Кулаковська Т. - Нарада "Інтеграція електронних інформаційних ресурсів бібліотек мережі НАН України” (8 лютого 2002 р.) (2002)
Спірова В. - Вагомий внесок у розвиток кримознавства (Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец XIX - начало XXвека). - Симферополь: Доля, 2001. - 816 с.) (2002)
Російські наукові та науково-технічні періодичні видання – передплатникам України (2002)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури та Вихідні дані (2002)
Арнаута О. В. - Перспективи вивчення причин і наслідків масової загибелі медоносних бджіл, Калачнюк Л. Г. (2017)
Бабкіна М. М. - Визначення антибактеріальних властивостей триазинів стосовно Salmonella typhimurium, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2017)
Бірта Г. О. - Біологічні властивості м’яса свиней різних порід за амінокислотним складом, Бургу Ю. Г., Кайнаш А. П., Офіленко Н. О. (2017)
Влізло В. В. - Дослідження цитотоксичності комплексів мікроелементів з полімерними наноносіями, Остапів Д. Д., Чех Б. О., Нагорняк М. І., Олекса В. В. (2017)
Галат В. Ф. - Напруженість показників імунітету при комплексній терапії цестодозів овець, Чорний В. А. (2017)
Даншин В. О. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників і корів молочних порід, Рубан С. Ю., Афанасенко В. Ю. (2017)
Козленко Т. Г. - Поширення каліцивірусної інфекції котів в умовах мегаполісу, Недосєков В. В. (2017)
Копильчук Г. П. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів із токсичним гепатитом за умов введення цитрату германію, Волощук О. М., Баландюк О. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С., Грицишин Л. Є. (2017)
Нєдзвєдзь А. - Застосування бронхоальвеолярного лаважу для діагностики хвороб нижніх дихальних шляхів у коней, Боровіч Г., Максимович I., Слівінська Л., Куб’як К. (2017)
Періг Ж. М. - Порівняльний аспект дослідження гострої токсичності антигельмінтного фітопрепарату "Щитник" класичним та альтернативним методами (2017)
Плисюк В. М. - Діагностування фіброзних змін у міокарді свійського кота за кардіоміопатій, Цвіліховський М. І. (2017)
Rivis Y. F. - Peculiarities of non-etherified fatty acids content in carp gills at different concentration of Copper and Zinc in the water, Yanovych N. E. (2017)
Рубан С. Ю. - Оцінка зв’язку однонуклеотидних поліморфізмів генів кальпаїн-кальпастатинової системи та кількісних ознак у тварин абердин-ангуської породи, Федота О. М., Лисенко Н. Г., Колісник О. І., Горайчук І. В., Понько Л. П. (2017)
Супрович Т. М. - Поліморфізм генів господарсько корисних ознак сірої української породи великої рогатої худоби, Мохначова Н. Б. (2017)
Харів М. І. - Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В. (2017)
Храбко М. І. - Вміст мікроелементів у тканинах самиць щурів F0 та самців F1 за випоювання нано- і хімічно синтезованого германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Марцинко О. Е., Денис Г. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів малатдегідрогенази у тканинах яєчників і матки корів впродовж статевого циклу (2017)
Голопура С. I. - Експресія імунорецепторних протеїнів у плазмолемі ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Маринюк M. O., Цвіліховський M. I. (2017)
Гультяєва О. В. - Вплив кількості жиру в раціоні корів і pH вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока, Петрук А. П., Влізло В. В. (2017)
Двилюк І. І. - Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі цитратами Аргентуму і Купруму, Ковальчук І. І. (2017)
Зінов’єв С. Г. - Амінокислотний склад м’яса свиней за використання ГМ-сої у їхніх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Кручиненко О. В. - Особливості патоморфологічних змін в стінці кишечнику за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Скрипка М. В., Панікар І. І. (2017)
Курбатова І. М. - Білки плазми крові коропа за дії сульфаніламіду (2017)
Курта Х. М. - Оптимізація умов полімеразної ланцюгової реакції для дослідження мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Мазур А. О. - Порівняльне дослідження чутливості еритроцитів бика і барана до постгіпертонічного шоку, Ніпот О. Є., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2017)
Malysheva Kh. V. - ShRNA-mediated knockdown of pituitary tumor transforming gene 1 (PTTG1): optimization of the effect on early osteoblast differentiation, Pavlenko O. K., Stoika R. S., Korchynskyi O. G. (2017)
Меженський А. О. - Показники гуморального імунітету в коней за різного перебігу увеїту (2017)
Односум Г. В. - Динаміка відмирання бджіл за умови зараження різними дозами спор мікроспоридій Nosema apis та Nosema ceranae, Єфіменко Т. М., Сорока Н. М. (2017)
Остапів Р. - Вплив низьких доз таурину на антиоксидантний захист і ліпопротеїновий склад крові щурів, Скиба Х., Манько В. (2017)
Плис В. М. - Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012 - 2016 рр. (2017)
Росаловський В. П. - Вплив 5-добового введення вітамінів А та Е на стан антиоксидантної системи еритроцитa та гематологічні показники щурів, інтоксикованих хлорпірифосом (2017)
Уманська А. О. - Показники жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк Л. Г., Морозова В. С. (2017)
Shtapenko O. - The influence of surfaces modified by different polymeric substances on the growth of mouse embryonic fibroblasts cell line NIH3T3 (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Bityutskyy V. S. - Perspectives of cerium nanoparticles use in agriculture, Tsekhmistrenko О. S., Tsekhmistrenko S. I., Spyvack M. Y., Shadura U. M. (2017)
Блайда І. М. - Обмін речовин в організмі ремонтних свинок за згодовування пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГ" (2017)
Грабовська С. В. - Нейрофізіологічні порушення у самиць щурів та їх потомства за інтоксикації хлорпірифосом до запліднення (2017)
Дзіцюк В. В. - Внутрішньопородна каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості, Передрій М. М. (2017)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів, Лесик Я. В., Цап М. М. (2017)
Кібкало Д. В. - Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу (2017)
Оксамитний В. М. - Інтерферони: застосування у ветеринарії (2017)
Пелехатий М. С. - Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства, Піддубна Л. М., Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М. (2017)
Пінчук С. М. - Склад ліпідів крові поросят за впливу мікроелементів та "Гуміліду", Милостива Д. Ф. (2017)
Рубан Г. В. - Особливості антиоксидантного впливу вітаміну E на окисні процеси у м’ясі гусей, Яковійчук О. В., Галько Т. І., Данченко О. О. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст жирних кислот в органах Cyprinus carpio L. за різних умов існування (2017)
Сливчук Ю. І. - Динаміка біохімічних показників крові кролиць на ранніх стадіях сукрільності за дії різних форм лікарських препаратів на основі стабілізованих гонадотропінів, Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Матюха І. О., Мілованова Г. О., Сливчук О. Ю. (2017)
Стефанишин О. М. - Вплив препаратів "Activo" і "Пропоул" на склад мікрофлори кишечнику перепелів породи "Фараон" та їх продуктивність, Гунчак А. В., Луковська О. І., Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Коретчук С. І. (2017)
Федорук Р. С. - Гематологічні і біохімічні показники організму щурів F2 у період тривалого випоювання нано-Ge цитрату, Тесарівська У. І., Храбко М. І., Цап М. М., Долайчук О. П., Кропивка С. Й. (2017)
Shatynska O. A. - Effects of the complex of magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes mellitus, Iskra R. Ya., Svarchevska O. Z. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Бучко О. М. - Прооксидантно-антиоксидантні процеси в організмі поросят за дії мурашиної кислоти та гумінової добавки, Пилипець А. З. (2017)
Гончаров С. Л. - Сезонна динаміка зараження хижих видів риб нематодами Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра, Сорока Н. М., Дубовий А. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Інтенсивність процесів протеїнового обміну в організмі курей за дії аліментарних чинників, Гунчак А. В. (2017)
Kozir V. S. - Special features of bulls skin of fast- and long-growing beef cattle breeds (2017)
Maksymovych I. А. - Metabolic syndrome of horses during physical activity (diagnostics criteria), Slivinskа L. G. (2017)
Мерзлов С. В. - Вплив згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої йодом, на показники крові білих щурів, Ривак Р. О. (2017)
Пастухов А. О. - Дослідження транспорту глутамату в нервових закінченнях великих півкуль головного мозку щурів за умов помірної та глибокої гіпотермії, Крисанова Н. В., Борисова Т. О. (2017)
Рубленко І. О. - Аналіз динаміки синтезу антитіл у сироватці крові коней після щеплення вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 "Антравак", Скрипник В. Г. (2017)
Халак В. І. - Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини, Грабовська О. С., Лучка І. В., Денис Г. Г. (2017)
Храбко М. І. - Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І. (2017)
Chekh B. O. - Antibacterial activity of complex of enrofloxacin with nanopolymer GluLa-DPG-PEG600, Dron I. A., Vynnytska S. I., Oleksa V. V., Atamaniuk I. E., Vlizlo V. V. (2017)
Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (2017)
Ратич І. Б. - Учитель і Учень. Професор Ґжицький Степан Зенонович та Професор Головач Василь Миколайович (2017)
Бабік Н. П. - Вплив генеалогічних формувань на продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Бойко О. П. - Аналіз ринку ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики сальмонельозу птиці (2017)
Буслик Т. В. - Дослідження сили впливу поліморфізму G. 1426G>A гену MC4R на відгодівельні якості свиней великої білої породи, Халак В. І., Почерняєв К. Ф. (2017)
Васильцева Л. П. - Перспективи розвитку гусівництва в агроекосистемах, забруднених важкими металами (2017)
Васьків Р. П. - Детоксикаційні процеси, якісні показники молока та продуктивність корів за впливу наноаквацитрату нікелю, Хомин М. М. (2017)
Галузіна Л. І. - Позитивний вплив використання "Гуміліду" при вирощуванні страусів (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив гострої АFB1-інтоксикації на активність ензимів енергетичного обміну у тканинах організму білих щурів (2017)
Голова Н. В. - Біохімічні показники сироватки крові корів у перед- та післяотельний періоди за додавання до раціону меляси, Пахолків Н. І., Невоструєва І. В. (2017)
Гудима В. Ю. - Антиоксидантний статус крові корів за додавання до раціону пропіленгліколю та кормових добавок (2017)
Гунчак Р. В. - Вплив цитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2017)
Гута З. А. - Біохімічні показники крові щурів за умов фумонізинотоксикозу, Брезвин О. М., Гутий Б. В. (2017)
Данчук О. В. - Вікові особливості інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів ВНД, Карповський В. І. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад продукції бджільництва за умов підгодівлі цитратами Арґентуму і Купруму (2017)
Дичок А. З. - Вплив сполук Сульфуру на резистентність організму кролів, Лесик Я. В. (2017)
Долбаносова Р. В. - Уролітіаз котів: моніторинг, діагностика, лікувально-профілактичні заходи, Табак Л. С. (2017)
Дубова О. А. - Застосування настоянки підмору як імуномодулятора за бабезіозу собак (2017)
Журенко В. В. - Лікування телят за спонтанного криптоспоридіозу, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2017)
Заплатинський В. С. - Ембріогенез, фізико-морфологічні показники та хімічний склад яєць гусей оброшинської селекції (2017)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролематок за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Касяненко О. І. - Харчові зоонози продуктивної птиці, Касяненко С. М., Гусєв С. В. (2017)
Кикіш І. Б. - Вплив мікроелементного препарату на вміст Со, Zn, Cu і Ni у тканинах організму медоносних бджіл, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Показники активності гідролітичних ензимів в організмі пекінської бройлерної качки у зв’язку з віком (2017)
Кистерна О. С. - Експериментальне дослідження гемолімфи бджоли за допомогою сканувального електронного мікроскопа "РЭМ-106 и", Івченко В. Д., Рибак В. М. (2017)
Кісіль Д. О. - Лікувально-профілактична обробка на пасіці бджіл проти варроатозу препаратом "Бісанар" та його ефективність (2017)
Климець Г. - Активність ензимів вуглеводного обміну в нирках і печінці щурів з експериментальним діабетом за дії ванадій цитрату (2017)
Клюцук М. Р. - Вміст триацилгліцеролів в сироватці крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу, Приступа Т. І., Данчук В. В. (2017)
Колещук О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організмі корів за згодовування цитрату нікелю, Цап М. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препаратів "Сурфагон" і "Фоліген" у стимуляції тічки у корів, Гаращук М. І., Сачко Р. Г., Жижина П. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препарату "Міметон-Н" у лікуванні післяпологового ендометриту у корів, Сачко Р. Г., Мельник Ю. О. (2017)
Курта Х. М. - Визначення поліморфізму мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Лавришин Ю. Ю. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс організму молодняку великої рогатої худоби за кадмієвого навантаження, Гутий Б. В. (2017)
Лазоренко Л. М. - Використання лікарських рослин за паразитозів тварин (2017)
Личук М. Г. - Функціональний стан печінки високопродуктивних корів за субклінічного кетозу, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2017)
Lis M. W. - Avian embryo as an experimental model, Niedziółka J., Pawlak K., Trzeciak K., Trela M., Tombarkiewicz B. (2017)
Мартишук Т. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Гутий Б. В. (2017)
Марченко С. В. - Вміст Калію та Натрію у плазмі крові корів різних типів вищої нервової діяльності, Журенко О. В. (2017)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки до раціону самиць коропа у переднерестовий період на жирнокислотний склад ліпідів в отриманій від них ікрі і тканинах виведених з неї цьоголіток, Смолянінов К. Б. (2017)
Медвідь С. М. - Продуктивність курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба деяких представників ряду совоподібних, Хохлова М. Г. (2017)
Mykhaliuk V. V. - Comparative characteristics of methods for keratin extraction from wool fibers, Havryliak V. V. (2017)
Морозов Б. С. - Діагностика та лікування хвороби Лайма (бореліоз собак) (2017)
Негреба Ю. В. - Арахноентомози м’ясоїдних тварин в умовах лісостепу України (2017)
Niedziółka J. - Influence of environmental factors on welfare and animal health, Lis M. W., Pawlak K., Tombarkiewicz B. (2017)
Омельченко Є. В. - Дослідження харчової елективності мармурових раків (2017)
Опанасенко Ю. М. - Профілактичні заходи при пастерельозі птиці (2017)
Остапів Р. Д. - Вплив тривалого перорального введення таурину на активність ензимів селезінки щурів, Остапів Х. С., Манько В. В. (2017)
Паламарчук А. М. - Виготовлення та випробування на активність і специфічність сироваток до антигенів Pasteurella multocida (2017)
Пащенко А. Г. - Вміст ліпідів у тканинах організму медоносних бджіл за згодовування борошна сої, цукрового сиропу і цитратів Со та Ni в умовах термостату, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Рацький М. І. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на стан неспецифічної резистентності організму телят раннього віку (2017)
Рик Т. М. - Генетико-популяційна характеристика свиней різних порід за локусом PERV-C, Нор В. Ю. (2017)
Росаловський В. П. - Окремі гематологічні аспекти токсичності хлорпірифосу (2017)
Руденко О. П. - Сезонна динаміка T- і B-лімфоцитів крові коропових риб, Віщур О. І. (2017)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форми портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2017)
Сідашова С. О. - Виробництво селенвмісних харчових яєць за введення в раціон курей зеленої маси ейхорнії, Мкртчян С. С. (2017)
Скляренко Ю. І. - Вивчення екологічних особливостей великої рогатої худоби в умовах Сумської області, Іванкова І. П., Чернявська Т. О. (2017)
Собко Г. В. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, Брода Н. А., Матюха І. О., Матлах І. Й. (2017)
Солопова Х. Я. - Антибактеріальна дія препарату "Флюмек" щодо збудника аеромонозу коропів (2017)
Стахів Н. П. - Особливості ліпідного складу м’язової тканини баранчиків, вирощених за умов інтенсивної відгодівлі, Стапай П. В., Параняк Н. М. (2017)
Susol N. U. - Western blot analysis of cellular prion content in the organs of rats after using antisense therapy, Vlizlo V. V. (2017)
Сушко О. О. - Дія цитрату ванадію на функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом, Понкало Л. І., Іскра Р. Я. (2017)
Типило Х. Т. - Доцільність проведення цитогенетичних досліджень у вівчарстві (2017)
Turchenko O. M. - Clinical case of leptospirosis in dog caused by sejroe serovar in Sumy region of Ukraine, Zon G. A. (2017)
Федоришин C. І. - Вплив нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії на активність клітинного імунітету у цуценят за умов вакцинації, Віщур О. І. (2017)
Федченко Е. О. - Регуляція активності супероксиддисмутази свиней різного віку залежно від типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2017)
Фещенко Д. В. - Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації, Згозінська О. А., Бахур Т. І. (2017)
Фотіна Т. І. - Чутливість мікрофлори, ізольованої від корів за ендометриту, Улько Є. С. (2017)
Чех Б. О. - Дослідження впливу комплексу антибіотика енрофлоксацину з наномерним носієм GluLa-DPG-PEG600 на організм щурів (2017)
Чорна О. О. - Ефективність застосування функціональної добавки "БК-П" для поросят-сисунів, Семенов С. О. (2017)
Шатинська О. А. - Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2017)
Яковенко В. О. - Розподіл зоопланктону в умовах Самарської затоки, Лисенко Л. В. (2017)
Якубовська О. Д. - Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr у карася сріблястого в різних ділянках Запорізького водосховища (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Реклама (2017)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Чепуренко Я. - Фонд президентів України як бібліотечно-архівна колекція (2002)
Прокошина І. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ, Шеремет А. (2002)
Лиханова І. - Бібліографічна діяльність в Україні: 50 - 70-ті рр. XX ст. (2002)
Петрова Л. - Засади формування економічних відносин у діяльності бібліотеки (2002)
Інформація (2002)
Солоіденко Г. - Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології (2002)
Інформація (2002)
Відейко М. - Важливий внесок у розвиток української етнографії (Рецензія на: Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Упоряд. С. М. Ляшко, С. П. Залозна. – К.; Запоріжжя: "Дике поле”, 2001. – 174 с.) (2002)
Ковба Ж. - Новий оригінальний жанр української бібліографії (Рецензія на: А. Кравчук. Індекс української католицької періодики Галичини. 1871 – 1942. – Львів: Вид-во Львів. Богословської Академії; Монастир монахів Студитського уставу; Видавничий відділ "Свічадо”, 2000. – 536 с.) (2002)
Тронько П. - 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука, Дубровіна Л. (2002)
Костенко Л. - Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим-2002”, Сорока М., Чекмарьов А. (2002)
Смаглова Н. - Семінар для працівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2002)
Пам’яті Володимира Володимировича Немошкаленка (2002)
Пам’яті Богдана Дмитровича Ясінського (2002)
Резуме (2002)
Вихідні дані (2002)
Циганок Б. - 25 років діяльності Товариства "Україна-Фінляндія" (2018)
Хакаміес П. - Фольклористика, национальная идея и независимость Финляндии (2018)
Vihavainen T. - The end of loyalty. Crisis in finnish-russian relations in early 20th century (2018)
Тищенко К. - Українські мовні контакти: три пласти фінізмів (2018)
Казакевич О. - Українська та фінська мови в Російській імперії: компаративний аналіз (2018)
Борисенко В. - Народна культура фінів у творчості художника-етнографа Юрія Павловича (2018)
Пивовар С. - Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії (2018)
Фігурний Ю. - Історичний досвід боротьби Фінляндії та України за незалежність: порівняльний аналіз фінських й українських етнічних етнокультурних, державотворчих і націєтворчих процесів (2018)
Ковальов Д. - Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зілліакус і Микола Міхновський (2018)
Сидоренко А. - К. Маннергейм і П. Скоропадський: від служби в російській армії до розбудови національної державності (порівняльний аналіз) (2018)
Драч О. - Розвиток вищої жіночої освіти у Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії (2018)
Кузіна Н. - Формування ідеології державотворення в публіцистиці "Літературно-наукового вісника" 1917–1919 рр. (2018)
Пономарёв А. - Влияние Германии на внешнюю политику Финляндии во время Первой мировой войны (2018)
Вітенко А. - Роль Карла Густава Еміля Маннергейма у збереженні незалежності Фінляндії у 1918–1919 роках (2018)
Остапенко А. - Белорусское национальное движение и формирование белорусской национальной идеи в 1917–1920 годах (2018)
Пилипенко В. - Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка, Конта Р. (2018)
Silvennoinen O. - Trailblazers: finnish industrialists and finnish-ukrainian diplomatic relations in 1918 (2018)
Невинна Г. - Німецько-фінські відносини в європейських інтеграційних процесах (1933–1939 рр.) (2018)
Римар І. - Тактико-стратегічна лінія ІІІ Інтернаціоналу в період радянсько-фінської війни (1939–1940) (2018)
Сорокін А. - Київські міські газети як джерело для дослідження українсько-фінських зв’язків у 1990–1991 рр. (2018)
Сморжевська О. - Представництво жінок в органах державної влади: досвід Фінляндії (2018)
Ціватий В. - Дипломатія та дипломатична служба Фінляндії в умовах нових викликів і загроз поліцентричного світу: історичні традиції, інституціоналізація, модель, національні особливості (досвід для України) (2018)
Терес Н. - Досвід Фінляндії з розвитку історико-культурного туризму (2018)
Казьмирчук М. - Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку (2018)
Грицюк О. - Переваги фінської освіти на прикладі Університету в Турку (2018)
Боровікова М. - Традиції споживання алкоголю у середньовічних скандинавських та києво-руських джерелах (2018)
Капелюшний В. - Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса "Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й. Ремі, В. Пилипенка. – К.: Академперіодика, 2018. – 168 с.: іл." (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Kachko O. G. - Asymmetric encryption algorithm optimization based on using ntru prime mathematics, Gorbenko Yu. I., Esina M. V., Akolzina O. S. (2017)
Горбенко І. Д. - Аналіз алгоритму направленого шифрування NTRU PRIME IIT UKRAINE з ура-хуванням відомих атак, Качко О. Г., Єсіна М. В. (2017)
Горбенко Ю. І. - Удосконалений механізм одноразових ключів для постквантового періоду на основі геш-функцій, Ісірова К. В. (2017)
Иванов Н. Е. - Оценка пропускной способности платформы Ethereum на основе математической модели смарт-контракта, Олейников Р. В. (2017)
Родінко М. Ю. - Методи пошуку диференційних характеристик циклової функції симетричного блокового шифру "Кипарис", Олійников Р. В. (2017)
Кузнецов О. О. - Порівняльні дослідження алгоритмів потокового криптографічного перетворення, Іваненко Д. В., Луценко М. С., Тимченко В. А., Мелкозерова О. М., Осадчук М. О., Острянська Є. В. (2017)
Горбенко И. Д. - Аналитическая оценка значений максимальных боковых лепестков функций корреляции сложных нелинейных дискретных сигналов, Замула А. А. (2017)
Бессалов А. В. - Суперсингулярные полные кривые Эдвардса над простым полем, Цыганкова О. В. (2017)
Есин В. И. - Выразительные средства модели данных "объект-событие" (2017)
Горбачев В. А. - Обзор проблем безопасности и проектирования защищенных электронных систем, Абдулрахман К. Б. (2017)
Мялковский Д. В. - Аналіз предметної області ідентифікації та автентифікації, Орєшко З. А., Потій А. В. (2017)
Краснобаев В. А. - Методы определения вычетов чисел в комплексной числовой области, Замула А. А., Шлокин В. Н. (2017)
Волосюк В. К. - Оптимальный алгоритм оценки радиояркости в пространственно-распределенных радиометрических системах, Жила C. C., Павликов В. В., Абрамов А. Д., Яковлев В. Г. (2017)
Барышев И. В. - Анализ по показателям качества работы схем узкополосной фильтрации непрерывного доплеровского сигнала, Щербина К. А., Мсаллам Е. П., Вонсович М. А., Одокиенко А. В. (2017)
Кудряшов В. Е. - Рознесена двохпозиційна радіометрична система картографувания об’єктів, Тамаш С. М., Шмаков Д. С. (2017)
Безрук В. М. - Исследования методов обнаружения неизвестных сигналов, Иваненко С. А. (2017)
Перелыгин Б. В. - Построение сплошного радиолокационного поля системы гидрометеорологического мониторинга на основе геометрического подхода, Лужбин А. М. (2017)
Карташов В. М. - Информационные характеристики звукового излучения малых беспилотных летательных аппаратов, Олейников В. Н., Шейко С. А., Бабкин С. И., Корытцев И. В., Зубков О. В., Анохин М. А. (2017)
Мухи-Алдин Х. М. - Адаптивный алгоритм перераспределения сетевых ресурсов в сетях с поддержкой технологии NFV, Ткачева Е. Б. (2017)
Osadchuk A. V. - Frequency converter of gas concentration in transistor structure with negative resistance, Osadchuk V. S., Osadchuk I. A., Seletska O. O. (2017)
Усик В. В. - Особенности проведения акустического моделирования как завершающего этапа акустической экспертизы помещений зрительных залов на примере драматического театра на 500 мест, Мягкий И. Г. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
Онищенко О. С. - 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек (2002)
Горовий В. - Імідж бібліотечного працівника в сучасній науці (2002)
Пилко И. - Технологическая составляющая библиотечного образования (2002)
Воснобойнікова-Гузєва О. - Соціально-професійна структура наукової бібліотеки: тенденції змін (2002)
Ашаренкова Н. - Кадровий потенціал публічних бібліотек України: динаміка змін, чинники розвитку (2002)
Андрушенко О. - Гончарська книгозбірня України (2002)
Онищенко О. - Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку, Солоіденко Г. (2002)
Національній бібліотеці Республіки Молдова - 170 (2002)
Соловяненко Д. - Концепція онлайнового бібліотечного сервісу (2002)
Кульчицький І. - Комп'ютерна технологія укладання словників: видавничі аспекти (2002)
Парахіна М. - Етнографічні дослідження у виданнях ВУАН 20-30-х рр. XX ст. (2002)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Молодь у бібліотечній справі (Рецензія на: Молодые в библиотечном деле: кадровая политика: Сб. материалов Первой междунар. Науч.-практ. Кліф. "Молодые в библиотечном деле” (23 – 24 апреля 2001 г., Москва) и заседания секции РБА "Молодые в библиотечном деле” (23 мая 2001 г., Саратов). Вып. 1 / МК Российской Федерации. Библиотечный благотворительный фонд. Российская библиотечная ассоциация. Централизованная библиотечная система”Кунцево” г. Москва; Сост. И отв. За выпуск Т. С. Макаренко; Науч. Ред. Л. М. Инькова. – М., 2002. – 335 с. – (Программа: Молодые в библиотечном деле)) (2002)
Добко Т. - Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ, Павлуша Т. (2002)
Захарова Н. - Фотомистецтво – дзеркало світу (2002)
Резюме (2002)
Вихідні дані (2002)
Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy - Research of the direct torque control system by induction motor, Dorohobid V. P., Mohammed Saady Hasan, Borozdin M. K. (2018)
Кислиця С. Г. - Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла, Єрмілова Н. В., Кожушко Г. М. (2018)
Мельник Ю. В. - Особливості управління ергатичною телекомунікаційною системоюспеціального призначення, Козелков С. В. (2018)
Носков В. И. - Обработка сигналов в бортовой системе управления дизель-поезда ДЭЛ-02, Мезенцев Н. В., Гейко Г. В., Панченко В. И. (2018)
Скакаліна О. В. - Інноваційна концепція системи управління складними розподіленими системами (2018)
Федоров А. В. - Аналіз ефективності використання системи MLAT в аеропортах для контролю повітряного простору, Головняк Д. В., Андрієвський В. А., Куцмус С. І., Галаговець Ю. Ю. (2018)
Galai V. M. - The research into the problem of statistically indeterminate time series prediction (2018)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление энтропии функции квантилей (энтропии Васичека), Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Оберемок С. О. - Математична модель процесу комутації в засобах з повнозв’язною топологією в мережах АСУ повітряним рухом (2018)
Стоян Ю. Е. - Упаковка многогранников в выпуклый контейнер минимального объема, Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2018)
Чугай А. М. - Моделювання щільного пакування подібних 3D об’єктів (2018)
Глухова Н. В. - Розробка методу аналізу кольорових зображень газорозрядного випромінювання, Пісоцька Л. А. (2018)
Гороховатський В. О. - Застосування апарату аналізу та оброблення бітових даних у методах класифікації зображень за множиною ключових точок, Солодченко К. Г. (2018)
Гороховатский В. А. - Классификация изображений визуальных объектов по множеству дескрипторов особенных точек на основе нейронной сети Кохонена, Пупченко Д. В. (2018)
Коваленко А. А. - Інформаційні технології синтезу і реконфігурації структур комп’ютерних систем об’єктів критичного застосування, Кучук Г. А., Нечаусов С. М. (2018)
Лукова-Чуйко Н. В. - Використання мереж Петрі для побудови моделі виявлення зовнішніх впливів на інформаційну систему, Мусієнко А. П., Коваль М. О. (2018)
Лысенко И. В. - Модель криптопреобразования данных по схеме задачи о рюкзаке на основе принципа диверсности, Нос Р. С. (2018)
Свиридов А. С. - Метод визначення ознак програмних реалізацій алгоритмів на основі синтаксичного аналізу (2018)
Хижняк І. А. - Метод ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії (ABC)) тематичного сегментування оптико-електронного зображення, Маковейчук О. М., Худов Р. Г., Подліпаєв В. О., Горбань Г. В., Худов Г. В. (2018)
Шматков С. І. - Модель інформаційної структури гіперконвергентної системи підтримки електронних обчислювальних ресурсів університетської Е-learning, Кучук Н. Г., Донець В. В. (2018)
Янковський О. А. - Микроконтроллерная система для исследования сенсо-моторных реакций, Янковська Д. О., Маракушин Д. І. (2018)
Андреев С. М. - Алгоритм автоматизированного определения класса стабильности атмосферы для текущих метеоусловий, Нечаусов А. С. (2018)
Антошкин А. А. - Исследование влияния электростатического поля на скорость осаждения мелкодисперсной пыли, Качанов П. А., Галица В. И., Литвяк А. Н. (2018)
Бутенко О. С. - Система космічного моніторингу за сміттєзвалищами твердих побутових відходів, Барабаш О. В., Горелик С. І., Нікітін А. А. (2018)
Левченко Л. О. - Застосування ГІС-технології для візуалізації результатів моделювання поширення авіаційного шуму, Сідько О. С. (2018)
Чернявский И. Ю. - Информационно- логическая модель учёта необходимых и достаточных параметров для оценки дозы гамма-нейтронного излучения проникающей радиации, Петрухин С. Ю., Матыкин В. Б., Гайдабука В. Е., Тютюник В. В. (2018)
Безрук В. М. - Обнаружение и распознавание сигналов в условиях повышенной априорной неопределенности в задачах радиомониторинга, Иваненко С. А. (2018)
Гребеля Р. Є. - Дослідження впливу перекриття елементів діелектричних резонаторних антен на основі усіченого конусу, Слюсарь І. І., Слюсар В. І. (2018)
Ільницький А. І. - Статистичні оцінки незміщеності та ефективності параметрів джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж і систем, Бурба О. І. (2018)
Kalvatynsky O. V. - Study of efficiency of application of different antennas for the receiving of special information from the satellites type of CUBESAT for remote sensing of the Earth (2018)
Карлов В. Д. - Особенности формирования диаграмм направленности плазменной антенны с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока, Кириченко Ю. В., Артеменко А. Н., Бесова О. В. (2018)
Сакович Л. М. - Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку, Криховецький Г. Я., Небесна Я. Е. (2018)
Семенов В. М. - Квазіфрактальна діелектрична резонаторна антена на основі паралелепіпеда, Слюсар В. І., Слюсарь І. І. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Маслакова Н. - Сучасні тенденції формування професійного іміджу бібліотекаря (пленарне засідання) (2002)
Бровкін А. - Інформаційна місія бібліотекаря, Каліберда Н. (2002)
Гранчак Т. - Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії (2002)
Матусевич В. - Менеджмент і маркетинг в інформаційній сфері: функції бібліотекаря, Чекмарьов А. (2002)
Муха Л. - Бібліотекар - хранитель і носій історичної пам'яті, Мяскова Т. (2002)
Добко Т. Сіра І. - Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій (2002)
Павлуша Т. - Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства, Смаглова Н. (2002)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії (2002)
Дубровіна Л. - Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря (2002)
Костенко Л. - Комп’ютерна культура бібліотекаря (2002)
Ковальчук Г. - Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам'яток України (2002)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Шеремет А. - Українські сторінки вітчизняної війни 1812 року (2002)
Курас І. - Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії бібліотек (2002)
Берьозкіна Н. - Наукова бібліотека в умовах інформатизації суспільства (2002)
Медведєва Є. - Формування комунікативної культури бібліотечних працівників (2002)
Шостак С. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ (2002)
Добко Т. - Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939”, Солонська Н. (2002)
Непомнящий А. - Науковий бібліотечний форум у Криму (2002)
50 років часопису "Библиотековедение” (2002)
Зміст журналу "Бібліотечний вісник” за 2002 р. (2002)
Вихідні дані (2002)
Мазур В. А. - Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення, Любін М. В., Токарчук О. А. (2018)
Погорілий С. П. - Дослідження тягових показників мез-330 "Автотрактор", Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2018)
Барановський В. М. - Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві, Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Твердохліб І. В. (2018)
Денисюк В. О. - Реалізація стеганографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень (2018)
Тихонов Ю. Л. - Mатематичний опис процесів в е-освіті (2018)
Ковбаса В. П. - Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища, Солона О. В., Спірін А. В., Цуркан О. В . (2018)
Фіалковська Л. В. - Використання відходів рафінації олії, Пазюк В. М. (2018)
Яропуд В. М. - Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату (2018)
Берник І. М. - Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки (2018)
Дмитренко В. П. - Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера (2018)
Ляшенко Б. А. - Повышение ресурса поршней автотракторных двигателей за счет применения теплозащитных покрытий, Николайчук В. Я., Ивченко Т. И., Михайлюта С. С. (2018)
Шевчук О. Ф. - Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів (2018)
Рубаненко О. Є. - Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі, Рубаненко О. О., Гунько І. О. (2018)
Гевко І. Б. - Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом, Клендій В. М., Слободян Л. М., Марунич О. П., Залуцька Н. В. (2018)
Луців І. В. - Результати експериментальних досліджень пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, Гевко І. Б., Дубиняк Т. С., Гудь В. З. (2018)
Sereda L. - Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit, Rutkevych V., Ziniev M. (2018)
Дубчак В. М. - Застосування математичного апарату у транспортній логістиці АПК, Новицька Л. М. (2018)
Гунько І. В. - Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України, Січко Т. В., Ігнатов С. Н. (2018)
Зелінська О. В. - Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК (2018)
Самчук Ю. Ю. - Застосування компютерного моделювання в процесі оптимізації конструкторських рішень при проектуванні зерноочисних машин (2018)
Денесяк Д. І. - Нестаціонарний теплообмін у системі "вода-стінка-в’язка рідина" (2018)
Чайка Д. С. - Определение показателей пластичности вальцуемых заготовок из алюминиевых сплавов в овальных калибрах (2018)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Історія музики - вертикальний вимір і паралельні сюжети (2018)
Сердюк О.В. - Харків`яни і вагнерівський фестиваль у Байроті: культурні зв`язки (2018)
Забара М.В. - Лейпциг у біографії Ріхарда Вагнера (2018)
Холодова-Богданова Л.К. - Опера Ріхарда Вагнера "Рієнці": від літературного джерела до музичного втілення (2018)
Дзядек М. - Музика Ріхарда Вагнера у Польщі з кінця ХІХ століття до нинішніх часів (переклад із польської Д. О. Полячка) (2018)
Dziadek M. - Myzyka Wagnera w Polsce od konca XIX wieku do czasow obecnych (2018)
Олійник С.Ф. - Творчість Ріхарда Вагнера у працях польських і львівських музикознавців кінця ХІХ-початку ХХ століть (2018)
Войтенко О.С. - "Traite d'harmonie" Шарля Кателя і його відбиття у творчості Ріхарда Вагнера (2018)
Артем`єва В.Б. - "Ацис і Галатея" Жана-Батіста Люллі та Георга Фрідріха Генделя: два погляди на один сюжет (2018)
Богданова-Дашак І.В. - Опера Ернеста Рейєра "Сігурд": французька версія "вагнерівського" сюжету (2018)
Гуменюк Т.К. - Музична культурологія в координатах гуманітарного мислення (до 20-річчя кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського), Тишко С.В. (2018)
Миславський В.Н. - Становлення виробництва культурфільмів в Україні протягом 1922-1930-х років (2018)
Титул, зміст (2016)
На шляху до Європейської радіологічної спільноти (2016)
Коваленко Ю. М. - IV Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні, Рогожин В. О. (2016)
Шармазанова О. П. - Всеукраїнська Асоціація радіологів продовжує активну роботу в регіонах, Балашов С. В., Коваленко Ю. М. (2016)
Бортный Н .А. - Европейский конгресс радиологов (ECR) – 2016: проблемы и перспективы кардиоторакальной радиологии (2016)
Дереш Н. В. - Враження про "Radiographia 2016” (2016)
Шармазанова Е. П. - Лучевая диагностика нестабильности лучезапястного сустава (2016)
Урина Л. К. - Первичная диагностика лигаментозной нестабильности шейного отдела позвоночника у детей (2016)
Ремінник О. І. - Досвід проведення брахітерапії в лікуванні пухлин шкіри і м’яких тканин голови та шиї (клінічні приклади), Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Васькевич О. П. (2016)
Щербіна О. В. - Організаційні та клінічні аспекти проведення ПЕТ/КТ-обстеження з 18F-фтордезоксиглюкозою, Кметюк Я. В. (2016)
Спиженко Н. Ю. - Олигометастазы и локальное облучение, Чеботарева Т. И., Шкиряк А. А., Ярмак О. Г. (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (2016)
Іван Омелянович Крамний (2016)
Баштан В. П. - Доцільність використання oнкомаркерів MР53, КІ-67, ВCL-2 для вибору методу та тактики лікування плоскоклітинного раку гортані та гортаноглотки, Жукова Т. О., Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Лимар Л. О., Ярова Т. Г. (2016)
Важенина Д. А. - Особенности метаболизма злокачественных новообразований органа зрения различной локализации при позитронно-эмиссионной томографии, Афанасьева Н. Г. (2016)
Дубровская Н. С. - Первые результаты в определении роли магнитно-резонансной маммографии с динамическим контрастированием до и после липофилинга, Чернова О. Н., Важенин А. В., Васильев В. С. (2016)
Єгоров О. О. - Магнітно-резонансно-томографічні дослідження плаценти в жінок, які перенесли органозберігаюче лікування з приводу пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників (2016)
Іванкова В. С. - Променева терапія хворих з пухлинами верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Палій М. І., Макаренко А. А., Магдіч І. П. (2016)
Іванкова В. С. - Променеві реакції при радіотерапії хворих із пухлинами орофаренгіальної зони, Столярова О. Ю., Скоморохова Т. В., Пильнов В. А. (2016)
Іванкова В. С. - Заходи підвищення якості життя хворих на місцевопоширені форми раку шийки матки при консервативній хіміорадіотерапії за рахунок профілактики пізніх післяпроменевих ускладнень, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Перепечкіна В. Т., Гореліна Г. Л., Приказюк Г. А. (2016)
Іванкова В. С. - Оцінка ефективності хіміорадіотерапії за даними ДНК-проточної цитометрії при поширених карциномах шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П., Магдич І. В. (2016)
Іванкова О. М. - Оптимізація комплексного лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Столярова О. Ю. (2016)
Іванкова В. С. - Результати сучасної поєднаної променевої терапії раку шийки матки при використанні хіміорадіомодифікуючих засобів, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П. (2016)
Карвасарська В. В. - Аналіз реакції легеневої тканини при конформній променевій терапії у хворих на недрібноклітинний рак легені, Кулініч Г. В., Білозор Н. В., Старенький В. П., Артюх С. В. (2016)
Карвасарська В. В. - Оцінка комбінованого лікування одиночних метастазів у головний мозок при недрібноклітинному раку легені, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Білозор Н. В., Грищенко Т. П., Грановська Г. І. (2016)
Красносельський М. В. - Досвід роботи ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з надання медичної допомоги хворим із місцевими променевими ушкодженнями, Кулініч Г. В., Васильєв Л. Я. (2016)
Нестеренко А. С. - Частота и выраженность ранних и поздних лучевых повреждений при послеоперационном лечении рака гениталий, Сухина Е. Н., Свинаренко А. В., Старенький В. П., Грищенко Т. П., Грановская А. И. (2016)
Одарченко С. П. - Особливості планування пацієнтів із первинними та вторинними новоутвореннями головного мозку на плануючій системі tomotherapy, Гуменюк М. Б., Гуменюк К. В., Зінвалюк О. В., Синчук Д. С. (2016)
Одарченко С. П. - Роль томотерапии в лечении рака молочной железы, Серегина Н. М., Синчук Д. С., Гуменюк Н. Б., Гуменюк Е. В. (2016)
Прохач Н. Е. - Роль кортизолу в розвитку гематологічних та імунних ускладнень променевого лікування у хворих на рак тіла матки, Cорочан П. П., Громакова І. А., Кузьменко О. В., Харченко Ю. В. (2016)
Решетова Т. А. - Первый опыт применения метода эндоскопической ультрасоногорафии в диагностике опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены при раке почки, Важенин А. В., Чернова О. Н., Карнаух П. А., Кулаев К. И. (2016)
Севастьянова В. С. - Досвід застосування месалазину при лікуванні променевих ушкоджень кишечника у хворих з анеміями (2016)
Синайко В. В. - Суммарные дозы темозоломида и факторы прогноза результатов лечения при глиобластоме, Жаврид Э. А., Демешко П. Д., Артемова Н. А., Новосельская О. А., Яковенко А. А., Мельник А. П., Мармыш А. В. (2016)
Соловйов О. Л. - Введення в клінічну практику мультипелюсткового коліматора cobraleaf на прикладі кобальтового радіотерапевтичного комплексу "ТЕРАГАМ К-01" (2016)
Старенький В. П. - Аналіз гістограм "доза – об’єм" при плануванні конформної променевої терапії у хворих на рак голови та шиї, Артюх С. В., Білозор Н. В., Карвасарська В. В., Тешнер С. М. (2016)
Старенький В. П. - Перспективи розвитку радіотерапевтичної служби України за кризових економічних умов, Стаднік Л. Л., Авер’янова Л. О. (2016)
Субботин А. С. - Опыт применения пэт-кт всего тела в выявлении неустановленной первичной опухоли, Афанасьева Н. Г. (2016)
Тешнер С. М. - Досвід радіохіміотерапії місцевопоширеного раку ороларингеальної ділянки, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Артюх С. В. (2016)
Удатова Т. В. - Реалізація променевої терапії під контролем зображення при лікуванні пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Костюк К. С. (2016)
Удатова Т. В. - Застосування методики IMRT при краніоспінальномуопроміненні пухлин головного та спинного мозку, Курило Г. О., Підлубна Т. Г., Ботвиновський Б. О. (2016)
Хворостенко М. И. - Влияние тканевой неоднородности опухоли на качество планирования лучевой терапии, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М. (2016)
Ашихмін А. В. - Особливості застосування 18-ФДГ ПЕТ/КТ у діагностиці рецидивів пухлин аноректальної локалізації, Солодянникова О. І., Кметюк Я. В. (2016)
Лучицький Є. В. - Вплив радіойодтерапії на функціональний стан гіпофізарно-статевої системи в чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулеватий С. В. (2016)
Мусаєва К. О. - Прогностична цінність методу ПЕТ/КТ у лікуванні плоскоклітинної карциноми голови та шиї, Кметюк Я. В., Солодянникова О. І. (2016)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідна терапія кісткових метастазів в Україні, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л. (2016)
Столярова О. Ю. - ПЭТ в планировании лучевой терапии рака легкого, Кметюк Я. В. (2016)
Сукач Г. Г. - Застосування методики детекції сторожових лімфатичних вузлів в онкологічній практиці, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2016)
Ткаченко М. М. - Сучасний стан і перспективи викладання ядерної медицини в медичних вищих навчальних закладах України, Мечев Д. С., Романенко Г.О. (2016)
Фірсова М. М. - Застосування маркера СА 15-3 для оцінки якості та моніторингу радіонуклідної терапії у хворих на рак молочної залози, Полякова Н. І., Кащенко О. І. (2016)
Гарматина О. Ю. - Сравнительный анализ МСКТ и МРТ в диагностике атипических и анапластических менингиом, Робак О. П., Робак К. О., Вакарюк В. Е. (2016)
Гарматина О. Ю. - Нейровизуализация в диагностике специфических особенностей церебральных метастазов меланомы, Робак О. П., Робак К. О., Маховский С. В. (2016)
Грабовський Ю. В. - Використання перфузійної пульмонографії в оцінці розповсюдженості центрального раку легень (2016)
Гураль О. А. - Агностика змін органів грудної клітки при опортуністичних захворюваннях в імунокомпетентних осіб, Бутко І. В., Рак Л. М., Милян Ю. П., Гураль А. Р. (2016)
Гураль О. А. - Диференційно-діагностичні критерії дисемінованих процесів легень на основі випадків із практики, Милян Ю. П. (2016)
Дичко Н. С. - Дифференциальная лучевая диагностика псевдотуморозного панкреатита и рака головки поджелудочной железы (2016)
Дубініна В. Г. - Можливості МРТ у діагностиці та стадіюванні раку шийки матки, Лук'янчук О. В., Демидова О. О. (2016)
Зябченко В. И. - Примитивные нейроэктодермальные опухоли у детей, Робак О. П., Гарматина О. Ю., Робак К. О., Зябченко В. И. (2016)
Ильин И. А. - Роль предоперационной селективной ангиографии при планировании реконструктивной толстокишечной пластики пищевода у онкологических пациентов, Малькевич В. Т., Акинфеев В. В. (2016)
Коваленко Ю. М. - Рентгенологічний скринінг в Україні: реалії та перспективи (2016)
Коваль С. С. - Мультимодальні зображення ОФЕКТ/МРТ у діагностиці продовженого росту церебральних пухлин, Макеєв С. С., Новікова Т. Г., Розуменко В. Д., Розуменко А. В. (2016)
Коломийченко Ю. А. - МСКТ и МРТ средостения при миастении, Вороньжев И. А., Егоркина О. В. (2016)
Кураева Л. Г. - КТ-диагностика опухолей среднего и внутреннего уха (2016)
Кураева Л. Г. - Лучевая диагностика рака гортани (2016)
Мазур А. Г. - Cцинтиграфия верхних отделов желудочно-кишечного тракта как альтернативный метод диагностики диспепсии, Ткаченко М. Н., Миронова Е. В., Андриенко М. И. (2016)
Мечев Д. С. - Роль радіонуклідної терапії в онкології, Щербіна О. В. (2016)
Милян Ю. П. - Інформативність комп’ютерної томографії в передопераційній оцінці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчника, Ярема Р. Р., Фецич М. Т., Гураль О. А. (2016)
Мякиньков В. Б. - Необходимые условия эффективной диагностики рака молочной железы (2016)
Новікова Т. Г. - Застосування трифазної сцинтиграфії з двома РФП у діагностиці вогнищевих утворень паращитоподібних залоз, Макєєв С. С., Коваль С. С. (2016)
Одошевська О. М. - Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози з урахуванням регіональних особливостей (2016)
Пальчик С. М. - Роль скринінгової мамографії в діагностиці непальпованих форм раків молочної залози, Лисенко Н. С., Вороньжев І. О. (2016)
Первак М. Б. - Лучевая диагностика объемных образований вилочковой железы, Атаманова Л. В., Пацкань И. И. (2016)
Робак О. П. - Нейрорадиологические особенности медуллобластомы у взрослых, Гарматина О. Ю., Робак К. О., Яковенко И. Л. (2016)
Робак О. П. - Нейрорадиологическая диагностика интракраниальных гермином, Гарматина О. Ю., Робак К. О., Гетьман А. М. (2016)
Савчук Р. В. - Роль МРТ у діагностиці м'язово-неінвазивного раку cечового міхура, Ухаль О. М., Жуковський Д. О. (2016)
Ситникова Е. С. - Применение лучевых методов диагностики для выявления опухолевых проявлений нейрокожных синдромов, Олиевская И. П., Бомба А. Д., Олиевский Е. П. (2016)
Соколовська М. В. - Планування променевого лікування хворих на лінійному прискорювачі за допомогою методів променевої діагностики, Мечев Д. С., Говоруха Т. М., Синюшкіна Л. М., Овсієнко О. В. (2016)
Соколов В. Н. - Диффузно-взвешенные изображения и ПЕТ/КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости, Ситникова Е. С. (2016)
Спіженко Н. Ю. - Методика проведення процедури пункційної та трепан-біопсії під контролем мультиспіральної комп`ютерної томографії, Ашихмін А. В., Ладика М. В. (2016)
Цимбал В. О. - Досвід використання новітніх ультразвукових технологій у комплексній діагностиці вогнищевої патології молочних залоз, Одарченко С. П., Косеченко Н. Ю. (2016)
Шаповалова В. В. - Новонароджених (випадки з практики), Шармазанова О. П., Бортний М. О., Закревський А. М. (2016)
Шармазанова О. П. - Особливості кісткових метастазів нирковоклітинного раку, Лисенко Н. С., Солковська О. В. (2016)
Хільчевський В.К. - Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати), Корчемлюк М. В., Кравчинський Р. Л., Савчук Б. Б. (2018)
Жовнір В. В. - Аналітичний огляд досліджень мінімального стоку води, Гребінь В. В. (2018)
Кожем’якін Д. В. - Водний баланс басейнів річок Дністра до міста Заліщики, Чорноморець Ю. О. (2018)
Данильченко О. С. - Вплив забруднених річкових вод на здоров’я людини (на прикладі Сумської області) (2018)
Васенко О. Г. - Показники пігментного фонду донних відкладів пониззя Дунаю (в межах України), Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю. (2018)
Заболоцька Т. М. - Синоптичні умови утворення стихійних явищ погоди на території України. Частина І, Шпиг В. М. (2018)
Анахов П. В. - Гліссандо затухаючих сейш (2018)
Швень Н. І. - Методичні аспекти паралельних метеорологічних спостережень, Манукало В. О. (2018)
Хильчевський В. К. - 25 лет деятельности спецсовета по защите диссертаций по гидрологии и метеорологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (1993 - 2018 гг.), Круковская А. В., Гребень В. В. (2018)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2018)
Анонси подій (2017)
Варшавська Н. Г. - Конкуренція та конкурентоспроможність: економічна сутність та методи оцінки (2017)
Павлюк О. О. - NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності (2017)
Головко Л. С. - Визначення пріоритетів економічної політики і розробка механізмів розвитку постіндустріальної економіки, Бончук Т. В. (2017)
Давидова О. Г. - Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід, Романкін О. В. (2017)
Джафарли Г. А. - Особенности развития национальной экономики в контексте повышения её устойчивости (2017)
Журавльова Ю. О. - Освіта у системі національних рахунків України (2017)
Іваннікова Н. А. - Тенденції інноваційного розвитку промисловості України (2017)
Касілов І. І. - Валовий внутрішній продукт та застосування методів його розрахунку (2017)
Лисенко Ю. В. - Синергетика сталого розвитку галузей промисловості України (2017)
Македон В. В. - Теоретико-методичні засади впровадження процесів стратегічного управління в середовищі суб’єктів фінансового сектора національної економіки (2017)
Письменна О. Б. - Визначення ефективності використання ресурсів уранодобувної галузі за основними складовими на основі системи показників (2017)
Радамовська І. В. - Аналіз ефективності функціонування будівельної галузі України в контексті забезпечення її конкурентостійкості (2017)
Саковська О. М. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в реальному секторі аграрної економіки, Шпикуляк О. Г. (2017)
Сало І. А. - Особливості функціонування вітчизняного ринку плодів в умовах дії ПВЗВТ з ЄС (2017)
Верхоглядова Н. І. - Підходи до визначення ефективності інтеграції будівельних підприємств, Барінов Д. Ю. (2017)
Ганжа О. В. - Адміністративний захист права інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності, Лягов О. В. (2017)
Дутчак В. В. - Повстанський рух на Катеринославщині: махновські альтернативи економічній складовій політики воєнного комунізму (огляд подій 1919 року), Петровська А. О. (2017)
Єременко Д. В. - Методичні засади оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Корнійчук Н. О. - Вплив демографічної ситуації в Україні на кадровий потенціал підприємств (2017)
Львова Я. Я. - Еволюція теоретичних підходів до аналізу ролі держави в реалізації соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Приймак Н. С. - Оцінка конкурентоспроможності закладів освіти в умовах загальноекономічної кризи, Зінченко А. О. (2017)
Третякова О. В. - Корпоративна культура як фактор реалізації стратегії підприємства (2017)
Бегларашвілі О. П. - Структурно-функціональні аспекти розвитку магазинів Одеської області (2017)
Стенічева І. Б. - Інноваційний потенціал як чинник розвитку регіональних соціально-економічних систем (2017)
Астахова Т. Г. - На шляху до європейських стандартів у соціальній політиці України, Найдьонова С. Г. (2017)
Шульга К. Д. - Аналіз консолідаційних процесів у банківському секторі України (2017)
Яриєв С. С. - Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні (2017)
Архипенко С. В. - Житлово-комунальне господарство як об’єкт обліку необхідність та особливості обліку витрат та калькулювання собівартості в сфері ЖКГ (2017)
Лисиченко О. О. - Сучасні підходи до ролі облікового працівника на підприємстві (2017)
Малярова С. В. - Удосконалення амортизаційної політики та оновлення основного капіталу підприємства (2017)
Олініченко І. В. - Окремі питання застосування рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (2017)
Педченко О. В. - Економіко-правові основи ведення бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах (2017)
Стеценко Б. С. - Екзогенні фактори розвитку фінансової інфраструктури на глобальному рівні (2017)
Андрейшина Н. Б. - Моніторинг сталого розвитку регіону: прогнозування індикаторів (2017)
Кнуренко В. М. - Шляхи досягнення паритетності еколого-економічних і еколого-соціальних цілей депресивних регіонів (2017)
Литвинова О. Б. - Економіко-математичне моделювання міграційних процесів регіону (2017)
Макарова І. С. - Когнітивна модель визначення рівня відкритості території до взаємодії із громадянами та партнерами (2017)
Малярець Л. М. - Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства, Лебедєв С. С. (2017)
Піддубна Г. К. - Застосування теорії керованості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням в економіці (2017)
Піддубна О. О. - Динамічна модель сталого розвитку територіальної громади (2017)
Рудяков А. В. - Вільно розповсюджуване програмне забезпечення у навчанні електронних громадян у сучасних українських реаліях (2017)
Тарасюк С. В. - Управління безпекою баз даних і систем даних у соціальних системах, Глеб А. С. (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Власенко Л. В. - Співробітництво Причорноморського економічного району з КНР у контексті інфраструктурного мегарегіонального проекту "Новий Шовковий шлях" (2017)
Пашаев Т. Г. - Политика сплочения в развитии Европейского Союза: основные этапы и результаты, Цыганов С. А. (2017)
Полякова Ю. В. - Динаміка ринку золота у сучасних світогосподарських процесах (2017)
Пробоїв О. А. - Економіка Італії в контексті кризи заборгованості країн ЄС (2017)
Алескерова Ю. В. - Цукрові буряки: економічна ефективність вирощування (2017)
Богашко О. Л. - Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання (2017)
Дяченко Ю. А. - Нормативно-правове забезпечення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2017)
Лаврентьєв М. М. - Вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Федевич Л. С. - Блокова структура господарських об’єднань та їх роль у інвестиційному процесі, Ливдар М. В. (2017)
Яценко О. М. - Модифікація товарно-структурної спеціалізації виробництва країни як фактор стимулювання залучення іноземних інвестицій, Яценко О. М., Білецька І. І. (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти та перспективи розвитку бенчмаркінгу як ефективної форми управління підприємством (2017)
Годящев М. О. - Ключові властивості ділової активності підприємства (2017)
Грановська В. Г. - Система управління підприємством: іноземний досвід (2017)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості рекламування туристичного продукту Тернопільщини (2017)
Дашко І. М. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств (2017)
Заіка Ю. А. - Науково-методичні основи моделювання поведінки підприємства (2017)
Киш Л. М. - Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах, Курило Н. Ф. (2017)
Киш Л. М. - Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу, Поліхун В. М. (2017)
Киш Л. М. - Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Синявська Н. С. (2017)
Кулаковська Т. А. - Удосконалення методики визначення рівня виробничого потенціалу підприємств, Цапенко Ю. О. (2017)
Лисак В. Ю. - Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу: теоретичні аспекти, Ткачук В. В. (2017)
Ободовський Ю. В. - Колегіальний орган контролю як передумова забезпечення ефективного управління (2017)
Обруч Г. В. - Комплексна оцінка конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2017)
Пономаренко Т. В. - Логіка оцінювання забезпечення економічної стійкості підприємства (2017)
Постол А. А. - Відтворювальна сутність та вирішення проблем збільшення виробництва аграрних підприємств (2017)
Рашман Б. Г. - Економічне обґрунтування умов оптимізації організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Шумкова В. І. - Методологічні засади економічної безпеки: український та закордонний досвід (2017)
Бєлова А. І. - Туристична інфраструктура як чинник розвитку промислового комплексу підприємств західного регіону, Орловська О. В. (2017)
Зубков Р. С. - Аналіз методів оцінки інвестиційно-інноваційного функціонування матерії регіону (2017)
Лесняк О. Ю. - Методичні підходи до аналізу конкурентоздатності аграрного сектору економіки (2017)
Загірняк Д. М. - Реконструкція механізму державного регулювання вищої освіти за кордоном (2017)
Філяк М. С. - Тенденції соціально-економічної адаптації ВПО у приймаючих громадах Сходу та Півдня України у 2015 - 16 рр, Завадовська Ю. Ю. (2017)
Вільчинська Н. Л. - Аналіз джерел формування й структури фінансових потоків молокопереробних підприємств (2017)
Кравчук Л. С. - Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток Причорноморського регіону, Нікітенко Л. М. (2017)
Смагло О. В. - Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Стойка В. С. - Сущностные характеристики понятия "капитализация банковской системы" (2017)
Колєсніченко А. С. - Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфери (2017)
Рета М. В. - Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку (2017)
Койбічук В. В. - Формування основ бізнесу в контексті вивчення дисципліни "економіко-математичні методи" (2017)
Проскурович О. В. - Моделювання роздрібного товарообігу торговельного підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Анонси подій (2017)
Новий вид наукових послуг (2017)
Мартынюк А. А. - Инвариантность решений семейства регуляризованных уравнений (2017)
Михайлец В. А. - О теореме Кигурадзе для линейных краевых задач, Пелехата О. Б., Рева Н. В. (2017)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные резонансные колебания и диссипативный разогрев жестко защемленных вязкоупругих пластин с актуаторами при учете геометрической нелинейности и деформаций поперечного сдвига, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2017)
Поляков В. Л. - К нелинейной теории газовых скважин (2017)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства зернистых стохастических композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2017)
Глинчук М. Д. - Великий магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовські тів із загальною формулою Pb(B′B′′)O3, Юрченко Л. П. (2017)
Гордиенко В. В. - Скорости Р-волн в подкоровой мантии Украины, Гордиенко Л. Я. (2017)
Дубовенко Ю. І. - Модифікація методу Березкіна для визначення особливих точок аномалій сили тяжіння (2017)
Кушнір С. В. - "Поверхневе кипіння" з сольовим ефектом як новий вид переходу солей у газову фазу із водних розчинів, Кость М. В., Козак Р. П., Сахнюк І. І. (2017)
Картель Н. Т. - Оценка влияния углеродных нанохорнов на микровязкость мембран эритроцитов и белки плазмы крови крыс методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2017)
Крупская Т. В. - Влияние фазового состояния на взаимную растворимость наноструктурированной воды и сахарозы, Борисенко Н. В., Туров В. В. (2017)
Курдюков В. В. - Полиметиновые красители на основе пирилиевых солей, содержащих в четвертом положении ненасыщенные циклические группировки, Толмачев А. И. (2017)
Бойко А. А. - Характеристика КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora, Жуминская А. И., Кушкина А. И., Иваница В. А., Товкач Ф. И. (2017)
Бойченко С. Г. - Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату, Карамушка В. І., Тищенко О. В., Мохнач Р. Ю. (2017)
Войтенко Л. В. - Особливості акумуляції та розподілу індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот в органах спорофіта дикорослої папороті України Polystichum aculeatum (L.) Roth на різних фенологічних фазах розвитку, Косаківська І. В. (2017)
Систематичний покажчик за 2017 рік (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Antonyuk L. - International competitive disposition of national higher education systems, Ilnytskyy D., Barabas D., Sandul M. (2017)
Burmaka M. - Global concept of financial institutional transformation of stock exchange, Zinchenko F. (2017)
Lutsyshyn Z. - Offshore financial centers in global capital flow, Mekhtiiev E. (2017)
Panchenko V. - From protectionism to neo-protectionism: new dimensions of liberal regulation, Reznikova N. (2017)
Shvydanenko O. - Forming of sustainable city competitiveness in the PRC, Antonyuk B. (2017)
Horna M. - Conditions and factors forming investment attractivenes of Eastern Europe countries, Ishchuk Y., Khalilova T. (2017)
Deyneka T. - Economic imperative of global community establishment (2017)
Gromozdova L. - Global goals of sustainable development in regional policу of Ukraine, Gromozdov V. (2017)
Антонюк Л. - Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти, Ільницький Д., Барабась Д., Сандул М. (2017)
Бурмака М. - Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж, Зінченко Ф. (2017)
Луцишин З. - Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів, Мехтієв Е. (2017)
Панченко В. - Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання, Резнікова Н. (2017)
Швиданенко О. - Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР, Антонюк Б. (2017)
Горна М. - Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн Східної Європи, Іщук Я., Халілова Т. (2017)
Дейнека Т. - Економічний імператив становлення глобального суспільства (2017)
Громоздова Л. - Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України, Громоздов В. (2017)
Гріненко А. Ю. - Інститути влади, їх місце і роль в трансформації економічної системи (2018)
Мороз С. В. - Причини та наслідки безробіття в Україні, Костюк І. В. (2018)
Колінець Л. Б. - Особливості впливу світової фінансової кризи 2008 – 2010 років на економіку України (2018)
Пробоїв О. А. - Євроінтеграційний вектор зовнішньоторговельної політики України (2018)
Резникова Т. А. - Развитие хеджирования в международной финансовой деятельности предприятия и ТНК (2018)
Алишанов Фаік Фархад-огли - Аналіз світового досвіду регулювання економічних реформ (2018)
Зелінська А. М. - Оцінка енергетичного потенціалу виробництва твердого агропалива в Україні (2018)
Верхоглядова Н. І. - Постулати розвитку об’єктів і систем та відповідність цим постулатам процесів, що протікають на внутрішньому ринку товарів, Мардус Н. Ю. (2018)
Проскуріна М. О. - До питання державного регулювання економічної діяльності в сфері культури (2018)
Удовиченко С. М. - Напрями активізації інноваційної діяльності: аграрний аспект (2018)
Чернега І. І. - Заходи щодо реалізації механізму управління соціально-економічною системою підприємства (2018)
Астахова І. Е. - Особливості маркетингових факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2018)
Бердар М. М. - Особливості управління розвитком вітчизняних підприємств переробної промисловості у трансформаційних умовах (2018)
Бобко Н. А. - Організація та раціоналізація виробничих систем (2018)
Борисяк О. В. - Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств (2018)
Вдовенко Н. М. - Концептуальні засади конкурентоспроможної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, Павленко М. М. (2018)
Вешко О. В. - Проблема оптимізації економічної поведінки мультикультурних груп в умовах глобалізації (2018)
Водовозов Є. Н. - Економіко-правові аспекти забезпечення електронних розрахунків на громадському транспорті, Палант О. Ю. (2018)
Дашко І. М. - Сутність та механізм здійснення процесу публічного адміністрування (2018)
Єгорова О. М. - Системний підхід як основа ефективного управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства (2018)
Жуков В. В. - Напрями розвитку та вдосконалення бізнес-планування в Україні (2018)
Зборовська О. М. - Сегментування роздрібних торговельних підприємств, Марков Б. М. (2018)
Кавун В. А. - Системний підхід як методологічна основа управління проектними ризиками (2018)
Лазоренко В. В. - Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства готельного господарства (2018)
Мартинов А. А. - Принципи управління затратами на інноваційну діяльність підприємства, Розмислов О. М. (2018)
Oliinyk N. M. - Planning of sales of enterprise products in modern realities, Makarenko S. M., Mustranova K. O. (2018)
Ситник О. Ю. - Екологізація транспортної логістики як чинник конкурентоспроможності авіаційного підприємства (2018)
Скупейко В. В. - Алгоритм формування методології дослідження конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Сталінська О. В. - Функції управління персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу (2018)
Стоєв В. Л. - АВС-метод як корисний важіль управління витратами підприємства (2018)
Тарасова К. И. - Влияние электронного рекрутинга на процесс найма персонала (2018)
Гудзь П. В. - Визначення доцільності створення кластеру для суб’єктів кластерної політики (2018)
Зеленко О. О. - Соціальний діалог як інструмент вирішення конфлікту в економічному середовищі (2018)
Розмарина А. Л. - Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні, Колонтай С. М. (2018)
Terekhov Ye. V. - Entscheidungsorientierte aspekte der nachhaltigen bodennutzung in den tagebauen, Mormul T. M. (2018)
Лукашова Л. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні (2018)
Смутчак З. В. - Безвізовий режим та його вплив на зовнішні міграції населення України (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Оцінка механізму формування доходів пенсійного фонду України на регіональному рівні, Янковський В. А. (2018)
Мирончук В. М. - Аналіз ефективності впровадження основних інструментів антиінфляційної політики в Україні, Чубар Ю. К. (2018)
Поліщук Н. В. - Іпотека як елемент механізму кредитування сільськогосподарських підприємств (2018)
Тустановський Ю. Г. - Теоретико-методологічна суть фінансового посередництва (2018)
Холодилова А. О. - Напрями вдосконалення регулювання діяльності небанківських кредитних установ (2018)
Клюс Ю. І. - Інформаційне підґрунтя оцінювання інноваційної активності промислових підприємств (2018)
Райко Г. О. - Дослідження стану та практики впровадження енергоефективних технологій в житловий сектор на основі проектного підходу, Карамушка М. В., Волкова О. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Абрамюк І. Г. - Архітектура модернізму 20-30-х років ХХ ст. м. Луцька: аспекти формування міського дизайну (2018)
Банах А. В. - Причинно-наслідковий зв’язок факторів взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій (2018)
Башинський Я. В. - Методика формування розрахункової моделі об’єкту незавершеного будівництва при впливі метрополітену (2018)
Грабовчак В. В. - Паливні золи і шлаки, як основна сировина для виробництва цементів і бетонів на їх основі, Куштим А. І., Кудрявець Б. І. (2018)
Запорожченко О. Ю. - Екологічні шляхи розвитку об’ємно-планувальних рішень торгівельно-розважальних комплексів (2018)
Зубричев О. С. - Оптимізація структурно-функціонального планування рекреаційно-розважальних парків, Ніколаєнко В. А. (2018)
Зузяк А. Б. - Організація житлового простору в авіамістечках, Агєєва Г. М. (2018)
Климко З. В. - Розвиток архітектурно-сценографічних принципів Є. М. Лисика в прикладному проектуванні сучасних архітекторів України (2018)
Kutsevych B. V. - Energy-efficient passive design approach for office ground-scrapers in a temperate climate (2018)
Машков І. Л. - Формування моделі багатоповерхової будівлі з ковзаючим сейсмопоясом, Глушаниця А. І. (2018)
Лапенко О. І. - Чисельне моделювання та порівняльний аналіз результатів розрахунку сталезалізобетонних плит з профільованим настилом, Скребнєва С. М., Скребнєва Д. С. (2018)
Сидоренко І. О. - Аналіз системи видового розкриття пейзажів парку на пагорбі, Міндер В. В. (2018)
Skrebnieva D. - Numerical methods of calculation of stress-strain state of combined elements of plating from profiled sheeting (2018)
Смадич І. П. - Формування структури рекреаційного середовища в існуючій системі розселення об'єднаних територіальних громад Прикарпаття (2018)
Степанчук О. В. - Методи управління та розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста, Бєлятинський А. О., Кардаш О. В. (2018)
Ольховская Е. В. - Становление и развитие ландшафтного дизайна в международной практике (на примере малых садов), Бенаисса Валид (2018)
Тімохін В. О. - Архітектурна критика, її місце і роль в освітянському просторі (2018)
Тимошенко М. М. - Пневматичні об’єкти в дизайні міського архітектурного середовища (2018)
Триколенко С. Т. - Ювелірна архітектура – синтез монументального та мініатюрного мистецтва (2018)
Третяк Ю. В. - Особливості проектування житлових будинків на основі блок-модулів, Проданюк З. В. (2018)
Трошкіна О. А. - Композиція кінокадру та "природного" кадру: глибина простору (2018)
Хэ Юлинь - Состояние дорог в Китае, Першаков В. Н. (2018)
Хлюпін О. А. - Особливості формування модульної забудови на воді, Кравчук Г. В. (2018)
Церковна О. Г. - Фонтан – як самостійна система в архітектурному середовищі аеропортів, Ткач Н. В., Вороніна А. А. (2018)
Циганенко Л. А. - Питання оптимізації ґраток структурних покриттів, Циганенко Г. М. (2018)
Чернишова О. С. - Економічний аспект улаштування розв’язок автомобільного та залізничного транспорту при впровадженні прискореного і швидкісного руху (2018)
Шебек Н. М. - Містобудівна естетика, її місце і роль у фаховій підготовці архітектора (2018)
Адамчук А. А. - Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар’єрах, Шустов О. О. (2018)
Азарян В. А. - Дослідження впливу якості фінального рудопотоку на прогнозний прибуток гірничо-збагачувального комбінату, Жуков С. А. (2018)
Анисимов О. А. - Технологические решения размещения основных транспортных коммуникаций при формировании рабочей зоны карьеров крутонаклонными слоями (2018)
Винивитин Д. В. - Геомеханическое моделирование карьеров и отвалов в K-MINE – как составной элемент минимизации площадей нарушенных земель при ведении горных работ, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2018)
Ефремов Э. И. - Разрушение твердых сред при их разноградиентном взрывном нагружении удлиненными зарядами переменного диаметра, Никифорова В. А., Кратковский И. Л., Ищенко К. С., Николенко Е. В. (2018)
Луценко С. О. - Ліквідація відставання за розкривом при зміні продуктивності кар'єру за рудою (2018)
Мельниченко Н. П. - Використання відходів гірничо-збагачувального комплексу для виробництва бетонів, призначених для ремонту будівельних конструкцій (2018)
Скачков А. А. - Методологічне підґрунтя розробки симетричного підривання в умовах диференційованого енергонасичення масиву гірських порід вибухом (2018)
Собко Б. Ю. - Родовища титану і проблеми їх освоєння, Гайдін А. М. (2018)
Собко Б. Ю. - Досягнення науки в галузі застосування технологій безвибухової розробки нерудних корисних копалин відкритим способом, Ложніков О. В., Волченко Д. С. (2018)
Собко Б. Е. - Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ, Панченко В. В., Винивитин Д. В. (2018)
Стрілець О. П. - Дослідження та обґрунтування ефективності відпрацювання уступу драглайном з одного положення з переміщенням ґрунту на кут до 220 градусів при відпрацюванні пологих родовищ, Пчолкін Г. Д., Жмура Д. С., Мекшун М. Р. (2018)
Тимощук В. І. - Закономірності формування кар’єрних водоприпливів з алювіального водоносного горизонту на ділянці північно-східного борту кар’єру ПРАТ "ІНГЗК", Савюк О. А., Шерстюк Є. А. (2018)
Черняєв О. В. - Ефективність природного провітрювання робочих місць в кар’єрі Полтавського ГЗК при застосуванні сучасного устаткування, Посунько Л. М., Расцвєтаєв В. О., Черняєва О. В., Волченко Д. C. (2018)
Саїк П. Б. - Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля, Лозинський В. Г., Петльований М. В., Сай К. С., Стрижаков Є. М. (2018)
Зуєвська Н. В. - Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові, Губашова В. Є., Шайдецька Л. В. (2018)
Фомичев В. В. - Определение оптимального напряженно-деформированного состояния двухуровневого анкерного крепления при варьировании параметров установки канатных анкеров, Почепов В. Н., Фомичева Л. Я., Лапко В. В. (2018)
Агаєв Р. А. - Визначення якісних показників твердої вуглецевмісної сировини в лабораторних умовах для її термічної переробки, Клюєв Е. С., Сапунова І. О. (2018)
Бубліков А. В. - Створення імітаційних моделей елементів складних транспортних систем на основі спеціалізованих комп’ютерних програм, Таран І. О. (2018)
Гайдін А. М. - Провали (2018)
Захарова Л. М. - Обґрунтування критерію близької й далекої взаємодій у процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві (2018)
Савченко Ю. В. - Ударно-волновое разрушение твердого сплава (2018)
Сдвижкова О .А. - Статистична оцінка міцнісних властивостей глинистих порід, Ковров О. С., Мнішенко Т. В. (2018)
Тимощук В. І. - Досвід визначення деформаційних властивостей металургійних шлаків при реконструкції доменної печі № 3 комбінату "Запоріжсталь", Папуша Т. В., Головко В. Т. (2018)
Халимендик О. В. - Технологія заповнення закріпного простору демпферним забучуванням при проведенні гірничих виробок, Вигодін М. О., Солодянкін О. В. (2018)
Ширин Л. Н. - Показатели эффективности способов дегазации углепородного массива высоконагруженных очистных забоев, Федоренко Э. А., Шарафан Н. И. (2018)
Судакова Д. А. - Результаты стендовых исследований термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами (2018)
Дибрін С. В. - Вибір ємнісного накопичувача енергії для забезпечення збільшення числа експлуатованих на горизонті електровозів шахтного транспорту з індукційною передачею енергії (2018)
Агаєв Р. А. - Совершенствование методов определения метаноносности горных пород, Шейко А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки, Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - Упрощенная модель работы аэротенка, Лемеш М. В., Машихина П. Б. (2018)
Біляєв М. М. - Комп’ютерна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря під дією техногенних джерел, Русакова Т. І. (2018)
Беляев Н. Н. - Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химических трансформаций веществ и поглощения примеси поверхностью дороги, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2018)
Заікіна Д. П. - Удосконалення моделі забезпечення безпеки підприємств гірничої промисловості (2018)
Іконнікова Н. А. - Экспериментальные исследования коэффициента захвата железорудной пыли каплями воды при ее орошении, Юрченко A. А., Іконніков М. Ю. (2018)
Попович В. В. - Фітомеліорація породних відвалів шахт у межах впливу Львівсько-Волинського вугільного басейну, Волощишин А. І. (2018)
Костючко С. М. - Математичні основи та програмування мікроконтролера ATMEGA328 з використанням POLOLU 3PI ROBOT, Склянчук О. М., Ілюшик Р. С. (2017)
Andrushchak I.Ye. - Innovative features of use cloud technology, Martsenyuk V. P. (2017)
Бурчак І. Н. - Дослідження можливості впровадження векторних рисунків для шифрування в растрові носії під час виконання лабораторної роботи з дисципліни "Стеганографія" (2017)
Melnyk V. M. - Modeling of the messages search mechanism in the messaging process on the basis of TCP protocols (2017)
Редько Р. Г. - Параметрична побудова моделей, реалізованих на мові OBJECT PASCAL, з використанням середовища T-FLEX CAD 3D, Редько О. І. (2017)
Ханін О. Г. - Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою ймовірністю похибки та її програмна реалізація, Лотиш В. В., Гуменюк П. О (2017)
Ящук А. А. - Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit і Emgu CV, Саварин П. В., Корнійчук Н. І. (2017)
Гадай А. В. - Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму (2017)
Грицюк Ю. В. - Визначення втрат і компенсація реактивної потужності в шинопроводах (струмопроводах), Грицюк І. В., Гадай А. В. (2017)
Димова Г. О. - Дослідження чутливості та стійкості моделей динамічних систем (2017)
Лактіонов О. І. - Сутність і структура поняття "інформаційна технологія" відкритої змішаної системи (2017)
Ліщина Н. М. - Деякі аспекти викладання дисципліни "Дослідження операцій" для бакалаврів спеціальності "Комп’ютерні науки", Ліщина В. О. (2017)
Марченко О. І. - Модифікований спосіб повного перебору для визначення відповідності дерев, Лиман Д. М. (2017)
Матіко Ф. Д. - Вплив просторового розташування ультразвукового витратоміра на точність вимірювання витрати спотворених потоків, Роман В. І. (2017)
Клименко І. - Українська зимова макроареалогія в контексті слов`яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: індексований реєстр зимових мелоформ (2017)
П’ятикоп O. Є. - Задача ідентифікації помольних куль на зображенні, Голодов Д. В. (2017)
Терещенко О. - Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд "Оранки". Нотатки про синтетичну природу фольклору (2017)
Поліщук М. М. - Математичне моделювання технологічного процесу подрібнення (2017)
Рибак Ю. - Міні-ареал приспівок до новорічної "Кози" біля витоків Прип'яті (2017)
Проніна О. І. - Моделювання нечіткого виведення для вибору оптимальної індивідуальної міської поїздки (2017)
Скаженик М. - Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Поолісся) (2017)
Sivakovs’ka O. - Successful startups: how to teach students (2017)
Данилович А. - Напевы колядного периода на Западнополесско-понеманском пограничье (2017)
Ткачук Г. В. - Міжпредметний підхід при вивченні дисципліни "Технології розробки веб-додатків" (2017)
Колодюк А. - Традиційні зимові наспіви середнього межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан (2017)
Коропніченко Г. - Традиційні новорічні наспіви київщини в контексті дослідження перехідних зон (2017)
Пшенічкіна Г. - Традицийні зимові мелодії у басейні Верхньої Самари (2017)
Протасова С. - Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) (2017)
Коробов О. - Зимова обрядовість українців у фокусі об`єктиву. Автентичне виконання (матеріали до укладання відеохрестоматії. Частина 1 (2017)
Шевчук О. - Сучасний центр української етномузикології (до 25-річчя діяльності лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. І. Чайковського (2017)
Пишнограєв Ю. М. - Моделювання конвективної теплопровідності двошарового середовища при неоднорідних граничних умовах, Штанько Г. І. (2018)
Косолап А. І. - Ефективний метод оптимізації в задачах лінійного розкрою матеріалів, Кодола Г. М. (2018)
Поліський Ю. Д. - Реалізація деяких проблемних операцій у системах залишкових класів (2018)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of biological wastewater treatment in aeration tank, Kirichenko P. S., Lemesh M. V. (2018)
Бабенко М. В. - Обґрунтування вибору чисельного методу для вирішення завдання плавлення, комбінованого алюмовміського розкислювача циліндричної форми, з обважнювачем, в захисній оболонці, Волошин Р. В., Кривошеєв Г. А. (2018)
Авер’янов В. С. - Математична модель визначення концентрації чадного газу в вихлопних газах автомобілів, Шматко Д. З., Сасов О. О., Кочнева О. В. (2018)
Самохвал В. М. - Аналіз математичних моделей опору деформуванню для умов високошвидкісних блоків дротових станів, Штода М. М., Марченко К. К. (2018)
Гасило Ю. А. - Математичне моделювання траси гідротранспорту за допомогою параболічних сплайнів, Левчук К. О., Романюк Р. Я. (2018)
Середа Б. П. - Модель механізму каталітичних реакцій глибокого окислення оксиду вуглецю, Бєлоконь К. В., Бєлоконь Ю. О., Кругляк І. В. (2018)
Коротка Л. І. - Аналіз нейромережевих моделей в задачах оптимізації технології енергоконденсованих систем (2018)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання процесу розсіювання викидів від постійно діючого стаціонарного джерела забруднення, Русакова Т. І. (2018)
Sereda B. P. - Using the method of mathematical modeling for obtaining multicomponent titanium SHS-coatings, Palekhova I. V., Kruglyak I. V. (2018)
Зінченко В. Ю. - До оптимізації управління тепловою роботою полуменевих термічних печей камерного типу під час нагрівання масивних зливків, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Лантух О. С. - Методика фізичного моделювання спливання ансамблю неметалевих включень у сталерозливному ковші, Молчанов Л. С., Синегін Є. В. (2018)
Похвалітий А. А. - Математична модель формування газометалевого потоку у сталевипускному каналі конвертера, Сігарьов Є. М., Чубін К. І., Полєтаєв В. П., Похваліта О. В. (2018)
Kruglyak I. V. - The formation of aluminotitanized coatings on copper alloys under self-propagating high-temperature synthesis, Kruglyak D. O., Sereda D. B. (2018)
Крикент І. В. - Визначення силового впливу змінного струму на метал у ванні установки ківш-піч (2018)
Романюк О. Д. - Основні підходи оптимізації мас зубчастих коліс механічної передачі (2018)
Клочко О. Ю. - Математичне моделювання металографічного зображення за допомогою рішення граничних задач для рівняння Лапласу (2018)
Beigyl O. A. - Рhysico-chemical modeling of obtaining in the conditions of self propagating high-temperature synthesis corrosion resistant coatings, Sereda D. B. (2018)
Гасило Ю. А. - Моделювання складу порошкового дроту для наплавлення ріжучих кромок живильника з оптимальною твердістю, Івченко П. С., Камель Г. І., Дудніков О. В. (2018)
Чернета О. Г. - Математичне моделювання ступені зносу поверхневого шару деталей в залежності від режимів навантаження, Сухомлин В. І., Волощук Р. Г. (2018)
Вернигора В. Д. - Математична модель процесу мийки шліфувального шламу (2018)
Бялік Г. А. - Фізичне моделювання впливу неметалевих вкраплень на руйнацію сталі, Адамчук С. І., Наумик В. В., Мохнач Р. Е. (2018)
Євфимко К. Д. - Розрахунок розподілу густини міжатомного потенціалу у структурній одиниці речовини, Мочалов О. О., Шаповал Н. О., Коваль С. С. (2018)
Юдіна С. В. - Застосування економіко-математичного моделювання для визначення залежності фінансових результатів банку від економічного зростання, Ганзюк С. М., Боровець І. С. (2018)
Мещанінов С. К. - Математична модель електронної системи контролю психофізіологічного стану машиніста локомотивного складу (2018)
Мещанінов С. К. - Модель системи електронного біометричного контролю надійністю функціонування людино-машинної системи (2018)
Мещанінов С. К. - Модель побудови адекватного математичного опису процесу перетворювання сигналу в електронній системі (2018)
Mathematical modelling in natural sciences and information technologies (2018)
Modelling and optimization in material construction technology (2018)
Mathematical methods in social and humanitarian sciences (2018)
Andrushchak І. Ye. - Modern technologies increasing information securityinformation systems, Yashchuk A. A. (2016)
Бортник К. Я. - Створення мультиплатформних додатків за допомогою Javascript, Волошин М. М. (2016)
Бурчак І. Н. - Впровадження додаткових сценаріїв тестування студентів у платформі MOODLE згідно з потребами кафедри ІКГ, Головачук І. П., Величко В. Л. (2016)
Єрмейчук С. Ю. - Розробка агрегатора курса валют для ОС Android, Федонюк А. А. (2016)
Каганюк О. К. - Розробка раціональної моделі джерела живлення для ПЛІС, Поліщук М. М., Гаджемура А. М. (2016)
Каганюк О. К. - Дослідження швидкодії роботи з базами даних різних типів програм, та вибір раціональних параметрів апаратних ресурсів при однаковому функціоналі, Панчук Р. Я. (2016)
Коцюба А. Ю. - Про методику оптимізації відмовостійкості веб-серверів на одночасну кількість запитів, Цяпич Я. П., Лавренчук С. В. (2016)
Марченко О. О. - Критерій "глибина-ширина" для контролю форми дерева пошуку при використанні методу Монте-Карло, Марченко О. І. (2016)
Пех П. А. - Розробка моделей в Autodesk Maya з метою подальшого використання у ігровому рушії Unreal Engine 4, Бурчак І. Н., Тихомиров В. В. (2016)
Яцюк С. М. - Використання макросів бази даних Access при вивченні інформатики, Муляр В. П. (2016)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж, Гадай А. В. (2016)
Гінайло П. І. - Задача оптимального керування для диференціальних включень з многозначними відображеннями (2016)
Гінайло П. І. - Про еквівалентність двох задач оптимального керування з диференціальними включеннями (2016)
Гуда О. В. - Метод виведення рівнянь рівноваги в некласичній постановці, Тимощук В. М., Крадінова Т. А. (2016)
Жигаревич О. К. - Дослідження та представлення навчальної системи PROTUS 2.0 (2016)
Лактіонов О. І. - Верстат з числовим програмним керуванням як об’єкт і суб’єкт управління (2016)
Максимович В. М. - Числовий алгоритм Визначення напружень біля підкріплених отворів у пластинках, Соляр Т. Я., Приходько О. С. (2016)
Максимович О. В. - Числовий аналіз напружень біля штампів і тріщин у анізотропній пів-площині за врахування тертя, Лавренчук С. В. (2016)
Пастернак В. В. - Об’єктно-орієнтована реалізація методу граничних елементів тривимірної термомагнітоелектропружності, Пастернак Я. М. (2016)
Решетило О. М. - Підвищення потужності та зменшення шкідливих викидів дизельного двигуна внутрішнього згорання автомобіля, Павлік П. В, Токарчук В. В. (2016)
Чабан О. В. - Верифікація на основі числового експерименту двох методів дослідження параметричної чутливості, Костючко С. М., Міскевич О. І., Киричук А. А. (2016)
Чеб С. С. - Характеристика деяких закономірностей впливу соціальних мереж інтернет на особистісний розвиток студентів, Мельник В. М., Мельник К. В., Самарчук В. Ф. (2016)
Ambarchian V. S. - Peculiarities of Accounting for Assets and Liabilities in Contracts with Customers that Contain a Significant Financing Component (2018)
Безверхий К. В. - Практична реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних підприємств України (2018)
Bochulia T. V. - Behavioral Context of the Innovative Development of Accounting Concept in Ukraine, Korobkina I. S., Kovalevska N. S. (2018)
Височан О. С. - Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків, Височан О. О. (2018)
Герасимович І. А. - Обліково-аналітичні інструменти вдосконалення бізнес-процесів підприємства (2018)
Гресь Н. Л. - Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання, Недоступ К. К. (2018)
Дубицький Д. П. - Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Фесенко В. В., Ніколенко В. В. (2018)
Коритний В. О. - Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Наберухін В. А. - Методичні засади постановки на облік та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності (2018)
Подолянчук О. А. - Облікова політика щодо заробітної плати (2018)
Слободяник Ю. Б. - Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін, Сиротенко Н. А. (2018)
Глухова В. І. - Державне фінансове забезпечення охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів, Скрипник Л. І. (2018)
Карпенко І. В. - Аналіз порівнянності в трансфертному ціноутворенні (2018)
Крамарьов О. С. - Обгрунтування структури земельного податку в контексті ефективного використання земельних ресурсів (2018)
Лупенко Ю. В. - Вдосконалення державного регулювання фондового ринку України у відповідності до європейських стандартів (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання (2018)
Одінцова Т. М. - Вплив податкового навантаження на економічний розвиток регіонів: кластерний підхід (2018)
Трусова Н. В. - Борговий тягар фінансової системи України та країн-членів Європейського Союзу, Сігайов А. О. (2018)
Хуторна М. Е. - Дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ як передумова забезпечення їх фінансової стабільності: методологічний аспект (2018)
Коваль М. І. - До концептуальних засад сутності і змісту поняття "управління персоналом", Бензарь А. С. (2018)
Коваль М. І. - Формування належного кадрового потенціалу комерційних банків, Мельник Б. Ю. (2018)
Мартинів І. К. - Інтегральна оцінка ефективності процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (2018)
Петруха С. В. - Інституціональна архітектоніка державного антикризового регулювання аграрного сектору економіки України (2018)
Столярчук Н. М. - Еволюція моделей трансферу технологій (2018)
Бичков’як О. В. - Дискримінація в Україні: міфи та реальність (2017)
Бодак В. А. - Етнокультурні орієнтири філософського осмислення релігії (2017)
Возняк В. C. - Особенности диалектического понимания категории "развитие" (2017)
Галущак М. С. - Постмодерна парадигма "кінця історії" (2017)
Круглій Б. В. - Іван Франко про тип суспільної організації – гарант свободи особистості (2017)
Лімонченко В. В. - Міф як історичне апріорі (2017)
Рупінський О. Б. - Політична комунікація в контексті інформаційних технологій: соціально-філософський аспект (2017)
Стуканов М. А. - Опозиція явного і неявного знання у соціальному, історичному і культурному контекстах (2017)
Ткаченко О. А. - Християнська модель особистості як джерело основних принципів належного педагогічного мислення, Бегей Г. В. (2017)
Фоменко Л. К. - Вплив філософії Р. Декарта на медицину в умовах її методологічних трансформацій (XVII ст.) (2017)
Шипко О. М. - Концептуальні засади комунікаційної діяльності сучасного університету в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги. ЄЛюдинознавчі студії: збірник наукових працьЄ Серія "Філософія" (2017)
Добряк Д. С. - Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України, Шкуратов О. І. (2018)
Гуцуляк Г. Д. - Концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів, Гуцуляк Ю. Г. (2018)
Ковалів О. І. - Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності Українського народу, Боцула О. І. (2018)
Бутрим О. В. - Страхування екологічних ризиків у системі регулювання рівня забруднення ґрунтів, Ігнацевич С. П. (2018)
Мельничук Р. В. - Екологічна пластичність зразків колекції роду Calendula L. Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН, Богуславський Р. Л. (2018)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за спеціальне використання води (2018)
Миколайко В. П. - Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від застосування мінеральних добрив в умовах зрошення, Миколайко І. І., Грабовська С. Л. (2018)
Гутянський Р. А. - Вплив комбінацій післясходових гербіцидів з регуляторами росту рослин і мікродобривом на показники вирощування сої (2018)
Волощук О. П. - Ензимо-мікозне виснаження зерна як одна з причин зниження посівних якостей насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу України, Волощук І. С., В. В. Глива, Ковальчук О. І. (2018)
Колтунович О. С. - Механізми інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення на промислових підприємствах (2018)
Сірік О. М. - Вплив метеорологічних чинників на розвиток церкоспорозу (Cercospora calendulae Sacc.) та альтернаріозу (Alternaria calendulae Ondrej.) нагідок лікарських, Шевчук О. В., Приведенюк Н. В., Сапа Т. В., Колосович М. П., Трубка В. А. (2018)
Кривенко А. І. - Урожайність пшениці озимої та вівса залежно від систем основного обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні (2018)
Шевченко Н. В. - Тривалість міжфазних періодів рослин гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень (2018)
Скрипчук П. М. - Наукові аспекти експортно-імпортних операцій агропромислового комплексу України, Федина К. М., Павлов К. В. (2018)
Шкурченко Ю. В. - Особливості оптимізації територій реформованих сільськогосподарських підприємств, Котик З. О. (2018)
Веремеєнко С. І. - Відновлення родючості техноземів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, Дідора В. Г., Сaврасих Л. Д. (2018)
Федонюк Т. П. - Морфогенетичний аналіз стабільності розвитку водних макрофітів в короткотерміновому біомоніторингу водних екосистем Полісся України (2018)
Власова О. В. - Науково-методичні основи еколого-меліоративного моніторингу агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі (2018)
Тимофєєв М. М. - Біогенні засоби виробництва — перспективи материалізації, Бондарева О.Б., Вінюков О.О. (2018)
Кривохижа Є. М. - Біотестування забруднених мийно-дезінфікуючими засобами для доїльно-молочного обладнання ґрунтів (2018)
Шумигай І. В. - Проблеми та шляхи відновлення басейну річки Дніпро у межах Київської області (2018)
Тимошенко Л. М. - Сучасний стан та перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області (2018)
Краснолуцький О. В. - Земельна реформа як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні, Шевченко О. В. (2018)
Ступень М. Г. - Удосконалення методики оцінювання ринкової вартості земельних ділянок, Радомський С. С., Дума Ю. І. (2018)
Богіра М. С. - Шляхи удосконалення системи управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2018)
Бочко О. І. - Роль агрохолдингів у структурі земельних ресурсів України (2018)
Аврамчук Б. О. - Сучасна методика економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення (2018)
Стадницька О. В. - Науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах збалансованого розвитку регіону (2018)
Кудрик А. П. - Методологія ефективного використання земельних ресурсів сучасних агроформувань, Дребот О. В. (2018)
Зайцева Т. М. - Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у ґрунті (2018)
Кірова М. О. - Досвід зарубіжних країн щодо інституціонального забезпечення екологічної безпеки: пропозиції для України (2018)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників, Ткачук О. П., Овчарук В. В. (2018)
Мазур О. В. - Сорти квасолі звичайної як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва (2018)
Ткачук О. П. - Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання, Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Управление конкурентоспособностью предприятия на высшем уровне подсистемы управления, Попова Н. В. (2017)
Федотова І. В. - Концептуальні основи інтегрованої логістики (2017)
Вербицька В. І. - Обґрунтування інформаційної бази оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2017)
Ковальова Т. В. - Уточнення сутності електронних грошей (2017)
Голеско І. О. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємства (2017)
Криворучко О. М. - Оцінка рівня гармонізації системи управління підприємством, Шерстюк А. А. (2017)
Криворучко О. Н. - Понятие "качество транспортно-логистического обслуживания потребителей" (2017)
Ачкасова Л. М. - Місце і роль транспортної логістики в загальній логістичній системі (2017)
Бочарова Н. А. - Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на автотранспортному підприємстві, Щепиліна А. К. (2017)
Шинкаренко В. Г. - Определение понятия "хозяйственный портфель" в стратегическом менеджменте, Брусенцова М. В. (2017)
Хорошилова І. О. - Розвиток транспортної системи Харківського регіону та її інфраструктури (2017)
Догадайло Я. В. - Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства (2017)
Вавіліна Н. І. - Наукова діяльність українських ВНЗ порівняно зі світовими університетами, Чаркіна О. О. (2018)
Гаврис Т. В. - Підсумки моніторингу з упровадження результатів наукових досліджень і розробок (2018)
Осадча А. Б. - Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, Євтушенко В. М. (2018)
Березняк Н. В. - Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності (2018)
Джавадов Халид Рамиз оглы - Роль региональной инновационной инфраструктуры в развитии предпринимательства промышленного сектора (2018)
Мирзалиев Руслан Физули оглы - Модель компетенций в сфере управления человеческими ресурсами в органах государственной службы (2018)
Гохан Озкундакчи - Разработка ИТ-стратегии на предприятии (2018)
Андрощук Г. О. - Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (Частина І) (2018)
Кваша Т. К. - Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2018)
Алонцева Д. Л. - Структура и свойства покрытий и модифицированных слоев, полученных с помощью плазменных потоков, Братушка С. Н., Погребняк А. Д., Прохоренкова Н. В., Шабля В.Т. (2007)
Андреев А. А. - Вакуумно-дуговое модифицирование поверхности стальных изделий (2007)
Kylyshkanov M. K. - Properties of hybrid TiN/Al2O3 coatings using electron beam melting (2007)
Сагалович А. В. - Разработка многокомпонентных покрытий для повышения износостойкости поверхностей пар трения в прецизионных узлах агрегатостроения, Бабенко В. А., Дудник C. Ф., Сагалович В. В., Кононыхин А. В., Попов В. В., Любченко А. П., Олейник А. К. (2007)
Соболь О. В. - Влияние термического и радиационного факторов на формирование модулированной структуры конденсатов квазибинарной боридной системы TiB2-W2B5 (2007)
Джелали В. В. - Полупроводниковые свойства наномолекулярного слоя ДНК, Волянский А. Ю. (2007)
Погребняк А. Д. - Структура и физико-химические свойства комбинированных нанокомпозитных защитных покрытий, Даниленок М. М., Комаров Ф. Ф., Ердыбаева Н. К., Береснев В. М., Дробышевская А. А., Кирик Г. В., Братушка С. Н., Жуковский П. В., Дуб С. Н. (2007)
Ковальчук И. К. - Изучение свойств пленок сплава Si-Ge на пучке протонов, полученных методом CVD, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Широков Б. М. (2007)
Андреев А. А. - Влияние давления азота при осаждении сверхтвердых TiN покрытий на их свойства, Шулаев В. М., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2007)
Назаров Ю. Ф. - Методы исследования и контроля шероховатости поверхности металлов и сплавов, Шкилько А. М., Тихоненко В. В., Компанеец И. В. (2007)
Boyko E. B. - One-beam dynamic ion mixing applied to coat elements onto sophistically shaped objects, Komarov F. F., Zhukowski P., Karwat C., Kolasik M., Kozak C. (2007)
Войтович С. А. - Формування гетерофазних наноструктур на основі селеніду індію, їх фізичні властивості та можливості практичного застосування, Григорчак І. І., Аксіментьєва О. І., Міцов М. М. (2007)
Нестеренко С. В. - Образование полупроводниковой наноструктуры на поверхности аустенитной стали, Джелали В. В. (2007)
Приходько В. И. - Описание спиральных магнитных проводников на основе ферми-жидкостной модели, Турбин П. В. (2007)
Правила оформлення рукописів (2007)
Шулаев В. М. - Сверхтвердые наноструктурные покрытия в ННЦ ХФТИ, Андреев А. А. (2008)
Соболь О. В. - Механизм формирования фазово-структурного состояния конденсатов, полученных ионным распылением (2008)
Великодный Д. В. - Тензоэффект в двухслойных пленках Cu/Cr и Fe/Cr, Проценко C. И., Проценко И. Е. (2008)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства оксидных покрытий, полученных электролитно-плазменным оксидированием на подложке из Al-Cu и Al-Mg сплавов, Кылышканов М. К., Братушка С. Н., Плотников С. В., Понарядов В. В., Тюрин Ю. Н., Шипиленко А. П. (2008)
Набиев Г. А. - Теория АФН-эффекта с демберовским механизмом в полупроводниковых пленках (2008)
Акбаров К. - Стимулирование аномального фотонапряжения под действием внешнего электрического поля в нанокристаллических структурах на основе CdTe-ZnSe с глубокими примесными уровням, Абдулхамидов А., Алимов Н., Отажонов С. М., Умарова М. (2008)
Сатонин А. В. - Теоретические и экспериментальные исследования процесса осесимметричной вытяжки плоской заготовки, Бегунов А. А., Сатонин А. А., Шевченко В. В. (2008)
Мирзаева З. И. - Фотоэлектретное состояние без внешнего поляризующего поля в однородных полупроводниках, Набиев Г. А., Эргаш К. М. (2008)
Каримов Б. Х. - Фотовольтаический эффект в сегнетоэлектрике SbSJ и пироэлектрике ZnO (2008)
Глазунов Г. П. - Высокопористые плазменно-дуговые покрытия вольфрама: технология изготовления и эрозионные свойства, Андреев А. А., Барон Д. И., Бондаренко М. Н., Конотопский А. Л., Неклюдов И. М., Шулаєв В. М. (2008)
Дробишевская А. А. - Нанокомпозитные покрытия на основе нитридов переходных металлов, Сердюк Г. А., Фурсова Е. В., Береснев В. М. (2008)
Набиев Г. А. - Определение параметров уровней прилипания, ответственных за фотоэлектретное состояние в пленках теллурида кадмия (2008)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства покрытия из Ni-Cr-B-Si-Fe/WC-Co, нанесенного на подложку из стали и меди, Братушка С. Н., Углов В. В., Дуб С. Н., Колисниченко О. В., Алонцева Д. Л., Тюрин Ю. Н., Шипиленко А. Н. (2008)
Долгов А. С. - Рассеяние атомов на шероховатой поверхности, Гетьман А. А. (2008)
Шулаев В. М. - Вакуумно-дуговое осаждение наноструктурных Ti-Si-N покрытий из многокомпонентной плазмы, Андреев А. А., Столбовой В. А., Прибытков Г. А., Гурских А. В., Коростелева Е. Н., Коржова В. В. (2008)
Деревянко А. В. - Стабилизация процесса ионно-лучевого осаждения наноразмерных пленок нитридов и оксинитридов металлов, Стервоедов А. Н., Силкин М. Ю. (2008)
Правила оформлення рукописів (2008)
Содержание (2013)
Наш главный праздник (2013)
К 75-летнему юбилею ученого-металлурга академика НАН Украины В. И. Большакова (2013)
Кочура В. В. - Совершенствование методики определения степени газификации пылеугольного топлива в доменных печах, Ярошевский С. Л., Купенко В. И., Мишин И. В. (2013)
Ковалев Д. А. - Исследование металлургических свойств самовосстанавливающихся окатышей, Ванюкова Н. Д., Ванюков А. А. (2013)
Сулименко С. Е. - Получение частично металлизованного сырья в стационарном слое (2013)
Пиптюк В. П. - Оценка достоверности результатов моделирования теплового состояния ковшовой ванны, Павлов С. Н., Андриевский Г. А., Самохвалов С. Е., Моцный В. В., Гордиенко О. А. (2013)
Смоктий В. В. - Опыт эксплуатации донных одноканальных дутьевых устройств при комбинированной продувке в 160-т конвертере, Шумахер Э. Э., Порохнявый В. Г., Иванов С. Г. (2013)
Есаулов Г. А. - Исследование методом РСМА состава и природы гетерофазных неметаллических включений в цельнокатаных железнодорожных колесах из непрерывнолитых заготовок, Климчик Ю. В, Гасик М. И., Горобец А. П. (2013)
Широких Т. А. - Исследования закономерностей испарения оксидов ванадия из шлаков системы CaO-SiO2- FeO-V2O5 в условиях пленочного массообмена, Шатоха В. И., Ситараман С., Шредер К. (2013)
Куцин В. С. - Исследование взаимосвязи технологических параметров и электрических характеристик процесса выплавки ферросили-комарганца, Кузьменко С. Н., Гладких В. А., Лисенко В. Ф., Лысый Д. А., Лысая Н. В., Рубан А. В. (2013)
Меняйло Е. В. - Физическая модель процесса кристаллизации осевой зоны отливок шаровой, цилиндрической и плоской форм (2013)
Радченко К. С. - Влияние титана и редкоземельных металлов на структуру износостойкого высокохромистого чугуна, Платонов Е. А., Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2013)
Яценко А. И. - Дендриты и зерна в низкоуглеродистых сталях, Хрычиков В. Е., Заренбин В. Г., Татарчук А. В. (2013)
Василев Я. Д. - Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке тонких и особо тонких полос, Дементиенко А. В., Коноводов Д. В., Завгородний М. И., Самокиш Д. Н. (2013)
Мельник С. Н. - Внедрение технологии производства фасонного профиля для изготовления молотков молотковых дробилок в условиях рельсобалочного стана ПАО "ДМКД", Сирота Г. С., Гаврилин С. Ю. (2013)
Терещенко А. А. - Холодная пильгерная прокатка прецизионных труб с использованием технологических вставок, Дудка С. С., Кацапов К. Н., Фролов Я. В. (2013)
Опрышко Л. В. - Механические свойства углеродистых котельных труб из заготовки разных способов производства, Сенина Т. В., Маленик А. О., Дейнеко Л. Н. (2013)
Творческий путь ученого и организатора науки. К 90-летию д.т.н., проф. Узлова И. Г. (2013)
Большаков В. И. - Влияние маломощной механической вибрации на структуру и свойства эвтектикических сплавов Al-Si и Al-Cu, Ротт Н. А. (2013)
Аюпова Т. А. - Структуроутворення у доевтектичному силуміні при комплексному впливі стронцію, скандію та фізичних способів оброблення сплаву в рідкому та твердому станах. Повідомлення 2 (2013)
Крымов В. Н. - Особенности поверхностного упрочнения чугуна с графитом дуговым разрядом, Алимов В. И. (2013)
Несмашный Е. А. - Оценка сейсмической опасности массовых взрывов в районе восточного борта карьера ОАО "ЮГОК", Федин К. А. (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудовния гидрогеологической скважины криогено-гравийным фильтром на участке с Балково Запорожской области (2013)
Сорока Ю. Н. - Засыпка воронки обрушения отходами обогащения и шахтными породами с последующей рекультивацией поверхности, Рец Ю. Н. (2013)
Вольфсон П. М. - Исследование форм истечения сыпучего при торцовом выпуске руды с применением самоходного и стационарного оборудования (2013)
Пинчук С. И. - Электрохимическая обработка молибденового проката, Грещик А. М., Ковзик А. Н., Белая Е. В. (2013)
Колобов Г. А. - Электрическая проводимость ильменитовых концентратов различного химического состава, Грищенко С. Г., Криворучко В. В., Парфенюк И. Г., Поплавский Ю. В. (2013)
Большаков В. И. - Анализ современных машин для брикетирования мелкофракционных сырьевых материалов, Баюл К. В. (2013)
Белодеденко С. В. - Исследования процесса грохочения кокса на модели вибрационного грохота, Кононов Д. А., Пелых И. В. (2013)
Сидоров В. А. - Практика анализа отказов оборудования, Ошовская Е. В. (2013)
Бейцун С. В. - Тепловое состояние ковшей при внепечной обработке стали, Михайловский Н. В., Шибакинский В. И. (2013)
Федоров С. С. - Анализ эффективности применения высокотемпературных секционных утилизаторов теплоты с кипящим слоем. Результаты исследований. Сообщение II (2013)
Файнштейн В. Г. - Минимизация расхода электроэнергии для непрерывного прокатного стана (2013)
Сталинский Д. В. - Энергоемкость производства стали, заготовок, проката, Литвиненко В. Г., Каневский А. Л., Андреева Т. А. (2013)
Романовський І. Г. - Механізм управління ризиком інвестиційного проекту, Лоскутова Я. Ю. (2013)
Касимов А. М. - Комплексная переработка фосфогипса из отвалов и отходов текущего производства минеральных удобрений ОАО "Ровноазот", Решта Е. Е. (2013)
Рудаков Д. В. - Обоснование применения электроциклона для очистки пылевых выбросов металлургических предприятий, Ляховко А. Д. (2013)
Стасевский С. Л. - Разработка оптимальных технических решений при строительстве установок для вдування пылеугольного топлива (ПУТ) в доменные печи на действующих предприятиях, Степаненко А. Н., Поливода В. Ф. (2013)
21-я Международная научно-практическая конференция и выставка-ярмарка инновационных технологий, наукоемких проектов, современного оборудования "Казантип-ЭКО-2013" (2013)
Aghyppo O. - Substantiation of methodological approaches to compiling complex recreational programs (2018)
Беленькая И. - Совершенствование построения композиций произвольных программ в категории "женщины" в фитнесе, Муллагильдина А. (2018)
Бондар А. - Особливості самоврядування студентів закладу вищої освіти спортивного профілю, Ждамірова Ю. (2018)
Дандаш Х. - Деякі результати фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок, Підкопай Д., Підкопай Т., Юсеф Ш. (2018)
Дейнеко А. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою, Красова І. (2018)
Демченко А. - Авторська програма з комбінованого шейпінгу як засіб покращення фізичної підготовленості студенток (2018)
Карпець Л. - Феноменологія невербального спілкування як репрезентація спортивної діяльності, Бейлін М. (2018)
Луценко Ю. - Якість виконання структурних компонентів змагальних програм кваліфікованих спортсменів, як фактор, що визначає спортивний результат в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Политько Е. - Модельные характеристики физического развития и специальной физической подготовленности девушек-пловцов 12–15 лет (2018)
Пустовойт Б. - Сучасні принципи фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно-грудного відділу хребта (2018)
Рубан Л. - Фактори ризику виникнення артеріальної гіпертензії у жінок першого зрілого віку в період маніфестації захворювання (2018)
Стадник С. - Діяльність фітнес-клубів у місті Харкові (2018)
Стрельникова Є. - Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів, Горчанюк Ю., Несен О. (2018)
Стрельникова Є. - Аналіз ігрових дій центральних блокуючих у змагальній діяльності жіночих волейбольних аматорських команд, Мельник А., Ляхова Т. (2018)
Сутула В. - Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення друге) (2018)
Тропин Ю. - Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов, Бойченко Н. (2018)
Шейко Л. - Эффективность применения подвижных игр в воде на этапах начального обучения плаванию детей младшего школьного возраста, Пащенко Н. (2018)
Сорцеф — антибактеріальна суспензія для дорослих і дітей (2017)
Демецька О. - Обов’язкове медичне страхування: від ілюзій до прагматизму (2017)
Стоп! Яка застуда? (2017)
Ни одна страна не может обеспечить граждан лекарствами только за счет государства (2017)
Кашель: фармацевтичне орієнтування (2017)
"Жити сьогодні" (2017)
Ультиматум мігрені (2017)
Кривомаз Т. - Актуальна ли опасность коронавирусной атипичной пневмонии? (2017)
ХОЗЛ у запитаннях і відповідях (2017)
Демецкая А. - Чрезвычайная угроза: биотеррор (2017)
Мечта суставов: Сустамар (2017)
Примак Р. - В плену самообмана (2017)
Дедишина Л. - Дати не просто знання, а знання якісні (2017)
Не так страшен кашель, как его последствия (2017)
Примак Р. - У истоков науки токсикологии (2017)
Редькин Р. - Сочетанное применение бета-адреноблокаторов и бета-агонистов: в чем риск?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2017)
Новини (2017)
Кривомаз Т. - Современные антидепрессанты (2017)
Догляд за пацієнтами з інфекційними захворюваннями (2017)
Клименюк Ю. - Конфликт в аптеке (2017)
Клименюк Ю. - Есть ли у вас план? (2017)
Дедишина Л. - "Гармонії" у Чернівцях стало більше (2017)
9-1-1: быть первым! (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия колита, Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Образцова, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Шкільне цькування, або булінг: вступ до теми (2017)
Кривомаз Т. - Где притаился страх (2017)
Гороскоп (2017)
Флавамед® Макс: ш-ш-шипучий і швидкий (2017)
Маєвський Д. А. - Колонка головного редактора (2017)
Рябенький В. М. - Головний двигун та суднова генераторна система в когенераційній установці судна, Короленко О. В., Вороненко С. В., Короленко Є. О. (2017)
Шевченко В. В. - Рекомендации по компоновке и выбору основного энергетического оборудования теплоутилизационных электрических станций блочно-модульного исполнения, Минко А. Н., Потоцкий Д. В. (2017)
Кривда В. І. - Моделювання електричних характеристик сонячної панелі, Василенко О. О., Федорова М. О. (2017)
Сиделев Н. И. - Управляемая цифровая модель на основе матрично-топологического описания электромагнитных цепей (2017)
Рудницький В. Г. - Удосконалення пристрою регулювання напруги та реактивного опору в розподільних електричних мережах напругою 6 (10) кВ, Савєльєв А. А. (2017)
Кунгурцев О. Б. - Метод формування фрагментів тексту для пошукових систем на основі розподілу термінів по документу, Ковальчук С. В. (2017)
Журавська І. М. - Реєстрація великорозмірних вантажів за допомогою автоматизованої системи на базі пристроїв з обмеженими обчислювальними можливостями (2017)
Чопей Р. С. - Огляд підходів до аналізу тривалості виконання програмного коду, Федасюк Д. В. (2017)
Гурский А. А. - Генерация сети Петри на базе средств дискретно-непрерывных сетей при формировании алгоритма автоматической настройки координирующей системы управления, Гончаренко А. Е., Денисенко А. В. (2017)
Крилов В. М. - Алгоритм контурної сегментації зображень ієрархічних об’єктів на базі методу Канні з використанням вейвлет-перетворення, Кумар Т. П. (2017)
Gusynin А. - An application of differential transformation for optimal control of nonlinear processes (2017)
Мансури Валид Ахмад - Ранжирование параметров управления различными динамическими состояниями электромагнитного реактивного шагового двигателя, Хобаллах Мустафа Мохамад (2017)
Яримбаш Д. С. - Визначення параметрів короткого замикання силового трансформатора засобами математичного моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Літвінов Д. О. (2017)
Веретюк С. М. - Модель впливу інновації на технічну систему. новий підхід до аналізу фізичного змісту кривої Гартнера, Пілінський В. В. (2017)
Вступление (2018)
Шкловский В. А. - Горячие электроны в металлических пленках при низких температурах (2018)
Бондаренко С. И. - Пленочный сверхпроводящий квантовый интерферометр со сверхмалой индуктивностью, Кревсун А. В., Ильичев Е. В., Хюбнер У., Коверя В. П., Линк С.И. (2018)
Соколенко В. И. - Пиннинг и критические токи гетерогенных сверхпроводников в различных структурных состояниях, Карась В. И. (2018)
Сухарева Т.В. - Фазовый переход Березинского–Костерлица–Таулесcа в джозефсоновской среде двухуровневого гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7–δ, Финкель В. А. (2018)
Константинян К. И. - СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации, Овсянников Г. А., Кислинский Ю. В., Петржик А. М., Шадрин А. В., Демидов В. В. (2018)
Султанов А. Н. - Перенос возбужденного состояния между двумя кубитами через открытый волновод, Гринберг Я. С. (2018)
Askerzade I. N. - The influence of thermal fluctuations on Coulomb blockade edge in small Josephson junctions with linear growing of voltage (2018)
Шнырков В. И. - Перестраиваемый по частоте счетчик микроволновых фотонов на основе сверхпроводящего квантового интерферометра, Yangcao Wu, Сорока А. А., Турутанов О. Г., Ляхно В. Ю. (2018)
Флоря И. Н. - Статистика фотоотсчетов сверхпроводникового однофотонного детектора из трехслойной пленки WSi, Корнеева Ю. П., Михайлов М. Ю., Девизенко А. Ю., Корнеев А. А., ГольцманГ. Н. (2018)
Сиваков А. Г. - Пространственная характеризация краевого барьера в широких сверхпроводящих пленках, Турутанов О. Г., Колинько А. Е., Похила А. С. (2018)
Будник Н. Н. - Разработка усовершенствованных сверхпроводящих градиентометров для биомагнитных СКВИД применений, Минов Ю. Д., Ляхно В. Ю., Десненко В. А., Линник А. С., Шопен А. Б. (2018)
Апостолов C. C. - Нелинейные локализованные моды в пластине слоистого сверхпроводника, Кадыгроб Д. В., Майзелис З. A., Николаенко А. A., Ямпольский В. А. (2018)
Баранник А. А. - Микроволновый отклик полого резонатора с тонкой сверхпроводящей пленкой в зависимости от температуры и ориентации пленки, Черпак Н. Т., He Y., Sun L., Zhang X., Вовнюк М. В., Wu Y. (2018)
Shaternik V. E. - Dissipation effects in superconducting heterostructures with tungsten nanorods as weak links, Shapovalov A. P., Suvorov O. Yu., Zhitlukhina E. S., Belogolovskii M. A., Febvre P., Kordyuk A. A. (2018)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2018)
Шамко В. Є. - Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Жарик О. М., Коваль В. В. (2018)
Богданович В. Ю. - Концепція комплексного використання військових та невійськових сил і засобів для забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Більчук В. М. - Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності, Дзеверін І. Г., Лазебник С. В., Хмелевська О. О. (2018)
Головін О. О. - Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки (2018)
Боціян С. Г. - Впровадження інтегрованої розподіленої системи моделювання в систему колективної підготовки авіаційних штабів Повітряних Сил Збройних Сил України, Гудков М. В., Олійник О. М. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Стратегія і методологія реалізації синтезу оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів (2018)
Genov B. - Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions, Lanetsky B., Luk’yanchuk V., Nikolaev I. (2018)
Турінський О. В. - Методика обґрунтування множин характеристик перспективних зенітних ракетних комплексів і визначення їх допустимих змін (2018)
Сухаревський О. І. - Оцінка використання кутових відбивачів для імітації літаків тактичної авіації, Василець В. О., Ряполов І. Є., Ряполов Є. І. (2018)
Атаманський Д. В. - Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ (2018)
Гартованов В. Г. - Підвищення інформативності радіолокаційних станцій типу 5Н84А, Арасланов М. Р., Батиєв В. Д. (2018)
Ілляшенко О. О. - Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція (2018)
Kalantaievska S. - Analysis of improvement methods of noise immunity of multi-antenna systems of military radiocommunication (2018)
Климович О. К. - Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2018)
Купченко Л. Ф. - Дослідження властивостей оптимальної спектральної фільтрації оптичного випромінювання з використанням нормованої дивергенції Кульбака-Лейблера, Риб’як А. С., Гурін О. О. (2018)
Salman Rasheed Owaid - Security of encrypted cloud database (2018)
Kudhair Abed Thamer - Comparative model of texts and their described objective situations conformity, Shabanova-Kushnarenko L. V. (2018)
Кудренко О. В. - Вплив стрес-факторів бойової обстановки на психіку військовослужбовців Повітряних Сил (на основі досвіду АТО), Афанасенко В. С. (2018)
Bіlenko О. - Features of security forces weapons’ specification designing, Pavlov D. (2018)
Євсєєв В. О. - Обґрунтування завдань і складу угрупування сил Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій (2018)
Сулейманов Д. Р. - Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Нікітін А. А. (2018)
Лезік О. В. - Підвищення ефективності прикриття вибухонебезпечних об'єктів за рахунок сумісного застосування тактико-вогневих підрозділів ППО і тактико-спеціальних підрозділів РЕБ, Орєхов С. В., Левагін Г. А., Книш Д. В. (2018)
Лєнков С. В. - Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів, Сєлюков О. В., Толок І. В., Лєнков Є. С., Бондаренко Т. В. (2018)
Мазур В. Ю. - Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці, Боровик О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Ярощук В. - Застосування концепції менеджменту якості в управлінні бібліотекою (2005)
Василенко О. - Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992 - 2003 рр.) (2005)
Кулаковська Т. - Тендерні торги в бібліотеці: організаційне та юридичне забезпечення, Калініна Ю. (2005)
Ляпин С. - Электронная библиотека T-Libra: к новой концепции библиотечного информационного сервиса, Куковякин А. (2005)
Яковлєва Ю. - Оцінка інформативності документів як напрям інтелектуалізації пошукових систем наукових бібліотек (2005)
Зайченко Н. - Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського