей з критичними станами, Стародуб А. І., Римша О. В., Стародуб В. А., Колодій С. А. (2018)
Бектемірова Р. М. - Оцінка ефективності лікування експериментальної гнійної рани м'яких тканин з використанням полімерного антимікробного композиту у вигляді депо-форми декаметоксину, Хіміч С. Д., Кондратюк В. М., Крижановська А. В., Фомін О. О. (2018)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості проявів синдромологічної картини непсихотичних психічних розладів у комбатантів при віддалених наслідках закритих черепно-мозкових травм, Семененко К. М. (2018)
Трет'яков М. С. - Оцінка ефективності сучасних схем протимікробної терапії вугревої хвороби, Cідько І. Ю., Фоміна Н. С., Кордон Ю. В., Колодій С. А. (2018)
Грузевський О. А. - Прогнозування ризику розвитку дисбіозу за показником індексу умовно-патогенної мікрофлори, Шевчук Г. Ю., Дубіна А. В. (2018)
Фоміна Н. С. - Проблема ефективності антибіотикопрофілактики вентилятор-асоційованих пневмоній у новонароджених, Арцибасова І. А., Прокопчук З. М., Трофіменко Ю. Ю. (2018)
Гумінський Ю. Й. - Нові методичні підходи до підсумкового контролю якості засвоєння дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія", Ковальчук В. П., Вовк І. М., Прокопчук З. М., Фоміна Н. С. (2018)
Дівінскі Д. М. - Інформативне наповнення та використання інтернет-сторінки кафедри мікробіології для підготовки студентів до занять, Сорокоумова Л. К., Жорняк О. І., Дівінскі О. Т. (2018)
Іванова С. А. - Особливості викладання клінічної мікробіології іноземним ординаторам, Трет'яков М. С., Макац Є. Ф. (2018)
Ковальчук В. П. - On-line тестування як новий метод оцінки знань студента, Коваленко І. М., Коваленко С. В., Буркот В. М., Коваленко В. О. (2018)
Колодій С. А. - Впровадження тестових методів контролю для вдосконалення якості та змісту вищої освіти в медичному ВУЗі, Кордон Ю. В., Назарчук О. А., Осадчук Н. І. (2018)
Крижановська А. В. - Методичні підходи до читання лекцій із медичної мікробіології іноземним студентам, Стукан О. К., Гончар О. О. (2018)
Марункевич Я. Ю. - Особливості викладання дисципліни "Психіатрія, наркологія" англомовним студентам: основні проблеми та шляхи вирішення (2018)
Мотика О. І. - Новий підхід до визначення бактерицидної активності бензилпеніциліну щодо Corynebacterium diphtheriae, Слесарчук О. М., Павлій Р. Б., Капустяк К. Є. (2018)
Мруг О. Ф. - Оптимізація стилів та методів навчання дисципліни "Психіатрія, наркологія" через призму транзактного аналізу (2018)
Палій Г. К. - Підходи до оптимізації засвоєння навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія", Мруг В. М., Римша О. В., Трофіменко Ю. Ю. (2018)
Карбованець О. І. - Знання з мікробіології в системі підготовки студентів медичних спеціальностей, Коваль Г. М., Гасинець Я. С., Куруц Н. В. (2018)
Корнійчук О. П. - Методично-організаційні аспекти викладання мікробіології на стоматологічному факультеті національного медичного університету, Шикула Р. Г., Павлій С. Й. (2018)
Макаров С. Ю. - Особливості психофізіологічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти в динаміці навчального року за даними кластерного аналізу (2018)
Климнюк С. І. - Бактеріологічне дослідження при гострих респіраторних інфекціях: актуально, інформативно та ефективно, Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Кравець Н. Я., Борак В. П. (2018)
Буц Ю. В. - Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження (2018)
Radomska M. M. - The study of the atmospheric precipitations acidity in the kyiv city during winter period, Yurkiv M. V. (2018)
Ващенко В. М. - Нові можливості космічного дистанційного зондування вивалів лісу смерчами на території України, Лоза Є. А., Кордуба І. Б., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О. (2018)
Васенко О. Г. - Важкі метали в донних відкладах р. Дунай на території України, Мельников А. Ю. (2018)
Масікевич А. Ю. - Мікробіологічна активність ґрунтів як елемент екологічної безпеки територій природно-заповідного фонду, Колотило М. П., Яремчук В. М. (2018)
Концур А. З. - Вплив мікрохвильового опромінення на процес сорбції іонів цинку бентонітом із концентрованих водних розчинів, Рудик Ю. І., Сиса Л. В., Кирилів Я. Б. (2018)
Ткачук К. К. - Дослідження впливу деструкції біомаси на процес утворення біогазу, Ополінський І. О. (2018)
Шаманський С. Й. - Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні (2018)
Гурець Л. Л. - Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений, Вакал В. С., Вакал С. В., Цапко Ю. Л. (2018)
Шелудченко Л. С. - Динаміка емісії пилових аерозолів внаслідок трибологічного зношування дорожнього покриття автомобільної дороги рушієм автотранспортних засобів (2018)
Сагдєєва О. А. - Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів, Крусір Г. В., Цикало А. Л. (2018)
Корцова О. Л. - До питання зонального принципу оцінювання впливу потужних промислових об’єктів на стан забруднення атмосферного повітря (2018)
Дзвінчук Д. І. - Про доцільність використання модифікованої моделі "Діамант лідерства" в процесах відбору, підготовки та розвитку кадрів для об'єднаних територіальних громад України, Панасюк Р. В., Петренко В. П. (2018)
Непомнящий О. М. - Методологія дослідження державного регулювання в контексті управління ризиками у будівництві, Медведчук О. В. (2018)
Николаєва В. І. - Державне управління соціальною політикою та системою соціальної роботи на рівні громади (2018)
Гбур З. В. - Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні (2018)
Дяченко О. П. - Стратегічні пріоритети державного управління в сфері протидії розвитку тіньових економічних відносин в Україні (2018)
Орлів М. С. - Формування механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади на основі "дерева цілей" (2018)
Приліпко С. М. - Формування механізму публічного управління інформаційно-консультативним забезпеченням учасників кооперативного руху сільських територій (2018)
Кумачова А. С. - Проблеми диверсифікації фінансування процесу формування та реалізації державної політики розвитку "зеленої" економіки в контексті територіального розвитку (2018)
Суздалєва О. С. - Еколого-економічний аспект відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій (2018)
Бурлаков О. В. - Інструменти інтернет-комунікації та соціальних мереж як складові механізму державного управління розвитком комунікаційного середовища регіону (2018)
Кириченко Н. О. - Лiдерство в контексті професіоналізації державної служби (2018)
Мостова К. В. - Окремі аспекти методики оцінювання рівня організації здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України (2018)
Нахкур Т. Ф. - Ефективність політики державного регулювання інвестицій у будівництво в Україні (2018)
Щурба Мікеле - Історичні особливості процесу формування механізмів державного регулювання з відмивання коштів, в контексті досвіду Сполучених Штатів Америки (2018)
Стойка А. В. - Якість освіти в інтернаціоналізаційному аспекті, Драгомірова Є. С. (2018)
Никифоренко Н. О. - Модернізація системи оцінки якості вищої освіти в Україні: можливості викоритання досвіду Болгарії, Сікорська І. М. (2018)
Якименко С. В. - Соціальні чинники інновацій у державному управлінні (2018)
Селіванов С. В. - Компетентнісний підхід до управління кадровим потенціалом державної служби в Україні (2018)
Островий О. В. - Дослідження проблематики забезпечення кібернетичної безпеки в роботах українських науковців: джерельний аналіз (2018)
Непомнящий О. М. - Механізми державного управління регіональним розвитком, Дєгтяр О. А. (2018)
Верительник С. М. - Децентралізація влади в Україні за секторами (2018)
Балибіна О. С. - Теорії використання ІКТ під час прийняття політичних рішень як відображення політичного контексту (2018)
Мусієнко А. В. - Аналіз державного управління у сфері застосування клітинної трансплантації в США (2018)
Іванов Г. С. - Формування концепції державного управління розвитком морських портів України (2018)
Циклаурі О. Б. - Інтеграція цілей сталого розвитку міст і громад в умовах децентралізації в Україні (2018)
Бабич Л. М. - Актуальні питання формування бюджетної стратегії держави (2018)
Білоног О. Є. - Системна модель стратегічного управління збалансованим розвитком підприємств, які здійснюють доставку вантажів автомобільним транспортом із використанням термінальної технології, Третиниченко Ю. О., Янішевський Є. С. (2018)
Бондар Н. М. - Вдосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням стадії життєвого циклу транспортного підприємства, Коворотний В. А., Прудка Т. М. (2018)
Воркут Т. А. - Управління постачаннями швидкопсувних продуктів в системах ланцюгів постачань, Сопоцько О. Ю. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в національному транспортному університеті, Гутаревич Ю. Ф., Рутковська І. А. (2018)
Іванчук С. І. - Вплив інвестицій на розвиток туристичної галузі України, Компанець К. А. (2018)
Ilchenko V.Yu. - Analysis of Ukrainian enterprises’ innovative activity, Voitashevska Yu.O. (2018)
Козак Л. С. - Міжнародне співробітництво України в системі національних економічних пріоритетів, Федорук О. В., Лудченко Я. О. (2018)
Кривенко О. К. - Вплив транспортних коридорів на зовнішньоекономічну діяльність транспортних підприємств України, Гребельник М. М., Солоденко Ю. М. (2018)
Левіщенко О. С. - Прибуток як фінансове джерело розвитку підприємства, Харченко М. О. (2018)
Мінмін Вень - Особливості ефективного використання земельних ресурсів в сучасних умовах розвитку міст, Бубела А. В. (2018)
Савченко Л. В. - Сфери та можливості застосування одно- та багатономенклатурного АВС-аналізу для різних елементів логістичної системи та її бізнес-процесів, Семерягіна М. М., Котова С. О. (2018)
Славінська О. С. - Дослідження стану та особливостей інвестиційної привабливості земель міст України, Радзінська Ю. Б. (2018)
Соколова Н. М. - Імітаційне партнерство держави і бізнесу, Яценко Б. І. (2018)
Софійчук К. К. - Управління ризиками в туризмі (2018)
Хоменко І. О. - Сучасний та проблеми державного фінансування авіатранспортної галузі, Волинець Л. М., Середюк І. О. (2018)
Червякова В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як фактор соціально-економічного розвитку України, Червякова Т. І. (2018)
Шарай С. М. - Кластер як важлива складова транспортного сектору України, Рой М. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Талалаєв К. О. - Проблемні питання епідемічного процесу деяких соціально небезпечних хвороб в Одеській області, Козишкурт О. В., Лебедюк М. М., Голубятніков М. І., Пучкова Г. В. (2018)
Драчук В. М. - Порівняльна характеристика нефропротекторної активності таурину та канефрону при гентаміциновій нефропатії, Заморський І. І., Горошко О. М., Копчук Т. Г. (2018)
Регеда М. С. - Особливості змін ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та корекція їх тіотриазоліном, Щепанський Ф. Й., Щепанський Б. Ф. (2018)
Добрєва Л. М. - Розповсюдженість груп крові АВ0 серед населення Одеси, Білоконь С. В., Січняк О. Л. (2018)
Вакалюк І. І. - Оцінка ефективності та безпечності гіполіпідемічної терапії у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2018)
Іпатов А. В. - Показники первинної інвалідності при хворобах системи кровообігу в Україні протягом останніх років, Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М. (2018)
Каменщик А. В. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та толерантність до фізичного навантаження у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2018)
Коровай С. В. - Вміст нейроактивних амінокислот у плазмі крові жінок з перериванням вагітності в ранні та пізні терміни (2018)
Максимчук Н. О. - Вплив поєднаного застосування сорбілакту з L-аргініном на стан серцево-судинної системи у хворих із синдромом ендогенної інтоксикації, Коновчук В. М. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка захворюваності та характеру непрацездатності у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2018)
Степановічус О. М. - Функціональний стан дендритних клітин в еу- та гетеротопічному ендометрії у безплідних жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом (2018)
Тихонова С. А. - Комплексне обстеження та лікування пацієнта з інфарктом міокарда ІV типу з використанням високочутливого експрес-тесту на тропонін І, Холопов Л. С., Хижняк О. В., Тімаков О. М., Павлов С. В., Андрух В. А. (2018)
Усиченко К. М. - Асоціація поліморфізму генів цитокінів IL-4 та IL-10 з їхньою кількістю у хворих на хронічний гепатит С, Бажора Ю. І., Усиченко О. М., Лаврюкова С. Я., Пастерначенко Н. С., Мозгова В. О. (2018)
Марічереда В. Г. - Оцінка факторів ризику розвитку комплексної атипової гіперплазії ендометрія у жінок, Бикова Н. А. (2018)
Баташова-Галінська В. О. - Алгоритм оцінювання спірограм пульмонологічного пацієнта з урахуванням останніх узгоджувальних документів європейського респіраторного товариства, Шкуренко О. О., Сайдулаєва П. Ш. (2018)
Холодкова О. Л. - Клінічне значення тромбоцитопатії при цирозі печінки, Перепелюк М. М. (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Аль-Амморі Х. А. - Статистична оцінка технологічної складності особливих випадків в польоті по зведенню аварійних контрольних карт, Дегтярьова А. О., Клочан А. Е. (2018)
Андрусенко О. М. - Мінімізація сил опору руху бурильної колони в точках розриву кривини осі свердловини, Глазунов С. М. (2018)
Баранов Г. Л. - Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем, Комісаренко О. С. (2018)
Баранов Г. Л. - Конструктивне комплексне моделювання інтелектуальних маневрених транспортних засобів, Міронова В. Л., Нікітіна О. С. (2018)
Березняцький В. В. - Використання тактики тварин з пошуку їжі як моделі вибору оптимального варіанту рішень комбінаторних задач (2018)
Боровий М. О. - Особливості теплового розширення політипів кристалів TlInS2 в інтервалі температур Т=180 – 300 К, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л. (2018)
Вікович І. А. - Обґрунтування спрощеного аналітичного методу визначення величини горизонтальної сили удару рідини об стінки рухомої прямокутної ємкості, Дмитриченко М. Ф. (2018)
Вірста Л. В. - Збереження і збалансований розвиток лісів Прикарпаття, Лук’янова В. В., Хрутьба А. С. (2018)
Гавриленко О. В. - Оптимізація пошуку текстових даних за рахунок попередньої обробки вхідних даних, Гетьманенко О. В. (2018)
Горбунович І. В. - Вивчення проблеми виявлення критичних режимів функціонування бурильних колон у вертикальних та криволінійних свердловинах, Левківська Л. В. (2018)
Гуляєв В. І. - Сезонний перерозподіл полів напружень в конструкціях шаруватих покриттів доріг під дією транспортних навантажень, Шевчук Л. В., Куцман О. М. (2018)
Гутаревич Ю. Ф. - Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев C. В., Ющенко М. М. (2018)
Заєць Ю. О. - Про механізм термопружного розшарування дорожніх покриттів при добових змінах в них полів температури (2018)
Івохін Є. В. - Оптимізація розподілу потужностей каналів передачі даних на основі алгоритму Oрліна, Аджубей Л. Т. (2018)
Іщенко Р. М. - Використання методу аналогії для підвищення мотивації студентів технічних університетів до вивчення фізики (2018)
Канін О. П. - Аналіз світового досвіду та розробка пропозицій щодо реалізації контрактів FIDIC в Україні, Харченко А. М., Цинка А. О. (2018)
Красулін О. C. - Структуризація локомотивного парку на залізничному транспорті промислових підприємств (2018)
Куліш М. Р. - Методика вимірювання двофотонного поглинання, Малиш М. І. (2018)
Кунда Н. Т. - Графоаналітична модель комбінації двох видів перевезень, Бабина Д. А. (2018)
Кунда Н. Т. - Оптимізація схеми доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом, Олещук Н. В. (2018)
Куницька О. М. - Розгляд сучасних концепцій логістичного управління підприємством, Джигир В. А. (2018)
Лисін В. І. - Шляхи підвищення електропровідності карбоксилатних сольових систем, Мельник Н. І., Коваленко І. В. (2018)
Марков О. Д. - Фактори розвитку автосервісу (2018)
Марчук О. В. - Побудова напіваналітичного методу скінченних елементів для аналізу напружено-деформованого стану шаруватих композитних масивів, Левківський С. А. (2018)
Мейш В. Ф. - Xвильові процеси в системі циліндрична оболонка – двошарове ґрунтове середовище, Мейш Ю. А. (2018)
Мельниченко О. І. - Методи когнітивного і когерентного управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів проектів медичного закладу, Лепський В. В. (2018)
Мусійко В. Д. - Визначення раціональних режимів роботи інтенсифікаторів розвантаження ґрунту з робочих органів землерийних машин безперервної дії, Кравець С. В., Пухтаєвич О. І. (2018)
Поляков В. М. - Теоретичне дослідження руху автомобіля по нерівній дорозі, Разбойніков О. О. (2018)
Prokudin G. S. - Methods for determining optimal characteristics of transportation networks, Chupaylenko O. A., Dudnik O. S. (2018)
Сахно В. П. - Експертний аналіз причин зміни технічного стану автотранспортних засобів, Іванушко О. М. (2018)
Савіна О. Ю. - Управління ризиками портфелів проектів наукомістких підприємств, Харута В. С. (2018)
Сенаторова А. О. - Розробка раціональних транспортно-технологічних схем доставки вантажів з Європи в Азію, Процик О. П. (2018)
Сістук В. О. - Удосконалення організації пішохідного руху із застосуванням методу мікроімітаційного моделювання (2018)
Хаврук В. О. - Модель управління запасами в умовах невизначеності на основі теорії прийняття рішень (2018)
Шарай С. М. - Теоретичні засади формування транспортно-логістичного кластеру, Бабина Д. А., Ященко В. М. (2018)
Шлюнь Н. В. - Теоретичні передумови аналізу явищ випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bhandari M. P. - Institutional Architecture for Sustainable Development (SD): A Case Study from Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan, Bhattarai K. (2017)
Jiang Y. - Monetary Policy Surprises and the Responses of Asset Prices: An Event Study Analysis, Wang G. (2017)
Kleinschmidt H. - Labor Movements, Mainly in Eastern Europe (2017)
Vieira P. C. - Environmental Consciousness among Graduation Students: Comparing Ukraine with Portugal, Matvieieva Yu., Myroshnychenko Iu. (2017)
Ardil C. - Online Performance Tracking, Bilgen S. (2017)
Louis R. - What Leaders Should Know about E-government (2017)
Kostel M. - The Sustainable Development Goals for Eastern Partnership Countries: Impact of Institutions, Leus D., Cebotarenco A., Mokrushina A. (2017)
Us H. - Models of Scientific and Technical Zonal Formations for Ukraine and Forecast of Their Number Considering Foreign Experience, Chudaieva I. (2017)
Kamara R. D. - Creating Enhanced Capacity for Local Economic Development (LED) through Collaborative Governance in South Africa (2017)
Nelson E. M. - Socioeconomic Challenges – A Global Perspective Evaluating Invisible Connections-Resolutioning Necessary Global Collaborative (2017)
Ютілова К. С. - Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах, Швед О. М. (2017)
Shpan'ko I. V. - Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane, Sadovaya I. V. (2017)
Мельниченко В. И. - Физико-химические свойства сополимеров на основе фторалкилакрилатов и метилметакрилата, Манько К. И. (2017)
Одарюк В. В. - Новий підхід до визначення антирадикальної ємності поліфенолів в реакції з катіон-радикалом 2,2'-азинобіс-(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти), Сігаєва Г. К., Каніболоцька Л. В., Зосенко О. О., Шендрик О. М. (2017)
Розанцев Г. М. - Синтез паравольфрамата Б цинка, Ерошина Е. В., Марийчак А. Ю., Радио С. В. (2017)
Лаховець К. М. - Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину, Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Фрасинюк М. С., Шендрик О. М. (2017)
Могильний О. М. - Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил (2018)
Бондар В. С. - Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні, Фурса А. В., Гументик М. Я. (2018)
Kozak O. A. - Milk production in Ukraine: trends and perspectives, Hryshchenko O. Yu., Vasylchenko O. M. (2018)
Михайлова Л. І. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва, Гриценко В. Л. (2018)
Россоха В. В. - Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні, Петриченко О. А. (2018)
Тулуш Л. Д. - Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи, Прокопчук О. Т. (2018)
Микитюк В. М. - Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти, Чугаєвська С. В. (2018)
Талавиря М. П. - Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні, Шарковська С. О. (2018)
Ларіна Я. С. - Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств, Луцій К. М. (2018)
Шпикуляк О. Г. - Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України, Іванченко В. О. (2018)
Духницький Б. В. - Глобальний попит на продовольство (2018)
Вітвіцький В. В. - Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки (2018)
Васильков Є. В. - Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України (2018)
Ювілей вченого, державного діяча та організатора української аграрної науки (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Содержание (2018)
Бенюк В. О. - Внутрішньоматкова рідина у жінок у постменопаузальний період: доброякісна vs злоякісна ознака, Кузьміна А. В., Ковалюк Т. В. (2018)
Шурпяк С. О. - Репродуктивне здоров’я і дисфункція щитоподібної залози, Пирогова В. І., Малачинська М. Й., Герасименко В. В. (2018)
Камінський В. В. - Важливість діагностики TORCH-інфекцій перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій, Шалько М. Н., Малишева І. В., Чайка В. В., Сорокіна О. О. (2018)
Кузнецова И. В. - Аэробный вагинит: терминологические новости и выбор эмпирической терапии, Ших Е. В. (2018)
Сухін В. С. - Індивідуалізована тактика лікування хворих на саркому матки з урахуванням молекулярно-біологічних особливостей пухлини (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність прегравідарної підготовки у жінок групи високого інфекційного ризику, Суліменко О. М. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2-го типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів (2018)
Пирогова В. І. - Клінічна ефективність корекції стану мікробіоти піхви у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я і післяпологовими ускладненнями в анамнезі, Фейта Ю. Р., Шурпяк С. О. (2018)
Продан Т. А. - Результативність контрольованої стимуляції овуляції у жінок зі зниженим оваріальним резервом, Данкович Н. О., Бабенко О. М. (2018)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2018)
Костюк А. Л. - Вагітність і пологи у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень (2018)
Романенко Т. Г. - Порівняння ефективності режимів антибактеріальної терапії при лікуванні безсимптомної бактеріурії у період вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Маркевич В. В. - Особливості перебігу пологів у жінок різного віку (2018)
Шаповал О. С. - Современные подходы к лечению эндометриоидных кист яичников (2018)
Рожкова Н. И. - Эффективность препарата Мастодинон® для коррекции масталгии у женщин в пре- и перименопаузе, Бурдина И. И., Запирова С. Б., Мазо М. Л., Прокопенко С. П., Якобс О. Э. (2018)
Козак Х. В. - Роль дефіциту вітаміну D у виникненні патології у жінок перименопаузального віку (2018)
Шаповал О. С. - Проблемні питання лікування пацієнток репродуктивного віку з функціональними кістами яєчників (2018)
Кучер Е. В. - Современный взгляд на проблему железодефицитных состояний у девочек в пубертатный период (2018)
Корчинська О. О. - Роль дефіциту вітаміну D у виникненні акушерських та перинатальних ускладнень (Огляд літератури), Лоя Н. О. (2018)
Суслікова Л. В. - Оптимізація циклів лікування методами допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з трубно- перитонеальною безплідністю шляхом застосування процедури ін’єкційного скретчингу аутоплазмою, Сербенюк А. В. (2018)
Мандрикова А. С. - Оптимізація тактики ведення вагітності та ранніх передчасних пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Толстанова Г. О. - Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репродуктивною функцією: діагностика і тактика лікування безплідності (2018)
Фесай О. А. - Роль поліморфізмів генів фолатного циклу при безплідності та на різних етапах перебігу вагітності, Стрелко Г. В., Уланова В. В. (2018)
Макаренко М. В. - Десмоидная опухоль передней брюшной стенки у женщины (Клинический случай), Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Исаева Н. Х., Сокол И. В., Берестовой В. О., Ворона Р. Н. (2018)
Saridogan E. - Recommendations for the Surgical Treatment of Endometriosis. Part 1: Ovarian Endometrioma, Becker Ch. M., Feki A., Grimbizis G. F., Hummelshoj L., Keckstein J., Nisolle M., Tanos V., Ulrich U. A., Vermeulen N., and De Wilde R. L. (2018)
Cibula D. - Руководство для лечения пациентов с раком шейки матки, Pötter R., Planchamp F., Avall-Lundqvist E., Fischerova D., Meder Ch. H., Köhler Ch., Landoni F., Lax S., Lindegaard J. Ch., Mahantshetty U., Mathevet P., McCluggage W. G., McCormack M., Naik R., Nout R., Pignata S., Ponce J., Querleu D., Raspagliesi F., Rodolakis A., Tamussino K., Wimberger P., and Raspollini M. R. (2018)
Оптимизация послеродового ухода (2018)
Бербер Н. - Стилістичний синтаксис прози Марії Матіос: ампліфікація поетонімів (2017)
Боклах Д. - Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору Петербурга в поемі "Сон" ("У всякого своя доля…") Т. Шевченка (2017)
Джигун Л. - Літературний тревелог як жанр мандрівної прози: походження та історичний розвиток (2017)
Кіщенко А. - Синтаксичні засоби репрезентації категорії адресантності в сучасному художньому дискурсі (2017)
Льохарт Д. - Своєрідність трансформації біблійних образів у поезії Віри Вовк (2017)
Сорока Т. - Термінологічне визначення складників лексичного значення українських аксіономенів (2017)
Фокина С. - Дионисийский контекст пасторальных и меланхолических мотивов в лирике А. Ширяева (2017)
Нестерук С. - Наративна стратегія в романі С. Алексієвич "У війни не жіноче обличчя…" (2017)
Гоменюк А. - Сатирико-дидактичне переосмислення романічного мотиву "випробування" в романі Р. Гріна "Гріш мудрості, куплений за мільйон каяття" (2017)
Лемещук Л. - Діалектика розвитку англійського постколоніального роману (2017)
Маланій Н. - Дизабілиті в історико-філософському та літературному дискурсах античності (2017)
Рева І. - Історіософія й антифразис у поемі "Мазепа" Дж. Г. Байрона (2017)
Буць Ж. - Любов як прояв гендерної ідентифікації сучасної французької жіночої прози (2017)
Zhukovets A. - Kooperatives lernen als eine interventionsmassnahme (2017)
Калашникова М. - Інноваційна репрезентація концепту literature (на матеріалі англійської мови) (2017)
Кривенець І. - Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера (2017)
Крикніцька І. - Англійські фразеологізми з кулінарним компонентом у когнітивно-семантичній парадигмі (2017)
Літвінова Н. - Словотворчі моделі композит, що входять до лсг "людина, чоловік" у давньоверхньонімецькій, середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові (2017)
Любимова Ю. - Спонукальні дієслова як домінанта реалізації семантики імперативності в сучасній китайській мові (2017)
Оксанич М. - Маркери підрядності в давньонімецькому складному реченні (2017)
Пожар А. - Специфіка лексико-семантичного поля "вік" у сучасній англійській мові (2017)
Романюк О. - Реаліті-шоу як особливий жанр телевізійного дискурсу (2017)
Самусевич О. - The principal and secondary parts of a sentence in modern English (2017)
Сандій Л. - Неономінація в англійській мові сфери економіки (2017)
Суима И. - Влияние лингвистических и экстралингвистических факторов на построение респонсивной конструкции (2017)
Тихоніна С. - Просодичні особливості реалізації композиційно-мовленнєвих форм розповіді, опису та роздуму в англомовному детективі (на матеріалі усного дискурсу) (2017)
Фадєєва О. - Адекватність перекладу англійських термінів кредитно-банківської сфери, Походій В. (2017)
Чекарева Є. - Концептуально-функційний підхід до вивчення лексики просторової й часової семантики в давньогрецькій мові (2017)
Шайнер І. - Лексико-семантична структура художнього прозового тексту у світлі антропоцентричної парадигми (2017)
Башкирова О. - "Чоловік у стані кризи": світоглядні та естетичні виміри художньої моделі (на матеріалі сучасної української романістики) (2017)
Жиленко І. - "Нечиста сила": збірки А. Аверченка і В. Королева-Старого (2017)
Бєліцька Є. - Власні назви у контекстах іменування: граматичний аспект (2017)
Кривенко Г. - Лінгвофілософські засади корпусної дискурсології (2017)
Ляшко О. - Проблема інтертекстуальності у міждисциплінарному висвітленні (на матеріалі православних проповідей) (2017)
Башманівський О. - Проблеми машинного перекладу заголовків публікацій змі за допомогою програмних продуктів вільного доступу, Вигівський В., Моркотун С. (2017)
Лукіянчук Ю. - Структурні типи чотирикомпонентних військових термінів та їх переклад (2017)
Кротенко Л. - Етнолінгвістика з позиції сучасного викладання в аспекті перекладознавства (на матеріалі авторського посібника Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала) (2017)
Чепурна З. - Berucksichtigung von landeskundlichen aspekten beim Ubersetzen der politischen Reden, Лисенко Г. (2017)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на волны Лэмба в системе "полупространство идеальной жидкости – упругий слой", Багно А. М. (2018)
Каминский А. А. - О напряженном состоянии вблизи маломасштабной трещины в угловой точке границы раздела сред, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2018)
Баженов В. А. - О полуаналитическом методе конечных элементов в динамических задачах линейной механики разрушения, Вабищевич М. О., Солодей И. И., Чепурная Е. А. (2018)
Григоренко Я. М. - Слоистые неоднородные полые цилиндры с вогнутым гофрированным поперечным сечением под действием внутреннего давления, Рожок Л. С. (2018)
Ярецкая Н. А. - Контактная задача для жесткого кольцевого штампа и полупространства с начальными (остаточными) напряжениями (2018)
Жук А. П. - О радиационной силе, действующей в акустическом поле на твердую сферическую частицу у свободной поверхности жидкости, Жук Я. А. (2018)
Мейш В. Ф. - Распространение цилиндрических и сферических волн в двухслойных грунтовых средах, Мейш Ю. А., Мельниченко А. И. (2018)
Сторожук Е. А. - Напряженно-деформированное состояние возле отверстия в податливой на сдвиг композитной цилиндрической оболочке эллиптического сечения, Чернышенко И. С., Яцура А. В. (2018)
Киричок И. Ф. - Вынужденные колебания и виброразогрев гибкой вязкоупругой балки с пьезоэлектрическими сенсором и актуатором с учетом деформации сдвига, Чернюшок О. А. (2018)
Григоренко А. Я. - Расчет осесимметричного напряженно-деформированного состояния непрерывно неоднородного полого шара, Яремченко Н. П., Яремченко С. Н. (2018)
Легеза В. П. - Динамика виброзащитной системы с шаровым гасителем колебаний (2018)
Аврутов В. В. - Автономное определение начальной широты с помощью инерциально-измерительного модуля (2018)
Хорошун А. С. - О стабилизации поступательных движений вращением эксцентрикового маховика (2018)
Алиев Ф. А. - О решении системы матричных уравнений Сильвестра, Ларин В. Б. (2018)
Кубенко Вениамин Дмитриевич (к 80-летию со дня рождения) (2018)
Содержание (2018)
Бурка О. А. - Мікоплазма геніталіум – таємний руйнівник, Лигирда Н. Ф. (2018)
Жук С. І. - Психосоціальні аспекти пологів, Щуревська О. Д. (2018)
Голяновський О. В. - Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики), Мехедко В. В., Савонік А. О., Гончаренко Д. О., Кучер В. М., Верещагін С. В., Герасімов С. В. (2018)
Тезиков Ю. В. - Методология профилактики больших акушерских синдромов, Липатов И. С., Фролова Н. А., Кутузова О. А., Приходько А. В. (2018)
Жук С. И. - Управление биотопами женщины – новые подходы, Шляхтина А. А. (2018)
Мазур Ю. Ю. - Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини, Пирогова В. І., Кузь Н. М. (2018)
Пирогова В. І. - Порівняльне дослідження ефективності топічної терапії комбінованими препаратами змішаних вагінітів, асоційованих з цервіцитами, Шурпяк С. О., Фейта Ю. Р., Малачинська М. Й., Кузь Н. М. (2018)
Стрелко Г. В. - Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників (2018)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики і менеджменту синдрому тиреотоксикозу (2018)
Шеремета Р. З. - Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних, Сабадаш М. Є., Шуляк О. В. (2018)
Романенко Т. Г. - Великі акушерські синдроми – сучасні можливості профілактики, Суліменко О. М. (2018)
Моцюк Ю. Б. - Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою (2018)
Голяновський О. В. - Ведення вагітності та розродження жінок на тлі гострого панкреатиту, Фелештинський Я. П., Павлів Т. П., Гончаренко Д. О. (2018)
Басюга І. О. - Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям (2018)
Pakharenko L. V. - Role of genetic factors in the development of premenstrul syndrome (2018)
Жук С. И. - Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин, Гордийчук О. А. (2018)
Садигов Ю. М. - Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку (2018)
Захаренко Н. Ф. - Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу, Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Флаксемберг М. А. - Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку (2018)
Дубоссарская З. М. - Концептуальная модель необходимости преодоления климактерических расстройств (Клиническая лекция) (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського